0:00:00: p-e-t-a przedstawia: 0:00:04: zaczynamy: oparzanie, okaleczanie, mordowanie...

0:00:07: zatruwanie, duszenie, torturowanie, testowanie 0:00:10: zaczynamy: testowanie: 1 - 2 - 3 0:00:13: chod�, zabior� ci� na wycieczk� 0:00:18: przyjemna nie bedzie... 0:00:21: sp�jrz... 0:00:22: co tu widzimy? 0:00:24: testowanie, testowanie..... 0:00:27: testowanie na zwierz�tach 0:00:31: one s� ranione 0:00:33: okrooopnie ! 0:00:37: parzenie, bicie, przera�enie, kr��enie po klatce, 0:00:40: wrzaaaaski ! 0:00:42: wrzeszcz�cy b�l, �e dr�ymy na samo jego wyobra�enie ! 0:00:44: a wszystko to w imi� bada� naukowych 0:00:48: testowanie: 1 - 2 - 3 0:00:55: czy kr�lik u�ywa czasami tuszu do rz�s? 0:01:00: nieludzkie 0:01:03: czy naprawd� potrzebny nam kolejny spray do w�os�w? 0:01:07: czy skaczesz sobie w�r�d le��cych bobk�w w swoim domu? 0:01:11: mam nadziej�, �e nie 0:01:13: zwierz�ta reaguj� na leki inaczej, ni� my 0:01:17: bo myszy nie s� ma�ymi lud�mi... 0:01:20: bo nie mog� wam powiedzie� jak bardzo je boli 0:01:24: po co wi�c torturujemy (zwierz�ta) naczelne ? 0:01:31: przede wszystkim: ich organizmy s� inne ni� nasze... 0:01:35: pami�taj, to boooli...! 0:01:37: krwawi� - tak samo jak my, 0:01:40: cierpi� - dok�adnie jak my, 0:01:42: czuj� si� samotne i smutne - jak my 0:01:45: pragn� �y� - tak jak my 0:01:47: bo gdy idzie o b�l, g��d, pragnienie, czy niech�� umierania 0:01:52: jeste�my w zasadzie wszyscy tacy sami 0:01:55: wszystko to podczas, gdy istniej� du�o lepsze,|niezwierz�ce metody bada� ! 0:02:00: bo badania na zwierz�tach daj� b��dne wyniki 0:02:04: bo by�o to z�e, gdy robili�my to na sierotach,| czarnosk�rych, �o�nierzach, cyganach 0:02:11: i jest to z�e, gdy robimy to zwierz�tom 0:02:19: bo... nie potrafimy wyja�ni�, co im robimy... 0:02:24: a gdyby�my potrafili, ... co by�my im powiedzieli...?? 0:02:28: "wiemy, �e papierosy szkodz�,| po co wi�c nadal zmuszamy psy i ma�py do palenia?" 0:02:33: to jest nienaukowe,...| nienaukowe...! 0:02:35: nie mo�na dok�adnie odnie�� tych wynik�w do ludzi 0:02:40: bo �ycie w stalowej klatce - to w og�le �adne �ycie 0:02:45: bo po tym wszystkim wiesz ju�,| �e to jest po prostu b��Dne 0:02:51: "w ciszy cierpi�...| w samotno�ci umieraj�" 0:03:00: test zako�Czony 0:03:02: zako�Czcie zwierz�Ce testy 0:03:06: prosz�, kupuj produkty "cruelty-free" (wolne od okrucie�stwa) 0:03:12: www.peta.org ; www.stopkilling.prv.pl ; www.vege.pl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful