EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Bölcsészettudományi Kar

ALAPSZAKOS SZAKDOLGOZAT
A történeti és földrajzi határok a mezopotámiai gondolkodásban (A hegy lábánál: Dér, egy határváros a Szargonida korban)

Témavezető: Dr. Niederreiter Zoltán Egyetemi tanársegéd

Készítette: Dér Virág Borbála Ókori nyelvek és kultúrák alapszak Assziriológia szakirány

2010

Tartalomjegyzék
I. Bevezetés ........................................................................................... 3 I. 1. A dolgozat témája és célkitűzései............................................. 4 I. 2. A témaválasztás indoklása ......................................................... 4 I. 3. A témafeldolgozás forrásai ........................................................ 5 II. A határ mezopotámiai fogalomköre ................................................ 6 II. 1. A határ fogalmai ....................................................................... 6 II. 2. Határ – fogalom a szavak mögött............................................. 7 II. 3. A természeti határok................................................................. 8 II. 4. A mesterséges határjelölő eszközök......................................... 9 II. 4. 1. Kárumok ........................................................................... 9 II. 4. 2. gišTUKUL dAššur ............................................................ 11 II. 4. 4. Szikladomborművek és sztélék ...................................... 13 II. 5. Hegyek az asszír királyfeliratok tükrében .............................. 17 II. 5. 1. Fémeszközök .................................................................. 19 II. 5. 2. Madár-hasonlatok ........................................................... 21 II. 5. 3. Az „úttörő‖ ..................................................................... 23 II. 5. 4. A toposzokból kirajzolódó ideológia ............................. 26 III. „Dér egy másik ország határán van…‖......................................... 28 III. 1. Három hatalom határán - Történelmi összefoglaló .............. 28 III. 1. 1. Dér városa ..................................................................... 28 III. 1. 2. Dér szerepe a Szargonidák korában .............................. 30 III. 2. Dér kultusza a szargonida időszakban .................................. 35 III. 3. Város a Mappa Mundin – Dér egy ókori mezopotámiai térképen ........................................................................................... 37 III. 4. BAD3.AN.KI GAL-i – Dér kulturális és szimbolikus szerepe ......................................................................................................... 42 III. 4. 1. Sarrukín születési legendája (partitúra) ........................ 42 III. 4. 2. Dér szerepe az akkád királyok korában ........................ 45 III. 4. 3. Dér szerepe az akkád királyokról szóló corpusban....... 45 III. 4. 4. A „nagy‖ jelző problematikája ..................................... 46 IV. Konklúzió...................................................................................... 48 IV. 1. Földrajz és ideológia – a határok kiterjesztése ..................... 48 IV. 2. Egy város és az ideológia ..................................................... 50 Bibliográfia ......................................................................................... 52 Mellékletek .......................................................................................... 66

2

I. Bevezetés
Az idők folyamán a határok funkciói és a hozzájuk kapcsolódó képzetek folyamatosan változnak. A határ elválaszt, és egyben összeköt, előnyöket és hátrányokat is jelenthet a két oldalán élők számára. A határok ambivalens megítélése változik; ahol a határ elválaszt, ott a periférikus jelleg dominál, ahol az összekötő szerep erős, ott az átjárhatóság jellemzően nyomon követhető. A határ megvonása és a tér elválasztása az emberiség legrégibb problémái közül való; fogalma egyaránt vonatkozik egy jelenség kiterjedésének szélére (határvonal, szegély, perem, mezsgye, gyepű), valamint az azon túli és azt körülvevő területre (határsáv, zóna, övezet, vidék). 1 Az ókori Mezopotámiában léteznek természetes határok (hegyvonulatok, folyók, sivatag, tengerpart), amik általában véve a legalapvetőbb állandó határok, és valóban alkalmasak arra, hogy egész kultúrákat és államalakulatokat válasszanak el egymástól, valamint politikai határok, amelyek fizikailag megfoghatóak, vagy absztrakt emberi kreáció eredményei, és folytonosan mozgásban vannak. A természetes és az ember alkotta határok olykor egybeesnek, ami egyszerűbbé teszi a fogalom megértését, de a legtöbb esetben a politikai határok teljesen képzeletbeli vonalak, amik pillanatok alatt megváltozhatnak. A mesterséges politikai határsáv alapvetően egy ütközőterület is lehet, ahol erődöket építenek, ahova katonai egységeket telepítenek, de ugyanakkor érintkeznek a kultúrák, kereskedelem zajlik. A területen adott esetben ütközőállamok is lehetnek, melyek élén helyi hatalmasságok állnak; városurak, vazallus uralkodók.2

1

A határ fogalmát eredetileg a földrajzi tér keretei közt fogalmazták meg, ám a norvég Fredrik Barth és tanítványai antropológiai megfogalmazása után új jelentésekkel gazdagodott. Miután ők megkérdőjelezték állandóságát és változtathatatlanságát, a fogalom már a területiségtől való elvonatkoztatását is magában foglalja (Barth 1969). A konzervatív tudósok a határokat, különösen az államhatárokat ugyanis statikusnak és öröktől adottnak tekintették, míg a Barth utáni elemzések -a körülményektől és az egyes tényezők kiválasztásától függően- a határokat áthatolhatónak, változónak és alakíthatónak vélik (Corvesi 1999). 2 Az ütközőállamok is egyfajta határterületnek tekinthetőek a fenti definíció alapján. Jóllehet politikailag és közigazgatásilag nem képezik a birodalom részét, csak befolyási területét.

3

miért szerepelhet. Célom a saját világ. tekintve. 1. 4 . körbejárása a mezopotámiai gondolkodásban. szikladomborművek. a határokat jelölő tárgyak. I. melynek központja volt. Bemutatom a határt kijelölő jelenségeket. hogy választott városom közel fekszik a Zagrosz lábához. Dolgozatom második részében egy „határváros‖. E témakör vizsgálatakor tehát meghatározó a kárumok. a kakkē Aššur szerepének. illetve az államapparátus levelezésében. új területek elfoglalásának fontosságának elemzése az újasszír.I. a határok kitolásának. és értelmeztem az adott településre vonatkozó. a Zagrosz hegy lábánál fekvő város. A dolgozat témája és célkitűzései Dolgozatom első részének témája a határ fogalmának meghatározása. Ehhez szükséges volt a határ fogalmának azonosítása az ókori Mezopotámiában. Sarrukín születési legendájában. a hegy vonulata jelenti az északi határát. Végül tárgyalom a hegyek megjelenésének bizonyos aspektusait. főleg Szargonida ideológiában. a kereskedelemben és a politikában betöltött szerepének. szerettem volna felderíteni. A témaválasztás indoklása Valójában témámat éppen Dér városa miatt választottam. legyenek ezek emberkéz alkotta vagy természeti elemek. sztélék. Igyekszem bemutatni Dér fontosságát II. valamint a Szargonida kori propagandisztikus irodalomban elfoglalt helyének vizsgálatával és értelmezésével is foglalkozom majd. és a provinciának. Sarrukín és utódai alatt. városalapítások segítségével. A város nevének előfordulását vizsgáltam az uralkodók felirataiban. Feldolgozott témám szempontjából is fontos ez az elem. vagy éppen nem szerepel egy általam vizsgált szövegben. a saját kozmosz határainak elemzése az Asszír Birodalom esetében elsődlegesen. Ezen kívül magáról a városról gyűjtöttem össze történelmi és irodalmi forrásokat. Szargonida időszakra vonatkozó információk közlésére szorítkozom. hiszen a határképzet egyik legfontosabb elemét a hegyek alkották a mezopotámiai kultúrkör és népei esetében. A város történetének. földrajzi elhelyezkedésének. Ebben a dolgozatban az újasszír. egész pontosan három hatalom határán. Dér szerepét és helyzetét tárgyalom a Szargonida időszakban. 2.

ami a város szerepét világítja meg az adott időszakban. Igyekeztem minél szélesebb körűre kiterjeszteni a kutatást. nem csupán a Szargonida időszakból) és a belső adminisztráció levelei. Az összegyűjtött adatok alapján levonható néhány következtetés. és az eredmény ismeretében eldönteni. ami az egész kutatás kiindulópontjául szolgált. 3. 5 . hogy átfogóbb képet nyújthassak a témáról a dolgozat mindkét részében. I. A témafeldolgozás forrásai A választott téma feltárásához felhasznált akkád nyelvű források között vannak történelmi források: asszír királyfeliratok (középasszír és újasszír feliratok egyaránt. Ezek mellett felhasználtam irodalminak tekinthető műveket is – például Sarrukín születési legendáját és Sarrukín földrajzát–.vagy onnan származó információkat. Ennek alapján kíséreltem meg rekonstruálni Dér városának szerepét az adott időintervallumban. valamint itineráriumokat és istenlistákat. szerepelhet-e a város neve a Sarrukín-legendában.

region. A) .kisurra: border.pulukku (CAD P. 56-57. A királyfeliratokban értelemszerűen az utóbbiakat leljük fel gyakrabban. felleljük királyi címekben is.border.upenn. side.taḫumu (CAD T. . border. 2. 3 Forrás: ePSD. 113-5.maš: border.mişru (CAD M2. plan for a building. . Ebben az esetben kérdéses.kur-zag: mountain border. ADD. domain. mert utána országokat sorol fel. 6 . az egyiket főként telekhatároknál. . A határ mezopotámiai fogalomköre II. border of heaven.post.anzag: horizon.zag: arm.itû (CAD I. A leggyakrabban a „határ‖ értelemben használt kifejezések két csoportra bonthatók. de olykor fizikai megjelölésekkel. amit többször használnak telekhatár.html 2010-04-02. hogy telekhatárként. border. kisebb földdarabok elhatárolásánál használják. 510-11) .boundary. confine. 1.) . ha országokról.museum. vagy egész országokra kiterjesztett értelemben értelmezhető-e a szó. country (in political terms). hogy a határral kapcsolatos szavak jelentésköre széles és nem pontos. Absztrakt fogalom. territory. http://psd. A kifejezések felsorolásakor az angol fordításukat közlöm.II. . 433-4. 495-6. . territory. region. . marker of boundary.pāţu (CAD P. stake. . confine. marker to the fixation of the extension of plots. . district. ezek főleg határviták leírásai. . limit. mint országok határvonala értelmében. 284-5. boundary.bulug. ADD.canal. shoulder. . . right side.) .region. territory.pattu ( CAD P. neighborhood. A határ fogalmai Minden esetben elmondható. 305-10. urudbulug. territory. földekről van szó. . véleményem szerint ez utóbbi.) . territory. next to. mivel a magyar nyelvben ugyanazt a szót használjuk esetleg eltérő értelemben. mu-lu-ug: needle. region.boundary. area. a másikat sokkal nagyobb értelemben.kisurrû (CAD K.edu/epsd/nepsd-frame.) .edge. 1.) . seal pin. stake. boundary. boundary. Sumer fogalmak3: (A lenti kifejezések feltűnnek jó néhány korai szövegben. vagy a határok miatt kitört háborúké) .kudurru (CAD K. 312-6.us2-sa-DU: border. boundary. limit.) . the right. . Akkád fogalmak a „határra‖: . bár a kudurrut.

II. 2. Határ – fogalom a szavak mögött
Szomszédos földek (egy államon belül) könnyen elhatárolhatóak, de az államalakulatok közötti határok problematikája igen széles körű. Nem valószínű, hogy létezne pontosan behatárolt, modern értelemben vett territoriális eszme.4 A politikai határfogalom5 azonban a királyfeliratok és szerződések alapján létezik. Itt aligha vonatkozik azonban fizikailag kijelölt határra; inkább egy kissé bizonytalan körvonalú befolyási övezetet jelöl. Ezeket többnyire városnevek felsorolásával jelölik meg a királyfeliratok pontos földrajzi definíciók nélkül.6 Egy híd is lehetett mesterséges határjelölő eszköz az Eufráteszen, Asszíria és Urartu között. De voltak ennél nagyobb, komolyabb határjelölők is.7 Éppen a királyfeliratok tanúsága alapján létezik az „őrzött határ‖,8 amit őrtornyok, erődök vonala képvisel. Gandulla tanulmánya alapján dicsekvés: politikai propaganda inkább, mint valós helyzet a szorosan őrzött határ. Van a valódi befolyási övezet, és az átmeneti övezet – földadományozások, amik szintén határvonalat jelölnek ki, de nem pontosan, földrajzilag rögzített értelemben.9 A mai értelemben vett „határ‖ fogalmának használata mezopotámiai vonatkozásban nem egészen időszerű, hiszen csak fenntartásokkal alkalmazható, de sajnos nem lehet rá jobb szót találni a magyar nyelvben. Egyfajta elhatárolás azonban létezett, hiszen pontosan észben kellett tartaniuk, melyik terület az övék, melyik az, amely más uralkodó kezében van. Ezért lehet az, hogy bár beszélhetünk határokról, tudomásul kell vennünk, hogy nem illik teljesen a mai fogalmaink közé. Nem egyenes, nem teljesen elválasztó a mezopotámiai határ, és a legtöbbször nem is követi a természeti választóvonalakat.

4

Territoriális eszme: olyan elmélet, ami a területet az államiság nélkülözhetetlen elemének tekinti, igazából csak a XVIII. század óta elterjedt gondolkodásmód, de mára teljesen a köztudatba ivódott; ha államról beszélünk, mindig szorosan egy adott területhez kötjük. Nem lenne helyénvaló itt használni, különösen, mivel az európai vallásháborúk koráig nem is létezik olyan elképzelés az államról, ami ennyire szorosan kapcsolódik a területiséghez. Ebben az időszakban -és még sokáigaz állam fogalma sokkal inkább az uralkodó személyéhez kötődik. Anakronizmus használni egy ilyen korban a territoriális értelemben vett „határvonal‖ kifejezést. 5 Politikai határfogalom alatt értem azt a tudatot, hogy pontosan tisztában vannak azzal, hogy mettől meddig tart a felségterülete az egyes államalakulatoknak. 6 Grayson RLA 1957-71, 639-640. §2 7 Grayson RLA 1957-71, 639-640. §2 8 Gandulla 1999., pl. SAA 1. 31. 9 Gandulla 1999.

7

II. 3. A természeti határok
A természeti határok lehetnek folyók, hegyek, hegységek, csatornák, a sivatag vagy a tenger; minden, amin az átkelés, áthatolás nehézségekkel jár, és eképp korlátozza a kapcsolatokat. Ezek valóban elválaszthatnak egymástól területeket, és nem emberi kreációk; mindig is léteztek. Mezopotámiát délen a Perzsa-öböl, keleten és északon a Zagrosz, a Kurd- és az Örmény-hegyvidék vonulata határolják, nyugaton pedig jórészt a sivatag. A tenger és a sivatag logikus, alapvető határok. A Tigris és az Eufrátesz folyók nem választják el igazán a területeket, hiszen ezek mellett csoportosulnak a települések (és a folyamok medre folyamatosan változott). A belső határokat a folyómedrek, illetve a csatornák jelenthetik. A Dzsezire az Észak-Irakban a Tigrisről nyugatra elterülő sivatagi térség, a Tigris és az Eufrátesz között (gyakorlatilag KözépMezopotámia egésze), ami önmagában egyfajta sziget. Délen a Shatt al-Arab, egy, a Tigris és az Eufrátesz összefolyásánál keletkezett, és a Perzsa-öbölig tartó mocsárvidék, ami a területen belül valamelyest még elkülönülnek. Egy későbbi fejezetben a természetes határok közül a hegyet és a hozzá kapcsolódó toposzokat bővebben fogom tárgyalni.

8

II. 4. A mesterséges határjelölő eszközök
II. 4. 1. Kárumok10
Kárum: fal, kikötő, rakpart, kereskedőtelep, üzlet, bolt. CDA 150. kāru(m)

Várost alapítottam. Megépítettem és elkészítettem alapjától a mellvédjéig. Palotát építettem bele királyi lakhelyemül. Elneveztem Kár-Assurnak, és felállítottam Assur, az én uram fegyverét benne…11 III. Tukulti-apil-Esarra,( Ann. 9. 2-3. sor)

A kárumok egy várostípust alkotnak; ezek kikötők, kereskedőtelepek és/vagy adminisztratív központok voltak az Asszír Birodalom határán vagy befolyási övezetében. A kárumok lehettek már régebben is létező települések, melyek a terjeszkedés során kerültek asszír uralom alá, vagy frissen alapított, új városok. Tökéletes volt arra, hogy jelöljék, meddig jutott el az asszír előretörés. Az újasszír periódus frissen alapított vagy beolvasztott városai a határokon gyakran kaptak a meghódoláskor, létrehozáskor olyan nevet, amik az asszír király vagy az asszír istenek erejét, dicsőségét fejezték ki: pl. Kár-X, ahol X egy isten vagy uralkodó neve. Az effajta nevek, amiket adminisztrációs szempontból jelentős városok kaptak, valószínűleg azért születtek, hogy megmutassák, az asszírok készek a helyi gazdaságot, és az elitet is befogadni a birodalmukba. Azonban nem csak a korábban idegen városokra vonatkozott ez a rendszer. Jó néhány asszír várost újjáépítettek/megépítettek a frissen elfoglalt területeken, és ezek a Kár-X/Dúr-X nevet kapták.12 A források tanúsága alapján az asszír királyok törekedtek arra, hogy minél intenzívebben építsenek új városokat a határon – egyfajta terület-kijelölésként; ezeknek az volt a funkciója, hogy megerősítsék az uralmat az új területeken. Asszír alattvalókkal népesítették be őket, és asszír központként szolgáltak egy újjászervezett provinciában, vagy kihelyezett telepként, független helyi

városokkal körbevéve.

10

Yamada 2005. a téma átfogó elemzését adta legutóbb, a fejezet nagyrészt az ő munkája hatására készült. 11 Tadmor 1994. 42. 12 A Kár-X nem új névforma, már a sumer városok között is voltak ilyenek, és az óbabilóni dokumentumokban is szerepeltek, az asszír és babilóni szövegek a második évezred második felétől említenek ilyen városokat.

9

A kereskedelem nyugatra irányultságával magyarázható talán. Egy még biztosabb emlékeztetőre. 13 14 Olyan név. a határpontok ezen kijelölői mindenesetre érdekes példáját mutatják annak. Nem jelent egyúttal teljes asszír fennhatóságot is. az Eufrátesz nagy kanyarulatán túl Szíriáig. Az újasszír korszakban a nyugati terjeszkedés során a Kár-X-ek az asszír hódítás és kereskedelmi ellenőrzés határát jelzik. vagy Harhar (Kár-Sarrukín). Legsűrűbb előfordulásuk a birodalom nyugati határszakaszain észlelhető. és az alsó részén a Háburnak. A határ meghatározásához általában városok neveit használják. A kárumok. 15 Grayson RLA 1957-71. A Dúr-X inkább határerődök és városok neve. a behatárolás eszköze lesz maguknak a városoknak a létrehozása is. aztán lassan kiterjed a Mediterráneum keleti részére.14 A Kár-X típusú városok másik fontos aspektusa a szerepük az adminisztrációban. §2 10 . de általában a hivatalos levelezésben már az újat használják. vagy néhány városé a magterületen. vagy néhány predikatív13 név. Ám annak.A másik népszerű névminta a Dúr-X. hogy itt ki az úr. Az asszír dominancia az Eufrátesz középső területétől indul.15 amelyek lényegében a kijelölik egy tartomány vagy birodalom határát. amelyben állítmány szerepel – „beszélő‖ név Ilyen városok például Til-Barszip (új nevén elfoglalójáról Kár-Sulmánu-asarédu). A kárumok szervezése egybeesik a frissen létrehozott provinciák újjászervezésével a határok mellett. 639-640. mindenesetre ennek megállapítása nem jelen dolgozat tárgya. de minimum a befolyási övezetet mutatja. Az átnevezett városok egy része továbbra is ismert marad a korábbi nevükön is. Talán a Kár-X városok szándékos elhelyezése is a birodalomszervezés egy tudatos eszköze volt. ami az asszír király vagy az asszír istenek erejét és dicsőségét sugallja. de nem adják ezt a típusú nevet adminisztrációs központoknak. hogy megerősítsék a rend világának határait. milyen módszerekkel lehetett kiterjeszteni az Asszír Birodalom határait. a befogadó gondolkodást tükrözi. a keleti területeken csak kevesebbet találunk. másra is szükség volt. Észak-Föníciáig. ez már a területi birodalom új ideológiai elemét.

Tukulti-apil-Esarra. az ő. letörtem. sor Városaikat újjáépíttettem. az én uram fegyverét benne…19 III. melléklet: Asszír káruk a határokon II. 9. és …-nek elneveztem. az én uram fegyverét felállítottam benne…18 III. Tukulti-apil-Esarra. 71. 45. 19 Tadmor 1994. 2. 11 . és felállítottam Bít-Istár forrása előtt.16 III. 7. Ann. 8-9. 4.. sz. akiket meghódítottam. és felállítottam Assur. 5. 75. gišTUKUL dAššur Elpusztítottam. Tadmor 1994. teljesen elpusztítottam és felgyújtottam (a városokat). 42... az én uram fegyverét felállítottam benne. 8-9. Ann. az én uram hatalmas tetteit ráírtam. Tukulti-apil-Esarra. sor. Tukulti-apil-Esarra. és palotát építettem benne királyi székhelyemül. 2-3. Újraépítettem azokat a városokat. Asszíriához csatoltam. Ann. Hozzáadtam Nairi provinciához. melyre Assur.17 III.20 III. Ann. Assur. Elneveztem Kár-Assurnak.1. Assur isten. Palotát építettem bele királyi lakhelyemül. Várost építettem. Várost alapítottam. Assur. sor. sor 16 17 Tadmor 1994. az én uram fegyverét felállítottam benne. 18 Tadmor 1994. 77. Megépítettem és elkészítettem alapjától a mellvédjéig. . 16. 14. 14. Tukulti-apil-Esarra. 3-4. Letelepítettem benne az idegen földek népeit. Leromboltam. tűzben elégettem. Ann.. sor. Azokban a napokban készítettem egy hegyes vasnyilat. 20 Tadmor 1994.

oda elhelyeztem…). És hogy igazságot és rendet hozzanak. 210-211. Utalhat arra. (Assur vagy Assur fegyvere előtt) Szín-ahhé-eriba22 A határt egyben az is jelentette. egy lázadás miatt lerombolt. valószínűleg esetenként változik. 23 Holloway 2002. Assur? Kakkē Aššur23. amiket kezeimmel meghódítottam. és Assur isten valamilyen szimbólumát jelképezi. nagyszerű összefoglaló tanulmánya alapján 24 A dolgozatban minden. az én uram fegyverét istenségükké tettem. és felállítottam előtte. hogy az istenük legyen (méd városról van szó. amit ott használ (vasnyíl. az országoknak. az én uram fegyverét istenségükké tettem. Assur. A kakkē Aššur formájáról csupán feltételezéseink vannak. hogy (legalábbis itt) a szimbólum valóban egy létező. majd egy zagroszi helyi központbanban. fegyver formájú tárgy volt. és lehetséges. Sarrukín 21 Illubrut helyreállítottam. majd újjáépített és átnevezett városban. de lehet. 63. A hét esetből hatban a szimbólum felállítása egy-egy provinciális város erőszakos elfoglalása után. 1993. 21 22 Fuchs. A többi helyen ez nem ilyen egyértelmű. X:6. 739-ben egy meghódított városban. A szó jelentése mára körülbelül biztos. Assur. hogy egy helyi Assur-kultuszt alapozott meg vele. Öt a hétből III. ahhoz szükség volt egy isten segítségére… és ki más lehetett volna erre megfelelőbb. 87-91. az én uram fegyverét elkészítettem. Assur.Assur isten. hogy meddig ér el az igazság és rend világa. az én uram fegyverét elkészítettem. amire Assur isten tetteit felírta) egyedi a királyfeliratok korpuszában.3. az új város felavatásakor. Sarrukín Harharban. népét benne letelepítettem. Luckenbill 1924. Hasonló lehetett a katonai jelvényekhez. de ezt kifejezetten egy-egy városban állították fel. körülbelül ötvenévnyi időtartamra korlátozódva (745-696)24. old. egy szövegváltozat szerint azért. 12 . a főszövegben és az addendumokban szereplő évszám időszámításunk előtt értetné. hogy csak mi értékeljük a birodalmi politika megnyilvánulásaként. Egy alabástromsztélét készítettem. col. Assur isten. 160-177. oda elhelyeztem… II. Az a terminológia. 62. IV. majd újjáépített városban helyez el egy ilyet. az én uram fegyverét a közepébe lehelyeztem/felállítottam. Összesen hét szöveghelyen fordul elő a királyfeliratok korpuszában. valamiféle szimbóluma az istenség hatalmának. mint a birodalom főistene. Assur isten fegyvere. Tukulti-apil-Esarráé: 745-ben egy lerombolt.

Steven Winford Holloway 2001-es tanulmányában felveti. Szikladomborművek és sztélék26 25 26 Bleibtreu 1992. Assur fegyvere funkcionális tagjává válhatott a vazallusállam vagy provincia pantheonjának. Assur fegyvere fizikailag létezik-e. kap-e rutinszerű áldozatokat. A két jelenség véleményem szerint összekapcsolható. méd területek. illetve magukban a kárumokban (pl. Mindegyik a hódítás-újrahódítás-beolvasztás narratívájába illeszkedik. Két átnevezett város istenekről. Ahol ezt felállítják. a rendet. Nem tudjuk. Assur fegyverét rendszerint olyan körzetekben állítják fel. hiszen megszilárdítja a kozmikus rendet. ahol számos kárum is található. A földrajzi elhelyezkedésük többnyire a tényleges asszír politikai befolyás legszélső határát jelöli. hogy talán a szerződéskötés. Babilónia. Alkalmas városok. vagy határövezetek. 4. és ezért is van a határon. valószínűleg igen. Shafer 1998 és Winter 1997 alapján 13 . II. Nem tudjuk. de a kultuszokra vonatkozóan amúgy is nagyon kevés forrásunk van még a centrumok szentélyeiből is. vagy végeznek-e előtte egyéb rítusokat. Hétből hatnál áttelepítés. vagy az ítélkezés elengedhetetlen kelléke lenne. kettő királyokról kapta az új nevét. vö. oda kiterjesztette az istenek hatalmát. a szervezettséget. Dél-Palesztina. Assur isten szimbólumának elhelyezése. idegen népesség behozatala is szerepel. és a határjelölő funkció megléte. ott valószínűsíthető a határövezet. katonai jelvények példája. Nem csoda. mint határkijelölő pontok szerepének megerősítésére.Ahol a kakkē Aššurt elhelyezték. Urartu. ott szó szerint kijelölték az asszír hódítás újabb határát. Harhar – Kár-Sarrukín). ahol idegenekkel kell szerződni.25 Rövid ideig szerepel a forrásokban. „beléptetése‖ mellé gyakran állítanak fel királyi sztélét is. hogy a perifériákon még kevesebb információt tártak fel eddig. Assur fegyverének jelenléte megerősíti a határ kijelölését. ahol a külföldi áruk a birodalomba áramlanak. Kilikia. 4. amit az asszír király már adminisztratív eszközökkel megteremtett az új területen. de akkor hagyományos a helye és a szerepe a szövegben. Ahova Assur isten védnöksége alatt az asszír király belépett.

Az akkád terminológiában nincs is szoros elkülönítés a műfajokra. 28 A szikladomborművek olyan. Ez a şalmu lehetett szikladombormű. ahol képmása Tukulti-apil-Esarrának és Tukulti-Ninurtának. Assur-nászir-apli. amin vésett feliratok. 27 28 II. Assur-nászir-apli i. isteni szimbólumok szerepelnek rajtuk. Akinek a képmása. hét pont. 68-69. A. 104-105. alapján 14 . A sztélé egy kőből faragott nagyméretű tárgy. ahova csak az asszír birodalom elért. maguk is egyfajta kultusz tárgyai. i. képmás a mezopotámiai történelmi gondolkodás egyik kulcsfogalma. hegyoldalban). és felállítottam velük együtt. i. Talán ezért vélték a mezopotámiai uralkodók olyan fontosnak. A relief hagyományos ábrázolásai: uralkodónként változó öltözék. II. illetve gyakran ábrázolások is vannak. az él. esthajnalcsillag (Istár). ha az uralkodó képmásáról van szó. Elkészítettem monumentális felirataimat. Asszíria királyainak. Lényegében a királyi képmás a királyt helyettesíti. II.0. Azokban a napokban képmását királyságomnak (şa-lam MAN (šarru)-ti-a) elkészítettem. Assur-nászir-apli feliratából.101. a şalmu-ja megmarad. A sztélék közül jelen munkámban az újasszírokat vizsgálom.Azokban a napokban képmásomat (şa-lam bu-na-ni-ia) elkészíttettem. hadiesemény megörökítése. szárnyas napkorong (Samas). Assur-nászir-apli. ráírtam dicsőségemet és hatalmamat. Isteni szimbólumok is szerepelnek rajtuk: villám (Adad). 68-69. jellegzetes kéztartás (az alak „mutat‖. 104-105. Fontos a felállítás helye (általában vízközelben. sztélé. a másik kézben a királyi hatalom jelképe (buzogány).27 II. a patak forrásánál. és ráírtam erőm dicséretét. azaz a sibitti. 97-98. szarvkorona (Assur). amelyek mindig valamiféle végpontokon helyezkednek el. a helyre. Grayson RIMA 2. istenek.. A şalmu. hanem szinte mindenütt. Funkciója elsősorban a propaganda. és elhelyeztem a kapuinál. 97-98. hogy a király ábrázolása szerepeljen rajta. az atyáimnak a szobra áll. egy jelentős cselekmény. ameddig a képmás létezik. amik viszont nem csak a határövezetben jelennek meg. jelenlétüket képviselve. freskó. és írónád (Nabú). és felállítottam a palotájában. amelyek döntően győzelmi sztélék. Winter 1997 és Dezső 2009. ásó (Marduk). Jellemző pózokban elhelyezkedő figurák. nehezen megközelíthető helyekre. A Subnat folyó forrásánál. hogy képmásukat felállítsák az újonnan meghódított területeken. „királyi képmás‖. .1. ráírtam győzelmeimet és dicsőségemet. a lényeg az. sziklák oldalába faragott domborművek. i. holdsarló (Szín). vagy „az orrát fogja‖). rajz. Felállítottam Eqi hegyére Assur-nászir-apli városában. elkészíttettem királyságom képmását.

alapján 15 . például a Tigris forrásánál. Irak és Irán területéről. Samsi-ilu. velük akár párhuzamosan. bizonyos szertartások elvégzése. sokkal inkább a meggyőzés. saját felirataikkal (Bél-harrán-béli-uszur. és egy Ciprusról is. diplomáciai témák is megjelennek a rituális témák mellett. Assur-ah-iddina esetén a szikladombormű politikai tárgyalások eszköze közte és szövetségesei között. amely a mezopotámiai királyok kötelessége közé tartozik. a propagandának hatékony eszköze. mintegy ötven ismert a mai Libanon. Ez az ún.32 Összefoglalva tehát a funkciók politikaiak. „sötét kor‖. Rituális: szertartások. Assur-nászir-apli korától Assur-bán-apli koráig virágzó műfaj (i. Sarrukín alatt a téma kezd megváltozni. Pontosan ebben az időszakban viszont megjelenik egy másik jelenség: vezető asszír hivatalnokok saját sztéléiket állítják fel. Politikai funkció: az ideológia terjesztésének. ahol úgy gondolták: eddig és ne tovább. rituálisak és szimbolikusak lehetnek. Tukulti-apil-Esarrától kezdve a korszak legvégéig. az III. vagy a hadjáratok útvonalának végén. században). Így ezek többnyire a perifériákon elhelyezkedő emlékművek. és büszkén hirdeti. II. A szikladomborművek készítése II. 31 Kneppner 2002. meddig jutott el. etc. szikladomborművei ezek közelebb esetén már a köthetők építkezésekhez fekszenek magterületekhez. 32 Porter 2003. rituális cselekmények kötődtek hozzájuk (királyfeliratokban szerepelnek erről leírások. A történészek ebből egyfajta interregnumra.29 Szokás volt az elődök emlékműveinek felkeresése.A legszélső határokon. is Szín-ahhé-eríba emlékművek. átalakulni. az aktuális világvégén állították fel őket. 97. Hadjáratok során készültek.). a királyi hatalom meggyengülésére következtetnek. Aki újra készíttetni kezdi a szikladomborműveket. mintsem az informálás a funkciója. az általuk érintett fontosabb régiókhoz kötődnek. kezdik elveszíteni területjelző funkcióikat.31 A szikladomborművek készítésének megszakad a folytonossága az újasszír kor alatt egy hosszabb ideig. ebből az időszakból alig maradt fenn királyfelirat is. Törökország. Tukulti-apilEsarra: ő egyértelműen ismeri a korábbi határokat és emlékműveket.30 A saját szikladombormű az adott uralkodó emlékét őrzi meg. ez az elődök emlékének ápolásába illeszkedik. Általában a hadjáratok legfontosabb eseményeihez. a sztéléké I.e. illetve az egyik balawati 29 30 Radner 2010 Winter 1992.

ami a királyok előtt magasodott. csábító és elrettentő volt egyszerre. csupán a beavatottak számára hordozott így jelentést. Ez lehet folyók forrása. hadjáratok útvonalán. a terület birtoklásának jelképe. hogy így a szikladomborműveket és a sztéléket is besorolhatjuk a határok kijelölésének eszközei közé. melyeket ezeknél az emlékműveknél végeztek.kapupánton látható is egy ilyen dombormű felavatása). Láthatjuk hát. Ezek a helyek részint kozmikus határok: a szikladombormű itt a természeti erőforrások feletti uralom jelképe. aki eddig már eljutott. rítusokkal kapcsolatosak. hogy ezt kell meghaladni. 33 Barnett 1973. Gyakran rejtett helyeken találhatók. jelzés volt. végpontján. 16 . És erre a kihívásra válaszolni kellett. csak az tudta felkeresni. aki ismerte a helyét. fontos utak mentén. új határokon. nem feltétlenül hirdette ország-világ előtt.33 Szimbolikus: a hatalom reprezentációja. hogy már járt itt valaki. ha nagyobb akarsz lenni annál. az ellenségnek és az eljövendő királyoknak egyaránt. roppant tömege. a hegyek rendíthetetlen. felállítva. és kihívás – üzente. átlépni. Elhelyezkedésük is jellemző: mindig valamely kitüntetett helyen készítik el. ami nem hirdette ilyen nyíltan azt. Ugyanakkor szimbolikus helyek is. Volt azonban. akár menet közben is elkészítve.

A kozmosz egy külön részeként tekintettek rá. az átkelést a hegyen. 5.[ …]-ot meghódtottam. vasfejszék. hogy meghódíthassa az újabb területet is. 14-18. kerülete százötven stádium. A hőstetteknek. A király. aminek heroikus tetté vált az áthágása. gyakran hasonlítják őket egy tőr hegyéhez. hogy elvonul alóla. megmásztam őket. mint hérosz. mint határ. meredek csúcsok. barlang tátong szűk és sötét torkolatával. Ám a hegy legyőzésének megvannak a maga (már-már kanonizált) eszközei: rézcsákányok. áthatol ezeken a legyőzhetetlen akadályokon. s a legmélyén magas boltozatú búvóhelyek rejtőznek. csak egyetlen keskeny ösvény vezet fel rajta. A hegység. De utóbb feltámadt lelkében a vágy. miként változik. mely befelé fokozatosan kiszélesedik. természetes határ szerepelt a mezopotámiai gondolkodásmódban. hogy milyen nehézségekkel kellett megbirkóznia. (Curtius Rufus. amint szemügyre vette a nehezen megközelíthető sziklákat. Hegyek az asszír királyfeliratok tükrében A szikla harminc stádium magasba tornyosul. ahová a madár sem ér fel. amikor a király hangsúlyozza a feliratában. a nagy Dért… Az akkád Sarrukín születésének legendája. A hegyek rémisztőek: nehéz ösvények. bővül a hegyek. hegyi utak leírása az asszír királyfeliratokban. az alacsony hegyeken átugrottam. A káosz és a félelem birodalma volt. Valódi. először úgy határozott. Hasonló ez 34 Nagy Sándor. A király. Feleúton. a tengert háromszor megostromoltam. 197. sor A Nagy Sándor hódításához kapcsolódó leíráshoz hasonlóan az asszír uralkodók királyfelirataiban is megtalálhatjuk a természet legyőzésének egy fontos elemét. hágói elzártak. járhatatlanok. és csekély eltérésekkel ismétlődik. fizikai akadály volt. hogy a természetet is megtörje. Rufus 1967. vasszekercék. A határként szereplő hegy átszelésének feladata és a hegy leküzdésének leírása toposzként jelenik meg a királyfeliratokban. Minden oldala meredek és szakadékos. Az alábbiakban példákat is mutatok rá. bronzcsákányok. 17 . a szokásos feladatoknak egészen más keretet ad.II. a szikla derekán.)34 …Nehéz hágókon rézcsákánnyal átkeltem a magas hegyeken. gyakran már-már nem emberi lényekhez hasonló lakókkal. nem emberi. Nagy Sándor. melyek a király rendelkezésére állnak. A barlangban csaknem mindenütt források csörgedeznek. s az egybeömlő vizek zuhataga lezúdul a hegy meredélyén. hegylánc. elvadult növényzet és más akadályok állják útját a vonuló királynak.

George 2003. amikkel szembe kellett nézniük. Úgy tűnik. Szokásos kiemelni a járhatatlan utak megnyitását. hangsúlyozni a nehézségeket. Gilgames is a hegy. és kiemeltem belőle a fontosnak tartott elemeket.valamelyik isten vagy legendás hérosz által megvalósított cselekedethez. Ninurta is a hegy meghódítására indul. hogy bizonyos motívumokat kiválogassak. valamint a király úttörő szerepe.37 Elsődlegesen az újasszír királyfeliratokat vizsgáltam. aki legyőzte a hegyet.36 A királyfeliratokban (évszázados hagyománynak megfelelően) a király gyakran említi. és nem jelölöm a többi előfordulását 18 . Ezek a toposzok a madár-hasonlatok és a fémeszközök használata. Annus 2001. Az alábbi szövegek kronologikus sorrendben következnek. Az általam ismert összes királyfeliratot átolvastam. hogy egyre fontosabbnak vélték hangsúlyozni a feladat nehézségét. hogy legyőzhesse Humbabát… 35 Ugyanakkor. 35 36 Horowitz 1998. legalábbis egyelőre. és áttekintsem fejlődésüket. Minden dátum időszámításunk előtt értendő. bővülése arra utal. hogy legyőzhesse az Anzu madarat. hogy a királyfeliratok idővel egyre több irodalmi képet és egyre több természethű leírást készítenek a természeti akadályokról. hogy az előzményeit is áttekintsem. az uralkodó akkor is lenyűgöző tetteket hajt végre. a cédruserdő felé vette az irányt. hősies mivoltát. Az eszközök tehát gazdagodnak és bővülnek. ha nem a mitikus kontextust nézzük. hiszen egy katonai hadműveletet borzasztóan megnehezíthet egy nem megfelelő terep. A forrásgyűjtés célja az volt. hogy olyan területre lépett. ahová előtte egyik sem az atyái közül. Levine 1981. az asszír uralkodók annaleseiből és egyéb felirataiból válogatva. de kutatásomba bevontam a középasszír királyfeliratokat is. mivel véleményem szerint ez a sajátos toposz megérdemli. Méltán dicsekedhet hát el ezzel a tettel bármely király. A feliratok szövegének változása. Levine 2003 és Dezső 2009 alapján 37 A csaknem szó szerint vagy jelről jelre azonos részeket csak egyszer említem.

göröngyös ösvényeiken.1. Tukulti-apil-Esarra (1115-1077) …szekereimet és katonáimat vezényelve átkeltem a meredek hegyláncon. A.0. ami nem volt alkalmas harci szekereim és hadaim átkelésére. nehéz terepen. 41 Grayson RIMA 2.0.Zamri városából elindultam. A. alapján 39 Grayson RIMA 1. 43 Grayson RIMA 2.0. aki előttem élt.. és jó hidakat készítettem seregem átkeléséhez.95-6. 19 . Lewis 1980 és Westenholz 1997. A.0.78.11‘-17‘. A.40 … előrenyomultam az egyenetlen ösvényeken és veszélyes hágókon át.101. 40 Grayson RIMA 2. vasszekercékkel vágtam. amiknek ösvényeit egy más király sem ismerte… Átvágtam a hegyeket rézcsákányokkal.v.II.39-45.ii. Fémeszközök „…Nehéz hágókon rézcsákányokkal átkeltem…‖38 I.89. A. a dolgozat második részét.. feltáratlan.39 I. kiszélesítettem a járhatatlan ösvényeket. és áthoztam szekereimet és csapataimat…44 38 A Sarrukín-legenda 14. 76-77..2. A. sora. bronzbaltákkal mélyítettem utat. amik a hegyekben nőnek. Urumu-fákat vágtam ki. 5.43 Hat napig Kasiaru erős hegyének belsejében.ii. 44 Grayson RIMA 2.0. és nehéz hegyeibe Lárának. 66-71. hogy áthozzam szekereimet és csapataimat. melyek akadályait az ég szárnyas madarai sem tudják átszelni […] amiket egy király vagy herceg.. a hegyek hágcsóin bronzcsákányokkal vájtam egy megfelelő utat a harci kocsiim átkelésére… II. elzárt utakon.1.101.87.átvágtam (magam) a sziklás vidéken rézcsákányokkal. nehéz útjaikon. távoli vidékeken (vonultam)….23..0.87. Tukulti-Ninurta (1244-1208) …Mindent felülmúló hatalmas erőmmel többször átszeltem az áthághatatlan sziklás hegyeket. ld. vasszekercékkel vágtam és bronzfejszékkel vájtam utat. 42 Grayson RIMA 2.. ami nem volt megfelelő a harcikocsik és seregeim átkelésére. Assur-nászir-apli (883-859) . majd lejöttem TukultiAssur-aszbat városáig. (majd) átszeltem az Eufráteszt…41 Assur-bél-kala (1074-1057):42 Nehéz utakat […] amik szekereim és csapataim átkelésére […] alkalmatlanok voltak. amiknek belsejét még egy király sem ismerte ezelőtt.6-10. 1.1. és a nehéz ösvényein rézcsákányokkal az átkeléséhez jó utat készítettem a harci kocsiknak és csapataimnak. nem járt még meg[…] Arra az útra léptem[…] A Hini és Yatkun hegyeit. i. ii.1.

sor. mint a vad kecskék. amin nehéz az átkelés. lehetetlen. a területen. hogy felmenjenek. Csapataim élén maradtam. Sulizani. és ahol a terep nehéz volt. atyáim közül egy sem ment át…45 …fel voltak szerelve vascsákányokkal és… nyilakkal… (átvágtak) a hatalmas hegyeken és távoli hegységeken…46 III. és harci kocsiimat. nagy csúcs. amiknek egészét fák borítják. ahol a terep kedvező volt. ami elválasztja őket. aminek elöl és hátul a megmászása nehéz. 26-szor átkeltem… Simirria. Sahisara. a harcikocsimon. a málhás szamarak úgy mászták meg a csúcs ormát. mint egy cédruserdőben. Sűrű tömegeit Assur seregeinek a meredek emelkedőn biztonsággal felvittem. ezek között a gyalogosok vonulásához nincsen út. Lulumi országbeli magas hegynek. Elhis. Serabeli. 4-7.0. 9-27. i. hogy lecsapjak az ellenség földjére. Tirkahuli. amik honosak a hegyen. mint egy lándzsa hegye. Amadana. hogy megerősített hidak (készüljenek) a csapataim számára.1. melyre a feljutás. és amik között a királyok. Elula. mint vad sasokat. aminek a teteje a csúcson eléri az eget. mint egy hal gerince. hogy kövessék őket. és az Arsiura. A. és hágói nehezek. ami. a folyón. átkeltem.III. Urumi-fákat. 33-4. a hegyek meredek tűi. Kiszra. Nubanase. a hatalmas hegyre. ami. rossz a lovaknak. amiknek a csúcsai merőlegesen merednek fel az égbe. 48 Thureau-Dangin 1912. utat vágtam magamnak rézcsákányokkal sziklás ösvényeken. beléptem… Nikippa és Úpá hegyei közé. tizenhat hatalmas hegyen. aminek az oldalain szurdokok és szakadékok és hasadékok ásítanak. miket leírni nem lehet-. Hastarae. hogy átkeljek az Eufráteszen…47 II. Grayson RIMA 3. Tukulti-apil-Esarra (745-727) …Elama. lovasságomat és gyalogságomat úgy röptettem át azon. A Felső-Zában folyón. A tevék. és táboromat felállítottam annak a hegynek a tetején. esésük 45 46 Grayson RIMA 3. és az utazó nem látja a nap ragyogását. felmered. ott bronzcsákányokkal vágtam magamnak utat. Gyors és buzgó megértésével annak.102. mint a tűre. és összezúzták a magas hegy oldalát. olyan. mint építőkő-tömböket. mindezek felett. a felső hegyekbe. bennük hatalmas vízesések zuhognak. Miliadruni. amit Zamua országának is mondanak. a nagy hegyekben. és túl meredek a gyalogos katonáknak. aminek a feje magasabb. Hágóiba Kullar hegyének. mint egy tőr hegye. A. mint Bélet-ili hegyeié. Sese hegyeit. Ardiksi. jó utat készítve. amivel megbízott Éa és Béletiláni. Tarhuna. akik megszabadították tagjaimat. 20 . átkeltem Búián. 47 Tadmor 1994.0. Sulmánu-asarédu (858-824) …Elindulva Aridu városából. Ubera. Uláiau és Alluriu hegyek között -magas hegyeket.102. amikbe letekintve félelmet keltenek. 116. nincs ösvény egyik oldaláról a másikra. Sarrukín (721-705): Az alsó Zábon. a hegy fáit kivágtak. aminek a gyökerei elérik az alvilág közepét. A tábor-követőket (munkásokat) és utászokat arra késztettem. melyet Nairi és Kirhi lakossága Elamuniának nevez.19-21. ahol az árnyék úgy terül el.17. Samas és Marduk seregeit átugrattam. az útja túl nehéz a (harci) szekereknek. magasba nyúló hegyvidékek. erős bronzcsákányokat vitettem a felszerelésemben. katonáimat felvittem. Tarhanabe. nehéz úton. mint egy csatornán.48 Muszaszir felé vettem az utamat. és belseje kaotikus. A Seiak.

Ezek olyan tárgyak. ahol senki sem tudott átkelni. szűk ösvényt.2.zaja 1 béru távolságban. valamint a lovakat. hogy bronzeszközöket. 81. hagyományosan. sem a szekerek. Adad-nérári (911-891) …harci kocsikat és csapatokat mozgósítottam. akik az én oldalamon mentek.0.az Isrun hegység hegyeiben.100. amik nem voltak előkészítve harci szekereimnek és csapataimnak az 49 Thureau-Dangin 1912. de leginkább a toposz újrafelhasználása a jellemző. amikhez a királyok. és a csúcsok meredekségét bronzfejszékkel levágattam. A keskeny utat. harcosaimat. Lábam harci szekerét hátra vették. hogy világosságot vigyen oda. amiket az uralkodó a hegy legyőzéséhez használ. sor 51 Grayson RIMA 2.. sor. Assur-nászir-apli (883-859) .99.5. agilitását. 21 . Babilóni Mappa Mundi rev.49 A királyfeliratokban újra és újra felbukkannak azok az eszközök... ahová még a madár. de kultikus jellege is van (votív feliratos leletek). réztárgyakat említenek. Nyomon követhető a technikai fejlődés is. mint Adad. atyáim közül egy sem ment közel. nehéz utakon. 37-39. Az uralkodó a rend. sem a lovasság… felmásztam utánuk gyalog az Isrun hegység csúcsaira. és összekötik a múltbeli uralkodókkal a jelenlegi hősiességét. 5. átkeltem a meredek hegyeken. hatalmas szálfáit kidöntöttem. egyes sorokba rendeztem el. ahol a gyalogság hadrendje csak (egyes) sorban tudott vonulni. meredek hegyeken. 8. meredek vidékre. mindenféle kívánatos gyümölcsfa és szőlőtő nádként nő ott. sem hatol be soha… én (odáig) meneteltem… 51 II. aminek van használati funkciója. ahova még az ég szárnyas sasmadara sem repül fel…52 II. seregem átvonulására (a hegyek) között megjavítottam. amely az ég alatt repül. 24. Madár-hasonlatok „…a szárnyas madár nem tudná biztonsággal (befejezni útját)…‖ 50 II.0. a káosz birodalmán. Komoróczy Géza fordítása (Streck 2004 melléklete) 50 Horowitz 1998. félelemmel teli hágóinak legyőzésére. a vaskorban is gyakori. és előttem volt uralkodó soha az útjait nem látta. Mozgósítottam harci kocsiimat és seregeimet. és így vonultattam át. A.83. 52 Grayson RIMA 2. amik alkalmatlanok a harci szekereim és hadaim menetelésére. úgy dübörög. és én a seregeim előtt mentem lovagló menetben. Itt nyilvánvalóan az irodalmi előzményekre is visszautalnak. 322-333. a civilizáció teremtette eszközöket használva győzedelmeskedik a hegyen. nehéz utakon.. 2. és a valóságnak megfelelően. A. amelyekben király még sosem vonult át. o. Sargon 50-51. II. Tukulti-Ninurta (890-844) .

54 …azok a férfiak megszöktek. 53 54 Grayson RIMA 2.101. mert ez egy olyan hegy volt. Védműveiket úgy helyezték el ott fönt. 22 . A. ami roppant meredek volt. (ahol) a hegy csúcsa úgy helyezkedik el . katonáim madárként jutottak fel…55 V.átkelésre ….101. atyáim közül egyik sem hatolt be…..1. Érdemes esetleg figyelembe venni. 55 Grayson RIMA 2. hiszen a nyilvánvaló nehezítő körülmények ellenére is győzedelmeskedik. 47-9. A kutai király legendája tartalmaz olyan sorokat. ahova a királyok.0.101. ez szorosan véve nem tartozik a toposzhoz..1. ami éles vashegyként meredezett. és az ég egyik madara sem jut el odáig. és az ég gyönyörű madarai sem értek fel oda.0. amik úgy csüngtek.1. nem mentem utánuk. mint felhők az égen. i. i.1.0.59 a madárfészek-szerű erődítmény. i. hogy a szárnyas madár sem ér el oda. A király azonban így is győzelmet arat. 300-332. és ahová a szárnyas madár sem ér el…. Egy esetben (II. és elfoglaltak egy hegycsúcsot. Assur-nászir-apli) a király katonáit hasonlítja a madarakhoz. 57 Pongratz-Leisten 2001. amik az ellenséget madárszerűnek írják le. 56 A madár-toposz kétfelé osztható: az egyikben a hegy olyan magas.. 45-46. tettrekészségének és agilitásának hangsúlyozására szolgál.. A. meghódítja a hegyet.0. Ide a királyok. Grayson RIMA 2. atyáim közül egy sem hatolt el. mint egy égből alácsüngő felhő. és Tumme földjére meneteltem. A. és elfoglalja. atyáim közül egy sem hatolt fel. a szubhumán ellenség57 madárszerű58 külső jegyekkel rendelkezik. akik biztonságos helyre menekülnek. 58 Westenholz 1997. A toposz azonban mindkét esetben a király hősiességének. ami Nistun városa fölött helyezkedett el. 62-63. mint ahogy a fiókák számára szokás a fészkeket. 59 Zaccagnini 1982. és ami olyan volt. a menekülésük is ezt erősíti meg. azok közé (a hegyek közé). 48-50.103. A. Mint egy sas(keselyű) fészke. hogy előfordul. ahova a királyok. Samsi-Adad (823-811) …elfoglalták erősségüket három hegycsúcson. 56 Grayson RIMA 3. ii. mint egy vastőr hegye.53 …elfoglaltak egy magas hegyet. a másik csoportban az ellenfelet hasonlítja madarakhoz. az erődítményük úgy helyezkedett el a hegyben. egy hegyet.

és a seregem élére állva.2. A.0.85-86.17.ii.1.1.77. a magas hegyekben. gyalog mentem. 31. 63 Grayson RIMA 2. A. amikor az út egyenetlen volt. Tukulti-Ninurta (1244-1208) Assur isten és a hatalmas istenek.göröngyös úton vonultam az Etnu és az Aya hegy között. Tukulti-apil-Esarra (1115-1077) Harci kocsimon utaztam.1. amik (szirtjei) olyan élesek.78. Adad-nérári (911-891) …aki az országok hegyeit felperzseli…67 …aki valóban átvágott egyfolytában a hatalmas hegyeken…68 II.87. Grayson RIMA 1. A. bátor férfi.1.iii.5. ahol ember nem járhat…65 … magas hegyekben… hol egy más király sem járt még ezelőtt.ii 8-12. Tukulti-Ninurta (890-844) 60 61 Grayson RIMA 1.2. 33-38. nehéz vidéken. Az Aruma hegységben.. ami harci kocsiimnak járhatatlan volt. Igy keltem át a hatalmas hegyvidékekekn.0. 67 Grayson RIMA 2. (így) a harcikocsikat az emberek nyakára tettem.87. 23 .99. akik előttem járnak. 68 Grayson RIMA 2.ii. az én uraim támogatásával. A.87. 3. harci kocsiimat hátrahagytam. 62 Grayson RIMA 1. mint egy tőr éle. 42-27. a hegyek távoli vidékeinek megnyitója… 64 …felmásztam utánuk a magas hegyek csúcsaira. Sulmánu-asarédu (1274-1245)60 Amikor a nagy istenek parancsára és uram. 64 Grayson RIMA 2.0.. és veszélyes hegyszirtekre. A.iii.0.15-20. Az „úttörő” I.1..70-77. A.87.II. 5. 56-60. 65 Grayson RIMA 2. A. 66 Grayson RIMA 2. Járhatatlan volt a szekereim számára.0.1. I. nehéz ösvényeket. bizony megnyitottam a legnehezebb ösvényeket és hágókat.78. A. A. hatalmas hegyeket (áthágtam)… 61 …Mindent felülmúló hatalmas erőmmel többször átszeltem az áthághatatlan sziklás hegyeket. amikor az út egyenletes volt.0.0. és átkeltem a nehéz hegyláncon…66 II.99. egy vipera dühével győzedelmesen másztam át a veszélyes hegyszirteken… 63 Tukulti-apil-Esarra.0. melyek ösvényét egyik király sem ismerte… 62 I.0. Assur hatalmas erejével Hanigalbat országába meneteltem.

riválisa a harcban. nehéz terepen. Sarrukín (721-705) 69 70 Grayson RIMA 2.5.2. és letiporta a hegycsúcsokat a hegységekben…73 …aki felnyitja az ösvényeket fent és lent…74 …aki folyamatosan halad előre nehéz utakon át a hegyeken… 75 Erődjévé tette Sítamrat hegyét. amiknek belsejét a régi időknek egy királya sem ismerte.101. 77 Tadmor 1994. Assur-nászir-apli (883-859) Assur. egy hegycsúcsot az Eufrátesz partján. Grayson RIMA 2. i. i.. 70-1.0. Tukulti-apil-Esarra (745-727) …a hatalmas hegyeket úgy zúzza össze.. 22-3.1.. Az Etinu hegyen áttörtem.1.0. odaküldött engem.0.0.1. i. Assur. 71 Grayson RIMA 2.. 24 . A. amik feltáratlanok voltak. i. ami előttem jár. 74 Grayson RIMA 3.102. és a hegyeken átkeltem. és egy sem […] Átkeltem nehéz terepen. A. az én uram parancsára. átkeltem a Lallú folyón.2. A. 75 Grayson RIMA 3.Én. 10.102. A. 8. az én uram.102. 113. átkeltem a nehéz utakon és hegyes ösvényeken. atyáim közül egyik sem kelt át […] bejutottam. A.0.. mintha a mennyből felhőként érne le. Sulmánu-asarédu (858-824) …. ami olyan.0.101. ii. The Mila Mergi Rock Relief 14. amikben soha az atyáim közül egy sem csatázott.… beléptem az Urrubnu és az Isrun hegyeibe.8-9. a nagy úr. 76 Grayson RIMA 3.0. és akinek nem volt legyőzője csatában. Utakon. meredek hegyeken seregeim sokaságával vágtam keresztül…70 Zamru városából elindultam. és eddig nem ismertek alávetést. láttam távoli és kietlen vidékeit a világ négy égtájának…. i. amik a Felső-tenger partján vannak. aki igazságosan uraltam a négy égtájat. 42-43.2. ösvényeken.100. atyáim közül egy sem közelített meg még71.2.101. 73 Grayson RIMA 3. és olyan tartományokon. ami alkalmatlan volt harci szekereim és seregeim számára. és az isteni jelvényével. 78 Tadmor 1994. A. hatalmas hegyekbe. behatoltam…69 II. atyáim közül egy sem hatol be… 76 III. A. 31-34. ii. amik elzártak voltak. megközelítettem Sitamrat hegyét. és amiket a királyok.aki bizony meglátta a távoli és meredek helyeket.78 II. amibe a királyok. 62-63 72 Grayson RIMA 2. A. 116.Assur isten. távoli királyok földjeire. Átvágtam hatalmas hegyeken. az én uram erejével kanyargós utakon.72 III. ahol a királyok. mint egy törött cserepet… 77 .102.

Azok felett (a hegyek felett) én és seregem nehezen. hogy Asszíria határait kiterjesszem. ahol pedig túl meredekké vált. amiknek az ösvényei kanyargósak és számtalanok. 3-11. Ahol túl meredek volt a székemnek. és átszelt minden mezőt…80 Szín-ahhé-eriba (704-681) A magas hegyek belsejében lóháton ügettem. szalma vagy forgács. ahol nincs bőséges élet. 84 Luckenbill 1924.A nagy istenek. semmilyen más élőlény nem állt meg. hogy áthaladjon közöttük. hogy szomjamat oltsam…"82 …Ez előtt a nap előtt egy király sem. 82 Luckenbill 1924. és én. amik ezekben a csipkézett hegyekben (nyújtóznak). az urak erejével. mint a vadbivaly. ami már-már kötelező formula. és hideg vizet ittam vízestömlőből. 86 Borger 1956.87 79 80 Fuchs 1993. akárcsak Assur-bán-aplinál. az erős. a többi uralkodónál nem is emeltem ki. az első idézet pedig egy általános megjelölés. Fuchs 1993. hatalmas hegyeknél felállítottam táboromat. ott a szekereimet kötélen húzattam fel. fáradságos hegyeken és hatalmas homok(sivatag)on keresztül meneteljek. 81 Vízmosásoknál. meredek és félelmetes hegyek felett. az én uraim azt parancsolták nekem. IV. 23. 83 Luckenbill 1924. biztonsággal mentem. hogy távoli utakra. de ahol hatalmas törzsei nőnek az e’ari-fának. 12-14. 193-194. rs. hogy zsákmányoljak. nem utazott (ezeken) a feltáratlan ösvényeken és fárasztó utakon. 15-22. Asszíria királya. 14-16.79 …aki felnyitotta a hatalmas hegyek vidékeit. 58. és hatalmaskodott az elérhetetlen ösvények. 49. egy hordszéken a harcképzett katonáimmal megtettem fárasztó utat a keskeny ösvényeiken. bizakodó szívvel. 84 Assur-ah-iddina (680-669)85 …bízott a meredek hegyekben…86 …hogy raboljak. leültem a hegy sziklatömbjére. ott. a magas hegyekben. hegyi zuhatagoknál és vízeséseknél. küzdelmesen áthaladtunk. megerősítettek engem. sor 25 . 34-37. Az Anara és az Uppa hegyek lábánál. 37. és nagy nehézséggel felmásztam a hegyek legmagasabb csúcsára…83 Szín-ahhé-eriba. megmásztam a magas csúcsokat üldözésük közepette. Miután Assur és a nagy istenek. sor 85 Csupán kevés ide illő részletet találtam. aki előttem élt. sor. előrenyomultam és lábam alá vetettem a hajlíthatatlan országokat és az ellenszegülő hegyet. §65. 81 Luckenbill 1924. sor 87 Borger 1956. 1-9. veszélyes szikláknál hordszékemben vitettem magam. ott gyalog nyomultam előre. aki kikémlelte útjaikat. Col. 273. Mint egy fiatal gazella. a legtöbb tájleírás. sor. 98. a világ királya. ahol a terep nehéz volt. ahol felállítottam táboromat. IV. Amikor térdeim feladták. 156. 36. ott gyalog kapaszkodtam fel. folyamatos szél nem késlekedik abban. Col. 22. vagy a nehézségek ecsetelése a sivatagra vonatkozik.

alaposabban írja le a nehéz utat. Látható a váltás a földrajz és a tájképek leírásának különféle aspektusai között. 5. különösen II.88 Az uralkodó. A hegyek szerepeltetése egyfajta normatívát jelenít meg. Sokkal részletesebben. messzi utakon meneteltek. és erősít meg. hogy áttekintse a követett útvonalakat. előadták. igen gyakran jelenik meg úttörőként. és ő maga is heroikus alak lesz hőstettei végrehajtásával. ami az istenekhez és a héroszokhoz közelíti az uralkodót. de általánosságban is a királyokról és a királyságról „hivatalos‖ látásmódot hoz létre. Halmozza a jelzőket. azonban Assur-ah88 89 Borger BIWA 64: 79-85. illetve újakat választ a megszokott helyett. hogy áttöri. hatalmas gissu. amire korábban senki sem. 26 . amiket tüskebozót borít. keresztülvágtak a sűrű erdőkön. Főként arra helyezte a hangsúlyt.89 ezekben elemzi az útvonalakat. és a birodalmi korszak narratív sémáit. A toposzokból kirajzolódó ideológia A hegyek útjain vezetett hadjáratok pontos. akárcsak az. II.és amurtinnu-fák között. olyan utakon keresztül.90 Szín-ahhé-eriba is új részletekkel gazdagítja a szokásos. ahol atyái nem jártak még. Sarrukín udvari írásbelisége merőben új fordulatokat alkalmaz. mint láthatjuk. sor. A témáról alapos. és nem csupán egyes királyoknál. már-már sematikus leírást. hogy elődeik szövegeiből egyes elemeket átvesznek. Az asszír uralkodók felirataiban gyakran figyelhető meg. Seregével olyan tetteket visz végbe. és azokat az elemeket. jut el oda. és gyakori toposz az. 90 Ami felkelti a gyanút.Assur-bán-apli (668-631/29) A Tigrist és az Eufráteszt ők (a seregek) biztonságban átszelték legnagyobb áradásukkor. viszont az újasszír uralkodók és a Szargonidák. megmászták a magas hegyeket. hogy az istenlevelet valóban felolvasták. amiket a királyi írnokok a hegyek leírásához használtak. amiket csupán a héroszok tudtak. legyőzi a hegyeket. olyan eszköz. átfogó elemzést ad Ponchia 2004 és Ponchia 2006. biztosan keresztülmentek. 4. hogy mindezek ellenére bizonyos fokú folytonosság jellemzi a királyfeliratok fordulatait. analitikus elemzését korábban Simonetta Ponchia végezte el két tanulmányában. olyan ösvényekre lép.

hogy kifejezhessék a király heroizmusát.. ahová korábban még egy uralkodó sem lépett. ami azonban ebben a dolgozatban irreleváns.91 Amint a fenti szöveghelyekben is megfigyelhető. 27 . a hegyek lábánál helyezkedik el. legrészletesebb leírásaik a sivatagról olvashatóak. Tehát a hegyek egyszerre eszközei annak. hegyes csúcsokkal. Mindennek kapcsán nagyobb a jelentősége a közvetítésben és a kereskedelemben. Borger 1994. 91 Az ő legszínesebb. Dér városa a Zagrosz hegységnél. kietlen. mint azt a következő részben – egy választott város. és innen lehet nyersanyagokat nyerni. olyan részekkel. határváros politikai és földrajzi értelemben egyaránt. a hegyek valóban különleges. járhatatlan ösvényekkel. és biztosítanak menedéket az ellenfeleknek (hogy aztán az ő legyőzésükkel ismét megerősítsék az uralkodó hősies képét). vad tájat mutattak. Dér városának esetében – bemutatom. náluk az újonnan meghódított sivatag jelenik meg hangsúlyosabban a rendelkezésünkre álló királyfeliratok szerint. meredek. Borger 1956.iddina és Assur-bán-apli már szűkszavúbban beszél a hegyekről. További adatok ld. Ugyanakkor itt futnak át a kereskedelmi és hadiutak.

és helyzetét a korszak politikai nagyhatalmaihoz képest. 95 André-Salvini-Salvini 1997.ac. A város az ókori Mezopotámiában Dér városát már a kezdeti időktől említik évnevekben. 5. jelenlegi körülményei Dér városát. tudomásom szerint hivatalos ásatásról még nem publikáltak adatokat.uk/~wolf0126/#intro 2010-11-11. 6. Alapvetően egy babilóni. amik már az ókorban alkalmasak voltak arra. ma is megfelelőek erre a célra. Földrajzi elhelyezkedése. hogy a lelőhely pusztul. h. királyfeliratokban. vagy legalábbis babilóni hagyományú városról beszélünk. ami vajmi kevéssé teszi vonzóvá régészeti szempontból.97 A babilóni hagyomány másik bizonyítéka. Dér városa93 III. ami lehetetlenné teszi az ásatásokat. Ami még szomorúbbá teszi a helyzetet. 33o 14' k. 45o 58') nevű településsel lehet azonos. 7. 2. Jelenleg a területen a talajvíz szintje magas. egészen 738-ig. hogy valamilyen út haladjon rajtuk végig. amikor újra asszír fennhatóság alá került. 1.95 Ezen felirat alapján is Mezopotámiához tartozónak kell tekintenünk. kényes helyzeténél fogva előfordult. 1. és van innen királyfeliratunk is.. Kisnek.Történelmi összefoglaló III. aki már Gudea felirataiban is szerepel. II. 1:66-70 „Aplaya népe. sz. 98 Parpola SAA 1. vagy határerődök. egészen pontosan az irak-iráni határ közelében. legyen az polgára Babilonnak. Valószínűleg ma is katonai támaszpont a terület. ezen a helyen még az irak-iráni háború idején katonai támaszpontot létesítettek.96 amikor III. feltételezhetően az óbabilóni korból.94 A mai Tell ‘Aqr (é. hogy más hatalom alá 28 . 349:21-22. egy nagyobb olajmező peremén. 1... 97 Postgate-Mattila 2004.III. sz. 1. 96 És 724/3-ig.. 94 http://users. 1. Nippurnak vagy Dérnek…‖ Persze. mennyi veszélyt jelent ez a lelőhelyre nézve. Azok a helyek. 1. 98 92 93 Parpola SAA 10. „Dér egy másik ország határán van…”92 III. mellékleteken a város földrajzi elhelyezkedését. ismerjük főistenét. 8. Sarrukín egy levelében együtt említi a babilóni nagyvárosokkal. határvárosok álljanak ott. és ledózerolták az egyik templom még látható maradványait. 4. csak rablóásatásokból való tárgyak állnak rendelkezésre. Szükségtelen taglalni. 1. Tukulti-apil-Esarra elfoglalta (a névanyag alapján legalábbis). Borszippának. a lelőhelyet biztosan azonosították már. III.ox. Ld. 1. Badra közelében – Irakban. hogy pl. Három hatalom határán . mint ahogy egészen elhagyásáig (a szeleukida korban) az is maradt.

Adad-nérári említi. Kardunias számtalan városát. V. megütközött Sarrukínnal. Azonban nem szabad elfelejtenünk. Adad-nérári 831. Belit-Akkadit. népét foglyul ejtette). 102 Grayson RIMA 3. 107 Grayson 1975. Elvitte Anu-rabút. Palilt.0. Samsi-Adad Királyfelirat Eponymos-lista Eponymos-lista Királyfelirat Szinkronisztikus Krónika 795.0. 37. aki a folyók között van. Mar-bitit.103. no 15:1. 104 Millard SAAS 2. 814. Nanayát. 106 Grayson 1975. ‖103 „Dérbe‖104 Anu-rabú Dérbe ment‖105 „Ummanigas. Elám királya. A. Anu-rabút. 29 . 32. Asszíria királyával Dér provinciában‖ és nagy fölénnyel legyőzte. 21. Gulát. de csakhamar újra babilóni kézben volt ismét 738-ig. Gannanátét. no. Elám királya 1226 körül elpusztította. Már-bitit. de szerepel a neve eponymos-listákban is. Újasszír forrásokban elsőként II. 99 Grayson RIMA 2. DúrPapszukkalt. akik Dérben lakoznak. 1. 73. 33ff. 148 A. 103 Grayson 1975.2:28 100 Millard SAAS 2.999. együtt a környékükkel. hogy elfoglalták. Bubé városának Szakkudját – az isteneket. Anunítut. i. hogy a szerző babiloni.106 „Anu-rabú Dérből Asszíriába ment‖107 II. Sarrat-Dérit.A legtöbb említése a városnak asszír forrásokból ismert. így Sarrukín veresége korántsem vehető bizonyosnak. iv 7-9. 794 785 720 Eponymos-lista Eponymos-lista Babilóni Krónika 693 Assur-nádinsumi ADD. Sarrat-Dérit. isteneikkel és zsákmányukkal. és Mé-Turant. aztán számos más uralkodó feliratai tudósítanak arról. Sukaniyát (Simaliyából?). 35. Bít-redútit. Simalját. Urkitut.2 iii 37-48. aki a ház előtt van. Babilóni Krónika került (Kiten-Hutran. tulajdonaikkal együtt… ‖ 102 „[Megszerezte] Dért. Anu-rabú Dérbe megy‖101 „[elvittem onnan] az istenségeket. és Maliki Már-bítijét. Burruqut. 3. Nér e-tagmilt. 168. 30. 101 Millard SAAS 2. Lahirut. „Dér városának földjét teljes egészében elfoglaltam‖ 99 „Anu-rabú eljött Dérből‖100 „Hadjárat Dérbe. 105 Millard 1994. Humhuyát. no. 128.

710. Kullab.) 113 Postgate-Mattila 2004. de maga a város is értékes volt. Dér mezején. és Nimid-laguda népét. 1. nem csupán az ajándékok motiválták. 1. 32. Nem csupán kereskedelmi. Eridu. Aki ezt a várost uralta. más babilóniai nagyvárosokkal együtt. az adminisztratív szövegekben is sokszor szerepel a város neve. Dér városa II. Az asszír királyfelirat ugyan győzelemről szól. Zyl. Larsza. mert remek ütközőpontot 108 109 Fuchs 1993. de a hadjárat nem folytatódott. Elám és Babilón egyaránt kézben szerette volna tartani.113 II. R. 34. 2. Kiszik. sor Fuchs 1993. Humban-nikas (743—717) elámi király vezette sereggel. az elámit. 110 …aki visszaállította Dér közmunkáját. Sarrukín királyfelirataiban nem is egy helyen említi a várost. Sarrukín idejéből azonban nem csak királyfeliratokról tudunk Dérről. részint katonai megmozdulások helyszíneként: …Dér lakóinak a fejéről a teherhordó kosarat levettem…108 Békéssé tettem Dér. Uruk. 55. Sarrukín vezetése alatt megütközött az I. többek között. részint egyes „beneficiumokkal‖ kapcsolatban. 112 Luckenbill ARAB. és elcsendesítette sóhajtozó népét…111 .. Dér városa II. annak a kezében volt az út a Zagrosz belsejéhez.III. 30 . 71.5-6. Sarrukín és a vele párhuzamosan uralkodó elámi királyok idején kiemelt fontossággal bírhatott. The cyprus stele (VS 1. hogy Humban-nikas segítséget nyújtott a babilóni királynak 720-ban. 55.109 Öröklésemtől számítva uralkodásom tizenötödik évében legyőztem Humban-nikast. R. sor. Dér szerepe a Szargonidák korában III. hanem katonai szempontból is kulcsfontosságú lehetett. Zyl. és sikeresen elűzi Marduk-apla-iddinát. 1. 15-16. 182. 17. 101. no. Ezen két időpont között a város alighanem végig asszír kézen van.visszaállítottam Dér közmunkáját…112 720: Dér mellett az asszír sereg II. Ez az alapvető oka. A babilóni seregek lekésték a csatát. 110 Fuchs 1993. 5. és az északkeleti főútvonalhoz. és az asszírok tíz éven keresztül nem jöttek Babilóniába. Sarrukín újra hadjáratra indul.. 2. sor 111 Fuchs 1993. Ur. II. sor. Sarrukín idején II.

hogy a város ura harcokra számít. 112. Dérből származó helytartó a tárgyalt időszakból nem szerepel benne. aki a kormányzónak jelent). Adózik is. és azt a levelet is. hogy az erőd katonai ereje igencsak nagy volt. 31 . olyanok.Postgate 2004. a leveleket nehéz lenne datálni. ide hozták be. Babilón és Asszíria egyaránt szerette volna megszerezni. 129. 117 Fuchs – Parpola SAA 15. ami még alaposabb és kiterjedtebb hírszerzői rendszerre utal. és ebben az időszakban végig asszír fennhatóság alatt is maradt. 122 Fuchs – Parpola SAA 15. 114. 121 Fuchs – Parpola SAA 15.121 Az elámi király egyik levelét is elfogták.. 115 Személyének szerepéről bővebben ld. amire egy ilyen határváros esetén igencsak szükség van. Sarrukín uralmának időszakában Dér fontos erőd volt. e1-5. 115. akik láthatják a király arcát (egy töredékes levélből117 tudjuk. 116 Fuchs – Parpola SAA 15. 118. mind a kereskedelmi utakon és a katonai útvonalakon elfoglalt pozíciója révén Elám.118 megállapítható. 117. Katonáinak száma kérdéses. bár ekkor katonai kíséretet kér más helytartóktól a közelben. 120. Nem bizonyított.biztosíthatott volna Asszíriával szemben. a hírhozóval együtt. Matilla . ha csaták vannak. Mind határszerepe. 142. de tőlük származnak azok a levelek. de valószínűleg nem kormányzó. Dér ismert fontos tisztviselői a tárgyalt időszakban: Samas-bélu-uszur (kormányzó) és Nabú-duru-uszur (királyi tisztviselő. A készletek felhalmozása (széna és árpa)120 is ilyen szükségszerűség.122 Mi több. Sarrukín kezén maradt. 120 Fuchs – Parpola SAA 15. r6-14. Nabú-dúru-uszur egyenesben idézi az elámi király levelét egy vazallusához!123 Egy másik jelentésben pedig egy bizalmasabb beszélgetésről számol be az elámi király és két 114 Az eponymos-lista ez esetben nem használható. amikor a közelben járt). hogy állományfeltöltésre egy másik hivatalnoktól 2000 embert követelt. de a tárgyalt időszakban a város végig II. Kémjelentések is befutnak.116 Lakik itt királyi tisztviselő a város kormányzóján kívül is. valamint Il‘yada. 10‘-15‘. 37. hogy a király látni óhajtotta őket. hogy ebben a sorrendben voltak hatalmon. 113... amelyek említik a várost. 123 Fuchs – Parpola SAA 15. 118 Fuchs – Parpola SAA 15. arra utal.114 Il‘yada is fontos tisztségviselő lehetett..115 II.. csakhogy Dér ekkor már Asszíriához tartozott. az elámi csapatmozgásokról beszámolva. 119 Fuchs – Parpola SAA 15. és valahányszor előfordul. 113. 119. A folyamatosan javított városfal 119 komolyabb védelmet biztosított. még akkor is. de tekintve.

3. amikor egy másik. 140. 135. 2. 126 Időközben vannak adataink arról. hogy Sarrukín felsorakoztat seregeket Dérrel szemben. 126 Fuchs – Parpola SAA 15. Fuchs – Parpola SAA 15. Kémjelentések és katonai erő központja.125 Egy olyan esetről is tudomásunk van. Dér városa Assur-ah-iddina uralkodása alatt Assur-ah-iddina az építkezései és kegyes cselekedetei kapcsán említi a várost.sejk között.124 Samas-bélu-uszur egy levelében megemlíti azt is. 136. 127 Reynolds SAA 18. és a levelezésében sem leltem Dérre vonatkozó szövegrészeket más szempontból. ahol 15 katonaszökevényt küld Dér kormányzója kikérdezésre.133 és egy Elámról szóló 124 125 Fuchs – Parpola SAA 15.130 III. 133 Luukko – Buylaere SAA 16. 1. ha Dér hadserege bevonul. 2.132 egy jelentésben. sor 130 Luckenbill 1924. jelenleg elámi befolyási területen lévő város önként feladta volna magát. 36-39. hogy más. 131 Cole – Machinist SAA 13. 118. 55-60. és szükség esetén menedéket is biztosít a provincia lakosainak. 1. az elámiak elfoglalta városokból is érkeznek ide menekültek. 131. mint az összes többi. 39. 136. ami ügyel a környékre. építési felirat nincs. 132 Luukko – Buylaere SAA 16. 4. 129 Luckenbill 1924.127 illetve hogy visszavonul. Továbbá szerepel egy levélben egy szökőhónap (Adart iktatnak be).128 Összességében véve megállapíthatjuk a források segítségével. 32 . III. 128 Reynolds SAA 18. 2. 130. Dér városa Szín-ahhé-eriba korában Szín-ahhé-eríba királyfeliratai között a várost csupán katonai összefüggésben találtam meg. hogy ez az erőd is ugyanolyan fontos szerepet játszott az Asszír Birodalom hálózatában. Dér keze alá helyeztem (a visszafoglalt városokat)… 129 692: Hetedik hadjáratán az asszír király Déren keresztül ismét Elám ellen vonul és a határ mentén összesen 34 elámi várost ostromol meg és vesz be. és az ellenfél közben felgyújt pár erődöt.131 egy megérkező karavánról és követről szóló levélben.

r. 287. 138 Borger 1956. 653-ban Dér szolgált kiindulópontjaként az Elám elleni támadáskor Teumann ellen indított hadműveleteknek. apja munkáját befejezendő. de úgy tűnik. Sarrat-Dérit. 18. amiket Asszíriába vittek. a templomi támogatásokat folytattam. ld.. Edimgalkalammát helyreállítottam. a bölcs és okos herceg. 139 Grayson 1975. Sulmu-bél-lasme. Dérbe. r1. és ebben a minőségében említik adásvételi szerződések is. III. és egy helyi fosztogató törzsfő miatti probléma elsimításáról is tudunk (668. r16. hogy mindörökké benne lakozzon. aki egy időre visszafoglalta.134 Továbbá egyszer említik Dér isteneit. 138. részint katonai összefüggésben szerepel (Elám megsemmisítése). 137 Millard 1994. a nagy istenek ékszereit. 82. 44-5.136 670. Kurunitut. 74:20-21.. és kivittem őket Assurból a templomába. 2. 140 Elul hónapban a Nagy Anut. Sarrat-Dérit. 1. lentebb). no. Nirah-t. 1. a Bubéi Sakkudot. 140 Borger 1956. sor 141 Frahm 2009.135 A város kormányzója ebben az évben szerepel az eponymoslistában is. Dér helytartója137 Visszatérítettem Anu-rabút. és a (többi) isteneit Dérnek visszaküldtem Dérbe. 74. teljes mértékben helyreállítottam. akik látogatóba mentek Babilónba. és Márbítit visszahoztam városukba. iii. 52. 122. r15. Bélét-balaţit.. 87-90. Aztán a Samas-sum-ukín vezette felkeléskor továbbra is lojális maradt Assur-bán-aplihoz. Kurunítumot. (Az ez után történtekről kevés forrásunk van. aki mindezt megalapítottam. Az Assur-bán-apli idejéből származó forrásokban részint a templommal kapcsolatos feljegyzésekban.kémjelentésben. Bélet-Balatit. én. 142 Grayson 1975. a város fellázadt Szín-sariskun ellen. Niraht. 290. 33 .)142 134 135 Luukko – Buylaere SAA 16. Reynolds SAA 18. Dér Assur-bán-apli idején Assur-bán-apli141 korában úgy tűnik. 289. aki a nagy kultuszhelyeket teljes felszerelésükkel és helyes rítusokkal a helyükre visszavezettem… A Nagy Anut (Istaránt). Bubé Sakkutját és Már-bítit Dérbe. uralma végéig. a városukba…138 Istarán és Dér istenei Dérbe mentek…139 Anu-rabú és Dér istenei… Humhuya és Simalya… Anu-rabúnak a városában. r19. 84. a házát. 301. 84. 4. 42-3. 136 Kwasman – Parpola SAA 6. Samas-sum-ukín babilóniai uralma alatt is a város közvetlen asszír irányítás alatt marad. Dérben.

a nagy Anu templomát Dérben újra felépítettem teljes egészében. 144. Szín-sar-iskun asszír király bevonul Nippurba. 163. hogy itt állomásoznak csapatok). 147 Bauer 1933. és a környéke csaták helyszíne több alkalommal is.. majd váltakozó sikerű harcok után visszatér Ninivébe. a többi az elámi hadjárattal kapcsolatos (egy ízben Dér küldötte figyelmeztet más kormányzókat. 61. visszafordult. 42.. V.GAL. elkészítettem az ő úri lakhelyének… ezüst. Room I. 9.Levelekben is szerepel ekkor a város: egyből megtudjuk. Meghallotta. hogy helyreállítsák az Édimgalkalammát. amit tudunk róla. az én atyáim igájába. 146 Borger BIWA. hogy Suma-iddin a kormányzó. teljes egészében…145 Az Edimgalkalammát. B.143 A város feltételezett ábrázolása is az ő egyik reliefjén található. 57. a nagy úrét. és egyenesen feléje indultam. 75-76. Prism. hogy az elámiak támadnak. illetve tudjuk. 69-72.151 Összegezve tehát. aki egyfolytában kifosztotta Iamutbált és elpusztította mezejét – az ő ezen tettei miatt Dér népe eljött hozzám. Előttem Teumann. és… tiszta ezüsttel bevontam… a széket sissu-fából. Barnett 1976. 204. ami Dérben van. felállította táborát. és megszállt éjszakára. 6. 148 Frahm 2009. örömmel nézzen erre a munkára…148 Teumann. és hegyként megmagasítottam… Ezért Anu rabú. §908. teljes egészében újra felépítettem és befejeztem. Nabú-apla-uszur korai éveinek krónikájából való: 624: Dér városa fellázad az asszír király ellen. ezt Arbélára javítja. az ő (a kirbitiek) törzsfőnökük. az örök fából. Anu rabú. Inscription from the Istar temple. Prism T. és befejeztem. a Louvre 73-as töredékén (Kuyunjik. Anu rabu nagy templomát. Gadd 1936. pl. amit vörös arannyal vontak be… benne. Teumann megrémült. 151 Glassner . az én uramét. Dér városa leginkább stratégiai szempontból fontos a Szargonida uralkodóknak. hogy felségességem belép Dérbe. Elám királya ellen. 82-86. 150 Luckenbill ARAB 2.146 AN. és segítségemet kérte…150 A Szargonida korban az utolsó biztos adat. Anu rabú templomát Dérben. Anu rabút. II. 23-24. 145 Borger BIWA.Foster 2004. és neki adtad…147 …abban az időben… azt kívántam. iii 15-17. veled fog tartani a hadjáratodra. útra keltem. mert megépítetted a templomát. 149 Borger BIWA 103-104. az Édimgalkalammát. a hatalmas úr. és Szúzába ment…149 Tandai. 207. ami megöregedett… újjáépítettem Kulla isten segítségével. 351. aki nem hajtotta a fejét a királyok. 34 . Sarrat-Dérit és Már-bitit bevittem oda. és félelem fogta el. Fő kiindulópontja és csomópontja az Elám ellen irányuló hadjáratoknak.) levő várost a töredékes címke alapján Dérként azonosítja. 143 144 Reynolds SAA 18. Elám királya.144 Az Edimgalkalammát.

a királynak írok: írasson egy feliratot. Az istenszobrok visszaküldésével a kultusz nagy részét Assur-ah-iddina állította vissza. hogy már Sarrukín elkezdte újjáépíteni. A szargonida időszakban a királyfeliratokban ha megemlítik a város templomát. főleg stratégiai helyzete miatt kulcsfontosságú. Elvégre az asszír hódítás utáni szokásos protokoll az adminisztrációs rendszer kiépítése. és a birodalmi pantheonba emelte 152 153 Ld.153 „Templom. Már II. 2. az új terület integrálása. Dér kultusza a szargonida időszakban A város tehát. 2. hogy az uralkodó támogatta és felügyelte az újjáépítési munkákat. „ Samas-bélu-uszur írt nekem Dérből: „Valóban ne tegyünk egyetlen feliratot sem a templom falára?” Most uramnak. Nem csak a városi közigazgatási rendszert kellett beemelni. A belső adminisztráció levelei alapján új asszír beosztottak kerülnek az új területekre. A templomot és a kultuszt a Szargonidák kezdik el helyreállítani. a föld nagy köteléke”. fejezet királyfeliratai George 1993. és tegyék azokat a templom falaira. hogy a város (több más babilóni nagyvárossal együtt) kiváltságokat kap. a királyfeliratokból származó adatokat. A kultusz őrzése fontos eszköze volt az integrálásnak. Sarrukín királyfelirataiból tudjuk. 4. Dér istenei és kultuszának ápolása az asszír forrásokban is azonosítható is. 1. illetve megmaradnak a helyi tisztviselők. 76. helyreállítani a templomot. azzal.154 Ez a levél II. és küldje el nekem. mint Mezopotámiában minden nagyobb város. A történelmi összefoglalóban már kiemeltem forrásaink egy részét. 154 Fuchs – Parpola SAA 15. Sarrukín egyik tisztviselőjétől származik. az nyilvánvalóan az asszír uralkodók kegyességének kifejezésére szolgál. és hadd írják meg a többit az szerint.III. az istenek és a helyiek kegyeinek elnyerésére.152 Ennek alátámasztására szolgálnak a belső adminisztráció levelei is. akik szintén esküt tesznek a királyra. o18. alapot ad a feltevésnek. 35 . a birodalom szerves részévé változtatni. III. A város fő és forrásokból régóta ismert temploma az Edimgalkalamma. vallási központ is. akik gyorsan beépülnek a hierarciába. de az építkezést csak Assur-bán-apli fejezte be teljesen. mint az előző részben bemutattam. elámi támadás miatt pusztult el Enlil-nádin-sumi alatt. Létezéséről a legkorábbi időkből van írásos emlékünk. Dér azonban.

hogy ez a város a határon helyezkedik el. Az istencsalád a királyfeliratok és az An=Anum istenlista155 alapján rekonstruálható.ŠAR2. „tiszta pecsételő‖ 158 Cole – Machinist SAA 13. 739: 18. Assur-ahiddina és Assur-bán-apli nyilván ugyanezen okokból folytatja a helyreállítást.RA komplexumban.sikil. 163 Parpola SAA 10. egy kígyóisten. a szöveg hiányos. egy Adar158 és egy Elul. Turma és Itármátissu. a tanácsadója. mindenesetre Marduksakin-sumi160 erről a változtatásról kér döntést. és Már-bítit. egyelőre csupán a templom alapjait fektették le a városban. 160 Baker 2001. Ezzel kapcsolatban ad hírt arról. sajnos nem tudjuk. 159 Parpola SAA 10. 161 Ezzel kapcsolatban kéri. 122. a birodalom 155 156 Litke 1998. Ez a levél abból a szempontból is érdekes. hogy a király küldje el Marduk-sarru-uszurt. hogy egy.156 Istaránnak nem csak helyben van kultusza: E2. Két szökőhónap beiktatásáról azonban tudunk. főexorcista Assur-bán-apli idején.a város isteneit. Minisztere Nirah. hogy immár teljesen a birodalmi kultuszba épüljön be a város is. Assurban van egy trónszéke. Ezek után küldik vissza őket a városba. Egy királyi testőrt és asszír építőmestert kér. és nem igazán haladnak a munkával a tisztviselők huzakodásai miatt. Már-isszár162 leveléből163 megtudjuk.159 és a második levélből megtudjuk. 74.157 A korabeli. hogy az elámi koronaherceg kőműveseket küldött oda. Tudós. azaz ebben a korban már Anu rabú néven említik legtöbbször. A város főistene Istarán. Borger 1956. ami az uruki és déri templomfelújításról értekezik. 162 Baker 2001. valamint két kísérő istensége. Assur-ah-iddina egy királyfeliratában említi még Bélet-Balatit. 657: na4kišib. aki testőr. Assur-ah-iddina ügynöke Babilónban. Udvartartásához tartozik még Qudmu nevű vezíre. Kurunitut. 36 . 253. 4. Dér városából származó levelek sajnos kevés információval szolgálnak a kultuszról. és az egyik királyfeliratból ítélve Dér istenei tisztelegtek Assur előtt. 84. hogy miért.la. 722-725: 2. Ellenben egy másik szöveg. sor 157 George 1993.161 Még ez a hiányos levél is információt ad arról viszont. hogy befejezhessék a munkát. felesége Sarrat-Déri vagy Dérítum. és Rásu. fia Már-bíti vagy Zizánu. a Bubéi Sakkudot. és tájékoztatja a királyt. 349. hogy a birodalmi kultusz részeként kezelték a városét is. közelebb hozta a helybeliekhez az asszír identitást. hogy a beiktatott Elul hónap miatt megváltozott időpontú babiloni ünnepségek miatt valószínűleg a Dérben helyet kapó szertartásokat is el kell halasztani. Asszír tudós a ninivei udvarban.

Asszíriától délre helyezkedik el. 68-69: 17.167 Ezen a babilóni szempontból rajzolt világtérképen Dér önállóan.Sarrukín földrajza (Grayson 1973-76.. mint a levelek is mutatják. 3. A város említése korabeli irodalmi szövegben: . században keletkezett babilóni forrást. (Westenholtz 1997.) . a rendezett világ részévé vált. babilóni Mappa Mundit. kibővült általa a birodalom kultikus rendszere. 25. mellékletet.Anzu-eposz (Annus 2001. hol pedig egy másik istenséggel azonosítják. (valószínűsíthetően) IX. nem a valódi méreteket és viszonyokat jelölik. hol csupán megemlítve.Erra-eposz (Foster 1993. a világ centrumát jelölő körben. alapján 37 . a legfontosabb helyek között. Ez alapján merészség lenne még több jelentőséget tulajdonítani a határvárosnak vallási szempontból. a kultusz beemelése végbement. 26-27: 18. Dér. 167 Horowitz 1998. és Westenholtz 1997 42-46: 18. legfeljebb a város főistene szerepel bennük.. és Horowitz 1998.Sarrukín-legenda (Lewis 1980.) . külön kiemelve szerepel.) . hogy itt hogyan hívják a helyi istent. milyen fontosnak tekintették a helyi kultuszok befogadását az asszír birodalmi kultuszba.164 A város maga ugyan több irodalmi műben is szerepel. Ez a tény nyilvánvalóvá teszi. ami érdekes kérdéseket vethet fel.778-803) 166 Lásd a 2-3. 25.A kutai király legendája. Város a Mappa Mundin – Dér egy ókori mezopotámiai térképen166 Ebben a kontextusban érdemes megvizsgálni egy viszonylag késői. III. 56-60: 17. sz. tábla 141. 250-251: 9. Dért említi még egy. 9. Ezen a térképen.. a korabeli asszír udvarból származó. a fontosság alapján rajzolják meg 164 165 Livingstone SAA 3. sor) . 20-42.165 de ezek önmagukban kevés információt nyújtanak a vallási szerep pontosabb értelmezéséhez.központjától igen távol eső tartományban is ekkora gondot fordítottak a templom felépítésére. másoktól eltérően. A város a belső ábrán. Az ideológiai betagolás fontos része. Urukot dicsérő „zsoltár‖. az ún. III.

Mint kereskedelmi csomóponton. Az ókorban Dér Asszíria (és Elám és Babilón) szempontjából részint fontos piac volt – a kereskedelmi utak egyik állomása-. átstrukturálta a hegyvidéken áthaladó kereskedelmet. gabona. 38 . A helyi hatalmasságok irányította területeken a kereskedőktől elvárt védelmi díj és a járulékos jövedelmek (vendégházaktól. fogadóktól) viszonylag biztosan befolyó összegeket jelentettek. Babilónia. adó várta őket. lovak. hogy haladjanak a városon. keményfa. 21. Maga a város is sokat profitálhatott különleges és földrajzilag roppant előnyös helyzetéből. Így meglehetősen sokatmondó a tény. vagyonát gyarapította vele – itt ráadásul a Náru-sa-Bít-Déraya nevű folyó is segítette a közlekedést. hogy a legtöbb szempontból kedvező helyen fekvő Dér. 168 Cole 1996. aki csak hozzáfért. közvetlen kaput nyert Kalhu és Ninive felől is Elámba. füstölők. de Asszíria az által. éppen olyan területi egységként. és a környező területekre. mindhárom környező állam szemében fontos szerepet játszott. akik a nyugati arab területekről érkeztek. részint pedig olyan erőd.az arányokat. hogy az Asszíriát és Dért jelölő körök csaknem azonos nagyságúak. hogy a területet a Mappa Mundi készítésének időpontjában nem városként. luxustextíliák (lila gyapjú is). Ez betudható kereskedelmi csomópont voltának. öszvérek. Az. Elám) számára kulcsfontosságú volt. amit így nem kellett mindig szárazföldön megoldani. Tukulti-apil-Esarra elfoglalta. hogy 738 körül III. szolgák. részint egy provincia közigazgatási központja. hogy Dér a térkép készítésének időszakában. igencsak sok és sokfajta áru áramlott át rajta. az mind részt vett a kereskedelemben. illetve értelmezhető akként is. de összegezve: ez a város mindhárom hatalom (Asszíria. de földrajzi helyzeténél fogva feltételezhető. mindenképpen át kellett. Nippurba. és nagyobb a legtöbb jelölt városnál. aki uralta. hogy ez korábban is így volt. Mindenesetre a térképeken is látható. melynek birtoklása stratégiai előnyökhöz juttatta azt. mint Asszíria (vagy a még mindig létező provinciát jelölték így).168 A sík területeken. hanem országként fogták fel. szarvasmarha. az Ellipi hegységbe és Arásiba. Mindenképpen levonható az a következtetés. Ez lehetett az egyik tisztán gazdasági oka a 720-as ütközetnek is. közel a hegyekhez. vagy készítőinek számára komoly jelentőséggel bírt. vas. „kapu‖-szerepének. Stratégiai szerepét korábban kiemeltem már. datolya. hogy a Szargonida időszakban kézben tartja a várost. Azok a karavánok. ahol újfajta rendszer.

Cole 1998. továbbá (mint minden nagyobb város) vallási központ volt. 136. viszont a másik két határvonalról nem tudjuk pontosan megmondani. Kézenfekvő északi határvonal maga a hegy.170 A város és a körzet határvonalat. hogy Nippurral szoros kapcsolatban állt169 (néhány levélben említi egy ottani kormányzó archívuma). pontos adatokkal természetesen nem rendelkezünk róla. 117. a Zagrosz lánca. a délnyugatinak maga a Dijála folyó felelne meg. Dér provincia kiterjedését azonban csak megbecsülni tudjuk. és kereskedelmi csomópont. 169 170 Cole 1998. 98-99. átkelőhelyet jelentett Elám felé. 167. 3. Dér egyben egy provincia központja is volt. 39 .Nem csupán a város volt kiemelkedően fontos. hol lehettek.. 5-6. Annyi bizonyos.

melléklet 40 .2. sz.

BAD3. Assur 5.4. sz. melléklet 41 .KI – Dér 3.AN.

Szerinte „BAD3 AN KI GAL-i‖-ként olvasható. értelmeztek – és éppen ezért figyeltem fel magára a városra.NA LUGAL dan-nu LUGAL A-ka3-de3ki a-na-ku LUGAL-G[I. azonban a feloldás eltér.NA LUGAL] dan-nu LUGAL A-ka3. 42. Az (időrendben is) első monográfia.KI GAL-i – Dér kulturális és szimbolikus szerepe III. Lewis 1980. A problémásnak tekintett helyeket. ami ezzel foglalkozik. 4. az erős király. Brian Lewis 1980ban írt monográfiája.III. és a partitúra alatt közlöm a lehetségesnek tartott feloldásokat. A jelek olvasata mindkét esetben megegyezik. és ennek alapján a fordítás is. 1. „The Great Wall of Heaven and Earth‖ fordít. 42-46: 18. Joan Goodnick Westenholz 1997-es kötete. amit már többen is olvastak. 25. (K. amit Ég és Föld nagy falaként.. 4470) C: CT XIII. (K. hogy milyen módon jelenik meg az irodalmi szövegekben. Pl. A: CT XIII.172 A második monográfia. Akkád királya vagyok um-mi e-ni-tu4 a-bi ul i-di ŠEŠ AD-ia i-ra-mi ša2-da-a um-’mi’ e-ni-tu4 a-bi ul i-di / ŠEŠ AD-ia i-ra-mi ša2-da-a ] A Sarrukín-legenda legfrissebb magyar fordításához lásd Pálfi 2003. Ez a szöveg Sarrukín születési legendája. benne a fordítással.DINGIRKI GAL-i‖ szerepel.GIN LUGAL KALAG/ LUGAL A-ka-de3ki Sarrukín. 171 A Sarrukín-legendáról szóló szakirodalmat tanulmányozva feltűnhet az olvasónak. amit ő nagy Dérként értelmez mindkét helyen „the great Dēr‖. 42 . 4.. (47449) A1 B1 C1-2 1. 173 Westenholz 1997.AN. 3401 + S. Pl. Sarrukín születési legendája (partitúra) A város fontos szerepét megragadhatjuk abban is. hogy két assziriológus két különböző fordítást ad ugyanarra a sorra. 43. Westenholz nem ad pontos feloldást. Ennek bemutatására egy olyan szöveget használok fel. ami feldolgozza ugyanezt a szöveget. a harmadik lehetséges olvasattal együtt lent kiemeltem. 43.[de3ki a-][ LUGAL.173 Lentebb közlöm az általam készített partitúrát. 25. BAD3. 26-27: 18. Lewis átírása és fordítása szerint a szövegben „BAD3. csak a jelek olvasatát közli.2118) B: CT XIII. A2 B2-3 171 172 LUGAL-GI. Pl.

A11 B12 11.NUNki) šak-nu a-li uruA-zu-pi-ra-nu ša2 i-na a-ḫi [íd]BURANUN šak-nu AB la i-lim / KUR [?]-mu /[?.GE6. a vízhordó ember. 5 évet királyságban uralkodtam [UN.BAL i-na ti-i[b] [da]-li-[šu2 lu] u2-še-la-an-[ ] [1] Aq-qi2 lúA.MEŠ AŠ ak-kul-la-te [ ] Nehéz hágókon rézcsákányokkal átkeltem […] e-tel-li ša2-di-i e-[…] [ ]-li ša2-di-i […] A magas hegyeket megmásztam […] at-ta-tab-lak-ka-ta ša2-di-i šap-lu-[…] [ ]k-ka-ta š[a2…] Az alacsony hegyeket sokszor megjártam […]-ti ti-amat lu-u2 al-ma-a 3-šu2 [NI].ḪA2 lu-u up/ar2-[…]175 [ ]i KAL. [ ]BAL u2-bi-la-an-[ni] A folyó elvitt. A4 B5 C9-12 4..DINGIRki GAL-i [?] lu-u […] [ ]ki GAL-i [ ] A nagy Dêrt… bizony… Lehetséges.DU lu-u a-be-[ ] Fekete fejűek felett uralkodtam. partján helyezkedik el az Eufrátesznek i-ra-an-ni um-mu! e-ni-tu4 i-na pu-uz-ri u2-lid-an-ni i-ra-an-ni um-mi e-ni-tu4 i-na pu-uz-ri u2-lid-an-ni i-ra-an-ni/ AMA e-ni-tum / AŠ pu-uz-zu / u2-lid-da-an-ni Mivel anyám. amennyiben figyelembe vesszük a lehetséges szövegbeli szófordulatokat. A14 B15 14. a vízmerítő ember.MEŠ AŠ ak-kul-la-te ša2 URUDU. [GU] 1Aq-qi lúA.BAL a-na ma-ru-ti-šu2 [lu] u2-rab-ban-[ ] [1] Aq-qi2 lúA. A12 B13 12. elhozott [1]Aq-qi2 lúA. bizony fiának fogadott.ša2-an-ni ID2 a-na U.KIB. A5 B6 C13-16 5. Lewis átírása alapján ar2-ḫi-is. A13 B14 13.TUKki lu-u ik-[na-aš] [ ] al-ma-a eš5-šu2 NI [ ] A tengerföldet körbehajóztam háromszor. bizony kosarával felemelt engem [1] Aq-qi2 lúA.MEŠ LUGAL-u2-ta lu-u e-pu-[uš] [X+]5 MU.GA lu-u a-be-el lu-u aš2-[ta-pur]174 [ ]MEŠ şal-mât SAG. A9 B10 9. A18 B19 18 174 AMA e-ni-tum / a-ḫu ab-ia Anyám enitum. A6 B7 6. kátránnyal eltömítette a nyílást id-dan-ni a-na ID2 ša2 la e-le-e-a id-dan-an-ni a-na ID2 [š]a2 la e-le-e-a A folyónak adott... A16 B17 16.BAL a-na lúK[IRI6 x x l]u-u iš-kun-an-ni Akki.. hogy az ige a šapārum. apát nem ismertem : apám fivérei a hegyet járják a-li uruA-zu-pi-ra-a-ni ša2 i-na a-ḫi ídBURANUN (DU.BAL u2-bil-a[n] [ ] ID2 a-na U. az enitum.]MEŠ SAG.MEŠ LUGAL-u2-ta […] 4 v.BAL a-na ma-ru-[ ] u2-rab-ba-an-ni Akki. titokban megszült engem iš-kun-an-ni i-na qup-pi ša2 šu-ri i-na ESIR KA2-ia ip-ḫi iš-kun-an-ni i-na qup-pi ša2 šu-u2-ri i-na ESIR KA2-ia ip-ḫi iš-ku-na-an-ni/ AŠ ku-up-pu / ša2 šu-u2-šu2 AŠ ESIR / KA2-ia ip-ḫi Nádkosárba helyezett engem. bizony kertésze állásába helyezett engem [ ] lúKIRI6-ti-ia dIš-tar lu-u i-ra-man-ni [ ] i -na lúKIRI6-ti-ia dIš-[ i]-[ra]-man-ni-ma Kertészségemben Istár istennő bizony megszeretett engem [X+]4 MU. A7 B8 7. de másik valószínűsíthető az uptaşşid. ami nem tért vissza iš. ez az ige Gt alakjában jelent folyamatosan kormányoznit is (šitpurum) 175 Két lehetséges megoldás létezik. A17 B18 17. Tilmunt elfoglaltam […]BÁD. a vízhordó emberhez. más királyfeliratokban 43 . A15 B16 15. és felnevelt engem [1] Aq-qi2 lúA.]-ni?/ […] / šak-nu Városom Azupiránu. bizony elküldtem [ša-di]-e KALA.BAL i-na ti-ib [ l]u-u u2-še-la-an-ni Akki. A10 B11 10.BAL a-na lúKIRI6-ti-šu lu-u iš-kun-[ ] [[1] Aq-qi2 lúA. engem Akkihoz.C3-4 2. a vízmerítő ember. A8 B9 8. A3 B4 C5-9 3.

a BAD3 AN/DINGIR KI GAL-i jelek csoportosítására és átírására három út is létezik.A19 B20 19. A22 B23 22..] A fekete fejűek fölött uralkodjon […].]MEŠ SAG. BAD3.GA li-be-[…] [….DINGIRki GAL-i li-li-ma ri-tab-bu pi-[…] A nagy Dēr-be menjen el és… az ég és föld nagy falához menjen el.DINGIRKI GAL-i: Dēr rabi (Lewis 1980) 2. használva… […]-te-tel-li KUR. A23 B24 23.MEŠ […] Mássza meg a magas hegyeket [ma]-ti ti-amat lil-ma-a 3-šu2 […. Akade [šu? ma?] is-sum2-ru qa-[du-…] aš-lim ur-sag-[…] il-ur ša2-a-[…] ri-tab-bu-pi ANŠ[E…] il-rid ša2 –a[…] ri-tab-bu-pi ANŠE […] i-ša2-a’ u2[…] ša2-pa-ri-i-la sag-[…] ul i-rid ur-[…] ur-maḫ a ki lu[…] […] la […] […] be?-[ …] […]-a-[…] […]-an-[…] […]-a-[…] […] […] […] Mint láthatjuk.MEŠ AŠ ak-kul-[la] […] Hegyeken…. A25 B26 25.. A24 B25 24. […]-ni-lu u2-naq-qir-ma […] […-n]aq-qir-ma […] …elpusztítottam és… [man]-nu LUGAL [ša2] i-la-a EGIR-ia […] […] Bármely király emelkedik fel utánam [.] Ostromolja a tengert háromszor [?] BAD. és… [ul]-tu URU-ia a-ka[de] U2 maš-da giš [x] Városomból.GE6. A27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 Ég és föld nagy falát… bizony… Ég és alvilág falát… bizony….MEŠ AN.GAL-i: dūr šami u kigalli (saját lehetséges olvasat) 44 . Ezek a következőek: 1.MEŠ KALA. BAD3 AN KI GAL-i: dūr šami u erşeti rabi (Westenholz 1997) 3. BAD3 AN KI.TA. és… Ég és alvilág falához menjen el. A21 B22 21. A26 B27 26. A20 B21 20.

179 Horowitz 1998.KI… . 250-251. vagy annak a vezetője: […]-me176 177 Edzard 1977. 195. 67-69. és Sarrukín földrajza177 kivételével nincs szöveghagyomány. 158.AN. nagy földrajzi tudású írnok összeállítása lehet. Dér szerepe az akkád királyokról szóló corpusban A fent említett szövegeken felül nem találtam olyan forrást.179 Itt úgy szerepel. amiben a város előfordul. Grayson 1974-77. majd az újasszír Szargonidák korában. 2. Scheil 1913. 181 Frayne 1993. vizsgálni kezdtem a város szerepét először az Akkád dinasztia. Frayne meghagyja „KI. vélhetően Szargonida kori.178 Szigorú értelemben véve maga a Sarrukín földrajza sem tekinthető korabeli forrásnak. I. Itt úticélként. Gelb 1961. 43. hogy eldönthessem.182 III. 17.. illetve különböző áruk és személyek származási helyként szerepel.Surbutól Ibratig Dér országát… Az akkád királyok közül egyedül Rímus feliratai között találunk egy kétes hivatkozást a városra. 22. 42-43. 43. sor 178 Ugyanezt mondja Westenholz 1991. 182 Foster 1982. aki Dér városából származik.176 A dinasztia királyaival kapcsolatban hiába kerestem forrásokat. kötetét használva. de ezt is csak Poebel fordítja Dér városának 180. 4. sor 183 Westenholz 1997. 63-64. ami a várost az akkád Sarrukínhoz kapcsolná. 4. de ott nem is lenne indokolt a „nagy‖ jelző alkalmazása. amit számos alkalommal lemásoltak. Ellenben a „Nagy felkelés Naram-Szín ellen‖183 című szövegben szerepel egy nem teljesen rekonstruálható nevű személy a felkelők listájában. a corpus felderítésében a Répertoire géographique des textes cunéiformes 1. Dér szerepe az akkád királyok korában Több szöveget is átolvastam ezt a kérdést elemezve. a Sarrukín-legenda. melyik fordítás lenne helytálló.181 Ezen kívül a város neve előfordul gazdasági szövegekben.ANKI‖-nak. szintén jelző nélkül. ami az akkád Sarrukínhoz kapcsolná a nevét. 180 Poebel 1914..Bár a szöveg újasszír. 9. 1-3. 3. III. egy későbbi. Col. mint a meghódított területek egyike: ul-tu šur-bu a-di ib-rat KUR BAD3. sor 45 .

vagy közepes város. Érdekes lehet. Dérnek ezekhez viszonyítva jóval csekélyebb szerepe volt. A mezopotámiai kultúrától nem idegen a határvonalak ilyesfajta kiterjesztése. hogy a szövegekben sem Akade. hogy feltételeznének egy falat ég és föld között. a jelző indokolt lenne legalább az irodalmi szövegekben vagy a királyfeliratokban). hogy a GAL jel még az előző jelhez tartozik. sem Azupiránu nem kapja meg ezt az epithetont. és nem csupán újasszír források kötnék az akkád Sarrukín nevéhez. kigallu lenne. szintén megfontolásra érdemes lehetőség az az eset. A negyedik. különben a várost több korabeli szöveg említené. hogy ég és alvilág között lenne akármilyen fal. míg Azupiránu Sarrukín szülővárosa. Ez az értelmezést is a kozmikussá terjesztéshez kapcsolhatjuk. de nem fontosabb. a történelmi összefoglalót 46 . mégis megkapja ezt a jelzőt. holott minden bizonnyal több joguk lenne rá. De vajon miért? Kozmikus jelentésű vagy anakronizmus a „GAL-i‖? Mit jelent a sor? Elsőre anakronizmusra gyanakodtam (az újasszír korban a város szerepe vitathatatlan. Ebből levonható a következtetés.KI. mint bármely vallási központ. ám helyességével szemben kételyt ébreszt az. hiszen Akade az óakkád birodalom fővárosa volt. 4. ugyanis ebben az esetben az „-i‖ komplementumot az AN jelhez is csatolnia kellett volna az írnoknak. de átvizsgálva a releváns újasszír szövegeket. Harmadik feltételezés az. Nem bírt kiemelt szereppel az Akkád dinasztia számára.AN. 4. hogy ezzel az epithetonnal fordulna elő Dér. hogy arról sem tudunk. nem leltem nyomát annak. bár nem volt szokás mindig kiírni. KI. Ezt a lehetőséget nyelvtani alapon megkérdőjelezhetjük. hogy a király tetteit még inkább heroizálják.e-AN LU2 BAD3.GAL.184 Második lehetőség a jelentés kozmikussá terjesztése. Azonban még nem találtam arra utalást. III. hogy az adott korszakban ugyan fontos volt Dér. hogy ez (amennyiben a BAD3 AN KI jelhármas valóban a városra vonatkozik) valóban 184 Ld. Ezeken kívül az óakkád királyokról szóló szövegekben nem találtam nyomát a városnak. A „nagy” jelző problematikája Dér városa maga az általam vizsgált korpuszban (a vitatott szöveg kivételével) nem kapja meg a „nagy‖ jelzőt.

Sarrukín földrajza ugyanis erre a területre KUR BAD3. Ez BAD3.GAL. hogy a Sarrukín születési legenda vitatott verziója az újasszír korban keletkezett. Ebben az esetben a „nagy(obb) Dér‖ fordítás többé-kevésbé megállná a helyét. Az Ur III korban ugyanis előfordul egy variánsa a város nevének.DINGIRKI . igazolva látom azt. ebben az esetben véleményem szerint kevéssé valószínű lehetőség egy egyszerű elírás. hanem geográfiai vonatkozásban. az irodalmi alkotásokban is.kiterjeszti az előtte álló jelek értelmét. tekintve. a Dér körül és (folyóközi szempontból) mögött elterülő földterületre.185 Amennyiben Lewis fordítását fogadjuk el. pontosan megjelölve a kiterjedést is. valószínűleg ebben az esetben is használnák a determinatívumot. 1974.ANKIként. 47 . hogy a város szerepe megjelenik az ideológiában. 185 Edzard – Farber. 22. de nem kozmikus. māt Dēri-ként hivatkozik (Dér országa). Az ötödik.

Wassukanu. Földrajz és ideológia – a határok kiterjesztése I. az istenek kiválasztottja. ii. Adad és Istar minden uralkodót és herceget meghajoltatott. Arik-dín-ili fia. és jóléte felséguralmának megerősíttetett olyan távolra.46-49.”188 „Amilyen hamar csak lehet. Szutu. kiterjesztője a határoknak és határövezeteknek…” 187 I. Adad-nérári „Adad-nérári. 30-31. A. az egészének Kasiierinek Eluhatig.0.a kassuk. . 78. 191 Fuchs 1994. Konklúzió IV.87. Tukulti-apil-Esarra „Assur és a nagy istenek. unokája Enlil-nararinak. Harranu erődjének Karkemisig. Šuru.87. lullumuk és szubaruk seregének -.IV. azokkal az eszközökkel. legyőzője a hősiesnek.1. kiterjesztője a határoknak és határöveknek186. (aki szintén) Assur helytartója (volt). az én uram a kezembe adott. minden uralkodója a hegyeknek és domboknak a Qutuk kiterjedt birtokának.76. Turukku országa és Nigimhu országa határai összességének (egész kiterjedésének) meghódítója. az erős fegyverrel. Ahlamu. összezúzója minden ellenségnek fenn és lenn. ami aláveti a hajthatatlant. és az egész szövetségének. 0. akik uralmamat megnagyobbítják. A. Tukulti-Ninurta „a határok kiterjesztője”190 II. úr. Szudu városának erődjének. ami az Eufrátesz partján van. hogy terjesszem ki földje határait…” 189 I. együtt földjeikkel. 2.0. Kahaṭ Amasaku. akik sok erővel és hatalommal ajándékoztak meg. 188 Grayson RIMA 2. aki legyőzte a kassuk seregét és felülkerekedett minden egyes ellenségén. alávetője Muszru országának. Assur. akinek a lábaihoz az istenek Anu. qutuk. Sarrukín „Aki megnövelte Asszíria határait…”191 186 187 „murapiš mişri u kudurri‖ Grayson RIMA 1. mint a hegyek. A. old. fennkölt papja Enlilnek. a szentélyközpontok alapítója. megparancsolta. akinek papsága kiemelkedő volt a lenyűgöző Ekurban. az istenek büszkesége.0. hogy terjesszem ki földjük határát. megparancsolták. (aki) az istenek kijelöltje (volt). A. meghódítója Taidu. i. Hurra. végig. 1. 9-10.1. amiket Assur. a király. Samas. Nabula. Assur helytartója. szétporlasztója Subaru kiterjedt országa seregeinek. Iuru hordáinak. a határok és a határövezetek kiterjesztője. meghódítója Kutmuhu földjének. vitézségemmel. elfogója minden népnek. 36. 190 Grayson RIMA 1. 189 Grayson RIMA 2.1. a határok és határövezetek kiterjesztője. leszármazottja Assur-uballit-nak.95-100. sor 48 . az erős királynak. a szent herceg. eltiprója földjeiknek Lubdutól és Rapiqu földjétől Eluhatig. Irridu városainak. Suduhu.

kijelölt engem.195 amiben kijelenti. a birodalom megnagyobbításával az istenek bízzák meg az uralkodót. A világ behatároltságának élménye idővel alapvető lesz.” 193 „…hogy raboljak. és békében éljenek. 194 Borger 1956. Ami ezen kívül esik. az istenek atyja. minden az ő parancsára történik. ők hozták létre a rendjét – minden más. A határok nem csak természetiek. Borger 1956. káosz. ami a határon kívül van. produktív. sötét. Samsi-Adadnak. ami összhangban áll a mezopotámiai világképpel. hogy ő bízza meg a hódítással. Ismerünk istenleveleket is. megszámlálható.”194 Láthatjuk. rendezetlen. 30-31. §137. 41. 46. a határok kiterjesztésével. hanem egyben az ismert világ képzeletbeli határai is. biztonsággal mentem. a határok átlépése így heroikus tetté válik. az én uraim azt parancsolták nekem. De miért is olyan fontos most számunkra ez a cím? A határok bővítése. 49 . 192 193 Luckenbill ARAB 2. hogy az embereket letelepítse. a mérhetetlen. hogy kiterjesszem Asszíria határait. terméketlen. Miután Assur és a nagy istenek. A civilizált világ a centrum. Ezeken túl idegen.„…aki kiterjesztette Asszíria határait…”192 Assur-ah-iddina „Assur. civilizált hely a világon az Asszír Birodalom. ismert. amit az istenek teremtettek. sor. 195 Livingstone SAA 3. a birodalom. Assurtól V. az civilizálatlan periféria: mérhetetlen közeg. rendezett világ. hogy zsákmányoljak. a sötétség. ahol minden mérhető. fényes. a folyamatos hódítás így lesz egyszerre isteni parancs és emberi szükséglet. mocsárvidékek. 33-35. tengerek veszik körül a birodalmat. bizakodó szívvel. Ezért a határok átlépése mindig heroikus tett lesz. az idegen. 98. hogy a királyi címekben nagyon sok esetben megjelenik a „határok kiterjesztője‖. termékeny. pl. hegyvidékek. sivatagok. A kiindulási alap a következő: az egyedüli rendezett. sor. mindent a mezopotámiai istenek teremtettek. A földrajzi határok leírásai is ezt az érzést keltik. hogy távoli utakra. 72. kaotikus dolgok világa. Strukturált. hogy Asszíria határait kiterjesszem. megerősítettek engem. Az asszír birodalmi ideológia egyik elsődleges eleme a civilizált és a barbár világ ellentéte. fáradságos hegyeken és hatalmas homokon át meneteljek.

A szargonida időszakban készült műben nem valószínű. 50 . csaták helyszíne.civilizálatlan népek laknak. amit minden nagyhatalom szeretne magáénak tudni. jogosnak látszik a feltételezés. amit azzal. még könnyebben beilleszthetővé tette a területen 196 Zaccagnini 1982. Véleményem szerint ez a határváros. Cserébe adót és lojalitást várnak el minden területen. hogy nem véletlenül került bele. lehetett olyan ideológiai jelkép. A káosz erőit az istenek uralma. mint a civilizálás. a kereskedelmi utak közelsége eleve fontossá teszi Dér provincia központját. Egy város és az ideológia Dér városa a tárgyalt időszakban nem csupán egy asszír tartomány adminisztrációs központja. A kozmosz határait kiterjesztik. arra utalhat. a meghódított területeken utakat építenek. vásárokat szerveznek. Amennyiben valóban ez a város szerepel Sarrukín születési legendájában. Az. legalább egy kijelölt pont lehet. a város földrajzi és stratégiai helyzete. mint az aktuális főváros. az ellenség gyakran nem emberi. A határon. a Zagrosz vonulata is egyfajta határt jelentett. IV. Győzelmek és vereségek. Mint már korábban is megállapítottam. vagy félig állat. szimbolikus szerepet is betölt. Azzal együtt. amit az adott korszakban fontosnak tekintenek. az akkád Sarrukín is bírta. olyan város. hogy már az első. 2. ha nem is úgy. a Zagrosz vonulata előtt állva még érdekesebb szerepet kap. A mikrokozmosz szintjén megteremtett strukturált világ megkönnyíti az integrációt. még erősebbé tehette a birodalom képét a műveltebb réteg fejében.196 Az Asszír Birodalom ideológiája alapján propagált cél a hódítással nem más. és a világukba bevont barbárokat megismertetik a civilizáció vívmányaival. félelmet keltő leírásokat használnak. a saját világukhoz idomítják. a világ közepe. Mivel természeti határnál és királyságok közötti határterületen fekszik. hogy ne játszana legalább valamely csekély szerepet az ideológiai rendszerben. a hódítás határa. esetleg madárszerű lény. a rend alá kényszerítik. megvédik az ellenségtől. hogy a babilóni Mappa Mundin is szerepel. méghozzá ilyen kiemelt helyzetben. különös. hogy a mögötte magasló hegylánc. hogy ez az imprint sikerült.

A város szerepeltetése alkalmas volt arra. amit a legendás királyok. De ez egy későbbi munkának a keretei között lehet csak megvalósítható. hogy megjelenítse az asszír király hatalmát.propagált ideológiába. és talán segít alaposabban értelmezni a határterületek mibenlétét és funkcióját az ókori Mezopotámiában. hiszen egy határok találkozásainál fekvő területen a kultúrák keveredését. összeütközését vagy összeolvadását az anyagi kultúra igazolná. ha csak virtuálisan is. a város további tanulmányozása még több adatot tár fel. Remélem. magáévá tette ezt a várost. elérte azt. elvégre az uralkodó elfoglalta. 51 . feltárni a város történetét. Feltárása roppant izgalmas és tanulságos feladat lehetne. Ezért lenne további célom tovább kutatni. Nem csupán az ideológiai szempontok teszik érdekessé a várost.

: 1976. Hinrichs'sche Buchhandlung. 3. The Neo-Assyrian Texts Corpus Project..): 2001. F. II: Teile Keilschrifttexte und Bearbeitung. D.Bibliográfia ANDRÉ-SALVINI. Leipzig. Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. The Neo-Assyrian Text Corpus Project. 24. in: Beek. „Standarten auf neuassyrischen Reliefs und bronzetrebarbeiten‖ Baghdader Mitteilungen 23. London.. Das Inschriftenwerk Assurbanipals. London. Hinrichs'sche Buchhandlung. Leipzig. J.: 1933. Universitetsforlaget.F. „Ein König von Dér‖. BAKER. BARNETT. The social organization of culture difference. BAUER. Sculptures from the North Palace of Ashurbanipal at Niniveh (668627 B.b. 2: L-N.: Symbolae et Mesopotamicae Francisco Maria Theodoro de Liagre Böhl Dedicatae. Ethnic Groups and Boundaries. Oslo. Cuneiform Text. A – GREEN. 1933. C. 1992. Assyriologische Bibliothek. 1973. Leiden.: 2001. Assyriologische Bibliothek. N.): 1969. R. Transliteration. R. (1992) Berlin.. et al. D. The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire. (Ed. N. ANNUS. BLEIBTREU. eds. A. F: - 52 .: 1993.F. T.1. M. Glossary. M.–SALVINI. ―More Balawat Gates: A Preliminary Report‖.A. Gods. Helsinki. BLACK. 19-22.2. J. A. State Archives of Assyria Cuneiform Texts. BARTH. Helsinki. (ED. Das Inschriftenwerk Assurbanipals.a.: 1997. 1997/1.). Introduction. B. Indices and Sign List. I: Keilschrifttexte.C. 39-43. II. British Museum Publications Ltd. H. The Standard Babylonian Epic of Anzu. Score. in: Altorientalische Forschungen. 347-53.

Helsinki University Press: Neo-Assyrian Text Corpus Project. A. P: 1998. Myths from Mesopotamia. BORGER.: 1999. Wiesbaden. B. SAAS 4. Helsinki University Press. State Archives of Assyria Studies. Helsinki. „Égi és földi propaganda. 13. 53 . in: Abusch. Boundaries. State Archives of Assyria. and Violence. 9. Beiträge zum Inschriftenwerk Assurbanipals. A. CAPOMACCHIA. F. C = K. 553-584. (Beitrag): 1996. Helsinki.): 1956. 2009/2. R. 17. M. Die Inschriften Asarhaddons Königs von Assyrien. 1999. Archiv für Orientforschung. T et al.: 1991.: 2001 „Heroic Dimension and Historical Perspective in the Ancient Near East‖. University of Helsinki. M. D. 745–612).–FUCHS. The World's Classics. 4. The Babylonian Correspondence of Sargon and Sennacherib.BORGER. CORVESI.‖ Ókor. Graz. State Archives of Assyria. COLE. Die Prismenklassen A. 91-98.‖ Millennium: Journal of International Studies. BIWA. D. 28. S. E. SAA 13.–WEIDNER. Gilgamesh. G. T. 3.: 1996. G. H. W. Part 1. E. DIETRICH. S. SAA 17. Harrassowitz Verlag. R. 755-612 BC. The Flood. T. Maryland. (eds): Historiography in the Cuneiform World. Helsinki. EAGLETON. – MACHINIST.: 2009. S. W. DALLEY. Az Asszír Birodalmi expanziós ideológiájának eszköztára (Kr. Bethesda.: 2003. Nippur in Late Assyrian Times c. Proceedings of the XLI' Rencontre Assyriologique Internationale. e. (Hrsg. and others. Selbstverlag des Herausgebers. J und T sowie andere Inschriften. Letters from Assyrian and Babylonian Priests to Kings Esarhaddon and Assurbanipal. Creation. Oxford University Press. Beiheft. DEZSŐ. Oxford–New York. COLE.. „Nationalism.

in: M. 1997. I. M. FINKEL. Groningen. Dynastie von Ur. Reichert. trees. I: Archaic. Classical. EISENSTADT. Copenhagen. – FARBER. Wiesbaden : L. (ed. D. in: Luukko. 21-33.. Kings. and Scholars: Neo-Assyrian and Related Studies in Honour of Simo Parpola. 7. ―What is ideology?‖ in: Ideology: an introduction London. FRAYNE. Trees. Répertoire géographique des textes cunéiformes. FRAHM. Die Orts. Die Orts. G. Before the Muses. – Svärd. 33-55. S. Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients. An Anthology of Akkadian Literature. Luukko et al. Reihe B. Gudea and his Dynasty.- 1991.N. M. M. 1997. 27-39. 7. Sumerian Gods and their Representations. (eds.. Studia Orientalia 106. „"To speak kindly to him/them" as item of Assyrian political discourse‖. O.): Of God(s). STYX Publications. S." in: Larsen. Mature.J. 1993. The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Toronto–Buffalo–London. CDL Press. Helsinki: Finnish Oriental Society. (Eds). O.und Gewässernamen der Zeit der 3. II. Late.: 1977. kings. Mature. Early Periods. Maryland. FOSTER. – Mattila. T. 54 . F. University of Toronto Press. 2. „Assurbanipal at Der‖. D. Of god(s).: 2009. R. –GELLER. EDZARD. D. 51-64. B. and scholars: Neo-Assyrian and related studies in honour of Simo Parpola (Studia Orientalia 106).: 1977.L. Helsinki 2009. E. Reichert. "Observations and queries about sociological aspects of imperialism in the ancient world. Cuneiform Monographs. 2009.und Gewässernamen der präsargonischen und sargonischen Zeit (Répertoire géographique des textes cunéiformes 1) Wiesbaden : L. R. R.: 1979.). EDZARD. (ed. 1-32. FALES. 3/1. Bethseda. M.): Power and Propaganda: A Symposium on Ancient Empires.

Padova. 2001. Toronto-Buffalo-London. The Babylonian Gilgamesh Epic. - 1997. Volume I-II.—PARPOLA. Early Periods. History of the Ancient Near East / Monographs . 2) Toronto -. House Most High.: 1999. Sargon srl. Illinois: The University of Chicago Press. (második kiadás). 1961. The Correspondence of Sargon II. Winona Lake. Illinois: The University of Chicago Press. S. 15. A. Ur III Period. Chicago. State Archives of Assyria. L.2004 BC. Illinois: The University of Chicago Press. The Royal Inscriptions of Mesopotamia. GANDULLA. 3/2. Oxford. A. Göttingen: Cuvillier Verlag. (Eds. Frontiers and Horizons in the Ancient Near East. Territories.–Lanfranchi.–Martino. Sargonic Texts from the Diyala Region (Materials for the Assyrian Dictionary 1) Chicago. de–Fales. Glossary of Old Akkadian (Materials for the Assyrian Dictionary 3) Chicago. aus Khorsabad. 5. Early Periods London: University of Toronto Press. Mesopotamian Civilizations.2113 BC (The Royal Inscriptions of Mesopotamia. B. FUCHS.R. GELB.: 1994. Critical Edition and Cuneiform Texts. Introduction.: 1993. Die Inschriften Sargons II. Helsinki. The Temples of Ancient Mesopotamia. 2003. G. F.Buffalo – - 1992. 39-44. 2112 . A. I. in: Milano. SAA 15.: 2001.2334 . Sargonic and Gutian Periods . FUCHS.- 1993. GEORGE. S. University of Toronto Press. 55 . J. Eisenbrauns. 1952. „The Concept of Frontier in the Historical process of Ancient Mesopotamia‖. The Early Dynastic List of Geographical Names (American Oriental Series 74) New Haven. B. Old Akkadian Writing and Grammar (Materials for the Assyrian Dictionary 2). M.): Landscapes.III/1. 1957. Connecticut: American Oriental Society. III: Letters from Babylonia and the Eastern Provinces. Oxford University Press. Helsinki University Press.

5. 1987.: 1957. HOLLOWAY.): 2004. 2. C. Maryland. Texts from Cuneiform Sources. Toronto -. J. W. RIMA 1. The Royal Inscriptions of Mesopotamia.London. R.‖ in: Historiography in the Cuneiform World. GRAYSON. Assyrian Periods. 239-266. in: Archiv für Orientforschung 25 (1974–7). 58-88. 639. RIMA 2..GLASSNER. Locust Valley. Toronto –Buffalo – London. RIMA 3. The Royal Inscriptions of Mesopotamia. „The giš kakki Aššur and Neo-Assyrian Loyality Oaths. Assyrian Periods. 1957-71. 2001. 2001. K. (Ed. Assyrian Rulers of the Third and Second Millenia BC. „The Empire of Sargon of Akkad‖. 1975. A Philologic and Historical Analysis.Buffalo -. 1991. in: WEINDER –VON SODEN–EBELING –EDZARD – FRANTZ-SZABÓ-MEISSNER (hrsg): Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie 6. (American Oriental Series 43) New Haven. To 1115 BC. S. A. Bethesda. The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Part 1. HALLO. II: 858745 BC. W. 3. Proceedings of the XLI' Rencontre Assyriologique Internationale. University of Toronto Press. Assyrian Rulers of the Early First Millenium BC. Toronto -. Abusch et al.J. ed.London. I: 1114859 BC.Buffalo -. 56–64.‖ in: Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities II. 1974-77. 1. J-J.: 1957-71. Assyrian and Babylonian Chronicles. RLA „Grenze‖. New York. Early Mesopotamian Royal Titles. B. W. 1981. 1975. Assyrian Periods. T. Connecticut: American Oriental Society.—FOSTER.. 1996. „Assyria‘s Foreign Policy in Relation to Elam in the Eight and Seventh Centuries B. University of Toronto Press.. Mesopotamian Chronicles (Writings from the Ancient World 19) Atlanta: Society of Biblical Literature. University of Toronto Press. Augustin Publisher. 56 . Toronto. Assyrian Rulers of the Early First Millenium BC.

T. 2004/4. Eph‗al et al. SAA 6. F. Legal Transactions of the Royal Court of Nineveh. Helsinki. RLA „Istaran‖ in: WEINDER –VON SODEN–EBELING –EDZARD –FRANTZ-SZABÓ-MEISSNER (hrsg): Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie 5. J.: 1976-1980.: 2003. (eds). Szín-ahhé-eríba és kora‖ Ókor 3. 367-383. 57 . 2000. „The ideological and political impact of the Assyrian imperial expansion on the Greek world in the 8th and 7th centuries BC‖.a. Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project. Brill.: 1991.. – PARPOLA. 2003/1. KNEPPNER. Part I: Tiglath-Pileser III through Esarhaddon. 211. S. 6. 2002/2. 2003. Aššur is King! Aššur is King! Religion in the Exercise of Power in the Neo-Assyrian Empire. B. „Az asszír királyi propaganda II. HOROWITZ. „Ideological Implications of the Problem of Royal Responsibility in the Neo-Assyrian Period‖. Mesopotamian Civilizations 8. 2004. 2. Hayim and Miriam Tadmor Volume.): Heirs of Assyria. Leiden–Boston–Köln. Historical and Geographical Studies 27. Culture and History of the Ancient Near East 10. KALLA G. „Public Space in Nature: the Case of Neo-Assyrian Rock Reliefs‖. 7-34. (eds. Jerusalem. LANFRANCHI. 100-110. 2004. in: Aro. Eretz-Israel. Archaeological. R. „Az asszír fővárosok és királyi palotáik‖ – Rubicon 2004/3.: 1998. Mesopotamian Cosmic Geography. – Whiting. ―Az asszír főváros és a királyi propaganda – Ninive példája‖ Ókor. Winona Lake.b. LEVINE. D. G. State Archives of Assyria. W. 2002. W. Helsinki University Press: Neo-Assyrian Text Corpus Project. S. KWASMAN. Eisenbrauns.. G. LAMBERT. M. (Melammu Symposia 1). in: Altorientische Forschungen 29. L. in: I.- 2002.

: 2002. 374-391. et.: 1989. 1980. 1986. Cambridge. New Haven. The Sargon Legend. A Reconstruction of the Assyro-Babylonian God-Lists. 111-119.): 1993.Structure. 1986. in: Fales. (Ancient Near East Studies 5) Padova.- 2003.: Szitár Katalin). "The fall of the Assyrian empire: ancient and modern interpretations. Richard L.): Power and Propaganda: A Symposium on Ancient Empires. 2003. Yale Babylonian Collection. Empires: perspectives from archaeology and history. (szerk. 1999–2001. Ben-Tor et al.. T. (ed. Helsinki. (ed. Jerusalem: Israel Exploration Society. 1979. Texts from the Babylonian Collection.). Texts and the Study of the Neo-Assyrian Royal Inscriptions‖. 49-70. LOTMAN. AN: dA-NUUM and AN: ANU SA2 AMELI. Court Poetry and Literary Miscellanea. (Eds.: 1998. Traditions. (eds. 58 . The First World Empire . „The Sargon Geography and the Late Assyrian Mensuration of the Earth‖." in: Alcock. LIVERANI. E. „A határ fogalma. 57–85. (American Schools of Oriental Research Dissertation Series 4) American Schools of Oriental Research. - LEWIS. B. LITKE. "The Ideology of the Assyrian Empire" in: Larsen. Hayim and Miriam Tadmor Volume (Eretz-Israel 27). Akkad. Copenhagen.): Assyrian Royal Inscriptions: New Horizons. Oxford. J. Budapest. Argumentum Kiadó. M. LIVINGSTONE. Rome: Instituto per l‘Oriente. M. History. 1981. State Archives of Assyria Bulletin 13. 1981. State Archives of Assyria. F. al. Clarendon. „Observations on 'Sargon's Letter to the Gods''. „Manuscripts. A Study of the Akkadian Text and the Tale of the Hero Who was Exposed at Birth.. Ideology.).‖ In: Kultúra és intellektus. (Ed. Sargon srl. 3. S. Helsinki University Press: Neo-Assyrian Text Corpus Project. M. 3. 297-317 2001. Mystical and Mythological Explanatory Works of Assyrian and Babylonian Scholars. SAA 3. A. in: A.

M.b.): 2004. (Eds. SAAS 2. D. Landscapes. The Neo-Assyrian Text Corpus Project. ARAB I. knowledge. History of the Ancient Near East / Monographs . The Political Correspondence of Esarhaddon. DE–FALES. Landscapes. Frontiers and Horizons in the Ancient Near East. 1924.III/3. Chicago. G..). M. M. Helsinki. Sargon srl. Territories. NICOLLE. History of the Ancient Near East / Monographs . Università di Roma ―La Sapienza. The University of Chicago Press. Religion. State Archives of Assyria Studies 2.III/2. A. II: Historical Records of Assyria: From Sargon to the End. 16. I: Historical Records of Assyria: From the Earliest Times to Sargon.‖ in Neo-Assyrian geography. 2000. ―Geography as visual ideology: landscape. LUUKKO.LUCKENBILL. Sargon srl. Padova. Sargon srl. D. III: Landscape in Ideology. History of the Ancient Near East / Monographs ./II. C. Padova. Chicago. B.): 1999. Ancient Records of Assyria and Babylonia. (éd. State Archives of Assyria. MILLARD. Illinois. Helsinki University Press. Frontiers and Horizons in the Ancient Near East.: 2003. The University of Chicago Press. Literature and Art. 2. Nomades et sédentaires dans le Proche-Orient ancien.III/1. –VAN BUYLAERE. Frontiers and Horizons in the Ancient Near East. Helsinki.–MARTINO. and power in Neo-Assyrian art.. 193-202. London and New York: Routledge.‖ Roma: Sargon srl. MATTHEWS. Territories. Mario Liverani (ed.–LANFRANCHI. The Annals of Sennacherib. MARCUS. II: Geography and Cultural Landscapes. The archaeology of Mesopotamia: theories and approaches. Territories. Landscapes. L.a. 1995.: 1927. Oriental Institute Publications. MILANO. 2000. Compte rendu de la XLVIe Rencontre Assyriologique International (Paris. G. S. Eponyms of the Assyrian Empire 910-612 BC. SAA 16.: 1994. R. 2002. 10-13 59 . F. I. 146-147. Padova.

PARKER.: Ah. 3. 2001. Helsinki University Press: Neo-Assyrian Text Corpus Project. Az akkád Sarrukín. The Northern Frontier of Assyria as a Case Study in Imperial Dynamics. Israel (Ed. a mezopotámiai történeti emlékezet és a modern történetírás. Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project. The Helsinki atlas of the Near East in the Neo-Assyrian period. Helsinki. Helsinki University Press. The Mechanics of Empire.) 1997.1987. The Correspondence of Sargon II. WHITING (eds.: 2001. State Archives of Assyria.‖ Ókor. Helsinki. ODED. 1991.—R.: The University of Chicago Press.: 1977. PARPOLA. Helsinki University Press: NeoAssyrian Text Corpus Project. A. aki a mindenséget uralta‘. Jerusalem. Mordechai–Eph‘al.: 1991. The Magnes Press. I: Letters from Assyria and the West. Éditions Recherche sur les Civilisations. PORTER (Eds. 10. in: Cogan. SAA 1. Helsinki. POEBEL.Portrait of a Dead Civilization.juillet 2000) Amurru. . B. S. 1. Helsinki: Casco Bay Assyriological Institute and Neo-Assyrian Text Corpus Project. 2004. SAA 10. A. „‘Sarrukín jósjele. Chicago & London. PARPOLA.): 2001. Letters from Assyrian and Babylonian Scholars. Paris. OPPENHEIM. State Archives of Assyria. J. S. Assyria… Studies in Assyrian History and Ancient Near Eastern Historiography presented to Hayim Tadmor. Assyria 1995. 2003/4. L. PÁLFI. B.s).: 60 . S.: 1993. Ancient Mesopotamia . PARPOLA. Z: 2003.—M. „‘The command of the god‘ as a Reason for Going to War in the Assyrian Royal Inscriptions‖.

Studies in Assyrian Iconography.). The University Museum. vol. „The Other and the Enemy in the Mesopotamian Conception of the World. Environments. POSTGATE. 429-451. N. Society and Economy at the Dawn of History. PONCHIA. Hellas. Vorderasien. Historical Texts. J. and Cultures of the Ancient Near East. S. Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project 2001. Mythology and Mythologies.‖ KASKAL. B. 195231. 61 . POSTGATE. A Journal of History.‖ State Archives of Assyria Bulletin. Philadelphia: The Museum of The University of Pennsylvania. I. „Mountain Routes in Assyrian Royal Inscriptions. M. Kings. Melammu Symposia 2. : 2003.: 1992. K. Part I..: 2004. K: 2010. Rivista di storia. Publications of the Babylonia. Helsinki. ambienti e culture del Vicino Oriente Antico. Harrassowitz Verlag. Methodological approaches to intercultural influences. Early Mesopotamia. Frame (ed.‖ In: R. 193-271. 139178. Fribourg Switzerland – Göttingen. J. Trees.). Routledge. N. Whiting (ed. Interkulturalität in der Alten Welt. –R. and Politics. B. RADNER.: 2001.- 1914. From the Upper Sea to the Lower Sea: Studies in the history of Assyria and Babylonia in honour of A. „The Stele of Sargon II of Assyria at Kition: A focus for an emerging Cypriot identity?‖ in: Rollinger et alii (Ed. University of Pennsylvania. in: G. Ägypten und die vielfältigen Ebenen des Kontakts. London–New York. PORTER. 235-254. Wiesbaden. Part II. PONGRATZ-LEISTEN. Academic Press Fribourg / Paulusverlag Fribourg –Vandenhoeck et Ruprecht Göttingen. XV. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten.). „Mountain Routes in Assyrian Royal Inscriptions. Orbis Biblicus et Orientalis 197. N. „Il-yada' and Sargon's southeast frontier‖. Grayson. MATTILA: 2004. 2006.

J. N. The Oriental Institute – J. Cultural atlas of Mesopotamia and the ancient Near East.. SAA 18.J.–SHEEHAN. S. (CALDWELL.. J. The Oriental Institute – J.. T. K. T. – Civil. Milwaukee. (ed. RUFUS. State Archives of Assyria.: 2003. "Ideology and Propaganda in Assyrian Art" in: Larsen. The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago 10. The Babylonian Correspondence of Esarhaddon and Letters to Assurbanipal and Sin-sarru-iskun from Northern and Central Babylonia. – Farber. REYNOLDS. – Reiner.J. CAD P. The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago 18. Augustin Verlagsbuchhandlung. Helsinki University Press. Chicago – Glückstadt. Chicago – Glückstadt. 1971. J. A. J. W. The Oriental Institute – J. 2005. The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago 7. – Brinkman. 329-359. M. Q.. M.: 62 . illustr. Augustin Verlagsbuchhandlung. W. contr. 18. Oxford: Equinox. M. An Akkadian Grammar.): Power and Propaganda: A Symposium on Ancient Empires. 1979. Helsinki. R.–OSWALT. Chicago – Glückstadt..X. A Translation of Riemschneider's Lehrbuch des Akkadischen. The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago 8. Augustin Verlagsbuchhandlung. M. C.: 1990. M.J. transl.J. Augustin Verlagsbuchhandlung. Chicago – Glückstadt.READE. CAD K. RIEMSCHNEIDER..) ROAF. The Oriental Institute – J.: CAD I/J. 2006. D. Roth. The Oriental Institute – J. 1977. F. J. Wisconsin: Marquette University Press. / READE. Chicago – Glückstadt. J. T. / PARPOLA.. E.. E. 1960. The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago 12. – Stolper. F.. CAD T. CAD M2. – Biggs. A.K: 1984. Augustin Verlagsbuchhandlung. Copenhagen.

1981.): Landscapes. THUREAU-DANGIN. –Wäfler. Európa könyvkiadó. M. The Inscriptions of Tiglath-pileser III King of Assyria. Sargon srl. Leipzig.–Lanfranchi. Akkadiennes et sumériennes.: 1994. 2004/1." in: Fales.III/1. A. F. (Orbis Biblicus et Orientalis 160/3. M. Markus. The Carving of an Empire: Neo-Assyrian Monuments on the Periphery. M. (ed. P.: 2004. TADMOR. (Mémoires de la Mission archéologique de Susaine 14) Paris: Ernest Leroux. 3) Freiburg – Göttingen: Universitätsverlag Freiburg –Vandenhoeck & Ruprecht. SALLABERGER. A makedón Nagy Sándor története. F. History of the Ancient Near East / Monographs . Éditeur.: 1957. C. Unpublished. de–Fales. Frontiers and Horizons in the Ancient Near East. M. Found at Niniveh. Attinger. 1913. Territories. „Die Sumerischen und Akkadischen Königsinschriften” (Vorderasiatische Bibliothek I/1). Budapest. R. B. Letouzey et anè. A.T. The Prisms of Esarhaddon and Ashurbanipal. 13-33. V. ―Utazás az ókori Keleten‖ Ókor 3. 1999.- 1967. – WESTENHOLZ. „Mesopotamien. (Eds. H. Oxford University Press. 1999. Zentralantiquariat der DDR. P. L. Akkade-Zeit und Ur III-Zeit”. (ed. Padova. STRECK. 1972. 63 . W. Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities. Harvard Ph.): Assyrian royal inscriptions: New horizons in literary.D. F. G.-J. V.–Martino. Annäherungen. thesis. SCHEIL. SHAFER. SEUX. ideological and historical analysis. B. Roma. 1999. 1998. THOMPSON. Épithètes Royales. S. 197. Textes élamites – sémitiques. "History and ideology in the Assyrian royal inscriptions. 1927-8. Paris. London.): 1931. „World dominion: the expanding horizon of the Assyrian Empire‖ in: Milano.

State Archives of Assyria Studies.-J. Whiting. 359-81.‖ Journal of Ritual Studies 6 (1992). Parpola and R. (XXV. 13-42. bis 1. I-II.: 1992.-C. G. M. – Renger. Une relation de la huitieme campagne de Sargon (714 av. J. vols. „Karus on the Frontiers of the Neo-Assyrian Empire‖. WATERS. jelenlegi körülményei 64 . 1997. WINTER.‖ in: Assyria 1995.. 1997. 3. A Survey of Neo-Elamite History. Shigeo: 2005. Helsinki University Press..) Musée du Louvre.- 1912. Politische und kulturelle Wechselbeziehungen im Alten Vorderasien vom 4.: 2000. Dietrich Reimer Verlag. 56-90. M. Orient 40.ac. (Mesopotamian Civilizations 7) Winona Lake. 1982. Helsinki.. Chr. Helsinki. 570-574.. YAMADA. J. C. „Art in Empire: The royal Image and the Visual Dimensions of Assyrian Ideology. ZACCAGNINI. „Nirah. in: Nissen. I. Irhan‖ in: Weinder–von Soden–Ebeling–Edzard– Frantz-Szabó-Meissner (ed): „Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie” 9. 7. Libraire Paul Geuthner. Internetes források: http://users. J. eds. ―The Enemy in the Neo-Assyrian Royal Inscriptions: The ‗Ethnographic‘ Description‖. bis. Paris. 409-424. Mesopotamien und Seine Nachbarn. 16:46 a város elhelyezkedése. Jahrtausend v. eds. H. J. Indiana: Eisenbrauns WIGGERMANN: 1998-2001. Département des Antiquités Orientales. W. ―‗Idols of the King‘: Royal Images as Recipients of Ritual Action in Ancient Mesopotamia. The Texts. Berlin. S. WESTENHOLZ. Textes cunéiformes.uk/~wolf0126/#intro 2010-11-11. Juli 1978). Rencontre Assyriologique Internationale Berlin 3. Legends of the Kings of Akkade.. 9. SAAS 9.ox.

html 2010-04-20 Electronical Pennsylvania Sumerian Dictionary.ucla. 65 .http://psd. Beihefte: Reihe A.).). Naturwissenschaften (1977 ff.).edu/epsd/nepsd-frame. Reihe B.edu/ 2010-04-20 sumer évnevek Térkép: . a sumer szavakhoz http://cdli.TAVO: Tübinger Atlas des Vorderen Orients (Wiesbaden 1977 ff.museum. Geisteswissenschaften (1972 ff.upenn.

Mellékletek 66 .

11. sz.) 5. 20.) 6. melléklet: Dér elhelyezkedése (Parpola-Porter 2001.) 8.Mellékletek listája 1. sz.) 7.) 4. 16. melléklet: Az újasszír birodalom a Szargonidák korában (TAVO B IV 13. sz.) 3. 21. sz. melléklet: A babilóni Mappa Mundi (Horowitz 1998. melléklete) 67 . sz. melléklet: Elám (TAVO B IV 11. sz. melléklet: A babilóni Mappa Mundi (Horowitz 1998. melléklet: Asszír káruk a határokon (Yamada 2005) 2. melléklet: Dér elhelyezkedése (Parpola-Porter 2001. sz. sz. melléklet: Dér elhelyezkedése (Parpola-Porter 2001.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful