ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝသည့္ အင္တာနက္
စာမ်က္ႏွာတြင္ ဒီဗီြဘီျဖင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျပည္တြင္းလႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ သိန္းခန္႔ အလြဲသုံးစားမႈ လုပ္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ၿပန္ခ့ၿဲ ပီး၊ တီဗီအ
ြ စီအစဥ္တြင္လည္း
ထုိအေၾကာင္းကုိ

ယာယီဒါရုိက္တာအၿဖစ္

တာ၀န္ယူထားသည္ဟု

ဆုိသည့္

ဦးဟန္ေညာင္ေရြ

ႏွင့္

ေမးၿမန္းသူ

သန္း၀င္းထြ႗္ တုိ ့က လုိသလုိ တဖက္သတ္ ေမးၿမန္း စြပ္စဲြ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိခ့ရ
ဲ ပါသည္။ ထုိကိစၥအတြက္ ဒီဗီဘ
ြ ီ
ဦးေဆာင္ တာ၀န္ရွိသူႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအးခ်မ္းႏုိင္ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္၀င္းတုိ႔မွ ၎တုိ႔ရဲ႕ လက္ရွိရာထူးမ်ားမွ ယာယီ
ႏႈတ္ထြက္

ေပးထားေၾကာင္းကုိ

ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင့္

အသားေပးေဖာ္ျပထားၿပီး

စက္တင္ဘာ

၃၀

ရက္ေန႔တြင္

ျပည္တြင္းနက္၀က္

ရာထူးမွ

အၾကီးအကဲကုိေတာ့

ဘုတ္အဖြဲ႕

တရား၀င္ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိ

လုံး၀

ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိပါ။
ျဖစ္စဥ္မွာ _ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လအတြင္း ဒီဗီဘ
ြ ီမွ ျပည္တြင္းနက္၀က္သုိ႔ ပုံမွန္ခ်ေပးေနေသာ ဘတ္ဂ်တ္၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔
အား ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားမႈ မရွိဘဲ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းနက္၀က္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရက
ြ ္ေနရသူမ်ားမွ ထုိ
အတုိင္းအတာျဖင့္ ပုံမွန္လုပ္ေနက် လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္တန္႔ရရန္
အလားအလာရွိသည္ဟု ေအာ္စလုိသုိ႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ ဒီဗီဘ
ြ ီအမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ ဦးေအးခ်မ္းႏုိင္
ကုိယ္တုိင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္းမွ သတင္းေထာက္မ်ားကိစၥ တုိက္ရိုက္ ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနရ
သည့္ ျပည္တြင္းမွ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း တပတ္ခန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေအာ္စလုိမွ စာရင္းကုိင္
မ်ားမွ ေငြေၾကးကြာဟမႈရွိေၾကာင္း သတင္းပုိ႔သၿဖင့္ ထုိကိစၥကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္ကာလတြင္ ယခင္ နက္၀က္ ေငြေၾကး
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေနရာတုိ႔တြင္ ၄င္းကုိယ္တုိင္ တုိက္ရုိက္ လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလတြင္
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ ဒုိနာအစည္းအေ၀း မတိုင္မီအထိ ယာယီ ႏွစ္လတာ အလုပ္အတူ ဆက္လုပ္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ
ရွာေဖြရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။
တပတ္ခန္႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း ျပည္တြင္းမန္ေနဂ်ာမ်ားအား ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္မ်ား အတြက္ ေပးေနရေသာ
လစာမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ အျခား သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ သုံးေနရေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား စသည့္ အေသးစိတ္
အခ်က္မ်ားကုိ ဦးေအးခ်မ္းႏုိင္မွ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဒိုနာမ်ားအား တင္ျပရန္ ၎ဘာသာ တဖက္သတ္ ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္သစ္
တခုကုိ ေရးဆြဲခ့ပ
ဲ ါသည္။
ေနာက္ဆုံးတြင္ မန္ေနဂ်ာမ်ား အေနျဖင့္ ဒီဗီဘ
ြ ီ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိေနေသာ ေငြေၾကး အသုံးျပဳမႈ မွတ္တမ္း
အျပည့္အစုံကုိ ျပည္တြင္းလုံၿခံဳေရး အကန္႕အသတ္မ်ားအရ လုပ္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရသမွ် မွတ္တမ္းမ်ား
ကုိလည္း ႏႈတ္ကတိမ်ားျဖင့္သာ ဆက္လုပ္ေနပါကလည္း ယခုလုိ ေအာ္စလုိမွ တဖက္သတ္ စြပ္စြဲေနသကဲ့သုိ အလားတူ
ျပႆနာမ်ား ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ျခင္း၊ ယခင္ကလည္း ထုိက့သ
ဲ ုိ႕ ေအာ္စလုိမွ ႏႈတ္ျဖင့္ေစခုိင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္
နားလည္အသိေပးၿခင္း စသည့္ ကိစၥမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ တာ၀န္ခံမႈမရွိေတာ့သၿဖင့္ အမႈကိစၥၾကီးမားလာၿခင္း၊ ၂၀၀၆
ခုႏွစ္ကတည္းက လုပ္ကုိင္လာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းနက္၀က္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈအား ဖယ္ထုတ္ၿပီး ခါးလည္မွ
ျဖတ္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္အစီအစဥ္အား လက္မခံႏုိင္ၿခင္း၊ သတင္းကိစၥတခုတည္းသာ မဟုတ္ဘဲ အျခား မ်ားေျမွာင္ ရႈပ္ေထြး
လွသည့္

ျပည္တြင္း

လႈပ္ရွားမႈ

ကိစၥရပ္မ်ားအား

ေအာ္စလုိမွ

ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာၿဖင့္

ကုိင္တြယ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ဟု

ယုံၾကည္မႈမရွိျခင္း၊ ျပည္တြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဘးကင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ယခင္ကပင္
ရွိခ့သ
ဲ ည့္ နက္၀က္အတြင္း လစာေငြ မွ်ေ၀သုံးစြဲမႈစနစ္ႏွင့္ စီမံကြပ္ကမ
ဲ ႈအေပၚတြင္ သေဘာထားမတုိက္ဆုိင္ၿခင္း စသည့္
အခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ဒီဗီဘ
ြ ီမွ တဖက္သတ္ ယူဆေတာင္းဆုိေနသည့္ လခစား၀န္ထမ္းစနစ္ျဖင့္ ဆက္မလုပ္ႏုိင္ဘဲ အျခား
အတူလက္တြဲ

လုပ္သြားႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား

ရွိႏုိင္ပါက

တတ္ႏုိင္သမွ်

လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
သုိ႕ေသာ္လည္း ဒီဗီဘ
ြ ီအမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ ဦးေအးခ်မ္းႏုိင္မွ သူခ်ေပးမည့္လမ္းေၾကာင္းမွလြဲၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာမရွိေၾကာင္း
ေျပာၾကားလာသျဖင့္ အျခား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိသည့္ ျပည္တြင္းမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္

ျပည္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေၿခစုိက္ရာ

မဲေဆာက္ရုံး၊ သတင္းအေခ်ာ ထုတ္လပ
ု ္မႈ ရုံးမ်ားမွ လုပ္ကုိင္ေနသူအားလုံးနီးပါး မိမိတုိ႕ သေဘာဆႏၵျဖင့္ ဒီဗီြဘီ
အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ ဦးေအးခ်မ္းႏုိင္ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ပင္ ၁၉-၉-၂၀၁၁ ေန႔တြင္ သေဘာတူ ႏႈတ္ထြက္ခ့ၾဲ ကျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။ ရုံးသူ ရုံးသားမ်ား ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ရုံးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ဦးတုိးေဇာ္လတ္အား
ျပန္လည္ေပးအပ္ခ့ၿဲ ပီးျဖစ္ပါသည္။ ဒီဗီဘ
ြ ီမွ မိမိတုိ႕အား ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ အလုပ္ျဖဳတ္ခ့ျဲ ခင္း မဟုတ္ဘဲ သေဘာထားဆႏၵမ်ား
တုိက္ဆုိင္မႈ မရွိသည့္အတြက္သာ ဒီဗီဘ
ြ ီျဖင့္ လမ္းခြဲခ့ၾဲ ကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရုံးမ်ားကုိလည္း ဒီဗီဘ
ြ ီအား ျပန္လည္အပ္ႏွံခ့ၿဲ ပီး
ေအာ္စလုိမွ ၎တုိ႕ဘာသာ ပိတ္သိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကြန္ယက္နက္၀က္အေနၿဖင့္ စုေပါင္းလုပ္အား (Team Work) ပုံစံျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ခံမႈမွာလည္း
တဦးတေယာက္တည္း အေပၚတြင္ ပုံခ်ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူ အားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိ
သည္ဟု

ယူဆသည့္အတြက္

ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္

ျပည္တြင္းမန္ေနဂ်ာမ်ားမွ

ထုိကြာဟေနသည္ဆုိသည့္

ေငြမွာ

မည္ေရြ႕မည္မွ်ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္က့သ
ဲ ုိ႔ ေတြ႕ရွိတြက္ခ်က္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ အလုံအေလာက္
မရသျဖင့္ စတင္ သတင္းပုိ႕သည္ ဆုိေသာ သတင္းေထာက္ ႏွင့္လည္း အားလုံး ေတြ႕ဆုံ ရွင္းလင္းႏုိင္ပါေၾကာင္း စသည့္
စြပ္စဲြခ်က္ထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေအးခ်မ္းႏုိင္မွ ၄င္းမွ ေသခ်ာ သိရွိျခင္း
မရွိေၾကာင္းႏွင့္ စာရင္းကုိင္မ်ားမွသာ သိရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ေန႕တြင္ မီဒီယာမွ
ေၾကညာခ်က္

ထုတ္ျပန္ေသာ

အခါမွသာ

ထုိစြတ္စြဲခ်က္မ်ားထဲမွ

အခ်ဳိ

့ကုိ

ထုတ္ေျပာလာပါသည္။

ျပည္တြင္းမွ

တိုက္ရုိက္လာေတြ႕ေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ နက္၀က္တခုလုံးကုိ တုိက္ရိုက္စီစဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳ ဆုံခ်ိန္တြင္
ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အတိအက် မေျပာၾကားခဲ့ဘဲ၊ သိရွိ ေျဖရွင္းရန္လည္း မၾကိဳးစားခဲ့ဘဲ တရားမွ်တမႈမရွိစြာျဖင့္
ယခုက့သ
ဲ ုိ႕ တဖက္သတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားမွာ လက္ခံႏုိင္စရာမရွိပါ။
ယခင္က တရား၀င္ ဒီဗီဘ
ြ ီ၀န္ထမ္းအမ်ားစုပင္ ေသခ်ာမသိခ့ဘ
ဲ ဲ လွ်ဳိ႕၀ွက္သိပ္သည္းစြာျဖင့္ တည္ရွိလုပ္ကုိင္ခ့ေ
ဲ သာ
ျပည္တြင္းနက္၀က္မွာလည္း ဘုတ္အဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ား၏ အဆင္ျခင္အားနည္းစြာျဖင့္ မီဒီယာမ်ား
သုိ႕ နည္းေပါင္းစုံျဖင့္ ေဖာ္ျပေျပာၾကားခဲ့မႈေၾကာင့္ လြန္စြာ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သည့္အေနအထားတြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။
ဒီဗီဘ
ြ ီၿဖင့္ လက္တဲြလုပ္ကုိင္လုိျခင္းမရွိသည့္ ျပည္တြင္းနက္၀က္ရွိ ပါ၀င္လုပ္ကုိင္ေနသူအားလုံး၏ လုံၿခံဳေရးကုိ ထိခုိက္မႈမွာ
ဒီဗီဘ
ြ ီထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕စကားကုိ ယုံၾကည္ၿပီး ေျပာဆုိသည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏တာ၀န္သာျဖစ္ပါသည္။
ယခုအၾကပ္အတည္းမွာလည္း ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားလုပ္မႈ၊ ေငြစာရင္းကြာဟမႈဟု အမည္တပ္ထားေသာ္လည္း အမွန္မွာ
ဒီဗီဘ
ြ ီထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူႏွစ္ဦး၏ ျပည္တြင္းနက္၀က္အား ဒီဗီဘ
ြ ီတုိက္ရုိက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ႕ အျပည့္အ၀ ေရာက္လုိ
သည့္အတြက္ လြဲမွားစြာၾကိဳးပမ္းရင္း ျဖစ္လာရသည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္တုိင္ပင္ မူလအဖြဲ႕အစည္းနာမည္ သုံးၿပီး

ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ လႈပ္ရွားႏုိင္မႈမရွိဘဲ သုိ၀ွက္စြာ လုပ္ကုိင္ ေနရသည့္ ဒီဗီဘ
ြ ီ အေနၿဖင့္ သတင္း
လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွေနၿပီး သက္စြန္႕ဆံဖ်ားလုပ္ေနရသည့္ လူမ်ားထံမွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ
စသည္တုိ႕ကုိ

ေတာင္းဆုိေနသည္မွာလည္း

လြန္စြာလက္ေတြ႕မက်ေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ဥေရာပ

သမဂၢအဖြဲ႕၀င္

ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ပင္ ျမန္မာျပည္တြင္း တရား၀င္လုပ္ေနသည့္ ၎တုိ႕ေထာက္ပ့ံထားသည့္ NGO မ်ား အေၾကာင္းကုိ သတင္း
လြတ္လပ္ခြင့္ဥပေဒျဖင့္ ေမးျမန္းရာတြင္ပင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏုိင္ၿခင္း မရွိသည္ကုိ ၾကည့္ပါက ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈ
အျဖစ္ လုပ္ေနရသည့္ မိမိတုိ႕ အေျခအေနမွာ မည္မွ် ခက္ခဲႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျမင္ႏုိင္ပါသည္။
အေရးအၾကီးဆုံးအခ်က္မွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေျမေအာက္သတင္းနက္၀က္အျဖစ္ ဒီဗီဘ
ြ ီ တခုတည္း အတြက္ သာ စတင္
လုပ္ကုိင္ခ့ခ
ဲ ်ိန္မွ

စၿပီး

ျမန္မာျပည္အတြင္း

အေရးၾကီးသတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္

စစ္အစုိးရ၏

လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကုိ

ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ့ေ
ဲ သာ ေျမေအာက္နက္၀က္အား ဒီဗီဘ
ြ ီထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ စာရင္းကြာသည္ဟု
ဆုိေသာ

အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္

ျပည္တြင္းနက္ဝက္တခုလုံးကုိ

တုိက္ရုိက္ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲရန္

(သုိ႕မဟုတ္)

ထြက္ခြာသြားေစရန္ ယခု ျဖစ္သည့္ကိစၥတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ထုိးႏွက္မႈမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဟု အခုိင္အမာယုံၾကည္ပါသည္။
မိမိတုိ႕အေနၿဖင့္ ဒီဗီဘ
ြ ီျဖင့္ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ခြင့္မရေတာ့ေသာ္လည္း နက္၀က္စတင္စဥ္ကပင္ ရွိခ့သ
ဲ ည့္ မူလယုံၾကည္ခ်က္
မ်ားျဖစ္သည့္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူတုိ႕၏ အသံမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႕ အတြက္ သတင္း
မီဒီယာအခန္းအျပင္ တတ္ႏိုင္သမွ် အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သမွ် အားလုံးကုိ လုပ္ေဆာင္သြား
မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္းမွ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ယုံၾကည္ခ်က္အတုိင္း လုပ္ကုိင္လုိသည့္ သတင္းေထာက္မ်ား၊ ကူညီအားေပးေနသူမ်ား
မွာလည္း နက္၀က္ျဖင့္ တစိတ္တ၀မ္းတည္း ရပ္တည္လွ်က္ရွိေနၾကပါသည္။

ေလးစားစြာၿဖင့္
BurmaVJ ျပည္တြင္းနက္၀က္အဖြဲ႕၀င္မ်ား

ဆက္သြယ္ရန္
ကုိေအာင္ထြန္း

ကုိေအာင္ၾကီး

Thai Mobile : +66 898 589 982

UK mobile : +44 776 041 1510

နက္၀က္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ လက္မွတ္ထုိး ထုတ္ျပန္ပါသည္။

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful