'fj3 fkj u5,t;;:~v; ,PIf

en,j &jiuf:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

/

D~I HQC Quac GIA HA.NOI

sA:

DQc l~p - T\I' do - Hanh phuc 28391 DHQGHN-CTHSSV Ha Noi. ngay 2~ th~ng 9
I

YIv xet chon sinh vien nO' tharn gia Chuong trlnh h9C bong nO' sinh ngheo Vier Narn nam h9C 2011-2012.

n[l1~l 2011:]"

CONG VAN DEN

Ittt: f Iff. N. V.lfaU'J./4i,
f. ·tlYV (J.t17
,)

giri: Truong D~i hoc Cong nghe

1 NgaySb'rthang I Onam 2011 -_4 Truong D~i hoc Khoa hoc TV nhien

_

PhM trien, H9i Khuyen hoc Viet Nam v€ viec trien khai Chuang trinh hoc bong danh cho nil sinh ngheo Viet Nam. Duoc Iva chon cung voi Truong Dai hoc Bach Khoa Ha N9i, Truong Dai hoc Xay dung Ha N9i - dai dien cho cac truong dai hoc va cao d~ng cua Viet Nam tiep nhan 100 suat hoc bong cho nil sinh ngheo, DHQGHN thong bao Chuang trinh hoc bong cho sinh vien nil cua DHQGHN: 1. D6i nrong va tieu chi xet chon: Sinh vien nil. nam thir nhar he chinh quy; Dang theo hoc cac nganh khoa hoc tv nhien, cong nghe-ky thuat, kh6 tuyen nhir: Toan hoc, H6a hoc, Sinh hoc, V~t Iy, Dia ly, Dia chat, Khi nrong Thuy van Hai Duong hoc, Moi tnrong, Co hoc Ky thuat va Tv dong hoa, V~t ly Ky thuat va Cong nghe Nano, Dien nr Vi~n thong, Co dien til ... Dam bao duy tri ket qua hoc t~p trong cac nam hoc tiSp thea dat diem tir 2,6/4 tro len; C6 hoan canh gia dinh kh6 khan. Phai chirng minh tinh trang tai chinh kh6 khan cua gia dinh (thong qua bang hrong/thu nhap cua cha my, thu nhap cua gia dinh thap han 230 USD/thang); C6 pham chat dao dire va sire khoe t6t; Chua duoc nhan bat ky hoc bong nao. 2. Tri ghi mBi su~t hoc b6ng: 500 USD/su§.t/nam hoc. 3. Chi tieu hoc b6ng: Chi tieu toan DHQGHN la 40 suat, diroc xet chon tren co so 49 h6 sa, phan b6 cho cac dan vi nhir sau:

TT
1 2 Ciao due.

DO'n vi
Truong DH Khoa hoc TV nhien Truong DH C6ng nghe

H6 SO'gfri v~ DHQGHN
42*

Chi chu (*) Trang

s6 42 h6 so

cua Truong DHKHTN

co 8 h6 so cho sinh

7

vien Truong Dai h9C

4. Quyen IQ'iva trach nhiern cua sinh vien duoc nh~n hQCb6ng: Diroc nhan hoc bong trong suet thoi gian hoc dai hoc cho dSn khi t6t nghiep, neu dam bao kSt qua hoc t~p thea quy dinh;

/

HQc bong se duoc ph at 3 l§n!n[un: l§n 1 VaG d§u nam hQC,l§n 2 VaG d§u hoc ky hai va l§n 3 VaG cu6i nam hoc. Sinh vien duoc nhan hoc bong se

rna

mot tai khoan ca nhan tai Ngan hang

Vietcombank d€ Quy hoc bong chuyen tien hoc bong VaG tai khoan thee ky han.

SU dung tien hoc bong phuc vu muc dich hoc tap,
Hang nam, m6i sinh vien duoc nhan hoc bong phai giri bao cao gifra ky va bao cao tong ket nam hQCtoi Quy hoc bong (bao cao k€t qua hoc tap, thanh tich dat ducc, kho khan g~p phai, anh sinh hoat, hoc t~p...) Tham gia cac buoi trao d6i, gap go nhtmg sinh vien da duoc nhan hoc bong do Quy hoc bong t6 clurc; tham gia di~n dan tren website do Quy xay dung. Cap nhat thong tin v€ nha tai tro. 5. ni~u khoan va thu tuc rut khdi chuang trinh: N€u sinh vien nao muon rut khoi chuong trinh vi ly do khach quan, sinh vien do se phai gui don xin va neu cu th€ ly do. Don nay phai c6 clnrng nhan va cam k€t cua cha me v€ viec se hoan tra lai cho chuong trinh khoan hoc bong da duoc phat nhung chua dung het, Khong duy tri duoc k€t qua hoc t~p thee quy dinh cua Quy, Quy se giri thong bao cham dirt hoc bong va yeu du hoan tra khoan hoc bong da duoc dp nhung chua dung

hk
6.

H6 so':
Cong van va danh sach sinh vien de nghi diroc nhan hoc bong (theo m~u); Dm1 xin dp hoc bong (tieng Anh, tieng Viet - thee m~u); Sa yeu ly lich, c6 xac nhan cua don vi dao tao (theo m~u); Ban photo Giay bao trung tuyen; Ban khai hoan canh gia dinh, co xac nhan cua dia phuong (theo m~u); Giay to xac nhan ch€ dQ chinh xac, thee m~u qui dinh cua Nha nucc.

f~ ., , j_', :/. I
I "; \

I,

/' )/(t'
,'I.'.
,(',.\.
\ ' ,

\> ,':,;:~
\,_ ; '-/~<

>

•• "

D€ nghi cac dan vi tien hanh xet chon sinh vien thee yeu

du tren,

giri danh sach (theo

m~u dinh kern) va h6 sa sinh vien xet nhan hoc bong v€ DHQGHN (qua Ban Chinh tri va Cong rae HSSV) cham nh~t la 16hOO ngay 14/10/2011, dong thai giri file v€ dia chi email: oanhvt@vnu.edu.vn cham nh~t la 16hOO ngay 7/10/2011 d~ DHQGHN kip tong hQ'P, xet duyet va giri bao cao voi Quy. Qua thai han tren, neu don vi nao chua giri danh sach va h6 sa xet chon v€ DHQGHN thi mac nhien duoc xem nhu dan vi do khong tham du chirong trinh hoc bong nay, chi tieu hQC bong tren se duoc chuyen cho don vi khac. Xin iran trong cam on./.

,.".-~-

Noi nhiin:

- Nhu tren;
- Luu: VT, Ban CTHSSV, 010.

,~

.c c c

~

N

,~ 0

.c

.....

0

N

0

.....

I

'0

s

~

N

U

,....._

::c

.;
~

,-<
'Z
,~

::;

s

-::;

ell

u

0 C-'
'Z 'Z
o:

0
('~

::c

~.
.c ..... c <~.
0

,@
C

1==

0
'Z 'Z ~

::c ::c
'Z
f-

;a
rJ"J.

c ..c .....
'ell

01)

'<0

C-' "0
U

=
~ ~ o· .c c.
'0 ...;J

,oj 01)

~
C

>
I


,~.

[/) [/)

fU

:r:

..Q)

OJ CL

ro

::c

I'.
,~

--:

--. .c c

,~ OJ)

-. ::c
~

Z

'<0
[/)

C-'
Z

>C~

"~

e >

'0

~

.c

~ Z

01)

(~

'0·
,-(

Z

::t
-(

Z o:
,~

::c

::c
ir:

>z
~ 0

C <0 0

~

u
C '~

~ ..... ~
...><:
,~

e

..c Q

,::
'-"

<~

= = o
Q"

--.: d <~
.......

U

::c

.~
C
,~ OJ)

.c

::: .......
en

> ...c:

;....

e

"0 Z

u>

- -.
~0

7.

,<0

eo ::: <~
;.... ..... ...c: u

a

c-~
U ::t

<<1./
,~

....

c

~

-(.

=

...

...c:
'"d

'ro en

:::
ro

...c:
'-0

:,0. roo
00

:::

"-<

:::

/
HO so XIN cAp HQC
STT
1
--- ----------

BONG NU SINH NGHEO VI:¢T NAM

Lo~i
--_-

h8 SO'

Yen cin
Xac nhan nha tnrong Xac nhan nha

Dan xin c~p h9C bong (Ti~ng Viet va Ti~ng Anh)

2

SO' y~u 1y lich

tnrong

3

Phi~u bao di~m va phieu nhap h9C

Pho

to ,nr ban
goc

4

Ban khai hoan canh gia dinh

Co xac nhan dia phuong Theo m~u qui dinh cua Nha
mroc

5

Gi~y

to xac

nhan ch~ d<)chinh sach

- -----------'---~-------

/

I

.........................................

UNIVERSITY

SOCIALIST Independent

REPUBLIC

OF VIET NAM

- Freedom - Happiness

photo 4x6

APPLICATION Dear: Full name: Sex: Grade Date of birth Place ofbirth: Policy Objects: Tel: Bank account ID card::

FOR SHIRIN PANDJU MERALI PMU schoolarships

SCHOOLARSHIP

FOUNDATION

for poor female students Student Code:

of Viet Nam . . . . .

Course:

Falculty:

Ethnic: email at At ( place) : On (day): )

. . . .

* Complete family( policy Objects, having difficulties in economic conditions, health

* University result:
- Total scores university academic year 2011 - 2012: : .

+ The subject: + The subject + The subject: * Family Address:

: : :

I wore this application for schoolarship « Poor female students of Viet Nam » and determined to strive for education and training to maintain eligibility for the schoolarship during the courses.

Yours faithfully. Certification of University Ha Noi, Day Month Student (Signature andfull name) year 2011

;"

D~I HOC .. PHONG CT CHINH TRI&CT SINH VIEN

C<)NG HoA

xA

H<)I CUD NGHiA VI~T NAM

DQc l~p - TV' do - Hanh phuc

anh
4x6

DON XIN XET T~NG HQC BONG Kinh gui : BQL Du' an H{Jc bbng cho nil.' sinh ngheo Vi?t Nam

* So' 1U'(;)'c ban than: v~
I-IQva ten Gioi tinh Lap Narn sinh Dai tuong chinh sach Di~n thoai , Kh6a Noi sinh , Ngan hang Noi c~p ngay dp , email. Dan toe , Khoa/vien , . , . . Ma s6 SV . . .

So tai khoan:
S6 CMT:

.

* H03n canh gia dinh: (thuQc di~n chinh sach, co kho khan v~ di~u ki~n kinh t~, sire khoe, ... )

* K~t qua thi dai hoc:
- T6ng di~m thi dai hoc nam hoc 2011 - 2012:
-+- Diem man -+- Diem man -+- Diem man

.

: : :

* Dia chi gia dinh sinh vien (Dia chi gfri thu)

Em viet dan nay xin duoc xet nhan hoc bong Nicsinh ngheo Vi?t Nam va quyet tam phan d~u hoc tap, ren luyen d~ du di~u kien duy tri hoc bong trong suet khoa hoc dai hoc. Em xin trdn trong dim
0"11.

xAe NI-IAN eUA NI-IA TRUONG

Ha N(Ji, ngay ...... thang ..... nam 2011 Sinh vien (Ky va ghi ro ho ten)

/ ;'

Cac hoat dc}ng xa hc}i,doan th~, nghien ciru khoa hoc, ... ban da tham gia ( ghi
n~u co):

ro cac

chimg nh~n

Cac rnuc tieu va d!rih hmmg ngh~ nghi~p cua ban:

Xac nh~n cua Truirng .................. , Ngay thang nam 2011
V~,

Nguoi khai ........................ , Ngay thang nam 2011

(Ky.dong ddu, ghi

ro chirc

ho ten)

(Ky. ghi rii ho ten)

CQNG HOA

xA

HQI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc l~p - TV do - Hanh phuc

BAN KHAI HoAN cANH GIA DiNH
I-IQ ten: Ngay thang narn sinh: Que quan: Tru quan: Dan toe: I-IQ ten cha: Ton giao: Dien thoai: D~ t~ an Qc:........... T~ giia : on '0 '" '" , , , Di~n thoai: Dien thoai: , . .
.

'" .,

Nam/ Nu:

. . . .

'"

rv ang . N gay tha nam SIl1 h :..............................
Ngh~ nghiep: , Binh quan thu nhap thang: Dia chi ca quan: Nai

. . . . .

a hien nay:

I-IQ va ten me: N gay thang nam sinh: Ngh~ nghiep: Binh quan thu nhap thang: Dia chi co quan: Nai '" Dien thoai: , Di~n thoai: Dan t9C: Ton giao: . .

.

. .

a hien nay:
ba va anb chi
em

HQ va ten nhii'ng nguoi dang chung sang vOi gia dinh
(Ong,

co chung vJ kinh ti)
Quan h~ Binh quan thu nhap Ghi chu

Stt

HQ va ten

---

- .. .. -.--. ---------..

-------------/-----------1-------1
-

____ J --

.-_-..

--_

-_.- --.- -_.-._ --.- .... -

_.--.--'----I.--_._.._--.~---._--.

_-_-

-__.L_----_ _-_ --_---~..

_-

_-_-

_-

_-_-+-L_~- - _- _- _- __.J------1 _

/
1I0AN CA.NlI KINH TIt GIA DiNlI Tong thu nhap: Binh quan thu nhap tinh thea d~u nguoi trong gia dinh: . .

Hoan canh kh6 khan cua gia dinh:

.

N giroi khai ky ten

Y kien ella gia dinh:

,

,

.

B6 hoac me ky ten

Y KIEN V A xA NH~N eUA

DIA PHUONG

Ngay

thang

nam 2011

(Ky.ghi 1'0ho fen va dong ddu]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful