!

"#$%&
!"#$%&
CferLa wy[azdu narclarsklego
lerle 2012
'#$()*+ 14.01 - 21.01.2012 oraz 21.01 - 28.01.2012
,)#-./#+ MonLerosa / valle d'AosLa
01%#2+ ChaleL du Lys ***
321456()#-./+ 110
dfvbdmv
ÞrzedsLawlone ponlze[ propozyc[e sµ wlasnosclµ AC1llun SÞ. Z C. C. l bez [e[ zgody nle mogµ
byc wykorzysLane w caloscl anl w czçscl.
7!8'97'+ :$;#(<.=&>68)#(<-.?)
e-mall: przemek[acufun.pl
Lel.: 888 - 77 - 88 - 99
!@AB'9
@AB3A
BAC!8
BAC!8
BAC!8
BAD97E
EF7!DA839
79B8A'G
EF7!DA839
0!'AD
HA8837
0!'AD
@AB3A
lerle 2012 Lo na[lepszy pomysl na rodzlnnµ przygodç w przeplçkne[
dollnle A'CsLy. na[lsLoLnle[szym celem wy[azdu [esL umozllwlenle
ÞansLwu spçdzenla czasu z dzlecml. !ednoczesnle dzlçkl nasze[
wykwallñkowane[ kadrze lnsLrukLorskle[ ma[µ pansLwo pewnosc, ze
poclechy sµ pod odpowlednlµ l fachowµ oplekµ zarówno na sLoku [ak l
w czasle za[çc wleczornych. uzlçkl Laklemu zesLawlenlu korzysLa[µ
ÞansLwo w pelnl z walorów osrodka narclarsklego, clekawego
programu Apres Skl l cleszµ swo[e oczy posLçpaml poclech na narLach.
0!'AD
nowoczesny 01%#26HI&2#%6JK6 D<.6LLL, polozony [esL bezposrednlo przy
dolne[ sLac[l kole[kl w mle[scowoscl SLafal. nowo oddane hoLelowe SÞA,
calodzlenna opleka nad dzlecml, lmprezy wleczorne l LemaLyczne,
zawody na zakonczenle wy[azdu oraz bogaLy program Apres Skl -
wszysLko Lo sprawla, ze bçdµ mogll ÞansLwo w pelnl cleszyc slç
wypoczynklem.
@#$)#
@#$)#
!@AB'9
@AB3A
BAC!8
BAC!8
BAC!8
BAD97E
EF7!DA839
79B8A'G
EF7!DA839
0!'AD
HA8837
0!'AD
B#-1*
B#-1*
!@AB'9
@AB3A
BAC!8
BAC!8
BAC!8
BAD97E
EF7!DA839
79B8A'G
EF7!DA839
0!'AD
HA8837
0!'AD
B#-1*
B#-1*
BAC!8
MonLerosa Skl Lo oferLa spec[alna dla Lych, kLórzy byll prawle wszçdzle. uo Lego fanLasLycznego królesLwa
zlmy doLarlo do Le[ pory nlewlelu Þolaków, gdyz wlçkszosc osób przybywa[µc do dollny AosLy wyblera
bardzle[ skomerc[allzowany l promowany reglon Cervlnll. My zdecydowanle [ednak sLawlamy na MonLerosa
Skl. 8esorL MonLerosa Skl oferu[e wszysLko co na[lepsze w narclarsLwle alpe[sklm. 180 km Lras narclarsklch
(w Lym 40 km szLucznle nasnlezanych) na wysokoscl od 1387 do 2971 m n.p.m. 1rasy polµczone sµ sysLemem
wyclµgów narclarsklch, co umozllwla poruszanle na narLach po calym kompleksle bez konlecznoscl
korzysLanla ze sklbusów.
!@AB'9
@AB3A
BAC!8
BAC!8
BAC!8
BAD97E
EF7!DA839
79B8A'G
EF7!DA839
0!'AD
HA8837
0!'AD
B#-1*
B#-1*
WysmlenlLe warunkl snlegowe podczas calego sezonu zlmowego od konca llsLopada do ma[a Lo gwaranc[a
wakac[l narclarsklch z na[wyzsze[ pólkl. MonLerosa Skl Lo na[wlçkszy w Alpach obszar narclarskl do [azdy poza
Lrasaml. Wyprawy hellkopLerem po dzlewlczych polach lodowcowych Lo prawdzlwa przygoda. 1uLe[sze
nlezmlerzone polacle snlegu Lo [edne z na[lepszych Lerenów Pellskllngu na swlecle. 3 dollny (Ayas,
Cressoney l Alana) oraz kllka malych romanLycznych Lypowo wlosklch mle[scowoscl Laklch [ak Champoluc,
Cresoney SalnL !ean, Cressoney La 1rlnlLe l Alagna Lo prawdzlwa graLka dla mllosnlków gór, szuka[µcych
ucleczkl od zaLloczonych, znanych kurorLów zlmowych.
,!8'AB!E96
'$&.<+
Czarne 39 km
Czerwone 198 km
nlebleskle 78 km
Snowboard 4 parkl
M</)NO)+
Crczykowe 19
krzeselkowe 23
Condolowe 23
!@AB'9
@AB3A
BAC!8
BAC!8
BAC!8
BAD97E
EF7!DA839
79B8A'G
EF7!DA839
0!'AD
HA8837
0!'AD
B#2&?.
B#2&?.
BAD97E
uzlen na sLoku Lo nle Lylko [azda na narLach. uo nasze[ dyspozyc[l przez caly dzlen pozosLa[µ bary
usyLuowane w pobllzu wyclµgu dla dzlecl, do kLórego zapraszamy ÞansLwa na wspólne spçdzanle przerw l
delekLowanle slç spec[alaml wloskle[ kuchnl.
F9P9M9
LaLa doswladczen w organlzac[l lmprez narclarsklch poLwlerdzlly Lezç, ze udany wy[azd narclarskl Lo nle Lylko
swleLny osrodek l dobry hoLel. 1o Lakze swladomle dobrany l przygoLowany program apreskl. Þodczas
wy[azdu lerle 2011 ÞansLwa popoludnla l wleczory wypelnlµ:
! lmprezy wleczorne
! lmpreza lnLegracy[na l przeblerana
! odpoczynek w hoLelowym SÞA
! szkolenle l Lurnle[e 1exas Pold'em
! wyklady z bezpleczensLwa w górach oraz prezenLac[e sla[dów z na[clekawszych mle[sc na swlecle
! prezenLac[e sprzçLu pomaga[µcego bezplecznle korzysLac z uroków narclarsLwa, dyskus[e z lnsLrukLoraml
na LemaL nowoscl sprzçLowych l Lechnlkl [azdy na narLach
! Mozllwosc spróbowanla Pellskllngu oraz freerldu
!@AB'9
@AB3A
BAC!8
BAC!8
BAC!8
BAD97E
EF7!DA839
79B8A'G
EF7!DA839
0!'AD
HA8837
0!'AD
E;?12#*)&
E;?12#*)&
EF7!DA839
WszysLkle uczesLnlczµce w wy[ezdzle lerle 2011 dzlecl w wleku 3-13 laL oLrzymu[µ szkolenle narclarskle
C8A1lS. uzlecl dzlellmy na grupy blorµc pod uwagç pozlom zaawansowanla l wlek. kazdego dnla rano dzlecl
spoLyka[µ slç z lnsLrukLorem, kLóry przez caly dzlen za[mu[e slç szkolenlem, organlzowanlem zabaw l
umllanlem czasu spçdzanego na snlegu.
ÞozosLall uczesLnlcy mogµ wedlug swo[ego uznanla zaplsac slç do poszczególnych grup, bµdz uczesLnlczyc w
za[çclach lndywldualnych - sam na sam z lnsLrukLorem. na wy[ezdzle prowadzone [esL szkolenle narclarskle
oraz snowboardowe na wszysLklch pozlomach.
! !J6;#$&+6Wszyscy kLórzy [eszcze nlgdy nle mlell na nogach narL bµdz snowboardu bçdµ mlell mozllwosc
skorzysLanla ze szkolenla pod oklem profes[onalnych lnsLrukLorów. Cprócz prowadzenla za[çc lnsLrukLor
pomoze dobrac sprzçL, sprawdzl czy [esLescle ÞansLwo prawldlowo ubranl, nauczy kulLury l
bezpleczensLwa na sLoku. na naukç nlgdy nle [esL za pózno!
! :1/;N%?K-N/<+6!ezell [esLescle ÞansLwo drugl lub Lrzecl raz na sLoku, albo [uz zapomnlellscle [ak Lo slç robl
zapraszamy do grupy dla poczµLku[µcych. 1uLa[ posLçpy wldac z dnla na dzlen, zaLem pod konlec
spoko[nle mozna powalczyc w zawodach. Crupy poczµLku[µce Lo ludzle, kLórzy [uz wledzµ [ak poruszac
slç po sLoku, [ak wslada slç na wyclµg, ale nle ma[µ [eszcze zlych nawyków. 8eszLç pozosLawcle ÞansLwo
swo[emu lnsLrukLorowl.
!@AB'9
@AB3A
BAC!8
BAC!8
BAC!8
BAD97E
EF7!DA839
79B8A'G
EF7!DA839
0!'AD
HA8837
0!'AD
E;?12#*)&
E;?12#*)&
!66:1;)1(64$#J*)+6Czu[ecle slç ÞansLwo pewnle na sLoku? nle bolcle slç prçdkoscl? Lublcle przykladac slç do
cwlczen? Zapraszamy do grupy. Þoprawlcle swo[µ sylweLkç, Lechnlkç [azdy, nauczycle slç radzlc soble w
kazdych warunkach, spróbu[ecle sporLowe[ [azdy oraz elemenLów freesLylu. A wszysLko bezplecznle l
fachowo!
!66F&&>&*.1>&*)+6!ezell czu[ecle slç ÞansLwo zaawansowanl, lublcle ,kaLowac slç" na sLoku, poprawlac
efekLywnosc [azdy, wclµz plµc slç do góry l byc na blezµco z na[nowszyml Lechnlkaml [azdy, posmakowac
osLre[ [azdy na krawçdzl Lo macle szansç wykazac slç w na[lepsze[ gruple.
H#*<6.;?12#*)&+
QB9'3E dzlecl w wleku 3-13 (szkolenle calodnlowe)
RS6AK$1 szkolenle przez 6 dnl, kazdego dnla 2,3h za[çc w gruple 8-9 os.
TU6AK$1 godzlnna, lndywldualna lekc[a z lnsLrukLorem
!@AB'9
@AB3A
BAC!8
BAC!8
BAC!8
BAD97E
EF7!DA839
79B8A'G
EF7!DA839
0!'AD
HA8837
0!'AD
0!'AD
PoLel ChaleL du lys zlokallzowany [esL u sLóp MonLerosy w
oLoczenlu przeplçkne[ uollny Lys. Þodobnle [ak w
poprzednlm roku posLawlllsmy na PoLel przy wyclµgu.
nlecale 100 m od dolne[ sLac[l kole[kl oraz sLoku dla dzlecl.
1uLa[ [esL CenLrum narclarskle MonLerosy - 180 km bardzo
zróznlcowanych Lras oraz [eszcze wlçksza llosc dzlewlczych
Lerenów rozclµga slç po obu zboczach oraz sµslednlch
dollnach.
nasz PoLel Lo nowoczesny oblekL urzµdzony w górsklm
sLylu, a co na[waznle[sze spelnla wszysLkle wymaganle
[akle sLawlamy dla oblekLów wybleranych na lerle:
! Þolozenle bezposrednlo przy sLoku
! Wysokl sLandard wykonczenla
! nowoczesne bogaLe SÞA (bez dodaLkowych oplaL)
! 8enomowana kuchnla
! 8awlalnla dla dzlecl
! Wlasny Þu8
! Lobby do prowadzenla wykladów
! Sklroom
! lnLerneL w poko[ach (bez dodaLkowych oplaL)
01%#2
01%#2
!@AB'9
@AB3A
BAC!8
BAC!8
BAC!8
BAD97E
EF7!DA839
79B8A'G
EF7!DA839
0!'AD
HA8837
0!'AD
:!7!CA60!'AD!MA
WszysLkle poko[e sµ unlkalnle wykonczone. 8çcznle roblone
drewnlane meble, arLysLycznle udekorowane sclany, dobrane
cleple swlaLlo Lworzµ wspanlaly kllmaL. Þoko[e SLandardowe
przeznaczone sµ dla 2,3 lub 4 osób (rózne wlelkoscl).
Wlçkszosc z nlch poslada balkon.
:1?1-#6CK*)1$6EK)%6przeznaczony [esL dla 4 osób l sklada slç z
dwóch pokol - [eden z podwó[nym lózklem drugl z podwó[nµ
rozkladanµ kanapµ.
9V&$%&(#*%< Lo alLernaLywa dla pokol hoLelowych. Aneks
kuchenny pozwala na przygoLowanle wlasnych posllków.
kazdy aparLamenL sklada slç z salonu z kuchnlµ l rozkladanµ
kanapµ oraz plçLrem na kLórym zna[du[e slç syplalnla l
lazlenka.
D<.E:9 oddane do uzyLku w grudnlu 2010 roku poLrañ
zachwyclc kazdego. Wykonczone z dbanlem o na[mnle[sze
szczególy przynosl uko[enle od plerwszego kroku. uo
dyspozyc[l pozosLa[e hydromasaz, sauna, laznla Lurecka,
mle[sce do odpoczynku, prysznlc lodowy, prysznlce
aromaLyczne, sala solna oraz pokó[ do masazy.
01%#2
01%#2
!@AB'9
@AB3A
BAC!8
BAC!8
BAC!8
BAD97E
EF7!DA839
79B8A'G
EF7!DA839
0!'AD
HA8837
0!'AD
71.;%1$<.
71.;%1$<.
'#$()*<+6 14.01 - 21.01.2012 oraz 21.01 - 28.01.2012
,)#-./#+6 MonLerosa / valle d'AosLa
01%#2+6 ChaleL du Lys ***

HA896MGC9FWX6Y6'GWF3AZ
:!7[C
630 Luro (cena za osobç doroslµ w poko[u dwuosobowym)
420 Luro (cena za dzlecko w wleku do 12 laL / Lrzecle l czwarLe mle[sce w poko[u)
330 Luro (cena za osobç powyze[ 12 laL / Lrzecle l czwarLe mle[sce w poko[u)

:!7[C6CK*)1$6EK)%#
630 Luro (cena za osobç doroslµ, zakwaLerowanle w poko[u !unlor SulLe)
430 Luro (cena za dzlecko w wleku do 12 laL / Lrzecle l czwarLe mle[sce w poko[u)
380 Luro (cena za osobç powyze[ 12 laL / Lrzecle l czwarLe mle[sce w poko[u)

9:9B'9,A8'G6\]#;6><^<>)#*)&_
410 euro (cena za osobç w aparLamencle 4 osobowym)
1640 euro (cena za rodzlnç 4 osobowµ w aparLamencle)

HA896F9M3AB9+
1. ZakwaLerowanle w PoLelu ChaleL du Lys ***
2. Cplekç lnsLrukLorów l plloLów w czasle wy[azdu
3. Þrogram Apres Skl dla doroslych l dzlecl
4. Wyzywlenle P8 w opc[l PoLelowe[ (snladanla l obladokolac[e)
3. ubezpleczenle kL, nW, CC
QB9'3E+
1. Szkolenle dzlecl w wleku 3-13! (llcenc[onowanl lnsLrukLorzy ÞZn l ÞZS)
2. Cpleka nad dzlecml w wleku 3-13 w godzlnach popoludnlowych! (anlmac[e plasLyczne, Laneczne,
[çzykowe)
6. korzysLanle z nowego SÞA
7. Zawody narclarskle
8. lmprezy wleczorne
9. ÞrezenLac[ç sprzçLu, wyklady oraz pokazy sla[dów
10. 1esLy narclarskle
!@AB'9
@AB3A
BAC!8
BAC!8
BAC!8
BAD97E
EF7!DA839
79B8A'G
EF7!DA839
0!'AD
HA8837
0!'AD
!@AB'9
7&$*#%<
7&$*#%<
79B8A'G
7&$*#%6`6J*)6,1*%#$1.&E?)L6\:B!,!HC9_+
! 163 Luro - osoba dorosla
! 133 Luro - mlodzlez urodzona po 01.01.1997
! C8A1lS - dzlecl urodzone po 01.01.2003

7&$*#%6ab6J*)6,1*%#$1.&E?)L6\:B!,!HC9_+
! 263 euro - osoba dorosla
! 223 euro - mlodzlez urodzona po 01.01.1997
! C8A1lS - dzlecl urodzone po 01.01.2003
* Þ8CMCC!A - obowlµzu[e przy kupnle wy[azdu l plaLnoscl caloscl do 28.11.2011
@AB3A
BAC!8
BAC!8
BAC!8
BAD97E
EF7!DA839
79B8A'G
EF7!DA839
0!'AD
HA8837
0!'AD

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful