CUPRINS Mesajul Preşedintelui Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

8

Capitolul I. ACTIVITATEA COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI 10 FINANCIARE I. Dezvoltarea instituţională a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 10 (CNPF) II. Realizarea obiectivelor de activitate ale Comisiei Naţionale 27 a Pieţei Financiare 27 2.1. Activitatea de reglementare 31 2.2. Activitatea de autorizare și licențiere 35 2.3. Activitatea de monitorizare şi control 2.4. Activitatea de protecţie a drepturilor participanţilor la piaţa financiară 41 nebancară 44 2.5. Activitatea juridică 46 2.6. Activitatea de atestare a specialiştilor 46 2.7. Activitatea de cooperare internaţională 53 2.8. Transparenţa informaţională 2.9. Activitatea privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 55 finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară Capitolul II. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PIEŢEI FINANCIARE NEBANCARE I. Evoluţia pieţei valorilor mobiliare 1.1. Piaţa primară a valorilor mobiliare 1.2. Piaţa secundară a valorilor mobiliare 1.3. Participarea investitorilor străini în operaţiuni pe piaţa valorilor mobiliare 1.4. Rezultatele financiare ale activităţii societăţilor pe acţiuni 1.5. Activitatea participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare II. Evoluţia pieţei asigurărilor 2.1. Activitatea societăţilor de asigurare 2.2. Activitatea intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări 2.3. Fondul de protecţie a victimelor străzii III. Evoluţia sectorului microfinanţării 3.1. Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut 3.2. Activitatea organizaţiilor de microfinanţare

57 57 57 59 63 65 66 75 75 83 84 85 87 98

3

ANEXE Anexa nr. 1 Structura organizaţională a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare Anexa nr. 2 Decizii ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu caracter de reglementare aprobate în anul 2010 Anexa nr. 3 Acte normative examinate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare la solicitarea altor autorităţi publice cu emiterea avizelor Anexa nr. 4 Înregistrări efectuate în Registrul de stat al licenţelor eliberate, reperfectate, suspendate şi retrase în anul 2010 Anexa nr. 5 Autorizaţii de reorganizare eliberate societăţilor pe acţiuni în anul 2010 Anexa nr. 6 Informaţie referitor la contravenţiile depistate pe piaţa financiară nebancară în anul 2010 Anexa nr. 7 Lista societăţilor pe acţiuni care au efectuat emisiuni de constituire în anul 2010 Anexa nr. 8 Lista societăţilor pe acţiuni care au efectuat emisiuni suplimentare în anul 2010 Anexa nr. 9 Lista societăţilor pe acţiuni care au înregistrat modificări în Registrul de stat al valorilor mobiliare în anul 2010 Anexa nr. 10 Oferte publice pe piaţa secundară înregistrate şi derulate în anul 2010 Anexa nr. 11 Tranzacţii efectuate cu valorile mobiliare ale societăţilor pe acţiuni incluse în listingul Bursei de Valori a Moldovei în anul 2010 Anexa nr. 12 Coeficientul free float pentru emitenţii incluşi în listingul Bursei de Valori a Moldovei la data de 31.12.2010 Anexa nr. 13 Lista societăţilor pe acţiuni care au înregistrat emisiuni de valori mobiliare cu participarea capitalului străin în anul 2010 Anexa nr. 14 Cumpărări și vînzări de valori mobiliare realizate de investitorii străini după țara de origine în anii 2009-2010 Anexa nr. 15 Lista societăţilor pe acţiuni care au prezentat darea de seamă anuală asupra valorilor mobiliare pentru anul 2009 Anexa nr. 16 Rezultate ale activităţii economico-financiare a Bursei de Valori a Moldovei conform situaţiei la finele anului 2010 Anexa nr. 17 Rezultate ale activităţii economico-financiare a Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei conform situaţiei la finele anului 2010 Anexa nr. 18 Rezultate ale activităţii economico-financiare a companiilor de brokeri/dealeri nebancari conform situaţiei la finele anului 2010

102 103

107 109 119 120 122 123 127 130

137 138 139 140 141 151

151 152

4

Anexa nr. 19 Informaţie privind volumul tranzacţiilor efectuate prin intermediul companiilor de brokeri/dealeri nebancari în anul 2010 Anexa nr. 20 Volumul tranzacţiilor cu valori mobiliare corporative efectuate prin intermediul băncilor comerciale în anul 2010 Anexa nr. 21 Lista registratorilor independenţi care au activat şi au prestat servicii de ţinere a registrului emitenţilor în anul 2010 Anexa nr. 22 Rezultate ale activităţii economico - financiare a registratorilor independenţi conform situaţiei la finele anului 2010 Anexa nr. 23 Situaţia economico-financiară a fondurilor de investiţii în proces de lichidare forţată la finele anului 2010 Anexa nr. 24 Situaţia economico-financiară a fondurilor de investiţii în proces de lichidare din proprie iniţiativă la finele anului 2010 Anexa nr. 25 Situaţia economico - financiară a administratorilor fiduciari la finele anului 2010 Anexa nr. 26 Contracte de prestare a serviciilor de către companiile de estimare a valorilor mobiliare şi activelor ce se referă la ele Anexa nr. 27 Rezultate ale activităţii economico – financiare a companiilor de estimare a valorilor mobiliare şi activelor ce se referă la ele la finele anului 2010 Anexa nr. 28 Informaţie privind prestarea serviciilor de consulting și consulting investiţional de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară în anul 2010 Anexa nr. 29 Prime de asigurare subscrise în anul 2010 Anexa nr. 30 Despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare plătite în anul 2010 Anexa nr. 31 Bilanţul contabil al societăţilor de asigurare conform situaţiei la finele anului 2010 Anexa nr. 32 Lista societăţilor de asigurare cu capital străin Anexa nr. 33 Plasarea rezervelor şi fondurilor de asigurare ale societăţilor de asigurare conform situaţiei la finele anului 2010 Anexa nr. 34 Raport privind operaţiunile de reasigurare Anexa nr. 35 Indicatori principali de activitate a societăţilor de asigurare la finele anului 2010 Anexa nr. 36 Rezultate financiare ale brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare Anexa nr. 37 Informaţie generală privind situaţia economico-financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut la finele anului 2010 Anexa nr. 38 Indicatorii de bază privind activitatea organizaţiilor de microfinanţare la finele anului 2010

153 154 155 156 157 158 159 160

160

161 162 163 164 164 165 166 167 168 169 174

5

Principalele acronime şi abrevieri utilizate AEÎ AF BaFin BAR BC BERD BM BNAA BNM BVM CA CCCEC CEEA CF CMA CNPF CNVM CSI DNVM ECE FATF FINN FMI Asociaţie de economii şi împrumut Administrator fiduciar Autoritatea de supraveghere financiară din Germania Broker de asigurare şi/sau reasigurare Bancă Comercială Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Banca Mondială Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule Banca Naţională a Moldovei Bursa de Valori a Moldovei Companie de Asigurări Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Comitetul Integraţional în cadrul Comunităţii Economice EuroAsiatice (EvrAzAs) Companie Fiduciară Companie Mixtă de Asigurări Comisia Naţională a Pieţei Financiare Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Comunitatea Statelor Independente Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare Europa Centrală şi de Est Grupul de Acțiune Financiară Fondul de Investiţii Nemutual Nespecializat Fondul Monetar Internaţional 6 .

SUA UE USAID WOCCU Asociaţia Internaţională a Supraveghetorilor în Asigurări Reţeaua Internaţională a Reglementatorilor Uniunilor de Credit Organizaţia Internaţională a Comisiilor Valorilor Mobiliare Organizaţia Internaţionă a Supraveghetorilor Sistemului de Pensii Întreprindere cu Capital Străin Întreprindere Mixtă Memorandum Multilateral de Înţelegere Organizaţie de Microfinanţare Produsul Intern Brut Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale Republica Moldova Registrul de Stat al Valorilor Mobiliare Societate pe Acţiuni Sistemul Automatizat de Plăți Interbancare Spălarea banilor şi finanţarea terorismului Societate Comercială Standarde Internaționale de Raportare Financiară Sistem de Management Informaţional Societate cu Răspundere Limitată Statele Unite ale Americii Uniunea Europeană Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională Consiliul Mondial al Uniunilor de Credit 7 . SAPI SB/FT SC SIRF SMI S.IAIS ICURN IOSCO IOPS ÎCS ÎM MMÎ OM PIB RISP RM RSVM S.A.R.L.

stabilitatea financiară şi implementarea unei noi arhitecturi a supravegherii financiare nebancare. CNPF a elaborat şi a promovat măsuri legislative concrete aferente reformei de reglementare. Lichiditatea scăzută şi gradul ridicat de fragmentare a infrastructurii de piaţă au rezultat în determinarea insuficientă a costului instrumentelor financiare şi evaluarea insuficientă a acestora. fiind elaborată şi promovată legislaţia relevantă prin care se stabilesc condiţii şi exigenţe întru garantarea stabilităţii financiare a companiilor de asigurare. CNPF este membru al Comitetului de stabilitate financiară și semnatar al Memorandumului de înțelegere privind menținerea stabilității financiare. creînd riscuri semnificative pentru dezvoltarea lor. cît şi pentru a asigura stabilitatea sistemului financiar nebancar. Experienţa crizei economice a accentuat deficienţe importante şi este evident că sînt necesare reforme imediate. Legea pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. astfel încît capacitatea de satisfacere a obligaţiilor de asigurare să nu fie ameninţată. Întru asigurarea menținerii stabilității financiare pe piața financiară nebancară. reguli clare de realizare a obligaţiei asigurătorilor de a constitui marjele de solvabilitate necesare în scopul amortizării efectelor eventualelor variaţii economice defavorabile. Pe termen mediu. Dezvoltarea segmentelor-cheie ale sectorului financiar nebancar în Republica Moldova. Acest pachet de măsuri legislative are ca obiectiv major dezvoltarea unei pieţe de capital bine reglementate şi transparente. Priorităţile iniţiativelor actuale vizează implementarea legislaţiei care să stimuleze dezvoltarea pe termen lung. inclusiv piaţa de capital şi fondurile de pensii. stabilirea unui 8 . atît pentru a oferi finanţare pentru creştere economică. aprobată de Parlamentul Republicii Moldova. Abordarea reformei în fiecare domeniu evidenţiază necesitatea înlocuirii abordărilor tradiţionale de reglementare a segmentelor pieţei financiare care creează provocări pentru prestatorii de servicii. Importante măsuri de reglementare au fost întreprinse în direcţia consolidării regimului actual de solvabilitate pentru societăţile de asigurare. reprezintă o componentă-cheie a acestei abordări. Punctele slabe menționate limitează activitatea investitorilor instituţionali. care determină măsurile de combatere a cauzelor crizei financiare sistemice. rămîne mult în urma ţărilor din regiune şi a ţărilor din sud-estul Europei.Mesaj de salut Agenda de reforme a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) vizează prioritar reforme ambiţioase ce ţin de reglementarea corespunzătoare a serviciilor financiare nebancare. Pentru a restabili un sector funcţional al serviciilor financiare nebancare. care stabilește o nouă viziune și determină clar cursul de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe termen mediu.

fiind oferite servicii electronice pentru participanţii profesionişti şi realizată informarea operativă a publicului. CNPF își propune un angajament ferm de a menține stabilitatea financiară pe piața financiară nebancară prin reglementări corespunzătoare ale riscurilor actuale și potențiale. Viitorul pieței financiare nebancare depinde de capacitatea noastră comună de a dezvolta rapid cele mai moderne. cu suportul partenerilor de dezvoltare. Din acest considerent. care are sarcina de a înfaptui tranziţia spre o activitate adaptată la principiile supravegherii pe bază de risc şi de a garanta îndeplinirea conformă a funcţiilor stabilite prin lege. CNPF este pregătită să facă față noilor provocări. Dezvoltarea unei culturi adecvate a consumatorilor de produse financiare devine un aspect tot mai important. destinate sistemelor de comunicare şi de prelucrare a informaţiei. prin managementul eficient al mecanismelor de gestionare și redistribuire a riscurilor și prin asigurarea încrederii populației în sistemul financiar nebancar. Vă doresc succes și progrese în dezvoltare orientate spre crearea de noi oportunități pentru operatorii pieței și noi beneficii pentru consumatorii de produse financiare nebancare. standarde de prudență.cadru eficient de interacțiune între autorități și realizarea unei abordări de coordonare cu scopul asigurării încrederii depline în instituțiile financiare. Acest obiectiv impune direct asigurarea principiilor de independență operațională. pentru care diferă principiile de supraveghere şi complexul de standarde prudenţiale. Mihail Cibotaru Preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 9 . astfel punerea în aplicare a unor principii mai stricte bazate pe risc a avansat în mod diferit pentru unele instituţii faţă de altele. autonomie financiară. În cadrul componentei de consolidare instituţională și operațională. să-și coordoneze mai bine politicile și să aplice soluții la problemele actuale și perspectivele de dezvoltare. Pentru atingerea obiectivului strategic de redefinire a pieței financiare nebancare. Asigurarea informaţională reprezintă un obiectiv prioritar al CNPF. infrastructuri eficiente și capacități adecvate de supraveghere conforme celor mai bune practici internaționale. responsabilitate și confidențialitate pentru a pune în aplicare un proces de supraveghere eficient bazat pe evaluarea și gestiunea riscurilor. În acest context. s-a reușit modernizarea echipamentului destinat utilizării tehnologiilor informaționale și dezvoltarea infrastructurii tehnologiilor informaţionale prin crearea a două produse informatice moderne. mai eficiente și mai durabile tehnologii pentru a răspunde necesităților crescînde ale populației. Pentru a deveni o instituție puternică și independentă CNPF urmează să consolideze structura de guvernare conform standardelor și principiilor aplicate la nivel internațional. La acest aspect activitatea CNPF este orientată spre promovarea cadrului informațional-juridic cu privire la piața financiară nebancară și protecția adecvată a drepturilor consumatorului. CNPF supraveghează diverse instituţii financiare nebancare. în special pe măsură ce aceste produse devin din ce în ce mai accesibile pentru consumatori și fiecare dintre aceștia deține un rol decisiv în luarea deciziilor proprii.

principiile de supraveghere bazate pe sistemul de evaluare și gestiune a riscurilor. activitatea CNPF a fost orientată spre continuarea procesului de consolidare a capacităţilor instituţionale pentru a pune în aplicare: .Capitolul I. constată următoarele (Diagrama nr. Aplicarea supravegherii bazate pe risc şi standardelor prudenţiale necesită ca personalul să efectueze analize complexe. octombrie 2003). .standardele de prudenţă bazate pe cele mai bune practici internaţionale. şi. astfel punerea în aplicare a unor principii mai stricte bazate pe risc a avansat în mod diferit pentru unele instituţii faţă de altele. în calitate de administrator al fondurilor de grant oferite de către Ministerul Cooperării de Dezvoltare al Olandei. precum şi modul în care aceste principii pot fi implementate în continuare spre o instituţie puternică şi independentă. CNPF supraveghează diverse instituţii financiare nebancare. Rigorile de guvernare.1): 10 . orientată să identifice domeniile unde ar fi oportună consolidarea şi necesitatea dezvoltării în continuare. pentru care diferă principiile de supraveghere şi complexul de standarde prudenţiale. aplicate la nivel internaţional prescriu pentru condiții de aderare la instituţiile internaţionale de profil ca regulatorul sectorului financiar nebancar să se conformeze standardelor celor mai bune practici internaţionale de independenţă. februarie 2008) şi Standardelor celor mai bune practici promovate de Consiliul Mondial al Uniunilor de Credit (WOCCU).dezvoltarea capacităţilor adecvate de supraveghere la faţa locului (on-site). Principiilor supravegherii sistemului de pensii private ale Organizaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor Sistemului de Pensii (IOPS. . Dezvoltarea instituţională a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare Avînd ca prioritate asigurarea stabilităţii sistemului financiar nebancar. august 2006). fiind direct legată de formarea unor capacităţi profesionale ale personalului CNPF. susținut de Banca Mondială. Cu suportul Proiectului de reformă a sectorului financiar „Moldova Dutch TA-TF Financial Sector Reform”. Concluziile evaluării cu privire la modul în care structura de guvernare a CNPF urmează a fi consolidată conform standardelor UE și celor mai bune practici internaţionale. Obiectivelor şi principiilor reglementării valorilor mobiliare ale Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor Valorilor Mobiliare (IOSCO. .infrastructuri eficiente şi simplificate pentru acţiunile pieţei. Evaluarea activităţii CNPF a inclus şi analiza comparativă a celor mai bune practici internaţionale relevante structurii de guvernare pentru sectorul financiar nebancar în raport cu guvernarea regulatorilor financiari similari şi conform Principiilor de bază din domeniul asigurărilor (ICP) ale Asociaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor în Asigurări (IAIS. a fost efectuată o evaluare complexă a activităţii CNPF. ACTIVITATEA FINANCIARE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI 1.

Puterea economică a CNPF nu va include limitări. sursele de finanţare trebuie să includă: 11 . operate prin Legea nr. Procesul decizional urmează să fie domeniul exclusiv al CNPF şi niciodată să nu devină obiect de consultare sau aprobare din partea unei instituţii guvernamentale sau altei autorităţi. Aceasta este o rigoare de importanţă semnificativă a principiilor IOSCO. IAIS şi IOPS. Regulatorul trebuie să funcţioneze fără ingerinţă externă din partea sectorului politic. în mod necondiţionat este interzis ca vreo instituţie de stat sau entitate din sectorul privat să dea indicaţii sau în orice mod să se interfereze în activitatea CNPF în ceea ce priveşte abordarea de către aceasta a cazurilor individuale.1 Consolidarea structurii CNPF conform rigorilor UE și internaționale Independenţa operaţională Pentru a asigura libertatea şi independenţa activităţii CNPF fără ingerinţă. inclusiv cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale angajaţilor prin oferirea împrumuturilor pe termen lung în acest scop.Legea nr. Ca urmare a modificărilor legislative.07.07. patrimoniu şi competenţă economică deplină. CNPF este o autoritate publică autonomă.Diagrama nr.144 din 02.144 din 02. responsabilă față de Parlament. Excluderea CNPF din sistemul administraţiei publice centrale a constituit un prim pas în conformarea la principiile de independenţă. Pentru a consolida mai departe independenţa. care cere de la un regulator financiar nebancar precum este CNPF să deţină independenţa politică şi autonomia financiară. Autonomia financiară Pentru a asigura libertatea şi independenţa economică a CNPF în realizarea obiectivelor stabilite de legislaţie.2010). privat sau altor sectoare. CNPF trebuie să deţină bunuri.2010 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (în continuare . politica sa generală sau iniţiativele legislative şi de supraveghere.

Reglementările în vigoare. a influenţat pozitiv la soluţionarea problemelor legate de atragerea şi menţinerea personalului şi a asigurat independenţa pentru a stabili salarii comparabile cu nivelul de salarizare din sectorul privat. . iar candidaţii trebuie să corespundă unor criterii de calificare profesională relevante activităţii CNPF. CNPF trebuie să deţină putere şi competenţă deplină pentru a stabili mărimea taxelor şi plăţilor în bugetul său anual. care să asigure finanţarea cheltuielilor pentru dezvoltare. Excluderea CNPF din sistemul serviciului public ca urmare a modificărilor legislative. precum şi a asigura mijloace financiare suficiente pentru instruirea continuă adecvată a acestuia. conformîndu-se astfel la principiile de independenţă economică aplicate la nivel internaţional. motivare şi sprijin social al personalului.. funcţionare. Raportarea financiară a CNPF trebuie să corespundă SIRF şi să fie supusă auditului de către o companie de audit independentă recunoscută la nivel internaţional. Pentru numirea membrilor Consiliului de administraţie se va aplica un proces deschis şi competitiv de selectare. Garanţii de independenţă Pentru a asigura CNPF o independenţă mai bună este necesar să se ofere Consiliului de administraţie protecţie faţă de ameninţările ca urmare a deciziilor politice. Principiile IOSCO.144 din 02. De asemenea. asistenţă externă din partea persoanelor fizice şi juridice. IAIS şi IOPS stabilesc cerinţe ca membrii Consiliului de administraţie să se încadreze în mecanisme menite să protejeze independenţa CNPF. precum şi a organizaţiilor internaţionale.07.taxele anuale pentru supravegherea unei instituţii financiare nebancare din veniturile nete ale acesteia şi alte taxe şi plăţi pentru serviciile publice acordate. .susţinere financiară din contul bugetului de stat pentru dezvoltarea reformelor în domeniul pieţei financiare nebancare. perioada mandatului şi criteriile de revocare din funcţie. IAIS şi IOPS prevăd ca CNPF să dispună de o sursă stabilă şi continuă de finanţare suficientă pentru a asigura realizarea obiectivelor sale regulatorii şi operaţionale. CNPF trebuie să deţină autoritate deplină pentru a decide asupra alocării operaţionale a resurselor sale şi flexibilitate de a aloca un volum satisfăcător de resurse pentru realizarea obiectivelor de activitate.granturi. reprezintă o bună modalitate de a asigura independenţa CNPF. Revocarea din funcţie 12 . precum: procedurile de numire. inclusiv pentru eliberarea de licenţe instituţiilor. operate prin Legea nr.2010. Finanţarea urmează să fie suficientă pentru a soluţiona dificultatea de atragere şi de menţinere a personalului cu experienţă şi calificat. prin care membrii Consiliului de administraţie sînt numiţi de Parlament. Conform principiilor de independenţă economică aplicate la nivel internaţional. Principiile IOSCO.

priorităţile pentru anul următor. Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului. analiza de ansamblu a instituţiilor şi evoluţia segmentelor pieţei financiare nebancare. 13 . Această cerinţă se realizează prin raportarea anuală de către CNPF asupra activităţii sale şi funcţionării pieţei financiare nebancare Parlamentului.independenţă.asigure ca pieţele să fie echitabile. Cele mai bune standarde aplicate la nivel internaţional asigură o protecţie juridică adecvată Consiliului de administraţie şi personalului CNPF pentru buna îndeplinire a competenţelor şi obligaţiilor sale regulatorii şi administrative. Pentru a asigura un mod mai transparent al utilizării resurselor. Răspunderea CNPF Creşterea independenţei CNPF impune şi realizarea rigorilor ce ţin de răspunderea în faţa publicului.urmează să fie limitată şi numai în cazurile stabilite de lege. Personalul CNPF trebuie să fie protejat de intimidări Personalul CNPF trebuie să fie protejat de ameninţări şi intimidări în îndeplinirea oricărei competenţe sau responsabilități stabilite de lege. IAIS şi IOPS stabilesc cerinţe ca responsabilităţile.protejeze interesele asiguraţilor şi investitorilor. precum şi publicului. Independenţa oferită CNPF trebuie să fie corelată cu răspunderea respectivă. competenţele şi autoritatea CNPF să fie clar definite şi transparent stabilite prin lege. în conformitate cu cele mai bune standarde ale practicii internaţionale. CNPF trebuie să deţină autoritate deplină pentru a despăgubi membrii Consiliului de administraţie şi personalul împotriva oricăror costuri juridice suportate în cazul unor acţiuni judiciare împotriva persoanei în realizarea sau intenţia de realizare a funcţiilor sau obligaţiilor în temeiul legii. .reducă riscurile sistemice. Obiectivele şi responsabilităţile CNPF Obiectivele şi responsabilităţile CNPF privind supravegherea serviciilor financiare nebancare trebuie să fie clar definite şi reglementate prin lege. acţiunile desfăşurate cu privire la entităţile supravegheate. cu condiţia că persoana a acţionat cu bună-credinţă. Obiectivele pentru CNPF în supravegherea serviciilor financiare trebuie să: . Elementul prioritar în consolidarea independenţei CNPF constă în îmbunătăţirea protecţiei juridice a instituţiei şi personalului acesteia. . Principiile IOSCO. pentru a oferi membrilor o mai bună siguranţă a locului de muncă şi astfel . eficiente şi transparente. raportul anual trebuie să includă o declaraţie financiară conform SIRF şi să fie supus auditului de către o companie de audit independentă recunoscută la nivel internaţional. Raportul anual include cele mai importante activităţi şi realizări pe parcursul anului financiar. .asigure stabilitatea financiară a instituţiilor licenţiate. cu condiţia că persoana dată a acţionat cu bună-credinţă.

dar nu şi reprezentarea acestuia împotriva instituţiei licenţiate. poate să conteste decizia sau lipsa de acţiune în Consiliul de administraţie şi poate. La formularea de politici. Reglementarea de confidenţialitate actuală este prea limitată şi generală. Conform principiilor aplicate la nivel internaţional. Confidenţialitatea Consiliul de administraţie şi personalul CNPF trebuie să respecte reguli adecvate de confidenţialitate. CNPF nu întreprinde acţiune adversă împotriva unei persoane fără a oferi posibilitate rezonabilă în circumstanţele date pentru ca persoana să-şi prezinte faptele şi argumentele. cu excepţia politicilor de executare şi supraveghere. CNPF trebuie să facă publice şi să explice politicile sale în domeniile operaţionale importante. Orice alte informaţii. o astfel de posibilitate este oferită cît mai curînd posibil. după primirea răspunsurilor. cum ar fi prin interpretări de acţiuni regulatorii. stabilirea de standarde. CNPF trebuie să asigure estimarea costurilor potenţiale ale acestora. sau emiterea de avize. inclusiv să ofere în mod public informaţii asupra instituţiilor problematice şi acţiunilor întreprinse. să raporteze despre realizarea acestora. și se referă doar la impunerea obligaţiei ca membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute în exercitarea funcţiei. corect şi echitabil. Deciziile luate de către CNPF se fac în scris şi stipulează clar motivele de ordin juridic şi de fapt pe care acestea se bazează. prevederi referitor la secretul şi protecţia datelor personale. CNPF nu trebuie să fie responsabilă sau acționată în judecată pentru eşecul unei instituţii supravegheate sau eşecul oricărei altei instituţii de a se conforma rigorilor legii. comprehensibil. din care poate fi identificată o persoană 14 . CNPF asigură ca toate reglementările şi normele în vigoare să fie disponibile publicului. Atunci cînd circumstanţele necesită o acţiune imediată. să facă recurs împotriva deciziei date la o instanţă de judecată. O persoană care a fost afectată în mod negativ de o decizie a CNPF sau de eşecul de acţiune al acesteia. Notificarea de către un investitor a unei posibile încălcări sau conduite ce nu este în conformitate cu legea poate conduce la iniţierea unei investigaţii sau anchete de către CNPF vizînd respectiva instituţie. indicînd motivele pentru acţiunile regulatorii.Reglementarea actuală cu privire la protejarea drepturilor participanţilor la piaţa financiară nebancară creează unele incertitudini privind obligaţia CNPF de a sprijini şi ajuta participanţii individuali de pe piaţă. Procesul procedural şi regulator al CNPF Procesul decizional al CNPF trebuie să asigure că este aplicat consistent. Înainte de aprobare toate reglementările emise de CNPF sînt publicate pe pagina-web oficială sau prin orice alte mijloace considerate adecvate şi sînt disponibile pentru comentarii publice. De asemenea. care urmează a fi precizată prin promovarea intereselor investitorilor în general. CNPF trebuie să explice în mod public obiectivele politicii sale. CNPF nu reprezintă nici o persoană negativ afectată împotriva unei instituţii licenţiate sau oricărei altei persoane. transparent.

agenţie de executare a legii sau de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului sau Unitate de Inteligenţă (Cercetare) Financiară pentru a face schimb de informaţii de supraveghere relevante şi de a coopera de comun şi în alte moduri în domeniul de supraveghere a pieţei financiare nebancare. cum ar fi aranjamentele de schimb de informaţii cu alte instituţii naţionale şi străine de supraveghere. Personalul CNPF trebuie să fie obligat să respecte norme corespunzătoare privind confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal. Informaţiile care sînt tratate drept confidenţiale pot fi divulgate publicului cu consimţămîntul fiecărei persoane şi entităţi care pot fi identificate din informaţiile respective. Schimb de informaţii cu alte instituţii de supraveghere CNPF trebuie să posede autoritatea de a face schimb de informaţii atît publice. CNPF poate divulga informaţii fără consimţămîntul fiecărei persoane sau entităţi care pot fi identificate din aceste informaţii.pentru a permite CNPF să efectueze oricare din funcţiile sale. CNPF trebuie să deţină competenţă deplină pentru a încheia acorduri sau înţelegeri cu oricare alt supraveghetor al sectorului financiar. inclusiv confidenţialitatea şi protecţia datelor. În cazul în care CNPF examinează problemele. care sînt în concordanţă cu drepturile persoanelor. Competenţa CNPF de a face schimb de experiență cu un alt supraveghetor naţional sau extern trebuie să stabilească clar domeniile cu privire la: 15 . intern sau extern. .în scopul prevenirii sau detectării unei infracţiuni.fizică sau juridică. fără a detalia sfera de competenţă. Conform reglementărilor internaţionale. O condiţie de bază aplicată la nivel internaţional stabileşte că CNPF trebuie să deţină aranjamente eficiente pentru cooperare şi comunicare de informaţii între autorităţile de supraveghere financiară naţionale şi străine şi alte autorităţi responsabile. .în legătură cu îndeplinirea unei obligaţiuni internaţionale. informaţia confidenţială şi sensibilă din punct de vedere comercial trebuie să fie supusă unor garanţii adecvate care să împiedice folosirea inadecvata sau divulgarea. nu trebuie să fie făcute publice de către membrul Consiliului de administraţie sau angajatul CNPF. Membrii Consiliului de administraţie sau angajaţii CNPF nu pot utiliza informaţiile obţinute ca urmare a activităţii sale pentru a obţine un avantaj economic sau de altă natură pentru el sau o parte afiliată. Reglementările în vigoare oferă CNPF dreptul să coopereze cu organizaţiile internaţionale specializate corespunzătoare şi să fie membru al acestora. cu omologi din ţară şi străini.pentru a asista orice autoritate naţională sau externă de supraveghere care exercită funcţii corespunzătoare oricăror dintre funcţiile CNPF. sau . care este obţinută în cadrul exercitării funcţiilor sale. de asemenea trebuie elaborate proceduri pentru publicarea rapoartelor de investigaţie. cît şi non-publice. atunci cînd consideră că este necesar în următoarele situaţii: .

2 Direcții de dezvoltare instituțională Participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară Autoritatea CNPF se extinde asupra participanţilor la piaţa financiară nebancară. .informaţii cu privire la persoane care deţin funcţii de răspundere într-o entitate supravegheată. siguranţei şi eficienţei pieţei financiare nebancare. De asemenea. membrii asociaţiilor de economii şi împrumut. Aceste rigori impun și cerinţa reglementării unui proces pentru investigarea şi soluţionarea presupunerilor de încălcări de comportament etic şi profesional. clienţii organizaţiilor de microfinanţare şi participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară. .identificarea clientului.. o companie listată sau o companie publică. CNPF trebuie să întreprindă măsuri rezonabile pentru a asigura că orice informaţie pusă la dispoziţia altui supraveghetor va fi tratată ca fiind confidenţială de către instituţia de supraveghere primitoare şi va fi utilizată numai în scopuri de supraveghere.materii de investigaţie şi de executare. Rigorile comportamentului etic Consiliul de administraţie şi personalul CNPF trebuie să respecte standardele profesionale superioare şi să evite orice conflicte de interese. Viziune de perspectivă cu privire la reforma instituțională a CNPF se prezintă în diagrama ce urmează: Diagrama nr.informaţiile relevante de supraveghere. şi . inclusiv informaţiile specifice solicitate şi acumulate de la o entitate supravegheată. . . transparenţei. licenţele şi aprobările. Consiliul de administraţie şi personalul CNPF trebuie să fie obligaţi să respecte cerinţele legale sau un Cod de Conduită care să abordeze necesitatea de a evita orice conflicte de interese.condiţiile şi evenimentele de pe piaţă. precum şi aplicarea sancţiunilor juridice sau administrative pentru faptul că nu au fost respectate standardele de conduită profesională. care cuprind emitenţii de valori mobiliare.determinarea în legătură cu autorizaţiile. o companie listată sau o companie publică. se va asigura că autoritatea de supraveghere care primeşte informaţia trebuie să se consulte cu CNPF înainte de a lua măsuri în baza dovezilor sau informaţiilor primite. investitorii. Obiectivele de bază ale CNPF sînt asigurarea stabilităţii. prevenirea riscurilor sistemice şi 16 . asiguraţii.

3. 4. Participanţi profesionişti la sectorul microfinanţare. Fonduri nestatale de pensii 1 6.12. Managerul activelor fondurilor nestatale de pensii 1 7. protejarea drepturilor participanţilor la piaţa financiară nebancară. acest document strategic specifică responsabilitățile de reglementare și supraveghere ale CNPF în domeniul leasing-ului și organizațiilor de microfinanțare. Biroul istoriilor de credit 0 TOTAL 1286 * trei companii de administrare fiduciară a investițiilor sînt în proces de lichidare Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2011-2014 Legea pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014.2009 31. 62 63 inclusiv: Bursa de Valori a Moldovei 1 1 Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei 1 1 Registratori independenţi 10 10 Brokeri/Dealeri 21 22 Fonduri de investiţii în proces de lichidare forţată 9 9 Fonduri de investiţii în proces de lichidare benevolă Companii de administrare fiduciară a investiţiilor Companii de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele Participanţi profesionişti la piaţa asigurărilor. inclusiv: Companii de asigurări Brokeri de asigurări/reasigurări Agenţi de asigurare Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule 9 7* 4 791 24 45 722 1 9 7* 4 1048 24 63 961 1 442 398 1 43 2 1 1 1558 2.manipulării pe piaţa financiară nebancară. adoptată de Parlamentul Republicii Moldova. stabilește cursul reformelor în domeniul pieței financiare nebancare pentru a asigura redefinirea rolului acesteia. Avînd ca scop transformarea pieţei financiare nebancare într-un mecanism eficient de atragere a investiţiilor în sectorul real al economiei. 1. tranziția spre o piață reglementată și eficientă.2010 Participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare. suportînd modificări calitative ca urmare a dezvoltării cadrului de reglementare ce vizează consolidarea pieţei asigurărilor. Strategia stabilește 17 . Tabelul nr. 430 inclusiv: Asociaţii de economii şi împrumut 394 Asociaţia centrală 1 Organizaţii de microfinanţare 35 5. precum și restabilirea încrederii societății civile în mecanismele de funcționare ale acesteia. Evoluţia numărului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară se prezintă în tabelul ce urmează.12. În contextul reformelor promovate în sectorul financiar nebancar.1 Evoluţia numărului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară Entităţi supravegheate La situaţia din: 31. În contextul procesului de reformă. Nr. numărul participanţilor profesionişti a evoluat.

În acest context. în consecință. iar domeniile prioritare de dezvoltare vizează ajustarea politicilor naționale la cele mai bune practici aplicate la nivel internațional. Pe parcursul anului de referință CNPF a monitorizat implementarea a 14 documente de politici la nivel național.2.prioritar consolidarea regimului de reglementare și supraveghere prin transpunerea celor mai bune practici aplicate la nivel internațional. examinarea multilaterală a impactului social. 18 . analiză. Acțiunile realizate în cadrul programelor și strategiilor naționale Indicatori Numărul programelor și strategiilor monitorizate Numărul activităților realizate în calitate de executor/coexecutor 2009 9 60 2010 14 56 Îndeplinirea în termen a acțiunilor stabilite în diferite programe și strategii a vizat consolidarea capacităților instituționale pentru asigurarea funcționării corecte și transparente a pieței financiare nebancare. perfecționarea infrastructurii existente și crearea premiselor pentru noi oportunități investiționale. Pentru a asigura eficiența implementării acțiunilor propuse în diferite programe și strategii. fiind realizate 56 acțiuni în calitate de executor/coexecutor care se prezintă în tabelul ce urmează: Tabelul nr. monitorizare şi evaluare a politicilor. precum și consolidarea capacităţilor de planificare strategică. viziunea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 aspiră spre alinierea legislației naționale în domeniul pieței financiare nebancare la standardele europene și. Monitorizarea realizării programelor și strategiilor la nivel național Activitatea de monitorizare a acțiunilor incluse în documentele de politici la nivel național a vizat dezvoltarea unui cadru de cooperare cu alte autorități publice privind procesul de reformă a pieței financiare nebancare și dezvoltarea cadrului de reglementare național în domeniu ajustat la cele mai bune practici aplicate la nivel național. financiar asupra politicilor elaborate. în baza a 7 acorduri încheiate anterior CNPF a menţinut şi a dezvoltat relaţii de cooperare cu instituţii și autorități publice la nivel național. economic. Cadrul de cooperare cu alte autorități publice În vederea realizării atribuțiilor stabilite de legislație. Obiectivul cheie al Strategiei este de a asigura o calitate mai bună a serviciilor financiare nebancare prin consolidarea creșterii economice și durabile a pieței financiare nebancare. În perioada de referință cadrul de cooperare a fost completat cu Acordul de colaborare încheiat cu Banca Naţională a Moldovei şi un contract privind schimbul reciproc de informaţii cu ÎS ”Centrul Resurselor Informaţionale de Stat ”Registru”. CNPF îşi propune o mai bună coordonare în elaborarea politicilor sectoriale. Rezultatul implementării va înregistra progrese în crearea unui mecanism eficient de protecție a investitorilor și beneficiarilor de servicii financiare nebancare și va încuraja dezvoltarea pieței financiare nebancare în general. la realizarea obiectivului de integrare europeană.

1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (în continuare . .11. înscrieri protocolare. Numărul şedinţelor Consiliului de administraţie 61 58 2.monitorizarea şi prezentarea informaţiei cu privire la participanţii pe piaţa financiară nebancară. inclusiv la riscurile din sectoarele conexe. Obligațiile și responsabilitățile CNPF la asigurarea menținerii stabilității sistemului financiar nebancar includ următoarele: .îmbunătăţirea calităţii deciziilor aprobate. Procesul decizional În procesul realizării atribuţiilor stabilite de legislaţie. structura cărora în perioada de referinţă se prezintă în următorul tabel: Tabelul nr.1998). Numărul ordonanţelor aprobate 47 58 4. . 58/16 din 30 decembrie 2010.autorizarea. care pot influenţa sectorul nebancar. Memorandumul de înțelegere privind menținerea stabilității financiare a fost publicat pe pagina-web oficială a CNPF și reflectă procesul de luare a deciziilor. CNPF a asigurat măsuri pentru: .asigurarea transparenţei pe piaţa financiară nebancară. supravegherea şi reglementarea activităţilor pe piaţa financiară nebancară. stabilirea unui cadru eficient de interacțiune între autorități și realizarea unei abordări de coordonare cu scopul asigurării încrederii depline în instituțiile financiare nebancare la nivel național. în conformitate cu principalele documente naţionale de politici şi a fost aprobat prin Hotărîrea CNPF nr. Indicatori 2009 2010 1. în cadrul procesului de elaborare şi examinare a deciziilor. fiind plasat pe pagina-web oficială a CNPF.Stabilitatea financiară pe piața financiară nebancară Întru asigurarea menținerii stabilității financiare pe piața financiară nebancară. Reieşind din complexitatea şi diversitatea activităţilor desfăşurate.11. CNPF este membru al Comitetului de stabilitate financiară și semnatar al Memorandumului de înțelegere privind menținerea stabilității financiare. . ordonanţe şi. precum şi din obiectivele strategice de dezvoltare a pieţei financiare nebancare. care determină măsurile de combatere a cauzelor crizei financiare sistemice. Consiliul de administraţie al CNPF aprobă hotărîri. după caz.3 Numărul şedinţelor Consiliului de administraţie al CNPF şi structura deciziilor aprobate Perioada de activitate Nr. conform competenţei stabilite prin lege.Legea nr.adoptarea măsurilor necesare pentru evitarea apariţiei riscului sistemic pe piaţa financiară nebancară. elaborat cu asistența experților Fondului Monetar Internațional. delimitarea responsabilităților de supraveghere și pregătirea unui plan pentru riscurile sistemice în sectorul financiar nebancar.192-XIV din 12. . Numărul hotărîrilor aprobate 305 307 3.192 din 12. 19 . Numărul înscrierilor protocolare 166 152 Planul de activitate al CNPF pentru anul 2010 a fost elaborat reieşind din atribuţiile prevăzute în Legea nr.recomandarea fondurilor de garanţie pentru investitori.

IAIS şi IOSCO. Astfel. precum IOPS. CNPF a continuat procesul de tranziţie cu privire la conformarea activităţilor cu principiile moderne ale supravegherii bazate pe risc şi cu standardele celor mai bune practici pentru autorităţile de supraveghere. Pentru o mai bună realizare a obiectivelor sale. . Conform principiilor aplicate la nivel internaţional.. În perioada de referinţă Consiliul de experți s-a expus asupra a 5 proiecte de legi şi acte normative. a asigurat menţinerea unui dialog permanent în vederea consultării proiectelor de acte legislative şi normative. Colaborarea CNPF cu Consiliul de experţi. Rigorile ce rezultă din directivele UE şi standardele internaţionale includ următoarele. Pînă la aprobare toate reglementările propuse de CNPF se publică pe paginaweb oficială sau se difuzează prin orice alte mijloace considerate adecvate şi sînt disponibile pentru comentarii publice. autoritatea de supraveghere îşi concentrează eforturile acolo unde riscurile care ameninţă obiectivele sale sînt cele mai mari. CNPF asigură disponibilitatea tuturor reglementărilor şi normelor în vigoare pentru publicul interesat.aplicarea procedurilor interne de control a executării deciziilor aprobate. supravegherea bazată pe risc este o metodă de supraveghere cînd regulatorul alocă resursele limitate pentru măsuri specifice care sînt capabile în cel mai optim mod să reducă riscul pentru realizarea obiectivelor sale statutare. care este format din reprezentanți ai participanților profesioniști la piața financiară nebancară și uniunilor profesionale. Transparenţa procesului decizional Avînd ca obiectiv prioritar desfăşurarea procedurilor de consultare publică a iniţiativelor regulatorii pentru a cunoaşte mai bine opinia societăţii civile şi pentru a îmbunătăţi calitatea acestora. specialiști practicieni și experți în domeniu. Structura organizaţională şi dezvoltarea resurselor umane Organizarea activităţii pe linii instituţionale implementată de majoritatea regulatorilor din alte state cere responsabilitate din partea personalului și asigură o cooperare eficientă cu autorităţi de supraveghere şi organizaţii internaţionale similare. CNPF a asigurat participarea instituţiilor şi părţilor interesate la procesul decizional şi de elaborare a cadrului de reglementare.ridicarea responsabilităţii angajaţilor la perfectarea proiectelor de decizii. Viziune de perspectivă cu privire la punerea în aplicare a principiilor de supraveghere bazate pe sistemul de evaluare a riscurilor se prezintă în diagrama ce urmează: 20 . Prin diverse moduri de informare CNPF a asigurat difuzarea acţiunilor regulatorii şi de supraveghere în domeniile operaţionale importante.

CNPF trebuie să deţină autoritate deplină pentru a decide asupra alocării operaţionale a resurselor sale. Pentru a efectua în mod corespunzător supravegherea bazată pe risc este foarte important ca personalul CNPF să înţeleagă probabilitatea şi impactul riscurilor potenţiale pe piaţa financiară nebancară. legate de următoarele domenii: Stabilitate şi securitate: Eşecul financiar al unei sau mai multe instituţii financiare nebancare este o ameninţare tipică la stabilitatea şi securitatea pieţei în general.Diagrama nr. Eficienţa: Riscul pentru eficienţa pieţei financiare nebancare rezidă în costul conformării regulatorii comparativ cu sursele de finanţare. Insolvabilitatea sau lipsa de lichidităţi ale instituţiei va rezulta pierderi pentru clienţii şi creditorii acesteia sau pentru grupul financiar. Manipularea: manipularea preţurilor de vînzare a valorilor mobiliare este un risc tipic referitor la tranzacţiile cu valori mobiliare. Implementarea modificărilor a influenţat pozitiv la soluţionarea 21 . Transparenţa poate preveni acţiuni greşite şi va spori înţelegerea de către consumator a serviciilor acordate.2010 şi excluderea CNPF din sistemul administraţiei publice centrale şi din sistemul serviciului public au constituit un prim pas în conformarea la principiile de independenţă. Transparenţa: Lipsa de transparenţă prezintă un risc pentru piaţa financiară nebancară deoarece măreşte riscul manipulării valorilor mobiliare şi managementul eronat în cadrul instituţiilor financiare nebancare. Prin supraveghere instituţia financiară nebancară primeşte credibilitate sporită.144 din 02. inclusiv alocării resurselor suficiente pentru a oferi personalului instruiri orientate spre înţelegerea şi identificarea diverselor riscuri pe piaţă. Riscul de credit manifestat într-un eşec financiar duce la o pierdere a încrederii pe piaţă. Modificările legislative operate prin Legea nr. Sursele limitate de finanţare reduc din eficienţa pieţei şi capacităţile de a concura cu alte pieţe financiare nebancare.3 Viziune de perspectivă pentru a reduce amenințările la obiectivele statutare Evaluarea activităţii CNPF a identificat ameninţările tipice la obiectivele statutare. Riscul sistemic: Riscul sistemic rezultă din eşecul financiar în cadrul unor instituţii financiare nebancare ce au efectuat multe tranzacţii. în special referitor la preţurile la acţiuni mai puţin comercializate sau nelichide.07. Conform principiilor de independenţă aplicate la nivel internaţional. Este extrem de important ca personalul să posede o înţelegere foarte bună a funcţionării pieței şi a factorilor care influenţează evoluţia acesteia. volumul cărora va constitui o ameninţare pentru stabilitatea altor instituţii financiare.

Sesizarea unui investitor despre o posibilă încălcare sau un comportament care nu este conform legii poate duce la iniţierea unei investigaţii din partea CNPF.dificultăţii legate de atragerea şi menţinerea personalului şi a asigurat independenţa pentru a stabili salarii comparabile cu nivelul de salarizare din sectorul privat. precum şi la sesiuni interne de perfecţionare profesională. conform informației prezentate în tabelul ce urmează: Tabelul nr. CNPF trebuie să susțină măsurile de instruire prestate actualmente şi să ofere alte oportunităţi de instruire pentru personal. CNPF conformîndu-se astfel la principiile de independenţă economică aplicate la nivel internaţional. de asemenea să examineze modul de abordare a problemei date în diferite ţări. Pentru a asigura înţelegerea conformă a contextului şi raţionamentului legislaţiei UE şi a bazei de abordare a politicilor sectoriale aplicate la nivel internaţional în domeniul pieței financiare nebancare.36/10 din 26. în special de instruire externă. Conform principiilor aplicate la nivel internaţional.4 Evoluţia activităţilor de instruire şi perfecţionare profesională Anul 2009 Anul 2010 numărul mediu de Forme de instruire numărul mediu de activităţi activităţi angajați instruiți angajați instruiți La nivel naţional 17 22 21 26 La nivel internaţional 14 29 26 48 Instruire internă 46 79 30 78 În scopul asigurării unei activități eficiente. Întru respectarea modificărilor legislative. Viziune de perspectivă cu privire la reformele necesare pentru a asigura cel mai eficient mod de organizare a resurselor CNPF și a personalului în vederea realizării obiectivelor se prezintă în diagrama ce urmează: 22 . supravegherea prudenţială şi alte principii de supraveghere în conformitate cu standardele celor mai bune practici internaţionale.2010 s-a aprobat o nouă structură organizaţională şi statele de personal conform Anexei nr. dar nu înseamnă că CNPF reprezintă o persoană împotriva vre-unei instituţii. prin Hotărîrea CNPF nr. IOSCO şi IOPS. CNPF a creat condiţii de participare a angajaţilor la diverse seminare. structura organizaţională trebuie să asigure că CNPF nu reprezintă interesele unei persoane afectate negativ împotriva vre-unei instituţii licenţiate sau oricărei alte persoane. în cadrul organizaţiilor internaţionale de profil precum IAIS. Aceasta ar oferi angajaţilor o motivaţie suplimentară de a se perfecționa din punct de vedere profesional. instruiri şi conferinţe organizate în ţară şi la nivel internaţional. precum și pentru a efectua în mod corespunzător supravegherea bazată pe risc.08. Personalul trebuie să-şi dezvolte aptitudinile pentru supravegherea adecvată a instituţiilor financiare nebancare privind supravegherea bazată pe risc.1.

Diagrama nr. care va îmbunătăţi posibilitățile operaţionale de supraveghere asupra rapoartelor şi datelor obţinute în mod electronic. cu suportul partenerilor de dezvoltare s-a reușit modernizarea echipamentului destinat utilizării tehnologiilor informaționale și dezvoltarea infrastructurii tehnologiilor informaţionale prin crearea a două produse informatice moderne. Viziune de perspectivă pentru a asigura dezvoltarea tehnologiilor informaționale se prezintă în diagrama ce urmează: 23 . Un impact major în evoluţia pieţei financiare nebancare se așteaptă în urma utilizării la capacități maxime a Sistemului de Management Informaţional. Asigurarea informaţională reprezintă un obiectiv prioritar al CNPF pentru realizarea tranziţiei spre o activitate conform principiilor supravegherii pe bază de risc şi îndeplinirea corespunzătoare a funcţiilor stabilite prin lege prin asigurarea serviciilor electronice pentru participanţii profesionişti şi informarea operativă a publicului.4 Măsurile necesare pentru dezvoltarea instituțională Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale În cadrul componentei de consolidare instituţională și operațională. destinate sistemelor de comunicare şi de prelucrare a informaţiei. utilizarea Sistemului Informațional Automatizat de Stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule stabileşte obligativitatea asigurătorului de răspundere civilă auto de a comunica și transmite în timp real informaţiile despre asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. va minimiza resursele de administrare şi va asigura eficienţa măsurilor de avertizare timpurie. ceea ce va reduce riscul pentru stabilitate şi riscul sistemic. De asemenea.

2009 „Cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2010”.2 x 11014.8 12380.5 Etapele de dezvoltare a tehnologiilor informaționale Necesităţile de finanţare şi bugetul operaţional Conform reglementărilor în vigoare.9 93.6 114.4 -152. Executarea bugetului pe anul 2010 Prevederi anuale. aplicate în 250.11.0 4776.0 101.4 la sută și la partea de cheltuieli la nivel de 91.2 x 11740. Structura și volumul veniturilor aprobate şi realizate efectiv în anul 2010 Indicatori venituri (taxă/plată) Aprobat. mii lei lei Aprobat Precizat De casă Efectiv inițial 10155. % Față de aprobat inițial 121.7 90.7 conformitate cu legislaţia Venituri din dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti și de 1600.2010 Sold la 01.11.0 -3508.6 x x x Față de precizat 112.9 12628.0 491. mii Executat.3 12495.8 mii lei și la cheltuieli în sumă de 14523.4 -1178.0 107. prin Hotărîrea Parlamentului nr.7 Total venituri: 11014.2 mii lei.5 x x x Bugetul CNPF pentru anul 2010 a fost executat la partea de venituri la nivel de 112.2 Plăţi ale societăţilor și brokerilor de asigurare 4187.1 Plata pentru acordarea de licenţe 50.3 112. înregistrînduse deficitul bugetar în sumă de 3508. Conform Raportului auditului regularității gestionării resurselor financiare publice la CNPF în anul 2010 s-au constatat următoarele: Indicatori Tabelul nr.0 88. Structura și volumul veniturilor aprobate şi realizate efectiv se prezintă în tabelul ce urmează: Tabelul nr. auditul public extern al exercițiului economico-financiar al CNPF se efectuează de către Curtea de Conturi.7 Alte surse legale 476.5.3 13663.5 -3508.0 4879.5 la sută.6. Potrivit prevederilor Legii nr.4 91.4 14662.7 196.01. Realizat Gradul de mii lei efectiv.0 mii lei. % Taxe percepute din operațiuni cu valori mobiliare 4200.4 Venituri Cheltuieli Deficit (-) Sold la 01.192 din 12.0 1413.0 13614.7 Nivelul de executare.7 485.2 3508.Diagrama nr.0 116.2 12791.2011 12380.7 12517.3 de 2.8 14523.77-XVIII din 27. mii lei realizare.01.2 3508.1 ori Sumele sancţiunilor pentru săvîrșirea contravenţiilor.3 la depunerea mijloacelor la conturile depozitare Venituri din chiria/arenda bunurilor proprietate publică 251. bugetul CNPF pentru anul 2010 a fost aprobat la venituri în sumă de 11014.1998.1 227.5 24 .

0 la sută faţă de prevederile bugetare aprobate pentru anul 2010. s-a efectuat legal și regulamentar.9 82. care oferă o imagine reală și fidelă a situației financiare și a celei patrimoniale a CNPF la 31.1 73.18 din 19. Cheltuielile de întreţinere a instituţiei (energie electrică.5 102.6 1. în scopul realizării unor economii care să compenseze deficitul bugetar planificat şi să asigure o finanţare stabilă a activităţii curente.4 86. fiind asigurate economii la majoritatea articolelor de cheltuieli ca rezultat al politicii interne de gestionare a mijloacelor bugetare şi regimului riguros de economisire. apă. iar gestionarea fondurilor publice în anul 2010.0 Cheltuielile totale au fost realizate la nivel de 86.7 94.7 7311. Politica bugetară a CNPF în anul 2010 a urmărit menţinerea unui nivel minim al cheltuielilor. mii lei efectiv. Procesul de economisire a implicat o reducere la toate articolele de cheltuieli faţă de indicatorii bugetari aprobaţi pentru anul 2010. % % Retribuirea muncii 8291.0 15.3 1604.8 Plata mărfurilor şi serviciilor 2448.0 118.5 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 1573. care au constituit 73.9 la sută şi cheltuielile de consolidare a bazei tehnico-materiale – 0.0 64.3 la sută.0 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă 250. contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală.1 Procurarea mijloacelor fixe 150. În structura cheltuielilor efective partea preponderentă revine cheltuielilor pentru retribuirea muncii. servicii de telecomunicaţii şi alte cheltuieli de întreţinere) reprezintă – 15. Pentru finanțarea unor noi inițiative.8 0.7. sub toate aspectele semnificative.0 1. Prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.2010. cheltuielile pentru deplasări de serviciu – 1.Pentru a susţine în continuare dezvoltarea unor segmente ale pieţei financiare nebancare şi promovarea investiţiilor.8 1.9 medicală achitate de patroni Transferuri peste hotare 164.2 78.2 42. gaze.9 Total cheltuieli: 14523.04.3 Deplasări în interes de serviciu 145. CNPF a menţinut în anul 2010 mărimile taxelor şi plăţilor aplicate în anul 2009 și nu a aplicat taxe și plăți regulatorii în raport cu asociațiile de economii și împrumut și fondurile nestatale de pensii.2 58.0 88. cheltuielile pentru reparaţia capitală a acoperişului clădirii administrative – 8. Realizat Gradul de Ponderea.0 100.5 142.2 la sută.3 236.2011 “Cu privire la Raportul auditului regularității gestionării resurselor financiare publice la Comisia Națională a Pieței Financiare în anul 2010” a fost expusă opinia de audit fără rezerve asupra raportului financiar.5 Reparaţii capitale 1500.5 la sută. Structura și volumul cheltuielilor aprobate şi realizate efectiv în anul 2010 Indicatori cheltuieli Aprobat.8 86. mii lei realizare. care să asigure realizarea conformă a sarcinilor ce derivă din legislație. în exercițiul de finanțare a activității CNPF au fost atrase surse de asistență tehnică externă. Asigurarea unei bune cooperări cu 25 .12.0 1107.0 12495. pază. Structura și volumul cheltuielilor aprobate şi realizate efectiv în anul 2010 se prezintă în tabelul ce urmează: Tabelul nr. sub toate aspectele semnificative.8 8.2 1910.0 12.0 la sută.

motivare şi sprijin social al personalului. Independența CNPF privind stabilirea salariilor comparabile cu nivelul de salarizare din sectorul privat a influențat pozitiv la soluţionarea dificultăţii legate de atragerea şi menţinerea personalului calificat. Modificările legislative.organisme de finanțare internațională în procesul de obținere a asistenței tehnice externe este orientată spre dezvoltarea cadrului de reglementare și de dezvoltare instituțională.09. operate prin Legea nr. precum şi a asigura mijloace financiare suficiente pentru instruirea continuă adecvată a acestuia. inclusiv creșterea calificării profesionale a angajaților și eficientizarea activității acestora. Conform principiilor de independenţă economică aplicate la nivel internaţional.2010 la Inspectoratul teritorial de muncă Chișinău. CNPF trebuie să deţină autoritate deplină pentru a decide asupra alocării operaţionale a resurselor sale şi să fie flexibilă de a aloca un volum satisfăcător de resurse pentru realizarea obiectivelor de activitate. au potențial să schimbe semnificativ bugetul CNPF.39/1 din 13.238/10 din 17. CNPF trebuie să deţină putere şi competenţă deplină pentru a stabili mărimea taxelor şi plăţilor în bugetul său anual. CNPF a pus în aplicare sistemul netarifar de salarizare bazat pe modalitatea de diferenţiere a salariilor în dependenţă de performanţele individuale ale salariatului şi/sau colective şi funcţia deţinută de salariat. Viziune de perspectivă pentru a asigura libertatea și independența economică a CNPF în realizarea obiectivelor stabilite de legislație se prezintă în diagrama ce urmează: Diagrama nr.6 Etapele de conformare la principiile de independență financiară 26 . înregistrat cu nr.11. funcţionare. De asemenea.2010. care să asigure finanţarea cheltuielilor pentru dezvoltare. condiţiile şi sistemul de retribuţie a salariaţilor CNPF” şi negocierea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. conformîndu-se astfel la principiile de independenţă economică aplicate la nivel internaţional.2010 ”Privind aprobarea Regulamentului cu privire la forma.07.144 din 02. Finanţarea trebuie să fie suficientă pentru a soluţiona dificultatea de atragere şi de menţinere a personalului cu experienţă şi calificat. Întru realizarea prevederilor legale. prin Hotărîrea CNPF nr.

Această prioritate se va atinge cu menținerea numărului de personal la nivelul curent și identificarea resurselor pentru creșteri salariale. Inițiativele de reglementare aprobate în anul 2010 vizează implementarea legislației orientată să încurajeze dezvoltarea ulterioară a pieței financiare nebancare și se prezintă în tabelul ce urmează: 27 . precum şi publicului. Activitatea de reglementare Agenda de reforme a CNPF pentru dezvoltarea pieței financiare nebancare este completată cu angajamente ambițioase ce țin de reglementarea corespunzătoare a serviciilor financiare nebancare. în conformitate cu cele mai bune standarde ale practicii internaţionale. Activitățile aferente reformei de reglementare promovează convergența de reglementare și armonizare cu normele și abordările UE în domeniul serviciilor financiare nebancare. stabilitatea financiară a operatorilor pieţei şi crearea unui mecanism adecvat de protecţie a drepturilor investitorilor şi ale consumatorilor de servicii financiare nebancare. CNPF se conformează obligaţiei sale de raportare prin oferirea raportului anual asupra activităţii sale şi funcţionării pieţei financiare nebancare Parlamentului.7 Măsurile necesare în vederea îmbunătățirii metodei de raportare 2. precum și utilizarea altor pîrghii de susținere a personalului calificat.Cheltuielile pentru stabilirea și menținerea salariilor competitive este responsabilitatea prioritară a CNPF.1. metoda de raportare existentă necesită următoarele îmbunătățiri. Independenţa oferită CNPF trebuie să fie corelată cu răspunderea față de public. Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului. menite să asigure dezvoltarea instrumentelor eficiente de supraveghere prudenţială. Realizarea obiectivelor de activitate ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 2. care se prezintă în diagrama ce urmează: Diagrama nr. Viziune de perspectivă pentru a asigura un mod mai transparent a utilizării resurselor.

structura şi statele de personal ale CNPF.Regulamentul cu privire la forma.în domeniul pieţei asigurărilor .Tabelul nr. din care: . precum şi să asigure un mecanism eficient de informare a tuturor părţilor interesate asupra conţinutului proiectelor de acte normative elaborate şi asupra regimului de aplicare a acestora (Anexa nr.36/10 din 26. Reglementări cu privire la modul de organizare şi funcţionare a CNPF Modificările legislative.reglementări cu privire la principiile generale de activitate a pieţei financiare nebancare .2010.în domeniul activităţii biroului istoriilor de credit Decizii de modificare şi completare a actelor normative.2010.09.09. modul de întocmire. Activitatea de reglementare a urmărit în continuare. 8 Activităţi de reglementare Indicatori Acte legislative. în fond. aprobate prin Hotărîrea CNPF nr.în domeniul pieţei valorilor mobiliare . Reglementări în domeniul pieţei valorilor mobiliare Valorificarea practicilor şi legislaţiei statelor cu un înalt indice al protecţiei investitorilor şi implementarea acestora în legislaţia autohtonă va asigura pentru Republica Moldova ajustarea.144 din 02.08. fiind îmbunătăţite cu propuneri de rigoare.2010.în domeniul activității asociaţiilor de economii şi împrumut . Elaborarea Instrucţiunii cu privire la conţinutul.modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea CNPF. Pentru punerea în aplicare a prevederilor legale. Pentru a asigura un proces transparent de consultare cu partenerii interesaţi. au fost aprobate reglementări referitoare la: .38/10 din 10. total: Acte normative aprobate.07.2010. precum şi perfecţionarea actelor normative prin actualizarea şi detalierea acestora. total. bugetul CNPF și condițiile de salarizare.reglementări privind modul de organizare şi funcţionare a activităţii interne a CNPF . aprobat prin Hotărîrea nr.2). . să soluţioneze problemele cu care se confruntă operatorii pieţei.39/1 din 13. Proiectele au fost consultate şi cu membrii Consiliului de experţi pe lîngă CNPF. inclusiv cerințe privind activitatea auditorilor în domeniu Acte normative abrogate. să dezvolte cadrul de reglementare secundar. . total: Perioada de activitate 2009 2010 0 1 14 8 2 3 1 1 4 2 4 4 3 1 1 2 1 3 6 În perioada de referinţă. aprobate prin Hotărîrea CNPF nr. operate prin Legea nr. au potențialul să schimbe semnificativ structura și statele de personal. în mod prioritar. proiectele actelor normative au fost plasate pe pagina-web oficială a instituţiei în vederea obţinerii propunerilor de modificare şi completare. prezentare şi 28 . CNPF a elaborat şi a aprobat 8 hotărîri pentru a asigura punerea în aplicare a cadrului legislativ în vigoare. condiţiile şi sistemul de retribuţie a salariaţilor CNPF. la cele mai bune practici din domeniu.

aprobat prin Hotărîrea CNPF nr.publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societăţii pe acţiuni și aprobarea acesteia prin Hotărîrea CNPF nr.06. aprobate prin Hotărîrea CNPF nr. Reglementări în domeniul pieţei asigurărilor În scopul asigurării unei pregătiri profesionale unitare a actuarilor. administrare şi utilizare a fondului de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut. 44/5 din 18.18/10 din 14.Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut. au fost aprobate modificări și completări la Regulamentul cu privire la atestarea specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară.2010. de a dezvălui informaţia într-un mod mai transparent. . Reglementări în domeniul de activitate a biroului istoriilor de credit Reieșind din prevederile legale. care stabileşte modul de ţinere a licitaţiilor de vînzare a istoriilor de credit păstrate la biroul istoriilor de credit lichidat sau reorganizat ori la biroul istoriilor de credit a cărui licenţă a fost retrasă.04. asociaţiile de economii și împrumut care dețin licenţă de categoria B şi C sînt obligate să menţină mărimea minimă a lichidităţilor stabilite prin Normele de prudenţă financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut. prin care au fost stabilite reguli. în fondul de lichidităţi și pot investi normativul prudenţial al rezervei instituționale în fondul de lichidităţi. gestionare şi utilizare a fondului de stabilizare a asociaţiilor de economii şi împrumut şi se aplică asociaţiilor de economii şi împrumut care deţin licenţă de categoria B şi C. instituit în scopul asigurării centralizate a asociaţiilor cu lichidităţi. precum şi îmbunătăţirii impactului calitativ al rezultatului exercitării profesiei de actuar.2008. 24/16 din 25.2010. inclusiv pentru actuarii certificați la nivel internațional. Reglementări în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut Pentru punerea în aplicare a legislației în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut au fost elaborate și aprobate următoarele reglementări: .05. CNPF a elaborat și a promovat Regulamentul cu privire la modul de desfăşurare a licitaţiilor de vînzare a istoriilor de credit. sporind calitatea guvernării corporative. Reieșind din reglementările nominalizate. 29 . prin care au fost stabilite cerințe față de raportul actuarului și procedura de obținere a certificatului de calificare al actuarului.09. aprobat prin Hotărîrea CNPF nr.04.445 din 28.Regulamentul privind fondul de stabilizare a asociaţiilor de economii şi împrumut.05. în calitate de participanţi la piaţa valorilor mobiliare. Fondul de stabilizare are drept obiectiv acordarea de asistenţă asociaţiilor de economii și împrumut în scopul micşorării riscului de instabilitate financiară prin aplicarea măsurilor de stabilizare. care stabilește modul de constituire. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.13/11 din 01.2010.2008.2010 a creat cadrul de reglementare cu privire la obligațiile societăţilor pe acţiuni. aprobat prin Hotărîrea CNPF nr. cerinţe şi proceduri de constituire.17/8 din 30.

Reglementări elaborate şi aprobate de către instituţiile pieţei financiare nebancare şi ulterior aprobate de CNPF în condiţiile legislaţiei Prin Hotărîrea nr. CNPF a aprobat Regulile Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei. Un angajament ferm pentru dezvoltarea instituțională în conformitate cu principiile IOPS. formulînd propuneri de modificare şi completare a inițiativelor de reglementare promovate. nu este suficient. 3). aprobată de Parlamentul Republicii Moldova. Avînd în vedere importanța transpunerii standardelor internaționale în domeniul serviciilor financiare nebancare.CNPF a examinat 26 de proiecte de acte legislative şi normative. Viziunea de perspectivă cu privire la reglementarea serviciilor financiare nebancare se prezintă în diagrama ce urmează: 30 . Convergența legislației naționale cu principalele prevederi și concepte ale legislației UE. creează multimple oportunități și exercită o presiune majoră asupra CNPF în vederea îmbunătățirii cadrului legal și sporirii capacității instituționale. ce țin de domeniul de reglementare și supraveghere a pieţei financiare nebancare (Anexa nr. stabilirea și alocarea de resurse necesare implementării unor soluții instituționale a celor mai bune practici aplicate la nivel internațional în domeniu. Activitatea de reglementare desfăşurată de CNPF în colaborare cu alte autorităţi publice centrale În colaborare cu alte autorităţi publice centrale . menit să asigure independența operațională.03. fără referință la principiile internaționale care se aplică pentru dezvoltarea instituțională a autorității de reglementare și supraveghere. elaborate şi aprobate anterior de către Consiliul DNVM în conformitate cu prevederile legislației.2010. care reprezintă principalul document de planificare strategică pe termen mediu și care definește obiectivele de dezvoltare ale pieței financiare nebancare pînă în anul 2014 și identifică măsurile și acțiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective. BNM. Ministerul Finanţelor. transpunerea corectă și relevantă a legislației. financiară și decizională.Ministerul Economiei. acest efort. Pe termen mediu. CCCEC şi alte autorităţi .11/10 din 19. armonizarea legislației este un proces complex care presupune alinierea politicilor. IAIS şi IOSCO va fi obținut prin promovarea proiectului de Lege privind Comisia Națională a Pieței Financiare. Această viziune de perspectivă urmărește implementarea integrală a prevederilor Legii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014.

acţiuni plasate la înfiinţarea a 7 societăţi pe acţiuni. în perioada de referință activitatea de autorizare și licențiere a vizat: . .Diagrama nr. Ca rezultat al examinării cererilor depuse de 13 societăţi pe acţiuni în vederea modificării capitalului social. cu privire la operarea modificărilor şi completărilor în documentele de constituire (înregistrarea de stat a participantului profesionist.înregistrarea emisiunilor de valori mobiliare ale emitenţilor din Republica Moldova şi acordarea autorizaţiilor de reorganizare a acestora. cu privire la dobîndirea participaţiilor calificate în capitalul social al participanţilor profesionişti.2.acordarea. precum şi a filialelor şi reprezentanţelor acestuia) şi în alte cazuri.autorizaţii de reorganizare prin fuziune.4). reperfectarea licenţelor şi autorizaţiilor participanţilor profesionişti (Anexa nr. precum şi a 20 de cereri privind modificarea denumirii și adresei emitenţilor de valori mobiliare.8 Inițiative de reglementare pe termen mediu 2. . au fost operate modificări în RSVM.acordarea autorizaţiilor de reorganizare a acestora. precum şi a rezultatelor acestora. Activitatea de autorizare și licențiere În conformitate cu prevederile legale şi reglementările în domeniu. Activitatea de autorizare pe piaţa valorilor mobiliare Conform prevederilor legislaţiei privind piaţa valorilor mobiliare. pe parcursul anului 2010. retragerea. . .5).înregistrarea ofertelor publice pe piaţa secundară a valorilor mobiliare. suspendarea. Valorile mobiliare a 40 de societăţi pe acţiuni au fost radiate din RSVM. dezmembrare sau transformare a 21 de societăţi pe acţiuni (Anexa nr. în cazurile stabilite de legislaţie. 31 .acţiuni plasate în cadrul a 77 de emisiuni suplimentare. convertirii valorilor mobiliare.eliberarea avizelor. la CNPF au fost înregistrate: . .

La situaţia din 31.12.2010, 44 de entităţi deţin licenţe pentru desfăşurarea activităţii pe piaţa valorilor mobiliare, inclusiv BVM, DNVM, 10 registratori independenţi, 4 companii cu activitate de brokeraj de bază, 18 companii cu activitate de dealer de bază, 4 companii de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele, 4 companii de administrare fiduciară a investiţiilor, 2 societăți pe acțiuni care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător. În datele Registrului licenţelor eliberate au fost operate modificări şi completări, conform tabelului ce urmează:

Tabelul nr.9. Informaţie privind modificările şi completările în datele Registrului licenţelor eliberate pe piaţa valorilor mobiliare Perioada de activitate Indicatori 2009 2010 Licenţe acordate 14 26 Licenţe reperfectate 5 2 Licenţe retrase 1 Licenţe excluse 7 Licențe expirate 14 25 Licenţe în vigoare la finele anului 43* 44 * în numărul menționat sînt incluse 2 licențe ale societăților pe acțiuni care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător

În perioada de referință au fost acordate 26 de licențe pentru dreptul de desfășurare a activității pe piața valorilor mobiliare, dintre care o licență nouă la cererea solicitantului, 25 de licențe ca rezultat al expirării termenului de acțiune a licențelor eliberate anterior, inclusiv 23 - participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare și 2 societăților pe acțiuni care țin registrele de sine stătător. La solicitarea unei companii de brokeri, în anul 2010, CNPF a eliberat o permisiune pentru deţinerea cotei substanţiale din acţiunile emise de SA „Bursa de Valori a Moldovei”. Gradul de implementare a prevederilor Instrucţiunii cu privire la oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa secundară, aprobată prin Hotărîrea CNPF nr.64/4 din 31.12.2008, a condiționat majorarea numărului ofertelor publice pe piaţa secundară a valorilor mobiliare, fiind înregistrare 42 de oferte publice (Diagrama nr. 9). Structura ofertelor publice pe piaţa secundară a valorilor mobiliare înregistrate în perioada anilor 2009-2010 este prezentată în tabelul ce urmează:

32

Tabelul nr. 10 Structura ofertelor publice pe piaţa secundară a valorilor mobiliare înregistrate 2009 2010 2010 faţă de 2009, Tipul ofertei publice mii lei unităţi mii lei unităţi mii lei 40 92650,8 42 131790,4 +39139,6 Total: După criteriul benevol/obligatoriu oferte publice benevole 17 11309,2 10 41979,3 +30670,1 oferte publice obligatorii 23 81341,6 32 89811,1 +8469,5 După criteriul vînzare/procurare/competitivă oferte publice de vînzare -276,0 4 452,0 5 176,0 oferte publice de procurare +39479,0 35 92135,4 37 131614,4 oferta publică competitivă 1 * Cereri de procurare nu au fost înregistrate 63,4 0 0 -63,4

Conform datelor prezentate în tabel, volumul tranzacțiilor pentru anul 2010 include volumul tranzacțiilor a 6 oferte publice înregistrate în anul 2009 și finalizate în 2010, precum și volumul tranzacțiilor efectuate în rezultatul a 32 de oferte publice înregistrate și finalizate în 2010. Divizarea ofertelor publice în benevole şi obligatorii evidenţiază majorarea numărului ofertelor publice obligatorii, inclusiv a celor efectuate în contextul prevederilor Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni”, care înregistrează un grad sporit de responsabilitate din partea acţionarilor majoritari faţă de respectarea prevederilor legislaţiei și oferirea acţionarilor minoritari a posibilității de a înstrăina acţiunile deţinute. Activitatea de autorizare pe piaţa asigurărilor În condiţiile Legii nr.407-XVI din 21.12.2006 ”Cu privire la asigurări”, pentru a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa asigurărilor, societăţile de asigurare/reasigurare pot obţine licenţă de activitate pe termen nelimitat, iar intermediarii în asigurări - pe termen de 5 ani. La situaţia din 31.12.2010, 87 de entităţi deţin licenţe pentru a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa asigurărilor, inclusiv 24 de companii de asigurări, 63 de brokeri de asigurări şi/sau reasigurări. Conform datelor Registrului de stat al licenţelor eliberate, suspendate şi retrase în cadrul activităţii de autorizare în domeniul asigurărilor au fost operate modificări şi completări, conform tabelului ce urmează:
Tabelul nr.11. Informaţie privind modificările şi completările în datele Registrului de stat al licenţelor eliberate, suspendate şi retrase pe piaţa asigurărilor Indicatori Licenţe acordate Licenţe reperfectate Licenţe retrase Licenţe excluse Duplicate de licenţe eliberate Licenţe considerate nevalabile Licențe expirate Entităţi care deţin licenţe la finele anului 2009 21 19 4 1 1 0 5 69 2010 25 57 2 0 0 3 2 87

33

În perioada de referinţă, CNPF a acordat 3 licenţe pentru dreptul de a activa pe piaţa asigurărilor în categoria „asigurări generale”, 22 de licenţe în activitatea de intermediere în asigurări/reasigurări şi a retras licenţele în domeniul activităţii de intermediere în asigurări/reasigurări brokerului ”ARIS BROKER” S.R.L. în baza cererii titularului de licenţă şi brokerului de asigurare-reasigurare “ASIGCAMPION-GRUP” S.R.L.. În cazurile stabilite de legislaţie CNPF a eliberat 46 de avize prealabile în condiţiile Legii nr.407-XVI din 21.12.2006, inclusiv 39 de avize pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice şi 7 avize pentru dobîndirea, reducerea sau majorarea participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorilor. Activitatea de autorizare în sectorul microfinanţării Întru executarea prevederilor Legii asociațiilor de economii și împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 , CNPF a eliberat 4 avize pentru înregistrarea de stat a documentelor de constituire a asociaţiilor de economii şi împrumut în redacţie nouă şi 2 avize pentru înregistrarea de stat a modificărilor şi completărilor operate la documentele de constituire. În rezultatul lichidării, 4 asociaţii de economii şi împrumut au obţinut avizul CNPF privind radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice. La situaţia din 31.12.2010, 399 de entităţi dispun de licenţă pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, dintre care: 329 de asociaţii - licenţa de categoria A, 69 de asociaţii - licenţa de categoria B şi o asociaţie centrală. Conform datelor din Registrul licenţelor eliberate, suspendate și retrase în cadrul activităţii de autorizare a asociaţiilor de economii şi împrumut, au fost operate modificări şi completări, conform tabelului ce urmează:
Tabelul nr. 11. Informaţia privind modificările şi completările în datele din Registrul licenţelor eliberate, suspendate și retrase pentru activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut Perioada de activitate Indicatori 2009 2010 Licenţe acordate 357 4 Licenţe reperfectate 1 2 Licenţe suspendate 2 1 Licenţe retrase 1 0 Duplicate de licenţe eliberate 1 0 Licenţe în vigoare la finele anului 395 399

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii asociaţiilor de economii și împrumut, aprobat prin Hotărîrea CNPF nr. 63/6 din 25.12.2007, CNPF a examinat cererile a 33 de asociaţii de economii şi împrumut ce deţin licenţă de categoria B, din care 23 de asociaţii de economii şi împrumut au obţinut confirmarea în funcţie a administratorilor conform cerinţelor stabilite de legislaţie.

34

R. .3.analiza şi evaluarea datelor şi informaţiilor cuprinse în rapoartele entităţilor supravegheate transmise în condiţiile legislaţiei. 35 . Întru asigurarea respectării legislației de către participanții la piața financiară nebancară. aplicarea conformă a legislaţiei.simplificarea și optimizarea procedurilor de autorizare.ajustarea procedurilor de autorizare pe piaţa financiară nebancară cu prevederile cadrului de reglementare comunitar şi practicile relevante în domeniu. În condiţiile prevăzute de legislaţie.îmbunătăţirea modului de organizare şi funcţionare a instituţiilor pieţei financiare nebancare. . CNPF a eliberat avizul pentru înregistrarea de stat a Fondului nestatal de pensii „Asigurarea Socială Privată”. licenţă pentru dreptul de a desfăşura activitatea biroului istoriilor de credit. CNPF a desfăşurat următoarele activităţi: . . .analiza informaţiilor din mass-media cu privire la informarea corectă a investitorilor.analiza şi soluţionarea sesizărilor din partea participanţilor la piaţa financiară nebancară. Activitatea de monitorizare şi control Activitatea de supraveghere desfăşurată de CNPF urmăreşte asigurarea protecţiei investitorilor. . prelucrare şi păstrare a istoriilor de credit.Activitatea de autorizare în domeniul de activitate a biroului istoriilor de credit CNPF a acordat Întreprinderii Mixte “BIROUL DE CREDIT” S.aprobarea şi publicarea hotărîrilor cu privire la rezultatele controalelor efectuate. .L. prevenirea abuzurilor şi a fraudei.verificarea respectării condiţiilor de licenţiere.efectuarea controalelor la sediile participanţilor profesionişti. precum şi a calităţii documentelor prezentate în cadrul activităţii de autorizare. respectarea normelor prudenţiale. serviciilor statistice cu privire la informaţia conținută în istoriile de credit. Viziune de perspectivă Convergența legislației naționale cu principalele prevederi și concepte ale legislației UE stabilește un obiectiv a CNPF pentru: . Activitatea de autorizare în sectorul fondurilor nestatale de pensii Conform prevederilor legale. precum şi de prezentare a rapoartelor de credit şi de prestare a serviciilor aferente. aplicarea măsurilor şi sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei şi promovarea încrederii în piaţa financiară nebancară. soluţionarea altor sarcini de interes comun ale birourilor istoriilor de credit și alte drepturi. 2. . licența obținută oferă dreptul de acordare a serviciilor de consultanţă aferentă asigurării informaţionale a utilizatorilor istoriilor de credit şi a subiecţilor istoriilor de credit. ce oferă dreptul de a presta servicii de formare.

precum şi calitatea serviciilor acordate. în limita competenței stabilite de legislație. Indicatori de rezultate privind supravegherea prin intermediul rapoartelor financiare și a dărilor de seamă specializate Indicatori Perioada de activitate 2009 2010 Dări de seamă anuale 98 158 Dări de seamă trimestriale 710 814 Dări de seamă lunare 1043 1219 Dări de seamă săptămînale 104 34 Dări de seamă zilnice 1195 2710 Dări de seamă unice 0 183 Total dări de seamă: 3150 5118 Atenționări (avertizări) emise pentru a asigura respectarea legislației 23 18 Notificări privind corectarea informațiilor prezentate 1 0 Aplicarea procedurii contravenționale pentru nerespectarea obligației de raportare 5 9 În vederea executării atribuţiilor de supraveghere.remiterea spre examinare CCCEC a rezultatelor verificărilor efectuate în vederea constatării caracterului suspect a 2 tranzacţii bursiere. normativul capitalului propriu şi al fondului de garanţie.atenţionarea brokerilor în cazul a 10 tranzacţii bursiere în cadrul examinării ofertelor publice pe piaţa secundară referitor la necesitatea respectării necondiţionate a prevederilor legislaţiei în vigoare. CNPF a întreprins următoarele măsuri: . Ca rezultat al verificării tranzacţiilor cu valori mobiliare. au fost verificate 920 de tranzacţii cu valori mobiliare în baza documentelor solicitate de la participanţii profesionişti.prescrierea măsurilor cu privire la respectarea necondiţionată a prevederilor actelor legislative şi normative. Supravegherea participanților profesioniști reprezintă o acțiune importantă în activitatea CNPF și se realizează prin verificarea rapoartelor și dărilor de seamă specializate prezentate conform legislației în vigoare. inclusiv pentru depozitarea cu întîrziere de către broker a valorilor mobiliare la DNVM. conform tabelului ce urmează: Tabelul nr. recepţionate de CNPF conform reglementărilor în vigoare a înregistrat următoarele rezultate. . perceperea de către broker a unei taxe cu 36 .aplicarea procedurii de tragere la răspundere contravenţională. 12. aplicarea regulilor interne de activitate ale participantului profesionist. în special ce ţine de condiţiile de licenţiere. . Activitatea de monitorizare şi control pe piaţa valorilor mobiliare Supravegherea activităţii participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare a inclus îndeplinirea principalelor obiective referitoare la respectarea prevederilor legislaţiei. . 302 tranzacţii pe piaţa bursieră cu acţiunile emise de 43 de societăţi pe acţiuni şi 6 tranzacţii cu acţiunile unui emitent prin intermediul DNVM.avertizarea participanţilor profesionişti referitor la încălcările admise în cadrul a 220 de tranzacţii. precum și prin intermediul activităților de control efectuate la sediul entităților supravegheate. dintre care 612 tranzacţii efectuate pe piaţa extrabursieră cu acţiunile emise de 52 de societăţi pe acţiuni. Activitatea de supraveghere prin intermediul rapoartelor financiare şi a dărilor de seamă specializate..

modul de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative şi alte acte de încălcare a legislaţiei în domeniul pieţei valorilor mobiliare. efectuate la sediile participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare. au fost stabilite încălcări de legislaţie privind: .cerinţele stabilite la executarea ordinelor clienţilor. precum şi măsurile aplicate în rezultatul acestora se prezintă în tabelul de mai jos: Tabelul nr. Pe parcursul anului 2010 au fost verificate 34 dări de seamă privind rezultatele ofertelor publice în urma cărora au fost întocmite 3 avertizări şi s-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale. . .aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru efectuarea a 2 tranzacţii cu implicarea persoanelor decedate. Activitatea de monitorizare a emitenţilor de valori mobiliare Monitorizarea activităţii emitenţilor de valori mobiliare în condițiile stabilite de legislație privind dezvăluirea publică a informaţiei de către societăţile pe acţiuni. . . .înregistrarea modificărilor în conturile personale ale deţinătorilor de valori mobiliare. înregistrarea de către registratorii independenţi a tranzacţiilor de donaţii cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare.efectuarea decontărilor cu mijloace băneşti în cadrul tranzacţiilor bursiere. Conform rezultatelor activităților de control. precum și evenimentele şi acţiunile ce afectează activitatea economicofinanciară şi alte aspecte de dezvăluire a informaţiei. . restul fiind în proces de executare.restricţiile stabilite la tranzacţionarea valorilor mobiliare cu implicarea insiderilor.iniţierea procedurii de anulare în instanța de judecată a 3 tranzacţii cu implicarea insiderilor. Informaţia privind controalele efectuate. este orientată spre minimizarea riscurilor investitorilor și protecţia intereselor investitorilor prin asigurarea transparenţei activității şi funcţionării în corespundere cu principiile de guvernare corporativă. 37 . 13 Indicatori de rezultate privind supravegherea participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare Perioada de activitate Indicatori 2009 2010 Numărul controalelor complexe 9 9 Numărul controalelor tematice 2 1 Numărul deciziilor aprobate 9 7 Numărul avertizărilor faţă de persoanele cu funcţii de răspundere 9 7 Numărul prescripţiilor cu privire la înlăturarea încălcărilor legislaţiei 6 5 Numărul persoanelor cu funcţie de răspundere sancţionate contravenţional 4 4 Remiterea spre examinare CCCEC în vederea constatării caracterului suspect al 2 operaţiunilor verificate În procesul de monitorizare a realizării deciziilor cu privire la rezultatele controalelor complexe şi tematice efectuate în anul 2010 s-a asigurat executarea integrală a 4 decizii aprobate.încălcarea prevederilor legale.

marja de solvabilitate minimă şi disponibilă. desfăşurate de CNPF în limitele competenţelor stabilite de legislaţie.analiza şi evaluarea datelor şi informaţiilor cuprinse în rapoartele emitenţilor de valori mobiliare transmise în condiţiile legislaţiei cu plasarea acesteia pe pagina web oficială a CNPF. 38 . la care a fost prescris prezentarea şi publicarea dării de seamă 91 78 anuale Numărul notificărilor cu privire la corectarea informaţiilor cuprinse în dările de 118 402 seamă Numărul S.respectarea normelor de prudenţă şi a condiţiilor de licenţiere.A. .mărimea capitalului social minim al asigurătorului şi structura acţionariatului.stabilitatea financiară a asigurătorului (nivelul capitalului propriu. ceea ce a condus la aplicarea unor măsuri şi sancţiuni contravenţionale.modul de formare şi menţinere a rezervelor tehnice potrivit activităţii desfăşurate. . în special în partea ce ţine de încălcarea termenului de prezentare a dărilor de seamă anuale asupra valorilor mobiliare. . Activitatea de monitorizare şi control pe piaţa asigurărilor Supravegherea activităţii participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor a inclus îndeplinirea principalelor obiective referitoare la respectarea prevederilor legislaţiei.8 În vederea asigurării respectării prevederilor legislaţiei și asigurării protecției acționarilor. prezentate în tabelul ce urmează: Tabelul nr. cerinţelor faţă de dezvăluirea informaţiei şi faţă de accesul acţionarilor la documentaţia societăţii şi alte încălcări. . în special în partea ce ţine de: . 14 Activitatea de monitorizare a societăţilor pe acţiuni Perioada de activitate Indicatori 2009 2010 Numărul S. acoperirea rezervelor tehnice şi matematice cu active admise).Activităţile de monitorizare a emitenţilor de valori mobiliare. au inclus: . În rezultatul activităților de monitorizare au fost stabilite cazuri de încălcare a legislaţiei în activitatea desfășurată de către emitenții de valori mobiliare. obligate să dezvăluie public informaţia în perioada indicată 752 765 pentru anul de gestiune anterior (anul 2008) (anul 2009) Numărul dărilor de seamă recepţionate 668 671 Numărul scrisorilor de atenţionare expediate 242 539 Numărul S.A. .A.analiza și soluționarea sesizărilor cu privire la conflictele corporative. CNPF a atenționat persoanele cu funcţii de răspundere a 73 de societăţi pe acţiuni referitor la neconvocarea adunării generale anuale a acţionarilor în anul 2010. coeficientul de lichiditate.limita maximă a răspunderii asigurătorului (reasigurătorului) pentru un risc asigurat sau preluat în reasigurare.7 177. la care au fost blocate conturile bancare 84 74 Numărul persoanelor cu funcţie de răspundere sancţionate contravenţional 172 113 Sancţiuni contravenţionale încasate (mii lei) 289.

Indicatori de rezultate privind supravegherea participanţilor la piaţa asigurărilor Perioada de activitate Indicatori 2009 2010 Numărul controalelor complexe 6 12 Numărul controalelor tematice 1 9 Numărul deciziilor aprobate 7 10 Retragerea licenţei 1 2 Numărul prescripţiilor cu privire la respectarea legislaţiei 6 8 Materiale remise spre examinare organelor de ocrotire a normelor de drept 1 3 Sancţiuni aplicate şi încasate la bugetul de stat (mii lei) 126. a înregistrat următorii indicatori de rezultate.16..efectuarea plasamentelor în active admise să reprezinte rezervele de asigurare şi respectarea normelor de dispersare.4 Suspendarea operaţiunilor la conturile de decontare 0 1 Deschiderea procedurii de remediere financiară 0 1 39 .1 – asigurare 113 96 Raport specializat nr. prezentate în conformitate cu legislația în vigoare. . reflectați în tabelul ce urmează: Tabelul nr. prezentate în tabelul ce urmează: Tabelul nr. 15.modul de activitate a intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări. Supravegherea activității participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor prin intermediul monitorizării și analizei rapoartelor financiare şi specializate.activitatea de investire a fondurilor şi rezervelor de asigurare.5 cu privire la indicii de bază ai activităţii de asigurare nr. . stabilirea şi plata despăgubirilor de asigurare.13 113 96 Raport privind plasarea rezervelor de asigurare şi registrul activelor ce acoperă 113 96 rezervele Raport privind respectarea rezervelor normative de solvabilitate şi mărimea 113 96 coeficientului de lichiditate Raport lunar privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de 336 348 autovehicule şi asigurarea internaţională „Carte Verde” Raport financiar – contabil şi specializat al brokerilor în asigurări 148 579 Total rapoarte financiare și rapoarte specializate: 1049 1407 Notificări emise privind corectarea informațiilor prezentate în rapoarte 127 129 Numărul prescripțiilor emise persoanelor cu funcții de răspundere privind 8 6 majorarea capitalului social conform cerințelor legale Numărul prescripțiilor emise persoanelor cu funcții de răspundere privind 0 3 conformarea nivelului capitalului propriu (activelor nete) cerințelor legale Numărul prescripțiilor emise persoanelor cu funcții de răspundere privind 10 1 conformarea cerințelor de raportare Numărul prescripțiilor privind soluționarea cererilor de despăgubire 1 0 Numărul deciziilor cu privire la aplicarea sancțiunilor contravenționale 0 40 Activităţile de control realizate la sediul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor au constatat acte de încălcare a legislaţiei ce au condus la aplicarea unor măsuri şi sancţiuni contravenţionale.aplicarea primei de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă. . Indicatori de rezultate privind supravegherea participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor Indicatori Perioada de activitate 2009 2010 Raport financiar-contabil al societăților de asigurări 113 96 Raport statistic nr.6 163. .respectarea normelor legale la avizarea şi constatarea pagubelor.

într-un caz pe rezultatele examinării fiind pornită cauză penală. cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut la care ponderea împrumuturilor şi dobînzilor aferente cu termen expirat mai mult de 30 de zile în total portofoliul de împrumuturi este mai mică de 5. În vederea respectării drepturilor membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut și a beneficiarilor de servicii acordate de organizațiile de microfinanțare. CNPF a întreprins măsuri pentru a interzice unor asociații acceptarea depunerilor de economii de la membrii săi în mărime care va depăşi valoarea dublă a rezervei instituţionale. 17. prevenirea abuzurilor şi a fraudei. CNPF a remis materialele privind activitatea a 2 asociaţii de economii şi împrumut şi a unei organizaţii de microfinanţare spre examinare organelor de ocrotire a normelor de drept. Indicatori de rezultate privind supravegherea asociațiilor de economii și împrumut Indicatori Perioada de activitate 2009 2010 Rapoarte financiare anuale 424 384 Rapoarte specializate trimestriale 1189 1103 Rapoarte specializate lunare 515 547 Total rapoarte financiare și specializate: 2128 2034 Avertismente privind respectarea normelor de prudență financiară și corectarea 38 360 informațiilor prezentate Suspendarea operațiunilor la conturile de decontare 0 82 Numărul prescripțiilor privind conformarea obligației de raportare 0 31 Pentru a asigura stabilitatea financiară a asociațiilor de economii și împrumut și protecția drepturilor legale ale membrilor acestora. Activitățile de supraveghere la sediul asociaţiilor de economii şi împrumut au stabilit abateri de la prevederile legislaţiei. Activitatea de monitorizare şi control în sectorul microfinanţării Activităţile de supraveghere desfăşurate pe parcursul anului 2010 au avut ca scop asigurarea respectării drepturilor membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut şi clienţilor organizaţiilor de microfinanţare. cu prevederile normelor prudenţiale. prezentate în tabelul ce urmează: 40 . Normelor de prudenţă financiară. fiind executate integral în peioada de referință. ca rezultat al monitorizării rapoartelor financiare pentru anul 2009. cerinţelor de raportare financiară şi alte încălcări ce au condus la aplicarea unui șir de măsuri şi sancţiuni administrative. ca urmare a examinării din oficiu şi în teren a activităţii desfăşurate. Supravegherea modului în care activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legislaţiei şi.În rezultatul activităților de control au fost aprobate 10 decizii. desfăşurarea activităţii participanților profesioniști din sectorul microfinanțării în conformitate cu prevederile legislaţiei.0 la sută. inclusiv a modului de desfăşurare a adunării generale a membrilor asociaţiei și de desemnare a administratorilor. a fost realizată inclusiv prin intermediul rapoartelor financiare anuale şi specializate recepţionate de CNPF. în principal. rezultatele căreia se prezintă în tabelul ce urmează: Tabelul nr.

Tabelul nr.0 163.02.8/6 din 26. .standardele de prudenţă bazate pe cele mai bune practici internaţionale. .infrastructuri eficiente şi simplificate pentru acţiunile pieţei. pentru eficientizarea accesului la informaţie şi a resurselor de administrare.8 2 2 2 5 În cadrul procesului de monitorizare a realizării deciziilor cu privire la rezultatele controalelor efectuate în anul 2010. care stabileşte cerinţe faţă de participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară cu privire la dezvăluirea informaţiei generale privind activitatea desfăşurată.dezvoltarea capacităţilor adecvate de supraveghere la faţa locului (on-site). Viziune de perspectivă Avînd ca prioritate asigurarea stabilităţii sistemului financiar nebancar. aprobat prin Hotărîrea nr. Asigurarea informaţională reprezintă o prioritate pentru CNPF şi își propune ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii tehnologiilor informaţionale prin crearea produselor informatice moderne. . Pentru a asigurara o mai bună transparenţă în activitatea participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară şi informarea permanentă a publicului.principiile de supraveghere bazate pe sistemul de evaluare și gestiune a riscurilor. CNPF a elaborat Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor. . inclusiv lista acţionarilor care deţin cote semnificative în capitalul participantului. destinate sistemelor de comunicare şi de prelucrare a informaţiei. Indicatori de rezultate privind supravegherea asociațiilor de economii şi împrumut Indicatori Numărul controalelor complexe Numărul controalelor tematice Numărul deciziilor aprobate Retragerea licenţei Suspendarea licenţei Numărul avertizărilor/atenţionărilor faţă de administratori Numărul prescripţiilor cu privire la înlăturarea încălcărilor legislaţiei Numărul deciziilor de atragere la răspundere contravenţională Suma sancţiunilor contravenţionale încasate (mii lei) Materiale remise organelor de ocrotire a normelor de drept Numărul de suspendări ale operaţiunilor la conturile bancare Perioada de activitate 2009 2010 8 31 4 1 10 21 1 0 2 1 2 1 12 20 6 18 2. 2. managementul (structura organizaţională şi funcţiile respective. 41 . s-a constatat că 9 decizii au fost executate integral.implementarea aplicaţiei informatice pentru raportări electronice. iar 13 decizii urmează a fi monitorizate şi executate pe parcursul anului 2011.2010. Protecţia drepturilor participanţilor la piaţa financiară nebancară Transparenţa poate preveni acţiuni greşite şi spori înţelegerea de către consumator a serviciilor acordate.4. persoanele cu certificat de calificare. 18. activitatea de supraveghere a CNPF vizează continuarea procesului de consolidare a capacităţilor instituţionale pentru a pune în aplicare: .

19. asiguraţi şi alte categorii de beneficiari ai produselor financiare nebancare. structura acestora se prezintă în tabelul ce urmează: Tabelul nr. 20. aplicarea măsurilor conform prevederilor legislaţiei. precum şi prin oferirea răspunsurilor oficiale în cadrul procedurii administrative stabilite. Urmare a implementării noilor cerinţe de dezvăluire a informaţiei. lichiditatea etc. Protecţia drepturilor participanţilor la piaţa financiară nebancară s-a realizat şi prin examinarea petiţiilor şi reclamaţiilor primite de la acţionari.subdiviziunile separate. investitori. Structura petiţiilor recepţionate şi gradul de soluţionare Indicatori. veniturile şi cheltuielile. fonduri de garanţie. rezerve. componenţa consiliului de administraţie şi a executivului. informaţii privind respectarea normelor de prudenţă financiară stabilite de legislaţie (capitalul social. Structura documentelor recepţionate se prezintă în tabelul ce urmează: Tabelul nr. cenzorii). ca rezultat al examinării documentelor înregistrate au fost perfectate şi expediate 4685 de scrisori. Structura fluxului de documente recepționate de CNPF Indicatori Perioada de activitate 2009 2010 Raportări ale participanților profesioniști 837 4960 Alte documente și adresări recepționate de la participanții profesioniști 5342 4708 Raportări ale emitenților privind dezvăluirea informației 2292 1856 Petiții (cereri) 499 318 Documente și adresări ale autorităților publice 679 419 Documente și adresări ale organelor judiciare 931 597 Alte documente 907 1434 Total: 11487 14292 Reieşind din competenţa stabilită de legislaţie. Numărul petiţiilor înregistrate în perioada de referinţă a înregistrat o reducere cu 36 la sută faţă de perioada anului precedent. prezentarea serviciilor şi produselor financiare practicate. informaţii generale privind activele. fluxul de documente recepţionate de la participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a înregistrat o creştere de 22 la sută faţă de perioada precedentă de gestiune. Informaţiile menţionate se afişează pe panou în oficiile participanţilor profesionişti şi pe paginile-web oficiale în rețeaua Internet. reţelele şi canalele de distribuţie. obligaţiile. licenţa pentru activitate pe piaţa financiară nebancară. numărul de petiţii Anul 2010 recepţionate soluţionate Cu privire la desfăşurarea procedurii de lichidare a fondurilor de investiţii 85 85 Cu privire la activitatea companiilor de administrare fiduciară 18 18 Cu privire la protejarea drepturilor acţionarilor 138 138 Cu privire la protejarea drepturilor participanţilor la piaţa valorilor mobiliare 573 573 Cu privire la protejarea drepturilor asiguraţilor 146 146 Cu privire la activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut 6 6 Cu privire la activitatea organizațiilor de microfinanțare 4 4 Total petiţii: 970 970 Petiţiile înregistrate cu privire la desfăşurarea procedurii de lichidare a fondurilor de investiţii se referă la repartizarea mijloacelor financiare acumulate ca rezultat al lichidării acestora. examinarea rezultîndu-se la informarea acţionarilor 42 .). tarifele.

Alte mijloace bănești în sumă de 31.261 din Codul Penal al Republicii Moldova. a fost pornită urmărirea penală pe motivul distrugerii informaţiei din registrul clienţilor de către registratorul nominalizat).A. persoanele sînt anunţate privind lipsa informaţiei din registrele clienţilor companiilor. lei la B. în baza art. Ca măsură pentru soluționarea situației.06. cu privire la identificarea societăţilor pe acţiuni în care petiţionarii deţin valori mobiliare. Viziune de perspectivă Protecția consumatorului de servicii financiare nebancare rămîne a fi o activitate importantă a CNPF în vederea încurajării investițiilor în domeniu. Pe parcursul procesului de lichidare mijloacele băneşti acumulate din înstrăinarea activelor fondurilor de investiții au fost plasate în conturile deschise în băncile comerciale.A. „INVESTPRIVATBANK” S.A. inclusiv suma de 188. persoana fiind în drept să decidă prelungirea contractului cu administratorul fiduciar sau rezilierea acestuia şi transmiterea valorilor mobiliare în deţinere reală. CNPF a atenţionat 539 societăți pe acțiuni cu privire la respectarea legislației referitor la dezvăluirea informaţiei de interes public.C.2009. nefiind posibilă repartizarea mijloacelor ca urmare a retragerii licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare a B. După confirmarea de către organele de ocrotire a normelor de drept a existenţei (lipsei) informaţiei necesare restabilirii complete a registrelor clienţilor deţinătorului nominal şi restabilirii informaţiei din registrele clienţilor companiilor nominalizate va fi posibilă prezentarea informaţiei despre starea conturilor.6 mil. prin Ordonanţa Băncii Naţionale a Moldovei din 19. „INVESTPRIVATBANK” S.2 mil. dezvoltarea reglementărilor conform celor mai bune practici de protecţie a consumatorului. Responsabilitatea CNPF vizează asigurarea accesului la sistemele de comunicaţii.8 mil. structuri neguvernamentale şi cu participanţii la piaţa financiară nebancară în domeniul protecției consumatorului de servicii financiare nebancare.C. şi „Econ-Renaştere” S.A. iar mijloacele bănești în sumă de 8. În partea ce vizează petiţiile înregistrate de la fondatorii administrării fiduciare ale companiilor fiduciare „Europa-Trust” S. supravegherea respectării legislației.lei nu sînt valorificate. fără a fi calificate ca depozite ale persoanelor fizice la validarea şi înregistrarea listei creanţelor. CNPF a înaintat spre examinare în cadrul Comitetului de Stabilitate Financiară proiectul de Lege ”Privind modul de plată a sumelor revenite acţionarilor fondurilor de investiţii nemutuale şi pentru privatizare în rezultatul lichidării acestora”. 43 . precum şi a emis 79 prescripţii spre executare persoanelor cu funcţii de răspundere.lei sînt blocate pe conturile băncilor comerciale.fondurilor de investiţii. ţinute anterior de registratorul independent „Registru-Service” (pe această cauză în anul 2005. Reieşind din competenţa stabilită de legislaţie. precum și cooperarea eficientă cu autorităţi publice. desfășurarea măsurilor de informare și educare financiară a publicului.

parte interesată – 1 cauză. prin efectuarea expertizei juridice a proiectelor ordinelor. 62 procese implică participanții la piaţa valorilor mobiliare.5. în care a fost antrenată CNPF. avînd calitatea de: reclamant – 12 cauze.2. agent constatator – 31 cauze. 9 procese implică participanții la piaţa asigurărilor și un singur proces vizează activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut. intervenient – 29 cauze. Activitatea juridică Pe parcursul anului 2010 activitatea juridică a CNPF a urmărit realizarea măsurilor privind protecţia drepturilor şi intereselor legale ale consumatorilor de servicii pe piaţa financiară nebancară. hotărîrilor. Reprezentarea intereselor CNPF Potrivit competenţei stabilite de legislaţie pe parcursul anului 2010. precum şi ridicarea nivelului standardelor şi metodelor de reglementare şi supraveghere a activităţii participanţilor la piaţa financiară nebancară întru asigurarea stabilităţii şi eficienţei acesteia. modificarea şi completarea cadrului de reglementare în domeniul financiar nebancar. În cadrul activității de supraveghere și control a CNPF a fost acordată asistență juridică la aplicarea prevederilor legislaţiei cu privire la contravenţii în domeniul pieţei financiare nebancare. FINN „CAIS-F” SA. prin realizarea următoarelor activități: Asigurarea asistenţei juridice În perioada de referință a fost asigurată asistenţa juridică la elaborarea. autoritate publică pentru a depune concluzii – 9 cauze. reieşind din competenţa instanţelor judecătoreşti. ordonanţelor. CNPF a participat în cadrul a 109 procese judiciare. SRL „Registru-Service”. se prezintă în diagrama ce urmează: Diagrama nr. După domeniul de competență. asigurarea procedurii de atragere la răspundere contravenţională. pîrît/contencios administrativ – 24 cauze.10 Dinamica litigiilor de judecată în care a fost antrenată CNPF 44 . înscrierilor protocolare. inclusiv. Clasificarea litigiilor. acordurilor de colaborare la nivel naţional şi internaţional și actelor normative elaborate de CNPF şi remise spre avizare. Asistenţă juridică a fost acordată administratorilor din oficiu desemnaţi în 3 procese de judecată în care au fost implicaţi FINN „Interinvest-Plus” SA.

mii lei 37200 70600 Motivele neexecutării Încetat proces contravențional/ înlocuită măsura de sancționare suma. organele procuraturii . pe piaţa financiară nebancară s-au constatat 387 fapte care întrunesc elementele constitutive ale contravenţiilor. suma. nr. mii lei 9800 30000 116 131 12 23 7 13 5 10 43 328 135000 948600 43 290 67500 463570** 0 35 0 107800 0 20 0 68000 0 3 0 15 0 39800 * conform art.(4) lit. acestea au fost apreciate ca fiind temeinice şi legale şi. după caz. respinse 25 18 Acțiuni către CNPF.36 procese. **conform art. În acest caz. procese verbale Amenzi aplicate. total Procese-verbale neexecutate. care însă nu poate depăşi limita maximă a sancţiunii cu amenda prevăzută de norma materială contravenţională. se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral. Ministerul 45 . suma. fiind întocmite 328 procese-verbale cu privire la contravenţii. dacă persoana fizică nu a plătit amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei. mii lei 27400 40600 3 (încetat procesul contravenţional) 0 Alte motive nr.6). suma. Contravenţiile constatate pe piaţa financiară nebancară și măsurile aplicate se prezintă în tabelul ce urmează: Domeniu Nr. în majoritatea cazurilor. ale căror obiect de examinare au constituit actele CNPF. 21. 22 Informaţia privind sancţiunile contravenţionale Procese-verbale executate.(3) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova.6 sesizări. cu participarea CNPF. inclusiv CCCEC – 75 sesizări. 34 alin. Soluțiile instanțelor judecătorești în procesele în care CNPF a fost implicată ca parte se prezintă în tabelul ce urmează: Tabelul nr. pretenţiile formulate de către persoanele ce au intentat procesul au fost respinse. CNPF a înaintat către organele de ocrotire a normelor de drept și de justiţie. instanţa de judecată o poate înlocui.6 mii lei (Anexa nr. în care CNPF a fost parte. de accesul acţionarilor la informaţia şi documentaţia privind activitatea societăţii pe acţiuni și alte aspecte ce țin de protecția consumatorului de servicii financiare nebancare. admise 12 18 Acțiuni către CNPF. în defavoarea CNPF fiind emise 7 hotărîri și 17 hotărîri au fost emise fără a atinge în mod direct interesele CNPF. se referă la nerespectarea drepturilor acţionarilor aferente modului de convocare şi desfăşurare a adunărilor generale ale acţionarilor. reieşind din competenţa sa funcţională. din care cu cîștig de cauză . de CNPF Valori mobiliare Asociații de economii și împrumut Asigurări Total 131 154 389300 424300 înlocuite cu amendă dublă* 8400 7400 0 15800 nr. respinse 6 5 Acțiuni înaintate de CNPF. mii lei Tabelul nr. Soluțiile instanțelor judecătorești în procesele în care CNPF a fost parte Indicatori Perioada de activitate 2009 2010 Acțiuni înaintate de CNPF. Colaborarea cu organele de ocrotire a normelor de drept În baza acordurilor încheiate anterior. contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în termen de cel mult 72 ore din momentul stabilirii ei. suma amenzilor aplicate fiind de 948.a) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova.Obiectul proceselor de judecată. Măsuri aplicate în procesul contravențional În perioada de referinţă. s-au finalizat 60 cauze. admise 4 2 În urma participării CNPF ca parte în procesele de judecată. total Oficiul de executare silită nr. Ca rezultat al examinării dosarelor judiciare. 34 alin. cu amendă în mărime dublă. prin urmare. mii lei 186250 209820 nr.

Ministerul Justiţiei . O realizare importantă în domeniul atestării participanților profesioniști a fost atestarea primilor actuari pe piața asigurărilor.Afacerilor Interne .07. numărul cărora pe domenii de activitate se prezintă în tabelul ce urmează: Tabelul nr. inclusiv 6 .36/12 din 23. 22 Informaţie privind atestarea specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară Indicatori Specialişti atestaţi. materiale aferente supravegherii pieței financiare nebancare pentru examinare după competență.6.total din care: Specialişti atestaţi în domeniul pieţei valorilor mobiliare Specialişti atestați în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut Specialişti atestați în domeniul asigurărilor (actuari) Specialişti atestaţi în domeniul auditului participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare Specialişti atestaţi în domeniul auditului asociațiilor de economii și împrumut Perioada de activitate 2009 2010 155 112 124 31 81 20 2 6 3 2.44/5 din 18.34 sesizări.pe piaţa valorilor mobiliare şi 3 pentru a dispune de dreptul de a practica activitatea de audit al asociaţiilor de economii şi împrumut. în anul 2010 au fost atestaţi primii 9 auditori. În conformitate cu prevederile Regulamentului privind cerinţele de certificare a auditorilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară.09. Activitatea de cooperare internaţională Participarea în cadrul activităţii organismelor internaţionale de profil și cooperarea cu autoritățile similare din alte țări constituie o preocupare constantă a 46 . prin care a fost stabilită procedura de obţinere a certificatelor de calificare caracteristică atestării auditorilor şi eliberării certificatelor de calificare ale auditorilor la piaţa financiară nebancară. 2.2009 “Cu privire la aprobarea componenţei comisiilor de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară”. Pe parcursul anului 2010 au fost atestaţi 112 specialişti ai participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară. precum și asigurarea calității asistenței juridice reprezintă un obiectiv important în cadrul de cooperare cu consumatorii de produse financiare nebancare și alte părți interesate.8 sesizări. instanțele judecătoreşti – 21 sesizări. Activitatea de atestare a specialiştilor Procedura de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti este stabilită conform prevederilor Regulamentului cu privire la atestarea specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară. iar componenţa comisiilor de atestare a fost aprobată prin Hotărîrea CNPF nr.03.2009.10/11din 05. aprobat prin Hotărîrea CNPF nr.7.2008. Viziune de perspectivă Promovarea practicii de aplicare uniformă a legislației pe piața financiară nebancară prin perfecționarea formelor și metodelor de acordare a asistenței juridice. aprobat prin Hotărîrea CNPF nr.

Institutul Francofon de Reglementare Financiară (IFREFI) În calitate de membru al Institutului Francofon de Reglementare Financiară CNPF a participat la Reuniunea anuală (Bruxelles. rezultatele activităţii pentru anul 2009 şi obiective pentru anul 2010. în activitatea sa. precum şi iniţierea şi desfăşurarea studiilor privind probleme specifice sau teme vizînd cooperativele financiare şi supravegherea acestora. Belgia). a continuat să se conformeze cadrului de cooperare şi schimb de informaţii prin participarea la diverse instruiri. pe de altă parte. evoluţii instituţionale şi de reglementare înregistrate în ţările membre IFREFI. în cadrul căreia au fost puse în discuţie subiecte privind evoluţia pieței financiare internaţionale şi rolul organului de reglementare în prevenirea crizelor sistemice. Serbia) privind implementarea cerinţelor de solvabilitate şi a tehnicilor de supraveghere bazate pe risc. care a avut drept scop de a oferi o mai bună înţelegere şi claritate privind diferite aspecte ale MMÎ. pe de o parte. asigurînd participarea la următoarele evenimente: . .CNPF. Cooperarea în cadrul Asociaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor în Asigurări (IAIS) Urmare a obţinerii calităţii de membru cu drepturi depline în anul 2009. reuniuni și seminare de profil și aplicarea principiilor şi standardelor comune pentru a îmbunătăţi eficienţa supravegherii în domeniul asigurărilor. în vederea implicării mai active pentru a obţine calitatea de membru cu drepturi depline și. precum și a conformării cadrului de cooperare și schimb de informaţii în vederea combaterii fraudei financiare și aplicării conforme a legislaţiei în domeniul pieţei financiare nebancare. avînd drept scop schimbul de informaţie şi idei privind subiecte de interes comun pentru supraveghetorii uniunilor de credit şi ai cooperativelor financiare. Membrii Rețelei beneficiază de acces direct la studiile efectuate asupra subiectelor specifice cooperativelor financiare şi supravegherii acestora şi obţin acces de a împărtăşi metode şi idei la un forum exclusiv pentru reglementatori. 47 . problematica coexistenţei pieţelor reglementate.Seminarul privind Memorandumul Multilateral de Înţelegere al IAIS pentru supraveghetorii din Europa Centrală şi de Est (Budapesta. Aderarea la Reţeaua Internaţională a Reglementatorilor Uniunilor de Credit (ICURN) În cadrul activității de cooperare internațională. CNPF. Ungaria). în 2010 CNPF a iniţiat procedura de aderare la Reţeaua Internaţională a Reglementatorilor Uniunilor de Credit. platformelor multilaterale de tranzacționare şi a pieţelor interdealeri. în vederea continuării procesului de transpunere a legislaţiei comunitare. de a facilita pregătirea formularelor de aplicare şi prezentarea lor de către jurisdicţiile interesate. precum şi procesarea acestora.Seminarul regional pentru Supraveghetorii în Asigurări din Europa Centrală şi de Est şi Transcaucazia (Belgrad. ICURN a fost fondată în 2007.

Kazani. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare și a dialogului sistematic cu autorităţi de supraveghere internaţionale în domeniu a continuat cu organizarea unor activităţi privind schimbul de experienţă și preluarea celor mai bune practici internaţionale de reglementare şi supraveghere a pieţei financiare nebancare. Federaţia Rusă) au fost aprobate decizii cu privire la rezultatele analizei 48 . precum: . Cooperarea cu organismele de profil din CSI Cooperarea cu organismele internaţionale în domeniul reglementării şi supravegherii pieţelor valorilor mobiliare şi asigurărilor reprezintă un angajament susţinut de CNPF în vederea continuării procesului de reformă. în cadrul căreia s-a discutat despre necesitatea aplicării metodologiei de evaluare bazată pe risc pentru uniunile de credit mari şi cele cu un profil de risc semnificativ. încheiate de către autorităţile de supraveghere a pieţei valorilor mobiliare. . Cooperarea cu autorităţi de supraveghere similare din alte ţări În contextul realizării prevederilor acordurilor şi memorandumurilor de colaborare bilaterală. expediază periodic comunicate şi solicită opinii. orientat spre schimbul de experiență și implementarea celor mai bune practici în domeniu. CNPF a participat la reuniunile organizate de către WOCCU şi ICURN. Prevederile acordurilor şi memorandumurilor de colaborare bilaterală existente au facilitat schimbul de informaţii cu privire la evoluţia sectoarelor pieţei financiare nebancare şi cadrul legal aplicat în statele respective. redefinirea rolului de membru al consiliului de administraţie în contextul creşterii şi evoluţiei uniunii de credit. în cadrul căreia au fost discutate noile instrumente şi tendinţe indispensabile în asigurarea unei dezvoltări durabile a uniunilor de credit în mediul concurenţei acerbe continue. precum şi integrarea financiară pe pieţele subdezvoltate. pentru siguranţa şi durabilitatea cooperativelor financiare. Consiliul conducătorilor organelor de stat de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare ale statelor-membre ale CSI Consiliul conducătorilor organelor de stat de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare ale statelor-membre ale CSI are ca obiectiv coordonarea activităților instituţiilor de reglementare şi supraveghere a pieţelor valorilor mobiliare ale statelor-membre ale CSI. SUA). SUA). În cadrul cooperării internaţionale.Masa internaţională a reglementatorilor uniunilor de credit (Las Vegas. precum și identifică cele mai bune practici şi vine cu recomandări de îmbunătăţire a reglementărilor. CNPF a preluat 5 acorduri de cooperare bilaterală şi a menținut și dezvoltat relațiile de cooperare. grupul organizează conferinţe şi seminare on-line cu scopul de a asigura informarea şi implicarea membrilor. În cadrul şedinţei a XI-a a Consiliului (or. pieţei asigurărilor şi a sectorului asociaţiilor de economii și împrumut.De asemenea.Prima Conferinţă a Uniunilor de Credit (Las Vegas.

la care au fost puse în discuție proiectul Concepţiei de dezvoltare a pieţei financiare a statelor membre ale CEEA. Consiliul conducătorilor organelor de stat ce reglementează piaţa valorilor mobiliare pe lîngă Comitetul integraţional în cadrul Comunităţii Economice Euro-Asiatice (CEEA) În calitate de observator. CNPF a participat la şedinţa Consiliului coordonator al conducătorilor autorităţilor de supraveghere în domeniul asigurărilor ale statelor . reglementări fiscale în domeniul asigurărilor.membre ale CSI (or. în perioada 2009-2010 CNPF a beneficiat de două proiecte de asistenţa tehnică orientate să asigure continuarea procesului de reformă a sectorului financiar nebancar. CNPF a participat la şedinţa a XIV-a a Consiliului conducătorilor organelor de stat ce reglementează piaţa valorilor mobiliare pe lîngă Comitetul Integraţional Euro-Asiatic (or. Federația Rusă) la care au fost discutate practici privind cerinţe unice de licenţiere a activităţii de asigurare.comparative a legislației statelor-membre ale CSI în domeniul reglementării fondurilor de investiţii. Federația Rusă). proiectul Recomandărilor privind armonizarea cadrului legislativ și normativ privind deţinerea nominală a valorilor mobiliare și reglementărilor sistemelor de decontări și plăți pe piața valorilor mobiliare. proiectul acordului privind protecţia drepturilor consumatorilor în momentul încheierii şi executării contractelor de asigurare și proiectul acordului privind armonizarea legislaţiei în domeniu şi ajustarea acesteia la principiile generale IAIS. analiza comparativă a prevederilor legale ce stabilesc responsabilităţile persoanelor cu funcții de conducere pentru acţiunea sau inacţiunea care a condus la cauzarea pierderilor societăţii pe acţiuni și Recomandările privind armonizarea legislaţiei statelor membre ale CEEA în domeniul valorilor mobiliare. la care a fost discutată evoluția şi perspectivele de dezvoltare a pieţelor de asigurări în spaţiul statelor membre ale CSI și modelul de reglementare și supraveghere aplicat de regulatori în domeniu. Cooperarea cu organismele financiare internaţionale În vederea îndeplinirii obiectivelor sale fundamentale stabilite de legislaţie. 49 . elaborate de Asambleea Parlamentară a CEEA. Federaţia Rusă).membre ale CSI În calitate de observator. Moscova. Consiliul conducătorilor autorităţilor de reglementare şi supraveghere în domeniul asigurărilor pe lîngă Comitetul integraţional în cadrul Comunităţii Economice Euro-Asiatice (CEEA) În calitate de observator. Kazani. Consiliul coordonator al conducătorilor autorităţilor de supraveghere în domeniul asigurărilor ale statelor . reglementării sistemului de impozite și taxe și reglementărilor sistemelor de decontări și plăți pe piața valorilor mobiliare. CNPF a participat la şedinţa Comitetului integraţional în cadrul Comunităţii Economice Euro-Asiatice (or. Moscova.

importante pentru derularea procesului de reformă în domeniu. Activităţile realizate în cadrul proiectului se prezintă în tabelul ce urmează: Tabelul nr. aprobată de Parlamentul Republicii Moldova. Proiectul de reformă a sectorului financiar "Moldova Dutch TA-TF Financial Sector Reform”. Activităţi privind implementarea proiectului „Moldova Dutch TA-TF Financial Sector Reform” Indicatori Activităţi Nr. Legea cu privire la Comisia Națională reglementare a Pieței Financiare.02. inclusiv de consultanţă. care direct implică transpunerea în legislația națională a directivelor UE și aplicarea principiilor internaționale de activitate. recomandările misiunilor de suport ale experţilor BM și obiectivele de activitate ale CNPF. aprobat la 12. Conform Acordului de implementare a grantului „Moldova Dutch TA-TF Financial Sector Reform”. Reieșind din economiile obținute în procesul implementării proiectului. Legea privind fondurile de pensii facultative) Cadrul normativ secundar în domeniul 1 163 567 98 231 asigurărilor 30 699 30 699 Componenta III Costuri operaționale ale UIP și oficiile teritoriale Suport pentru ale CNPF implementarea proiectului Total general: 923 251 755 108 50 . Conform Planului de procurări.03. inițial au fost planificate 25 activităţi. în Planul de procurări au fost operate modificări. determină politica de dezvoltare a pieței financiare nebancare și concretizează reformele necesare în domeniu.2009.23.2009. semnat la 31. în strictă conformitate cu prevederile Acordului de grant şi în baza planurilor de procurări aprobate.Proiectul „Moldova Dutch TA-TF Financial Sector Reform” Legea pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2011-2014 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2011-2014. acesta fiind completat cu alte activități. lucrări si servicii. reprezintă principalul instrument de finanțare și de susținere a activităților incluse în conținutul acestui document strategic. procurările de bunuri. Costul Debursări activități activităților (euro) contractat (euro) Servicii de consultanță (dezvoltare instituțională) 1 83 090 83 090 Componenta I Consolidarea Bunuri și echipament de oficiu 4 160 445 140 103 capacităților Instruiri 130 361 112 224 instituționale Consultant în domeniul procurărilor 1 46 750 35 470 Studii de fezabilitate în domeniul asigurărilor 2 16 976 8 347 Studiu de fezabilitate în domeniul microfinanțării 1 4 600 4 600 Sistemul informațional în domeniul asigurărilor 1 48 160 48 160 de răspundere civilă auto 4 402 170 292 415 Componenta II Servicii de consultanță total. finanţate din contul mijloacelor acordate pentru implementarea grantului s-au efectuat conform procedurilor BM în vigoare. inclusiv: Perfecționarea Proiecte de acte legislative (Legea privind piața 3 238 603 194 184 regimului de de capital. beneficiar al căruia este CNPF.

standarde pentru auditul intern și mecanismul de protecţie a beneficiarilor de produse de microfinanţare. condiţiile de activitate compozită cu alte genuri de activitate.instruirea utilizatorilor SMI în vederea gestionării şi utilizării sistemului. prin elaborarea proiectelor de acte legislative fundamentale pentru dezvoltarea pieței financiare nebancare: proiectul Legii privind piața de capital. Rezultatele studiului de fezabilitate în domeniul activității organizațiilor de microfinanţare au constatat necesitatea elaborării unui nou proiect de lege. Cu suportul proiectului s-a reușit procurarea echipamentului destinat funcționării sistemului și a fost implementată etapa finală de elaborare a SMI: .prezentarea SMI entităţilor supravegheate – participanți profesioniști la piața financiară nebancară. a fost creat sistemul informațional automatizat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. .încheierea acordului privind lucrările de suport şi întreţinere a SMI.instalarea. Prin asistența tehnică oferită s-a reușit elaborarea cadrului normativ secundar pentru punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul asigurărilor. s-a reușit modernizarea echipamentului destinat utilizării tehnologiilor informaționale. conferințe și vizite de lucru organizate la nivel internațional s-a făcut primul pas pentru a facilita înţelegerea conformă a contextului şi raţionamentului legislaţiei UE şi a bazei de abordare a politicilor sectoriale în domeniul pieței financiare nebancare. proiectul Legii cu privire la Comisia Națională a Pieței Financiare. iar prin participarea la 26 activități de instruire. în care au fost transpuse principalele prevederi legislative și concepte ale UE și cele mai bune soluții practice aplicate la nivel internațional. . Evenimentele au acoperit teme cu privire la reglementarea şi practicile de supraveghere pînă la aranjamente instituţionale şi procese interne în cadrul regulatorilor integraţi de peste hotarele ţării. În cadrul componentei de consolidare instituţională și operațională. configurarea şi lansarea SMI.Un bilanț al progreselor înregistrate la implementarea proiectului constată realizarea obiectivelor reformei regulatorii și instituționale. Proiectul „Crearea Sistemului de Management Informaţional (SMI)” Asigurarea informaţională reprezintă un obiectiv prioritar în activitatea CNPF pentru îndeplinirea conformă a funcţiilor stabilite prin lege. fiind orientată spre asigurarea unei calităţi mai bune a serviciului public şi sporirea încrederii societăţii civile față de mecanismele pieţei financiare nebancare. Obiectivele SMI urmăresc simplificarea modului de raportare la autoritatea de supraveghere. . care să reglementeze cerinţele de licenţiere și supravegherea prudențială a suficienţei capitalului și cerințelor de clasificare a creditelor. conformat la principiile de activitate aplicate la nivel internațional. proiectul Legii privind fondurile de pensii facultative. colectarea și analiza în timp real a datelor transmise electronic privind activitatea participanţilor profesionişti şi emitenţilor și obţinerea rapoartelor generalizate privind evoluţia pieţei financiare nebancare şi furnizarea 51 .

Serbia). . practicile internaționale privind piețele de capital.Conferinţa internaţională „Regularizări de daună în asigurări” (Braşov. România) privind armonizarea cadrului legislativ şi normativ la 52 . alinierea cadrului legal şi instituţional al pieţei de capital la Directivele UE. regimul de solvabilitate în domeniul asigurărilor și sistemele de pensii private. . Cazul pieţei de investiţii” (Varșovia. Proiectul „Suport pentru implementarea acordurilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană" În contextul promovării de către Uniunea Europeană a convergenței de reglementare și armonizare cu normele și abordările UE în domeniul serviciilor financiare CNPF a cooperat cu proiectul finanțat de UE „Suport pentru implementarea Acordurilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană” prin efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația UE a inițiativelor legislative și normative elaborate.operativă a informaţiei de interes public. România).vizita de lucru la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare din România (București. reprezentanţii CNPF au participat la următoarele evenimente internaţionale: . România) privind procesul de integrare a infrastructurii pieţei de capital româneşti în piaţa europeană. Polonia) cu privire la experiența Poloniei în implementarea standardelor de supraveghere pe piaţa de capital. precum și organizarea a 4 activități de instruire privind legislația și structurile UE.atelierul de lucru privind implementarea reformelor în sectorul financiar şi experienţa Letoniei în acest domeniu (Riga. care prezintă situația actuală în domeniul serviciilor financiare și etapele de armonizare a legislației în domeniu. precum și creşterea capacităţilor operaţionale de supraveghere electronică a pieţei financiare nebancare. Participarea la evenimente internaţionale în domeniul reglementării şi supravegherii pieţei financiare nebancare Cu suportul instituțiilor financiare internaţionale. Prin utilizarea SMI se va asigura un nivel ridicat al transparenței.vizita de studiu cu privire la îndeplinirea cerinţelor de raportare financiară în sectoarele financiare reglementate: piaţa valorilor mobiliare şi piața asigurărilor (Praga. calităţii și securizării datelor.managementul riscului şi procesului. .atelierul de lucru privind Memorandumul Multilateral de Înţelegere (MMÎ) al IAIS pentru supraveghetorii din Europa Centrală şi de Est (Budapesta. . .seminarul regional pentru supraveghetorii în asigurări din Europa Centrală şi de Est şi Transcaucazia privind implementarea cerinţelor de solvabilitate şi tehnicilor de supraveghere bazate pe risc în cadrul societăţilor de asigurare (Belgrad. Letonia). Cehia).vizita de studiu la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România (București. . Prin asistența oferită a fost elaborat Ghidul ”Legislația și politicile în domeniul serviciilor financiare”.seminarul cu tematica „SREP . . Ungaria).

Săptămîna globală a plăţilor 2010 (Amsterdam. România) cu privire la instrumentele de consolidare a infrastructurii de tranzacţionare. dinamica şi perspectivele de evoluţie (Sinaia.seminarul regional IOSCO „Examinarea.vizita de lucru la Bursa de Valori Bucureşti (București. investigarea şi litigiul tranzacţiilor cu implicarea insiderilor şi cazuri de manipulare pe piaţa valorilor mobiliare” (Istanbul.procurări internaţionale (Torino. . Belgia) cu privire la Recomandările misiunii de evaluare a Comisiei Europene pentru viitoarele negocieri în cadrul Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv dintre RM şi UE. . efectuarea inspecţiilor on-site şi off-site. . . . Ucraina) cu privire la supravegherea şi reglementarea activităţii de credit a instituțiilor financiare nebancare. Olanda) cu privire la măsurile de dezvoltare a infrastructurii financiare regionale.1 „Comerţ şi Investiţii” (Bruxelles. emiterea electronică a poliţelor de asigurare prin intermediul sistemului electronic de raportare. Italia). Ediţia a XIII-a a FIAR – evaluarea pieţelor de asigurări.8.Forumul cu tematica „Reglementări privind asigurarea creării unui sistem financiar global” (Kiev. . Austria) cu privire la experienţa statelor europene privind guvernarea corporativă şi politicile de promovare a stabilităţii sectorului financiar din perspectiva autorităţilor de reglementare şi supraveghere. Polonia) cu privire la procedurile şi rezultatele implementării supravegherii bazate pe risc a sistemului de pensii private la nivel internațional.seminarul cu tematica „Guvernarea şi stabilitatea financiară: provocări pentru autorităţile economice” (Viena. transpunerea şi implementarea Directivei Solvabilitate II. . Transparenţa informaţională Activitatea de asigurare a transparenţei informaţionale a CNPF este orientată spre realizarea următoarelor obiective: 53 . . Olanda). Turcia). . 2.Conferinţa cu tematica “Microfinanţele urmare a crizei: spre progres cu responsabilitate” (Astana.seminarul privind procedurile de achiziţii a bunurilor şi serviciilor în sectorul public şi în cadrul proiectelor investiţionale a instituţiilor financiare internaţionale .Forumul Internaţional Asigurări-Reasigurări. Kazahstan) cu privire la cele mai bune practici regionale inovatoare şi standarde din domeniul de microfinanţare. Viziunea de perspectivă vizează promovarea imaginii CNPF la nivel naţional şi internaţional. .atelierul de lucru „Supravegherea fondurilor de pensii bazată pe riscuri” (Varşovia.reuniunea Sub-comitetului de Cooperare RM-UE nr. dezvoltarea relaţiilor bilaterale de cooperare cu organisme de specialitate și instituții financiare internaţionale în vederea realizării obiectivelor procesului de reformă a pieței financiare nebancare. România).seminarul internaţional privind supravegherea asigurărilor (Amsterdam.prevederile Directivelor UE. .

cu mesaje specifice fiecărei categorii de utilizatori. 24.asigurarea transparenţei informaţionale în procesul de elaborare a actelor legislative şi normative cu caracter de reglementare şi accesului participanţilor la piaţa financiară nebancară şi altor părţi interesate la prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii acestora. menţinerea şi dezvoltarea unor relaţii bazate pe principiul transparenţei şi corectitudinii informaţiei furnizate investitorilor. CNPF oferă consultaţii privind procedura de lichidare a fondurilor de investiţii. cu respectarea prevederilor legale privind protejarea informaţiilor confidenţiale. a cetăţenilor şi a altor părţi interesate în procesul decizional și dezvoltă un flux de informaţii cu un grad înalt de complexitate.asigurarea accesului tuturor cetăţenilor şi a altor părţi interesate la informaţiile de interes public. informaţiile plasate 54 . drepturile asiguraţilor. la sediul CNPF este amenajată o sală de audiență. precum şi pe principiul informării sistematice şi corecte privind activitatea instituţiei şi evoluţia pieţei financiare nebancare. Măsurile prin care au fost asigurată transparența informațională se prezintă în tabelulce urmează: Tabelul nr. în conformitate cu legislaţia.stabilirea. participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară. . Informarea publică prin intermediul paginii-web oficiale Un instrument eficient de comunicare şi informare publică în procesul de reglementare şi supraveghere a pieței financiare nebancare îl constituie pagina-web oficială (www. CNPF aplică proceduri interne de furnizare a informaţiei în formatul solicitat. activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut şi alte aspecte. De asemenea. Indicatorii de rezultate privind asigurarea transparenței informaționale Indicatori Perioada de activitate 2009 2010 Numărul comunicatelor de presă 69 60 Numărul articolelor privind activitatea CNPF la nivel național și internațional 68 40 Numărul articolelor cu privire la evoluția pieței financiare nebancare 41 22 Numărul buletinelor informative lunare și trimestriale 15 16 Numărul interviurilor în ziare și reviste de specialitate 16 18 Numărul de participări la emisiuni televizate 2 4 Numărul de participări la emisiuni radiofonice 5 9 Total: 216 164 Asigurarea accesului la informaţii de interes public la solicitare În scopul asigurării accesului publicului la culegerile de acte legislative şi normative. la sediul CNPF este amenajată o sală de bibliotecă. Pentru cetăţenii care solicită informaţii de interes public sau consultații privind piața financiară nebancară. prin care CNPF consultă opinia participanţilor la piaţa financiară nebancară. prin intermediul adreselor electronice cnpf@cnpf. inclusiv în formă electronică. În anul de referință. publicaţiile periodice şi de specialitate în domeniul pieţei financiare nebancare. obligaţiile organelor de conducere ale societăţilor pe acţiuni.cnpf. drepturile acţionarilor. emitenţilor de valori mobiliare. Prin intermediul liniilor telefonice. asiguraţilor.md). Relaţia de parteneriat cu toate categoriile de public a fost bazată pe principiul respectării dreptului la informaţie al tuturor cetăţenilor. precum şi a altor categorii de persoane interesate. .md.

implementarea Recomandărilor cu privire la persoanele expuse politic și alte domenii comune de activitate.pe pagina web oficială au fost îmbunătăţite şi actualizate în permanenţă.9. La formularea de politici CNPF va asigura explicarea domeniilor operaționale importante și impactul deciziilor de reglementare. în contextul evaluării corespunderii măsurilor întreprinse de state cu recomandările FATF şi atribuirea statutului de conformitate în domeniul prevenirii SB/FT. societatea civilă şi alte părţi interesate privind evoluţia pieţei financiare nebancare. Viziunea de perspectivă include garantarea tuturor părților interesate a acesului la informația ce ține de domeniul pieței financiare nebancare. care. În atenţia opiniei publice au fost prezentate proiecte de acte legislative şi normative ce ţin de domeniul pieţei financiare nebancare. autorităţile publice. 55 . Activitatea privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară Măsurile de prevenire şi combatere a SB/FT au vizat ajustarea legislaţiei naţionale la standardele şi experienţa internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii SB/FT. 2. a asigurat cooperarea cu CCCEC în cadrul Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei naţionale privind prevenirea şi combaterea SB/FT. informaţie statistică şi analitică şi alte informaţii de interes public. cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut care deţin licenţă de categoria A și persoanele care acordă asistenţă investiţională sau fiduciară. informaţii utile privind participanţii la piaţa financiară nebancară. Acest obiectiv urmărește dezvoltarea dialogului permanent cu participanţii profesionişti. inclusiv. Cooperarea în domeniul SB/FT La nivel de instituție a fost desemnat Grupul de lucru cu atribuții și responsabilități de coordonare a activităților de prevenire și combatere a SB/FT în domeniul pieței financiare nebancare. precum și dezvoltarea tehnologiilor informaţionale în procesul de difuzare a informaţiilor. fiind completată legislația cu următoarele categorii de entități raportoare: participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară.

Viziune de perspectivă în domeniul prevenirii și combaterii SB/FT Pentru eficientizarea măsurilor întreprinse CNPF va desfășura activități de instruire a angajaților CNPF pentru a asigura o supraveghere eficientă a participanților profesioniști la piața financiară nebancară în vederea respectării prevederilor actelor legislative și normative din domeniu și aplicării programelor proprii de prevenire și combatere a SB/FT. a standardelor europene şi internaţionale de prevenire și combatere a SB/FT şi evaluarea nivelului de conformitate cu Recomandările FATF 40+9. CNPF a asigurat măsuri de informare a populației prin difuzarea comunicatelor de presă prin intermediul paginii-web oficiale a CNPF. În baza acordului de colaborare de către CNPF și CCCEC au fost realizate activități comune de control cu privire la respectarea de către entităţile raportoare a legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii SB/FT care se prezintă în tabelul ce urmează: Tabelul nr. CNPF a întreprins măsuri de monitorizare. 25. Activități de supraveghere a participanţilor profesionişti în domeniul SB/FT În scopul prevenirii şi combaterii SB/FT. acordarea interviurilor cu privire la aplicarea legislației în domeniu și funcționarea permanentă a liniei telefonice de încredere. MONEYVAL) cu privire la aplicarea 4 2 unor restricții Numărul de seminare 2 1 Numărul de participanți 250 110 În vederea prevenirii utilizării operaţiunilor financiare de către persoanele fizice și juridice din Republica Moldova şi cele străine prin intermediul pieţei financiare nebancare în scopuri ilicite și aplicarea conformă a legislaţiei în domeniu. Reprezentanții CNPF au participat la şedinţele plenare ale comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei în scopul prezentării informaţiei privind acţiunile executate în domeniul prevenirii şi combaterii SB/FT în domeniul pieței financiare nebancare. inclusiv asupra implementării programelor 5 6 interne și prezentării complete a formularelor specializate Numărul de solicitări executate (FATF. 56 .CNPF a participat la completarea chestionarelor şi Rapoartelor privind progresele înregistrate în partea ce ţine de activitatea CNPF şi a pieţei financiare nebancare în vederea implementării Recomandărilor celui de-al treilea raport de evaluare MONEYVAL. control şi informare a participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară. Măsurile întreprinse în domeniul prevenirii și combaterii SB/FT Indicatori Perioada de activitate 2009 2010 Numărul de controale tematice realizate 22 8 Numărul de prescripții înaintate.

5 mld.2 133 644. 13 Emisiuni de valori mobilare 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1646.8 96 120 100 80 58 167.6 7 2010 60 40 20 0 Volumul emisiunilor. mil.4 16 17. Diagrama nr. unităţi 57 . La finele anului 2010 în RSVM erau înregistrate 3053 societăţi pe acţiuni.Capitolul II. dintre care: 12. au fost înregistrate 3862 emisiuni de valori mobiliare în volum total de 22.9 2008 26. Diagrama nr.1 mld.5 156 814.4 mil.4 104 324.3 172 697. lei Numărul emisiunilor. mil.3 9.6 mld. Piaţa primară a valorilor mobiliare Pe parcursul anului 2010 pe piața valorilor mobiliare a fost înregistrată o tendință similară cu cea din anul precedent. lei .8 2003 2004 28 209. unităţi Volumul emisiunilor efectuate la constituirea societăţilor pe acţiuni se cifrează la 5. Pe parcursul anilor 1992-2010 din RSVM au fost radiate 725 societăţi pe acţiuni ca rezultat al lichidării sau reorganizării acestora. lei.6 130 466.4 683. lei volumul acţiunilor plasate prin emisiuni suplimentare de acţiuni şi emisiuni de obligaţiuni. În perioada anului 2010 au fost înregistrate 84 de emisiuni de valori mobiliare în volum total de 857. lei. (Diagrama nr.8 2005 14 0.7 88 87 1274.14). resimțindu-se consecințele crizei economico-financiare internaționale. din care: 7 emisiuni efectuate la constituirea societăţilor pe acţiuni şi 77 emisiuni suplimentare (Diagrama nr.7 2006 2007 26 19 18. lei.8 114 81 375. cumulativ pe toată perioada de activitate a pieţei valorilor mobiliare.2 857. EVOLUŢIA PIEŢEI VALORILOR MOBILIARE 1.volumul acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţilor pe acţiuni şi 9.2 2009 17 5. lei Numărul emisiunilor. Conform datelor din RSVM.2 217 1144. 13).1.6 mil.4 2002 32 99.3 28 65. 14 Emisiuni de constituire 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 662. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PIEŢEI FINANCIARE NEBANCARE 1.4 84 250 200 150 100 50 2007 2008 2009 2010 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Volumul emisiunilor.

Lista societăţilor pe acţiuni care au înregistrat în anul 2010 emisiuni de constituire se prezintă în Anexa nr.A. care cumulativ reprezintă 64 la sută din volumul total al emisiunilor suplimentare. Diagrama nr.0 1000.0 600.25). BC „Comerţbank” S. necesare societăţilor pe acţiuni pentru realizarea programelor investiţionale.8 mil. 7.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 481.0 mil.0 mil. Pe parcursul anului 2010 emisiunile suplimentare de valori mobiliare au fost efectuate prin intermediul emisiunilor închise. lei.5 530. lei. Volumul emisiunilor suplimentare efectuate de către societăţile pe acţiuni pe parcursul anului 2010 a constituit 851.A. lei. înregistrînd o majorare cu 233.A.0 200.0 1400.7 1065. Totodată.0 0. convertirii valorilor mobiliare şi/sau restructurării acestora.3 851.0 1200. mil. 8. „Banca de economii” – 88. modificării şi/sau completării caracteristicii valorilor mobiliare. Lista societăţilor pe acţiuni care au înregistrat în anul 2010 emisiuni suplimentare se prezintă în Anexa nr.0 401. – 68.8 mil. S.1 68 795. – 81. lei şi BC „Victoriabank” S. S. în RSVM au fost efectuate înregistrări cu privire la radierea valorilor mobiliare emise de 40 de societăţi pe acțiuni (Tabelul nr.A.5 357. Emisiunile suplimentare de valori mobiliare constituie instrumente eficiente în procesul de atragere a investiţiilor în sectorul real al economiei pe termen lung.6 mil. unităţi În structura emisiunilor suplimentare de acţiuni înregistrate în anul 2010 o pondere semnificativă revine emisiunilor suplimentare realizate de către sectorul bancar și rețelelor electrice: BC „Banca Comercială Română” S. – 220. lei.8 618. acordîndu-se preferință emisiunilor de acţiuni ordinare.0 400.0 800. „Reţelele electrice de distribuire nord” – 90. lei.0 130 116 140 120 100 77 80 60 40 20 0 Volumul emisiunilor.3 121 1636.15).0 225.A. 15 Emisiuni suplimentare 1800. 58 . Pe parcursul anului 2010 în RSVM au fost înregistrate modificări cu privire la emisiunile de valori mobiliare plasate anterior de 13 societăţi pe acţiuni ca rezultat al modificării capitalului social.0 mil.0 1600. lei Numărul emisiunilor.8 mil. lei faţă de nivelul anului precedent (Diagrama nr.5 114 102 72 86 65 74 683.

constituind o creştere cu 126. la BVM au fost admise spre circulaţie valorile mobiliare ale 1020 societăţi pe acţiuni. lei.7 efectuate 5683 tranzacţii 1000. 9. Numărul de înregistrări privind excluderea din RSVM şi anularea valorilor mobiliare emise anterior de către societăţile pe acţiuni.Tabelul nr. 26 Volumul tranzacţiilor cu valori mobiliare corporative Indicatori Piaţa bursieră Piaţa extrabursieră Numărul de valori mobiliare tranzacţionate. Tabelul nr. Pe piaţa bursieră în anul 2010 au fost înregistrate 2601 tranzacţii în volum total de 267.6 5683 559. Volumul tranzacţiilor.R.0 50000 31801 25703 24287 lei.5 250000 pieţei secundare a 2500. 28.2 Total 51. Numărul total de valori mobiliare 59 . lei Numărul tranzacţiilor. 16).0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 precedent cu 10.0 232028 219837 valorilor mobiliare este 1863.0 100000 811.2.8 22. În anul 2010 1500. 16 Numărul şi volumul total al tranzacţiilor care atestă dezvoltarea 2193. 500. înregistrîndu-se o 5683 descreştere faţă de anul 0.8 mil.9 cu valori mobiliare în 559.1 mil. lei 267.7 mil.8 621. ca rezultat al lichidării acestora Numărul de înregistrări privind excluderea din RSVM din alte motive 2005 76 2006 3 2007 4 2008 12 2009 20 2010 5 102 0 43 0 25 0 32 5 30 12 33 2 Lista societăţilor pe acţiuni care au înregistrat modificări în RSVM se prezintă în Anexa nr.6 volum total de 559. ca rezultat al reorganizării prin transformare în S. iar 1008 . unităţi 2601 3082 Volumul tranzacţiilor. unităţi Numărul de tranzacţii.12. dintre care 12 sînt incluse în listing (cota bursei). lei faţă de volumul tranzacţiilor efectuate în anul 2009. 25 Numărul de înregistrări privind radierea valorilor mobiliare din RSVM Indicatori Numărul de înregistrări privind excluderea din RSVM şi anularea valorilor mobiliare emise anterior de către societăţile pe acţiuni.1 558.9 mil.în non-listing. 26). Piaţa secundară a valorilor mobiliare Indicatorul principal Diagrama nr.0 168807 înregistrate.0 200000 volumul tranzacţiilor 2000. mil. unităţi Reducerea volumelor tranzacțiilor cu valori mobiliare în anul 2010 a fost determinată de reducerea volumelor tranzacțiilor efectuate pe piața extrabursieră (Tabelul nr.L.0 150000 pe piaţa secundară au fost 1135. mil.2010.1 la sută (Diagrama nr.1 Piaţa bursieră La situația din 31. 1.9 291.

27. unităţi Numărul emitenţilor a căror valori mobiliare au fost tranzacţionate.8 2010 faţă de 2009. mil. 27 Dinamica indicatorilor pieţei bursiere 2009 141. lei Numărul tranzacţiilor. 89.0 2667 400 4000 282. detalii în Diagrama nr.2 1570 289 22.17). 18 Structura tranzacţiilor bursiere directe revine tranzacţiilor efectuate prin intermediul 10.7 165.2 mil. În cadrul acestora au fost procurate acţiunile a 31 emintenţi în volum total de circa 132 mil. unităţi structura tranzacţiilor Diagrama nr. % 189.1 la sută din volumul total al tranzacţiilor directe.4 şi numărului de tranzacţii 1200 12000 11930 faţă de anul 2009 996. lei) Ca rezultat al licitaţiilor organizate de către Agenţia Proprietăţii Publice. mil.3% ofertelor publice pe piaţa secundară cu o cotă de 55 la sută. 60 .7 mil. lei.8 1000 10000 (Diagrama nr.3 2601 141.tranzacţionate prin intermediul BVM în perioada respectivă a înregistrat o creştere cu 6.7 83.0 mil.lei sau 24. Dinamica indicatorilor pieţei bursiere se prezintă în Tabelul nr.3 6000 3166 din volumul tranzacţiilor 343.9 mil.8 Indicatori Volumul tranzacţiilor.18. lei (Anexa nr. în urma cărora au fost negociate 509 pachete unice de valori mobiliare în volum de 50.12 mil. unităţi față de anul 2009 şi constituie 28. au fost efectuate 53 tranzacţii în volum de 57. A treia poziţie revine tranzacţiilor efectuate în cadrul licitaţiilor cu strigare.2 200 2000 1855 1570 2010 se datorează 0 0 tranzacţiilor efectuate în 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 secţia tranzacţiilor directe. unităţi Numărul valorilor mobiliare tranzacţionate. unităţi 2010 267. Tabelul nr. Tranzacţii efectuate în secţia tranzacţiilor directe (240.0 126. lei Poziţia dominantă în Numărul tranzacţiilor bursiere. lei) 10).8 mil. unităţi.7 la sută 600 480. Volumul tranzacţiilor bursiere. precum şi unităţile administrativ-teritoriale. 800 8000 Cea mai mare pondere în mărime de 89.3 Evoluţia pieţei Diagrama nr.0 267.9 1845 1901 bursiere înregistrate în anul 216.7% Tranzacţii efectuate în secţia de bază (27. 17 Tranzacţii bursiere bursiere în anul 2010 evidenţiază o creştere semnificativă a volumului 1400 14000 1233. mil.9 2601 240 28.

A.00 lei per acţiune.96 685.79 669. lei rezultat din licitaţiile organizate de către autorităţile publice.9 ori comparativ cu anul 2009 se datorează creşterii cu 91. Valoarea maximă a indicelui înregistrată pe parcursul lunilor septembrie – octombrie 2010 a constituit 689.96 puncte. Începînd cu luna noiembrie şi pînă la finele anului 2010. % 2009 2010 36.89 puncte. lei 2009 2010 Tranzacţii efectuate în cadrul secţiei de bază a BVM 52.2 -0.9 mil.7 21.49 669.5 mil. lei a volumului tranzacţiilor efectuate în condiţiile ofertei publice pe piaţa secundară.5 50.A.3 132. Tabelul nr.0 Indicele bursier de preţ al CNPF la începutul anului 2010 a constituit 669.89 puncte (Diagrama nr.29 Structura tranzacțiilor bursiere Volumul total al 2010 faţă tranzacţiilor. preţurile la valorile mobiliare incluse în portofoliul indicelui s-au micşorat.“Fabrica de conserve din Coşniţa” (de la 23.19).7 Tipul tranzacţiilor Ponderea în volumul total al tranzacţiilor.3 18.93 631. 11). “Fabrica de vinuri Sîngerei” de la 3.3 la sută din volumul total bursier (Tabelul nr.19 la sută s-a datorat majorării preţului de tranzacţionare a valorilor mobiliare emise de S.0 91.00 lei pînă la 2. (Anexa nr.2 267.00 lei pînă la 3.96 680.3 Tranzacţii în condiţiile ofertei publice pe piaţa secundară 40.A. lei cu valori mobiliare emise de societăţile pe acţiuni incluse în listing la BVM. 29). lei de 2009.67 685.3 28.9 126.7 -24. mil.9 Alte 0.07 puncte sau cu 9.02 lei per acţiune). 61 . Volumul tranzacţiilor de vînzare – cumpărare efectuate în secţia de bază (piaţa interactivă) a BVM în anul 2010 constituie 10.4 0.9 57.0 49.631.0 27.6 0.67 689.2 TOTAL 141. puncte 695 690 685 680 675 670 665 660 655 650 645 640 635 630 625 680.96 679.A.1 1.21 lei per acţiune). Creşterea de 58.75 lei pînă la 6. S.1 100. indicele atingînd valoarea minimă de 631. precum şi volumului de 57.“Fabrica de vinuri Sîngerei” (de la 14.7 mil. 19 Valoarea indicelui bursier.“Magistrala” (de la 11.67 685.25 lei per acţiune). iar spre finele anului .89 Pe parcursul anului 2010 au fost efectuate 174 tranzacţii în volum total de 19.49 669.Majorarea volumului tranzacţiilor bursiere de circa 1.5 34.3 100. mil.6 Licitaţii ale autorităţilor publice 57.8 10.50 lei pînă la 14.49 puncte. precum şi S. Asupra valorii indicelui a influenţat negativ diminuarea preţurilor de tranzacţionare a valorilor mobiliare emise de S.7 Licitaţii cu strigare 48. Diagrama nr.49 685.4 0.

iar volumul total al tranzacţiilor s-a micşorat cu 39.9 0. mil. Ponderea capitalizării bursiere în PIB la finele anului 2010 a constituit 7.6 participarea Agenţiei Proprietăţii Publice Depuneri de valori mobiliare ca aport la 127. În structura tranzacţiilor extrabursiere cea mai mare pondere a revenit tranzacţiilor de aport la capitalul social al societăţilor comerciale (58.3 17.2 mil.7 150000 800 Segmentul extrabursier 629.3 la sută) comparativ cu anul 2009. lei Volumul tranzacţiilor extrabursiere.1 24. înregistrînd o creştere cu 0.8 26.5 la sută) (Tabelul nr.4 judecătoreşti Tranzacţii de vînzare-cumpărare cu 4.1 TOTAL 480.6 capitalul social Moşteniri 6. lei la finele anului 2010.3 15.6 529. Acest coeficient variază în perioada Diagrama nr.7 291.5 0.6 mild.4 45.2 -189.6 42.5 mil.0 În anul 2010 numărul de tranzacţii înregistrate pe piaţa extrabursieră s-a diminuat faţă de anul 2009 de circa 71 ori.0 100. indică cota numărului de valori mobiliare aflate în circulaţie liberă.8 Evoluţia tranzacţiilor 600 480.91.8 Donaţii 56. 792. lei 2009 2010 2009 2010 Vînzare – cumpărare 219.9 1.3 14.12).6 11.Indicatorul capitalizării bursiere (calculat ca suma produselor dintre numărul de valori mobiliare emise de societăţile pe acţiuni incluse în listing şi ultimul preţ de piaţă al acestora în anul 2010) a constituit 5.1 la sută. Cel mai înalt 228862 218267 1200 200000 coeficient revine acţiunilor 166140 1000 emise de băncile comerciale.6 9.3 291. lei (13.8 -2.9 -10.4 la sută.7 342. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 care comparativ cu anul 2009 s-a micşorat cu 189.A. 30 Structura tranzacţiilor extrabursiere Volumul total al Ponderea în volumul 2010 faţă de tranzacţiilor. 20). Coeficientul „free float”. % Tipul tranzacţiilor 2009. unităţi (Diagrama nr. lei total al tranzacţiilor.A.4 la sută) şi tranzacţiilor de vînzare – cumpărare (8. calculat pentru emitenţii incluşi în listingul BVM (Anexa nr. care pot fi tranzacţionate în dependenţă de cererea şi oferta acestora. mil.3 5..7 97.7 -194. “Produse cerealiere” S.8 11.A.8 170.9 2.5 -38.4 -0.6 8.6 58. şi “Moldpresa” S. lei. mil. 30).7 6.5 Tranzacţii realizate în baza hotărîrii 12.4 27.3 1.0 Alte tranzacţii 54. tranzacţiilor realizate în temeiul hotărîrilor judecătoreşti (9.2 perioada de referinţă un 50000 31146 23848 19871 200 22442 număr de 3082 tranzacţii în 3082 0 0 volum total de 291. Tabelul nr.5 100.62 la 1400 250000 1196. Diminuarea acestor indicatori se explică prin faptul că în 62 . lei Numărul tranzacţiilor extrabursiere.3 1. Din lista valorilor mobiliare cotate au fost excluse acţiunile emise de BC „Investprivatbank” S. 20 Tranzacţii extrabursiere de referinţă de la 1.1 mild.5 43.7 100000 extrabursiere a înregistrat în 400 345..6 la sută). ca consecinţă a modificărilor operate în lista societăţilor cotate şi a majorării volumului tranzacţiilor efectuate.

lei) Rusia (22.3 mil. 2009 3. 1134-XIII din 2. lei) Romania (228. cînd un interes deosebit faţă de investirea capitalului în valori mobiliare pe piaţa primară au manifestat investitorii din România. 163-XVI din 13. precum şi prin aplicarea în practică a Legii nr. Diagrama nr.2007 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr. conform cărora au fost excluse prevederile ce se referă la înfiinţarea societăţilor pe acţiuni de tip închis. Majoritatea absolută a investiţiilor străine au fost atrase prin intermediul emisiunilor suplimentare. Participarea investitorilor străini în operaţiuni pe piaţa valorilor mobiliare Investiţii străine pe piaţa primară a valorilor mobiliare Volumul total al investiţiilor străine atrase prin intermediul pieţei primare a valorilor mobiliare pe parcursul anului 2010 a constituit 460. precum şi au fost reduse tipurile de tranzacţii care pot fi efectuate pe această piaţă. valorile mobiliare ale cărora se tranzacţionează pe piaţa extrabursieră.4 mil.5 mil.8 mil. 2010 2. în anul 2010 cea mai semnificativă participare a investitorilor străini prin intermediul emisiunilor de valori mobiliare revine investitorilor din România. prioritate fiind dată pieţei bursiere. „INTERPARES PRIM” – 213741 tranzacţii înregistrate în anul 2009 şi 213750 tranzacţii înregistrate în anul 2008).04.6% 49.6 mil.lei) Ucraina (19.anul 2010 nu au fost achitate dividende cu acţiuni de tezaur sau din emisiunile suplimentare similar anilor 2008-2009 (achitarea dividendelor cu acţiuni de tezaur deținute de S.3. 22 Structura investiţiilor atrase de către societăţile pe acţiuni după originea investitorilor străini.2007 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.2% 7.5% 12. lei) Marea Britanie (13.1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare”.4 mil. lei) Germania (46.9 mil.07. înregistrînd o creştere cu 141. lei) Austria (58.0% 8.11. lei) SUA (9. lei sau cu 44.6% 66. Lista societăţilor pe acţiuni care au înregistrat emisiuni de valori mobiliare cu atragerea investiţiilor străine se prezintă în Anexa nr.6% 10. lei) Alte state (6.3% 9. Germania şi Rusia (Diagrama nr. 1.6%2. Germania şi Rusia.0% 16. lei) Germania (53.2% România (212. lei) Alte tari (41. lei) 2.2 la sută faţă de indicatorul anului precedent.4 mil.5 mil. 21 Structura investiţiilor atrase de către societăţile pe acţiuni după originea investitorilor străini. lei.1997 privind societăţile pe acţiuni” şi Legii nr. Austria. lei) Liechtenstein (13.0% 4. Comparativ cu anul 2009.0 mil. lei) Rusia (43. 21 şi Diagrama nr.9% 63 . 199-XIV din 18.9 mil.9% 4.A. 249XVI din 22.8 mil. lei) Marea Britanie (11. 13. 22).2 mil.8 mil.1 mil.11.6% Diagrama nr.1 mil.

1 46.6 600. volumul tranzacţiilor 200 14. unităţi Ponderea (după volum). % 6. tranzacţiilor. tranzacţiilor. mil.2 141. unităţi Ponderea (după volum).7 mil.4 Ponderea (după volum).3 18. lei 14.9 2010 atestă caracterul preponderent al tranzacţiilor 1000 827. atît volumul tranzacţiilor de cumpărare. lei. mil lei Tranzacţii de vînzare.2 33. cu 260.5 55.8 100 163 78 50 21 312 Evoluţia tranzacţiilor Diagrama nr. lei şi 32 tranzacţii de vînzare în volum de 8.5 0.2 23. În anul 2010 se evidențiază participarea activă a investitorilor străini în tranzacţiile cu acţiunile emise de băncile comerciale. 31). iar a 2007 2008 2009 2010 tranzacţiilor de cumpărare Tranzacţii de cumpărare.1 2. cît şi cel al tranzacţiilor de vînzare. lei Nr.5 mil.4 mil. unităţi Ponderea (după volum).1 la sută din volumul total al tranzacţiilor efectuate cu participarea investitorilor străini.3 1990.2 mil.7 8. Comparativ cu anul 2009. lei Nr.5 231.2 de vînzare în anul 2010 a 0 constituit 55. mil. s-a micşorat.6 46.9 24.5 41.7 354. Ponderea tranzacţiilor efectuate cu acţiunile emise de băncile comerciale în anul 2010 constituie 47. 23 Evoluţia tranzacţiilor de cumpărare şi de vînzare-cumpărare cu a celor de vînzare a valorilor mobiliare cu participarea valori mobiliare efectuate de investitorilor străini către nerezidenţi în anul 1200 1104.7 perioada anilor 2007-2009 600 în care prevala volumul tranzacţiilor de cumpărare.Investiţii străine pe piaţa secundară a valorilor mobiliare Pe piaţa secundară a valorilor mobiliare în anul 2010 au fost înregistrate 312 tranzacţii cu implicarea persoanelor fizice şi juridice nerezidente. % 2009 Volumul tranzacţiilor. lei (Diagrama nr.6 1. lei şi 86. 23).5 56. comparativ cu 800 600. 400 275. În perioada de referință.1 mil. unităţi Nr.5 mil.6 828. după numărul tranzacţiilor efectuate cu valorile mobiliare ale emitenţilor din Republica Moldova s-au evidențiat investitorii din 64 . respectiv. lei Nr. tranzacţiilor.3 55.9 100 406 142 44 27 619 828. lei.5 55.1 1792. % 2010 Volumul tranzacţiilor. mil.9 29. % 2008 Volumul tranzacţiilor. Tabelul nr. mil lei 14.1 mil.4 586.2 93. tranzacţiilor. mil.3 Astfel. lei (Tabelul nr.2 141.7 151. 31 Structura tranzacţiilor cu valori mobiliare efectuate pe piaţa secundară cu participarea investitorilor străini 2007 Volumul tranzacţiilor.5 40.5 19.6 de vînzare.5 0.1 3.8 100 75 61 23 53 212 275. Volumul acestor tranzacţii a constituit 231. lei.2 25.9 827. fiind înregistrate 30 de tranzacţii de cumpărare în valoare de 11.4 100 Cumpărări Vînzări Moşteniri şi donaţii Alte TOTAL Tipul tranzacţiilor 656 169 31 56 912 1104.2 68.

24. Marea Britanie. Dinamica numărului de Societăţi pe acţiuni care au prezentat dările de societăţi care au prezentat dările de seamă seamă la CNPF este prezentată în Diagrama nr.11. Rezultatele financiare ale activităţii societăţilor pe acţiuni Urmare a monitorizării dezvăluirii informaţiei de către societăţile pe acţiuni (emitenţi) care corespund unuia din criteriile prevăzute la art.15). 133 În perioada anului 2009 321 societăţi pe acţiuni sau 47.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” şi în temeiul prevederilor art.1998 „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare”.26). (Diagrama nr. lei. În termen au prezentat 200 darea de seamă 634 societăţi pe 0 acţiuni. 2 alin.8 la sută au înregistrat valoarea capitalului propriu Diagrama nr.5 la sută din numărul 2007 2008 2009 Societăţi pe acţiuni care sînt obligate să prezinte total de societăţi care au raportat la dările de seamă CNPF. iar 9 societăţi pe 9 11 acţiuni au încheiat anul de gestiune cu valoarea 155 capitalului propriu negativă 132 (Diagrama nr. (1) din Legea nr. 671 asupra valorilor mobiliare societăţi pe acţiuni au prezentat la 1000 805 CNPF darea de seamă anuală (pentru 800 765 752 706 671 668 anul 2009).Cipru. 765 societăţi au fost obligate să dezvăluie informaţia despre valorile lor mobiliare şi despre Diagrama nr. 25.04. 133 societăţi pe acţiuni sau 19. cele mai semnificative volume ale tranzacțiilor revenind investitorilor din Cipru şi Marea Britanie (Anexa nr.5 mln. Astfel.4.25). 1. (2) din Legea nr. 24 Dinamica prezentării de activitatea lor economică-financiar către societăţile pe acţiuni a dărilor de seamă pentru anul 2009. 65 . 1134-XIII din 02. 14). Conform dărilor de seamă anuale pentru anul 2009. sau 94. Turcia şi SUA. ceea ce constituie 88 la sută din numărul total de emitenţi ce 600 urmau să prezinte darea de seamă 400 (Anexa nr. Dinamica numărului de societăţi cu valoarea activelor nete nefavorabilă inferioară valorii capitalului 16 social.8 la sută din numărul total 2007 2008 2009 de societăţi care au prezentat dări de seamă la CNPF au societăţi cu active nete negative înregistrat profit net în societăţi cu active nete inferioare capitalului social mărime de 1651. România. 199-XIV din 18. 54 alin.

7 lei.9 1518.7 1400. Pe parcursul anului 2009.7% Societăţi pe acţiuni care au înregistrat pierderi (350) Societăţi pe acţiuni care au înregistrat profit (321) Societăţi pe acţiuni care au anunţat dividende (69) Societăţi pe acţiuni care nu au anunţat dividende (602) 1. majorîndu-se cu o unitate faţă de anul 2009.6 2010 a constituit 1300 mii lei 2000 1457. lei.8 1936.8% 52.12. (Diagrama nr. 66 . 27 Societăţile pe acţiuni după dividendele anunţate în anul 2009 10. În calitate de membri ai BVM au Diagrama nr.2% 89. în mod direct.2 propriu al BVM la finele anului 3000 2383. Pe parcursul anului 2010. Diagrama nr.3% 47. Activitatea participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare Bursa de Valori a Moldovei BVM şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu licenţa deţinută şi Regulile BVM.Politica de dividende promovată de emitent devine unul din factorii decisivi. care.5.3 la sută din cauza Venituri. 69 emitenţi sau 10. Numărul membrilor acreditaţi ai BVM a constituit 22. 4000 Mărimea capitalului 2638. mii lei pierderilor înregistrate pe parcursul anului 2010. 62/14 din 26.69 mil.5 nebancari.6 față de normativul de 1000 mii 1245. influențează cursul de piață al acțiunilor. Comparativ cu perioada 1000 similară a anului 2009 capitalul 0 propriu s-a redus cu 1120 mii lei 2006 2007 2008 2009 2010 sau cu 46. aprobate prin Hotărîrea CNPF nr. BVM a fost în drept să desfăşoare pe piaţa valorilor mobiliare activitate bursieră ca activitate de bază cu activităţi conexe de clearing şi decontare şi de consulting. 28 Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor BVM în perioada 2006-2010 activat 11 brokeri/dealeri 4757. mii lei Cheltuieli.3 la sută din numărul total de emitenţi care au raportat la CNPF au anunţat şi au achitat dividende în valoare totală de 390.2008.1 bancari şi 11 brokeri/dealeri 5000 4215. conform licenţei deţinute. 26 Societăţile pe acţiuni după rezultatele financiare obţinute în anul 2009 Diagrama nr. 27).9 2532.

2 mii lei. DNVM a fost în drept să presteze servicii de depozitare. comparativ cu anul 2009.financiare înregistrate de către BVM pe parcursul anului 2010 se prezintă în Anexa nr. Totodată.financiare pentru anul 2010.03. constituind la finele perioadei de gestiune 725. Rezultatele activității economico . a fost efectuată o emisiune suplimentară de acţiuni.4 500 362.9 664.3 profesionist la piața valorilor 1449. Conform rezultatelor activităţii economico . fiind înregistrată o micşorare a acestuia faţă de anul 2009 cu 76. În acelaşi timp.9 mii lei.54/1 din 02.3 mii lei. mărimea capitalului propriu al DNVM s-a diminuat sub normativul stabilit.11/8 din 19. de clearing și decontare. 29 Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor DNVM în perioada 2006-2010 la rezultatele supravegherii activității participantului 2000 1540.8 mii lei.2010. Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei DNVM și-a desfășurat activitatea în conformitate cu licența deținută și Regulile DNVM. Conform licenței deținute pentru activitatea de depozitar central de valori mobiliare. Mărimea capitalului propriu al DNVM la finele anului 2010 a constituit 432.9 Mobiliare al Moldovei” organelor 330.11/10 din 19. mii lei normativului obligatoriu de suficiență a capitalului propriu. veniturile DNVM s-au majorat cu 119. 28 ).5 mii lei și au constituit 449. 29). cheltuielile totale au constituit 2638. În vederea conformării mărimii acestuia prevederilor legislației în vigoare.4 de conducere ale DNVM s-a 0 prescris întreprinderea măsurilor 2006 2007 2008 2009 2010 executorii privind conformarea Venituri. fapt ce a dus la înregistrarea pierderilor în mărime de 1120. 67 . fiind plasat în depozite bancare. comparativ cu anul precedent.2010 cu privire Diagrama nr. de ținere a registrului și de consulting. Servicii de consulting și de ținere a registrului de către DNVM în anul 2010 nu au fost prestate.9 mii lei.7 mii lei și. mii lei Cheltuieli.6 449.16. din cauza pierderilor înregistrate în anul 2010.2 1500 mobiliare Societatea pe acțiuni 981.03. Cheltuielile totale înregistrate în anul 2010 s-au redus comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 177.9 494. în conformitate cu care capitalul social al societății a fost majorat de la 200 mii lei pînă la 400 mii lei. aprobate prin Hotărîrea CNPF nr. înregistrată prin Hotărîrea CNPF nr. Veniturile BVM de la serviciile prestate în anul 2010 au constituit 1518.2010.01 mii lei sau cu 14. prin Hotărîrea CNPF nr. depășind veniturile totale.9 mii lei (Diagrama nr. (Diagrama nr.9 la sută. În scopul ajustării mărimii capitalului propriu al DNVM.Normativul obligatoriu al fondului de garanţie în mărime de 30 la sută din capitalul propriu minim a fost respectat şi a constituit la finele anului 300 mii lei.7 903. au înregistrat o creştere cu 273 mii lei.12.2 1000 ”Depozitarul Național de Valori 725.

05 la sută). fiind respectat 12.11. DNVM a înregistrat pierderi în mărime de 276 mii lei. Rezultatele activităţii economico – financiare a DNVM se prezintă în Anexa nr. 68 . Comparativ cu anul 2009 numărul companiilor de brokeri/dealeri s-a majorat de la 21 la 22 companii.199-XIV din 18.11.82% în vigoare. lei (1. care prevede că mărimea fondului de garanţie trebuie să fie de cel puţin 30% din mărimea capitalului propriu minim sau de 120 mii lei pentru participanţii profesionişti care desfăşoară activitate de bază de brokeraj şi 240 mii lei pentru participanţii profesionişti care desfăşoară activitate de bază de dealer. lei.30% 1. Mărimea totală a fondului de garanţie constituie 2. lei (23. la finele anului 2010 activau 22 de companii de brokeri/dealeri (inclusiv 11 bănci comerciale). Fondul de garanţie la toate companiile este format din mijloace băneşti plasate în depozite bancare. lei (10.98 la sută).0 mil. 18.6 mil.1998.85% 10.4 mil.4 mil.Deoarece cheltuielile totale înregistrate în anul 2010 au depășit mărimea veniturilor totale.05% 3. 17. capitalul secundar – 3.1 mil.1998.A.5 mil.98% normativul privind capitalul propriu minim stabilit de legislaţia 23.5 mil.30 la sută).85 la sută) (Diagrama nr. 30). pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare cu activitate de bază de dealer. în conformitate cu prevederile Legii nr. Companiile de brokeri şi de dealeri Conform licenţelor deţinute pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare. lei (51. În structura capitalului propriu se include capitalul social – 51.199-XIV din 18. lei faţă de anul 2009. Diagrama nr. lei. rezervele – 6. profitul nerepartizat – 14. capital social rezerve profit nerepartizat lei (12.53 din Legea nr. Valoarea totală a capitalului propriu al companiilor de brokeri/dealeri nebancari constituie 27.6 capital secundar capital suplimentar mil. de către companiile de brokeri/dealeri nebancari au fost respectate cerinţele art. Majorarea a fost condiţionată de acordarea licenţei companiei „Gest-Capital” S.82 la sută) şi capitalul suplimentar în valoare de 0. Totodată. din care: 4 companii cu activitate de bază de brokeraj şi 18 companii cu activitate de bază de dealer. Rezultatele activităţii economico – financiare a companiilor de brokeri/dealeri nebancari pentru anul 2010 se prezintă în Anexa nr. 30 Structura capitalului propriu înregistrînd o majorare cu 7.

lei.04 mil.2 mil.17% 1. lei şi 5 alte tranzacţii în volum de 0. 22 5. lei. majorîndu-se faţă de rezultatele obţinute în anul 2009 cu 372.2 mil. lei. 31). 19). lei. 292 tranzacţii efectuate în cadrul ofertelor publice pe piaţa Oferta publică pe piaţa secundară a valorilor mobiliare în secundară volum de 263. 83 Licitaţii cu valori mobiliare tranzacţii cu valori mobiliare proprietate publică proprietate publică în volum de 70. Valoarea totală a tranzacţiilor efectuate prin intermediul brokerilor/dealerilor nebancari în anul 2010 a constituit 467.3 mil. 32 Structura tranzacţiilor (după valori mobiliare corporative se numărul tranzacţiilor) efectuate de către includ: 402 tranzacţii de vînzare – brokerii bancari cumpărare efectuate pe piaţa Vînzare-cumpărare interactivă în volum de 17.90% Alte tipuri volum de 0. 20).4 mil. 992 tranzacţii cu interactivă 6. Volumul total al tranzacţiilor înregistrate în 2010 a constituit 68.4 mil. lei (Diagrama nr. lei în comparaţie cu anul precedent (Anexa nr.7 mil.4 mil. În structura tranzacţiilor se includ: Diagrama nr.9 mil. lei. lei revin tranzacţiilor efectuate prin intermediul băncilor comerciale în calitate de dealeri.75% pachete unice în volum de 86. 1 Numărul şi volumul tranzacţiilor includ separat tranzacțiile ca vînzător și cumpărător 69 . 27 tranzacţii cu pachete unice 4. dintre care 0.56% în volum de 13. În structura tranzacţiilor cu Diagrama nr.1 mil. lei (Anexa nr. lei.62% Alte tipuri 78. efectuate pe piaţa interactivă lei.În anul 2010 prin intermediul companiilor de brokeri/dealeri nebancari au fost efectuate 47341 tranzacţii de vînzare-cumpărare. Prin intermediul băncilor comerciale în calitate de participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare în anul 2010 au fost efectuate 468 tranzacţii. sau cu 2381 tranzacţii mai mult faţă de anul 2009. lei şi 24 alte tranzacţii în volum de 0.3 mil.95% 0.9 20.3 mil. lei (Diagrama nr.77% tranzacţii cu valori mobiliare Oferta publică pe piaţa proprietate publică în volum de secundară 37. 12 tranzacţii efectuate Licitaţii cu valori în cadrul ofertei publice pe piaţa mobiliare proprietate publică secundară a valorilor mobiliare în 85.51% Pachet unic mil.70% 1. Numărul a înregistrat o micşorare cu 319 tranzacţii faţă de anul 2009. 32). restul tranzacţiilor fiind efectuate în calitate de brokeri înregistrîndu-se o diminuare cu 118. 31 Structura tranzacţiilor (după 3343 tranzacţii de vînzarenumărul tranzacţiilor) efectuate de către cumpărare efectuate pe piaţa brokerii nebancari interactivă a BVM în volum de Vînzare-cumpărare pe piaţa 38.2 mil.07% Pachet unic 2. lei.2 mil.

4 4.9 2.1 10 2010 5.1 4.8 5.5 10. lei Numărul registratorilor independenţi care au activat pe piaţa valorilor mobiliare. mil.0 5.1998. lei Capitalul propriu.2 mil. 32 Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii registratorilor independenţi Indicatori Capitalul social. Pe parcursul anului 2010 a continuat expunerea spre vînzare la licitaţii de înstrăinare a activelor fondurilor de investiţii fără anunţarea preţului iniţial (la cel 70 .32).7 6. lei. Registratorii independenţi La finele anului 2010. Rezultatele activităţii economico-financiare a registratorilor independenţi la finele anului 2010 se prezintă în Anexa nr.22.8 mil.1 mil. Toţi registratorii au înregistrat active nete care depăşesc volumul capitalului social. servicii de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare au prestat 10 registratori independenţi.0 mii lei) stabilite conform prevederilor art. a continuat procedura de lichidare a Fondului de Investiții Nemutual Nespecializat „Viitorul Tău” S. mil. lei Profit net.5 9. Tabelul nr. În perioada raportată registratorii independenţi au prestat servicii de ţinere a registrului pentru 2 195 societăţi pe acţiuni (Anexa nr.3 3.2 4. mil. (redeschisă prin Hotărîrea Judecătoriei Economice de Circumscripție din 09.04. 21). lei faţă de anul 2009.6 0.2 10.3 1. precum și 2 emitenți.1 2. Totodată. mil.8 10 Fondurile de investiţii În perioada de referință a continuat procedura de lichidare a 9 fonduri de investiţii în proces de lichidare forţată conform hotărîrilor CNPF şi a 8 fonduri de investiţii care au iniţiat procedura de lichidare din proprie iniţiativă conform hotărîrilor adunărilor generale ale acţionarilor. Mărimea capitalului propriu al registratorilor la finele anului 2010 a constituit 10. Toți registratorii independenți au respectat cerințele față de mărimea și formarea fondului de garanție (210.9 1.5 14 2007 6. înregistrînd o creştere cu 0.3 2.11. mil. În perioada anului 2010 registratorii independenţi au obţinut un profit net total în mărime de 0.53 din Legea nr. în baza licenţelor acordate de CNPF pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare.1 4. care au asigurat ţinerea registrului deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător.2009).5 5. brokerii/dealerii nebancari au fost mai activi pe piaţa valorilor mobiliare.2 5. lei. lei Fondul de garanţie.7 2.199-XIV din 18. mil.A.1 13 2008 6.În anul 2010.2 11.1 7. lei Total venituri operaţionale. lei sau cu 27 la sută mai puţin faţă de anul precedent (Tabelul nr.9 0.2 13 2009 5. lei Total cheltuieli operaţionale. la fel ca şi în anii 2008-2009. Mărimea totală a fondului de garanție constituie la finele perioadei de gestiune 2.2 mil.2 1. unităţi 2006 4.0 2.

84 mil.A. și „BSV-Invest” S.2010 au fost acumulate de fondurile de investiții în proces de lichidare benevolă mijloace bănești în sumă de 193. lei .7 mil. Rezultatul financiar la finele anului 2010 înregistrează pierderi în mărime de 3.A. . Prin intermediul licitaţiei organizate în anul 2010 a fost înstrăinat la cel mai mare preț propus de cumpărător pachetul de acţiuni ale fondului de investiții “Interinvest. „Mobiastrast” S.mai mare preţ propus de cumpărător) a pachetelor de acțiuni rămase din portofoliile fondurilor de investiţii în proces de lichidare. lei faţă de finele anului 2009.la 2 administratori fiduciari. Conform rapoartelor financiare și specializate.. Astfel.un administrator. La finele anului 2010 cele 9 fonduri au acumulat mijloace băneşti în valoare totală de 23. Astfel.  Fondurile de investiţii în proces de lichidare din proprie iniţiativă În perioada anului 2010 au fost organizate 2 licitații prin intermediul cărora au fost înstrăinate la cel mai mare preț propus de cumpărător un pachet de acţiuni şi o parte socială în valoare de 117 564 lei din patrimoniul fondului de investiții “Exton-Bon”.  Fondurile de investiţii în proces de lichidare forţată Pe parcursul anului 2010 fondurile de investiții „MCI-Fond” S. din cele 374 pachete de acţiuni şi părţi sociale deţinute de fondurile de investiții la momentul iniţierii procedurii de lichidare forţată au fost înstrăinate 327 pachete.3 mil. 71 .A.2010. „Papirus-Invest” S.A. lei.A. lei. Situaţia economico – financiară a fondurilor de investiţii în proces de lichidare forţată este reflectată în Anexa nr. au distribuit în continuare mijloace băneşti către acţionari prin intermediul filialelor şi reprezentanţelor BC „Energbank” S. „ZodiacInvest” S.. se afla în proces de lichidare forţată a participantului profesionist. La 31. 23.. derulează procedura de lichidare a genului de activitate profesionistă. şi "Compania Fiduciară a Feroviarilor” S. Conform rapoartelor financiare și specializate. fiind în descreştere cu 5.acumulate din realizarea activelor. lei. lei faţă de finele anului 2009.A. din momentul iniţierii procedurii de lichidare au fost înstrăinate 519 pachete de acţiuni şi părți sociale din cele 624 deținute de fondurile de investiții la începutul lichidării.96 mil. din care 15. lei fiind în descreştere cu 4.Plus” în valoare de 28 450 lei.  Administratorii fiduciari Conform situaţiei la 31. CF „Colaborare” S.22 mil. în Registrul participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară au fost înregistraţi 7 administratori fiduciari. valoarea capitalului propriu al acestora la finele anului 2010 a constituit 191.99 mil.12.A. Situaţia economico – financiară a fondurilor de investiţii în proces de lichidare din proprie iniţiativă este reflectată în Anexa nr. din care în perioada de referință: .36 mil. valoarea capitalului propriu al acestor fonduri la finele anului 2010 a constituit 21. 24..A.05 mil. lei.12.

Conform hotărîrilor CNVM nr. 30/8 din 25.05.2006 şi nr. 63/6 din 23.11.2006, activitatea CF „Europa-Trust” S.A. şi CF „Econ-Renaştere” S.A. a fost suspendată pînă la restabilirea completă a informaţiei din registrele clienţilor deţinătorului nominal, fiind axată pe restabilirea bazei de date a clienţilor companiei. La situaţia din 31.12.2010 companiile fiduciare „F.O.N.D.” S.A., „Europa – Trust” S.A., „Codru” S.A. şi „Econ-Renaştere” S.A. dispun de contracte încheiate de administrare fiduciară a investiţiilor şi deservesc 382 830 conturi fiduciare, iar portofoliul gestionat include 642 pachete de acţiuni ale societăţilor pe acţiuni şi părţi-sociale ale societăţilor cu răspundere limitată. Valoarea totală a activelor companiilor fiduciare la finele perioadei de gestiune a constituit 138,6 mil. lei, în structura cărora 97,5 la sută revine portofoliului de investiţii şi 2,5 la sută altor active. Investiţiile financiare ale companiilor fiduciare au constituit la finele anului 2010 – 135,2 mil. lei, din care investiţiile fondatorilor administrării - 130,22 mil. lei (96,3 la sută), iar 4,98 mil. lei (3,7 la sută) au revenit investiţiilor proprii ale companiilor fiduciare. Din totalul investițiilor financiare ce aparțin administratorilor fiduciari și fondatorilor administrării fiduciare, investițiile pe termen lung la finele anului 2010 au constituit 121,3 mil.lei sau 89,7 la sută, iar investițiile pe termen scurt - doar 13,9 mil. lei. Din totalul venitului obținut în perioada de referință o pondere de 54,6 la sută au constituit veniturile obținute sub formă de dividende de la societățile pe acțiuni ce fac parte din structura investițiilor administrate de companii, 45,04 la sută - veniturile obținute din investițiile pe termen scurt (sub formă de dobînzi de la depozitele bancare) și doar 0,36 la sută rezultatul din realizarea activelor. Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii celor 4 companii de administrare fiduciară este reflectată în Tabelul nr.33.
Tabelul nr. 33 Evoluția indicatorilor principali ai activității de administrare fiduciară Indicatori 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Capitalul social, mil. lei 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 Capitalul propriu, mil. lei 2,48 2,65 2,47 2,53 2,51 2,97 Rezultatul activităţii investiţionale, 1,71 0,99 1,64 2,53 3,05 3,73 mil. lei, inclusiv: Dividende 0,07 0,05 0,03 0,51 0,15 2,04 Dobînzi 1,18 1,10 1,28 2,02 2,56 1,68 Rezultat din realizarea activelor 0,46 - 0,16 0,33 0 0,34 0,01 Profit (pierdere) obţinut în perioada - 0,005 0,14 0,11 0,06 0,64 0,47 de gestiune, mil. lei Numărul conturilor fiduciare, unităţi 384366 383078 382109 381269 383159 382830 Numărul societăţilor din portofoliu, unităţi Investiţii financiare, mil. lei 726 137,98 709 133,48 697 133,71 671 133,59 653 133,56 642 135,21

Rentabilitatea investiţiilor financiare (veniturile totale obţinute din activitatea investiţională raportate la valoarea investiţiilor) ale fondatorilor administrării constituie 2,49 la sută, iar ale administratorilor fiduciari - 9,84 la sută, faţă de anul 2009 acest indicator fiind în creştere la fondatorii administrării cu 0,94 puncte procentuale şi în descreştere la administratorii fiduciari cu 14,01 puncte procentuale.

72

Valoarea veniturilor operaţionale totale înscrise în contul companiilor fiduciare în anul 2010 a constituit 1,0 mil. lei, din care remunerarea administratorului fiduciar – 0,79 mil.lei (conform normelor stabilite, remunerarea administratorului fiduciar nu poate depăşi 25 la sută din volumul cîştigului obţinut ca urmare a administrării patrimoniului). Astfel, mărimea recompensei este în dependenţă directă de rezultatele administrării investiţiilor ce aparțin clienţilor companiei. Total cheltuielile companiilor fiduciare la 31.12.2010 au constituit 1,04 mil. lei. Cheltuielile suportate prevalează faţă de veniturile obţinute din activitatea licenţiată, companiile fiduciare înregistrînd rezultate negative din activitatea operaţională. Normativele obligatorii de suficienţă a capitalului propriu minim (0,5 la sută din valoarea activelor administrate dar nu mai puţin de 200 mii lei) şi a fondului de garanţie (30 la sută din capitalul propriu), stabilite pentru desfăşurarea activităţii de administrare a investiţiilor, sînt asigurate de toţi administratorii fiduciari. Situaţia economico – financiară a celor 4 administratori fiduciari este reflectată în Anexa nr.25. Companiile de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele Pe parcursul anului 2010 pe piaţa valorilor mobiliare a Republicii Moldova au activat 4 companii de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele. Conform dărilor de seamă prezentate la CNPF, pe parcursul anului 2010 companiile de estimare au încheiat 65 de contracte în urma cărora au obţinut un venit în valoare de 771,3 mii lei (Anexa nr.26). Comparativ cu anul 2009, companiile de estimare au încheiat cu 11 contracte mai puţin, pe cînd veniturile acestora au crescut cu 86,6 mii lei, sau cu 13 la sută (Tabelul nr.34).
Tabelul nr.34 Evoluţia indicatorilor companiilor de estimare la 31.12.2009 76 684,7 Indicatorul Numărul de contracte încheiate, unităţi Venitul obţinut în urma prestării serviciilor de estimare a valorilor mobiliare, mii lei la 31.12.2010 65 771,3 2010 faţă de 2009, % 85,5 112,6

Conform informaţiei din dările de seamă specializate şi financiare pentru anul 2010 prezentate de către companiile de estimare, acestea au respectat cerinţele faţă de normativul capitalului propriu minim (200 mii lei). De asemenea, companiile de estimare au respectat cerinţele prevăzute în art. 53 alin. (7) şi alin. (8) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998 privind constituirea fondului de garanţie în mărime de cel puţin 30 la sută din mărimea capitalului propriu minim (60 mii lei), acesta fiind format la 3 companii de estimare din mijloace băneşti plasate în depozite bancare, iar la o companie - din valori mobiliare de stat. Toate companiile de estimare au finalizat perioada de gestiune cu rezultate financiare pozitive. Capitalul propriu al companiilor de estimare a crescut în anul 2010 în comparaţie cu anul 2009 cu 67,5 mii lei, sau cu 3,9 la sută (Tabelul nr.35).

73

Conform rezultatelor activităţii economico - financiare pentru anul 2010, comparativ cu anul precedent venitul total al companiilor de estimare s-a majorat cu 59,5 la sută, depăşind considerabil mărimea cheltuielilor, fapt ce a condiţionat înregistrarea unui profit net în mărime de 814,6 mii lei, care în comparaţie cu anul 2009 a crescut de 2,3 ori sau cu 464,5 mii lei.
Tabelul nr.35 Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii de estimare, mii lei 2007 192,6 688,2 1114,2 2008 429,8 946,8 1612,9 2009 1058,4 1710,2 804,7 2010 1058,4 1777,7 1283,5* Indicatori Capitalul social Capitalul propriu Venituri din vînzări 2010 faţă de 2009, % 100,0 103,9 159,5 126,4 111,5 232,7

Rezultatele activităţii economico-financiare a companiilor de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele se prezintă în Anexa nr.27. Participanţii profesionişti cu activitate de consulting şi consulting investiţional Pe parcursul anului 2010, în baza licenţelor acordate pentru desfăşurarea activităţii pe piaţa valorilor mobiliare, din 42 de participanţi profesionişti, 26 au fost în drept de a presta servicii de consulting și consulting investiţional, iar 16 participanţi profesionişti au fost în drept de a presta doar servicii de consulting. Conform dărilor de seamă prezentate, s-a constatat că în perioada de referinţă 8 participanţi profesionişti au prestat servicii de consulting în valoare de 239,3 mii lei, ceea ce constituie o creştere de 2,7 ori mai mult faţă de anul 2009, și 8 participanţi profesionişti au prestat servicii de consulting investiţional în valoare de 336,5 mii lei sau cu 16 la sută mai puţin decît în anul precedent (Anexa nr. 28). Concluzii finale Evoluţia pieţei valorilor mobiliare atestă în perioada de referință o creştere a emisiunilor de valori mobiliare pe piaţa primară cu 33 la sută faţă de anul precedent, care înregistrează o îmbunătățire a activității economico-financiare a emitenților. Ponderea semnificativă în structura emisiunilor de acțiuni revine sectorului bancar și rețelelor electrice. La fel ca şi în anii precedenţi, în anul 2010 societăţile pe acţiuni nu au manifestat interes faţă de atragerea investiţiilor prin intermediul plasării obligaţiunilor corporative. Evoluţia pieţei secundare a valorilor mobiliare a înregistrat o descreștere cu 10,1 la sută față de anul precedent, ca urmare a reducerii volumului tranzacțiilor efectuate pe piața extrabursieră. Piața bursieră evidențiază o creștere a volumului și

Costul vînzărilor 423,9 425,2 145,0 183,3 Cheltuieli generale şi 220,6 530,9 268,9 299,7 administrative Profit net 445,4 664,4 350,1 814,6 * cifra include veniturile de la serviciile de estimare, consulting și evaluarea imobilului

74

stabilește acțiuni concrete și reformele necesare pentru relansarea şi dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare.A. Ca rezultat al nerespectării cerințelor față de nivelul minim al capitalului social o companie de asigurare a fost sancționată cu interzicerea subscrierii unor noi contracte şi încasării primelor de asigurare aferente. care se prezintă în diagrama ce urmează: Diagrama nr. aprobată de Parlamentul Republicii Moldova. 33 Evoluţia numărului societăţilor de asigurare şi brokerilor de asigurări/reasigurare licenţiaţi 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 63 44 49 43 45 32 33 33 28 32 24 24 38 Numărul societăţilor de asigurare Numărul brokerilor de asigurare/reasigurare 75 . alte 2 societăţi de asigurare au desfăşurat activitate compozită. implementarea măsurilor necesare pentru tranzacționarea valorilor mobiliare de stat cu termen de circulație mai mare de un an pe piața bursieră și alte reforme în domeniu.407-XVI din 21. În anul 2010 au desfășurat activitate de asigurare 24 societăţi.1.numărului de tranzacții ca urmare a ofertelor publice pe piața secundară și tranzacțiilor cu pachetele de acțiuni proprietate publică.2006. Pe termen mediu. 9 societăţi de asigurare au majorat capitalul social pînă la nivelul minim stabilit. potrivit cărora nivelul minim al capitalului social pentru asigurători care practică activitate în categoria „asigurări generale” a constituit 9 mil. lei. Activitatea societăţilor de asigurare Evoluţia pieţei asigurărilor în anul 2010 reflectă etapa a treia de conformare la prevederile Legii nr. Întru respectarea cerințelor legislației. fiind schimbată denumirea Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „NOBIL ASIGURĂRI GENERALE” S.12. în Compania de Asigurări „IDEEA ASIGURĂRI” S. În perioada de referinţă numărul asigurătorilor licenţiaţi nu a înregistrat modificări.A. Legea pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. EVOLUŢIA PIEŢEI ASIGURĂRILOR 2.22 asigurători. implementarea planului de acțiuni pentru a efectua decontarea mijloacelor bănești aferente tranzacțiilor cu valori mobiliare prin intermediul SAPI cu integrarea DNVM la acest sistem. 2. din care în categoria „asigurări generale” . inclusiv promovarea proiectului de Lege privind piața de capital.

4 la sută faţă de anul 2009.2 mil.9 la sută.lei) Asigurări de persoane (117.1 34.5 -20. lei.1 la sută (Diagrama nr.6 2007 837. cele din asigurările de bunuri şi asigurările de persoane au înregistrat o descreştere cu 1.9 mil.9 la sută.0.lei) În perioada de referinţă ponderea volumului primelor brute subscrise din asigurările de răspundere civilă a crescut cu 3.7 la sută.3 la sută.7% Asigurări de bunuri (309.1% 36.9 puncte procentuale faţă de anul precedent. 36 Evoluția volumului primelor brute subscrise în perioada anilor 2005-2010 Creşterea (descreșterea) nominală faţă de anul Prime brute subscrise precedent Anul (mil.0 mil.9% 2010 0. respectiv. 76 .2 mil.4 146.6 35.4 mil.4 la sută faţă de anul precedent.2 mil.1 mil. Potrivit obiectului asigurării.lei) 12. lei sau 6.9% 50.3 mil.6 113.2 15.860.0% 37.5 164.8% Asigurări de bunuri (331.Prime de asigurare subscrise Veniturile din primele brute subscrise au constituit 914.0 98.lei) Prime încasate prin reasigurare (1. Ponderea asigurărilor obligatorii în structura primelor brute subscrise în anul 2010 a constituit 42.9 mil. din care în categoria „asigurări generale” . 34 Structura primelor brute subscrise pe anii 2009-2010 2009 0.3 9.2 2010 Ritmul de creştere a volumului de prime brute subscrise a fost influențat de majorarea numărului contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto și dezvoltarea reţelei de distribuţie a asigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.4% 47.7 12. Diagrama nr.2 la sută. segmentul asigurărilor de răspundere civilă reprezintă 50.2% 14. lei.5 -2.7 2009 914.3 2006 724.0 la sută. lei.3 2005 559.lei) 413. cu 1.0 mil. Volumul total al primelor brute subscrise a înregistrat o creștere de 12.lei) Asigurări de răspundere civilă (465.lei) Prime încasate prin reasigurare (3. în creştere cu 3. iar în categoria „asigurări de viaţă” – 53. asigurările de persoane . respectiv a asigurărilor facultative – 57.2 29. fiind în creştere cu 2.7 şi.2 mil.7 mil.5 la sută faţă de anul precedent.8 mil.lei) Asigurări de persoane (120.8 la sută şi primele primite în reasigurare . urmate de asigurările de bunuri – 36.lei) Asigurări de răspundere civilă (384. în creştere nominală cu 94. 34).lei) (%) (mil.12.0 2008 816. lei sau 12. Evoluția primelor brute subscrise se prezintă în tabelul ce urmează: Tabelul nr.

4 1.4 2009 322.29. care se prezintă în Anexa nr.9 105 114.25 1.3 23.02 0.84 200 150 100 50 44. Gradul de penetrare a asigurărilor. 35 Evoluţia gradului de penetrare şi a densităţii asigurărilor în Republica Moldova 1.9 87.1 1.8 70.lei) 121. înregistrînd o diminuare cu 8.8 1.5 2008 361. lei) (%) (mil.7 la sută faţă de nivelul anului precedent.05 1.Ca şi în anii precedenţi.2 31.6 0.27 300 % 1 0. 5 societăţi de asigurare au subscris circa 74 la sută din volumul total de prime.1 2006 235.1 la sută) faţă de nivelul anului precedent.5 mil.0 44.8 202.8 0.18 1.6 1.27 la sută.5 2010 Raportul despăgubirilor de asigurare față de primele subscrise în anul 2010 a constituit 35.36 229 256.34 234.4 0.5 155.4 38. % Densitatea asigurărilor (lei/locuitor) Despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare Pe parcursul anului de referință societăţile de asigurare au plătit despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare în valoare totală de 322.7 -10. 30.8 16.8 lei/locuitor. precum şi cotele de piaţă deţinute de societăţi.3 la sută. înregistrînd o diminuare cu 38. fapt ce atestă evoluția indicelui PIB (în preţuri curente) în anul 2010 peste cel al volumului primelor subscrise.0 2007 273.1 2001 63.3 57. Astfel.4 1. Primele brute subscrise din asigurări în anul 2010.7 mil. Evoluţia gradului de penetrare a asigurărilor şi densitatea asigurărilor se prezintă în diagrama ce urmează: Diagrama nr. 37 Evoluția despăgubirilor şi indemnizaţiilor plătite în perioada anilor 2005-2010 Creșterea (descreșterea) nominală faţă de Despăgubiri şi idemnizaţii plătite anul precedent Anul (mil.8 lei/locuitor (12. lei sau 10.9 unităţi procentuale faţă de nivelul înregistrat în perioada anului precedent.36 1. Densitatea asigurărilor. exprimat ca raport între primele brute subscrise şi PIB.2 2005 191. lei. care reprezintă raportul dintre volumul primelor brute subscrise şi numărul populaţiei.6 2002 80.1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 Gradul de penetrare al asigurărilor în PIB. fiind în creştere cu 27.2 1.7 -38.2 0 1. se prezintă în Anexa nr. evoluţia pieţei asigurărilor se caracterizează printrun grad sporit de concentrare. În cadrul asigurărilor obligatorii de lei/locuitor 250 77 . a înregistrat nivelul de 256. Evoluția despăgubirilor şi indemnizaţiilor de asigurare plătite pentru asigurările generale şi de viaţă se prezintă în tabelul ce urmează: Tabelul nr. a înregistrat nivelul de 1.

4 mil.7 207. diminuarea constituind 5. Valoarea cumulativă a despăgubirilor de asigurare plătite pentru asigurările auto (RCA internă.3 mil.0 unităţi procentuale. lei) Asigurări de bunuri (161.6 mil. lei sau cu 269.7 812. lei) Asigurări de persoane (27. lei) 50. lei) Asigurări de persoane (28.7% 40. 36 Structura despăgubirilor şi indemnizaţiilor de asigurare plătite în anii 2009-2010 17. Diagrama nr. lei) Activele nete şi capitalul social al societăţilor de asigurare Activele nete ale societăţilor de asigurare la finele anului 2010 au constituit 1081.0% Asigurări de răspundere civilă (131.5 420.7% Asigurări de răspundere civilă (109.7 mil.3 364.5 145. RCA externă „Carte Verde” și Casco) a constituit 258.0 mil.0% 7.4% 2010 8. lei) Despăgubiri plătite pe riscurile primite în reasigurare (2. lei (33.7% 44.9 176.1 unităţi procentuale.răspundere civilă auto internă. lei) Despăgubiri plătite pe riscurile primite în reasigurare (61.0 la sută din totalul despăgubirilor .4 296.7 323.6 mil.4 mil. lei 800 600 400 200 0 1 081.1 229. 37 Activele nete şi capitalul social al societăților de asigurare pentru anii 2005-2010 1200 1000 mil. lei sau 80.5 mil.8 mil. lei) Asigurări de bunuri (161.1 mil.3 mil.1 388.4 2005 2006 Active nete 2007 2008 Capitalul social 2009 2010 78 .5 la sută și s-a diminuat în comparație cu anul 2009 cu 5.1 la sută) mai mult faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului precedent care se prezintă în diagrama ce urmează.9% 2009 30. Structura despăgubirilor şi indemnizaţiilor de asigurare se prezintă în diagrama ce urmează: Diagrama nr. aceeași situație fiind atestată și în cadrul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto externă „Carte Verde”.6% 0. raportul despăgubirilor de asigurare față de primele brute subscrise a constituit 40.7 656.

8 4.6 2.0 mil.5 mil. % 34.01 3. lei. Rezervele de asigurare Pentru acoperirea riscurilor asumate prin contractele de asigurare şi reasigurare şi pentru asigurarea permanentă a solvabilităţii şi lichidităţii.02 0.60 3.5 mil.4 la sută.2 0.0 -48 0.4 2. lei comparativ cu anul 2009.5 22.4 2.6 mil. 487.1 la sută faţă de valoarea acestuia la finele anului precedent.A.0 3. urmare a înstrăinării de către Societatea de Asigurare „Delta” (România) a participației sale în Compania de Asigurări „IDEEA ASIGURĂRI” S. Lista societăţilor de asigurare cu capital străin se prezintă în Anexa nr. Bilanţul contabil anual al societăţilor de asigurare se prezintă în Anexa nr.4 2.8 2.5 437.03.4 Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi 200 Fondurilor Nestatale de Pensii 100 nr.4 2.8 4.0 0 46.0 12.8 2. majorîndu-se cu 31. lei sau cu 8.6 2.4 0 1. Investiţiile în capitalul social al asigurătorilor autohtoni efectuate de persoane nerezidente au constituit la finele anului de referință 140.7 0.3 0.4 1.4 4.0 4.6 fondurile şi rezervele de asigurare.4 48 3. mil.4 2. Valoarea totală a capitalului social înregistrat la finele anului 2010 de către societăţile de asigurare a constituit 420 mil.5 49.3 0 2.Creșterea activelor nete se datorează majorării profitului nerepartizat cu 130.4 29.5 22.2006 „Cu privire la 0 aprobarea Regulilor de plasare a 2005 2006 2007 2008 2009 2010 79 . lei și s-au diminuat.5 48.7 16.0 18.8 4.02 46. precum şi măsurilor de conformare a nivelului minim de capital social.4 48. cu 3.5 -3. fiind prezentate în tabelul ce urmează.5 -3.2 0.2 0 0 0 100.7 1.2 22.7 41.5 22. lei 2010 faţă 2006 2007 2008 2009 2010 de 2009 1.8 0.0 În perioada de referinţă cota persoanelor nerezidente în totalul capitalului social achitat al societăţilor de asigurare reprezintă 33.5 2. 38 Evoluţia structurii investiţiilor străine în capitalul social al societăţilor de asigurare.7 0 35.21 119. 38 Rezervele de asigurare ale cu prudenţă în anumite categorii de societăților de asigurări pentru anii 2005-2010 active admise să reprezinte 600 515. stabilit de legislație.8 mil. 32.5 41.5 18.7 1.8 3.0 0 4.5 Cota în 2010.4 2.2 respectînd criteriile de dispersie a plasamentelor conform normelor 400 352 stabilite prin Ordinul 300 256.5 0 4. Ţara Federaţia Rusă Austria Marea Britanie Liechtenstein Olanda Italia Israel Ucraina Cipru România Elveția TOTAL Tabelul nr.0 140.4 0 0.2 144. 31.34 din 09.3 22. lei faţă de anul precedent. lei şi sporului valorii activelor pe termen lung în rezultatul reevaluării cu 105.8 0 1.5 500 442. societăţile de asigurare trebuie să investească Diagrama nr.

Creanţe de la asiguraţi şi intermediari Depozite la societăţi cedente creanţe de la asiguraţi şi intermediari şi împrumuturi acordate asiguraţilor (în cazul asigurărilor de viaţă). asigurătorii sînt obligaţi să plaseze rezervele de asigurare în 9.4 la sută) şi rezervele tehnice pentru asigurări de viaţă. în mărime de 49.3 la sută.12. lei.8 la sută faţă de indicatorul anului precedent.0 mil.2010 admise să acopere rezervele de asigurare se prezintă în 7.4 mil.8 mil.6 mil.3 la sută. Categoriile de active 31.7 la sută din totalul rezervelor tehnice. lei (70. utilizate ca active pentru acoperirea rezervelor de asigurare. lei (29.rezerve tehnice plasate în depozite bancare în mărime de 249.8 mil. lei. . Conform datelor înregistrate în situaţiile financiare încheiate de asigurători pentru anul 2010. ce reprezintă 48.fondurilor şi rezervelor de asigurare” (în redacţie nouă). în mărime de 152. Plasarea rezervelor şi fondurilor de asigurare ale societăţilor de asigurare conform situaţiei la finele anului 2010 se prezintă în Anexa nr.7% 48. .0 mil.6 mil. au înregistrat o creştere cu 1.rezerve tehnice plasate în valori mobiliare în mărime de 68. depozite Valori mobiliare bancare. constituite de asigurătorii care au desfăşurat activitate de asigurări generale. lei.9 mil. iar asigurările de viaţă au înregistrat o creştere cu 18. .6 la sută). (Diagrama nr.1 la sută din totalul rezervelor tehnice.3 la sută din totalul rezervelor de asigurare. în mărime de 36. lei sau 7. Activele admise să reprezinte rezervele de asigurare trebuie să corespundă principiilor de diversitate. ce reprezintă 9.5 la sută din totalul rezervelor tehnice.disponibilităţi în conturi bancare curente şi în casierie.3% Conform cerințelor stabilite.1 la sută din totalul rezervelor tehnice.investiţii în terenuri şi construcţii în mărime de 106. ce reprezintă 1.1% 1.lei.33. rambursabilitate. disponibilităţi în Terenuri şi construcţii casierie. înregistrînd o creştere cu 28. Structura activelor admise să reprezinte rezervele tehnice include: . terenuri şi construcţii. lei sau cu 5. 39 Structura activelor care reprezintă rezervele de asigurare la situația din lichiditate.38) Structura valorii totale a rezervelor tehnice constituite de societăţile de asigurare include: rezervele tehnice pentru asigurările generale în mărime de 362.7 mil. disponibilităţi în conturi Depozite bancare Disponibilităţi în conturi bancare şi în casierie bancare curente. lei. 20.5% valori mobiliare. Comparativ cu anul 2009 rezervele tehnice. inclusiv rezervele matematice. 80 . ce reprezintă 13.depozite la societăți cedente în mărime de 5. admise să acopere rezervele de asigurare.creanţe de la asiguraţi şi intermediari. valoarea totală a rezervelor tehnice a alcătuit 515.39.1% 13.3 la sută din totalul rezervelor de asigurare. lei.1 mil. . rentabilitate şi Diagrama nr.3% Diagrama nr. ce reprezintă 20. .

07. înregistrînd o creştere în volum de 0.5 30.2 7.1 Depozite la societăţi cedente 5. lei.9 20. Evoluția primelor și despăgubirilor achitate se prezintă în diagrama ce urmează: 81 .6 276. suprafeţele cuprinse în asigurare constituind doar 5 la sută din totalul terenurilor agricole.5 100 515.5 7 41. lei faţă de valoarea înregistrată în anul precedent.5 mil.8 47. 39 Evoluţia structurii activelor admise să reprezinte rezervele de asigurare 2007 2008 2009 2010 Indicatori mil.2004 „Privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură”. Subvențiile alocate la plata primelor de asigurare au constituit 22.9 48. lei sau cu 1.5 36.6 49. Asigurarea subvenţionată în agricultură Asigurările subvenționate în agricultură se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. sfeclei de zahăr şi legumelor și 50% pentru asigurarea celorlalte culturi şi a animalelor.4 mil.5 100 437.2 11 34. lei % mil.7 1. lei % mil.243-XV din 08.3 7.5 36.6 106. înregistrînd o creștere cu 18.6 mil.8 8. lei.9 mil.2 225. lei % Valori mobiliare 43. Despăgubirile de asigurare au constituit 23. înregistrînd o creștere a interesului producătorilor agricoli pentru acest tip de asigurare.0 9.8 8.7 9.3 la sută.6 7.8 mil. lei mai mult decît resursele planificate. lei sau cu 12.4 36.9 19.2 249.9 13. în anul 2010 au fost încheiate 308 contracte de asigurare subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură cu suma asigurată de 507.3 mil.0 mil.6 100 Total Reducerea de către băncile comerciale în anul 2010 a ratei dobînzii la depozite a determinat redirecţionarea plasamentelor de active admise să acopere rezervele tehnice către categoria de active în formă de valori mobiliare.1 68.7 Creanţe de la asiguraţi 59. Valoarea cumulativă a primelor brute subscrise a constituit 39.9 96. lei % mil. Conform datelor a două societăţi de asigurare acreditate să desfăşoare activitate în domeniu.3 Disponibilităţi în conturi 33. potrivit căreia statul acordă subvenţii la plata primelor de asigurare în mărime de 60% pentru asigurarea plantaţiilor multianuale.2 100 487.0 48.5 51. lei.1 7.5 57.4 13.5 Terenuri şi construcţii 97 21.Evoluţia structurii activelor admise să acopere rezervele de asigurare în anii 2007-2010 se prezintă în tabelul ce urmează: Tabelul nr.2 22 94. Totodată potenţialul asigurărilor agricole în Republica Moldova rămîne a fi nevalorificat.1 442.3 Depozite bancare 208.

5 2.9 17.6 39.8 0.9 20. ce reprezintă 11.3 mil.5 19. prezentată în Tabelul nr.5 Centru 3. mil.4 76. lei inclusiv achitate de Ponderea Prime brute primelor brute Despăgubiri Ponderea Regiunea subscrise. producătorii subscrise pe plătite (%) stat total agricoli regiuni (%) Nord 30. lei. diversifică şi omogenizează portofoliul de asigurări şi creează capacitate suplimentară de asigurare. lei 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 43.pentru regiunea centru au fost încheiate 48 contracte de asigurare cu suma asigurată de 59.6 23.5 100 23.1 9.9 100 Total Activitatea de reasigurare Reasigurarea.prime aferente asigurărilor generale şi 2.Diagrama nr.pentru regiunea de nord au fost încheiate 198 contracte de asigurare cu suma asigurată de 370. ca instrument de transfer al riscurilor unei societăţi de asigurare către o societate de reasigurare.7 mil.5 3. relevă următoarele: .0 13.8 7. lei .9 2. 40 Prime brute subscrise și despăgubiri achitate pentru asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură pentru anii 2005-2010.6 2. din care 236. înregistrînd o creștere nominală faţă de anul 2009 cu 21. 40. lei.2 9.1 2006 2007 2008 2009 8.1 la sută din totalul terenurilor agricole cuprinse în asigurare.7 11.2 31.3 39.prime aferente asigurărilor de viaţă. lei.8 1.2 0. . lei.3 mil. conduce la îmbunătăţirea situaţiei financiare a cedentului prin reducerea riscurilor tehnice. .5 mil.0 13.9 2010 Prime brute subscrise Despăgubiri achitate Structura primelor brute subscrise şi a despăgubirilor achitate pentru asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură pe regiuni.1 22.1 23.2 Sud 5.7 la sută din totalul terenurilor agricole cuprinse în asigurare.0 79.6 17. lei . ce reprezintă 73.8 mil.0 2005 0.9 mil. lei.2 la sută din totalul terenurilor agricole cuprinse în asigurare.pentru regiunea de sud au fost încheiate 62 contracte de asigurare cu suma asigurată de 77. Tabelul nr.2 mil. Valoarea totală a primelor cedate în reasigurare în anul 2010 a alcătuit 239. 40 Prime brute subscrise şi despăgubiri plătite pentru asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură pe regiuni.7 2. Ponderea primelor cedate în reasigurare în volumul total de 82 .3 12. mil. ce reprezintă 15.

7 Prime încasate pe riscurile primite în 1.2 la sută. lei).2 1.2 În anul de referinţă pentru categoria de asigurări generale au fost raportate cedări în reasigurare de către 16 societăţi de asigurare.7 mil.5 2. ce reprezintă 0. intermediari în asigurări sînt agenţii de asigurare şi brokerii de asigurare.12.0 reasigurare Total 914.0 la sută (51.34. lei faţă de nivelul anului precedent. Indicatorii principali de activitate a 24 societăţi de asigurare la situaţia din 31. lei) din volumul primelor brute subscrise pentru asigurări generale.9 53. lei (27.volumul primelor cedate în reasigurare pentru categoria asigurări generale în sumă de 236. 83 .2 Activitatea intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări În condiţiile Legii nr.5 la sută). respectiv gradul reţinerii proprii constituie 95. 35.indicatorul pierderilor financiare în volum de 5. Principalii indicatori ai activităţii de reasigurare se prezintă în tabelul ce urmează: Tabelul nr.2006. respectiv gradul reţinerii proprii raportat la asigurătorii autohtoni constituie 72.0 la sută).407-XVI din 21. ceea ce relevă o creștere cu 8.4 mil. înregistrat de către 5 societăţi de asigurare. Structura primelor cedate în reasigurare la finele anului 2010 include: . Rezultatele financiare ale societăţilor de asigurare Conform rezultatelor financiare înregistrate de către societăţile de asigurare la finele anului 2010: .3 la sută) faţă de nivelul anului precedent.4 mil. La nivel naţional 5 societăţi de asigurare au acumulat un volum al primelor primite în reasigurare de la societăţile de asigurare internaţionale în mărime de 1.1 la sută din volumul primelor brute subscrise pe piaţă.1 mil. Raportul privind operaţiunile de reasigurare se prezintă în Anexa nr.12.2 0. Brokerul de asigurare deţine statut de persoană juridică înregistrată în Republica Moldova.volumul primelor cedate în reasigurare pentru categoria asigurări de viaţă în sumă de 2. constituie o diminuare a valorii pierderilor cu 8. mil. .prime brute subscrise în anul 2010 a constituit 26.2010 se prezintă în Anexa nr. lei Asigurări de Indicatori Asigurări generale viaţă Prime brute subscrise 860. lei. 2.valoarea cumulată a profitului. care negociază pentru clienţii săi persoane fizice sau persoane juridice încheierea de contracte de asigurare (reasigurare) şi acordă asistenţă pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor. 41 Principalii indicatori ai activităţii de reasigurare.4 mil.0 mil. . lei (5. a constituit 167. lei (5.5 mil.3 mil.8 Prime cedate în reasigurare 236. lei.5 la sută (624. înregistrată de către 19 societăţi de asigurare. pentru categoria de asigurări de viaţă a raportat cedări în reasigurare o societate.7 239.2 mil. lei.

La finele anului 2010, 14 asigurători au raportat eliberarea mandatelor pentru 961 agenţi de asigurare, dintre care 112 – persoane juridice şi 849 – persoane fizice. Conform registrului brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, la situaţia din 31.12.2010 deţineau licenţe pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări 63 brokeri, astfel pe parcursul anului au fost acordate licențe la 22 solicitanți, alți 2 brokeri fiind sancționați prin retragerea licenței pentru neconformare la prevederile legislației cu privire la asigurări și la 2 brokeri a fost constatată licența nevalabilă. Potrivit datelor din rapoartele specializate ale intermediarilor în asigurări, în anul 2010 primele de asigurare intermediate de brokeri au constituit 214,3 mil.lei sau cu 78,4 mil. lei mai mult faţă de anul 2009, totodată veniturile din activitatea de intermediere au constituit 71,0 mil. lei. Ponderea primelor subscrise intermediate de brokerii de asigurare reprezintă 23,4 la sută din volumul primelor brute subscrise de asigurători, acest indicator fiind în creştere faţă de anul 2009 cu 6,4 puncte procentuale. Indicatorii principali de activitate a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare la situaţia din 31.12.2010 se prezintă în Anexa nr. 36. 2.3 Fondul de protecţie a victimelor străzii Fondul de protecţie a victimelor străzii funcționează în condițiile Legii nr.414XVI din 22.12.2006 şi are drept scop protejarea persoanelor păgubite ca urmare a accidentelor produse de autovehicule ai căror posesori nu au respectat obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, precum şi de autovehicule neidentificate şi/sau obţinute pe cale ilicită. Pe parcursul anului 2010 Fondul de protecţie a victimelor străzii a acumulat mijloace bănești în sumă totală de 4028,2 mii lei. În această perioadă au fost soluționate 49 cereri de despăgubire din partea persoanelor păgubite urmare a accidentelor de autovehicul în care autorul şi/sau autovehiculul au rămas neidentificaţi sau posesorul autovehiculului nu avea încheiată asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, fiind achitate prejudicii în valoare de 1641,6 mii lei. Concluzii finale Privind în perspectivă pentru a consolida stabilitatea financiară a pieței asigurărilor CNPF a desfășurat acțiuni de consultare cu privire la tranziția la un nou regim de solvabilitate. Prin deciziile de reglementare promovate se modifică în mod fundamental aspectele ce țin de alocarea eficientă a capitalului și menținerea nivelului adecvat de solvabilitate. Cu toate că în perioada de referință a fost înregistrată creșterea volumului de prime brute subscrise, fiind menținut nivelul adecvat de stabilitate a pieței, indicii de penetrare a asigurărilor și cei de rentabilitate reflectă potențialul nevalorificat al pieței locale de asigurări.

84

Funcționarea eficientă a mecanismului de compensare a prejudiciului prin asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, prin consolidarea eforturilor comune ale tuturor părților interesate a asigurat o performanță în atingerea gradului de cuprindere în asigurările obligatorii de răspundere civilă auto internă de circa 80 la sută. Un impact major în evoluția asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto se așteaptă de la implementarea Sistemului Informațional Automatizat de Stat în domeniu, care va asigura transmiterea în timp real a informaţiilor despre asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Pe termen mediu, Legea pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova, stabilește acțiuni concrete și reformele necesare pentru dezvoltarea pieţei asigurărilor, inclusiv punerea în aplicare a reglementărilor privind rezervele tehnice de asigurare, marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate al asigurătorilor, realizarea măsurilor necesare pentru implementarea sistemului internațional de raportări financiare în domeniul asigurărilor, dezvoltarea capacităților în domeniul serviciilor de actuariat, desfășurarea activităților de educare financiară a beneficiarilor de servicii de asigurare și alte reforme în domeniu. 3. EVOLUŢIA SECTORULUI MICROFINANŢĂRII Pe parcursul anului 2010 sectorul de microfinanţare din Republica Moldova, reprezentat de asociaţiile de economii şi împrumut şi organizaţiile de microfinanţare, a fost determinat de o descreştere moderată a principalilor indicatori caracteristici activității acestora. În perioada de referinţă 5,1 la sută din populația economic activă din Republica Moldova a beneficiat de împrumuturile sectorului de microfinanțare, valoare în descreștere cu 12,1 la sută față de anul 2009 și mai mică de 2,6 ori față de indicatorul similar înregistrat pentru Bosnia și Herțegovina cu un sector de microfinanțare reprezentativ din Europa Centrală și de Est (Tabelul nr.42).
Tabelul nr.42 Indicatorii activităţii de microfinanţare din Republica Moldova şi din Bosnia şi Herțegovina 2010 Bosnia și Comparație cu Republica Moldova față HerțegoBosnia și Indicatori de vina2 Herțego2009 vina 2009 2010 2010 (%) Nr. populaţiei mai mic economic activă 12653003 12354003 97,6 2101000 de 1,7 ori (persoane) AEÎ OM TOTAL AEÎ OM TOTAL x TOTAL x Sectoare Nr beneficiarilor mai mic de împrumuturi 500134 23448 378244 25145 85,7 73461 62969 280000 de 4,4 ori (persoane) Rata de penetrare mai mic 3,95 1,85 3,06 2,04 87,9 5,80 5,10 13,3 (%) de 2,6 ori
2 3

Sursa: www.cgap.org Sursa: www.statistica.md 4 valoarea indicată reprezintă numărul mediu al beneficiarilor de împrumuturi la asociaţiile de economii şi împrumut pe parcursul unui an de activitate.

85

Rentabilitatea activelor (%) Rentabilitatea capitalului propriu (%)

-3,08 -12,89

3,98 15,70

2,86 11,37

-4,73 -18,16

4,78 12,94

3,45 9,75

120,6 85,8

-6,4 -30,0

mai mare de 2,8 ori mai mare de 4,1 ori

Totodată, eficienţa utilizării activelor de către entităţile sectorului naţional de microfinanţare a manifestat o rată de rentabilitate a acestora de circa 3,45 la sută sau în creștere cu 20,6 la sută față de anul 2009. Valoarea pozitivă a rentabilităţii a fost condiționată de utilizarea eficientă în creștere a activelor de către OM (4,78 la sută) în comparaţie cu valoarea negativă înregistrată la aspectul dat de către AEÎ (-4,73 la sută). De remarcat este rezultatul negativ al acestui indicator înregistrat pentru sectorul de microfinanţare din Bosnia și Herțegovina, care în anul 2010 a fost de 2,8 ori mai mic decît în Republica Moldova. Un proces similar este înregistrat şi pentru indicatorul – rentabilitatea capitalului propriu, care este pozitiv pentru sectorul de microfinanţare din țară şi negativ în Bosnia și Herțegovina.
Indicatorul Împrumuturi acordate Total active Profit net Tabelul nr. 43 Evoluţia activităţii de microfinanţare, mil.lei 2009 2010 AEÎ OM TOTAL AEÎ OM TOTAL 322,9 1360,9 1683,8 244,2 1191,5 1435,7 366,2 1933,8 2300,0 289,3 1783,9 2073,2 -11,3 77,1 65,8 -13,7 85,2 71,5 2010 faţă de 2009 (%) 85,3 90,1 108,7

Diminuarea valorilor de bază ale activităţii sectorului de microfinanţare din țară a fost determinată de descreșterea activității economice, care pe de o parte, a redus valoarea creditelor/investiţiilor externe primite de organizaţii, fapt ce a cauzat micşorarea portofoliului de împrumuturi acordate (cu 14,7 la sută), iar pe de altă parte, a condiționat scăderea ratei de recuperare a împrumuturilor acordate clienţilor din motivul descreşterii remitenţelor în ţară și a altor surse de venit ale populației prin majorarea ratei șomajului. Supraîndatorarea şi, ca rezultat, constituirea sporită a provizioanelor pentru pierderi la împrumuturi au determinat valorile moderate ale indicatorilor de profitabilitate, care, în consecință, au focusat sectorul asupra calităţii portofoliului de împrumuturi. Portofoliul de împrumuturi acordate de către entităţile de microfinanţare pe parcursul anului 2010 a înregistrat o pondere de circa 2,0 Diagrama nr. 41 Portofoliul de împrumuturi acordate de către entităţile de microfinanţare la sută din PIB, dintre care în raport cu PIB (%) sectorul AEÎ – 0,34 la sută, iar al 3,15 3,5 2,79 OM – 1,66 la sută. Acest 3 2,53 2,29 indicator este în scădere cu 0,79 2,5 2,0 puncte procentuale faţă de anul 2 2,34 2,26 1,92 1,5 precedent, fiind influenţat de 1,73 1,66 0,81 1 0,61 0,56 încetinirea indicatorilor activităţii 0,53 0,34 0,5 economice a entităţilor de 0 microfinanţare prin sprijinirea 2006 2007 2008 2009 2010 procesului de acordare a AEÎ OM Sectorul de microfinanţare împrumuturilor cu aplicarea

86

42 Evoluţia numărului membrilor AEÎ. respectiv prin diminuarea cifrei de afaceri a acestora şi concentrarea tuturor eforturilor spre recuperarea împrumuturilor cu caracter expirat (Diagrama nr.41 ).9 ori.Legea nr.216 asociaţii. Astfel. Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut Pe parcursul anului 2010 sistemul AEÎ în Republica Moldova a continuat procesul iniţiat o dată cu intrarea în vigoare a Legii asociaţiilor de economii şi împrumut nr.2 mii persoane la 131.2007). se urmăreşte o tendinţă de transformare a AEÎ în instituţii care prestează servicii financiare în mod profesional. cu statutul şi cu politicile sale. 87 . Credite bancare şi împrumuturi primite .06.139-XVI din 21.politicii mai eficiente și prudente de administrare a riscurilor. AEÎ au utilizat următoarele surse: 1. încurajarea economisirii mijloacelor băneşti proprii.2007 (în continuare . cu categoria licenţei deţinute.1. La finele perioadei de referinţă au deţinut licenţă 399 AEÎ din care 352 au desfăşurat activitate. a beneficiarilor de împrumuturi şi a depunătorilor de economii reflectă următoarele rezultate: . din acestea nu au contractat credite bancare şi împrumuturi externe . 3. 3.21 asociaţii.139-XVI din 21. care au ca scop susţinerea prosperităţii membrilor. Capital propriu – 106 asociaţii. depunatori 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 71177 78870 96500 102326 110303 123588 124139 131675 472 1685 2790 4447 5730 6720 6742 5851 Nr. stabilit în conformitate cu legislaţia. beneficiarilor de împrumuturi şi depunătorilor de economii 150000 100000 50000 0 Nr.06.42) constată o diminuare a numărului beneficiarilor de împrumuturi în perioada 2008-2010 şi a depunătorilor de economii în anul 2010. Depuneri de economii . membri Nr. beneficiari 39572 40749 44365 47568 49388 56548 40168 32152 Analiza evoluţiei sistemului AEÎ pe perioada anilor 2003-2010 (Diagrama nr.64 asociaţii. Evoluţia indicatorilor privind numărul membrilor.7 mii persoane sau de 1. stabilirea unor fundamente de educare a membrilor privind gestionarea eficientă a propriilor surse financiare. 2. În scopul prestării membrilor săi a întregului spectru de servicii.creşterea numărului membrilor AEÎ de la 71. Diagrama nr.

0 lei. 88 .0 lei sau de 49.1 la sută faţă de anul 2009.6 mii la 32. Evoluţia valorii medii a împrumutului ce revine unui membru beneficiar de împrumut în perioada 2003-2008 demonstrează o cerere în continuă creştere pentru împrumuturile acordate de AEÎ.0 lei. înregistrînd o majorare în mărime de 5294. Numărul beneficiarilor de împrumuturi a constituit 32152 persoane. care s-au diminuat cu 61.diminuarea numărului beneficiarilor de împrumuturi de la 39.43 Evoluţia valorii medii a împrumuturilor şi depunerilor de economii. în anul 2010 a constituit 15958.0 la sută faţă de mărimea indicatorului înregistrată în anul 2009.4 ori. În aceeaşi perioadă indicatorul numărului depunătorilor de economii a înregistrat o diminuare de 891 persoane sau cu 13.2 mii persoane sau cu 18.0 lei sau cu 5.2 la sută.7 la sută. Diagrama nr. .7 la sută faţă de anul 2009 (Diagrama nr.7 la sută. diminuîndu-se cu 8016 persoane sau cu 20.. lei 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 14506 11619 9649 7004 5770 2507 2003 2816 2004 4000 2005 5262 10053 8956 6618 10664 8038 7597 15958 2006 2007 2008 2009 2010 Împrumutul mediu Depunerea medie Majorarea valorii medii a economiilor atrase este consecinţa majorării valorii depunerilor de economii atrase cu 29.creşterea numărului depunătorilor de economii de la 472 la 5. În aceeaşi perioadă de analiză valoarea medie a economiilor atrase sub formă de depuneri.9 mii persoane sau de 12. La finele anului 2010 numărul membrilor AEÎ a crescut cu 7536 persoane sau cu 6.9 la sută în defavoarea valorii creditelor bancare şi împrumuturilor primite de AEÎ ce deţin licenţă de categoria B. şi înregistrînd o diminuare cu 441. înscriindu-se pe aceeaşi tendinţă de scădere înregistrată în anul 2009 comparativ cu anul 2008.5 la sută faţă de anul 2009. ce revine unui membru depunător.43). În anul 2010 nivelul acestui indicator a atins valoarea medie de 7597.

atît în cazul AEÎ ce activează în condiţiile licenţei de categoria A (21.44).6 la sută inclusiv membrii depunători de economii). În acelaşi timp.Diagrama nr.45 Valoarea împrumuturilor acordate şi valoarea totală a activelor înregistrate de AEÎ ce deţin licenţe de categoria A şi B pentru anul 2010.7 168.4 puncte procentuale mai mare în cazul AEÎ ce deţin licenţă de categoria B.5 Împrumuturi acordate Total active 120.7 140. ponderea numărului de beneficiari de împrumut în numărul total de membri înregistraţi este cu doar 7. care înregistrează o mărime medie a împrumutului acordat de 9663. indicatorul respectiv fiind de 1.6 la sută). anul 2010 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Licența A Licența B 17592 14560 50228 Numărul membrilor Numărul de beneficiari 81447 În condiţiile în care numărul beneficiarilor de împrumuturi înregistrat de AEÎ ce deţin licenţă de categoria A depăşeşte mărimea respectivă înregistrată de AEÎ ce deţin licenţă de categoria B cu 20. valoarea medie a împrumutului acordat de AEÎ ce deţin licenţă de categoria A a înregistrat mărimea de 5886.44 Numărul beneficiarilor de împrumuturi şi a membrilor AEÎ ce deţin licenţe de categoria A şi B.6 89 .6 ori mai mare în cazul AEÎ ce deţin licenţă de categoria B. se înregistrează o rată scăzută a membrilor activi. Diagrama nr. mil.0 lei. comparativ cu AEÎ ce deţin licenţă de categoria A.4 lei.lei 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Licența A Licența B 103. cît şi în cazul AEÎ ce deţin licenţă de categoria B (40. Astfel.8 la sută (Diagrama nr.

2 93.2 Numărul membrilor AEÎ (persoane) Numărul beneficiarilor de împrumuturi (persoane) Numărul depunătorilor de economii (persoane) Capital propriu (mil.9 54.6 100 32.5 99.8 Ponderea AEÎ cu licenţă de categoria B (%) 38.3 322.4 94. la finele anului 2010 se înregistrează aceeaşi tendinţă de diminuare constatată la finele anului 2009. Astfel.0 ori numărul AEÎ ce deţin licenţă de categoria B.1 80.4 ori mai mică (Diagrama nr.6 57.1 86.8 86.4 366.3 100 46. Activitatea sistemului de AEÎ.1 45.5 239 124.3 la sută (Diagrama nr. 44 Indicatorii generali privind activitatea AEÎ 2010 faţă de 2009 (%) 2010 Indicatori 2009 2010 Ponderea AEÎ cu licenţă de categoria A (%) 61. caracterizată prin evoluţia activelor şi portofoliului de împrumuturi acordate membrilor. volumul total al activelor şi al împrumuturilor acordate a înregistrat diminuări cu 21.8 700 600 500 400 300 200 100 0 506.5 2005 2006 2007 2008 2009 250. evoluţia înregistrată în dezvoltarea sistemului AEÎ se caracterizează prin următorii indicatori generali de activitate care se prezintă în Tabelul nr. lei) Depuneri de economii (mil. Totodată. mil. lei) 124 139 40 168 6 742 87.9 53.9 71. lei 2010 Potrivit rezultatelor reflectate la finele anului 2010.2 289.9 178. 24.6 322. mărimea portofoliului de împrumuturi al acestora este de circa 1.4 67.5 131675 32152 5851 75. lei Împrumuturi acordate.În contextul în care numărul total al AEÎ ce deţin licenţă de categoria A depăşeşte de aproximativ 5.46).3 244.4 la sută faţă de anul 2009. mil.4 323.7 114. lei) Credite bancare şi împrumuturi primite (mil. respectiv.2 90 . Diagrama nr.9 106.9 244.2 2003 149. 44. cauzate de descreşterea creditelor şi împrumuturilor primite de AEÎ.2 Total active.8 2004 177.0 la sută şi.3 326. Tabelul nr.7 415.7 53.4 42.0 75. lei) Împrumuturi acordate (mil.45).46 Evoluţia indicatorilor AEÎ pe parcursul anilor 2003-2010 590.6 129. a manifestat o tendinţă de creştere continuă a acestor indicatori pe parcursul anilor 2003-2008 în mediu cu circa 38.

7 5.3 Pe parcursul anului 2010. se constată prioritatea acordată de AEÎ activelor generatoare de profit în defavoarea mijloacelor fixe şi nerentabile. care alcătuiesc 84.3.5 -14.2 9.6 . provizioanele pentru pierderi la împrumuturi/dobînzi se reflectă cu valoare negativă.8 la sută.1 103.0.9 3.2 -28.1 322.37.0. Tabelul nr.12.45.4 289.8 5. clasificată conform recomandărilor WOCCU. lei.3 la sută revine AEÎ ce deţin licenţă de categoria B.1 29.6 Active * conform Standardului Naţional de Contabilitate 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare”.6 .2 5.2 -2. pondere ce înregistrează o diminuare de 3.1 1. înregistrînd o valoare inferioară nivelului minim recomandat de WOCCU cu 2.0. lei 2009 2010 Modificarea 2010 faţă de 2009 .2 . 45 Structura activelor AEÎ mil.5 0.6 3. 91 . astfel creşterea acestora se indică cu semnul plus Titluri de valoare Depozite bancare Împrumuturi acordate Provizioane pentru pierderi la împrumuturi * Active materiale şi nemateriale pe termen lung Mijloace băneşti în numerar Conturi curente Creanţe aferente dobînzilor Provizioane pentru pierderi la dobînzi * Alte active TOTAL 4.5 .9 120.9 2010 AEÎ cu licenţă de categoria A 2.9 .6 5.1 18.2 4.2 244. reflectaţi în Tabelul nr.3 3. Structura activelor AEÎ conform situaţiei la finele anilor 2009 şi 2010 este prezentată în Tabelul nr.7 -13.2 + 1.3 20.9 + 1.3 mil. În volumul total al activelor 58.9 -31. similar anului precedent.4 11.4 366. ponderea activelor eficiente s-a diminuat în anul 2010 în favoarea activelor ineficiente.4 la sută din valoarea totală a activelor. Analiza structurii financiare a activelor AEÎ la data de 31.3 -3.6 32.2 12.6 1.6 2.7 2.46. Activele asociaţiilor de economii şi împrumut La finele anului 2010 volumul consolidat al activelor AEÎ a constituit 289.Informaţia generală referitor la situaţia economico-financiară a AEÎ la finele anului 2010 se prezintă în Anexa nr.7 10.7 .8 puncte procentuale comparativ cu anul 2009.3 + 2.9 19.1 140.0 11. Diminuarea volumului consolidat al activelor în raport cu anul 2009 este cauzată inclusiv de scăderea mărimii împrumuturilor acordate ca rezultat al diminuării creditelor bancare şi împrumuturilor primite cu 46.4 2.2.78.7 AEÎ cu licenţă de categoria B 2. Ponderea maximă în structura activelor AEÎ revine împrumuturilor acordate.2010. Cu toate acestea.5 168.5 6.76.4 puncte procentuale. prezintă următorii indicatori.5 -5.4 -4.

4 la sută din valoarea capitalului propriu.0 3. AEÎ au înregistrat pierderi în anul 2010 în mărime de 13.5 73.5 la sută.8 minim 95 70-80 maxim 16 maxim 5 91. respectarea cărora asigură administrarea eficientă a riscului asumat de AEÎ.6 92.0 la sută faţă de anul 2009. cauzată în special de diminuarea împrumuturilor acordate şi de majorarea valorii activelor lichide.3 mil. Capitalul propriu Capitalul propriu consolidat al AEÎ la finele anului 2010 a constituit 75.12. majorîndu-se comparativ cu valoarea acestui indicator înregistrată în anul 2009 cu 29.5 4.6 74. revine AEÎ ce deţin licenţă de categoria A. se constată conformarea cerinţelor privind suficienţa capitalului.4 0. (diminuate cu valoarea provizioanelor pentru dobînzi) 3.0 6. lei sau de 14.4 18.9 7.7 93.0 6.7 mil. lei. Totodată.9 la sută mai mare. Active ineficiente: Active materiale şi nemateriale pe 1. de 53.7 0. nivelul minim recomandat de WOCCU fiind de 10 la sută. Active eficiente: Împrumuturi acordate (diminuate cu valoarea provizioanelor pentru 1.5 14.4 mil.9 Astfel.6 2. ca rezultat al faptului că AEÎ ce deţin licenţă de categoria B înregistrează o pierdere cu 17.8 4.3 mil.4 75.5 1.47). lei.12. 92 . Ponderea rezervei instituţionale în valoarea totală a activelor la data de 31.6 la sută. la aceeaşi dată gestionară. termen lung Creanţe aferente dobînzilor 2.8 8.7 17. Majorarea cu 21.5 1.8 0.2010 valoarea consolidată a depunerilor de economii atrase de la membrii AEÎ a constituit 93.12.4 6.2 la sută a pierderilor înregistrate se datorează inclusiv diminuării veniturilor din dobînzile aferente împrumuturilor acordate cu 38.9 la sută şi a veniturilor din dobînzile aferente plasamentelor sub formă de depozite bancare cu 51.6 la sută.Tabelul nr. Alte active 93.7 17.2010 este de 24. Depunerile de economii La data de 31. se constată o modificare defavorabilă în structura activelor AEÎ.9 la sută (Tabelul nr.0 la sută. ponderea cotelor membrilor în valoarea totală a activelor.5 79. este de 4. în general pe sistemul AEÎ. înregistrînd o diminuare cu 12.4 1. pierderi din împrumuturi) Active lichide 2. lei. 46 Structura financiară a activelor la data de 31. Ponderea maximă. nivelul maxim recomandat de WOCCU fiind de 20. În aceste condiţii.4 0. %) A B I. ce rezultă în reducerea volumului veniturilor obţinute de AEÎ.2010 Ponderea în 2010 (%) Total active (%) Nivel / interval AEÎ cu AEÎ cu recomandat licenţă de licenţă de Indicatori (Ponderea în 2009 2010 categoria categoria Total Active. II.

Similar anului 2009. mil.5 3. comparativ cu cel al creditelor bancare şi al împrumuturilor primite în anii 2009 şi 2010. majoritatea din care (81.9 111.0 0. AEÎ tind să accepte depuneri de economii pe termen scurt de pînă la 1 an.6 2.9 100. lei) lei) 2009 (%) 2009 Pînă la 1 lună 2.6 71.3 11.1 77.0 În structura depunerilor de economii ponderea maximă de 77. Rata de finanţare a împrumuturilor acordate din depunerile de economii atrase de AEÎ ce deţin licenţă de categoria B este de 65.7 la sută revine depunerilor de economii cu termenul de scadenţă cuprins între 3 luni şi 1 an.4 la sută.0 (%) 2010 3. Volumul depunerilor de economii.0 Peste 5 ani 0.0 100.0 Total 71.3 De la 1 an pînă la 3 ani 7.0 De la 3 luni pînă la 1 an 57.0 72.1 De la 3 ani la 5 ani 0.4 la sută.4 129. ceea ce indică faptul că AEÎ sînt în procesul atingerii nivelului suficient de independenţă financiară.0 6.0 0. ceea ce constituie o majorare cu 19.7 la sută) sînt oferite pe termen scurt.0 0.6 la sută.Tabelul nr.8 10. 2010 faţă de Termenul de scadenţă (mil.47.0 0.1 7. creditelor bancare şi împrumuturilor primite de AEÎ ce deţin licenţă de categoria B. este de 55. este reflectat în Diagrama nr.1 0. Diagrama nr.9 puncte procentuale faţă de anul 2009 şi evidenţiază diminuarea dependenţei AEÎ de sursele de creditare externe în favoarea finanţării cu depuneri de economii.9 93.7 12.47 Volumul depunerilor de economii. situaţie determinată de necesitatea asigurării echilibrului scadenţelor şi anume în raport cu împrumuturile acordate. lei 100 80 60 40 20 0 2009 Depuneri de economii 2010 Credite bancare și împrumuturi primite 30. Cu toate că respectivul indicator s-a majorat.0 0.9 79.4 79.4 Ponderea depunerilor de economii în valoarea totală a activelor. 93 .6 132.9 la sută şi diminuării valorii împrumuturilor acordate cu 22. înregistrată la finele anului 2010. fiind rezultatul majorării valorii totale a depunerilor de economii cu 29.6 127. valoarea acestuia rămîne inferioară intervalului recomandat de WOCCU (70-80 la sută).9 93.3 154.6 De la 1 lună pînă la 3 luni 5.0 7. 47 Structura depunerilor de economii după termenul de scadenţă Ponderea 2009 2010 (mil.

Portofoliul de împrumuturi acordate Valoarea totală a împrumuturilor acordate membrilor AEÎ la data de 31. la finele anului 2010.2010 este de 244.97 Agriculturii/industriei alimentare Pentru imobil / construcţie şi dezvoltare Pentru consum Industriei energetice şi a combustibilului Industriei / comerţului Pentru construcţia drumurilor şi transportare Alte scopuri Conform situaţiei la finele anului 2010. înregistrîndu-se o creştere cu 5.69 1.84 la sută.49.07 2.48 Scadența împrumuturilor acordate de către AEÎ . lei 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010 77. au constituit 81. concomitent cu descreşterea generală a împrumuturilor acordate membrilor AEÎ. Creşterea se datorează diminuării valorii împrumuturilor cu termen de scadenţă mai mare de un an.6 245.49 Clasificarea împrumuturilor acordate de către AEÎ pe direcții de utilizare 9. care au devenit scadente pe parcursul anului 2010. Cea mai mare parte a împrumuturilor s-au acordat pentru a fi utilizate în agricultură şi industria alimentară – 69.7 la sută din volumul total al împrumuturilor acordate.36 6.12.1 199. împrumuturile cu scadenţă de pînă la un an. Diagrama nr. Structura portofoliului de împrumuturi al AEÎ pe direcţii de utilizare. este reflectată în Diagrama nr. Diagrama nr. conform situaţiei la finele anului 2010.2 mil.4 la sută faţă de valoarea înregistrată la finele anului 2009 (Diagrama nr.12 12.48).8 puncte procentuale comparativ cu anul 2009.8 44.6 Împrumuturi acordate pe termen mai mare de 1 an Împrumuturi acordate pe termen scurt În structura portofoliului de împrumuturi al AEÎ.96 3. în structura portofoliului de împrumuturi consolidate al AEÎ.73 69.mil.84 0. lei. fiind în scădere cu 24. împrumuturile pentru care se respectă condiţiile 94 .

3 Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate Alte venituri din dobînzi Rezultatul net din constituirea şi anularea provizioanelor 95 .1 mil.7 118. care au înregistrat o majorare de 2.8 puncte procentuale. mil. caracteristică AEÎ ce deţin licenţă de categoria A.7 Indicatorul ratei împrumuturilor expirate. lei sau cu 39.1 Dubios 9.contractuale (standarde) reprezintă 82.7 15.0 3.5 200.2 -39.5 140.5 la sută (Tabelul nr.5 11. a constituit 21.2 la sută.3 97.1 la sută.7 8. înregistrat la data de 31.2 75. Rezultatele financiare Sistemul AEÎ în anul 2010 înregistrează o pierdere netă în mărime de 13.9 244.9 7. depăşind. iar la finele anului 2010 acest indicator s-a diminuat pînă la 17.2009.2 la sută mai mult comparativ cu anul 2009.6 la sută.7 5.3 4.2 107.9 la sută. lei sau cu 61. o au împrumuturile neasigurate. lei) AEÎ cu 2010 faţă de 2009 AEÎ cu Categoria licenţă de (%) licenţă de 2009 2010 categoria categoria A B Standard 254.0 2010 Ponderea Ponderea AEÎ cu AEÎ cu licenţă de licenţă de categoria categoria A (%) B (%) 42. este de 20.4 mil.lei) 80.0 5.7 mil. Rata împrumuturilor cu termen expirat.5 10. lei) 131.48). lei sau cu 10.7 57.0 la sută.0 Supravegheat 32.5 Compromis 15.2 la sută.0 Total 322. Cheltuielile aferente altor dobînzi (creditelor bancare şi împrumuturilor primite) s-au diminuat cu 45.1 2.9 82. ponderea împrumuturilor standard majorîndu-se pe parcursul anului 2010 cu 3. Tabelul nr.4 mil.6 103. 49 Rezultatele financiare ale AEÎ TOTAL Indicatori 2009 (mil.4.9 33.8 5.12. de 91. Veniturile din dobînzile aferente împrumuturilor acordate s-au diminuat cu 51.5 97.7 78.1 Substandard 10.3 10.8 la sută din valoarea totală a împrumuturilor acordate.6 -38.0 48. lei. iar împrumuturile supravegheate (expirate pînă la 30 de zile inclusiv) . iar cheltuielile privind dobînzile aferente depunerilor de economii s-au majorat cu 1. Astfel.4 66.5 2010 faţă de 2009 (%) 61.6 33.4 59. în acelaşi timp.7 puncte procentuale comparativ cu perioada similară a anului trecut.1 65.6 40. se constată o tendinţă pozitivă a calităţii portofoliului de împrumuturi.3 2010 (mil. pondere ce depăşeşte mărimea înregistrată de asociaţiile ce deţin licenţă de categoria B cu 4 puncte procentuale. Rata înaltă a împrumuturilor restante se datorează inclusiv faptului că ponderea cea mai mare în portofoliul de împrumut. Rezultatele financiare ale AEÎ se prezintă în Tabelul nr. 49.4 1. Tabelul nr. nivelul maxim stabilit de WOCCU cu 12. cu 21.0 la sută.4 puncte procentuale.1 6. 48 Structura portofoliului de împrumuturi acordate de către AEÎ Împrumuturi acordate 2010 (%) (total.

0 100.0 0.0 0 57. Tabelul nr.0 36.4 46.6 la sută.5 56.5 3.7 38.12.12. Evaluarea sistemului asociaţiilor de economii şi împrumut în baza modelului PEARLS Evaluarea indicatorilor privind structura financiară efectivă.0 41. în timp ce la data de 31.11. constituind 17.5 > 75 70-80 96 .9 0 58.4 ori valoarea corespunzătoare înregistrată de AEÎ ce deţin licenţă de categoria A. majorîndu-se cu 3.1 puncte procentuale mai mult decît ponderea înregistrată la data de 31.2009.1 0.1 100.4 Nivel/interval recomandat (%) Indicatori PEARLS Creanţe insolvabile trecute la pierderi stinse (acoperite) / Creanţe insolvabile trecute la pierderi înregistrate Valoarea netă a portofoliului de împrumut / Total active 12.1 13.0 42.50.0 70.3 60.3 83.2 la sută comparativ cu data de 31.4 38.0 0.5 29.0 -0. speze.0 -0.7 la sută.3 25.5 50. Asociaţiile ce deţin licenţă de categoria B.1 1. Totodată.5 54.3 la sută din numărul total de AEÎ.1 0.4 -13.0 63. ponderea cheltuielilor generale şi administrative în valoarea totală a activelor este de 12.2009 se înregistra o creştere de 1.5 82.0 69.0 110.5 43. depăşind nivelul maxim de 5 la sută stabilit de WOCCU.9 75.3 5.4 73.0 La data de 31.6 29.0 95.7 14.6 54.6 39.4 . Concomitent.8 1. cu 2. calitatea activelor.7 126.2010 numărul scriptic al personalului angajat al AEÎ a înregistrat 946 persoane. rezultatul net negativ din constituirea şi anularea provizioanelor înregistrat de AEÎ ce deţin licenţă de categoria B este de circa 2 ori mai mare comparativ cu cel înregistrat de AEÎ ce deţin licenţă de categoria A. înregistrează venituri din comisioane. Cheltuielile generale şi administrative s-au diminuat pe parcursul aceleiaşi perioade cu 4.12.0 79.6 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008.2 74.8 58.6 48.5 50. penalităţi aferente împrumuturilor acordate şi nerambursate la scadenţă (cu termenul expirat) şi alte venituri din activitatea de bază în mărime totală ce depăşeşte de aproximativ 2.0 120.2009.Alte venituri operaţionale Rezultatul din activitatea de investiţii (profit) Rezultatul din activitatea financiară (profit) Rezultatul excepţional:profit (pierdere) Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit Venit total Cheltuieli privind dobînzile aferente depunerilor Cheltuieli aferente altor dobînzi Cheltuieli generale şi administrative Alte cheltuieli operaţionale Cheltuieli totale Pierderea netă 19.5 131.5 45. 50 Analiza PEARLS 2009 (%) 2010 (%) AEÎ cu AEÎ cu licenţă de licenţă de categoria categoria A B 16.4 51. lichiditatea şi ratele de creştere în conformitate cu modelul PEARLS se prezintă în Tabelul nr.12.

care au fost recuperate pînă la finele anului 2010. 7 Formula de calcul este: (Active lichide – 10% din valoarea totală a activelor).7 26.4 21.7 16. depăşeşte nivelul maxim recomandat (16 la sută) cu 1. şi valoarea totală a împrumuturilor restante trecute la pierderi pe parcursul anului 2010.6 ori) într-un ritm superior celui înregistrat de creanţele insolvabile trecute la pierderi (de 3.1 4. fiind cu 58.1 ≤ 16 ≤2 70-80 0-5 ≤ 20 ≥ 10 ≤5 ≤5 ≥10 <1 Raportul dintre împrumuturile cu termen expirat trecute la pierderi.7 3. Diminuarea raportului dintre valoarea netă a portofoliului de împrumuturi şi valoarea totală a activelor se datorează atît diminuării în 2010 comparativ cu anul 2009 a portofoliului de împrumuturi. atît în anul 2010.3 19. Diferenţa pozitivă astfel înregistrată pe total sistemul AEÎ se datorează faptului că valoarea creanţelor insolvabile trecute la pierderi stinse / acoperite s-a majorat în anul 2010 faţă de anul 2009 (de 10. Raportul dintre valoarea capitalului instituţional şi valoarea totală a activelor 5 Capitalul instituţional în cazul indicatorului analizat este constituit din rezervele legale şi surplusul creat din acumulările de profit net şi din donaţii. În consecinţă. 97 . comparativ cu mărimea înregistrată în anul 2009.0 3. cît şi în anul 2009.2 5.0 1. cît şi majorării ponderii provizioanelor constituite pentru împrumuturi în valoarea totală a împrumuturilor acordate. Chiar dacă a înregistrat o diminuare comparativ cu anul 2009. 20.6 20. respectiv.3 4. activele materiale şi nemateriale pe termen lung şi alte active.8 1. fapt confirmat şi de majorarea ponderii activelor ce nu generează venit în valoarea totală a activelor.2 14.4 17.6 puncte procentuale şi.1 17. prezintă mărimi ce nu depăşesc limitele maxime stabilite de 2. 36.0 1.Active lichide / Total active Titluri de valoare / Total active Depuneri de economii / Total active Credite bancare şi împrumuturi primite / Total active Cote / Total active Capital instituţional5 / Total active Împrumuturi cu termen expirat / Total împrumuturi acordate Active ce nu generează venit6 / Total active Rezerva aferentă lichidităţii7 / Depuneri de economii Mijloace băneşti în numerar / Total active 14.5 20. mărimea respectivului indicator se încadrează în intervalul recomandat conform modelului PEARLS atît în cazul AEÎ ce deţin licenţă de categoria A. Ponderea titlurilor de valoare în valoarea totală a activelor şi ponderea cotelor în valoarea totală a activelor.9 ori).4 la sută. şi de 38.0 puncte procentuale în cazul AEÎ ce deţin licenţă de categoria B. spre deosebire de anul 2009.1 6. majorarea se reflectă defavorabil asupra procesului de investire a mijloacelor deţinute în active generatoare de dobîndă.9 la sută în cazul AEÎ cu licenţă de categoria B.3 18. în cazul AEÎ ce deţin licenţă de categoria A.1 12.9 4. este de 16. cît şi în cazul AEÎ ce deţin licenţă de categoria B.2 7.7 18.0 la sută şi.8 puncte procentuale în cazul AEÎ ce deţin licenţă de categoria A şi cu 2. 6 Activele ce nu generează venituri sînt reprezentate de mijloacele băneşti în numerar.2 32.6 48. respectiv.0 la sută.1 puncte procentuale sub nivelul minim recomandat de WOCCU. Raportul dintre valoarea activelor lichide şi valoarea totală a activelor în anul 2010.

La fel ca în anul 2009 ponderea împrumuturilor cu termen expirat a depăşit în anul 2010 nivelul maxim recomandat de 5. Tabelul nr. constituite preponderent din contul 98 . înregistrînd o creștere de 4. Dacă indicatorul ce reflectă raportul dintre rezerva aferentă lichidităţii şi valoarea depunerilor de economii înregistrează abateri pozitive atît în anul 2009.0 ori începînd cu anul 2006.2. Totodată.2 4.6 72. Activitatea organizaţiilor de microfinanţare La finele anului 2010 sînt înregistrate 43 de organizaţii care practică activitate de microfinanţare. din care 37 au prezentat rapoarte financiare.1 1933. 51 Indicatorii generali privind activitatea OM Nr. cît şi anul 2010.9 1380.1 la sută. lei) Profitul net (mil.0 la sută. numărul OM a crescut în mediu cu circa 43. în cazul raportului dintre valoarea depunerilor de economii şi activelor totale.5 120.6 la sută.depăşeşte limita minimă recomandată de 10.0 La finele anului 2010 se constată că principalii indicatori privind activitatea OM au înregistrat o scădere neesenţială faţă de perioada similară a anului precedent. Situaţia respectivă a fost cauzată de micşorarea creditelor bancare şi a împrumuturilor primite cu circa 27.51.0 2010 43 658. atunci indicatorul privind ponderea mijloacelor băneşti în numerar înregistrează valoarea ce depăşeşte nivelul minim recomandat.7 puncte procentuale faţă de nivelul minim recomandat de WOCCU.7 85.9 134. lei) Total active (mil.8 2010 faţă de 2009 (%) 122. însă activitatea acestora nu a avut un impact semnificativ asupra evoluţiei sistemului de microfinanţare.3 87. Proces similar a fost constatat pe parcursul ultimilor 5 ani de evoluție a sectorului.8 1360.4 110.7 la sută față de anul precedent.0 la sută anual.1 4. înregistrîndu-se o abatere negativă de 15. 1 2 3 4 5 6 7 Indicatori Numărul de organizaţii (unităţi) Capitalul propriu (mil. atunci mărimea surselor de finanţare ale AEÎ cu licenţă de categoria B înregistrează în anul 2010 abatere în minus de 37.0 la sută. ceea ce respectiv a influenţat reducerea portofoliului de împrumuturi acordate cu 12. financiare sau excepţionale. pentru AEÎ cu licenţa A şi de 95.1 77.1 puncte procentuale în cazul AEÎ ce deţin licenţă de categoria A şi de 11.4 1783.5 998. cît şi în cazul AEÎ ce deţin licenţă de categoria B. lei) Credite bancare şi împrumuturi primite (mil.4 la sută.1 92. 3. numărul OM a crescut cu 8 unităţi sau cu circa 22. se constată tendinţa AEÎ de a constitui rezerve suplimentare pentru acoperirea potenţialelor pierderi operaţionale. activele OM diminuîndu-se cu 7. Situaţia astfel rezultată se datorează în parte şi ponderii mari în portofoliul de împrumuturi al AEÎ a împrumuturilor negarantate (de 89. Potrivit rezultatelor înregistrate pe parcursul anului. lei) Rata de rentabilitate a activelor (%) 2009 35 491.9 la sută pe parcursul anului 2010.7 la sută pentru AEÎ cu licenţa B). atît în cazul AEÎ ce deţin licenţă de categoria A. Dacă structura activelor sistemului AEÎ se apropie de nivelele recomandate conform modelului PEARLS. Activele OM.2 puncte procentuale AEÎ ce deţin licenţă de categoria B. lei) Împrumuturi acordate (mil. În acest context.9 1191. investiţionale. evoluţia acestui sistem este caracterizată prin indicatori generali de activitate şi se prezintă în Tabelul nr.

lei 99.3 la sută (Diagrama nr.9 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 Numărul organizațiilor de microfinanțare Rata de rentabilitate a activelor OM este de 4. fiind în creştere cu 20.0 la sută în mediu. lei (Diagrama nr.5 11 13 24 35 1933.2 14.3 15.7 184 73.9 491. Diagrama nr. 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2006 Total active.2 22. Totodată. 50 Evoluția numărului și activelor totale ale OM 2454. Majorarea acestui indicator a fost condiţionată de valoarea pozitivă şi relativ constantă a profitului. lei Diagrama nr. profitului net şi rentabilităţii financiare a OM 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 Profit net.0 la sută faţă de valoarea înregistrată la finele anului 2009. mil.8 77. mil.50). pe parcursul anilor 2009 – 2010.4 mil.1 85.1 22.6 ori. Acest grad înalt de capitalizare a fost datorat creşterii valorii profitului net 99 . mil. 51 Evoluţia capitalului propriu. lei.9 1917.3 26.1 658.4 25 20 15 10 5 0 Rentabilitate financiară.3 1266. fiind constatată valoarea maximă sectorială a acestora de circa 2 454. înregistrînd la finele anului 2010 valoarea de 658.2 405.3 la sută.împrumuturilor acordate clienţilor.9 mil.2 12. au înregistrat o creştere stabilă în perioada anilor 2006 – 2008 cu 40.51). odată cu creșterea numărului OM cu circa 34.8 la sută. astfel încît valoarea acestui indicator s-a majorat de circa 6.8 43 1783. activele au înregistrat o scădere în mediu cu circa 14. lei 2009 2010 Capital propriu. % Capitalul propriu al OM a înregistrat o creştere continuă în perioada anilor 2006 – 2010. menţinută faţă de anul precedent.5 18. în coraport cu reducerea valorii activelor înregistrate.

7 97. Totodată.acumulat din activitatea de acordare a împrumuturilor de circa 3. caracterizată prin diminuarea portofoliului de împrumuturi acordate în coraport cu creșterea numărului OM. Nivelul rentabilității financiare pe parcursul ultimilor 5 ani a înregistrat o scădere moderată. ponderea de garantare a cărora este cea mai scăzută .7% 30 20 10 Pînă la 1 an 1-5 ani Mai mare de 5 ani 0 Pînă la 1 an De la 1-5 ani Mai mare de 5 ani Garantate Negarantate Potrivit valorilor reflectate în Diagrama nr.1 la sută din împrumuturi sînt acordate pe un termen mai mare de 5 ani.8 ori. 53 Clasificarea împrumuturilor acordate pe direcţii de utilizare de gestiune a portofoliului de 8% 15% împrumuturi. Încetinirea dezvoltării activității economice a OM.0 la sută.de circa 2. 68. se constată că OM aplică o politică prudentă Diagrama nr.7 la sută din împrumuturile acordate de OM sînt oferite pe un termen mediu de la 1 an pînă la 5 ani. fiind depăşit cel mai mare ritm de creștere constatat în anul 2008 . 8. 52 Garantarea împrumuturilor acordate pe termene de scadenţă de către OM în anul 2010 Scadenţa împrumuturilor acordate 100 90 Structura împrumuturilor acordate 8.1 fiind asigurate cu gaj. Astfel.0 la sută.de circa 13. Diagrama nr.2 la sută reflectă împrumuturile pe termen scurt. asigurîndu1% 24% şi riscurile de nerambursare a 22% împrumuturilor acordate pe măsura creşterii termenului de scadenţă a 31% acestora.7 la sută din care sînt garantate.1 62.2% 80 70 60 50 40 66 68. 62.52.de circa 66.1% 29. 97.8 ori. a determinat scăderea capacității OM de a degaja profit net prin capitalurile proprii angajate în activitatea sa. iar 29. Agricultură Imobil Direcţiile de Consum Industrie şi comerţ Construcţia drumurilor şi transport Alte scopuri utilizare a împrumuturilor acordate de către OM sînt 100 . cea mai mică valoare fiind reflectată la finele anului 2010 .

deși acesta deține o pondere de circa 2. Concluzii finale Analiza evoluţiei sectorului de microfinanţare demonstrează că. desfășurarea activităților de educare financiară a beneficiarilor de servicii de microfinanțare și alte reforme în domeniu. inclusiv promovarea proiectului Legii cu privire la organizațiile de microfinanțare. 101 . Împrumuturile de circa 15. aprobată de Parlamentul Republicii Moldova.0 la sută din împrumuturi au fost acordate pentru imobil.0 la sută în PIB. precum şi păturilor social vulnerabile pe întreg teritoriul ţării. rata de penetrare a serviciilor de microfinanțare rămîne a fi un indicator important la nivel național. faţă de numărul relativ mic de beneficiari ai unor asemenea credite. Cu toate acestea.38. 53). stabilește acțiuni concrete și reformele necesare pentru dezvoltarea sectorului de microfinanțare. activităţi care preponderent generează venituri.0 la sută din împrumuturi sînt acordate pentru dezvoltarea industriei şi comerţului. 24. în special de către două organizaţii de microfinanţare.0 la sută au fost acordate conform clasificării contabile – pentru „Alte scopuri” şi au înregistrat o descreștere cu 9. Încetinirea moderată a indicatorilor de bază caracteristici activității de microfinanțare este consecința reorientării obiectivelor prioritare spre desfășurarea unor activități mai prudente prin evaluarea continuă a metodelor de gestionare a riscurilor. ponderea semnificativă a acestora se datorează valorilor mari pentru procurarea locuinţelor.0 la sută. de circa 31. că 22. întrucît oferă servicii de creditare accesibile şi disponibile întreprinderilor mici şi mijlocii. prioritar în scopul diminuării supraîndatorării beneficiarilor serviciilor de microfinanțare. reprezintă împrumuturile acordate pentru consum. precum și implementării practicilor de acordare a împrumuturilor responsabile.0 puncte procentuale față de anul 2009. De menţionat.dispersate relativ proporţional pe întregul spectru al domeniilor economiei naţionale (Diagrama nr. în mod prioritar în zonele rurale. Indicatorii de bază privind activitatea OM în anul 2010 se prezintă în Anexa nr. Aceste împrumuturi reprezintă creditele acordate către AEÎ. Legea pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. punerea în aplicare a reglementărilor privind activitatea de creditare ipotecară. Pe termen mediu. ponderea cea mai mare.

102 Structura organizaţională a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare Anexa nr. 1 .

2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare” Hotărîrea CNPF nr. Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor Hotărîrea CNPF nr.07.2010 103 . Regulamentul cu privire la forma.36/10 din 26.Anexa nr.02.2010 Hotărîrea CNPF nr. Conţinutul succint al deciziei modificat sau abrogat CNPF I.38/10 din 10.144 din 02. Operarea modificărilor şi completărilor în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în conformitate cu Legea nr. 48/5 din 27.61/16 din 30. Decizia Nr.39/1 din 13. Reglementarea modului de organizare şi funcţionare a activităţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 1. 2 Decizii ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu caracter de reglementare aprobate în anul 2010 Actul normativ aprobat.8/6 din 26.2009 “Cu privire la aprobarea structurii şi statelor de personal” 2.08.12.2010 Se aprobă Se abrogă Hotărîrea CNPF nr.2010 Se aprobă 3.2010 “Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” Se aprobă 4. condiţiile şi sistemul de retribuţie a salariaţilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.09.09. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii şi statelor de personal Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.09.

2007 “Cu privire la Consiliul de experţi pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare” Hotărîrea CNPF nr.13/12 din 01. Se aprobă 7. Regulamentul de ordine interioară a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare Regulamentul de ordine interioară a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.44/5 din 18. Hotărîre cu privire la Consiliul de experţi pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. aprobat prin Înscrierea Protocolară la şedinţa Consiliului de administraţie din 01 noiembrie 2007.2010 Se aprobă Se abrogă 104 .09. 45/1 din 11. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. Înscrierea protocolară nr.04.5.10.2008 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară” Hotărîrea CNPF nr.56/4 din 15. 45/2 din 11. Codul de etică şi conduită a angajaţilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare Codul de etică şi conduită a angajaţilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. aprobat prin înscrierea protocolară la şedinţa Consiliului de administraţie din 01 noiembrie 2007.2010 Se aprobă Se abrogă 6.11.26/5 din 01. Înscrierea protocolară nr.07.10. 2010 Se abrogă 8.2010 Operarea modificărilor şi completărilor în Regulamentul cu privire la atestarea specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară referitor la atestarea actuarilor.

04. Regulamentul cu privire la modul de desfăşurare a licitaţiilor de vînzare a istoriilor de credit Hotărîrea CNPF nr.36/3 din 26.2001 11. 28.2010 Se abrogă Hotărîrea CNPF nr. 11/3 din 19.06.18/10 din 14.06.2010 Hotărîrea CNPF nr.03.6/7 din 06.2010 Se abrogă Se aprobă Se aprobă Se aprobă Aprobat prin Guvernului nr.05.13/8 din 01.04.2010 Înscrierea protocolară nr.2010 Hotărîrea CNPF nr. Regulamentului privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut 14. Hotărîre cu privire la stabilirea primei de asigurare de bază și valoarea coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă 13.03.2010 Hotărîrea CNPF nr. aprobată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.56/1 din 16.24/16 din 25. Instrucţiune cu privire la conţinutul. prezentare şi publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societăţii pe acţiuni Hotărîrea CNPF nr.17/6 din 28.2010 Hotărîrea 445 din 105 .2001 10.II. Regulamentul privind fondul de stabilizare a asociaţiilor de economii şi împrumut 12. Regulamentul cu privire la inspectorul bursier de stat aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. modul de întocmire. prezentare şi publicare a dării de seamă specializate anuale a societăţilor pe acţiuni de tip deschis. modul de întocmire.12.05.2010 Se aprobă Instrucţiunea cu privire la componenţa. Reglementările emise de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare 9.08.13/11 din 01.

03.29/11 din 4.III.05. Regulile Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.12. Reglementările emise de instituţiile pieţei financiare nebancare şi aprobate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare 15.11/10 din 19.2007 “Cu privire la aprobarea unor acte normative ce reglementează activitatea Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei” Hotărîrea CNPF nr.24/8 din 04.2010 Se aprobă Se abrogă Se abrogă 106 .2003 “Cu privire la înregistrarea formelor şi procedurilor Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei” Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.

14 din Legea nr. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Ministerul Economiei Ministerul Economiei Ministerul Economiei Ministerul Economiei Ministerul Economiei Ministerul Economiei Ministerul Finanţelor Ministerul Finanţelor Ministerul Finanţelor 107 . 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului Proiectul Planului de acţiuni pentru procedurilor de lichidare a afacerilor simplificarea Guvernul Republicii Moldova Banca Naţională a Moldovei Fondul Monetar Internaţional Ministerul Economiei Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Proiectul cu privire la indicatorii financiari de stabilitate “Financial Soundness Indicators (FSI) Proiectul de hotărîre a Guvernului "Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative" Proiectul de hotărîre a Guvernului "Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi abrogarea unor Hotărîri de Guvern" Proiectul Concepţiei ghişeului unic Proiectul legii insolvabilităţii în redacţie nouă Proiectele de acte legislative şi normative elaborate în rezultatul procesului de inventariere a actelor permisive eliberate persoanelor fizice şi juridice ce desfăşoară activitatea de întreprinzător Privind actele permisive eliberate de CNPF Proiectul Legii privind eliminarea unor acte permisive Proiectul Regulamentului privid modul de asigurare a riscului de audit. Proiectul Legii privind reglementarea controalelor.Anexa nr. 3 Acte normative examinate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare la solicitarea altor autorităţi publice cu emiterea avizelor Autoritatea Guvernul Republicii Moldova Acte normative examinate Proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea art.

61-XVI din 16. 111 din 26.2007 cu privire la activitatea de audit Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004. 108 .03.2007 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de Audit Intern (Regulamentului – model de efectuare a auditului intern) Proiectul Recomandărilor privind activitatea de clearing şi de decontări Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.Ministerul Finanţelor Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Ordinului MF nr.12. Proiectul Raportului de Progres a Comitetului Moneyval Ministreul Finanţelor din Belarusi Ministerul Finanţelor Ministerul Justiţiei Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei Biroul Naţional de Statistică Ghidul privind identificarea tranzacţiilor suspecte de finanţare a terorismului Ghidul privind identificarea persoanelor expuse politic Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat al Biroului Naţional de Statistică.

BC „Banca de Economii”S. Denumirea participantului profesionist 1. 1/1 din 13.01.2015 10. 4 Înregistrări efectuate în Registrul de stat al licenţelor eliberate. suspendate şi retrase în anul 2010 Statutul licenţei Decizia CNPF Licenţe acordate acordată acordată acordată acordată acordată acordată acordată Hotărîrea nr.A.02.2010 Hotărîrea nr.01.Anexa nr.01. 2/9 din 16.A. BC „Moldova Agroindbank”S.2015 13.2015 27. ”Gest Capital” S. 1/1 din 13.01. de underwriting şi consulting investiţional (conexe) de dealer (de bază) de brokeraj.A.A. 3/4 din 21.02. 3.2010 de brokeraj (de bază) de consulting investiţional (conexe) de brokeraj (de bază) de consulting investiţional (conexe) de dealer (de bază) de brokeraj.A.01.01.A.2010 Hotărîrea nr. de underwriting şi consulting investiţional (conexe) de ţinere a registrului (de bază) de consulting (conexă) de ţinere a registrului (de bază) de consulting (conexă) de dealer (de bază) de brokeraj.01. 4. de underwriting şi consulting investiţional (conexe) 5. ”Proajioc” S. 7. „Registru” S.2015 13.2015 29. 2. „Registru IND” S. reperfectate. ”M-Invest” S.01.2015 Genul de activitate Termenul de expirare a licenţei Nr.01.01.2010 Hotărîrea nr.2015 109 . „Oldex” S. 1/1 din 13. 1/1 din 13.A.01.01.01.2010 Hotărîrea nr. 6. de underwriting şi consulting investiţional (conexe) 03. 3/4 din 21.A. acordată Hotărîrea nr. 8.2010 13.2010 Hotărîrea nr. 2/9 din 16.01.2010 Hotărîrea nr.2015 27. de dealer (de bază) de brokeraj.

01.02.2010 23.02.2010 de dealer (de bază) de brokeraj. de underwriting şi consulting investiţional (conexe) de ţinere a registrului desinestătător de dealer (de bază) de brokeraj.01. de clearing şi decontare. BC „Unibank” S.02.2015 10. 11/11 din 19. 4/6 din 28.2010 10.2010 Hotărîrea nr. „DAAC-Invest” S. 11.2015 10. BC „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.03.2010 de ţinere a registrului (de bază) 10. de ţinere a registrului(de bază) de consulting (conexă) de dealer (de bază) de brokeraj. 12.2010 10.02. „Aureola &Lombard” S. de underwriting şi consulting investiţional (conexe) 04.2010 Hotărîrea nr.2015 23.2010 Hotărîrea nr. 4/6 din 28.2010 Hotărîrea nr.A. 9/12 din 05. 5/5 din 05.01. de underwriting şi consulting investiţional (conexe) de brokeraj (de bază) de consulting investiţional (conexe) de dealer (de bază) de brokeraj.03.2010 Hotărîrea nr. „Soliditate” S.2015 13.110 acordată acordată acordată acordată acordată acordată acordată acordată acordată acordată Hotărîrea nr. 13.A. 4/6 din 28. de underwriting şi consulting investiţional (conexe) de depozitare.05. 19. BC „Moldindconbank” S.01.02.Sport” S.A. 4/6 din 28.A.01.2015 9.A. „Acvila . .03. ”Registru-Corect” S. 15/7 din 22.04.03.2010 Hotărîrea nr. 20.03.A. 4/6 din 28.2015 de consulting (conexă) de ţinere a registrului (de bază) de consulting (conexă) de brokeraj (de bază) de consulting investiţional (conexe) de dealer (de bază) de brokeraj.2015 24.02. 15.A. 18. 14.03. 5/4 din 05.A. de underwriting şi consulting investiţional (conexe) de ţinere a registrului desinestătător acordată Hotărîrea nr.2015 Hotărîrea nr.02.2015 10. 10.02.A.02. 11/11 din 19.02.2015 acordată Hotărîrea nr. 17.02. 16. „Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare” S.2010 Hotărîrea nr.A. „Broker M-D” S. 7/5 din 19. „Iuventus DS” S.2015 24. „Valinvest” S.A.2015 Hotărîrea nr.

2010 03.L.2015 22. 31. 27. 32. acordată acordată acordată acordată acordată acordată acordată acordată Hotărîrea nr. 9/7 din 05.01. 2/2 din 16.2015 22.2010 25. 38/4 din 10.08.09. de underwriting şi consulting investiţional (conexe) de dealer (de bază) de brokeraj.L.2010 Hotărîrea nr. 28. 11/6 din 19. acordată acordată Hotărîrea nr.03.40/3 din 17.L.2015 19.02.2015 19. BAR „PREMIUM BROKER” S.L.A.2015 30.L. acordată Hotărîrea nr. BAR „INTELMOD-ASIG” S. Compania fiduciară „ECONRENAŞTERE” S.2010 Hotărîrea nr. BAR „UNIVERSAL ASIG” S. BAR „BAS ASIG” S.2010 Hotărîrea nr. 33. 56/10 din 16.R.02. „Brokwest” S.R.01. de dealer (de bază) de brokeraj.01. de underwriting şi consulting investiţional (conexe) de ţinere a registrului (de bază) de administrare fiduciară a investiţiilor (de bază) consulting investiţional (conexă) de administrare fiduciară a investiţiilor (de bază) consulting investițional (conexă) de administrare fiduciară a investiţiilor (de bază) consulting investițional (conexă) Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului 111 . Compania fiduciară „EUROPATRUST” S.02. Administratorul Fiduciar „CODRU” S.2010 26.09.R.03.03. 5/9 din 05.2010 BC „EuroCreditBank” S.R.12.07. 29.04.2010 17.L. acordată Hotărîrea nr. 24. BAR „SGT ASIG CONSULTING” S.04. 9/8 din 05.2010 Hotărîrea nr. acordată Hotărîrea nr.03.R.2015 19.L.09. 31/3 din 30.R. BAR „GENERAL BROKER” S.21.2010 Hotărîrea nr.A.57/4 din 23.12. BAR „BROKERASIG” S.09.57/4 din 23.2015 27.2015 05.A.2010 Hotărîrea nr. 13/4 din 01. „Intermedia-Group” S.A.03.12.03.12. 30.2010 Hotărîrea nr.2015 14.2015 23.A. 4/5 din 28.A.R.2010 Hotărîrea nr.2015 pe un termen de 5 ani pe un termen de 5 ani 30.

06.08.L. 21/15 din 03.08. 42. 33/7 din 12.06.2015 06. CA „MOLDOVAASTROVAZ” S. BAR „HERMINA” S. 33/6 din 12.R.08. 40.06.R.L.2010 Hotărîrea nr.10.2015 20.08.R.2010 Hotărîrea nr. 45.2010 Hotărîrea nr. acordată 36.2015 25.07.08.08. 39.08.2015 10. 31/9 din 30.R.07.A. SC „AV BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE” S.2015 Nelimitat 20. BAR „MGP BROKER” S.07.L.2010 Hotărîrea nr.2010 Hotărîrea nr.2010 14.2015 Hotărîrea nr. 24/3 din 25.2010 Hotărîrea nr. BAR „AECM ASIGURĂRI” S.L.2015 Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului 29.2010 Hotărîrea nr.112 acordată Hotărîrea nr.L. BAR „EXCELENT BROKER” S.2010 Hotărîrea nr. 29/12 din 15. BAR „GLOBAL BROKER” S.09.07. 38/7 din 10.R. SBAR „SEMASIG PRIM” S. BAR „NOVA BROKER” S. 46/8 din 15. 44.2010 Asigurare Hotărîrea nr. BAR „OMEGA-BROKER” S. 49/4 din 28. 35.2015 11. BAR „MEGA-OPTIM” S.R.07.L.R. 17/5 din 06. 23/8 din 17.09.2015 27.R.2010 Hotărîrea nr.2010 Hotărîrea nr.L. CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.2015 20.2010 Asigurare Nelimitat acordată acordată acordată acordată acordată acordată acordată acordată acordată acordată acordată acordată Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului 34. 33/8 din 12. 41.2010 Hotărîrea nr.L.10. 43.10.L.L. 37. 47.04. .R.2015 17.R.06.R.L.2015 22.06.05.L. 31/11 din 30. BAR „PROMOASIG UNIVERSITAS” S. 46.R.05.10. BAR „BROKER-PRO” S. 38.R. 15/1 din 22.L.

R. AEÎ "BARONCEA" 55.6/5 din 12.2010 29.2010 Hotărîrea nr.2010 Asigurare Hotărîrea nr.R. 7/6 din 19. BAR „MARKET DE ASIGURĂRI” S. Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări a brokerului 51. AEÎ “PUHĂCENI” asociaţii de economii şi împrumut.2010 Hotărîrea nr. 44/3 din 07. 54/8 din 02.07. 55/6 din 09. 3/2 din 21. AEÎ „DĂNCENI” 53. BAR „PRIME BROKER” S.2010 03.2010 10.11.53/1 din 25.12.12/4 din 25.12. de underwriting şi consulting investiţional (conexe) Asigurări de bunuri Asigurări obligatorii Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului 29. reperfectată CA „MOLDOVA ASTROVAZ” S.R.L.L.48. acordată acordată acordată acordată acordată acordată acordată acordată Licenţe reperfectate reperfectată reperfectată Hotărîrea nr.2010 Hotărîrea nr. S. reperfectate Hotărîrea nr.L. 3. BAR „ERVAX-GRUP” S. 2/3 din 16.2010 Hotărîrea nr. 53/11 din 25.10/3 din 11.2015 17.2015 49. licenţă de categoria A asociaţii de economii şi împrumut.12. 52.L.L. 2. 50.R.02.2013 4.01. licenţă de categoria A birou al istoriilor de credit 56.2010 Hotărîrea nr. licenţă de categoria A asociaţii de economii şi împrumut.2010 de ţinere a registrului (de bază) de consulting (conexă) de dealer (de bază) de brokeraj.R.11.L.2010 27.L.2011 20.R.12. Întreprinderea Mixtă “BIROUL DE CREDIT” S.11. termen nelimitat termen nelimitat termen nelimitat termen nelimitat termen nelimitat 1. „Intermedia-Group” S. „Gest Capital” S.A.03.03.R. licenţă de categoria A asociaţii de economii şi împrumut.12.2015 Hotărîrea nr. 113 .12.A.2010 Hotărîrea nr.2010 Hotărîrea nr.01.12. AEÎ “DIVERS-CREDIT” 54.03.28/3 din 08.02.01. 58/10 din 30.2010 Hotărîrea nr.2015 Nelimitat acordată Hotărîrea nr.10. „ONLINE BROKER DE ASIGURARE” Compania „ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG” S.

BAR „CENTRASIG” S.05.2013 Nelimitat 30. 17/6 din 06.10.2011 05.L.R.L.02.A.03.02. 10. SC „AV BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE” S.04. 23/11 din 17.04.L.01. ÎMCA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S. 18/12 din 14.2013 Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Asigurări generale Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului 28.L.L. 6/2 din 12. CA „TRANSELIT” S.2010 Hotărîrea nr. 23/10 din 17.06.06.06.2012 05.06. BAR „BLAJCO ASIST” S.2012 Nelimitat 30.04. BA „CONSASIGSERVICE” S. CMA „EXIM-ASINT” S.R.04.R.R.2013 Hotărîrea nr.L.2010 Hotărîrea nr.01.01. 11/7 din 19. CMA „EXIM-ASINT” S.2013 reperfectate reperfectată reperfectate Hotărîrea nr.2012 Nelimitat Nelimitat 28.A.02.04.2012 Nelimitat 30. 9/9 din 05.R.08.A. 9. 13.2010 reperfectată reperfectată reperfectată Hotărîrea nr.02.2010 Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului 09. 15/2 din 22.2010 30. ÎMCA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.R. 12.2011 05. 23/9 din 17.2010 reperfectată Hotărîrea nr.03. 16/7 din 30.01.08.R.02.2010 Hotărîrea nr.2012 28.2010 Hotărîrea nr.2010 09.2014 28. 17.R. CA „EUROASIG” S.114 reperfectată reperfectată reperfectată Hotărîrea nr.R.L.05.A.05. 15/5 din 22. 6. 14/3 din 09.L.2013 Intermediere în asigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Asigurări de persoane Asigurări de bunuri Asigurări obligatorii Asigurări de viaţă Asigurări generale Asigurări obligatorii Asigurări de bunuri Asigurări generale Asigurări de persoane Asigurări de bunuri Asigurări obligatorii Asigurări de viaţă Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări a brokerului 5.09.2010 Hotărîrea nr.2010 Hotărîrea nr.2013 26.2010 Hotărîrea nr.2010 reperfectată reperfectate reperfectată Hotărîrea nr. 15. SC „STARASIG – BROKER DE ASIGURARE” S. 7/3 din 19.L.2012 05. 16. 11. 8. BAR „BLAJCO ASIST” S.02. BAR „TOP BROKER” S. 7. 14. .

2012 06.2010 30. BAR „EXTRA-ASIG” S.A. Hotărîrea nr.R.2011 29.2010 20. reperfectate Hotărîrea nr. BAR „COVERINS” S. 115 .T. 19. 24/4 din 25.2010 Hotărîrea nr.L. 24/5 din 25.A.06.2014 07.R. 31/10 din 30.08.R. reperfectată Hotărîrea nr. BAR „EXTRA-ASIG” S.03.2014 23. 24/6 din 25.A.02.L.2012 29. 32/5 din 06.2010 27.03.03.2011 05.L.18.2014 reperfectată Hotărîrea nr. 32/6 din 06.2012 05.08.2013 07. GRUP BROKER DE ASIGURARE” S.2010 19. 21. reperfectate 22. 30/4 din 22.08.2010 CA „ARTAS” S.2012 03.L.A.01.2010 reperfectată CIA „ASITO” S. 24. 28.07. 26/4 din 01.2010 reperfectată Hotărîrea nr. 32/7 din 06.03.2011 27.07.2011 05.01.2013 22.02.12.A.2010 Hotărîrea nr.L. 31/8 din 30.2010 reperfectată Hotărîrea nr.L.2010 25. CA „IDEEA ASIGURĂRI” S.01.06.12.2012 05. ÎMCA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.R.I.06.2012 Nelimitat Asigurări generale Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Nelimitat 18.01.R.L.07.04. BAR „ASIGVITAL” S. Hotărîrea nr. BAR „AUTOBIN-GRUP” S.01.08.R.07. reperfectate reperfectată Reperfectată Hotărîrea nr.08. reperfectate Hotărîrea nr.R.2011 31.2013 26. 31/7 din 30. ÎMCA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.08.07.08. Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Asigurări de persoane Asigurări de bunuri Asigurări obligatorii Asigurări de viaţă Asigurări de bunuri Asigurări obligatorii Asigurări de persoane Asigurări obligatorii Asigurări de bunuri Asigurări de persoane Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Asigurări de persoane Asigurări de bunuri Asigurări obligatorii Asigurări de viaţă 30. SC „T.2012 Nelimitat 28.

11.04.01.L. 50/4 din 04.01.10.11.01. CA „ASTERRA GRUP” S.2010 Hotărîrea nr.L.R. 37. ÎMCA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S. 52/8 din 18.08.05.08.2012 05. ÎCS „WVP BROKER DE ASIGURARE” S. 41.2010 reperfectată reperfectată reperfectată reperfectată reperfectată Hotărîrea nr.L.2011 05.2015 14.06.R.R. 34. .09.2010 Hotărîrea nr. BAR „EXCELENT BROKER” S. 40/1 din 17.01.A. 36/4 din 26.2010 Hotărîrea nr. BAR „CENTRASIG” S.R. 52/9 din 18.R. 38. 30. 33. 51/6 din 11. BAR „PARTENERBROKER” S. 39.09. 50/5 din 04.11. 35.R.11.2011 12.2012 Nelimitat 10.2010 Hotărîrea nr. 41/5 din 23. 42/5 din 01.08.R. CMA „EXIM-ASINT” S.2011 05.2010 Nelimitat 22.2012 05.09.L.2014 Asigurări generale Nelimitat reperfectată reperfectată reperfectată Asigurări obligatorii Asigurări de persoane Asigurări de bunuri 12.2010 Hotărîrea nr.2013 reperfectate reperfectată Hotărîrea nr.11.11. BAR „PRODEVIZ” S.2011 12. 32.2015 06. CA „IDEEA ASIGURĂRI” S.08. ÎMCA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S. 36/5 din 26.09.R. 51/5 din 11.R.L.2010 30.L.A.L. 48/7 din 22.2010 30.2010 Hotărîrea nr.07. BAR „NOVA BROKER” S.L.A.2011 reperfectate reperfectată Hotărîrea nr.10. 40.09. BAR „BAS-ASIG” S.11.A. 52/7 din 18.2010 Hotărîrea nr. BAR „PARTENERBROKER” S.05.2014 14.2013 22.09.05.L. 36.06. 31.2013 30.116 reperfectate Hotărîrea nr.2015 Asigurări generale Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Asigurări de persoane Asigurări de bunuri Asigurări obligatorii Asigurări de viaţă Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Asigurări de persoane Asigurări de bunuri Asigurări obligatorii Asigurări de viaţă Intermediere în asigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului 29.2010 Hotărîrea nr.2010 Hotărîrea nr.2012 Nelimitat 06.

2010 Hotărîrea nr. 53/10 din 25.A. 54/11 din 02.2011 22. 52/10 din 18.12.01.03.2010 Hotărîrea nr.11.2010 Hotărîrea nr.05.2011 29.2010 Hotărîrea nr. SA „MOLDCARGO” S. 52. 55/7 din 09.05. 54/10 din 02. Asigurări de bunuri Asigurări obligatorii Asigurări de persoane Intermediere în asigurări a brokerului 47.12.2010 Hotărîrea nr.2010 Hotărîrea nr.11.03.05.2010 Asigurări generale Asigurări generale CMA „EXIM-ASINT” S.L.11. 56/2 din 16.2013 Nelimitat 17. 45.R. 54/9 din 02. Hotărîrea nr. BAR „INTELMOD-ASIG” S.2012 15.R. 48.L.09. reperfectate reperfectată reperfectată CA „AUTO-SIGURANTA” reperfectată S. 53/9 din 25.2010 Hotărîrea nr. 53/7 din 25.2012 10. reperfectate reperfectată BAR „GAMA PERFECT ASIG” S. 54. CIA „ASITO” S.2013 Asigurări generale Nelimitat 29. 51.11. 52/11 din 18.L.2010 Hotărîrea nr. reperfectate reperfectată reperfectată reperfectată reperfectată reperfectată ÎCS „WVP BROKER DE ASIGURARE” S. Asigurări de persoane Asigurări obligatorii Asigurări de bunuri Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului 53. CA „ARTAS” S. BAR „PARTENERBROKER” S.05.2015 29.12.A.R.R.12.A.2012 06. Asigurări obligatorii Asigurări de bunuri Asigurări de persoane Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului 117 .12.11.12.2012 03. 56/3 din 16.2010 Hotărîrea nr.03. BAR „IMPERBROKER” S.01.02.42.2011 27. reperfectată reperfectată Nelimitat 28.R. 50.2010 Hotărîrea nr.2012 Nelimitat 44. CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” S. SA „ACORD GRUP ” S.2014 Hotărîrea nr.2010 Asigurări generale Asigurări de bunuri Asigurări generale Nelimitat 20.02.2010 Hotărîrea nr. 55.11.2013 19.11.2011 17. BAR „TOP-BROKER” S.A.A.12.06.12.L.R.L.11. 54/10 din 02.R.2014 29.2010 Hotărîrea nr. 49. 43. 53/6 din 25.2011 29.L. 46.L.12.R.L.R. CA „GARANŢIE” S.L. 53/8 din 25.

57/8 din 23.2015 29.09.02.2011 05.A.2010 retrasă Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului 19.L.2014 Hotărîrea nr.R. 56/4 din 16.12. 57/7 din 23. 28/6 din 08.R. BAR „BIRMAN GRUP” S. BAR „BROKERASIG” S. 5. 31/9 din 30.01. licenţă de categoria B termen nelimitat Hotărîre nr.2015 28.02.12. SC „ASIGCAMPION-GRUP BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE” S.08. SA „DONARIS GROUP” S.07.08.L.L. SC „AV BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE” S.118 reperfectată Hotărîrea nr.2011 Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Asigurări generale Asigurări de persoane 56. Compania „ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG” S. AEÎ "POPEŞTI" 1.R.01.2012 30.R.2010 Hotărîrea nr.R.24/14 din 25. licenţă de categoria A asociaţii de economii şi împrumut.07.2010 Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului 10.2012 Nelimitat termen nelimitat termen nelimitat constatată nevalabilă retrasă constatate nevalabile Hotărîrea nr. ÎMCA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S. 5/9 din 05. 3.L.L. 4.12.2012 05. 2.R.2012 Nelimitat 21.02.04.L.34/1 din 19.08. 57/6 din 23. 59. licenţă de categoria A 28.2012 03. AEÎ “ONEŞTI-CREDIT” 60.2010 05.12.06.06.2013 Hotărîre nr.12.2010 Hotărîrea nr.2010 Hotărîrea nr.2010 Intermediere în asigurări şi/sau reasigurări a brokerului Asigurări obligatorii Asigurări de persoane Asigurări de bunuri Asigurări de persoane Asigurări de bunuri Asigurări obligatorii Asigurări de viaţă asociaţii de economii şi împrumut.2011 27.01. AEÎ “VOŞCA” 1.12.2010 reperfectată reperfectată Licenţe suspendate suspendată Licenţe retrase constatată nevalabilă Hotărîrea nr. 58.02.A.2010 reperfectate reperfectate Hotărîrea nr.2010 Hotărîrea nr.8/5 din 26. ÎMBAR „ARIS BROKER” S. 57. . 58/10 din 30.03.2010 asociaţii de economii şi împrumut.

“ASTRAEA” Dezmembrare (separare) cu transmiterea patrimoniului la S. 3. 9.8 Transformare “MAGNIFIC” S.R. „MEDOPTICA” Transformare S. „MOLDAVIAN AIRLINES” S.2010 12. “47TH PARALLEL” Transformare S. “VIO-VERO” Transformare S.2010 03.01.A. “CARTEACHIŞINĂU” S.Anexa nr.L.2010 1. S.A. 6.2010 03.01.2010 06.A. „MONTEC” 21. 12.08. „CHIVELVAR” Transformare S. 15. 17.A.A. “EMIS CONSULTING Transformare GRUP” S.A.2010 17.A. S.„ISI-BLOC” şi S.2010 14. “MOLDPRESA” Fuziune (absorbţie) a S.A. “GEST-CAPITAL” Fuziune (absorbţie) a OAI „AD-MANAGER” S. 21.R.R.A.A. S.09.2010 01.2010 10. 4.A.L. 18.L. S. “CARTEA-CHIŞINĂU” Fuziune (absorbţie) la S. S. „RENTEL” S.04.A.06. 8. “RINCIUC-COM” S.02.2010 03.L.L. 11.L.2010 12. 16. 20. „UB MAGICA Transformare INTERNATIONAL” S.” Reorganizare prin dezmembrare (separare) cu transmiterea patrimoniului la Societatea cu răspundere limitată „INTELVEST” (nou-creată) 119 .A.2010 12.06.09.A.R.08.09.2010 14.A.2010 15.A.A. 14.08. „BOTANICA” Dezmembrare (separare) cu transmiterea patrimoniului la societatea nou-creată „BOTANICA COM” S.A.2010 30.12. 19.2010 30. 5 Autorizaţii de reorganizare eliberate societăţilor pe acţiuni în anul 2010 № Denumirea emitentului Forma reorganizării Data adoptării deciziei 16.M. Unitatea medico-sanitară nr.07. 10.06.A.2010 03.2010 12. S. 7.A.A.07. „GHIPS-BIRUINŢA” Transformare S.A. „MONTAJCOM” Reorganizare prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei părţi din patrimoniul societăţii ce se separă către societatea cu răspundere limitată existentă „Grivalent Lux” Transformare 2.08.S. „ORIZONTUL” Transformare S.A.02. Dezmembrare (separare) cu transmiterea “TERMOENERGOMONTAJ” patrimoniului la întreprinderea nou-creată S. „I.2010 16.R.R. 5.05.07. “MOLDPRESA” Î. „COSMICDAT” „GALAS” S. „MAIB-LEASING” Compania de Asigurare Fuziune (absorbţie) la ea a S.T.A.2010 Dezmembrare (separare) cu transmiterea patrimoniului la întreprinderile existente S. 13.A. “CHECMA-P” Transformare S.05.2010 05.

cinci. Numărul total al hotărîrilor privind aplicarea sancţiunilor contravenţionale 2008 1 1 2009 2010 - 2. precum şi a hotărîrilor emitentului. Indicii contravenţionalităţii 1. 6 Informaţie referitor la contravenţiile depistate pe piaţa financiară nebancară în anul 2010 Nr. 1994 din Codul cu privire la contravenţiile administrative pentru contravenţii ce se referă la dările de seamă. în mijloacele de informare în masă) Încălcarea prevederilor alineatului al optulea (săvîrşirea repetată în decursul unui an a unei contravenţii din numărul celor prevăzute la alineatele întîi. pentru care persoana a fost deja sancţionată administrativ) - 2 2 - 76 8 68 100 5 94 - - 1 - 1 - - 5. stabilite de legislaţie) Încălcarea prevederilor alineatului al doilea (săvîrşirea repetată în decurs de un an a unei contravenţii din numărul celor prevăzute la primul alineat al prezentului articol. introduse anterior în RSVM Numărul total al hotărîrilor privind aplicarea sancţiunilor contravenţionale conform art. inclusiv: Încălcarea prevederilor primului alineat (aducerea la cunoştinţa unui cerc potenţial nelimitat de investitori a informaţiei privind veniturile probabile ale hîrtiilor de valoare. înregistrării emisiei sau prospectului emisiei hîrtiilor de valoare. privind garanţiile lor în comparaţie cu alte hîrtii de valoare şi alte active. pentru care persoana a fost deja sancţionată administrativ) Numărul total al hotărîrilor privind aplicarea sancţiunilor contravenţionale conform art. doi. precum şi comunicarea unor informaţii intenţionat false sau neautentice care pot induce sau au indus în eroare potenţialii investitori referitor la hîrtiile de valoare pe care le procură) Numărul total al hotărîrilor privind aplicarea sancţiunilor contravenţionale conform art. precum şi ţinerea registrului cu încălcarea regulilor stabilite) Încălcarea prevederilor alineatului al cincilea (nerespectarea de către emitenţi şi de către participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare a formelor de dare de seamă şi a termenelor de publicare a acestora. 1624 din Codul cu privire la contravenţiile administrative pentru contravenţii în activităţile cu valori mobiliare. 4. inclusiv: Încălcarea prevederilor alineatului al patrulea (încălcarea cerinţelor legislaţiei privind ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare. şase sau şapte ale articolului 1626. trei. inclusiv: Încălcarea prevederilor primului alineat (neprezentarea sau prezentarea cu întîrziere la CNPF de către emitenţi şi de către participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare a dărilor de seamă. conform art. inclusiv: Încălcarea prevederilor alineatului al doilea (prezentarea informaţiei neautentice sau tăinuirea informaţiei efective solicitate de CNPF în procesul acordării licenţei. 1626 din Codul cu privire la contravenţiile administrative pentru contravenţii în activităţile cu valori mobiliare. ce atrag după sine modificarea datelor. 45 82 - 44 79 - 1 3 - 120 . 1625 din Codul cu privire la contravenţiile administrative pentru contravenţii în activităţiile cu valori mobiliare. patru.Anexa nr. 1627 din Codul cu privire la contravenţiile administrative pentru contravenţii referitoare la încălcarea restricţiilor privind vînzarea – cumpărarea valorilor mobiliare Numărul total al hotărîrilor privind aplicarea sancţiunilor contravenţionale conform art. stabilite de legislaţie. 3.

304 din Codul contravenţional referitor la încălcarea restricţiilor privind piaţa valorilor mobiliare. 17410 din Codul cu privire la contravenţiile administrative au fost remise spre examinare la CCCEC Numărul total al proceselor – verbale cu privire la contravenţie întocmite în temeiul art. 310 din Codul contravenţional referitor la încălcarea legislaţiei privind activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut şi a organizaţiilor de microfinanţare.2009) pentru contravenţii ce se referă la abuzurile pe piaţa financiară nebancară. Numărul proceselor . 303 din Codul contravenţional referitor la încălcarea cerinţelor de prezentare a dărilor de seamă de către emitenţi şi participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară Numărul total al proceselor – verbale cu privire la contravenţie întocmite în temeiul art. prevăzute de legislaţia cu privire la piaţa valorilor mobilare. 302 din Codul contravenţional (în vigoare din 31.6.1997 şi/sau cu încălcarea statutului societăţii) Încălcarea prevederilor alineatului al şaselea (încălcarea modului de încheiere a tranzacţiilor de proporţii şi/sau a tranzacţiilor cu conflict de interese) Numărul total al proceselor – verbale cu privire la contravenţie întocmite în temeiul art. inclusiv: Încălcarea prevederilor alineatului al treilea (neprezentarea de informaţie sau prezentarea la CNPF a unei informaţii neautentice sau incomplete) Încălcarea prevederilor alineatului al patrulea (ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative cu încălcarea regulilor şi cerinţelor stabilite) Încălcarea prevederilor alineatului al cincilea (nerespectarea de către emitenţi şi de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a formelor de dare de seamă stabilite de legislaţie şi/sau nerespectarea termenelor de publicare în presă) Încălcarea prevederilor alineatului al şaptelea (eschivarea emitentului de la ţinerea sau de la asigurarea ţinerii registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative conform legislaţiei în vigoare) Numărul total al proceselor – verbale cu privire la contravenţie întocmite în temeiul art. trebuie să o primească) Încălcarea prevederilor alineatului al cincilea (neconvocarea adunării generale a acţionarilor sau convocarea acesteia cu încălcarea Legii nr. la achiziţionarea sau la răscumpărarea de către emitent a valorilor mobiliare plasate) Încălcarea prevederilor alineatului al patrulea (denaturarea şi ascunderea premeditată a informaţiei despre activitatea economico-financiară a societăţii pe acţiuni.04. 127 3 307 3 19 388 Total contravenţii 121 . 7. a prevederilor cu privire la tranzacţiile cu conflict de interese. inclusiv: Încălcarea prevederilor alineatului unu (încălcarea procedurii stabilite privind modificarea statutului asociaţiei de economii şi împrumut) Încălcarea prevederilor alineatului al doilea (încălcarea restricţiilor stabilite în activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut sau a organizaţiilor de microfinanţare) 4 - - - 51 13 2 36 87 21 4 59 - 52 3 264 - 17 15 - - 1 - 2 4 - 15 9 - 3 1 22 11 .verbale de constatare a contravenţiilor administrative în legătură cu încălcarea activităţii legitime a persoanelor cu funcţie de răspundere. în conformitate cu legislaţia.05. 8. inclusiv: Încălcarea prevederilor alineatului al doilea (nerespectarea cerinţelor. 9. acţionarii sau autorităţile publice.1134XIII din 02. care conform art. a altei informaţii pe care creditorii.

S.01. 4183060 418306 10 25. „NORD-FOREST” S.A.CAHUL” S. 3.04. 20000 271470 20 18098 1000 15 01.10.2010 22. “AUDIT-CONCRET” Î.2010 17. S.06. 50000 1000 50 09.11. 2.2010 7. „GALAS-FACTOR” S. lei 10 1 150 Data adoptării deciziei 16. lei 882000 20000 150000 Numărul de acţiuni.A.C.Anexa nr.2010 5. “Centrul Agroalimentar din Chişinău” S. „WORLD SAVING ENERGY” S.2010 04. 7 Lista societăţilor pe acţiuni care au efectuat emisiuni de constituire în anul 2010 Nr. „COMBINATUL MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE DIN OR.S.2010 TOTAL 5576530 122 . „DIVIZA-GAZ” 4.A. Î.A.M.A.06.2010 1. 6.A. unităţi 88200 20000 1000 Valoarea nominală.A. Denumirea emitentului Suma emisiei.12.

123 .2010 22. “M. 18. “VIVACOM” S.A. 6. „AUTOCOMERŢ-SERVICE” S. „APĂ-CANAL CHIŞINĂU” Casa de comerţ „GEMENI” S.A.02.01. 19.2010 05. 8 Lista societăţilor pe acţiuni care au efectuat emisiuni suplimentare în anul 2010 Denumirea emitentului Nr.2010 1.A. 9. lei Numărul de acţiuni.2010 05.A.2010 19.04. 4. 16. 2.02. „BĂLCOLCOM” S.A. “URBATER” S. B.* S.02.A.2010 26. lei Data adoptării deciziei 16. Compania de asigurări „GALAS” S.A.03.2010 22. Suma emisiei.04.04.2010 30.A. 7. 13.02.C. 17.A. „DEPOZITARUL NAŢIONAL DE VALORI MOBILIARE AL MOLDOVEI” S.„FARMACIA DIN ONIŞCANI” S. 14.A. 10.A.A. 5.A.A.2010 19.2010 19.2010 21.2010 19.01.02. 15. “MOLDINDCONBANK” S.04.A.2010 05. „CENTRU DE COMERŢ” S. 12. S.M. “ARVO COM” Î.A. „DIMAL” S.02. 8. “RENABS” Compania de asigurări „GALAS” S.* S.2010 01. 3.A.04.Anexa nr.04. S.A.03.2010 19.2010 22.2010 30.04. „FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL” 16823 10000 13000000 22268836 422045 10050 1000002 643530 10000 200000 10000 15000 909020 1199980 10000 10000 10000 48078900 402900 16823 1000 130000 11134418 32465 10050 166667 643530 10000 32 10000 3000 32465 119998 10000 100 1000 480789 20145 1 10 100 2 198 1 6 1 1 6250 1 5 226 10 1 100 10 100 20 11.2010 22. „ORHEI” S.HIDROMAŞEXIM” S. unităţi Valoarea nominală.2010 05.03.03. „NOVAHABITAT” S.A.

08.A. „RESTAURATORUL” S. 36. 26.2010 15.2010 15. „MATCON-MOTRICALA” S.07. 29.06. 37.07.A. 21. „ELECTROCON” S. 42. „DRUMURI IALOVENI” S.A.07. 23.07.2010 15.2010 17.07.06. 31.2010 15. S.A. 25.07. „DRUMURI-SOROCA” S. „FARMACIA ANENII NOI” S.06. S.2010 22.06.05.06.A. 28.2010 30. „STICLĂMONT” S.07. “DRUMURI-CIMIŞLIA” S. 43.A. „CENTRO BASSO PREZZO” C.2010 06. 38. 27. 39.2010 22.C.2010 03.A.A. „METACOMIMPEX” S.07.A. 34.A.2010 33.06. „VICTORIABANK” S. „TIPOGRAFIA ŞTEFANVODĂ” Întreprinderea Mixtă Compania de Asigurare „NOBIL ASIGURĂRI GENERALE” S.2010 17. „PORUMB” S. „VIV” B.A. 40. „PARTENER INVEST” S.A.04. 41.A.A.07. 44.A. S. 35.07.2010 03.20. “KLASSIKA ASIGURĂRI” S.05. “DRUMURI CĂLĂRAŞI” S.07.2010 22.2010 17.2010 01.2010 08. S. „NICOLETA-LUX” 42240 26560 3000000 1392240 166630 1280000 12641700 2433190 2600000 144000 2586600 178250 4224 2656 3000 139224 16663 1280 126417 243319 260000 16000 258660 17825 10 10 1000 10 10 1000 100 10 10 9 10 10 30. 32.A.A.07.06.A.07. „DRUMURI ORHEI” Compania de Asigurare „GALAS” S. „REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE NORD” * S. „FMC-RÎŞCANI” S.2010 06.2010 06. „GRADALOGISTIC” S.A.A.A. “DRUMURI-CRIULENI” S.2010 25.2010 2000000 40000 68000110 1066290 2149260 6832000 4500000 491300 30000 90794620 436550 5760 115970 20000 40000 6800011 106629 9510 488000 4500000 14450 30000 9079462 43655 40 11597 100 1 10 10 226 14 1 34 1 20 10 144 10 01.A.2010 22. 30.2010 17.A.A. 22.A.06.A. 124 . S.2010 03.2010 30. 24.

11.C. „UNIVERSALBANK” S.2010 66. „CONGRES” Î.2010 28. „ACCENT ELECTRONIC” S.08.A. 60.10. „ACCENT ELECTRONIC” S.2010 11. „ORAŞUL VECHI” B.2010 23.08. 53. “ENERGBANK” S.2010 28.2010 01.C.45. “COMERŢBANK” S.10. 68.A.A.A.11. “INMARK” * B. 46.2010 19.09. „ENERGBANK” S.08. 49. 55.M. 63. 48.A.A.C. “BANCA SOCIALĂ” S.A.A.11.A.09.11. „POLIGRAFIST” Î.A.2010 23. “POD-MOCT” S.A.A. „ACCENT ELECTRONIC” S.2010 17.2010 18. 125 . “PIETRIŞ” Î. „COLASS” S.11.10. 61. S.10. „DRUMURI-SÎNGEREI” S. 64.M. S. S. 58. 50.10.A. 52.2010 10. 51. “BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU” S. B.10. S.C. “BANCA DE ECONOMII” S. „AVION-L. 62.A. „BARZA ALBĂ” S.A.11.10.A.A.08.A. 54.08.” B.2010 12. 65.2010 26.2010 88002600 90000 100000 81600000 18.A. 59.2010 25. S.2010 22.A.08.2010 28.* 596780 3593000 1980000 25001260 19900000 85161 10000 15000000 220000000 828000 3708606 9000 20006700 1119780 199000 2972563 9000290 1550000 482540 1976427 596780 35930 396000 15061 398000 85161 1000 150000 22000 51750 3708606 500 200067 111978 199000 2972563 900029 1550 48254 1976427 17555073 227235 900 2000 204000 1 100 5 1660 50 1 10 100 10000 16 1 18 100 10 1 1 10 1000 10 1 5 1 100 50 500 06. “GEST-CAPITAL” S.2010 28.2010 25. B.10.C.2010 10.2010 28. S.08. “INGVAR-TRANS-VEST” S.09.V. 67.2010 18.2010 01.A.2010 26. 56. 57.A. 47.A.A. „BANCA SOCIALĂ” S. “GRADALOGISTIC” S.M.

74. 76.12.A. 73. „ProCreditBank” S. „R.12. 72. „ÎNTREPRINDEREA DE DESERVIRE TEHNICĂ DIN BARDAR” S.A.12. „DRUMURI-CĂUŞENI” B.12.2010 09. * restructurarea emisiunii valorilor mobiliare cu majorarea capitalului social 126 .A.C.A.” S.2010 30. 75.12.A. „TEZEU-LUX” S.12.A.12. „DRUMURI-STRĂŞENI” Restaurantul „BUTOIAŞ” S. TOTAL 3317940 10000 2490420 50000000 300000 1765950 143100 1790950 2973070 851783493 110598 10000 249042 50000 30000 176595 14310 179095 2973070 30 1 10 1000 10 10 10 10 1 09. 71.I.69. S.12.2010 70.2010 23.2010 30.2010 23. „DRUMURI-RÎŞCANI” S.2010 09.12.F.A. S.A. 77.2010 09.A.2010 16. „TIPOGRAFIA DIN RÎŞCANI” S.

16.A.C.03.04.M.07. „INMARK” Reducerea capitalului statutar prin anularea a 9684 acţiuni de tezaur Reducerea capitalului social prin reducerea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 14 lei la 8 lei Reducerea capitalului statutar prin anularea a 194225 acţiuni de tezaur Reducerea capitalului statutar prin anularea a 10409 acţiuni de tezaur Majorarea capitalului social al cu 90000 lei prin majorarea valorii nominale de la 10 lei la 100 lei Majorarea capitalului social al cu 81600000 lei prin majorarea valorii nominale de la 10 lei la 100 lei Reducerea capitalului statutar prin anularea a 34212 acţiuni de tezaur 181589240 288780 10783744 24867 347290 100000 22.A. 11.2010 3.2010 7. 12.A.10.02. 10.A. „MONTAJCOM” 102000000 599690 25.A. 4. „BOTANICA” S.11. „TRANSERVICE.A. “REPARAŢIE” Compania de asigurări „GALAS” S.A.2010 127 .2010 6. Reducerea capitalului social prin reducerea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 4 lei Majorarea capitalului statutar cu 909020 lei prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 198 lei la 226 lei 7337090 01. „REŢELELE Majorarea capitalului social al cu 90794620 ELECTRICE DE lei prin majorarea valorii nominale de la 10 DISTRIBUŢIE NORD” lei la 20 lei S. 8.A.2010 15.2010 05.A.12.02.2010 22. lei 1009260 6428070 1093500 413172 Data adoptării deciziei 21.A.11. Modificarea capitalului social № 1.Anexa nr.07.A. „COMERŢBANK” S. S. 2.01.2010 11.2010 13.2010 05. 9. “ICCAR” Î. 9 Lista societăţilor pe acţiuni care au înregistrat modificări în Registrul de stat al valorilor mobiliare în anul 2010 I.A. S.11.2010 06.08. B.2010 26. S.Reducerea capitalului social prin anularea a MAXIMUM” 406500 acţiuni de tezaur S. „TERMOENERGOMO NTAJ” S. „BUNA DISPOZIŢIE” Compania de asigurări „GALAS” S. 5. Denumirea emitentului S.A.2010 18. S. Cauza modificării capitalului social Reducerea capitalului social prin anularea a 24543 acţiuni de tezaur Majorarea capitalului statutar cu 422045 lei prin majorarea valorii nominale de la 185 lei la 198 lei Capitalul social. „PIELE” S.

2010 19.A. 14.2010 23.12.2010 23.A.08.12.2010 23. “CHIVELVAR” Motivul anulării valorilor mobiliare Reorganizată în SRL Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Reorganizată în SRL Reorganizată în SRL Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Radierea VM înregistrate prin Hotărîrea C.II. 34.A.2010 09.A.12.08.2010 15. 24.A. “MIHST-VIN” S.A.A.2010 23. 5. 18. 4. 13.A. 29.S.2010 18. “FERTILITATEA-AGRO” S.12.12.15” S.03. 27.02.2010 19. 26. “VEHICUL” S.2010 128 . „TIRAS-V” S.2010 03.2010 03. 12.2010 19.M. „PLODOOVOŞCI” S.02. “DIUZEANTOPRAA” S.02.A.06. 11. „UB MAGICA INTERNATIONL” S.A. 36. 37.A.A.08. 30. 15.V.A.A.06. 32. “TEHNOPLUS” S.A. “M&V” Î.2010 23.02. S.A.A. 7. “CVANT” S.2010 19.08.2010 01. 35. S. Anularea valorilor mobiliare din R. “SPERANTA” S.A.02.2010 19.2010 09. 31. 17.A.A.09. “INOVATORUL” S.2010 23. “ÎNGHEŢATĂ-LUDMILA” S. 9.N. 21.08.02.2003.M.02. „COMUNAL-SERVICE” S. 40.M.A.2010 22.08. 8.A. “ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT AUTO NR. “CRISTAL-FLOR” S. 19.12. “ERA-PRIM” S. nr.2010 09.A.210 09.08.2010 19.2010 09.A.2010 09. „DOCRAD” S.A.02.2010 19. 38.12. “SATUR” S. „AGROREPARAŢIE” S.2010 23. „VIO-VERO” S.A.03.2010 23. “CARTEA-CHIŞINĂU” S.A.02.2010 19. 33. „VIARA” S. “SALVATORUL” S.A.A.01. „ZSP-CANTEMIR” S. 23.2010 09. S.2010 16.2010 06.A.2010 19. „PARTENER-PLUS” S.04. Reorganizată în SRL Reorganizare prin fuziune (absorbţie) Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Lichidarea societăţii Reorganizată în SRL Data adoptării deciziei 21.2010 19.02.A.10.2010 23.2010 19. „CASI” S.A. „COMUNAL-SERVICE” S. 3.11.2010 21.08.01.2010 19. „ELCAS” Î.M.2010 23.07.A. „PLAI” S. “INCONSERVMOL” S. „INCON” S.A. “PRIMUL” S.12. 6.V. 20.A.A. 39.A.08.12. “AGROTEHSERVISCĂUŞENI” S. 25. “METACON” S.A.A. 2.A. „AUTOINVEST-MĂRŢIŞOR” S.08.29/1 din 04. 10.2010 19.02. 28. „ZIDARUL-CUPCINI” S. „AGROINDTEH-FRIG” S. „APEDUCTCONSTRUCTORUL” S. Denumirea emitentului 1. 16. 22.

GENERALE” S.07.A.A.A. 9.M. 05.2010.07. „FERTILITATEA-IALOVENI” 05.2010 6.A.02. „HIDROTEHREMONT” S.05. Substituirea certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare în legătură cu schimbarea denumirii Denumirea precedentă Denumirea actuală 1.2010 Asigurare „NOBIL ASIGURĂRI ASIGURĂRI” S.12. S.06.A.07.A.A.„FERTILITATEA” DIN STRĂŞENI 03.A.A.2010 3. “GALAXIA CĂRŢII” 06.A. Î.A.2010 129 .2010 HERMES” S.A.07.02. 2.07.2010 8. S.A.2010 4. „DROCHIA-CARTEA” S. Substituirea certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare în legătură cu schimbarea adresei juridice 1.12. „DAAC Hermes” 05. S.A. S.2010 2. S.2010 PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢII” GAZIFICARE DIN OR. “MAGAZINUL NR.A. Moldo-Rusă „DAACS. “METACOMIMPEX” 30.2010 IV.2010 5.CHIŞINĂU” 10.A.2010 4. S.A. “RANIS-COM” 23. “COLOANA MECANIZATĂ DE 23.A. S.10. S.2010 5. S.03.A. “GRAMA” 06.A. S. S.A.2010 8. S. „RU-LEX CONSULTING” 19. S. S. „MONTATORUL-STRĂŞENI” S.A. „FERTILITATEA-STRĂŞENI” S.05. S. “CARTEA STRĂŞENI” S. S. “COLOANA MECANIZATĂ S. “PROMETEU-PRIER” 19. „FĂCLIA ŞTIINŢEI” 03.02.2010 3. „MAURITUS” 03. „MONTATORUL-CONSTRUCTOR” 23.25” 28. „STEJAUR” 06.02.A. Întreprinderea Mixtă Compania de Compania de Asigurări „IDEEA 22.10.A.A.A.A. Societatea de Asigurări-Reasigurări „DONARIS GROUP” S. “D-INVEST-CIORESCU” S.A. 7.2010 6. “CATINCUŢA” S.A.A.III. “CARTEA DIN STRĂŞENI” 11.02.08.2010 7. „CURCUBEUL-PRIMĂVERII” 19. Magazinul „MĂLIN ALB” S.A. „RICOMARIO” 05.06.2010 12. S.2010 11.A. „CURCUBEUL-CAHUL” S.

56/11 din 04.N. nominală.A.05% 15.A. de deservire tehnică şi metrologică a tehnicii medicale “Moldtehmed” * Hotărîrea C.79% 13.12.F.02.00 62.2009 Cereri de cumpărare nu au fost înaintate 140.00 10.2010 5 S.2009 Cereri de vînzare nu au fost înaintate Hotărîrea C.2009 18.P.00 13.F. lei lei lei Monitorul unităţi Oficial Data efectuării tranzacţiei la BVM 1 S.11.M. tranzacţionare.S.12.2009 31.2009 20.89% 26. “Centrindmontaj” * 20.12.00 Hotărîrea C.280” * “Elodi-Farm” S.L.2009 11.L.A. “Zorile” * Î.11. 57/8 din 11.00 Litvinenko Iouri 10. 19331154 63.R. 60/9 din 24.R.2009 31.2010 .12. 10 Hotărîrea privind înregistrarea ofertei publice la CNPF % din volumul emisiunii Denumirea Nr.11.N.N. “Meridian Invest-2853” S. 51/5 din 12. Hotărîrea C.2009 28523 285230 10.00 Koss Tatiana Hotărîrea C. emitentului acţiunile d/o căruia au constituit obiectul ofertei Ofertantul Data publicării Numărul Volumul Preţul de Valoarea hotărîrii acţiunilor tranzacţiei.F.C.R.P.P.00 Cereri de vînzare nu au fost înaintate 4 S.12.P.2010 2 S. 51/6 din 12. CNPF în tranzacţionate.A. “Introscop” * Î.L.N. “Farmacia Nr.01.F.12.N.A.P.130 Oferte publice pe piaţa secundară înregistrate și derulate în anul 2010 Anexa nr.00 10.2009 305004 5.38 18.00 Cereri de cumpărare nu au fost înaintate 3 S. 1.F.2009 944402 33054070 35. ”White City” S.01.11.

2009 3834 11502 3. 2/11 din 16.N.2009 15.2010 20155 36481 1.04.00 2. “Mugurean” Sîrbu Nicolae 02.A.A. 5/7 din 05.2010 Hotărîrea C.F.02.F.M.N.R.93% Hotărîrea C. “Fabrica Elemente de Construcţii” 12.2010 21988 Braşcov Alexandru Hotărîrea C.A.F.P.03. “Nobil Asigurări Generale” S.2010 131 .A.2010 11114 111140 15.N. Hotărîrea C. 7/7 din 19.F.P. 6/4 din 12.2010 9 S.P.02.N. “SigurAsigur” S.12.C.2010 Ofertantul a respins executarea obligaţiunilor faţă de ofertă în conformitate cu prevederile Prospectului 30.R.02.50 15. 22.P.01.67% Hotărîrea C.04. 31. 2/10 din 16.03. “Consult imobil Grup” S.00 49.2010 22.N.A.F.N.2010 Vozian Vladimir Hotărîrea C.75% Hotărîrea C.A.02.00 10.20 10.03.2010 19.2010 10 S.P.2010 7 S.R.2010 8 S.2010 12 Î.01.A.02. “IPBLeasing Grup” S. “Automototrans” 19.00 10.L. 60/10 din 24.00 1.03% 26.00% 23.2010 274850 11 S.F. Î.03. “Mecservice” S. 9/6 din 05. C.M.2010 35700 714000 20. “Universul” Munteanu Serghei 26.L.00 Ofertantul a respins executarea obligaţiunilor faţă de ofertă în conformitate cu prevederile Prospectului 12.81 1.02.01. “Drum-11” * C.P.L.47% 09.04.01.P.6 S.02.2010 293 80575 275.00 100.2010 04.00 15.47 10.12.F.00 3.A.N.00 51.A.

2010 Hotărîrea C.00 abrogată prin Hotărîrea C.70 5.2010 14.00 9.N.R. 20/5 din 24.N. 15/8 din 22.2010 28.70 3.93% 22. 20/5 din 24.2010 14.L.04.05. Coman Andrei 18 S.2010 13 S.05.05.2010 Hotărîrea C.2010 Hotărîrea C.2010 abrogată prin Hotărîrea C.2010 5109 740805 145.P.A.00 5.91% 06.06.07. 18/7 din 14.N.2010 464085 1717115 3.P.F.00 1.A.00 15.38 18.P.F.P.2010 17230 22399 1.2010.M.2010 21.07.2010 5. 18/8 din 14.95 10.A.F.05. „Agrobăcănie” Revenco Oxana 14 S. “Parcul de autobuse şi taximetre nr.2010 19.S. "White City" S.P.A.05.2010 92816 742528 8.F.04.06.2010 Hotărîrea C. “Orizont” Lipcan Vasile 19 S.13% 01.A.2010 36260 34447 0.F. „Agrocon-1” Zandelov Elena 16 S. „Betacon” Uzun Ecaterina 17 Î.132 Hotărîrea C.N.N.F.C.2010 Hotărîrea C.P.04.05.05.F.P.04.05.30 10.03.F.2010 21.A. “Zorile” Î. 04.03. 15 S. 20/6 din 24.9 din Briceni” Pop Nuţu .P.2010 30445 1929604 63.2010 Hotărîrea C.39% 28. 9/13 din 05.P.N.06.54% 24.05.A.00 20.N. 13/7 din 01.00 16.00 140.05.N. 17/8 din 06.00 76. MoldoGermană Baza Comercială „Grisan Hamb” S.N.F.88% 26.05.

F. „Moara” Iavorschii Vadim Ivan 17951 71804 4.2010 26864 537280 1.2010 14000 71400 5.2010 13."Blue Sky" S.00 10.85% 14.06.2010 Cereri de cumpărare nu au fost înaintate 10. 34/5 din 19.10.P.A.06.N.06.A.S.00 29.2010 7505 8631 Hotărîrea C. “Imperial Vin” Mellray Trading and Investment LTD Hotărîrea C.08.2010 Hotărîrea C.P.08.2010 27 S.A. 24/9 din 25.2010 23 S.2010 20. „Fertilitatea din Străşeni” Gonţa Grigore 10.09.00 Hotărîrea C.A.L. 31/6 din 30.F.2010 60291 180873 3.00 3.07.09.P.2010 21 S.P.10.N.N.A. „Agrocon-1” Zandelov Elena Cereri de cumpărare nu au fost înaintate 22 S.N.2010 10.15 1. Î. 23/2 din 17.2010 25.18 Hotărîrea C.R.2010 133 .2010 25.C.2010 25 C.08. „Aviatehnologie” Î.06.P.00 10. 21/6 din 03. „Pietriş” Iurie Nastas 29.F.10 12. “Ideea Leasing” S.55 5.P. 31/4 din 30.08.P.F.N.06.2010 22000 176000 8.A.03% Hotărîrea C.2010 3063419 37312443 12.09.07.2010 03. 20.M.07.F.00 10.88% 13.N.2010 10.07.N.00 4.07.00 5.00 11.F.19% 12.F.A.00 64.08.F.20 S.L. 32/2 din 06.06.2010 02.08. 23/3 din 17. “Constructorul din Teleneşti” 11.71% 15.A.A.P.06.N. 61.2010 26 S.00 100. “Ideea Asugurări” S.45% 17.54% Mereuţa Alexei Vladimir Hotărîrea C.00 Hotărîrea C.R.2010 24 S.

11% 08.L.00 6.00 Cereri de vînzare nu au fost înaintate Hotărîrea C.F.N.2010 Hotărîrea C.09. 41/9 din 23.10.A.00 10.C. „Budăi Grup” S.P.N.2010 Cereri de vînzare nu au fost înaintate 1121.37% 26.10.C.F.00 3.S.78% 20. 44/5 din 07.2010 130.P.2010.2010 1000. 41/9 din 23.134 Hotărîrea C.2010 Abrogată prin Hotărîrea C.R.09.N.00 2.08.10. "Blue Sky" S.F.10.N.P.2010 Hotărîrea C.P.A.A.29% 20. .34 1. 41/6 din 23.2010 15.12.F.L. “ACF Corporate Finance Consulting AG” 33 S.2010 1857818 30356746 16.R. „ContinentService” Gogu Mihail 34 S. „Fertilitatea” “CeteronisST” S.2010 Hotărîrea C.00 39.09.00 Abrogată prin Hotărîrea C.F.2010 Hotărîrea C.8 2.11.44% 19. „Agrofirma Cimişlia” S.P.11.2010 05.2010 3184 318400 100. 44/4 din 07. 42/1 din 01.09.10. „Aviatehnologie” Î.27 100.C.00 10. de deservire tehnică şi metrologică a tehnicii medicale “Moldtehmed” Litvinenko Iouri 29 S. 34/6 din 19.A.N.08. 36/1 din 26.2010 05.00 66.N.N.A.N. “Constructorul din Teleneşti” Mereuţa Alexei Vladimir 30 S.09.R.F.2010 10.2010 28 S.L.P.N.F.10.2010 163690 163690 1.11.A.P.2010 15. 03.10.F. 41/7 din 23.2010 2598 7794 3.00 37.00 Hotărîrea C.10.P.10.F.P.09. 32 B.2010 05.A. „COMERŢBANK” S. 31 S.2010 176466 141173 0.

F.00 81.A.F.F.10. 48/3 din 22.12.2011 41 S.A.00 1.P.00 38 S.2010 21.24% 29.00 Cereri de vînzare nu au fost înaintate Şaulschi Vladimir Hotărîrea C.12.R.N.2010 379807 3722109 9.8 10. 46/2 din 15.2010 36 S.A.10.2010 12611 672838 5.2010 03.11.11.12.11.P.29% 12.12.11. „MărculeştiCombi” 29.15% 12. 53/5 din 25.2 10.N.P. „OPTIMCOMERŢ” S.F.11.2010 53827 Hotărîrea C.F.F.”JLC” 25853 2.P.A. 46//1 din 15.31% 28.A. „Lactis” Corneliu Iovu 12.00 94.2010. „PromstroiGrup” „TREICET” S.10.P.N.2010 2801 14005 Hotărîrea C.R. 52/2 din 18.11.10.2010 03. 51/4 din 11.00 Hotărîrea C.05 15.01. modificată prin Hotărîrea C.N.01.F.A.01.2010 1145895 1375074 1.2010 03.2010 Hotărîrea C.1 10.A.P.10. 52/4 din 18.2010 Cereri de vînzare nu au fost înaintate 0.L.N.2011 135 .N.P.2011 40 S. „Mobistil” PăpănagăBraga Olga 37 S.2010 10.00 S.2010 22.F. de selecţie şi hibrizarea păsărilor „FLORENI” 22.N.11.35 S.A. 52/3 din 18.2010 39 S.„Imperial Vin” “Holding Imperial Vin” Company Limited Hotărîrea C.44% 12.00 8.10.5 10.P.L.C.N. Hotărîrea C.00 10. „Monolit” S.2010 19. 0.

12.A.12.A.R.F.1 1. International” 45 S.136 Hotărîrea C.2010 24.42% 30.2010 Hotărîrea C.P.P.N.00 Hotărîrea C.12.F.F. „Ratibor” 44 S.12.67 25.00 42 S. 58/7 din 30.12. „Fabrica de brînzeturi din Soroca” S.2010 216.N.A.2010 26.A. 56/9 din 16.12.A.S.12.12.S. „DAACVictoria” „Antares” S.2010 17.P.N.N.2010 17.12.11. 55/3 din 09.F.12.00 48.2 10.2010 07. 55/4 din 09.00 10.F. „ATCAgrotehcomerţ” S.F.32 100.2010 1. 55/2 din 09.P. 57/1 din 23.00 17.2010 937679 1969126 2.2010 72.2010 Hotărîrea C.A.00 31. 43 S. .00 Hotărîrea C.P.N.2010 130.2010 Hotărîrea C.P.5 1.A.00 Hotărîrea C. “B.A.2011 0.11.26 10. „Avicola Vadul lui Vodă” „Agat şi Onix” S.01. „Fabrica de produse lactate din Hînceşti” S.A.12.N.L.A.A. “B. International” 46 Litvinenko Iouri 47 S.P.F.12.L.R.A. de deservire tehnică şi metrologică a tehnicii medicale “Moldtehmed” S.2010 10. de selecţie şi hibrizarea păsărilor „FLORENI” Şaulschi Vladimir 48 S. 52/5 din 18.N.

unităţi Volumul tranzacţiilor.00 13911301.00 160. unităţi 0.2 2519.00 1251.008 0.00 140.00 50.00 400.00 20.051 0.00 I I I I I I II II BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA BC "BANCA DE ECONOMII" SA BC "BANCA SOCIALĂ" SA BC "MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale" SA BC "MOLDINDCONBANK" SA IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" SA SA "FLOAREA-SOARELUI" BC "VICTORIABANK" SA TOTAL Tranzacţii în cadrul licitaţiilor cu strigare a pachetelor unice I I I I II II BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA BC "BANCA DE ECONOMII" SA BC "BANCA SOCIALĂ" SA BC "MOLDINDCONBANK" SA SA "FLOAREA-SOARELUI" BC "VICTORIABANK" SA TOTAL Tranzacţiile rezultate în urma desfăşurării licitaţiilor organizate de către organele autorităţilor publice I I BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA BC "MOLDINDCONBANK" SA TOTAL TOTAL Ponderea numărului de acţiuni tranzacţionate în volumul valorilor mobiliate emise.00 100.36 262.00 2000.00 395.00 200.00 89.00 5.00 400.011 0.00 35.00 200.00 321.00 10.00 1311200.00 10.26 73. de acţiuni tranzacţionate.796 0.06 284.78 178.00 150.01 293.00 965773.92 200.00 134.9 1100.00 1300.00 1050.00 3112 2734 2603 3710 8831 28 90 34338 3707777.00 10.00 200.99 250.00 100.00 350.9 1251.00 1421288 19464017.260 0.00 280.00 497161.00 2589774.11 Tranzacţiile efectuate cu valorile mobiliare ale societăţilor pe acţiuni incluse în listingul Bursei de Valori a Moldovei în anul 2010 Preţul unei acţiuni.00 90.097 0.00 35.Anexa nr.918 0.72 24100. lei Denumirea emitentului min.012 0.00 200.32 134.00 1013 11967 2840 396 21620 10 1094300.75 50.00 100.17 340.035 2.00 682816.00 100.00 190.037 0.00 1080.99 267.000 2 3 6 2 1 1 15 0.001 0.99 270.00 1081000.00 20. % Nivelul de listing codul ISIN 137 .00 112760.00 100.00 50.343 45 13 18 3 43 2 2 31 157 0.00 25. lei Nr.295 1 1 2 174 Tranzacţii efectuate prin mecanismul pieţei interactive MD14AGIB1008 MD14BECM1002 MD14BSOC1004 MD14MBIS1000 MD14MICB1008 MD14VEST1003 MD14FLAU1001 MD14VCTB1004 55446 MD14AGIB1008 MD14BECM1002 MD14BSOC1004 MD14MICB1008 MD14FLAU1001 MD14VCTB1004 37846 MD14AGIB1008 MD14MICB1008 88 3278 3366 96658 4131428 110088.00 1191.00 200.00 300.00 200.00 254.38 263452.00 89.00 875595.00 5.00 400.00 6143701.26 89.45 96. Valoarea nominală. lei Numărul tranzacţiilor. max.00 355.00 1251.283 0.299 0. lei Preţul mediu al unei acţiuni.60 1050.

managerilor fiduciari etc.29 3.A.39 21. cu excepţia instituţiilor de investiţii colective (companiilor de asigurări.A.50 6 B.A."IPTEH" B.71 96.A.A.61 78.C."BASARABIA-NORD" S. acţiunile aflate în proprietatea statului.93 96. IM S.12 Codul ISIN Total valori mobiliare emise în cadrul aceleiaşi clase Valori mobiliare neincluse în calculul coeficientului* Valori mobiliare aflate în circulaţie liberă Coeficientul free float unităţi 232 294 20 676 985 37 552 217 089 9 674 760 23 137 1 397 302 Coeficientul free float pentru emitenţii incluşi în listingul Bursei de Valori a Moldovei la data de 31."MOLDINDCONBANK" S."FLOAREA-SOARELUI" 11 12 S.) . MD14RATE1009 MD14BARS1003 MD14DACH1001 MD14FLAU1001 MD24FLAU1009 MD14IPTE1003 MD14VCTB1004 100 100 100 100 100 100 100 516 986 823 735 507 528 740 794 4 184 1 250 663 10 000 011 94.07 3.C.C.08 98.61 11.62 23. B. 3 4 5 MD14VEST1003 1 447 922 100 96. acţionarilor majoritari (care deţin cel puţin 5% din capitalul societăţii)."BANCA DE ECONOMII" S.2010 Nr. fondurilor de investiţii.91 3.138 Anexa nr.A.50 77.24 5.A.50 MD14AGIB1008 MD14BECM1002 MD24BECM1000 MD14BSOC1004 MD14MBIS1000 MD14MICB1008 50 620 unităţi 1 037 634 23 406 764 302 980 1 000 067 10 000 000 1 109 094 % 100 100 100 100 100 100 % 22.38 76.C.92 1.12 14.09 unităţi 805 340 2 729 779 265 428 782 978 325 240 1 085 957 % 77.35 35."VICTORIABANK" S.34 12.24 * Acţiunile de tezaur."DAAC-HERMES" 10 S. 2 B.12 14.61 78.A.75 2.C.25 97.A.29 3."BANCA SOCIALĂ" S.65 64.76 26 470 122 927 8 204 172 892 3 852 41 924 3 523 790 5. B.66 7."MOLDOVA-AGROINDBANK" S.07 3.92 1.12.C."EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" Listing (Nivelul II) 7 8 9 490 516 700 808 499 324 567 902 332 1 208 739 6 476 221 S.34 92.25 97."MOBIASBANCĂ" S.39 88.A.A. fondurilor de pensii. Denumirea emitenţilor 1 Listing (Nivelul I) B.88 85.61 11. investitorilor strategici.66 87.62 23.A.35 35.66 87.91 3."SUPRATEN" S.34 92.

M.08. Î.2010 23.12.11.A.C. „BANCA SOCIALĂ” S.2010 28. B.2010 25.11. Î. 13 Lista societăţilor pe acţiuni care au înregistrat emisiuni de valori mobiliare cu participarea capitalului străin în anul 2010 Data adoptării deciziei 05.10.A.2010 18.08.A.A.A. „BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU” B.2010 25. „VICTORIABANK” S. Suma emisiei.2010 10. „ACCENT ELECTRONIC” S. Î.C.C. „ACCENT ELECTRONIC” S. B.2010 10. B. „UNIVERSALBANK” S.S.A. „URBATER” S.A. „ACCENT ELECTRONIC” S. lei Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21830632 20000 9400 23555500 27925468 25001260 9608150 85161 220000000 61600 291125 266100 233376 155169 159651 39500 81600000 12000 50000000 460854092 139 .2010 09.A. „BANCA SOCIALĂ” S.C. „ENERGBANK” S. S.A.10.12.2010 22.A. Î.2010 23.C.11.M. „COMERŢBANK” S. lei 23424986 20000 20000 110909400 100000110 134242540 99900000 985161 562750000 80000000 43751946 100006700 46724509 48700936 117336800 100000000 102000000 50000 247133000 Mărimea investiţiilor străine. „NORD FOREST” S.C.C. B. „ENERGBANK” S.04.M.M.A B.04.Anexa nr.02. „BANCA DE ECONOMII” B.11.2010 15.A.08. BC „ProCreditBank” S.C.2010 TOTAL Denumirea Casa de comerţ „GEMENI” S.2010 26.A.M. „INGVAR-TRANSVEST” S.2010 30. Î.2010 09.04.A.A. lei 22268836 20000 10000 48078900 68000110 25001260 19900000 85161 220000000 15000000 3708606 20006700 2972563 1976427 88002600 100000 81600000 50000 50000000 666781163 Capitalul social.09. S.2010 01.09.2010 22. „WORLD SAVING ENERGY” S. „MOLDINDCONBANK” S. Î.A.C.A.07.A.A. B.2010 18.2010 22.10.

3 100 Cumpărări Ţara Volumul.6 5.8 8.5 10.4 4.5 100 29.4 12.140 Anexa nr. lei Ponderea în volumul total.5 14.2 0.1 Austria 8.3 1. % 59.1 Cipru Rusia Grecia Turcia SUA România Israel Altele Total Marea Britanie Cipru Volumul. mil.4 Luxemburg 80. mil.7 3.8 1.6 SUA 6.8 Cipru 17.7 3.6 Grecia British Virgin Islands Olanda 10.0 0.7 0.2 1.4 Germania 7.2 Ponderea în volumul total.7 2.4 0.9 0.1 Marea Britanie România Rusia 24.2 100 .8 4.5 0.4 0.5 0.8 3.0 3. % Volumul.3 Singapore 25. lei 32.04 141.1 9. lei Ţara Ţara Ponderea în volumul total.3 100 Total 0.5 3.4 10.7 55.2 12.4 0.9 3.3 10.9 8. % Cumpărări Cumpărări şi vînzări de valori mobiliare realizate de investitorii străini după ţara de origine în anii 2009-2010 2010 Vînzări Volumul.06 0.5 0. lei Ponderea în volumul total.4 Altele 4.2 0.0 Turcia Grecia Slovenia Austria Croaţia Altele Total 4. 14 2009 Vînzări Ţara Liechtenstein 80.7 8. mil.02 Altele 0.3 7.2 2. mil. % Cipru 108.2 15.3 39.5 2.5 0.7 37.6 29.2 1.5 0.2 8.3 0.1 0.3 4.7 Belorusia 8.7 0.2 25.1 Grecia 0.03 Japonia 0.8 SUA 57.5 6.5 Total 275.

bd. str.Ştefan cel Mare.15 Lista societăților pe acțiuni care au prezentat darea de seamă anuală asupra valorilor mobiliare pentru anul 2009 Societăţi pe acţiuni ce practică activitate bancară și de creditare № Adresa juridică ISIN Denumirea societăţii pe acţiuni Capitalul social Numărul acţionarilor Instituţii financiar-bancare MD14EXIM1000 MD14ENER1001 MD14BFCM1001 197 133 000 32 000 000 342 750 000 108 000 000 207 526 800 122 000 000 20 400 000 65 000 000 100 000 000 62 830 500 29 334 200 109 241 280 MD14UNNV1004 MD14RURA1001 MD24RURA1009 5 223 675 1 15 452 146 914 2 497 15 320 3 248 116 1 201 0 0 10 800 000 33 753 451 4 312 500 0 0 0 0 78 18 936 0 1 079 657 253 826 3 0 MD14PROB1000 MD14VCTB1004 MD14BROM1003 MD14EURB1005 MD14AGIB1008 MD14UNIB1005 MD14BANK1005 MD14BSOC1004 MD14MBIS1000 MD14MICB1008 MD24MICB2004 MD14BECM1002 MD24BECM1000 131 544 200 135 0 80 000 000 42 0 635 000 000 1 0 392 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mun. bd.A.Chişinău.31 august 1989.Chişinău.Chişinău. 15 BC UNIVERSALBANK S.A.Chişinău.Chişinău.M. 13 BC MOLDINDCONBANK S.Chişinău. 10 BC COMERȚBANK S. 45 mun. 3 BC BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ S. Ion Creangă.Columna. 65 mun.A. 7 BC EUROCREDITBANK S. bd. 12 BC MOBIASBANCĂ-GROUPE SOCIETE GENERALE S.Chişinău. str.Chişinău.A.A.A. 141 mun. 180 Alte instituţii de creditare mun. mun. str. str. str. 9 BC UNIBANK S. str.Izmail. 1/1 mun. 10/5 Dividende calculate şi îndreptate spre plată în anul 2009 pentru anul 2008 Valori mobiliare.Chişinău. 8 BC MOLDOVA AGROINDBANK S. 26 mun. Cosmonauţilor.A. str. str. 4 BC PROCREDIT BANK S.Ştefan cel Mare. 6 BC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S. 32 mun. 61 mun.A.Independenţei.Chişinău.Chişinău.Chişinău. 81 a mun.Ştefan cel Mare.M.A. 33 mun.A. str. str.Anexa nr. 9 mun.Tricolorului.Chişinău.Chişinău.A. 14 BC BANCA DE ECONOMII S. str.A. 1 CORPORAȚIA DE FINANȚARE RURALĂ SA 141 . 78 mun.Bănulescu Bodoni. bd.Armenească. 15 mun. 38 mun. 171/1 808 425 287 231 869 583 366 796 745 130 588 576 848 695 000 133 165 062 158 678 042 1 381 810 600 156 164 264 178 579 686 409 583 451 626 583 556 516 229 347 847 815 008 135 546 769 86 379 157 -58 158 312 7 802 749 10 737 544 -35 323 702 65 543 000 -326 269 781 10 644 912 104 636 212 -45 270 143 6 371 145 33 978 614 13 900 997 20 480 085 23 748 505 1 650 239 10 494 318 2 BC ENERGBANK S. 11 BC BANCA SOCIALĂ S.Ştefan cel Mare. 5 BC VICTORIABANK S.A. disponibile Profit pentru nedistribuit tranzacţii şi vănzare 154 219 152 129 984 441 85 445 516 -66 544 424 801 645 000 -222 351 672 39 777 248 159 413 367 836 825 096 22 505 504 155 119 686 277 602 377 364 555 922 446 282 972 4 116 620 0 799 728 220 17 769 974 10 162 439 Total capital acţionar Venit (pierderi ) net 1 BC EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA S.Chişinău. str.Puşkin.Chişinău.Vasile Alecsandri.A.A.Bănulescu Bodoni.

Puşkin. str. mun. 47/1. mun.A.Chișinău. 57/1 2 CA KLASSIKA ASIGURĂRI S. 1989.A. Chişinău. Bănulescu-Bodoni.55 . str.Maria Cibotari.A. 108/1 4 5 CA GARANȚIE S. Alexandru cel Bun. mun. str. 29 9 CA EXIM-ASINT S.A.A. CA NOBIL ASIGURĂRI GENERALE S. str. of. S. str. Chişinău. mun. str. mun.Kogalniceanu.A. Diordiţă Alexandru. 12 3 CA DONARIS GROUP S. 21 7 CA GALAS S. str. str. Lazo. mun. 3 CA GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. Chişinău. Chişinău. Chişinău. Chişinău. mun. 31 August. Tighina. mun. 2 8 mun. 51 6 CA AUTO-SIGURANTA S. str. Chişinău.A.A.142 Societăţi pe acţiuni ce practică activitate de asigurare Adresa juridică ISIN Numărul valorilor mobiliare Valoarea nominală 10 46 515 340 6 036 000 21 738 100 9 000 000 42 278 000 14 875 300 6 006 025 9 771 100 7 000 000 13 2 4 6 80 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 617 512 1 000 100 1 000 1 000 100 185 100 100 1 320 0 197 183 943 8 207 890 14 080 109 18 121 961 61 846 681 19 507 678 7 431 405 13 108 574 7 014 652 Capital social Total capital propriu 4 651 534 6 036 217 381 9 000 42 278 148 753 32 465 97 711 70 000 Numărul acţionarilor ce deţin acţiuni de clasa respectivă Dividende achitate pentru anul 2008 Profit net (pierdere netă) 15 132 819 433 965 -6 725 359 3 670 773 1 206 624 1 560 588 1 003 076 -1 803 826 -314 981 MD14OTIS1008 MD14SIKA1003 MD14DORG1009 MD14GANE1008 MD14GRAW1002 MD14OTUA1002 MD14GASA1007 MD14EXAN1007 MD14NOBIL003 № Denumirea societăţii pe acţiuni 1 CA ASITO S. Chişinău.

Salcia or. Alba Iulia. Construcţiilor.A. Naţională. I. Petricani. Orhei.A. 4 mun. Alecsandri.A. Crestiuc. Pădurilor. str. str. şos. Ungheni. com. str. str. EDIFICIU S. Meşterul-Manole. 9 UNCONS S. 8 SANIS-VIN S. Chişinău. 27 SPERANŢA S. str. Viitorului. Industrială. Chişinău. Chişinău.Industrială. DRUMURI UNGHENI S. str. I. str. 72 ATC-AGROTEHCOMERT S. sat. Chişinău. 4 mun. V.A. 66 ÎNTREPRINDEREA DE REPARAŢIE A AMBALAJELOR 67 "SLI" S. Mateevici. str. T. Chişinăului. Chişinău. 62 mun. Ciorbă. str. 90 or. Pietrariei. Ştefan cel Mare. Bucureşti.A. Meşterul-Manole. Nisporeni.A. MOLDO-AMERICANĂ CUANTA S. 64 EUROMOBILA-LUX S.A. 80/3 73 AEROPORT CATERING S. Hînceşti. 16 mun. Creangă. 8 mun. mun. Chişinău. sat. str. 108 mun. 42 or. 26 FERTILITATEA-IALOVENI S. str. Căinari. 149/A r-nul Străşeni. Chişinău. Chişinău. 40 FLOARE-CARPET S. Chişinău. 34 PIELART S. Chişinău. str. UNGHENI-VIN S.A. DRUMURI CĂINARI S.Milescu-Spătaru. 57 FABRICA DE VINURI DIN PUHOI S. or.A. str. Uzinelor. ALIMCOM S.A. Uzinelor.A. sat.A. Chişinău. 65 CONSOCIVIL S. s. Chişinău. str. 1002600027000 1005609002753 1003608150550 1003609012048 1003600035059 1003600000202 1003600088549 1002600018383 1003600013547 1004605000709 1002600002634 1003600100618 1004608001419 1003600021902 1002600004166 1003606010892 1003600032531 1003600026996 1003600019963 1002601002516 1003609002298 1003600002136 1002600000227 1002601002837 1003600038935 1002605000314 1002605001506 1002605000510 1003600077873 1003600020396 1003609010354 1002600031364 1003600060275 1002600025752 1002600031892 1003600020293 1003606006192 1003600079545 1002605001218 1002600010457 1003609003273 MD14PIEL1001 MD14CALA1008 MD14DVOT1008 MD14AGN1004 MD14FARM1005 MD14GVIN1009 MD14CARP1005 MD14DAVI1007 MD14WEST1002 MD14ZITE1001 MD14BETA1007 MD14BCON1009 MD14DRMC1005 MD14INAU1006 MD14SOGU1007 MD14ORHD1008 MD14NTEH1006 MD14DIME1004 MD14TEXT1000 MD14COBU1000 MD14SACO1005 MD14RMEZ1007 MD14COBI1006 MD14PUHO1009 MD14ALFA1000 MD14UNIT1005 MD14VITI1001 MD14FREG1009 MD14LOTL1007 MD14HISI1000 MD14ELUX1005 MD14CONC1008 MD14SLIR1003 MD14AVTE1003 MD14MROA1004 MD14AGRN1003 MD14ASPA1006 MD14ARTI1005 MD14ATEH1001 MD32ATEH1009 MD14CARO2004 MD14VEGA1008 1 194 432 10 890 117 121 60 223 649 627 776 460 6 086 209 1 936 659 95 027 115 691 136 908 138 214 118 708 302 607 917 129 695 805 602 045 538 543 434 763 148 210 752 571 2 160 905 559 942 2 193 585 68 852 35 829 127 599 925 545 58 876 483 130 21 145 568 715 253 010 5 006 084 666 531 1 397 351 1 335 900 1 684 994 29 638 1 000 65 026 40 50 10 10 37 10 10 1 100 10 25 10 10 20 10 10 10 7 10 15 5 10 6 1 15 25 100 1 10 3 100 10 8 1 100 10 10 4 100 150 50 47 777 280 544 500 1 171 210 602 230 24 036 199 7 764 600 60 862 090 1 936 659 9 502 700 1 156 910 3 422 700 1 382 140 1 187 080 6 052 140 9 171 290 6 958 050 6 020 450 3 769 801 4 347 630 2 223 150 3 762 855 21 609 050 3 359 652 2 193 585 1 032 780 895 725 12 759 900 925 545 588 760 1 449 390 2 114 500 5 687 150 2 024 080 5 006 084 66 653 100 13 973 510 13 359 000 6 739 976 2 963 800 150 000 3 251 300 3 291 152 30 154 1 007 546 9 000 78 10 159 315 97 20 206 3 430 141 2 638 491 737 61 153 2 804 319 3 393 870 147 97 18 82 275 1 074 282 1 1 443 357 894 289 1 204 0 0 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 158 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 1 046 222 201 975 0 3 667 446 -4 680 13 463 -39 235 5 342 144 68 985 224 533 -5 320 913 -3 918 -204 572 -2 469 885 -326 526 51 558 1 758 561 2 526 100 17 876 5 354 456 481 901 106 929 2 918 250 -402 033 -5 913 503 2 185 659 -189 361 -341 347 -1 005 286 -6 460 190 -853 673 -36 749 -397 640 -72 472 1 697 655 -95 425 147 385 -11 344 286 -5 391 -7 288 868 -499 911 5 583 355 2 827 418 8 226 64 767 993 904 969 1 574 805 635 531 73 206 351 9 291 526 175 487 381 32 075 201 7 054 089 4 116 539 26 563 028 3 565 792 1 359 087 20 409 299 35 590 258 7 016 038 11 454 338 16 547 296 26 508 961 29 290 634 9 589 641 103 512 743 6 182 183 1 912 820 2 322 179 1 693 247 37 522 774 1 656 173 541 261 8 756 325 1 345 846 20 637 665 957 653 29 909 473 149 088 303 17 154 148 13 502 808 22 741 886 39 422 939 6 841 524 9 922 632 35 SERVICE AGRO CĂLĂRAŞI S. Ştefan-Vodă or. Nisporeni. 12 or.M. 4 mun. Chişinău. 59 UNITA S.Luncu Bâcului.A. 27 or.A. Ungheni.A. 1 r-nul Călăraşi. CONSAM S. Hînceşti.A. 63 HOTELUL CHIŞINĂU S. Ghidighici. Industrială. sat. Ieşilor. Chişinău. Hînceşti. MECANIZATOR-TRIUMF S. str.A. 58 CTC ALFA S. Pelivan mun. Zelinski. 62 MOLDLOTO S. str. Puhoi mun. str. 121 mun. Industrială. 33 ÎNTREPRINDEREA DE COLECTARE A CEREALELOR DIN OLĂNEŞTI S. Bravicea mun. str. sat. 11 ARMO-BETON S. 75 r-nul Ştefan Vodă. Munceşti. sat. Ciorbă.A. Grenoble. str.A. bd. str. 41 DAAC-VICTORIA S. 3 AGROMONTAJ S. DRUMURI ORHEI S. Ungheni. str. str. Dacia. DALIA S. Chişinău. HIDROCONSTRUCTOR S. Vatra. Ungheni. bd. Alexandru cel Bun. Chişinău. str. T. str. sat.A. BCA TEXTILE S. 23 r-nul Ştefan-Vodă.A. str. str. str. PROMSTROI-GRUP S. MAGNOLIA-SERVCOM S.A. BETON-ARMAT S. 10 A mun.A. str. Rezina. Chişinău. Ştefan Vodă mun. str.A. Uzinelor. Chişinău. Vadul lui Vodă.A. 45 mun. 38 or.A.A.A.A. 6 LA RĂSCRUCE S. Cuza-Vodă. 15 mun. Coşniţa. 258 r-nul Ştefan-Vodă. Vasile Alexandri. str. Ialoveni. INTEH S. str. str. 33 mun.A. str.A. 49/6 mun. 64 mun. 39 GHIDIGHICI-VIN S. str. Chişinău. Transnistria.A. str. str.A. Calea Ieşilor. sat. NISTRU-OLĂNEŞTI S.A. Chişinău.A.A. Î. Olăneşti. com.A. Străşeni. 38 mun. 61 FREGATĂ S. str. str. str. Belgrad. Chişinău. Chişinău. 21 or. 18 mun. Chişinău. Rezina. DIMECON-11 S. Industrială. str.A. str.A.A.A.A. 70 ASPA S. 10 MANVIN S. 12 13 14 15 16 17 LAFARGE CIMENT S. str. Chişinăului.A.A. Chişinău. str. or.A. Decebal. Dacia.Alte societăţi pe acţiuni № Denumirea societăţii pe acţiuni Numărul valorilor mobiliare Numărul acţionarilor Valoarea nominală Dividende calculate şi Profit îndreptate spre net (pierdere) al plată în anul perioadei de 2009 pentru gestiune anul 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 369 829 0 0 0 0 0 -43 720 147 2 919 809 34 470 098 3 431 909 -367 518 67 674 3 863 937 -143 735 57 593 -153 807 5 996 983 -62 495 593 -123 202 682 336 69 761 38 159 -121 793 Adresa juridică IDNO ISIN Capital social Total capital propriu 1 FABRICA DE CONSERVE DIN COŞNIŢA S.A. 6 or. Chişinău. 2 COMBINATUL AUTO NR. Hînceşti. str. 4 mun. str.A. 3 or.A. 6 or. 7 MIDGARD TERRA S.A. 75 or. or. 30/1 mun. Chişinău. 19 mun. 119 r-nul Orhei.A. Carahasani. str. Chişinău. Decebal. şos. str. Zorilor. Ungheni.A. Chişinău. 5 S. Chişinău. Mana mun. 1 mun. bd. Păcii mun. Creangă. 31 or. Olăneşti. Chişinău. 74 ANGROCOMERT-VEST-EST S. Călăraşi. Ungheni. Chişinău.A. str. str.A. 28 29 30 31 DRUMURI NISPORENI S. 69 AGROMASINA S. Zubreşti mun. 24 TRANSCON-M S. str.A.Hînceşti. 12 or. INTERAUTOTRANS S. Pădurii.A.A. Băcioi. Ghidighici. 23 ZUBREŞTI S.A. 25 FORJACOM S. 60 VITIS-HÎNCEŞTI S. 2 mun. Boico.A. Chişinău. 4 or. 31 August mun. str. Chişinău. Chişinău. CARAHASANI-VIN S. UNCONSACOM S. Dosoftei. CARMEZ S. Grădina Botanica. 7/1 mun. r-nul Dubăsari. 13/1 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ZIDCALTEN S.A. 3 143 . 7 mun. Burebista. Ialoveni. str. Chişinău. Alexandru cel Bun. FARMACO S.A. Ion Creangă. or. CARIERA COBUSCA S.A. 7 or. Chişinău.A.A.A.A. 119/A mun.A. 170 or. Columna. or. Stejarilor 16 mun. str. 78 or. N.M. V. str. Ungheni. Călăraşilor. mun. str. Chişinău. 71 ARTIMA S. 38 Î. Industrială.A. Chişinău. BICON S. Negruzzi. str. 4 GRISAN-HAMB S. 10 1003601000195 1003600034993 1002600000928 1003600043182 1003606004316 1003600008932 1002600003538 1003609011041 1003609009301 1003606006262 1003600051134 1003606006217 1003600085548 1003600047711 1003600009397 1003600054456 1003600106263 MD14SERV1005 MD140MBI1004 MD14AGTJ1007 MD14GRIS10000 MD14VINB1004 MD14LRSC1009 MD14MITE1006 MD14SAVI1000 MD14UNCO1006 MD14ANVI1005 MD14ARMO1004 MD14CEMT1002 MD14EDIF1003 MD14UVIN1001 MD14DALI1009 MD14ANTA1007 MD14AIND1007 2 208 700 59 428 530 017 606 299 127 595 30 000 504 407 515 036 20 679 604 095 522 102 14 833 509 64 662 877 639 129 088 48 936 112 063 11 76 11 3 50 21 38 10 50 10 10 30 10 10 10 50 20 24 295 700 4 516 528 5 830 187 1 818 897 6 379 750 630 000 19 167 466 5 150 360 1 033 950 6 040 950 5 221 020 445 005 270 646 620 8 776 390 1 290 880 2 446 800 2 241 260 1 816 648 130 74 977 337 1 505 1 016 175 660 1 1 381 279 11 699 467 94 130 -27 632 136 9 163 704 43 849 149 51 575 302 6 348 662 1 270 832 65 844 328 3 872 242 1 116 951 6 440 911 18 460 831 745 114 220 736 371 22 442 667 4 917 745 1 976 672 2 052 726 18 19 20 21 1003609005152 1003609004362 1002600012978 1003608001331 1002600039072 1003601004104 1003600017682 1003600106883 1003600115946 1003606005678 1003609004339 1003606009791 1002600037481 1003608003117 1003600016652 1003608004424 MD14UNGD1005 MD14METR1005 MD14OSAM1003 MD14NISO1004 MD14FIMA1006 MD14ZUBR1000 MD14SCON1000 MD14FORC1001 MD14FEIA1006 MD24SPRE2009 MD14SPRE1003 MD14NISD1007 MD14HIDO1009 MD14MAGN1008 MD14CAHA1004 MD14ALIM1008 MD14LELO1007 405 927 95 356 6 817 464 68 452 449 233 588 120 1 589 200 326 817 41 322 20 000 95527 208 665 114 748 278 046 141 986 1 378 328 120 854 10 5 1 10 10 1 10 23 14 10 8 10 10 10 10 5 4 059 270 476 780 6 817 464 684 520 4 492 330 588 120 15 892 000 7 516 791 578 508 #ЗНАЧ! 1 669 320 1 147 480 2 780 460 1 419 860 13 783 280 604 270 57 57 1 293 826 119 1 617 615 49 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 195 -250 600 -1 303 794 1 096 436 1 450 316 -1 214 554 -162 614 -705 579 -573 171 100 634 -382 536 -533 010 1 137 672 -2 975 267 384 136 -3 710 3 723 807 514 829 5 670 906 20 879 327 22 185 418 21 753 189 20 641 294 15 308 917 3 277 028 1 899 807 1 708 263 3 760 564 10 304 299 59 163 453 42 441 277 777 164 22 SANFARM-PRIM S. Industrială. 8 or. Micle.A. 3/A mun. 1 36 DRUMURI ŞTEFAN-VODĂ S. Orhei. 23/2 r-nul Anenii Noi.M. Chişinău. str. 25 mun.A. 100 42 VOLATIL-WEST COMPANY S. Nisporeni. str. sat.A. Industrială f/n r-nul Orhei. BIROUL DE PROIECTĂRI ŞI CONSTRUCŢII AGROINDMAŞ S.A. str. str.M. 19/1 or. 24 mun. str. 6 mun. 23 A 56 COMBUSTIBIL SOLID S. 37 AGROTEHNICA S. 2 mun. Munceşti. Petricani. Uzinelor. M. Î. 12 or. AVIATEHNOLOGIE SA 68 AROMA S. 5 BRAVICEA-VIN S.A.A. str. 31 71 126 594 784 1 001 0 0 568 836 0 0 0 32 Î.

Orhei. Orhei. str.A. V.A. 14 mun.A. Căuşeni. Mesager.M. Chişinău. Chişinău.Eliberării. str.A. Chişinău. str. ASCHIM S. 5 mun. 14 A mun. 144 CARTEA S.A. 623 A LEMNULUI FAG S. str. 29 mun. Chişinău. Negruzzi.Manole. str. DESERVIRE-ORHEI S. Chişinău. str.Columna 170 mun. str.A. 16/1 mun. bd. Chişinău. Parcului.A. Chişinău. Alecsandri.Drăgan. 7 or. 11 108 MOLDAGROCONSTRUCTIA S.20 S. 7 112 MOLDTELECOM S. Chişinău.A. Chişinău.A.A. 14 mun. bd. Uzinelor.A.A.A.Vladimirescu 70 or. str. Chişinău.A.) S.Petricani. Orhei. Ştefan cel Mare şi Sfînt. 21/2 mun.A. Chişinău.A.A.A. Feredeului.P.A. Chişinău. 89 DRUMURI-CAUSENI S.Hîncu 231 or. ARTIZANA S. str. bd. mun. str. 15 115 OTELCON S. 100 FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII DIN STRĂŞENI S. str.A.Uzinelor.Ungureanu 1 r-nul Ialoveni. str. ARALIT S.A. 88 DIMECON-11 S. 16 1003600087368 1002600025877 1003600083382 1002600010480 1003600014810 1003606009702 1003600026136 1003609004122 1003601006902 1002600028144 1003600115245 1003600109909 MD14IECT1008 MD14FIRM1007 MD14ARAL1001 MD14HOPE1004 MD14ASCH1004 MD14BASA1002 MD14MODA1000 MD14CEPU1006 MD14OSTE1002 MD14COAR1006 MD14VING1009 MD14CPCC1000 82 679 500 000 104 753 136 000 2 379 602 2 178 716 1 848 258 1 434 176 82 165 295 088 351 190 3 997 422 10 1 21 10 10 1 9 15 10 50 3 29 826 790 500 000 2 199 813 1 360 000 23 796 020 2 178 716 16 634 322 21 512 640 821 650 14 754 400 1 053 570 115 925 238 275 452 90 1 1 459 2 966 309 803 336 452 75 4 216 189 322 0 10 010 183 981 0 0 0 0 0 0 340 000 0 459 904 1 355 714 -619 180 2 913 644 -1 912 429 -2 082 291 296 161 1 212 684 136 554 1 070 724 787 627 -8 664 512 3 549 187 5 695 568 2 711 995 9 909 932 30 375 992 2 396 626 27 514 921 53 654 284 2 752 113 54 498 633 5 553 228 198 238 810 80 BASARABIA S. 1 or. str. 82 CEREALE-PRUT S.Unirii. str.A. SEMINŢE AGRO S. 65 107 LEMNAR S.Calea Ieşilor. 14 mun.Anenii Noi. str. 45A mun. Chişinău.Orhei. 180 or. Chişinău. 86 mun. 99 FABRICA DE CONSERVE DIN CALARASI S. str. 105 HIDROPOMPA S. 10 113 ORHEI-VIT S. str. Chişinău.Eliberării. 2 or.A. mun.Ungheni. PRESTĂRI-SERVICII S. Eminescu. 104 GRAMA S. str. str. 132 COLOANA AUTO -2811 S.Eminescu. Munceşti. str. str.1 S. Chişinău.Chişinău. 90 91 92 93 94 DRUMURI CRIULENI S.A.Chişinău. str. 31 august.Petricani. 3 or. Dacia.Chişinău. 130 MOLDTEHMED S. Călăraşilor. 10 mun. mun. str. Chişinău. Chişinău. Chişinău. Chişinău. mun. Costeşti.Calea Ieşilor. 19 or.Chişinău.Criuleni. str.A. 65 109 MOLDELINA S.Stepelor 5 or. 182 or. 147 CONSAT S. 22/1 or . Transnistria. mun. Chişinău. 40 mun Chişinău . 96 ELIRI S. str. Dragan.A.A.A. Chişinău. Orhei. 134 135 136 137 COLOANA AUTO. 133 LUSMECON S. 4 or.Socoleni. DRUM-2 S. Armenească. Nisporeni. Kiev. str. 11A mun. Ştefan cel Mare şi Sfînt. 31 TRANSPORTURI AUTO NR. Tighina. Anenii Noi. Chişinău.A. Industrială.A. or. Glavan. 5 mun. Călăraşi. 55 mun. 106 IPTEH S.Unirii. 102 FABRICA DE PIINE ORHEI S. 119 TOPAZ S. Criuleni. str. str. 145 LIBRĂRIA CENTRALĂ ANENII NOI S.Uzinelor. Tineretului. 162 or. Columna. 121 UNIC S. Ştefan cel Mare şi Sfînt. Armenească. Mitropolitul Varlaam. 8 or. str. str. str. 90 mun. 2 1002600002601 1003606004957 1002600055043 1003608003782 1002600030253 1002600054323 1003600055822 1003600049807 1003600049782 1002600041077 1003600004406 1002600048836 1003606004176 1003600091529 1003600084172 1002600043978 1003600015323 1003600008275 1002600041941 1003600038186 1002600026999 1002600007237 1002601000628 1002600026575 1003600026295 1002600001349 1003609008441 1003600028130 MD14DROJ1006 MD14FDPO1002 MD14FULR1002 MD14GRAM1004 MD14HIDR1006 MD24HIDR1004 MD14IPTE1003 MD14LEMN1007 MD14MOLC1008 MD14MOND1005 MD14MHID1001 MD14MTUR1005 MD14MTEL1001 MD14VITE1005 MD14OGLI1000 MD24OGLI1008 MD14OTEL1009 MD14PANC1009 MD14SPEU1008 MD14TIRP1008 MD14TOPA1009 MD14TAXI1007 MD14UNIC1004 MD14TRAC1001 MD14BARD1000 MD14TDAC1007 MD14TEMO1008 MD14ZORI1001 MD14LRAI1003 MD14TRAS1003 361 424 135 013 1 629 140 151 762 1 107 326 1 374 237 785 439 312 63 773 269 199 51 367 919 1 299 137 98 419 395 2 016 069 117 756 168 160 452 139 189 248 936 18 579 712 3 292 657 314 560 79 782 2 274 887 156 699 677 708 37 054 959 2 196 405 215 603 230 680 20 10 2 10 10 50 10 15 100 10 1 10 10 15 25 10 10 5 6 24 10 115 23 35 8 10 18 0 17 7 228 480 1 350 130 3 258 280 1 517 620 11 141 960 2 377 850 6 589 680 6 377 300 2 691 990 51 367 919 12 991 370 984 193 950 30 241 035 2 948 100 1 604 520 1 391 890 1 244 680 111 478 272 79 023 768 3 145 600 9 174 930 52 322 401 5 484 465 5 421 664 370 549 590 39 535 290 916 030 3 921 560 1 070 1 612 1 615 270 2 903 73 3 639 236 203 3 106 1 317 1 1 304 208 447 309 239 5 530 406 278 630 1 611 755 556 1 7 638 91 386 0 0 0 0 0 1 130 901 0 2 099 351 2 799 670 0 0 0 0 0 41 961 0 0 20 437 683 0 0 1 847 0 0 -3 190 905 339 300 253 581 -70 976 -2 433 971 10 067 568 460 067 3 835 026 4 157 616 -12 917 010 -700 833 487 606 674 -24 293 923 -44 725 -612 940 1 069 688 -597 735 14 821 903 -13 810 252 -641 820 5 282 498 -13 034 285 -6 988 229 884 278 37 881 002 2 431 836 17 675 -1 544 581 11 053 241 5 753 598 3 495 031 1 920 337 10 234 380 25 919 303 10 902 299 16 665 045 14 432 230 70 247 603 21 558 576 4 098 946 765 163 708 600 6 010 635 4 032 444 3 087 580 25 300 112 206 020 073 59 065 276 3 540 199 55 841 631 48 954 156 34 039 956 6 894 044 1 468 972 656 167 338 597 1 532 594 20 852 261 mun.A. 125 CENTRALA ELECTRICĂ CU TERMOFICARE NR.Călăraşi. 127 FABRICA DE PRODUSE LACTATE DIN CĂLĂRAŞI S.A.A. Negruzzi. EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S. Călăraşi. str. 21 mun.31 august.M. Şt.A. 21 1002600039267 1003600101453 1003606007395 1003606005081 1002600050842 1003606000983 1003606007236 1003606010951 1003600048855 MD14BACA1000 MD14TEHM1007 MD14ORBI1009 MD14COLN1007 MD14LUSM1002 MD14CACA1009 MD14APPI1001 MD14CONO1004 MD14BPSP1008 444 520 106 740 362 227 107 120 261 164 316 756 1 608 315 194 993 12 187 15 10 10 10 50 15 10 10 47 6 667 800 1 067 400 3 622 270 1 071 200 13 058 200 4 751 340 16 083 150 1 949 930 572 789 83 220 1 192 650 1 095 395 2 208 287 254 4 889 720 0 0 0 0 0 0 0 0 4 994 956 107 653 -434 547 1 097 441 -9 800 628 -119 354 -1 963 683 -1 197 868 -126 850 13 511 472 6 295 430 11 490 744 6 351 018 37 134 709 4 011 626 14 386 869 2 536 924 2 645 793 138 139 140 141 or. Academiei.154 or.A. Chişinău. 117 SPERANTA-UNIC S. Chişinău.Meşterul Manole.A. 128 mun. Chişinău. BIROUL PRINCIPAL SPECIALIZAT DE PROIECTĂRI S. DRUMURI-HÎNCEŞTI S. Uzinelor.Chişinău . 101 FABRICA DE DROJDII DIN CHISINAU S. s. str.A.T. 103 FULGER-ST S. 81 CENTRUL DE MODA S. 1003600072144 MD14FAGC1000 635 112 10 6 351 120 298 0 -1 283 642 10 499 354 mun.Cuza Vodă. piaţa D Cantemmir. Columna.A. str. str. Chişinău. 131 FIRMA DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ ORHEI-MOBILĂ S. Chişinău. B. 98 ESTATE GROUP S. str.Orhei. Chişinău.Chişinău. str. str.Unirii.A. 170 r-nul Ialoveni. str. Sfatul Ţării.Căuşeni. Chişinău. 120 TAXI-SERVICE S. 118 TIREX PETROL S. Chişinău.Hînceşti. str. BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. 83 COSTESTI S.A.A. bd. 3 mun.A. 71 mun.31 August. bd. str. 49 mun. 2 86 COMBINATUL DE PRODUSE mun. Ştefan cel Mare. Unirii.A.A. Chişinău. FERTILITATEA ANENII NOI S. 122 TRACOM S.M.A 0 0 0 0 mun. s. AEROPORT HANDLING S. 21 110 MOLDOVAHIDROMAS S. str.A.Bardar. 3 mun. 123 VINARIA-BARDAR S. Titulescu.A. bd. 13/1 1003600120506 1003609011177 1003608004594 1003600158538 1003600042152 1003600060507 1003600000763 1003600123633 1002600056615 1003609012510 1003600019343 1002600013012 MD14SECR1008 MD14ATBB1000 MD14SEMI1007 MD14LITA1001 MD14UTIL1007 MD14NERA1005 MD14CATE1006 MD14LCAN1003 MD14RDAM1007 MD14SATC1000 MD14COLM1008 MD14ARTZ1004 659 349 257 504 1 202 198 275 545 603 785 469 246 201 924 66 227 132 650 140 895 31 366 61 521 1 10 10 10 5 20 20 5 10 10 50 30 659 349 2 575 040 12 021 980 2 755 450 3 018 925 9 384 920 4 038 480 331 135 1 326 500 1 408 950 1 568 300 1 845 630 744 223 3 493 80 709 157 64 55 39 57 92 247 0 0 0 0 0 115 425 504 810 0 0 0 0 0 -102 907 743 805 -8 316 943 1 242 092 750 772 822 782 2 988 654 382 -28 760 1 012 -1 716 169 3 569 132 585 052 5 694 319 68 747 529 4 857 111 11 100 233 12 777 339 8 916 722 264 609 3 053 227 2 417 621 3 921 314 21 228 658 142 UTILAJCOM S. bd. 57 or. Tighina. Industrială. 146 DRUMURI CĂLĂRAŞI S.Cricova. 80/3 mun.A.A. 5 mun.A. 116 PAN COM S. str. Chişinău. str. mun.A.A. str. str. cel Mare. str. Orhei. bd. str. 42 mun. 2 a or. M.A.A. 46 or. 10 zi Pruncul.A. str. 95 ELCOM S. 16 114 OGLINDIRE SA mun.90 or. str. CONSMONT S. 124 TDA S. 172 mun.A.Ştefan Neaga.Străşeni. 7 111 MOLDOVA-TUR S.A.A.C.Uzinelor.A.A. 126 ZORILE S. str. Mircea cel Bătrîn. str. str. 144 . Orhei. 143 MINERAL S.Drăgan. mun. Chişinău.A.M. 128 or. Căuşeni.A. 87 COMBINATUL DE PRELUCRARE mun. 76 77 78 79 ABC S. Gagarin.A. bd. 8 mun. Orhei. Renaşterii. Constructorilor. Chişinău. 148 COLOANA MECANIZATĂ 149 MOBILĂ S. str.A. Pădurii 12 mun. Orhei. Chişinău. Chişinău. mun.A. 4 or.2 S.M. str. str.A. str.C.Suvorov or. mun. 167 or. 19 1003600026996 1003608000976 1003600095963 1003605002865 1003606009883 1003606002932 1003600015208 1003606001795 1002600038293 1003600085548 1002600054873 1003609004764 1003601002410 MD14DIME1004 MD14RUMC1004 MD14CRID1001 MD14HNCD1006 MD14RUMD1003 MD14VIRE1007 MD14VEST1003 MD14ELOM1006 MD14ELIR1009 MD14EDIF1003 MD14ESRO1004 MD14FASE1004 MD14FATE1003 538 543 299 090 312 228 407 046 176 338 378 840 1 447 922 120 226 348 264 64 662 6 128 443 310 610 379 807 7 10 10 10 10 10 25 20 10 10 4 50 10 3 769 801 2 990 900 3 122 280 4 070 460 1 763 380 3 788 400 36 198 050 2 404 520 3 482 640 646 620 24 513 772 15 530 500 3 798 070 491 51 30 43 141 768 3 058 1 152 1 281 279 50 689 1 218 766 0 51 0 27 619 0 0 3 786 256 0 59 508 0 0 0 0 481 901 112 208 6 409 92 064 -541 807 -937 837 -45 048 849 -445 501 96 822 -123 202 678 047 1 317 583 -308 355 16 547 296 6 152 804 3 132 278 5 412 790 5 549 528 8 457 152 464 974 421 2 699 865 9 967 763 736 371 45 884 527 11 231 861 4 076 665 97 EDIFICIU S. str.A.O.Chişinău. Miron Costin.Tighina. str. Chişinău. Ştefan cel Mare.A 129 ANGROBĂCĂNIE S.A. mun. Călăraşi.A 128 ÎNTREPRINDEREA DE mun.2830 S.A.Chişinău. str. str. 2 CEREALIERE DIN CHISINAU (C. API S.A.A.75 AGROINDPROIECT S.Viilor. bd. str. bd.Chişinăului. 17 or. str. 84 COMBINATUL DE ARTICOLE DIN CARTON 85 CEPROSERVING S. 1 mun.

A. 151 ELEVATOR KELLEY GRAINS S.A.A. str. Crăsescu. FABRICA CONSERVE OLĂNEŞTI S. Hînceşti. Truşeni. Ciorescu. 224 INTERIOR S. AVICOLA-BUCOVĂŢ S. Ialoveni.Nisporeni. Miron Costin. PLOVDIV S.4 S. com. 17 r-nul Anenii Noi.117 or. 5 mun. 31 August. COLASS S. Munceşti.Tudor Vladimirescu 62/1 or.A. Chişinău.Dacia. Uzinelor.Olăneşti. str. Zelinski.Chişinău. str.A.Criuleni. Adam. mun.A.Chilia.Chişinău. 3 49 1 350 218 184 141 2 208 150 176 1 203 863 1 334 457 0 0 0 0 0 0 0 0 1 263 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 358 955 31 052 353 4 625 920 2 419 1 802 -143 857 -2 100 473 -75 801 3 099 358 641 159 -156 401 1 954 850 538 867 -91 867 843 107 670 -330 981 -29 881 -28 396 20 608 2 610 3 770 364 3 683 -475 967 319 690 15 195 1 553 0 -13 405 584 536 -361 764 1 484 722 139 449 461 646 73 351 184 8 48 792 818 481 225 836 160 72 878 162 108 793 369 29 1 187 570 529 90 657 214 UTLAPCAR S. str. 201 S.Chişinău.A. 175 PROURA-VIN S. Bălţeni.Chişinău. bd. str.Negruzzi. Chişinău. Mircea cel Bătrîn.Chişinău.Moscova. bd. 6/2 or. Chişinău . str. com. 13 or.A. Chişinău .A. s. 188 189 190 191 192 VIORICA-COSMETIC S. str. str.Chişinău. Chişinău. 7 r-nul. Drăgan. 15 or.Ungheni. ÎNTÎLNIREA S. Chişinău. str. Dragan. 125 mun.A. 1 mun. Munceşti. Alexandru cel Bun.A. str. FORESTCOM S. REGMONT S. M. 8 r-nul Anenii Noi. UNIVERSUL S.or.A. 2 mun. Chişinău . 179 INCORGAZ S.Orhei. 157 COMBINATUL AUTO NR. Cioreşti mun. 158 DRUM-3 S.M. Chişinău. 155 HÎRJĂUCA . str. 184 CONTINENT-SERVICE S. Călăraşi. str. Petricani.A. 34 mun. Chişinău. 197 DAAC HERMES NR. Pădurii.A. Mioriţa. M. Chişinău. 28 mun. Hîrjăuca or. Chişinău . 226 UNIC SEM S. 215 PISCICOLA GURA BÎCULUI S.Peresecina.A.1 S. 36 r-nul Ştefan Vodă. Gr. str. 17 mun. Orhei. Ştefan-Vodă. str. VITAMINA S.Ialoveni. Grădina Botanica. str. 178 C.A. 25 mun. str. 14 mun. Orheiului.A. Industrială. str. str. 10 mun. APEX S. CASA NUNŢII-NOROC S.A. s. bd. Cetatea Albă. bd.A. str. Orhei.A. Căuşeni. Lupu.A.A 181 SUPRATEN S. 228 229 230 231 JLC-INVEST S. 21/1 mun. str.7 S.Pelivan or.A. Chişinău. 225 BSTA "AVICOLA" S. bd. str. str. 31 August or. 4 r-nul Nisporeni. mun. Alexandru cel Bun. str. 9 mun. Chişinău.Constructorilor. str. 171 mun. 27 mun.18 S.Viilor. 1 1003600080864 1003608001881 1003606002529 1003606011350 1002606000425 1003609005990 1003600135812 1003600097956 1003609150684 1003600063966 1004609001450 1003600106403 1003600028244 1004600008630 1002600048397 1003609005819 1003600040239 1003600054157 1003600103435 1003605005497 1003600092630 1003601002580 1003600059093 1003600028473 1003608002464 1003609003712 1002600007307 1003606006239 1003600120263 1002600014329 1003600037628 1003600005791 1002600032246 1003606008668 1002600026210 1003600030146 1003600041890 1002600029473 1002600033793 1003600008208 1003600055693 1005600006471 1003605009462 1007600035781 1002600028650 1003600087162 1002600048641 1002600009035 1003600126036 1003609001224 1003609004292 1003600093785 1003609150052 1003600025564 1003600135708 1003608003586 1003600011381 1003601002236 1007608000033 1003606001038 1002601003029 1005600014663 1002600056615 1002600028915 1002600051414 1003600079947 1002600037193 1002601000039 1003600059716 1003600152927 1003600033365 1003600121260 1003600152422 1003600151779 1003600085881 1003600003454 1003600129761 1003600035196 1002600013067 1003600075282 1002600049235 1003600058317 1004600002513 1003600039585 1002600012163 MD14TERM1005 MD14KELY1006 MD14MOBI1004 MD14GROT1001 MD14VCOD1007 MD14HVIN1008 MD14BRAR1004 MD14AUBI1000 MD14MURD1003 MD14AGBU1002 MD14AUTN1003 MD14IALD1009 MD14ANGR1003 MD14FEST1003 MD14HERO1007 MD14VITA1009 MD14CINE1004 MD14INCM1004 MD14LIFT1006 MD14ROMA1004 MD14COLS1002 MD14CAMN1002 MD14PPPA1002 MD14UNAL1001 MD14ZIST1005 MD14PRVO1006 MD14ANTO1001 MD14GALA1004 MD14ASIP1008 MD14CORG1000 MD14FALA1005 MD14RATE1009 MD14TROL1004 MD14EPAR1003 MD14ICEV1004 MD14CTEC1004 MD14COMC1009 MD14GEMN1004 MD14VITM1005 MD14AGCO1009 MD14TOCU1000 MD14FETS1003 MD14AMEL1002 MD14GNCP1008 MD14GLAS1004 MD14TEHO1005 MD14CELT1003 MD14DACH1001 MD14RABI1005 MD14EDEL1009 MD14COAN100 MD14VIIA1002 MD14CONA1000 MD14OROC1000 MD14BUSU1004 MD14FAOL1009 MD14PLOV1002 MD14CBTA1009 MD14ARSE1000 MD14UNIV1001 MD14APEX1005 MD14CAAN1006 MD14REGM1000 MD14CAUT1006 MD14UTLA1005 MD14GUAR1004 MD14ARTM1009 MD14DRMA1007 MD14ITAS1004 MD14IZVO1005 MD14VINR1006 MD14BTAT1000 MD14AVBU1003 MD14IAMO1005 MD14INTR1000 MD14AVIO1004 MD14UNEM1006M D24UNEM1004 MD14CCE1005 MD14JLIN1008 MD14INTL1006 MD14MAPS1002 MD14COSD1002 MD14IALA1002 MD14MONE1004 MD14MARS1000 283 490 1 348 659 117 044 273 127 478 077 242 341 295 488 693 799 216 118 5 314 507 50 020 490 352 136 099 146 492 594 105 884 591 303 576 066 627 126 106 325 256 702 245 070 92 990 1 340 479 116 735 526 137 38 977 779 317 49 890 800 271 582 192 068 516 986 97 485 316 515 447 466 176 752 16 755 578 075 1 774 987 408 360 81 207 193 321 61 660 92 256 503 196 62 877 7 737 016 507 528 320 048 85 405 250 000 671 980 173 876 32 655 37 273 1 533 770 1 486 876 256 594 53 368 71 839 167 161 3 051 083 99 981 161 559 308 726 258 252 132 570 333 217 1 543 874 533 339 5 845 513 146 606 811 669 237 763 83 653 127 341 154 549 17 172 185 141 58 238 667 1 607 212 79 490 86 222 111 112 523 379 53 847 853 20 10 10 10 10 10 1 10 10 4 10 10 10 10 899 20 10 15 1 10 10 10 20 1 10 10 55 10 1 10 25 14 10 10 2 6 33 2 11 10 20 10 43 1000 484 12 10 20 1 1 10 10 10 20 25 10 1 11 10 10 20 10 9 15 10 10 60 10 1 1 1 7 10 10 10 9 10 10 5 669 800 13 486 590 1 170 440 2 731 270 4 780 770 2 423 410 295 488 6 937 990 2 161 180 21 258 028 500 200 4 903 520 1 360 990 1 464 920 534 006 2 117 680 5 913 030 8 640 990 627 126 1 063 250 2 567 020 2 450 700 1 859 800 1 340 479 1 167 350 5 261 370 2 143 735 7 793 170 49 890 800 2 715 820 4 801 700 7 237 804 974 855 3 165 150 894 932 1 060 512 552 915 1 156 150 19 524 857 4 083 600 1 624 140 1 933 210 2 651 380 92 256 000 243 546 864 754 524 77 370 160 10 150 560 320 048 85 405 2 500 000 6 719 800 1 738 760 653 100 931 830 15 337 700 1 486 876 2 822 534 533 680 718 390 3 343 220 30 510 830 899 829 2 423 385 3 087 260 2 582 520 7 954 200 3 332 170 1 543 874 533 339 5 845 513 1 026 242 8 116 690 2 377 630 836 530 1 146 069 1 717 210 1 851 410 42 255 160 1 521 702 1 828 270 862 220 1 000 008 523 379 53 847 853 1 179 3 123 101 440 335 500 149 1 029 163 357 104 50 533 373 19 250 1 255 131 1 389 0 0 0 0 0 0 230 46 647 0 0 0 30 961 0 0 0 0 0 193 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 382 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 179 387 0 0 0 -1 097 309 31 425 809 -81 172 -132 670 -53 526 1 267 -37 355 153 351 -293 009 24 316 747 -11 251 56 288 343 600 582 046 15 265 -274 613 -33 499 11 691 1 575 740 -579 810 33 454 -69 361 308 297 1 104 782 -64 995 -404 184 482 778 -657 205 3 982 211 -2 127 756 -461 978 4 021 301 383 791 -151 355 6 795 174 381 -527 458 46 945 925 14 563 2 358 775 -414 592 -300 618 8 050 38 743 11 107 790 2 003 255 70 348 666 1 534 454 4 293 098 4 863 362 2 582 080 302 457 11 398 210 3 265 861 69 875 164 801 873 7 310 826 1 522 239 11 474 195 546 497 1 809 441 5 907 175 10 860 041 4 774 883 5 871 937 8 563 016 -76 116 8 808 864 12 663 363 2 273 046 4 524 400 7 098 218 21 929 679 74 164 347 9 460 604 13 468 792 87 384 274 14 345 639 3 163 604 383 843 2 278 624 1 292 848 129 317 797 36 541 414 16 311 812 3 612 575 11 418 827 2 648 630 92 685 101 395 184 150 3 249 466 633 127 760 42 277 530 1 031 160 58 325 2 520 478 7 768 909 7 538 681 5 755 415 2 084 950 7 416 364 4 984 447 5 178 123 588 186 2 652 936 2 763 244 25 755 272 898 676 8 602 384 4 230 255 8 445 973 26 827 305 3 465 031 995 599 2 041 749 3 286 806 -1 500 2 755 876 2 169 123 3 837 168 1 584 097 4 264 226 2 915 671 61 044 047 1 470 354 1 948 779 967 984 828 384 8 868 758 120 549 554 LIFTMONTAJ S. MOLDCINEMA S. 200 CODREANCA S. str.A. Alexandru cel Bun. str. DRUMURI IALOVENI S.A.A. 35 mun.A. str. or. 13 mun. MAPASAUTO S. Calea Orheiului. M.A. com. str.I. Chişinău .A 154 VINUL CODRILOR S. Mesager.A. str.Chişinău. str. str. str. 234 DAAC HERMES GRUP S. VINIRIS S.A 153 AGROTEH S. str. 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 AUTOMOBILISTUL-NIS S. ROMANIŢA S.A.A. 84 mun. 201 VINURI-IALOVENI S. or.A. 76 mun. PARCUL DE AUTOBUZE NR.1 Hînceşti. FERTILITATEA S. 6 or.Peresecina.T.Ştefan-Vodă.Chişinău. 198 FAVORABIL S. Otovasca. Petricani. 30 mun.Suceviţa.Sfatul Ţării. Eminescu. 41/1 mun. Gura Bîcului mun.Drăgan. str.A.A mun. 183 REPARAŢII AUTO S.31 August 238 mun. s. Chişinău.Orhei.A. Orhei. Chişinău. Feredeului.A.Chişinău. AGROSERVICE S. Matei Basarab. 136 mun. 182 AGROPETROL S.Ştefan cel Mare.Străşeni.Orhei. M. INTERPARES PRIM S. 1 or. 16/1 mun.V. str.A. Uzinelor.Orhei. 217 DRUMURI ANENII-NOI S. 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 CONSATOR S.Călăraşi.A. Chişinău. 27 August. COMBINATUL AUTO NR. Chişinău.A.A. 152 AUTOMOBILISTUL S. 28 r-nul Străşeni.A. ARHPROIECT S. Tighina.150 TERMOTRANSAUTO S. Ungheni.VIN S. s. Bulboaca.A. str. Boico.VODĂ S.A.171 mun. 4 r-nul Anenii Noi.Chişinău.Criuleni. 233 MONTEC S.13 or. str.s. Cogălniceanu. 72 mun. Chişinău. Durleşti str. 159 AGROVIN BULBOACA S. Chişinău.Industrială. Biruinţa. Academiei.A.A.A.15 mun.A. str. str. 125/1 mun. Străşeni.SERVICE S. Călăraşi. 173 UNIVERSAL S.A. Anenii Noi. Petricani.A. Sf.Chişinău. Burebista. 20 mun. CAMION S.A. ANGROGOSCOM S. Chişinău. Dacia. BUSUIOC S. str. str. 1 896 703 145 . Hînceşti. 8 or.7 or. Chişinău. Bulboaca. 186 COMCON VICTORIA S. str. 156 LIBRARUL S. Dimo. Transnistria. Alexandru cel Bun.A. str.A. str. mun.A 185 AUTOCOMERŢ. str.A. 2a mun.Chişinău. 195 TEHOPTIMED S. Nisporeni. 19/5 mun. Calea Orheiului. str. 48 or.A.A. Chişinăului. Federeului. Străşeni.A. Zelinski. mun. s. Anenii Noi.A AMELIORATOR-23 S. str. 10 mun.A.Chişinău. INCOMAŞ S. BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. Bucovăţ. Ialoveni. str. str.87 or.1 S. str. CRIO-IZVORUL S. 170 mun.A. Merenii Noi or. 19A 196 CENTRALA ELECTRICĂ CU TERMOFICARE S. str.1 mun. bd. Zona Industrială or. s. str.A. 201 194 GLASS CONTAINER COMPANY mun. 227 SUCCES S. str. 53 or. 49 or.Gheorghe.9 or. 174 ZIDARUL -ŞTEFAN.A. CAAN S.A.31 august. str. str.Vasile Alecsandri. 7 or. 180 FABRICA DE PRODUSE LACTATE DIN HÎNCEŞTI S. 4 or. Haltei.A. Ştefan cel Mare şi Sfînt. 1 437 1 193 250 405 166 1 056 213 888 91 127 2 312 630 283 569 170 577 492 545 61 521 216 374 177 GALANTA S.A.A. 10 0 0 0 0 0 0 11 849 5 355 600 5 192 -235 938 482 725 59 040 -182 922 2 204 761 23 10 9 1 1 232 IALTAXGAL-AURICA S. Columna. str.Chişinău. TOCUŞOR S. s.117 or. Chişinău.Ialoveni. s. 66/2 mun.V. Viilor. 173 mun.4 or. Chişinău.A. BTA-7 S.A. str. 69 mun. str. Chişinău. bd. Ialoveni. str. Ştefan cel Mare. str.A. 223 IAMOCS-SERVICE S.A.Chişinău.A.A. Uzinelor. 4 or.A. str. 8 or. 187 GEMENI S. Călăraşi. Chişinău . Vadu-lui-Vodă. Chişinău. 21 mun. str.A. ANGROCONSTRUCŢIA S. M.A.A.A. Chişinău .Chişinău.A. 293.A. str. str. CONSINDAL S. Calea Ieşilor. 218 219 220 221 222 I.Chişinău. str.A.A. or. str.A.S.A. Onişcani mun. Hînceşti. 216 ARTMET S. Chişinău. str. str.Eminescu. Chişinău. str. Chişinău . str. 4 193 GLASS CONTAINER PRIM S. 2a mun. Calea Ieşilor. B or. 1/A or.A. 18 mun. 176 ANTICOR S. s.Manole. S. 199 EDELVAIS S. şos.

MOLDPRESA S. Orhei. Chişinău. 10 S. 313 CRIOFERTILITATEA S. str.A. mun. str. Chişinău.Buliboaca or. 298 ÎM JOLLY ALON S. s Gornoe 319 MOLDOVA .A.A. Balcani. 18/3 mun. Chişinău. Chişinău. mun. Chişinău. 238 mun. 281 PRESUDOR S. Chişinău. str. str.A.A. 75 mun. 51 or. 1 mun. 246 INDMONTAJ S. Chişinău. 297 MEZON S. SUD . M. ORINZONT S.A. Chişinău. METALIC S.A.BULIBOACA S. str. s. 27 August. Chişinău. Chişinău. 184/1 1003606006778 1003600090843 1004609000372 1003600025379 1003600035990 1002600037377 1003600082352 1003600046817 1002600025822 1002600004030 1003600062121 1002600017962 1003600014795 1003608000172 1003609010343 1002600042845 1003601004687 1003600040295 1003608000747 1003608004103 1002600030208 1003609012266 1003600089719 1002600056855 1002600014684 1003608001168 1003609000386 1003600045544 1002600024685 1003600079903 1003608004871 1002600009998 1002600023736 1003601003808 1003608003807 1003609001626 1003600040468 1003600041959 1004600038736 1003600115854 1004600027509 1002600027619 1003600026893 1003600022585 1003605006070 1003611004345 1002600042649 1002600013045 1003600042749 1003600030157 1003606008613 1003600158055 1002600053197 1003608150583 1002600037931 1003606006675 1004600011883 1002600005141 1003600111971 1003600064701 1002600023231 1003600134077 1003600088527 1002600035731 1003600005469 1002600045606 1002600015876 1003600005148 1002600004731 1003601001550 1002600027114 1003609006517 1003600079257 1003600059222 100360008563 1003606015635 1002601001944 1002609001250 1002601002206 1003600092308 1003600067698 1003606005667 1003600010409 1003600106746 1002600005956 1004600005617 1002601003579 1004600000070 MD14REZM1007 MD14STEJ1009 MD14BARA1003 MD14OCON1004 MD14VIIO1006 MD14SCOM 1001 MD14 NELI 1003 MD14TEBS1007 MD14METF1009 MD14FRAN1004 MD14 BATI1003 MD14INMJ1007 MD14AGPP1001 MD14BTAS1001 MD14AGUN1008 MD14 AGAT 1006 MD14ASCC 1009 MD14CMOB1000 MD14ATBS1001 MD14SAIT1004 MD14MMLL1009 MD14 MILV1003 MD14CIMA1009 MD14 DIRE1009 MD14NTAI1008 MD14LORC1003 MD14CODR1003 MD14EDIL1005 MD14SIMA1001 MD14AVAD1005 MD14OATR1002 MD14ECAP1006 MD14BCRA1001 MD14AMBA1008 MD14META1004 MD14CICU 1007 MD14SUDV1001 MD14CONM 1006 MD 14CHID 1003 MD14DOTC1001 MD14REST1009 MD14 PIEE1000 MD14MTE1006 MD14PECT1009 MD14DVIN1002 MD14CEVU1008 MD14PDSR1004 MD14DACA1008 MD14COMU1007 MD14AZEL1007 MD14ORLA1005 MD 14TADI1001 MD14MACO1002 MD14BTAA1001 MD14GIRA1000 MD14 AGMC1001 MD14ONTA 1001 MD14TCTC1007 MD14STRD 1000 MD14MONO1002 MD14VARN1004 MD 14BICO1006 MD14MEZO 1000 MD14JOLL1002 MD14FEEC1008 MD14AUTM1004 MD14APCL1001 MD14MOLG1004 MD14INCR1009 MD14DACI1000 MMD14PRES1003 MD14CUNG1006 MD14MARS1000 MD 14RIZO1001 MD14TROS1007 MD 14 REZD1008 MD 24DION 1009 MD 14DION 1001 MD 14 ASIC 1003 MD 14FECR 1003 MD14TROB1006 MD14NOVI1009 MD 14FMRZ 1006 MD14AMTR1009 MD 14NICU 1005 MD14FILM 1003 MD14CRIU1000 MD14TEMA1004 MD14MAIB 1000 163 791 165 144 81 653 750 000 73 118 475 544 9 645 588 1 064 559 359 042 1 872 502 339 537 91 560 322 258 77 502 215 000 4 266 456 1 458 037 144 039 167 216 80 695 128 827 304 910 3 188 520 131 567 89 707 491 272 181 086 519 089 3 789 285 9 303 295 289 529 9 842 035 16 463 960 233 978 92 102 79 796 43 427 229 948 815 034 50 156 75 028 1 347 968 67 838 89 403 52 988 497 424 377 668 256 587 335 000 1 157 738 185 519 33 961 4 373 588 75 024 535 577 121 931 94 181 5 591 020 380 629 979 553 368 496 31 635 7 507 452 532 168 852 125 104 5 537 451 13 329 080 200 428 368 624 190 860 76 369 381 907 55 979 1 522 097 152 087 22970 689148 95 610 913 979 115 560 1 128 227 1 779 450 44 850 255 701 2 844 794 1 933 033 1 221 074 636 000 10 100 10 10 50 10 1 10 10 20 8 10 9 10 5 10 1 20 10 20 10 10 5 10 10 20 10 10 10 1 10 4 1 10 40 10 15 10 10 23 9 14 10 14 50 8 23 15 10 10 10 50 5 10 1 10 10 20 10 15 10 20 10 46310 10 10 100 100 40 10 24 10 10 140 10 10 100 10 10 1 10 10 10 15 10 10 1 1 100 1 637 910 16 514 400 816 530 7 500 000 3 655 900 4 755 440 9 645 588 10 645 590 3 590 420 37 450 040 2 716 296 915 600 2 900 322 775 020 1 075 000 42 664 560 1 458 037 2 880 780 1 672 160 1 613 900 1 288 270 3 049 100 15 942 600 1 315 670 897 070 9 825 440 1 810 860 5 190 890 37 892 850 9 303 295 2 895 290 39 368 140 16 463 960 2 339 780 3 684 090 797 960 651 405 2 299 480 8 150 340 1 153 598 675 252 18 871 552 678 380 1 251 642 2 649 400 3 979 397 8 686 352 3 848 805 3 350 000 11 577 380 1 855 190 1 698 050 21 867 941 750 240 535 577 1 219 310 941 810 111 820 414 3 806 290 14 693 295 3 684 960 632 700 75 074 520 24 636 920 1 688 520 1 251 040 553 745 129 1 332 908 000 8 017 120 3 686 240 4 580 640 763 690 3 819 070 7 837 060 15 220 970 1 520 870 9 188 480 956 100 913 979 1 155 600 11 282 270 17 794 500 672 750 2 557 010 28 447 939 1 933 033 1 221 074 63 600 000 103 1 801 224 1 1 974 221 10 988 5 135 338 1 838 595 138 363 317 467 530 68 255 169 379 1 388 1 147 3 465 305 57 5 485 2 083 3 288 1 815 1 097 930 82 353 4 421 192 142 120 94 341 73 50 152 2 417 71 2 855 57 4 528 122 989 65 1 839 1 1 464 71 1 197 272 182 923 36 1 290 271 99 1 822 2 253 347 1 1 701 348 612 119 334 35 308 407 43 106 221 157 63 469 101 266 224 1 510 101 1 8 469 324 3 137 562 4 877 641611. 99 r-nul Criuleni.A. Sadoveanu. 49 mun. Moscovii. Puşkin. 21 mun. 314 TRANSOBIECT S. INTEHCOM S. BUCURIA S. 28 r-nul Nisporeni.A. str. str. Chişinău. Albişoara. Chişinău. Oranjeriei. Chişinău. Chişinău. 8 mun. Chişinău.VEST MONTAJ S.A. Scusiev. Ciorecu. Valea Bîcului. MILEŞTI . Petru Hajdeu. 36 or. Chişinău. Rezina.STRĂŞENI S. Feroviarilor. 299 300 301 302 303 304 306 307 308 309 F.60 310 DRUMURI . Căuşeni.A. Chişinău. Vatra.A.A. str. PISCICULTORUL S. şos. 35 mun. Construcţiilor.A. sos. Columna. 4 285 ORLACT S. 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 VINĂRIA CĂUŞENENILOR S. 21/3 241 IONEL S. str. Cebotari. Chişinău.A. Chişinău. Feroviarilor 4 mun.A. Aleco Russo. str. 1 284 APROVIZELECTRO S. 2 mun. 1/3 Sarmizegetusa. str. 14/1 239 FABRICA DE MOBILĂ VIITORUL mun.A. mun. 36 222 14735-84 420 733 278 SPECTRUL S. Calea Ieşilor. str. Chişinău. 801/3 mun. Criuleni. 290 AGROMEC S. 37 mun. str. 36S. bd. Chişinău. PIELE S.6 or. s.VADUL-LUI-VODĂ S. Hînceşti. Boris Glavan.A. Petricani. DRUMURI . DOTARCOM S.CTC S. Chişinău. Vatra.A. Renaşterii. str. Chişinău. SIGMA S.A. Chişinău. Chişinău. 9a 318 CARIERA MICĂUŢI S.NEST S. 250 AGAT S. 315 TEHNOVIN S. 282 DACIA LV S. Chişinău. or. 296 BICOTRA S.A.C. str. Ion Creangă.A. Mileşti mun. Columna. Chişinău.Iulia. str. 3 mun.A. Căuşeni.A. str. 47 or. str.Co0stin. Columna. Ştefan cel Mare. r-nul Ialoveni. str.. str.A. 1/2 mun. 240 UNIVERSCOM S.A. Chişinău. str. S. str. Chişinău. MEGA PRIM S. MOLDOVAGAZ S.A. şos. 3 or. 99 mun. Chişinău. str.A.A. 237 BAZA DE TRANSPORT AOTO NR. s. Ştefan cel Mare. 6 or. 236 STEJAR S.A.FILM S. Alba Iulia. 8 r-nul Anenii .A. str.VIN S. str. 244 FRANZELUŢA S. 294 MONOLIT S. Meşterul Manole.A.A. 1 mun. Rezina. mun.A.A. str. Alexandru cel Bun. str. str.A.Noi. SĂIŢI S. Călăraşi. Petricani. str. Stauceni. Chişinău. Chişinău.A. str. Alba Iulia. Alexandru cel Bun. ICAM S. 289 DIGRENTA S. Chişinău. str. str. 317 AUTOMOTOTRANS S.A.A. Dacia.92 mun.38 71 055 2 191 733 1 588 301 2 521 658 47 567 1 223 237 -10 169 587 3 328 781 -4 152 166 33 472 940 -1 064 600 -222 045 -369 576 7 969 -279 205 8 944 -359 669 842 861 251 951 -1 925 267 -215 143 -418 304 3 106 851 -72 081 86 263 -42 427 514 327 598 406 -1 699 699 3 801 599 -369 925 86 945 18 966 809 -189 131 -177 926 5 159 62 406 -1 540 637 -437 013 -210 874 1 051 833 219 022 230 570 -36 348 -53 046 -770 423 -1 237 500 553 866 186 371 25 300 151 716 -277 907 6 442 196 -130 623 497 714 -332 097 58 421 13 062 834 52 042 -3 323 668 -524 001 -95 421 2 298 897 -1 151 292 -1 871 695 185 890 -29 077 713 -927 870 164 1 161 894 -97 088 5 735 707 2 073 41 379 36 263 650 -1 923 590 11 786 -2 290 636 31 869 -81 908 -588 694 891 366 2 551 51 956 -701 256 -3 335 052 -38 440 120 575 456 643 2 800 022 34 547 481 5 401 587 18 387 412 24 667 066 20 148 859 56 809 815 63 573 307 111 780 742 274 325 972 6 876 074 2 867 819 9 194 063 1 194 742 2 887 315 42 705 193 3 670 416 11 385 665 3 366 205 2 330 105 6 243 580 -64 124 49 386 191 1 620 627 1 996 225 9 861 826 8 585 180 41 999 333 48 868 706 14 221 001 5 226 031 80 248 249 173 780 465 2 309 010 4 371 422 900 680 653 676 2 793 623 8 365 155 2 223 365 3 303 385 11 421 323 4 012 360 1 612 533 3 078 873 5 389 508 17 475 508 8 625 767 1 782 336 11 530 435 5 296 154 14 124 178 705 053 578 463 1 843 754 2 977 560 6 992 414 309 045 026 4 046 487 34 299 582 3 997 384 399 806 90 685 288 34 516 203 43 011 605 14 905 111 925 033 694 3 207 284 685 39 984 216 5 491 169 64 076 319 5 837 822 11 566 159 52 210 582 49 557 964 5 732 435 7 314 157 1 849 778 872 569 158 530 19 563 987 23 796 382 1 243 657 55 154 033 28 609 370 1 419 376 2 447 765 71 242 843 9 845 279 316 430 1 232 022 259 CENTRINDMONTAJ S.A. 22/1 mun. str.30 mun. mun. Tighina. Călăraşi. mun. str. 104 or. 86 r-nul Anenii Noi.A. str. 280 CEREALE .UNGHENI S. Chişinău.A. Chişinău. str. 38 mun.REZINA S. 12 287 MACON S. 295 VAR . mun. Columna.A. str. 252 CASA MOBILEI S.A.A. Rezina. or.A. str. Izmail. 248 BAZA DE TRANSPORT AUTO 249 NR. str-la Studenţilor 2/4 or. Orheiului. Alexandru cel Bun. Ismail. 291 MONTAJCOM S. RESTUARATORUL S.A. Chişinău. Bălăbăneşti r-nul Ştefan Vodă. str. 4 r-nul Hînceşti. Chişinău. AVICOLA.A. Orheiului. str.A. Munceşti 801 A or. 10 or. Chişinăului. Uzinelor. str. str. Chişinău. Feredeului. Decebal. str. Albişoara.A. 14 r-nul Ungheni. 288 BTA . 7 S. str. 42 or. M. Ştefan cel Mare şi Sfînt. 65 mun. Ştefan . 3 286 STADIONUL REPUBLICAN S.Corneşti.A. 170 mun. AGROSERVICE . str.CRIULENI S. Chişinău. Chişinău. str. Columna.A. str. Dacia. Căuşeni. 20 or. s. Bariera Sculeni. 247 PIESE AGRO-PRIM S. str. CONMEC S. str.A.A.A. 311 DIONISOS-MERENI S.A. 162 r-nul Anenii Noi. str. Chişinău. 65 mun. 54 mun.A. Alexandru cel Bun. VINĂRIA VOLUNTIRI S. s. M.A. bul.A. Criuleni. Străşeni.235 REZIDMONTAJ S. s.A. 293 DRUMURI . s. Energetienilor. 116 or. str. Munceşti. Durleşti. Chişinău. 63 mun. GRĂDINA MOLDOVEI S. or. 29 mun. Tighina. 170 mun. Alba . Bănulescu Bodoni.1 or. bd.A. 38 mun. Chişinău. 123 A or. 513 839 mun. 61 320 AGROSERVICE . str. Tighina. 112 mun. 88 mun. str. Tudor Vladimirescu. MARŞRUT S.A.Orhei.VULCĂNEŞTI S. 243 METALFEROS S.A. Chişinău.A. str. Munceşti.A. Chişinău. Costeşti mun.A.VIN S. 56 321 COMPLEXUL AGRICOL "MOARA DIN COSTEŞTI" S. 312 ASICON S.A. Voluntarilor. mun.A.A. str. Tihgina.CANAL CHIŞINĂU S. str. Chişinău. APĂ . 12 mun. INCONARM S. 2 mun. 146 . Criuleni. 2 a mun. Călăraşi. DACIA UNIVERSAL BULBOACA 305 S. DIRECOM S.A. bd. Săiţi mun. Uzinelor. 251 CRIOCONSTRUCŢIA S. CODREANCA S. Chişinău. 283 TRANSCOMUNICAŢII S. Sarmizegetusa.A. 96 mun. or.A. Chişinău. Orhei. AUTOMAT S.28 S. s. Ungheni.A. Meşterul Manole. mun. 171/2 mun. Chişinău.E. Lunca Bîcului.A. str. 9 or. Doina. Străşeni. 238 ELECTROCON S. str. Chişinău. Ştefan cel Mare.A. Ştefan cel Mare. CERAMICA UNGHENI S. AMBALAJ .A.A. Aleco Russo. str. str. Ungheni. Bulboaca.A. 59/4 242 TEBAS S.A.A. Columna. Chişinău.A. Hanul Morii. Căuşeni. mun. bd. Chişinău. str. 49 322 MAIB-LEASING S. Uzinelor. Chişinău.A.A. str. str. 279 DIASET . DrăguşeniiNoi mun.A. 38 mun. str. 58 or. str. str. Chişinău.5 S.A. INTRASCOP S.A.A. 316 FABRICA MATERIALE DE CONSTRUCŢII REZINA S.Vodă.A. str. str. 46 r-nul Căuşeni. 150 mun. Chişinău. s. 253 254 255 256 257 258 BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. str. 245 BAŞTINA S.CHIŞINĂU S. mun. mun. str. Eminescu. Volîntiri. 292 TUTUN . str. Sadoveanu. Chişinău. Uzinelor. 42 mun. EDILITATE S. şos. r-nul Străşeni. com.

Constructorilor.A. 90 mun.HÎNCEŞTI S. str.Ştefan cel Mare. str. str.Sîngerei. Hînceşti.Brînzenii Noi or. 228 or. 374 PEŞTE S. str. BAZA DE TRANSPORT AUTO 17 S. 25 or.A. 335 PORUMB S.Bălţi.A.STM S.Ocniţa. str.OCNIŢA "FITING" S.Rîşcani.A.Heciului.A.A. Chişinău. 101 "a" mun. 17 mun.A.Singureni r-nul Ocniţa.Chişcăreni or.Edineţ.Bălţi. 215 r-nul Sîngerei. s.UNGHENI S.A. 362 SOCIETATEA PE ACŢIUNI PENTRU PRODUCEREA ZAHĂRULUI "CUPCIN-CRISTAL" S.A.A. s. 170 or.Bălţi.Străşeni.A. str.Independenţei.Băneşti r-nul Teleneşti. 33 or.Komarov. Petricani.A.Cupcini r-nul Edineţ.Cupcini. 390 COMBINATUL DE PÎINE DIN BĂLŢI S.5 DIN OR.A. str. 386 SERVICE AUTO PRIM S. 333 CARACUDA .A.A. str.I.Independenţei. 392 FRASINEŢ S. str.Otaci. str. Rezina.A. str. 389 REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE NORD S.Neculce.A. 1 or.Cupcini.A.V. or. 73 r-nul Briceni. str. s. UZINA EXPERIMENTALĂ "REZONANŢA" S. Chişinău.A.Lipcani.A.A. str. or.A. str.Sîngerei. str. 380 BUNA DISPOZIŢIE S.323 CIRCUL DIN CHIŞINĂU S.Sîngerei. str.A. str. 381 FERTILITATEA OCNIŢA S.Vălcineţ mun. str. s. 371 VAST-PROTECT S.Voitovici. or. şoseaua Bucovinei.Independenţei.A. 361 MINA DIN CUPCINI S. r-nul Ocniţa. 363 VOLAN S. B. str. INCUBATOR S.Paustova or.1 Mai. str.Mîndreştii-Noi or. 27 august .Bălţi. or. str. BRISCO S. 202 1005604000488 MD14RETE1005 40 675 25 1 016 875 44 - 85 507 709 010 359 360 APROMAŞ S. 111 mun. Industrială. 168 or. str.Independenţei.Bălţi. 9 1003604002307 1002602000519 MD14NOTU1007 MD14RIFA1001 1 687 929 384 139 18 5 30 382 722 1 920 695 134 4 254 119 - 547 312 45 862 25 773 550 18 061 878 mun. str.Sîngerei.A. str. str. str. 47 or.Edineţ.FRUCT S. 383 ÎNTREPRINDEREA PENTRU COLECTAREA CEREALELOR DIN REDIU MARE S.A.Edineţ.A. 334 JLC S.A. mun.94 mun. 339 MARIUŢA S.A.A.Roşca. 189 or. str. Sarmezegetusa.Rîşcani.A.A. 19 r-nul Ocniţa.Chişinăului. 325 BAZA DE TRANSPORT AUTO NR: 31 DIN CHIŞINĂU S. 27 or. str.Bălţi. DTD-NISTRU S.50 Ani Victoriei. ARGON-SIGMA S.Uzinelor. O. or. 3 r-ul Rîşcani.Independenţei. 367 ÎNTREPRINDEREA DE REPARAŢIE ŞI DESERVIRE A TEHNICII DIN EDINEŢ "AGROSERVICE" S. str. 2 mun. 340 CET-NORD S. 49 mun. 376 ÎNTREPRINDEREA DE PRODUCERE.Florilor. Chişinău.A.A. s. 51 r-nul Briceni. or.Bălţi.Glodeni.Briceni. Orheiului. or. stradela B.Ştefan cel Mare 180 "a" mun.A. str.A. 327 COVOARE . 366 AVICOLA DIN BRÎNZENII NOI S. str.A.Jucovschi.Bălcescu. str. str.A.39 335 446 287 839 1 015 145 526 136 3 927 505 15 518 915 324 658 527 777 227 622 31 369 417 5 188 218 437 232 147 .Beleavinţi or. ACHIZIŢIE ŞI REALIZARE A PRODUCŢIEI AGRICOLE "AGROSERV" S.Sîngerei. 37 "a" 1003604014081 1004604001950 1002606000377 1004606000957 1003604151386 MD14OLAN1009 MD14RECH1001 MD14AVIN1005 MD24AVIN2001 MD14BRNO1002 MD14ARRV1000 53 262 85 097 701824 108000 380 919 91 407 30 10 10 20 10 5 1 597 860 850 970 7 558 240 3 809 190 1 828 140 116 63 253 74 51 - 323 566 128 076 23 343 384 916 338 266 1 214 428 2 733 338 8 212 756 4 826 981 3 267 931 r-nul Edineţ.A. str.A.Ştefan cel Mare. str.Biruinţa 1003604011987 1003602020334 1003602007364 1003602021227 1004602005286 MD14CUPC1008 MD14GERE1000 MD14SING1004 MD14TILI1003 MD14COMO1005 1 493 033 424 089 1 729 880 2 400 392 59 037 10 20 1 1 10 14 930 330 8 481 780 1 729 880 2 400 392 590 370 25 859 971 257 115 104 - 97 348 1 098 197 436 756 610 418 79 115 35 975 083 8 003 992 8 931 169 3 026 281 588 737 1003602031262 1004602000362 1003604012179 1003602024114 MD14DRSE1007 MD14PESI1004 MD14VICO1002 MD14GROS1002 69 174 1 182 197 127 852 113 240 10 1 10 25 691 740 1 182 197 1 278 520 2 831 000 62 135 139 258 - 95 436 43 762 29 130 123 812 1 877 594 876 441 1 117 043 2 694 234 r-nul Sîngerei. str. str.Victoriei. 186 mun. 170 1003600019826 1003606004604 1003600020226 1003600052441 1002609002062 1003600059749 1003600040402 1005600035363 1002601002354 1006600022287 1002605000473 1002600005059 1003602033738 1003602014456 1003602034861 1003602001199 1005604000019 1002602003945 1003604009890 1003602151429 1003604151504 MD14LICU 1006 MD14RASI 1005 MD 14BTAC1009 MD14GEOM1003 MD14COUN1006 MD14RENA 1005 MD14TMPL1008 MD 14ZISV1001 MD14PLAF 1008 MD14MINE1002 MD14CARA1002 MD 14JLCI 1001 MD14ORUM1000 MD14RADB1000 MD14PROD1008 MD14GURE1000 MD14RIUA1002 MD14CETN1001 MD14DRMO1001 MD14LACT1007 MD14CCML1000 6 977 581 36 874 276 777 118 009 2 632 762 149 203 559 456 259 090 263 435 91 980 219 045 692 149 3 021 758 30 000 4 248 128 103 738 114 206 11 707 430 85 586 638 000 83 769 1 5 1 5 10 10 10 10 10 10 20 10 1 10 10 20 14 6 5 10 56 69 775 810 737 480 2 767 770 118 009 26 327 620 1 492 030 11 189 120 3 627 260 1 580 610 459 900 2 190 450 38 760 312 3 021 758 150 000 4 248 128 518 690 1 142 060 117 074 300 855 860 6 380 000 837 690 1 74 292 47 2 733 309 358 123 123 114 338 2 751 1 780 1 535 964 426 1 116 230 68 11 873 - -2 004 674 21 061 -31 412 -27 117 -956 933 549 064 29 339 -433 459 1 252 403 -7 529 -135 325 26 982 426 30 640 257 620 33 635 582 746 350 838 7 805 156 658 375 205 217 157 30 327 702 918 097 3 348 248 168 806 60 987 797 6 086 308 11 927 575 430 287 3 308 390 425 673 872 235 129 177 319 3 643 920 672 872 12 182 193 7 051 049 2 857 469 515 344 327 994 258 13 143 222 1 195 276 - - 1003602005245 MD14CPLB1000 3 836 322 1 3 836 322 184 - 940 912 4 638 392 or. INTERMEDIAR S. Ungureanu.Decebal.Sîngerei. 370 CONSTRUCŢIA-MODERN S. 379 GĂOACE S. bd.A. DRUMURI-RÎŞCANI S.Independenţei.A. 1 mun. 31 1003604013877 1003602013301 1002604000074 1004604002773 1003602009760 1003602017918 1003602018096 1003602001812 1003602007146 1006602006601 1003604151135 1003604014162 1003604005386 MD14EDUM1008 MD14IMDR1009 MD14CALC1006 MD14BRIS1005 MD14UMRD1003 MD14AVCO1000 MD14FMCR1003 MD14AGON1006 MD14BTAR1002 MD14AGFO1006 MD14REZM1007 MD14INBT1008 MD14FINT1004 233 937 587 012 30 707 34 862 61 805 566 906 59 219 52 302 113 239 325 877 351 339 17 768 455 733 10 1 50 35 10 10 34 10 10 10 10 30 20 2 339 370 587 012 1 535 350 1 220 170 618 050 5 669 060 2 013 446 523 020 1 132 390 3 258 770 3 513 390 533 040 9 114 660 399 150 143 251 81 121 64 191 343 57 939 161 12 251 - 408 710 43 945 1 534 481 103 171 155 485 174 195 204 503 131 586 107 711 492 605 231 104 1 700 223 237 3 274 575 1 676 087 17 375 981 788 152 612 775 20 745 742 2 572 551 2 718 055 2 771 053 12 118 935 3 951 041 2 190 265 23 113 422 105 925 358 or. UZINA MECANIZATĂ DE STANTARE DIN OR. 388 BARZA ALBĂ S. s.Pescarilor.Rîşcani.Ocniţa.Independenţei. str. s. 328 DRENAJ S.Calea Ieşilor. 22 mun.Otaci.Bălţi.8 DIN LIPCANI S.Briceni. Chişinău. ÎNTREPRINDEREA DE REPARAŢIE ŞI DESERVIRE A TEHNICII S. str. 37 or.A. str.Bălţi. 164 r-nul Ocniţa.Ocniţa. 391 BĂLŢMETREUT S. 179 mun. Renaşterii. str.35 S. str.A.Calea Ieşilor. str. 64a mun.12 566 394 13 336 795 10 495 981 5 317 734 27 299 097 or.Edineţ. str. Chişinău. Petricani.A.A.Glavan or.Costeşti. Columna.A. 385 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "RIFACVAAPARAT" S.A.Edineţ. s. 96/3 or. 343 COLOANA MOBILĂ MECANIZATĂ DE DRUMURI NR.A.Ocniţa.A.TRANSCOM S. or.2 . 341 DRUMURI-OCNIŢA S. 377 CARNEVARUS S.A. 344 COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI S. 3 1003604011471 1003604151777 1003604000211 1002604000432 MD14SRTU1009 MD14APRO1001 MD14MINA1006 MD14CRIS1004 704 653 845 932 326 777 2 921 420 20 10 10 10 14 093 060 8 459 320 3 267 770 29 214 200 66 1 635 590 4 038 125 812 12 310 39 623 . 132 or. str.Rîşcani. Chişinău. 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 DRUMURI-EDINEŢ S.Independenţei. 368 CEREALE-CUPCINI S.Livezilor. or. 83 r-nul Ocniţa. 364 RECHIN S.Independenţei.A. FMC-RÎŞCANI S.A.2 r-nul Dubăsari.A. 330 ZIDARUL . 329 TÎMPLARUL S.Bălţi.Independenţei. 373 DRUMURI-SÎNGEREI S.A. 336 COMPANIA "TELERADIO BĂLŢI" S. 337 AGROPROD S. 332 MINERUL S.Ştefan cel Mare. str. 91 or. 101 r-nul Edineţ. AGRO-FORTUS S. 324 RZ . 57 mun. 234 or. 188 mun.50 ani ai Victoriei.A. 387 ZIMBRU-NORD S.A. 375 ÎNTREPRINDEREA PISCICOLĂ "VICTORIA" S.A.A. str.Independenţei. AVICOLA S. str.Independenţei.A. str. 338 SINGUREANCA S.OTACI S.Bălţi.A. 382 PARCUL DE AUTOBUSE ŞI TAXIMETRE NR.Bălţi.A.Victoriei. 186 r-nul Rîşcani. 378 BAZA TRANSPORTULUI AUTO NR. 342 LACTIS S. Coşniţa or.A.A. 384 NORD-TUTUN S. 168 or.A. 2 "a" r-nul Sîngerei. s. 326 GEOMACON S. CALCAR S.A. Glavan. 3 1002602005363 1003602020965 1003602014168 1003602006563 1003602001100 1002602003554 1003602013404 MD14SEAU1005 MD14ZIMB1001 MD14BARZ1004 MD14REDN1002 MD14COPB1007 MD14BELR1006 MD14FISE1006 108 233 209 011 1 220 940 9 079 462 2 508 043 92 510 366 968 23 15 100 10 9 10 1 2 489 359 3 135 165 122 094 000 90 794 620 22 572 387 925 100 366 968 342 396 1 1 303 1 037 24 322 613 1 189 679 6 807 526 .A. 369 FABRICA DE VINURI DIN SÎNGEREI S.Rediu Mare 1003602018306 1003602020840 1008202009042 1003602025719 1003604013501 1003604011714 MD14CARN1007 MD14BZAS1003 MD14GAOA1001 MD14BUDI1007 MD14FOCN1005 MD14PARC1005 30 210 108 322 82 108 103 293 86 798 116 450 100 10 1 10 10 10 3 021 000 1 083 220 82 108 1 032 930 867 980 1 164 500 195 173 229 228 455 68 - 210 582 298 357 54 134 56 685 19 581 68 520 9 623 458 3 266 657 27 974 933 030 1 292 360 4 070 589 1003604006833 MD14REDI1009 164 169 10 1 641 690 164 22 530 5 564 100 r-nul Edineţ.Sîngerei. Unhgeni. 38 r-nul Teleneşti.Rîşcani. 124 "a" r-nul Rîşcani. str.Cupcini. 365 AVICOLA DIN BĂNEŞTI S.Bălţi. Uzinelor. str.A. 2 mun. 147 r-nul Ocniţa. 331 PLAI .A.Voitovici. str. or.Corlăteni or. 2 a or. Ştefan cel Mare.Independeţei.Rîşcani.Renaşterii. str.SV S. s. Chişinău. 372 COLOANA MOBILĂ MECANIZATĂ NR. 37 mun. s.Otaci.50 Ani Victoriei.Chişinăului. 1 or. 1 or.Decebal.A. str.

Floreşti.V. str.A.Făleşti. str.Teleneşti.A. 69 "a" or.Donduşeni.A. 455 PISCICOL-NORD S. 25 r-nul Teleneşti.A.Eminescu. 456 FABRICA DE UNT DIN FLOREŞTI S. str. str. 1 NR. s. 1 1003602007641 1003607011209 1003607018194 1003607150911 1003607017452 1003607002881 1003607003534 1003607012572 1003607011922 1004607001065 1003607003198 1003602005212 1004602000443 MD14MDND1008 MD14CONF1005 MD14DRFL1003 MD14UZTE1005 MD14BAZA1003 MD14CERF1003 MD14MAUR1006 MD14PCOL1005 MD14FUDF1006 MD14CNFZ1008 MD14CARE1008 MD14DRGL1002 MD14RICA1004 105 215 32 436 149 610 125 011 71 041 1 801 625 1 788 480 179 348 90 898 198 175 653 225 51 073 2 052 132 20 24 10 10 15 10 10 5 50 10 9 10 10 2 104 300 778 464 1 496 100 1 250 110 1 065 615 18 016 250 17 884 800 896 740 4 544 900 1 981 750 5 879 025 510 730 20 521 320 766 378 48 78 655 1 022 968 152 197 371 1 015 47 637 41 175 206 800 69 812 - 811 667 37 465 31 600 185 681 116 655 6 286 911 700 331 4 739 300 1 610 262 2 087 789 2 156 748 21 998 920 2 695 210 40 655 679 2 803 760 23 768 648 1 280 349 14 446 138 - .A. 18 1003606003308 1003604003304 1003602000033 1003604005869 1002602003705 1002604000421 MD14ROCO1000 MD14INTG1003 MD14BCOM1000 MD14DRBI1002 MD14PAUT1001 MD14LIPC1003 419 191 282 440 463 956 82 102 459 677 1 181 473 10 10 10 10 10 10 4 191 910 2 824 400 4 639 560 821 020 4 596 770 11 814 730 1 549 625 460 64 1 602 142 - 2 416 704 465 172 274 936 102 799 112 958 1 462 742 - 2 782 670 3 404 595 433 626 1 227 503 6 767 856 10 185 701 1003606009322 1002604000801 1003604150563 1002604000225 1003606061198 1003606150660 1003606001577 1003606008978 1003604000794 MD14DRTE1006 MD14BTAE1007 MD14RANA1009 MD14NLAC1003 MD14RACO1006 MD14CTEL1003 MD14FVLE1006 MD14REPH1006 MD14ISRE1004 136 690 122 599 70 191 4 684 420 65 742 93 422 196 394 92 213 114 053 10 10 10 5 10 10 10 10 15 1 366 900 1 225 990 701 910 23 422 100 657 420 934 220 1 963 940 922 130 1 710 795 101 169 282 991 89 94 84 227 68 - 178 852 55 074 159 944 899 556 1 650 917 2 851 258 21 042 977 606 680 817 528 1 410 477 865 128 2 512 322 - 2 333 950 18 519 174 276 38 713 22 569 - or.Făleşti.A.Stroescu.Drochia.Ştefan cel Mare. str.Ştefan cel Mare. 457 CONSTRUCTORUL S. 29 or. str.Ioan Vodă. or.Prieteniei.A. 19 NR.Viteazul.A.393 NOROC S. str. 4 r-nul Briceni. 407 ÎNTREPRINDEREA SPECIALIZATĂ DE REPARAŢII DIN EDINEŢ S. 40 r-nul Floreşti.Victoriei.A.A. str. str. 44 or.Glodeni. str. 401 MECGRATO S.A.A. str. 33 or. 421 COLOANA MOBILĂ MECANIZATĂ NR.Bălţi.A.Drochia.14 647 866 814 459 37 958 12 459 102 88 764 1 197 518 5 037 1 500 126 - 148 . str.A.Teleneşti. 63 r-nul Făleşti.A. str.Cupcini.A. 427 DANA S.A. str. 458 CARIERA DE GRANIT ŞI PIETRIŞ DIN SOROCA S. 72 or. 30 or.Soroca. str. str. 4 or.Gura Camencii r-nul Floreşti. str.M.Cosauţilor. 30 mun. or. 134 or. 133 or.Drochia.2 FĂLEŞTI S. or. 11 or.A. 399 DRUMURI-TELENEŞTI S.A.A. 403 RAPID-CONSTRUCŢIA S.Făleşti. s.Eminescu. 396 DRUMURI-BRICENI S. or.A.Teleneşti.Cupcini. s. 409 NORD-ZAHĂR S.A.Soroca. 440 ÎNTREPRINDEREA SPECIALIZATĂ DE REPARAŢIE A TEHNICII DIN FĂLEŞTI S. 410 ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT Nr. 27 or.Făleşti.A.A. 432 ITA-SERVIS S. 405 FABRICA DE VINURI DIN LEUŞENI S. 423 FERMENTTUTUN S. str.Glodeni. or.A. 31 or. 37 or. 441 ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT AUTO DIN FĂLEŞTI S.Dacia.Soroca.Prieteniei.A.Viteazul. 5 or.Făleşti.Soroca. 450 DRUMURI-FLOREŞTI S. 131 or.Independenţei.14 OR. str.A.M. 436 UZINA CONSTRUCTOARE DE MAŞINI PRUT-80 S. 1 or. 91 414 BAZA DE TRANSPORT AUTO or.Lipcani. 460 FABRICA DE CONSERVE DIN GLODENI S. 433 NORD-MOBILĂ S.Făleşti. or. str.Mîndreşti or.A.Franco.Donduşeni.A. 413 ELEGANT-STIL S. str.Floreşti. str.Eminescu. 437 FABRICA DE PRELUCRARE A SEMINŢELOR DE PORUMB DIN RĂUŢEL S. 431 DRUMURI-SOROCA S. 425 ARTIZANA-FOLC S. 452 BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. 406 REPDESTEH S.Drochia. 124 or.Ştefan cel Mare.Florilor.Bălţi.Dacia.Lupu.A. 104 or.Făleşti. 417 DRUMURI-DONDUŞENI S.A.Otaci. str. 434 PARCUL DE AUTOBUZE ŞI TAXIMETRE NR.M.A. 422 COLOANA CONSTRUCŢIIMONTAJ NR.Soroca. str. str. str. 398 ÎNTREPRINDEREA DE COLECTARE A CEREALELOR DIN LIPCANI S.A. str. str.Bogdan Vodă.Donduşeni.8 Martie. str.Soroca. str.A.Ştefan cel Mare. 6 or. str.Eminescu. str.A.Gagarin. str.Feofania Bude.Edineţ. 429 LOCUINŢA S.27 August 1 or. 404 CONSTRUCTORUL DIN TELENEŞTI S.A.A. 75 or.Feroviarilor.A. 2 or.Şoldăneşti. str. str. 100 or. or. 4 1003602010090 1008602003811 1003602026761 MD14DRN1008 MD14TILF1006 MD14ISRT1005 540 307 2 573 407 214 001 1 1 10 540 307 2 573 407 2 140 010 100 503 269 - - 12 376 355 867 2 413 699 9 243 063 8 666 354 or. 420 HOLDA ARGINTIE S. str.9 DIN DONDUŞENI S.Ştefan cel Mare. s.A. str.Uzinelor.Cosauţilor.A.A.Drochia. 3 418 REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE NORD-VEST S. str.Floreşti. 33 r-nul Floreşti. 2 1002600008706 1003602006895 1003602035592 MD14ROZA1009 MD14DRFE1002 MD14ONAJ1003 10 916 660 150 790 572 792 10 10 1 109 166 600 1 507 900 572 792 6 928 65 217 - - 33 373 878 1 588 155 063 472 498 422 1 325 497 1 459 648 or. 400 BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.Făleşti. 1 or.Soroca. 1 or.Soroca.A. 448 MOLD-NORD S.Dragomir. str. 439 SMA-FERTILITATE S.Gorkii.D.28 S.I.A. 451 UZINA DE UTILAJ TERMOTEHNIC S.A. 435 FABRICA DE CONSERVE FLOREŞTI S.Teleneşti.Floreşti. str.Floreşti.Ştefan cel Mare.A.Briceni. 446 FABRICA DE FERMENTARE A TUTUNULUI FĂLEŞTI S.9 DIN BRICENI S. 395 COMBINATUL AUTO NR.A.Drochia. 17 or.A.Soroca. 402 INLAC S.Ungheni.Briceni.Făleşti.A. 443 SUDZUCKER MOLDOVA S. s.A.Leuşeni or.Carpişin.17 S. str.Ştefan cel Mare. 118 "a" or.A.A.Donici.8 or. str. 20 or.A. 449 FLOREŞTEANCA S. 447 COMBINATUL DE COLECTARE ŞI PRELUCRARE A CEREALELOR DIN FĂLEŞTI S. 394 INTEGRAL S.Eminescu. 61 1002602003026 MD14SALU1006 15 435 775 1 15 435 775 76 500 684 - 781 064 59 685 610 or.7 S. 416 BAZA DE TRANSPORT AUTO or. 2 or. str. 1 r-nul Edineţ.Decebal.Soroca. 408 FABRICA DE VINURI DIN TELENEŞTI S. 424 DRUMURI-ŞOLDĂNEŞTI S. 444 DRUMURI-FĂLEŞTI S.Frunze.27 S. str.Olimpică. 454 MĂRCULEŞTI-COMBI S.Viteazul. str. r-nul Teleneşti.Cantemir. 130 1003606005542 1003604005353 1003602021559 MD14VINT1004 MD14ZABR1004 MD14PRID1006 964 815 6 876 141 136 490 10 10 10 9 648 150 68 761 410 1 364 900 1 281 37 310 154 - 302 609 398 637 3 254 7 304 605 126 284 036 1 509 960 411 SPERANŢA-MD S.Chişinăului.Ştefan cel Mare.M.Renaşterii.A. str. 31 1002602000357 1003602021869 MD14FTAU1003 MD14COMF1006 1 467 032 2 584 918 17 1 24 939 544 2 584 918 261 138 - - 529 142 2 313 101 19 903 819 3 526 555 or. 33 or.Independenţei. str. 5 or. str. str.Floreşti. 459 DRUMURI-GLODENI S.Uzinelor. str. str.Ungheni.Industrială. 45 or.Varvareuca or.Ştefan cel Mare.A.12 S. 430 ALFA-NISTRU S.A.Independenţei. str. str.Naţională. 453 CEREALE-FLOR S. FLOREŞTI S.31 August. 14 or. 419 DRUMURI-DROCHIA S.Făleşti. str.A. 3 412 PARCUL DE AUTOBUZE ŞI TAXIMETRE NR. str. 19 r-nul Edineţ. 5 1003602022682 MD14ITTA1003 1 778 685 1 1 778 685 254 - 224 762 3 005 130 or.A. 442 UZINA DE MAŞINI DE SALUBRITATE DIN FĂLEŞTI S.Briceni.V.Cosăuţiilor. 18 mun. str.A.A.A.A. str. 397 PARCUL DE AUTOBUZE DIN BĂLŢI S.Bălţi.BĂLŢI S. 14 mun. cart.Bretela de circulaţie.Glodeni. or.A.A. 3 or.Chişinăului. 82 or.A.Briceni. 7 or.M.Drochia. 125 or.A. str.Corbu REPARAŢIE ŞI DESERVIREA TEHNICII S.Ştefan cel Mare.Edineţ.1 S. str.A.A. 445 ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCŢII ŞI MONTAJ NR. 426 FABRICA DE BRÎNZETURI DIN SOROCA S.31 August.A.Teleneşti.Făleşti.Floreşti. 428 HIDROINPEX S. 67 or.Răuţel 1003609007053 1003604001469 MD14TAMD1005 MD14PATT1004 120 685 101 914 10 10 1 206 850 1 019 140 164 114 9 819 337 889 3 684 905 8 309 848 1003604001285 1003602006264 1003604014601 MD14ELES1002 MD14BTAB1000 MD14TEHD1008 54 643 119 749 47 613 10 10 17 546 430 1 197 490 809 421 377 987 125 - - 23 969 106 924 5 315 2 471 681 390 361 729 182 1003604006545 1004604002038 1003604006110 1003607011690 1003507015388 1004607005627 1005607002933 1003607011900 1004606000603 1005607000559 1002600002966 1002607000547 1003607005170 1003607010741 1003607003132 1003607003279 1003607002319 1002607000259 1003607000315 1004607003818 1003602021331 1002602001435 MD14DONU1005 MD14DRMN1002 MD14RDNN1000 MD14DROH1008 MD14ARHL1004 MD14CMMD1000 MD14MTAJ1009 MD14FERM1001 MD14DOLN1006 MD14ARTF1008 MD14SORO1002 MD14DANA1005 MD14INPE1009 MD14LOCU1008 MD14ALNI1007 MD14SORD1005 MD14ATSE1008 MD14DMOB1009 MD14PATA1005 MD14LORI1007 MD14PRUU1009 MD14UTEL1001 328 768 70 701 8 611 336 72 379 278 363 57 979 7 858 868 629 210 841 31 794 306 025 165 179 572 070 35 386 127 622 263 804 108 625 1 268 866 113 643 276 264 1 006 184 1 347 059 10 10 10 10 5 9 100 20 10 20 10 25 20 10 10 10 10 8 35 40 10 5 3 287 680 707 010 86 113 360 723 790 1 391 815 521 811 785 800 17 372 580 2 108 410 635 880 3 060 250 4 129 475 11 441 400 353 860 1 276 220 2 638 040 1 086 250 10 150 928 3 977 505 11 050 560 10 061 840 6 735 295 359 89 1 28 151 124 77 271 49 183 233 297 573 40 406 45 544 909 290 274 527 2 009 5 800 1 748 - - 119 570 2 246 8 170 255 4 724 658 204 924 903 1 028 706 11 017 375 4 284 941 1 873 302 19 442 505 2 063 125 316 752 531 306 8 931 452 20 817 954 419 342 191 143 431 3 440 440 695 319 14 461 721 6 005 900 2 754 308 10 065 437 50 812 073 - 1 383 616 8 482 1 393 982 370 497 55 395 806 966 14 432 160 336 6 269 836 37 770 1 422 441 249 534 2 590 361 40 912 436 923 1 149 832 18 109 6 721 194 564 924 1 559 941 - - - or.Ştefan cel Mare.Mărculeşti or. 438 GHIDRIN S. r-nul Ocniţa. s. 415 ÎNTREPRINDEREA DE r-nul Donduşeni. str.A.Eminescu.

s. str.A. str. bd.A.Lenina. str.M. 494 FERTILITATE-BAS S. 488 SEMINŢE NORD S. str.M. 495 FABRICA DE FERMENTARE A TUTUNULUI FLOREŞTI S. 522 GARANT-AUTO S.4 or.Bălţi. Comrat.A. BĂLŢI S. RĂUT S. str.A. str.A.Etulia or. 537 VINURI DE COMRAT S. s. AQUA-PRUT S.Comrat.Vulcaneştî. 503 BETACON S.Comsomoliskaia.A. 13 or. str.Ceadîr-Lunga. str.A.A.Păcii.Ceadîr-Lunga. or.A.Corolenco.Lenina. str.Vulcaneştî.A.Ceadîr-Lunga. str.Ceadîr-Lunga.Vulcaneştî.A.Tomai.A. 33 mun. 182 or.Ialpugskaia. AGROTEHNICA S. str. MOARA S. s.54 or.Comrat. str.Bălţi. str.Bălţi.A MAGISTRALA S.Comrat.A. 40 let Octiabria.10 or.A.Cioc-Maidan.A. 22 mun. 533 TOMAI-VINEX S.A.A. 499 AUR ALB S.Bălţi.A.Comrat. Independenţei.Eminescu.31 August. 545 CAHULPAN S.Lenina.Bălţi.9 949 271 23 718 706 1 839 388 8 223 351 1 211 256 97 970 401 27 107 566 26 426 720 9 755 030 18 949 520 73 271 534 1 671 512 37 062 752 13 903 865 1 975 798 134 400 875 311 411 246 26 117 642 10 245 601 11 941 829 486 ARTICOLE DIN BETON ARMAT S.Ocniţa. str. 77 1002602006326 1003600003812 1003602000620 1003602009140 1002602003473 1002602002362 1003602005360 1002602005411 1003602000778 1003602035503 1002602000612 1002602001837 1002602003819 1002602005134 1003606002482 MD14COML1008 MD14BALT1008 MD14MIOA1005 MD14ETEH1007 MD14MAGI1005 MD14PROC1009 MD14TRAB1002 MD14REIN1007 MD14BIOC1006 MD14NIVE1001 MD14ARTU1009 MD14FLAU1001 MD14RADA1001MD 24RADA1009 MD14BETO1001 MD14TUTF1002 644 045 3 699 480 2 901 467 605 546 1 925 958 60 531 413 221 389 22 712 281 241 489 655 293 7 046 577 744 978 918 489 272 1 071 437 661 280 482 483 484 485 481 UZINA BIOCHIMICĂ DIN BĂLŢI S.A.Bălţi.Burebistă. 35 or. SCOP S. 79 or.Ceadîr-Lunga.1 or.A. 535 USTALIC-COMRAT S.A. ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT NR.A. PRODUSE CEREALIERE S.Ceadîr-Lunga. 540 541 542 543 AGROCON-1 S.A.Industrială.Bălţi. str. str. 133 mun. str.A.A. 1А or.A.1 or.Bălţi.Comrat.7 OR. 4 mun. bd.Victoriei. 137 "a" mun. str. 206 mun.Lenina.Şoldăneşti.Bălţi. 47 or.Comrat. ACVA-BĂLŢI S. 491 CIULEANDRA S.Octiabriscaia.A.Ceadîr-Lunga. 508 CEREALE VULCĂNEŞTI S. 64 r-nul Teleneşti.A.121 r-nul Cahul. str.Ceadîr-Lunga. sat. str. BĂLŢEANCA S. 496 VITA-NOVA S.Păcii. 538 VULCĂNEŞTI-PETROL S.A.Comrat.A. BĂLINDMONTAJ S.Cahul. str. 502 BAZA DE TRANSPORT AUTO-24 S. 7 or. str.A.A.A.A. 523 GEZEGEN S.Şoldăneşti..A. str. 5 mun.A. str.A. 40 let Octiabria. CONSTRUCTORUL S. 40 let Octiabria. 160 mun. str. str. 521 FERTILITATEA-VULCĂNEŞTI S. str. 534 USTA S.Vulcaneştî.A.A. Comrat.Budjakskaya.Ştefan cel Mare. 2 mun.Comrat.A.Gonţa. str.Ştefan cel Mare.Floreşti. 50 7 5 10 5 1 5 Fără valoarea 15 1 7 20 10 12 20 32 202 250 25 896 360 14 507 335 6 055 460 9 629 790 60 531 413 1 106 945 29 587 620 3 622 335 655 293 49 326 039 14 899 560 9 187 610 12 857 244 13 225 600 317 2 666 1 798 265 322 5 154 61 38 979 151 280 16 139 1 079 2 012 151 329 - 30 336 557 1 249 766 739 542 1 034 278 14 406 .Industrială. 27 or. 516 FABRICA DE FERMENTARE A TUTUNULUI DIN CEADIR517 LUNGA S. 17 mun. str.Bălţi.Lenina. ELECTROTEHNICA S.87 or. 19 S.A. 515 EKINI S.A. str.Ceadîr-Lunga.A.Molodiojnaia. DRUMURI-BĂLŢI S.Viteazul.3 or. REAL-INVEST S.191 or.A.Vulcaneştî. str.Alexandri.Ceadîr-Lunga.A.A. 6 mun. 131 mun. MECONS-COMRAT S.Pobedî.Ţarigrad or. 20 "b" mun. 57 mun.24/А or. 54 r-nul Vulcănești. 506 CEADIR-PETROL S.Vulcaneştî.V.Ratuş or.Viteazul.A.Lenina. 2 or.Cahul.Dzerjinskogo. str. str. 33 mun.Bălţi.Victoriei.20 - 513 DRUMURI-COMRAT S. str. str.A.A. str-lă Creangă.Independenţei.A. 493 AVICOLA-NORD S.Bălţi. str.Cazaclia. str. str. s.5 or. 544 BERE-UNITANC S. 526 KAZAYAK-VIN S.Comrat.A.A. TRANSCON S. str.Comrat. str.Bălţi.str.Şoldaneşti.Avtomobilistov.Lenina.Lenina. 31 August.A.A.A.A. str. 3 mun.Telimana. str.Edineţ.Bălţi.Vulcaneştî. s.Ceadîr-Lunga.A. FLOAREA SOARELUI S. 2/А or. UNT S.Strada Veche. str. 13 mun. str.Sorocii. 536 UZINA EXPERIMENTALĂ din Ceadîr-Lunga S.Tankistov.Lenina.A. str. str.Bălţi.A.4 or.Păcii.2 or. s. 13 mun. or. 9 or. Roşu or. 525 ILACI-50 S.Gavriliuka.A. 507 CENTRUL-TEHNIC-CEADIRLUNGA S. 487 FABRICA DE FERMENTARE A TUTUNULUI DIN ŞOLDĂNEŞTI S. 194 or.Molodiojnaia.A. 135 or. 505 CDC S. 54 r-nul Leova. FABRICA DE 518 FABRICA DE VINURI "ETULIA S. 119а or. 489 BAZA DE TRANSPORT AUTO-29 S.58 or.A. str. str. 520 FERTILITATEA-COMRAT S. 510 CIOC-MAIDAN-VIN S.A.5 1003607000795 1004606005066 1004606006155 1003606005988 1002602005282 1003602020161 1003606150682 1003607008447 1003604014357 1003604152660 1003611009557 1002611001255 1003611005250 1007611002280 1003611008354 1003611010980 1002611001288 1003611002145 1003611007900 1003611010784 1003611004345 1003611003337 1002611000524 1003611007885 1005611003135 1003611010865 1003611007689 1002611003112 1003611001849 1002611000683 1004611000300 1003611004301 1003611150725 1005611003788 1003611010441 1003611006659 1002611002702 1003611004817 1003600060666 1003611003061 1003611011529 1003611011149 1004611003600 1003611001344 1003611000565 1003600035967 1004611003817 1003611151456 1002611000719 1003611006981 1003611150954 1003611151663 1003603001428 1002603000354 1003603008520 1005603002005 1003603008483 1003603007486 MD14DROP1008 MD14PORT1000 MD14BARM1009 MD14CIUL1006 MD14BAUT1007 MD14FALE1001 MD14AFRI1009 MD14FANU1009 MD14ZORI1001 MD14MRUT1005 MD14VAVU1009 MD14ALBU1005 MD14COVU1006 MD14AVIP1003 MD14ATRB1002 MD14NOCA1000 MD14BUDJ1006 MD14KDKA1006 MD14CEAD1004 MD14CETH1009 MD14CEVU1008 MD14CIRS1004 MD14CIOC1005 MD14PIRA1009 MD14DLUN1008 MD14DROM1001 MD14VUCD1009 MD14EKIN1004 MD14FTCL1002 MD14MRAT1009 MD14ETUL1001 MD14FDVI1002 МD14FERC1003 MD14FERV1000 МD14GARN1003 MD14GEZE1000 MD14IAHN1003 MD14ILAС1000 MD14ZANY1001 MD14CHIL1003 MD14MENS1000 MD14PLAC1001 MD14SCOP1008 MD14SUTS1008 MD14BTVU1002 MD14TVIN1004 MD14ATSU1008 MD14USTA1008 MD14EXPE1001 MD14VINU1001 MD14VULN1006 MD14YOLY1008 MD14ROCN1001 MD14AGTN1001 MD14AQUA1001 MD14BATR1002 MD14BERE1005 MD14LUPA1009 8 051 601 157 806 760 819 19 657 1 461 437 2 699 172 177 206 2 132 078 151 213 427 932 373 831 3 417 100 1 117 415 837 519 117 515 611 364 60 395 46 243 137 171 133 058 497 427 1 156 876 114 386 114 965 62 800 83 800 63 900 1 549 885 329 826 80 596 68 560 58 827 142 760 193 139 81 246 5 063 1 277 518 4 910 23 725 496 270 256 60 426 27 640 54 650 129 505 17 935 953 867 19 270 187 871 35 111 1 562 571 125 031 219 119 531 949 27 240 214 317 184 796 1 384 609 2 725 642 10 7 10 5 1 1 10 10 11 6 5 4 5 7 10 10 16 20 10 20 8 8 10 7 10 10 10 6 50 20 50 50 7 6 7 9 10 50 1 5 10 5 10 20 50 10 50 8 33 6 10 5 5 35 9 10 10 3 80 516 010 1 104 642 7 608 190 98 285 1 461 437 2 699 172 1 772 060 21 320 780 1 663 343 2 567 592 1 869 155 13 668 400 5 587 075 5 862 633 1 175 150 6 113 640 966 320 924 860 1 371 710 2 661 160 3 979 416 9 255 008 1 143 860 804 755 628 000 838 000 639 000 9 299 310 16 491 300 1 611 920 3 428 000 2 941 350 999 320 1 158 834 568 722 45 567 12 775 180 245 500 23 725 496 1 351 280 604 260 138 200 546 500 2 590 100 896 750 9 538 670 963 500 1 502 968 1 158 663 9 375 426 1 250 310 1 095 595 2 659 745 953 400 1 928 853 1 847 960 13 846 090 8 176 926 13 287 303 75 22 79 284 308 320 110 173 31 1 308 245 162 203 146 64 78 81 147 4 528 505 323 61 26 49 30 1 601 239 85 121 269 87 24 384 31 959 341 2 042 347 58 51 586 163 75 1 716 101 34 65 1 010 70 65 71 876 972 112 120 573 - - 4 018 315 120 841 67 893 5 771 274 530 6 183 190 163 605 423 209 195 344 868 088 96 071 2 491 865 8 539 76 143 172 1 718 485 29 675 290 243 904 1 951 543 33 829 803 1 144 690 9 740 530 1 713 028 4 473 995 7 625 244 24 141 357 23 536 175 7 996 551 1 602 085 4 120 042 1 337 400 2 125 538 4 348 653 6 018 173 5 389 508 -13 098 371 2 139 572 274 185 971 785 36 267 341 1 532 520 8 871 557 2 450 653 -530 036 940 784 856 293 167 201 1 428 536 16 349 338 132 767 11 157 909 1 080 567 25 495 807 8 075 265 389 511 214 286 782 995 804 466 1 178 728 53 525 645 1 749 846 1 447 694 683 308 10 294 888 4 491 087 676 961 1 461 014 1 580 294 22 287 585 3 262 616 25 041 285 26 806 631 - - - 40 763 25 496 1 170 017 307 339 27 943 75 785 1 855 880 770 423 2 253 783 108 203 52 822 79 057 85 316 45 759 - or.Victoriei.Şoldăneşti. INCOMLAC S. 0 0 4 396 310 0 0 1 635 454 10 260 657 670 222 932 276 436 1 207 27 101 -101 741 130 567 70 865 -497 917 -1 148 414 4 900 530 149 . str.Lenina.A. str.Calea Ieşilor.31 August.Comrat. 18 or. or. 501 AVIS-PRIM S. 12 mun.A. RADA S. str.A.Bălţi.Chirsovo or. 193 mun.Vulcaneştî. BASARABIA-NORD S. 180 mun. str.Cahul. 249 or.Ştefan cel Mare. 184 1002602004252 1002602004366 1003602003492 1003602151256 1003602008028 1003600121466 1002602002720 1003602001719 1003602002587 1003602000516 1004602008944 1003602000398 MD14LODE1007 MD14BARS1003 MD14BINO1003 MD14AVVA1003 MD14DRMB1006 MD14BEMA1004 MD14DESV1001 MD14CONB1009 MD14CLAR1009 MD14ROTE1003 MD14MOAR1004 MD14PRIN1004 31 075 823 735 698 353 2 074 340 222 920 142 696 89 545 658 501 3 901 235 20 054 457 153 282 136 398 60 20 1 1 10 9 10 30 1 1 10 10 1 864 500 16 474 700 698 353 2 074 340 2 229 200 1 284 264 895 450 19 755 030 3 901 235 20 054 457 1 532 820 1 363 980 369 1 795 74 119 189 4 706 325 2 153 1 923 248 861 263 39 892 5 108 294 - - 102 309 32 200 341 1 542 13 622 31 591 1 705 171 254 202 2 558 891 816 293 7 387 414 109 097 185 230 2 713 374 96 112 992 1 601 361 3 355 193 2 911 181 25 539 807 2 854 169 66 605 168 5 754 208 35 119 101 1 709 312 390 339 - - 473 474 475 476 477 478 479 480 mun. str.A.Eminescu. str. Comrat.Feroviarilor. str.Tankistov. bd.Iubileinaia. MIOARA S. 25 595 13728 - 152 344 4 086 620 - - 723 350 20 747 5 389 53 838 35 797 271 898 173 193 1 477 913 702 459 103 018 1 280 11 701 729 830 56 756 37 000 922 - - 532 TIMPUL S.Ceadîr-Lunga.Lenina.Eminescu. 498 ACVA VULCĂNEŞTI S.Bălţi. str.Budjakskaya. MOLDAGROTEHNICA S.A.A. 19 mun.17 or. 2 or. UNIVERSALCHIM S.A.156 or.Comrat.Lenina.Bălţi.A.31 August.Decebal.Ştefan cel Mare.1 or. str.158 512 DRUMURI-CEADIR-LUNGA S. 504 BUDJAC IOLLARI S. str.Comrat. 497 MACONRUT S. str.A.Lenina.Sadoveanu.Budjakskaya.Sofiei. str. str. BEERMASTER S. str. str.Decebal.A. str. s. 500 AVICOLA VULCĂNEŞTI S. str.A.Vulcaneştî. 527 528 529 530 531 KILIM S.Lenina.Bălţi. 492 AUTOMOBILIST-BĂLŢI S. 519 FABRICA de VINURI din VULCĂNEŞTI S. PLANETA CARTE S.Vulcaneştî.Comrat. CLARITATE S. 524 IAHNÎ S. str.8 or. str.Regiei.Bălţi. str.22 or. 41 mun.Calea Ieşilor. 23 or.4 419 100 50 181 426 776 397 487 53 295 . 6 mun.Glodeni.Lenina.Budjakskaya.A.Lenina.Independenţei.Nicolae. str. SÜT S. str.A.16 or.Bălţi.11 or.Congaz.Bălţi.A.A. r-nul Drochia.Budjakskaya.461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 GLODENI-REPARAŢIE S.32 or.A.A.A. 490 BETON ARMAT ŞOLDĂNEŞTI S. str.A.38 22 735 - or. 509 CHIRSOVA S. str.A. 539 YOL YAPÂGISÂ S.Bălţi. 90 "a" mun.Ştefan cel Mare.A.Sf.Făleşti. str. BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.Bălţi.M. str. DESERVIRE S.1 511 DIUZEANTOPRAA S. str. 197 or. 9"б" or.Ceadîr-Lunga.Cahul.Cahul. s. 514 DRUMURI VULCĂNEŞTI S. 1 or.Bălţi.Victoriei.3 or.Bălţi.Vinzavodskaia. 35 mun.

Şoseaua Cahulului.A. or.Leova. 609 VINAR S.N.Cahul.. 595 JAVGUR-VIN S.A.M.41 or.A. 582 FABRICA DE UNT DIN TARACLIA S.Glavan.Valea Perjei 1003603007017 1003600079453 1003603008380 MD14IMPI1006 MD14 PRUT1002 MD14COCI1005 403 425 65 097 150 430 10 10 10 4 034 250 650 970 1 504 300 152 392 35 0 0 0 38 403 554 668 021 -16 859 65 009 442 3 853 547 5 029 209 1003610003064 1003610001808 1003610001989 1002610000125 1002600007950 1003610001336 1003610000878 1003610000708 1003610002481 1003610001853 MD14TARA1003 MD14LIOR1007 MD14BZST1002 MD14CERA1008 MD14CIUA1009 MD14COVI1000 MD14TARD1000 MD14DEUN1007 MD14FETS1007 MD14LEGG1004 94 523 185 126 55 870 923 610 171 500 1 623 377 245 376 346 722 64 200 1 276 336 10 10 10 20 100 10 10 20 10 7 945 230 1 851 260 558 700 18 472 200 17 150 000 16 233 770 2 453 760 6 934 440 642 000 8 934 352 405 13 161 291 1 089 1 819 67 208 57 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 164 -1 374 932 14 327 -439 901 -1 923 156 -1 845 871 -206 346 -62 742 -139 764 1 711 689 1 926 221 6 679 603 497 203 18 273 519 13 402 986 36 679 328 2 170 605 6 257 533 577 539 13 736 086 or. 605 ELEVATORUL IARGARA S.Glavan.62 S. 596 MĂRGĂRITAR S. satul Găvănoasa or. or.Lenin.Cimişlia. str.20 Î.Cahul. 547 ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCŢIE. str.A. s. PRUT S.A. 577 BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. CEBA-VIN S. 550 FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL S.3 or.Movilă. 23 or.Taraclia.91 or. 608 ÎNTREPRINDEREA DE PRODUCERE ŞI DESFACERE A PRODUCŢIEI AGRICOLE .Dunării. 551 FABRICA DE VINURI DIN COLIBAŞI "MARGĂRITAR" S.M. str.22 or.A.Muncii. 602 VINAR-GLIA S.M.1 1003603006962 1003603152227 MD14CECA1005 MD14DERN1002 957 110 280 422 10 6 9 571 100 1 682 532 273 312 0 0 333 549 -85 828 43 803 377 1 780 643 or.Burebista.Gării.16 or.A.2 COMBINATUL DIDACTIC DE or.Cimişlia. satul Cociulia (Adresa juridică: mun. str.Mihailovca or. str. 573 Î. str.Iorga. A. 584 LEGGORN S.Sărăteni 1003605002762 MD14VINA1005 158 365 50 7 918 250 188 0 -1 326 461 4 601 080 150 . 603 BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. 576 AMELIORATORUL S.A.Gării. str. r-nul Cantemir. Cimişlia.Cimişlia.A. str.A. FERTILITATEA-SUD S.Alecsandri.A.62 1003610000731 1003610001565 1002605000521 1004605001898 1004605002183 1003605011065 1003605006461 1003605010563 1003605009978 1003605009484 1003605007077 1005605001792 1004605001175 1004605001854 1003605150722 1003605000425 1003605007882 1004605000776 1004605001164 1005605004977 1003605005073 1003605008225 MD14TRAN1008 MD14VOLA1009 MD14LIAC1000 MD14COTR1005 MD14CIMI1001 MD14ALLA1007 MD14CECI1007 MD14MURC1004 MD14CIMD1006 MD14TATE1007 MD14JAVG1003 MD14RITA1007 MD14SECA1007 MD14PLUG1003 MD14REPC1001 MD14PICU1002 MD14SEME1001 MD14VGLI1001 MD14EOVA1008 MD14LEOD1007 MD14ELIA1008 MD14LEVI1003 124 399 343 135 50 582 91 967 46 874 446 124 177 295 104 345 195 775 74 965 112 310 159 544 27 320 331 071 292 445 83 986 257 128 120 536 32 467 128 080 781 881 636 937 10 10 1000 15 37 10 10 10 10 10 10 10 50 10 6 10 10 10 20 10 5 10 1 243 990 3 431 350 50 582 000 1 379 505 1 734 338 4 461 240 1 772 950 1 043 450 1 957 750 749 650 1 123 100 1 595 440 1 366 000 3 310 710 1 754 670 839 860 2 571 280 1 205 360 649 340 1 280 800 3 909 405 6 369 370 87 1 188 1 445 120 66 381 453 144 54 7 431 243 791 553 30 161 652 415 251 24 464 65 0 116 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 465 139 812 -2 219 183 -10 629 15 189 383 246 98 241 1 543 53 209 91 143 -67 534 -117 855 -266 402 -310 829 -567 879 -144 541 -89 724 162 165 140 175 50 406 279 113 59 832 1 269 897 13 529 197 65 309 836 4 370 070 1 762 198 14 294 224 4 404 299 1 626 762 3 001 915 1 126 637 2 396 618 6 024 380 858 589 12 809 524 2 333 734 713 718 7 273 425 8 421 467 1 908 449 1 158 887 5 193 562 25 872 757 or.3 r-nul Leova.A.A.3 1003603151574 1003603151541 1005603001684 1003611002466 MD14CORC1004 MD14CAHD1001 MD14RINZ1002 MD14MARI1002 181 547 97 906 249 484 29 110 8 10 20 50 1 452 376 979 060 4 989 680 1 455 500 88 31 452 434 0 123 0 0 -454 079 4 497 -182 091 123 720 3 614 889 3 809 199 5 195 150 -102 533 556 557 558 559 560 561 562 563 564 r-nul Cahul.Ştefan-Vodă. or. s. str.A.Cahul. 606 ÎNTREPRINDEREA DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ . 590 AVICOLA GALLINULA S.3 raionul Taraclia. 567 BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.Glavan. 588 AUTOSERVICE ŞI COMERŢ S.A.a p.Cahul. s.V.1Mai.Cahul. str. str.A. Şoseaua Griviţei.Frunze. str. str. str. 604 DRUMURI-LEOVA S.11 r-nul Cimişlia.V. s.A.Taraclia.Fetiţa or. str. 586 VOLAN-AUTOTRANS S. 570 DRUMURI-CANTEMIR S.16 r-nul Cantemir.TOMAI-VIN" S. str.A.B. 578 CERAMICA-T S.Dunării.Taraclia. str.Fîntînilor. str.N. Taraclia. STAŢIUNEA TEHNOLOGICĂ DE or.A.Leova.Iargara. str. s.B.2 r-nul Taraclia..Cahul.Mateevici.23 S.Cimişlia. 574 VINAL-COCI S.A.Gării.Glavan. TRICON S.A.16 ORIZONTUL-LUX S.65 or. str.M. 571 FERTILITATEA S.Cahul.N. 548 CONSTRUCŢII RUTIERE S.A.7 INTEGRAL-AUTO S.A.B.Comrat.Mihailovca.MARIANA" S. str.Leova. Şoseaua Cahulului.Iorga. 594 FABRICA DE PRODUSE LACTATE DIN CIMIŞLIA S. TRIFEŞTI S.77 or. 25 or.Cantemir.A.546 CEREALE-CAHUL S.M.28 or.M. str. str. Vinogradovca or. str.Păcii.A.Cahul.Slobozia Mare MARE S.Cahul. 568 Î.A.1 or. COMBINATUL DE PRODUCERE A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII r-nul Cahul.73 or. 26 S.A. str. str.Cimişlia.Viteazul. 1003600003708 1002603000653 1005603005774 1003600093800 1003603008461 1005603002924 1005603000030 MD14VITR1000 MD14VIFU1001 MD14ANSP1001 MD14CEBA1006 MD14TEMI1006 MD14CAND1003 MD14LICA1001 124 986 67 224 36 365 383 313 71 214 136 900 246 636 50 25 40 10 9 10 3 6 249 300 1 680 600 1 454 600 3 833 130 640 926 1 369 000 739 908 101 684 101 1 604 267 32 660 0 0 0 0 0 3 212 0 3 613 979 -69 280 145 957 -405 007 -143 819 5 558 -118 019 77 186 690 2 013 287 2 049 150 5 728 408 -55 650 3 108 410 516 608 575 AGROTEHSERVICE S. PENTRU DESERVIREA AGROCHIMICĂ ŞI BIOLOGICĂ A AGRICULTURII 572 IMPERIAL-VIN S.A. 569 CONSTRUCTORUL-CANTEMIR S. 591 CEREALE-CIM S.1 r-nul Cimişlia.M. 601 SERVMEC S. str.20 r-nul Leova.Cimişlia.A.. 579 Î.1a or.1 or. str.Cahul.M. str.91 or.A.Cahul.11 1003603007084 1004603003290 1002603001432 1003603008014 MD14SLOM1000 MD14FERA1005 MD14FERA1005 MD14RIAN1001 465 938 81 670 31 080 281 956 10 10 50 1 4 659 380 816 700 1 554 000 281 956 1 400 928 155 50 0 0 0 0 9 494 -66 908 -158 199 -11 687 3 933 299 1 484 865 1 595 175 577 417 1002603000686 1003603009332 1003603151585 1002603001030 1005603001743 1002603000446 1002603000505 1003600093796 1003603004810 MD14TATO1005 MD14ZONT1001 MD14 PARL1004 MD14PEPI1007 MD14SITE1000 MD14DESU1002 MD14TRIC1003 MD14RIFE1007 MD14USBA1008 64 829 196 745 89 852 468 105 893 912 56 434 470 739 700 334 2 169 320 17 5 10 10 4 10 30 10 10 1 102 093 983 725 898 520 4 681 050 3 575 648 564 340 14 122 170 7 003 340 21 693 200 124 221 419 245 962 144 1 722 404 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 045 -671 295 809 868 -1 013 137 -332 218 -16 951 -2 930 442 -773 650 421 947 990 479 4 236 857 4 768 506 16 015 561 4 470 110 854 100 32 168 140 8 257 637 23 135 102 565 Î. str. str. PEPINIERA PISCICOLĂ ZONALĂ r-nul Cahul.A.Independenţei. str.Taraclia. Lenin.A.21 or.Cimişlia.7 or.A.Gării.Eminescu. 549 DRUMURI-CAHUL S.Alecsandri.A. str.110 or. CIUMAI S. str.Taraclia.23/2) or.A..Taraclia.A.Cantemir.Cetatea Albă.LEOVIN" S. 566 VITAFRUCT S. s.12 or. 593 DRUMURI-CIMIŞLIA S.Cahul.A.Chişinău. str.Uzinelor.Tolstoi.Taraclia.Gura Galbenei. 600 RTS-SPICUŞOR S. s.A.77 r-nul Cimişlia. s.A. s.1 or.Păcii.Colibaşi (Adresa juridică:or.A. r-nul Cahul.A.Cimişlia. 607 ORGINTERCONSTRUCŢIA S.Cahul.A. Şoseaua Griviţei. satul Pleşeni r-nul Cantemir. 580 COMBINATUL DE VINURI DIN TARACLIA S. PRODUCŢIE ŞI COMERŢ .A.Javgur or. str.Cantemir.M. 589 AVICOLA CIMGALLUS S. or.Mihailovca.10 PRODUCŢIE ŞI REABILITARE SOCIALĂ A INVALIZILOR ŞI ORFANILOR .Lenin. 597 MICARNES S.Taraclia. VINIA TRAIAN S.Cantemir.1) FABRICA DE VINURI SLOBOZIA r-nul Cahul.Crihana Veche CAHUL S.A. DE CREŞTERE ŞI COMERCIALIZARE A PĂSĂRILOR 585 TRANSSTROI S.A.Cahul.Tomai 1004605003582 1003605004294 MD14UCTS1006 MD14AMOI1005 365 407 205 029 6 10 2 192 442 2 050 290 288 651 0 0 -27 519 -210 305 1 974 034 2 530 530 r-nul Leova.Cetatea Albă.A. or.A.P. str. str.A. str.A.Viteazul. or. MONTATOR S. 583 FERTILITATEA-TARACLIA S.10 r-nul Cimişlia.Leova.Viteazul.204"a".A.Cahul. satul Bucuria or. str.4 UŞBA S.A. s.A.A.31August.A.Cahul.A. 587 AGROFIRMA CIMIŞLIA S.A. 552 553 554 555 or. str.106 or.A. 592 DRUM-11 S.Ştefan cel Mare.6 MAŞINI CAHUL S.CONCOM-MODERN" S.Ştefan cel Mare. 581 DRUMURI-TARACLIA S. satul Ciobalaccia or.Iorga. 598 PLUGUŞOR-APC S.Taraclia.2a PARCUL DE AUTOBUZE ŞI or. 25 S.2 r-nul Cimişlia. s. str.A.A.Gării. str. zona industrială or.Burebista.A. 599 REPCONCIM S.23 TAXIMETRE №8 S.A.1 r-nul Cimişlia.Cimişlia.str.Eminescu.B.A. str. str.A. str.189 or.M. TIPOGRAFIA "RAZA DE SUD" or. satul Cania r-nul Cantemir.A. s.Viteazul.Dunării. s.

76 104.00 85.16 Rezultate ale activităţii economico-financiare a Bursei de Valori a Moldovei conform situaţiei la finele anului 2010 Denumirea articolului Capital social.76 100. lei 2009 200000 16753 300000 (7917) 508836 145174 302627 (157453) 560185 (576581) 3727 (572 854) 2010 400000 16753 300000 (283935) 432818 272704 252579 20125 472511 (277641) 1623 (276 018) 2010 faţă de 2009.06 187. lei Capital retras. lei Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere).Anexa nr.85 83. lei Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere). lei 2009 500000 77075 (12820) 1790040 2419295 810792 1352790 (541998) 1178424 (1551954) 264164 2294 (1285496) 2010 500000 77075 (12820) 669856 1299111 1335881 1365493 (29612) 1261966 (1291009) 168421 2404 (1120184) 2010 faţă de 2009. lei Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere).42 53. lei Capital propriu. lei Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere). lei Cheltuieli generale şi administrative. lei Venituri din vînzări. lei Profitul brut (pierdere globală). lei Rezerve. lei Costul vînzărilor. lei Profit nerepartizat (pierderea neacoperită). lei Profit nerepartizat (pierderea neacoperită).94 107. lei Capital retras. lei Costul vînzărilor.78) 84. lei Profitul net al perioadei de gestiune (pierdere netă). lei Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere).70 164. % 37. lei Capital suplimentar.35 43. lei Venitul din vînzări. lei Profitul net al perioadei de gestiune (pierdere netă). lei Cheltuieli generale şi administrative. lei Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere). lei Capital suplimentar. lei Capital propriu.17 Rezultate ale activităţii economico-financiare a Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei conform situaţiei la finele anului 2010 Denumirea articolului Capital social. lei Profitul brut (pierdere globală). % 200.46 (12.09 63.55 - 151 .80 - Anexa nr.

* „Passim” S.* 150 000 100 000 110 000 75 000 134 000 60 000 300 000 560 000 550 000 80 000 910 780 Total 3 029 780 * Participanţii profesionişti care practică activitate de dealer ca activitate de bază şi de brokeraj ca activitate conexă .00 529 612 400 342 774 638 504 532 561 170 399 953 139 374 8 698 402 021 385 432 132 832 219 797 -63 528 -766 293 -174 081 -98 447 74 147 -75 064 -6 098 -209 738 -99 872 -50 133 -1 249 310 250 000 240 000 240 000 250 000 120 000 120 000 240 000 240 000 240 000 245 000 240 000 2 425 000 Total cheltuieli operaţionale.A.* „M-Invest” S. „Fincom” S. F.A.A. lei Profit net (pierdere netă).A.* „Valinvest” S. lei 3 562 535 3 004 171 1 959 537 2 265 568 1 358 133 1 651 798 2 832 839 1 631 705 2 632 516 1 817 132 4 865 133 27 581 067 Rezultate ale activităţii economico-financiare a companiilor de brokeri/dealeri nebancari conform situaţiei la finele anului 2010 Denumirea brokerului Capitalul social.A.B.A.V. lei 769 316 462 083 49 387 330 451 531 752 474 320 100 832 55 917 200 958 291 560 87 331 3 353 907.A. lei 252 157 162 520 -347 368 74 233 422 530 251 109 50 383 80 729 1 494 669 710 996 431 508 3 583 466 Capitalul propriu (activele nete). „Proajioc” S. lei Profitul net (pierderea netă). „Brok-West” S. 18 Mărimea fondului de garanţíe. operaţional.A.152 Anexa nr.* S. „Iuventus-DS” S.* „Gest-Capital” S.M.A.00 4 238 604. lei „Oldex” S. lei Total venituri operaţionale.A.* „Broker M-D” S.A. „DAAC-Invest” S.

Anexa nr. lei 11 326 270 13 412 776 787 760 31 719 012 1 355 363 8 193 726 1 311 200 0 1 921 850 8 275 582 0 78 303 538 Pachet unic Oferta publică pe piaţa secundară Secţia tranzacţiilor directe Licitaţii cu valori mobiliare proprietate publică.A.* 11 381 668 „Passim” S.* 19 697 269 „Gest-Capital” S. 260 270 687 „Proajioc” S. unităţi 6 20 1 6 14 12 1 0 3 20 0 83 Alte tipuri Volumul tranzacţiilor. 19 Informaţie privind volumul tranzacţiilor efectuate prin intermediul companiilor de brokeri/dealeri nebancari în anul 2010 Tranzacţii efectuate la bursa de valori Secţia de bază Numărul total de tranzacţii. unităţi ** Volumul tranzacţiilor.* 5 203 969 S. „Iuventus-DS” S. lei „Oldex” S. lei 0 110 289 0 88 424 0 0 110 088 0 0 0 0 308 801 Numărul de tranzacţii.A.A.A.* 10 522 307 TOTAL 467 446 354 * Inclusiv tranzacţii în calitate de dealer **în calcul s-au luat tranzacţiile efectuate în dependenţă de numărul de oferte deservite din punct de vedere al vînzătorului şi cumpărătorului 153 . lei 6 537 451 6 650 023 1 969 434 943 388 1 644 266 900 025 6 744 378 342 127 1 129 396 8 334 526 2 999 548 38 194 560 3 343 86 876 999 15 7 522 760 234 3 087 162 118 50 992 264 2 895 240 127 226 216 460 4 179 3 192 998 17 0 4 663 226 0 0 263 762 456 516 19 285 075 185 443 120 23 004 1 147 6 275 561 45 250 995 497 22 17 716 770 16 151 211 22 2 446 775 51 0 0 10 22 18 28 0 42 0 0 292 155 6 472 272 280 2 233 690 166 563 17 765 927 99 5 252 708 6 Numărul de tranzacţii. lei Volumul tranzacţiilor.A. unităţi 0 1 0 22 0 0 1 0 0 0 0 24 Denumirea Brokerului Valoarea totală a tranzacţiilor. „Brok-West” S.* 558 587 „Broker M-D” S. 28 821 945 F.B. 622 74 76 1228 731 226 230 436 372 65 4 734 40 882 356 674 „Fincom” S.* 10 609 711 „Valinvest” S.M.A.* 28 879 050 „M-Invest” S.A. unităţi Vînzare-cumpărare Volumul tranzacţiilor.A. Numărul de tranzacţii.A.A.V. unităţi Numărul de tranzacţii. 50 618 805 „DAAC-Invest” S.A. unităţi Volumul tranzacţiilor. lei Numărul de tranzacţii.

unităţi Numărul total de tranzacţii. lei 1 220 961 569 814 140 000 0 0 0 16 210 2 095 105 9 054 710 350 000 0 13 446 799 27 230 044 0 0 0 0 68 894 10 4 0 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 869 230 0 0 0 26 195 082 3 0 0 0 0 0 1 161 150 2 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 10 060 239 16 Volumul trazacţiilor. 20 Volumul tranzacţiilor cu valori mobiliare corporative efectuate prin intermediul băncilor comerciale în anul 2010 Valoarea şi numărul de tranzacţii după tipuri Volumul tranzacţiilor în calitate de: Vînzarecumpărare Pachet unic Alte tipuri Broker Volumul tranzacţiilor.154 Anexa nr. lei 96 1 27 43 14 20 40 61 9 91 0 402 Numărul de tranzacţii. unităţi 15 193 950 857 814 586 209 254 924 31 504 142 2 400 775 810 908 6 038 015 9 141 012 1 512 021 0 68 299 770 0 0 0 219 0 0 42 021 0 0 0 0 15 193 950 857 814 586 209 255 143 31 504 142 2 400 775 852 929 6 038 015 9 141 012 1 512 021 0 Denumirea băncii Numărul de tranzacţii. lei Volumul trazacţiilor. lei BC "Victoriabank" SA 288 000 280 671 255 143 122 3 831 907 2 BC "Energbank"SA BC "Eximbank Gruppo Veneto Banca" SA 32 BC "Banca de Finanţe şi Comerţ"SA 43 BC "Banca de Economii" 836 719 17 5 309 060 21 1 531 545 BC "Moldindconbank" SA BC "Mobiasbancă-Groupe Societe Genarale" SA 86 302 850 600 0 42 BC "Moldova Agroindbank"SA 73 3 897 910 BC "Banca Socială" SA 13 BC "Unibank" SA 103 BC "Eurocreditbank"SA 0 Total 468 17 167 860 42 240 68 342 010 . unităţi ** Numărul de tranzacţii. unităţi Oferta publică pe piaţa secundară Licitaţii cu valori mobiliare proprietate publică Dealer Volumul total. lei 80 843 0 4 389 0 0 1 0 0 0 242 527 0 12 37 367 077 0 2 0 22 0 0 45 000 0 0 0 130 232 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 Numărul de tranzacţii. unităţi Volumul trazacţiilor. lei Volumul trazacţiilor. unităţi Numărul de tranzacţii.

A. Chişinău.A.A. str.A. str. bd. 10 mun. Chişinău. Chişinău. 3 mun. Chişinău. of. str. 10 „Registru Ind” S. of.A.Teilor 9/4 mun.A. 87 mun. Feredeului. Armenească 55. of. Podgorenilor. 11 „Registrul-F” S.A. Columna. 36 mun. 21 Lista registratorilor independenţi care au activat şi au prestat servicii de ţinere a registrului emitenților în anul 2010 Adresa juridică mun. 6 „Real-Registr” S. str. Dacia. Calea Ieşilor.Anexa nr. Chişinău. Numărul de emitenţi la care registratorul a prestat servicii de ţinere a registrului 171 383 29 78 222 572 291 126 146 177 2195 3 „Grupa Financiară” S. 7 „Registrator-Centru” S.A. Chişinău. str. str. 4 „Intermedia Group” S. 4 Total Iurie Savinov Olesea Domentii Maria Bîtcă Tatiana Panfilova Irina Iaroșenco Andrei Ciornîi Anatol Zbancă Oxana Anton Viorica Bondarev Iuliana Rotari Conducătorul Nr. 13 „Soliditate” S. 8 „Registru” S.A. 9 „Registru-Corect” S. Bălţi. 47 mun. 2. bd. str. str. Chişinău. 301 mun. 304 mun. Chişinău.A. 122. Şciusev. 35 mun. Denumirea registratorului independent 1 „Comitent” S. Negruzzi. Kiev. Chişinău. 155 .

A ”Grupa Financiară” S.A. 22 Venituri Cheltuieli Rezultate ale activităţii economico . ”Comitent” S.A.A ”Real Registr” S. lei .A ”Registrator Centru” S. ”Soliditate” S. Total 86344 217000 635000 268800 880000 440000 454000 851320 625000 996072 5453536 1472176 853993 1353966 899692 907567 963615 723872 1014958 879401 1018299 10087539 1503440 899194 1434596 919772 1151189 970540 731447 1050991 963741 1180268 10805178 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 349492 210000 2239492 877647 616592 967057 795345 422455 709411 113253 322939 221614 61917 5108230 877647 616592 963607 795345 374055 709411 113253 322939 221614 50860 5045323 Venitul din prestarea serviciilor 0 0 3450 0 48400 0 0 0 0 11057 62907 604237 608039 823663 623823 433911 736763 126787 342030 232780 84386 4616419 495841 192163 436502 407381 296998 577121 71941 81396 73029 66403 2698775 Cheltuieli generale şi administrative 108396 415876 387161 216442 136913 159642 54846 260634 159751 17983 1917644 273410 8553 143394 171522 -11456 -27352 -13534 -19091 -11166 -22469 491811 248003 11953 213753 220123 7851 39355 11556 42203 20948 -22469 793276 Profit net (pierdere netă) 156 Anexa nr.A.financiare a registratorilor independenţi conform situaţiei la finele anului 2010.A.Capitalul social Capitalul propriu (activele nete) Mărimea fondului de garanţíe Alte venituri operaţionale. ”Intermedia Group” S. Alte cheltuieli operaţionale Profitul net operaţional Denumirea registratorului Valoarea totală a activelor Total venituri operaţionale Total cheltuieli operaţionale ”Registru-Corect” SA ”Registru” S. ”Registru-Ind” S.A.A ”Registrul-F” S.

Denumirea fondului de investiții Numărul acţionarilor Numărul acţiunilor plasate Total active. 3 3 660 FINN „Mold-Invest” S.68 491 177 260 819 -234 343 -3 897 032 -643 168 -1 853 354 -103 572 -1 230 688 -1 159 442 -921 991 21 964 070 -18 863 757 -8 820 167 112. 23 Situaţia economico-financiară a fondurilor de investiţii în proces de lichidare forţată la finele anului 2010 Nr.03 0.22 0.29 107.A. lei 15 165 777 1 819 857 1 714 754 171 451 2 101 113 1 159 710 571 685 505 270 285 622 23 495 239 -75 313 -10 395 -2 614 0 -3 859 -845 -375 477 -63 233 -408 801 -940 537 1 22 659 100 2 068 012 5 665 702 837 507 916 312 2 490 548 313 797 1 837 040 506 867 287 382 23 780 968 1 182 810 40 827 827 1 650 619 121 981 36 909 999 578 890 1 568 985 1 159 717 1 249 000 2 147 156 4 000 000 228 162 837 507 1 715 551 5 611 794 1 839 160 2 068 012 6 728 FIN „Cais-F” S.54 0.61 0. lei 147. % Valoarea de bilanţ a activelor nete. 8 FINN „Interfond” S.A. 73 664 15 318 083 22 659 100 2 FINN„Grand-Fines” S.07 186. 9 FINN „Transinvest” S.A.89 0.23 0.31 0.30 0.A.92 13 838 933 1 833 669 1 714 762 194 339 2 146 646 1 145 428 338 297 325.A.44 327.70 271. 5 7 847 914 5 287 2 676 FINN„Soprocominvest” S.A. lei Valoarea de bilanţ a investiţiilor. lei Valoarea activelor nete ce revine unui leu din capital social.22 0. 10 049 6 FINN „Terra-Invest” S.58 171. 11 826 4 FINN „Prim Invest” S.65 411. 7 FINN „Interinvest-Plus” S.Anexa nr.A.A.92 0. Total 122 651 157 .54 Diferenţa dintre activele nete şi capitalul social.A. lei Beneficiu (pierderi) de bilanţ a perioadei de gestiune.11 367. lei Capitalul social. lei Ponderea capitalului social în total active.

.22 19 759 201 19 938 675 24 605 981 123.51 0.31 0.77 3 776 827 11 841 904 313.A.A. nete.A.1 116 508 -41 627 -334 044 -331 046 1 774 495 -1 657 449 . 106 683 7 FIN „Telecom-Invest” S.A. Denumirea fondului de investiții 1 FINN „Asito-Invest” S.85 1.A. din lei capital social.41 19 337 398 50 747 255 48 327 904 95.44 8 619 332 20 681 979 25 690 782 124.77 0.3 218 384 Anexa nr.A.Numărul acţiunilor plasate Numărul acţionarilor 158 Total active.82 0. lei Ponderea Valoarea capitalului de bilanţ a social în activelor total active. 71 915 5 FINN „Credo-Invest” S. constituie 6 991 529 lei. 58 979 3 FINN „Exiton-Bon” S. 245 733 4 FINN„Exiton-Invest” S.08 9 024 973 30 092 420 333.04 0. lei Beneficiu (pierderi) de bilanţ a perioadei de gestiune.23 50 359 744 34 612 740 40 720 834 117. lei -11 545 312 -6 123 572 2 031 840 -5 268 583 -5 931 581 -21 473 088 13 682 412 3 621 277 191 840 086 -8 220 627 -42 848 511 0.56 15 754 787 33 680 869 50 697 259 19 888 118 20 677 346 8 862 769 41 412 674 40 637 335 3 774 622 194 478 444 Valoarea activelor nete ce Valoarea de revine bilanţ a unui leu investiţiilor. 98 615 2 FINN „D-Invest” S.79 0.89 14 908 537 -13 702 . 33 904 Total 769 612 Notă: Valoarea de bilanț a activelor FINN „Viitorul – Tău” S. 92 792 8 FINN „York-Invest” S. lei 26 453 849 61 289 755 69 368 125 24 605 981 26 276 105 30 092 420 26 954 923 11 841 904 276 883 062 195 955 626 234 688 597 119.1 498 503 .54 41 416 842 26 954 923 65. 24 Situaţia economico-financiară a fondurilor de investiţii în proces de lichidare din proprie iniţiativă la finele anului 2010 Nr.65 34 597 262 15 756 335 26 453 849 167. 60 991 6 FINN „Nord-Invest” S.29 1.A.A. lei Capitalul social. lei % Diferenţa dintre activele nete şi capitalul social.A.

N. lei Numărul conturilor fiduciare Numărul societăţilor administrate Capital propriu. – A.F.Anexa nr.A.F.A.O. 34 016 0 0 1 064 363 449 280 67 104 47 452 32 790 0 .25000 0 1 097 173 1 908 042 Fondatorii administrării fiduciare 424 280 47 452 2 C. „Codru” S. 332 708 1 840 938 693 197 813 2 039 464 3 A.financiară a administratorilor fiduciari la finele anului 2010 Venituri din Valoarea investiţiilor financiare dividende dobînzi realizarea activelor Rezultatul activitatii investitionale.D.A.F. lei Compania fiduciară Compania fiduciară Compania fiduciară Fondatorii administrării fiduciare Fondatorii administrării fiduciare Fondatorii administrării fiduciare Fondatorii administrării fiduciare Compania fiduciară 1 56 548 9 29 642 1 646 399 2 974 999 130 221 468 150 000 213 420 2 427 227 193 061 4 984 276 70 313 224 339 4 958 268 60 580 450 000 1 012 500 98 634 926 537 564 976 086 1 524 740 24 201 047 4 193 071 20 „F. 4 231 12 173 490 556 TOTAL 382 830 Compania fiduciară 6 651 Denumirea companiei fiduciare 159 . lei Nr Capital social.„Econ-Renaştere” S. 11 875 0 0 0 40 935 0 6 651 6 473 1 172 402 509 856 0 0 32 790 5 700 .A. „Europa -Trust” S.” S. 25 Situaţia economico .19 300 41 628 197 813 3 244 656 4 C.F.

A. unităţi 2010 26 19 14 6 65 2009 44 20 12 0 76 2008 36 29 13 2 80 Venitul obţinut în rezultatul prestării serviciilor de estimare a valorilor mobiliare. 2.A. lei Capitalul propriu (activele nete) 3 Nr. 4. A.A. 3. "Estimator-VM" S.26 Contracte de prestate a serviciilor de către companiile de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele Nr. 2. 3. "Bartol Consulting" S. "ICF-Consulting. "ICF-ConsultingService" S.E. "Finactiv-Consulting" S.A.R.A. "Estimator-VM" S.A.A.Service" S. Total 106 900 80 000 204 764 666 720 1 058 384 217 173 362 117 334 319 864 111 1 777 720 853 237 164 583 203 031 62 700 1 283 551 17 089 15 635 145 792 4 820 183 336 97 407 136 946 47 607 17 764 299 724 743 114 14 493 14 727 42 256 814 590 743 114 14 493 14 727 42 256 814 590 743 114 14 493 14 727 42 256 814 590 160 . Total: Numărul contractelor încheiate.Anexa nr. lei 2010 355 601 167 733 186 300 61 700 771 334 2009 385 733 139 449 159 500 0 684 682 2008 457 400 391 167 152 200 86 000 1 086 767 Anexa nr.E. Denumirea "Bartol Consulting" S. "FinactivConsulting" S. 4.27 Rezultate ale activităţii economico-financiare a companiilor de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele la finele anului 2010. A. d/o Denumirea Capitalul social Venitul din vînzări 4 Costul vînzărilor Cheltuieli generale şi administrative 6 Rezultatul din activitatea economicofinanciară 7 Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare 8 Profit net (pierdere netă) 9 1 2 5 1. d/o 1.R.A.

A. 7. „GEST-CAPITAL” S.A. Total: * serviciu prestat în baza unui contract încheiat anterior ** venit obţinut parţial sau totalmente în urma achitării serviciilor prestate în baza contractului încheiat anterior 161 . „Proajioc” S.1 179 400 200 5 870 26 000 3 000 18 402 960 5 500 239 332 9. 14. 13. lei Denumirea 1. „BROKER M-D” „CODRU” S. 4.A. „Registrator-Centru” S. 15. „FINACTIV – CONSULTING” S.A. „Real-Registr” S. „Proajioc” S. BC „Victoriabank” S. „R egistrator-Centru” S. „Bartol Consulting” S.A.A. unităţi Numărul serviciilor prestate. d/o Activitatea practicată Numărul contractelor încheiate.A.A.A.A. consulting investiţional 3. „COMITENT” S. 5.A. 2. 6.A. unităţi Venitul obţinut în rezultatul prestării serviciilor de consulting şi consulting investiţional. 8.A. „Bursa de Valori a Moldovei” S.C. Total: 3 0 1 2 6 2 1 2 17 4 1 2 1 1 11 2 4 26 3 96* 0 3 6 4 1 2 115 5 1 2 2 1 18 2 4 35 30 467. „VALINVEST” S. „REGISTRU-IND” S. S. „FINCOM” S. 16. 10. 11.A. consulting 12.28 Informaţie privind prestarea serviciilor de consulting şi consulting investiţional de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară în anul 2010 Nr.Anexa nr.A.1 216 800** 0 25 000 22 000 1 200 35 000 6 000 336 467.

2 1.2 0.1 1.7 20.0 331 217 517 176 317 173 84 855 346 70 044 998 786 929 676 884 0 110 045 11 068 220 7 425 060 2900721 742 439 5 221 094 3 560 797 1631560 28 737 712962 3317672 261511 117 090 455 51 344 0 0 51 344 3527529 2 397 585 1 896 847 0 500 738 198347 17 980 526 6 749 084 11023902 207 540 2657392 95 161 456 41 664 061 40190221 13 307 174 19518786 15497377 736595 84847 89245 544663 2925185 0 45 431 781 15 102 668 12 994 311 1859515 248 842 1845357 1265319 3 841 359 3 525 209 271230 44 920 2190203 2151485 11 823 996 9 932 373 1 879 435 12 188 51906047 2 388 387 6 860 349 3 640 314 3041054 178 981 821645 224281 597364 276 848 38718 580038 4021409 1920797 113500 12694 168299 392487 261511 17 839 201 192 008 169 155 6910 15 943 185400 0 185400 5 990 545 4 584 596 1147298 258 651 2011878 1660571 351307 14 314 400 4 240 146 10019653 54 601 1060436 747531 312905 0 0 0 0 49 240 812 0 0 0 0 0 3 425 590 0 0 0 53 819 473 19 945 011 19 205 783 618747 120 481 940211 700221 239990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 861 358 24 584 383 6817706 1 459 269 2884790 1838375 1046415 0 1 860 498 1 811 294 0 49 204 638434 0 638434 0 6 156 423 5 162 105 994318 0 1548983 1154765 141834 252 384 2340877 8861625 33800404 294904 11261620 6168489 3394392 476261 4548194 41008839 977528 4070789 147521783 27385744 19200304 78240 14072691 3097857 4394892 465222564 51 198 363 22 673 960 2007988 26 516 415 17930698 12779268 4250743 900 687 121967955 1 786 388 1 422 571 342327 21 490 573694 531796 41898 0 4078837 340 357 0 81399 258 958 254876 0 254876 0 295756 194 928 191 054 0 3 874 15933 0 15933 0 137164 0 295756 3923089 54499893 2086037 8699016 20469222 294904 10939745 3548916 3202122 476111 3437605 14 425 815 910373 3891647 51410905 5950156 6316476 0 13919468 2324149 4394892 215 416 297 26 081 712 207 186 21362 25 853 164 2087671 111870 1975801 0 5787419 0 0 0 0 0 51294688 0 0 8706969 0 0 0 0 0 0 25 669 586 0 0 67479171 4566608 12853332 0 0 0 0 170 570 354 alte de sănătate de accidente de viaţă Asigurarea răspundere civilă asigurarea internă Carte Verde inclusiv asigurarea inclusiv asigurarea inclusiv alte Prime încasate din reasigurări 34 426 311 348 025 890 989 6 438 919 191 097 016 10 046 283 11 360 557 69 546 552 294 904 32 146 842 22 172 803 11 396 815 853 669 12 230 188 104 738 882 7 009 090 21 048 084 262 202 025 48 044 925 21 796 236 3 657 113 20 006 747 17 519 471 5 443 332 914 715 778 5 787 419 137 164 0 155 748 16 173 374 254 840 162 609 4 624 213 0 321 875 2 619 573 192 270 150 1 110 589 913 438 67 155 179 142 28 631 707 16 868 979 30 496 78 240 153 223 773 708 0 79 235 913 469 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 478 0 0 0 0 0 29 270 0 21 263 0 0 0 35 722 0 1 185 242 348 025 595 233 0 377 558 Denumirea companiei de asigurare Asigurarea obligatorie Asigurarea benevolă 1 „ACORD-GRUP” SRL 0 34 426 311 2 „AFES_M” SRL 0 3 „ALIANŢA-MOLDCOOP” SRL 295756 4 „ARTAS” SRL 4048867 2 390 052 5 „ASITO” SA 107002421 84 094 595 6 „ASTERRA GRUP” SRL 2267450 7 778 833 7 „AUTO-SIGURANTA” SA 8982687 2 377 870 8 „DONARIS-GROUP” SA 29624817 39 921 735 9 „EDICT” SRL 294904 10 „EUROASIG” SRL 11179005 20 967 837 11 „EXIM-ASINT” SA 3694661 18 478 142 12 „GALAS” SA 3202122 8 194 693 13 „GARANT” SRL 476111 14 „GARANŢIE” SA 3437605 8 792 583 15 „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA 41018675 63 720 207 16 „IDEEA ASIGURARI” SA 931778 6 077 312 17 „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA 3970052 17 078 032 18 „MOLDASIG” SRL 126491201 135 710 824 19 „MOLDCARGO” SRL 26810251 21 234 674 20 „MOLDOVA-ASTROVAZ” SRL 19192313 2 603 923 21 „SIGUR-ASIGUR” SRL 0 3 657 113 22 „TRANSELIT” SRL 13919468 6 087 279 23 „VICTORIA ASIGURARI” SRL 2355371 15 164 100 24 „VITORIASIG” SRL 4394892 1 048 440 Total 413 590 406 501 125 371 .3 11.9 0.9 1.1 1.3 2.162 Anexa nr.5 2.0 3.3 28.6 0.8 0.0 0.6 100.5 0.8 2.1 0.7 5.29 Prime de asigurare subscrise în anul 2010.4 2. lei Cota de piaţă din total Total de vehicule de incediu şi Asigurarea de terestre (Casco) alte calamităţi bunuri naturale Asigurarea de persoane 3.4 0.2 7.4 1.

5 0.4 100.0 7. lei Total de vehicule terestre (Casco) alte de sănătate de accidente de viaţă Asigurarea răspundere civilă Cota de piaţă din total Asigurarea de bunuri Asigurarea de persoane inclusiv asigurarea inclusiv asigurarea inclusiv Carte Verde Anexa nr.30 Asigurarea obligatorie Asigurarea benevolă Denumirea companiei de asigurare asigurarea internă alte Sumele plătite pe riscurile primite în reasigurare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 „ACORD-GRUP” SRL „AFES .6 3.6 1.3 0.2 0.8 3.0 31.3 2.8 3.4 8.2 0.4 0.M” SRL „ALIANŢA-MOLDCOOP” SRL „ARTAS” SRL „ASITO” SA „ASTERRA GRUP” SRL „AUTO-SIGURANTA” SA „DONARIS-GROUP” SA „EDICT” SRL „EUROASIG” SRL „EXIM-ASINT” SA „GALAS” SA „GARANT” SRL „GARANŢIE” SA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA „IDEEA ASIGURARI” SA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA „MOLDASIG” SRL „MOLDCARGO” SRL „MOLDOVA-ASTROVAZ” SRL „SIGUR-ASIGUR” SRL „TRANSELIT” SRL „VICTORIA ASIGURARI” SRL „VITORIASIG” SRL Total 0 881 907 881 907 14 519 731 009 745 528 146 364 458 081 604 445 1 568 838 2 217 023 3 785 861 32 360 195 31 825 522 64 185 717 704 443 1 364 583 2 069 026 3 495 514 977 870 4 473 384 7 272 291 18 719 310 25 991 601 175 540 0 175 540 2 774 829 7 899 293 10 674 122 1 550 344 9 931 328 11 481 672 1 110 451 3 505 899 4 616 350 150 197 737 285 887 482 1 679 173 4 769 888 6 449 061 11 130 960 12 252 718 23 383 678 367 630 1 697 509 2 065 139 1 247 494 8 437 127 9 684 621 43 658 324 59 117 923 102 776 247 3 569 041 15 225 826 18 794 867 8 983 080 2 391 301 11 374 381 0 63 258 63 258 3 087 808 2 682 317 5 770 125 1 400 351 8 931 792 10 332 143 1 056 884 371 116 1 428 000 127 504 270 195 189 884 322 694 155 0.3 3.6 1.1 3.Despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare plătite în anul 2010.2 0.2 1.2 19.8 5.0 de incediu şi alte calamităţi naturale 177 898 177 898 0 713 172 713172 0 139 071 0 0 2 215 061 2198165 0 17 021 431 14791071 331256 1 153 304 1153304 0 958 086 957546 0 17 483 540 16341145 1123590 0 0 0 7 839 519 7832414 7105 9 146 491 2871429 6275062 3 342 524 3314119 28405 220 677 220677 0 3 003 688 2728631 275057 8 157 716 8101853 55863 1 567 639 1560631 7008 7 995 964 7983479 12485 53 592 330 36302827 3344769 13 395 693 9432787 3962906 2 383 999 2383999 0 0 0 0 2 667 530 2657780 9750 7 933 418 7049633 657104 309 996 309996 0 161 418 747 129 082 556 16 090 360 0 0 139 071 16 896 1 899 104 0 540 18 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 944 734 0 0 0 0 226 681 0 16 245 831 702 363 10 700 319 010 1 962 14 829 509 211 279 19 784 1 090 477 0 59 774 108 865 163 375 516 608 245 545 3 333 986 129 870 441 163 3 868 793 374 030 4 690 63 258 14 787 993 251 61 120 27 564 198 0 0 0 667 3731755 196654 0 202520 0 24567 81010 137475 0 117774 510041 111588 424663 3644266 195480 4690 25409 1437 886205 0 10 296 201 702 363 10700 7510 1295 2133471 14625 19784 887957 0 35207 27855 25900 516608 127771 130350 18282 16500 224527 178550 0 0 13350 0 61120 5 153 725 0 0 311 500 0 8 964 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 693 595 0 0 0 0 0 37 849 0 107 045 0 12 114 272 0 14 519 146 364 1 568 838 32 334 777 704 443 3 495 514 7 417 584 175 540 2 774 829 2 119 282 1 110 451 150 197 3 199 828 11 130 960 367 630 1 247 494 45 315 124 3 569 041 8 983 080 0 3 087 808 1 400 351 1 056 884 131 370 538 0 14519 146364 1526014 21906650 704443 3495514 7272291 175540 2774829 1550344 1110451 150197 1679173 6801454 367630 1247494 24768189 2952974 3048329 0 3087808 1400351 1056884 87 237 442 0 0 0 0 0 0 42824 0 10147699 280 428 0 0 0 0 0 145 293 0 0 0 0 0 568 938 0 0 0 0 0 1 520 655 3900097 429 409 0 0 0 0 18800382 1 746 553 585860 30 207 5922119 12 632 0 0 0 0 0 0 0 0 39 398 981 4 734 115 1 646 7 137 0 0 0 0 0 0 0 0 107 034 0 0 0 761 016 0 0 0 1 456 103 2 612 0 0 5 123 0 2 340 671 163 .1 0.0 1.9 0.

5 18. Rusia TOTAL pe 7 companii TOTAL pe piață 3.3 9.3 9.A.4 .A.R.4 22.5 33.31 Active curente 2009 2010 29 629 798 28 478 674 20 285 933 10 491 670 9 810 052 11 920 378 10 931 266 10 484 713 9 784 547 11 177 787 8 450 368 7 868 970 13 549 123 16 740 789 14 603 916 21 646 932 39 106 917 40 649 069 7 070 028 3 855 282 14 477 945 19 972 253 9 810 004 16 141 346 6 093 565 8 940 095 22 243 572 21 566 812 141 208 331 157 459 816 407 171 575 482 563 072 23 031 963 31 352 664 16 885 641 17 457 185 13 363 587 30 822 434 65 764 375 79 161 927 8 547 537 11 549 025 6 166 387 5 420 839 8 466 235 12 411 682 7 194 535 6 559 520 913 647 200 1 064 692 934 Total active 2009 2010 29 787 083 28 609 081 23 331 157 17 665 167 9 841 387 11 942 545 12 037 346 11 307 851 19 558 806 20 482 156 26 081 824 27 105 855 16 215 697 19 332 717 17 698 167 26 300 924 47 169 082 58 313 903 14 752 690 14 464 039 34 373 476 35 226 628 12 664 890 20 379 941 6 268 256 9 057 239 30 563 594 29 632 180 170 854 447 210 207 155 428 330 504 506 885 796 60 505 754 83 238 267 57 942 106 63 389 740 43 858 087 60 043 455 364 502 563 388 250 999 9 787 339 12 603 935 45 246 073 179 168 840 21 905 406 26 747 455 24 688 859 26 042 082 1 527 964 593 1 886 397 950 Capital propriu 2009 2010 13 358 515 16 739 479 14 021 547 11 407 634 7 781 303 10 986 198 6 844 979 7 473 800 14 097 483 14 178 582 19 507 678 20 414 317 8 207 890 9 350 092 8 871 831 10 261 843 14 080 109 15 648 848 9 996 009 10 361 101 13 108 574 11 530 974 7 431 405 12 471 768 5 319 842 8 781 383 18 121 961 18 221 798 61 846 679 61 368 365 221 865 304 298 459 229 26 581 484 39 351 859 38 433 628 41 174 535 23 725 210 35 383 143 197 183 943 221 120 756 7 014 652 7 776 021 35 464 622 161 808 217 16 626 563 19 106 731 18 260 253 18 371 974 807 751 464 1 081 748 647 Datorii pe termen lung 2009 2010 2 886 430 2 786 711 3 208 817 975 954 1 220 923 431 429 2 838 239 3 214 400 4 354 898 5 477 768 4 230 277 5 372 170 5 284 346 7 443 415 6 603 118 14 613 218 18 601 176 25 428 039 3 992 661 3 987 245 12 869 875 11 390 268 3 136 717 4 182 907 411 574 34 160 9 296 697 8 687 044 90 663 085 123 723 013 136 599 245 108 823 032 17 657 555 22 295 095 12 914 213 10 985 942 18 787 367 22 822 179 126 822 074 129 090 844 1 697 389 3 125 307 5 602 461 16 553 399 4 793 555 6 128 644 2 614 233 2 372 279 497 086 925 539 944 462 Datorii pe termen scurt 2009 2010 13 542 138 9 082 891 6 100 793 5 281 579 839 161 524 918 2 354 128 619 651 1 106 425 825 806 2 343 869 1 319 368 2 723 461 2 539 210 2 223 218 1 425 863 14 487 797 17 237 016 764 020 115 693 8 395 027 12 305 386 2 096 768 3 725 266 536 840 241 696 3 144 936 2 723 338 18 344 682 25 115 777 69 865 955 99 603 535 16 266 715 21 591 313 6 594 265 11 229 263 1 345 510 1 838 133 40 496 546 38 039 399 1 075 298 1 702 607 4 178 990 807 224 485 288 1 512 080 3 814 373 5 297 829 223 126 203 264 704 841 Total pasiv 2009 2010 29 787 083 28 609 081 23 331 157 17 665 167 9 841 387 11 942 545 12 037 346 11 307 851 19 558 806 20 482 156 26 081 824 27 105 855 16 215 697 19 332 717 17 698 167 26 300 924 47 169 082 58 313 903 14 752 690 14 464 039 34 373 476 35 226 628 12 664 890 20 379 941 6 268 256 9 057 239 30 563 594 29 632 180 170 854 447 210 207 155 428 330 504 506 885 796 60 505 754 83 238 267 57 942 106 63 389 740 43 858 087 60 043 455 364 502 563 388 250 999 9 787 339 12 603 935 45 246 073 179 168 840 21 905 406 26 747 455 24 688 859 26 042 082 1 527 964 592 1 886 397 950 Nr.A.9 3.6 82.0 230.0 21. „EDICT” S.6 80.L „EXIM – ASINT” S.A.0 82.32 Societăţi de asigurare Capitalul străin în Cota parte a capitalul social.0 x 12.3 33.1 0.0 0.R.7 48.2 420. lei Anexa nr. mil.7 50. „MOLDASIG” S. Israel Austria. capitalului străin în mil.0 67.6 41. „DONARIS – GROUP” S.5 60. Rusia Marea Britanie Liechtenstein Ucraina Olanda.R.5 140.A. SIGUR-ASIGUR SRL TRANSELIT SRL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 VITORIASIG SRL TOTAL Active pe termen lung 2009 2010 157 285 130 407 3 045 224 7 173 497 31 335 22 167 1 106 080 823 138 9 774 259 9 304 369 17 631 456 19 236 885 2 666 574 2 591 928 3 094 251 4 653 992 8 062 165 17 664 834 7 682 662 10 608 757 19 895 531 15 254 375 2 854 886 4 238 595 174 691 117 144 8 320 022 8 065 368 29 646 115 52 747 339 21 158 929 24 322 724 37 473 791 51 885 603 41 056 465 45 932 555 30 494 500 29 221 021 298 738 188 309 089 072 1 239 802 1 054 910 39 079 686 173 748 001 13 439 171 14 335 773 17 494 324 19 482 562 614 317 392 821 705 016 Lista societăților de asigurare cu capital străin Țara de origine a investitorului străin Capitalul social. Italia. „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S. România „ASITO” S.L. Denumirea companiei de asigurare ACORD-GRUP SRL AFES-MOLDOVA SRL ALIANŢA-MOLDCOOP SRL ARTAS SRL ASTERRA GRUP SRL AUTO-SIGURANTA SA KLASSIKA ASIGURĂRI SA EUROASIG GRUP SRL DONARIS-GROUP SA EDICT SRL EXIM-ASINT SA GALAS SA GARANT SRL GARANŢIE SA GRAWE CARAT ASIGURARI SA MOLDASIG SRL MOLDCARGO SRL MOLDOVA-ASTROVAZ SRL VICTORIA ASIGURARI SRL ASITO SA IDEEA ASIGURĂRI S.L. lei capitalul social „AFES – M” S.2 99.164 Bilanțul contabil al societăților de asigurare conform situației la finele anului 2010 Anexa nr.0 140.7 9.

Anexa nr.33 Plasarea rezervelor şi fondurilor de asigurare ale societăţilor de asigurare conform situaţiei la finele anului 2010

Nr.

Denumirea companiei de asigurare

Rezerva de asigurare

Valori mobiliare

Inclusiv valori mobiliare emise de: stat sau de autorităţile rezidenţi publice locale Depozite bancare Disponibilităţi în casierie Terenuri şi construcţii Сreanţe de la asiguraţi şi intermediari
276 514 0 0 0 749 738 0 0 0 1 737 000 162 582 0 0 0 2 448 380 0 1 001 610 67 000 41 773 2 705 1 217 126 572 345 52 416 212 332 205 318 44 258 551 85 852 35 559 183 859 70 000 4 715 466 0 1 614 771 0 0 0 0 0 0 0 5 664 002 1 059 672 0 0 868 704 9 126 426 8 924 575 4 140 000 5 240 204 0 64 545 300 0 3 741 381 2 451 455 842 889 106 918 038 1 347 948 2 191 983 1 870 267 0 1 206 238 35 691 0 822 125 0 15 616 023 2 189 339 0 1 660 727 7 201 412 315 173 47 307 1 086 389 0 36 616 874 0 0 129 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 233 762 0 0 0 1 598 207 0 0 0 0 0 42 961 398 25 470 790 0 1 250 000 249 037 660 0 2 194 609 1 511 565 2 213 933 372 924 1 515 432 18 675 683 31 792 846 1 011 000 14 468 574 4 080 346 5 658 477 0 5 628 625 75 328 2 182 320 6 500 000 4 087 899 0 76 177 000 7 103 824 0 70 685 050 2 524 818 0 2 761 093 1 737 409 49 333 152 957 3 416 22 887 6 837 1 020 511 698 2 700 000 836 581 98 937 0 2 724 093 1 232 215 3 007 0 121 539 3 677 635 25 489 0 0 9 208 449 3 475 158 333 693 751 222 0 9 060 194 2 922 644 438 397 0 0 4 054 007 652 675 484 882 720 000 1 202 184 800 000 1 074 434 161 165 0 0 795 235 1 993 920 138 875 0 1 800 000 2 134 387 0 2 201 996 642 880 96 432 129 629 143 463 0 211 400 86 286 4 314 0 0 0 0 789 432 19 324 0 0 0 1 950 698 557 342 2 157 0 0

Disponibilităţi în conturi bancare curente

Depozite la societăţi cedente

Împrumuturi pentru asiguraţi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL plasamente

1 0 0 129 429 0 0 1 202 184 0 0 0 0 0 511 698 3 416 0 41 233 762 0 2 182 320 0 2 609 207 18 675 683 372 924 1 511 565 0 0 68 432 188

2 786 711

2 786 711 808 756 431 429 3 214 400 5 477 768 5 372 170 7 259 512 14 613 218 17 375 789 3 987 245 6 225 225 4 182 907 34 160 8 687 044 123 723 013 108 823 032 20 781 329 10 985 930 22 821 559 129 090 844 2 861 726 7 602 161 6 128 644 2 368 207 515 642 779

2

808 756

3

431 429

4

3 214 400

5

5 477 768

6

5 372 170

7

7 259 512

8

14 613 218

9

17 375 789

10

3 987 245

11

6 225 225

12

4 182 907

13

34 160

14

8 687 044

15

123 723 013

16

108 823 032

17

20 781 329

18

10 985 930

19

22 821 559

20

129 090 844

21

2 861 726

22

7 602 161

23

6 128 644

24

ACORD-GRUP SRL AFES-MOLDOVA SRL ALIANŢA-MOLDCOOP SRL ARTAS SRL ASTERRA GRUP SRL AUTO-SIGURANTA SA KLASSIKA ASIGURARI SA EUROASIG SRL DONARIS-GROUP SA EDICT SRL EXIM-ASINT SA GALAS SA GARANT SRL GARANŢIE SA GRAWE CARAT ASIGURARI SA MOLDASIG SRL MOLDCARGO SRL MOLDOVA-ASTROVAZ SRL VICTORIA ASIGURARI SRL ASITO SA IDEEA ASIGURARI SA SIGUR-ASIGUR SRL TRANSELIT SRL VITORIASIG SRL

2 368 207

TOTAL

515 642 779

165

166
Raport privind operaţiunile de reasigurare, lei
Total prime Asigurări generale Asigurări de viaţă

Anexa nr 34

Nr. Prime brute subscrise Prime brute subscrise Prime cedate în reasigurare

Denumirea companiei de asigurare

cedate în Primele de reasigurare (viaţă Total prime brute asigurare şi generale) subscrise (viaţă şi încasate pe generale) riscurile primite în reasigurare Ponderea primei Prime cedate în cedate în prima reasigurare brută subscrisă

Ponderea primei cedate în prima brută subscrisă

ACORD-GRUP SRL

AFES_M SRL

ALIANŢA-MOLDCOOP SRL

ARTAS SRL

ASITO SA

ASTERRA GRUP SRL

AUTO-SIGURANTA SA

DONARIS-GROUP SA

EDICT SRL

EUROASIG SRL

EXIM-ASINT SA

GALAS SA

GARANT SRL

GARANŢIE SA

GRAWE CARAT ASIGURĂRI SA

IDEEA ASIGURARI SA

KLASSIKA ASIGURĂRI SA

MOLDASIG SRL

MOLDCARGO SRL

MOLDOVA-ASTROVAZ SRL

SIGUR-ASIGUR SRL

TRANSELIT SRL

VICTORIA ASIGURARI SRL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 913 530 536 1 185 242 239 168 117 859 711 063 236 392 359 53 819 473

VITORIASIG SRL

33 956 802 348 025 890 989 6 438 919 191 097 016 10 046 283 11 360 557 69 546 552 294 904 32 146 842 21 543 325 11 396 815 853 669 12 230 188 104 738 882 7 009 090 21 018 814 262 202 025 48 023 662 21 796 236 3 657 113 20 006 747 17 483 749 5 443 332

469 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 478 0 0 0 0 0 29 270 0 21 263 0 0 0 35 722 0

30 279 994 0 0 1 275 347 13 579 956 0 0 32 548 417 0 0 9 591 503 2 530 215 627 186 2 760 799 14 088 178 1 489 833 8 100 852 99 879 111 13 338 511 1 144 055 0 2 775 472 5 158 688 0

33 956 802 348 025 890 989 6 438 919 190 196 329 9 793 899 11 360 557 69 546 552 294 904 32 146 842 21 543 325 11 396 815 853 669 12 230 188 55 498 070 7 009 090 21 018 814 262 202 025 48 023 662 21 796 236 231 523 20 006 747 17 483 749 5 443 332

30 279 994 0 0 1 275 347 13 579 956 0 0 32 548 417 0 0 9 591 503 2 530 215 627 186 2 760 799 11 312 420 1 489 833 8 100 852 99 879 111 13 338 511 1 144 055 0 2 775 472 5 158 688 0

Total

89,2 0,0 0,0 19,8 7,1 0,0 0,0 46,8 0,0 0,0 44,5 22,2 73,5 22,6 20,4 21,3 38,5 38,1 27,8 5,2 0,0 13,9 29,5 0,0 27,5

0 0 0 0 900 687 252 384 0 0 0 0 0 0 0 0 49 240 812 0 0 0 0 0 3 425 590 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 742 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 742 758

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1

Indicatori principali privind activitatea societăţilor de asigurare la finele anului 2010
Active nete 4 16 739 479 11 407 634 10 986 198 7 473 800 14 178 582 20 414 317 9 350 092 10 261 843 15 648 848 10 361 101 11 530 974 12 471 768 8 781 383 18 221 798 61 368 365 298 459 229 39 351 859 41 174 535 35 383 143 221 120 756 7 776 021 161 808 217 19 106 731 18 371 974 1 081 748 647 5 12 000 000 12 000 000 9 000 000 9 010 000 10 000 000 14 875 300 9 036 000 9 000 000 21 738 100 9 250 000 9 771 100 9 486 350 9 000 000 9 000 000 42 278 000 60 000 000 24 108 400 14 811 100 9 000 000 46 515 340 9 000 000 34 800 000 9 000 000 17 376 026 420 055 716 8 2 510 197 808 756 431 429 2 941 308 2 928 030 3 237 783 5 191 564 12 421 235 13 017 300 3 824 663 3 959 315 4 147 216 34 160 4 547 835 114 596 587 84 282 434 12 837 219 5 745 726 21 160 832 57 344 132 2 546 553 3 813 473 2 590 800 1 525 318 366 443 865 9 881 907 745 528 604 445 3 785 861 2 069 026 4 473 384 9 684 621 10 674 122 25 991 601 175 540 11 481 672 4 616 350 887 482 6 449 061 23 383 678 102 776 247 18 794 867 11 374 381 10 332 143 64 185 717 2 065 139 63 258 5 770 125 1 428 000 322 694 155 11 34 426 311 348 025 890 989 6 438 919 10 046 283 11 360 557 21 048 084 32 146 842 69 546 552 294 904 22 172 803 11 396 815 853 669 12 230 188 104 738 882 262 202 025 48 044 925 21 796 236 17 519 471 191 097 016 7 009 090 3 657 113 20 006 747 5 443 332 914 715 778 Capitalul statutar achitat Primele de asigurare Active lichide din contul rezervelor Plata despăgubirilor şi sumelor de asigurare Primele transmise în reasigurare 13 30 279 994 0 0 1 275 347 0 0 8 100 852 0 32 548 417 0 9 591 503 2 530 215 627 186 2 760 799 14 088 178 99 879 111 13 338 511 1 144 055 5 158 688 13 579 956 1 489 833 0 2 775 472 0 239 168 117

Anexa nr.35

№ d/r

Denumirea companiei de asigurare

Active total

Profitul (pierderea) periodei raportate pina la impozitare 14 3 431 184 -1 636 857 1 583 508 -873 519 81 099 906 639 149 823 1 226 772 1 568 737 547 732 -1 577 600 1 330 265 -110 061 75 571 373 030 79 697 531 7 099 491 2 992 164 11 680 975 21 107 717 -1 115 972 31 938 096 1 464 787 120 220 162 061 332

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2 ACORD-GRUP SRL AFES-MOLDOVA SRL ALIANŢA-MOLDCOOP SRL ARTAS SRL ASTERRA GRUP SRL AUTO-SIGURANTA SA KLASSIKA ASIGURARI SA EUROASIG GRUP SRL DONARIS-GROUP SA EDICT SRL EXIM-ASINT SA GALAS SA GARANT SRL GARANŢIE SA GRAWE CARAT ASIGURARI SA MOLDASIG SRL MOLDCARGO SRL MOLDOVA-ASTROVAZ SRL VICTORIA ASIGURARI SRL ASITO SA IDEEA ASIGURARI SA SIGUR-ASIGUR SRL TRANSELIT SRL VITORIASIG SRL TOTAL

3 28 609 081 17 665 167 11 942 545 11 307 851 20 482 156 27 105 855 19 332 717 26 300 924 58 313 903 14 464 039 35 226 628 20 379 941 9 057 239 29 632 180 210 207 155 506 885 796 83 238 267 63 389 740 60 043 455 388 250 999 12 603 935 179 168 840 26 747 455 26 042 082 1 886 397 950

Rezervele şi fondurile de asigurare inclusiv Total rezervele de daune 6 7 2 786 711 1 765 947 808 756 712 218 431 429 8 910 3 214 400 1 207 429 5 477 768 1 191 393 5 372 170 825 078 7 259 512 1 707 029 14 613 218 1 610 709 17 375 789 4 043 490 3 987 245 3 887 613 6 225 225 954 938 4 182 907 854 382 34 160 2 248 8 687 044 4 822 091 123 723 013 14 838 904 108 823 032 48 890 792 20 781 329 3 441 392 10 985 930 5 588 648 22 821 559 6 331 974 129 090 844 14 735 440 2 861 726 583 920 7 602 161 2 315 6 128 644 647 911 2 368 207 434 793 515 642 779 119 089 564

inclusiv recompensa procentuală a pagubelor pe riscurile 10 1 646 7 137 0 0 0 0 0 0 0 0 107 034 0 0 0 761 016 0 1 456 103 2 612 5 123 0 0 0 0 0 2 340 671

inclusiv primele de asigurare şi portofoliul de prime 12 469 509 0 0 0 0 0 29 270 0 0 0 629 478 0 0 0 0 0 21 263 0 35 722 0 0 0 0 0 1 185 242

167

R.L.L.L. 25000 BA "GM-ASIGRUP" S.L.R.R. 30000 SC "STARASIG-BROKER DE ASIGURARE" S.L.R.R.R.R... 25000 BAR . GRUP BROKER DE ASIGURARE" S.E.MGP BROKER” S.R.L. 25000 BAR "B.L.EXCELENT BROKER” S. 50000 BAR "LUCIADA" S.R.PREMIUM BROKER” S. 25000 SBAR "TOP BROKER" S.L.R.L. 25400 SC "AMP BROKER" S.. 25000 BAR "AUTORIG ASIG" S.L.L.R.R.L.L.R.L..R. 25000 BAR .L 53000 BAR "ERVAX GRUP" S. . 26000 BAR "OMNIS" S.A. 25000 BAR "BROKER POLIS" S.L.L. 25000 BAR .R.L.L.GRUP" S. 40000 SC "AV BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE" S.SERVICE" S.R. 25000 BAR"MEGA-OPTIM" S.L.L. 25000 BAR "MARIASIG" S.R. 25000 BAR "CONSASIG ..R.R.R.Anexa nr. 25000 ÎCS "WVP BROKER DE ASIGURARE " S.L.R.. 25000 SBAR .R.R.SGT ASIG CONSULTING” S.GLOBAL BROKER” S. BA "PROCOMPASGRUP" S.UNIVERSAL ASIG” S. 25000 BAR .R.R.OMEGA-BROKER” S.L. 25400 BAR“COVERINS” S.R.L. 25400 BAR "IMPERBROKER" S.R. 25400 BAR "PARTENER-BROKER" S. 25000 BAR "BROKER-PRO" S.. 25000 "ANAVIMAX BROKER ASIGURARE DE VIATA" S.L.R.BAS ASIG” S.R.L.L.L.L.R. 25000 BAR "MARKET DE ASIGURĂRI " S. 25000 BAR .NOVA BROKER” S.L. 25000 BAR "AUTOBIN-GRUP" S.S.C.R. 25000 BAR "ONLINE BROKER DE ASIGURARE" S. 25000 SC "BROKERASIG" S.L.R. 25000 BAR "EXTRA-ASIG" S. 25000 BAR "PROFILIDER" S.L.L.L.R.L.L.L.L. 25000 BAR "MODERNASIG" S. 25000 BAR "IRS MANAGEMENT" S. 25000 BAR "ASIG ASIST" S.R.L. 25400 Î CS "EUROLIFE BROKER DE ASIGURARE " S.L.R.L.L.R.R. 25000 BA "DUVISTAR" S.R.L.L.L. 25000 BAR .R.R. 25000 ÎM BAR "CLIENT BROKER" S. 25000 BAR ...L. 25000 BAR "AECM ASIGURĂRI" S.L. 25000 ÎM BAR "SKY BROKER" S.R.L.L.L. 25000 BAR .INTELMOD ASIG” S.R.R.R.R.L.L. 25000 BAR "BLAJCO ASIST" S.R. 25000 BAR "PRODEVIZ" S. 25000 BAR "CENTRASIG" S.R.R..R. 25000 BAR "PRIME BROKER " S.R.L.. 36 Rezultate financiare ale brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare.L.L. 661180 BA "BROKER EXPERT" S.R. 25000 ÎM BAR "LIFE INSURACE GOUP" S.R. 25000 BAR .L.L.R. 25000 BAR .R.L.L. 25000 BAR "ARIS-BROKER" S.L.R.R.R.R.GENERAL BROKER” S. 25000 BAR ..L.. 65000 SC "T.R.L.R.SEMASIG PRIM” S. lei Denumirea brokerilor de asigurare/reasigurare Capitalul social Numărul de contracte intermediate 2009 20010 1890 2690 1705 4857 541 35 1098 924 1496 1825 1131 10873 603 9358 4663 688 97 41423 1047 0 1631 812 0 182 0 1594 1197 42 709 1336 1334 1580 132 5408 26 337 163 81 2469 0 260 304 453 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 118 Prime brute subscrise intermediate 2009 2363992 5180351 2747013 10148644 1810500 1501069 4359726 2640910 1641050 3935486 3697615 18417424 1113141 7979321 21613924 4561609 87261 12976631 1269948 0 1832488 1628561 0 6530407 0 2870949 1517210 30637 530151 2224572 1015980 490180 304102 2895275 520385 361001 226469 831085 3028989 0 589242 134395 169191 146241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 923 125 2010 Venituri din activitatea de intermediere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 25000 25000 BAR "ASIGVITAL" S. 25000 BAR "BIRMAN GRUP" S. TOTAL 808 3095 1402 6939 541 98 2195 1382 2446 3044 1659 5191 1045 22857 10169 1025 93 67577 2163 195 1943 35945 0 547 0 2429 1681 0 1113 2569 3439 393 777 3262 0 3042 2275 326 2267 864 3698 2311 1616 756 347 10588 3627 1039 2070 1961 11472 527 739 422 351 74 130 1009 29 59 126 363 35 0 240 145 2331407 6620609 2491885 9540357 1308596 1163362 9399902 4441159 2459867 5988179 3891867 15729491 1676601 10919705 15366120 2979351 70054 22101304 3114833 259933 3400279 4209407 0 3072104 0 4514704 1791718 0 1516756 6526828 6054617 184517 1486949 3613145 0 4049371 1112903 2555135 2184022 913824 5312576 1385271 813950 784062 1741336 12878807 2729791 6738437 2989507 1077477 3885787 329480 1461058 512304 402370 72450 791909 623801 53632 157404 99400 350813 94718 0 214 327 201 666156 1987623 675472 3226675 388739 205765 2325462 1348620 779194 1488660 1208228 14417368 432742 2668054 3774615 790967 18841 6160147 967559 109887 941577 1523645 0 974198 0 1502937 517349 0 436662 1783583 1240912 57886 363818 1177513 0 1208270 364044 485883 620214 271344 1559871 410413 240309 215854 504702 4201924 803945 1728846 1043990 325915 1328352 98378 377175 143311 108376 17622 302452 209140 16870 36980 28695 106528 29823 0 70 950 079 2 363 487 168 .L.I. 25000 BAR . 25000 BAR "ASMART-BROKER" S. 25000 BA ÎCS "INSURANCE CONSULTING & SOLUTIONS" S.T..R.R.L.R. 25000 BAR "GAMA PERFECT ASIG" S. 36307 BA "AMSICONS" S.R. 25000 BAR . 25000 BAR "ELITA-BROKER" S.PROMOASIG UNIVERSITAS” S.HERMINA” S.

37 Informaţie generală privind situaţia economico-financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut la finele anului 2010.Anexa nr. lei Nr ord Denumirea asociaţiei de economii şi împrumut Localitate Raion Depuneri de economii Membri depunători Împrumuturi acordate Membri beneficiari de împrumut 21 7 183 71 81 77 49 18 23 71 48 0 186 310 21 17 266 212 116 44 129 8 7 262 114 210 52 37 7 204 27 77 2 0 5 0 59 87 23 0 109 84 7 54 141 85 51 176 23 25 98 153 12 44 0 14 450 75 14 42 20 127 31 74 9 180 198 57 100 10 282 9 84 0 Credite bancare şi împrumuturi primite 0 0 170965 0 681083 958900 136001 51000 57400 161868 49574 0 355957 900000 45000 0 2871000 891777 296900 0 569462 0 1479930 45000 977600 100325 49076 0 0 1070249 202628 198728 0 0 0 0 242200 282007 0 0 520407 261203 23558 142857 139882 124088 152910 325253 0 0 150323 776749 0 0 0 0 3388758 3955 37113 214792 0 262200 322000 776033 0 3413499 3501288 276000 795840 0 998500 0 463837 0 Capital propriu Profitul net 3 AEÎ "Sofmicrocredit" 4 AEÎ "Credit-Class" 5 AEÎ "Cişmea" 1 AEÎ "Domulgeni" 2 AEÎ "Bălăşeşti" 6 AEÎ "Niorcăneanul" 7 AEÎ "Cărpineni" 8 AEÎ "Egoreni-Credit" 10 AEÎ "Ignat-Credit" 11 AEÎ "Olişcani" 12 13 14 15 9 AEÎ "Meşeni Credit" AEÎ "Coşniţa" AEÎ "Lozova" AEÎ "Microîmprumut" AEÎ "Şişcani" Domulgeni Bălăşeşti Sofia Crişcăuţi Cîrnăţeni Niorcani Cărpineni Egoreni Meşeni Ignăţei Olişcani Coşniţa Lozova Ciorescu Şişcani Cupcui Floreşti Criuleni Drochia Donduşeni Căuşeni Soroca Hînceşti Soroca Rezina Rezina Şoldăneşti Dubăsari Străşeni Chişinău Nisporeni Leova 0 0 1040209 512003 0 0 0 0 0 0 0 0 281196 615720 0 0 1867817 0 0 0 0 0 0 0 403367 1056887 27110 0 0 1012646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 0 0 0 2820462 0 0 0 0 0 88 203 0 0 0 0 0 0 0 0 116 5 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0 11 19 3 0 0 14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 55 0 0 0 90355 94419 1414244 750271 805278 987077 60900 87500 56823 220680 272200 0 1376721 1537913 182500 53760 6288470 1120493 597773 125987 763070 52791 2175800 183074 1340694 1443208 0 180326 20000 1375898 205029 301883 15978 0 3834 0 499278 629262 103394 0 829224 574026 43624 397535 2174000 284514 357050 474900 103394 0 357151 1312009 121786 440803 0 103966 1984464 81640 88800 285222 171667 439554 408115 970906 26437 3202910 4114365 422192 943830 175948 3956380 108200 0 0 101952 281007 -54572 561357 242622 139636 -72526 52638 33907 73985 328608 2391 853658 143887 200040 93457 1751051 346827 -391265 133783 280683 158107 449407 169014 229299 457229 -221067 135872 139686 249160 -390090 139044 -212 25608 30641 2996 -82010 68412 154332 35075 406805 381057 51694 382741 2186783 190981 262628 286943 154332 -18242 215628 727933 128004 52491 2141 180726 -1817553 106627 74575 112612 57563 375950 79434 278197 57513 604660 -2299298 242712 301587 85829 689596 96524 -420381 1402 -53396 27131 -521334 35350 -40800 -5100 -60601 962 -8790 21797 31075 -9 137926 -37791 24669 -9611 23201 58481 -289006 33280 125237 14769 74806 -32376 -115745 -148242 67028 -45002 -1852 -21770 -405428 11437 -67383 -13276 3237 9665 -121788 -189301 18332 2310 55654 50390 -12305 150113 329263 31933 32020 14903 18332 -294996 -14278 110129 5467 -354641 -80 24021 -481858 -45476 4425 8134 -154056 55011 2412 454 11582 -13542 -2331366 7179 -13878 12109 216315 8741 -7686 -8930 17 AEÎ "Colicăuţi" 19 AEÎ "Tîrnova" 16 AEÎ "Cupcui Credit" 18 AEÎ "Costuleni" Colicăuţi Costuleni Tîrnova Viişoara Mileştii Mici Tîrnova Moleşti Vorniceni Nimoreni Hăsnăşenii Mari Rubleniţa Voinova Ungheni Pîrliţa Măcăreşti Bădiceni Lopatnic Cuconeştii Noi Ţaul Maramonovca Orhei Mănoileşti Rediul Mare Briceni Şofrîncani Grimăncăuţi Petreşti Sauca Coteala Aluniş Sudarca Zăbriceni Cotiujeni Hirova Gribova Coşerniţa Costeşti Şoldăneşti Tănătarii Noi Mihailovca Unţeşti Valea Mare Hîrtop Lărguţa Risipeni Briceni Ungheni Donduşeni Glodeni Ialoveni Donduşeni Ialoveni Străşeni Ialoveni Drochia Soroca Străşeni Ungheni Făleşti Ungheni Soroca Edineţ 20 AEÎ "Văratic-Plus" 21 AEÎ "Viişoara-Domnească" 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Văratic Rîşcani AEÎ "Mileştii Mici" AEÎ "Alfa-Star" AEÎ "Moleşti" AEÎ "Vorniceni" AEÎ "Nimoreni" AEÎ "Hăsnăşenii Mari" AEÎ "Rubleniţa-Credit" AEÎ "Credit Prim" AEÎ "Microcredit" AEÎ "SISTEMCREDIT" AEÎ "Măcăreşti" AEÎ "Bădiceni" 35 AEÎ "Lopatnic" 37 AEÎ "Cuconeştii Noi" 39 AEÎ "Marcredit" 38 AEÎ "Credite-Ţaul" 40 AEÎ "Orhei Credit" 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 36 AEÎ "Izvoarele Oniţcani" 34 AEÎ "Baroncea" Baroncea Oniţcani Drochia Criuleni 41 AEÎ "Mănoileşti" AEÎ din Rediul Mare AEÎ "Briceneanca" AEÎ "Şofrîncani" AEÎ "Grimăncăuţi" AEÎ "Petreşti" AEÎ "Credite-Sauca" AEÎ "Credite-Coteala" AEÎ "Aluniş" AEÎ "Credite-Sudarca" AEÎ "Zăbriceni" AEÎ "Cotiujeni" AEÎ "Hiroveanca" AEÎ ''Boianca Nord'' Edineţ Donduşeni Drochia Orhei Ungheni Donduşeni Donduşeni Edineţ Briceni Ungheni Ocniţa Briceni Rîşcani Donduşeni Edineţ Briceni Călăraşi Drochia Criuleni Ialoveni Soldăneşti Căuşeni Cimişlia Ungheni Ungheni Cantemir Cantemir Făleşti 55 AEÎ "Discocredit" 56 AEÎ "Coşerniţeanca-Prim" 57 AEÎ "Leufin" 58 AEÎ "Şoldăneşti Credit" 60 AEÎ "Suport-Speranţa" 61 AEÎ "Unţeşti" 62 63 64 65 59 AEÎ "Rural-Fin" Săseni Călăraşi AEÎ "Valea Mare" AEÎ "Hîrtop-Lărgeni" AEÎ "Lărguţa" AEÎ "Risipeni" 68 AEÎ "Fermier-Credit" 69 AEÎ "Stînca" 70 AEÎ "Corjovo" 72 AEÎ "Selemet-Fin" 73 AEÎ "Leuşeni Credit" 74 AEÎ "Leuşeni" 66 AEÎ "Credo Succes" 67 AEÎ "Finagrocredit" Milestii Mici Criva Step-Soci Roşietici Ialoveni Briceni Orhei Floreşti Criuleni Cimişlia Teleneşti Hînceşti Corjova Criuleni 71 AEÎ "Dubăsarii Vechi" Dubăsarii Vechi Selemet Leuşeni Leuşeni 169 .

75 AEÎ "Cruglic" 76 AEÎ "Zîmbreni" 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 AEÎ "Malcoci" AEÎ "Puhoi" AEÎ "Furnica-Răzeni" AEÎ "Sadova" AEÎ "Ilenuţa" AEÎ "Suhuluceni-Credit" AEÎ "Negureni Credit" AEÎ "Tîrşiţei" AEÎ "Bahmut" AEÎ "Trestieni-Invest" AEÎ "Boldureşti" AEÎ "Rădeni" AEÎ "Supercredit" AEÎ "Circular-Fin" AEÎ "Chiţcanii Vechi" AEÎ "Vărăncău" AEÎ "Japca" AEÎ "Ochiul Alb" AEÎ "Popeşti" AEÎ "Bravicea" AEÎ "Prepeliţa" AEÎ "Şolcani" AEÎ "Tătărăuca Veche" AEÎ "Ţepilova" AEÎ "Holoşniţa" AEÎ "Dărcăuţenii" AEÎ "Ecocred-Dîngeni" AEÎ "Credite-Hlinaia" AEÎ "Credite din Clocuşna" AEÎ "Credite-Bîrnova" AEÎ "Fetica-Credit" AEÎ "Creditconsum" Cruglic Zîmbreni Malcoci Puhoi Răzeni Sadova Ilenuţa Suhuluceni Negureni Tîrşiţei Bahmut Valea-Trestieni Boldureşti Rădeni Pîrjota Gălăşeni Chiţcanii Vechi Vărăncău Japca Ochiul Alb Popeştii de Jos Bravicea Prepeliţa Şolcani Tătărăuca Veche Ţepilova Holoşniţa Dărcăuţi Dîngeni Hlinaia Clocuşna Bîrnova Feteşti Şirăuţi Drepcăuţi Criuleni Ialoveni Ialoveni Ialoveni Ialoveni Călăraşi Făleşti Teleneşti Teleneşti Teleneşti Călăraşi Nisporeni Nisporeni Călăraşi Rîşcani Rîşcani Teleneşti Soroca Floreşti Drochia Drochia Călăraşi Sîngerei Soroca Soroca Soroca Soroca Soroca Ocniţa Edineţ Ocniţa Ocniţa Edineţ Briceni Briceni 1153000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 1637145 2816904 0 11000 0 3049251 99237 0 0 0 0 0 0 0 953040 0 0 0 825259 0 0 731686 0 0 267900 0 0 0 0 0 0 4279457 0 0 0 0 0 0 0 103423 0 0 0 0 0 1628749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1191572 0 0 0 0 0 1485136 0 2203527 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 66 162 0 1 0 119 14 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 55 4 4 3 0 0 14 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 0 0 0 0 25 0 94 0 0 0 1444141 0 99557 468143 1065544 10000 96429 427212 0 358738 12375 1976550 651781 46500 2351829 4002742 62168 0 113800 3345183 6620 207749 49700 124525 215065 226950 44680 74500 1308712 865809 419290 532818 1174210 531581 0 1791640 124200 242258 963456 25485 183835 778011 30766 692491 583800 5138979 590687 472717 75970 240463 845850 1247790 74166 409859 0 119211 57000 918032 449406 1883362 87500 305597 442623 1477349 0 362337 227700 129304 2303000 1315557 702480 271745 626670 156230 143200 2128058 0 2083782 770548 231565 100000 165 109 14 148 184 2 9 113 36 112 2 94 52 8 249 333 10 26 104 331 21 71 10 26 50 113 10 86 208 96 132 43 141 77 47 168 26 46 110 5 40 83 72 202 76 698 114 99 8 36 119 279 7 32 66 17 19 148 75 294 22 46 46 62 25 56 50 37 93 247 121 83 273 28 21 360 3 163 65 34 24 0 527000 26672 252465 777328 0 29625 263352 0 325148 0 1481500 321281 0 482613 641 0 0 128167 0 0 151122 0 0 0 145433 0 344487 73000 516832 378310 60018 0 350297 0 1082000 0 0 261193 0 49299 212000 0 609949 431859 0 380542 315112 0 328267 610104 899768 0 43002 0 0 0 694138 245500 9122 0 150000 275850 674900 0 241277 0 46795 1967900 0 301326 74980 558900 41585 36960 462500 0 0 361436 0 100000 424892 -615321 165981 265141 417126 77358 -41278 248663 210460 105040 62328 322988 447812 52680 408542 769594 179098 -43750 58083 818393 -6848 90345 110220 378433 163890 148498 46830 -713549 689251 -567026 88812 520926 562889 101108 24690 -1360198 134254 177310 -240496 62715 160808 -38709 129725 100277 168387 1652391 257023 185957 85953 40300 306598 424348 58601 123918 124332 117431 102026 267737 222124 572886 111086 139381 -302599 256838 -3715 125847 295659 102411 215017 422533 479199 228850 208682 128384 157790 1001048 16466 320154 278881 343220 -6955 113439 -801076 -1623 33212 58312 1977 -105639 2537 -109093 27694 -26983 -99264 80594 2308 -47353 -745661 12790 11802 -15209 134796 -168129 15209 -19559 133998 -46405 -12597 -12953 -234924 481 -170921 -8763 84775 14879 -62968 -104327 -575299 -69290 11596 -689461 -7911 27023 -551329 312338 -199947 9961 552844 42130 15284 317 701 45134 77283 35361 -118223 -113081 22254 73306 33992 68278 127069 2731 40573 -280621 71364 -9900 6060 24913 16375 -155938 83803 21805 30672 -41780 9650 30156 194864 -8529 -236161 -66317 73350 -2562 110 AEÎ "Bîrlădeni" 111 AEÎ "Puhăceni" 112 AEÎ "Lencăuţi" 109 AEÎ "Credite-Drepcăuţi" 113 AEÎ "Credite Hădărăuţi" 114 AEÎ "Credite-Corestăuţi" 116 AEÎ "Bani Expres" 117 AEÎ "Bardar" 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 118 115 AEÎ "Credite din Terebna" AEÎ "Grătieşti" AEÎ "Ulmu" AEÎ "Hruşova" AEÎ "Speia" AEÎ "Cimişeni" AEÎ "Antoneşti-Prim" AEÎ "Costangalia-Can" AEÎ "Rădoaia" AEÎ "Hîjdieni" AEÎ "Baurci-Moldoveni" AEÎ "Credite-Gîrbova" AEÎ "Credite-Donduşeni" AEÎ "Cazangic" AEÎ "DRODANA" AEÎ "Recea-Fin" AEÎ "Cobusca Veche" AEÎ "Economcredit" AEÎ "Hîjdieni-Credit" AEÎ "Voloviţa" AEÎ "Avantaj-Credit" AEÎ "Ciuteşti" AEÎ "Horodişteanul" AEÎ "Baştina-Pelinei" AEÎ "Şuri" AEÎ "Tigheci-Credit" AEÎ "Fincredsor" AEÎ "Oxentea" AEÎ "Corneşti" AEÎ "Todireşti" AEÎ "Buşila" AEÎ "Izvoare" AEÎ "Chirileni" AEÎ "Sculeni" AEÎ "Rădenii-Vechi" AEÎ "Ciuciulea" AEÎ "Năvîrneţ" AEÎ "Hiliuţi-Rîşcani" AEÎ din Svetlîi Bîrlădeni Puhăceni Lencăuţi Hădărăuţi Corestăuţi Terebna Ocniţa Bardar Grătieşti Ulmu Hruşova Speia Cimişeni Antoneşti Coştangalia Rădoaia Hîjdieni BaurciMoldoveni Gîrbova Donduşeni Cazangic Drochia Recea Cobusca Veche Codreanca Hîjdieni Voloviţa Horodişte Ciuteşti Horodişte Pelinei Şuri Tigheci Cremenciug Oxentea Corneşti Todireşti Buşila Izvoare Chirileni Sculeni Rădenii Vechi Ciuciulea Năvîrneţ Hiliuţi Svetlîi Ocniţa Anenii Noi Ocniţa Ocniţa Ocniţa Edineţ Ocniţa Ialoveni Chişinău Ialoveni Criuleni Anenii Noi Criuleni Cantemir Cantemir Sîngerei Glodeni Cahul Ocniţa Donduşeni Leova Drochia Rîşcani Anenii Noi Străşeni Orhei Soroca Rîşcani Nisporeni Donduşeni Cahul Drochia Leova Soroca Dubăsari Ungheni Ungheni Ungheni Floreşti Ungheni Ungheni Ungheni Glodeni Făleşti Rîşcani UTA Găgăuzia 170 .

156 AEÎ "Hristici" 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 157 AEÎ "Brînzenii Vechi" AEÎ "Selişte" AEÎ "Popinţeni" AEÎ "Rădulenii-Vechi" AEÎ "Zberoaia" AEÎ "Caracui" AEÎ "Coşcalia" AEÎ "Grozeşti" AEÎ "Sineşti" AEÎ "Satul Nou" AEÎ "Holercani" AEÎ "Molovata" AEÎ "Bădragii Noi" AEÎ "Jevreni" AEÎ "Mihăileni" Hristici Brînzenii Vechi Selişte Bălăneşti Rădulenii Vechi Zberoaia Caracui Coşcalia Grozeşti Sineşti Satul Nou Holercani Molovata Bădragii Noi Jevreni Mihăileni Larga Nouă Soroca Teleneşti Nisporeni Nisporeni Floreşti Nisporeni Hînceşti Căuşeni Nisporeni Ungheni Cimişlia Dubăsari Dubăsari Edineţ Criuleni Rîşcani Cahul 0 1103000 0 107522 0 0 0 0 0 0 0 1218519 0 0 0 2860923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1490268 0 0 0 1202334 1033311 210127 0 914420 1368318 0 0 0 0 1368439 0 0 0 0 851323 0 1093350 0 0 0 977525 0 0 0 0 0 0 0 0 2705836 2184578 0 0 0 3616473 0 0 0 0 225072 0 39 0 129 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 4 0 18 28 15 0 47 197 0 0 0 0 33 4 0 0 0 1 0 133 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 121 52 0 0 0 70 0 0 0 0 45 0 1153174 45070 604471 0 239200 230663 200002 373608 85662 61060 2079432 394440 1520096 0 3428508 81851 43038 464778 682440 461304 108712 489494 150832 187760 12178 96404 475300 488036 463860 416146 232909 308298 478038 443376 102610 1116144 160400 188198 582940 3008073 2097031 1122090 506944 2213535 2119744 353872 62829 95400 131598 1581466 26542 147580 596654 483506 702429 200000 2358952 1297940 2358700 373436 1313722 22485 0 461141 218635 281743 0 416966 162190 3345900 1321920 108900 713700 664082 5301357 98554 105532 820000 260200 621258 0 55 9 29 0 26 51 55 39 58 30 286 112 106 62 292 13 8 52 39 45 46 29 197 35 6 48 26 165 66 112 15 118 123 57 39 119 105 48 66 340 106 59 24 382 363 51 38 28 46 129 65 9 132 112 168 38 280 44 144 126 154 6 0 63 93 95 16 70 23 232 175 26 90 163 266 19 18 92 43 40 21687 0 0 350070 0 0 124901 170091 0 40000 62395 610087 339800 1203236 0 500000 0 0 364595 672000 335000 0 200000 0 0 0 40577 105546 278875 416082 0 162354 161708 311019 334500 79411 200000 6525 86199 200190 1064348 794566 518542 48719 439280 330000 117403 40734 0 124202 333580 0 0 135768 0 0 0 249152 1243048 2284500 139555 0 0 0 305817 147244 26960 0 380335 0 0 0 118190 434100 265347 300020 0 0 700000 0 361800 37825 1193214 88579 343275 63918 179012 65239 74929 306960 62557 6971 563070 127675 -1886464 93726 1006908 78025 63339 6547 177925 74944 12427 315986 165969 208038 32615 53535 379919 423205 142315 399807 65591 196270 239809 177683 43937 439854 220633 141244 586186 924429 619939 166515 176882 957089 567847 252732 31171 99059 29625 430068 155759 189196 481661 499105 438250 359766 1145014 111758 367414 268167 495606 12244 78250 122928 86740 318038 -6045 140778 158921 1505732 -489371 30719 498230 487444 2394799 129944 202541 111800 425916 348102 304 219620 -41421 118 -3552 2396 72924 4460 49594 3868 3708 114817 5490 -425469 2047 311938 -75651 18345 -50014 -12204 17150 -33659 70171 -7798 30904 -22203 2404 83164 80573 15827 83062 -39299 2347 93768 26172 1728 65411 -7305 31226 30058 173041 233890 37829 166913 160204 156232 44832 540 46 -2878 -421715 16023 36677 69831 28846 43460 16325 248739 -145865 -8798 45154 60826 -4643 -80 -8528 -226858 -7391 187048 15878 5379 183455 -714499 8028 21087 82858 461755 12040 22722 0 43680 20160 172 AEÎ "Larga Nouă" 173 AEÎ "Burlacu" 174 AEÎ ''Holmagea'' 175 AEÎ "Enichioi" 176 AEÎ "Haragîş" 178 AEÎ "Frumoasa" 179 AEÎ "Glinjeni" 180 181 182 183 184 185 177 AEÎ "Bulboceanca'' AEÎ "Doltu" AEÎ "Zgărdeşti" AEÎ "Onişcani" AEÎ "Hîrtopul Mare" AEÎ "Slobozia-Duşca" AEÎ "Ustia" Burlacu Iujnoe Enichioi Haragîş Bulboaca Frumoasa Glinjeni Doltu Zgărdeşti Onişcani Hîrtopul Mare Slobozia-Duşca Ustia Prodăneşti Cahul Cahul Cantemir Cantemir Anenii Noi Călăraşi Făleşti Făleşti Teleneşti Călăraşi Criuleni Criuleni Dubăsari Floreşti 187 AEÎ "Şipotul Ghervas" 188 AEÎ "Cotiujenii Mari Credit" 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 186 AEÎ "Prodăneşti" AEÎ "Acces Rapid" AEÎ "Antoneşti" AEÎ "Sevirova" AEÎ "Ştefăneşti" AEÎ "W-Frumuşica" AEÎ "Putineşti" AEÎ "Nistru de Jos" AEÎ "Bălăureşti" AEÎ "Corjeuţi" AEÎ "Econom Fix" AEÎ "Visoca" AEÎ "Pelinia" AEÎ "Caşunca" AEÎ "Tartaul" AEÎ "Cărbuna" AEÎ "Sfîntul Nicolae" AEÎ "Arsul" AEÎ "Mărineşti" AEÎ "Duşmani" AEÎ "Frasin din Popeasca" AEÎ "Crihana Veche" AEÎ "Colibaşi Credit" AEÎ "Izvoraşul Haiducului" AEÎ "Albina" AEÎ "Pituşca" AEÎ "Răciula" AEÎ "Valea Fînului" AEÎ "Geamna-Prim" AEÎ "Plopi" AEÎ "Mercurius din Meleşeni" AEÎ "Velino-Prim" AEÎ "Vatici Credit" AEÎ "Valea Leoanei" AEÎ "Corpaci" AEÎ "Chircăieştii Noi" AEÎ "Caracui-Har" AEÎ "Cîrnăţenii Noi" AEÎ "Ciuciuleni-Credit" AEÎ "Valea Podului" AEÎ "Fîrlădeni" AEÎ "Cogâlnic" AEÎ "Balasineşti" AEÎ "Elizomon" AEÎ "Izvorul Rece" AEÎ "Drăguşul" AEÎ ''Cucoreanca'' AEÎ "Credite din Baraboi" AEÎ "Bleşteni-Volodeni" Hîrtop Cotiujenii Mari Coşerniţa Antoneşti Sevirova Ştefăneşti Frumuşica Putineşti Talmaza Bălăureşti Corjeuţi Gura Camencii Visoca Pelinia Caşunca Tartaul Cărbuna Săiţi Ucrainca Mărineşti Duşmani Popeasca Crihana Veche Colibaşi Tănătari Sălcuţa Pituşca Răciula Ermoclia Răscăieţi Plop-Ştiubei Meleşeni Săseni Vatici Copanca Corpaci Chircăieştii Noi Baimaclia Cîrnăţenii Noi Ciuciuleni Zaim Fîrlădeni Logăneşti Balasineşti Corjeuţi Fundul Galbenei Pereni Cucoara Baraboi Bleşteni Cimişlia Şoldăneşti Floreşti Ştefan Vodă Floreşti Floreşti Floreşti Floreşti Ştefan Vodă Nisporeni Briceni Floreşti Soroca Drochia Floreşti Cantemir Ialoveni Căuşeni Căuşeni Sîngerei Glodeni Ştefan Vodă Cahul Cahul Căuşeni Căuşeni Călăraşi Călăraşi Ştefan Vodă Ştefan Vodă Căuşeni Călăraşi Călăraşi Orhei Căuşeni Edineţ Căuşeni Căuşeni Căuşeni Hînceşti Căuşeni Căuşeni Hînceşti Briceni Briceni Hînceşti Hînceşti Cahul Donduşeni Edineţ 171 .

237 AEÎ "Eftodie" 238 AEÎ "AEIBE" 240 AEÎ "Goteşti" 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 239 AEÎ "Baştina-Mereşeni" 241 AEÎ ''Faguras-Vadul lui Isac'' AEÎ "Horja" AEÎ ''Prim-Credit Rosu'' AEÎ ''Traian-Paşcani'' AEÎ ''Andruşanca'' AEÎ "Vişniovca" AEÎ "Filipeni" AEÎ ''Mărţişor-Văleni'' AEÎ "Sadîc" AEÎ "Taraclia de Salcie" AEÎ "Ţărăncuţa Credit" AEÎ "Valea Vîlcului" AEÎ "Burlăneşti" AEÎ "Gordineşti-Edineţ" AEÎ "Codreanca" AEÎ din Cernoleuca AEÎ "Credite din Corbu" AEÎ "Hlina" AEÎ "Credite-Larga" AEÎ "Legenda" AEÎ "Plop" AEÎ "Credite-Pererita" AEÎ "Căplani" AEÎ "Valul lui Traian" AEÎ "Agrocredit" AEÎ din Trinca AEÎ "Primcredit" AEÎ "Botna"' AEÎ "Gura Bîcului" AEÎ "Hîrtopul Mic" AEÎ "Mereni" AEÎ "Recea" AEÎ "Triumf" AEÎ ''Horăşti'' AEÎ "Maşcauţi" AEÎ "Aluatu-Marioara" AEÎ "Valea Dorului" AEÎ "Cetatea" AEÎ "Horodişte Credit" AEÎ "Răspopeni-Credit" AEÎ "Cogîlniceni Credit" AEÎ "Susleni" AEÎ "Pohrebeni Credit" AEÎ "Valea Teiului" AEÎ "Budăi" AEÎ "Andrieş-Credit" AEÎ "Conacul Boierului" AEÎ "CiocîlteniCredit" AEÎ "Tutunarii" AEÎ "Izvorul" AEÎ "Mătrăşanca" AEÎ "Puţintei" AEÎ "Muşeţel" AEÎ "Lumina Credit" AEÎ "Cucuruzeni Credit" AEÎ "Unirea-Căzăneşti" AEÎ "Pădureanca" AEÎ "Scala Corbului" AEÎ "Diaconiţa" AEÎ "Doibăniţa" AEÎ "Cobîlea" AEÎ "Ghiduleni" AEÎ "Trifan Credit" AEÎ "Sămăşcani" AEÎ "Şipceanca" AEÎ "Prometeu" AEÎ "Pripiceni Credit" Andruşul de Jos Brînzeni Mereşeni Goteşti Vadul lui Isac Negrea Roşu Paşcani Andruşul de Sus Vişniovca Filipeni Văleni Sadîc Taraclia de Salcie Ţărăncuţa Bujor Burlăneşti Gordineşti Stolniceni Cernoleuca Corbu Hlina Larga Logăneşti Plop Pererita Căplani Ursoaia Tabani Trinca Viişoara Costeşti Gura Bîcului Hîrtopul Mic Mereni Recea Tătăreşti Horeşti Maşcăuţi Aluatu Podgoreni Echimăuţi Horodişte Răspopeni Cogîlniceni Susleni Pohrebeni Chiperceni Budăi Sirota Piatra Ciocîlteni Voroteţ Tabăra Bieşti Puţintei Jeloboc Jora de Mijloc Cucuruzeni Căzăneşti Ţahnăuţi Trebujeni Şestaci Ţareuca Cobîlea Ghiduleni Trifeşti Sămăşcani Şipca Mateuţi Pripiceni-Răzeşi Buşăuca Cahul Edineţ Hînceşti Cantemir Cahul Hînceşti Cahul Cahul Cahul Cantemir Leova Cahul Cantemir Cahul Cantemir Hînceşti Edineţ Edineţ Hînceşti Donduşeni Donduşeni Briceni Briceni Hînceşti Donduşeni Briceni Ştefan Vodă Căuşeni Briceni Edineţ Edineţ Ialoveni Anenii Noi Criuleni Anenii Noi Străşeni Străşeni Ialoveni Criuleni Taraclia Orhei Rezina Rezina Şoldăneşti Rezina Orhei Orhei Orhei Teleneşti Orhei Orhei Orhei Orhei Orhei Orhei Orhei Orhei Orhei Orhei Teleneşti Rezina Orhei Şoldăneşti Rezina Şoldăneşti Rezina Rezina Şoldăneşti Şoldăneşti Rezina Rezina Rezina 0 0 0 0 760137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2600611 0 0 0 0 0 0 1212630 0 0 0 0 0 0 0 861290 7960214 0 0 2771076 0 0 1363577 0 0 0 0 0 0 0 54478 0 42966 727435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1448781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 0 0 0 0 0 0 71 0 4 4 0 0 0 0 34 0 0 0 93 0 0 263 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 390515 221800 295100 407301 1137289 155600 564426 304965 721334 5500 112179 392692 148346 107800 16200 3059701 383058 270952 133800 723831 1138622 153500 2649208 235000 295695 315000 845814 264256 1649800 548730 1680396 9540920 565800 724778 1958425 134915 609166 1479350 659429 62467 12911 0 271895 144729 61000 95458 57084 0 7500 0 48000 256679 55500 350198 123639 261785 791894 26000 102805 69000 0 236196 25000 242604 390992 191600 49691 319000 77708 258863 51656 105900 91800 138067 27947 2309390 92200 44285 8000 82300 0 48 26 44 97 181 68 114 51 97 1 24 70 9 28 27 487 0 22 14 103 117 162 506 23 124 82 56 36 173 114 241 0 60 85 90 174 135 138 76 7 23 0 42 22 54 66 12 11 39 0 52 139 13 75 17 66 160 3 19 10 28 89 3 50 74 50 22 69 10 87 12 30 25 20 10 359 25 30 2 24 10 0 39700 0 162000 198201 144826 0 167305 504642 0 0 0 87051 0 0 323500 62868 0 0 0 1021700 0 315000 140000 135952 0 956155 0 850199 0 0 0 155206 596905 0 0 300092 0 442000 0 0 0 318850 4 0 280670 0 15651 0 16 305705 33891 0 147390 0 127426 671966 0 28289 0 0 37829 0 227267 149349 0 0 0 0 0 0 0 50610 6522 0 365522 30600 31618 0 0 0 445642 260175 351231 320724 503119 32246 676950 330862 435820 51354 311377 513234 129208 128117 49274 1067262 166398 195047 321086 759189 296162 416498 1439150 155305 201582 733299 545857 313956 1006775 627614 677299 4580341 491141 343183 -401966 67950 444026 436396 350564 89563 53454 178151 -82494 250719 75847 -289169 131593 -124855 -602900 43361 -353394 313595 116906 268617 157930 160955 273424 17398 103093 110598 -13776 200738 160615 27903 267325 232928 82359 317016 123808 333976 16503 122300 72581 37719 65009 1039157 54377 35641 110640 75560 36928 84740 20794 26310 33405 78608 -4659 130555 560 8836 -4392 37534 54007 45057 26431 4889 215212 -212340 13778 18644 71597 18786 71522 179900 -1899 5495 83995 -2870 36797 110008 1959 230832 972570 82282 33317 -1005381 -90628 41935 77369 30181 5440 9832 43376 -90103 35767 1302 -239181 9723 -24263 -738607 17692 -273376 -12541 12167 13832 -2876 12930 3874 3033 19662 -228890 30335 -10754 20028 -27450 -42617 19120 -21859 47144 -9693 39637 -49048 -527 -3508 -95263 1059 386746 -2341 -6274 -5715 72524 3791 308 AEÎ "Izvoraş Credit" 310 AEÎ "Comorile Plaiului" 312 AEÎ "Rural Credit" 313 314 315 316 317 311 AEÎ din Pistruieni 309 AEÎ "Fuzăuca" AEÎ "Vadul-Raşcov" AEÎ "Valea Nistrului" AEÎ "Alcedar-Credit" AEÎ "Cuşmirca" AEÎ "Chipeşca" Fuzăuca Mîrzeşti Pistruieni Step-Soci Vadul-Raşcov Tarasova Alcedar Cuşmirca Chipeşca Şoldăneşti Orhei Teleneşti Orhei Şoldăneşti Rezina Şoldăneşti Şoldăneşti Şoldăneşti 172 .

Chişinau Dănceni Teleneşti Chişinau Ialoveni 0 0 0 0 123600 1105320 0 1606604 0 0 0 0 0 0 0 219156 2624949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2489822 0 429200 0 0 0 1412960 0 0 1595801 0 2433996 1822262 0 0 0 0 1010100 0 93370651 0 0 0 0 8 48 0 67 0 0 0 0 0 0 0 55 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 75 0 7 0 4 0 36 0 0 21 0 25 21 4 0 0 0 33 0 5851 94620 0 571198 86817 772665 2647662 324135 1758056 55534 236820 131210 137400 579945 479498 210396 957744 3712035 458434 246800 30000 101488 272258 95200 53833 377720 397172 99675 0 179850 53000 44181 1900 157518 6146 0 4990669 189242 51970 19266 165140 1449797 343000 625197 148464 251350 1237925 3580351 115000 8552 3827897 400100 2270344 1872175 112500 0 2106387 223396 1164750 0 244245431 140 0 73 0 183 350 46 180 12 46 34 29 64 138 42 192 384 66 53 2 78 29 19 6 48 51 72 13 38 10 4 2 79 2 34 534 27 12 67 11 300 51 32 29 41 208 86 61 118 513 54 190 212 15 0 240 26 125 0 32152 121203 0 559700 0 117400 1153909 0 0 0 0 81826 0 0 307431 139958 798079 721148 224000 165299 0 18925 319508 0 31950 80185 277729 292000 0 57594 0 0 0 0 0 290563 3967088 110000 22 0 70953 60237 306921 5000 62900 172830 738795 3258474 149000 106211 1448619 325618 0 0 0 746696 1810429 75500 0 0 94903465 175566 8450 59406 114210 -106713 813288 225498 406267 50716 255987 64543 140297 538266 243196 97313 -195437 922351 406226 104647 49007 177419 196263 497064 113246 290635 91814 -262568 64655 180295 31956 13393 3113 169991 31557 -313435 -4694100 601958 82704 69716 157011 -1700970 57551 364867 156954 102814 589046 102275 -231881 77803 1075618 103599 320977 613975 206247 -989231 413092 55841 330589 9444 75297483 41494 -1550 676340 11888 -2328098 110294 30394 36852 -25492 51823 11476 21341 94257 39398 6404 -253554 205602 20678 -4101 8033 7227 130 126893 26909 30545 -6238 19609 -38211 30232 -611 -7773 -51453 10721 -1462 -2518 -4908071 167433 -36751 41318 9398 -1790871 14830 101509 29279 24590 199127 -593352 -817763 -7156 68743 5344 66799 -41184 36623 -338277 104309 21102 17032 0 -13673603 AEÎ "Chetrocredit" AEÎ "Cotova" AEÎ "Succesul Fermierului" AEÎ "La Căsuţi" AEÎ "Zguriţa" AEÎ "Eco-Clas-Credit" AEÎ "Bulboci" AEÎ "Marinici" AEÎ "Glia din Crocmaz" AEÎ "Pomuşor" AEÎ "Bani-Garaprim" AEÎ ''Columna Manta'' AEÎ "Oneşti-Credit" AEÎ "Ştefan-Vodă-Bogzeşti" AEÎ "Şercani" AEÎ "Nucăreni" AEÎ "Victoria-Sărătenii Vechi " AEÎ "Băneşti" AEÎ "Văsieni" AEÎ "Vălcineţ" AEÎ "Temeleuţanul" AEÎ "Sipoteanca" AEÎ "Alexeevca" AEÎ "Iurceni" AEÎ "Olăneşti" Ignăţei Teţcani Chetrosu Cotova Mîndîc Cosăuţi Zguriţa Şeptelici Bulboci Marinici Crocmaz Tocuz Lipnic Manta Oneşti Bogzeşti Şercani Nucăreni Sărătenii Vechi Băneşti Văsieni Vălcineţ Temeleuţi Sipoteni Alexeevca Iurceni Olăneşti Chioselia Rusă Cociulia Lăpuşna Gura Camencii Caşunca Chişcăreni Musteaţa Brăviceni Mileşti Dubăsarii Vechi Limbenii Noi Chişinău Făleştii Noi Cobani Cajba Văratic Sănătăuca Soroca Giurgiuleşti Căuşeni Rezina Călugăr Zăicani Corlăteni Ivanovca Mîndreşti Hansca Rezina Briceni Drochia Drochia Drochia Soroca Drochia Soroca Soroca Nisporeni Ştefan Vodă Căuşeni Ocniţa Cahul Hînceşti Teleneşti Orhei Teleneşti Teleneşti Teleneşti Ialoveni Călăraşi Călăraşi Călăraşi Ungheni Nisporeni Ştefan Vodă 348 AEÎ "Purcari" 351 AEÎ "Lăpuşna-Credit" 353 AEÎ "Valuni-Com" 354 AEÎ "Chişcăreni" 355 356 357 352 AEÎ "Vaiba-Com" 349 AEÎ "Chioselia-Rusă" 350 AEÎ "Cociulia" Purcari Ştefan Vodă 358 359 AEÎ "Limbenii Noi" 361 AEÎ "Făleştii Noi" 362 AEÎ "Cobani" 363 AEÎ "Cajba" 360 AEÎ "Microfin" AEÎ "Musteaţa" AEÎ "Brăviceni Credit" AEÎ "Mileştii Mari" AEÎ "Ghecrial Sistem" 364 AEÎ "Prut-Văratic" 365 AEÎ "Fincordan" 366 AEÎ "Voşca" 367 AEÎ "Soroca" UTA Găgăuzia Cantemir Hînceşti Floreşti Floreşti Sîngerei Făleşti Orhei Nisporeni Criuleni Glodeni Chişinău Făleşti Glodeni Glodeni Rîşcani Floreşti Soroca Cahul Căuşeni Rezina Făleşti Rîşcani Rîşcani Hînceşti Teleneşti Ialoveni Caracuşenii Vechi Briceni 368 AEÎ "Giurgiuleşti" 370 AEÎ "Rezina-Credit" 371 AEÎ "Călugăr" 372 AEÎ "Zăicani-Fin" 369 AEÎ "Business Credit" 375 AEÎ "Mîndreşti" 376 AEÎ "Han-Credit" 373 AEÎ "Corlăteni" 374 AEÎ "Ivanovca-Fin" TOTAL 173 .318 AEÎ "Scînteia Ineşti " 319 AEÎ "Divers Credit" 321 AEÎ "Împrumutul" 322 AEÎ "Teţcani" 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 320 AEÎ "Dănceni" Ineşti mun.

F.M.S.F. O. lei Nr.L.R.R.C.F. O.M.M.F.L.L.L. "Agur Invest" S. "Easy Credit" S.C.L.F. d/o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Denumirea OMF I.L.R.M.L.F. I.F. "First Financing Grup" S.M. "Mega-Credit" S.R. "Micro-Fin-Credit" S. O.L. "Creditbun" I.R.M.R.M.M. OM "Bravo Credit" SRL O.R. "Prime Capital" S. O.S. O.R.M. O. "Moldcredit" S.L.R.L. "Ideal Credit" S. "Corporatia de Finantare Rurala" S.M.F. TOTAL Total Active 161 425 886 11 954 785 105 087 1 389 438 22 728 254 1 149 430 84 035 444 14 366 815 309 973 15 271 057 130 867 25 775 714 19 706 154 305 744 570 56 587 328 267 274 899 93 130 643 1 230 033 1 767 167 1 354 711 57 11 867 893 353 575 716 3 743 860 124 011 601 1 299 114 773 264 178 318 072 12 139 432 8 844 8 986 616 305 377 192 916 2 930 923 301 283 5 400 9 342 1 783 907 965 Împrumuturi acordate 157 817 652 11 872 870 93 000 1 077 507 14 038 193 1 099 699 52 860 192 9 839 229 290 636 8 331 418 104 157 23 678 274 14 588 431 307 859 508 32 719 927 106 995 285 89 541 497 1 034 774 1 074 872 985 959 0 10 728 435 171 139 083 2 429 946 114 988 747 966 270 480 180 31 139 518 11 437 860 0 8 771 995 270 500 143 598 2 792 200 297 692 0 0 1 191 489 104 Credite bancare și împr.R.R.C. O.R.L. I.M. O. I. O. O. "Capital & Credit" S.S.M. O.L.R.L.M. I.M.R.R.M.C.M.S.O. O.L.F.M.R.F.L.L. O. I.O.R.R.R.M.L. "HML Company" S.L.R. I. O. "Iute Credit" S.R.Anexa 38 Indicatorii de bază privind activitatea organizatiilor de microfinantare la finele anului 2010.M.M.L.M. O. I. "Premium Invest" S.M.O.M.L.S. O.R.S. "SMS Credit" S.M. I.M.C. "ProCredit" S.R.R. O.C. "Microinvest" S. "Creditera" S.R.R. "Invest Credit" S.F.L. primite 133 887 393 10 494 529 92 000 940 152 20 070 585 879 775 69 157 460 5 239 599 0 0 65 111 16 609 034 11 624 738 111 633 571 0 172 269 475 24 047 435 1 134 774 1 652 381 356 211 0 3 447 696 247 867 773 3 344 502 121 729 455 1 039 957 485 294 23 722 285 6 514 363 0 8 837 180 150 000 80 725 1 042 290 268 708 0 0 998 684 451 Profitul net (pierderea netă) al anului de gestiune 13 604 997 -440 588 -5 484 398 106 1 114 471 204 744 -9 818 880 1 859 338 55 237 -2 562 181 20 240 5 438 732 10 258 916 33 510 021 13 161 278 5 679 263 28 676 236 -14 525 -66 185 948 769 -512 2 863 138 -29 499 618 -329 370 7 854 530 -94 531 130 328 1 812 042 44 229 -1 243 134 558 148 061 106 791 11 296 25 976 0 -54 838 85 173 342 Capital Propriu 2 528 686 -1 060 852 4 404 436 992 2 149 166 261 413 14 638 246 4 489 525 309 973 14 270 402 65 402 9 151 646 8 080 093 177 205 017 55 512 157 90 711 668 67 201 473 -8 634 -61 833 930 000 5 7 721 691 102 221 391 -415 317 2 200 521 -99 506 135 728 91 978 136 5 544 229 4 157 139 958 153 461 112 191 1 861 032 31 376 5 400 -49 438 658 359 959 174 . "CreditPlus" S.R.L. "Prime Capital 2" S.L.L.F.C.M.F.C. O. I. O.F. I.M.F.L.R. "Landmark" S.O.R. "Visreal Prim" S.F.A.R.M.L.F. "Financiere d'Orsay" S. "Express Leasing" S.F. "Credite Pentru Toti" S. "Credit Rapid" S. "Nordik Capital" S.L.S.L. "Credit-Profit" S. O.L. "DirectCredit" S.S.F. O.L.L.R.R.R.F.M.O. "Priminvestnord" S. "Elat Profit" S.L.L. "Unicredit" S.M.F.M.R.C. O. "Creditactiv" S.L.S. "Smart Credit" S.F. "StartCreditCom" S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful