இரயி பற

கிற 
ைனவ. இரா. மதிவாண, இயபிய விைரயாள,
பாரதிதாச அர
நபக

மி

அதிேவக'

மகளி க", # $ேச - 605003.
ேபா
(வர)

வசதிக*

உலக)தி

இைறய)

ேதைவ. விமான-க*, இரயிக* ேபாறைவ அதிேவக' பயண)தி( ஏறைவ.
இவறி

இரயிக*

வசதியானைவ, ேவகமானைவ, சி
கனமானைவ. இரயிக*

1800'களி க/0'பி1
க'ப20 வள$சியைட4 வ5கிறன. நீராவி இய4திர-க*
ெபா5)த'ப2ட இரயிக*

100 கிமீ /மணி ேவக)தி( ேம ெச)த இயலாதைவ.

இைவக* இ'ேபா #ழ
க)தி இைல.
உலகி அைன) நா0களி இ; <ச அல மிசார இய4திர-க*
ெபா5)த'ப2ட
இரயிக*

இரயிகேள

பயப0)த'

(ேவக

இரயிக*

நவன

அதிேவக

மிசார

300 கிமீ /மணி ேவக)தி( அ5ேக இய
க' ப0கிறன. ஜ'பானி

ஷகாெஷ அதிேவக இரயி (ேவக
இரயி

ப0கிறன.

300

இ5'#'

கிமீ /மணி)

பாைதCட

225 கிமீ /மணி), ஃ'ரா

இBவைகைய$
ஒ21$

சா4தைவ.

ெசவதா

பாைதயி க2டைம'#, இய4திர)தி பயF; திறF

நா21

உராE

TGV

ேபாற
விைசC

(Efficiency) ேவக)ைத 300

கிமீ /மணி ேம அFமதி'பதிைல.
ஆகேவ, அதிேவக இரயி பயண)தி( ேவ;வைகயான இயபிய விதியி
இய-( இரயிகைள வ1வைம

ஃ'ரா

நா21

1970'களி ஆராE$சி ேமெகா*ள' ப2ட .

1970 கா; ெம)ைதமீ இய-க
H1ய கா;-இரயிைல

(Aerotrain) வ1வைம)தன. ஆனா, இத அதிக ச'த, ஃ'ராசி ெபா5ளாதார
ெந5
க1C இத(

1974' ;'#*ளி ைவ)த . கா4த'#ல)தி உதவிேயா0

பாைதயி ேம பற4 /மித4 ெசல
H1ய கா4த) J
(
பறிய

ஆராE$சி

ஜ'பா, ெஜமனி

ேபாற

நா0களி

(Maglev) இரயிைல'

இேதகால

ேமெகா*ள'ப2ட . இ)தைகய இரயிக* பாைதயி ேம பற4

க2ட)தி
ெசவதா

இவைற பற
( இரயி எ; Hட அைழ
கலா.

1970'களி ஜ'பானி ஆரபி
க'ப2ட கா4த)-J
( இரயிக* பறிய
ஆராE$சி
இரயி

1979' பல ெகா0
க ஆரபி)த . அ4த ஆ/0 ஒ5 கா4த)-J
(
ேசாதைனேயா2ட

ேவக)ைத எ21ய .

ெசE

பா
க'ப2ட .

மா

517 கிமீ /மணி

1987' மனிதகைள ஏறி
ெகா/0 ெசற MLU 001 எற

கா4த)-J
( இரயி

400 கிமீ /மணி ேவக)ைத ேசாதைனேயா2ட)தி எ21ய .

1996'

(Sakaigaua)

சகாE(வா

அகEயாமாவி(

ம;

யாமிஷுயி

(Yamanshi)

உ*ள

(Akiyama) ந0ேவ 42.8 கிமீ நீள யாமிஷு கா4த)-J
( இரயி

~1~

அெம காவி ஆரபி) *ள . அத( அெம காவி அலபாமா (Alabama) பகைல கழக)தி மாதி கா4த)-J ( இரயி ஒ. ப215 (. J க'ப0கிற .பாைத அைம க'ப20 எற MLX01 பற ( இரயி 1997' தினச' ேபா (வர) ( விட'ப2ட . அேத பாைத ெந0ேக ஒ5 பயணி ( கா4த' ~2~ #ல (Travelling Magnetic field) . இவைற ேபா (வர) ) உதாரணமாக: 1990'வைர பயண)தி( ைற க5தி. (Attractive electromagnetic suspenscion) ேமேல பற க ைவ க இர/0 [1] கவ5 மிகா4த) ெதா-( ைற [2] மினிய க) ெதா-( ைற (Electrodynamic suspension). வைர 400. கா4த மா கவ$சி ஏ'ப0. அெம காவி இ'ப1'ப2ட கா4த)-J ( இரயி ஆராE$சி (  கிய) வ ெகா0 க' பயப0)தலா ஊ க எ. அதிேவக (Humburg) ம. ஒ5 2010 ஆ/0 த அ ெசயபட) வ-கலா. ெஜமனிய இய-(கிறன. தயா க'ப20 ஆராE$சி நட4 வ5கிற . இ'ப1 ப1'ப1யாக ஆராE$சி நிைலயி இ54 அறாட பயண)ேதைவைய M)தி$ ெசECமளவி( கா4த)-J ( இரயிக* ஜ'பானி வள$சியைட4 வ5கிறன.000 கிமீ /மணி எற கா4த)-J ( ெபலி இரயி பாைத ேவகமாக கா4த)-J ( ேசாதைனேயா2ட) இ 1993' பைட)த . மிகா4த) இரயிைல ெதா-( பாைதைய இரயிலி இய க ைறயி W1யப1 கீ V'#ற)தி ஆரபி)தட இய-( மிகா4த மிசார மிகா4த)ைத உயிபி (. ஆராE$சி (Nordsehleife) ம. வ/ண ெபா5)த' கா4த)-J ( இரயிக* இ-( இரயிலி கீ V'ப(தி வ1வைம க'ப215 கிற . அதிக ஆரப தலீ 20 ேதைவகளா. ெஜமனியி ஆரபி)த இைடேய கா4த)-J ( 1ரNெரபி2 07 (Transrapid ேசாதைனேயா2ட விட'ப2ட . பற ( இரயிக* ெசய ப0 வித: கா4த)-J ( இரயிகைள பாைத ( விதமான ைறகைள க/0பி1) *ளன. இதனா இரயி 10 மிமீ அளவி(. மிகா4த)தி( பாைதயி அைம4தி5 ( பாரா கா4த) தக0கO ( பாைதயிலி54 சமய சேற இைடேய உயேர. நா0ெசலிஃ' கி2ட)த2ட இரயி Jர 1996 மனிதகOட 450 இ'ேபாP அறாட அைம க' இரயி ஹப ேபா (வர) ( ப20வ5கிற . அBவள வரேவ# இைல. உலகி மற நா0களி பற ( இரயி பறிய ஆராE$சி(. ெகா0 க 1991' படவிைல. (Berlin) இைடேய (Siidischleife) ஷுலி1ெசலிஃ' இBவ/1யி சாதைனைய பயெகா0 க 1980'களி எற 07) கிேலாமீ 2டக*.

கீ ேழ அைமCப1 ெபா5)த'ப0. இரயிக* இ4நா21 வகளி கீ V'ப(தியி ெதா-( கா4த)-J ( வ5ப1யாக ப கவா20 வ/1யி மினிய க) ச திவாE4த ைற பாைதக* அைம க' ப0கிறன. காரணமாக இைத மிகா4த-க* ேவ. ப கவா21 பாைதயி ப215 (. இரயிலி னா அைமC மிகா4த-க* வ/1ைய ேனா கி இP க. கா4த J (கிறன. இைண க' வழி'பாைதயி இைவ வில க ப கவா20 உ*ள மிசார இரயிலி ஓட$ மி 5*கைள ேவகமாக J/ட'ப20 அைவக* உ*ள காரணமாக. 100 கிமீ /மணி அளைவ எ20 மீ கட)தி ( மாரக வகளி எதிெரதிேர ப215'பதா இரயிக* கா4த-கைள 100 . பராம'# ெசல மிக (ைற எபதா கா4த)-J ( இரயிகளி க2டைம'# ம.)த 1C. தலி. இ4த கா4த'#லேம மித ( இரயிைல ேனா கி ஓட ைவ கிற . இரயிைல தைன ேநா கி கவர மெறா. ப க வ மி 5*களி உயர)தி( ச. கா4த-க* அ'ேபா மி 5*களி மிகா4த-களாகிறன. இரயிட. temperature கா4த-க* மாராக 4 K மீ கட)தியாக ெசயப0 1986' க/0பி1 க'ப2ட உய ெவ'பநிைல மீ கட)தி (High superconductor) பயப0)த ஆராE$சி மீ கட)திக* மாராக மீ கட)திகளாக ெசயபட ெபா52கைள நட4 77 K. இ ேவ இரயிலி ஓ2ட)ைத ெதாடர$ ெசEகிற . (திரவ ஹீலிய)தி ெவ'பநிைலயி) ெவ'பநிைலயி ெபா52களா ஆன . மி 5*க* ெபா5)த' (Supercondutor) மீ கட)தி கா4த-க* அைம4தி5 (. உயேர அைவ ேபா. ~3~ .150 மிமீ வைர) அைம4தி5 ( மிகா4த-களாக மி 5*க* மா. பினா அைமC மிகா4த-க* வ/1ைய ேனா கி த*ள ெசEவதா இரயிலி ஓ2ட ெதாடகிற . அவறி ேவக கி2ட)த2ட ேபா . ேம. இ கா4த' #ல)திைன உப)தி$ ெசEC திைசைய தைலகீ ழாக தி5'#வதி 5ளி Wல வழி' இரயிலி பாC மிசார)தி ேவக)ைத (ைற க இரயிைல நி.ஏப0)த' ப0கிற . ெகா/0 ெகா/15 கிற .ெபாP ஒ.வதானா: இரயி ஒ2ட)தி ஒ5 பயணி ( கா4த' #ல)ைத ஏப0) கிற . ஜ'பானிய அ1'பைடயி இரயிலி கா4த)-J ( மித கைவ க' கீ V'#ற இ'ப1'ப2ட ப0கிற . ஜ'பானி இய க'ப0 கா4த)-J ( இரயிகளி மீ கட)தி பயப0)த' ப2டா இைவக* மிக (ைற4த ெவ'பநிைலயி. வில க ய இதனா இரயி சயாக பாைதயி ைமய)தி பயணி க 1கிற . அதாவ H1யைவ. இரயிலி கட கிற . கா4த)-J ( இரயிக* மற மிசார ெசEய'ப0கிற . இ கா4த-க* பாைதயி ைமய)தி வ5ப1C.விதமாக H. திரவ கா4த-கைள இ4த உய ைந2ரஜனி இைவகளி தயா'# தயா) ெவ'பநிைல ெவ'பநிைலயி ம. இைத உப)தி$ ெசEய பாைதயி தனி இய4திர ெபா5)த' ப0கிற .

)த வைர இரயிைல இ20$ ெச. (. 1யாறிக*. மிசார ைதய இய4திர-க*. ஆனா ச'த நகர ைமய (Decibel) எபதி ேபா (வர)தி அளேவா 80 dB' க*. இைவ மற ேபா (வர) வாகன-கைள பல கா4த)-J ( இரயிக* வாZதிகைள விட இைவ மிசார இரயிகைள விட மட-( பா கா'பான . இ ச'த)ைத அள க' பயப0 அல(]. ேம அத இய க ச'த. 100 மீ 2ட Jர)தி 69 dB' க* ம20ேம. ேம.. தீைய எளிதி கட)தாத அதிநவன ீ பிளாN1 கா இBவ/1க* வ1வைம க' ப0வதா தீவிப)திகான சா)திய H. தனி'ப2ட மிசார ேதைவயிைல. H1ய விைரவி ஜ'பா ம. அதனா எP ச'த அறேவ இைல. அதிேவக மிசார இரயிகைள விட 30% (ைறவான மிசார)ைத பயப0) கிறன. ேம இBவைக இரயிக* எெபா5* ஏ  எ0) $ ெசலாததா தீைய அதிக'ப0)தேவா அல உ/டா (வேதா இைல. [dB ெடசிெப 5 க. கா4த)-J ( இரயிக* கா4த$ ச தியா இய-(வதா. . தீ'பறாத. அ கா4த பயண ெசEேவா மீ எதாவ விைளகைள ஏப0) மா ச தி எற நி$சயமாக கிைடயா . இதனா இBவ/1க* ேமாதி ெகா*வ சா)தியமிைல.தி ெசEய'ப20*ள . அறாட ேதைவ ( பயப0 மிசார ப-கீ 0 ைமய-களிலி54 (Electric Grid) ெபற'ப0 மிசாரேம ேபா மான . தைரவழி ேபா (வர) சாதன-களான ேப54 ேபாறவைற விட ~4~ 750 மட-( பா கா'பானைவ. தட#ர*வ எபேத கிைடயா காரண இரயி பாைததா வ/1ைய வழிநட)தி$ ெசகிற . ேடாNடக* ேபாறைவ உபேயாகி'ேபா மீ இBவைக இரயிகைள விட அதிகமான கா4த' #ல-கைள ஏப0) கிறன. 250 மட-( பா கா'பானைவ. மிக (ைற. கி0வதிைல.பராம'# ெசல மிக (ைறC என உ. இBவைக இரயிக*. இவறி ேவக)தா ஏ'ப0 அதி நமா உணர H1ய அளைவவிட மிக (ைற. மிசார (Battery) இரயிலி ெபா5)த'ப215 ( மிகல /1'# ஏப1 இய-க ஆரபி) அ0)த நி. இவறி ச கர அகேவ ழசி இவறி இலாததா பயமிறி பயணி களா. இவறிெக. 20 மட-( பா கா'பானைவ. ஒேர பாைதயி இர/0 இரயிக* பயண ெசEவ தனிய-கி கணணி Wல ெதாட4 கவனி க' ப0வதா விப) ஏப0வதிைல. கா4த)-J ( இரயிபாைதக* ஒைறெயா. ெஜமனிய கா4த)-J ( இரயிகளி இ கா4த-க* பயப0)த'ப0 என நபலா.

jp/~ny8h-ky/ 5. http://clearlyexplained.gov/ ~5~ வளர வளர கா4த)-J ( . http://www. இ)தைகய இரயிகளி பராம'# ம. http://mercurio. ஆனா.iet. விஞஞான ெசலேவா மிக கிைடயா ேம மிச தி ேதைவேயா ெதாழி\2ப இரயிக* பல நா0களி பற ( நா* வரலா. http://bahn.unipi.it/ 2. http://home. http://www.de/ 3.or.asahi-net.பற ( இரயிகளி தயா'# ம.hafas.lanl.t-online. க2டைம'# ெசல மிக அதிக. இய க$ (ைற காரண ேதEமான அறேவ (ைற.htm 4. இதனா தா பல நா0க* இதி தலீ 0 ெசEய தய க கா20கிறன. ஆகேவ. பயப2ட வைல தல-க*: 1.com/ 6.de/home/grahnert/ice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful