ÛÓ ÚÍÒ‹ÔÛÓ

ÛÓ¯ Ì⁄Ó¯ ÍËÙ‡Òı„Ófl
ÛÒ‹ÛÁ ⁄Í„ÓÚÁ

ÚÍÒ‹ÔÛÓ øÚÔÒÓ
„ÁÏÓÛËÍ‹˘ÓÌÛ‡, Ò‰ÛÒ›, ›Î„ˈ

‰ÔËÏ⁄Ήˇ: ΉıÌ‹„‡ˆ „Ò‹˘Áˆ
ÏÔ›˜Ó¯Ï, ËÓflÌËÓˆ 1998

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶¤Ú·Û·Ó ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ” ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ˙ˆ‹
ÙÔ˘, Û·Ó ¤Ó· ÓÙÔÛȤ Ì Êı·Ṳ́ӷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Î·È ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂Ó˜
ʈÙÔÙ˘›Â˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ͯÓÈfiÙ·Ó ÁÈ· Ì‹Ó˜ ÛÙÔ
‚¿ıÔ˜ οÔÈÔ˘ ÓÙÔ˘Ï·ÈÔ‡ Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ Í·Ó·ÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÌË
ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ, Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Í·Ó¿ ηÈ
Í·Ó¿.
™’ ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ” ‹Ù·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Û ÔÏϤ˜ ÌÈÎÚ¤˜
Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜, Û ٷ͛‰È·, ÊÈÏÈο Û›ÙÈ·, ·ÌÌÔ˘‰È¤˜ ηÈ
¿Úη, ·ÏÏ¿ Î·È ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹. ◊Ù·Ó Ì·˙› Ì·˜ ÔÏϤ˜ ˙ÂÛÙ¤˜ ·Í¤¯·ÛÙ˜
Ó‡¯Ù˜ ¤Íˆ, οو ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ ÎÂÚÈÒÓ ‹ Ù˘ Ï¿Ì·˜ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘, Ó· Ì¿˜
ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ¿ÏÏ·
ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ͯ·Ṳ̂ӷ. ⁄ÛÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηÈ
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ÔÏÏÔ‡˜ ·ÎfiÌË Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó
ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú¤·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÔÓ·¯ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.
∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜. ∆Ô “ÛÎÚ›ÙÔ” Ì¿˜ ‚Ô‹ıËÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÂΛӘ ÙȘ
·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù˘ˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È Ô˘
οÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÈÔ ˙ÂÛÙ‹ Î·È ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË.

∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÎÈı·Úˆ‰Ô‡˜. ∞˘ÙÔ‡˜,
Ô˘ fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ˉ¿ÎȘ ÛÙËÓ “O‰fi OÓ›ڈӔ...
... fï˜ ÙË Ó‡¯Ù· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ È¿ÓÂÈ Ô ‡ÓÔ˜.
∫È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶ÔÏϤ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜...
...Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜.
π‰È·›ÙÂÚ· ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ (·ÏÊ·‚ËÙÈο):
™Ù·‡ÚÔ ∞ÓÂÛÙfiÔ˘ÏÔ
∑ÒË µÚÂÙÙfi
ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÌÔ˘ ª¿ÚÈÔ
ª·Ú›ÓÔ ∫Ô‡ÚÙË
¶·ÓÙÂÏ‹ ∫ÚËÙÈÎfi
∆ËϤ̷¯Ô ∫˘Ú·›Ô
∫ÒÛÙ· §·ÌÚ¤ÙÛ·
Alkan Öztürk
°ÈÒÚÁÔ ¶·¿
∫ÒÛÙ· ¶Ô˘Ï¿ÎË
¢ËÌ‹ÙÚË ¶Ú·Ó‰¤ÎÔ
¢ËÌ‹ÙÚË ™ÎÔ˘ÏÔ˘‰È¿ÓÔ
°È¿ÓÓË º·ÚÌ¿ÎË
ÁÈ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÌÔ˘ ¤Ì·ı·Ó, ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ
ÔχÙÈ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘˜.

·’ ¤Î‰ÔÛË:
‚’ ¤Î‰ÔÛË:
Á’ ¤Î‰ÔÛË:

πÔ‡ÏÈÔ˜ 1996, 776 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·
ºÂ‚Ú. 1997,
860 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·
πÔ‡ÓÈÔ˜ 1998, 1050 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·

∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ: “O Ó¤Ô˜ ÎÈı·Úˆ‰fi˜”, 21.6.98

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ÚÂÌ¤ÙÈη. d. Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ·fi ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi/·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. O ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËΠ·˘Ùfi˜ Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ¤ÁÈÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı¿ ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹.). ÎÏ.. ™ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Û˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ ÁÈ· ÎÈı¿Ú·.).) ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÒÙË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‹ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂı›. ∂7. * °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‚ϤÂ Î·È ÙȘ “∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ” ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ÛÎÚ›ÙÔ˘. F. Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ··ÈÙ› ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ¯ÒÚÔ. Ì·ÁÏ·Ì¿ Î·È Ï·Ô‡ÙÔ.98) . ∂9. . E.. ŒÙÛÈ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ ‹ ÛÙ›¯ˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ οı ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡.. ∆· ·ÚÈıÌËÙÈο „ËÊ›· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ¤ÎÙ˘... D. º˘ÛÈο. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠοÔÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ “¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. e. (∂6. ÁÈ· ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (ȉȷ›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÙÈο. ∆Ô Û‡Ì‚ÔÏÔ Æ ‰ËÏÒÓÂÈ Û˘Á¯ÔÚ‰›· ÂÏ·Ùو̤Ó˘ (ÓÙÈÌÈÓÔ˘¤ÙÔ).. ÎÏ. . ŒÙÛÈ. ÂÓ¿Ù˘. ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ.∂ÂÍËÁ‹ÛÂȘ* ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÔÈ ÓfiÙ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. OÈ ÓfiÙ˜ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: C = ¡ÙÔ D = ƒÂ E = ªÈ F = º· G = ™ÔÏ A = §· B = §· ‰›ÂÛË / ™È ‡ÊÂÛË H = ™È OÈ Ì›˙ÔÓ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (Ì·Ù˙fiÚÂ) Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· (C. ∏ ÙÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ‹ ÛÙËÓ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÙÔ˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛË. f. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. . ·ÎfiÌË Î·È ÔχÏÔΘ ·ÏÏ·Á¤˜ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Ú·ÎÙÈο.) Î·È ÔÈ ÂÏ¿ÛÛÔÓ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (ÌÈÓfiÚÂ) Ì ÌÈÎÚ¿ (c. ‚‰fiÌ˘.

.......................................∞-95 £¿Ï·ÛÛ· ’ fiÏ· Ù· ÓÂÚ¿ .. ∞-5 ∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿ .................∞-70 ∞ÚÌÂÓ¿ÎÈ .................. ∞-68 ¶¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜ ...................∞-111 ∏ ÎfiÚ’ Â‹ÂÓ ÛÔ ·Ú¯¿Ú’ .............. ª·Ú›· .............∞-138 ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó· ..... ∞-39 AÓ¤‚Ëη ÛÙËÓ ÈÂÚÈ¿ ........................................................................... ∞-24 ™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· ............ ∞-29 ªˆÚ‹ ÎÔÓÙԇϷ ÏÂÌÔÓÈ¿ .∞-122 ∆Ô ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜ ....... ∞-17 ÕÙÙ·Ú˘ ...................................................∞-71 ªÂ˜ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· ÓËÛÈ¿ ..... ∞-58 ª¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘ .......................................................................... ∞-22 •ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï› ............... ∞-1 ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÚÔ‡Á·˜ ...........∞-100 ¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ ........∞-106 ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ÂÈÛÌ¿ÓÈ„È ................ ̈Úfi ÌÔ˘...........∞-110 ∆Ô ∆Û¿Ì·ÛÈ ..................... ∞-44 °·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹ ............ ∞-6 ªÈ¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ..........................∞-101 ª¿Ô˘Î·˜ .........................................................∞-108 ¢˘fi Ô˘Ï¿ÎÈ· .............∞-125 ∆ÈÚÈÙfiÌ· .................™ÎÚ›ÙÔ ÕÛÚÔ ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜ ..........∞-75 ∏ ‚¿Úη Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ ............... ∞-66 ™ÙÔ˘ ··-§¿ÌÚÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ .... ∞-67 ¡ÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ................ ∞-3 ™ÙÔ ’· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ ..........................................∞-139 O ÌÂÎÚ‹˜ / °È· ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ· .................................. ∞-43 ¶ˆ ˆ ˆ................ ∞-11 ª·ÚÌ·-°È·Óӷο΢ (§Ô‡Ï· ÌÔ˘) ............................................................. ∞-25 O ªÂÓÔ‡Û˘ ....... ∞-14 ŒÓ· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ ................ ∞-2 ∫·ÓÂÏfiÚÈ˙· .....∞-99 ¶ÔÈfi˜..............∞-116 ∞ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘ ............................................................ ∞-13 £·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ ....................... ∞-9 ∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ· ................∞-82 ¡· Û’ ·Á·Ò ‹ÓÙ· ’ıÂÏ· ................∞-97 ∆˘ÚÏÈÎÈÒÙÈÛÛ· ...........∞-137 ™‚‹ÛÙ Ì ·’ ÙÔ ¯¿ÚÙË ..... ∞-40 ªÂ ÙË ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ∫ÔÓهψ ......... ∞-50 O ÷ڷϿÌ˘ ............... ∞-7 ∏ ŒÏÏË ....................................................................... ∞-15 ∞fi ͤÓÔ ÙfiÔ ........................................∞-77 ¡Âڿȉ· Â›Û·È Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ .............∞-80 ¶Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ..................................................................................∞-112 ¶ÂÓÙÔ˙¿Ï˘ ..................∞-84 ŒÏ· Ó· ¿Ì ے ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ......................... ∞-19 ∆˙È‚·¤ÚÈ ...............................∞-132 ÕÏ· ! ....∞-76 ª¿ÙÈ· Û·Ó Î·È Ù· ‰Èο ÛÔ˘ .............∞-92 ∏ ‚ڿη ..................... ∞-33 °È¿ÓÓË ÌÔ˘ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘ ..............∞-86 ™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·Ï ................. ∞-38 ¡ÙÈÚÏ·ÓÙ¿ ............................................................................................... ∞-45 ∞ÁÈÔ‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈÎÔ˜ (∆Ô ¤ÓÙÂη) ....................... ∞-53 ∫˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ ...........................................∞-131 ∫·È Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿ ................∞-94 ∫·˝ÎÈ ÌÔ˘........................∞-102 •ÂÎÈÓ¿ ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ .................................................. ∞-60 ¶Ô˘Ï¿ÎÈ Í¤ÓÔ . ∞-46 ™ÙËÓ ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÔ˘ ԉȿ .∞-113 ∞¯ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÚÁ·ÏÂÈfi˜ ÛÔ˘ ......................∞-136 ∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ .............. ¯ÔÚ¤„ÂÙ .......... ¿Ë-¡ÈÎfiÏ· ............................. ∞-8 ∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·Ó ................∞-85 æ·ÚÈ·Ó‹ (fl·Ï·) ............ ∞-23 ∏ ‚ÔÛÎÔԇϷ .............................................. ∞-30 O ÁÈ·ÙÚfi˜ .......... ∞-52 ∆Ú›· ·È‰È¿ ‚ÔÏÈÒÙÈη .∞-74 ∏ ÙÚ¿Ù· Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ ............ ∞-32 ∆Ú˘ÁÒÓ· ............. ∞-42 ª‹ÏÔ ÌÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ ........................................ ∞-27 ™Ô˘ ’· Ì¿Ó· Ì’ ¿ÓÙÚ„¤ Ì . ∞-20 £¿Ï·ÛÛ· ...................... ∞-55 ™·ÌÈÒÙÈÛÛ· ................................................................ ∞-12 EÚËÓ¿ÎÈ ............................∞-79 ŒÓ· ηڿ‚È ·fi ÙË ÃÈfi ..... ∞-51 ∆È Ó· Û οӈ Á·Ï·Ó‹ .................∞-119 ™ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË ÙËÓ ÎÔÚÊ‹ ............∞-140 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.................∞-129 ∂Ù›Ó·Í ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ ...........................................................................∞-105 ™’ ·˘Ùfi Ù’ ·ÏÒÓÈ ÙÔ Ê·Ú‰‡ ............................. ∞-36 ¶·ÓÙÚ‡ԢÓ ÙÔÓ Î¿‚Ô˘Ú· .... fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ› ...∞-118 ∫Ú‹ÙË ÌÔ˘...∞-124 °È·Ïfi-ÁÈ·Ïfi ........................................................ ∞-49 ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó· ...............∞-81 §˘Á·ÚÈ¿ .......................... ∞-64 ∞Ì¿Ú·ÓÙÔ˜ ............................................................. ∞-4 Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ ...... ∞-59 ∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ· .........∞-83 ∆Ô ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤ ........................∞-91 µÂÁÁ¤Ú· ............... ∞-34 ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ η̤̈ӷ .............∞-72 ∆Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙË Á·Ï·Ó‹ ............................... ∞-47 ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ................................................................................ ∞-10 ∆Ô ÔÓÂ̤ÓÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘ ............ ∞-35 •ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï› ....................................................∞-120 O ·ËÙfi˜ ............. ∞-48 ¶¿Óˆ Û „ËÏ‹ Ú·¯Ô‡Ï· ..................... ∞-62 πÙÈ¿ ..... ∞-26 ¶·È‰È¿ Ù˘ ™·Ì·Ú›Ó·˜ ...................... ∞-18 µÚfiÓÙËÛ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ .................................... ∞-63 ŒÓ·˜ ·ËÙfi˜ ............... ∞-31 µ·ÛÈÏÈÎfi˜ ı· Á›Óˆ ..... ∞-28 ™Ù˘ ¶¿ÚÁ·˜ ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ .....................................................................................∞-128 ∫¿ÔÈÔ ‰ÂÈÏÈÓfi .∞-96 ∆· ÚÈ¿ÏÈ· ......................... ∞-41 ¶Ò˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ ..........98) ............................................ ÔÈfi˜ ........................∞-123 ∫ÂÏ·˚‰‹ÛÙ ...∞-93 ∞Ó¿ıÂÌ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ· ........... ∞-65 ¡· ’Û·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· ‰˘fi ÊÔÚ¤˜ .........................................................∞-130 ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘ .∞-109 °ˆ ÛÙ· ͤӷ ÂÚ·ÙÔ‡Û· ............∞-90 ™ÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ ................... ∞-21 ¶fiÙ ı· οÓÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿ .......................................∞-114 O Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜ ............................∞-126 ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿ ........................... ∞-37 ¶Ô‡ ·˜ ·Ê¤ÓÙË Ì¤ÚÌËÁη ...........∞-103 µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· ..........∞-104 ¢ˆ ÛÙ· ÏÈ·ÓÔ¯ÔÚÙ·ÚÔ‡‰È· .. ∞-57 Œ¯Â ÁÂÈ¿ ηË̤Ó ÎfiÛÌ .........∞-69 øÚ·›· Ô˘ ’Ó·È ÙËÓ ·˘Á‹ .........∞-127 ∆Ô ÁÂÏÂοÎÈ ......∞-107 MÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿ ∞ϤͷÓÙÚ ......∞-135 ∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û› ...................................∞-73 ŒÏ· ÌÚfi‚·Ï ......... ∞-56 °ÂڷΛӷ .... ·ÏÏ¿ ........................................∞-98 ∫·ÂÙ¿Ó ∞ÓÙÚ¤· ∑¤Ô ..................................... ∞-54 §ÂÌÔÓ¿ÎÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ ................................................................................................................................................ ∞-16 ∂̤ӷ ÌÔ‡ ÙÔ Â›·Ó ..............∞-117 ÕÛÙÚ· ÌË Ì ̷ÏÒÓÂÙ ......................∞-133 ™ÙÔ ·˙¿ÚÈ ............................∞-134 ∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ .......................................∞-115 ∆Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò ......................∞-89 ™¿Ï· Û¿Ï· ....................∞-87 πηÚÈÒÙÈÎÔ˜ ............∞-121 ™’ ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È ˆÚ·›· ..........................∞-78 ÃÔÚ¤„ÂÙÂ...............................∞-88 ¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ ......................................................... ∞-61 ∆Ô ·¿ÎÈ .....

........................... ∞-174 ∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÔ˘ ............................... ∞-183 ∆Ô ÁÎÚ›˙Ô Á·Ù› ............ Û ÂÚÈ̤ӈ......... ∞-198 OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ùo˘ Ì·ÁÏ·Ì¿ ............................................. ∞-176 IÛÙÔÚ›· ...................... ∞-186 ÕÓıÚˆ ·Á¿· ....................98) ............. ∞-160 ª¤Óˆ Û οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ .................................... ∞-144 ¶··ÚÔ‡Ó· .................................... ∞-185 ∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ª¿Ë .................................................. ∞-202 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. ∞-152 ∫·ÂÙ¿ÓÈ ¯·ÌÔÁ¤Ï· ................ ∞-195 O ∞Ϥ͢ ............ ∞-161 ™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ............ ∞-191 ∞Ó¿ÌÓËÛȘ ..................................................... Ú›ÎÔ. ∞-197 OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ ......... ∞-201 °ÂÓÈÎfi ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ∆›ÙÏˆÓ Î·È ¶ÚÒÙˆÓ ™Ù›¯ˆÓ ........... ª¿Úˆ .......... ∞-182 ∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛÈ ................. ∞-180 TÔ ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ .............. ∞-159 ™Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ Ù˘ ·ÓËÊÔÚȤ˜ ............... ∞-173 ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ .................. ∞-151 æ·ÚÔԇϷ ............................... ∞-145 ª·Ú·Ì¤Ó· Ù· ÁÈÔ‡ÏÈ· ............. ∞-164 ∫ϷȘ ............... ∞-189 ¢ÈˆÁÌfi˜ ................................ ∞-166 ª¿Úˆ........... ∞-163 §Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜ . ∞-153 N· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ............ ∞-187 ∞Ó·Ì¤Ï (ŒÓ· ÚˆÈÓfi) . ∞-178 ∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘ ..............................................................................................................∆Ô ÙÚ·Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ............... ∞-148 ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘ .............. ∞-192 ™ÈÁ·........................ ∞-146 ¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· ...................... ∞-157 ∆ÔÓ Î·ÈÚfi ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·ÏÈfi .. ∞-167 ¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ................. ∞-143 ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ........... ∞-181 ™ÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ . ʛϠ............. ∞-196 ™¯ÔÏÂ›Ô ........................................... ∞-179 ª‡ÏÔ˜ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ................................ ∞-155 ™ÎÏËÚ‹ ηډȿ ................ ∞-141 O ∆Ú·Ì·Ú›Ê·˜ ................................. ∞-168 ŒÏ· ‹ÏÈ ÌÔ˘ ....................................................... ∞-150 °‡ÚÈÛÂ.................. ∞-149 ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë ............... ∞-175 ∏ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ ..... ∞-169 ∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ .................. ∞-172 º›Ï ÌÔ˘.. ∞-190 O Á¤ÚÔ˜ ......................................... ∞-142 H Ù·Ì·Î¤Ú· ..... Ú›ÎÔÎÔ ................ ∞-177 •·ÊÓÈο Ì ·Á·¿˜ ...................... ÛÈÁ¿ ......... ∞-188 ™˘ÁÁÓÒÌË ................ ∞-162 ¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙ .......... ∞-200 OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ÙÔ˘ .................................... ∞-184 P›ÎÔ....................... ∞-147 £· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘Ì .................................................................. ∞-156 ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ............. ∞-165 ∂Ú‹ÓË ......... ∞-154 ∂ÁÒ ı· Û’ ·Á·Ò .......... ∞-193 ∂Û¤Ó· Ô˘ Û ͤڈ ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ ................. ∞-194 O ÙÚfiÔ˜ ............................... Á‡ÚÈÛ ........ ∞-171 MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ ............... ∞-158 •·ÓıԇϷ ........... ∞-170 O ÈÔ Î·Ïfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ .....................................................................................................................................................

ÛÙ’ ·ÛÙ¤ÚÈ· Ù· ·Ï¿ÙÈ· ÛÔ˘ Î·È Î¿ıÂÛ·È ÛÙ· οÛÙÚ· ÁÈ· Ó· ÁÂÈÙÔÓ‡ÂȘ ÛÙ’ ¿ÛÙÚ· g F B g F B g ª·Ú¤ ÁȤ. ·ÛË̤ÓÈ η‚·Ï¿ÚË æËÏ¿ ›Ӓ Ù· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÛÔ˘. Ì·Ú¤ ÁȤ. Ì·Ú¤ ÁȤ ÌÔ˘ ηӷοÚË. Ì·Ú¤ ÁȤ ¶ÔÈ¿ Î˘Ú¿ Î·È ÔÈ¿ Ì·ÓÙfiÓ· ı· ÛÔ‡ ÛÙÚÒÓÂÈ Ù· ÛÂÓÙfiÓÈ·. ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ÙÚ·Ó¤ g A D g A D Î·È ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ η̿ÚÈ.∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜ ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ g A D g A D ÕÁÈ ÌÔ˘ °ÈÒÚÁË ™Î˘ÚÈ·Ó¤. ÔÈ¿ Î˘Ú¿ ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜ ∞-1 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ì·Ú¤ ÁȤ ª·Ú¤ ÁȤ ÌÔ˘ ηӷοÚË ÔÈ¿ Á˘Ó·›Î· ı· Û ¿ÚÂÈ.98) .

∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÚÔ‡Á·˜ ∫¤Ú΢ڷ˜ A ¢ˆ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ¤Ú‰Èο ÌÔ˘ ˙ËÏÂ̤ÓË Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Â›Û·È ÙfiÛÔ Í·ÎÔ˘Ṳ̂ÓË A D ŒÏ· Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÛÔ‡ ˆ ÁÏ˘Î¿ | 2¯ E A fiÛÔ ÂÁÒ Û ·Á·Ò ÙÚÂÏ¿ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔ‡Á· E A ÙË ÊˆÏÈ¿ Ù˘ ¤¯ÙÈÛ ÌÈ¿ ¤Ú‰Èη ÌÈÎÚԇϷ D A ¶Ò˜ ı· ’ıÂÏ· Ôχ Ó· ÙËÓ ·ÈÓ¤„ˆ E D Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘ ª·ÁÈÔ‡ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ó· Ù‹˜ Ϥ͈ D E A ª· ·˘Ù‹ ’Ó·È ·ÈÓÂ̤ÓË Î·È Í·ÎÔ˘ÛÙ‹ ŸÔ˘ ¿ÂÈ. fiÔ˘ Á˘Ú›ÛÂÈ ÎÈ fiÔ˘ ÛÙ·ı› A E A ¶¤Ú‰Èη ÌÈÎÚ‹.98) ∞-2 ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÚÔ‡Á·˜ .

Ì‹Ï· ‰ÂÓ Ë‡Ú· ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ª‹Ï· ‰ÂÓ Ë‡Ú·. Í·Óı‹ Î·È Ì·˘ÚÔÌ¿Ù· ‰Ò‰Âη. Ù’ ¿ÎÔ˘Û· ÎÈ ÂÁÒ ] 2¯ ∆’ ¿ÎÔ˘Û· ÎÈ ÂÁÒ.98) . ÊÔ‡ÓÙ· Ù˘ ÌËÏÈ¿˜ ] 2¯ ºÔ‡ÓÙ· Ù˘ ÌËÏÈ¿˜. ¿ˆ Ó· Îfi„ˆ Ì‹Ï· ª‹Ï· ‰ÂÓ. ÎfiÚË ÎÚËÙÈÎÈ¿ ] 2¯ ∫fiÚË ÎÚËÙÈÎÈ¿. Ù· Ì‹Ï· ÊÔÚو̤ÓË Ù’ ¿ÎÔ˘Û·.∫·ÓÂÏfiÚÈ˙· ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ d D d ∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi. ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘ Ó· ÁÈ¿ÓÂÈ Ô˘ Ì Ͽ-. οو ÛÙÔ ÂÚÈÁÈ¿ÏÈ h f d ÎfiÚËÓ ·-. ÌfiÓÔ Ë Ì¿Ó· Ù˘ ] 2¯ ªfiÓ’ Ë Ì¿Ó· Ù˘ ηӤϷ ÙË ÊˆÓ¿˙ÂÈ ∫·ÓÂÏfi-. ÎfiÚËÓ ·Á·Ò ] 2¯ ∫fiÚËÓ ·Á·Ò. ηÓÂÏfiÚÈ˙· ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ∫·ÓÂÏfiÚÈ˙· Î·È ¿ÓıÔ Ù˘ ηӤϷ˜ ] 2¯ ºÔ‡ÓÙ· Ù˘. ÎÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›‰Â ÌfiÓ’ Ë Ì¿-. ʤÚÙ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ] 2¯ ] 2¯ º¤ÚÙ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi. ¤ÊÙˆ Û’ ·ÚÚˆÛÙÈ¿ ] 2¯ ¶¤ÊÙˆ Û’ ·ÚÚˆÛÙÈ¿. Û ΛӉ˘ÓÔ ÌÂÁ¿ÏÔ º¤ÚÙ ÙÔ. ‰Ò‰Âη ÂÙÒÓ ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ¢Ò‰Âη ÂÙÒÓ. ÎfiÚË ··‰ÔԇϷ ÎfiÚË ÎÚË-. ÌfiÓ’ ÙÔÓ Î·ËÌfi Ô˘ ‹Ú· ¶ÂÊÙˆ Û’ ·-. ÎfiÚË ÎÚËÙÈÎÈ¿ ] 2¯ ∫·ÓÂÏfiÚÈ˙· ∞-3 ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ô˘ Ì Ͽ‚ˆÛ ] 2¯ ] 2¯ ¶Ô˘ Ì Ͽ‚ˆÛ ÌÈ¿ ÎfiÚË ’Ô ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ∫fiÚË ÎÚË-.

οو ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ ∫¿Óˆ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘ ‚¿Úη Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÎÔ˘È¿ ∆Ô Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÌÔ˘ ·Ó¿ÎÈ.™ÙÔ ’· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ d F B F g ™ÙÔ ’· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ. Ô‡ Ì ¿ÂÈ. ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi ÌËÓ Î·Ù‚›˜ ] 2¯ B F B F d F B √ ÁÈ·Ïfi˜ οÓÂÈ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· Î·È Û ¿ÚÂÈ Î·È ‰È·‚›˜ ] 2¯ ∫È ·Ó Ì ¿ÚÂÈ. ÌË ÌÔ‡ ÁÚ¿ÊÂȘ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ] 2¯ ÁÈ·Ù› ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÎÈ ·Ú¯ÈÓÒ Ù· ÎÏ¿Ì·Ù· ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ∞-4 ™ÙÔ ’· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ . Ì·›Óˆ ‚Á·›Óˆ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ ] 2¯ ™ÙÔ ’· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ.

. Ù· ÌÈÏ‹Û·Ì a C H ŸÓÂÈÚÔ ‹Ù·ÓÂ....Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ H a H ™ÙÔ °·Ï·Ù¿ „ÈÏ‹ ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÛÙ· ∆·Ù·‡Ï· ÌfiÚ· H a H µ·Û›ÏÈÛÛ· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Â›Ó·È Ë Ì·˘ÚÔÊfiÚ· ] 2¯ H Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿.98) . ÛÙÔ ¶¤Ú· ı· ÌÂı‡Ûˆ Î·È Ì¤Û· ·’ ÙÔ °ÂÓÙ› ∫Ô˘Ï¤ ÎÔ¤Ï· ı’ ·Á·‹Ûˆ ] 2¯ Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿. Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ ∞-5 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ∆·Ù·‡Ï· Î·È ¡È¯ÒÚÈ ∞˘Ù¿ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ˆÚÈ¿ ÌÔÚÊ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¶fiÏË ] 2¯ Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿. Ù· ÏËÛÌÔÓ‹Û·Ì | 2¯ | 2¯ ™ÙÔ °·Ï·Ù¿ ı· ÈÒ ÎÚ·Û›. °ÂÓÙ› ∫Ô˘Ï¤ Î·È £ÂÚ·È¿.

ÛÎfiÓË Á›ÓÂÙ·È ] 2¯ b C# C ۋΈے ÙÔ ÊÔ˘ÛÙ·Ó¿ÎÈ ÛÔ˘.∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ C f C# C ∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿. Ì ٷ ÊÚfiηϷ ] 2¯ ‚Á¿Ù º·ÛÔ˘ÏÈÒÙÈÛÛ˜ Ì ٷ ÙÛfiηڷ ] 2¯ ¢Â ÛÔ‡ ÙÔ ’· ÌÈ¿ ̘ ÛÙÔÓ ∫·Û·¿ ¢Â ÛÔ‡ ÙÔ ’· ‰˘fi ̘ ÛÙÔ ∫ÔÚ‰ÂÏÈfi ¢Â ÛÔ‡ ÙÔ ’· ÙÚÂȘ. ·Ú·Ì·Ù˙‹˜ ÎÔ˘ÙÛfi˜ ] 2¯ ÛÙËÓ Ì¿ÓÙ· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ·.98) ∞-6 ] 2¯ ] 2¯ ∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿ . Ó· ÌË ÛÎÔÓ›˙ÂÙ·È ] 2¯ ∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿. Ó· ÌËÓ ·ÓÙÚ¢Ù›˜ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ó· ÌË Û¿˜ ¿ÚÂÈ ÔÌÚfi˜ ∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿.

Ì·‡Ú· ›Ӓ Ù· Ì¿ÙÈ· ’ ·Á·Ò ™ÙÔ˘ ‚ÔÚÈ¿. Ì ·Ú¿ÔÓÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË A d E d A d E fiÙÈ˙ ‚·ÛÈÏÈÎfi. ηϤ. Ì·‡Ú· ›Ӓ Ù· Ì¿ÙÈ· ’ ·Á·Ò ∫·È Ù‹˜ Á‡-.98) . fiÙÈ˙Â Î·È Ì·ÓÙ˙Ô˘Ú¿Ó· ¿ÛÚË ÌÔ˘. Î·È Ù‹˜ Á‡Ú„· ÎψӿÚÈ ∞¯ Ó· ÌÔ‡. ÔÈ¿ ¤¯ÂÈ ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÛÔ˘ ¯¿ÚË Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ηϤ. ÌÈ¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ a E a d E Ì ·Ú¿-. Ì·‡Ú· ›Ӓ Ù· Ì¿ÙÈ· ’ ·Á·Ò ªÈ¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ∞-7 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ¿ÛÚË ÌÔ˘ ·¯È¿ ÛÔ˘ÏÙ¿Ó· fiÙÈ˙ ‚·ÛÈÏÈÎfi. ηϤ. Ì·‡Ú· ›Ӓ Ù· Ì¿ÙÈ· ’ ·Á·Ò µ¿Ï ηÈ. ·¯ Ó· ÌÔ‡ ’ηÓ ÙË ¯¿ÚË Ó· ÙÔ ‚¿Ïˆ Ê˘Ï·¯Ùfi. ÛÙÔ˘ ‚ÔÚÈ¿ ÙÔ Ì·ÏÎÔÓ¿ÎÈ °ÂÈ¿ ÛÔ˘ ·Á¿-. ηϤ. Ì·‡Ú· ›Ӓ Ù· Ì¿ÙÈ· ’ ·Á·Ò ¶fiÙÈ˙Â. ‚¿ÏÂ Î·È ÁÈ· Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÔÈ¿ ¤¯ÂÈ ÙË. ÁÂÈ¿ ÛÔ˘ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ƒËÓ¿ÎÈ ÛÙÚÒÛ ÌÔ˘ Ó· ÎÔÈÌËıÒ.ªÈ¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ E a E d E ªÈ¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿. ηϤ. ηϤ.

. ŒÏÏË. ∞Ì¿Ó. ∏ ŒÏÏË ı¤ÏÂÈ ÛÎfiو̷. ŒÏÏË. ·Ì¿Ó. ı¤ÏÂÈ Î·Ú·Ì·ÓÈfiÏ· c D ı¤ÏÂÈ Î·Ú·Ì·ÓÈfiÏ· ÁÈ·Ù› ¿ÊËÛ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ· Î·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ· D ∞Ì¿Ó.. ηӤӷ˜ ‰Â Û ı¤ÏÂÈ D ÁÈ·Ù› Â›Û·È ÊÈÏË̤ÓË. ÛÙ· ¯Â›ÏË ‰·Áη̤ÓË ∏ ŒÏÏË ı¤ÏÂÈ ÛÎfiو̷ Ì ‰›ÎÔÔ Ì·¯·›ÚÈ Ì ‰›ÎÔÔ Ì·¯·›ÚÈ ÁÈ·Ù› ¿ÊËÛ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Î·È ‹Ú ÎÔÌÈÛ¤ÚË Î·È ‹Ú ÎÔÌÈÛ¤ÚË ∞Ì¿Ó. ·Ì¿Ó.. ·Ì¿Ó. ŒÏÏË. ŒÏÏË.98) ∞-8 ∏ ŒÏÏË. ı¤ÏÂÈ Î·Ú·Ì·ÓÈfiÏ· ı¤ÏÂÈ Î·Ú·Ì·ÓÈfiÏ· ÁÈ·Ù› ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û Ù˘ Ì¿Ó·˜ Ù˘ Ù· ÏfiÁÈ· Ù˘ Ì¿Ó·˜ Ù˘ Ù· ÏfiÁÈ· ∞Ì¿Ó. ·Ì¿Ó.. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6... ™Ì˘ÚÓ¤ÈÎÔ D FÆ D D# D ∏ ŒÏÏË ı¤ÏÂÈ ÛÎfiو̷.∏ ŒÏÏË..

ʈ˜ ÌÔ˘. ‹ ·’ ÙÔ ∫ÔÚ‰ÂÏÈfi ] 2¯ F g d a d ∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·Ó ÎÈ fiÏÔ Ì ڈٿ˜ F g d a d ·fi ÔÈfi ¯ˆÚÈfi ›̒ ÂÁÒ... ∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·Ó ÎÈ fiÏÔ Ì ڈٿ˜ ] 2¯ ·ÊÔ‡ ‰Â ÌÂ Ï˘¿Û·È. ʈ˜ ÌÔ˘. Î·È ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜ ] 2¯ ∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·ÓÂ.. ∞’ ÙË ™Ì‡ÚÓË ¤Ú¯ÔÌ·È.98) ..∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·Ó ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ d g ∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·Ó ·fi Ô‡ Â›Ì·È ÂÁÒ ] 2¯ g G d C d ∞fi ÙÔ ∫·Ú·Ù¿ÛÈ. ∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·Ó ∞-9 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ó· ‚Úˆ ·ÚËÁÔÚÈ¿ ] 2¯ Ó· ‚Úˆ ̘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì·˜ ·Á¿Ë ÎÈ ·ÁηÏÈ¿ ] 2¯ ∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·ÓÂ.. ͤÚÔ˘Ó Ó· ÁÏÂÓÙÔ‡Ó ] 2¯ ∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·ÓÂ.. ·ÊÔ‡ ‰Â Ì’ ·Á·¿˜ ∞’ ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ›̒ ÂÁÒ Í¤ÚÔ˘Ó Ó’ ·Á·Ô‡Ó ] 2¯ •¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ËÌfi Ó· ÎÚ‡‚Ô˘Ó.

∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ·. ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ï·ÌÂÚfi Ô˘ Âı¿ÌˆÛ˜ ÙÔ Êˆ˜ ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· È‰Ò ŒÏ· ÁÈ· Ó· Û ¿Úˆ. ∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ· ÌÔ˘ Ì‡Ú· Ó· Û ÙÚ·Ù¿Úˆ. Ó· ȉ›˜ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ·›Ì· Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· Û¤Ó· ¯‡ÓÂÙ·È ∆˘ ÃÈfi˜ Ù· ¯ÂÏȉfiÓÈ·. ™Ì˘ÚÓ¤ÈÎÔ G C f G ŒÏ· ‚Ú ∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ·. ªÔ˘ÚÓfi‚· Î·È µÔ˘ÚÏ¿ Ô˘ ‹Ú˜ ÙÔ Ô˘Ï› ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ϥˆ È· “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÌÈÎÚ‹ ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ· ÌÔ˘ ŒÏ· ÁÈ· Ó· ÁÂÓԇ̠ٷÈÚ¿ÎÈ Î·È Ù· ‰˘fi Ó· Ì¿˜ ˙ËÏÂ‡Ô˘Ó fiÏÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ∫ÔÚ‰ÂÏÈfi ∆· Ì·‡Ú· ÛÔ˘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÎÈ Ô ¿ÛÚÔ˜ ÛÔ˘ Ï·ÈÌfi˜ Î·È ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÛÔ˘ ¯Â›ÏÈ Â›Ó·È ·Ï·‚ˆÌfi˜ Œ‚Á· ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ.98) ∞-10 ∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ·. . Ó· Ù· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì c G ÁÈ·Ù’ ›‰· ÛÙ’ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ ˆ˜ ı· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ∂Û‡ ’Û·È ∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ·. Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Ù· Ô˘ÏÈ¿ ‹Úı·ÓÂ Î·È ÌÔ‡ ›·Ó ˆ˜ ¤¯ÂȘ ·ÚÚˆÛÙÈ¿ ¶·Ó¿ıÂÌ¿ Û ™Ì‡ÚÓË.

¡ËÛÈÒÙÈÎÔ/ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ G G#G ∆Ô ÔÓÂ̤ÓÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘ ÔÓ› Ì· ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤-ÂÈ Ù’ ·¯Â›ÏÈ ÌÔ˘ ÎÈ ·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰Â›. ·›ÚÓÂÈ ‚ÔÚÈ¿˜. ʤÚÓÂÈ ÓÂÚfi. ÙÈ ÛÔ‡ ¤Î·Ó· Î·È ·˜ Ó· ‚·ÛÈϤ„ÂȘ ÎÈ ·Ê‹ÓÂȘ Ì ÛÙ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Î·È ·˜ ·ÏÏÔ‡ Ó· ʤÍÂȘ ¶·›ÚÓÂÈ ÓÔÙÈ¿. ̤۷ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÎÏ·›ÂÈ ∫Ï·›ˆ ÎÈ ·fi Ù· ‰¿ÎÚ˘· ÙË ÁË Ô˘ Û٤Έ ‚Ú¤¯ˆ ÎÈ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â˘Ú¤ıËΠӷ Ì ڈًÛÂÈ ÙÈ ¤¯ˆ ™Î›Û ʈӋ ÌÔ˘ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ¤Ú·ÛÂ Û·Ó ¿ÛÙÚÔ Î·È ¿ÌÂ Î·È ¯·ÈÚ¤Ù· ÌÔ˘ ÙÔÓ ÎÚ›ÓÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ ¿ÛÚÔ ◊ÏÈ ÌÔ˘.∆Ô ÔÓÂ̤ÓÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘. ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÂÌfi ÂÚ›ÌÂÓ ÏÈÁ¿ÎÈ Ó· ÛÙ›ψ ÛÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ¤Ó· Á·Ú˘Ê·ÏÏ¿ÎÈ ◊ÏÈ ÌÔ˘. ¯ÈÔÓ›˙ÂÈ Ì· Û ÙÔ Î·Ì·ÚfiÊÚ˘‰Ô ·ÓÙÚfiÁ˘Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ∏ ·Á¿Ë ı¤ÏÂÈ ÊÚfiÓËÛË.98) . ∞-11 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ı¤ÏÂÈ Ù·ÂÈÓÔÛ‡ÓË ı¤ÏÂÈ Ï·ÁÔ‡ ÂÚ·ÙËÛÈ¿ ÎÈ ·ËÙÔ‡ ÁÚËÁÔÚÔÛ‡ÓË ∆Ô ÔÓÂ̤ÓÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘.

ÏÂ. ÏÂ. Ô‡ÓÙÔ.. ÏÂ. ÏÂ. ™Ì˘ÚÓ¤ÈÎÔ h A h ªÈ¿ Ì·‡ÚË ¤ÙÚ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡. ¿ÈÓÙÂ. Ì¿ÚÌ·-°È·ÓӷοÎË H a H Ô‡ÓÙÔ. §Ô‡Ï· ÌÔ˘. ¿ÈÓÙÂ.ÙÈ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ›. Ô‡Ó’ ÙÔ ª·ÚÈοÎÈ h a h æ·Ú¿ÎÈ· ÙËÁ·Ó›˙ÂÈ Ì˜ ÛÙÔ Ì·ÁÂÚÈfi h a h ÕÛ’ Ù· Ó· ηԇÓ ÎÈ ¤‚Á· Ó· Û ÂÈ‰Ò æ·Ú¿ÎÈ· ÙËÁ·Ó›˙ÂÈ Ì˜ ÛÙÔ Ì·ÁÂÚÈfi ∂ÁÒ ı· ÛÔ‡ ÙÔ ¿Úˆ ÁÈ·Ù› ÙÔ ·Á·Ò ∆ÚÂȘ ‹¯Â˜ Ê›‰È ı· ÁÈÓÒ. ÏÂ. ÏÂ. ÏÂ-ÎÔ˘ÚÌ¿ÓÈ Ì’-Ï ∫È ·˘Ùfi ÙÔ ÌfiÚÙË ’ ·Á·¿˜. Í·ÓıԇϷ ÌÔ˘ Ó· ÛÙÔÓ ÂÊ·ÚÌ·ÎÒÛˆ-ÏÂ. §Ô‡Ï· ÌÔ˘. ÏÂ. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÏÂ-ÎÔ˘ÚÌ¿ÓÈ Ì’-Ï ] ] ] ] 2¯ 2¯ 2¯ 2¯ ÕÈÓÙÂ. §Ô‡Ï· ÌÔ˘. Í·ÓıԇϷ ÌÔ˘ ÙË Ì¤ÛË ÛÔ˘ Ó· ˙ÒÛˆ-ÏÂ. Í·ÓıԇϷ ÌÔ˘ h A a h ı· ‚¿Ïˆ ÚÔÛÎÂÊ¿ÏÈ-ÏÂ. ÏÂ. §Ô‡Ï· ÌÔ˘. ÏÂ..98) ∞-12 ª·ÚÌ·-°È·Óӷο΢ (§Ô‡Ï· ÌÔ˘). Ì¿ÚÌ·-°È·ÓӷοÎË. ÏÂ-ÎÔ˘ÚÌ¿ÓÈ Ì’-Ï ∫È fi.ª·ÚÌ·-°È·Óӷο΢ (§Ô‡Ï· ÌÔ˘). ÏÂ. ÏÂ-ÎÔ˘ÚÌ¿ÓÈ Ì’-Ï ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ H a H ÕÈÓÙÂ. ÏÂ. Í·ÓıԇϷ ÌÔ˘ Ù· ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ-ÏÂ. . ÏÂ.

Û’ ·Á·Ò ¡· ÌËÓ ÍËÌÂÚˆı›ÙÂ. ∂ÚË. Û’ ·Á·Ò Ì· ı· ÛÙÔ ÂÈÒ EÚËÓ¿ÎÈ ∞-13 ] 2x 2x “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∂ÚËÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ ] ·ÓÙÚfiÁ˘Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÈ. Û’ ·Á·Ò Ì· ı· ÛÙÔ ÂÈÒ ¶Ô˘ Û’ ›‰·Ó Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· ÌÔ˘. ∂ÚË. Û’ ·Á·Ò g D D# c D ∫·Î‹ ÌÔ›Ú· Ó· ‰Â›ÙÂ.∂ÚËÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ ] 2x g D ∫·Î‹ ÌÔ›Ú· Ó· ‰Â›ÙÂ. ∂ÚË. Û’ ·Á·Ò ÎÈ ·Ó¿ıÂÌ· ÙËÓ ÒÚ·.∂ÚËÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ ] 2x ÎÈ ·Ó¿ıÂÌ· ÙËÓ ÒÚ·.∂ÚËÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ ] ¡· ÌËÓ ÍËÌÂÚˆı›ÙÂ. Û’ ·Á·Ò Ì· ı· ÛÙÔ ÂÈÒ ∆Ô Á·˚Ù·ÓÔÊÚ˘‰¿ÎÈ ÛÔ˘. ∂ÚË. Û’ ·Á·Ò Ì· ı· ÛÙÔ ÂÈÒ 2x ∞Ó¿ıÂÌ¿ ÙËÓ ÙËÓ ·Ú¯‹.∂ÚËÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ Î·È ÙÈ ı· Á›Óˆ ÙÒÚ·. Û’ ·Á·Ò Ì· ı· ÛÙÔ ÂÈÒ ∫È fiÛ˜ ÎÔÈÌ¿ÛÙ ÌÔÓ·¯¤˜. Û’ ·Á·Ò Î·È ÙÈ ı· Á›Óˆ ÙÒÚ·.98) .EÚËÓ¿ÎÈ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ D c D ∞Ó¿ıÂÌ¿ Û·˜ ¤ÌÔÚʘ. Û’ ·Á·Ò ·ÓÙÚfiÁ˘Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÈ. ∂ÚË.

. ı·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Ù‹˜ ¿Ó’ Ù· Ì·‡Ú· ı·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ Î·È Ê¤Ú ÙÔ Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘ ] 2¯ ] 2¯ £¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ·ÏÌ˘Úfi ÓÂÚfi. ·Ì¿Ó Ù˘ ÎÔÂÏÈ¿˜ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ı·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ Î·È Ê¤Ú ÙÔ Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘ ∫È Ë ÎÔÂÏÈ¿. ÎÈ ˆ¯. ÁÈ· Û¤Ó· ÍËÌÂÚÒÓÔ˘Ì·È ] 2¯ ƒÔ‰fiÛÙ·ÌÔ.. ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ ÙÔÓ ¤ÓÈ͘. ı¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ·ÏÌ˘Úfi ÓÂÚfi £¿Ï·ÛÛ·. ÎÈ Ë ÎÔÂÏÈ¿ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹. ·Ì¿Ó.£·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ e a G D e £¿Ï·ÛÛ·. ÚÔ‰fiÛÙ·ÌÔ Ó· Á›ÓÂÛ·È. ÎÈ ˆ¯. ı·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ a e ÌËÓ ÙÔ˘˜ ı·Ï·ÛÛÔ‰¤ÚÓÂȘ a e D e ı·Ï·ÛÛÒÓÔ˘Ì·È. ·Ì¿Ó. ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘˜ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ·Ì¿Ó ∆ËÓ ÚfiÙ· ÙÔ˘˜ Ó· Ú·›ÓÂȘ ı·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ Î·È Ê¤Ú ÙÔ Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘ ] 2¯ e G e D e £¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ·ÏÌ˘Úfi ÓÂÚfi Ó· ۠ͯ¿Ûˆ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ ¡· ۠ͯ¿Ûˆ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ.98) ∞-14 £·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ .

¤Ó· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ A d ŒÓ· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ ‚ÔÚÈ¿˜ ÙÔ ’Ìfi‰ÈÛ g d Î·È ÌÈ¿ ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓԇϷ. ·Ì¿Ó Ù· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· | 2¯ | 2¯ ŒÓ· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ ∞-15 | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ·Ì¿Ó g d ÙÔ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ | 2¯ ∆· ‰›¯Ù˘· ı· Ô˘Ï‹Ûˆ ] 3¯ Î·È ÙË ‚·ÚÎԇϷ ÌÔ˘ ÎÈ fiÏ· ı· ÛÙ· ¯·Ú›Ûˆ. Ù˙fiÁÈ· ÌÔ˘. ·Ì¿Ó ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓԇϷ ÌÔ˘ | 2¯ £¿Ï·ÛÛ· ÌËÓ ı˘ÌÒÓÂȘ ] 3¯ ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ·̷ٷ ÛÙËÓ ’ ·Á·Ò Ù· ÛÙ¤ÏÓˆ. Ù˙fiÁÈ· ÌÔ˘.98) . Ù˙fiÁÈ· ÌÔ˘.ŒÓ· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ A d ŒÓ· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ.

ʈ˜ ÌÔ˘. ʈ˜ ÌÔ˘.∞fi ͤÓÔ ÙfiÔ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ d g d ∞fi ͤÓÔ ÙfiÔ ÎÈ ·’ ·Ï·ÚÁËÓfi ] 2¯ d g A ‹Úı ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ.98) ∞-16 ] 2¯ ] 2¯ ∞fi ͤÓÔ ÙfiÔ . ‰ÂηԯÙÒ ¯ÚÔÓÒ d A d ‹Úı ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ. ¿ÛÙÚÔ Ï·ÌÂÚfi ] 2¯ ¯¿ÚÈÛ¤ ÌÔ˘ ÙËÓ ÂÏÈ¿ ÛÔ˘ Ô˘ ’¯ÂȘ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ʈ˜ ÌÔ˘. ‰ÂηԯÙÒ ¯ÚÔÓÒ √‡Ù ÛÙËÓ fiÚÙ· ‚Á·›ÓÂÈ. ‰˘fi ÏfiÁÈ· Ó· Ù‹˜ ˆ Œ‚Á· ÎfiÚË ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡. Ô‡Ù ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ] 2¯ √‡Ù ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ.

¿È· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡. ¯‹Ó· ¿È· ÌÔ˘ Ó· ’¯ÂȘ Ù· ¿ıÈ· ÌÔ˘ ªfiÓ’ Ù· ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿.98) .∂̤ӷ ÌÔ‡ ÙÔ Â›·Ó ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ D g D g c D ∂̤ӷ ÌÔ‡ ÙÔ Â›·ÓÂ. ¤‚Á· Ó· Û ‰ˆ. ¿È· ¯‹Ó· ÌÔ˘ Ó· ’¯ÂȘ ÙÔ Îڛ̷ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Ù· ÊÔÚ›˜ ÁÈ· χË. Î˘Ú ∫ˆÛÙ¿ÎË ¤Ï· ÎÔÓÙ¿ ] 2¯ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÎÚ‹‰Â˜. ÙÈ ·Á¿ËÛ˜ ·ÏÏÔ‡ ∂̤ӷ ÌÔ‡ ÙÔ Â›·Ó ∞-17 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ¿È· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ ÌËÓ ·Á·¿˜ ·ÏÏÔ‡ Î·È ÁÈ· ˙·ÚÈÊÈÏ›ÎÈ. ·›ÍÂ Î·È Á¤Ï·Û ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÎÚ‹‰Â˜. Î˘Ú ∫ˆÛÙ¿ÎË ¤Ï· ÎÔÓÙ¿ ] 2¯ ‰ÂÓ Ù· ÊÔÚ›˜ ÁÈ· χË. Î˘Ú ∫ˆÛÙ¿ÎË ¤Ï· ÎÔÓÙ¿ ] 2¯ D c D c D ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂÚ·ÎÏ‹‰Â˜. Î˘Ú ∫ˆÛÙ¿ÎË ¤Ï· ÎÔÓÙ¿ ] 2¯ Î·È ÁÈ· ˙·ÚÈÊÈÏ›ÎÈ. ¤Ï· ¤Ú·ÛÂ. Ó· ·ÚËÁÔÚËıÒ D c D c D ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂÚ·ÎÏ‹‰Â˜. ¤‚Á· Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ Î·È È¿Û’ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ ¶ˆ˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ˙ˆ‹. ‰ÂÓ Í·Ó··ÈÚÓÒ ’fi ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÛÙÂÓfi ∞˘Ù¿ Ù· Ì·‡Ú· Ô˘ ÊÔÚ›˜.

ˆ¯ ·Ì¿Ó. ˆ¯ ·Ì¿Ó.98) ∞-18 ÕÙÙ·Ú˘ . ÕÙÙ·Ú˘. Ù¤ÛÛÂÚȘ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ˆ¯ ·Ì¿Ó. Û‚ÓÙ·Ï‹ Ì’ ·Ì¿Ó ÙÔÓ fiÚÎÔ ı· ·Ù‹Ûˆ. Ù¤ÛÛÂÚȘ ¶¿ÏÈÓ Â‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ ¯ÔÚfi. ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó. ˆ¯ ·Ì¿Ó. ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó. ÕÙÙ·Ú˘ ª· ÂÁÒ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ù‹ÚÈ Û·˜. Û‚ÓÙ·Ï‹ Ì’ ·Ì¿Ó Î·È ‰˘fi ÎÔÚÌÈ¿ ‰ÚÔÛ¿Ù·. ÕÙÙ·Ú˘ ∆¤ÛÛÂÚ· Á·˚Ù·ÓfiÊÚ˘‰·. ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó. Ù¤ÛÛÂÚȘ. ÕÙÙ·Ú˘. Ù¤ÛÛÂÚȘ. ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó. Û‚ÓÙ·Ï‹ Ì’ ·Ì¿Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ·.ÕÙÙ·Ú˘ ∞Ï·ÙÛ·ÙÈ·Ófi G ŸÚÎÔ ’ηӷ ÛÙËÓ ¶·Ó·ÁÈ¿. Û‚ÓÙ·Ï‹ Ì’ ·Ì¿Ó C G a G g G È· Ó· ÌËÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Ûˆ.

µÚfiÓÙËÛ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ™Ì‡ÚÓ˘ d g d C d C d µÚfiÓÙËÛ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹. ÌËÓ Ù‡¯ÂÈ Î·È Í˘Ó‹ÛÂÈ | 2¯ ƒÔ‚fiÏËÛ ÎÈ Ë ª·ÚȈڋ. ÎÔ‡Ó· ·Ú·Ì¿Ó· ÙÔ ·È‰› Î·È ÚÔ‚fiÏËÛ ÛÙË ‰‡ÛË | 2¯ ÎÔ‡Ó· ÙÔ ·È‰›. ÌËÓ Ù‡¯ÂÈ Î·È Í˘Ó‹ÛÂÈ | 2¯ µÚfiÓÙËÛ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ∞-19 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÎÔ‡Ó· ·Ú·Ì¿Ó· ÙÔ ·È‰› g d C d Î·È ÚÔ‚fiÏËÛ ÛÙË ‰‡ÛË | 2¯ g d C d ÎÔ‡Ó· ÙÔ ·È‰›. ÌËÓ Ù‡¯ÂÈ Î·È Í˘Ó‹ÛÂÈ | 2¯ √ η‚·Ï¿Ú˘ ‰È¿‚ËÎÂ. ÎÔ‡Ó· ·Ú·Ì¿Ó· ÙÔ ·È‰› ÙÔ ÛÙ·ÌÓ› Ù˘ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ | 2¯ ÎÔ‡Ó· ÙÔ ·È‰›.98) .

ÛÈÁ·Ó¿.98) ∞-20 ∆˙È‚·¤ÚÈ . Ù˙È‚·¤ÚÈ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ’ηÓ˜ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ™ÈÁ·Ó¿. ÛÈÁ·Ó¿. Ë ÍÂÓËÙÈ¿ ÙÔ ¯·›ÚÂÙ·È. ÛÈÁ·Ó¿ Î·È Ù·ÂÈÓ¿ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ù˙È‚·¤ÚÈ ÌÔ˘ Î·È ÛÂ Î·È ÙÔ Î·Ïfi ÛÔ˘ ™ÈÁ·Ó¿. ÛÈÁ·Ó¿. Ù˙È‚·¤ÚÈ ÌÔ˘ Î·È Ì¤ÏËÌ· ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ™ÈÁ·Ó¿. Ô˘ ‹Ú˜ ÙÔ ·È‰¿ÎÈ ÌÔ˘. ÛÈÁ·Ó¿ ·ÙÒ ÛÙË ÁË ∞¯. Ù˙È‚·¤ÚÈ ÌÔ˘ c g F ÙÔ ÌÔÛ¯ÔÏÔ‡ÏÔ˘‰fi ÌÔ˘ g F c f g ™ÈÁ·Ó¿. ·Ó¿ıÂÌ¿ Û ÍÂÓËÙÈ¿. ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó· Ô˘ ÙÔ ’ÛÙÂÈÏ·. ÛÈÁ·Ó¿. ÛÈÁ·Ó¿ ·ÙÒ ÛÙË ÁË ∞¯.∆˙È‚·¤ÚÈ ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ F g F g F ∞¯. ÛÈÁ·Ó¿ Î·È Ù·ÂÈÓ¿ ∞¯.

ÌÔ˘ Ì·ÙÒÓÂȘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ª·‡ÚË ÌÔ›Ú· ÙÔ ’¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ. ªÔ˘ÓÙ¿Î˘ e a E7 a ªÂÛÔ¤Ï·Á· ·ÚÌÂÓ›˙ˆ ÎÈ ¤¯ˆ ÏÒÚ· ÙÔÓ Î·ËÌfi ] 2¯ a e H e ÎÈ ¤¯ˆ ÙËÓ ·Á¿Ë ڇ̷ ÎÈ ¿ÏÌÔ˘ÚÔ ÙÔÓ ¯ˆÚÈÛÌfi ] 2¯ e H a H e £¿Ï·ÛÛ·.£¿Ï·ÛÛ·. Ó· ¯·ıÒ ] 2¯ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÓËÛ› ÌÔ˘ ÎÈ ·fi ΛÓË ’ ·Á·Ò ] 2¯ £¿Ï·ÛÛ·. ÌÔ˘ Ì·ÙÒÓÂȘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ £¿Ï·ÛÛ·. ÌË Ì ‰ÈÒ¯ÓÂȘ Ì·ÎÚÈ¿ ÈÚÈṲ̂. ∞-21 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ó· Ì·ÎÚ·›Óˆ. ÌË Ì ‰ÈÒ¯ÓÂȘ Ì·ÎÚÈ¿ ÈÚÈṲ̂.98) .

Ó· ¿Úˆ ÙÔ ÙÔ˘Ê¤ÎÈ ÌÔ˘ øÚ¤. Ó· οӈ Ì¿Ó˜ ‰›¯ˆ˜ ÁÈÔ‡˜ ¡· οӈ Ì¿-. Ó· ÎÏ·ÈÓ ‰›¯ˆ˜ Ì·Ó¿‰Â˜ ¶fiÙ ı· ο-. fiÙ ı· ÊÏ‚·Ú›ÛÂÈ C d C G a d C Ó· ¿Úˆ ÙÔ. fiÙ ı· ÊÏ‚·Ú›ÛÂÈ. ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÔ‡ÚˆÓ Ó· οӈ Ì¿-. . Ó· οӈ Î·È ÌˆÚ¿ ·È‰È¿ ¡· οӈ ηÈ.¶fiÙ ı· οÓÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿. ÙËÓ fiÌÔÚÊË ·ÙÚfiÓ·. fiÙ ı· οÓÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿ d C F øÚ¤. ∫ÚËÙÈÎfi C d C ¶fiÙ ı· ο-.98) ∞-22 ¶fiÙ ı· οÓÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿. ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÔ‡ÚˆÓ. Á˘Ó·›Î˜ ‰›¯ˆ˜ ¿ÓÙÚ˜ Ó· οӈ ηÈ. ÙËÓ fiÌÔÚÊË ·ÙÚfiÓ· Ó· ηÙ‚Ò. Ó· ηÙÂ‚Ò ÛÙÔÓ √Ì·Ïfi ¡· ηÙ‚Ò. Ó· οӈ Î·È ÌˆÚ¿ ·È‰È¿ øÚ¤ Ó· ÎÏ·ÈÓ ‰›¯ˆ˜ Ì·Ó¿‰Â˜. Ó· οӈ Ì¿Ó˜ ‰›¯ˆ˜ ÁÈÔ‡˜ øÚ¤ Á˘Ó·›Î˜ ‰›¯ˆ˜ ¿ÓÙÚ˜. Ó· ηÙÂ‚Ò ÛÙÔÓ √Ì·Ïfi øÚ¤. fiÙ ı· οÓÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ó· ¿Úˆ ÙÔ ÙÔ˘Ê¤ÎÈ ÌÔ˘ ¡· ¿Úˆ ÙÔ.

·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ͤӷ Ô˘ ’Û·È Í¤ÓÔÈ ÛÔ‡ ϤÓÔ˘Ó Ù· ÛÎÔ˘ÙÈ¿. Û ηÚÙÂÚ› Ë Ê·Ì’ÏÈ¿ ÛÔ˘ •ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï› ∞-23 | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ͤӷ Ô˘ ’Û·È D G D G A D ÛÔ‡ ÛÙ¤ÏÓˆ Ì‹ÏÔ Û¤ÂÙ·È. ΢‰ÒÓÈ Ì·Ú·ÁÎÈ¿˙ÂÈ h f# D G A ™Ô‡ ÛÙ¤ÏÓˆ Î·È ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÌÔ˘ Û’ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Ì·ÓÙ‹ÏÈ h f# A D ∆Ô ‰¿ÎÚ˘ Â›Ó·È Î·˘ÙÂÚfi Î·È Î·›ÂÈ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ •ÂÓËÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›.•ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï› §ÂÔÓÙ‹˜/∞Ṳ́Ó˘ D G D G A D •ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›. ¿ÚÂ Î·È Ù· ÛÎÔ˘ÙÈ¿ ÛÔ˘ Î·È Û‡Ú ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÛÔ˘.98) . ͤÓÔÈ ÛÙ· Û·Ô˘Ó›˙Ô˘Ó ™Ù· ϤÓÔ˘Ó ÌÈ¿. ÛÙ· ϤÓÔ˘Ó ‰˘fi ÛÙ· ϤÓÔ˘Ó ÙÚÂȘ Î·È ¤ÓÙ ÎÈ ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÛÙ· Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÔοÎÈ | 2¯ | 2¯ | 2¯ ¶¿Ú ͤÓ ̒ Ù· ÚÔ‡¯· ÛÔ˘.

Ì ʛÏËÛ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È ÌÔ‡ ’ ̒ ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌfi. ÁÈ· Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔÓ Î·ËÌfi ÁÈ· Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔÓ Î·ËÌfi Â›Û·È ÌÈÎÚfi˜ ·ÎfiÌ· “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ì· ÓÙÚ¤ÔÌ·È Ó· ÛÔ‡ ÙÔ ˆ Ì· ÓÙÚ¤ÔÌ·È Ó· ÛÔ‡ ÙÔ ˆ. ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È ÁÈ· Û¤Ó· ∞fi ÙË Ì¤ÛË Ì’ ¿Ú·ÍÂ. Û’ ·Á·Ò.∏ ‚ÔÛÎÔԇϷ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi/∑·ÏÔÎÒÛÙ·˜ d B A d g C F d ªÈ¿ ‚ÔÛÎÔԇϷ ·Á¿ËÛ·. Ù˘ Ϥˆ. ÌÈ¿ ˙ËÏÂ̤ÓË ÎfiÚË F C d g C F Ì· ÙËÓ ·Á¿ËÛ· Ôχ.98) ∞-24 ∏ ‚ÔÛÎÔԇϷ . ‰¤Î· ¯ÚÔÓÒÓ ·ÁfiÚÈ ªÈ¿ ̤ڷ Ô˘ ηıfiÌ·ÛÙ ÛÙ· ¯fiÚÙ· Ù’ ·ÓıÈṲ̂ӷ ª·ÚÈÒ. ‹ÌÔ˘Ó ·Ï¿ÏËÙÔ Ô˘Ï› g C F g B A d ‹ÌÔ˘Ó ·Ï¿ÏËÙÔ Ô˘Ï›.

Ó· ¿Ì ÁÈ· ÎÏ„ȿ ¢ÂÓ ËÌÔÚÒ ·È‰È¿ ÌÔ˘.98) . Ô‡ ¿Ù ˆÚ¤ ·È‰È¿ ¶¿Ì ÁÈ· Ó· ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∆ÚÔfi-. ηÏÒ˜ Ù· Ù·. Î·È ¤Ú‰Èη˜ ÊÙÂÚ¿ Î·È Í¤Ú’ Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ·’ fiÏÔ˘˜ ÈÔ. ÙÔÓ Èfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¶Ô˘ ’¯ÂÈ Ï·ÁÔ‡ Ô‰¿ÚÈ· Î·È ¤Ú‰Èη˜. ¯·Ú¿ ÛÔ˘ Á¤ÚÔ. ÁÈ·Ù› ’Ì·È Á¤ÚÔÓÙ·˜ ¶ÂÚ¿ÛÙ ·fi ÙË ÛÙ¿ÓË ÎÈ ·fi Ù· Úfi-. ηÏÒ˜ Ù· Ù· ·È‰È¿ ¶Ô‡ ¿Ù ·ÏÈοÚÈ·.™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· d g a d ™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· ·fi ÙË §Â-. ÁÈ·Ù› ’Ì·È Á¤-. ·fi ÙË §Â‚·‰È¿ F g a d ¿Ó ÁÈ· Ó· ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∆ÚÔfi-. Ó· ¿Ì ÁÈ·. ̈ڒ ÙËÓ ∆ÚÔÔÏÈÙÛ¿ ŒÏ· Î·È Û˘ Ú Á¤ÚÔ. ̈ڒ Á¤ÚÔÓÙ· ··ÓÙÔ‡Ó °ÂÈ¿ ÛÔ˘. Ô‡ ¿Ù ˆÚ¤. Á¤ÚÔÓÙ·. ̈ڒ ÙËÓ ∆ÚÔÔÏÈÙÛ¿ ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ËÁ·›Ó·ÓÂ. ·’ fiÏÔ˘˜ ÈÔ Î·Ï¿ ™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· ∞-25 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÎÈ ·fi Ù· Úfi‚·Ù· Î·È ¿ÚÙ ÙÔÓ ˘Èfi ÌÔ˘ ÙÔÓ ÈÔ ÌÈÎÚfi-.

Ô‡ ÙËÓ Í¤ÚÂȘ Î·È ÙË ÌÔÏÔÁ¿˜ Ãı¤˜ ÙËÓ Â›‰· ÛÙÔ ËÁ¿‰È Ô˘ ’·ÈÚÓ ÓÂÚfi Î·È Ù‹˜ ‰›Óˆ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ Î·È ÌÔ‡ ÙÔ ’Ï˘Ó ™·Ó ÙËÓ Â›‰Â˜. ‚Ú ªÂÓÔ‡Û’-∞Á¿ ¶Ô‡ ÙËÓ Â›‰Â˜. ÎÂÈ Ô˘ ÁϤÓÙ·Á·Ó οˆ˜ ¤Û·Ó Û ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÙȘ fiÌÔÚʘ ŸÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ’¯ÂȘ. Ó· Ì·Ú·›ÓÔÓÙ·È Ó· Û ‰ˆ ÎÈ ÂÁÒ Ô Î·Ë̤ÓÔ˜ Î·È Ó· ¯·›ÚÔÌ·È “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ۋΈ ¯‹Ó· Ì’. ¿ÂÈ ÙËÓ ¤ÛÊ·Í ÙÔ Úˆ› ÍÂÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜. ˜ Ì·˜ ÙÈ ÊÔÚ› ÎfiÎÎÈÓË ԉȿ Ù˘ ΛÙÚÈÓ· ÊÏÔ˘ÚÈ¿ ›¯Â ÌÈ¿Ó ÂÏÈ¿ √ ªÂÓÔ‡Û˘ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜. ۋΈ ¤Ú‰Èο Ì’ ۋΈ ÏÔ‡ÛÔ˘ Î·È ¯ÙÂÓ›ÛÔ˘ ÎÈ ¤Ì· ÛÙÔ ¯ÔÚfi ¡· Û ‰Ô˘Ó Ù· ·ÏÈοÚÈ·. Ô ªÈÚÌ›Ï˘ ÎÈ Ô ƒÂÛÔ‡Ï-∞Á¿˜ C d C d Û ÎÚ·ÛÔÔ˘ÏÈfi ËÁ·›Ó·Ó ÁÈ· Ó· Ê·Ó. Ó· ÈÔ‡Ó ∫ÂÈ Ô˘ ÙÚÒÁ·Ó.O ªÂÓÔ‡Û˘ G a e D √ ªÂÓÔ‡Û˘. Û·Ó ÙËÓ ÕÛÚÔ ÊÂÚÂÙ˙¤ ÊÔÚÔ‡ÛÂ. Î·È ÙÚÈÁ‡Úˆ ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛÙ‹ıÈ· ͤÚÂȘ. ¿ÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏ·„ ™‹Îˆ ¿È· Ì’. ÎÂÈ Ô˘ ›Ó·Ó.98) ∞-26 O ªÂÓÔ‡Û˘ .

] 2x ¡· ›Ù ˆ˜ ̈ڤ ·ÓÙÚ‡ÙËη ‹Ú· ηϋ Á˘Ó·›Î·... ÎÏÂÊÙfiÔ˘Ï· ] 2x e D G A D h ¶·È‰È¿ Ù˘ ™·Ì·Ú›Ó·˜. ̈ڤ ·È‰È¿ ηË̤ӷ e D G A D ¶·È‰È¿ Ù˘ ™·Ì·Ú›Ó·˜.. ] 2x ¡· ÌËÓ Ù’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÌˆÚ¤ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÎÈ Ë ‰fiÏÈ· Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÌÔ˘...... ] 2x ∆Ô˘Ê¤ÎÈ· Ó· ̈ڤ ÌËÓ Ú›ÍÂÙ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ó· ÌËÓ ›ÙÂ..98) .. ¶·È‰È¿ Ù˘ ™·Ì·Ú›Ó·˜ ] 2x ] 2x ] 2x ] 2x ∞-27 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6...... ] 2x ∫·È ‚ÁÔ˘Ó ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ̈ڤ Ó· Û·˜ ‰Ô˘Ó Î·È ’ÚıÔ˘Ó Î·È Û·˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó..¶·È‰È¿ Ù˘ ™·Ì·Ú›Ó·˜ ∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ D G A D ∂Û›˜ ̈ڤ ·È‰È¿. ∫È ·˘Ù¿ Ù· ̈ڤ ÏÈ·ÓÔÏ›ı·Ú· ·‰¤ÚÊÈ· Î·È Í·‰¤ÚÊÈ·. ªËÓ ›Ù ˆ˜ ̈ڤ Ï·‚ÒıËη ‚·ÚÈ¿ ÁÈ· Ó· Âı¿Óˆ. ∆ËÓ ¤ÙÚ· ¤¯ˆ ̈ڤ ÂıÂÚ¿ ÙË Ì·‡ÚË Á˘ Á˘Ó·›Î·. ÎÈ ·˜ ›ÛÙ ÏÂڈ̤ӷ ™·Ó ¿Ù ¿Óˆ ̈ڤ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ „ËÏ¿ ÛÙË ™·Ì·Ú›Ó·.

Ù· ’ÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÙÔ „ÈÏfi Ù· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. .98) ∞-28 ™Ô˘ ’· Ì¿Ó· Ì’ ¿ÓÙÚ„¤ ÌÂ. ¿ÓÙÚ„¤ Ì A h E A ™Ô˘ ’· Ì¿Ó·-· Ì’. Ù· ’ÍÂÙ¿˙ÂÈ °È·Ù› Ô Á¤ÚÔ˜. ¿ÓÙÚ„¤ ÌÂ- E A E h E A E f# ÛÈÙÔÓÔÈÎÔ·Ú„ Ì °¤ÚÔÓ Á¤ÚÔÓ °¤ÚÔÓ ÁÈ·Ù› ¿ÓÙÚ·. ηϤ Ì¿Ó· Ì’ ÁÈ·Ù› Ô Á¤ÚÔ˜. ηϤ Ì¿Ó· Ì’ ¿ÓÙÚ· ÌË ÌÔ‡ ‰ÒÛÂȘ ¿ÓÙÚ· ÌË ÌÔ‡ ‰ÒÛÂȘ ı· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ °È·Ù› Ô Á¤ÚÔ˜. ηϤ Ì¿Ó· Ì’ E A E h E A E f# ™Ô˘ ’· Ì¿Ó· Ì’. ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ f# E ∞ ∂ f# E A E f# ™Ô˘ ÙÔ ’· Ì¿-.™Ô˘ ’· Ì¿Ó· Ì’ ¿ÓÙÚ„¤ ÌÂ.

™Ù˘ ¶¿ÚÁ·˜ ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ ∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ e D G D e ∞¯ ÛÙ˘ ¶¿ÚÁ·˜ ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ Î·Ó¤ÏÏ· Î·È Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ ∞¯ Ì Á¤Ï·Û·Ó ‰˘fi ·ÚÁ·ÓȤ˜ ÎÔÓÙԇϘ Î·È ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ¤˜ ∞¯ Ì Á¤Ï·ÛÂ Î·È ÌÈ¿ ÌÈÎÚ‹ ÎÔÓÙԇϷ Î·È ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹ ∞¯ ¤Ï· ÌÈÎÚ‹.98) . Û‚ÓÙ¿‰Â˜ Î·È ÁÂÚ¿Ì·Ù· ∞¯ Ì Á¤Ï·ÛÂ Î·È ÌÈ¿ ÌÈÎÚ‹ ÎÔÓÙԇϷ Î·È ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹ ™Ù˘ ¶¿ÚÁ·˜ ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ ∞-29 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÌ·È. ÌÂÁ¿ÏˆÛ· Î·È ÓÙÚ¤ÔÌ·È º¤Ú ̷˜ ÎÚ·ÛÈ Ó· Èԇ̠ÂÁÒ Î·È Û˘ Ó· Èԇ̠ÂÁÒ Î·È Û˘ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ¯Ú˘Û‹ ∞¯ Ì Á¤Ú·Û·Ó ‰˘fi Ú¿ÁÌ·Ù·.

. fiÙ ÌÈÎÚ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÛ˜ ÎÈ ¤ÁÈÓ˜ ÁÈ· ÛÙÂÊ¿-.. ªˆÚ‹ ÎÔÓÙÔ‡-.98) ∞-30 ªˆÚ‹ ÎÔÓÙԇϷ ÏÂÌÔÓÈ¿ ..ªˆÚ‹ ÎÔÓÙԇϷ ÏÂÌÔÓÈ¿ ∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ C d.. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. µËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ·. ÔÈ fiÓÔÈ. µËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ· Û ʛÏËÛ· ÎÈ ·ÚÚÒÛÙËÛ· Î·È ÙÔ ÁÈ·ÙÚÔ ‰ÂÓ ÊÒÓ·Í· ¶fiÙ ÌÈÎÚ‹. µËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ·.. ÏÂÌfiÓÈ... ÏÂÌfiÓÈ·. Ó· ÙÔ Ȉ Ó· ÌÔ‡ ‰È·‚Ô‡Ó ÔÈ fi-. µËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ·. °È· Ó· ÙÔ ÛÙ›-. ̈ڋ ÎÔÓÙԇϷ ÏÂÌÔÓÈ¿ Ì ٷ ÔÏÏ¿ ÏÂÌfi-. ÁÈ· Ó· ÙÔ ÛÙ›„ˆ. ÛÙÂÊ¿ÓÈ. ÷̋ψÛÂ. ¯·Ì‹ÏˆÛ ÙÔ˘˜ ÎÏÒÓÔ˘˜ ÛÔ˘ Ó¿ Îfi„ˆ ¤Ó· ÏÂÌfi-.

·Á¿ËÛ· ÈÎÚ¿ Ô ‰fiÏÈÔ˜ ÙÔ ÌÂÙ¿ÓÔȈ۷ ¶ÈÎÚ¿ Ô ‰fiÏÈÔ˜ ÙÔ ÌÂÙ¿ÓÔȈ۷ ·¯. Ì¿Ó· Ì’ ÙÔÓ Î·ËÌfi ∆ÔÓ Î·ËÌfi ÁÏ˘ÎÈ¿ Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘ | 2¯ Ô˘ ’¯ˆ ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÌÔ˘ | 2¯ O ÁÈ·ÙÚfi˜ ∞-31 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Û‡Ú ӷ ʤÚÂȘ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ∞¯. Î·È ı· ʤڈ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi £· ʤڈ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Ó· ÛÔ‡ ÁÈ¿ÓÂÈ ÁȤ ÌËÓ ÎϷȘ ÂÛ‡ Ù·¯È¿ Úˆ› Ù·¯È¿ Úˆ› ÌÔ˘ ÙËÓ ÏËÁ‹ º¤ÚÙÔÓÂ. Û‡Ú ӷ ʤÚÂȘ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÌËÓ Âı·Óˆ Ì¿Ó· Ì’ Î·È ¯·ıÒ ∞Á¿ËÛ·.O ÁÈ·ÙÚfi˜ ∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ F..98) . ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ì·ÓԇϷ Ì’.. Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘. ‰ÂÓ Û’ ¿ÎÔ˘Û· ™Ò· ÁȤ ÌÔ˘. Ì¿Ó· Ì’. Ì·ÓԇϷ Ì’ ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi Ó· ÌÔ‡ ÁÈ¿ÓÂÈ. ‰ÂÓ ÌÔÚÒ ·¯.

ÙÒÚ· Ô˘ ’Ì·È ÌÔÓ·¯‹ ÌÔ˘ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Œ‚Á· Ó· Û ‰ˆ. ÁÈ· ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ ÛÔ˘ C F C F d ∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙ˘ ·Á¿˘ ÌÔ˘ ÙËÓ fiÚÙ· ∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î¿ÓÂÈ Î‡ÎÏÔ ÛÙ˘ ·Á¿˘ ÌÔ˘ ÙÔÓ Î‹Ô Œ‚Á· ·’ ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÎÚ˘Ê¿ ·’ ÙË Ì¿Ó· ÛÔ˘... Ù· ‰˘fi Û·›Û·Ó ◊Úı· ÁÈ· Ó· Û ¿Úˆ Î·È ‰Â Ì’ ·Ê‹Û·ÓÂ. ÙË Ì·ÓÙ˙Ô˘Ú¿Ó· ÛÔ˘ ∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ. Ì ْ Â̤ӷ. ¶ÔÈfi˜ Û ʛÏËÛÂ. ÙÔ Ô˘Ï› ÌÔ˘. ¤Ï·.. ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÛÔ˘ ÎÈ ·Ó‡·ÓÙÚÔ˜ ı· Ì›ӈ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ù‹ÚÈ ÛÔ˘.. ∆¤ÛÛÂÚ· ÔÚÙÔοÏÈ·. Ó· ÂÚÓ¿˜ ¯·ÚÈو̤ӷ ŒÏ·.98) ∞-32 µ·ÛÈÏÈÎfi˜ ı· Á›Óˆ .. ¤Ï·.. ¤‚Á· Ó· Û ‰ˆ Œ‚Á· Ó· Û ‰ˆ. ‰Â Û˘ÌÌ·˙ÒÓÂÙ·È ∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ.. Ù· ‰˘fi Û·›Û·ÓÂ. ÎÚ˘Ê¿ ·’ ÙË Ì¿Ó· ÛÔ˘ Î·È Î¿Ó ˆ˜ ÔÙ›˙ÂȘ ÙË Ì·ÓÙ˙Ô˘Ú¿Ó· ÛÔ˘. Ó· ·ÚËÁÔÚËıÒ ∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ. ÎÈ Ë Ì¤Ú· ÛÒÓÂÙ·È ÎÈ Ô ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ ·’ ÙËÓ ·Á¿Ë ‰Â Û˘ÌÌ·˙ÒÓÂÙ·È.µ·ÛÈÏÈÎfi˜ ı· Á›Óˆ ∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ F d F g d F d µ·ÛÈÏÈÎfi˜ ı· Á›Óˆ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÛÔ˘. ÔÈfi˜ Û ʛÏËÛ ¶ÔÈfi˜ Û ʛÏËÛÂ Î·È Û ÎÔÎΛÓËÛ ŒÏ·. Î·È ‰Â Ì’ ·Ê‹Û·Ó ∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ. √ ‹ÏÈÔ˜ ‚·ÛÈχÂÈ ÎÈ Ë Ì¤Ú· ÛÒÓÂÙ·È..

ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ∂„¤˜. ÙÚ˘ÁÒÓ·.∆Ú˘ÁÒÓ·. ÙÚ˘ÁÒÓ· ÌÔ˘ ÁÚ·Ì̤ÓË ∆Ú˘ÁÒÓ·. ÙÚ˘ÁÒÓ· ÙÔÓ ·Á·ËÙÈÎfi ÌÔ˘. ÙÚ˘ÁÒÓ· ÎÈ ¿ÛÚ· ÙÔÓ ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Û·Ó. ∞-33 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙÚ˘ÁÒÓ· ÌÔ˘ ÁÚ·Ì̤ÓË ª·‡Ú· Ô˘ÏÈ¿ ÙÔÓ ÙÚÒÁ·ÓÂ.98) . ∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ e. ÙÚ˘ÁÒÓ· ÌÔ˘ ÁÚ·Ì̤ÓË ªËÓ Â›‰Â˜ ÙÔÓ ·Û›ÎË ÌÔ˘. ÙÚ˘ÁÒÓ·. ÚÔ„¤˜ ÙÔÓ Â›‰·ÌÂ. ÙÚ˘ÁÒÓ·.. ÙÚ˘ÁÒÓ·. ÙÚ˘ÁÒÓ· Î·È ¯·ÌËÏ¿ ÏÔÁÈ¿˙ÂȘ. ÙÚ˘ÁÒÓ· ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ Í·ψ̤ÓÔ. ∞˘ÙÔ‡ „ËÏ¿ Ô˘ ÂÚ·Ù›˜..

¿ÈÓÙ ¶¤Ú·ÛÂ Î·È ¤Ó· Ô˘Ï›. Î·È ‚¿„·Ó ηÈ. Î·È ‚¿„·Ó Î·È Ù· ¤ÓÙÂ. ¤Ï· ÕÈÓÙÂ. °È·ÓÓ¿ÎË ÌÔ˘ fiÏ· Ù· ηڿ‚È·. bf G# f ÌÔ˘ ÙÔ. ¤Ï· ¶¤ÓÙ ÔÙ¿-. ‚Ú Ϥ-. ¤Ú·Û ÎÈ ¤-. °È·ÓÓ¿ÎË ÌÔ˘ b f G#f ÙÈ ÙÔ ’¯ÂȘ ÏÂڈ̤ÓÔ. ‚Ú ·ÏÈηڿÎÈ ÌÔ˘. Û·Ô˘Ó›˙ÂȘ. °È¿ÓÓË ¡· ÛÔ‡ ÙÔ Û·Ô˘Ó›Ûˆ. ¿ÈÓÙ ¤ÓÙ ÔÙ¿ÌÈ· ÙÔ ’ÏÂÓ·. ¤Ï· °È· °È· °È· °È· ‰ÂÓ ‰ÂÓ ‰ÂÓ ‰ÂÓ ÙÔ ÙÔ ÙÔ ÙÔ Ϥ-. ‚Ú ·ÏÈηڿÎÈ ÌÔ˘. ÙÔ Ï¤ÚˆÛÂ. °È·ÓÓ¿ÎË ÌÔ˘ ÕÈÓÙÂ. ¿ÈÓÙ bf G#f ÌÔ˘ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘. ‚Ú ·ÏÈηڿÎÈ ÌÔ˘. ¤Ï· b f ÙÈ ÙÔ ’¯ÂȘ ÏÂڈ̤ÓÔ. ¤Ï· °È·ÓÓ‹. ‚Ú °È·ÓÓ‹. °È·ÓÓ¿ÎË ÌÔ˘ Î·È ‚¿„·Ó Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘. ‚Ú °È·ÓÓ‹. ‚Ú ·ÏÈηڿÎÈ ÌÔ˘. Ù· ¤ÚËÌ· Ù· ͤӷ. °È¿ÓÓË ÌÔ˘ ÙÔ. ‚Ú ¡· ÛÔ‡ ÙÔ Û·Ô˘Ó›Ûˆ. ¿ÈÓÙ ÙÔ Ï¤ÚˆÛÂ Ë ÍÂÓËÙÈ¿. °È·ÓÓ¿ÎË ÌÔ˘ ÕÈÓÙÂ. ¿ÈÓÙ ÌÔ˘. ‚Ú ۷Ô˘Ó›˙ÂȘ. G# ÕÈÓÙÂ. ¤Ï· ∆Ô Ï¤ÚˆÛÂ. °È·ÓÓ¿ÎË ÌÔ˘ ·ÏÈηڿÎÈ ÌÔ˘. ‚Ú °È·ÓÓ‹. ÁÈ· ‰ÂÓ ÙÔ ϤÓÂȘ Ì ÓÂÚfi. Ù· ¤ÚËÌ· Ù· ͤӷ. ¤Ï· “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ‚Ú °È·ÓÓ‹. ¤Ï· ÕÈÓÙÂ. °È¿ÓÓË ¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ Ì¤Ó·. ¤ÓÙ ÔÙ¿-. ‚Ú °È·ÓÓ‹. ¤Ï· ¶¤Ú·Û ÎÈ ¤-.98) ∞-34 °È¿ÓÓË ÌÔ˘ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘ . ¿ÈÓÙ ‚¿„·Ó Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ· fiÏ· Ù· ηڿ‚È·. ¤Ï· ∫·È Î·È Î·È Î·È ‚¿„·Ó ηÈ. ¤Ï· ÌÔ˘. °È·ÓÓ¿ÎË ÌÔ˘ ·ÏÈηڿÎÈ ÌÔ˘. Î·È ‚¿„·Ó Î·È Ù· ¤ÓÙÂ.°È¿ÓÓË ÌÔ˘ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘ ∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ f °È¿ÓÓË f °È¿ÓÓË G# ÕÈÓÙÂ. ‚Ú ·ÏÈηڿÎÈ ÌÔ˘. ¤Ï· Î·È ‚¿„·Ó Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘. ¿ÈÓÙ ¤Ï· °È·ÓÓ‹. ‚Ú ¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ Ì¤Ó·.

ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Ù· ’¯ˆ ÁÚ·Ì̤ӷ ™ÙÔ ¯·ÚÙ› Ù· ’¯ˆ ÁÚ·Ì̤ӷ.ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ η̤̈ӷ ∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ ∂9 ∂ ∂6 ∂ ∂9 ∂ ∂6 ∂ ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ η̤̈ӷ Î·È ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È ÁÈ· Û¤Ó· ∫·È ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È ÁÈ· Û¤Ó·.98) . Ì¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ οÓÂÈ Ì¿ÁÈ· ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ η̤̈ӷ ∞-35 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ì¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂÈ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÛÔ˘ ¶fiÛ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ η̤̈ӷ. ÛÙÔ ÎÚ·Û› Ù· ’¯ÂȘ ÚÈÁ̤ӷ ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂÈ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÛÔ˘ Î·È ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È Ì·˙› ÛÔ˘ ∫·È ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È Ì·˙› ÛÔ˘. fiÛ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ η̤̈ӷ ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ οÓÂÈ Ì¿ÁÈ· Î·È ÌÔ‡ οÓÂȘ Î·È ÙËÓ ¿ÁÈ· ∫·È ÌÔ‡ οÓÂȘ Î·È ÙËÓ ¿ÁÈ·.

. Û¤ÂÙ·È Î˘‰ÒÓÈ. ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÌÔ˘ Û’ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Ì·ÓÙ‹ÏÈ. Ì·Ú·ÁÎÈ¿˙ÂÈ ™Ô˘ ÛÙ¤ÏÓˆ ÌÔÛ¯ÔÛÙ¿Ê˘ÏÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙ·Êȉȿ˙ÂÈ. ̈ڤ ͤÓ ÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ͤӷ Ô˘ Â›Û·È ™Ô˘ ÛÙ¤ÏÓˆ Ì‹ÏÔ. ∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ a. Û ¯·›ÚÂÙ·È ÎÈ ÂÁÒ ¤¯ˆ ÙÔÓ Î·ËÌfi ÛÔ˘.98) ∞-36 •ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›.•ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›. ̈ڤ ͤÓ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ¤¯ˆ ÙÔÓ Î·ËÌfi ÛÔ˘ ∆È Ó· ÛÔ˘ ÛÙ›ψ ͤÓ ÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ͤӷ Ô˘ ›۷È. ̈ڤ ͤÓ ÌÔ˘ Î·È ·Ú·ÔÓÂ̤ÓÔ ∏ ÍÂÓÈÙÈ¿ Û ¯·›-. ̈ڤ ͤÓ ÌÔ˘ Î·È Î·›ÂÈ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ̈ڤ ͤÓ ÌÔ˘ ΢‰ÒÓÈ. .. •ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï› Î·È ·Ú·ÔÓÂ̤ÓÔ. Ì·Ú·ÁÎÈ¿˙ÂÈ. ̈ڤ ͤÓ ÌÔ˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙ·Êȉȿ˙ÂÈ ™Ô˘ ÛÙ¤ÏÓˆ Î·È ÙÔ ‰¿-. ̈ڤ ͤÓ ÌÔ˘ Û’ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Ì·ÓÙ‹ÏÈ ∆Ô ‰¿ÎÚ˘ ÌÔ˘ ’Ó·È Î·ÊÙÂÚfi Î·È Î·›ÂÈ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ.

ˆˆˆ G D G Î·È ÙÔ‡ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ¯ÂÏÒÓ· G D ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó· ∫·Ï¤Û·Ó Î·È ÙÔÓ fiÓÙÈη. ˆˆˆ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ‚ÈÔÏ› ÙÔ˘ ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó· ∫·Ï¤Û·Ó Î·È ÙÔ Á¿È‰·ÚÔ. ˆˆˆ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó· ∫·Ï¤Û·Ó Î·È ÙÔ Ì¤ÚÌËÁη. ˆˆˆ Ù· ÚÔÈÎÈ¿ Ó· ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÂÈ ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó· ∫·Ï¤Û·Ó Î·È ÙËÓ ·ÏÂÔ‡ ÏÂÓ ÙȘ ÎfiÙ˜ Ó· Ì·Á›ÛÂÈ ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó· ∫·Ï¤Û·Ó Î·È ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯Ô.¶·ÓÙÚ‡ԢÓ ÙÔÓ Î¿‚Ô˘Ú· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ G ¶·ÓÙÚ‡ԢÓ ÙÔÓ Î¿‚Ô˘Ú·. ˆˆˆ Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó· ∫·Ï¤Û·Ó ÙÔ ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔ. ˆˆˆ ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÂÈ ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó· ¶·ÓÙÚ‡ԢÓ ÙÔÓ Î¿‚Ô˘Ú· ∞-37 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ˆˆˆ ÏÂÓ Ù· Û٤ʷӷ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó· ∫·Ï¤Û·Ó Î·È ÙÔ Ù˙›Ù˙Èη.98) .

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ¤¯ˆ ’Ó· ·Ì¤ÏÈ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi ] 2¯ Î·È ¿ˆ Ó· ÙÔ ÙÚ˘Á‹Ûˆ.98) ∞-38 ¶Ô‡ ·˜ ·Ê¤ÓÙË Ì¤ÚÌËÁη. G §¤ÏÂÌ ÙÔ˘. ϤÏÂÌ ÙÔ˘. ϤÏÂÌ ÙÔ˘. Ô‡ ·˜ a G Î·È Â›Û’ ·Ú̷و̤ÓÔ˜. ϤÏÂÌ ÙÔ˘.. ÙȘ ÙÚÂȘ ÂÙÛ·Ï·¿ÙËÛ· ] 2¯ ÎÈ ¤ÊÙÈ·Í· ¤Ó· ÎÚ·Û¿ÎÈ.... ∆Ë ÌÈ¿ ÙËÓ ·›-. ÎÈ ¤ÊÙÈ·Í ¤ÓÙ ÚÒÁ˜ §¤ÏÂÌ ÙÔ˘. ÎÈ ¤ÊÙÈ·Í· ¤Ó· ÎÚ·Û¿ÎÈ §¤ÏÂÌ ÙÔ˘. ÙË ÌÈ¿ ÙËÓ ·›ÚÓÂÈ Ô Ï¤ÏÂη˜ ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ÏÂϤÎÈ. C G a ·Ê¤ÓÙË Ì¤ÚÌËÁη ] 2¯ a G Î·È Â›Û’ ·Ú̷و̤ÓÔ˜ d ϤÏÂÌ ÙÔ˘ Î·È ‚fiÈ ‚fiÈ ‚fiÈ d ϤÏÂÌ ÙÔ˘ Î·È Ù·Ì ÙÔ˘Ì ÙÔ˘ Œ¯ˆ ’Ó· ·Ì¤-. Î·È ¤‰ÂÛÂ Î·È Î¿ÚÈÛ ] 2¯ ÎÈ ¤ÊÙÈ·Í ¤ÓÙ ÚÒÁ˜. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi/∞ӿηڷ a G a G C G a C G a G ¶Ô‡ ·˜ ·Ê¤-. Î·È ¿ˆ Ó· ÙÔ ÙÚ˘Á‹Ûˆ §¤ÏÂÌ ÙÔ˘. ϤÏÂÌ ÙÔ˘.¶Ô‡ ·˜ ·Ê¤ÓÙË Ì¤ÚÌËÁη. ϤÏÂÌ ÙÔ˘. ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ÏÂϤÎÈ §¤ÏÂÌ ÙÔ˘.. ∫·È ¤‰ÂÛÂ.. ϤÏÂÌ ÙÔ˘. . ] 2¯ ∆Ș ÙÚÂȘ ÂÙÛ·-.. G §¤ÏÂÌ ÙÔ˘..

ˆ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ Î·È ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ‚Ú ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ Ì ˙·¯·ÚÒÓÂÈ.98) . ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿ ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿.¡ÙÈÚÏ·ÓÙ¿ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi/™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜ D µÚ¤ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿. ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿ µÚ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ Î·È Ù¤˙· fiÏÔÈ Î·È Ò˜ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ¶fiÏË ∞fi ÙËÓ fiÏË ÙËÓ Î·Ï‹. ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿. ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ÙÔ˘ ÙÛ·ÁοÚË µÚ ı· ÙË ‚¿Ïˆ ̘ ÛÙËÓ ÏÒÚË Î·È ı· Ù‹˜ ο̈ ÁÈfi Î·È ÎfiÚË ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿. ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿.. Ó· ÙÔ ¯·ÚÒ Ô˘ Ì ÎÔÈÙ¿ ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ ‚Ú Ï‚ÂÓÙfiÓÈ·. ‚Ú ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ Î·È Ù¤˙· fiÏÔÈ e D Î·È Ò˜ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË. ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿. ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿. ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿ h ∞fi ÙËÓ fiÏË ÙËÓ Î·Ï‹ ‹Úı ÌÈ¿ ÛÎÔ‡Ó· Ì ·Ó› ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿. ‹Úı ÌÈ¿ ÛÎÔ‡Ó· Ì ·Ó› ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿. ˆ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ ı· ‰¤Ûˆ ÎfiÌÔ ‚Ú ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ ¡· ¤ÊÙÂÈ Ô ÎfiÌÔ˜ ÛÙÔ ÎÔ¿ÏÈ. ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿. ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿. ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿. ˆ ÓÙ·-ÓÙ·-ÓÙ·. ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿. ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿.. ¡ÙÈÚÏ·ÓÙ¿ ∞-39 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ‚ÚÂ Î·È Ù˘ ª·ÚÌ·ÚÈ¿˜ ÁÏ·ÚfiÓÈ· ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿. ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿. ˆ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿. ˆ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ Î·È ÛÂȘ Ï‚¤ÓÙ˜ ‚Ú ı· Û¿˜ ‰ÒÛˆ ÂÁÒ ‚ÈÔϤÙ˜ £· ‰ÒÛˆ Û’ fiÏÔ˘˜ ·fi ‰‡Ô ‚ÚÂ Î·È ÙÔ‡ °ÈÒÚÁË ‰Â ÙÔ‡ ‰›Óˆ ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿. ˆ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ ‚ÚÂ Î·È ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ ‚Ú ÎÈ Ë ÎÔ˘‚¤ÚÙ· Ì ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ µÚÂ Î·È Ô Ì¿ÁÂÚ·˜ ʈӿ˙ÂÈ. ·¯ Ë ª·Ú›· ÙÔ˘ ªËÓ¿ ∂¿Óˆ ÛÙ’ ¿ÛÚÔ Ù˘ Ô‰¿ÚÈ ı· ¿ˆ Ó· ‰¤Ûˆ ·Ï·Ì¿ÚÈ ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿. ˆ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿.

·’ ÙÔÓ ·Ê·Ïfi ÈÔ Î¿Ùˆ!” ] 2x TËÓ ÙÛ›ÌËÛ· ÛÙ· ÁfiÓ·Ù·. ·’ Ù· ‰˘Ô ‚˘˙È¿ ÈÔ Î¿Ùˆ!” ] 2x TËÓ ÙÛ›ÌËÛ· ÛÙÔÓ ·Ê·Ïfi. ʈӿ˙ÂÈ: “KÂÚ·Ù¿!” Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ: “¶·Ú·Î¿Ùˆ.98) ∞-40 AÓ¤‚Ëη ÛÙËÓ ÈÂÚÈ¿ . ¤‚·Ï· Î·È Ï›ÁË ÊfiÚ· ¤ÊÙÂÈ ÛÎÔ‡˙ÂÈ ·’ ÙË ¯·Ú¿ Ù˘.AÓ¤‚Ëη ÛÙËÓ ÈÂÚÈ¿ G C G AÓ¤‚Ëη ÛÙËÓ ÈÂÚÈ¿. ‚·Ï’ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ Î·È È¿Û ] 2x ] 2x TËÓ ÙÛ›ÌËÛ· ̘ ÙÔ Ï·ÈÌfi. ¡· ÚÂÌ·Ù¿ÎÈ ‰ÚÔÛÂÚfi! Á‡Úˆ-Á‡Úˆ ›¯Â ‚Ô‡ÚÏ·. ·’ Ù· ÁfiÓ·Ù· Èfi ¿Óˆ!” ] 2x ™Î‡‚ˆ ÎÈ Ô Ì·‡ÚÔ˜ ÙÈ Ó· ‰ˆ. ʈӤ˜ Î·È ÍÂÏÈÁÒÌ·Ù· Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ: “¶·Ú·¿Óˆ. Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ù¿Ú·˙Â Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ ÌË ÊÔ‚¿Û·È. ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÈÔ Î¿Ùˆ!” ] 2x TËÓ ÙÛ›ÌËÛ· ÛÙ· ‰˘Ô ‚˘˙È¿. ʈӿ˙ÂÈ: “Ÿ¯È ‰Ò!” Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ: “¶·Ú·Î¿Ùˆ. Î·È ÛÙË Ì¤ÛË ÌÈ· ‚Ú˘ÛԇϷ ] 2x ◊Ù·ÓÂ Î·È Î·ÙËÊfiÚ·. ÎÈ ÂÈÓ’ Ù· fi‰È· ÛÔ˘ ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ M¤Á·˜ fiÓÔ˜ Ì’ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ. Ì·˘ÚÔÌ¿Ù· Î·È Í·ÓıÈ¿ G C G C G ÁÈ· Ó· Îfi„ˆ ¤Ó· È¤ÚÈ. Û˘ ‘Û·È ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ Ù·›ÚÈ BϤˆ ÌÈ· ÎfiÚË ÎÈ ¿ÏÏ·˙Â. Î·È ÙËÓ ·ÎÔ˘Û’ Ô Ì·Ì¿˜ Ù˘ TÈ ¤¯ÂȘ ÎÔÚË Ì’ ÎÈ Â›Û·È Î¿ÙÔ˘. ʈӿ˙ÂÈ: “O‡Ù’ ‰Ò!” Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ: “¶·Ú·Î¿Ùˆ. Î·È Ì ÙÚ›‚ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ! ] 2x “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÛÎÔ‡˙ÂÈ. ÛÎÔ‡˙ÂÈ. ÛÎÔ‡˙ÂÈ.

ªÂ ÙË ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ∫ÔÓهψ. ‹Á·ÈÓÂ.. ıÂÚÌ·ÛÈ¿ ÙËÓ È¿ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ϿΈ۷ Ó· ÁÈ¿ÓÂÈ ¶‹Á·ÈÓÂ.. ‹Á·ÈÓÂ.. ªÂ ÙË ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ∫ÔÓهψ. ‹Á·ÈÓÂ. ¶Ï¿ÎˆÛ’ ÙËÓ Î·Ï¿ ·È‰› ÌÔ˘. ∞¯Ô˘ ıÂÈ¿. Ùڿη-ÙÚԇη ÙË Ì·¯·›Ú· ¶‹Á·ÈÓÂ.. ∫¿Ì ÁȤ ÌÔ˘ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘. ’Ô Î¿Ùˆ ΛÓË ¶‹Á·ÈÓÂ.. ª¿ÚÌ·. ‹ÁÂ-.. ‹Á·ÈÓÂ.. ‹Á·ÈÓÂ. µÚ’ ·Ó˄Ȥ ηٷڷ̤ÓÂ.. ∞-41 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ‰›ÓÂÈ Ô £Âfi˜ Î·È ¤ÊÙÂÈ ÂΛÓË ¶¿Óˆ ÂÁÒ. ‹Á·ÈÓ ∫Ô‡Ó· ÂÁÒ Î·È ÎÔ‡Ó· ΛÓË. ‹Á·ÈÓÂ. ¡· ÎÈ Ô Ì¿ÚÌ·˜ ·fi ¤Ú·. ηË̤Ó ¶‹Á·ÈÓÂ. ‹Á·ÈÓÂ. fiÔ˘ Ó· ’¯ÂȘ ÙËÓ Â˘¯‹ ÌÔ˘ ¶‹Á·ÈÓÂ.. ÙÈ Ù· ÔÏÂÌ¿˜. ‹ÁÂ-. ‹Á·ÈÓÂ..98) . ÎÈ ·Ó ‹ÛÔ˘Ó Í¤ÓË Î·È ÙÔ ÙÈ ’ıÂÏ ӷ Á¤ÓÂÈ ¶‹Á·ÈÓÂ.... d c d ªÂ ÙËÓ ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ∫ÔÓهψ ÂËÁ·›Ó·Ì ÛÙÔ Ì‡ÏÔ d C d ¶‹Á·ÈÓÂ. ÎÈ ÂÁÒ ı· ’Ì·È ¿ÏÈ ıÂÈ¿ ÛÔ˘ ¶‹Á·ÈÓÂ..

¿ÈÓÙ ‚Ú ·È‰È¿ ÎÒÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÎÒÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó „ÈÏÔÎÔ·Ó›˙Ô˘Ó ªÂ ÙÔÓ Ô‡-. ¶Ò˜ ÙÔ ÙÚ›-. ¿ÈÓÙ ‚Ú ·È‰È¿ Ì ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ªÂ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó Î·È ÙÔ „ÈÏÔÎÔ·Ó›˙Ô˘Ó ªÂ ÙË ÁÏÒ-.. ¿ÈÓÙ ‚Ú ·È‰È¿ Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ªÂ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó Î·È ÙÔ „ÈÏÔÎÔ·Ó›˙Ô˘Ó ªÂ ÙÔÓ Ì ÙÔÓ ªÂ ÙÔÓ Î·È ÙÔ ÎÒ-. .. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6...¶Ò˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ. a. ¿ÈÓÙ ‚Ú ·È‰È¿ Ì ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ªÂ ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó Î·È ÙÔ „ÈÏÔÎÔ·Ó›˙Ô˘Ó ªÂ ÙË Ì‡-.98) ∞-42 ¶Ò˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ. ¿ÈÓÙ ‚Ú ·È‰È¿. ¿ÈÓÙ ‚Ú ·È‰È¿ Ò˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ ¶Ò˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘ ÔÈ Î·ÏÔÁ¤ÚÔÈ ªÂ ÙÔ Áfi-.

Ô‡ ›Ӓ Ë Î˘Ú¿ ÛÔ˘ ∫˘Ú¿ Ì’ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ˆ.98) . ÙÔÓ ÈÎڷ̤ÓÔ ] 2¯ ] 2¯ ¶ËÁ·›Óˆ ÎÈ ¤Ú¯ÔÌ·È. Ì· ‰Â Û ‚Ú›ÛΈ µÚ›ÛΈ ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ Ì·Óٷψ̤ÓË Ù· ·Ú·ı‡ÚÈ· ÛÔ˘ ÊÂÁÁÔ‚ÔÏÔ‡Ó ] 2¯ ƒˆÙÒ ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘. Úfi‰Ô ‚·Ì̤ÓÔ C G C ÁÈ·Ù› Ì ̿ڷÓ˜. ¿ËÛ ÛÙË ‚Ú‡ÛË ¿ËÛ ӷ È› ÓÂÚfi Î·È Ó· ÁÈÔÌ›ÛÂÈ ª‹ÏÔ ÌÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ ∞-43 ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.ª‹ÏÔ ÌÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜ C F C ª‹ÏÔ ÌÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ.

ÌÈ¿ K˘Úȷ΋ Úˆ› C ¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›·. ÁÈ· Ó· Û ·ÓÙÚ¢ÙÒ ¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›·. ˆ ˆ ˆ M·Ú›· G C ¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›· Û’ ·Á·Ò ] 2¯ ∂‹Ú· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË M·Ú›· ÁÈ· Ó· Û ·ÓÙÚ¢ÙÒ AÌ¿Ó M·Ú›·. ª·Ú›· . ˆ ˆ ˆ M·Ú›· ¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›· Û’ ·Á·Ò ] 2¯ °Ï¤ÓÙÈ ÙÚ·Ófi ı· οӈ ηϤ ª·Ú›· Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ∞Ì¿Ó ª·Ú›·. ˆ ˆ ˆ M·Ú›· ¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›· Û’ ·Á·Ò ] 2¯ ∞ÚÓÈ¿ „ËÙ¿ ı· Ê¿Ì ηϤ ª·Ú›· Î·È ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì ∞Ì·Ó ª·Ú›· Î·È ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì ¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›·. ˆ ˆ ˆ M·Ú›· ¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›· Û’ ·Á·Ò ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ª·Ú›· ª·Î‰ÔÓ›·˜ C d C d C d Cd ŒÓ· ™·‚‚¿ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ηϤ M·Ú›· C GC MÈ¿ ∫˘Úȷ΋ Úˆ› C d C G GC AÌ¿Ó M·Ú›·. ÌÈ¿ K˘Úȷ΋ Úˆ› ¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›·. ˆ ˆ ˆ M·Ú›· ¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›· Û’ ·Á·Ò ] 2¯ ∫Ú·Û› ηÏfi ı· Èԇ̠ηϤ ª·Ú›· Î·È ı· ÌÂı‡ÛÔ˘Ì ∞Ì·Ó ª·Ú›· Î·È ı· ÌÂı‡ÛÔ˘Ì ¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›·.98) ∞-44 ¶ˆ ˆ ˆ. Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›·. ˆ ˆ ˆ M·Ú›· ˆ ˆ ˆ M·Ú›· Û’ ·Á·Ò ] 2¯ K·È fiÚÁ·Ó· ı· ʤڈ ηÏ M·Ú›· MÈ¿ ∫˘Úȷ΋ Úˆ› AÌ¿Ó M·Ú›·.¶ˆ ˆ ˆ.

Á·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹ ¤ÊÙˆ.98) . Á·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹ ÌÔ‡ ÛÙÚÒÓÂÈ ÌÈ¿ ·ÏÈfi„·ı·. Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ· Ó· ÊÈÏ‹Ûˆ ªÔ‡ ÛÙÚÒÓÂÈ ÌÈ¿ ·ÏÈfi„·ı·. Á·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹ D c D ÌÂ Ì‹Ó˘Û ÌÈ¿ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·. ·ÁηÏÈ¿˙ˆ Ì¿Ï·Ì·. £Â¤ ÌÔ˘. Á·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹ ¤ÊÙˆ. ·ÁηÏÈ¿˙ˆ Ì¿Ï·Ì·. ÎÈ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi ·ÏÒÌ· ] 2¯ ¶¤ÊÙˆ. ÎfiÚË Î·Ï·Ì·ÙÈ·Ó‹ G c D Ó· ¿ˆ Ó· ‰ÂÈÓ‹Ûˆ. ÎfiÚË Î·Ï·Ì·ÙÈ·Ó‹ ÎÈ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi ·ÏÒÌ·. ÎfiÚË Î·Ï·Ì·ÙÈ·Ó‹ ÎÈ ¤Ó· ·ÏÈfi ·ÏÒÌ·. ·ÁηÏÈ¿˙ˆ ÎÔ‡ÙÛÔ˘ÚÔ. £Â¤ ÌÔ˘. ÎfiÚË Î·Ï·Ì·ÙÈ·Ó‹ £Â¤ ÌÔ˘. ÍË̤ڈۤ ÌÂ. ·ÁηÏÈ¿˙ˆ ÎÔ‡ÙÛÔ˘ÚÔ. ÎfiÚË Î·Ï·Ì·ÙÈ·Ó‹ £Â¤ ÌÔ˘. ÍË̤ڈۤ Ì ] 2¯ ªÂ οÏÂÛÂ Î·È ÌÈ¿ ÊÙˆ¯‹. ÌËÓ ÍËÌÂÚÒÛÂȘ ] 2¯ °·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” ∞-45 °(6. ÎfiÚË Î·Ï·Ì·ÙÈ·Ó‹ Ó· ¿ˆ Ó· ‰ÂÈÓ‹Ûˆ. ÎÈ ¤Ó· ·ÏÈfi ·ÏÒÌ· ] 2¯ ] 2¯ ¶¤ÊÙˆ. Á·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹ ÌÔ‡ ÛÙÚÒÓÂÈ ÛÙÚÒÛÂȘ ‰Ò‰Âη. Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ· Ó· ÊÈÏ‹Ûˆ ] 2¯ ªÔ‡ ÛÙÚÒÓÂÈ ÛÙÚÒÛÂȘ ‰Ò‰Âη.°·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹ ª·Î‰ÔÓ›·˜ D c D ªÂ Ì‹Ó˘Û ÌÈ¿ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·. Á·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹ Ì οÏÂÛÂ Î·È ÌÈ¿ ÊÙˆ¯‹. ÌËÓ ÍËÌÂÚÒÛÂȘ.

ÒÛÔ˘ Ó’ ·ÔÎÔÈÌËı›˜ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ì’ ¤È·Û „ÈÏ‹ ‚ÚÔ¯‹ ∞˜ ÂÚ¯fiÛÔ˘Ó· ‚Ú „‡ÙË. ‰˘fi Ì·¯·›ÚÈ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ŒÊÙ·ÈÍ·. ÎÈ ·˜ ÁÈÓfiÛÔ˘Ó· ·› ∂›¯· ÚÔ‡¯· Ó· Û’ ·ÏϿ͈. Û˘Ì¿ıËÛ¤ Ì ÎÈ fi.∞ÁÈÔ‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈÎÔ˜ (∆Ô ¤ÓÙÂη) ª·Î‰ÔÓ›·˜ C F G C ∆È ‹ıÂÏ· Î·È Û’ ·Á·Ô‡Û· Î·È ‰ÂÓ Î¿ıÔÌ·Ó Î·Ï¿ F C G C ¶‹Ú· ˙¿ÏË ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ.98) ∞-46 ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ∞ÁÈÔ‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈÎÔ˜ (∆Ô ¤ÓÙÂη) . ¿ψ̷ Ó· ÛÎÂ·ÛÙ›˜ ÎÈ ·ÁηÏÈ¿ Ó· Û ˙ÂÛÙ¿Óˆ.ÙÈ ı¤ÏÂȘ οÓ Ì ÕÓÔÈÍ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ Î·È ÛÙË Ì¤ÛË ‚¿Ï Ì ∆· ˆÚ·›· ÛÔ˘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ÌËÓ Ù· ‰ÂȘ ÁÈ·Ù› ÌfiÓË ÛÔ˘ ·Á·È¤Û·È Î·È Â̤ӷ ÏËÛÌÔÓ›˜ ◊ıÂÏ· Ó· ’Úıˆ ÙÔ ‚Ú¿‰È.

. ™·Ó Ì·›ÓÂȘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÔÚfi. ̈ڋ ‚Ï¿¯· ªˆÚ‹ ‚Ï¿¯·.. ] 2¯ ∞¯. Ì’ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ È· ÙÚÂÏfi. ̈ڋ ‚Ï¿¯· ] 2¯ c f ªˆÚ‹ ‚Ï¿¯·. ̈ڋ ‚Ï¿¯· ªˆÚ‹ ‚Ï¿¯·. ™ÙËÓ ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÔ˘ ԉȿ ∞-47 ] 2¯ ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) .. ‚Ï·¯ÔԇϷ... ‚Ï·¯ÔԇϷ ÎÈ ·Ú‚·ÓÈÙÔԇϷ c f ªˆÚ‹ ‚Ï¿¯·.™ÙËÓ ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÔ˘ ԉȿ c f ™ÙËÓ ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÔ˘ ԉȿ. ‚Ï·¯ÔԇϷ Î·È ÙÛÂÏÈÁÎÔԇϷ §·ÏÔ‡Ó ·Ë‰fiÓÈ· Î·È Ô˘ÏÈ¿. ‚Ï·¯ÔԇϷ. ̈ڋ ‚Ï¿¯· ªˆÚ‹ ‚Ï¿¯·. ‚Ï·¯ÔԇϷ..

ı· Ù· ‰ÒÛˆ ÛÙÔÓ Î·Ïfi ÌÔ˘ ] 2¯ £· Ù· ‰ÒÛˆ ÛÙÔÓ Î·Ïfi ÌÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ·Á·ËÙÈÎfi ÌÔ˘ ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ì’ ÂηÙfi Î·È Ì ‰È·ÎfiÛ· ] 2¯ £· Ù· ‰Ò-.ÙÈ ¤¯ˆ ·˜ ÙÔ ¯¿Ûˆ ] 2¯ ¢ÂÓ Ô˘ÏÈÒ-. Á·Ï·Ó¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ] 2¯ ¢ÒÛ’ ÌÔ˘ Ù·.ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ. c f B c f B c ª·‡Ú· Ì¿-. ̈ڤ Ï‚¤ÓÙË.98) ∞-48 ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ. Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ] 2¯ c f B c f B c ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ. . ηϤ ÎÔÓÙԇϷ. ηϤ ÎÔÓÙԇϷ. ‰ÂÓ Ô˘ÏÈÒÓÙ·È ·˘Ù¿ Ì ÁÚfiÛ· ] 2¯ ¢ÂÓ Ô˘ÏÈÒÓÙ·È ·˘Ù¿ Ì ÁÚfiÛ·. ̈ڤ Ï‚¤ÓÙË. ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ Ù· Ó· Ù’ ·ÁÔÚ¿Ûˆ ] 2¯ ¢ÒÛ’ ÌÔ˘ Ù· Ó· Ù’ ·ÁÔÚ¿Ûˆ ÎÈ fi.

¿Óˆ Û „ËÏ‹ Ú·¯Ô‡Ï· ] 2¯ G a G a ¶¿Óˆ Û „ËÏ‹ Ú·¯Ô‡Ï· οıÂÙ·È ÌÈ¿ ‚Ï·¯ÔԇϷ ] 2¯ ∫·È. ̈ڤ. ÙÈ ¤¯ÂȘ Î·È ÊˆÓ¿˙ÂȘ. fiÏÔ ÎϷȘ ÎÈ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂȘ ¶¿Óˆ Û „ËÏ‹ Ú·¯Ô‡Ï· ∞-49 ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ‚Ï¿¯·. ÎÈ Ô ÙÛÔÌ¿ÓÔ˜ ·fi ¤Ú· ] 2¯ ∫È Ô ÙÛÔÌ¿ÓÔ˜ ·fi ¤Ú· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÙË ÊÏÔÁ¤Ú· µÏ·. ̈ڤ. ÙÈ ’Û·È ÛÎÔ˘ÌÔ˘Ì¤ÓË Î·È ‚·ÚÈ¿ ‚·Ï·Óو̤ÓË ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ µÏ·. ̈ڤ.¶¿Óˆ Û „ËÏ‹ Ú·¯Ô‡Ï· a ¶¿-. ÙÈ ¤¯ÂȘ Î·È ÊˆÓ¿˙ÂȘ ] 2¯ µÏ¿¯·. Î·È ÙË Úfiη Ù˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ] 2¯ ∫·È ÙË Úfiη Ù˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ. ÙÈ ’Û·È ÛÎÔ˘ÌÔ˘Ì¤ÓË ] 2¯ µÏ¿¯·. ̈ڤ. ‚Ï¿¯·. Úfi‚·Ù· ÎÈ ·ÚÓÈ¿ Ê˘Ï¿ÂÈ ∫È Ô.98) . ̈ڤ.

·Ì’ ÙÈ ‰·. οÓÙ ¤-. ÛÙ¿ÓË/ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ) “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ Û’ ›‰· ] 2¯ ÕÈÓÙÂ. οӷ ηÏfi ‰ÂÓ Â›‰· ] 2¯ ÕÈÓÙ ı· Ô˘Ï‹-. ·Ì’ ÙÈ ‰·. Û·ÁÈ¿ Î·È Ì ˙ÈÔ‡ÓÈ· ∞Ì’ Ò˜ ‰·. ¯ÔÚfi Û·˜ ÌË ¯·Ï¿Ûˆ C d C d C d ∞Ì’ Ò˜ ‰·. ÁÎÔ‡Ó·. ηڷÁÎÔ‡Ó· ÕÈÓÙ Ì ۷ÁÈ¿. Ô˘Ï‹Ûˆ Ù· ηÙÛ›ÎÈ· ÕÈÓÙ· Ó· ÛÔ‡ ¿-.98) ∞-50 ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó· . ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·/ÛÂÁÎÔ‡ÓÈ·. ÛÔ‡ ¿Úˆ ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· ∞Ì’ Ò˜ ‰·. ·Ì’ ÙÈ ‰·. ηڷÁÎÔ‡-. ¤Ú· Ó· ÂÚ¿Ûˆ g A d ÕÈÓÙ ÙÔ ¯ÔÚfi.∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó· d DÆ ÕÈÓÙÂ. Û Á¤Ï·Û·. Û ‹Ú· ] 2¯ (Á›‰È·/‰·¯Ù˘Ï›‰È·.

. ‚Ú ÷ڷϿÌË.O ÷ڷϿÌ˘ ∂ ∏ ∂ ∏ ∂ ŒÏ·..£· ÙËÓ ¿ÚÂȘ e H ÕÏÏ· ÏfiÁÈ· ϤÙ ‚Ú¤ ·È‰È¿ e H e ∆È Î·ÌÒÌ·Ù· Â›Ó·È ÙÔ‡Ù·.98) . Ì ÙÔ ˙fiÚÈ ·ÓÙÚÂÈ¿ E H E ∆È Î·ÌÒÌ·Ù· Â›Ó·È ÙÔ‡Ù·. ¶¿ÚÙËÓ.. ‚Ú ÷ڷϿÌË. Â›Ó·È ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ϤÓÂÈ Î·È ÛȉÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ¢Â ÙËÓ ı¤Ïˆ.. Ó· Û ·ÓÙÚ¤„Ô˘Ì ∂ ∏ ∂ ∏ ∂ Ó· Ê¿ÌÂ Î·È Ó· ÈÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì ] 2¯ e H ¢Â ÙËÓ ı¤Ïˆ . O ÷ڷϿÌ˘ ∞-51 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ì ÙÔ ˙fiÚÈ ·ÓÙÚÂÈ¿ ∞Ê‹ÛÂÙ ٷ ÏfiÁÈ· Î·È Ù· ÌÔÈÚÔÏÔÁÈ¿ √ Á¤ÚÔ-÷ڷϿÌ˘ ‰Â ı¤ÏÂÈ ·ÓÙÚÂÈ¿ ¢Â ÙËÓ ı¤Ïˆ.

ı· Á›Óˆ Ì·˘ÚÔÌ¿Ù· Ó· ÏÂÓ ¯·Ú¿ ÛÙ· ÓÂÈ¿Ù· ∆È. ÙÈ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙÈ. Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘.98) ] 2¯ ∞-52 ∆È Ó· Û οӈ Á·Ï·Ó‹. ÙÈ ] 2¯ ªË Ì ˙ËχÂȘ. E a d E d ∆È Ó· Û οӈ Á·Ï·Ó‹. ÙÈ ÌˆÚfi ÌÔ˘. Î·È ÌË ÚˆÙ¿˜ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· Î·È ÌË ÚˆÙ¿˜ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ∂ÁÒ ı· Á›Óˆ Ù·›ÚÈ ÛÔ˘. ÙÈ. ÙÈ ÌˆÚfi ÌÔ˘. . Ó· Á›ÓÂȘ Ì·˘ÚÔÌ¿Ù· D F E Ó· ÏÂÓ ¯·Ú¿ ÛÙ· ÓÂÈ¿Ù· ¡· Û ˙Ëχˆ ÎÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘. Ó· Û ڈÙÒ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· Ó· Û ڈÙÒ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· a E d E ∆È.∆È Ó· Û οӈ Á·Ï·Ó‹.

ÙÚ›· ·È‰È¿ ‚ÔÏÈÒÙÈη ] 2¯ a H e Ì¿˜ ÎϤ„·Ó ÙËÓ ∞ÓÓԇϷ. ˜ Ì·˜ ∞ÓÓÈÒ ÔÈfiÓ ·Á·¿˜ Î·È ÔÈfiÓ ı· ¿ÚÂȘ ¿ÓÙÚ·. ∞ÓÓԇϷ Ì·˜ ÁÏ˘ÎÈ¿ ¶Â˜ Ì·˜ ∞ÓÓÈÒ.98) .∆Ú›· ·È‰È¿ ‚ÔÏÈÒÙÈη e GÆ e ∆Ú›· ·È‰È¿. ÂÁÒ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ·Á·Ò ] 2¯ ÎÈ ·˘ÙfiÓ ı· ¿Úˆ ¿ÓÙÚ·. ÙËÓ ‹Ú·Ó Î·È ÙËÓ ‹Á·Ó Û ÎϤÊÙÈη ÏË̤ÚÈ·. ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÈÛÛ· ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ∂ÁÒ ÙÔÓ °ÈÒ-. ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÈÛÛ· ] 2¯ ∆Ú›· ·È‰È¿ ‚ÔÏÈÒÙÈη ∞-53 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ∞ÓÓԇϷ Ì·˜ ÁÏ˘ÎÈ¿ ∆ËÓ ‹Ú·Ó ηÈ.

∫˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ D A D A D ŒÓ· ÓÂÚfi Î˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ. ·fi „ËÏ¿ ÁÎÚÂÌ›˙ÂÙ·È Î·È Û ÂÚÈ‚fiÏÈ Ì·›ÓÂÈ. Î˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ. ¤Ó· ÓÂÚfi. ÔÙ›˙ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ·ÁÈfiÎÏËÌ· ŸÔ˘ οÓÂÈ ÙÔ ÛٷʇÏÈ.98) ∞-54 . µ·ÁÁÂÏÈÒ ÌÔ˘ ·ÈÓÂ̤ÓË ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” ∫˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ °(6. Û·Ó Ù˘ µ·ÁÁÂÏÈÒ˜ Ù· ¯Â›ÏË ] 2¯ ∞fi „ËÏ¿. ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi G A D G A D ÎÈ ·fi Ô‡ı ηÙ‚·›ÓÂÈ. Î˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ. µ·ÁÁÂÏÈÒ ÌÔ˘ ·ÈÓÂ̤ÓË ] 2¯ ¶ÔÙ›˙ÂÈ ÎÈ ¤-.

̈ڤ. ̈ڤ. ÎÈ ·Ó Ó˘¯ÙÒÛÂȘ ·ÏÈοÚÈ ] 2¯ ∫È ·Ó Ó˘¯ÙÒÛÂȘ ·ÏÈοÚÈ. ÌËÓ ·Ú·Ì˘Ú›˙ÂȘ ÙfiÛÔ ] 2¯ ªËÓ ·Ú·Ì˘Ú›˙ÂȘ ÙfiÛÔ Î·È Ì οÓÂȘ Î·È Ó˘¯ÙÒÛˆ ] 2¯ ∫È ·Ó. ̈ڤ. Ó· Û ‰ˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ ] 2¯ ¡· Û ‰ˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. ÏÂÌÔÓ¿ÎÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ ] 2¯ D eA D eA D §ÂÌÔÓ¿ÎÈ Ì˘-Úˆ‰¿ÙÔ ÎÈ ·fi ÂÚÈ‚fi-ÏÈ ·ÊÚ¿ÙÔ ] 2¯ ªËÓ.§ÂÌÔÓ¿ÎÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ D A D A D §Â-. Ó· Û ‰ÈÏÔ¯·ÈÚÂÙ‹Ûˆ §ÂÌÔÓ¿ÎÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ ∞-55 ] 2¯ ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ̈ڤ.98) . οÙÛ ӷ ’‚ÁÂÈ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ¡·.

™·ÌÈÒÙÈÛÛ·
F
B
F
™·ÌÈÒÙÈÛÛ·, ™·ÌÈÒÙÈÛÛ·, fiÙÂ ı· ·˜ ÛÙË ™¿ÌÔ
F
g
ƒfi‰· ı· ڛ͈ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi, ™·ÌÈÒÙÈÛÛ·
| 2¯
F
C
F
ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ
| 2¯
™·ÌÈÒÙÈÛÛ· Ì ÙȘ ÂÏȤ˜ Î·È Ì ٷ Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ·
ÌÔ‡ ’ηÓ˜ ÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÌÔ˘, ™·ÌÈÒÙÈÛÛ·
| 2¯
Û·Ú¿ÓÙ· ‰˘Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
| 2¯

] 2¯

∫·È Ì ÙË ‚¿Úη Ô˘ ı· ·˜, ¯Ú˘Û¿ ·ÓÈ¿ ı· ‚¿Ïˆ
Ì·Ï·Ì·Ù¤ÓÈ· Ù· ÎÔ˘È¿, ™·ÌÈÒÙÈÛÛ·
| 2¯
ÁÈ· Ó· ’Úıˆ Ó· ÛÂ ¿Úˆ
| 2¯

] 2¯

] 2¯

∫·È Ì ٷ Ì·‡Ú· Û’ ·Á·Ò, Î·È Ì ٷ ÏÂڈ̤ӷ
] 2¯
Î·È Ì ٷ ÚÔ‡¯· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ™·ÌÈÒÙÈÛÛ·
| 2¯
ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È ÁÈ· Û¤Ó·
| 2¯
™·ÌÈÒÙÈÛÛ·, Ô ¤ÚˆÙ·˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ·Ú·Î¿ÏÈ·
] 2¯
∂›Ó·È ÎÈ ·ÏÏÔ‡ ÔÚÙÔηÏȤ˜, ™·ÌÈÒÙÈÛÛ·
| 2¯
Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÚÙÔοÏÈ·
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-56

™·ÌÈÒÙÈÛÛ·

°ÂڷΛӷ
C
d
G
C
∫›ÓËÛÂ Ë °ÂڷΛӷ ÁÈ· ÓÂÚfi ÎÚ‡Ô Ó· ʤÚÂÈ
C
G
C
¡ÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì
C
G
C
Ù· ‚Ú·¯ÈfiÏÈ· Ù˘ ‚ÚÔÓÙÔ‡Ó
∆· ‚Ú·¯ÈfiÏÈ· Ù˘ ‚ÚÔÓÙÔ‡Ó
ÓÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì
∫È ¤Â̘۠ ÛÙÔ ËÁ¿‰È ÎÈ ¤‚Á·Ï ÒÚ ʈӋ ÌÂÁ¿ÏË
¡ÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì...
∫È ¤ÙÚÂÍÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜, ÎÈ ¤ÙÚÂÍ· ÎÈ ÂÁÒ Ô Î·Ë̤ÓÔ˜
¡ÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì...
°ÂڷΛӷ, ı· Û ‚Á¿Ïˆ Î·È Á˘Ó·›Î· ı· Û ¿Úˆ
¡ÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì...

°ÂڷΛӷ

∞-57

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

Œ¯Â ÁÂÈ¿ ηË̤Ó ÎfiÛÌÂ
e
a
F
e
Œ¯Â ÁÂÈ¿ ηË̤Ó ÎfiÛÌÂ
] 2¯
a
D
e
¤¯Â ÁÂÈ¿ ÁÏ˘ÎÈ¿ ˙ˆ‹
] 2¯
D
e
D
e
Œ¯ÂÙ ÁÂÈ¿ ‚Ú˘ÛԇϘ, οÌÔÈ, ‚Ô˘Ó¿, Ú·¯Ô‡Ï˜

] 2¯

™ÙË ÛÙÂÚÈ¿ ‰ÂÓ ˙ÂÈ ÙÔ „¿ÚÈ
] 2¯
Ô‡Ù ·Óıfi˜ ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿
] 2¯
Œ¯ÂÙ ÁÂÈ¿ ‚Ú˘ÛԇϘ...
∫È ÔÈ ÛÔ˘ÏÈÒÙÈÛÛ˜ ‰Â ˙Ô‡ÓÂ
‰›¯ˆ˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚÈ¿
] 2¯
Œ¯ÂÙ ÁÂÈ¿ ‚Ú˘ÛԇϘ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

] 2¯

∞-58

Œ¯Â ÁÂÈ¿ ηË̤Ó ÎfiÛÌÂ

ª¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘
C
F
G
C
ª¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi
C
F
G
C
ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘ ’¯ÂÈ ¤ÛÂÈ, ·¯ Ó· Û ¯·ÚÒ
d
G
C
∆Ô Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘ ’¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi
d
G
C
ÔÈfi˜ ı· ÙÔ ’‚ÚÂÈ Ó· ÛÙÔ ‰¤ÛÂÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi
ŒÙÚÂÍ·
ÁÈ· Ó·
°È· Ó·
Î·È ÛÂ

ÎÈ ÂÁÒ ÛÙË Ï›ÌÓË, ·¯ Ó· Û ¯·ÚÒ
‚Á¿Ïˆ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ Ì¤Û· ·’ ÙÔ ÓÂÚfi
‚Á¿Ïˆ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ Ì¤Û· ·’ ÙÔ ÓÂÚfi
Ê›ÏËÛ· ÛÙ· ¯Â›ÏË, ·¯ Ó· Û ¯·ÚÒ

∞-59

| 2¯

| 2¯
| 2¯

∫È ·Ô ÙfiÙ οı ‚Ú¿‰È, ¿ÛÙÚÔ Ï·ÌÂÚfi
̘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi
ªÂ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi
ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘ fiÏÔ ¤ÊÙÂÈ Î·È ÛÙÔ ‚Á¿˙ˆ ÂÁÒ

ª¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘

| 2¯

| 2¯
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ÎfiÚË Ì ÙȘ ÂÏȤ˜ Î·È Ì ٷ Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ·. ˆÚ·›· ∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ· Î·È ı· ’Úıˆ Ó· Û ¿Úˆ. ÙÈ ¤¯ÂȘ ÎÈ fiÏÔ ÎϷȘ ª’ ·ÚÓ‹ıËΘ. ÎfiÚË Ì ÙȘ ÂÏȤ˜ C G C Î·È Ì ٷ Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ·. ˆÚ·›· ∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ· Ù· Ì¿ÁÈ· ‰ÂÓ Ì È¿ÓÔ˘Ó. ÁÈ·Ù› ’Ì·È ÔÚÊ·Ófi ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÔ Î·Ë̤ÓÔ ϤÔÓ ÙÈ ı· ÁÈÓÒ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÎfiÚË Ì ÙȘ ÂÏȤ˜ Î·È Ì ٷ Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ·. ÙÈ ¤¯ÂȘ ÎÈ fiÏÔ ÎϷȘ £· ¿Úˆ ·ÂÚfiÏ·ÓÔ. ˆÚ·›· ∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂ Ï˘¿Û·È. ˆÚ·›· ∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ· C G C ÎÈ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÔ˘. ‰Â Ì ÔÓ›˜.98) ∞-60 ∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ· . ÙÈ ¤¯ÂȘ ÎÈ fiÏÔ ÎϷȘ ∫È ·Ó ¤¯ÂȘ Ì¿Ó· Ì¿ÁÈÛÛ·.∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ· C F G C G C ∞fi ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ ÂÚÓÒ.

¶Ô˘Ï¿ÎÈ Í¤ÓÔ a E d E F E ¶Ô˘Ï¿ÎÈ Í¤ÓÔ.. Ó· ÍÂÓ˘¯Ù‹Ûˆ Ó· ÍÂÓ˘¯Ù‹Ûˆ Ó· ÌËÓ ¯·ıÒ °˘Ú›˙ˆ Ó· ’‚Úˆ ʈÏÈ¿ Ó· οÙÛˆ Ó· ÍÂÓ˘¯Ù‹Ûˆ. Û ͤÓÔ ‰¿ÛÔ Û ͤÓÔ ‰¿ÛÔ.98) . ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ d F E Ô˘Ï› ¯·Ì¤ÓÔ ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿ ¶Ô‡ Ó· ʈÏÈ¿Ûˆ.. Ó· ÌË ¯·ıÒ BÚ·‰È¿˙ÂÈ Ë Ì¤Ú· ÛÎÔÙ¿‰È ·›ÚÓÂÈ Î·È Áˆ Á˘Ú›˙ˆ ÙÔ ÌÔÓ·¯fi ¶Ô‡ Ó· ’ÎÔ˘Ì‹Ûˆ. Ó· ÌË ¯·ıÒ K·ı ÎÏ·Ú¿ÎÈ ‚·ÛÙ¿ÂÈ Ô˘Ï¿ÎÈ ‚·ÛÙ¿ÂÈ Ô˘Ï¿ÎÈ ˙¢Á·ÚˆÙfi ¶Ô˘Ï¿ÎÈ Í¤ÓÔ. ¶Ô˘Ï¿ÎÈ Í¤ÓÔ ∞-61 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

·›.∆Ô ·¿ÎÈ D c D ∆Ô ·¿ÎÈ.98) ] 3¯ ∞-62 ∆Ô ·¿ÎÈ . Ô‡ ·˜ ·¿ÎÈ. ‰Â ÎÈ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂȘ ÎÈ Î·Ï¤ ·› ÌÔ‡ Ϙ ÌÔ‡ Ϙ fiÏÔ ÎÏ·›˜ øÚ¤ ¿ˆ ÛÙ· fiÚË. ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ŒÏ· ÃÚÈÛÙ¤ Î·È ¶·Ó·ÁÈ¿ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ‰Â ¶Ô‡ ·˜ ·¿ÎÈ. ·¯ ηϤ ·› D c D ÙÔ ·¿ÎÈ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÔÙ·ÌÈ¿ D c D ∆Ô ·¿ÎÈ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÔÙ·ÌÈ¿ D c D ¿ÂÈ ÁÈ· Ó· ’‚ÚÂÈ. Ó· ’‚ÚÂÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÃÚ˘Ûfi˜ ·ËÙfi˜ ηϤ ·› ¯Ú˘Ûfi˜ ·ËÙfi˜ Ù’ ·¿ÓÙËÛ ÃÚ˘Ûfi˜ ·ËÙfi˜ Ù’ ·¿ÓÙËÛ ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÙÔ‡ Ì›ÏËÛ øÚ¤ Ô‡ ·˜.

·¯. ÈÙÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ Ú¤Ì·. fiÏÔÈ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÈÙÈ¿ πÙÈ¿ ∞-63 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Û·„ ӷ Îfi„ˆ ÙÔÓ ·Óıfi ™ÙË ƒÔ‡ÌÂÏË Î·È ÛÙÔ ªˆÚÈ¿.πÙÈ¿ g B c D g πÙÈ¿. ˆ˜ Û’ ·Á·Ò ‰ÂÓ Â›Ó·È „¤Ì· πÙÈ¿ ÌÔ˘ Û ·Ú·Î·ÏÒ. Ò˜ ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏ¿˜ ηË̤ÓË πÙÈ¿.98) . ÈÙÈ¿ ÏÔ˘ÏÔ˘‰È·Ṳ̂ÓË.

¯·Ï¿ÛÂÙ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ó‡¯È· ÌÔ˘ Î·È Ó˘¯¿ÎÈ· ÌÔ˘.98) ∞-64 ŒÓ·˜ ·ËÙfi˜ . ÏÈ·˙fiÙ·Ó ∫·È ÙÛ›-. Ô‰·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘ ¡‡¯È· ÌÔ˘. ̈ڤ ·È‰È¿. Ó˘¯¿ÎÈ· ÌÔ˘ ∆ËÓ ¤Ú‰Èη Ô˘ È¿Û·ÙÂ. Ó·È ÌˆÚ¤. Î·È ÙÛ›Ì·Á ٷ Ó‡¯È· ÙÔ˘. ‚Ú ٷ Ó˘¯¿ÎÈ· ÙÔ˘ ∆Û›Ì·Á ٷ Ó˘¯¿ÎÈ· ÙÔ˘ Ù· Ó˘¯ÔÔ‰·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘. ηıfiÙ·Ó C F D g C F ŒÓ·˜ ·ËÙfi˜ ηıfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È D g F g ÏÈ·˙fiÙ·ÓÂ. ‚ÚÂ. ¤Ó·˜ ·ËÙfi˜ ηıfiÙ·Ó F g Ó·È ÌˆÚ¤.ŒÓ·˜ ·ËÙfi˜ g c D g C F c g ŒÓ·˜. ̈ڤ ¤Ó·˜. Ó· ÌË ÙËÓ Â¯·Ï¿ÛÂÙÂ. ˆÚ¤ ·È‰È¿. ̈ڤ. ̈ڤ.

∞-65 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ηϤ.∞Ì¿Ú·ÓÙÔ˜. ÔÙ¤. ηϤ ∞¯. ηϤ.98) . h e EÆ F# ∞¯. ηϤ ∆ÔÓ ÙÚÒÓ’. ·˜ ÙÔÓ ’ÙÚˆÁ ÙÔÓ ’ÙÚˆÁ ÎÈ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙÔÓ ’ÙÚˆÁ ÎÈ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÌË Ì ›¯Â οÓÂÈ. ηϤ ∞˜ ∞˜ ∞˜ Ó· ÙÔÓ ’ÙÚˆÁÂ. ηϤ ∞¯. ηϤ ÁÈ· ‰¤h e EÆ F# ÁÈ· ‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·Ì¿Ú·ÓÙÔ F# h F# h °È· ‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·Ì¿Ú·ÓÙÔ G F# e F# Û ÙÈ ‚Ô˘Ófi Ê˘ÙÚÒÓÂÈ. ηϤ. ηϤ ∞Ì¿Ú·ÓÙÔ˜. ÁÈ· ‰¤-. ÙÔÓ ÙÚÒÓ’ Ù· ÂÏ¿ÙÔÓ ÙÚÒÓ’ Ù· ÂÏ¿ÊÈ· Î·È „ÔÊÔ‡Ó ∆ÔÓ ÙÚÒÓ’ Ù· ÂÏ¿ÊÈ· Î·È „ÔÊÔ‡Ó Ù’ ·ÁÚ›ÌÈ· Î·È Âı·›ÓÔ˘Ó. ÔÙ¤ ÔÙ¤ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÔÙ›˙ÂÙ·È ¶ÔÙ¤ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÔÙ›˙ÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÎÔÚÊÔÏÔÁȤٷÈ. Ê˘ÙÚÒ-. Ê˘ÙÚÒÊ˘ÙÚÒÓÂÈ Ì˜ ÛÙ· ‰‡Û‚·Ù· º˘ÙÚÒÓÂÈ Ì˜ ÛÙ· ‰‡Û‚·Ù· ÛÙȘ ¤ÙÚ˜ ÛÙ· ÏÈı¿ÚÈ·.

. Ó· ‚¿Ïˆ ÙÔ. ·¯ ÁÈ· Ó· Ô˘Ï‹Ûˆ Ô˘Ï› ÌÔ˘ ÁËÚ·ÙÂÈ¿ flÚÂ. Ó· ’Û·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· ‰˘fi ÊÔÚ¤˜. ·¯ Ó· ‚¿Ïˆ ÒÚ ÙÔ ÊÂÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ flÚÂ. Ó· Á›Óˆ Ô˘Ï› ÌÔ˘ ·ÏÈοÚÈ flÚÂ. Ù· A h ÁËÚ·ÙÂÈ¿ η̛· flÚÂ. Ó· Í·Ó·ÓÈÒÛˆ ‰˘fi ÊÔÚ¤˜. Ó· ’Û·Ó Ù· ÓÈ¿-. Ó· ‚Á·›Óˆ Ô˘Ï› ÌÔ˘ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ flÚÂ.¡· ’Û·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· ‰˘fi ÊÔÚ¤˜. Ó· ‚¿Ïˆ ÙÔ ÊÂÛ¿ÎÈ ÌÔ˘. Ó· Í·Ó·ÓÈÒÛˆ Ô˘Ï› ÌÔ˘ ‰˘fi ÊÔÚ¤˜ flÚÂ. Ó· ’Û·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· A h ÓÈ¿Ù· Ô˘Ï› ÌÔ˘ ‰˘fi ÊÔÚ¤˜ H h A flÚÂ. ÁÈ· Ó· Ô˘Ï‹Ûˆ. Ó· Í·Ó·ÓÈÒÛˆ. h A flÚÂ.98) ∞-66 ¡· ’Û·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· ‰˘fi ÊÔÚ¤˜. ·¯. ÁÈ· Ó· Ô˘Ï‹Ûˆ ÁËÚ·ÙÂÈ¿ Î·È Ó’ ·ÁÔÚ¿Ûˆ ÓÈ¿Ù· “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

™ÙÔ˘ ··-§¿ÌÚÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ f b f ™ÙÔ˘ ··-§¿-. ·¿-§¿ÌÚ·ÈÓ· ·ÓÙÚ‡ԢÓ ÙË Ï˘ÁÂÚ‹ Î·È ÙËÓ ÌÈÎÚÔη̤̈ÓË ·¿-§¿ÌÚ·ÈÓ· ηË̤ÓË ™ÙÔ˘ ··-§¿ÌÚÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ ∞-67 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) . ·¿-§¿ÌÚ·ÈÓ· ηϤ Ô ·¿˜ ›Ӓ ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ∫·Ï¤ Ë ··‰È¿ Âı·›ÓÂÈ ··-§¿ÌÚ·ÈÓ· ηË̤ÓË ª‹ÙÂ Ô ·¿˜. ··-§¿ÌÚ·ÈÓ· f b f ™ÙÔ˘ ··-§¿ÌÚÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ B c b c Î·È ÔÏÏÔ› ’Ó·È Ì·˙Â̤ÓÔÈ B c b c ··-§¿ÌÚ·ÈÓ· ηË̤ÓË ∫·Ï¤ Ô ·¿˜. ·¿-§¿ÌÚ·ÈÓ· Ì‹ÙÂ Ô ·¿˜ ›Ӓ ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ª‹ÙÂ Ë ··‰È¿ Âı·›ÓÂÈ ··-§¿ÌÚ·ÈÓ· ηË̤ÓË ¶·ÓÙÚ‡ԢÓÂ.

ÎÔÓÙ‹. ÎÔÓÙ‹. ÙÚ·ÌÔ˘ÓÙ¿Ó· ] 2¯ º‡ÛËÍ ‚ÔÚÈ¿˜.98) ∞-68 ¡ÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ . Ï¤Ó·Ó ··‰ÔԇϘ ] 2¯ ¶Ï¤Ó·Ó ¯ÈÒÙÈÛÛ˜. οو ÛÙÔ ÂÚÈÁÈ¿ÏÈ ] 2¯ f# H E f# H E ∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi ÎÔÓÙ‹. ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ÊÔ˘Óوً ] 2¯ ∫·È ÌÈ¿ ¯ÈÒÙÈÛÛ·. ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ÊÔ˘Óوً ] 2¯ ¶Ï¤ÓÂÈ ÎÈ ·ÏÒÓÂÈ. ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ÊÔ˘Óوً ] 2¯ ] 2¯ ∫È ¤Ï·Ì„’ Ô ÁÈ·Ïfi˜. ÎÔÓÙ‹. ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ÊÔ˘Óوً ] 2¯ º‡ÛËÍ ‚ÔÚÈ¿˜. Î·È Ì ÙËÓ ¿ÌÌÔ ·›˙ÂÈ ] 2¯ ¶Ï¤ÓÂÈ ÎÈ ·ÏÒÓÂÈ.¡ÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ∂ ∞ ∂ ∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi. ÎÔÓÙ‹. ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ÊÔ˘Óوً ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÌÈÎÚ‹ ··‰ÔԇϷ ] 2¯ ∫·È ÌÈ¿ ¯ÈÒÙÈÛÛ·. ÎÈ ¤Ï·Ì„’ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜ ] 2¯ ∫È ¤Ï·Ì„’ Ô ÁÈ·Ïfi˜. ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ÊÔ˘Óوً ] 2¯ ¶Ï¤Ó·Ó ¯ÈÒÙÈÛÛ˜. Ì·˝ÛÙÚÔ˜. ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ÊÔ˘Óوً ∫È ·Ó·Û‹ÎˆÛ ÙÔ Ô‰ÔÊÔ˘ÛÙ·Ófi Ù˘ ] 2¯ ∫È ·Ó·Û‹ÎˆÛ ÎÔÓÙ‹. ÎÔÓÙ‹.

. Ï·. Ï¿Ï·. Ï·. ›Ӓ ¤Ó· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ¤Ó· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ô˘ ·Ó ÔÈ ÎÔÂÏȤ˜ e a H §·.. Ï·. ƒˆÙÒ.. Ï¿Ï·. ¶¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜ ∞-69 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. Í·Ó·ÚˆÙÒ ÙË ] 3¯ ·fi Ô‡ ’Û·È ÎÔÂÏÈ¿ ∞fi Â‰Ò ÎÔÓÙ¿ ’Ì·È ] 3¯ ÎÈ ·fi ÙÔ Ì·¯·Ï¿ §·. ¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜ H e ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏȤ˜ ¤Ó· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ.. e ¶¿ˆ Î·È ÁÒ Ô Î·Ë̤ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁËıÒ ¡· οӈ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÌÔ˘ Û·Ó Î¿ı ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ] 3¯ ] 3¯ §·. µÏ¤ˆ ÌÈ¿ ¿ÓÙ· ÎÈ ¿ÏÏË ‚Ϥˆ ÌÈ¿ ÎÔÂÏÈ¿ ¡· οÓÂÈ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Ù˘ Î·È Ï¿ÌÂÈ Ë ÂÎÎÏËÛÈ¿ ] 3¯ ] 3¯ §·.¶¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘ e ¶¤Ú· a ¤Ú· ∂›Ó’ ›Ӓ ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜... Ï·..98) . Ï¿Ï·. Ï¿Ï·.

fiÙ·Ó ÁÏ˘ÎÔ¯·Ú¿˙ÂÈ f# A hC# f# ÷ڿ Û’ ÂΛÓË ÙËÓ Î·Ú‰È¿. f# CÆ f# ø. . fiÙ·Ó ÁÏ˘ÎÔ¯·Ú¿-˙ÂÈ A h f# ø¯.øÚ·›· Ô˘ ’Ó·È ÙËÓ ·˘Á‹. ˆ f# A hC# f# øÚ·›· Ô˘ ’Ó·È ÙËÓ ·˘Á‹-. Ì ʇÏÏ· Ú¿ÛÈÓ· ı¤Ïˆ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ ÛÔ˘. ÎÈ ·˜ ¤¯ÂÈ ‚¿Û·Ó· “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÛÙÂÓ¿-˙ÂÈ f# h C# f# h C# f# ™ÁÔ˘Ú¤ ‚·ÛÈÏÈΤ ÌÔ˘ Î·È Ì·ÓÙ˙Ô˘Ú¿Ó· ÌÔ˘ h C# f# h CÆ C# f# ÂÛ‡ ı· Ì ¯ˆÚ›ÛÂȘ ·fi ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘ ™ÁÔ˘Ú¤ ‚·ÛÈÏÈΤ ÌÔ˘.98) ∞-70 øÚ·›· Ô˘ ’Ó·È ÙËÓ ·˘Á‹.

¿Ú ÌÂ.98) . ¿Ú Ì ŒÏ· ¿Ú Ì ™Â ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ‚Á¿Ï ÌÂ.∞ÚÌÂÓ¿ÎÈ ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ d d F ∞ÚÌÂÓ¿ÎÈ Â›Ì·È Î˘Ú¿ ÌÔ˘. ‚¿Ï Ì ŒÏ· ‚¿Ï Ì ŒÏ· ‚¿Úη Ó· Ì ¿ÚÂȘ. ‚Á¿Ï Ì ŒÏ· ‚Á¿Ï Ì ∞ÚÌÂÓ¿ÎÈ ∞-71 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ¿Ú Ì c d ŒÏ· ¿Ú Ì ÕÓÔÈÍ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘. ‚¿Ï ÌÂ. ¿Ú ÌÂ.

∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· ÓËÛÈ¿ E a D G D e ∞ ÌÂÛ’ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· ÓËÛÈ¿ ·ÁÁ¤ÏÔÈ ÊÙÂÚÔ˘Á›˙Ô˘Ó ∫·È ̤۷ ÛÙÔ ÊÙÂ.ÌÚfi‚·Ï ·ÛÙÚ› ÌÔ˘ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÊÙÂ.98) ∞-72 ªÂ˜ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· ÓËÛÈ¿ .ÌÔ˘ Á·Ï‹Ó„ ∞ÈÁ·›Ô ÌÔ˘ Á·Ï‹Ó„ ٷ Á·Ï·Ó¿ ÓÂÚ¿ ÛÔ˘ ¡· ÚıÔ‡Ó ٷ ÍÂ.ªÂ˜ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· ÓËÛÈ¿ e a D G ªÂÛ’ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘.‚Ô‹ı· ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô ÌÔ˘ Á·.Ù· ÍÂÓ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ∞ Ó· ÚıÔ‡Ó ٷ ÍÂÓ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ÛÙ· ÔıËÙ¿ ÓËÛÈ¿ ÛÔ˘ ƒÔ‰fiÛÙ·ÌÔ Ó· ÌÚfi‚·Ï ·ÛÙÚ› ÌÔ˘ ÚÔ‰fiÛÙ·ÌÔ Ó· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ∞ ÚÔ‰fiÛÙ·ÌÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ∞ÈÁ·›Ô Ù· ÓÂÚ¿ ÛÔ˘ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.ÌÚfi‚·Ï ӷ ‰ÂȘ Ó· ÚıÔ‡Ó ٷ ÍÂ. ÌÚfi‚·Ï ӷ ‰ÂȘ e a D G ÌÂÛ’ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘.ÛÙÔ ÊÙÂÚÔ‡ÁÈÛÌ· ∞ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÊÙÂÚÔ‡ÁÈÛÌ· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· ÛÎÔÚ›˙Ô˘Ó ∞ÈÁ·›Ô ÌÔ˘ Á·.

Î·È ¿Ú ÙË ÊˆÓ‹ ÌÔ˘ Ó· ·˜ Ù· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓˆ ÛÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ ∆Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙË Á·Ï·Ó‹.98) . ÎÈ ·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ’Ù·Ó Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÂÚÈ¿. Ó· ’Úıˆ Ó· Û’ ·ÓÙ·ÌÒÛˆ f c b c £· ÙËÓ ÛÙÚÒÛˆ Ì¿ÚÌ·Ú·. Ó· ÙËÓ ÂÚ·ÙÔ‡Û· ] 2x ÃÂÏȉÔÓ¿ÎÈ· Î·È Ô˘ÏÈ¿ Ô˘ ¯·ÌËÏÔÂٿ٠∞Ó ‰Â›Ù ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘. Ó· ÌÔ‡ ÙËÓ ¯·ÈÚÂٿ٠] 2x º‡Û· Ì·˚ÛÙÚÔ˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘. ∫·Ï·Ì·ÙÈ·Ófi˜ ¢ˆ‰ÂÎ·Ó‹ÛˆÓ f c f c ∆Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙË Á·Ï·Ó‹ ı· ÙËÓ ¯·ÏÈÎÒÛˆ f c b f £· ÙËÓ ÛÙÚÒÛˆ Ì¿ÚÌ·Ú·. Ó· ’Úıˆ Ó· Û’ ·ÓÙ·ÌÒÛˆ ∞˜ ‹Ù·Ó ÌÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ. ∞-73 ] 2x “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∆Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙË Á·Ï·Ó‹.

™˘ÚÙfi ¢ˆ‰ÂÎ·Ó‹ÛˆÓ c b c ŒÏ· ÌÚfi‚·ÏÂ. Î·È ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ŒÏ· Ó·. ÎÈ Ô ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ Û’ f c B c ŒÏ· Ì¿-. ı· Ì ¯¿ÛÂȘ ŒÏ· ¤Ú·ÛÂ.ŒÏ· ÌÚfi‚·ÏÂ. ¤Ï· ÌÚfi‚·Ï c ŒÏ· ÌÚfi‚·ÏÂ.98) ∞-74 ŒÏ· ÌÚfi‚·ÏÂ. Ì¿˘Ú· Ì¿ÙÈ· Î·È ÌÂϤÓÈ· ο„·ÙÂ. Ù· ÌÈÏ‹Û·Ì ٷ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ. Ó· ÙÔ Í¤ÚÂȘ. Ó· ÂÙԇ̠ÛÙ· ÎÏ·‰¿ÎÈ· ∆· ÌÈÏ‹Û·ÌÂ. ¿Ì· ı· ÍÂÓÔÎÔÈÙ¿ÍÂȘ Ó· ÙÔ Í¤-. ο„·Ù ÔÏÏÔ‡˜ ÎÈ Â̤ӷ ¶¿È· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡. ¤Ï· Ó· ’Ì·ÛÙ Ô˘Ï¿ÎÈ· Ó· ÂÙÔ‡-. ΛÓÔ Ô˘ ’·Ì ı· Á›ÓÂÈ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÏfiÁÈ· ÌËÓ ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ b c ¤‚·Ï ÌÔ˘ c ÎfiÛÌÔ˘ ª¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÁÏ˘Î¿. . Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÁÏ˘Î¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÁÏ˘Î¿ Î·È ·È¯ÓȉȿÚÈη ª¿ÙÈ· Ì¿-. Ì‹ÏÔ ÌÔ˘ Î·È Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ Î›ÓÔ Ô˘. Ù· Û˘ÌʈӋ۷Ì ª‹ÏÔ ÌÔ˘. ¤Ï· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Î·È Êˆ˜ f c B §fiÁÈ· ÌËÓ. ¤Ï· ¤Ú·Û ¤Ï· ¤Ú·ÛÂ. ¿È· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ ¿È· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ ÌËÓ ·Á·¿˜ ·ÏÏÔ‡ ÕÌ· ı·.

‚›Ú· ‰˘fi..98) .. ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi g c F g ∂‚›Ú· ÙÚÂȘ..∏ ÙÚ¿Ù· Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ g c g c ∏ ÙÚ¿Ù· Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡.. ∏ ÙÚ¿Ù· Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ ∞-75 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. Ë ¯ÈÏÈÔÌ·ÏˆÌ¤ÓË g c F g ŸÏÔ ÙËÓ ÂÌ·ÏÒÓ·Ì ÎÈ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÍËψ̤ÓË g c F g c F g ∂‚›Ú· ÌÈ¿. ÛÙ· ·ÓÈ¿. ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ∞Ó ÙÔ ’ÍÂÚÂ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ˆ˜ ‰Ô‡Ï¢· ÛÙËÓ ÙÚ¿Ù· ı· ÌÔ‡ ’ÛÙÂÏÓ ٷ ÚÔ‡¯· ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÔ˘ ‚ڿη ∂‚›Ú· ÌÈ¿.. ¶‹Á·ÌÂ Î·È Î·Ï¿Ú·Ì οو ÛÙ· ¢ÈÔÓ˘Û¿ÚÈ· Î·È Á¤ÌÈÛÂ Ë ÙÚ¿Ù· Ì·˜ ÛÔ˘Ȥ˜ Î·È Î·Ï·Ì¿ÚÈ· ∂‚›Ú· ÌÈ¿. ∆ËÓ ÙÚ¿Ù· ÌÔ˘ ÙËÓ Ô‡ÏËÛ· ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Á‡ÚÈÛ· ÛÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ì ‰›¯ˆ˜ ÌÂÙ·ÏÏ›ÎÈ ∂‚›Ú· ÌÈ¿.

∫È ·Ó Û ڈًÛÂÈ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙÈ ¤Î·Ó· ÛÙËÓ ÙÚ¿Ù· Ó· ÂȘ ˆ˜ ÙËÓ Â„Â›ÚÈ˙· ÙË ‚ÚÒÌÈ· ÌÔ˘ ÙË ‚ڿη ∏ ‚¿Úη Ì·˜ ÁÎÈfiÛ·. ÁȷϤÏÈ Ì’. ÁÂÈ¿ ¯·Ú¿ Û·˜ ‚Ú ·È‰È¿ ∞’ Ù’ ∞˚‚·Ï› ÎÈÓ‹Û·ÌÂ Î·È ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ∆Ô‡ÓÙ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ËÁ·›Ó·Ì ̿˜ ¤È·Û ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· ∏ ‚¿Úη Ì·˜ ÁÎÈfiÛ·. ÁȷϤÏÈ Ì’.. Î·È fiÙ ·ÏÏÔ‡ ÁÎÈfiÛ· d D d D d D d g °È·Ï¤ÏÈ Ì’. ÁȷϤÏÈ Ì’. ı¤ÏÂÈ ·ÚÌÔ‡˜ ÁÎÈfiÛ· ı¤ÏÂÈ ·ÓÈ¿ ÁÎÈfiÛ· °È·Ï¤ÏÈ Ì’. ‚Ú ے ·˘Ùfi ÙÔ Ì·¯·Ï¿ ∞fi ÙË ™Ì‡ÚÓË Ê‡Á·Ì Ì·ÚÔ‡ÙÈ ÊÔÚو̤ÓÔÈ ÎÈ Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÊÒÓ·˙ ∞Á¿ÓÙ· ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ ∏ ‚¿Úη Ì·˜ ÁÎÈfiÛ·.∏ ‚¿Úη Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡. Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ ÁÎÈfiÛ· d g C d g C d µÚ fiÙÂ Â‰Ò ÁÎÈfiÛ·.. ÁȷϤÏÈ Ì’. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. d D d g ¡· ÙÔ ’ÍÂÚÂÓ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ˆ˜ Â›Ì·È Ì˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Ù· d D d c d ı· ÌÔ‡ ’ÛÙÂÏÓ ٷ ÚÔ‡¯· ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÔ˘ ‚ڿη d g C d g C d ∏ ‚¿Úη Ì·˜ ÁÎÈfiÛ·. ÁȷϤÏÈ Ì’. ÁÂÈ¿ ¯·Ú¿ °È·Ï¤ÏÈ Ì’. ÁȷϤÏÈ Ì’. ÁÂÈ¿ ¯·Ú¿ D d D d D d c d °È·Ï¤ÏÈ Ì’. Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ ÁÎÈfiÛ· ı¤ÏÂÈ ÎÔ˘È¿ ÁÎÈfiÛ·.98) ∞-76 ∏ ‚¿Úη Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡. ÁȷϤÏÈ Ì’. . ÁȷϤÏÈ Ì’..

ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ÙË ÁÈ·ÙÚÂÈ¿ ¡· ÌÔ‡ ʇÁÂÈ ÙÔ Û·Ú¿ÎÈ Ô˘ ’¯ˆ ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ FÆ H E H ø. Ô˘ ¯·ÌËÏÔÎÔÈÙ¿-˙Ô˘Ó A E H E H fiÙ·Ó Á˘Ú›ÛÔ˘Ó Î·È Ì ‰Ô˘Ó F# H ̘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿. ̘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì ÛÊ¿˙Ô˘Ó ª¿ÙÈ· Û·Ó Î·È Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ∞-77 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÿÚÔ ‰Â ÊÔ‚¿Ù·È È¿ H E ªË Ì ̷ÏÒÓÂȘ Ì¿Ó·.ª¿ÙÈ· Û·Ó Î·È Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ H E F# H ª¿ÙÈ· Û·Ó Î·È Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÓÙÔ˘ÓÈ¿ H E F# H ÎÈ fiÔÈÔ˜ Ù· ÁÏ˘ÎÔÊÈÏ‹ÛÂÈ. Ô˘ ¯·ÌËÏÔÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó FÆ H HE H ø. ÌË Ì ̷ÏÒÓÂȘ Ì¿Ó· H F# H ÌË Ì ̷ÏÒÓÂȘ Ì¿Ó· Î·È ¿ÏÈ ı· ÛÙÔ ˆ ∂ÁÒ ı· ÙÔÓ ¿Úˆ. Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ù· fiÌÔÚÊ· F# H Ô˘ ¯·ÌËÏÔ-.98) . ˆ. ÂÁÒ ı· ÙÔÓ ¿Úˆ ÂÁÒ ı· ÙÔÓ ¿Úˆ ÂΛÓÔÓ ’ ·Á·Ò ÕÛ Ì ӷ Ù· ÊÈÏ‹Ûˆ. ˆ.

ÓÂڿȉ· ÌÔ˘. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ı¤ÏÂȘ ÌÔ‡ ÙË ¯·Ú›˙ÂȘ ∫ÔÚ¿ÏÈ· Â›Ó·È Ù· ¯Â›ÏË ÛÔ˘.¡Âڿȉ· Â›Û·È Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ ∏ ∂ F# ∏ g# F# H ¡Âڿȉ· Â›Û·È Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ÁÈ·Ïfi ÔÚ›˙ÂȘ E F# H g# F# H £¤ÏÂȘ ÌÔ‡ ·›ÚÓÂȘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿.. ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· ı· Û ÎϤ„ˆ ¡Âڿȉ· Â›Û·È Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘.. ·̷ٷ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ ÎÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÔÏfiÎÏËÚË Â›Ó·È Ë ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ ™ÙËÓ ¿ÌÌÔ Ô˘ ηıfiÌÔ˘Ó· ‹Ù·Ó ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Îڛ̷ Î·È Ù’ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ¤ÁÚ·Ê· Î·È ÙÔ ’Û‚ËÓ ÙÔ Î‡Ì· ŒÓ· ηڿ‚È ·ÚÌ¿ÙˆÛ· Ó· ’Úıˆ Ó· Û Á˘Ú¤„ˆ ÎÈ ·Ó ‰Â Ì ı˜.98) ∞-78 ¡Âڿȉ· Â›Û·È Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ .

¯ÔÚ¤„ÂÙÂ.ÃÔÚ¤„ÂÙÂ. ÙÔ‡ÙË Ë Á˘ ı· Ì·˜ ÂÊ¿ÂÈ A ∆Ô‡ÙË Ë Á˘ Ô˘ ÙËÓ ·ÙÔ‡ÌÂ. ·Ô‡ÙÛÈ· ÌË Ï˘¿ÛÙ ÂΛӷ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È ÙË Ó‡¯Ù· Ô˘ ÎÔÈÌ¿ÛÙ µ·Ú¿Ù Ù˘ Ì Ùfi Ô‰¿ÚÈ. ¯·Ú›Ù ÓȤ˜. ¯ÔÚ¤„ÂÙÂ. ∞-79 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙÔ‡Ù˜ ÔÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ A D A ÁÈ· Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿.. A D A ∆Ô‡Ù˜ ÔÈ Ì¤Ú˜ ÙÔ ’¯Ô˘ÓÂ. ¯ÔÚ¤„ÂÙÂ. ¯ÔÚ¤„ÂÙÂ. ‚·Ú¿Ù Ù˘ Ì ÙÔ Ô‰¿ÚÈ ÃÔÚ¤„ÂÙÂ. fiÏÔÈ Ì¤Û· ı ӷ Ìԇ̠ÃÔÚ¤„ÂÙÂ.98) . Ù· ÓÈ¿Ù· Ó· ¯·Ú›Ù ÁÈ·Ù› Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÓÙÔ˘ÓÈ¿ ‰Â ı· Ù· Í·Ó·‚Ú›Ù ∆Ô‡ÙË Ë Á˘ Ì ٷ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ· ÙÚÒÂÈ ÓȤ˜ Î·È ·ÏÈοÚÈ· ∆Ô‡ÙË Ë Á˘ Ì ٷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÚÒÂÈ ÓÈÔ‡˜ Î·È ÎÔÂÏÔ‡‰È· ÷Ú›Ù ÓÈÔ›. ¯·Ú›Ù ·ÏÈοÚÈ· ÎÈ ÂÁÒ ÙÔ˘ ÿÚÔ˘ ÙÔ˘ ’‚·Ï· Û›‰ÂÚ· ÛÙ· Ô‰¿ÚÈ· ¢ÒÛÙ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Ó· ¿ÂÈ. Ó· ¯·›ÚÔÓÙ’ ÔÈ Ì·Ó¿‰Â˜ h A ¢ÒÛÙ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Ó· ¿ÂÈ. ÙÔ‡ÙË Ë Á˘ ı· Ì¿˜ Â¿ÚÂÈ ∆Ô‡ÙË Ë Á˘ ı· Ì¿˜ Â¿ÚÂÈ. ÃÔÚ¤„ÂÙÂ..

Ù˘ ¯‹Ú·˜ ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ] 2¯ ] 2¯ ∆˘ χÙÂÚ˘ Â›Ó·È ÊÙËÓfi. ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÈ ·Ó Á˘Ú›Û·Ó ] 2¯ Û·Ó ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÙË ¯·Ú¿. ·ÏÏÔ‡ ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó Ô˘ıÂÓ¿ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙÔ ·›ÚÓÂȘ Ì ÙÔ ¯ˆÚ·Ùfi ] 2¯ ∫È ·Ó Û ÊÈÏ‹ÛÂÈ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿. ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ∆˘ ·ÓÙÚÂ̤Ó˘ Ù¤ÛÛÂÚ·.98) ∞-80 ] 2¯ ŒÓ· ηڿ‚È ·fi ÙË ÃÈfi . ·ÏÏÔ‡ ÙÚ¤¯ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ¯·Ú¿ ] 2¯ ∫È ·ÊÔ‡ ÂÍÂÎÈÓ‹Û·ÓÂ.ŒÓ· ηڿ‚È ·fi ÙË ÃÈfi ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ C d C G C ŒÓ· ηڿ‚È ·fi ÙË ÃÈfi Ì ÙȘ ‚·ÚÎԇϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘fi ] 2¯ d F C d F C ÛÙË ™¿ÌÔ ‹Á ÎÈ ¿Ú·Í ÎÈ ¤Î·ÙÛÂ Î·È ÏÔÁ¿ÚÈ·Û ] 2¯ ¶fiÛÔ Ô˘ÏÈ¤Ù·È ÙÔ ÊÈÏ› ÛÙË ‰‡ÛË.

∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È Û· ̤ڷ.... ªÔ‡ Ì‹Ó˘Û˜ ˆ˜ ‰Â ı¤Ïˆ... ÌfiÓÔ ¤Ï· ·Ú·¤Ú·.98) . Ô˘ ı· ÛÔ‡ ‰ÒÛˆ ‰˘fi ÊÈÏÈ¿.. Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ Î·È fï˜ °È· ‰Â Ì ı¤ÏÂȘ ¿ÔÓÔ Î·È ˙ˆ Ì ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ. ¡· ÌËÓ Â›Û·È Ê·ÓÙ·Ṳ̂ÓÔ.... ÓÈÒıˆ fiÙÈ Â›Ì·È ÌfiÓÔ˜ ¡ÈÒıˆ fiÙÈ Â›Ì·È ÌfiÓÔ˜... ¶Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ...... ÎÈ ¿Ì· ÙÔ ı˘ÌËıÒ ÁÂÏÒ. ∆· ‚¿Û·Ó· ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ÂÚÓÒ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ù‹ÚÈ ÛÔ˘. Ì· ‰ÂÓ ·›ÚÓÂȘ ÛÔ˘‰·Ṳ̂ÓÔ. ¶Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ. ∞-81 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ F C F C F ¶Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ Î·È fï˜. ·ÏÏ¿. ·ÏÏ¿ Ì ‚¿˙ÂȘ ¿ÓÙ· Û ÌÂÏ¿.¶Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ. ŒÏ· ÎÈ ·fi„ ÛÙËÓ ÂÏÈ¿. ·ÏÏ¿...

ÂÛ¤Ó· ¤¯ˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ §˘Á·ÚÈ¿. Ï˘Á¿˜ Û· Ï˘Á·ÚÈ· ] 2x D d e §˘Á·ÚÈ¿. Ï˘Á·ÚÈ¿.. Ï˘Á·ÚÈ¿.. Ï˘Á·ÚÈ¿.. ∆Ô ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ ÚÒÙ· ] 3x Î·È Ù’ ¿ÛÙÚ· Ó· ÛÔ‡ Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Ò˜ ÎÏ·›Ó fiÙ·Ó Û ı˘ÌËıÔ‡Ó §˘Á·ÚÈ¿.. Ï˘Á·ÚÈ¿. ÎfiÚË Î·Ú·‚Ô·ÚË G D G ÎfiÚË Î·Ú·‚Ô·ÚË ÎÈ fiÌÔÚÊË ÎÔÂÏÈ¿ d e d e ∫ÔÚÌ› ΢·ÚÈÛÛ¤ÓÈÔ.98) ∞-82 §˘Á·ÚÈ¿ . £·ÚÚÒ ÙÔ ˆ˜ ÙÔ ı¤ÏÂȘ ] 3x Ó· ÛÂÎÏÂÙ›˙ÔÌ·È Î·È ÁÈ· Ù· Ó· Û’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‚·Û·Ó›˙ÔÌ·È §˘Á·ÚÈ¿. ı· Û ÎϤ„ˆ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ™·˚ÙÂ̤ÓÔ Ì’ ¤¯ÂȘ ] 3x ÏËÁ‹ ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi Û¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi˜ ‰Â Á›ÓÂÙ·È §˘Á·ÚÈ¿.. Ï˘Á·ÚÈ¿.§˘Á·ÚÈ¿ ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ G D G ∫fiÚË Î·Ú·‚Ô·ÚË.. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

98) . Ó· ‰ˆ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· Î·È ÌÂÏ¿ a g ◊ÓÙ· ÛÔ‡ ’η̷ ÎÈ a g ÎÈ fiÏÔ Ì ٷ ̤ӷ KÈ fiÏÔ Ì ٷ ̤ӷ ‹ÓÙ· ÛÔ‡ ’η̷ ÎÈ a ‹ÓÙ· ’¯ÂȘ a Ù· ’¯ÂȘ Ù· ’¯ÂȘ ‹ÓÙ· ’¯ÂȘ ™ÙËÓ ÎÚ‚·Ù·ÚÈ¿ Ô˘ ’Ê·›Óˆ fi. Ó· Û’ ·Á·Ò ‹ÓÙ· ’ıÂÏ· a d G a g a ¡· Û’ ·Á·Ò ‹ÓÙ· ’ıÂÏ·. ·ÊÔ‡ ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿ Ï˘¿Û·È ¡· Û’ ·Á·Ò ‹ÓÙ· ’ıÂÏ·.¡· Û’ ·Á·Ò ‹ÓÙ· ’ıÂÏ·. ÂÊfiÛÔ „‡ÙÈÎË ı· ÛÔ‡ ÙËÓ ‰ÒÛˆ æ‡ÙÈÎË ı· ÛÔ‡ ÙËÓ ‰ÒÛˆ ‚ÚÂ. ∞-83 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿ ÎÈ ·˜ Â›Ó·È „‡ÙÈÎË Ì· ı¤Ïˆ ÙËÓ ] 3¯ µÚÂ. ·ÊÔ‡ ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿ Ï˘¿Û·È Ê·›ÓÂÙ·È ÙÛÈÁÎÔ‡Ó· ı· ’Û·È º·›ÓÂÙ·È ÙÛÈÁÎÔ‡Ó· ı· ’Û·È ‚ÚÂ. ‹ÓÙ· ÙËÓ Âı¤˜. ÂÊfiÛÔ °‡ÚÈÛ ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿ ÁÈ·Ù› Ì Ï‹ÁˆÛ˜ ‚·ıÈ¿ ] 3¯ µÚÂ. ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ a d G a g a ¡· Û’ ·Á·Ò ‹ÓÙ· ’ıÂÏ·. ‹ÓÙ· ÙËÓ Âı¤˜.ÙÈ Î¿ÓÂȘ Ù· Ì·ı·›Óˆ ª· Û’ ÁÈ·Ù› °È·Ù› Ì· Û’ ] 3¯ ·Á·Ò ¯ˆÚ›˜ Ó· ı¤Ïˆ ÌÔÈ¿˙ÂȘ ÙˆÓ ·ÁÁ¤Ïˆ ÌÔÈ¿˙ÂȘ ÙˆÓ ·ÁÁ¤Ïˆ ·Á·Ò ¯ˆÚ›˜ Ó· ı¤Ïˆ µÚÂ.

98) ∞-84 ∆Ô ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤. ÙÔ ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤ a d a g a ÙÔ ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤ ˆ˜ ı· ÌÔ‡ ¿ÚÂÈ ÌÔ‡ ’Ù·Í ∆Ô ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ‰Â Ì’ ¿ÊËÛ ηıfiÏÔ˘ ÓÔ˘ ] 3¯ ŒÏ· Ó· ¿Ì ÛÙÔ ÓËÛ› ] 3¯ Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘. . ÂÁÒ Î·È Û˘ ŒÏ· Ó· ¿Ì ÂΛ Ô˘ Ϙ ] 3¯ Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿ ʈÏȤ˜ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ a d a g a ∆Ô ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤.∆Ô ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤.

¿ÓÙ· Ó· ˘Ôʤڈ a d a g a ∫È ·Ó ¤·„˜ Ó· Ì’ ·Á·¿˜.. ˜ ÌÔ˘ ÙÔ Ó· ÙÔ Í¤Úˆ a G a ŒÏ· Ó· ¿Ì ے ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ a G a Ô‡Ù ӤԘ Ô‡Ù Á¤ÚÔ˜... ∂...98) . ∞-85 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì Á¤Ï·Û˜ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ¯·˚‰Â̤ÓÔ Î·È Ì˜ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô Ì’ ¿ÊËÓ˜ ÒÚ˜ Ó· ÂÚÈ̤ӈ ŒÏ· Ó· ¿Ì ے ¤Ó· ̤ÚÔ˜. ÌfiÓÔ Ó· ’Ì·ÛÙ ÌÔÓ¿¯ÔÈ ∂. K˘ÎÏ¿‰ˆÓ a G a ∂. ŒÏ· Ó· ¿Ì ے ¤Ó· ̤ÚÔ˜. ŒÏ· Ó· ¿Ì ے ¤Ó· ̤ÚÔ˜. ¿ÓÙ· Ì οÓÂȘ Ó· ÔÓÒ. Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı˘Ì¿Û·È È· ·fi Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÎÈ Ô‡Ù ÂÚÓ¿˜ Ó· Ì ıˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Î·È Ì¤Ó· ŒÏ· Ó· ¿Ì ے ¤Ó· ̤ÚÔ˜.ŒÏ· Ó· ¿Ì ے ¤Ó· ̤ÚÔ˜..

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. fiÌÔÚÊË Î·È ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹ ÛÙË ªÔ‡ÓÙ· Î·È ÛÙË §›ÌÈÓÔ ı· Û ÊÈÏÒ ÙÔ ‰ÂÈÏÈÓfi £· ÈÒ ÓÂÚfi ÛÙÔÓ Ï¿Ù·ÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È ı· ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘Ì ̷˙›. Ò·Ï·. Ò·Ï· C f C ¡ËÛȈÙÔԇϷ „·ÚÈ·Ó‹. Ò·Ï·. Ò·Ï·. Ò·Ï·.. ÎÔÏ¿ÎÈ· ÌÔ‡ ’ηÓ˜ ÔÏÏ¿ fl·Ï·.æ·ÚÈ·Ó‹ (fl·Ï·) ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ f C ø. ı· ’Úıˆ Ó· Û’ ‡ڈ ÛÙ· æ·Ú¿ C ™ÙË µ›ÁÏ· Î·È ÛÙÔÓ ¿Ë-§È¿. Ò·Ï· ∫ÔÏ¿ÎÈ· ÌÔ‡ ’ηÓ˜ ÔÏÏ¿ Î·È Û’ ÂÚˆÙ‡ÙËη ψϿ ∫·È Û’ ÂÚˆÙ‡ÙËη ψϿ.. fiÌÔÚÊË Î·È ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹ C f C Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ ’· Ê·ÓÂÚ¿.. ¡ËÛȈÙÔԇϷ „·ÚÈ·Ó‹. ÛÙÔÓ ª‡ÏÔ Î·È ÛÙ· §¿‰È· f Î·È ÛÙÔ˘ ºÙÂÏÈÔ‡ ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ ı· Û ¯ÔÚÙ·›Óˆ ¯¿‰È· ø. Ò·Ï·..98) ∞-86 æ·ÚÈ·Ó‹ (fl·Ï·) . Ô˘ ’Ó·È ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ø.

. . . c G f G ªÚfi‚·ÏÂ. ÙÔ˘ ·Ú·-. ¡· ÛÔ‡ ˆ ˆ˜ Û’ ·Á·Ò. ÌÚfi‚·Ï ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ Î¿Ó ÌÔ˘.. ÌÚfi‚·ÏÂ. ÌÚfi‚·Ï §›ÁÔ Ó· Û ‰ˆ ηϤ. .. Î·È Ó· ¿„ˆ Ó· ’¯ˆ fiÓÔ ™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·ÏÂ. . ÌÚfi‚·Ï §›ÁÔ Ó· Û ‰ˆ ηϤ. ÌÚfi‚·Ï §›ÁÔ Ó· Û ‰ˆ ηϤ. ÌÚfi‚·ÏÂ. ™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·Ï ∞-87 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. . ..98) . ÌÚfi‚·ÏÂ... ÁÈ· ÙÔ ›-. ÁÈ· Ó· ÛοÛÔ˘Ó ·’ ÙË ˙‹ÏÂÈ· ™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·ÏÂ.. οÓ ÌÔ˘ ÙÔ ÙÔ ¯·Ù‹ÚÈ ™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·ÏÂ.™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·Ï ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ G f G ™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·ÏÂ. ... Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ¿ÁÁÂÏÂ. ÙÔ˘ ·Ú·ı˘ÚÈÔ‡ ÙË ÁÚ›ÏÈ· ¿ÓÔÈÍÂ. . . ÌÚfi‚·ÏÂ. ÌÚfi‚·Ï §›ÁÔ Ó· Û ‰ˆ ηϤ. ÁÈ· ÙÔ ›ÛÌ· ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ Î·È Ó· ¿-. .... .

98) ∞-88 πηÚÈÒÙÈÎÔ˜ . ̘ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ h A D Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ È¿ h ÁÈ·Ù› ÓÔÛÙ·ÏÁÒ. ı· ÌÂı‡ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜ ı· ÏËÛÌÔÓ‹ÛÔ˘Ì Ì˜ ÛÙËÓ πηÚÈ¿ Î·È Û·Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿ ı· ’¯Ô˘Ì ÎÈ ÔÈ ‰˘fi ˙ÂÛÙ‹ ʈÏÈ¿ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.πηÚÈÒÙÈÎÔ˜ h A D ÃÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙÚÈÁ˘ÚÓÒ D a h Û·Ó Ô˘Ï› ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ h ªÂ˜ ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿. ‰›¯ˆ˜ ·ÁηÏÈ¿ ‰›¯ˆ˜ Ù· ‰Èο ÌÔ˘ Ù· ÊÈÏÈ¿ ∫È ·ÊÔ‡ Ì ÔÓ¿ ÎÈ ·ÊÔ‡ Ì’ ·Á·¿ Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ’Ó·È ÌÔÓ·¯È¿ £· ¿Úˆ ı¤Ïˆ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·È ı· ¿ˆ ÛÙ’ fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ› £¤Ïˆ Ó· Ù‹˜ ˆ ˆ˜ ÙËÓ ·Á·Ò Î·È ÌÈ¿ ̤ڷ ı· ÙËÓ ·ÓÙÚ¢ÙÒ ªÂ˜ ÛÙËÓ πηÚÈ¿ ÌÈ¿ ÁÏ˘ÎÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ı· ÙÔ Î¿„Ô˘Ì Ì ٷ ‚ÈÔÏÈ¿ ∫·È ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì ̷˙› ÎÈ ÔÈ ‰˘fi ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔÓ ÈηÚÈÒÙÈÎÔ £· ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ÁÈ·Ù› Ï·¯Ù·ÚÒ a h ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫·È Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÛÙËÓ πηÚÈ¿ ¤¯ÂÈ Ì·‡ÚÔ fiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ¢›¯ˆ˜ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿.

·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. Ó· ÎÏ·›ˆ ‡ÛÙÂÚ· ∫Ï·›ˆ ·Ú·ÔÓÂ̤ӷ ÎÈ ¤¯ˆ ¿ÓÙ· ¤Ó· ηËÌfi ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔÓ ·Ó٤͈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ¯ˆÚÈÛÌfi ∞Ï›ÌÔÓÔ Û’ ∞Ï›ÌÔÓÔ Û’ ™·Ó ‚Ú‡Û˜ ™·Ó ‚Ú‡Û˜ Â̤ӷ. ∞-89 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) . Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ Ì·˜ ÙÔÓ ÂÚfiÙÂÈÓ˜ ÂÛ‡ ŒÏ·. ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ Â̤ӷ. ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ E d E d E ¤Ï·. Î·È ¶ˆ˜ ›ı ¶ˆ˜ ›ı ÌÔ‡ ÙÔ Ï¤Á·Ó. a ŒÏ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘. Îڛ̷ ÛÙ· ÓÈ¿Ù· ÌÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ·Á¿Ë ÌÔ˘ ˆÚ·›·. ˆ˜ ı· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì E a E a E ŒÏ·. a °È·Ù› ›‰· ÛÙ’ a ÁÈ·Ù› ›‰· ÛÙ’ E ¤Ï·. Î·È ŒÏ·. Ó· Ù· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì E fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘. ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ ÌÔ‡ ÙÔ Ï¤Á·Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ›ÛÙ¢· Ó· Û ¯¿Ûˆ. ÌÈÎÚfi ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓfi ÌÔ˘ E d E fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘. ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ Ó· Û ¯¿Ûˆ. Ô‡Ù ÂÁÒ ı· ¿ı·ÈÓ· ¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘. ¤Ï· ·Á¿Ë ÌÔ˘ ¯Ú˘Û‹ E a E d E ŒÏ·. a ŒÏ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘.¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘. ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ŒÏ· Ó· Ù· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̠ٷ ‰Èο ÌÔ˘ ‚¿Û·Ó· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó Û˘ ·ÈÙ›·.

™¿Ï· Û¿Ï· ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ h D e A h A D ™¿Ï· Û¿Ï· ̘ ÛÙË Û¿Ï· Ù· ÌÈÏ‹Û·Ì D e A h a h Ó· Ì ¿ÚÂȘ. fiÙ ¿ÛÚ·.98) ∞-90 | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ ™¿Ï· Û¿Ï· . Û¿Ï· Ù’ ·Ù˙›˙È Ì˜ ÛÙÔ Ì·ÁÂÚÂÈfi ÕÛ’ Ù· „¿ÚÈ· Ó· ηԇÓ ÎÈ ¤‚Á· Ó· Û ‰ˆ ¶fiÙ ̷‡Ú·. ª·ÚÔ˘ÛÒ ÌÔ˘. Ó· Û ¿Úˆ. fiÙ ÎfiÎÎÈÓ· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ó· ˙ËÙÔ‡Û˜ ı· ÛÙËÓ ¤‰ÈÓ· “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ù· Û˘ÌʈӋ۷Ì | 2¯ | 2¯ ™¿Ï·.

. £· ¿Ì ‚fiÏÙ· ÛÙ· ÓËÛÈ¿. ÌÈÎÚfi ÎÔÂÏÔ˘‰¿ÎÈ ¡· ÁÏÂÓÙ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Îڛ̷ Î·È Ó· ·›˙ÂȘ Ì ÙÔ Î‡Ì·.. ı· Û ¯ÔÚ‡ˆ Ì¿ÏÔ. ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ £· ¿ÌÂ Î·È ÛÙÔ „¿ÚÂÌ·.98) . Ó· ÙÚÂÏ·ı›˜ ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ ∆· ‚Ú¿‰È· ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ.. ÙÔ Î¤ÊÈ ÛÔ˘ Ó· οӈ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ Î·È ÛÙ· ∆˙ÂÚÌÈ¿.™ÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ D e h a h ∂ʤÙÔ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È ÌÈ¿ ‚¿Úη Ó· ÛÔ‡ ÊÙȿ͈ Î·È Ó· Û ¿Úˆ ÎÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ì·È ·fi „ËÏ‹ ÁÂÓÈ¿ ÎÈ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙¿ÎÈ Ì· ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÙË ÁÏÂÓÙÒ. ÙÔÓ ·¤Ú· ÛÔ˘ Ó’ ·ÏϿ͈ ∆ÔÓ ·¤Ú· ÛÔ˘ Ó’ ·ÏϿ͈. ™fiÏÔ: ∞ ™ÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ ∞-91 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6... οو ÛÙÔ˘ §ˆÏ·ÓÙÒÓË ÎÈ fiÙ·Ó ÊÚÂÛοÚÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Û’ ¤¯ˆ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ∫·È ÛÙËÓ „ÈÏ‹ ÙËÓ ¿ÌÌÔ ÙËÓ Î·Î·‚È¿ ı· οӈ.. Ó· ¿Ì ÁÈ· ÙË ¡¿ÍÔ a h a h ™ÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ.

µÂÁÁ¤Ú· ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ e H ∆È Â›Ó’ ·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÛÙ·ÏÁÒ Î·È e H ı¤Ïˆ Ó· ’Ì·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È e H ı¤Ïˆ Ó· ’Ì·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¿a H ¿Ì· ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ Ë Ì¤Ú· ] 2¯ ÿÛˆ˜ ı˘Ì¿Ì·È ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ ··Ú¤· Ì ÙȘ ÎÔÂÏȤ˜ ··Ú¤· Ì ÙȘ ÎÔÂÏȤ˜ Ô˘ Ô˘ οӷÌ ‚ÂÁÁ¤Ú· ] 2¯ ™ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Î˘Ú¿-ª·ÚÈ¿˜ ÙÔ ÙÔ ÈÔ Î·Ïfi Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙÔ ÙÔ ÈÔ Î·Ïfi Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ËËÁ·›Ó·Ì ٷ ‚Ú¿‰È· ] 2¯ ∫È ·Ó¿‚·Ó Û·Ó ËÏÂÎÙÚÈο Ù· Ù· ÙfiÛÔ Û˘Ì·ıËÙÈο Ù· Ù· ÙfiÛÔ Û˘Ì·ıËÙÈο ÛÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù· Ï˘¯Ó¿ÚÈ· ] 2¯ ∏ ÌÈ¿ Ì·ÓÙ‹ÏÈ· ¤‰ÂÓ ÎÈ ÎÈ Ë ¿ÏÏË Úfiη ¤Î·ÓÂ Î·È ÎÈ Ë ¿ÏÏË Úfiη ¤Î·ÓÂ Î·È Î·È ’Áˆ ÛÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û· ] 2¯ ∫·È ¤Ù·Á· ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· ÎÔÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ Û·Ó Û ¤ÓȈı· ÎÔÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ Û·Ó Û ¤ÓȈı· Ô˘ Ô˘ ÙfiÛÔ Û’ ·Á·Ô‡Û· ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ∞-92 µÂÁÁ¤Ú· .

∏ ‚ڿη ∞-93 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Û·Ú¿ÓÙ· ‹¯Â˜ ‰›ÌÈÙÔ e h e ÛÔ‡ ÊÙÈ¿Í·Ó ÌÈ¿ ‚ڿη. Î·È ÛÂÈ¤Û·È Î·È Ï˘Á›˙ÂÛ·È ] 2¯ Î·È ÂÚ·Ù¿˜ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ] 2¯ e h e ∏ fiÌÔÚÊË ÛÔ˘ ‚ڿη Ô˘ οÓÂÈ ÙÚ›ÎÈ-Ùڿη Î·È ÔÈfi˜ ı· ÛÔ‡ ÙËÓ χÓÂÈ ÙË ‚ڿη ÛÔ˘ ÛÙË Ï›ÌÓË Î·È ÔÈfi˜ ı· ÙËÓ ·ÏÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ Î·È ÔÈfi˜ ı’ ·Ó¿„ÂÈ Û›‰ÂÚÔ Ó· ÛÔ‡ ÙËÓ ÛȉÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ fiÌÔÚÊË ÛÔ˘ ‚ڿη Ô˘ οÓÂÈ ÙÚ›ÎÈ-Ùڿη ∞..98) . Ì ÁÈ·ÏÈÛÙ¿ Ô‰‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‚ڿη ] ] ] ] 2¯ 2¯ 2¯ 2¯ ∆ËÓ fiÌÔÚÊË ÛÔ˘ ‚ڿη.. fiÙ·Ó Û ‚Ϥˆ ÎÈ ¤Ú¯ÂÛ·È ’Ô ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ¿Ù· ∞. Û·Ú¿ÓÙ· ‹¯Â˜ ‰›ÌÈÙÔ. ÛÔ‡ ÊÙÈ¿Í·Ó ÌÈ¿ ‚ڿη ∞.∏ ‚ڿη ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ f# ∞.

ÛÙË ª·ÚÌ·ÚÈ¿. ÛÙË Ì·‡ÚË ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ ·ÁÚÈÂ̤ӷ ·̷ٷ.. Ô˘ οÓÂȘ ÒÚ˜-ÒÚ˜ g D A D ∞Ó¿ıÂÌ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ οÓÂȘ ÒÚ˜-ÒÚ˜ g D A D Ó· ÎÏ·›Ó ¯‹Ú˜ ÎÈ ÔÚÊ·Ó¿ Î·È Ì¿Ó˜ Ì·˘ÚÔÊfiÚ˜ e H e A D ™ÙÔ ∆Ô‡ÓÂ˙È. ÛÙË ª·ÚÌ·ÚÈ¿. ÛÙË ª·ÚÌ·ÚÈ¿.98) ∞-94 ∞Ó¿ıÂÌ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ· ... “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÛÙ· ·ÁÚÈÂ̤ӷ ·̷ٷ Ì·‡ÚË ·-. Ì¿˜ ¤È·Û ηÎÔηÈÚÈ¿ ª¿˜ ¤È·Û ηÎÔηÈÚÈ¿.∞Ó¿ıÂÌ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ· ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ D A D ∞Ó¿ıÂÌ·. ’ fiÏÔ Ì¿˜ ηٷ›ÓÂȘ ∞Ó¿ıÂÌ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ· ’ fiÏÔ Ì¿˜ ηٷ›ÓÂȘ ¶·›ÚÓÂȘ Ï‚¤ÓÙ˜ ‰È·Ï¯ÙÔ‡˜ Î·È ›Ûˆ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂȘ ™ÙÔ ∆Ô‡ÓÂ˙È. ∞Ó¿ıÂÌ·. ·Ó¿ıÂÌ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ· D A D Ô˘ οÓÂȘ Ò-.. ÛÙË ª·ÚÌ·ÚÈ¿ ™Ù· ÛÙË ™Ù· ÌÔ‡ ·ÁÚÈÂ̤-. ·Ó¿ıÂÌ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ· ’ fiÏÔ Ì¿˜ η-. ÛÙË Ì·‡ÚË ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ ‹Ú˜ Ù· ·È‰¿ÎÈ· ÌÔ˘ Î·È Ù· ’ηÓ˜ ‰Èο ÛÔ˘ ™ÙÔ ∆Ô‡ÓÂ˙È. ÛÙÔ ∆Ô‡ÓÂ˙È.

.. ¿Ë-¡ÈÎfiÏ· D A D ∞Û‹ÌÈ Á¤ÌÈÛ˜ Û·ÚÙ·ÚÈÛÙfi A D Î·È ÙË ¯·Ú¿ Û ۤӷ ÙË ¯ÚˆÛÙÒ | 2x | 2x ÕÈÓÙ ÎÈ ·Ú¿Í·ÌÂ. ¿Ë-¡ÈÎfiÏ· ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ h e h ÕÈÓÙ ÎÈ ·Ú¿Í·ÌÂ.. ∫·˝ÎÈ ÌÔ˘. ∆ÒÚ· ·˜ ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ì ÛÙ’ ·Ú¯ÔÓÈÎfi Ì·˜ ¯·Ú¿ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛÈÙÈÎfi Ì·˜ ∫·È ÛÙËÓ ÎÔ¤Ï· Ô˘ Ì¿˜ ·Á·¿ | 2x Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÊÈÏ¿ÎÈ· Ó·˘ÙÈο | 2x ÕÈÓÙ ÎÈ ·Ú¿Í·ÌÂ.. ¤ÁÈ· ÌfiÏ· h e h ÁÂÈ¿ ÛÔ˘ η˝ÎÈ ÌÔ˘.98) . ¿Ë-¡ÈÎfiÏ· ∞-95 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∫·˝ÎÈ ÌÔ˘. ¤ÁÈ· ÌfiÏ· ÁÂÈ¿ ÛÔ˘ η˝ÎÈ ÌÔ˘. ¿Á΢ڷ Ú›¯Ù ÎÈ fiÏÔÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ì’ ·Á¿Ë ÛÊ›¯Ù ¡· Ì¿ÛÔ˘Ì ٷ οٷÛÚ· ·ÓÈ¿ | 2x Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ٷ „¿ÚÈ· ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ | 2x ÕÈÓÙ ÎÈ ·Ú¿Í·ÌÂ. ¿Ë-¡ÈÎfiÏ· ÕÈÓÙ ÎÈ ·Ú¿Í·ÌÂ.

. ¤ÁÈ· Ϥ۷. ø ı¿Ï·ÛÛ¿. Û’ ·Á·Ò Ì· ÙÈ Ó· ο̈ ™’ ·Á·Ò Ì· ÙÈ Ó· ο̈. ·¯ ‚Ú ı¿Ï·ÛÛ· Ì·Ì¤Û· E A E A ∞¯ ‚Ú ı¿Ï·ÛÛ· Ì·Ì¤Û·. ˆ ı¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ Ô˘Ú·ÓÈ¿ ] 2¯ ø. ¤ÁÈ· Ϥ۷ ∞Ó¿ıÂÌ¿. Û’ ·Á·Ò. ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ E A E A A E A £¿Ï·ÛÛ· ’ fi-. ı¿Ï·ÛÛ· ‚·Ú› ÙÔ Î‡Ì·. ‰ÂÓ Â›Ó·È Îڛ̷ ™’ ·Á·Ò. ¤ÁÈ· ÌfiÏ·. ı¿Ï·ÛÛ· ’ fiÏ· Ù· ÓÂÚ¿ ] 2¯ d A E A £¿Ï·ÛÛ· ’ fiÏ· Ù· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ›ÓÂȘ d A E A ÎÈ ·fi Ù· ·ÏÈοÚÈ· Ì·˜ ηӤӷ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂȘ E A E A ŒÁÈ· ÌfiÏ·. ‰ÂÓ Â›Ó·È Îڛ̷. ¤ÁÈ· ÌfiÏ·. ·Ó¿ıÂÌ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ· ] 2¯ ∞Ó¿ıÂÌ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ·.98) ∞-96 £¿Ï·ÛÛ· ’ fiÏ· Ù· ÓÂÚ¿. ·¯ ‚Ú ı¿Ï·ÛÛ· Ì·Ì¤Û· ∞¯ ‚Ú ı¿Ï·ÛÛ· Ì·Ì¤Û·. ¤ÁÈ· Ϥ۷ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ı¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ Ô˘Ú·ÓÈ¿ Î·È Î‡Ì· ÌÔ˘ Á·Ï¿˙ÈÔ Ê¤Ú ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ˆ ŒÁÈ· ÌfiÏ·. ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ ’Û·È ·ÁÓ¿ÓÙÈ· ÌÔ˘ ] 2¯ £¿Ï·ÛÛ· Ô˘ ’Û·È ·ÁÓ¿ÓÙÈ· ÌÔ˘ Î·È Í¤ÚÂȘ ÙÔÓ Î·ËÌfi ÌÔ˘ ʤÚ ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿ ÙÔÓ ·Á·ËÙÈÎfi ÌÔ˘ £¿Ï·ÛÛ· ‚·Ú› ÙÔ Î‡Ì·. ¤ÁÈ· Ϥ۷. ı¿Ï·ÛÛ· ‚·Ú› ÙËÓ ¿ÌÌÔ £¿Ï·ÛÛ· Ô˘.£¿Ï·ÛÛ· ’ fiÏ· Ù· ÓÂÚ¿. ÙÈ Û’ ¤¯ˆ η̤̈ӷ Î·È ÌÔ˘ ÎÚ·Ù¿˜ Ù’ ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘ ÙfiÛÔÓ Î·ÈÚfi ÛÙ· ͤӷ £¿Ï·ÛÛ· ‚·Ú› ÙËÓ ¿ÌÌÔ.

98) ... ÂÓÙfiÏÈÚ· Î·È Ô‡ ’ÓÙ· d C d F Ô Â˙‚¤ÁÁ˘ Ô˘ Ù· ’¯ÂÈ ÛÙË Ô‡ÁÁ·. ™ÙËÓ ÛοϷ Ô˘ Í‚·›ÓÂȘ.. ˆ Ô˘ ¤¯ÂȘ ·ÁÁÂÏÈÎfiÓ ÎÔÚÌ› Î·È ‰·¯Ù˘Ï›‰ÈÓ Ì¤ÛË ∆· ÚÈ¿ÏÈ·. ÿÓÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰ÈÓ Ó· ÛÔ‡ ˆ.. ˆ. Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ó· Û’ ·Ú¤ÛÂÈ Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ó· Û’ ·Ú¤ÛÂÈ. ˆ.∆· ÚÈ¿ÏÈ· ∫‡ÚÔ˘ F C F C F ∞Ó Â›Û·È ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È ÙÔ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ ·È‰› C F d ÙÔ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ ·È‰›. ˆ. ˆ d C d C d ÂÁÒ ı· Û ÊÈÏ‹Ûˆ ÎÈ ·˜ ο̈ Ê˘Ï·Î‹ d C d ∆· ÚÈ¿ÏÈ·. ÚÈ¿ÏÈ·. ˆ. ˆ. ˆ Î·È ÂȘ οı ÛηÏÔ¿ÙÈÓ Ó· Û ÁÏ˘ÎÔÊÈÏÒ ∆· ÚÈ¿ÏÈ·.. ˆ ∂Û‡ ’Û·È Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘. ÙÔ Î·ı·ÚfiÓ ÁÈ·Ï›Ó ÙÔ Î·ı·ÚfiÓ ÁÈ·Ï›Ó. ∆· ÚÈ¿ÏÈ· ∞-97 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ó· ͤ‚·ÈÓ· ÎÈ ÂÁÈÒ Ó· ͤ‚·ÈÓ· ÎÈ ÂÁÈÒ.. ˆ Ô˘ ʤÁÁÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒËÓ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹Ó ∆· ÚÈ¿ÏÈ·. ÚÈ¿ÏÈ· d C d Ù· ÛÂÏ›ÓÈ· ÌÔÓ¿ Î·È ‰ÈÏ¿ d C d Ù· ÌÔÓfiÏÈÚ·.

∆˘ÚÏÈÎÈÒÙÈÛÛ· ∫‡ÚÔ˘ h e ŒÛÈÂÈ ¤-‚ÂÚ‚Â-Ó·Ó ·-‚·Ú·‚·-ÛÙÚÔÓ ÙÛÈ Â-‚ÂÚ‚Â-Ó ÌÈÙÛ›Ó h ÌÂÛ ÙÔ˘˜-‚Ô˘ÚÔ˘‚Ô˘-˜ ÂÙ¿-‚·Ú·‚· Ï·Ó‹-‚ËÚË‚Ë-Ù˜ h ÁÈ·-‚·Ú·-ÏÔ˘ÚÔ‡-‚Ô˘ÚÔ˘-‰· ÌÔ˘ e A h ∆ÚÈ· Ï· Ï·..98) ∞-98 ∆˘ÚÏÈÎÈÒÙÈÛÛ· . ∂‹--·Ó ÙÛÈ Â›--·Ó Ù˘-....̘ ÛÙËÓ-... ∆ÛÈ ÂÎÈ¿--Û·Ó ÌÂ-.ÂÏÏ‹˜ ˆ˜ Â--Ó Ó· ¿--ˆ ¤--Ú· ÁÈ·--ÏÔ˘ÚÔ‡--‰· ÌÔ˘ ∆ÚÈ· Ï· Ï·.. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6..ηÚÎÈ¿Ó Ù· Ïfi--ÁÈ· Ô˘-. ∆ÛÈ ÂÌ¿--„Â--Ó ÙËÓ ı¿--Ï·ÛÛ·Ó ÙÛÈ ÂÛ‹--ΈÛÂ--Ó ·¤--Ú·Ó Ì·--˘ÚÔÌ¿--Ù· ÌÔ˘ ∆ÚÈ· Ï· Ï·.ÌÔ˘ ›--˜ Ì·-‚·Ú·-˘ÚÔÌ¿-‚·Ú¿-Ù· ÌÔ˘ ∆ÚÈ· Ï· Ï·.

ª¤Û· ·’ ÙÔ ÙÛÔ‡ÚÌÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÈfiÙ˜ ] 2x ¤ÍÈ ·’ ÙËÓ ∫Ô‡ÏÔ˘ÚË Î·È ¤ÍÈ ·È‚·ÏÈÒÙ˜ ] 2x ŒÁÈ· ÌfiÏ·.98) ... ∫·ÂÙ¿Ó ∞ÓÙÚ¤· ∑¤Ô ∞-99 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. ∫·ÂÙ¿Ó ∞ÓÙÚ¤· ∑¤Ô ŸÏÔÈ Î·Ï¿ÚÔ˘Ó ̷ ‰ÂÓ ‚Á¿˙Ô˘Ó „¿ÚÈ· ] 2x ηϿÚÂÈ Ô ∑¤Ô˜ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ Î·Ï·Ì¿ÚÈ· ] 2x ∫·Ï·Ì¿ÚÈ· Î·È Á·Ú›‰Â˜ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÚ·ÎÏ‹‰Â˜. ¤ÁÈ· Ϥ۷. ¯·›ÚÔÌ·È fiÙ·Ó Û ‚Ϥˆ ÷›ÚÔÌ·È fiÙ·Ó Û ‚Ϥˆ.∫·ÂÙ¿Ó ∞ÓÙÚ¤· ∑¤Ô ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ G C D C D G ªÈ¿ „·ÚÔԇϷ Â›Ó·È ·Ú·Á̤ÓË ] 2x a D G ÌÚÔ˜ ÛÙ’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ ÙÔÓ ∑¤Ô ÂÚÈ̤ÓÂÈ ] 2x C D G ∫·ÂÙ¿Ó ∞ÓÙÚ¤· ∑¤Ô. ¤¯ÂÈ Ô Û¿ÎÎÔ˜ „¿ÚÈ· ̤۷..

ı¤Ïˆ Ó· ͤڈ ÔÈfi˜ ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ı¤Ïˆ Ó· ͤڈ ÔÈfi˜ ] 2¯ ¶ÔÈfi˜. ÔÈfi˜ . ÔÈfi˜. ÔÈfi˜ ̈Úfi ÌÔ˘ ÔÈfi˜ ] 2¯ ¶ÔÈfi˜ Û ‹Á·ÈÓ ÙÔ ‚Ú¿‰È ̘ ÛÙÔ ›Ûˆ ÙÔ ÏÈ‚¿‰È ªÂ˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ÙÔ ÏÈ‚¿‰È ÔÈfi˜ Û ‹Á·ÈÓ ÙÔ ‚Ú¿‰È ¶ÔÈfi˜. ÔÈfi˜. ÔÈfi˜. ÔÈfi˜. ÔÈfi˜ ̈Úfi ÌÔ˘ ÔÈfi˜ ] 2¯ ¶ÔÈfi˜ Û ‹Á·ÈÓ ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ Ì˜ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ªÂ˜ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÈfi˜ Û ‹Á·ÈÓ ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ ¶ÔÈfi˜.¶ÔÈfi˜. ̈Úfi ÌÔ˘. ÔÈfi˜. ı¤Ïˆ Ó· ͤڈ ÔÈfi˜ ] 2¯ ¶ÔÈfi˜. ÔÈfi˜ ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ C F ¶ÔÈfi˜. ÔÈfi˜. G C ÔÈfi˜ ̈Úfi ÌÔ˘ ÔÈfi˜ ] 2¯ d G C ÊÈÏË̤ÓË Î·È ÛÙ· ¯Â›ÏË ‰·ÁΈ̤ÓË ‰·ÁΈ̤ÓË. ÔÈfi˜ Û ¤¯ÂÈ ÊÈÏË̤ÓË ı¤Ïˆ Ó· ͤڈ ÔÈfi˜ ] 2¯ ¶ÔÈfi˜. ̈Úfi ÌÔ˘. ÔÈfi˜.98) ∞-100 ¶ÔÈfi˜. ÔÈfi˜ ̈Úfi ÌÔ˘ ÔÈfi˜ ] 2¯ ¶ÔÈfi˜ Û ‹Á·ÈÓ ‚·Úο‰· ›Ûˆ ÛÙË ‚·ıÈ¿ Ï·Áο‰· ¶›Ûˆ ÛÙË ‚·ıÈ¿ Ï·Áο‰· ÔÈfi˜ Û ‹Á·ÈÓ ‚·Úο‰· ¶ÔÈfi˜. C ¶ÔÈfi˜ Û ¤¯ÂÈ ∫·È ÛÙ· ¯Â›ÏË ¶ÔÈfi˜. ÔÈfi˜.

. ÁÈ· Ó· Ì ʤÚÂÈ Ô ÏÔÁÈÛÌfi˜ Í·Ó¿ ÛÙ· Â-. ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ̷οÚÈ ÕÓÔÈÍ ÙÔ.. ÎÈ Ô ÏÔÁÈÛÌfi˜ Ì ‰¤ÚÓÂÈ √ ‹ÏÈÔ˜ ‚Á·›-. Ì·˙› ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ʤÍÂÈ ¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ. ÎÈ Ô ‡ÓÔ˜ ‰Â Ì ·›ÚÓÂÈ ¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ. ‰˘Ô Ì¿ÙÈ· ·Á·Ë̤ӷ ÁÈ· Ó· Ì ʤ-. ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi ÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÁÏ¿ÚÔÈ C F Ó· Ù· ·›˙·ÌÂ. ÓÙ¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ C F g ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi ÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÁÏ¿ÚÔÈ.98) . ¶Ï·ÁÈ¿˙ˆ ÁÈ·.. Ô ‹ÏÈÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÎÈ Ô ‡ÓÔ˜ ‰Â.¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ F g C F ¶ÂÚÓԉȷ‚·›-. Ï·ÁÈ¿˙ˆ ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌËıÒ ÎÈ Ô ÏÔÁÈÛÌfi˜. Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ó· ʤÍÂÈ ∏ Ô‡ÏÈ· ÎÈ Ô. ÂÚÓԉȷ‚·›Óˆ ÁÈ· Ó· ‰ˆ F g C F ‰˘fi Ì¿ÙÈ· ·Á¿-.. ¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ ∞-101 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Í·Ó¿ ÛÙ· ÂÚ·Ṳ̂ӷ F g ¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ. Ë Ô‡ÏÈ· ÎÈ Ô ·˘ÁÂÚÈÓfi˜ Ì·˙› ÛÔ˘ ÁÈ·.

ÛÙË ¡¿ÍÔ ¤Ó· ‚Ú¿‰È ∫·È ÙÔ Úˆ› ı’ ·Ú¿ÍÔ˘ÌÂ. ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ Î·È ÙÔ Úˆ› ı’ ·Ú¿ÍÔ˘Ì ÛÙÔ ›Ûˆ ÙÔ ÏÈ‚¿‰È. fiÏÔ Ï‚¤ÓÙ˜ Ó¤ÔÈ ¶·ÚÈÒÙ˜ Î·È ÙÛÈȉȷÓÔ›. ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ Ó’ ·Ú¿ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ ∞ÌÂÏ¿ Ô˘ ’Ó·È ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ. ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ F b F C F £· ¿Úˆ ÌÈ¿ „·Úfi‚·Úη F g C F ¡· ¿ˆ Ó· ‚Áˆ ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ. Ô˘ ’¯ÂÈ ÙÔ ÙÚ¯·ÓÙ‹ÚÈ ¡’ ·Ú¿ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ ∞ÌÂÏ¿. ı· ¿ˆ Ó· ‚Áˆ ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ ¶Ô‡ ¤¯ÂÈ Ì˜ ÛÙÔ ÙÛÔ‡ÚÌÔ ÙÔ˘.ª¿Ô˘Î·˜ ¡ËÛÈÒÙÈÎÔ F F b F C F £· ¿Úˆ ÌÈ¿ „·Úfi‚·Úη. fiÏÔ Ï‚¤ÓÙ˜ Ó¤ÔÈ £· ¿ˆ Ó· ‚Úˆ ÙÔÓ µÂÓÙÔ‡ÚË. Ó· ¿ˆ Ó· ‚Áˆ ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ £· ¿ˆ Ó· ‚Úˆ ÙÔ ª¿Ô˘Î·. ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ ı· ¿ˆ Ó· ‚Úˆ ÙÔÓ µÂÓÙÔ‡ÚË Ô˘ ’¯ÂÈ ÙÔ ÙÚ¯·ÓÙ‹ÚÈ. ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ ·ÚÈÒÙ˜ Î·È ÙÛÈȉȷÓÔ› ÎÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ó·Ô˘Û·›ÔÈ. ÛÙË ¡¿ÍÔ ¤Ó· ‚Ú¿‰È “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ Ó· ¿Ì ӷ ηϿÚÔ˘Ì ÛÙË ¡¿ÍÔ ¤Ó· ‚Ú¿‰È. ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ Ô‡ ¤¯ÂÈ Ì˜ ÛÙÔ ÙÛÔ‡ÚÌÔ ÙÔ˘ ŸÏÔ Ï‚¤ÓÙ˜ Ó¤ÔÈ.98) ∞-102 ª¿Ô˘Î·˜ . ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ ı· ¿ˆ Ó· ‚Úˆ ÙÔ ª¿Ô˘Î· Ì·˙› ÙÔ˘ Ó· ηϿڈ. Ô˘ ’¯ÂÈ ÙÔ ÙÚ¯·ÓÙ‹ÚÈ ¡· ¿Ì ӷ ηϿÚÔ˘ÌÂ.

·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi •ÂÎÈÓ¿ ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ ∞-103 | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.•ÂÎÈÓ¿ ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ ª·ÁÈ·ÓÙ¤Ú·˜ F C F C F •ÂÎÈÓ¿ ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi. ·ÈÁÈÓ‹Ù˜ Î·È ÛÂÙÛÈÒÙ˜ Ô˘ ’Ó·È fiÏÔÈ ·ÏÈοÚÈ· ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi. Ô˘ ‚Ô˘Ù¿Ó ÁÈ· ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ· ÁÈÔ‡ÛÂÚ Î·È Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ·. ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi Œ¯ÂÈ ˘‰Ú·›Ô˘˜ Î·È ÔÚÈÒÙ˜.98) . ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi B F ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ ·’ ÙËÓ ⁄‰Ú· ÙË ÌÈÎÚԇϷ g C F C F Î·È ËÁ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ·. fiÏÔ ÁÈ·Ïfi | 2¯ | 2¯ Œ¯ÂÈ Ì¤Û· ·ÏÈοÚÈ· ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi. Ó· Ì¿˜ ʤÚÂÙ ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ· | 2¯ ÁÈÔ‡ÛÂÚ ÎÈ fiÌÔÚÊ· ÎÔÚ¿ÏÏÈ·. ηχÌÓÈÔ˘˜ ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi. fiÏÔ ÁÈ·Ïfi. ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi. ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi | 2¯ Œ¯ÂÈ Û˘ÌÈ·ÓÔ‡˜. Î·È ÛÙÔ Î·Ïfi ÁÂÈ¿-¯·Ú¿ Û·˜ ·ÏÈοÚÈ·. ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ·ÏÈοÚÈ·. Î·È ÛÙÔ Î·Ïfi. ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi | 2¯ | 2¯ °ÂÈ¿-¯·Ú¿ Û·˜ ·ÏÈοÚÈ·.

ÙËÓ ·Ú·Î·Ï› ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ªË ÙÔÓ ·›ÚÓ˜ ·È‰› Ì’ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ÙÔÓ °È¿ÓÓË ÙÔ ¯Ô˘‚·ÚÓÙ¿ ¿ÈÓÙ µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· Ì’. ÙÔÓ °È¿ÓÓË ÙÔ ¯Ô˘‚·ÚÓÙ¿ ] 2¯ ™fiÏÔ (h) “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· £Ú·ÎÈÒÙÈÎÔ a ™ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÙ·Í¿‰Â˜ G a °È¿ÓÓ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. a ¿ÈÓÙ µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· Ì’.98) ∞-104 µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· . ÎÈ ¿ÏÏËÓ ·Á·¿ÂÈ £· ¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙË £Ô‰ÒÚ· ı· ¿ÚÂÈ ÙË µ·ÛÈÏÈ΋ ¿ÈÓÙ µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· Ì’. ı· ¿ÚÂÈ ÙË µ·ÛÈÏÈ΋ ª¿Ó· Ù˘ ÙËÓ ÔÚÌËÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ú·Î·Ï› ¿ÈÓÙ µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· Ì’. G a °È¿ÓÓ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ] 2¯ °È¿ÓÓ˘ ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜ ÎÈ ¿ÏÏËÓ ·Á·¿ÂÈ ¿ÈÓÙ µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· Ì’.

¢ˆ ÛÙ· ÏÈ·ÓÔ¯ÔÚÙ·ÚÔ‡‰È· £Ú·ÎÈÒÙÈÎÔ e a e D e G ¢ˆ ÛÙ· ÏÈ·.ÎÈ ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ fiÏÔ Á˘ÚÓÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ fiÏÔ Á˘ÚÓÔ‡Û·Ó Ù· Ì¿˜ Ù· ‰˘fi ÚˆÙÔ‡Û·Ó Â›Ó’ ›Ӓ ›Ӓ ›Ӓ Ë Ë Ë Ë | 2¯ | 2¯ Ó-¿. ÔÈ¿ ›Ӓ Ë ÚÔ‡Û· Á·˚Ù·ÓÔÊÚ˘‰Ô‡Û· ¢ˆ ÛÙ· ÏÈ·ÓÔ¯ÔÚÙ·ÚÔ‡‰È· ∞-105 | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) .ÎÈ ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó Û· Á·˚Ù¿ÓÈ ı· ·Á·›ÓÂÈ ™· Á·˚Ù¿ÓÈ ı· ·Á·›ÓÂÈ ¤ÓÙ ¤Ú‰ÈΘ ÂÙÔ‡Û·Ó ªÂ˜ ̘ ªÂ˜ ÁÈ· | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ ¶ÔÈ¿ ÔÈ¿ ¶ÔÈ¿ ÔÈ¿ ÛÙÔÓ Î¿.ÎÈ ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó Ó-¿ÛÚË.ÎÈ ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó D e ‰ˆ ÛÙ· ÏÈ·ÓÔ¯ÔÚÙ·ÚÔ‡‰È· e G D e ¢ˆ ÛÙ· ÏÈ·ÓÔ¯ÔÚÙ·ÚÔ‡‰È· e G D e ÙÈ ÙÚ·Ófi˜ ¯ÔÚfi˜ ı· Á¤ÓÂÈ ™· Á·˚Ù¿. ÔÈ¿ ›Ӓ Ë ÚÔ‡Û· Ó-¿ÛÚË.

c Û’ ·˘Ùfi Ù’ ·ÏÒÓÈ D ™’ ·˘Ùfi Ù’ ·ÏÒÓÈ D ÙÚ·Ófi˜ ¯ÔÚfi˜ Ô˘ ∂ϤÓË ÌÔ˘ ÙÔ Ê·Ú‰‡ c D ÙÔ Ê·Ú‰‡ c D Á¤ÓËÙÈ | 2¯ | 2¯ ∆ÚÂȘ ‰›Ϙ ‹-. ∂ϤÓË ÌÔ˘ ͉ÈÏÒÛÂÈ Ô ¯ÔÚfi˜ ͉ÈÏÒÛÂÈ Ô ¯ÔÚfi˜ ‰ˆ ÙËÓ ÎfiÚË ’ ·Á·Ò | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ó· ¯·ÚÒ ÂÁÒ ¯·ÌËÏÒ-. ∂ϤÓË ÌÔ˘ ¯·ÌËÏÒ-. Ó· ¯·ÚÒ ÂÁÒ ¤Ù·Á· ̘ ÛÙÔ ¯ÔÚfi | 2¯ | 2¯ ¡· Ó· ¡· Ó· ͉ÈÏÒ-.98) ∞-106 ™’ ·˘Ùfi Ù’ ·ÏÒÓÈ ÙÔ Ê·Ú‰‡ . ∂ϤÓË ÌÔ˘ ÙÚÂȘ ‰›Ϙ ‹Ù·Ó ÔÈ ¯ÔÚÔ› ∆ÚÂȘ ‰›Ϙ ‹Ù·Ó ÔÈ ¯ÔÚÔ› ÛÙË ÌÈ¿ ÙË ‰›Ï· ÛÙÔ ¯ÔÚfi Â›Ó·È Ë ÎfiÚË ’ ·Á·Ò ÛÙË ÌÈ¿ ÙË ‰›Ï· ÛÙÔ ¯ÔÚfi ¡· Ó· ¡· Ó· ¯·ÌËÏÒ-.™’ ·˘Ùfi Ù’ ·ÏÒÓÈ ÙÔ Ê·Ú‰‡ £Ú·ÎÈÒÙÈÎÔ D c g c ™’ ·˘Ùfi Ù’ ·ÏÒ-.

‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ˆ | 2¯ Á·ÌÚfi˜ ‰Â Á›ÓÔ˘Ì·È | 2¯ ∆· ÛËÌ¿‰È· ›Ûˆ Ó· ¿Ù | 2¯ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ÂÈÛÌ¿ÓÈ„È | 2¯ ∆Ú›· ÌÈÙ˙›ÙÈ· ·Ô‡ÙÛÈ· ‚Ú ™Ù¤ÚÁÈÔ | 2¯ ·Ô‡˜ ·ÁfiÚ·Û | 2¯ ∫·Ù¤‚· ™Ù¤ÚÁÈÔ Ì’. η٤‚· Ù˙¿ÓÂÌ | 2¯ Ó· Û ·ÓÙÚ¤„Ô˘Ì | 2¯ ¢ÂÓ Î·Ù‚·›Óˆ. ̈ڋ ™Ù¤ÚÁÈÔ Ì’ | 2¯ d ÎÚÔ˘Ó Î·È Ù· ‚ÈÔÏÈ¿ | 2¯ a d C g ¶¿Ô˜ Ì ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓ’ Û·Ï‚¿Ú· | 2¯ a ¿Ô˜ ¯ÔÚ‡’ ÌÚÔÛÙ¿ | 2¯ ∂‰Ò ™Ù¤ÚÁÈÔ˜. ÂΛ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ | 2¯ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ·¿Ó’ ÛÙËÓ ·ÁÚȉȿ | 2¯ ∫·Ù¤‚· ™Ù¤ÚÁÈÔ Ì’.™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ÂÈÛÌ¿ÓÈ„È £Ú·ÎÈÒÙÈÎÔ a ∫ÚÔ˘Ó Ù· ÓÙ·Ô‡ÏÈ·. η٤‚· Ù˙¿ÓÂÌ | 2¯ Ó· Û ·ÓÙÚ„ԢÌ | 2¯ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ÂÈÛÌ¿ÓÈ„È ∞-107 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) .

∞ÏÂÍ·ÓÙÚ‹ | 2¯ °È¤ ÌÔ˘ ÙÈ ÎÚ›-. ÌÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿. Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘ | 2¯ ÛÙ˘ ÂÎÎÏËÛÈ¿˜ ÙËÓ fiÚÙ·. Ì¿Ó· Ó-˘ÁÈfi.. ∞ÏÂÍ·ÓÙÚ‹ | 2¯ ¢ÂÓ ¿Ó ÛÈÌ¿.. £Ú·ÎÈÒÙÈÎÔ G. ∞ÏÂÍ·ÓÙÚ‹ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ∞ÏÂÍ·ÓÙÚ‹ | 2¯ ª¿Ó· Ó-˘ÁÈfi. ÁȤ ÌÔ˘ ÙÈ Îڛ̷ ¤Î·Ó˜ ÎÚÈÌ¿ÙÈÛ˜ ÎÈ ’̤ӷ. ÎÈ Û·Ó ÙÔ˘˜ ›‰Â Ë Ó-ÂÎÎÏËÛÈ¿ Ú›¯ÓÂÈ Ù· ÎÂÚ·Ì›‰È·. . Ì¿Ó· Ó-˘ÁÈfiÓ ÂÛÙfiÏÈ˙ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿ Ó· ¿ÓÂ.98) ∞-108 MÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿ ∞ϤͷÓÙÚÂ.MÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿ ∞ϤͷÓÙÚÂ. ‰ÂÓ ¿Ó ÛÈÌ¿. ‰ÂÓ ·Ó Ì·ÎÚÈ¿ ÛÙ˘ ÂÎÎÏËÛÈ¿˜ ÙËÓ fiÚÙ·. ÁȤ ÌÔ˘ ÙÈ ÎÚ›-. Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘ | 2¯ ªÈ· Â›ÛËÌËÓ Ë̤ڷ. ‰ÂÓ ¿Ó ÛÈÌ¿. ∞ÏÂÍ·ÓÙÚ‹ | 2¯ ∫È Û·Ó ÙÔ˘˜ ›-. Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘ | 2¯ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿ Ó· ¿ÓÂ. ÌÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿ Î·È ÌÈ¿ §·ÌÚ‹ ªÈ· Â›ÛËÌËÓ Ë̤ڷ. ªÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿. Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘ | 2¯ Ú›¯ÓÂÈ Ù· ÎÂÚ·Ì›‰È·. ÎÈ Û·Ó ÙÔ˘˜ ›-. Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘ | 2¯ ÎÚÈÌ¿ÙÈÛ˜ ÎÈ ’̤ӷ.

¢˘fi Ô˘Ï¿ÎÈ·. ̤ÏÈ | 2¯ ∆Ô. ηϤ. ηϤ. ηϤ. ηϤ ÁÈ· ̤ӷ | 2¯ ¶¿-. ηϤ. ÙÔ ’Ó· ÙÔ Ù·˝˙ˆ ̤ÏÈ ∆Ô ’Ó· ÙÔ Ù·˝˙ˆ. ¿Ó ÎÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ̤ӷ ] 2¯ ¶¿Ó ÎÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ηϤ. ÙÚÈÌ̤ÓË ¢˘fi Ô˘Ï¿ÎÈ·. ÁÈ· ̤ӷ | 2¯ ∆Ô ’Ó· ÙÔ Ù·˝˙ˆ. ∞-109 ] 2¯ | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ̤ÏÈ Ù’ ¿ÏÏÔ ˙¿¯·ÚË. ‰˘fi Ô˘Ï¿ÎÈ· Ù· ηË̤ӷ ] 2¯ d g ¢˘fi Ô˘Ï¿ÎÈ·. Ù· ηË̤ӷ | 2¯ d c d ¿Ó ÎÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ηϤ. ηϤ.98) . ηϤ. £Ú·ÎÈÒÙÈÎÔ d ¢˘fi.

ηϋ ÌÔ˘ Ì¿Ó·.98) ∞-110 °ˆ ÛÙ· ͤӷ ÂÚ·ÙÔ‡Û· . ÌÈ¿ Á·Ï·˙ÈÔÊÔÚÂ̤ÓË ªÈ¿ Á·Ï·˙ÈÔÊÔÚÂ̤ÓË.°ˆ ÛÙ· ͤӷ ÂÚ·ÙÔ‡Û· £Ú·ÎÈÒÙÈÎÔ d °ˆ ÛÙ· ÍÂ-. Áˆ ÛÙ· ͤӷ ÂÚ·ÙÔ‡Û· °ˆ ÛÙ· ͤӷ ÂÚ·ÙÔ‡Û·. ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙË ÁÂÏ¿Ûˆ ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙË ÁÂÏ¿Ûˆ. ηϋ ÌÔ˘ Ì¿Ó·. ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ Ù˘ Ó· È¿Ûˆ ] 2¯ ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ηϋ ÌÔ˘ Ì¿Ó·. ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ì¤ÓË ] 2¯ ] 2¯ ¢ÂÓ ÌÔÚÒ. ηϋ ÌÔ˘ Ì¿Ó·. Ì ٷ Á¤ÏÈ· Î·È Ù· ¯¿‰È· ] 2¯ ] 2¯ ªÈ¿ Á·Ï·-. Ù˜ fiÌÔÚʘ ·Ú·ÙËÚÔ‡Û· ] 2¯ ] 2¯ ŸÏ· Ù·. fiÏ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù· ’‰È· ŸÏ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù· ’‰È·.

. ÊÙˆ¯Ô› ÛÂÁÎÔ›Ó fiÏ’ οıÔ˘ÓÙ·Ó Î·È ÎϤÁÓÂ. ÁÈ¿Ú. ·Ì¿Ó ªÈÎÚÔ›. ·Ì¿Ó g µ¿È ÂοÂÓ Î·È Ì·Ó›ÂÓ g Ù’ fiÚÙÔ˘˜ ÙÔ ·Ú¯¿Ú g d ηÈÓ ÂΛ Ùȉ¤Ó ÎÈ Â¤ÌÓÂÓ c d Ì·Ó·¯fiÓ ÛÙ·¯Ù¿Ú ∆Ú·ÓfiÓ Î·ÎfiÓ ÛÔ ∆Û¿Ì·ÛÈÓ Û›Ù· ÎÈ ı’ ·Ô̤ÓÂ. ÁÈ¿Ú. ÁÈ¿Ú.∆Ô ∆Û¿Ì·ÛÈ. ·Ì¿Ó µ¿È ÂοÂÓ Î·È Ì·Ó›ÂÓ. ÙÔ Á·Ú·ÎÈfiÏ ∫Ï·ÈÓ Ù’ ¤ÌÔÚÊ· Ù’ ÂÏ¿Ù·. ·Ì¿Ó F ∫·ÈÓ ÂÚÔ‡Í·Ó ÛÔ ÁÔ˘ÚÙ¿ÚÂÌ·Ó F g ∆’ ÔÚÙÔ‡˜ Ù· ·ÏÈοÚ·. ·Ì¿Ó ∫Ï·›ÂÈ ÙÔ ÙÛ·ÌÏÔ‡Î. ·Ì¿Ó µ¿È ÂοÂÓ Î·È Ì·Ó›ÂÓ. ¶fiÓÙÔ˘ F ŒÎ·ÂÓ Î·È ÙÔ ∆Û¿Ì·ÛÈ F g Î·È ’¤ÌÓ·Ó Ù· ÙÔ˘‚¿Ú·. ÁÈ¿Ú. ∫Ï·›Ó ÙË £ÂÔ‡ Ù· Ô‡ÏÔ· ∫Ï·›Ó Ù· ÂÁ·‰ÔÌ¿Ù·. ÁÈ¿Ú. ∆Ô ∆Û¿Ì·ÛÈ. ÁÈ¿Ú. ÁÈ¿Ú. ÁÈ¿Ú. ∞-111 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. ÙÚ·ÓÔ›. ÁÈ¿Ú. ÁÈ¿Ú.. ÁÈ¿Ú. ÁÈ¿Ú.98) ..

¤Ï·. Ô˘Ï› Ì’ Ë ÎfiÚ’ Ï·Á·’ Î·È ÛÎÔ‡Ù·È. Ô˘Ï› Ì’ Ë ÎfiÚ’ ÁÏ˘Î¿ ÎÔÈÌ¿Ù·È. ¶fiÓÙÔ˘ D g D ∏ ÎfiÚ’ Â‹ÂÓ ÛÔ ·Ú¯¿Ú’. ¤Ï·. ϤÁˆ Û ] ] ] ] 2¯ 2¯ 2¯ 2¯ §·ÏÒ ·Ù¤Ó Î·È ’ÎÈ Ï·Ï›. ϤÁˆ Û ∫·È ÁÈ· Ù’ ·Ù¤Ó ı· ›ÓˆÌ·È. ¤È Ô˘Ï› Ì’. .98) ∞-112 ∏ ÎfiÚ’ Â‹ÂÓ ÛÔ ·Ú¯¿Ú’.∏ ÎfiÚ’ Â‹ÂÓ ÛÔ ·Ú¯¿Ú’. ¤Ï·. ϤÁˆ Û ] ] ] ] 2¯ 2¯ 2¯ 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ϤÁˆ Û ™Ô ·Ú¯¿Ú ·¤Û’ ÛÔ Î·Ï‡‚’. ¤Ï·. ¤Ï·. ϤÁˆ Û ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ∂Ó ·ÌfiÓ ·Ú¯·Ú› ÙÛÈÙÛ¤Î. Ô˘Ï› Ì’ Û˘Ú›˙’ ·Ù¤Ó ÎÈ ÛÎÔ‡Ù·È. ¤Ï·. ¤Ï·. ¤È Ô˘Ï› Ì’. ¤Ï·. ¤Ï·. ¤È Ô˘Ï› Ì’. ¤È Ô˘Ï› Ì’. ¤Ï·. Ô˘Ï› Ì’ D# D Ó· ›ÓÂÙ·È ÚˆÌ¿Ó·. ¤Ï·. ϤÁˆ Û ∫Ï›ÛÎÔ˘Ì·È Î·È ÊÈÏÒ ·Ù¤Ó. ¤È Ô˘Ï› Ì’. ¤Ï·. ¤È Ô˘Ï› Ì’. Ô˘Ï› Ì’ Î·È Î˘ÓËÁfi˜ Û’ ÔÚÌ¿ÓÈ·. Ô˘Ï› Ì’ Î·È ¶·Ó·˝·˜ ‰¿ÎÚ˘·.

¶ÂÓÙÔ˙¿Ï˘ a G a ªÂ˜ ÛÙÔ‡ ª·ÁÈÔ‡ ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜. ÛÙ· ÎfiÎÎÈÓ· ÎÂÚ¿ÛÈ· a G a °È· ‰¤ÛÙ Ò˜ ¯ÔÚ‡ԢÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ù· ÎÔÚ¿ÛÈ· ÕÏÏÔ ¯ÔÚfi ‰Â ¯·›ÚÔÌ·È. ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÓÙÔ˙¿ÏÈ ¶Ô˘ οÓÂÈ ÙÚ›· Û¿Ï· ÂÌÚfi˜ Î·È ‰˘fi ÁÈ· Á¤ÚÓÂÈ ¿ÏÈ ¢ÂÓ ËÌÔÚÒ ‚·ÛÈÏÈΤ ¿ÏÏÔ Ó· Û ÔÙ›˙ˆ ÁÈ·Ù› ›Ӓ ÔÈ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ÔÏϤ˜ Î·È ‰ÂÓ ÙȘ Ù˙·ÁÈ·ÓÙ›˙ˆ ¶ÂÓÙÔ˙¿Ï˘ ∞-113 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) .

Ó· ’ÍÂÚ· ˆ˜ Â›Û·È ÌfiÓË ] 2¯ οı ÙfiÛÔ Ô˘ ÂÚÓÒ Ó· ÛÙÂÎfiÌÔ˘Ó· ÏÈÁ¿ÎÈ Ó· ÛÔ˘ ÁÏ˘ÎÔÙÚ·ÁÔ˘‰Ò ∫È fiÏË Ì¤Ú·. ˆ F g B C F Û·Ó ÂÚÓÒ ·’ ÙÔ ÛÙÂÓfi ÛÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·fiÏÔ˘ ıËÏ˘Îfi ] 2¯ F g ∫È fiÏË Ì¤Ú· Ù·Î.98) ∞-114 ∞¯ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÚÁ·ÏÂÈfi˜ ÛÔ˘... ˆ. ªÔ˘ÓÙ¿Î˘ F B ∞¯ ·˘Ùfi˜.. Ô˘ ˘Ê·›ÓÂȘ ÛÙ’ ·ÚÁ·ÏÂÈfi Ó· ÎÔ˘˙Ô˘Ï·ıÔ‡Ó ı¤ÏÂÈ Ù· ÎÔ¤ÏÈ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫È fiÏË Ì¤Ú·. ÙԢΠF g ÙÔ ¤Ù·Ïfi ÛÔ˘ οÓÂÈ F g B Î·È ÙÔ ·Ó› ÛÔ˘ ÎÈ Ë ··ÓÙ‹ ÛÔ˘ C F Û ÂÈÚ·ÛÌfi Ì ‚¿ÓÂÈ | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ ¡· ’ÍÂÚ·. ˆ. ÙÔ˘Î. Ì ٷ ¯›ÏÈ· ‰˘fi ÛÙÔÏ›‰È· ] 2¯ ·¯. . ÙÔ˘Î. ªÂ Ù· ¯›-. ÙÔ˘Î. Ù·Î.. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∞¯ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÚÁ·ÏÂÈfi˜ ÛÔ˘. Ù·Î. ·¯ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÚÁ·ÏÂÈfi˜ ÛÔ˘ ] 2¯ g B F Ì ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ.

›¯· ÌÈ¿ ·Á·ËÙÈÎÈ¿ ¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ¿Ó ÙÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ Í·Ó¿‰· È· ª·ÓÙËÏ¿ÎÈ·.98) . ÙÛÈÌȉ¿ÎÈ·. Î·È ¯·Ï¿ÏÈ ÔÈ Ú·Ì·ÙÂȤ˜ √ Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜ O Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜. ÁÚȤ˜ Î·È ÓȤ˜ Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ·Á¿Ë Ô‡ ’Ó·È. ·ÓÙÚÂ̤Ó˜. „ÈÏÔÏfiÁÈ· ¤Ó· ÛˆÚfi g c d ¶‹Ú· ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÔοÎÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ Ó· ‚Úˆ ™Â ÌÈ¿ ÁÂÈÙÔÓÈ¿.O Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜. ∞-115 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. „ÈÏÈο ÔÏÏÒÓ ÏÔÁÈÒÓ ∆ÔÓ Ï·Ófi‰ÈÔ ı· οӈ Ì‹ˆ˜ Î·È ÙËÓ Í·Ó·‰Ò ÃÒÚ˜ Î·È ¯ˆÚÈ¿ Û·Ó Ù· ¤ÚËÌ· Ô˘ÏÈ¿ ı· Á˘Ú›˙ˆ Ó· ʈӿ˙ˆ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ηٷÓÙÈ¿ ªÈ¿˜ ·Á¿˘ ÙÔ ¯·Ù‹ÚÈ Ì’ ¤Î·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ Î·È ˙ËÙÈ¿ÓÔ Î·È ‰È·‚¿ÙË Î·È ÊÙˆ¯fi Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹ ¶¤ÛÙ ÌÔ˘ ΢ڤ˜. ‚ÂÏÔÓ¿ÎÈ·. ªÔ˘ÓÙ¿Î˘ D √ Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜ D g ∫Ô˘‚·Ú›ÛÙÚ˜.

. £Âfi ’ıÂÏ· ÙÔÓ ¤¯ÂȘ £Âfi ’ıÂÏ· ÙÔÓ ¤¯ÂȘ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. e a d e Ì· ÂÁÒ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ Û’ ·Á·Ò a d e a d e ª· ÂÁÒ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ Û’ ·Á·Ò. Ì· fi¯È ·Á¿Ë ÌÔ˘ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ fiÛÔ ·Á·Ò ÂÛ¤Ó· ·Á·Ò ÂÛ¤Ó· e a d e ª· ÂÁÒ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ Û’ ·-. Ó· ’ıÂÏ· ÛÔ‡ ÙÔ ÂÈ Ó· ’ıÂÏ· ÛÔ‡ ÙÔ ÂÈ Î·Ó›˜ ¡· ’ıÂÏ· ÛÔ‡ ÙÔ ÂÈ Î·Ó›˜. Ì· ÂÛ‡ ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù¤¯ÂȘ a d e Ì· ÂÛ‡ ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù¤¯ÂȘ ÕÈÓÙÂ. ÁÈ·Ù› ÔÓ› ÁÈ· ̤ӷ ÕÈÓÙÂ.∆Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò. ÁÈ·Ù› ÔÓ› ÁÈ· ̤ӷ a D e ˆ. ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò. fiÛÔ Ì· fi¯È ·Á¿Ë ÌÔ˘.98) ∞-116 ∆Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò. Ì· fi¯È ª· fi¯È ˆ. ∫ÚËÙÈÎfi e D e D ÕÈÓÙÂ. ÙËÓ ·Á·Ò D e D e ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò a e D e ∆Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò.

98) .∞ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘. Â. Ù· ¯ÂÈÌ·‰È¿ Ì·˜ Ù· ÛËÏÈ·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘ Ù· ÛËÏÈ·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ∆· ÛËÏÈ·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ∆· ÛËÏÈ·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ∂›Ó·È Ù·. Ù· ÁÔÓÈο Ì·˜ ·ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿·ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘ ∞ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘. Ó· ÌÂڈ̤ӷ e D G a ¶¤ÛÙ ÌÔ˘ Ô‡. Ù· ¯ÂÈÌ·‰È¿ Û·˜ °ÎÚÂÌÓ¿ ’Ó·È ÂÌ¿˜. ¯ÂÈÌ·‰È¿ Û·˜. ÌÂڈ̤ӷ. Â›Ó·È Ù· ÁÔ-. ÂÌ¿˜ ÔÈ Ùfi°ÎÚÂÌÓ¿ ’Ó·È ÂÌ¿˜ ÔÈ ÙfiÔÈ Ì·˜ °ÎÚÂÌÓ¿ ’Ó·È ÂÌ¿˜ ÔÈ ÙfiÔÈ Ì·˜ °ÎÚÂÌÓ¿ ’Ó·È ÂÌ¿˜ ÔÈ ÙfiÔÈ Ì·˜ §¤ÛΘ Ó·-. ÁÔÓÈο Ì·˜. ƒÈ˙›ÙÈÎÔ ∫Ú‹Ù˘ e a G a ∞ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘ a G ae ∞ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘ a G e D G a G a §¿ÊÈ·. Î·È Ô‡ Ù· ¯ÂÈ-. ϤÛΘ Ù· ¯ÂÈ-. ¯ÂÈÌ·‰È¿ Ì·˜. ∞-117 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ô‡ ’Ó’ ÔÈ ÙfiG a G d e ¶¤ÛÙ ÌÔ˘ Ô‡ ’Ó·È ÔÈ ÙfiÔÈ Û·˜ ¶¤ÛÙ ÌÔ˘ Ô‡ ’Ó·È ÔÈ ÙfiÔÈ Û·˜ ¶¤ÛÙ ÌÔ˘ Ô‡ ’Ó·È ÔÈ ÙfiÔÈ Û·˜ Î·È Ô‡. Î·È Ï¿ÊÈ· ÌÔ˘ ÌÂ-.

·Ô‡¯Ô˘Ó ÎÈ ˘ÔÌÔÓ‹ ∞Ô‡¯Ô˘Ó ÎÈ ˘ÔÌÔÓ‹. Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ƒÒÙËÍ ْ ¿ÛÙÚ· Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ÎÈ ÂΛӷ ı· ÛÔ‡ Ô‡Ó ] 3¯ ¶Ò˜ ÎÏ·›Ó ٷ Ì·Ù¿ÎÈ· ÌÔ˘ ¶Ò˜ ÎÏ·›Ó ٷ Ì·Ù¿ÎÈ· ÌÔ˘. Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò ÙË Ó‡¯Ù· ] 2¯ ™Ù· ¿ÛÙÚ· ı· ˆ ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ] 3¯ ø¯. ∫·ÌÔ˘Ú¿Î˘/°·ÚÁ·ÓÔ˘Ú¿Î˘ a ÕÛÙÚ· ÌË Ì ̷ÏÒÓÂÙ d ÕÛÙÚ· ÌË Ì ̷ÏÒÓÂÙ d ÕÛÙÚ· ÌË Ì ̷ÏÒÓÂÙ g a Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò ÙË Ó‡¯Ù· C ø¯.98) ] 2¯ ∞-118 ] 2¯ ÕÛÙÚ· ÌË Ì ̷ÏÒÓÂÙÂ. fiÙ·Ó Û ı˘ÌËıÔ‡Ó ƒÒÙËÍ ْ ¿ÛÙÚ· Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ÎÈ ÂΛӷ ı· ÛÔ‡ Ô‡Ó “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. „ËÏfi ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ G a °È·Ù› ’¯· fiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ‚Á‹Î· Î·È ÙÔÓ Â›· d C g a ÕÛÙÚ· ÌË Ì ̷ÏÒÓÂÙÂ. . ·¯ fiˆ˜ Ì ηٿÓÙËÛ˜ ¶Ò˜ ÎÏ·›Ó ٷ Ì·Ù¿ÎÈ· ÌÔ˘. ÁÈ·Ù› ’¯· fiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ a °È·Ù› ’¯· fiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿. ·¯ fiˆ˜ Ì ηٿÓÙËÛ˜ ∞Ô‡¯Ô˘Ó ÎÈ ˘ÔÌÔÓ‹. Ì ٘ ÒÚ˜ Î·È ÁÚÔÈÎÔ‡Ó ™Ù· ¿ÛÙÚ· ı· ˆ ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘.ÕÛÙÚ· ÌË Ì ̷ÏÒÓÂÙÂ.

ÁÈ· Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ¿ÏÈ f#H E ÁÈ· Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ¿ÏÈ ŸÙ·Ó Û ‚Ϥˆ.∫Ú‹ÙË ÌÔ˘. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ E A E A H ∫Ú‹ÙË ÌÔ˘ fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ›. ∫Ú‹ÙË ÌÔ˘.. Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ] 2¯ ∫Ú·Ù¿˜ ‰ÂÍÈ¿ ÌÈ¿Ó ‹ÂÈÚÔ.. ∞-119 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÛÙ¤ÎÔÌ·È ] 3¯ ÙÔ ÌfiÈ ¯·ÌËÏÒÓˆ ] 2¯ ∆Ô ‚Ô‡ÈÛÌ¿ ÛÔ˘ Á‡ÔÌ·È ] 3¯ ÎÈ ·’ ÙȘ ʈӤ˜ ÛÔ˘ ÏÈÒÓˆ ] 2¯ ∫Ú·Ù¿˜ ‰ÂÍÈ¿ ÌÈ¿Ó ‹ÂÈÚÔ. ∞ÓÙ¿Ú· È¿ÓÂÈ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ] 3¯ Ù’ ·ÁÚ›ÌÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó fi͈ ] 2¯ ÎÈ fiÙ·Ó ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ Î·È ‚ÚÔÓÙ¿ ] 3¯ ‚Á·›ÓÂȘ. ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÌÈ¿Ó ¿ÏÏË A E f#H E ∆Ô‡˜ ·›˙ÂȘ ÙËÓ ‚ÚÔÓÙfiÏ˘Ú·. ∫Ú‹ÙË ÌÔ˘ fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ› E A E ∫Ú‹ÙË ÌÔ˘ fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ› f#H E ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ] 2¯ £ÂÚÈfi ·Ó‹ÌÂÚÔ ÂÛ‡. ıÂÚÈfi ·Ó‹ÌÂÚÔ ÂÛ‡ ıÂÚÈfi ·Ó‹ÌÂÚÔ ÂÛ‡ ‚Á˜ Ó· Û ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ] 2¯ E A E A H ∫Ú·Ù¿˜ ‰ÂÍÈ¿ ÌÈ¿Ó ‹ÂÈÚÔ.. fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ›.. fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ›.98) .

·ÏÈηÚÈÔ‡ ÎÂÊ¿ÏÈ g a d a ∂ÙÛ›Ì· ÙÔ ÎÈ Â¯Ù‡· ÙÔ. ηıfiÙ·Ó ’Ó·.™ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË ÙËÓ ÎÔÚÊ‹. ·È‰› ÌËÓ ‹ÛÔ˘Ó· ÊÔÓÈ¿˜ ¶·È‰›. ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Ô‡-. ÌËÓ ‹ÛÔ˘Ó ÎϤÊÙ˘ ¢ÂÓ ‹ÌÔ˘ÓÂ. Î·È Ϥڈӷ ÙÛÈ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ÎÈ ·Ó ‰Â ‚·ÚȤ۷È.98) ∞-120 ™ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË ÙËÓ ÎÔÚÊ‹. ‚ÚfiÓÙ· “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÛÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË ÙËÓ ÎÔÚÊ‹ g dCBag F D# c d ηıfiÙ·Ó ’Ó·. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ d C g a ™ÙÔ˘ æËÏÔÚ›-. ÎÈ ·‰›ÎËÛ¿ ÙÛÈ ÙÛÈ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È Ϥڈӷ. ·È‰›. ÌËÓ ‹-. Î·È Ϥڈӷ. ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Ìˉ¤ ÊÔÓÈ¿˜ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Ô‡-. ·È‰›. ‚ÚfiÓÙ· ÌÔ˘ ] 2¯ ÎÈ ·Ó ‰Â ‚·ÚȤ۷È. ÌËÓ ‹-. ÌfiÓÔ ’ÌÔ˘Ó ·ÁÚÔʇϷη˜ ‹ÌÔ˘Ó Î·È ÛÙÈÌ·‰fiÚÔ˜ ∫È ·‰›ÎËÛ¿. ÌËÓ ‹-. . ·ÏÈηÚÈÔ‡. ÂÙÛ›Ì· ÙÔ ÎÈ Â¯Ù‡· ÙÔ C a d Î·È ÚÔ˙ÔÓ¿ÚÈ˙¤ ÙÔ˘ ¶·È‰›. ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Ô‡‰Â ÎϤÊÙ˘ ªfiÓÔ ’ÌÔ˘Ó ·ÁÚÔʇϷη˜. ηıfiÙ·Ó ’Ó· ÁÂÚ¿ÎÈ ∫·È ‚¿ÛÙ·ÓÂ Î·È ‚¿ÛÙ·Ó ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ·ÏÈηÚÈÔ‡.

ÁÈ· Ó· ÏÈÒ-. Î·È Ù· ÎÚÔ‡ÛÙ·ÏÏ· Î·È Ù· ÎÚÔ‡ÛÙ·ÏÏ· ∞fi Ù’ ·ÎÚ¿Ó˘¯¿ ÌÔ˘.O ·ËÙfi˜. οıÂÙ·È ’Ó’ ·ËÙfi˜ D e ∫¿ıÂÙ·È ’Ó’ ·ËÙfi˜ µÚÂÁ̤ÓÔ˜ ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ Ô Î·Ë̤ÓÔ˜ Î·È ·Ú·-. Ó·. ‹ÏÈ ·Ó¿-. ‹ÏÈ ·Ó¿ÙÂÈÏ ◊ÏÈ ·Ó¿ÙÂÈÏ O ·ËÙfi˜.98) . ·’ Ù’ ·ÎÚ¿Ó˘¯¿ ÌÔ˘ ◊ÏÈ ·Ó¿-. Ó’ ·Ó·Ù›ÏÂÈ ◊ÏÈ ·Ó¿-. ƒÈ˙›ÙÈÎÔ ∫Ú‹Ù˘ e G a e ™Â „ËÏfi ‚Ô˘Ófi. ¯·Ú¿ÎÈ G D a G D a οıÂÙ·È. ·’ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÌÔ˘ Î·È Ù· ÎÚÔ˘-. ∞-121 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÁÈ· Ó· ÏÈÒÛÔ˘Ó °È· Ó· ÏÈÒÛÔ˘Ó °È· Ó· ÏÈÒÛÔ˘Ó ٷ ¯ÈfiÓÈ· ’Ô Ù· ÊÙÂÚ¿. ˆ. οıÂÙ·È. Ï¿Ì„Â Î·È ‰ÒÛ ÁÈ· Ó· ÏÈÒ-. ‹ÏÈ ·Ó¿-. Î·È ·Ú·Î·Ï› Î·È ·Ú·Î·Ï› ∫·È ·Ú·Î·Ï› ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó’ ·Ó·Ù›ÏÂÈ. Î·È ·Ú·-. Î·È Ù· ÎÚÔ˘-. ‹ÏÈ ·Ó¿ÙÂÈÏ ◊ÏÈ ·Ó¿ÙÂÈÏ ◊ÏÈÂ Ï¿Ì„Â Î·È ‰Ò-. Û ÚÈ˙ÈÌÓÈfi ¯·Ú¿ÎÈ.

98) ∞-122 ™’ ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È ˆÚ·›· . ·Á·Ò ÎÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·Á·Ò ÎÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ·Ù› ˙ÂȘ Î·È Û˘ Ì·˙› ∆Ô ·Ú¿-. ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÕÓÔÈͤ.™’ ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È ˆÚ·›· a Ad ™’ ·Á·Ò.. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ¿ÓÔÈͤ ÙÔ ¤Ó· ʇÏÏÔ ¿ÓÔÈͤ ÙÔ ¤Ó· ʇÏÏÔ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÛÔ˘ Ó· ‰ˆ ™’ ·Á·Ò.. Û’ ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È ˆÚ·›· E a Û’ ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È ˆÚ·›· E a Û’ ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È Û˘ ∞Á·Ò.

∆Ô ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜ ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú˘/ª¿ÙÛ·˜ a E •‡Ó· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ÎÈ ¿ÎÔ˘Û d E a ÕÎÔ˘ ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜ d a °È· Û¤Ó·ÓÂ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ E a ·fi ÙÔ ÎÏ¿Ì· οÔÈ·˜ „˘¯‹˜ | 2¯ | 2¯ ∆Ô ·Ú·ı‡ÚÈ ÛÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ƒ›Í ÌÔ˘ ÌÈ¿ ÁÏ˘ÎÈ¿ Ì·ÙÈ¿ ∫È ·˜ Û‚‹Ûˆ È· ÙfiÙ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Û ÌÈ¿ ÁˆÓÈ¿ ∆Ô ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜ ∞-123 | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) .

ÙÔÓ ˆÚ·›Ô Û·˜ ÛÎÔfi | 2¯ ª¿ıÂÙ ÌÂ. | 2¯ C G C ÙÔÓ ˆÚ·›Ô. ÂȘ ÙË Ó¤· ’ ·Á·Ò | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ∞-124 | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ ∫ÂÏ·˚‰‹ÛÙ . ˆÚ·›· ÌÔ˘ Ô˘Ï¿ÎÈ· ÎÂÏ·˚‰‹ÛÙ C ∆Ú·ÁÔ˘‰‹ÛÙ C F ∫ÂÏ·˚‰‹ÛÙÂ.∫ÂÏ·˚‰‹ÛÙ C G ∫ÂÏ·˚‰‹ÛÙÂ. ˆÚ·›· ÌÔ˘ Ô˘Ï¿ÎÈ· Ì·ıÂÙ¤ ÌÂ Û·Ó Î·È Û¿˜ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò ∫·È ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘ Ó· „¿Ïψ | 2¯ ∂Ș ÙË Ó¤·. ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÙÂ.

∫ÂÊ·ÏÏÔÓ›-. Ó· ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÏÂÓÙ˙¤‰Â˜ ∫È ÔÈ ‚¿ÚΘ ÎÚ·ÛÔfiÙËÚ·. ÂȘ ÙÔÓ ·ÊÚfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ E A ∏ ·Á¿Ë ÌÔ˘. Ó· ¯·ÌËÏÒÓ·Ó ’‚ÏÂ· ÙÔ .. Ó· ’‚ÏÂ· ’‚ÏÂ· ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿ ’‚ÏÂ· ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿ | 2¯ | 2¯ Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÙÔ §Â‚¿ÓÙÂ Î·È ÙÔ ˆÚ·›Ô ∆˙¿ÓÙÂ Î·È ÙÔ ˆÚ·›Ô ∆˙¿ÓÙ °È·Ïfi ÁÈ·Ïfi. ÌË ÌÔ‡ ÙËÓ Â͢Ó¿Ù A E A °È·Ïfi ÁÈ·Ïfi ËÁ·›Ó·Ì E A ∫È fiÏÔ ÁÈ· Û¤Ó· ϤÁ·Ì D A °È·Ïfi Ó· ·˜. ÎÂÊ·ÏÏÔÓ›ÙÈÎÔ˜ ·¿˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÌÂ. °È·Ïfi-ÁÈ·Ïfi ∞-125 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. Ó· ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÏÂÓÙ˙¤‰Â˜ °È·Ïfi ÁÈ·Ïfi. ¡¿Ù·Ó Ë ı·-. Ó¿Ù·Ó Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÎÚ·Û› ∫·È Ù· ‚Ô˘Ó·.. Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÌÂ˙¤‰Â˜ ∫È ÔÈ ‚¿ÚΘ ÎÚ·ÛÔfiÙËÚ·..°È·Ïfi-ÁÈ·Ïfi A E ∂Ș ÙÔÓ ·ÊÚfi... Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÎÔÈÌ¿Ù·È A D A E A ¶·Ú·Î·ÏÒ Û·˜ ·̷ٷ. ÌË ÌÔ‡ ÙËÓ Â͢Ó¿Ù A D A E A ¶·Ú·Î·ÏÒ Û·˜ ·̷ٷ. ÁÈ·Ïfi Ó· ’ÚıÂȘ E A ∆· ÏfiÁÈ· ÌÔ˘ Ó· ı˘ÌËı›˜ ¡· ¡· ¡· ¡· ¯·ÌËÏÒ-. ‰È·‚¿˙ÂÈ Ì ÛÔÊ›· ∆· ‰Ò‰Âη ¢·ÁÁ¤ÏÈ· Ù· ‚Á¿˙ÂÈ ‰ÂηÙÚ›· ∆· ‰Ò‰Âη ¢·ÁÁ¤ÏÈ· Ù· ‚Á¿˙ÂÈ ‰ÂηÙÚ›· °È·Ïfi ÁÈ·Ïfi.98) .

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∆ÈÚÈÙfiÌ· £ˆÌ¿ÎÔ˜ D ªÂ˜ ÛÙ˘ ¡¿ÔÏ˘ Û·Ó ‚Á·›Óˆ Ù· ÛÔοÎÈ· A D ‚Ϥˆ οÙÈ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· ¶Ô˘ ’¯Ô˘Ó Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ·. ÎfiÎÎÈÓ· ¯ÂÈÏ¿ÎÈ· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÏÂÓ ÁÏ˘Î¿ A D A D ∆ÈÚÈÙfiÌ·. ∆ÈÚÈÙfiÌ·. ÙÈÚÈÙfiÌ·.. °È· ÙËÓ Î¿ı ̷˘ÚÔÌ¿Ù· ÛÂÓÈÔÚ›Ó· ÙËÓ ·ÌfiÓËÚË ÙÛ·¯›Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ó¤ÔÈ Ì ÎÈı¿Ú˜ Ì·ÓÙÔϛӷ Î·È ÁÏ˘Î¿ Ù‹˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ∆ÈÚÈÙfiÌ·.. ÙÈÚÈÙfiÌ·... ˆ... Ó·È.. ∆ÈÚÈÙfiÌ·. Ó·È. ÙÈÚÈÙfiÌ·. ø.. ÙÈÚÈÙfiÌ·. ÙÔ ÊÈÏ› ÛÔ˘ Â›Ó·È ˙¿¯·ÚË ÁÏ˘Îfi A D A D ∆ÈÚÈÙfiÌ·.98) ∞-126 ∆ÈÚÈÙfiÌ· .. ˆ. ÙÈÚÈÙfiÌ·.. Â›Û·È ÌÔ‡ÚÏÈ· ıËÏ˘Îfi A ø.

98) .ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿ ∂ÈÙÚÔ¿Î˘ D G A ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË Ì ÙȘ ÛÙ¿ÌÓ˜ A G D ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË Ì ÙȘ ÛÙ¿ÌÓ˜ D G A ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË Ì ÙȘ ÛÙ¿ÌÓ˜ A G D Î·È Ì ٷ ÛÙ·ÌÓ¿ÎÈ· ÛÔ˘ A Î·È Ì ٷ ÛÙ·ÌÓ¿ÎÈ· ÛÔ˘ D Ó· ¯·Ú›˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ¶ÚfiÛÂͤ ÌË Û ÁÂÏ¿ÛÂÈ ] 3¯ ηÌÈ¿ ¤ÌÔÚÊË Î˘Ú¿ ] 2¯ Ì¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿ ∫·È ÛÔ‡ Ê¿ÂÈ ÙÔ Á·˚‰Ô‡ÚÈ ] 3¯ Î·È Û’ ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ] 2¯ Ì¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿ ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ¤Û ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘ Ù· ÓÂÚ¿ ] 2¯ Ì¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿ ] 3¯ ¡· Û ‰Ô˘Ó Ù· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· ] 3¯ Î·È Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ù¿ ] 2¯ Ì¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿ ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË Ì ÙȘ ÛÙ¿ÌÓ˜ Î·È ·Ô‡ÙÛÈ· Ï¿ÛÙȯ· ] 2¯ Ì¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿ ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿ ∞-127 ] 3¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

. ÙÔ Ì·ÏÒÓˆ. ÊfiÚ· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ‰Â ı· ÙÔ Í·Ó·ÊÔÚ¤ÛÂȘ ¿ÏÏÔ È· ºfiÚ· ÙÔ ÁÈ· Ó· ’Û·È. ÙÔ Ì·ÏÒÓˆ. ÙÔ Ì·ÏÒÓˆ C G C ¿ÈÓÙ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ ¿ÈÓÙÂ. ÙÔ Ì·ÏÒÓˆ Î·È ÙÔ ‚Ú›˙ˆ ¿ÈÓÙ ÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÙÔ˘ Ú·˝˙ˆ ºfiÚ· ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘.. ÁÈ· Ó· Ì ı˘Ì¿Û·È ÁÈ· ÌÂÙ¿ÍÈ ¤¯ˆ Ù· ÛÁÔ˘Ú¿ ÛÔ˘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ªÂ ‹ÚÂ Ô ‡ÓÔ˜ ÎÈ ¤ÁÂÈÚ· ÛÙÔ˘ ηڷ‚ÈÔ‡ ÙËÓ ÏÒÚË Î·È ‹ÚıÂ Î·È Ì ͇ÓËÛ ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘ Ë ÎfiÚË ÕÈÓÙÂ.98) ∞-128 ∆Ô ÁÂÏÂοÎÈ .∆Ô ÁÂÏÂοÎÈ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜/√ÏÏ·Ó‰¤˙Ô˜ C G C G C ∆Ô ÁÂÏÂοÎÈ Ô˘ ÊÔÚ›˜ ÂÁÒ ÛÙÔ ’¯ˆ Ú·Ì̤ÓÔ ªÂ ›ÎÚ˜ Î·È Ì ‚¿Û·Ó· ÛÙÔ ’¯ˆ ÊÔ‰Ú·ÚÈṲ̂ÓÔ C ÕÈÓÙÂ. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

Û·Ó ¿ÓÔÈÍË ı· ’ÚıÂȘ.98) . Û ÂÚÈ̤ӈ ‰ÂÈÏÈÓfi Û·Ó ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ‰ÂÈÏÈÓfi ÌÂÓÂ͉¤ÓÈÔ ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹.∫¿ÔÈÔ ‰ÂÈÏÈÓfi ªÔ˘˙¿Î˘ D A D G e A D ∫¿ÔÈÔ ‰ÂÈÏÈÓfi Û·Ó ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ G D A DA D οÔÈÔ ‰ÂÈÏÈÓfi ÌÂÓÂ͉¤-ÓÈÔ £· ’ÚıÂȘ Ó· Ì ‚ÚÂȘ Û·Ó fiÓÂÈÚÔ... Û ÂÚÈ̤ӈ D A G D ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ A G A D ¤Ï· ·Á¿Ë ÌÔ˘ Î·È Ê‡ÁÂȘ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ Ô˘ ·ÚÁÔÊ˘ÏÏÔÚÚÔ› ∫¿ÔÙ οÔÙ ∫¿ÔÈÔ Î¿ÔÈÔ ı· ’ÚıÂȘ Û·Ó fiÓÂÈÚÔ. Û·Ó ¿ÓÔÈÍË ı· ’ÚıÂȘ Ó· Ì ‚ÚÂȘ. ∫¿ÔÈÔ ‰ÂÈÏÈÓfi ∞-129 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

∂Ù›Ó·Í ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ ∫ˆÛÙ‹˜/¢ÚÔÛ›Ó˘ A E A ∂Ù›Ó·Í ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ D A Ì ٷ ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ D A Î·È Á¤ÌÈÛ ·fi ¿ÓıË Ë Ï¿ÙË. Ó· ʤÚÂȘ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ ÙÔ ¯ÈÔÓÈ¿ ÌË ÙfiÛÔ ‚È¿˙ÂÛ·È ÌÔÓ¿¯Ë Ù˘ ı· Ó· ’ÚıÂÈ Ë ‚·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿ | 2¯ ‰ÂÓ ÙÔ ÛÙÔ¯¿˙ÂÛ·È | 2¯ ∆Ô˘ οÎÔ˘ fï˜ ı· ı˘Ì¿Û·È Ù· ·ÏÈ¿ Ù· ·È¯Óȉ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ÁÚÈԇϷ Ì ٷ οٷÛÚ¿ ÛÔ˘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Ù· Á˘·Ï¿ÎÈ· ÛÔ˘ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ë ·ÁηÏÈ¿ E A Î·È Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· Ù˘ | 2¯ | 2¯ ª· ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓË Û·Ó ÙËÓ Â›‰· ÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ÁÏ˘Î¿ Ù‹˜ Ì›ÏËÛ· ∆‹˜ Ù›Ó·Í· Ù· ¿ÓıË ·fi ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ | 2¯ Î·È ÙËÓ ÂÊ›ÏËÛ· | 2¯ ∆ÚÂÏ‹.98) ∞-130 | 2¯ | 2¯ ∂Ù›Ó·Í ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ .

ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ d ÕÛÙ· d ¿ÛÙ· g ∆ÒÚ· g ÕÛÙ· A d Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ·Ó·Î·ÙˆÌ¤Ó· A d Ó’ ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ÓÔÙÈ¿ d A d Ô˘ Ù· ÓÈ¿Ù· ÛÔ˘ ›Ӓ ÔÏ·ÓıÈṲ̂ӷ d A d Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ·Ó·Î·ÙˆÌ¤Ó· F C F ∆Ë Á·Ï¿˙È· ı¿Ï·ÛÛ· ÎÔ›Ù· ÙËÓ Ï·ÙÈ¿ F E F A ÎÈ ¿ÛÙ· Ó’ ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ÓÔÙÈ¿ ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘.... ı· ’ÚıÂÈ Î·ÏÔη›ÚÈ ’ÚıÂÈ Û΢ıÚˆfi Û’ ¿ψӷ ÙÔ ¯¤ÚÈ ’ÚıÂÈ Î·ÏÔη›ÚÈ £· ÛÔ‡ Ô˘Ó ¯›ÏȘ ÊÔÚ¤˜ ¯›ÏÈ· Û’ ·Á·Ò ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÊıÈÓfiˆÚÔ ı· ’ÚıÂÈ Û΢ıÚˆfi ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘.. ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ∞-131 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. £· ’ÚıÂÈ ·Ï›ÌÔÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ’¯ÂȘ £· ’¯ÂȘ ÙfiÙ ٷ £· ’ÚıÂÈ ·Ï›ÌÔÓÔ Î·ÈÚfi˜.. ı· ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÊıÈÓfiˆÚÔ ı· ™ÙÔÓ ÙÚÂÏfi ÙÔÓ ÒÌÔ ÛÔ˘ ◊Úı ÙÒÚ· Ë ¿ÓÔÈÍË. ¿ÎÔ˘ ÌÂ Î·È Ì¤Ó· ¶Ô˘ ı· Û‚‹ÛÂÈ Ë Ï¿Ì„Ë ·˘Ù‹ Ô˘ ’¯ÂȘ ÛÙË Ì·ÙÈ¿ Î·È ‰ÂÓ ı· ’¯ÂȘ ÎfiÎÎÈÓ· ¯Â›ÏË Û·Ó ÊˆÙÈ¿ ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘..98) . ◊Úı ÙÒÚ· Ë ¿ÓÔÈÍË. ¿ÎÔ˘ ÌÂ Î·È Ì¤Ó· ÎfiÎÎÈÓ· ¯Â›ÏË Û·Ó ÊˆÙÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ηÏÔ¯ÙÂÓÈṲ̂ӷ ηÈÚfi˜.

. ÎÈ ·Ó ‰Â ÙËÓ ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘Ì g A d ÙÈ ı· ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ. ∆Ë ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ÁϤÓÙËÛÂ.. ™ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘ Ù¿ ’ÁÚ·„· fiÏ· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙÈ¯Ô Î·È ÁÏÂÓÙÒ Ù· ÓÈ¿Ù· ÌÔ˘. ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ì·Ù›ÚËÛ ªÂ˜ ÛÙÔÓ „‡ÙÈÎÔ ÓÙÔ˘ÓÈ¿. ÚÈÓ Ó· ÚıÔ‡Ó ÁÂÚ¿Ì·Ù· Î·È ÛÔ‡ ϤÓ ¿‰Èη. ÚÈÓ Ì È¿ÛÂÈ Ï¿ÛÙÈ¯Ô ªÂ˜ ÛÙÔÓ „‡ÙÈÎÔ ÓÙÔ˘ÓÈ¿. ÚÈÓ Ì È¿ÛÂÈ Ï¿ÛÙÈ¯Ô Î·È ÁÏÂÓÙÒ Ù· ÓÈ¿Ù· ÌÔ˘. ·Ú·Ù‹ÚËÛ ̤¯ÚÈ Ù· Û·Ú¿ÓÙ· ÙÔ˘..∫·È Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿ ™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/∆˙·‚¤ÏÏ·˜ d g A ªÈ¿ ˙ˆ‹ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ.. ÙÈ ı· η˙·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì g A d ÙÈ ı· ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ. ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ì·Ù›ÚËÛ ̤¯ÚÈ Ù· Û·Ú¿ÓÙ· ÙÔ˘.. Ì¿ı Á¤ÚÔ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ªÂ˜ ÛÙÔÓ „‡ÙÈÎÔ ÓÙÔ˘ÓÈ¿. Ì¿ı Á¤ÚÔ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÛÔ‡ ϤÓ ¿‰Èη.. ÙÈ ı· η˙·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì g ªÂ˜ ÛÙÔÓ „‡ÙÈÎÔ ÓÙÔ˘ÓÈ¿ d ·›ÍÙ ÌÔ˘ ‰ÈÏÔÂÓÈ¿ A ·›ÍÙ ÌÔ˘ ‰ÈÏÔÂÓÈ¿ d Î·È Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿ B A d Î·È Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿ ŸÛÔ ˙ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜.98) ∞-132 ∫·È Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿ . ÎÔ›Ù·. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÚÒÙ· ÚÒÙ· ÙÈ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ Ó· ÙÔ‡ ·›˙ÂȘ. ÔÈ ÂÓȤ˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÈÔ‡ ÛÔ˘ ÌÔ‡ Â‹Ú·Ó ٷ Ú¤ÛÙ· Î·È Ì’ ·Ê‹Û·Ó ٷ› ÕÏ·. ¤¯ˆ ÛÙÚÒÛÂÈ ÌÈ¿ ÎÂÊ¿Ï· Î·È Ù· ‚Ϥˆ fiÏ· Û· Ì¤Ë˜ Î·È Ù· ÓÈÒıˆ Û· ·Û¿˜ ÕÓÙÂ. ˆˆ £Â¤ ÌÔ˘ ÙÈ ı· Á›Óˆ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È ÙÚÈÁ‡Úˆ ÌÔ˘ ‚ÈÔÏÈ¿ ™¿ÛÙ·.98) . ¿ÓÔÈÍ ÎÈ ¿ÏÏË ÌÔ˘Î¿Ï· H Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÒÚ· ÙËÓ ·›˙ˆ ¤Ó· ·Ú¿ a µ›‚·. ÙÔ ÔÙfi Î·È ÙÔ ÊÈÏ› fl·. Ù· Ê·ÚÌ¿ÎÈ· Ô˘ ’Ù·Ó ÛÙÔ›‚· H e ÔÙËÚ¿ÎÈ ÔÙËÚ¿ÎÈ Ï˜ Î·È Î¿Ó·Ó ÊÙÂÚ¿ E7 µ¿ÓÂ. ÛÙ· ÔÙ‹ÚÈ· Í·Ó·‚¿ÏÙ ÎÈ ¿ÓÙ ‚›‚· ÌÔ˘ Î·È Ì¤Ó· ÎÈ ¿ÓÙ ‚›‚· Û·˜ Î·È Û¿˜ ™‚‹Óˆ. fiÛ· ¤ÚıÔ˘Ó ÎÈ fiÛ· ¿Ó a Ô‡ ı· ‚Úԇ̠٤ÙÔÈÔ ‚Ú¿‰È ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÙË Ú˯‹ a e ¢ÒÛÂ. ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÈÛÔÚÚfi· Û¿Ìˆ˜ Î·È ı· Û¿ÛÂÈ ·fi„Â Î·È ÛÙ· ‰¤Î· ı· ÎÔ› ºÙÔ‡ ÛÔ˘. ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÙË Ï·¯Ù¿Ú· Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó¿ ’Ó·È Ë ·Á¿Ë.ÕÏ· ! ™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ e ÕÏ·. fiÏ· ·˜ Á›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÛÙ· Î·È Ì·Ú‰fiÓ ÎÈ ·Ó ÌÔ˘ÌÔ˘Ó›ÛÂÈ Î·È Î·Ì›· ÈÛÙÔÏÈ¿ ÕÏ· ! ∞-133 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÌÔ˘˙Ԣ͋ ÌÔ˘ Û‚ÓÙ·Ï‹ µ¿Ú·. ÙÔ ÙÚ·¤˙È Í·Ó·ÛÙÚÒÛ a H e ‚¿Ï ηı·Ú¿ ÔÙ‹ÚÈ· ÎÈ ¿ÓÙ ÊÙÔ˘ ÎÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ ƒÒÙ·.

.™ÙÔ ·˙¿ÚÈ... .98) ∞-134 ™ÙÔ ·˙¿ÚÈ. ¤Ó· Ô˘Ï¿ÎÈ..... ∫ÔÚ›ÓıÈÔ˜ C G ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ C ı ӷ ÛÔ‡ ¿Úˆ ¤Ó· ÎÔÎÔÚ¿ÎÈ F ∆Ô ÎÔÎÔÚ¿ÎÈ ÎÈÎÈÚÈÎÈΛ G C Ó· Û ͢Ó¿ÂÈ Î¿ı Úˆ› ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ.. ÙÛ›Ô˘-ÙÛ›Ô˘. ÁÔ‡ÙÛÔ˘-ÁÔ‡ÙÛÔ˘.. Á¿Ô˘-Á¿Ô˘... ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ.... ÎÔÎÔÎfi....... ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ. ÌÈ¿ Á·ÙԇϷ... ¤Ó· Á·˚‰Ô˘Ú¿ÎÈ.. ¤Ó· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ..... “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ. ¤Ó· ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ.. ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ... ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ. ÓÈ¿Ô˘-ÓÈ¿Ô˘..... ÌÈ¿ ÎÔÙԇϷ.

∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘.98) .. ∞-135 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.ˆ.. ˆ. ˆ Ó‡¯Ù˜ ·ÍË̤ڈÙ˜ ı· ÎÏ·›ˆ g A ªÔÚÒ Ó· Á›Óˆ Î·È ÊÔÓÈ¿˜ A ÎÈ ·˜ ÁÂÏ¿ Ì·˙› ÌÔ˘ Ô ÓÙÔ˘ÓÈ¿˜ ∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ™ÙÔ ’¯· ÂÈ Î·È ¿ÓÙ· ı· ÛÙÔ Ï¤ˆ ™·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·’ Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· Î·È ÎÔÈÙÔ‡Ó Ì ÙfiÛË ÂÚËÊ¿ÓÈ· ∆· Ì·Ù¿ÎÈ· ·˘Ù¿ ’ ·Ó¿‚Ô˘Ó ʈÙȤ˜ fiÔ˘ ÏÂÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙȘ „¢ÙȤ˜ ªÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÒÓÔ˘Ó ْ ·ÛÙ¤ÚÈ· ÎÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ‚Ï¿Ìˉ˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ª¿ÙÈ·. µ¤ÏÏ·˜/∫ÔÊÈÓÈÒÙ˘ d A d °È· Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· Ù· Á·Ï¿˙È· d A d Ô˘ ’Ó·È fiÏÔ ¯¿ÚË ÎÈ fiÏÔ Ó¿˙È· d A οı ÌÔ˘ ·Á¿Ë ¤‰ÈˆÍ· ·ÏÈ¿ A d Î·È Á˘ÚÓÒ Ì˜ ÛÙ· ÎÚ·ÛÔÔ˘ÏÈ¿ ∆È ÎÈ ·Ó Ì „¢ÙȤ˜ Ì ÍÂÁÂÏÔ‡Ó ∆È ÎÈ ·Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Ì’ ¤ÚˆÙ· ÎÔÈÙÔ‡Ó ¢ÂÓ ÌÔÚÒ ÛÙÈÁÌ‹ ÂÁÒ Ó· Ù’ ·ÚÓËıÒ ÎÈ ¿ÏÏ· Ì¿ÙÈ· Ó· ÂÚˆÙ¢ÙÒ d A ∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ .ÛÙÔ Ï¤ˆ ∫È ·Ó Ù· ¯¿Ûˆ ÌÚÔ˜ ÛÙ· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÛÔ˘ .Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ A d ™ÙÔ ’¯· ÂÈ Î·È ¿ÓÙ· ı· ÛÙÔ Ï¤ˆ . ∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘. fiÔÈÔ˜ Ù· ’‰Â ÌfiÓÔ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ¤·ı ˙ËÌÈ¿ ̘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜.

∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û› ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘/™ˆÙ‹Ú¯Ô˜ A E A ¶·Ú·ÔÓÈ¤Û·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ· ÌÂÎÚ‹˜ A E ÎÈ ·˜ ÊٷȘ ÂÛ‡ Ô˘ ¤¯ˆ È¿ÛÂÈ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ D h A ŸÌˆ˜ ·Ó ı¤ÏÂȘ. ÔÙ¤ ÌÔ˘ È· ‰ÂÓ Í·Ó·›Óˆ D A G F# ∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û›. ı· ÙÔ Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û› E h A ∂ÁÒ ÔÙ¤ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÛÔ‡ ¯¿Ï·Û· ¯·Ù‹ÚÈ A h ∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û›. ·ÏÏ¿ ‚Ô‹ı· ÌÂ Î·È Û˘ h E A ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ οı fiÓÔ ÌÔ˘ Ó· Û‚‹Óˆ ∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û›.. ·ÊÔ‡ ÙÔ ı¤ÏËÛ˜ ÂÛ‡. ·ÊÔ‡ ÙÔ ı¤ÏËÛ˜ ÂÛ‡ D A h §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜.. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ∞-136 ∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û› . ÁÈ· Û¤Ó· ·Á¿Ë ÌÔ˘ ¯Ú˘Û‹ D h ∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û›. ÁÈ· Û¤Ó· ÌfiÓÔ h D ∞ÊÔ‡ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÛÔ˘ Ù· ‰˘fi ÌÔÚÒ ·¯fiÚÙ·Á· Ó· Ȉ E A ·’ ÙÔ ÎÚ·Û› Ô˘ ÌfiÏȘ ›Óˆ Í·Ó·ÓÈÒÓˆ A h ∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û›.

·ÎfiÌ· ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ D A E A ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‚Ú¤ıËη..∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ π·ÙÚ›‰Ô˘ A ªÈ¿ A ‰ÂÓ A ¢ÂÓ A Î·È E ÎÔÌ„‹ ÌÔÓÙ·›Ó Û·Ó ÎÈ Â̤ӷ E ÌÔÚ› Ó· Ù· ’¯ÂÈ ¯·Ì¤Ó· D ÌÔÚ› Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ E Ó· ›ÓÂÈ ÎÚ·Û› ŸÌˆ˜ Ì’ ¤Ó·-‰˘fi ÔÙËÚ¿ÎÈ· ʇÁÔ˘Ó Ù˘ ηډȿ˜ Ù· Ê·ÚÌ¿ÎÈ· Î·È ÊˆÓ¿˙ˆ ̤۷ ÛÙË ¯·Ú¿ ÌÔ˘ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ¯Ú˘Û‹ A E A ∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ. ÙÈ Û¿˜ ̤ÏÂÈ D H A G F# ÌÔ‡ ʤÚÓÂÈ ÌÈ¿ ˙¿ÏË Ì¤Û· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi h E A Î·È ÙfiÙ ͤڈ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏÒ ∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ.. Ù· ¿ÓÙ· ‚·Ú¤ıËη A E ·Á¿˜ Î·È ›ÎÚ˜ Î·È Ê·ÚÌ¿ÎÈ A E A ∞ÎfiÌ· Ï›ÁÔ ÎÔÎÎÈÓ¤ÏÈ. ∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ ∞-137 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) . ·ÎfiÌ· ÏÈÁ¿ÎÈ.

™‚‹ÛÙ Ì ·’ ÙÔ ¯¿ÚÙË ™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/°È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ D ™‚‹ÛÙ Ì ·’ ÙÔ ¯¿ÚÙË c g D# D ªÈ¿ Á˘Ó·›Î· ·Á¿ËÛ· Î·È ÌÔ‡ ‚Á‹Î ÛοÚÙË c D ™‚‹ÛÙ Ì ·’ ÙÔ ¯¿ÚÙË ] 2¯ ∂›Ì·È ÁÈ· ÎÚÂÌ¿Ï· °È· ÊÈÁÔ‡Ú· Ì’ ‹ıÂÏÂ Î·È ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿Ï· ∂›Ì·È ÁÈ· ÎÚÂÌ¿Ï· ] 2¯ ø¯.98) ∞-138 ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ™‚‹ÛÙ Ì ·’ ÙÔ ¯¿ÚÙË . Î·È ÙÈ ı· Á›Óˆ ∆Ô ÎÚ·Û› ÌÔ˘ ·Ó¿ÌÈÎÙÔ Ì ٷ ‰¿ÎÚ˘· ›Óˆ ø¯. Î·È ÙÈ ı· Á›Óˆ ] 2¯ ™‚‹ÛÙ Ì ·’ ÙÔ ¯¿ÚÙË ªfiÓÔ ›ÎÚ˜ Ì›ӷÓ ÛÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ¿ÚÙË ™‚‹ÛÙ Ì ·’ ÙÔ ¯¿ÚÙË ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

ۋΈ ·’ ÙË ı¤ÛË ÛÔ˘ a D G ÃfiÚ„ ˙Â˚Ì¤ÎÈÎÔ. χÁÈÛ ÙË Ì¤ÛË ÛÔ˘ a H e ÃÙ‡ËÛ ٷ fi‰È· ÛÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·Û›ÎÈÎÔ ÛÎÔfi e H e ŒÙÛÈ ÌÔ‡ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ.  ‚Ú ÙÈ ÌÔ‡ οÓÂȘ ˆ-ˆ-ˆ ŒÙÛÈ ÌÔ‡ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ. ∞-139 | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÛÂÈ¤Ù·È Î·È ÙÈÓ¿˙ÂÙ·È ºÙÔ˘ ÛÔ˘ ÎÔÂÏÏ¿Ú· ÌÔ˘. ¤ÙÛÈ Û’ ·Á·Ò ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó·. ™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ e H e ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó·. ¤ÙÛÈ Û’ ·Á·Ò | 2¯ | 2¯ ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó· ÙÔ ·ÏÈfi ÓÙÂÚ‚›ÛÈÎÔ ¡· ÌË ÌÔ‡ ÙÔ ¯fiÚÂ˘Â˜ ı· ’Ù·Ó ·Ê‡ÛÈÎÔ ÃfiÚ„’ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘. ¤ÙÛÈ Û’ ·Á·Ò | 2¯ | 2¯ ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó·. ·Ï·Ì¿ÎÈ· ÂÁÒ ı· ÛÔ‡ ¯Ù˘Ò ŒÙÛÈ ÌÔ‡ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ.98) . ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¡¿ÙÔ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘.ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó·.

ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ó ٷ ΤÚÓ· E A Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÔÎÔÈÌ‹ıËÎÂ Ô ÌÂÎÚ‹˜ °È· ÁÈ· ¶Ô˘ Î·È ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ· ÍÂÓ˘¯Ù¿Ó ٷ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ó’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ù˘ ·Á¿˘ ÙË ÊˆÓ‹ ’¯ÂÈ Áχη ÙfiÛË. ÎÈ ¤¯ÂÈ ÎÈfiÏ·˜ ÍËÌÂÚÒÛÂÈ Ï·Ï‹Û·Ó ÎÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÂÙÂÈÓÔ› ªÂ›Ó·Ó ÔÚÊ·Ó¿ Ù· Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ· ÎÈ ·Ó ͢Ó‹ÛÂÈ Ô Á¤ÚÔ˜. ÙÈ ¯·Ì¿ÚÈ· £· ’¯Ô˘Ì Ϸ¯Ù¿Ú˜ Î·È ı· Û¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÎÈı¿Ú˜ Ì ÙȘ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ Ô˘ ı· ‚Ú¤ÍÔ˘Ó ÔÈ Ô˘Ú·ÓÔ› “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ó ٷ ΤÚÓ· E A Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÔÓ·¯fi˜ ¤Ó·˜ ÌÂÎÚ‹˜ ∫¿Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ı‹ÛÂÈ ÎÈ ¤¯ÂÈ Í¿ÊÓÔ˘ ÍÂÌÂı‡ÛÂÈ Ì ÙË ÛΤ„Ë Î¿ÔÈ·˜ ¿ÈÛÙ˘ ÌÈÎÚ‹˜ F A ŸÛÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎÚ·Û› ÎÈ ·Ó ›ÓÂÈ F E ÙÔ ÓÂÚÒÓÂÈ Ô fiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ΛÓË A D ŒÎÏÂÈÛÂ Ë Ù·‚¤ÚÓ·.O ÌÂÎÚ‹˜ / °È· ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ· √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜/™¿ı˘ A D ŒÎÏÂÈÛÂ Ë Ù·‚¤ÚÓ·.98) ∞-140 O ÌÂÎÚ‹˜ / °È· ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ· .

Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ] 2¯ ¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ ÎÈ ·Ó ‚Úԇ̠ı¤ÛË ı· ÛÙÚˆı›˜ Î·È ı· Û’ ·Ú¤ÛÂÈ ¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ ÎÈ ·Ó ‚Úԇ̠ı¤ÛË Ï›ÁÔ ·¿Óˆ ÛÔ˘ Ó· Á›ڈ.98) . ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ Á›ÓÂÈ Ê¤ÛÈ ∂Ì›˜ Ì ÙÚ·Ì ËÁ·›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ì ٷͿÚ˜ °È· Ì¿˜ Ù· ÓÙfiÚÙÈ· ÎÈ ÔÈ ‰ÈϤ˜ Î·È ÁÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÈ ÂÍ¿Ú˜ ¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ ¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ ¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ ¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ ∆Ô ÙÚ·Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ] 2¯ ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ Ì˜ ÛÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÙÈ Îڛ̷ Ô˘ ’Ó·È Ó· ’Û·È ÙfiÛÔ ÊÙˆ¯·‰¿ÎÈ ∞-141 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ì· fiÛÔ Î·È Ó· ÊÙ·›ˆ E a E a ÂÚ¿Ù· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ÙÔ ÙÚ·Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ] 2¯ d a ¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ E a ¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁΠ̘ ÛÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ d a ¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ E a Ó· Ì¿˜ ¿ÂÈ ÎÔ‡ÙÛ·-ÎÔ‡ÙÛ· ÛÙÔ ·ÏÈfi Ì·˜ ÙÔ ÙÛ·Ú‰¿ÎÈ ¶ÂÚÓÔ‡Ó Ôχ ÌÈ˙¤ÚÈη Ù· ÓÈ¿Ù· Ì·˜ Ù· ¤ÚÌ· ·ÏÏ’ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‚‹Ì· ÛÔ˘.∆Ô ÙÚ·Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ a d a ∂ÛÔ‡ÚˆÛ· ÎÈ ·ÚÁ‹Û·ÌÂ.

98) ∞-142 O ∆Ú·Ì·Ú›Ê·˜ . ÓÙ¤ÊÈ· Î·È ‚ÈÔÏÈ¿ Î·È Í¿Ϙ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ∞fi„ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ٷ Ù¿ÏËÚ· | 2¯ Ú ̿ÁΘ ı· ÔÚÁÒÛÔ˘Ì ٷ º¿ÏËÚ· | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.O ∆Ú·Ì·Ú›Ê·˜ ™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ A E A µÚ¤ ª·ÓÒÏË ∆Ú·Ì·Ú›Ê· E A ‚¿Ï ÙË ‰ÈÏ‹ ٷڛʷ ] 2¯ C# f#C# f# ºÔ˘Ï·ÚÈÛÙfi˜ ÙÚ¿‚· ÓÙÔ˘ÁÚÔ‡ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÁÁÚÔ‡ E A E A ∞fi„ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ı¤ÏÂÈ ı¿Ï·ÛÛ· E A ÎÈ ÂÁÒ ÔÙ¤ ¯·Ù‹ÚÈ ‰ÂÓ ÙÔ‡ ¯¿Ï·Û· ∫È ÂÁÒ ÔÙ¤ ¯·Ù‹ÚÈ ‰ÂÓ ÙÔ‡ ¯¿Ï·Û· ·fi„ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ı¤ÏÂÈ ı¿Ï·ÛÛ· ŸÏË Ì¤Ú· ÂÚÁ·Û›· ÎÔ‡Ú·ÛË ÎÈ ÔÚıÔÛÙ·Û›· ] 2¯ ∫È ·fi ÙË ˙¤ÛÙË ‚Ú ˙ËÌÈ¿. Ó· ÛÔ‡ ’Ú¯ÂÙ·È ÏÈÔı˘ÌÈ¿ ∞fi„ Ô˘ ÙËÓ ¤‚Á·Ï· ÙË Ì¤ÌÂÏË | 2¯ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ Ó‡¯Ù· ‰ÚÔÛÂÚ‹ Î·È Ú¤ÌÂÏË | 2¯ ™Ù· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Ì·Ú¿ÎÈ· Ì‡Ú˜ Î·È Î·Ï·Ì·Ú¿ÎÈ· ] 2¯ ∫Èı¿Ú˜.

H Ù·Ì·Î¤Ú· ƒÈÙÛȿډ˘/∆Ú·˚ÊfiÚÔ˜ d A ∆È ÌÔ‡ ÙËÓ ¯¿ÚÈÛ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Ì·Î¤Ú· A d ·ÊÔ‡ ÁÈ· ̤ӷ ÔÓËÚ¿ ¤¯ÂȘ ÛÎÂÊÙ› D g ∫È ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ı¤ÏÂȘ Ó· Ì οÓÂȘ ¤Ú· A d ÙÈ ÌÔ‡ ÙËÓ ¯¿ÚÈÛ˜ ÙËÓ Ù·Ì·Î¤Ú· ·˘Ù‹ ∆ËÓ Ù·Ì·Î¤Ú· ÛÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ¿Úˆ ÁÈ·Ù› ÙËÓ ‚Ϥˆ Î·È ‚·ıÈ¿ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÒ ª¤¯ÚÈ Ô˘ ÛΤÊÙÔÌ·È Ó· Îfi„ˆ ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÁÈ· Ó· Û ‰ÈÒ͈ ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹ ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ì’ ¿ÊËÛ˜ Ó· ‰ˆ ÌÈ¿Ó ¿ÛÚË Ì¤Ú· Î·È ÛÔ˘ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜ ∫È ›Ûˆ˜ ÌÔ‡ ¯¿ÚÈÛ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Ì·Î¤Ú· ÁÈ· Ó· ÌÔ‡ Á›ÓÂÈ Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ‚Ú·¯Ó¿˜ H Ù·Ì·Î¤Ú· ∞-143 | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) .

∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ.98) ∞-144 ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ. ªÔ˘˙¿Î˘/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ e ªÂ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ‰ÚfiÌÔÈ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÛˆÚfi e a H ÎÈ fiÔÈÔÓ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ ÙÔÓ ÙÚ·‚¿˜ ÎÈ fiÔ˘ Û ‚Á¿ÏÂÈ a e ª· Â›Ó·È ÎÈ ¤Ó· ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÔÓËÚfi H Ô˘ ¿ÂÈ ÓÙÔ˘ÁÚÔ‡ ÛÙËÓ Î·ÙËÊfiÚ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË a e ª· Â›Ó·È ÎÈ ¤Ó· ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÔÓËÚfi H e Ô˘ ¿ÂÈ ÓÙÔ˘ÁÚÔ‡ ÛÙËÓ Î·ÙËÊfiÚ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ·Ó ı· ¿ÚÂȘ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÙÔÓ ›ÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ È· ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂȘ ∫È ÔÏËÌÂÚ›˜ ı· ÎÔ˘ÚÂÏÈ¿˙ÂȘ ÌÈ· ηډȿ ÎÈ ¤Ó· ÎÔÚÌ› Ì ٷ ÎÔ˘Ú¤ÏÈ· Ù˘ ı· ÓÙ‡ÓÂȘ | 2¯ | 2¯ ∂Λ ͯӿÂÈ ÎÈ £Âfi˜ ÁÈ· Ó· Û ‰ÂÈ ¶ÂÚÓ¿˜ Î·È Ê‡ÁÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÎÏ·›ÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì¿ÙÈ ŒÓ· ÛÎÔ˘›‰È ·Ú·¿Óˆ ‰ËÏ·‰‹ | 2¯ ̘ ÛÙ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ ÔÓËÚfi ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. .

¶··ÚÔ‡Ó·. ¿ÏÏË ‰Â ˙ËÙ¿ Ó· ‚ÚÂÈ ¢Â ÙÔÓ ¿ÎÔ˘ÛÂ Ë ‰ÚÔÛ¿ÙË Ë ··ÚÔ‡Ó· ÂÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Î·È ›ÛÙ„ ÔÏÏ¿ §fiÁÈ· ÂÓfi˜ ··ÙËÏ¿. ∞-145 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ‡ÛÙÂÚ· ¿ÏÏÔ˘ ÈÔ ÙÚÂÏ¿ ηÙڷ·ÏËÛ ¯·ÌËÏ¿ •ÂÂṲ̂ÓË ÛÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÙË ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· ÎÂÈ Ô˘ ¯fiÚ¢ ¤Ó· ‚Ú¿‰È ÛÙË ÛÎËÓ‹ Û¿Ìˆ˜ ¿ÎÔ˘Û ‚Ú·¯Ó‹ Ó· Ù˘ ϤÂÈ ÌÈ· ʈӋ ·’ ÙË Û¿Ï· ÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ¶··ÚÔ‡Ó· Û΢ıÚˆË.98) . ¿ÏÏË ‰Â ˙ËÙ¿ Ó· ‚ÚÂÈ ¶··ÚÔ‡Ó·. ··ÚÔ‡Ó· ˙ËÏÂ̤ÓË A d a E a Ô ‰È·‚¿Ù˘ Ô˘ ÚÔṲ̂ÓÂÈ. ÔÈ ‰È·‚¿Ù˜ Ô˘ ‰È·‚‹Î·Ó Û’ ·Á·‹Û·Ó Ì· Û’ ·Ê‹Î·Ó ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË Ì˜ ÛÙË ÓÙÚÔ‹ ¶··ÚÔ‡Ó· Û΢ıÚˆË. ∞ÙٛΠa G ∆ËÓ ÚˆÙfiÂȉ ̒ fiÏÔ ÎfiÎÎÈÓ· ÓÙ˘Ì¤ÓË E a ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ì ÎÂÊ¿ÏÈ ·˘Ùfi˜ „·Úfi a d ∫ÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ·˘Ù‹ ÌÈÎÚfi. Ó· Ì·˙‡ÂÈ ˙ˆËÚfi a F E a ··ÚÔ‡Ó˜ Û οÔÈÔ ·ÁÚfi a G √È ‰È·‚¿Ù˜ ÙËÓ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔÈ C Î·È ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ì’ ¤Ó· ‚‹Ì· ÛÈÁ·Ófi e a ª’ ·˘Ùfi˜ ̘ ÛÙÔ ‰ÂÈÏÈÓfi › ̒ ‡ÊÔ˜ Ù·ÂÈÓfi e C H e ÛÙÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ófi A d E a ¶··ÚÔ‡Ó· ¯·Úˆ‹. ··ÚÔ‡Ó· ̷ڷ̤ÓË Ô ‰È·‚¿Ù˘ Ô˘ ÚÔṲ̂ÓÂÈ. ÔÈ ‰È·‚¿Ù˜ Ô˘ ‰È·‚·›ÓÔ˘Ó d a H E Û’ ·Á·Ô‡Ó ̷ Ûˆ·›ÓÔ˘Ó Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı· ÛÔ˘ ÂÈ A d E a ¶··ÚÔ‡Ó· ÊÏÔÁÂÚ‹.

...98) ∞-146 ] 2¯ ª·Ú·Ì¤Ó· Ù· ÁÈÔ‡ÏÈ·. ›· Ó· ˙ÂÈ Î·Ó›˜. ∞ÙٛΠf# h Ãı˜ ·ÚÁ¿ Ì „˘¯‹ ÊÔÚو̤ÓË C# f# ·fi ıÏ›„Ë ÁÈ· Û ÂÚÈÛÛ‹ f# F# h ‹Á· ÌfiÓË Ó· ‰ˆ ÙÈ ·fi̤ÓÂÈ C# h C# D C# ·’ ÙÔÓ Î‹Ô Ô˘ fiÙÈ˙˜ ÂÛ‡ f# h ∆ËÓ ÔÚÙԇϷ ÎÈÛÛfi˜ ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ E A Ì‹ˆ˜ ͤÓÔ˜ ηÓ›˜ ÙË ‰È·‚› C# D ÎÈ Â›¯Â Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ì’ ·ÁοıÈ· ÛÙÔÏ›ÛÂÈ h f# C# f# ÙË ‚Ú˘ÛԇϷ Ô˘ ̤ÓÂÈ È· ‚Ô˘‚‹ f# h ª·Ú·Ì¤Ó· Ù· ÁÈÔ‡ÏÈ· ÎÈ ÔÈ ‚ÈfiϘ E A C# f# ª·Ú·Ì¤Ó· Î·È Ù· ÁÈ·ÛÂÌÈ¿ f# h ª·Ú·Ì¤Ó˜ ÎÈ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÌÔ˘ fiϘ f# C# f# ÛÙ˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ÙË Ì·‡ÚË ÂÚËÌÈ¿ ™ÙË ÁˆÓ›ÙÛ· Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ·ÓıÔ‡Û ̤۷ ÛÙ’ ¿ÓıË Ë ‰È΋ Ì·˜ ¯·Ú¿ ∂ÓÒ Ô Î‹Ô˜ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÌÔ˘ ÂÓıÔ‡Û ̤۷ ÌÔ˘ ¤ÓÔȈ۷ Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÌÊÔÚ¿ ¶Ò˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÔÓ¿¯Ë ÌÈÏÔ‡Û· Û·Ó Ó· Û’ ›¯· ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ Ì·˙› ∫È fiÙ·Ó Ó‡¯ÙˆÛ ÂΛ Ô˘ Á˘ÚÓÔ‡Û·.ª·Ú·Ì¤Ó· Ù· ÁÈÔ‡ÏÈ·. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ‹ Ó· ÌË ˙ÂÈ ª·Ú·Ì¤Ó· Ù· ÁÈÔ‡ÏÈ· ÎÈ ÔÈ ‚ÈfiϘ.

Ó· ͤÚÂȘ. Û¿˜ Ï·ÙÚ‡ˆ ÙÚ˘ÊÂÚ¿ Ì¿ÙÈ· Ú¿ÛÈÓ· Ì η›ÓÂ. Ù· Ì¿ÙÈ· Ô˘ ›‰Â˜ A ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÛÔ‡ ‚ÁÔ˘Ó Û ηÏfi E A ºÔ‚¿Ì·È ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÙÔ‡˜ ÙÔ ˆ G# H E ÎÈ ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ Ú·ÛÈÓˆfi ¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· Ì ÌÏ ‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜ Ì ̿ı·Ó Ò˜ Ó’ ·Á·Ò ª¿ÙÈ· Ú¿ÛÈÓ· ÁÏ˘Î¿. ÚÒÙË ÌÔ˘ ÊÔÚ¿ ¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·.98) . Ì¿ÙÈ· ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο Ô˘ ÛÙÔ ‚ϤÌÌ· Û·˜ ˙·Ï›˙ÔÌ·È Î·È ÔÓÒ Î·È ‚·Û·Ó›˙ÔÌ·È ™¿˜ ˙Ëχˆ ÙÚÔÌÂÚ¿.. ¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· ∞-147 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ·Ó ÙÚÂÏ¿ Ì ηٷÎÙ‹Û·Ó a d ª’ ¤Î·„ fï˜ ÌÈ¿ ʈÙÈ¿ ·fi Ú¿ÛÈÓË Ì·ÙÈ¿ a E A Ô˘ ÙÔ Í¤Úˆ ı· Ì η›ÂÈ ˆ˜ Ù· ÁËÚ·ÙÂÈ¿ A E ¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· Ì ÌÏ ‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜ A Ì ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÚÂÏfi A E ∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘. ¤ÓÔ¯· Î·È ÓÙÚÔ·Ï¿ E a ª¿ÙÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Ì ڈً۷ÓÂ..¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· ∫·ÙÚÈ‚¿ÓÔ˜/∫ÈÔ‡Û˘ a ∂›¯· Ì¿ÙÈ· ‰ÂÈ ÔÏÏ¿.

Û’ ¿ÏÏ· ̤ÚË Ô˘ ηӤӷ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È Î·Ó›˜ ‰Â Ì¿˜ ͤÚÂÈ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ™¿ÚÙ·ÎÔ˜/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ h e F# h £· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘ÌÂ.98) ∞-148 £· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘ÌÂ. Û’ ¿ÏÏË ÁË. . Û’ ¿ÏÏË ÁË.£· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘ÌÂ. Û’ ¿ÏÏ· ̤ÚË Ô˘ ηӤӷ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È Î·Ó›˜ ‰Â Ì¿˜ ͤÚÂÈ £· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙËÓ ¿ÎÚË ÁÈ· Ó· ¿„ÂÈ ·’ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ó· Î˘Ï¿ÂÈ ¤Ó· ‰¿ÎÚ˘ £· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘ÌÂ. Û’ ¿ÏÏË ÁË. Û’ ¿ÏÏ· ̤ÚË C# G F# Ô˘ ηӤӷ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È Î·Ó›˜ ‰Â Ì¿˜ ͤÚÂÈ h e F# h ¢ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Ë ·Á¿Ë Ì·˜ ηډÈÔ¯Ù‡È· Î·È fiÓÔ˘˜ C# F# h ÎÈ ·ÁηÏÈ¿ ı· ‚·‰›˙Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ a H e £· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙËÓ ¿ÎÚË C# G F# ÁÈ· Ó· ¿„ÂÈ ·’ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ó· Î˘Ï¿ÂÈ ¤Ó· ‰¿ÎÚ˘ £· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘ÌÂ.

ÔÈfi˜ ÌÔÚ› Ó· ͤÚÂÈ c D g AÆ D g ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘. ÙÔ ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘. Ó· D g ÙÒÚ· ‰Â ˙ËÙÒ g Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ÙÔ ÎÚ·ÙÒ •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Úˆ› ÎÈ Â›Ó·È ÌÂÛË̤ÚÈ ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘. ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ G c ∆›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Á¿Ë ÌÔ˘. Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ÎÚ·ÙÒ ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘.98) . c D ¶ÂÚ·Ù¿ˆ ‰›Ï· ÛÔ˘. Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ÎÚ·ÙÒ g AÆ D g AÆD ¶Ô‡ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ì·˜.ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘. Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ÎÚ·ÙÒ £· ’ÚıÂÈ Î·È ÙÔ ‰ÂÈÏÈÓfi Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Úˆ› ÎÈ Â›Ó·È ÌÂÛË̤ÚÈ Œ¯Ô˘Ì ˆ˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‰ÚfiÌÔ ·ÚÎÂÙfi Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÙÒÚ· ‰Â ˙ËÙÒ ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘. ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘. ∫·Ó›Û˘/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ g D g g AÆ D g AÆD ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘. ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ c D g AÆ c D ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘. ÎÈ ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘. ∞-149 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

98) ∞-150 ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë . ‚ÚÔ¯‹ a E a Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÎÈ ·Ú¯‹ G C ¶ÔÙ¤. ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Á¤ÏÈÔ. Û ’·Á·Ò ¶ÔÙ¤. ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi d F Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· Ϙ ÛÙÔ ÛÎÔfi a E a Û ’·Á·Ò..... Ïȷο‰·. ÔÙ¤. .. ‰¿ÎÚ˘.Û’ ·Á·Ò “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. Û ’·Á·Ò. ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi. ÔÙ¤ ηӤӷ ÛÙfiÌ· H F E ‰ÂÓ ÙÔ ’‚ÚÂ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ’ ·ÎfiÌ· ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi.∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë ªˆÚ¿Î˘/ºÂÚÌ¿ÓÔÁÏÔ˘ a d ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë a d a ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi. ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi d Ô˘ ÎÚ˘Ê¿ ÙȘ ηډȤ˜ Ô‰ËÁ› a ÎÈ fiÔÈÔ˜ ÙÔ ’ÓÔȈÛ ÙÔ ÓÔÛÙ·ÏÁ› ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi.

.98) . ¤Ï·. Á‡ÚÈÛÂ. ∆fiÛÔÓ Î·ÈÚfi. Á‡ÚÈÛ F C F ÌÈÎÚԇϷ ÌÔ˘ ÎÔ¤Ï·.°‡ÚÈÛÂ.. ¤Ï· b F ∆fiÛÔÓ Î·ÈÚfi Ô˘ Â›Û·È ¯ÒÚÈ· ÌÔ˘ C F Ó· ’ÍÂÚ˜.. Û ÂÚÈ̤ӈ. ¤Ï·. ·¯. °‡ÚÈÛÂ. Á‡ÚÈÛÂ. ¤Ï·. ∞-151 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Û ÂÚÈ̤ӈ... ¤Ï· ª¿ÙÈ· ÌÔ˘. ÙË ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ· ÌÔ˘ C b F ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ÌfiÓÔ fiÓÔ °‡ÚÈÛÂ. °‡ÚÈÛÂ. Û’ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Û ηÚÙÂÚÒ Ì ÙڤϷ. º·ÙÛ¤·˜/µ¤ÏÏ·˜ f ∞fi ÙfiÙ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Ô˘ ’¯ÂȘ ʇÁÂÈ C f Ë Ï·¯Ù¿Ú· ÌÂ Ù˘Ï›ÁÂÈ C f ªÂ ÛÎÂ¿˙ÂÈ Ë ›ÎÚ· ÎÈ Ô Î·ËÌfi˜ f ∆Ô Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Û ۤӷ ¿ÓÙ· ÙÚ¤¯ÂÈ F b Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ C b C ∆ËÓ ‚·Ú·›ÓÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜ F C °‡ÚÈÛÂ. Û ÂÚÈ̤ӈ.. ¤Ï·.

98) ∞-152 æ·ÚÔԇϷ.. „·ÚÔԇϷ F# h ̘ ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ÛÙ’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ· E ‰Â ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó D A Û·Ó Ù· ¯Â›ÏË ÛÔ˘ Ù¤ÙÔÈ· ÎÔÚ¿ÏÈ· C# ¶¿Óˆ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ f# ·È¯Óȉ›˙Ô˘Ó ÙÚÂÏ¿ Ì·˚ÛÙÚ¿ÏÈ· D A E A Î·È ÛÔ‡ ÁÂÏ¿ ÙÔ Î‡Ì· fiÙ·Ó Î˘Ï¿ ∫·È ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÊÔ˘ÚÙÔ˘ÓÈ·Ṳ̂ÓË ÂΛÓË ·‰›Îˆ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÕÊËÛ’ ÂΛÓÔ˜ ÙË ÛÙÂÚÈ¿ Î·È ¿ÂÈ Ì·ÎÚ˘¿ ŒÊ˘Á Ì ÙÔ ˘ÚÔÊ¿ÓÈ ¶ÔÙ¤ È· ›Ûˆ ‰ÂÓ ÂÊ¿ÓË ∫È ÂÓÒ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ì ÌÈ¿ ÂÏ›‰· Ù˘ ÎÚ˘Ê‹ ÙÔ Ì·˚ÛÙÚ¿ÏÈ ·›ÚÓÂÈ ÂÙÔ‡ÙË ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ∞¯.æ·ÚÔԇϷ. . “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. „·ÚÔԇϷ. ÷ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜/°È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ A ™ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ ÙË Ì·ÁÂ̤ÓË F# h ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ ·ÁηÏÈ·Ṳ̂ÓË D E Ì ÙÔÓ Î·Ïfi Ù˘ ÙÔÓ „·Ú¿ D A ÌÂı¿ÂÈ ·fi ¯·Ú¿ A ∫È ÔÈ ‰˘fi ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂı‡ÛÂÈ G D Î·È Ì˜ ÛÙËÓ ÔÚÊ˘Ú¤ÓÈ· ‰‡ÛË D H A ÙÚ›‚ÂÙ·È ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂΛÓË Û·Ó ·È‰› D H E ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÙË ÊÈÏ¿ Î·È ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ˘‰Â› A ∞¯.

ηÂÙ¿ÓÈÂ. ¯·ÌÔÁ¤Ï·.. ¯·ÌÔÁ¤Ï· e ∏ ·Á¿Ë Â›Ó·È ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· Ô˘ ÂÚÓ¿ e F# ªËÓ ·Ê‹ÓÂȘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ÌÈ¿ ÎÔ¤Ï· H Û·Ó Î·Ú¿‚È ÙÒÚ· Ó· ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓ¿ G D ™ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· ‰Â Ì¿˜ ÊÙ¿ÓÂÈ G H ∫·ÂÙ¿ÓÈÂ. °È¿ÎÔ‚ÏÂÊ/¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ e F# ŒÓ·˜ χÎÔ˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ·’ ÙË ™‡Ú· H e ÛÙÔ Î·Ú¿‚È ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ οı ‚Ú·‰È¿ Î·È ı˘Ì¿Ù·È ÌÈ¿ ÌÈÎÚԇϷ ˙ˆÓÙÔ¯‹Ú· Ô˘ ÙÔ‡ ¤ÊÂÚ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ G D ∆Ô ÙÛÈÌÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Û‚‹ÓÂÈ ÎÈ fiÏÔ ›ÓÂÈ G H Œ¯ÂÈ ‚ϤÌÌ· Û·Ó ÙÔ Î‡Ì· ·ÁÚȈfi e F# ∫È ¤Ó·˜ ÌÔ‡ÙÛÔ˜ ›Ûˆ ·fi ’Ó· ÊÈÓÈÛÙÚ›ÓÈ H ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ÛÎÔfi e H ∫·ÂÙ¿ÓÈÂ...98) . ηÂÙ¿ÓÈÂ. ÙË ˙ˆ‹ ÁÈ· Ó· ¯·Ú›˜ e a ڛ͠¿Á΢ڷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ H e Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Á¿Ë ÎÔ›Ù·Í ӷ ‚ÚÂȘ ∆Ô ÙÛÈÌÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Û‚‹ÓÂÈ. ∞-153 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. ∫·ÂÙ¿ÓÈ ¯·ÌÔÁ¤Ï·. ∫·ÂÙ¿ÓÈÂ.∫·ÂÙ¿ÓÈ ¯·ÌÔÁ¤Ï·.

N· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ.
π·Îˆ‚›‰Ë˜/¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜

E
H
∫¿ÔÈÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ÛÙȘ ÔÎÙÒ Û¿˜ ›‰· ¿Óˆ ÛÙÔ §˘Î·‚ËÙÙfi
H
ÂÛ¤Ó·ÓÂ Î·È Î›ÓË Î·È Â›‰· Ó· ÛÔ‡ ‰›ÓÂÈ
H
E
¯›ÏÈ· ÊÈÏ¿ÎÈ· ÛÙÔ ÏÂÙfi
™·Ó ‹Úı·ÙÂ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ı·ÚÚÒ Ë ÒÚ· ‹Ù·ÓÂ ÂÓÓÈ¿
Î·È ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ fiϘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÔ˘ÙÛÔÌfiϘ
ʈӿ˙·Ó ·’ ÙË ÁˆÓÈ¿
E
H
¡· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, Ó· ÙÔ ¿ÚÂȘ, ÌË ÙÔ ·È‰Â‡ÂȘ
H
¡· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, Â›Ó·È Îڛ̷
H
E
Ó· ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂȘ
∂›Ó’ ÎÔÚ›ÙÛÈ ·fi Û›ÙÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ Ù· ¿ÏÏ·
ÎÈ fiÙ·Ó ÛÔ‡ ÌÈÏ¿ ÁÈ· Á¿ÌÔ ÌËÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂȘ
Î·È ÌË ı·ÚÚ›˜ ˆ˜ ›Ӓ ÎÚÂÌ¿Ï·
H
E
¢ÂÓ ÛÔ‡ ϤÌ ӷ ÙÔ ¿ÚÂȘ Ì ÙË ‚›·
H
E
¡· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÂÂȉ‹ ÙÔ ·Á·¿˜
H
E
∫È ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ πÛ·˝·
F#
H H7
ÌË ÊÔ‚¿Û·È, ı· ÛÙÔÓ Ì¿ıÂÈ Ô ·¿˜
ŒÏ·, ¿ÚÙÔ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È ÌËÓ Î¿ÓÂȘ Û·Ó ÂÈÛÌ·Ù¿Ú˘
ŸÏË Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ʈӿ˙ÂÈ Ó· ÙÔ ¿ÚÂȘ
ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ó· ÙÔ ¿ÚÂȘ
¢ÂÓ ÛÔ‡ ϤÌ ӷ ÙÔ ¿ÚÂȘ Ì ÙË ‚›·...
¡· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-154

N· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ.

∂ÁÒ ı· Û’ ·Á·Ò
ªÔ˘˙¿Î˘/∫ÔÊÈÓÈÒÙ˘

E
H
E
ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· οÓÔ˘Ì ·Ú¤·
f#
ÎÈ Â›Ì·ÛÙ ˙¢Á¿ÚÈ Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi
H
A
H
Î·È ÛÙÔ ›ÛÌ· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ηÎfi ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi
E
H
E
‰Â ı· ¿„ˆ Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Û’ ·Á·Ò
E
A
f#
∂ÁÒ ı· Û’ ·Á·Ò Î·È ÌË Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ
E
H
E
Î·È ı· ÛÔ‡ ¯Ù›Ûˆ ÌÈ¿ ÌÈÎÚ‹ ʈÏÈ¿
E
A
f#
ÎÈ fiÙ·Ó ÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô Ì·˜ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ
E
H
E
ı· ˙¢Á·ÚÒÓÔ˘ÌÂ Û·Ó ‰˘fi Ô˘ÏÈ¿
™· ÌÔ‡ ÏÂÓ Ó· ʇÁˆ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘
ÈÔ Î·Ï¿ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ó· Û‚ËÛÙ›
Û’ ¤¯ˆ ÙfiÛÔ Û˘ÓËı›ÛÂÈ, Û’ ·Á·Ò ÙfiÛÔ Ôχ
·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÈ ¤Ï· ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ ¤Ó· ÊÈÏ›
∂ÁÒ ı· Û’ ·Á·Ò...

∂ÁÒ ı· Û’ ·Á·Ò

∞-155

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÎÏËÚ‹ ηډȿ.
∫ÔÚ›Ó·˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

d
A
°È·Ù› ‰ÂÓ ÌÂ Ï˘¿Û·È, ·Ó·›ÛıËÙË Î·Ú‰È¿
A
d
°È·Ù› È· ‰Â ı˘Ì¿Û·È ÌÈ¿ ·Í¤¯·ÛÙË ‚Ú·‰È¿
D
D7
g
Ô˘ ̘ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ ÌÔ‡ ›˜ Ì ηËÌfi
d
g
A
ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÓÈÒÛÂȘ ¿ÏÏÔÓ ·Á¿˘ ÛÙÂÓ·ÁÌfi
°È· Û¤Ó· ÍÂÓ˘¯ÙÔ‡Û·, ÌÂıÔ‡Û· ˆ˜ ÙÔ Úˆ›
ªÔ‡ ›¯Â˜ ηٷÓÙ‹ÛÂÈ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ÙË ˙ˆ‹
∫·È ÙÒÚ· Ô˘ ¤¯ˆ Ì›ÓÂÈ È· ÙÒÌ· ˙ˆÓÙ·Ófi
g
d
A
D
ÁÏÂÓÙ¿˜ Ô˘ ˘Ôʤڈ, ÁÂÏ¿˜ ÎÈ ÂÁÒ ÔÓÒ

D
A
D
™ÎÏËÚ‹ ηډȿ, ÁÈ·Ù› Ó· Û’ ·Á·‹Ûˆ
D
A
D
æ‡ÙÚ· Ì Á¤Ï·Û˜, ÙÔ Í¤Úˆ Î·È ÔÓÒ
G
D
¢ÂÓ ÛÔ‡ ·Í›˙ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· Û ÌÈÛ‹Ûˆ
A
D
Î·È ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ, ÁÈ·Ù› Ó· Û’ ·Á·Ò
(™fiÏÔ)
™ÎÏËÚ‹ ηډȿ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-156

™ÎÏËÚ‹ ηډȿ.

ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ.
°È·ÓÓ›‰Ë˜/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

d
µ·Ú¤ıËη Ù· ¯¿‰È· ÛÔ˘ Ù· „‡ÙÈη
µ

ÙÔ˘˜ fiÚÎÔ˘˜, Ù· ÊÈÏÈ¿, Ù· Ó¿˙È·
A
µ·Ú¤ıËη ÌÈ¿ ·Á¿Ë Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÙËη
d
ÛÙ· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· Ù· Á·Ï¿˙È·
d
°ÂÏ¿ÛÙËη ÎÈ ·ÏÏÈÒÙÈη Ê·ÓÙ¿ÛÙËη
D
g
Ù· ÙfiÛ· ÛÔ˘ ÙÚÂÏ¿ ·È¯Ó›‰È·
d
ª· ÙÒÚ· ÛÙ· ÛÙÂÚÓ¿, ÛÙÔ Ï¤ˆ ·ÏËıÈÓ¿
g
A
d
Î·È Û¤Ó·Ó ‚·Ú¤ıËη ÙËÓ ›‰È·
d
g
ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ, ‰ÂÓ Í·Ó·˙Ô‡Ó ٷ ·ÏÈ¿, ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ
C
F
Õ‰Èη ̤ÓÂȘ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· ÌÈ¿˜ ·Á¿˘ ͯ·Ṳ̂Ó˘
c
D
g
ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙÔ Í·Ó·Á‡ÚÈÛÌ· ˙ˆ‹˜ ÏËÛÌÔÓË̤Ó˘
d
B
A
d A d
ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ, ˜ ˆ˜ ÎÈ ·˘Ùfi Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi
µ·Ú¤ıËη, ÛÙ’ ÔÚΛ˙ÔÌ·È, ‚·Ú¤ıËη
Î·È Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ’¯ÂȘ ÓÈÒÛÂÈ
ªÂډ‡ÙËη ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÛÔ˘ Î·È ‰¤ıËη
Ì· ÙÒÚ· ÙÔ ’¯ˆ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ
∫Ô˘Ú¿ÛÙËη Ó· Û’ ·Á·Ò Î·È ‚È¿ÛÙËη
Ù· fiÛ· ÌÔ˘ ’˜ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ
∆Ș ÙڤϘ ÙȘ ÔÏϤ˜ ‚·Ú¤ıËη Ô˘ Ϙ
ÎÈ ·ÏÏÔ‡ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ı· Á˘Ú¤„ˆ
ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ...

ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ.

∞-157

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

. ÙÚÂÏ¿. ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ì·˜ ÈÛÙÔ› Ó· ÙÔ˘˜ ··Ù‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÌÂȘ °È· Û˘ÏÏÔÁ›ÛÔ˘. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙÚÂÏ¿. Ò˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ› ŸÌˆ˜ Ù· ÓÈ¿Ù· Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÔÈfi˜ ÌÔÚ› ÃÚfiÓÈ· ·ıÒ·..∆ÔÓ Î·ÈÚfi ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·ÏÈfi ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë˜ ∂ ∏ ∂ ∏ ∆ÔÓ Î·ÈÚfi ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·ÏÈfi Î·È ÔÈ ‰˘fi ÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂÈfi ∂ ∏ F# H ÂÂÚÓÔ‡Û·Ì fiÏÔ Ì’ ·Á¿Ë Û·Ó ‰˘fi ÌÈÎÚ¿ Ô˘ÏÈ¿ ∫·È ÔÈ ‰˘fi Ì·˜ ÙfiÙ ٷÎÙÈο ·fi ÙȘ ‰·ÛοϘ Ì˘ÛÙÈο ÂÌÈÏÔ‡Û·Ì fiÏÔ ÁÈ ·ÁfiÚÈ· Î·È ÁÈ· ÙÚÂÏ¿ ÊÈÏÈ¿ H ∫È Â›¯Â˜ ÌÈ¿ ¯¿ÚË Û· ÌÈÏÔ‡Û˜ ÂÚÈÛÛ‹ ª· ÁÈ· ı˘Ì‹ÛÔ˘. Ô˘ Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ Î˘Ï¿ F# H ‰›¯ˆ˜ ¤ÓÓÔȘ Î·È ›ÎÚ˜ Î·È Î·ËÌÔ‡˜ H E ÃÚfiÓÈ· Ô˘ Ì¿˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÏÌÔ‡˜ ¶ÔÈfi˜ ÔÙ¤ Ù· ͯӿ Î·È fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÁÂÚÓ¿ Ó· ı˘Ì¿Ù·È ·ÈÒÓÈ· Ù· fiÌÔÚÊ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ¿˜ ˙ˆ‹˜ ¯·ÚÈو̤Ó˘.98) ∞-158 ∆ÔÓ Î·ÈÚfi ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·ÏÈfi . ÌÈ¿˜ ˙ˆ‹˜ Ôχ ÁÏ˘ÎÈ¿˜ ∆fiÙ ÌÂÏÂÙÔ‡Û·ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ∏ϤÎÙÚ· Ì· Î·È ÙË ¡·Ó¿ ÎÈ Â›¯·ÌÂ Î·È ÔÈ ‰˘fi ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÎÈ ¤ÚˆÙ˜ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ ª· ÌÈ¿ ̤ڷ ›¯·Ì ÔÚÎÈÛÙ›. fiÛ· ÌÔ‡ ’ÏÂÁ˜ Î·È Û˘ H E ÃÚfiÓÈ· ·ıÒ·.

Û ÏÈÁ¿ÎÈ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· Ó· ·Ó ¤‚ÏÂ· ·Ó¿ÎÈ.•·ÓıԇϷ ª¿ÓÙ˙·ÚÔ˜/™ÔψÌfi˜ ∏ F# H E F# H ∆ËÓ Â›‰· ÙËÓ Í·ÓıԇϷ. ÙËÓ Â›‰· „¤˜ ·ÚÁ¿ Ô˘ ÂÌ‹Î ÛÙË ‚·ÚÎԇϷ. Ì ¯·Ú¿ ÎÈ ·˘Ù‹ Ì ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÙÔ˘˜ ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ ∫È ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÛÙ¿ıËη Ó· È‰Ò ÒÛÔ˘ Ë ÔÏÏ‹ Ì·ÎÚfiÙ˘ ÌÔ‡ ÙÔ ’ÎÚ˘„ ÎÈ ·˘Ùfi ™Â Ï›ÁÔ. ‰¿ÎÚ˘Û· ÎÈ •·ÓıԇϷ ∞-159 Ò ·ÊÚfi ÓÂÚfi ÂÁÒ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿ F# C# F# H C# F# ∂ÊÔ‡ÛΈÓ ْ ·Á¤ÚÈ Ï¢Îfiٷٷ ·ÓÈ¿ H F# H E F# H ˆÛ¿Ó ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ô˘ ·ÏÒÓÂÈ Ù· ÊÙÂÚ¿ ∂ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì χË. Ì·ÓÙ‹ÏÈ Â¯¿ıË ÛÙÔ Â‰¿ÎÚ˘Û·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ. ‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÁÔ˘ ∫È ·ÊÔ‡ ·Ó›.98) .

·¯ Ù· ‚·ÛÈÏÈο ÔÙ›˙ÂÈ ™Ù˘ ¤¯ÂÈ ∫È Ë µ¿Ï ¶Ï¿Î·˜ Ù˘ ·ÓËÊÔÚȤ˜. Ô˘ Á¤ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ÎÏËÌ·Ù·ÚȤ˜ οÙÈ Ï·ÎÈÒÙÈÛÛ˜. Ó· Û‚‹ÛÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· ·fi ÙËÓ Î¯ÚÈÌ·Ú¤ÓÈ· ] 2¯ ¶Ï¤ÎÔ˘Ó ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ· Ù˘ ʈÏȤ˜ Ù· ¯ÂÏȉfiÓÈ· Ù˘ ÎÈ ·¿Óˆ ·fi ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ Ù˘ ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ¤¯ÂÈ ÁÈ ¿ÛÙÚÔ Ù˘ ∫·È ÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô Û·Ó ÊÙ¿ÓÂÈ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÔÈ £ÂÔ› ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ Î·È Ù· ÎÔ·Ó¿Ó ÁÈ· ÁÔ‡ÚÈ ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ µÔ˘‰Ô‡ÚË “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.™Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ Ù˘ ·ÓËÊÔÚȤ˜ ªˆÚ¿Î˘/ªˆÚ·˚Ù›Ó˘ ∂ ∏ ∂ Œ¯ÂÈ Ë ∞ı‹Ó· ÔÌÔÚÊȤ˜.98) ∞-160 ™Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ Ù˘ ·ÓËÊÔÚȤ˜ . Ô˘ Ϙ ÚÔ‰fiÛÙ·ÌÔ ÙȘ fiÙÈÛ˜ ÚÂÙÛ›Ó· ίÚÈÌ¿ÚÈ. ÙÔ Í¤ÚÂÈ Ë ·ÓıÚˆfiÙ˘ ˆ˜ ÎÈ Ô £Âfi˜ Â›Ó·È Ï·ÎÈÒÙ˘ H F# E H E ÎÈ fiÙ·Ó ÛÈÁԄȯ·Ï›˙ÂÈ. Ù·‚ÂÚÓÈ¿ÚË Ì·˜. Ù·‚ÂÚÓÈ¿ÚË. ¤¯ÂÈ Î·È Î¿ÙÈ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ∞ ∏ ∂ Ì· Û·Ó Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ Ù· ÛÙÂÓ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ıÂÓ¿ ] 2¯ c# F# E A H E µÚÂ.

ª¤Óˆ Û οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ªÚÔ˜ ·’ ÙȘ ¿ÛÚ˜ ÙȘ ·˘Ï¤˜... ÙË ÌÈÎÚ‹ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ̤ڷ-Ó‡¯Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó C G C ÕÛÚ˜ ÎÔÚ‰¤ÏϘ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÊÔÚ¿Ó G C Î·È Ù’ ·ÁfiÚÈ· ÎÔÈÙ¿Ó Ô˘ ͢Ó¿Ó ӈڛ˜ ª· ‰ÂÓ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÎÈ Ô‡Ù ‚¿˙ˆ Ì·Ú¿˙È ÙËÓ ‰È΋ ÌÔ˘ ·Á¿Ë ‰ÂÓ ÙËÓ Í¤ÚÂÈ Î·Ó›˜ ª¤Óˆ Û οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿.. ª·ÚΤ·˜/™ÔÊfi˜ C ª¤Óˆ Û οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿.98) ..ª¤Óˆ Û οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿.. ÊÙˆ¯È΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ G Ô˘ ’¯ÂÈ Û›ÙÈ· ¯·ÌËÏ¿ G ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂΛ ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÁÈÔÚÙ‹ C Î·È ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ÊÈÏÈ¿ ªÚÔ˜ ·’ ÙȘ ¿ÛÚ˜ ÙȘ ·˘Ï¤˜ ÔÈ ÁÚȤ˜ Î·È ÔÈ ÓȤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÌÈÏÔ‡Ó ∫È fiÏÔÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿.. ÕÛÚ˜ ÎÔÚ‰¤ÏϘ. ∞-161 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

ÓÙÚÔ·Ïfi F C F ™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ›̷ÛÙ’ ·ÁηÏÈ¿ B F C F Î·È ¯ˆÚ›˜ ÌÈÏÈ¿ ‰›Ó·Ì ÊÈÏÈ¿ ∞’ ÙÔ Î‡Ì· ÎÈ ·’ ÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ ÁÈ· Ó· ÌË Û¿˜ Ù· ÔÏ˘ÏÔÁÒ ›Ûˆ˜ ˙‹Ï„· Î·È Û ÏÈÁ¿ÎÈ Û ÊÈÏÔ‡Û· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Î·È Áˆ ∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ „ËÏ¿ ›¯Â ·Ó¤‚ÂÈ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙ· Ó¤ÊË ÎÚ˘ÊÙfi ∫È ÂÂȉ‹ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÎÈ ÂΛÓÔ ˙ËχÂÈ ÊÈÏÔ‡Û ْ ·ÛÙ¤ÚÈ· ÎÈ ·˘Ùfi ™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿...98) ∞-162 ™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ .. ™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿.™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ °È·ÓÓÔ˘Î¿Î˘/∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ë˜ F °È· ı˘Ì‹ÛÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ C Ò˜ ÂÚ¿Û·Ì οÔÈ· ‚Ú·‰È¿ C Î·È ÙÔ Î‡Ì· Ô˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó ·Á¿ÏÈ F ÁÏ˘ÎÔʛϷÁ ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ F ∂Ê˘ÛÔ‡Û ·Ó¿Ï·ÊÚË ·‡Ú· D g ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ ·ÂÚ¿ÎÈ ‰ÂÈÏfi B F Ô˘ ÎÈ ·˘Ùfi Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ ÊÈÏÔ‡Û ٷ Ì·‡Ú· B C F Û·Ó ¯¿‰È ··Ïfi. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6..

. Û˘ Î·È Áˆ. ¿Ì ÛÙ’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ ’ ·Á·¿ÌÂ Î·È Ô˘ ¿ÓÙÔÙ ı˘Ì¿Ì·È £· ’Ì·ÛÙ ÌfiÓÔÈ.. £· ’Ì·ÛÙ ÌfiÓÔÈ. ¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ. ∞-163 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ..¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ.. ¿Ì ·Á¿Ë ÌÔ˘. ı· Û ÎÚ·ÙÒ ·’ ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ù’ ·Á¤ÚÈ ÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ˘ ı· Ì¿˜ ʤÚÂÈ ¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ. ¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ. Û˘ Î·È Áˆ ÎÈ ·Ó ‚ÁÂÈ ÎÈ Ë ÛÂÏ‹ÓË ¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ. Û˘ Î·È Áˆ ÛÙ˘ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿˜ ÙË Á·Ï‹ÓË E A E A ™˘ Î·È Áˆ. ¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ. ÛΤ„Ô˘ Á·Ï‹ÓË Ô˘ ı· ’¯ÂÈ E H E ÎÂÈ Ô˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÔÈ ‚Ú¿¯ÔÈ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÔ‡Ó ÌÔÓ¿¯ÔÈ A D A E A D A £· ’Ì·ÛÙ ÌfiÓÔÈ ÂÛ‡ Î·È Áˆ ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ A D A E A Î·È ı· ‚ÚÂıԇ̠̠‚‹Ì· ·ÚÁfi ÛÙ· ÏË̤ÚÈ· Ì·˜ Ù· ·ÏÈ¿ E A E A ™˘ Î·È Áˆ. ¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ. ¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙ ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi Ù’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ E a E a Ô˘ Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ¿ÏÈ ı· Ì¿˜ ÂÈ ÙÔ Ì·˚ÛÙÚ¿ÏÈ a F d G C ¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ. ™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/°È·ÓÓ›‰Ë˜ a F d G C ¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ.

Ï·ÛˆÌ¤ÓÔ ™Ô‡ ’‰ˆÛ· ÊÈÏÈ¿ ÛÙ· ¯Ú˘Û¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ¤Ó· ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‚Ô˘ÚΈ̤ÓÔ §Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜.98) ∞-164 ] 2¯ §Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜. Ϙ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜ G A G D Ô˘ ÊÈÏ¿ÎÈ· ÛÔ‡ ’‰ÈÓ· ÛÙ· ¯Â›ÏË Ù· ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ∫È ¿ÎÔ˘ÁÂ Ë ÌÔ˘ÚÈ¿ ÎÈ Ë ÎÏËÌ·Ù·ÚÈ¿ ÙȘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÙȘ ÁÏ˘Î¤˜. °È·ÓÓ›‰Ë˜/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ D eA D ◊Ù·Ó ‰ÂÈÏÈÓfi ηÏÔηÈÚÈÓfi A e D ›Ûˆ ·’ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ô ‹ÏÈÔ˜ ¤ÁÂÚÓ Ì ¯¿ÚË eA D H °¤ÌÈ˙·Ó ÊÈÏÈ¿ Ù· ¯Ú˘Û¿ Ì·ÏÏÈ¿ E A ÎÈ ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Û ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ D A D §Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜... ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ „˘¯Ú‹ Û’ ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ. Ϙ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜. . “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ϙ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜ ∫È ‹Úı˜ ¿ÏÈ ˆ¯Ú‹.§Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜.

ÌËÓ ÎϷȘ C G D ŒÏ·.∫ϷȘ ∫ÔÊÈÓÈÒÙ˘/ƒ·›Ù˘ G D G ∫È ·Ó ¯ˆÚ›Û·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÔÏϤ˜ ηډȤ˜ G D G ‰ÂÓ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜. ÎÔ˘Ù¤˜ D ™ÙÔ ’¯ˆ ÂÈ ˆ˜ Û’ ·Á·Ò ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ∫ϷȘ... ∫ϷȘ ∞-165 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. ı· ‚ÚÂȘ G ∫ϷȘ Û·Ó ÙÔ ÛÎÂÊÙ›˜ fiÙÈ ÌÔÚ› D G Ó· ’ÚıÂÈ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÌËÓ ÔÓÒ ÁÈ· Û¤Ó· ∫ϷȘ ÎÈ fiÛÔ ÁÏ˘Î¿ ÎÈ ·Ó Û ÊÈÏÒ ‰ÂÓ ÌÔ‡ ÌÈÏ¿˜ Î·È Ì ÎÔÈÙ¿˜ ıÏÈÌ̤ӷ C G ªËÓ ÔÓ¿˜ ÁÈ· ÛΤ„ÂȘ ¿‰ÈΘ. Á¤Ï·Û ÁÏ˘Î¿.ÙÈ Ôı›˜. ∫ϷȘ.. ˜ ÌÔ˘ ÏfiÁÈ· ÂÚˆÙÈο G D G ™Ù· ÊÈÏÈ¿ ÌÔ˘ fi.98) .

Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÈÔ¶Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· ÓÂÚ¿ÓÙ˙Ô-.∂Ú‹ÓË. ‚Ú˜ | 2¯ ¤Ó· ·ÏÈοÚÈ. ∂Ú‹-.. Ô ·Á·Ë| 2¯ ·Á·ËÙÈÎfi˜ Ù˘. ∂Ú‹ÓË ‚Ú˜ ∂Ú‹ÓË ‚Ú˜ ¤Ó· ·È‰› µÚ˜ ¤Ó·.. Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÙÔ Ô‡ | 2¯ D G ’ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∂Ú‹ÓË Ô‡. Ô‡ ‰È¿ÔÏÔ Ô‡ | 2¯ ‰È¿ÔÏÔ ‹ÁÂ Ô ÁÈfi˜ Ù˘. Ô | 2¯ ∫·È. ∂Ú‹ÓË Ô‡ ∂Ú‹ÓË Ô‡ ’Ó·È Ù˘ ª·ÓÈÒ˜ √ ·Á·-.98) ∞-166 ∂Ú‹ÓË. ÓÂ| 2¯ D G ∆Ô‡Ù· ı· ÛÔ‡ ˆ ∂Ú‹ÓË D G Î·È Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ ·˜ Ì ÎÚ›ÓÂÈ | 2¯ | 2¯ ∂Ú‹-. ∂Ú‹ÓË Ô‡. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ‚ÚÂ Ô §È¿˜ ‰Â ı· | 2¯ §È¿˜ ‰Â ı· Û ¿ÚÂÈ. Î·È ÁÈ·Ù› ÛÎÔ‡˙’ Î·È ÁÈ·Ù› ÛÎÔ‡˙’ Î·È ÁÈ·Ù› ÛÎÔ‡˙’ Ë ¢ÂÛÔÈÓÈÒ ¶Ô‡ ‰È¿ÔÏÔ. ∂Ú‹ÓË ‚Ú˜. °È·ÓÓ›‰Ë˜/∆Ú·˚ÊfiÚÔ˜ G D G ∂Ú‹-. ∂Ú‹ÓË Ô‡ G D G ∂Ú‹ÓË Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÙÔ Úˆ› C G ¶Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÙÔ. Ô | 2¯ ∆Ô‡Ù· ı· ÛÔ‡ ˆ. . ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ·˜ ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ·˜ Ô‡ÙÂ Ô ÛÙÚ·‚fi˜ Ô §È¿˜. ‚Ú˜ ¤Ó·.. ‚Ú˜ | 2¯ °È·-. Ô‡ | 2¯ ¶Ô‡. Ô‡ | 2¯ ∆Ô‡Ù· ı· ÛÔ‡ ˆ.. ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ·˜. ÓÂÚ¿ÓÙ˙Ô-. ÓÂ| 2¯ Ú¿ÓÙ˙ÔÊÈÏË̤ÓË. Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÈÔ-.

ª¿Úˆ ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë˜/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ d ∆ËÓ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó Ì η̿ÚÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙfiÛ· ·È‰È¿ d ∂›¯Â ¿ÚÂÈ ·’ ÙÔ ı˘Ì¿ÚÈ Ë ª·ÚÈÒ ÙËÓ Â˘ˆ‰È¿ g ∫È ·Ó ηډȤ˜ ›¯·Ó ÛηϛÛÂÈ ÛÙȘ ÈÙȤ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÈ¿ g ‰ÂÓ Ù‹˜ ›¯·Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ì·ÙȤ˜ Î·È ÁÈ· ÊÈÏÈ¿ A ŸÏÔÈ ÌÚÔ˜ Ù˘ ÔÈ Ï‚¤ÓÙ˜ ÓÈÒı·Ó ÓÙÚÔ‹ A g A ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ‰˘fi ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÙfiÏÌËÛ ӷ ÂÈ d ª¿Úˆ.ª¿Úˆ.98) .. ª¿Úˆ. ª¿Úˆ.. ª¿Úˆ. ª¿Úˆ ∞-167 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ›Ӓ Ù· ÓÈ¿Ù· d ª¿Úˆ. ª¿Úˆ. οÙÈ ÏÂÓ „Èı˘ÚÈÛÙ¿ ÎÈ ÔÈ ÂÏȤ˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙ’ ·Á¤ÚÈ ÎÈ ›Ûˆ˜ ÎÏ·›Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¿ ∫È Ë ª·ÚÈÒ ÁÂÚÔÓÙÔÎfiÚË ÙÒÚ· Û΢ıÚˆ‹ Û·Ó Ë¯Ò ·ÎÔ‡ÂÈ Ù’ ·ÁfiÚÈ Ô˘ Ù‹˜ ›¯Â ÂÈ ª¿Úˆ. ÙȘ ÓÙÚÔ¤˜ ·Ú¿Ù· g d g d ∆Ô˘ ÊÈÏÈÔ‡ ÙËÓ ÚÒÙË Áχη ÌËÓ ÙËÓ ÂÊ˘Ï¿˜ ÁÈ· Úԛη ∂ d ªË Ì ‰ÈÒ¯ÓÂȘ ÙÒÚ· Ô˘ Û ‚ڋη ∂ÂÚ¿Û·Ó ٷ ¯ÚfiÓÈ·. ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÈ ·˘Ùfi ÁÂÚÓ¿ ◊Úı·Ó ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ Ù· ¯ÈfiÓÈ· ÎÈ Ë ª·ÚÈÒ Û΢ÊÙ‹ ÂÚÓ¿ ∆Ë ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ Á¤ÚÔÈ.

. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ∞-168 ¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ..¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ a ŸÙ·Ó ÌÔ‡ ‰›ÓÂȘ ·Á¿˘ ÊÈÏÈ¿ G fiÙ·Ó ÌÔ‡ Ϙ ÏfiÁÈ· ·Á¿˘ ÙÚÂÏ¿ d ÓÈÒıˆ Ô˘Ï› Ì Á·Ï¿˙È· ÊÙÂÚ¿ a ÂÙÒ Ì·˙› ÛÔ˘ ÁÈ¿ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Õψ۷ ¯¤ÚÈ· Û·Ó ‰›¯Ù˘· Ï·ÙÈ¿ Û¤Ó· Î·È Ì¤Ó· Ó· ¿Ó ̷ÎÚÈ¿ ¿ÙÈ ÔÏ¿ÛÚÔ Ì ¯·›ÙË ¯Ú˘Û‹ ¿Óˆ ÙÔ˘ Â›Ì·È ÂÁÒ Î·È ÂÛ‡ G a ¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ] 2x G MÂÛ’ ÙË ˙ˆ‹ C d ¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë ÔÈfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·ÙËı› E›Ó’ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓfi˜ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÓÈÒıˆ ˆ˜ Â›Ì·È ÙÚÂÏÏfi˜ ‹Úı˜ Î·È ÌÔ‡ ’ÊÂÚ˜ οÔÈ· ·Ú¯‹ Ì ْ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ŸÓÂÈÚ· Á‡Úˆ Ì·˜ ¯›ÏÈ· ÂÚÓÔ‡Ó Â›Ó·È Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ô˘ Ì ÎÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ¿˙Ô˘Ó ·Û‹ÌÈ Ì˜ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Û·Ó ÁÔÚÁÔÙ¿Íȉ· ¿ÛÚ· Ô˘ÏÈ¿ ¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘.

ŒÏ· ‹ÏÈ ÌÔ˘ ∆Ô˘ÚÓ¿˜/Williams e a e a. ‹ÏÈ ÌÔ˘.. Ù· ʇÏÏ· ÍÂÚ¿ F e ÀÁÚ¿ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ›ӷÈ. ‚ÚÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ.. ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı¤Ïˆ Ó· ÎÏ¿„ˆ a G ªÂ Ï›Á˜ ÓfiÙ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ Ó· ÛÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò F e ŸÙ·Ó ı· ‚ϤÂȘ Ô˘ÏÈ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ Ó· ʇÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ D a ∫ÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó Ù· ÎÏÔ˘‚È¿ e a e a. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔÓ ¤Ó· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎÔÓÙ¿ ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ì¤ÓÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ ¶fiÛÔ ·Ó¿ÁÎË ¤¯ˆ ÙÒÚ· ·fi ¤Ó· ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÊÈÏ› ¶fiÛÔ ÌÔ‡ Ï›ÂÈ Ë ˙ÂÛÙ‹ ÛÔ˘ ·Ó¿Û· Ô˘ ¯Â›ÏË ıÂÚȇÂÈ ∑ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ a C D ◊ÏÈ ÌÔ˘.. ŒÏ· ‹ÏÈ ÌÔ˘ ∞-169 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6... ‹ÏÈ ÌÔ˘ aC D Œ-Ï·. a G ºÚ¤ÛÎÔ ÙÔ ¯ÒÌ·..98) .

Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÂȘ ÕÁÚÈÔ˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ ÙË ‰›ÎË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ ™’ ¿ÁÚÈÔ˘˜ Û·Ó ÎÈ ÂÌ¿˜ ·Á¿Ë ÁÈ·Ù› Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ∞Á¿Ë ÁÈ·Ù› Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ∫È ÂÛ›˜.98) ∞-170 ∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ. ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ÂÓÔ¯‹˜ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÂÌ¿˜ G ÔÈ Ì‡ıÔÈ Î¿ı ÷ÏÈÌ¿˜ a ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· §·ÌÂÚfi˜ οıÂÙ·È ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ ̘ ÛÙ· Ô˘Ú¿ÓÈ· ¢›Î·È· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù’ ·ÓıÚÒÈÓ· ·’ Ù’ ¿ÏÏ· ÎÔ¿‰È· ÕÁÁÂÏÔÈ Ê‡ÁÔ˘ÓÂ Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó¤· £‡ÌˆÛÂ Ô £Âfi˜.. ∆Ô˘ÚÓ¿˜ a C F C D ÕÁÚÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ÙÔÓ ¿ÁÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ¯Ù˘¿ÂÈ a C F C D ÕÁÚÈÔ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ÙË Ì¤Ú· ÛÙ· ¤Ï·Á· ¿ÂÈ a C F C D ÕÁÚÈÔ „¤Ì· ÙÔÓ ¿ÁÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ıÂÚ›˙ÂÈ a C F C D ÕÁÚÈ· Ë ‚ÚˆÌÈ¿ ÙÔ Ì¤Û· Ì·˜ ·ÚÁ¿ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ F G a ∆Ô Ì¤Û· Ì·˜ ·ÚÁ¿ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ a D ∫È ÂÌ›˜. ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ı· ÙÔ ÎϤ„ÂȘ ∏ ÙÚÔÊ‹ Ù˘ „˘¯‹˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Â›Ó·È. ∂Ì›˜. Î˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ. ÓÔÈ¿˙ÂÛ·È. Ó· Ê·˜. ÂÌ›˜ G ÙÈÙÏÔ‡¯ÔÈ Î·Î‹˜ ÂÔ¯‹˜ a ‰Â ÛοÌ Ôχ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· a D ∂Ì¿˜.. Î˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ.∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ. ∞Ó ÂÈÓ¿˜. . ÎÈ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ Ì·ÙÒÓÂÈ ÙË Ì¤Ú· ∫È ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ Ì·ÙÒÓÂÈ ÙË Ì¤Ú· ∫È ÂÌ›˜...

. Û‡Ì·Ó ¿ÎÔ˘Û ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÙfiÙ ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ϤÁ·Ó ˆ˜ Ë ·Á¿Ë Â›Ó·È fi. ÁÂÈ¿ ÛÔ˘ B A d ÔÈfi˜ ÛÔ‡ ¤ÎÏ„ ·˜ ͤڷÌ ÙË ¯·Ú¿ ÛÔ˘ d F °ÂÈ¿ ÛÔ˘. O ÈÔ Î·Ïfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ∞-171 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÁÂÈ¿ ÛÔ˘ B A d ·˜ ÌÔÚÔ‡Û· ÁÈ¿ Ï›ÁÔ Ó· Ìˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ d B A °ÂÈ¿ ÛÔ˘.O ÈÔ Î·Ïfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ∆Ô˘ÚÓ¿˜ d F G √ Èfi ηÏfi˜ ηÏfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ d ̘ ÛÙ· ·ÛÙ¤ÚÈ· ¯¿ıË G d Î·È Î·Ó›˜ ‰Â ı· Ì¿ıÂÈ F G d ·fi Ï¿ıÔ˜ ·Ó ¯¿ıËΠ‹ ·Ó ÙÔ ‹ıÂÏ ·˘Ùfi˜ d F °ÂÈ¿ ÛÔ˘.98) . ÁÂÈ¿ ÛÔ˘. ÁÂÈ¿ ÛÔ˘ ÁÂÈ¿ ÛÔ˘ ŸÏÔ ÙÔ Û‡Ì·Ó.ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÂÛ‡ Î·È Áˆ °ÂÈ¿ ÛÔ˘..

∆Ô˘ÚÓ¿˜ e e C ŸÙ·Ó ÙËÓ ‰ÂȘ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Í·Ó¿ C e ÎÈ ·Ó ÌÈÏ‹ÛÂȘ e e C ˜ Ù˘ ˆ˜ Ì’ ›‰Â˜ ˆ˜ Â›Ì·È Î·Ï¿ C e Î·È Ó· ˙‹ÛÂȘ e G MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ C e ˆ˜ ÙËÓ ¤¯·Û· Ì· ÙËÓ ·Á·Ò e G MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ C e ˆ˜ ‰ÂÓ Í¤¯·Û· Î·È ÁÈ· ΛÓË ˙ˆ C D e MËÓ Ù˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ.98) ∞-172 MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ.. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. Ó· ÌÂ Ï˘¿Ù·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ C ∏ e ÿÛˆ˜ ÌÈ· ̤ڷ ÓÈÒÛÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Î·È ’ÚıÂÈ ŸÙ·Ó ÙËÓ ‰ÂȘ ˜ Ù˘ fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· Ì ÛÒÛÂȘ ªËÓ Ù‹˜ ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÓ·.MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ. ÌËÓ ÂȘ ÌËÓ ÚÔ‰ÒÛÂȘ MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ. .

. º›Ï ÌÔ˘.. ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Û˘ ÌÔ‡ ÙÔ Â›¯Â˜ ‰Â›ÍÂÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ º›Ï ÌÔ˘ ʛϠ∫¿ÔÈ· ̤ڷ ÌÔ‡ ›˜ ÎÔÊÙ¿ ʇÁˆ Ê›ÏÂ. ∞-173 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÁÂÈ¿ ¯·Ú¿ º›Ï ÌÔ˘ ʛϠ∫È ·fi ÙfiÙ ‰ÂÓ Û ›‰· Í·Ó¿ Ô‡ Â›Û·È Ê›ÏÂ. Ê›ÏÂ. Ê›ÏÂ. ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë˜ a G ◊Ì·ÛÙ·Ó ·fi ·È‰È¿ F e a Ê›ÏÔÈ Ì¤Û· ·’ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ a G B a º›Ï ÌÔ˘ ʛϠ™’ ·Á·Ô‡Û· ¿ÓÙ·.98) .º›Ï ÌÔ˘. ʛϠ·ÏËıÈÓ¤ d a Ô˘ ÛÔ‡ ›¯· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÎÈ fiˆ˜ οÔÙ d a Ó· ÛÔ‡ Ϥˆ Ù· ‚¿Û·Ó¿ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÛ‡ Ó· Ù’ ·ÎÔ‡˜ B Î·È Ó· ÎÏ·›˜ ªÈ¿ Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È Ê›ÏË Î·Ï‹ ‰˘fi-ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÙÔ Ôχ º›Ï ÌÔ˘ ʛϠ¢Â ı· ¤ÚÂ ӷ ¯·Ï¿ÛÂȘ ÁÈ ·˘Ù‹ ÌÈ· ÊÈÏ›· ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ù‹ º›Ï ÌÔ˘ ʛϠ¶Ô‡ Â›Û·È ÙÒÚ· Ê›ÏÂ. Ô˘ıÂÓ¿ º›Ï ÌÔ˘ ʛϠd a ¶Ô‡ Â›Û·È ÙÒÚ· Ê›ÏÂ.

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ ¡ÙÔ˘‚‹˜/™ÙÚ·Ù‹˜ a E G ∆· ÏfiÁÈ· Ù˘ ·Á¿˘ Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È d G C Ô˘ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ÙÔ Â›¯·Ì ·Ê‹ÛÂÈ F d C ÁÈ·Ù› ¤Ê˘Á ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ d F E Î·È Ù¤ÏÂȈÛÂ Ë ·Á¿Ë ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ a e a G C ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ ‰ÂÓ ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ B a F d E ÙȘ fiÌÔÚʘ ÛÙÈÁ̤˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ÙȘ Í·Ó·˙‹Ûˆ a F E a °È¿ ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÓ¿¯· Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰›Óˆ d B G E Ó· Í·Ó· ’Ú¯fiÙ·Ó ¿ÏÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ E a ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ..98) ∞-174 ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ ..

∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÔ˘ Cook/∂ÏÏËÓ·›Ô˜ c B æ¿Í ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Ó· ‚ÚÂȘ G# G c ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÔ˘ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ˙ËÙ¿˜ æ¿Í ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÈ Ó· ’Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÁÈ ·˘Ùfi ÍÂÓ˘¯Ù¿˜ ¶ÔÈfi Ó· ’Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ì‹ˆ˜ ˙ËÙ¿˜ fi.. æ¿Í ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘. ∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÔ˘ ∞-175 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. ¤ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ.98) ..ÙÈ Î·È Áˆ c B ªË ÌÔ‡ Ϙ Û’ ·Á·Ò D# G# G c ‰Â Ì ͤÚÂȘ ηϿ ÎÈ ›Ûˆ˜ ¿ıÂȘ ·ÁfiÚÈ Î·Îfi c B ¡¿ ’Û·È ÚÔÛÂÎÙÈÎfi D# B F B ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· ÌÔÚ› Ó· Û οÓÂÈ Ó· ÎÏ¿„ÂȘ Ôχ F B F G# G Ì’ ¤Ó· ÊÈÏ›..

. ¤Ï·.... ÌË ‰ÈÛÙ¿˙ÂȘ.. ÙÚ¤ÍÂ. ÙÚ¤ÍÂ. ¢ÒÛ ·’ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Î·È Û˘ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÚËÁÔÚÈ¿˜. ¤Ï·. ¤Ï·. fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰¿ÎÚ˘ Á¤ÏÈÔ ı’ ·ψı› ŒÏ·. . ¤Ï·.. ¤Ï·.∏ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜.. ̘ ÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ Ó· Ì›˜ G D ı· ’¯ÂȘ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Ó· ‰ÂȘ D ™ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÙËÓ ·Ú¤· e G ı· ‚ÚÂȘ ÙËÓ ·Á¿Ë. ÿÌÔ˘ÚÁÎÂÚ/∆ËÏÈ·ÎÔ‡ D e ∆Ú¤ÍÂ. ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÓÔ˜ ÌfiÓÔ ¯·Ú¿ ŒÏ·.. ı· ‚ÚÂȘ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· h ÌÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˙ˆ‹ ŒÏ·.98) ∞-176 ∏ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜. ŒÏ·. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÌÂÚ›‰ÈÔ ÂÏ›‰·˜ ÛÙÔ ·È‰› Ô˘ ÔÓ¿ ™ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÙËÓ ·Ú¤· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›ÛÔ˜. ÙÚ¤ÍÂ. ÌË ‰ÈÛÙ¿˙ÂȘ ÎÈ ˆ˜ Ù˘ Á˘ ÙËÓ ¿ÎÚË. ŒÏ·.

.98) . ÎÈ ·˜ ‹ÌÔ˘Ó· Ù’ ·ÁfiÚÈ Ô˘ ÛÔ‡ ’¯· ÚˆÙÔʤÚÂÈ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙËÓ „˘¯‹ TÈ fiÌÔÚÊË Ô˘ ‹Ù·Ó. ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÁfiÚÈ F G ‹Ù·Ó ηÏÔη›ÚÈ. ÎÈ ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ Ù’ ·ÁfiÚÈ F G C ÁÈ· Ì¿˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¶ÈÙÛÈÏ·‰‹˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ C E ◊Ù·Ó ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ. IÛÙÔÚ›·. Í·Ó¿È·ÛÂ Ë ‚ÚÔ¯‹ ªÂ ͤ¯·Û˜ ÎÔÚ›ÙÛÈ. ÔÚÊ·Ó„ ْ ·ÁfiÚÈ ¿ÂÈ ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈ. ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ¯›ÏÈ· ‰˘fi C E ÂÛ‡ ’ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ. ∞-177 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÌfiÓÔ ÁÈ· Ì¿˜ ÙÔ˘˜ ‰˘fi C E TÈ fiÌÔÚÊË Ô˘ ‹Ù·Ó Ë F ηÓ›˜ ÙfiÛÔ Ôχ ‰ÂÓ C E ∆È fiÌÔÚÊË Ô˘ ‹Ù·Ó Ë F Ô˘ ϤÁ·Ì ÎÈ ÔÈ ‰˘fi F ·Á¿Ë Ì·˜ C G ı’ ·Á·‹ÛÂÈ F ·Á¿Ë Ì·˜ G C ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Û‚‹ÛÂÈ EÊ˘Á ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ.IÛÙÔÚ›·..

.98) ∞-178 •·ÊÓÈο Ì ·Á·¿˜ . ‰ÂÓ Ì’ ·Á·¿˜ £¤Ïˆ Ó· ÛÔ‡ ˆ ·ÓÙ›Ô Î·È Ó· ʇÁˆ Ì·ÎÚÈ¿ Ì· Û ‚Ϥˆ Ó· ‰·ÎÚ‡˙ÂȘ ÎÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Û ÔÓ¿ ∆È ı· Á›Óˆ È· Ì ۤӷ ÙÈ Ó· οӈ ÙÈ Ó· ˆ ¢È·ÚÎÒ˜ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·Ó ÌÔÚÒ Ó· Û’ ·Á·Ò Û’ ·Á·Ò ªÂ ·È‰Â‡ÂȘ.. ø-ˆ ˆ-ˆ ªÂ ·È‰Â‡ÂȘ.. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. ‰ÂÓ Ì’ ·Á·¿˜ H e ¢ÂÓ Ì’ ·Á·¿˜.•·ÊÓÈο Ì ·Á·¿˜ Pace/∆ÛfiÁη˜ e D e ø-ˆ ˆ-ˆ e D ∂›Û·È ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ì οÓÂȘ ÎÈ ·ÔÚÒ a e £¤Ïˆ Ó· Û ηٷϿ‚ˆ ÎÈ fï˜ fi¯È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ e D ¶·›˙ÂȘ ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi ÌÔ˘ ̘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ Ù· ‰˘fi a e ÎÈ ·’ Ù· ÙfiÛ· „¤Ì·Ù¿ ÛÔ˘ ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi H ÙÔ Ì˘·Ïfi G D ªÂ ·È‰Â‡ÂȘ ÎÈ fiÏÔ ·›˙ÂȘ Î·È ÁÂÏ¿˜ G ÌÔ‡ ı˘ÌÒÓÂȘ Î·È ‰ÂÓ ı˜ Ó· ÌÔ‡ ÌÈÏ¿˜ D ŸÙ·Ó Û’ ·Ú¤ÛÂÈ Í·ÊÓÈο Ì ·Á·¿˜ G Ì ÏËÁÒÓÂȘ Ì· ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ Ì ÎÚ·Ù¿˜ H e ¢ÂÓ Ì’ ·Á·¿˜.

.. ∫·È ÙÒÚ· ÚÔÛ·ıÒ...98) .∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘ Carlos/∆ÛÂÚÒÓ˘ h ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÒÚ· ÌÔ‡ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ f# Ú¤ÂÈ Ó· Û¿˜ ˆ ÁÈ·Ù› ı· ÙÚÂÏ·ıÒ h •¤Úˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ f# Ì· ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ ÙÔ ¤·ı· ·˘Ùfi e A ∂ÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ˙ˆ e A ÁÈ¿ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ·˘Ùfi e F# h e F# ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘ Ë ÌÈÎÚ‹ Ì’ ·ÓÔÈÍ ÏËÁ‹ ¢ÂÓ Í¤Úˆ ϤÔÓ ÙÈ Ó· οӈ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Ì¿ıÔ˘Ó ÎÈ ÔÈ ‰˘fi ¶Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿Ûˆ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ·˘Ùfi Ô˘ Ì’ ¤Î·Ó ÙÚÂÏfi ∫·È ÙÒÚ· ÚÔÛ·ıÒ ·Ó Î·È ı· Ï˘ËıÒ Ó· ‰ÈÒ͈ È¿ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÔÓÒ e h £· „¿Íˆ ÁÈ¿ Ó· ‚Úˆ e h ÌÈ¿Ó ¿ÏÏË Ó’ ·Á·Ò h Û ηӤӷ Ó· ÌËÓ ·Ó‹ÎÂÈ f# h Ó· ʇÁÔ˘Ó ÔÈ Ù‡„ÂȘ Ï›ÁÔ Ó· ¯·ÚÒ | 2¯ | 2¯ ¢ÂÓ Í¤Úˆ ϤÔÓ.. £· „¿Íˆ. ∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘ ∞-179 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6..

..98) ∞-180 ª‡ÏÔ˜ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ... ∏ ηډȿ ÌÔ˘ ı· Á˘ÚÓ¿ÂÈ Û οÔÈ· ¤Ú· Û· ̇ÏÔ˜ ı· Á˘ÚÓ¿ÂÈ Ó‡¯Ù· ̤ڷ ¶ÚÈÓ Ó· ’Ó·È È¿ ·ÚÁ¿ ̛ӠÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ Û· ̇ÏÔ˜ ı· Á˘ÚÓ¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ∏ ηډȿ ÌÔ˘.ª‡ÏÔ˜ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Moccia/∫‡ÙÙ·Ú˘ c ∫¿ÓÂȘ Ï¿ıÔ˜ Ê›ÏË ÌÔ˘ ÌÈÎÚ‹ c f ·È¯Óȉ¿ÎÈ· ÎÈ ¤ÚˆÙ·˜ ‰ÂÓ ¿ÂÈ c ·Ó Ì’ ·Ê‹ÛÂȘ ÌfiÓÔ. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÌË ÓÔÌ›ÛÂȘ ˆ˜ G# G ÁÈ¿ Û¤Ó· ı· ÎÏ¿„ˆ ÔÙ¤ •¤ÚÂȘ ÙÒÚ· fiÛÔ Ï·¯Ù·ÚÒ Î¿ı ‚ϤÌÌ· ¯¿‰È ÙÚ˘ÊÂÚfi ·ÏÏ¿ ‰Â ı· ÊÙ·›ˆ ·Ó ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÁÈ¿ ¿ÓÙ· ÛÔ‡ Ï›„ÂÈ ‹ ¯·Ú¿ C F G ∏ ηډȿ ÌÔ˘ ı· Á˘ÚÓ¿ÂÈ Û οÔÈ· ¤Ú· C Û· ̇ÏÔ˜ ı· Á˘ÚÓ¿ÂÈ Ó‡¯Ù· ̤ڷ C F G ¶ÚÈÓ Ó· ’Ó·È È¿ ·ÚÁ¿ ̛ӠÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ c Î·È ÌË ÌÔ‡ ʇÁÂȘ È¿ ∫¿ÓÂȘ Ï¿ıÔ˜.

TÔ ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ Chiprut/∆ÛÂÚÒÓ˘ G a E›Û’ ¤Ó· ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ Ì ̛ÓÈ ˙È D G ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ fiÏÔÈ Û ÎÔÈÙÔ‡Ó AÓ¿‚ÂȘ ÊÏfiÁ˜ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ Î·È ÁÈ· Û¤Ó· ı¤ÏÂȘ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó G D TÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ. TÔ ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ ∞-181 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. M·˙› ÛÔ˘ Ù· ·ÁfiÚÈ·.98) ... ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ G D ŸÚÎÔ˘˜ ÌËÓ ÛÎÔÚ¿˜... ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ G D ÁÈ· ı· ‚ÚÂȘ ÌÂÏ¿ M·˙› ÛÔ˘ Ù· ·ÁfiÚÈ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚ·ÙÔ‡Ó ™’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÛÎÔÚ¿˜ ¯·ÌfiÁÂÏ· ÁÏ˘Î¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û ӷ ¯Ù˘¿ TÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ. TÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ... ÚfiÛÂÍ ηϿ G ÌËÓ ˙ËÙ¿˜ ÔÏÏ¿.. TÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ..

fiÛÔ ÙÔ Ï·ÙÚ‡ˆ D e £Â¤ ÌÔ˘. ‚Ú ·È‰› ÌÔ˘ Û’ ·Á·Ò ¶ˆ. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ˆ. ™ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔ˘. ÛÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ e D £Â¤ ÌÔ˘. fiÌÔÚÊÔ ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓfi H e a e ¶ˆ. ˆ. ·¯ H ‰ÂÓ ÌÔÚÒ. Û·Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÊˆÙÂÈÓ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ·È‰› ηÏfi.... ˆ. ˆ. Ò˜ ÙÔÓ ·Á·Ò e D C Î·È ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÔÓ Âı¤Ïˆ.98) ∞-182 ™ÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ . ˆ. ÛÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ £Â¤ ÌÔ˘. ÛÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ Œ¯ÂÈ Ì¿ÙÈ· Á·Ï·Ó¿. ˆ. ı· ÙÔ‡ ÙÔ ˆ ™ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ ı· η٤‚ˆ ¤Ó· Úˆ› ‰˘fi ÏÔÁ¿ÎÈ· ı· ÙÔ‡ ˆ.™ÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ ∫·Ú·ÓÙ¿Ó˘ e ™ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ Ì ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ ¤Ó· ·È‰› a ¤Ó· ·ÁfiÚÈ ˙ˆËÚfi. ˆ. Ì ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÁÏ˘Îfi ¶ˆ. ˆ. ˆ..

] 2¯ •¤ÓÔÈ·Û· ·’ ÙÔ˘˜ ÌÂÏ¿‰Â˜. ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ¿Ûη Î·È ÙË ÁÎÏ›ÙÛ· ™ÙÔ Û›Ù’ ÛÙÔ ∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛ’. ÙÛÔ˘Ì¿ÓË) A D E ™Ù¿Ó˜ Î·È ‚Ô˘‚¿Ï˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· ÚËÌ·‰Èfi ªÂ Ô˘Ï‹Û·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ..∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛÈ Kaye/ªËÏÈÒη˜ A f# D E §· Ï· Ï·.. ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ù· ÚÔÍÂÓÈ¿ ∆ÒÚ· Ì’ fiÔÈ·Ó ı¤Ïˆ ̤ӈ ÎÈ ·Ó ‰Â ı¤Ïˆ Ϥˆ ÁÂÈ¿ ªÂ ÎÔÌ›Ó˜ Î·È ÙÂÚÙ›È· ÎÔÓÔÌ¿ˆ ÔÛÔÛÙ¿ Î·È ı· ¿Úˆ ¤ÓÙ Û›ÙÈ· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÌÚÔÛÙ¿ ™ÙÔ Û›Ù’ ÛÙÔ ∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛ’.ÙÈ ı¤ÏÂȘ οÓÂȘ Î·È Î·Ó¤Ó· ‰Â ÚˆÙ¿˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÁÈ· Ó· ÊÈÏ‹ÛÂȘ. ÙÛÔ˘Ì¿-. ı· Ù· ‚Úˆ Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ· ‰‹ıÂÓ ¶·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ ÙÔÓ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ ÙÔÓ ÍÂÊٛϷ §· Ï· Ï·. ∆· ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙ· Û·ÎÔ‡ÏÈ· ÌÔ‡ Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ÁÈ·ÛÂÌÈ¿ Î·È ÙÔ Ó¤ÊÔ˜ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ÌÈ¿ ÎÔÏÒÓÈ· Á·ÏÏÈÎÈ¿ ¶¤Ù·Í· Î·È ÙÔ Ù·Á¿ÚÈ. ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ì‹Ù ӷ ÙȘ ‰ˆ D E ªÂ Ì›˙Ó˜ ¤ÌÏÂÍ· ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ηÙÔÈÎÒ ∂‰Ò fi. A f# ¢ÂÓ Í·Ó·‚fiÛΈ ¿ÏϘ ‚Ô˘‚¿Ï˜..... ∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛÈ ∞-183 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÎÏÂÊÙÔÎÔÙ¿˜ A D A ™ÙÔ Û›Ù’ ÛÙÔ ∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛ’ ‰ÂÓ Ì·Ù·Í·Ó·Á˘ÚÓÒ (ÙÛÔ˘-.98) .. ÌË Ì¿˜ ¿ÚÔ˘Ó ¯·Ì¿Ú’ ÎÈ fiÏ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ù· ‚›ÙÛÈ·.

¡È¿Ô˘...... Û’ ¤¯Ô˘Ó ÌË ÛÙ¿ÍÂÈ. ¡È¿Ô˘. ÓÈ¿Ô˘. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÓÈ¿Ô˘.. ™Ù’ ·ÏËıÈÓ¿.98) ∞-184 ∆Ô ÁÎÚ›˙Ô Á·Ù› .. ÓÈ¿Ô˘.. ¡È¿Ô˘. ÓÈ¿Ô˘. Ì ÙË ÚÔ˙ Ì˘ÙԇϷ.. ™Ù’ ·ÏËıÈÓ¿..∆Ô ÁÎÚ›˙Ô Á·Ù› ÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ C G C G C ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ‹ÁÂ Ë Á¿Ù· ÛÙÔ ¯ÔÚfi C G C G C G C ªÂ ÁÔ‚¿ÎÈ· Î·È ÊÔ˘Úfi ÎÈ ·’ ÙËÓ ÔÏÏ‹ ¯·Ú¿ ÎÔ˘ÓÔ‡Û ÙËÓ Ô˘Ú¿ C G C G C ∫È fiÙ·Ó ÊÔ‡ÓÙˆÛÂ Ô ¯ÔÚfi˜ ÎÈ ¤ÁÈÓ Èfi ˙ˆËÚfi˜ C G C G C G C ¤Ó·˜ Á¿ÙÔ˜ ÔÓËÚfi˜ ÙË ˙‡ÁˆÛ ··Ï¿ Î·È Â› ÔÓËÚ¿ G F C ¡È¿Ô˘. G C Á·ÙԇϷ ÌÔ˘ ÌÈÎÚ‹ G F C ¡È¿Ô˘. ÓÈ¿Ô˘.. ¡È¿Ô˘. ÓÈ¿Ô˘... ÎÈ Â›Ó’ ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ G C Ë ÁÔ‡Ó· ÛÔ˘ Ë ÁÎÚÈ f D# ™Ù’ ·ÏËıÈÓ¿... ›Ӓ Ë ÚÒÙË ÌÔ˘ ÊÔÚ¿ C# G C Ô˘ ›‰· Ó· ÎÔ˘Ó¿Ó Ô˘Ú¿ ÙfiÛÔ ÔÓËÚ¿ ¡È¿Ô˘.. ÓÈ¿Ô˘ ‚Ú Á·ÙԇϷ. ¡È¿Ô˘. ‰ÂÓ Í·Ó¿‰· Ô˘ıÂÓ¿ C# G c ‰˘fi Ì·Ù¿ÎÈ· Á·Ï·Ó¿ ÙfiÛÔ ÊˆÙÂÈÓ¿ f D# ∫·È ÛÔ‚·Ú¿.

Ú›ÎÔÎÔ. ıÂÚÌfi·ÈÌÔ. Â›Ó·È ÙڤϷ G# b D# G# XÂÈÏ¿ÎÈ ÂÙÚÔΤڷÛÔ Î·È Ì¿ÁÔ˘ÏÔ ‚ÂÚ‡ÎÔÎÔ C# G# D# G# P›ÎÔ.98) .. ÚÈÎÔÎfi T' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ï¿ÛÌ· ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙÔ TÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘. ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ Ù' ·ÁÔÚ¿ÎÈ XÂÈÏ¿ÎÈ ÂÙÚÔΤڷÛÔ. ˙È˙¿ÓÈÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÊÏfiÁ·. ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ Î·È Û¿ÓÈÔ Ù' ·ÁfiÚÈ. Ú›ÎÔ. ∞-185 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. Ú›ÎÔÎÔ. Ú›ÎÔ. P›ÎÔ. Ú›ÎÔÎÔ.. Ú›ÎÔ. Ù' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘ C# C ÁÏ˘Îfi Î·È ÙÚ·Á·Ófi Û·Ó Î·Ú·Ì¤Ï· f C K·È fi˙˜ fiÙ·Ó ·›ÚÓÂÈ ¿ÓÙÚ· ÒÚÈÌÔ˘ C f Ù' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÔ‡ÚÏÈ·. XÂÈÏ¿ÎÈ ÂÙÚÔΤڷÛÔ.. Ú›ÎÔÎÔ C# G# D# G# P›ÎÔ. Ú›ÎÔÎÔ. Ú›ÎÔÎÔ. ÓÂ˘Ú¿ÎÈ ¶ÈοÓÙÈÎÔ. AÓ‹Û˘¯Ô... Ù' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘. Ú›ÎÔ. ·›ÛıËÌ·. ÙÔ Á¤ÏÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÛfiÏÈ MÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Í›˙Ô˘Ó Ô‡Ù ‰›ÏÂÙÔ ¢ÂÓ È¿ÓÔ˘Ó ¯·ÚÙˆÛÈ¿ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ fiÏÔÈ XÂÈÏ¿ÎÈ ÂÙÚÔΤڷÛÔ.P›ÎÔ. Ú›ÎÔ. MˆÚ¿Î˘/°È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ f b C f f C f T' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘.

.98) ∞-186 ∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ª¿Ë. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. ·..∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ª¿Ë.. ... Ì· C H e A e ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Ë ·Á¿Ë ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ ] 2¯ ™ÙÔ ¯Ú˘Û·Ê› ÛÔ˘ ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ ¤¯ÂȘ ÁÚ¿„ÂÈ Û’ ·Á·Ò Ì· ‰ÂÓ ÌÈÏ¿˜ ÔÙ¤ ÁÈ ·Á¿Ë Î·È Ï˜ ˆ˜ ›Ӓ ÎÔ˘Ùfi ™Â ϤÓÂ. ™Â ϤÓÂ. . ·. Van Leeuwen/TËÏÈ·ÎÔ‡ ∂4 e A e ™ÙËÓ Ï¿ÙË Ú›¯ÓÂȘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿˜ ÎÔÚ‰¤Ï· ‚˘ÛÛÈÓÈ¿ Ù· ‚Ϥʷڷ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Ê˘Ï·¯Ù¿ A a Da D e A ™Â ϤÓ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ª¿Ë. ∞.

ÕÓıÚˆ ·Á¿·
∆Ô˘ÚÓ¿˜

c
B
∞Ó ı˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiÌÔÚÊ· Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ, ‹ÏÈ ÌÔ˘
F
c
ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ó’ ·ÓÔ›ÍÂȘ
∞Ó ı˜ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È Á‡Úˆ ÛÔ˘ Ó’ ·Óı›ÛÂÈ, ÙÔ ı˘Ìfi
·Û’ ÙÔÓ fiÏÔ Ó· Û‚‹ÛÂÈ
D#
B
F
c
ÕÓıÚˆ ·Á¿·, ÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÙ·Ì¿Ù·
D#
B
F
c
Î·È ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÛÔ˘ ‰ÒÛ’ ÙËÓ ÛÙÔ ÊÈÏ› ÛÔ˘
ªÈ¿ ÂÙ·ÏÔ‡‰· ·Ó ı˜ Ó· ÊÙÂÚÔ˘Á›ÛÂÈ, ÌÈ¿ „˘¯‹
¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÎÏÔ˘‚› Ù˘
ªÈ¿ ·ÚÁ‹ ·Ó¿Û· ·Ó ı˜ Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ, ʛϠÌÔ˘
‰ÒÛ’ Ù˘ ·’ ÙËÓ ÓÔ‹ ÛÔ˘
ÕÓıÚˆ ·Á¿·...
∆Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ ·Ó ı˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ¿ÓıÚˆÂ
ÌfiÓÔ˜ Û·Ó ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ
∫È ·Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Û οÔÈÔÓ ı· ˙ËÙ‹ÛÂȘ, ʛϠÌÔ˘
ÌË Û’ ·¿ÓÙËÛË ‰ÒÛÂȘ
ÕÓıÚˆ ·Á¿·...

ÕÓıÚˆ ·Á¿·

] 2x

∞-187

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞Ó·Ì¤Ï (ŒÓ· ÚˆÈÓfi)
•·Ú¯¿ÎÔ˜/¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘

c
B
ŒÓ· ÚˆÈÓfi Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘
f
c
ı· ’ÚıÂÈ Ó· ÌÂ ‚ÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿
¶¤Ï·ÁÔ ÎÚ˘Êfi Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘
ÎÈ ¤ÛÙÂÈϘ ÂÛ‡ ‚¿Úη Ì ·Ó›
G#
g
¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ
G#D#
B
ÎÈ ·Ó ı· Ì’ ·Á·¿˜ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Ù·›ÚÈ
f
D#B c
ηÏÔηÈÚÈÓfi Û’ ·Á·Ò
£· ÛÙ·ı›˜ „ËÏ¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ
¿Óˆ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ¿ÛÙÚ· ÙÔ˘ ÓÔÙÈ¿
Œ¯ÂÈ Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ ηڷ‚Ô·ÚË
Ó· Ì¿˜ ¿ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿, ¤Ú· ·’ ÙÔ ÓÔÙÈ¿
¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-188

∞Ó·Ì¤Ï (ŒÓ· ÚˆÈÓfi)

™˘ÁÁÓÒÌË.
∫·Î·ÏÈ¿ÁÎÔ˜/∂ÏÏËÓ·›Ô˜

d
g
C
F
™ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ¤„·ÌÂ
B
g
A
d
ηٷÛÙÚ¤„·Ì οı ˆÚ·›Ô
™ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ ÂÁÒ Û’ ¤ÛÌڈͷ
Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ’ıÂÏ·, ‹Ù·Ó ÌÔÈÚ·›Ô
∆ÒÚ· ·Á¿Ë ÌÔ˘ fiÏ· ÙÂÏÂÈÒÛ·ÓÂ
Á›Ó·Ó ·‰È¿‚·ÙÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ
∆ÒÚ· ·Á¿Ë ÌÔ˘ ¿Ú ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÌÔ˘
‰ÒÛ’ ÌÔ˘ ÁÈ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Û˘ÁÁÓÒÌË
¶fiÛÔ fiÓÂÛ˜, fiÛÔ ¤ÎÏ·„˜
‰Â ÁÈ·ÙÚ‡ÙËΘ Î·È ˘ÔʤÚÂȘ
¶Ô˘ Û Ï‹ÁˆÛ· ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ ÌÔ˘
ÙÔ ÌÂÙ¿ÓÔȈ۷ Î·È ÙÔ Í¤ÚÂȘ
∆ÒÚ· ·Á¿Ë ÌÔ˘...
∆ÒÚ· ·Á¿Ë ÌÔ˘...

™˘ÁÁÓÒÌË.

∞-189

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¢ÈˆÁÌfi˜
ƒÔ˙¿Î˘/¶ÔÏÏ¿ÙÔ˜

a
G
º›ÏÂ, ÙÒÚ· Ô˘ Û ‚ڋη Ï›ÁÔ ÛÙ¿ÛÔ˘
F
E
ÚÈÓ Ó· ʇÁÂȘ ı¤Ïˆ οÙÈ Ó· ÛÔ‡ ˆ
a
G
µÏ¤ÂȘ, ÎÏ·›ˆ, Ì ·Ú¿ÔÓÔ ÊˆÓ¿˙ˆ
F
E
¿ÂÈ, ¯¿ıËΠfi,ÙÈ Â›¯· ÛÙË ˙ˆ‹
∂›¯· ÌÈ¿ ÌÈÎÚ‹ Ô˘ Ï¿ÙÚ¢· ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·
Ì· ÙËÓ ‹ÚÂ Ô ¯¿ÚÔ˜ Ô ÛÎÏËÚfi˜

a
G
∆ËÓ ÏËÁ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ
a
G
ªÈ¿ ÂÏ›‰· ¤¯ˆ ÌfiÓÔ ÙË ÛÙÂÚÓ‹
F
G
¡· ʈӿ͈ Ì’ fiÛË ‰‡Ó·ÌË ÌÔ‡ ̤ÓÂÈ
F
E
ø, £Â¤, ÎÔ›Ù· Ï›ÁÔ ¯·ÌËÏ¿
◊Ù·Ó fiÌÔÚÊË, fiÌÔÚÊË, ÁÏ˘ÎÂÈ¿ Û·Ó ¿ÓÙ·
Ì· ¯ÏˆÌ‹ Ì ÙË ¯ÏˆÌ¿‰· Ù˘ ÓÂÎÚ‹˜
∞˜ ÌÔ‡ ¤‚Á·ÈÓ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· Ì¿ÙÈ·
Ó· ÌË ‚Ϥˆ ÙÒÚ· Ô˘ ¤Ê˘Á ·˘Ù‹
Ÿ,ÙÈ ·fiÌÂÈÓ ·fi ̤ӷ Ê›ÏÂ, ÎÏ¿„Â
™·Ó ÙÚÂÏfi˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ Ó· Á˘ÚÓÒ
∆’ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· Ó· ʈӿ˙ˆ
Ó· ÚÔṲ̂ӈ È· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· Ê·Ó›
∆ËÓ ÏËÁ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-190

¢ÈˆÁÌfi˜

Ò˜. ı· ÛÔ‡ ˆ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ∆˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ ÁÓˆÌÈÎfi ÙÔ Í¤Úˆ O Á¤ÚÔ˜ ∞-191 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. fi¯È fiÏÂÌÔ. Á¤ÚÔ ∫È ·Ó ÚˆÙ‹ÛÂȘ.O Á¤ÚÔ˜ §ÔÁ·Ú›‰Ë˜/Williams d F C a ∂Û‡ Á¤ÚÔ Ô˘ ÌÈÏ¿˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È ÂÌ¿˜ d F C ™Î¤„Ô˘ Ï›ÁÔ ÙÈ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ ÂÛ‡ ŸÙ·Ó ‹ÛÔ˘Ó· ·È‰› ›¯Â˜ οÔÈÔÓ Ó· ÛÔ‡ ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜ ∫È ÂÛ‡ ı‡ÌˆÓ˜ ÁÈ ·˘Ùfi ÎÈ ¤ÏÂÁ˜ ÁÈ· ÙÔ £Âfi ¶Â›Û̈Ó˜ ÛÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘ Ì ¿ıÔ˜ ∫È ·Ó Ù· ÚÔ‡¯· ·Ú‰·Ï¿ ÎÈ ·Ó Ù· Ì·ÎÚ˘¿ Ì·ÏÏÈ¿ Â›Ó·È ÙÒÚ· Ë ÂÔ¯‹ Ì·˜. ʈÙÈ¿ ÎÈ ÂÛ‡ Ϙ. Ô‡ ÌÔÚÒ Ó· ͤڈ ∫È ¤ÊÙÈ·Í· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ˆ˜ Û’ ·Á·Ò ª‹ˆ˜ ¤ÙÛÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ.98) . Á¤ÚÔ Œ¯ÂÈ ·Á¿Ë ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿.

. ·Ó ı· Ì ÛΤÊÙÂÛ·È fiˆ˜ ÂÁÒ ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ·Á¿Ë. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Ê‡ÁÂȘ ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi ∆Ô fiÓÔÌ¿ Ì·˜ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÁÚ¿Ê·Ì ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ·›˙·ÌÂ Û·Ó Ù· ·È‰È¿ ∆ÒÚ· ÔÈfi˜ ͤÚÂÈ.98) ∞-192 ∞Ó¿ÌÓËÛȘ.∞Ó¿ÌÓËÛȘ.. ¶ÈÙÛÈÏ·‰‹˜/¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ d B g C d ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·˙› ËÁ·›Ó·Ì ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ äÚÈ Ì ¯¤ÚÈ Î·È Ì’ ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ ÁÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ d B C B A ∆ÒÚ· ÔÈfi˜ ͤÚÂÈ. .

98) . ™ÈÁ¿... ÛÈÁ¿.. ∞-193 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Û·Ó „Èı˘Ú›˙ÂȘ ÙȘ ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ. ÛÈÁ¿ ̈Úfi ÌÔ˘ Û’ ¤¯ˆ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ıËÛ·˘Úfi ÌÔ˘ ™ÈÁ¿. Û·Ó Ì’ ·ÁηÏÈ¿˙ÂȘ G H ™ÈÁ¿. ÛÈÁ¿. Û·Ó Ì ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ e A D ™ÈÁ¿. Credi/§·‰ÔÔ‡ÏÔ˘ D F# G A D F# G A D ™ÈÁ¿. ™ÈÁ·.. ÛÈÁ¿. ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÙÔÓ Í¯ÓÒ D F# h ∂ÁÒ ·fi Û¤Ó· ¿ÓÙ· ˙ËÙ¿ˆ E GA Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ ¯Â›ÏË. ÛÈÁ¿.™ÈÁ·. ÛÈÁ¿. ÔÙ¤ Í·Ó¿ ¿ÓÙ· ÛÈÁ¿ ∂ÁÒ ·fi Û¤Ó·. ÛÈÁ¿ ̈Úfi ÌÔ˘. ÛÈÁ¿. Û·Ó Ù· ÊÈÏÈ¿ ÛÔ˘ ·ÈÛı·ÓıÒ F# G A ™ÈÁ¿. ÛÈÁ¿. ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ™ÈÁ¿. ÛÈÁ¿. ÛÈÁ¿.

98) ∞-194 ] 2¯ ∂Û¤Ó· Ô˘ Û ͤڈ ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ . ı˜ Ó· Ì›ӈ ‹ Ó· ʇÁˆ C d °È· ˜ ÌÔ˘. Ù· ¯Â›ÏË ÛÔ˘ ‰ÚÔÛÈ¿ ∞Ó Ê‡ÁÂȘ Î·È Ì’ ·Ê‹ÛÂȘ. ÚÈÓ Ì¿˜ ‡ÚÂÈ ÙÔ Úˆ› g C F B ∆’ ·ÛÙ¤ÚÈ· ·fi „ËÏ¿ Ì¿˜ ‚ϤÔ˘Ó ÛȈËÏ¿ g A d ÙË Ó‡¯Ù· ·˘Ù‹ Ô˘ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ∆· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ʈÙÈ¿. ı· ’Ì·È ÌfiÓÔ˜ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∂Û¤Ó· Ô˘ Û ͤڈ ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ ∑ÒÚ·˜ d g d ∂Û¤Ó· Ô˘ Û ͤڈ ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ d C F ∂Û¤Ó· Ô˘ ·Á·Ò ÙfiÛÔ Ôχ g A d °È· ˜ ÌÔ˘.

∞-195 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙÔ fiÛÔ Ì ˙ËÙ¿˜ f b ∞Á·Ò ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ C f fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Ì˜ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ | 2¯ | 2¯ ™’ ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Â›Ó·È ÈÔ Á·Ï¿˙È· ÎÈ ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ∞Á¿Ë ÌÔ˘.O ÙÚfiÔ˜. fiÛÔ Ì ÛΤÊÙÂÛ·È fiÛÔ Ì’ ·Á·¿˜. fiÛÔ Ì ÛΤÊÙÂÛ·È fiÛÔ Ì’ ·Á·¿˜. ÁÈ·Ù› ‰Â ÌÔ‡ ÙÔ Ï˜ | 2¯ | 2¯ ∆ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˙ˆ ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó· ∂›Û·È È· ÁÈ· ̤ӷ ·˘Ù‹ Ô˘ ·Á·Ò ∞Á¿Ë ÌÔ˘. ÁÈ·Ù› ‰Â ÌÔ‡ ÙÔ Ï˜ | 2¯ | 2¯ O ÙÚfiÔ˜.98) . ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë˜ f b ¶fiÛÔ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ Ì’ ·Á·¿˜ C fiÙ·Ó Ì ÊÈÏ¿˜.

98) ∞-196 O ∞Ϥ͢. ¶ÈÙÛÈÏ·‰‹˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ d g ™Ù· Ì·ıËÙÈο ÛÔ˘ Ù· ‚È‚Ï›· A ›Ûˆ ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ∞Ϥ͢ B g ∫·È Û È¿ÓÂÈ ÌÈ¿ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· | 2¯ d A d ∫ϛ۠ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ù· ‚È‚Ï›· | 2¯ ∫¿ıËÛ ÛÙÔ È¿ÓÔ ÛÔ˘ ÏÈÁ¿ÎÈ ª· ÁÈ· ÔÈfiÓ Ó· ·›ÍÂȘ.ÙÈ ÎÈ ·Ó ‰È·Ï¤ÍÂȘ Ï›ÂÈ Ô ∞Ϥ͢ ∫È ‹Úı ÛÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÛÔ˘ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ | 2¯ ∫ϛ۠ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. .O ∞Ϥ͢. ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ | 2¯ ∞‡ÚÈÔ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÛÔ˘ ÍËÌÂÚÒÓÂÈ Ÿ. ¤Ê˘ÁÂ Ô ∞Ϥ͢ fiˆ˜ ÙÔ Í·Óıfi ηÏÔηÈÚ¿ÎÈ | 2¯ ∫Ï›ÛÂ Î·È ÙÔ È¿ÓÔ.

™¯ÔÏ›Ô.
Hays/∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë˜

c
ŸÙ·Ó ËÁ·›Ó·Ì ̷˙› Û¯ÔÏ›Ô
f
c
ηıfiÛÔ˘Ó· ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ıÚ·Ó›Ô
c
Î·È fiÙ·Ó ÌÔ‡ ¤‰ÈÓ˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
f
G
c
ÌÔ‡ ’ÏÂÁ˜ Û’ ·Á·Ò
c#...
™Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi ·ÚοÎÈ
¤·È˙˜ ¿ÓÙ· Û·Ó ÌÈÎÚfi ·È‰¿ÎÈ
ÎÈ fiÙ·Ó ÊÈÏÈfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔ ·ÁοÎÈ
ÌÔ‡ ’ÏÂÁ˜ Û’ ·Á·Ò
d...
™fiÏÔ
d#...
∂ ̷ ÙÒÚ· ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÂÚ¿Û·Ó ¯ÚfiÓÈ·
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÈ¿ ÂÈÎfiÓ·
Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ì˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘
Ó· ÌÔ‡ ϤÂÈ Û’ ·Á·Ò
e...
ª· οÔÈ· ̤ڷ ı· ’ÚıÂȘ ¿ÏÈ ›Ûˆ
Ù· ‰˘fi ÁÏ˘Î¿ ÛÔ˘ ¯Â›ÏË Ó· ÊÈÏ‹Ûˆ
ÎÈ fiÙ·Ó ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÛÂ ÚˆÙ‹Ûˆ
ı· ÌÔ‡ ÂȘ Û’ ·Á·Ò
f...
∫·È Ë ·Á¿Ë Ì·˜ ı· ˙‹ÛÂÈ ·ÈÒÓÈ·
¢ÂÓ ı· ÙËÓ Û‚‹ÛÔ˘Ó ÔÙ¤ Ù· ¯ÚfiÓÈ·
∫È fiÙ·Ó ÁÂÚ¿ÛÔ˘Ì È· ·ÎfiÌ·
ı· ÌÔ‡ Ϙ Û’ ·Á·Ò
f...
∂ÂÂÂ Î·È Ë ·Á¿Ë Ì·˜...

™¯ÔÏ›Ô.

∞-197

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜
E

e

1
3

3

2

2

A

a

3

1

2

3

1

2

C
1

2
4
3

D

d

2

1
3

3

1

2

X

X

G
4

1
2

1 = ‰Â›ÎÙ˘, 2 = ̤ÛÔ˜, 3 = ·Ú¿ÌÂÛÔ˜, 4 = ÌÈÎÚfi ‰¿ÎÙ˘ÏÔ. à = Ë ¯ÔÚ‰‹ ‰ÂÓ ·›˙ÂÙ·È.
™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (“ȷ̷ۛٷ”) ÁÈ· ÙËÓ ÎÈı¿Ú·, ÙÔÓ
Ì·ÁÏ·Ì¿ Î·È ÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ηχÙÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÈ
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¿ÏϘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÈ¿
ÌÈÎÚ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ı¤Ì·. ™ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ‚È‚Ï›· Ô˘ ·Ó·Ï‡Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜
fiϘ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜.
OÈ ¯ÔÚ‰¤˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È (·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÈÔ ¯ÔÓÙÚ‹) ÛÙȘ ÓfiÙ˜ ∂, ∞, D, G, H, E.

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌË Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÈı¿Ú·
F#

f#

1

1

1

1
2

1
4

4

3

3

1

1

H

h

1

1
4

2

3

4

2

3

1

1

1

1

D#

d#

1

2
4

2
1

3
3

1

X

4

X

X

E7

A7
4

4

3

1

2
3

1

2

D°/F°/G#°/H°

A°/C°/D#°/F#°

1

4
4

2

3

1

1

3

X

2

X

1

OÈ ÚÒÙ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ò˜ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ “Ì·Ú¤” (¤Ó· ‰¿¯Ù˘ÏÔ ·Ù¿ÂÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÔÚ‰¤˜) ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÍÔ˘Ì ÌÈ· Û˘Á¯ÔÚ‰›· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ Ù˘
ÎÈı¿Ú·˜, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙfiÓˆÓ. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ F# Î·È f# Ì ÙȘ ∂ Î·È e Ù˘
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ∏ Î·È h Ì ÙȘ ∞ Î·È a ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
∂›Û˘ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ D# Î·È d# ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ Ì ÙȘ C Î·È d Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ·ÎfiÌË
ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ò˜ Ì ÌÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ ÌÔÚԇ̠ӷ “·Ú¿ÁÔ˘Ì”
¿ÏϘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜.
OÈ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ∂7 Î·È ∞7 Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ “‚‰fiÌ˘”.
™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ¤ ÙȘ Ì ÙȘ ∂ Î·È ∞ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜.
OÈ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Â›Ó·È Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ “ÂÏ·Ùو̤Ó˘”. ∞˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘
“ÙÂÙÚ·Ï‹˜” Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜.

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ùo˘ Ì·ÁÏ·Ì¿*
1

d

2
3

1

D

2
4

1

c

2
4

1

C

2
4

3

d/F

1
2

4

E

1
1

1

E

1
3

4

e

1
1

1

e

1
3

3

A

1
2

3

a

1
2

™Â ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÏ›‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÙÔÙÈο ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (“ȷ̷ۛٷ”) ÙÔ˘ Ì·ÁÏ·Ì¿. ∫·È
‰Ò, ÌÂÙ·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ù· ȷ̷ۛٷ ηٷ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÚ¿ÙÛÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ÁÏ·Ì¿, ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ
ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌË Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜. ∂Âȉ‹ Ë ÚÒÙË Î·È Ë ÙÚ›ÙË ¯ÔÚ‰‹ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÓÔ, fiϘ ÔÈ
Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÛÙÔÓ Ì·ÁÏ·Ì¿ Â›Ó·È “Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜” ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÛ·›· ¯ÔÚ‰‹ (.¯. ÔÈ ‰‡Ô Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ∂ ÛÙÔ
·Ú·¿Óˆ Û¯‹Ì·).
OÈ ¯ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘ Ì·ÁÏ·Ì¿ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÓfiÙ˜ D, A, D.

* ªÂ ÔÏϤ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶Ú·Ó‰¤ÎÔ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

D.OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ÙÔ˘ d (a) 3 2 1 D (A) D7 (A7) 3 4 4 2 2 1 1 a (e) 3 2 1 A (E) A7 (E7) 4 3 2 4 1 1 X X E°/B°/G°/C#° (H°/F°/D°/G#°) 3 4 1 2 OÈ ÙÔÓÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÔÚ‰ÒÓ ÛÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ Â›Ó·È ›Û˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. (™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ a Î·È d ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ Û¯‹Ì·. D. Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·È¯ıÔ‡Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. E. A.) OÈ ¯ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÒÙÈÎÔ˘ Ï·Ô‡ÙÔ˘ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È (·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÈÔ ¯ÔÓÙÚ‹) ÛÙȘ ÓfiÙ˜ C. ∆Ô ÎÚËÙÈÎfi Ï·Ô‡ÙÔ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÂÙ·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·. G. A. ÛÙȘ ÓfiÙ˜ G. Œ¯Ô˘Ì ԢÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi È¿ÛÈÌÔ ÁÈ· Û˘Á¯ÔÚ‰›· Ì·Ù˙fiÚÂ Î·È ¤Ó· ÁÈ· ÌÈÓfiÚÂ. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ. ™ÙÔ Û¯‹Ì· Ë ÙÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÚËÙÈÎfi Ï·Ô‡ÙÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì¤Û· Û ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ.98) .

....∫-44 Afi Ù· ÔÏÏ¿ Ô˘ ÌÔ‡ '¯ÂȘ η̤̈ӷ ..................∫-53 ∞fi„ οÓÂȘ Ì·Ì ........................................................................................................ ∞-133 ∞Ï‹ÙË Ì' ›˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ....¶-189 ∞fiÎÏËÚÔ Ì ›˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ .∞-151 ∞Ô‚Ú·‰›˜ ÍÂΛÓËÛ· (÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÂÈÔ) ................................ª-117 Afi„ ı· ÛÔ˘ ÔÚÎÈÛÙÒ ˆ˜ Û' ·Á·¿ˆ .....................°-174 ∞ÔÊ¿ÛÈÛ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Ó· ÛÔ‡ ˆ ÙÔ ..... ʇÁ ........................................................ °-138 ÕÓÓ·............................................................. ∞-94 ∞Ó¿ÌÓËÛȘ ....................... ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· ÚÈÓ Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù' ¿ÛÙÚ· ................................................... ∞-65 ∞Ó ‰ÂȘ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÛÔ˘ ÂÚËÌÈ¿ ..........∫-213 ∞˜ ÌËÓ ÍË̤ڈÓ ÔÙ¤ ...................... ¤Ú· Ó· ÂÚ¿Ûˆ ............∫-72 ∞fi„ Ϥˆ Ó· ÌËÓ ÎÔÈÌËıԇ̠........... ∞-170 ∞ÁˆÓ›· .. ∞-46 AÁfiÚÈ ÌÔ˘..∞-16 ∞fi ÈÙÛÈڛη Û ϤÁ·Ó Ì·Ì¤Û· ..∞-149 ÕÛÙÚ· ÌË Ì ̷ÏÒÓÂÙ ............................. ∫-103 ∞ÓÓԇϷ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈ¿ . ΛÙÚÈÓ·.................................¶-23 A˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÔÚÔ› .... ª-119 ∞ı·Ó·Û›· .∫-118 ÕÛ Ì ¿ÏÈ Ó· ÛÔ‡ ˆ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ............... °-142 ∞ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘ ..°-175 ÕÛÚÈÛÂ Ë ÎÔ‡ÙÚ· ÛÔ˘ ªÈ¯¿ÏË .....¶-88 ∞fi Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ .¶-111 ∞Û' ÙÔÓ ÙÚÂÏfi ÛÙËÓ ÙڤϷ ÙÔ˘ .... ∞-40 ∞ÓÂÌfiÛηϷ ı· ‰¤Ûˆ ........¶-93 ÕÔÓË ˙ˆ‹ .. Û·Ú¿ÓÙ· ‹¯Â˜ ‰›ÌÈÙÔ..................................∫-113 A' ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÌÔ˘ ÛÙ¤ÏÓˆ .. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ...........°-68 ∞˘Ù¿ Ô˘ Ϙ ÂÁÒ Ù' ·ÎÔ‡ˆ ‚ÂÚÂÛ¤ .... ∞-137 ÕÎÔ˘ ˆ˜ ÎÏ·›ÂÈ Ô Ì·ÁÏ·Ì¿˜ ................. Û·Ú¿ÓÙ· ‹¯Â˜ ... ÛËÌ¿‰È ˆ˜ ..........................¶-76 ∞fi„ Ϥˆ Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÚÙÈ ....... ª-35 ∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ· . ∞-188 ÕÓ·„· fiÏ· Ù· ÊÒÙ· ÎÈ ¤‰ˆÛ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË .......°-48 ∞fi οو ·' ÙÔ Ú·‰›ÎÈ ............. ∫-162 ∞ıËÓ·›ÈÛ· ..............................∞-118 ÕÙÙ·Ú˘ ........... ÌËÓ ÎϷȘ ................∫-165 ∞fi ÙfiÙ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Ô˘ '¯ÂȘ ʇÁÂÈ .ª-143 ∞Í›˙ÂȘ ÔÏÏ¿ .............ª-8 ∞fi„ ‹Ú ¿‰ÂÈ· Î·È Ì ÙËÓ ÙÛ¤Ë ................ ÛÎfiÓË Á›ÓÂÙ·È ............................................................................ °-37 ÕÁÁÂÏÔ˜ ÂÍ¿ÁÁÂÏÔ˜ ....................¶-2 ÕÛ Ì ӷ οӈ Ï¿ıÔ˜ ...........∫-167 ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ..............ª-94 ∞˜ ·Ó ÛÙËÓ Â˘¯‹ Ù· ·ÏÈ¿ .......¶-182 ∞fi„ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÛÔ˘ ı· ÛÙÔ ................................... ‚·ÚÈ¿-‚·ÚÈ¿ ... ª-37 ∞ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ÔÓÂÈÚÂ˘Ù¤˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÒ ....................... ∫-203 ÕÁÈ ÌÔ˘ °ÈÒÚÁË ™Î˘ÚÈ·Ó¤................................°-113 ÕÛÚ· ηڿ‚È· Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜ ...... ∞-50 ∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ ...............ª-48 ÕÓˆ οو ¯Ù˜ Ù· οӷÓ ........ª-65 ∞˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· Ì ÛʛͷÓÂ Û·Ó ¤ÓÛ· ...................................... ª-113 ∞›ÓÈÁÌ· ..........ª-155 ∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ٷ ‚Ô˘Ó¿ ........................... ¶-39 ÕÎÚË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ .............. ∞-187 ÕÓıÚˆÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ............. ª-150 ÕÓıÚˆ ·Á¿· ................. ¶-131 ∞Á¿Ë Ô˘ 'ÁÈÓ˜ ‰›ÎÔÔ Ì·¯·›ÚÈ ...........¶-228 ∞‡ÚÈÔ ¿ÏÈ .........ª-116 ∞fi ÌÈ¿ ÁÏ¿ÛÙÚ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ı· Îfi„ˆ ¤Ó· ......... ∫-94 ∞Á¿Ë ÌÔ˘ ÂÈΛӉ˘ÓË .∫-72 ∞fi„ ͷӷگ›Û·Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Î·˘Á·‰¿ÎÈ ...............∞-60 ∞fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ˆ˜ ÙÔ Úˆ› ‰È΋ ÌÔ˘ .........................∫-169 ÕÛÚÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ¿Ú ٷ fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ..... ∫-76 AÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ‰ÈÏÔÂÓȤ˜ ̤۷ Û' ¤Ó· ...¶-133 ∞ÔχÔÌ·È ................. ÌÏ ....... ¶-207 AÓ¤‚Ëη ÛÙËÓ ÈÂÚÈ¿ ..... ¶-143 ∞Ó¤‚· ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÌÔ˘ .....................ª-1 ∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ....................... °-79 ÕÓÔÈÍÂ.......................................98) .. ∞-13 ∞Ó¿ıÂÌ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ· ..................................... ∫-147 ∞ÂÚfiÏ·ÓÔ ı· ¿Úˆ .......¶-75 ∞fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ „˘¯‹˜ ÎÈ ·fi ÙÔ˘ ÓÔ˘ ..... °-170 ÕÏ· ! .......................... °-5 ∞Ó Â›Û·È ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È ÙÔ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ .......∫-96 ÕψÛ ÙÔ ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈ ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÙÔ˘ ‰›¯Ù˘ ...°-3 ÕÛÚ· ı· ÊÔÚ¤Ûˆ ... ∞-60 ∞˚‰ÈÓ›ÙÈÎÔ ................... °-141 ∞ÂÚÈÎfi ............. οÓÙ fiÏÔÈ ÛÙËÓ ¿ÓÙ· ..... ∫-193 ∞ı‹Ó· ...°-212 ∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿.............∫-87 ÕÛ Ì ӷ οÙÛˆ Ï¿È ÛÔ˘ ÎÈ fi..........∞-18 ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ................................................................ ª-135 ÕÈÓÙÂ........................∞-131 ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘ ................................... ∞-117 ÕÁÚÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ÙÔÓ ¿ÁÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ¯Ù˘¿ÂÈ ....∞-139 ∞Ú¯fiÓÙÈÛÛ· ...... ∞-95 ÕÈÓÙ ÙÔ˘ ηË̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ªÔ¯ÒÚË .¶-208 ∞fi„ ÛÙȘ ·ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ............................¶-49 ∞fi„ ÛηÓÙ·ÏÈ¿Ú· ÌÔ˘ Û ‚Ϥˆ ÛÙÔ ..................................°-56 ∞fi ͤÓÔ ÙfiÔ ÎÈ ·’ ·Ï·ÚÁÈÓfi ...........°-150 ∞' ÙÔ Úˆ› ̘ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È Ì¤Û· ................. ˆÚ·›· .................°-2 ÕÛ Ì ÛÙË ‚·ıÈ¿ ÛÎÔÙÔ‡Ú· ..................... ∞-97 AÓ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ú¿ÁÈÛ .................................°ÂÓÈÎfi ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ∆›ÙÏˆÓ Î·È ¶ÚÒÙˆÓ ™Ù›¯ˆÓ A ∞..............................¶-73 ∞ÚÁÔÛ‚‹ÓÂȘ ÌfiÓË ...¶-123 ∞Û' ÙËÓ Ó· ϤÂÈ .. ∫-131 ÕÓ·„ ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ....................... ∞-93 AÁ·¿ˆ Î·È ·‰È·ÊÔÚÒ ............................ª-57 ∞Ú›ÏË ÌÔ˘ ... ¶-171 ∞Ì¿Ú·ÓÙÔ˜ .......... ∫-59 ∞Ó ı¤ÏÂȘ ‚fiÏÙ· ‚Ú·‰˘Ó‹ ÛÙËÓ fiÏË .... ¤ÁÈ· ÌfiÏ· ..........∂ÚËÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ .............................ª-29 ∞ÚÁ¿-·ÚÁ¿....................°-209 ∞·ÏÏ¿¯ÙËη ·fi Û¤Ó· . οÓÙ ¤-.. ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ................................ ∫-230 ∞ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ‰ÂÈÏÈÓ¿ ...... ∞-192 ∞Ó·Ì¤Ï (ŒÓ· ÚˆÈÓfi) .................. ¿ÓÔÈÍÂ......... ÛÙÔÏ›‰È ÌÔ˘ ..... °-6 ∞Ó ‰ÂÓ Â›¯· Î·È Û¤Ó·Ó ...............¶-185 ∞fi ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ ÂÚÓÒ............ ∫-71 ∞Ó ı˜ Ó· ÓÈÒÛÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ..................................∞-71 ÕÚÓËÛË ................................... ª-89 ∞ÏÏÔ›ÌÔÓÔ ................................ª-39 ∞ÚÌÂÓ¿ÎÈ ...........°-65 ÕÛÚË Ì¤Ú· .........ª-140 ∞fi ÙÔ ∆ÚˆÈÎfi οÛÙÚÔ Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ................. °-166 ∞Ó Ì' ·Á·¿˜ ʛϷ ÛÙ·˘Úfi ............ ª-126 ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ‚ÚԯԇϷ .......... ∞-187 AÓ ı˘ÌËı›˜ Ù' fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ .. °-70 ∞Ó Â›Ó·È ÎfiÛÌÔ˜ fiÌÔÚÊÔ˜ .................... ª-57 ∞Ó ÛÙ›ÏÂȘ Ì‹Ó˘Ì· ¯·Ú¿˜...... ÎfiÎÎÈÓ·................................................ °-54 ÕÌ· ı˜ Ó· ʇÁÂȘ..¶-77 ∞¿Óˆ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ¿ÓÙÔÙ ÛÙË ˙ÒÓË ÌÔ˘ .................................. ¶-41 ∞...................................................... °-80 ÕÓÔÈÍ· ÛÙÔÓ Î‹Ô ÌÔ˘ ËÁ¿‰È Ó· ÔÙ›˙ˆ ................∫-211 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6........... ¶-132 ÕÈÓÙÂ.....................¶-148 ∞' Ù' ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ......∫-80 ∞ÔÎÔÈÌ‹ıËη ................°-17 ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó· ............ ¤ÙÛÈ Â›Ó' ÔÈ ..... ¶-26 ÕÏÏÔ˜ ÁÈ· X›Ô ÙÚ¿‚ËÍ ......... ∂ÚË................ ¶-154 ∞Ó ı˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiÌÔÚÊ· Ó' ·ÎÔ‡ÛÂȘ ..... ∫-164 ÕÓÔÈÍ ¤ÙÚ· ..ÙÈ ..........°-198 ÕÚÚˆÛÙË Î·Ú‰È¿ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÁÈ·ÙÚÂÈ¿ .................................... ∞-1 ∞ÁÈÔ‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈÎÔ˜ (∆Ô ¤ÓÙÂη) ......................................... ª-69 ÕÏÏ· ÌÔ‡ ÏÂÓ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ .... ∫-21 ∞Ó ¿ıÂȘ Î·È Î·ÌÈ¿ ˙ËÌÈ¿ .................. ¶-92 ÕÈÓÙ ÎÈ ·Ú¿Í·ÌÂ.....ª-33 ∞˜ ‹Ù·Ó Î·È Ó· ¤ı·ÈÓ· ÍË̤ڈ̷ ...................∫-234 ÕÛÚ·. °-144 ÕÓÔÈÍ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ......................¶-64 ÕÛ Ì ÛÙÔ ÌÂıÔÎfiÈ....∞-6 AÚ·Ì¿˜ ÂÚÓ¿ ÎÈ Ë Û·ÙÚ¿ÈÛÛ· ................................ ¶-17 ∞Ó¿ıÂÌ¿ Û·˜ ¤ÌÔÚʘ.............

................................ ¶-181 ∞¯ ·Á¿Ë ......... °-180 µ¿Ï Ì ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ ........ ÁÈ·‚¿˜............¶-199 ¢ÂÓ Í¤Úˆ ‚Ú ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ...........∫-83 °ÂÓÓ‹ıËΘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ..... ¶-125 ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÒÚ· ÌÔ‡ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ .............. ·Ó·›ÛıËÙË ...........∫-61 ¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÌfiÓÈÌË ·ÁηÏÈ¿ ... °-188 °ÂÈÙÔÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ . ¶-38 ∞¯ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘ ÌË Ê‡ÁÂȘ ‚È·ÛÙÈÎfi ...............................∫-109 °È·Ïfi-ÁÈ·Ïfi .......ª-75 °ÂڷΛӷ .......................... ¶-130 A˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔÓ Î·Ïfi .........................∫-59 ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ì·ÓԇϷ Ì'.............. ∫-173 °ÂÈ¿ Î·È ¯·Ú¿ Û·˜.......... ‰ÂÓ Â›Û·È Ê›ÏË ..................................................... ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÂÏ›‰· ..¶-82 ¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÏÔ‡ÙË Ó· ÌÔ‡ ‰ÒÛÂȘ Î·È ...... ª-15 µ¿Ú· ÓÙ·ÁÂÚ¤ . ∫-114 µÚ¤ ª·ÓÒÏË ∆Ú·Ì·Ú›Ê· .....................................ª-76 °ˆ ÛÙ· ͤӷ ÂÚ·ÙÔ‡Û· ................ª-54 °Ï˘ÎÔ¯·Ú¿˙Ô˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ ... ·Á¿˜ ÌÔ˘.................................................. ∫-70 BÚ·‰˘¿˙ÂÈ Á‡Úˆ ÎÈ Ë Ó‡¯Ù· ·ÏÒÓÂÈ .....................∫-35 ¢ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ÓËÛ› ηٿÚÙÈ·....ª-152 °È· Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· Ù· Á·Ï¿˙È· ........ ¶-136 AÊÔ‡ Ì ¤ÛÂÈÚ ÌÈ¿ ÌÔ›Ú· ................... ∫-19 °ÂÈ¿ ÛÔ˘................................................∞-31 ¢ÂÓ Í·Ó·‚fiÛΈ ¿ÏϘ ‚Ô˘‚¿Ï˜ ..°-53 °ÂÌ›Û·Ó ÔÈ Ï·Ù›˜ Ì ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ .......∞-65 °È· ¤Ó· ÎÏ·Ú›ÓÔ .... ÙÚ˘ÁÒÓ· ..∞-125 °È¿ÓÓË ÌÔ˘ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘ .. ¶-14 ∞˘Ù‹ Ë Ó‡¯Ù· ̤ÓÂÈ ...........................∫-128 °È· ı˘Ì‹ÛÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ' ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ .. ∫-127 ∞¯ ÛÙ˘ ˙ˆ‹˜ ÙË ÛÙÚ¿Ù· ........................ Á‡ÚÈÛ ....................... ·ÊÔ‡ Û¿˜ Â›Ó·È ................................∫-240 ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·fi„Â Ë ÁË ÊÂÁÁ¿ÚÈ .....................................¶-128 °È·Ù› Ì ͇ÓËÛ˜ Úˆ› ................ ∞-92 BÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ ....ª-78 °ÎÈÔ˘ÏÌ·¯¿Ú ..........∞-183 ¢ÂÓ Í·Ó·Î¿Óˆ Ê˘Ï·Î‹ . ∫-184 µÁ‹ÎÂ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È .......................................................... ÁÂÈ¿ .ª-38 °Ï¤ÓÙ· ÙË ˙ˆ‹ .................... ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ· ......................................................................... ¶-137 ∞ÊÔ‡ ÁÈ· Û¤Ó· Â›Ì·È Í¤ÓÔ˜ ÙÒÚ· È· .......................¶-146 °È·Ù› ‰Â Ì ı˜ Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ................. ∫-150 ∞¯ ¯ÂÏȉfiÓÈ ÌÔ˘ .................¶-190 °Ï˘ÎÂÈ¿ ª·Ú¿Ù· . ·›ÚÓˆ ....................∫-56 ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÚfiÌÔ Ó· ‰È·‚Ò ............ª-81 °˘Ú›˙ˆ ÙȘ Ï¿Ù˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ....... ∞-142 µÚ¤¯ÂÈ Ô £Âfi˜ ........ ∞-45 °·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÛÙ' ·˘Ù› .....ª-9 ¢ÂÓ Â›Û·È ·Á¿Ë..... ª-15 ∞¯ ‚Ú ·ÏÈÔÌÈÛÔÊfiÚÈ· ....................................................... Ì¿˙„ ...........................°-171 °Ï˘ÎÔ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ ÎÈ Ô ÓÙÔ˘ÓÈ¿˜ .....∞-162 °È· ÎÔ›Ù· ÎfiÛÌ ¤Ó· ÎÔÚÌ› .........∫-126 ¢Â Ϙ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ............................ ¯·Ú¿ ÛÔ˘ µÂÓÂÙÈ¿.........∞-156 °È·Ù› ı˜ Ó· ʇÁÂȘ ........... °-23 ∞¯¿ÚÈÛÙË .......... ∞-179 ∞˘Ùfi ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÙÔ ‚ϤÂȘ ÛÎÔÙÂÈÓfi ...... ∫-10 ∞¯ Ë ÍÂÓËÙÈ¿ ÙÔ ¯·›ÚÂÙ·È.. ¶-211 A¯ Ë ·Á¿Ë Ô˘ ¯¿ıËΠÛÙË ÛÎfiÓË ....................................°-108 ¢ÂÓ ·Á¿ËÛ· Á˘Ó·›Î·.¶-44 °˘ÊÙÔԇϷ ÛÙÔ ¯·Ì¿Ì .¶-178 ¢ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ·..........98) . °-149 ∞¯ ÁÈ·Ù› Ì ‰ÈÒ¯ÓÂȘ ¿ÔÓË ..........................¶-11 °ÂÓÙ› KÔ˘Ï¤ ...............¶-211 ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÙfiÔ................. ¶-106 µ¿Ï ÎÈ ¿ÏÏÔ È¿ÙÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ......................................... ∞-19 ° °·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹ ....... ‰ÂÓ ÌÔÚÒ ..°-208 ¢ De cadenza ............... ‰ÂÓ Â›¯Â ........ª-93 °È· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘ ............∫-63 °‡ÚÈÛÂ..... ∫-47 µÂÁÁ¤Ú· ............. °-176 °¤Ï· Ô˘Ï› ÌÔ˘ ............. °-117 °ÂÈÙÔÓÈ¿.................................... ∞-157 µ¿Úη Ô˘ '¯ÂȘ ÙfiÛ· ‰›¯Ù˘·........¶-29 ¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÙË Û˘ÌfiÓÈ· ηÓÂÓfi˜ ........ °-210 µ·Û·Ó¿ÎÈ ..............................................°-156 °È· Ó· Ì ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ̘ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ............................. Û ÂÚÈ̤ӈ.........................................°-123 ¢ÂÏÊ›ÓÈ.............°-19 ¢ÂÓ ı· ‰·ÎÚ‡Ûˆ È· ÁÈ· Û¤Ó· ..¶-180 ¢ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ ................. °-14 µ·ÛÈÏÈÎfi˜ ı· Á›Óˆ ........................ ÁÎÂÏ... ∫-205 µfiÏÙ· Ì ÎÏÂÌ̤ÓÔ ·Ì¿ÍÈ .............°-202 °È· ‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·Ì¿Ú·ÓÙÔ ......¶-205 °È· ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ· ÍÂÓ˘¯Ù¿Ó ٷ ......................¶-172 °È·Ù› ηϤ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ· ...............................ª-25 °È·Ù› ڈٿ٠ӷ Û¿˜ ˆ.ª-137 ¢ÂÓ Ì ÔÓ¿˜. °-63 µÚ‹Î· ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ ÎÏÂÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ ........¶-56 ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·Ï¿ÙÈ· Î·È ÏÂÊÙ¿ ...¶-42 ¢¤Î· ·ÏÈοÚÈ· .............. ª-37 µÚ¿¯Ô-‚Ú¿¯Ô .... ∫-7 ∞¯ ƒ›Ù· ...........∞-110 °ˆÓÈ¿-ÁˆÓÈ¿ ......... ∫-33 ∞¯ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÚÁ·ÏÂÈfi˜ ÛÔ˘ ..........∫-31 °È· Û¤Ó· Ì·˘ÚÔÌ¿Ù· ÌÔ˘ ..¶-113 °È· ÙËÓ ·ÔÓÈ¿ ÛÔ˘ ............................................................∞-140 °È· Ó· ‚ÚÂȘ Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ÁÔ‡ÛÙ·... ∞-32 µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· .......................................................... ¶-79 µ¿˙ˆ ÙÔ Î·Ïfi ۷οÎÈ Î·È ÁÚ·‚¿Ù· .. ÁÈ·‚¿˜ ............... °-216 µÚ ‰ÂÓ ‚·ÚÈ¤Û·È ·‰ÂÏʤ .................................. ¿Ì ............. ∞-104 µÁ‹Î·Ó Ù' ¿ÛÙÚ· ÎÈ ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ Ì ................∞-151 °‡ÚÓ· ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ·fi„ .................................. ¶-127 µÚ‹Î· ÛÙËÓ ∞ÌÊÈÏÔ¯›· ÙÔ ™Ù·ÌÔ‡ÏË ÙÔ ................................................ ¶-164 µ¿Úη ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi .. °-42 ∞˘ÙÔ‡ „ËÏ¿ Ô˘ ÂÚ·Ù›˜........ ¶-33 µ·Ú¤ıËη Ù· ¯¿‰È· ÛÔ˘ Ù· „‡ÙÈη .. ¶-160 µÈÂÙÓ¿Ì ÁȤ-ÁȤ ...........................ª-55 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.................¶-55 ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘ ..ª-2 °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÂ Ï˘¿Û·È.............°-47 °‡ÊÙÈÛÛ· ÙÔÓ Â‚‡˙·Í .... ¶-212 ∞¯ Ó· Û ‰ˆ ...∞˘Ù¿ Ù· ¯¤ÚÈ· ....... °-64 µÚ¤¯ÂÈ ¿ÏÈ ·fi„ . ‰ÂÓ Ï·¯Ù¿ÚËÛ· ....... Ù¤ÙÔÈ· ÓÙÚÔ‹ ..... ¶-20 ∞ÊÔ‡ ÙÔ ı˜ ... ·¯ ‚Ú ÙÛ·¯›Ó· ......... ∞-114 ∞¯ µ·ÏÂÓÙ›Ó·....... °-119 µ·ÏÂÓÙ›Ó· ........... ª-95 B¿Ï Ù' ¿ÛÚ· ÛÔ˘ Á›Ó ÎÚ›ÓÔ Î·È ....ª-45 °ÈÔ‚¿Ó TÛ·Ô‡˜ ........................................¶-37 °ÎÂÏ................................... ª-39 ∞¯ ÙÈ ÓÙÚÔ‹................................∫-108 ¢Â Ì fiÓÂÛ ηÓ›˜ .....................................¶-161 °È·Ù› ÁÏ˘ÎÂÈ¿ ÌÔ˘ ÎϷȘ ..................................ª-156 °ÈÔÚÙ‹ ˙Â˚Ì¤ÎˉˆÓ .....................................∞-135 °È· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ........... ‰ÂÓ Ì' ·Á·¿˜ ...........................................∞-57 °Ë Ù˘ ÏÂÌÔÓÈ¿˜................................... Ù˙È‚·¤ÚÈ .............................. ‰ÂÏÊÈÓ¿ÎÈ .... Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÔ˘ ÛÙÂÓfi˜ .. °-104 Bڋη ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Î¿ÙÈ ·È‰È¿ Î·È Ù· ............∞-34 °È·ÛÂÌ› ÌÔ˘ Ê·ÓÙ·Ṳ̂ÓÔ ‰Â ‚·ÛÙÒ ....... ¶-128 µÚfiÓÙËÛ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ .............. °-46 µÚ¤¯ÂÈ ÛÙË ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓÈ¿ ........................................................... η˚Í‹......... ∞-33 ∞Ê‹Óˆ ›Ûˆ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ù· ·˙¿ÚÈ· .......¶-126 ¢ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÛÔ˘ ....... °-189 ∞˘ÙÔ› Ô˘ ʇÁÔ˘Ó ....... °-205 µÚ¤¯ÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ÌÔ˘ ... ∫-95 AÊÈÏfiÙÈÌË ......... ª-32 B µ·‰›˙ˆ Î·È ·Ú·ÌÈÏÒ ...... Ù˘ ÂÏÈ¿˜ ................ ∞-20 ∞¯ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ...................................°-22 °‡ÊÙÈÛ· ̤ڷ .................. ∫-64 °¤Ï·ÁÂ Ë ª·Ú›· .................................... ∫-44 A¯ Ô Ì·ÁÏ·Ì¿˜ ..

..... ¶-124 ¢˘fi Ô˘Ï¿ÎÈ· ..............................∞-169 ŒÏ· ÎÔ¤Ï· ÌÔ˘ ..............ª-120 ŒÏ· ‹ÏÈ ÌÔ˘ . ¶-24 ∂ ∂..................... ∞-147 ¢˘fi Û‚ÓÙ¿‰Â˜ ...¶-101 ŒÌ·ı· ˆ˜ Â›Û·È Ì¿Áη˜ .....................................∫-125 ŒÓ· ‰ÂÈÏÈÓfi . ¶-10 ∂ÁÒ Ô Í¤ÓÔ˜ ... ¶-50 ∂ÁÒ Â›Ì·È ¤Ó· ·ÏÈfi·È‰Ô ..... ¶-12 ∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û› ...........ª-51 ŒÏ·...................¶-9 ∂›˜........ ΤÚÓ· Ì·˜ ..........¶-59 ∂›Ó·È ‚·ÚÈ¿ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿......................................ª-97 EÏÂÓ›ÙÛ· ÌÔ˘ .∞-125 E›Û' ¤Ó· ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ Ì ̛ÓÈ ˙È .......°-107 ∂Λ „ËÏ¿ ÛÙÔÓ ÀÌËÙÙfi ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ .................................... ¶-176 ¢ÂÓ Û ÏËÛÌÔÓÒ .............∫-188 ∂Λ ÛÙ˘ ⁄‰Ú·˜ Ù' ·ÓÔȯٿ Î·È ÙˆÓ .∫-165 ŒÏ· ·fi„ ÛÙÔ˘ £ˆÌ¿.... ª-14 Œ˙ËÛ· ̘ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ................................... ª-119 EÁÒ ¯ˆÚ›˙ˆ Î·È ¯·Ï¿ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ .....................................................................°-153 ŒÓ· ηڿ‚È ·' ÙÔÓ ¶ÂÚ·›· ¤¯ÂÈ ....................... ª-133 ¢Ú·ÂÙÛÒÓ· ............¶-138 ŒÓ· ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Ù· ̤ÚË ....¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· ·›Íˆ ÛÙ· ·È‰È¿ .................ª-70 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6............. ¶-194 ∂ÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô .. ¶-138 Œ‰ÈˆÍ· Î·È Áˆ ÌÈ¿ Á¿Ù· .......∞-188 ŒÓ· ÚÔÏfiÈ ÌÔ‡ '¯Â˜ ¯·Ú›ÛÂÈ ......................................... ¶-78 ∂‚›‚· ÚÂÌ¤Ù˜ ........... ¤ÊÙÂÈ .........................................¶-60 ŒÓ· ‚Ú¿‰È ÛÙËÓ ∫·ÛÙ¤ÏÏ· .......°-73 ∂›¯Â ÙËÓ Ù¤ÓÙ· ÍÔÌÏÈ·ÛÙ‹ ..... ∫-127 E›‰· ÙËÓ ÕÓÓ· οÔÙ .. ¶-163 ¢˘fi ηÊÂÓ›·..............¶-70 ∂›Û·È ʛӷ Î·È Ì' ·Ú¤ÛÂȘ............ ∫-217 ¢ÂÓ ¿ˆ Ô˘ıÂÓ¿ .............¶-87 ∂›· Ó· Û‚‹Ûˆ Ù· ·ÏÈ¿ ....................∞-54 ŒÓ· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ Â›Ó·È Í·ψ̤ÓÔ . ∫-236 ¢Ò‰Âη Ë ÒÚ· ı· 'Úıˆ ‚Ú ª·ÚÈÒ ....98) ...........°-216 E›Ó·È ‚ÂÏfiÓ· ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÙÔ ÎÔÚÌ› .....................∞-44 ŒÓ· ÙÔ ¯ÂÏȉfiÓÈ ...... ÎÔÚfiÈ‰Ô Ó· ..................... ÙÚÔ¯Ô‡˜ ............................................................................................. ·¯ ηډԇϷ ÌÔ˘ ............................ ª-121 ¢ˆ Û' ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿..................... Ó· Û ·ÓÙÚ¤„Ô˘Ì .. ¤Ï· Ó· ............ Ì·ÎÚ˘¿ ı· ʇÁˆ Î·È ‰ÂÓ ı· ....................... ¶-53 ¢ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÌÔÚÊÒıËÓ ............. ∞-135 ∂›Ì·È ÚÂ˙¿ÎÈ·˜ .......................... °-1 ¢Â˜ ÌÂ.......................... ¶-36 ¢˘fi fiÚÙ˜ ¤¯ÂÈ Ë ˙ˆ‹ .............. ÈÎڷ̤ÓË ÌÔ˘ ÎÔ¤Ï·.....¶-86 ∂̤ӷ ‰ÂÓ Ì ̤ÏÂÈ .. ª-134 ¢ÂÓ ÊٷȘ ÂÛ‡................. ∫-2 ¢ËÌËÙÚԇϷ ÌÔ˘ ........... ∫-130 ∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ....................................∞-80 ŒÓ· ÎÈ ¤Ó· .................... ∫-109 ∂›‰· ÎÈ ¤·ı· Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ............... ∫-5 E›‰· ¤Ó· ÎfiÛÌÔ Ó· ÁÎÚÂÌ›˙ÂÙ·È .. Ó· ÛÔ‡ ·›Íˆ ..................°-186 ŒÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì Ԣ˝ÛÎÈ.................................................... ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ .................................. ∫-21 ¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· ..........¶-170 ŒÓ· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ .............°-49 ŒÎÏÂÈÛÂ Ë Ù·‚¤ÚÓ·................ °-220 ¢›¯ˆ˜ ÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÛÔ˘ ..................°-191 ∂›¯Â ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÌÈ¿Ó ·Á¿Ë .∞-85 ŒÏ· fiˆ˜ Â›Û·È .....................∫-74 E›Ó·È ÁÏ˘Îfi ÙÔ ÈÔÙfi Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜ ............... ÎÚ‡Ô .......ª-101 ŒÏ· ‚Ú ÌÔÏÛ‚›Î· ÌÔ˘.. ¤Ó· ÓÂÚfi.......................∞-51 ŒÏ·.....................................ª-13 ŒÓ· ηڿ‚È ·fi ÙË ÃÈfi . ¤‰ÈˆÍ˜ ÙÔÓ ¢ËÌËÙÚ¿ÎË ..........................¶-51 ∂ÏÏ¿‰· ............................. °-38 ∂›Ì·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜ .....∞-15 ŒÓ·˜ ·ËÙfi˜ .................................... ∫-84 ∂Áˆ ‰ËÏÒıËη ÁÈ· Û¤Ó·Ó ÙÚÂÏfi˜ ... ∞-105 ¢Ò‰Âη ·ÁfiÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂÈÔ˘ ÎÈ Ë .....°-192 ∂›¯· ¤ÓÙ ٿÏÈÚ· Î·È Ù· '·ÈÍ· ...................°-125 ŒÓ· ̇ıÔ ı· Û¿˜ ˆ.............................ª-142 ŒÓ· ÚˆÈÓfi Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘ .. Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡ ............................................................................. ¿ÓÙ· Ì οÓÂȘ Ó· ÔÓÒ................ ª-32 ¢ÂÓ Û ı¤Ïˆ È· .. ¶-104 ∂›Ì·È ¿ÓÙÚ·˜ Î·È ÙÔ Î¤ÊÈ ÌÔ˘ ..... ª-67 ¢Ò‰Âη Ì·ÓÙÔϛӷ . ª-141 ¢˘fi Ó‡¯Ù˜.............................. ¶-85 Œ‰ÈˆÍ˜......................................... ∞-2 ¢ˆ ÛÙ· ÏÈ·ÓÔ¯ÔÚÙ·ÚÔ‡‰È· ....∞-181 E›Û·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ......................∞-178 ∂›Û·È ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ .......... ∞-109 ¢˘fi Ô˘ÏÈ¿.................... ‰˘fi ÂÙÚÔÔ‡ÏÈ· ........... °-120 ¢ÈˆÁÌfi˜ ................................................. ∞-136 ∂ÁÒ ı· Û' ·Á·Ò ............................ Â›Ó·È ÈÎÚ¿ ..... °-136 ¢˘fi Ì¿ÁΘ ̘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ .........ª-140 E›Ì·ÛÙ ·Ï¿ÓÈ· ........°-213 E›Ó·È ÌÈ¿ ÒÚ· ‰˘ÛÎÔÏË .....°-228 ŒÓ· ηÈÚfi Ô˘ Ì' ¤ÛÙÂÏÓÂ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ .ª-106 ∂̤ӷ ÌÔ‡ ÙÔ Â›·Ó . ‰›¯ˆ˜ ·Á¿ÎÈ· ..... Ó' ·Á·¿ˆ ...... ª-123 EÁÒ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ ÛÙË ˙ˆ‹ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ .........°-140 ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô ÁÈ·Ïfi˜................................................................................. Ë Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘ Ù· ÊÙ·›ÂÈ .. ¶-26 ¢˘fi ·ÏÈοÚÈ· ·' Ù' ∞˚‚·Ï› .................. ¶-181 ¢ÂÓ ÙÔ 'ÏÈ˙· ª·ÓÒÏË.............. ÂȘ ÙÔÓ ·ÊÚfi Ù˘ .......ª-118 ∂Λ Ô˘ ʇÙÚˆÓ ÊÏÈÛÎÔ‡ÓÈ ÎÈ ¿ÁÚÈ· ... ∫-69 ∂ÁÒ Ì¿Áη˜ Ê·ÈÓfiÌÔ˘Ó· .......................... ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ...................... ......................................∫-106 ŒÌ·ı· ÌÈ¿ ˙ˆ‹ Ó· ÔÓ¿ˆ.. ¶-83 ∂›Ì·È ¤Ó·˜ ÊÙˆ¯fi˜ Î·È ÌfiÓÔ˜ ..... ∫-219 ∂›Ì·È ·ËÙfi˜ ¯ˆÚ›˜ ÊÙÂÚ¿ .......¶-1 ŒÓ· ™·‚‚¿ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ηϤ M·Ú›· ................∞-74 ŒÏ· Ó· ¿Ì Û' ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ......... ¿ÓÙ· Ó· .......... ∞-155 ∂ÁÒ ÎÈ ÂÛ‡ ..ª-116 ∂̤ӷ ÏfiÁÈ· ÌË ÌÔ‡ Ϙ .............. ›Ûˆ ·fi Ï¿ÛÙȯ·. Ô˘ ÙÔÓ Ì¿ı·Ì .... ¶-136 ∂ÁÒ Ê‡Áˆ Î·È Û' ·Ê‹Óˆ ÌÈ¿ ÁÈ· ¿ÓÙ· ............. °-45 ¢ÂÓ ÛÔ‡ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ Ù›ÔÙ· ..............∞-111 EηÙfi ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙËÓ ÒÚ· ·›ÚÓˆ Ù˙È‚·¤ÚÈ ... ∞-85 Œ‚·ÏÂ Ô ‰È·‚ÔÏ¿ÎÔ˜ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÏÈ .......∞-89 ŒÏ· ÌÚfi‚·Ï .......................................∫-199 ∂›¯· Ì¿ÙÈ· ‰ÂÈ ÔÏÏ¿.................ª-138 ∂›¯· Ê˘Ù¤„ÂÈ ÌÈ· ÔÚÙÔηÏÈ¿ .°-172 ŒÏ· Ì·˙› ÌÔ˘ ...... ¶-209 ∂›‰· ÔÏÏ¿ ÎÈ ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ̘ ÛÙË ˙ˆ‹ ... ¶-185 ¢ÂÓ Û ÎÚ›Óˆ Ô˘ ‰ÂÓ Ì' ·Á·¿˜ ....°-194 ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·' Ù' AÏÁ¤ÚÈ .. ∫-208 ŒÁÈÓ ·ÚÂÍ‹ÁËÛË ÎÈ ÂÍ‹ÁËÛË ‰ÂÓ .................................¶-126 ∂›Û·È ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ì ............... ¶-156 ¢ÂÓ ÛÔ‡ Á‡Ú„· Ì·¯·›ÚÈ .¶-188 ∂›Ì·ÛÙ ‰˘fi ...............................°-131 ∂Ș ÙÔÓ ·ÊÚfi....∞-64 ŒÓ·˜ ·Ï‹Ù˘ ¤ı·Ó .......................................... ª-139 ∂ÁÒ Ì ÙËÓ ·Í›· ÌÔ˘ .........∞-140 ŒÎÙÔÚ·˜ ÎÈ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ......∫-160 ŒÓ· ÓÂÚfi Î˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ...... ∫-51 ∂›‰· ÙË ƒ›Ù· ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ......... ∫-154 ∂ÁÓ·Ù›·˜ 406 ..°-211 ŒÎ·ÂÓ Î·È ÙÔ ∆Û¿Ì·ÛÈ . ∞-168 ¢ÒÛ ÌÔ˘ ʈÙÈ¿ ....... ∞-10 ∂ÁÂÚÙ‹ÚÈÔ ..... ∞ıËÓ·›ÈÛ· ................. °-183 ¢ÂÓ ÙË ı¤ÏÂȘ È· ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ ......ª-35 ∂›¯· ›¯· ÌÈ¿ ·Á¿Ë...................... ¤Ï·................∞-17 ŒÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ ¤ÊÙÂÈ.. ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ó .. °-51 ¢ÒÛ' ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ..... ª-83 ∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ· ............ ‰˘fi ÛÈÓÂÌ¿ ......... °-207 ¢˘Ó·Ù¿ ............∫-172 ŒÎÏ·„· ¯ı˜ Û·Ó Ì¤ÙÚËÛ· ÙȘ ›ÎÚ˜ ....... ‚Ú ÷ڷϿÌË...............∞-147 ∂›¯· ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ÓÔ˘ .. ¶-110 EÁÒ Â›Ì' ¤Ó·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ .............¶-222 ŒÓ· ÏÂÙfi ÂÚÈÙÂÚ¿ ...∫-221 ŒÏ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘.............. °-209 ¢Ú·¤Ù˘ ÙÔ˘ °ÂÓÙ›-∫Ô˘Ï¤ ...°-226 ∂›Ó' Ë ˙ˆ‹ ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ÂÌ›˜ .......... ¶-108 ¢ÂÓ ÚÒÙËÛ˜ ÙfiÛÔÓ Î·ÈÚfi ÁÈ· ̤ӷ .....................°-149 ŒÓ· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ..... ¤ÓÔ¯· Î·È ............ ∞-190 ¢fiÍ· Ùˆ £ÂÒ ..........

............................................... ª-160 ŒÍˆ ÓÙ¤ÚÙÈ· Î·È Î·ËÌÔ› .... ¶-65 ‚ÔÛÎÔԇϷ ......ª-98 ∏ ¶ÂÚÈÌ·ÓÔ‡ ..........∫-243 ∏ ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË ..............................................∫-178 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ηÌËÏȤÚË ........∫-77 ∏ §Ô‡Ï· ..... ‹ÏÈ ÌÔ˘..........∞-46 ∏ıÔÔÈfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Êˆ˜ ......... ¶-164 ‚¿Úη Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ .ª-34 ∏ Ó‡¯Ù· ·ÏÒıËΠ·ÓÙÔ‡....ª-85 ◊Úı˜ „¤˜ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘ ........................................ ¤Ó·˜ ·ËÙfi˜ ηıfiÙ·Ó ............... ›Ó' ÙÔ .............°-59 ∏ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ ......................... ∫-201 ‰›„· ÌÔ‡ 'ÁÈÓ ʈÙÈ¿...... ∫-200 ∑‹ÏÂÈ· ÌÔ˘ ..................... ÎÏÂÊÙfiÔ˘Ï· ........ °-2 ŒÓ·˜ χÎÔ˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ·' ÙË ™‡Ú· ................... ¶-34 ŒÛÙˆ Î·È ·Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ .........ŒÓ·˜ ÎfiÌÔ˜ Ë ¯·Ú¿ ÌÔ˘ ... ∫-230 ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ..................................... ª-109 Œ¯ˆ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi ........................... Ë Î·Ï‡‚· ........................................... ∞-153 ŒÓ·˜ Ì¿Áη˜ ÛÙÔ BÔÙ·ÓÈÎfi .......∫-241 ◊Ù·Ó ¤ÓÙÂ........ Ì' ¤È·Û „ÈÏ‹ ....ª-52 ∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ›ÎÔ˘ ...∞-112 ∏ ∫Ú·ÛÔÁÈÒÚÁ·ÈÓ· ........................ η›ÁÂÙ·È ..................................... ∫-16 ∂È̤ӈ .................................................... ¤¯ÂÈ Û›ÙÈ.°-39 £· 'ıÂÏ· ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· ÛÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ÙÔ ÓËÛ› . ª-88 EÊÙ¿ ÓÔÌ¿..................... °-66 ∂ÙÛÈ Â›Ó' ÔÈ ·ÓıÚÒÔÈ .∫-202 ∏ ÚÔ‰ÔÛ›· ....................................... ÎÔÓÙ¿ ÛÙË .......∞-177 ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ Á¿ÙÔ˜.................... ¶-193 ÁÔÚÁfiÓ· .......... Ì· fiÛÔ Î·È Ó· ............................................ ∞-76 ‚Ï¿ÌÈÛÛ· Ë ÓÈfiÙË Ì·˜ Û ›‰Â ....................................... ÓÙ˘Ì¤ÓÔ Ó· .............°-1 ◊ıÂÏ· Ó· 'ÌÔ˘Ó· Ô˘Ï› ...∫-208 ◊Ì·ÛÙ·Ó ·fi ·È‰È¿ ...............°-141 ∏ ηډȿ Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ ·ÏÏÔ‡ .................................................... Ì¿Ó·.........∫-223 ∏ ÌÈÎÚ‹ ƒ·ÏÏÔ‡ ...∞-8 ∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ·ÎÏÔ˘˜ οÓÂÈ ......... °-26 ŒÛÙÂÈÏ· ‰˘fi Ô˘ÏÈ¿ ÛÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ªËÏÈ¿ . ¶-66 ‰ÚÔÛԇϷ . ¶-57 Œ¯Â ÁÂÈ¿ ηË̤Ó ÎfiÛÌ ................................ ∫-65 ∑ ∑·˝Ú· ............................. ª-62 ∏ H ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ H H ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ·Á¿Ë Â›Ó·È ˙¿ÏË .°-190 £ £' ·Ó¤‚ˆ Î·È ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Ûˆ ............................°-225 ◊Ù·Ó ÂΛÓË Ë Ó˘ÎÙÈ¿ Ô˘ ʇ۷Á ........................ ¶-30 EÊÙ¿ Û ·›ÚÓÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿...................ÙÈ ı˜ ..Û' ¤Ó· ‰ˆÌ¿..........∞-75 ∏ Ê¿ÌÚÈη .....∫-156 ∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ......................................................... ª-143 ∏ ∂ϤÓË Ë ˙ˆÓÙÔ¯‹Ú· . °-30 Œ¯ˆ ÙfiÛË ÒÚ· ÛÙËÓ ÁˆÓÈ¿ ......................... ª-118 EÚËÓ¿ÎÈ ...... fiÏ· Ù· '¯ÂÈ ...........................................................°-8 ◊Ù·Ó Úˆ› Ù' ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘......................................∞-173 ◊ÌÔ˘Ó· ÌÔÓ·¯Ô·›‰È ‹ÌÔ˘Ó· ÌÔÓ·¯ÔÁÈfi˜ .............°-11 ◊ıÂÏ· Ó· 'Úıˆ ÙÔ ‚Ú¿‰È..... ∞-91 ∂ÊÔ˘ÓÙ¿ÚÈÛÂ Ë ‚·ÚÎԇϷ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ............. ∞-194 ŒÛÈÂÈ ¤-‚ÂÚ‚Â-Ó·Ó ·-‚·Ú·‚·-ÛÙÚÔÓ ÙÛÈ ............ ∞-160 Œ¯ÂȘ ÎÔÚÌ› ·Ú¿ÈÎÔ .................°-25 ◊ÏÈ ÌÔ˘.........∫-60 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6...°-82 ∏ÏÈÔ‚·ÛÈϤ̷ٷ ..... ¶-101 EÚÁ¿Ù˘ ÙÈÌË̤ÓÔ˜ ..................... ∞-13 ∂Ú‹ÓË ... ∞-58 Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ ... ∫-99 ∂ÊÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÔ‡ ˆ .................. °-138 ∂Û‡ 'Û·È Ë ·ÈÙ›· ........¶-157 ∏ ÎfiÚ' Â‹ÂÓ ÛÔ ·Ú¯¿Ú' ...............¶-115 ∏ ηı·ÚÈfiÙ˘ ........................................∫-137 H ÈÔ Î·Ï‹ ÁηÚÛfiÓ· Â›Ì·È Áˆ .............ª-77 ◊Ù·Ó ‰ÂÈÏÈÓfi ηÏÔηÈÚÈÓfi .......°-211 ∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙÔ˘ O‡ÚÈ ............... ª-42 ∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ .............98) ................∫-168 ∏ ΢ڛ· ª¿Úˆ ............. ∞-93 Á¿Ù· ..... ª-158 Z‹Ù· ÌÔ˘ fi.... ∞-130 ŒÙÛÈ Â›Ó' Ë ˙ˆ‹ ............ ÌËÓ ÙÔ ....................... °-168 ∂¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰È ›‰· ÛÙ' fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ ...°-125 H Ì¿Ó· ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ ..........................................................................¶-193 ∏ Ï·Ù›· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ............................................................... °-114 ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ ϤÍȘ ..... ª-128 ŒÓ·˜.....¶-35 ∏ ÛÔ‡ÛÙ· ‹Á·ÈÓ ÌÚÔÛÙ¿ ............................ °-132 ∂Û‡ Á¤ÚÔ Ô˘ ÌÈÏ¿˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È .............................................................. ∫-52 ·ÎÙ‹ ......................... ¤Ú· ÛÙÔ .¶-203 ∏ ηډȿ ÌÔ˘ ÏËÁˆÌ¤ÓË Û·Ó Î·Ì¿Ó· .......................... ∞-98 ∂ÛÔ‡ÚˆÛ· ÎÈ ·ÚÁ‹Û·ÌÂ..................ª-77 ◊ÛÔ˘Ó· ÙÈ ‹ÛÔ˘Ó· ÌÈ¿ ·ÍÈÌ·‰ÔÎϤÊÙÚ· .. ∞-141 ŒÛ·Û ÙÔ ÎÔÌÔÏfiÈ.............................................°-151 ∏ ÏÂοÓË ÌÔ˘ ÂÙڤϷÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ..∫-154 ∏ ÚÒÙË ·Á¿Ë ÛÔ˘ ....... ∫-53 ∑ÈÁÎÔ˘¿Ï· ...............ª-151 ∏ ∂ϤÓË ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ......... ∫-184 ŒÊ˘Á˜ Î·È ÎÏ·ÈÓ Ù· Ó˘¯ÙÔÔ‡ÏÈ· ......... ‹Ù·Ó ¤ÍË ... ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÓÂ......°-40 ◊ÛÔ˘Ó· ͢fiÏËÙË ... ¤¯ÂÈ Î·È Î¿ÙÈ ...................∞-164 ◊Ù·Ó ‰ÂηԯÙÒ ¡Ô¤Ì‚ÚË.................. ¶-85 ÁηÚÛfiÓ· ............ ∞-24 ‚ڿη .... ∞-64 ŒÓÙ Ϸ Ì·ÁΤÙ BÔٷӛΠ....................ª-120 ∏ ÓÙÂÚÌÂÓÙ¤ÚÈÛÛ· ............................................... ¶-46 ∑ËχԢÓÂ..................................................... ¶-206 Œ¯ÂȘ ʈÙÈ¿ ÛÙÔ ·›Ì· .............................................. ‚·ÛÈÏÈ¿ ÌÔ˘ .................. °-3 ∂ʤÙÔ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È ÌÈ¿ ‚¿Úη Ó· ÛÔ‡ ............¶-52 ∏ ™ÂÚ¿¯ ..............∫-102 ◊Ù·Ó ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ...........................∞-143 ∏ ÙÚ¿Ù· Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ ...... ∞-5 Œ¯ÂÈ ·Ì¿ÍÈ..∫-85 ◊Ù·Ó Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ ·˘Á‹˜ ...........................................................................................°-225 ◊Ù·Ó ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ .... ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÁfiÚÈ .................. η›ÁÂÙ·È...........¶-26 ∏ Ó‡¯Ù· Â›Ó·È ·ÁÂÚ‹ Î·È ÛÈÁԄȯ·Ï›˙ÂÈ .. ∞-191 ∂Ù›Ó·Í ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ . ÛÙÂÚ‡ÂÈ ÛÙ· .......∫-214 ∏ ∫˘Úȷ΋ ................ ª-144 ∑Ô‡Û· ÌÔÓ·¯fi˜ ¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë ........................................¶-45 H ˙ˆ‹ ÌÔ˘ fiÏË .......... ∫-39 ∂Û›˜ ̈ڤ ·È‰È¿......................... ¶-214 ŒÂÊÙ ‚·ıÈ¿ ÛȈ‹ .°-158 ◊ÏÈÔ˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ˙ÂÛÙfi˜ ÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ........................... ¶-119 ∑ԇϷ Û ÌÈ¿ ‚¿Úη Ì‹Î· ...°-20 H ª·Ú›· ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ ..................... ¶-68 ‚¿Úη ......... Ì·‡ÚÔ˜ ÔÓËÚfi˜ ..............∫-144 ◊ÏÈ ÌÔ˘ Û ·Ú·Î·ÏÒ ....°-164 ◊ÚıÂ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ..°-91 H Ê·ÓÙ·Û›· ................................................... ∫-175 Œ¯ˆ ¤Ó·Ó ηÊÂÓ¤ ........................∫-186 H ›ÎÚ· Û‹ÌÂÚ· ....................... ∫-182 EÚˆÙÈÎfi ........ª-12 ∏ Ó‡¯Ù· ηÙ‚·›ÓÂÈ Ì ̷‡ÚÔ ÊÂÚÂÙ˙¤ ........................................................... ̈ڤ ¤Ó·˜....... ∫-24 ¿Ì·Í· ̘ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ ............ ∫-125 Œ¯ÂÈ Ë ∞ı‹Ó· ÔÌÔÚÊȤ˜..................................... ∞-27 ∂Û¤Ó· Ô˘ Û ͤڈ ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ ...... ÛÎfiÚÈÛ·Ó ÔÈ .....¶-137 ◊Úı· ÎÈ ·fi„ ...................∫-42 ∏ ÌÔÏÛ‚›Î· (∫¤ÚÓ· Ì·˜) .....¶-40 ∏ ÔÌ›¯ÏË Ì·›ÓÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡ .....∞-176 H Ù·Ì·Î¤Ú· ......¶-121 H ƒfi˙· Ë Ó·˙È¿Ú· ............... ∞-166 ŒÚÈÍ· ¤ÙÚ· ÛÙÔ ËÁ¿‰È ÁÈ· Ó· ‚Úˆ .ª-40 ∏ ™Ì‡ÚÓË....°-98 ∏ ηډȿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË........................ °-169 ŒÊ˘Á˜ Î·È ‹Á˜ Ì·ÎÚ˘¿ ....∫-225 ∏ ŒÏÏË ................... ¶-80 Œ„·¯Ó· Ó· '‚Úˆ ÙÔ ÌÂÏ¿ ÌÔ˘ Î·È ...

...... Ô˘ ...................¶-91 ∫fiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ (∫¿ı Úˆ›............°-165 ∫·ÂÙ¿Ó ∞ÓÙÚ¤· ∑¤Ô ..............¶-42 ∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÌËÓ ·Ú·ÔÓÈ¤Û·È .......∞-3 ∫¿ÓÙ· ªÔÚ¤Ó· .... ∫-181 £¤ÏÂȘ ÙÔ ‚Ϥˆ ÚfiÊ·ÛË Ó· ʇÁÂȘ Ó· ......... ª-125 £· ÎÂÓÙ‹Ûˆ ¿Óˆ ÛÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ ÛÔ˘ ÙË .. °-126 £· ÂÚ·Ù‹Ûˆ ÌÔÓ·¯fi˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú¿‰È ........∫-239 ∫È ·Ó ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó›˜ .......... ª-10 £¤Ïˆ Ù· Ò· ÌÔ˘ ...........∞-68 ∫¿Ùˆ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.......... ηÚÔÙÛ¤ÚË.............................................. ÛÙÔ '¯· ÂÈ .. °-86 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË ÊÙˆ¯ÔÌ¿Ó· ...............................ª-27 ∫¿ÙÈ ·Ï‹ıÂÈ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò................. Ù· ÛÈÓÂÌ¿ Î·È Ù· ....... °-140 πÙÈ¿ ....... ∫-1 £· ¿Úˆ ‰Ò‰Âη ·È‰È¿............... ª-104 ∫·È ‚Á¿Ï ÙÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ ÛÔ˘ ... οÙÈ .∫-2 ∫È ‹Ù·Ó ·È‰› ÛÙ· ‰ÂηÂÊÙ¿ ..°-83 ∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi (∫·ÓÂÏfiÚÈ˙·) ....... ∫-187 £·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ ..........∫-104 ∫¿Ó·Ì ÙfiÛ· fiÓÂÈÚ· Ù· ‰˘fi Ì·˜ Ù· .... Ò˜ ‚·ÛÙ¿˜ Î·È ....¶-186 ∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ηË̤ÓË.°-34 K¿ÔÙ ¤¯ÙÈ˙· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÙË Ì¤Ú· ......£· 'ıÂÏ· Ó· 'ÌÔ˘Ó ÎËÔ˘Úfi˜ .. ¶-62 π π‰·ÓÈÎfi˜ ÎÈ ·Ó¿ÍÈÔ˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ ...∫-215 K¿ÙÈ ÌÔ˘ ÎÚ‡‚ÂȘ .............................¶-65 ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó· ... Ì· ÙÚ¤ÌÂÈ Ë ÊˆÓ‹ .∞-154 ∫¿ÔÈÔ ‰ÂÈÏÈÓfi .......................................................∫-40 ∫·Ó›˜ Â‰Ò ‰ÂÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ............ ¶-158 £¿Ï·ÛÛ· (ªÂÛÔ¤Ï·Á· ·ÚÌÂÓ›˙ˆ) ............. ∫-48 £· ÈÒ ·fi„ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ...∞-165 ∫È ÂÛ‡ ÙÚÂÏ‹ ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜ ................................°-177 ∫›ÓÔ Ô˘ Ì ÙÚÒÂÈ.................ª-50 ∫È ·Ó ÂÚ·ÙÒ ...................... °-44 £¤Ïˆ ·fi„ ӷ ÛÔ‡ ÁÚ¿„ˆ ...................................... οÔÈÔÓ ........................∞-99 ∫·ÂÙ¿ÓÈ ¯·ÌÔÁ¤Ï· ....... ¶-175 £· Û¿Ûˆ ÎÔ‡˜ ......................... ·Û' ÙÔ ........ ڛ͠ÎÈ ¿ÏÏÔ Ï¿‰È .................... °-162 £· ¿ˆ ÂΛ ÛÙËÓ AÚ·È¿ ......... °-135 £¤Ïˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ó· Ûʛ͈.......................................................................∫-67 ∫·ÓÂÏfiÚÈ˙· .......∫-204 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∫-114 ∫¿ÔÈÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ÙȘ Ó‡¯Ù˜..............ª-7 ∫¿Ùˆ ÛÙ· ÏÂÌÔÓ¿‰Èη ................................ ∞-183 K·Ï‹ Ù‡¯Ë .....¶-17 ∫·Ì·ÚԇϷ ÌÈ¿ ÛÙ·ÏÈ¿ ................¶-123 ∫È ·Ó ‚Áˆ ·' ·˘Ù‹ ÙË Ê˘Ï·Î‹ ηÓ›˜ ................. ª-36 £· ¿ˆ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· Ì ÙÔÓ ∆·Ú˙¿Ó................................... ‰Ò‰Âη ·È‰È¿ .....................°-203 ∫ϷȘ ........... °-162 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÔ˘ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· ·ÏÈ¿ .......... ΛÓÔ Ô˘ Ì ..................................................................................... ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ .. ª-108 ∫·˝ÎÈ ÌÔ˘....... ¶-171 ∫¿ı Úˆ› ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ì ӷ ¿Ì ÛÙË ......... ∫-189 ∫¿ı ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Î·ËÌfi˜ ............. ¿Ë-¡ÈÎfiÏ· . ¶-96 £· ÌÂÙ·Ï¿‚ˆ Ì ÓÂÚfi ı·Ï·ÛÛÈÓfi ........... ¶-59 ∫¿ı ̤ڷ Ì ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂȘ....................................................... °-163 £¤Ïˆ ÙÒÚ· Ó· ԇ̠‰˘fi ÏfiÁÈ· ÌfiÓÔ ............ ª-72 ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ¿ÓÙ· Ï˘Ë̤ÓË ..................∫-201 ∫È ·Ó Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜ Ù· ‚Ú¿‰È· ......... ∫-28 £· ÔÙ›Ûˆ Ì' ¤Ó· ‰¿ÎÚ˘ Ì' ·ÏÌ˘Úfi ........................... ¶-176 ∫·ÏË̤ڷ ‹ÏÈ ........................................................ ∞-63 ∫ ∫·‚¿Ï· ÛÙÔ ‰ÂÏÊ›ÓÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡ÚÈÛ· ...¶-225 ∫¿ÓÂȘ Ï¿ıÔ˜ Ê›ÏË ÌÔ˘ ÌÈÎÚ‹ ........ª-92 K·ÚÔÙÛ¤ÚË ÙÚ¿‚· ............. ∞-21 £¿Ï·ÛÛ· ' fiÏ· Ù· ÓÂÚ¿ ..........∞-180 ∫¿ÓÂȘ Ù' ·Û‹Ì·ÓÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ù· ........................................¶-23 ∫Ï·›ÂÈ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÛÙÔ ÌÓ‹Ì· ...............°-31 ∫È ·Ó Û' ·Á·Ò ‰Â Û' ÔÚ›˙ˆ .....∫-209 ∫›ÓÔ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ›· ηÏË̤ڷ .......∫-22 ∫ψÙÛÔÛÎÔ‡ÊÈ ......................................................... °-75 £· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘Ì ......................................∫-142 ∫È ‡ÛÙÂÚ· ‹Ú˜ ·fi ¿Óˆ ÌÔ˘ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ............... °-175 £· Û ı˘Ì¿Ì·È .............∫-36 K¿Ô˘ Ó˘¯ÙÒÓÂÈ .......................................∫-31 KfiÎÎÈÓÔ ·Ó› Ë ˙ËÏÂÈ·............∫-148 ∫·ÙÂÚ›Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿ ........ ¶-94 ∫·È Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿ .. ‚Á·›ÓÔ˘Ó ............ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ......... ‚¿Ï ÙÔ ............... °-121 ∫¿ı ÙÚÂÏfi ·È‰› ............... ¤ÙÚ· ›Ûˆ .....................................∞-57 K›ÙÚÈÓË fiÏË ..... ∫-140 £· ʇÁˆ Î·È ı· Ì ˙ËÙ¿˜ .............. ∞-96 £¿Ï·ÛÛ· Ï·ÙÈ¿ ................. ∞-132 K·›ÁÔÌ·È (∫fiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏfi ÌÔ˘) .....∫-66 ∫¿Ó ÏÈÁ¿ÎÈ ˘ÔÌÔÓ‹ . ∫-33 £¤Ïˆ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Ó· Ì ·˜ ..................ª-124 ∫¿Ùˆ ÛÙËÓ ¿ÛÚË Ô˘ ÎÔÈÌ¿Û·È ......°-95 KfiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏfi ÌÔ˘ Ì¿ÙˆÛ˜ ÙÔ ............... ª-46 £· ÛÔ‡ ʇÁˆ.°-48 K¿ÌÔÈ Ù˘ ™·ÏÔӛ΢ ...∫-11 ∫Ï·›ÂÈ ·fi„Â Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ .¶-152 K¿Ùˆ ·' ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛfi ÌÔ˘ ................... ∫-17 £· ‚Úˆ ÌÔ˘ÚÌÔ‡ÚË Ì·ÁÏ·Ì¿ ..................... ı· ...........∫-45 ∫¿ÙÛ ÛÙËÓ ¤ÙÚ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡....... ∞-148 £· ÛÔ‡ ʇÁˆ Ì ηÈÚfi ...... ∫-179 ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂȘ ‰ÚfiÌÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ...¶-103 ∫ÔÓÙ¿ ÛÙ· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·....... ∞-177 IÛÙÔÚ›· ÌÔ˘..¶-16 ∫ÔÚ¿ÎÔ˘ ¯ÚÒÌ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÎÈ ·ÛÚ›Û·Ó .................................................... ª-112 ∫·È Ó· 'Ì·È ÙÒÚ· ¿ÏÈ ÛÙÔ Î·Ú¿‚È ............................................. ∫-34 £· Ì›ӈ ¿ÓÙ· ȉ·ÓÈÎfi˜ ÎÈ ·Ó¿ÍÈÔ˜ ... °-108 K¿ı ‚Ú¿‰È ı· Û ÂÚÈ̤ӈ ...........ª-38 ∫¿ÔÈÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ÛÙȘ ÔÎÙÒ Û¿˜ ›‰· ..98) .............∞-124 ∫¤ÚÓ· Ì·˜ .... °-95 ∫¿ı Úˆ› Ô˘ ΛӷÁ· Ó· ¿ˆ ÛÙË .. ª-31 ∫¿ı ΋Ô˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ¿ ʈÏÈ¿ ÁÈ· Ù· ................ ˆÚ·›· ÌÔ˘ Ô˘Ï¿ÎÈ· ..¶-114 ∫¿Ùˆ ·' ÙÔ.∫-69 ∫·ÏÔη›ÚÈ· Î·È ¯ÂÈÌÒÓ˜ ......∫-179 ∫ÂÏ·˚‰‹ÛÙÂ.. ¶-26 £¤Ïˆ Ó· Á›Óˆ ÌÔ˘ÊÂÙ˙‹˜ ............................. οو ·' ÙÔ Û‚ËÛÙfi Ê·Ó¿ÚÈ ............∞-50 ∫·Ú·ÈÂÚ›Ì ......ª-120 ∫È ¿ÏÏÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ú·Û ........∫-141 ∫·Ú¿‚È ·fi„ ÙÔ ÊÈÏ› .∫-181 K¿Ùˆ ÛÙ˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜ Ù' ·ÏˆÓ¿ÎÈ ........................ ¶-184 £¤Ïˆ Ó· ÛÔ‡ ÌÈÏ‹Ûˆ.... ¶-103 ∫·›ÁÔÌ·È-η›ÁÔÌ·È....................∫-174 ∫Ô›Ù·Í ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Úfi‰Ô ·ÓÔȯÙfi ... ∫-27 £· Ì ı˘ÌËı›˜ .....∫-81 ∫È ·Ó ·ÏÏ¿Í·Ì ÏfiÁÈ· ‚·ÚÈ¿ ....... ÎfiÎÎÈÓ· Ù· ‰˘fi .................................................. ª-109 £· ÙÔÓ ÌÂı‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ∫-79 £· 'ıÂÏ· Ó· '¯· .... ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ· ...... ∫-100 £· ÌÂÏ·Á¯ÔÏ‹Ûˆ ........... Û›ÁÔ˘Ú· .................................................................................∞-3 ∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi (¡ÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ) ..ª-24 ∫¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ· ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ...................°-58 ∫È ·Ó ¯ˆÚ›Û·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÔÏϤ˜ ηډȤ˜ ............... ¶-100 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (£· ¿Úˆ ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÌÔ˘) ....... ∞-95 ∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛÈ ... ∞-88 IÛÙÔÚ›· (◊Ù·Ó ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ) ......) .. ∞-102 £· ¿Úˆ ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÌÔ˘ ÛÙË ÙÛ¤Ë ................................°-120 ∫fiÎÎÈÓÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ ....... fiÙÈ Û .∫-119 ∫›ÓËÛÂ Ë °ÂڷΛӷ ÁÈ· ÓÂÚfi ÎÚ‡Ô Ó· .. ·Ì·ÚÙ›· ÌÔ˘ ......°-97 ∫·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ (∂ÁÒ ÎÈ ÂÛ‡) .................. ∫-67 ∫·È ÁÈ·Ù› ‰Â Ì¿˜ ÙÔ Ï˜ . °-51 £· ¿Úˆ ÌÈ¿ „·Úfi‚·Úη.....∞-129 K¿ÔÈÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ¤¯ÂÈ Êˆ˜....∞-165 ∫Ï›۷Ó ٷ ΤÓÙÚ·................... ∫-100 πηÚÈÒÙÈÎÔ˜ ......................°-22 ∫¿Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ ....................... ∫-35 £· Û ͷӿ‚Úˆ ÛÙÔ˘˜ Ì·Í¤‰Â˜ ................∞-153 ∫¿ÔÈ· ‚Ú·‰È¿ Ì·ÁÈ΋ ̤۷ ÛÙÔ ªÈÛ›ÚÈ ...... ∞-14 £·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· ......¶-183 ∫·ÚÔÙÛ¤ÚË........°-78 ∫¿ÙÛ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ ÌÔ˘ ............................................. °-97 £· ʤÚÂÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ÏÈ¿ ...................... ¶-3 £· οӈ ÓÙÔ‡ ‚Ú ÔÓËÚ‹ ..

..... °-52 ∫Ú‹ÙË ÌÔ˘....... ª-33 ∫Ô˘ÙÛ‹ ÎÈı¿Ú· ........¶-219 ªÂ ÙÔ ÊÙˆ¯ÔÌÔ‡˙Ô˘Îfi ÌÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ˆ ..........................∫-171 ªÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηڷ‚Ô·ÚË ........... ̘ ..... ¶-144 ª' ¤ÎÔ„·Ó....°-86 ªË ÌÔ‡ ÂȘ ÁÈ· Û¤Ó·Ó ̤۷ Û ÙÔ‡ÙÔ ............¶-131 ªÂ ÙÈ Î·Ú‰È¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó' ·ÚÓËıÒ ..∫-50 ªÂ˜ Û' ·˘Ù‹ ÙË ‚¿Úη Â›Ì·È ÌÔÓ·¯‹ ............ ∞-102 ª·Ú·Ì¤Ó· Ù· ÁÈÔ‡ÏÈ· .................. Ì· ÂÁÒ ‰Â .............98) .... ¶-228 ª· ÙÈ Ï¤ˆ Ô ÙÚÂÏfi˜.................... ¶-221 ∫˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ ............................... ¶-154 §¤Á fi.....°-184 ªÂ ÙÈ Î·Ú‰È¿ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ˜ Û˘ÁÁÓÒÌË Ó· ............∞-113 ªÂ˜ Ù˘ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ Ù· ‚Ô˘Ó¿ ....°-177 ª¿ÙÈ· ÌÏ ............∞-21 ª¤ÙÚËÛ· ÚÔ¯ı¤˜ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Ì·˜ ÛÙÈÁ̤˜ ........................ ÁÈÔÚÙ‹.................................¶-186 M¤Û· ÛÙ˘ ˙ˆ‹˜ Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· .. ¶-18 ∫˘Úȷ΋....¶-200 ªÂ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È..................... ¶-55 §›Á˜ ̤Ú˜ Ì›ӷÓÂ.............................. Ì ÙÔ ÎÚ·Û› ..∞-72 M˜ ÛÙÔ˘ BÔÛfiÚÔ˘ Ù· ÛÙÂÓ¿ .....ª-127 ªÂ ÙfiÛ· ʇÏÏ· ...°-85 ªÂ Ù· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ¯¿ÓÔÌ·È .................¶-135 ªÂ Ù' ¿ÛÚÔ ÛÔ˘ ÙÔ fi‰È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ............................ ∞-119 ∫ڛ̷ ÙÔ ÌfiÈ ÛÔ˘ ..........∞-45 M ÌÈ· ÈÚfiÁ· ʇÁÂȘ Î·È Á˘Ú›˙ÂȘ ....∫-75 ª¿ÙÈ· ‚Ô˘ÚΈ̤ӷ .................. °-115 ª' ¤¯ÂȘ ÔÙ›ÛÂÈ Ê·ÚÌ¿ÎÈ ÈÎÚfi ................. ∞-35 ª¿ÁÈÛÛ· .............. °-112 ∫ÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘.......... °-106 ∫˘ÎÏ¿ÌÈÓÔ........................¶-37 ªÂ˜ ÛÙÔ ÓfiËÌ· ¿ÓÙ· ı· 'Ó·È fiÔÈÔ˜ ......................................................... ¶-107 §¤ÁΈ (∂ÏÏ¿‰·) .........∫-39 M ÌÔ˘Ó¿ÙÛ˜ Î·È ÌÔÊÒÚÈ· ..........∫fiÚË Î·Ú·‚Ô·ÚË................ °-26 ª¿Ó· ÌÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ ...... °-124 ∫Ô˘‚¤ÓÙ· Ì ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ...... ∞-82 ∫ÔÚ›ÙÛÈ Ì ٷ ·ÓÙÂÏfiÓÈ· ...∫-61 ª¤¯ÚÈ Ó· ‚Úԇ̠ԢڷÓfi .... Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ηډȿ˜ ..................... ∫-55 ª¿Áη˜ ‚Á‹Î ÁÈ· ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ......¶-153 ªÂ˜ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô........∞-41 ªÂ ÙË ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· Î·È ÙÔ ™ÈÚfiÎÔ ............. Ì·‡Ú· ÊÚ‡‰È· ............ ∫-162 ª' ·Ê‹ÓÂȘ ÙÒÚ· Ô˘ ¤Ì·ı· ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ .......................... °-197 ∫˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÎÈ ÔÏÔÊÔÚÒ . ∞-82 ª ª' ·Á·¿ÂÈ... ∞-164 §Â˘Ù¤ÚË ............................ Ë ·Ú¤· ............∫-76 M ÙÔ ‚Ô˘Ófi ı· Á›Óˆ Ê›ÏÔ˜ .∫-136 ªÂ˜ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· ÓËÛÈ¿ .......... ................ ¤¯ˆ Ù· ‰˘fi ¯¤ÚÈ· ...... οı ¤ÙÚ· Î·È ..... ¶-99 §Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜ .....∫-191 ª¤˜ ÛÙÔ Ì·¯·Ï¿ ¤ÊÙÂÈ ÎÔ˘ÌÔ˘ÚÈ¿ .....................¶-212 ªÂ˜ ÛÙÔ‡ ª·ÁÈÔ‡ ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜..................... °-168 ª·ÓԇϷ ÌÔ˘ ...................¶-32 ªÂ˜ ÛÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡ ÙËÓ ÙڤϷ .................¶-215 ªÂ ÚÔ‰ÒÛ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘. ¶-109 ª' ¿ÛÙÚ·..................................... ÛÙ· .......°-215 ª·Ú›· Ì ٷ ΛÙÚÈÓ· ..................... ∫-225 ∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ ..°-157 ª¤Óˆ ÂÎÙfi˜ ......... ∫-155 ∫Ô˘Ú¿ÛÙËη ÁÈ· Ó· Û ·ÔÎÙ‹Ûˆ ..∫-32 ª¿ÙÈ· Û·Ó Î·È Ù· ‰Èο ÛÔ˘ . Ì¿Áη˜ ‚Á‹Î ÁÈ· ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ ................ °-154 KÚÔ˘·˙Ȥڷ ........... ÁÈ·Ù› ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›˜ ...∫-52 ªË ÌÔ‡ ¯Ù˘¿˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·..................................................... ∞-55 §ÂÌfiÓÈ ÛÙËÓ ÔÚÙÔηÏÈ¿ .........................°-7 ªË ÌÔ‡ Ϙ ÁÈ·Ù› ͯӿˆ .......°-103 ª¿Úˆ..... °-160 ∫˘Ú¿ ˙ˆ‹ .∫-126 MË ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ....∞-126 ªÂ˜ ÛÙ˘ fiÏ˘ ÙÔ ¯·Ì¿Ì .....∫-171 ªÂ ÙÈ Î·Ú‰È¿ Ó· Û' ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹Ûˆ ................................ª-86 MË ÌÔ‡ ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ¿ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ......°-87 ªË Ì ڈٿ˜ .ª-64 ª¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ..............................¶-174 ªÂÏ·Ì„¤˜ ‚‰Ԣ˝Ó˜........... Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÁÏ˘Î¿ .. ∫-3 ∫‡Ï·Á ÙÔ ÙÛ¤ÚÎÈ ÛÙËÓ Ô‰fi º˘Ï‹˜ ...............∞-161 ª¤Ú˜ ‚·ÚȤ˜.................∫-25 ª¤Óˆ Û οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ....∞-59 ªÂÛÔ¤Ï·Á· ·ÚÌÂÓ›˙ˆ ÎÈ ¤¯ˆ ÏÒÚ· ÙÔÓ .................. °-167 ª¿Ó· ‰Â Ê˘Ù¤„·Ì ........¶-109 M ÛÎfiÙˆÛ ÁÈ·Ù› ÙËÓ ·Á·Ô‡Û· ...................................... fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ› ..............................................∞-77 ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ............... ¶-144 §ÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÓÈ¿Ù· Ì·˜ ........... ª¿Úˆ .........................°-39 ªÂ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÁÂÌ¿ÙÔ ÊÈÏÈ¿ .. ª-99 ª·ÓÔ˘¤Ï· ....... ÎÈ ¿ÛÚÔ ............. ∫-200 ª' ·›Ì· ¯ÙÈṲ̂ÓÔ........∞-48 ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ·......°-227 ªÂ ÙÔ˘˜ ·Ï‹Ù˜ .............................................°-32 ªÂ›Ó ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ ........... ª-80 ª¿Áη˜....... °-92 §fiÁÔ ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Í¯·ÛًηÌ ................... ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë EÏÏ¿˜ .... Ì· Ó· Â›Û·È ................................... °-197 ∫Ô˘Ú·Ṳ̂ÓÔ ·ÏÈοÚÈ ..............°-184 ªÂ ÙȘ ÙÛ¤˜ ·‰ÂÈ·Ó¤˜ ÎÈ ¤Ó· Êfi‚Ô ................................... ∞-170 § §·˚Îfi ÙÛ·-ÙÛ· .............. ÎfiÚË Î·Ú·‚Ô·ÚË .......................................... ÍÂÏÔÁÈ¿ÛÙÚ˜ ................ ∫-55 ª' ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÙÚÂÏfi.....ª-84 M·‡ÚÔ ϷοÎÈ ÛÙËÓ ·˘Ï‹......................... Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì .............. °-163 ª¿ÌÔ ÌÚ·˙ÈϤÈÚÔ ............................................... °-9 ª' ¤ÏÂÁ·Ó Ì¿ÁÈÛÛ· Ô˘ ηډȤ˜ Ú¿ÁÈÛ· .............................∫-224 ªÂ Ì‹Ó˘Û ÌÈ¿ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·.........°-18 ªË ÌÔ‡ ˙ËÙ¿˜ Ó· ʇÁˆ ̘ ÛÙ· ..................∫-91 ªË Ì ڈٿÙ Á›ÙÔÓ˜ ÙÈ ¤¯ˆ Î·È ...... °-218 §›ÁÔ-Ï›ÁÔ ı· ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂȘ ....... °-185 §ËÛÌÔÓË̤ÓË .......... °-35 ª' ¤È·Û ‚ÚÔ¯‹ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ................................. fiÓÂÈÚÔ ··ÙËÏfi . ∞-54 ∫˘Ú¿ °ÈÒÚÁ·ÈÓ· ................................ Á·Ï·Ó‹ ...............ª-129 ªÂ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ù· ÛÙÂÓ¿ ÌÈ¿ .∫-198 MË ÌÈÏ¿˜................ÙÈ ı˜ ...°-200 ªÂ˜ ÛÙ˘ ¡¿ÔÏ˘ Û·Ó ‚Á·›Óˆ Ù· ......................... ∫-196 §›Á· „›¯Ô˘Ï· ·Á¿˘ ÛÔ‡ Á˘Ú‡ˆ ......... ∞-107 ∫˘ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ .. ¶-58 ª' ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù· 'ÚÈÍ· fiÏ· ......................................................... ¯ÔÓÙÚ¤˜ „ȯ¿Ï˜ ¿Óˆ ............°-58 M·˘ÚÔÌ·ÏÏÔ‡Û· ÎÔÂÏÈ¿ ..°-191 ª·ÚÁ·Ú›Ù· ª·ÚÁ·ÚÒ ............... ∂ϤÓË................ Ì' ·Á·¿ÂÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ .... ¶-223 §Â˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ Ô˘ ı· .................................... °-14 ∫Ú·ÙÔ‡Û˜ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÁÏ˘ÎÈ¿ Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη ...∫-180 ªÂ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ‰ÚfiÌÔÈ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÛˆÚfi ........................................°-62 ªË ÙÔ˘ ÌÈÏ¿Ù ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ .... °-113 ª' ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È ‚·fiÚÈ· Î·È Ì ÙÔ˘˜ ..°-70 M ڈٿ˜ ·Ó ¯·ı›˜ ...... ̈ڋ ™Ù¤ÚÁÈÔ Ì' ..∞-144 ªÂ˜ ÛÙËÓ ˘fiÁÂÈ· ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ·.. Ô˘ÏÈ¿ Î·È Û‡ÓÓÂÊ· ÙÔÓ ............................ ∫-20 ∫fi„Â Î˘Ú¿ ‚·ÛÈÏÈÎfi Î·È ÛÙÚÒÛ ÙÔ .. ∫-116 ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ '¯ÂȘ η̤̈ӷ .... ¶-180 ª· ÁÈ·Ù› ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ó¿Ó·È Ï˘ËÙÂÚfi ..... ∫-138 §˘Á·ÚÈ¿ .. ∫-150 ª·ÓÙÔ˘Ì¿Ï· ..........¶-110 ª¤ı˘Û' ·fi„ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘ .ª-110 ªË ÌÈÏ¿˜ ¿ÏÏÔ ÁÈ ·Á¿Ë ... °-207 ª' ·Ú¤ÛÂÈ Ó· 'Ì·È ı‡Ì· ÛÔ˘ Ó· 'Ì·È . ΢ÎÏ¿ÌÈÓÔ ÛÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ ...... ∞-146 ª·ÚÁ·Ú›Ù· ª·ÁÈÔԇϷ ................. ̘ ÛÙ' ·ÁÈ¿˙È ÙÔ ... ∫-177 ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÈ .............∞-167 ª¿ÛΘ .......................... ∫-73 ∫ÚÔ˘Ó Ù· ÓÙ·Ô‡ÏÈ·...¶-31 ªÂ ÙË ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ∫ÔÓهψ ......°-87 ª¤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ¿ÁÁÂÏÔÈ........................................... ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ .......°-43 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6........................................¶-216 M ٷ ÊÒÙ· Ó˘ÛÙ·Á̤ӷ Î·È ‚·ÚÈ¿ ............. ¶-93 §›ÁÔ ·ÎfiÌ· ı· ȉԇÌ ...................... Ì ¯ÒÚÈÛ·Ó ÛÙ· ‰˘fi .¶-108 ªË ÌÔ‡ ı˘ÌÒÓÂȘ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ .. °-53 ∫˘Ú ‰È¢ı˘ÓÙ¿ ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ .......... ¶-118 ª¿Ô˘Î·˜ .. ∫-106 §ÂÌÔÓ¿ÎÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ .................................................................

.............................................................. ∫-5 ªfiÓÔ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ .......∫-232 ¡‡¯Ù· ̤ڷ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È Ì ‹ÏÈÔ .........¶-160 ¡· Û' ·Á·Ò ‹ÓÙ· 'ıÂÏ· ............................ ∞-127 ª·ÚÌ·-°È·Óӷο΢ (§Ô‡Ï· ÌÔ˘) ...............................ª-59 •·ÓıԇϷ ......................................... ¶-147 ªÔ‡ Ϙ Ó· ÎÚ·Ù‹Ûˆ „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ .......¶-227 ¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ .......................¶-150 ¡· '¯Â ¯ÚÒÌ· Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿..........°-105 ¡‡Ûٷ͘ ¿ÛÙÚÔ ÌÔ˘...........................................à .............∫-227 ¡· ˙‹Ûˆ ‹ Ó· Âı¿Óˆ (Flamenco) ............ ∫-139 ªÈ¿ ·Ú¤· ›̷ÛÙ . ¶-72 ªÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Û· Ó· 'Ó·È ¯ı˜ Ì· .............∞-154 ¡· ¯·Ú›˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ....∞-123 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.....................¶-99 ¡¿ÓÈ ÙÔ˘ Ú‹Á· ÙÔ ·È‰› ........∞-159 •·ÊÓÈο Ï·Ì‚¿Óˆ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·Êfi ÛÔ˘ ............................. ∞-132 ª›· Ë ¿ÓÔÈÍË..... °-75 ªÔ‡ '‚·Ï˜ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ..............∫-29 ¡‡¯Ù· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ÎÈ ¿‰ÂÈÔ ÙÔ ¯¤ÚÈ ..... Á¤ÚÔ-Ó·‡ÙË . ∫-138 ªÈ¿ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ .... ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ .................................... ¯Ú˘Û‹ . ∫-218 ªÈ¿ ηÏË̤ڷ ............................................................ ∫-244 ªÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ ∞ÌÊÈ¿ÏË.....................∫-216 •ÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi„ ٷ fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ................ ª-24 ªËÓ ÎϷȘ ..... ¶-120 ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ...........∫-4 •ËÌÂÚÒÓÂÈ Î·È ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ .......... ‰ÈÒÍ Ì ·fi„ . ª-100 MÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ÏÔ‡ÎÈ ..................................∞-68 NÈÒıˆ ÔÈ¿ ›۷È......∫-56 ¡· η› ÙÔ ÂÏÂÎÔ‡‰È ................. §Ô‡Ï· ÌÔ˘ ................................................¶-142 N¿¯· ¤Ó·Ó Ô˘Ú·Ófi Ó¿¯· Î·È ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ................ ∫-66 ªÈÎÚfi ·È‰› Û·Ó ‹ÌÔ˘Ó· .......∞-76 N· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ .......°-192 ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ÓÙËÛ˜ ÁÈ· ̤ӷ ..... ÌËÓ ÔÓ¿˜ ..................................¶-133 •Ë̤ڈ̷ 1-1-2000 Ì......∫-93 ¡· ÌË Ì ÊÒÙÈ˙·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ì¿ÙÈ· ......... ∫-159 ªÈÎÚfi˜ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ¿ÛÙËη ...........................ª-89 ªˆÚ‹ ÎÔÓÙԇϷ ÏÂÌÔÓÈ¿ ..... ‰ÂÓ Í·Ó·˙Ô‡Ó .∞-30 ¡ ¡· 'ÚıÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÌÔÚÊË ‚Ú·‰È¿ ....................................................................... ∫-238 ªÈ¿ Á˘Ó·›Î·.............. ª-146 ª·Á¿Û·˜ .......¶-90 N· ÌÔÚÔ‡Û· ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· Ó· '¯· ÂÁÒ .. Ó· ’Û·È Î·Ïfi˜ ..... ∫-136 ªË............ ∞-43 ªËÓ ·ÂÏ›˙ÂÛ·È Î·È ‰ÂÓ ı' ·ÚÁ‹ÛÂÈ ................... ¶-13 ªÈ¿ ˙ˆ‹ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ............... ¶-122 MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ ................................. ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ͤӷ ...............................°-35 •ËÌÂÚÒÌ·Ù· ............... ¶-48 ªÈ¿ ˙ˆ‹ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ....................................... ¤Ó· ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ..... ¶-159 ªËÓ Ûηϛ˙ÂȘ ÙË ÛÙ¿¯ÙË Ó· Í·Ó¿‚ÚÂȘ ...... ∞-108 ªÈ¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ......................................................................... ∫-26 ªÈ¿ ÎÔÌ„‹ ÌÔÓÙ·›Ó Û·Ó ÎÈ Â̤ӷ .....°-50 •‡Ó· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ÎÈ ¿ÎÔ˘Û ...........¶-80 N¿È Ó¿È Ó¿È ........ ∫-220 ªÈÎÚfi ·È‰› ·' ÙËÓ ·˘Á‹ .................. ∞-99 ªÈÎÚ¿ ÎÈ ·Ó‹ÏÈ·Á· ÛÙÂÓ¿ Î·È Û›ÙÈ· ............................... ÔÈ ·ÏÈÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ .................∫-30 ¡· ‚¿Ïˆ Ù· ÌÂٷ͈ٿ . ¶-63 ªÔÓ·ÍÈ¿ .....∞-39 ¡ÙÔ˘ ÁÈÔ‡ Ï¿ÈÎ ‰Ë ÁÎÚ˘ ........ ∫-22 MÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿ ∞ϤͷÓÙÚ .................................... ª-102 ªÈ¿ Ó‡¯Ù· οو ÛÙÔ ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ÌÈ¿ ....................................................................................∫-168 ¡Âڿȉ· Â›Û·È Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ...ª-97 ¡· Ì' ·Á·¿˜............................. ¶-122 ªÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ ....¶-96 •·ÊÓÈο Ì ·Á·¿˜ ...... ∞-180 ª˘ÚÙÈ¿ ............................ Ìo‡ ÙÔ ÂȘ................. ∫-133 ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ‰ÈÏfi¯ÔÚ‰Ô .¶-142 ¡·¯·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÈ¿ ·Á¿Ë....... ª-20 ªÈ¿ ·ÏÈ¿ ÈÛÙÔÚ›· .¶-112 N˘¯ÙÂÚ›‰Â˜ ÎÈ ·Ú¿¯Ó˜ .. ∞-12 ª‹Î·Ó ‰˘fi Ì·‡Ú˜ ¯‹Ú˜ ̘ ÛÙÔ ........... ˘¿Ú¯ˆ ÂÁÒ ........... ¶-192 ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿ .......................... ∞-172 MËÓ ÙÔÓ ÚˆÙ¿˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ..................... °-66 ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ‹ÁÂ Ë Á¿Ù· ................ °-205 ªÈÎÚ¿ÎÈ ÌÔ˘ ....... °-71 ªÔ‡ Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È ¤Ó·-¤Ó· ¯ÚfiÓÈ· .......... °-13 ªÔ‡ Û¿Û·Ó ÙÔ Ì·ÁÏ·Ì¿ ....... ª-105 ªÚÔ˜ ÁÎÚÂÌfi˜ Î·È ›Ûˆ ڤ̷ ..................∞-78 ¡ÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ........... ¶-75 ªÔ‡ ϤÓ ӷ ÌËÓ ÎÏ·›ˆ .......................∫-158 •ËÌÂÚÒÓÂÈ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ........................∫-116 ¡¿¯· ¯›ÏÈ· Ì¿ÙÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ó· ......................¶-7 • •·ÓıÈ¿ ÌÈÎÚԇϷ .. ÙÔ‡ ÙËÓ ................... °-28 ªÈ¿ Ì·‡ÚË ¤ÙÚ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡..................................∞-66 ¡· 'Ù·Ó Ë ¯·Ú¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô .. ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÌÔ˘ ...............¶-161 ¡· 'Ù·Ó ÙÔ ÂÈÎÔÛȤӷ .....∫-50 ¡· ÁÈ·Ù› Á˘ÚÓÒ .............. °-98 ªÈ¿ ̤ڷ ı· ÙÔ ÁÚ¿„ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· . ª-147 ªÔ˘ÚÓÔ‚·ÏÈ¿ ........ ¿Ì ̷ÎÚ˘¿ .............¶-91 ¡·È........................∫-225 N‡¯Ù· ÍÂÏÔÁÈ¿ÛÙÚ· . °-88 MfiÓÔ Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ Ù' fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ............................∫-167 ¡¿¯· ÂηÙfi ηډȤ˜ .ª-41 ¡‡¯ÙˆÛ ¯ˆÚ›˜ ÊÂÁÁ¿ÚÈ .... ∞-157 ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ È· ....................98) ........... ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Ó· .......... ∫-164 ªÔ‚fiÚÔ ¿ÓÙÔ٠̠Ϙ ...........°-41 N· '¯·Ó ÔÈ Î·Ú‰È¤˜ ·Ì¿Ú˜ ............... ÌÈ¿ ÊÏfiÁ· ................................................... fiÙ·Ó Ï˜ ÙÔ ............... ª-55 ªÚÔ˜ ÛÙÔ ÚËÌ·Á̤ÓÔ Û›ÙÈ .....∫-51 ¡· Ì' ·Á·¿˜.... ∞-7 ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ı˘Ì¿Ì·È ...∫-222 N·ÓÔ‡ÚÈÛÌ· ........ ª-111 ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ̤ÏÈÛÛ· .∞-178 •ÂÎÈÓ¿ ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ .. ∫-232 ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ ÂÁÒ ÎÔ›Ù·Í· ›Ûˆ ....................... ∫-95 ª·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ À‰ÚÔ¯fiÔ Î·È ....¶-191 •ËÌÂÚÒÓÂÈ ∫˘Úȷ΋ ... ¶-69 ªÈ¿ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰· ̘ ÛÙË Ó‡¯Ù· ÛοÂÈ ... ÌÈ¿ ÙȘ ...... ª-4 ª›· Â›Ó·È Ë Ô˘Û›· .................................... .. ∞-12 ªÈ¿ Ì ÙȘ „›Ú˜ È¿ÓÂÛ·È..................... ∞-184 ªÈ· ÊÔÚ¿ ÌÔÓ¿¯· ÊÙ¿ÓÂÈ ........... ∫-43 ªÈ¿ „·ÚÔԇϷ Â›Ó·È ·Ú·Á̤ÓË ..................... ¶-145 ªËÓ ÔÓ¿˜........∫-116 ¡ÂÈÚ‡ÔÓÙ·Ó Ë ∫Ú·ÛÔÁÈÒÚÁ·ÈÓ· ..... ª-132 ª‡ÏÔ˜ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ..¶-117 ¡‡¯Ù˜ Ì·ÁÈΤ˜ .................... ∞-137 ªÈ¿ ∫˘Úȷ΋ ........∞-101 ¡ÙÈÚÏ·ÓÙ¿ .......................... fiÛÔ ÌÔÚ›˜ .................... ∫-62 ªÈ¿ ÁÈÔÚÙ‹ ........∞-83 ¡· ÙÔ 'ÍÂÚÂÓ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ˆ˜ Â›Ì·È Ì˜ ............................................... ¶-187 ªÈÏ¿Ó ÁÈ· ηÈÚÔ‡˜ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Î·È ....................... ∫-103 ª›ÏËÛ¤ ÌÔ˘ .....°-13 ¡· '¯· ÙË ‰‡Ó·ÌË .............¶-16 •ËÌÂÚÒÓÂÈ (∆Ô Û‡ÓÓÂÊÔ ¤ÊÂÚ ‚ÚÔ¯‹) ..... ∫-64 ªÔ‡ ¯Ù˘Ô‡Ó ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ¤Ó· ™¿‚‚·ÙÔ ....ªË ÊÔ‚¿Û·È ...................... °-76 MËÓ ÌÂ Ï˘¿Û·È.. ∫-206 ª‹ÏÔ ÌÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ ..................°-167 ¡· 'Û·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· ‰˘fi ÊÔÚ¤˜ .......°-127 ¡ÙÔ‡ÎÔ˘-ÓÙÔ‡ÎÔ˘ Ì˯·Ó¿ÎÈ ....................................∞-103 •ÂÎÈÓ¿ÌÂ.°-69 •ÂʇÁ·Ó ·' Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÔÈ ›Ûˆ ÌÔ˘ .............................................................................................................................. ÎÈ ·Ó ‰Â ÙËÓ .......ª-53 N· ‰ÈÒ͈ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ........ °-44 M›· ÊÔ‡ÓÙˆÛË..... ¶-156 ªÔ‡ 'Ê·Á˜ fiÏ· Ù· ‰·¯Ù˘Ï›‰È· .......................... ∫-198 ªÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹ ...............∞-36 •¤ÚÂȘ ÙÈ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ ¤Ó· Ê›ÏÔ .....¶-167 •ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›......∫-27 ¡·‡ÙË.........∞-23 •ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï› Î·È ·Ú·ÔÓÂ̤ÓÔ ................... ¶-218 ª·Í¤-TÛÈÊÏ›ÎÈ ..............

........ ª-14 ‰È·‚ÔÏ¿ÎÔ˜ ...............................................................................................∞-142 O ÙÚÂÏfi˜ .......... ∫-148 ·Ì·Í¿˜ (∏ ¿Ì·Í· ̘ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹) .................................... ∫-82 ∫Ô˘Ù·ÏÈ·Ófi˜ ...........ª-16 ŸÛÔÈ ‰È·‚¿Ù˜ ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ............ ∫-144 ‹ÏÈÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ Ì˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ....ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ı˘Ì‹ÛÔ˘ ...............................°-151 ŸÓÂÈÚÔ ··ÙËÏfi ........... ∫-120 ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ Ô ÏÔ¯›·˜ .. ¶-39 Ì·Î·Ú¿˜ ......................¶-106 ŸÏ· ‰Èο ÛÔ˘ ....°-4 ŸÏ· ¿Ó ηϿ ...........°-15 OÈ ¯¿ÓÙÚ˜ ............... ¶-78 ‰Ú·¤Ù˘ .......................................¶-23 ŸÏË Ì¤Ú· ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ÛÙ· Ó·˘ËÁ›· .. ¶-129 ∆·Ú˙¿Ó ...... ¤Ó·˜ ....................°-161 √È ÎfiÎÎÈÓ˜ ÔÈ Ú¿ÛÈÓ˜ ÔÈ ı·Ï·ÛÛȤ˜ ...........................°-16 ŸÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ................................. °-223 Ì·ıËÙ‹˜ ..............................................°-128 OÈ Ì¿ÁΘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· ..ÙÈ Î·È Ó· 'Û·È ......¶-47 O ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ÌÈ˙ÂÏÈÒÓ .........................∫-8 ŸÏ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÈ ∫˘ÚȷΤ˜ .... ∫-6 ªÔ˘ÛÙ·Ê¿˜ ................................... ∫-211 Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜ ...................... ¶-68 ¿ÓÂÌÔ˜ ı· η›ÂÈ ÛÙË ÁË ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ .................. °-109 ΢Ú-∞ÓÙÒÓ˘ .............. ∫-101 ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ .......................∫-99 OÈ ÁÏ¿ÚÔÈ .............. ª-114 Ì·ÚÌ· £ˆÌ¿˜ ...................∫-12 O‰fi˜ ÔÓÂ›ÚˆÓ ......°-217 ŸÙ·Ó ÙËÓ ‰ÂȘ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Í·Ó¿ .........................¶-100 Ÿ.........ª-140 √˘Ú·Ó¤....¶-54 Ÿ...........∫-68 ŸÔ˘ ÎÔÈÙ¿˙ˆ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ .....................ÙÈ ·Á·¿ˆ ÂÁÒ Âı·›ÓÂÈ .......... ∫-229 ™·ÏÔÓÈÎÈfi˜ .......°-74 ŸÛÔ ·Í›˙ÂȘ ÂÛ‡ ..........................ª-28 OÈ Ê›ÏÔÈ Ô˘ '¯ˆ ¯¿ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ............... ÒÛÔ˘ Ó· ..................... fi................... ª-134 Ì·Ú̷ڈ̤ÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ........ ∞-31 °ÈÒÚÁÔ˜ Â›Ó·È ÔÓËÚfi˜ ..............................ÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ ˆÚ·›Ô ................. ¶-34 Ì·‡ÚÔ˜ Á¿ÙÔ˜ ........ °-160 °Ô˘˝ÏÈ............. ∫-160 Ó·‡Ù˘ .∫-156 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6................ Ô Ì·‡ÚÔ˜ ıÂÚÌ·ÛÙ‹˜ ........... °-126 Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¤ı·Ó ...............................................................................∞-51 O ¯¿ÚÔ˜ ‚Á‹Î ·Á·ÓÈ¿ . ÙÈ ÎÈ ·Ó ˆ ‰ÂÓ Û Í¯ÓÒ ................................................... ª-117 ÈÚÏ·Ó‰fi˜ ÎÈ Ô ÈÔ˘‰·›Ô˜ ...... °-50 ·Û·Ù¤ÌÔ˜ ....................................... ∞-191 °È¿ÓÓ˘ Ô ÊÔÓÈ¿˜ ........ª-11 ŸÙ·Ó ÌÔ‡ ‰›ÓÂȘ ·Á¿˘ ÊÈÏÈ¿ ................... ¶-50 O ∆Ú·Ì·Ú›Ê·˜ ............∫-29 ŸÏ· ηϿ ÎÈ fiÏ· ˆÚ·›· ......................................................................................................................°-18 ŸÛÔ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙ ٷ ‰˘fi ..... °-203 ÈfiÙ˘ ........... °-229 ‰ÚfiÌÔ˜ ›¯Â ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· ...... ÙÔ Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ...........................°-128 OÈ ¯‹Ú˜ ......... ηÚÔÙÛ¤ÚË) .......................¶-226 OÈ Ì¿ÁÔÈ .....................∫-121 O „·Ú¿˜ ... ∫-142 ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ............. ∫-185 ΢Ú-£¿ÓÔ˜ ................................ ∞-171 ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ ...................¶-177 Ÿ........................................ ∫-46 ·Ú¿˘ .................................°-200 OÈ ÓٷϛΘ ...............................................¶-67 ŸÌÔÚÊË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ............∫-13 ŸÏË Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰›¯ˆ˜ ÓfiËÌ· ............... ∫-242 ËıÔÔÈfi˜ ...................... ¶-212 Ì·ÁÏ·Ì¿˜ ........................................ Ó· ÌÔ‡ .........................ª-107 O‰fi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ................................................ °-153 ª·ÓÒÏ˘ .........ÙÈ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿.......... °-124 ÂÊÈ¿ÏÙ˘ Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ ....................................................¶-70 ŸÌÔÚÊË Î·È ·Ú¿ÍÂÓË ·ÙÚ›‰· .................... °-56 ™ÙÚ·Ù‹˜ .........∫-133 OÈ ˆÚ·›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ë .......∫-130 ŸÏÔÈ ÔÈ ÚÂÌ¤Ù˜ ÙÔ˘ ÓÙÔ˘ÓÈ¿ .∫-207 ŸÚÎÔ 'ηӷ ÛÙËÓ ¶·Ó·ÁÈ¿..........ª-45 ŸÙ·Ó ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ...........................¶-92 ŸÏÔÈ ÌÔ˘ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ·ÓÙÚÂ˘Ù‹Î·Ó .........¶-46 ŸÙ·Ó ËÁ·›Ó·Ì ̷˙› Û¯ÔÏÂ›Ô ....... ∫-14 Á¤ÚÔ˜ ...........................................98) ......... ª-65 ¶¤ÙÚÔ˜.............................................................................................∫-189 OÈ 7 Ó¿ÓÔÈ ÛÙÔ S/S Cyrenia ................¶-71 ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ..¶-224 ŸÙ·Ó ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜.................................¶-54 ŸÔ˘ ÎÈ ·Ó ·˜ ı· 'Û·È ¿ÓÙ· Â‰Ò . ∫-228 ∫¿‚Ô˘Ú·˜ .............¶-168 ŸÛÔ ‚·ÚÈ¿ ›Ó' Ù· Û›‰ÂÚ· ............. Ì· Ó· .................O O O O O √ O O O O √ O √ O O O O O √ O O O O √ √ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O √ O O O O O O O O O √ O √ O O O O O O O O O O O O O O O ·ËÙfi˜ .................. °-229 ÁÈ·ÙÚfi˜ ............¶-58 ŸÓÂÈÚÔ ‰Â̤ÓÔ ÛÙÔ ÌÔ˘Ú¿ÁÈÔ ....................¶-49 O ÷ڷϿÌ˘ ....... Ô °Èfi¯·Ó ÎÈ Ô ºÚ·ÓÙ˜ ........ fi¯È ‰ÂÓ ı· ˆ ÙÔ Ó·È .................................................................................... ª-154 ηËÌfi˜ ... ∫-192 ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˜ .......................∫-216 OÈ Ê¿ÌÚÈΘ ...........................°-92 ŸÏÔÈ Ì ڈÙÔ‡Ó Ò˜ ÌÔÚÒ ................................... ¶-199 ∫ÂÌ¿Ï ........................ ∫-85 ªÂÓÔ‡Û˘ ............ ª-78 ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘ ...................................................ª-108 ŸÙ·Ó ı· Ï¿‚ÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ....... ∞-26 ̤ÙÔÈÎÔ˜ ....................................... °-89 ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÛÎÔÙÂÈÓfi˜........................................ °-157 ·Ú¯ËÁfi˜ ................∫-204 OÈ ÂχıÂÚÔÈ ÎÈ ˆÚ·›ÔÈ ........∞-195 O ÙÛ¿ÌÈÎÔ˜ ............¶-167 OÈ ‰Âη¤ÓÙ ..............¶-166 ŸÏ· Û ı˘Ì›˙Ô˘Ó ................ ∫-169 Ï‚¤ÓÙ˘ .................∫-161 O ÀÌËÙÙfi˜ ........∫-172 O Ê·ÓÙ¿ÚÔ˜ ...............ª-21 Ÿ.......... ∫-89 Ù·ÍÈÙ˙‹˜ ....................................... ¶-130 ·ÏÈfi˜ ʈÓfiÁÚ·ÊÔ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ............... °-24 ·ÏÈ·Ù˙‹˜ ............................... °-214 ÂÈfiÏ·ÈÔ˜ ........ °-104 ÛÙ·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘ ......∞-18 ŸÛ· ÌÔ‡ '¯ÂȘ Ù¿ÍÂÈ Â›Ó·È Û· ÌÂÙ¿ÍÈ ..... ÊfiÚ· ηÙËÊfiÚ· ........¶-2 O ÙÚfiÔ˜ ................... ˆ¯ ·Ì¿Ó ............................... ∫-188 ˙ˆÓÙ·Ófi˜ Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜................................................................................. Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ................ ∞-121 ∞Ϥ͢ ...... ¶-15 ΢Ú-ªÈ¯¿Ï˘ ...................∫-210 OÈ ÌÔÈÚ·›ÔÈ ................................................................. ª-13 Ô˘Ú·Ófi˜ ʇÁÂÈ ‚·Ú‡˜ ................................. ª-135 ̇ıÔ˜ ........... ∞-115 ƒÔ‚ÈÓÛÒÓ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ ........ °-33 ‹ÏÈÔ˜ ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ Ë ·˘Á‹....... ∫-151 °È¿ÓÓÔ˜ ªÂÚ ·' ÙÔ ‚ÔÚÈ¿ ÙÔ Û‡ÚÌ· ...........................................ª-66 ŸÌÔÚÊË Ô˘ 'Ó·È Ë ∫˘Úȷ΋.............................................∫-40 ŸÌÔÚÊË ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ· .....∞-168 ŸÙ·Ó ·›ÚÓˆ ÊfiÚ·....∫-206 OÈ ›Ûˆ ÌÔ˘ ÛÂÏ›‰Â˜ ...............∞-197 ŸÙ·Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙ· ¤ÚÈÍ ... ª-1 ÌÂÎÚ‹˜ / °È· ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ· ............................ ∫-115 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ .........................ª-2 Ÿ..........¶-31 OÈ ·ÏÈÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ ... ∫-88 ÈÔ Î·Ïfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ........... ¶-132 ÛȉÂÚÔÌ¿Û·˜ ................................. ∫-98 ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ . ∞-140 ªÔ¯ÒÚ˘ ................................................ °-213 η˚Í‹˜ ..............................∞-172 O‡˙Ô fiÙ·Ó È›˜ .....................∞-134 ŸÙ·Ó ηÓ›˙ÂÈ Ô ÏÔ˘Ï¿˜ ........... ∞-196 ·Ì·Í¿˜ (∫·ÚÔÙÛ¤ÚË...°-15 OÈ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ› .......°-178 ŸÔÈ· Î·È Ó· 'Û·È.......................................

.... fiˆ˜ Ë Ì¿Ó· ÙÔ ·È‰› ... ∫-157 ¶¿ÂÈ-¿ÂÈ . Î˘Ú¿ ˙ˆ‹ Ù· ‚¿Û·Ó· ..............°-119 ™' ·ÎÔÏÔ˘ıÒ .............°-127 ™' ¤ÛÙËÛ·Ó Û ÌÈ¿ ÁˆÓÈ¿....................... °-122 ¶‹Á·ÈÓ¤ Ì fiÔ˘ ı¤ÏÂȘ Ù·ÍÈÙ˙‹ .................∞-90 ™·ÏÔÓ›ÎË (◊Ù·Ó ÂΛÓË Ë Ó˘¯ÙÈ¿) ........ °-80 ¶¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ∫˘Úȷ΋ ..........¶-8 ™' ¤Ó· ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Î¿ıÔÓÙ·È ‰‡Ô ..........................................°-147 ¶Ô‡ ı· ¿ÂÈ ............. ª-56 ¶·Ï·Ì¿ÎÈ·-·Ï·Ì¿ÎÈ· ..¶-21 PÔÏfiÈ-ÎÔÌÔÏfiÈ ...........ª-81 ¶fiÛÔ ÁÏ˘Î¿ ϤÂÈ Ì˘ÛÙÈο ....................... ‰¤Î· ‰¤Î· ·Ó‚·›Óˆ .............................................................. ¶-139 ¶·›Í XÚ‹ÛÙÔ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ........................∞-195 ¶fiÙ BÔ‡‰·˜........................................∫-62 ¶Úˆ›-Úˆ› Ì ÙË ‰ÚÔÛԇϷ ..................°-122 ¶Ô‡ 'Û·È Î·Ë̤Ó ∫¿‚Ô˘Ú·....... °-81 ¶¤ÛÙÔ ÎÈ ¤ÁÈÓ ......................... ÔÈfi˜ ...... °-171 ¶·›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ÁÏ·Ì·‰¿ÎÈ· ......................∞-100 ¶Ôχ Ì ›ÎÚ·Ó˜ ˙ˆ‹ .........................∫-90 ™' ·Ó·˙ËÙÒ ÛÙË ™·ÏÔÓ›ÎË ............ ¶-18 ¶‹Ú· ÙË ÛÙÚ¿Ù· ÎÈ ¤Ú¯ÔÌ·È ..... ∞-69 ¶ÂÚ·Ṳ̂ӷ ͯ·Ṳ̂ӷ .∫-65 ƒ›¯Óˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ËÁ¿‰È ..... ¶-22 ¶Â˜ Ù˘ ÙÔ Ì' ¤Ó· ÁÈÔ˘Î·Ï›ÏÈ ............................ ª-90 ¶Â˜ ÌÔ˘.....................ª-96 ¶Ò˜ Ì' ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÈÔÙfi ...... °-159 ¶ÂÚÓԉȷ‚·›-...∞-42 ƒ ƒ·Á›˙ÂÈ ·fi„Â Ë Î·Ú‰È¿ Ì ÙÔ ..............∫-128 ¶fiÛÔ Ì' ·Ú¤ÛÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ Ì' ·Á·¿˜ ....... ¶-129 ¶‹Ú· ‰ÂηÔÎÙÒ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·' ÙÔ Ì·Î·Ú¿ ................... °-63 ¶¤ÓÙ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë ................°-73 ¶ˆ ˆ ˆ...................... ∫-231 ¶¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜ ....... ∫-68 ¶¿Ì ÙÛ¿Úη ¤Ú· ÛÙÔ ª·Í¤-∆ÛÈÊÏ›ÎÈ ...............ª-40 ¶Ï·Ù›· µ¿ı˘ ..¶-174 ™' ·Á·Ò..................... ¶-162 ¶·Ú·Ì˘ı¿ÎÈ ÌÔ˘ ........ª-157 ¶Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ...................................¶-165 ™' ¤Ó· ‚Ú¿¯Ô Ê·ÁˆÌ¤ÓÔ ....................... ª-114 ¶‹Ú· Û·Ó ¤Ó· ¯ˆÚ·Ùfi.........O‡Ù ¤Ó· ¢¯·ÚÈÛÙÒ ............................∞-61 ¶ÚÈÓ ÙÔ ¯¿Ú·Ì· ............. °-56 ¶¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ......∞-122 ™' ·Á·Ò............ °-96 ¶¿Ì ÌÈ¿ ‚fiÏÙ· ÛÙË µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË.......°-27 ™· ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ·ÏÈfi ................... ∞-49 ¶··ÚÔ‡Ó· ... ª-148 ¶ÂÚÛÂÊfiÓË ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ .......¶-225 P›ÎÔ.................. ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘............................∫-102 ™·Ï¿ÚÂÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È ··Ï¿ ..........................................∫-113 ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÂÈ....... ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠........°-134 ¶ÔÈfi˜ ÙÔ Í¤ÚÂÈ .... °-219 ¶¿ÏȈÛ ÙÔ Û·Î¿ÎÈ ÌÔ˘ ...........∫-12 ™¿Ï· Û¿Ï· .......... Ó· ʇÁˆ ................. ∞-37 ¶¿Óˆ Û „ËÏ‹ Ú·¯Ô‡Ï· ...............................°-21 ¶ÔÈfi˜..................................... Û' ·Á·Ò.........ª-143 ¶ÚˆÈÓfi ÙÛÈÁ¿ÚÔ ..................... Ô‡ Ì ‚¿˙ÂȘ .................... ∫-65 ¶¿Ï„· Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ .°-143 ƒ›Í ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘ Û›ÚÙÔ .................... Ú›ÎÔ.............. ·ÏÏ¿...................... ∞-27 ¶·›˙ÂȘ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ Î·È ÙÔ Î‡Ì· ..... °-111 ¶·Ú¿Áη ............................ °-165 ¶·ÓÙÚ‡ԢÓ ÙÔÓ Î¿‚Ô˘Ú· ..................... ∞-113 ¶¤Ú· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· .....∫-112 ƒfi˙· .......................................ª-83 ¶Ò˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ ................. ª-49 ¶¿ÌÂ Î·È ÌÂȘ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÊıÈÓfiˆÚÔ˘ ....... ª-136 ¶¤ÓÙ ¤ÓÙ ‰¤Î·............................................... Â›Ó·È ....................................... ∫-207 ¶·Ú·‰¤¯ÙËη ...∫-101 ¶˘ÎÓ‹ ÔÌ›¯ÏË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÎÈ Ô ....................................°-33 ™' ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È ˆÚ·›· ............... ¿ÓÙ· ÁÏ˘Î¿ ....∞-106 ™' ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì .......................................................................................... ÎÈ ‹ÛÔ˘Ó· ..°-147 ¶Ô˘Ï¿ÎÈ Í¤ÓÔ .. ∫-112 ¶¿ÓÙ·.... Ô Î·Ïfi˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ .................... ¤˜ ÌÔ˘ ..... ÂÚÓԉȷ‚·›Óˆ ÁÈ· Ó· ‰ˆ ........ ̤۷ ÛÙÔ ..........................................¶-90 ƒ›Ù·-ƒÈÙ¿ÎÈ ................°-69 ¶Ô‡ ·˜ ·Ê¤ÓÙË Ì¤ÚÌËÁη ........... ‹Ú·Ó Ù· ÎÂÚÈ¿ ............. ¶-5 ¶¤ÊÙÂȘ Û ϿıË ........................ÙÈ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ) ................. °-210 ¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈηṲ̂ÓÔ˜............ ª-71 ¶‹Ú· ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ...... ∞-145 ¶·ÔÚ¿ÎÈ ...................¶-170 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6..............................................................................∞-38 ¶Ô‡ ·˜ ¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë ............................. ÔÈfi˜ ·¿ÓÙËÛÂ... °-130 ¶¤ÙÚ· ÙËÓ ¤ÙÚ· ..........¶-20 ™' ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ...... ∫-15 ¶ ¶¿ÁˆÛÂ Ë ÙÛÈÌÈÓȤڷ ........ °-181 Ÿ¯È.................... ª-75 ¶ÂÓÙÔ˙¿Ï˘ .. ¶-192 ¶¿ÓÙ· ÔÓÂÈÚ¢fiÌÔ˘Ó· ¤Ó' ·ÓÔÈÎÙfi .°-173 ™¿‚‚·ÙÔ ÎÈ ·fi‚Ú·‰Ô Î·È ·ÛÂÙ˘Ï›ÓË ........ ¿Ú Ì ......∞-22 ¶Ô‡ 'Ó·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· ..... °-45 ¶¿Ï˘ ÍÂΛÓËÌ· ............∫-24 ¶Ò˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ .................. °-29 ¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ (ŒÏ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ¤Ï·) ... Ú›ÎÔÎÔ ..... ¶-81 ¶·›Í ÃÚ‹ÛÙÔ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ....... ∫-71 ¶¤Ù·Í ¤Ó· Ô˘Ï› .... ª-107 ¶·Ú·ÔÓÈ¤Û·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ· ÌÂÎÚ‹˜ ........... °-116 ¶·Ú·ÔÓÂ̤ӷ ÏfiÁÈ· ......°-77 ¶ÔÈ¿ ¯¤ÚÈ· ‹Ú·Ó.......... °-206 ¶¿Ú ÌÂ..........ª-79 ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÂΛ Ô˘ Ù· 'ÈÓ· Ì οÔÈÔ ...............................................................98) ..... ∫-226 ¶¿ÂÈ ÎÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜............. ∞-101 ¶ÂÚÓÔ‡Û· Î·È Û' ·ÓÙ›ÎÚ˘˙· „ËÏ¿ ÛÙ· . °-155 ¶ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ· .......... ª-47 ¶‹Á· Û ̿ÁÈÛÛ˜ .....................ª-115 ¶ÈÔ Î·Ï‹ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ .........................¶-220 ¶fiÙ ı· οÓÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿ ..ª-154 ¶Ô‡ 'ÛÔ˘Ó Ì¿Áη ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ............................................. ∞-163 ¶¿Ì ÛÙÔÓ Õ‰ˆÓÈ ÁÈ· ηʤ .∫-212 ™· ÙË ™Ê›ÁÁ· Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ ı· ÁÂÏÒ ...................................... ∫-92 ¶¿Ú ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÌÔ˘ .......¶-1 ™ ™' ·Á¿ËÛ· ÛÙÔÓ fiÓÔ ÛÔ˘ ·¿Óˆ ...................... ª-3 ¶·ÚÙ›‰Â˜ .......... ∫-41 ¶¿ÂÈ Î·ÈÚfi˜ Ô˘ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ .......................°-224 ™' ·˘Ùfi Ù' ·ÏÒÓÈ ÙÔ Ê·Ú‰‡ ................. ¶-141 ¶‹Á· ÛÙ· ̤ÚË Ô˘ Û ›¯· ÚˆÙԉ› .......∞-185 ƒ›Í ÌÈ¿ ˙·ÚÈ¿ ηϋ .......... ̈Úfi ÌÔ˘........ °-182 ¶ÂÙÚ·‰¿ÎÈ-ÂÙÚ·‰¿ÎÈ ..∞-44 ¶Ò˜ ‚·ÚÈ¤Ì·È Û ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ·ÎÙ‹ Ô˘ .....∫-166 ƒÔ˙ .............................................. ¶-97 ¶ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÌÔ˘ ·Á¿˜ .......∫-7 ™' ·Á·Ò (√ ‹ÏÈÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ Ì˜ ÛÙ·) ........ Ó· ................∞-81 ¶Ô‡ ı· ‚ÚÂȘ ¿ÎÚË Ó· ÛÙ·ı›˜ .............................. ª·Ú›· .................................................... ¶-204 ¶·Ï‡ÂÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ó· ‚ÁÂÈ ............... fiÙ KÔ‡‰·˜ ...................... ∞-89 ¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ (Ÿ.... ∫-47 ¶Â˜ ÌÔ˘ ÌÈ¿ ϤÍË ... ·Ó¿ÌÂÛ· ................ ...........∫-30 ¶›Ûˆ ÛÙ· ˘ÎÓ¿ Ù· ηʿÛÈ· Û·Ó ÙË ......ª-4 ¶ÔÈfi˜ ›Ó' ·˘Ùfi˜ ........... °-137 ¶·È‰È¿ Ù˘ ™·Ì·Ú›Ó·˜ ............∫-135 ™·‚·Ùfi‚Ú·‰Ô ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹ .... ∫-129 ¶¿Ì ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ........... ∫-176 ¶Â˜ ÌÔ˘ Ô‡ Ô˘Ï¿Ó Î·Ú‰È¤˜ ...........∫-117 ™' ·Á·Ò (∞¯ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘) ..... ∞-136 ¶·Ú¿ÔÓÔ ...............................................°-67 ¶›Óˆ Î·È ÌÂıÒ .................... °-94 ¶¿ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ .......................¶-14 ¶ÔÈfi˜ ›‰Â...........∫-23 ¶ÚÒÙÔ Ù·Í›‰È ¤Ù˘¯Â Ó·‡ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ..... ∫-146 ¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙ ................

............ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ ...................∫-120 ™ÙË µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË ..............................°-27 ™ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ ÙË Ì·ÁÂ̤ÓË ........ ª-137 ™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· ·fi ÙË §Â‚·‰ÂÈ¿ ..................... °-142 ™Ù¤ÏÏ· ................................... ª-98 ™ÈÁ·ÓԄȯ¿ÏÈÛÌ· ............................................................ Û ÚÈ˙ÈÌÓÈfi ¯·Ú¿ÎÈ . ¶-163 ™·Ó ‰˘fi ʈٿÎÈ· ‚Ú·‰˘ÓÔ‡ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ ...............................∫-235 ™ÙÔ ™Ô˘-ªÈÙ˙Ô‡ ..........∫-194 ™ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ......∫-180 ™ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ-§›ÏÈ ................................∞-152 ™ÙËÓ AÌÊÈ¿ÏË ...... ÛÙÔÓ ¶ÂÚ·›· .........................∞-186 ™ÙËÓ ÔÙ·ÌÈ¿ Ûˆ·›ÓÂÈ ÙÔ Î·ÓfiÓÈ ...∫-129 ™ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ›¯· ¤Ó· ..... Û·Ó Ì’ ·ÁηÏÈ¿˙ÂȘ .................................................... ¤Ó· ‚Ú¿‰È ·ÎfiÌ·.......... ∫-9 ™·Ó ·ÏÈfi ÛÈÓÂÌ¿ Î·È Û·Ó ÙË Ã·ÏÈÌ¿ ............ ¶-143 ™Â fiÙÈÛ· ÚÔ‰fiÛÙ·ÌÔ .. ÎÔÙÚÒÓÈ·.ª-30 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6... ÛÙËÓ EÚÌÈfiÓË ...................... ∞-196 ™Ù· ÍÂÓ‡¯ÙÈ· ϤÌ ӷÈ. ∫-209 ™·Ó›‰È Û¿ÈÔ ¿ÙËÛ· .......™·ÏÙ·‰fiÚÔ˜ . ∫-42 ™·Ó Û ‚Ϥˆ Ù· ‚Ú·‰¿ÎÈ· ÛÙÔ ÛÔοÎÈ ........ °-105 ™ÎÏËÚ‹ ηډȿ .°-201 ™ÙÔÓ ÂÈÎÔÛÙfi ·ÈÒÓ·.................∫-106 ™ÙËÓ M·Î‰ÔÓ›· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ηÈÚÔ‡ ................................ ∫-111 ™·Ó Û‡ÓÓÂÊÔ ·' ÙÔÓ Î·ÈÚfi.................. °-10 ™Ù·ÏÈ¿-ÛÙ·ÏÈ¿ . ª-63 ™·Ó Ì ÎÔÈÙ¿˜ .98) ............................... ÎÔ›Ù· ÌË ............ ¶-196 ™Ù' ÔÚΛ˙ÔÌ·È B·ÁÁ¤ÏË ÌÔ˘........∫-214 ™Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ù· ıÚ·Ó›· Î·È ÛÙ˘ .................. ∞-193 ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú¿‰È ............... ª-158 ™·ÌÈÒÙÈÛÛ· .................................. ¯fiÚÂ„Â Û˘ÚÙ¿ÎÈ ...°-186 ™ÙÔ˘ ··-§¿ÌÚÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ ...................∞-189 ™˘ÏÏ·‚ÈÛÙ¿................... ∫-38 ™Â „ËÏfi ‚Ô˘Ófi...... ∞-138 ™Â ı¤Ïˆ .....¶-201 ™˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· .....ª-5 ™˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË K˘Úȷ΋ ................ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ............ °-181 ™Ô‡ Áڿʈ ¿ÏÈ ·fi ·Ó¿ÁÎË ..∞-107 ™ÙË ‚¿Úη ......... ∫-78 ™Â Ì·ÁÈο ÓËÛÈ¿ .∫-159 ™˘ÓÓ¤ÊÈ·ÛÂ....................................... ∫-78 ™Â ÌÈ¿ ÂÎÎÏËÛÈ¿ ÌÔÓ·¯È΋ .........°-61 ™ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ Ì .......................... οو ÛÙËÓ ..∞-67 ™ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ............ ∫-123 ™Ù· TڛηϷ ÛÙ· ‰˘fi ÛÙÂÓ¿ ............. ¶-74 ™›‰ÂÚ· Ì·Û¿ÂÈ Ô ∫Ô˘Ù·ÏÈ·Ófi˜ ....... ÛÈÁ¿.................................................. ∞-156 ™ÎfiÓË ............°-67 ™ÙËÓ K·Ï·Ì¿Î· ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ....................................°-102 ™ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ Ù· ‚ÔÙÛ·Ï¿ÎÈ· οıÔÓÙ·È ........... °-60 ™Â ÂÚÈ̤ӈ...... ¶-64 ™‚‹ÛÙ Ì ·' ÙÔ ¯¿ÚÙË ............∞-182 ™ÙË Ì·ÓȤڷ ‰˘fi-‰˘fi .....∞-47 ™ÙËÓ Î˘Ú¿ Ì¿Ó· Ì·˜ ÌË ‰›ÓÂÙ ‚Ô‹ıÂÈ· ........¶-41 ™ÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ . ∫-93 ™Ô‡ › ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ.... ¶-61 ™›ÙÈ ÌÔ˘.............. ʛϠÌÔ˘ Ù' ·Ì¿ÍÈ .................∞-104 ™ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı· ·˜.................................ª-71 ™ÙÚÒÛ ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÛÔ˘ ÁÈ· ‰˘fi ..... ¶-19 ™Â ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÛÙÂÓfi ............∞-4 ™ÙÔ ¿‰ÂÈÔ ÚÔÛÎÂÊ¿ÏÈ ...........................................................................................................∞-87 ™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÛÙ¤ÎÔÛÔ˘Ó ....................... ÌËÓ ·ÚÁ›˜........°-193 ™ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÛÔ˘ ·ÁÓ·ÓÙ‡ÔÓÙ·˜ .... ª-44 ™Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó ........ ∫-10 ™Ô˘ '· Ì¿Ó· Ì' ¿ÓÙÚ„¤ Ì ......∞-5 ™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÙÚˆÓ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ............................. ÁÂÈ¿ ¯·Ú¿ . ∫-178 ™‚‹Óˆ........ ª-82 ™·Ó ‚Á·›ÓÂÈ Ô ÃfiÙ˙·˜ ÛÙÔ Ù˙·Ì› .∞-189 ™ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ ·fi„Â Û·Ó ¿ÛÙÚÔ . °-201 ™Â Û˘˙ËÙ¿Ó ‰›¯ˆ˜ ÁÈ·Ù› Î·È fi¯È ¿‰Èη ..¶-179 ™ÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì ˘ÚfiÏËÛ·Ó ÙÔ Ú‡˙È .......... ∞-25 ™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ .......∞-91 ™ÙËÓ Ï¿ÙË Ú›¯ÓÂȘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ........... °-64 ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿....................°-106 ™ÙË ™·Ï·Ì›Ó· ....∫-57 ™ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ˆ ..... ∫-210 ™Â ÂÏ¿ÁË Ì·ÎÚ˘Ó¿ Ù·Íȉ‡·Ì .........................................................................∫-26 ™ÙÔ ·˙¿ÚÈ ..................... ‚Ú¤¯ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ . ª-149 ™·Ó ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ ........∫-229 ™ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ............∞-134 ™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·Ï ......°-198 ™ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ...................∞-29 ™Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ Ù˘ ·ÓËÊÔÚȤ˜ .........................°-93 ™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ........... °-5 ™Ù· „ËÏ¿ Ù· ·Ú·ı‡ÚÈ· ............ ∫-163 ™·Ó ÙÔÓ ·ËÙfi ›¯· ÊÙÂÚ¿ .......................∫-182 ™ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Û·Ó ı· ‚ÁÂȘ ÌÈ¿˜ ....................... ¶-89 ™Ù· ηÎÔÙÚ¿¯·Ï· Ù· ‚Ô˘Ó¿ ... °-99 ™Â ÌÈ¿ ÛÙ›‚· ηϷÌȤ˜ ..... °-170 ™Â ÌÈ¿ ·Ù¤ÏÂȈÙË ·ÚÙ›‰· Û ÎÂÚ‰›˙ˆ ...... Ì ηڿ‚È ... ÙÈ ı· Á›Óˆ ..........°-20 ™ÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ .∫-192 ™Ù˘ ¶¿ÚÁ·˜ ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ .................. ¶-4 ™Â „¿¯Óˆ ..................... ª-122 ™·Ó ÛÔ˘ÚÒÓˆ..............°-60 ™ÙÔ ÂÚÈÁÈ¿ÏÈ ÙÔ ÎÚ˘Êfi ÎÈ ¿ÛÚÔ Û·Ó .... ¶-25 ™Â ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¿‚Ô˘Ó Ù· ÊÒÙ· .......... ÌÔÓ¿¯Ô ̘ ............. ¤ÊÙˆ οو Î·È ..................................... Û˘ÓÓ¤ÊÈ·Û ........................ª-19 ™ÙËÓ ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÔ˘ ԉȿ ..................................................¶-197 ™ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÙ·Í¿‰Â˜ .................................................∫-170 ™ÙËÓ ˘ÁÚ‹ Ì·˜ ÙËÓ ·˘Ï‹ ÛÙÚÒÓÂÈ ÁÈ· ..... °-55 ™‚‹Û ÙÔ Êˆ˜ Ó· ÎÔÈÌËıԇ̠......................°-166 ™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞Ï Ã·Ï›ÏÈ .................... ∫-196 ™ËÌ·‰Ô‡Ú· ...... ¶-213 ™‹Îˆ....ª-90 ™ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË ÙËÓ ÎÔÚÊ‹ .....∫-132 ™ÙÔ §·‡ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ¯ÔÚfi˜ ....................∫-77 ™ÙË ª‡ÎÔÓÔ.ª-101 ™ÙÔ˘ ŸıˆÓ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ........................................ °-152 ™ËÎÒıËÎÂÓ Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Î·È ÛΛ˙ÂÈ Ù· .........∫-202 ™ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ¤„·Ì ... ÁÈ· οÙÛ ............................................................∫-46 ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ̘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ê‡ÙÚˆÛ .................... °-116 ™Ô‡ 'ÊÂÚ· ÓÂÚfi ÛÙȘ ¯Ô‡ÊÙ˜ .......... ÛÙË ™›ÎÈÓÔ .................... °-129 ™Ô˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ı· 'Úıˆ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ .......... ∫-92 ™·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ .................. °-109 ™›‰ÂÚ·......... ∞-56 ™·Ó ·fiÎÏËÚÔ˜ Á˘Ú›˙ˆ ..... ∫-74 ™ÈÁ·...ª-103 ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ...........°-114 ™ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˜....... ¶-28 ™·Ó Á˘Ó·›Î· ÁÂÓÓ¿ ÛÙÔ ¯ÒÌ· Ë Ó‡¯Ù· ......................................................∞-162 ™ÙËÓ ·Ï¿Ó· ..∞-120 ™ÙÚÒÛ ÌÔ˘ Ó· ÎÔÈÌËıÒ ............°-214 ™ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· .............................................. ∫-83 ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ÂÈÛÌ¿ÓÈ„È .. ª-50 ™‹Îˆ ¯fiÚ„ ÎÔ˘ÎÏ› ÌÔ˘ ........ ∫-161 ™Ù· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ Úˆ› ................∫-82 ™ÙËÓ EÏÂ˘Û›Ó· ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ .............................. ∞-28 ™Ô‡ '·Ó ˆ˜ Â›Ì·È ÌÂÏ·Ï‹˜ .......... ¶-105 ™Ù' ∞ÔÛÙfiÏË ÙÔ ÎÔ˘ÙÔ‡ÎÈ .................∞-160 ™ÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿˜ ...∫-134 ™ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÊÔ‚¿Ì·È Ó· Û ¿Úˆ Ó· . ∫-239 ™Î›˙ÂÈ Ë ÏÒÚË Ù· ÓÂÚ¿ ÎÈ ·ÓÙ˯¿Ó ..................... ∞-121 ™ÂÚÛ¤ Ï· Ê·Ì ................. °-38 ™·Ó ÙÔÓ ·ËÙfi ÊÙÂÚÔ‡Á·Á ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· .. °-161 ™Â fiÓÂÛ' Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Î·È Û ..................... °-187 ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜ ......................... °-223 ™·Ó ÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈfi˙Ë .. ∫-6 ™·Ó ÛÊ˘Ú›ÍÂȘ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ .... ¶-111 ™Ô‡ ÙÔ '· ÌÈ¿ Î·È ‰˘fi Î·È ÙÚÂȘ ...........∞-182 ™ÙÔ˘ ∆˙ÂϤË...... ÛÙË ™¤ÚÈÊÔ..................ª-100 ™ÙËÓ ·¿Óˆ ÁÂÈÙÔÓ›ÙÛ· ................................ ∫-75 ™Î¤·ÛÂ Ë Ó‡¯Ù· ÙÔ Úˆ› ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ............. °-54 ™Ù· Ì·ıËÙÈο ÛÔ˘ Ù· ‚È‚Ï›· ....................¶-195 ™ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù' ·ÏÒÓÈ· ...................................°-90 ™ÙË Ì·ÁÂ̤ÓË AÚ·È¿ ......................................°-29 ™Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜ Ù· ̤ÚË ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ . „Èı˘ÚÈÛÙ¿ ......¶-84 ™ÙÔ '· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ ...................°-34 ™˘ÁÁÓÒÌË ..... Î·È ÛÙȘ ......∫-205 ™ÙÔ °·Ï·Ù¿ „ÈÏ‹ ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÛÙ· ∆·Ù·‡Ï· ........

...................................∫-13 TÈ Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó· ÎÈ ·Ó Á˘ÚÓÒ ....°-196 ∆˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‹ÏÈ ÓÔËÙ¤ .....∞-46 TÔ ∂ÚËÓ¿ÎÈ . ª-99 ∆·‚ÂÚÓÈ¿ÚË Ê¤Ú ÎÈ ¤¯ˆ ÁÔ‡ÛÙÔ ÁÈ· Ó· .......................................∞-123 ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ . ¶-202 ∆ËÓ Â›‰· ÙËÓ Í·ÓıԇϷ..............................................∞-184 ∆Ô ÁÚ¿ÌÌ· (°ÂÈ¿ Î·È ¯·Ú¿ Û·˜ ·Á¿˜) ......... ÙËÓ Â›‰· „¤˜ ....... ª-28 ™¯Â‰fiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ‚¿Û·Ó· Î·È . Ù· ÔÙ¿ Î·È Ù· ÍÂÓ‡¯ÙÈ· .ª-60 ∆È Î¿ıÂÛ·È Ì·˙› ÌÔ˘ Î·È ‰Â Ì ·Ú·Ù¿˜ ....... ª-138 ∆· ÙÚ·›Ó· Ô˘ ʇÁ·Ó ..∞-186 ∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘ .∫-111 ∆È Ó· ԇ̠ÙÈ ....™˘ÓÓÂÊȤ˜.............................. Ô˘ Â›Ó·È ............ ÔÈ fiÏÂȘ ............... ∞-174 T· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘ Ù· ‰˘fi ...............................................∫-69 ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ ..........¶-120 ∆Ô ·ÎÎÔÚÓÙÂfiÓ ...................... °-117 ∆Ë ™Ù·‰›Ô˘ ·Ó‚·›Óˆ............ °-179 ∆· ÙÛÈÁ¿Ú·............ ∫-115 ∆· ÍÂÔ‡ÏËÛ· ÊÙËÓ¿................................. ·ÈÒÓ˜ ............................................... ∞-185 ∆' ¿ÛÚ· Ô˘ÏÈ¿ .....................................................................................................................∞-52 ∆È fiÌÔÚÊË Ô˘ Â›Û·È fiÙ·Ó ÎϷȘ ...........∫-217 ∆È ˙ËÙ¿˜ ∞ı·Ó·Û›· ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÌÔ˘ ................°-169 ∆È ÛÔ‡ ϤÂÈ Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ ÁÈ· ̤ӷ .....∫-143 ∆Ô Ì·¯·›ÚÈ ......... ¶-89 T· ÓÂÈ¿Ù· ÙÔ˘ ¤Ê·ÁÂ Ô ™ÙÚ·Ù‹˜ ÛÙ· ....ª-59 TȘ Ó‡¯Ù˜ Î˘Ï¿Ó ÔÈ ÒÚ˜ ............................... ∫-233 ∆· ÌÏ ·Ú¿ı˘Ú· ............ ¶-204 ™˘¯Ó¿˙ÂȘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ηʤ....................... ¶-197 TËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÌÔ˘ ÙËÓ ÎϤ„·Ó ......°-195 ∆˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‚·ÛÙÒ Î·ÎÈ¿.... ª-149 T· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ . ª-133 ∆· ∫‡ıËÚ· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Ù· ‚Úԇ̠.............. ∫-18 ∆' ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ‚ÔÚÈ¿ .... ¶-21 T· ¯Â›ÏË ÛÔ˘ ÛÙ¿˙Ô˘Ó Ê·ÚÌ¿ÎÈ ÎÈ ......... °-25 ∆· ÚÈ¿ÏÈ· ..............∫-191 ∆Ô ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜ ........ ∫-118 ™‡ÚÌ· ¿Óˆ....∫-219 ∆ËÓ ÚˆÙfiÂȉ Ì' fiÏÔ ÎfiÎÎÈÓ· ÓÙ˘Ì¤ÓË . ÙÈ ÙÒÚ· ......... °-79 ∆· ÏfiÁÈ· Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· ................................. ∞-197 ™ÒÌ· ÌÔ˘ .ª-87 ∆È ı˜ ÂÛ‡ Ì Ì ӷ ÌϤÍÂȘ .... ∫-212 ∆· ¿ÁÈ· ...... ª-74 ∆· Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ..... ∞-116 TË Ó‡¯Ù· Ô˘ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ ....ª-131 ∆È ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‚·Ú‡˜.......... ∞-20 ∆Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙË Á·Ï·Ó‹ ......∞-92 ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì¿˜ ÂÓÒÓÂÈ ... ª-102 ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘ .....................ª-145 ∆Ô ÁÂÏ·ÛÙfi ·È‰› .............°-173 ∆Ô ‚·fiÚÈ ·' ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· ..................................ª-26 ∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·Ó ·fi Ô‡ Â›Ì·È ÂÁÒ ............ °-156 ∆· ÔÏ˘‚fiÏ· ÛÒ·Û·Ó....................∫-96 ∆Ô ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ .. ¶-102 T· ÊÒÙ· Û‚‹Û·ÓÂ.. ÎÈ ÂÁÒ ÛÙË ..................................... ·Ì¿Ó........................∞-145 ∆˘ ·Á¿˘ ·›Ì·Ù· ..... ¶-210 ∆· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ..........................∞-150 ∆È ¤·ÈÍ· ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ . Û‡ÚÌ· οو ·›˙ˆ ÂÁÒ ÙÔ .............∫-60 ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë .....................ª-6 ∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ª¿Ë ..... ¶-107 ∆· „‡ÙÈη Ù· ÏfiÁÈ·.. ηϿ Î·È ÙÈÌË̤ӷ .....ª-110 ∆Ô Î·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ..................... Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ...................... ¶-95 ∆ T' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘................ ∫-105 ∆· ÏfiÁÈ· Ù˘ ·Á¿˘ Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ........ª-18 ∆Ô ‰›¯Ù˘ ................................ Ù· ................... °-139 ™˘ÓÓÂÊԇϷ .................................°-107 ∆Ô ‰¤ÓÙÚÔ .................................................. ¶-169 ∆· ÏfiÁÈ· ‹Ù·Ó ηϿ.... ª-148 T· Ó¤· Ù˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ .............. Ù· Û›ÙÈ· ÎÏ›۷Ó .................∫-193 ∆È ‹ıÂÏ· Î·È Û' ·Á·Ô‡Û· Î·È ‰ÂÓ .........................°-172 ∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ ........ª-112 ∆È Â›Ó' ·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÛÙ·ÏÁÒ Î·È .. ¶-208 ∆˙·Ì¿Èη ............................∞-128 ∆Ô ÁÎÚ›˙Ô Á·Ù› ....... ª-121 T·Í›‰È ÛÙ· K‡ıËÚ· . °-101 ™Ê›ÁÁ· ... Ù' ·ÁfiÚÈ .. ∫-91 ∆· Ô˘ÏÈ¿ Ù· ‚Ú›ÛÎÂÈ Ô Ã¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÊÙÂÚfi ........ ·Ì¿Ó ........ °-129 ∆ËÓ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó Ì η̿ÚÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ............... ∫-122 ∆· η‚Ô˘Ú¿ÎÈ· .............................................................................∫-37 ∆ÈÚÈÙfiÌ· ........ ∞-73 ∆Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò ....................°-206 ∆È ı¤ÏÂȘ Ó· οӈ .......................∞-179 ∆Ô ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ ‚‹Ì· ÛÔ˘ .ª-156 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6...... ¶-43 ∆ÂÏÈο ηډԇϷ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ù˘¯ÂÚfi ......∫-242 ∆Ô ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤ ... °-78 ∆· Ï·‰¿‰Èη .......∞-144 ∆Ô ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ÎÚ·Ù¿ˆ............ ª-68 ∆· ÏÈÌ¿ÓÈ· ............°-71 ∆È ı¤ÏÂȘ ÙÒÚ· Î·È ÚˆÙ¿˜ .......................∫-19 ∆Ô ÁÚ¿ÌÌ· (ŸÙ·Ó ı· Ï¿‚ÂȘ ·˘Ùfi) .............................................................................................................................................................ª-91 ∆È Ù· ı¤ÏÂȘ Ù· ÏÂÊÙ¿ .. °-131 ∆· ÂÙ·Ï¿ÎÈ· ..∞-46 ∆È ı¤ÏÂȘ ·' Ù· ÓÈ¿Ù· ÌÔ˘.......... ∫-20 ∆¤ÙÔÈ· ÎÔ‡ÎÏ· Î·È ÙÛ·¯›Ó· . °-121 ∆˙È‚·¤ÚÈ ...... ∫-199 ™‡ÓÔÚ· Ë ·Á¿Ë ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ........................ ¶-51 ∆· Ì·ÙfiÎÏ·‰¿ ÛÔ˘ Ï¿ÌÔ˘Ó .... ∫-153 ∆· ‚ÂÁÁ·ÏÈο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· ....... ∫-131 ∆· ‚Ú¿‰È· ›Ó' ·Ù¤ÏÂȈÙË.........¶-73 ∆Ô Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ..............∫-227 ∆Ô ¿Á·ÏÌ· ..................................... ÙËÓ Â›‰· ..........∞-192 ∆Ô Î·ËÏÂÈfi ................................°-36 TÔ ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰Ô ................................ Ù· ÌÂÁ¿Ï· .............................¶-63 ∆È fiÌÔÚÊÔ Ó· Û' ·Á·Ò Î·È Ó· Û ..................°-90 TÔ ·ÔÌÂÛ‹ÌÂÚÔ ¤ÌÔÈ·˙ ӷ ÛÙ¤ÎÂÈ . ∫-135 ™Ê˘Ú›˙ÂÈ Ë Ê¿ÌÚÈη.............¶-12 ∆È §ˆ˙¿ÓË. ¶-105 ∆¤ÛÛÂÚ· fi‰È· ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÌÈ¿ ÎÔ˘ÙÛ‹ ..........¶-40 ∆Ô ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ .......... °-150 ∆· ·ÏÈοÚÈ· ............ ÙÈ ∫Ô˙¿ÓË ......... ∫-37 ™¯ÔÏÂ›Ô ....... °-137 ∆· ¯Â›ÏË ÌÔ˘ ÍÂÚ¿ Î·È ‰È„·Ṳ̂ӷ ................................................................. ¶-19 T· ÏÂڈ̤ӷ.∞-143 ∆È Ó· 'Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Í·ÊÓÈο .............................∞-84 ∆Ô Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ ..............¶-190 ∆È ÙËÓ ı¤ÏÂȘ ÙËÓ ÙÛÈÁÁ¿Ó· .....................................................∞-126 TȘ ¿ÏϘ Ù· 'ÌÏÂÍ· Î·È Áˆ Ì ÌÈ· ....... ¶-57 T· ‰˘fi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ· ........... ∞-159 ∆ËÓ Î·Ú‰È¿ ηډȿ ÌÔ˘ ·fi„ ÌÚÔ˜ .............. ¤Ï· ·fi„ ӈڛ˜ ..............ª-12 ∆Ô Î·˘Á·‰¿ÎÈ . ÙÔ ............ª-43 ∆È ÙÚ·‚¿ˆ .................................... ÙÈ ·‡ÚÈÔ..................98) ................................................................................................ Ù' ¿Ï˘Ù· . Ù' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘............... ∞-97 ∆· Ù¿ÏÈÚ· ....................................... ¶-195 ∆· ηڷ‚¿ÎÈ· ........... ∫-190 ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ....∞-9 ∆È Û‹ÌÂÚ·...................................ª-104 ∆Ô ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÌÔ‡ ‰Â›¯ÓÂȘ Ó· ‚·‰›Ûˆ .. ª-153 ∆· ıÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿ .....................¶-203 ∆Ô ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÙÔ Ì·Ú¿˙È ......... ∫-49 ∆· ‰ÂÈÏÈÓ¿ ... ∫-235 ∆· οÛÙÚ· ÙÔ˘ °ÂÓÙ›-∫Ô˘Ï¤ ...........................°-136 ∆È ÌÔ‡ ÙËÓ ¯¿ÚÈÛ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Ì·Î¤Ú· ............................................................. ÌfiÏȘ ¯·Ú¿˙ÂÈ ....... ÙÔ ¯·Ï› ÌÔ˘. °-17 ∆¤ÏÈ Ù¤ÏÈ Ù¤ÏÈ .ª-22 ∆È ÛÔ‡ 'ηӷ Î·È Ì' ÂÁη٤ÏÂȄ˜ ................°-225 ∆Ô ÁÂÏÂοÎÈ ...¶-71 ∆Ô ‰ÂÏÊÈÓÔÎfiÚÈÙÛÔ .....∞-174 ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·˙› ËÁ·›Ó·Ì ÛÙËÓ ....ª-8 ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ ................................ ∞-167 TËÓ ·È‰È΋ ÌÔ˘ Ê›ÏË........................°-93 ∆Ô ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ¿ψ̷ ............°-72 ∆È Ó· Û οӈ Á·Ï·Ó‹ ................. ÚÔ˜ ÙÔ .............. ∫-49 ∆· ·È‰È¿ οو ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ...¶-13 ∆Ô ¤ÓÙÂη ......................

.. ∞-79 ∆Ú¿‚· ÙËÓ ÎÔ˘ÚÙ›Ó· ÛÔ˘ ....... ª-159 ∆Ú¤ÍÂ.............................. ª-142 TÔ Ï·ÛÙfi ÙÔ ·Û·fiÚÙÈ ...................¶-140 XfiÚ„ Ï‚ÂÓÙfi·È‰Ô ................°-77 ºÂ‡ÁÔ˘Ó Ù· ηχÙÂÚ¿ Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ· .......... ∫-57 ∆Ô Ê›ÏÔ Ì·˜ Ô˘ ¯¿Û·Ì ....... ∞-176 ∆Ú›· ·È‰È¿ ‚ÔÏÈÒÙÈη .. ∫-54 TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚Ú¿‰˘ ÌÔ˘ .......................∫-88 ∆Ú˘ÁÒÓ· .... ∫-73 ∆Ô ÔÏÏ·Ïfi ÛÔ˘ ›‰ˆÏÔ .................... ʛϠ.............................................................. ¶-82 ∆Ô Û·Î¿ÎÈ ÌÔ˘ ÎÈ ·Ó ÛÙ¿˙ÂÈ ...... °-55 TÚ¿‚·... ÙÚ¿‚·................. °-146 ∆Ô ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ ....................... ¯fiÚÂ„Â Û·Ó .... ∫-146 ∆ÚÂÏ‹ ÎÈ ·‰¤ÛÔÙË .......................... ‚ÚÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ .................. ∫-70 ∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ ¿Óˆ.....¶-151 À À‰ÚÔ¯fiÔ˜ ...... °-19 ∆Ô ÙÚ·›ÓÔ Ê‡ÁÂÈ ÛÙȘ ÔÎÙÒ ... ∞-181 ∆Ô ∆Û¿Ì·ÛÈ .................. °-101 ∆Ô ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ..................¶-149 ÿÓÔÌ·È ¯ˆÚ›˜ ÂÏ›‰· ̤ڷ-Ó‡¯Ù· ÛÙË ................................ ηÚÔÙÛ¤ÚË ÙÚ¿‚· ..................................... ÊÙ¿ÓÂÈ................................................................°-148 ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿ ......... ∫-231 ∆ÔÓ Î·ÈÚfi ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·ÏÈfi ............................°-188 º˘Û¿ÂÈ Ô Ì¿Ù˘ ............. ∫-158 ∆Ô Ù·ÁÎfi Ù˘ ¡ÂʤÏ˘ ............... Ó· ÛÔ‡ ........∫-1 ºÂÁÁ¿ÚÈ....... ª-122 ∆Ô ¤Ï·ÁÔ Â›Ó·È ‚·ı‡ ........... ∞-175 ∆Ô ·È‰› ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË .......ª-61 ÷ڿÙÛÈ ............................................... °-182 ∆Ô˘ ÌÈÎÚÔ‡ ‚ÔÚÈ¿ ............. ¶-124 ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÙËÚ¿ÎÈ ... °-199 ∆Ô ÙÚ·Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ..........ª-6 ºÙˆ¯ÔÏÔÁÈ¿... ∞-2 TÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ Á‡ÊÙˆÓ ........................... °-57 ∆Ô ÛÙÂÓfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ ...................................................................¶-69 ºÚ¤ÛÎÔ ÙÔ ¯ÒÌ·.....°-148 ∆˘ÚÏÈÎÈÒÙÈÛÛ· ......... ∫-183 ∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ ÛÔ˘ ..ª-88 º‡ÛËÍ ¤ÚˆÙ·˜ ...... ∫-197 ∆Ô ÊÙˆ¯ÔÌÔ‡˙Ô˘ÎÔ .......................∫-48 ∆ÛÈÁÁ¿Ó· οÙÛ ‰›Ï· ÌÔ˘ Î·È Ù· ........ °-133 ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜ ........∫-152 ∆ÒÚ· Ù¤ÙÔÈ· ı· ϤÌ .................................................................°-110 ÃfiÚ„ ªÔ˘ÚÓÔ‚·ÏÈ¿ ÌÔ˘............................. Ì·ÎÚ˘¿ ÌÔ˘ ....................................................................... £Â¤ ÌÔ˘ ........................... °-145 ∆Ô˘ BÔÙ·ÓÈÎÔ‡ Ô Ì¿Áη˜ ........... ∫-89 ∆Ô˘ ·ÁÔÚÈÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ........... ª-126 ∆Ô ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ .. ¶-87 ∆Ô˘˜ ηËÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ fiϘ .......¶-116 ÀÔÎÚ›ÓÂÛ·È .∫-23 ÷ڿ̷ٷ Ë ÒÚ· ÙÚÂȘ ..............¶-229 ºˆÙÔ‚ÔÏ›‰· .................. °-221 ∆Ô ·ÏÈοÚÈ ÛÙË ÁˆÓÈ¿ Ô˘ ·Ì›ÏËÙÔ Ù· ............ ∞-62 ∆Ô ·Ú¿ı˘ÚÔ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ.°-82 ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÂÈÔ ............. °-96 ∆Ô ÔÓÂ̤ÓÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘ .........................................................¶-198 ÷ÚÔÎfiÔ˘ 1942-53 (EÊÙ¿ ÓÔÌ¿) .................. °-115 ∆Ô Û·ÙÚ¿Ë Â̤ӷ ÌË ÌÔ‡ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂȘ .................. ª-20 ∆Ô ·ÛÔ‡ÌÈ ... ¶-169 TÔ ÏÔ›Ô ı· Û·Ï¿ÚÂÈ ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ....... ∫-58 ∆Ô X·˚‰¿ÚÈ ...¶-173 º‡Û· ·ÂÚ¿ÎÈ ......................................°-204 º¤ÚÙ ÌÈ¿ ÎÔ‡· Ì ÎÚ·Û› ...........................................................¶-217 ÷ڿ Ë Ù‡¯Ë ÌÔ˘ ‰Â ÌÔ‡ '¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ .. Ó· ÛÔ‡ Ô˘Ó ..... °-222 ∆Ô˘ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ë ÒÚ· ...................¶-45 ºÙÈ¿¯Ó·Ì η¤Ï· ·fi ¯·ÚÙ› ........................ ∞-111 ∆Ô Ê·ÓÙ·Ú¿ÎÈ ................ ¶-11 ∆ڤ̿͠Áη Ó· ÚˆÙ‹ÛÂȘ...........¶-159 Flamenco ............... Ùڤ͠ÁÈ· ............... ¶-66 ∆Ô ÏÔ›Ô ı· Û·Ï¿ÚÂÈ ÁÈ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ...... ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ......................................∫-14 ºÙˆ¯fi ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ ÌÔ˘ .....................°-187 º‡Á ÎÈ ¿Û Ì ........ ‚·ÛÈÏÈÎfi ÛÙÔ ....................... ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ¯ÒÚÈÛ· ................................. ÙÔ‡Ù˜ ÔÈ ...... ¶-83 ∆Ô Û‚ËÛÙfi Ê·Ó¿ÚÈ .....¶-61 º¿Ù· ªÔÚÁοӷ ...........¶-217 ÷̤ÓÔ ÎÔÚÌ› ...............∞-33 ∆ÛÈÁ¿ÚÔ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ .......°-84 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6................¶-6 º¤ÚÙ ÌÔ˘ ¤Ó· Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ........................................¶-134 ÀÔÌÔÓ‹ ......... ∫-58 ∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÔ˘ ... ¶-4 ∆Ô Û‡ÓÓÂÊÔ ¤ÊÂÚ ‚ÚÔ¯‹ ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ................. ¶-165 ∆Ô‡Ù˜ ÔÈ Ì¤Ú˜ ÙÔ '¯Ô˘ÓÂ................... ∫-121 ∆Ô ¯Ú‹Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ˆ ................... ÙÚ¿‚·..∞-146 Ãı˜ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Î·È Î¿ÙÈ Î·ÙËÊfiÚËÛ· .... ÁÈ· Û¤Ó· οı ÌÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ............................∫-141 ∆ÒÚ· Ô˘ ·ÓÙÚ‡ÂÛ·È . °-12 ∆Ô Ô˘Ï› ...... ¶-227 ∆ÚÂÏfi ηÏÔη›ÚÈ .........°-100 ∆ÒÚ· Ô˘ ·˜ ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿ ..TÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Á˘Ú›˙ÂÈ Ì ¯›ÏȘ ÛÙÚÔʤ˜ ................ ª-159 ∆Ô ¯ÔÓÙÚfi ÌÈ˙¤ÏÈ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ ........ ∞-11 ∆Ô Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ÙÔ ı·Ï·ÛÛ› ........................................... ª-23 ∆Ô Û›ÙÈ ÛÙËÓ ·ÓËÊÔÚÈ¿ ............ ‰Â ‚·ÛÙÒ ..............98) ...ª-105 ÃfiÚ„ fiÛÔ ÙÔ ÌÔÚ›˜............ ª-73 ∆Ô˘ ‹ÏÈÔ˘ Û‚‹ÛÙËΠÙÔ Êˆ˜... ª-7 ∆Ô ÛηÏÔ¿ÙÈ ÛÔ˘ ı· οӈ ÁÈ· ÎÚ‚¿ÙÈ .....................................∫-143 ºÂ‡Á·Ó ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ÎÈ ¤Ê¢Á˜ Ì·˙› ........ ∫-215 TÔ ¤ÙÚÈÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ .........¶-30 ÿÚÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ ................¶-94 º‡ÛËÍÂ Ô µ·Ú‰¿Ú˘ ................................................................. ¶-183 ∆ÚÂȘ ̤Ú˜ ¯Ò-.................................... ÙÒÚ· Ô˘ Û ‚ڋη Ï›ÁÔ ÛÙ¿ÛÔ˘ ...................................................... °-43 ∆Ô ·ÏÈfi ÚÔÏfiÈ ........ ∫-240 TÔ ÈÙÛÈÚÈοÎÈ ............................................. ∞-1 ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÍÂÓËÙÈ¿˜ ......¶-224 ÷ÚÈÎÏ¿ÎÈ ................................................................ ∫-195 ∆Ô ·ÏÈοÚÈ ¤¯ÂÈ Î·ËÌfi .....°-176 º º·ÏËÚÈÒÙÈÛÛ· ..............................∫-140 ÷ۿÈÎÔ 40 ............................∫-174 ÷ڿ˙ÂÈ Ë Ì¤Ú· Î·È Ë fiÏË ¤¯ÂÈ ÚÂfi ....... ∞-141 TÔ ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ ......................¶-189 Ãı˜ ·ÚÁ¿ Ì „˘¯‹ ÊÔÚو̤ÓË ..............................°-36 Ãı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰È ÷ÚÈÎÏ¿ÎÈ ............¶-218 ⁄ÌÓÔ˜ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Û΢ÏÈÒÓ ... ª-34 ∆ڤ̷͠ÓԇϷ fiÛÔ ÌÔÚ›˜................ ¯¿ıË ÙÔ ............ª-111 º›Ï ÌÔ˘......∞-98 ∆ÒÚ· ÎϷȘ........... ∫-54 ∆ÔÓ ‹ÏÈÔ Â›¯Â˜ ·ÁηÏÈ¿....................∫-122 ºÂ‡Áˆ (∫¿ÔÙ ¤¯ÙÈ˙· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ) ...... °-118 ∆Ô ·¿ÎÈ.........¶-175 ∆ÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÔÈÍË Î·È Ù· ..............°-52 ºÚ·ÁÎÔÛ˘ÚÈ·Ó‹ .......................∫-43 à X·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· ..................∫-56 ºÔ‡ÛÙ· ÎÏ·ÚˆÙ‹ ...................∞-190 º›ÏËÛ· ‰˘fi ͤӷ ¯Â›ÏÈ· ....................................∞-169 ºÙ¿ÓÂÈ...........¶-198 X›ÏȘ ÊÔÚ¤˜ ..............................................................................ª-146 ∆Ú›ÙÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ...........∫-123 Y¿Ú¯ˆ ..... ∫-149 ∆Ô ÂÚÈ‚fiÏÈ ........... ÊÙ¿ÓÂÈ...... ª-127 TÔ ¯·‰¿ÎÈ ............ °-204 ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÚÔ‡Á·˜ ... ∞-53 ∆Ú›ÙË-¶¤ÌÙË Ì·Î·ÚfiÓÈ· ........ ª-130 ∆Ô ¯Ú˘Ûfi ÎÔ˘Ú¤ÏÈ .. °-85 ∆ÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ ............................... ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù .........∞-173 º›ÏÂ.... ª-17 ∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ ...........∫-84 ÷ÏΛ‰· ................ ̘ ÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ Ó· Ì›˜ ... ÁÈ·Ù› ÎÏ·›˜ ................. ·¯ ηϤ ·› ... ∞-158 ∆Ô‡ '·Ó ı· ‚¿ÏÂȘ ÙÔ ¯·Î› .∫-36 º›Ï· Ì ÛÙÔ ÛÙfiÌ·............................. Ì¿ÁÈ· ÌÔ‡ 'ηÓ˜ ................

... ∞-88 ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· οÓÔ˘Ì ·Ú¤· .............. °-41 Èڛ۷Ì ¤Ó· ‰ÂÈÏÈÓfi ..................... ∫-236 ÃÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ̘ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ .... ¶-26 Èڛ˜ ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ ‚ÚÔ¯‹ ‰ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂÈ .........................................ÃÔÚ¤„ÂÙÂ........ ∞-70 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.................... °-84 ÃÚÈÛÙÈÓ¿ÎÈ .......... ∫-228 ÃÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙÚÈÁ˘ÚÓÒ .. ∞-86 æ·ÚÔԇϷ ............. ∞-86 øÚ·›· Ô˘ 'Ó·È ÙËÓ ·˘Á‹ ... °-202 Èڛ˜ ÙËÓ ·Á¿Ë ÛÔ˘ ı· ‹ÌÔ˘Ó· ÌfiÓÔ˜ ....... ∞-155 ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ ÏÈÒÓˆ ............... ¶-155 ÃÚ˘ÛÔÚ¿ÛÈÓÔ Ê‡ÏÏÔ ...... Ò·Ï· ....................................................................... ª-58 æ æ¿Í ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Ó· ‚ÚÂȘ ............... ∫-194 æÈÏ‹ ‚ÚԯԇϷ ................ ¯ÔÚ¤„ÂÙ ........... ∞-152 æËÏ¿ ÛÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù' ·ÏÒÓÈ· ............................................................ ∞-175 æ·ÚÈ·Ó‹ (fl·Ï·) ... ª-5 ø fl·Ï·............ ∞-79 ÃÔÚfi˜ .........98) ......................

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) .

98) .“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

98) .“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.