SOFTWARE ZA FORMIRAN1E KITINGA KAO TIPA LOGISTICKOG

TOKA MATERI1ALA
SOFTWARE FOR KITING CREATING AS TYPE OF LOGISTIC
MATERIAL FLOW

Milan Dordevic
1
, Sasa Jovanovic
2
, Milan Milovanovic
2

1
FAS, Kragujevac,
2
Zastava vozila

Sadrzaj Osnovni Logisticki :adatak fe svesti :alihe na
nulu tako da sto manfe kapitala :arobimo u vidu :aliha.
Jedan od osnovnih nacina smanfenf :aliha fe JIT (Tacno
Na Jreme) vid snabdevanfa i ovaf rad prika:ufe
softwersko resenfe :a formiranfe Kitinga kao vrste JIT
nacina snabdevanfa proi:vodne linife delovima.

Abstract The main logistic tasc is to reduce stock of
material to :ero. On this way we will reduce working
capital to :ero. One of the main ways is JIT (Just In Time)
type of supply and this paper presents software for Kiting
creating. Kiting is type of JITs way supply production
line with needed parts.

1. &'OD

Za izgradnju prioritetnih akcija i dodeljivanje potrebnog
nivoa paznje kako bi se poboljsali logisticki tokovi u
skladu sa vrednoscu materijala neophodno je uraditi
klasiIikaciju materijala. Takode, klasiIikacija materijala
nam omogucava da odredimo vrstu toka materijala koja je
najbliza idealnom uslovu po WCM-u (World Class
ManuIacturing), posmatrano od proizvodne linije. Na
osnovu izvrsene klasiIikacije materijala odredujemo nivo
zaliha pored proizvodne linije kao i nacin pozivanja
materijala (call oI material) kako bi se podrzao izabrani
tok materijala.

Izvrsena je klasiIikacija materijala u tri osnovne klase: A,
B i C.
lasa A je dodatno podeljena na:
4 A1: u koji ulaze svi artikli koje imaju
mnogo varijanti;
4 A2: u koju ulaze materijali velikih
dimenzija;
4 A3: u koju ulaze skupi materijali.
lasa C odnosi se na munuteriju.
& klasu B ulazi sve ono sto nije obuhvaceno
klasama A ili C, i zbog toga se naziva
'normalnom¨ klasom.

. LOGISTICKI TOKO'I MATERI1ALA

ako bi smo smanjili zalihe, a samim tim i gubitke,
potrebno je usvojiti razlicite tipove logistickih tokova za
svaki razliciti tip klase materijala.

Glavni kriterijum koji odreduje klasu materijala A1 je da
jednog dela ima vise varijanti (preko 3). Npr. postoji vise
tipova baterija (akumulatora) za vozilo. Iznosenje svih
vrsta akumulatora u zasebnim kontejnerima duz
proizvodne linije zahteva veci prostor duz proizvodne
linije za skladistenje ovakvih delova i povecanje NVAA
(Not Value Add Activities) proizvodnih radnika. Zato
indirektan tok materijala od magacina do proizvodne
linije nije dobro resenje. & ovom slucaju je tok tipa JIT
mnogo prikladnije resenje, i pozeljno, zato sto se zahteva
proizvodnja, a samim tim i upotreba samo one kolicine
materijala koja je potrebna, i u trenutku kada je potrebna,
cime se u potpunosti iskljucuju zalihe. & slucaju da je
dobavljac odredenog dela isuvise udaljen od Iabrike,
pored toka sa spoljasnjim razvrstavanjem
(sekvenciranjem) materijala, moze se razmisljati i o toku
sa unutrasnjim sekvenciranjem, za koje je pozeljno da se
obavlja direktno u okviru magacinskog prostora.

. FORMIRAN1E KITING ZONE

Na osnovu klasiIikacije materijala moguce je izvrsiti
pridruzivanje odredenog odgovarajuceg toka materijala
koji bi se priblizio sto je vise moguce ciljevima sistema
Just In Time. Da bi se omogucilo dostizanje idealnih
uslova potrebno je: pristupiti neprekidnim optimizacijama
uz konsolidaciju ostvarenih rezultata, poznavati materiju i
imati ekonomske mogucnosti za ostvarenje poboljsanja.

& skladu sa pravilima WCM u prva tri koraka Logistika
bira svoju model zonu zajedno sa WO Workplace
organization (upravljanje radnim mestima). Na osnovu
proracunatih NVAA, neiskoriscenosti radnika,
neergonomskih pokreta i bezbednosti, WO i Logistika su
odabrali za svoju model zonu &TE 1. Najpre je odluceno
da deo proizvodne linije treba snabdeti delovima po
principu JIS 4 i JIS 5 (Just In Sequence) sto je iziskivalo
Iormiranje iting Zone u kojoj bi se pripremala iting
kolica i uz pomoc kojih bi se na liniju slala samo
neophodna kolicina delova. Time bi se umnogome
smanjilo prisustvo delova duz proizvodne linije, smanjio
NVAA kao i neergonomski pokreti proizvodnih radnika.

iting zonu treba shvatiti kao samoposlugu u kojoj se na
kiting kolica stavljaju delovi po spisku koji smo dobili od
sluzbe Logistike (Planiranje proizvodnje). & nasem
slucaju spisak sadrzi redni broj vozila, i pridruzenu mu
varijantu. Varijanta vozila odreduje o kojem se modelu
vozila radi. Tako da, ukoliko se radi o dizel varijanti
vozila na kolica treba staviti delove koji se ugraduju na
vozilo te varijante (npr. od tri vrste baterije, iz kiting zone
biramo bateriju koja odgovara za ugradnju u model dizel
vozila). & celom procesu odredivanja varijanti najbitnija
tacka je tzv. ,D Point' posle koje je nemoguce promeniti
redosled uvodenja varijanti iz Lakirnice na montaznu
traku. Od ,D pointa' do prvog radnog mesta u Montazi
imamo 40 vozila i sa taktom trake od 3.5 min. imamo oko
2 sata da pripremimo iting za odredenu varijantu. Nacin
Iunkcionisanja ,D Pointa' sa pratecim soItware-om je
sematski prikazan na slici 1.Slika 1. Formiranje sekvence vozila

iting zona je organizovana u obliku slova ,&' (slika 2).
tako da radnik gurajuci kiting kolica uzima delove i sa
leve i sa desne strane kolica.

. SOFTWARE ZA POMOC & ODABIR& DELO'A

Da bi radnik bez greske vrsio odabir delova ne
razmisljajuci iz koje kutije da uzme npr. jednu od tri
moguce varijante baterije, osmisli smo takav sistem da se
pored svake kutije sa delovima nalazi sijalica sa tasterom.
Sistem po rednom broju iscitava koja varijanta je sledeca
na liniji montaze, praveci na taj nacin kombinaciju
prekidaca cije ce se sijalice aktivirati pored kutija iz kojih
treba uzeti deo. Po uzimanju dela iz kutije, radnik koji
vrsi odabir delova, pritiska taster i time je sistemu
saopstio da je uzeo deo, a sistem mu aktivira sledecu
sijalicu pored kutije u kojoj se nalazi sledeci deo koji
treba da uzme. Znaci, ako je potrebno da na kolica stavi
22 dela razlicite Iamilije, sistem ne aktivira sve sijalice
odjednom vec jednu za drugom i time vodi radnika po
najkracoj putanji pri odabiru delova, iskljucivsi
mogucnost da je negde zaboravio da uzme deo.
&suprotnom radnik bi morao da se vrati u nazad i ispravi
svoju gresku. ada je radnik pokupio i zadnji deo za to
vozilo, aktivira se crvena sijalica (Slika 3.) koja mu
potvrduje da je uspesno zavrsio ,kupovinu' ili odabir
delova za to vozilo. Pritiskom na taster crvenog
prekidaca, prekidaci se resetuju, stampa se varijanta sa
delovima za sledece vozilo i postavlja se nov raspored
aktiviranja sijalca za varijantu vozila koja sledi.

Svaki taster u sebi sadrzi 8-bitni komparator, tj. IC
(integralno kolo) oznake 74HC688. Pomocu dzampera
(,jumper') svaki taster se kodira jedinstvenim 8-bitnim
kodom (max. 2`8 ÷ 256 kombinacija).

Preko paralelnog porta racunara (LPT), salje se 8-bitni
kod prema svim tasterima, tj. prema mrezi ili sistemu.
Zasvetelece samo sijalica koja ima isti 8-bitni kod
(proveru vrsi IC). Samo taj taster u tom trenutku moze da

AROSERIJA
Stampanje bar koda koji sadrzi broj karoserije
broj karoserije
LAIRNICA
&nos siIre boje u sistem koja se vezuje za broj
karoserije

144 (siIra boje)

LAIRNICA
Lepljenje nalepnice sa bar kodom na vozilo
Transport skoljke od karoserije
do lakirnice sa dokumentacijom
i nalepnicom sa bar kodom

!
!
!
!
LOGISTIA
Rednom broju vozila se dodeljuje varijanta.
!
!
!
!

Vozila se po lepljenju bar koda
salju u akumulaciju

LAIRNICA
Odabir vozila (sequencing) koja se salju u
Montazu. Broj karoserije se vezuje za red.br.
Vozila se u odredenom redu salju prema montazi

bude aktivan i da salje signal overe, tj. da je pritisnut.
Dakle, tasteri su neaktivni sve dok ne zasvetli sijalica koja
se nalazi iznad njega, tj. dok PC ne posalje njegov 8-bitni
kod. Sistem ima 52 kodirana tastera (1-52) i taster za
overu (kod 254). Iz SQL baze se cita varijanta vozila i
Iormira se datoteka ITING.TXT. & isto vreme se
stampa spisak delova koji se pakuje na kolica za kiting.
Preko LPT porta se salje prvi kod za prvi deo, i pali se
prva sijalica. Samo je prvi taster aktivan i kada se on
pritisne, gasi se prva sijalica i salje se drugi kod za drugi
deo, pali se druga sijalica itd. ada se pritisne taster za
overu (kod 254), brise se datoteka ITING.TXT. Sada
sistem ceka na novo Iormiranu datoteku iz koje ucitava
varijantu i ide dalje. ada ne postoji datoteka
ITING.TXT soItver cita iz SQL baze sledecu varijantu
vozila i Iormira novu datoteku ITING.TXT.


Slika 2. Layout iting zone (levo) i stubovi sa prekidacima (desno)
Slika 3. Prekidaci sa sijalicama i tasterima

putanja kretanja kolica
kolica
putanja Ilat kablova
tasteri
. KORISNICKI INTERFE1SI

Na slici 4. mozemo videti korisnicki interIejs koji nam
prikazuje koje ce se sijalice aktivirati (u chek box-u je
prisutan znak ,b' pored broja prekidaca koji ce biti
aktiviran). Takode, vidimo da po deaktiviranju odredene
sijalice broj tog prekidaca iz sivog prelazi u zeleno. Na
ovaj nacin mozemo kontrolisati da li radnik koji radi u
kiting zoni korektno obavlja svoj posao.

Slika 4. Sistem za pracenje odabira delova koji se pakuju
na kiting kolica

Sistem je vrlo Ileksibilan tako da u bilo kom trenutku
mozemo podesiti koji ce se prekidaci aktivirati za
odredenu varijantu vozila, odnosno koje delove je
potrebno staviti na kolica i poslati na montaznu traku za
svaku varijantu vozila (slika 5). To se cini na taj nacin sto
se iz padajuceg menija odabere varijanta vozila za koju
cemo deIinisati koji delovi idu u kiting i stikliramo chek
box-ove. Npr. stikliranjem chek box-a br.1 saopstavamo
sistemu da ce se za tu varijantu upaliti sijalica prekidaca 1
itd. Po zavrsenom deIinisanju delova za odredenu
varijantu potrebno je snimiti konIiguraciju pritiskom na
dugme ,Snimi konIiguraciju'.


Slika 5. DeIinisanje prekidaca koji ce se aktivirati za
svaku varijantu vozila

Sistem sadrzi jos jedan modul koji sluzi za dijagnostiku
sistema Slika 6. Naime, cesto je potrebno uraditi brzu
proveru ispravnost hardverskog dela sistema, pa je
osmisljen takav postupak da kroz modul soItware-a
mozemo izvrsiti proveru sijalica i tastera. Ovaj deo
soItware-a je dostupan radniku koji se bavi odrzavanjem
sistema. Sa '¹¨ i '' vrsi se odabir tastera. ada se u
editboxu pojavi broj zeljenog prekidaca sijalica na tom
mestu bi trebalo da svetli. Pritiskom na taster tog
prekidaca u belom krugu ispod broja prekidaca pojavice
se crna tacka.

&koliko sijalica ne svetli mozemo doci do zakljucka da je
sijalica ostecena ili je u prekidu kabal. &koliko sijalca
svetli, a pritiskom na prekidac u belom krugu se ne pojavi
crna tacka, taster je ostecen ili je kabal u prekidu.

Slika 6. Modul za testiranje sijalica i tastera na prekidacu

. TRANSPORT I &POTREBA KITING KOLICA

Nakon sto su kolica pripremljena, kace se na elektricni
traktor (slika 7.) i odvlace se iz kiting zone do montazne
linije gde se spajaju sa odgovarajucim vozilom (varijanta
vozila odgovara varijanti delova spakovanih na kolicima)
kaceci ih na nosiljku skoljke (slika 8).

Slika 7. Transport kiting kolica od kiting zone do
montazne trake

Na slici 8 vidimo da su delovi koji se nalaze na kiting
kolicima radniku lako dostupni, nema suvisnog kretanja
do kutija sa delovima duz proizvodne linije i izbegnuta je
svaka mogucnost greske pri odabiru delova za ugradnju.
·
Taster je
pritisnutSlika 8. olica zakacena na nosiljku skoljke

. ZAKL1&CAK

InIormacioni sistemi sve vise zauzimaju mesto u
logistickim tokovima. Resenja koja se iznalaze za
smanjenje troskova, povecanje ergonomije i bezbednosti
ne mogu se ni zamisliti bez razvoja inIormatickih resenja.
Sistem prikazan u ovom radu jasno dokazuje znacaj IT-a
jer je mogucnost greske pri odabiru delova svedena na
minimum, smanjena je mogucnost ostecenja delova
(kvalitet), povecena ergonomija kod proizvodnih radnika,
smanjen je NVAA, sto je na kraju rezultiralo smanjenjem
jednog radnika na proizvodnoj traci (smanjenje troskova).

LITERAT&RA

|1| World Class Logistic

|2| Projekat izvedenog stanja: ,iting zona'

8907 80 4/7.39.3 57 4/.0 3.9.4 0 54970-34 /.3.7.-47.-40  # &348 170-40:889024. :3..7 :0 /. !439 54804003024: 05742039 70/480/ :.80:4/70 034270/: .7.44 5489.94297.3.  4. )42-3.5757022493. :90 7. 4/ 5702. ! ! ! ! $% #0/342-74:.-7: /04.-. & . 0 :04 /04 . 9.39: .034 7. 88902 2: . 2: 549.390-. 4 5:9..080/0 .70/ -7 '4.:  40 :90 /./04..33.7 4/.4/ 7. - 7.. 7.390 357 4/97.73. 89 -93 4/ 4/0/342 ./3 -247.0 .3.. 4../3 54:54 .0 8. :20 357 0/3: 4/ 97 570/.385479 404/.8907 : 80- 8./0830897.9./3.0  !424 : / .. . .8..0 8.032 -932 .-7 /04.04/ 23 2.48. 570/.7890-.304. 270  88902:  /0. &8:57493427.:   # /. !% .7 4 :54. 3 42-3.../. 3: 97.7.80540503:-.: 5470/ :90 : 44 80 3.438. 9.. 4727.08.7. 806:03.7 4 4/. 3..  . 5798. 0 :850 34 .9857. . 3 1:3.2439. 7../3 :7..-7.42 3. 94  $ %#! & #& ' ...3:  4/..0:0. 80/0 : 8.7.34. 8./3 /04 .3080.0900 0 8.947 9  570/.:: 439.39:.9070 48288249.053.. . 80/0 0 ..-7 .2 .2507.9.03..9.80.8. 9.7.907: 4.4490.44 !79842 3.0:908. : 439.:7.4: 70 : .70 42 0 02. 80/0 /04 4 !704 5.-.-74 .90 2 8419..74/423. 3.9.9070 93430 -7.748070 %7.7.. /.80/ $89025470/342-74: 9. 8. 3.03. .4/. 80 34.: / 5439.74/42  17.39. 0/389.249.85470/ 5470/8. .../7  -93 425..::. 0 57..7.7. 30 /04.08: 4/70 .2 9.07:. 9..8. 4/4.2444 8.3 4. 8.4/70 03:.80/4/0:0.748070 # 050303./34 2089. 2.2. 24: 3489 /.80.042 574.: 93 4.: $.34 44 43.047....25.4 /.053. 2.8. 970-. 9. 9 5702.3.. :2.80 /04.8907 920 0 88902: 4/42 2.8.  # $# 9.7.. .74807080. 8.890742 .:4-:84.39 . 57.. 8.. 80 70809:: 9.95470/:9..2. .0 0/3: .44 .8.88902/.. 8: ..7.7.08.30-. 8.-7 /04. :20 /04 0../.9:3.4.4 3907..7. 3 2439. 80 .80 . 24: 0. 4.4.7.-93.0. 2439..73.45 94 /.44 '4.9.:2:.0 3.7..4 03. 3.4.89072.748070 /4. :09 /04 !4 :2.3. 80 .748070 -74. 90 1.7.4... 9. 9343. 94 .7..8907 ..7. 0 7.4 /.74/.39 3. 7./857. /7:42 920 . 0 30/0 .4.7.. $.4.0.. 54 574..08.3: /0.7.4.9./7 -74.9.034 5479.74/. 8.24 -./4:2039.25.. /04.. :20 3. 7.24 .0 80 -93 970-.428.7 $..4. 9./3: :24/0/0 .. & 8. /4 57../3 4 :2507 8.. !439.8907:9429703:9:24 0/.9.0:0.20 88902 30 .4 7...7.24 8. 89. 0 0808. : 74.     ! ! ! !   $.7.39./3 -0 70 0 . .:5702...09...

.. 80 43               5:9.0/430.3 . 34.4. 4 80 5./7: . 80 579830 9. /04  5.. 4/ ./...8907.4.8907 ... 9. 8.9490. 14727. 57..7./30.. .8907 .3.34.4 89:-4. 30 54894 /.0 9. !70/.. 80 /7:../.-:/0 .3.9.. . 80 /. $... 9. 0 57983:9 579830 . .   9.. 4/ $8902 2.7. 4/7.7. .098. .24 0 57.8.3.4 14727.14727.9490:% %% !704 !% 5479.07: 4/  -7 0 80 /.9490.3. /0834         $.. -93 4. 2.570/.8.. 4. /04 5.0 57. 4..0 83. % %% $. 80 .9.89072.8.3: /.2. 8.7020 80 % %% 8419. 80 57.9490..9. 4. .:0 3. 3../.07 9.:/.070 9 /. 4.3.9490: 40 : 9.080/7: 4/. .39: 9./.0 .1. 9/ .9. 5:9.. 8..3 /. /04.709. 803.4:993430 0. 93 . % %% & 894 .9. 9 /4!3054 .4.25.. 88902 0.07: 4/  $" -.-4.39.8...38. .0 80/0 : .  9.88057. $" -.39: /0 /.4.89078:30. 858.0 80 9.8907 .8907 $.0304.

 $.-.4 0 . 4 80 3..9.39::5. . .2 57./9 -7: 574.30570/. 4/70 03: .4 /489:53 302.3..: .4 /. 0 : 570/: .. $. 74 24/: 8419. .3 3.302 88902..9. %480 33. . 8..0 -4 .39:.. 30 30/0 8085.3: /04.7/..0 .7.. 080.7.8907. 942 2089: - 970-. .39:. 4: 024/0138.385479934./: : 93 97./24 /..4.4/4./ : 93434709344-. 0138.7 9 574.. . 0 80 3. . 9. .09 !79842 3..9 ... /.20 0894 0 54970-34 :7. 2439.57. 9/ !4 . 3.0 -74 94 570/.7..:8.4. 57570203.7.7....73.3489 .7.:0 40 0 80 8..7. 0 482 03 9. 0304/.. &44 8.8907. 080 93430/4 2439./04...  .24: 348970 0574/.-070 ..39: 54970-34 0 8329 431:7. : -042 7:: 854/ -74.7. 8..570/.39: .3 24/: 4 8: . 548. /4:9.7 80 4/.98.5798423.0 -4 4. 4.9. 4.  24 024 .9. 0 /489:5.8. ..: 0 203.. 570/. 34 709.. $8902.0 3.9.:          $. . 0 3. 8.2.4/93430/4 2439. $8902 0 .33.../: 574..7.9.3489: 88902. 3: 97.39. 4 0 -9 ./../24 /.:.-7 9. %7. /.70 .9:.. 3097. 54.4. 93 4.3 7. . 8.. 8.70 .-7:/04.          $.9.4 080. 3 24 024 439748.4.0 57 97.7./3: 4 80 -. 8: /04. /04 8419.39/04.0 0 54970-34 89.. 4/7 .24 88902:/. ..7 0342 /0138..9 3.570/.:: 3.570/.308.0 8.90897. . 54 /0. b 5470/ -74.39..934.7.2..9 4/04. 7./....9.4 /.. 4/. 8.442 .. .-7../09 4783 3907108 4 3..308.0784 /0. 3 94 80 5.3 %. :-0427::803054.: .7../3: .89070 57983:9  $.7. ..:7..9 /. 5.3: 4/70 030 8. .890704 90 030.0 -4 : 0 578:9. 88902. 8.9.7. 4/:. 8:.: 579842 3.4        $.7. 4/34834 40 /04. 8. . :  %#$! #%&! %#%  . 3.947 8.2. . -7 8. 24 024 .07: 8.3..09 ../3 4 7. 5489:5..8907 94 570/.4 570. 0 80.3 9..: 2 .4548.  &448.  ..0 8. /:20 $32431:7..85.4/4./3: . 4/.4/3030-03:9.348: 40 8. 4/70 03: .0924 024/4 /4. $8902 8.3.:570/:       W  %.9. : -4 42 9703:9: 24 024 54/089 4 0 80 570/. 80 : 0/9-4: 54..:..43 94 8: 4.4.74 108-.302 ..73. 4 90 03.8.4./. 9.9 : . 8. -74 0034 570/.45 9.4805.-..8907.. : 0034 . . 7./04.  #$ %#$ .9 3.07: 857...0 . . 0097 3 97. 570/....4./7 4 0/. 9.24 .

0/03489.3030974 4. #0 03... 8.3. 0 . % ..303. 54. 4.348: 40   &  31472. .4/574..0 .. 3.-7: /04.9. 03.0 .3:4..074342.  %#%&# (47/./3.289-07. /04../:.0/03. 0 24: 3489 4 90 03.4.2.43 88902 8. (!740. 4.4/37.574.0 .3.4/3497. 232:2 82.:0 3. 82.7.. 9343..88489.3030 974 4. $8902 57.30 0743420 -0-0/3489 3024:803. .:2. 82. 80 3./3. 07 0 24: 3489 70 0 57 4/.:70:97.482..: 20894 : 489 2 944.          $.31472.909 54..3030' 9403.427..0 03. 82. .9 70 03.30302 0/347..3.834/4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful