P. 1
Atlantiszi mágia

Atlantiszi mágia

4.67

|Views: 7,971|Likes:
Published by api-3743392

More info:

Published by: api-3743392 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Az okkult irodalom terjedelme beláthatatlan nagyra növekedett. Ha csak az elmúlt ötven év publikációit
tekintjük is, több mint negyvenezer könyv jelent meg a mágia különféle ágazataiban. A történelmi források
száma pedig megszámlálhatatlan, de ez a nagy bıség inkább félrevezetı, mint elınyös a megbízható
támpontok után kutató neofita részére. A sokezernyi útmutatás, tankönyv és kiadvány túlnyomó része
értéktelen, homályos babonáktól fertızött forrás, amelynek kísérleti alkalmazása zsákutcába vezet s hosszú
idı és fáradságáldozat után ismét vissza kell kanyarodnunk a kiindulópontra, hogy a jó irányba haladhassunk.
Igazi adeptus csak ritkán írt s akkor kézirata bizalmas elsı barátai és tanítványai körében terjedt, vagy
hermetikus társaságok titkos könyvtárába került. Így a legtöbb nagy beavatott nem is vált ismertté, mert az
általuk írt vezérfonál szigorú ırizet alatt maradt és sohasem kerülhetett profán olvadó szeme elé.
Csak nagyritkán, indiszkréció következtében, vagy a magas ezoterikus testvériség határozatának értelmében
jutott valami nyilvánosságra ezekbıl az írásokból.
A hallgatás pecsétjét az életveszély nyomta a titkos tudományok ıreinek szájára, mert sem az akkori
emberek morális alkata, sem az inkvizíció mohó érdeklıdése nem biztatott jóval. Könnyelmő fecsegıkre a
kínpad várt akkor s ez a helyzet a hatalomvágy ámokfutói közt a jelenkorban sem sokkal jobb. A középkor
misztikus éhsége sok mágikus írást hozott létre, amelyek részben a hermetikus társaságok elıadásairól
kiszivárgott tanok hatása alatt keletkeztek, de kivitelük módja zavaros és magán viseli annak a kornak
bélyegét, a népszerő babonákat.
Elıfordult, hogy a titkos könyvtárak egyik-másik szövegkönyve avatatlanok kezébe került, csakhogy ezeket
a középkori ízlés számára nagyon is magas nívójú írásokat nem értették meg. Az egykorú természettudomány
állása még a legegyszerőbb természeti jelenségek magyarázatára sem volt elegendı, míg a megelızı korok
antik bölcsessége ennél sokkal magasabb fokon állott. Elég, ha a föld forgásának és gömbölyőségének
középkori vitájára utalunk, mint példára. Errıl az ókorban már Pythagoras meg volt gyızıdve, a középkor
pedig elfeledtette azt s helyébe a leglehetetlenebb koncepciók kerültek. A tudományos megismerés
kerékkötıje fıleg a vallási elfogulság s ebben a tekintetben a középkor minden más koron túltett.
Mégis akadtak nagy adeptusok - és éppen a középkor vége felé, az inkvizíció hatalmának tetıpontján -, akik
az okkult tudás alapdoktrináit nyilvánosság elé vitték, hogy széltében elterjedt rengeteg tévedés és babona egy
részét kiszorítsák a küztudatból s az arra érdemes kutatók elıtt újra megnyissák az ókori atlanti bölcsesség
kapuit. Ezeknek az íróknak száma nem nagy. Mindössze ketten vannak s a következı idıkben még három
nevet tehetünk hozzá listánkhoz. Az öt író-adeptus: Cornellius Agrippa von Nettesheim, Theoprastus
Paracelsus Bombastus, Baron du Potet, Eliphas Levi és Dr. Ernest Schertel.
Ezek az adeptusok nagy munkára vállalkoztak és amire vállalkoztak, azt sikeresen végre is hajtották. Ezért
mőveiket nem lehet eléggé a kutató figyelmébe ajánlani. Minden más tudomány elıtt elıször ezeket ismerjük
meg, mivel biztosak lehetünk benne, hogy ezek a szerzık az ısi atlanti hagyomány doktrínáit tolmácsolják.
Agrippa, Paracelsus, Du Potet és Eliphas Levi tagjai voltak az Atlantisz idejétıl ismert hermetikus

testvériségnek.

Agrippa a korabeli okkult tudás minden részletére kiterjedı enciklopédiai írta meg s mőve, a „Philosophia
Occulta”, a rózsakeresztesek szövetségének hivatalos tankönyve volt. İ az, aki elıször Franciaországban -
Párizsban - majd kevéssel ezután Angliában megalakította az elsı nagyvonalú ezoterikus kollégiumot, ahol
kizárólag a mágia, alchimia, Kabala és Asztrológia jelenségeinek tanulmányozásával foglalkoztak.
Paracelsus a mágikus gyógyászat terápiájának megalapítója. Több írás maradt fenn neve alatt s ezek az
okkult tudomány minden területére kiterjedı, gazdag anyagot tartalmaznak. Agrippa alapvetı munkája mellett
ez a legkomolyabb hermetikus forrás.
Du Potet a magnetomágia tüneményeinek modern rendszerbefoglalásával szerzett érdemeket. Mőködésének
fı célja az volt, hogy az asztrálfény szerepét és jelentıségét tisztázza - továbbá, hogy a mágikus erıvonalak
hatásainak titkát a kísérleti kutatás számára érthetıvé tegye.
Eliphas Leni a mágia egész anyagának felújítója s a modern szimbológia megalapítója. Fı mővében: a
„Magas Mágia Dogmái”-ban és a „Mágia rituáléjá”-ban összeolvasztja az antik titkos tanítást a Kabalával s
felfedi a természeti emblémák mögött rejlı hieroglifák értelmét. Utótérhetetlenül nagy a ceremóniális
mágiában és a kabalában. A Tarot-kártyák három ezoterikus síkon való magyarázatának kulcsai is tıle
származnak.

Dr. Ernest Schertel, az ötödik író, 1923-ban kiadott munkája: „Magie, Geschichte, Theorie, Praxis” a
legújabb idık természettudományos felkészültségének világosságába helyezi azt, amit eddig csak a Hermetika
szimbólumai tanítottak. Itt minden megvilágosodik a neofita elıtt. A mágia legrejtettebb összefüggései is

91

feltárulnak és Schertel tankönyve az elsı, amely az okkult erık tanát a kozmikus ember ısi, atlanti
doktrínájára vezeti vissza. Akinek a mágiához érzéke van, ebben a könyvben mindent megkap. A misztikus
sötétség leple teljesen lehull a kozmikus rejtélyrıl s a neofita elıtt szabaddá válik az út magasabb síkok
élményei felé. A lélek, az empirikus valóság, az imagináció, a démoni világ, az ideogenetikus teremtés
elmélete, tudományos magyarázata és mágikus praxisa kristályos, tiszta fényben mutatkozik meg Schertel
zsenijének tükrében.

Ha a kutató ezeknek az adeptusoknak megszerezhetı mőveit már áttanulmányozta, áttérhet más írók
olvasására. Könyvünk záradékául listát közünk azokról a munkákról, amelyek valamilyen szempontból
hasznosak s a Mágia elıtanulmányaihoz ajánlhatók. A rendelkezésre álló anyag nagyságára való tekintettel,
csak az egészen kiváló termékeket vettük fel jegyzékünkre.

92

MAGIA NATURALIS

93

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->