ANG SITEMANG PYUDALISMO AT MANORYALISM O

PYUDALISMO
Sistemang POLITIKAL at MILITAR  Umusbong sa KANLURANG EUROPA noong GITNANG PANAHON (Middle Ages) kaguluhan kawalan ng proteksiyon • Kasunduan sa pagitan ng ARITOKRATA (Aristocrat) at BASALYO (Vassal)

Ang basalyo ay pagkakalooban ng LUPA ng panginoon kapalit ng SERBISYONG

2 DAHILAN NG PINAG-UGATAN NG PYUDALISMO
I.

Ugnayan ng pinuno at mandirigma
katapatan
mandirigm a

Kabutihan at Paggalang

pinuno

II.

Sistema ng pagmamay-ari ng lupa
Lupa, Magtatrabaho Lupa, Proteksiyon, Pananatili

Magsasak a

Panginoon

E. Panginoon Hari .700 C.

LIPUNAN SA SISTEMANG PYUDAL .

.Monarchy (Hari) Nagmamay-ari ng lupa  Kumokontrol ng Lupa  May Kapangyarihang:  Politikal Hudisyal Ekonomiko Militar   Royal Symbols Nangongolekta ng buwis at multa Nangangasiwa sa Pagtatanim sa mga manor kung saan naroon ang kanyang fief.

  .Vassals (Panginoon)    Nagmamay-ari ng lupa Kumokontrol ng Lupa May Kapangyarihang: Politikal Hudisyal Ekonomiko Militar Nangongolekta ng buwis at multa Nangangasiwa sa Pagtatanim sa mga manor kung saan naroon ang kanyang fief.  Nagpapadala ng mandirgma upang protektahan ang lupa.

Clergy (Klerigo) Nilaan ang buhay sa paglilingkod sa simbahan  MAYAMANG KLERIGO (Obispo)  Mataas ang pinag-aralan Nabuhay parang isang noble Namahala ng malaking fief  MAHIRAP NA KLERIGO (Pari) Hindi gaanong mataas ang pinag-aralan Nabuhay parang isang pesante Namahala ng simbahan sa nayon .

Serf (Pesante)     Kailangang magtrabaho sa kinagisnang lupa Umaasa sa noble para sa kanilang ikabubuhay Hindi maaaring maging noble subalit maaaring maging klerigo at tumaas ang ranggo sa simbahan Trabaho: Pagsasaka Pagsisibak ng kahoy Pagkakalamig ng palay Pag-aayos ng mga kalye at tulay  Nagbabayad ng buwis at renta .

. manok. atbp.Serf (Pesante) Nagpagiling ng palay  Nagpaluto ng tinapay  Nagpakatas ng ubas sa alakan  Dampa – tirahan  Hindi maaarinng mangaso o mangisda sapagkat ito ay pag-aari ng panginoon  Dahil sa pagmamay-ari ito ng panginoon sila ay nagbabayad (itlog. trigo.

.

Pari at Obispo) bilang isang basalyo. .ANG PAGTATALAGA SA MGA TAONG SIMBAHAN (Monghe.RELASYONG PYUDAL (Feudal Relations) * LAY INVESTITURE .

Priest .RELASYONG PYUDAL (Feudal Relations) Naglalaan ng mga kagamitang pandigma Knight Serbisyong Militar Monk. Bishop.

DIGMAANG PYUDAL Pangkaraniwan ang digmaan  Sanhi:  Pagsasawata ng isang hari sa kanyang nagrerebeldeng basalyo Digmaan sa pagitan ng mga panginoon Digmaan sa pagitan ng panginoon at basalyo   Epekto: Malawakang kagutuman Kapayapaan ng Diyos (Truce of God) Bawal ang paglalaban sa ilang mga pook. tulad ng simbahan Mahal na Araw. Tuwing huling araw ng bawat linggo 80 araw ang mga legal na araw sa paglalaban Hindi gaanong naipatupad dahil maraming paglabag ang nangyayari tulad ng pribadong labanan .

11. 16. 4. Helm (Helmet) Gorget Pauldrons Spaulders Chainmaille (Gussets) Vambrace Gauntlets Breastplate Faulds (Tassets) Kneecup Greaves Sabatons (Solorets) Coif Arming Cap Gambeson Haubergeon (Hauberk) . 15. 10. 12. 14. 8.DIGMAANG PYUDAL  Medieval Armor 1. 2. 9. 13. 3. 7. 5. 6.

DIGMAANG PYUDAL .

pastulan at taniman 3 – Field System (Sistema sa Bukid) Taniman sa tagsibol Taniman sa taglagas Lupang hindi tinataniman .ANG MANORYALISMO    Sistemang ekonomiya/agrikultura Nakasentro sa nagsasariling estado (manor) MANOR Produkto at serbisyo Panginoon ang nagpapalakad Sentro ng gawaing panlipunan at pangkabuhayan Palasyo ng panginoon – sentro Demense – lupaing kinatatayuan ng palasyo Simbahan. tirahan ng pari at nayon Kakahuyan.

.

.

.

.

.

Medieval Agricultural Calendar January February March April May June July August .

ac.liu/m_agri_cal.p hp .uk/gerald.Medieval Agricultural Calendar September October November December http://www.dur.

.

SISTEMANG KABALYERISMO  Kabalyerismo – hango sa salitang french na CHAVALIER “isang mangangabayo”  Pamamahay ng panginoon Panginoon Pamilya Bisita Tauhan  Pinadal ng panginoon ang kanyang anak na lalaki sa ibang kastilyo upang magsanay sa pagkakabalyero .

Old Kabalyero (Knight) Accolade (Seremonya) . palakol. espado at pana)  21 yrs. Old Tagapaglinkod o page Pangangabayo. Old Squire Tinuturuang lumaban haban nangangabayo.YUGTO NG KAGALANTIHAN  7 yrs. wastong pangangalaga sa mga armas at kagandahang asal  14 yrs. paraan ng paggamit ng mabibigat na sandata(sibat.

Accolade .

SISTEMANG KABALYERISMO  Tunay na Kabalyero Matapang na madirigma Tutupad sa kabalyerismo o sa mga alituntunin ng pagkamaginoo  Kodigo ng Pagkamaginoo Matapat Magiliw Relihiyoso Magalang .

.

3. 3.33443 . 89..8.3 1703.3 .3.2. 5. '# 8.3 .074 . 3.. 3 5.2.33443 O !. -..3 O !3.3. 8.33443 !.3. 8.:.-.4 O !.-.3. .$$%#$ .894 :5.3 2../.-.9.3 2.34 8. %. 3 5.3 .07824 .2. 8.

72.3 3 5.9./4 .8943 5. 2.3 3..4.3 .3 .9.3 :2.4  085.5.45.-.3.0 !..3/. O 78  / .3.. O 78  / $6:70 %3:9:7:.--.3/.-..3..&% % O 78  / %.9 3. 8. 8-.34/ 45.-.3.9 5. .8./0 $070243.8 . .7.-.-. 8..074 39 ..95.3...29 3 2.3.4.3.

./0 .4..

5. %:9:5.2.3 3. 2.9 .9. .344 ..5.$$%#$ O %:3.2. #0484 ./72.074 ..-.9... .07824 48.-. 3.3 ./ 8. 2.344 O 4/4 3 !. .9:39:33 3 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful