BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT Mở đầu • Giới thiệu mục đích : • Cấu trúc của tài liệu

: Gồm 3 chương  Chương 1 : Nhắc lại nội dung tổng quát của dự án  Chương 2 : Giới thiệu giải pháp được lựa chọn cho dự án tương lai  Chương 3 : Tổng kết pha nghiên cứu sơ bộ dự án Chương 1. Nhắc lại nội dung tổng quát của dự án • Nhắc lại những lý do tiến hành dự án  Do yêu cầu từ phía khách hàng • Nhắc lại những đặc điểm chính của dự án tương lai  Phần mền phải có khả năng quản lý việc đăng ký đề tài, danh mục đề tài, các thông tin cũng như nội dung đề tài tham gia nghiên cứu.  Phần mềm phải có tính bảo mật thông tin cao, phân vùng đăng nhập hệ thống, phải có tính năng quản lý thời gian đăng kí, xét duyệt, báo cáo, nghiệm thu đề tài, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc đề tài nghiên cứu.  Phần mềm phải có khả năng lưu trữ dữ liệu lâu dài, quản lý và trao đổi thông tin qua internet.  Phần mềm phải có chức năng tìm kiếm thông tin và in ấn các báo cáo theo mấu có sẵn.  Phần mềm phải có khả năng tổng hợp các đánh giá về đề tài cũng như kết quả mà đề tài đạt được.

Nhắc lại phương pháp tiến hành dự án  Khảo sát thực tế : tìm hiểu tình trạng, các yếu tố ảnh hưởng, các nhu cầu thực tế liên quan đến dự án, để có các đánh giá khách quan đúng đắn.  Phân tích và thiết kế : phân tích các yêu cầu khách hàng và dự vào kết quả của việc khảo sát thực tế để đề ra các công việc cần phải làm. Phân tích hệ thống, rôi sau đó đến thiết kế hệ thống.  Lập kế hoạch thực hiện: lập ra bản kế hoạch các công việc thực hiện, lấy đó làm các mốc chính để thực hiện dự án.  Thực hiện chương trình.  Quay lại xem xét đánh giá lại quy trình và thời thực hiện dự án để có điều chỉnh phù hợp  Kiểm tra sản phẩm.  Bàn giao cho khách hàng

Chương 2. Giới thiệu giải pháp được lựa chọn cho dự án tương lai • Giới thiệu giải pháp lựa chọn  Mở rộng phạm vi quản lý đề tài nghiên cứu khoa học.  Xây dựng chương trình dựa trên nền tảng web.  Tự động cập nhập.  Nâng cao tính bảo mật thông tin trong phần mền.  Cập nhật phản hồi từ phía người sử dụng. • Giải thích những đặc điểm cấu trúc  Nội dung tổng quát của dự án : đưa ra nhưng đặc điểm chung của dự án

mức độ hoàn thành.  Đảm bảo khả năng sửa lỗi và hoàn thiện phần mền. Tổ chức tiến trình tiếp theo của dự án.  Giới thiệu yêu cầu khách hàng .  Chí phí : phân tích yêu cầu từ phía khách hàng. • Kế hoạch tổng thể tiếp theo .  Chất lượng : sẽ hoàn thành theo yêu cầu đề ra của khách hàng. cũng như chi phí dự án. Tài liệu lựa chọn  Tìm ra những tài liệu cần thiết phục vụ cho dự án. mức độ hoàn thành của dự án. chiến lược.  Phân tích nội dung cũng như quy trình thực hiện dự án.  Số lượng nhân viên hiện có để hoàn thành dự án theo dự kiến. cũng như đánh giá chi phí. Annexe 2. Chương 3.  Phân tích mức độ rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án. • Đưa ra những điểm cần mở rộng cho giai đoạn tiếp theo • Quyết định mở rộng những điểm đã trình bày trên Annexe 1 – Báo cáo nghiên cứu khả thi  Đánh giá được yêu cầu của khách hàng. độ trễ. Tài liệu tổng kết hiện trạng  Đánh giá được kinh phí hoàn thành dự án và kinh phí hiện có. Annexe 3.  Năng lực quản lý của người tổ chức để hoàn thành dự án.  Kiểm tra năng lực nhân viên trong việc hoàn thành dự án. cũng như mức độ rủi ro của dự án để đưa ra mức kinh phí để hoàn thành dự án. Annexe 4.  Phân tích được mức độ rủi ro của dự án.  Đưa mục tiêu thực hiện của dự án.  Đảm bảo tính thống nhất việc quản lý ở các nơi khác nhau. tùy mức độ thay đổi nội dung của khách hàng mà dự án có thể ảnh hưởng đến chất lượng của dự án. • Lý do lựa chọn giải pháp  Nâng cao khả năng làm việc của phần mền. Tổng kết pha nghiên cứu sơ bộ dự án • Tổng kết tiến trình thực hiện nghiên cứu sơ bộ. chi phí. tổ chức. • Phân tích các phương diện chất lượng.  Khái quát quy trình thực hiện dự án.  Nâng cao tính ứng dụng thực tế của phần mền. Giải pháp lựa chọn : đưa ra các phương án lựa chọn để đảm bảo tính khả thi của dự án.  Độ trễ : phân tích kĩ ở mức độ rủi ro của dự án để giảm thiểu độ trễ của dự án.  Đảm bảo được chất lượng của dự án.  Tổng kết nghiên cứu sơ bộ : tổng kết quy trình thực hiện dự án.  Phân tích các vấn đề đưa dự án đến thành công một dự án như chi phí.

 Đánh giá năng lực của nhân viên để xây dựng tốt đội ngũ để hoàn thành dự án. chất lượng : đưa ra phân tích để đánh giá mức độ hoàn thành dự án. .• •  Tiếp tục nghiên cứu và đánh giá mức độ hoàn thành dự án.  Phân công việc cụ thể cho cho từng nhóm hay cá nhân thực hiện trong dự án  Hình thành những đội ngũ chuyên môn cho từng tiến trình cụ thể. độ trễ. Tổ chức đội ngũ cho pha tiếp theo.  Tiếp tục phân tích yêu cầu từ phía khách hàng (nếu có). đưa công việc vào việc hoàn thành cụ thể.  Tổng kết tiến trình thực hiện dự án : đưa ra các bước để thực hiện dự án.  Phân nhỏ công việc.  Phân tích phương diện về chi phí. Danh sách các pha nghiên cứu đã làm và định nghĩa của mỗi pha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful