Trddng Dai Hoc Beich Khoa Khoa Kf Thuit XAy Dung BQ Mdn Hinh Ho4 - VE K!

ThuAt

EE TI{I MON HQC : VE I(V TIIUAT Thiri hfd,ng : lil phrit
Tnldng Hfru Hoan Drlong Thi Bich Huydn

Dd :01

Lr1ang Vlen ra
^ia

Chri nhi6m

Oe b0 m6n
!

: :

Dd

:

Chri

i:

Cho hai hinh chidu tmc do cria mbt v6t thd. - Hdy bidu didn vdt thd 6y trOn mOt bln vE theo ching cdc qui dinh cfia TCVN. - Ghi ddy thi kich thrr6c. Sinh vi6ndr/gc sft dqng tdiliQu khi lhm bbi.

"ffi*fl\v

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful