-3Nepovredivost akademskog prostora lan 7. Prostor visokoškolske ustanove nepovrediv je i u njega ne mogu ulaziti pripadnici organa nadležnog za unutrašnje poslove bez dozvole nadležnog organa te ustanove, osim u slu aju ugrožavanja opšte sigurnosti, života, telesnog integriteta, zdravlja ili imovine. Pravo na visoko obrazovanje lan 8. Pravo na visoko obrazovanje imaju sva lica sa prethodno ste enim srednjim obrazovanjem, bez obzira na rasu, boju kože, pol, seksualnu orijentaciju, etni ko, nacionalno ili socijalno poreklo, jezik, veroispovest, politi ko ili drugo mišljenje, status ste en ro enjem, postojanje senzornog ili motornog hendikepa ili imovinsko stanje. Izuzetno, pod uslovima odre enim statutom visokoškolske ustanove, pravo na visoko obrazovanje ima i lice bez ste enog srednjeg obrazovanja koje konkuriše za upis na studijske programe iz umetni kih oblasti. Visokoškolska ustanova utvr uje, u skladu sa zakonom, kriterijume na osnovu kojih se obavlja klasifikacija i izbor kandidata za upis (uspeh u prethodnom obrazovanju, vrsta prethodnog obrazovanja, posebna znanja, veštine ili sposobnosti i sl.).

II. OBEZBE IVANJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA
Nacionalni savet za visoko obrazovanje lan 9. Nacionalni savet za visoko obrazovanje (u daljem tekstu: Nacionalni savet) obrazuje se radi obezbe ivanja razvoja i unapre enja kvaliteta visokog obrazovanja. Sastav Nacionalnog saveta lan 10. Nacionalni savet ima 16 lanova, koje bira Narodna skupština Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština), i to: 1) deset lanova iz reda redovnih profesora, vrhunskih nau nika, odnosno umetnika sa me unarodno priznatim radovima ili osvedo enim doprinosom nacionalnoj kulturi, vode i ra una o zastupljenosti obrazovno-nau nih, odnosno obrazovno-umetni kih polja, na predlog Konferencije univerziteta; 2) dva lana iz reda profesora strukovnih studija, na predlog Konferencije akademija strukovnih studija;

-43) etiri lana iz reda istaknutih li nosti iz oblasti nauke, kulture, prosvete, umetnosti, odnosno privrede, od kojih tri lana na predlog Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) od kojih je jedan predstavnik Kosova i Metohije sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a jednog lana na predlog nadležnog organa Autonomne pokrajine Vojvodine.

Konferencija univerziteta, odnosno Konferencija akademija strukovnih studija, objavljuje javni poziv za prijavljivanje kandidata za lanove Nacionalnog saveta. Rok za prijavljivanje kandidata za lanove Nacionalnog saveta jeste 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Lista prijavljenih kandidata stavlja se na uvid javnosti u roku od 10 dana od isteka roka za prijavljivanje kandidata. Primedbe i predlozi u vezi sa prijavljenim kandidatima mogu se dostaviti u roku od 30 dana od dana stavljanja liste kandidata na uvid javnosti. Konferencija univerzitetâ, odnosno Konferencija akademija strukovnih studija, upu uje kona an predlog, vode i ra una i o broju studenata i broju nastavnika i saradnika univerziteta, od najviše 15, odnosno najviše tri kandidata Narodnoj skupštini u roku od 30 dana po isteku roka za dostavljanje primedaba i predloga. Vlada upu uje Narodnoj skupštini predlog iz stava 1. ta ka 3) ovog lana, u roku od 90 dana od dana objavljivanja javnih poziva iz stava 2. ovog lana. lan Nacionalnog saveta ne može biti lice izabrano, postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, u organ politi ke stranke ili na dužnost organa poslovo enja visokoškolske ustanove. Mandat lanova Nacionalnog saveta traje etiri godine. Isto lice može biti izabrano za lana Nacionalnog saveta najviše dva puta. mandata, i to: Narodna skupština razrešava 1) na li ni zahtev; 2) ako ne ispunjava dužnosti lana Nacionalnog saveta ili svojim postupcima povredi ugled te dužnosti, a na predlog Konferencije univerziteta, Konferencije akademija strukovnih studija, Vlade, odnosno nadležnog organa Autonomne pokrajine Vojvodine - za lanove iji izbor predlaže; 3) ukoliko nastupi uslov iz stava 8. ovog lana. Nacionalni savet bira predsednika iz reda svojih lanova. lanovi Nacionalnog saveta imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Narodna skupština, na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine. lana Nacionalnog saveta pre isteka

-5Nadležnost Nacionalnog saveta lan 11. Nacionalni savet: 1) prati razvoj visokog obrazovanja i njegovu uskla enost sa evropskim i me unarodnim standardima; 2) predlaže ministarstvu nadležnom za poslove visokog obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) politiku visokog obrazovanja; 3) daje mišljenje o politici upisa na visokoškolske ustanove; 4) daje mišljenje u postupku donošenja propisa kojima se ure uju pitanja od zna aja za delatnost visokog obrazovanja; 5) predlaže Vladi normative i standarde rada visokoškolskih ustanova, kao i materijalna sredstva za njihovo ostvarivanje, po pribavljenom mišljenju Konferencije univerziteta i Konferencije akademija strukovnih studija; 6) utvr uje nau ne, umetni ke, odnosno stru ne oblasti u okviru polja iz lana 27. ovog zakona, na predlog Konferencije univerzitetâ i Konferencije akademija strukovnih studija; 7) utvr uje standarde za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova; 8) utvr uje standarde i postupak za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova; 9) utvr uje standarde za izdavanje dozvole za rad; 10) utvr uje standarde i postupak za akreditaciju visokoškolskih ustanova; 11) utvr uje standarde i postupak za akreditaciju studijskih programa; 12) odlu uje u drugom stepenu po žalbama u postupku akreditacije; 13) daje preporuke o bližim uslovima za izbor u zvanja nastavnika; 14) utvr uje listu stru nih, akademskih i nau nih naziva sa naznakom zvanja odgovaraju eg stepena studija iz odgovaraju ih oblasti i skra enice stru nih, akademskih i nau nih naziva; 15) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom. Akti iz ta . 6)-11) i ta ke 14) ovog lana objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije". Rad Nacionalnog saveta lan 12. Rad Nacionalnog saveta je javan. radna tela. Nacionalni savet, za potrebe svog rada, može da obrazuje posebna

nau nika. iz razli itih oblasti. Radi obavljanja poslova akreditacije.nau nog. odnosno obrazovno . ovog lana Konferencija univerziteta utvr uje predlog od najviše po pet kandidata iz svakog obrazovno . ovog lana. iz lana 27. Primedbe i predlozi u vezi sa prijavljenim kanidatima mogu se dostaviti u roku od 30 dana od dana stavljanja liste prijavljenih kandidata na uvid javnosti. Nakon razmatranja primedaba i predloga iz stava 7. iz razli itih oblasti. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta lan 13. Nacionalni savet podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o svom radu najmanje jedanput godišnje. umetnika i stru njaka.umetni kog polja. uzimaju i u obzir te primedbe i predloge. ovog zakona. lanove Komisije bira Nacionalni savet iz reda istaknutih redovnih profesora. u . ovog lana.umetni kog polja. administrativno-tehni ke i informati ke poslove za potrebe Nacionalnog saveta i njegovih radnih tela obavlja Ministarstvo. ovog lana. Stru ne. postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu. na predlog Konferencije univerziteta. provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu i vrednovanja studijskih programa. lan Komisije ne može biti lice izabrano.Komisiju za akreditaciju i proveru kvaliteta (u daljem tekstu: Komisija). Konferencija univerziteta objavljuje javni poziv za prijavljivanje kandidata za lanove Komisije. organu teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave. U postupku utvr ivanja predloga iz stava 3. Rok za prijavljivanje kandidata za lanove Komisije jeste 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.nau nog. odnosno obrazovno . Nacionalni savet bira lanove Komisije u roku od 30 dana od dana prijema predloga iz stava 8. Komisija ima 15 lanova. Lista prijavljenih kandidata stavlja se na uvid javnosti u roku od osam dana od isteka roka za prijavljivanje kandidata. Nacionalni savet obrazuje posebno radno telo . i upu uje ga Nacionalnom savetu u roku od 15 dana od isteka roka iz stava 7.-6Sredstva za rad Nacionalnog saveta i njegovih radnih tela obezbe uju se u budžetu Republike. Nacionalni savet donosi poslovnik o svom radu. po tri iz svakog obrazovno .

5) predlaže Nacionalnom savetu standarde i postupak za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova. Komisija najmanje jedanput godišnje podnosi Nacionalnom savetu izveštaj o svom radu. 7) sprovodi postupak akreditacije ustanova i studijskih programa u oblasti visokog obrazovanja. 6) pomaže i sara uje sa visokoškolskim ustanovama i jedinicama u njihovom sastavu u obezbe ivanju i unapre enju njihovog kvaliteta. Visinu naknade za akreditaciju utvr uje Nacionalni savet. a na obrazloženi predlog Konferencije univerziteta. 4) predlaže Nacionalnom savetu standarde za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova. Nadležnost i rad Komisije lan 14. Mandat lana Komisije traje etiri godine. Nacionalni savet razrešava lana Komisije pre isteka mandata: 1) na li ni zahtev. o emu Nacionalni savet obaveštava javnost. donosi. uz saglasnost Vlade. lanovi Komisije imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Narodna skupština. ovog lana. 3) ukoliko nastupi uslov iz stava 10. 2) predlaže Nacionalnom savetu standarde i postupak za akreditaciju visokoškolskih ustanova. 2) ako nesavesno obavlja poslove u Komisiji ili svojim postupcima povredi ugled dužnosti koju obavlja. na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine. Komisija radi i odlu uje na sednicama. Komisija: 1) predlaže Nacionalnom savetu standarde za izdavanje dozvole za rad. 3) predlaže Nacionalnom savetu standarde i postupak za akreditaciju studijskih programa. . odlu uje o zahtevu za akreditaciju i izdaje uverenje o akreditaciji na obrascu iju sadržinu utvr uje.-7organ politi ke stranke ili nevladine organizacije koja se bavi obrazovanjem ili na dužnost organa poslovo enja visokoškolske ustanove. u skladu sa poslovnikom koji Komisija bira predsednika iz reda svojih lanova. Isto lice može biti izabrano za lana Komisije najviše dva puta. Rad Komisije finansira se iz ostvarenih prihoda od naknada za akreditaciju sa posebnog podra una za ove namene.

Obezbe ivanje kvaliteta visokoškolske ustanove lan 15. Recenzenti imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa aktom koji donosi Nacionalni savet. u skladu sa aktom koji donosi Nacionalni savet. umetnika ili stru njaka. Komisija obezbe uje zaštitu podataka o tome kojem od recenzenata je podnet zahtev iz stava 4. u pogledu kvaliteta. na predlog Nacionalnog saveta. ta . 9) daje mišljenje u postupku izdavanja dozvole za rad. . 7) i 9) ovog lana Komisija može koristiti usluge me unarodnih organizacija i asocijacija iz oblasti obezbe ivanja kvaliteta visokog obrazovanja.-88) stara se o harmonizaciji standarda i procedura u oblasti akreditacije. na zahtev samostalne visokoškolske ustanove ili ministra. vrši se u skladu sa pravilnikom koji.iz reda priznatih doma ih univerzitetskih nastavnika. koji razmatraju pojedina ne zahteve za sprovo enje postupaka. iz reda me unarodno priznatih doma ih i inostranih univerzitetskih nastavnika. donosi ministar nadležan za poslove visokog obrazovanja (u daljem tekstu: ministar). obezbe ivanje. nau nika. umetnika ili stru njaka. odnosno visokoškolska jedinica u njenom sastavu. Komisija dostavlja Nacionalnom savetu kona an izveštaj koji je dostupan javnosti. ta . svojim statutom. Komisija obavlja proveru ispunjavanja obaveza samostalne visokoškolske ustanove i visokoškolske jedinice u njenom sastavu u vezi sa kvalitetom prema godišnjem planu poslova. a iji rad se finansira iz istih izvora kao i rad Komisije. Komisija imenuje recenzente na osnovu javnog poziva. u okviru evropskog prostora visokog obrazovanja. 10) obavlja i druge poslove u skladu sa aktom o obrazovanju Komisije. U postupku provere kvaliteta uzima se u obzir i ocena studenata o studijskim programima. Recenzent Komisiji dostavlja svoj izveštaj u roku od 60 dana od dana prijema zahteva Komisije. nastave i uslova rada. Komisija obrazuje stru ne timove i imenuje njihove lanove (u daljem tekstu: recenzenti). U sprovo enju postupaka iz stava 1. a u slu aju da je re o studijskom programu specifi no nacionalnog karaktera . Za potrebe sprovo enja postupaka iz stava 1. odnosno opštim aktom definiše tela i postupke vezane za pra enje. unapre enje i razvoj kvaliteta studijskih programa. nau nika. po posebnom nalogu Nacionalnog saveta. Samostalna visokoškolska ustanova. ovog lana. 7) i 9) ovog lana. Provera ispunjenja obaveza samostalne visokoškolske ustanove i visokoškolske jedinice u njenom sastavu.

ovog zakona. odnosno visokoškolsku jedinicu u njenom sastavu. na osnovu izveštaja Komisije. U postupku akreditacije diplomskog akademskog. Rezultati provere ispunjenosti obaveze samostalne visokoškolske ustanove u vezi sa kvalitetom objavljuju se. odnosno same visokoškolske ustanove. odnosno studijskog programa. i ostavlja rok za otklanjanje navedenih nedostataka. 10) i 11) ovog zakona i da visokoškolska ustanova ima pravo na izdavanje javnih isprava u skladu sa ovim zakonom. u skladu sa zakonom. Postupak akreditacije sprovodi se na zahtev Ministarstva. U postupku akreditacije visokoškolske ustanove utvr uje se da li ustanova ispunjava i odgovaraju e uslove iz l. odnosno studijskog programa. Nacionalni savet izveštaj Komisije prosle uje Konferenciji univerziteta i Studentskoj konferenciji univerziteta. ovog lana može u roku od 15 dana od dana dostavljanja izveštaja o izvršenoj proveri dostaviti Nacionalnom savetu primedbe na izveštaj. kojim se ukazuje na nedostatke u pogledu ispunjenosti uslova.37. u skladu sa aktom Nacionalnog saveta. osniva a. 2) upu uje visokoškolskoj ustanovi akt upozorenja. . odnosno doktorskog studijskog programa utvr uje se i da li su ispunjeni uslovi za obavljanje nau noistraživa kog. i dostavlja je samostalnoj visokoškolskoj ustanovi i ministru. s tim što po isteku tog roka odlu uje o zahtevu. odnosno umetni kog rada. Akreditacijom se utvr uje da visokoškolska ustanova i studijski programi ispunjavaju standarde iz lana 11. odnosno Konferenciji akademija strukovnih studija i Studentskoj konferenciji akademija strukovnih studija. 3) donosi rešenje kojim se odbija zahtev za akreditaciju. ministru i samostalnoj visokoškolskoj ustanovi. Komisija dostavlja izveštaj o izvršenoj proveri ispunjavanja obaveza samostalne visokoškolske ustanove i visokoškolske jedinice u njenom sastavu u vezi sa kvalitetom Nacionalnom savetu. ta . Samostalna visokoškolska ustanova iz stava 6. u narednih godinu dana. kvaliteta rada visokoškolske ustanove. Akreditacija lan 16. 33 .-9Podnosioci zahteva za proveru ispunjenja obaveza samostalne visokoškolske ustanove i visokoškolske jedinice u njenom sastavu u pogledu kvaliteta ne mogu ponovo podneti takav zahtev za istu visokoškolsku ustanovu. U postupku akreditacije Komisija: 1) izdaje uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove. Nacionalni savet utvr uje ocenu ispunjenosti obaveza samostalne visokoškolske ustanove i visokoškolske jedinice u njenom sastavu u vezi sa kvalitetom.

Na zahtev Komisije. Ako Komisija donese rešenje kojim se odbija zahtev za akreditaciju. ovog lana ne može se voditi upravni spor. Protiv rešenja Nacionalnog saveta po žalbi iz stava 7. Osniva . Univerzitet iz stava 2. Organizacija i rad Konferencije ure uju se statutom Konferencije.. visokoškolska ustanova dostavlja informaciju o postupku i rezultatima samovrednovanja. kao i druge podatke od zna aja za ocenu kvaliteta. ovog zakona. Visokoškolska ustanova sprovodi postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta svojih studijskih programa. Samovrednovanje lan 17. osniva se Konferencija univerzitetâ. . ovog lana. utvr ivanja zajedni ke politike. Samovrednovanje se sprovodi na na in i po postupku propisanim opštim aktom visokoškolske ustanove. može u roku od 30 dana od dana prijema rešenja uložiti žalbu Nacionalnom savetu. Konferencija univerzitetâ lan 18. nastave i uslova rada. i rezultate samovrednovanja iz lana 17. kao i da na svakih 5.000 studenata delegira još po jednog predstavnika u Konferenciju univerziteta. ovog lana ima pravo da na svakih 1. Samovrednovanje se sprovodi u intervalima od najviše tri godine. odnosno visokoškolska ustanova iz stava 7.10 U postupku odlu ivanja o akreditaciji Komisija uzima u obzir rezultate vrednovanja kvaliteta iz lana 15. odnosno visokoškolska ustanova. lanovi Konferencije univerzitetâ su svi akreditovani univerziteti. osniva . U postupku samovrednovanja razmatra se i ocena studenata.000 nastavnika i saradnika delegira još po jednog predstavnika u Konferenciju univerziteta. Radi koordiniranja rada. ima pravo da ponovi zahtev za akreditaciju po isteku roka od godinu dana od dana donošenja rešenja kojim se odbija zahtev za akreditaciju. Univerzitet u Konferenciji univerziteta predstavlja rektor. ostvarivanja zajedni kih interesa i obavljanja poslova utvr enih zakonom.

2) usaglašava stavove i koordinira aktivnosti akademija strukovnih studija i visokih škola strukovnih studija. ine akreditovane Organizacija i rad Konferencije ure uje se statutom Konferencije. ostvarivanja zajedni kih interesa i obavljanja poslova utvr enih zakonom.. Akademiju strukovnih studija i visoku školu strukovnih studija u Konferenciji akademija strukovnih studija predstavlja predsednik. 3) daje mišljenje o standardima za ocenu kvaliteta obrazovnog. materijalnog naziva iz položaja 6) razmatra i druga pitanja od zajedni kog interesa za univerzitete. Nadležnost Konferencije akademija strukovnih studija lan 21.11 Nadležnost Konferencije univerziteta lan 19. utvr ivanja zajedni ke politike. posebno u oblasti upisne politike. akademskih i nau nih odgovaraju ih oblasti i skra enica tih naziva. istraživa kog. 2) usaglašava stavove i koordinira aktivnosti univerziteta. Konferencija akademija strukovnih studija lan 20. umetni kog i stru nog rada. Konferencija akademija strukovnih studija: 1) razmatra pitanja od zajedni kog interesa za unapre ivanje nastavno-stru ne. posebno u oblasti upisne politike. 4) predlaže listu stru nih. nau noistraživa kog. u skladu sa ovim zakonom. . Konferenciju akademija strukovnih studija akademije strukovnih studija i visoke škole strukovnih studija. odnosno nastavno-umetni ke delatnosti na strukovnim studijama. odnosno direktor. umetni kog i stru nog rada. odnosno nastavno-umetni ke delatnosti na univerzitetu. 5) predlaže mere radi unapre ivanja univerziteta i standarda studenata. osniva se Konferencija akademija strukovnih studija. 3) daje mišljenje o standardima za ocenu kvaliteta obrazovnog. Radi koordiniranja rada. Konferencija univerziteta: 1) razmatra pitanja od zajedni kog interesa za unapre ivanje nastavno-nau ne.

6) raspodeljuje finansijska sredstva iz budžeta Republike namenjena visokoškolskim ustanovama i kontroliše njihovo koriš enje. Ministarstvo: 1) predlaže Vladi politiku visokog obrazovanja. 3) prati razvoj visokog obrazovanja. Studentske konferencije imaju pravo da daju mišljenje o pitanjima iz lana 11.12 4) predlaže listu stru nih naziva iz odgovaraju ih oblasti i skra enica tih naziva. 5) utvr uje sadržaj diplome i dodatka diplomi. Ministarstvo lan 23. lana ure uju se Dva predstavnika koje odrede studentske konferencije mogu u estvovati. Organizacija i rad konferencija iz stava 1. . ta ka 6) ovog zakona. Studentske konferencije lan 22. 5) predlaže mere radi unapre ivanja materijalnog položaja akademija strukovnih studija. Radi ostvarivanja zajedni kih interesa studenata kao partnera u procesu visokog obrazovanja osnivaju se Studentska konferencija univerziteta i Studentska konferencija akademija strukovnih studija. 7) vrši upravni nadzor. 6) razmatra i druga pitanja od zajedni kog interesa za akademije strukovnih studija i visoke škole strukovnih studija. Studentsku konferenciju univerzitetâ parlamenata univerziteta. 7). ine predstavnici studentskih studija ine Studentsku konferenciju akademija strukovnih predstavnici studentskih parlamenata akademija strukovnih studija. 10) i 11) ovog zakona. ta . 8) . na predlog Nacionalnog saveta. 4) izdaje dozvolu za rad visokoškolskih ustanova. bez prava odlu ivanja. u skladu sa ovim zakonom.. visokih škola strukovnih studija i standarda studenata. ovog statutom konferencije. 2) planira politiku upisa studenata na studije koje ostvaruju visokoškolske ustanove iji je osniva Republika. u radu Nacionalnog saveta u pitanjima iz lana 11.

stru nih i umetni kih dostignu a. 2) specijalisti ke strukovne studije. Vrste i nivoi studija lan 25. Na akademskim studijama izvodi se akademski studijski program. . ijim se savladavanjem obezbe uju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome odgovaraju eg nivoa i vrste studija.. Studije tre eg stepena su doktorske akademske studije. Studijski program za sticanje zajedni ke diplome lan 26. Delatnost visokog obrazovanja ostvaruje se kroz akademske i strukovne studije na osnovu odobrenih. Studije drugog stepena su: 1) diplomske akademske studije . odnosno predmeta. u skladu sa zakonom. odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja. koji osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uklju ivanje u radni proces. Studijski program za sticanje zajedni ke diplome jeste studijski program koji organizuju i izvode više visokoškolskih ustanova koje imaju dozvolu za rad za odgovaraju i studijski program. 2) osnovne strukovne studije . Na strukovnim studijama izvodi se strukovni studijski program.master. 9) obavlja i druge poslove. Studijski program je skup obaveznih i izbornih studijskih podru ja. III. STUDIJE I STUDIJSKI PROGRAMI Studijski program lan 24. sa okvirnim sadržajem. koji osposobljava studente za razvoj i primenu nau nih. Studije prvog stepena su: 1) osnovne akademske studije. 3) specijalisti ke akademske studije.13 8) stara se o uklju ivanju visokoškolskih ustanova u proces priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u Evropi.

na predlog Konferencije univerziteta i Konferencije akademija strukovnih studija. Odgovaraju e nau ne. Studijski programi se ostvaruju u okviru jednog ili više slede ih obrazovno-nau nih. 4) Tehni ko-tehnološke nauke. 8) bodovna vrednost završnog rada na osnovnim. odnosno predmeta. 6) na in izvo enja studija i potrebno vreme za izvo enje pojedinih oblika studija. 9) preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta. 12) druga pitanja od zna aja za izvo enje studijskog programa. 4) uslovi za upis na studijski program. 3) stru ni. 2) vrsta studija i ishod procesa u enja. akademski.. sa okvirnim sadržajem. Obrazovno . odnosno nau ni naziv. 5) Umetnost. specijalisti kim i diplomskim akademskim studijama. ovog lana utvr uje Nacionalni savet. 5) lista obaveznih i izbornih studijskih podru ja. umetni ke i stru ne oblasti u okviru polja iz stava 1. iskazana u ESPB bodovima. 3) Medicinske nauke. odnosno obrazovno – umetni kih polja: 1) Prirodno-matemati ke nauke. 7) bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (u daljem tekstu: ESPB bodovi). . 2) Društveno-humanisti ke nauke. odnosno doktorske disertacije. Sadržaj studijskog programa lan 28.14 Studijski program iz stava 1.nau na i obrazovno-umetni ka polja lan 27. Studijskim programom utvr uju se: 1) naziv i ciljevi studijskog programa. 10) na in izbora predmeta iz drugih studijskih programa. 11) uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija. ovog lana može da se izvodi kada ga usvoje nadležni organi visokoškolskih ustanova koje ga organizuju.

. Doktorske studije imaju: 1) najmanje 180 ESPB bodova. praktikumi. kada je prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 240 ESPB bodova. seminari i dr. uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama. Specijalisti ke akademske studije imaju najmanje 60 ESPB bodova kada su prethodno završene diplomske akademske studije. izrade završnih radova. Ukupan broj asova aktivne nastave ne može biti manji od 600 asova u toku školske godine. na in organizovanja i vrednovanje dobrovoljnog rada ure uje visokoškolska ustanova svojim opštim aktom. Osnovne strukovne studije imaju 180 ESPB bodova. Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova. Diplomske akademske studije imaju: 1) najmanje 60 ESPB bodova. a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. vežbe. Specijalisti ke strukovne studije imaju najmanje 60 ESPB bodova. Uslove. dobrovoljnog rada u lokalnoj zajednici i drugih vidova angažovanja. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave (predavanja. koji organizuje visokoškolska ustanova na projektima od zna aja za lokalnu zajednicu koji se vrednuje u sistemu visokog obrazovanja.asovne radne nedelje tokom jedne školske godine.). kolokvijuma. ispita. Odre eni akademski studijski programi mogu se organizovati integrisano u okviru osnovnih i diplomskih akademskih studija. Akademski studijski programi iz medicinskih nauka mogu se organizovati integrisano u okviru osnovnih i diplomskih akademskih studija.. samostalnog rada. Dobrovoljni rad je rad studenta bez naknade.15 Obim studija lan 29. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prose nom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40. Osnovne akademske studije imaju od 180 do 240 ESPB bodova. 2) najmanje 120 ESPB bodova kada je prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 180 ESPB bodova. sa ukupnim obimom od najviše 360 ESPB bodova.

Studijski program diplomskih akademskih studija sadrži obavezu izrade završnog rada. Univerzitet. osim doktorata umetnosti koji je umetni ki projekat. Na in i postupak pripreme i odbrane završnog rada.16 Završni rad i disertacija lan 30. odnosno umetni ka akademija. 3) akademija strukovnih studija. Studijskim programom osnovnih i specijalisti kih studija može biti predvi en završni rad. Izuzetno. Izme u razli itih studijskih programa može se vršiti prenošenje ESPB Kriterijumi i uslovi prenošenja ESPB bodova propisuju se opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove. na osnovu odbranjene disertacije zasnovane na radovima objavljenim u vrhunskim svetskim asopisima. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija. odnosno disertacije ure uje se opštim aktom visokoškolske ustanove. odnosno završni deo studijskog programa. USTANOVE KOJE OBAVLJAJU DELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA Visokoškolske ustanove lan 32. 5) visoka škola strukovnih studija. ustanove: Delatnost visokog obrazovanja obavljaju slede e visokoškolske 1) univerzitet. bodova. visoka škola i visoka škola strukovnih studija su samostalne visokoškolske ustanove. doktorat nauka može da stekne lice sa završenim studijama medicine i završenom specijalizacijom. Broj bodova kojima se iskazuje završni rad. . odnosno sporazumom visokoškolskih ustanova. akademija strukovnih studija.. 4) visoka škola. 2) fakultet. IV. Prenošenje ESPB bodova lan 31. ulaze u ukupan broj bodova potrebnih za završetak studija. u sastavu univerziteta.

ukoliko ovim zakonom nije druga ije ure eno. u skladu sa ovim zakonom. Visokoškolska ustanova obavlja delatnost visokog obrazovanja u Visokoškolska ustanova može izvoditi studijski program na daljinu. pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave. Na osnivanje i rad visokoškolskih ustanova primenjuju se propisi o javnim službama. odnosno visokoškolska jedinica u sastavu univerziteta. Izuzetno. ovog lana mogu istupati u pravnom prometu samo visokoškolske ustanove koje imaju dozvolu za rad. a može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati nau nog. kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Fakultet. ako ima sva tri nivoa studija iz najmanje tri oblasti umetnosti. Samostalna visokoškolska ustanova može da organizuje smeštaj i ishranu studenata u skladu sa zakonom kojim se ure uje kolektivni smeštaj i ishrana studenata. jeste visokoškolska ustanova. . ovog zakona. Na visokoškolskoj ustanovi nije dozvoljeno politi ko. u skladu sa dozvolom za rad. odnosno umetni ki rad u jednoj ili više oblasti.. odnosno umetni ki rad. umetni kostvarala ku. sedištu. Univerzitet je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni i nau noistraživa ki. koja ostvaruje akademske studijske programe i razvija nau noistraživa ki. Univerzitet lan 33. Fakultet i umetni ka akademija lan 34. ekspertskokonsultantsku i izdava ku delatnost.17 Pod nazivima ustanova iz stava 1. stru ni. strana ko ili versko organizovanje i delovanje. stru ni. Visokoškolska ustanova ima status univerziteta ako ostvaruje akademske studijske programe na svim nivoima studija. univerzitet se može osnovati u polju umetnosti. u okviru najmanje tri polja i tri oblasti iz lana 27. U okviru delatnosti visokog obrazovanja visokoškolska ustanova obavlja nau noistraživa ku. odnosno umetni ka akademija. istraživa kog i umetni kog rada. Univerzitet može ostvarivati sve vrste i nivoe studija.

specijalisti ke i diplomske akademske studije iz jedne ili više oblasti iz lana 27.18 Fakultet. ovog zakona. stru ni i umetni ki rad. Akademija strukovnih studija lan 35. Radi unapre ivanja nau noistraživa kog rada. Visoka škola strukovnih studija je samostalna visokoškolska ustanova koja ostvaruje osnovne strukovne i specijalisti ke strukovne studije iz jedne ili više oblasti iz lana 27. ovog lana može ostvarivati deo akreditovanih studijskih programa diplomskih akademskih i doktorskih studija na univerzitetu. ovog zakona. u pravnom prometu nastupa pod nazivom univerziteta u ijem je sastavu i pod svojim nazivom. odnosno umetni ka akademija. Fakultet. odnosno umetni ka akademija. istraživa ki. univerzitet u svom sastavu može imati nau ne institute i druge nau noistraživa ke ustanove. Institut ili druga nau noistraživa ka ustanova iz stava 1.. kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. . Visokoškolska ustanova ima status akademije strukovnih studija ako ostvaruje najmanje pet akreditovanih studijskih programa strukovnih studija iz najmanje tri polja iz lana 27. može ostvarivati i strukovne studijske programe. Nau ni instituti i druge nau noistraživa ke ustanove lan 38. Visoka škola strukovnih studija lan 37. Visoka škola lan 36. Visoka škola je samostalna visokoškolska ustanova koja ostvaruje akademske osnovne. u skladu sa statutom univerziteta. Akademija strukovnih studija može ostvarivati osnovne strukovne studije i specijalisti ke strukovne studije. ovog zakona. Akademija strukovnih studija je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni.

ovog lana mogu se koristiti samo u funkciji obavljanja delatnosti utvr enih ovim zakonom. Visokoškolske ustanove za ostvarivanje studijskih programa za potrebe policijskog obrazovanja osniva Vlada. Nepokretnosti iz stava 1. Sporazumom univerziteta. ovog lana mogu biti u sastavu univerziteta. . ovog lana i položaj nastavnika i studenata. na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. 5. Visokoškolske ustanove iz stava 3. i 6. pravno i fizi ko lice. ovog lana vrši ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. odnosno fondovima koji su joj povereni.. odnosno akademije strukovnih studija. svojina su visokoškolske ustanove koja je tu imovinu stekla. i 6. uz saglasnost Vlade.19 Imovina lan 39. u skladu sa zakonom. bliže ure uje uslove i na in ostvarivanja studijskih programa iz st. ustanoviti studijski program za sticanje zajedni ke diplome. i visokoškolske ustanove iz stava 3. u skladu sa uslovima utvr enim ovim zakonom. Sporazumom univerziteta. Upravni nadzor nad radom visokoškolskih ustanova iz stava 3. u pogledu osobenosti vezanih za ciljeve i prirodu policijskog obrazovanja. Visokoškolska ustanova samostalno upravlja zadužbinama. fondacijama. može se ustanoviti poseban studijski program za potrebe policijskog obrazovanja u okviru odre enog univerziteta. odluku o osnivanju donosi Vlada. odnosno akademije strukovnih studija. i Vlade. u skladu sa posebnim sporazumom univerziteta i Vlade. lana ne mogu se otu ivati bez Nepokretnosti i druga sredstva iz stava 1. Samostalnu visokoškolsku ustanovu mogu osnovati Republika. odnosno akademije strukovnih studija. Nepokretnosti i druga sredstva obezbe eni od strane Republike za osnivanje i rad visokoškolske ustanove u državnoj su svojini. u skladu sa zakonom. 5. ovog saglasnosti osniva a. na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. ovog lana i ostvarivanjem studijskih programa iz st. Vlada. Nepokretnosti i druga imovina ste ena na osnovu zaveštanja i poklona. ovog lana može se. Osnivanje lan 40. Kada je osniva samostalne visokoškolske ustanove Republika.

Visokoškolska ustanova može po eti sa radom i obavljati delatnost po dobijanju dozvole za rad. . ovog lana. Ministarstvo rešava o zahtevu najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka iz stava 5. Izuzetak su studijski programi u polju umetnosti gde taj broj ne može biti manji od 50%.20 Dozvola za rad lan 41. Od ukupnog broja nastavnika potrebnih za obavljanje nastave po godinama studija za studijski program za koji se traži dozvola za rad. moraju da imaju najmanje 50% nastavnika sa ste enim nau nim nazivom doktora nauka. odnosno strukovne studije. ta ka 2) ovog lana je najmanje 70% nastavnika u radnom odnosu sa punim radnim vremenom od ukupnog broja predmeta na studijskom programu za koji se traži dozvola za rad. Komisija daje mišljenje o zahtevu. Ministarstvo izdaje dozvolu za rad visokoškolskoj ustanovi ako Komisija da pozitivno mišljenje o: 1) sadržaju. u roku od tri meseca od dana prijema zahteva. U roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstvo upu uje zahtev sa dokumentacijom Komisiji. Potreban broj nastavnika iz stava 7.. 3) osiguranom odgovaraju em prostoru i opremi. ovog lana visokoškolska ustanova dostavlja osniva ki akt i dokaze o ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole za rad i akreditaciju studijskih programa. broj nastavnika sa punim radnim vremenom. tokom prvog ostvarivanja studijskog programa vrši se spoljašnja provera obavljanja delatnosti visokoškolske ustanove. kao i objekti u kojima se obavlja delatnost. kvalitetu i obimu studijskih programa za akademske. 2) potrebnom broju nastavnog i drugog osoblja s odgovaraju im nau nim i stru nim kvalifikacijama. broj studenata za koji je studijski program odobren. akademije strukovnih studija i visoke škole strukovnih studija. Dozvolu za rad izdaje Ministarstvo. izuzev u polju umetnosti. Uz zahtev iz stava 2. na zahtev visokoškolske ustanove. u skladu s brojem studenata koje visokoškolska ustanova namerava da upiše i potrebnim kvalitetom studiranja. Svake školske godine. radi davanja mišljenja. U dozvoli za rad navode se odobreni studijski programi.

Visokoškolskoj ustanovi koja ne dobije akreditaciju.. kao i maksimalan broj studenata koji na taj na in može da studira. Visokoškolskoj ustanovi iz stava 3. Sadržaj dozvole za rad propisuje ministar. Visokoškolskoj ustanovi oduzima se dozvola za rad i kada joj se zabrani rad. . ovog lana dostavi i bankarsku garanciju za nastavljanje i završetak studija u slu aju prestanka rada ustanove ili prestanka izvo enja odre enog studijskog programa. Visokoškolskoj ustanovi iz stava 6.21 U dozvoli za rad navodi se da li je studijski program odobren i za izvo enje studija na daljinu. dozvola za rad za taj studijski program važi još godinu dana. Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole za rad kona no je u upravnom postupku. Izmena. Rešenje o odbijanju zahteva za dopunu dozvole za rad. dozvola za rad važi još godinu dana. U slu aju prestanka rada visokoškolske ustanove zbog oduzimanja dozvole za rad ili drugog razloga. kona no je u upravnom postupku. ministar e. doneti akt kojim se obezbe uje završetak studija studentima te visokoškolske ustanove. odnosno akreditovanog studijskog programa koje visokoškolska ustanova vrši radi njegovog uskla ivanja sa organizacijom rada i dostignu ima nauke i umetnosti ne smatraju se novim studijskim programom. u skladu sa zakonom. odnosno oduzimanju dozvole za rad. U dozvoli za rad navodi se da li je visokoškolskoj ustanovi odobreno obavljanje delatnosti izvan sedišta. ali gubi pravo na upis novih studenata na taj studijski program. prema planiranom broju studenata. Visokoškolska ustanova koja ima dozvolu za rad podnosi zahtev za dopunu dozvole za nov studijski program. Izmene i dopune odobrenog. Visokoškolskoj ustanovi koja ne dobije akreditaciju za neki studijski program. kao i rešenje o izmeni. bez prava upisa studenata. ovog lana koja u propisanom roku ne dobije akreditaciju za taj studijski program izmeni e se dozvola za rad. ovog lana posle godinu dana se oduzima dozvola za rad. Visokoškolska ustanova za ije osnivanje se ne obezbe uju sredstva iz budžeta Republike dužna je da uz zahtev iz stava 2. dopuna i oduzimanje dozvole za rad lan 42. na predlog Nacionalnog saveta.

Odluku o ukidanju visokoškolske ustanove iji je osniva Republika U postupku donošenja odluke iz stava 2..22 Promena naziva. u skladu sa zakonom. saradnika i ostalih zaposlenih. pribavlja se mišljenje organa upravljanja visokoškolske ustanove i saglasnost Nacionalnog saveta. Registar lan 44 . U registar se unose i drugi podaci od zna aja za razvoj sistema visokog obrazovanja i za uklju ivanje u evropski prostor visokog obrazovanja. donosi Vlada. ovog lana. Ustanova se ukida pod uslovima i po postupku utvr enim zakonom. Ukidanje lan 45. Ministarstvo vodi evidenciju (u daljem tekstu: registar): 1) visokoškolskih ustanova. sedišta i statusne promene. Sadržaj i na in vo enja registra propisuje ministar. sprovodi se postupak za izdavanje nove dozvole za rad. sedišta i statusne promene lan 43. iji je osniva Republika U postupku donošenja odluke iz stava 2. 2) studijskih programa. . ovog lana. ovog lana odre uju se visokoškolske ustanove na kojima studenti imaju pravo da nastave zapo ete studije. U odluci iz stava 2. 3) nastavnika. ovog lana. Za samostalne visokoškolske ustanove odluku o promeni iz stava 1. U slu aju promene iz stava 1. pribavlja se mišljenje organa upravljanja svih visokoškolskih ustanova na koje se promena odnosi i saglasnost Nacionalnog saveta. ovog lana donosi Vlada. Samostalna visokoškolska ustanova može vršiti promenu naziva.

odnosno umetni ka akademija. Samostalna visokoškolska ustanova osniva visokoškolske jedinice kao oblike unutrašnje organizacije. u skladu sa statutom. Univerzitet daje saglasnost na statut visokoškolske jedinice u svom . odlu ivanja. Visokoškolska ustanova može osnovati visokoškolsku jedinicu izvan svog sedišta. kao i druga pitanja od zna aja za obavljanje delatnosti i rad visokoškolske ustanove. Fakultet. Aktom o osnivanju visokoškolske jedinice odre uje se status visokoškolske jedinice u pogledu prava istupanja u pravnom prometu i poslovanju. istraživanja i umetni kog rada. u skladu sa statutom univerziteta. raspolaganja materijalnim resursima. Akademija strukovnih studija ima u svom sastavu odeljenja i odseke radi ostvarivanja studijskih programa iz srodnih disciplina. Univerzitet ima u svom sastavu fakultete. kao i efikasnijeg koriš enja resursa. Univerzitet može imati u svom sastavu fakultete. umetni ke akademije i druge visokoškolske jedinice sa svojstvom pravnog lica. Organizacija visokoškolske ustanove lan 47. sastavu.. Organizacija visokoškolske ustanove ure uje se statutom. umetni ke akademije ili druge visokoškolske jedinice radi ostvarivanja studijskih programa iz srodnih disciplina. Odluku o statusnoj promeni. kao i druge visokoškolske jedinice sa svojstvom pravnog lica ure uju unutrašnju organizaciju i upravljanje svojim statutom. u skladu sa aktom o osnivanju i ovim zakonom. kao i efikasnijeg koriš enja resursa. Fakultet. odnosno akreditovana studijska programa. promeni naziva i sedišta visokoškolske jedinice u sastavu univerziteta sa svojstvom pravnog lica donosi organ upravljanja univerziteta dvotre inskom ve inom. upravljanje i rukovo enje. u postupku iz lana 16. Statut je osnovni opšti akt visokoškolske ustanove kojim se ure uje organizacija ustanove. ovog zakona. bez svojstva pravnog lica. na in rada. i ure uju se druga pitanja od zna aja za rad visokoškolske jedinice. odnosno umetni ka akademija.23 Statut lan 46. upravljanja. nau nih istraživanja i umetni kog rada. ima svojstvo pravnog lica ako ostvaruje najmanje tri odobrena. u skladu sa zakonom.

. univerzitet. NAU NOISTRAŽIVA KI I UMETNI KI RAD lan 49. uvo enja studenata u nau noistraživa ki odnosno umetni ki rad. Univerzitet obavlja nau noistraživa ki i umetni ki rad u cilju razvoja nauke i stvaralaštva. 7) izdavanje diploma i dodatka diplomi. unapre ivanja delatnosti visokog obrazovanja. V. primenjena i razvojna istraživanja. Radi ostvarenja ciljeva iz stava 2. . 2) strateško planiranje. kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj univerziteta. a umetni ki rad kroz umetni ke projekte. usavršavanje nau noistraživa kog rada i umetni kog stvaralaštva. 12) obrazovanje tokom itavog života. aktom o osnivanju visokoškolske jedinice i opštim aktima visokoškolske jedinice utvr uju se ovlaš enja i na in upravljanja koji obezbe uju jedinstvenu i uskla enu delatnost visokoškolske ustanove. ovog lana. 5) politika upisa. a posebno fakulteta. Nau ni rad na univerzitetu ostvaruje se kroz osnovna. ovog lana. Visokoškolska jedinica ima pravo predlaganja u vezi sa pitanjima iz stava 3.24 Integrativna funkcija univerziteta i drugih samostalnih visokoškolskih ustanova lan 48. 6) izbor u zvanja nastavnika. 10) planiranje politike zapošljavanja i angažovanja nastavnika i saradnika. Univerzitet integriše funkcije svih ustanova i jedinica u svom sastavu. posebno ima nadležnosti u slede im oblastima: 1) utvr ivanje jedinstvenih standarda rada službi i servisa i jedinstvenih standarda za formiranje baze podataka svih jedinica. tako što sprovodi jedinstvenu politiku iji je cilj stalno unapre enje kvaliteta nastave. odnosno akademija strukovnih studija. 4) obezbe enje i kontrola kvaliteta. odnosno unapre ivanja kvaliteta nastave. 8) me unarodna saradnja. 11) formiranje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema. Statutom visokoškolske ustanove. 3) donošenje studijskih programa. usavršavanja nau nog i umetni kog podmlatka. 9) planiranje investicija. na na in ure en statutom univerziteta.

organ poslovo enja. zaokruženo na najbliži neparan broj. prosvete. VI. stru ne organe i studentski parlament. postupak izbora i razrešenja lanova saveta. Broj lanova.25 Nau noistraživa ki. odnosno druga visokoškolska ustanova može biti osniva centra za transfer tehnologije. . Broj lanova saveta visokoškolske ustanove je najmanje 17. iz reda istaknutih li nosti iz oblasti nauke. predstavnici visokoškolske ustanove ine dve tre ine. U cilju komercijalizacije rezultata nau noistraživa kog ili umetni kog rada univerzitet. Organ upravljanja lan 51. ovog lana. u skladu sa zakonom i osniva kim aktom. Organi visokoškolske ustanove ure uju se statutom ustanove. odnosno umetni ki rad obavlja se i organizuje u skladu sa zakonom i opštim aktom ustanove. poslovno-tehnološkog parka i drugih organizacionih jedinica. Organ upravljanja visokoškolske ustanove je savet. kulture. ORGANI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE Organi visokoškolske ustanove lan 50. ovog lana ine predstavnici ustanove. Savet visokoškolske ustanove iz stava 1. Od ukupnog broja lanova saveta iz stava 1. Broj lanova saveta je neparan. studenata i osniva a. inovacionog centra. u skladu sa zakonom. Kada je osniva Republika predstavnike osniva a imenuje Vlada.. dok su predstavnici studenata i predstavnici osniva a zastupljeni sa jednakim brojem lanova do punog sastava. lan organa upravljanja samo jedne Sastav saveta visokoškolske ustanove lan 52. u skladu sa statutom visokoškolske ustanove. Mandat lanova saveta traje tri godine. Visokoškolska ustanova ima organ upravljanja. na in rada saveta i odlu ivanja ure uje se statutom visokoškolske ustanove. lan saveta može biti visokoškolske ustanove. umetnosti i privrede.

odnosno nastavnoumetni ko ve e.26 Predsednik saveta se bira iz reda predstavnika visokoškolske ustanove. na predlog stru nog organa. na predlog stru nog organa. organu teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave.predsednik. ovog lana savet odlu uje ve inom glasova ukupnog broja lanova saveta. 8) donosi odluku o visini školarine. 3) donosi finansijski plan. na predlog stru nog organa. Organ poslovo enja lan 54. na predlog stru nog organa. ovog lana za univerzitet utvr uje Senat. Savet: 1) donosi statut. ili izabrano u organ politi ke stranke. fakulteta . postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu. 11) vrši izbor eksternog revizora finansijskog poslovanja visokoškolske ustanove.. lan saveta iz stava 4. Statutom visokoškolske ustanove odre uje se stru ni organ koji utvr uje predloge iz stava 1. 2) bira i razrešava organ poslovo enja. 6) daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom visokoškolske ustanove. Organ poslovo enja univerziteta je rektor. 5) usvaja plan koriš enja sredstava za investicije. odnosno umetni ku akademiju. visoke škole i visoke škole strukovnih . na predlog stru nog organa. O pitanjima iz stava 1. ovog lana. odnosno nauke. ovog lana ne može biti lice zaposleno u toj visokoškolskoj ustanovi ili u organu uprave nadležnom za oblast obrazovanja. 12) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom. 9) podnosi osniva u izveštaj o poslovanju najmanje jedanput godišnje.dekan. lice izabrano. a za fakultet. Nadležnost saveta lan 53. 7) daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava. nastavno-nau no. akademije strukovnih studija . 10) donosi opšti akt o disciplinskoj odgovornosti studenata. Predloge iz stava 1. 4) usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obra un.

odnosno koje je pravnosnažnom presudom osu eno na kaznu zatvora za drugo krivi no delo. U stru nim organima iz stava 2. a izabrani su na neodre eno vreme. Studentski parlament je organ visokoškolske ustanove i visokoškolske jedinice koja ima organ upravljanja i upisane studente. Statutom univerziteta. kao i na in i postupak izbora i razrešenja. delokrug. . drugih zaposlenih i studenata. kao i u odnosu prema javnosti i sredstvima javnog informisanja. Organ poslovo enja ne može biti lice koje je pravnosnažnom presudom osu eno za krivi no delo protiv polne slobode. saradnika i studenata u pravnom prometu. Organ poslovo enja bira se na tri godine sa mogu noš u jednog ponovnog izbora. odnosno odlu ivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave. ovog lana. lana studenti ine do 20% Stru ni organ univerziteta je Senat. na in izbora. objavljivanju nau nih rezultata. a stru ni organ fakulteta. fakulteta. odnosno nastavno-umetni ko ve e. nau nog.27 studija . Stru ni organ samostalne visokoškolske ustanove donosi kodeks profesionalne etike. nadležnost i odgovornost organa iz stava 1. reformu studijskih programa. falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi. Stru ni organ visokoškolske ustanove odlu uje o pitanjima od interesa za realizaciju nastave. kojim se utvr uju eti ka na ela u visokom obrazovanju. odnosno umetni ke akademije je nastavno-nau no. trajanje mandata. Stru ni organi lan 55. kao ni lice koje je prekršilo kodeks profesionalne etike. Bliži uslovi. odnosima izme u nastavnika i saradnika. a u njihovim telima ine 20% lanova.. broj lanova. odnosu prema intelektualnoj svojini. postupcima u nastupanju visokoškolske ustanove i nastavnika. ure uju se statutom visokoškolske ustanove. u stru nim organima i njihovim telima u estvuju predstavnici studenata. Sastav. kao i na in odlu ivanja stru nih organa visokoškolske ustanove. istraživa kog i umetni kog rada. odnosno umetni ke akademije mogu se predvideti i drugi stru ni organi. ovog lanova. ure uju se statutom visokoškolske ustanove. Pri raspravljanju. Organ poslovo enja se bira iz reda nastavnika visokoškolske ustanove koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom.direktor. analizu efikasnosti studiranja i utvr ivanje broja ESPB bodova. Studentski parlament lan 56.

umetni kog i stru nog rada. upravlja. . ovog lana iskazuju se i evidentiraju u skladu sa jedinstvenom budžetskom klasifikacijom. tajnim i neposrednim glasanjem. odnosno visokoškolske jedinice. Sredstva iz stava 1. VII. Pravo da biraju i da budu birani za lana studentskog parlamenta imaju svi studenti visokoškolske ustanove. 5) projekata i ugovora u vezi sa realizacijom nastave. poklona i zaveštanja. u skladu sa zakonom. FINANSIRANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA IJI JE OSNIVA REPUBLIKA Izvori finansiranja lan 57.. u skladu sa statutom ustanove. 2) školarine. 3) donacija. ovog lana može sticati i visokoškolska jedinica u skladu sa osniva kim aktom i opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove. Sredstvima iz stava 1. odnosno visokoškolske jedinice. studentski parlament bira i razrešava predstavnike studenata u organima visokoškolske ustanove. U cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata. istraživanja i konsultantskih usluga. upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira studentski parlament.28 Na in izbora i broj lanova studentskog parlamenta utvr uje se opštim aktom visokoškolske ustanove. 6) naknada za komercijalne i druge usluge. Izbor lanova studentskog parlamenta održava se svake godine u aprilu. 7) osniva kih prava i iz ugovora sa tre im licima. Visokoškolska ustanova sti e sredstva za obavljanje svoje delatnosti u skladu sa zakonom i statutom. kao i u organima drugih ustanova u kojima su zastupljeni predstavnici studenata. 8) i drugih izvora. Mandat lanova studentskog parlamenta traje godinu dana. iz slede ih izvora: 1) sredstava koja obezbe uje osniva . 4) sredstava za finansiranje nau noistraživa kog. ovog lana visokoškolska ustanova samostalno Sredstva iz stava 1.

13) finansiranje opreme hendikepom. 10) izvore informacija i informacione sisteme. odnosno akreditovanih studijskih programa u okviru svoje delatnosti na osnovu ugovora koji samostalna visokoškolska ustanova zaklju uje sa Vladom. odnosno umetni kog rada koji je u funkciji podizanja kvaliteta nastave. utvr uje Vlada. u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Sticanje sredstava od osniva a lan 59. 7) podsticanje razvoja nastavno-nau nog i nastavno-umetni kog podmlatka. 5) obavljanje nau noistraživa kog. 3) opremu. 2) plate zaposlenih. u svoje ime a za ra un univerziteta.. Osniva obezbe uje sredstva visokoškolskoj ustanovi za: 1) materijalne troškove. Sredstva za obavljanje delatnosti u toku jedne školske godine obezbe uju se u skladu s programom rada visokoškolske ustanove. 9) me unarodnu saradnju. Normative i standarde rada visokoškolskih ustanova iz stava 1. Visokoškolska ustanova u sastavu univerziteta. 4) bibliote ki fond. Organ upravljanja visokoškolske ustanove iz stava 1. po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva. ovog lana odgovara nadležnom ministarstvu za namensko i ekonomi no trošenje sredstava dodeljenih iz budžeta.29 Sredstva koja obezbe uje osniva lan 58. u pravnom prometu istupa na osnovu ovlaš enja iz statuta. 6) nau no i stru no usavršavanje zaposlenih. 8) rad sa darovitim studentima. 12) rad studentskog parlamenta i vannastavnu delatnost studenata. Visokoškolska ustanova iji je osniva Republika sti e sredstva za sprovo enje odobrenih. 11) izdava ku delatnost. i uslova za studiranje studenata sa . ovog lana. kao i materijalna sredstva za njihovo ostvarivanje. na predlog Nacionalnog saveta i po pribavljenom mišljenju Konferencije univerziteta i Konferencije akademija strukovnih studija. teku e i investiciono održavanje. uklju uju i i sredstva za ostvarivanje funkcija univerziteta u okviru studijskih programa koji se izvode na visokoškolskim ustanovama i jedinicama. u obavljanju svoje delatnosti sredstvima koja obezbe uje osniva .

. odnosno visokoškolske jedinice. donacije. statutom univerziteta i sopstvenim statutom. Sredstvima iz stava 1. odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove. Izdvajanje sredstava iz stava 5. poklon. Sopstveni prihodi lan 60. sponzorstvo i drugi izvori sticanja sredstava). ine sopstveni prihod te visokoškolske ustanove. u skladu sa zakonom. raspolaže u skladu sa zakonom i opštim aktom te visokoškolske ustanove. u pravnom prometu istupaju u svoje ime i za svoj ra un. Visokoškolske jedinice u sastavu univerziteta iz sredstava iz stava 1. Visokoškolske jedinice u sastavu univerziteta. ovog lana izdvajaju deo za finansiranje zajedni kih poslova na nivou univerziteta. Sredstva koja visokoškolska ustanova. Redovne usluge iz stava 5. ovog lana. u skladu sa zakonom. odnosno jedinice (školarina. izuzev sredstava koja obezbe uje Republika.30 14) druge namene. odnosno za sticanje 60 ESPB bodova. Sredstvima iz stava 1. Visokoškolska ustanova sti e sredstva iz školarine na osnovu odluke o visini školarine za studente koji pla aju školarinu. Školarinom se utvr uju troškovi studija za jednu školsku godinu. ovog lana utvr uju se odlukom univerziteta. kad raspolažu sredstvima iz stava 1.. odnosno visokoškolska jedinica sa svojstvom pravnog lica. Školarina obuhvata naknade za redovne usluge koje visokoškolska ustanova pruža studentu u okviru ostvarivanja studijskog programa. ovog lana vrši se na osnovu planiranog obima i troškova aktivnosti koji se utvr uju odlukom saveta univerziteta za teku u školsku godinu. pružanje usluga tre im licima. Visokoškolska ustanova je dužna da pre raspisivanja konkursa za upis novih studenata utvrdi visinu školarine za narednu školsku godinu za sve studijske programe. ovog lana visokoškolska ustanova. odnosno visokoškolska jedinica ostvari. ovog lana ostvarenim obavljanjem delatnosti visokoškolske jedinice bez svojstva pravnog lica raspolaže ta jedinica u skladu sa zakonom i opštim aktom visokoškolske ustanove u ijem je sastavu. Školarina lan 61. Merila za utvr ivanje visine školarine utvr uju se opštim aktom visokoškolske ustanove.

odnosno saradnika. Uslovi za izbor u zvanje nastavnika lan 64. istraživa i i Nenastavno osoblje visokoškolske ustanove ine lica koja obavljaju stru ne. u smislu ovog zakona.) u skladu sa vrstom studija za koju je ustanova akreditovana. saradnici. odnosno saradnika. vanredni profesor i redovni profesor. Lice koje je pravnosnažnom presudom osu eno za krivi no delo protiv polne slobode. docent. istraživa ki i umetni ki rad. Nastavnici u zvanju docenta. akademski. U zvanje nastavnika može biti izabrano lice koje ima odgovaraju i stru ni.31 - VIII. ovog lana prestaje radni odnos u skladu sa zakonom. jesu: nastavnici. administrativne i tehni ke poslove. Opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove mogu se utvrditi i druga zvanja nastavnika (nastavnik stranog jezika. veština i dr. ovog lana ima ste eno zvanje. Ako lice iz stava 4. odnosno nau ni naziv i sposobnost za nastavni rad.. Zvanja nastavnika visokoškolske ustanove jesu: predava . nau ni. Zvanja nastavnika lan 63. Nastavnici u zvanju predava a ili profesora strukovnih studija mogu da izvode nastavu samo na strukovnim studijama. . visokoškolska ustanova donosi odluku o zabrani obavljanja poslova nastavnika. OSOBLJE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE Nastavno i nenastavno osoblje lan 62. Nastavno osoblje visokoškolske ustanove nastavni. falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi ne može ste i zvanje nastavnika. ine lica koja ostvaruju Nastavno osoblje. vanrednog i redovnog profesora mogu da izvode nastavu na svim vrstama studija. Licu iz stava 5. profesor strukovnih studija. U zvanje predava a može biti izabrano lice koje ima akademski naziv magistra ili stru ni naziv specijaliste.

odnosno doktora umetnosti. objavljen udžbenik. ve i broj nau nih radova i saopštenja iznetih na me unarodnim ili doma im nau nim skupovima. objavljen udžbenik.). a akademija strukovnih studija za nastavnike u zvanju predava a i profesora strukovnih studija. praktikum ili zbirku zadataka za užu nau nu. Univerzitet vrši izbor u sva zvanja nastavnika. U zvanje vanrednog profesora iz polja umetnosti može biti izabrano i lice koje ima visoko obrazovanje prvog stepena i umetni ka dela koja predstavljaju samostalan doprinos umetnosti. ta ka 13) ovog zakona. odnosno druge visokoškolske jedinice. originalni metod. pored uslova iz stava 3. u skladu sa preporukama Nacionalnog saveta iz lana 11. odnosno rukovo enje ili u eš e u nau nim projektima. U zvanje docenta iz polja umetnosti može biti izabrano i lice koje ima visoko obrazovanje prvog stepena i priznata umetni ka dela. sa recenzijama. originalno stru no ostvarenje (projekat.. studiju. odnosno umetni koj oblasti objavljenih u me unarodnim ili vode im doma im asopisima. stav 1. ostvarene rezultate u razvoju nau no-nastavnog podmlatka na fakultetu. patent. ima i nau ne. U zvanje docenta može biti izabrano lice koje. U zvanje predava a i profesora strukovnih studija iz polja umetnosti može biti izabrano i lice koje ima visoko obrazovanje prvog stepena i priznata umetni ka dela. ovog lana.32 U zvanje profesora strukovnih studija može biti izabrano lice koje ima nau ni naziv doktora nauka. novu sortu i sl. U zvanje redovnog profesora može biti izabrano lice koje pored uslova iz stava 7. U zvanje vanrednog profesora može biti izabrano lice koje pored uslova iz stava 5. na predlog odgovaraju e visokoškolske jedinice akademije strukovnih studija. . Bliži uslovi za izbor u zvanje nastavnika utvr uju se opštim aktom visokoškolske ustanove. odnosno umetnosti u užoj nau noj. monografiju ili originalno stru no ostvarenje. u eš e u završnim radovima na specijalisti kim i diplomskim akademskim studijama. odnosno umetni ku oblast za koju se bira i više radova saopštenih na me unarodnim ili doma im nau nim skupovima. na predlog fakulteta. ovog lana ima i ve i broj nau nih radova koji uti u na razvoj nau ne misli u užoj oblasti objavljenih u me unarodnim ili vode im doma im asopisima. sa recenzijama. ovog lana ima i više nau nih radova od zna aja za razvoj nauke. Visokoškolska ustanova raspisuje konkurs za zasnivanje radnog odnosa i sticanje zvanja nastavnika za uže oblasti utvr ene opštim aktom visokoškolske ustanove. Zasnivanje radnog odnosa i sticanje zvanja nastavnika lan 65. sa recenzijama. odnosno stru ne radove objavljene u nau nim asopisima ili zbornicima. U zvanje redovnog profesora iz polja umetnosti može biti izabrano i lice koje ima visoko obrazovanje prvog stepena i izuzetna umetni ka dela koja su zna ajno uticala na razvoj kulture i umetnosti. monografiju.

koji se posebno istakao svojim nau nim. odnosno . Profesor emeritus lan 67. Pri ocenjivanju rezultata pedagoškog rada uzima se u obzir mišljenje studenata. u slu aju potrebe izvo enja nastave u polju umetnosti. Ocena o rezultatima nau noistraživa kog rada daje se na osnovu uslova iz lana 64. Lice izabrano u zvanje predava a. Na in i postupak zasnivanja radnog odnosa i sticanja zvanja nastavnika ure uju se opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove. ovog lana. kao i ocenu rezultata postignutih u obezbe ivanju nau no-nastavnog. ocenu o angažovanju u razvoju nastave i razvoju drugih delatnosti visokoškolske ustanove. odnosno umetni ko-nastavnog podmlatka daje visokoškolska jedinica u okviru koje nastavnik izvodi nastavu. Univerzitet može. u skladu sa opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove. visokoškolska ustanova ceni slede e elemente: ocenu o rezultatima nau nog. ovog zakona. dodeliti zvanje profesora emeritusa redovnom profesoru. Prilikom izbora u zvanja nastavnika. Visokoškolska ustanova bez raspisivanja konkursa može da angažuje nastavnika iz druge samostalne visokoškolske ustanove van teritorije Republike. stav 11.33 Visoka škola vrši izbor u sva zvanja nastavnika. u zvanju gostuju eg profesora. Gostuju i profesor lan 66. Prava i obaveze lica koje je izabrano u zvanje iz stava 1. Sa licem izabranim u zvanje nastavnika ugovor o radu zaklju uje organ poslovo enja visokoškolske ustanove iz stava 1. Izuzetno. istraživa kog odnosno umetni kog rada. penzionisanom posle stupanja na snagu ovog zakona.. gostuju i profesor može biti i istaknuti umetnik. docenta i vanrednog profesora sti e zvanje i zasniva radni odnos na period u trajanju od pet godina. Lice izabrano u zvanje profesora strukovnih studija i redovnog profesora sti e zvanje i zasniva radni odnos na neodre eno vreme. ocenu o rezultatima pedagoškog rada. a visoka škola strukovnih studija vrši izbor u zvanja predava a i profesora strukovnih studija. ovog lana ure uju se ugovorom o angažovanju za izvo enje nastave. pod uslovima i na na in propisanim opštim aktom visokoškolske ustanove. odnosno umetni ko-nastavnog podmlatka. Ocenu o rezultatima angažovanja u razvoju nastave i drugih delatnosti i ocenu o rezultatima postignutim u obezbe ivanju nau no-nastavnog. na predlog fakulteta ili druge visokoškolske jedinice.

Istraživa lan 69. ovog lana. Zvanja saradnika su: saradnik u nastavi i asistent. u skladu sa zakonom i opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove. Nastavnici stranih jezika i veština lan 68. može da izvodi nastavu na doktorskim studijama. ovog lana bliže se ure uju opštim aktom univerziteta. Zvanja saradnika u izvo enju nastave u okviru studijskih programa stranih jezika su: lektor i viši lektor. Postupak i uslovi dodele zvanja i prava lica iz stava 1. stekao me unarodnu reputaciju i postigao rezultate u obezbe ivanju nastavno-nau nog.34 umetni kim radom. stav 1. Ukoliko lice iz stava 1. ovog zakona. izvoditi i nastavnik stranog jezika. odnosno veština. objavljene stru ne radove u odgovaraju oj oblasti i sposobnost za nastavni rad.. Opštim aktom visokoškolske ustanove propisuju se uslovi za izbor u zvanja saradnika iz stava 2. ovog lana nema zasnovan radni odnos u visokoškolskoj ustanovi na kojoj se program izvodi. odnosno nastavno-umetni kog podmlatka u oblasti za koju je izabran. Opštim aktom visokoškolske ustanove bliže se ure uju na in izbora i vreme na koje se bira nastavnik stranog jezika. ustanova sa njim zaklju uje ugovor o angažovanju za izvo enje nastave. odnosno veština može. Lice izabrano u nau no zvanje na na in i po postupku propisanim zakonom kojim je regulisana nau noistraživa ka delatnost. Profesor emeritus može u estvovati u izvo enju svih oblika nastave na akademskim studijama drugog i tre eg stepena. odnosno veština koji ima ste eno visoko obrazovanje prvog stepena. saradnika. u užoj oblasti za koju je izabran. osim lica koje ima zvanje iz lana 63.Ukupan broj profesora emeritusa ne može biti ve i od 3% od ukupnog broja nastavnika univerziteta. Prava i obaveze lica koje je izabrano u zvanje iz stava 1. Opštim aktom visokoškolske ustanove mogu se utvrditi i druga zvanja . ovog lana ure uju se ugovorom o angažovanju za izvo enje nastave. Nastavu stranih jezika. Zvanja saradnika lan 70.

koji je studije prvog stepena završio sa ukupnom prose nom ocenom najmanje osam (8). ovog visokoškolske ustanove. a najduže do kraja školske godine u kojoj se studije završavaju. Posebni uslovi za izbor u zvanje asistenta utvr uju se opštim aktom visokoškolske ustanove. ukoliko u umetni koj oblasti za koju se bira nisu predvi ene diplomske akademske. lana zaklju uje organ poslovo enja . ovog lana zaklju uje se ugovor o radu na period od godinu dana. Visokoškolska ustanova bira u zvanje asistenta studenta doktorskih studija koji je prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prose nom ocenom najmanje osam (8) i koji pokazuje smisao za nastavni rad.. ovog lana ugovor o radu se zaklju uje na period od godinu dana. sa mogu noš u produženja za još tri godine. i 5. Posebni uslovi za izbor u zvanje saradnika u nastavi utvr uju se opštim aktom visokoškolske ustanove. za nastavu na klini kim predmetima visokoškolska ustanova bira u zvanje asistenta lice sa završenom odgovaraju om zdravstvenom specijalizacijom. uz mogu nost produžavanja ugovora za još jednu godinu. Sa licem iz stava 1. odnosno doktorske studije. Za asistenta iz umetni kog polja može biti izabrano lice koje ima akademski naziv magistra umetnosti i umetni ka dela koja pokazuju smisao za samostalno umetni ko stvaralaštvo. Izuzetno.35 Saradnik u nastavi lan 71. Sa licem iz stava 2. ukoliko u toj oblasti nisu predvi ene diplomske akademske studije. Ugovor iz st. ukupnu prose nu ocenu najmanje osam (8) i najmanje devet (9) iz grupe predmeta za koju se bira. ukoliko u umetni koj oblasti za koju se bira nisu predvi ene doktorske studije. Sa licem izabranim u zvanje asistenta zaklju uje se ugovor o radu na period od tri godine. Asistent lan 72. Za asistenta iz umetni kog polja može biti izabrano lice koje je završilo akademske studije prvog stepena i ima umetni ka dela koja pokazuju smisao za samostalno umetni ko stvaralaštvo. Visokoškolska ustanova bira u zvanje saradnika u nastavi na studijama prvog stepena studenta diplomskih akademskih ili specijalisti kih studija. Za saradnika u nastavi iz umetni kog polja može biti izabrano lice koje ima visoko obrazovanje prvog stepena. uz mogu nost produženja ugovora za još jednu godinu u toku trajanja studija. 4. u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.

Rad na drugim samostalnim visokoškolskim ustanovama lan 75. zasnivaju radni odnos sa punim radnim vremenom. u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove. O pojedina nim pravima. Visokoškolska ustanova utvr uje politiku zapošljavanja. PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI Prava i obaveze zaposlenih lan 74. obavezama i odgovornostima zaposlenih na visokoškolskoj ustanovi odlu uje organ poslovo enja te ustanove. lana zaklju uje organ poslovo enja Politika zapošljavanja na visokoškolskoj ustanovi lan 73. obaveza i odgovornosti zaposlenih na visokoškolskoj ustanovi. Nastavnici i saradnici iz stava 3. IX. primenjuje se zakon kojim se ure uje rad. odnosno saradnik visokoškolske ustanove može zaklju iti ugovor kojim se radno angažuje na drugoj visokoškolskoj ustanovi samo uz prethodno odobrenje stru nog organa visokoškolske ustanove u okviru koje ima zasnovan radni odnos. U pogledu prava. ovog visokoškolske ustanove. O pojedina nim pravima. . racionalan i efikasan na in. obavezama i odgovornostima organa poslovo enja visokoškolske ustanove odlu uje organ upravljanja te ustanove. Opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove ure uju se uslovi i postupak davanja saglasnosti za angažovanje nastavnika na drugoj visokoškolskoj ustanovi.36 Ugovor iz stava 6. Nastavnici i saradnici koji izvode nastavu iz klini kih predmeta ostvaruju radni odnos sa punim radnim vremenom podelom radnog vremena izme u visokoškolske ustanove i odgovaraju e zdravstvene ustanove. ovog lana imaju status nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom na visokoškolskoj ustanovi. po pravilu.. ako ovim zakonom nije druga ije ure eno. Nastavnici i saradnici. polaze i od potrebe da se nastavni proces organizuje na kvalitetan. nastavnik. Radi spre avanja sukoba interesa.

. odnosno disertacija na tim studijama. najduže još dve školske godine. po pravilu. od kojih svaki traje 15 nedelja. nastavnik iz stava 3. Školska godina može se deliti na: 1) dva semestra. odsustvu sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe. Nastavniku iz stava 1. odnosno disertacija na tim studijama.37 Pla eno odsustvo lan 76. Nastavniku posle pet godina rada provedenih u nastavi na visokoškolskoj ustanovi može se odobriti pla eno odsustvo u trajanju do jedne školske godine radi stru nog. ovog lana može biti produžen radni odnos do dve školske godine. Nastavniku i saradniku koji se nalazi na odsluženju vojnog roka. izborni period i radni odnos se produžava za to vreme. ili bolovanju dužem od šest meseci. nau nog. odsustvu sa rada radi nege deteta. REŽIM STUDIJA Školska godina lan 79. najduže još dve školske godine. Na osnovu odluke odgovaraju eg stru nog organa. Prestanak radnog odnosa nastavnika lan 78. ovog lana može zadržati preuzete obaveze na diplomskim akademskim i doktorskim studijama kao mentor ili lan komisija u postupku izrade i odbrane završnih radova. odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove. u skladu sa statutom visokoškolske ustanove. Nastavnik iz stava 3. Nastavniku prestaje radni odnos na kraju školske godine u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Mirovanje radnog odnosa i izbornog perioda lan 77. Visokoškolska ustanova organizuje i izvodi studije u toku školske godine koja. pod uslovima i na na in predvi en statutom univerziteta. po inje 1. porodiljskom odsustvu. oktobra i traje 12 kalendarskih meseci. Nastavnik kome je prestao radni odnos zbog odlaska u penziju zadržava zvanje koje je imao u trenutku penzionisanja. ovog lana može izvoditi sve oblike nastave na diplomskim akademskim i doktorskim studijama i biti lan komisija u postupku izrade i odbrane završnih radova. X. . odnosno umetni kog usavršavanja.

Visokoškolska ustanova može organizovati i izvoditi studije. Visokoškolska ustanova može ostvarivati studijski program na jeziku nacionalne manjine i stranom jeziku ukoliko je takav program odobren. o sadržajima. Organizacija studija lan 81. kao i o drugim pitanjima od zna aja za studente. metodama i sadržajima nastave. kriterijumima i merilima ispitivanja. izuzev kod ostvarivanja studijskog programa na daljinu. Visokoškolska ustanova dužna je da organizuje predavanja i druge oblike nastave za sve studente. ciljevima. u ukupnom trajanju od 30 nedelja. vremenu i mestu održavanja nastave. jednog trimestra ili jednog bloka.. 3) blokove. Visokoškolska ustanova je dužna da na odgovaraju i na in informiše studente o na inu. Jezik studija lan 80. Visokoškolska ustanova organizuje i izvodi studije na srpskom jeziku. kao i organizovati izradu i odbranu doktorske disertacije. . organizuje i izvodi u toku jednog semestra. odnosno pojedine delove studija. Bliži uslovi i na ini ostvarivanja studijskog programa na daljinu ure uju se opštim aktom visokoškolske ustanove. a najduže u toku dva semestra ili tri trimestra. na gestovnom jeziku. kao i da u skladu sa svojim mogu nostima obezbedi uslove za studente sa posebnim potrebama. od kojih svaki traje 10 nedelja. u skladu sa statutom.38 2) tri trimestra. o na inu obezbe ivanja javnosti na ispitu i na inu ostvarivanja uvida u rezultate. na jeziku nacionalne manjine i na stranom jeziku. po pravilu. ije se pojedina no trajanje utvr uje opštim aktom visokoškolske ustanove. Visokoškolska ustanova može za studente sa hendikepom organizovati i izvoditi studije. metodama. Nastava pojedina nih predmeta se. Obaveze visokoškolske ustanove u pogledu na ina organizovanja i vremena održavanja oblika studija ure uju se opštim aktom visokoškolske ustanove. odnosno pojedine delove studija. odnosno akreditovan.

Samostalna visokoškolska ustanova utvr uje broj studenata koji se upisuje na studijske programe koje organizuje. Na odobrene. ovog lana vrši se na predlog visokoškolskih jedinica u sastavu samostalne visokoškolske ustanove. ovog lana ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava. postupak sprovo enja konkursa. u skladu sa statutom te ustanove. Konkurs lan 83. Student se upisuje u statusu studenta koji se finansira iz budžeta ili studenta koji se sâm finansira. Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa koji se finansira iz budžeta. Samostalna visokoškolska ustanova raspisuje konkurs za upis na studije (u daljem tekstu: konkurs). Lice koje se upiše na studijske programe iz stava 1. Strani državljanin može se upisati na studijske programe iz stava 1. Konkurs se objavljuje najkasnije pet meseci pre po etka školske Broj studenata lan 84. ovog lana ure uju se opštim aktom visokoškolske ustanove. za visokoškolsku ustanovu iji je osniva Republika. uslove za upis. STUDENTI Upis lan 82. odnosno akreditovane studijske programe koje organizuje visokoškolska ustanova mogu se upisati kandidati pod uslovima i na na in ure en ovim zakonom i opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove. Utvr ivanje broja studenata iz stava 1.39 - XI. kao i visinu školarine koju pla aju studenti ije se studiranje ne finansira iz budžeta. Uslovi.. na in i postupak provere znanja jezika iz stava 3. a koji ne može biti ve i od broja utvr enog u dozvoli za rad. ovog lana sti e status studenta. . Lice se može upisati na studijske programe iz stava 1. merila za utvr ivanje redosleda kandidata. Konkurs sadrži: broj studenata za odre ene studijske programe. ovog lana pod istim uslovima kao i doma i državljanin. godine. na in i rokove za podnošenje žalbe na utvr eni redosled.

Pravo upisa na studije prvog stepena sti e kandidat koji je na rang listi iz stava 5. kvalitetno školovanje i objektivno ocenjivanje. uputiti na polaganje odre enih predmeta opšte mature.. Kandidat za upis na studije prvog stepena polaže prijemni ispit ili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Prava i obaveze studenata lan 86. u skladu sa odlukom nadležnog organa visokoškolske ustanove. Student ima pravo: 1) na upis. U narednim godinama studija broj studenata iz stava 3. ovog lana ostvaruje se na li ni zahtev. Pravo iz stava 7. Student studija prvog stepena druge samostalne visokoškolske ustanove. u skladu sa opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove. Na osnovu kriterijuma iz konkursa. odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. po pribavljenom mišljenju visokoškolskih ustanova i Nacionalnog saveta. Rangiranje i upis kandidata lan 85. najkasnije dva meseca pre raspisivanja konkursa. pod uslovima i na na in propisan opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove. Redosled kandidata za upis na studije prvog stepena utvr uje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. umesto prijemnog ispita. Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit. odnosno umetni kom maturom. lice koje ima ste eno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena i lice kome je prestao status studenta u skladu sa ovim zakonom. u skladu sa opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove. Student visokoškolske ustanove ima prava i obaveze utvr ene ovim zakonom i opštim aktom visokoškolske ustanove. . može se upisati na studije prvog stepena. Samostalna visokoškolska ustanova može kandidata sa položenom stru nom. samostalna visokoškolska ustanova sa injava rang listu prijavljenih kandidata. Umesto prijemnog ispita ovom kandidatu vrednuju se rezultati opšte mature. ovog lana rangiran u okviru broja studenata iz lana 84.40 donosi Vlada. na na in i po postupku utvr enom opštim aktom i konkursom samostalne visokoškolske ustanove. Na studije drugog i tre eg stepena kandidat se upisuje pod uslovima. ovog lana visokoškolska ustanova može pove ati za najviše 20% u odnosu na prethodnu godinu. ovog zakona.

upisuje isti predmet. Student ima pravo na žalbu u skladu sa statutom visokoškolske ustanove ukoliko visokoškolska ustanova prekrši neku od obaveza iz stava 2.41 2) na blagovremeno i ta no informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studije. Pri upisu svake školske godine student se opredeljuje za predmete iz studijskog programa. 1)3) ovog lana.. 2) poštuje opšte akte ustanove. 4) na samoorganizovanje i izražavanje sopstvenog mišljenja. u skladu sa zakonom. 3) poštuje prava zaposlenih i drugih studenata u visokoškolskoj ustanovi. 3) na aktivno u estvovanje u donošenju odluka. Student koji se sam finansira pla a deo školarine obra unat prema predmetima za koje se opredelio. 4) u estvuje u donošenju odluka u skladu sa zakonom. u skladu sa studijskim programom. Student je dužan da: 1) ispunjava nastavne i predispitne obaveze. u skladu sa zakonom. Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do po etka naredne školske godine. Polaganjem ispita student sti e odre eni broj ESPB bodova u skladu sa studijskim programom. ta . 9) da bira i da bude biran u studentski parlament i druge organe visokoškolske ustanove. Student koji se finansira iz budžeta opredeljuje se za onoliko predmeta koliko je potrebno da se ostvari najmanje 60 ESPB bodova. . 8) na razli itost i zaštitu od diskriminacije. 6) na podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente. Student koji se sâm finansira opredeljuje se. za onoliko predmeta koliko je potrebno da se ostvari najmanje 37 ESPB bodova. Pravila studija lan 87. 5) na povlastice koje proizlaze iz statusa studenta. 7) na obrazovanje na jeziku nacionalne manjine. Studijskim programom se propisuje koji su predmeti obavezni za odre enu godinu studiranja.

nenumeri ki na in ocenjivanja. na na in i po postupku utvr enim opštim aktom visokoškolske ustanove.. može da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta. odnosno akreditovan studijski program na istom nivou studija. Student koji se finansira iz budžeta i koji je u toku školske godine. utvr ivanjem odnosa ovih ocena sa ocenama iz stava 4. po položenim ispitima stekao 60 ESPB bodova. Student koji se finansira iz budžeta i koji u toku školske godine ostvari manje od 60 ESPB bodova. pri emu predispitne obaveze u estvuju sa najmanje 30.42 Student koji ne položi izborni predmet. . može nastaviti studije u statusu studenta koji sâm finansira studije. Ocenjivanje lan 89. Studijskim programom utvr uje se srazmera poena ste enih u predispitnim obavezama i na ispitu. u okviru upisanog studijskog programa. Uspeh studenta na ispitu izražava se ocenom od 5 (nije položio) do 10 Visokoškolska ustanova može propisati i drugi. ima pravo da se i u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta. Status studenta lan 88. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. a najviše 70 poena. (odli an). Student koji se sâm finansira i koji u toku školske godine ostvari 60 ESPB bodova iz teku e godine studijskog programa. Pravila studija bliže se ure uju opštim aktom visokoškolske ustanove. Opštim aktom visokoškolske ustanove bliže se ure uje na in polaganja ispita i ocenjivanje na ispitu. ovog lana. može ponovo upisati isti ili se opredeliti za drugi izborni predmet. ovog lana student ostvaruje ako se rangira u okviru ukupnog broja studenata ije se studije finansiraju iz budžeta. Pravo iz stava 3. Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan odobren. Studijskim programom može se usloviti opredeljivanje studenta za odre eni predmet prethodno položenim ispitima iz jednog ili više predmeta utvr enih studijskim programom. Uspešnost studenta u savla ivanju pojedinog predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava se poenima.

Nadležni organ ustanove u roku od 24 asa od dobijanja prigovora. septembarski i oktobarski. odobrava mirovanje prava i obaveza.. ako smatra da ispit nije obavljen u skladu sa zakonom i opštim aktom ustanove. odnosno prakti no. junski. u roku od 36 asova od dobijanja ocene. Prigovor lan 91. lana odnosi se i na izvo enje studijskog Visokoškolska ustanova može organizovati polaganje ispita van sedišta. Ispit se polaže u sedištu visokoškolske ustanove. . Ukoliko se usvoji prigovor studenta. ovog programa na daljinu. ovog lana. na njegov zahtev. u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove. odnosno u objektima navedenim u dozvoli za rad. pismeno. ovog lana ne položi ispit. odsluženja i dosluženja vojnog roka. ima pravo da ispit polaže još dva puta u toku iste školske godine. Ukoliko student iz stava 5. za umetni ke predmete u polju umetnosti može da se utvrdi jedan ispitni rok u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove. Student sa hendikepom ima pravo da polaže ispit na na in prilago en njegovim mogu nostima. Student ima pravo da nadležnom organu visokoškolske ustanove podnese prigovor na dobijenu ocenu. student kome je preostao jedan nepoloženi ispit iz studijskog programa upisane godine ima pravo da taj ispit polaže u naknadnom ispitnom roku do po etka naredne školske godine. student ponovo polaže ispit u roku od tri dana od dana prijema odluke iz stava 2. ako se radi o ispitu iz predmeta iji karakter to zahteva. Student polaže ispit neposredno po okon anju nastave iz tog Ispitni rokovi su: januarski. aprilski. u skladu sa odredbama opšteg akta samostalne visokoškolske ustanove. upu ivanja na stru nu praksu u trajanju od najmanje šest meseci. predmeta. Odredba stava 2. Studentu se. u slu aju teže bolesti.43 Ispiti lan 90. Izuzetno. Ispit je jedinstven i polaže se usmeno. Izuzetno. razmatra prigovor i donosi odluku po prigovoru. Mirovanje prava i obaveza studenata lan 92. nege deteta do godinu dana života.

Studentu se na li ni zahtev može produžiti rok za završetak studija. 5) izricanja disciplinske mere isklju enja sa studija na visokoškolskoj ustanovi. a najkasnije šest meseci od dana kada je povreda u injena.44 održavanja trudno e i u drugim slu ajevima predvi enim opštim aktom visokoškolske ustanove.. Disciplinska odgovornost studenta lan 93. 3) neupisivanja školske godine. disciplinski organi i disciplinski postupak za utvr ivanje odgovornosti studenta. akademski i nau ni nazivi lan 95. Student koji je bio spre en da polaže ispit zbog bolesti ili odsustva zbog stru nog usavršavanja u trajanju od najmanje tri meseca. . Lice koje završi osnovne akademske studije sti e stru ni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena akademskih studija iz odgovaraju e oblasti. Status studenta prestaje u slu aju: 1) ispisivanja sa studija. Stru ni. 2) završetka studija. Disciplinski postupak ne može se pokrenuti po isteku tri meseca od dana saznanja za povredu obaveze i u inioca. Prestanak statusa studenta lan 94. u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove. Za težu povredu obaveze studentu se može izre i i mera isklju enja sa studija na visokoškolskoj ustanovi. 4) kad ne završi studije do isteka roka koji se odre uje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa. Student odgovara za povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila utvr ena opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove. Lice koje završi osnovne strukovne studije sti e stru ni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena strukovnih studija iz odgovaraju e oblasti. u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove. Opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove utvr uju se lakše i teže povrede obaveza studenata. može polagati ispit u prvom narednom roku.

naziv koji je steklo lice iz stava 2. OBRAZOVANJE TOKOM lan 96. ovog lana je bachelor. ovog lana nema status studenta. Listu zvanja iz odgovaraju ih oblasti i skra enice stru nih. naziv koji je steklo lice iz stava 5. odnosno Konferencije akademija strukovnih studija. ovog lana je Ph. u smislu ovog zakona. akademskih i nau nih naziva utvr uje Nacionalni savet. odnosno doktor umetnosti. ovog lana ure uju se opštim aktom ustanove.. .. uverenje. Skra enica stru nog naziva se stavlja iza imena i prezimena. a naziv koji je steklo lice iz stava 6. ovog lana je master. sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz odgovaraju e oblasti . Uslovi. naziv koji je steklo lice iz stava 1. na in i postupak realizacije programa iz stava 1.master. Licu koje je savladalo program iz stava 1. U me unarodnom prometu i u diplomi na engleskom jeziku. na predlog Konferencije univerziteta. ovog lana ustanova izdaje Lice upisano na program iz stava 1. XII.45 Lice koje završi specijalisti ke akademske studije sti e stru ni naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovaraju e oblasti. odnosno akademske studije tre eg stepena. ITAVOG ŽIVOTA Visokoškolska ustanova u okviru svoje delatnosti može realizovati programe obrazovanja tokom itavog života van okvira studijskih programa za koje je dobila dozvolu za rad. odnosno odgovaraju i naziv na jeziku na koji se diploma prevodi. Lice koje završi diplomske akademske studije sti e akademski naziv diplomirani. sti e nau ni naziv doktor nauka. Lice koje završi specijalisti ke strukovne studije sti e stru ni naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena strukovnih studija iz odgovaraju e oblasti.). a skra enica akademskog naziva se stavlja ispred imena i prezimena. sa naznakom oblasti. D. ovog lana je bachelor (appl. Lice koje završi doktorske.

Mati na knjiga studenata trajno se uva. EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE Evidencija lan 97. Sadržaj i na in vo enja evidencije propisuje ministar. ovog lana vodi se na srpskom jeziku. Na teritoriji opštine u kojoj je u službenoj upotrebi i latini no pismo. Zaštita podataka iz evidencije lan 98. Kada se nastava ostvaruje na jeziku nacionalne manjine. irili nim pismom. evidenciju o izdatim diplomama i dodacima diploma i zapisnik o polaganju ispita. javne isprave.46 - XIII. Na osnovu podataka iz evidencije visokoškolska ustanova izdaje Javne isprave u smislu ovog zakona jesu: studentska knjižica (indeks). Tekst latini nim pismom ispisuje se ispod teksta irili nim pismom. Na teritoriji opštine u kojoj je u službenoj upotrebi i latini no pismo. Javne isprave lan 99. Visokoškolska ustanova izdaje javne isprave na srpskom jeziku irili nim pismom. uvaju i koriste za potrebe obavljanja delatnosti visokoškolske ustanove i za potrebe Ministarstva za obavljanje zakonom utvr enih poslova. Tekst latini nim pismom ispisuje se ispod teksta irili nim pismom. evidencija iz stava 1. evidencija se vodi i tim pismom. . u skladu sa zakonom. Podaci iz evidencije koriste se na na in kojim se obezbe uje zaštita identiteta studenata. visokoškolska ustanova izdaje javne isprave i na tom pismu. Kada se nastava ostvaruje na jeziku nacionalne manjine. javne isprave se izdaju na obrascu koji je štampan dvojezi no na srpskom jeziku irili nim pismom i na jeziku i pismu na kojem se izvodi nastava. Podaci upisani u evidenciju iz lana 97. ovog zakona prikupljaju se. obra uju. ovog lana vodi se na srpskom jeziku irili nim pismom i na jeziku i pismu nacionalne manjine. diploma o ste enom visokom obrazovanju i dodatak diplomi.. odnosno na nekom od svetskih jezika. Evidencija iz stava 1. Visokoškolska ustanova vodi: mati nu knjigu studenata.

Diploma i dodatak diplomi lan 100. 2) i 3) ovog lana. kao i postignute rezultate. 2) na akademiji strukovnih studija . odnosno Visokoškolska ustanova oglašava ništavom diplomu o ste enom akademskom nazivu magistra.47 Na zahtev studenta samostalna visokoškolska ustanova izdaje javnu ispravu o savladanom delu studijskog programa. koja sadrži podatke o nivou. Diploma i dodatak diplomi izdaju se i na engleskom jeziku. Opis sistema visokog obrazovanja u Republici u vreme ste enog obrazovanja navedenog u diplomi mora biti priložen dodatku diplome. Dodatak diplomi obavezno se izdaje uz diplomu. odnosno umetni ke akademije. prirodi i sadržaju studija. Visokoškolska ustanova oglašava ništavom diplomu. odnosno dodatak diplomi oglašavaju se ništavim: 1) ako su izdati od neovlaš ene organizacije. odnosno umetni ki rezultat rada kandidata. dodatak diplomi iz razloga utvr enih u stavu 1. u sastavu univerziteta. ovog lana propisuje ministar. ako utvrdi da doktorska disertacija nije originalan nau ni. Sadržaj javne isprave iz stava 2. Diplomu i dodatak diplomi potpisuju: 1) na univerzitetu . ako utvrdi da završni rad nije rezultat samostalnog rada kandidata. Diploma se overava suvim žigom samostalne visokoškolske ustanove. 3) ako imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na na in i po postupku utvr enim zakonom i studijskim programom visokoškolske ustanove. 2) ako su potpisani od neovlaš enog lica.direktor. Oglašavanje ništavim lan 101.rektor i dekan odgovaraju eg fakulteta. Zajedni ku diplomu i dodatak diplomi potpisuju ovlaš ena lica visokoškolskih ustanova koje izvode studijski program za sticanje zajedni ke diplome. Diploma. ta . 3) na visokoj školi i visokoj školi strukovnih studija . .. Visokoškolska ustanova oglašava ništavom diplomu o ste enom nau nom nazivu doktora nauka.predsednik.

Visokoškolska ustanova izdaje novu javnu ispravu posle proglašenja originala javne isprave nevaže im u ''Službenom glasniku Republike Srbije''. a ako takva ustanova ne postoji. lice koje nema javnu ispravu koju izdaje visokoškolska ustanova može opštinskom sudu na ijem podru ju je sedište ili je bilo sedište visokoškolske ustanove podneti zahtev za utvr ivanje ste enog obrazovanja. ovog zakona i arhivska gra a uništeni ili nestali. ta ka 1) ovog lana. XIV.48 Ministar. ovog lana zamenjuje javnu ispravu koju izdaje visokoškolska ustanova. PRIZNAVANJE STRANIH VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA I VREDNOVANJE STRANIH STUDIJSKIH PROGRAMA Priznavanje stranih visokoškolskih isprava lan 104. odnosno u pogledu zapošljavanja. po službenoj dužnosti. Rešenje o utvr ivanju ste enog obrazovanja opštinski sud donosi u vanparni nom postupku. Rešenje iz stava 4. Potvrdu da je arhivska gra a uništena ili nestala izdaje visokoškolska ustanova na kojoj je lice steklo obrazovanje ili druga ustanova koja je preuzela evidenciju. Javna isprava iz stava 1. potvrdu izdaje Ministarstvo. ovog lana ima zna aj originalne javne Na javnoj ispravi iz stava 1. odnosno arhivsku gra u. oglašava ništavom diplomu. isprave. na osnovu podataka iz evidencije koju vodi. U slu aju kad su evidencija iz lana 97. .. Zamena javne isprave lan 103. ovog lana stavlja se naznaka da se radi o novoj javnoj ispravi koja je izdata posle proglašenja originala javne isprave nevaže im. Priznavanje strane visokoškolske isprave jeste postupak kojim se imaocu te isprave utvr uje pravo u pogledu nastavka obrazovanja. Izdavanje nove javne isprave lan 102. odnosno dodatak diplomi iz razloga utvr enih u stavu 1. Zahtev sadrži dokaze na osnovu kojih može da se utvrdi da je to lice steklo odgovaraju e obrazovanje i potvrdu da je arhivska gra a uništena ili nestala.

U postupku priznavanja radi nastavka obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja. uzimaju i u obzir podatke o stranoj visokoškolskoj ustanovi na kojoj se studijski program izvodi. kao i stru ni. Vrednovanje iz stava 1. ovog lana obavlja samostalna visokoškolska ustanova. 3. U postupku priznavanja iz lana 104.. i 4. Priznavanje iz st. Javna isprava iz stava 6. godine. podatke o samostalnoj visokoškolskoj ustanovi i sistemu obrazovanja daje Ministarstvo. 3. i 4. Rešenje iz stava 9. ovog lana kona no je u upravnom postupku. aprila 1992. Ovlaš eni organ samostalne visokoškolske ustanove donosi rešenje po zahtevu za priznavanje iz st. na na in i po postupku propisanim opštim aktom te ustanove. U postupku priznavanja radi zapošljavanja imaocu strane visokoškolske isprave utvr uje se vrsta i nivo studija. akademski. studijski program. ovog lana uzima se u obzir sistem obrazovanja u zemlji u kojoj je ste ena strana visokoškolska isprava. a koje pribavlja Ministarstvo. ovog lana. odnosno pravo na uklju ivanje u nivoe visokog obrazovanja. prava koja daje ta visokoškolska isprava u zemlji u kojoj je ste ena i druge injenice od zna aja za priznavanje strane visokoškolske isprave. i 4. odnosno nau ni naziv. Vrednovanje stranih studijskih programa lan 105. uslovi upisa na studijski program. . ukoliko me unarodnim ugovorom nije predvi eno druga ije. Postupak priznavanja ne sprovodi se kada je javna isprava ste ena na teritoriji SFRJ do 27. Jednom izvršeno pozitivno vrednovanje odre enog stranog studijskog programa važi za sve naredne slu ajeve kada se radi o istom studijskom programu. ovog zakona sprovodi se vrednovanje stranog studijskog programa. ovog lana vrši stru ni organ samostalne visokoškolske ustanove. U postupku vrednovanja radi priznavanja doma e visokoškolske isprave u inostranstvu. 3. ovog lana proizvodi isto pravno dejstvo kao javna isprava izdata na teritoriji Republike. na osnovu vrste i nivoa postignutih znanja i veština. imaocu strane visokoškolske isprave utvr uje se pravo na nastavak zapo etog visokog obrazovanja. U postupku priznavanja strane visokoškolske isprave iz st.49 Postupak priznavanja sprovodi se u skladu sa odredbama ovog zakona.

2) ostvaruje studijski program koji nije naveden u dozvoli za rad ( lan 41. stav 5). 4) naplati školarinu ve u od utvr ene u skladu sa ovim zakonom ( lan 61). 11. st. UPRAVNI NADZOR lan 106. 4) preduzima druge mere za koje je zakonom ili drugim propisom ovlaš en.50 XV. stav 4. 5) posebno napla uje usluge studentima koje su obuhva ene školarinom ( lan 61.. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlaš en da: 1) poništi upis studenata u prvu godinu studija preko broja studenata utvr enog. stav 1). i 13). i 12). 2) poništi upis studenata koji je obavljen suprotno odredbama ovog zakona. 3) privremeno zabrani obavljanje delatnosti visokog obrazovanja pravnom licu koje tu delatnost obavlja suprotno odredbama ovog zakona.66). 3) izvrši promenu naziva. sa položenim stru nim ispitom za rad u organima državne uprave i najmanje tri godine radnog iskustva.000 do 500. Poslove inspektora može obavljati diplomirani pravnik. stav 2). Upravni nadzor nad radom visokoškolskih ustanova vrši Ministarstvo. ovog zakona. st. 63 . u skladu sa lanom 84. 6) primi u radni odnos nastavnika koji ne ispunjava uslove predvi ene ovim zakonom. Inspekcijski nadzor vrše inspektori. i lan 41. 8) upiše na studijski program kandidata koji se nije prijavio na konkurs ili suprotno konkursu ( lan 83). sedišta i statusnu promenu suprotno odredbama ovog zakona ( lan 43. 7) ne organizuje predavanja i druge oblike nastave ( lan 81. . KAZNENE ODREDBE lan 107. odnosno druga ovlaš ena lica (u daljem tekstu: inspektori). XVI. Nov anom kaznom od 30. ili bez konkursa ( l. ako: 1) obavlja delatnost van sedišta i van objekata u kojima se obavlja delatnost ( lan 32. 11.000 dinara kazni e se za prekršaj visokoškolska ustanova.

lanom 84. ovog lana. . stav 2. 4) i 7). st. stav 2. 1244. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Nacionalni savet lan 110. ta . na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. prava i dužnosti propisane zakonom kojim se ure uje državna uprava. XVIII. stav 1.51 9) upiše studente preko broja utvr enog u skladu sa ovim zakonom ( lan 84).. obavlja. stav 1. ovog zakona. preko svojih organa. Na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. 10) ne vodi na propisan na in ili neuredno vodi evidenciju i izdaje javne isprave koje po sadržini ne odgovaraju sadržini koju je utvrdio ministar ( lan 97. Poslovi iz stava 1. stav 6). lanom 105. stav 3. poslove utvr ene lanom 23. stav 3. stav 2. Vlada ima sva prava i obaveze osniva a. i lanom 106. lanom 101. ovog lana obavljaju se kao povereni. stav 5. lanom 45. stav 5. ovog lana. do 30. i 4. XIX. i lan 99. lanom 103. Narodna skupština e u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona izabrati lanove Nacionalnog saveta. stav 9. VISOKOŠKOLSKE USTANOVE IJI JE OSNIVA REPUBLIKA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA lan 109. lanom 41. Do prestanka funkcionisanja privremenog pravnog sistema uspostavljenog na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija br. stav 4. lanom 52. lanom 42. POVERAVANJE POSLOVA AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI lan 108. u skladu sa ovim zakonom. Nadležni pokrajinski organi sara uju sa Ministarstvom u obavljanju poslova iz stava 1. Ministarstvo ima prema nadležnim pokrajinskim organima. lanom 40. nad visokoškolskim ustanovama iji je osniva Republika.000 dinara kazni e se odgovorno lice u visokoškolskoj ustanovi za prekršaj iz stava 1.000. Autonomna pokrajina Vojvodina. lanom 43. XVII. ovog lana. u pogledu poverenih poslova državne uprave iz stava 1. 3. Nov anom kaznom od 10.

Konferencija akademija strukovnih studija lan 112. odgovaraju im oblastima smatraju se oblasti utvr ene statutima visokoškolskih ustanova iz kojih se izdaju diplome. ovog lana. osnovana odlukom Republi kog saveta iz lana 110.. obrazovno-umetni kih i stru nih oblasti. Ako predlaga i ne dostave liste u roku iz stava 4. obrazovan prema Zakonu o univerzitetu ("Službeni glasnik RS". Nau ne oblasti lan 113. stav 2. broj 21/02). stav 1. ovog zakona. u okviru polja iz lana 27. ovog lana. a najkasnije do isteka roka od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Do utvr ivanja liste iz stava 1. Do obrazovanja Konferencije akademija strukovnih studija poslove iz njene nadležnosti obavlja e telo koje ine direktori viših škola koje su dobile rešenje o ispunjenosti uslova za po etak rada i obavljanje delatnosti do stupanja na snagu ovog zakona. Nacionalni savet utvrdi e standarde iz lana 11. Nacionalni savet e u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona utvrditi listu obrazovno-nau nih. ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona. ta ka 2) ovog zakona predlaže telo iz lana 112. Narodna skupština imenuje lanove Nacionalnog saveta iz reda propisane strukture. u skladu sa Zakonom o univerzitetu ("Službeni glasnik RS". Predlaga i lanova Nacionalnog saveta iz lana 10. . njene poslove u postupku izdavanja dozvole za rad vrši e Komisija za akreditaciju visokog obrazovanja. Do obrazovanja Konferencije akademija strukovnih studija lanove Nacionalnog saveta iz lana 10. ovog zakona. broj 21/02).52 Do izbora lanova Nacionalnog saveta njegove poslove obavlja e Republi ki savet za razvoj univerzitetskog obrazovanja. Komisija za akreditaciju lan 111. Do obrazovanja Komisije iz lana 13. na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine. ovog zakona. ovog zakona dužni su da dostave liste kandidata u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Postupak akreditacije i dobijanja dozvole za rad univerziteta. odnosno akreditovanim studijskim programima do okon anja postupka iz stava 1. Univerziteti i fakulteti u sastavu univerziteta lan 117. koji su dobili rešenje o ispunjenosti uslova za po etak rada i obavljanje delatnosti do stupanja na snagu ovog zakona. ovog lana. ovog zakona utvrdi e se najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Nastavni planovi i programi koje izvode visokoškolske ustanove iz ovog lana smatra e se odobrenim. ovog lana. zadržavaju svojstvo pravnog lica. osim ako odlukom svog nadležnog organa to svojstvo ne prenesu na univerzitet. Akreditacija i dozvola za rad lan 116. Fakulteti iji je osniva Republika. odnosno akademije umetnosti van sastava univerziteta. u skladu sa ovim zakonom. odnosno akademije umetnosti usaglasi e svoju organizaciju i opšte akte sa ovim zakonom u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. odnosno akademija umetnosti koji su dobili rešenje o ispunjenosti uslova za po etak rada i obavljanje delatnosti do stupanja na snagu ovog zakona sproveš e se najkasnije u roku od tri godine od dana obrazovanja Komisije za akreditaciju. Lista zvanja lan 115. Univerziteti. smatra e se da imaju dozvolu za rad kao visoke škole do okon anja postupka iz stava 1. fakulteti. a koji su dobili rešenje o ispunjenosti uslova za po etak rada i obavljanje delatnosti do stupanja na snagu ovog zakona. Univerziteti i fakulteti.. . ovog lana. fakulteta. Ministar e u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti podzakonske akte. u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. smatra e se da imaju dozvolu za rad do okon anja postupka iz stava 1. osnovani do dana stupanja na snagu ovog zakona. lan 118.53 Podzakonski akti lan 114. Lista zvanja iz lana 95. stav 7. odnosno akademije umetnosti u sastavu univerziteta. Fakulteti.

u skladu sa aktom o reorganizaciji. utvr uje status ustanova sa svojstvom pravnog lica u svom sastavu iz lana 34. kao i izbor organa poslovo enja univerziteta. Visokoškolska ustanova iz stava 3. Akt o reorganizaciji iz stava 2.54 Univerzitet. ovog lana. stav 7. ali bez mogu nosti upisa novih studenata posle školske 2006/2007. stru nih organa i studentskog parlamenta. odnosno nastavno-umetni kog ve a. u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ustanovama i jedinicama u sastavu univerziteta koje ne ispunjavaju uslove iz lana 47. Konstituisanje organa upravljanja. odnosno fakulteta iz lana . a najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. stru ne organe. odnosno osniva visokoškolske jedinice u svom sastavu bez svojstva pravnog lica. studentski parlament i izvrši e izbor organa poslovo enja u skladu sa ovim zakonom u roku od tri meseca od dana dobijanja dozvole za rad. ovog lana.. ovog zakona. Univerzitet iz stava 2. donosi akt o reorganizaciji univerziteta kojim uskla uje svoju organizaciju sa ovim zakonom. Više škole iz stava 1. u vezi sa lanom 47. godine. ovog lana na rad visokoškolske ustanove primenjuju se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona. fakulteti. odnosno druge visokoškolske jedinice koje osniva univerzitet. Više škole lan 119. ovog lana donosi savet univerziteta. polaze i od odluka iz stava 1. stav 7. ovog lana. Viša škola koja ne dobije dozvolu za rad prestaje sa radom u roku od dve godine od dana donošenja rešenja o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole za rad. preuzimaju prava i obaveze ustanova i organizacija iz stava 4. na predlog nau no-nastavnog. Do konstituisanja organa iz stava 5. u skladu sa dozvolom za rad. Viša škola koja dobije dozvolu za rad nastavlja da radi kao visokoškolska ustanova. ovog lana konstituisa e organe upravljanja. Organi visokoškolskih ustanova lan 120. ovog lana dužne su da podnesu zahtev za izdavanje dozvole za rad u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona prestaje status pravnog lica danom odre enim aktom o reorganizaciji. Više škole koje su dobile rešenje o ispunjenosti uslova za po etak rada i obavljanje delatnosti do stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju sa radom.

Nastavnici. izuzev profesora viših škola. Profesor više škole koji ne ispunjava uslove za izbor u zvanje profesora strukovnih studija prema odredbama ovog zakona. smatra se da ima zvanje profesora strukovnih studija. smatra se da ima zvanje predava a. Status nastavnika i saradnika viših škola lan 122. a ima najmanje 15 godina radnog staža na poslovima nastavnika na dan stupanja na snagu ovog zakona. po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo da budu ponovo izabrana u isto zvanje na period u trajanju od tri godine. Profesor više škole koji ispunjava uslove za izbor u zvanje profesora strukovnih studija prema odredbama ovog zakona. u skladu sa ovim zakonom. u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. do isteka vremena na koje su birani. kao i izborom organa poslovo enja iz stava 1.. smatra se da ima zvanje profesora strukovnih studija. i saradnici izabrani po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona obavlja e poslove nastavnika. . izvrši e se u roku od tri meseca od dana donošenja akta o reorganizaciji univerziteta. Lica izabrana u zvanje asistenta pripravnika. odnosno saradnika. kao i mandat organa poslovo enja izabranih po tim propisima. koja utvr uje postupak izbora u roku od dva meseca od dana donošenja akta o reorganizaciji univerziteta i sprovodi izbore. odnosno asistenta. Izbori u zvanja lan 121. Zapo eti izbori u zvanje nastavnika i saradnika prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona okon a e se po tim propisima. ovog zakona. ovog lana. stru nih organa i studentskog parlamenta. a nema najmanje 15 godina radnog staža na poslovima nastavnika na dan stupanja na snagu ovog zakona. Profesor više škole koji ne ispunjava uslove za izbor u zvanje profesora strukovnih studija prema odredbama ovog zakona. Konstituisanjem organa upravljanja.55 118. prestaje mandat lanovima organa upravljanja i stru nih organa konstituisanih po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona. Organ poslovo enja visokoškolske ustanove imenuje komisiju za sprovo enje izbora za studentski parlament.

a koja se odnose na status studenta u pogledu finansiranja. imaju pravo da završe studije po zapo etom planu i programu.56 Studenti lan 123. ovog zakona imaju pravo da studiraju po uslovima i pravilima studija propisanim do stupanja na snagu ovog zakona. Studenti iz stava 1. najduže za pet godina od stupanja na snagu ovog zakona. uslovima i pravilima studija. Na osnovu pokazatelja iz stava 1. odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu ovog zakona. uslovima i pravilima studija. Pravila o finansiranju studija lan 124. . do isteka dve školske godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Studenti upisani do stupanja na snagu ovog zakona na studije na višim školama koje ne dobiju dozvolu za rad mogu završiti studije po zapo etom nastavnom planu i programu. odnosno da steknu nau ni stepen doktora nauka. Studenti koji se upisuju na visokoškolsku ustanovu posle stupanja na snagu ovog zakona i studenti iz lana 123. ovog lana visokoškolska ustanova prilago ava vrednost bodova dodeljenih pojedinim predmetima. najduže za dve godine po isteku redovnog trajanja studija. U postupku uvo enja i primene ESPB bodova visokoškolska ustanova je dužna da prati rezultate postignute na ispitu. Studenti upisani na magistarske studije do stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo da završe studije po zapo etom planu i programu. Studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do stupanja na snagu ovog zakona mogu završiti ove studije po zapo etom nastavnom planu i programu. na na in i po postupku utvr enim opštim aktom visokoškolske ustanove.. stav 5. kao i druge odgovaraju e pokazatelje optere enja studenata i da pribavi mišljenje studenata o efektivnom optere enju u savla ivanju programskih sadržaja. Studenti upisani na doktorske studije. najduže za pet godina od stupanja na snagu ovog zakona. Uvo enje ESPB bodova lan 125. uslovima i pravilima studija. uslovima i pravilima studija u roku od dve godine od dana donošenja rešenja o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole za rad. ovog lana imaju pravo da nastave zapo ete studije po studijskom programu koji je donet u skladu sa odredbama ovog zakona.

103. Licu koje je steklo ili stekne pravo na javnu ispravu prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona. Zapo eti postupci po zahtevu za nostrifikaciju. Sticanje doktorata lan 128. ili stekne odgovaraju i akademski.57 Javne isprave lan 126. zadržava pravo na njegovo koriš enje u skladu sa propisima prema kojima ih je steklo.. Lice koje je steklo. odnosno ekvivalenciju. a nema pravnog sledbenika. a u skladu sa kriterijumima za uskla ivanje ste enih naziva koje propisuje Konferencija univerziteta. 101 . Kada visokoškolska ustanova u postupku iz stava 2. utvrdi da ranije ste eni naziv odgovara nekom od naziva iz lana 95. okon a e se po tim propisima u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ako je visokoškolska ustanova na kojoj je lice iz stava 2. ovog zakona. visokoškolska ustanova izdaje javnu ispravu na obrascu propisanom do stupanja na snagu ovog zakona. stru nih. Diploma iz stava 3. odnosno Konferencija akademija strukovnih studija. ovog lana steklo naziv prestala da postoji. prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona. odnosno nau nih naziva lan 127. Ministarstvo e odrediti visokoškolsku ustanovu koja e odlu ivati o zahtevu. . ovog lana utvrdi odgovaraju i naziv. ovog lana može se izdati samo ako se ranije izdata diploma oglasi nevaže om. Zapo eti postupci lan 129. stru ni ili nau ni naziv (u daljem tekstu: naziv) prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona. najkasnije u roku od sedam godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. Uskla ivanje ste enih akademskih. ovog lana primenjuju se odredbe l. izdaje novu diplomu u skladu sa ovim zakonom. Lice iz stava 1. Lica koja su prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona stekla akademski naziv magistra nauka mogu ste i akademski naziv doktora nauka odbranom doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona. ovog lana može tražiti od visokoškolske ustanove u kojoj je steklo naziv da mu u postupku i pod uslovima propisanim opštim aktom visokoškolske ustanove. Na javne isprave iz stava 1.

53/93. a Zakon o stru nim nazivima ("Službeni glasnik SRS". .58 Zapo eti postupci za osnivanje. 39/93. 31/77 i 17/85) prestaje da važi istekom roka iz lana 115. osim ako su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona. Zakon o univerzitetu ("Službeni glasnik RS". br. ovog lana primenjiva e se i posle prestanka važenja navedenih zakona. Stupanje na snagu zakona lan 131. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o višoj školi ("Službeni glasnik RS". ovog zakona.. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". broj 21/02). 48/94 i 24/96). br. sve do donošenja odgovaraju ih propisa prema ovom zakonu. 50/92. okon a e se po tim propisima u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 67/93. odnosno dobijanje rešenja o ispunjenosti uslova za rad prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona. Prestanak važenja dosadašnjih propisa lan 130. Podzakonski akti doneti na osnovu zakona iz stava 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful