http://pkp.blogspot.

com
øµmaaao Lacoao øµmaaao Lacoao øµmaaao Lacoao øµmaaao Lacoao_uua ÇaCa ea _uua ÇaCa ea _uua ÇaCa ea _uua ÇaCa ea

_uua ÇaCa ea ea
_ao maau aa aa
Çaoa|o Coag CLam
=aa aa qcm
naaaL CLaam mooea
m|o aaCaa nooea
caaao naaøa Caaoao
cau Ça| Çoao
qau Çam| CoaoCea
omgau cagu Louau
qau CoaCo mouau
oae Coaaa Cuaµ|aau
_·Ca caaø eµ|aau


oag Caem mg oag Caem mg oag Caem mg oag Caem mg

oag Caem mg
qaaa caCa æg
maq _ma _g
uaaaa|a CuCo Lam
cm ccm oaLa
caa _aa CLm
qaaa caCm æg

aaeouua aaea aaeouua aaea aaeouua aaea aaeouua aaea

aae ouua aaea!
aacaøL CLaaoau aaea!
u|ccaa eaaaoau aaea!
Cuaeaaa a|aaoau aaea!

http://pkp.blogspot.com
_LLu eaaaoau aaea!
_uama a|aaoau aaea!
jma| eaaaoau aaea!
CLamma| aeeoau aaea!
Lµaao eaaaoau aaea!
L|ma Lo|aaoau aaea!


Coaaaaa eaaaoau aaea!
CoaøoaaL CLacoau aaea!
Caaa|qaøL CLaaoau aaea!
øuL|cm eaoau aaea!
CaaaL Laaaaoau aaea!
a|muL| eaoau aaea!
auuo eaaaoau aaea!
aaa|o uaccooau aaea!_aaCaa _|eCaa _aaCaa _|eCaa _aaCaa _|eCaa _aaCaa _|eCaa

_aaCaa _|eCaa. _aaCaa _|eCaa
_a±aa mamaaa aeue|Ca aegmaaaa
Lac± _±aaaCoa. Laqcmu aaaaCo
_aaa _±aaaCoa. _macmu aaaaCo
_aaCaa _|eCaa. _aaCaa _|eCaa
_a±aa mamaaa aeue|Ca aegmaaaam|oa m|oa q± m|oa m|oa q± m|oa m|oa q± m|oa m|oa q±
m|oa m|oa q± ea
m|ooauo q± ea
uao ua cm|ea
uoo|aaLj Caaemea

ecc ecc m|oCe
eea ma|o jCe
Lccu CLao Lmma ea
LuLau CLao amm| ea
http://pkp.blogspot.com

oagu oagu oagu oagu oagu oagu oagu oagu

oagu oagu Çaem
je|o ÇmLLa eem
Çaemu Çaemu maaø
Ça|LLaa Çmaøu Caaaaa
magu magu _g
Ceao Coaaao Coag
maaøu maaøu ccm
mamaaL Lameao Lcm
qmau qmau Laa
_aCL mua Coaaa
uaµCa uaµCa ea ea uaµCa uaµCa ea ea uaµCa uaµCa ea ea uaµCa uaµCa ea ea

uaµCa uaµCa ea ea
uaaao eoa ea ea
noau Coµ|aa ea ea
nµea ua|µ ea ea
øoaao m|aaa ea ea
øacao L|±aa ea ea
_g qc ea ea
_cc CLac q± ea

http://pkp.blogspot.com
oaa oaa oaa oaamaacuua oaamaam maacuua oaamaam maacuua oaamaam maacuua oaamaam

oaamaacuua oaamaam
oaaa a|o|Ca oaamaam
a|aa|aøu Caa oaamaam
Cae|ccaa au|Cµ oaamaam

ua|Co øa|Co oaamaam
uacLLmaCe oaamaam
ac±a amuCL oaamaam
aaaoo|a LaCo oaamaac

øaae|oaCa oaamaam
øc± m|oCe oaamaam


uauLµu uauLµu uauLµu uauLµu

uauLµuau uauLµu
uoCaaea uauLµu
a|aa|aøu uauLµu
_µaaa uauLµu
_oea CLaam uauLµu
aaa m|m uauLµu
naamaø Ceemua uauLµu

ÇaCa q± eamaao
Laø CLacm a|aaoau
_µaa _µaa _µaa _µaa aaaa aaaa aaaa aaaa

_aa _aa
_µaa _aa

_µamu Coaaamu
cgu _aa

ac±aamuaL
mm|aøu _aa

aaCe| aeeaa
aoaøu _aa

øc± _aaaøa
CaauL maooaaau

LcceCuooau
LmmCaa±L CLaoaaau!

http://pkp.blogspot.com

Lqa Lqa Lqa Lqa
Laaa aaa e|aoa|Co
Lqa oag eaaa|Caa
Lqa oag eaaa|Caa
aLaL aLa ma|Caa

aLaL aLa maCe
Lma CLao _aa
Lma CLao _aau
Louaa magu ma|Caa

Louaa magu maCe
Laaa CLao _aa
Laaa CLao _aaa
Laaaa q± eamaao

e|aae|o emaao Laaaaoau
_ooa Ce±aøu oaau Cacaoau


Coama Coama Coama Coama CoaCeau CoaCeau CoaCeau CoaCeau

aema aaoao a|cmaa
aaa| eo| cm|maaa!
aem o|gea cmaaaa
aLLo Coaa ua|µmaaa!

aema ae|ao a|cmaa
aaa| eo| cm|maaa!
aem o|gu| cmaaao
aeaaaaL CLauau Coaaao!

eeea aaoao a|cmaa
ea| eo| cm|maaa!
o|aaL aLaa aecaa
CoaaaL jaao Coaaaa!

o|m|a amuLu muaøCu
o|mma CLamoaa uagCu!
o|aam o|gea mamCu
Coama CLamoao CoaCeaCu!


LaLLa LaLLa LaLLa LaLLa
øc± øc± LaLLa
øem aaau LaLLa
aaa| aaa| mcma|mu
ac±a aaa LaLLa

aeao nmc± u|acmeao
eaa CLaaa| o||aøu LaLLa
ac±aaau Coaa|mu
caao oaa| LaLLa


http://pkp.blogspot.com


moo moo moo moo maaaøc± maaaøc± maaaøc± maaaøc±
o|aao o|aa maaaøc±
aa Ceoao maaaøc±

LmaL CLaa| maaaøc±
Lagu a|agu maaaøc±

o|aao o|aaa øµmaaao
Caamo| ua|mu maaaøc±

naaaa aecao L|maao
Cmmou ua|µoo| CaaomCu!

aoo|a aoo| qmeaa
naaa _oo| _oo|a aaaoau

eaoo|Co ummea ema
m|amao CLaaCu!
o|aa aaµaa CoaeaCa!

o|gea e|muLu maaaøc±
Laqu Caac±au Lamauaa
ama e|ccao CLaaCu!

eaao eaao _c±Ca
eaCemL ameaCa!Ceemu mamo| Ceemu mamo| Ceemu mamo| Ceemu mamo|
o|oma| eaoaa Lamaao
o|aam o|m|a joo|Ca
eaoma eaoma Laauaaa
ecc eaoaaL L|agCu!

Caa|a æcac Lamaao
a|mau Caam omgau
CLe| ecaca acmCu
CL|a mamo| CeemCu

cguLL LmamL Lamaao
coaoL CLaam cguLao
_mauaaa mamo|aao
_µøL Lmamo Coaaa
http://pkp.blogspot.com

øme|a æcacL Lamaao
ømaaa CLaag L|aa|Ca
e|aae|o ac± m±aøCu
Ceemu mamo| cagCu!-ocmu ocmu ocmu ocmu acmu acmu acmu acmu
eccuaa acm
acm m|ama ocm
ocm Cuaaau ccm.

cc±o Laa| e|cm.
cmaaaa uau a|cm.

uau noo ocm
mmau aaaa Lcm
CLaccao eaa|o L|cm.

a|cm maaø ocm.
Lcm maaø ocm.
Cuaaau aama Cacm
uau aao|a acm


uaµ uaµ uaµ uaµ
eaaaa|Co a|me|µa
eµaauaa ome|µa

DZa|±aøu Cuaaao
Çmaa| emu aaoaao

u|aaCoam mac±au
Cuac eaa uecLu

amCoam Caaaeu
aa uaµ aaaeu

ccm a|aøu aamm|Co
ca Ceoou _mm|Co

CamCeaøu CeooCu
a|eaeCaaau CooqCu

aeao æc LamCu
aee|Co _mCu

_aam Ceo| Ce±aaa
_em Caagu ea±aaa


http://pkp.blogspot.com
uaµ uaµ uaµ uaµ ema ema ema ema
uaµ ema uaµ ema
Cmoq øaaaa.

maaaL L± _|o| CLacm
mgaø amaa

Ca± emu uaLL|oaoaø
cmaa aeaaa.

auua emu uaLL|oaoaø
øm aeaaa.


_e|Co _e|Co _e|Co _e|Co _e|Co _e|Co _e|Co _e|Co
_e|Co _e|Co q± ea
_µø _e|Co q± ea
Caaaaa uau cm| ea
øem Lµu Caaem ea
Laa| Lµu caa|cu
Laa| Lµu naa|cu
æ± Coama Çmemu
Caa|aa Caa|aa a|aaoau


_aa|ø± _aa|ø± _aa|ø± _aa|ø±

_mu Coa e|muL
_gea o|au
Çaoea aaCeo
=ea e|oaCao
nacaa e|ouCLo
maaua aae|Cco
ce cmaa ÇaCµo
cmLa Çaµoo|
qau Çcm ne
oLLae omø
qaea oµ|Cao
ooe|au CLCoo


aaaaa aaaaa aaaaa aaaaa aaaaa aaaaa aaaaa aaaaa

aaaaa aaaaa
aegaø au Caaem ea
øme| øme|
CaaeacaøL jaCaaem ea
a|o|Ca a|o|Ca
a|eeaa|o Lao Caaem ea
CaaaCa CaaaCa
øµmaaaø Caa Caaem ea
http://pkp.blogspot.com
_uua _uua _uua _uua

_uua _uua caauua
_µaaa maau ama|meaa
aeaeL CLao caaaCa
aaaøu amaa Caaeu m
_uua magu eoama|mCea
noau cooau Laµma|mCea


øo øo øo øoo eaaa o eaaa o eaaa o eaaa
øoo øoo eaaa
øea øea eaaa
Cuoo ncaoo oaaaa
Cuqu amu Laaaa
Cooouaa mcaøu
o|aa ue| eaaao|aaL jaa o|aaL jaa o|aaL jaa o|aaL jaa

o|aao o|aaL jaaaau
om|L Laau jaaaau
aaaaa|aL jaaaau
amLL uaoL jaaaau
Çae|o amgu jaaaau
co|aaL L|±aøu jaaaau
Lo|aaL CLaam jaaaau
Laa|oao|L jaaaau


Caaao Caaao Caaao Caaao

Caaao _uua Caaao
_|o| uaeu nmma uaeu
aoma acc Caaao
_LLae|mø maaø
_eegaø mag
_aaaeaø Çaem
LaLLaeaø qag
oa| Cmaau Coaaa
æ± æ± neCLau


CLauau CLauau CLauau CLauau

CLauau CLauau CLauau Laa
La|a La|a CLauau Laa
aaaa eau CLauau Laa
aeaeo o|u|cmu CLauau Laa
aaoaa _cmu CLauau Laa
aaou CLamu CLauau Laa
caaø a|acaa CLauau CLao
cau Çoao noa|Co

http://pkp.blogspot.comjaaaøu jaaaøu jaaaøu jaaaøu jaaaøu jaaaøu jaaaøu jaaaøu aoaaeua aoaaeua aoaaeua aoaaeuau uu u

jaaaøu jaaaøu aoaaeuau
jCoaau cooau Caaecaccuau
aaaa CuCo maeouau. occao|e|aa| mac±auau
ma øge| L|aLaccau
_mLauaa oaLLacau
aao| acmu Cmaaao uaLL|ao jaaa aaeuau
emaea cooau a|c±aaau
emaau Caaem a|muL|aaau
Laaaa ecm Laao a|au a|m± _aeu ø±aaaau
a|mcm jaaaø ¨ca CLeaa a|mueu
Coaa aauacCca”
ema Çma ouuau Cecaa Cam CLaa eaoau

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful