°°ZÝ°ZvZp

yÒ»#
Ö ª]â ´

= ‚ö Ãû eø» ^Ú$ ]ø ( àønû Ïô j$Ûö×»Öô èöfø Îô ^ÃÖ»]æø àønû Úô Ÿø »] ä´ Öô绉ö…ø o×FÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]æø àønû ÛôÖø^Ãø Ö»] hùô …ø äô ×# Öô ‚ö ÛûvøÖû]ø

ègx Z™/ôx?Zm LZƒ]|û%q
ZX 7ÃË{z´Æ\¬vZD»kZÔ ÏñW“
#
Ö ªpì D *
W»#
Ö ª

äÅzmvZ -\ W ÂHwZÎ~}g !
Æ#
Ö ªÐ ÅzmvZ-x™ZwÎggzZ ñ Ñp=( ~^ÅòŠ W )~ÏŠŽñÅevZ

~%Z7{Š c
iÐ( x?ZmLZƒ]|ª)á Zzä™w ZÎà ( ÅzmvZ -·]|ª)‰ G wZÎD»#
Ö ªL Lc
â•
Û Š•
á gZ
y'g q~(
~(
»Vß ZzäZl
Vc
–gzZ à
Áq »Vß ZzäQVƒ 0
·ÔG
´ â CZ »]gúL Lc
â•
Û X VƒêŠ C] â ´Å#
Ö ª»
( › ) ó Xó ìÐ~VE¶
Å#
Ö ªÔ*

x Z™/ôä ÅzmvZ -x™Z wÎg%Z 7ÃËZÎÆ\¬vZ ÂD» q ¸zÆ#
Ö ªžì @
ƒx¥tÐ pÑg
u{gÃè

à Zz äƒC
Ù ªd
Œ
Û Ç!
Æ#
Ö ªgzZ ] uZz ‰áZz äW7Ô VKá Zz äƒ Za ¬ Ð #
Ö ª~ ] ‡zZ ZÃevZ èg

Xì c
â•
Û { Ç WÐ] â ´

äÅzmvZ -x™Z wÎg~X• {zg
Š q Z Ån«X •Qg
Š q Z Å b§&…Ð!ZjÆ#
Ö ª~ g
u{íf

JZDL ì
L c
â•
Û Š•
á g Z ä ÅzmvZ -\ W}X ì ðâ •
Û „0
¶
ÅV‘ZegzZ VKáZz äƒ Za ~ #
Ö ZB‚B‚Æäg¦
‰
Ü z
Æ#
Ö ªLz
L ¬Æ[ ÂäëÃg
Š q Z ÅnkZ ( ›) ó Xó ǃ*
i îWÔ ÇƒwEZ]{ »[ ZÑÔ Ïñ Yƒx ¬ª
 ˜ÔÇñY

}X ì c
â•
Û ™f »V=p‰B‚B‚Æäg¦
‰
Ü zä ÅzmvZ -\ W~Xì Åg
Š q ZyZn~uzŠX ì Hï•
á ~ó ó•
Ãg
Š q Z ÅnkZX {)zX *
ƒC
Ù ªh N »äÎÐ ] Z•
Û ñ c
gŠÔ *
ƒ ã ZzZ•
Û Åª
zŠÔ *
ƒ ~g Y»Vz1gzZ à
»Vƒ Ç Zl
~[²}iu

Ç!
Æ#
Ö ª~X• Åg
Š q Z y Zn~ŠX ì Hï•
á ~( òû] â ´)] â ´ KgÅ#
Ö ª Lz
L }uzŠÆ [ Â ä ë

{)z `zy
» `Ž â `Ž c
Ô wz4»x?Zm}]|Ôg¼»wYŠÔæWÅ ~ux â Z }X • ‰ G y Ò] uZzáZz äƒC
Ù ªd
Œ
Û
Xì Hï•
á ~( òº] â ´ ) ó ó] â ´ ~(Å#
Ö ªLz
L }ŠÆ[ ÂäëÃg
Š q Zy Z
ì Œ6
V”&sf `gŠ ZB[ Â b§kZ
X •Æ#
Ö ª

D1

X òû] â ´

D2

X òº] â ´

D3

XÐ,™7] •
á gZ¦
KZµ Zµ Z~] ,{ÒW6] ¬çñVÐyZë

yZ sÜ: Ã#
Ö Z ä ÅzmvZ -\ WX Ð VƒC
Ù ª• Z¬ Ð #
Ö ªžì ug IŠ •
á g Z »ÅzmvZ -x™Z wÎg

žg Ig
Š q ZP ÅÅzmvZ -\ WXì Hg ZŠ¸Ã#
Ö ZÐ s
 Ÿz ~(~}g !
Æ ]”ÅVKyZÉ ì c
â•
Û {Ç WÐ VK
:Vı5

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( ~g g ) ó Xó Vƒ;gNŠ @
b§ÅVz¢Ælg !
¤
~Vzy}g vÃVKá ZzäW~L L

( › )X óÐ
ó , hg7qðà ( Åx *
yZZz+Š )ŽÐVƒ( !zH) b§ÅS0
WÅVñ¤

•‰ L L
( ~g g ) ó Xó ÇñYƒ 2~y Z ÌÑZzÝÄs§Åy ZžÐVƒ( h
”),Z•‰L L

„ Dƒ 2~ VKy Z ª( zâ 0Z ) ó Xó ÐVƒ} 9áZz äš s§Åv W6Vzi ZzgŠÆXÐVƒ, Z• ‰L L

D1
D2
D3
D4

X Ç}¤
Y~3y¨
Z

( ~èF
) ó Xó ÇñYƒ•
Û »‰
Ü zÆðgzZ ǃðñ‰
Ü zÆ] ZgòŠ Wq
ZÔÇñ Yƒ•
Û »Ã] ZggzZ ǃðñòŠ W‰
Ü zÆðq
Z L L

( ~èF) ó Xó ÐBZ e Ö
+Š CZá$
Æ*Šª
zŠvß L L

(gZ)

) ó Xó ì @
ƒÂ¢
~B; {g ó Z »v WAǃÂÚ Z xgì‡6
y ZZ ( yZgzŠÆVK) L L

ZzÂÅMg ‡ëVŒX ÏñY ï~ [ Z1Z {ÒWÃ\ W,ÅVKá Zz äW™0 öâ i Wh
q
”âZ nÆ yZZz +Š

D5
D6
D7

Æ#
Ö ªžì ðâ •
Û Š•
á g Z] !
t~ g
Š q ZϹ äÅzmvZ -x™ ZwÎg *
YJZ »+ŠDì {zgzZЕe *
ÑŠ Å•ë Z „¹

uÑXì @
WÃ:
 »g¼ÆVKx Ó¹!
ÝZgŠ „ *
YJZ »+ŠDÂñ YHg¨( › )X Çñ YJZD»<
 z[ ª+ ŠDd
Œ
Û

» VKx Ó{)z q nZ Å òg »zŠ·Ô ·g sÔ ]g ¸z OÔ ð§" Ô ÙJÔ ìÔ ã â •
Û *
Å+-ZzÔžðŠÔd
•
Û Ô ^ÑÔ i"Ô ] ¬$

Ô

Dƒ 2~ VKgzZ V‘Zevß, z, z•ìg Y Dƒ ÙW*
Ð DÆg
uzyWŒ
Û v߉‰Xì ~gzŠÐ + ŠDƒ
 ÝZ

X •ì g Y

ÆDI Zä ] uZzÆm 11áZzäƒ~M%Zž¶: Á¼ „¬„Zz6"gzZêÅVâ ›x ¬Ð g
uzy WŒ
Û

"ÅQËÔÒ ìÅà ìy.66ˆy WŒ
Û X ì ˆ Wt ‚™Á#Š Åg ñB‚ƈyWŒ
Û X ì c
Š™ Zat„œZ (¹ n

»ä™sp] c
WÅkZ c
*
Ñ[  ~uzŠ ðÃ(ÅkZÔ 'y c
B( vZ f ç)ÐZÔ *
™Y Z¬Z™ÈV*¹ÅVÍß¬Ô *
Zh Z t Zè™È

Qwxñèt Åg ñ~ ^Ë: ËJ
[ ZÐ A
åŠ
ƒ q zÑ„~ ug I: â iÆÅzmvZ -x™Z wÎg ¼ ƒ
 t(1)*
™c_
:•sf `gŠBVPX ‰~gY

3Z'
× ~ 5 Zg}g ø{zì ŠŽñˆyWŒ
Û k0
ÆVâ ›J
Z
 Lƒ
L ± 5y Ò q
Z »] c
Š !
Wâk

izÆ6¤'
~Y 1908

X (2)’ ebŠ™ `g{ÐÏ0
iÅyZÃy WŒ
Û …Еg

ÆÅzmvZ -x™ Z wÎg ä kZ~Tè[ Âq
Z6ÅzmvZ -#Z ]§ägñ@z3
gÍÆ8 - ¬ Ðy„

-)·gzZˆyWŒ
Û » ( ÅzmvZ -)·• ÔŠ ~(Ð ƒ
 Å+
¨
Z ,qzŠ L L H~ p ÖZ y Zg Ö Z »í!
 LZ ~}g !
¥
X (3)g ZŒÅ ( ÅzmvZ

ˆyWŒ
Û L LŠ
H ù•
á ÌÀF
{”p’~y !
i ã Z‡~„wq Š
H ù•
á ÀF
{”p’~~ môZ »ˆyWŒ
Û Iw‚P

‰ G ] ŸZ ‹Z Z 30 6ˆyWŒ
Û )g fÆ,
ÚZÐ y ZÄÆ( Quran, The Ultimate Truth) ðC~y
W‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
9(‰Xì [  {Š™"KZ ÅÅzmvZ -·]|É 7[ Âò AZˆy WŒ
Û žì ˆÅÒÃÅä™"
U
t~X•

Z½Ð] ZŠ §ˆy WŒ
Û žìtx¯Ýq L ì
L –(q
ZXì ˆÅwEZy!
i: ªÎgzZu oÑ~(~}g !
ÆÅzmvZ -xsZ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ÐZ™ïäŠ Z•
Û Z ZQ c
ì [ ÂŒ6
( vZ f ç) ~g »d
•
Û gzZ à ìy.6Åu ZzŠ•
Û ËÉ Yƒ7{Š™wi *
» Z}
t Z®ì Zƒ
X (4)ì HA
%

Æ™"Ì'gÎg e sf `gŠ ä g ñ~ [ ZŽ Æ ½Æ(5) ˆ y WŒ
Û n Æ ä™"
U
[  ò AZ)Èy WŒ
Û
X (6)•Å ù •
á 6
ÚZ
,
] c
WkŠ

‰‰‰‰‰‰‰‰

‰‰‰‰‰‰‰‰

] c
W{g Š

‰‰‰‰‰‰‰‰

] c
W!Î

‰‰‰‰‰‰‰‰

X (7)] c
W{gG

á^ÛmŸ] é…ç‰

D1

áçÛ׊ÛÖ] é…ç‰

D2

^m^‘çÖ] é…ç‰

D3

‚ŠrjÖ] é…ç‰

D4

KZ m{g•ÃˆyWŒ
Û äg ñ ˆÆm11p‰~g Y „Ð ¬ 'g •Š Z%*
gzZ u 0
*
t Åg ñs Üƈy WŒ
Û

X ì 1 ¯: ¶
»]zZ°gzZ #Š
" gzZçi
45F
ž Hty´ Z ZuzŠX •ìg™ qzÑk
 °sîëž HtÂy´ Zq
Z ägœO%ZˆÆV.6yÍ éH
5E
R
®gz
G

6•gzZ ŠkZÆ g ñs ÜÆ ˆ yWŒ
Û X (8)Ð ,Š™Èà ( kg Zæ ´Š ª) VzE
Ù Ž áZz ä™ Za( xsZ Y f ª)Žë

@
7
•ÐìÆy Z•»wŠÆyZ L L — †ö fø Ò»]ø Ü»âö …ö 滂ö‘ö o»Ëô í»iö ^Úø æø Ü»ãôâô ]çø Ê»]ø à»Úô ðö «–øÇ»³fø Ö»] lô‚ø³eø ‚»³Îø ü :ì °»„{ût»\¬vZ
( 110•e
W:yZ/wW{gÎ)Xì F
”ÐkZ {z•ñƒñÖ ~VlLZ {z¼ŽgzZì
h
cŠˆyWŒ
ÛžŠ
c
Š™qzÑ{ "z6
xñèts ÜƈyWŒ
Û ~\g-}g7gzZM%ZˆÆy ´Z {gÃèÆgœO%Z

•‰ G ù •
á ís Üƈy WŒ
Û 6
x *
Æ( [ ÂÅ ~Š¤
cŠ ª) ( The Book Of Terrorism)ì [ ÂÅ ~Š¤

• ìg™c_ »% ï] c
WÅŠ ˜ gzZ wyÐ kZgzZ%$
ÈyWŒ
Û Ð Vâ Zxy›{zžì _| (J
ukZ ]g• Ŭ[Z
45Ò]»yZ Ái Z Á c
G
ž²6Vzg ZŠ Z c
Š Z•
Û Zá Zz ä™ëZ•
Û }P Ãkg Zæ ´ŠX ì ;g Y HÌc_ » ä™spøE
ä™È Ãkg Zæ ´ŠX

Xì „g YÅÒÃÅä™x *
7ZgzZä™ß] §
$

nÆä5~ u {ÃìZ ³u 0
*
Æg ñÉ nÆp
g pôÐ VKÃVzyLZ sÜ: ëžìtŸ» »w ŽgßkZ

Za kˆZ »ÌZ ÅmЈyWŒ
Û g0
Z LZ B¾#nÆDgzZ VÔög D

Ô ½Åkl[  KZgzZVƒg ZËÐ ê[ Zp
{izg gzZ i ú b§Tá™Z
 Zz b§kZ nÆ V” ~ç LZgzZ n LZÃög D

gzZ ½ÅˆyWŒ
Û ~ yLZ y ›C
Ù ,™

{zVƒŠŽñ&Zpà Zzp
gD»ˆy WŒ
Û ~VzyXÔñ Z™¡ˆy WŒ
Û Ãa ¢
 & !
Z Ái Z ÁÐ~Š ÑzZ KZ¿C
q
Ù Xì Z
 Zz

ÃVz(gzZ V”Æ V²~]
)KZ KZ ~i úÆ]
)B™Z
 Zz6zZ LZ *
J 7ˆyWŒ
Û ÃV”kŠ kŠ c
õ0
õ0
ÆD c
‹KZ

Åä™ì‡kg Zæ ´Š V˜ V ˜ gzZ ,™¬Z Åkg ZæÆ ½ã WŒ
Û ™wÅwŠ ] Z| KX ,™x ÈZ àS» äJ 7ˆy WŒ
Û

áZz äWy}g ø sÜ: Ð kZ ,Š ;w Y »ög D

z ½Åˆy WŒ
Û ~ o}g7 V- gzZ , ™ì‡kg Zæ 6 V; zƒ ]gz¢

X ÏVƒŠ Z%*
gzZx » *
Ì/i ‚u 0
*
Ågñs ÜƈyWŒ
Û ÉÐN YƒpôvZY •
á yZk

Š @
ÐVK

[²}iuÔ‡ÔÔug IƒÅÅzmvZ -x™ ZwÎg }•_ƒ~g7‰Ð ~( òû#
Ö ´ )VE¶
KgÅ#
Ö ª
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

~g7 ÌZ ] â ´¼X • „g WÃ Cƒ ~g7 Ð ~! ~(~ d
Œ
Û wgzZ • _ƒ ~g7 J
u ËðÍ7 Å à c
Ù gzZ Vz1~
C
E
! {)zs ‹gzZ *Ô ýi8gzZ] ÒÅVß²iÔg¼»h N ÆäÎ~] Z•
Û ñc
gŠ }X ÏVƒ~g76‰
Ü zLZŽ •à Zzäƒ
Vpá ZzäƒyxgŠÆVÇ|gzZVâ ›6
.ZŠ c
t qZx £ÆwŠ~x •
á i ¸W» ( òº#
Ö ´) VE¶
~(Å#
Ö ª

nÆä™ ìÃxzg œ

%ÆVÇ|HòsZˆÆì~žckZXÐN â •
Û « ìÃVâ ›\¬vZ~ T ǃОcm
g

]Š ªÅ7Z°o¢gzZ *ŠÐ ƒ
 t »á|X Ð Vƒ` Ñp=( vZ†0·]| ) ~ux â Z *
¦IÐ xzgžcdž
gzZ Ïñ Y’¸Åg¼Æ‰‰‰‰‰‰º Zw YŠ‰‰‰‰‰Šúñ[ÆV-Š·ž ǃZƒ7r Z•
Û 6
gîåÌZHòsZˆÆìÅxzgX σì~

XÐVƒ} 9JZnÆŠ ˜s ÜÆwYŠgzZÐN W:ZzwŠv ¸Ë¸Ðxzgy ›

t‘ÅvZJ
#
Ö ª™áÐ xŠ W L LX ì ug IŠ •
á g Z »ÅzmvZ -\ WǃŽZ (¹ nÆy ZZz+ŠÆVâ ›w YŠ

lg !
Ð ¬ÆkZ σ ¿g}Š ]gŠ{C " ÐZ ä \¬vZ nÆ öâ i WÅVÍß ( › ) ó Xó ǃ7ðÃŽ Z (Ð wYŠÐ ~

Ï}Š w ïC
Ù !
äZ •
LZ {z ÂÇ} Š¬Ã}iÔ Çñ Y| (
|ŠzŠ »yZÔÐN Yƒ} i @
L ñgâ YX ÏÐQ] @
mÐ }iÔ ÏÐ'

Æä3Š ] Zg (Z à ©)Æb§kZX ÇñYƒ {0

i {z ÂÇ} Š¬»äƒ {0
iˆÆä™OÃòŠ WÔ ÇñY7µ ÂÇ}Š¬»µÔ

yZZ CZ™ƒ[ú%Ð ] Zg (ZÆkZy ›g Ñ"áZzyZZ®Ô â â [g CZ=Vƒ[g Zg v~ž Çä™c_Ð VÍß{zˆ

 {zÃVß Zz+ â LZ σ Ì3gzZ¼
¼
 B‚ÆkZ L Lì ugIŠ •
á g Z »ÅzmvZ -\ WXÐByâ [g CZÐZgzZÐ$Å

u ~uzŠq
g
Z ó Xó ÜZ e: ~•
 hÃ\ WLZ !g ZŠ¸X σ ¼
 {zèÑq ÇáZ e~ 3ÃVß Zz + â :gzZ σ3{zèÑq ÇÇ~
( ›) ó Xó ñYŠÃ~v WÅkZž’ eÐZƒg ezŠÐwq]gßkZŽ Z®Çƒã 0
,ègzZ ZQv WÅw YŠ L ì
L ugIŠ •
á g Z~

x HVâzŠ \¬vZX Çnƒ74ZŠ~ÜægzZlp (9)Çñ Î6 » *Š ~g‚~]æÅizg:eB‚Æ~!~(w YŠ

Æcm
gVp¼ÆV â ›B‚ÆV-Š· ~]Š ªÅw YŠXÐ,™« ™Åy ZŽÐ, Š â •
Û gHº•
Û 6V2ZgÆVzà

VƒŠŽñ~wŠÐ¬~ux â Z ÂÇã wŠ Z
 ™^ »6 » *Š wYŠX σ~B; Æ~ux â Z *
¦]Š ªÅ ` Z ¯Z›ÐVƒ

ÅwŠx?Zm}]|Њæ ÅV¤•
Û zŠ¬ Ðòi úyZgzŠ ÏZÐ Vƒìg™Vc
g » Å䱞c~y
WB‚Æw YŠgzZÐ
pÐ,Š]úŠ ÅäJ 7i úÃx?Zm}]|Ô ~ux â ZÐVƒ} 9nÆi úy ›ÐVƒwi *
6{g o¹ÑÆKìY
gZD
Ù ,wYŠ ‰
Ü z kZÐ , ™ ZŠ Zòi ú~ Y Z M Z Å ~ux â Zx?Zm}]|çOó óN J 7i ú„ \ W L LÐ N â •
Û }]|

Ð , ™ú6HÆ w YŠ \ WX σ k0
Æ x?Zm}]|[ Z ]Š ª Å ` Z ¯Z òsZX ǃ G {Üõ »àÐ HÆ V-Š·
ñY 1™g ë¤

Ð Z6x £Æó óåÉNL LgzZÐ ,™ˆ
Ü ¬ » kZx?Zm}]|X Ç}™ÒÃÅäƒg Z•
Û wYŠÔ σ k
 Åy ]
q ðÃÅ *Š Ï} ™OÃV-Š· ™`` ` ¯òsZˆOÆwYŠXÐ,™OÐ} 2LZÐZx?Zm}]|V˜ (10)Ç

ÆvZ} Z L LÇ`Zg åßgzZ|
 gŠ {zÂǃ Ö úÆßc
 gŠ Ë~} ƒ0
|
ZÆ] Zg ~Š·ðä
Zž ‚Ï}Š7{CÃV-Š·
I„ q
Z sÜ~*Š ~g ‚X Ç ñYƒØ{6gîå» e
Š· gzZ á|ˆ Æ OÆ wYŠ ó Xó ™OÐZ ~Š· ì t! }È

w‚] ‚ÄÜgzŠ » ~ux â ZX ǃ {gzŠgzŠ »ÏFZ}
gzZ]p ZÔ äsz ðZX ǃ ;g ZØZk

QxsZ s§C
Ù Ô ÏñY {g ¹!
y ›‰‰‰‰‰‰‰‰
ˆ]æ¼XÐ,™@D

™ J 7{ i » i úÅyZx?Zm}]|X Ð,™w ÙZ ~ux â Z~ ÏŠŽñÅ}]|X Çì gJ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Z®Ô 7‰
Ü ¤~ ËÅ«£Æ TVƒ ÑZz ä™C
Ù ªt‘+Z q
Z ~ [ ZžÐ N â •
Û kz s§Åx?Zm}]|\¬vZ

~ 2ÅZzf‡\¬vZ A
X Ð B™pôÃ\ WLZ~ V±OŠ ZOŠ Z yZZ I Z ¹!
gzZ N Y- 6gî{Ùá ÃVzÈ m{}÷

Ð V˜ ì µZz6uuÅx •
á Ûtd)td{ì®
 ) «ÅyZžÏƒ {Š c
i âZŠ Z®ÅyZÐ,Š wïC
Ù !
à (11) `Ž â `Ž c
È

{z~ªZŠ KZžÐ,™~ m
gVpgŠkZ~*Š ~g ‚ `Ž â `Ž c
X Ï}Š™È™8 ã 0
Zg ‚ »kZ ÂÏã6( ì À
yŠg Z ñc

Ð ]gŠÅ\¬vZŽÐ„s§Åy •W¾LZ {zçOÐ,™OÃy• WIZë[ ZžÐ}gzZÐBZ e™ »Ã}iI Zx Ó
ÏñYƒ Za ºh
”Åá~ž²kZX ì c
Š™ »ÌÃy •WI Z ä ë Â[ ZžÐ ,™òúŠ {z™NŠtÐ ,¤

n™ƒŠß Wyp

~g F+Z~ V⊤
Åy ZÐ ¬Æ\¬vZX }Š™uhà `Ž â `Ž c
!vZ c
žÐN â •
Û ¬ŠÐ \¬vZx?Zm}]|çOX

}]|X ÏN YƒãÐ1$
VàgzZà}g ‚ˆÆ•
 hÅy ZXÐN Yƒuh~] Zg „q
Zƒ
 {zÐTσ Za

ÐC}0

6áZzV⊤
ÅV ŠzZ \¬vZçOX ÑŠ ] •…ÌÐ [ Z±kZ[ Z !vZ c
Ð,™n²{g !
zŠÐ \¬vZx?Zm

Ïñ Yƒ s ™gzZ u 0
Ç!
cÐ TÐ N ‚'lg !
\¬vZ nÆ ä™ »3X ÐN Yá ™ VZ /Ñ Å `Ž â `Ž c
Ž

Ðg *
Zq
Z ‰
Ü z kZžì ug IŠ •
á g Z » ÅzmvZ -\ WX ǃ {gzŠgzŠ »•
'
zí~ *ŠQiŠ q
ZˆÆØ {Æ `Ž â `Ž c
X
'


zíÏZX Çñ Yƒ »Ç!
{)zagzZ •ÔŠÔ ǃ °»nÆ\}g7 |ŠzŠ » ñÇq
Z Ïá½ù CZ®
 ) ~g7 ÅVÍß

(à {B‚Æug IGÅÅzmvZ -x™ZwÎg {zgzZг7{i »i úÅyZy›XÐVƒ] ¯x?Zm}]|~: â iÆ
9~y†FXÐVƒy¯æ6
X Ƕѻx?Zm}]|¿q
Zò *
{ éE
C:XE
Ù ª} vŠˆP ] â ´ ~(Å#
C
Ö ªX Çñ Yƒ qzÑgzŠ »o zZgzZwÝQ× W× WˆÆ] ÃzÅx?Zm}]|
E
E
yÃ~ ýi8Æ[fgzZ tæ)X ~ [fZuzŠgzZ~ tæq
ZÐVƒ( cŠ~ }i »V ¸´ ) ýi8} (zŠ¬X Ï'äƒ
E
E
DZvZzXƒ uh M%Z ~ ýi8Æ [fgzZ y0
Y ~ ýi8Æ tæž 7êX • … Y 4 „vZ Ð Vƒ {n o Ð yÃ

( ![ Zh!
E
Û »X Ág Z0

ZZÐVƒWOÐ kZvß}g ‚X Çáá ~•KZÃ}i ~g ‚Ž ǃC
Ù ªVZðŠq
ZÐ y• WˆÆ ýi8
\ WX σ *
ƒ qƒÐ [f» `gÎ ã¶
‹ZÐ kZX Ïñ Yï] •Ð [ Z±kZÃVÍßgzZ Çñ Yƒs ™y •W× W× WÔ {Š c
i

•ï Š¬\¬vZÐZgzZì @
™{>™ WnÆl²Æ\¬vZˆÆäƒ[z¾( : Zizg ) `gÎL Lì ug IŠ •
á g Z »ÅzmvZ ǃ¬( à `gÎ )ˆÆä™{>nÆl²izgq
ZX ì @
ƒ qƒs§Åtæ`gÎçOÔ Y^ßs§ÏZì c
W ÂÐ s§TÔ
ó Xó ǃqƒÐ[f`gÎçOXƒqƒÐs§ÏZÔì @
ƒ[z¾s§TÔ

Æäƒ qƒÐ [fû%q
Z c
Çì g @
ƒ qƒ: ZizgÐ „[f`gÎJ
äƒ ì‡#
Ö ªˆÆäƒ qƒÐ [f

žìtñZgÅY f‰X M76
gîãZz~pÑg
u[ ZŽ »wZÎkZ ? Çñ Yƒq zÑ *
ƒ qƒÐt檂ÝZ KZQˆ

ˆÆkZX ǃû%q
Z'*
ƒ qƒ» `gÎÐ [fq
Š 4
ÆDI Z‰X Çìg @
ƒ qƒ„Ð [f`gÎJ
#
Ö ªˆÆkZ

! [ Zh!
DZvZzX ǃqƒ„Ðtæ{g!
zŠ `gÎJ
äƒì‡#
Ö ª
Ø„Ú Z'Ðg
Š q Z 9gzZˆy WŒ
Û X ǃgâ YRZÐq
ZtX ìg¼»ng ÑZ îGE
! ZŠ ã ¶
‹ZˆÆÒqƒÐ [f
6
( 82e
WÔ$>gÎ ) ó Xó ¸D™7¢6] c
W~g øvß L LǾgzZX ǃx Õä¹. XÐVÍßX džÐ}igâ Ytžì ¸

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Vƒ 0
Ô 6òŠ W{n»kZÔ Ç†ˆÆ!²iÐ(Å Ì{õZz~x ZwKgâ Y{zžì ˆ~Š,t~ g
Š q Z®‰

}uzŠgzZ ¡ »x?Zm .ñ]|~B; q
ZÆkZX ÐVƒ‰gÈB; gzZ 6yC
Ù uÔ ÜâxŠÔ Ü} h˜yŠ¤
Ô‰.
zZ

kZX Ç}Š Î$Ð _ùZ6yŠ¤
c
u *
Å•
Û »gzZ Ç} Š Îy ¶
ã Zgâ6ã%
ÅðñC
Ù Ð ¡X σ _ùZ Åx?Zmy Ñ]|~

! [ Zh!
DZvZzX H7Š OZ6g
Š q Zy ZäDI ZX Ç} Š™×~Vz•
Û »gzZVëñgâ Y{zb§
nÆkZ *
ÑyZZ »•
Û »ËˆÆX•+Z V*¶
VÐt *
ƒC
Ù ª»ng ÑZ G
îE
! ZŠgzZ *
ƒ qƒÐ [f» `gÎÔg¼»w YŠ
T¿{zC
Ù ÐTÏ}Š™ ZaŠgŠ~VNÅyZZIZ Zƒ{zÐN`Zƒjs
•
Û gzZ {À 0
Z \¬vZ Z®X ǃ7"
q
U

: â i vß {zgzZ σ7ð>gzZ y ZZ'
Z'{Zg f Vߊ ÅXÐ •g {0

i vß {z sÜ Ç ñ Yƒ ] ¯ ǃ yZZ Ì'
Z'
{gf ~ wŠÆ
•Š SÐ Vz½» szwƈ yWŒ
Û X Ç ñYƒ ¨
¸ uÑgzZ¬~ *Š ~g‚X Ð N Y < s§Å uÑgzZ¬6i§ÅqY

ñYƒyZk

zgzZŠ !
W" {gëÜæX Ç} Š Îv WÆ™xâíq
ZÃpÑvZš
 Ô Çìg7ðÃÑZzä™ ZŠ Z egzZ {/Ôi úÔÐN Y

ñzgXÐ, ™ *
i b§ÅVÆgzZVð¢6
V2Zgx ¬u'gúgzZŠ%X σ7Ãx *
§zxÑX ǃ Z`V; z»Vz0

gŠgzZVzgâ Y“zX Ç

yZyÆ•™7
 ; ÃVÍߎ σg ZŠ%v Wq
Z Ð ^Ð •evZ Z
 QX Çìg 7ÑZzì óv
ó Z L LÌòŠ Wq
Z ðÃ6}i

䙈
Ü ¬ »y Zv W ÂÐN YƒxŠ {i @
 Ô ÏñY ug Ìv W{zÐN Y ug™g ; ëvßV˜ Ïñ Yá s§Å ( x •
Z
á)
(
E
-;X:XF
gßˆÆ kZX σ ~y
WÐ ƒ
 ã¶
t Ð ~ VE¶
Å#
Ö ªd
Œ
Û X ÏñYƒ T
¸ v W ÂÐ N Y ÷F x •
á vßZ
 ÏÑ

ø Öø^âø ðõ o»³•ø Ø% ³ÒöX Ïñ Yƒì‡#
ˆ>gÎ ) ó Xó ì à ZzäƒuhqC
Ù {z´Æ] Z f Å\¬vZ L L äü ³ãø q»æø Ÿ$]ô Ô
Ö ªgzZ Çñ YïY
( 88•e
WÔ

XЕe*
ÑŠ ÅVÂ!
zŠzÂÅx Z™Mg ‡ëÐ!ZjÆ#
Ö ª] â ´

c
â•
Û ™f »V=pà Zzäƒ Za ~#
Ö ZgzZVKXÐ!ZjÆ#
Ö ªäÅzmvZ -·]|tzTZtŠ ™žt] !
«

Å[ Â?q
Zt ‚ÆV\WÅÅzmvZ -x™Z wÎg: â i Zg ‚ »#
Ö ªä \¬vZžì @
ƒ kCV- ˆÆä™·_»yZì

ìg D â •
Û g ZŠ¸Ã#
Ö Z™NŠÃ~pq
Zq
Z à ZzäƒZa~#
Ö ZgzZ „Zeq
Zq
Ž
Z q
Zq
ZÅzmvZ-\ WgzZ åc
ŠÄg™Ñb§
{g f ~+
 ›ÅyZ Ì` WpVƒ ;ÇÇ{Š c
i}Ð ` WV×rt ÅÅzmvZ -\ W~‰
Ü zá Zz äWÌZì eX

X Cƒ7kC¶'
Z'

:Vƒ±5V ×rP
( £Z )XÐ,™xs»Vß Zzy TyYsÜvß

( ~g g)XÐ,™7×~x Zwzw'vß
GLÅzŠvß
( ~èF)XÐBZ e Ö
yZZgzZ+Š CZnúÆ*Š ï

( › )X Š
HOVYÐZž ǃ7DÃw>Ô HVYOäkZž ǃ7DÃL
Þ ‡ž ‚ÐVƒ¹O

( › )X ÏN WÃVc
²ŠŽz!
Æk]žÏ(k](Z'gú

( y x0Z )X ǃkC'
Z'
Æ] yŠgzZ'
Z'
ÆyŠßÔ'
Z'

Æß·Ô'
Z'

ƹw‚ž Ç}g ¦

Ð~!kZ‰
Ü z

¼ ( ã Zd)XÐVƒ F
ÌÐ VÃæŽÐFÁqvß, Z ( ›)XÐVƒy-~^ã ¨
$
ZŽÐFyZx,Z
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

( ã Zd)XÐVƒ†{Š c
iÐ1$
Åg ZŠ%wŠÆXÐVƒy Zx, Z

äWp劎ñ̉
Ü zÆÅzmvZ -x™Z wÎgX ì=g f *Š{Š c
iÐ ƒ
 »®
•
á Zz힎 ¯( £Z ) ó óǃC
Ù ª¯L L

D8

KÔ-i
gÔÃÔb‚gÔZ
Z`
Ô] Zg ¶ Zt ‚}g ø` WŽ Ô•] ZŠ XZ55Å r šZ ù Zg fŠ Z%ÐðÍ7Å ógó ¼Æ¯L L~‰
Ü zá Zz
X ǃ†ŸZ »q¾¾gzZ~ù Zg f yZ {ÒW7x¥gzZ•ŠŽñ~^Å{)zy ¯8Ô,
ÚZÔ- i
zÔ ~z

vZ -\ WzzÅkZ‰‰‰‰‰‰‰•D š 6
yZp,ŠÃ}uzŠq
Zá Zzä3 b§TÏ,hzŠ| m
b§kZ6V â ›~¸›)

D9

B; q
Z {z¤
!
Ð áª!
Z Ìy› ÂÐ áª!
q
Z {z¤
q
ZžÐáb§kZ6xŠîÆ òg »zŠ· y ›

D 10

( Š ƒ ZŠ1Z )XÐ'ä™]ÐÐ ]ñgzZ›Ð*Šy ›ž ðâ •
Û yÒtäÅzm

ÂÇ}™ *
iÐ V â KZ ðä
ZÐ ~yZ¤
Zž ‚ÐáB;zŠ Ìy›ÂÐáB; zŠ {z¤
ZÐáB; q
Z Ìy›ÂÐá

XÐ, ™ *
iÐVâ KZ Ìy ›

{Š™y ÒÅÅzmvZ-\ W¬w ‚{Šaž7Â*
Î{i Z0
ZtÐXì H{™E
»VÇrP6gîÆw VV Œäë

kZ Å] ÑqáZz äƒC
Ù ª._ÐÆVÇÍ7Xì ;gƒ"
U
sgzZ h‚Î b§¾swq
Zq
ZgzZ Âq
Zq
Z »VÇÍ7
äø ³þÖF]ô Ÿø á$ ]ø ‚ö³ãø •»]ø ì ÀZg åg (Z" y!
iÅòŠ WˆÆä™·_»VÇÍ7yZì
» e„Ðy!
iÅÑq
ZsÜÉk

¦EgŠ
ÆvZªZzÅzmvZ-·žVƒêŠ „ZÍ~gzZ7[Z ðÃZÎÆvZžVƒêŠ „ZÍ~ äü Öö绉ö…ø æø åü ‚ö f»Âø ] ‚÷Û$ ³vø³Úö á$ ]ø ‚ö³ãø •»]ø æø ²
ö ] Ÿ$]ô

¬w ‚Î{Šažìt | ƒ: #ŠgzZ¡ÔƒY" ~wŠÆˤ
Z~}g !
ÆxsZ9X • wÎgÆkZgzZ• }È

gzZ]tÅÅzmvZ -\ Wž• ?Š×zggzZ ãZz+Z Å]tÅÅzmvZ -\ W„V ×Í7{Š™y ÒÅÅzmvZ -x™Z wÎg
X Lg7g »{g eðÃ%ñ ÑyZZ6
 ‚g
ª
Ž n Æ ä™¬ Ï0

i …ä ÅzmvZ -x™ Z wÎgžì À
̳t Ð +
 ›ÅVÇÍ7 ÅÅzmvZ -\ W

gzZ b #~]y
WgzZ *Š¿Ž :X •_ƒ"
U
sgzZ hV×Í7ÅÅzmv-\ WÜ•sgzZ h„+zÌ{z•~Š] x

gzZì ! x»~ ÏZ ñY ¸65 Zg ñƒ ñ CÆÅzmvZ -x™Z wÎg Zl
zVa š Æ™È @Wž’ eÐZì Le ! x»

Xì D~Š !

'
gzZ•
 h~s ZžZñuÐkZ

x Óá Zz äW7J
#
Ö ªä ÅzmvZ -x™ Z wÎgžìt {z • T e *
ÑŠzÂÅx Z™Mg ‡ës§ÅT] !
~uzŠ

?Œ~gz¢VY *
™™fÐ,âZ » ( òºzòû)] â ´gzZVK

Ði Z•
Û zÝx ÓÆyJÑZg ZŠ kZ…çOX ì [£¢
yJZ Zg ø~TÔì yJÑZg ZŠ *Štžìt[ ZŽ »wZÎkZ

?x » *
yÃgzZì @
ƒ[ x»~yJZkZyÞìt9 Š[ Zì Š
c
Š™{ Ç W

gzZ ]gŠ à ©)ÐZÔ ~Š }Š úÅ Ï0

i nÆJ
#
Ö ªÃ+Z yâ •
Û *
LZ ä \¬vZ s§q
Z ! • â •
Û g¨

Zg vtž c
Š™{Ç WÃVâ ¨
Z s§~uzŠgzZ ~Š}Š ]gŠÅä™ Za ]¯~ Vƒk
gzZ ä¯ ¨pÃwqZ}'
Ô •Š}Š ] Zg (Z
Xì ¢
yJZ Zg øÑX 'â: ¦

Ù ] !
C
ÅkZgzZ xg™ $ÐkZ Ç}™{ Ze»ì ÔŠ î

Ù ˜À )„Ï(gzZ ã ZzZ•
C
Û Åª
zŠÔ Ï0

i æ6
Ô•
Øzy •
á y!
yWÔ ¹F
~Š â ~ *Š ä \¬vZÃg ñ ! ká wVgzZq
Z

{gÎ ) 'â : ] !
ÅyZ ( 60•e
WÔw ÎZ {gÎ )X • ÔŠ}g vgzZ}÷•
Û »žì HgZŠ¸Ãy ZZ I Z „B‚gzZì c
â•
Û «( ~Ç
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Vz•
Û » ( 55•e
WÔ/Â{gÎ ) *
™: —g6ª
zŠ ÅVz•
Û » ( 144•e
WÔY ¨
{gÎ ) *
™: 4zŠB‚Æ Vz•
Û » ( 150•e
WÔx ÅZ

t‘F
Ð Vzgâ Y•
$
Û » ( 52•e
WÔy ‡•
Û {gÎ )z™k
 Ð Vz•
Û »Ô(13)*
™:g (Z ö;gV; ÆVz•
Û » (12)*
™:g (Z¹ xÐ
yJZ »yZZ}g ø x ©ZtnÆVâ ›s§~uzŠgzZ lg !
tÅx Z™Zzx ÅZ6Vz•
Û »s§q
Z ( 179•e
WÔs Z²Z {gÎ ) •

X •nÆh

ä™Ýq *
Îvß ÇƒC
Ù ªh N q
Z »äÎ~] Z•
Û ñc
gŠ d
Œ
Û Æ#
Ö ªžì ðâ •
Û ðÍ7ä ÅzmvZ -x™Z wÎg

ÐN Y}g â vß‚99žÏƒk
 JâZV ;zèY ó ó*
Y: s§kZ ? L Lc
Š â•
Û t „B‚pÔÐ,hzŠ s§ÅkZ nÆ

(14)

Lgi !
Ð ä™Ýq *
Î~ ~g ZŠÎâ •
Û ÅÅzmvZ -Øg wÎgŽì yÃX ì ¢
yJZ Zg øÑ »ÒB‚gzZ ðÍ7( › )X

Xì @
™ ãâ •
Û *
ÅÅzmvZ -x™ ZwÎg§{ÅäÎŽì yÃgzZì

¹ ÐZ \¬vZ L L c
â•
Û Š•
á g Z ä ÅzmvZ -x™ Z wÎg ñƒ D™™f » wYŠg¼ªŽ} (Ð ƒ
d
Œ
Û Æ#
Ö ª

-x™ZwÎgs§~uzŠX σ Ì3gzZ¼
 B‚ÆkZž ‚Ô Ç}™{0

iÃVzŠ%ÔÇñ Ç ZVoÔ Çñ‚'
lg!
{zÐ, Š] Zg (Z
щ‰‰‰‰'â : [g CZÐZ *
W: ~ÆðŠÆ kZ σ ¼
 3gzZ σ 3¼
 Å kZÔì •
Û » {zž c
Š e Ìt Ã#
Ö Z ä ÅzmvZ

Xì ¢
y JZ »y ZZÆVâ ›

[ Z˜Ô ] ÒÅx ZwžÔ ] ÒÅ ã ZZ" gzZ ìÔ] ÒÅd
•
Û gzZžðŠÔ] ÒÅ^ÑX ì »VÇÍ7 ¹!
nç¸

Æ#
Ö ªÃV Â!
~g ‚yZvßžìtÑ»ä™{ Ç WÐVKvŠgzZ *
ƒ™ »Vâ Zx+Š"gzZJ{ ZeÔ *
ƒ Za »Vzg7wYŠgzZ
E
¸Åg¼Æng ÑZ G
îE
!ZŠgzZ *
ƒ qƒ» `gÎÐ [fÔy{ŠÔ ýi8Ô `zy

Æ`Ž â `Ž c
Ã#
Ö ZX ,™ÒÃÅvÐ yZgzZ-•

»ËQ ÂIƒ qzÑ *
ƒC
Ù ª] â ´t Z
 X , ™~¢~ äÑy ZZ6wÎgÆkZgzZvZ¬ ¬Ð kZ vßž @
ì ˆ~Š n ÏZ
X ǃ7"
U
jœnÆkZ *
ÑyZZ

VKyZ ëžìtÑ » äâ •
Û {Ç WÃ#
Ö Z »ÅzmvZ -\ WÐ ,âZ~}g !
Æ#
Ö ª] â ´žìt x¯Ýq

Ö Z b§ÅVߊ !
#
{(}•ì ;g W™á •} (gzŠ ÑZz äWžìtg Z- Š¸âgzZ ,™ÒÃeC
Ù ÅäXÃyZZgzZ + Š LZ~
ðZŠ »ÅzmvZ -Ñ LZgzZZ
‡LZÔ íLZÔ xgÆg eÐvZy ZgzŠÆVK! yZZI Z} Z :•ìg W- DçZ•6
0

»ƒ
 ë\¬vZ ¢
: wñ¦

Ù {g Ä »]y
C
W™ƒ 2~ d
•
Û Æ Å *Š èg ¬ kZ xgxŠ"
U
6y ZZ~w qC
Ù Ô ´góå
! }WXƒÜ*
zò q

~}g!
ÆVl¼

7Ì~}g !
ÆV l‰b§ÏZì c
â•
Û { Ç WÃ#
Ö Z~}g !
ÆVK}uzŠ b§Tä ÅzmvZ -x™ Z wÎg

s ÜÆlWæ~]Š ªÅÅzmvZ-½·]|ݬgzuÔŠ ˜ªÐƒ
 »t·#
Ö Zžì ãZzÂ] !
t X • ðâ •
Û V ×Í

g$

žcX Ç ñYZ±~ ¦}ius ÜÆV-Š· ~ ]Š ªÅx?Zm}]| *
¦Š ˜ ~y
WÐ ƒ
 gzZ Š
Z±~g$
yZy

-\ WX • T e *
™™f ×VŒ ë »TX ì ðâ •
Û ðÍ7Å] q :ë Zg e ä ÅzmvZ -x™Z wÎgJ
w YŠ w y™á Ð
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ækg ÃIZ ?Q Ç}Š™ ìÐZ ( Vð; }g v) \¬vZ ó Ð
ó z™Š ˜ Ð VÍßÆ[²Z >k
b
vß ? L Lì ugIŠ •
á g Z »ÅzmvZ

gzZÐz™Š ˜s ÜÆwYŠ ?Q Ç}Š™ ìÌÐZvZÐz™Š ˜s ÜÆxzgI Z ?QÔ Ç}Š™ ìÌÐ Z \¬vZÐz™Š ˜s Ü
( › ) ó Xó Ç}Š™ ìÌÐZvZ

:ì Š
H™f »] q :g esf `gŠ~pÑg
ukZ

ÅzmvZ -\ WgzZ Zƒì[²Z >k

ˆÆ•l] ZzçZ~©] §ÅÅzmvZ -x™ZwÎg :ìÅ[²Z >k
b

 þ
b
lX¸ sf `gŠ ‘´ < <Æ [²Z >k

ž ìg Š c
b
X ˆƒ ~g7 „ ~ žg I ] § Å Åz mvZ -\ W ðÍ 7 t
4&Ô -ZgÔ–
3E
G
5BÄEZ G
yZ•gzZOÔ 3Ô ]ñ|Ô y q( Y 4Z )Ô +dÔ )ZÔWZÔ w åE
î%zŠÔ utÔ Ô™ÔíZæÔ 6Ôq ðE
Ô`¤Ô{]
ÔÜæÔ
X åz »kg Þ¬ÐxsZ[²Z >k

X
b

[²Z >k

sÜB‚Æg "Z ä ÅzmvZ -\ W~pÑg
b
upZƒ µZz~³Æ] Zz犼[²Z >k
b
p¤
Z
ˆƒ ~g7 ~/ôÇðÍ7t ÅÅzmvZ -\ Wc
ÍX Zƒ ìÌkg ÈÆVÇZ±Z~ ñ¹zg ÃÇ

X c
Šâ•
Û ™f » ìÅ

:ìÅkg Ã

/

ÏXtgzZ å46
>W<
Ø è»kg ÃIZX ‰Ð¤~(
zŠ Å *Š „xzggzZ kg ìРug IƒÅÅzmvZ-x™ ZwÎgžìgŠ c
X
yZ^Ô {ªÔ ^gzZ ( ì _ g ¦
¬ , ) [²Z >k

X ¸ ï•
b
á º´ sf `gŠ ~ kg à ž¬ Ð xsZX ¸ D B

‰ÅY ¨Z ‰zgzZèF
Ô Zg g Ô¥ªÔ y j
¾F
Ô y•!
g f WÔ mr( yj
jZ [ Z ) y‚ Zy

Ô yšZÔ²Š ‡Ô {yÔZg g Ô+z•
Û Ô}gÔy â™Ô
ÂǃuhòŸ L Lì ug IŠ •
á g Z »ÅzmvZ -»\ W~}g !
Æó óòŸ L L{ •
á Š !
ÆkgÃX ‰ï•
á ~kg ÞÌZc
gvŠ

ž+z {g!
zŠ ÅV±XQ ÂÏñY^ IžÅ òŸZ
 iŠq
Zžìt È »T ( › )X ó óǃ7òŸ ðÈÆkZ
X Zƒ „(zåc
â•
Û Š•
á g ZäÅzmvZ-\ W6çOX Çn BòŸðÄ: ϶

¶³»] Zz犼ìÅ[²Z >k

b§TX ì ˆÅ ðÍ7Å ìÅxzg6•}Š~pÑg
b
u

:ìÅxzg

l

ϹР~XÏVƒ(FÐ VÇ|ÅV⠛̬РìÅxzg b§ÏZ ,7*
±k
 ÃVâ ›ÌnÆìÅkg ÃgzZ

~ŠgzZ ~uzŠ q
Š 4
Æ DI Z ‰ ! vZ Y •
á y ZX ÏVƒ È6ì Åxzgy
s !
Ž ÏVƒ Ì{ÒWϹ gzZ • „gƒ Ì` W• _ƒ

t ( »pÑg
upÔì Š Z% ì „zÐ ìÅxzgÔ Zƒ ìÌOZ‰
Ü z kZG ì´ ˜‰Æ\g- ä Vâ ›Z
 ~ ~ó ~œ

tÈ äÔ Çƒg¼»wYŠˆUg ¯ÆìÅxzgžì ŠŽñðÍ7t6gîãZz~ pÑg
uX ‚
g7“ _Ð •ñkZ t òz
!vZY •
á yZX σIÐw YŠg¼d
Œ
Û }#
Ö ª{zì ™f » ìT~pÑg
užì

Z® åá|<
Ø è»T¶‰
Ü ¤ ~(~uzŠ Å *Š Ìxzg b§Åkg Ã~ ug I: â iÆ ÅzmvZ -x™ Z wÎgžìgŠ c

wEZ6gîÆ#
Ö ´Åá|¡Â» ó xó zg L LXì Š Z%ìÅ *Š ð|~g7É 7ìÅàxzg•Š Z%Ð ìÅxzg~pÑg
u
Xì Š
H

xz‡ÔmGÔyŠg ZÔ¦ÔyqÔyaÔ^Ôx •
á Ô ÅF
gzZ Zc
g‰Å\g-X ¶Œ6V ¸´sf `gŠxzgž~ ~tÇ


Zì M™f »k
 gzZq
Z sÜ~ g
Š q ZÐ ~ Vl à Zz äƒyxgŠÆVÇ|gzZ Vâ ›¬Ð ìÅxzgX (15)kzggzZ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

σ~ V¸´ ~h N Åx •
á ¬ž²¼Ð xzgk
 {zžì @
Yƒx¥Ð íZ Œ
Û ë@
7e*
™ç‚Î »(gzZ‰
Ü zÆk
 kZ
! [ Zh!
DZvZzX ÇñYƒqzÑŠ ˜s ÜÆkZ~]Š ªÅx?Zm}*
¦gzZ ǃC
Ù ªwYŠˆUg ¯ÆxzgèYÔ

[ !Æ ZB [  ,X • ìg™ yÒ žÜ » Vl VâzŠ à Zz äƒ ¬ ž²¼ Ð kZ gzZ xzg ì ë V Œ

XÐB| 7
\ W~( y Ò»V l) ó ó Üu¡ÛÖ]L L

~ :WVâzŠX σÝq ì7ZgzZÐ ,™ðZ±Ð ÔŠžœË™ïVâzŠ ð|gzZ y › :k
 IÐxzgo dI]

¸ Ç L L Ç}™y ´Z ™Zƒ Z9g&
¨
¾ ð|q
Z V˜ Ð BZ e ƒ Z 76( à Zz V÷q
Zˆ Æ k ZgzZÐ ,™„Ôw â

x ÙZÐ Vâ ›gzZÐ, Š h Â{@ç» *ð|~³ÆT ÇñY| (Z×Ô Ç}g âµÐZ™JZg&
¾y›q])q
Z ó óðƒ
ìÃVÇ|g zZ Ç ñYƒLHZg ‚ » Vâ ›~ Tσ k
 Åy ]X Ð , ™ì‡Š ŽZ » ´ ˜ð|( 80) ÏZ n Æh

ÅžcX Çñ Yƒq zÑg¼» ( òº] â ´)V á´ ~(
Å#
Ö ªˆ)ì xk
 ~y
W{z„xzgžc :xzgo d h

X σ

xÝCZÃVÂgúgzZVzŠ%ÆVÇ|{zgzZ σ ìà Vâ ›~Tσk
q
Zy xgŠÆVÇ|gzZVâ ›ò •
á žìt,

Ƕ k
 yZyx £».ZŠ c
t qZd
Œ
Û ÆràÆx •
á X ǃgzWú6x •
á nÆh
 x ÙZÐ Vâ ›ò •
á ÔHð|XÐB¯
Ǿ Ðg&
¾ÆHãæg&
¾ð| ÂÇã( .ZŠ c
) t qZ nÆŠæÅVâ ›ò •
á Hq
Z »V⠛Р{gëÜæ¬Ð k
Ô

ë!vZzL LǾ g&
¾ »Hãæó ó• T e *
±Ð 4ZsÜë Z®ì c
¯ xÝÃVzŠ%gzZV Âgú~g øä VrZƒgµ ZÐHò •
á ?L L

 Hðäq
k
Z »Vâ ›X σ k
 Åy]yxgŠÆ VÇ|gzZ Vâ ›çOó Xó Ð, hg7L! ZÃVǸ y›LZ

7wJ/ÂÅyZ \¬vZ Çñ Yv ¸™g eÐ k
 y ZyHðäq
ZXÐN 0
zgŠ »]Š Þ+4V; ÆvZŽ Ô Ç ñYƒ O~

y›ˆ Æ ¶Š là “ÃVÇ|~ x •
á X Ð Og pôÐ VKÆ b§C
Ù \¬vZ& ǃ <ÃHðä ¹!
X Ð N â•
Û

6x £Æ( x *
*
Z6»w¾Z )è6f õ~dX σ k
 6Vzf õVâzŠ ~dgzZ ~'
XÐ,™ðJ m
6ó óxzg L Lœ

% ã qzgÆVÇ|

ǃg ‚•
á x» ÞZ ]¾žc~y
Wt »á|gzZxsZ6x £Æ w¾ZX Ð Vƒ q
Ñy ›g ZD
Ù ,~ k
 kZX (16)σ k

Z Å{ CàÂÐ, ™—ó ó †ö fø Ò»]ø ²
q
ö ]æø ²
ö ] Ÿ$]ô äø ³³³³³þÖF]ô Ÿø L r
L {Èû%«y›X Ïñ W7"
âÅä™w EZg Ï~k
 kZX
s§~uzŠX ÇñYƒ b <à ÂÐ,™—r{Èû%~ŠÔ Ï} 7¤

g Z-Š ~uzŠ ÂÐ,™—r{Èû%~uzŠX Ï} 7

¤
g Z-Š

ÃVâ ›yŠ&¬X σk
 izgg eÚX σ ðƒ7Lk
 mgVp+Z~èâžÏƒk
 m
gVpk
 +Z~xzg6
f õ~'

ǃ[ c
ìÐ x™zaÆ\¬vZH»+@Wizg¸a ÐN YƒOH}g ‚Æ}g ‚á Zzh
z~ k
 izgC
٠σ“

Â}Š™q zÑ *
h Z6
zZÆVØÑ{0

6q
Z¤
Zž ‚Çñ Y2
Ð VØÑJ
gzŠgzŠ k
 yZyÐN Y}g â vß‚99~k
 kZ
X ÏVƒ7»/ÑpÏñ YW]ñÐZ

Åx •
á ™h YhgqC
Ù {zgzZ ÏñY ï¸Å `zy

Æ wYŠ 7ZžÐ Vƒìg™„Ôwâ ÌZˆÆ ì Åxzg y ›

4Zžc»xzgo dZ®Ïƒ_ƒì‡ÄÜÅ~ux â Z *
¦IÐwYŠg¼X ǃyZy »VÃcs ÜÆwYŠžŽÐ, 7
hzŠs§
! [ Zh!
DZvZzX ǃu~]Š ªÅ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ïB‚ÆkZ ¬ogzZ•
Û »Ô ~Š·Æ*Š ~g ‚X ǃC
Ù ª‰‰‰‰‰‰‰‰wYŠ‰‰‰‰‰{ •
á Š !
»V-Š·ˆUg ¯Æxzg¹d

:wYŠO

m

)(l \¬vZX Çnƒ74ZŠ~ÜægzZlw YŠXÐVƒï•
á ~HÆkZ ~Š·g ZD
Ù ,Ð yšZàÆyZk

ZsÜÐN Y
Ö |Zg ZŠÆ x •
#
áZ
 Ç ñÎ6 ~ *Š ~g ‚wYŠ {z´ÆÜægzZlX Ð ,Š â •
Û gH{P »V ¤•
Û nÆ « ™Å {gëÜægzZ

y•Wx?Zm}]|ž ǃŠŽñ„~wŠ wYŠ ÌZX ǃžcmgVp »kZB‚ÆVâ ›6x £Æó©
ó ¨L LV ;zÂÇãwŠ

XÐ,™OÐ} 2ÐZ6
x £Æó ó L gLzZÐ,™ˆ
Ü ¬»wYŠXÐVƒwi *
Ð

Vlx Óà ZzäƒJ
Š ˜Æx?Zm}]| *
¦™áÐ ug IƒÅÅzmvZ -x™ ZwÎgŽ ] q :ge {z•t

{gÃè~ pÑg
uX • B
gmÐ: â iÆd
Œ
Û Ç!
Æ#
Ö ª] q :zŠgzZì Ð É@
gzZ/ôÇm»] q :zŠX • ”6

ÅzmvZ -x™ Z wÎgX ì @
ƒ x¥ƒ
 o *
™™f V Œ » Tì ÌðÍ 7 ëZ gzZ q
Z Ð !ZjÆ Vl{ z´Æ ] q :

ÏN Yƒ qzÑ(~(
ˆÆ~Š !
W" Å{gëÜæX ÇñYƒŠ !
W" {gëÜæˆÆT ǃŠ !
W ó ókYZš
 L Lì ug IŠ •
á gZ»

( Š ƒ ZŠ1Z ) ó Xó ǃC
Ù ªwYŠˆÆè ìX ǃìè~³ÆT

• 5V×Í7VâzŠ «%ZÔ w YŠèOgzZ xzgèo dªì [g ¦
¬ {™E
» yZì ™f » V lzŠ X~y
WÆ g
ukZ

ÐZì egzZ Ç ñ Yƒï » Vâ ›6kYZ š
 X ÏVƒ µZz µd
Œ
Û Æ#
Ö ª '!
Vzg ežì @
ƒ x¥t Ð íZ Œ
ÛX

ˆÆïÆ Vâ ›6kYZ š
 X ñ Yƒ ÁÞzg Å {gëÜæ ~¨£Æ kZX ñY| (Þzg ÅkZ V- gzZ ñY 1¯†sZg ZŠ

VpgzZ]g ¸zOÅ `Ž â `Ž c
ˆÆOÆwYŠX ÏVƒÈ6w YŠOgzZxzg¹dy
s !
Ž Çñ Yƒq zÑŸ»V lÅ#
Ö ªƒŒ
Û

á6gî{ÃÃyZZI Z ._ƬÆ\¬vZx?Zm}]|XÐÙ7¨£ »y Zy›~ŽkZpǃ ÂZaŽ» ~ m
g

Ÿ»9•
Û klÆŠ ˜„B‚ÆOÆwYŠV-gzZÐBá {CÆ™ÈÃ\ WLZ~V±OŠ ZOŠ Z {zЃ¹!
ŽÐN Y
![ Zh!
DZvZzX ÇñYƒ »

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

E

Ò

}pñ é<XG
;6k
 kZÃV”‰Æg
Š q Z {gÃè ä Vzg›ZŠ ‰}g øˆÆ( 2001 Þâ 7)úDq6yj
jZÆM%Z

*ŠgzZì àyW‰
Ü z»æWÅwYŠg¼( ì ; g WÐW™f ×»X) ~ux â Z *
¦ž H~
Z³tˆÆkZgzZì ðâ •
Û ÒÃÅä™

:N â •
Û ±5BVPXì à Zzäƒc
ì _ƒ4ZŠ~gzŠÆVE¶
~(Å#
Ö ª[ Z

kZì Š
ƒ qzÑÐ Y 1999 #zª »VÖ%~y
WÆ#
Ö ªž• ìg™{g •
á Z s§Å] !
kZ íZ Œ
Û gzZg U
W

/

Ð w ‚100 Ð Y 1999 #ª
 Zîų% ~y
WkZžìt { i Z0
Z »g »²z b
¬ kZX • Dƒx¥{ } (õ0
Ƶ% ~y
W
! [ Zh!
DZvZzX (17)σJ
Vß ‚30Ð20ÐY 1999#ª
 Zîų%¬gzZ σJ
w‚ 300
X (18)ì Š
W‰
Ü z» ~u~ug¼Ô•`ƒ Za ~ux â Z

/

c
Š gZŒ
Û ã¶
Å #
Ö ª ƒŒ
Û ÃugI] Ãz gzZ ug Iƒ KZ ä ÅzmvZ -x™ Z wÎgÔ ì m» #
Ö ª[Œ
ÛJ
V˜
I
uz yWŒ
g
Û X • `g ¦
w‚Î{gG }g ¦

ÃVE¶
yZèÑqì c
ŠgZ Œ
Û ã¶
Å#
Ö ªƒŒ
Û ÌÇþL ^~ˆy WŒ
Û ä \¬vZXì

Ö ªÔæWÅwYŠÔg¼Æ~ux â Z®Ô•… Y4„\¬vZtÔw‚g ZD
#
Ù k• c
ì w‚g ZD
Ù Ôì w‚Ί Z%Ð]æÅ ó ó[ Œ
Û L L~

Š•
á g ZXì Ä\¬z: 4vZsÜD»kZX @
ƒ7x¥„
 gŠ Ìb§Ë*
™ç»]æÅy ZŠŽz!
Æäƒ ãZzíZ Œ
Û Æ] â ´Å

:ì \¬~g !
(27:65) — ²
ö ] Ÿ$]ô gøn»ÇøÖ»] šô…Ÿø »]æø lô]çø ÛFŠ$ Ö] oÊô à»Úø Üö ×øûmø Ÿ$ Ø»Îö ü
( 65e
WÔ${gÎ ) ó Xó Æ\¬vZñ ZÎÔ } Y7(ÌðÃÐ~t‘Åy •Wz}i¼ !ÅzmvZ-·} Z L L

c
Šg Z Œ
Û t Z]Æ VÇÍ7 ÅÅzmv -x™ Z wÎg ä ] Z|‰Ã§ZzÆú6yj
jZÆM%Zžìt ] !
~uzŠ

@
ƒ6k
 yjZÔM%Z {ŠŽñt :Z »TÔ CW7Ãg
u+Z Ìq
Z ðÃ~ g
Š q Z {íf}g ‚Âñ YH·_gN»g
Š q ZXì

:Ð, ™s
 ŸzÅ•ñLZÐ Vß VPë~sf

ÅzmvZ -x™Z wÎgž• D™yÒÅvZ ègJ~ f ]|~zZgÆ g
uq
Z {Š™e
Zzg ÅvZ¶gŠ ƒ ZŠ1Zx â Z

/

‰Ð]¿kZÆ g
usîó Xó Ðz±Ð ÔŠ q
Z™ïVâzŠgzZÐz™ *Ð( VÇ|ª) xzg ( y›ª) ? L L c
â•
Ûä

kZèÑqÔ~Š“ÃkzggzZÅŠæÅVâ ›ä\g- gzZM%Z~TXì à Š Z%k
 ÅkzggzZyj
jZIw ‚{g !
kŠ ä] Z|

: „3Ìq
Z »o ð|Ë1z„äVâ ›sÜ~k
 npH Âyz¬à âgzZÏ(B‚ÆVâ ›äVÇ|~k

X HO: ZƒO: Zƒq
Ñ~k
Â

~}iuà ZzV÷q
ZgzZÐz™„Ôwâ ~ :W( ð|gzZy ›ª) vß ? L Lìt y*† Z »g
uÏZ

/

Ç}g â Ãð|kZ™ƒ u õòŠ Z Zq])q
ZÐ ~Vâ ›Ô ðƒ ìÃÇÔ Ç¾ Æ™—ÃÇð|q
ZV˜ÔÐz™ ƒ Z 7

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ó Xó Ð, ™(
Ë Çð|6
T

à ZzV÷» ( VÇ|gzZVâ ›)VŽ ¯VâzŠˆÆk
 pká w”»] ZŠ ¢LZ LZŠ Z%ЄÅÔwâ ¾

à Zz V÷~ pÑg
uq
Š 4
Æ DI ZèÑqì 1 yj
jZŠ Z%Ð }iu à Zz V÷ä ] Z|‰? Zƒ V ¹ ƒ Z 7~ }iu

gœq
%Z ? HòúŠ » ìÐ •
'ÅÇäg&
¾ð|Ð yÃy ZgzŠÆƒ Z 7~}iuà ZzV÷X ì o »x •
á Š Z%Ð }iu

g&
¾y›Ð yÃ~[ ZŽÆg&
¾ð|X ‚
g7t˜Ð w q]gßkZ Ìb§Ë*
™w EZ »ǬРk
 »(
Vâ ›X „g ÐÙ¿$x6VbÆ Vzg&
¾Y¯gzZ Vâ Zxy ›x Ó~ k
 {ŠŽñ²? ~Š h ÂÇ c
Zg â Ãg&
¾ ð|ä
òsZˆÆú6yj
jZžìt wq ]gß Â~ k
 {ŠŽñ?Å(
Ë ÇÏyÃä VÇ|~ËÆ} ×kZÆ VÇ|gzZ
ó Xó (19)ì ðƒÙpu"Ðò}Æ÷лòsZ L ì
L c
ŠyÒtäzg {k

izÆM%ZˆÆk°ZÆ÷л

x™Z wÎgž• D™y Ò ~}g !
ƧZz {gÃèÅvZ èg ´ â 0sú~zZgÆg
u {Š™e
Zzg Åzâ 0Zx â Z

l

` ¯B‚Æ( ´ ˜ 80ª)Vz}( 80) ÏZ~« £( Æ Vâ ›ª)}g vˆÆ(
Ë Çxzg I Z L L c
â•
Û ä ÅzmvZ -

.ßÐ ÂÆŠ ŽZ¡Ã] Z|Xë @

7mðÃÐ k
 {ŠŽñ»pÑg
ukZÐg ±ZÆt òzt ( ó Xó ÐN W™á

ï•
á ‘ÓVâzŠ y ›gzZ ð|~Š ŽZ {ŠŽñ² ǃ »VáÓð|sÜŠ ŽZgÃè ~ pÑg
už’ e *
ƒx¥7Zì ðƒ

´ ˜y›gzZ ð|ï•
á ~Š ŽZ {ŠŽñ²Ïƒ( ÏZ ) 80 Š Z®Å´ ˜áZz 䙊 ŽZ ._ÆpÑg
užt ] !
~uzŠX •
Xì k
nµÆ:e™5Š Z®~g ‚Å

Vâ ›( q
Ñ~k
 ) Lž
L ì c
Ct³»k
 kZÐ!ZjÆÅvZèg¾0yˆ]|ävZ¶gŠ ƒ ZŠ1Zx â Z

m

Šp~ V-Š ŽZÆ k
 {ŠŽñ² σ Ýq ì ÃVÇ|~ p ÖZ }uzŠ c
ó Xó Ð ,i ZâÐ ]Š Þ\¬vZ î
 )( ~g ‚ ) Å

X Cƒ7"
U
t˜'
Z'
{ Zg fÐ k
 yjZM%Z ŧZz}g ‚kZ‰ G™f~pÑg
uÂñYHg¨X •q
Ñy ›

ðâ •
Û ÒÃÅä™ Za t˜Ð k
 {ŠŽñŧZzq
Z ‰ G yÒ ~ g
uq
Z ÅpÑ›ä ] Z|‰

n

™ W~ .ZŠ c
t qZ‘´Æx •
á Hð|L Lc
â•
Û ä ÅzmvZ -x™Z wÎgžìt§ZzX D™7G@
ÌÅkZ t òz t (èÑqì

Vñ•
á Ôƒ Yƒµ ZÐHò •
á ?Ǿ ÐHãæHð|ÂÇãV ;znÆŠæÅVâ ›ò •
á Hq
ZÐ {gëÜæX Ç}™ ƒ Z 7
LnÆ« £}g vÃVǸLZëvZzL LǾ HãæXÐ,™k
 Ð 4ZsÜëì c
¯ xÝÃV ÂgúgzZVzŠ%}g øä
Ž Çñ YZg â Hðäq
ZÔ Çñ â •
Û 7wJ/Â\¬vZ ÅT Çñ Yv ¸Hðäq
Z »V⠛σ ðZ±çOó Xó Ð,hg7ñ Z
 ÐVÇ|)Ht»Vâ ›ˆÆkZXÐ,77~ŽLtgzZ Çñ0
k
ìHðäq
ZgzZÐVƒL+ 4V; Æ\¬vZ

s§Åx •
á Ug ¯y ›ó óŠ
Ww YŠ L L Ç}g å y-ž ǃ ;g™„Ôwâ ÌZH» ì Ç ñ0
ì ÌV ;z Ç ñY w¾Z ( nÆ

•Xƒ±5nÆQ! ²Æg
u)X ǃ [ƒC
Ù ªªZzw YŠ ÂÐqx •
áZ
 pÔ¶KѸž ǃx¥~3 ZgÔЕ ¸
ä] Z|‰pn YH;6
wq]gßm{ŠŽñ&7] !
+Z ðÃ~g
u~g ‚kZ ÂñY3gÃæÃt òzt (

( 120

sÜ ë ƒg µ Z Ð H ò •
á ? Lž
L Ô Ã « _ kZ Æ H ð| ™ ?
Ø
Ð t òz t (
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

«_kZÐ y]¤ÆM%ZÃp ÖZy ZgzZX (20)ó zó ŠŠ Z•
Û Z/£}g ø … ì
L 1™Šp†ŸZ »p ÖZ yZB‚ÆÔó Ð
ó ,™k
 ÐyZ
X 7ŠŽñ~[ ÂËÅpÑg
up ÖZ {gÃèèÑqÔzŠ™áZj}g ø¶‚ÆkZgzZyŠ Ñ0)‚ Zžì c
Šg Z Œ
Û z˜Æ

äÅzmvZ -x™ZwÎg L ì
L tq
ZÐ~y Zì ;g el
Z(»V (uzŠ~Z
Z`
zb‚g}g øÐ!ZjÆVl

o

Ïn uzg 7q ðÃ7Z Ð ä™ ·6kYZ š
 ÃVz}yZ gzZ Ð ìvß áZz Vz}{ ( Ð y‚ Zy
c
â•
Û Š•
á gZ
0Z ) ó Xó Ð ,™LÃ#
Ö ÓÅ ~ugzZ Ð N Wvß¼ Ð tæä ÅzmvZ -x™Z wÎg L Lì t g
u ~uzŠ ( ~èF
) ó Xó

•Xƒ±5 n Æ , )X • ®hu VâzŠž • B~gz¢ *
™s
 Ÿz t ë ~ }g !
Æ V(u VâzŠ ( zâ
! [ Zh!
DZvZz( 145

U
"
æW~g ¯ÅwYŠ b§ÏZì ˆÅÒÃÅ ä¯ z˜Æ g
Š q Z ‰Ãk
 yj
jZM%Z {ŠŽñ b§T

p

:ìtg
u{zXì ˆÅ ô=&5ð•ZÅpÑg
uq
Z ÅpÑ~gg nÆä™
ø iø†ø n»ŽôÂø …» „ô³Þ»]øæø e
¸g RŒ
Û LZ ! ÅzmvZ-·} Z :ÀF
) àøn»eô†ø λŸø »] Ô
WZ
 Ô•ëÅvZègk„0vZ†]|

:ŠpŽ ‰ Wƒ
 Âc
š ÃVâ Z0
{}g ‚Æ÷Œ
Û Ô ~°´} ZÔz´} Z ~Ši ZzWgzZñ m
6Ì{ÃÅzmvZ -x™ ZwÎg Â( ƒ Zg eÃVzg ZŠ
»~¤
Z !Íß L Lc
â•
Û Š•
á g Z ä ÅzmvZ-\ WX ñ WÌ÷Œ
Û }uzŠgzZ c
WŠp†1ZÔ c
Š Ÿ{ÒúCZ nÆäƒ {Ç WäkZ eW

ÃÅzmvZ -\ Wäë ! V; L Lc
Š[ ZŽ ä VÍß ó ó?Ðßyâ s ] !
~÷?H •áZzä™ú6?g Zμ ~~Š ZzkZžVzŠ¸t

ÆpÑg
u( ~g g) ó Xó Vƒ @
Zg eÐ [ Z±JáZz äW»~Q L L c
â•
Û Š•
á g Z ä Åzmv Z -\ W ó Xó ì c
0
s1 så
X (21)ì [ Z±h
”»3ˆÆä%Š Z%Ðó ó ‚õ m» ‚ô•$ hõ]„øÂø p»‚ø mø àøn»eø Ü»ÓöÖø †ºm» „ôÞø o»Þ(]ôLz
L ~y
W
Ð[ Z±h
”Æ( ` ¯) kZ»~ßy YÂL L•˜V-ÀF
»z~y
W™Ég
u~g ‚t³ ¸Æó ì
ó æWæWÅwYŠ L L

‡{z Å hIZgzZ {ç+F
x{zÑZz äW6hI Z L Lc
â•
Û ä ÅzmvZ -\ W L L• D â •
Û ô=tB‚ÆkZgzZ ó óVƒ ; g}Š ZzZge

ä ÅzmvZ -\ WX ǃC
Ù ª{z [ Zžì 4 (Z ( w YŠ ª) ó óZƒ 7C
Ù ª~ äâ iÆy Z {zp;gÃY m
Zx Óg e »Töâ i Wu *
gzWúŽ äÅzmvZ -]ÀWž•D C¸íZ Œ
Û ( › )X 7%Z ðÃZ (
Ð wYŠJ
#
Ö ª@
ÐöZa Åx?ZmxŠ W L Lc
â•
Û
Æä™[ Z±h
”»3ÀF
» ó ó ‚õ³m» ‚ô³•$ hõ] „ø³Âø L LX (22)ì à ZzäƒC
Ù ªd
k{z¶~Š¸Åg¼Æ}çTgzZ ` ¯à Zzäƒ
C ì YY¹ HgzZ {z´ÆkZ6
ä™[ Z±h
”» ` ¯ÅwYŠ ñ O
GE
= Â " xwy G
é5;X§¢ •zgŠ ¾

•ïŠw$
ÃyWŒ
Û Ô7s$
Šp

ÅkZgzZ3Åw YŠÃ~g Ž{ C"6
yj
jZ Å ` ¯O%Zär
 ™q
Z™ƒWOÐô=kZÅ ó ó ‚õm» ‚ô³•$ hõ] „ø³Âø L h
L•

á

ž ðâ •
Û Š•
á g Z ] !
tÐ s
 Ÿz ~(ä ÅzmvZ -x™Z wÎgèÑqX ì w YŠŠpM%Z c
Í (22) c
ŠÉ¼
 ÅkZÃ ( AID)Š ZæZ
o ËŠŽz!
Æs
 ŸzkZXÐVƒác
Ñw !
ÆuÆkZ ǃ *
»ÐçWq
ZÔ Çƒy¨
Z I
Yƒq
ZÐ~xŠ WŠ ÑzZÔº Zw YŠ
X 7ôZzÌ»gzŠÐ D»Tì sz@
&5+Zq
Z bŠg Z Œ
Û wYŠÃ
:ı5i Z0
Z » ðâ i WT6g
u~uzŠq
Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

q

Æ Vo) ~(
zŠ Å Vâ ›J
Z
 σ: ì‡#
Ö ªL Lc
â•
Û ä ÅzmvZ -vZ wÎg • ëÅvZ èg {k

Ù 1Z ]|
C

ñZg ÅDIZx Ó~pÑg
ukZ ( ›) ó Xó ǃ „q
Z òúŠ »V o) VâzŠgzZ σk
 ~(yxgŠÆyZ ñ Yƒ: ðZ±yxgŠ
4¨ErgzZ1k
Æó ì
ó æWæWÅwYŠ H L LpX Nƒq
Ñ~ èEG
 Ž • È) ÅevZègx Z™/ôŠ Z%Ð V o) ~(
zŠ ._Æ
•ìg™x » nÆÑ„q
ZíÑ pÔ • [g JgzZ ³ KC
Ù „ Ž Ô •{zŠÆe
Š· ÝZgŠ {z¤
xzŠtL L• D â •
Û ³¸

Y 1897gzŠt~ ñ Zg³*
~÷Ô‰ }g â vßVzhz™~XÔÆVlxzŠ wø„g Cƒ ~ m
g Vp~ ~œ~g7 =g fÆX
*
â ÌÃY 2002 ™ J (w‚zŠh
'
× ì eì YY *
â ÌÃY 1999 Ð g ±Z ‰X ì @
Yƒ »6Y 1997 @
Y 1989 ™ƒ qzÑÐ
X (23)ì *
â Y 1999ÐZ ä~pXì YY

X (24)ì c
ZIt Z]Æg
ukZÃk
 t Z²y Zk
Zäg›ZŠ}uzŠq
Z
,7^s§ÅkZvß Çƒg ZŠ%h N »äÎq
Z~] Z•
Ûd
kL ì
L c
â•
Û äÅzmvZ-x™ ZwÎg~pÑg
uq
Z

ukZŒdΚ ä ³ ¸ Z®ì ~ t Z²èa ] Z•
g
Û ñc
gŠ ( ›) ó Xó ÐN Y}g â vßœ °} â 'gzZ σ ðZ±6kZÐ
X (25)•n e
ÃgzZt Z²ÐVƒz¤

zŠ~

@
Wt Z]‚ÎÄt »òwD Z)´#
Ö ÑZœ6ä™] Ñc
z@
ßÅyZgzZ ä¯ w CZ[i !
V- ÃÅzmvZ -wÎgg
Š q Z
Zg â Ç Z}
 x • ž ós 5z °ß '
 ði

ì

Zg ½z sƒz Z}
|
 Z0
Z ]ªgŠ y•
á sz@} z

mLZƒÔ \¬vZ ä T å(Z i Z0
Z »sz@
Åy Zpc
‹x •»vZ…ä VMƒxsÃ5gzZ °ßÐ s§~÷:ÀF

X c
Š ¯HÐZ ä5z°ßgzZ åHx •ž c
ŠwZ e~]ª î0†gzÃ
 x?Zm½gzZx?Z

ÅG¬ZxgzZ ÜJ e ._ÆaÎgzZ„KZÆ™µ ZÐ t òz t (Ô *
™7™hz%h ÂV-ÃÅzmvZ -wÎg g
Š q Z

Æä™y Òg
uX ’ e *
g eg !
Î7g !
ZÐ Tì {k
q
Z(¹ q
Š 4
}g ø*
zã ç6 6Æ™i Z0
ZÃà ±Âc
ô=
©¢E
-G
ðÃ}ž @
YƒŠgi8
g ñƒ D™yÒg
u »î>XG
gzZ_öݬ‰ÅvZègŠ&0vZ†ž åݬt»o ôZ Ås sZ~A ç

gŠ q Z {Š c

iÐg ZD
Ù q
Z Ε ! ô{zÅvZ èg ´ â 0÷Z]|X ñ Yƒ: [™s§ÅÅzmvZ -wÎgÆvZ] !
ß
æ]ø ˆÆä™yÒ g
už åÝ ¬t »o ôZ~A çÆä™yÒ g
up¸ó óg
uƒq L L~ b ˜Z Å$öX ‰Š c
ã!
i
~9J (
Æy Z Z
 ÐÅvZèg ¶g Z0h
i]|X ëgz¢p ÖZÆ( c
â•
Û Š•
á g Z äÅzmvZ-wÎgÆvZ‰c
) Ùø^³³þÎø ^³Ûø³Òø

yZ ó Xó ì x » ÌZ(*
™yÒ ÅzmvZ -wÎg g
uX ì Š
ƒgz$Cq • `ƒñ h1 ë L LD â •
Û Â @
Y ¹Ãä™yÒ g
u
s§~÷¿Ž :ÀF…ô^ß$Ö] àøÚô åü ‚øÃø Ï»Úø ],ç$ fø jønø ×»Êø ] ‚÷Û( Ãø jøÚö o$ ×øÂø hø „ø³Òø ໳Úø åug IŠ •
á g Zt»ÅzmvZ -x™ ZwÎgÃ7Æ] Z|

( ›z~g g )á ¯~3(KZ {z}™[™] !
KÑ U•

ãç„zÆg
uz yWŒ
Û gzZ ñ Y ½Ð y !
i KZ ] !
„z sÜÐ!ZjÆg
uz y WŒ
Û žì ~ ÏZ äsÅyZZz +Š

wÎggzZì à ïªZzÐug Iy !
iKZ äÅzmvZ -wÎgÆvZŽ ñ YèЯLZ] !
„zX •n äs sZŽ N Yn

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

]çÏöi$]æø ä´Öô 绉ö…ø æø ô²] pô‚ømø àøn»eø ]ç»Úö ‚( Ïøiö Ÿø ]ç»ßöÚø ]ø àøm» „ô$Ö] ^ãø m%]ø ^møü ì \¬~g !
Š•
á g ZX ñYÅ: ÒÃÅ"(
ÐWÐÅzmvZ -x™ Z
gzZ ÑZzG
 [pvZ—" Ôzg eÐ\¬vZÔð(
:ÐWÐwÎgÆkZgzZvZ !ƒñ Ñy ZZŽ ÔÍß} Z :ÀF
û ܺn»×ô Âø ĺn»Ûô³‰ø ²
ø ] á$ ]ô ²
ø ]
( 1•e
WÔ] Zv{gÎ)Xì ÑZz+ Y[p

x?Zm~ux â Z

wEZ~ VszŠ Â »x â Z V; }gøX ì Åp ÖZ VâzŠ ó ó~uL LgzZ ó óx â Z L Lþs
 Ÿz ëZÐ ƒ
 sg ¬ »x?Zm ~ux â Z

X (26)ì @
ƒ

Xì @
Y¹x â ZÃ+ ŠÝ ¬á ZzäJ 7i ú~K

Âg£Zx â ZÔ´ â x â ZÔ›x â ZÔ ~g gx â Z‰Ôì @
Y ¹x â Z ÌÃY •c
$öá Zzä™yzæ}c
Š q Z
g

‰‰‰‰‰‰izZ

‰‰‰‰‰3U
X {)zvZ

ì ZƒwEZ~ VsÆH÷Z c
Ñc
Áq »x â Z~ g
Š q ZèÑqì @
Y< s§ÅVs4Z‚f „ F
 »x â Z

ªx|~½LZÉ 7x *
ã Z0
{ c
x *
CZ f »sßñx â Z ó ó~uL Lb§ÏZXì Zƒw EZ~Vs4Z »x â Z ÌnÆ~ux â ZX

._Æ <
 z [ ÂŽ ì ( gÑ‚( c
Áq )ÑCce
Z@ (ZŠ Z%Ðó ó~ux â Z L L Z®X ì Zƒ wEZ~ VsÆ ¿Cc
Z@
e
X Ç}™ì‡x »{”ZgÄÜ

0·ª ǃ6x *
Æ\ !
}÷x *
»\ !
Æy ZÔ Çƒ6x *
}÷x *
» ~ux â Z L Lì ug IŠ •
á g Z »ÅzmvZ -x™Z wÎg

ÕgzZ]g ¸zOs§C
٠ǃ [ƒ qzÑîpÒ]»VlIÐg¼Æy Z ( Š ƒ ZŠ1Z ) ó Xó ÐVƒÐ ±Å •vZègÒÃ]|{zgzZvZ†

ŠŽ !
Æ~ F
~Š°gzZ à â XÐVƒg D »o zZgzZwÝÐzz Åà Š )
'
gzZ] ZŠ ¢~z*ŠÔg _
Zb!
LZ yZxy›Ô ǃ {gzŠgzŠ »
σg D»[ ZCZJÐzzÅV- gz$yZ ÅVâ ZxLZ(C
Ù )Z›²ÏƒÏÅVñÝwz"gzZHwÅy Zt ‚Æg ñ

ǃ kYZš
 c
wŠ†sZg ZŠ »T ǃ [ƒ ì‡x »ÄÜ~[²Z >k

‰
b
Ü z kZ £ZX σ³ÅæWÅ{yŠ] •Ë~ {C
Ù gzZ

x â Z~ pÑxwvßžÐN 0
ƒ 7ð] Ã%Zt ÌZX ÐN Yƒ Za ] Ã%Zh
”~[ NZÆÑ6 6] Ãz ÅÑËX

HtÏÇHÐx •
á nÆä™z•
Û ™™]zŒÃ³kZ#
Ö ÓÔÐ,Š™ qzÑŸ »³™y TÐ ] â ´‰Åy ZÃ~u

ÇÇÅXŠ q kZÃ#
Ö Ó™ Y :Zz òŠ W„z ÇñY9Š~ }iHZg‚ ¹!
ZÎÆòŠ Wq
Z ÂÇã 6Y ZËx £ÐWÐÜæ Z

E
VÇÍ7ÅÅzmvZ -\ WÃY ºzY fx ÓgzZ Ïñ Y’~xsZݬUg ¯¸ÅXŠ qxkZÆ ýi86x £ÆY ZËX Ç}Š q :Z

tŽ Y ºzY fx ÓÆ[²Z >k

çOXì ~ux â Z ªZz {zì ˆÅ³ Å¿T~ pÑxwž ÇñYƒ¢ å~ Ýzg Å
b

,™ÄÜJ
w ‚] ‚ÔvZ†0·ª~ux â ZX Ïñ Yƒ ì‡ÄÜÅ\ WV- gzZÐB™³ Åsßñx â Z™ƒ¢qtŽgŠ
¹á Zz¶ŠžÏƒ ãZzZ•
Û gŠkZ Ū
zŠÔ ǃ {gzŠgzŠ »äszðZgzZs »Zzw°s§C
Ù yZgzŠÆÄÜÅsßñx â Z

ÆT ÇñY Hu~]Š ªÅ ~ux â Z *
¦žcx»xzg¹ dž•`™n²¬Ð kZëž 6X ǃ7ðÃÑZzh
ÔÐVƒ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

x â Z]|~Š ˜s ÜÆwYŠgzZЃwi *
ÐVâ •W„yZgzŠÆÄÜÅ~ux?Zm}]|X ǃi ¸W»wYŠŽ6
x !Z
»e
Š·gzZá|XÐN â •
Û {gzŠ »ðsZ›š ™ïVâzŠ ~ux â ZgzZx ÕäÓhÅZm}]|6Ø{ÆwYŠŽXÐ,™ŠæÅ~u
ˆÆTÐVƒå~ÄܧzŠ!‚] ‚Æ~ux â Z] 5ç}g ‚tX ǃ„»xsZsÜ~*ŠgzZ Çñ YƒØ{6
gîå

ÄÜgñZ x ÓˆÆ ] ÃzÆ sßñx â ZX Ð N â •
Û @D

™ J 7{i » i úÅyZ x?Zm}]|X Ð N Yƒ ] ¯~ux â Z

XÐN â •
Û ±5\ W~[ Z1Z {ÒW™f ×gzZì [g¦

¬{™E

¿»XÐN Y- ~B; Æx?Zm}*
¦

¹ *
™ ðÍ7 ðÃ~}g !
kZ~ ñZg³*
~g øÔì ck

iÀ` Ww ZÎt?7c
ì [W‰
Ü z »g¼Æ~ux â Z H

ægVg ðä
Zžì _ VJ
ukZ(C
Ù ]Ðs ÜÆVâ ZxLZ Å)Z›žì @
ƒt kC™NŠÃ] Ñq {ŠŽñp¤
Zì Â

] ÑqÆ wpì g » nÆäƒ} 9™0zi !
 Š »kZ » #

Ö Z ~g7 ÂñWt ‚Æ% ïÐ [ ZŠ¤

Æ] ÑqÃ#
Ö Z
Ã] *
kZ6
gîãZzÆT )ƒ»öâ i WzY eZ { c
i}~¨ £Æ‰
Ü z{ŠŽñ‰
Ü zÑZzäWì eÐX } Y7ðÃ{z´Æ\¬vZ
³*
~g øZ®Vƒ »yŠÆó$
Å0#
Ö ZgzZ N 3 ¶] Ñq „B‚ÆæWÅyZXƒ »æWÅsßñx â Z‰
Ü z„zgzZ ( •ì gW

! [ Zh!
DZvZzXì ]æ°»ÌZ~æWÅsßñx â Z~ñ Zg

]•{Zg
 {g pôÐ VKáZz äWµš ë™^6kZ ì c
M
C …3 ZgŽ n Æ v Ð VKä ÅzmvZ -x™Z wÎg

X •3 Zg » ~Š Z%*
gzZò » *
lÃx ÓgzZ,ÛD

x Ó¹!
X•

•M
™„~V”zŠëÃVK‰ G yÒ~g
Š q Z
• ¦½ Z

y

•~Š ZÐZ

y

}g7 m»X• {z •¦½ZX {)zŽ »y YgzZw â ÔŽ »V”~ç }ì Ð ] Z f Åy¨
Zm»X• {z• ~Š ZÐZ

ì c
Š C …3 Zg » vÐ VKÆ b§VâzŠ ä ÅzmvZ -x™ Z wÎgX {)z ÙJÔ ãc
²Ô OÔž Z eÔ ~ga }X ì Ð }Ñ ç
X •ìg™™f µ Zµ Zë »T

:3 Zg »vÐVK~Š ZÐZ

~ñ äÆkZgzZŠ ÑzZ ÅkZÔy Y ÅkZÔw â ÆkZÔ ~ç ÅkZ nÆòŠ W L Lì ug IŠ •
á g Z »ÅzmvZ -ØgwÎg

• ï Š S ÃVKyZ æ¾5.Z ù4gzZ szH!
%ZÔ ‘œÔ { izgÔ i ú( • öâ i W¯
 !
n Æ y¨
Z ,q ~g ‚ ª)X ì Ž
X •n
gpôÃy¨
Zª( › )X

:•Cƒx¥'!
zŠÐug IŠ •
á g ZÆÅzmvZ-x™ZwÎg

ž ‚Š ÑzZwWÔ{ÇÔg !
zg »Ô ~g FÔ¡Ô"
¾Ô]g â ZÔõÄŠÔaÔÙpÔì öâ i WªŽnÆy ¨
Z~qC
Ù Å *Š

( i)

Xì öâ i WnÆkZ Ìy YÅkZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ÅVƒ ZçgzZ VBÔ·g,Ôu|ŒÐ + -ZzÔ yWŒ
Û ]zˆÔg »f ZÜŠ Z Ô] ZíÔ‘œÔ { izgi úw qZ(Æy¨
Z ( ii)

%ZÔ [ AZÐ Vƒk
{LÔ w'tigÔ 46
u
t ä \¬vZ Ì~ˆy WŒ
Û X •n
gpôÐ VKyZ {)z æ¾5.Zù4gzZ szH!

( 114e
WÔŠƒ{gÎ)X ó ó•îŠ™gzŠÃVÇZ'

ÔV)—" L Lû lô^Fn(Š( Ö] àøf»âô „»³þmö lô^ßøŠøvøÖ»] á$ ]ô ü ì ðâ •
Û Š•
á g Z] !

}X •îŠ™ »\ WLZÃVƒk
‰V)Åy¨
Zžì ðâ •
Û Š•
á g Z] !
tÌ~g
Š q Z‰äÅzmvZ -x™ ZwÎg

ìg XÐ Vƒk
{LòŠ WJ
Z
 X • { g ñ » Vƒk
9z ã xgŠÔ ypgÐ ypggzZÔ- Ð-Ô ,i ú õ0
L Lì ug IŠ •
á gZ
pôÐVK~Š ZÐZ :ó Xó ì @
XÐ]ñ~'
gzZì @
™ZQÃ×Æ\¬vZ‘œ L ì
L ug IŠ •
á g Z~ug Ig
uq
Z ( › ) ó Xó

yZÐ\¬vZgzZX ’ e xg D™ ¬Š Å•gpôÐVKÐ\¬vZgzZ ’ e *
™x ÈZm{ »’™wqZyZÃy¨
ZC
٠nƕg
!vZY •
á yZXÐOgpôÐVKy Z…\¬vZB‚Æ¿i§kZž’ eD
g

:3 Zg»vÐVK¦½Z

:•sf `gŠžŽ •ðâ •
Û Š•
á g Z] c
Z@Z~g
Š q ZZäÅzmvZ-x™ ZwÎgnÆvÐVK¦½Z

â; ª) xŠ W0ZgzZ ¢
™g (Z ò˜Í~ VzyLZÔ bŠ ^ »ÐJŠÆ y ZÔ ÜZ e h Â3¾KZ ~gzŠÆ VK

j

{zÔ • ,–k0
Æ TÔ ñ Y` ~} h !
ÆV ŠzZ ( ™hg(ÅVK) ÑZz VŠzZÔ VƒC
Ù ª• Z
 !g ZŠ¸L L

k

( ~èF
)X (27)ó ó*
™g(Z¿i§» (

zZ k0
.
ÆT L L Hn²ä òŠ Wq
Z ó Xó ñY`~ }i KZ {zƒ}i ( Å ~h !
k ) k0
ÆTñ Y`~} h !
ÆV- –

nƒJ
V˜ Ð VKÃ\ WLZgzZ}Š™+gJŠ ÅkZÐßÔág ZŒKZ {zL Lc
â•
Û Š•
á g Z ä \ W?}™ H{zƒ: }igzZ Vc
–Ô
pôÃ+Š LZž @
ÇñY`~ Vâ ZyÆlg !
c
Vka Åh N {z™á Ε V c
–{z wâ +4 »y›L L

( ›) ó Xó ñ X
l

( zâ 0Z )X ón
ó Äg

Æì Ž6g åÅyZ‰
Ü zkZXÐVƒ} 9á Zzäš s§Åv W6Vzi ZzgŠÆXÐVƒ,Z•¼ L L

m

( zâ 0Z ) ó Xó } Š}ŠyY~ðË™ çwYÅ|
 gŠ žì 4n}¾ñ O
:•Cƒx¥'!
sf `gŠÐg
Š q Z Ñ!
{gÃè

y ZZgzZ +Š CZž ‚X ’ e ã™Ô} 7
ã™g (Z Ï0

i ÅÉ‘ÃgzZ ;„ t{ ZpÃy¨
Z nÆvÐ VK¦½Z

u

X Vƒ:•V˜’ eã™g (Zö;g(+Z™hgÇà ZzVKnÆvÐ VK¦½Z

v

X ’ e*
™7$gŠ ÌÐkZ Â} 7ã™y!
Û ÅJ
Œ
y YKZ nÆäX

gzŠ »VKy Z ÌZ~ ñ Zg³*
~g øÔ• ðâ •
Û Š•
á g Z ] cZ@ Ñ!
{gÃè nÆvÐ VKXä ÅzmvZ -x™Z wÎg

yZZ OY~}Ñ犎z!
Æ kZpÔ • ŠŽñB‚Æ ]”~g7 s§Vzg e Ì` W•µš( [ Zh!
DZvZz)ì ÑZz äW

ìg™Y ºzY fSÃzgzZ 4Æäz ã Z646
uÅXÔ •ŠŽñ}g ZŠ Z W
ñÆ®
•
á ZgzZ ]úŠ ÅxsZX • ×zg r Zl
ÆngzZ

슎ñÌZmÑZz UI: q
ZÐ kg Zæ ´ŠgzZ]
) »yZZ I ZX 7¶ÌÅ] Z| Kc
g" á Zz ä™yz¬Ð Vzg ZŠ ZX •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

» ðËgzZª
³~wq]gß+ZX •ìg™ì‡BVu ¯@
Åu³gzZ #
Ö / Z(C
Ù +@WŠŽz!
ÆV˜ŠgzZ 0zÕÆg ñX

Ù ÅV¨Zl
C
RX ’ e ã àe
¾h
'
× ÃVZuÆ ngzZ y ZZ ñƒ Tg~ wj â gzZ}Ñ çÏZ ñ OÆ ä™g (Z3 Zg

%Z~}Ñ çX ’ e 㙫 ™6
7
VKgzZ] Z@Ô] Z”
Ã}Ñ ç}g7™}Šx •Zu9•
Û kl» æ¾5.Zù4gzZszH!
gzŠ kZQ Âì ðâ •
Û ä ÅzmvZ -x™ Z wÎg „Š y ¶
ÅTñ YWgzŠ „z »VKZ
 pÔ ’ e ã™ÒÃKZ nÆäXÐ

~Vzh !
ÆVzgâ Yc
Vzh N ÔV¡ÔVâ Zy™hg(ÅVKòŠ Wžì c
CäÅzmvZ -\ WŽì „z3 Zg »vÐVK~

X}™: $gŠÐ kZ Â} 7´Šy YKZ Ì™ 3 íc
w YÅV ½gŠ~ðËkZ¤
ZgzZ ñ Y`

s ÜÆVÇ|6
x £Æ.ZŠ c
t qZ~wŠXì=g f »] •ÐVKÌŠ ˜._Æ
C Š•
á g ZÆÅzmvZ-x™ZwÎg

wJ/ÂÅyZ \¬vZÔ Çñ Yv ¸Hðäq
Z »yZžì ðâ •
Û ðÍ7tä ÅzmvZ -\ W~}g !
ÆVâ ›á Zz䙊 ˜

Ð,77~ŽËL@Wt Çñ 0
ìðäq
ZÔÐ N 0
zgŠ »Y Zß+ 4V; Æ\¬vZt Ç ñY Zg â Hðäq
Z Ç ñâ •
Û7
XЕgpôÐ VKvZY •
á y ZÌ{zžì yZÐ ØgÅ\¬vZЕg f
z~Š ˜vߎ ( › )X

B~gz¢ *
Z™wzKs§kZzÂÅx Z™Mg ‡ëÐ!ZjÆ] ZŠ •
á g ZyZÆÅzmvZ -x™ ZwÎg nÆvÐ VK

x™ ZwÎg nÆy Z• Dƒk

ö; g™ Y~´ ˜•
5
Û »vŠgzZ\g- ÔM%Z nƪ
zŠzwâ gzZö‚ Zzx Zg W~z*Š¡vߎ •
Å}iuÅVKñOÆähg}iuÅVKnÆäX yZZz+Š CZX •t„œZ (¹ q
Z] x{gÃèÅÅzmvZ -

´ ˜òsZq
Š 4
}g øX ’ e ã™ÒÃeC
Ù ÅvÃy ›C
Ù Ð Tì *
™2~VKÃ\ WLZ U•*
Y™v ¸v¸s§
ÐN Y7~ÆðŠ™NŠ ¼
 ÅkZvß~: â ižw YŠ‰ì „ (ZÇ!
*
™g (Zö;g~´ ˜•
Û »™hgà ( Vƒ „ù { Zp )

™ WßÐ ] )gzZb)Æ´ ˜òsZX σ¼
 {zèÑqÔЕ ¸Ð 3gzZ σ3{zèÑqÔЕe *
ƒ4ZŠ~ kZgzZ

üì \¬~g !
Š•
á g ZX ì ZŠÎ »}g Ä qÜÎðŠB; Ð yZZgzZ+ Š LZ™7~ÆðŠÆÏ0

id
ÁŠgzZ {Šx Zg WÅ´ ˜•
Û»
gzZd
•
Û kZÆ*ŠÃƒ
 ë\¬vZ ( 20e
Wh
u{gÎ ) ó Xó 7¼ ZÎÆÆðŠ Ï0

iÅ *Š L Lû …滆ö ÇöÖ»] Åö^jøÚø Ÿ$]ô ^³nø Þ» ‚% ³Ö] èN ^nø vøÖ»] ^³Úø æø

! }WXÇgpôÐÆðŠ

- D™g (Z ]”•t , z, z ÏñY CWd
Œ
Û#
Ö ª‰‰ì ðÑB‚ LZ• } (n Æ #
Ö Z›~œt

*
™g »li ‚Åú6
yÍ ¤gzZçi
R
®gz»V- Š·ÔÐN Y- _(iz'
izgÝÑWzT
rgzZ´â i WnÆy ZZIZXÐN Y

k‚ Z Cc
ÃKZ »yÎ 0
Ô *
O•
 ZÐ •
 Z Åyj
jZ]g â Z òsZ »g ñÔ *
™Š ŽZB‚Æg ñ »V”òsZ nÆú6yj
jZÔ

gë¤
ÃV â ›{·Z tZg6x *
Æ ~Š¤
cŠÔ *
™ ½] 1œ~ yÎ 0
Ãg ñ§{ Åuà bÔ *
™s ZžZÐ yÎ 0
tɉ‰‰‰‰
"ÆŠ !
Wg©Ô ¢
Îá@
6Vâ !
i KZ »Vâ Zxy›6
Ý biÎ+
¨
Z~}k

Æ!
b
Y6+@W{k
" Ô *
™!ZjÆg ñÆZz™

ãÎ 0
Ô¢
|Š ‚g
 » Vâ Zxy ›6e
'
'¢ZuZ à Zz äƒ: Zizg ~ ¦Ô bŠg Z Œ
Û nç½ZŠ » y *zy ÃÕ6Vâ ›{k

Vc
È0
»Vâ Zxy›6kg Zæ´ŠÔ *
ƒ wâ 0
k¼ »kg Zæ ´ŠgzZ]
)Vð; Æg ñ~ m³ízÔ *
™s ZžZÐòŠ ˜ »Vâ Zx

~ ^Åeµ ZÐZ ä ë Z®Ô å7e*
™{û~pâŠ6VK}g ‚y ZX • Ð ~ VKÆ#
Ö ª'!
~g ‚tX *
™Z
¬

ÎX ì „Ån•
Û 5ZŠ ZÉ 7„ÅkZ …Ô• ï Š ÌZ Xx ZúÃë›Æ<
 z[ Â~¨ £Æ뛈
iX ì H®
•
á Zï•
á

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

]gmg—Æ[g ( LZgzZ )}g vëž @
L L áøç»Ïöj$mø Ü»ãö ×$ Ãø Öø æø Ü»³Óö³e(…ø o³Öø]ô é÷…ø „ô ûÚø Xì ÅÒÃÏKZäëÅä™ ZŠ Zn•
Û CZv:Z

( s Z²Z {gÎ ) ó Xó ,™g (Z { ZgÅò ¾Ì{zh
•
á gzZÙ7

ÅX• ‰ n Ð g
Š q Z 9v:Z x Ó{z • ‰ G yÒ ] uZz æ ~}g !
Æ òº ] â ´gzZ òû] â ´ [ Â

!vZY •
á y ZX Ïñ Yï~[ Z1ZÆ[ ÂÃ\ W,

ÃÅsßñ•B‚Æ] Y!ZjÔì HŠ OZ6
ïÅvZ¶g ã ]Z+-ZÜ*
·•äënÆ¡Åg
Š q Z .‚ø

XÐVƒg Z ¦

]ÆDIZë6„Šy ¶
ÅtËX •Æ

LZ ~ ]y
WgzZ *Š 7Z \¬vZžVƒÍ ¬ŠgzZ Vƒg Z ¦
]Ð wŠM»yz¬Æ x Z™Y fx Z •ÑZ Z
 Zz~ ~g » Å[ Â

! }WX } i ZâÐ] â ÅZàS

ˆÆx™zaÆ\¬vZö»®
•
á Z Åv ZƒŠŽz!
Æ~gz$gzZ „@
Ë» ~÷ž7ï@
ðÃ~ä™s Z ‹Zt=

~ ] ³{ Çg !
Å \¬vZX ì §{ Åw”Å Ÿg Å \¬vZ ¡/_
t » yZX ì 5yƒ% » zçgzZ ‰
Ü Ãg Åx Z™Y Ng x H

]ñgzZ Ï0

iX ñ â •
Û wi *
¤g KZ6y Z™ â •
Û «qJ½ÑÃÒÃgzZœÏHÅVzÈHgzZgz$Ôg …k
LZ {zžì „
 ZpgŠ

! }WX ñâ •
Û «‰
Ü ÃggzZ®
 ËÅÅzmvZ-x™ZwÎgXÇgyñâ zpôÐVKÆ
! àn»Ãô Ûøq»]ø ä´fôv»‘ø æø ä´ Öô• o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^ßøn(fôÞø o×FÂø ²
ö ] o×$ ‘ø æø

ÅvZ_ãñwD Z·

._Y 2002#30

| 1423wÍ ÑZ ßg 17
[²~Š:Ônc
°Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

gzŠ *»VK
ÆŠ Z•
Û Z ( 92)} â !
ˆ Æ4P767 Ó1ÑZz äh ZÐ ^g7 *ZÌßÆ(M%Z )V1W 8ðÅ 2001m 11

ÐÆ}Š u +pïgZ ( ß75,700) _g ZD
Ù 20 㽊Žñ~}gpX c
Z”YÐgzN
à ÑÆW
i
R
®gz µZz~ ug c
EB‚

X ˆµv WÙ Š Ù Š~]g qgzZ ÎW

tˆ418 ÇÆ}g p¬X ¸g ZΊ Z•
Û Z 65 Éo~TÔ Zh Z Ì767 Ó1gzZq
Z¬4zŠÐ ^g7 *Z ÏZ

µZz~ dZz757Ó1ZŠq
ZW 9:30X ‰ƒ u {0

k6gîågzN
VâzŠˆÆT c
Z”YÐgzN
! †ÆW
i
R
®gz {g p
" ]g q+ F
45F
X Iƒk1}iB2õ0
Å]g qÐTÔcZ”YÐyÍ éH
5E
pôЃ
 Å *ŠgzZR
g ZÊY ¯
G
ÝZ Zg ø „Š y¶
ÅVK4Z Š
ƒ qzÑgzŠ *q
Z »VKnÆy Î 0
îSÔ nÆV â ›Æ*Š ~g7 ˆÆXŠ qkZ

VKˆ Æ kZX Ð ,™B‚Æg "Z ë {™E
» yZ Z®ì ~gz¢Ì{™E
» t
 I:‰0Ð XŠ q kZ pÔì qçñ
X ǃ×{™E
»

?XŠ qc
li ‚ç

" gzZW
45F
‰‰X ì [WJ
u ~([ ZŽ »w ZÎkZ ?¸³» li ‚{”ð Ë{°‡!
c
¸XŠ qq
Zç6yÍ éH
5E
i
R
®gz
G

yàÉZg‘ÆKg 0
• ™_e O%ZXÐN YDƒVc
úgzZ ãZzh
'
× ë›,z,zÐN Y0Z[ ÕÐ ] uZzgzZ] Ñq
E
I4
Kg•ÿhG&.‚Ô®~{zg {k

iz .‚X¸ G±ä x © O%Z‘ŠpÉ 7ä ] ¸Yg{ Ëçtžì HòúŠ ä lzg Ñ
YE4X
E E"
H
E
$
À
5
4
»
h
5E
"
E
H
4
F
5
t ä yÍ é5GX ¸ ðâ7â Æ ~Š¤
g^
Zzi
Z
cŠ kZ è LÈWz6Æ ;gE- egzg ; gzZ ^

|z w0
q Êk

iz T
*
Ô ö i'
ðG34»G
lzg Ñyàë›sf `gŠX (28)1™gàÐZ ä (gœ² c
Š™g ïZÐ ¶Š ~gàäkZpåH7nÆ~gàÃ'/µ

X •D™& ¤Å} úŠ kZÆ

" ˆ ]|Š W ã½Æ äƒ {ngzN
4G
5F
Å#
Ö |Zg ZŠ ¹Ãz }g p » Z±Æ×c O%Z1Zƒú6yÍ éH
5E
VâzŠÆW
i
R
®gz

j

ÌÏŠ™g »Å Kg åZcZ ~-Zwg 8X ñƒg ZŠ%~Y c}g pY ¯ˆ415Æú~y
Wž ‚X ñ W7~•
wnÆ« ™

ŠŽz!
ÆÚ Š7Z6
g Zi
ggzZ ñƒg ZŠ%~à™?
Ø Ð 5 Zg ðcÙLZJ
425Ð {gG}g p&X „gk-â 6
gîg ZuZ6
X ; glñ{wzNŠ R
*Z

X ¸T
¸t ·Ñ!
izgÆXŠ q¢ZuZg ZD
Ù g eáZzä™x »~W
i
R
®gz

c
Š™ c™7
eZÃm 10ª¬izgq
ZsÜŽ å*
™{gzŠ »ug c
Eäyzèsk
ZWZk

iz¢ZuZV⊠4Z
E
" ._Ɔ
45F
Zƒ ÑïÐ q Ê ]gZiz O%ZŽ0
»}gpáZz äƒ { n™ Z”Ð ]g qÅyÍ éH
5G
 7 dZz)*
izg O%Z

k
l
m

X åfZq
Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

c
Šg Z Œ
Û g ZŠ)f »úkZÃyŠ Ñ0)‚Z~T Hí- zÚZ »ug !
Š·Z WZk

iz¢Zu Z .‚ä Ï! ! „ˆ4PÆXŠ q

n

6gî‚Ÿ!
ä wz0
ÞÃzg {k

iz O%ZgzZ(gœO%ZˆÆTÐäY ð3Šk

¦ÅyŠ Ñ0)‚ Zg!
g !
6~z K~M%ZOŠ QX

X c
Š}Šg Z Œ
Û xêZ (»úÃyŠ Ñ0)‚ Z

ŠŽñ~M%Z »LZu ZX åDÐ ¬ »§ZzÆm11 ÃVêZu Zžì ¹ä m
c @z y) F
Æ s %Z [ x
~M%Z

o

gÃ7Ã] ZŠ ¢¢ZuZ {Š c
n
iÐM%ZŽ •ŠŽñŠ Z•
Û Z,Z~} Z ðWÏpX å;g™x »Ðw ‚q
Z¸¦
ugz,
 Wz»ÏÎY

X (28)•
i Z0
ZÃÃ^g7gkZä}g ZŠ Zp¶ˆïq :ZÅÏŠŽñÅŠ Z•
Û Z`~Vzg ZŠ ZÆ~i !
Zƒ¬{ â zŠÐm 11ÃðW! pZ

p

ÃðW! pZpå1Î Ìr Zu »V•Zg ã xgŠ nÆc6
WX ¸ n™Ýq|
 ÙgzZx *
ÆVzGð; ä ðW! pZ

q

X (29)c
Š™

yZ Z®X ì Šxê Z(„ÃyŠ Ñ0)‚ Z #
Ö ÓO%ZžÅe
Z@ÃðW! pZ ä (gœO%Z Z
 ~ 7´Š uzg ïh
'
× ‰
Ü z kZ

X ñY~Š™ »ï6

x Z¤

z6{”ðnÆäZIxê Z (ÃyŠ Ñ0)‚ ZÉ Zƒ 77
eZ¼ ƒ
 ž•ìg™„Š y¶
Å] !
„q
Z ë›x Ó


H¼ƒ
 ._Æ

:©:»li ‚

tÃgz0
4pwÅkzgˆÆð«
B‚ÆðÎggzZª
fÃY 1989~gz•
Û 10gzZ ðJ m
6yj
jZ Åkzg~Y 1979cŠ

»{çnÆV¸›)Å *Š ~g ‚+ @W™ 0
 F
š
V˜ñ Y0:Hä (Z »+@W}y j
jZ~wž ðƒ hÑ÷¡

ÅäÑg ZM Zu'
ÃÜÁ°•ò q LZÆ™ Za wq]gßÅ m: {g0
ZÆogzZ™ Z±~ :WÃ+@WçOX (29)N Y0¯
 !
8 g- gzZM%Z Âñ W6x ¬©y ]¤ y ZŽ âŒ6]Š ª ÅY ºz Y fZ
 Ð ~ x Zúg ZÜ Ð m: {X I~Š™ q zÑlÃ

U
"
„¢ä¿i§Æy ]¤pÏAŠs§Å\g-gzZM%ZÐ Vƒóøwnƪ
zŠgzZg ZM Z±yZŽ ➶yZÃV!¤
ç OX ì t •
Û »y• Wz}i~y]¤rg ÃÐ ½x ÂÆåwΰZw ‡zvZw ‡gzZf
•¤
rg Ãнx ÂÆá }eg Ñž c
Š™

|~ VߊƬ[Z ] q ˜Zt pÔIÅ äz ] q ˜Z ÜI Y •ZgzZI‡gÔ„
 6Š ã
¬ nÆä™x *
Ã+@W
$

)‚ Z™{ ã ¹Åugz,
±q
ZÆ~Š¤
cŠ ä ½ÔZ O%ZX ˆÅ äz b ˜Z 5Å ó Šó ¤
cŠ L L ÂÙ: Zg7 ÃìZ ³ñƒ

Æä™ »#
Ö Óy]¤Ô‰ ñZz™ç: ˆ‡6kZ ˆÅÒÃÅ䯷i p
Ð yxgŠÆ+@WÃ)‚ZX HC
Ù ª{Z'

u »kZÃyŠ Ñ0

,uuÅ´ ˜täX IðZz™Z
¬V c
È0
~Š OZ=g fÆ{•x Z ¸ZÔŠ
c
Ñ.
Þ £æ™}ŠŠ ZæZ mÔ à â Å b§C
٠Ê&{•
á £Z n

: Z Ìw!
»y]¤ŠŽ z!
Æ䙕}g ‚tX ‰ ñ ·b§Å ã 0
°Z e nÆä™]zŒ ÃV7z¤
³ #y ]¤X I~Š Z™È

g»li ‚~(¹ nÆä™Ýqœ£}uzŠ ‰gzZ ä™ »#
Ö Óy ]¤™ s !
gzZ ˆƒg D»?
Ø ]gz0
4ÜM%Z ÂZƒ
X ˆà™
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

[òZÆú6
yj
jZ
:¸sf `gŠ[ òZÆú6yj
jZÆM%Z
xõgzZx¤~*Š ~g7 ˆÆkZgzZ *
Y0]‡y ¶
»gz0
4q
Z~³Æy j
jZŠ ˜ I ^ßÒæ… çÒ •^`q o
Å
M%Zs WõZzäB•
Û g&
Zwg »zg {k

izO%ZX å“
 ZŠ'
.
Þ ‡*
nƬêL ¬*
ƒ} 9JZs ÜÆVáÓ'
YgzZÝ ª»Vâ ›

~ V2c
g ÅY ¨Z ‰z „zÔ • ìg WÃD ±~ ™[ Z „z ¶ÅÝq š
 F
~ yj
jZ ä VÍßXL L ¹ñƒ ï Š-zÚZÃ

ÃHäÆŠ ˜ nÆä™ »ÃŠ ˜çOX (30) ó ì
ó ¯
 !
»÷¡J] !
tX •ìg WÃD ±~ò„zgzZ•ìg WÃD ±

Hú6yj
jZnÆw”ÆÑkZX å~gz¢*
™»
Æ] ¸ã ZZgzZÕÔ'
D
LZX ðƒ ì‡#
Ö ÓÅy]¤~Y 1995yŽ I äÛi^ì ^Ò k‰^m… o³Ú¡³‰]

o

:•Š™Ç*
x ©ZòsZsf `gŠÃY 1996cŠ~]æ¿ð•Z Åw ‚|k
eäy]¤6
D1.
Þ
X ÇñYHØ {»f
R
g7gzZk

z£Ð] â £x Ó2ƘÅ46

"

j

ǃZ
 Zz*
™ZŠ Zi ú~KnÆVzŠ%x ÓÔ Ïá7V c
h ÇÔÏ•gÈ3»Š~] ‡zZÆi ú

k

X σƘåŶŠgzZh
ŠÎ

l

X ǃ ZwZ
 ˜ÑZzä™~igzs Ü

X ÏñY~Š ZwÅ{ÃVß Zz䙹X ÏN Y~Š™-3»Š à Zzä™|
 z•
Û ]¯

î~VíggzZV- h ÇÔV™ƒ ÔVâ »Š ÔƘÅuñ ÔƘÅäÇ a*ÔƘÅñŽ

m
n

X ƘÅäO

X ÏñY~Š ZwÃVz0

z{ÆyZ ÂÏN WÃ~VaË'gú¿ugzZ[ s"

o

Å{6
á‚gá Zz•ÐVâ »Š ÅV-igŠ M
å
á 7\ *
Š%nÆJ
} ÀÆ&Zp

p

Å~i !
F
½ÔƘÅÉl@
ÔƘÅlZy

lZ F
~ m
ôZÔƘÅä&

ñSh ZŠÔƘÅzŠ Y

q

X Ïñ Y~Š Zw

X (31)ƘÅäZ h ZX2ÔƘ

c
Š ¯ Zg Z‘à V (Z q
Z » äsz ðZ ~ ]æ ¾ð•ZÑ´‚} âÆ y j
jZ ä y]¤Æ™¿6X2Z ¸{z •t

X Q7wVðìÐkZ~yj
jZÅT

*Š[vVc
È0
ó óã ¨
Z)L LgzZ ó ó[v)L L6Vâ ¨
Z M Y ò ~gzŠ Cc
¹F
kZÆó „
ó e
wL LgzZ ó óe
g/L LÔ ó ó~Š Zi W L L

?C™“
 ZŠ'

ùV°}Q

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Vƒ 0
LZ™ 3¿Î¿zg%ÆVçŒ
Û ÆVzg »ƒ‚@ ¬»x ¸| 7yZgzZ d
¾Ô¿‘Ã{Šgpni ÅVlÐ VÇJŠzŠ¸¦

Æy]¤Xƒ62Z ¸gzZx ©Z òsZ ÌŠ ã
Å„
 c
g +Zq
Zžt —Ô å °»nÆä™2~ …z t7Z „ *
Yƒ} 96

w‚ õ0
g eh
'
× 6oè4ZÃy j
jZ ]g â Z òsZžìt§Zz%ZX ¸ì g^ß,
‚6VlƬ[Z™NŠyt Åây ˜ Vð;

sÜ: ~³ÆTÔ DƒW
OÐ kZ Ì´ ˜›vŠÉ D 76´ ˜›tä sÜ: ] Z WZÆkZ Â@
Yïµñ»% YÎ

»Ã„
 c
g òsZ we â c¬[ZçOX å Yƒ Zg7 Ì[ ZpÜk

Š »ÄÜ c
]g â ZÉ å Y W~ŠŽz ncuš òsZ Z (¹ q
Z
,¸PX • C™G@
‚ÎÅ•ñ}g øV ´pˆðÑ~ yj
jZˆÆúX å[ƒ ~gz¢ *
™ú6yj
jZ nÆä™

:Vı5

»(gœO%Z ó Xó (32)ˆï] •Ð§'
ÃV ÂgúyjZÔ‰ƒŠ Zi Wx Zúy jZÔðƒÙpÐ.
Þ »o d

o

X yÒ

(33)

ìŠ
c
Zh ZŠ»gŠ egzZ§'

~T Š
c
Š™7~Lg â Å.
Þ »{h
`
°•»&Zpˆw‚kŠ

~ Vzg Zi !gzZ V-Ô Vâ kX • ‰ Á y X gzZ ä{ [ ZÑ ( ( ~ .
Þ » „ D W Æ Š ŽZ à Ñ
I
(34)
5.g\zZíZz! fÆ» ezzÏzg•Ñ ¶Š ð‹äÇeÆ]g ¸gzZ[f
ÐäYðJàÌèEG4F

o
l

ãZzr V·h ZŠ Šp n Æ äX 3Y ä VÍß ‰ I c â V·h ZŠ Å VÍß ˆ Æ .
Þ » ¹d

m

&Zp x9 n Æ « ™ Å z'
WÔ Xg @
g @Æ Å &Zp [ – Ö ä Væ¯ } è gzZ lç$

n

ÑZz ä™ Za yAZ {Š c
iЃ
 ~ *ŠX ˆƒ q zÑ Q “
 » Å yAZ ~ 46
uÅ#
Ö Ó ~gˆ y jZ

o

 ) , ƒg !Ð « ~ Vœ» gzZ Vßj Z Æ yj
®
jZ 6e
Z@ Å ði™ æq {Z'

uÆ #
Ö Ó y jZ

p

X (35),Š™q zÑ

X (36)1™ »Ã\ WLZä&Zp

X (37)÷¡ÅVzg ZŠ Z@¬ÔÇñY0o

y* » ] xsZ ~ ½ [ » ~â ¤'
Xì ˆ ~Š }Š ~gà Å ä™ òZg ½ x  ~â ¤'
J

X (38)Š
H7ï•
á

X å~gz¢*
™ú6
yj
jZ nÆw”ÆXœ£{z¸t
Æì ßgzZ m @
Ô*
ÎÔ *ÛÔkg-{z´Æ%gzZ’ CgŠ~yj
jZ I ^Þ†Ò ä–fÎ †µ kÖæ• oÒ ð^nŽm] ¼ô‰æ

l

gzZ kg- HVzgZD
Ù Ð yj
jZ kzg ~ Y 1975X ÅæW'
’ CgŠÅ°Z e •50 ä yj
jZ ~ Y 1972X • ŠŽñ]
{f Wz
G
’ CgŠÌ~yj
¾F
gzZy•!
gf WÔy éG
5k¢i ‡Ôyîi Z {z´Æy j
jZX (39)ì [Yájâ 6gîÆä%¡*ÛHVzg ZD
Ù
ziE{h
q
`
O%Z~Y 1991X å×Zp »ä™ï6¸kZM%ZÐ „ˆÆ2- e
zÎo dX •ŠŽñ]{ f WzÆ%gzZ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

G
qzÑc6
W~ y éG
5k¢i ‡äM%Z „ˆ Ug ¯Æ% Z e Z¡ ~ Œ Æ t Z²gzZ e
ÃX [²~Š:~ k
 Å Už Hs ÏZt ä
G
W~y éG
^g7gq
Z ÅÏ! ! X (41)¶à ™~g »Åc6
5k¢i ‡äx © O%Z ._Æ^g7 gq
ZÅÏ! ! X (40)¶à ™~g»Åä™
s ÜÆy]¤#
Ö ÓO%Zž å c
Š CÃ& *
} Zi *zg { ~ñhã Î 0
.‚q
Z~Y 2001ðÑŽ ‰z ä x © O%Z ._Æ
ù•
á [ Âq
ZÐ x *
Æó ó| Šq
ZyŠ Ñ0L Lä eg (C
Ù Ëg e åÐZ^ó.‚q
ZÆ÷Z•
Û Xì B
g/µ» ðZzg »Y ¯
ûL^z{zªÆ¶ˆƒ {Š â W6ä™tÃ#
Ö Óy]¤ŠŽz!
Æ46
uÅVzŠ¤
cŠðOZ(žì Hs ÏZtä kZ~Tì Å

Âc
Š™g ïZÐ + â _ ZÑO%Z ä y]¤ Z
 p}ŠB‚ » kZ~ V1µO%ZÆ {Š .ZÐ ]{ f WzÆ ’z %Æ Y ¨Z

å7„ mðÃÐ ~Š¤
cŠ » kZ:gz Hú6y j
jZ äM%Z ~³Æg ïZÆ y ]¤X ~Š –Š Åk
 Ãy]¤ äM%Z

~Š OZÔ ÇÆk
 O%Zs ÜÆy j
jZ äù Zg f O%Z L ì
L H{ût„Šp6wq]gß~g ‚kZ äq
ziE{h
`
O%ZX (42)
Ãugz ,
Æ VzŠ¤
cŠgzZ yŠ Ñ 0)‚Z n Æ kZgzZ Hx »6iÕo1%gzZ±q
Z ÅäÖ Ãœ£gzZ ] ZŠ ¢ Ï(gzZ
X (43) å~gz¢*
™ (Z nÆk
 å[ Zpå7B;ðûyZ~V.Æm11èÑq Hw EZ

pwCZ~ê kZÃuM%Z nkZì Lg @
™ ½ì —ì ÇÃM%Z~gñZ@ ¬u I ¨]†nã+ ^Ò àn2

m

å&~gz¢ÃÏŠŽñKZ~ê kZM%Z nÆÖÐ}çÆuXì @
™kCspЉ
Ü ¤ðƒf(ÅkZgzZì @
™g¦

Æ kZ u~ ÏŠŽñx°Å kZž åZƒ Î »PŠt ÃM%Zì ]gz¢h
”Å’gzZ %Ð V2 c
g ð¨Z b§ÅM%Z ÌÃu
Ìi ZŽ »x ªJ
]æ sîÉ ì 1¯ ew”»x ª~¸sÜ: ä kZ~ h WÅä™ »~Š¤
cŠ Z® ÇñàuiÃ] ZŠ ¢
Xì 1™ Za
gzZwâ Ñâ Ðb‚zCgŠÔ] ¸bZu ZzÅ *Š› I

^Þ†Ò tç×ËÚ çÒ kÎ^› oÛ9m] o³Ò á^³jŠÒ^³µ

n

;g‡ b§ÅŒ »~VߊƬ[ZÐ izg ÏZ yÎ 0
tg/òsZ77~¹F
ÅYß (gzZb‚ÔŠ Z®MÅŠ Z•
Û Z¢
 & !
gzWú6
yj
jZX ǃ L{ÒW:ì [ Z: å“
 ZŠ'.
Þ ‡¬: o òsZ (Z nƬݬX •KÆ}ŠbZ äkZÐ Z
ì

ñYc
Š™ `DÃ] ¸bZÅy Î 0
b§Ë: Ëì ÌtÑq
ZB‚Æœ £}uzŠÆx ªx~êˆÆkZgzZäƒ

EE

ˆÆ]gzxÐ Y ºgzZY fÆògØ>ä vZî•©8/·5Ý>Z÷ZÃY 2001~g†19 I oßÓ• keö
o
&
kZÆ/·5Xì ŠŽñ~ o ~g ù ðà »yZ „: •z » { Ç]Š „ËŽ c
Š™~g Y¬»ä™{n õ+gBE
gzZ "
x Ó,Z~½o

6gî~g ¯w{
gzZ ]
~uÔCðåÔ]g ¸X îÞzZz6„nÅ PgzDp@ ¬~M%ZgzZy 0
YÔð`
X ˆãÉ~*Š ~g7 6
ê

gzZ6¤'

Ô y N
ÈÔ ]
~uÔ ]g ¸Ô kzgX HC
Ù ª¿Šg Jä C- X c
Šg Z Œ
Û iÎd
•gzZ: XzìkZ ä VzgZŠ Z @¬ ‰ƒ uÃ
&
5zg {k

iz yjZ n Æ äX Ð „nà õ+gBE
Æ J$
y Á °Ãw¾ ~ñhÆ {•x Z ¸ZX Å #
Ö è Å kZ ~ p ÖZ JäM%Z
" }ÒúàSÆ{•x Z ¸ZX ã k0
2F
Æyx!
sÜä y0
YX ñ W.
Þ »nÆ] Z™èÐ y ]¤µ Z•
Û ÑçJ.G
ÆÀáVß Z†

Å] ‡5Ð ÀáVß Z†zg {k

iz yjZ~g J¥ä Ÿg 0
y»g Z&Æy0
YX Å¿7Å°Z e [g Zq
Z nÆäXÃV G

WZg *
ÅVâ ›w ì×zgž @
àg J¥Ð x *
Æ\z¤

Ù i ÑZÆzq
C
Z‰á p=g J¥ä™Á ã .6KZ ̼ ZŠk

izãÎ 0
X

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ìä ´ ˜›vŠ ‰gzZ Å]
ZŠ„
 ZpgŠ Ìä e
ÃÔ Å ~gZiz { WÌä y Zk
ZX H ZŠ ZÃhÌä¢Xn™{Ç WÃy]¤Ð
: e™[ú%ÓÑ»ª
zŠgzZVRŠÔ÷¡Ô#
Ö 5Å *Š ~g ‚Î6{ogzZy ZZÆy]¤ì +•
Û WpÔXÖZàSgzZòÀ

X (44) e™w²â
{oÔ/_
t » ~g ZŠ ÃzB‚Æ ÅzmvZ -wÎgÆ kZgzZvZ ï¢t Å}ogzZ yZZpÔ(KZ ó óx`
L L» äh ÂÃV G

Š Z•
Û Zg ZD
Ù P ~xsZY Z’Z ä T¶q {z ¸Ԣ¢(Z »äƒ: VùuÐWÆ}uzŠ ËZÎÆ] Z f ÅvZ òŠ"
U
t6© Â
ñh1ÔŠ +F
ÆVâ ›gzZxsZ ?¸M
$
™“
 ZŠ'
ùÊ Z•
Û ZÆ}ogzZyZZ kZ¬[ZX åc
Š™Vùuà *Š ~g ‚t ‚Æ
n Æó óäsL LkZ ó Xó (45) ì $
Ë ƒ ì‡äs~ *Š „ ˆ ÆØ{Æ {°ØZ gzZ y]¤L Lƒ±5 yÒ »®~{ ~Š· †
Å

X å~gz¢'i Zú6
yj
jZ

:wYÆd
•
Û z(

Å\¬vZ ä x?Zm b â]|y
s !
ðÑ: y ZZx ¸X Hx » »]úŠ~x ¸KZJ
w ‚Îâñh ‚ä x?Zmb â]|
{gÎ ) ó ì
ó 3g ;w Y~g ¸»d
•
Û z(äVÍßyZgzZû ]…÷ ^f$Òö ]†÷ ³þÓ»Úø ]滆ö ³³þ ³þÓø³Úø æø ü ¶tx`
Š•
Ûq
Z ÅTX c
Š â•
Û 7)l~{ Çg !

gzZ 仿s ÜÆ x?Zm b âÃx ZúgZŠuÆ x ¸Ž • x Z²ZgzZ ycÔ V*Ò ßÔ '!
KÑ{zŠ Z%Ð d
•
Û z(( 22 e
WÔ b â

D™{û6]”Åd
•
Û z(y ZÆg ñ(q
Z~ˆyWŒ
Û ä \¬vZX • ñ WD™wEZ} N „,Z nÆ ä™yá$

ì \¬~g !
Š•
á g ZX D YT
Þ Ð(KZ Ìh N Ð y Zž¸Á{n,Z wYÆd
•
Û z(gzZ/i ‚Åg ñžì ðâ •
Û Š•
á g Z] !
tñƒ
( 46e
WÔ•Z'
Z {gÎ ) ó Xó D YT
Þ Ìh Nž‰Å…+ZBe Åg ñ L Lû Ùö^fø rôÖ»] äö ß»Úô Ùø滈ö jøÖø Ü»âö †ø Ó»Úø áø^Òø á»]ôæø ü
Xì c
â•
Û ~e
W{gÃèä\¬vZž 6ì (zÇ!
Ì` Wwq »VŠz[˜gzZd
•
Û z(Æg ñ

:Vƒ±5] ïPÆ[ æÆ(gœˆÆXŠ qÆm11

Xìg ZŠ)f ÅV.O%Z „zgzZì ^Š¤
cŠ {°ØZ^ÅkZgzZyŠ Ñ0)‚ Z

gzZ )‚ Z ä y]¤X • Š¤
cŠ Ì á Zz ä™ zç à â Å yZ gzZ áZz ¶Š { C à VzŠ¤
cŠ

j
k

à â Å VzŠ¤
cŠ ° K* ~ ½ *ŠX • Š¤
cŠ Ì {z Z®X ì ¿g } Š { C Ã ^Å y Z

X •D YGßUg ¯PU
ZÆy Z Z®•„g™zç
Xì ˆ~Š™qzÑk
 °sîs ÜÆVzŠ¤
cŠ

l

gzZ Y ¨Z à V-Š· gzZ VÇ| {z b§ kZX ñ Y ò Ð «z tæ LZuZ ž • T e Š¤
cŠ

m

cŠgzZÔŠ »M%Z {zÇ}Š7B‚Ž Çñ0
gZŒ
Û„
 zŠ „zÇ} ŠB‚ »M%ZŽ~~Š¤
cŠ

n

X •T eÜïÐi•
ÛZ
X (46)Çñ0
gZŒ
Û Š¤

 » ó Šó ¤
cŠ L Lä (V˜ V˜X „g ¾7ñ Ö #Š O%Z s ÜÆ Vâ ›gzZ xsZ ~ [ æÆgœO%Z

×zgizg] !
tX Çñ YƒC
Ù ªŠpi Z•Zƒ Ö ~wŠ s ÜÆVâ ›k| 7{g !
zŠÆ™wEZ » ó óy ›L LV; zì Hw EZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

M%ZJ
 ` WX ì ŠŽñ~V o) yZŠ Z®MÅY ºgzZY fX •È) ÅVâ ›{·Z tZgy]¤gzZ {°ØZžì ãZzb§Å

÷žì ¸¨zgØgŠkZ »x Z²ZÆ~Š¤
cŠ~ *Š ~g ‚ŠŽz!
ÆkZX e™77t ‚Æ*Š Ì]oq
Z » ~Š¤
cŠ Åy Z

{°ØZªZzžì `ƒ¢ÌÃV¤•
Û ž^g +Z ó 󕊤
cŠ y]¤gzZ {°ØZ L Lì ^g „q
Zs§Vzg eX ì ; g ZêêÌVzŠ¤

ÆÅzmvZ -·]|™áÐ äâ iÆx?Zm b â]|Ž • } NÆd
•
Û z(¸Æ¬[ZX •Š¤
cŠ y]¤gzZ
•â•
Û g¨X N Y- D™g (ZJ
#
Ö ª•
Û »™áÐug I: â iÆÅzmvZ -·]|gzZJ
: â i

ÑZ e~v WθŠ¤
cŠx?Zm•Z'
Z]|H


HOÔθŠ¤
cŠx?Zmc
™i H


HOÃV”x9Vzg ZD
Ù nÆvÐX¸Š¤
cŠ x?Zm.ñ]|H

?c
Š™L™h ÇÃ~Vƒ 0
gzZVð; äyú•
Û Î‰Š¤
cŠ •vZèg² W]|H

?~Š´M( ~ªZŠ KZ ) äV-Š·ÎÔ¸Š¤
cŠx?Zm}]|H

?c
Š °~v W{0

i™ŠÅV× 3äŠz}
ÑZ[ ôZÎÔ¸Š¤
cŠy ›{zH

?ˆÅli ‚Åä™Og !
FgzZ Š
Hg66
äƒíz°ÎÔ¸Š¤
cŠÅzmvZ-·]|H
?Hˆ
Ü ¬äg ñnÆä™g ë¤
ÎÔ¸Š¤
cŠevZègx Z™/ôá Zzä™]óS H

?@
Yñe
g r
™w Z eÏg~ŒÆXÔ¸Š¤
cŠÅvZègwš]|íß Zd
¾H

? c
Š™L™g â { 2ä61ZÎÔ‰Š¤
cŠ •vZèg)]|íß Zd
¾H
? @
Yc
t6V•ÃRÎÔ¸Š¤
cŠÅvZèg]g Z0[ ¶]|H

X CW06
yYžD Y•Šð¨gŠkZ~ã 0
θŠ¤
cŠÅvZèguc
0g qH


HL™^ »Èq
Zq
Z »XÔ¸Š¤
cŠÅvZèg ~g »Zh
i0Ô H

c
Š\
6
g ZŠ®™È ó ó! ; zL LÎÔ¸Š¤
cŠY ºgzZY f{zÆR'
HÔì sîZ (
^t» õg @
; gn kZ¡Ãäð|ð`
~k
ª
qÐäVM•Š¤
cŠy ]¤gzZ {°ØZ {zH

X @
Y

?ÐÙ7ZŠ Zt £ÆV-{yZë[ Zž c
Š™

?Zƒ7h*
ypÌq
Z~#
Ö ÓgzŠ!‚ õ0
ÆX•Š¤
cŠy ]¤{zH

:k â •
Û ±5Ìk

¦~uzŠq
Z[ Z Å~Š¤
cŠ

4]IgzZ {'
5G
X 7~Š¤
cŠ {zp•Š™Ly›g ZD
Ù 50~VœîÏG
™~Y 1992äLZuZ~¦klng Z

»ä™ q Ê »äsKZÃLZu Zžì c
Šy Òä (6T•ì g0: ¶
»e
'

ÅLZuZ âä{gG: ZizgÀ` W
'

X 7~Š¤
cŠtpÔVƒ@
™x Z •Z » hkZÆkZ~gzZì hZg7

•`ƒLy›g ZD
Ù 80Xì sz^~ ~¤
]g ¸z O` ¯ÄÑJ W] ‚Åy*zy ~ k'
{g !
kŠ¸¦
~ò£=

?7~Š¤
cŠtpÔ•`ƒ y" VÅÑÔ•È~V9Š Z•
Û ZVzgZD
Ù Xì ; g YHg U c
ì ;g Yc
°ÃVzyÔ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

cŠtpÔ•a d
Œ
Û ÆÄÑb ~XÔ•`ƒLy›¹Z²ÄÑkŠ:
 Æ~g ŽO%Zy ZgzŠÆk'
kŠ¸¦

?7~Š¤

y›g ZD
Ù 50X •`ƒ y" gzZ ÂiÄÑ15ÔLVð; Æg ñy›ÄÑzŠ~ ™gzZ ZzãJ
[ ZÐˆÆ Y 1992

?7~Š¤
cŠtpÔˆÅ~ mgz'

WÅ&Zp

?7~Š¤
cŠtpÔGLy›ÄÑ15~y j
jZJ
Y 1992™áÐY 1979äkzg

?7~Š¤
cŠtpÔGLagzZ'gúÔŠ%y ›{ k
"g ZD
Ù 90~yj
jZJ
Y 2001'
Æ Z 7äM%Z

y]¤ˆÆk
 Ô ÑZ e[ Z!6
V¿igzZ} h 3Zw!
ÆuÔ› »3!
i ÅV- {y ZgzŠÆk
 y jZDqä iz&
¾O%Z

X 7~Š¤
cŠtpÅ~gŽ6] â½Å~Š •
á Ôc
Z h ZÐ V®ÃVØÑÔ,h 3Z,GÅ

?7~Š¤
cŠtpÔ•`ƒLy ›Vz%Vð; ÆiÂN
ï@
~]
~u

?7~Š¤
cŠtpÔì _™LÃVâ ›ÄÑq
Z~]Z4Z#
Ö Óg »!WÅ÷Z•
Û gzZM%Z

~ m
gz'

W¦½Z Å&ZpÔI ~Š™Š !
'u5Z Åy Z Š
c
Š c
°{0

iÃVâ ›Vzg ZD
Ù ~] Z|/ßÆy *zy~ „wq

?7~Š¤
cŠtpÔ ˆÅ

Xì »¬gzZxsZ7» ~Š¤
cŠXÝZžì ;gg å™ mmg £ZC
Ù zŠt»g ñ
( 8•e
WÔ`z'
>gÎ)
û ‚ôn»ÛôvøÖ»] ˆôm»ˆôÃø Ö»] ²
ô ^eô ]ç»ßöÚô ©mö á»]ø Ÿ$]ô Ü»ãö ß»Úô ]ç»ÛöÏøÞø ^Úø æø ü

ó Xó ìqgzZ¨
 ¸Ž •ñÑyZZ6vZkZ {zž•f
ÐzzkZsÜx ÙZÐV â ›•
Û » LL

Xì y*ZŠ „q
ZÅV-g »gŠgzZVØi ‚Žì ã ¹„q
ZÅÅd
•
Û z(ÐV- œ
&gzZ(` Wg £„z廆1ZgzZ61Zg £„zÔå»yú•
2ÒE
 y Z L Lû Ü»ãö eöç»×öÎö k»ãø eø ^Žøiøü : ì »çJ.G
ƒ
Û g £Ž Ô» ~Š¤
cŠ

4E
54fX Å
4G
5G
WÔ{•{gÎ ) ó Xó •Üq
Z èG
( 118•e

ÆŠ~zŠ·£ŠŠ ZŠQgzZ n Z e { ó¢Zq
Z6kZXì c
W™á •ùù nÆ)Z›w Yt»d
•
Û z(Æ~Š¤
cŠ

!6
.¼gzZ àŠ )

ÅVâ Zxy›• ·V²WgzZÅVß e: Zg kgzZ‚f Ùi ‚
X yz¬»Vâ Zxy›nÆú6yj
jZ

X x ª»#
Ö Ó+Š"gzZJ(ÅkZgzZ „nÅy j
jZòsZ]gâ Z

Xç6c
/*
gzZyZ eÎX x ¬O»Vâ ›VÅÑ~t Z²

q
q
q

X Vc
g ë¤
Å+@W~*Š ~g7 6
x *
Æy]¤gzZ {°ØZ

q

X x ¬O»Vâ ›~¦klng Z

q

X Vc
m
gz'
WÅ&Zpy›gzZQhÔ~¤
]g ¸Ôx ¬O»V â ›~( ] Z| )y *zy

q

s ZžZÐòŠ ˜

q

X ]j»Vâ Zx›6ÝbiÎ+
¨
Z6+@Wá Zzäƒg ë¤

6
x *
Æy]¤gzZ {°ØZ

q

X ~È/µÅV.6t Z²gzZÔyZk

ZÔy Z eÎÔ^ÔDâ ß

q

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X Vc
g ë¤
Å+Z
‡ÆyZgzZ ~È0
6V¡~Š ˜x Ó~yÎ 0 q

X x ª»#
Ö Ó( w ìŠ Zi W )w_gzZ ( + Š" )°•~yÎ 0 q

X {^
Y»ugz,
Ækg Zæ´ŠgzZ]
)~y Î 0
~h WÅV-g ë¤
Åy]¤gzZ {°ØZ

cŠÃVâ ›k

ö;g LZÆVz•
5
Û »ŠpX ••Š™ Za nÆV”y›6x *
Æ~Š¤
cŠ äg ñŽ•{z•t

q

X kÎÐVz¸yZ { i Z0
Z »kZì Š
c
Š™2~VKùù~h WÅ~Š¤

X (47)ì [ƒ½zŠ Â
C
Ù !
ÐVzynÆ&ZpÔ•g ezŠÐw q‹gß™y ›~M%Z

q

X (48)c
Š™g66
ähgug c
EÃ-·•I]Z eÆW
òsZ äVÃ%ZIY •Z

q

yŠ Ñ0D¨
 ¤ã Î 0
ž å—ÃV-{c
Š™Âih
”ÐZÆ™ŠŸäV-{O%Z6W¤ã Î 0
)k

i~ãO%Z

q

ì °» „ *
ƒ ãÎ 0
gzZ y›Zg vž ¹~ [ ZŽ ä V-{ Â7mðÃB‚Æ yŠ Ñ0 Z÷ž c
C ä D¨
 ¤Z
 ì ¶‚ »
X (49)
ÅäàyvÃV NU
ZÆ yZÔ VƒÇ]Š „Åy ZÔ V.ãK6íz Wg @
ð¨ZvŠgzZ y›~6¤'
ˆÆm11

q

¹{ Zg} è}gÍ ; g W7ÃñƒÈgŸxñèt»hYh ÂgzZ h JŠ h â Xì ;g Y`@
ƒ†ŸZJ
uu *
÷¡y$
yŠ~VÂZŠg Zz
b§~'
»#gzZ ò¯$
7Zì @
ƒsg eZ6
uÆV ÂgúXÔ D W7i !
Ð1ð6yZÔ•ï Š V1džÃV”gzZ VÂgúð.Z

X (50)ì c
Š™uF
C
Â
Ù !
äVY±gzZVÂgúy›Ã7Æw q]gßu *
k\ZÏZXì @
Yc
¯: ¶

BZzrV·h ZŠX c
Š hg *
Y]
)nÆvÐ …z tÆg ñä VM¸,ZŠ%y›Ä~ w q]gßkZ

Üg ñX c
Š™q zÑ z( ^h*) k]»g ñä&Zp‰X c
Š hg ¢
J
sg egzZ[ sä&Zp›n w$
J
x *
LZž ‚Ô

~V”ÆVz•
Û »Ôy›6
gî~Š ZÐZ~XÔ••}g ‚{ztX c
Š™q zÑ *
™C
Ù ª›)Ã\ WLZÆ™g (Z lZy
lZ F
ÅVß !
cŠÃŠ ˜ nÆä™ »ÃŠ ˜ ` W< ¢ ‰ s Z e4ÐWÆg ñ„ V- ¤
Z yZxÆ´ ˜y›Ô ñƒ 2Ðzz Å•g

ˆyWŒ
Û X ÇñYc
Šg Z Œ
Û Š¤
cŠ ÌÃá Zzp
g Sh ZŠQX ÇñY c
Š}Šg Z Œ
Û Š¤
cŠ ÌÃá Zz"7i úÀÂì Š
c
Šx *
» ~Š¤

X Çñ Yc
Šg Z Œ
Û Š¤
cŠÃá Zzh
x *
»xsZy
s !
gzZ ÇñYc
Šg Z Œ
Û Š¤
cŠÃáZzä™]zˆÅ

Å ~Š¤
cŠÐ Vz•
Û »ŠŽ z!
Æ Ú ŠÐ V\W?KZ¼ Ú Z y ZxÆ ´ ˜›ó Šó Zi W L LZ
ZiÐ k• Æ *Š ! k\Z
= oÓFjøŽ»ÛöÖ»] ²
ô ] oÖø]ô æø Xn™7] P`
Åä™c_»ä™³p°

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

~w-Š ÅVKyÎ 0
áÐ yÎ 0
x ªžkȬ$

ÅyÎ 0
IZÐ ZX Zƒg ZŠ%6
uÆ*Š6
gîÆ„
 c
gòsZyÎ 0
ÃY 1947~Z 14

òsZÔ ä™gz$ÃV¸òsZ%ZX C™ÒÃ: ÀÅä¯ „
 c
gòsZ nÐZŽ mW7x]Š ª+Z ðÃÃm
³ízJ
 ` W™

ŸðÃä Vâ ZxX~ ä™~gÒWÅ] c
ÃòsZ)‰xcÎgzZ–Š ÑÔŠ ÒZÔ äZh Zt Zè»]ÃòsZÔ ä™]zŒÐg ZŠZ

ÔuÑÔƒ:ŠŽñ~ y Î 0
Ž Ô 7„Ze+Z ðÃgzZ h — (Z ðÃÔŽ (Z ðà ` WÐ ~ VKÆ #
Ö ªžìt³»TÔ ~hg7
-¼]8
"Ô ZŽ Ô*
iÔ[ ZÑÔ OÔž Z eÔ ~gaÔ ^ÑÔd
•
Û ÔžðŠ ( {)zçE,G
±Ô&
!
ò ÅZÔ ]ØgÔŠÎ }) 9Vz%Å ð¾x ZwÔ ] ¬$

lZy

lZ F
Ô k]Æg ñX • D Yñ og ZqÆyZB‚Æx ÈZ ~g »užJ
ukZ q nZ Åg ñ{z´Æð§"gzZ ÙJÔ ã c
²Ô! s
°Z e[g Z 36s§q
ZžìtÝ ¬» ~i *"Ð] xòsZ ÅVâ ZxXì @
YHõ6~zcÅyZ~g °Zz] c
ÃgzZg ZîZz]Š ¬Ô

•Ç l; g ~g »uÔ • i Z ³Z ~g »uÔ}C
Ù x: ; â ~g ¸Æ Vâ Zxs§~uzŠgzZ • V\Šp: Zizg Åx Zú¿‘ÃÔ o nzH »

t ‚Æ V\Wg¦ » òŸz„™NŠ Îì •
Øz y•
á gzZ VâÈÐ Vâ Z •
~g »uÔ}gzŠ ±)Ô 5ŠÆ V‰ õúÐWÔ
áZz … ~ äZ y„q
ZÔ Š
–
 zi !
Z »ož ~Š Zwt ˆw ‚25 ä ]gŠÅVCqZ$
q
yZ ÅVâ ZxgzZx ¸X ì 4t˜

ÅVâ ›Ô} a
Z yÔ™'³Ô ·b§Å ã 0
yp »V â ›Qû%q
ZˆÆ1947X ‰ƒÐ\ ÆypÆ}uzŠq
ZÈð¸

\¬vZ6gZÃx ¸~g7ž¶Zw ~(âZtX ðƒg ezŠÐ ª
f Å{Vð; ÆVz•
Û » ` ¯ ©Cc
 F
š
g ZD
Ù 90 g !
«~ õg @
izgz‘
 }g øpå’ e bŠ™y!
Û ïŠ ð@CZ§{ Åä™ Zg7 ÃÇñƒGÐ \¬vZX ¶’ e ã™g lZz/Âg—Æ
Œ
G
x ¸S0
Z {z—" L Lû àøn»ÛôÂø ^³Ú÷ 绳Îø ]绳Þö^³³Òø Ü»³ãö $Þ]ôü äë~p ÖZƈyWŒ
Û Xìg D g ¦
~V ðG34h!$
gzZVŒgÔVCqZ$

4Z
VEâ •
Û *
Å\¬vZg2$
gzZ H: Ýq $ðÃÐ ñÅ\¬vZ ä T 3gGg (Z¿i§Zg ‚ » ( 64 •e
Ws Z²Z {gÎ) ó Xó ¶

ÅVǸy›„ LZžìtg Z-Š¸âXì J~(V; Æ\¬vZ ZwÅäW:6„
 Zg { ZgŠŽ z!
ÆñÅ]gŠXìg^$
~
´ŠÔ äÎ ~È0
6V¡~Š ˜ nÆ ~ŠÛpÅg ñÔ ä™!ZjÆg ñÆZz™6
Ãy ]¤Ô ä™yz¬Ðg ñnÆ ~ m
¤
g Vp

k‚ Z Cc
ÃÅoÔ äZz™g ë¤

Ãx Z™Y fä™#
Ö }
lñ{™Ö~ ò ,˜Í½Ï0

iÔ äÎ ~È0
6]
)yÔc
˜† » kg Zæ
~ x`
Æ ä™g (Z ð«
ÐòŠ ˜Ô ä¯( wìŠ Zi W )w_gzZ ( +Š" )°•ÃoÔá Zz ä™s ZžZÐ( f Î »x  òsZ )

xzøÐ £Æ]Š ªÅxsZݬÔ] ¸bZÔ•òsZÔ ~g UŠpÔ ~Š Zi WKZëX ì 1 â •
Û ê »8
 ?KZÐ ëä \¬vZ

gzZ§Æ]g ¸gzZLZu ZM%ZÔ] !
ÅgzŠ „g Âw”»i »ògzZäs±Ô à bÅuá$
Æyz¬gzZ 4zŠÐg ñÔ•`ƒ

Šy

z=Ž • {z•t •Æg»~ lˆÅ µñnÆä™{ nÃ] ¸bZgzZ •òsZÆ yÎ 0
6Vzuu ¹æÔŠ¤
cŠ

ÐVƒ Za •Á{ nùù nÆyÎ 0
IZЊ ŽZgzZ 4zŠÐg ñ~‰
Ü zá ZzäWì ;gNŠÐ V\W?KZŠ•
ÛC
Ù ÑZzp
g
X •ìgƒ} 9èzg „Ðä™g¦»yZÔ

oÔ} ™g lZz/Âg—Æ\¬vZgzZƒxŠ *
6
Vƒ k
¸¦
x ¸~g7ÉVâ Zxžì { Zg „q
ZsÜÅvÐVKy Z

5b§TgzZì Š
Hs ZžZ b§TÐ ] x0ÅxsZ nÆä™Ýq ~ŠÛpÅg ñX (51)ñ YHÇ*
x ÂòsZg0
ZÆ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ê
f ~g øÔ ] ¸Ã~gz$ ~g ø™ â •
Û s çÃVƒk
}g ø ] Z f °gzÝgžì yZ Âñ Y H qŽgÐ yZ • I~ {fz@
5
E
E
X Ï}Šw$
~ðZÃsp}g øgzZ öW -“ÑÃzL}g øÔ] ³
~ÝzgÅ<
 z[ ÂÔ‰ G ½bÑŠg »i ZgzŠŽ@'
Æ] xòsZyZgzŠÆV.6yj
jZäëÃ7ÆyZÏZ

¹X •` Wt ‚ë›Ð¹ ÌQX •~i Zg {Š6'!
Ϲ ÅxXkZJ
ÌZp¤
ZÔì ÅÒÃÅä™s
 ŸzÅyZ

ì y ‚W¹ÚŬ'Ã] !
` WZ®Ôì [ÖJ
u~(
g ½zŠ¤
»{ "z6XÐN Yƒ]ZB‚B‚Æäg ¦
‰
Ü zi ZgÐ

4zŠÐg ñ

:ì \¬~g !
Š•
á g ZX •ÔŠÆVâ ›gzZxsZg ñžì ðâ •
Û Š•
á g Z] !
tg !
g !
~ˆyWŒ
Û ä\¬vZ
û ^ß÷n»fôÚ% ]æ& ‚öÂø Ü»ÓöÖø ]ç»Þö^Òø àøm»†ôÊô ^ÓøÖ»] á$ ]ô ü
(52)

( 101•e
WY ¨
{gÎ) ó Xó •ÔŠA}g v•
Û »µšL L

• Dƒ lp{z Âì CW¤ðÃ6?Z
 gzZì @~'Ãg ñ Âã ð> ðû¤
Zžì c
Š c
eÌt …ä \¬vZgzZ

:ì \¬~g !
›•
á g ZXì c
â•
Û IÐñÐ ä™4zŠB‚Æg ñä\¬vZn kZ ( 120•e
WÔy Z/w W{gÎ )X (53)

Ÿø ²
ø ] á$ ]ô Ü»ãö ß»Úô äü Þ$^ô Êø Ü»Óöß»Úô Ü»ãö Öøç$ jøm$ à»Úø æø ˜õûeø ðö «nø Öôæ»]ø Ü»ãö –öûeø ðø «nø Öôæ»]ø pF…^’øß$Ö]æø •ø ç»ãö nø Ö»] ]æ „öíôj$iø Ÿø ]ç»ßöÚø • àø³m»„ô³Ö$] ^³ãø m%]ø ^³mø ü
X (54)( 51•e
WÔ{Z
â {gÎ ) û àøn»ÛôÖô^¿$ Ö] Ýøç»ÏøÖ»] p‚ôã»mø
 zŠ CZ 7ZŽ Ð ~ ?• „

 zŠÆ}uzŠ q
Zƒ
 tƒ ¯:„
 zŠ CZÃVÇ|gzZ V- Š·Ôƒ ñ Ñy ZZŽ !Íß} Z L L

ó Xó êŠ7e
Z@ÃV>ªvZ—" ÔǃÐ~4Z Ì{zÇñ¯
•ðâ •
Û Š•
á g Z'!
ge ä\¬vZ~e
WkZ
X z™: 4zŠÐ òg »zŠ·

X •„
 zŠÆ}uzŠq
Zë !
òg »Š·

l
l

( ÙZ£ZsÑZ )X ǃB‚Æ4ZizgÆ#
Ö ªx •Z »ä™4zŠÐ òg »zŠ·

l

X •D YƒxzøÐðÉZggzZe
Z@Å\¬vZá Zzä™4zŠÐòg »zŠ·

m

»xsZ~nçÆ 4zŠÐg ñìŽ Z (H4zŠ Åòg »zŠ· nÆy ›q
Zž7Â*
Î { i Z0
Zt Ð ] ïg e y Z

Vĥ
Û » ð¸ÇgzZ+ -ZzLZ¤
Zžì k ˆgŠkZ ` Z'
×
~g !
Š•
á g ZXì Š
c
Šâ•
Û IÐ ä™4zŠ ÌÐ yZ ÂVƒ D™Iì c
X ì \¬
ø òô ÖFæ»^öÊø Ü»Óöß»Úô Ü»ãö Ö$çø jøm$ à»Úø æø áô^Ûøm»Ÿô »] o×øÂø †ø Ë»ÓöÖ»] ]çf%vøjø‰»] áô]ô ðø «nø Öôæ»]ø Ü»ÓöÞøçø ì]ô æø Ü»Òö ðø «eø ! ]æ „öíôj$iø Ÿø ]ç»ßöÚø • àøm» „ô $Ö] ^ãø m%]ø ^³møü
Ô

û áøç»Ûö×ô ¿# Ö] Üö âö

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

7ZŽÐ ~ ?ƒ ¯: „
 zŠ CZ Ì7Z Â, ™Iì~¨£ÆyZZ ð¸gzZ\ !
}g v¤
Z !ƒ ñ ÑyZZŽ ÔÍß} Z L L
( 23•e
WÔ/Â{gÎ) ó Xó ǃÐ~V>ªÌ{z Çñ ¯„
 zŠ CZ
:ì ug IŠ •
á g S ì ˆ~Š ‹ÏzÅ3??6
g ƒ qs§ÅVz•
p
Û »sÜÂ6(~uzŠq
Z

û áø滆ö ’øß»iö Ÿø Ü$ $ö ðø «nø Öôæ»]ø à»Úô ô²] áô滕ö à»Úô Ü»ÓöÖø ^Úø æø …ö ^ßøÖ]ø Ü»ÓöŠ$ ÛøjøÊø ]ç»Ûö×ø¾ø àøm» „ôÖ$] oÖø]ô ]ç»ßöÒø†»iø Ÿøæø ü

ðÃZg vZÎÆ\¬vZ ( ÅgŠ c
) ÏñYiv WÌ»Â( Ðz™ (Z )•( •
Û »ª)Ý ªŽØ#
Ö s§ÅVÍßyZgzZ L L

( 113•e
WŠƒ {gÎ ) ó Xó Ïñ YÅ7Šæ~g vÐ s§ÅvZ ( ˆÆss§ÅV>ª) Z®Ô7„
 zŠ

Vzg ZD
Ù ~³Æ T *
™4zŠ +ZÐ yZ V;zì c
â•
Û IB‚Æ ]”kZÐ ä™4zŠB‚Æ Vz•
Û » V˜ ä xsZ

…»vZ qÜñY ~Š O •
 ZÐ •
 Z Å„
 c
g òsZ ð) ¨q
ZgzZ N Y- ~{Åg ñy›Vz%Ï yp »Vâ ›
ìŠ
ƒÝqx £»g ‡zgzZ] ³…~~gŠ Z'@¬ž *
™õ64zŠ +Zžt{§gzZì ] !
à ZzäƒxzøЊæÅ\¬vZgzZh
 wñ
l»XìnçÑZz( 90•e
WÔ{•{gÎ ) ó Xó 1á wñ…6…Æ\¬vZäVrZgzZ L Lû gõ–øÆø o×FÂø gõ–øÇø³eô ðö ^³fø ÊøüµšX

äô ³×# ³Öôæø üX ,™ ZŠ Z h» ~g ZŠ ÃzÐwÎgÆkZgzZvZŽ nÆVÍßyZgzZì nÆwÎgÆkZgzZvZsÜÂ] ³ž @
ƒx¥…

¬opÔ nÆyZZIZgzZnÆwÎgÆkZgzZvZsÜÂ] ³L Lû áøç»Ûö×øûmø Ÿø àøn»Ïô Êô ^ßøÛöÖ»] à$ ÓôÖFæø àøn»ßô Úô ç, Ûö×»Öô æø ä´ Öô绉ö†ø Öô æø éö³ˆ$ ³Ãô ³Ö»]
( 8•e
WÔy ¦o{gÎ) ó Xó … Y7vß

BWuZz

@
Y ¹X 1™{°z » ä™ ½—œZl
z Va š ä yÎ 0
ÂXÔ—œc ä™ú6yj
jZ äM%ZˆÆm11

BWZuzŠ ðÃ{z´ÆkZ k0
ÆyÎ 0
~w q]gß™+Z ó Xó ƒ Yƒg »nÆî~: â iÆßc
z™yz¬L Låtc_žì


c
Š™n®
 ¤ZuZ®Ô7„å

wq]gß+Z Ly ›¬ Ð kZ~ õg@
c
Í• ë c
˜Ði Z0
Z kZá Zzì c
™ ] !
Åäà~ äâ iÆß

! ¶ˆL
Þ 6
ä™:|Ãoy›B‚Ɖ
Ü ¤m: ZC
Ù ‡KZgz0
4Å *Šž Zƒ(Zg !
«` WX ñƒ7g ezŠÐ

vZ -x™Z wÎg {Š c
i}Ð kZÉ „ãZ•ÔŠÆVâ ›gzZxsZ ` WgŠT•
Û »‰‰‰‰‰7t · Z ‡Ð •ñkZ…

ñY c
Š à~ äâ iÆßÃVâ ›ž¸ ñƒgzWú6{gëÜæÐ +
 kZ•
Û »~g$
k
 X ¸ ÔŠ ~ ug I: â iÆÅzm
%G c
Ìå»V¹‚ÆkZgzZÅzmvZ -·ž åŠ
Hn kZ „ 쇊 ŽZ FWz~[ Z x
Z k
 gzZ åÑt Ì»u Zk
 XÇ

ÅÜæ åHZ (Ú Z ‰
Ü z kZtgzZ åŒ6Vƒ§gzZ VzŠ¤
cŠg ZD
Ù kŠg Z`
H»VŽ ¯~Š ŽZ~ [ Z x
Z k
 XК
 7:Zz
Â'YƒgzWú6{gëÜæ 7
eZ ã ¯~Š ŽZ Åg ñ¤
ZX ¶: '
Z'
Æ kZ ( Ì™ 5ÃVâ ZŽ gzZ Vðh1Ô V”Ô VÂgú) ~Š !
W~g7

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X @
Yƒ c
Ìå»yZgzZ CY–
a
Åy Z7=¼ 'ƒ"
U
u *
çJnÆVâ ›

kô³³³³Æø]‡ø ]ƒø]ôæø üì YYc
ÎÐ{ûkZƈyWŒ
Û { i Z0
Z »kZ¸2~ã .6gzZspTy ›yZgzŠÆ[ Z x
Zk

ø Öô^ßøâö ^Þøç»ßö¿% Ö] ²
}g âÆspZ
 gzZ L Lû ] ‚÷m» ‚ô•ø Ÿ÷ˆø Ö»‡ô ]ç»ÖöˆôÖ»‡ö æø áøç»ßöÚô ç, ÛöÖ»] oø×ô jöe»] Ô
ô ^eô áøç»ß%¿öiø æø †ø qô^ßøvøÖ»] höç»×öÏöÖ»] kôÇø×øeø æø …ö ^’øe»Ÿø »]
Ç}™Šæù ~g ø {z[ Zž )Ñ ä™yáÆ b§ b§~}g !
Æ \¬vZ vß ?gzZ‰ WÃìFÔ IZß@WÅVâ ›
{Š c
iÐ [ Z x
Znç » ` W H ( 11-10 e
WÔ[ Z x
Z {gÎ) ó Xó ‰ áZ e hb§~'
gzZ‰ ñ â i W[pá Zz äÑyZZ‰
Ü z kZ ?(
Xì •ÂgzZqø ~(
¹ÅevZègx Z™/ôÔc
W7µñui *
(Z L¬Ð kZ~õg @
ž 't! 7¦

Ù ?å™
C
IZ} Z L Lû ]ç»Ãö qô…»^Êø Ü»ÓöÖø Ý^ÏøÚö Ÿø hø†ô³%»mø Øø³â»]ø ^³møü å¹äVM¸ŠŽñ̉
Ü zkZ ó gó ›ZŠ L á
L Zz¶Š {È» ó B
ó WuZzL L

ÆkZgzZ \¬vZp( 13e
WÔ[ Z x
Z {gÎ ) ó óƒ Y<:Zz( Üæ) Z®7µñðà ( »ä™k
 Ðg ñ ) n}g v[ Z ! [õ

]¾KZ ä\¬vZgzZ Hg (ZBW»Š ˜ñƒ D™ÀÂ6vZ Ì~Ý ¬Æã .6gzZspäVß ZzäSÇ » ~g ZŠ ÃzÐ wÎg
{gÎ ) ó Xó ì @
Yƒ°»nÆkZ \¬vZ Â}™ÀÂ6
\¬vZ¿Ž û äü ³³³fö Š»uø çø ³ãö Êø ²
ô ] o³³×ø³Âø Ø»³³Ò$ çø ³³jøm$ ໳³Úø æø ü c
Šâ•
Û Zg7 {°z»

?@
ƒ: °»n}g ø\¬vZ H ÂD™ÀÂ6
\¬vZë¤
Z ` W( 3•e
WÔt :

mvZ -x™ZwÎgX ; e *
™ú6
{gëÜæÐg Z`
HÆg ZD
Ù :e nÆäS‰
Ü ¤ðƒf(ÅxsZ äVñzg~| 9

ÆuuÅVÇ|ñƒ D™ÀÂ6
vZgzZ c
â•
Û g » ó ó]•á L L»Vzg •Yg ZD
Ù M~ª
q ÅÉ‘ÃgzZ ãâ ‚zu" ð•Z ä Åz

¨£7Zž c
Š w Z egzZspgŠkZ »Vâ ›~VߊÆg ñž ðâ •
Û ]¾V- ÅVâ ›ä \¬vZ‰á p=J
utg0
Z

X ñ Wá p={gëÜæˆÆkZgzZ Hg OZ »ÔŠJ
yŠ 20~utäÅzmvZ-x™ZwÎgX mƒ: „]Y Z`
ÅäW6

6
% Z eg »Vâ ›~VߊÆVz•
Û » ` W] Z f {zH¶gŠ ‡6% Z eg »Vâ ›~VߊÆVz•
Û »‰
Ü zkZŽ ] Z f {z

[ƒ@'

ÆkZnç` WZ®•`ƒx ZøÐ y ZZ kZëì ozæB‚ÆyZZT{°zt»ÞZ]¾pÔ ¶gŠ ‡gz¢?¶:gŠ ‡
Xì c
ŠwZ eg »Vz•
Û »ä\¬vZ~VߊÆV â ›žì

à ó óy Zk

Z L Lgz0
4ʼn
Ü zkZ™} ŠH»g ZD
Ù {g !
ÃÅvZ èg m‡z! Z0Ä]|~ÄÜÇLZ äÅvZèg/]|

k0
Æ 0gg Ñ‚( ãZk

ZÃÅvZ èg%0 {4]|äÅvZ èg m‡z ! Z 0Ä]|¬ Ð k
 X 5n Æ ä™ ì
~g !
gŠÐ ~i *" y•
á kZ%0{4]|X c
=g !
gŠÐ J!
JVnÆä™[ú%ÃVâ ›ä 0gX 5nÆ] Z™Zè
ëƒ T e *
™k
 ÐzzÅug FKZƒvß·ÆÈ ?h
•
á L L¹ä0gˆÆ] Z™ ZèsîX ¶: Ìx *Åà e6g ZŒžã
]gz¢Åk
 »ž @
•g »nÆä™~g7ƒéZp~g vÌŽ {z´ÆkZÔ ñ Y½ù Zgvž•g»nƶŠ Ú Z»

ÅT c
â•
Û _¬9q
Z y xgŠ}g ø ä \¬vZpÔ¸ÆÈë—" L L c
Š [ ZŽ äÅvZ èg%0 {4]| ó Xó ìg:

wJ¤
Z•ïŠ]úŠ ÅäÑy ZZ6
Ñ kZÃ?ën kZì c
Š ̬»Š ˜…äkZ ˆw$
~ÁlpÔ Á$
~g ø~³Æ~zc

[ ëW L L~Š –ŠgzZ Š
ƒ u õ0g™Ító Xó Ï}™g ZŒê y xgŠ }g ø gzZ}g vÂz™: wJ¤
Zì äsn }g vÂz™

~[ ZŽÆ–Š Ågz0
4ä%0{4]| ó Xó ÇVzŠ j~ypzu {Ã
 ?¬¬Ð äƒ qƒ`gÎ »À! nÅ[ Lâ z
6
] ¸gzZ‰
Ü ¤Å] Z fTy
s !
X ;gx¤

g Zig »žcJ
yŠ&ÚX ñWáp=:ZzgzZ ¹²^³³³eô Ÿ$]ô éø³³ç$ ³³Îö Ÿæøø Ùø绳³uø Ÿø sÜ
}g øvZ {zH Âë ²^³eô Ÿ$]ô éøç$ ³Îö Ÿøæø Ùø绳uø Ÿø ~[ ZŽÆ–Š Åg ñë¤
Z ` WX ˆƒ°»nÆyZ] Z f „zH•z½äVâ ›

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

?@
ƒ: °»n

sp » Yß (ÅyZÔ sp » VØi ‚ÅyZÔ sp »ÌZÆ y ZÔÔ sp »] ÒÅy ZÔ sp » ¹F~Š â Åg ñžìt |

B‚}g ø6xŠxŠÌ]¾Å\¬vZ‰
Ü z kZ åL6] Z f Å\¬vZy ZZ Zg øZ
 Ôì #
Ö ´Å ~gz$ÅyZZ}g øÝZgŠÔ

ÐðZÎggzZª
f~ *Š…Žì yÃQˆÆkZX ì [JZÐ ëÌt‚ »]¾Å\¬vZ •‰ƒxzøÐ yZZë ` WX ¶
áøç»ßöÚô ç, ÛöÖ»] ØôÒ$ çø jønø ×»Êø ²
ô ] o×øÂø æø å´‚ôûeø à»Úô Ü»Òö†ö ’öß»mø p» „ô$Ö]ƒø à»Ûø Êø Ü»ÓöÖ» „öí»m$ á»]ôæø Ü»ÓöÖø gøÖô^Æø ¡øÊø Ü»ÓöÖø †»’öß»m$ á»]ôü

?n X

ÃVëñ Z®Ôn™Šæ ~g vˆ Æ kZŽ ì yÃQ Â} Š hg{z¤
Z ]gzZ Y W7¨
¸ ðÃ6? Â}™Šæ ~g vvZ¤
Z L L

Yß (

( 160e
WÔyZ/wW{gÎ) ó Xó ,™ÀÂ6
vZ {zž’ e

Æg ñÜf
™7Ýq Yß („ +z y›J
Z
 žìt ?Šë Zq
Z Å] Z|á Zzä™e
×Å ó óBWuZzL L

Xì sŠ ZáÆ% Z e~•
 hÃ\ WLZ ¢
Z”Ðy ZJ
A
ì k0

tÐ Z=„:ì ~Š]i YZ ä <Ñ: Å„Zz6
ÑgzZ êÐ w”ÆYß (Ô 7g ïZ ‡Ð ÌZ ÅYß (…

C™ õg @
~g ø:ì @
™ˆyWŒ
Û G@
,ì (Z•ñ»ä™ä¨ £Ð yZJ
äƒ: Ýq Yß ('

Z'

Æg ñpX ì C™

:•sf `gŠ ë›PXì

Üö³³³³³³³³³³³jöÞ»]ø æø ü :ì \¬~g !
Š•
á g ZXì Ho zæB‚ÆyZZÉ H7o zæB‚ÆYß (ä\¬vZà ìÅVâ ›
(ÅÉ@
ÇgzZ/ôÇÔ~tåL<X’( 189•e
WÔyZ/wW{gÎ) ó Xó ƒðñ?¤
ZЃg¨
¸„ ? L Lû àøn»ßô Úô ç, Úö Ü»jöß»³Òö á»]ô áø绳×ø³Â»Ÿø »]
X •]oãZz»kZ

ì c
W¬g!
„q
Z~ˆy WŒ
Û }g7 »w”ÆYß (²ì Š
Hg !
g !
™f »oÑÅyZZ c ìgzZ ]¾~ˆy WŒ
Û
wÎZ {gÎ)ƒ®
 , Z~?Ϊó ó Ü»jöû³_ø³jø‰»] ^³³Úø L Lä\¬vZ „B‚ÆkZp ó Xó z™~g »Å¨£ÐVz•
Û » ó ó Ü»ãö Öø ]æ» ‚ù³Âô ]øL L

~g »Î._Æb‚zgzZ®
 , Z KZÉ 7*
™~g »'
Z'

Æg ñÈ »ä™~g »ž c
Šâ•
Û ãZzÌtÆ™†ŸZ » ( 60e
WÔ

Ÿ•„g Åyâ ‚zi ‚gzZÌZÔ ¶~ ] ¸~Š Z•
Û ZgzZ Yß (X ƒ YW~¨£Ægññƒ D™ÀÂ6vZˆÆ kZgzZß™{zƒ e
X ðâ •
Û ~g7~VÃcg Ñ"ˆÆkZgzZ–
Ô[ Z x
Zzg$
ä\¬vZ‰XÐ, Š â •
Û ~g7=g fÆ]¾KZ \¬vZ

ÌZ »Vâ ›\¬vZ6f õ~dÆkZ ǃ B xžcŽ yxgŠÆVÇ|gzZV â ›nÆxzg¹ dIÐg¼Æw YŠ
ö ] æø ²
²
ö ] Ÿ$]ô äø ³³³³³ÖF]ô Ÿø L H
L »Vâ ›žì ug IŠ •
á g Z »ÅzmvZ-\ WXÐ,Š â •
Û «ìÐä™—r{ÈsÜ%G w EZ

© Â{Èg !
~ŠÔ Ï} 7¤

g Z- Š ~uzŠ ÅkÂÐ,™—r{Èg!
~uzŠX Ï} 7¤

g Z-Šq
ZÅ{CàÂÐ,™—{È» ó ó †ö ³³fø Ò»]ø
GE
o ZÑ Zz èE4¨ÅZ [ ›)X Ð N Yƒ 4ZŠ ~( w¾Z )àÐ wÅ <ÃgzZ Ç ñ»Á3 Zg Zg ‚n Æ Vâ › ÂÐ ,™—
Æ kZpÔ Ïƒ ~ ^Cc
¹F
{ c
i }ÚÅ ` WYß (mÅg ñd
Œ
Û Æ#
Ö ªž7]gz¢Å ä™s
 Ÿzt
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

(G
î ”— Z

XÐN W¨
¸Ð]¾Å\¬vZy›gzZ Ïñ W7x »ËYß (ÅyZt ‚ÆyZZÆVâ ›ŠŽ z!

c
ÌZ¡gzZ å7mðÃB‚ÆYß (»XÔ‰(Åg ZŒgzZ¾ Â(ÅIw‚Î{Šažì .ßt Ã] Z|‰

ÅYß (Ø{ Â(ÅÀ` WpÔ¸ D Z”YÐg ññƒ D™ÀÂ6
vZ y›n kZ @
77t•
Û ðÃÐ CŠ c
i c
¶ÅŠ Z•
ÛZ
X 7e*
YZ”ÐVz•
Û »%GÝqYß (~X•(

ÐzzÅäƒ: wJ e~uZ k
 Ž Ô ÅYß (h
]
c
ì y‚ Wk
 Åg ZŒgzZ¾ž’ e•7 Ð: YŠ1Z]| Â] !
t

‰Ð(KZ {zpìg 5'
¾6
"X c
Š ¯wJ enÆÅzmvZ -\ WÃ"KZgzZ‰ƒ} 9ÐWÆÅzmvZ -x™ZwÎg
?Ñ Y:ÃÅzmvZ-Ãx™ZwÎg¾}¸:

pÇìg Ì~ÒWgzZì ; g ~g ¸å? »Vz•
Û »~ Yß (~gzŠ LZ LZì Cƒ Yß (KZ ÅgzŠC
Ù žìt|

XЕg „¨
 ¸ÐzzÅy ZZ/_
Ì{ÒWgzZìg¨
¸6
Vz•
Û »åÐzzÅy ZZ/_
LZåy ›

5nÆä™ ìÃyZk

ZB‚Æ{3g ZD
Ù P ÖSZ’ZÃÅvZègÑ{D1Z]|~ÄÜÇLZ äÅvZèg/]|

ÐV¹;žŽ¸} h˜sÜk0
ÆVâ ›² åÙWÐó ówEZ~k
 »V¹; (-Š L LYß (+F
]
h
ʼn
Ü zLZyZk

ZX

V¹; ÃVzh˜! ²X ñWá ~ k
 yZyg Z`
H» V¹; ã Zk

Z~³%}uzŠÔ ðƒ ìÃVâ ›~³%¬X ¸ kâ â *

! Z0Ä]|X ñƒ {Š`¹ ÂZƒx¥ÃÅvZèg/]|X ‰ƒLy ›Vzg ZD
Ù gzZ‰ u$
{zn kZ åZ 7
7ôZzLÐ

 !
¯
» ã.6
nÆVâ ›Ì[ Z.ÅV¹;( {ÃX Zƒ¨£6x £Æ²Š ‡X H: ZzgyZk
Z™} Š ` ¯g ZD
Ù 20ÃÅvZègm‡z

gzZ‰ ß~V$ÅV¹; ™á ~B; } 2yZŽ âðZÆPizg}ŠÔ Z 7*
VZyvh
”ÃVâ ›J
yŠzŠÚX ‰„g0
Y(
~V¹; Ð T}g â } 2~V\WÅyZ™u @
u @
ã ZZ6
Yß (Ågz0
4V- gzZ ˆ^ I‚Wèg Z-Š ÅV¹; gzZ ˆãg åH»£E
X ˆ W¨
 ¸] ¸

yvÔ•C7
ã™y!
Û 3YKZÃVâ ›Âû%q
Œ
ZÐzzÅYß (ºc
yâ ‚ºÔŠ Z•
Û ZºyZgzŠÆk
 Ðg ñ

LÅgzZ} 7\¬vZZ
 Xì CW"
âÅäWÃìF•C7$Z e@W~V\WÅ]ñÔ•D 7ä3ni6niÔì @
7
*
VZ
÷ m» ‚f»iø ]çÖö ‚$ ³³eøþ ^³Úø Lž
s ZžZÐÇÆä™7: Zg 2
»Vâ YKZg—ÆvZäVrZ ó ó ¡
L •ïŠ™"
U
yZZIZgzZ•f
 õYÃ

™?
Ø Ð kZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰<
 ÅvZìtX •D â •
Û «„ÃyZZIZ \¬vZgzZ•D 3¶] Ñqì Cƒwi *
]¾ÅvZQ ÂH7

:|ÃyZÆ™ú6Vz•
Û »ÆgzŠ éVzg ZD
Ù {zžñ YW: Yß (bZ +ZgzZ ] ¸+ZJ
Z
 k0
ÆVâ ›žŒt ðä
Z

V⠛Рg ñX ǃ7eJ
#
Ö ª (Z Âì *
Y ~ìÆ ]ñ ¢
”Ð Vz•
Û »J
‰
Ü z kZƒ: Z Ìw !
CZ » yZgzZ ,Š™

X nÆöâ i WÅy ZZÆVâ ›•„ì ÂxŠ £»

IY : ¸ É0
: y›Æ {°ØZ gzZ y ]¤ áZz äY ^ e t ‚ÆM%Z gz0
4Å *Š %ÆÌZ h
]
gzZ Yß (

“C
Ù „ Å{°ØZgzZy]¤Xì c
Š™ ¶g[ !Z¯q
Z~ õg @
ÅxsZÆ™7: Zg 2
»Vâ YKZ ._ÆvZ<
 ÐäVrZÔ
žc»xzg¹ dè éRG
& Ïìg ~g YÚgzZì ~g Y ÌZk
 X • x Zw,’Ì` WÐ spÆ{°ØZgzZy ]¤Å¬Ý¬ÔŠŽz!
Æ
="
# ²
ô ] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø ^ÛøÒøXì „*

¸äVâ ›gzZì *
ƒ„Š Z%*
zx » *
Ãg ñy
s !
~TñYW7

:žÐ•e Þ 7Ðt] Z|á ZE™g (Z•ñ»ä™¨£ÐgñQgzZä™ÝqYß (¬ë~y
W
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

M%Z‰‰‰‰‰‰‰‰ {•
á Š !
Æ Yß (Ãm11 Q Âì J ÅDÆ o c
x ¸Ë„ ] ¸~Š Z•
Û Z gzZ ƒeÆÌZÔ Yß (¤
Z

?ðƒwi *
ù òû#
Ö ªt6
‰‰‰‰‰‰‰‰‰

?ðƒVY} •} •ó ó2-e
zÎ L gLz0
4à Zzä™#
Ö Ó6*ŠÛÂì=g f »Y ’Åx ¸Ë„¹F
~Yß (¤
Z

 Št ‚Æg ñyÎ 0

ŠŽ !
Æ䃴 â »] ¸bZQ Âì #
Ö ´Å•g {0

iÐg ‡zgzZ ] ³Åx ¸Ë„ Yß (¤
Z

? ZƒVY ZÎgz?f b§ÅVñÝ3$

Z(
) y - vg )
M%Zž ðƒ ù ] P Z`
Åì t ÃyZk
Z Q Âì hZz „ Ð Yß (ª
Î gzZ ] P`
Å x ¸Ë¤
Z

? B7I Z »]Š ªÅk
 s ÜÆ~Š¤
cŠÐZëì ( y-

^ eùt ‚ÆM%Z y]¤y â ‚zu" gzZdc
g1Ô¿‘ÃQ Âì 6Yß (~Š â ÅkZg ®Z »“z ì Åx ¸Ë¤
Z
ì CYƒ hÑã.6
Åw”ÆYß (¬Ã] Z|X6µñÆŠ ˜ÐX ¾D™g¨Ð UgzZq
 Z6
MkZ ºº

?‰

Š ˜Ô 6 {gzŠt H• D WÃu" nÆä™\Š6
ó óK! KÏ L L{@çò Z ¸ÑZ ÎÆòzøÐ Yß (] Z|„z~ ðZ: â i

?7Âg Z•
ÛÐ

l»X •` â •
Û {Ç W…\¬vZ~}g !
ÆTìŽ ã -Ø{sp »Hƒ ÑgzZ Yß (ÔÌZÆg ñžìt |

:@
ƒy â •
Û t»\¬vZÃ7}g ø
û àøn»ßô Úô ç, Úö Ü»jöß»Òö á»]ô oÞô ç»Êö^ìøæø Ü»âö ç»Êö^íøi ¡ø³þÊø åü ðø «nø Öô æ»]ø Íöçùô íømö áö^_øn»Ž$ Ö] Ü»ÓöÖôƒF ^ÛøÞ$]ôü

ó Xó zg eÐ „íÉ zg e:Ð yZ ƒðñ?ªZz¤
Zì @
Zg eÐ ( Hƒ ÑÆyZgzZg ñª)V2zŠ LZ»Žì y -tL L

( 175•e
WÔyZ/wW )

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

à bÅu


Û Æ y Î 0
äM%Z ~!$
Æ T‰[£] 1œvŠgzZ }iuÅ yÎ 0
ÃM%Z n Æ ä™ú6yj
j

¿7ÅM%Z nƶŠ Zg –Ãug F KZ ä yÎ 0
X G }°zƶŠx Z™ Zzx ÅZvŠgzZ ä™wb uÔ ä™s ç
Æ^g7Í Ñà ZzYÐ yÎ 0
yZgzŠÆðZzg »Y ¯~y j
jZ äM%Z L ì
L _ƒù •
á ¸t[ ZˆÆk
 çOX à™wJ

äM%Zž c
C ñƒ ïŠ- zÚZÃ}g ZŠ Z V‚g¸±)q
Z ä y{÷- : Z •
~ñh¹ÃzXì c
Š™ qzÑŸ »bZ•
Û Å ¶g nú

Ä] ‚ZzÆJ
Y 2002~gz•
Û b§kZgzZ Ç}™ ZŠ Z { â {ÒW°Z e •200h
'
× X ••Š™ZŠ Z°Z e •806gîÆ£zçÃyÎ 0
X (55)ó óÇ}™ ZŠ Z ¶g {zgzZ ÇñYc
Š.
Þ ÃM%Z { âC
Ù ˆÆ~gz•
Û XÐN Yƒ

~g øJ
 ` WgzZ• ñƒö~6ÆVçŒ
Û ÆŠÎgŠŠÎëÐ w ‚k• ¸¦

ž ǃ eÎ Gä VƒZpÍÆyÎ 0

ì ] !
ÅVâŠP'~
 •5Å#zo~g: Ô ã .6Å3Zz:6 »ŠÎ:X ì » ó óœØ{Ln
L çÂV ŒX mƒ7wb u

íg» L LkZ Z®ÐN Yƒgz™g-Š!‚k• ¸¦

Æx ¸~g ‚ ǃ[ c»Vz°Z e s§C
Ù ÏVƒ ,1ÅßgzZ|ŠzŠ s§C
Ù ~o
?ì H„B p~kZ Âñ Yƒwbu~g ø¤
ZnúÆó ó

:ì à Z eÝzgg !
g !
6
] ï&sf `gŠÐ!ZjÆuä\¬vZ~ˆy WŒ
Û

?ì ~B;ƾ*
h —gzZ *
gZ’Ãu l
?ì C™“
u l
?ìù Cg’u l

XÐ,™W6
] ï&4Z ~g !
~g !
ë Z®Xì ŠŽñi»h —gzZ ƒ ¯Æu~g ø~] ï&7Z

ÅtigÆx Z ¸Z c
Š Z•
Û Zì ðâ •
Û Š•
á g Z] !
tiŠ F~ˆyWŒ
Û ä \¬vZ ?ì ~B; ƾ;gzZqZ•
Û Åu l

:Vƒ±5] c
WPXì ~B; }g øqZ•
Û gzZ;
(52:39) û …ö ‚ô Ï»mø æø ðö «Žøm$ à»Ûø Öô Ñø‡»†ùô Ö] ¼öŠöf»mø ²
ø ] á$ ]ø ]ç»Ûö×øûmø Ü»Öøæø ]øü
(I)

{gÎ ) ó Xó ì @
™ ß ì Le » T gzZ ì @
™ c Z•
Û ì Le tig » T ì „vZ ž 7x¥ 7Z H L L

( 52e
WÔ%i
û áøç»Ûö×øûmø Ÿø Œô^ß$Ö] †ø %øÒ»]ø à$ ÓôÖFæø …ö ‚ôÏ»mø æø ðö «Žøm$ à»ÛøÖô Ñø‡»†ùô Ö»] ¼öŠöf»mø oeùô …ø á$ ]ô Ø»Îöü (II)
vß ÒZ p ì @
™ ß ì Le tig » T gzZ ì @
™ c Z•
Û ì Le tig » T [g Z÷ — " ¼ L L

( 36e
WY ò{gÎ ) ó Xó … Y7
û …ö ‚ôÏ»mø æø ðö «Žøm$ à»ÛøÖô Ñø‡»†ùô Ö] ¼öŠöf»mø ²
ø ] á$ ]ø 滆ø mø Ü»Öøæø ]øü (III)

@
™ ß ì Le tig » T gzZ ì @
™ c Z•
Û ì Le tig » TvZ ž H 7g¨ L ä VrZ H L L

( 37e
WÔxz°Z {gÎ ) X ó ì
ó

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Xì @
h —„zì @
™wbu„zì ~B;Æ\¬vZsÜ;gzZqZ•
Û Åužì ãZzÇ!
] !
tÐ] c
Wy Z

B‚Æ kZgzZ • ñ C …2Z ¸‰Ð!ZjÆ h — Æ u~ˆyWŒ
Û ä \¬vZ ?ì C™“
uk

X •H[ òZÆä™uÅx Z ¸Z c
Š Z•
Û Zžì H ãZzgzZ•,Š ÌBVÅx Z ¸Z‰gzZŠ Z•
Û Z‰
:ì c
Ctä\¬vZ:
 »ä™u
(124:20) — ^Ó÷ßø•ø è÷Žøn»Ãô Úø äü Öø á$ ^ô Êø p»†ôÒ»ƒô à»Âø š
ø †Â»]ø à»Úø æø ü

(©{gÎ ) ó Xó Ð,Š ¯{Š1ÃuÅkZë Ç} hñìЙf}g ø( x ¸c
Š•
Û ) ÌŽ L L

X} ™ ã ZŠ¤

zgÐx ©ZÆkZgzZ}™ ãâ •
Û *
ÅkZŽ •ï Š™™6
x ¸c
Š•
Û kZ;ÅugzZ‘ÃzL\¬vZª

ÃvZžÅÃä VÍßÐ Z åZi ZâÐ ] â ÅZgzZª
zŠ {C" ä\¬vZ&ì ~ŠwVÅyzg ‡ä\¬vZ~ˆ{gÎ

ZOŠ: y»6ÃÅVÍßgzZ c
Šg Z Œ
Û ³»DgzZ œKZÃ] â ÅZgzZ ª
zŠ ~g ‚ ä yzg ‡X z™: ã â •
Û *
Å kZgzZßÈ#
Ö ÐZÅgŠ c
@
76 ] c
WVƒ±5Æ,X c
Š vŠ~}iÉVâ Z •

ÆkZÐ ZgzZ ~Š™Š !
ukZÐzzÅ ãâ •
'
Û *
ÅkZ ä \¬vZX

[puÅy Z ª)¸ r !
zŠ N !
N ZŠÆ òx ¸Lž
L ì c
â•
Û yÒ V- §Zz iñW]‡» òx ¸ä \¬vZ~ Y ò{gÎ

( 81

&gi Z(o Zg v( z™~g ZŠ'Vâ •
Û gzZ®
 ¤Z ÅkZ ª)z™ ZŠ Z Ì]»kZpƒ 3tig Zƒ c
Š »[g LZž c
Š¬7Z ä ë ( ¶L

c
Š w$
~r !
, ZÃV¨!
+4ÆyZgzZ 5[ ch ÂÈ6yZä ë ÂÅ ãâ •
Û *
Ŭ}g øäòx ¸Ôì °gg^Z([g Zg vgzZì

ó Xó • ïŠ Zw„ +ZëÃVz]*
gzZ ~ŠÐzz Å~]*
ÅyZ 7Z ä ë ZwtX c
Š Ç Z Ìg °h Ää ë~ kZgzZ å{'
×$
V»X
( 17@
15e
WÔY ò{gÎ)

• ßuÅy Z6yZ \¬vZ • C™~]*
Å \¬vZ Z
 ( Š Z•
Û Z c
) ~¸žì ãZz ] !
t Ð ] uZz VâzŠ

Âó óyÎ 0
L LÂ{z }ì c
â•
Û ™f »ÂTä \¬vZÐ x *
Æòx ¸~ˆyWŒ
Û !•â•
Û g¨Ô • ™6yZ uÈgzZ spÔ
:Vƒ±5] c
WPXì c
Š~] c
Wg Ñ" ä\¬vZ[ ZŽ »wZÎkZ ?ìù Cg’u l
û g»Šôjøv»mø Ÿø &ön»uø à»Úô äö λ‡ö †»mø æ$ ^q÷†ø í»Úø ( äü $Ö Ø»Ãø r»mø ²
ø ] Ðôj$m$ù à»Úø æø ü

?7

(I)

ÐZÐ V˜•ïŠ ~izgÐ V; zÃkZgzZ•ïŠ ¯{ Zg Åå
 ( Ð ÂC
Ù ) nÆkZ \¬vZì @
g eÐvZ ðÃŽgzZ L L

( 3-2•e
WÔt :{gÎ ) ó Xó @
ƒ7Ìyázëz
^Ûøeô Ü»ãö ÞF „»ìø^øÊø ]ç»eö „$ Òø à$ ÓôÖFæø šô…»Ÿø »]æø ðô «ÛøŠ$ Ö] àøÚôù kõÒø†ø eø Ü»ãôn»×øÂø ^ßøv»jøËøÖø ]绳þÏø³þi$]æø ]ç»ßöÚø • p†F³³³þÏö³Ö»] Øø³â»]ø á$ ]ø 绳Öøæø ü (II)
û áøç»fö ŠôÓ»mø ]ç»Þö^Òø

c
Pä VrZpï Š wÅ} i ZzgŠÆVÆ'Ð }igzZ y• W6yZë ÂD™g (Z ò ¾gzZ D ÑyZZá ZzV¸¤
Z L L

( 96e
Ws Z²Z >gÎ) ó Xó 1ñ7Z~!$
ÆwqZ}'

ÆyZ äëQ
: •D â •
Û Š•
á g Z \¬vZXƒ±5Ìe
Wq
ZÅ b â{gÎ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ø»Ãø r»mø æø àøn»ßøeø æ$ Ùõ]çø Ú»^øeô Ü»Òö•»‚ô Û»möæ$ ( ]…÷ ]…ø ‚»Úô Ü»Óön»×øÂø ðø «ÛøŠ$ Ö] Øô‰ô†»³m%þ ( ]…÷ ^Ë$ Æø áø^Òø äö Þ$]ô Ü»Óöe$…ø ]æ†ö Ëô ³Ç»³jø‰»] kö³×»³Ïö³Êøü

(III)

û ]…÷ ^ãø Þ»]ø Ü»ÓöÖ$

IE+
5kB E
Z({z—" z™Ô °çÅVƒk
Ðg ÇŠgz6LZ ¹ä( b
å âª)~:L L
ñ‚'

lg !
g JŠ sñ6?Ð y •Wìg éE

( 12-10e
WÔ b â{gÎ ) ó Xó Çñâ •
Û ~g Y,1gzZ Ç}™ Za r !
n}g vgzZ Ç}™†ŸZ~Š ÑzZgzZVß â }gvÇ
Xì o zæB‚Æg lZgzZ/ÂÔ ~ ¾Ôw qZ(Ôy ZZ à bÅužì ãZz] !
tÐ] c
Wy Z

ãâ : x ¸p~Š]úŠ ÅngzZyZZ ä9X 59CZ ä \¬vZs§ÅT_ƒ7ÂÜx ¸kZ}ª
 q ~g ø` W

ˆÆà ‚µsîž ðƒlp¹ x ¸^$
gzZyâ •
Û *
{zÂ5wŠ !
nÆ[ Z±6yZ ä\¬vZZ
 Q „g 2~Vƒk
ÚgzZ

[ Z± »vZ wŠ !
{z6x ¸yâ •
Û *
‚$
kZ Âñ W6
uwŠ !
 pσ w¸ ugzZÐNÑV] ¸!
Z
Ô ÏVƒ £Ô σ lg !
( 24@
21•e
WÔs ›ÑZ >gÎ ) X ˆƒuhx ¸~g7gzZ‰ƒ™™0

ðÄР] uZzÆ x Z ¸Z¸¦
‰ G yÒ ~ˆy WŒ
Û ëž „g 7Ì¢
 & âZ ÅKWÎg0
Z}g ø [ Z ªZz H

x ¸à Zzä•:áYÐ Ùp6Vz°Z eá ZzäƒwßznúÆä™:|Ãyj
jZ]g â ZòsZžì g e…?,™Ýq]‡
»~ÂÐz™]¤
Z L Lû ‚m» ‚ôŽøÖø o»eô]„øÂø á$ ]ô Ü»iö†»ËøÒø à»òô Öøæø Ü»ÓöÞ$ ‚ø ³þm»‡ôŸø ø Ü»iö†»Óø•ø à»òô ³Öøü X Vƒ: wi *
™0[ Z±»\¬vZ}°Z et6
( 7•e
WÔ•Z'
Z {gÎ)ì JZ ([ Z±Z÷ÂÐz™~]*
~÷¤
ZgzZ ÇVzŠ ÌgzZ

cÅûZŠ ˜gzZº ZŠ ˜
?º ZŠ ˜c
ìûZŠ ˜Å!
wyžì ck

i ÌqçñdtÐ!ZjÆŠ ˜

ÅzmvZ -\ W ¸ìg Ñp=:ZzÐ {zçq
ZÅzmvZ -x™ ZwÎgž Š
¹~Tì e
Zzgq
ZŠ ã
ÅckZ

vZ -vZ wÎg c
L LHn²ä evZègx Z™/ô ó Xó ƒ‰ W: Zz s§Åº ZŠ ˜ ÐûZŠ ˜ vß ? L Lc
â•
Û Ð evZègx Z™/ôä
IZXìº ZŠ ˜Ô*
™Š ˜s ÜÆÑLZ »}Ȫó ó åö ]çø âø ‚ôf»Ãø Ö»] éö‚øâô ^rø³Úö L Lc
â•
Û Š•
á g ZäÅzmvZ -\ W?ì Hº ZŠ ˜! Åzm
X 7ÝZ ðÃÅTì ( ] {ð) qçñe
Zzgtq
Š 4
ÆD

E3š{EÅZg
( 481@
478•™2460•g
u 5•¢ã] ÕäÉ·ç>Zz îªG
Š qÑZƒ±5nÆ, )

^IkÔK Z%Ô ò˜ÍÔ„
{@WgzZq c
gÜÉ«gzZîªE
 ( uF
Ô *Š uF
žìt {o»Y 5ߪs¦IZžìt] !
ÝZ

Xì Å äzg
utäx Z™Y 5ßnÆä™"
U
¤tX •aZÚÅwqZx Ó¹!

Æ#
Ö ÓC
Ù Y xgzZ 5ßZ®ì ‚
g wÅ·No*
7~ Vz2Æ #
Ö ÓgzZ„
 (èa ~ {oÆ Y xgzZ Y 5ß

D™ «ÌRZ¤
~g ¸7ZÐ Vâ Z •

äÓgzZ•ïŠV c
¢qÐ Ùp~(
6
VƒÕ{gzZVzg !
gŠÆyZy ZxX •TgÃgà
n YHgz$ÃVñ¤

uÅ+@Wž @
; gyuZ¥gn kZ¡~p°Å Y xgzZY 5ß{z¤
q
Z »:à¬Ð ~Š Zi W
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X•

ä™7yY×~t‚ÆV‹zc~Š ˜ yZyž åx¥7ZXn Yc
Š r z•
Û Ã] c
ÃÆò˜ÍgzZ#
Ö ÓuF
Ô„
 (uF
X
i ZzWs ÜÆg EZ ~â ¤'
gzZ VƒÇgŠÔ VƒÕ{™ ZrŠ ˜Ãx ¸y ›¤
Z • {ç Z (Ð ƒ
 nÆgEZ ~â ¤'
„ + @Wá Zz
) ´#
Ö ÑZœX ÅÒÃŶŠ r z•
Û Ðb§C
Ù Ã] c
ÃzZ
•ÆY 5ßäVrZ Z®X ÇñYƒ »Špi Z} ƒŠ}ƒŠ/_
»äVZ
Xì Å~i Z0
Z]gzp} (ã)F
ÅVØz»yZÅ:àäw
ò DZ

ÐZ ~ „Ç ðz „z ™f Åg ^

ÐZ ~ „Õ{ ` Z'
× zŠ™ F ¢

~ c ź ZŠ ˜gzZûZŠ ˜ nÆäUÐ 5 ZgÆŠ ˜ ÃVâ ›g EZÝ ªgzZš¸ {ŠispÐ Å!
Š ˜ Ì` W

:ì \¬~g !
Š•
á gZXì ãZzÇ!
*
ƒº ZgzZaZ »Å!
Š ˜Ð <
 z[ Â:gzì ; g {Z
‚ô aô^røÛöÖ»] ²
ö ] Øø–$ Êø Ü»ãôŠôËöÞ»]øæø Ü»ãôÖô]çø Ú»^øeô ²
ô ] Øôn»fô‰ø o»Êô áø滂öâô ^røÛöÖ»]æø …ô†ø –$ Ö] oÖôæ»]ö †ø n»Æø àøn»ßô Úô ç, ÛöÖ»] àøÚô áø滂ö Ãô ÏFÖ»] pçô³jøŠ»mø Ÿø ü
û è÷qø…ø •ø àøm» ‚ôÂô ^ÏøÖ»] o×øÂø Ü»ãôŠôËöÞ»]øæø Ü»ãôÖô]çø Ú»^øeô àøm»

ä\¬vZX M
ƒ7'
Z'ðñá Zz䙊 ˜ ~{ Zg Å\¬vZÐ wâ zyYgzZ ðñáZz•gÖ~y%Æg±Ë L L

( 95e
WÔY ûZ {gÎ ) ó Xó ì ðâ •
Û «¤6Vß Zz•gÖyÃVß Zz䙊 ˜ÐVâ YgzZVß â LZ
:ì ÅzmvZ-~tŠ •
á gZ

( ~g g) ó Xó ìvZ-°Š ˜¿aZЃ
 ˆÆäÑyZZ L L

Š•
á g Z ä ÅzmvZ -\ W ó ó?• 4Ð ƒ
 wqZ Ð yà ! Åzmv Z -vZ wÎg c
L L H n²ä evZ èg x Z™/ô

c
â•
Û ä ÅzmvZ -\ W L L?ì aZ ¿‚yÈ Æ kZ L L Hn²ä evZ èg x Z™/ôó Xó *
Ñ yZZ6wÎgÆ kZgzZvZ L Lc
â•
Û
( ~èF) ( ì aZÐ~w qZ(}g ‚ª) ó Xó ì y ;ÃÅwqZ ( ( )Š ˜L L

Š•
á g Z ä ÅzmvZ -\ W?ƒ'
Z'
ÆŠ ˜ [ Z N »T• C ¿(Z ðÃ=L LHn²™ƒ¢q~ kŠZ #
Ö }
ä òŠ Wq
Z

( ~g g ) ó Xó 7¿ðà (Z L Lc
â•
Û

Xì ãZzÇ!
*
ƒº ZŠ ˜»Å!
Š ˜Ðžg Ig
Š q ZgzZe
W{gÃè

åc
Š¬»ä™[ NZ »q
ZÐ ~ VâzŠò› ˜ c
yj
jZ›˜ Ã+@Wä yÎ 0
Ö Ó‰
#
Ü zÆú6yj
jZÆM%Z

:ƒ±5¸X

Ö Ó{zÂÅÒÃÅ䙊æÅyŠ Ñ0)‚ Z c
#
Hê»e
×Åy ]¤äVrZ¤
Zžì Hg ZŠ¸ÃV7z¤
~Š ˜äyÎ 0
LL

{z¤
Zì *
Yy j
jZnÆe
×Åy ]¤c
ì ´g ~g YŠ ˜CZ~ò7ZžB™êt{zZ®ÐN YƒxzøÐe
×ÅyÎ 0
X (56)ÇñYc
ŠÄgx *
»yZ~„
 zuÅVzŠ¤
cŠ {Š™A
%ÅM%Z •D™ê»äYyj
jZ

Š ˜ Ì~òÃgñ Š
c
Š™{nÃyj
jZ]g â Z òsZZ
 çO¶m«Åä™ »ÃŠ ˜ ÝZgŠ ó ó„•
á yâ •
Û LtL »#
Ö Ó

X ÎäWÃ~Š¤
cŠ

† Z »k
 à Zz äƒ q zÑ ( ~ y j
jZ ) s ÜÆ ~Š¤
cŠ L L c
Š yÒt äÉO%Z ³~ ]g ¸ ~ Y 2001 cŠ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

&ã IWZk
.2ÒE
Ð ~Š¤
cŠ ÌÃ]g ¸L L c
Š yÒt y ZgzŠÆ ]g ¸ {gzŠ ä çJG

izÆ6¤'
ó Xó ì ~Š¤
cŠ à Zz äƒ~òs@

gzZ}™~på~Œ0
ò{ŠŽñKZ {zž c
Š™ãZzt6yÎ 0
Ö ÓäM%Z~Y 2002~g†çOó Xó (57)Ïñ YðÑŠ] •
#
B‚gzZ ñ Ñ:ZzJ
Y 1978Ái Z ÁÃwq]gßÆ™uF
×Å~Š Zi Wq
e
’ÅògzZá :ZzÃVhgzZ] â ZŠZx ÓÆJ
[ Z

ÅŠæ Å]g ¸ ~_gzZ ä™ »Ãq
’kZ ÂÅ: uF
×igzZ ¹ÜZÔ Ï( Å ~Š Zi Wq
e
’Åòä y Î 0
Zž ~Š Ì–Št
¤

Š ˜gzZìûZÅ!
Š ˜ž c
Šâ•
Û ~g Y~ : *Ug ¯@'
Æ•ñ¬LZ ä yÎ 0
Ö ÓˆÆó ókzwz4L Ð
#
L Ñ!
Ý ¬ó Xó ì $
Ë Y
X ¶m~uzŠ Åä™ »ÃŠ ˜tXÐ, ™º ZŠ ˜g0
ZÆoë Z®ì ]gz¢Åº Z

~g FÔ *
™gzŠª
˜Ô *
™ »"
¾g0
ZÆogzZìûZŠ ˜Ô Å!
Š ˜ž• f
™tnƽœë™?
Ø Ð cd

„g â •
Û V¹#
Ö Ó óº
ó ZŠ ˜LtL žìtwZÎpÔìº ZŠ ˜ÜÅwhÔ*
™ì‡wjÔ *
ÑŠ] •ÐB™Ãx ZúÔ*
™ì‡yâ ZzðZÔ*
™gzŠ

} e ZÆ] ¯„zÔ]Øg „zÔÆZ e „zÔZ¨Z „zÔ]g ¸zO„zÔ Vc
g F„zÔB™„zÔ ðµ„zÔ"
¾„zÂg0
ZÆo

6
}iº ZŠ ˜y
WX • ñƒÑg m ZÆ] )gzZb)„zÔƒeÆÏngzZ«ÝîîÔ ‹‹„zÔV©y
Å[ ³z[ ZÑ„zÔ

:ì ðâ •
Û „Šy ¶
~p ÖZy Z~ˆyWŒ
Û ä\¬vZÅX7Â6VÍßyZ}nçZg øc
?ì ; gƒ~c}c
ì ; gƒ
û áø滆ö Ãö Ž»mø ^Úø æø Ü»ãö ŠøËöÞ»]ø Ÿ$]ô áøç»Âö ‚ø í»mø ^Úø æø ]ç»ßöÚø • àøm» „ôÖ$]æø ²
ø ] áøç»Âö ‚ôíFmöü

{gÎ ) ó Xó ìg7™p• ìg}ŠžðŠ „Ã\ WLZ {zèÑqÔ• ñÑyZZŽ ÌÐ y ZgzZ •ìg™žðŠÐvZ {zL L

( 9e
W:{•

yÎ 0
¬
7,»è¸6Š ã
ÅízäVzg›ZŠ +ô»nÆ1 zg3 Zg »yÎ 0
Iw‚k• Ð ` Wƒ±5hø0Å] Ñq

œó í
ó zQxsZ¬L LXì <
Ø èÔ7ízŠ ã
Å踞 H"
U
tÐbÑŠÆ<
 z[ Âäx Z™Y fó ó<
Ø èQy*zy¬L LH

)´X ¹ó»<
Ø èÃè¸6Š ã
ÅízgzZ c
Šg Z Œ
Û"
à ó óízL Lñƒ D™#
Ö è Å,Æè¸6Š ã
Åíz ä òwD Z)´#
Ö ÑZ
ì ízZ (
Ѓ
 ~Vƒ Z}
{ i @
yZ

C •D â •
Û

ì ó»<
Ø è {zì »kZ ‚c Ž

̉
Ü z ËŽ •ìg™ ½„ŠpbÑŠ, Z, Zž•`ƒ: [ Њy

z=J
ukZ nÆ1zg3 Zg »Š ˜ ë ` Wk\Z

c
y Î 0
tÃÉ ì ÔÅg¦Æè¸òsZ sÜ: {È» ó óy Î 0
¬L L• M
 0{¡ »Œ nÆäsò ¸gzZŠŽz ò ¸}g ø
X ,™ÒÃÅä™{ i @
~V~fQiŠq
Z$ZƒÑÈCZë• Wì ÔÅŠŽz}g ø~V/}uzŠ

äxsZX ¶ðƒM~Vñ¸6
Šã
ÅízgzZy!
i}¶ðƒM~Vñ¸6Š ã
űgzZ8
gªZzy¨
Z q âµIÐxsZ

Æ8
g¾{ ZpÔáZzä™g Z Œ
Û Z »© ÂÝž åttÃ{zX H7tû„5q
ZÆ™ »„ÅVñ¸6Š ã
Åízzy!
igzZ±z8
g

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

áZzä™g ïZ »© ÂÝÔ•x ¸q
Z c
Iq
Zƒ
 {zVƒTg~ízÐyÃÔVƒs 1y!
iÏyÃÔVƒ n
gmÐ ±¾ÔVƒ
X •x ¸µ Zq
Zƒ
 {zÔVƒTg~oÐyÃc
Vƒs1y !
iÏyÃÔVƒÆ±z8
g¾{ZpÔ

íz „ D Wg¦~‚f »kZž c
Š™gH (Z „g» & § » e ªÁg ~Š ã
q
Z nƶŠ ½iÅè¸q
Z ä xsZ

V' •ð‡´ZgzZVâ !
iZÔVYZÔVùgZÔV”Z<g¦X • D Yƒ l0
l0
}g ‚ƱgzZ8
"
gÔy!

X‰‰‰‰‰‰x ZwZ‰‰‰‰‰‰k]„q
Zy ›}g ‚Æ}g ‚! ¾z¹ÑÔQz! ²ÔZ¢z{ •
á ÔMz÷Z •í6] ¿Z
 á Zzp
gmÐ
„q
Z‰‰‰‰• D Yƒ VZzŠ Zzg‚ʼn‰‰‰‰‰‰‰pÑvZ š
 ‰‰‰‰‰‰‰‰y„q
Z™È‰‰‰‰‰‰¼‰‰‰‰‰Ý„ q
Z~‰‰‰‰‰! ²‰‰‰‰‰‰y!
i „q
Z™

D ÑOgñZ}g ‚ LZ ._Ɖ‰‰‰w
å Îg<
 ‰‰‰‰‰i§„q
Z nÆÞZ ñŸg‰‰‰‰‰‰Ñ„q
ZŠ Z•
Û ZïqƉ‰‰‰‰‰© ‰‰‰‰‰‰{o
! 7¦

Ù ?•M
C
™Š c
Ðx *
Æx ¸gzZ Ë{z´Æ‰‰‰‰‰‰×;wÎgx ¸‰‰‰‰‰‰‰x ¸„q
ZÊ Z•
Û Zƒ
 yZ\ WHX •

ÙpgzZ ôg »yZÔõÄŠ »yZ Z®ì yÕzd
•„q
ZgzZ ] §Ñq
ZÔ{oq
ZÔ[ Âq
ZÔ wÎgq
ZÔ[Zq
Z »yZZ I Z

:ì \¬~g !
Š•
á g ZXì Y™ »:ì Y™Á:Ãmb!
kZÆy ZÔs %Z »íz»y!
i c
±z8
gX ǃ„q
Z ÌŽ*
%gzZ
û áôç»Ïöi$^Êø Ü»Óöe%…ø ^Þø]øæø é÷‚øuô]æ$ è÷Ú$ ]ö Ü»ÓöjöÚ$ ]ö å´„ôâF á$ ]ô æø ü
( 52e
WÔyëñ{gÎ ) ó Xó zg eЄí:Vƒ[g Zg v~gzZì #
Ö Z „q
ZÔ#
Ö Zt—" L L

éºçø ì»]ô áøç»ßöÚô ç, ÛöÖ»] ^ÛøÞ$]ô ~ˆyWŒ
Û ä\¬vZÃmb!
Æ#
Ö ZkZ ÅyZZIZ~*Š Zgzâ ЄÅízy !
igzZÔ±z8
g

LZ ä ÅzmvZ -ÅzmvZ -x™Z wÎggzZ c
Š™Lh
'
× ™È ( 10 e
WÔ ] Zv{gÎ)X ó ó• ð¸ ð¸ ~ :Wðñ—" L L

: Vƒ±5~t] ZŠ •
á gZPX c
Š ¯Z•{Š c
iÌÐ V¤g ãpgzZ ÇÃmkZÆó ó>p Z L Ð
L ] ZŠ •
á gZ

Ÿ¹!
Âì Cƒ1Ãzq
ZÆŸ‰•Dƒ, Z~ã'
ò3
gzZ ä™›B‚Æ}uzŠq
Z~:Wy›L L l

( ›z~g g) ó Xó ì @
Yƒ 2~! Zp"gzZg gÌ

~g g ) ó Xó ì @
à‰
Ü ¤Ã}uzŠzq
Z » Tì b§Å]g qn Æ y ›}uzŠÔ y ›q
Z L L: ì ug IŠ •
á gZl

( ›z~g g) ó Xó ì @
hgg ÇŠæzg c
"ÐZ:ì @
™Õ6kZ:ì ð¸»y ›Ôy›L L l

( ›z

rLZÃxÑWz T
T
rÆl +`
'äÜæ IZ ÂãÜæ™hgg !
yL Z Z
 y›Ælž å³~¡»½kZ

tÆ™OÃVzÈ ð¸•
Û » „ LZ ä Vâ ›ÂNƒ(Z
 s§~uzŠÔ 1™q
ÑÃy Z~qC
Ù Åyjzx Zg WLZgzZ ŒxÑWz

! ízc
±z8
gÔy!
iž: y ZZgzZ {oŠ ã
Å#
Ö ZgzZ踞 c
Š™"
U

yÎ 0 Ôy j
jZ~Vß ZE™ 7 : Zg 2
» Vâ Y KZ n Æ D Æ kZ gzZ p
g Š ã
Å ]g â Z òsZ ~ yj
jZ

6ZÝÔyi
ÎÔ ÷Z•
Û {z´ ÆÔ ÷Š@Ôt Z²Ôyîi ZÔy’ @
Ô]
Z4ZÔ ÅF
Ô÷ZÔ+dÔ[² ~Š:Ôe
ÃÔ^ÔyZ eÎÔyŠg ZÔ^
Xì ~Š™{ i @
Š c
Å}ÑçÆ\zZyzŒ
Û äTì ` ZâZ@{z»è¸g¦òsZŠŽ z»Vâ ›ÆM%ZgzZ6¤'
ÔOZÔ

è¸g¦òsZ ÏZ ÂÅ ðJ m
6
Vâ ›`gzZ¿‘ÃÆyj
jZZ
 ä ] ¸š¸gzZݪÅ2- e
zÎ~Y 1972

y›áZzä±~yj
jZ‰
Ü zkZ å9•
Û ´Šq
Z *
™Šæ ÅyZÐ Vß â gzZVâ YKZ *
ƒu" »Vâ ›Æ*Š ~g ‚6Š ã
Å

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

òsZ ÏZ ÂÅ ðJ m
6yj
jZ äM%Z] ¸š¸gzZÝ ª~uzŠ Å b§ÏZZ
 ~Y 2001` WX ¸ÌgZ]
¯ðZ}
gzZ¸Ì@W

: }g7 2 »Æ ] xòsZ ë Âs§q
Z k\Zp CY ÅŠæ à â gzZ ãY ÅVǸ y›LZ b§Å¬ž å Ÿ» »è¸
6
Šã
ÅízÉ ÅÔåsÜ: Å èS낳³³³³³uô]æ$ è÷Ú$ ]öè¸g¦òsZ™ Î{È» ó ó7g Z]
¯ðZ}
L gLzZ ó óyÎ 0
¬L Ls§~uzŠÔn™
X (57)c
Š™{0
i{g !
zŠg¦: hY»è¸

Šæ ÅVǸ y›LZ~ yj
jZž c
Š â•
Û gŠ ™ Ìò :t ä x Z™y ¤‰™| (ÐWxŠq
ZÐ VzÈòsZ)y Z

gñ~yj
jZÏZIw‚äÐ ` Wžì YYY7 Ðx Z™y ¤y ZX • }%]ñÑ" {z•ñƒOvߎ ñƒ D™

?}%VY]ñÑ"á Zz¶Š3Ys ÜÆg ñ~yj
jZÏZ ` Wp¸LÂáZz¶Š3Ys ÜÆ

ÂW'!
Åä%]ñÑ" ä VÍ߉Ì~}g !
ÆevZ ègx Z™/ôá Zz äƒL~u Z k
 gzZg$
k

vߎgzZ L Lû áø滆ö Ãö Ž»iø Ÿ$ à»ÓôÖF æ$ ðº«nø u»]ø Ø»eø ^i÷]çø Ú»]ø ²
ô ] Øôn»fô‰ø o»Êô ØöjøÏ»m% ໳þÛø³þÖô ]ç»Ööç»Ïöiø Ÿøæø ü :N â •
Û wi *
] c
Wt~ˆyWŒ
Û ä\¬vZ

àø³m» „ô³Ö$] à$ ³fø Šøv»³³iø Ÿøæø ü c
â•
Û (~uzŠ ( 154e
W{•{gÎ) ó Xó 7gÅ»pÔ•{0

i {zɼ: {z%7ZN Y}g â ~{ZgÅvZ
Æ[g LZgzZ•{0

i {zõ: {Š%7ZN Y}g â ~{ZgÅvZvߎgzZ L Lû áøç»Îö‡ø †»mö Ü»ãôeùô …ø ‚øß»Âô ðº«nø u»]ø Ø»eø ^i÷]çø Ú»]ø ²
ô ] Øôn»fô‰ø o»Êô ]ç»×ö³jô Îö
( 69e
WÔy Z/w W ) ó Xó •D Y•ŠtigV;

[fz tæ~ ¹zg ÃÇgzZ jœÇ c
D Î {È» óÜ
ó æ ¬L Ü
L æg »Z¬ w ‚ {Ša Ð ` W¤
Z ! • â •
Û g¨n ƽœ

`7 ÃV GÆßë G? Cƒ t õg @
ÅV â ›` W ÂÔ7g Z]
¯ðZ}
ëž !ÎtevZègx Z™/ôá Zzå
 nÆŠ ˜ ~
=Ôn»Öø]ô höçjöÞøæø Ü$ ãö ×$ Ö]ø †ö Ëô Ç»jøŠ»ÞøX ‘
ïgZ »3ˆÆä%gzZ Dƒìg
7g Z]
¯ðZ}
ë L L´ ˜›x ÓgzZ ,Š™ú6y Î 0
gñ¸ V¯ÀX kâ •
Û g¨ÌÐ U q
Z6„gzZ aÎòsZ)kZ

ðÃc
ÐVƒŠpëgZŠ)fÆ•
 hgzZ ~Š !
'
KZ Â,Š™g ïZЊæÅyÎ 0
™È ó ó[²~Š:¬L LÔ ó óyZk
Z¬L LÔó ókz&
Z¬gzZ ó ó
?(58)gzZ
gzZyY~g øN YƒlpÐ ëg ñžn kZsÜc
ÎÐJ
™| (
ÐWŠpä ëΕ}g ‚{z•tˆÆm11

gzZg ÇŠ c
Ãyz¬ ã Î 0
s ÜÆó ó~Š¤
cŠ L LJ
Àžìt wq]gßn` WA g ‡zgzZ ] ³…~ ~gŠ Z'
@¬ ñ Y $yÎ 0
™ïB‚Æc
Z ÔŠ à i Z}g øÔM%Z ÑZz ¶Šg Z Œ
&
Û w Zzi ÑÃ4zŠ ÅyÎ 0
Ô ÑZz äŒõ64zŠÐ yÎ 0
Ô ÑZz ¶Šg Z Œ
Û y • Zx
M%ZX »ò™wZ e ƒ !
Š6yÎ 0
ž @
ì c
Wá6uuÅyÎ 0
ÃVæ¯ ©ÄÑkŠ LZ]g ¸6î>X\IÅM%ZX ì ;g™¼m
~Š¤
cŠ~òXì ;g™½y â ‚}g ‚Æä¯]g ¸ôZÃyÎ 0
zywŠ )

6˜O%ZXn Yc
Zz™iÐ è%Å]g ¸gzZ
~Š uzgì ZæÐ s§Åy Î 0
žì _™g Z Œ
Û Zt #
Ö ÓX ì [ƒöW–ŠLz¨
 »x © O%Z nÆ1zgà ( ~Š Zi Wq
’)
Æ ðW! pZžì t wq ]gßÅg0
ZÆ oX ì Š
c
Š™x OZh
'
× » "0
!
V ƒ 0
B; Æ yÎ 0
~ ÷л D ÓZX ì ˆ

• D™g ë¤
•e& uIuzg šX (59)• DQ D0

zgÃ÷ ÷Æ}iuu 0
~ h WÅä™lˆÃ{°ØZgzZ y]¤}0


VzàZÆyÎ 0
X • ïŠ à•e~ ä{"
.Tà ó óVzŠ¤
cŠ L L{”g ë¤

QgzZ • D Yá VZ •eŽÐ Vzy

yÎ 0
X (60)ì 7]i YZ ÅìZæÌÃx © ãÎ 0
~] 5çÆX•Çg™ì‡œ
Z%íväðW! pZd
Œ
Û Æ55~
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ì~ V‡k ˆzvgzZ V‡‰Æq Ê ]g ZizgzZ¼ ZŠ ]g Ziz ~g øX (61) ì wzNO%Z6z} (¹ q
ZÆV ƒ cÅ
V⠛Ɗ !
Wg©~y *zyOŠ ZX}™È] !
ŠbZö{zžì ; gYÑZ e ƒ !
Št6yÎ 0
X (62)ì [| (4Š¿»Vzg »I Z O%Z
à Zz äƒ ~ Š !
Wg©X „g 77È Å äZz™ eg kg ` îZ ½wq
Z s ÜÆ y*zy Ãy Î 0
gzZì ˆ~Š J e #
Ö ª {g !
zŠ 6

VC qZ$

!‚k• ¸¦
~g øìtX (63)ì [™y Î 0
„¬Âg Ö Z: c
zÆ»äYá: ~xg ÃPò Z ¸ÑZÎËÅ ~Š¤
cŠ

ñOÅ] ³X •ìg Y- E~w-Š ÅVKœC
Ù ëXì ;g W™áŽ*Ð6 n}g øyŠ ÑZzäWC
Ù X x •Z »VEâ •
Û *
gzZ

[ Zë¤
ZX ì 1=
Í Ð s§C
Ù …ä üñ OÆx PZÔg _
Z ñOÆŠ ŽZÔspñ OÆðZÔà q$
ñ OÆà ¥pÔª
f
ö ] oiô ^»mø Íø绊øÊø ä´ ßøm»•ô à»Âø Ü»Óöß»Úô ‚$ iø†»mø à»Úø ]ç»ßöÚø ! àøm» „ôÖ$] ^ãø m% ^ø³þmFü :’ e´gÃ7yâ ‡t»\¬vZ…Q ÂVƒ:g »nÆ’Ì
²

yZZŽ ÔÍß} Z L Lû ÜõñôŸ? ø èøÚø ç»Öø áøç»Êö^íømø Ÿøæø ô²] Øôn»fô‰ø oÊô áø滂ö âô ^rømö àøm»†ôËô ÓFÖ»] o×øÂø éõ ˆ$ Âô ]ø àøn»ßô Úô ç, ÛöÖ»] o×øÂø èõ Ö$ƒô ]ø äü Þøç»f%vômö æø Ü»ãö f%vô³m% Ýõ绳Ïø³eø
,™›ÐvZ {zgzZ}™›vZÐ XÇñWá vß,ZvZ d
k( ñYQ Â)ì @
QÐ + Š LZ ðÃÐ ~ ?¤
Z !ƒ ñ Ñ
{Z
â {gÎ ) ó Xó Vƒ: {Š ‚
Û pÐ #
Ö 5 Åá Zz ä™#
Ö 5 ËgzZ ,™Š ˜ ~ { Zg ÅvZ Vƒ Jn Æ Vz•
Û »gzZ x3
nÆ VëñX

Çìg ~g YŠ ˜

( 54•e
W

Ðú6yj
jZY Z’Z ÅTì Å/µsî!‚k• nÆä™ »Ã+ @WgzZŠ ˜ ä¬[Z~ h WÅ ó ó~Š¤
cŠ L L

ä™g ë¤

Ã+@W6
x *
Æy]¤gzZ {°ØZÐ V ¸´ ~uuÆyÎ 0
îS*Š ~g7 ˆÆä™F :Ã{°ØZgzZy ]¤X ì ˆÅ

gzZ V¸òsZÔ Vr’òsZ ~ ´ ˜òsZ x ÓvŠ {z´Æ {)z ÔDâ ßÔyZ eÎÔ ^Ôt Z²X ì ~g YÐ gØzgzi}g7 Ÿ »

X (64)•„gƒVc
È/µ„
 Š'
iÅ䙊1*
z–6gîå7ZgzZ U˜† »Vzg ZŠ ZòsZ

cŠ L LÅ x?Zm .ñ]|ä yú•
Û ¬ k'Vzg ZD
Ù 7] !
5 ðÃV x¤

ut Åg ñ~ #Š Å Vâ ›gzZ xsZ

V”x9Úä yú•
Û Â( J
Y]t™áÐöZa Åx?Zm.ñ]| )w‚:eÁi Z ÁX Å/µsîÅ.
Ðó ó~Š¤

¶ Š ~i *" y•
á Å\¬vZÉ e™: OÐZ å{Š ‚
Û pÐó Šó ¤
cŠ L LTyú•
Û ŠŽz!
ƃgzZÕ}g ‚kZpc
Zz™O$gŠ" Ã
ZÚ »yú•
Û Vð; ÆÏZQgzZ Hy ZŽ Ô c
J 7c
–6ay

Æyú•
Û ÔVð; Æyú•
Û ~ yÆyú•
Û Špà ó Šó ¤
cŠ L LkZ ä \¬vZž

Üôn»¿ôÃø Ö] ²
ô ] áø^vøf»‰ö å´‚ôÛ»vøeô æø ²
ö ] áø^vøf»‰öX Ht¾
~ l
Z nÆ äSÃxsZ {)z {406zÔî0ðZÔ †1ZÔ 61Z¬[Z Ì~ ug I: â iÆ ÅzmvZ -x™ Z wÎg
Yß (Ô ] ¸Ô ‰
Ü ¤ ~g ‚KZ ̬[Z ` Wì {0

i Ì` Wv:Z xsZX ‰ À%n ~ wŠ ]‹ r ZŠpìg D Îgzi » Ka

‚öm»†ô³þmöüX Çìg ¹!
Š ˜gzZxsZvZY •
á yZXÐN YÀ%n ~„wŠ]‹ÅäSÊ ˜gzZxsZŠŽz!
ÆVØi ‚gzZd
•
Û z(Ô
ÃgâLZvZp,Š uÐVæYKZÃgâÆvZž•T e•
Û » L Lû áø滆ö Êô ^³þÓFÖ»] åø †ôÒø ç»Öøæø å´…ôç»Þö Ü% jô Úö ²
ö ]æø Ü»ãôâô ]çø Ê»^øeô ²
ô ]…ø ç»Þö ]ç»òöËô _»nö Öô áøæ»
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 8•e
WÔ# Z {gÎ ) ó Xó Ñ Z'

„HÃVz•
Û »{ Zp ÇìgÆ™ Zg7
E
G
»Š ˜/_
gzZg ZŠZ ´Š ~ Vâ ›gzZŠ ã
Åxi Z°•~ Å F
Æ™Ø{ »ðsZ ï
L ¢Üä uF
@
Z w ¾ ½~ Y 1908
vZ¶gÏgâV â ²Z #$
]Š ªÅX‰ W~¿yZy™0h N »u³gzZ#
Ö / Zg ZŠbÆxsZ+
è Š ÂG q zÑ] â ZŠZÆä™

Æ Vâ ²Z #$
ä ª
 Z°Ô `)l » ]zŒÔ 1™g ë¤
ä #
Ö ÓÃY NgÆ yZgzZ Ï
ò gâVâ ²Z #$
~ Y 1919 ag â X ¸ ìg™

#$
ä •
á 0
ægp Qƪ
 Z°ˆÆZwÅ´MX ˆ~Š ZwÅ´M Ê Z•
Û Z 15 h
'
× ~ izgP Œ ZX X ð‹ ZwÅ´MÃV¹‚19

Z L Lc
Š[ ZŽÐg ‡zgzZyj} (
ä Vâ ²Z #$
ó ó?ƒ T ef Î »2 Z ¸òsZ~ÅF
Ì[ Z ?H L L¹™ƒ¥#Ð ÏgâV
ò â ²Z

Ð V¹‚yZ LZgzZVƒ Z9[ »g/0
nÆ]y
W^~Ô ÇVzŠ™y !
Û ]äx§{ÅxsZ~ ÂN YïÌVŠ
Œ
0

ig ZD
Ù q
Z

3*ZŠ Å•
Øz y •
á gzZ ]‚z HÅw¾ZŽ z™g¦ » CŒŠ kZ Zg fX • ` 0
] •Ð 0z Õ}g v™ 0
´M Ž Vƒ Le N

Ð w VkZ ?{i Z0
Z » ~g Z Œ
Û " gzZ ! @
" ~÷nÆ äƒg hÐ ]y
W?ƒ Zƒ: ‚ µñ »Ú ŠÐZpÔƒ ;g ù
½Ï0

i

pÑË{Š ]»xêq
Z b§TžVƒ HÌ[ Z~ì ÅW6VAôÞZÆyZgzZVzJÔV- C
Ù Š ä~žì x Z²Z6íÔƒ M
™
X (65) Ýô¡ø‰»¡ô »Öô xöj»ËøÖ»]æø äô ×# Öô èöÛø¿»Ãø Ö»]øX 7âinÆVÍßÆw¾Z] §x ÂgzZÄpÅ\g-b§kZ êŠ7d
iÃy¨
Z
?ì $
Ë } Š“] ¸ÏyÃÅ *ŠÃ]Š Þ/_
kZÆy ZZI Z

ZŠ7 »+
 c
Š ‡äg EZ ~â ¤'š¸gzZݪnÆä™ »Š ˜/_
»Vâ ›ˆÆ~Š Zi Wk
 ÅY 1857~y*zy

Vzm
ôZÃY 1864#2X •D Yƒ} 9èzg™| 7
Š ZGzg Åy Z ñ J eÝ b‚•
Û bzgŽ6Y ºzY fy ›{z´Æ䙓
»
+-B G
gˆ/x ZzŠ {ÃV¹‚J WvŠÆyZgzZ ð‹]ññZwà ÷~ßñgzZ öG·~ßñÔQ·~ßñ~)lÆ]zŒä ª
Z°Å

X ð‹ZwÅŠ ZG Y5ìgØñc

-B+G
~ßñä Üg 0
yL :7 m
ôZ †C
Ù !
Ъ
Z°ó Šó ¤
cŠ L LVЈ ÆG
 Zw Å]ñ
¹™ƒ ¥#Ð r
 ™ öG

c y›q
ZŽ6ZwÅ]Š ÞL Lc
Š [ ZŽ ººä r
 ™ ~ßñ?ƒ n ¾lpãZÔ ’ e *
zgà ?ì Zƒ¬»´Mà ?! ~ßñL L

ó ó?â YHÐZ ?Ôì Æ~(
Ѓ

× WX D Y{gV Z0

¶Z ÂÙ Š m
$
ôZX ¸V q•
Û zV ZŠ •
á } (~V-YÃKZ KZ ó Šó ¤
cŠ L LVÐá Zzä0
ZwÅ´M

]
ZŠ hZs ÜÆêƪ
 Z°„Špä#
Ö ÓçOX •g Z Œ
Û " nÆtaÃg ZŠ®Âxêtž ˆƒg•] !
t~Vzm
ôZ× W

VÐyZçOó Xó • T e *
™uh Ð VggzZ T
r™ Ÿã 0
á » 7ZÉ T e bŠ 7ó óZw L Lžâ ìÃV7Š LZ ëž Å

X (66)ˆ~Šw$
~gØñ c
gŠgˆ/x ZzŠ{]ññZwÅVz@W

Æó óg
•Zg ZŠ L•
L gæÆ~
ò Š !
Wk

izy‚Z†ƒqg
•Z •Ž Ô¸~Š !
Wk

iz ÞZa~ßñ~š
q
Z ÅŸÆ+Lq
’

}g7 ~]æ¿gzZ ÅŠ ˜ ³6B; Æ~ ,k*ÆZ†+@ÎZ÷ZX ‰ƒq
Ñ~Š ˜ ÈZzg »™hg~™â~g »uÔ¸D¨
¤

]opÔ`]zŒ)lX ,ŠN Zwh
”~ãäVzmôZX ñƒg ë¤

ÃY 1915Þâ 7X c
Š ;wY»+ @Wx¤

u~y *zy

ðaÅwâ X ‰ƒgñâ 6x »ÆðaŠpgzZ Åì‡x•
Û Åä¯ Vc
q ¸e~Š !
Wk

izˆÆð; gX ‰ $Ð Zwr
 ™ ~ßñ6Y:

1™ê »]ó~‘´©Dä r
 ™ ~ßñy
s !
X Sg~ ˆ
Ü ¬‰
Ü zC
Ù :7 vX ï Šx •Zu#
Ö }
Å+@Wq
’{Š c

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

~Š WÆ ~ e ðWÏ6Çq
ZX ˆf(ãZôÅVß Zz:7 v‰ íd
Œ
Û Æ@ɉ H cg »@ÃnÆ î~‘´ ©DX
~/eŒ ZÔ HkC{çä r
 ™~ßñ?ì *
YV ¹ ?ƒñ WÐ V¹ ?ƒyÃ?Ñ{7 Ð òŠ Wq
Zq
ZgzZ ñƒ4ZŠ~~h Ç

÷÷áZz:7 vž ¬Š Âã@ÃX ‰ƒgZÎQ ¬~h ÇXÑ Å
§™ÖB‚ÆV>6xg ÃP™FZ ÂÅg ~h ÇÔ‰ -

w!
ñƒÐÔ Å KgSh ZŠgzZ ÑïÐ ~ ©hgzZ 8X åx » »VÅŽ y Y *
™g 0
uuX • ìg™s
 ÃVß Zz äY äW} 96
nÆ Ÿg ~¾[ Z ¶¿g Sh ZŠ nÆ Ÿg ~¾™™<
 ÅÑ}¾!vZ c
óÅn²~ ÞZ {Çg !
Æ™ìs§Åy •Wn ~B;

Ð V; zÔã{‡g e kV ;z}g Z ¦
izgP6yÆ@Wq
Z~gz?X H cg »gz?Âeï: µñ»ä™g 0
uuÅ@ÃX Vƒ ;g^ »

÷Z T
*
CZÃÞZa~ßñä VrZX ¸ +@ÎZ÷Z Y ¦*ÆZ†~ßñ‰
Ü z kZX ‰ V~ ,k ‘´Š Zi W™0y çà »ô @
Z
q

ä¯ ÓŠpÃ+@Wq
’ä r
 ™ ~ßñÔ ~ 7
W6ÞZa~ßñ~g ZŠ)f Å]g â Z Âñƒ] ¯~Y 1921 *ÆZ†~ßñX 1™Š'
× *
/µWz »% ïó @ó ÎZ L gL¶ Z { izg {gGq
ZgzZ: {g » »} Àq
ZÔ ~1i ‚ÌZq
ZÔwhq
ZÔ•gæ´Šq
Z~‘´Š Zi WnÆ

xtV- gzZ Š
ƒ‚y â ‚Ô‰ n™g ë¤
+@WÔ ˆƒ ~J¸ìg Ñ6VŠzZÐgz?ŽÅVâ {g »Æ} ÀgzZÌZ+@WX c
¯

Xìg D™x » CZŽ¸`ƒì‡ö6gzZ { ogŠ ´ŠX Š
ƒg 2
ÅVzg Z¼/µ
E
kZ ðƒ ÌðZg WžcÐ Vzm
ôZ V˜ H{gzŠ »y *k

iz~Y 1938 gzZ H{gzŠv»y éG
5k“c
är
 ™ ~ßñ~ Y 1936

ÛÔ 6i yJ
 Vð+Ô †ñ ~(~(
Ô Sh ZŠ DX Hê » ä™ q zÑ}gzŠvÆ R'
}g7 ä r
 ™ à ñˆ Æ
±Ã+@Wq
’~ \zgÆ ’| 7y Z q
Z DŽ +Š ~V ƒ 0
ÔÑâ ÅVâ ZŠ L ñ~ Vð;Ô { ¯ 7zgŠ6uÔ @
™ @
gÃVCH
Æ’ {v »KgzZ ÅŠ ˜ ³6B; Æó ó’L Lä Š- ·*
Ññx â ZÆKX 1Î {k
e™ Y~Kq
ZgzZãY®D™D™

ÂðÑŠ (F
Å䙊 ˜ ³6B; Æó ó’L LÐZ ä r
 ™x â ZX c
Wk0
ÆKx â ZDZ†:Øq
Z »Š ˜ izgq
ZX c
Š™•z n
YEÒ$
uI Z~L LVZ u¿DZ†
6„B; ÆÞZ a~ßñų ÌZ
 ä ~Ô … â 7”% CZ »V ð½5 gzZ Vzg¹vßëÔ Vƒ g

ÞZ a~ßñZ
 žÅ³6B; Æ’6oÑkZ ä DZ†izgq
Zy
W( ¸g
uI Z éS¹Òh!ÞZa~ßñžìgŠ c
) ó Xó ÇVz™

i úÔ ÇñZI7q
ÑÃËB‚Æ\¬vZ {zL Là ³~p ÖZ yZÐ DZ†ä ’X Ïñ Yªc™³~÷ÂA ~Š !
Wk

iz

4z]
Åä™ì‡#
Ö ÓòsZ6
]t` u~y*zyX Ç}™Ogz¢Ã( môZ ) Z}
ÔŠq
Z Ái Z Á~Ï0

iKZÔÇ} ™~È0
Å

~ïÏZ {gzŠ »g ·gzZwXä + @ÎZ÷Z ó Xó Ç} Š™y !
Û ~ h{ ZgÚC
Œ
Ù Š ÑzZgzZ wâ zy YÔg !
y C Z Š
W‰
Ü z»Š ˜gzZ Ç}™

Å eX Hê ! zZq
Z ä + @ÎZ÷Z nÆ ä¯ DÃ~Š Zi WÐg EZ ~â ¤'
š¸gzZÝ ªX å: â i »xzŠxk
 tX Hå

]|Î{7 Ð~
 Î~(
gzZ Š
Ö™ Wk0
~k]ÆVæq {0

g » » ~ e ðWφ
 Å J h1q
Z~i ˜~g«~Š™qzÑ~g »

[ ZŽÐyEZgzZyj} (
X _Zv YUg¯f”ÅÞZa~ßñ?σ3ZzÐi ˜¾?•ìg Ñp=Ð V¹ ?ì Hx *
»

~L LÑ1ñƒ Dg˜5Z J h1Ã~ e ðWÏ ó Xó ì ~B; ÆvZ3ZzÔVƒ; g Y6eÔVƒ’»pÑRZÔì +-Zqx *
Z÷L Lc
Š
ayà L L ó Xó ¸ìg~ãOßYw ‚&gzZ åHg ë¤

Ã\ W„ ä~Ô~Y 1914?•7ÞZa\ WHÔì 1yTÃ\ Wä
YE
ZQ äWW½ÔZ ?ôZzHÐV Â!
q
yZÃV ð½5Ò$ÔVƒòŠ W’L L¹ä +@ÎZ÷Z ó Xó ì ðƒ .ß»Ô ÇƒòŠ WgzZ ðÃ{z?ÞZ

`gzZ à Z eÃ~•

Vƒ • n Æ ]g c
i Å y}¾!vZ c
L L•Š ; ¬Š „
 Š ~ ÞZ {Çg !
gzZ X ZŠ Z ÒgzŠÔ HçzÔ `Z +@ÎZ÷Z
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

E
D zgJ
k

Š ‰¤

~}>™8
 â ¬ŠXÄgpôÐÑÆÔŠgzZ â •
Û «! x»Vƒ ;g™ÒÃÅä¯xsÑZgZŠÐ 竽ÉZg ZŠÃy *zyÔ

ó Xó •D™á ZjÆ] Z f ÏZÃ\ WLZëì ð¿ÛD

ZävZ L Lc
q
â•
Û ÂñW~lƒÔˆƒ~g ¤Ùƒ"ž ‚ìg

sg ¬ CZX ‰ V: {]g \Æ OZñ¦™òD Ö ß
 ~xWÆ Væ qˆÆå
 Ð { ÇgÈÔ} FZ6{ ÇgÈ {]

»^OZÆyZ ä kZ å•ZzÐ x »gzZx *
Æy ZÉ~ß ¤Z ó Xó Vƒ Le NÐÓgzZ h›nÆ~Š Zi WÅy*zyL L¹gzZ c
Zz™

Ð OZ Å] ‡5Ð h›Ð ¦‚zÅy ZX ñƒy ¶Æy {vZy â ZyZxwzdÆy j
jZ +@ÎZ÷Z™ VOZX c
Š™x OZ

ÆV¹‚zŠ LZ+ @ÎZ÷ZÐ V ;zG \Š6}@çq
ZB‚ÆÓÐ wÅ+ @ÎZ÷ZX Å] ‡5ÐÓV; zgzZãÞ'
X Å] ‡5ÌÐvZ¶gŠ:wWm+Z†yÎey ZgzŠX H ZŠ Z eXã{]
{Z_

ñƒ D™0ZÃ] Zçx Óär
 ™~ßñX ˆµúQ b§ÅVÆ~g D:7 vÅ môZ Âñ Ñp=y *zy:Zz

~ y Î 0
gzZ Å] ‡5Ðòb » Z·WZZ
‡Ð!ZjÆ yÎ 0
x ªX Xì‡ñ•
á Å+@W®
 )((~ y*zy }g ‚

Æy „Š Zi WX ‰ ’~ y*zy}g7 ™á x • »yÎ 0
Ág »Æ+ @Wq
’ˆÆT 1Ç » ä™ì‡#
Ö Óx ÂòsZ

^ß6¤'

ízLZ :Zz™ƒZÎgz?fg EZ ~â ¤'
gzZN â •
Û wJä\¬vZV*!
Û Å+ @WX Š
Œ
W~¿Ìx ª»yÎ 0
„B‚

X (67)Š

Ö Ó~â ¤'
#
ݪgzZš¸à Zzp
gë!
øi »äƒ: [z¾`gÎ~ #
Ö ÓKZZ
 • ÅgzŠ kZV†] c
©t Å+@W

„ ` W:n™ »ÃŠ ˜/_
‰
Ü z kZ: g ñŠŽz!
Æ ÕgzZ«zƒ}g ‚ LZX ¸ DQ ×ÎÃ+@WDD‹‹y y}0

g Ȯ

yZhà Zz äWž•ìg™ ¶g3*ZŠ ~¯Å]Š ÞgzZŠ ˜ ~ Vâ Zy~Š ˜ Ì` Wn VY×~ *Š ~g ‚+@WXÐÙ

ãÎ 0
á Zz äVZ ægzZO0zÕ{C " ~ V9Åyj
jZžì ] !
ÅÀÌZ ÂtX Ï©°ÃyZZ LZ G Ð Vâ *ZŠ

Â5µñ{g !
zŠX¸‰ yj
jZ nÆ~ŠÛpgzZ Ÿg Å\¬vZ Âë … Y7Ã)‚Z Ëc
/5ëž c
Š yÒt„D Wgz?äV- {
!vZY ¶
ZX Çìg{Ò0
gzZ {0

iJ
#
Ö ª]Š ÞtØgzZŠ ˜/_
t»Vâ ›X (68)Ð,™Š ˜~{ZgÅvZQ

(C
Ù }0

g »Æ Vª ZvÅg ñX ì o‚ » ] Ñq°)*
ð•Z ~ *Š ~g ‚É 7~ o q
Z ËÃ+ @W ` Wµš

.Æ !
"
Y gzŠ éVzg ZD
Ù Ð i§ u *
f Z gzZ öWª
e
f ð•Z Æ™g ë¤
Ã +@WgzZ • ìg Q D *

0
Š uI uzg š
6yZ] !
ŠÆVzg ÏÃZ`
gzZbZÔ] c
zŠ Z ~C
Ù iX • ìg Y ñJ eÝ biÎ+
¨
Z6yZ V˜ •ìg à~ó ñ
ó *
†ZÍ L :L {
¿Šgžì eÌtgzZ ) ñ Yƒ Á¼g ëg ÅVñ¤

uÅ+@Wžì eÂtÐzz ÅyÃîÆŠŸzÕkZÆg ñX (69)•ìg YG

Xì e*
)zgÃHqƒ~] Ñ»x ÂÆ\¬vZ Aì e*
„Ú Z *
™ »ÃŠ ˜p( ñY| (h
'
× 6
gîÆ

ìg C™Š ˜nÆkZ ( å)®
 )q
Z ÅVâ ›èY Çìgì‡J
#
Ö ªxsZì ðÍ7ÅÅzmvZ -x™ZwÎg

‰
J
Ü zkZ \¬vZY •
á yZŠ ˜X Y W7t•
Û '
Z'
{g f~] ZŠ •
á g ZÆÅzmvZ-x™ ZwÎgp•M
w$
y•Wz}i ( › )X Ï

Æ x?Zm}]|ˆÆ kZgzZ CYƒ 7[¦ *Š ð| ~g7 gzZ @
Yƒ 7 ì xzg Vð; Æ Vâ ›J
Z
 Çìg ~gY
X @
Yƒ7—_6
»xsZ6*Š ~g ‚gzZ @
Yƒ7Ø{gîå»e
Š·gzZ @
Yƒ7Ow YŠVð;

*
™™f V Œ »žcmg VpáZz äƒ yxgŠÆ VÇ|gzZ Vâ ›~ wŠ IÐ xzg ¹dÐ!ZjÆ Š ˜ ë~y
W
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ÆvZ {zgzZ Çñ YZg â Hðäq
Z »Vâ ›~žckZžì c
â•
Û Š•
á g Z äÅzmvZ -x™ZwÎg~}g !
ÆT• B~gz¢

Š•
á g Z kZÆÅzmvZ -x™ ZwÎg ( › )XÐVƒ72~ŽËL{zgzZÐN 0
ìðäq
ZXÐN 0
zgŠ »Y Zß+ 4V;

žg ñX ñ Y^ e~¨£Æ Vz•
Û » {zì e Y »TgzZ}™g (Z3 Zg »g Z•
Û ÐŠ ˜ {zì e Y »T ñƒ n
gt ‚Ãug I
Ý¡ø‰»¡ô »Öô xöj»ËøÖ»]æø äô ×#Öô èöÛø¿»Ãø Ö»]ø! ]Š Þc
ìXì DÂð>q
ZÐ~VÇ>zŠ nÆVß ZzUe~¨£

•ÃŠ „zŠ‰‰‰‰‰‰Ô ~I‡ggzZ~I¹F
LZ¡w_gzZ°•Ôg ZÜ +Š »}Ñ çX • „gƒ wEZО²sî~I ‡ggzZ ~I ¹F
] q ˜ZzŠ V ; }g ø

Šã
c
I ‡g ñƒ BCc
¹F
)gzZ I YÔÃßÔ ÙW*
Ðh
]
d
•Ã¡g ZgŠ~¨£Æ kZgzZXì @
BI ¹F
Ã\ W

 6Š ã

nÆ ä™x *
»y Z ÂH q zÑ *
$
™kC{çÐ Vñ¤

uÅ+ @WäM%Z Z
 ˆÆ y j
jZŠ ˜X ì &„
 6
² @
Y c
Š W
@
»äƒÃZ egzZ[v)Ô IYÆ+@WÐ X, Š™ q zÑ ã™wEZ]{] q ˜ZÜIY •ZgzZÔI‡gÔ
X •x Z ¸Z èS7
gzZ‹Z WzÔ[vŠ Z%ÅyZÐX•C™wEZp ÖZ‰x Z ¸ZCc
¹F
x Z ¸Z! fgzZM%Zn LZŠp
X •T e*
™yÒ~p ÖZ¿©:»V•ZzŠyZV Œë

,»¬X Hç»x|ƹF
~ÝzgÅ õg @
,Ƭäx Z ¸Z! fà Zzä™Ýq„~~œ, ÞZgzZ,zg VZ

ì @
Ww ZziÃx ¸kZZ
 pÔ•CWt ‚™ƒVc
úVâzŠVx{gzZV ÒpÅd
•ÅkZ Âì CW¨
 ¸~*ŠkZx ¸ðÃZ
 ž åt

]
h
d
•V- gzZX •f
á(] c
ÃdZ}uzŠ¼(ÅVñ{yZgzZ•CY$
Ö Vx{gzZ•Sg ¹!
ÔVÒpÅd
•kZ Â

{Çxig kZž å¸ ÌžÜ » kZ H7Y »g ZtÃŽ ä yzg Z e~ ~œ, ÞZX ì @
ƒ F
[pgzZ Cc
¹F
{Š c
iÚÅ *Šd
•Ô

{zžì ]o»] !
kZŠp‹ Z &

„gzZY ’Åd
•ËªÔì +nÆkZì F
ÁŽgzZì F
[pŽì nÆÏZsÜY ’~] §

tÆ ¾gâ gzZ yzg Z eÔ ¬X H7 Ìä ¾g âtøB‚Æ ž¶à ©Åp ÖZX ì aZ {Š c
iÐ ƒ
 gzZ dZ {Š c
iÐ ƒ

yŠ ÑZz äWC
Ù gzZì ïq »o zZgzZ V-gz$Ô Vñ{yŠ ÑZz äg ¦

Ù q
C
Š 4
Æ yZž‰ Y b§kZ6V~fÆ [fI Z ] c
Ã
gzZõ~äBI¹F
Ã\ WLZ¿C
Ù g »c »tÃƾg â gzZyzg Z eÔ¬~tæc
[fZ®Ôì ïq » ¹F
gzZVÇYZÔVçp

Xì @
™kC] ³

Xì H7äxsZŽì {z,ZuzŠ
]绑øçø iøæø ÐôùvøÖ»^eô ]绑ø]çø iøæø kôvF×ô ’# Ö] ]ç»×öÛôÂø æø ]ç»ßöÚø • àøm» „ôÖ$] Ÿ$]ô †õŠ»ìö oËô Öø áø^ŠøÞ»Ÿô »] á$ ]ô †ô³’»³Ãø ³Ö»]æø üžìt] §,»xsZ

ñgzZÅN @
( Ã}uzŠq
Z ) ÅhÔG w qZ(Ôñ ÑyZZŽÆVÍßyZ ñ ZÎXì ~}g ÄGy ¨
Z ! nÅäâ i L Lû †ôf»’$ Ö^eô
( 6-1e
WÔuZ >gÎ) ó Xó ìg D™SÅ

Xì yŠ »V‘ZegzZ}g ÄÔo zZÔwÝyŠ ÑZzäWC
Ù nÆVÍß}g ‚ ¹!
{z´ÆyZZI ZÐz¥Å >gÎkZ

: â i Z÷: â i+4~ #
Ö Z ~÷L ì
L CYƒÐ pÑg
ukZ ÅÅzmvZ -x™ZwÎgÔ‚h
'
× Åe
WkZ ňy WŒ
Û
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

vß, ZˆÆyZ ( É@
sª)•ˆÆyZŽ: â i »y ZQ ( É@
ª)•ˆÆyZŽ »VÍßyZQÔì: â i »VÍßy ZQÔì

~g7 pÔÐ3â g 2

XÐ,™7Š OZ6yZvßÔÐ,™ìXÐ,Š „ZÍ{ Z ({Zp{zpÇì e7ðÄZÍÅXÐVƒ Za


Ü ‚Z[ ÂÔ~g g ) ó Xó ÐVƒ›ñ[p ( ™ 3 3wâ x Zw)gzZÔÐ, ™7

wÎgÐg ±ZC
Ù ×gzZyÕÔ d
•Ô c
Š Ôâ ZÔ+
¨
ZÔÄZÑÔg ZŠ™Ô t Ü ZÔ {oÔyZZžì ãZzÇ!
x|» ~tŠ •
á gZ

ÆÅzmvZ-\ WXì: â i+4gzZCc
¹F
Ô[vÔaZ dZÐVâ â i}g ‚áZzäW~ˆÔug I: â i »ÅzmvZ-x™ Z

yÕÔd
•Ô+
¨
ZÔÄZÑÔg ZŠ™Ôt ÜZÔ {oÔyZZvßX ÇñY@
ƒ†ŸZ~VKgzZo zZÔwÝÔ h —Çñ Y@


: â i‰‰ˆ

yŠ ÑZz äWC
Ù L Lì ðâ •
Û yÒ ~ p ÖZ y Z ] !
¸ ä ÅzmvZ -x™Z wÎg~ g
ugzZ q
ZX Ð Vƒ~}g ÄÐg ±ZC
Ù ×Ô

Å ~·<Ñ ã Z6!‚Î{Ša n Æ ðÉZggzZ e
Z@ ~nçC
Ù Æ Ï0

i y ›C
Ù Z®( ~g g ) ó Xó ǃ F
Ð yŠÆ ` W}g v
$

ˆÆÅzmvZ -\ WX ¶¿g ä ÅzmvZ -·]|xsZ9Š ã
ÅTì &hZzÐ +Š kZÃ\ WLZgzZì @
™ qŽg

6
~I‡ggzZ 46
Šã
gzZI‡gsÜ:Ãy›C
Ù Ðp ÒkS Xì: â i à Vn}g ø: â i »É@
sgzZÉ@
Ô {”ZgÄÜ

X ñVZ {g !
zŠ646
Šã
ÏZizgÆ#
Ö ªgzZ}Š]ñ6
46Š ã
ÏZÔÇg 쇽Ï0

i

•g »zcƾg â gzZyzg Z eÔ¬I¹F
• •Ãµ Z µ ZgzZ}oµ Z µ ZzŠ ~I‡ggzZ ~I¹F
! x Z™Mg ‡

ž’ e ¢
™êuIzŠÃy›C
Ù [ ZX •g »zcÆ( ! Zzò Z { ZÆ)ÅzmvZ-·]|h'
~Š ; ÔݬgzuxsZ9I‡g²
?ÐzŠ

:ì Le bŠB‚»xsZ9™BI‡g c
ì Le bŠB‚ »¬[Z™BI¹F
{z

ì vZ

B‚

¾

?

y-

ì

»

OŠ S

Ô

B‚

ƒC

OŠ Q

ì š‡ » ( ÅzmvZ -) ·OŠ S Ô » 61ZFOŠ Q
?

Ð

»

¾

l^vÖ^’Ö] Üji äjÛÃße p„Ö] ä×# Ö ‚ÛvÖ]
xsÑZ °åZp Z

yÎ 0
ùz6
ðe®gz›

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

?

ƒC

]Y!Zj
(30:25),(68-67:23),(5:21),(10:30),(26:41),(15:10):!Zjg•] c
WP:(1)

220 mÔ@*%i ZÔq
’q
ZtÃq
Zxs Z:(2)
163 mÔx™ Z· •i Z W

Ã`ñ:(3)

http://www.flex.com/~jai/satyame_vajayate_koyan.htm:ƒ±5nÆ,:(4)

(23:2)ƒ ѯ >gÎq
ZÜkZ ƒ2~—kZ~}g !
ÆyWŒ
Û ?¤
Z:(5)

http://dialspace.dial.pipex.com/town/park/geq96oriogionalƒ± 5nÆ,: (6)

ZIw‚Î }X ÅÒÃŶŠ K
q
 F
]c
WP™á p ÖZ „ƈyWŒ
Û ä xsZy =Šž• QBV+Z ÌgzZ ‰…~ õg @
žìgŠ c
:(7)
E
ì >gÎňyWŒ
Û Ìtž HòúŠ »ä™ ù•
á Ð x *
Æó óe
Ñß Z L L >gÎq
Z Œ6]c
W]‚~ó ó[ éŒBÄZ `L L[ KZ ä Ïd~gâ)´Ý ¬Û
c
) ! ²ÌË¢
}ŠK
 F
]ZL{gGc
kŠÆ™w EZp ÖZƈyWŒ
Û 278 @
261 mX ã ˆgà·*
Ññi Z%gzZhx â ZÔ[zZ ãZk

Zı5)

yWŒ
Û žƒ Bt?¤
ZžìtÝZgŠ {zì Š
c
Š ½Ž ~ˆyWŒ
Û X ` W: åx »Â~ ug I: â iÆÅzmvZ-x™ ZwÎg: n} Ý ¬Æy!
i(Q
x~ aÎgzZ„Ô • ä
ËV²WÐ V\WÔ • 0Z ,
»wŠÔ • D Yƒ} 9èzgÆ VÍß™| 7&ì "ÅÅzmvZ -x™ Z wÎgˆ
+Zq
Z Ì?Q ÂÔ• B] •¯
 !
*
™¬Ï0

iÆ™¿6]xÅTgzZ•B[Z Nz`
Z¯
 !
vß *
™]zˆx •
á z ðÅTì @
Yƒ 0
[ zZ
'

yŠ ÅT,™kCõÆ™¡aÆw‚kŠ kŠ&}Š™Za [zZ~*Š Å r âŠzwŠÆVÍߎ ÔN Yƒxñy¨
Z wŠß™| 7&ƒ ѯ]gÎ
Ð` WäˆyWŒ
Û Ž ½{zìt‰‰‰‰‰‰ì ÝqÈyWŒ
Û 6ƒÝqx ¬wJ„ (z&-]•KZvß~ 䙿6
TgzZƒ]zˆÚ]Zg

u{z T
{J
#
Ö ªpЕg}™Ì{ÒWgzZì ÅÝq Ñ[¸ äg ñÌ` WgzZ ˆÅÌ~èâ Š Z%*
[Åä™wJ&å c
Š Iw‚Î{Ša

•¸ Ì»yZˆw‚P•„g Y Å"] c
WŽ ` WgzZ7ÌÑZz + YÔ — ÂÑZz"7
ðÃ7Z ` WIÅ"Iw ‚ÎÐ` W] c
WŽXÐVƒ
kZì {Š™wi *
tÔÐú:ì YƒgzWúÐÐW:ë!
6
ˆyWŒ
Û :ÀF‚õn»Ûôuø Üõn»Óôuø à»Úôù غm»ˆôß»iø ä´Ëô ×»ìø à»Úô Ÿøæø äô m»‚ømø àôn»eø à»Úô Øö›ô^³fø Ö»] äô ³n»iô ^»³mø Ÿø X ǃ
( 42 e
W:{ãZ3{gÎ ) ó Xó ìŠú~]Z f KZgzZì *
ZŠŽÐs§Å]Z f

]Y!Zj

45 ™Y 2001 cŠ 26Ôc Z™Ôr{ izg8:(8)

ǃ'

Z'

Æß q
Zizg ZŠgzZǃ'
Z'

Æ{ â q
Zizg ZuzŠ Ôǃ'

Z'
Æw ‚q
Zizg ªXÐVƒÖ™d
¾z л]gŠÅ\¬vZ Ìizg:et:(9)
XÐVƒ'
Z'

Æ{ âzŠgzZ{â zŠw ‚q
ZÐ[ ˆ{ŠŽñizg:etb§kZÐVƒ._Æw©x c
Z ¹!
ˆÆkZ

ì ( ^g7JZ ) 8ðZƒg•»LZuZ6
x £Æ-À` WžìgŠ c
:(10)

Xì CB`Ž â`Ž c
Š ÑzZÅXÔ¸ð¸zŠÐ±Åx?Zmb â]|Ô`Ž â `Ž c
:(11)
Ý¡‰Ÿ] oÊ ‚nÖ] å…^•] ènâ]†Ò oÊ h^e ( á]„òj‰Ÿ] h]çe]( p„Ú†i:(12)
ànÒ†ŽÛÖ] †ã¾] àne Ý^ÏÛÖ] ènâ]†Ò oÊ ð^q^Ú h^e ( †nŠÖ] h]çe]( p„Ú†iV(13)

7ÅÅzmvZ -x™ZwÎgÐ kZì Å~ mgyp™eg)Zg e *
ƒ…
Ž äV!¤~(
nÆä)ï6
%ÆV2c
g ð¨ZvŠgzZyj
jZ V(14)
X σk
 m
3
pt6
h N ÆäΞì YY c
Î{ i Z0
ZÇÇ» ðÍ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

xj%vZqËZei Z ó óÏ0

iÏ(ÅÅzmvZ-x™ ZwÎgLƒ
L ±5nÆ,Åxzg›šgzZkg ÛšÔ[²Z>k
b
:(15)

XÐ, ™ ì{g !
zŠÐZy›gzZ ÇñY`~ïÆVÇ|‰
Ü zËt~wpì ~ïÆVâ ›` WÅ F
žìgŠ c
:(16)
20 Ô 7™Ý¬g ZuZi Z ?ìæWæWÅwYŠ H :(17,18)

3™Ô °Ñ+-Z Åf·i ZyZd»xsZݬgzZyÎ 0
:(19)

Y 2001 '
ÆZ 12 QgñgƒÑÔ‰
Ü zñZâ:(20)

18 ™Y 2001'

Æ Z21 c Z™Ôr{izg8!Zfó óVc
g ZŠ)f ~g øgzZyj
jZŠ ˜L LVƒ±5:(21)

Ό
Û ÑZJ
Ug 2
Zz[!
Ô‘Z[Â :(22)

6•í q 519 ™b
ò *Z øZ†·i ZÔÙZ£ZsÑ ZÔˆyWŒ
Û ƒ±5:(23)
7-6™ÔDgZuZi ZÔì æWæWÅw YŠ H: (24)

25™Ô °Ñ+-Z Åi·i ZÔV×Í7ÅvZwÎg: (25)

18™Ôݬg ZuZi Z ó ó?ì æWæWÅw YŠ H L L: (26)

15,14™Ô °Ñ+-Z Åf·i ZÔ ó óV×Í7ÅvZwÎg L ƒ
L ±5:(27,28)

zZXì Cƒx¥~gz¢Ì*
™s
 ŸzÅkZÐ!ZjÆó ó~ux âZ L gLzZì @
Yc
0
ÌV;Æ¿I Zg¦q
Z»x â Z:(29)

]Y!Zj

ÆJ
#
Ö ªgzZ c
Šâ •
Û ì‡Ÿ »#
Ö â Z ñOÅ]tnÆe
Z@ÅVzÈä\¬vZˆÆ] Ãz ÅÅzmvZ -x™ZwÎgžìt {o»Ût‚
]Z7r
 ™[Zx Ó._Æ{oÆt‚Y zZX ì aZÐ Y m
Z}uzŠgzZ'
Z'
ÆÅzmvZ -x™ ZwÎgzgŠ »Vñâ ZyZX •Š™gHx â Z {g !
n

yZgzZ åx¥Ì‰
Ü z »]ñKZ7Z åg (Z »x Zwzw '7Z‰Cƒwi *
ÌÁÂ6yZ¶CƒÌ` Zc7Z¸D W™á kzÀ5k0
ÆyZX¸
Æ3ZzÐq ZŠß Z Á äÅzmvZ-x™ ZwÎgy´Z »ÏŠ'
× *
ÅyZZ
ñ ]|D 1•sf `gŠx *
ÆVñâ Z {g !
yZX ¶~g (ZLZÆyZŠp]ñÅ

Z0·]|D 5( +$

°Z+ ix âZ ) ò@0Z]|D4ÔZ
ñ 0Œ]|D ,3ñZ0@]|D 2X HÐ ¬~N @
Æ\¬vZ6x £Ænk

¼‰
Ü z

]|11i
ò ·0Z]|D 10( i
ò ) Z0·]|D 9Ôò
ò » .ñ0Z]|D 8t
ò Š ™Q0ò» .ñ]|D 7Ô·
ò 0tŠ ™Q]|D 6( Œ
Û !
x âZ ) ò

ª) ~uT
¸x âZ~| 256c
| 255¬ w‚Î{g Š
ñh ‚ ãŒ
Û ._Æ{ot‚Y z ZX ( T
¸x âZ ) ~
ò jŒ0·]|D 12~
ò jZ0Œ

ÛX • l7zg~g¸ Ë{0

iJ
[ ZgzZ‰ƒ T
¸6gî: Z7~/Åw‚ 5c
4¬ yŠ 10Ð ]Ãz Å-Zz LZX ñƒ Za ( ò~jŒ0·]|

G
E
Ä
b§kZÆ~ux â ZX •D™Š c
Ð] !
ØZ‰ó%
ó ÑZr
 ™L LgzZ ó óyâ²Zr
 ™L LÔ ó ó çŽ34)ZL LÔ ó óìØZL LÔó óG
îE
@A Z L LÔó ó~uL LÃT
¸x âZ~<ÑKZ] Z|

gzZ•ÉÆT
¸x â Z {zž HòúŠt äY fÛg ⃉~ qzшÆÕÅ~ux â ZXì @
Y ¹ ó óÕ L L~b ˜ZÅ]Z|ÛÕgT
¸

ÆT
¸x â Zó óY f LtL gzZ ï ŠÃY fyZ nÆ äàJ
T
¸x â Zb@ gzZ ZZpgŠÔ oèLZ vßwŠ {Š ‚çOX • D™]‡56gî: Zg ZŠi ZgÐ

c
Š
Š™ÈŸt ~³ÆTˆƒ qzÑ)ÂðƒÃÑ!
x©Z
 ÌÍÅ ~g »]g \: Zg ZŠigkZX Cƒ$ÅT
¸x âZ {°‡!
6T ï Š™Ñ] !

qzÑgzŠ » ó óòº Õ L LˆÆ kZgzZì @
Y ¹ ó óòûÕ L L._Æ {oÛÐZ ;g ¸Ÿ » ~g »]g \: Zg ZŠi ZgJ
Z
 B‚Æ T
¸x â ZX

»ÌgzŠ » òºÕV- gzZÐNÑp=C
Ù !
Ðg¸ {z ÂÐN Yƒ ¦( 313ª) ¶‚4æg$
I ZB‚ÆT
 ¸x â Z Z
 ì @
Y ¹X ì @

ZÐ yWŒ
Û {ŠŽñŽ ) å c
â•
ÛA
%äÅvZ èg Z]|Ž Ô yWŒ
Û ÝZB‚ LZ ÂÐ VƒC
Ù ªZ
 ~uT
¸x â Z ._Æ {oÛX Ç ñYƒ

x âZ ¸ {zì ~Š ]gt
Å ~ux âZ Td
Œ
Û Æ#
Ö ªä ÅzmvZ -x™Z wÎg ._ÆZ
•ÛXÐ ,™Ç*
x © ZÆkZgzZÐ NÑ {z( ì

~ux â ZV; ÆVâ›Z®ÇƒvZ†0·x *
»kZžì c
â•
Û Š•
á g Z~p ÖZ ãZz äÅzmvZ-x™ZwÎgèÑqì ~jŒ0·x *
»XÔ•T
¸
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Xì @
Yc
0
V;ÆÛŽì ZÇ!
Ðg¦kZg¦»

wJ ã!
Û ÅkZåòŠ Wsâ;Ô~Š ã !
Œ
Û ~{ZgÅvZäVâzŠX¸d
Œ
zŠÆx?ZmxŠ W]|â‡Ôâ;ìgŠ c
:(30)

]Y!Zj

LZ äâ‡çOó óÇV ƒ VZ7B; 6?~L Lc
Š [ ZŽ äâ; ÂHC
Ù ª{Š Zg Z »ä™OÃâ; äâ‡Ðzz ÅŠX ðƒ: wJ ã!
Û Åâ‡pˆƒ
Œ

Xì {g •
á Zs§Å¿i§ÏZÆâ;~pÑg
uX ÑZe™OÃâ;ð¸

Y 2002s6
Z 10c Z™Ôr{izg8ƒ±5c,h
'
× :(31)
Y 2002#14ó ó,¸)*
izg L L:(32)

Y 2002#6Ô {]
Ôó óiEzŠg Z L)
L *
izg:(33)
E
â•
Û [ZˆÆ{@çZYž –âžœq
ZÃR
g »¨gœO%ZgzZsa!
gÍgœÏzgä èEj$Ygœ.‚q
ZÆM%ZˆÆ{@çZYžìgŠ c
:(34)
ì ÔŠžœ»VâzŠŽ ÇãÃxsZ {Z
ûkZ ˆÅ:Èk
¤
ZX ’ e´Š™Èk

Y 2001'
Æ Z11c Z™Ôr{izg8:(35)

ó óyò0
Æây ˜Ôy ]¤L LY 2001ÞâÔóZezŠg Z)xâ :(36)
Y 2001Þâ 14ÔgƒÑÔ‰
Ü zñZâ)*
izg :(37)

Y 2001cŠ 19r{izg8ÔY 2002~g†9r{ izg8:(39,38)
Þ »o dY 2001cŠ Ô_ö)xâ :(40,41)
.
Y 2002~g†9r{izg8:(42)
Y 2002ag â 6{]
ÔiEzŠg Z:(43)

79-78™Ô ðiw°y {.ñi ZÔwgzZèâ Ôy j
jZ:(44)
39™Ô 2002~g†2Ôc Z™Ôr{ izg8:(47,46,45)

Y 2002agâ 21r{izg8ƒ±5nÆ,:(48)
Y 2001Þâ 3{]
ÔiEzŠg Z:(49)

Y 2001'
Æ Z3Ôr{izg8:(50)

Y 2001m 14{]
ÔiEzŠg Z:(51)

Y 2001'
ÆZ 20gƒ ÑÔ‰
Ü zñZâ:(52)
Y 2001'
Æ Z 15{]
ÔiEzŠg Z:(53)

]Y!Zj

Y 2001m27gƒÑÔ‰
Ü zñZâ:(54)

ì YƒZayZdÔ•‹g~%$
x ÂC1â Lž
L ¹ñƒD™7•ñCZ~ª
Z°ä#
Ö Ó~ŸÆä™ »x Â~ŠÎÐo ! k\Z:(55)
mvZ -wÎgÆkZgzZvZ äyÎ 0
Ö Ó~p ÖZ}uzŠ ( Y 2002yŽ 14ÔiEzŠg Z ) ó Xó }Š]i YZ ÅÖÐ ])7gŠÃVâ Zx^gÃ*4Ô
#

! yâZgDZ *
Zzv*
ZXì 1™ê»p
g ~g YÌ{ÒWÃk
 ~g YÐw ‚k•¸¦
s ÜÆÅz

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

(82:5),(45:4),(14:61),(1:60),(98:2),(39:20),(50:18),(60:8)•t]c
W~uzŠPÅy*kZ:(56)

Xìt ‚}gøw VÅx Z¤

z6
bZÆyÎ 0
:(57)

(1:60),(81:5),(57:5),(144:4)X •t]c
W~uzŠ ‰Åy*kZ:(58)

Y 2002~gz•
Û 19{]
ÔiEzŠgZ)*
izg :(59)
E

24 @

21 e
WÔs ›Z {gÎ:(60)

481@

478•™Ô 2460 •g
uÔ5•¢Ôã] ÕäÉ·ç>Zz îªE
Š qÑZƒ±5nÆ,:(61)
G3š{ÅZg
21 ™Y 2002~g†23 ÔzÔ 14 ™Y 2001 cŠ 25r{ izg8:(63,62)

ZzgtèÑqÔ•D™yÒ™Èg
e
uÃÔìz»yZZ›Åízó ó á^ÛmŸ] àÚ à›çÖ] g³uL L]Z|‰žì Cƒx¥~gz¢s
 ŸztVŒ:(64)
E
36•g
Š q ZŸÅvZ¶g ã]Z+-ZÜ*
·•ƒ±5nÆ,Xì ( ] {ð) qçñ
uÔwzZ¢Å G
î”ç>Zz îªE
G3š{ÅZg

nÆä™Ýqe
×Å´ ˜ãzÛ~]gßÅk
 yxgŠÆy*zygzZyÎ 0
Ãgœ.‚q
ZÆyÎ 0
äyÎ 0
Ö Óž ˆ W¸k:(65)
#

H C Y 2002 ðÑŽ JÔr{izg8ó Xó }™e
×ÅyÎ 0
™Áo ðÄh
•
á ~ ]gßÅk
 L L• ñÑp=:Zz™á q :Zt {zgzZ å 5
!áB; kZ}ŠB;kZì ×ZŠÎ[p

gë¤

gzZ ä™lˆÃy ]¤gzZ {°ØZ sÜV x¤

uÅ䙂g0
ZÆ o ÅVz0

g »Æ ðW! pZž’ e xg 72¦

Ù ~ .ß kZ …:(66)
C
•G] ÃÏZ!
у‰Ðy ZÄÆó óyödZzL }
L g ÑÆY 2002 ag âäó ó]Š ÞL)
L x⠌
Û ñáZzäƒ~g YЊ !
WxsZX •ŠzöJ
ä™

x ¸gzZI ÏeÆ|•gzZyñ•žì Š
Hê »]!
kZ~ k° Zq
ZÆVzg ZŠ ZvO%Z I‹ P ._ÆùZg f t Nz!
žì Š
c
C ~XÔ

Æù Zg fX n Y c
VZ {Z
ÃÐ ]â}
ÅyZ Â}™ÒÃÅ“
 ^z»g~ ] ZŠ ¢ O%Z~¸Ô yÎ 0
6µñËž @
ñY Å 46
uÅVzg7„
 6
ÅkZÔ¶ˆÅwEZy!
i ëGC
Ù is ÜÆyÎ 0
t Ãz~TgzZ¶ÅÂ÷лŽ~yßw‚¸¦
äVzg7„
 6
x ¸._

]Y!Zj

 6x ¸‰ˆÆk° Z kZX å Zƒ~ dZzêÝZ »k° Z kZž•D™òúŠ Ìt ù Zg f ‰X¸ŠŽñ~ yßg Zh

ÇO%Z nÆ8
•â

X •Zc¿óg’O%Z6TÔåŠ
c
Š úyös ÜÆyÎ 0
t ÃzV˜•`™ÌZ F
c
dZz6
]úŠ O%Z ÉZg

Y 2002 ðÑŽ 31 r{izg8:(67)

~ Vzg pàSB‚n ZX • D F
Z}g pÍg » Y ¯O%Z & c
zŠ: Zizg V˜ ì ~ï åÆVŽ ¯O%Zz Z (q
Z »^g7 *ZcZ™:(69,68)
r{izg 8ƒ±5 Ô Y 2002 ðÑŽ 31 r{ izg8X • ìgƒ 4ZŠ ~ oÆ ðJ 7ð–gzZ ðZzg » Ë%}0

g »Æ ðW! pZáZz äW

Y 2002yŽ 5(tg ZŠ Z)

Y 2002 ag â 15ÔiEzŠgZ :(70)

 Ð s§ÅVÃ%Z6
š
ÚZIÐkZ ( Y 2002 ~Z 6‰
,
Ü zñZâ )Xì c
Š}Šg Z Œ
Û g"» ðZ'
Ì»[²~Š:~p ÖZuIzŠ äM%Z[Z:(71)
( Y 2002 #ÔiEzŠg Z )Xì _ WÌm
?ÌÅä™~g Ž6pÑvZ

222-221™Ô@*%i ZÔq
’q
ZÔtÃq
ZxsZ:(72)
279-272™Ôš ‡» { •
á Š !
¦:(73)

Xì ˆàÐóš
ó ‡» { •
á Š !
¦L L[ÂÅ~g7{ •
á Š !
WÔ,ÅVñ¤

u~Š ˜ÅvZ¶gÞZa~ßñ:(74)

gzZì @
Y c
¯: ¶
»ŠŸÒÔ•D Y ñÎ.
™Æð6V”ui *
ÆŸì @
Y N
»Ð Vß Wg JŠ !ÃVñÆyZ {z´Æp
g »ÈÃV-{:(75)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ó óF
g @
q
Ð5
ä Vzg0
ZÔ×zg {nL L C e
'
'

•Åx ¸àZzä™òúŠ »äƒx ¸[vЃ
d
 Å *Šìt•D Y} hg6
yZ ÈÆÈ

yÎ 0
ùz6
ðe®gz›

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com