RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK ( TAHUN 1 ) 2011 BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1.

NOMBOR BULAT HINGGA 100 MINGGU STANDARD KANDUNGAN 1 MINGGU TRANSISI 2 MINGGU TRANSISI 3 MINGGU TRANSISI 4 1.1. Menyatakan kuantiti secara intuitif

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

CATATAN

i. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit , sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang. a) kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek.. b) membandingkan dua kumpulan secara padanan. c) pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek. i. Menamakan nombor hingga 100: a) membilang objek dalam kumpulan. b) menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. c) membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan. d) menamakan angka. ii. Menentukan nilai nombor hingga 100: a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4:1. b) memadankan kumpulan objek dengan nombor c) membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya "lebih daripada" dan "kurang daripada". d) menyusunkan kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. e) membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.

i. Murid membuat pemerhatian terhadap dua kumpulan benda ii. Murid membentuk kumpulan banyak, sedikit, sama banyak dan tidak sama banyak iii.Murid melukiskan gambar yang menunjukkan kumpulan banyak, sedikit, sama banyak dan tidak sama banyak.

5

1.2 Menama dan menentukan nilai

i. Murid menamakan nombor berdasarkan kad imbasan yang ditunjukkan. ii. Murid membilang objek yang terdapat dalam bilik darjah seperti pensil, pemadam dan buku. iii. Murid menamakan nombor berdasarkan objek yang ditunjukkan. iv. Murid menentukan objek yang lebih atau kurang v.Murid menyebut nombor berdasarkan kad nombor.

6

7

i. Murid menentukan nilai dengan menggunakan abakus. ii. Murid menunjukkan kuantiti nombor menggunakan abakus. iii. Murid membandingkan bilangan pensil yang dimiliki di antara dua murid. iv. Murid menyusun kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. v. Murid membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.

8

9

ULANGKAJI , UJIAN SETARA 1

10

1.3. Menulis nombor

i. Menulis nombor hingga 100 dalam: a) angka b) perkataan

i. Murid membuat pemerhatian terhadap nombor hingga 10 dalam angka dan perkataan ii. Murid melakar nombor secara rawak dengan teknik yang betul iii. Murid menulis nombor hingga 10 dalam angka dan perkataan dengan teknik yang betul

11

ii. Menulis nombor hingga 100 dalam: a) angka b) perkataan

i. Murid membuat pemerhatian terhadap nombor hingga 20 dalam angka dan perkataan ii. Murid melakar nombor secara rawak dengan teknik yang betul iii. Murid menulis nombor hingga 20 dalam angka dan perkataan dengan teknik yang betul i. Murid membuat pemerhatian terhadap nombor hingga 100 dalam angka dan perkataan ii. Murid melakar nombor secara rawak dengan teknik yang betul iii. Murid menulis nombor hingga 100 dalam angka dan perkataan dengan teknik yang betul i. Murid membuat pemerhatian terhadap nombor hingga 10 ii. Murid membentuk kumpulan objek dan garis nombor secara satu-satu, dua-dua dan lima-lima iii. Murid menulis dan melengkap nombor sehingga 10 mengikut tertib menaik dan menurun secara satu-satu,dua-dua dan lima-lima

12

iii. Menulis nombor hingga 100 dalam: a) angka b) perkataan i. Membilang dan melengkap nombor dalam lingkungan 100 secara: a) Satu-satu b) Dua-dua c) Lima-lima d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunkakan pelbagai objek dan garis nombor

1.4 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor 13

14

ii. Membilang dan melengkap nombor dalam lingkungan 100 secara: i. Murid membuat pemerhatian terhadap nombor hingga 20 ii. Murid membentuk kumpulan objek dan garis nombor secara satu-satu, dua-dua, limaa) Satu-satu lima dan sepuluh-sepuluh iii. Murid menulis dan melengkap nombor sehingga 20 mengikut tertib menaik dan b) Dua-dua menurun secara satu-satu,dua-dua, lima-lima dan sepuluh-sepuluh c) Lima-lima d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor

15

iii. Membilang dan melengkap nombor dalam lingkungan a) Satu-satu b) Dua-dua c) Lima-lima d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunkakan pelbagai objek dan garis nombor

i. Murid membuat pemerhatian terhadap nombor hingga 100 ii. Murid membentuk kumpulan objek dan garis nombor secara satu-satu, dua-dua, limaiii. Murid menulis dan melengkap nombor sehingga 100 mengikut tertib menaik dan menurun secara satu-satu,dua-dua, lima-lima dan sepuluh-sepuluh

16

1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor i. Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100 i. Murid membuat pemerhatian pada kad nombor nilai tempat dan nilai digit ii. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hinga 100 ii. Murid mengasingkan objek mengikut nilai puluh dan sa iii. Murid menulis nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit

iii. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit sebarang nombor dengan menggunakan abakus

17

1.6 Menganggar

i. Murid membuat pemerhatian pada kad nombor nilai tempat dan nilai digit dengan menggunakan abakus ii. Murid mengasingkan nombor mengikut nilai puluh dan sa pada abakus iii. Murid menggunakan abakus untuk menunjukkan nilai tempat dan nilai digit (i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan i. Murid membuat anggaran tanpa membilang objek (a) Menyatakan kuantitinya. ii. Murid membilang menggunakan benda maujud seperti guli, butang atau pembilang (b) Menggunakan perkataan “lebih daripada” dan “kurang daripada”. iii. Murid menganggarkan bilangan objek tersebut iv. Murid memberi maklum balas seperti a. Yang mana lebih ? b. Yang mana kurang? v. Murid membuat aktiviti menganggarkan "lebih daripada" dan "kurang daripada."

18

1.7 Membundarkan nombor bulat.

(i) Membundarkan nombor bulat kepada puluh terdekat dengani. Guru memberi penerangan cara membundarkan nombor kepada puluh yang terdekat. menggunakan garis nombor. a. Guru menyediakan beberapa nombor di atas keratan kertas kecil. b. Murid meletakkan nombor tersebut pada garis nombor. c. Murid membundarkan nombor tersebut kepada puluh terdekat. ii. Guru menerangkan cara membundarkan kepada nombor puluh terdekat yang lebih besar a. Murid berbincang tentang nombor di tengah-tengah dibundarkan kepada nombor puluh terdekat yang lebih besar.

19 20 1.8 Melengkapkan pola nombor

ULANGKAJI , UJIAN PERTENGAHAN TAHUN (i) Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi. (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah. i. Guru membimbing murid mengesan dan melengkapkan pola nombor serta menerangkannya a. Tertib menaik 1.1 Membilang satu-satu 1.2 Membilang dua-dua 1.3 Membilang lima-lima 1.4 Membilang sepuluh-sepuluh b. Tertib menurun 2.1 Membilang satu-satu 2.2 Membilang dua-dua 2.3 Membilang lima-lima 2.4 Membilang sepuluh-sepuluh ii. Murid melengkapkan pola nombor secara tertib menaik dan meurun a Membilang satu-satu b Membilang dua-dua c Membilang lima-lima d Membilang sepuluh-sepuluh

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2. TAMBAH DAN TOLAK 2.1 Mengenal pasti pasangan

Murid berupaya untuk:

21

nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan.

(i) Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi. (ii) Menyebut jumlah dua nombor. (iii) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi.

i. murid membuat pemerhatian terhadap dua kumpulan objek. ii. Murid menyatakan bilangan objek bagi setiap kumpulan tersebut. iii. Murid menyatakan jumlah apabila bilangan dua kumpulan objek tersebut digabungkan iv. Murid mencari kombinasi pasangan yang lain yang boleh membenuk jumlah yang sama.

22

2.2 Mengenal simbol.

Murid berupaya untuk: (i) Menggguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak. (ii) Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan. (iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi. i. murid membuat pemerhatian terhadap penggabungan dua kumpulan objek yang ditunjukkan oleh guru. ii. Murid menyatakan perbendaharaan kata yang relevan dengan tindakan guru. iii. Murid menggantikan perkataan yang disebut dengan perkataan TAMBAH dan SAMA DENGAN. IV.murid diperkenalkan dengan simbol yang mewakili perkataan TAMBAH dan SAMA DENGAN iv. Murid menggunakan Simbol TAMBAH dan SAMA DENGAN berdasarkan kepada situasi yang lain. 1) Kad Imbasan: -Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada dua keping kad imbasan dan menyatakan jumlah bola pada kedua-dua kad tersebut. 2) Nombor Ajaib: -Murid duduk secara berpasangan, setiap murid mendapat kad nombor 1 hingga 9 Murid mengeluarkan satu kad secara rawak dan menambahkan nombor pada kad mereka dengan nombor kad rakan. ( ulang untuk aktiviti penolakan) 3) Kotak beracun (abakus): - Murid berkerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan soalan fakta asas penambahan dan penolakan yang mereka perolehi daripada kotak beracun dengan menggunakan abakus 4) Rekreasi matematik: - Murid menyanyikan lagu sepuluh budak hitam dihadapan kelas.

23

2.3 tambah dan tolak dalam lingkungan 100

24

25

i. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas a) menyatakan secara spontan fakta asas tambah b) menyatakan secara spontan fakta asas tolak c) menyatakan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah d) menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tambah dan tolak e) menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. ii. Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 a) melaksanakan pengiraan tambah dan tolak b) menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak c) menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan penolakan. (i) Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100. (ii) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi (iii) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian.

26

2.4 membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak

1) Belon Ku Sayang - Buru menunjukkan gambar atau belon. -Murid membuat analisis dan mereka ayat daripada situasi tersebut 2) Menyelesaikan masalah -Murid membuat latihan peyelesaian masalah dengan dibimbing oleh guru

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3. PECAHAN 27 3.1 Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempat i. Mengenalpasti satu perdua dan satu perempat dengan menggunakan perkataan 'setengah', 'separuh', dan 'suku' dengan menggunakan bahan konkrit gambar dan lipatan kertas i. Murid mengambil epal dan membahagikan kepada dua bahagian yang sama besar penghasilkan "separuh" atau "setengah" ii. Mengeluarkan sekeping pizza dan menunjukkan kepada murid-murid iii. Murid memotong pizza kepada empat bahagian yang sama besar

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 4. WANG HINGGA RM10 28 4.1 Mengenalpasti ringgit dan sen

i. Mengenalpasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas ii. Mewakilkkan nilai wang a) sen hingga RM1 b) ringgit hingga RM10 iii. Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1 iv. Menukar wang a) syiling hingga RM1 b) ringgit hingga RM10

i. Tunjukkan beberapa keping wang negara asing dalam bentuk sebenar atau gambar. ii. Murid mengenalpasti perbezaan dan persamaan yang ada pada duit syiling dan wang kertas dalam bentuk sebenar atau gambar iii. Murid menyatakan harga barangan yang ditunjukkan iv. Murid menggunakan contoh wang untuk menunjukkan harga barang yang ditunjukkan v. Murid menyatakan bahagian-bahagian abakus vi. Murid menunjukkan kedudukan manik abakus berdasarkan nilai wang yang disebut oleh guru. vii. Murid menjalankan aktiviti jual beli di dalam kelas

29 30

ULANGKAJI , UJIAN SETARA 2 4.2 Tambah dan tolak melibatkan wang i. Tambah dan tolak a) sen sehingga RM1 b) ringgit hingga RM10 ii. Tambah dan tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus 4:1 i. Murid membuat pemerhatian terhadap jenis-jenis duit yang dipamer ii. Murid mengalpasti simbol tambah (+) dan tolak (-) iii. Murid diminta menambah atau menolak wang yang melibatkan syiling dan wang kertas berpandukan contoh wang yang diberi iv. Murid mengira menggunakan abakus 4:1

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 5. MASA DAN WAKTU 5.1 Menamakan hari dan bulan 31 dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan.

(i) Menyatakan waktu dalam sehari. (ii) Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja). (iii) Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan. (iv) Menamakan bulan dalam setahun (i) Mengenal pasti dan menyatakan“setengah” dan ”satu perempat” berdasarkan muka jam. (ii) Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog.

a. Murid menyatakan waktu berdasarkann gambar yang ditunjukkan b. Murid menyatakan peristiwa yang berlaku disekeliling mereka setiap hari

c. Minta murid memerhatikan abjad yang dipaparkan dan kemudian menyusun semula menjadi nama hari yang betul. d. Murid menyatakan peristiwa yang berlaku dalam setahun a. Murid membuat pemerhatian terhadap muka jam yang diberi b. Murid menyebut waktu dalam jam

32

5.2 Menyebut dan menulis waktu.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 6. PANJANG 6.1 Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang. 33

(i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai. (ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai. (iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan konteks

a. Murid diminta mengeluarkan sebatang pensel dan pemadam, kemudian letakkan di atas meja. b. Murid membuat pemerhatian terhadap sebiji pengorek yang diletakkan di atas pembaris. c. Murid membuat pemerhatian terhadap botol-botol air yang berlainan saiz di atas meja.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 7. TIMBANGAN 7.1 Menggunakan unit relatif untuk 34 timbangan

I- membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai.

I.murid membuat pemerhatian terhadap sebiji pengolek yang diletakkan atas pembaris. II.guru meletakkan beberapa klip kertas di kiri pembaris trersebut. III.murid diminta mengganggarkan berat beberapa objek lain yang

menggunakan pemberat yang sama. Aktiviti kumpulan: I.membahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi 2 objek berlainan. Anggarkan berat tersebut dengan menggunakan pemberat yang berbeza. BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 8. ISIPADU CECAIR 8.1 Menggunakan unit relatif untuk 35 isipadu cecair.

I.membandingkan 2 atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai.

I.murid membuat pemerhatian terhadap botol-botol air yang berlainan saiz di atas meja. II.menysun botol-botol mengikut urutan dari besar ke kecil atau sebaliknya.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 9. RUANG 36 9.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D).

37

(i) Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak segiempat sama,silinder dan sfera. (ii) Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D. (iii) Menyusun objek mengikut pola. (iv) Membina model 3D dan menerangkannya.

i. Murid mengenalpasti bentuk pepejal di dalam bilik darjah. ii. Murid diperkenalkan nama bentuk-bentuk asas pepejal 3 dimensi seperti kubus,kuboid, kon, piramid tapak segi empat sama, silinder dan sfera. iii. Murid menamakan bentuk-bentuk 3D. iv. Murid menyambung titik-titik untuk melukis bentuk 3D v. Murid mewarna bentuk-bentuk 3D berdasarkan soalan. vi. Murid memberi contoh objek sebenar dengan bentuk 3D. vii. Murid diperkenalkan dengan ciri-ciri bentuk 3D iaitu sisi, bucu, permukaan rata, permukaan lengkung viii. Murid memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D. ix. Murid mengumpul dan menyusun objek mengikut pola. Contoh:

x. Murid membina model mengikut kreativiti Contoh: Menbina model menara KLCC

39

9.2 Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D).

(i) Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan bulatan (ii) Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkung bagi bentuk 2D. (iii) Menyusun bentuk 2D mengikut pola. (iv) Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D.

i. Murid mengenalpasti bentuk 2D melalui bayang yang dipncarkan oleh cahaya ke atas objek 3D ii. Murid diperkenalkan nama bentuk-bentuk asas 2 dimensi (2D) seperti segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan. iii. Murid menamakan bentuk-bentuk 2D. iv. Murid menyambung titik-titik untuk melukis bentuk 2D v. Murid mewarna bentuk-bentuk 2D berdasarkan soalan. vi. Murid memberi contoh objek sebenar dengan bentuk 2D. vii. Murid diperkenalkan dengan ciri-ciri bentuk 2D iaitu sisi, bucu, permukaan rata, permukaan lengkung viii. Murid memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 2D. ix. Murid mengumpul dan menyusun objek mengikut pola. Contoh:

39

x. Murid mereka corak dan gambar berdasarkan bentuk 2D xi. Murid membuat bentuk 2D di dalam komputer (MS Word, MS Paint) ULANGKAJI, UJIAN AKHIR TAHUN , PERBINCANGAN

40 41 42

ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI