Průmyslové podlahy na bázi metakrylátových pryskyřic

Vysoká mechanická a chemická odolnost
Rychlá realizace, možnost plně zatížit zhotovenou podlahu
60 min po ukončení pokládky
Bezprašný a bezespárový povrch
Vodotěsnost a olejovotěsnost
Vhodné pro celou řadu provozů
potravinářské provozy strojírenské provozy skladovací prostory
více informací a ukázky našich realizací naleznete na
www.pliska.cz nebo pište na info@pliska.cz
20 let zkušeností
na Evropském trhu
SATURITAS s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
tel.: +420 222 365 554, +420 541 228 944 , mobil: +420 776 262 706, of ce@saturitas.com
MYSLETE NA BUDOUCNOST
ZABEZPEČTE SE PROTI INFLACI
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 3 VI/2011
Nákup nových elektrospotřebičů nemusí být jen věc
spotřeby, potěšení ze změny a implicitně podpory eko-
nomiky. Jde také o úsporu energie.
Lidí na naší planetě přibývá a skoro úměrně tomu roste
jejich energetická spotřeba. Na rozdíl od lidstva ovšem
klasické zdroje energie bohužel nemají schopnost repro-
dukce. Zásoby ropy, zemního plynu nejsou bezedné a ani
ložiska uhlí nejsou nevyčerpatelná. To levné dokonce už
u nás dochází. Důvěra v budoucnost atomových elektrá-
ren je po katastrofě v japonské Fukušimě značně otřesena.
V každém případě rostoucí výroba energie z uhlíku nebo
z jádra s sebou nese také ekologická a bezpečnostní rizika.
Jsou to spojité nádoby. Čím víc vyrobíme joulů, tím více
prostředků a sil musíme vynaložit na eliminaci a sanaci
nežádoucích vedlejších účinků produkce energie. Vedle
toho také ještě existují geopolitická nebezpečenství,
jako je nedostatek energetických zdrojů v Evropě. Tedy
závislost tohoto kontinentu na zdrojích, kterými disponují
jiné oblasti světa s poněkud odlišnými ústavními pořádky.
Alternativní zdroje energie, ať je vítr, slunce nebo voda,
sice bezprostředně neohrožují naše zdraví, ale pro větrné
farmy, fotovoltaické lány nebo rozlehlé přehradní nádrže
zase nemáme nekonečně místa. Podobně to platí pro
biopaliva. Množství využitelného odpadu je nepřímo
úměrné vzdálenosti. Rostlinné oleje nebo líh rozhodně
nelze zpracovat bez energie. Když někdo řekl, že ener-
gie je krev naší civilizace, není daleko od  pravdy. Kvůli
energetickým zdrojům tekla a teče skutečná krev. Proto
je rozumné energií šetřit. Evropský parlament a Rada pro
energetickou náročnost budov vydaly tudíž směrnici,
podle které by do roku 2020 měly být realizovány pouze
stavby, jejichž potřeba energie se blíží nule. Samozřejmě
je to otázka především takzvaného nízkoenergetického
stavění, tedy stavebních materiálů a technologií. Což je
mimochodem téma 22. ročníku mezinárodního veletrhu
FOR ARCH 2011. Ovšem, když dům stojí, je třeba se nastě-
hovat a přijdou na řadu i elektrospotřebiče či vytápění.
Hrozba energetické krize tlačí výrobce ke  společenské
odpovědnosti a hledání nízkoenergetických řešení do-
mácností. Na trhu se objevují stále dokonalejší tepelné
systémy vytápění a  ohřevu vody, žárovky, kuchyňské
spotřebiče, centrální vysavače nebo spotřební elekt-
ronika. Dokonalejší hlavně z hlediska menšího odběru
energie. Nakupovat nové věci tedy nemusí být jen projev
konzumu, ale také rozumu.
Autorská práva vykonává vydavatel. Publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoli způsobem v  českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu
vydavatele je zakázáno. Publikace obsahuje ilustrační obrázky a  fotografe Dreamstime, Stock.XCHNG a isifa/Lidové noviny/Jindrich Mynarik. Tyto obrázky jsou použity v  souladu s  licencí.
Časopis využívá informační banky ČTK.
Šéfredaktor: Kateřina Urbanová (ku@svetprumyslu.cz)
Vedoucí i nzer tní ho a marketi ngového odděl ení :
Marek Rottenborn (mr@svetprumyslu.cz)
I nzer tní odděl ení : Zuzana Dosoudilová, Jiří Štolc, Ilona Šimarová,
Josef Beran, Jiří Dohnal, Veronika Maitnerová, Vladislava Tatarová,
Jan Kahánek
Marketi ngové odděl ení : Andrea Hetmánková, Ing. Monika Keňová,
Ing. Barbora Světlíková, Ing. Jana Vojtková, Lucie Koňariková
Předseda redakční rady: Mgr. Lukáš Ševčík (ls@svetprumyslu.cz)
Redakce: PhDr. Romana Moares (redakce@svetprumyslu.cz)
Externí publ i ci sté: Barbora Šancová, Adam Hodman, Ing. Ivan Jemelka,
Dana D. Daňková
Jazyková úprava: Hana Roubalová
Pří prava i nzer tní ch podkl adů: Martin Straka, Elveko CZ s.r.o., Mgr. Hana Uhráková,
Ing. Zdeněk Březina
Grafi cká úprava, sazba, předti sková pří prava a ti sk:
Smart Connections, s. r. o. (grafka@svetprumyslu.cz), H.R.G. spol. s.r.o.
Adresa vydavatel ství :
Smart Connections, s. r. o., Radniční 231/4, 787 01 Šumperk, IČ: 27854647
Cena j ednotl i vého výti sku: 89 Kč | 3,2 €
Předpl atné: informace podává a objednávky přijímá SEND Předplatné, spol. s r. o.,
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice | www.send.cz
Regi strační čí sl o: MK ČR E 18823
I SSN: 1804-3925
Uzávěrka čí sl a ke dni : 12. 8. 2011
Čí sl o vydání : VI-1/2011
Svět Průmyslu je průmyslový magazín vycházející na území ČR každé dva měsíce a je publikací vydavatelství Smart Connections, s. r. o., provozovatele
informačního serveru www.svetprumyslu.cz.
Nakupovat není jen
konzum,ale i  rozum
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 4 VI/2011
obsah
/ společnosti a jejich rozvoj
ŠKODA POWER | Doosan Company dobývá svět ........................................................................ 20
ŠKODA JS a.s. | Rozvíjejí jadernou energetiku .......................................................................... 32
Jaderná elektrárna Temelín | Spolehlivý zdroj energie
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. | Investice do  nových technologií................................................ 46
Plzeňská energetika a.s. | Energie z  Plzně............................................................................ 50
ČEZ Teplárenská, a.s. | Poskytují ekologické teplo ................................................................ 56
Vodovody a kanalizace HK, a. s. | Chtějí být municipální a  regionální ............................ 60
I & C Energo a.s. | Systémy pro sektor energetiky .................................................................... 64
ABB s.r.o. | Dlouhodobě významný hráč na  českém trhu ............................................................. 70
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. | Krize nás naučila mnohé ............................... 74
HOCHTIEF CZ a. s. | Společně stavíme budoucnost ................................................................. 78
IMOS group s.r.o. | Stavět kvalitně, levněji a  ekologicky ........................................................ 84
M – SILNICE a.s. | Čeká nás doba úspor ..................................................................................... 88
Slovenská správa ciest | Rekonštrukcia ciest a  mostov ........................................................ 90
RD Rýmařov s.r.o. | Ze dřeva se staví rychle a  přesně .............................................................. 96
ATRIUM, s. r. o. | Montované dřevostavby pro každého .......................................................... 104
Tereos TTD, a.s. | Největší český cukrovar letos oslaví 180 let od  svého založení .................. 108
HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. | Cihlářská produkce s  bohatou tradicí ...................... 112
HOKR, spol. s r.o. | Když levá ví, co dělá pravá... ................................................................... 116
SAFINA, a.s. | Místo, kde se vyrábějí poklady ........................................................................... 118
CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. | Carborundum je synonymem pro broušení ................ 122
AHOLD Czech Republic, a. s. | Pohodlný nákup pro každého ........................................... 124
STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. | Nejnáročnější na  výrobu je Fernet Stock .............................. 128
Moravskoslezské cukrovary, a.s. | Výrobce tradičního českého cukru ............................ 130
/ editorial
Nakupovat není jen konzum, ale i  rozum ........................................................................................ 3
eu / ozvěny z Bruselu
JAK ZAJISTIT LEPŠÍ ENERGETICKOU ÚČINNOST? ......................................................................6
/ zaměřeno na
Energetika a suroviny
Stavebnictví ............................................................................................................................... 10
/ speciál
Generální ředitel Applu Steve Jobs odstoupil z  funkce
Steve Jobs: vizionář, který změnil svět počítačových technologií ............................................... 13
Úspěch firmy Apple se dosud zdál být nemyslitelný bez Steva Jobse ........................................... 14
LinkedIn: Jobs je Michelangelem digitálního věku ....................................................................... 15
/ reportáž
22. mezinárodní veletrh nízkoenergetického stavění FOR ARCH 2011 ....................... 16
/ svět se mění ............................................................................................. 134
Před 20 lety byla zpřístupněna první webová stránka / Před 20 lety se narodil otevřený
operační systém Linux / Zakladatel Wikipedie Jimmy Wales slaví 45. narozeniny / Před pěti lety
zbankrotovala ruská ropná společnost Jukos
/ rozhovor ...................................................................................................... 136
Mgr.  Petr Hájek – „Snažím se jít rychle k  podstatě věci“
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 5 VI/2011
Plynovod Nord Stream, který do Ně-
mecka přivede ruský zemní plyn
po dně Baltského moře, byl propo-
jen s německým plynovodem Opal.
Ten končí na západní české hranici
a naváže na budovaný plynovod Ga-
zela protínající západní Čechy, který
bude v budoucnu zásobovat i Česko.
Energetika a  suroviny
Plynovody Nord Stream a Opal se propojily,
přivedou plyn i do ČR
str.7
Zakladatel amerického technolo-
gického gigantu Apple Steve Jobs
(56) odstoupil z funkce generálního
ředitele podniku. Nahradí ho pro-
vozní ředitel Tim Cook. Jobs se již
delší dobu potýká se zdravotními
potížemi. Jeho rezignace podle
agentury Reuters vyvolala obavy,
že se tyto potíže zhoršily.
Generální ředitel Applu Steve Jobs
odstoupil z funkce
str.12
Jaderná elektrárna Temelín je elek-
trárna s  největším instalovaným
výkonem v  Česku. Významným
podílem přispěla ke snížení ekolo-
gické zátěže plynoucí z  uhelných
elektráren a v budoucnu její úloha
s největší pravděpodobností nabude
ještě většího významu.
Jaderná elektrárna Temelín
Spolehlivý zdroj energie
str.34
Mgr. Petr Hájek pracuje pro Energe-
tický a průmyslový holding (EPH),
a.s., na  pozici Senior Project Ma-
nager. Díky této pozici v  EPH byl
zodpovědný za  nákup a  později
i  řízení SOR Libchavy spol. s  r.o.,
kde působí ve funkci jednatele a ře-
ditele pro strategii téměř šest let.
Mgr. Petr Hájek
„Snažím se jít rychle k podstatě věci”
str.136
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 6 VI/2011
Ozvěny z  Bruselu
eu
Jak zajistit lepší
energetickou
účinnost?
Regulací?
Plány na zvyšování
energetické účinnosti
Na jarní Evropské radě v březnu 2007 se
členské státy dohodly na  20% zvýšení
energetické účinnosti a stanovily si cíle „20
– 20 – 20“. Mělo by dojít ke snížení emisí
skleníkových plynů o  20 %, zvýšení po-
dílu obnovitelných zdrojů energie o 20 %
a snížení spotřeby energie o 20 %, to vše,
jak jinak, do  roku 2020. Tento závazek
potvrdila i  jarní Evropská rada v  březnu
2011 a přijala také nový plán energetické
účinnosti.
V návaznosti na to představila Evropská
komise 22. června 2011 návrh směrnice
o energetické účinnosti. Prospět by měla
zvláště spotřebitelům, kteří na  základě
lepších informací budou moci lépe kon-
trolovat spotřebu domácnosti a  mít své
účty pod kontrolou. Prospěch najdou
i  orgány veřejné správy, které budou
moci snížit výdaje na  spotřebu energie
užíváním energeticky účinnějších bu-
dov, výrobků a služeb. Směrnice by měla
mít pozitivní dopady i  na  ekonomiku
EU, která se bude moci více spolehnout
na energetické dodávky a ve které dojde
k  růstu díky tvorbě nových pracovních
míst (především v  oboru rekonstrukcí
budov). Navrhovaná úprava by měla dále
prospět životnímu prostředí díky snížení
emisí skleníkových plynů.
Zní to dobře, ale jaká
je realita?
Samotný návrh směrnice obsahuje ze-
jména zavedení systému úspor energie
ve všech členských státech. Díky zavedení
opatření ke zvýšení energetické účinnosti
například u koncových spotřebitelů ener-
gie mají distributoři energie nebo malo-
obchodní prodejci energie uspořit 1,5 %
objemu prodané energie. Směrnice dále
navrhuje povinnost instalace kogenerač-
ních jednotek u nových i stávajících zdrojů
elektrické energie, povinné zavedení tzv.
chytrých měřičů či povinnost energetic-
kých auditů a  tzv. povinných národních
schémat úspor. V  průmyslovém sektoru
Komise navrhuje provádět audit spotřeby
energie pro velké podniky. Tento návrh
slučuje stávající směrnice o kombinované
výrobě tepla a elektřiny a o energetických
službách.
Toto jsou z  pohledu českého průmyslu
zveličená ekonomická a  nesystémová
řešení. Povinnost prodejců a distributorů
snižovat spotřebu koncových zákazníků
o 1,5 % ročně by vedla ke zvýšení trans-
akčních nákladů a byrokracie. Tyto náklady
by se promítly do cen energií a vedlo by
to k jednoznačnému zvýšení cen. Povinná
kogenerace u nových tepelných elektrá-
ren s požadavkem na renovaci stávajících
bloků a nutností umístění pouze v lokalitě,
kde existuje poptávka po  teple, vyvolá
tlak na  tržní přístup a  jedná se vlastně
o nepřímou regulaci volného trhu, zabrá-
nilo by se totiž výstavbě nejúčinnějšího
zařízení pro danou lokalitu. Na podporu
účinné kogenerace navíc již dnes existují
nástroje, které by bylo třeba vhodněji
posílit. Energetické úspory jsou naprosto
nezbytné, ale prezentované návrhy snižují
konkurenceschopnost evropských frem.
Jak uvádí Jan Rafaj, viceprezident Svazu
průmyslu a  dopravy ČR pro energetiku
a  oblast evropských regulací: „Návrh
směrnice o  energetické účinnosti musí
být upraven na  základě komplexního
posouzení reálných dopadů. Jinak dojde
kromě nadměrné regulace i  k  dalšímu
významnému fnančnímu zatížení čes-
kého průmyslu a snížení jeho konkuren-
ceschopnosti.“
Návrh také počítá s tím, že veřejné orgány
provedou každý rok nutnou renovaci ale-
spoň 3 % celkové plochy, sníží spotřebu
energie ve vlastních prostorách a zároveň
budou plnit povinnost pořizovat energe-
ticky účinné budovy, produkty a služby.
Tento princip zaměstnavatelé podporují.
Největší potenciál úspor je totiž právě
u  rezistenčních a  veřejných budov. Jan
Rafaj ale uvádí, že: „… další, dodatečná
a  do  důsledku nepromyšlená regulace
k  naplnění jednostranných ideových
a politických cílů Unie již bezprostředně
a  zásadním způsobem ohrozí konku-
renceschopnost českého i  evropského
průmyslu a  elektroenergetiky, neboť
mimo jiné přestavuje další tlak na  růst
cen elektrické energie.“ Zavedení tzv.
chytrých měřičů energií by vedlo k  ne-
ekonomickým vícenákladům. Povinné
pravidelné tříleté energetické audity by
výrazně narušily smysl jejich dobrovol-
ného využívání. Dobrovolné dohody
a kompenzace motivující frmy k použití
energeticky úspornějších technologií,
jež podle zaměstnavatelů představují
v tomto ohledu nástroje s výrazně vyšším
potenciálem a skýtají menší prostor pro
zbytečnou administrativu.
V roce 2014 by měla Komise provést zhod-
nocení a  popř. přistoupit ke  stanovení
povinných cílů energetické účinnosti
na vnitrostátní úrovni. Jan Rafaj k tomu
uvádí, že: „Český průmysl již nyní nese
hlavní břímě plnění evropských závazků
v  oblasti energetických úspor a  snižo-
vání emisí skleníkových plynů na národní
úrovni. Přijetí tohoto návrhu v dané po-
době by zásadním způsobem ohrozilo
jeho konkurenceschopnost“.
Jak se z toho poučit?
Český průmysl a Svaz průmyslu a dopravy
ČR bude apelovat na  Evropskou komisi
a na české zástupce v institucích EU, aby
současnou podobu návrhu nepodpořili.
Vyplývá z toho jediné – za krásnými slovy
preambule návrhu běžného evropského
předpisu se může skrývat velké nebez-
pečí. Někdy je ďábel skrytý v detailu, ně-
kdy dokonce v celé ideové koncepci. Je
tedy potřeba spojit síly, aby smysluplné
návrhy neomezovaly evropský průmysl
a  zbytečně nezvyšovaly ceny elektrické
energie pro koncové uživatele.
Michal Kadera, ředitel CEBRE
(podporováno CzechTrade)
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 7 VI/2011
Energetika a  suroviny
Plynovody Nord
Stream a Opal se
propojily, přivedou
plyn i do ČR
Plynovod Nord Stream, který do Německa
přivede ruský zemní plyn po  dně Balt-
ského moře, byl propojen s  německým
plynovodem Opal. Ten končí na západní
české hranici a naváže na budovaný ply-
novod Gazela protínající západní Čechy,
který bude v budoucnu zásobovat i Česko.
Česko by mohlo zásobování plynem přes
Gazelu výrazněji využít hlavně v případě
problémů na trase přes Ukrajinu.
Ve  čtvrtek 25. srpna byl dokončen po-
slední svár na potrubí v předávací stanici
v německém Lubminu poblíž Greifswaldu,
kde z Baltského moře ústí Nord Stream.
„Systém plynovodů je nyní připraven pro
fázi uvedení pro provozu,“ uvedl Georg
Nowack, šéf projektu Nord Stream za Ně-
mecko.
Stavbu plynovodu Opal dokončilo Ně-
mecko v červenci. Nyní prochází plynovod
testy a na počátku října by měl být uveden
do ostrého provozu.
Nord Stream bude po dně Baltu přivádět
do Německa plyn z ruských nalezišť mimo
tradiční tranzitní trasy přes postsovětské
republiky. To má zabránit možným problé-
mům se zásobováním plynem v Německu
i Česku, které byly v minulosti kvůli třeni-
cím mezi Ruskem a Ukrajinou postiženy
přerušením dodávek ruského plynu.
Opal byl na německo-české hranici napo-
jen na budovaný plynovod Gazela už loni.
Dokončení Gazely se chystá na příští rok
a poté bude primárně přepravovat plyn
přes české území do  jižního Německa.
Část suroviny ale bude zůstávat i v české
síti, na  kterou se napojí na  čtyřech mís-
tech. Česko navíc bude mít příjmy z tran-
zitních poplatků.
Gazela by měla být největším českým
vnitrostátním plynovodem. Právě kvůli
německé poptávce bude plynovod di-
menzovaný na zhruba 30 miliard metrů
krychlových ročně, což je třikrát víc, než
kolik spotřebuje celé Česko. Investorem
Gazely je společnost Net4Gas, která patří
do německého koncernu RWE.
K jezeru Medard se
vrátí bagry pro milion
tun uhlí
K napouštěnému rekreačnímu jezeru Me-
dard u  Svatavy na  Sokolovsku se znovu
vrátí těžební bagry. Sokolovská uhelná
totiž zjistila, že navršený svah nad bře-
hem není stabilní a mohl by začít ujíždět.
Uhelní společnost chce z  Medardu do-
datečně vytěžit asi 1,2 milionu tun uhlí.
Dolování potrvá asi tři roky a  začne, až
těžaři zařídí všechna potřebná povolení.
Těžba na Medardu skončila v roce 2001.
Kvůli bezpečnosti se ale těžařská frma
rozhodla snížit vršek stráně nad budoucím
jezerem. Rozryje už částečně zrekultivo-
vanou plochu o rozloze 11 hektarů, kde
po  terénních úpravách rostou zasazené
stromky.
„Při monitoringu svahu jsme narazili
na  rizikové místo. Nesplňuje vyhláškou
požadovaný koeficient bezpečnosti
dlouhodobé stability 1,5. Číslo vychází
o  něco nižší. Proto k  odtěžení horních
partií nad bývalým montážním místem
Josef přistoupíme,“ řekl technický ředitel
Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl.
Samotné napouštění jezera vodou z blízké
řeky Ohře není podle něho ohroženo a ne-
musí se přerušovat. Do břehové linie, kde
stroje vytvarovaly zátoku pro koupání,
ostrov a  poloostrov, těžba nezasáhne.
Pracující stroje u jezera, jehož napouštění
má skončit v roce 2012 nebo 2013, ale lidé
uvidí zdaleka.
Problém je, že od  Medardu už odvezli
veškerou svou techniku, koleje pro důlní
vlaky rozebrali. Těžit tedy nemohou kole-
sovými rypadly, ale už jen s pomocí bagrů.
Uhlí odsud odvezou těžká nákladní auta.
Pokud by frma těžila 600 000 tun uhlí
ročně, na silnici může podle hrubého od-
hadu technického ředitele vjet 50 až 60
náklaďáků denně.
Starostka Svatavy Kateřina Telínová vnímá
celou věc jako nutnost. „Pro nás to může
znamenat větší prachovou a  hlukovou
zátěž. Sokolovská uhelná slíbila, že sil-
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 8 VI/2011
Energetika a  suroviny
nici bude čistit a že se vynasnaží, aby se
těžba dotkla našich obyvatel co nejméně,“
poznamenala starostka Svatavy Kateřina
Telínová.
Díky obnovenému dolování může městys
z každé vytěžené tuny uhlí čekat přísun
peněz do rozpočtu. Ročně přes čtyři mi-
liony korun, přičemž rozpočet Svatavy je
nyní 18 milionů.
NWR snížila ve 2.
čtvrtletí zisk na 84
mil. eur, tržby rostly
Těžební společnost New World Resour-
ces (NWR), majitelka černouhelné frmy
OKD, snížila meziročně ve druhém čtvrt-
letí čistý zisk o 35 procent na 84 milionů
eur (zhruba dvě miliardy korun). Tržby
společnosti vzrostly o 15 procent na 455
milionů eur. Firma to dnes oznámila v tis-
kové zprávě. NWR pomohly vyšší ceny uhlí
a  poptávka středoevropských hutních
podniků.
„Výsledky za  první pololetí tohoto roku
vykazují výrazné meziroční zlepšení...,
což odráží silnou cenovou hladinu v glo-
bálním měřítku a robustní poptávku z od-
větví spotřebovávajících ocel v  regionu
střední Evropy,“ komentoval dosažené
výsledky předseda představenstva NWR
Mike Salamon.
Společnost podle Salamona vyplatí divi-
dendu ve výši zhruba 50 procent čistého
zisku za první pololetí.
Za první pololetí NWR vytěžila 5,832 mi-
lionu tun uhlí a prodeje uhlí činily 5,403
milionu tun. Pololetní produkce koksu
dosáhla 400 000 tun a  externí prodeje
koksu činily 321 000 tun.
Produkce uhlí v první polovině roku 2011
byla podle očekávání o  sedm procent
vyšší než ve stejném období roku 2010,
externí prodeje uhlí byly meziročně o de-
set procent vyšší, a to v důsledku vyšších
objemů prodeje energetického uhlí.
Za celé první pololetí zvýšila společnost
NWR tržby o 17 procent na 840 milionů
eur. Zisk během prvního pololetí klesl
o čtvrtinu na 87 milionů eur.
„Nadále předpokládáme, že vyrobíme 11
milionů tun uhlí za celý rok 2011 a pro-
dáme 10,3 milionu tun uhlí,“ řekl fnanční
ředitel NWR Marek Jelínek. Finanční vý-
sledky pro rok 2011 budou podle Jelínka
záviset na cenách uhlí a koksu ve čtvrtém
čtvrtletí.
Za  celý letošní rok plánuje NWR inves-
tovat 200 až 250 milionů eur. Investice
půjdou hlavně do zvýšení podílu kokso-
vatelného uhlí na celkové skladbě těžby.
Další prostředky frma vynaloží na  ote-
vření polského dolu Debiensko a údržbu
stávajících projektů.
„Růst tržeb byl podržen hlavně vysokými
cenami uhlí. Objemy těžby a prodeje se
vracejí k normálu po vyšších číslech trochu
výjimečného loňského roku, což je patrné
hlavně v  segmentu koksu. Společnost
dosáhla proti našim očekáváním vyšších
marží díky kontrole nákladů a  zlepšila
tak vývoj z  prvního čtvrtletí,“ vyjádřil se
k  výsledkům analytik BH Securities Petr
Hlinomaz.
Společnost je nicméně opatrná, pokud jde
o krátkodobý výhled. „S ohledem na sou-
časný neklid na trzích a nejisté makroe-
konomické prostředí, zejména v Evropě,
jsme ve  svých krátkodobých výhledech
přesto opatrní. Ačkoliv jsme doposud
nezaznamenali žádné konkrétní známky
zpomalení na  našem regionálním trhu,
máme za to, že existuje riziko krátkodobé
volatility cen a nestálosti objemů prodeje
v roce 2012,“ poznamenal Salamon.
Negativní vliv by podle analytiků mohlo
mít rozhodnutí NWR upustit od  pláno-
vaného těžebního mixu koksovatelného
a  energetického uhlí v  poměru 50 : 50.
Produktový mix pro rok 2011 tak bude
tvořit 52 procent energetického uhlí, čtyři
procenta prachového uhlí a  44 procent
koksovatelného uhlí. Podle Jelínka to sou-
visí s červencovými úmrtími dvou horníků
v dole na Karvinsku. Podíl koksovatelného
uhlí chce frma zvýšit v příštím roce.
NWR je přední těžební frmou ve střední
Evropě a jednou z největších průmyslo-
vých skupin v Česku. Klíčový majetek NWR
představuje společnost OKD, která provo-
zuje na Ostravsku a Karvinsku pět dolů.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 9 VI/2011
V Dukovanech bude
stát atomový blok
78 dní kvůli výměně
zařízení
V  Jaderné elektrárně Dukovany se o  ví-
kendu 27. a 28. 8. 2011 zastavil jeden ze
čtyř reaktorů. Podle plánu bude mimo
provoz 78 dní. Jedná se o  mimořádně
dlouhou odstávku, protože bude spo-
jena s  rozsáhlou výměnou technických
zařízení. Výkon bloku se tím zvýší z  do-
savadních 460 megawattů (MW) na 500
MW, řekl mluvčí elektrárny Petr Spilka.
Ve  vyšším výkonu 500 MW už funguje
polovina elektrárny. Všechny dukovanské
bloky budou výkonnější v příštím roce.
Odstávka se teď bude týkat bloku číslo
jedna. Kromě obvyklé výměny části ja-
derného paliva a revize zařízení se budou
provádět další práce, které umožní zvýšení
výkonu. Mezi ně patří i výměna dvou sta-
torů generátoru, z nichž každý váží přes
200 tun. Koncem září se v Dukovanech za-
staví také blok číslo dvě, elektrický proud
nebude vyrábět 24 dní. Oba bloky budou
současně stát proto, aby mohla být pro-
vedena rekonstrukce zařízení, která jsou
pro ně společná, vysvětlil mluvčí.
U  prvního dukovanského bloku stoupl
výkon na 500 MW předloni, druhý blok je
výkonnější od letošního ledna. U posled-
ního ze čtyř bloků budou provedeny po-
třebné technické úpravy v první polovině
příštího roku. Pak bude mít celá elektrárna
místo původních 1 760 MW instalován
výkon 2 000 MW, jaký má mladší Teme-
lín. Z Dukovan by tak mělo ročně do sítě
plynout 16 terawatthodin (TWh) elektřiny;
nyní se roční produkce proudu pohybuje
kolem 14 TWh.
Dukovany jsou v provozu přes čtvrt století.
Atomové bloky měly původně instalován
výkon 440 MW. Jejich výkonnost se zvy-
šuje od roku 2005. Díky obměně zařízení
se nejprve postupně u  každého bloku
dostala na zhruba 460 MW. Teď se provádí
další etapa modernizace.
Dukovanská elektrárna byla i loni největ-
ším domácím zdrojem elektřiny. Do sítě
dodala 14,176 TWh proudu, zatímco
mladší atomová elektrárna v jihočeském
Temelíně vyprodukovala 13,82 TWh.
V tomto roce mají Dukovany v plánu vý-
robu 14,322 TWh elektřiny.
UNIS dokončil
práce na jednotce
zpracování ropy
v ruském Usinsku
Brněnský UNIS, a.s. dokončil práce na jed-
notce zpracování ropy v ruském Usinsku.
Pro frmu to byla jedna z největších zaká-
zek posledních let. Cena projektu přesáhla
50 milionů eur (asi 1,2 miliardy korun),
řekl obchodní ředitel Unisu Luboš Glozar.
Unis na  projektu pracoval více než tři
roky. Důvodem jsou těžké klimatické pod-
mínky. Usinsk leží v ruské republice Komi
asi 20 kilometrů od severního polárního
kruhu. Minimální teploty dosahují minus
55 stupňů Celsia.
„Přestože naše společnost úspěšně reali-
zovala celou řadu zakázek, ať již na teri-
toriu bývalého SSSR nebo zemí středního
východu, patří tento projekt vzhledem
ke  klimatickým podmínkám k  nejsloži-
tějším. Pro doprovodný ohřev techno-
logických potrubí byl například použit
speciální kombinovaný systém páry a tep-
lonositele na bázi glykolu,“ uvedl Glozar.
Výsledná kapacita jednotky zpracování
ropy činí jeden milion tun za rok. Unis pro
ruského partnera OOO Jenisej zpracovával
část projektu a  dodávek, dále montáž
a uvedení jednotky do provozu.
Hlavní činností Unisu je dodávka in-
vestičních celků v  oblasti petrochemie
a rafnace ropy. Dále se společnost, která
vznikla v roce 1990, specializuje na řízení
technologických procesů. Mezi klíčová te-
ritoria, kde se daří prosadit v mezinárodní
konkurenci, patří především státy býva-
lého Sovětského svazu a země Středního
východu, kde je frma aktivní především
na teritoriu Iráku.
Nedávno frma získala více než dvoumi-
liardový kontrakt v  Bělorusku. Za  84,5
milionů eur (2,060 miliardy korun) tam
pro místní podnik OAO Naftan ve Vitebské
oblasti zrekonstruuje jednotku prvotního
zpracování ropy.
Asociace
obnovitelných zdrojů
chtějí větší podporu
výroby tepla
Představitelé asociací obnovitelných
zdrojů požádali poslance, aby stát pod-
poroval výrobu tepla na  úkor elektřiny,
úspora by podle nich mohla dosáhnout
1,5 miliardy korun. Píše to dnešní vydání
deníku E15. Tato podpora by navíc měla
pomoci teplárenství, které bude muset če-
lit zdražování surovin a investicím do roz-
vodů tepla. Finance na podporu výroby
tepla chtějí asociace získat zavedením
příspěvku k ceně elektřiny.
Poslanci budou nový zákon o  podpo-
rovaných zdrojích energie projednávat
v příštích týdnech.
„Úspora by mohla dosáhnout 1,5 miliardy
korun,“ řekl deníku E15 předseda Českého
sdružení pro biomasu Jan Habart. Ve spo-
lečném prohlášení asociací se také uvádí,
že se sníží dopad podpory obnovitelných
zdrojů do cen elektřiny.
Nový návrh se týká především výroby
tepla z biomasy, ale prospěšný by mohl
být také například pro geotermální ener-
gii. Úspory bude možné dosáhnout díky
efektivnějšímu využívání biomasy beze
ztrát, které nastávají při kondenzační vý-
robě elektřiny.
Finance na  podporu výroby tepla chtějí
asociace získat zavedením příspěvku
k  ceně elektřiny, jejíž součástí je právě
složka na podporu obnovitelných zdrojů.
„Příspěvek by činil 22 haléřů na  jednu
kilowatthodinu,“ upřesnil Habart. Podle
něj by se však zároveň ušetřilo na podpoře
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů,
takže dopad na spotřebitele elektřiny by
měl být pozitivní. Asociace se odvolá-
vají na  výpočty konzultační společnosti
SEVEn.
Ředitel Centra pro výzkum energetického
využití litosféry (geotermální energie)
Martin Kloz uvedl, že promítnutí podpory
tepla do cen elektřiny je vhodnější cestou,
než by byla snaha o stanovování výkup-
ních cen tepla. Ta by mohla vyvolávat
obavy z jeho zdražování.
Společná iniciativa zahrnuje asociace fo-
tovoltaiky, větrných elektráren, biomasy,
geotermální energie a vodních elektráren.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 10 VI/2011
Stavebnictví
Oprava mostu na D1
u Velkého Meziříčí
přinese dopravní
problémy
Řidiče čekají na dálnici D1 od září kolony.
Od 10. září začne oprava mostu u Velkého
Meziříčí. Doprava bude v obou směrech
na  dva měsíce svedena do  pravé polo-
viny mostu. Dopravní policisté se obávají
značných komplikací nejen na  D1, ale
i  na  souběžných trasách, sdělila krajská
policejní mluvčí Dana Čírtková.
Během uzavírky by mělo být využito sys-
tému dva plus jeden jízdní pruh. Provoz
bude na D1 organizován tak, že od stře-
dečního odpoledne do  nedělního po-
ledne budou na  pravé polovině mostu
postaveny dva pruhy ve  směru na  Brno
a jeden ve směru na Prahu a ve zbývající
části týdne to bude opačně, tedy dva
pruhy ve směru na Prahu a jeden na Brno.
I přes nesouhlasné stanovisko dopravních
policistů z Vysočiny nepřipravilo Ředitel-
ství silnic a dálnic podle Čírtkové žádnou
nadregionální objízdnou trasu. „Veškerý
provoz tedy bude koncentrován na jedné
polovině dálnice D1,“ dodala mluvčí.
I  když policisté budou v  místě téměř
nepřetržitě dohlížet na  bezpečnost
a  plynulost provozu, nedokážou podle
mluvčí zabránit snížení plynulosti prů-
jezdu a  v  případě dopravní nehody ani
úplnému zastavení, uvedl Oldřich Novák
z  odboru služby dopravní policie Kraje
Vysočina.
Řidiči podle něj musí u Velkého Meziříčí
počítat s kolonami. Ti, kteří se budou chtít
zdržení v koloně vyhnout, budou hledat
nějaké náhradní řešení. Podle Nováka
řidiči zvolí z  jejich pohledu nejjedno-
dušší řešení – na nejbližším exitu sjedou
na  souběžnou komunikaci, jíž je silnice
II/602. Tuto krajskou komunikaci pak při
průjezdu Velkým Meziříčím podle Nováka
totálně zablokují. „Pokud taková situace
nastane a  provoz se zablokuje, budou
policisté kamiony odstavovat na  dálnici
a neumožní jim sjezd na vedlejší komu-
nikace,“ varuje řidiče kamionů Novák.
Plzeň ukáže
středověké předměstí
na místě stavby
nového divadla
Pozůstatky středověkého předměstí
a další nálezy si bude moci prohlédnout
veřejnost v sobotu 3. září při takzvaném
Dni otevřených sond. Město a  Západo-
český institut pro ochranu a dokumentaci
památek připravily prohlídku lokality, kde
byl od  dubna prováděn archeologický
průzkum a  kde má být do  roku 2014
postavena nová budova divadla, řekla
mluvčí radnice Zdeňka Kubalová. Jde
o výjimečnou akci, kterou dosud radnice
neorganizovala.
Skupina 20 odborníků zkoumala plochu
bývalého Říšského předměstí, které bylo
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 11 VI/2011
založeno současně se vznikem města,
tedy na  konci 13. století. „Nejdůležitější
jsou nálezy z  období vrcholného stře-
dověku a  raného novověku. Jsou velmi
vzácné, i když špatně dochované. Objevili
jsme stopy po středověké kamenné a dře-
věné zástavbě zaniklé požárem a  také
studny,“ uvedla archeoložka Kateřina Po-
stránecká. Unikátem je část dřevěného
vodovodu; podobný byl objeven na ná-
městí Republiky.
Největší množství nálezů pochází z  ob-
dobí novověku. K  nejzajímavějším patří
zbytky obvodového zdiva hospodářského
dvora, stodoly a zdi lihovaru. „Pro Plzeňany
je to jedinečná šance. Některé nálezy se
sice vyzvednou, ale část přikryje stavba
nové budovy divadla, s jejímž zahájením
počítáme v první polovině příštího roku,“
uvedl náměstek primátora Petr Rund.
Prohlídky s  odborným výkladem ar-
cheologů budou od  10:00 do  17:00
v  půlhodinovém intervalu. Vstup bude
z  parkoviště u  kulturního domu Peklo.
„Prohlídka potrvá 30 minut a je symbo-
licky zpoplatněna,“ řekla Postránecká.
Dospělí zaplatí 20 korun. Zájemci se musí
objednat na telefonu 378 032 553 nebo
osobně v infocentru města Plzně.
Nové divadlo v  Plzni má stát téměř mi-
liardu korun. Město ale předpokládá, že
díky konkurenci stavebníků v krizi uspoří
20 procent ceny. Nová budova bude mít
sál pro 500 diváků a studiovou scénu pro
150 lidí. Poslouží činohře, muzikálu, baletu
i  opeře. V  objektu bude restaurace, ka-
várna, prostor pro výstavy a knihkupectví.
C&W: Realitní
investice v Česku
se letos zvýší až
čtyřnásobně
Investice do podnikatelských nemovitostí
v Česku budou letos pravděpodobně až
čtyřikrát vyšší než v roce 2010. Tehdy in-
vestoři v  Česku za  kancelářské budovy,
obchodní centra a skladové areály utratili
kolem 480 milionů eur, tedy asi 12 miliard
korun, oznámila realitní poradenská spo-
lečnost Cushman & Wakefeld.
„Očekáváme, že výsledky za celý rok 2011
budou přibližně čtyřikrát vyšší než loni,
protože zahraniční investoři jsou si vě-
domi dobrých podmínek pro investování
v České republice,“ uvedl vedoucí inves-
tičního oddělení společnosti Cushman &
Wakefeld v České republice a na Sloven-
sku James Chapman.
Motorem růstu realitních investic jsou
letos v Česku zatím zahraniční investoři,
kteří se podíleli na 90 procentech všech
obchodů. „Očekáváme však, že domácí
investice se ve  druhém pololetí zvýší
a do konce roku dosáhnou celkem zhruba
35 procent objemu,“ poznamenal analytik
z Cushman & Wakefeld. Loni tuzemským
realitním investicím dominovala domácí
skupina CPI miliardáře Radovana Vítka.
Letošní druhé čtvrtletí se pro trh s komerč-
ními budovami nesl ve znamení poklesu,
a to jak v Česku, tak v celé Evropě. Na kon-
tinentu investiční aktivita zpomalila o 11,5
procenta na  26,2 miliardy eur, tedy asi
na 640 miliard korun.
„V  České republice byl objem za  druhé
čtvrtletí oproti očekáváním nižší, protože
transakce trvaly déle, než se předpoklá-
dalo. Schvalovací procesy u  investorů
a fnancujících bank jsou o poznání po-
malejší než v předchozích letech,“ sdělil
Chapman.
Za celé pololetí nicméně investoři nakou-
pili v  Česku podnikatelské nemovitosti
za 890 milionů eur (kolem 22 miliard Kč),
což je víc než za celý loňský rok.
Speciál
Zakladatel amerického technologického gigantu Apple Steve Jobs (56) odstoupil z funkce generálního ředitele podniku. Nahradí ho provozní ředitel
Tim Cook. Jobs se již delší dobu potýká se zdravotnímu potížemi. Jeho rezignace podle agentury Reuters vyvolala obavy, že se tyto potíže zhoršily.
Jobs uvedl, že již není schopen vykonávat povinnosti generálního ředitele. Ve společnosti Apple však bude i nadále působit, protože byl jmenován
předsedou správní rady.
Jobs je považován za srdce i duši společnosti Apple, která se tento měsíc na krátkou dobu stala podle tržní hodnoty největším podnikem ve Spojených
státech. Apple v posledních letech slaví úspěchy zejména s mobilními telefony iPhone a tablety iPad.
„Stevovy mimořádné vize a vůdčí schopnosti zachránily Apple a přivedly ho na pozici nejinovativnější a nejhodnotnější technologické společnosti
světa,“ uvedl člen rady Applu Art Levinson. Dodal, že Jobs bude frmě nadále poskytovat „své unikátní náhledy, kreativitu a inspiraci“.
Také podle českého počítačového odborníka Kamila Pittnera odchod Jobse nebude mít na fungování frmy alespoň v krátkodobém horizontu žádný
vliv. „Apple má produktové mapy na dva až čtyři roky dopředu. Dnes je frma také v jiné pozici než kdykoliv v minulosti. Vyrábí ve velkém a levněji
a globální nabídce masovému trhu společnost přizpůsobila i svou obchodní a marketingovou strategii,“ uvedl. V dlouhodobějším horizontu by frma
mohla mít problém s úspěšným vstupem do nových segmentů, jaký v minulosti pod vedením vizionářského Jobse představoval například iPod, iPhone
či iPad. Cena akcií společnosti bez Jobse v čele bude podle Pittnera více kopírovat vývoj na trhu, než tomu bylo dosud.
Akcie Applu po zprávě o rezignaci dnes oslabily až o sedm procent. Podle analytiků však nebyla Jobsova rezignace neočekávaná a na každodenní provoz
podniku bude mít pouze malý vliv. „Spotřebitelé nekupují výrobky Applu, protože jsou od Steva Jobse. Kupují je, protože splňují jejich požadavky,“
upozornil podle internetového serveru BBC analytik Michael Gartenberg ze společnosti Gartner.
Jobs se v uplynulých letech vypořádal se vzácnou formou rakoviny slinivky břišní. Letos v lednu však z blíže nespecifkovaných důvodů odešel na další
zdravotní dovolenou. Od té doby jeho povinnosti zastává Cook. Počátkem března se Jobs objevil na tiskové konferenci k uvedení počítačového tabletu
iPad 2 na trh. Později se zúčastnil setkání představitelů technologického sektoru s americkým prezidentem Barackem Obamou.
Apple uvedl, že Jobs předal správní radě svou rezignaci ve středu a doporučil na své místo Cooka. „Investoři jsou s Timem Cookem velmi spokojeni,“
uvedla analytička Shannon Crossová ze společnosti Cross Research. „Tim při zastupování generálního ředitele ukázal, že Apple může nadále podávat
mimořádně dobré výkony,“ dodala.
Jobs ve  své rezignaci neuvedl žádné podrobnosti o  svém zdravotním stavu. „Vždy jsem říkal, že pokud přijde den, kdy již nebudu schopen plnit
povinnosti a očekávání jako šéf Applu, oznámím to jako první. Ten den bohužel nadešel,“ napsal Jobs správní radě. „Věřím, že Apple má nejzářivější
a nejinovativnější dny před sebou. Těším se, že budu ve své nové roli sledovat jeho úspěch a přispívat k němu,“ dodal.
Jobs předtím léta bojoval s rakovinou slinivky a s dalšími zdravotními potížemi. Ve svém posledním prohlášení o svém zdravotním stavu nezveřejnil
žádné nové podrobnosti. V daném případě jde o neuroendokrinní nádor vycházející z buněk pankreatických ostrůvků.
Jobs se údajně v roce 2009 podrobil transplantaci jater s cílem zastavit šíření tumoru. Doktor Simon Lo, ředitel oddělení pro pankreatické a biliární
choroby nemocnice Cedars-Sinai v Los Angeles, řekl, že nejpravděpodobnější vážnou komplikací po transplantaci mohlo být další šíření rakoviny.
Lo Jobse neléčil.
Generální ředitel Applu Steve Jobs odstoupil z funkce
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 13 VI/2011
Steve Jobs: vizionář, který změnil svět počítačových technologií
Vizionář, který změnil svět, největší génius počítačové éry, technologický
guru – tak bývá označován americký podnikatel Steven Jobs. Šesta-
padesátiletý spoluzakladatel a  do  dneška výkonný ředitel společnosti
Apple byl mužem mnoha tváří. Jeho mocnou zbraní byla předvídavost,
rád prosazoval vlastní pravidla. Především ale určoval trendy ve vývoji
počítačového průmyslu a nevzhledné přístroje povýšil na stylové doplňky,
bez kterých se neobejde žádný vyznavač moderního života.
„Lidé často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete,“ prohlásil kdysi. Bez
Jobse by byl svět elektronických produktů nudnější, ať už jde o poslední
verzi počítače Apple, mp3 přehrávač iPod nebo tablet iPad. Vždycky dbal
na to, aby měly produkty Apple předstih před konkurencí, lahodily oku
uživatele a daly se jednoduše ovládat.
Pod jeho vedením se Apple stal loni největší technologickou společností
podle tržní kapitalizace (330 miliard dolarů) a třetí nejdražší obchodní
značkou světa po Google a IBM.
Firmu s vykousnutým jablkem v logu založil Jobs v roce 1976 se svým
přítelem Stevem Wozniakem se záměrem postavit osobní počítač do-
stupný všem. O  rok později se na  trh dostal počítač Apple II, který
zanedlouho udělal z desítek zaměstnanců frmy díky zaměstnaneckým
akciím milionáře.
Přerod garážové frmy v instituci se stamilionovými obraty ale vizionáři
Jobsovi příliš nesedl, v rámci frmy proto založil divizi Macintosh. Ta v roce
1984 představila stejnojmenný počítač, nad nímž počítačoví experti krou-
tili hlavami. Místo složitých příkazů se totiž ovládal pomocí myši a menu.
Ačkoli tím Jobs přiblížil počítače o další krok k širšímu využití a nápad, spo-
čívající v grafckém uživatelském rozhraní, je v současnosti uplatňovanou
normou, jeho Macintosh velký komerční úspěch neměl, především kvůli
nedostatku softwaru. Třenice kolem nepovedeného projektu vedly k tomu,
že Jobs byl vrcholovým managementem v květnu 1985 z Apple vyhozen.
Vizi dokonalého počítače se pak pokoušel naplnit v  nepříliš úspěšné
společnosti NeXT. Daleko větší úspěch zaznamenal se studiem Pixar,
které koupil za  deset milionů dolarů od  George Lucase a  jehož hity,
jako například Úžasňákovi a Hledá se Nemo, mu vydělaly pěknou řádku
dolarů. V lednu 2006 prodal studio flmovému konglomerátu Walt Disney
Co. za 7,4 miliardy dolarů a na oplátku získal kolem sedmi procent akcií
Disneyho a místo v představenstvu společnosti.
Zpátky ke  kormidlu skomírajícího Apple byl Jobs povolán v  roce 1997
za  symbolický plat jednoho dolaru ročně. Už o  tři roky později začali
experti sborově prohlašovat, že se do frmy vrátila vize, což záhy pocítili
i rozradostnění akcionáři.
Steven Jobs se narodil 24. února 1955 v  San Francisku americké vy-
sokoškolačce a  syrskému studentovi politologie, krátce po  porodu byl
adoptován Paulem a Clarou Jobsovými. Vysokoškolská studia předčasně
ukončil po jednom semestru. Než v Cupertinu založil Apple, připomínkoval
videohry ve  společnosti Atari a  nějaký čas pobýval v  Indii, kde hledal
osvícení. Je vegetarián a buddhista.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 14 VI/2011
Speciál
Výběr významných událostí v historii počítačové společnosti Apple:
1. dubna 1976 – Tři počítačoví nadšenci Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne založili v kalifornském Cupertinu společnost Apple Com-
puters. Na trh zanedlouho uvedli počítač Apple I za cenu 666,66 dolaru.
1977 – Pod názvem Apple II představili veřejnosti první sériově vyráběný osobní počítač. Zaznamenal okamžitý úspěch.
1980 – Firma vstoupila na burzu.
1983 – Pomocí ikon na obrazovce se ovládal přístroj Lisa. Revoluční novinka v oblasti komerčních počítačů využívala takzvaného grafckého
komunikačního rozhraní. Její cena byla ale příliš vysoká – 10.000 dolarů.
1984 – Na pultech obchodů se objevily první kusy z legendární řady počítačů Macintosh. Měly diskovou jednotku a ovládaly se pomocí myši.
1985 – Po sporech ve vedení odešel z Apple Steve Jobs.
1986 – Prezidentem společnosti se stal John Sculley. Jobs si založil vlastní počítačovou frmu NeXT a odkoupil flmové studio Pixar od George
Lucase.
1996 – Apple koupil NeXT a z Jobse udělal poradce.
1997 – Steve Jobs se vrátil do vedení společnosti Apple, která balancovala na pokraji bankrotu.
1998 – Apple vsadil na design a představil zákazníkům barvami hrající počítač iMac, který se stal kultovní záležitostí.
1999 – Do obchodní sítě se dostal další přístroj od frmy s logem vykousnutého jablka – přenosný počítač iBook.
2001 – S  hudebním přehrávačem iPod prorazil Apple i  na  trhu spotřební elektroniky. V  kalifornském Palu Altu otevřela frma svůj první
kamenný značkový obchod.
2003 – Spuštěn internetový obchod Apple iTunes s hudbou.
2007 – Na trh multifunkčních mobilních telefonů byl uveden iPhone, ovládaný pomocí dotykové obrazovky.
2009 – Nemocný Jobs si vzal na pět měsíců zdravotní volno a podstoupil transplantaci jater.
2010 – Představena další novinka tablet iPad. Apple se stal jedničkou v  hodnotě tržní kapitalizace mezi technologickými frmami, když
v květnu předstihl konkurenční Microsoft Billa Gatese.
2011: 17. ledna – Jobs, považovaný za srdce i duši Apple, si vzal opět zdravotní volno; vedením každodenních činností pověřil provozního
ředitele Tima Cooka.
2. března – Jobs se překvapivě zúčastnil uvedení iPadu2.
6. června – Společnost Apple představila internetové úložiště dat iCloud. Na prezentaci nechyběl ani viditelně pohublý Jobs.
9. srpna – Apple se na krátkou dobu stala největším podnikem v USA podle tržní hodnoty, když díky růstu svých akcií předstihla ropnou
společnost Exxon Mobil.
24. srpna – Jobs odstoupil z funkce generálního ředitele Apple. V čele frmy jej nahradí provozní ředitel Tim Cook.
Úspěch firmy Apple se dosud zdál být nemyslitelný bez Steva Jobse
LinkedIn: Jobs je Michelangelem digitálního věku
Ačkoli zpráva o rezignaci šéfa společnosti Apple Steva
Jobse (56) není vzhledem k jeho zdravotnímu stavu
až tak překvapivá, v mediálních kruzích a především
v odvětví vyspělých technologií se postarala o velkou
senzaci. Reuters hovoří o  šoku, fanoušci Applu se
bez svého idolu prý cítí jako sirotci, zatímco šéf sítě
LinkedIn Jobse označil za Michelangela digitálního
věku.
„Steve Jobs zásadním způsobem změnil život mnoha
lidem. A to díky vizi, kterou má, díky rizikům, která
podstoupil, díky produktům, které navrhl, i díky těm
změnám, které otřásly řadou odvětví,“ pozname-
nal šéf společnosti Idealab Bill Gross. Jeho podnik
fnancuje rozvoj začínajících frem, které by si jinak
nemohly zajistit úvěr u bank.
Jobs, který prodělal vzácnou formu rakoviny slinivky
břišní, oznámil rezignaci v noci na dnešek. Své roz-
hodnutí sdělil v dopise členům správní rady a celé
fremní komunitě. „Vždy jsem říkal, že pokud by
nadešel den, kdy už bych nemohl plnit své povinnost
jako ředitel společnosti Apple, byl bych první, kdo
vám to řekne. Bohužel, ten den je tady,“ napsal.
Díky vášni pro minimalistický design a díky propraco-
vanému marketingu se Jobsovi podařilo změnit svět
osobních počítačů. Síť moderních obchodů, v nichž
Apple své výrobky prodává, se stala neodmyslitel-
nou součástí hlavních tříd mnoha světových měst.
Samotné výrobky a  jejich design si pak vydobyly
téměř kultovní postavení.
„Bezpočet lidí, kterých se svými slovy a činy dotkl,
zásadním způsobem ovlivnili design, marketink,
podnikání, vůdčí roli a spoustu dalších pozoruhod-
ných oblastí,“ dodal Gross. Pro fanoušky technolo-
gických novinek, stejně jako pro ředitele frem, je
Jobsův vliv těžké bagatelizovat. Svědčí o tom téměř
davové šílenství, které se strhne vždy, když Apple
uvede na trh další ze svých žhavých novinek.
„Je to Michelangelo digitálního věku. Když hovoří
o  frmě a  jejích produktech, je to ten nejbystřejší
člověk, jakého jsem kdy slyšel. On mluví tak, jako
navrhuje výrobky: jediným slovem neplýtvá,“ řekl
o  Jobsovi šéf sítě LinkedIn Jef Weiner. „Některé
z nejcennějších věcí, které jsem se v odvětví dosud
naučil, jsem získal právě díky tomu, že jsem naslou-
chal Jobsovi, když mluvil na pódiu,“ dodal Weiner,
a  připomněl tak každoroční fremní akci, na  které
Apple představuje své novinky a plány.
I když začátkem 90. let, kdy Jobs v Applu nepůsobil,
hrozil frmě bankrot, v  současné době se Apple
přetahuje s  energetickou skupinou Exxon Mobil
o pozici nejcennějšího podniku v USA. Tržní hodnota
Applu dosahuje skoro 350 miliard dolarů (asi 5,9
bilionu Kč) a už dávno přesáhla hodnotu konkurenční
společnosti Microsoft.
Jobsův kamarád a zároveň konkurent v jedné osobě
Eric Schmidt z internetové společnosti Google řekl, že
Jobs je nejúspěšnějším ředitelem, jaké Amerika měla
za posledních 25 let. „Unikátně zkombinoval dotek
umělce s  vizí inženýra, čímž vybudoval naprosto
unikátní frmu,“ řekl Schmidt. Apple se podle něj
zařadil k vůdčím frmám v americké historii.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 16 VI/2011
Důraz kladený na úsporu energií ve stavebnictví bude hrát v následujících několika letech
důležitou roli. Vystavovatelé veletrhu FOR ARCH proto připravili prezentace novinek
a zajímavostí z oblasti NÍZKOENERGETICKÉHO STAVĚNÍ.
22. mezinárodní veletrh
nízkoenergetického
stavění FOR ARCH 2011
Na  22. ročníku mezinárodního veletrhu
FOR ARCH 2011 (21. – 25. 9., PVA EXPO
PRAHA) máte možnost nalézt novinky
a  trendy tohoto progresivního oboru
stavebnictví. Hlavní téma prostoupí také
všechny souběžné veletrhy, kterými jsou:
FOR THERM – veletrh vytápění, alterna-
tivních zdrojů energie a  vzduchotech-
niky, FOR WOOD – veletrh progresivního
stavění ze dřeva, FOR ELEKTRO – veletrh
elektrotechniky, osvětlovací techniky a za-
bezpečovacích systémů, SPORT TECH
– veletrh sportovních staveb, jejich tech-
nologií a vybavení. Každý veletrh má své
silné zastoupení v řadách vystavovatelů.
Chci bydlet a přitom šetřit! Proto
hledám inspiraci na FOR ARCHu
Stavba rodinného domu je proces, který
by měl být nejen záležitostí estetickou,
ale také ekonomickou. Hlavní kritéria už
dávno nejsou jen pořizovací cena (přestože
ve snaze ušetřit investoři mnohdy slevují ze
standardů pro pasivní dům a výsledek tak
prezentují), velikost a lokalita. Důležité jsou
především nízké ceny energií, kvalitní řešení
detailů, akumulační schopnosti konstrukcí,
kvalitní okna a dveře, možnosti větrání s re-
kuperací, jednoduchost ovládání a možnost
kontroly úspor. Pro inspiraci už není třeba
cestovat do  zahraničí, kvalitní stavby se
objevují i v Čechách. Zásluhy lze připsat celé
řadě českých propagátorů i organizacím,
které takovýto styl bydlení prezentují v rámci
nejrůznějších akcí, konferencí a  veletrhů.
Mezinárodní dny pasivních domů rozhodně
nejsou v celé škále jediné, nicméně nabízejí
důležitá srovnání ve  výstavbě pasivních
domů v zemích Evropy. Centrum pasivního
domu, garant hlavního tématu veletrhu FOR
ARCH 2011, dlouhodobě spolupracuje se
zahraničními kolegy i s osvědčenými čes-
kými frmami.
Stanislav Karásek z  frmy Karon, který se
podílel na stavbě domu v Praze-Uhříněvsi,
k  těmto aktivitám říká: „Jsme aktivními
členy Centra pasivního domu. Máme zá-
jem pasivní domy nejen stavět, ale také
o  nich mluvit. S  poučenými zákazníky se
lépe spolupracuje. Dnes by mělo být zcela
běžné současně s  rekonstrukcí fyzického
stavu budovy provést i rekonstrukci ener-
getickou. Čili snížit energetickou náročnost
budovy na přijatelnou mez. Tedy na úroveň
nízkoenergetického, a pokud je to možné,
až na  úroveň pasivního domu. Potřebné
nástroje, výrobky a technologie jsou na trhu
běžně dostupné.“
Význam veletrhu potvrzuje také skutečnost,
že zde všichni, kteří přemýšlí o stavbě pasiv-
ního domu, mohou najít inspiraci. Jedním
z takových je i pan Ing. Miroslav Moravec,
který v  pasivním domě žije již dva roky
a  inspiraci čerpal právě na  veletrhu FOR
ARCH a od kamarádů, kteří již pasivní domy
obývají. „S využíváním domu jsem nadmíru
spokojen, pokud bych se v budoucnu roz-
hodl znovu stavět, má volba bude jedno-
značně stejná,“ dodává Moravec a pokračuje:
„Největší výhodu tohoto domu shledávám
v úspoře energií a navíc za dobu používání
jsem neshledal žádná úskalí a ani nevýhody.
Určitě všem, kteří se chystají na stavbu pa-
sivních domů, doporučuji navštívit veletrh
FOR ARCH, kde se mají možnost dozvědět
spoustu zajímavých informací, setkají se
s odborníky a získají cenné rady.“
Nejen pro rady, tipy a zajímavé náměty si
mohou návštěvníci přijít na  veletrh FOR
ARCH, který se uskuteční od  21. září, ale
mohou také navštívit bohatý doprovodný
program. Zajímavým tématem je speci-
ální přednáškový blok od Centra pasivního
domu. Návštěvníci se mohou zúčastnit na-
příklad těchto přednášek: „Pasivní domy –
proč a jak“ a „Jak se žije v pasivním domě“.
Součástí doprovodných programů jsou také
dvě zajímavé konference, které se uskuteční
v pražském veletržním areálu PVA. Jednou
z nich je 6. ročník konference Dřevěné sta-
vění, ta se uskuteční 22. září od 10:00. Téma
se bude zabývat ostatně jako celý veletrh
zejména efektivním stavěním, snižování
ekologického zatížení budov atd. Druhou
konferencí je již 3. ročník Křižovatky archi-
tektury. Ta se uskuteční již 15. září v Národní
technické knihovně v Praze. Součástí je také
přednáška Martina Rajniše na téma Přiro-
zená architektura a  doprovodná výstava
Young Architect Award 2011. Veškeré infor-
mace o doprovodných programech najdete
na http://forarch.cz/2011/cz/dopr.asp.
Velmi zajímavým lákadlem pro návštěvníky
veletrhu je také speciální soutěž s hlavním
partnerem veletrhu FOR ARCH 2011, společ-
ností BEST, a.s., výrobcem betonové dlažby
o výhry v celkové hodnotě 500 000 Kč. Lo-
sování bude probíhat dvakrát denně na ex-
pozici společnosti BEST v hale číslo 2 v PVA
EXPO PRAHA.
Veletrhy všeobecně jsou kromě internetu
nejobsáhlejším informačním zdrojem, jaký
v  dnešní době existuje. Oproti internetu
je jejich hlavní výhodou možnost přímé
komunikace se zástupci vystavující frmy
– to, na  co byste se možná po  zhlédnutí
internetových stránek složitě dotazovali
e-mailem nebo telefonem, vysvětlí tváří
v  tvář lidé, kteří ve  frmě pracují. Na  jed-
nom místě tak dochází ke koncentraci lidí
a informací a k prezentaci novinek a trendů.
Veškeré informace můžete najít na webo-
vých stránkách http://www.forarch.cz.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 17 VI/2011
Jaká je budoucnost tepláren v České republice a jaký vliv má existence těžebních limitů
na investice do pořízení moderních technologií v českém teplárenství?
Tyto otázky si klade za cíl zodpovědět konference Automatizace a modernizace tepláren 2011.
WWW.KONFERENCE-TMI.CZ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
• Ing. Mirek Topolánek
• Ing. Pavel Bartoš, viceprezident
Hospodářské komory ČR
• Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.,
místopředseda Výboru pro průmysl,
výzkum a energetiku Evropského
parlamentu
• Ing. Martin Hájek, Ph.D., ředitel
Teplárenského sdružení České republiky
• Ing. Milan Prajzler, generální ředitel Alpiq
Generation (CZ) s. r. o.
• Ing. Jaroslav Kužel, VODB prodeje energií,
provozní a chemické režimy, ČEZ, a. s.
• Ing. Ondřej Mamula, vedoucí projektu
AMM, ČEZ Měření, s. r. o.
• Ing. Lubomír Stavinoha, VS příprava
a realizace projektů – východ, ČEZ, a. s.
• Ing. Michal Křena, Schneider Electric CZ,
s. r. o.
• Ing. Naděžda Pavelková, produktová
a marketingová manažerka, ABB, s. r. o.
• zástupce společnosti Danfoss, s. r. o.
• zástupce společnosti ZAT a. s.
• zástupce společnosti Rockwell
Automation s. r. o.
Změny vyhrazeny.
1. ročník konference
AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011
22. září 2011, Zbiroh
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 20 VI/2011
ŠKODA POWER – Doosan Company
dobývá svět
ŠKODA POWER se zabývá dodávkami par-
ních turbín určených k  výrobě energie již
od  roku 1904. S  více než 55 GW instalo-
vaného výkonu po  celém světě je jednou
z  nejsilnějších stránek společnosti její
historie a  zkušenost. Patří k  jihokorej-
ské skupině Doosan, která je globálním
hráčem na  trhu s  energií. Vizí ŠKODA
POWER je stát se firmou s  vedoucí pozicí
na  poli mezinárodního obchodu v  oblasti
výroby technologických zařízení pro
energetiku. O  tom, jak se jí to daří, jsme
hovořili s  jejím generálním ředitelem
Jiřím Šmondrkem.
Vlastníkem ŠKODA POWER je Doosan
Power Systems nebo Doosan Heavy
Industries & Construction? A jak
silná je tato část v rámci celé skupiny
Doosan?
Stoprocentním vlastníkem ŠKODA PO-
WER je Doosan Power Systems Czech
Investment a.s. Tato společnost je regis-
trovaná v České republice. V organizační
struktuře frmy Doosan jsme součástí
skupiny Doosan Power Systems, který
je dodavatelem energetických systémů
na  klíč. Naší mateřskou společností je
Doosan Heavy Industries & Construction.
Je to globálně působíci společnost se
zasoupením téměř po celém světě.
ŠKODA POWER se zabývá výrobou,
instalací a pozdějším servisem tech-
nologického zařízení elektráren. Zů-
stane to tak i v následujících letech?
Naše portfolio produktů a služeb se ne-
mění. Více se soustředíme na  segment
„průmyslových“ turbín. ŠKODA POWER
se rovněž zaměřuje v rámci celé skupiny
Doosan na  retrofty a  modernizace par-
ních turbín.
Soustředí se do ŠKODA POWER vý-
zkum a vývoj turbínových technolo-
gií pro celou skupinu Doosan?
Ano. ŠKODA POWER pracuje na  vývoji
jak pro vlastní potřeby, tak pro celou
skupinu. V  rámci skupiny vyvíjíme ze-
jména základní prvky technologie jako
moderní lopatky, těsnění, ložiska, materi-
álová řešení. Zabýváme se také vývojem
velkých turbín 660–1 000 MW pro aplikaci
na rychle rostoucím asijském trhu. V sou-
časné době pracujeme na 47 výzkumných
a vývojových úkolech. Minimálně jedna
třetina prací je ale realizována externě
s využitím českých i zahraničních výzkum-
ných institucí.
Jaké plánujete investice do výzkumu
a vývoje?
Aby firma v  dnešní silné konkurenci
uspěla, musí se trvale věnovat zdokona-
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
ŠKODA POWER s.r.o.
Sídlo: Česká republika, Plzeň
Založení společnosti: 1993
Počet zaměstnanců: 1 043 (k 31. 12. 2010)
Obor podnikání: produkty a služby pro energetiku -
parní turbíny, strojovny parních turbín, komplexní
servis
Roční obrat společnosti (2010): 8 696 211 tis. Kč
Management:
Generální ředitel: Ing. Jiří Šmondrk
Obchodní ředitel: Braham Bhushan, MSc., MBA
Ředitel úseku Turbíny (patří do něj i výroba):
Ing. Pavel Seethaler
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 21 VI/2011
lování svých produktů. Výzkum a  vývoj
je tedy předpokladem růstu každé frmy
a konkurenceschopnosti jejích produktů.
V letošním roce jsme vyčlenili na výzkum
a vývoj 207 milionů korun. Investujeme je
především do vybavení naší Experimen-
tální laboratoře.
Před deseti lety ŠKODA POWER
začala digitalizovat konstrukci
a navazující oddělení. V jakém stavu
je digitalizace dnes a prohloubil se
případně tento proces?
Naši konstruktéři pracují téměř výhradně
v  Catii V5. Od  dob zavádění Catie/PLM
(2002/2003) se mnoho konstrukčních po-
stupů zautomatizovalo díky používání
generických modelů. Při tvorbě dispo-
zičních řešení, která jsou součástí projek-
tové dokumentace, se používá 3D model
vytvořený v systému PDMS (Plant Design
Management System). Práce v konstrukci
nebo v projekci či souvisejících útvarech
je již plně digitalizována. Samozřejmě při-
tom sledujeme trvalý vývoj v této oblasti.
ŠKODA POWER dodá do Turecka
turbosoustrojí 2×145 MW. EPC do-
davatelem jsou Vítkovice Power En-
gineering s BTG energetika. Hlavním
dodavatelem strojovny parní turbíny
ČKD Praha DIZ. Komerční provoz
zdroje začne na konci roku 2013,
podporu při financování poskytla
Česká exportní banka (ČEB). Mohl
byste popsat hlavní principy této
exportní spolupráce?
Pro uhelnou elektrárnu Yunus Emre
u  města Eskisehir v  Turecku dodává
ŠKODA POWER turbíny 2×145 MW pro-
střednictvím české ČKD DIZ. Tato spo-
lečnost je naším přímým zákazníkem.
Výstavba elektrárny je realizována na zá-
kladě EPC kontraktu uzavřeného mezi
konsorciem českých společností VÍTKO-
VICE POWER ENGINEEERING a.s. a  BTG
Energy a.s. a tureckou společností Adula-
rya Enerji Elektrik Uretimi ve Madencilik
A.S, Ankara (Adularya). ČEB podepsala
se společností Adularya smlouvu o  ex-
portním oběratelském úvěru, kterým je
dodávka elektrárny fnancována.
Další významný kon-
trakt získala ŠKODA
POWER v polovině
roku 2009 od společnosti Škoda
Praha Invest na dodávku turbíno-
vého ostrova s parní turbínou Škoda
pro paroplynový zdroj o celkovém
výkonu 841 MWe vlastněný inves-
torem ČEZ, a. s. Ze strany ŠKODA
POWER se jedná o dodávku na klíč.
Souvisí s touto zakázkou nějak
změna vlastníka ŠKODA POWER?
Projekt Počerady je pro nás velmi důle-
žitý jednak z hlediska objemu a rozsahu,
ale i jako projekt pro první velkou paro-
plynovou elektrárnu v  České republice.
Změna vlastníka s tímto projektem nemá
žádnou souvislost. Kontrakt byl podepsán
v červnu 2009, smlouva o prodeji ŠKODA
POWER v prosinci 2010.
Na zahraničních trzích se vám daří.
Pro jordánskou 400MW paroplyno-
vou elektrárnu u města Al-Qatrana
dodala ŠKODA POWER část par-
ního cyklu s parní turbínou Škoda
o výkonu 135 MW. Její uvedení
do provozu je plánováno na druhou
|||æa 8â000M|K 0I, s.r.e. pasca| ca |c|a
1991 v ca|asl| eae|çel|ce, c|eæ|c|eæ
p|aæ,s|a a aa|s|c| cavèlv|c|, /ejæeaa
v acaav|ac| a æcalaì|c| lepe|a]c|,
c||aacv]c|, p|cl|||a|cv]c| a p|cl|pcìa|a|c|
|/c|ac|c|. v eae|çel|ce se spec|a||/aje aa
|/c|ace la|a|a a acaave| p|cl|||a|cv]c|
||,la a l|aæ|ca ||a|a.
8e spc|ecacsl| 8K00A lcWe|, a.s. aspèsaè
spc|ap|acaje aa ces|eæ | /a||aa|ca|æ l||a
j|ì ca |c|a 199û.
BAUOOML× OZ, s.r.o., Svedska 43, 150 00 Praha 5, te|. 257310171,
lax 257314130, e-ma||: |nlo©baucomex.cz, www.baucomex.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 22 VI/2011
ŠKODA POWER – Doosan Company
dobývá svět
FS KLADNO
dodavatel ušlechtilých ocelí
Zabýváme se dodávkami ušlechtilých
ocelí pro strojírenské odvětví,
především pro automobilový
a energetický průmysl.
Ostatní dodávky jsou pro klasické
strojní firmy a kovárny. Převážná
část produkce našich odběratelů
tvoří ozubená kola, hřídele, příruby,
vysokopevnostní šrouby a matice
odolné vysokým teplotám,
zápustkové výkovky, různé náhradní
díly, materiál na zápustky, střižné nože atd.
U těchto výrobků zaručujeme vysokou jakost,
cenovou dostupnost a plnění dodacích termínů
ať již v přímých dodávkách nebo ze skladových zásob.
Tuto činnost realizujeme v souladu se zavedeným systémem
managementu kvality ISO 9001.
www.fskladno.cz
ISO 9001
Certified
W
e
lding Com
p
a
n
y

Spolecnost s dlouholetými zkušenostmi v oboru
projekce, dodávky a montáž systémĤ pro zabezpecení chodu rotacních strojĤ (zabezpecovací systémy, pĜeotáckové ochranné systémy SIL 3)
dodávky vibrodiagnostických systému s integrovaným know-how výrobcĤ strojĤ
Spolupráce s výrobci na vývoji nových diagnostických metod
Vývoj a výroba specielních testovacích pĜístrojĤ
Expertíza a poradenství v oboru vibrodiagnostika

Úcast na projektech ŠKODA: Tušimice NZ 4 × 210 MW
Pocerady PPC 1 × 270 MW
Ledvice NZ 1× 660 MW
Mochovce blok 3-4, 4 × 220 MW
PrunéĜov 3 × 250 MWTušimice

Partner spolecností: EMERSON – epro: monitorovací a zabezpecovací systémy
Adash: diagnostický software
Wiloxon Research – MEGGITT: prĤmyslové snímace vibrací
OROS: analyzátory vibrací a hluku v reálném case
ŠKODA POWER: expertní systém, detekce ohnutí rotoru, stĜežení radiálních vĤlí, …

Certifikace: ISO 9001:2009
ISO 14000:2005
PROFESS, spol. s r.o.
KvČtná 5, 326 00 PlzeĖ
Ceská republika
Tel.: +420 377 454 411
Fax: +420 377 240 472
email: mms@profess.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 23 VI/2011
Největších úspěchů ŠKODA POWER
dosáhla na domácím i evropském
trhu. V Česku se jedná o realizaci
části nadkritického bloku 660
MW v Ledvicích. Dále o dodávku
parní části o výkonu 273 MW pro
budovaný paroplynový blok 841
MW v Počeradech. Třetí takovou
úspěšnou zakázkou je modernizace
vysokotlakových dílů turbín Škoda
8×220 MW pro Dukovany. Patří sem
ještě další projekty?
Jedná se dále například o  projekt mo-
dernizace nízkotlakových dílů dvou tur-
bín 1 000 MW v JE Temelín. V roce 2003
jsme modernizovali vysokotlakové díly.
Obě turbíny byly vyrobeny v roce 1992,
čemuž samozřejmě odpovídají použité
konstrukční prvky. Modernizací turbín
se dosáhne kromě prodloužení život-
nosti navýšení výkonu o  28 MW. Pro
německého zákazníka Kraftanlagen Po-
wer Plants dodáváme turbínový ostrov
s odběrovou turbínou 135 MW do elek-
trárny Kladno. Mimo to pro rekonstrukci
bloků v elektrárně Prunéřov dodáváme
třikrát zařízení strojovny s parní turbínou
250 MW. Ještě se podílíme na kompletní
rekonstrukci elektrárny Tušimice II do-
dávkou strojovny 4×200 MW. Uvedené
projekty jsou v různé fázi realizace s uve-
dením do  provozu od  letošního roku
po rok 2015.
S mírnou nadsázkou k dobytým
trhům v Evropě patří kupříkladu ten
finský. Jde o protitlakovou odbě-
rovou parní turbínu ŠKODA 46 MW
s příslušenstvím pro firmu Kuopion
Energia Oy. Dalším evropským ob-
chodním případem je rekonstrukce
turbín ŠKODA 4×220 MW v jaderné
elektrárně V2 v Jaslovských Bohuni-
cích. Existují další?
Nedávno jsme ve  Finsku získali kon-
trakt na modernizaci turbosoustrojí 175
MW cizího výrobce v  teplárně Saalmi-
sari ve  Finsku. Z  dalších lze jmenovat
Představujeme Vám pana Ing. Jaroslava Milsimera, který pracuje
Škoda Power na pozici vedoucího technologie již několik let.
Seco Tools CZ je švédská firma zabývající se výrobou
a prodejem nářadí pro obráběcí stroje v oblasti soustružení,
frézování a vrtání. Již 17 let působí také v ČR.
téměř od počátku její působnosti v České
republice. Proč jste si pro spolupráci

Důvodem zahájení spolupráce byla
pozitivní reference od dodavatele
spolupracuje při vývoji nových
technologií pro výrobu lopatek.
Co konkrétního přináší vzájemná
Především je to rozvoj technologií
a zavádění nových aplikací. Zavádění
pokrokových technologií nám snižuje
výrobní náklady a zvyšuje spolehlivost
procesu výroby. Potřeby našich zákaz-
níků jsou vyšší a vyšší, konkurence
nespí, proto je nutné se neustále
zlepšovat.
Tools odlišuje od ostatních dodavatelů
řezných nástrojů?
Je to především technická podpora,
servis a odborná školení, které nabízí-
te. Velice oceňuji i vaše, jak to nejlépe
nazvat, „černobílé jednání“. Jsem rád,
že na rovinu řeknete, že na to buď
máte, nebo nemáte a neslibujete nic,
co nemůžete splnit.
4. Kdyby byla možnost něco zlepšit na
našich službách, co by bylo pro vás to
nejdůležitější, co bychom měli zlepšit?
Jsou to ceny produktů, zde je stále co
zlepšovat. Pro nás je však prioritou
úspora výrobních nákladů, t.j. vysoká
produktivita ve spojení s vysokou
životností nástrojů a především
vysoká kvalita a spolehlivost výroby.
Zejména pro rychlé a transparentní
jednání a snahu nabídnout něco více
než ostatní.
www.secotools.com
polovinu roku 2011. Kontrakt pode-
psala ŠKODA POWER s jihokorejskou
společností Lotte. Jak došlo ke spolu-
práci se společností Lotte a bude spo-
lupráce s touto firmou pokračovat?
ŠKODA POWER se zúčastnila tendru a vy-
hrála. Chtěli bychom s touto společností
uzavřít smlouvu o dlouhodobém servisu
instalovaného zařízení. Rozhodnutí je
samozřejmě na  zákazníkovi. Záleží také
na  tom, jak bude spokojený s  dodanou
turbínou, respektive s  naší dodávkou.
Děláme pro to maximum.
Prodat výrobky za více než půl
miliardy korun, to je mimořádný
obchodní počin. Podařilo se vám to
v Pákistánu, kam jste dodali zařízení
strojoven parních turbín pro paro-
plynové elektrárny. Je nějaká šance
na další spolupráci?
Vlastníci obou pákistánských elektrá-
ren předpokládají rozšíření o nový blok.
Protože zařízení dodané ŠKODA POWER
a Doosan company splnilo garantované
parametry a zákazník je s jeho provozem
velmi spokojen, projevil zájem o  další
dodávky komponentů paroplynových
elektráren. Vzhledem k  velkému nedo-
statku elektrické energie v Pákistánu se dá
předpokládat, že k výstavbě dalších elek-
tráren dojde. Je to otázka času a fnancí.
ŠKODA POWER – Doosan Company
dobývá svět
spalovnu komunálního odpadu Hoechst
v Německu s turbínou 86 MW nebo pa-
roplynové elektrárny Sredněuralskaja
140  MW či Těreškovo a Kojuhovo 77 MW.
Dále modernizace turbín 4×220 MW pro
JE Mochovce na  Slovensku a  dodávka
strojovny s turbínou 60 MW pro bratislav-
ský Slovnaft. V Turecku jsou realizovány
projekty Bolu Goynuk – dodávka strojovny
s  turbínou 135 MW, dodávka strojovny
3×133,3 MW pro elektrárnu Cankiri Orta,
turbosoustrojí 2×145 MW pro elektrárnu
YUNUS EMRE a turbosoustrojí 320 MW pro
paroplynovou elektrárnu Hattay. V bosen-
ské elektrárně Kakanj provádíme revitali-
zaci turbíny ŠKODA 110 MW.
Bude se ŠKODA POWER podílet
na dostavbě JE Temelín?
O dodávky pro rozšíření Temelína máme
samozřejmě velký zájem. Pro všechny
nabízejíci EPC dodavatele máme připra-
venou variantu. Jedna možnost je plno-
otáčková turbína o  výkonu 1 200  MW.
Pro variantu s reaktorem Areva 1 600 MW
nabízíme turbíny 2×800 MW. Jejich kon-
strukce umožňuje aplikovat design mo-
dernizované turbíny z temelínských bloků
1 a  2. Použití dvou paralelních turbín
místo jediné považuje mnoho odbor-
níků za výhodnější. Především kvůli sou-
časným problémům s regulací elektrické
sítě jak pro reaktor 1 600 MW, tak i  pro
reaktor 1 200  MW. ŠKODA POWER má
velké zkušenosti s turbínami pro jaderné
elektrárny a jejich modernizacemi. Dodali
Rok 2011 – startujeme podporu inovačních projektů
Navštivte nás na 53. mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně
Náš stánek najdete na volné ploše F u pavilonu Z
Česká exportní banka, a.s.
pro úspěch vašich nápadů
www.ceb.cz
Dnešní ZAT vlastně spojuje dvě významné frmy, které pů-
sobí v oblasti automatizace technologických procesů. ZAT
během své 48leté historie dodal řadu systémů, které řídí tech-
nologie v různých průmyslových odvětvích. Kromě energetiky ZAT
dodává také řešení automatizace pro další obory jako je povrchová
těžba a doprava surovin, doprava, plynárenství a speciální aplikace.
Pro dodaná řešení ZAT vyvíjí a vyrábí vlastní systémy, ale integruje
také systémy dalších významných výrobců jako je Siemens, Schneider
Electric, Rockwell Automation.
V současné době ZAT a Škoda Power úspěšně spolupracují při rekon-
strukcích elektráren ČEZ v České republice. V jejím rámci probíhá pro-
jekt výměny kompletního řízení turbín včetně hydraulického systému
pro osm turbosoustrojí dodaných plzeňskou Škodou.
ZAT –
tradiční partner Škody Power
Spolupráce ZATu s plzeňskou Škodou Power má dlouholetou tradici.
V roce 2003 ZAT uskutečnil akvizici energetických aktivit Divize Con-
trols bývalé Škody Energo, ze které vznikla dnešní Škoda Power.
Během spolupráce obou frem byly po celém světě úspěšně realizo-
vány dodávky řídicích systémů pro technologii Škoda v oblasti kla-
sické a jaderné energetiky. Významné reference v oblasti řídicích sys-
témů byly uvedeny do provozu nejen v ČR, ale také v zemích bývalé
Jugoslávie, Španělku, Mexiku, Itálii, Číně a v dalších zemích.
www.zat.cz
T
H

2
1
4
-
1
0
1
3
0
2

E
5
0
0
0
1
-
G
2
1
0
-
F
1
6
4
-
X
-
4
A
0
0
Answers for energy.
Visit our
Web Feature:
www.siemens.com/
energy/
cleaner-products
How can we secure
sustainability in
tomorrow’s energy age?
Through turbines and generators for
cleaner fossil power generation.
Siemens offers the broadest spectrum of future-ready technologies for cleaner fossil power generation.
We provide gas and steam turbines as well as generators for higher efficiency and fewer emissions –
for a secure energy supply. Rely on quality products for cleaner fossil power generation from Siemens
to meet the most important challenge of tomorrow’s energy age. www.siemens.com/energy
www.muttubes.cz
Power |Chemical |Automotive|Engineering|Shipyards|Oil&Gas|Projects
MUT Tubes, s . r. o. Hy ber nsk á 1271/ 32, 110 0 0 Pr aha 1, Tel . : + 420 24 6 0 0 8 611, F ax : + 420 24 6 0 0 8 6 4 0, E- mai l : i nf o@mut t ubes. c z
Skladový
program:
I Bezešvé a svařované
kotlové trubky
dle DIN / EN / ASTM
I Bezešvé a svařované
nerezové trubky
dle DIN / ASTM
I Bezešvé a svařované
přesné trubky
I Bezešvé a svařované
konstrukční trubky
I Duté profily
vyrobené za tepla i za studena
I Trubkové příslušenství
dle DIN / ASTM
I Ostatní služby:
dělení, opracování, přejímky, testy ...
member of Buhlmann Group
D
o
vo
lu
je
m
e
si V
á
s p
o
zva
t n
a
53. m
ezinárodní strojírenský veletrh
M
S
V
2
0
1
1
3
.–
7. 10
. 2
011
B
rn
o

V
ýs
ta
viš


p
a
vilo
n
V
, s

n
e
k č
. 017
D
o
vo
lu
je
m
e
si V
á
s p
o
zva
t n
a
i
árodní strojírenský veletrh
1
1
N
o

sk
la
d
tru
b
e
k P
2
6
5
G
H
v P
ra
ze
Skupi na Appl us RTD
Skupina Applus RTD Group je jednou z divizi Applus+, pĜedni spanČlske spolecnosti pĤsobici v oblasti zkouseni, kontroly,
certihkace a dalsich technologickych aktivit. Applus+ je jednou z nejvČtsich spolecnosti na svČtČ pĤsobicich v prĤmyslovem
sektoru. Applus+ je v portfoliu organizace Carlyle Group se jmČnim 97,7 milliard dolarĤ. Celkovy pĜijem vsech spolecnosti
v organizaci Carlyle cinil v roce 2009 vice nez 8+ milliard dolarĤ, organizace zamČstnava 398 000 pracovnikĤ po celem
svČtČ. Organizace Carlyle Group, ktera ziskala spolecnost Applus RTD, pokracuje v investovani kapitalu podporujiciho rozvoj
a expanzi Applus RTD. Nedavno novČ ziskane NDT spolecnosti v USA, KanadČ, Brazilii a Britanii jen tento fakt dokazuji. Cilem
Applus RTD je dalsi upevnČni sve pozice jakozto lidra v oblasti nedestruktivniho zkouseni (NDT) a inspekci. AktualnČ ma
skupina Applus RTD Group celosvČtovČ 6 S00 zamČstnancĤ, je zastoupena na pČti kontinentech a zajisĢuje sluzby v oblasti
NDT ve 33 zemich, mezi ktere patĜi USA, Kanada, NČmecko, Francie, Ceska republika, velka Britanie, Japonsko, Singapur,
Brazilie, Nexiko, Jihoafricka republika, Nigerie a dalsi.
Zkušenost i
Spolecnost Applus RTD, s hlavni kancelaĜi v Rotterdamu, ma vice nez 70 let zkusenosti v oblasti nedestruktivniho zkouseni
(NDT) a inspekci. Do soucasneho portfolia sluzeb patĜi cinnosti v ropnem prĤmyslu, petrochemickem a chemickem prĤmyslu,
leteckem prĤmyslu, tČzkem strojirenstvi atd. Spolecnost Applus RTD rovnČz poskytuje NDT sluzby v konvencnich i jadernych
elektrarnach. v prĤmyslovem sektoru je spolecnost Applus RTD prĤkopnikem v ĜadČ NDT technologii od konvencni a digitalni
radiograhe az po Ĝadu ultrazvukovych systemĤ cilenych na kontrolu obtiznČ prozvucitelnych materialĤ, jakymi jsou austeniticke
oceli ci potrubi s ochrannou vrstvou. Applus RTD je drzitelem nČkolika patentĤ v tomto prĤmyslovem sektoru vcetnČ
celosvČtoveho prvenstvi v pouziti radiograhcke pocitacove tomograhe.
St r at egi cká vi ze
Diky hodnoceni stavu integrity a vhodnemu pouziti RB! (Risk Based !nspections) hleda spolecnost Applus RTD cesty ke zvysovani
provozuschopnosti zaĜizeni, snizovani provoznich nakladĤ a nakladĤ na udrzbu, zvysovani bezpecnosti, prodluzovani zivotnosti
a pomaha zakaznikĤm splĖovat podminky stanovene zakonem. Diky vyzkumnemu a vyvojovemu centru nabizi spolecnost
Applus RTD inovativni technicka Ĝeseni rĤznych urovni, zamČĜena pĜesnČ na pozadavky zakaznika. Jednou z poslednich novinek
je technologie !WEX, ktera umozĖuje kvantitativni 3D ultrazvukove zobrazeni vad. Technologie !WEX bude poprve pĜedstavena
u zakaznikĤ v Ceske republice v zaĜi 2011.
Znal ost i
Spolecnost Applus RTD ma tĜi aplikacni centra (Houston, Rotterdam a Singapur), ktera nejsou zamČĜena pouze na pomoc
zakaznikĤm pĜi hledani Ĝeseni problemĤ s udrzbou a inspekci jejich zaĜizeni, ale zabezpecuji i pĜenos vČdomosti a znalosti mezi
jednotlivymi zemČmi. Aplikacni centra rovnČz zabezpecuji odborne vzdČlavani NDT personalu a tvorbu zkusebnich postupĤ pro
jednotlive inspekcni ulohy.
Gr oup
Kont akt :
ROTTERDAM:
Delftweg 1++
30+6NC Rotterdam
Telefon: +31 10 716 60 00
E-mail: rtd@applusrtd.com
HOUSTON:
11801 S. Sam Houston Parkway W.
Suite 200, Houston, TX 77031-2360
Telefon: +1 832 29S S000
E-mail: !nfo.Houston@applusrtd.com
SI NGAPUR:
No. 23 Tuas view Close
Tradelink Park, Singapore 637+81
Telefon: +6S 6898 +0+6
E-mail: !nfo.Singapore@applusrtd.com
www.Appl usRTD.com
Maki ng the invisible vi si bl e
Kont akt :
RTD Qual i t y Ser vi ces s.r .o.
U Stadionu 89
S30 02 Pardubice
Telefon: ++20 +66 S30 8S8(9)
Fax: ++20 +66 S30 861
E-mail: rtd.cz@applusrtd.com
Pavel Sadilek
Nanaging Director
Nobil: ++20 602 223 +93
E-mail: pavel.sadilek@applusrtd.com
RTD Sl ovaki a s.r .o.
vlcie hrdlo 76
821 0+ Bratislava
Telefon: ++21 90+ 2++ 2S3
www.Appl usRTD.com
Maki ng the invisible vi si bl e
RTD Qual i t y Ser vi ces s.r .o.
spolecnost zaujimajici vedouci pozici v oblasti nedestruktivnich kontrol a inspekci

RTD Qual i t y Ser vi ces s.r .o. je nezavisla organizace specializujici se na nedestruktivni zkouseni materialu. Byla zalozena
v roce 1992 a je stoprocentni dceĜinnou spolecnosti nizozemskeho Röntgen Technische Dienst bv, ktery ma hlavni kancelaĜ
v Rotterdamu. Tato spolecnost byla zalozena jiz v roce 1937 a ma celosvČtove zastoupeni. Od roku 2006 je vlastnikem RTD
spanČlska spolecnost Applus. v Ceske republice ma spolecnost Applus RTD hlavni kancelaĜ v Pardubicich. v roce 1999 byla
zalozena spolecnost RTD Slovakia.
RTD Quality Services s.r.o. ma zavedeny integrovany system managementu jakosti podle EN I SO 9001: 2000
a environmentalniho managementu podle EN I SO 14001: 2004, ktery je certihkovan spolecnosti Lloyd's Register.
RTD Quality Services s.r.o. je rovnČz drzitelem osvČdceni o akreditaci zkusebni laboratoĜe podle EN I SO/ I EC 17025: 2005
vydaneho Ceskym institutem pro akreditaci.
Pracovnici spolecnosti jsou kvalihkovani v NDT metodach podle EN +73, SNT-TC-1A a PED v kvalihkacnich stupnich 2 a 3
a ve specialnich metodach NDT maji certihkaci Lloyd´s Register Level !! TOFD a Phased Array.
St andar t ní NDT met ody:
- zkouseni prozaĜovanim (rentgenove aparatury,
URZ Se7S, !r192, Co60)
- ultrazvukove zkouseni
- zkouseni metodou magnetickou praskovou
- zkouseni kapilarnimi metodami
- zkouseni netČsnosti
- zkouseni vizualni
- zkouseni endoskopem
- mČĜeni tvrdosti
,QVSHNþQtþLQQRVWL
- preventivni prohlidky pĜi udrzbČ zaĜizeni
- inspekce v dobČ odstavky
‡ RBI - inspekce zalozena na posouzeni miry rizika
‡ AI M - Asset !ntegrity Nanagement
Speci ál ní met ody:
- TOFD (Time of Flight Diffraction - ultrazvukova metoda, urceni skutecne velikosti vad)
- Mapscan (ultrazvukova metoda - mapovani koroznich ubytkĤ materialu)
- I ncot est (metoda pulsnich viĜivych proudĤ - mČĜeni tloustČk pĜes izolaci)
- Phased Ar r ay (ultrazvukove zkouseni promČnlivym uhlem svazku)
- Sl of ec (metoda viĜivych proudĤ - zjisĢovani koroznich ubytkĤ - dna uskladĖovacich
nadrzi, nadoby, potrubi)
- Fl oor scanner (metoda magnetickych rozptylovych tokĤ - zjisĢovani koroznich
ubytkĤ - dna uskladĖovacich nadrzi)
- Gui ded Waves (ultrazvukova metoda - zjisĢovani koroznich ubytkĤ nepĜistupnych
mist potrubnich systemĤ)
- Beet l e (mechanizovane ultrazvukove mČĜeni tloustČk stČn uskladĖovacich nadrzi)
- Lor us (ultrazvukove zjisĢovani koroze nepĜistupnych mist - dna uskladĖovacich
nadrzi)
- PI T (Pipeline !nspection Tool - vnitĜni ultrazvukova kontrola potrubnich systemĤ)
- Pi pecat (ultrazvukovy system zajisĢujici kontrolu potrubi z vnitĜni strany)
- Cr awl er Radi ogr aphy (kontrola potrubi RTG nebo URZ centralni expozici
z vnitĜni strany)
- Rot oscan (mechanizovane zkouseni svarĤ potrubi ultrazvukem)
- RTR (radiograhe v realnem case), sledovani koroze pod izolaci, lokalizace svarĤ
a komponentĤ v potrubnich systemech
- 'LJLWiOQtUDGLRJUD¿H
- Li near Accel er at or 9 MeV
3UR]DĜRYiQtOLQHiUQtPXU\FKORYDþHP
Typ: Linatron N9
Nominalni energie: 9.0 Nev
Nax. davkovy pĜikon: 30.0 Gyfmin.
TlousĢka stČny: 80 – 400 mm ocel i
UmistČni: PlzeĖ, P!LSEN STEEL s.r.o.
Jak na úspory ve výrobním procesu?
Konstrukce turbín SKODA vyuzívá tʼni typy
závėsś:
- ,T' závės
- vidlicový závės
- stromeĀkový závės
V místech s nejvėtsím zatízením rotorś - na
posledních stupních - se pro svoji nejvėtsí
nosnost pouzívá závės stromeĀkový. Tento
závės mśze být navrzen podle provedení
buč pʼnímý-sikmý a nebo rádiusový. Do ob-
vodu obėzného kola rotoru se frézují stro-
meĀkové drázky, do kterých se pʼni lopatko-
vání rotoru vkládají stromeĀkové nozky
obėzných lopatek. Tvar, rozmėry a tolerance
stromeĀkové drázky a nozky jsou dány nor-
mou stromeĀkového závėsu. V souĀasné
dobė SKODA POWER vyuzívá 10 velikostí
stromeĀkových závėsś.
SouĀasný technologický postup obrábėní
Frézování stromeĀkových drázek v obėzném
kole rotoru se v souĀasné dobė provádí mo-
nolitními speciálními tvarovými frézami
z materiálu HSS CoPM. Pro vyfrézování ka-
zdé drázky se pouzívá 5 typś fréz: 3 hrubo-
vací a 2 dokonĀovací frézy. Tato strojní ope-
race je provádėna na pracovisti NC
vodorovné vyvrtávaĀky W200HBNC, která
je ʼnídicím systémem propojena s natáĀedlem
IOV 125 S. Opracovávaný rotor je ulozen v
natáĀedle a otáĀen vzdy o pʼníslusný úhel
(daný poĀtem drázek v kole) a frézování se
provádí vʼnetenem vodorovné vyvrtávaĀky
pomocí ʼnídicího systému.
Úkol pro optimalizaci výrobního procesu
Protoze významný dodavatel obrábėcích ná-
strojś - spoleĀnost Walter AG je výrobcem
nosiĀś vymėnitelných bʼnitových destiĀek
(VBD) pro hrubování tėchto drázek pro ʼnadu
svėtových frem, oslovila SKODA POWER
na základė tėchto referencí spoleĀnost Wal-
ter AG s úkolem optimalizovat výrobní pro-
ces frézování drázek rotorových (stromeĀ-
kových) závėsś.
Do souĀasné doby se celý obrábėcí proces
probíhal pouze pʼni pouzití fréz z HSS CoPM.
Optimalizace, která znamená jak úspory
v Āase obrábėní, tak i úspory v investicích
do obrábėcích nástrojś, spoĀívá v nahrazení
hrubovacích fréz z HSS CoPM hrubovacími
frézami s VBD.
Pʼni opracování drázek tvarovými frézami
s VBD lze zvýsit ʼneznou rychlost a posuvy,
a tím výraznė zkrátit strojní Āas.
V pśvodním technologickém postupu obrá-
bėní bylo uvazováno s postupným nasaze-
ním tʼní typś hrubovacích fréz z HSS CoPM:
speciální tvarová fréza pro hrubování kuzele
drázky speciální tvarová fréza pro hrubování
kulové plochy ve dnė drázky.
Speciální tvarová fréza pro hrubování stro-
meĀkových závėsś drázky
Po rozboru stávajícího systému obrábėní
byly stanoveny dílĀí cíle a souĀástí nového
ʼnesení byla náhrada nástrojś z materiálu
HSS CoPM nástroji - nosiĀi VBD.

Nejvýznamnėjsím pʼnínosem optimalizace
bude zvýsení ʼnezné rychlosti pʼni obrábėní
z pśvodních 20-30 m/min(nástroje z HSS
CoPM) na hodnoty 120-130 m/min pʼni pou-
zití nástrojś s VBD.
V souĀasné dobė probíhá ve frmė WALTER
AG rozbor ostatních typś stromeĀkových
závėsś designu SKODA POWER a bude ná-
sledovat návrh nových nástrojś - nosiĀś
VBD i na ostatní typy stromeĀkových drá-
zek.
…optimalizací výroby
ŠKODA POWER s.r.o., Doosan company je významným evropským výrobcem a dodavatelem
technologických zařízení a zákaznických služeb v oblasti energetiky s více než stoletou tradicí
výroby parních turbín designu ŠKODA.
Jednou z hlavních částí parní turbíny je rotor olopatkovaný oběžnými lopatkami. Spojení oběž-
ných lopatek s rotorem je realizováno pomocí tzv. závěsu.
Walter CZ s.r.o.
Blanenská 1769
664 34 Kuřim

www.walter-tools.com
www.youtube.com/waltertools
www.facebook.com/waltertools
Norma strom.drázky Tp0968R-T
Fréza na hrubování kuzele Fréza na hrubování spodku drázky
Fréza na hrubování závėsś
Konstrukce turbín ŠKODA využívá tři typy
závěsů:
- „T“ závěs
- vidlicový závěs
- stromečkový závěs
V místech s největším zatížením rotorů - na
posledních stupních - se pro svoji největší
nosnost používá závěs stromečkový. Tento
závěs může být navržen podle provedení
buď přímý-šikmý a nebo rádiusový. Do ob-
vodu oběžného kola rotoru se frézují stro-
mečkové drážky, do kterých se při lopatko-
vání rotoru vkládají stromečkové nožky
oběžných lopatek. Tvar, rozměry a tolerance
stromečkové drážky a nožky jsou dány nor-
mou stromečkového závěsu. V současné
době ŠKODA POWER využívá 10 velikostí
stromečkových závěsů.
Současný technologický postup obrábění
Frézování stromečkových drážek v oběžném
kole rotoru se v současné době provádí mo-
nolitními speciálními tvarovými frézami
z materiálu HSS CoPM. Pro vyfrézování ka-
ždé drážky se používá 5 typů fréz: 3 hrubo-
vací a 2 dokončovací frézy. Tato strojní ope-
race je prováděna na pracovišti NC
vodorovné vyvrtávačky W200HBNC, která
je řídicím systémem propojena s natáčedlem
IOV 125 S. Opracovávaný rotor je uložen v
natáčedle a otáčen vždy o příslušný úhel
(daný počtem drážek v kole) a frézování se
y k č a v á t r v y v é n v o r o d o v m e n e t e ř v í d á v o r p
pomocí řídicího systému.
Úkol pro optimalizaci výrobního procesu
Protože významný dodavatel obráběcích ná-
strojů - společnost Walter AG je výrobcem
nosičů vyměnitelných břitových destiček
(VBD) pro hrubování těchto drážek pro řadu
na základě těchto referencí společnost Wal-
ter AG s úkolem optimalizovat výrobní pro-
ces frézování drážek rotorových (stromeč-
kových) závěsů.
Do současné doby se celý obráběcí proces
probíhal pouze při použití fréz z HSS CoPM.
Optimalizace, která znamená jak úspory
v čase obrábění, tak i úspory v investicích
do obráběcích nástrojů, spočívá v nahrazení
hrubovacích fréz z HSS CoPM hrubovacími
frézami s VBD.
Při opracování drážek tvarovými frézami
s , y v u s o p a t s o l h c y r u o n z e ř t i š ý v z e z l D B V
a tím výrazně zkrátit strojní čas.
V původním technologickém postupu obrá-
bění bylo uvažováno s postupným nasaze-
ním tří typů hrubovacích fréz z HSS CoPM:
speciální tvarová fréza pro hrubování kužele
drážky speciální tvarová fréza pro hrubování
kulové plochy ve dně drážky.
Speciální tvarová fréza pro hrubování stro-
mečkových závěsů drážky
Po rozboru stávajícího systému obrábění
byly stanoveny dílčí cíle a součástí nového
řešení byla náhrada nástrojů z materiálu
HSS CoPM nástroji – nosiči VBD.

Nejvýznamnějším přínosem optimalizace
bude zvýšení řezné rychlosti při obrábění
z původních 20–30 m/min (nástroje z HSS
CoPM) na hodnoty 120–130 m/min při pou-
žití nástrojů s VBD.

AG rozbor ostatních typů stromečkových
závěsů designu ŠKODA POWER a bude ná-
sledovat návrh nových nástrojů – nosičů
VBD i na ostatní typy stromečkových drá-
žek.
…optimalizací výroby
ŠKODA POWER s.r.o., Doosan company je významným evropským výrobcem a dodavatelem
technologických zařízení a zákaznických služeb v oblasti energetiky s více než stoletou tradicí
výroby parních turbín designu ŠKODA.
Jednou z hlavních částí parní turbíny je rotor olopatkovaný oběžnými lopatkami. Spojení oběž-
ných lopatek s

rotorem je realizováno pomocí tzv. závěsu.
Norma strom. drážky Tp0968R-T
Fréza na hrubování kužele Fréza na hrubování spodku drážky
Fréza na hrubování závěsů
světových firem, oslovila ŠKODA POWER
V současné době probíhá ve firmě WALTER
POWER ENGINEERING
www.eneza.cz
- design
- manufacturing
- assembly
- maintenance
- refurbishment
- service
Charakteristika činnosti společnosti STELMAR s.r.o.
Provádí komplexní montáže nových technologických celků, opravy stávajících technologických
zařízení průmyslu, zejména energetiky. Komplexnost dodávek provádíme dle požadavku
investora (odběratele) od projektu, přes výrobu, instalaci, uvedení do provozu a seřízení.
Provádí montáže, opravy, revize, rekonstrukce, zkoušky, vyhrazených tlakových a plynových
zařízení. Revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení. Ke své podnikatelské činnosti
společnost získala 30 živnostenských listů, 7 oprávnění, 6 osvědčení a
9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Společnost nabízí ucelené služby, členění na středisko
strojní, elektro, měření a regulace a stavební doplněné o technickou přípravu zakázek, kontrolu
kvality a obchodně technické a ekonomické služby tomu dává všechny předpoklady. Většinu
poskytovaných služeb realizujeme vlastními odborně erudovanými zaměstnanci.
STELMAR s.r.o.
STELMAR s.r.o. Elektrárna, centrální dílny 1202, PSČ 735 71
Telefon: +420 596 585 943, Fax: +420 596 550 363, www.stelmar.cz
Stelmar
jsme 28  jednotek o výkonu 220 MW a dvě
jednotky 1 000 MW právě pro JE Temelím.
Máte aktivních kolem třiceti pro-
jektů. Které jsou ty další?
Kromě již výše uvedených projektů mohu
ještě zmínit například dodávku turbo-
soustrojí 2×140 MW pro paroplynovou
elektrárnu Dorad v  Izraeli, pro paroply-
novou elektrárnu Boca de Jaruco na Kubě
turbosoustrojí 150 MW, pro indickou elek-
trárnu Essar turbínový ostrov s turbínou
30 MW. Nové jsou kontrakty na dodávku
turbosoustrojí 3×140 MW pro elektrárny
izraelské elektrárenské společnosti IEC.
Tyto nové projekty v Izraeli jsou zajímavé
také tím, že přímým zákazníkem ŠKODA
POWER je naše mateřská společnost
DHI&C, která je EPC dodavatelem všech
těchto tří projektů.
Jak perspektivní je ruský trh? Jižní
Amerika? Na které kontinenty
a do kterých zemí má ŠKODA POWER
v plánu proniknout?
Na ruském trhu je velký potenciál hlavně
z důvodu stárnutí současné fotily elektrá-
ren. V současné době nabízíme do Ruska
několik turbín pro paroplynové i klasické
elektrárny. Střední a  západní Evropa je
naše tradiční teritorium. Přístup na  trh
Velké Británie jsme získali přes naši se-
sterskou společnost Doosan Babcock,
která tam působí. Nabízíme tam několik
turbín pro elektrárny spalující biomasu.
Tím, že jsme se stali součástí skupiny
Doosan Power System, se nám otevřely
trhy v  Severní a  Jižní Americe. Zejména
na chilském trhu jsme aktivní. Před uve-
dením do komerčního provozu jsou tur-
bíny 2×165  MW v  elektrárně Mejillónes
a nabízíme do Chile další projekty. Velmi
významné trhy jsou v  Asii a  na  blízkém
východě, kam se dostáváme ve  spolu-
práci s naší mateřskou společností Doosan
Heavy Industries & Construction.
ŠKODA POWER uvedla do povozu
systém na vyhodnocení spolupráce
s dodavateli. Řešení, které nahradí
dosavadní časově náročnou agendu,
propojilo stávající firemní ERP sys-
tém s internetovou aplikací určenou
zhruba 100 zaměstnancům z úseku
nákupu, jakosti a obchodu. Můžete
tento systém krátce popsat?
Aplikace hodnocení dodavatelů je inter-
netová aplikace pracující na technologii
Oracle databáze a  Application Express
(APEX). Aplikace obsahuje databázi všech
dodavatelů. Dodavatelé jsou hodnoceni
každoročně z  hlediska kvality, inovace,
komunikace, obchodních podmínek,
servisu a  logistiky. Je možné spustit mi-
mořádné hodnocení i  v  průběhu roku.
Na základě hodnocení je možné stanovit
rozvojové plány dodavatelů a sledovat je
pomocí této aplikace. S aplikací pracuje
skutečně více než 100 pracovníků přede-
vším z úseků Nákup a Jakost.
Zavedla firma další automatizace
v oblasti administrativy?
Pro řízení interní dokumentace je zaveden
systém EasyArchiv. Na  ukládání a  řízení
technické dokumentace používáme sys-
tém Oracle Agile. V podnikovém informač-
ním systému BaaN 5 jsou zpracovávány
elektronické faktury a objednávky.
Kolik má ŠKODA POWER zaměst-
nanců a jaká je jejich kvalifikace?
Aktuálně má ŠKODA POWER 1 117 zaměst-
nanců. Z toho vyučených a se základním
vzdělání je 395 pracovníků. Zaměstnanců
se středoškolským vzděláním s  maturi-
tou je 321 osob, zbytek pracovníků má
vzdělání vyšší odborné, bakalářské nebo
vysokoškolské a doktorandské.
Jaké byly hospodářské výsledky
ŠKODA POWER v uplynulém roce?
V loňském roce činily příjmy společnosti
přes osm miliard korun, backlog cca
22  miliard korun Kč a  cash fow téměř
6,5 miliardy korun.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 32 VI/2011
ŠKODA JS a.s.
Rozvíjejí jadernou energetiku
Společnost ŠKODA JS a.s. se již více
než padesát let zabývá inženýringem
a  dodávkami pro jadernou energetiku.
Ve  firmě v  současnosti pracuje téměř
1 000 pracovníků. Dvě třetiny z  tohoto
počtu představují odborné technické
a  administrativní profese (projektanti,
konstruktéři, výpočtáři, pracovníci
laboratoří a  zkušeben, prodejci, ekono-
mové), třetinu tvoří dělnické profese.
V  roce 2004 do  společnosti vstoupil nový
vlastník – ruská strojírenská skupina
OMZ, která je zárukou perspektivního
rozvoje nosného oboru jaderné energe-
tiky ve  firmě.
Výrobky a služby
Po  celou dobu své historie, počínajíc
projektem prvního československého
jaderného reaktoru A-1 v  Jaslovských
Bohunicích, ŠKODA JS rozvíjí – vedle
výrobních kapacit – také svůj inženýr-
ský potenciál. Kombinace investičního
inženýringu a  výroby zařízení, spolu se
servisem poskytovaným během provozu,
se v portfoliu činností společnosti ukázala
jako prospěšné spojení, které vytváří kon-
kurenční výhodu a  pomáhá překonávat
výkyvy trhu. Vlastní výzkum a  vývoj je
zárukou neustálého zlepšování produkce
ŠKODA JS.
Hlavními obory společnosti jsou: inže-
nýring pro jaderné elektrárny, výroba –
zařízení pro jaderné elektrárny typu VVER
a  RBMK, zařízení pro jaderné elektrárny
typu PWR a BWR, zařízení pro skladování
vyhořelého jaderného paliva, a servis pro
jaderné elektrárny.
Úspěšný rok 2010
Rok 2010 byl pro společnost ŠKODA JS
úspěšným. Dosáhla auditovaných tr-
žeb dle metodiky IFRS ve  výši 4,6 mld.
Kč (o  17 % více než v  roce 2009) a  zisku
před zdaněním (PBT) ve výši 365 mil. Kč
(o  52 % více než v  roce 2009). Celkem
73 % tržeb představuje export. Dosažené
hospodářské výsledky znamenají splnění
plánu roku 2010, stanoveného akcioná-
řem, a  příznivě ovlivňují stabilitu frmy
ve všech oblastech.
Zmiňovaných výsledků bylo dosaženo
ze tří základních podnikatelských aktivit
společnosti: inženýringu jaderných elek-
tráren – 54 % tržeb (dodávky systémů
„na klíč“), servisních činností – 13 % tržeb
(služby pro provozované jaderné elek-
trárny) a výroby jaderného zařízení – 33 %
tržeb (pro jaderné elektrárny a skladování
vyhořelého paliva).
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
Škoda JS a.s.
Sídlo: Orlík 266, Plzeň, okres Plzeň-město,
Česká republika
Založení společnosti: 1999 (transformace společ-
nosti na a.s.), společnost ŠKODA založena 1859
Počet zaměstnanců: 1 000
Obor podnikání: inženýring a dodávky pro jadernou
energetiku, projektová činnost ve výstavbě
Roční obrat společnosti: neuvádí
Management:
Předseda představenstva a generální ředitel:
Ing. Miroslav Fiala
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 33 VI/2011
Světoví zákazníci
Společnost ŠKODA JS podniká výhradně
na jaderném trhu, její zákazníky tvoří pře-
devším velké elektrárenské společnosti
v tuzemsku i zahraničí (střední a východní
Evropa, Skandinávie, Francie, Německo,
USA a  Dálný východ) a  také významné
světové dodavatelské frmy, působící v ob-
lasti jaderné energetiky. V průběhu roku
frma získala a podepsala nové kontrakty
za  více než 1,5 mld. Kč, a  to především
do  výroby jaderného zařízení a  servisu
jaderných elektráren. Připomeňme, že
dosud ŠKODA JS vyrobila a  dodala 21
kompletních jaderných reaktorů typu
VVER 440 a tři reaktory typu VVER 1000.
Významné zakázky
Nejvýznamnější zakázkou je projekt Ob-
nova systému kontroly a  řízení jaderné
elektrárny Dukovany (SKŘ), jehož cílem
je prodloužit plánovanou životnost elek-
trárny do roku 2025 a udržet i nadále její
bezpečný, spolehlivý a ekonomický pro-
voz. Akce v hodnotě několika miliard Kč
je zároveň největším českým jaderným
projektem v  tomto desetiletí. ŠKODA JS
v roli generálního dodavatele při plánova-
ných odstávkách postupně do roku 2015
nahradí zastaralý systém řízení novým
digitálním.
Největším investič-
ním projektem společnosti ŠKODA JS je
dostavba jaderné části 3. a 4. bloku sloven-
ské jaderné elektrárny Mochovce. ŠKODA
JS je jedním z  pěti hlavních dodavatelů
pro tento projekt. Pro realizaci projektu
společnost zažádala o podpořené fnan-
cování se státní podporou. Předmětem
dodávky jsou mimo jiné systémy primár-
ního okruhu, palivového hospodářství,
vnitřní spojovací potrubí a vložené chla-
dicí systémy.
ŠKODA JS se v roce 2009 stala lídrem me-
zinárodního konsorcia, které se účastní
soutěže na realizaci dostavby 3. a 4. bloku
jaderné elektrárny Temelín. Pro dostavbu
temelínských bloků konsorcium nabízí
výstavbu jaderných reaktorů dle evrop-
ského projektu MIR.1200, který je založen
na  lehkovodních reaktorech typu VVER.
Předmětem veřejné zakázky je projektové
řešení (design), zpracování dokumen-
tace, inženýring, výroba zařízení, dodávka,
montáž na staveništi, zkoušky a uvedení
do provozu dvou kompletních bloků ja-
derné elektrárny Temelín tzv. formou EPC
dodávky na klíč včetně paliva.
Širší aktivity
Významným programem je výroba po-
honů řídicích tyčí pro regulaci výkonu
reaktoru typu VVER. Toto zařízení spolu
s  moderním řídicím systémem dodává
ŠKODA JS hlavně na velký ukrajinský trh,
analogické zařízení ale potřebují i české,
slovenské a maďarské jaderné elektrárny.
Stejně důležitá je výroba komponent pro
tlakovodní a  varné reaktory typu PWR
a BWR.
Podstatný podíl na tržbách společnosti má
výroba kontejnerů pro transport a sklado-
vání vyhořelého jaderného paliva. ŠKODA
JS ve spolupráci s německým partnerem
tyto kontejnery dodává společnosti ČEZ,
a.s., a  rovněž na  trh v  západní Evropě,
Bulharsku a Litvě. Vyrobeno bylo již více
než 300 kontejnerů.
Potěšitelný je nárůst nových zakázek v ob-
lasti servisu pro jaderné elektrárny, jejichž
zařízení je potřeba pravidelně kontrolovat
a v závislosti na délce provozu modernizo-
vat. ŠKODA JS uzavřela s provozovatelem
českých jaderných elektráren ČEZ, a.s.,
dlouhodobou smlouvu na servis reakto-
rovny všech bloků jaderných elektráren
Dukovany a Temelín. Pozornost je také
obrácena na  provozované bloky VVER
ve východní Evropě.
Další vývoj…
Získání zajímavých a důležitých projektů
je velkým úspěchem ŠKODA JS. Podtrhuje
to její vedoucí roli mezi českými doda-
vateli velkých investičních celků. Navíc
zaručuje rozvoj a  expanzi společnosti
v oboru jaderné energetiky na další léta.
Umožní také vychovat novou generaci
odborníků, kteří následně uplatní své
schopnosti a  znalosti při plánované vý-
stavbě nových bloků v  České republice,
na Slovensku a v dalších zemích.
Náhle se však „jakoby“ budoucnost jádra
v Evropě zdála být nejistá, a to zejména
díky prohlášení SRN, která počítá s kon-
cem jaderné energetiky na  svém území
do  roku 2022… Opakem německého
rozhodnutí je jednání skupiny zemí, jež
mají nadále konkrétní plány na dostavbu
nových bloků jaderných elektráren. V Ev-
ropě jde o Finsko, Francii (podle průzkumu
je zde však 62 procent obyvatel proti dal-
šímu rozvoji jaderné energetiky), Británii
a  Českou republiku. Na  stavbu jaderné
elektrárny se připravuje i  Polsko. Bude
21. století jaderné energetice příznivě
nakloněné…?
BEZEŠVÉ TRUBKY Z UŠLECHTILÝCH
NEPEZA\É1lClCH CCELl. w
w
w
.
s
b
p
r
u
h
u
.
c
z
S C H C E L L E R
B L E C K M A N N
EDELSTAHLRCHP
info@esab.cz www.esab.cz
E8AB = komplexni Ģeseni
svaĢovani v ]aderné energetice
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 34 VI/2011
Jaderná elektrárna Temelín
Spolehlivý zdroj energie
Jaderná elektrárna Temelín je elektrárna
s  největším instalovaným výkonem
v  Česku. Významným podílem přispěla
ke  snížení ekologické zátěže plynoucí
z  uhelných elektráren a  v  budoucnu
její úloha s  největší pravděpodobností
nabude ještě většího významu. O  součas-
ném stavu naší druhé jaderné elektrárny
a  o  plánech do  budoucna hovoří její
ředitel Ing.  Miloš Štěpanovský.
Svět má v současnosti v oblasti energetiky
dva hlavní globální problémy – přístup
k energetickým zdrojům a negativní vliv
emisí na  změny klimatu na  Zemi. Oba
řeší jaderná energetika; ta neprodukuje
žádné tzv. skleníkové plyny (CO
²
) a  tím
přispívá významným způsobem ke snížení
globálních emisí těchto plynů do ovzduší.
Jaderné zdroje současně patří všude
ve světě mezi nejlevnější a nejstabilnější
energetické zdroje. Bez ohledu na  ne-
dávné události v Japonsku je skutečnost
taková, že svět se v současné době (a ani
v blízké budoucnosti) bez jaderné energie
neobejde.
Největší
a nejmodernější
V  České republice jsou v  provozu dvě
jaderné elektrárny, JE Dukovany a JE Te-
melín. První blok Temelína poprvé vyro-
bil elektřinu 21. prosince 2000 a  druhý
pak o  dva roky později, 29. prosince
2002. Od  roku 2003 je tedy temelínská
elektrárna s  instalovaným elektrickým
výkonem 2 000 MW největším energetic-
kým zdrojem České republiky. Jaderná
elektrárna Temelín leží přibližně 24 km
od Českých Budějovic a 5 km od Týna nad
Vltavou. Technologie elektrárny odpovídá
moderním světovým parametrům, a sice
od konstrukce ochranné obálky až po op-
timalizaci využití paliva.
Elektrárna má instalované dva bloky z pů-
vodně plánovaných čtyř, každý s elektric-
kým výkonem 1 000 MW. Původní projekt
je založen na tehdy sovětském projektu
tlakovodního reaktoru, řídicí systém je
americký. Tato kombinace „západních“
a „východních“ technologií byla důvodem
obav o bezpečnost, byla však už vyzkou-
šena na jaderné elektrárně Loviisa ve Fin-
sku. Mise MAAE v roce 1996 konstatovala,
že kombinace západní a východní tech-
niky byla v projektu pečlivě zvážena a po-
dle názoru mise v  některých případech
dokonce vedla ke  zvýšení bezpečnosti.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 35 VI/2011
Většina vybavení elektrárny pak byla mi-
mochodem vyrobena a dodána českými
frmami. (ŠKODA PRAHA – generální do-
davatel elektrárny, ŠKODA Jaderné stro-
jírenství Plzeň, Vítkovice, Sigma Lutín).
Přestože je reaktor jaderných elektráren
zabezpečen na  nejvyšší možné úrovni,
obě naše elektrárny mají navíc v  areálu
i  svém okolí instalován systém radiační
kontroly, který trvale monitoruje radiační
situaci v okolí. Samozřejmostí jsou rovněž
systémy upozornění veřejnosti v blízkém
i vzdálenějším okolí a plány vypracované
pro případ neočekávané události.
Stabilizace provozu
Investice mají v  jaderné elektrárně prů-
běžný charakter, trvale se pracuje na po-
stupném zlepšování nejen provozní
spolehlivosti, ale i  bezpečnosti. Ředitel
Štěpanovský uvádí, že v  letošním roce
dosáhne částka na  tento účel více než
1 miliardy korun.
Dále vysvětluje, že k  významným milní-
kům došlo v  posledních letech ve  dvou
oblastech. První z nich je stabilizace pro-
vozu – po ukončení stavby a uvedení elek-
trárny do  provozu následovalo období
tzv. dětských nemocí, kdy bylo potřeba
řešit různé technické nedostatky (ply-
noucí z toho, že elektrárna byla osazena
tzv. prototypovým zařízením) zejména
na sekundárním okruhu v oblasti turbíny
a generátoru.
„Toto období jsme již překonali,“ říká ře-
ditel. „Spolehlivost provozu elektrárny
je možno posoudit podle tzv. ukazatele
technické poruchovosti, což je jednoduše
řečeno procento času, kdy blok neplní svůj
výkon tak, jak by měl, vůči času, kdy by
měl vyrábět. V Temelíně byl tento ukaza-
tel v loňském roce 0,57 %, což je vynika-
jící hodnota i  ve  srovnání se světovými
elektrárnami. Je to signál, že jsme se vydali
správným směrem – vyřešili jsme většinu
běžných provozních starostí a dnes elekt-
rárna jede vysoce spolehlivě,“ vysvětluje.
Druhou oblastí, ve  které dochází podle
jeho slov k zásadním změnám, je oblast
velkých projektů. Mezi ty patří změna do-
davatele jaderného paliva, kdy v roce 2010
byl 1. blok uveden do provozu s palivem
frmy TVEL, uvedení do  provozu skladu
použitého paliva v  areálu elektrárny
a  získání licence od  Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost k provozu prvního
bloku do roku 2020.
Aktuálně elektrárna plní svůj letošní plán
výroby, což je dosažení výroby 14,8 mili-
ardy kilowatthodin, na 101,4 %. To je po-
slední krok před ukončením stabilizačního
projektu Bezpečně 15TERA (zahájeného
v  roce 2007), který elektrárna Temelín
realizuje. Jeho cílem je v roce 2012 vyrobit
15 terawatthodin elektrické energie.
„Všechny naše aktivity, jako jsou různá
technická opatření, školení personálu,
zavedení trenažéru pro údržbu a  řada
dalších činností, směřují k tomu, abychom
tuto metu příští rok splnili,“ tvrdí Ing. Ště-
panovský.
Přínosy mezinárodní
spolupráce
Jaderná energetika je už velmi dlouho me-
zinárodním oborem v tom nejlepším slova
smyslu. Mezi nejznámější mezinárodní or-
ganizace patří OSN založená Mezinárodní
agentura pro atomovou energii ve Vídni
(MAAE) a  organizace WANO (World As-
sociation of Nuclear Operators), kterou
později založili provozovatelé elektráren
a energetické frmy.
Inženýrské projekty a řešení pro jadernou
energetiku
Radiační ochrana a měření ionizujícího záření
Vývoj měřicích systémů a charakterizace
radioaktivních odpadů
Vybavení laboratoří a kontinuální chemická měření
Specializovaný software pro energetiku a průmysl
Modřínová 1094, 674 01 Třebíč, Česká republika
Tel. +420 568 409 811 / Fax +420 568 409 875, www.envinet.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 36 VI/2011
ŠKODA PRAHA Invest
ŠKODA PRAHA dodala technologii všech
českých a  slovenských jaderných elek-
tráren. Její následovník, ŠKODA PRAHA
Invest, tak má nač navazovat.
Značka ŠKODA s  okřídleným šípem
ve  znaku je známa po  celém světě díky
špičkovým spolehlivým produktům v ši-
rokém sortimentu českého strojírenského
průmyslu. Hrdým nositelem této značky
je i  společnost ŠKODA PRAHA Invest,
pokračovatel šedesátileté tradice spo-
lečnosti ŠKODA PRAHA na  poli velkých
elektroenergetikých projektů a investič-
ních celků.
Od  svého založení v  roce 1953 se naše
společnost, obvykle v  roli generálního
dodavatele, podílela na výstavbě desítek
elektráren ve dvaceti pěti zemích po ce-
lém světe. Klasické elektrárny na  fosilní
paliva, elektrárny kombinovaného paro-
plynného cyklu a  samozřejmě jaderné
elektrárny, to vše o  celkové instalované
kapacitě dosahující 40 000 MW elektric-
kého výkonu.
www.spinvest.cz
DĚLÁME VELKÉ VĚCI
Za 60 let naší historie jsme ve 25 zemích světa instalovali elektrárny s celkovým výkonem
40 000 MW. Postavili jsme všechny české a slovenské jaderné elektrárny.
Jsme generálním dodavatelem českého průmyslového projektu desetiletí – obnovy domácí výrobní kapacity
Skupiny ČEZ (komplexní obnova bloků a nové nadkritické, resp. paroplynové zdroje). Rovněž jsme dodavatelem
pro jadernou energetiku, v současnosti zejména projektů v oblasti modernizace a zvyšování výkonu.
Chceme se výrazně podílet na dostavbě českých a slovenských jaderných bloků.
Dodáváme energetické zdroje, jež vynikají vysokou technologickou úrovní, účinností, spolehlivostí
a navíc jsou šetrné k životnímu prostředí.
JSME GENERÁLNÍM DODAVATELEM A PROJEKTANTEM
INVESTIČNÍCH CELKŮ V ENERGETICE
ŠKODA PRAHA Invest je největší česká inženýrsko-dodavatelská společnost schopná
dodat energetické dílo od projektové dokumentace přes realizaci a montáž až po uvedení
do provozu a zajištění záručního a pozáručního servisu.
VIZE JE PRVNÍM KROKEM
K REALIZACI
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 37 VI/2011
V rámci České republiky a Slovenska jsme
jako generální dodavatel technologie
realizovali všechny čtyři jaderné elek-
trárny v tomto pořadí: Jaslovské Bohunice,
Dukovany, Mochovce a Temelín (celkem
12 bloků).
Při výstavbě uvedených jaderných elek-
tráren vystupovala společnost ŠKODA
PRAHA jako generální dodavatel techno-
logie. Spolu s  generálním projektantem
a generálním dodavatelem stavby tvořila
základní dodavatelský model. Zajišťovali
jsme technologické dodávky přes pri-
mární okruh, strojovnu, vedlejší objekty
až po vyvedení výkonu. Jako generální do-
davatel jsme dopracovali úvodní projekt
elektrárny pro naše podmínky a sestavili
vždy optimální dodavatelský model slo-
žený zejména z  českých a  slovenských
frem.
ŠKODA PRAHA Invest je na českém elekt-
roenergetickém trhu v současnosti známa
především díky tomu, že jako generální
dodavatel realizuje náročný projekt pro-
gramu obnovy výrobní kapacity Skupiny
ČEZ v České republice. Ač je tento projekt
označován za projekt desetiletí českého
průmyslu a je směřován do oblasti klasické
energetiky, naší pozornosti samozřejmě
neuniká ani oblast jádra. Dnes v jaderné
energetice realizujeme především pro-
jekty modernizace a  zvyšování výkonů.
Jedná se zejména o  jaderné elektrárny
v Dukovanech, Temelíně, Jaslovských Bo-
hunicích a v Mochovcích, kde provádíme
dílčí akce, které mají za  cíl modernizaci
zařízení, prodloužení životnosti nebo
zvýšení výkonu.
Naše současná nejdůležitější jaderná
zakázka je Využití projektových rezerv
Jaderné elektrárny Dukovany. Smlouva
na tuto rozsáhlou akci byla uzavřena kon-
cem roku 2006, vlastní realizace začala
po pečlivé přípravě v roce 2009 moderni-
zací 3. bloku, v závěru roku 2010 proběhla
úspěšná realizace na 4. bloku. V letošním
roce bude následovat 1. blok a akce bude
zakončena v  roce 2012 modernizací 2.
bloku. Jedná se o soubor projektů, po je-
jichž ukončení v roce 2012 bude celkový
výkon elektrárny zvýšen na  2  000 MW.
Projekt navazuje na  zvýšení tepelného
výkonu reaktoru o 5 procent. Modernizace
navíc směřuje k  prodloužení životnosti
této jaderné elektrárny.
Naše budoucí ambice pak směřujeme pře-
devším k účasti na výstavbě 3. a 4. bloku
v Jaderné elektrárně Temelín. Vzhledem
k vypsání soutěže na dodavatele, kde je
jednou z podmínek, že uchazeč musí být
nositelem projekčního řešení elektrárny,
jsme se jako přímý uchazeč nekvalifkovali.
Jednáme však se všemi uchazeči o poten-
ciálních oblastech využití našich dodávek
a  služeb. S  ohledem na  naši odbornost
a zkušenosti nás zajímají především části
díla, jako je strojovna a vyvedení výkonu,
vedlejší objekty a další služby související
zejména s  přípravou staveniště, řízením
prací na stavbě a zajištěním kvality, zajiš-
tění porovnání standardního designu vůči
české legislativě a  také oblast uvádění
do provozu.
Jsme přesvědčeni, že jaderná energetika
musí i nadále zůstat významnou součástí
energetického mixu České republiky, kdy
s postupným ukončováním provozu uhel-
ných elektráren v příštích desetiletích její
význam bude vzrůstat. Jaderná energe-
tika má všechny předpoklady, aby díky
vysoké spolehlivosti dodávek ze svých
bloků a příznivé ceně pomohla v blížícím
se období růstu cen a snižujících se zdrojů
uhlí a ropy udržet stabilní sociální a pod-
nikatelské prostředí v  České republice
ve 21. století.
Ing. Vladimír Poklop
ředitel sekce Jaderné zdroje
ŠKODA PRAHA Invest
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 38 VI/2011
Vládou tehdejšího Československa v roce
1980 bylo rozhodnuto o výstavbě jaderné
elektrárny s bloky 1000 MW. Pro elektrárnu
byla zvolena koncepce monobloku, tj.
jeden reaktor, jedna turbína a jeden ge-
nerátor 1000 MW. Jednalo se tedy o jinou
koncepci, než u  do  té doby v  Českoslo-
vensku postavených jaderných elektráren
s reaktory VVER 440 (Jaslovské Bohunice
a Dukovany), kde pro jeden reaktor jsou
dvě turbíny a  dva generátory 220 MW.
Největší rozsah projekčních a konstrukč-
ních prací probíhal v letech 1986 až 1988.
První generátor byl vyroben v roce 1993
a druhý v roce 1996. Do provozu byl první
generátor uveden v  roce 2000 a  druhý
v  roce 2002. Pro výrobu generátoru
ve  Škoda, elektrotechnický závod (nyní
BRUSH), bylo nutno postavit novou těžkou
halu s  jeřábem o  nosnosti 400 tun. Při
konstrukci generátoru 1000 MW vycházel
konstrukční tým z  generátoru 500 MW,
ze kterého převzal některé osvědčené
prvky, ale vzhledem k  velikosti stroje,
technologickým a  dopravním možnos-
tem bylo nutné řešit některé konstrukční
uzly originálním způsobem. Vzhledem
k tomu, že do té doby největší generátor
vyrobený v podniku BRUSH byl 500 MW,
jednalo se o výkonový skok o 100 %, což
je v konstrukci velkých strojů unikátní.
Základní technické parametry
generátoru:
Výkon 1111 MVA
Účiník 0,9
Napětí 24 kV
Otáčky 3000 ot/min
Chlazení vodík a voda
Přetlak vodíku 500 kPa
Buzení rotační střídavý
budič se statickou
budicí soupravou
Generátor je možno charakterizovat jako
dvoupólový synchronní alternátor s kom-
binovaným chlazením vodíkem a vodou.
Statorové vinutí, průchodky a  nulová
spojka jsou chlazeny vodou, rotor, stato-
rové plechy a ostatní části jsou chlazeny
vodíkem, který cirkuluje v  uzavřeném
okruhu. Získané teplo z  vodíku odvádí
čtyři díly chladiče vodíku, každý v jenom
rohu pláště generátoru. Dva díly na straně
turbíny obstarávají chlazení statorových
plechů, dva díly na  straně budiče pak
chlazení rotoru.
Jádro statoru, tedy vnitřní kostra se sta-
torovými plechy a statorovým vinutím je
zavěšené na  pružinách ve  vnější kostře,
která tvoří plášť generátoru. Zavěšení
na  pružinách eliminuje přenos vibrací
z jádra do základů elektrárny. Vnější kostra
byla konstruována s ohledem na těsnost
a přetlak vodíku. Při výrobě byla pevnost
konstrukce vnější kostry ověřena tlakovou
zkouškou, protože plášť generátoru musí
být schopen vydržet i vnitřní výbuch vo-
díku při atmosférickém tlaku.
Statorové vinutí bylo konstruováno přede-
vším s požadavkem na maximální spoleh-
livost. Vinutí je dvouvrstvé složené z tyčí,
které jsou uloženy celkem ve 42 drážkách
složených statorových plechů. Každou
statorovou tyč tvoří kombinace plných
a dutých měděných vodičů. Dutými vodiči
protéká voda, která zajišťuje chlazení.
Náročným konstrukčním úkolem bylo ře-
šení čel statorového vinutí. Tato čela musí
vydržet síly od provozního namáhání i pří-
padných zkratů, přitom ale musí umož-
nit tepelnou roztažnost statorových tyčí,
která je u tak velkého generátoru značná.
Dalším požadavkem na  čela vinutí bylo
vytvořit takové konstrukční uspořádání,
aby vlastní frekvence čel byla dostatečně
vzdálená od provozní frekvence.
Rotorovou soustavu generátoru tvoří
vlastní rotor generátoru, hřídel se sbě-
racími kroužky a  rotor budiče. Rotor
generátoru je vyroben z  jednodílného
výkovku z  vysoce jakostní oceli s  nasa-
zenou válcovou spojkou pro spojení
s nízkotlakým rotorem turbíny. Na každé
straně rotoru je umístěno jedno oběžné
kolo radiálního ventilátoru. Tato oběžná
kola zajišťují cirkulaci chladicího vodíku
uvnitř generátoru. Vinutí rotoru je uloženo
v  drážkách vyfrézovaných v  těle rotoru.
Rotorové vinutí tvoří duté měděné vo-
diče, kterými protéká chladicí vodík. Čela
rotorového vinutí drží proti odstředivým
silám nemagnetické obruče vyrobené
z materiálu třídy Cr
18
Mn
18
. Rotor generá-
toru se otáčí v segmentových ložiskách,
která jsou stejné konstrukce jako ložiska
nízkotlakého rotoru turbíny.
Plášť generátoru je vyroben s  ohledem
na  těsnost pro přetlak vodíku. Pro utěs-
nění točícího se hřídele rotoru slouží
speciální ucpávky zahlcené přetlakovým
olejem, které jsou umístěny ve  štítech
generátoru. Princip těsnění spočívá v tom,
že olej má vždy vyšší tlak než vodík uvnitř
generátoru. Olej pro ucpávky dodává sys-
tém těsnicího oleje s čerpadly a vakuovým
odstraňováním plynů pohlcených v oleji.
Systém těsnicího oleje musí být vždy spo-
lehlivě v provozu, a to i po odstavení ge-
nerátoru, pokud je v něm vodík.
Voda ve statorovém vinutí je pod plným
statorovým napětím, proto musí být na-
prosto chemicky čistá. Jedině takto čistá
voda má dostatečné elektrické izolační
vlastnosti. Celý chladicí okruh statorového
vinutí s  čerpadly a  chladiči je vyroben
z nerez oceli, jen vlastní statorové vinutí
je z mědi. Okruh chladicí vody statorového
vinutí je vybaven měřicími přístroji pro
trvalou kontrolu parametrů vody.
Pro plnění generátoru vodíkem a provoz
s vodíkovou náplní slouží pomocný sys-
tém plynové hospodářství. Protože směs
vzduchu a vodíku je výbušná, nelze gene-
rátor z bezpečnostních důvodů přímo pl-
nit vodíkem. Nejdříve se generátor naplní
oxidem uhličitým, který se pak nahradí
vodíkem. Směs vodíku a oxidu uhličitého
není výbušná. Při vyprazdňování generá-
toru se postupuje opačným způsobem.
Uspěšná realizace projektu Temelín
a dlouhodobý spolehlivý provoz pouka-
zuje na připravenost společnosti BRUSH
na výrobu a dodání generátorů pro 3. a 4.
blok elektrárny Temelín.
Ing. Zdeněk Kanta,
Vedoucí konstrukce BRUSH SEM s.r.o.
BRUSH Turbogenerátor 1000 MW pro Temelín
Největší generátor vyrobený a provozovaný v České republice
‡ 6,08/$ý1Ë6<67e0<
‡ ěË',&Ë$,1)250$ý1Ë6<67e0<
‡ 63(&,È/1Ë(/(.7521,.$
‡ +<'5$8/,&.e6<67e0<
Spolecnost OSC, a.s., pĤsobi jako samostatný pravni subjekt od roku 1994. Svým zakaznikĤm
poskytuje jako spolehlivý a osvČdcený partner kvalifkované inzenýrské sluzby v oblasti aplikace
modernich metod a prostĜedkĤ pro sofstikované Ĝidici, inIormacni a simulacni systémy v ener-
getických provozech, vcetnČ sirokého spektra diagnosticko-analytických cinnosti, certifkacnich
a jiných specializovaných mČĜeni, expertnich a poradenských sluzeb.
Pro Jadernou elektrarnu Temelin (ETE) spolecnost dodala vybrana zaĜizeni a poskytuje dlouho-
dobČ inzenýrské sluzby, zahrnujici zejména:
· plnorozsahový simulátor typu replika blokové dozorny, vyuzivaný pĜedevsim pro pocatecni
a pro opakovaci výcvik provozniho personalu,
· displejový simulátor plnorozsahového provedeni, pouzivaný rovnČz jako analytický prostĜe-
dek pro sirokou skalu inzenýrských aplikaci (verifkace algoritmĤ SKě, ovČĜovani provoznich
pĜedpisĤ, podpora pĜi uvadČni blokĤ do provozu, V&V aktivity pĜi vyuziti projektových rezerv
pro zvýseni výkonu blokĤ ETE aj.),
· terminál elektrárny jako soucast systému pro monitoring a Ĝizeni provozu výrobnich blokĤ elek-
trarny z dispecinku spolecnosti CEZ, stejnČ jako z dispecinku operatora pĜenosové soustavy CEPS,
· inzenýrské cinnosti pĜi ovČĜovani Iunkce vybraných casti systému SKě blokĤ ETE v prĤbČhu
jejich uvadČni do provozu a nasledném doladČni,
· inzenýrské výkony spojené s navrhem, realizaci, odzkousenim a fnalni implementaci zmČn
v soItware/hardware Ĝidiciho systému PCS na obou výrobnich blocich ETE,
· expertní a poradenské sluzby.
OSC, a.s.
StaĖkova 18a
P. O. Box111
612 00 Brno, CR
E-mail: osc¸osc.cz
Tel.: ¹420 541 643 111
Fax: ¹420 541 643 109
www.osc.cz
Zjišƛování stavu materiálu z pohledu pƎítomnosƟ vad a to jak pƎípustných, tak nepƎípustných
je dƽležitou položkou v oblasƟ zkoušení a diagnosƟky výrobkƽ, výrobních zaƎízení, dopravních
prostƎedkƽ, konstrukcí atd. V nedestrukƟvním testování ve zkratce NDT, má nezastupitelné
místo zkoušení ultrazvukem.
Ultrazvuk se standardnĢ používá pro kontrolu základního materiálu, svarových spojƽ, návarƽ
a mĢƎení tloušƛek stĢn. Klasické zkoušení, tak jak je používáno desítky let, je provádĢno prakƟcky
stále stejným zpƽsobem, pouze díky digitalizaci došlo k jeho znaēnému vylepšení. V posledních
letech ale dochází k nástupu zcela nových technologických možnosơ a tedy i nové vypovídací
schopnosƟ umocnĢné poēítaēovým zpracováním pomocí výkonného soŌwaru – zkoušení
ultrazvukem metodou Phased Array.
Metoda Phased Array používaná v technickém zkoušení není zcela neznámá ani pro ēást laické
veƎejnosƟ, tedy pƎesnĢji té ēásƟ, která podstoupila nĢjaké lékaƎské vyšetƎení ultrazvukem. Zcela
bĢžné je ultrazvukové vyšetƎení budoucích maminek a obrázek, který je výsledkem vyšetƎení, je
vlastnĢ podobný tomu, co vidíme pƎi testování materiálu. Jestliže vám tedy lékaƎ dokáže napƎíklad
ukázat nejen hlavu ale i prsty nenarozeného miminka, jistĢ si dokážete s urēitou nadsázkou
pƎedstavit, že nĢco podobného je možné i v pƎípadĢ „kusu“ železa. SamozƎejmĢ ale nelze
zamĢŸovat lékaƎské a defektoskopické technologie a také nelze plnĢ porovnávat výsledky.
Základní výhodou Phased Array oproƟ klasickému ultrazvuku je promĢnlivý úhel, pod kterým se
ultrazvukový paprsek vysílá materiálem. Dosud používané „jednoduché“ sondy umožŸují vysílání
paprsku vždy pod jedním konkrétním úhlem - napƎ. sondy 0°, 45°, 60° nebo 70°. Pƽvodní technologie
a zkušební pƎedpisy jsou postaveny na tomto základĢ. Sondy Phased Array však neobsahují pouze
jeden konkrétní mĢniē jako sondy „jednoduché“, ale obsahují celé pole malých mĢniēƽ, jejichž
postupným spínáním se dosahuje pƎíslušného úhlu ultrazvukového paprsku. Takto lze, v jednom
cyklu, vyslat postupnĢ paprsek v širokém rozmezí úhlƽ a zároveŸ výkonným soŌwarem zpracovat
výsledky. Dosáhneme ơm prozkoumání celého prƽƎezu materiálu a je-li zároveŸ zajištĢn pohyb
sondy napƎ. pomocí manipulátoru, lze získat i prostorové zobrazení vad v materiálu.
PƎínosy metody
Spoleēnost TEDIKO, s.r.o., používá nĢkolik druhƽ pƎístrojƽ pro kontrolu materiálu metodou Phased
Array. V energeƟce se napƎíklad kontrolují svarové spoje a stĢny tlakových nádob i potrubí, hƎídele,
závĢsy lopatek turbin. Metoda se významnĢ osvĢdēuje také pro zkoušení výrobkƽ, kde je složitá
konĮgurace a nelze bĢžným ultrazvukem zkoušet – napƎ. složitĢ tvarované svaƎence a obvyklým
zpƽsobem nepƎístupná místa. MĢƎící/vyhodnocovací soŌware umožŸuje vložení nákresu
kontrolované ēásƟ, který je možné vytvoƎit napƎíklad v programu AutoCad. Výstupem mĢƎení je
záznam uložený v pamĢƟ pƎístroje ēi na pevném disku poēítaēe, se kterým je možné dále pracovat
– pƎehrávat a analyzovat získaný obraz, provádĢt Ǝezy mĢƎenou ēásơ a zobrazovat rƽzné pohledy.
Nové možnosƟ mĢƎícího systému umožŸují našim specialistƽm pƎesnĢji interpretovat výsledky
mĢƎení než v minulosƟ tj. – lokalizovat polohy jednotlivých vad nejen vƽēi povrchu ale i vƽēi sobĢ
navzájem, lépe od sebe rozlišit co je vada a co ne, sledovat prƽbĢh a rozšíƎení vad v materiálu,
poskytnout komplexní podporu pro výpoēet životnosƟ. Zákazníkƽm je možné poskytnout
prostorové zobrazení. Toto vše pƎedstavuje významný pƎínos pro programy Ǝízeného stárnuơ
a prodlužování životnosƟ zaƎízení.
Manipulátory
PƎi mĢƎení používáme manipulaēní prostƎedky, ēásteēnĢ dodané renomovanými výrobci, ēásteēnĢ
vyvinuté na míru pƎímo ve spoleēnosƟ. Tyto prostƎedky umožŸují urychlit a zpƎesnit kontrolu
svarových spojƽ trubek od ø 25രmm do ø 600രmm, kontrolu plochy 0, 5 × 0,5രm na jednu instalaci
atd.
Naše spoleēnost se zabývá destrukƟvními a nedestrukƟvními zkouškami materiálƽ, diagnosƟkou
stavu a sledováním životnosƟ výrobního zaƎízení v energeƟce, teplárenství, chemickém prƽmyslu
vēetnĢ raĮnérií a dalších prƽmyslových oborech, zajišƛováním revizí a zkoušek tlakových a plynových
zaƎízení, termovizních a geodeƟckých mĢƎení, pƎejímkami invesƟēních celkƽ ve výrobních závodech
a bĢhem stavebnĢ montážních prací, poradenskou, konzultaēní a školící ēinnosơ.
ZavádĢní nových metod, jako je napƎíklad Phased Array, patƎí mezi základní principy spoleēnosƟ
v závazku poskytovat svým zákazníkƽm služby vynikající kvality, které budou plnĢ uspokojovat
jejich požadavky a oēekávání nejen souēasná, ale i budoucí.
Výhody zkoušení materiálu ultrazvukem
metodou Phased Array
TEDIKO, s.r.o., Pražská 5487, 430 01 Chomutov, tel.: 474 652 161, tel./fax: 474 652 138, email: info@tediko.cz
StƎedisko Jaderná elektrárna Dukovany – tel./fax: 561 105 356, StƎedisko Jaderná elektrárna Temelín – tel./fax: 385 735 046
www.tediko.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 41 VI/2011
KIP Brno, s.r.o., Cejl 101,
Brno, 602 00, info@kipbrno.cz
ISO 9001:2008
R
SOFTWARE PRO SPRÁVU K$%(/Éæ(
SYSTÉM U5ÿ(NÝ
K PROJEKCI KABELOVÝCH CELKU
A JEJICH SPRÁVU
®
Společnost KIP Brno vznikla v  roce 1992 a působí
více jak 12 let v energetickém sektoru. Působení v 
tomto sektoru se stalo pro společnost významné
především v  souvislosti s  neexistencí efektivního
nástroje, který by umožňoval provozovatelům
v rozsáhlých a technologicky náročných provozech
(energetické zdroje), spravovat rozsáhlé kabelové
systémy, s možností je všeobecně řídit a spravovat
dle potřeb stavby a to vše za podmínek dodržování
příslušných norem a předpisů.
Tato investiční příležitost se stala impulsem pro
vznik produktu TRACEMAN®, který byl vyvinut
specialisty společnosti ze zkušeností získaných
z působení v energetice.
Co je TRACEMAN®
TRACEMAN® je SW aplikace typu Klient-Server
Co představuje TRACEMAN®
TRACEMAN® je nositelem nového know - how
v přístupu k  řešení problematiky tvorby projektů
kabelových celků a jejich správu v  technologicky
náročných a rozsáhlých průmyslových provozech.
Zvyšuje efektivitu při tvorbě projektů a realizaci
kabelového systému, spolehlivost a bezpečnost při
zajištění dlouhodobého provozu. Je plně funkční
a verifkován v provozu.
Reference TRACEMAN®
Jaderná elektrárna Temelín – plné nasazení produk-
tu k zajištění komplexní správy kabelového celku.
Jaderná elektrárna Mochovce (Dostavba 3. a 4.
bloku VVER 440) – plné nasazení produktu,
komplexní zajištění a koordinace projektu NKS
a trasování kabeláže.
pracující v  databázovém prostředí ORACLE, která
od svého vzniku (r. 2003) prošla značným vývojem
a testováním v náročném provozu jaderné elektrár-
ny Temelín, kde je využívána do dnes.
Cílený vývoj a rozvoj aplikací produktu
TRACEMAN® znamená neustálý růst jeho užitné
hodnoty. Dnes umožňuje nejen spravovat data
o nosných kabelových systémech (NKS)
a kabelech po celou dobu životnosti průmyslo-
vého provozu, ale stal se nástrojem pro komplex-
ní přístup k řešení problematiky tvorby projektů
kabelových celků tj. návrh NKS, vytrasování
kabeláže do NKS dle příslušných norem ČSN EN
a místních předpisů a požadavků na kabeláž,
modifkace každého prvku kabelového celku.
Samozřejmostí je 2D vizualizace všech prvků na
monitoru projektanta či uživatele s možností 
intuitivního ovládání.
MAAE má garantovat využívání jaderné
energie výhradně pro mírové účely  –
v  této oblasti stanovuje formou do-
poručení a  návodů standardy jaderné
bezpečnosti v  nejširším slova smyslu.
K pozdějšímu vzniku WANO, v rámci které
spolupracují světoví jaderní provozova-
telé a  vyměňují si zkušenosti z  provozu
jaderných elektráren, paradoxně přispěly
minulé jaderné havárie. Ty ukázaly, jak je
svět v jaderném věku malý, jak moc glo-
bálně se toto odvětví navzájem ovlivňuje
a  že je třeba učit se od  souseda z  jeho
dobrých i špatných zkušeností.
„Díky této mezinárodní spolupráci jsme
v  pravidelném kontaktu s  nejlepší svě-
tovou praxí v  oblasti bezpečnosti pro-
vozu. Obě organizace např. na požádání
vysílají týmy zkušených odborníků, aby
zhodnotily úrovně nejrůznějších oblastí
elektrárny, pro které je taková zahraniční
mise objednána. Například organizace
WANO dále zajišťuje výměnu ukazatelů,
informace a rozbory událostí, organizuje
podpůrné mise a tzv. partnerské prověrky.
To je velice efektivní a důležitý nástroj, je-
hož cílem je poskytnout nezávislý a velmi
komplexní odborný názor na jednotlivé
oblasti provozu elektrárny,“ vysvětluje
Ing.  Štěpanovský. A  doplňuje, že právě
takovouto prověrku elektrárna plánuje
na podzim letošního roku.
Budoucnost ve světle
Fukušimy
Podle některých odborníků může zku-
šenost s  jadernou nehodou v  japonské
Fukušimě zdražit výstavbu nových jader-
ných reaktorů na  celém světě. Náklady
na  další zvyšování bezpečnosti mohou
zvýšit cenu jaderné technologie natolik,
že se zkrátka nevyplatí. To by se akutně
týkalo i  JE Temelín, o  jejíž dostavbě slý-
cháme dnes a denně.
Miloš Štěpanovský s tímto názorem ne-
souhlasí. „Pokud chceme mít elektrickou
energii za rozumnou cenu a pokud záro-
veň chceme omezovat produkci sklení-
kových plynů, pak se zatím bez jaderné
energie neobejdeme“ říká. Z  hlediska
zajištění bezpečnosti dle jeho slov ne-
přinesly události v Japonsku pro Temelín
nic nového, protože bezpečnost byla, je
a bude prioritou číslo jedna – pro její za-
bezpečení se dělá maximum. „V Japonsku
došlo k  extrémní přírodní události nad-
projektového charakteru, tedy ke vzniku
podmínek, na  které elektrárna nebyla
projektována a  stavěna. Pro nás z  toho
plyne zkušenost, že je potřeba provést
podrobnou analýzu hypotetických přírod-
ních rizik v našich podmínkách. A uvidíme,
jak se budou vyvíjet požadavky Evropy
a  jaké budou mít vliv na  bezpečnostní
standardy,“ říká. A připomíná, že v oblasti
Japonska, postižené katastrofálním
zemětřesením, jsou další dvě jaderné
elektrárny, které zemětřesení i následné
tsunami přestály relativně v pořádku. Je
třeba analyzovat, proč tyto dvě elektrárny
„přežily“ a jedna fatálně selhala.
Do plánovaného tendru na dodávku dal-
ších dvou bloků, který byl před několika
měsíci o rok odsunut, budou tyto poža-
davky určitě zahrnuty. Troufne si ředitel
JE Temelín odhadnout, kdo ze tří ucha-
zečů má největší šanci na úspěch? „Každá
z nabídek má svoje výhody a nevýhody.
My každopádně chceme, aby ve výběru
byly zohledněny i požadavky budoucího
provozovatele,“ konstatuje.
JE Temelín patří v  současné době k  nej-
sledovanějším elektrárnám světa. O  její
dostavbě však i po Fukušimě pochybuje
málokdo. „Temelín je nejmladší evropskou
jadernou elektrárnou uvedenou do pro-
vozu, elektrárnou, která splňuje všechny
současné bezpečnostní parametry. Její
bezpečnost potvrdilo do dnešní doby již
24 mezinárodních kontrol. Jsme přesvěd-
čeni, že jako moderní elektrárna úspěšně
projdeme i případnými dalšími testy, je-
jichž zadání se nyní formuje na  úrovni
Evropské komise,“ uzavírá rozhovor Miloš
Štěpanovský.
Romana Moares
www.afras-energo.cz
Jednou z významných společností podílejících se na výstavbě JE Temelín
a na následné údržbě této elektrárny je společnost AFRAS Energo s.r.o. Tato
firma má dnes již téměř sedmnáctiletou zkušenost s poskytováním komplexních
služeb pro jadernou energetiku především v oblasti radiační ochrany. Na jaderné
elektrárně Temelín působí již patnáct let.
Společnost AFRAS Energo s.r.o. vznikla v roce1994 pod původním názvem GITY MaR
s. r. o. V té době se jednalo o dceřinou společnost brněnské GiTy Holding a.s. Důvodem
vzniku a původním posláním společnosti AFRAS Energo s. r. o. bylo poskytovat kom-
plexní zajištění dodávek systémů měření a regulace a to především v oblasti teplárenství,
likvidace komunálního odpadu a technického vybavení budov, včetně realizační podpory
instalací datových sítí. Zhruba od roku 1996 dochází k orientaci na podnikání v oblasti
radiačních monitorovacích systémů a radiační ochrany.
Významným mezníkem v historii firmy je získání zakázky na instalaci a spuštění centrali-
zovaného radiačního monitorovacího systému v jaderné elektrárně Temelín. Zákazníkem
byla společnost Westinghouse.Výrobcem a zároveň dodavatelem zařízení byla společ-
nost Sorrento Electronics dnes General Atomics Electronic Systems Inc.
Tento sofistikovaný systém monitorování, svou rozsáhlostí, přesností měření a komplex-
ním pojetím převyšuje obdobné systémy na elektrárnách východní i západní provenience.
Tento systém značnou měrou přispívá k zajištění vysoké úrovně radiační ochrany. Stálá
a vysoká kvalita měření je v neposlední řadě též výsledkem prováděné údržby tohoto
systému, kterou poskytuje jaderné elektrárně právě společnost AFRAS Energo s.r.o.
V roce 2005 se tato společnost stala členem skupiny ČEZ a.s. a to akvizicí společností
I&C Energo a.s., která v té době byla dcerou společnosti ČEZ, a.s. V této souvislosti
dochází v roce 2006 ke změně názvu z GITY MaR s.r.o. na AFRAS Energo s.r.o. Novým
vlastníkem byla stanovena strategie poskytovat komplexní služby v oboru servis radiačních systémů a radiační
ochrany. V roce 2008 se společnost I&C Energo a.s. stává součástí petrochemického uskupení MOL.
V oblasti radiační ochrany je cílem společnosti poskytovat co nejširší portfolio služeb
a produktů. Jedná se především o dodávky systémů radiačního monitorování, do-
dávky jednotlivých systémů monitorování pracovního prostředí jako např. monito-
rování dávkových příkonů, monitorování plynných a kapalných výpustí, monitorování ae-
rosolů, jódů a vzácných plynů, monitorování vzduchotechnických systémů, monitorování
pevných odpadů, monitorování systémů technologického čištění plynů, monitorování
osobních dávek a kontaminace na hranicích kontrolovaných a sledovaných pásem, dále
dodávky systémů monitorování okolního životního prostředí, detekce zdrojů ionizujícího
záření pro dopravní terminály a centrální výpočetní a komunikační systémy k radiačním
monitorovacím systémům. V oblasti radiační ochrany se jedná o poskytování služeb
soustavného dohledu nad radiační ochranou, monitorování pracovišť III. a V. ka-
tegorie podle programu monitorování dodavatelským způsobem či hodnocení vlastností
zdrojů ionizujícího záření.
V rámci klasických dodávek v oboru systémů kontroly a řízení se AFRAS Energo s.r.o. orientuje převáž-
ně na dodávky systémů pro průmyslovou automatizaci.
V minulosti patřily mezi nejvýznamnější zákazníky např. již výše zmiňovaná společnost Westinghouse,
Škoda Praha a.s., GiTy a.s., Škoda JS a.s., A.S.A. a.s., MF ČR – GŘ cel, Canberra Packard a.s. a Státní
úřad pro radiační ochranu (SÚRO). Nyní jsou to především ČEZ a.s. a společnost I & C Energo a.s.
Společnost AFRAS Energo s.r.o. vytváří pro své zákazníky maximálně kvalitní a efektiv-
ní servis v této legislativně i odborně náročné oblasti lidské činnosti. V případě Jaderné
elektrárny Temelín to znamená významný podíl na bezpečném a spolehlivém provozu
tohoto bezpečnostně a technicky náročného energetického zařízení.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 43 VI/2011
ČEZ ENERGOSERVIS s.r.o. – to jsou jedinečné znalosti a schopnosti
Dobře smontovat jaderný reaktor,
tisícimegawatovou turbínu či elektro-
motor, který váží 55 tun a  má sílu jako
stovka osobních automobilů, to není
nic lehkého. Podobně je to s  obrovskými
dieselmotory – dvanáctiválci s  obsahem
jednoho válce 60 litrů. Umí to jen něko-
lik desítek lidí v  České republice. V  naší
firmě takové lidi máme a  patří k „rodin-
nému stříbru“.
Z historie firmy
ČEZ Energoservis má (pokud jde o jader-
nou energetiku) poměrně dlouhou tradici.
Firma byla založena 1. dubna 1994 z kme-
nových pracovníků údržby JE Dukovany
a je stoprocentní dcerou frmy ČEZ a.s.
EGS – jak je ve zkratce frma uváděna – po-
stupně rozšířila svoje činnosti o armatury,
potrubí, svářečské práce, čerpadla, tlakové
nádoby, plynová zařízení, vzduchotech-
nická zařízení a  další. V  současné době
míříme ještě dál. Zajímáme se například
o  svařování plastů. V  hledáčku máme
i  možnosti zpracování radioaktivních
odpadů nebo zapojení frmy na  dyna-
micky se rozvíjejícím poli kogeneračních
jednotek.
Počet zaměstnanců v letošním roce vzrostl
na 384 pracovníků a do konce roku 2011
předpokládáme dalších 15 nových ná-
stupů.
Vznik divizního
uspořádání
Zatímco původní základna Energoser-
visu na  JE Dukovany má již dlouhou
tradici, teprve v posledních letech je po-
stupně budována temelínská část frmy.
Od  1.  ledna  2011 přešel Energoservis
na  divizní uspořádání a  jde tedy smě-
rem k větší samostatnosti dvou hlavních
částí frmy, které sídlí na jaderných elek-
trárnách. Kromě dvou divizí příslušných
k  Dukovanům a Temelínu vznikla ještě
Divize služby, která má na starost podporu
ve všech oblastech, kde to jaderné divize
potřebují.
Nový dodavatelský
systém v ČEZ a.s.
Velkou změnou ve vývoji frmy byl vznik
nového dodavatelského systému u  na-
šeho vlastníka, frmy ČEZ a.s. Hlavním
principem tohoto systému je rozdělení
zařízení do  tzv. logických celků. Ty byly
následně smluvně „předány“ velkým do-
davatelským frmám, které na svěřeném
zařízení provádějí údržbu a  též dávají
návrhy pro další provozování a optimali-
zaci celého procesu. Energoservis se stal
„majitelem“ dvou logických celků a je tak
provozovateli Temelína a Dukovan zodpo-
vědný za údržbu, ale i za přípravu údržby
vnějších zařízení a stavebních objektů.
Zapojení do výstavby
ETE 3, 4
Jak bylo zmíněno již v  úvodu článku,
Energoservis má ve  svém týmu pracov-
níky, kteří vlastní velmi unikátní know-
-how. Pokud tedy bude rozhodnuto
o  výstavbě dalších dvou reaktorových
bloků na Temelíně, EGS může být velmi
cenným partnerem hlavního dodavatele,
a to bez ohledu na to, který ze tří zájemců
o realizaci výstavby bude ve výběrovém
řízení nejúspěšnější.
Přidružená výroba
Kromě údržby na jaderných elektrárnách
disponuje frma i výrobní základnou v Heř-
manicích (vedle areálu JE Dukovany). Jsme
schopni vyrábět různé komponenty jak
pro elektrárny, tak i pro zákazníky mimo
energetiku. Jsou to například konstrukce
typizovaných balkonů včetně lakování.
Kvalita lidského
výkonu – základní
podmínka práce
na jaderných
elektrárnách
Naše frma věnuje velkou pozornost zvy-
šování kvality lidského výkonu. Ze statistik
vyplývá, že právě člověk je klíčovým fak-
torem při vzniku různých závad a havárií.
Je tedy třeba mít nastaven systém, jehož
cílem je vyškolený a  opatrný zaměstna-
nec, který každodenně používá příslušné
nástroje proti chybám. Jsou to například
sebekontrola, kolegiální kontrola, zvídavý
přístup a v neposlední řadě důsledné po-
užívání předpisů či pracovních postupů.
Důsledné dodržování pravidel pro zlepšo-
vání lidského výkonu dělá z Energoservisu
respektovaného dodavatele, který pracuje
spolehlivě a s minimálním počtem chyb.
www.cezenergoservis.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 45 VI/2011
ARAKO spol. s r. o. – Dvorní dodavatel
armatur pro JE Mochovce
Z  padesátileté tradice těžící moderní
partner pro energetiku, plynárenství,
těžební, chemický a  petrochemický prů-
mysl míří k  dalším dodávkám pro jádro.
Společnost ARAKO má renomé, které si vy-
budovala za pět desítek let své existence
na pěti kontinentech světa, kam dodává
špičkové průmyslové armatury. Její kva-
lita je ověřena certifkáty mezinárodně
uznávaných organizací a  je mimo jiné
doložena schopností vyrábět a dodávat
armatury pro primární okruhy jaderných
elektráren po  celém světě. Není proto
divu, že frma boduje také na nejbližších
evropských trzích. V  současné době je
ARAKO, jehož domovským městem je
Opava, největším dodavatelem armatur
pro projekt dostavby třetího a  čtvrtého
bloku Atomové elektrárny Mochovce Slo-
venských elektrární, a. s. „Finanční objem
našich dodávek převýší 20 milionů eur,
tedy 480 milionů korun. Je to náš největší
a současně teritoriálně nejbližší kontrakt,“
upozornil generální ředitel společnosti
ARAKO spol. s r. o. Rovshan Abbasov.
Dlouhodobé
reference v JE
Český producent byl v soutěži na dodávky
armatur pro Mochovce jasnou volbou.
Projekt získal především díky referen-
cím, které už má z 80. let 20. století z do-
dávek pro první a  druhý blok slovenské
jaderné elektrárny a  také díky pozici
subdodavatele pro domácí Dukovany
a Temelín. „Současně jsme byli schopni
garantovat, že přímo na  míru Mochov-
cům konstrukčně navrhneme a dodáme
speciální regulační vlnovcové armatury
pro zadané parametry,“ říká obchodní
ředitel společnosti ARAKO Milan Martínek.
Jeho kolegové se úspěšně vypořádali také
s  výrazným posílením bezpečnostních
parametrů elektrárny. „Zvýšily se poža-
davky na  kvalifkaci a  bezpečnost, pro
vyšší parametry byly z naší strany dodány
návrhové a kontrolní výpočty a provedeny
příslušné zkoušky v ÚJV Řež,“ připomíná
M. Martínek práce, které předcházely loň-
skému zahájení dodávek na Slovensko.
Mimořádný důraz
na bezpečnost
Mimořádný byl také rozsah dokumentace
a  jejího schvalování. Společnost ARAKO
splnila rovněž nadstandardní záruční
doby – ty pro dodavatele armatur před-
stavují celkem až 5 let záruky a s tím sou-
visejících servisních služeb. Příslovečnou
třešničkou na  dortu jsou pak dodávané
nové nátěrové systémy armatur, které mají
lepší pevnostní, a tím i dekontaminační,
vlastnosti a teplotní odolnost. Současně
je v nových blocích atomových elektráren
dodržována nutnost barevné diferenci-
ace různých potrubních systémů včetně
armatur. „Vnímáme, že kvůli celosvětové
atmosféře po událostech v Japonsku musí
být Mochovce prvotřídně bezpečnostně
zajištěným projektem. S  tím vědomím
také k  zakázce přistupujeme.“ podotkl
obchodní ředitel M. Martínek.
Česká štika
v globálním rybníce
Společnost ARAKO je významným výrob-
cem armatur jak pro jadernou, tak pro
klasickou energetiku, chemii, petrochemii,
plynárenství a teplárenství. Ventily, šou-
pátka, kulové kohouty a fltry, solenoidové
rozvaděče a další produkci vyváží do 25
zemí. Vlastníkem společnosti ARAKO je
skupina Atomenergomash, strojírenská
divize ruské státní energetické korporace
energetiky Rosatom. Její zásluhou nyní
česká společnost prochází rychlým roz-
vojem, který nejlépe reprezentuje letos
zahajovaná investice v  hodnotě zhruba
180 milionů korun do nového výrobního
zázemí v Opavě. I díky ní už ARAKO po-
mýšlí také na další dodávky pro jadernou
energetiku a ve hře zdaleka není jen do-
stavba našeho Temelína.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 46 VI/2011
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Investice do  nových technologií
Společnost ENERGETIKA TŘINEC, a.s.,
vznikla k  3. lednu 1994 a  jejím sídlem
je areál Třineckých železáren. Hlavním
předmětem činnosti je výroba a  distri-
buce elektřiny, výroba a  rozvod tepla
a  ostatních energií. Třinecká energetika
provozuje dvě teplárny a  řadu dalších
zařízení na  výrobu a  dodávku energií pro
hutní technologii mateřské společ-
nosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (TŽ).
Celkový instalovaný tepelný výkon je
582,75  MWt a  elektrický
ve  výši 101,5  MWe.
Hlavní činnost akciové společnosti Ener-
getika Třinec spočívá ve výrobě, rozvodu
a prodeji elektrické energie, horké vody,
technologické páry, dmýchaného a stla-
čeného vzduchu, provozní, koupelenské
a pitné vody a v distribuci, úpravě topných
plynů získávaných jako vedlejší produkt
při hutní výrobě a  také zemního plynu.
V loňském roce dosáhl hospodářský vý-
sledek této společnosti 72,554 milionu
korun. Vyrobila i historicky největší roční
množství elektřiny, a to 688 632 MWh.
Položili jsme několik otázek řediteli spo-
lečnosti Energetika Třinec Ing. Petru Ma-
tuszkovi.
Do jakých lokalit dodáváte energe-
tické komodity a které to jsou?
Jsme především průmyslová energetika,
která dodává potřebné energetické ko-
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Sídlo: Průmyslová 1 024, 739 65 Třinec – Staré
Město, Česká republika
Založení společnosti: 3. ledna 1994
Počet zaměstnanců: 370
Obor podnikání: výroba, rozvod a prodej elektrické
energie, horké vody, technologické páry, dmýcha-
ného a stlačeného vzduchu, provozní, koupelenské
a pitné vody a distribuce, úprava topných plynů
získávaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě
a také zemního plynu
Roční obrat společnosti: 2 774 mil. Kč
Management:
Ředitel společnosti: Ing. Petr Matuszek
Finanční a obchodní ředitel: Ing. Pavel Demel
ENERGETIKA TŘINEC
A K C Ì O V Á S P O L E C N O S T
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 47 VI/2011
modity mateřské společnosti, kterou jsou
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., dále podni-
kům ležícím v areálu Třineckých železá-
ren a přilehlé průmyslové zóně. Současně
jsme dodavateli tepla pro město Třinec
a nejbližší okolí.
Můžete říci něco bližšího k tématu
ekologie v souvislosti s Energetikou
Třinec?
Samozřejmě, ekologie a  energetika
k  sobě jednoznačně patří. Energetika
ovlivňuje ekologii a v řadě případů, bo-
hužel, i  negativním způsobem. Přesto
si myslím, že se nám, Energetice Třinec,
daří skloubit tyto dva pojmy a  celkový
výsledek je jednoznačně pozitivní.
V této oblasti jsme za posledních deset
let investovali do modernizace zařízení
více než 1,5 miliardy korun a čistě do eko-
logických staveb 250 milionů korun. Je to
určitě nezanedbatelný podíl s ohledem
na  to, že ve  zbylých 1,2 miliardy korun
jsou pochopitelně akce, které přispívají
ke zlepšení životního prostředí. Důkazem
toho je i výrazný pokles emisí za posled-
ních dvanáct let.
Určitě se vás tedy týkají i emisní
povolenky…
Jsme také zařazeni do systému obchodo-
vání s povolenkami na emise skleníkových
plynů. V  této oblasti dostáváme v  sou-
60 ročná existencia firmy
je kronikou presadenia sa
v silnej konkurencii
na svetovom trhu
Významné referencie v Českej republike:
Súčasné projekty: •


Ponúkame: •

Energetika Třinec, Sokolovská uhelní Vřesová, Elektráreň Tisová, Elektráreň Mělník, Tepláreň Malešice, ArcelorMittal Ostrava
Elektráreň Ledvice, výroba tlakových systémov a montáž kotla s nadkritickými parametrami
Elektrárna Počerady, dodávka kotlov pre paroplynový cyklus
Sokolovská uhelní - Vřesová, projekt zníženia emisií
Komplexné dodávky kotolní pre klasické a fluidné spaľovanie pre novo pripravované projekty
Rekonštrukcie a modernizácie existujúcich zariadení, aby plnili emisné limity EU platné po roku 2016
SES TLMAČE – PARTNER PRE ČESKÚ ENERGETIKU
• Projekty kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne.
• Komplexné dodávky (inžiniering, výroba, montáž,
uvádzanie do prevádzky).
• Referencie vo viac ako 450-tich projektoch v 55 štátoch.
• Pôsobíme 60 rokov v energetike.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 48 VI/2011
Produkty a služby – kompletní
energetické celky
Skupina EKOL, založená v roce 1991, dosáhla v současné době úrovně, kdy je
schopna v oblasti energetiky zajistit projekci, konstrukci, výrobu, výstavbu a zprovoz-
nění kompletních energetických celků s elektrickým výkonem do 150 MW a to v kombi-
nacích dle požadavků zákazníka v oblasti energetiky, papírenského průmyslu, cukro-
varnictví, zemědělství, chemického průmyslu.
Celky nabízené firmou EKOL, spol. s r. o. mohou být tvořeny seskupením několika dílčích komponent, ale může jít o kompletní
energetický zdroj zahrnující všechny prvky potřebné pro výrobu elektrické a tepelné energie.
Samostatnou specializací jsou paroplynové celky, u nichž pracuje v kogeneraci parní a spalovací turbína. U tohoto systému je
využita tepelná energie spalin spalovací turbíny k výrobě páry pro navazující parní turbínu.
Významným oborem aktivit firmy jsou energetické celky, u nichž je jako paliva využita biomasa. Zatím co u předchozích celků
je využito tradiční palivo, energetické celky spalující biomasu se liší od předchozích způsobem manipulace s těmito palivy ať už
při jejich skladování, zavážení do spalovacího prostoru v souladu s požadavky na výkon kotle, a nebo s odstraňováním tuhých
zbytků po spálení.
U energetických celků dodávaných firmou EKOL, spol. s r. o. je jako palivo
použito:
p plynné palivo: zemní plyn, bioplyn, koksárenský plyn
p kapalné palivo: topný olej, nafta, benzín, petrolej
p biomasa: dřevní štěpka
tzv. sloní tráva ( Miscantus sinesis giganteus)
sláma obilovin
sláma řepková, z kukuřice, BAGASS
tzv. energetické plodiny (slunečnice, len, proso,
konopí, čiroko,řepka)
jiná paliva dle požadavků zákazníka.
Pro dodávané celky zajišťuje kromě parních turbín vlastní konstrukce, spalovací turbíny a kondenzační, protitlakové i odběrové
parní turbíny světových výrobců, elektrické generátory, parní a utilizační kotle, projektované a vyrobené společností EKOL. Sou-
částí dodávek jsou také prvky kompletující technologii energetické výroby, jako vodní, nebo vzduchové kondensátory, úpravny
vody, olejové systémy včetně jejich chlazení, kompresorové stanice topného plynu, nadřazené řídící systémy celého energetic-
kého celku, systémy vyvedení elektrického výkonu a další kompletující zařízení.
Firma EKOL disponuje rozsáhlou vývojovou konstrukční základnou včetně technologického centra.
Specializací firmy je řešení ekologických problémů souvisejících s provozem tepelných elektráren. Společnost EKOL, spol. s r. o.
se úspěšně podílí na mnoha postupech snižujících škodlivé působení výroby elektrické a tepelné energie na životní prostředí.
Svými experty Ekol dále zajišťuje
p konzultace a návrh konstrukčních řešení ekologických problémů zákazníků
p profesionální poradenství a další služby podle individuálních potřeb zákazníka
p energetické služby založené na principech EPC (Energy Performance Contracting)
p dále EC (Energy Contracting), popřípadě modifikace těchto služeb
p přípravu a zajištění financování projektu
- investice do provozních opatření
- přípravu a realizace energeticky úsporných opatření
- zvýšení účinnosti výroby a rozvodu energie
- zajištění správy, obsluhy, údržby a servisu energetických zařízení
Kompletní energetické centrum EKOL tvořené dvěma kotli
a dvěma turbínami, které zajišťuje elektrickou energii a techno-
logickou páru pro výrobu cukru firmy Nile Sugar Co., Egypt.
www.ekolbrno.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 49 VI/2011
časné době v  rámci Národního alokač-
ního plánu povolenky formou dotací.
Od  1.  ledna 2013 bude zaveden nový
model obchodování, který je nyní upřes-
ňován jak v  Evropské unii, tak na  Mini-
sterstvu životního prostředí. V  každém
případě předpokládám, že v  nadcháze-
jících obdobích budeme dostávat povo-
lenek méně.
S tímto faktem se budeme muset nějakým
způsobem srovnat. Jako nejreálnější se
zdá cesta získání části bezplatných povo-
lenek díky dalším modernizacím.
Jaké technologie využíváte k získá-
vání energie? Do jakých technologií
chcete investovat v nejbližší době?
Provozujeme dvě teplárny. V  jedné tep-
lárně jsou instalovány plynové kotle, které
spalují především hutní plyny, což jsou
druhotné energetické zdroje, které pro-
dukují Třinecké železárny. V případě jejich
nedostatku dokupujeme ještě zemní plyn.
Druhá teplárna je uhelná, kde spalujeme
černé i hnědé uhlí, včetně přebytků hut-
ních plynů. Ve zmíněné uhelné teplárně
používáme moderní technologii takzva-
ného fuidního spalování. Následně je
vyrobená vysokotlaká pára přetransfor-
mována na výrobu elektřiny a dále na stla-
čený a dmýchaný vzduch do vysoké pece,
resp. teplo v horké vodě.
Jsou instituce, jako Energetický
regulační úřad, Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Ministerstvo životního
prostředí a další, ochotné naslouchat
a případně i vyjít vám jako podnikatel-
skému subjektu vstříc?
Samozřejmě záleží na konkrétních zále-
žitostech; myslím si ale, že se v poslední
době situace postupně zlepšuje. Z našeho
pohledu je spolupráce s Energetickým re-
gulačním úřadem velice dobrá a zlepšil se
i přístup dalších institucí, jako Ministerstva
průmyslu a obchodu nebo Ministerstva
životního prostředí.
Na druhé straně nás velice zatěžuje často
měnící se legislativa, především nařízení
EU, a to zejména s vazbou na plánování
investiční výstavby. V energetice není ná-
vratnost investic záležitostí jednoho roku
nebo dvou let. Pro nás je velmi těžké se
rozhodovat v tak nejistém prostředí, jakým
směrem se vydáme. Například v loňském
roce se nás výrazně dotkla změna v podobě
darovací daně na emisní povolenky. Pokud
budou tyto podmínky každý rok měněny,
bude rozhodování o dalších smysluplných
investicích do budoucna velmi složité.
Z druhé strany je situace lepší v možnosti
připomínkování legislativních aktů, např.
prostřednictvím sdružení a svazů. Řekl bych,
že třetina připomínek je brána v úvahu, což
považuji za veliký posun.
Na co jste za dobu působení ve své
funkci nejvíce pyšný, co se vám
podařilo?
To, co vidím jako opravdu pozitivní, je
kolektiv našich zaměstnanců, bez kterého
nejde fungovat. Naši pracovníci jsou zku-
šení, stále se vzdělávají, a  to je, myslím,
naše největší pozitivum. Dále se nám daří
pokračovat v  modernizačně-investiční
části, tedy zvyšovat účinnost energetické
přeměny a snižovat ekologickou zátěž. Pro
příklad mohu uvést to, že jsme v loňském
roce navýšili elektrický výkon zapojením
vysokotlakého dílu na jednom turboge-
nerátoru. Pokračovat bych mohl třeba
instalací nových hořáků na 2 kotlích nebo
výměnou nového plynového kotle.
Do jakých projektů chcete investovat
v nejbližší době?
Jak jsem již řekl, plánovat do budoucna
není v  dnešní době jednoduché. Přesto
připravujeme v rámci snížení vypouštění
emisí do ovzduší obnovu jednoho z na-
šich nejstarších kotlů v uhelné teplárně.
Již nyní máme za  sebou úspěšný pro-
ces přípravy v  oblasti posuzování vlivů
na  životní prostředí. Požádali jsme také
o dotaci na výstavbu kotle, a to s ohledem
na snižování emisí. Náklady této akce se
blíží jedné miliardě korun.
Jarmila Šnoblová
0RQWiçHRSUDY\UHYL]HD]NRXåN\Y\KUD]HQøFKSO\QRYøFK]Dĥt]HQt
- modernizace a upravy hoĥákových systémĭ prĭmyslových plynových peci
a kyslikopalivových hoĥákĭ
- udrzba a opravy plynových zaĥizeni a hoĥákových systémĭ
- provádĕni kontrol plynových zaĥizeni
- kompletni servis hoĥákových systémĭ Kromschroder
- kompletni servis armatur ñrmy Protego
- obchodni Ćinnost v oblasti dodávek náhradnich dilĭ vybraných zahraniĆ-
nich ñrem (napĥ. Kromschroder, Protego, 8eda 0xygentechnik)
- poradenská a obchodni Ćinnost
- konzultaĆni Ćinnost pĥed realizaci zakázek
ZZZSLUHVF]
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 50 VI/2011
Plzeňská energetika a.s.
Energie z Plzně
Plzeňská energetika je předním výrobcem
tepla a elektřiny v západočeském regio-
nu. Provozuje energetický zdroj o celko-
vém tepelném výkonu 401 MWt a celko-
vém instalovaném elektrickém výkonu
90 MWe. Vlastníkem Plzeňské energetiky
je společnost Energetický a průmyslový
holding, a.s. (EPH) prostřednictvím dceři-
né společnosti EP Energy, a.s., dlouhodo-
bý strategický investor v energetice a vý-
znamný investor v průmyslu. Zahrnuje
výrobu elektřiny a tepla, jejich distribuci
a prodej konečným zákazníkům, obchod
s elektřinou a plynem.
V Plzni jsou dvě teplárny. Plzeňská ener-
getika a Plzeňská teplárenská, již vlastní
město. Obě společnosti si konkurují, mají
svou obchodní politiku a  každá vlastní
svou distribuční síť tepla. PE obsluhuje
v tomto smyslu přibližně 30 % všech od-
běratelů v  Plzni, zejména domácnosti,
obecně prospěšná zařízení a  průmys-
lové podniky. Jak řekl generální ředitel
PE Václav Pašek, v  době odstávek, po-
ruch a  podobně se obě frmy vzájemně
zálohují přes dvě propojovací místa, aby
některé části Plzně nezůstaly bez tepla.
Do průmyslového areálu Škoda dodává
PE průmyslovou a  užitkovou vodu. Jde
spíše o  tradiční službu z  doby, kdy pro-
vozy Plzeňské energetiky byly součástí
technického servisu podniků Škoda, pro
nějž v té době pracovalo v PE asi 1 100 za-
městnanců. Dnes jich má frma jen pětinu.
„Vodárenské služby, stejně jako rozvod
stlačeného vzduchu, jsou spíše doplňkové
služby jako bonus pro naše dlouhodobé
odběratele tepla,“ konstatoval Pašek.
Možnosti dodávek chladu jsou novinkou.
Podle Paška před dvěma lety frma pro-
vedla analýzu technických možností PE
a potřeb zákazníků a z ní tato služba vy-
plynula. Lze pro ni totiž využít horkovody
při absorpčním chlazení. „Tato technologie
si sice neuplatní u drobných zákazníků, ale
lze ji nabízet pro klimatizaci průmyslových
či prodejních hal nebo velkých kancelář-
ských prostor,“ dodal Pašek.
Kromě nepřetržitého servisu nabízí Plzeň-
ská energetika také další služby, například
facility management včetně outsourcin-
gových činností a služeb, realizace a pro-
vozování nových energetických zařízení
tzv. „NA KLÍČ“ nebo výstavbu rozvodných
sítí včetně projektové dokumentace. Pa-
šek řekl, že se jedná o příležitostný servis
pro stálé klienty bez většího významu
z hlediska tržeb.
Společnost má 240 zaměstnanců. Z toho
sedm procent má základní vzdělání, 82
procent je středoškoláků a  11 procent
má vzdělání vysokoškolské.
V  minulém roce dosáhla Plzeňská ener-
getika historicky významného hospo-
dářského výsledku, kdy poprvé její tržby
přesáhly jednu miliardu korun. Pašek
uvedl, že tohoto úspěchu dosáhla mimo
jiné i  díky výhodným cenám elektřiny
a vyšším dodávkám tepla.
Kromě tepla PE produkuje také elektřinu
v takzvaném kogeneračním procesu. Spo-
lečnost spaluje uhlí ve třech kotlích. Vyrábí
tak páru, která pohání tři kondenzační
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 51 VI/2011
o d b ě -
rové turbíny. To znamená, že produkují
současně teplo a  elektrickou energii.
V  turbíně se část tepelné energie přemění
na  energii mechanickou a  ta v  generá-
toru na energii elektrickou. Hlavní podíl
tepelné energie, respektive páry, který se
odebere asi ve  třetině turbíny, je využit
ve  výměníkové stanici k  ohřevu vody,
jež slouží k  rozvodu tepla. Zbytek páry,
který projde celou turbínou, kondenzuje
v kondenzátoru prostřednictvím chladicí
vody z chladicích věží. Kondenzát se pak
podle Clausius-Rankinova cyklu opět po-
užívá k výrobě elektrické energie. Snahou
teplárny je využít páru k především k vý-
robě tepla.
Takzvanou silovou elektřinu teplárna
prodává První energetické akciové spo-
lečnosti (PEAS), která s touto komoditou
obchoduje na evropském trhu. Sektorově,
v rámci holdingu, se Plzeňská energetika
věnuje výrobě elektrické energie a PEAS
jejímu prodeji. Tržby teplárny za elektřinu
jsou ze dvou zdrojů. První tvoří přímý
prodej silové elektřiny. Druhým je platba
za  poskytování podpůrných služeb pro
Českou přenosovou soustavu (ČEPS). Pod-
půrné služby spočívají ve  vyrovnávání
defcitů v  přenosové soustavě. Plzeňská
energetika prodává elektrickou energii
takzvaně na  patě elektrárny a  dodává ji
do  místní distribuční sítě, kterou vlastní
společnost ČEZ. Síť s vyšším napětím, vět-
šinou 400 nebo 110 kilovoltů, která slouží
k přenosu elektřiny na větší vzdálenosti
a přes hranice, spravuje společnost ČEPS.
Té Plzeňská energetika pomáhá od roku
2003 krýt momentální úbytky elektřiny
v přenosové soustavě právě formou pod-
půrných služeb.
V roce 2003 PE úspěšně ukončila nezbytné
úpravy svého výrobního zařízení a  ná-
sledně získala oprávnění působit na trhu
podpůrných služeb v elektroenergetické
soustavě. Tato oprávnění se týkají primární
regulace frekvence a  terciální regulace
výkonu. Faktické dodávky podpůrných
služeb PE zahájila právě na podzim roku
2003. V  roce 2004 byla provedena cer-
tifkace fktivního bloku na  poskytování
sekundární regulace výkonu, čímž spo-
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
Plzeňská energetika a.s.
Sídlo: Česká republika, Plzeň
Založení společnosti: 1992
Počet zaměstnanců: 240
Obor podnikání: výroba elektřiny, výroba a rozvod
tepelné energie
Roční obrat společnosti: 1 008 727 tis. Kč
Management:
Generální ředitel: Ing. Václav Pašek
Obchodní ředitel: Ing. David Hoffmann, MBA
Výrobní ředitel: Ing. Pavel Plic
ZVVZ-Enven Engineering, a.s., se podílí na výstavbĢ
nového nadkriƟckého bloku spalujícího hnĢdé uhlí
o elektrickém výkonu 660 MWe v elektrárnĢ Led-
vice (ELE) jako dodavatel ēásƟ „ParƟe za kotli“. Tuto
ēást dodává pro Vítkovice Power Engineering, a.s.
Nový zdroj (NZ) bude spalovat uhlí z pƎilehlého po-
vrchového hnĢdouhelného dolu Bílina.
CharakterisƟka bloku
Jde o první blok na území R s nadkriƟckými para-
metry páry, které zajišƛují dosažení vysoké celkové
úēinnosƟ výroby elektrické energie a snížení emise
CO
2
. NejvĢtší instalovaný elektrický výkon bloku
660 MWe v R umístĢný v areálu ELE bez nároku
na jeho rozšíƎení.
CharakterisƟka „ParƟe za kotli“
„Patrie za kotli“ zajišƛuje odvod spalin z kotle pƎes
elektrický odluēovaē do odsíƎení. Souēásơ „Par-
Ɵe za kotli“ je také pneumaƟcká doprava popílku,
která zajišƛuje dopravu popílku od výsypek Ljung-
srömu a výsypek elektrického odluēovaēe pƎes me-
zisila do stávajícího popílkového sila. Elektrický od-
luēovaē je navržen tak, aby výstupní koncentrace
TZL byla max. 50 mg/Nm
3
pƎi maximalní vstupní
koncentraci popelovin 120 g/Nm
3
.
Rozsah dodávek a ēinnosơ „ParƟe za kotli“
Dodávka spoleēnosƟ ZVVZ-Enven Engineering, a.s.,
zahrnuje elektrické odluēovaēe (EO), kouƎovody
(vstupní, výstupní) a pneumaƟckou dopravu po-
pílku. Spoleēnost zajišƛuje kompletní projektovou
a výrobní dokumentaci, kompletní montáž nového
zaƎízení vē. uvedení do provozu. PƎedbĢžné pƎe-
vzeơ díla se plánuje na 20. 12. 2012, koneēné pƎe-
vzeơ díla na 20. 12. 2014.
Výstavba nového nadkriƟckého energeƟckého
bloku v elektrárnĢ Ledvice
www.zvvz-enven.cz
Technická Ǝešení
• Dva paralelní ztrojené ētyƎsekcové EO s akƟvní výškou usazovacích elektrod 16,5രm.
• Jeden spalinový axialní venƟlátor s instalovaným pƎíkonem motoru 12,65 MW.
• PneumaƟcká doprava popílku s instalovaným výkonem 253 t/h.
• KouƎovody o maximálním prƽƎezu 13 × 5,5രm, jejichž tvarové a konstrukēní Ǝešení vyplynulo z matema-
Ɵckého modelování proudĢní spalin.
3D model NZ ELE rozpracovanost montáže EO v 06/2011
20 let úspěšných dodávek pro energetiku v oblastech
základní a prováděcí projekty
elektráren „ projekty kotlů „ elektro „ SKŘ
dodávky – vlastní výroba
komponenty pro elektrárny „ dodávka a rekonstrukce kotlů „ regulátory napětí generátorů – budicí systémy „ elektrické ochrany, elektrická
měření, synchronizační soupravy „ turbinové regulace „ řídicí systémy kotlů, strojoven, CHÚV atd.
servis a optimalizace
invelt-elektro s.r.o. tvoří spolu se společnostmi INVELT ENERGO, INVELT SERVIS a INVELT INDUSTRY INTERNATIONAL skupinu INVELT GROUP, která
poskytuje komplexní dodávky a služby pro energetiku nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. „ pro zabezpečení špičkové kvality dodávek a služeb používá
společnost systém řízení jakosti ISO 9001 a systém ochrany životního prostředí ISO 14001 „ zajímavé reference z posledního období: Výstavba nového
„zeleného“ kotle K7 (49 t/hodinu, 490 °C, 6,7 MPa) a turbosoustrojí TG3 11 MW v Plzeňské teplárenské a.s., kdy se jedná o největší kotel na spalování
biomasy v České republice „ Záměna stávajících systémů TVER (turbinový výkonový elektronický regulátor) včetně modernizace hydraulické regulace
a záměna systému DIAMO-K v rozsahu zabezpečovacích systémů turbogenerátoru a zabezpečovacích systémů bloku, a to náhradou systémem
Siemens SIMATIC PCS7 – 4×250 MW – jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice „ Rekonstrukce turbogenerátorů 14 bloků tepelných elektráren pro
provoz v primární regulaci frekvence, Turecko na bázi systému WOODWARD včetně úpravy elektronické a hydraulické části regulace turbiny „ Záměna
8 ks budicích souprav TG 220MW 1. až 4. bloku – jaderná elektrárna Dukovany
Kontakty: invelt – elektro s.r.o., U Školky 357/14, 326 00 Plzeň, tel: +420 377 613 111, fax: +420 377 241 014, e-mail: ofce@invelt.cz, www.invelt.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 54 VI/2011
Plzeňská energetika a.s.
Energie z Plzně
ARMEX Plzeň s. r. o.
Benátská 517, 303 03 Chrást
Fax: 377 845 475
Tel./fax: 377 945 319, 377 945 427
E-mail: plzen@armex.cz
PROVOZOVNA PRAHA
Vídeňská 744/2 (u jižní spojky)
Tel./fax: 241 717 173
Mobil: 724 268 567
E-mail: praha@armex.cz
w w w.ar mex .c z
VODA – TOPENÍ – PLYN
Dodavatel prĤmyslových armatur
a pĜíslusenství
w w w.ar mex ..c z c z c
www.pebra.cz
C|nnosI| f|rmy.
FE8PA, spo|. s r.o. Fod V|n|cem| º31J2 301 16 F|zeñ
IC. 25232º24 Ie|.. 377 54º 21º e-mo||. sekreIor|oI@pebra.cz
X[WåKVÊRQRÊNMčITCPWN¾VčCwMX¾T[\XÚTQD[GNGMVTKEMÆ
GPGTIKGCVGRNC
TGMWNVKXCEG×\GOÊ\CUCåGPÚEJNKFUMQWéKPPQUVÊ
RTQXQ\QX¾PÊ\CąÊ\GPÊPCX[WåÊX¾PÊQFRCFčCOCVGTK¾Nč
\RTCEQX¾PÊXÚMQRQXÆ\GOKP[CUVCXGDPÊUWVK
\RTCEQX¾PÊMCNč\è18
www.pvl.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 55 VI/2011

www.ferrum.cz
lečnost získala další možnost úspěšného
působení na trhu s podpůrnými službami.
„V přímém prodeji elektrické energie zá-
kazníkovi, ať jsou to domácnosti nebo
frmy, spolupracuje Plzeňská energetika
se sesterskou společností United Energy
Trading, a.s. Je to velmi úspěšná společ-
nost, které se daří získávat tisíce klientů.
Doporučujeme ji našim odběratelům
tepla i  jako dodavatele elektřiny a  zem-
ního plynu, s nímž United Energy Trading
rovněž obchoduje,“ vysvětlil Pašek.
Plzeňskou energetiku zásobuje uhlím
podle dlouhodobé smlouvy, jejíž platnost
ještě nevypršela, společnost Sokolovská
uhelná. Nicméně, jednání o pokračování
této dohody již započala. „Ožehavou otáz-
kou je cena uhlí. Očekáváme, že vláda
vytvoří energetickou koncepci, jejímž
prostřednictvím podpoří ekologické
a úsporné vytápění. Tím je z mnoha růz-
ných důvodů centrální výroba a  rozvod
tepla. Kromě jiného moderním předizo-
lovaným potrubím dnes dopravujeme
teplo do  bytů i  průmyslových zón jen
s minimálními ztrátami,“ zdůraznil Pašek.
Teplárna vyrobí z jednotkového množství
tepelné energie jak teplo, tak elektřinu
a přitom musí splnit relativně přísné eko-
logické normy. Naproti tomu kotel na plyn
v domácnosti produkuje z téhož množství
energie pouze teplo, a přitom ekologické
limity jsou tu benevolentnější. V  součtu
tedy tyto malé plynové stanice představují
větší ekologickou zátěž a jsou méně eko-
nomické. I pokud jde například o údržbu
a  obnovu. „Centrální zdroje jsou prostě
moderním a  logickým řešením otázky
výroby tepla,“ prohlásil Pašek.
V  roce 2009 bylo do  provozu uvedeno
nové moderní odsiřovací zařízení pracující
na  principu mokré vypírky spalin, které
umožňuje plnit zpřísněné emisní limity
oxidů síry a  tuhých znečišťujících látek
vypouštěných do ovzduší.
Na  technologických a  technických pro-
blémech spolupracuje PE s Výzkumným
a zkušebním ústavem Plzeň, s.r.o.
Ing. Ivan Jemelka
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 56 VI/2011
ČEZ Teplárenská, a.s.
Poskytují ekologické teplo
„ČEZ Teplárenská je relativně mladá spo-
lečnost, jejíž hlavní úlohou je především
distribuce a  prodej tepla vyrobeného
na  zdrojích ČEZ a.s. Jinak řečeno – do-
dávka, distribuce a  prodej tepla je naším
core byznysem,“ vysvětluje Ing. Vladimír
Gult, předseda představenstva a  ge-
nerální ředitel ČEZ Teplárenská, a.s.
„Hlavní devízou našeho tepla je komfort,
cenová výhodnost a  ekologičnost. Rád
bych podotkl, že jsme se nedávno stali
třetí největší teplárenskou společností
v  ČR.“
1. Zmínil jste se, že jste relativně
mladou společností… Můžete krátce
představit její historii?
Koncem roku 2006 došlo k rozdělení spo-
lečnosti United Energy, a.s., na dva právní
subjekty – United Energy právní nástupce,
a.s., a Teplárenská, a.s. Předmětem podni-
kání Teplárenské, a.s., byla výroba, nákup,
rozvod, distribuce a prodej tepla v regionu
severozápadních Čech. V dubnu 2007 se
stala jejím 100procentním vlastníkem
ČEZ, a.s. To je hlavní milník v  naší his-
torii. Přejmenování společnosti na  ČEZ
Teplárenská, a.s., v roce 2008 již bylo jen
logickým krokem. Následně pak k 1. lednu
2010 byly do  naší společnosti vloženy
teplárenské sítě, které do té doby patřily
elektrárnám ČEZ. My jsme pak postupně
vytvořili 8 provozních jednotek, které
v současné době obsluhují přibližně 5 700
odběrných míst. Naše roční dodávka je
vyšší než 6 000 TJ. Sídlo společnosti máme
v Chomutově, protože tam jsme vlastně
vznikli, ale působíme po celé republice.
2. Uvádím správně, že vaším hlavním
předmětem podnikání je výroba,
nákup, rozvod, distribuce a prodej
tepla? Opravdu zahrnujete všechny
fáze, tj. včetně výroby tepla? Nebo se
pletu?
Nepletete se. Všechno platí. Výrobu máme
také, probíhá převážně v plynových kotel-
nách v severních Čechách. Je to pro nás
ale spíše marginální záležitost, protože
naší hlavní úlohou je především distribuce
a  prodej tepla vyrobeného na  zdrojích
ČEZ, a.s.
3. Do jakého regionu teplo dodá-
váte? Lze charakterizovat vaše
zákazníky? Převládají domácnosti,
bytová družstva či společenství vlast-
níků jednotek, podniky…?
Celková dodávka v  současné době pře-
sahuje plus mínus 6 000 TJ tepla za  rok,
přitom zásobujeme zhruba 3 200 zákaz-
níků. Číslo může někomu připadat nízké,
ale upozorňuji, že jde o nejhrubší dělení,
protože zákazník má pak několik odběr-
ných míst a na ně může být napojeno ještě
několik koncových odběratelů. Příklad:
odběrné místo je panelový dům, konco-
vým odběratelem jsou ovšem všechny do-
mácnosti v panelovém domě. Vedle 3 200
zákazníků tedy máme přibližně 5 700 od-
běrných míst, a to celkem v 37 obcích, v 7
krajích – jedná se o Ústecký, Karlovarský,
Středočeský, Pardubický, Královéhradecký,
Moravskoslezský a Jihomoravský kraj.
Z pohledu objemu dodávek jsou největ-
šími odběrateli distributoři, tzn. různé
městské společnosti, které působí v ob-
cích a  které se zabývají kromě jiných
činností i  distribucí a  prodejem tepla.
V  některých lokalitách dodáváme teplo
přímo společenstvím vlastníků jednotek
a stavebním bytových družstvům.
Pokud se na vše podívám z pohledu kon-
cových odběratelů, tak asi 60 % z  naší
celkové dodávky jsou bytové odběry,
zásobujeme cca 106 tisíc domácností.
Nebytové odběry, tzn. průmysl, školy,
nemocnice, úřady, veřejná zařízení atd.,
tvoří zbylých asi 40 %.
4. Klíčovými požadavky pro vaše
podnikání jsou kvalita a spolehlivost.
To však vyžaduje vhodné technolo-
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 57 VI/2011
gie a další související zařízení…
Jak byste hodnotil jejich stav? A kolik do nich „mu-
síte“ ročně investovat?
Rád bych vaši otázku doplnil: na prvním místě je u nás
bezpečnost. Naštěstí zařízení a rozvody nemáme v tako-
vém stavu, abychom do nich museli okamžitě jednorázově
investovat, třeba právě z  důvodů bezpečnosti, takže
pokud do  něj investujeme, tak se jedná o  preventivní
opravy a o další vylepšení. Samozřejmě máme dlouho-
dobý plán, který počítá s investicemi jak do stávajícího
zařízení, tak i do nových přípojek, protože se nám daří
připojovat i nové zákazníky.
U stávajícího zařízení jde především o modernizaci izolací
s ohledem na snižování ztrát, a co se týká investicí no-
vých, snažíme se fnancovat měřicí přístroje pro dálkové
odečty, protože chápeme, že ruční opisy v  rodinných
domcích naše zákazníky obtěžují a  nás zatěžují. Co se
týká „nějakého“ čísla, tak vloni jsme do péče o stávající
zařízení, nemluvím o novém, investovali přes 90 milionů
korun. Letos bude toto číslo podobné.
5. Jistě již znáte hospodářské výsledky za rok
2010… Byli jste ziskoví? Projevila se „nějak“ krize?
Na  hospodaření teplárenských společností má vliv ně-
kolik faktorů, konkrétně na loňský rok mělo největší vliv
relativně chladné počasí. Při tvorbě plánu dodávek totiž
využíváme informací o venkovních teplotách a dodávkách
z minulých let. Vzhledem k tomu, že roky 2008 a 2009,
pokud se pamatujete, byly poměrně teplé, tak plán roku
2010, který se tvořil s využitím tzv. denostupňů za 4 roky
zpátky, byl posazen relativně nízko. Šlo prostě o mate-
matický výpočet, který na  druhou stranu zohledňoval
i stav zateplování objektů a budování nových přípojek.
Vzhledem ke skutečné venkovní teplotě v r. 2010 jsme
plán překročili.
CZ Teplo s. r. o.
tradiční dodavatel pro ČEZ Teplárenskou a. s.
Firma CZ Teplo s. r. o. je dlouholetým dodavatelem prací nejen
pro ČEZ Teplárenskou a. s., ale i pro další výrobce a distributo-
ry tepla v české republice. Namátkou zmiňme Pražskou teplá-
renskou a.s. nebo United Energy a. s.
Vznik společnosti se pod hlavičkou fyzické osoby datuje do roku
1990, několika transformacemi došlo k proměně v dnešní s. r. o.
se sídlem v Praze. Výrobní dílny pro montáže kompaktních vý-
měníkových stanic jsou v Korozlukách u Mostu.
Sortiment předávacích stanic pokrývá kompletní potřeby tep-
lárenství v republice – od tlakově nezávislých horkovodních
přes teplovodní směšovací až po parní výměníkové či redukční
stanice.
Potrubní rozvody v kanálovém a bezkanálovém provedení do-
plňuje společnost o realizaci vakuových rozvodů. Touto tech-
nologií firma napojila např. moderní budovu Národní Technické
Knihovny v Dejvicích.
Pro ČEZ Teplárenskou a. s. byla společností CZ Teplo s. r. o. pro-
vedena například rekonstrukce horkovodních rozvodů PP1 v Bíli-
ně (4,9 mil. Kč), vytěsnění technologie VS EC 2.1, II. etapa – pro-
vozní jednotka Teplice (4,2 mil. Kč), Bílina – Pražské Předměstí
(12 mil. Kč). Celkový objem zakázek pro ČEZ Teplárenskou a. s.
za poslední 3 roky činil přes 63 mil. Kč za dodávky a projekty
výměníkových stanic a horkovodních rozvodů a řadí tak firmu
CZ Teplo k významným dodavatelům této společnosti.
CZ Teplo s. r. o.
Modřanská 43/433, Praha 4
Sedlec 2, Korozluky u Mostu
tel.: 244 461 320, 777 317 000, 476 707 505
www.czteplo.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 59 VI/2011
Co se týče krize, tak ta se projevila odpo-
jením několika průmyslových odběratelů.
V loňském roce to byl výpadek asi 21 TJ.
Subjekty postižené krizí odpojením z po-
chopitelných důvodů nejmenuji. Na dru-
hou stranu se nám daří připojovat nové
odběratele, i když – výpadek ve výši 21 TJ
je z pohledu teplárenství značný a získat
stejnou výši novým odběrem je obtížné.
Finanční ukazatele jsme splnili. Výsledky
budou zveřejněny ve výroční zprávě, na-
příklad provozní zisk EBITDA jsme schopni
sdělit, není to nic tajného, takže: za  rok
2010 jsme dosáhli provozního zisku
ve výši bezmála 377 milionů korun.
6. Vaše společnost se nemůže a určitě
ani nechce vyhnout ekologii…
Jak ochranu životního prostředí
zvládáte? Můžete uvést konkrétní
příklady?
Jak už jsem výše naznačil, v drtivé většině
případů je teplo, které dodáváme, vyro-
bené kombinovaným způsobem spolu
s  elektřinou, samo o  sobě už vlastně
velice ekologické. Bývalé různé lokální
výtopny byly postupně nahrazeny v na-
šich lokalitách centrálním zásobováním
tepla z jednoho zdroje. Navíc je známou
věcí, že každý zdroj ČEZ podléhá přísným
ekologickým předpisům a limitům, proto
se domníváme, že právě teplo vyrobené
v kombinaci s elektřinou, je ekologické.
Vzhledem k tomu, že nemůžeme z eko-
nomických důvodů vybudovat rozvody
z elektráren do všech oblastí – abychom
táhli „trubku“ 10 kilometrů kvůli tomu,
že na konci jsou dva rodinné domky, by
byl prostě ekonomický nesmysl –, reali-
zujeme v  některých lokalitách dodávky
z plynových kotlů.
V dalších případech, kdy plynové kotle tzv.
dožívají, znovu přepočítáváme možnosti,
jestli je máme jenom nahradit, nebo zda
by nešly připojit na  nejbližší centrální
zdroj. V  současné době zvažujeme i  ná-
hradu například kogeneračními jednot-
kami. Asi víte, že v  ČEZ vznikla společ-
nost ČEZ Energo, s.r.o., která se zabývá
kogeneračními jednotkami, takže s  ní
spolupracujeme.
7. Na co se soustředí ČEZ Tepláren-
ská, a. s., v letošním roce (cíle, inves-
tice, novinky, trendy)?
Prioritní je pro nás rozvoj teplárenských
sítí všeobecně. Byl bych rád, kdyby se
do zdárného konce dovedla akce Dětma-
rovice-Bohumín, což je největší teplá-
renská akce posledních let, její hodnota
dosáhne přibližně půl miliardy korun.
Již loni jsme začali zásobovat Bohumín
z  elektrárny Dětmarovice 8kilometro-
vým dálkovým horkovodem, letos máme
v plánu připojit dalších 12 výměníkových
stanic. Celá akce skončí v polovině roku
2012. Předpokládáme, že tam budeme
dodávat 280 TJ. Podotýkám, že předtím
byl Bohumín vytápěn z plynových zdrojů,
díky změně dojde k úsporám nákladů pro
domácnosti za  vytápění ve  výši kolem
20 %.
Další důležitou akcí je teplofkace města
Bílina. Lokalitu jsme dosud zásobovali
z  plynových kotlů, které tzv. dožily,
a po ekonomickém přepočtu nám vyšlo,
že když natáhneme „trubku“ z elektrárny
Ledvice, bude to pro tamní obyvatele
ekonomicky výhodnější než nahrazovat
staré plynové kotle novými. První část
akce se má zrealizovat letos, dokončíme
ji v roce 2012.
Rozjeli jsme projekt teplofkace obce
Ledvice, které ač nedaleko stejnojmenné
elektrárny Ledvice, tak dosud byly vy-
tápěny plynem. Dohodli jsme se s  obcí,
která uvažovala o přechodu na jiný zdroj
vytápění, spočítali jsme to a nabídli jim,
že s využitím dotace z evropských fondů
jsme schopni zajistit centrální zásobování
teplem levněji.
Horní
Maršov
Jánské
Lázně
Svoboda
n. Ú.
Mladé
Buky
Úpice
TRUTNOV
Suchovršice
Bohuslavice
n. Ú.
Radvanice
DVŮR KRÁLOVÉ
N. L.
 BÍLINA
 TEPLICE
 Krupka
 Hrob
 Osek
Dubí
  
   Duchcov
CHOMUTOV
 Jirkov
Kadaň
Klášterec n. O.
 SOKOLOV
 Bukovany
Habartov

Březová  
Citice
Svatava
Královské Poříčí
 MĚLNÍK
CHVALETICE

Horní Počaply
 Dolní Beřkovice
HODONÍN 
HOLÍČ 
 Orlová
 Vítkovice
 BOHUMÍN
OSTRAVA
ELEKTRÁRNA
TEPLÁRNA
dodávka tepla
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 60 VI/2011
Vodovody a  kanalizace HK, a. s.
Chtějí být municipální a  regionální
Infrastruktura společnosti Vodovody
a  kanalizace Hradec Králové, a.s.,
( VAK HK) slouží k  zásobování 155  600
obyvatel. Jedná se o  vlastnickou spo-
lečnost, která navíc vlastní 34procentní
podíl provozovatele Královéhradecké
provozní, a.s. Nájemné, které VAK HK
za  pronájem dostává, představuje asi
75procentní podíl na  hospodářském
výsledku společnosti. Čtvrtinu tvoří
dividenda od  provozovatele.
V  uplynulém roce společnost dosáhla
zisku 41,6 milionu korun, který reinves-
tovala do obnovy majetku.
VAK HK má pouze 16 kvalifkovaných,
vzdělaných a  zkušených zaměstnanců.
Před pěti lety společnost většinu služeb
takzvaně outsourcovala a zrušila vlastní
projekci, právní oddělení, dílny, labo-
ratoře, úklid i  vnitřní a  vnější ochranu.
Provoz se tím stal efektivnější a levnější.
Některé problémy řeší spo-
lečnost s  vysokými školami
a univerzitami. Spolupracuje
zejména s Vyšší odbornou
a  střední školou stavební
ve Vysokém Mýtě.
Podle předsedy představen-
stva a  ředitele společnosti
Františka Baráka všechny
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
Založení společnosti: 1993
Počet zaměstnanců: 16
Obor podnikání: investiční a inženýrská činnost
v rámci investiční výstavby
Management:
Ředitel a předseda představenstva: Ing. František
Barák
Technicko-provozní náměstek: Ing. Pavel Loskot
Ekonomická náměstkyně: Ing. Ilona Válková
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 61 VI/2011
investice směřují do  obnovy a  rozvoje
vodárenského majetku, to je sítí a techno-
logií. Dlouhodobě frma nepočítá s výpla-
tou dividendy. „V posledních pěti letech
jsme investovali do obnovy téměř 1 250
milionů korun, z toho nejvíce, 435 milionů
korun, v roce 2010,“ uvedl Barák.
VAK HK zajišťuje komplexní služby souvi-
sející s výrobou pitné vody pro okres Hra-
dec Králové a dále pro přilehlé okrajové
části – individuální obce okresů Rychnov
nad Kněžnou, Pardubice, Nymburk, Jičín,
Náchod a Trutnov.
Z hlediska legislativy je oblast vodárenství
upravena dvěma zákony: zákon o vodo-
vodech a  kanalizacích č. 274/2001 Sb.,
který upravuje vztahy při rozvoji, výstavbě
a  provozu vodovodů a  kanalizací. Dále
vodní zákon č. 254/2001 Sb., jenž chrání
povrchové a podzemní vody a stanovuje
podmínky pro hospodárné využití vod-
ních zdrojů a přispívá k zajištění zásobo-
vání obyvatelstva pitnou vodou.
Výroba pitné vody zahrnuje jímání vody
ze zdrojů podzemních či povrchových.
V případě, že voda po jejím vytěžení, tak-
zvaná surová voda, nesplňuje některý
ISO 9001
ISO 14001
SpoloĈnosl KUNST, spol. s.r.o. bylu zulozonu ó.5. TººT zupisom
do obchodniho ro|slĐiku vodonoho Kru|skym soudom v CslruvĊ,
oddil C, vlozku óº0.
\ rumci pĐodmĊlu podnikuni KUNST, spol. s r.o. zu|islu|o komplolni doduvky
u monluzo lochnologicko Ĉusli vodohospoduĐskych invosliĈnich colkđ vĈ. pro|oklu,
komploxniho vyzkousoni, uvodoni do provozu u pozuruĈniho sorvisu.
S|J|o spo|oĆoos|i:
Puluckoho Tº0ó,
753 0T Hrunico
Zók|oJo| jmĈo| spo|oĆoos|i:
T 000 000 KĈ
lCC. Tº0T05ºT
DlC. CZTº0T05ºT
WWW.KUNST.CZ
WWW.KUNST.CZ
=iNODGQt~GDMHVSROHĀQRVWL
ky
ro|oklu
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 62 VI/2011
Vodovody a  kanalizace HK, a. s.
Chtějí být municipální a  regionální
z hygienických parametrů pitné vody da-
ných vyhláškou Ministerstva zdravotnictví
ČR, musí se tato surovina dále upravovat.
Vodu je nutné hygienicky zabezpečit tak,
aby po cestě ke spotřebiteli nedošlo k je-
jímu bakteriologickému znečištění. Pou-
žívá se k  tomu chlór, chlórdioxid, ozón,
případně UV záření. S výrobou vody rov-
něž souvisí i  její akumulace ve  vodoje-
mech. Tyto zásobníky slouží k vyrovnání
nerovnoměrnosti průtoku mezi zdrojem
a spotřebištěm. Plní rovněž funkci zásobní
v případě, že dojde k výpadku zdroje. Ne-
zanedbatelný význam má i tvorba požární
zásoby vody.
Jak Barák řekl, zásobení vodou je možné
rozdělit v zásadě na tyto činnosti:
1. Jímání surové vody.
2. Úprava pitné vody.
3. Akumulace pitné vody.
4. Distribuce vody, a to jednak prostřed-
nictvím přívodních řadů, ty přivádí vodu
ze zdroje do spotřebiště, jednak řadů zá-
sobních, které tvoří rozvodná síť ve spo-
třebišti a obcích.
Barák dodal, že z  hlediska odbornosti
představuje zásobení pitnou vodou
multiodbornou činnost, na  níž se podílí
specialisté, jako vodohospodář, stavař,
chemik či strojař.
Z hlediska chemie se pak jedná zejména
o  znalosti procesů úpravy pitné vody,
zvané chemie a technologie vody.
Pro distribuci vody platí podle Baráka zá-
kladní pravidlo, že veškerý trubní materiál
včetně armatur, prvků objektů úpraven
vody a vodojemů musí být pro účel styku
s  pitnou vodou schválen hygienickým
orgánem. „Pro návrh vodovodů existují
pravidla, která jsou zakotvena v  zákoně
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích, a potom v českých státních normách.
Jedná se o pravidla související s návrhem
parametrů vodovodů, jako průměr a sklon
potrubí, dostatečné armatury pro od-
kalování potrubí a  podobně. Z  hlediska
chemického je zásadním prvkem kvalita
surové vody a  použitá technologie její
úpravy. A  dále zajištění bakteriologické
nezávadnosti při její dopravě ke spotře-
biteli,“ vysvětlil Barák.
Dodal, že cenu vodného a  stočného
v  regionu působení VAK HK stanovuje
představenstvo společnosti. Návrh výše
ceny je vždy projednán s  hlavními ak-
cionáři. „Samozřejmě v  důsledku krize
klesá i spotřeba vody, a tím pádem klesají
i  tržby za  vodné a  stočné. Zaznamená-
váme pokles zhruba o  10 % oproti roku
2009,“ přiznal Barák.
VAK HK čistí odpadní vody na 12 čistírnách
odpadních vod (ČOV). Jedná se o  me-
chanicko-biologické čistírny odpadních
vod. K čištění dochází ve dvou stupních,
prostřednictvím mechanických a  biolo-
gických procesů. Výjimku tvoří pouze ČOV
Hradec Králové o kapacitě 141 tisíc EO, kde
kromě mechanicko-biologického prin-
cipu čištění je zaveden i proces chemický
na odstraňování fosforu a terciární stupeň
pro odstranění dusíku. Veškeré aglome-
race nad dva tisíce „ekvivalentních“ obyva-
tel na území působnosti společnosti jsou
vybaveny vyhovující čistírnou odpadních
vod. Celkem je na ČOV napojeno 123 tisíc
obyvatel, což představuje asi 75 procent
obyvatelstva celého regionu. Ve městech
nad dva tisíce obyvatel je napojeno 82 až
99 procent z celkového počtu obyvatel.
V následující tabulce je přehled o počtu
napojených obyvatel a  množství čiště-
ných odpadních vod u VAK HK za poslední
3 roky:
č. ukazatel
měrná
jednotka
2008 2009 2010
1 počet obyvatel bydlících v  domech napojených na  kanalizaci ks 121  350 122  381 122  724
2 množství odpadních vod vypouštěných do  kanalizace (fakturované) tis. m
3
8  270 7  988 7  952
3 – z  toho z  domácností tis. m
3
4  117 4  094 4  267
4 – z  toho od  ostatních tis. m
3
2  296 2  192 1  969
5 – z  toho srážkové vody tis. m
3
1  857 1  702 1  716
6
množství čištěných odpadních vod, které byly vypuštěny do  kanalizace a  současně
zpoplatněny
tis. m
3
8  236 7  956 7  917
7 množství čištěných odpadních vod celkem tis. m
3
15  425 16  005 18  144
8 množství odpadních vod vypouštěných do  vodních toků celkem tis. m
3
15  459 16  037 18  179
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 63 VI/2011
Čištění odpadních vod přirozeně před-
chází jejich odkanalizování. Jedná se ze-
jména o  sběr a  čištění odpadních vod.
Sběr je zajišťován prostřednictvím kana-
lizační sítě. Základní rozdělení kanalizace
je následující:
1. Jednotná kanalizace, která odvádí jak
vodu splaškovou, produkovanou meta-
bolickou činností člověka i odpadní vody
z kuchyně a praní, tak srážkovou (dešťo-
vou) jedním potrubím.
2. Oddílná kanalizace, která je určena
pouze pro splaškovou vodu.
Společnost rovněž spravuje kanalizace,
které diferencuje dle způsobu dopravy
odpadní vody:
• Gravitační kanalizace.
• Výtlačná potrubí.
• Tlaková kanalizace.
• Podtlaková (vakuová) kanalizace.
Součástí procesu odkanalizování je i čiš-
tění odpadní vody. To může být buď lo-
kální (domovní čistírny odpadních vod,
septiky, případně žumpy, které však vodu
nečistí, ale pouze shromažďují pro odvoz
na  ČOV), nebo centrální (biologická čis-
tírna odpadních vod, u malých obcí bio-
logické rybníky nebo kořenové čistírny).
Většinu, tedy 99 procent akcionářů VAK
HK, tvoří 108 měst a obcí regionu. Zbytek,
jedno procento, představují drobní akcio-
náři. „Vykoupili jsme většinu z původního
8procentního podílu drobných akcionářů.
Máme zájem, aby naše společnost měla
municipální a regionální charakter, který
jí dovolí dlouhodobě udržet jednotnou
solidární cenu vodného a stočného a re-
investovat hospodářský výsledek do ob-
novy vodárenských sítí a  technologií,“
uzavřel Barák.
INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ CINNOST VE VŠECH
OBORECH VODNÍHO HOSPODÁěSTVÍ, KONZULTACE,
PORADENSTVÍ V ŽÁDOSTECH O FINANCNÍ PODPORU
Z FONDģ EU, PROJEKTY A DODÁVKY VAKOVÝCH JEZģ,
VEŠKERÉ GEODETICKÉ A PRģZKUMNÉ PRÁCE.
Pöyry Environment a. s.
ÚSTěEDÍ: Brno, Botanická 834/56, 602 00 Brno, tel.:+420 541 554 111,
fax: +420 541 211 205, e-mail: trade.wecz@poyry.com; Pobocky: Praha,
Ostrava, BĜeclav, Trencín.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 64 VI/2011
I  & C Energo a.s.
Systémy pro sektor energetiky
„I  & C Energo a.s. je inženýrsko-servisní
organizace, jejíž hlavní odborností jsou
systémy elektro a  systémy kontroly
a  řízení (SKŘ) často označované také
jako automatizované systémy řízení
technologického procesu (ASŘTP),“
vysvětluje Mgr.  Jan Šafránek, předseda
představenstva a  generální ředitel I  & C
Energo a.s. „V  rámci této odbornosti své
služby poskytuje především v  sektoru
energetiky, a  to konkrétně v  rámci
výroby elektrické energie. Společnost
má, včetně dceřiných společností, 1 440
zaměstnanců, z  toho více než 600 tech-
niků. I  na  základě toho si troufám tvrdit,
že v  dané odbornosti jsme největší
společností v  České republice.“
1. Váš výrobní program, respektive
tři produkty: servis, investiční do-
dávky a optimalizace energetických
výroben – mohou pro laika vyznívat
trochu abstraktně. Můžete je v kostce
stručně a srozumitelně představit?
To jest tak, abychom si je dokázali
vizuálně představit, pokud to jde…
Že to zní poněkud abstraktně, se nedá
než souhlasit. První dva produkty souvi-
sejí s hlavní odborností frmy popsanou
v  úvodu. Tedy, servis znamená výkon
údržby zařízení uvedených dvou systémů
(elektro a SKŘ), a to zejména pro jaderné
a uhelné elektrárny společnosti ČEZ. In-
vestiční dodávky jsou projektové dodávky
vybraných částí elektráren při výstavbě
nových a rekonstrukcí stávajících. Jedná se
nejvíce o komplexní dodávky, tj. od zpra-
cování projektů přes dodávky a montáž,
testování funkčnosti až po „najíždění“
do ostrého provozu.
Optimalizace energetických výroben jsou
služby, jak název napovídá, jejichž cílem je
optimalizace provozu elektráren a teplá-
ren, a to zejména pomocí SW nástrojů. Sou-
částí produktu je také poradenství. Kon-
krétními oblastmi, kde se uplatňujeme,
je tzv. provozní ekonomie na  elektrár-
nách a nově také optimalizace spalování
na kotlích
s cílem zvýšit jeho účinnost a snížit emise
(oxidů dusíku, oxidů síry…).
2. O které z těchto služeb je největší
zájem, které vám přinášejí největší
ekonomický efekt? Můžete uvést
z posledního roku (či let) konkrétní
příklady například 3 největších akcí?
Servis je „základní“ produkt, na  kterém
byla naše společnost založena. Roční ob-
jem v servisu je v posledních letech plus
minus 700 mil. Kč a přináší stabilní ekono-
mický efekt. Nejvýznamnějším a nejvíce
rostoucím produktem jsou investiční
dodávky. Předpokládáme, že v letošním
roce by tržby z investičních dodávek měly
dosáhnout přes 1,5 mld. Kč. S rostoucím
objemem souvisí i  růst ekonomického
efektu tohoto produktu pro frmu.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 65 VI/2011
Z posledního období mohu jmenovat pře-
devším uzavřené kontrakty pro dodávky
systémů elektro pro nový uhelný zdroj
v  Ledvicích (660 MW), systémů elektro
a ASŘTP pro paroplynový cyklus v Poče-
radech (880 MW). Jedná se o  kontrakty
ve  stovkách milionů korun s  plánova-
nou dobou realizace do roku 2012, resp.
2013. V neposlední řadě musím jmenovat
dodávky pro Škodu JS v  rámci projektu
Obnovy SKŘ, části M3-M5 na  Jaderné
elektrárně Dukovany. Plánovaný harmo-
nogram tohoto projektu je 2010 až 2016
s objemem přesahujícím 1,5 mld. Kč.
3. Jako zákazník se u vás často obje-
vuje Skupina ČEZ (elektrárny). Je to
náhoda? A rozšiřujete své zákaznické
portfolio i „jinam“?
Jak plyne z  toho, co jsem řekl doposud,
pak je celkem logické, že Skupina ČEZ je
pro naši činnost klíčová, ať již jako přímý
zákazník, tak jako koncový uživatel našich
dodávek pro jiné zákazníky. Samozřejmě
naše obchodní aktivity se nezaměřují jen
na dodávky a projekty pro ČEZ. Na druhou
stranu, my sami nevyrábíme žádná elektro
či energetická zařízení ani řídicí systémy.
V rámci dodávek našich služeb dodáváme
výrobky a systémy jiných výrobců, mezi
nimiž jsou i  renomovaní světoví produ-
centi. Tím jsou naše možnosti realizovat
dodávky v zahraničí, v takových objemech
jako na tuzemském trhu a na Slovensku,
relativně limitované. Přesto na  základě
našich kontaktů s  významnými světo-
vými producenty a prokázanou vysokou
kvalitou dodávek a  odborností našich
zaměstnanců se nám podařilo a  daří
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
I & C Energo a.s.
Sídlo: Česká republika, Třebíč
Založení společnosti: 15. července 1993
Počet zaměstnanců: 1315
Obor podnikání: Energetika, Teplárenství, Investiční
dodávky
Roční obrat společnosti: 1 927,4 mil. Kč (2010)
Management:
Generální ředitel: Mgr. Jan Šafránek
Obchodní ředitel: Ing. Jiří Holinka, MBA
Finanční ředitel: Ing. Bořivoj Hejzlar
Osvědčený dodavatel optických
a metalických kabelážních systémů.
Certifikace dle norem ISO 9001, 14001, 27001.
Heršpická 6, 615 00 Brno
Tel.: 543 216 409
E-mail: avenet@avenet.cz
www.avenet.cz
Za již 17-ti letým úspěšným obchodním
působením na českém a slovenském trhu
společnosti AUMA Servopohony spol. s r.o.
stojí především renomé značky AUMA
a kvalitní technické a servisní zázemí říká
jednatel společnosti Ing. Jiří Koděra.
Společnost AUMA Riester GmbH & Co. KG je
dnes celosvětově známým výrobcem
elektrických servopohonů a přídavných
převodovek ovládajících armatury a jiná
technologická zařízení. Na naše otázky
odpovídali výše jmenovaný jednatel
společně s prokuristou společnosti panem
Petrem Vilímem.
Můžete prosím blíže charakterizovat
společnost AUMA Riester GmbH & Co. KG?
Dnešní AUMA Group je rodinnou meziná-
rodně působící společností, která zahrnu-
je již několik značek resp. německých
výrobců el. servopohonů a převodovek,
jedná se o produkty AUMA, SIPOS,
Haselhofer a Drehmo. Kromě výrobních
míst v  Německu naleznete úspěšné
výrobní závody AUMA i v  USA a Indii.
Společnost buduje neustále rostoucí
prodejní a servisní síť doslova po celém
světě.
A jakou pozici v  této struktuře zaujímá české
zastoupení AUMA Servopohony?
Naše společnost dostala na starost český
a slovenský trh, kde prodáváme a zajišťu-
jeme servis především pro produkty
AUMA a SIPOS, není však problém
zprostředkovat nabídku i od ostatních
výrobců z celé skupiny AUMA.
Společnost AUMA Servopohony prošla
počátkem roku 2011 určitými změnami?
Ano, především se změnily majetkové
vztahy ve prospěch mateřské společnosti.
Dnes lze prohlásit, že naše obchodní
zastoupení je plně vlastněno Aumou.
Navíc k  1.4. 2011 byl jmenován nový
jednatel Ing. Jiří Koděra a pozice dosavad-
ního jednatele Petra Vilíma byla pozměně-
na na prokuristu.
Jaký vliv měly tyto změny na činnost Vaše
obchodního zastoupení?
Pro zákazníky se nic významného nezmě-
nilo, tzn. navázali jsme na dosavadní
výborné obchodní vztahy
a naší interní práci jsme dali jen trochu
více systematičnosti. Též bylo potřeba
posílit naše obchodní oddělení o 2
technicko-obchodní zástupce, což se nám
již v průběhu 1.pol. 2011 podařilo. Dnes se
o potřeby našich zákazníků stará 5
obchodníků a 3 servisní pracovníci.
Do jaké míry se Vás dotkla celosvětová
fnanční krize?
Samozřejmě, že se tato krize promítla
i do našich výsledků, avšak její dopad
nebyl tak veliký jako např. v  automobilo-
vém průmyslu. Hlavním důvodem byl
především velký záběr v uplatnění našich
produktů v mnoha odvětvích, jakými jsou
energetika, petrochemie, plynárenství,
vodohospodářství, chemie, stavební i
potravinářský průmysl a celá řada unikát-
ních aplikací. Svůj význam sehrála i určitá
setrvačnost dobíhajících projektů, které
nebylo možné již zastavit. Dnes opět
pociťujeme určité oživení, i když ještě
nedosahuje výkonu z roku 2008.
Co můžete nabídnout za novinky u Vámi
nabízených produktů?
Především se můžeme pochlubit
2. generací celé produktové řady AUMA,
která postupně nabíhá na trh a nabízí velmi
zajímavá technická vylepšení, jakými jsou
např. uživatelsky příjemné ruční ovládání,
fexibilní připojení na armatury ve formě
výměnných vložek, mnohostranná diagnosti-
ka, velký grafcký display a celá řada nových
standardních funkcí u řídících jednotek
jakým je např. bluetooth komunikace. Naše
zákazníky bude jistě zajímat, že ceny u této 2.
generece jsou nižší než u předchozí řady
a mnoho z  těchto vylepšení bylo zahrnuto
přímo do základní výbavy servopohonu. Ani
produkty SIPOS nezůstávají pozadu. Technic-
ké řešení těchto výrobků nezapře svůj vývojo-
vý původ u frmy Siemens a dnes je můžeme
označit za servopohony s velkou budoucnos-
tí. Výrobkovou řadu doplňuje řídící stanice
SIMA zajišťující ovládání až 247 servopohonů
po průmyslových sběrnicích. A to jsou právě
ta řešení, která mohou našim zákazníkům
šetřit obrovské investiční a provozní náklady!
Jak hodnotíte pozici těchto produktů ve
srovnání s konkurencí?
Samozřejmě nepůsobíme na českém
a slovenském trhu sami, v  Čechách i na
Slovensku působí minimálně po jednom
výrobci s  letitými zkušenostmi a k  tomu
několik obchodních zastoupení zahraničních
výrobců. Přestože se sortimentem vzájemně
překrýváme, každý z nás si našel své místo na
trhu. My se např. orientujeme na technicky
náročnější aplikace, kde se vyžaduje chytré,
kvalitní a spolehlivé zařízení s  technickou
a servisní podporou v  regionu konečného
uživatele. Celosvětově podporovaný servis je
obrovským plus našich produktů, stejně tak
jako i elektronické řízení servopohonů
podporující komunikaci po průmyslových
sběrnicích. Může být pro nás jen potěšující,
když se setkáváme s  případy, kdy se naše
konkurence srovnává právě s výrobky AUMA.
AUMA - Servopohony spol. s r.o.
obchodní zastoupení a servis AUMA Group
Boleslavská 1467
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Tel: +420 326 396 993
Fax: +420 326 303 251
E-mail: auma-s@auma.cz
Web: www.auma.com
pp pp
je je je jje jjiž ž iž nnněk ěk ěk ě ol ol ol olik ik iik ik zzzzna na na nače čče čekkk k re re re rresp sp p sp sp sp.... ně ně nněmee me meck ck ck ck ckýc ýc ýýc ýchhhh
ý vý výro oobbbc bcůů ů ll el el. se serv rvop op hh oh ohonůů a ř př p evv d od o ov k ek ek,
j dd áá d k AUMA SIPOOS
Př Především se můžeme pochlubit
2. 2 ge g nerací cel e é produktové řady AUMA,
kt kter erá á po p stupně nab a íh íhá á na trh a nabízí velmi
za zají jíma m vá ttechnická vylepšení, jakými jsou
na např př. uživatelsky příjemné ruční ovládání,
fe f xibi b lní připojení na armat tur u y ve formě
výměnných vložek, mnohostranná diagnosti-
ka, velký grraf fck cký display a celá řada nových
st standardních funkcí í u řídících jednotek
Boleslavská 1467
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Tel: +420 326 396 993
Fax: +420 326 303 251
E-mail: auma-s@auma.cz
Web: www.auma.com
ABB v České republice.
Prodej
Technika
Výroba
Ústředí
ABB je přední světová frma v oblasti automatizace a energetiky, poskytující služby průmyslovým podnikům, výrobcům
a distributorům energií. Díky nejmodernějším technologiím umožňujeme svým zákazníkům zvyšovat výkonnost
a zároveň snížit dopad jejich podnikání na životní prostředí.
Divize Power System je jednou z divizí ABB, která je zodpovědná za segment energetiky (elektrárny, teplárny, průmyslové
energetiky, spalovny, obnovitelné zdroje energie). Pro tento segment zajištuje komplexní dodávky a služby v oblasti elektro
a automatizace.
Z oblasti služeb ABB zajišťuje spolupráci na úvodních studiích, konzultace, projekční práce, montážní
činnosti, uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis.
Dále ABB poskytuje optimalizační programy a nástroje pro zvyšování účinnosti energetických provozů.
Vyšší účinnosti lze dosáhnout například optimalizací spalovacího procesu (měření nedopalu popelu
v reálném čase), ofukování a ostřikování spalovací komory, najíždění kotle, koordinací činností jednotlivých
bloků.
Jedním z výrazných úspěchů divize Power System poslední doby je podepsání kontraktu dodávek pro nově
budovaný blok 130 MW v  Kladně. Zakázka souvisí s  rozšířením stávající elektrárny 2 x 130 MW vlastněné
společností Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Původní elektrárna byla v roce 1999 postavena rovněž společností ABB.
Cílem ABB je s využitím mnohaleté tradice a působením ve více jak sto zemí světa zajistit pro zákazníky veškeré
dodávky a služby související s potřebami v energetice.
Jedná se zejména o:
zařízení vlastní spotřeby a vyvedení
výkonu výroby elektrické energie
(transformátory, generátorové vypínače,
VN a NN rozvodny),
systémy měření a regulace v energetice
(řízení bloku, kotle, turbíny, společných
částí a rozvoden).
Kabelovna Kabex®a.s. v  novém
Kabelovna Kabex
®
a.s. vyrábí a  dodává
od  poloviny devadesátých let speciální
kabely, kabelové spojky s  příslušenstvím
a  hermetické kabelové průchodky.
Velký rozsah dodávek směřoval zejména
do  energetiky, rafinérií, do  dopravních
tunelových staveb a  jaderných elektrá-
ren.
Ze stočlenného pracovního týmu je
v  předvýrobní etapě zařazeno včetně
vlastní vývojové základny dvacet
technických a  hospodářských pra-
covníků. V  průběhu posledních de-
seti let bylo Kabelovnou Kabex
®
a.s.
zaregistrováno osm patentů a  užit-
ných vzorů z  výrobního zaměření celé
společnosti. Technická kvalita do-
dávaných výrobků vyústila do  pod-
pisu smluv o  dodávce hermetických
kabelových průchodek nového de-
signu pro třiapůltou generaci jader-
ných elektráren o  výkonu 1200 MW
typu VVER.
Zadání pro kabeláže elektroinstalací
klade další zvýšené nároky na technické
parametry i na životnost kabelů – jejich
plastických materiálů. Před vedením
společnosti se proto otevřela otázka, zda
aktivně vstoupit do tohoto technického
požadavku, nebo pracovat v zaběhnutých
kolejích a směr frmy ponechat standard-
nímu rozvoji.
Přes dva roky intenzivních studií do-
stupných podkladů a  analýzy všech ri-
zik dovedlo vedení akciové společnosti
k rozhodnutí jít cestou aktivního rozvoje
a  nečekat na  to, co dokážou velcí hráči
na trhu. Bylo přijato rozhodnutí inovovat
technickou výrobní základnu novým tech-
nologickým zařízením na světové úrovni.
Výrobní plocha společnosti se instalací
nových technologií zvýší z  původních
2700 m
2
na 5800 m
2
. Tato kompletní in-
vestice umožní znásobit výrobní kapa-
citu v technologicky náročných výrobcích
a  vytvoří daleko příznivější podmínky
pro recyklaci technologického odpadu
z výroby jeho účelným zpětným přepra-
cováním.
Žíly silových energetických kabelů s růz-
nými profly vodivých jader (kruhových
i sektorových) budou stáčeny do kabelové
duše technologií S-Z, která nevyžaduje
použití robustních a těžkých rotujících od-
vijáků a navijáků bubnů o váze do deseti
tun s průměrem čela až 2,5 m. Metoda S-Z
vychází z principu, kdy je provedeno stá-
čení žil kabelu pomocí speciálně řízených
hlav, otáčejících se 10 – 15 × jedním smě-
rem a potom – opět se stejným počtem
otáček – směrem opačným. Tento systém
umožní odvíjet kabelové žíly z klasických
odvijáků a  navíjet takto vyrobený polo-
tovar (kabelovou duši) na  běžný navi-
ják. Celá sestava takové výrobní linky je
na  30 % hmotnosti běžně používaných
technologií a nepotřebuje žádné zvláštní
stavební připravenosti. Tato linka navíc
maximálně využívá elektronického řízení
svého chodu, jednotková rychlost vý-
roby je mnohem vyšší, což pro výrobce
znamená zásadní zvýšení produktivity.
Klíčovým prvkem celé sestavy linky je
stáčecí uzel, tzv. lanovací bod, který je
tvořen soustavou naváděcích kladek
a rotujících průvlaků, kde je vše poháněno
krokovými motory, řízenými z  řídícího
systému.
Systém S-Z stáčení kabelových duší je již
delší dobu známý a  v  kabelářském prů-
myslu využívaný. Dosud se však takto
stáčely žíly (anebo jednotlivé prvky) pouze
do  průřezu cca 16 mm
2
(o  průměru cca
4 mm). Linka, která je společností Ka-
belovna Kabex® a.s. pořizována, velmi
kvalitně stáčí do  5 žil až do  průřezu
240 mm
2
. Tato linka je třetí na světě.
Stáčecí linka je následována extruzní pláš-
ťovou linkou, která umožňuje v  jedné
operaci opláštění až pět dalších výrob-
ních úkonů. Všechny tyto práce extruzní
linky jsou nastaveny na  pracovní rych-
losti až do  300 m/min. u  hotového ka-
belu s celkovým průměrem kolem 15 mm
přes plášť. Energetické kabely až do cel-
kového průměru 70 mm přes plášť mají
nastavenou pracovní rychlost 20 – 60
m/min. a  to s  ohledem na  požadované
další prvky kabelu (např. stínění, pancé-
řování…).
Velkou pozornost věnuje Kabelovna Ka-
bex
®
a.s. i kabelářským plasticifkačním
materiálům, které byly dosud nakupo-
vány od chemických koncernů – ostatně
jak je běžnou praxí. V  souvislosti s  neu-
stále se zvyšujícím požadavkem na vyšší
užitné vlastnosti izolací a  plášťů kabelů
a  s  prudce stoupajícím požadavkem EU
na  různá bezpečnostní kritéria je inves-
tiční akce uzavřena vlastním zařízením
pro výrobu kabelářských směsí.
Celá investice bude uváděna do provozu
v nadcházejícím období roku 2011.
Pavel Kupilík
Kabelovna Kabex
®
a.s.
Předseda představenstva a.s.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 69 VI/2011
dodávat naše služby do různých zajíma-
vých „koutů“ světa. Namátkově bych jme-
noval Spojené Arabské Emiráty, Saudskou
Arábii, Litvu, Čínu a v poslední době třeba
Španělsko. Tam všude naši zaměstnanci
úspěšně realizovali vysoce kvalifkované
dodávky.
4. Podívejme se podrobněji
na ekonomiku… Můžete zhodnotit
hospodářské výsledky za rok 2010,
případně vliv krize?
Naším momentálně nejvýznamnějším
produktem jsou investiční dodávky.
Z  hlediska objemu se na  něm podílejí
velké dlouhodobé kontrakty při výstavbě
a obnově elektráren. Takováto dlouhodo-
bost znamená, že se těchto projektů krize,
naštěstí pro nás, významně nedotkla. Tím
pádem se specifcký trh, na  kterém se
pohybujeme, v  krizi nezmenšil. Také to
nám umožnilo dosáhnout v roce 2010 nej-
lepších výsledků v historii. Konsolidované
tržby dosáhly výše 2,05 mld. Kč a čistý zisk
160 mil. Kč. Přičemž v roce 2009 jsme do-
sáhli 2 mld. Kč tržeb a 102 mil. Kč čistého
zisku. Nutno ovšem dodat, že do  zisku
se nám jednorázově promítl pozitivní
výsledek arbitráže vedené proti ruské
společnosti DoorHan, která přinesla jed-
norázový zisk 54 mil. Kč.
5. Nevím, jestli to mám chápat jako
zajímavost, ale máte také kalibrační
laboratoř. Je významná z pohledu
chodu vaší společnosti? Můžete
mi jednoduše a stručně vysvětlit,
co (jaké přístroje) kalibrujete a pro
koho?
Z  našeho pohledu to nevnímáme tak
úplně jen jako „zajímavost“, i když fnanční
objem těchto služeb z pohledu celé frmy
není nijak zásadní. Je to jistým vyústěním
snahy docílit schopnosti nabízet a  za-
jišťovat pro naše zákazníky komplexní
služby. Součástí komplexních služeb jsou
i služby metrologie spojené s prováděním
kalibrací měřicích přístrojů.
I  & C Energo v  současné době dispo-
nuje dvěma kalibračními laboratořemi,
v  Prunéřově a  Dětmarovicích. Kalibrace
provádíme především pro provozní měřicí
přístroje, které v technologických proce-
sech (především elektráren a  tepláren)
zajišťují měření fyzikálních parametrů
technologických médií – hladiny, prů-
toku, teploty. Služby jsou poskytovány
především pro klasické (uhelné) a jaderné
elektrárny. Služby jsou však využívány
i jinými regionálními zákazníky mimo Sku-
pinu ČEZ, kteří potřebují zajistit kontrolu
svých provozních měřidel.
V  této souvislosti bych se možná rád
zmínil o  jednom velmi zajímavém pro-
duktu, který máme ve  svém portfoliu.
Jak jsem již řekl, I & C Energo nemá žádný
vlastní výrobní program s  jedinou vý-
znamnou výjimkou. Touto výjimkou jsou
boroměry. Boroměr je unikátní přístroj,
vyvinutý naší společností, který umí „on-
-line“ měřit koncentrace boru v kyselině
borité v  chladivu primárního okruhu
jaderného bloku. Boroměr byl vyvinut
díky vysoké odbornosti a  zkušenostem
našich zaměstnanců v jaderné energetice.
Vzhledem ke specifckému účelu a ceně
tohoto přístroje se nikdy nebude jednat
o masovou výrobu. Několik jsme jich v mi-
nulosti dodali do ukrajinských elektráren
a shodou okolností jsme tento týden do-
stali objednávku na další do fnské jaderné
elektrárny Loviisa.
6. Všiml jsem si, že mezi priority
vaší společnosti patří také ochrana
životního prostředí. Jak se to proje-
vuje, můžete uvést nějaká konkrétní
fakta?
V rámci systému environmentálního ma-
nagementu certifkovaného dle normy
ISO 14001 (od roku 2006) průběžně mo-
nitorujeme shodu dopadu našich čin-
ností na  životní prostředí s  požadavky
této normy. Jako velmi užitečné se ukázalo
propojení všech zásadních požadavků
v oblasti životního prostředí s požadavky
kvality a  bezpečnosti práce. Našimi vý-
znamnými environmentálními aspekty
je produkce odpadů a  nakládání s  che-
mickými látkami.
Velikost produkce nebezpečných odpadů
(v  průměru pod 5 t za  rok), respektive
množství chemických látek závisí na ak-
tuálních smluvních dodávkách. Sami ne-
jsme provozovateli energetických zařízení,
proto nepatříme v této oblasti k rizikovým
frmám. Konkrétně se naše priorita v ob-
lasti ochrany životního prostředí projevuje
v tom, že preferujeme opětovné využití již
nefunkčních částí energetických zařízení,
popřípadě jejich recyklaci. Tyto činnosti
zajišťujeme týmem našich kvalifkovaných
zaměstnanců v  souladu s  legislativními
požadavky. To je, bohužel, stále náročnější
v důsledku přebujelého právního systému
v České republice.
7. Podívejme se na rok 2011 a pří-
padně léta následující. Jaké úkoly,
plány a cíle má I & C Energo a.s.?
(včetně inovací, investicí, novinek…)
Naše úkoly, cíle, kromě běžných fnančních
cílů, které se budou odvíjet mj. z úspěšné
realizace klíčových investičních dodávek,
se budou soustředit hlavně na  tzv.  bu-
siness development. Naším cílem je
rozšiřovat naši činnost do  odborností,
které nějakým způsobem souvisí s našimi
hlavními odbornostmi (elektro a ASŘTP).
V  našem hledáčku jsou vybrané strojní
činnosti, building technologies a radiační
monitoring. V produktové oblasti se zamě-
říme na dokončení vývojových projektů
v oblasti optimalizace spalování na kotli.
Výhradní
zástupce
průmyslových
měničů
frekvence
VONSCH
Hydraulické
rozběhové
a regulační
spojky
TRANSFLUID
Převodovky, elektromotory,
profesionální servis
a mnohem víc…
Pružné a zubové spojky CMD
TESPO engineering s. r. o.
Roubalova 7a, 602 00 Brno
tel.: 543 331 296–7
e-mail: info@tespo-eng.cz
O vysoké kvalitě naší
práce se můžete
přesvědčit na
www.tespo-eng.cz
„Firma TESPO engineering s. r. o. spolupracuje s fir-
mou I & C ENERGO a. s. v řešení problémů pohonář-
ské techniky, její diagnostiky a servisu v nejrůz-
nějších průmyslových oborech, zejména však při
realizaci zakázek firmy I & C ENERGO a. s. většího
rozsahu v elektrárnách a teplárnách po celé ČR“.
TECHNIKA POHONŮ VE VŠECH PRŮMYSLOVÝCH OBORECH
Studie, projekty, dodávky, montáže, rekonstrukce:
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 70 VI/2011
ABB s.r.o.
Dlouhodobě významný hráč na českém trhu
Tato přední světová firma působící v  ob-
lasti energetiky a  automatizace má silné
vazby na  Českou republiku, které sahají
až do  70. let minulého století. V  součas-
nosti zastává ABB Česká republika ve-
doucí úlohu v  klastru zemí skupiny ABB
ve  střední Evropě, do  které patří ještě
Maďarsko, Slovensko a  Ukrajina. V  České
republice působí na  osmi lokalitách
a  zaměstnává téměř 2  900 lidí.
V  našem rozhovoru s  Hannu Kasim, ge-
nerálním ředitelem ABB Česká republika,
jsme se zaměřili právě na  úspěšnou roli
české pobočky v rámci celého koncernu.
Krátký pohled
do historie
Společnost ABB v zemi působila již v době
vzniku České republiky a  v  roce 1993
měla zapsáno pět společností. Prvních
deset let bylo ve znamení expanze pro-
střednictvím akvizic, efektivnosti výroby
a rozvíjení vztahů se zákazníky. Do rodiny
ABB v tomto období přibylo několik vý-
znamných českých společností. Na  pře-
lomu století spojením všech společností
do  jednoho právního subjektu vznikla
společnost s  ručením omezeným, ABB
s.r.o., a v následujících deseti letech došlo
k ustavení současné struktury pěti divizí
napříč všemi regiony země.
Kompletní portfolio
Divizní struktura české pobočky odráží
strukturu celé skupiny ABB, což znamená,
že v České republice je zastoupená každá
oblast celosvětového působení společ-
nosti ABB. Jedná se stručně řečeno o tyto
divize:
• Výrobky pro energetiku – Tato divize
se zabývá zařízeními pro přenos a dis-
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
ABB s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 84-86, 186 00 Praha 8
Česká republika
Založení společnosti: 1992
Počet zaměstnanců: 3 000
Obor podnikání: ABB je přední světová firma po-
skytující technologie pro energetiku a automatizaci,
které umožňují energetickým a průmyslovým pod-
nikům zvyšovat výkonnost při současném snížení
dopadu jejich činnosti na životní prostředí. ABB má
124 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích.
Roční obrat společnosti: neuvádí
Management:
Generální ředitel: Hannu Kasi
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 71 VI/2011
tribuci elektrické energie. Výrobní zá-
vody v Brně a v Praze se zaměřují hlavně
na rozvaděče pro velmi vysoké a vysoké
napětí a  související zařízení. Součástí
brněnského závodu je technologické
centrum a laboratoř pro výzkum, vývoj
a testování, kde se zkoumají nové apli-
kace v této oblasti.
• Systémy pro energetiku – Zde na-
jdeme dodávky kompletních (a  kom-
plexních) řidících systémů pro přenos
elektrické energie a rozvodny. Divize má
také servisní oddělení, které zákazníkům
poskytuje služby týkající se moderni-
zace, poradenství, diagnostiku, opravy
a  pohotovostní podporu. Závody této
divize se nacházejí v Brně, Plzni, Praze,
Teplicích a Trutnově.
• Automatizace výroby a pohony – Tato
divize se zaměřuje na  zvyšování efek-
tivnosti průmyslu a  energetické efek-
tivnosti a  má závody v  Brně, Ostravě
a Praze. Vedle motorů, generátorů a pro-
gramovatelných logických ovladačů
divize nabízí průmyslové roboty, tech-
nologie pro větrné elektrárny a solární
energetiku.
• Výrobky nízkého napětí – Na  rozdíl
od divize Výrobky pro energetiku dodá-
vají závody v Brně a Jablonci nad Nisou
rozvaděče, zařízení a  elektroinstalační
materiál pro nízké napětí pro spotře-
bitele elektřiny, ale také zařízení pro
inteligentní řízení budov.
• Procesní automatizace – Tato divize se
stará o energetické úspory a vyšší pro-
duktivitu zákazníků v celé řadě odvětví,
například ve výrobě papíru a celulózy,
ropném a  plynárenském průmyslu,
farmaceutickém průmyslu a  průmyslu
zpracování nerostů a  kovů. Závody se
nacházejí v Brně, Mostě, Ostravě a Praze.
Úspěchy
Lze nestranně prohlásit, že ABB s.r.o. je
v  některých svých výrobcích a  službách
vedoucí společností na trhu. Dva příklady:
téměř v každé české domácnosti a budově
se nacházejí vypínače, zásuvky a další za-
řízení z výrobního závodu na elektroinsta-
lační materiál v Jablonci nad Nisou. Závod
na  výrobky pro vysoké napětí v  Brně je
celosvětově největším výrobním závodem
na  přístrojové transformátory, přičemž
90 % jeho produkce se vyváží. Ve  svém
oboru zaujímá společnost významné po-
stavení, které dokazuje řada prestižních
projektů doma i v zahraničí.
• Roboty ABB se starají o  automa-
tické vybalování a  balení sklenic
v  logistickém centru potravinářské
společnosti Hamé ve Starém Městě
u  Uherského Hradiště. Společnost
ABB dodala hardware i  software,
a  tím zajistila, že žádné sklenice se
nedotkne lidská ruka.
• Jaderná elektrárna Dukovany v kraji
Vysočina si vybrala společnost ABB
pro kompletní renovaci („retroft“)
rozvaděčů pro vysoké napětí. Cílem
je zvýšit spolehlivost a v budoucnu
omezit požadavky na  údržbu. Po-
dobné zařízení bylo dodáno pro
FONAK Kbelnice, s.r.o., Kbelnice 67, 506 01 Jičín
tel.: +420 493 531 266, fax: +420 493 539 095
mob.:+ 420 603 206 939, e-mail: fonak@fonak.cz
www.fonak.cz
výroba forem a nástrojů
NÁSTROJÁRNA
CAD/CAM technologie – CNC frézování
CNC elektroeroze
Konvenční obrábění
ABB s.r.o.
Dlouhodobě významný hráč na českém trhu
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 73 VI/2011
O
2
Arénu v Praze, nákupní centrum
Zličín a automobilku TPSA v Kolíně.
• ABB s.r.o. je jedním z dodavatelů pro
nejvyšší budovu světa Khalifa Tower
v Dubaji, kam dodává zařízení rozvá-
děčů pro řízení klimatizace, osvětlení
a  komunikace v  této světoznámé,
828 metrů vysoké budově.
• Zeměpisně bližší (a  méně ob-
vyklý projekt) je napouštění jezera
u Mostu. Po starém uhelném povr-
chovém dole zde zbyla sedmdesát
metrů hluboká jáma. Za  účelem
zpevnění břehů a  okolního terénu
pomáhá společnost ABB čerpat
do jámy vodu z řeky Ohře vzdálené
24 km. Výsledkem bude rekreační
jezero s rozlohou 311 hektarů.
• Nedávno oznámila společnost pode-
psání dohody o zajištění kompletní
dodávky elektro zařízení pro nový
blok K7 elektrárny Alpiq Generation
Kladno. Tato zakázka patří k  jedné
z největších, kterou společnost ABB
za  posledních deset let realizovala
na českém trhu, a její hodnota je cca
470 mil. CZK.
„Tajemstvím těchto úspěchů“, uvádí
Hannu Kasi „je určitě profesionální úroveň
našich zaměstnanců. Když se ohlédneme
do  historie naší společnosti na  českém
trhu, investovali jsme do dobrých akvizic,
které přispěly k  posílení k  proflu naší
skupiny a  které nám pomohly k  vedou-
címu a pevnému postavení. Tento vývoj
k nám, věřím, přilákal také dobré zaměst-
nance – odborníky.” Strategické akvizice
pokračovaly i v roce 2011, kdy se výroba
polovodičů společnosti Polovodiče stala
součástí společnosti ABB a rozšířila tak její
možnosti v oboru inteligentních sítí (smart
grids) a energetické efektivnosti, což jsou
dvě klíčové oblasti pro budoucí růst.
Budoucnost
Stejně jako jiné podniky i  ABB v  České
republice pocítilo hospodářský vliv krize
let 2008 až 2009. V roce 2010 ovšem došlo
k  významnému zlepšení situace a  při-
neslo s  sebou rekordní zakázky ve  výši
10 miliard Kč. Dle názoru generálního
ředitele společnosti není činnost úplně
na úrovni období před krizí, ale stabilně
roste. Hannu Kasi je spokojený, že ekono-
mika je na vzestupu, a plány do budoucna
jsou přiměřeně ambiciózní.
Společnost plánuje zdvojnásobení kapi-
tálové investice do  motorů, generátorů
a oprav robotů (včetně výstavby nového
závodu s  plochou 8 000 m
2
v  roce 2012
v  Ostravě). Rovněž bude dále rozvíjet
globální středisko pro výzkum a  vývoj
vzduchem izolovaných rozvaděčů, pro
přístrojové transformátory a  senzory
v Brně za účelem upevnění jeho světové
úrovně. ABB má v plánu i nadále hledat
příležitosti pro akvizice, a  to především
v oboru inteligentních sítí a technologií
pro energetickou efektivnost.
Hannu Kasi ovšem v konečném důsledku
za  hlavní současné i  budoucí aktivum
považuje zaměstnance společnosti ABB:
„Doufám, že i  nadále budou do  našeho
oboru proudit nejlepší mozky zabývající
se energetickou efektivností – mladí lidé,
kteří chtějí zlepšit svět. A  to mi dodává
velkou naději.“
MSV SYSTEMS CZ s.r.o.
Technologické centrum
a centrum strategických služeb
projekt: Trvalá prosperita 2A-2TP1/059 ”Nekonvenční
struktury konstrukce strojů v oboru tváření rozvodů
kapalných a plynných médií v automobilovém průmyslu“
Výzkumná a vývojová činnost v oboru technických věd:
· letectví
· automobilový průmysl
· potravinářský průmysl
Výroba konektorů
a komponentů
pro náročné
elektrotechnické
aplikace.
TENEO 3000 s.r.o., Hlavní 986, CZ 468 41 Tanvald, Czech Republic
tel.: +420 483 394 985, fax: +420 483 394 145, info@teneo.cz, www.taneo.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 74 VI/2011
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
Krize nás naučila mnohé
Koncern Stora Enso je významný hráč
ve  dřevozpracujícím průmyslu, a  to
nejen na  evropském trhu. Jeho pobočky
jsou i  v  České republice. Například pila
ve  Ždírci nad Doubravou patří mezi
největší v  naší zemi. V  loňském roce zde
pro příklad zpracovali 939 tisíc krych-
lových metrů kulatiny. Další pila Story
Enso sídlí v  Plané u  Mariánských Lázní.
Stora Enso Wood Products a  její ždírecký
závod na  výrobu konstrukčního lepeného
řeziva pro stavebnictví v  loňském roce
vykázaly obrat čtyři miliardy korun.
Ve  ždíreckém závodě pracuje 410 lidí.
Včetně pily v  Plané zaměstnává Stora
v  ČR 657 osob. Jednateli společnosti
Stora Enso Wood Products Ždírec s. r. o.
Františku Vomočilovi jsme položili
následující otázky.
Jaký podíl produkce je určen pro tu-
zemský trh a jaký pro export?
Pokud se týká produkce pily ve Ždírci nad
Doubravou, převažuje produkce pro tu-
zemský trh. Zbylý podíl, 43 procent, putuje
do Evropy – Německa, Rakouska a Itálie
– a zbytek vyvážíme třeba i do Japonska.
V  podniku v  Plané u  Mariánských Lázní
je struktura našich zákazníků jiná, a  to
díky odlišnému výrobnímu i obchodnímu
konceptu. Tato produkce je zaměřena
především na mimoevropské státy, jako
Austrálie, Japonsko a Spojené státy ame-
rické. Konkrétně do Austrálie putuje až 30
procent z celkové produkce.
Nejsou náklady spojené s logistikou
do takto odlehlých končin příliš vy-
soké?
Dřevozpracující průmysl je celosvětově
logisticky velmi propracovaný a s těmito
náklady umí pracovat. Je to paradoxní, ale
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
Sídlo: Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou,
Česká republika
Založení společnosti: 5. února 1997
Počet zaměstnanců: 390
Obor podnikání: zpracování dřeva
Roční obrat společnosti: 3 018 284 000 Kč (2010)
Management:
Finanční ředitel / jednatel: František Vomočil
Ředitel společnosti: Pavel Urban
Vedoucí výroby: Jiří Píro
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 75 VI/2011
mecka – týká se to ale pouhých 10 až 15
procent veškeré suroviny.
Neobáváte se, že zásoby této suroviny
budou v dohledné době vyčerpány?
Nejdůležitější je v  této otázce hodnota
jehličnaté kulatiny. Ročně se v ČR vytěží
asi 15 až 16 milionů krychlových metrů
dřeva, z tohoto je přibližně osm milionů
kubíků zpracováno v  pilařských provo-
zech. Pokud v tomto směru srovnáme ka-
pacity provozů v ČR, je situace – vzhledem
k  těžbám – celkem vyrovnaná. Otázka
do  budoucna je, jaký bude stav těchto
kapacit, zda se budou dále rozšiřovat
a podobně. V současné době, myslím si,
je situace vyrovnaná a  zatím nemáme
žádný důvod k obavě.
Jak se vypořádáváte s konkurencí?
V  ČR je samozřejmě mnoho dřevozpra-
cujících pilařských závodů. Avšak velkých
frem s kapacitou, jakou máme my – 1,7
milionu metrů krychlových dřeva –, tady
není mnoho. Dále máme i odlišný výrobní
a obchodní koncept než ostatní podniky.
Výhodou je také to, že spadáme do  ev-
ropské skupiny Stora Enso. Nastávají ale
i  paradoxní situace, kdy si můžeme být
konkurenty rovněž v rámci naší skupiny.
Potom musíme vyhodnocovat, kdy a kde
je daný produkt nejvýhodnější zpracovat
a dodat zákazníkovi.
Dotkla se hospodářská krize i vašeho
oboru?
Krize se u  nás projevila na  přelomu let
2008 a 2009, kdy klesla poptávka. Reago-
vali jsme na to redukcí výrobních kapacit
o 20 procent, tedy o jednu směnu. To beru
v  porovnání s  konkurencí, která musela
redukovat o 50 až 70 procent, jako velký
úspěch.
Poté jsme se začali orientovat na výkon-
nost výroby, jako je organizace a efektivita
práce, abychom byli v  novém třísměn-
ném provozu schopni co nejdříve do-
hnat manko, které nám způsobil výpadek
čtvrté směny. To se nám podařilo a osvěd-
logistické náklady na přepravu materiálu
například do  zmíněné Austrálie a  na  jih
Itálie jsou mnohdy srovnatelné. Cena
za  lodní dopravu pomocí kontejnerů je
díky velkokapacitním lodím nízká. Naopak
silniční logistika nebo vlaková doprava je
nákladná, avšak v rámci Evropy je nena-
hraditelná.
Jaký velký podíl suroviny – dřeva – mu-
síte importovat?
V České republice máme jistou výhodu,
neboť patříme v  rámci Evropy k  zemím
s největší lesnatostí. Snažíme se zpraco-
vávat dřevo především z  českých lesů.
Zcela se nám to daří například ve Ždírci
nad Doubravou. Do Plané u Mariánských
Lázní musíme některé dřevo dovážet z Ně-
Kalmar HebeFahrzeuge Klagenfurt is a 100% daughter company of the
international group Cargotec Oy, situated in Finland, uniting the brands
Hiab, Kalmar and MacGregor. As global market leaders in their felds,
their solutions are used on land and at sea – wherever cargo is on the
move. Extensive services close to customers ensure the continuous
usability of equipment.
In Cech Republic, E.H.P. is a contract workshop of Kalmar HebeFahrzeuge
Klagenfurt domiciled in Jesenice u Praha. Operatively.
The product range includes Hiab loader cranes, Loglift and Jonsered
forestry and recycling cranes, Multilift demountable systems, Zepro,
Focolift, Ama, Del, Ultron and Waltco tail lifts and Mofett and Princeton
PiggyBack® truck-mounted forklifts.
E.H.P. spol.s r. o. Obchodní a Servisní Středisko, Budějovická 6, 25242 Jesenice u Prahy, Česká republika, Telefon: 00420 / 2 / 419325 – 75, Fax: 00420 / 2 / 419325 – 73, E-mail: petr.sebesta@kalmar.cz
For more information please have a look at our homepages
www.kalmar.at, www.cargotec.com
Purbond AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
Switzerland
Telefon +41 41 469 68 60
Fax +41 41 469 68 71
www.purbond.com
PURBOND – lepidla pro
moderní dřevostavby
Nová generace lepidel mění pevnost a odolnost
staveb ze dřeva. Zákony statiky jsou přepsá-
ny a nové metody ve výrobě polofabrikátů
umožnují dosud neznámou produktivitu. Tyto
ohromující vlastnosti našich lepidel odkrývají
dřevostavbám novou oblast použití.
Využijte možnosti nejmodernějších technologií
k vylepšení svého vlastního podnikání.
chemické přípravky

chemie pro život
STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o.
obchodně-výrobní zastoupení Mělník
Sokolská 1041, 276 01 Mělník
tel. 315 630 241, fax 315 670 393
melnik@stachema.cz

www.stachema.cz
Český výrobce chemických přípravků:
Technologický servis
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1547
• Lignofx - dokonalá ochrana dřeva
• Laguna - bazénová chemie
• Protiplísňové přípravky
• Protipožární nátěry
• Anti-graf ti program
• Přípravky proti hmyzu
• Veterinární přípravky
c
Č
T
A
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 77 VI/2011
H o l z v e r a r b e i -
t u n g s t e c h n i k
Ap p e n w e i e r e r St r. 46
7 7 7 0 4 O b e r k i r c h
Te l : + 4 9 7 8 0 2 9 3 3 - 0
Fax : +49 7802 933- 100
E- Mai l : sal es@l i nck. com
We b : w w w. l i n c k . c o m
čilo jako nejlepší způsob zpracování a po-
kračování ve  výrobě. Proto se již k  ne-
přetržitému provozu vracet nechceme.
Paradoxně nás tato krize mnohé naučila
a přinesla i pozitivní efekty.
Do jakých technologií jste v nedávné
době investovali a co plánujete do bu-
doucna?
Poslední velká investice proběhla před
pěti lety, kdy došlo ke kompletní výměně
pořezové linky a  rozšíření sušárenských
kapacit ve  Ždírci nad Doubravou. Tento
projekt znamenal investici ve výši deset
milionů euro. Dále šlo o  výstavbu no-
vého závodu na  výrobu konstrukčních
lepených prvků, takzvaných KVH, za  15
milionů euro. Nyní pracujeme na dalších
projektech. Konkrétně se chceme zaměřit
na efektivnější zpracování obnovitelných
zdrojů – zpracování biomasy, a to nejen
na výrobu tepla, ale i elektrické energie.
Nyní jsme ve fázi schvalovacího procesu
na stavbu kogenerační jednotky ve Ždírci
nad Doubravou. Tento projekt, jak dou-
fám, bude podpořen dotací z Evropských
fondů, jejíž výše může dosáhnout až 40
procent celkových nákladů na realizaci.
Na co jste nejvíce pyšný?
Nejdůležitější myslím je, že jména Ždírec,
Planá a Stora Enso znamenají pro naše zá-
kazníky trvalou kvalitu. Ti se k nám vracejí,
a to i v době, kdy se může nám nebo právě
klientům méně dařit. Firmě Stora Enso se
v  České republice daří udržovat kvalitu
výrobků, aby byl zákazník maximálně
spokojen, což se logicky odráží v tom, že
nám naše skupina umožňuje trvalý rozvoj
především po investiční – technologické
stránce.
Jarmila Šnoblová
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 78 VI/2011
HOCHTIEF CZ a. s.
Společně stavíme budoucnost
Do jaké míry vás zasáhl útlum českého
stavebnictví v posledních dvou letech?
Zejména rok 2010 byl značně nepříznivý.
Přinesl českému stavebnictví v meziroč-
ním porovnání pokles obratu ve stálých
cenách o 18 %. Došlo k výraznému ome-
zení investic ze státních a obecních rozpo-
čtů. Objem veřejné zakázky se v segmentu
pozemního stavitelství snížil o  20,9 %.
V segmentu inženýrských staveb veřejná
zakázka poklesla o  více než polovinu.
Vzhledem k  dozvukům krize i  v  jiných
odvětvích klesla poptávka soukromých
investorů téměř na  nulu. Tento stav byl
dále posilněn velmi opatrným přístupem
bank k  fnancování privátních projektů.
Nejvyšší, téměř pětinový, pokles sta-
vební výroby zaznamenal Středočeský
kraj a  Praha. Oslabenému stavebnictví
na  klidu nepřidala ani dlouhá politická
nestabilita v  zemi a  ani následné sko-
kové, často neuvážené, úsporné zásahy
nové vlády.
Dopady ekonomické krize a všeobecného
útlumu ve stavebnictví jsou patrné nejen
u ostatních našich konkurentů na staveb-
ním trhu, ale samozřejmě také u akciové
společnosti HOCHTIEF CZ. S nedostatkem
zásoby práce se potýkají snad všechny
stavební společnosti, což má, mimo jiné,
za  důsledek propouštění zaměstnanců.
Netýká se to jen velkých stavebních spo-
lečností, které musely propustit pár stovek
až pár tisíc zaměstnanců. V  roce 2010
odešlo z českého stavebnictví na 62 tisíc
zaměstnanců. Situace je taková, že už není
otázkou, kdo byl ve stavebnictví postižen
krizí a ani do jaké míry. V současné době
bojují stavební společnosti o přežití.
I  přes všechny potíže je HOCHTIEF CZ
součástí silného nadnárodního koncernu,
o který se může v nouzi opřít. Velkou vý-
Rozhovor s  předsedou představenstva
a generálním ředitelem HOCHTIEF CZ a.
s. Ing. Tomášem Bílkem
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 79 VI/2011
hodou je, že HOCHTIEF CZ může těžit ze
svých českých kořenů a zároveň z meziná-
rodního know-how mateřské společnosti.
Firmy chtějí růst, a proto investují
do nových přístrojových vybavení,
technologií, prostor, reklamy a po-
dobně. Má pro české stavební firmy
nějaký efekt utrácet peníze za budoucí
růst, když stavební sektor je momen-
tální brzdou růstu českého HDP?
Jak jsem se již zmínil, situace na staveb-
ním trhu není nejlepší. Je jen přirozené,
že společnosti reagují na  podobné si-
tuace tím, že přistupují k  opatřením
v  nepersonálních nákladech a  začnou
omezovat investice a  reklamu, ale také
mnoho dalších nepersonálních výdajů.
Společnost HOCHTIEF CZ už v roce 2009
přistoupila k značnému omezení těchto
nákladů. Není však dobré zastavovat in-
vestice plošně. Je dobré je omezit a zby-
tek nasměrovat do  nových technologií
a segmentů. My už například delší dobu
deklarujeme svoji připravenost vstoupit
do  segmentu veřejného a  soukromého
partnerství, do  tzv. PPP projektů. Naše
sesterské společnosti v tomto segmentu
úspěšně podnikají po celém světě, proto
doufáme a  věříme, že i  v  České repub-
lice se povede tento druh projektů uvést
do života. V investicích do vybavení neplá-
nujeme žádné zásadní investice do pře-
vratných technologií a investujeme spíše
do  obnovy mechanizace a  do  doplnění
některých chybějících technologií v ob-
lasti dopravního stavitelství.
Kdy podle vašeho názoru skončí ne-
radostné období pro český stavební
sektor a tento segment se opět vrátí
k růstu?
Klíčovým pro stavebnictví bude rok 2011.
Je pravděpodobné, že až v letošním roce
si sáhne stavebnictví na úplné dno. Bude
na  přeživších společnostech, s  jakou ra-
zancí se od něj odrazí. Ve společnosti HO-
CHTIEF CZ proběhla v druhé polovině roku
2010 rozsáhlá reorganizace. Sloučili jsme
tři velké divize do  jedné „superdivize“,
na mnoha úrovních jsme snížili náklady
a přerozdělili kompetence tak, abychom
mohli pružně reagovat jak na přetrváva-
jící krizi, tak i na budoucí výzvy. Hlavním
cílem letošního roku po  nás je zajištění
dostatečné zásoby práce na rok 2012. Kdy
skončí krizové období, je zatím nejasné,
částečně je to závislé na  celosvětovém
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
HOCHTIEF CZ a. s.
Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5,
Česká republika
Založení společnosti: 1999
Počet zaměstnanců: 1 228 (k 1. 1. 2011)
Obor podnikání: stavebnictví
Roční obrat společnosti: 6,1 mld. Kč (2009)
Management:
Generální ředitel: Ing. Tomáš Bílek
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 80 VI/2011
HOCHTIEF CZ a. s.
Společně stavíme budoucnost
vývoji, nicméně významné nástroje má
v  rukách naše vláda, avšak zatím k  nim,
z našeho pohledu, nesahá.
V portfoliu služeb uvádíte na prvním
místě výstavbu bytových komplexů,
v této době však řada developerů jejich
výstavbu pozastavuje nebo rovnou
ruší. Jakou roli má nyní tato oblast
ve vaší společnosti? Vidíte to jako per-
spektivní podnikání?
Naše divize Property development se
v současnosti zaměřuje na dokončování
a  prodej projektů, které zbyly z  období
před krizí. Máme samozřejmě v hledáčku
nové developerské příležitosti, ale vyčká-
váme na příznivější období.
Když se podíváme na  výstavbu byto-
vých komplexů z  pohledu stavebníka,
tak zaznamenáváme pokles zakázek. Ale
ten je dán spíš všeobecným přesycením
trhu s nemovitostmi a taky již uvedeným
opatrným přístupem bank k fnancování
privátních projektů. I přesto se stále obje-
vují nové příležitosti, které jsou však často
spekulativního charakteru a takto k nim
i přistupujeme.
Jednou z vašich služeb je i odstraňo-
vání starých ekologických škod. Nyní se
hovoří o realizaci takzvané „ekologické
superzakázky“ za 115 miliard korun,
vidíte to jako příležitost i pro vaši spo-
lečnost jako generální dodavatel nebo
spíše subdodavatel?
Účastníme se všech tendrů na odstraňo-
vání ekologických zátěží, řadu zakázek
v této oblasti realizujeme. Co se týče „eko-
logické superzakázky“, tak zatím to spíše
směřuje ke zrušení tohoto tendru. Důvody
byly již mnohokrát skloňovány v médiích,
takže je zbytečné to komentovat.
Bývalý ministr dopravy Vít Bárta tlačil
zvláště velké stavební koncerny ke sní-
žení marží a ke slevám. Myslíte si, že je
reálný prostor ke snížení cen staveb-
ních prací, které realizujete pro stát?
Toto je otázka, která se velmi často dis-
kutovala ještě v  období jeho působení
Cenové nabídky, realizace, projekty, servis a revize, poradenská činnost
Dlouholetá činnost v oborech zdravotechnika, plynoinstalace, ústřední
vytápění, chlazení a inženýrské sítě
Důraz klademe především na kvalitu materiálu a práce
Působnost po celé České a Slovenské Republice a v okrajových částech
Neměcka, Rakouska
Jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 ČS ČSSN NN EN EN IISO SO SO 9900 00 001: 1: 1:20 20 2 01 01
www.instastav.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 81 VI/2011
na  postu ministra dopravy. Stavebním
společnostem byla neprávem nasazovaná
pověstná „psí hlava“. Úspory jsou možné
téměř vždy a  téměř všude. Ale v  tomto
konkrétním případě si stále stojím za tvr-
zením, že pan ministr měl primárně tlačit
na veřejné zadavatele těchto stavebních
prací. Nejdříve odstranit příčinu, potom
následek. Zaměřit se na  hospodárnou
a  včasnou přípravu staveb a  až poté
na koncovou cenu stavebních dodavatelů,
která je následkem této přípravy. Stavební
společnosti dodají to, co si u nich veřejný
zadavatel objedná a „vysoutěží“. Nelze
přeci očekávat, že když si objednám auto
v  plné výbavě, tak jej dostanu za  cenu
základní verze.
Prozradíte, jaká je marže vaší společ-
nosti u dopravních projektů, u kterých
je ze strany Ministerstva dopravy nej-
větší tlak na snížení cen?
Obvykle dosahujeme na těchto komplex-
ních projektech marže kolem 4 %.
Proč jsou v ČR dražší dálnice než na-
příklad v Německu, které má vyšší
náklady na pracovní sílu?
To je v poslední době hodně populární,
avšak zkreslené tvrzení. Dle zjištění Ná-
rodní ekonomické rady vlády se české
ceny stavebních prací v sektoru dopravní
infrastruktury pohybují na  úrovni 84 %
průměru EU. Kdyby byly dopravní stavby
předraženy údajně až o  60 až 80 %, pak
by už dávno na náš trh s vervou vstoupily
i ostatní „západní“ frmy.
Mimo to je potřeba si uvědomit, že více
než 20 % ceny u dopravních staveb tvoří
nestavební náklady.
Zájem ze strany Číňanů na účasti při
stavbě dálnic je již v řádu roků, zatím
je však snaha marná, ačkoliv jejich
zapojením do výstavby hrozí českým
firmám i ministr dopravy. Jak vy se
díváte na možný příchod čínské kon-
kurence na tuzemský stavební trh?
Je potřeba si uvědomit, že se stále nachá-
zíme v době krize a tu jistě nezpůsobily
české stavební frmy. Mělo by být zájmem
Ministerstva dopravy i  vlády český trh
a frmy spíše chránit tak, jako to dělá celá
řada evropských ekonomik.
Společnost PrimaTech s. r. o. byla založena v roce 1993 pod původ-
ním názvem První česká vzduchotechnická společnost. Do  roku
1998 se zabývala realizací dodávek vzduchotechniky a  klima-
tizace. Od  roku 1999 postupnou nabídkou služeb v  oboru chla-
zení, ústředního vytápění, zdravotechnických instalací a regulace,
servisem a  provozováním instalovaných technologií PrimaTech
rozšířil služby na komplexní realizaci všech oborů technického za-
řízení budov (TZB). Společnost PrimaTech se řadí mezi významné
dodavatele v  oblasti TZB na  území České republiky. Je váženým
partnerem a respektovaným konkurentem v dodávkách technic-
kého zařízení budov. Nabídka služeb zahrnuje dodávky pro by-
tové, občanské a průmyslové stavby. Realizuje zakázky od malých
až po velké stavby.
Významné stavby, na kterých se společnost PrimaTech podílela:
Hotel Diplomat Plzeň, Obchodní centrum Novoplaza Novodvor-
ská, Praha Modřany, Obchodní centrum Harfa, Praha Vysočany,
Kaufand Praha Vypich, Technický blok ŘLP letiště Praha Ruzyně,
12 objektů TESCO v České republice.
Za 18-ti letou historii si společnost PrimaTech dokázala vybudovat
velmi dobré postavení na stavebním trhu jako spolehlivý subdo-
davatel významných stavebních společností. Rozhodujícím odbě-
ratelem dodávek jsou akciové společnosti Metrostav a  Hochtief.
Spolupráce trvá nepřetržitě 12 resp. 15 let.
www.primatech.cz
Železničního vojska 1381
757 01 Valašské Meziříčí
www.baltom.sk
Domové Role 69, 821 05 Bratislava
BALTOM s.r.o., Slovenská republika
Recyklace vozovek za studena
Recyklace vozovek za tepla
Zlepšování / stabilizace zemin
Přesná profilace silničních příkop
Strojní pokládka
nezpevněných krajnic
Frézování komunikací
Mobilní míchací zařízení pro
výrobu mechanicky
zpevněného kameniva
www.frekomos.cz
Dodávka technologií pro výstavbu,
rekonstrukci a údržbu komunikací
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
tel.: +420 541 152 926
fax: +420 541 153 044
e-mail: msv@bvv.cz
translog@bvv.cz
www.bvv.cz/msv
www.bvv.cz/translog
3.–7. 10. 2011
Brno – Výstaviště
Nejdůležitější událost českého průmyslu – inovace a trendy v klíčových
oborech: strojírenství, elektrotechnika, energetika, automatizace, plasty,
doprava, manipulace, skladování, balení a logistika.

Zaregistrujte se před svou návštěvou
veletrhu, ušetříte čas a peníze! www.bvv.cz/msv
6. mezinárodní
veletrh dopravy
a logistiky
www.bvv.cz/translog
53. mezinárodní
strojírenský
veletrh
MSV 2011
www.bvv.cz/msv
5.–6. 10., pavilon D
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 84 VI/2011
IMOS group s.r.o.
Stavět kvalitně, levněji a ekologicky
„Naše společnost vznikla v  září roku
1991 pod označením Vodohospodářské
stavby Zlín, později se přejmenovala
na  IMOS. Ze začátku to byla malá spo-
lečnost se dvěma společníky a  pouhými
10 zaměstnanci,“ vzpomíná s  úsměvem
Ing.  Zdeněk Talaš, jednatel a  generální
ředitel společnosti IMOS group s.r.o.
„Postupem času jsme se rozrostli na  400
zaměstnanců, vybudovali silné a  stabilní
zázemí. Začali jsme se zabývat i  jinými
aktivitami, které se stavebnictvím již
přímo nesouvisejí.“
1. Proč jste k tomuto kroku přistou-
pili?
Měli jsme pocit, že společnost potřebuje
rozšířit. Později se však stalo „široké“ pod-
nikání hůře řiditelným, potřebovali jsme
diverzifkovat naše činnosti. Chtěli jsme
rovněž rozložit jednotlivá rizika, a tak jsme
v roce 2007 vyčlenili všechny nestavební
aktivity do samostatně působící společ-
nosti IMOS invest s.r.o. Pod hlavičkou
původní společnosti IMOS group s.r.o.
jsme nechali jenom činnosti spojené se
stavebnictvím.
2. Společnost IMOS group s.r.o. po-
skytuje „servisní“ služby všem svým
závodům a společnostem ve skupině
IMOS… Co se „skrývá“ za „servis-
ními“ službami?
Servisní část IMOS group s.r.o. zajišťuje jak
pro své závody, tak i ostatní společnosti
ve skupině veškeré činnosti, které jsou ne-
zbytné pro jejich řádný a bezproblémový
chod. Jsou to činnosti především nevýrob-
ního charakteru. Jedná se například o eko-
nomické, fnanční a právní služby, činnosti
týkající se kompletní přípravy zakázek
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 85 VI/2011
a  cenové tvorby, patří sem samozřejmě
i centrální zásobování, správa informač-
ního systému, řízení, zajištění a kontrola
procesů spojených s  BOZP, ISO, požární
ochranou apod. Na  všechny činnosti se
jednotlivě specializujeme a  děláme je
na profesionální úrovni.
3. Jak z vašeho názvu vyplývá, tvo-
říte skupinu. Vašimi závody jsou Zlín,
Slovácko, Restav, Strojně dopravní
závod, nebo i další společnosti? Lze
je v kostce představit?
Závod Zlín a závod Slovácko jsou klasické
stavební závody, které se zabývají realizací
vodohospodářských staveb. Zaměřují se
na stavby typu kanalizací a čistíren odpad-
ních vod, vodovodů, vodojemů a úpraven
vod,
dále se zabývají úpravou
vodních toků. Jako příklad lze uvést vý-
stavbu jezů, sanaci přehrad, práce spojené
s prevencí a odstraňováním povodňových
škod. Z ostatních staveb závody realizují
například skládky odpadů, v  poslední
době se poměrně často vyskytují různé
skládky domovních odpadů a  jejich sa-
nace, komunikace, hřiště, monolitické
stavby apod. Škála námi realizovaných
staveb je široká.
Restav je závod, který se specializuje
zejména na  bezvýkopové technologie.
To znamená pokládání inženýrských sítí
všech typů a různých materiálů. Provádí
rovněž demoliční práce a s tím související
recyklaci stavebních hmot.
Strojně dopravní závod zajišťuje pro výše
zmíněné stavební závody veškeré do-
pravní, strojní a  těžební prostředky, čili
veškerou mechanizaci. Dále hutnící pro-
středky, drobnou mechanizaci či nářadí.
Stavební závody si tuto mechanizaci se
souvisejícími pracemi objednávají a tento
specializovaný subjekt je pak pro ně rea-
lizuje. Strojně dopravní závod nepůsobí
Truck Service Zlín
www.truckservice.cz
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
IMOS group s.r.o.
Sídlo: Tečovice 353, 763 02 Zlín
Založení společnosti: 25. 9. 1991
Počet zaměstnanců: 400
Obor podnikání: stavebnictví
Roční obrat společnosti: 819 820 000 Kč
Management:
Generální ředitel, jednatel: Ing. Zdeněk Talaš
Obchodně-technický náměstek: Ing. Pavel Starý
Ekonomický náměstek: Ing. Stanislav Procházka
Náměstek, zástupce generálního ředitele:
Ing. Bohumil Juřenčák
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 86 VI/2011
IMOS group s.r.o.
Stavět kvalitně, levněji a ekologicky
pouze vnitrofremně, jak by se mohlo
na první pohled zdát. V přímých dodáv-
kách provádí práce zejména většího zem-
ního rozsahu. Jedná se především o práce
skrývkové či přepravu materiálů, tedy
v  podstatě veškeré zakázky a  činnosti,
kde jednoznačně převládají práce strojní.
Takto to funguje nejen u  závodů, ale
i  u  ostatních tuzemských společností
patřících do skupiny IMOS.
Abych byl úplný, kromě uvedených zá-
vodů máme ještě jeden menší závod
v Polsku – IMOS Polska. Máme v něm větši-
nový podíl. Na rozdíl od všech tuzemských
je však tento závod plně samostatný.
4. Které oblasti činností jsou
nejdůležitější, respektive které vám
přinášejí nejvyšší ekonomický efekt,
například zisk?
Nelze říci, co je pro nás nejdůležitější. Jsme
závislí na tom, po čem je společenská po-
ptávka. Takovým směrem se orientujeme.
Dejme tomu, že před 15 lety byla obrovská
poptávka po plynofkacích a vodovodech,
která pak přešla na úpravny vod. Ty ještě
dneska takzvaně „jedou“. Posledních pět
let jsme výhradně orientovaní na  ka-
nalizace, čistírny odpadních vod, jejich
výstavbu a  rekonstrukce. Jednoduše se
přizpůsobujeme trhu.
Z  hlediska ekonomického jsou pro nás
nejzajímavější stavby s nejvyšším podílem
našeho know-how. Tedy takové, do kte-
rých můžeme vložit naše vlastní znalosti,
schopnosti, zkušenosti a technologie. Je-
dině podobný přístup nám pomůže při
navyšování zisku.
Zanedbatelná není ani správná orga-
nizace práce. Při výstavbě jsou pro nás
vždy klíčové tři základní faktory: kvalita
odvedené práce, plnění termínů a dodr-
žení ceny díla. V tomto rámci pak volíme
optimální tempo a podřizujeme se mož-
nostem, protože jste-li rychlejší, mohou
vás brzdit fnanční toky, v  tom případě
stavbu přefnancováváte, jste-li pomalejší,
vzrostou vám režijní náklady, které stavbu
tzv. potápějí.
5. Orientujete se také na provádění
speciálních činností, jako jsou třeba
bezvýkopové technologie uklá-
dání inženýrských sítí apod. Jaký je
na trhu zájem o tyto oblasti?
Bezvýkopové technologie ukládání in-
ženýrských sítí jsou technologie ekolo-
gické, tedy i  budoucnosti. Při výstavbě
jsou nejen šetrné k životnímu prostředí,
ale i k obyvatelům obcí. Představte si ta-
kovou klasickou pokládku inženýrských
sítí, kterou vídáme prakticky denně.
V  obci jsou rozkopané komunikace, za-
stavený nebo omezený provoz, převáží
se poměrně velké množství zeminy, čímž
roste hluk a energetická náročnost stavby,
obyvatelé se de facto pohybují na  ote-
vřeném staveništi. Přes veškerá zajištění
a bezpečnostní opatření se zvyšuje riziko
úrazu, a to nemluvím o estetice či jiných
negativních vlivech takové výstavby. Při
realizaci bezvýkopovými technologiemi
toto vše prakticky odpadá.
Z našeho pohledu jsou pak tyto specia-
lizované činnosti oproti klasickému způ-
sobu ekonomičtější, bezpečnější a časově
méně náročné při stejném rozsahu reali-
zovaných prací.
V  tomto směru mají dnes hlavní slovo
odběratelé, projektanti – oni rozhodují
o  zvoleném postupu. My je můžeme
o  výhodách nových technologií pouze
přesvědčovat. Pro úplnost však připomí-
nám, že jejich prostřednictvím nelze jaksi
šmahem provádět kompletně vše. Přesto
si troufám tvrdit, že téměř 90 % sítí se už
dá dělat bezvýkopovou technologií. Pro
dodavatele jsou takovéto práce sice inves-
tičně více náročné, v celkových nákladech
stavby však vycházejí levněji.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 87 VI/2011
6. Většinu společností v ČR ovlivnila
krize „spuštěná“ koncem roku 2008.
Nakolik jste ji zaznamenali vy?
Vyslovil bych svůj osobní názor. Stavebnic-
tví má poměrně velkou setrvačnost, takže
se domnívám, že náš obor zatím krize ještě
nepostihla naplno. Zaznamenali jsme
určitý útlum ve  stavebních zakázkách,
to je pravda, pro nás to ale nebylo nic
dramatického. Kupříkladu my jsme přiro-
zeným způsobem zeštíhleli frmu zejména
odchody do  důchodu či na  mateřskou,
takže jsme zatím nepropouštěli. Na dru-
hou stranu ani nepřijímáme nové zaměst-
nance. Přesto nejásám, protože si myslím,
že krize do stavebnictví ještě teprve přijde.
Jsem založením životní optimista, ale ne-
mohu být zároveň slepý, abych ignoroval
nevyhnutelnou skutečnost. V tomto pří-
padě hovořím jako realista.
Co se týká základních hospodářských
výsledků, kupříkladu v obratu jsme spadli
dolů zhruba o 20 %. Příčiny? Hodně sub-
dodávek. Zvláště takových, u nichž se nám
zdálo „zbytečné“ dělat je našimi lidmi. Ty
jsme namísto využití vlastních sil zadávali
kooperujícím frmám. Snížení našeho ob-
ratu ovlivnil i pokles cen stavebních prací.
Výrazně se zvýšila konkurence, a to díky
tomu, že frmám z  oblasti dopravního
a pozemního stavitelství ubylo práce. Tak
se přesunuly do našeho segmentu trhu.
Práce sice máme stejné množství, ale
ve výrazně nižší cenové hladině.
Řešení takovéto situace musíme hledat
jednoznačně v  úsporách. Jako příklad
uvedu snížení nákladů v dodávkách mate-
riálů. Dodavatelé materiálů jsou nastalou
situací stejně jako my donuceni sáhnout
hluboko do tvorby svých cen tak, aby byli
pro odběratele stále zajímaví. Výsledným
efektem pro nás je pokles cen na jednom
z našich vstupů. Ten pak promítáme do vý-
sledných cen našich.
Úspory však nehledáme pouze vně naší
společnosti. Snažíme se více zefektivnit
vnitřní procesy a činnosti frmy, zeštíhlit
systém řízení. O to usilujeme kontinuálně,
ale v  dnešní době tyto snahy nabývají
na významu více než kdykoliv předtím.
Hledat úspory musíme prakticky všude,
pokud chceme zůstat na našem segmentu
trhu konkurenceschopní. Zatím se nám
to daří.
7. Jaká je stávající situace v jednot-
livých „oborech“? Máte dost zakázek
a které jsou největší?
Hospodářský rok nám začíná 1. dubna
a končí 31. března. Hospodářský rok 2010
jsme skončili před pěti měsíci. Výrobní
kapacitu v  novém hospodářském roce
2011 máme již teď naplněnu zakázkami
na 95 %. Je to více, než bylo touto dobou
vloni. Počítáme i  s  tím, že ještě další za-
kázky určitě přibydou během roku. Vý-
znamné zakázky bychom neradi takzvaně
pustili. Budeme se snažit je v těžké kon-
kurenci získat. Pokud se nám to podaří,
akce, které snesou odklad, posuneme
do roku 2012.
Z  největších staveb, které právě realizu-
jeme, připomenu dvě: v Kamenici u Prahy
děláme vodovod a  kanalizaci zhruba
za  270 milionů, v  Dolní Lhotě pak ka-
nalizaci a čistírnu odpadních vod za cca
230 milionů.
Plusem pro nás je fakt, že ještě před krizí
jsme výrazně zainvestovali do technologií
a stihli jsme se velmi dobře vybavit. Zjed-
nodušily nám to tehdejší ceny prací, které
byly před krizí vyšší. Výrazně nám vzrostla
naše ziskovost (pohybovala se v rozmezí
50–60 milionů korun za rok) takže jsme si
mohli dovolit výrazně vyšší investice. Teď
se ukazuje tato skutečnost jako výhoda.
Dnešní ekonomická situace je odlišná.
Proto jsme na  tři roky pozastavili téměř
veškeré investice. Pohybují se jen někde
kolem 15 milionů korun za  rok. Je to
částka potřebná na prostou reprodukci.
8. Jaké si kladete úkoly a cíle na le-
tošní rok a léta následující?
Naším každodenním chlebem je ze-
fektivnění provozu společnosti. Těmito
myšlenkami se zabýváme trvale, mně
samotnému řešení tohoto problému
zabírá odhadem 20 % veškerého času
každý den. Přesto stále nejsem spokojen
a snažím se najít lepší a efektivnější řešení.
K tomu se snažím vést také všechny naše
zaměstnance. Zde je patrná i druhá moje
priorita, kterou považuji za  podstatnou.
Tou je permanentní práce se zaměstnanci.
Zvyšováním jejich odbornosti a  souná-
ležitosti s  frmou v  podstatě zvedáme
kvalitu práce – našeho produktu. Není nic
dražšího než nekvalitní práce.
w w w.r et ex .c z
Výroba netkaných vpichovaných
geotextilií a textilií pro stavebnictví
s vysokými parametry
RETEX a.s.
Moravský Krumlov
RETEX
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 88 VI/2011
M – SILNICE a.s.
Čeká nás doba úspor
„Chápu snahu pana ministra snižovat
náklady u  stavebních zakázek, ale to
nevyřeší ekonomickou krizi v  oboru sta-
vebnictví. Dle mého názoru je nutné in-
vesticemi do  infrastruktury nastartovat
ekonomiku,“ vysvětluje Zdeněk Babka,
ředitel společnosti M – SILNICE a.s.
Vaše společnost M – SILNICE a.s. působí
především v oblasti silničního a most-
ního stavitelství. Stavíte více pro sou-
kromé firmy, nebo pro stát?
Naše společnost M – SILNICE a.s. je jed-
nou z  největších společností s  českým
kapitálem v  tomto odvětví. Působnost
rozšiřujeme také do  zahraničí. Naše ak-
tivity vyvíjíme v oboru výstavby a rekon-
strukcí všech typů pozemních komuni-
kací a  mostů a  rovněž se zaměřujeme
na stavby vodohospodářské, ekologické
a pozemní. Tradice naší společnosti sahá
až do roku 1953, kdy byl založen podnik
Československé státní silnice, n.p. Hradec
Králové. Novodobá historie začíná rokem
1992, kdy vznikla akciová společnost M
– SILNICE a.s., patřící do  holdingového
uskupení MEDIS.
A druhá část otázky? Co realizujete
pro stát?
V  současné době zajišťujeme pro stát
významný objem zakázek prostřednictvím
Ředitelství silnic a dálnic. Našimi dalšími
investory jsou kraje, města a  obce. Vý-
znamné zakázky máme i  v  soukromém
sektoru. Celkový objem zakázek pro ve-
řejný sektor však převažuje nad objemem
pro soukromé investory.
V čem je vaše společnost lepší než kon-
kurence?
Tradice – profesionalita – kvalita, to jsou
hlavní pilíře, na nichž je založena činnost
naší společnosti. Splňujeme všechna kri-
téria národního kvalifkačního a klasifkač-
ního systému České republiky o veřejných
zakázkách a  jsme zařazeni do  registru
kvalifkovaných stavebních dodavatelů.
Velkou výhodou naší společnosti je, že
máme vlastní obalovny a  lomy a  naše
odštěpné závody jsou v  každém kraji
v  naší republice. Odštěpný závod Inže-
nýrské a pozemní stavby se specializuje
na mostní, inženýrské, vodohospodářské
a  pozemní stavby. Jeho součástí je i  zá-
vod PREFA, který se zaměřuje na silniční
prefabrikaci. Naše společnost je schopna
realizovat nejen velké dálniční stavby, ale
i  zakázky menšího rozsahu pro drobné
investory.
Preferujete vysokou kvalitu za vyšší
cenu nebo běžnou kvalitu za nižší
cenu?
Pojem běžná kvalita je zavádějící. Každý
investor požaduje provést danou zakázku
v co nejvyšší kvalitě, to je i naším cílem,
vždy klademe důraz na  kvalitu. Samo-
zřejmě, současně jsme tlačeni k nejnižší
ceně, a proto hledáme taková řešení, aby
byl investor spokojen.
Jak vnímáte postoj ministra Bárty k ne-
ustálému snižování nákladů v resortu
dopravy?
Chápu snahu pana ministra optimalizovat
náklady u  stavebních zakázek. Bohužel,
snaha vlády řešit ekonomickou krizi pouze
škrty se mi nelíbí. Dle mého názoru je
nutné nastartovat ekonomiku investicemi
do infrastruktury.
A co říkáte na návrh, že by se inspiro-
val podobnou situací v Polsku a sil-
nice a dálnice by stavěly čínské firmy,
údajně až o polovinu levněji než české
firmy?
Český stavební trh je velice otevřený a již
nyní zde působí mnoho nadnárodních
frem a tuto možnost mají i frmy čínské.
Je však nutné, aby všechny stavební frmy,
působící na českém trhu, měly nastaveny
stejné podmínky. Rovněž by měla vláda
v době krize přijmout taková opatření, aby
se nezvyšovala nezaměstnanost českých
pracovníků.
Je vůbec možné zlevnit stavby silnic
a dálnic?
Samozřejmě, je však nutný komplexní pří-
stup. To znamená hledat nejlepší řešení už
při přípravě stavby, projektování i výběru
vhodných technologií. Jsou pryč časy, kdy
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
M – SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, Pardubice, Česká republika
Založení společnosti: 18. prosince 1991
Počet zaměstnanců: 495
Obor podnikání: výstavba a rekonstrukce komuni-
kací a mostů, vodohospodářské stavby, ekologické
stavby, pozemní stavby, protihlukové stěny,
inženýrské sítě,rekultivace,
vyrábíme a dodáváme : živičné směsi, drcené kame-
nivo, betonové měsi, prefabrikáty pro inženýrské
a občanské stavby
Roční obrat společnosti: 2,8 mld. Kč
Management:
Ředitel společnosti : Ing. Zdeněk Babka
Obchodní ředitel: Stanislav Benda
Výrobní ředitel: Ing. Zdeněk Pulec
se stavěly architektonicky zajímavé, ale
nákladné stavby.
Změnili byste něco na výběrových ří-
zení u státních zakázek?
Obecně lze říci, že je nutné, aby výbě-
rová řízení byla transparentní a  nezav-
dávala   pochybnosti o  jejich průběhu
a výsledku.
Říká se, že stavební firma, která chce
mít dost zakázek, by měla mít svého
lobbistu nebo výborné kontakty
do státní správy. Potvrdíte to nebo
vyvrátíte? (Případně nemusíte na tuto
otázku odpovědět.)
Naše společnost žádné lobbisty nepou-
žívá, snažíme se prosadit kvalitně odve-
denou prací.
Kam myslíte, že se bude ubírat vaše
odvětví?
Budou se dále hledat možnosti úspor
na  jednotlivých stavbách a  doufám, že
se přejde od slov k činům a postupně se
dobuduje páteřní dopravní síť v  České
republice. Ale toto je spíš mé přání.
Využíváte zkušenosti ze zahraničí?
Od zahraničních firem, z veletrhů nebo
od architektů?
Ano, je nutné neustále sledovat nové
trendy ve stavebnictví a zdokonalovat se.
Využíváme všech dostupných možností
k růstu naší společnosti.
Vaše společnost vyhrála několik cen
v oboru stavitelství. Jak vám tato
ocenění pomáhají v byznysu? Jde jen
o konkurenční výhodu?
Každé takové ocenění je pro nás povzbu-
zením do další práce a zároveň signál, že
daná stavba byla provedena ve  vysoké
kvalitě a byla něčím výjimečná. Věřím, že
stejným způsobem to vnímají i investoři.
Je pro vás těžké najít kvalitní zaměst-
nance? Jak obsazujete manažerské
pozice – na doporučení, využíváte pra-
covní servery nebo pracovní agentury?
V období stavebního boomu bylo těžké
sehnat kvalitní pracovníky. Nyní se situ-
ace změnila, i když ideální to stále není.
Naše společnost klade hlavní důraz
na výchovu zaměstnanců z vlastních řad.
Co si myslíte o náboru levné pracovní
síly z ciziny?
O tomto rozhoduje především poptávka
po pracovní síle. Dříve byl velký nedosta-
tek pracovníků ve stavebnictví, dnes jsou
podmínky jiné. Naše společnost provádí
většinu prací s kmenovými zaměstnanci.
Některé části staveb pro nás staví frmy,
se kterými jsme byli v  minulosti spo-
kojeni.
Děkuji za rozhovor, přeji prosperitu vaší
společnosti a řidičům dobré silnice.
Pavel Libora
DLOUHOLETÝ PARTNER V OBLASTI
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
www.inka-znaceni.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 90 VI/2011
Slovenská správa ciest
Rekonštrukcia ciest a  mostov
Rozvoj cestnej siete
Aj v súčasnosti najvýznamnejšou časťou
cestnej siete z  hľadiska realizovaných
dopravných výkonov stále zostávajú
cesty I.  triedy, ktorých celková dĺžka
je 3341 km. Prakticky všetky medziná-
rodné cesty „E“, ktorých je spolu takmer
1 540 km (okrem úsekov, kde je v  pre-
vádzke diaľnica resp. rýchlostná cesta),
vedú po cestách I. triedy.
Na cestách I. triedy sa stále realizuje asi
50 % všetkých dopravných výkonov z ce-
lej cestnej siete. Postupnú zmenu pome-
rov realizovaných dopravných výkonov
ovplyvní okrem etapovitého dokončenia
úsekov diaľnic (cca 705 km) aj postupná
výstavba rýchlostných ciest v  rozsahu
asi 1 160 km, čo je o 455 km viac, ako je
plánovaná dĺžka diaľnic.
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
Slovenská správa ciest
Sídlo: Slovenská republika
Založení společnosti: 1. 1. 1996
Obor podnikání: dopravné plánovanie, ústredná
technická evidencia, centrálná databanka, technický
rozvoj vrátane súvisiacej koncepčnej, koordinačnej
a metodickej činnosti
Management:
Generální ředitel: doc. Ing. Pavel Pavlásek, Ph.D.
Slovenská správa ciest so sídlom
v  Bratislave je samostatná rozpočtová
organizácia zriadená Ministerstvom do-
pravy, pôšt a  telekomunikácií Slovenskej
republiky k  1. januáru 1996. Vykonáva
správu ciest I. triedy vrátane investičnej
činnosti, ako aj pozemkov vo vlastníctve
štátu. Pre diaľnice, rýchlostné cesty
a  cesty I., II. a  III.  triedy vykonáva aj
dopravné plánovanie, ústrednú tech-
nickú evidenciu, centrálnu databanku
a  technický rozvoj spolu so súvisiacou
koncepčnou, koordinačnou a  metodickou
činnosťou. Slovenská správa ciest má
prostredníctvom dislokovaných organi-
začných zložiek, pod názvom Investičná
výstavba a  správa ciest, zastúpenie
v  Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline
a  Košiciach.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 91 VI/2011
Najdôležitejšie úlohy
Prioritou v  prevádzke a  rozvoji ciest
I.  triedy v  nasledujúcom období bude:
odstraňovanie nehodových lokalít, od-
straňovanie nevyhovujúceho, havarijného
stavu mostných objektov, budovanie ob-
chvatov miest a obcí tam, kde sa neplá-
nuje výstavba diaľnice ani rýchlostnej
cesty, budovanie preložiek ciest I. triedy
v lokalitách, kde sa plánuje výstavba diaľ-
nice či rýchlostnej cesty, pri rekonštrukci-
ách križovatiek v extraviláne uplatňovať
také typy úrovňových križovatiek, ktoré
zabezpečia plynulosť dopravy v hlavnom
smere, najmä na medzinárodných ťahoch
s tranzitnou dopravou, zachovávanie sú-
časnej celistvosti siete ciest I. triedy a pri
zabratí jej časti na  diaľnicu alebo rých-
lostnú cestu zabratú časť nahradiť novou
alebo doplnením zo siete ciest II. alebo
III. triedy, atď.
Cesty I. triedy
od 99 mil. eur
Slovenská správa ciest pripravuje tendre
na práce zamerané na elimináciu bezpeč-
nostných rizík na cestách I. triedy. Pred-
pokladaná hodnota zákaziek po  celom
území Slovenska dosahuje v súhrne roz-
pätie od 98,56 mil. eur do 156,16 mil. eur
bez dane z  pridanej hodnoty. Práce na-
plánované v trvaní 14–16 mesiacov majú
byť fnancované zo zdrojov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja cez Ope-
račný program Doprava. Predpokladaná
cena prác v Košickom a Prešovskom kraji
predstavuje spolu 35 mil. až 41,6 mil. eur
bez dane, v Trnavskom a Nitrianskom kraji
33,56 mil. eur, v  Banskobystrickom kraji
20 mil. až 41 mil. eur a  v Trenčianskom
a Žilinskom kraji 10 mil. až 40 mil. eur.
Rekonštrukcia 45
mostov
Slovenská správa ciest plánuje rekon-
štrukciu vybratých 45 mostov na  ces-
tách I.  triedy na  celom území SR. Pred-
pokladaná cena prác naplánovaných
na  šestnásť mesiacov je v  rozpätí
História najväčšej slovenskej projektovej spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s., sa počíta od roku 1949. Za ten čas vypracovala projektové
dokumentácie všetkých stupňov pre väčšinu dnes užívaných diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. a II. triedy na Slovensku vrátane mostov
a prislúchajúcich objektov.
V súčasnej dobe DOPRAVOPROJEKT, a.s., vykonáva projektové, konzultačno-inžinierske služby predovšetkým v oblastiach: diaľnice
a cesty, mosty a inžinierske konštrukcie, koľajová doprava a mestská hromadná doprava, pozemné stavby, vodohospodárske stavby,
enviromentálne inžinierstvo. Od novembra 2006 je DOPRAVOPROJEKT, a.s., členom SUDOP Group, a.s.
Významné ocenenia, ktoré získal DOPRAVOPROJEKT, a.s., v období od 2002–2010:
• stavby ocenené titulom STAVBA ROKA na Slovensku:
most Apollo cez Dunaj v Bratislave (2006), diaľnica D2 Lamačská cesta – Staré grunty s tunelom Sitina (2008), diaľnica D1 Svere-
pec – Vrtižer, mestská estakáda Považská Bystrica (2010)
• ďalšie ocenené stavby:
most cez Dunaj medzi mestami Esztergom a Štúrovo, rekonštrukcia (2002), tunel Horelica na ceste I/11 – obchvat mesta Čadca
(2002 – 2006), estakáda nad motocrossovým areálom na diaľnice D1 Ladce – Sverepec (2006), rýchlostná cesta R1 Rudno nad
Hronom – Žarnovica (2007)
www.dopravoprojekt.sk
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 92 VI/2011
Slovenská správa ciest
Rekonštrukcia ciest a  mostov
14,71 mil. eur až 50 mil. eur bez dane
z  pridanej hodnoty. Presný rozsah ná-
kladov závisí od  objemu schválen
a fnančných prostriedkov ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
a bude uvedený pri vyhlásení verejného
obstarávania. Predpokladaný termín jeho
začatia cestári neoznámili.
Rekonštrukcia sa týka hornej stavby, spod-
nej stavby mostného objektu, osadenia
premenlivého dopravného značenia
na  zlepšenie bezpečnosti a  plynulosti
cestnej premávky. Súťaž bude rozdelená
na štyri časti podľa regionálnej pôsobnosti
pobočiek správy ciest. Investičná výstavba
a správa ciest v Bratislave, Banskej Bystrici,
Košiciach a Žiline budú mať zákazku roz-
delenú na rekonštrukciu ôsmich, štyroch,
trinástich a dvadsiatich mostov. Investícia
má byť fnancovaná z  európskych pe-
ňazí a  štátneho rozpočtu cez Operačný
program Doprava.
Cesta v Prešove
Výstavba 4kilometrovej preložky cestnej
komunikácie mimo centra Prešova by mala
trvať tri roky. Predpokladaná cena staveb-
www. alpineslovakia.sk
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Mokráň záhon 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika
office@alpineslovakia.sk
Pri realizácii projektu akéhokoľvek rozsahu
platí, že ten, kto stavia s ALPINE,
stavia na dokonalosti,
efektívnosti, dynamike, najmodernejšom
know-how a spoľahlivosti.
Sme držitelom certifikátov
OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001.
OKRUHY ČINNOSTÍ SPOLOČNOSTI
Cestné staviteľstvo
Železničné staviteľstvo
Stavby mostov
Inžinierske staviteľstvo
Pozemné staviteľstvo
Ekologické stavby
Výroba asfaltových zmesí a pokládka
asfaltových povrchov
Váš partner pre stavebné projekty
je súčasťou koncernu ALPINE,
ktorý je druhým najväčším stavebným koncernom
v Rakúsku a jedným z najúspešnejších v Európe.
ALPINE SLOVAKIA, spol s r.o.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 94 VI/2011
ných prác dosahuje 47,42 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.
Slovenská správa ciest začala verejnú súťaž s tým, že investícia
bude fnancovaná z prostriedkov Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Operačného
programu Doprava. Súčasná cesta I. triedy č. 68 podľa správy
ciest dlhodobo a provizórne prechádza centrálnou časťou
Prešova od križovatky ZVL po odbočku Škultétyho. Preložka
cesty so siedmimi mostmi bude umiestnená na juhozápad-
nom okraji mesta, kde sa napojí na rozostavanú nábrežnú ko-
munikáciu pri rieke Torysa a ukončená bude ulicou Obrancov
mieru. Cestári zároveň pripravujú tender na výkon externého
stavebno-technického dozoru pre výstavbu preložky cesty
v Prešove. Predpokladaná cena za poskytnutie uvedenej
služby má byť 1,42 mil. eur bez DPH.
Most v Trenčíne
Slovenská správa ciest po viac ako roku opäť vyhlásila verejnú
súťaž na stavbu nového cestného mosta v Trenčíne. Stavebné
práca za predpokladanú cenu 60,36 mil. eur bez dane z pri-
danej hodnoty sú naplánované na 1 095 dní od uzavretia
zmluvy s vybraným dodávateľom. Cestári plánujú stavbu
mosta cez Váh spolufnancovať z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci
Spoločnosť BUNG Slovensko s.r.o., založená
v roku 2004, realizuje projekčné práce, vykonáva
činnosť stavebného a technického dozoru, posky-
tuje expertízy pre množstvo stavebných projektov.
K jej klientom patria mnohé významné verejno-
právne inštitúcie a renomované súkromné spoloč-
nosti z administratívneho a priemyselného sektora
(Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa
ciest, Železnice Slovenskej republiky...). Spoločnosť
reprezentuje tím vysokokvalifikovaných odborníkov,
ktorý pri svojej práci pre každý projekt uplatňuje
cieľovo zameraný, systémový a komplexný prístup,
pričom využíva skúsenosti a profesijný potenciál
aj svojej materskej spoločnosti BUNG Beratende
Ingenieure AG.
BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6
821 08 Bratislava, 02/5556 3061, info@bung.sk
www.bung.sk
diaľnice
železnice
nemocnice
životné prostredie
Spoločnosť BUNG Slovensko s.r.o., založená
v roku 2004, realizuje projekčné práce, vykonáva
činnosť stavebného a technického dozoru, posky-
tuje expertízy pre množstvo stavebných projektov.
K jej klientom patria mnohé významné verejno-
právne inštitúcie a renomované súkromné spoloč-
nosti z administratívneho a priemyselného sektora
(Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa
ciest, Železnice Slovenskej republiky...). Spoločnosť
reprezentuje tím vysokokvalifikovaných odborníkov,
ktorý pri svojej práci pre každý projekt uplatňuje
cieľovo zameraný, systémový a komplexný prístup,
pričom využíva skúsenosti a profesijný potenciál
aj svojej materskej spoločnosti BUNG Beratende
Ingenieure AG.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 95 VI/2011
Spoločnosť INFRAM SK s.r.o. (www.infram.sk) vznikla v roku 2007 ako inžinierska a konzultačná firma, pobočka
českej spoločnosti INFRAM a.s. Spoločnosť sa zaoberá činnosťou najmä v nižšie uvedených oblastiach:
t inžinierska činnosť je dominantnou oblasťou pôsobenia, poskytujeme služby v  oblasti stavebného dozoru
/technického dozoru investora na projektoch modernizácie hlavných železničných koridorov a na projektoch bu-
dovania diaľničnej siete v SR.
t projektový management ide o komplexné zastrešenie inžinierskej činnosti jednotlivých projektov od plánovania
až po kontrolu, komunikáciu, vedenie ľudí a samozrejme dokončenie projektu k spokojnosti investora. Jeho súčas-
ťou je aj úspešné zvládnutie manažmentu pohľadávok a rizík.
t zábranné systémy proti pádu kamenia, a stabilizácie svahov v spolupráci zo švajčiarskou spoločnosťou GEOB-
RUGG AG zabezpečujeme obhliadku terénu, návrh riešenia, prípravu projektov zábranných systémov, dodanie
materiálu, osadenie a údržbu.
t obstarávateľská činnosť je zabezpečovaná pre obstarávanie prác, služieb aj tovaru odborne spôsobilou osobou.
t konzultačné a školiace činnosti, ktoré INFRAM SK s.r.o. poskytuje vyplývajú z praktických a dlhoročných skúse-
ností odborníkov – našich zamestnancov a  spolupracovníkov v  spomenutých oblastiach. Kvalitné poskytnutie
konzultácií a školení vyplýva zo skúseností s činnosťou v oblasti projektov spolufinancovaných z Európskej únie,
ktoré podliehajú prísnym pravidlám a následnej kontrole ich dodržiavania, ako aj dodržiavania nariadení, smerníc
a odporúčaní EÚ vzťahujúcich sa na oblasť pôsobenia.
INFRAM SK s.r.o. má pre služby
zavedený integrovaný systém
manažmentu:
t Systém zabezpečenia kvality
EN ISO 9001:2001
t Systém environmentálneho
manažmentu ISO 14001:2005
t Systém manažérstva bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri
práci ISO 18001:2008
Významné referenčné stavby:
· :t+.e|a¡ eeter a+ .t+.|e ,l:|,
Meeera|t1c|+ tr+te l|||a+ - |r1.-
ae a+e |¡.acea'
· Ǝ|aae.Ǹ .t+.e|ae-tec|a|c|e|e
eetera jre .t+.|a e|+ǥa|ce |¹
:.erejec - \rt|ter,
· :t+.e|a¡ eeter a+ .t+.|e. ,l:|,
Meeera|t1c|+ te|eta|Ǐaej tr+te
Ne.e Me.te a+e \1|em - |ac|e.
- a.e| Ne.e Me.te a+e \1|em -
l|+te.ce'.
· |/¹°, :treǏae - |a|a1 :|+|+,
ee.tr1aea|e |+.+r|jae|e .t+.a
.|+|a¡c| .t|ea + ..+|e.
· |e|a¡ |+rm+aec - |+rm+aec|1
j+.|¡Ǫ+ t+|etjeǏea|e a.e|a jret|
j+e+a|a .|1| .|eǸe.+a|m
Operačného programu Doprava. Výstavba
trenčianskeho mosta bola pôvodne pláno-
vaná na štyri roky. Stavba bola zaradená
v zozname širšieho zásobníka projektov
ciest I. triedy v programovom období 2007
až 2013, ktoré majú byť spolufnancované
zo zdrojov Európskej únie.
Práce začali v lete
Rekonštrukcia takmer 100 kilometrov
najviac zanedbaných úsekov ciest I. triedy
na Slovensku začala v letných mesiacoch.
Stavebné práce budú stáť 8,57 mil. eur, čo
je skoro o 40 % menej, ako bola v tendry ich
predpokladaná cena. Okolo 70 kilometrov
ciest, ktoré budú po stavebných úpravách
bezpečnejšie a zjazdnejšie, obnovia na vý-
chodnom Slovensku. Opravy ciest budú
spolufnancované z euro fondov. Najviac za-
nedbané cesty v jednotlivých regiónoch ob-
novia spoločnosti Eurovia SK, a.s., Strabag,
s.r.o., Cesty Nitra, a.s., a Inžinierske stavby, a.s.
Na jeseň sa začne v rámci ďalšieho projektu
Operačného programu Doprava opravovať
40 cestných mostov a ďalších úsekov ciest
I. triedy v rozsahu 500 kilometrov, najmä
na strednom Slovensku.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 96 VI/2011
RD Rýmařov s.r.o.
Ze dřeva se staví rychle a přesně
Společnost RD Rýmařov působí na  domá-
cím stavebním trhu již 40 let. Speciali-
zuje se na  stavby na  bázi prefabrikace
dřeva. Toto zaměření vychází z  počáteč-
ního know-how německé firmy OKAL.
RD Rýmařov realizovala více než 20 tisíc
staveb, a  to nejen rodinných či bytových
domů, ale také celých developerských
projektů. Základní nabídka společnosti
obsahuje přes dvě desítky typových
projektů, včetně mnoha jejich variant
a  různých architektonických doplňků.
Společnost má 450 zaměstnanců. Asi 40
procent montáží provádí prostřednictvím
kvalifkovaných externích spolupracov-
níků. Firma loni postavila 369 domů. Do-
sáhla obratu 850 milionů korun. Z  toho
pravděpodobný zisk činí 30 milionů korun.
Základní technologií RD Rýmařov je suchý
systém stavby na  bázi dřeva. „V  závodě
se vyrobí sendvičový panel, jehož základ
tvoří dřevo. To znamená, že má dřevěnou
rámovou konstrukci, která dodává da-
nému stavební prvku pevnost, pružnost
a  do  jisté míry i  tepelnou izolaci. Tato
základní konstrukce je pak vyplněna dal-
šími materiály, které mají tepelně izolační
a protipožární vlastnosti lepší než dřevo,“
vysvětlil jednatel společnosti František
Příkaský. Jak dodal, konkrétně jde o mine-
rální izolaci a parozábranu. Z obou stran
je pak panel oplášťován velkoplošným
materiálem, takzvaným fermacelem, což
je sádrovláknitá deska. Ta se pak zevnitř
stavby opatří nátěrem a zvenku pokryje
termofasádou.
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
RD Rýmařov s. r. o.
Sídlo: Česká republika, Rýmařov
Založení společnosti: 21. října 1991
Počet zaměstnanců: 450
Obor podnikání: stavebnictví; vývoj, výzkum
a konstrukce lehké prefabrikace na bázi dřeva
Roční obrat společnosti: 850 mil. Kč
Management:
Jednatelé společnosti: Ing. František Příkaský,
Josef Hama
Obchodní ředitel: Ing. Jiří Pohloudek
Výrobní ředitel: Ing. Radim Stroka
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 97 VI/2011
P OD L A HY QU I C K S T E P .
OB J E V T E S V Ě T
V E K T E R É M BY S T E C HT Ě L I Ž Í T .
Ať si zvolíte laminátovou či dřevěnou podlahu, každá podlaha
Quick

Step
®
bude inspirací pro Váš interiér. Požádejte o svůj
bezplatný katalog na www.quick-step.com.
EVEREL s.r.o. – dodavatel podlah pro RD Rýmařov – e-mail: everel@everel.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 98 VI/2011
RD Rýmařov s.r.o.
Ze dřeva se staví rychle a přesně
le futur en construction
Document Technique of Application
DIouhoIetý partner RD RýmaĜov a tradicní dodavateI zatepIovacích systémĤ
www.stomix.cz, bezplatná linka 800 555 300

s
p
o
l
e
c
n
o
s
t

S
T
O
M
I X

s
p
o
l
e
c
n
o
s
t

S
T
O
M
I X
spo
le
c
n
o
s
t

S
T
O
M
I
X
s p o
l e
c
n
o
s
t

S
T
O
M
I
X
L
E
T
O
S
L
E
T
N
A
T
R
H
U
Evropská certifikace kvaIity - jeden z prvních drzitelĤ osvČdcení ETA v EvropČ,
které umozĖuje oznacení CE na zatepIovací systém pro dĜevostavby
Při stavbě se nepoužívají mokré procesy.
Sendvičové panely se k sobě nelepí, ale
smontují se pomocí kovových spojova-
cích prvků.
Podle Příkaského zajišťuje společnost
zákazníkům projekt a  realizaci stavby
bytové části včetně spodní základové
desky. Na  přání klienta může připravit
dokumentaci a  provedení i  podzemní
stavby „Dnes chce ale sklepy málokdo.
Součásti staveb, které produkuje naše
frma, je technická místnost pro zdroj
tepla. Uskladnění zásob a  podobně už
skoro nikdo vyžaduje,“ objasnil Příkaský.
Popsal poté, jak probíhá prodej a stavba
domů vyráběných v RD Rýmařov. Zákazník
navštíví některé z  prodejních mst, které
má společnost v  Praze, Mladé Boleslavi,
Českých Budějovicích, Plzni, Brně, Ostravě
a Olomouci. Tam si klient může prohléd-
nout vzorové domy. V těchto vzorových
stavbách pracují obchodní zástupci a pro-
jektanti společnosti.
Zákazník si vybere stavbu podle katalogu
nebo s  projektantem projedná vlastní
představu domu, který si chce nechat
postavit. „Používáme velmi flexibilní
technologii. Jsme schopni splnit každou
Dřevo jako stavební materiál, využití
dřeva v  moderním stavebnictví, postave-
ní dřeva mezi stavebními materiály nebo
úloha dřeva ve  stavebních technologiích.
Pojmy, které se v  posledních letech
velmi skloňují na  stavebních trzích
prakticky celého světa. Surovina, která
je nedílnou součástí života této planety,
a  která je jedním ze základních prvků
jejího ekosystému. Surovina, která je
využívána a  zneužívána člověkem od  ne-
paměti. Surovina, která je obnovitelná
v  pravidelných cyklech a  které je v  rámci
plánovitého hospodářství v  posledních
letech dostatek.
Dostatek pro průmyslové využití v rámci
životního cyklu, kdy právě s  problema-
tikou vázaného kysličníku uhličitého
je třeba hledat maximální zhodnocení
dřevní hmoty v čase její dospělosti. Sta-
vebnictví je vedle výroby celulózy roz-
hodujícím odvětvím, které dokáže využít
všech jejích vlastností. Vývoj stavebních
technologií v  třetím tisíciletí je pod vli-
vem rozvoje flozofe trvale udržitelného
života. To znamená, že je cítit odpověd-
nost za  suroviny, které jsou na  planetě
země neobnovitelné, jejíž těžba mění
ráz krajiny a průmyslové zpracování po-
třebuje vysoké energetické zdroje spolu
s  vysokým emisním zatížením. Využití
dřeva jako suroviny, která dokáže tyto
jevy eliminovat je v naší době mimo dis-
kuze. Vyspělé průmyslové země podporují
rozvoj dřeva ve stavebních technologiích
a  věnují pozornost plánovitému rozvoji
a  těžbě. Bylo by naivní argumentovat,
že dřevo je všelék na  civilizační rozvoj.
Beton, ocel a  cihla jsou materiály, které
jsou nosnými materiály ve  stavebnictví.
Úloha dřeva je vytvářet interiérovou po-
hodu a  zvýraznění interiérů, vytváření
staveb, kde je možno zhodnotit všechny
jeho vlastnosti. Stavby kulturně společen-
ského charakteru se zvýrazněnými prvky
dřevěných konstrukcí jsou ozdobou měst
celého světa. Bez dřeva v konstrukčních
systémech si nedovedeme představit
bytovou výstavbu na  americkém konti-
nentu nebo v Japonsku. Evropa, která byla
po staletí motorem civilizačního vzestupu,
hledala pevné a odolné stavební materi-
ály a dřevo hrálo vedlejší roli. Dnes však
v  širších souvislostech je dřevo viděno
v novém využití. Zejména rozvoj suchých
technologií s  vysokými energetickými
parametry dávají dřevu nové možnosti,
zejména v  rozvoji evropské bytové vý-
stavbě.
Suché stavební systémy s využitím rámové
konstrukce na bázi dřeva vytváří moderní
stavební systém, který splňuje všechny
požadavky současného stavebnictví a
individualitu realizovaných staveb, na kte-
rou se zaměřuje společnost Simply Invest,
rodinné domy s.r.o. Vývoj materiálů, které
jsou součástí suchých konstrukcí na bázi
prefabrikace dřeva, umožňuje dosaho-
vat vysokých izolačních parametrů, které
umožňují projektovat domy energeticky
úsporné, nízkoenergetické a pasivní s co
nejvyšší využitelnou plochou v  poměru
k  zastavěnosti. To i  s  nižšími náklady
na založení stavby, které jsou vzhledem
k nižší váze konstrukcí menší než u ostat-
ních technologií, umožňuje dosahovat
zajímavých ekonomických efektů vzhle-
dem na jednotku zastavěné plochy. Dy-
namický vývoj technologií dosáhl toho, že
dnešní moderní dřevostavba, nebo spíše
sandwichový panel na bázi prefabrikace
dřeva je řešen jako požárně odolná kon-
strukce, která umožňuje řešit konstrukce
i do vyšších podlaží. Dnes jsou realizovány
stavby v zahraničí až do osmého podlaží.
Pochopitelně, že v takové konstrukci jsou
optimalizovány akustické poměry tak, aby
plnily nejen předepsané normy, ale aby
byly připraveny pro příjemné užívání pro
své obyvatele.
Je zřejmé, že dnešní stav využití dřeva
ve stavebních konstrukcích je dán maxi-
málním využití všech poznatků inovací
stavebních materiálů. V důsledku je sku-
tečně vytvářen stavební systém, který
je řešen v  trvale udržitelném systému,
umožňuje dosahovat zajímavých eko-
nomických výsledků při realizaci stavby
a  vzhledem ke  zkracování doby stavby
umožňuje vyšší obrátku kapitálu. Suchý
systém prodlužuje stavební sezonu prak-
ticky na dvanáct měsíců, nezatěžuje okolí
stavby dlouhou stavební činností. Vy-
soký stupeň prefabrikace neklade nároky
na kvalifkaci stavebního personálu a při-
tom umožňuje pracovat ve vysoké kvalitě,
vzhledem k vysoké přesnosti vyráběných
panelů na automatických linkách.
Dřevo jako stavební materiál skutečně na-
šlo své využití v třetím tisíciletí. Dokazuje
tak, že je materiálem s vysokým inovač-
ním potenciálem, který osloví architekty
a projektanty s výzvou vytvářet objekty
v souladu s dnešní dobou. A právě proto
si společnost Simply Invest, rodinné domy
s.r.o. zvolila pro výstavbu rodinných domů
tuhle technologii.
Simply Invest, rodinné domy s.r.o.
Východní 682/20, 360 01 Karlovy Vary
E-mail: info@simplyinvest.cz
Web: www.simplyinvest.cz
Telefon: +420 774 273 334
www.alurol.com
I
tel.: 491 470 456
I
GSM: 602 670 470
Volejte ZDARMA 800 555 580
ROLETY
VRATA
GARÁŽE
RhenocoII - osvČdcená povrchová úprava dĜeva do exteriéru.
Spolecnost Rhenocoll Werk eK. z NČmecka je dlouholetým výrobcem materiálĤ pro povrchovou úpravu dĜe-
vČných stavebních dílcĤ. Rhenocoll je nositelem certifkátu ÌSO 9001, znacky RAL, podílel se na atestech ETA
pro spolecnost RD RýmaĜov a dalsí výrobce dĜevČných staveb, má atesty na zdravotní nezávadnost dle EN 71
a jeho výrobky splĖují i nejnárocnČjsí kritéria pro povrchovou úpravu pĜesných stavebních dílcĤ dle EN 927. Z uzi-
vatelského hlediska by bydlení mČlo poskytovat minimálnČ komfort údrzby, zdraví a estetiky. Tomuto jsme podĜídili
volbu vhodných materiálĤ pro povrchovou úpravu dílcĤ dĜevČných domĤ. Materiály pro povrchovou úpravu neobsahují
zádné nebezpecné látky, nechají dĜevo díky lazurovacímu efektu patĜicnČ vyniknout a poskytují dlouholetou ochranu
dĜeva proti pĤsobení povČtrnosti. Komfort údrzby je navíc umocnČn jednoduchou renovací, kterou s nasím strucným
doporucením zvládne bez nadsázky jistČ kazdý majitel rodinného domu. Casto se na nás obrací také spokojení
majitelé domĤ od RD RýmaĜov s potĜebou barvy na plot, pergoly, dČtská pískovistČ a dalsí dĜevostavby v okolí
svého domu. PrávČ sladČní estetiky domu s jeho okolím je pro majitele domĤ dĤlezitou zálezitostí. Bývá témČĜ
pravidlem, ze nám sdČlují své dobré zkusenosti a podivují se nad kvalitou povrchové úpravy. Toto nás velmi
tČsí a potvrzuje, co dĜíve stvrzovaly jen atesty. Povrchová úprava prokázala svoji kvalitu a funkcnost.
Rádi Vám poskytneme dalsí informace.
Ìng. Karel Benda
Obchodní zastoupení RhenocoII pro Ceskou RepubIiku:
Rhenocoll, Havlovice 29, 344 01 Domazlice, e-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz, tel./fax: 379724676
w
w
w
.

r
h
e
n
o
c
o
I
I
.
c
z
KM Beta a. s.
Dodavatel kvalitních materiálů pro Vaši stavbu
konstrukcí KMB SENDWIX, jehož základem
je vápenopískové zdivo, moderní stavební
materiál s  vynikajícími parametry. KMB
SENDWIX je velmi variabilní, ve třech zá-
kladních typech systému nabízí celkem
64 různých řešení lišících se především
tepelně-technickými vlastnostmi.
Keramické stropní
systémy se stále těší
přízni stavebníků
Pod značkou PROFIDECK nabízí Cihelna
Hodonín také keramické stropy. Vybrat si
lze buď řešení pomocí stropních vložek
HURDIS nebo pomocí stropních nosníků
HODO a stropních vložek MIAKO. Výhody
těchto řešení, spočívající především
ve vynikajících tepelně izolačních schop-
nostech keramiky, ve  variabilitě obou
stropních systémů, nenáročné montáži
a  cenové dostupnosti, byly důvodem,
proč jsou i v dnešní době tyto keramické
stropy ve velké oblibě.
Spolehlivá střecha
s životností až 100 let
Tradiční betonová krytina KM Beta ochrání
Váš domov až na  100 let. Její životnost
je dána především nízkou nasákavostí
a výbornou mrazuvzdorností, které zda-
leka přesahují požadavky norem. Střešní
systém KM BETA zahrnuje dva různé
typy střešní krytiny (KMB BETA, KMB HO-
DONKA), v celkem sedmi atraktivních od-
stínech (cihlově červený, višňový, hnědý,
šedý, černý, zelený a  případně i  modrý)
a  čtyřech variantách povrchové úpravy
a dále více než 50 doplňkových výrobků,
které profesionálně řeší technické de-
taily i těch nejnáročnějších střešních kon-
strukcí. Pro zkrášlení střechy s krytinou KM
BETA jsou určeny ozdobné prvky KM Beta,
a to buď hřebenové (věžička, kohout, pár
hrdliček), ozdobné koncové hřebenáče
(vítr“ nebo „lev“) nebo hřebenové ucpávky
(„slunce“ nebo „hrozen“). Střešní krytina
KM Beta je určena pro šikmé střechy se
sklonem 12 – 90°.
Více na www.kmbeta.cz, prodej mate-
riálů KM BETA se slevou 20 – 30 % na
www.shop.kmbeta.cz.
Střešní doplňky
Hrubou stavbu včetně stropů, střechy
a  omítek lze doslova „poskládat“ z  mo-
derních stavebních materiálů jediného
výrobce – společnosti KM Beta a. s.,
největšího českého výrobce betonové
střešní krytiny, vápenopískového
a  páleného zdiva. Poslední novinkou
v  nabídce jsou suché maltové směsi
PROFIMIX. Při volbě materiálů KM BETA
můžete výrazně ušetřit – KM BETA nabízí
při kombinaci dvou a  více druhů systémů
(např. zdivo + střecha) zajímavé finanční
bonusy.
Maltové a omítkové směsi PROFIMIX vy-
rábí nový, nedávno dokončený výrobní
závod na Hodonínsku. Nabídka zahrnuje
zdicí malty a  lepicí hmoty pro veškeré
stavební materiály, dále cementové po-
těry, stěrkovací hmoty, jádrové a štukové
omítky a tepelně izolační malty a omítky.
Všechny výrobky PROFIMIX jsou vyrobeny
s  využitím prvotřídních surovin, přede-
vším z vysoce kvalitního křemičitého písku
z vlastní pískovny v lokalitě zvané „Morav-
ská Sahara“. Tzv. váté písky z této oblasti
jsou specifcké svým kulatým zrnem, což
především omítkám PROFIMIX dodává
jedinečnou kvalitu.
Vybírejte ze dvou
zdicích systémů
Značka KM BETA v  současné době za-
štiťuje hned dva typy zdicích systémů.
Klasikou je pálený cihelný zdicí systém
PROFIBLOK. Ten vyrábí Cihelna Hodonín,
závod s více než stopadesátiletou tradicí.
PROFIBLOK zastřešuje sortiment jak pro
vnitřní a vnější nosné zdivo, tak pro příč-
kové zdivo, které doplňují věncovky a pře-
klady. Pro výstavbu tepelně-úsporných,
nízkoenergetických a  pasivních domů
je určen osvědčený systém vícevrstvých
Střešní krytina
Stropy
Překlady
Lepidla
Nosné zdivo
s vysokou pevností
Vnější
nosné zdivo
Omítky, malty
Lícové zdivo
102 VI/2011
RD Rýmařov s.r.o.
Ze dřeva se staví rychle a přesně
představu zákazníka, když alespoň trochu
respektuje mezní vlastnosti dřevostavby.
To znamená, nenutí nás, abychom příliš
používali kovové výztuže a  podobně,“
poznamenal Příkaský.
Zákazník spolu s projektantem a případně
dalšími odborníky následně vyberou
vhodné materiály, barvy a  designy ex-
teriérů i interiérů. Společně musí vyřešit
každý detail. Firma proto spolupracuje
s  koupelnovými studii, výrobci podla-
hových krytin, svítidel a  podobně, kteří
pomáhají zákazníkovi s výběrem.
Klient poté uzavře se společností smlouvu
o smlouvě budoucí, ve které jsou kromě
jiného uvedeny termíny, do  kdy musí
splnit podmínky nutné z  jeho strany
pro zahájení stavby. Například potvrzení
o  vlastnictví odpovídajícího pozemku,
vznesení připomínek a  požadavků
na  změny v  projektu a  podobně. Jest-
liže jsou tyto předpoklady splněny, frma
v  průběhu osmi týdnů zhotoví projek-
tovou dokumentaci. Vypracování pro-
jektu musí zákazník zaplatit předem. Tato
částka se však po zhotovení stavby odečte
od  celkové sumy, kterou za  ni zákazník
zaplatí.
Až klient předloží úřadům projektovou
dokumentaci a  získá stavební povolení,
sepíše se společností smlouvu o dodávce
stavby. Podle ní frma musí do dvou až tří
měsíců po  zhotovení základové desky
zahájit stavbu.
V  tomto období společnost podle pro-
jektu vypracuje komplexní výrobní doku-
mentaci včetně rozvodů vody, elektřiny,
tepla, odpadů a  tak dále. Pro každý díl
stavby se vytvoří originální výkresová
dokumentace, která je pak uložena ve f-
remním archivu pro případnou potřebu
zákazníka. Podle výrobní dokumentace
pak společnost všechny díly stavby vyrobí.
Ty se dovezou na místo stavby a smontují.
Nejpozději do 30 dnů od zahájení mon-
táže je hotový dům předán zákazníkovi.
„Obyčejně jsou ale dokončené stavby
předávány i za dvanáct dnů nebo i dříve
včetně nalepených koberců a namonto-
vaných svítidel,“ podotkl Příkaský.
Klient si může také nechat postavit pouze
hrubou stavbu nebo si z vyrobených dílů
dům postavit sám. V takové případě však
přichází o třicetiletou záruku.
„Stavby na bázi dřeva jsou běžně dražší
než zděné domy. Ovšem dřevěná stavba
má tenčí stěnu, které má lepší izolační
vlastnosti než zděná. Zákazník tedy uspoří
na  materiálu a  zejména na  vytápění.
Přesto od  roku 2008 jsme snížili marži
u základního domu v naší nabídce natolik,
abychom jej mohli nabízet za  stejnou
cenu, jakou by měl jako zděný. Díky tomu
se prodej těchto staveb zvýšil o 100 domů
ročně,“ uvedl Příkaský
Výhodou pro zákazníka je tovární výroba stavby
s  milimetrovou přesností, rychlost výstavby
a  pevná cena domu i  způsob její úhrady. Zá-
kazník zaplatí zálohu teprve, až je zařazen
do časového harmonogramu staveb a doplatí
zbytek ceny ve chvíli, kdy převezme bez námitek
hotovou stavbu. „U nás neexistují vícenáklady,“
zdůraznil Příkaský.
RD Rýmařov získala právo užívat znak kvality
RAL, propůjčovaný Společností pro jakost ně-
meckých montovaných staveb. Společnost
kromě toho má certifkovaný systém řízení kva-
lity dle normy ISO 9001. Firma také jako první
v  České republice dostala evropský certifkát
ETA podle ETAG 007. Vlastní rovněž energetický
certifkát, který stavby RD Rýmařov řadí do ka-
tegorie energeticky úsporných domů.
Ing. Ivan Jemelka
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 103 VI/2011
Prefabrikované komíny do prefabrikovaných domů
Domy montované z  předvyrobených dílů
jsou v  dnešní době stále oblíbenější.
Jednou z  jejich hlavních předností je
velmi rychlá montáž. Novému trendu
montované výstavby se přizpůsobil
i  výrobce komínů Schiedel, když začal
pod označením Schiedel PARAT vyrábět
prefabrikované komíny. Tyto komínové
systémy jsou jako ušité na  míru specific-
kým požadavkům montovaných staveb:
Jejich použití optimalizuje způsob
výstavby, zásadním způsobem zrychluje
montáž, minimalizuje mokré procesy
na  stavbě a  eliminuje možné montážní
chyby, ke  kterým čas od  času při výstav-
bě z  jednotlivých prvků dochází.
Jednotlivé díly těchto komínů, zpravidla
na  výšku podlaží, jsou předem vyrobe-
ny ve výrobním závodě a v této podobě
dodávány na  stavbu. Maximální výška
dílu je 6 metrů. Systémy jsou vyrobeny
z  osvědčených standardních součástí,
doplněných speciálním příslušenstvím
pro bezpečnou dopravu, manipulaci
a montáž. Všechna napojení kouřovodu
jsou připravena v hotových prefabrikátech
podle projektu.
S vyrobenými prefabrikáty se manipuluje
v ležaté poloze. To je výhodné z hlediska
skladování i dopravy na místo montáže.
Teprve tady se pomocí originálních zá-
věsů jednotlivé díly překlápějí jeřábem
do  svislé polohy a  zároveň se osazují
do  připravené stavby. Protože se jedná
o vícevrstvé komíny, kde jednotlivé sou-
části (například tvárnice, tepelná izolace
a vnitřní vložka u systému UNI*** PLUS)
nejsou vzájemně pevně spojeny, musí
být během montáže zajištěna jednak ce-
listvost celého systému, zároveň ale také
bezpečnost práce se systémem. K tomu
slouží několik stupňů ochranných a  po-
jistných prvků, které ve  stádiu dopravy,
manipulace a konečného sesazení zajišťují
defnované funkce. Celá montáž je potom
extrémně rychlá a samozřejmě bezpečná.
Prefabrikované díly je možné na základě
požadavků odběratele dodávat včetně
povrchové úpravy s různým stupněm fna-
lizace, a to jak pro část v interiéru, tak i pro
venkovní nadstřešní část. Zákazníci mo-
hou volit jako povrchovou úpravu omít-
ku nebo keramický obklad, pro část nad
střechou se dá rovněž použít standardní
prefabrikovaný komínový plášť z vláknité-
ho betonu. V nabídce frmy Schiedel jsou
v  provedení PARAT standardně systémy
Uni***PLUS, Absolut a Avant-Primo.
Pokud by si zákazník přál instalovat ko-
mín PARAT včetně krbových kamen, i zde
má frma Schiedel řešení. Dodává se pod
označením KINGFIRE PARAT. Ve spodním
dílu Paratu je integrována krbová vložka,
která může být provozována i jako nezá-
vislá na přístupu okolního vzduchu, což
je výhodou v domech se zabudovanými
větracími systémy. Krbový modul se vy-
značuje moderním designem a širokou va-
riabilitou následných úprav. Sklo dvířek je
omýváno přívodem sekundárního vzdu-
chu, čímž nedochází k usazování nečistot
na vnitřní straně dvířek. Patentovaná tech-
nologie osazení krbové vložky umožňuje
kdykoli její snadnou výměnu bez velkých
nákladů. KINGFIRE PARAT výrazně šetří
místo v dispozici domu a po nainstalování
je okamžitě funkční.
www.schiedel.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 104 VI/2011
ATRI UM, s. r. o. – Montované
dřevostavby pro každého
Firma Atrium, s.r.o., se specializuje
na  výrobu dřevostaveb na  klíč a  na  mon-
tované nízkoenergetické domy pro
tuzemský trh a  Slovensko. O  současnosti
i  budoucím vývoji firmy jsme hovořili
s  ředitelem společnosti Ing.  Oldřichem
Šebkem.
Jaká je historie firmy, které události
považujete za nejdůležitější?
Firma byla založena v  roce 1993, na  za-
čátku měla 4 zaměstnance, začínali jsme
z  ničeho. Účelem byl vývoz kvalitních
domů především do  SRN. Později jsme
významně změnili strategii – jako jedni
z prvních výrobců dřevostaveb jsme ote-
vřeli vzorový dům v Horažďovicích a za-
čali preferovat tuzemský trh. To se nám
vyplatilo, protože další podobné frmy
se zaměřovaly především na západní trhy
s  tím, že u  nás nebude o  dřevostavby
zájem. Za důležitý milník ve vývoji frmy
považuji vstup strategického partnera –
frmy ExNorm v  roce 1995, která získala
majoritní podíl. Přinesla moderní techno-
logické a informační zázemí o dřevostav-
bách, evropských trendech a způsobech
výroby. V  současné době je spolumaji-
telem společnosti Atrium frma Isartaler
Holzhaus z  Holzkirchenu a  dodáváme
domy na český a slovenský trh.
Specializujete se pouze na mon-
tované domy? Jaká je technologie
výroby?
Naše firma se specializuje výhradně
na  provádění montovaných domů způ-
sobem předpřipravených dílců ve výrobě,
jde tedy o prefabrikovanou montáž dře-
vostaveb. Technologie výroby je založená
na co největší předpřipravenosti dílců již
ve výrobě. Obvodové stěny mají namon-
tovaná okna včetně venkovních parapetů,
venkovní zateplovací systém a  také už
i  hrubou omítku. Pracovníci ve  výrobě
provádí pouze práci přiřazenou danému
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
A T R I U M , s. r. o.
Sídlo: Strakonická 1 056, 341 01 Horažďovice,
Plzeňský kraj, Česká republika
Založení společnosti: 1993
Počet zaměstnanců: 78
Obor podnikání: výrobce a dodavatel nízkoenerge-
tických a pasivních dřevostaveb
Roční obrat společnosti: 178 mil. Kč
Management:
Jednatel: Ing. Oldřich Šebek
Obchodní ředitel: Vlastimil Makovec
Výrobní ředitel: Ing. Jaromír Čada
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 105 VI/2011
pracovišti, tím dosahujeme vysoké kvality
a produktivity práce. Předpřipravené dílce
musí být vyrobeny velmi přesně, aby byla
montáž rychlá a bezchybná.
Jaké typy domů nabízíte v katego-
riích „nízkoenergetické a pasivní“?
Zákazník si může vybrat, zda chce dům
s difuzně otevřenou nebo uzavřenou kon-
strukcí, přičemž každá z těchto konstrukcí
má ještě čtyři rozdílné varianty s ohledem
na  tepelně-technické vlastnosti. Jedna
z  variant je i  IZO Pasiv, tedy konstrukce,
která by měla vyhovovat standardům pro
pasivní domy.
Stavíte i domy s difuzně otevřenou
konstrukcí; do jaké míry používáte
ekologické stavební materiály?
Byli jsme jednou z prvních frem, která sys-
tém difuzně otevřených konstrukcí začala
v ČR nabízet. Máme svůj vlastní systém,
nazvaný Difutech, a poptávka po těchto
domech má vzrůstající tendenci. Co se
týče ekologických materiálů, samozřejmě
se snažíme, aby v konstrukcích bylo obsa-
ženo co nejméně škodlivých látek, proto
například již nepoužíváme na exponova-
ných místech – třeba v prazích a spodních
částech stěn – dřevo impregnované, ale
modřínové, které má větší odolnost proti
plísním a  houbám. Dřevotřískové OSB
desky jsme nahradili deskami Fermacell,
používáme dřevovláknité desky Gutex
a podobně.
Jaká je koncepce firmy v přístupu
k zákazníkovi?
Naše flozofe je založená na spokojenosti
zákazníka, pracujeme přece s fnančními
prostředky, které budou naši zákazníci
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 106 VI/2011
ATRI UM, s. r. o. – Montované
dřevostavby pro každého
desítky let splácet. Pro ně tedy nemůžeme
být jen stavební frmou, ale i partnerem,
který musí poskytovat jistotu, serióznost,
kvalitu a další záruky. Naši zákazníci vědí,
že frma Atrium patří k  dražším frmám,
naše cena je však přesně stanovená
na velmi dobře popsané vybavení, navíc
jim nebude navýšena po  dobu 18 mě-
síců, samozřejmě s výjimkou plánovaného
zvýšení DPH, které nemůžeme ovlivnit.
To je první parametr, kterým se výrazně
odlišujeme od  konkurence. Veškeré po-
hyby cen materiálů tedy přenáší na svých
bedrech frma Atrium, zákazník si proto
může předem velmi přesně naplánovat
způsob fnancování. Od  konkurence se
odlišujeme i  technickým vybavením –
do našich domů dáváme například venti-
laci s rekuperací zdarma, osazujeme okna
ne do pěny, ale do rozpínacích těsnicích
pásů, na utěsňování průchodů kanalizací
a elektroinstalací používáme profesionální
příruby, které nakupujeme v zahraničí…
Snažíme se jít cestou kvality.
Jaký je dnes zájem o dřevostavby
u nás?
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 107 VI/2011
Čeští zákazníci jsou dnes mnohem lépe
informováni o jejich výhodách a možnos-
tech a obvykle přichází již s rozhodnutím
nechat si postavit dřevostavbu. Na trhu je
velké množství frem, jde o dynamicky se
rozvíjející obor a zájem o dřevostavby vý-
razně roste. A s tím je samozřejmě nutné
nastavit takové mechanismy, které bu-
dou bránit v co největší míře amatérismu
a  nekvalitě. Velkou měrou se o  to snaží
Asociace dodavatelů montovaných domů,
jejímž jsme také členem. Ta sdružuje dvě
desítky frem v  oboru a  má svou nad-
stavbovou certifkaci DNK. Zákazník by si
měl uvědomit, že není dřevostavba jako
dřevostavba a že kvalita bydlení od dvou
různých frem může být velmi rozdílná.
Jak se společnost vyrovnala s krizí
a jaký vývoj očekáváte po zvýšení
DPH?
Naše frma v  době krize zaznamenala
sníženou poptávku po domech, ale sní-
žení nebylo nijak dramatické a  netrvalo
dlouho. Na  druhou stranu mohu říci,
že jsem s  velkými obavami sledoval vý-
voj jednání o  zvýšení DPH, a  je dobře,
že navýšení nebude skokové, tak jak to
bylo na Slovensku, a že trh dostal čas ho
ve  dvou krocích vstřebat. Já očekávám,
že v  letech 2011 a  2012 bude poptávka
po  rodinných domech vysoká a  v  roce
2013 po  navýšení DPH dojde k  jejímu
výraznému poklesu.
Jak často přicházíte s novým typem
domu, čeho konkrétně se inovace
týkají?
Do  vývoje nových domů investujeme
poměrně hodně peněz, zanedlouho
uvedeme na  trh naši novou kolekci All
Exclusiv, která byla vytvořena našimi
partnerskými architekty. Bude to trochu
z jiného ranku a jsme zvědavi, jak budou
naši zákazníci reagovat. Jinak pokud jde
o  typové rodinné domy, naše frma je
známa tím, že staví individuálně. Domy,
které na  svých stránkách ukazujeme,
slouží zákazníkovi spíše jako inspirace,
vybraný typ mu pak upravujeme na míru.
Kam směřují nebo v nejbližší době
budou směřovat největší investice
firmy?
Letos chceme investovat do  velmi za-
jímavé stavby našeho apartmánového
domu v  Prášilech na  Šumavě. Na  této
stavbě není zajímavá ani tak architektura,
jako její technické vybavení a výborné te-
pelně-technické vlastnosti, které budeme
testovat ve velmi chladném podnebí. Další
investice v  letech následujících samo-
zřejmě půjdou do logistiky výroby, stavby
nového vzorového domu zde v Horažďo-
vicích a výstavby kancelářských budov.
Co kromě kvalitních materiálů pova-
žujete při stavbě nízkoenergetických
a pasivních domů za nejdůležitější?
Jistě kvalitní architektonický návrh, od-
borné znalosti jednotlivých pracovníků
frmy, pečlivost s důrazem na zpracování
detailů a  vůbec celkové technologické
zázemí frmy, která stavbu provádí. Ne-
boť každá chyba se u dřevostavby může
vymstít.
Jakým směrem se bude ubírat další
vývoj firmy?
Já doufám, že naše frma udrží nastavené
tempo, snažíme se neustále inovovat,
na trh zavádíme novinky v oboru, chceme
se přizpůsobovat evropských trendům.
Disponujeme navíc poměrně mladým
týmem pracovníků, kteří mají chuť se
vzdělávat, a samozřejmě do jejich vzdě-
lávání také investujeme a podporujeme
je ve zvyšování kvalifkace.
Dana D. Daňková
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 108 VI/2011
Tereos TTD, a.s. – Největší český cukrovar
letos oslaví 180 let od  svého založení
Lídr českého trhu nejen ve  zpracování
cukrové řepy, ale také ve  výrobě cukru
i  lihu, byl založen již v  roce 1831, a  to
samotným knížetem Karlem Anselmem
Thurn-Taxisem v  Dobrovici. Od  té doby
výroba cukru jen stoupala. Po  roce 1992
společnost do  svého portfolia přidala
i  výrobu lihu a  expandovala do  zemí EU
a  v  menší míře i  do  zemí třetího světa.
Pro lepší představu lze říci, že každý
druhý kilogram cukru vyrobený v  České
republice pochází od TTD.
Novodobá historie společnosti se začala
psát v roce 1992, kdy po vstupu silného
zahraničního partnera, francouzské sku-
piny Tereos, byla po 40 letech obnovena
investiční činnost a modernizace továren.
Peníze šly do zvýšení kapacity, moderni-
zace provozu, plynofkace, bezpečnosti
práce a  prvních ekologických projektů.
Z  tisícovky se denní zpracovatelská ka-
pacita zvýšila v této fázi na čtyři tisíce tun
řepy denně (dnes se zpracovává 14 000
tun za den).
Společnost koupila řadu dalších cukro-
varnických podniků, byť dnes z nich kvůli
nezbytné restrukturalizaci a zefektivnění
výroby cukru zbyly pouze dva cukrovary.
Společnost se rozhodla začít i s výrobou
lihu, postavila Agroetanol, což je dnes je-
den z nejmodernějších podniků v Evropě,
a dokázala tím provázat výrobu tak, aby
využila svou hlavní surovinu, tedy řepu,
na maximální možnou míru.
Významným dnem se v  historii společ-
nosti stal 2. květen 2011, kdy původní
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
Tereos TTD, a.s
Sídlo: Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, Česká
republika
Založení společnosti: 1831
Počet zaměstnanců: 350
Obor podnikání: výroba cukru, lihu (jemný,
technický, bioethanol) a pelet
Roční obrat společnosti: 5 miliard korun
Management:
Generální ředitel: Ing. Oldřich Reinbergr
Obchodní ředitel: Ing. Martin Kolář, Ph.D.
Výrobní ředitel: Ing. Tomáš Paukert
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 109 VI/2011
Cukrovary a lihovary TTD změnily název
na Tereos TTD. S novým názvem vzniklo
také nové logo, které nahradilo původní
korunku TTD a které se stává značkou pro
výrobky společnosti Tereos TTD. „Důvo-
dem změny názvu je rozhodnutí majorit-
ního vlastníka společnosti, francouzského
koncernu Tereos, o  zavedení jednotné
identity v  celosvětovém měřítku,“ řekl
ředitel společnosti Ing. Oldřich Reinbergr.
Společnost Tereos TTD dodává cukr
prakticky do  všech velkých nápojových
a cukrovinkářských frem v Česku, malo-
obchodní balení potom do všech význam-
ných českých řetězců. Líh nakupují velcí
výrobci alkoholických nápojů v  případě
pitného lihu, ale také rafnerie a petrolejář-
ské společnosti v případě bezvodého lihu
pro přimíchávání do pohonných hmot.
Tereos TTD patří mezi ty společnosti,
kterých se celosvětová hospodářská
krize dotkla jen minimálně. „Díky tomu,
že vyrábíme jednu ze základních potra-
vin  – cukr – se nás krize naštěstí dotkla
jen okrajově. Pocítili jsme ji hlavně při
vyjednávání s bankami, kdy bylo cítit, že
na trhu není tolik volných prostředků jako
před krizí. Musím ale zmínit, že i  přesto
byla dohoda s  bankami velice korektní
a bezproblémová,“ uvedl ředitel společ-
nosti Ing. Oldřich Reinbergr.
Díky stabilitě společnosti a dobrému hos-
podaření se období hospodářské recese
obešlo v TTD bez propouštění stálých
zaměstnanců, kterých má společnost
v  současnosti ve  svých pěti výrobních
závodech 400. „Jsme velice hrdí na  to,
že se nám podařilo zachovat všechna
pracovní místa jak v  době náročné re-
formy cukerného pořádku v  Evropské
unii, tak následně i  v  době ekonomické
krize. Naopak, v době, kdy některé pod-
niky propouštěly, my jsme mohli díky
důvěře našich francouzských akcionářů
dále investovat do  rozvoje společnosti,“
vysvětlil Ing. Reinbergr.
Přestože je společnost Tereos TTD jed-
ničkou na  českém trhu, ani ona nebere
na  lehkou váhu silný konkurenční boj.
Podle slov ředitele Ing. Reinbergra se spo-
lečnost vždy snaží o to, aby všechny články
řetězce byly spokojené. Od  zemědělců,
bez jejichž cukrové řepy by nemohl cuk-
rovar fungovat přes výrobu, dodavatele
a zaměstnance až po koncové zákazníky
a akcionáře. „To se nám zatím daří a díky
tomu je TTD stabilním a důvěryhodným
partnerem pro všechny zúčastněné. Dů-
ležitý aspekt pro konkurenceschopnost
spatřujeme též v  produktivitě práce,
snižování výrobních nákladů (energie,
doprava) a hlavně v neustálém zvyšování
kvality našich výrobků, která je pravidelně
ověřována certifkáty kvality, jakosti a udr-
žitelnosti,“ doplnil ředitel.
Stejně jako mnoho dalších frem mají i Te-
reos TTD své plány do  budoucna, které
jsou ale částečně omezené kvótami pro
výrobu cukru, proto se budoucí aktivity
netýkají navyšování kapacity továren,
protože společnost nemůže vyrobit více
než stávajících 209 tisíc tun cukru. „Vidím
budoucnost v  obnovitelných zdrojích
www.lomy-morina.cz
LOMY MOĤINA spoI. s r.o.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 110 VI/2011
Tereos TTD, a.s. – Největší český cukrovar
letos oslaví 180 let od  svého založení
energie, byť samozřejmě vím, že jenom
ony nás nezachrání. A jsou zde také určité
možnosti zajímavých investic v zahraničí,“
doplňuje ředitel společnosti.
Dle ředitele společnosti bylo základem
všech úspěchů Tereos TTD štěstí na kvalit-
ního akcionáře, francouzský Tereos, který
frmě umožnil vynikající rozvoj a  dosa-
žení konkurenceschopnosti s  podniky
vyspělých zemí EU (Německo, Francie).
„Podařilo se nám diverzifkovat výrobu,
kromě cukru tak vyrábíme i líh, hnojiva,
krmiva, úspěšně jsme vstoupili na trh s ob-
novitelnými zdroji energie. Naše výrobky
pravidelně získávají a obhajují certifkáty
kvality Klasa, nově jsme pro náš biolíh zís-
kali certifkát trvalé udržitelnosti. V době
celosvětové ekonomické nejistoty se nám
podařilo zachovat všechna pracovní místa
a  dokonce zaměstnancům mírně zvýšit
mzdy. Máme vysoce kvalifkované zaměst-
nance a daří se nám také spolupracovat
se zemědělci na zvyšování výnosů,“ kon-
statoval Ing. Reinbergr.
Začátky žádné frmy nejsou jednoduché.
Když se ale člověk obklopí kvalitními lidmi
a  je odhodlán něco dokázat, i  z  takřka
zchátralého cukrovaru v Dobrovici se dá
dle ředitele vybudovat perfektně fungu-
jící společnost. „Dobrovice je nádherný
cukrovar, je to nejstarší funkční cukrovar
v Evropě. Ale před dvaceti lety byl v bíd-
ném stavu. Dali jsme ve  vedení dohro-
mady partu mladých stejně smýšlejících
lidí a  rozhodli se využít možnosti, které
doba dávala, a jít dopředu. Napřed jsme
cukrovar vyčlenili ze státního podniku
Kolínské cukrovary a  poté jsme začali
fungovat samostatně jako státní podnik.
Nad sebou jsme měli jenom Ministerstvo
Ka|cit s.r.o., TĐiska|ova 902/10a, 638 00 BRNO, te|.: +420 606 203 855
fax: +420 541 239 126, e-mai|: pave|musi|@ka|cit.cz, www.ka|cit.cz
Cíle a strategie společnosti
korektní jednání a individuální přístup k zákazníkovi
komplexní dodávky vápence a písků včetně dopravy
rozvoj a investice společnosti ve věci kvality a ekologie
garantovaná granulometrie a chemismus vápence a křemičitého písku
Společnost Kalcit s.r.o. se zabývá těžbou a zpracováním
vysokoprocentních vápenců, granodioritu a křemičitých
písků. V současné době vlastní 3 provozovny a to Lom
Líšeň, Kamenolom Vranov a Pískovnu Blansko
Dolní Lhota. Bližší informace o výrobcích
naleznete na našich webových stránkách.
www.kalcit.cz
zpracovanl a tċzba vysokoprocentnlcb vapencĒ
granodlorltu a kđemlĉltycb plskĒ
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 111 VI/2011
zemědělství, to mělo svých starostí dost
a o nás se moc nestaralo. Hospodařili jsme
sami, vydělali a  mohli jsme díky tomu
investovat,“ popsal ředitel.
„Tehdy bylo u nás přes 60 cukrovarů a řepa
se pěstovala na více než 120 tisících hek-
tarů. Vyrábělo se 600 – 650 tisíc tun cukru
a z toho třetina šla na export! My vyhráli
dotovaný tendr na  export 20 tisíc tun
cukru a ze zisku jsme investovali do no-
vého zařízení, vypadalo to nadějně. Byl už
přijat privatizační zákon a my přemýšleli,
zda si cukrovar koupíme. Toužil jsem z něj
udělat velkou továrnu! Takovou, jakou
jsem měl možnost vidět na svých prvních
cestách po  Evropě po  pádu totalitního
režimu – Francie, Rakousko, Anglie. Jenže
banky tehdy půjčovaly peníze na  dost
velký úrok 20 – 24 procent. Nechal jsem
si udělat studie, a i když stát chtěl za cuk-
rovar jenom 80 miliónů, stejně bychom
to nezvládli, abychom mohli investovat
do rozvoje,“ vzpomíná ředitel společnosti.
„Dosažení podobné úrovně, jakou jsem vi-
děl v západních zemích, totiž vyžadovalo
obrovské investice, řádově stamilióny.
Budoucnost mi dala za pravdu, v průběhu
dalších let jsme investovali téměř 3 mili-
ardy korun. Tehdy jsem se čirou náhodou
dozvěděl, že ve Francii existuje malá cuk-
rovarnická frma, která chce investovat
na Východě. A  tak se na  scéně objevil
pan Duval, ředitel zemědělci vlastněné
společnosti SDA. Znal Československo,
dokonce měl kontakty na  lidi z  branže,
jezdíval počátkem 60. let i  na Vysokou
školu chemicko-technologickou do Prahy,
znal cukrovar v Mělníku.
Po  dohodě s  francouzskou SDA došlo
k privatizaci cukrovaru Dobrovice odku-
pem 51 % majetku od  státu. Zbytek byl
vyčleněn pro pěstitele a pro kupónovou
privatizaci, vzápětí společnost SDA in-
vestovala prvních 400 miliónů a  získala
majoritu. Říkám to proto, že bez odpo-
vědných a zkušených akcionářů by nikdy
naše společnost nebyla tam, kde je. Dal-
ším předpokladem pro úspěch je potom
samozřejmě zajištění kvalitní vstupní
suroviny – cukrové řepy přes vysokou
úroveň výroby až po zaměstnance, které
to všecko taky ovlivnilo. Jsou zkušení, obě-
taví, kultivovanější, mají bezesporu mno-
hem vyšší úroveň i jiný vztah k práci, než
tomu bývalo dříve,“ uzavřel Ing. Reinbergr.
Barbora Šancová
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 112 VI/2011
HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.
Cihlářská produkce s bohatou tradicí
Výroba cihel je s  Dolním Bukovskem
spojena již po  135 let. V  roce 1876
zde Jan Řehoř vystavěl žárovou pec
a  otevřel první těžebnu cihlářské
suroviny. Od  dob, kdy z  výrobny v  Dolním
Bukovsku vozily koňské potahy cihly
a  tašky s  monogramem „Ř“, uplynulo
však již mnoho času. Rod Řehořů udržel
prosperující podnik až do  roku 1950,
kdy se v  rámci znárodňování stal jedním
z  výrobních závodů tehdejších Jihočes-
kých cihelen. Po  důkladném průzkumu
ložiska zde byla na  počátku sedmdesá-
tých let minulého století postavena nová
moderní cihelna.
Návrat majetku „do rodiny“ umožnila až
privatizace v roce 1992. Cihelna připadla
zpět potomkům původních majitelů,
kteří pověřili vedením frmy svého zetě
Dipl. Ing. Vladimíra Heluze. Ten se svého
úkolu zhostil s  maximálním nasazením
a  již téměř 20 let pokračuje v  tradici ro-
dinné frmy. Jak se jí v novodobé historii
daří, nám prozrazuje obchodní ředitel
Ing. Jan Krampl.
„V době privatizace se v cihelně v Dolním
Bukovsku vyráběly převážně drenážní
trubky na  meliorace. Časem však došlo
v této oblasti k nasycení trhu a bylo po-
třeba výrobní program změnit. Společnost
HELUZ se proto v  dalších letech přeori-
entovala z  drobného cihlářského sorti-
mentu (drenážky a plotovky) na výrobu
velkoformátových cihel. I v tomto oboru
díky tehdejší cenové politice probíhal
konkurenční boj a  bouřlivý vývoj měl
za  následek, že zhruba ze 130 cihelen
jich počátkem třetího milénia zbylo okolo
30. Sortiment výrobků z Dolního Bukovska
se však zpočátku vyvážel do  Německa
a  díky tomu se podařilo výrobu udržet,
postupně rozšířit a  zmodernizovat. Byla
zprovozněna nová linka na výrobu strop-
ních nosníků a překladů a v roce 1997 se
v Bukovsku začaly vyrábět překlady pro
venkovní stínicí systémy.
Zvolený tah vyšel
Vynikající kvalita výroby a  podpora vý-
vozu udělaly své. Firma přežila a k tomu
rozšířila výrobu tak, aby v souhrnu obsáhla
celý stavební systém. Rozrostla se o nové
výrobní závody, Cihelnu Hevlín na  jižní
Moravě a Cihelnu Libochovice, do port-
folia výrobků se začlenily další produkty,
jako stropní panely, komíny, broušené
cihly a další.
„Tím se nám podařilo položit určitý základ
k dalšímu podnikání. Pokryli jsme plošně
tuzemský trh a vytvořili úplný sortiment.
Dnes vyrábíme a na trh dodáváme kom-
plexní cihelný systém pro hrubou stavbu.
V současné době je společnost největším
českým výrobcem cihelného materiálu.
Produkci prodáváme především na  čes-
kém trhu, více než 20 % je určeno na ex-
port, a to zejména na Slovensko, dále pak
do Polska a Rakouska.“
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 113 VI/2011
Sortiment je orientován primárně na vý-
stavbu rodinných domů. V současné době
je ze strany klientů největší zájem o brou-
šené cihelné bloky HELUZ FAMILY, určené
pro nízkoenergetické, pasivní a  nulové
domy.
„Jde o produktovou řadu, která má v rámci
nabídky jednovrstvého zdiva na českém
a  slovenském trhu nejlepší tepelně-izo-
lační vlastnosti a vyhovuje požadavkům
na  obvodové konstrukce domů s  velmi
nízkou potřebou tepla na vytápění i bez
dodatečného zateplení. Za rok 2010 jsme
těchto cihelných bloků prodali na  více
než 1  000 rodinných domů a  poptávka
po tomto produktu se stále zvyšuje. Dal-
ším unikátním výrobkem jsou nosné role-
tové a žaluziové překlady se zabudovanou
tepelnou izolací, které umožňují osazení
venkovního stínicího systému kdykoli
v průběhu užívání stavby. Rád bych ještě
upozornil na produktovou sérii komínů.
Ta sice nehraje v oblasti prodeje největší
roli, v současnosti však tvoří asi náš nej-
rychleji rostoucí segment, velice oblíbený
u zákazníků.“
Vyváženost
obchodních vztahů
Jedním z  hlavních faktorů ovlivňujících
rozhodování klientů je v době, kdy recese
zasáhla většinu oborů ze stavebnictví,
cena. Na tento vývoj musejí dodavatelé
reagovat vlastní cenovou politikou.
„Cena je samozřejmě důležitá a bohužel
často rozhodující, nicméně zákazníci mají
také vysoké nároky na kvalitu – požadují
nejen ty nejlepší tepelně-izolační parame-
try, ale i  perfektní servis a  komplexnost
nabízených služeb.
Je na každé frmě, jakou politiku vůči svým
klientům zvolí a jak se se situací, kdy díky
celosvětové krizi stagnuje většina oborů
stavebnictví nevyjímaje, vyrovná.
„Přestože je mnoho frem nuceno omezo-
vat výrobní kapacity či dělat další opatření
směřující k  udržení na  trhu, společnost
HELUZ se neustále modernizuje, přichází
na  trh s  novinkami a  rozšiřuje nabídku
služeb pro zákazníky. Daří se nám prodá-
vat veškerou produkci, všechny novinky
z  posledních let byly velmi pozitivně
přijaty a  např. výrobu cihelných bloků
HELUZ FAMILY jsme díky velké poptávce
byli nuceni dokonce výrazně navýšit. Jak
se zdá, v krizi jsme obstáli. Rád bych ale
zdůraznil, že rozhodně ještě není zcela
za námi.“
Proto společnost HELUZ ve svém nasazení
nepolevuje. V posledních letech investo-
vala předně do modernizace a automati-
zace provozů a navýšení kapacity výroby,
neboť poptávka po stavebním sortimentu
opět narůstá.
„Před necelými dvěma roky jsme v Hev-
líně uvedli do provozu nový výrobní zá-
vod patřící k  těm nejmodernějším v  Ev-
ropě. Do jeho výstavby jsme investovali
bezmála jednu miliardu korun. Jedná se
o  plně automatizovaný výrobní provoz
vybavený nejmodernějšími roboty. Tato
technologie nám umožnila vyrábět tepel-
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Sídlo: Česká republika, Jihočeský kraj,
Dolní Bukovsko
Založení společnosti: 1992
Počet zaměstnanců: 345
Obor podnikání: stavebnictví, výroba stavebních
hmot (komplexní cihelný systém pro hrubou
stavbu)
Roční obrat společnosti (2009): 1 297 milionů Kč
Management:
Generální ředitel: Jan Krampl
Obchodní ředitel: Ing. Jan Krampl
Výrobní ředitel: Pavel Krampl
O.K. Trans Praha spol. s r.o.
– dlouholetý dodavatel logistických služeb
pro nejvýznamnější výrobce pneumatik v Evropě
Společnost O.K. Trans Praha pro své klienty dále zajišťuje:
LOGISTIKA A DISTRIBUCE
– komplexní logistický servis (vlastní moderní logistické centrum)
– distribuce v režimu D+1
– vedení daňového, nedaňového a celního skladu
– služby přidané hodnoty – etiketování, co-packing, kolkování
– celní služby a poradenství
MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA + ZASILATELSTVÍ
– realizace přeprav soupravami o kapacitě 100 cbm a 120 cbm
– přepravy just in time – GPS monitoring
– vlastní vozový park – vozidla ekologické třídy 5
obchod@oktrans.cz
www.oktrans.cz
www.agro-turany.cz
s.r.o.
Jsme přepravci frmy HELUZ v.o.s.
Nábřeží Svat.Čecha 664
37401 Trhové Sviny
tel./fax: +420 386 322 903
PARTNER V DOPRAVċ
w w w.l est i na.eu
obchod@oktrans.cz
www.oktrans.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 114 VI/2011
HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.
Cihlářská produkce s bohatou tradicí
něizolační bloky nové generace splňující
parametry pro konstrukce nízkoenergetic-
kých, pasivních a nulových domů bez do-
datečného zateplení. Po spuštění nového
výrobního závodu se celková výrobní ka-
pacita společnosti zvýšila téměř o 40 %. In-
vestujeme samozřejmě i do modernizace
stávajících provozů. Poslední novinkou
je robotizované pracoviště pro vkládání
tvarovek pro stropní nosníky a překlady
do výrobní linky v Dolním Bukovsku.“
Budoucnost má
„zelenou“
Nejen do inovací technologického parku
frma investovala. Nemalé fnanční pro-
středky vynakládá i  na  zlepšení život-
ního prostředí v okolí cihelen. Ať už jako
výrobce, nebo z  hlediska zpřísňování
ekologických požadavků ze strany EU.
„Máme systém integrované prevence
a stanovené podmínky pro sledování emisí
vypouštěných do  ovzduší. V  každé naší
cihelně je vybudováno zařízení na čištění
spalin. Cihla sama o  sobě je přírodním
materiálem ověřeným tisíciletou tradicí
při stavbách domů. Surovina pro její vý-
robu se těží v blízkosti cihelen, při výrobě
se nepoužívají chemické přísady. Ener-
getická náročnost výroby, přesto, že se
jedná o  pálený materiál, je srovnatelná
a v mnoha případech i nižší než u dalších
0HG]LQ¿URGQ¿DYQØWURxW¿WQDGRSUDYD
=DVLHODWHüVWYR
9\ČDæRYDQLHYR]LGLHO
|/| |J||ºí||, ....a. |-.|: n|:1-:- !º º1! 1! M:|::|¡
í-|. . ÷+I! º+ !!I '1/+ |:/. . ÷+I! º+ !!I '1/'
|n:||. |:a|a¡|.|||_|:a|a¡|.|||..|
- mezinárodní kamionová doprava
- vnitrostátní kamionová doprava
- nadrozmČrná doprava
- sypké materiály, zemní práce, demolice
- ADR
- spedice
- logistika
w w w .ni k a- chr udi m .cz
Vás partner pro pĜepravu stavebních materiálĤ.
www.zemanekmikulov.cz
Zemánek Mikulov, spol. s r.o.
Brezí 72
Brezí u Mikulov 691 81
ICD:25555l55
bIC:C225555l55
1e|/fax: 004205l95l4202/5l6
Zemánek Mikulov, spol. s r.o.
Brezí 72
Brezí u Mikulov 691 81
ICD:25555l55
bIC:C225555l55
1e|/fax: 004205l95l4202/5l6
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 115 VI/2011
materiálů používaných pro obvodové
konstrukce úsporných domů. Vynikající
tepelně-izolační vlastnosti našich cihel je
předurčují pro použití pro stavby s velmi
nízkou potřebou tepla na vytápění, a tím
přispívají k  úspoře energií a  snižování
produkce CO
2
. Recyklace cihel je velmi
snadná a nezatěžuje životní prostředí.
Do aktivit společnosti patří i vývoj a vý-
zkum. V  rámci resortního programu
Tip  2010 připravuje HELUZ ve  spolu-
práci s  ČVUT novou generaci cihelných
prvků pro jednovrstvé zdivo. „Výzkum je
zaměřen na využití nových lehčiv, nových
způsobů děrování a  výplně dutin cihel
izolačními materiály. Nové výrobky, které
se vyvíjí, budou připraveny na této bázi.
Cílem projektu je další zvýšení tepelně-
-izolačních parametrů cihelných bloků.“
Již v  druhé polovině letošního roku by
tak mohly být na  trhu první konkrétní
výsledky právě probíhajícího výzkumu.
Společnost tak dokazuje, že v oblasti vý-
voje stavebnictví v nejbližších dvou letech
rozhodně nezahálí.
„Jsme frma zaměřená na prvotní výrobu,
proto se snažíme přicházet s novými pro-
dukty a být i trochu nadčasoví. Díváme se
dopředu, sledujeme vývoj trhu i  včetně
nové legislativy. Ta je dnes řízena z  po-
hledu EU v kontextu s evropskými záleži-
tostmi. Ohledně energetické otázky chce
unie do  roku 2020 směrovat výstavbu
rodinných domů do tzv. nulového stan-
dardu a my tomu naše systémy a materiály
postupně přizpůsobujeme. Představuje to
naše investice do  technologií, výzkumu
a  vývoje a  zároveň základní směr frmy
v nadcházejících letech.“
Adam Hodman
LKW DOPRAVA
SPEDICE, ZEMNÍ PRÁCE
DOPRAVA T815
Tel. +420 381 503 611- 614
Tel./fax +420 381 581 080
e-mail: pofatrans@atlas.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 116 VI/2011
HOKR, spol. s  r.o.
Když levá ví, co dělá pravá...
Strategií mnoha společností je tvorba
řetězce firem, jenž ovládne celý výrobní
proces v  daném oboru od „vidlí po  vid-
ličku“. Příkladem je holding Agrofert,
mohutně zakořeněný do  prostředí čes-
kého zemědělství. Pro ostatní subjekty
většinou zůstává proces „paběrkování“.
V podobné atmosféře působí i frma HOKR
z  Pardubic, zaměřená na  oblast spotře-
bitelské chemie, hnojiva a  zemědělské
komodity a  výplně stavebních otvorů.
Při vzniku měla cíl: doplnit sortiment
maloobchodního trhu o  některé vlastní
produkty a  dále ho rozvíjet. Jak vše do-
padlo, vzpomíná Ing. Radek Kladiva, jeden
ze spoluzakladatelů a  dnešní jednatel
společnosti.
„Firma začala činnost v  roce 1990, měla
tři společníky a zabývala se jednoduchou
drogistickou výrobou. Ke startu pomohly
krátká praxe v podnikovém výzkumu spo-
lečnosti Synthesia, po  pracovní stránce
„nezasaženost“ výrobním procesem a ná-
pady na  nové produkty, které na  trhu
v oblasti drogistické chemie chyběly, ale
fabriku s velkosériovou výrobou nezaujaly.
Naší prvotinou tak byl Červostop, impreg-
nační prostředek na preventivní ochranu
dřeva proti biotickým škůdcům.“
Úspěchu napomohly dvě okolnosti. V té
době zakázaný Pentalidol, klasická soci-
alistická ochrana dřeva, vzhledem k  je-
dovatosti a ochraně životního prostředí.
V rozjezdu se angažoval i populární Pře-
mek Podlaha.
„Po úspěšném vstupu na trh jsme na zá-
kladě další poptávky postupně rozšířili
sortiment spotřebitelské chemie o  ma-
loobjemová balení průmyslových a  mi-
nerálních hnojiv a  půdních substrátů.
Z  raných počátků se frma vypracovala
až k prodeji velkoobchodního charakteru
a  dnes zajišťuje dodávky průmyslových
hnojiv do zemědělství v plném rozsahu.“
Diverzifikace firmy se
vyplatí...
V roce 1992 frmu kontaktovala belgická
společnost DECEUNINCK, přední evrop-
ský výrobce plastových vícekomorových
proflů. Slovo dalo slovo a  HOKR zahájil
činnost v oblasti stavebnictví (konstrukce,
výroba a  montáž stavebních výplní
z  moderních materiálů, vyznačujících
se zejména kvalitními tepelněizolačními
vlastnostmi).
„Tehdy jsme se snažili rozdělit své aktivity
do  různých oblastí a  záměr vyšel. Belgi-
čané v té době u nás hledali zastoupení pro
odběratele plastových oken, respektive
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
HOKR, spol. s r.o.
Sídlo: Česká republika, Pardubický kraj
Založení společnosti: 1990
Počet zaměstnanců: do 50 zaměstnanců
Obor podnikání: chemická výroba, velkoobchod
s chemickými výrobky – zejména průmyslovými
hnojivy, výroba a montáž stavebních výplní (plas-
tová, hliníková a dřevěná okna a dveře)
Roční obrat společnosti: 1 100 mil. Kč
Management:
Generální ředitel: Ing. Radek Kladiva
Obchodní ředitel: Ing. Kamil Možíš
Výrobní ředitel: Ing. Josef Horáček (divize okna),
Ing. Aleš Žák (divize chemie)
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 117 VI/2011
plastových proflů na výrobu oken. Pode-
psanou smlouvou jsme se nakonec stali
jedním z prvních výrobců plastových oken
a  dveří v  ČR. Postupně došlo k  rozšíření
nabídky o výrobky ze dřeva a hliníku, ze-
jména pak o hliníkové fasádní systémy.“
Firma podniká zvláště v zemědělství, které
tvoří zhruba 90 % objemu jejího výkonu.
„Produkty distribuujeme po celé repub-
lice. Pozici máme nelehkou, neboť domi-
nantní je zde frma Agrofert, která vlastní
nebo ovládá veškeré výrobní zdroje dusí-
katých hnojiv na území ČR a SR a převáž-
nou část velkoobchodních skladovacích
kapacit. Trochu nezávislosti jsme získali
zajištěním dovozu ze zahraničí, ať jde
o Maďarsko, Polsko, Rakousko, Německo či
země bývalého SNS. Činností společnosti
jsou dodávky hnojiv a  chemických po-
střiků do zemědělství, zpětně pak výkup
zemědělských komodit a jejich realizace
na trhu vnitřním nebo zahraničním.“
Deset procent tvoří výroba výplní staveb-
ních otvorů. I když jde o velký nepoměr,
více oborů pomáhá frmě lépe zvládat
hospodářskou krizi.
„Myslím si, že diverzifkace je základem,
protože za 20 let vývoje se může stát, že
tomu nebo onomu odvětví se daří stří-
davě. Krize má slova jen potvrzuje, neboť
lidé začali více šetřit. Ve  stavebnictví je
práce velmi málo, ceny sotva zajišťují pře-
žití. Nám v tomto směru hodně pomohlo,
že máme svůj technický park a  vlastní
výrobní prostory. Přesto je v tomto oboru
situace složitá.“
V zemědělství jsou poměry opačné. Krize
měla v naší oblasti spíše blahodárný úči-
nek. Přinesla razantní pokles cen vstup-
ních surovin. Ceny zemědělských pro-
duktů byly v té době tak nízké, že už ani
neměly kam padat.
„Navíc dochází ke  konci období recese
k intenzivnímu nárůstu cen zemědělských
komodit, které potom budou sledovat
i ceny hnojiv, ale to už je následek. Obecně
tak zemědělství zažívá menší výkyvy než
průmyslová výroba.“
...stejně jako příprava
na budoucnost
Vedle cen úspěch na trhu silně ovlivňuje
otázka kvality služeb. Chcete-li na  něm
zůstat dlouhodobě, je nutné z  pohledu
zákaznických požadavků být důsledným
a  spolehlivým partnerem. I  tady frma
pociťuje rozdílnost zaměření obou divizí.
„V  oblasti stavebních aktivit je situace
velmi komplikovaná. Hledají se výroba
a  dodávky za  co nejnižší peníze, příliš
se nehledí na kvalitu materiálu, vládnou
systémy z levných proflů. Na trhu se tak
vytváří obrovský přetlak, udržet se v něm
je nesmírně náročné. Velké problémy jsou
i se servisními službami. Firmy přicházejí,
odcházejí, často nepřežijí ani dobu zaká-
zek se záručními lhůtami okolo pěti let.
Proto výrobně působíme hlavně ve svém
regionu, abychom byli schopni reagovat
pružně na požadavky zákazníků a honbu
na  ceny se snažíme zmírnit kvalitou
doprovodných služeb, časovou stabilitou
či případně platebními podmínkami.“
Obchod se zemědělstvím má jiný charak-
ter. Odběratelé jsou daní, příliš se nemění
a  vyžadují cílenou péči o  konkrétního
zákazníka.
Moderní materiály a  technologie, ino-
vační programy, ale i  důraz na  ochranu
životního prostředí, to vše by měla mít
zakomponované ve  svém know-how
každá společnost, má-li se prosadit
v dnešní tvrdé konkurenci.
„S  příchodem nových prvků periodicky
inovujeme výrobní park, ať jsou to pily
nebo číslicově řízená obráběcí centra
s moderními postupy na základě schop-
ností současné výpočetní techniky. Ob-
nova přichází v návaznosti na požadavky
dodávaných produktů, přesnosti jejich
provedení v rámci nových fasádních sys-
témů, návazně pak i v otázce zohledňo-
vání životního prostředí při výrobě. Již do-
davatelé základních vstupních materiálů
musejí vycházet ze stále se zpřísňujících
norem.“
Rostoucí požadavky ze strany EU předsta-
vují rychlý proces. Jejich obsah je proto
nutné pružně přizpůsobovat chodu frmy
z hlediska budoucího vývoje a udržení si
dobrého jména na trhu.
„V nastavené úrovni chceme i nadále po-
kračovat. Ať už se jedná o zemědělství či
stavební sektor, jde nám především o to,
umět z  příslušného oboru vypíchnout
přesně to, co konkrétní klient požaduje. To
znamená vyjít mu plně vstříc, včetně mě-
nící se vstupní/výstupní cenové politiky,
včetně potřeb udržet krok s technickým
rozvojem. Pokud toto skloubíme dohro-
mady, neměla by naše frma mít problémy
s působením na trhu.“
Adam Hodman
VyprosĨovaci
a odtahova sluzba
24 hod.
www.vapenik.cz
vapenik¶vapenik.cz
mobil: 604 294 120
fax: 466 689 342
Mezinarodni
cisternova pĢeprava
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 118 VI/2011
SAFINA, a.s.
Místo, kde se vyrábějí poklady
V  obecném povědomí je SAFINA skoro
pohádkovým místem, z  jehož bran
proudí do  světa zlato, stříbro, platina
a  jiné drahé kovy. Realita je poněkud
střízlivější. SAFINA, a.s., je dnes moderní
firmou s  širokým portfoliem výrobků
obsahujících drahé kovy.
Historie společnosti se začala psát už před
150 lety, kdy vznikla vídeňská frma G. H.
Scheidsche Af nerie, která ve 20. letech
minulého století založila vlastní provo-
zovnu a  zpracovatelnu drahých kovů
v Praze. Původním výrobním zaměřením
bylo zpracování drahých kovů, recyklace
a výroba polotovarů pro šperkařský prů-
mysl. Od  konce první světové války se
společnost stále více orientuje na oblast
průmyslového využití drahých kovů. V 50.
letech se SAFINA přestěhovala do Vestce.
Od  roku 1992 je akciovou společností.
Kromě výrobního závodu ve Vestci pro-
vozuje SAFINA, a.s., po celé České repub-
lice ještě 7 prodejen, v nichž se zaměřuje
jednak na  výkup zlomkových drahých
kovů, především zlata, a  dále na  prodej
klenotnických polotovarů, dentálních
materiálů a ve 2 prodejnách i na prodej
šperků. Ve  společnosti pracuje celkem
185 zaměstnanců.
SAFINA, a.s., je, podle slov obchodního
ředitele Ing. Viktora Fialy, tradiční doda-
vatel pro český trh a země střední Evropy
směrem na  východ: Slovensko, Polsko,
Maďarsko, Ukrajina. Obchoduje i  v  ze-
mích západní Evropy od  Francie přes
Německo, Rakousko po Itálii. Stěžejními
zákazníky jsou průmyslové podniky využí-
vající ve své výrobě materiály s obsahem
drahých kovů. Vlastní dceřinou společ-
nost má SAFINA, a.s., v  Polsku, Rumun-
sku a na Slovensku. V Číně sídlí společný
podnik GUODA-SAFINA, A.S. High Tech
Environmental Refnery.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 119 VI/2011
Pro krásu i užitek
„Struktura výrobků SAFINA je dána his-
toricky, protože v době mezi 2. světovou
válkou a  rokem 1989 bylo ve  východní
Evropě zpracování a  využití drahých
kovů poměrně silně kontrolováno, takže
existovalo jen velmi málo frem, které ho
prováděly, a tím pádem z toho rezultovalo
poměrně široké portfolio výrobků, které
zůstalo do  dneška,“ vysvětluje Ing.  Fiala
a pokračuje: „Činnost společnosti se dělí
na tři základní oblasti. V první se zaměřu-
jeme na  prodeje klenotnických poloto-
varů, dentálních materiálů, investičního
zlata a šperků. Druhá oblast, které říkáme
pracovně průmysl, zahrnuje širokou škálu
produktů určených pro další průmyslové
využití a obsahujících drahé kovy. Záběr
je opravdu velmi široký, od standardních
produktů, jako jsou plechy, dráty, pájky,
přes galvanické soli, speciální naprašovací
targety až po platinové výrobky, jako la-
boratorní nářadí nebo termočlánky. Třetí
je oblast výkupu odpadů s obsahem dra-
hých kovů, jejich recyklace a  následná
rafnace drahých kovů.“
Zájem o investiční
kovy stoupá
SAFINA, a.s., má ve svém portfoliu
velmi specifické produkty – investiční
zlato a stříbro, v menší míře obchoduje
i s platinou a palladiem. Jaká je po nich
v současnosti poptávka?
„Zájem o nákup investičních kovů u nás
stoupá. Investiční slitky prodáváme
i na Slovensku a v poslední době máme
zvýšený zájem z některých dalších zemí,
především z Polska, a objem dosažených
prodejů je poměrně zajímavý. Proti roku
2009 se objevil v první polovině roku 2010
nový trend a obrací se na nás stále větší
počet drobnějších investorů, kteří mají
zájem o koupi menších investičních slitků
o hmotnosti v desítkách gramů,“ nastiňuje
současný vývoj v  této oblasti Ing.  Fiala
a vypočítává nadstandardní služby, které
zákazníkům SAFINA, a.s., poskytuje: „Mimo
standardního prodeje poskytujeme zá-
kazníkům na našich webových stránkách
denně aktualizované prodejní i výkupní
ceny slitků. Nabízíme jim také možnost
uložit je u nás v trezoru. Jako jeden z mála,
pokud ne jediný subjekt, máme v prodejní
smlouvě zakotven závazek, že zpětně
investiční slitek od zákazníka vykoupíme,
projeví-li o to zájem. Samozřejmě za pod-
mínky, že slitek má nepoškozené balení,
číselné kód a zákazník k němu má původní
certifkát.“
Zpětná vazba
Společnost SAFINA, a.s., není jen vý-
robcem nových výrobků, ale zabývá se
i  recyklací dosloužilých. Využívá k  tomu
moderní technologie, které umí mnohem
víc než z nich jen selektovat drahé kovy:
„Vykupujeme poměrně široké spektrum
odpadů obsahujících drahý kov. Takovými,
všem lidem známými vykupovanými vý-
robky jsou např. použité automobilové
katalyzátory, které obsahují drahé kovy
ze skupiny platiny, tzn. platinu, palladium,
rhodium. Dalšími jsou například průmy-
slové katalyzátory, které mohou obsa-
hovat platinu či stříbro. Přímo na našich
prodejnách vykupujeme zlomkové zlato,“
přibližuje třetí oblast činnosti Ing.  Fiala
a vysvětluje způsob zpracování: „Zpraco-
vatelských technologií je několik, zmínil
bych proto jednu speciální technologii,
kterou zde máme nainstalovanou, a tou
je plazmová tavírna. Jedná se o speciální
zařízení, kterých v Evropě i na světě fun-
guje nemnoho. Jejich zvláštností je, že se
v nich materiál taví za extrémně vysokých
teplot. Navíc je zajímavá v tom, že energii
získanou spálením využíváme na vytápění
našeho areálu a na výrobu elektrické ener-
gie v mikroturbínách, kterou dodáváme
zase zpátky do sítě. Takže stupeň využití
materiálu v plazmové tavírně přesahuje
90 %.“
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
SAFINA, a.s.
Sídlo: Vídeňská 104, Vestec, 252 42 Jesenice,
Česká republika
Založení společnosti: 1860
Počet zaměstnanců: 185
Obor podnikání: Zpracování kovů
Roční obrat společnosti: 2,5 mld. Kč
Management:
Generální ředitel: ing. Tomáš Plachý, MBA
Obchodní ředitel: ing. Viktor Fiala
Výrobní ředitel: ing. Daniel Červený
SAFINA, a.s.
Místo, kde se vyrábějí poklady
Certifikace je jen
počátek cesty
k prvotřídní kvalitě
Společnost SAFINA, a.s., je certifkovaná
podle ISO 9001 a dále ISO 14001, audity
tu probíhají několikrát ročně. Být na  vr-
cholu však znamená neustále se zlepšovat
i  v  této oblasti. „Proto naše společnost
velkou část vytvořeného zisku v posled-
ních letech investovala do  nákupu no-
vých technologií. Z těch nejzajímavějších
investic stojí za  zmínku projekt stude-
ného naprašování drahých kovů, který
jsme realizovali v  rámci čerpání dotace
z  EF. Využívá se při výrobě speciálních
targetů, které se používají při nanášení
tenké vrstvy stříbra na ploché sklo, které
se následně používá k  zasklívání oken.
Okno osazené tímto sklem získává velmi
dobré tepelně izolační vlastnosti.
V současné době také probíhá závěrečná
fáze rekonstrukce našich výrobních bu-
dov, čímž dochází ke kompletní moderni-
zaci celého areálu,“ představuje investiční
plán Ing. Viktor Fiala.
Školení je šance
Vzdělávání zaměstnanců vidí Ing.  Fiala
jako kontinuální proces, který probíhá
částečně také za využití prostředků z EF:
„V  rámci projektu s  názvem ,Školení je
šance‘ byla zpracována celá řada pod-
projektů zaměřená na jednotlivé skupiny
zaměstnanců, které vedou ke zvýšení je-
jich kvalifkace a  znalostí. Dá se říct, že
v průběhu loňského a letošního roku ab-
solvovali všichni zaměstnanci kurzy podle
své potřeby či svého zájmu, průřezově
od  jazykových kurzů přes kurzy použití
VT, pracovníci středního managementu
komunikaci a psychologii práce s podří-
zenými atd. Projekt pokračuje i v letošním
roce.“
Restrukturalizací proti
krizi
„Co se týká nedávné krize, tak samozřejmě
jsme jí byli i  my poznamenaní. Objem
produkce nebo výkonu šel v  roce 2009
dolů. Pozitivní na tomto nepříznivém vý-
voji bylo zásadní urychlení procesu re-
strukturalizace společnosti. Zaměřili jsme
se především na  optimalizaci vnitřních
procesů, organizační struktury, řídicích
procesů. Optimalizovali jsme také počet
zaměstnanců v administrativě i ve výrobě,
a tím jsme dosáhli vyššího výkonu na jed-
noho zaměstnance. Uvedená opatření
přinesla pozitivní efekt. Stručně řečeno,
ztráty způsobené všeobecným poklesem
průmyslové výroby se podařilo v  prů-
běhu roku 2010 nahradit a  růst pokra-
čuje i  v  prvním čtvrtletí 2011. Součástí
realizovaných opatření byla i  kompletní
restrukturalizace obchodního úseku se
zaměřením na zvýšení efektivity obchodní
administrativy a posílení akvizic nových
zákazníků. Uvedené přináší od  začátku
roku 2011 první výsledky,“ rekapituluje
nelehké období Ing. Fiala.
Budoucnost spočívá
v obchodní a výrobní
strategii
Homogenizace - analýza - rafnace - výkup a prodej materiálů s obsahem drahých kovů.
Výkup barevných kovů a železa, sběrna a výkup NiCd, NiMh, Pb baterií.
Ekologická likvidace elektroodpadů.
Výkup a likvidace plastů.
Odkovování materiálů.
Výzkum a vývoj technologií zaměřených na recyklaci neželezných kovů z odpadů.
PŘI J Í MÁME KE ZPRACOVÁNÍ
VITARO spol. s r.o., IČO: 645 824 51, sídlo: Poděbradská 1091, Sadská 289 12, zápis v OR Měst. soudu
Praha v oddíle C, vložka 41042. Provoz: Poděbradská 1091, Sadská 289 12, tel.:, fax: 325 594 325.
Elektro
elektronika
elektrosoučástky
výpočetní technika
mob. telefony
elektrotechnika
Plasty
PC, PC/TV, TV, PS, PP, PE
HDPE, ABS,….
lisování, výkup
Klenotnické
odpady
šperky, mince, zlomky
brusivo a stěry z výroby
Baterie
Pb, NiCd, NiMh
hodinkové
sběr a výkup
Průmyslové
odpady s obsahem
Pt, Pd, Rh
průmyslové katalyzátory
autokatalyzátory
kaly s obsahem
drahých kovů
Odkovování
materiálů
odstříbřování
odzlacování
vrácení nebo odkup
podkladového
materiálu
Odpady ze
sklářských výrob
hadry, skleničky, barvy
výroba a prodej AuCl
3
Barevné kovy
+ Fe
výkup - měď, cín, nikl,
hliník, olovo, zinek,...
analýza všech kovů
spektrometrem
Dentální materiály
korunky, můstky
palargen, argenpal
koldan
Kontakt: Ing. Jan Zaňka - ředitel, tel.:, fax: 325 594 325, mob.: 724 635 635,
e-mail: zanka@vitaro.cz, www.vitaro.cz
společná jistota a proft
~=éz e=cLzć¬ce+ ez z=e+v= v+×L=× m=+zni=LL e cee=izm
cn=i+ci ×cvĐ v =ccceĉ LLcm×cvzic zL=+=, e+ďIen=,
=L=+i¬× = nicci= ieLi+××, mi¬cz, cz¬+=L¬I m=+zni=L..)
&Lz×+nccc==c: ×=+=L×z=+cncvz ×zn=mic×z vLcz××, +ié+ĉ-
¬z e=coz. z=n=ccv=¬Im = zoié+ĉ¬Im e×L+zć¬zic cee=iL
c× v m=+zni=LL nz¬+cz¬cvcL =¬=L+zcL e××n=×
&c×zccc. =ncczozm ¤L, ¤c, =+, =c, ni n×zIic m=+zni=LL
- ¡¬vze+ić¬Ici ciiLićz× v =ncvzcz¬I ec, ¬cc, &cc, ecc ez
z=oié+ĉ¬Im z=ĉ+¬zic cc×L=L.
P
APEX-WM s. r. o.
Topol ová 330
Ohr obec
252 45 Zvol e u Pr ahy
Jednatel: Poman Hrabĕ
Tel . : +420 603 465 320
Tel . / f ax: +420 241 441 254
E-mai l : i nf o@apex-wm. cz
f asády —st avby —i zol ace
www. apex-wm. cz
121 VI/2011
Základní vize společnosti spočívá, podle
obchodního ředitele Ing.Viktora Fialy, v ob-
chodní strategii rozšíření portfolia zákaz-
níků směrem na západ i východ Evropy.
V technologickém zaměření SAFINA, a.s.,
pokračuje v  trendu z  minulých let, tzn.
dostat se skutečně mezi technologickou
špičku minimálně v  Evropě, dokázat se
prosadit mezi rostoucí konkurencí:
„Vytipovali jsme skupiny výrobků, kde
velmi intenzivně pracujeme na  vývoji
technologií a zlepšování kvality, jmenoval
bych například oblast termočlánků, v níž
jsme dnes určitě jeden ze tří nejvýznam-
nějších výrobců v Evropě, navíc s vysokou
standardní kvalitou výroby. Zmínil bych
znovu i naprašovací targety a samozřejmě
jsou to další výrobky v oblasti průmyslo-
vých aplikací drahých kovů.“
Zuzana Ottová
tel.: 326 335 225 , e-mail: info@b-bartoni.cz
www.b-bartoni.cz
Společnost B&Bartoni, spol. s r.o.
®
se zabývá výrobou
a prodejem spotřebních dílů pro svařování (MIG/MAG)
a řezání (OXY-FUEL, PLAZMA, LASER) kovů. Nabízíme
spotřební díly pro ruční i strojní systémy.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 122 VI/2011
CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.
Carborundum je synonymem pro broušení
Počátky společnosti CARBORUNDUM
ELECTRITE a.s. sahají do  roku 1893, kdy
byla v  Benátkách nad Jizerou založena
CARBORUNDUM-WERKE. Podnik tam sídlí
dodnes a  výroba brusných a  řezacích
produktů, založená na  bázi keramiky,
zůstala v  zásadě  i  po120 letech stejná.
Jak uvedl ředitel společnosti Pavel Richter,
zdánlivě jde o jednoduchý pracovní postup
mísení brusiva a pojiva. Směs se pak pod
tlakem zformuje do  potřebné tloušťky
a tvaru. Následně se vysuší a vypálí. Vypá-
lené výrobky se obrobí a zkontrolují. Jako
pojivo se aplikuje jíl, umělá pryskyřice nebo
guma. Základní brusiva jsou dvě: tavený
oxid hlinitý, nazývaný korund nebo také
electrite, a karbid křemíku – známý rovněž
pod komerčním názvem carborundum.
Oba názvy tvoří název frmy. Tedy CAR-
BORUNDUM ELECTRITE a.s.
Areál závodu měl původně rozlohu 14
hektarů. Dnes CARBORUNDUM ELECTRITE
a.s. hospodaří na ploše zhruba tři hektary.
Na třech tisících metrech čtverečních stojí
výrobní hala a  na  čtyřech tisících sklad
materiálu a hotových výrobků. Součástí
komplexu je i  administrativní budova.
Na zbývající ploše, po odstranění ekolo-
gické zátěže, vznikla v roce 2008 fotovol-
taická elektrárna o výkonu 660 kW, která
pokrývá asi 15 procent spotřeby elektrické
energie závodu.
Výrobní program frmy tvoří zejména řezací
kotouče, kotouče fexo a lamelové kotouče.
Dále kotouče s keramickou vazbou, brou-
sicí tělíska na stopce nebo gumou pojené
výrobky. Mezi další produkty patří seg-
menty, kameny a pilníky, ostatní výrobky
s pryskyřičným pojivem či brousicí plátna
a papíry.
„Keramické výrobky jsou většinou brou-
sicí nástroje. Pryskyřicí pojené produkty
slouží také k broušení, ale hlavně k řezání.
Výrobky z  gumy jsou určeny pro jemné
broušení nebo mají funkci jako podávací
kotouče pro speciální broušení,“ vysvětlil
Richter. Jak dodal, gumové nebo prysky-
řičné segmenty se upevňují do hlav vel-
kých brusek. Kameny a pilníky jsou pře-
vážně keramické. Brousicí tělíska na stopce
jsou z 90 procent keramické.
„Výrobní sortiment je velmi rozsáhlý.
Od montovaných kotoučů na třímilimetro-
vých stopkách pro modeláře až po kotouče
o průměru 1,6 metru, které se používají
k broušení klikových hřídelí lodních mo-
torů,“ poznamenal Richter.
Výroba je jak kusová, tak sériová v řádu
tisíc kusů nebo hromadná v milionových
objemech.
Podle Richtera to, co se v průběhu let mění,
je struktura průmyslového procesu a zajiš-
tění opakovatelnosti jeho výsledků. Vývo-
jem prošly receptury pro složení výchozích
směsí. Zdokonalily se také lisy, míchačky
a obráběcí stroje. V důsledku toho se také
zvýšila účinnost produktů. Nové techno-
logie dovolují používat vyšší rychlosti při
broušení a životnost brusného materiálu
se při tom prodlužuje.
V  90. letech byl podnik privatizován
a v roce 2006 získal strategického partnera,
který mohl nabídnout nové technologie
i rozšíření prodeje produktů. Tímto part-
nerem se stala skupina TYROLIT, která je
jedničkou na  evropském trhu brusných
nástrojů. Její velkou výhodou je skutečnost,
že jde o frmu, kterou od 19. století vlastní
rodina Swarovski. Tento fakt je zárukou
stability, kontinuity a tradice. Kromě jiného
se to projevuje v oblasti výzkumu a vývoje.
Skupina TYROLIT má přes sto výzkumníků,
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
Carborundum Electrite a. s.
Sídlo: Česká republika, Benátky nad Jizerou
Založení společnosti: 4. 5. 1992
Počet zaměstnanců: 265
Obor podnikání: výroba brusiv
Roční obrat společnosti: přes 450 milionů Kč
Management:
Generální ředitel: Ing. Pavel Richter
Výrobní ředitel: Ing. Josef Frumar
ZAKAZKOVE OBRABĎNÍ
VÝROBA FOREM
kteří stále hledají nové pracovní postupy
i materiály.
Spojení s CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.
této skupině přineslo zvýšení tržní hodnoty
v oblasti východní Evropy a rozšíření jejích
výrobních aktivit. Součástí této integrace
bylo vytvoření TYROLIT CEE – výhradní
prodejní organizace pro značku CARBO-
RUNDUM a zastoupení skupiny TYROLIT
ve střední a východní Evropě. Vznikla vy-
členěním obchodního úseku z  CARBO-
RUNDUM ELECTRITE a.s. a zastupuje více
jak dvacet závodů skupiny TYROLIT. Jejím
úkolem je porozumět co nejlépe potře-
bám zákazníků. Cílem CARBORUNDUM
je naproti tomu vyrábět levně a  přitom
kvalitně. Díky této specializaci se továrna
v Benátkách nad Jizerou může soustředit
na výrobu a přitom prodávat své výrobky
v ostatních zemích světa.
„Společnost své produkty vyváží do celého
světa. Hlavně ovšem do Evropy a přede-
vším do její východní části, tedy do Polska,
Maďarska, Slovenska, Bulharska, Rumunska
a států bývalé Jugoslávie,“ řekl Richter.
Ten přiznal, že před vstupem strategického
partnera výroba neustále klesala. V roce
1989 CARBORUNDUM bylo největším
výrobcem brousicích a řezacích nástrojů
ve Východním bloku (RVHP). V  podniku
pracovalo 1 200 zaměstnanců. Dnes má
necelých 300 pracovníků. Počet kolísá po-
dle výrobní náplně jednotlivých provozů.
Začlenění do skupiny TYROLIT umožnilo
investice do výroby a oživení výrobního
programu. Například produkci pro ruční
nářadí, jako jsou fexokotouče do stejno-
jmenných brusek nebo lamelové kotouče.
I přes celoevropské zpomalení ekonomiky,
investice, s cílem zvýšit efektivitu a produk-
tivitu, pokračovaly i v roce 2009. Směřovaly
hlavně do generální opravy výrobního za-
řízení a jeho elektronizace. „V této době ale
v důsledku krize výroba výrazně poklesla
a hospodářský výsledek byl záporný. V loň-
ském roce se pak podařilo, díky přesunu
výroby z  Rakouska do  Benátek, hospo-
daření společnosti konsolidovat. Pomocí
úspor a  programů na  zvýšení efektivity
jsme pak dosáhli 82procentního výrobního
objemu z roku 2008 a frma se tak dostala
do zisku,“ pochlubil se Richter.
Skupina TYROLIT má dvě divize. Jedna je
zaměřena na  obrábění kovů a  druhá se
specializuje na potřeby stavebnictví. První
divize úzce spolupracuje s výrobci brusek,
protože brusný výrobek je její součástí
a i na něm závisí výkon tohoto stroje. Dále,
pokud je zákazník schopen zaručit stabilitu
výrobního procesu, divize může nabídnout
dokonce zvláštní službu CPU nebo CPP, kdy
klient neplatí za brusný výrobek, ale podle
počtu svých produktů, které obrousil. V di-
vizi pracuje řada aplikačních inženýrů, kteří
se specializují na technologické procesy.
Například v  automobilovém průmyslu,
slévárenství a železárenství nebo ve výrobě
ložisek a podobně. K dispozici jsou týmy
odborníků, které na základě znalosti brou-
sicích postupů z celé Evropy jsou schopni
řešit konkrétní problémy zákazníka.
Divize pro stavebnictví má tu výhodu, že
kromě výroby brousicích a  řezacích vý-
robků disponuje i produkcí odpovídajících
strojů. Firma je tedy schopna nabídnout
komplexní služby včetně takových řešení,
jako je řezání nebo broušení pod vodou při
rekonstrukci přehrad.
Ing. Ivan Jemelka
ZZZDVWDQ]WHFKQLNGH
5VCORKPIUHQT[QWTUWEEGUU
výroba, opravy, výkup palet, sušení palet,
výroba atypických paIet - rozmČry dIe
pĜání zákazníka, transportní bedny,
pĜepravní baIení pro strojírenské zaĜízení
Kontakt:
Tel./fax: 326 357 164
Mobil: 606 839 968, 723 477 099
E-mail: j.krubert@post.cz
KRUBERT s. r. o.
J
s
m
e

d
r
z
i
t
e
I
i
c
e
r
t
i
h
k
a
t
u

¡
P
P
C
- servomotory
- převodovky
- elektromotory
- llnearni vedeni
- kompletni pohony
- roboty a robotlzace
- frekvenǏni mǔnlǏe, PLC automaty, HM| dlsple[e
- kompletni automatlzace vyrobnich stro[Ǿ a llnek
PP POHONY s. r. o.
vellchovska l23
55l 0l 1aromǔDz
tel.: 608 455 586
www.pp-pohony.eu
e-mall: pohonyQpp-pohony.eu
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 124 VI/2011
AHOLD Czech Republic, a. s.
Pohodlný nákup pro každého
AHOLD Czech Republic, a. s., je českou
dceřinou společností nadnárodní spo-
lečnosti Ahold se sídlem v  Amsterdamu.
Byla založena v  roce 1990, původně pod
názvem Euronova, a. s., a  svůj první
supermarket s  názvem Mana otevřela
v  roce 1991 v  Jihlavě. Nyní existuje síť
více než 280 prodejen s  13  789 zaměst-
nanci. O  současné situaci i  plánech
do  budoucna jsme hovořili s  viceprezi-
dentem Operations Michalem Pavelkou.
Česká firma má za sebou zázemí za-
hraniční společnosti s dlouhou tradicí.
Je toto zázemí stále ještě důležité pro
její chod?
V Aholdu se snažíme kombinovat znalosti
a  zkušenosti naší mateřské společnosti
a stále být dostatečně nezávislí a rozho-
dovat se se zaměřením na český trh. Je to
pro nás ideální kombinace.
Na český trh jste vstoupili jako jedni
z prvních maloobchodníků, jaká zde
byla tehdy situace?
Na vstup do České republiky jsme se při-
pravovali poměrně s předstihem. Již v po-
lovině 80. let došlo k prvním kontaktům
mezi Českou republikou a  společností
Ahold, která spolupracovala s Českou vě-
decko-technickou společností. Retailový
trh byl samozřejmě v devadesátých letech
v tehdejším Československu v plenkách,
takže začátky nebyly nikterak jednoduché.
Přesto jsme se dokázali dobře zorientovat
a  již 6. června roku 1991 jsme otevřeli
první supermarket Mana v Jihlavě, který
nabídl zákazníkům jako první ve střední
Evropě zboží a služby na západoevropské
úrovni.
Obchodních řetězců podobného typu
je u nás více, čím získáváte zákazníky?
Od konkurence se odlišujeme především
důrazem na tři základní pilíře, kterými jsou
čerstvé, kvalitní potraviny, nízké ceny,
které mají pod kontrolou naši agenti,
a snadný způsob nakupování pro zákaz-
níky, kteří nás najdou doslova na každém
kroku. Kombinací těchto tří pilířů chceme,
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
AHOLD Czech Republic, a.s.
Sídlo: Slavíčkova 1a, Brno, Česká republika
Založení společnosti: 1991,
Počet zaměstnanců: 13 798
Obor podnikání: Retail
Roční obrat společnosti: 253 mil. Kč
Management:
Generální ředitel: Jan van Dam
VP Operation: Michal Pavelka
CFO: Derk-Jan Terhorst
VP Marketing, Format and Merchandising: Ed van
de Weerd
VP HR: Jan Ambrož
VP Supply Chain: Milan Strieženec
Director Real Estate: Mikolaj Komorowski
Quality Director: Pavel Mikoška
PR Director: Judita Urbánková
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 125 VI/2011
aby zákazník dostal v každém našem ob-
chodě standardně vysokou úroveň služeb
a Albert znamenal zaručenou kvalitu bez
ohledu na to, ve kterém městě a prodejně
se nachází.
Spolupracujete i s obchody firmy Ahold
v zahraničí?
Spolupracujeme hodně s  našimi kolegy
v Nizozemsku, hlavně pokud jde o oblast
IT, fnancí, outsourcingu atd. Sdílíme však
také zkušenosti například z oblasti mar-
ketingových kampaní, a to vše s jedním
cílem – stát se lepším obchodem pro naše
zákazníky.
Orientují se zákazníci stále především
podle ceny? A jaký sortiment nabízíte
těm náročnějším?
Cena je pro české zákazníky stále velmi
důležitá, proto ji udržujeme velmi nízko.
Ale nízká cena sama o sobě nestačí. Vy-
soká kvalita, silná privátní značka, akční
nabídky a  široký výběr zboží jsou pro
zákazníky stále důležitější. Pokud se týče
sortimentu, nabízíme v našich hypermar-
ketech klasické, ale i naše Excellent a Bio
privátní značky, speciální čerstvé zboží
atd. Takže zákazník má opravdu pestrý
výběr.
Důležitá je zdravá výživa, máte v sor-
timentu speciální skladbu potravin?
Produkty řady Albert Bio naprosto spl-
ňují požadavky všech, kteří si ve  svém
jídelníčku oblíbili potraviny z  výhradně
přírodních zdrojů. Od všech dodavatelů
požadujeme certifkáty od  jedné ze tří
organizací spadajících pod Ministerstvo
zemědělství. Biododavatelé jsou peč-
livě vybíráni v  důkladném výběrovém
řízení. V současnosti spolupracuje Albert
s  15 dodavateli biopotravin. Pod vlastní
značkou Albert Bio naleznete kolem 110
druhů zboží – ovoce, zeleninu, uzeniny,
luštěniny, pečivo, nápoje, cukrovinky, čaje
i méně známé produkty, z nichž můžeme
jmenovat například kuskus, jáhly, mango,
barevné fazole adzuki, zelenou čočku,
kukuřičnou polentu a další. Vývoj privátní
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 126 VI/2011
AHOLD Czech Republic, a. s.
Pohodlný nákup pro každého
řady Albert Bio stále pokračuje. Tento rok
je plánováno rozšíření nabídky o dalších
10 výrobků.
Jak široká je nabídka zboží pro lidi
s nejrůznějším výživovým omezením?
V  našich supermarketech a  hypermar-
ketech máme speciální Dia moduly, což
jsou samostatné regály, kde se nachází
výhradně produkty pro diabetiky. Co se
týče potravinových alergií, zatím nemáme
žádnou specializovanou sekci, nicméně
na  každém výrobku je možné si přečíst
složení a  dozvědět se o  jeho vhodnosti
pro alergiky.
Velkým problémem v obchodech
obecně jsou kapesní krádeže. Jak se
s tímto jevem vypořádáváte a čeho by
měli dbát zákazníci?
V supermarketech a hypermarketech Al-
bert se problematice kapesních krádeží
maximálně a komplexně věnujeme. Jedná
se o soubor administrativních a technicko-
-preventivních opatření, která vedou k mi-
nimalizaci rizika a  zvyšují bezpečnost
v obchodním domě.
Velmi aktivně spolupracujeme s útvary Po-
licie ČR či Městské policie, a to jak fyzicky,
tak i  za  pomoci jejich technických mož-
ností a opatření. V období velikonočních
svátků jsme zahájili preventivní projekt
Telemarketingová společnost FORMICA
Group, s.r.o. (dále Formica Group)
zajišťuje pro společnost Ahold Czech
Republic, a.s. jak Zákaznickou infolinku,
tak Výrobu a prodej dárkových pouká-
zek. Hlavním úkolem infolinky je být
styčným bodem mezi zákazníky,
prodejnami a centrálou. Každý den
tým vyškolených operátorů přijímá a
vyřizuje dotazy, stížnosti a náměty
zákazníků z celé republiky. Zákazníci
se mohou obracet na infolinku
telefonicky, e-mailem nebo vyplněním
formuláře na www.albert.cz. Péče
o zákazníka je naší prioritou, proto se
infolinka snaží pomoci zákazníkům
vyřešit vše k  jejich spokojenosti
a šetřit jim čas.
Společnost Formica Group se zabývá
také aktivním prodejem poukázek
v  nominálních hodnotách 100, 500
a 1000 Kč. Poukázky mají široké využití
a díky husté síti prodejen Albert
v České republice mají velkou možnost
uplatnění. Je možné za ně pořídit
veškerý nabízený sortiment včetně
pohonných hmot.
Formica Group zprostředkovává servis
prostřednictvím moderních technolo-
gií. Díky dlouhodobě získávaným
zkušenostem zajišťuje maximální
kvalitu a efektivitu služeb a již několik
let je podpůrným článkem pro
významného klienta, společnost Ahold
Czech republic, a.s.
SNAS
I N Š P E KC I A
I 0 1 5
Ponúkame služby súvisiace s  uvádzaním výrobkov na trh (bezpečnosť, kvalita,
označovanie a  ďalšie legislatívne požiadavky, ktoré musia spĺňať všetky výrobky
dovážate z tretích krajín ako sú hlavne hračky resp. ďalšie výrobky určené pre deti
do troch rokov, ktoré musia spĺňať veľmi prísne hygienické kritériá).
S hrdosťou môžeme konštatovať, že spoločnosť AHOLD Czech Republic, a.s. kladie
vysoký dôraz na tieto nami poskytované služby, čoho dôkazom je, že zo strany
kontrolných orgánov nebola uložená žiadna sankcia za nedodržanie zákonom
stanovených podmienok pri uvádzaní týchto výrobkov na trh počas celého
obdobia našej spolupráce.
www.skorsl.sk
SKOR SL, s.r.o.
Akreditovaná inspekčná spoločnosť
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 127 VI/2011
Policie ČR „Obezřetnost se vyplatí“. V rámci
celé republiky jsou na všech našich pro-
dejnách umístěny preventivní informační
plakáty Policie ČR, týkající se problematiky
kapesních krádeží, dále běží každých 20
minut v našem interním rozhlase audio-
spot. Cílem je upozornit nakupující na sku-
tečnost kapesních krádeží, obezřetnost se
opravdu vyplatí. Zákazníci by se měli držet
několika základních pravidel – zamykat
vozidlo, nenechávat na sedačkách a vidi-
telně ve voze mobilní telefony, navigace,
peněženky, bundy, ale i nakoupené zboží
a dárky. Chránit si své doklady, peněženky
a  kabelky v  tlačenici, peněženky nosit
vždy ve vnitřní kapse apod.
Podílíte se nějak i na zkrášlování pro-
středí kolem prodejen, máte program
pro zkvalitňování životního prostředí
obecně?
Společnost Ahold se maximálně věnuje
nemovitostem, ve kterých sídlí prodejny
Albert, stejně jako přilehlému okolí každé
prodejny, a to nejen na základě platných
smluv s odpovídajícím městem a krajem.
Jsme vždy v kontaktu s příslušnými orgány
města ohledně údržby, čistoty a pořádku
v  okolí našich prodejen. Vždy jsme ote-
vřeni i  další diskuzi, jejímž předmětem
je zkvalitnění a  kultivace prostředí na-
šich prodejen. Samozřejmě chceme, aby
se všem našim zákazníkům u  nás líbilo
a hezké prostředí vnímáme jako součást
naší fremní kultury.
Zapojujete se do mnoha charitativních
akcí. Můžete popsat ty stálé? Jaké další
v nejbližší době chystáte?
Sociálně zodpovědné aktivity značky
Albert zastřešuje od  září 2009 Nadační
fond Albert. Formou grantových řízení
podporuje projekty zaměřené na  vzdě-
lávání, integraci, výchovu a  osobní roz-
voj sociálně znevýhodněných jedinců
a  institucí z  této oblasti. Další platfor-
mou je podpora náhradního rodičovství
a zdravého stravování dětí. Fond fnančně
přispívá nejen na malé regionální aktivity,
ale podporuje i velké celostátní projekty,
které korespondují s jeho strategií. Mezi
nejznámější patří dnes již tradiční pro-
jekt „S  Bertíkem za  dětským úsměvem“,
který rozdělil za jedenáct let své existence
mezi stovky dětských domovů po  celé
České republice bezmála 74 milionů ko-
run. Svými nákupy a  sbíráním Bertíků
za nákup přispěli na dobrou věc zákazníci
všech prodejen Albert. Letos pomohli f-
nancovat kromě 63 regionálních projektů
i dva celorepublikové. Jedním z nich byla
zimní olympiáda pro děti z dětských do-
movů v Bystřici pod Hostýnem, druhým
sportovním projektem pro děti z  dět-
ských domovů i úplných rodin je Albert
Triatlon Tour. Jeho iniciátor, profesionální
triatlonista Tomáš Slavata, si předsevzal
prostřednictvím svého životního příběhu
nejenom přivést děti ke sportu, ale také
v nich probudit soutěživost, zdravé sebe-
vědomí, motivovat je k  výkonům a  po-
bavit. Závody budou probíhat od května
do září ve všech krajích republiky. Zdravé
stravování a  životní styl dětí je již sedm
let náplní vzdělávacího programu Zdravá
Pětka. Grantový program Pro zdraví vy-
chází z jeho zásad a podporuje zajímavé
projekty z této oblasti. Letos v září se opět
rozběhnou výukové programy pro děti zá-
kladních škol a v prodejnách Albert ve vy-
braných krajích. Více informací na www.
nadacnifondalbert.cz.
Dana D. Daňková
JaromČĜicka mlekarna, a.s., je jednim z nejvČtsich producentĤ
tvarohĤ v Ceske republice a jiz od roku 1993 vyrobcem ceske
speciality - pomazankovych masel. Dalsimi dvČma piliĜi vyrob-
niho programu jsou polotvrde syry Eidam a v posledni dobČ dy-
namicky se rozvijejici kategorie smetanovych syrĤ pod znackou
Fenix.
JaromČĜicka mlekarna, a.s., dosahla vyznamneho uspČchu
v soutČzi organizovane Ninisterstvem zemČdČlstvi a pro vy-
robky ,Smetanovy syr Fenix¨ a ,Archivni syr¨ ziskala ocenČni
Regionalni potravina.
KromČ toho nase vyrobky - pomazankova masla, smetanove
syry a tvarohy - nesou peceĢ ,Klasa A¨.
www.mlekarna.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 128 VI/2011
STOCK Plzeň-Božkov  s.r.o. 
Nejnáročnější na  výrobu je Fernet Stock
Společnost Stock Plzeň Božkov ani není
nutné blíže představovat. Položili jsme
ale několik otázek Ing.  Antonínu Nasle-
rovi, provoznímu řediteli této firmy.
Můžete prozradit roční obrat – zisk
společnosti a jeho vývoj v posledních
letech?
Stock Plzeň je součástí mezinárodní
skupiny Stock Spirits Group (SSG) a jako
dceřiná společnost fnanční výsledky sa-
mostatně nezveřejňuje. Celkově tržby SSG
dosáhly loni 7,46 mld. Kč (13,3% nárůst
oproti roku 2009), zisk narostl o  16,6 %
na 1,65 mld. Kč.
Jaký je poměr produkce pro tuzem-
ský trh a zahraničí? Do jakých států
lihoviny vyvážíte a jaké konkrétní
druhy jdou v daných státech na od-
byt?
Za loňský rok činil podíl exportu zhruba
14 %. Největším odběratelem je tradičně
Slovensko, kam vyvážíme především Fer-
net, podobně jako do Švýcarska, Dánska
a  Německa. V  loňském roce jsme zahá-
jili výrobu jedinečné 20leté single malt
whisky s názvem Mammer Head, kterou
dovážíme výhradně do Anglie a Francie.
Některé výrobky vyvíjíme speciálně pro
konkrétní zahraniční trhy, jako např. Pelin
27, který má úspěch v řadě balkánských
zemí a  Litvě. Pro Rakousko stáčíme tra-
diční brandy Stock V.S.O.P., z dalších zemí
bych rád zmínil Makedonii, Maltu nebo
Albánii.
V  posledních dvou letech se také zá-
sadně změnil charakter naší výroby, kdy
plzeňský Stock přerostl v  mezinárodní
výrobní jednotku. Z  rozhodnutí vedení
skupiny využíváme volnou výrobní ka-
pacitu pro výrobu a stáčení i pro dceřiné
společnosti v  Polsku a  Itálii. Nejedná se
o zanedbatelná množství, vždyť za loňský
rok bylo vyvezeno do  těchto zemí více
jak 4,5 mil. litrů lihovin. Většina tamních
konzumentů si ani neuvědomí, že leckdy
tradiční tuzemské nápoje pochází z Plzně.
V září roku 2009 byl jmenován nový
generální ředitel Petr Pavlík. Proč
k této změně došlo a co to zname-
nalo pro firmu? Jaké pan Pavlík
zavedl novinky?
Za  dobu téměř 30 let, kdy jsem spojen
s historií Stocku, jsem zažil řadu podniko-
vých a generálních ředitelů. Je to naprosto
normální jev a těžko najdete vrcholného
manažera, který by tuto pozici zastával
pouze u jedné frmy. To byl i případ před-
chozího generálního ředitele, který tuto
funkci zastával v relativně mladém věku
dlouhou dobu a  hledal další životní vý-
zvy. Petr Pavlík je příkladem mladého,
dynamického manažera se skvělou za-
hraniční praxí a já si ho pro to, co již do-
kázal, nesmírně cením. Jeho mezinárodní
zkušenosti jsou o to cennější, že i my jsme
součástí mezinárodní skupiny a pan Pavlík
se díky tomu rychle orientoval v prostředí,
které bylo pro řadu z nás zcela nové. Za-
vedl ve  frmě velmi otevřené, komuni-
kativní prostředí a  postupně realizoval
několik personálněorganizačních změn
převážně v oblasti prodeje a marketingu.
Výrazně se také soustředil na všechny ná-
kladové položky napříč celou společností.
Prozradíte, co stojí za vaší úspěš-
ností, že jste poměrně neotřesitelnou
stálicí na tuzemském trhu? Jakou roli
hraje v této otázce propagace?
Bude to znít jako otřepaná fráze, ale
není to nic jiného než mimořádné úsilí
všech lidí ve frmě, a to na všech stupních
od  vrcholných manažerských pozic až
po dělnické profese. Důležitou stránkou
je i spolupráce všech útvarů a oddělení,
protože na  celkovém úspěchu se podílí
všichni a  bez vzájemné spolupráce, dů-
věry a ocenění práce druhého to prostě
nejde.
Spíše než o propagaci se bavíme o mar-
ketingu jako celku, bez něhož je dlou-
hodobý růst společnosti nemyslitelný.
Marketing je nositelem nových nápadů,
idejí a dalšího směru vývoje frmy. A to je
velká zodpovědnost. Na druhé straně je
k tomu zapotřebí úzká spolupráce s oddě-
lením prodeje a samozřejmě i s provozním
útvarem, který realizuje záměry v oblasti
vývoje nových výrobků.
Dalším důležitým faktorem je důraz, který
je kladen na špičkovou kvalitu výrobků.
I vynikající výrobek potřebuje v současné
době promyšlený marketing a naopak, ani
sebevětší výdaje do marketingu nemohou
dlouhodobě zajistit prodeje špatného
výrobku.
Co stojí za řadou ocenění, kterými se
můžete pyšnit?
Ocenění, která naše frma získává ať už
v oblasti marketingu, nebo formou oce-
nění jednotlivých výrobků, je už pouze dů-
sledek činnosti popsané výše a je jakousi
třešničkou na  dortu. Pro mne osobně
jsou rozhodujícím měřítkem úspěšnosti
milióny prodaných litrů.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 129 VI/2011
Jakými technologickými vymože-
nostmi disponujete? Kolik ročně
do technologií investujete?
Stock Plzeň patří dlouhodobě k nejmoder-
nějším frmám svého druhu nejen v  ČR,
ale snese i srovnání na evropské úrovni.
Na druhé straně je vybavení většiny liké-
rek z hlediska použité výrobní technologie
obdobné. Rozdíly jsou hlavně ve stáří zaří-
zení a stupni automatizace. Kromě závodu
v  Božkově máme ještě provoz v  Prádle
u Nepomuku, který splňuje všeobecnou
představu o lihovarnickém provozu. Tam
se nachází destilační zařízení, celý provoz
je provoněn bylinami a  v  Božkově zase
můžete vidět moderní průmysl. Největší
změny prodělala naše společnost v letech
1999–2005, kdy došlo k zásadní přestavbě
a  modernizaci a  investovalo se zhruba
¾ mld. korun. Z mého pohledu byla zá-
sadní změnou centralizace jednotlivých
provozů, optimalizace technologických
toků a výrazné zlepšení pracovního pro-
středí pro zaměstnance. Pokud mohu
zmínit nějakou technologickou výjimeč-
nost, tak ta se týká logistiky. Jedná se o au-
tomatickou nakládku hotových výrobků.
Během 2  minut je naloženo na  kamion
30 palet bez zásahu lidské ruky. V  sou-
časné době se soustředíme na postupnou
obnovu a modernizaci výrobní a stáčecí
technologie, neboť objekty samozřejmě
stárnou a  vyžadují neustálou obnovu.
Velké prostředky věnujeme úpravě stá-
čecích linek pro zavedení nových druhů
láhví, zvýšení produktivity a  efektivity
stáčení.
Jaký je provoz ve výrobě závodu
a proč?
Pokud mluvíme čistě o  provozu, je zde
zaměstnáno celkem 87 lidí, a to ve výrobě,
technice, logistice a  plánování, nákupu
a  kvalitě. Toto množství se samozřejmě
v případě třísměnného provozu výrazně
zvýší o brigádníky.
Specifkem našeho provozu jsou extrémně
vysoké nároky na fexibilitu, kdy musíme
pružně reagovat na rychle se měnící poža-
davky ať již domácích, nebo zahraničních
partnerů. To se odráží právě ve  směn-
nosti, která může být jednosměnná až
třísměnná v  návaznosti na  požadavky.
V  minulosti, kdy jsme zásobovali pouze
domácí trh, jsme třísměnný provoz za-
váděli výjimečně před koncem roku, kdy
jsou požadavky tradičně nejvyšší. V letoš-
ním roce díky velkým dodávkám našim
polským kolegům byl provoz třísměnný
překvapivě  v  lednu i  únoru. V  současné
době pracujeme většinou ve 2 směnách.
Jaký produkt je z hlediska techno-
logie nejnáročnější vyrobit? Odráží
se to na ceně výrobku nebo jeho
kvalitě?
Jde
jednoznačně o  náš nej-
známější výrobek Fernet Stock, jehož
výroba začíná právě v  provoze Prádlo
a končí v Božkově. Celková doba výroby
je 8 měsíců a skládá se z celé řady tech-
nologických kroků. To samozřejmě klade
vysoké nároky na  plánování a  kapacitu
výrobních a  hlavně zracích prostor. Vý-
sledná cena musí potom tuto skutečnost
zohlednit. Zákazník si ale potom kupuje
jedinečný a  kvalitní výrobek, pocháze-
jící pouze z  přírodních komponentů.
Poměrně náročné na  výrobu jsou i  kré-
mové likéry, zvláště z hlediska dodržení
potřebné hygieny a sanitace.
Chystáte se přijít na trh s další
novinkou, podobnou, jakou byl před
lety Fernet Stock Citrus? Jaké máte
obecné plány do budoucna?
Naše budoucnost je určitě spojena jak
s prodejem tradičních výrobků, tak i vývo-
jem výrobků nových, refektujících měnící
se spotřebitelské trendy. V  inovačních
aktivitách hodláme pokračovat i v letoš-
ním roce. V prvním čtvrtletí již slavil svoji
premiéru Božkov Dry Gin a Božkov Spiced
a hlavně nový Fernet Stock Z Generation,
od  kterého si hodně slibujeme. A  další
novinky budou následovat, nechte se
překvapit…
Jarmila Šnoblová
Nordson - svČtová jednicka s 60letou tradicí
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
Sídlo: Česká republika, Plzeň
Založení společnosti: 1920
Počet zaměstnanců: 147
Obor podnikání: výroba alkoholických nápojů
Management:
Generální ředitel: Petr Pavlík
Provozní ředitel: Antonín Nasler
Finanční ředitel: Pavel Mucha
Marketingový ředitel: Tomáš Tarcala
Ředitel prodeje on trade: Pavel Friedrich
Ředitelka prodeje off trade: Jitka Vlčková
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 130 VI/2011
Moravskoslezské cukrovary, a.s.
Výrobce tradičního českého cukru
Společnost Moravskoslezské cukrovary,
a.s. v  sobě nese historii dvou tradičních
cukrovarů na  našem území, sdružuje
totiž provozy v  Hrušovanech nad Jevi-
šovkou a  v  Opavě. V  současné době patří
do  rakouské skupiny Agrana. O  výrobě
cukru, ale především o  současnosti
i  očekávaném vývoji firmy jsme hovořili
s  generálním ředitelem Ing.  Stanislavem
Tobolou.
Cukrovarnictví má v  České republice
velmi dlouhou tradici, ovšem v  uplynu-
lých letech prošel cukrovarnický průmysl
tvrdou restrukturalizací a z původních 53
cukrovarů jich dnes zbylo 7 v pěti společ-
nostech. I  tak jsme jako stát soběstační
ve výrobě cukru, spotřeba u nás je řádově
34 až 35 kg na osobu a rok a vyvážíme více,
než dovážíme. Dva ze stávajících cukro-
varů – v  Hrušovanech nad Jevišovkou
a v Opavě, sdružuje společnost Moravsko-
slezské cukrovary, a.s. Vznikla v roce 2001,
a tehdy do ní patřil i cukrovar v Uničově,
ten však byl v  roce 2004 zrušen, cukr je
nyní vyráběn ve  dvou výše zmíněných
provozech.
Která období v historii firmy považujete
za nejdůležitější?
Tak určitě půjde o rok 2004, který je zlo-
mový nejen pro naši frmu, ale pro celé
odvětví tohoto průmyslu v  ČR. V  tomto
roce jsme vstupovali do  EU a  byli jsme
nuceni v  rámci přístupových jednání
snížit produkci cukru. V  předvstupních
jednáních byla bohužel vyjednána nižší
národní kvóta, než jaká by nám bývala
příslušela, dopady byly tedy možná ra-
zantnější, než bylo nezbytné. V roce 2006
začala reforma regulace trhu s  cukrem
a systém byl nastaven tak, že ti, kdo chtěli
na trhu zůstat, museli platit dávky do re-
strukturalizačního fondu, a naopak ti, kteří
se dobrovolně rozhodli, že s  produkcí
cukru skončí (v  ČR šlo o  frmu Eastern
Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
Moravskoslezské cukrovary, a. s.
Sídlo: Česká republika, Hrušovany nad Jevišovkou
Založení společnosti: 1992
Počet zaměstnanců: 375
Obor podnikání: zpracování cukrovky a výroba cukru
– značka Korunní cukr
Roční obrat společnosti: 2 086 418 tis. Kč
Management:
Generální ředitel: Ing. Stanislav Tobola
Ředitel prodeje: ing. Jiří Hollein
Výrobní ředitel: Ing. Pavel Slavíček, Ph.D
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 131 VI/2011
Sugar), kvótu odevzdají a  zavážou se,
že cukrovar srovnají se zemí, mohli ze
systému čerpat. Kromě snižování vý-
roby či úplných změn výrobní činnosti
cukrovarů muselo být mnoho provozů
také zavřeno. Za  zcela nejdůležitější
však považuji rok 2007, kdy probíhalo
druhé kolo reformy. Podařilo se nám
ponechat v provozu zmíněné dva cuk-
rovary, což bylo z mého pohledu velké
vítězství, protože velmi zřetelně hro-
zilo, že jeden z  nich by musel být za-
vřen se všemi důsledky. Přežili jsme
bez nutnosti omezovat výrobní kapa-
citu i  proto, že jsme měli dlouhodobé
smlouvy s pěstiteli a také že máme nízké
náklady na základní surovinu i zpracova-
telské náklady. Nyní je firma Moravsko-
slezské cukrovary, a.s., z 97 % vlastněna
rakouskou společností Agrana a ta patří
do  koncernu Südzucker AG, který je
největším výrobcem cukru na světě.
Takže situace na trhu je nyní stabili-
zovaná?
Ano, dnes je situace svým způsobem sta-
bilizovaná, pořád existuje regulovaný trh
a kvóty, budoucí vývoj lze těžko odhad-
nout, ve  hře by mohly být dvě varianty,
buď zrušení kvótového systému v letech
2014 až 2015, jak bylo původně pláno-
váno, a vznikne liberární trh, nebo bude
nahrazen jiným systémem. Ale objevují se
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 132 VI/2011
Moravskoslezské cukrovary, a.s.
Výrobce tradičního českého cukru
Sk al k a
www.l om-sk al k a.c z
Lom Sk al k a, s.r.o.
664 02 Ochoz u Br na
Společnost
vznikla v roce
1993 a je zaměře-
na na těžbu, zpracování a
prodej drceného kameniva
(vysokoprocentního vápen-
ce). Ve společnosti je zaveden
certifkovaný systém řízení
výroby a výrobky svými vlast-
nostmi splňují požadavky
příslušných českých technic-
kých norem. Část výroby je
využívána také cukrovary.
Společnost má také oprávnění
pro silniční motorovou dopra-
vu a obchodní aktivity.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 133 VI/2011
SLUŽBY
Klempířství
Kominictví
Sklenářství
www.sluzbyhavlicky.cz
i úvahy, že by kvótový systém mohl zůstat
až do roku 2020. Pokud jde o mne, tak ani
jedna ani druhá varianta by nám nevadila,
v liberálním prostředí jsme existovali celá
90. léta, není nám neznámé.
Jak takový cukrovar vlastně funguje?
Při zjednodušeném popisu technologie
zpracování řepy až po výsledný produkt,
tedy cukr, se řepa vypere, očistí a  na-
krájí na  cukrovarnické řízky. Ty se proti-
proudovým způsobem vylouží do vody.
Vzniklý výluh – difuzní šťáva, se pak vy-
čistí přídavkem vápenného mléka a CO
2
a cukerný roztok se postupně v odparce
a  varostrojích zahustí až na  přesycený
roztok s krystaly cukru. Ty se pak odstředí
na  odstředivkách a  vlhký a  horký cukr
se fuidním způsobem vysuší, vychladí
a uskladní v sile. Následně se třídí podle
granulometrie a  balí do  hygienických
balení, k  dispozici je dále moučka, cukr
na pečení, běžné kilogramové balení krys-
talu a krupice i balení o 15 a 50 kg, tunové
big bagy a také volně ložený cukr, který
dodáváme v  cisternách průmyslovým
zákazníkům, například výrobcům cukro-
vinek a nápojů.
Čím se dá v takovém provozu ušetřit
energie?
Hlavní oblast, kde se nechá snížit celková
spotřeba energie, je energeticky velmi
náročný proces zahušťování cukerného
roztoku. Technologickými zásahy zde
využíváme zbytkovou energii tak, aby
byla maximálně využita energie vložená
do  procesu výroby cukru. Tu využijeme
cca 4 až 5krát v procesech následných.
Jaké zaměstnance potřebujete a jak
je motivujete?
V  našich provozech potřebujeme lidi,
kteří buď splňují požadovanou kvalif-
kaci, nebo mají předpoklad pro to, aby se
zapracovali a rychle ji získali. Zaměstnanci
pobírají 13. plat téměř ve  výši jednoho
měsíčního platu, mají jeden týden do-
volené navíc a po prošedší reformě mají
také jistotu stabilní práce. Což je také
skutečnost v této době velmi významná
a vím, že zaměstnanci jsou si toho vědomi
a váží si toho. Letos budeme také dělat již
po čtvrté rozsáhlý sociologický průzkum,
kterého se dobrovolně účastní okolo 50
až 60 % zaměstnanců. Týká se jejich pra-
covního prostředí a na základě výsledků
se snažíme zlepšit, co se lidem nelíbí, je
to forma rozumného dialogu.
Jakým způsobem spolupůsobíte v pro-
středí, kde stojí cukrovary?
Samozřejmě nemůžeme fungovat odtr-
ženě od prostředí, navíc naše provozy jsou
charakteristické svou „vůní“, musíme tedy
mít dobré vztahy s  okolím. Přispíváme
na provoz škol, ve spolupráci pořádáme
sportovní akce i akce pro děti, prostě se
snažíme být dobrou součástí regionu.
A  konkrétně v  Hrušovanech jsme dob-
rým zaměstnavatelem i poskytovatelem
práce pro jiné frmy, které nám tady dělají
stavební a další činnosti.
Jak vidíte budoucnost firmy?
Náš pohled do  budoucna je zaměřen
na snižování nákladů, především spotřeby
energií, dále chceme snižovat vzdálenosti
dopravy řepy do podniku, přepravní ná-
klady jsou naší druhou největší náklado-
vou položkou. Avšak nic dramatického
již nečekáme, nepůsobíme v oblasti, kde
by se významně a  často inovovalo, jde
prostě o cukr, takto se používá od počátku
a používat se bude. Chceme tedy uspo-
kojit spotřebitele jak z  hlediska kvality,
tak i množství.
Dana D. Daňková
w w w.k ama-i nt .c om
OBALOVÉ MATERI ÁLY
Svět se mění
Před 20 lety se narodil
otevřený operační
systém Linux
Před 20 lety 25. srpna 1991 fnský student
Linus Torvalds zveřejnil na  počítačové
síti zprávu, že začal pracovat na  novém
operačním systému. Toto datum bývá
považováno za  den zrodu operačního
systému Linux.
Linux v dalších letech výrazně zasáhl po-
čítačový svět a  umožnil zájemcům zba-
vit se závislosti na placeném (či pirátsky
získaném) operačním systému. Ačkoli
i  za  ním stojí řada frem a  systém není
vždy zdarma, zůstává dodnes z velké části
výsledkem práce nadšených programá-
torů, kteří jej často vylepšují bez nároku
na fnanční odměnu.
Linux, jehož užívání je pro řadu uživatelů
i  určitým vyjádřením životního stylu, je
k nalezení jen na necelých dvou procen-
tech běžných počítačů (zatímco operač-
nímu systému frmy Microsoft patří 70
procent trhu).
Sám Linus Torvalds vytvořil jen malou část
toho, co dnes uživatelé znají pod názvem
Linux – odhaduje se, že z jeho hlavy jsou
asi dvě procenta kódu. Většinu systému
napsali programátoři z  celého světa, už
od počátku je totiž zdrojový kód systému,
jehož logem je tučňák Tux, otevřený.
Před 20 lety byla
zpřístupněna první
webová stránka
První webová stránka, která vznikla před
20 lety, 6. srpna 1991, byla původně ja-
kousi veřejnou nástěnkou pro vědce.
O nápad se totiž zasloužil britský počíta-
čový odborník Tim Berners-Lee (56), který
tehdy pracoval pro Evropskou organizaci
pro jaderný výzkum (CERN) se sídlem
v Ženevě. Na stránce info.cern.ch nastínil
možnosti nového systému a  začal na  ni
dávat i odkazy na stránky svých kolegů,
takže vytvořil i první webový katalog.
Berners-Lee vymyslel programovací ja-
zyk HTML umožňující formátování textu
včetně vkládání odkazů na  jiné doku-
menty a přenosový hypertextový protokol
(HTTP). Je též autorem prvního webového
prohlížeče. Dnes je „celosvětová pavučina“
– world wide web nekonečným zdrojem
informací, centrem zábavy a dává i mož-
nost vydělat pohádkové bohatství. Lidé
mohou na síti mailovat, blogovat, vytvářet
vlastní encyklopedie a sdílet videa.
Zakladatel Wikipedie
Jimmy Wales slaví
45. narozeniny
Pětačtyřicátiny oslaví 7. srpna Jimmy
Wales, americký podnikatel v oboru tech-
nologií a „otec“ internetové encyklopedie
Wikipedia. „Jsem jen jedním z dobrovol-
níků, kteří na ní pracují,“ říká Wales, který
encyklopedie miluje od  dětství. Do Wi-
kipedie mohou přispívat tisíce autorů
po celém světě a i „Jimbo Wales“, jak zní
jeho editorské jméno, si nějaké to heslo
rád napíše.
Narodil se do rodiny vedoucího samoob-
sluhy a učitelky na základní škole. Sečtělí
rodiče dali Walese do jednotřídky, kde se
učil s mnohem staršími dětmi. Studoval
na  univerzitách, léta obchodoval s  cen-
nými papíry a založil i server Bomis, jakýsi
vyhledávač v materiálech „pro pány“. Wiki-
pedii (loni pátou nejoblíbenější webovou
stránku) Wales spustil 15. ledna 2001, dnes
ji za měsíc navštíví 400 milionů lidí.
seznam inzerentů
ABB s.r.o. .................................................................... 68
AFRAS Energo s.r.o. ..................................................... 45
AGRO Brno - Tuřany a.s. ............................................. 113
Alfa Laval spol. s r.o. .................................................... 21
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. ........................................ 93
ALUROL spol. s r.o. ..................................................... 100
Anna Bendová - RHENOCOLL ...................................... 100
APEX-WM s.r.o. .......................................................... 120
ARAKO spol. s r.o. ......................................................... 43
ARMEX Plzeň, s.r.o. ...................................................... 54
AUMA Servopohony spol. s.r.o. ..................................... 66
AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011 .......... 18
AVENET, s.r.o................................................................ 65
B&Bartoni, spol. s r.o. ................................................ 121
BAU LOGISTIK s.r.o. .................................................... 114
BAUCOMEX CZ, s.r.o. ..................................................... 21
BOHEMIA BITUNOVA, spol. s r.o. ................................... 89
BORUZA s.r.o. ............................................................ 113
BRUSH SEM s.r.o. ......................................................... 38
BUNG Slovensko s.r.o. .................................................. 94
CARBO SERVIS, s.r.o. .................................................. 122
CONTAR PLUS, s.r.o..................................................... 115
CZ TEPLO s.r.o. ............................................................. 58
Česká exportní banka, a.s. ........................................... 25
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. ...................................... 42
Dopravní značení Náchod s.r.o. .................................... 89
DOPRAVOPROJEKT, a.s. ................................................ 91
EKOL, spol., s.r.o. ......................................................... 48
ENEZA, s.r.o. ................................................................ 31
ENVINET a.s. ................................................................ 35
ESAB VAMBERK, s.r.o. ................................................... 33
EUROVIA SK, a.s. .......................................................... 94
EVEREL s.r.o. ................................................................ 97
Fermacell GmbH, organizační složka ...................100, 105
FERRUM PLZEŇ spol. s r.o. ............................................ 55
FONAK Kbelnice, s.r.o ................................................... 71
FOR ARCH 2011 ........................................................... 17
FORMICA Group, s.r.o. ................................................ 126
FREKOMOS, s.r.o ......................................................... 82
FS-Kladno ................................................................... 22
GEOstatik a.s. .............................................................. 92
GIENGER spol. s r. o. ................................................... 100
GZ Metal s.r.o. ........................................................... 120
HRANEX s.r.o. ............................................................ 106
i-center s.r.o. ............................................................... 72
INFRAM SK s. r. o. ......................................................... 95
INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o. ............... 89
INSTASTAV HELÁN, s.r.o. ............................................... 80
invelt - elektro s.r.o. .................................................... 53
Jaroměřická Mlékárna, a.s. ........................................ 127
KABELOVNA KABEX a. s. ............................................... 67
Kalcit s.r.o. ................................................................ 110
Kalmar HebeFahrzeuge Hadelges.m.b.H. ..................... 76
KAMA int. s.r.o. .......................................................... 133
KARDEX s.r.o. ............................................................... 72
KATOWICE 2011 ........................................................... 19
KELLER HCW GmbH .................................................... 115
KIP Brno, spol. s r.o. ..................................................... 41
KM BETA a.s............................................................... 101
KONČAR - INSTRUMENT TRANSFORMERS Inc. ................. 72
KRUBERT s.r.o. ........................................................... 123
KUNST, spol. s r.o. ........................................................ 61
LEŠTINA CZ s.r.o. ........................................................ 113
LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. ............................. 75
LINCK Holzverarbeitungstechnik GmbH........................ 77
LOM SKALKA s.r.o. ...................................................... 132
LOMY MOŘINA spol. s r.o. ........................................... 109
Lyoness Austria GmbH ............................................... 138
M E G A S - P spol. s r.o. ................................................. 22
MARTIA a.s. ................................................................. 57
Michal Havlický ......................................................... 133
MSV ............................................................................ 83
MSV SYSTEMS CZ s. r. o. ................................................ 73
MUT Tubes, s.r.o. ......................................................... 27
NIKA Chrudim s.r.o..................................................... 114
Nordson CS, spol. s r.o. ............................................... 129
O.K. Trans Praha spol. s.r.o. ........................................ 113
OSC, a.s. ...................................................................... 39
PEBRA, spol. s r.o. ........................................................ 54
PIRES s.r.o. .................................................................. 49
PLISKA - PODLAHY, s.r.o. ................................................2
Povodí Vltavy, státní podnik ........................................ 54
Pöyry Environment a.s. ................................................ 63
PP Pohony s.r.o.......................................................... 123
PrimaTech s.r.o. ........................................................... 81
PROFATRANS s.r.o. ..................................................... 115
PROFESS, spol. s r.o. ..................................................... 22
PS Brno, s.r.o. ............................................................ 115
Purbond...................................................................... 76
RETEX a.s..................................................................... 87
RTD QUALITY SERVICES s.r.o..................................... 28,29
Saturitas s. r.o. ......................................................... 137
Seco Tools CZ, s.r.o. ...................................................... 23
Schiedel, s.r.o. ........................................................... 103
Schoeller - Bleckmann, s.r.o. ........................................ 33
Siemens AG ................................................................. 26
Simply Invest, rodinné domy s.r.o. ............................... 99
SKOR SL, s.r.o. ............................................................ 126
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. ..................... 47
STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o. ....................................... 76
Stanztechnik Schulte GmbH ....................................... 123
STELMAR s.r.o. ............................................................. 31
STOMIX, spol. s r. o. ...................................................... 98
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. ..................................... 36, 37
TA OIL, a.s. .................................................................. 21
TD-IS, s.r.o. .................................................................. 24
TEDIKO, s.r.o. ............................................................... 40
TechSoft Engineering, spol. s r.o. .................................. 31
Teneo 3000 s.r.o. ......................................................... 73
TESPO engineering s.r.o. .............................................. 69
TICHELMANN s.r.o. ..................................................... 132
TransLog Slovakia, a.s. ............................................... 115
Truck Service Zlín a.s.................................................... 85
VITARO, spol. s r.o. ..................................................... 120
WALTER CZ s.r.o. .......................................................... 30
ZAT a.s. ....................................................................... 25
Zdeněk Vápeník ......................................................... 117
Zemánek Mikulov, spol. s.r.o. ..................................... 114
ZVVZ - Enven Engineering, a.s. ............................... 52, 54
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 135 VI/2011
Před pěti lety
zbankrotovala ruská
ropná společnost
Jukos
Před pěti lety, 1. srpna 2006, vyhlásil mos-
kevský soud bankrot nad ropnou společ-
ností Jukos. Kdysi největšího těžaře ropy
v  Rusku zničily požadavky státu na  za-
placení obřích daňových nedoplatků.
Podle kritiků byl pád frmy řízen Kremlem,
který tak potrestal šéfa Jukosu, oligarchu
Michaila Chodorkovského, za  jeho poli-
tické ambice.
Společnost Jukos byla založena v dubnu
1993 sloučením několika ruských ropných
frem. O dva roky později ji od státu za 350
milionů dolarů koupila Chodorkovského
banka Menatep.
Mračna se nad Jukosem začala stahovat
v roce 2003, kdy byl zatčen šéf frmy Cho-
dorkovskij a jeho spolupracovník Platon
Lebeděv. Oba byli obviněni z  podvodů
a daňových úniků a v kontroverzním pro-
cesu odsouzeni k dlouholetému vězení.
Neslavně skončil i samotný Jukos. Ruské
úřady mu vyměřili miliardové daňové
doplatky, které frmu přivedly k bankrotu.
Většinu jejího majetku posléze získala
polostátní společnost Rosněfť.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 136 VI/2011
Mgr. Petr Hájek
„Snažím se jít rychle k podstatě věci“
Opravdu nesnídám, vypiju
pouze zmiňovaný čaj a  vezmu
si svačinu udělanou přítelkyní,
nejčastěji ji sním ještě v  autě
cestou do  práce. Jinak ráno
neposlouchám hudbu, nečtu
noviny, nedívám se na televizi,
necvičím, neběhám…
Při oblékání se spoléhám
na kvalitní značky, typu Hugo
Boss, Gant, Guess, Tommy Hilf-
ger, Ralph Lauren… Co se týče
doplňků, miluji třeba hodinky,
konkrétně značku Omega.
Do  práce jezdím služebním
VW Passat CC 3.6 FSI. Dost
často už telefonuji cestou
v autě a navíc v něm už také
přemýšlím, co je potřeba ten
který den zařídit, jaká mne
čekají jednání, čeho se týkají
a jakou při nich zvolit správ-
nou strategii. V  Praze mám
krásnou kancelář v  Pařížské
ulici, kde trávím převážnou
většinu času stráveného
v Praze, což jsou maximálně
dva dny v  týdnu. Zbytek
týdne jsem na cestách, a to
buď v  Soru, nebo na  jednáních se zá-
kazníky.
V práci si nejdřív, jako první, otevřu poštu
a řeším e-maily. Preferuji volání před psa-
ním mailů, než bych někomu něco široce
rozepisoval, raději zavolám. Samozřejmě
se rád setkávám s lidmi osobně. Stále se
něco děje, pořád musím reagovat na ak-
tuální problémy a  řešit je, snažím se jít
rychle k  podstatě věci a  co nejlépe bez
zbytečného odkladu rozhodnout. V práci
Mgr.  Petr Hájek pracuje pro Energetický
a  průmyslový holding (EPH), a.s., na  po-
zici Senior Project Manager. Díky této
pozici v  EPH byl zodpovědný za  nákup
a  později i  řízení SOR Libchavy spol.
s  r.o., kde působí ve  funkci jednatele
a  ředitele pro strategii téměř šest let.
Narodil se v Českých Budějovicích, letos
mu bude 40 roků, je ženatý, ale rozvádí
se, má dvě děti – Adélku a Terezku, které
miluje a  tráví s  nimi většinu volného
času. Bydlí v  rodinném domě se zahra-
dou za Prahou.
Ve svém manažerském životě se řídí něko-
lika stěžejními myšlenkami: např. pracovat
v týmu a obklopit se správnými lidmi, vždy
přesně vědět za  kolik vyrábím a  prodá-
vám. Přiklání se však k často používanému
sloganu: „Život je boj“. Zásadním zlomem,
v tom dobrém slova smyslu, v jeho životě
bylo profesní spojení s  J&T v  roce 1998
a šance podílet se na rozvoji skupiny.
„Ráno k probuzení využívám budíku v te-
lefonu. Pokud pracuji v  Praze, vstávám
v 8.00 hodin, jestliže vezu dcery do školy
a školky, vstávám v 6.30, a čeká-li mě cesta
do  Soru, vstávám v  6.00 hodin. K  prv-
ním úkonům po probuzení patří sprcha,
oblékání, čaj tak zvaně za  pochodu.
mě uspokojují výsledky, a to jak obchodní
či ekonomické, tak převážně výsledky
ve  zhodnocení investic, na  kterých se
podílím v rámci EPH.
Pokud jsem v  Praze, rád chodím oběd-
vat do Cafe Tonnino Lamborghini. Podle
mého soudu jsou tam nejlepší těstoviny
v Praze. Pokud jsem v Soru, obědvám v zá-
vodní jídelně, a  obecně nejsem na  jídlo
vybíravý. Na cestách radši navštívím fast
food, než bych si zastavil na oběd.
Rád bych zdůraznil, že mou hlavní pra-
covní náplní je postarat se o svěřené in-
vestice (podniky), určovat jim strategii
rozvoje, zajistit výrobní naplněnost a po-
hlídat si fnance. Cítím i významnou zod-
povědnost k zaměstnancům. Kromě Soru
jsem v minulosti řídil frmy na zpracování
masa, chemickou výrobu atp. Dostávám
od EPH významnou důvěru v řízení a vol-
nost v rozhodování.
Většinou odcházím z  práce okolo šesté
hodiny. Je to ještě rozumný čas na to, aby
člověk nešel ´rovnou´ spát a stihl udělat
i  něco kolem zahrady, domu, mohl se
věnovat dětem. Mezi mé koníčky patří po-
tápění, plavání, námořní jachting, lyžování
sjezdové i klasické, jízda na kole, nohejbal.
Mám letitý rituál, když přijdu domů
z  práce, otevřu si láhev Plzně. Znamená
to, že vypínám pracovní den a začíná od-
počinek. Večeře je hlavním jídlem dne
a  dost často supluje zapomenutý nebo
nedostatečný oběd. Po večeři si rád zajdu
s  přítelkyní či s  přáteli „na  pivo“, nikdy
nepohrdnu lahví dobrého vína.
Usínám většinou bez problémů. Můj
vnitřní klid se na  kvalitě spánku pocho-
pitelně odráží.“
Průmyslové podlahy na bázi metakrylátových pryskyřic
Vysoká mechanická a chemická odolnost
Rychlá realizace, možnost plně zatížit zhotovenou podlahu
60 min po ukončení pokládky
Bezprašný a bezespárový povrch
Vodotěsnost a olejovotěsnost
Vhodné pro celou řadu provozů
potravinářské provozy strojírenské provozy skladovací prostory
více informací a ukázky našich realizací naleznete na
www.pliska.cz nebo pište na info@pliska.cz
20 let zkušeností
na Evropském trhu
SATURITAS s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
tel.: +420 222 365 554, +420 541 228 944 , mobil: +420 776 262 706, of ce@saturitas.com
MYSLETE NA BUDOUCNOST
ZABEZPEČTE SE PROTI INFLACI
89 Kč | 3,2 € | www.svetprumyslu.cz VI-1/2011
Plynovody Nord Stream
a Opal se propojily
Speciál - vizionář Steve Jobs
Mgr. Petr Hájek:
Snažím se jít rychle
k podstatě věci
For Arch
Polska Technika Górnicsa S.A.
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
HOCHTIEF
IMOS GROUP
ABB
ČEZ TEPLÁRENSKÁ
Linux slaví 20 let
ZLOMY
„Na ruském trhu je velký potenciál
hlavně z důvodu stárnutí současné
flotily elektráren,“
říká generální ředitel Škody Power
Jiří Šmondrk.
CARD
NO
VALID
THRU
CASHBACK CARD
000.000.000.001
John Smith
001 12/20
000.000.000.001
John Smith
001 12/20
Money back
with every purchase
The simple idea ‚Money back with every purchase‘ excites customers
- Lyoness Trading Partners not only gain new customers they gain
LOYAL repeat customers. The results of speciĺc sales and demographic
analyses in the recent past translates into tangible beneĺts, free
continuous marketing and an increase in turnover.
For more Information: www.lyoness.net

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful