BIBLIOGRAFI Al Quran; Al Hadith; Ghazali Darussalam, Pedagogi Pendidikan Islam, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur

, 2001; Ee Ah Meng, Pedagogi II (Edisi II: SemesterII), Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 2001; Mok Soon Sang, Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan (Semester 4), Kumpulan Budiman Sdn. Bhd., Subang Jaya, 2002; Abu Ezzat Al Mubarak, Perkara Asas Fardhu ‘Ain (PAFA) Khas bagi Pelajar Sekolah Rendah & Menengah, Al Hidayah Publications, Kuala Lumpur, 2009; _____________, Thaharah, Fiqh Darussalam, Pusat Da’wah Islamiah, Brunei, 2006; Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim, Ilmu Pengetahuan dan Tujuan Pendidikan menurut Pandangan Islam, Pusat Da’wah Islamiah, Brunei, 2004; Mardzelah Makhsin, Pendidikan Islam 1, PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 2003;

7002 ،‫محمد بن صالح العثيمين: فقه العبادات، مكتب نورالهدى، السعودي‬
Bonwell, C.C, and J. A. Eison, Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. (ASHE-ERIC Higher Education Report No. 1, 1991) Washington, D.C.: George Washington University Clearinghouse on Higher Education, 1991; Davis. G..Tools for Teaching, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1993; Grasha, A..Teaching with Style, Alliance Publishers, Pittsburgh, PA. 1996.

Disediakan oleh: NASRUL ARWADI HAJI NEKMAN Sekolah Menengah Muda Hashim, Tutong. No. 585 Kampong Kuala Tutong, TA3341, Negara Brunei Darussalam. Disember 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful