6,h

n

fr
Ê.oo

oríntgof N

Êtrr s

-Wínguixtir ffiruxrunn,itt
ITM

$trl1ari punller
àí'o'By czrttfut tÊat
oLuJy

Joost van der Leij
ouootoot'"[ty compteLel tÊt cottLLE

orJ Êoo con*í*entty Jtmnn*,,.ot"1 tÊ" ftigf'utt Jtgztt of aompet"roy ooJ tÊi[t to Ê" o"ot(itJ oo o

"f

Licensed Master Trainer of Neuro-Linguistic Pro grammíngrM

ín

*ítnruo tÊto"of, tfru f"ff"wíng Êoot ot't'*"J tÊeu *igy.aturyo or1

Eupízes

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful