ТЕМАТСКО ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ

1.Тематска целина 2-октомври
2.Наставен предмет:македонски јазик
3.Одделение на изучување:шесто

Ред. Структура на тематската
бр.
целина
2.1

2.2

2.3

Фонетика
а)Поделба на согласките
според начинот на
образување;
б)Слоготворно и
неслоготворно р;
в)Согласките на крајот од
зборот;
г)Контролна задача
(фонетика-изучени
содржини).
Поезија
а)Класификација на
лирските песни според
мотивите
-Поим за мотив
*патриотски(родољубиви
)
*пејзажни
*љубовни
*хумористични
б)Визуелни и аудитивни
елементи во песните.
Изразување и творење
а)Усно изразување:
Презентација лирски
песни со различни
мотиви;

Број на часови
обработка на Друг вид
нова
активност
содржина
1

/

1

1

1

/

/

1

4

/

1

/

вкупно

5

5

1

б)Творење лирска песна.
2.4
2.5
2.6

/

Лектира
Поетска читанка
Медиумска култура
Видови филмови според
намената и содржината
-Контролна задача со
прашања од втората
тематска целина.

1

1

2

1

1

1

2

1

1

16 часа

*Забелешка:Празници во октомври

Распоред на наставните содржини во временска рамка:
1.Поделба на согласките според начинот на образување;
2.Класификација на лирските песни според мотивот-поим
за мотив;
3.Патриотски(родољубиви)песни-нова наставна содржина;
4.Пејзажни песни-нова наставна содржина;

Прва седмица
од октомври

5.Љубовни и хумористични песни-нова наставна содржина;
6.Слоготворно и неслоготворно р;
7.Вежби за слоготворно и неслоготворно р;
8.Презентација на лирски песни со различни мотиви;

Втора седмица
од октомври

9.Аудитивни и визуелни елементи во песните-нова
наставна содржина;
10.Творење лирска песна со употреба на аудитивни и
визуелни елементи;
11.Видови филмови според намената и содржината;
12.Согласките на крајот од зборовите;

Трета седмица
од октомври

13. Наставно ливче за изучените содржини од фонетика;
14.Презентирање филмови со различна содржина;
15.Лектира:Поетска читанка;

Четврта седмица
од октомври

16.Контролна задача од сите наставни единици.
*Забелешка:Поместување за празниците

Фонетика,2.1
Цели

Наставна
содржина
Активности

Средства и
услови
Форми и
методи
Оценување

- да утврди и примени знаење од фонетика од претходното одделение;
-да се запознае со поделбата на согласките според начинот на образување;
- да ја согледа разликата меѓу слоготворно и неслоготворно р ;
-да има чувство за изговор и пишување на согласките на крајот од зборот;
-да примени стекнати знаења во вежби и контролна задача.
1.Поделба на согласките според начинот на образување;
2.Слоготворно и неслоготворно р;
3.Согласките на крајот од зборот;
4.Контролна задача на изучените содржини ид фонетика.
-Разговор со учениците за учени содржини(фонетика-поим,глас,самогласки и
согласки,слог,звучни и безвучни согласки и др);
-цртање шеми за повторување и за согледување на новата наставна единица;
-наставникот покажува шема со согласки според начинот на образување;
-учениците разгледуваат и учествуваат во донесување заклучоци;
-заклучоци од објаснувањата-заклучок според шемата;
-вежби низ разговор,објаснување,заклучоци;
-примена на знаењата(индивидуално)-презентирање на вежбите.
-се подготвуваат табели со вежб(по можност со ИТ) за слоготворно и
неслоготворно р ,наставни ливчиња за примена на стекнато знаење;
-по пат на разни игри ,наставникот прави овие содржини да бидат поинтересни и
прифатливи за учениците;
-дел од содржините се објавуваат на блогот:www.rozemak-rozemak.blogspot.com;
-учениците активно учествуваат во секој сегмент од часот,решавајќи ги вежбите
и соработувајќи;
-подобрите ученици им помагаат на послабите работејќи во парови;
-наставникот,следи,забележува,вреднува ,оценува-контролна задача;
-во заклучокот на овие содржини,учениците се упатуваат и поттикнуваат да
размислуваат и правилно изговараат и пишуваат.
Стандардно опремена училница,учебник,шеми,табели.табла,креда,креди во
боја,тетратки,илустрации,ИКТ.
Индивидуална,групна,фронтална,парови;разговор,текстметод,објаснување,илустративно-демонстративен метод(др. Методи кои ќе
произлезат во текот на работата)
Преку активностите:шеми,табели,УПИ,ППИ(контролна задача)

Вреднување,измени и дополнување на планирањето
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Поезија,2.2
Цели

Наставна
содржина

Активности

Средства и
услови
Форми и
методи
Оценување

-да знае што е мотив;
-да ги класифицира песните според мотивот;
-да прави споредба меѓу лирските песни со различни мотиви;
-да објаснува и анализира аудитивните и визуелните елементи во песните;
-да умее да пронаоѓа објаснување на непознати и архаични зборови;
-да знае да пронајде извори на знаења за да се подготви за
час(библиотека,речник,зборници,збирки со народни творби,интернет и сл.) .
1. Класификација на лирските песни според мотивите
-Поим за мотив;
2.Патриотски(родољубиви) песни;
3.Пејзажни песни;
4Љубовни и хумористични песни;
5.Визуелни и аудитивни елементи во песните.
-Наставникот поставува прашања со цел потсетување и утврдување на претходно
стекнати знаења за поезија(стих,строфа,лирско јас...);
-Наставникот поттикнува активности за класификација на лирските песни според
мотивот и утврдување на поимот -мотив;
-Наставникот подготвува наставни ливчиња, шеми,дава домашни задачи како помош
при изведување на заклучоците;
-Наставникот помага при определување на мотивите на песните,а учениците
самостојно ги доживуваат песните ;
-Наставникот посочува средства и начини за подготовка на часот(ги дели во
групи,им помага во пронаоѓање извори за работа);
-Учениците самостојно поделени во групи по насоките на наставникот изработуваат
плакат за лирски песни(песни,илустрации,линкови,анализа на песните и сл.);
-Се водат дискусии по презентацијата на задачите,а потоа се оценува и вреднува.
Училница.табла,креда,учебник,Зборници,илустрации,шеми,друга дополнителна
литература корисна со содржините и сл.
Фронтална ,индивидуална,групна,парови; разговор,текстметод,објаснување,илустративно-демонстративен метод,работа со наставно ливче
Преку активностите и вежбите:УПИ,ППИ,самооценување,листа за проверка,скала на
проценка и сл.

Вреднување,измени,доплнување на планирањето
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Изразување и творење,2.3

Цели

Наставна
содржина
Активности

Средства и
услови
Форми и
методи
Оценување

-да умее усно да се изразува со стилски збогатени реченици;
-да умее да презентира лирска песна со различни мотиви;
-да примени знаења од литература и јазик во творење лирска песна(аудитивни и
визуелни елементи);
-да знае да истакне свој став,свои размислувања за различните лирски песни;
1.Усно изразување:
Презентација на лирски песни со различен мотив;
2.Творење лирска песна со примена на аудитивни и визуелни елементи.
-Слободен разговор за различните мотиви на лирските песни,усно изразување на
учениците,насоки од наставникот за прибирање лирски песни со различни мотиви со
цел презен тирање на час;
-наставникот посочува на извори со цел полесно пронаоѓање лирски песни
-Учениците презентираат со чувство,изразно,внимавајќи на
дикцијата,емоционалноста ,музикалноста на песната;
-Наставникот го посочува начинот на подготовка за творење лирска песна,дава
упатства;
-самостојно работат по претходно дадени упатства;
-Презентација на сработеното;
-Дискусија по завршената работа и вреднување на задачите (самооценување и
наставникот)
-најдобрите творби ќе бидат објавени на ѕидниот весник ,на веб
страницата:www.rozemak.ucoz.com;
Училница,учебник,табла,креда,тетратки
Фронтална, индивидуална;разговор,текст-метод,пишување
Преку активностите и вежбите:УПИ,самооценување,следње со белешки од страна на
наставникот и др.ПЕП стандарди.

Вреднување,измени,дополнување на планирањето
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Лектира,2.4

Цели
Наставна
содржина
Активности

Средства и
услови
Форми и
методи
Оценување

-Да умее самостојно да го доживува делото;
-да умее усно и писмено да анализира песни,да одговара прашања;
-да се оспособува аргументирано да дискутира со стилски збогатени реченици.
1.Лектира:Поетска читанка

-Наставникот претходно дава за задача да се прочита делото и кратко писмено
обработат три песни во тетратка за лектира;
-Наставникот дава упатство за изработка на лектирата;
-Учениците самостојно ја читаат и дома,анализираат три песни (може и преку
прашања дадени од наставникот);
-Наставникот поттикнува со прашања на дискусија и обработка на содржината на
делото;
- Наставникот прави споредба со со класификацијата на лирските песни и со
учениците од понудените песни определува видови;
-учениците читаат свои обработки;
-Наставникот внимателно ја следи презентацијата на учениците,а потоа се дискутира
и вреднува(наставникот и учениците);
-Наставникот јавно коментира и оценува ,а води и свои белешки во кои ги следи
учениците;
-посебно се нагласува начинот на анализа лирска песна;
-Во групи може дел од песните да се напишат на хамер и илустрираат;
-Најдобрите изработки се изложуваат во кабинетот по македонски јазик;
-Часот може да се сними со видео камера(видео час);
Училница,табла,креда,упатства за изработка на лектирата претходно
дадени,прашања за содржината на делото,тетратки за лектира,Лектирата,хамер или
листови поголем формат ,ЦД или компјутер каде може да се слушаат рецитации на
песни,фломастери и сл.
Фронтална,индивидуална,групна;разговор,текст метод,илустративнодемонстративен метод,пишување,објаснување
Преку активностите и вежбите:УПИ,самооценувањ,дискусија,белешки за следење на
учениците,скала на проценка ,листа за проверка-презентацијата.

Вреднување,измени,дополнување на планирањето

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Медиумска култура,2.5
Цели

-да класифицира филмови според содржина и намена ;
-да умее усно да се изразува со стилски збогатени реченици;
-да умее да презентира филмови со различна содржина;
-да знае да истакне свој став,свои размислувања за филмовите со различна

Наставна
содржина

содржина.
1.Видови филмови според содржината и намената;
2.Презентирање филмови со различна содржина.

Активности

-Слободен разговор со учениците за учени содржини од филм со цел континуирано
поврзување со видовите филмови според намена и содржина;
-наставникот објаснува-дава воведни насоки за видови филмови според содржина и
намена;
-наставникот подготвил шема по која учениците ќе откриваат како се поделени
филмовите според намената и содржината и ќе објаснуваат,активно вклучувајќи се
во часот;
-Учениците размислуваат и самостојно презентираат;
-Наставникот ги подготвува за гледање филм и презентирање на следен час;
-дава упатства како да се селеди филмот и кои прашања се значајни за одговор;
-самостојно работат по претходно дадени упатства;
-Презентација на час за гледан филм;
-Дискусија по завршената работа и вреднување на задачите (самооценување и
наставникот)

Средства и
услови
Форми и
методи
Оценување

Училница,учебник,табла,креда,тетратки.дома подготовка-гледање филм,може и
колективно гледање на филм.
Фронтална, индивидуална;разговор,текст-метод,пишување
Преку активностите и вежбите:УПИ,самооценување,следње со белешки од страна на
наставникот и др.ПЕП стандарди.

Проверка на знаењето,2.6

Цели
Наставна
содржина
Активности
Средства и
услови
Форми и
методи
Оценување

-Да се провери и оцени стекнато знаење од тематската целина 2-октомври
1.Контролна задача за тематската целина 2.
-Наставникот подготвува контролна задача за втората тематска целина со цел
проверување и оценување на стекнатите знаења.
Училница,креда ,табла,контролна задача
Индивидуална;разговор,самостојна работа-пишување
УПИ.ППИ,белешки на наставникот во рефлексивниот дневник со цел подоцна
формирање бројчана оценка за тримесечие.

Вреднување,измени,дополнување на планирањето
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Интеграција(поврзување) на часовите:
- Час 1,6,7,12,13,16: Фонетика
- Час2,3,4,5,8,9,10,15,16: Лирски песни според мотивите
- Час11,14:Медиумска култура-видови филмови според намената и
содржината
- Час 8,10,2,3,4,5,9,10,15,16:Изразување и творење
- Час 16 со сите:Контролна задача

Очекувани резултати по втората тематска целина
- Знае учени содржини од фонетика;
-знае да ги подели согласките според начинот на образување;
- разликува слоготворно од нелоготворно р;
-умее да изговори согласка на крај од збор и правилно ја напише;
-препознава лирски песни според мотивот;
-покажува примери за лирски песни според мотивот;
-разликува аудитивни од визуелни елементи во лирска песна;
-ги објаснува аудитивните и визуелните елементи во лирска песна;
-пребарува примери за различни лирски песни-според мотивот;
- дава пример за лирска песна ;
-умее да создаде лирска песна;
-изразно чита лирска песна;
-разликува филмови по содржина и намена;
-критикува,дискутира за гледан филм;
-прави ѕиден плакат со илустрации и текст за лирска песна;
-работи тимски и изработува ѕиден весник за лектирата.
-применува стекнато знаење во контролна задача.