P. 1
Vodic Kroz Access 2000

Vodic Kroz Access 2000

|Views: 2|Likes:
Published by Zvonko

More info:

Published by: Zvonko on Oct 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

Faithe Wempen

Faithe Wempen

Sams Teach Yourself Microsoft® Access 2000 in 10 Minutes

Authorized translation from the English language edition published by Sams Publishing. Copyright © 1999 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or by any informaton storage retrieval system, without permission in writing from the Publisher. Croatian language edition published by Strijelac d.o.o. Copyright © 1999 Preveo s engleskoga: Berislav Jedna~ak Izdava~: „Strijelac“ Zagreb Urednik: Goran Jedna~ak Lektura: Mladen Jedna~ak Korektura: Rada Fedor Priprema za tisak: Grafi~ki studio „MI[“ Tisak: Tiskara “Kasani}” CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, Zagreb UDK 004.42 Access 2000 (035) WEMPEN, Faithe Vodi~ kroz Microsoft Access 2000 / Faithe Wempen; [preveo s engleskoga Berislav Jedna~ak].– Zagreb: Strijelac, 2000. – 242 str.: ilustr.; 21 cm. – (10 minuta do uspjeha) Prijevod djela: Sams Teach Yourself Microsoft® Access 2000 in 10 Minutes. – Kazalo. ISBN 953-210-006-7 400117050
Copyright © za hrvatsko izdanje STRIJELAC, Zagreb, 1999. Sva prava pridr`ana. Niti jedan dio knjige nije dozvoljeno upotrebljavati ili reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji na~in, niti pohranjivati u bazu podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodne pismene dozvole izdava~a, osim u slu~ajevima kratkih navoda u stru~nim ~lancima. Izrada kopija bilo kojeg dijela knjige u bilo kojem obliku predstavlja povredu Zakona. Izdava~ i autor ulo`ili su najve}i mogu}i napor u kvalitetnom pripremanju ove knjige. Izdava~ i autor objavom ove knjige ne pru`aju nikakve garancije, izravne ili posredne, za bilo koji dio sadr`aja knjige, proceduru, postupak, radnju ili navod koje se nalaze u ovoj knjizi. Izdava~ i autor ne snose nikakve posljedice koje bi mogle nastati uporabom ove knjige, niti se smatraju odgovornim za bilo kakvu {tetu ili gubitak uzrokovan izravno ili posredno ovom knjigom.

. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pravila koja smo upotrijebili u ovoj knjizi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Stvaranje prazne baze podataka . . . . . . . 18 Dijelovi prozora . . . . . 8 PLANIRANJE BAZE PODATAKA 10 Planiranje je va`no! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Stavaranje baze podataka pomo}u ~arobnjaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SADR@AJ UVOD 1 [to je Microsoft Access 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Pronala`enje i popravljanje gre{aka u programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Izvje{taji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kakve izvje{taje `elite stvoriti? . . 1 [to je serija knjiga “10 minuta do uspjeha?”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kako objediniti sve dijelove baze podataka . . . . . . . . . . 6 Upiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 kako dijelovi odgovaraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Accessov ~arobnjak olak{ava stvaranje baze podataka. . . . . . . . . . . 23 Pomo} putem Office Assistanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ^EMU SLU@E BAZE PODATAKA? 4 Kako Access sprema podatke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 POKRETANJE I NAPU[TANJE ACCESSA 18 Pokretanje Accessa . . . . 11 Koju formu upotrijebiti?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Upotreba prozora Microsoft Access Help . . . . 20 Napu{tanje Accessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 34 Odabiranje dobrog na~ina za stvaranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Izbor tablica . . . . . . . . . 32 Ostala obilje`ja pomo}i . . . . . 21 UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 23 Vrste pomo}i . 28 ^itanje tema pomo}i . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Brisanje polja . . . . . . . . . . . . . . . 71 Stvaranje odnosa izme|u tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Ure|ivanje odnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 STVARANJE TABLICE UZ POMO} TABLE WIZARDA 50 Za{to stvoriti tablicu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Dodavanje polja . . . . . 67 Skrivanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Shva}anje vrsta podataka i formata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Otvaranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 [to sada? . 56 Stvaranje tablice u prikazu Table Design . . . .iv 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 SPREMANJE. . . . . . 62 Stvaranje tablice uno{enjem podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 STVARANJE TABLICE BEZ POMO}I ~AROBNJAKA 56 Za{to ne upotrijebiti ~arobnjaka? . . . . . . . . . . 69 Brisanje tablice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pode{enje primarnog klju~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zatvaranje baze podataka . . . . 72 [to je referencijalni integritet? . 61 Prijelaz iz prikaza Design u prikaz Datasheet . . . . . . . . . . . . . . . . 63 UNO{ENJE PROMJENA U TABLICU 65 Ure|ivanje polja i njihova svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 UNO{ENJE PODATKA U TABLICU 78 Uno{enje sloga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 [to sada? . . . . . . . . 80 . . . . . . . 70 STVARANJE ODNOSA IZME|U TABLICA 71 Za{to stvarati odnose izme|u tablica?. . . . . . . . . . . 45 Pronala`enje datoteke baze podataka. . . . . . 78 Neke mogu}nosti unosa podataka . . . . . ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 41 Spremanje baze podataka . . 50 Stvaranje tablice uz pomo} Table Wizarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Uklanjanje odnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Promjena pogona ili mape . .

. 92 STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 94 Za{to stvarati forme? . . . . . . . . . . . . 89 Promjena pisma . . . 85 Umetanje novog sloga . . . . 107 Prikazivanje zaglavlja i podno`ja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Ispisivanje tablice . . 118 . . . . 98 Uno{enje podataka u formu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Stvaranje forme od samog po~etka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Pomicanje i kopiranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 UNO{ENJE PROMJENA U FORMU 104 Uljep{avanje forme: Pregled . . . . . . . . . . . 104 Pomicanje kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Stvaranje forme uz pomo} AutoForme . . . . . . . . . . . . . 113 STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 116 Za{to upotrijebiti posebne kontrole za unos podataka? . . . . . . . . . 105 Neovisno pomicanje kontrola i njihovih oznaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Stvaranje forme uz pomo} Form Wizarda . . 109 Formatiranje kontrola . . . . . . 81 Zatvaranje tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 URE\IVANJE PODATKA U TABLICI 83 Promjena sadr`aja u }eliji. . . . . . . . . . . . 106 Promjena veli~ine kontrola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Stvaranje okvira za popis ili kombiniranog okvira. . . 108 Dodavanje oznaka . . . . . . . . .SADR@AJ v Pomicanje po tablici. . . . . . . . . . 83 Odabiranje slogova . . . . . . . . . . 111 Promjena reda pomicanja pomo}u tipke Tab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Mijenjanje {irine stupca i visine retka. 87 FORMATIRANJE TABLICE 89 Za{to formatirati tablicu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Brisanje slogova . . . . . . . . . . . . . . 116 Koje vrste kontrola upotrijebiti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 157 Brisanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Ostali Query Wizardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Stvaranje upita pomo}u Simple Query Wizarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Stvaranje nove slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Dodavanje uvjeta . . 159 Prikazivanje rezultata upita. . . . . . . . . . 161 PRILAGO\AVANJE UPITA 162 Sortiranje polja u upitu . . . . .vi 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 Stvaranje grupe opcija . . . . . . . 143 Stvaranje indeksa . . . . . . . . . . . . . . . 155 Dodavanje polja upitu . . . . . 153 DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 155 Rad u prikazu Query Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Upotreba opcije Replace . . . . . . . . . . . . 120 Dodavanje gumba za naredbu . . . . . . . 141 Sortiranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Umetanje Clip Arta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Prikazivanje ili skrivanje polja. . . . . . . . . . . . 137 Ostali na~ini za pronala`enje podataka . . . . . . . . . . . . 146 STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 148 [to zapravo upit radi?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 . . . . . . . . . . . . . . 129 Promjena veli~ine slike. . . . . 149 Ispis rezultata upita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA141 Pronala`enje i organiziranje podataka . . 125 DODAVANJE SLIKA U FORMU 127 Za{to dodavati slike u formu?. . . . . . . 131 PRONALA`ENJE PODATAKA 134 Upotreba opcije Find . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Umetanje slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Umetanje ActiveX kontrola . . 141 Filtriranje podataka . 139 SORTIRANJE. 163 Dodavanje prora~unskog polja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 201 DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 204 Za{to dijeliti podatke? . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Sigurnost na razini korisnika (samo za mre`e) . . . . . . . . . . . . 189 Upotreba prozora Print Preview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Umetanje hiperveze u Accessove objekte . . . 204 Otvaranje baze podataka u ekskluzivnom na~inu rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Upotreba AutoReporta za stvaranje izvje{taja . . . 207 Stvaranje mde datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Za{tita podataka u formi . . . . . . . . 206 Suradnja s drugim korisnicima na bazi podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Stvaranje dijagrama . . . . 168 Stvaranje izvje{taja pomo}u Report Wizarda. . . . . . . . . 181 Prikazivanje povezanih podataka u prikazu Datasheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Rad s kontrolama u izvje{taju . 187 STVARANJE DIJAGRAMA 189 Prednosti dijagrama . . . . . . . . . . . . . 194 UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 195 Osnove Interneta . . . . . . . . . . . . . . . 194 Spremanje izvje{taja s dijagramom . . . . . . . . . 195 Spremanje kao Web stranice. . . 211 . 197 Data Access Pages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 [ifriranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Stvaranje vi{etabli~nog upita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 RAD S POVEZANIM TABLICAMA 181 Za{to povezivati tablice? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Stvaranje vi{etabli~nih izvje{taja . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Pridjeljivanje lozinke datotekama baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Prikazivaje i ispisivanje izvje{taja u prozoru Print Preview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Stvaranje vi{etabli~nih formi. . . . . 174 PRILAGO\AVANJE IZVJE{TAJA 175 Promjena postoje}ih izvje{taja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SADR@AJ vii STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE{TAJA 168 Za{to stvarati izvje{taje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . 213 Uvoz podataka iz drugih programa. 219 SIGURNOSNA POHRANA PODATAKA 221 Stvaranje sigurnosne kopije datoteke baze podataka . . . 222 KAZALO 225 . . . . . 221 Popravljanje o{te}enih datoteka baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 UVOZ I IZVOZ PODATAKA 213 Za{to uvoziti i izvoziti podatke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Izvoz podataka u druge programe . . . . . . . . . . . . . . .

marketingu i prodajnom timu tvrtke “Macmillan Publishing” za jo{ jedan dobro obavljen posao. uklju~uju}i i odli~no prihva}enu “Microsoft Office 97 Professional 6-in-1”.O AUTORU Faithe Wempen je autorica vi{e od 30 knjiga o ra~unalima. Moje zahvale idu urednicima. stru~nom osoblju. Ostatak pripada urednicima. . POSVETA Knjigu posve}ujem Margaret. upravi i ljudima zadu`enima za prodaju. ZAHVALE Ve}ina ljudi ne zna da je knjiga manje od 50% autorskog rada. Vlasnica je tvrtke “Your Computer Friend” u Indianapolisu koja se specijalizirala za obu~avanje i pomo} korisnicima za rad na PC-u. koji zajedno uobli~uju knjigu kako bi se ona {to bolje prodavala.

.

Vjerojatno se bez pomo}i ne}ete mo}i upustiti u rad s Accessom. da biste se sna{li. Ova verzija ne}e raditi na 16-bitnim verzijama Windowsa (Windows 3. Ova knjiga obja{njava Microsoft Access 2000 – verziju koja je dizajnirana za rad s Windowsima 95/98/NT. Access omogu}ava skupljanje. svakako ne}ete `eljeti pro~itati neku debelu knjigu. spremanje i organiziranje informacija kao i stvaranje izvje{taja koji vode do poslovnih odluka. a ujedno je i najpopularniji. No. Evo nekoliko stvari koje mo`ete uraditi s Accessom: l Utipkati podatke izravno u bazu podataka ili podatke uvoziti iz drugih programa.UVOD ^estitamo na odabiru knjige 10 minuta do uspjeha – Vodi~ kroz Microsoft Access 2000! Access je jedan od najsna`nijih i najprilagodljivijih programa za stvaranje baza podataka.x). Brzo stvorenu upotrebljivu i profesionalno dizajniranu bazu podataka. Brzo stvoriti izvje{taje i pripremiti ispis naslovnih naljepnica za pisma upotrebom svih ili samo dijela podataka. indeksirati i organizirati podatke na na~in koji `elite. Sortirati. l Potrebna vam je knjiga “10 minuta do uspjeha – Vodi~ kroz Microsoft Access 2000”! [TO JE MICROSOFT ACCESS 2000? Microsoft Access je sustav za upravljanje bazama podataka. Iako se Access instalira s mnogobrojnim opcijama pomo}i za po~etnike. ve} biste htjeli: l l Jednostavan uvod razumljivim jezikom. Access }e obaviti posao. Bilo da je potreban jedan slog za ku}ni inventar ili potpun upraviteljski informacijski sustav va{e tvrtke. Izbje}i dugotrajno studiranje teorije baza podataka. l l . on nije jednostavan program.

. Ovaj prekrasan. ako na taj na~in niste instalirali Access. logi~an i sna`an program mo`ete nau~iti u kratkom vremenu. [TO “10 JE SERIJA KNJIGA MINUTA DO USPJEHA”? Serija ovih knjiga na novi na~in poma`e pri u~enju ra~unalnih programa. tada ste vjerojatno s Officeom instalirali i Access.2 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 l Prilagoditi forme kako bi manje stru~ni korisnici mogli unositi nove informacije u bazu podataka. Umjesto obja{njavanja cijelog programa. No. umetnite instalacijski CD u ra~unalo i slijedite upute na zaslonu. Bez obzira na va{e profesionalne zahtjeve. knjige poma`u pri u~enju osnovnih opcija programa. Sljede}i okviri pomagat }e vam cijelim putem: Savjeti koji {tede vrijeme Pro~itajte ove savjete jer se u njima nalaze zamisli kojima izbjegavate zbrku. Nau~it }ete raditi s ovim izuzetnim programom mnogo br`e nego {to biste to ina~e u~inili. 10 minuta do uspjeha! Vodi~ kroz Microsoft Access 2000 pomo}i }e vam u savladavanju osnovnih znanja potrebnih za rad s programom. l Instaliranje Accessa Ako je Access dio instalacije Microsoft Officea 2000. Stvoriti upite koji }e pro~istiti va{e podatke ovisno o uvjetima koje postavljate. KNJIZI PRAVILA KOJA SMO UPOTRIJEBILI U Svaka vje`ba u ovoj knjizi uklju~uje instrukcije “korak-po-korak” za odre|eni zadatak.

polja i tipki po~inju velikim prvim slovom. Ono {to trebate utipkati napisano je masnim slovima u boji. Imena izbornika. Posebna pravila u knjizi olak{avaju u~enje Microsoft Accessa: l l l Ono {to trebate odabrati napisano je slovima u boji. a savjeti su obi~no prakti~na rje{enja tih problema. Gumb za uzbunu Ova ikona ozna~ava podru~ja u kojima novi korisnici nailaze na probleme. .UVOD 3 Jednostavnim jezikom Novi ili nepoznati izrazi su opisani (to ste shvatili) jednostavnim jezikom.

.

mo‘ete uraditi jedno od sljede}eg: l Ispisati sve kupce koji nisu obavili kupovinu u proteklih 60 dana. Sortirati kupce prema pozivnom broju grada i ispisati njihove podatke za kuverte. Me|utim. imajte na umu da mo‘ete uraditi i mnogo vi{e. mo‘emo re}i da je to skup informacija. l l Ovi primjeri su samo jedan mali dio onoga {to mo‘ete uraditi s Accessom. kako biste mogli nazvati jedan od ispisanih brojeva. . Vje`ba [TO JE BAZA PODATAKA? U ovoj }ete vje`bi nau~iti neke osnovne koncepte baze podataka i vidjeti kako Microsoft Access rje{ava zadane probleme. teoretski gledano mo‘ete uraditi gotovo sve {to za‘elite. Na primjer. ^EMU SLU@E BAZE PODATAKA? @elimo li izravno odgovoriti na pitanje {to je baza podataka.1. (Poneki po{tanski servisi zahtijevaju da presortirate pozivne brojeve kako biste platili ni‘u cijenu. va{a telefonska knji‘ica je baza podataka. ~uvate li popis svih va{ih kupaca u Accessovoj bazi podataka.) Stvoriti jednostavanu formu niza unosa na zaslonu kako bi va{a tehni~ka podr{ka mogla jednostavno upotrijebiti bazu podataka. S pomo}u baze podataka izra|ene na ra~unalu s Microsoft Accessom mo‘ete spremiti informacije te uraditi jedan od tri primjera obra|ena u ovoj vje‘bi. kao i datoteka Rolodex te katalog kartica korisnika u knji‘nici. Na primjer. s pripadaju}im telefonskim brojevima.

TABLICE Srce svake baze podataka je tablica. Slika 1.1). Ako radite vi{e poslova istovremeno. Tako stvorena datoteka ~uva sve {to }ete uraditi za tu bazu podataka ne samo sve podatke ve} i forme. Svaki detaljniji opis je sadr‘an u svom stupcu koji nazivamo polje. uklju~uju}i titulu. Access sprema svaki unos baze podataka (na primjer. Na primjer. Svaki redak je slog Svaki stupac je polje Dio retka ili stupca je }elija SLIKA 1. datum ro|enja i datum zaposlenja tvore jedan slog (slika 1.1 Accessova tipi~na tablica. svaki radnik ili element inventara) u zasebni redak koji nazivamo slog.1 prikazuje tablicu baze podataka (ili kra}e tablicu). a njegovo prezime drugo. . Na primjer. Svaki slog je skup informacija o jednoj stvari u ovom slu~aju zaposlenik. mo‘ete uraditi odvojene baze podataka za svaki posao. Tablica je vrlo sli~na radnoj stranici u Excelu. izvje{taje i indekse. Sva prezimena u cijeloj tablici smje{tena su u polje Last Name. zaposlenikov identifikacijski broj je jedno polje. sve informacije o Nancy Davolio.[TO JE BAZA PODATAKA? 5 KAKO ACCESS SPREMA PODATKE? U Accessu je najprije potrebno stvoriti datoteku baze podataka.

dok sljede}a tablica koju stvorite mo‘e sadr‘avati podatke o proizvodu koji prodajete. Vi{e tabli~ne forme Formu mo`ete upotrijebiti da biste jedan podatak unijeli u vi{e tablica. mo‘da }ete ‘eljeti stvoriti izvje{taj o svim karakteristikama zaposlenih u va{em poduze}u (slika 1. Kako stvoriti tablicu nau~it }ete u 7. Na primjer. Tre}a tablica koju stvorite mo‘e sadr‘avati informacije o zaposlenicima i njihovim karakteristikama. vje‘bi. Kako stvoriti formu nau~it }ete u 15.1. {to }ete nau~iti kasnije u vje`bama. @elite li prikazati i raditi na sljede}oj kartici. IZVJE{TAJI Dok su forme stvorene za upotrebu na zaslonu.12. 8. Na primjer. Izvje{taji su posebno formatirani skupovi podataka koji su organizirani ovisno o va{oj specifikaciji.2 sadr‘i dvije kartice. Forma koja je prikazana na slici 1. pa stoga ve}ina ljudi stvara posebnu formu na zaslonu kako bi lak{e unosili podatke. u }eliji gdje se preklapaju stupac Birth Date i slog Nancy Davoilo prona}i }ete datum ro|enja Nancy. slika 1.6 1. mo‘ete stvoriti tablicu popisa svih kupaca. Access povezuje formu i tablicu te informacije koje ste unijeli u formu neposredno sprema u tablicu. FORME Svi podaci koje unesete u bazu podataka zavr{avaju u tablici i spremni su za spremanje. vje‘bi. jednostavno je kliknite. Na primjer. Na primjer.1948. VJE@BA U dijelu polja ili retka nalazi se jedinstveni podatak za odre|eni slog. i 8. izvje{taji se stvaraju za ispisivanje. Svaka datoteka baze podataka sadr‘i mnogo tablica. .2 prikazuje podatak u formi koji }e Access spremiti u tablicu kao {to je prikazano na slici 1. Pomalo je zamorno i dosadno unositi podatke izravno u tablicu.3). a to podru~je nazivamo }elija. Forma omogu}ava stvaranje stranice popuni praznine kako biste kasnije unosili ‘eljene podatke na najjednostavniji na~in.

2 nijim.[TO JE BAZA PODATAKA? 7 SLIKA 1. Forme ~ine unos podatka mnogo lak{im i pregled- SLIKA 1.3 Ovako stvoren izvje{taj mo`ete ispisati i podijeliti svojim zaposlenicima. .

prikaz na slici 1. U sljede}im vje‘bama vidjet }ete odnos svakog dijela prema cijeloj bazi podataka. izvje{taje. Podaci koji vas ne zanimaju propast }e u spilju. forme i upite. Izvje{taji organiziraju i sumiraju podatke. KAKO OBJEDINITI SVE DIJELOVE BAZE PODATAKA Dok stvarate tablice. Mnogi ljudi se boje upita jer ih sam naziv podsje}a na ne{to poput: vrijednost. ACCESSOV ^AROBNJAK OLAK[AVA STVARANJE BAZE PODATAKA Kroz cijelu knjigu upotrebljavat }ete Accessovog ~arobnjaka. morate imati na umu da su svi povezani. Nakon toga uz pomo} va{ih odgovora stvara tablicu.4 prikazuje ~arobnjaka na zaslonu. UPITI Upit je na~in skrivanja informacija koje ne ‘elite vidjeti. mo`ete ga prikazati na zaslonu pomo}u opcije Print Preview.3. Ranije smo ve} napomenuli da su tablice osnova svih aktivnosti svi ostali objekti rade ili u ili s podatkom u tablici. a ostaju samo podaci koji vas zanimaju. uvjet ili maska. a upiti poma‘u pri pronala‘enju informacija koje ‘elite upotrijebiti u tablici. Slika 1. a da biste informacije koje ‘elite prikazati vidjeli {to jasnije.8 1. upit ili ne{to drugo prema va{im ‘eljama. . O tome mo‘ete razmi{ljati kao o spilji u koju }e pasti va{i podaci. ^arobnjak je mali program koji postavlja pitanja o izgledu baze podataka. u 21. forme olak{avaju unos podataka. Vi{e o prikazu i ispisu u 24. vje`bi. izvje{taj. No nemojte brinuti. VJE@BA Print Preview Za vrijeme stvaranja izvje{taja koji `elite ispisati. vje‘bi }ete nau~iti kako stvarati jednostavan upit.

Ne preska~ite 2. Svaki put kada stvarate novi objekt. kao {to je rad u prikazu Design. ljudima koji imaju puno slobodnog vremena. imate dvije mogu}nosti. Preporu~am da svaki po~etnik upotrebljava ~arobnjaka koliko je to mogu}e. jer malo vremena koje }ete potro{iti za ~itanje mo‘e kasnije u{tedjeti sate rada. kao {to je tablica ili forma. a druga je pomo}u ~arobnjaka. vje‘bi nau~it }ete kako planirati bazu podataka.4 ^arobnjak olak{ava stvaranje bilo kojeg objekta baze podataka. . U 2. Ostavite te‘e stvari. Prva je stvaranje od samog po~etka u prikazu Design. Ja ih upotrebljavam jer je rad br‘i i kra}i. vje‘bu. U ovoj ste vje‘bi nau~ili neke osnove o bazama podataka u Accessu.[TO JE BAZA PODATAKA? 9 SLIKA 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->