KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MATEMATIK TAHUN 1

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ISI KANDUNGAN Kandungan Kandungan Pendahuluan Penjelasan dan Penggunaan Modul Menyatakan kuantiti secara intuitif Menama dan menentukan nilai Menulis nombor Melengkapkan sebarang rangkaian nombor Menentukan nilai tempat bagi nombor Menganggar Membundarkan nombor bulat Melengkapkan pola nombor Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan Mengenal simbol Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak Mengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat Mengenal pasti ringgit dan sen Tambah dan tolak melibatkan wang Menamakan hari dan bulan dan menerang aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Menyebut dan menulis waktu Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang Menggunakan unit relatif untuk timbangan Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair Mengenal pasti bentuk tiga dimensi Mengenal pasti bentuk dua dimensi Penyumbang Pembangunan Modul dan Panel Pemurnian Muka surat iii v vii 1-9 10 - 26 27 - 34 35 - 47 48 - 55 56 - 61 62 - 68 69 - 77 78 - 86 87 - 91 92 - 120 121 - 125 126 - 133 134 - 150 151 - 167 168 - 185 186 - 195 196 - 201 202 - 208 209 - 213 214 - 221 222 - 236 237 - 239

iii

PENDAHULUAN
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul selaras dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Matematik di peringkat sekolah rendah adalah satu mata pelajaran teras asas yang menegaskan kepada penguasaan bahasa matematik, kefahaman konsep, penguasaan kemahiran mengira, menaakul dan kemahiran menyelesaikan masalah serta penerapan nilai-nilai murni. Elemen kreativiti, keusahawanan dan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) perlu diterapkan melalui konteks yang sesuai bagi setiap standard pembelajaran. Sebagai usaha panduan dan pencetus idea, modul pengajaran dan pembelajaran ini disediakan bagi membantu guru merealisasikan tuntutan dan hasrat KSSR melalui pendidikan matematik. Keberkesanaan pelaksanaan KSSR memerlukan guru menghayati kehendak dan semangat pendidikan matematik seperti mana yang tersurat dalam dokumen KSSR Matematik dan melalui modul ini. Adalah diharapkan modul ini dapat membantu guru melaksanakan kurikulum matematik yang dihasratkan dapat menyediakan murid yang lebih berdaya saing, membentuk insan yang seimbang dan dapat menyumbang kepada keharmonian serta kesejahteraan negara. Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standard pembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini boleh diguna pakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru juga boleh mengubah suai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang dicadangkan. Dalam proses penyediaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 1, banyak pihak yang turut sama terlibat. Kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan kepakaran, masa dan tenaga hingga terhasilnya modul ini, Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

v

PENJELASAN MODUL Modul ini merupakan panduan yang boleh diguna oleh guru di peringkat sekolah. Ia merupakan contoh yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Pengubahsuaian boleh dilakukan berdasarkan situasi persekitaran pembelajaran murid. Modul ini dibangunkan berdasarkan kepada empat fasa kreativiti yang menjadi teras kepada pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

PENGUNAAN MODUL

Standard minima yang perlu dicapai oleh setiap murid.

Cadangan latihan atau kerja bertulis yang boleh dilakukan.

Merupakan contoh pengajaran, guru boleh mengubahsuai berdasarkan situasi dan aktiviti tambahan yang difikir perlu bagi mencapai standard pembelajaran

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

Merupakan pemeringkatan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan elemen kreativiti dan inovasi.

Merupakan cadangan bentuk soalan atau pertanyaan yang dikemukakan.

vii

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan Operasi Nombor bulat hingga 100 Murid dibimbing untuk: Menyatakan kuantiti secara intuitif. Murid berupaya untuk: i. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit,sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara: (a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek, (b) Membanding dua kumpulan secara padanan, (c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap dua kumpulan buah rambutan yang diletakkan di atas meja.

i. Lihat kumpulan rambutan mana yang banyak? ii. Kumpulan rambutan mana yang sedikit?

1

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Perkukuhkan aktiviti dengan meminta murid membuat pemerhatian terhadap sejumlah guli yang diberikan(guli mempunyai dua warna iaitu merah dan biru). c. Minta murid mengasing dan menyusun guli mengikut warna seperti yang ditunjukkan.

Merah

Biru

i. Kumpulan mana yang banyak? ii. Kenapa?

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Bawa murid keluar dari bilik darjah dan murid diminta membentuk dua bulatan, satu bulatan kecil dan satu bulatan besar.

i. Bulatan mana yang mempunyai bilangan murid yang banyak? ii. Kenapa?

Sintesis Idea

b. Minta murid mengutip daun kering i. Kumpulan mana yang dalam masa 30 saat. mendapat daun yang paling Murid diminta mengumpul hasil banyak? kutipan mengikut kumpulan ii. Kumpulan mana yang masing-masing. mendapat daun sedikit? iii. Mana kamu tahu kumpulan daunnya banyak, dan mana daunnya sedikit?

2

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

3. Perkembangan Penambahbaikan

i.

Minta murid membentuk: a. Kumpulan banyak dan kumpulan sedikit, b. kumpulan sama banyak dan tidak sama banyak, dan c. kumpulan lebih dan kumpulan kurang, berdasarkan objek yang ada di sekeliling murid.

a. Jelaskan bagaimana kamu menghasilkan kumpulan lebih dan kumpulan kurang.

ii. Minta murid menjelaskan bagaimana pembentukan kumpulan i hingga iii dilakukan. i. Menilai iii. Paparkan kepada murid kad gambar seperti contoh di bawah: Bentuk mana yang paling banyak?

ii. Bentuk mana yang paling sedikit? iii. Bentuk mana yang sama banyak?

3

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

4. Tindakan Pelaksanaan i. Edarkan kertas majong dan pen marker kepada setiap kumpulan murid. Minta murid melukiskan gambar bagi menunjukkan kumpulan: a. banyak atau sedikit. b. Sama banyak atau tidak sama banyak. c. Lebih atau kurang. i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Amalan Berterusan

ii. Edarkan lembaran kerja 1 kepada setiap murid.

a. Nyatakan sebab kamu menyatakan „banyak‟ bagi setiap kumpulan objek secara lisan.

iii. Edarkan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.

a. Bincangkan dengan rakan: Kenapa kamu katakan objek itu lebih. Kenapa kamu katakan objek itu sama banyak. a. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan.

iv. Edarkan Lembaran Kerja 3 kepada setiap murid.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 hingga Lembaran Kerja 3.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

4

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 1

Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 1. Tanda (/) pada kumpulan yang lebih banyak.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

2.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

5

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

3.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

4.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

6

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 2

B.

Warnakan merah bagi objek yang paling banyak dan warnakan biru bagi objek yang sama banyak.

Secara lisan: 1. 2. Kenapa kamu katakan lebih? Kenapa kamu katakan sama banyak?

7

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

.
Lembaran Kerja 3

c.

Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan.

Contoh:

sedikit

banyak

1.

banyak

sedikit

2.

Sama banyak
8

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

3

sedikit

banyak

4.

banyak

sedikit

5.

Sama banyak

9

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan Operasi Nombor Bulat hingga 100 Murid dibimbing untuk: Menama dan menentukan nilai. Murid berupaya untuk: i. Menamakan nombor hingga 100: (a) Membilang objek dalam kumpulan (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. (c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan. (d) Menamakan angka.

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan gula-gula di dalam sebuah bekas.

i. Apakah yang anda
dapat lihat di dalam bekas ini?

b. Minta murid membuat pengiraan bilangan gula-gula yang itunjukkan. c. Galakkan murid mengeluarkan idea dan menunjukkan cara membilang yang dilakukan. i. d. Paparkan sebilangan bola kecil dalam bekas. (Bilangannya tidak lebih daripada 10). Minta Murid menyatakan kuantiti bola kecil yang dikira. i. e. Paparkan dua kumpulan pensel seperti contoh di bawah. Berapa bilangan bola kecil yang ada di dalam bekas ini?

Berapakah kumpulan yang ditunjukkan?

10

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 i. Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan kumpulan pensel warna yang ditunjukkan. i. Berapakah bilangan pensel warna yang dalam setiap kumpulan?

ii. Murid membuat perbandingan bilangan
pensel warna bagi setiap kumpulan.

f.

Contoh-contoh lain boleh digunakan seperti guli,biji saga, kacang tanah atau benda lain yang sesuai. i. Ini nombor apa?

g. Tunjukkan beberapa keping kad.

14
2. Imaginasi Penjanaan idea

15
Lihat lampiran A i. Berapakah bilangan kereta yang terdapat pada kad gambar kamu? ii. Kumpulan manakah yang lebih banyak? iii. Berapakah perbezaan antara dua kumpulan ini?

a. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. i. Setiap kumpulan diberi sekeping kad gambar. ii. Ketua kumpulan diminta menyatakan nilai pada kad gambar yang diterima. ii. Terangkan konsep perbandingan kuantiti antara dua kumpulan.

Sintesis idea

b. Gunakan contoh-contoh lain yang sesuai bagi mengukuhkan kefahaman murid.

11

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Paparkan kad nombor kepada murid dan minta murid wakilkan nombor yang dilihat dengan objek yang ada di sekeliling mereka. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan.

i. Apakah nombor ini? ii. Wakilkan nombor ini dengan objek yang berhampiran kamu.

3. Perkembangan

a. Paparkan kad imbasan seperti contoh di bawah:

i. Berapakah bilangan buah-buahan pada kad A? ii. Berapakah bilangan buah-buahan pada kad B? iii. Kad yang manakah mempunyai buahbuahan yang lebih banyak?

Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan idea. Kad A

Kad B
Menilai

b. Minta murid mengeluarkan idea bagaimana
proses membilang dilakukan pada: i. Rakan. ii. Kumpulan. iii. Kelas.

i.

Nyatakan cara membilang yang kamu lakukan.

4. Tindakan

a. Paparkan kad petak seratus yang tercatat nombor 1 hingga 100 di hadapan kelas. b. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan dan edarkan kepada setiap kumpulan blok asas. i. Sa (bilangan 10) ii. Puluh (bilangan 10) iii. Ratus ( bilangan 1)

Pelaksanaan

12

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Tunjukkan satu nombor pada kad petak seratus contoh 25, minta murid wakilkan nilai dengan menggunakan blok asas. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan oleh murid. Amalan Berterusan d. Edarkan Lembaran Kerja 4. Minta murid menjawab soalan yang diberikan. Bincangkan hasil kerja murid. e. Minta murid mengetahui bilangan barangan kepunyaan mereka seperti jumlah batang pensel, pensel warna, buku tulis dan bahan lain serta memastikan bilangan barang kepunyaan milik sendiri di dalam kuantiti yang sentiasa mencukupi.

Pentaksiran: Rujuk lembaran kerja dan aktiviti untuk melihat kebolehan murid menguasai standard pembelajaran secara langsung atau tidak langsung.

Nilai dan sikap: Kerjasama, berdisiplin, tolong-menolong, bertanggungjawab, yakin diri.

13

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

LAMPIRAN A

14

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

15

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

.
Lembaran Kerja 4

A. Kira dan tuliskan nombor yang betul 1. 2.

3.

4.

B. Tuliskan nombor dalam angka 1. Lima belas 2. Dua puluh

3. Tiga puluh dua

4. Tujuh puluh lima

16

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

5. Lapan puluh tiga

6. Sepuluh

C.

Bandingkan dan tulis ‘lebih daripada’ atau ‘kurang daripada’ di dalam petak kosong.

1.

2.

3.

4.

17

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Nombor dan Operasi Nombor bulat hingga 100 Murid dibimbing untuk: menama dan menentukan nilai. Murid berupaya untuk : ii. menentukan nilai nombor hingga 100. (a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4 : 1 (b) memadankan kumpulan objek dengan nombor . (c) membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya “lebih daripada” dan “kurang daripada”. (d) menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan menurun. (e) membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Tunjukkan ikatan batang aiskrim yang mengandungi sepuluh batang dalam satu ikatan. i. Minta murid membilang bersamasama bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan. Tunjukkan dua ikatan batang aiskrim dan tiga batang di luar ikatan. Minta murid membilang jumlah batang ais krim semuanya. Bimbing murid untuk menyebut jumlah batang aiskrim yang ditunjukkan iaitu dua puluh tiga. Ulang aktiviti dengan menggunakan bilangan jumlah ais krim yang lain. i. Berapakah bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan? Berapakah bilangan ikatan ini? Berapakah bilangan batang aiskrim yang tidak diikat?

ii.

iii.

18

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Paparkan sekeping gambar seperti contoh di bawah:

i.

Minta murid menyebut nilai nombor berdasarkan gambar objek yang ditunjukkan. Paparkan kad gambar lain yang menunjukkan bilangan tertentu di antara 40 hingga 100 dan minta murid menyebutkan bilangannya, juga minta murid menceritakan bagaimana ia tahu bilangan nombor tersebut.

Berapakah bilangan objek tersebut?

ii.

c. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah:

Sebutkan nilai nombor ini. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 i. ii.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Minta murid menyebut nombor yang dipaparkan pada garis nombor. iii. d. Tunjukkan abakus 4:1 dan bimbing murid untuk menyebut nombor menggunakan abakus. Contohnya 20. Sebutkan nilai nombor berdasarkan abakus yang ditunjukkan.

19

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Teruskan dengan menunjukkan nilai yang diwakili di abacus bagi nilai 21 hingga 100. e. Edarkan lembaran kerja 5. i. Bincangkan hasil kerja murid. ii. Bimbing murid membilang objek. i. Bilang objek dan padankan gambar dengan nombor.

f.

Edarkan Lembaran kerja 6. i. Bincangkan hasil kerja murid. ii. Bimbing murid membanding nilai dua nombor dan menyatakan sama ada “lebih daripada” atau “kurang daripada”.

i.

Nyatakan sama ada “lebih daripada” atau “kurang daripada”

i. i. Edarkan Lembaran Kerja 7. i. Minta murid menyusun objek dalam tertib menaik. ii. Minta juga murid menyusun objek dalam tertib menurun.

Susun gambar mengikut tertib menaik.

ii. Susun gambar mengikut tertib menurun.

ii. Edarkan Lembaran Kerja 8. Minta murid membuat perbandingan dua nombor dan menyatakan nombor yang terletak di antaranya. Contoh :

i. Nyatakan nombor di antara dua nombor.

45

47

2. Imaginasi

a. Edarkan sebilangan batang aiskrim yang telah diikat dan minta murid menyatakan nilainya. b. Edarkan kad nombor kepada setiap murid dan boleh lakukan antara dengan meminta murid: i. Menyebut nombor pada kad tersebut. ii. Menyusun nombor dengan nombor yang ada pada rakan secara tertib menaik dan tertib menurun. iii. Buat perbandingan antara dua nombor dan minta murid mencari dua perbandingan , mana „lebih daripada‟ dan „kurang daripada‟. iv. Cari nombor di antara nombor yang Berapakah jumlah batang aiskrim tersebut? Sebutkan nombor yang dipegang

Penjanaan Idea

Bandingkan dua nombor dan nyatakan sama ada „lebih daripada” atau "

20

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 dipegang oleh rakan. Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Perbetulkan kesilapan sertamerta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

3. Perkembangan Penambahbaikan

a. Letakkan sebilangan kad nombor secara rawak di hadapan kelas. Contoh: 33 37 35 38 34

36

39 i. Sebutkan nombor ini.

i. Minta seorang murid menyebut semua nombor tersebut. ii. Minta murid lain menyusun nombor tersebut dalam tertib menaik. iii. Minta murid lain menyusun nombor dalam tertib menurun. Menilai b. Ulang aktiviti a (i), (ii) dan (iii) dengan menggunakan nombor lain dalam lingkungan 100.

4. Tindakan Pelaksanaan

a. Minta seorang murid menyebut satu nombor dalam lingkungan 100. Contoh: 28 i. Sebutkan satu nombor.

Amalan Berterusan i. Minta seorang murid menyebut satu nombor lebih daripada 28. ii. Minta seorang murid lain menyebut satu nombor kurang daripada 28. iii. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28, tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menaik. iv. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28, tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menurun.

21

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Ulang aktiviti a (i), (ii), (iii), (iv) dengan nombor lain sehingga semua murid dalam kelas terlibat.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 5 hingga Lembaran Kerja 8.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.

22

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 5

Nama :__________________________ Kelas:__________________ Suaikan.

1.

52

2. 14

3. 36

23

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 6

Nama :__________________________ Kelas:__________________ Tuliskan kurang daripada atau lebih daripada.

1.

34

44

2.

54

27

3.

63

74

4.

92

29

5.

89

90

24

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 7

Nama :__________________________ Kelas:__________________

A.

Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik.

26

28

25

27

B.

Susunkan nombor berikut mengikut tertib menurun.

72

70

73

71

25

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 8

Nama :__________________________ Kelas:__________________ Isikan tempat kosong 1.

34

36

2. 55

53

3. 67

65

4.

86

88

5.

98

100

26

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Nombor dan Operasi Nombor Bulat Hingga 100 Murid dibimbing untuk: 1.3 Menulis nombor

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Menulis nombor hingga 100 dalam: (a) Angka (b) Perkataan

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Tunjukkan kad imbasan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satu demi satu.

i. Bagaimanakah cara kamu menulis nombor.

0 5

1 6

2 7

3 8

4 9

ii. Apakah nombor yang kamu lihat?

iii. Sebutkan nombor yang tunjukkan. iv. Eja nombor-nombor yang kamu lihat dengan betul.

sa

Minta murid menyebut apa yang dilihat.

b. Minta murid membentuk angka-angka yang dipaparkan di udara, pasir dan tanah liat.

v. Aktiviti menulis nombor yang manakah kamu suka?

27

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Tunjukkan cara menulis angka dengan teknik yang betul.

2.

Imaginasi Penjanaan Idea

Aktiviti luar bilik darjah.

Sintesis Idea

a. Agihkan murid kepada dua kumpulan. Minta kumpulan murid membentuk nombor yang ii. Tuliskan nombor yang disebut. kamu lihat itu dalam perkataan. b. Kumpulan yang paling sempurna pembentukan iii. Nyatakan nombor yang nombornya diberi pujian atau kamu tulis itu. hadiah. c. Teruskan hingga semua angka 0 hingga 9 selesai dibentuk. d. Tekankan juga murid supaya murid boleh menulis nombor dalam perkataan. i. 0 hingga 10 0 - Sifar

i. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam bentuk angka.

28

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

Satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh

e. Minta murid menulis nombor dalam angka dan perkataan secara rawak di dalam kumpulan bagi 11 hingga 100 11, 12, 13, 14………….20 21, 22, 23, 24………….30 31. 32, 33, 34………….40 41, 42, 43, 44………….50 51, 52, 53, 54………….60 61, 62, 63, 64………….70 71, 72, 73, 74………….80 81, 82, 83, 84………….90 91, 92, 93, 94…………100 16 24 37 48 51 63 72 85 90 100 Enam belas dua puluh empat tiga puluh tujuh empat puluh lapan lima puluh satu enam puluh tiga tujuh puluh dua lapan puluh lima sembilan puluh satu ratus

i. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam bentuk angka. ii. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam perkataan. iii. Nyatakan nombor yang kamu tulis itu.

2. Perkembangan Penambahbaikan

a. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah:

i. Berapa jumlah kereta yang terdapat pada kad tersebut?

29

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Menilai

b. Minta murid menulis nombor dalam bentuk angka dan perkataan berdasarkan gambar yang diberi.

ii. Nyatakan bilangan kereta tersebut. iii. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam angka. iv. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam perkataan.

7

:

tujuh

________ : _______________

i. Berapa jumlah buah yang kamu lihat? ii. Nyatakan bilangan buah tersebut. iii. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam angka. iv. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam perkataan.

i. Berapa jumlah telur yang kamu lihat? ii. Nyatakan bilangan telur tersebut. iii. Tuliskan bilangan telur tersebut dalam angka. iv. Tuliskan bilangan telur tersebut dalam perkataan.

________ : ______________

30

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

i. Berapa jumlah gula-gula yang kamu lihat? ii. Nyatakan bilangan gula gula tersebut. iii. Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam bentuk angka. iv. Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam perkataan. ________ : ______________

3. Tindakan Pelaksanaan

a. Edarkan lembaran kerja 7, 8 dan 10 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid. Aktiviti Tambahan. ________ : _______________

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Amalan berterusan a. Masukkan sebilangan objek ke dalam satu bekas. Minta seorang murid menyatakan berapakah bilangan objek di dalam bekas dan bilangannya ditulis dalam angka dan perkataan.

i. Berapakah bilangannya? Tuliskan nilainya dalam angka dan perkataan.

4. Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 9, 10 dan Lembaran Kerja 11.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.

31

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 9 Nama :__________________________ Kelas :__________________________

C.

Sambungkan garis-garis putus membentuk nombor dan tuliskan dalam perkataan nombornya. contoh:

Tujuh

32

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 10 Nama :__________________________ Kelas :__________________________

C. Tuliskan nombor dalam perkataan.
1

56
2

_________________________________________________

89 74 55 93 62 99

_________________________________________________

3.

_________________________________________________

4.

_________________________________________________

5.

_________________________________________________

6.

_________________________________________________

7.

_________________________________________________

33

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 11 Nama :__________________________ Kelas :__________________________

B. Padankan gambar dengan nombor.

40

tiga puluh lapan

38

empat puluh dua

42

empat puluh

13

tiga belas

34

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan operasi. Nombor Bulat hingga 100. Murid dibimbing untuk: Melengkap sebarang rangkaian nombor. Murid berupaya untuk: 1. Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) satu-satu (b) dua-dua (c) lima-lima (d) sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor.

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan analisis.

a. Murid membuat pemerhatian terhadap kek cawan yang diletakkan di atas meja.

i.

Apa yang dapat kamu lihat di atas meja? Ceritakan.

b. Gerakkan kek cawan satu-satu dan bilang.

a. Bilang kek cawan satu persatu sampai habis. Ada berapa kek cawan kesemuanya? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Bilang kek cawan dari banyak kepada sedikit. 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

35

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah:

i.

Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor.

i. 1 1

membilang satu-satu 1 1

ii. Bincangkan dengan murid.

0

1

2

3

4

5

ii. 2 2

membilang dua-dua 2 2

0

2

4

6

8

10

iii. membilang lima-lima 5 5 5 5

0 5 10 15 20 25 30 35

iv. membilang sepuluh-sepuluh 10 10 10 10 10

0 10 20 30 40 50 60 70 80

d. Perkukuhkan aktiviti (i), (ii), (iii), dan (iv) dengan meminta murid membilang nombor dalam lingkungan 100 yang melibatkan membilang: Satu-satu. Dua-dua. Lima-lima. Sepuluh-sepuluh.

36

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Paparkan kad nombor dan minta murid menyebut nombor yang dipaparkan. b. Minta murid menyusun nombor mengikut urutan menaik dan menurun.

i. Susun kad mengikut tertib menaik. ii. Susun kad mengikut tertib menurun.

c.

9 8 6 1 1 3 3 10 7 1 4 Bincangkan aktiviti dengan murid: 4 i. Bagaimana proses menyusun 7 nombor mengikut tertib menaik 7 dilakukan? ii. Bagaimana proses menyusun 7

1 0 1 4 5 6 5 5 5 5

2

nombor mengikut tertib menurun dilakukan?

3. Perkembangan

a. Bahagikan murid kepada empat kumpulan. b. Sediakan empat stesen yang mewakili kumpulan nombor berikut dalam bentuk pusingan jam. Stesen i

Susun nombor secara turutan menaik . Susun nombor secara turutan menurun.

Penambahbaikan

Stesen iv

Stesen ii

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid.

i. 9

Stesen iii Kad-kad nombor bilang satu-satu. 11 10 16 14 17 15 13 12

37

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 ii. kad nombor bilang dua-dua 20 26 36 40 24 30 32 22 34 38 28

iii.

Kad nombor bilang lima-lima. 40 75 70 85 50 80 65 45 55 60

iii.

Kad nombor bilang sepuluhsepuluh 70 50 80 10

90 60
20

30

100

40

Menilai

c. Satu kumpulan murid akan berada di satu stesen. i. Setiap kumpulan di minta menyusun kad nombor dalam tertib menaik. ii. Setelah siap tugasan yang dibuat oleh kumpulan, guru akan menyemak sama ada betul atau tidak. iii. Setelah selesai setiap kumpulan menyusun dalam tertib menaik dengan betul. Semua kumpulan akan bergerak mengikut putaran jam hingga setiap kumpulan selesai menjawab dengan betul, keempat-empat stesen.

38

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

d. Aktiviti boleh diteruskan dengan melakukan aktiviti menyusun nombor dalam tertib menurun.

4. Tindakan

c. Edarkan Lembaran Kerja 9 dan Lembaran Kerja 10 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid. d. Minta seorang murid menyatakan satu nombor. Contohnya

Lengkapkan nombor dalam petak nombor. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pelaksanaan

6
Amalan Berterusan i. Minta murid lain menyatakan dua nombor selepas nombor ini dan dua nombor sebelum nombor ini. Minta seorang murid lain membilang: Satu-satu. Dua-dua. Lima-lima. Sepuluh-sepuluh. Bermula dari nombor yang dinyatakan.

ii.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja yang diberi. Murid perlu betulkan soalan yang diberi.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan.

39

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 12 Nama :__________________________ Kelas:___________ Isi tempat kosong dengan urutan menaik.

1.

1

2

4

2.

13

15

16

1. 3. 2. 2. 5. 4.

3. 2 4

4. 8

4

8

16

5.

20

35

40

6.

80

100

40

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja13 Nama :__________________________ Kelas:___________ Isi tempat kosong dengan urutan menurun.

1.

10

8

6

2.

19

17

15

6. 3. 2. 9. 4. 16 20

7. 18

8. 12

8

4

5.

35

25

15

6.

100

70

60

41

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan Operasi Nombor Bulat Hingga 100 Murid dibimbing untuk: Melengkapkan sebarang rangkaian nombor Murid berupaya untuk: ii. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) Satu-satu (b) Dua-dua (c) Lima-lima (d) Sepuluh-sepuluh Tertib menaik dan menurun

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit ( 2 waktu )

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi i. Cerita apa yang kamu lihat pada tangan cikgu?

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

i.

Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan pensel yang dipegang oleh guru.

Minta murid menyatakan apa yang dilihat. ii. Ulang aktiviti (i) dengan meminta murid membilang satu-satu dari: a. 5 hingga 10. b. 11 hingga 20. c. 21 hingga 30 dan seterusnya hingga 100.

ii. Murid membilang pensel secara satu-satu. 1, 2, 3, 4 iii. Sebutkan nombor secara dua-dua yang terbentuk di atas garis nombor.

iii. Aktiviti diteruskan dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah:

0

2

4

6

8

10

12

42

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

iv. Adakan perbincangan dengan murid berkaitan dengan aktiviti membilang ini. v. Teruskan perbincangan dengan menggunakan contoh lain seperti: a. 20, 22, 24, 26, 28, 30. b. 31, 33, 35, 36, 37, 39, 44, 43 c. 62, 64, 66, 68, 70.

vi. Bincangkan dengan guru.

2. Imaginasi

i.

Paparkan rangkaian nombor secara tertib menaik dengan menggunakan garis nombor. a. Secara lima-lima

i.

Lihat garis nombor ini. Cuba kamu ceritakan.

Penjanaan Idea

0 Sintesis Idea

5

10

15

20

Bincangkan. b. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76 c. Secara sepuluh-sepuluh

0

10

20

30

40

Bincangkan. d. Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76

ii. Bincangkan. iii. Berapa nilai bagi setiap langkau? iv. Murid menolak nilai secara lisan.

ii. Tunjukkan satu rangkaian nombor secara tertib menurun seperti contoh di bawah:

43

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 a. Secara lima-lima 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 Bincangkan. b. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 87, 82, 77, 72, 67, 62, 57 c. Secara sepuluh-sepuluh 90, 80, 70, 60, 50 Bincangkan. d. Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 100, 90, 80, 70, 60, 50 72, 62, 52, 42, 32, 22, 12 88, 78, 68, 58, 48, 38, 28

Perkembangan Penambahbaikan

Aktiviti luar bilik darjah. i. Letakkan di atas tanah kad rangkaian nombor seperti berikut: 1 2 3 4 5

i.

Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan?

Menilai ii. Minta murid membentuk rangkaian nombor di atas dengan menggunakan daun. iii. Ulang aktiviti i dan ii dengan menggunakan rangkaian nombor: a. Dua-dua b. Lima-lima c. Sepuluh-sepuluh.

Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.

44

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Tindakan Pelaksanaan

a. Edarkan Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

a. Selesaikan tugasan yang diberi.

Amalan berterusan

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Berhati-hati dan bertanggung jawab.

45

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 14 Nama :__________________________ Kelas:__________________

D.

Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menaik.

1. 1 2 4 5

2.

3

5

7

11

3. 15 20 25 35

4.

27

57

67

5. 16 18 20 22

46

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 15 Nama :__________________________ Kelas:__________________

B

Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menurun. 1. 6 5 3 2

2. 16 14 12 8

3. 90 85 80 70

4. 100 70 60

5. 83 73 53
47

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Nombor dan Operasi Nombor Bulat Hingga 100 Murid dibimbing untuk: 1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100. ii. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100. iii. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

3. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Bahagikan 15 orang murid kepada 2 kumpulan. Kumpulan 1 : 10 orang Kumpulan 2 : 5 orang

b. Wakilkan nilai murid dengan menggunakan dekak-dekak.

i. Berapa orang murid semuanya? ii. Berapa kumpulan yang mempunyai 10 orang murid? iii. Berapa orang dalam kumpulan yang kedua?

ratus

puluh

sa

i. Berapa nilai yang ditunjukkan oleh blok asas?

c. Minta murid wakilkan 15 ke dalam ruangan nilai tempat yang disediakan.

48

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Puluh

sa

d. Ulang aktiviti b dan c dengan nilai nombor yang lain sepeti 74, 85, 68 dan 59.

2. Imaginasi

Aktiviti Luar Bilik Darjah (jika bersesuaian) a. Minta murid menyebut dan mencatatkan dua nombor yang terletak di nilai puluh dan sa, contohnya BFT 2211

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

Murid sebut sebelas dan catatkan di buku catatan 11. b. Minta murid mecatatkan 10 nombor daripada 10 kenderaan yang melalui kawasan persekolahan. c. Kemudian paparkan kad nilai tempat di atas tanah. Minta seorang murid mencatatkan nombor pertama kenderaan yang diambil dari kenderaan yang lalu di kad nilai tempat dan teruskan aktiviti sehingga semua nombor yang dicatat tadi habis.

49

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

3. Perkembangan

a. Minta murid menunjukkan nombor 24 dengan menggunakan blok asas. Contoh:

i.

Sebutkan nombornya?

b. Kemudian tunjukkan nombornombor lain contohnya 16, 32, 48 juga dengan menggunakan blok asas. c. Minta murid menunjukkan nombor-nombor yang dibincangkan a dan b bagi nilai tempat dan nilai digit menggunakan dekak-dekak.

ratus

puluh

sa

d. Murid memindahkan maklumat nombor yang dibincang menggunakan dekak-dekak.

i. urid menyebut nilai tempat, (sa, puluh, ratus)

M

ratus

puluh

sa

50

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

d.

Tegaskan

i.
nilai tempat: sa nilai digit: 4

A pakah nilai tempat bagi digit 2 dan 4?

24
nilai tempat: puluh nilai digit: 20

ii. pakah nilai digit bagi digit 2 dan 4?

A

e. Minta murid mengeluarkan abakus masing-masing. f. Tunjukkan kad imbasan nombor dan meminta murid menyatakan menggunakan abakus. Contoh:

27 40
Contoh :

83 56

i. 27
Pu Sa

i. ii.

Gerakkan manik di tiang puluh dahulu. Kemudian,gerakkan manik di tiang sa.

51

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Tindakan

a. Edarkan lembaran kerja 16, Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

ii. Selesaikan tugasan yang

diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 16, Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

52

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 16 Nama :__________________________ Kelas:__________________

E.

Tuliskan nombor yang mewakili gambar di bawah.

1.

2.

3.

4.

Pu Sa

5.

Pu Sa

53

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 17 Nama :__________________________ Kelas:__________________

Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberikan. Nilai tempat 1. Nilia digit

49 81 17 25 60

puluh

sa

4 9

2.

puluh

sa

8 1

3.

puluh

sa

1 7

4.

puluh

sa

2 5

5.

puluh

sa

6 0

54

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 18 Nama :__________________________ Kelas:__________________

Nyatakan nilai digit dan nilai tempat bagi nombor yang digariskan.

1.

38

= ___________ ___________

2.

49 = _________ _________

3. 70

= ____________ ___________

4.

10 = _________ _________

5. 66

=____________ ___________

6.

92 = __________ _________

55

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan Operasi Nombor Bulat Hingga 100 Murid dibimbing untuk: 1.6 Menganggar Murid berupaya untuk: i. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) Menyatakan kuantiti (b) Menggunakan perkataan “lebih daripada” dan “kurang daripada”.

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Letakkan 3 bekas berlainan
saiz (kecil,sederhana, dan besar). Isikan bekas A dengan guli. Minta murid buat pemerhatian.

bekas A

ii. Ada berapa biji guli di dalam
bekas A?

bekas B

iii. Cuba teka ada berapa biji guli
dalam bekas B dan C

bekas C

iv. Bekas mana yang paling
banyak?

56

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Gunakan 2 bekas yang
berlainan saiz. Sediakan guli dan murid masukkan guli ke dalam bekas yang besar i. Berapa jumlah guli yang ada? ii. Bekas mana banyak isi banyak guli? iii. Mengapa?

2. Imaginasi

a. Permainan menekan bilangan
objek: Tunjukkan satu bekas penuh berisi gulu

i.

Cuba teka bilangan guli di dalam bekas itu?

ii. Bekas yang sama digunakan. iii. Berapa banyak bola ping pong
yang boleh diisi?

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

Ulang dengan menggunakan objek yang berlainan

57

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

3. Perkembangan

a. Tunjukkan gambar dan buat
perbandingan kuantiti.

i. Ada berapa penumpang di dalam
sebuah kereta.

ii. Mana lebih ramai anatara Penambahbaikan
penumpang kereta dengan bas? Kenapa?

Menilai b. Murid menggunakan perkataan
„lebih daripada‟ dan „kurang dariapa‟ berdasarkan gambar yang berlainan

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja 19 dan
lembaran kerja 20 kepada murid.

i. Selesaikan tugasan yang
diedarkan.

b. Bincangkan hasil kerja murid

Pentaksiran

Penguasaan Standard Pembelajaran berdasarkan penguasaan murid dalam lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 dan sewaktu murid melakukan aktiviti.

Nilai dan sikap

1. Percaya pada diri sendiri 2. Memupuk sifat ingin tahu 3. Berdikari

58

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 19
Nama : ………………………….. Kelas : …………………

Tandakan ( ⁄ ) yang mana lebih banyak. 1.

2.

59

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Tandakan ( ⁄ ) pada yang kurang 3.

4.

52

15

5.

7

13

60

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 20

Nama : ………………………….. Kelas : …………………

Gariskan jawapan yang betul.

1.

5
18 55 62

(lebih daripada , kurang daripada)

7
23 50

2.

( lebih daripada , kurang daripada)

3.

(lebih daripada , kurang daripada)

4.

(lebih daripada , kurang daripada)

59 32 90
61

5.

52 80

(lebih daripada , kurang daripada)

6.

(lebih daripada , kurang

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan Operasi Nombor hingga 100 Murid dibimbing untuk: Membundar nombor bulat Murid berupaya untuk: i. Membundar nombor bulat kepada puluh terdekat dengan menggunakan: (a) Bahan konkrit, (b) Kad soalan (c) Dekak-dekak (d) Garis nombor,

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi i. Apa yang kamu lihat?

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan murid yang berdiri di hadapan kelas.

b. Murid yand berdiri menyebut nombor masing-masing bermula dari kiri. A B C ii. Berapa orang yang berada di tengahtengah A dan C? c. Minta murid menjawab soalan secara lisan untuk pemahaman konsep dekat atau hampir. iii. Berapa orang yang berada di tengahtengah A dan B? iv. Siapa yang paling dekat dengan C. A atau B? v. Siapa yang paling dekat dengan A. B atau C?

62

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

d. Gunakan dekak-dekak. Contoh:

i.

Butang kuning lebih dekat kepada butang hijau atau butang biru?

e. Ubah kedudukan butang kuning dan mempelbagaikan soalan seperti di atas. Nota : Guru memberi penjelasan mengenai butang yang berada di tengah-tengah yang mewakili nombor 5. f. Menunjukkan garis nombor seperti di bawah: i. Sebutkan nombor yang terbentuk pada garis nombor

ii. Perbincangan dengan rakan dengan menggunakan kad yang disediakan.

0

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 5

+ 6

+ 7

+ 8
i.

+ 9

+ 10

Nota: Guru memberi penjelasan nilai 0 dalam angka g. Aktiviti kumpulan ( 5 soalan berkaitan) Contoh soalan pada kad: Nombor 4 lebih dekat kepada 0 atau kepada 10.

Nombor 28 lebih dekat kepada nombor 20 atau 30?

63

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

h. Bersoal jawab dengan murid mengenai garis nombor dua digit dan gandaan 10. Contoh:

20

+ + 21 22

+ + + + 23 24 25 26

+ + 27 28

+ + 29 30

Nota: Guru boleh pelbagai nombor pada garis nombor sehingga 100 termasuk gandaan 10

2. Imaginasi

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: i. Bawa murid keluar dari bilik darjah ii. Minta murid memerhati bahan konkrit yang berada di dalam satu barisan Contoh: Pokok bunga,kereta guru, tiang, tingkap bangunan dan anak tangga

Penjanaan Idea

i. Bentukkan kumpulan mengikut bahan konkrit yang hendak dibincang

Sintesis Idea

ii. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan. Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan

64

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Perkembangan Penambahbaikan

a. Paparkan kepada murid satu contoh garis nombor bersama soalan Contoh:

i. 51 hampir kepada _______ ii. 55 hampir kepada_______ iii. 58 hampir kepada_______

Menilai

50

+ 51

+ 52

+ + + + 53 54 55 56

+ + 57 58

+ + . 59 60

Nota: Guru memaparkan beberapa garis nombor lain.

Tindakan Pelaksanaan

a.

Edarkan Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22 kepada setiap murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi

Contoh: Lembaran Kerja 21 Amalan Berterusan Bulatkan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang digaris i. 10 1 , 3 ,

5 ,
5

8

ii.

20

14 ,

15 ,

17 ,

22

Contoh: Lembaran Kerja 22 Padankan nombor dalam kotak B yang hampir dengan kotak A

65

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

A

B

20 30 60 50 40

34 15 28 61 48

b. Bincangkan hasil kerja murid

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama dan bersungguh-sungguh sewaktu melakukan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.

66

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 21
Nama :__________________________ Kelas:__________________

Gariskan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang berada di dalam bulatan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 20 2 , 12 , 23 , 31 , 41 , 51 , 63 , 71 , 83 , 4 , 14 25 34 44 54 65 , 73 , 85 , , , , , , 6 , 15 27 34 46 55 66 75 87 , , , 9 , , , , , 18 29 38 49 58 69 78 89

30 40 50 60

70

80

90 100

10.

92

,

94 ,

95

,

97
67

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 22
Nama :__________________________ Kelas:__________________

A.Padankan nombor dalam kotak A yang hampir dengan nombor dalam kotak B. A 34 15 28 61 48 B 20 30 60 50 40

B. Tuliskan dua nombor yang hampir dengan nombor yang diberi. 1. ______ , _____ 2. _____, _____

10

70

3.

40

_______ , ______

4.

90

_____,______

68

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang:
Tajuk: Standard Kandungan:

Nombor dan Operasi
Nombor bulat hingga 100 Murid dibimbing untuk: Melengkapkan pola nombor Murid berupaya untuk: i. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi. ii. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

3. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan bongkah kecil yang diletakkan di atas meja.

i. Perhatikan objek-objek tersebut. Apa yang kamu lihat? Bincangkan.

b. Bongkah disusun dengan tingkat-tingkat yang berbeza ketinggian. i. Apakah yang anda lihat daripada susunan objek ini? Berapa bilangan objek bagi setiap tingkat? Bincangkan pemahaman kamu.

ii.

iii.

69

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Paparkan beberapa keping gambar dengan iv. i. Berpandukan gambar, bilangan yang berbeza seperti contoh di tentukan corak bawah: bilangan objek pada setiap gambar?

20

30

40

50

i. d. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: 2 2 2 2 2

Sebutkan corak nombor yang terbentuk di atas garis nombor.

ii. Bincangkan dengan rakan. 50 10 52 10 54 10 56 10 58 10 60

40 i.

50

60 70

80

90

Minta murid menerangkan hasil perbincangan dengan rakan.

ii. Teruskan aktiviti bagi kumpulan lima-lima dan sepuluh-sepuluh. Guru membimbing murid, corak nombor yang terhasil disebut sebagai pola.

70

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Imaginasi

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berkumpulan mengikut pelbagai aras pengetahuan. i. Bagaimana menghasilkan pola lima-lima tersebut? Bincangkan. 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 100

Penjanaan Idea b. Setiap kumpulan dibekalkan: i. petak seratus(Saiz A4). 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 ii. Sintesis Idea 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Setiap kumpulan diberikan soalan dengan pola yang berbeza.

Kad soalan. Contoh:

Arahan: (K1) Warnakan nombor mengikut pola lima-lima bermula dari nombor 31. Contoh jawapan: 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 100

71

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Contoh kad soalan: Arahan: (K2) Warnakan nombor mengikut pola duadua bermula dari nombor 55. Arahan: (K3) Warnakan nombor mengikut pola sepuluh-sepuluh bermula dari nombor 6.

Arahan: (K4) Warnakan nombor mengikut pola limalima bermula dari nombor 13.

Perkembangan

a. Paparkan kepada murid kad soalan seperti contoh di bawah: Murid memberi jawapan secara lisan. Guru menekankan konsep pola yang digunakan.

i.

Bagaimana kamu dapat mengenalpasti jawapan?

Penambahbaikan

ii. Apakah pola yang digunakan? iii. Bagaimana anda membuktikan bahawa jawapan yang diberi adalah tepat?

a)

b)
iv. Semak dan bincangkan.

c)

Menilai ii. Bagi jawapan yang kurang tepat, guru membimbing murid memahami pola pada setiap soalan.

72

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Tindakan Pelaksanaan

a. Edarkan Lembaran Kerja 23, Lembaran Kerja 24, Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid. c. Lakukan aktiviti pemulihan bagi murid yang masih sukar menentukan pola soalan.

iii. Selesaikan tugasan yang diberikan.

Amalan Berterusan

d. Lakukan aktiviti pengayaan bagi murid cerdas dengan gabungan pola yang lebih mencabar, seperti contoh di bawah: 1 2 4 5 7 8 10

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 23, Lembaran Kerja 24, Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama dan cermat terutama sewaktu melakukan aktiviti kumpulan pelbagai aras.

73

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 23 Nama :____________________________________ Kelas:______________________________________

A.

Padankan mengikut pola.

1.
Lima-lima

2.

47
3.

48

49

50

Sepuluhsepuluh

Satu-satu

4.
Dua-dua

74

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 24 Nama :____________________________________ Kelas:______________________________________

B.

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat.

1)

2)
52 48 46

3)

4)
63 64

66

75

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 25 Nama :_____________________________________ Kelas:______________________________________

C. 1.

Isikan tempat kosong dengan bentuk yang sesuai.

2.

3.

4.

5.

76

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 25 Nama :_____________________________________ Kelas:______________________________________

D.

Bina rangkaian nombor antara 1 hingga 100 mengikut pola nombor di bawah. 1) Pola satu-satu

2) Pola dua-dua

3) Pola lima-lima

4) Pola sepuluh-sepuluh

77

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan Operasi Tambah dan Tolak Murid dibimbing untuk: 2.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan. Murid berupaya untuk: i. Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi. ii. Menyebut jumlah nombor. iii. Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi.

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti a. Tunjukkan sejumlah gula-gula. Minta murid membuat pemerhatian gula-gula yang ada di dalam dan di luar bekas. Bincang dalam kumpulan, kemudian minta murid menerangkan apa yang dilihat. i.

Cadangan Komunikasi Ceritakan apa yang dapat kamu lihat.

b. Tunjukkan dua kumpulan pensel. Murid mengira bilangan pensel dalam kumpulan A dan kumpulan B.

i.

Berapakah bilangan pensel di dalam kumpulan A dan kumpulan B?

ii. Berapakah jumlah pensel dalam kedua-dua kumpulan?

78

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Jumlahkan bilangan pensel keduadua kumpulan.

Imaginasi

Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti dalam kumpulan seperti: a. Menggunakan blok berwarna biru dan kuning. i. Nyatakan bilangan blok yang berwarna kuning dan biru

Penjanaan Idea

Sintesis Idea Contoh: 5 blok kuning dan 4 blok biru = 9 blok 5+4=9 b. Perjelaskan pasangan nombor bagi 9 ialah 5 dan 4.

c. Gunakan 8 blok, bentukkan pasangan nombor yang diwakilinya.

i.

Bentukkan pasangan nombor daripada blok yang diberi.

Contoh: 8=3+5 8=4+4 8=2+6

79

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehingga murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. d. Gunakan beberapa blok warna, bentukkan pasangannya supaya menjadi 8. Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Contoh: 8 = 12 – 4 8 = 10 – 2 8 = 15 – 7

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

Perkembangan

Tunjukkan kad gambar seperti di bawah: Contoh 1:

i.

Nyatakan pasangan nombor bagi setiap gambarajah yang diberi.

Penambahbaikan

6 +

2

=

8

Contoh 2:

7

+

=

12

Contoh 3:

11

=

+

80

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehingga murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. Contoh 4:

10

-

2

=

8

Contoh 5:

-

-

5

=

9

Contoh 6:

11
Tindakan Amalan Berterusan

=

-

a. Edarkan Lembaran Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

a. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

81

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

82

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 27 Nama :__________________________ Kelas:__________________

1. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.

a)

8 b)

+

4

=

13

=

7

+

c)

+

=

10 83

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________ Kelas:__________________

2. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.

a.

-

5

=

b. c.

7 84

-

=

-

=

6

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________ Kelas:__________________

A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi. Contoh: = = = = = 4+2 0+6 3+3 5+1 1+5 = = 1. ______________ ______________ ______________
________________ ________________

6

9

=
= =

= = 2.

______________ ______________ ______________
________________ ________________

7

=
= =

85

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________ Kelas:__________________

A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi. Contoh: = = = = = 4–2 9–7 3–1 5–2 6–4 = = 1. ______________ ______________ ______________
________________ ________________

2

4

=
= =

= = 2.

______________ ______________ ______________
________________ ________________

3

=
= =

86

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan Operasi Tambah dan Tolak Murid dibimbing untuk: 2.2 Mengenal simbol. Murid berupaya untuk: i. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak. ii. Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan. iii. Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang sebenar.

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Tunjukkan dua kumpulan buah oren. Minta murid memerhatikan apa yang dilakukan oleh cikgu. Mula-mula masukkan lima biji oren kedalam satu bekas. Kemudian masukkan tiga biji oren lagi.

i.

Ceritakan apa yang cikgu lakukan.

b. Terima perkataan-perkataan murid yang membawa maksud tambah. Contoh: i. Lima biji oren bubuh lagi dua biji jadi tujuh biji. ii. Lima biji oren masukkan dua biji oren semuanya tujuh biji.

87

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Imaginasi Penjanaan Idea

a. Paparkan kad perkataan kepada murid seperti yang telah dibincangkan di „persediaan‟. Contoh: oren bubuh dua biji

Gantikan perkataan bubuh dan semua dengan perkataan lain supaya ayatnya lengkap

lima

biji

oren

semua

tujuh

biji oren

Sintesis Idea

b. Minta murid mengantikan perkataan „bubuh‟ dan „semua‟ supaya ia mengujudkan satu ayat yang membawa maksud tambah. c. Ulang aktiviti di persediaan dan imaginasi a dan b, dengan melakukan aktiviti lain menggunakan objek dan murid membentuk ayat-ayat yang sesuai membawa maksud tambah.

Perkembangan Penambahbaikan

a. Paparkan kad perkataan yang membentuk ayat yang membawa maksud tambah. b. Gantikan perkataan yang membawa maksud tambah dengan perkataan „tambah‟ dan „sama dengan. Contoh: Lima biji oren bubuh dua biji oren semua tujuh biji oren. Lima biji oren tambah dua biji oren sama dengan tujuh biji oren. 5+2=7 c. Bimbing murid sehingga kesemua murid memahami perkataan yang membawa maksud tambah dan sama dengan.

Menilai

88

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

d. Ulang aktiviti a hingga c dengan menggunakan kad perkataan yang lain.

Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan lembaran kerja 31 dan a. Selesaikan tugasan yang Lembaran Kerja 32 kepada setiap diberi. murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 31 dan Lembaran Kerja 32. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

PENTING Pastikan murid menguasai sepenuhnya perbendaharaan kata yang membawa maksud tambah, simbolnya sebelum murid penolakan dilakukan.

89

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 31 Nama :__________________________ Kelas:__________________

A.

Gantikan perkataan bergaris dengan perkataan tambah dan sama dengan. Dua biji guli beli tiga biji lagi semuanya lima biji guli. Dua biji guli __________tiga biji lagi _____________ lima biji guli.

1.

2.

Tiga biji bola bubuh lima biji bola lagi jadi lapan biji bola. Tiga biji bola ________ lima biji bola lagi ________lapan biji bola.

3.

Empat biji gula-gula masukkan dua biji lagi jadi enam biji. Empat biji gula-gula __________ dua biji lagi ________enam biji.

4.

Dua biji cawan campur tiga biji cawan semuanya lima biji. Dua biji cawan ___________tiga biji cawan ___________lima biji.

5.

Enam biji gula-gula tambah satu biji sama dengan tujuh biji. Enam biji gula-gula __________ satu biji ____________ tujuh biji.

90

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 32 Nama :__________________________ Kelas:__________________

A. 1.

Tuliskan symbol + dan = di tempat yang sesuai. 2 _____ 3 ______ 5 7. 9 ______ 6 ______ 3

2.

5 _____ 1 ______ 6

8.

4 ______ 2 ______ 6

3.

3 _____ 1 ______ 2

9.

8 ______ 0 ______ 8

4.

0 _____ 3 ______ 3

10.

1 ______ 1 ______ 2

5.

5 _____ 1 ______ 4

11.

5 ______ 2 ______ 3

6.

7 _____ 0 ______ 7

12.

8 ______ 4 _______ 4

91

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan Operasi Tambah dan Tolak Murid dibimbing untuk: 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 Murid berupaya untuk: i. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Tunjukkan kad imbasan bergambar. b. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut. c. Murid menyatakan jumlah bola pada kedua-dua kad tersebut. Contoh 1.

i.

Berapakah bilangan bola pada kad pertama?

ii. Berapakah bilangan bola pada kad kedua?

iii. Berapakah jumlah bola kesemuanya?

iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul?

92

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Contoh 2.

i. Berapakah bilangan baldi pada kad pertama?

ii. Berapakah bilangan baldi pada kad kedua?

iii. Berapakah jumlah baldi kesemuanya?

iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul?

b. Murid membuat kombinasi fakta asas tambah melibatkan dua nombor satu digit secara lisan.

Imaginasi

a. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: b. Minta murid menjelaskan apa yang dilihat pada gambar. i. Berapa jumlah kereta yang terdapat pada kad tersebut?

Penjanaan Idea

ii. Berapa jumlah buah yang terdapat pada kad tersebut?

Menilai

.

93

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

iii. Berapa jumlah telur yang terdapat pada kad tersebut?

iv Berapa jumlah gula-gula yang terdapat pada kad tersebut?

.

Perkembangan

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tambah secara spontan kombinasi dua nombor satu digit pada kad imbasan.

i.

Bagaimanakah cara kamu mengira fakta asas tambah?

ii. Berapakah hasil tambah 8 + 5, 7 + 4, 6 + 6. iii. Nyatakan fakta asas tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.

0
Penambahbaikan

1 6

2 7

3 8

4 9

5

b. Murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas.

8
Menilai

+ + +

5 4 6

= = =

13 11 12

7 6
94

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tambah secara spontan i. Fakta asas tambah

iii. Nyatakan fakta asas tambah; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.

1+4 4+6 7+9 9+6 6+6

2+5 5+7 8+1 8+7 7+7

3+6 6+8 9+2 7+5 5+5

iv. Cuba nyatakan fakta asas tambah yang kamu hafal?

d. Guru melatih tubi murid-murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan.

Tindakan Pelaksanaan

a. Edarkan lembaran kerja 33 dan 34 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Amalan Berterusan

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 33 dan Lembaran Kerja 34. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.

95

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 33 Nama :__________________________ Kelas :__________________________

A.

Nyatakan fakta asas tambah berdasarkan gambar.

1.

+

=

2.

+

=

3.

+

=

4.

+

=

96

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 34 Nama :__________________________ Kelas :__________________________

A.

Nyatakan fakta asas tambah.

1.

4 6 7 2 8 7 4 5

+ + + + + + + +

8 9 3 5 1 3 9 8

= = = = = = = =

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

97

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan Operasi Tambah dan Tolak Murid dibimbing untuk: 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 Murid berupaya untuk: i. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (b)Menyatakan secara spontan fakta asas tolak

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Tunjukkan kad imbasan bergambar. b. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut. c. Murid menyatakan jumlah bola yang dikeluarkan. Contoh 1.

i.

Berapakah bilangan bola pada mulanya?

ii. Berapakah bilangan bola yang dikeluarkan?

iii. Berapakah jumlah bola yang tinggal?

iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul?

98

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Contoh 2.

i. Berapakah bilangan baldi pada mulanya?

ii. Berapakah bilangan baldi yang dikeluarkan?

iii. Berapakah jumlah baldi tinggal?

iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul?

b. Murid membuat kombinasi fakta asas tolak melibatkan dua nombor satu digit secara lisan.

Imaginasi

a. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: b. Minta murid menyatakan fakta asas tolak.

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

i. Berapa bilangan kereta yang dikeluarkan? ii. Berapakah jumlah kereta yang tinggal?

i. Berapa bilangan buah yang dikeluarkan? Ii . Berapakah jumlah buah yang tinggal?

99

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

i. Berapakah bilangan telur yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah telur yang tinggal?

.

i. Berapakah bilangan gulagula yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah gula-gula yang tinggal?

Perkembangan

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tolak secara spontan kombinasi dua Penambahbaikan nombor. b. Murid menyatakan fakta asas tolak secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas. Menilai

i.

Bagaimanakah cara kamu mengira fakta asas tolak?

ii. Berapakah hasil tolak 18 - 9, 17 - 8, 16 - 9. iii. Nyatakan fakta asas tolak hingga 18 – 9.

18 – 9 = 17 – 8 = 16 – 9 =

15 – 6 = 14 – 7 = 11 – 9 =
asas tolak

c. Tekankan teknik latih tubi fakta secara spontan

100

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Tindakan Pelaksanaan

a. Edarkan lembaran kerja 35 dan 36 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Amalan Berterusan

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 35 dan Lembaran Kerja 36. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.

101

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 35 Nama :__________________________ Kelas :__________________________

A.

Nyatakan fakta asas tolak berdasarkan gambar.

1.

-

=

2.

-

=

3.

-

=

4.

-

=

102

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 36 Nama :__________________________ Kelas :__________________________

A.

Nyatakan fakta asas tolak.

1.

15 16 17 12 18 11 10 9

-

8 7 8 6 9 3 2 5

= = = = = = = =

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

103

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Nombor dan Operasi Tambah dan tolak Murid dibimbing untuk: 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Murid berupaya untuk: i. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan bola yang diletakkan di dalam bakul.

i.

Berapakah biji bola dalam bakul?

b. Masukkan sebiji bola ke dalam bakul. ii. Berapa biji bola kesemuanya ? Bincangkan.

2

1

104

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Menggunakan garis nombor untuk membuat pengiraan tambah: 2 1

iii. Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor. iv. Berapa langkah dari nombor 4 kepada 6. v. Ulang dengan nombor-nombor yang lain

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d. Menunjukkan pergerakan manik dan murid menyebut nilainya. i. Apakah nombor yang diwakili?

naik 2

naik 1
e. Ulangi dengan soalan baru seperti: 3 1 2 2 1 2

Imaginasi

a. Menunjukkan kad ayat matematik.

3
Penjanaan Idea

+

4

=

7

i. Gunakan ayat matematik yang dibina dan selesaikan dengan abakus. a) b) c) d) e) f) 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 2 5.

Sintesis Idea

b. Bimbing,murid mereka situasi dari ayat matematik. c. Bina ayat matematik

105

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Perkembangan

a. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan: i. ii. iii. iv. v. 2 1 1 1 3 2. 3. 2. 5. 1.

Wujudkan soalan untuk merangsangkan murid membina kefahaman.

Penambahbaikan

Menilai

3

1

4

(naik 3, tambah 1 jadi 4)

2

2

4

11

3

=

14

21 12 33

106

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus.

Nota : Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tambah juga melibatkan kemahiran kombinasi 5, kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada Modul Abakus dan Aritmetik Mental

Tindakan Pelaksanaan

a. Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Galakkan murid selesaikan soalan secara perbincangan.

Amalan Berterusan

Pentaksiran

Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41. Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.

107

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
Lembaran kerja 37

Nama : __________________________ Kelas: ______________________ A. Tambah dengan menggunakan Abakus.

a)

2

b)

c)

d)

e)

f)

108

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 38 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ B. Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus? a) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1 + 2 + 2 + 4 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 1 1 2 5 1 5 2 1 1 3 = = = = = = = = = =

10) 6 + b) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 96 + 42 + 85 +

2 6 3

= = =

32 + 12 = 45 + 53 = 61 + 13 = 72 + 26 = 24 + 25 = 43 + 55 =

10) 51 + 23 =

109

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran kerja 39

Nama : __________________________ Kelas: ______________________ C. KOMBINASI 5 a) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 4 + 3 + 4 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 = = = = = = = = = =

10) 4 + b) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 14 +

1

=

13 + 14 = 12 + 13 = 23 + 12 = 21 + 14 = 34 + 11 = 33 + 12 = 31 + 14 = 22 + 23 =

10) 11 + 24 =
110

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran kerja 40

Nama : __________________________ Kelas: ______________________ D. KOMBINASI 10 a) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + + + + + + + + + 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 = = = = = = = = = =

10) 11 + b) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

76 + 14 = 42 + 18 = 65 + 15 = 32 + 18 = 47 + 53 = 64 + 16 = 62 + 28 = 54 + 26 = 35 + 55 =

10) 51 + 29 =
111

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran kerja 41

Nama : __________________________ Kelas: ______________________ E. GABUNGAN KOMBINASI a) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 5 6 7 8 9 + + + + + 6 7 8 6 5 7 8 9 8 7 = = = = = = = = = =

17 + 35 + 15 + 16 +

10) 27 + b) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

26 + 17 = 46 + 18 = 75 + 26 = 32 + 38 = 47 + 57 = 67 + 16 = 78 + 26 = 28 + 26 = 45 + 59 =

10) 55 + 29 =
112

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan : Nombor dan Operasi Tambah dan Tolak Murid dibimbing untuk: 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Murid berupaya untuk: (e) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: a) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Murid membuat pemerhatian bilangan buah epal di atas meja.

i. Apa yang kamu lihat di atas meja? ii. Berapa biji epal yang ada? iii. Berapa biji epal dimasukkan ke dalam beg kertas

Sebiji epal dimasukkan ke dalam beg kertas

b. Minta murid melakukan aktiviti yang sama menggunakan pensel atau objek lain.

113

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan.

i. }

3

=2 –1
Naik 3 tolak 1 tinggal 2 ii.

6

1

=

5

iii. Ulangi dengan soalan lain seperti berikut :  7 — 5 =  8 — 2 =  6 — 1 = Imaginasi

a. Perkukuhkan kemahiran abakus dengan melakukan aktiviti seperti berikut : Sebut dan murid mengira menggunakan abakus

i. Tolakkan dengan menggunakan abakus a) b) c) d) e) f) 4 4 6 9 7 8 —1 —2 —1 —3 —2 —3 = = = = = =

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

114

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Murid dibahagikan kepada kumpulan berempat. Setiap kumpulan dibekalkan dengan beberapa keping gambar.

ii. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan ? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

Perkembangan

a. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan: 3 — 2= 4— 3 =

Penambahbaikan

i. ii.

iii. 6 — 1 = Menilai iv. 8 — 5 = v. 9 — 4 =

Contoh pengiraan dua digit :-

28

13

=

15

89

62

=

27

99

79

=

20

115

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus.

Nota: Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tolak juga melibatkan kemahiran kombinasi 5, kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada modul Abakus dan Aritmetik Mental.

Tindakan

a. Edarkan Lembaran Kerja 42 hingga kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i.

Galakan murid selesaikan soalan secara perbincangan.

Pelaksanaan

Amalan Berterusan

Pentaksiran

Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran yang berikut.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.

116

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 42

Nama :__________________________ Kelas:__________________

A.

Tolak dengan menggunakan Abakus.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9 22 2 2 8 2 2 2 2 7 22 2 2 6 2 2 2 17 2 22 2 2 29 22 2 2 27 22 2 2

2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 22

117

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 43 Nama :__________________________ Kelas:__________________

A. Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus?

a.
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 2 3 4 4 3 4 6 7 8 6 1 1 2 3 1 1 1 5 3 5 = = = = = = = = = =

b.
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 18 12 15 32 46 61 72 24 48 89 2 2 5 12 31 11 21 22 15 23 = = = = = = = = = =

118

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 44 Nama :__________________________ Kelas:__________________

B. KOMBINASI 5 a)
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 5 5 6 5 6 7 5 6 7 8 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 = = = = = = = = = =

b)
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 15 16 17 27 28 36 36 38 47 66 2 4 13 14 14 12 22 34 23 42 = = = = = = = = = =

119

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 45 Nama :__________________________ Kelas:__________________

C. KOMBINASI 10 a)
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11 12 13 14 15 16 17 18 17 21 9 8 5 5 6 7 8 9 9 9 = = = = = = = = = =

b)
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 96 42 85 32 47 64 72 54 45 51 17 13 16 13 38 45 28 25 58 29 = = = = = = = = = =

120

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan Operasi Tambah dan Tolak Murid dibimbing untuk: 2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak Murid berupaya untuk: i. Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan100. ii. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi.

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan

a. Murid membuat pemerhatian terhadap belon yang disediakan Pemerhatian oleh guru. dan analisis

i.

Berapa bilangan belon berwarna hijau?

ii. Berapa bilangan belon berwarna biru? iii. Berapakah bilangan semua belon?

b. Dua orang murid diminta ke hadapan kelas. Murid A diberi belon hijau, murid B diberi belon biru.

iv. Berapa bilangan belon pada murid A? v. Berapa bilangan belon pada murid B?

Murid A menyerahkan belon hijau kepada murid B.

vi. Berapakah bilangan semua belon yang dipunyai oleh murid B?

Murid membina ayat matematik berdasarkan

121

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 situasi di atas.

Aktiviti di atas boleh dijalankan dengan menggunakan objek yang lain seperti gula-gula, epal, guli dan lain-lain.

Ayat matematik 3 + 5 = 8

Imaginasi Penjanaan idea a. Murid menjalankan aktiviti lakonan mengikut panduan guru i. 6 orang murid ini diminta melakonkan watak burung sedang makan padi. ii. 4 orang murid lagi melakonkan watak burung dan terbang ke dalam kumpulan lain yang sedang makan padi. i. Ada berapa ekor burung yang sedang makan padi? Ada berapa ekor burung yang datang? Berapa ekor kesemuanya?

ii.

iii.

Sintesis Idea

b. Membina ayat matematik: iv. c. Bimbing murid mereka cerita dengan situasi lain yang melibatkan operasi tambah. Ceritakan satu situasi berdasarkan ayat matematik yang ditunjukkan.

Perkembangan

a. Tunjukkan kad gambar kepada murid. Contoh 1

i. Ceritakan apa yang kamu lihat di dalam gambar?

122

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Contoh 2

b. Membina ayat matematik berdasarkan gambar yang ditunjukkan. c. Murid mereka cerita berdasarkan gambar

Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan

a. Edarkan Lembaran Kerja 46 dan Lembaran Kerja 47 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Jawab soalan yang diberikan. ii. Bincangkan hasil jawapan dengan rakan dalam kumpulan.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 46 dan Lembaran Kerja 47. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan.

123

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 46 Nama :__________________________ Kelas:__________________

Reka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberikan. 1. 5 + 4 = 9 _____ekor ayam ada di dalam reban. Masuk _____ ayam lagi. Ada _____ ekor ayam semuanya. ekor

2.

6 + 2 = 8 _____ batang pensel. Tambah _____ batang lagi. Jumlah pensel ada ______ batang.

3.

7 + 3 = 10 Ada _____ ekor ikan di dalam akuarium . Masukkan _____ ekor ikan lagi. Jumlah ikan di dalam akuarium ialah ______

4.

3 + 4 = 7

124

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 47

Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ Bina ayat matematik dan reka cerita berdasarkan gambar yang diberikan.

1. ______ + _____ = ________

2. ______ + _____ = ________

125

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang : Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan Operasi Pecahan Murid dibimbing untuk: 3.1 Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempat Murid berupaya untuk: i. Mengenalpasti satu perdua dan satu perempat dengan menggunakan perkataan “setengah”, “separuh‟ dan “suku” dengan menggunakan bahan konkrit, gambar dan lipatan kertas.

Standard Pembelajaran:

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikas

1. Persediaan

a. Tunjukkan sebiji epal

i. ii.

b. Murid mengambil epal dan bahagikan kepada dua bahagian yang sama besar. penghasilkan “separuh” atau “setengah”

Kamu suka makan epal ? Apa jenis epal yang kamu suka ? iii. Apakah bentuk buah epal ini? iv. Cuba tunjukkan bagaimana kamu potong kek ini supaya menjadi sama besar ? v. Satu bahagian yang dipotong disebut apa ?

Pizza perasa apa yang muridmurid suka?

c. Mengeluarkan sekeping pizza dan menunjukkan kepada murid-murid

126

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

i. d. Murid memotong pizza kepada 4 bahagian yang sama besar.

Sekarang apa terjadi pada pizza itu?

Satu bahagian pizza yang dipotong empat tadi dinamakan “suku” atau satu perempat

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

a. Murid membahagi dua bahagian yang sama besar bagi menunjukkan “setengah” atau “separuh”dengan menggunakan bentuk yang di lukis di papan hitam. Contoh :

i.

Ada berapa bahagian yang kamu dapat.

ii. Adakah kedua-dua bentuk sama besar atau sama bentuk?

Sintesis Idea

b. Murid melakarkan beberapa bentuk yang boleh dibahagi kepada 4 bahagian yang mana satu bahagian dari empat bahagian itu dinamakan “suku” Contoh :

Lukiskan bentuk-bentuk lain yang boleh dipecahkan kepada 4 bahagian dan bolehkah kamu warnakan “suku” dari bahagian itu?

127

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

3. Perkembangan a. Murid membuat lipatan kertas menunjukkan “setengah” atau “separuh” daripada pelbagai Penambahbaikan bentuk.

Bolehkah kamu lukiskan garisan pada lipatan kertas tadi dan warnakan separuh bahagian bentuk itu ?

Menilai

b. Murid membuat lipatan kertas dan mewarnakan nilai “suku” dari pelbagai bentuk.

Bolehkah kamu gariskan garisan lipatan pada bentuk itu dan warnakan “suku” bahagian bentuk itu ?

c. Ulang dengan menggunakan objek di bilik darjah. Contoh Papan hitam, jam, kad, papan kenyataan dan lain-lain.

128

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

4.

Tindakan

Murid menjawab soalan di Lembaran Kerja

Pelaksanaan Amalan Berterusan

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Ketelitian dan cermat

Nilai dan sikap

129

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 48

Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ 1. Warnakan setengah atau separuh bahagian dari rajah berikut : a. c.

b.

d.

2. Warnakan suku bahagian dari rajah berikut . a. C.

b.

d.

130

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 49

Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ A. Tandakan X pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan separuh. 1.

2.

3.

4.

5.

131

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

X B. Tandakan pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan suku. 1.

2.

3.

4.

D

5.

E

132

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

C. 1.

Tuliskan Separuh dan Suku pada rajah berkenaan

2.

3.

4.

133

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan Operasi Wang hingga RM10 4.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen.

Standard Pembelajaran:

Murid berupaya untuk; (i) mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas.

Masa : 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan analisis

a. Minta murid mengeluarkan wang saku yang dibawa dan meletakkan di atas meja.

i.

Ada berapa jenis nilai wang yang terdapat di atas meja? Adakah wang ini laku untuk diniagakan di Malaysia?

ii. b. Tunjukkan beberapa keping wang negara asing dalam bentuk sebenar atau gambar.

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea

Minta ketua kumpulan mengambil sampul yang mengandungi pelbagai jenis nilai wang kertas dan duit syiling daripada pelbagai negara.

Ambil sampul ini dan buka, cuba cari mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit syiling.

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai

Guru mengedarkan lembaran kerja Kamu perlu mewarnakan contoh 50 pelbagai jenis mata wang untuk wang kertas dan duit syiling murid mewarnakannya dalam Malaysia. kumpulan.

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan

Guru mengedarkan lembaran kerja Kamu pilih yang betul kemudian 51 untuk murid menampal wang tampal dalam lembaran kerja. yang telah diwarnakan .

134

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid memilih, mewarna dan menampal wang dengan tepat, menunjukkan keupayaan dan kebolehan murid mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit syiling,

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat bekerjasama dan saling membantu.

135

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 51 Kumpulan :__________________________

136

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 52 Kumpulan :__________________________ Kelas:____________________________ F. Mengenal pasti wang Malaysia Sila tampal gambar wang Malaysia mengikut kumpulannya Duit Syiling Wang Kertas

137

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan operasi Wang Hingga RM10 4.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen.

Standard Pembelajaran:

Murid berupaya untuk; (ii) Mewakilkan nilai wang: (a) sen hingga RM1 : 60 minit (2 waktu)

Masa

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan analisis

Tunjukkan gula-gula, pensel, pemadam, buku tulis, dan lain-lain kepada murid

Di manakah kamu melihat benda-benda ini ? Bagaimana cara hendak mendapatkannya?

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea

Murid menyatakan harga untuk barangan yang ditunjukkan tadi.

Menanyakan harga bagi barangan tersebut

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai

Dengan menggunakan contoh wang, murid menyatukan wang berdasarkan harga barangan.

Kumpulkan wang mengikut nilai harga setiap jenis barangan.

4.

Tindakan

Pelaksanaan Amalan Berterusan

Edarkan lembaran kerja 52. Murid menampalkan nilai duit syiling mengikut harga barang .

Kamu perlu menampalkan wang mengikut nilai harga barangan

138

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Pentaksiran

Jika murid dapat menampal nilai wang mengikut harga yang ditunjukkan dengan betul, bermakna murid dapat menguasai kemahiran.

Nilai dan Sikap

Bekerjasama, jimat cermat dan teliti

139

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 52 Nama:__________________________ Kelas:____________________________ Tampal gambar wang mengikut nilai harga barangan.

Barang

Nilai

Wang

80 sen

75 sen

35 sen

90 sen

140

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Nombor dan Operasi Wang hingga RM10 4.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen.

Standard Pembelajaran:

Murid berupaya untuk; (iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4 : 1 : 60 minit (2 waktu)

Masa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan analisis

Tunjukkan abakus kepada murid.

Di manakah kamu melihat alat ini? Bagaimana cara menggunakannya?

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea

Murid menyatakan bahagianbahagian abakus.

Namakan bahagian-bahagian abakus.

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai

a. Murid diperkenalkan perwakilan nilai duit syiling 5 sen, 10 sen, 50 sen. b. Murid diperkenalkan dengan perwakilan nilai wang RM 1, RM 2, RM 5 dan RM 10

Pastikan nilai perwakilan duit syiling adalah diletakkan selepas titik. Pastikan nilai perwakilan nilai wang RM 1, RM2. RM 5 dan RM 10

141

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Tindakan Pelaksanaan

Murid secara individu menunjukkan kedudukan manik abakus berdasarkan nilai wang yang disebut oleh guru.

Tunjukkan perwakilan nilai duit syiling 5 sen, 10 sen,. 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen, 60 sen, 70 sen, 80 sen dan 90 sen di abakus besar. Tunjukkan perwakilan nilai wang RM 1, RM 2, RM 3, RM 4, RM 5, RM 10 di abakus besar.

Amalan berterusan

Pentaksiran

Jika murid dapat menentukan nilai wang di abakus bermakna murid dapat menguasai kemahiran.

dengan betul,

Nilai dan Sikap

Mendengar arahan dan berani mencuba.

142

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lampiran B Bahagian asas abakus 4 : 1

Mewakili nilai 5 bingkai
palang pemisah

manik atas

tiang 1 manik mewakili nilai 1

manik bawah

143

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Pergerakan Manik
Hanya ibu jari, jari telunjuk dan jari hantu sahaja digunakan untuk menggerakkan manik. Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik bawah menghala ke palang pemisah.

Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palang pemisah.

Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati dan juga jauh daripada palang pemisah.

144

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

A. Perwakilan nilai wang: 1)

5 sen

2)

10 sen
3)

20 sen

4)

30 sen

145

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

5)

40 sen

B. Perwakilan nilai wang

1.

RM 1

2.

RM 2

146

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

4)

RM 3.50

5)

RM 4.15

6)

RM 10

147

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan Operasi Wang hingga RM10 4.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen.

Standard Pembelajaran:

Murid berupaya untuk; (iv) Menukar wang ; a) Syiling hingga RM1 b) Ringgit hingga 10

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan analisis

Murid mengeluarkan sebuah buku latihan dan pensel serta diletakkan di atas meja

Letakkan buku dan pensil di atas meja. Berapakah harga setiap barangan? Adakah sama harga buku dan pensil ?

2.

Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea

Minta murid keluarkan (wang saku) duit syiling yang dibawa.

Siapa boleh menukarkan wang kertas RM1 atau duit syiling 50 sen pada cikgu, dengan duit syiling yang sama nilainya?

Perkembangan

a. Pilih 4 orang murid untuk menjadi juruwang.

Murid ini bertugas sebagai juruwang, dan tugas mereka ialah memberi wang yang diperlukan. Lantik ketua kumpulan .

Penambahbaikan b. Murid dibahagi kepada kumpulan kecil. Menilaia c. Ketua kumpulan mengambil lembaran kerja. d. Murid berbincang bagi mendapatkan nilai yang sama dari juru wang. Bincangkan dalam kumpulan untuk mencari nilai wang yang sama nilai di dalam lembaran kerja.

148

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

e. Murid diberi kebebasan untuk membuat nilaian wang.

Ketua kumpulan dapatkan nilai duit dari juru wang.

Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan

Murid menyurih nilai wang yang diambil berdasarkan lembaran kerja 53 secara kumpulan

Kamu perlu menyurih wang mengikut nilai duit syiling yang diambil.

Pentaksiran

Jika murid dapat menyurih wang mengikut nilai dalam lembaran kerja , murid telah dapat menguasai kemahiran.

Nilai dan Sikap

Bekerjasama, menghormati pandangan orang lain dan teliti.

149

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 53 Kumpulan :__________________________ Kelas:____________________________ Surih wang di dalam ruangan mengikut nilai wang.

80 sen

35 sen

90 sen

70 sen

65 sen

150

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang Tajuk Standard Kandungan : NOMBOR DAN OPERASI : WANG HINGGA RM10 :4.2 Murid dibimbing untuk; Tambah melibatkan wang.

Standard Pembelajaran

: Murid berupaya untuk; (i) Tambah : (a) sen hingga RM1, (b) ringgit hingga RM10, (ii) Tambah melibatkan wang dengan menggunakan abakus. : 60 minit (2 waktu)

Masa

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

2. Persediaan
Pemerhatian dan analisis

a. Minta murid membuat
pemerhatian terhadap jenis-jenis duit yang dipamer.

i. Nyatakan jumlah duit syiling. ii. Nyatakan jumlah wang kertas. iii. Berapakah beza duit syiling dan wang kertas?

151

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

b. Dua orang murid diminta
mengambil sekeping duit syiling setiap orang.

i. Ambil sekeping duit syiling setiap seorang. ii. Nyatakan nilai duit itu kepada kawan kamu. iii. Berapakah jumlah duit mereka? iv. Bagaimanakah kamu tahu?

Pelajar A

Pelajar B

c. Dua orang murid diminta
mengambil sekeping wang kertas setiap orang.

i. Ambil sekeping wang kertas setiap seorang. ii. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu. iii. Berapakah jumlah wang mereka? iv. Bagaimanakah kamu tahu?

Pelajar A

Pelajar B

d. Edarkan contoh duit syiling. e. Murid menambah duit syiling berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. f. Murid berbincang kaedah menyatukan nilai wang.

v. Ambil 2 keping syiling 50 sen,
5 keping syiling 20 sen, 10 keping syiling 10 sen dan 20 keping syiling 5 sen. vi. Tunjukkan kombinasi wang syiling seperti kad imbasan di papan tulis. vii. Bincangkan kombinasi duit syiling lain yang bersamaan.

60 sen + 30 sen

152

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 g. Mengedarkan contoh duit kertas. h. Murid menambah duit kertas berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. i. Murid bincang kombinasi nilai duit yang sama dengan hasil tambah sebelum ini.

viii. Ambil 1 keping wang kertas
RM10, 2 keping wang kertas RM5 dan 10 keping wang kertas RM1 ix. Tunjukkan kombinasi wang kertas seperti kad imbasan di papan tulis. x. Bincangkan kombinasi wang kertas lain yang bersamaan.

RM5 + RM4=

Imaginasi Penjanaan idea

a. Perkukuhkan kemahiran murid
dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah:

i. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan ii. Ketua kumpulan ambil satu kad arahan dan wang contoh.

b. Gunakan kad arahan dan wang contoh. c. Bawa murid keluar dari bilik darjah ke kedai sekolah i. Minta murid menggunakan wang contoh melakukan aktiviti jual beli berdasarkan kad arahan. Contoh kad arahan:

iii. Bincangkan. iv. Setiap kumpulan perlu mengira
wang yang perlu di bayar ? Berapakah jumlah wang yang perlu kamu bayar? vi. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan?

v.

Beli 2 batang pensel Beli sebuah buku dan 2 batang pensel
Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu aktiviti jual beli.

153

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Perkembangan

a. Murid diberi RM1 seorang dan
masih dalam kumpulan. b. Senaraikan barangan yang boleh dibeli di kedai sekolah dengan jumlah wang yang mereka ada c. Murid membeli barangan yang disenaraikan.

i. Berapakah jumlah wang yang
kamu ada?

ii. Berapakah jumlah barang yang
dapat dibeli?

Penambahbaika n Menilai

iii. Berapakah jumlah harga
barangan itu? iv. Adakah wang kamu cukup untuk membeli semua barangan yang disenaraikan? v. Tunjukkan nilai wang (guna wang contoh ).

d. Minta murid mengira
menggunakan abakus 4:1 Contoh soalan: 35 sen + 40 sen = i. Tiga puluh lima ( naik 3 di rumah puluh, naik 5 di rumah sa)

ii. Naik 5 turun 1 pada rumah puluh ( Kawan kecil)

iii. Jawapan : 75 (7 di rumah puluh, 5 di rumah sa)

Tindakan

a. Edarkan lembaran kerja 54 hingga
lembaran kerja 56 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Pelaksanaan Amalan berterusan

154

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 56. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Semangat keusahawanan, berjimat cermat dan berkerjasama.

155

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 54 Nama :__________________________ Kelas:__________________

Tampalkan gambar wang mengikut hasil tambah. (Gunakan gambar wang di lampiran C) 1. 50 sen + 30 sen =

2.

35 sen

+ 20 sen =

3.

50 sen

+ 50 sen =

4.

60 sen

+ 30 sen =

5.

20 sen

+ 25 sen =

6.

15 sen

+

5 sen =

156

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 55

Nama :__________________________ Kelas:__________________
Jumlah dan suaikan.

1.

RM4

2.

RM 5

3.

RM 9

4
RM 9

5.

RM 9

157

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 56

Nama :__________________________ Kelas:__________________ Selesaikan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 75 sen 15 sen 40 sen 20 sen 10 sen RM5 RM6 RM1 RM2 RM3 + + + + + + + + + + 10 sen 20 sen 50 sen 65 sen 45 sen RM3 RM1 RM9 RM3 RM1 + = = = = = = = = = RM 2 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ = _____________

158

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lampiran C

159

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan operasi Wang hingga RM10 4.2 Murid dibimbing untuk; Tolak melibatkan wang Murid berupaya untuk: Tolak : (a) sen hingga RM1, (b) ringgit hingga RM10, Tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus.

Standard Pembelajaran:

(iii)

(iv)

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan
Pemerhatian dan analisis

a. Murid membuat pemerhatian i. Berapakah jumlah wang semuanya? terhadap nilai wang yang ii. Apakah nilai wang yang dapat kamu
ditunjukkan. lihat? iii. Berapakah beza nilai duit syiling dan wang kertas?

b. Seorang

i. murid diminta ii. mengambil dua keping duit syiling. iii.

Ambil dua keping duit syiling. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu. Berikan sekeping daripada duit syiling itu kepada kawan kamu. iv. Berapakah wang dia ada sekarang? (Kemukakan soalan kepada kelas) v. Bagaimana kamu tahu?

160

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

c. Seorang

murid diminta i. Ambil dua keping wang kertas. mengambil dua keping wang ii. Sebutkan nilai wang itu kepada kawan kamu. kertas. iii. Berikan sekeping daripada wang itu kepada kawan kamu. iv. Berapakah wang yang dia ada sekarang? v. Bagaimana kamu tahu?

d. Mengedarkan contoh duit syiling. e. Murid menolak duit syiling berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. f. Bincangkan kaedah menolak nilai wang yang sama dengan hasil tolak sebelum ini.

i. Ambil 2 keping duit syiling 50 sen,
5 keping duit syiling 20 sen, 10 keping duit syiling 10 sen dan 20 keping duit syiling 5 sen. ii. Tunjukkan kombinasi duit syiling seperti kad imbasan di papan tulis. iii. Bincangkan dengan kawan kombinasi wang syiling yang lain yang bersamaan dengan hasil tolak tadi.

70 sen - 40 sen

g. Mengedarkan contoh wang iv. Ambil 1 keping wang kertas RM10, 2 kertas. keping wang kertas RM5 dan 10 h. Murid menolak wang kertas keping wang kertas RM1 berpandukan contoh duit v. Tunjukkan kombinasi wang kertas yang telah diedarkan. seperti kad imbasan di papan tulis. i. Bincangkan kaedah menolak vi. Bincangkan dengan kawan kombinasi nilai wang yang sama wang kertas yang lain yang dengan hasil tolak sebelum bersamaan dengan hasil tolak tadi. ini..

161

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

RM9 - RM4 =

Imaginasi Penjanaan idea

a. Perkukuhkan kemahiran
murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh sebelumnya.

i. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan ii. Ketua kumpulan ambil satu kad arahan dan wang contoh.

b. Gunakan kad arahan dan
wang contoh.

c. Bawa murid keluar dari bilik
darjah ke kedai sekolah i. Minta murid menggunakan wang contoh melakukan sesi membeli berdasarkan kad arahan. Contoh kad arahan:

i. Bincangkan. ii. Setiap kumpulan perlu mengira wang
yang perlu dibayar ?

iii. Berapakah jumlah wang yang perlu
kamu bayar? iv. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan?

Beli 2 batang pensel Beli sebuah buku dan 2 batang pensel
Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

162

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Perkembangan

a. Murid diberi RM1 seorang
dan masih dalam kumpulan. b. Murid menyenaraikan barangan yang boleh dibeli di kedai sekolah dengan kuantiti wang yang mereka ada c. Murid membeli barangan yang disenaraikan.

i. Berapakah jumlah wang yang kamu
ada?

ii. Berapakah jenis barang yang dapat
dibeli?

Pelaksanaan

iii. Berapakah jumlah harga barangan
itu? iv. Adakah wang kamu cukup untuk membeli semua barangan yang disenaraikan? v. Berapakah lebihnya wang kamu? vi. Tunjukkan nilai wang (guna wang contoh ). vii. Tunjukkan dalam bentuk operasi.

Menilai

d. Murid mengira menggunakan
abakus 4:1 Contoh soalan: 90 sen - 45 sen = i. Sembilan puluh lima (naik 4 manik bawah, naik 5 manik atas di rumah puluh)

ii. tolak 5 pada rumah sa tapi tak cukup manik pada manik bawah maka guna kawan kecil iaitu naik 5 pada rumah sa dan turun 1 pada rumah puluh.

iii. Tolak 4 di rumah puluh tapi manik bawah tidak cukup maka guna kawan kecil iaitu naik 5 pada manik atas dan naik 1 pada manik bawah.

163

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

iii. Jawapan : 45 sen ( 4 di rumah puluh dan 5 dirumah sa)

Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan

a. Edarkan lembaran kerja 57
hingga lembaran kerja 59 kepada setiap murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi.

b. Bincangkan hasil kerja
murid.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid lembaran kerja 57 hingga lembaran kerja 59.

menjawab

soalan

di

Minta murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Semangat keusahawanan, berjimat cermat dan berkerjasama.

164

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Nama : _________________________ Tahun : _________________________ Lengkapkan

Lembaran kerja 57

1.

=

2. .

=

3. .

=

. 4.

=

165

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Lembaran kerja 58

Nama : _______________________ Tahun : _______________________ Berapakah wang lebih? Duit ada Barang beli RM5 50 sen Duit lebih

50 sen

RM1

70 sen

RM6

RM3 30 sen 30 sen

RM1

166

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1

Nama : _______________________ Tahun : _______________________ Selesaikan. 1. 3. 5. 70 sen - 20 sen = ________ RM6 – RM4 = ________ RM10 – RM3 = ________ 2. 4. 6.

Lembaran kerja 59

RM3 – RM1 = ________ 85 sen – 15 sen = _____ 100 sen – 50 sen = ____

Tolakkan. 1. 5 5 sen 2 0 sen 2. 6 0 sen 3 0 sen 3. RM 8 RM 3

4. -

9 5 sen 2 0 sen

5. -

RM 9 RM 2

6. -

RM 1 0 RM 2

Selesaikan. 1. 45 sen – 10 sen= 2. RM 7 – RM 1= 3. RM 5 – RM 5 =

167

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Sukatan dan Geometri Masa dan Waktu Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Murid berupaya untuk: i. Menyatakan waktu dalam sehari .

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Murid menyatakan waktu berdasar gambar yang ditunjukkan.

i.

Apa yang kamu lihat dalam gambar?

ii. Bilakah kamu melihat aktiviti tersebut dilakukan?

Gambar 1

iii. Gambar 2

iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv.

168

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Gambar 3 xv. xvi. xvii. xviii. xix. xx. xxi. xxii. xxiii. xxiv.

Gambar 4

Bincangkan.

Bila kamu…. b. Murid menyatakan masa aktiviti yang mereka lakukan setiap hari i. ii. iii. iv. v. Bangun pagi Rehat Bermain Makan Belajar Menonton

vi.

Imaginasi

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. Murid menyatakan aktiviti yang mungkin dilakukan berdasar kad “masa” yang ditunjukkan.

Apakah yang kamu lakukan pada masa berikut:

Penjanaan Idea

6.30 pagi 10.00 pagi 12.00 tengahari h 5.00 petang 9.00 malam

Sintesis Idea

169

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Perkembangan

i.

Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah:

Penambahbaikan ii. Murid memadan dengan kad masa.

6.30 pagi 10.00 pagi 12.00 tengahari h 5.00 petang 9.00 malam

Menilai

4.00 pagi 7.00 malam 12.00 tengah malam 3.00 petang 10.00 malam

170

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tindakan

a. Edarkan lembaran kerja 60 setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 60. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting.

171

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 60 Nama :__________________________ Kelas:__________________

Bila? 1.
Pagi Petang Kenapa? (Nyatakan secara lisan)

2.
Tengahari Malam Kenapa? (Nyatakan secara lisan)

3.

Pagi Awal pagi

Kenapa? (Nyatakan secara lisan)

4.

Pagi Malam

Kenapa? (Nyatakan secara lisan)

172

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Tajuk: Standard Kandungan:

Sukatan dan Geometri Masa dan Waktu Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Murid berupaya untuk: ii Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja) .

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Murid menyatakan peristiwa yang berlaku disekeliling mereka setiap hari

i.

Apa aktiviti yang kamu lakukan setiap hari. Pagi Tengahari Petang Malam

2. Imaginasi

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah:

Apakah yang kamu lakukan pada masa berikut:

Penjanaan Idea Sintesis Idea b. Murid menyatakan aktiviti mengikut urutan yang mungkin dilakukan berdasar kad yang ditunjukkan.

Bangun pagi Mandi Sarapan Belajar

173

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Rehat Bermain Solat Pendidikan Jasmani
Perkembangan Masa 7.45 – 8.15 8.15 – 9.15 9.15 – 10.15 10.15 – 10.45 10.45 – 11.15 11.15 – 12.15 12.15 – 12.45 Subjek PJ BM MT Rehat Muzik BI Agama Islam i. ii. iii. iv. Apakah subjek yang pertama? Pukul berapakah waktu rehat? Kenapa PJ tidak diajar selepas waktu rehat? Pukul berapakah masa persekolahan berakhir?

Penambahbaikan

Menilai Masa 1.30 2.30 4.00 5.00 6.30 7.30 8.30 10.00 Subjek Makan Tengahari Kerja sekolah Menonton Bermain Mandi Makan Malam Menonton Tidur i. ii. Bilakah masa tidur? Adakah pukul 5.00 petang sesuai untuk bermain? Apakah rancangan tv pada pukul 8.30 malam? Bilakah lagi masa yang sesuai untuk membuat kerja sekolah?

iii. iv.

Tindakan

c. Edarkan lembaran kerja 61 setiap murid. d. Bincangkan hasil kerja murid.

ii. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

174

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting.

175

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 61 Nama :__________________________ Kelas:__________________

Susun gambar di bawah mengikut turutan ( Hari persekolahan )
4

.

3

9

8

7

5

6

2

1

176

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Sukatan dan Geometri Masa dan Waktu Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Murid berupaya untuk: iii Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan .

Standard Pembelajaran:

Masa: 30 minit (1 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Minta murid memerhatikan abjad yang dipaparkan dan kemudian menyusun semula huruf supaya menjadi nama hari yang betul

i. ii. iii. iv.

Hari ini hari apa ? Semalam hari apa ? Esok hari apa ? Nama hari hendaklah ditulis bermula dengan huruf besar.

slaesa ubar

Selasa Rabu

2. Imaginasi

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah:

i.

Penjanaan Idea Sintesis Idea b. Minta murid menyusun nama hari persekolahan mengikut urutan dengan berpandukan jadual waktu kelas.

Apakah hari pertama kamu kesekolah ? ii. Apakah hari terakhir kamu kesekolah ? iii. Berapa hari dalam satu minggu kamu bersekolah ? iv. Hari apa ada subjek PJ ?

177

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Perkembangan

Murid menyusun nama hari mengikut urutan bermula dari Ahad hingga Sabtu

Penambahbaikan

Menilai

i. Apakah hari sebelum hari Isnin? ii. Hari apakah selepas hari Jumaat? iii. Ada berapa hari dalam seminggu? iv. Apakah rancangan tv? v. Hari apakah orang Islam beramai-ramai bersembahyang di masjid? vi. Hari apakah orang kristian pergi ke gereja?

Tindakan Pelaksanaan

a. Edarkan lembaran kerja 62 setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Amalan berterusan

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 62. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat kepentingan hari terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting.

178

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 62 Nama :__________________________ Kelas:__________________

A

Susun hari persekolahan dengan betul
Rabu Isnin Selasa Jumaat Khamis

B

Namakan hari-hari yang bukan hari persekolahan

179

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

C

Susun hari dalam seminggu dengan betul

Jumaat Sabtu

Ahad Rabu

Isnin

Selasa Khamis

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

180

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Sukatan dan Geometri Masa dan Waktu Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Murid berupaya untuk: iv Menamakan bulan dalam setahun .

Standard Pembelajaran:

Masa: 30 minit (1 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Murid menyatakan peristiwa yang berlaku dalam setahun.

i.

Apakah peristiwa yang pernah kamu alami atau kamu lihat dalam setahun?

ii. Bilakah kamu melihat atau kamu alami peristiwa tersebut? (Nyatakan bulan)

2. Imaginasi

c. Murid menyatakan peristiwa

i.

Apakah peristiwa yang berlaku pada bulan………

Penjanaan Idea Sintesis Idea

Puasa Hari Raya Hari Guru Sukan Sekolah

Mei Oktober Ogos September dan seterusnya.

181

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Hari Kebangsaan Hari Jadi

3. Perkembangan

a. Murid menyatakan nama bulan dalam setahun

i. ii.

Penambahbaikan

Januari Februari Mac

iii. iv. v. vi.

Menilai

April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember

vii. viii. ix. x. xi. xii.

Bulan apakah bulan pertama Bulan apakah bulan kedua Bulan apakah bulan ketiga Bulan apakah bulan keempat Bulan apakah bulan kelima Bulan apakah bulan keenam Bulan apakah bulan ketujuh Bulan apakah bulan kelapan Bulan apakah bulan kesembilan Bulan apakah bulan kesepuluh Bulan apakah bulan kesebelas Bulan apakah bulan kedua belas

182

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tindakan

a. Edarkan lembaran kerja 63 setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Pelaksanaan Amalan berterusan

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 63. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting.

183

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 63 Nama :__________________________ Kelas:__________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

184

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

185

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Sukatan dan geometri Masa dan Waktu 5.2 Murid dibimbing untuk: Menyebut dan menulis waktu. Murid berupaya untuk: i. mengenal pasti dan menyatakan “ setengah “ dan „ satu perempat “ berdasarkan muka jam.

Standard Pembelajaran:

Masa:60 minit (2 waktu)

Fasa

CadanganAktiviti

CadanganKomunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap muka jam yang diberi.

i.

Pegang dan perhatikan muka jam yang diberi.

b. Menyatakan waktu setengah pada muka jam.

ii. Setengah menunjukkan jarum panjang berada pada nombor berapa? Bincangkan.

iii. Satu perempat menunjukkan jarum panjang berada pada nombor berapa?

186

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

c. Menyatakan waktu satu perempat pada muka jam.

iv. Satu perempat jam sama dengan suku jam

d. Paparkan muka jam menunjukkan setengah dan satu perempat.

i.

Lihatmuka jam, dan bincangkanapa yang dapatkamulihat?

Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan berbincang dan bersoaljawab mengenai aktiviti harian murid. b. Tunjukkan gambar aktiviti dan berbincang.

Tunjukkan gambar – gambar aktiviti murid

187

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Murid menampal gambar aktiviti harian meraka.

i.

Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan?

Perbetulkan kesilapan sertamerta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

188

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Perkembangan

a. Paparkan kepada murid muka jam yang menunjukkan setengah dan satu perempat / suku.

i.

Nyatakan waktu yang di tunjukkan pada muka jam.

Penambahbaikan

ii. Sebutkan aktiviti yang sesuai dilakukan pada masa yang ditunjukkan.

Menilai

Tindakan Pelaksanaan

a. Edarkan lembaran kerja 64 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Amalan berterusan

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 64. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kekemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Bertanggung jawab.

189

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 64 Nama :__________________________ Kelas:__________________

1. Tuliskan waktu yang ditunjukkan di bawah.

2. Lukiskan jarum jam.

3 suku

1 setengah

11 suku

8 setengah
190

7 suku

5 setengah

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Nombor dan Operasi Masa dan Waktu Murid dibimbing untuk: Menyebut dan menulis waktu. Murid berupaya untuk: ii. Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog.

Standard Pembelajaran:

Masa:60 minit (2waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

2. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Murid menyebut waktu dalam jam

i.

Pelbagaikan aktiviti dengan menunjukkan pelbagai waktu.

b. Murid menyebut waktu dalam setengah jam

Murid menulis waktu yang ditunjukkan oleh guru

c. Menulis waktu dalam jam

191

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Pukul enam 6.00

c. Menulis waktu dalam setengah jam

pukul lima setengah 5.30

3. Imaginasi

a. Tunjukkan muka jam yang berada pada waktu dalam jam dan setengah jam

Sebutkan.

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

192

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai

i.

Paparkan kepada murid muka jam yang menunjukkan waktu dalam jam dansetengah jam

iii. Murid menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam

Tindakan

a. Edarkan lembaran kerja 65 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 65. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kekemahiran berikutnya.

193

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

NilaidanSikap

Bertanggung jawab.

194

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 65 Nama :__________________________ Kelas:__________________

1. Tuliswaktupada jam dibawah.

2. Lukisjarum jam

10.30

4.30

12.30

6.30

3.30

1.30
195

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Sukatan dan Geometri Panjang Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) (ii) (iii) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai. Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai. Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Murid diminta mengeluarkan sebatang pensel dan pemadam, kemudian letakkan di atas meja.

i.

Apa yang dapat kamu lihat ? ii. Ceritakan secara lebih lanjut tentang pensel dan pemadam kamu?

Contoh 1: iii. Letakkan pemadam selari kedudukannya dengan pensel seperti contoh 1. Bincangkan hasil pemerhatian. iv. Bagaimanakah kamu hendak menjadikan pemadam sama panjang dengan pensel?

196

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

2. Imaginasi

Penjanaan Idea Sintesis Idea

a. Murid diminta menganggarkan jumlah pemadam yang diperlukan supaya sama panjang dengan pensel.

i.

Bagaimana anda boleh tahu panjang pensel ini?

ii. Cuba anggarkan berapa banyak pemadam yang diperlukan supaya sama panjang dengan pensel? iii. Mengapakah kamu menggunakan cara tersebut?

Guru menerangkan sebab hasil jawapan yang berbeza

iv. Mengapa jawapan kamu berbeza dengan kawan kamu?

3. Perkembangan

a. Murid mendengar penerangan daripada guru mengenai istilah pengukur. b. Murid ditunjukkan cara mengukur objek dengan betul. i. Mengapa kita perlu mengukur bermula dari hujung pensel?

Penambahbaikan Menilai

1

2

3

c. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberikan 3 objek. Ukur panjang objek menggunakan pemadam. Contoh: Buku teks, buku latihan dan kotak pensel.

ii.

Gunakan 3 objek yang diberi. Ukur dan bandingkan jawapan dengan rakan kamu.

197

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

d. Murid diminta mengukur panjang objek yang sama menggunakan batang mancis sebagai pengukur.

iii. Rekodkan hasil jawapan dalam jadual. iv. Mengapa jawapan kamu berbeza? v. Pada pendapat kamu objek manakah paling panjang dan paling pendek? vi. Cuba kamu susunkan objek mengikut turutan: a. a. Pendek ke panjang b. b. Panjang ke pendek.

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan

a. Edarkan lembaran kerja 66 dan lembaran kerja 67 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

a. Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 66 dan lembaran kerja 67 murid memahami cara mengukur sesuatu objek dengan teknik yang betul. b. Murid boleh menggunakan pengukur yang sama untuk mengukur objek yang berlainan. c. Murid boleh menggunakan pengukur yang berlainan untuk mengukur objek yang sama.

Nilai dan Sikap

1. Terapkan sifat bekerjasama ketika melakukan aktiviti kumpulan. 2. Murid berani memberikan pendapat melalui aktiviti perbincangan.

198

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 66

Nama :__________________________ Kelas:__________________ Arahan: Ukur objek berikut menggunakan pemadam dan batang mancis sebagai pengukur dan rekodkan jawapan. Bil Objek Bilangan pemadam Bilangan batang mancis 1. Buku latihan

2. Buku teks

199

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

3. Kotak pensel

Berdasarkan Jadual di atas, jawab soalan di bawah.

1. Objek paling panjang ialah _____________________

2. Objek paling pendek ialah ______________________

3. Susunkan objek mengikut tertib dari pendek ke panjang. ___________________ , _________________, ________________

4. Susunkan objek mengikut tertib dari panjang ke pendek. ___________________ , _________________, ________________

200

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 67

Nama: ________________________ Kelas: _________________________ Arahan: Berdasarkan gambar, pilih dan warnakan jawapan yang betul.

1. Panjang sudip sama dengan 2. Panjang sudu sama dengan 3. Panjang garpu sama dengan 4. Sudu 5. Sudip 6. Sudu lebih pendek lebih pendek lebih pendek , 4

6 , 4

,

8 5

klip kertas. klip kertas.

,

5

klip kertas. daripada sudip. daripada garpu. dengan garpu. .
201

lebih panjang

, lebih panjang , sama panjang sudip

7. Objek paling panjang ialah

sudu

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Sukatan dan Goemetri Timbangan Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk timbangan. Murid berupaya untuk: i. Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai. ii. Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai. iii. Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks.

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

2. Persediaan Pemerhatian dan analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap sebiji pengorek yang diletakkan di atas pembaris.

i.

Berdasarkan pemerhatian kamu apakah yang dapat kamu lihat?

ii. Bincangkan bersama rakanrakan anda.

b. Guru meletakkan beberapa klip kertas di kiri pembaris tersebut.

iii. Apa yang kamu lihat sekiranya beberapa klip kertas diletakkan di kiri pembaris.

iv. Berdasarkan pemerhatian, bincangkan bersama rakan apa yang dapat kamu lihat? c. Murid membuat pemerhatian 2 rakan yang berbeza saiz.

202

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

a. Murid diminta menganggarkan berat beberapa objek lain dengan menggunakan pemberat yang sama.

i.

Bagaimanakah kedudukan objek di atas pembaris itu?

ii. Apakah yang dapat anda lihat sekiranya lebih pemberat ditambah? iii. Anggarkan berapakah bilangan klip kertas yang digunakan supaya pembaris itu seimbang.

Sintesis Idea

Contoh objek yang dicadangkan: pemadam, pensel dan pen. Gunakan pemberat yang sesuai seperti guli sekiranya objek yang dianggarkan lebih berat.

i.

Apakah pemberat yang sesuai digunakan untuk objek ini? Berapakah bilangan pemberat yang diperlukan? Bincangkan bersama rakan.

ii.

iii. b. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi dua objek berlainan. Anggarkan berat tersebut dengan menggunakan pemberat yang berbeza. Contoh: Objek Buku teks Kotak pensel Pensel warna Pengukur Berat Buku rampaian Kapur Duit syiling 20 sen

i. ii.

Apakah yang kamu rasa ? Terangkan pendapat kamu itu

Guru menerangkan mengapa objek tersebut perlu menggunakan pemberat yang sesuai. c. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi dua objek berlainan. (contoh 2 biji bola)

203

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Murid anggarkan berat tersebut dengan menggunakan kedua dua belah tapak tanggan

3. Perkembangan

Pelaksanaan Menilai

a. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi pilihan memilih beberapa objek dengan bentuk yang berlainan. Murid menjalankan aktiviti meletakkan dua objek yang berbeza beratnya di atas pemberat: i. Meletakkan dua objek yang sama berat i. Pilih dua objek yang kamu rasa sama berat . ii. Pilih dua objek yang kamu rasa berbeza berat. iii. Lihat apa yang berlaku pada pemberat itu. iv. Objek manakah yang lebih berat?

ii.

Meletakkan dua objek yang berbeza beratnya

v. Bincangkan bersama rakan kamu

Guru memperkenalkan istilah berat dengan aktiviti aktiviti yang dijalankan sebelum ini. Contoh istilah: Berat, lebih berat, sama berat, kurang berat, lebih berat.

204

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tindakan Pelaksanaan

a. Edarkan lembaran kerja 68 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Amalan berterusan

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 68, murid dapat memahami anggaran berat sesuatu objek dan mengetahui pemberat yang sesuai digunakan untuk mengukur berat sesuatu objek tersebut.

Nilai dan Sikap

Semaikan sikap bekerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan.

205

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 68 Nama :__________________________ Kelas:__________________

Padankan objek dengan bilangan pemberat yang sesuai.

1.

Pengorek

Buku Rampaian

2.

Buku Teks 3.

Pensil

Gunting
206

Klip Kertas

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Gariskan jawapan yang betul.

1.

2.

Bekas pensel (lebih berat / lebih ringan)daripada bola ping pong

Klip kertas (lebih berat / lebih ringan)daripada pemadam.

3.

4.

Sebiji limau (sama berat / lebih ringan) daripada sebiji epal.

Sebiji belon (lebih ringan / lebih berat) daripada sebiji bola.

207

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tuliskan nombor di bawah mengikut turutan objek yang lebih ringan kepada yang lebih berat.

Sebuah buku teks

Sebiji strawberi

Klip kertas

1

Dua buah buku tulis

Sepasang kasut

Seekor gajah

208

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Sukatan dan Geometri Isipadu Cecair Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair.

Standard Pembelajaran:

Murid berupaya untuk: Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai. Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair dalam konteks.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap botol-botol air yang berlainan saiz di atas meja.

i.

Berapa bilangan botol semuanya? ii. Adakah botol-botol itu sama saiz?

b. Menyusun botol-botol mengikut urutan dari besar ke kecil atau sebaliknya.

iii. Botol manakah yang dapat mengisi air paling banyak? Kenapa? Bincangkan.

209

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

iv. Letakkan sebiji botol dan sebiji cawan di atas meja.

ii. Pada pendapat anda bekas manakah dapat mengisi lebih banyak air. iii. Bagaimana kita dapat menyukat air tersebut?

v. Teruskan aktiviti dengan menggunakan bekas yang lain seperti gelas, cawan dan sebagainya.

iv. Cuba anda susun bekas-bekas itu mengikut urutan dari kecil kepada besar. v. Ulang aktiviti dengan membanding dua bekas yang belainan.

2. Imaginasi

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah:

i.

Pernahkah anda melihat gambar ini? Di mana? ii. Apakah kegunaannya? Bincangkan.

b. Gunakan gambar-gambar tangki air, tong, bekas air panas dan botol minyak pelincir.

210

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

c. Bawa murid keluar dari bilik darjah. i. Bawa murid melihat tangki air sekolah.

i. Apakah nama nya? ii. Apa gunanya? iii. Kenapa ianya sangat besar? Bincangkan.

Perkembangan Penambahbaikan

i.

Menilai

a. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah:

Apakah gambar yang kamu lihat? ii. Gambar manakah dapat menyimpan air paling banyak? iii. Gambar manakah dapat menyimpan air paling sedikit? iv. Jika anda ingin menyimpan air, bekas mana kah yang anda gunakan? Kenapa?

211

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan

a. Edarkan lembaran kerja 69. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 69. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

212

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 69 Nama :_________________________________________ Kelas:__________________

A.

.Tandakan ⁄ pada bekas yang lebih besar 1.

2.

3

213

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Sukatan dan Geometri RuangG 9.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D)

Standard Pembelajaran:

Murid berupaya untuk: i. Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak segiempat sama, silinder dan sfera.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap objek tiga dimensi yang diletakkan di atas meja.

i. Pernahkah kamu melihat bentuk-bentuk ini?

b. Guru berbincang tentang bentuk objek dan bersoal jawab dengan murid

ii. Berikan contoh-contoh objek yang berbentuk kuboid yang pernah murid lihat di persekitaran mereka. i. Bentuk ini dinamakan kuboid

c. Guru mempamerkan bentukbentuk tiga dimensi dan mengaitkannya dengan objek dalam aktiviti (a).

ii

Ini bentuk kubus, kon, sfera,piramid tapak segiempat sama,,sfera dan silinder.

214

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. Bentuk kan murid kepada beberapa kumpulan. c. Edarkan 6 keping gambar bentuk 3D dan sekeping kad manila yang tercatat nama bentuk-bentuk seperti di bawah kepada setiap kumpulan . Kumpulan Lekatkan bentuk-bentuk 3D yang disenaraikan di bawah 1. kubus 2. kuboid 3. sfera 4. silinder 5. kon

i.

Setiap ahli kumpulan diminta melekatkan gambar bentuk tiga dimensi mengikut namanya. Kumpulan yang dapat melekatkan gambar dengan betul dalam masa yang paling singkat dianggap sebagai pemenang. Bincangkan hasil kerja murid sebagai pengukuhan dan pamerkan hasil kerja murid

ii.

iii.

6. piramid

215

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

3. Perkembangan Penambahbaikan

a. Paparkan kepada murid pelbagai kumpulan objek tiga dimensi seperti contoh di bawah dan lakukan aktiviti lisan.

Menilai

i. Ada berapa bentuk yang dapat kamu lihat? ii. Namakan bentuk-bentuk itu. iii.Nyatakan bilangan bagi setiap bentuk yang terdapat dalam gambar rajah .

Tindakan

a. Edarkan lembaran kerja 70 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 70. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Bekerjasama

216

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 70 Nama :__________________________ Kelas:__________________

B.

Suaikan bentuk bentuk di bawah

1.

Kubus

2 Silinder 3.

Sfera

4.

Kuboid

5.

Kon

6.

Piramid tapak segiempat sama

217

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Sukatan dan Geometri Ruang 9.1 Murid dibimbing untuk: Mengenalpasti bentuk tiga dimensi (3D)

Standard Pembelajaran:

Murid berupaya untuk: ii. Memperihalkan permukaan ,sisi, dan bucu bagi bentuk tiga dimensi (3D).

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

3. Persediaan Pemerhatian dan analisis

a. Minta murid menyentuh bucu, i. Ada berapa bucu bagi permukaan dan tepi kubus yang kubus? diberi kepada setiap kumpulan ii. Berapakah bilangan tepi dan minta kumpulan mengira bagi sebuah kubus? bilangan bucu,tepi dan juga iii. Berapa permukaan bagi permukaan. kubus? Bucu Permukaan sisi

b. Tunjukkan sisi, bucu bagi bentuk kubus di atas dan ada perbincangan dengan murid . c. Aktiviti yang sama diulang bagi bentuk pyramid, kuboid, silinder, kon dan sfera.

218

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

2. Imaginasi Penjanaan Idea Menjana Idea

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berikut dalam kumpulan: Bekalkan juga bentuk 3D kepada setiap kumpulan.

Lengkapkan jadual yang diberi.

Bentuk Kuboid Kubus Kon Silinder Sfera Piramid

Bilangan permukaan

Bilangan bucu

Bilangan sisi

3. Perkembangan

a. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah:

i.

Nyatakan bentuk yang ditunjukkan. Nyatakan bilangan (a) bucu (b) permukaan (c) tepi

Penambahbaikan

ii.

Menilai

b. Minta murid mengingat kembali bucu,permukaan dan tepi setiap bentuk yang ditunjukkan.

219

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tindakan Pelaksanaan

a. Edarkan lembaran kerja 71 kepada semua murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Amalan berterusan

.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 71. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Bekerjasama

220

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

mbaran Kerja 71

Nama : ___________________________ Tahun : ___________________________ Labelkan bentuk-bentuk di bawah

BUCU

PERMUKAAN

TEPI

1

2

3 4

5

6

221

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Sukatan Dan Geometri Ruang Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Murid berupaya untuk: (i) Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan bulatan. Masa: 60 minit (2 waktu)

Standard Pembelajaran:

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang dipaparkan.

i.

Namakan benda yang telah dipaparkan?

ii. Nyatakan sifat benda tersebut.

iii. Namakan benda-benda lain yang serupa dengan benda tersebut? iv. Mengapa?

2. Imaginasi

a. Perkukuhkan lagi kemahiran dengan menggunakan gambar bagi bentuk yang lain i. Segiempat Sama i. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Bandingkan hasil kerja dengan rakan. Bincang.

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

222

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

ii.

Segiempat tepat

ii. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Bandingkan hasil kerja dengan rakan. Bincang.

iii.

Segi tiga iii. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Bandingkan hasil kerja dengan rakan. Bincang.

3. Perkembangan

a. Paparkan kepada murid satu persatu kad bentuk seperti contoh di bawah:

i.

Cari perbezaan di antara bentuk-bentuk yang di paparkan di papan hitam.

Penambahbaikan

Menilai

ii. Cari pula perbezaan antara dua kad bentuk yang dipaparkan ini.

223

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

ii. Murid memadankan nama bentuk mengikut ciri yang dinyatakan

Bulatan

iii. Padankan nama-nama bentuk mengikut ciri yang telah dinyatakan

Segitiga
iv. Sebut bersama-sama

Segiempat sama Segiempat tepat

Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan

a. Edarkan lembaran kerja 1 dan i. Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberikan sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di dalam bilik darjah dan sifat ingin mencuba.

224

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 72 Nama :__________________________ Kelas:__________________

A.

Padankan dengan jawapan yang sesuai.

1.
Segiempat tepat

2.
Bulatan

3.
Segitiga

4.
Segiempat sama

225

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran kerja 73

B.

Namakan bentuk-bentuk di bawah. Segiempat sama Segitiga Bulatan Segiempat tepat

1.

2.

3.

4.

226

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Sukatan dan Geometri Ruang Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Murid berupaya untuk: Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkungan bagi bentuk 2D

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar basikal yang ditunjukkan

i.

Lihat gambar basikal ini. Pernahkah anda melihat basikal seperti ini ?

ii. Nyatakan ciri-ciri fizikal basikal ini. iii. Apakah kelainan basikal ini berbanding dengan basikal yang lain? iv. Apakah bentuk roda basikal itu? b. Murid memberi respon kepada soalan yang diajukan.

2. Imaginasi Penjanaan Idea

a. Tampal gambar roda basikal berbentuk segi empat sama.

i.

Bayangkan apakah yang terjadi jika anda menunggang basikal seperti ini.

Sintesis Idea

ii.

Mengapa?

b. Ulang aktiviti ini dengan menukar gambar basikal menggunakan roda berbentuk 2D yang lain pula.(segi empat tepat dan bulatan)

iii. Bayangkan pula jika anda menunggang basikal yang mempunyai roda berbentuk ini pula. ( segi tiga )

227

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

iv. Apakah yang akan berlaku? Mengapa?

3. Perkembangan

a.

Bahagikan murid kepada kumpulan. Setiap kumpulan diedarkan lakaran bentuk-bentuk 2D. Minta murid dikehendaki berbincang dalam kumpulan bagi mengenalpasti ciri-ciri setiap bentuk 2D.

i.

Namakan bentuk-bentuk yang telah diberikan itu tadi.

Penambahbaikan Menilai

b.

c.

ii. Bincangkan bersama rakanrakan anda dan senaraikan setiap ciri-ciri yang ada pada bentuk-bentuk 2D itu.

sisi / garis lurus

bucu segi tiga 3 sisi 3 garis lurus 3 bucu

sisi / garis lurus bucu segi empat sama 4 sisi 4 garis lurus 4 bucu

sisi / garis lurus bucu segi empat tepat 4 sisi 4 garis lurus 4 bucu ii. Bincangkan hasil kerja yang telah kamu lakukan.

228

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

sisi / garis lengkung bulatan 1 sisi 1 garis lengkung

d. Murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan masing-masing. Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.

Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan

a. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

i.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti berkumpulan.

229

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran kerja 74 Nama :__________________________ Kelas:__________________

A. 1.

Labelkan bentuk-bentuk 2D yang berikut.

2.

3.

bucu garis lurus lengkungan

sisi

230

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

lembaran kerja 75

B. Lengkapkan jadual di bawah.

Bentuk 2D

Bucu

Sisi

Garis lurus

Lengkung

231

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Bidang: Tajuk: Standard Kandungan: Sukatan dan Geometri Ruang Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Murid berupaya untuk: iii. Menyusun bentuk 2D mengikut pola iv. Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D

Standard Pembelajaran:

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Lakarkan bentuk-bentuk 2D mengikut susunan di papan hitam.

i. Lihat dan sebutkan bentukbentuk yang telah ditunjukkan di papan hitam. ii. Bagaimanakah bentuk-bentuk ini disusun? iii. Apakah bentuk yang seterusnya.

b. Murid membuat pemerhatian terhadap bentuk-bentuk yang telah ditunjukkan itu tadi. c. Adakan soal-jawab dengan murid-murid. d. Ulang aktiviti ini dengan menyusun bentuk 2D menggunakan pola yang berlainan.

2. Imaginasi

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah ini: b. Sediakan beberapa set lakaran bentuk-bentuk 2D .

232

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

c. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. d. Edarkan beberapa set lakaran bentuk-bentuk 2D pada setiap kumpulan. e. Minta murid membentuk-bentuk 2D berikut mengikut pola mereka sendiri. f. Wakil kumpulan menunjukkan hasil kerja mereka di hadapan kelas.

i. Bina pola anda sendiri .

ii. Bincangkan hasil kerja yang telah kamu lakukan.

Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

3. Perkembangan a. Paparkan kepada murid satu contoh gambar yang menggunakan lakaran bentukPelaksanaan bentuk 2D.

i. Lihat gambar ini. Sebutkan bentuk-bentuk yang ada pada gambar tersebut.

Menilai

233

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

b. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang ditunjukkan dan menyebut bentuk-bentuk 2D yang ada pada gambar itu tadi. c. Edarkan kertas lukisan kepada murid dan minta murid menghasilkan satu corak daripada bentuk 2D mengikut kreativiti masingmasing. d. Murid mempamerkan hasil idea kreativiti mereka dalam menghasilkan corak daripada bentuk 2D masing-masing di hadapan.

ii. Lukiskan satu corak dengan menggunakan bentuk-bentuk 2D mengikut idea anda sendiri.

Tindakan

a. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.

Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat bekerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan.

234

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 76

Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Lukiskan bentuk-bentuk 2D yang sesuai. 1.

2.

3.

4.

5.

235

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 77

Nama :__________________________ Kelas:__________________ B. Warnakan bentuk-bentuk 2D yang sama dengan warna yang sama. Tuliskan jumlah bentuk 2D di dalam kotak yang disediakan.

BENTUK 2D

BILANGAN

236

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
PENASIHAT Haji Ali bin Ab. Ghani AMN Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENGERUSI Aziz bin Saad Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENYELARAS Mazlan bin Awi Mohd Ali Henipah bin Ali Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

Hjh Zurina bte Zainal Abidin

Ho Sim Min

PENYUMBANG PEMBANGUNAN MODUL

Mohamed bin Abu Bakar Sekolah Kebangsaan Wakaf Mempelam Kuala Terengganu. Norhayati Azaini bte Muhammad Sekolah Kebangsaan Paka, Paka. Mohd Jupiter bin Md. Sidek Sekolah Kebangsaan Lembah Jabor Kemaman. Adira bin Nawi Sekolah Kebangsaan Gual Jedok Tanah Merah Nazri bin A Rahman Sekolah Kebangsaan Bintang Setiu Norhusnizah bte Hussin Sekolah Kebangsaan Seri Nilam Kuala Terengganu

Hishammudin bin Abdul Rahman Sekolah Kebangsaan Tok Motong, Jertih. Mohd Azmi bin Mat Nor Sekolah Kebangsaan Sungai Dua, Bachok. Mansor bin Mohd Nor Sekolah Kebangsaan Kebor Besar, Kuala Terengganu Syed Ab Rahaman bin Syed Akil Sekolah Kebangsaan Pulau Gajah Kota Bharu Ramli bin Yaakop Sekolah Kebangsaan Pusat Kemaman Kemaman Sinawati bte Jusoh Sekolah Kebangsaan Marang Marang Mohd Nasir bin Shafii

237

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
Mohd Gulam bin Jamaludin Sekolah Kebangsaan Merbau Kota Bharu Ahmad Kamil bin Mahmood Sabry Sekolah Kebangsaan Labok Machang Hasmat bte Zakaria Sekolah Kebangsaan Pusat Jerteh Jerteh Che Minah bte Mamat Sekolah Kebangsaan Pulai Chondong Kelantan Yang Zarina bte Idris Sekolah Kebangsaan Sungai Dua Bachok Zabidah bte Ibrahim Sekolah Kebangsaan Zainab (2) Jalan Telipot, Kota Bharu Noorliza bte Abdullah Sekolah Kebangsaan Pusat Chabang Tiga, Kuala Terengganu Zaidah Wati bte Mohamad Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Kuala Terengganu Mariana bte Mohd Ariffin Sekolah Kebangsaan Tok Nasek Jln Panji Alam, Kuala Terengganu Zunaidi bte Che Yusof Sekolah Kebangsaan Pagar Besi Kuala Terengganu Noor Azlin bte Abdul Murad Sekolah Kebangsaan Pusat Kuala Ibai Kuala Terengganu Mohd Zaid bin Mamat Sekolah Kebangsaan Bukit Perah Kuala Terengganu Mohd Azwan bin Muda Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Marang Olly Rozita bte Mohamed Zain Sekolah Kebangsaan Sri Mersing Mersing Sekolah Kebangsaan Machang 1 Machang

Mohd Din bin Ismail Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1 Wakaf Mek Zainab, Kota Bharu Nor‟izzah bte Musneh@Musannef Sekolah Kebangsaan Kampung Raja Besut Tuan Aneeda Zariani bte Tuan Sulaiman Sekolah Kebangsaan Bukit Marak Bachok Normala bte Nik Nawi Sekolah Kebangsaan Kemahang 3 Felda Kemahang, Tanah Merah Ayu Salina bte Mohamed Zain Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah Jln. Pasir Panjang, Kuala Terengganu Robiah bte Mohd Nor Sekolah Kebangsaan Tok Jiring Kuala Terengganu Manan bin Musa Sekolah Kebangsaan Jerong Marang Sharifah Nazira bte Tuan Ibrahim Sekolah Kebangsaan Kelulut Marang Norzie Rohayu bte Jusoh Sekolah Kebangsaan Seri Budiman 2 Jln Sultan Mahmud, Kuala Terengganu Norziah bte Md. Yusof Sekolah Kebangsaan Gong Kapas Jln Sultan Mohamad, Kuala Terengganu Nor Aida bte Muda Sekolah Kebangsaan Batangan Marang Suhailah bte Ithnain Sekolah Kebangsaan Seri Intan Taman Intan, Kluang Norasyikin bte Jamhari Sekolah Kebangsaan Parit Selangor Pekan Nanas, Pontian

238

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
Normalili bte Idris Sekolah Kebangsaan LKTP Air Tawar 1 Kota Tinggi Kauthar bte Othman Sekolah Kebangsaan LKTP Ayer Hitam Kluang Norsyahilah bte Abd. Karim Sekolah Kebangsaan Senai Senai Aina Salwa bte Abd Karim Sekolah Kebangsaan Batu Berendam 2 Hang Tuah Jaya, Batu Berendam Siti Sulaiha bte Supian Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1 Alor Gajah Ahsari bin Kasdi Sekolah Kebangsaan Sri Setia Jaya Jln Dato Usman Awang, Tg Sedili Zulkurnain bin Abd Samd Sekolah Kebangsaan Panchor, Muar Hafizah bte Md. Salih Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Saadon, Felda Air Tawar, Kota Tinggi Khairudin bin Abdul Malik Sekolah Kebangsaan Sagil Kampong Tangkak Jamilah bte Ishak Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Km 7.2 Bukit Beruang Nyonya bte Abu Samah Sekolah Kebangsaan Pulai Km 16 Kampung Pulai, Merlimau Norazuin bte Mohd Sahar Sekolah Kebangsaan St. Francis No 55 Jln Chan Koon Cheng, Melaka Rosli bin Ahmad Sekolah Kebangsaan LKTP Nitar 1 Jln Kenari, Felda Nitar 1, Mersing Norfaizah bte Bachok@Ambok Sekolah Kebangsaan Bandar Pontian Pontian

PANEL PEMURNIAN MODUL
Ramlee bin Mohamed Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 Taman Rinting, Masai Mohyar bte Sahijan Sekolah Kebangsaan Seri Sekawan Desa Ayer Baloi, Pontian Aho anak Nyokat Sekolah Kebangsaan Tengkera 1 Jln Tengkera, Melaka Salleh bin Sawabi Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Melaka Hamsani bin Mohd Nor Jabatan Pelajaran Negeri Johor Johor Rahemah bte Idris Sekolah Kebangsaan Kota Dalam Ayer Hitam, Batu Pahat Farizal bin Ahmad Sekolah Kebangsaan Paya Rumput Km12.8 Paya Rumput, Melaka Nyapon bte Hj Ab Rahman Sekolah Kebangsaan Semabok Km 4 Semabok, Melaka Abu Samah bin Zainal Abidin Jabatan Pelajaran Negeri Johor Johor Kumaresan a/l M. Subramaniam SJKT Jalan Fletcher Kuala Lumpur

239