1/......下(....か):chÞu......, díi......

えいきょうか

影 響 下 :chÞu sù ¶nh hëng, díi sù ¶nh hëng.
ひょうてんか

氷 点 下 :díi ®iÓm ®«ng ®¸.

2/年......(ねん.....):mçi n¨m......
年一回:mçi n¨m 1 lÇn.
3/......学(.....がく):m«n häc
経済学:m«n kinh tÕ häc
社会学:m«n x· héi häc
4/......分する(.....ぶんする):chia thµnh .......phÇn
二分する:chia thµnh hai phÇn
5/......前(.....まえ):tríc, c¸ch.......
一時前:tríc 1 giê
6/......前(.....ぜん):tríc 1 thêi ®iÓm nµo ®ã.
きげんぜん

紀元前:tríc c«ng nguyªn

7/......的(.....てき):mang tÝnh......,cã tÝnh.....
規則的:mang tÝnh qui t¾c
科学的:mang tÝnh khoa häc
法律的:mang tÝnh ph¸p luËt 
宗教的: mang tÝnh håi gi¸o
政治的: mang tÝnh chÝnh trÞ
経済的: mang tÝnh kinh tÕ
文化的: mang tÝnh v¨n hãa
国際的:cã tÝnh quèc tÕ
世界的:cã tÝnh thÕ giíi
専門的: cã tÝnh chuyªn m«n
東洋的: cã tÝnh ®«ng d¬ng

西洋的:
日本的:
男性的:
女性的:
代表的:
特徴的:
部分的:
全体的:
現実的:
自動的:
機械的:

cã tÝnh ph¬ng t©y
cã tÝnh nhËt b¶n
cã tÝnh nam n÷
cã tÝnh phô n÷
cã tÝnh tiªu biÓu
cã tÝnh ®Æc trng
mang tÝnh bé phËn
cã tÝnh toµn thÓ
mang tÝnh hiÖn thùc
cã tÝnh tù ®éng
cã tÝnh c¬ giíi

8/......連れ(.....づれ):®i kÌm......,mét nhãm......
子供連れ:sù ®i kÌm trÎ em
二人連れ:mét cÆp( hai ngêi )
9/......主(.....ぬし):chñ, ngêi chñ......
ちゅうもんぬし

注 文 主 :ngêi ®Æt hµng, ngêi ra lÖnh

10/......当り(.....あたり):mçi.......
キロ当り: mçi kg, km, kw
一時間当り: mçi 1 giê
一日当り: mçi 1 ngµy
11/......作(.....さく):lµm bëi.....
日本作:lµm bëi nhËt b¶n,chÕ t¹o bëi nhËt b¶n

12/......用(.....よう):®îc dïng cho......., dµnh cho.......
女性用:dµnh cho phô n÷
子供用:dµnh cho trÎ em
13/......党(.....とう):®¶ng.......

きょうわとう

共 和 党:
自由党:

®¶ng céng hßa
®¶ng tù do

にほんきょうさんとう

日 本 共 産 党 :®¶ng céng s¶n nhËt b¶n
日本社会党: ®¶ng x· héi nhËt b¶n
ほしゅとう

保守党:

®¶ng b¶o thñ

14/.......川(......がわ):s«ng......
15/来......(らい......):.......sau, tíi
来年:n¨m sau, n¨m tíi
16/......来(.....らい):tõ.......
さくねんらい

昨 年 来 :tõ n¨m ngo¸i
月来:

tõ th¸ng tríc

17/約......(やく.....):kho¶ng chõng......
約三日:kho¶ng chõng 3 ngµy
18/......水(.....みず):níc, níc.......
地下水:níc ngÇm
雨水: níc ma
19/......世(.....せい):®êi, thÕ hÖ.......
エリザベス 2 世:thêi ®¹i n÷ hoµng
二世:thÕ hÖ thø 2
20/重......(じゅう.....):......nÆng
重工業: c«ng nghiÖp nÆng
じゅうろうどう

重 労 働 :lao ®éng nÆng

21/......海(.....かい):biÓn........
ちちゅうかい

地 中 海 :biÓn ®Þa trung h¶i

22/......共(.....とも):bao gåm......, tÊt c¶......
そうりょうとも

送 料 共 :bao gåm cíc phÝ vËn chuyÓn
兄弟共に:c¶ hai anh em

夫婦共に:c¶ hai vî chång
だんじょとも

男女共に:c¶ nam vµ n÷

23/共に:ともに:c¶ hai, cïng víi
ともかせ

共 稼ぎ(する):c¶ hai vî chång cïng ®i lµm
共に暮らす:cïng sèng
共に働く:cïng ®i lµm

24/......校(.....こう):trêng.......
有名校:trêng næi tiÕng
よびこう

予備校:trêng dù bÞ

25/......氏(.....し):«ng......,gia ®×nh......
小林氏:«ng kobayashi, gia ®×nh kobayashi
26/各......(かく.....):mçi.......
各大学:mçi trêng ®¹i häc
各分野:mçi lÜnh vùc
各方面:mçi ph¬ng diÖn, mçi khÝa c¹nh
27/反......(はん.....):ph¶n l¹i.......
反社会的:cã tÝnh ph¶n x· héi
は ん い ご

反意語:tõ tr¸i nghÜa
はんのう

反応:sù ph¶n t¸c dông, sù ph¶n øng l¹i

28/計.....(けい.....):tæng céng
計二千円(になる):tæng céng 2000 yªn
29/......数(.....すう):sè.......

学生数:sè häc sinh

30/数.....(すう.....):mét vµi.......
数時間:vµi giê
数回: vµi lÇn
すうじつ

数 日 : vµi ngµy
数年: vµi n¨m

31/.....組み(.....ぐみ):®éi......, nhãm......
あかぐみ

赤 組 : ®éi mµu ®á
三人組:nhãm 3 ngêi

32/......組(.....くみ):.......bé,.......®«i
1くみ

一組:1 bé, 1 ®«i

33/......性(.....せい):cã tÝnh......
げんじつせい

現 実 性 :cã tÝnh hiÖn thùc
人間性: cã tÝnh ngêi

34/......切れ(.....きれ):hÕt.......
期限切れ:qu¸ h¹n, qu¸ thêi h¹n
時間切れ:hÕt thêi gian
売り切れ:sù b¸n hÕt
35/南.....(みなみ.....):nam......
南アメリカ:nam mü
みなみたいへいよう

南 太 平 洋 :nam th¸i b×nh d¬ng
みなみはんきゅう

南 半 球 : nam b¸n cÇu

36/......村(.....むら):lµng....., khu......
キャンプ村:khu c¾m tr¹i

37/......店(.....てん):cöa hµng....., qu¸n......
喫茶店: qu¸n gi¶i kh¸t
書店:
cöa hµng s¸ch
ひゃっかてん

百 貨 店 :cöa hµng b¸ch hãa

38/..... .料(.....りょう):tiÒn......, phÝ.....
 入場料:tiÒn vµo cöa
39/続......(ぞく......):®o¹n tiÕp......, phÇn tiÕp theo cña....
続太平記:phÇn tiÕp theo cña t¸c phÈm taiheiki
40/......向き(.....むき):dµnh cho....., thÝch hîp cho....
家庭向き:dµnh cho gia ®×nh
子供向き:thÝch hîp cho trÎ em
41/半......(はん......):nöa
半時間:nöa giê
半世紀:nöa thÕ kØ
はんとし

半 年 : nöa n¨m
はんにち

半 日 : nöa ngµy

42/......側(.....がわ):bªn......
内側:bªn trong
右側:bªn ph¶i
43/......省(.....しょう):bé.....
うんゆしょう

運 輸 省 :bé giao th«ng vËn t¶i

 大蔵省:bé tµi chÝnh
44/......線(......せん):tuyÕn......
国際線:tuyÕn bay quèc tÕ
45/......階(.....かい、がい):tÇng...., .....tÇng

一階:tÇng 1
一階建て:1 tÇng

46/......死(.....し):chÕt v×......
事故死: chÕt v× tai n¹n
ちゅうどく

中 毒 し:chÕt v× chóng ®éc

47/......策(.....さく):kÕ ho¹ch......
ぐたいさく

具体策:kÕ ho¹ch cô thÓ

48/......朝(.....ちょう):triÒu ®¹i.....
平安朝:triÒu ®¹i heian
49/......権(.....けん):quyÒn......
せんしゅけん

選 手 権 :chøc v« ®Þch
ちょさくけん

著 作 権 :quyÒn t¸c gi¶

50/.....食(.....しょく):thøc ¨n......
き ないしょく

機 内 食 :thøc ¨n phôc vô trªn m¸y bay
自然食: thøc ¨n tù nhiªn
洋食:thøc ¨n ©u

51/真.....(ま.....)ngay..., võa..., ®óng..., gi÷a...
真新しい:míi toanh
真上:ngay bªn trªn
真夏:gi÷a mïa hÌ
真昼:gi÷a tra
52/真ん....(まん....):ngay......
まんなか

真 中 : ngay chÝnh gi÷a
真ん前:ngay phÝa tríc

53/.....込む(.....こむ):......vµo
打ち込む:®ãng vµo

落ち込む:r¬i vµo

飛び込む:bay vµo
なが

流れ込む:ch¶y vµo

54/両....(りょう.....):c¶ 2......
両手: c¶ hai tay
両手足:c¶ tay vµ ch©n
両面: c¶ hai mÆt
両岸: 2 bªn bê
55/......済み(.....すみ):xong....., hoµn thµnh....
けんさず

検査済み:kiÓm tra xong, kÕt thóc cuéc ®iÒu tra
とうろくず

登録済み:hoµn tÊt viÖc vµo sæ

56/.....美(.....び):c¸i ®Ñp...., vÎ ®Ñp.....
にくたいび

肉体美:vÎ ®Ñp th©n thÓ
自然美:vÎ ®Ñp tù nhiªn
けいしきび

形式美:vÎ ®Ñp h×nh thøc
女性美:vÎ ®Ñp n÷ tÝnh

57/.....判(....はん、ばん、ぱん):cì giÊy
A 5 判:cì giÊy A5
58/.....派(.....は):trêng ph¸i.....
印象派: trêng ph¸i Ên tîng
せいとう

政 党は:ph¸i chÝnh thèng

59/.....術(.....じゅつ):thuËt....., nghÖ thuËt.....
しょせいじゅつ

処 世 術 : thuËt xö thÕ

ていえんじゅつ

庭 園 術 : nghÖ thuËt vên c¶nh
ぞうけいびじゅつ

造 形 美 術 :nghÖ thuËt t¹o h×nh

60/.....士(.....し):chuyªn gia...., ngêi...., nh©n viªn.....
えいようし

栄養士:chuyªn gia dinh dìng
かいけいし

会計士:nh©n viªn kÕ to¸n
こうかいし

航海士:nh©n viªn h¶i quan
ひこうし

飛行士:nh©n viªn hµng kh«ng
べんご

弁護し:luËt s
がくし

学士:

cö nh©n

しゅうし

修 士 : cao häc
はかせ

博士: tiÕn sÜ
どうし

同士: b¹n, ®ång chÝ
ぶ し

武士: vâ sÜ
りきし

力士: vâ sÜ sumo

61/..... 支 度 (..... し た く )(suru) : sù chuÈn bÞ...., sù s¾p
xÕp....
こころじたく

心 支 度 :sù chuÈn bÞ tinh thÇn

冬支度:sù chuÈn bÞ cho mïa ®«ng
あまじたく

雨支度

sù chuÈn bÞ cho mïa ma

62/.....談(.....だん):cuéc nãi chuyÖn vÒ.....
しっぱいだん

失 敗 談 : cuéc nãi chuyÖn vÒ nh÷ng thÊt b¹i, vÊp ng·,

sai lÇm
たいけんだん

体 験 談 : cuéc nãi chuyÖn vÒ nh÷ng kinh nghiÖm cña

ai ®ã

くしんだん

苦心談:

cuéc nãi chuyÖn vÒ nçi khã nhäc, nçi khæ

t©m
63/.....歩(.....ほ、ぽ):.....bíc
いっぽ

一歩:1 bíc
に ほ

二歩:2 bíc

64/.....製(.....せい):lµm tõ...., s¶n phÈm cña.....
フラスチック製:lµm tõ plastic
フランス製:sp cña ph¸p
じかせい

自家製: hµng lµm t¹i nhµ

65/.....館(....かん):nhµ...., phßng.....
すいぞくかん

水 族 館 :nhµ trng bµy sinh vËt biÓn
はくぶつかん

博 物 館 :viÖn b¶o tµng

66/.....費(.....ひ):chi phÝ (nãi chung)
研究費:chi phÝ nghiªn cøu
見物費:phÝ tham quan
寮費: phÝ kÝ tóc
旅費: phÝ du lÞch
学費: häc phÝ
会費: héi phÝ
生活費:phÝ sinh ho¹t
食費: phÝ ¨n uèng
67/.....科(.....か):khoa...., hä.....
デザイン科:khoa thiÕt kÕ mÉu
ねこか

猫科: hä nhµ mÌo
じ び か

耳鼻科:khoa tai mòi häng
ないか

内科: khoa néi
げ か

外科: khoa ngo¹i

68/他.....(た.....):......kh¸c
 他大学:trêng ®¹i häc kh¸c
 他国人:ngêi níc ngoµi, ngêi l¹
 他国: níc ngoµi, níc kh¸c
 
69/再.....(さい.....):l¹i.......
さいけんとう

再検討(する): sù kiÓm tra l¹i, sù xem xÐt l¹i
再出発(する): sù xuÊt ph¸t l¹i
再放送(する): sù ph¸t thanh l¹i
再会(する):
sù gÆp l¹i
さいかい

再開(する): sù khai m¹c l¹i
さいけん

再建(する): sù x©y dùng l¹i
再婚(する): sù t¸i h«n
さいき

再起(する): sù kh«i phôc l¹i, sù håi phôc l¹i
さいさんさいし

再三再四:

sù lµm ®i lµm l¹i

70/.....洋.(....よう):......d¬ng
インド洋: Ên ®é d¬ng
大西洋:
®¹i t©y d¬ng
太平洋:
th¸i b×nh d¬ng
71/......税(.....ぜい): thuÕ......
しょとくぜい

所得税: thuÕ thu nhËp
しょうひぜい

消費税: thuÕ tiªu thô
輸入税: thuÕ nhËp khÈu
税関: thuÕ quan
税金: tiÒn thuÕ
ぜいせい

税制: hÖ thèng thuÕ
税務所:së thuÕ

ぜいほう

税法:

luËt vÒ thuÕ

ちぜい

地税:

thuÕ ®Êt

めんぜい

免税: sù miÔn thuÕ
免税品:hµng miÔn thuÕ

72/.....駅(.....えき):ga.......
東京駅:ga tokyo
しゅうちゃくえき

終 着 駅 :ga cuèi cïng
はつえき

発駅: ga khëi hµnh
ちゃくえき

着 駅 : ga ®Õn

73/.......億(....おく):.......tr¨m triÖu
 一億:1 tr¨m triÖu
 二億:2 tr¨m triÖu
おくねん

 億年:1 tr¨m triÖu n¨m
74/青......(あお.....):.....xanh
青信号:®Ìn xanh
青天井:bÇu trêi xanh
あおまめ

青豆:

®Ëu xanh

75/......形(....けい):h×nh.......
えんけい

 円形:h×nh trßn
 球形:h×nh cÇu
76/......室(.....しつ):phßng.......
 化粧室:phßng trang ®iÓm
じっけんしつ

 実験室:phßng thÝ nghiÖm

まちあいしつ

 待合室:phßng chê
しつない

 室内:

trong phßng

77/......型(.....がた):kiÓu....., lo¹i...., moden.....
えいがた

 A型: lo¹i A(nhãm m¸u, xÕp lo¹i)
 82 年型:moden n¨m 82
けつえきがた

 血液型:lo¹i m¸u, nhãm m¸u
78/......病(.....びょう):bÖnh.......
しょくぎょうびょう

  職 業 病 :bÖnh nghÒ nghiÖp
でんせんびょう

  伝 染 病:bÖnh truyÒn nhiÔm

79/......兵(.....へい):lÝnh......
 アメリカ兵:lÝnh mü
しがんへい

  志願兵:

lÝnh t×nh nguyÖn

80/......限(.....げん):®Õn giíi h¹n cña
さいだいげん

 最大限: sù tèi ®a
さいていげん

  最低限: sù tèi thiÓu

81/.....婦......ふ:ngêi phô n÷ lµm......
か ん ご ふ

 看護婦:n÷ y t¸
  掃除婦:ngêi n÷ lao ®éng
ざつえきふ

  雑役婦:n÷ t¹p dÞch
ふじん

  婦人: phô n÷

 
82/.....非(.....ひ):kh«ng ph¶i lµ...., kh«ng cã......
 非科学的:kh«ng cã tÝnh khoa häc
ひげんじつてき

  非現実的:kh«ng cã tÝnh hiÖn thùc

83/......編(.....へん): xuÊt b¶n bëi......

  文 部 省 編 : xuÊt b¶n bëi bé gi¸o dôc, bé gi¸o dôc xuÊt
b¶n
 

84/.....例(.....れい):vÝ dô....,.....vÝ dô
 解答例: tr¶ lêi vÝ dô
ぐたいれい

 具体例: vÝ dô cô thÓ
 

85/低.....(てい.....):.....thÊp
 低賃金:tiÒn l¬ng thÊp
  低温: nhiÖt ®é thÊp
 
86/......管(....かん):èng.......
 ガス管:èng ga
 水道管:èng níc
87/.....減(.....げん):gi¶m
 15%減: gi¶m 15%
  収入減:sù gi¶m thu nhËp
88/......量(.....りょう):sè lîng.......
 使用量: sè lîng sö dông
せいさんりょう

  生 産 量: sè lîng s¶n xuÊt ra
こううりょう

 降雨量: lîng ma

89/.......率(.....りつ):tØ lÖ.......
 

90/......財(.....ざい):tµi s¶n...., hµng......
しょうひざい

 消費財:hµng tiªu dïng
 文化財:tµi s¶n v¨n hãa

91/......客(.....きゃく):kh¸ch......
かんこうきゃく

  観 光 客:kh¸ch tham quan
 招待客:kh¸ch mêi
たいざいきゃく

  滞 在 客:kh¸ch trä l¹i

92/満......(まん....): trßn......
 満十年:trßn 10 n¨m
 満六歳:trßn 10 tuæi
まんき

sù m·n h¹n, sù m·n kú
®iÓm tèi ®a
sù hÕt phßng

 満期:
 満点:
 満室:
まんげつ

tr¨ng trßn

 満月:

93/......給(.....きゅう):l¬ng......
こていきゅう

 固定給:l¬ng cè ®Þnh
 時間給:l¬ng theo giê
しょにんきゅう

  初 任 給:l¬ng thö viÖc

94/......券(.....けん):vÐ.......
 回数券:vÐ sö dông nhiÒu lÇn
じょうしゃけん

  乗 車 券:vÐ xe
ていきけん

 定期券:vÐ ®Þnh k×, vÐ th¸ng
にゅうじょうけん

  入 場 券 :vÐ vµo cöa
しょうけん

  証 券 :

cæ phiÕu

95/......返す(....かえす):......l¹i
 押し返す:®Èy l¹i phÝa sau
 呼び返す:gäi l¹i
 引き返す:trë l¹i quay vÒ
96/.....姿(.....すがた):d¸ng vÎ......, t thÕ......
 後姿: d¸ng vÎ phÝa sau
はなよめすがた

  花 嫁 姿:d¸ng vÎ c« d©u
 立ち姿:d¸ng ®øng, t thÕ ®øng

97/諸......(しょ....):c¸c.......
 諸問題:c¸c vÊn ®Ò
 諸本: c¸c cuèn s¸ch

 諸種:
 諸国:

c¸c chñng lo¹i
c¸c níc

しょざっぴ

 諸雑費:c¸c lo¹i thuÕ kh¸c

98/.....図(....ず):b¶n ®å......
せっけいず

 設計図:b¶n thiÕt kÕ
 天気図:b¶n ®å thêi tiÕt

99/軽......(けい.....):........nhÑ
けいきんぞく

 軽金属:kim lo¹i nhÑ
 軽工業:c«ng nghiÖp nhÑ
 

100/......払い(.....はらい): sù chi tr¶......
げんきんばら

 現金払い:sù tr¶ b»ng tiÒn mÆt
ぶんかつばら

 分割払い:sù tr¶ gãp
 払い手: ngêi tr¶ tiÒn

101/......版(.....はん):b¶n in.......
 決定版:b¶n in chÝnh x¸c, b¶n in cuèi cïng
 日曜版:b¶n in ngµy chñ nhËt
102/副.....(ふく....):.........phô
ふくさよう

 副作用:t¸c dông phô
 副業: nghÒ phô
 副食: mãn ¨n thªm
 副本: b¶n sao

103/......周(.....しゅう):......vßng
 一周:1 vßng
 三週:3 vßng
104/......酒(.....しゅ): rîu.....
 ぶどう酒: rîu nho
 日本酒:
rîi nhËt

かじつしゅ

rîu tr¸i c©y

 果実酒:

105/......街(....がい):phè....., ®¹i lé......
しょうてんがい

  商 店 街:phè mua s¾m
ごばんがい

 五番街:®¹i lé sè 5
市街:®êng phè

106/未......(み.....):cha.......
 未完成:cha hoµn thµnh
みけいけん

  未経験:

cha cã kinh nghiÖm, sù thiÕu kinh

nghiÖm
みこん

cha lËp gia ®×nh

 未婚:

107/......倍(.....ばい):gÊp......
 二倍:gÊp 2 lÇn
 

108/.......源(.....げん):nguån......, gèc......
 発生源:nguån ph¸t sinh
きょうきゅうげん

  供 給 源 :nguån cung cÊp
 収入源:nguån thu nhËp
 水源: nguån níc

109/.....秒(.....びょう):........gi©y
 一秒:1 gi©y
 二秒:2 gi©y
110/......列(.....れつ):......hµng
 一列:1 hµng
 二列:2 hµng
111/......祭り(.....まつり):lÔ héi.....
 秋祭り:lÔ héi mïa thu
112/......祭(.....さい):liªn hoan......,lÔ h«i......
 芸術祭: liªn hoan nghÖ thuËt

 cannes 祭:liªn hoan phim cannes

113/.......像(......ぞう):tîng....., ch©n dung.....
 ホーチミン像:tîng b¸c hå
 銅像: tîng ®ång
 仏像: tîng phËt
114/......盤(......ばん):®Üa....., bµn cê.....
 VCD 盤:®Üa VCD
 

115/......箱(......ばこ):hép....., thïng......
 ゴミ箱:thïng r¸c
 本箱: thïng ®ùng s¸ch
 弁当箱:hép c¬m tra
 郵便箱:thïng th
116/......剤.(.....ざい):thuèc.....
 ビタミン剤:thuèc vitamin
せいしんあんていざい

 精神安定剤:thuèc an thÇn
えきざい

 液剤:

thuèc níc

117/......絵(......え): tranh......
あぶらえ

 油絵:

tranh s¬n dÇu

に が お え

 似顔絵: tranh biÕm häa
 笑い絵: tranh hµi híc
きぬえ

 絹絵:

tranh lôa

118/......束(......たば):bã.....
 花束:bã hoa
 

119/......湾(.......わん):vÞnh......
 halong 湾:vÞnh h¹ long
 

120/......の虫(......のむし):ngêi ®am mª.......
 仕事の虫:ngêi ®am mª c«ng viÖc

121/......湖(.....こ):hå......
 人造湖:hå nh©n t¹o
122/......詩(......し): th¬.....
 tohuu 詩: th¬ tè h÷u
 現代詩: th¬ hiÖn ®¹i
 自由詩: th¬ tù do
やくし

 訳詩:

th¬ dÞch

123/.......粉(.......こ):bét
 パン粉:bét b¸nh m×
 小麦粉:bét lóa m×
 米粉: bét g¹o
124/...... 帳(.....ちょう): sæ....., quyÓn......
ざっきちょう

 雑記帳: sæ nh¸p
 写真帳: quyÓn anbum アルバム
 日記帳: sæ nhËt kÝ

125/......掛け(......かけ):
 タオル掛け:gi¸ treo kh¨n
 帽子掛け: gi¸ treo mò
126/......刷り(......ずり):in....
 色刷り:in

mµu

127/......邸(......てい): nhµ cña.....
 田中邸:nhµ cña tanaka
かんてい

 官邸:

nhµ cña quan chøc

128/......宴(.....えん):tiÖc.....
ひろうえん

 披露宴:tiÖc cíi
えんかい

 宴会:

buæi chiªu ®·i yÕn tiÖc

129/......匹(.....ひき、びき、ぴき):.......con
 一匹:1 con
 二匹:1 con
 三匹:3 con
130/.....皿(......ざら):®Üa......, c¸i khay.....
 ケーキ皿:®Üa b¸nh
 

131/.....鍋(.....なべ):lÈu......
 とり鍋:lÈu gµ
 やぎ鍋:lÈu dª

132/.......後.......ご:sau......
 戦後: sau chiÕn tranh
 卒業後:sau tèt nghiÖp
133/......座(.....ざ): nhµ h¸t....., ®oµn kÞch......
hong ha 座:
®oµn kÞch hång hµ
thanh nien 座: nhµ h¸t thanh niªn
 
134/.......半ば(.....なかば):trung tuÇn,gi÷a........
 月の半ば: gi÷a th¸ng
 学期の半ば:gi÷a häc k×
135/....... 時(.....じ):chïa.....
 tran quoc 時:chïa trÊn quèc
137/.......の種.....(のたね):h¹t.....
 小麦の種:h¹t lóa m×
 米の種:h¹t thãc
138/今の......:......võa råi
今の電車:xe ®iÖn võa råi
139/........化(.....か):.....hãa

機械化:sù c¬ giíi hãa
具体化: sù cô thÓ hãa
自由化: sù tù do hãa
国際化: sù quèc tÕ hãa
自動化: sù tù ®éng hãa
工業化: sù c«ng nghiÖp hãa
近代化: sù hiÖn ®¹i hãa
映画化:
電化:
sù ®iÖn khÝ hãa
強化:
nhÊn m¹nh

140/.....中......じゅう:suèt....
一年中:suèt 1 n¨m
一日中: suèt 1 ngµy
冬中:
suèt mïa ®«ng
世界中: trªn toµn thÕ giíi
日本中: trªn toµn níc nhËt
村中:
c¶ lµng
学校中: c¶ trêng häc
クラス中: c¶ líp häc
141/.......者.......しゃ:
技術者: kÜ s
経営者: nhµ kinh doanh
研究者: nhµ nghiªn cøu
旅行者: híng dÉn viªn du lÞch
科学者: nhµ khoa häc
見学者: nhµ nghiªn cøu
使用者: ngêi sö dông
発表者: ngêi ph¸t biÓu
紹介者: ngêi giíi thiÖu
出席者: ngêi tham dù
欠席者: ngêi v¾ng mÆt
訪問者: ngêi th¨m hái
教育者: nhµ gi¸o dôc
142/......慣れる.....なれる:

見慣れる:
書き慣れる:
住み慣れる:
はきなれる:
使い慣れる:
歩き慣れる:
乗り慣れる:

nh×n quen
viÕt quen
sèng quen

sö dông quen
®i bé quen
lªn xe quen
耳慣れない: cha quen tai
143/....... きれない:.........kh«ng hÕt
食べきれない:¨n kh«ng hÕt
覚えきれない:nhí kh«ng hÕt
使いきれない:sö dông kh«ng hÕt
入りきれない:vµo kh«ng hÕt
数えきれない:®Õm kh«ng hÕt
144/......上げる......あげる:........lªn
打ち上げる:®¸nh lªn
持ち上げる:cÇm lªn
引き上げる:kÐo lªn
助け上げる:
145/.......風......ふう:
日本風:
和風:
洋風:
東洋風:
昔風:
学生風:
146/......出す......だす:
引き出す:
取り出す:
借り出す:
呼び出す:
誘い出す:
助け出す:
持ち出す:
運び出す:

連れ出す:
送り出す:
貸し出す:
押し出す:
作り出す:
生み出す:
考え出す:
見つけ出す:
動き出す:
泣き出す:
笑い出す:
怒り出す:
降り出す:
147/......性......せい:
社会性:
科学性:
人間性:
専門性:
国際性:
将来性:
必要性:
重要性:
安全性:
148/......嫌い/好き:
勉強嫌い:
医者嫌い:
学校嫌い:
野菜嫌い:
遊び好き:
仕事好き:
きれい好き:
読書好き:
149/.......上がる.....あがる:
出来上がる:
染め上がる:
焼き上がる:
晴れ上がる:

150/一.......ひと.....:
一晩:
二晩:
幾晩:
一月:
二月:
三月:
幾月:
一皿:
二皿:
幾皿:
151/.......用......よう:
学生用:
先生用:
男性用:
女性用:
大人用:
トイレ用:
体育館用:
外出用:
登山用:
パスポート用:
旅行用:
非常用:
152/.......度......ど:
安定度:
過密度:
緊張度:
新制度:
重要度:
誘明度:
理解度:
153/........ことに:
面白いことに
うれしいことに:
いいことに:
悪いことに:
幸せなことに:
不幸せなことに:
意外なことに:

残念なことに:
困ったことに:
驚いたことに:
154/ (N)らしい:
男らしい:
女らしい:
娘らしい:
若者らしい:
先生らしい:
日本人らしい:
科学者らしい:
春らしい:
秋らしい:
夏らしい:
155/.......まる:
広まる     広める
強まる     強める
弱まる     弱める
高まる     高める
早まる     早める
丸まる     丸める
暖まる     暖める

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful