1.

ก๊ าซใดมีฤทธิกดั กร่อนมากสุดCO2
CO
H2S
NH3

ตอบ ค
2.

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการเลือกชนิดของเครื่ องไล่ก๊าซ (Aerator)

เพื่อกาจัดเหล็กและแมงกานีสที่ละลายอยูใ่ นน้ าโดยวิธีออกซิ เดชัน (Oxidation)
ก ปริ มาณก๊ าซที่อยูใ่ นน ้า
ข ปริ มาณน ้าทีต่ ้ องใช้
ค ขอบเขตหรื อประสิทธิภาพการกาจัด
ง ปริ มาณก๊ าซ H2S
ตอบ ง
3.

เครื่ องไล่อากาศแบบใดทีเ่ หมาะสาหรับการกาจัดเหล็กแฃะแมงกานีส

ก. แบบหอถ่านโค้ก (Coke-tray Aerator)
ข. แบบหอลมเร่ ง (Forced Draft Aerator)
ค แบบหอไล่ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (Decarbonator Tank)
ง ถูกทุกกข้อ
ตอบ ก

  .