သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း (၁/၂၀၀၁

)
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၀၄)ရက္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းႀကီး၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံမူႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း
(ကိုရီးယားဌာနခြဲ) ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တဘာၤလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီေလးရပ္၊ တာဝန္ခံ (၅)ဦး ႏွင့္အတူ စတင္ဖ႔စ
ဲြ ည္းခဲ့ပါ
သည္။ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း ( ကိုရီးယားဌာနခြဲ ) ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ပါရွိေသာ ေကာ္မတီေလးရပ္ႏွင့္ တာဝန္ခံတို႔မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအ
တိုင္းျဖစ္ပါသည္။
ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း (ကိုရီးယားဌာနခြဲ) တာဝန္ခံ ……….. ကိုဝင္းျမင့္ဦး (011-292-9542)
၁။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးေကာ္မတီ တာဝန္ခံ (၁) ….. ကိုဝင္းႏိုင္ဦး
တာဝန္ခံ (၂) ….. ကိုေမာင္ေဇာ္

(010-8648-4533)
(010-9160-9319)

၂။ စာရင္းစစ္ႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ တာဝန္ခံ

….. ကိုဝင္းျမင့္ဦး

၃။ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ မွတ္တမ္းေကာ္မတီ တာဝန္ခံ

….. ကိုဝင္းမင္း

၄။ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ တာဝန္ခံ

….. ကိုသန္႔ဇင္ေအာင္ (010-9054-4727)

(011-9013-1034)

ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း (ကိုရီးယားဌာနခြဲ)ဖြ႔စ
ဲ ည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာ လူမႈေရး သူရဲ
ေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဂုဏ္ျပဳသြားရန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ အကူအညီလိုအပ္ေနသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ လူမႈေရးအသင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားကို
အားေပးကူညီသာြ းရန္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း (ကိုရီးယားဌာနခြဲ)၏ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္မ်ားမွာ….
၁) ျမန္မာျပည္တြင္းမွ လူမႈေရးသူရဲေကာင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ရာတြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမိသားစု
မ်ားႏွင့္အတူ တတပ္တအားပါဝင္ျခင္း။
၂) ကိုရီးယားႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား၏ ေခၽြးနဲစာမ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ေငြတြင္ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြမ်ား
ေကာက္ခံျခင္း။
၃) အခါအားေလ်ာ္စာြ ေစ်းေရာင္းပြမ
ဲ ်ားက်င္းပ၍ အလွဴေငြ ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း။
၄)ဆုရွင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာပုဂၢိဳလ္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲအခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရး
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း။
ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း (ကိုရီးယားဌာနခြဲ)၏ ကိုရီးယားႏိုင္ငံအတြင္း ပထမဆံုးလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ပူခၽြန္းၿမိဳ႕၊ ေဆာ့ဂ္ဝမ္ဆာဘုရား
ေက်ာင္းဝန္းပရဝုဏ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ ျမန္မာအသင္းမွ ႀကီးမႉးက်င္းပသည့္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ တိေလာကမုနိဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္
တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ အဆိုပါပြဲေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း (ကိုရီးယားဌာနခြဲ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္၊ ျပည္
သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းႀကီး၏ ဆုရွင္မ်ား၏မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားပါဝင္ေသာ လက္ကမ္းစာရြက္မ်ားေဝငွျခင္း
ႏွင့္ အလွဴေငြေကာက္ခံျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တဘာၤလ (၂၅)ရက္ေန႔အထိ ေကာက္ခံရ႐ွိေသာ အလွဴေငြ စုစု
ေပါင္း - ၂၆၀ ၀၀၀ (ဝမ္) ႏွစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္း ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အလွဴေငြေကာက္ခံရရွိသည့္
ေငြပမာဏကိုလည္း (၃)လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ မွတ္တမ္းေကာ္မတီ

177-126, Wonmi 2Dong, Wonmi Gu, Bucheon City, Kyoung Ki Do, Korea

Page 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful