Παράδειγμα πολλαπλασιασμού πινάκων σχ.

έτος 2006-2007
Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Γενική μορφή Α[Ν,Μ] Χ Β[Μ,Κ] = Γ[Ν,Κ]

Π.Χ.
1.1
2.1
3.1
4.1

Γ

1.2
2.2
3.2
4.2

1.3
2.3
3.3
4.3

A[4,3] X B[3,5] = Γ[4,5]
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Α2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Χ

Β

1.1Χ1.1+1.2Χ2.1+1.3Χ3.1 1.1Χ1.2+1.2Χ2.2+1.3Χ3.2 1.1Χ1.3+1.2Χ2.3+1.3Χ3.3
2.1Χ1.1+2.2Χ2.1+2.3Χ3.1 2.1Χ1.2+2.2Χ2.2+2.3Χ3.2 2.1Χ1.3+2.2Χ2.3+2.3Χ3.3
3.1Χ1.1+3.2Χ2.1+3.3Χ3.1 3.1Χ1.2+3.2Χ2.2+3.3Χ3.2 3.1Χ1.3+3.2Χ2.3+3.3Χ3.3
4.1Χ1.1+4.2Χ2.1+4.3Χ3.1 4.1Χ1.2+4.2Χ2.2+4.3Χ3.2 4.1Χ1.3+4.2Χ2.3+4.3Χ3.3

Κάθε στοιχείο του πίνακα Γ βρίσκεται από τον τύπο :

γij = αi1β1j + αi2β2j +…+ αiΜβΜj
Α[Ν,Μ] Χ Β[Μ,Κ] = Γ[Ν,Κ]

=

Παράδειγμα πολλαπλασιασμού πινάκων σχ.έτος 2006-2007
Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Γενική μορφή Α[Ν,Μ] Χ Β[Μ,Κ] = Γ[Ν,Κ]

N

Γενικά κάθε στοιχείο δίνατε από τη σχέση:

 ij   A i B j
 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful