00:00:00

:
00:00:02:
00:00:03:
00:00:15:
00:00:16:
00:00:18:
00:00:24:
00:00:25:
00:00:26:
00:00:29:
00:00:30:
00:00:31:
00:00:32:
00:00:33:
00:00:35:
00:00:38:
00:00:39:
00:00:40:
00:00:42:
00:00:46:
00:00:47:
00:00:50:
00:00:53:
00:00:56:
00:00:57:
00:00:58:
00:01:02:
00:01:03:
00:01:05:
00:01:07:
00:01:09:
00:01:10:
00:01:11:
00:01:13:
00:01:15:
00:01:16:
00:01:19:
00:01:20:
00:01:22:
00:01:25:
00:01:26:
00:01:30:
00:01:34:
00:01:38:
00:01:42:
00:01:46:
00:01:49:
00:01:50:
00:01:52:
00:01:55:
00:01:56:
00:01:59:
00:02:02:
00:02:04:
00:02:06:
00:02:09:
00:02:12:
00:02:15:

powody...
...aby zosta�
wegetarianinem
po pierwsze:
poniewa� choroby serca
rozwijaj� si� ju� od dzieci�stwa
po drugie:
dieta wegetaria�ska
cofa rozw�j chor�b serca
po trzecie:
jadanie mi�sa i nabia�u
sprawia, �e tyjesz!
po czwarte:
nie powiniene� ok�amywa� swoich dzieci
m�wi�c sk�d bierze si� to, co jedz�
po pi�te:
w ka�dym opakowaniu kurczaka
w ka�dym opakowaniu kurczaka
zawsze zostaje co� z jego odchod�w..!
po sz�ste:
mi�so jest obrzydliwe i krwiste
po si�dme:
bo to nie jest w porz�dku!
po �sme:
�adna �ywa istota
nie chce widzie� swojej rodziny zarzynanej
aha, i pami�taj!
jadanie mi�sa mo�e prowadzi� do impotencji
pami�taj,
nigdy nie jedz:
baterii
wosku z uszu
swojego psa
po dziesi�te:
choroba szalonych krow
jest w usa (oraz w twoim kraju!)
po jedenaste:
to jest przemoc, kt�r� mo�emy powstrzyma�
kt�r� ty mozesz powstrzyma�!
po dwunaste:
nikt nie powinien �yc z zabijania !!
nikt nie powinien �yc z zabijania !!
nikt nie powinien �yc z zabijania !!
po trzynaste:
ma�ym jest ten, kto bije bezbronne zwierz�
a jeszcze mniejszym ten, kt�ry je zjada...
po 14:
�adne zwierz� nie zas�uguje na �mier�
z powodu twoich zachcianek smakowych
po pi�tnaste:
zbo�e zu�ywane na wy�ywienie zwierz�t
mog�oby wy�ywi� te dzieci...
a czy wiesz, �e...
ponad po�ow� wody w usa (i w innych krajach)
zu�ywa si� do hodowli zwierz�t rze�nych?
nie mo�esz jada� mi�sa...
...i podawa� si� za mi�o�nika przyrody!
wi�cej powod�w?

00:02:17:
00:02:20:
00:02:22:
00:02:24:
00:02:26:
00:02:32:
00:02:34:
00:02:36:
00:02:38:
00:02:41:
00:02:44:
00:02:47:
00:02:56:
00:03:02:
00:03:09:
00:03:15:
00:03:18:
00:03:22:
00:03:27:
00:03:29:
00:03:31:
00:03:33:
00:03:35:
00:03:37:

poniewa� one s� bezbronne
gdy zwierz�ta czuj� b�l...
... r�wnie� krzycz�
bo nie chc� umiera�...
... bo odczuwaj� przera�enie...
... bo jakby� tego nie kroi�
to i tak jest cia�em
... bo komercja
nie usprawiedliwia mordowania
nawet wi�zienia nie s� tak zat�oczone
...bo nie po to s� skrzyd�a.
poniewa� kazdy chce by� Wolny,
a jadanie ryb nie czyni ci� wegetarianinem
poniewa� "mam sile" nie znaczy "mam racje"
poniewa� wiesz, �e to jest niew�a�ciwe
wiesz, �e to jest niew�a�ciwe
niew�a�ciwe
chyba wreszcie czas przej�� na wegetarianizm...
www.empatia.pl
www.vege.pl
www.wegetarianski.pl
www.vegan.pl
www.animal-liberation.pl
www.vegapol.most.org.pl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful