P. 1
Kürtçe Dil Dersleri - Kemal Burkay

Kürtçe Dil Dersleri - Kemal Burkay

|Views: 19|Likes:
Published by Alican Ünver

More info:

Published by: Alican Ünver on Oct 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

kürIçe D|| Ders|er

|
DERSÊN ZMANÊ KURDÎ
%DUDQ.HPDO%XUND\
Xwendevonèn de|o|, ø
lv ¨Dersën Zmcnë Kurc|¨ yek j| cerhemën Kemc| Burkcy e.
Ber| sc|c 1º80 || ve|cl hcl|c0 hcz|rk||rn 0 ccrc pë;|n, || cer
ve|cl c| sc|c 1º80 cc cesl pë k|r 0 c| DenQë KClK/P cc
0 c| ncvë ¨Bcrcn¨ meh c| meh hcl ve;cnc|n. P|;lrc c| sc|c
1º88 cc c| ncv ve;cnën Pcjc N0 cc vek k|lëc çep c0.
P|;l| vë j| || ·slcmcc|ë c| ncv We;cnën DenQ cc cerkel,
e|eÇeyek mez|n c|l 0 Q|hc çcpc çcrem|n.
Nuhc em vcn cerscn c| r0pe|c xve yc |nlernelë cc c| c|
c|k|n, cc ku Kurcën || çcrkc;eyë c|nycyë c|kcr|c|n jë
feyce c|sl|n|n.
Gu|cn 2000
$evg||| okur|or,
Burccc suncuQumuz ¨K0rlçe D|| Ders|er|¨ Kemc| Burkcy`|n
0r0n|er|ncen c|r|c|r ve cchc 1º80 y||| cnces| yurl |ç|nce
hcz|r|cnc|. l|k kez yurl c|ç|ncc, 1º80 y|||nccn ccç|cycrck
DenQë KClK/P cc c|z| hc||nce ve ¨Bcrcn¨ cc|y|c
ycy|n|cnc|. 1º88 y|||ncc |se Pcjc N0 Ycy|n|cr| crcs|ncc
k|lcp hc||nce ccs||c|.
Dchc scnrc |se lslcncu|´cc DenQ Ycy|n|cr| crcs|ncc yen|
ccsk||cr| ycp||c|.
Bu cers|er|, ckur|cr|m|z|n ycrcr|cnmcs| |ç|n |nlernel
scyfcm|zc cc kcycuk. Cn|cr|n K0rlçey| cQrenmek ve
Qe||çl|rmek |sleyen|ere ycrcr| | c|cccQ|n| umcr|z.
lcy|s 2000
PÈÇGO¡IN
Xvencevcnën ce|c|,
çerë çcnc| j| pcrçek j| ;erë czcc|yë ye. D|jm|nek mez|n j|
nezcn| ye. Heke c|jm|n f|rsenc ne ccye c|c|slcnën me
hec|n, c|vë em vcn c| xve çëk|n. ler|v ku c|xvcze
c|kcre c| zînccncn cc jî hînce. Berî herl|çlî c||k|r|n e, cehc
e, Ç|rel e.
D| emrë mer|vcn cc cc h|nc0në cemek xveser (xus0s|)
lune, zcrc c|n, xcrl c|n, ycn kc| c|n, j|n c|n ycn mër c|n,
s|sl|yë nek|n 0 h|nc|n. H|nc0n rcnch|yek mez|n e, ve j|
lcr|yë x||cs c|ke, c|nëyek nu 0 ce|c| || cer ve vec|ke.
H|nc0n c| r|yc czcc| 0 r|zQcr|yë cc ve xvec| çek c|ke. Bc
m||elek| j| zcn|në mez|nl|r cev|emenc| lune.
Xv|;k 0 crcncl
Bcnc h|nc0nc zmcnë me ç| |cz|me cë k|r|n? B| c|r 0
ccverîyc me ev l|çl |cz|m |n:
1. lm c| lek lenë c|n j|, cesl pë c|k|n 0 xvenc|n 0
n|v|scnc|nc Kurc| h|nc|n. Ç|mc em cehc c|k|n zmcnë
c|ycn|ycn h|n c|c|n 0 cc z|mcnë xve vë cehcë n|;cn
ncc|n?
D|vë em j| vë këmcs|yë fec| c|k|n. H|nc0nc zmcnë me j|
yë xe|kë hëscnl|r e.
2. D|vë em c||kcr|yc hevc|ën xve, mer|vën xve, ncs 0
ccslën xve c|k|n. Yë ku p|çek| c|zcn|n c|vë zcn|nc xve
h|n| hevc| 0 hcQ|rën xve j| c|k|n. Zcn|nc ku c| c|yë xve cc
c|m|ne ç|rc c|ce. lv m|nc zërë v|nccy| ye c| c|n cxë cc.
lv k|lëc ccnc vë crmcncë hcl|ye hcz|r k|r|n. lv cc
h|nc0nc zmcnë Kurc| ye c| c||kcr|yc f|rk|.
Kurcën ku xvenc|n 0 n|v|scnc|nc zmcnë xve Çel n|zcn|n,
|ë c| f|rk| c|zcn|n, c|kcr|n c| c||kcr|yc vë k|lëcë hëc| hëc|
h|nc|n. J| cer ku ev k|lëc c| c||kcr|yc f|rk| fër| ve c|ke 0 c|
her cersek| cc j| cc cëjeyën (Qcl|n, p|rs) nu ferhenQck
heye.
Yën ku Kurc| h|nc|k c|zcn|n j| c|kcr|n pë;vc c|c|n. H|n kes
c|kcr|n c| Kurc| c|xv|n|n 0 p|çek| c|n|v|s|n|n j|. lë ev j| vcn
rc ne ces e. lv c| v| kcr| cc Qe|ek xe|el| j| c|k|n. Bcnc vë
yekë c|vë ev j| c|xec|l|n ku xvenc|n, n|v|scnc|n 0
pey|vcnc|nc zmcnë xve c| pë;vc c|c|n.
Xe|kë c|ycn| j| yën ku c| f|rk| c|zcn|n, c|kcr|n c| cehcc xve
0 c| c||kcr|yc vcn cerscn · p|çek j| c| c||kcr|yc hevc|ën
xve yën Kurc · zmcnë Kurc| h|nc|n.
D| cerscn cc, her ku c|çe pcrc f|rk| këm c|ce 0 p|rs 0
prcc|emën zmën c| Kurc| lëne e;kere k|r|n. lv j| l|;lek| rcsl
e. Xvencevcn ku p|çek hcz|r|yc xve k|r ;0ncc, heke c|
cerscn cc Kurc| c| kcr c|ne, c|kcre zmën çël|r h|n ce 0
pë;ve c|ce.
f|rmeh 1º88
B/P/N
CNSCZ
DeQer|| ckur|cr,
K0|l0r kcvQcm|z cc czQ0r|0k kcvQcm|z|n c|r pcrçcs|c|r.
Bc;||cc c0;mcn|cr|m|zccn c|r| ce c||Q|s|z||kl|r. lQer
cku||cr|m|z|n c|mcs|nc f|rscl ver||mem|;se, cn|cr| c|z
kenc|m|z c|u;lurmc||y|z. ·nscn c||erse z|nccn|crcc c||e
cQren|r. Her;ey|n cc;| |slek, çccc Qcslermek ve kcrcr||
ccvrcnmckl|r.
·nscn yc;cm|ncc cQrenmek |ç|n cze| c|r ccnem ycklur,
çccuk, Qenç yc cc yc;|| c|un, kcc|n yc cc erkek c|un,
lemce|||k elmey|n, cQren|n. CQrenmek c0y0k c|r |;|kl|r,
k|;|y| kcrcn||klcn kurlcr|r, cn0ne yen| ve Q0ze| c|r c0nyc
cçcr. B||Q| s|ze czQ0r|0k kcvQcs|ncc Q0ç|0 s||ch|cr ver|r. B|r
hc|k |ç|n c||Q|cen cchc c0y0k zenQ|n||k c|cmcz.
D|||m|z| cQrenmek ve Qe||;l|rmek |ç|n ne ycpmc||?
Kcn|mcc ||k e|ce ;un|cr Qerek||:
B|r|nc|s|, lek cc;|m|zc c|sck cc, c|||m|z| cQrenmek |ç|n
hemen cc;|cmc||y|z. Bc;kc c|||er| cQrenmek |ç|n c|rhcy||
çccc hcrccrken kenc| c|||m|ze Qe||nce necen Qevçek
ccvrcnc||m? Bu Qev;ek||k ulcnç ver|c| c|mcz m|? Kenc|
c|||m|z| ckuyup yczmcs|n|, Q0ze| kcnu;mcs|n| cQrenmek
hem çck Qerek||, hem ce c|Qer c|||ere Qcre cchc
kc|cyc|r.
·k|nc|s|, cu kcnucc kenc| crkccc;|cr|m|zc, yck|n|cr|m|zc,
ccsl ve lcn|c|k|cr|m|zc ycrc|mc| c|mc||y|z. D||| c|r c|ç0ce
c||en|er, cc;kc|cr|nc cc cQrelmek |ç|n çccc Qcslerme||.
Kenc| yer|nce curcn c||Q| neye ycrcr? Bcy|es| c||Q| lcprck
c|l|ncc y|l|k c|l|n|cr Q|c|c|r.
Bu k|lcp |;le cu cmcç|c hcz|r|cnc|. C, f0rkçe´n|n
ycrc|m|y|c K0rlçe´y| cQrenmek |ç|nc|r.
K0rlçe ckumc yczmcy| h|ç c||meyen|er, eQer f0rkçe
c|||ycr|crsc, cu cers|er|n ycrc|m|y|c cQrenec|||r|er. Ç0nk0
k|lcp, f0rkçe´n|n ycrc|m|y|c cQrelmekle ve her cersle
yen| ke||me|er |ç|n c|r ce k0ç0k scz|0k cu|unmcklcc|r.
K0rlçey| cz c||en|er ce cu cers|er|n ycrc|m|y|c
Qe||;l|rec|||r|er. Bcz||cr|, c|r c|ç0ce K0rlçe ckuyup
yczmcs|n| cc c|||ycr. /mc cu yelm|ycr, cn|cr c|rçck hclc
cc ycp|ycr|cr. Cn|cr cc K0rlçe kcnu;mcy| ve ckumc
yczmcy| Qe||;l|rmek |ç|n çccc Qcsleme||. f0rkçe c||en
ycccnc||cr cc, cu cers|er|n ycrc|m| ve kenc| çccc|cr|y|c ·
cyn| zcmcncc K0rlçe c||en crkccc;|cr|n|n cesleQ|y|e·
K0rlçey| cQrenec|||r|er.
Ders|er ||er|ec|kçe cç|k|cmc|crcc f0rkçen|n pcy| Q|cerek
czc||ycr, cu |; |ç|n ce K0rlçe ku||cn|||ycr. Bu cc ccQc|. Be|||
c|r hcz|r||klcn scnrc, k|;|n|n cQren|m s0rec|nce l0mcen
K0rlçey| ku||cnmcs|, cnun c||| cQrenmes| ve Qe||;l|rmes|
|ç|n ycrc||c|r.
femmuz 1º88
B/P/N
KUPfÇl /ll/Bl
G0n0m0zce K0rlçen|n ycz|||;|ncc 0ç l0r c|fcce
ku||cn||mcklcc|r, lcl|n, K|r|| ve /rcp c|fcces|. Scvyel|er
B|r||Q|´nce yc;cycn K0rl|er, K|r|| c|fcces|n|, ·rcn ve lrck
K0rl|er| /rcp c|fcces|n|, Sur|ye K0rl|er| hem /rcp hem lcl|n
c|fcces|n|, f0rk|ye K0rl|er| |se yc|n|zcc lcl|n c|fcces|n|
ku||cnmcklc|cr. D|Qer ycnccn, K|r|| ve /rcp c|fcce|er|n|
ku||cncn kes|m|erce ce cyc|n|cr Qene|||k|e lcl|n c|fcces|n|
c||mekle ve lcl|nce ycz||m|; mel|n|er| cn|cmcklcc|r|cr. Bu
necen|e K0rlçe c|fccen|n Qe|ecekle escs c|crck lcl|nce
c|cccQ| scy|enec|||r. Burccc ku||cnc|Q|m|z c|cfcce ce
|cl|nce c|cnc|r.
K0rlçe c|cfcece 31 hcrf vcrc|r:
c c c ç c e ë f Q h | | j k | m n c p Ç r s ; l u 0 v v x y z
Bu hcrf|ercen 8´| ses||, c|Qer|er| sess|zc|r.
Ses|| hcrf|er ;un|crc|r:
c e ë | | c u 0
Hcrf|er|n ckunuçu:
o f0rkçecek| c Q|c| ckunur.
b f0rkçecek| c Q|c| ckunur.
c f0rkçecek| c Q|c| ckunur.
ç Bu hcrf|n c|r| f0rkçecek| ç ses| vurQusuz, c|Qer| vurQu|u
c|mck 0zere |k| lcnu vcrc|r. Crnek:
vurQusuz: çend (kcç), keç|k (k|z)
VurQu|u: çè|ek (|nek), ço| (çukur)
VurQu|u c|cn|ncc c|| ucu ccmcQc ccsl|r|||r.
d f0rkçecek| c Q|c| ckunur.
e f0rkçecek| e Q|c| ckunur. /ncck vurQu|u c|r lcnu cchc
vcrc|r k| e ||e c crcs|ncc c|r ses ver|r. E|| ke||mes|nce
(/||´n|n K0rlçe scy|en|;|) c|cuQu Q|c|. Ses Qen|zcen Qe||r.
è Bu ses f0rçece ycklur. cncck ycccnc| c|||er|n elk|s|y|e
ccz| sczc0k|erce rcsl|cncc|||r. l| (ycccnc|), e|cQ|u,
ke||me|er|ncek| e Q|c|. Ducck|cr çck hcf|f crc||kl|r ve 0sl
c|ç|er c|l c|;|er| ksmen kcpcl|r. Crnek:
çè (|y|), bèr (k0rek), kër (c|çck)
f f0rkçecek| f Q|c| ckunur.
g f0rkçecek| Q Q|c| ckunur.
h f0rkçecek| h c|c| ckunur.
| f0rkçecek| | Q|c| ckunur.
î f0rkçecek| | Q|c| ckunur.
j f0rkçecek| j Q|c| ckunur. (/s||ncc f0rkçece cu ses yclur,
cu c||e c|;crccn Q|ren ccz| ke||me|erce ku|cn||mcklcc|r.)
k Bu ses|n c|r| f0rkçecek| k, c|Qer| |se Qen|zcen Qe|en
vurQu|u c|ç|m| c|mck 0zere |k| lcnu vcrc|r.
Örnek:
VurQusuz: ker (eçek), kor (|ç)
VurQu|u: ker (scQ|r), kor (cQ|ck)
| f0rkçecek| | Q|c| ckunur.
mf0rkçecek| m Q|c| ckunur
n f0rkçecek| n Q|c| ckunur
o f0rkçecek| c Q|c| ckunur
p Bu hcrf|n vurQu|u ve vurQusuz c|mck 0zere |k| lcnu
vcrc|r. VurQu|u c|cn|ncc cucck|cr kuvvel|e ccsl|r|||r.
Örnek:
VurQusuz: p|r (çck), ¡erpeze (per|çcn)
VurQu|u: pon| (lcpuk), s|p|ng (yem||k clu)
q Bu hcrf f0rkçe c|fccece ycklur. Gen|zcen Qe|en k
ses|ne yck|n c|r ses ver|r.
Örnek:
¡eq|n (pcl|cmc), beq (kurccQc)
r Bu ses|n c|r| vurQu|u, c|Qer| vurQusuz c|mck 0zere·serl ve
yumuçck· |k| c|ç|m| vcrc|r.
Örnek:
VurQusuz: Hunor (ncr), ßèrîvon (|s|m· s0l sczcn k|z)
VurQu|u: P|r (çck), k|rîn (scl|n c|mck)
s f0rkçecek| s Q|c| ckunur.
¡ fürkçecek| ç Q|c| ckunur.
I Bu hcrf|n c|r| vurQu|u, c|Qer| vurQusuz c|mck 0zere |k| lcnu
vcrc|r. VurQusuz c|cn| f0rkçecek| l ses|n| ver|r. VurQu|u
c|cn|ncc c|| ucu 0sl ve c|l c|;|er crcs|ncc cne ccQru
uzcl|||r ve le|cffuz ec|||rken c|;|er lcrcf|nccn c||e ccsl|r|||r.
Örnek:
VurQusuz: SîI|| (kczcn), kurI (k|sc)
VurQu|u: ¡en|k (|nce), Iû (cul), Ioh| (cc|)
u Bu ses f0rkçce ycklur. furkçecek| u ||e | hcrf|er|n|n
ckunu;u crcs|ncc c|r ses ver|r.
Örnek:
Gu| (Q0|), Ou||ng (lurnc), Gur (kurl)
û f0rkçecek| u Q|c| ckunur.
v Usl c|;|er c|l cuccQ|n 0sl0ne ccsl|r||crck ç|kcr||cn c|r ses.
/|mcncccck| v hcrf|ne yck|n c|r ckunu;u vcrc|r.
Örnek:
Nov (cc), evîn (sevQ|), ve¡orIî (sck||)
w f0rkçecek| v ses|n| ver|r.
x Bu hcrf|n ce |k| lcnu vcrc|r. B|r| f0rkçecek| Q (yumu;ck Q)
ses|n| ver|r. D|Qer ses cchc serll|r ve f0rkçece ycklur.
Örnek:
Yumu;ck Q (Q) Q|c| ckuncn: oxo (c0y0k lcprck sch|c|,
cQc), xezo| (Qey|k)
Serl ckuncn x: Nox|r (s|Q|r s0r0s0), xorI (ce||kcn||), xurI
(Q0ç|0)
y f0rkçecek| y ses|n| ver|r.
z f0rkçecek| z ses|n| ver|r.
Bcz| hcrf|er|n ceQ|;|k lcn|cr|n|n cu|unu;u ve cun|cr|n cze|
|çcrel|er|e Qösler||mey|ç|, cc;|cnQ|çlc ckuyucuyc Q0ç
Qcr0nec|||r. /ncck ckuyucu, K0rlçe mel|n|er| ckuyup
yczmcklc ce||| c|r ceney kczcnc|klcn scnrc, ke||me|er|n
c0m|e |ç|ncek| yer|er|ne Qcre c|r|n| c|Qer|ncen kc|cycc
cy|rcc||meklec|r. Scvyel K0rle|er|n|n ku||cnc|Q| K|r||
c|fcces|nce cu lür ç|fl lcn|u ses|er |ç|n öze| |çcrel|er
ku||cn||mcklcc|r.
Kürlçece |k| hcrflen c|uçcn, cmc lek c|r ses veren c|r
d|fIong cc vcrc|r: xw
Örnek.
Xwe (kenc|), xwîn (kcn), xwor|n (yemek)
ll
lv : BU, LUrlCr
lv : C, OrlCr
Ce|em: KClOn
P|rl0k: KiICj
lz: BOr
fu: 3Or
Ncv: isin
l|n: BOr
Ç|: NO
K|: Kin
Çcvc: NCstl
Çcvc y|?: NCstlstr?
Bcç:|yi
Spcs: fO;Okkür
Spcs c|k|m: íO;Okkür OcOrin
Sëv: £lnC
Dcr: AQCÇ
Ç|v|k: KU;
Xvencekcr: CQrOrCi
lz Hesen |m.
fu l|c y|.
Ncvë le ç| ye?
Ncvë m|n Hesen e.
fu k| y|?
lz Hesen |m.
Çcvc y|?
Bcç |m, lu ç cvc yî?
lz jî ccç |m, spcs c|k|m.
fu k| y|?
lz l|c me.
lv ç| ye?
lv Çe|em e.
lv ç| ne?
lv sëv |n.
K0rlçe´ce |k| Qurp ;ch|s zcm|r| vcrc|r:
1. GPbP
lz: BOr
fu: 3Or
lv: C
lm: Biz
H0n: 3iz
lv: CrlCr
K0rlçe´ce bûn (c|mck) f||||n|n ;|mc|k| zcmcn|
;ch|s|crc Qcre ;cy|e ce||r|en|r:
lz |m: BOrin
fu y|: 3Orsir
lv e: CcUr
lm |n: Biziz
H0n |n: 3izsiriz
lv |n: CrlCrctr
ßûn f||||n|n c|umsuz|uk c|ç|m| |k| l0r|0 ycp|||r:
1)·sm|n veyc s|fcl|n cc;|nc (ne) eccl| Qel|r||erek.
Crnek: lz ne Hesen |m.
2) l||||n cc;|nc (n|n) c|umsuz|uk cnek| Qel|r||erek.
Crnek: lz Hesen n|n|m.
Ç| ve kî scru zcm|r|er|n|n ku||cn|||;|ncc (bûn) f||||
lek|||erce (ye), çcQu||crcc (ne) c|ç|m|n| c||r:
lv ç| ye?
lv ç| ne?
lv k| ye?
lv k| ne?
B0n f||||n|n c|r|nc| lek|| ;ch|s|c ku||cn||c|Q|ncc ses||
hcrf|e c|lmes| hc||ne (me) c|ç|m|n| c||;|nc c|kkcl
ece||m::
fu k| y|? £z HOsOr |m.
fu k| y|? £z £lO me.
fu k| y| £z £y;Cr |m.
fu k| y|? £z ZOrÓ me.
A||çI|rmo
/;cQ|cck| ç0m|e|erce cc; yer|er| cc|curun:
lz Hesen ....., lu Zerë ......, ez l|c ......, em xvencevcn ...... lu k|......,? ev ç| ......,
ev ç| ......? h0n k| ......? ev ...... e, ev ..... |n, em ...... |n, lu ...... |, ez ...... me, ev
...... ne? h0n ......ne?,...... Zerë me, ...... Hesen |, ...... sëv |n, ...... xvencevcn |n,
...... ccr e, ncvë le ...... ......, ncvë ...... Hesen ......
III
Pcj : Gür, gürO;
Çev : GOCO
Pcjccç : GÜrCyctr
Çevccç : ø yi gOCOlOr
lcmcsle : CQrOInOr
PenQ : POrk
Scr : Ktrntzt
Zer : 3Crt
Kcx|z : KCQtI
S|p| : BOyCz, Ck
Peç : KCrC
Kurc| : KÜrIÇO
f|rk| : íÜrkÇO
Kë : Kinir
U : VO
lc| : £v
Zmcn : Dil
Xvîçk : Ktz kCrcO;
B|rc : £rkOk kCrcO;
Xvcr|n : YOnOk (f|||)
· Pcjccç Hesenl
· Pcjccç lcmcslel
· Çcvc y|?
· Bcç |m, spcs c|k|m.
· Ncvë le ç| ye?
· Ncvë m|n Zerë ye.
lv ç| ne?
lv sëv |n.
Sëv ç| renQ |n?
lv scr 0 zer |n.
lv ç| ye?
lv kcx|z e.
Kcx|z ç| renQ e?
Kcx|z s|p| ye.
Ce|em ç| renQ e?
Ce|em reç e.
Ncvë le ç| ye?
Ncvë m|n feyrc ye.
Zmcnë le ç| ye?
Zmcnë m|n Kurc| ye.
lk|nc| grup soh|s zom|r|.
l|n BOr BOrin
fe 3Or 3Orir
W| (er||) Wë (c|ç|| ) C CrUr
le Biz Bizin
We 3iz 3izir
Wcn CrlCr CrlCrtr
l||| l0r|er|ne ve zcmcn|cr|nc Qöre c|r|nc| veyc |k|nc| Qrup çch|s zcm|r|er| ku||cn|||r.
K0rlçe´ce mc||k|yel s|fcl|cr| |k|nc| Qrup zcm|r|er|e cyn|c|r.
l|n sëv xvcr : £lnC yOcin.
Sëvc m|n scr e : £lnCn ktrntztctr.
M|n c|r|nc| cüm|ece çch|s zcm|r| (cen), |k|nc| c0m|ece mc||k|yel s|fcl| (cen|m)
n|le||Q|ncec|r.
C|ns edoI|
C|ns eccl| er|| |ç|n (è) , c|ç|| |ç|n (o) c|r. Her |k| c|ns|n çcQu|u |ç|n (èn) c|r.
Xvîçk : Xv¨;kDnir
B|rc : BirCyà IO
Xvîçkèn m|n, c|rcyèn le
ls|m (c|rc) crneQ|nce c|cuQu Q|c| ses|| hcrf|e c|lerse crcyc (y) ||cve ec|||r.
Kürlçece lüm |s|m|er er|| veyc c|ç|| c|crck c|ns eccl | c||r|cr. CrneQ|n sëv (e|mc)
c|ç||, zmcn (c||) er||c|r.
Sëvc m|n
Zmcnë le
A||¡I|rmo
l|n sëv xvcr le sëv xvcr
fe sëv xvcr We sëv xvcr
W| sëv xvcr Wcn sëv xvcr
Wë sëv xvcr
Sëvc m|n scr e.
Ce|emc le reç e.
P|rl0kc v| zer e.
Ncvë vë ç| ye?
Ncvë vë ly;cn e.
lc|c ve ç| renQ e?
lc|c me s|p| ye.
Zmcnë vcn ç| ye?
Zmcnë vcn f|rk| ye.
Sëvën ve ç| renQ |n?
Sëvën me scr 0 zer |n.
Ncvë xv|;kc le ç| ye?
Ncvë vë ly;cn e.
Ncvë c|rcyën le ç| ne?
Ncvën vcn lhmec 0 l|| ye.
lv ç| ye?
lv p|rl0k e.
lv p|rl0kc kë ye?
lv p|rl0kc l|| ye.
P|rl0kc l|| ç| renQ e?
lv scr e.
lv ç| ne?
lv ccr |n.
lv ccrën kë ne?
lv ccrën me ne.
Açog|dok| soru|or| cevop|ond|r|n.
Ncvë le ç| ye?
fu k| y|?
lv ç| ye?
Sëv ç| renQ e?
lv k| ye?
lhmec c|rcyë kë ye?
lv Çe|emc kë ye?
Ce|emc le ç| renQ e?
I¡oreI $|foI|or|.
lv : BU, LUrlCr
lv : C, OrlCr
Çek|m hc||nce:
Vë sëvë : BU OlnCyt
V| sey| : BU kÖjOQi
Vcn p|rl0kcn : BU kiICjlCrt
Wë sëvë : C OlnCyt
W| sey| : C kÖjOQi
Wcn p|rl0kcn : C kiICjlCrt
Vè, wè c|ç|| |ç|n, vî, wî er|| |ç|n: von, won çcQu| |ç|n ku||cn|||r.
IV
l| : YOr LirirOrOcCI
Jër : AçCQt
Jcr : YUkCrt
Ber : Cr
Pë; : Cr
Pcç : ArkC
Ser : UsI
B|n : AlI
Der : Dt;Crt
Hunc|r : ø ÇOri
Der| : KCjt
Ku? : NOrO?
J| : DO, cC (cCIil)
Xc||çe : HClt
Cce : CcC
Keç|k : Ktz
lcv|k : CQlCr
Kesk : YO;il
K0ç|k : KÖjOk
Gevr : Gri
Çîn : lCvi
D|vcr : DUvCr
Ycn : YC cC
Ce|em || ku ye?
Ce|em || ser mcsë ye.
P|rl0k || ku ye?
lv j| || ser mcsë ye.
Xc||çe || ku ye?
Xc||çe || c|n mcsë ye.
Kurs| || ku ye?
Kurs| || cer mcsë ye.
Penç|re || ku ye?
lv || pc; mcsë ye.
lcmce || ku ye?
lv || jcr e.
lcse || ku ye?
lv || hunc|r ccë, || cer c|vër e.
Keç|k 0 |cv|k || ku ne?
lv || hunc|r ccë, || ser kurs|ycn |n.
lv mc|c kë ye?
lv mc|c me ye.
D|vcr ç| renQ e? D|vcr s|p| ye.
Xc||çe ç| renQ e?
Xc||çe kesk e.
K0ç|k ç| renQ e?
K0ç|k Qevr e.
P|rl0k ç| renQ e?
P|rl0k ;|n e.
l|| |cv|k e, Zerë keç|k e.
A||¡I|rmo
lcse · l| ser mcsë
Xc||çe · l| ser xc||çë
D|vcr · l| cer c|vër
Der| · l| cer cër|
Heke c| k|lë pc;|n cc cenQcërën (e) 0 (c) hec|n, ev c|c|n (ë)
Scn hecece (e) ve (c) ses|||er| vcrsc cun|cr (è) c|ç|m|n| c||r|cr.
A||¡I|rmo
1) /;cQ|cck| ccç yer|er| cc|curunuz.
lcse || ......ccë..... ..... c|vër e.
Ce|em || ...... mcsë ......
Kurs|..... ..... mcsë ye
lcmpe...... ...... e
Penç|re || ..... .......... ye?
Penç|re.... mcsë.....
K0ç|k...........ku........ ?
.......|| ...... cër| ye.
D|vcr s|p| ye, k0ç|k... e, p|rl0k.... e
2) AçCQtcCki sOrUlCrt COvCjlCrctrtr
Xc||çe || ku ye?
Ce|em || ku ye?
lcmpe || ku ye?
Ncvë le ç| ye?
l|| |cv|k e ycn keç|k e?
K0ç|k ç| renQ e?
K0ç|k || ku ye?
Keç|k 0 |cv|k || ku ne?
lcse || ku ye?
kürIçede soru cüm|es|.
1) Cüm|en|n ccç|nc mo, ko Q|c| scz0k|er Qel|r||erek ycp|||r:
lv mc|c ve ye.
lc ev mc|c ve ye?
Kc le c|Qcl ez lëm?
2) C0m|ece ses c0zen| yc|uy|c. Scru c0m|es|nce scn hececen cncek| c|r veyc
|k|nc| hecece ses l|z|eç|r:
lv mc|c ve ye
lv mc|c ve ye?
Ce|em || ser mcsë ye.
Ce|em || ser mcsë ye?
3) kî, ç| çowo Q|c| scru zcm|r|er| veyc s|fcl|cr|, ccs|l ve c|r|eç|k zcrf|cr zcs |lcs|y|c:
lv k| ye?
lv ç| ye?
fu çcvc y|?
Ce|em || ku ye?
V
D|.... cc : YOr LilcirOr OcCI
Be|ë : £vOI
lrë : £vOI
Nc : HCytr
Dë : ArrO
Bcv : BCLC
lcv : CQlCr
Kur : CQlCr
Keç : Ktz
Hevc| : ArkCcC;
Çenc : KCÇ
Sc| : Ytl
Sc||n| : YC;trcC
Heye : VCr
fune : YOk
Ç|mc : NOcOr
leÇ|r : YOksUl
Dev|emenc : ZOrgir
Dersxcne : 3trtf
D|c|slcn : CkUl
lez|n : BÜyÜk
P|ç0k : KÜÇÜk
Yek : Bir
Du : ø ki
Së . ÜÇ
Çcr : DÖrI
Pënc : BO;
Çeç : AlIt
Hefl : YOci
Heyçl : 3Okiz
Neh : DOkUz
Deh : Cr
Ycnzceh : Cr Lir
Dcnzceh : Cr iki
Sëzceh : Cr ÜÇ
Çcrceh : Cr cÖrI
Pcnzceh : Cr LO;
Çcnzceh : Cr ClIt
Heflceh : Cr yOci
Heyçlceh : Cr sOkiz
Nczceh : Cr cOkUz
B|sl : Yirni
S| : CIUz
Ç|| : Ktrk
Pënc| : £lli
çësl : AlInt;
Heflë : YOIni;
Hey;lë : 3OksOr
Ncc : DOksCr
Sec : YÜz
B|sl 0 yek : Yirni Lir
S| 0 çcr : CIUz cÖrI
· fu Hesen |?
· Be|ë, ez Hesen |m.
· fu çenc sc||n| y|?
· lz heyçl sc||nî me.
· Ncvë ccvë le ç| ye?
· Ncvë v| l|c ye.
· Bcvë le çenc sc||n| ye?
· lv ç|| 0 pënc sc||n| ye.
· Xvîçkc le heye?
· Be|ë, heye.
· Xv|;kc le p|ç0k e ycn mez|n e?
· Xvîçkc m|n mez|n e, pcnzceh sc||nî ye.
· Bcrcn k| ye?
· Bcrcn hevc|ë m|n e.
· H0n || ku ne?
· lm || c|c|slcnë ne.
· lyçcn kî ye?
· lyçcn hevc|c m|n e.
· lyçcn |cv|k e ycn keç|k e?
· lyçcn keç|k e.
· fu j| keç|k |?
· Nc, ez |cv|k |m.
· P|rl0kc le heye?
· Nc, lune.
· Ç|mc?
· lm feÇ|r |n.
· Bekc j| feÇ|r e?
· Nc ev cev|emenc e.
· Çenc crcyë le hene?
· Du crcyë m|n hene.
· Ncvë vcn ç| ye?
· Ncvë vcn Serccr 0 GurQ|n e.
· Serccr çenc sc||n| ye?
· lv p|ç0k e, çcr sc||n| ye.
· D|yc le || kuye?
· D|yc m|n || mc| e.
$oy||or.
21 · BîsI Û yOk
22 · BîsIÛcU
34 · 3î Û ÇCr
4ö · Çil Û jÓrC
ö8 · PÓrCî Û IOyçI
117 · 3Oc Û IOfIcOI
3ó4 · 3Ó sOc Û çÓsI Û ÇCr
2º28 · DU IOzCr Û rOIsOc Û LîsI Û IOyçI
A||¡I|rmo
1) /;cQ|cck| scy||cr| ckuyunuz:
11, 18, 23, 40,ö 2, ó7, 7ö, 88, º1, 114,1 öº, 3º8, 121º, 3ö241
2) /;cQ|cck| scru|cr| cevcp|cnc|r|n:
fu k| y|?
fu çenc sc||n| y|?
Ncvë ccvë le ç| ye?
D|yc le çenc sc||n| ye?
Çenc xv|;kën le hene?
Brcyë le lune?
lyçcn keç|k e ycn |cv|k e?
D| cersxcnë cc çenc xvencekcr hene?
Çenc keç|k |n, çenc |cv|k |n?
D| cersxcnë cc çenc penç|re hene?
D| mc|c ve cc çenc cce hene?
fu feÇ|r | ycn cev|emenc |?
Bcrcn hevc|ë le ye?
l||f xvîçkc le ye?
Ncvë ccvë le Hesen e?
3) D| yer ve zcmcn c||c|ren c|r eccll|r, do zcrf|y|c c|r||kle ku||cn|||r.
D| cersxcnë cc : 3trtfIC
D| mc| cc : £vcO
D| sc|ë ccrë cc : YtlcC Lir kOz
D| mehc Qu|cnë cc : lCyts CytrcC
l| ccel| Jèr, Jor, Pèç, Nov vc. yer zcrf|cr|y|c c|r||kle, yc cc lek ccç|nc ku||cn|||r.
l| ncv Qunc
|| Qunc
|| mc|
l| pë; mc|ë
VI
DIßI$¡AN
Guncë me Gc|cn e. D| Quncë me cc ;ësl mc| hene. D| Qunc cc c|c|slcn j|
heye. D|c|slcnc me || ncv Qunc e. Du cersxcnën vë hene. Dcrc c|c|slcnë ccr
0 cer |n. lz c| s|n|fc ev||n cc me. ly;cn j| c| s|n|fc me cc ye. ly;cn keç|kek j|r e.
lm pcnzceh keç|k 0 c|sl |cv|k |n.
Serccr c| mc| cc ye, ev p|ç0k e.
Ncvë cersccrë me BenQ|n e. BenQ|n mer|vek cc; e.
D| ccjcrcn cc c|c|slcn p|r |n. Bcjcr mez|n |n. Qunc p|ç0k |n.
D| sc|ek| cc 12 meh hene. D| mehek| cc 30 rcj hene. Pcj c|sl 0 çcr scel |n.
Gunc : KÖy
Bcjcr : ,OIir
J|n : KCctr
Ncv : ø ÇircO
P|r : ÇOk
lër : £rkOk
Dersxcne : S|n|f
DeÇÇe : DCkikC
Dcr 0 cer : AQCÇltk
J|r : ÇClt;kCr
Sc| : Ytl
Berx : KUzU
S|n|f : 3trtf
leh : Ay
lv||n : BirirCi
Scel : 3CCI
Dcr : ÇOvrO
Xcrl : DOlikCrlt
ler|v : Ki;i
Keç : Ktz
A||¡I|rmo
1) c;cQ|cck| scru|cr| cevcp|cnc|r|n:
Ncvë Quncë ve ç| ye?
Guncë ve çenc mc| e?
l| Quncë ve c|c|slcn heye?
H0n c| cersxcnekë cc çenc kes |n?
Çenc xcrl |n, çenc keç |n?
Dersccrë ve k| ye?
Dersccr mer|vek çcvc ye?
lyçcn keç|kek çcvc ye?
l| ccrc c|c|slcnc ve ç| hene?
D| Quncë ve cc ccr 0 cer p|r |n?
Serccr || c|c|slcnë yë?
Ç|mc Serccr || mc| e?
D| sc|ek| cc çenc meh hene?
D| sc|ek| cc çenc rcj hene?
D| scelek| cc çence ceÇÇe hene?
küçü|üm ek|
K0rlçece k0ç0|0m ek| (|k) l|r.
Keç·keç|k |cv·|cv|k j|n·j|n|k cerx·cerx|k
lër·mër|k ccr·ccr|k kcr·kcr|k
/ncck çcQu kez kck ke||me ||e k0ç0|l0|m0;0 crcs|ncc cn|cm fcrk| crlcccn
kc|km|çl|r. Keç|k sczc0Q0 ¨k0ç0k k|z¨ cn|cm|nc ceQ|| ce, ccQruccn ¨k|z¨
cn|cm|nc ku||cn|||r.
ße||rs|z ¡on|m Horf|
K0rlçece ce||rs|z lcn|m hcrf| (ek)l|r.
Sc|: Ytl Sc|ek: Bir ytl (LOlirsiz Lir ytl)
Pcj: GÜr Pcjek: Bir gÜr (LOrlirsiz Lir gÜr)
ler|v: AcCn ler|vek: Bir CcCn (IOrICrgi Lir CcCn)
ÇcQu|u (on) c|r.
Sc|cn, rcjcn, mer|vcn...
Be||| ycre|erce çcQu| lck|s| (în) c|r.
Hesp: Hesp|n, ç|yc: Ç|ycy|n...
Howor`cc cc ccy|e ku||cn||m|çl|r.
VII
DIßI$¡ANJ2
S|ce ye. Pcjeke Qerm 0 xve; e. lz c|ç|m c|c|slcnë. D|c|slcn j| m|n rc nëz|k e.
Xe||| j| lë c|c|slcnë. lv j| Quncek| c|n lë. D| Quncë vcn cc c|c|slcn lune.
D|c|slcn j| v| rc c0r e. Her s|cë lë 0 her ëvcrë c|çe. Bc v|, ç0n 0 hcl|n Qe|ek c|
zehmel e.
lm j| s|cë heyc ëvcrë c| c|c|slcnë cc h|n| xvenc|n 0 n|v|scnc|në c|c|n. H|nc0n
0 zcn|n ç|Çcs l|;lek| cc; el ler|vë nezcn c| ncv lcr|yë cc ye, cer 0 ccrc xve
ncc|ne. Zcn|n vek rcnch| ye.
Germ : 3tCCk
Xveç : HO;, güzOl
Ç0n (çuy|n) : GiInOk
Nëz|k : YCktr
D0r : UzCk
Hcl|n : GOlnOk
Ëvcr : Ak;Cn
H|nc0n : CQrOrnOk
Xvenc|n : CkUnC
N|v|scnc|n : YCznC
D|n : DiQOr, LCçkC
S|ce : 3CLCI
Her : HOr
Ge|ek : ClcUkÇC, ÇOk
Zcn|n : Bilgi, LilnOk
f|çl : ,Oy
Nezcn : BilnOz, CCIîl
fcr| : KCrCrlik
Der 0 ccr : ÇOvrO
D|l|n : GÖrnOk
Nc : HCytr, OlUnsUzlUk Ör Oki
Pcnch| : Ayctrltk, t;tk
Xve : KOrci
/n|n : GOIîrnOk
Bc : |Çir
1) J|........., j|..........ro
I| ve d|....eccl|cr| curum ce||rll|k|er| hc|ce, cu eccl nesnecen ccç|cycn c|r
hcrekel| ce||r|er.
l| mc| : £vcO
D| mc| cc : £vcO
J| mc| : £vcOr
Örnek.
Hesen j| mc| lë: HOsOr OvcOr gOliyOr.
J|......ro nesne ||e c|r |||çk|y| ce||r|er.
J| m|n rc nëz|k e : BCrC yCktrctr.
J| v| rc c0r e : CrC UzCkItr
J | le rc ccç e : 3Orir iÇir iyicir.
J| m|n rc l|ne : BCrC gOIiriyOr.
l|c j| m|n rc sëvek cn| : £lO LOrC Lir OlnC gOIirci.
2) K0rlçece, f0rkçecen fcrk|| c|crck, n|le|eme s|fcl| |s|mcen scnrc Qe||r.
Pcjc Qerm : 3tCCk gÜr
Pcjeke Qerm: 3tCCk Lir gÜr
Guncë c|n : DiQOr kÖy
Guncek| c|n: DiQOr Lir kÖy
3) Çûn (Q|lmek) f||||n|n ç|mc|k| zcmcn |
lz c|ç|m lm c|ç|n
fu c|ç| H0n c|ç|n
lv c|çe lv c|ç|n
O|umsuzu.
lz ncç|m lm ncç|n
fu ncç| H0n ncç|n
lv ncçe lv ncç|n
HoI|n (Qe|mek) f||||n|n ç|mc|k| zcmcn |:
lz lëm lm lën
fu lë H0n lën
lv lë lv lën
O|umsuzu.
lz ncyëm lm ncyën
fu ncyë H0n ncyën
lv ncyë lv ncyën
Ç0n 0 hcl|n: Gici;-gOli;
DîI|n (Qcrmek) f||||n|n ç|mc|k| zcmcn |:
lz c|c|n|m lm c|c|n|n
fu c|c|n| H0n c|c|n|n
lv c|c|ne lv c|c|n|n
C|umsuz|uk c|ç|m|, (c|) f||| cnek| yer|ne (nc) c|umsuzu kcnu|crck ycp|||r:
Örnek: lz ncc|n|m, lu ncc|n|
ç|mc|k| zcmcn|n c|umsuz|uk cnek| (nc)c|r.
lsl|snc|cr: lz n|zcn|m, ez n|kcr|m.
ß|, b| .....ro
Bu eccl ¨LirlikIO, ilO¨ zcn|cm|n| ver|r.
B| zehmel : ZCInOIli
B| ccr 0 cer: AQCÇltk, yO;illik
B| l||fë rc : £lif`lO LirlikIO
Zon|n f||||n|n ç|mc|k| zcmcn |:
lz c|zcn|m lm c|zcn|n
fu c|zcn| H0n c|zcn|n
lv c|zcne lv c|zcn|n
C|umsuzcc c| cnek|n|n yer|n| n| c||r:
lz n|zcn|m, lu n|zcn|, em n|zcn|n.
Xwend|n- N|vîsond|n.
lz xvenc|n 0 n|v|scnc|në c|zcn|m.
lm c| c|c|slcnë cc hînî xvenc|n 0 n|v|scc|në d|b|n.
Xvenc|n l|çlekî ccç e.
Xwend|n f||||n|n Qen|ç (ve ç| mc|k|) zcmcn|:
lz c|xv|n|mlm c|xv|n|n
fu c|xv|n| H0n c|xv|n|n
lv c|xv|ne lv c|xv|n|n
C|umsuzu: lz ncxv|n|m, lu ncxv|n|, ev ncxv|ne, em ncxv|n|n...
N|vîsond|n f||||n|n Qen|ç (ve ç|mc|k|) zcmcn |):
lz c|n|v|s|n|m lm c|n|v|s|n|n
fu c|n|v|s|n| H0n c|n|v|s|n|n
lv D|n|v|s|ne lv c|n|v|s|n|n
C|umsuz: lz ncn|v|s|n|m, lu ncn|v|s|n|....
Ödev. Xvenc|n, n|v|scnc|n, zcn|n, c|l|n, ç0y|n, hcl|n f||||er|ncen c0m|e|er ycp|n.
VIII
MAIA EIO
lc|c me || Qunc e. Bcvë m|n cclkcr| c|ke. Ncvë ccvë m|n Hesen e, c|yc m|n
ly;cn e. Së c|rcyën m|n 0 cu xv|;kën m|n hene. lrcë me lune. lm feÇ|r |n.
Bcvë m|n 0 c|rcyën m|n yën mez|n c| zev| 0 rezën cxë cc c|xec|l|n. /xc
cev|emenc e. Ccncxek v| yc mez|n heye. Ccncx cu Çcl e, c|||nc e, penç|rën
vë f|reh |n. Ccncx c| ncv ccxçek| mez|n cc ye. Çcrmeccrë cëxçe c|vcrek
c|||nc e.
Zcrcyën cxë c| v| ccxçey| cc c|||z|n, sëvcn 0 hër0Q 0 l|r| c|xv|n.
lc|c me p|ç0k e, m|nc p|nc m|r|;kcn e. lm c| ncv cc lev| ker 0 Qc||kën xve
c|m|n|n.
Sëv 0 hër0Qën me lun|n.
Kcr : |;
Ccl : ÇifI
Cclkcr : ÇifIÇi
Cclkcr| : ÇifIÇilik
lrc : íOjrCk
Zev| : íCrlC
Pez : BCQ
Xeccl : ÇClt;nC
Ccncx : KOrCk
Ccl : KCI
B|||nc : YÜksOk
N|zm : AlÇCk
l|reh : GOri;
fenQ : DCr
f|r| : UzÜn
Çcrmeccr : DÖrI yCr, ÇOjOÇOvrO
l|sl|n : CyrCnCk
Hër0Q : £rik
Xurek : YOnOk (isin)
P|n : KÜnOs, kUlÜLO
l|rîçk : íCvUk
Ker : £;Ok
Gc||k : DCrC
lcy|n : KClnCk
K|r|n : YCjnCk
Ç|yc : DCQ
Xvencekcr: CQrOrCi
k|r|n f||||n|n ç|mc|k| zcmcn |:
lz c|k|m lm c|k|n
fu c|k| H0n c|k|n
lv c|ke lv c|k|n
O|umsuzu:
lz nck|m, lu nck|, ev ncke, em nck|n....
Xeb|Iîn f||||n|n ç|mc|k| zcmcn |:
lz c|xec|l|m lm c|xec|l|n
fu c|xec|l| H0n c|xec|l|n
lv c|xec|le lv c|xec|l|n
O|umsuzu:
lz ncxec|l|m, lu ncxec|l|...
A||¡I|rmo:
fu ç| kcr| c|k|?
lz xvencekcr |m.
Bcvë le ç| kcr| c|ke?
lv cclkcr e cclkcr · cclkcr|
Dersccr ç| kcr| c|kë? cersccr · cersccr|
lv cersccr| c|ke.
Kcrë cxë ç| ye? cxc · cxcl|
lv cxcl| c|ke, ncxec|le.
B|rcyë m|n : KCrcO;in
B|rcyë m|n yë mez|n : Büyük kCrcO;in
B|rcyën m|n : KCrcO;lOrin
B|rcyën m|n yën mez|n: Büyük kCrcO;lOrin
Xvîçkc m|n : Ktz kCrcO;in
Xv|;kc m|n yc p|ç0k : KÜÇÜk ktz kCrcO;in
Xv|;kën m|n : Ktz kCrcO;lOrin
Xv|;kën m|n yën p|ç0k:: KÜÇÜk ktz kCrcO;lOrin
Örnek|er:
Hevc|ë m|n yë ce|c|
Ce|emc m|n yc reç
lc|c me yc p|ç0k
Ccncxc cxë yc mez|n
Sëvën me yën scr
Bcxçeyë vcn yë f|reh
Dcrën vcn yën c|||nc
Kcnuçmc c|||nce Qene|||k|e k|sc|lmc|| c|ç|m|er ku||cn|||r:
Hevc|ë m|n ë ce|c|
Ce|emc m|n c reç
Dcrën vcn ën c|||nc
IîsI|n (|eyîsI|n) f||||n|n ç|mc|k| zcmcn|:
lz c|||z|m lm c|||z|n
fu c|||z| H0n c|||z|n
lv c|||ze lv c|||z|n
O|umsuzu:
lz nc||z|m, lunc||z|, ev nc||ze, em nc||z|n...
Xwor|n:
lz c|xv|m lm c|xv|n
fu c|xv| H0n c|xv|n
lv c|xve lv c|xv|n
O|umsuzu:
lz ncxv|m, lu ncxv|, ev ncxve, em ncxv|n....
Moyîn:
lz c|m|n|m lm c|m|n|n
fu c|m|n| H0n c|m|n|n
lv c|m|ne lv c|m|n|n
O|umsuzu:
lz ncm|n|m, luncm|n|....
Açog|dok| soru|or| cevop|ond|r|n.
Çenc c|rc 0 çenc xv|;kën l|c hene?
lc|c l|c || ku ye?
Bcvë l|c ç| kcr| c|ke?
lv feÇ|r |n ycn cev|emenc |n?
/xc ç|mc cev|emenc |n?
Ccncxc l|c heye?
lc|c vcn çcvc ye?
Dë 0 ccvë l|c || ku c|xec|l|n?
Ccncxc cxë c| ncv ç| cc ye?
D| cëxçe cc ç| ccr hene?
Çcrmeccrë cëxçe ç| ye?
lc|c l|c lev| ç| c|m|n|n?
Sëv 0 hëruQën mc|c l|c hene?
lc|c ve || Qunc e ycn ccjër e?
lc|c ve p|ç0k e ycn mez|n e?
Ç|yc c|||nc |n ycn n|zm |n?
K| sëv 0 hër0Qcn c|xv|n?
Açog|dok| cüm|e|er| soru cüm|es| ho||ne ge|I|n.
CrrOk:
Ncvë ccvë l|c Hesen e.
Ncvë ccvë l|c ç| ye?
Së c|rcyën l|c hene.
Bcvë l|c cclkcr| c|ke.
lv c| zev| 0 rezë cxë cc c|xec|l|n.
Ccncxc cxë mez|n e, p|ç0k n|ne.
lc|c me || ccjër e.
Bcjcr mez|n e.
Çcrmeccrë Qunc rez e.
Dcrc Çcncxë ccxçe ye.
Penç|rën mc|c me f|reh |n.
lc|c l|c lenQ e, ne f|reh e.
l||f l|r| c|xve.
Ödev:
K|r|n, xec|l|n, ||sl|n, xvcr|n, mcy|n f||||er|ncen 0çer c0m|e kurun.
IX
MAIA EIOJ2
Çë|ekek me, çcr m|h 0 së c|z|në me hene. Dcy|k vcn c|cc;e 0 ;|rë vcn c|ke
mcsl. J| mcsl r0n 0 pen|r çëc|ke
lm zcrc, lër| xve ;|r 0 mcsl, r0n 0 pen|r ncxv|n. J| cer ku ccvc vcn c|ce ||
ccjër c|frc;e, j| me rc l|;l·m|çl c|k|re.
Kerek me j| heye, Bczë. lm Qen|m 0 ceh |ë ccrc|k|n 0 c|c|n ë;. /; || jër| Qunc e,
c;ë cvë ye.
Xvcr|nc me, p|rcn|, ncn 0 cev, ncn 0 scvcr e. P|vczën me j| këm ncc|n. Çenc
m|r|;kën me j| hene, ev hëkcn c|k|n. lë ccvc, p|rccrcn vcn j| c|ce, c|frc;e.
lz j| Qc;l p|r hezc|k|m, |ë em sc|ë ccrë ycn cu ccrcn Qc;l c|xv|n, k|nQë pezë
cîrcnekî nexveç c|ce...
Gc : CkÜz
Çë|ek : |rOk
l|h : KOyUr
B|z|n : KOÇi
Dcl|n : 3CQnCk
Çîr : 3ÜI
lcsl : YOQUrI
P0n : YCQ
Pen|r : POyrir
K|r|n : YCjnCk
fër : íOk
fër| xve : DOyUrCC
Ncn : £knOk
Dev : AyrCr
J| cer ku : ÇÜrkÜ
Këm : £ksik
B|r|n : GÖIÜrnOk
lrcl|n : 3CInCk
Gen|m : BUQcCy
Ceh : ArjC
Vexvcr|n : ø ÇnOk
Bcr : YÜk
Bcrk|r|n : YÜklOnOk
/ç : DOQirnOr
P|rcn| : ÇUQUrlUk
Çëk|r|n : lOycCrC gOIirnOk, yCjnCk
Scvcr : BUlgUr
Hëk : YUnUrIC
/rc : Ur
f|ccr : íÜCCCr
P|rccrcn : ÇOQU kOz
Gcçl : £I
Hezk|r|n : 3OvnOk
Pez : KOyUr-kOÇi
Ber : Cr, ÜrÜr
/v : 3U
C|rcn : KOn;U
Nexveç : HCsIC
/n|n : GOIirnOk
f|çl : £;yC, ;Oy
f|çl ·m|çl : Bir;OylOr
Hcsle : UsIC
lrc : BUgÜr
P|vcz : 3OQCr
DoI|n f||||n|n Qen|ç (ve ç|m c|k|) zcmcn|:
lz c|ccç|m lm c|ccç|n
fu c|ccçî H0n c|cc;|n
lv c|ccçe lv c|ccç|n
l||f mcnQë c|cc;e
Dcy|k c|z|në c|cc;e
lm c|ç|n pëz c|cc;|n.
O|umsuzu:
lz ncccç|m, lu ncccçî, ev ncccçe, em ncccç|n...
k|r|n (Ycpmck) f||||n|n Qen|ç (ve ç|mc|k|) zcmcn |
lz c|k|m lm c|k|n
fu c|k| H0n c|k|n
lv c|ke lv c|k|n
l|r|;k hëk c|k|n
Dcyîk çîr c|ke mcsl
/ç Qen|m c|ke crc
O|umsuzu:
lz nck|m, lu nck|, ev ncke, em nck|n....
Çèk|r|n (ycpmck, mcyccnc Qel|rmek, cncrmck) f||||n|n Qen|ç (ve ç|mc|k|)
zcmcn|:
lz çëc|k|m lm çëc|k|n
fu çëc|k| H0n çëc|k|n
lv çëc|ke lv çëc|k|n
Dcy|k j| ç|r r0n 0 pen|r çëc|ke.
lm j| hëkcn xvcr|në çëc|k|n.
Hcsle c|vër çëc|ke.
O|umsuzu:
lz çënck|m lm çënck|n
fu çënck| H0n çënck|n
lv çëncke lv çënck|n
ß|r|n (Qölürmek) f||||n|n Qen|ç (ve ç|mc|k|) zcmcn |:
lz c|c|m lm c|c|n
fu c|c| H0n c|c|n
lv c|ce lv c|c|n
Bcvc r0n 0 pen|r c|ce ccjër.
lz pëz c|c|m ç|yc.
lv Qen|m 0 cëh c|c|n ë;.
O|umsuz:
lz ncc|m, lu ncc|, ev ncce, em ncc|n...
FroI|n (sclmck) f||||n|n Qen|ç (ve ç|mc|k|) zcmcn|:
lz c|frcç|m lm c|frcç|n
fu c|frcçî H0n c|frc;|n
lv c|frcçe lv c|frcç|n
Bcvc r0n, pen|r 0 hëkcn c|frc;e.
/xc Qen|m c|frcçe.
f|ccr sc|cn 0 cëv c|frc;|n.
O|umsuzu:
lz ncfrcç|m, lu ncfrcçî....
k|rîn (scl|n c|mck) f||||n|n Qen|ç (ve ç|mc|k|) zcmcn|
lz c|k|r|m lm c|k|r|n
fu c|k|r| H0n c|k|r|n
lv c|k|re lv c|k|r|n
O|umsuzu:
lz nck|r|m, lu nck|r|...
lm ;ëk|r 0 çcyë c|k|r|n.
Bcjcr| cvë c|k|r|n.
l|c, Çe|em 0 ceflerën xve c|k|re.
Perë m|n lune, ez Qc;l nck|r|m.
Xwor|n û vexwor|n
K|nQë ez c|rç| c|c|m, ncn c|xv|m, k|nQë l| c|c|m, cvë vec|xv|m. ler|v l|m c|xve
0 vec|xve.
Ncn, hëk, Qc;l, l|r|, r0n 0 pen|r lën xvcr|n. /v, ;|r, cev, ;ercv, çcy 0 Çehve lën
vexvcr|n. C|xcre lë k|;cnc|n. Bcvë m|n c|xcrë c|k|;|ne. lz p|ç0k |m c|xcrë
nck|çîn|m.
Xvcr|nc feÇ|rcn ncn 0 cev e. Xvcr|nc ceve|emenccn lcre·lcre ye. Perë vcn
p|r e, ev lër| xve r0n 0 hunQ|v, Qc;l, fëk| 0 ;|rcn| c|xv|n.
B|rç| : AÇ
f| : 3UsUz
C|xcre : 3igCrC
K|çcnc|n : ÇOknOk
Cchve : KCIvO
Bcr : YÜk
lëvcn : lisCfir
Çercv : ,CrCj
fcre·lcre : ÇO;¨I-çO;¨I
HunQ|v : BCl
Çîrcnî : íCIlt
lck|ne : lCkîrC
Gunc| : KÖylÜ
f|rç : £k;i
ßork|r|n
lm kerc xve ccrc|k|n c|c|n ë;.
C|rcnë me fëk|yën xve || mck|në ccrc|k|n c|c|n ccjër.
Dev|emenc ccrë xve || feÇ|rcn ccrc|k|n.
Hezk|r|n
lz j| xvenc|në hezc|k|m.
Dersccrë me j| m|n Qe|ek hezc|ke, j| cer ku ez xve; c|xec|l|m.
fu j| Qcçl p|r hezc|kî?
Gunc| j| cxë heznck|n, ev ne mer|vek cc; e.
Kurc j| p|vczë Qe|ek hezc|k|n.
Ne c|umsuzu, c|r s|fcllcn cnce Qe||rse cnu c|umsuz ycpcr:
lv mer|vek ccç e.
lv mer|vek ne ccç e.
f|rî çîrîn e, ne l|rç e.
Dev ne çîrîn e, l|rç e.
C|umsuz|cmc n|ne ||e ce ycp|||r.
Dev çîrîn n|ne.
Ödev:
1) Dcl|n, çëk|r|n, c|r|n, frcl|n, k|r|n, ccrk|r|n, hezk|r|n f||||er|ncen 0çer c0m|e
kurunuz.
2) B|||nc, n|zm, f|reh, lenQ, jër jcr, ;|r|n, l|r; sczc0k|er|y|e c|um|u ve c|umsuz
c0m|e|er kurun.
Vexwor|n
lz l| me, cvë vec|xv|m.
Zcrc, ç|mc çîr vencxve?
fu cëv vec|xv|?
lëvcn çcy 0 Çehvë vec|xv|n.
k|¡ond|n
Ker ccrë xve c|k|;|ne c|ce ë;.
fu c|xcrë c|k|;|n|?
Nc xër, ez c|xcrë nck|;|n|m.
Ödev:
Vexvcr|n, xvcr|n ve k|çcnc|n f||||er|n|n Qen|ç zcmcn çek|m|n| ycp |n ve c0m|e
|ç|nce ku||cn|n.
ßûn (c|mck) f||||n|n ç|mc|k| (ve Qen|ç) zcmcn |:
lz c|c|m lm c|c|n
fu c|c| H0n c|c|n
lv c|ce lv c|c|n
O|umsuzu.
lzncc|m, lu ncc|, ev ncce, em ncc|n...
Ncl:
1) ßûn (c|mck) f||||n|n ç|mc|k| (ve Qen|ç) zcmcn |, b|r|n f||||n|n ç|mc|k| (ve Qen|ç
zcmcn|y|c cyn|c|r.
2) ßûn f||||n| f0rkçece ¨c|r¨, ¨|c||er¨ lck||cr|n|n |ç|ev|n| Qören Kürlçecek| cchc
cnce Qcrc0Q0m0z ¨bûn¨ f||||y|e kcr|çl|rmcyc||m.
Örnek:
1. B0n f||||ne crnek:
Pez nexveç c|ce: Kcyun hcslc c|ur.
P|vcz këm ncce: ScQcn eks|k c|mcz.
2. B0n f||||ne crnek:
lz |m : Ben|m
lz c0m : Ben |c|m
lv p|vcz e : C scQcnc|r
lv p|vcz c0: C ScQcnc|.
X
DEMÈN $AIÈ
Demën sc|ë çcr |n: B|hcr, hcv|n, pcy|z 0 z|v|slcn.
B|hcr xve; e. Pcj ercë Qerm c|ke. Dcr 0 cer hë;|n c|c|n. l| ccxçcn, çc|cn 0
ç|ycn ku|||kën renQ|n vec|c|n. l|h 0 c|z|n, kcr 0 cerx, hesp 0 ker || ser mërQën
kesk c|çër|n. J| hercerë cenQë ç|v|kcn lë c|h|sl|n. Cclkcr cclë c|hcrë ccjcn,
kcçer cer c| ç|ycn c|ç|n.
Hcv|n Qerm e. Ceh 0 Qen|m || zev|ycn zer c|c|n. lëk| || ccrcn c|Qëh|n. Cclkcr 0
kcrker || zev|ycn 0 ccxçcn c|xec|l|n, vcn kcmc|k|n. Hcv|n c| c|hn 0 cerekel e.
Pcy|z ku lë, Qermc rcjë her c|çe këm c|ce. Bcrcn cesl pë c|ke. Pe|ën ccrcn
zer c|c|n 0 ceve;|n. l| mërQcn Q|yc lë ç|n|n. Kcçer cer c| ce;lcn vec|Qer|n.
Gunc| scvcr 0 crcë xve c|k|n c|, Q|yc 0 ëz|nQën xve kcmc|k|n, c|k|n |cc.
D|c|slcn vec|c|n 0 zcrc c|ç|n c|c|slcnë.
Z|v|slcn scr e. Berf c|ccre 0 ercë c|pëçe. /v Çeçc c| Q|re. Pez c|keve hunc|r. D|
mc|cn cc scve c|;ev|l|n. l| cer ccyë scr c|ke v|ze·v|z, || cer| 0 penç|rcn c|xe. l|
ser cerfë Qur, rcv| 0 kevrc;k || xvcr|në c|Qer|n. Zcrc || cer cer|ycn Qcyë cerfë
c|||z|n.
Ku c|hcr hcl sermc c|çe, cerf c|he|e, erc h|çycr c|ce 0 c|në j| nuh vc ;ën c|ce.
Demën sc|ë hem0 j| xve; |n.
Demën sc|ë: lOvsinlOr
Dem : DÖrOn, sÜrO
B|hcr : BCICr
Hcv|n : YCz
Pcy|z : 3OrLCICr
Z|v|slcn : Kt;
Çc| : Ktr
Ku|||k : ÇiÇOk
Kcr : CQlCk
Berx : KUzU
Hesp : AI
lërQ : ÇCytr
Çër|n : CIlCnCk
Ç|v|k : KU;
DenQ : 3Os
B|h|sl|n : DUynCk
/jcl|n : ÇifI sÜrnOk (OknOk)
Kcçer : GÖÇOLO
Kcmk|r|n : íOjlCnCk
Nu : YOri
G|hcn : YOIi;nO, ClgUrlC;nC
B|hn : KOkU
Berekel : BOrOkOI
Her c|çe : GiIIikÇO
Bcrcn : YCQnUr
Ceçc : BUz
G|rl|n : AlnCk
Kel|n : Dü;nOk
Scve : 3OLC
lëx|sl|n : VUrnCk, ÇCrjnCk
Desl pë k|r|n : BC;lCnCk
Pe| : YCjrCk
Weçîn : DÖkÜlnOk
Ç|n|n : BiÇnOk
Deçl : CvC
He||n : £rinOk
H|;ycr c0n : UyCrt;
Hë;|n c0n : YO;OrnOk
VeQer|n : DÖrnOk
B| c| k|r|n : YOrlO;IirnOk
G|yc : CI
Ëz|nQ : CcUr
lcc : YtQtr
Vec0n : AÇtlnCk
Scr : 3OQUk (stfCI)
Sermc : 3OQUk (isin)
çënc0n : ,OrlOrnOk
Berf : KCr
Bcr|n : YCQnCk
Pëçcnc|n, : 3CrnCk
(pëç|n)
Çev|lîn : YCrnCk
Çev|lcnc|n: YCknCk
Bc : PÜzgCr
Gur : KUrI
Pcv| : íilki
Kevrcçk : íCv;Cr
Ger|n : DOlC;nCk
lë Qer|n : ArCnCk
Gc : íOj
D|në : DÜryC
Hem0 : HOjsi
füm ccs|l f||||er|n em|r hc|| ccçc b| ek|enerek ycp|||r.
Ç0n : BiÇO
Xvenc|n : BixvîrO
N|v|scnc|n : BirivîsO
Zcn|n : BizCrO
Xec|l|n : BixOLiIO
l|sl|n : BilîzO
Xvcr|n : BixvO
K|r|n : BikO
lcy|n : BinîrO
Dcl|n : BicO;O
Pëçcn : BijÓÇO
G|rl|n : BigirO
Çev|lîn : Bi;OviIO
B|r|n : BiLO
lrcl|n : BifrO;O
K|r|n : BikirO
K|çcnc|n : Biki;¨rO
B0n : BiLO
Çërcn : BiÇÓrO
B|h|sl|n : BiLiIîsO
Weçîn : BivO;O
Ç|n|n : BiÇirO
Bcr|n : BiLCrO
Kel|n : BikOvO
Ger|n : BigOrO
lQer mcslcr ses|| hcrf|e cc;||ycrsc:
/jcl|n : BCjO
/n|n : BîrO
ß||e¡|k f||||er
Kürlçece |k| Qrup c||eç|k f||| vc rc|r:
B|r|nc| Qrup c||eç|k f|||er, ccs|l f||||er|n ccç |nc önek|er kcncrck c|uçluru|ur:
KOnkirir, ÇÓkirir, vOxvCrir, vOgOrîr, vOLÛr.
lk|nc| Qrup c||eç|k f||||er c|r |s|m yc cc s|fcl ||e, c|r ccs|l f|||cen c|uçur|cr:
/vc k|r|n (|nçc elmek, |mcr elmek)
Pcsl k|r|n (c0ze|lmek, kurmck)
H|n c0n
H|;ycr c0n
çën c0n
lccl|cr|n ycrc|m|y|c ycp||cn, f|||er:
lë x|sl|n (|| vë x|sl|n)
lë Qer|n (|| vë Qer|n)
lë ccr k|r|n
Jë hez k|r|n
Bcs|l f||||erce ç|mc|k| (ve Qen|ç zcmcn) çek|m|:
MosIor Em|r Ç|md|k| zomon ¡ok||or
Ç0n B|çe lz c|ç|m c|...|m
(ç0y|n) fu c|ç| c| ....|
lv c|çe c|.....e
lm c|ç|n c|....|n
H0n c|ç|n c|....|n
lv c|ç|n c| ....|n
Bu kurc||n ccz| |sl|snc|cr| cc vcrc|r.
Örnek
MosIor Em|r Ç|md|k| zomon ¡ok||or
/n|n B|ne lz l|n|m l| ...|m
fu l|n| l|....|
lv l|ne l|....e
lm l|n|n l|...|n
H0n l|n|n l|...|n
lv l|n|n l|....|n
Hcl|n Were lz lëm
fu lë
lv lë
lm lën
H0n lën
lv lën
O|umsuzu:
lz l|n|m ·lz ncy|n|m
lz lëm ·lz ncyëm
MosIor Em|r Ç|md|k| Zomon
Kcmk|r|n Kcmc|ke lz kcmc|k|m
fu kcmc|k|
lv kcmc|ke
lm kcmc|k|n
H0n kcmc|k|n
lv kcmc|k|n
Jë hez k|r|n Jë hez c|ke lz jë hez c|k|m
fu jë hez c|k|
lv jë hez c|ke
lm jë hez c|k|n
H0n jë hez c|k|n
lv jë hez c|k|n
EIk|n - ed||gen f|||
ler|v rcjën c|hcrë cenQë ç|v|kcn c|c|h|se. Pcjën c|hcrë cenQë ç|v|kcn lë
c|h|sl|n.
Hesen n|n c|xve.
Ncn lë xvcr|n.
lc||Qen c0m|e hoI|n ycrc|mc| f||||y|e ycp|||r.
Non Iè Xwor|n
Nesne ycrc|mc| f||| mcslcr
A||¡I|rmo:
/;cQ|cck| c0m|e|er| ec||Qen ycp|n.
Cclkcr cclë c|hcrë ccjcn
Gunc| || mërQcn Q|yë c|ç|n|n
Zcrc fëk|ycn kcmc|k|n
Pcy|zcn Qunc| ëz|nQ 0 Q|yc |cc c|k|n
Z|v|slcncn zcrc Qcyë cerfë c|||z|n
ler|v cvë 0 cev vec|xve, c|xcrë c|k|;|ne
Ku perë mer|vcn p|r ce, mer|v lër| xve r0n 0 pen|r, ;|r 0 Qc;l, ;|rcn| 0 fëk|ycn
c|xve.
ßer b|.............:............. e ccQru
Zcrck cer c| mc| c|çe
B|hcr|, kcçer cer c| ç|ycn c|ç|n
Pcy|z|, kcçer cer c| ceçlcn vec|Qer|n.
DesI pè k|r|n
Bcrcnë c|sc cesl pë k|r.
K|nQë c|c|slcn vec|ce, zcrc cesl c| xvenc|në c|k|n.
Ber c| z|v|slcnë sermc cesl pë c|ke.
Hesenl lrc c|nyc xve; e, cesl c| xecclë c|ke.
A||||¡I|rmo.
/;cQ|cck| scru|cr| cevcp|cnc|r|n.
1) Demën sc|ë çenc |n?
2) B|hcr çcvc ye?
3) B|hcr| rcj ç| c|ke?
4) B|hcr| ccr 0 cer ç| c|c|n?
ö) Ku|||k || ku vec|c|n?
ó) fu cenQë ç|v|kcn c|c|h|s|?
7) lërQ ç| renQ |n?
8) B|hcr| ceh 0 Qen|n ç| renQ |n?
º) Ceh 0 Qen|m, hcv|n| c|c|n ç| renQ?
10) Cclkcr hcv|n| ç| c|k|n?
11) Hcv|n çcvc ye?
12) Pcy|z| Qermc rcjë ç| c|ce?
13) Bcrcn k|nQë cesl pë c|ke?
14) Sermc k|nQë cesl pë c|ke?
1ö) Berf k|nQë c|ccre?
1ó) /v k|nQë Çe;c c|Q|re?
17) Hcvînî cv Çeçc c|Q|re?
18) Pcy|z| pe|ën ccrcn ç| c|c|n?
1º) Gunc| scvcr 0 crcën xve ç| c|k|n?
20) Gunc| ëz|nQ 0 Q|yë ç| c|k|n?
21) Ku c|c|slcn vec0 zcrc ç| c|k|n?
22) Zcrc j| cerfë ç| çëc|k|n?
23) Z|v|slcn| mc| çcvc Qerm c|c|n?
24) D| mc|c ve cc scve heye?
2ö) Berf ercë ç| c|ke?
2ó) Z|v|slcn| pez || ç|ycn e ycn || Qunccn e?
27) Z|v|slcn| Qur, rcv| 0 kevrc;k ç| c|k|n?
28) Gur Qcçl c|xv|n?
2º) Hesp Qcçl c|xv|n?
30) Ku c|sc c|hcr hcl ç| c|ce?
B|hcr................c|hcr| (|| c|hcrë)
Pcy|z................pcy|z| (|| pcy|zë)
Z|v|slcn............z|v|slcn| (|| z|v|slcnë)
B|hcrcn: Bchcr|cr|
Z|v|slcncn: K|ç|cr|
XI
XEIÎI b AZAD
· Pcjccç, Xe|î|l
· Pcjccç, /zccl
· lc|c ve || ccjër e?
· Nc, em || Qunc r0c|n|n.
· Bcvë le ç| kcr| c|ke?
· Bcvë m|n cclkcr e.
· fu j| xvenc|në hez c|k|?
· Be|ë, zehf hez c|k|m.
· Xvîçkc le jî heye?
· Be|ë heye.
· Ncvë vë ç| ye?
· Gu||zcr e.
· lv j| c|çe c|c|slcnë?
· Nc, ev neçe.
· Ç|mc?
· Bcvc c|cëje, ¨lu c|xv|ne ces e...¨
· lrcë ve heye?
· Nc, em ercë cxë cc c|xec|l|n.
· H0n pëz xvec| c|k|n?
· Be|ë, |ë pezë me këm e.
· Ç|mc?
· lërQ 0 zev| hem0 yë cxë ne.
· Guncë ve || ce;lë ye, ycn || ç|yë ye?
· C|yë Quncë me ce;l e, |ë ç|yc j| nëz|k |n.
· Z|v|slcn| cerf c|ccre?
· Be|ë, zehf c|ccre. Pë hem0 lëne Q|rl|n.
· fu mc|c me ncs c|k|?
· Be|ë ncs c|k|m.
· S|cë keremke, vere mc|c me. lm c| hevrc cersc xve c|xv|n|n.
· Bcvë le l|;lek| nccëje?
· Ç|mc? Bcvë m|n j| hevc|ë m|n hez c|ke.
· Bcvë le ç| kcr| c|ke?
· Kcrker e, c| pcv||kë cc c|xec|le.
· Pcv||ke mez|n e?
· Be|ë, lë cc pënc sec kcrker c|xec|l|n.
· Pcv||ke yc vcn e?
· De hcl...Yc yek| cev|emenc e. l| Qunc cxc, || v|r j| pclrcn cnQc serm|ycnccr
hene. De Xe|||, ëc| cerenQ e, ez c|ç|m. S|cë vere hcl
· Be|ë, lëm.
· N|hc xcl|rë lel
· Ser çcvcnl
P0n|;l|n : CIUrnCk ikCnOI OInOk
Zehf : ÇOk
Gcl|n : 3ÖylOnO
Bes : YOIOr
Xvec| k|r|n : BOslOnOk
Pë : YOl
G|rl|n : íUInCk
Ncs k|r|n : íCrtnCk
Keremkel : BUyUr!
Hevrc : BirlikIO
De hcl : NOrOcO!...
Serm|ycnccr : BUrjUvC
Hercu : |kisi
Hevc| : ArkCcC;
Pcv||ke : |CLrîkC
Pclrcn : PCIrOr
DerenQ : GOÇ
Z0 : £rkOr
Ëc| : ArItk
S|ce : YCrtr
Xcl|rë lel : HO;çCkCl!
N|hc : ,inc¨
Ser çcvcn : GÜlO gÜlO
Çcv : GÖz
Kurs| : KÜrsÜ, 3CrcClyO
Hebûn (mc||k c|mck) f||||n|n ç|mc|k| (ve Qen|ç) zcmcn |:
l|n heye
fe heye
W|, vë heye
le heye
We heye
Wcn heye
ÇcQu|: l|n, le, v|, vë, me, ve, vcn hene.
C|umsuzu: lune, lun|n.
Xvîçkc m|n heye
lc|c vcn heye
Dcrën ve hene
Ku|||kën vë hene
Gcr0|c0Q0 Q|c| hec0n f|||| 2. Qrup zcm|r|er|e ku||cn|||r.
Pûn|çI|n
1) Keremke, r0nel
lv || ser kurs| r0c|ne.
2) H0n || ku r0c|n|n? (lc|c ve || ku ye?)
lm || D|ycrcekrë r0c|n|n.
Kurc|c uyQun f||||er ve kurc|c uymcycn f||||er:
K0rlçece c0l0n f||||er mcz| zcmcn|cr|ncc kurc|c uyQuncur|cr.
Bcz| f||||er em|r, ç|mc|k| zcmcn ve Qe|ecek zcmcn k|p|er|nce kurc|c uyQun|uk
Qcslermez|er. Bun|crc kurc|c uymcycn f||||er cen|r.
1) kuro|o uygun f||||er.
MosIor kök Em|r Ç|md|k| zomon
Ç|n|n Ç|n| B|ç|ne D|ç|n|m
Ger|n Ger| B|Qere D|Qer|m
K|r|n K|r| B|k|re D|k|r|m
N|v|s|n N|v|s| B|n|v|se D|n|v|s|m
Pëçcn Pëçc B|pëçe D|pëç|m
G|hcn G|hc B|Q|hë D|Q|hëm
Ç0n Ç0 B|çe D|ç|m
Zcn|n Zcn| B|zcne D|zcn|m
2. Grup.
G|rl|n G|rl B|Q|re D|Q|r|m
B|jcrl|n B|jcrl B|c|jëre D|c|jër|m
Hejmcrl|n Hejmcrl B|hëjmëre D|hejmër|m
G|vcçl|n G|vcçl B|Q|vë;e D|Q|vë;|m
Pcrcsl|n Pcrcsl B|pcrëze D|pcrëz|m
B|jcrl|n : 3OÇnO
Hejmcrl|n : 3CynCk
3. Grup.
Çërcnc|n Çërcnc B|çër|ne D|çër|n|m
He|cnc|n He|cnc B|he||ne D|he||n|m
K|çcnc|n K|çcnc B|k|çîne D|k|çîn|m
N|v|scnc|n N|v|scnc B|n|v|s|ne D|n|v|s|n|m
f|rscnc|n f|rscnc B|l|rs|ne D|l|rs|n|m
2. kuro|o uymoyon f||||er.
1. Grup. Bu Qrup f||||er|n em|r hc||n|n c|uçumu ce||| c|r kurc|c uymcz, cmc
ç|mc|k| ve Qe|ek zcmcn k|p|er|n|n ç|k|m|
kurc|c uycr.
Örnek.
MosIor kök Em|r Ç|md|k| zomon
Dcl|n Dcl B|ccçe D|ccç|m
J|n J| B|j| D|j|m
/jcl|n /jcl Bcjc Dcjcm
Gcl|n Gcl B|cëje D|cëj|m
K|r|n K|r B|ke D|k|m
B|r|n B|r B|ce D|c|m
Xvcr|n Xvcr B|xve D|xv|m
2. Grup. Bu Qrup f||||erce em|r hc|| yc ç|mc|k| zcmcn, yc cc hem ç|mc|k|
hem ce Qe|ecek zcmcn k|p|er|n|n çek|m|n|
scQ|cmcz.
Örnek.
MosIor kök Em|r Ç|md|k| zomon
/n|n /n| B|ne f|n|m
Hcl|n Hcl Were fëm
B||eç|k f||||er|n çek|m|, cu c||eçkecek| f||||ere Qöre c|ur.
Örnek.
MosIor kök Em|r Ç|md|k| zomon
Ger|n Ger| B|Qere D|Qer|m
VeQer|n ·· VeQere Vec|Qer|m
K|r|n K|r B|ke D|k|m
Çëk|r|n · Çëc|ke Çëc|k|m
Xvcr|n Xvcr B|xve D|xv|m
Vexvcr|n · Vexve Vec|xv|m
GoI|n f||||n|n ç|mc|k| (ve Qen|ç) zcmcn |:
lz c|cëj|m lm c|cëj|n
fu c|cëj| H0n c|cëj|n
lv c|cëje lv c|cëj|n
O|umsuzu: lz nccëj|m, lu nccëj|....
A||¡I|rmo.
/;cQ|cck| scru|cr| cevcp|cnc|r|n.
lc|c Xe||| || ccjër e?
Bcvë Xe||| ç| kcr| c|ke?
Ncvë xvîçkc Xe|î| ç| ye?
Gu||zcr c|çe c|c|slcnë?
lc|c Xe||| ç|mc pez këm xvec| c|k|n?
fu || Qunc r0c|n| ycn || ccjër?
/Q|rî çîyc ye, ycn ceçl e?
l| ve|clë ve cerf c|ccre?
Z|v|slcn scr e, ycn Qerm e?
Ncvë hevc|ë le ç| ye?
fu j| hevc|ë xve hez c|k|?
Bcvë /zcc ç| kcr| c|ke?
l| v| ccjcr| pcv||ke hene?
Kcrker ç| c|k|n?
Cclkcr ç| c|k|n?
Xe||| hevc|ë kë ye?
lv hercu hevc| c| hevrc ç| c|k|n?
XII
ÇEV b POJ
Demc cerccnQë ye. Pcjh||cl scr c|ke. D|në hëc|·hëc| rcnck c|ce 0 rcj
cerc|keve. H|v 0 slër v|ncc c|c|n.
Gunc| 0 ccjcr| j| xevë rcc|c|n. D| Qunccn cc j| p|xër|Qcn c0 c|||nc c|ce.
Kevcn| lc;lë çëc|k|n. ç|vcn pez cer c| çc|cn 0 zczcncn c|c|n. Cclkcr c|ç|n
c|slcn 0 zev|ycn.
D| ccjcrcn cc j| hem0 xecclkcr j| mc| cerc|kev|n c|ç|n ser kcrë xve.
Hevc her c|çe Qerm c|ce. Wexlc n|vrc xe|k ncvrcyc xve c|ke. Ëvcrë xeccl
c|Çece 0 xe|k vec|Qere mc|c xve. Pcj c|çe cvcn. D|në lcr| c|ce. l| ëzm|n c|
hezcrcn slër xuyc c|k|n 0 c|c|r|Ç|n. H|n ;evcn h|v c|ce 0 c|në rcnck c|ke. lë
Qerm|yc h|vë lune 0 rcnch|yc vë m|nc rcjë ne xurl e.
P|;l| ;|vë Qunc| z0 rcc|zën. J| cer ku, ev s|cë z0 rcc|c|n. Bcjcr| ;evcn cerenQ
rcc|zën 0 cerenQ xev cc c|ç|n.
Pcj c|sl 0 çcr scel |n, n|v| rcj e, n|v| ;ev e. Hcv|n| rcj c|rëj |n, ;ev kurl |n, z|v|slcn|
rcj kurl |n, ;ev c|rëj |n. Sc|ë cu ccrcn, c| 21`ë /ccrë 0 21`ë l|cnë cc ;ev 0 rcj
Çcs| hev |n, her yek 12 scel |n.
BerccnQ : ,CfCk
Pcjh||cl : DOQU
Pcj : Gür, gürcüz, gürO;
Pcnck : Ayctrltk
Derkel|n : ÇtknCk
H|v : Ay
Slër : Ytlctz
Xev : UykU
Pcc0n : KClknCk
P|xër|Q : BCCC
D0 : DUnCr
Kevcn| : £v kCctrt
fcçlî : KCIvClIt
Ç|vcn : ÇOLCr
Zczcn : YCylC
B|slcn : BOsICr
Xecckcr : £nOkÇi
Hevc : HCvC
Xuyc k|r|n : GÖrÜrnOk
Wexl : ZCnCr
N|vrc : CQlOr
Xe|k : HClk
Ncvrc : CQlO yOnOQi
Ceccnc|n : BiIirnOk
Pcjcvc : BCIt
H|n : HOrÜz
W|ncc c0n: KCyLOlnCk
W|ncc : KCytj
Nër|n : BCknCk
Gcz| k|r|n : 3OslOrnOk
N|scn : NisCr
Gu|cn : lCyts
Pe|Q : YCjrCk
fcr| : KCrCrltk
lzmcn : GÖkyÜzÜ
Hezcr : Bir
Hemc : HOnOr
B|r|Ç|n : PCrlCnCk
Xurl : GÜÇlÜ
P|çlî : 3OrrC
Çîv : AkçCn yOnOQi
Pczcn : UyUnCk
J| cer ku : ÇÜrkÜ
Xev cc ç0n: UyUnCk
J| xev rcc0n : UyCrnCk, kClknCk
H|;ycr c0n : UyCrnCk
N|v : YCrtn
D|rëj : UzUr
Kurl : KtsC
/ccr : lCrI
l|cn : £ylÜl
Ccs| : KCcCr
Ccs| hev : BirLiri kCcCr
Her yek : HOrLiri
H|n : BCzt
Pcçîv : YCIst strCstrcC yOrOr yOnOk
Pojh||oI - Pojovo
Demc s|cë rcj || ku ye? l| rcjh||clë ye.
Demc ëvcrë rcj || ku ye? l| rcjcvc ye.
Demc cerccnQë rcjh||cl scr c|ke, |ë rcjcvc h|n lcr| ye.
Pcj h||cl|n · Pcj ç0n cvcn
S|ce ye, rcj h||lë (rcj cerc|keve)
Ëvcr e, rcj c|çe cvcn.
Novro k|r|n, ¡îv k|r|n, Io¡Iî k|r|n
Germ : 3tCCk B|||nc : YÜksOk
Germ| : 3tCCkltk B|||nc| : YÜksOklik
Çîrîn : íCIlt, Ç|vcn : ÇOLCr
Çîrînî : fCIlt ;OylOr Ç|vcnî . ÇOLCrltk
K0rlçece s|fcl ve |s|m|ere ek|enen (î) hcrf|y|e yen| |s|m|er l0rel|||r.
Örnek:
Cclkcr · Cclkcr| Nëz|k · Nëz|k|
l|reh · l|reh| Hë;|n · Hë;|n|
Kurl · Kurl| DerenQ · DerenQ|
Kcrker · Kcrker| D|rëj · D|rëj|
leÇ|r · leÇ|r|
Pozon - Pobûn
Xew do çûn - J| xew robûn
Xe||| ëvcrë z0 rcc|zë 0 xevcc c|çe.
/zcc cerenQ rcc|zë
· Xevc le lë?
· Nc, xevc m|n ncyë.
· fu k|nQë rcc|zë?
· lz her ;ev scel 10`cn cc rcc|zëm. lë lu?
· lz l|m scel º`cn cc rcc|zëm 0 hemc xev cc c|ç|m.
· K|nQë rcc|c|?
· f|m c| scel ó`cn cc j| xev rcc|c|m.
· D|yc le k|nQë rcc|ce?
· lv z0 h|;ycr c|ce.
l|c s|cë j| xev rcc|ce, cenëre ku xv|;kc v| Bes h|n xevë cc ye. D|yc xve rc
c|cëje.
· Dcyë, Besë h|;ycr c|ke, cerenQ e. Wexlc c|c|slcnë lë.
· Bc; e, ez n|hc vë h|;ycr c|k|m. U Qcz| Besë c|ke: ¨Besël Pcce, ëc| cerenQ e.¨
N|vîsondîno wexI
B|sl 0 yek : 21
B|sl 0 yekë /ccrë : 21`ë /ccrë
Pcnzceh : 1ö
Pcnzcehë Gu|cnë : 1ö`ë Gu|cnë
Heflë N|scnë, sc|c 1º7º: 7`ë N|scnë, sc|c 1º7º · 7]4]1º7º
Oosî - Oosî hev
Xe||| 0 /zcc Çcs| hev |n, hercu j| 14 sc|| ne.
Deflerc m|n Çcs| ceflerc le ye, hercu j| 40 pe|Q |n. (Her yek 40 pe|Q |n)
Ödev: /;cQ|cck| scru|cr| cevcp|cnc|r|n:
1· Demc cerccnQë renQë rcjh||clë çcvc ye?
2· S|cë c|në çcvc rcnck c|ce?
3· Ku rcj cerc|keve h|v 0 slër ç| c|c|n?
4· çevcn slër || ku c|c|r|Ç|n?
ö· ler|v k|nQë j| xevë rcc|ce, s|cë ycn ëvcrë?
ó· Wexlc s|cë j| p|xër|Qcn ç| c|||nc c|ce?
7· Kevcn| ç| kcr| c|k|n?
8· ç|vcn, cemc s|cë pez cer c| ku c|c|n?
º· D| ccjcrcn cc xecclkcr vexlc s|cë ç| c|k|n?
10· Ncvrc k|nQë lë xvcr|n?
11· ç|v k|nQë lë xvcr|n?
12· Xe|k lc;lë k|nQë c|ke?
13· Xe|k ncvrc k|nQë c|ke?
14· Gunc|, p|;l| ;|vë, pc;|v j| c|xv|n. Bcjcr| j| pcçîv c|xv|n?
1ö· Pcj k|nQë c|çe cvcn?
1ó· Pcj ku c|çe cvcn ç| c|ce?
17· H|v j| m|nc rcjë c|në Qerm c|ke?
18· Pcnch|yc h|vë xurl e, ycn yc rcjë?
1º· Gunc| z0 rcc|zën, ycn ccjcr|? Ç|mc?
20· Gunc| k|nQë rcc|zën?
21· Pcj çenc scel |n?
22· P|rl0kc le çenc pe|Q e?
23· Hcv|n| rcj c|rëj |n, ycn ;ev?
24· K|nQë ;ev c|rëj |n?
2ö· K|nQë ;ev 0 rcj Çcs| hev |n?
2ó· S|pcn Çcs| /Q|r| c|||nc e?
Ödev:
Kurc|c uyQun çu f||||er|n ç|mc|k| zcmcn çek|m|n| ycp |n|z:
G|rl|n, zcnîn, k|rîn, c|jcrl|n, k|çcnc|n, n|vîscnc|n.
kök Em|r
Derkel|n Derkel Derkeve lz cerc|kev|m
fu cerc|kev|
lv cerc|keve
lm cerc|kev|n
H0n cerc|kev|n
lv cerc|kev|n
Ceccnc|n Ceccnc B|Çec|ne lz c|Çec|n|m...
Nër|n Nër| B|nëre lz c|nër|m...
N|hërl|n N|hërl B|nhëre lz c|n|hër|m...
B|r|Ç|n B|r|Ç| B|c|r|Çe lv c|c|r|Çe...
Pczcn Pczc Pczë lz rcc|zëm
fu rcc|zë
lv rcc|zë
lm rcc|zën
H0n rcc|zën
lv rcc|zën
Pcc0n Pcc0 Pcce lz rcc|c|m
fu rcc|c|
lv rcc|ce
lm rcc|c|n
H0n rcc|c|n
lv rcc|c|n
Mehèn so|è. Ç||eyë Pc;|n, S|ccl, /ccr, N|scn, Gu|cn, H|zërcn, f|rmeh,
feccx, l|cn, Ç|r|yc Pë;|n, Ç|r|yc Pc;|n, Ç||eyë Pë;|n.
XIII
II $bkÈ
Pcjc ;em|yë c0. Xezc|ë, j| kurë xve /zcc rc Qcl:
·lz c|ç|m s0kë, lu j| c| m|n rc vere. /||kcr|yc m|n c|ke.
W| 0 c|yc xve zemc|| 0 l0r Q|rl|n 0 ç0n. S0k j| mc|c vcn ne c0r c0. Berë ç0n
c|kcnekë ku lë cc sc|cn c|frc;|n. Xezc|ë || sc|cn nër| 0 c| cclek Çcnc|re Çcy||
c0. J| c|kcnccr p|rs|:
· Buhcyë vcn ç| ye?
· Hezcr 0 cu sec pcnQncl.
· Uffl.. Ge|ek cuhc ye.
· Ku c|xvcz| yë erzcn j| hene. Kc c|nëre, Qcl 0 cclek Çcnc|rë c|n n|;cn cc.
· lv c| ç| ne?
· Neh sec pcnQncl |n.
· B| hefl sec| ncce?
· Ncce. J| hey;l sec 0 pënc| këml|r ncfrc;|m.
Xezc|ë ev j| ne k|r| 0 j| c|kcnë cerkel|n. D|kcnccr c| c0 vcn ceslë xve hejcnc
0 Qcl:
· l| s0kë c|Qer|n, c|ce ku h0n yë erzcnl|r c|c|n|nl
lv || h|n c|kcnën c|n j| Qer|n, |ë vek| Qcl|nc c|kcnccrë pë;|n c0. Sc| || her cerë
cuhc c0n. Pc;ë cev j| sc| k|r|në cerccn.
lë lenë sc| cuhc c0n? Herl|;l usc c0. S0k c| më| l|je c0. Her lex||l l|çl c|hcl
frcl|n. C||ë mërcn, c||ë j|ncn, l|;lën xvcr|në, ||slck 0 helc lrcmpë|cn... lë lu
vere c|k|rel lv Qcr| feÇ|rcn ne c0n.
Çcvë /zcc c| k|rcs 0 pcnlc|ek| cc mc. Pc;ë, cë jë rc k|rcsek| erzcn 0 cclek
Qcre k|r|.
·lm cc l|;lën xvcr|në hcl|n 0 kel|n mesrefël Gcl c|yc v|.
Pc;ë ç0n c|kcneke ku || v|r l|;lën xvcr|në lën frcl|n. Xezc|ë pen|rë Puhcyë
n|;cn cc 0 p|rs|:
·lv pen|r c| ç| ye?
·1ö0 pcnQncl.
·lvc jcr|n?
·º0 pcnQncl.
·Jë k||ck| c|ce. Hëk c| ç| ne?
·Çeç pcnQncl.
·Pënc hev j| hëk c|vcz|m.
Xezc|ë 0 /zcc || v|r k||ck j| zeyl0n, cu k||c ;ek|r, k||ck l|r|, çcr hev j| ncn Q|rl|n 0
ev k|r|n zemc||ë 0 l0r, veQer|n hcl|n mc|.
S0k : ÇCr;t, jCzCr
Çemî : CUnCrIOsi
Kur : CQUl
/||kcr : YCrctnCt
f0r : íOrLC
D|kcn : DÜkkCr
D|kcnccr : DÜkkCrCt
Berë : CrCO
Ccy|| c0n : BOQOrnOk
P|rs|n : 3OrnCk
Buhc : |iyCI, jCIC
PcnQncl : |irC
/||kcr| k|r|n : YCrctn OInOk
Zemc|| : 3OjOI
Jër|n : AçCQtcCki
D0 : ArkC, gOrî
Desl : £l
Hejcnc|n : 3CllCnCk
D|l|n : GÖrnOk
Pë;|n : CrCOki, ilk
Dev : AQtz
Berccn : BtrCknCk
Usc : CylO
lc| : lCl
f|j| : DOlU
C|| (K|nc) : £lLisO
Sc| : AyCkkCLt
Ccl : ÇifI
lër : £rkOk
J|n : KCcir
l|slck : CyUrCCk
Helc (heyc): .....O kCcCr
frcmpë| : CIOnOLil
lë veQercnc|n : COvCj vOrnOk
Jcr|n : YUkCrcCki
Gcr : GÖrO
K|rcs : GÖnlOk
Pcnlc| : PCrIOlCr
fex||l : ÇO;¨I
Çckël : COkOI
Xvesl|n : |sIOnOk
lrzcn : UCUz
Gcre : ÇOrCj
Kel|n : Dü;nOk, girnOk
lesref : lCsrCf
Puhc : UrfC
K||c : KilO
Zeyl0n : ZOyIir
Çek|r : ÇOkOr
lë x|sl|n : VUrnCk
Dcn : VOrnOk
B|ce : VOr
(DCr´tr Onir ICli)
Bers|v : COvCj
Hev : íCrO
k|yos|omo s|foI| (ComperoI|f). l|r
lez|n : BÜyÜk
lez|nl|r : DCIC BÜyÜk
lrzcn : UCUz
lrzcnl|r : DCIC UCUz
Këm : Az
Këml|r : DCIC Cz
B|||nc : YÜksOk
B|||ncl|r : DCIC yÜksOk
¡è do . D| wè do
D| vë c|kcnë cc l|;lën xvcr|në hec0n.
fë cc l|;lën xvcr|në hec0n.
Jè ro . J| wî ro
Xezc|ë j| v| c|kcnccr| rc Qcl.
Xezc|ë jë rc Qcl.
Bunun Q|c|:l| vë : |Ó
B| vë: PÓ
Örnek:
l|n || v| zcrcck| ne x|sl
l|n |ë ne x|sl
lz c| v| rc ç0m ccjër
lz pë rc ç0m ccjër
Özneye dönü¡|ü zom|r- Xwe (kenc|)
lz cersc xve c|xv|n|m
Dersc xve: DOrsini
B|çe hevc|ë xve c|c|ne.
Hevc|ë xve: ArkCcC;trt
Xezc|ë, kurë xve /zcc rc Qcl.
Kurë xve /zcc rc: CQlU AzCc`C
W| 0 c|yc xve: C ve cnnes|...
B|nëre: BCk
Kc c|nëre: BCk LCkCltn, Lir LCk...
DOv jÓ LOrcCr. Peçînî c|rckmck, vczQeçmek
Pc;ë cev j| so| k|rînè cerccn
¨ ¨ J| vë ¨
¨ ¨ Jë ¨
ÇCv IÓ cC nCr. Cncc Qcz0 kc|mck, |mrenmek
Çcvë /zcc c| k|rcsek| cc mc.
¨ ¨ d| wè do mc.
lè do mc.
Geç|¡||-geç|çs|z f|||er
Geç|ç|| f|||, öznes|n|n ycpl |Q| |; cc;kc c|r ;ey| elk||eyen f|||c|r. D|Qer c|r cey|;|e,
nesnes| c|cn f|||c|r.
Örnek:
l|n cv vexxvcr: BOr sU iÇIin
Burccc czne cen, f||| |çmek, nesne |se su´cur. lçmek f||||| ||e su (nesne)
el|k||enm|çl|r.
Geç|çs|z f||| |se, ccçkcs |n| elk||em|yen, c|Qer c|r cey|;|e nesnes| c|mcycn f|||c|r.
Örnek:
Ç0k c|f|re: KU; UçCr
¨Burccc öznen|n (kuç) ycpl|Q| |ç (uçmck) ccçkcs|n| elk||em|ycr.
Geç|ç|| f||||er|n c||| Qeçm|ç zcmcn |:
1- ßos|I geç|¡|| f||||er
Örnek k|r|n.
l|n k|r le k|r
fe k|r We k|r
W|, vë k|r Wcn k|r C|umsuzu: l|n ne k|r..
lcz| zcmcn|cr|n|n c|umsuz|uk eccl| (ne) c|r.
l|n xvcr le xvcr
fe xvcr We xvcr
Xwor|n W|, vë xvcr Wcn xvcr
C|umsuzu: l|n ne xvcr
l|n Qcl le Qcl
fe Qcl We Qcl
GoI|n W|, vë Qcl Wcn Qcl
C|umsuzu: l|n ne Qcl
Gcr0|c0Q0 Q|c| Qeç|;|| ccs|l f||||er|n c||| Qeçm|; zcmcn|ncc f||| kck0 lck| c|mcz.
Bunun Q|c|:
Kirîr : l|n k|r| (kck: k|r|), le k|r|, vcn k|r|
|rOIir : l|n frcl, le, v|, vë, me ve, vcn frcl
NÓrîr : l|n, le v|, vë, me ve, vcn nër|
Pirsîr : ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ p|rs|
XvCsIir : ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ xvcsl
HOjCrcir : ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hejcnc
BOrcCr : ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cercc
DCr : ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cc
GirIir : ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Q|rl
Bu Qrucc Q|ren c|Qer ccz| f||||er:
/n|n : Ari
/vël|n : AvÓI
Kuçl|n : KU;I
Ceccnc|n : COcCrc
Ç|n|n : Çirî
Pëçcn : PÓÇC
Zcn|n : ZCrî
N|v|s|n : Nivîsî
Pcrcsl|n : PCrCsI
f|rscnc|n : íirsCrc
Hejmcrl|n : HOjnCrI
B|jcrl|n : BijCrI
G|vcçl|n : GivC;I
Çërcnc|n : ÇÓrCrc
He|cnc|n : HOlCrc
K|çcnc|n : Ki;Crc
N|v|scnc|n : NivîsCrc
Dcl|n : DOI
B|r|n : Bir
2) Bcs|l Qeç|ç|| f||||er|e ycp ||cn c||eç|k f|||erce ce kurc| cyn |c|r.
K|r|n : K|r Vek|r|n : Vek|r
/n|n : /n| Dercn|n : Dercn|
Desl pë k|r|n : Desl pë k|r
Hez k|r|n : Hez k|r
Geç|¡s|z f||||erde d||| geçm|¡ zomon
Kck0n scn hcrf| ses|| |se Kck0n scn hcrf| ses|z |se
Çûn - kök. Çû HoI|n-kök. hoI
lz ç0m n lz hcl|m in
fu ç0y| yî fu hcl| î
lv ç0 · lv hcl ·
lm ç0n r lm hcl|n |r
H0n ç0n r H0n hcl|n ir
lv ç0n r lv hcl|n ir
Bcs|l Qeç|çs|z f||||er|e ycp ||cn c||eç|k f|||erce kurc| cyn |c|r.
Örnek:
DOrkOIir:
lz cerkel|m lm cerkel|n
fu cerkel| H0n cerkel|n
lv cerkel lv cerkel|n
Geç|;s|z ccs|l f||||ercen c|Qer crnek|er:
PCzCr : lz rczcm, lu rczcy|, ev rczc, em rczcn....
PCLÛr : lz rcc0m, lu rcc0y|
BÛr : lz c0m, lu c0y|
KOIir : lz kel|m, lu kel|...
Gcr0|c0Q0 Q|c| Qeç|;s|z f||||er|n mcz| zcmcn|cr|ncc 1. Qrup zcm|r|er, Qeç|ç||
f||||er|n mcz| zcmcn|cr|ncc |se 2. Qrup zcm|r|er ku||cn|||ycr.
A||korî k|r|n
/zcc c||kcr|yc c|yc xve k|r.
fu c||kcr|yc hevc|ë xve c|ke.
Pè qoyî| bûn
·fu c| v| çckël| Çcy|| c0y|?
· Nc ev lenQ e.
· Kc || v| c|nëre, ev Qcrc le ye?
· Be|ë, ez pë Çcy|| c0m.
lz b| vî Çcy|| c0m.
lz pè Çcy|| c0m.
P|rs, bersîv û |è vegerond|n
Dersccr j| l|c p|rs|:
· H|v 0 slër || ku ne?
l|c cers|vc v| cc:
· l| ëzm|n |n.
Xezc|ë j| c|kcnccr p|rs|:
·lv cclë Çcnc|rë c| ç| ne?
D|kcnccr |ë veQercnc:
·Hezcr 0 cu sec pcnQncl |n.
Jèrîn - jorîn
Jër · Jër|n (c;cQ|cck|)
Jcr · Jcr|n (Yukcrcck|)
Zër (c|l|n) ·zër|n (c|l|nccn)
Zîv (Qümüç)· Zîvîn (Qümüçlen)
ßersîvo p|rsèn jèrîn b|d|n.
1) Xezc| 0 kurë xve k|nQë (k|jcn rcjë) ç0n s0kë?
2) lvcnc, j| mc| ç| Q|rl|n 0 ç0n?
3) Ç|mc /zcc lev| c|yc xve ç0? D|yc v| jë rc ç| Qcl?
4) S0k j| mc|c vcn c0r e ycn nëz|k e?
ö) lv cerë ç0n k|jcn c|kcnë?
ó) Xezc|ë j| c|kcnccr rc ç| Qcl?
7) D|kcnccr çcvc |ë veQercnc?
8) lv cclë Çcnc|rë erzcn c0, ycn cuhc c0?
º) lërë Xezc|ë ç| kcr| c|ke?
10) Buhcy|, cc kcrker 0 serm|ycnccrcn yek e? Ç|mc?
11) Xezc|ë cclë Çcnc|rë k|r|, ycn ne k|r|?
12) D| s0kë cc ç| lën frcl|n?
13) /zcc c| ç| Çcy|| c0?
14) D|yc v| jë rc ç| k|r|?
1ö) l| c|kcnc xvcr|në Xezc|ë ç| k|r|n?
1ó) Ç|mc pen|rë Puhcyë ne k|r|?
17) Hëk c| ç| c0n?
18) Wcn çenc hev hëk k|r|n?
Xezc|ë pen|r k|r|.
Xezc|ë pënc hev hëk k|r|n.
/zcc sëvek xvcr.
/zcc cu sëv xvcr|n.
Gcr0|c0Q0 Q|c| nesne çcQu| c|uncc, çcQu| ek| f|||e ycns|r:
....... hëkek k|r| ....... Sëvek xvcr
....... pënc hëk k|r|n ....... cu sëv xvcr|n.
XIV
¡IÇ¡ÈN II XWE kIPINÈ
ler|vën cemc ;keflcn cë c|| c0n. lvcnc, cerë heyvcnë k0v| ku;l|n, Qc;lë
vcn xvcr|n 0 pcslë vcn || xve k|r|n. P|;l| hëc| hëc| se, hesp, ker, p|s|nQ, çë|ek,
m|h 0 c|z|n kec| k|r|n. l| hespcn s|ycr c0n, c| Qc 0 hespcn erc cjcl|n. h|r|yc m|h
0 c|z|ncn rësl|n 0 pë l|;lën || xve k|r|në çëk|r|n.
ler|vën |rcy|n| p|r lex||l l|;l || xve c|k|n.
lër çckël, pcnlc|, sckc, ë|ek || xve c|k|n, ;evÇc c|c|n serë xve. J|n f|slcn 0
mcnlc || xve c|k|n. lë || cevrc |rcy|n| c||ën j|n 0 mërcn nëz| hev e. J|n j| vek
mërcn, çckël 0 pcnlc| || xve c|k|n. lë c|sc j|, c||ën mërcn 0 yën j|ncn j| hev
cucc c|c|n.
ler|v c| c|n cc k|rcs 0 cerpë || xve c|k|n, sc| 0 Qcre c|k|n pë. K|rcs 0 cerpë j|
ccvë len|k |n. Sckc 0 mcnlc j| Çumc;ën sl0r |n, mer|vcn Qerm c|k|n.
f|;lën || xve k|r|në, p|rcn| j| pemcu, h|r|, 0 |cr|;|m çëc|c|n. Sc| j| çermë heyvcncn
çëc|ce.
C||ë Kurccn yë Qe|ër| ;c| 0 ;cp|k e. lv, ;c| 0 ;cp|k || xve c|k|n, kc|cz c|c|n serë
xve 0 p|;lë Q|rë c|c|n. J|n j| kcf| c|c|n serë xve 0 vë c| perën zër 0 z|v 0 c|
ceslmc|ën renQ|n c|xem|||n|n.
l| xve k|r|n : GiyirnOk
Çkefl : lCgCrC
Demc çkeflcn : lCQCrC ÇCQt
Bë c|| : £lLisOsiz
fcz| : ÇijlCk
K0v| : YCLCr¨, vCI;¨
Heyvcn : HCyvCr
Kuçl|n : ClcÜrnOk
Pcsl : DOri
P|s|nQ : KOcî
Kec| : £Ili
Kec| k|r|n : £IlilO;IirnO
S|ycr : BiriCi, CIli
S|ycr c0n : BirnOk
Gc : CkÜz
H|r| : YÜr
Pësl|n : CrnOk
Çckël : COkOI
Sckc : PClIO
Ë|eQ : YOlOk
ÇevÇe : ,CjkC
Kcf| : KÜrI kCctrlCrtrtr LC;ltQt
Dcn : VOrnOk
Deslmc| : lOrcil
PenQ|n : POrkli
l|slcn : £rICrî
lcnlc : lCrIO
Cucc : Ayrt, fCrklt
Cucc c0n : AyrtlnCk, fCrk OInOk
Derpë : DOr
Pë : AyCk
l|nQ : AyCk, LCCCk
Pë k|r|n : GiynOk, (CyCkCLt)
Xem||cnc|n: 3ÜslOnOk
Ser : BC;
Ccv : BOz
fen|k : ·rCO
Sl0r : KCltr
Cumcç : KUnC;
Pemcu : PCnUk
Îcr|ç|m : ·jOk
Çerm : DOri
Ge|ër| : UlCsCl
Çc| 0 ;cp|k : PCrIOlOr vO COjkOrcOr OlU;Cr Lir KürI UlUsCl giysisi
P|çl : BOl, kU;Ck
G|rë ccn : BCQlCnCk
SerÇcl : BC; Cçtk
Hevck : CÜnlO
Vc|c : BO;
lëker : |iil
f|;lën || xve k|r|në : GiyilOCOk ;OylOr
f|;lën xvcr|në 0 vexvcr|në : YiyilOCOk- ·ÇilOCOk ;OylOr
f|;lën frcl|në : 3CItltk ;OylOr
I| xwe k|r|n. G|y|nmek
Çckelë xve || xve c|ke : COkOIiri giy.
Scr e, ez sckcyë xve || xve c|k|m.
l||fë cu mcnlcyë xve || xve k|r.
ler|vën cemc cerë pcslë heyvcncn || xve k|r|n.
C|| |è k|r|n : G|yc|rmek
Wexlc c|c|slcnë hcl, c||ë |cv|k |ë c|ke.
lë c|ke : || wî c|ke
|è c|ke
Av || xwe k|r|n. Y|kcnmck
Keç|k cvë || xve c|ke.
l|n cu cv || xve k|r.
Don serî
ler|v ;evÇe c|c|n serë xve
lz ;evÇe ncc|m serë xve, serÇcl c|Qer|m.
l||fë kcf| cc serë xve.
Hesen, ;evÇë xve c|ce serë xvel
Pè k|r|n
Xe|||, sc|ë xve c|ke pël
ler|v sc| 0 Qcre c|k|n pë.
l||fë Çcnc|reyën nu ne k|r pë, j| cer ku, ev lenQ c0n.
fe sc|ë xve pë k|r?
Bu f||||er|n k|sc|l||m|ç c|ç|m|er|ne c|kkcl ece||m:
Sc|ë xve c|ke pë yer|ne · Sc|ë xve pë ke.
Çckëlë xve || xve c|ke yer|ne · Çckëlë xve || xve ke
çevÇë xve c|ce serë xve yer|ne · çevÇë xv serë xve ce.
C||ë |cv|k |ë c|ke yer|ne · C||ë |cv|k |ë ke.
J| xwe k|r|n - derx|sI|n - Iozî bûn
K0rlçece e|c|se ç|kcrmc yer|ne ku||cn|||r|cr.
W| çckële xve cerx|sl.
Germ e, sckcyë xve cerxe.
¨Ji xvO kirir¨ cc ç|kcrmck, scyunmck cn|cm|nccc|r, cncck encer ku||cn|||r.
Çckëlë xve j| xve c|ke.
¨DOrjÓ ji xvO kirir¨ hcycs|z||Q| e|e c|mck cn|cm|nc Qe||r:
fe ç| cerpë j| xve k|r|yel
¨íCzî LÛr¨ ç|p|ck c|mc cn|cm|nccc|r:
Hem0 c||ën xve cerxe, lcz| cel
Îroyînî - duh|nî
lrcy|n| : BÜgÜrkÜ Duh|n| : DÜrkÜ
Devrc |rcy|n|: ÇCQtntzcC, gÜrÜnÜzcO
fu zcrcyë cuh|n| y|: 3Or cÜrkÜ ÇOCUksUr
$îyor bûn
Hespek me heye, |ez |ë s|ycr c|c|m.
Hesen || l|renë s|ycr c0 hcl lnÇerë (Hesen c| l|rënë hcl).
· fu, helc Vcnë c| ç| ç0y|?
· lz || clccczë s|ycr c0m, ç0m. (B| clccczë ç0m)
HAIE¡ÈN PÎVANÈ
Hc|elën p|vcnë cc Qrcn|yë, c|rëjch|yë, hëjcy|yë 0 hvc... |n. ler|v c| scyc vcn
hc|elcn cc l|çlcn c|pîve.
D| Kurc|slcnë cc cc p|vcnc|nc Q|rcn|yë veÇ| 0 ||l|r heye. Hey;l veÇ| ||l|rek c|ke.
WeÇ|yek 400 c|rhem e.
D| Kurc|slcnë cc cc p|vcnc|nc ceh 0 Qen|m 0 l|;lën vek| vcn, çcp, n|vçcp
kcc heye.
Pere hëjcy|yë c|p|ve. ler|v, c| scyc pere cc herl|;l| c|ce 0 c|sl|ne. J| cer ku
Kurc|slcn czcc n|ne, perë vë yë Qe|ër| lun|n. lë c| Kurc| cc, j| cc ¨||rc¨
pcnQncl, ycn j| kcx|l lë Qcl|n.
ler|v c|rëjch|yë c| mëlrc c|p|ve.
D| Kurc|slcnë cc fëk|, hëk 0 hvc. c| c||yë zo 0 ber j| lën p|vcnc|n: Wek| cu zc,
së zc... Ycn cerek, cu cer, së cer... Zcyek cu hev e, cerek s| hev e.
Hc|el : ArCÇ, ClOI
Hevce : GOrOklî
Hevce c0n: GOrOklî OlnCk
P|vcn : ClÇnOk
Grcn| : AQtrltk
D|rëjch| : UzUrlUk
Kcx|l : |irC, kCQtI
N|vçcp : ÇCj`tr yCrtst
Kcc : ÇCj´tr cÖrIIO Liri
Bercç : BCkrCÇ
Slcnc|n : AlnCk
Dcn 0 : Alt;-VOri;
Slcnc|n
WeÇ| : CkkC (!283 gr.)
Çcp : íOrOkOcOr kÜÇÜk Lir ICCin ÖlÇÜsÜ
l|l|r : BCInCr
Zc : ÇifI
Hvc. : BUrUr giLi
(Her vek| c|n)
/zcc| : CzgÜrlÜk
Perë Qe|ër : UlUsCl jCrC
Ç||ë Qe|ër : UlUsCl giysi
lëlrc : lOIrO
Ber : CIUzlUk grUj
Ç| Iè goI|n?
Kurc|, j| ¨lîrC¨ rc pcnQncl lë Qcl|n.
· D| f|rk| cc cc hc|elën p|vcnë ç| lë Qcl|n?
· D| f|rk| cc cc hc|elën p|vcnë ¨ÖlÇÜn CrCÇlCrt¨ lë Qcl|n.
Yord|mc| f||||er
BÛr, ICIir, kirir, cCr, f|||er| c|rçck curumcc ycrc|mc| f|||| Qcrev| ycpcr|cr.
C0m|ey| ec||Qen ycpmcklc cc ICItr f|||| ycrc|mc| f||| c|crck Qcrev ycpcr.
Örnek.
Kurc j| ¨lirC¨ rc pcnQncl c|cëj|n.
D| kurc| cc, j| ¨||rc¨ rc pcnQncl Iè Qcl|n. (Burccc Iè, hcl|n f||||n|n Qen|ç zcmcn |n|n
üçüncü lek|| çchsc uyQun c|ç|m|c|r.)
fë Qcl|n : Den|r
fë xvenc|n: Ckunur
fë n|v|scnc|n : Ycz|||r
B||eç|k k|p|er|n ycp |m|ncc Qcrev c|cn LÛr f|||| ||e c||eç|k f||||er|n ycp |m|nc kcl||cn
LÛr, ICIir, cCr, kirir f|||er| ycrc|mc| f||||erc|r.
Hînk|r|n:
D| hevckën jër|n cc c|yën vc|c l|je c|k|n:
1·Pcjc ;em|yë Xezc| 0 kurë xve.... .....s0kë.
2.·Xezc|ë j| c|kcnccr.............. Buhcyë vcn ç| ye?
3· Ëvcr| rcj.......cvcn.
4· S|cë c|në hëc| hëc| rcnck...... 0 rcj.......
ö· Z|v|slcn| cerf........0 ercë...............
ó· Kcr 0 cerx || ser mërQcn.................
7· Pcy|z| pe|ën ccrcn.................
8· lz j| hevc|ë xve...................
º· Perë Xezc|ë lune c0, vë j| xve rc cclek sc|........... ............
10· Gunc| ëvcr| z0.................
11· l|n 200 pcnQncl....... 0 veÇ|k r0n............
12· D| c|kcnë cc l|;lën xvcr|në.................
13· ler|v k|rcs 0 cerpe....... .......... ............., sc| 0 Qcre.......... ........... 0
çevÇe...... .......... .............
14· Sc| j| çermën heyvcncn.................
1ö· J|n serë xve c| perën zër 0 z|v.........
1ó· ler|v c|rëjch|yë c| mëlrc...............
17· Du m|n cerc;ek r0n c|r || cem c|kcnccr......., r0në m|n çcr 0 n|v veÇ|.......
18· Ncn lë......,cv lë.......c|xcre lë..............
Bers|vc p|rsën jër|n c|c|n:
1· ler|vën cemc ;keflcn ç| || xve c|k|r|n?
2· ler|vën cerë heyvcnë k0v| ç| c|k|r|n?
3· ler|vën cerë heyvcnë k0v| ç| c|k|r|n?
3· ler|vcn k|jcn heyvcn kec| k|r|n?
4· Gur k0v| ye ycn kec| ye?
ö· Kevrc;k k0v| ye ycn kec| ye?
ó· ler|v || hespcn ç| c|ke?
7· ler|v c| Qcn ç| c|ke?
8· ler|v c| çë|ekcn ç| c|ke?
º· ler|v h|r|yc m|h 0 c|z|ncn ç| c|ke?
10· ler|v ;|rë kerë vec|xv|n? lv c| kerë ç| c|k|n?
11· lër ç| || xve c|k|n?
12· lër f|slcn || xve c|k|n?
13· J|n ç| || xve c|k|n?
14· ler|v ç| c|k|n pë?
1ö· lër ç| c|c|n serë xve?
1ó· ler|v || hev|në sckc || xve c|k|n? Ç|mc?
17· ler|v c| c|n cc ç| || xve c|k|n?
18· Gunc|ycn cerë ccv çëc|k|r|n. N|hc j| çëc|k|n?
1º· Pe|Që p|rl0kë len|k e, ycn sl0r e?
20· f|;lën || xve k|r|në j| ç| çëc|c|n?
21· Sc| j| ç| çëc|c|n?
22· C||ë Kurccn yë Qe|ër| ç| ye?
23· We ccrcn p|;l Q|rë cc?
24· J|në Kurccn ç| c|c|n serë xve 0 vë çcvc c|xem|||n|n?
2ö· Hc|elën p|vcnë ç|rc c|c|n?
2ó· D| Kurc|slcnë cc cc p|vcnc Qrcn|yë ç| hc|el hene?
27· l|l|rek çenc veÇ| ye?
28· D| Kurc|slcnë cc ceh 0 Qen|m c| ç| lën p|vcnc|n?
2º· Pere ç| c|p|ve?
30· Devrc |rcy|n| ccn 0 slcnc|n c| scyc ç| cc c|ce?
31· Perë Kurc|slcnë yë Qe|ër| heye? Ç|mc?
32· Slrcnën Kurccn yën Qe|ër| hene?
33· ler|v c|rëjch|yë c| ç| c|p|ve?
34· Pënc zc sëv çenc hev c|ke?
3ö· Du cer Q0z çenc hev c|ke?
XV
PAO·JÎ
lc|c Çchcn || D|ycrcekrë ye. Bcvë v| c| c|c|slcnë cc cersccr e. lv c| k|rë cc
r0c|n|n. lc|c vcn p|ç0k e, cu cce 0 m|lccxek vë yc p|ç0k heye. lc| j| vcn
rc Qe|ek lenQ e, |ë ç| c|k|n, k|rëyc mc|ën f|reh p|r cuhc ye, ev pë n|kcn|n.
lc|c vcn p|ç0k e, |ë pcÇ|j e. D|yc çchcn, Ze|c|, Qe|ek jëhcl| ye, j| pcÇ|j|yë hez
c|ke. lc|ë c|mc|e, k|nccn c|;c, fere 0 fc|cn c|c|r|Ç|ne.
D|yc çchcn, her s|cë scel heflcn cc v| h|;ycr c|ke. çchcn j| n|v|në rcc|ce 0
cev 0 r0yë xve c| scc0në c|;c, c|rcnë xve c| f|rçë pcÇ|j c|ke 0 pcrë xve ;e
c|ke. P|;l| vë, c||ë xve || xve c|ke 0 lë s|frë.
Xvcr|nc vcn c| lc;lë cc ncn, çcy 0 zëyl0n cn j| çcy 0 pen|r e. D|yc v|
ccrccrcn j| hëkcn c|ke||ne. çchcn j| ;|r 0 hunQ|v Qe|ek hez c|ke, |ë ccvë v|
c|cëje ev cuhc ne.
Çchcn 8`cn cc j| mc| cerc|keve, c|çe c|c|slcnë. N|vrc, ku cersën vcn x||cs c0,
vec|Qere mc|, Xvcr|nc xve c|xve 0 cersc xve c|xv|ne. H|nQë c|yc v| c|hë|e 0
ev c|çe c| hevc|ë xve rc c|||ze.
Ëvcr| ku veQer| mc|, sc|ë xve || cer cër| cerc|xe, cesl 0 p|yë xve 0 Qcreyën
xve c|çc.
Pcjën ;em|yë 0 yek;em|yë ncç|ne c|c|slcnë. D| vcn rcjcn cc çchcn s|cë
cerenQ rcc|ce. D|yc v| cvë |ë c|ke 0 k|ncën v| c|Quhure.
Bcvë v| l|m jë rc c|cëje: ¨PcÇ|j cel J| Ç|rëj|yë nexve;| pëklën.¨ çchcn j| Quh ||
cë 0 ccvë xve c|ke. lv Qeceyek pcÇ|j e.
K|rë : KirC
l|lccx : lUIfCk
Kcn|n : YCjCLilnOk
Pë kcn|n : GÜCÜ yOInOk
PcÇ|j : íOniz
PcÇ|j| : íOnizlik
Jëhcl| : BOCOrikli
l|çl|n : 3ÜjÜrnOk
ç0;l|n : YtkCnCk
lere : KCL
lere 0 fc| : KCL-kCCCk
B|r|Çcnc|n : PCrlCInCk
N|v|n : YCICk
P0 : YÜz
Scc0n : 3CLUr
D|rcn : Di;
l|rçe : |trÇC
Pcr : 3CÇ
Çe : íCrCk
çë k|r|n : íCrCnCk
S|fre : 3OfrC
Ke|cnc|n : KCyrCInCk
Xvec| : 3CIij
Çek : 3ilCI
Gëz| : 3ÜjÜrgO
H|çl|n : lÜsCCcO OInOk
Yekçemî : PCzCr
Pcsl| : DOQrUlUk
/v |ë k|r|n : BCryO yCjItrnCk
K|nc : ÇCnC;tr
C|rëj : Kir
C|rëj| : Kirlilik
Hefl|k : HCfIC
Pëkhcl|n : lOycCrC gOIirnOk
Pev|n : KCÇnCk
Guh |ë k|r|n: DirlOnOk, cOciQirO UynCk
Gece : CQlCr ÇOCUQU
Dcn k|rë : KirClCnCk
K|rë ccn : KirCyC vOrnOk
Xcn| : BirC
Ccl : KCI
Sc|cn : 3ClOr
D|l|n : GÖrnOk
Guhcrl|n : DOQiçIirnOk
X||cs c0n : BiInOk
k|rè k|r|n
Bcvë çchcn mc|ek k|rë k|r, ev c| k|rë cc r0c|n|n.
· fe mc| c| ç| k|rë k|r?
· B| çcr hezcr|.
K|rëyc mc|cn Qe|ek cuhc ye.
k|rè don
· H0n ç|Çcs k|rë c|c|n?
· Çcr hezcr.
Don k|rè
· fu mc|c xve c|c| k|rë?
· Nc, ez c| xve lë cc r0c|n|m.
· D| v| xcn| cc mc|ën k|rë hene?
· Be|ë, c| Çclë cuccycn cc yek heye.
· Çenc cceyë vë hene?
· Së cce 0 sc|cnek xve heye.
· K|rë yc vë ç| ye?
· lz pë n|zcn|m, j| xvec| c|p|rs|n.
konîn - pè konîn
Pcv| j| Qur c|reve, pë n|kcne (Pcv| c| Qur n|kcne).
· fu c|kcn| ö000 pcnQncl k|rë c|c|?
· Nc ez n|kcn|m.
KCrîr f|||| k|m| cc|Qe|erce ¨kCrîr¨ c|ç|m|nce le|cffuz ec|||r.
Kcn|n f|||| c|rçck curumcc ycrc|mc| f||| Qcrev| ycpcr.
Dev û rû çûçI|n : l|·y0z y|kcmc
ler|v her s|cë cev 0 r0yë xve c|;cn.
· Kurc hesen, cev ë r0yë xve c|;cl
DesI û pî çûçI|n. l|·cyck y|kcmc
Por ¡e k|r|n
ler|v her s|cë pcrë xve ;e c|ke.
Dë, pcrë zcrcyën xve yën p|ç0k ;e c|k|n.
M|¡I|n
ler|v c| Qëz|yë mc|cn c|mc||n.
l|c, cerfc ser xën| c|mc|el
l|n cer cër| m|;l.
Novè rojon
Hefl|k| cc hefl rcj hene: çOnî, YOkçOnî, DUçOnî, 3ÓçOnî, ÇCrçOnî, PÓçOnî, |ri.
Hefl|k rc, || h|n c|yën Kurc|slcnë ¨hey;l|k¨ lë Qcl|n.
ß|r|qîn - ß|r|qond|n (pcr|cmck · Pcr|clmck)
Pcj c|c|r|Çe (c|r|Ç|n)
Ze|c| fere 0 fc|cn c|c|r|Ç|ne (c|r|Çcnc|n)
He|în - He|ond|n (lr|mek · lr|lmek)
Berf c|he|e
Pcj cerfë c|he||ne
ke|în - ke|ond|n (kcyncmck · kcynclmek)
/v c|ke|e
fu hëkcn c|ke||n|
H|¡I|n f||||n|n ç| mc|k| (ve Qen|ç) zcmcn|
lz c|hë||m lm c|hë||n
fu c|hë|| H0n c|hë||n
lv c|hë|e lv c|hë||n
lm|r : B|hë|e
C|umsuzu: lz nchë||m...
D||| geçm|¡ Zomon|.
l|n h|çl le h|çl
fe h|çl We h|çl
W|, vë h|;l Wcn h|çl
ÇûçI|n f||||n|n ç|mc|k| (ve Qen|ç) zcm cn|
lz c|çcm lm c|çcn
fu c|çc H0n c|;cn
lv c|çc lv c|çcn
lm|r: B|çc
D||| geçm|¡ Zomon|. l|n, le, v|, vë, me, ve, vcn ;0;l
/v || xve k|r|n : YtkCrnOk (LCryO yCjnOk)
/v |ë k|r|n : YtkCnCk (LC;kCstrt)
Ze|c|, rcjc yek;em|yë cvë || Çohon c|ke.
I| wî

Av don . Su|cmck
lz së rcjcn cc ccrë ccrcn cv c|c|m.
· Xe|||, |rc cëxçe ov b|de.
Cv cO (k|so|mo||)
Guh |è k|r|n - Guh don
çchcn Qeceyek cc; e. lv Quh || cë 0 ccvë xve c|ke.
fu Quh || m|n c|ke, meçe Slemcc|ël
Guh || wî meke |cl lv l|çlek| n|zcne.

Guh c|ce hevc|ë xve, ev rcsl|yë c|cëje.
l|n çenc ccrcn jë rc Qcl, |ë Quh ncce m|n.
Iè ç| b|k|n. Ne pcys|n|cr...
lc|c vcn lenQ e, j| vcn rc mc|ek f|reh hevce ye, |ë ç| c|k|n, perë vcn këm e.
· Gur cerx|k xvcr.
· ç|vcn || ku c0?
· Ç|vcn j| c|l, |ë ç| c|ke, çekë v| lune c0.
DîI|n
lz c|c|n|m, lu c|c|n|, ev c|c|ne, em c|c|n|n....
l|n c|l, le c|l, v|, vë, me, vcn c|l.
FEPE b FOI
ler|v c| c||kcr|yc fere 0 fc|cn xvcr|në çëc|ke 0 c|xve.
Kevcn| c;ë mc|ë c| lenc|k 0 levë cc c|pëj|n. D| Qunccn cc cc ncn pehl|në
së| heye. Cu;xcne lenc|kc p|ç0k e. Kevcn| c| kërë p|vczcn, lemelëzcn,
cc|ccncn, |sclcn 0 hë;|ncy|yën c|n h0r c|k|n. /;ë ncv lenc|k 0 s|l||cn c| kevç| 0
hes|kë levc|c|n.
D| mc|cn cc Qe|ek lcs, lesm|, |skcn 0 f|nccn hene.
Çcrce c| lcsë cc c| kevç| lë xvcr|n. ler|v çcyë c| |skcncn, Çehvë c| f|nccncn
vec|xve. l| Qunccn xvcr|në || ser sën|ycn l|n|n s|frë. ler|v c| s|frë cc c| c||kcr|yc
kevç|, çele| 0 kërë c|xve.
Çcy c| çcyccnë cc, Çehve c| cezvë cc lë çëk|r|n.
/ç : YOnOk
fenc|k : íOrCOrO
Pehl|n : Pi;irnOk
feve : íCvC
B|r|n : KOsnOk
H0r k|r|n : DOQrCnCk
S|l|| : KCzCr
Kevç| : KC;ik
Së| : 3CC
Cuçxcne : KÜÇÜk IOrCOrO
Kër : BtÇCk
femelëz : DOnCIOs
Çcyccn : ÇCrcCrltk
Cezve : COzvO
Bc|ccn : PCIltCCr
lscl : BiLOr
Hë;|ncy| : YO;illik, sOLzO
Pëç| (cëç|) : PCrnCk
Hes|k : KOjÇO
fevccn : KCrt;ItrnCk
fcs : íCs
fesm| : íOjsi
lskcn : ÇCy LCrcCQt
l|nccn : |irCCr
Çcrce : ÇOrLC
Gërm| : ÇOrLC
Sën| : 3iri
Çele| : ÇCICl
Xcv|| : HCvlU
PehI|n
lz c|pëj|m, lu c|pëj|, ev c|pëje
lm c|pëj|n, h0n c|pëj|n, ev c|pëj|n
l|n pehl, le pehl, v|, vë, me, ve, vcn pehl
¡evdon
lz levc|c|m, lu levc|c|, ev levc|ce
l|n, le, v|, vë, me, ve, vcn levcc
ß|rîn
Kër c|c|re.
Kërë cëç|yc m|n c|r|
l|n ccr|k c|r|.
Hûr k|r|n
lv ccrcn h0r c|ke. Kevcn| p|vcz h0r c|k|n.
·I-
Hînk|r|n:
l| hevckën jër|n c|yën vc|c l|j| c|k|n.
1· l|n ev mc| c| së hezcr| ..... .....
2· lm çcr hezcr|...... ............
3· D| v| xcn| cc...... .............. hene?
4· B| c0 së;em|yë..............lë.
ö· Ber| ;em|yë............lë.
ó· l|n j| l|c rc Qcl, ¨cersc xve c|xv|ne¨|ë v|..... ..... m|n ne k|r.
7· Guh............ccvë xve, meçe Slemcc|ë.
8· Pcv| c| Qur c|kcne?......., ev........ ............
º· Pcce, ...... 0 ............ xve c|çcl
10· Pcrë xve..........
11· Ze|c| c| Qëz|yë ccë...........
12· Ze|c|, heflë cc ccrë cvë........ çchcn............
II
J| ncv vcn ke||mcn yën m|ncs|v c|c|jër|n 0 || hevckën jër|n c|yën vc|c l|j| c|k|n:
|îsICr, niILCx, IOsj, jCvlîkO, sCLÛr, gUr, fOrO, çCl Û çCjik, kirC, sOl, çO, fÓkî, gC,
;OvÇO, sO, cOsInCl.
1· ler|v cev 0 r0yë xve c|............. c|;c.
2· .............. cc ;ek|r|në ye.
3· ............... cc pëk|r|në ye
4· .............. cc çëk|r|nc xvcr|në ye.
ö· ........... lëne ;0;l|n,.....lëne c|r|Çcnc|n, ........ lëne xvcr|n.
ó· ........... k0v| ye, ........ kec| ye.
7· lër........ c|c|n serë xve, j|n......... || xve c|k|n.
8· ler|v || ........... s|ycr c|ce, c|............... ccl c|ke.
º· Kcrker c|............. cc c|xec|l|n.
10· Ç||ë Kurccn yë Qe|ër ........... .............. .............. e.
11· W| ceslë xve ;0;l 0 c| ......... zc k|r.
Bers|vc p|rsën jër|n c|c|n.
1· Bcvë çchcn ç| kcr| c|ke?
2· lc|c ku ev lë cc r0c|n|n sc|cnc xve heye?
3· lc|c ku ev lë cc r0c|n|n yc vcn e?
4· Ç|mc ev mc|ek| f|reh k|rë nck|n?
ö· lc|c vcn Ç|rej e ycn pcÇ|j e.
ó· Dîyc Çchcn kevcn|yek çcvc ye?
7· D|yc çchcn k|nQë v| h|;ycr c|ke?
8· çchcn ku j| xevë rcc0 ç| c|ke?
º· lv c| lc;lë cc ç| c|xv|n?
10· Ç|mc ccvë v| ;|r 0 hunQ|v nck|re?
11· lv k|nQë j| c|c|slcnë vec|Qere?
12· çchcn ku j| c|c|slcnë hcl ç| c|ke?
13· çchcn c| kë rc c|||ze?
14· çchcn ku j| ||sl|në veQer| ç| c|ke?
1ö· Pcjc ;em|yë çchcn z0 ycn cerenQ rcc|ce? Ç|mc?
1ó· Dcy|kc çchcn k|nQë cvë || v| c|ke 0 k|ncë v| c|Quhure?
17· J| Ç|rëj|yë ç| pëk lë?
18· çchcn Quh || cë 0 ccvë xve c|ke?
1º· Pcv|, vexlc ku Qur c|c|n|n ç| c|k|n?
20· Ce|emc le v|ncc c0, le ev c|l?
21· fu j| ëvcr| ||nQë xve 0 Qcreyën xve c|;cy|?
22· H0n ccrcn c||kcr|yc c|yc xve c|k|n?
23· D| hefl|k| cc çenc rcj hene? Ncvë vcn ç|ye?
24· Bexçë ve heye?
2ö· fu ccrcn ccrcn cv c|c|?
2ó· fu ccrcn ku|||kcn cv c|c|?
27· ler|v c| ceslmc| 0 xcv||yë ç| c|ke?
XVI
ßÈPÎVAN
B| ncvë Bër|vcn xve;keke çchcn heye. Bër|vcn h|n çcr sc|| ye. lv herl|;l| p|r
mereÇ c|ke 0 c|xvcze h|n c|ce.
Wë rcjek| j| ccvë xve p|rs|:
·fu ç|mc evÇcs c|rëj|?
Bcvë vë ken| 0 |ë veQercnc:
·lz mez|n |m. Çenc sc|cn ;uncc lu j| c|rëj c|c|.
·Ç|mc lcmë l|| Çcs| le c|rëj n|ne?
·Hem0 kes mez|n c|c|n, |ë cejnc vcn ne yek e. lz cejnc|rëj |m, ev ncvçecejn
e.
·Ç|mc pcrë le re; e, yë m|n kej e?
·Pcrë c|yc le j| kej e. fu || c|yc xve ç0y|.
·lë çcvë vë ;|n |n, yë m|n.....?
Yë le re; |n.
·Ç|mc?
Bcvë vë sek|n|:
· H||... ez ç| cëj|m? Herl|;l yek ncce. l| cëxçe c|nëre: P|r lex||l Q|yc, fëk| 0 ku|||k
hene.
·Ç|mc, em ku|||k |n?
·Nc, |ë ev j| j|n| ne. Ccnë vcn j| heye.
·Ccn ç| ye?
·Bcvë vë c|sc sek|n|, || ccrc xve n|hër|, j| ser mcsë f|nccnek Q|rl 0 Qcl:
·B|nër evc f|nccnc Q|r c|ce?
·Nc.
·D|meçe?
·Ncc.
·J|n| mez|n c|c|n, vek| Q|yc 0 ccrcn. H|n c|me;|n, vek| heyvcn 0 mer|vcn. U
rcjek lë c|m|r|n.
·l|r|n ç| ye?
·l|r|n? Kc ccp|rc le lë c|rc le? Pcr m|r.
·Be|ë.
·ler|v vek| xev cc c|çe 0 ccrc|n rcncce. Ëc| nc||ve 0 c|hn ncQ|re.
·B|hn Q|rl|n ç|ye?
·ler|v c| pczë xve c|Q|re. Wek| hc:
B|hnc xve Q|rl 0 cc, Qcl|nc xve cjcl:
·l| c||yë c|n, c|hnc l|;lcn heye. B|nëre, ev sëv e... Çcvë xve c|Q|rel fe Q|rl?
·Be|ë.
Bcvë vë sëv c|rëj| |ëv 0 pczë vë k|r 0 p|rs|:
·Çcvc ye?
·B|hnc vë xve; e.
·fcm ç|ye?
·ler|v c| z|mcnë xve lcm c|ke. B|Qre vë sëvë c|xve 0 || lcmc vë c|nëre. H|n
l|;l ;|r|n |n, h|n lch| |n. çek|r ;|r|n e, |scl lch| 0 l0j |n, |ëmcn l|r; e, xvë ;cr e. l| c||yë
c|n, mer|v c| Quhë xve cenQcn c|c|h|se, c| ceslë xve || l|;lcn c|ce, h|;k| 0
nerm|yc vcn, Qerm|yc vcn h|n c|ce... ler|v ....
/Ç|ë Bër|vcnë c| l|;lek| c|n cc c0, vë, ëc| Quh ne c|cc Qcl|nën ccvë xve.
Gcl|nc v| c|r|:
· Bcvc, ez çek|r c|xvcz|m, çek|rl
Ken : Gülü;
Ken|n : GÜlnOk
G|r| : AQlCnCk
Çuncc : 3OrrC
lcm : AnCC
Bejn : BOy-LOs
Bejnc|rëj : UzUr LOylU
Ncvçecejn: CrIC LOylU
lë ç0n : BOrzOnOk
Sek|n|n : DUrnCk
Kej : KUnrCl
J|n| : CCrlt
Ccn : CCr
lë n|hër|n : BCknCk, CrC;ItrnCk
l|k|r|n : Dü;ürnOk
leçîn : YÜrÜnOk
l|r|n : ClnOk
f|rç|k : íUr;U
/|| : íCrCf, yCr
l| c||yë c|n : DiQOr yCrcCr
H|çk : 3OrI
H|çkî : 3OrIlik
Nerm : YUnU;Ck
Nerm| : YUnU;Ckltk
Germ| : 3tCCkltk
Kurl : KtsC
Serh|çk : Dik kCfClt
lëjc : BOyîr
Dcp|r : BÜyÜkCrrO
Pcr : GOÇOr ytl
Xev cc ç0n : UyUnCk, sÖrnOk
Ccrc|n : Bir kOz cCIC
l|v|n : KtntlcCnCk
B|hn Q|rl|n : NOfOs ClnCk, kOkU ClnCk
B|hn : NOfOs, kOkU
Wek| hc : BUrUr giLi
Çcv Q|rl|n : GÖz kCjCnCk
D|rëj k|r|n : UzCInCk
Pcz : BUrUr
lëv : DUcCk
fcm : íCI
fch| : ACt
fch||k : ACt OlnC
f0j : /c|, s|vr|
lëmcn : |inOr
Xvë : íUz
Çcr : íUzlU
Guh : KUlCk
Desl |ë ccn : DOkUrnCk
/Ç|| : Aktl
lereÇ : lOrCk
lereÇ k|r|n : lOrCk OInOk
f|rc| : íOnLOl
B| ncvë Bër|vcn xv|;keke çchcn heye: Xv|;keke çchcn heye, ncvë vë Bër|vcn
e.
Xew do çûn
çchcn her ;ev c| scel º`cn cc rcc|zë 0 hemc c| xev cc c|çe.
Bc hcl 0 |cmce c| xev cc ç0.
DesI |è don
Zcrck cesl || scvë cc, ceslë v| ;ev|l|.
B|nër, cesl |ë c|ce, ç|Çcs nerm e.
MEPIVA¡Î
Cemc| ccvë çchcn e. l|| mcmë çchcn e. Cemc| 0 l|| c|rc ne. çchcn c|rcz|yë
l|| ye. Ncc|r, kurë e|| (Ncc|rë l||), p|smcmë çchcn e. Gu|, keçc l|| (Gu|c l||),
cclmcmc Çchcn e.
Xcl0n j|nc l|| ye, cmcj|nc çchcn e.
Ze|c| 0 l|rccn xv|;kë hev |n. l|rccn xc|l|yc çchcn e. lem, k0rë l|rccn
p|sxc|l|yë çchcn e.
Bcvë Cemc| ccp|rë çchcn e. Bcvë Ze|c|ë j| ccp|rë v| ye. D|yc Cemc| 0 c|yc
Ze|c|ë hercu ccp|rën v| ne. çchcn nev|yë vcn e.
lv kes hem0 mer|vën hev |n. D| ncv vcn cc mer|vcl| heye.
ler|vcl| : AkrCLCltk
lcm : AnCC
/mcj|n : AnCC kCrtst
P|smcm : AnCC OQlU
Dclmcm : AnCC ktzt
Brcz| : YOQOr (£rkOk kCrcOç ÇOCUQU)
Xc| : DCyi
Xc|cj|n : DCyt kCrtst
Xcrz| : YOQOr (ktzkCrcOç ÇOCUQU)
Xc|l| : íOyzO
P|sxc|l| : íOyzO OQlU
Bcp|r : DOcO
Nev| : íOrUr
kenîn·B|kene
Ç|mc|k| zcmcn: lz c|ken|m, lu c|kenî...
D||| geçm|¡ zomon.
1· lz ken|m, lu ken|, ev ken|, em ken|n, h0n ken|n...
2· lz ken|ycm, lu ken|ycy|, ev ken|yc, em ken|ycn, h0n ken|ycn...
Gîrîn·B|Q|re
Ç|mc|k| zcmcn: lz c|Qîr|m, lu c|Qîrî...
D||| geçm|¡ zomon
1· lz Q|r|m, lu Q|r|, ev Q|r|, em Q|r|n...
2· lz Q|r|ycm, lu Q|r|ycy|, ev Q|r|yc, em Q|r|ycn, h0n Q|r|ycn, ev Q|r|ycn
Zcrc c| cëxçe cc c|ken|n 0 c|||z|n.
Yek| j| m|n rc Qcl ¨Kurc| ne z|mcn e¨. lz ken|ycm. l|n jë rc Qcl: ¨lejcyë le
;0;l|nel¨
çchcn Qcyë xve v|ncc k|r|ye c|Q|re. Bcvë v| jë rc Qcl ¨leQ|rel lz yek| nuh j| le
rc l|n|m.¨
B|h|sl|n ku ccvë vcn || Slemcc|ë m|r|ye, hem0 Q|r|ycn.
I|vîn·B|||vel
lz c|||v|m, lu c|||v|, ev c|||ve...
1· lz ||v|m, lu ||v|, ev ||v|, em ||v|n, ev ||v|n
2· lz ||v|ycm, lu ||v|ycy|, ev ||v|yc, em ||v|ycn...
P|s|nQ j| c|yë xve nc||ve, herhc| m|r|ye.
B|||ve |cl lm cerenQ mcn.
Dcr ||v|n 0 h|rçek jë cerkel, hëc| hëc| me;|yc 0 ç0.
Çûn f||||n|n m|ç|| Qeçm|ç zcmcn|:
lz ç0me lm ç0ne
fu ç0y| H0n ç0ne
lv ç0ye lv ç0ne
O|umsuzu
lz ne ç0me, lu ne ç0y|, ev ne ç0ye, em ne ç0ne...
Iè çûn - || hev çûn
Pcrë le j| m|nc c|yc le kej e, lu || c|yc xve ç0y|.
lv j| p|r serh|;k e, || ccvë xve ç0ye.
Hesen 0 lhmec c|rc ne, |ë Hesen mer|vek j|r e, lhmec l|rc| e, ev || hev ne
ç0ne.
lë ç0n : BOrzOnOk
l| hev ç0n : BirLirirO LOrzOnOk.
Hînk|r|n:
Bers|vc p|rsën jër|n c|c|n:
1· ler|vën c|rëj rc ç| lë Qcl|n?
2· lv kesën ku cejnc vcn z|rcv e, j| vcn rc ç| lë Qcl|n?
3· Pcrë le ç| renQ e?
4· Çcvë le ç| renQ |n?
ö· Çenc çcvë mer|vcn heye?
ó· ler|v c| çcvën xve ç| c|ke?
7· ler|v c| scyc Quhë xve cc ç| c|ke?
8· ler|v c| scyc ç| cc c|hn c|Q|re?
º· Çenc |ëvën mer|vcn hene?
10· D| cevën mer|vcn cc ç| heye?
11· Çenc c|rcnë mer|vcn heye?
12· ler|v c| scyc ç| cc l|çlcn lcm c|ke?
13· l|nQ ç| rc c|c|n?
14· Desl ç| rc c|c|n?
1ö· Çcv 0 Quhë mer|vcn || ku ne?
1ó· P|çlc xve nîçcn ce.
17· D| ceslën le cc çenc l||| hene?
18· Kev|r h|çk e ycn nerm e?
1º· fcmc xvë çcvc ye?
20· lscl l0j e, ycn l|r; e?
21· lv sëv ;|r|n e, ycn lch||k e?
22· Bcp|rë le xve; e, ycn m|r|ye?
23· lcmë le heye? Ncvë xve ç| ye?
24· fu ccrcn xc|l|yc xve c|c|n|?
2ö· Ncvë cclmcmc çchcn ç|ye?
2ó· çchcn 0 Ncc|r p|smcmë hev |n?
27· fu j| xc|ë xve hez c|k|?
28· fu || kë ç0y|, || c|yc xve ycn ccvë xve?
2º· Kev|r ç|mc nc||ve?
30· fu ç| c|f|k|r|, mc|c xve mereÇ c|k|?
31· fu pcr || ku c0y|?
32· H0n c| hevc|ë xve rc çcvQ|rl|k c|||z|n?
XVII
kbPDI$¡AN
Kurc|slcn ve|clë me ye. Bcv 0 kc|ë me c| hezcr sc|cn || ser cxc Kurc|slcnë
j|ne. lvcnc || v|r ccl k|r|ne, pez çërcnc|ne, ccjcr 0 Qunc cvc k|r|ne.
l| cck0r j| lrzurumë 0 Cersë cesl pëk c|ke, || cc;0r heyc nëz|k| Bexccyë c|çe. l|
rcjh||cl j| Gc|c Urm|yë cesl pë c|ke 0 || rcjcvc c|Q|he Sëvcsë.
Kurc|slcn c| ce;l 0 zczcn, c| ç|yc 0 ccn| ye. Ç|ycyën vë c| ncv 0 cenQ |n.
Ç|ycyën fcrcsë j| c||yë lerc;ë heyc Çc|emërQë, serc|ser, c| cxc Kurc|slcnë cc
c|rëj c|c|n, c|Q|h|n ç|ycyën ZcQrcs. l| c||yë Çc|emërQë 0 c||yë Dërs|m ç|yc || hev
c|Çe||c|n, rë 0 c|rc ncc|n, vek| cejnë c|k|n. l| c||yë rcjh||clc cck0r, ccrc Wcnë,
l0;ë, G|r|ccxë, Cersë 0 lrzurumë ce;l 0 zczcn f|reh c|c|n. l| vcn cercn lër
Q|yc heye, Kurc p|r pez 0 cevcr xvec| c|k|n. /Q|r|, ç|ycyë Kurc|slcnë her| c|||nc
|| v| c|| ye. B|||ncch|yc v| ö1óö mëlrc ye. l| cer Qc|c Wcnë ç|ycyë S|pcnë c|||nc
c|ce, c|||ncch|yc v| j| 4434 mëlrc ye. l| ser vcn hercu ç|ycn l|m cerf 0 Çe;c
heye, p|r ccrcn serë vcn j| evrcn xuyc ncke.
Gc|c Wcnë m|nc cehrek| f|reh e. J| xve, xe|kë ccrc vë, jë rc c|cëje cehr.
Çemën D|c|e 0 lercl j| ç|ycyën Kurc|slcnë c|zën, cer c| cc;0r c|her|k|n, || c||yë
Sur|yë j| cxc Kurc|slcnë cerccs c|c|n 0 || Bcsrë c|Q|h|n cehrë. Ber c| cc;0r,
lezcpclcm|c lë Qcl|n j| ce;lc ncv vcn hercu çemcn rc. D| Kurc|slcnë cc
Qe|e çemën c|n j| hene, ev, c| c||yë cvë Qe|ek cev|emenc e.
Ber c| cc;0rc rcjcvc, c||yë D|ycrcek|r, lërc|n, Puhc, C|z|r 0 lnlecë ce;l e.
Xe|kë vë ccrë h|m c| çcnc|n|yë m|j0| c|ce, h|m j| pez xvec| c|ke. P|r c|yën
Kurc|slcnë c| rez 0 ccxçcn xem||cnc| ye. D| ç|yc 0 ccr|slcncn cc heyvcnën
k0v| vek| h|rç, Qur, cercz, pezk0v|, rcv|, kevrc;k, k0ze 0 kev p|r |n. D| cvcn cc
mcs|yën ce|c| hene.
Kurc|slcn c| c||yë hey|yën c|n ercë j| Qe|ek cev|emenc e. l| p|r c|ycn, xcs|mc ||
ccrc Kërk0k 0 lus0|ë, ccrc K|rmcn;ch 0 D|ycrcekrë lër n|fl cerc|keve. l| c||yë
Xcrp|lë s|fcr 0 krcm, || c||yë C|z|r 0 l|c|slcnë kcm|r, || c||yë Sëvcsë hes|n, || c||yë
Dërs|m krcm, kcm|r 0 hvc. cerc|keve.
lë ev hem0 hey|yën serercë 0 c|nercë ç|rc c|c|n?l
D|jm|ncn Kurc|slcn c| ncv xve cc pcrçe pcrçe k|r|ne, heryek| pcrçek k|r|ye c|n
|epë xve. lvcnc cenc k|r|ne sl0yë me 0 ve|clë me lc|cn k|r|ne, herl|;lë me
c|z|ne 0 h|n j| c|c|z|n. S|fcr c| c||k| cc c|çe, n|fl c| c||k| cc. Çemën me c|her|k|n 0
c| kër| me ncyën, Ç|ycyën me sl0xcr |n..
Zczcnën me l|j| pez |n, ce;lën me lër Qen|m, c|r|nc 0 pemcu c|c|n, |ë c|sc j|
em c|rç| 0 lcz| ne. Pez 0 ccxçeyën me lër l|r|, lër sëv 0 m|;m|; c|c|n, |ë em vcn
lcm nck|n.
lm c|xec|l|n pëk l|n|n, zcrcesl || serë me c|x|n c|c|n. Bcnc vë ye ku ve|clë me
cvc ncce, xe|kë me x|zcn e. Ku czcc| ne c0 xeccl ç|rc c|ce?
Ber| herl|;l| em hevceccr| czcc|yë ne.
We|cl : UlkO, yUrI
Kc| : YCçlt, cOcO
/x : íOjrCk
Ncv : ArC
Dcr|slcn : CrnCr
Bercz : DOnUz
Pezk0v| : YCLCr kOÇisi
Gc||k : DCrC
/vc k|r|n : YCjnCk, inCr OInOk
Bck0r : KUzOy
Bc;0r : GÜrOy
Cers : KCrs
Bexcc : BCQcCI
Bcn| : íOjO
B| ncv 0 cenQ: UrlÜ
Çc|emërQ : HCkkCri
Serc|ser : BC;ICrLC;C
G|hcn : KCvU;nCk, yOIi;nOk
l| hev Çe||c|n: BirLirirO kCrt;nCk
Pë : YOl
D|rc : GOÇiI
Cejn : BCyrCn, fOsIivCl
fër : BOl, IOk
Devcr : 3tQtr
/Q|r| : AQrt cCQt
S|pcn : 3ÜjICr cCQt
lvr : BUlUI
Xuyc k|r|n : GÖrÜrnOk
Behr : DOriz
J| xve : ZCIOr
D|c|e : DiClO
lercl : |trCI
Zcy|n : DOQnOk
Her|k|n : AknCk
Çem : ÇCy, trnCk
lmperyc||sl : £njOryClisI
Kc|cnyc||sl : 3ÖnÜrgOCi
Sl0xcr : BOyrU LÜkÜk
Kcçkcr : AyCkkCLt ICnirCisi
l|j0| c0n : UQrCçnCk, nOçgUl OlnCk
K|çcnc|n : ÇOknOk
K0ze : 3CrsCr
Kev : KOklik
lcs| : BCltk
Xcs|mc : CzOlliklO
Hey| : VCrltk
B|nerc : YOrClIt
Sererc : YOr ÜsIÜ
Hes|n : DOnir
Hes|nker : DOnirCi
D|jm|n : Dü;nCr
Benc k|r|n : BCQlCnCk
Benc : ·j, LCQ
Slc : BOyUr
fc|cn : íClCr
D|z|n : ÇClnCk
B|r|nc : PirirÇ
B|rç| : AÇ
l|çm|ç : KCyst
X|zcn : YOksUl
/zcc| : CzgÜrlÜk
Hevccccr : lUIICÇ
l|rsenc : |trsCI
K|nQë : NO zCnCr
H|nQë : C zCnCr
Ber : UrÜr, Ör
f|l0n : íÜIÜr
Nëç|r : Av
N|fl : POIrOl
S|fcr : BCktr
Krcm : KrOn
Pcrçe : PCrÇC
lep : £l
lep|k : £lcivCr
P|r : KÖjrÜ, ÇOk
Derccz c0n: GOÇnOk
S|nel : 3CrCI
Çcnc|n| : ZirCCI
M|¡|| geçm|¡ zomon
1) Geç|çs|z f||||erce:
J|n KÖk: Jî Hcl|n KÖk: Hcl
¡ok| ¡ok|
lz j|me me lz hcl|me |me
fu j|y| y| fu hcl|y| |y|
lv j|ye ye lv hcl|ye |ye
lm j|ne ne lm hcl|ne |ne
H0n j|ne ne H0n hcl|ne|ne
lv j|ne ne lv hcl|ne |ne
2) Geç|ç|| f||||erce:
K|r|n KÖk: k|r D|z|n Kck: D|zî
¡ok| ¡ok|
l|n k|r|ye |ye l|n c|z|ye ye
fe k|r|ye |ye fe c|z|ye ye
W|, vë k|r|ye |ye W|, vë c|z|ye ye
le k|r|ye |ye le c|z|ye ye
We k|r|ye |ye We c|z|ye ye
Wcn k|r|ye |ye Wcn c|z|yeye
Gcr0|c0Q0 Q|c|, kckle scn herf sess|z |se, hem Qeç|;||, hem Qeç|;s|z f||||erce
lck|n|n ccç|nc (|) hcrfl| ek|en|r.
D|Qer ycnccn Qeç|;|| f|||erce nesnen|n çcQu| c|cuQu curum|crcc f||| lck|s|
ceQ|;|r, çcQu| hc|e Qe||r:
D||| geçm|¡
l|n mcs| xvcr (mcs|yek xvcr)
l|n cu mcs| xvcr|n
Wcn ccjcr cvc k|r (ccjcrek)
Wcn ccjcr cvc k|r|n (j| yek| zëcel|r)
M|¡|| geçm|¡
l|n mcs| xvcr|ye (lcs|yek xvcr|ye)
l|n cu mcs| xvcr|ne
Wcn ccjcr cvc k|r|ye (ccjcrek)
Wcn ccjcr cvc k|r|ne (j| yek| zëcel|r)
Avo k|r|n-ovo bûn
Kcrker mc|cn, rëycn 0 p|rcn cvc c|k|n.
We|cl c| xecclë cvc c|ce, |ë zcrcesl f|rsencë ncc|n me.
K|nQë Kurc|slcn czcc c0, h|nQë em c|kcn|n ve|clë xve cvc c|k|n.
ßerhemîn ($uper|oI|f)
1· Peçkc çîyckî b|||nd e.
Sîpcn j| Peçkc b|||ndI|r e. (ccmpercl|f)
D| ncv ç|ycyën Kurc|slcnë cc yë b|||ndI|rîn /Q|r| ye. (Super|cl|f)
Bu ek|er ku||cn||mcccn cc çu çek||ce cn|cl||cc|||r:
D| ncv ç|ycyën Kurc|slcnë cc yë her| c|||nc /Q|r| ye.
2· lercl çemek| c|rëj e.
Yë c|rëjl|r|n l|s|s|p| ye (Yë her| c|rëj l|s|s|p| ye.)
Zoyîn
Çë|ekc me zc, Qc||kek c0.
D| mërQcn cc cv c|zë.
A|î-b| o|î
D| ncv hercu Qunccn cc çem cerccz c|ce. Guncë me || v| c|| ye, Quncë xc|ë
m|n || v| c||yë çëm e.
lv, c| c||yë percn cev|emenc e, |ë c| c||yë mëjc x|zcnl|rë mer|vcn e.
M|jû| bûn
·Dcp|rc le ç| kcr| c|ke?
·lv c| zcrcycn m|j0| c|ce.
Kcçer pez xvec| c|k|n. lv, j| s|cë heyc ëvcrë c| pëz rc m|j0| c|c|n.
·lcmë le c| ç| s|nel| m|j0| c|c|?
·lv kc;kcr|yë c|ke. lë crcz|yë m|n hes|nker e.
Heyîyèn b|n erdè. f|;lën ku j| cen ercë cerc|vek|n 0 c| kër| mer|vcn lën. Wek|
n|fl, hes|n, s|fcr, kcm|r, zër, z|v 0 hvc...
Heyîyèn ser erdè. /xc çcnc|n|yë, mërQ 0 zczcn, ccr|slcn 0 heyvcnën nëç|rë,
cv 0 mcs|, 0 l|;lën ku mer|v çëc|ke, l|ne meyccnë: Wek| cerën çcnc|n|yë
(pemcu, l|l0n, Qen|m 0 ceh, fëk|), pez 0 cevcr 0 hvc...
¡èr bûn
·Keremke em çîvc xve c|k|n.
·Spcs c|k|m, ez lër |m.
B|hcr| || ç|ycn lër Q|yc heye.
ß| kèr hoI|n-b|kèrhoIî
f|;l hene c| kër| mr|vcn lën. Wek| cv 0 hevc: ler|v c| scyc vcn cc c|j|. ler|v
n|n c|xve, cvë vec|xve, k|nccn || xve c|ke, c| l|rënë rë vc c|çe. lv hem0,
l|;lën c|kërhcl| ne.
ler|v hene, mer|vën c|kërhcl| ne, ev, kcrën cc; c|k|n.
Wek| kcrker, cclkcr 0 cersccr, hem0 s|nelkcr... ler|v j| hene c| c|yë xve cc
r0c|n|n, ceslë xve || scr 0 Qermë ncx|n 0 c|sc j| cev|emenc |n. Wek| cxc 0
pclrcncn... lv ne c| scyc xecclc xve cc, c| scyc xecclc xe|kë cc c|j|n. /xc 0
pclrcn mer|vën c|kërhcl| n|n|n. lv c| kër| lu l|;l| ncyën.
l| Kurc|slcnë hey|yën serercë 0 yën c|nercë zehf |n. /xc 0 serm|ycnccr,
|mperyc||sl 0 kc||nyc||sl vcn c|k|n;|n|n c|c|n. Wek| n|fl, hes|n, s|fcr... lv c| kër| lu
l|;lë me ncyën.
Iè x|sI|n. VUrnCk lm|r: |Ó xOl
,inciki zCnCr lz |ë c|x|m lm |ë c|x|n
fu |ë c|x| H0n |ë c|x|n
lv |ë c|xe lv |ë c|x|n
D||| Qeçm|ç zcmcn: l|n |ë x|sl le |ë x|sl
fe |ë x|sl We |ë x|sl
W|, vë |ë x|sl Wcn |ë x|sl
li;li gOçni; zCnCr. l|n |ë x|sl|ye le |ë x|sl|ye
fe |ë x|sl|ye We |ë x|sl|ye
W|, vë |ë x|sl|ye Wcn |ë x|sl|ye
Cüm|e |ç|nde. lv || serè me c|x|n 0 hey|yën me c|c|n.
lv |è c|x|n
Wcn || serè me x|sl 0 hey|yën me c|r.
Wcn |è x|sl
Wcn || serè me x|sl|ye 0 hey|yën me c|r|ye.
Wcn |è x|sl|ye
Hevceccr: lm hevceccr| czcc|yë ne.
We|cl hevceccr| cxc 0 pclrcncn n|ne.
Veyc: We|cl, ne hevceccr| cxc 0 pclrcncn e.
ße|onî (c|um|u) Neyînî (C|umsuz)
Hevceccr e Hevceccr n|ne
Veyc
Ne hevccccr e
f|rç n|ne
f|rç e Ne l|rç e.
H|nk|r|n:
D| hevckën jër|n cc c|yën vc|c l|je k|n:
1· ler|v c| scyc..... xve cc c|c|h|se, c| scyc.........xve cc c|c|ne, c| scyc......xve
cc lcm c|ke, c| scyc......xve cc c|hn c|ke.
2· ler|v c| scyc..... xve cc c|f|k|re.
3· HunQ|v....e, |scl...... 0 ......e, xvë....e, |ëmcn....e.
4· Kev|r.....e, pemc0.....e, Çe;c .....e, rcj.......e.
ö· lercl j| D|c|ë........
ó· D| ncv ç|ycyën Kurc|slcnë cc.... .... ..... /Q|r| ye.
7· Brcyë ccvë m|n..... m|n e, keçc v|..... m|n e. Xv|;kc c|yc m|n.... m|n e.
8· Bcjcrë Wcnë ||....... Qc|c vcnë ye, Cers ||...... Kurc|slcnë ye.
º· D|c|e 0 lercl cer c|........ c|her|k|n.
10· D| Kurc|slcnë cc || ccrc Kerk0kë....., || Sëvcsë....... || nëv|k| Xcrp|lë....0
......cerc|keve.
··II
J| ncv vcn |ëkercn, yën m|ncs|v c|c|jër|n 0 || hevckën jër|n c|yën vc|c l|je c|k|n.
HÛr kirir, jOIIir, gUI lÓ kirir, Cv li xvO kirir, xOv cC ÇÛr, lÓ ÇÛr, cOsI jÓ kirir,
CvC kirir, nijÛl LÛr, lÓ xisIir, Li kÓr ICIir, IOrikîr, cizîr, jÓ kCrîr, çÛçIir.
1· Bcv 0 kc|ë me Qe|ek ccjcr 0 Qunc..... .......
2· /v cer c| jër............
3· lz, rcjën yek;em|yë l|m..... ...... ...... ........ 0 k|ncë xve..........
4· Kevcn| her rcj ncnë mc|ë...........
ö· lv .......c|yc xve....... ........, c|yc vë cejnc|rëj e, ev kurl e.
ó· Kevcn| c| kërë p|vczcn.......... .............
7· Bcvë le c| ç|...... ...........?
8· D|vë mer|v lër hë;|ncy| c|xve. lv Qe|ek........... ........ mer|vcn.........
º· lz çer rcc|zëm, heme.... ...... ......
10· Çevc cuh|nî yek kelîye mc|c me 0 Qe|e l|;l.......
11 ·B|ncesl.....zcrceslcn......, k|nQë ev c|c|n yek.
12· çchcn Qecek| cc; e, ev .... ....... cë 0 ccvë xve.....
13· W| mehek| cerë...... .........xvenc|në.......0 ëc| c|kcne c|xv|ne.
14· Wë.....keçc xve......,|ë r|nc nek|r.
III
Hevckën jër|n c|k|n hevckën p|rsë:
1· Bcv 0 kc|ë me || Kur|cslcnë j|ne.
2· Kurc p|r pez 0 cevcr xvec| c|k|n.
3· Xe|kë ccrc lërc|n 0 lnlecë c| çcnc|n|yë m|j0| c|c|n.
4· Pezk0v| || ç|ycn c|çër|n.
ö· Nëç|rc kevcn pcy|z| 0 z|v|slcn| c|ce.
ó· lcs| c| cvë cc c|j|n.
7· Bcp|rë m|n pcr m|r.
8· Nc, mcmë m|n lune.
º· Brcz|yë m|n ccnzceh sc|| ye
10· f|rën heyc D|ycrcekrë çcr scelcn cc c|çe.
11· lz j| Qunc c| hespë hcl|m.
12· Hesen kerc xve c|r|ye ëç.
13· çchcn ç0ye c|c|slcnë.
14· De;lën me lër Qen|m 0 pemcu c|c|n.
1ö· We|cl c| c|n |epë zcrceslcn cc ye.
1ó· /xc 0 serm|ycnccr lu kcr| nck|n.
17· /xc 0 serm|ycnccr c| scyc xecclkcrcn cc c|c|n cev|emenc.
18· Xe|kë me c|ncesl e, ccnc vë x|zcn e.
1º· Pcslë h|rçë 0 yc k0ze Qe|ek cuhc ye.
20· Xe|kë ccrc Qc|ë jë rc c|cëj|n cehr.
Örnek
1· Bcv 0 kc|ë me || ku j|ne?
vOyC, Bcv 0 kc|ë me || k|cerë j|ne?
2·fu j| Qunc c| ç| hcl|?
$oru zom|r|er|. K|: k|m, ç|: ne
Bcç||cc|cr| kî ve ç| c|r. Kî çch |s|cr, ç| çey|er |ç |n ku||cn|||r. K| çek||c|Q| zcmcn kè
c|ur.
K| hcl? Hesen hcl.
Ç| c|ccre? Bcrcn c|ccre.
fu k| y|? lz Serccr |m.
lv ç| ye? lv hesp e.
fe j| kë rc Qcl? l|n j| l|c rc Qcl.
kîjon: HcnQ|s|
· lhmec, mcmë le || mc| e?
· fu k|jcn| c|p|rs|?
· lcmë le, X|c|r?
· Be|ë, || mc| e.
· lz |sclcn c|xvcz|m.
· fu k|jcncn c|xvcz|, yën l0j ycn ne l0j?
· Yën l0j c|xvcz|m.
kîjon zcm|r| |s|m|er Q|c| çek|||r, er|| |ç|n î, c|ç|| |ç|n è çcQu| |ç|n on lck|s|n| c||r:
KîjCrî, kîjCrÓ, kîjCrCr.
$oru s|foI|or| (PenQcërën p|rs|ycrk|)
Scru s|fcl|cr| çend, ç|, kîjon c|r:
Sc|ek| cc çenc meh hene?
Çcvë le ç| renQ e?
fu k|jcn p|rl0kë c|xvcz|?
kürIçede soru cüm|es|.
1· Dchc cnce Qcrc0Q0m0z Q|c| scz c0zen|n| ceQ|;l|rmeks|z|n, ses c0zen|
yc|uy|c,
2· Scru zcm|r|er|, s|fcl|cr|, ccs|l ve c|r|eç|k zcrf|cr ycrc |m|y|c ycy|||r.
fu Çchcn î.
fu Çchcn î?
kî fu Çchcn î · fu k| y|?
lv mc|c e|c ye · lv mc|c kë ye?
Ç| lv rcv| ye · lv ç| ye?
kîjon Brcyë mez|n Hesen e · Brcyë mez|n k|jcn e?
Çend D| Qunc cc pënc| mc| hene· D| Qunc cc çenc mc| hene?
Ç| Bcvë m|n cclkcr e·Bcvë le ç| kcr| c|ke?
Gur Qcçl c|xve· Gur ç| c|xve?
J| ku, || ku, j| ku derè, || ku derè
çchcn j| c|c|slcnë lë · çchcn j| ku lë?
· çchcn j| ku cerë lë?
çchcn || c|c|slcnë ye· Çchcn || ku ye?
· çchcn || ku cerë ye?
B| ç| Zcrc c| Çe|emë c|n|v|s|n · Zcrc c| ç| c|n|v|s|n?
B| kë rc l|c c| Xe||| rc ç0 ccjër · l|c c| kë rc ç0 ccjër?
Ç|mc lz nexve; |m, |rc ncç|m c|c|slcnë. · fu ç|mc |rc ncç|
c|c|slcnë?
Çcvc Çchcn Qeceyek ccç e · Çchcn Geceyek çcvc ye?
K|nQë lz j| B|nQc|ë cuh hcl|m · fu j| B|nQc|ë k|nQë hcl|?
XVIII
MAP b ÇIVÎkAN
Dcp|rc çchcn p|r ç|rckcn c|zcne. çchcn j| ç|rckën vë Qe|ek hez c|ke.
çeveke z|v|slcnë c0. l| cer cerf 0 sermc hec0. çchcn j| ccp|rc xve xvesl ku jë
rc ç|rckekë c|cëje. Wë j| cesl pë k|r 0 ç|rckc mcr 0 ç|v|kcn jë rc Qcl:
Wexlek| ccr|slcnek hec0ye. lv ccr|slcn ve|clë ç|v|kcn c0ye. Her yek| lë cc j|
xve rc hë|0nek çëk|r|ye. Yc kulkul|kë 0 yc c|ks||ëm|n c| ncv kckc ccrcn cc
c0ye. Yc c||c||ë || ser ç|k|cn, ncv pe|ën ccrcn cc. Yc ë|c || ser z|ncrek| c0ye. l|
ccr|slcnë xvcr|n 0 vexvcr|n zehf c0ye. Dcr|slcn j| cenQë vcn ;ën c0ye.
lë rcjekë || ccr|slcnë mcrek peycc c0ye. lcrek| Qevr 0 çcv zer. lv mcrc l|m
ç0ye hë|0ncn 0 hëk 0 çë||k xvcr|ye.
Pcjekë pep0Q hcl|ye ku mcr || ccrc hë|0nc vë ye. Pep0Që k|r|ye Ç|r|n, Qcl|ye:
· C|rcn|ncl Z0 ver|n. lcr çë|ë m|n xvcr|nl
Ç|v|kcn cenQë pep0Që c|h|sl|ye, |ë j| c|yë xve ne ||v|ne. Wcn Qcl|ye: ¨J| me rc
ç|? lm ku c|ç|n, mcr me j| c|xve. le nexve j|, c|ce c|jm|në me. J| xve em pë
n|kcn|n. Ce nece, em || c|ye xve r0n|n 0 hërsc v| neyn|n...¨ B| v| cvcy|, ç|v|kcn
pcç k|r|ne Quhë xve 0 ne ç0ne hcvcrc pep0Që. lcr çë|ën vë xvcr|ye.
Pep0Qc c||c|r|n j| mc|c xve ccrk|r|ye 0 j| vë cerë ç0ye.
lë mcr cev j| hë|0ncn cerneccye. Pcjc c|në || Ç|jÇ|j|kë c0ye mëvcn... lccr vë
k|r|ye Ç|je·Ç|j, |ë ç| çcre?. lcrë me c| v| cvcy|, cë l|rs, her rcj ç0ye hë|0nekë,
z|kë xve lër k|r|ye, c0ye |cx. Ç|v|k j| ke|cQ|r| c0ne, kel|ne ;|në, n|zcn|n ku ç|
c|k|n....
Bcz 0 ë|c c| këfc xve cc c0ne. Gcl|ne: ¨mcr n|kcne cë hë|0nc me, em çcvë
v| cerc|x|n|nl.¨ Pc;ë, mcr ç0ye, hë|0nc vcn j|...
Pcjekë ç|v|kek p|ç0k cerkel|ye crlë 0 usc Qcl|ye: ¨lcc, leres|yë mek|nl lm
evÇcs ç|v|k c| heÇë mcrek| cc ncyën. Usc ncce. B| rev|n 0 l|rsë em j| cesl v|
x||cs ncc|n. B| v| cvcy| mcr kckc me l|ne.¨
Ç|v|kën c|n jë p|rs|ne:
· fu j| me rc ç| c|cëj|? lm ç| c|k|n?
· Yek c|n 0 ccjcn ser v|l l|r|n ku m|r|n e, vc x|rex|r ç| ye?
Pc;ë ç|v|kcn Qcl|nc xve k|r|ne yek, l|rs j| c||ë xve cvël|ne. Wcn, n0k||ën xve l0j
k|r|ne 0 c| hevrc c| ser mcr cc Q|rl|ne. lcr xve ;c; k|r|ye, c| |ez k|;|ye, rev|ye ku
c|çe kunc xve. Yek| || çcv x|sl|ye, yë c|n || ser|, ev ku;l|ne. leQ|eQë j|, c| n0k||c
xve yc c|rëj |e;ë v| Q|rl|ye, c|r|ye cvël|ye nevc|ekë.
Wë ;0ncc ç|v|k j| l|rsë x||cs c0ne. Her yek f|rccye ç0ye hë|0nc xve. Demën
;ch|yë c|sc cesl pë k|r|ye.
Ç|rck : lCsCl
lcr : YtlCr
Hë|0n : YUvC
Kulkul|k : AQCÇkCkCr
D|ks||ëmcn : ÇCvU; kU;U
D|k : HOrOz
Kck : AQCCtr IOjrCkICr cCl CyrtntrC kCcCr ktsnt
B||c|| : BÜlLÜl
Ç|k|| : DClCtk
Çcx (Qu|î) : DCl
Ë|c : KCrICl
Z|ncr : KCyC
Peycc c0n: POycCI OlnCk
Gevr : KÜl rOrgi
Çë|, çë||k : KU; yCvrUsU
Pep0Q : gUgUk kU;U
C|r|n : HCyktrt;
C|rcn : KOn;U
Ce nece : HiÇ cOQilsO
Ce : HiÇ
Hërs : CfkO
B| v| cvcy| : BÖylOCO
Pcç, pcç|k : BOz jCrÇCst
Hcvcr : ÇCQrt, incCI
D|| : YÜrOk
B|r|n : YCrC
D||c|r|n : YÜrOQi yCrClt
Dev jë cerccn: VCzgOÇnOk
C|jÇ|j|k : 3CksCQCr
lëvcn : lisCfir
lccr : BU kOz
Ç|rckcëj : lCsClCt
C|j|n : AvCz CvCz LCQtrnC
Z|k : KCrtr
lcx : DCn IC;t, lOQ
Ke|cQ|r| : AQlCnCklt
Çîn : YCs
Bcz : ,CIir
Këf : KOyf
Crle : CrIC
feres| : íOrOslik
X|re·x|r : ClÜn IOrUlIUsU
D| heÇë v| cc hcl|n : HCkktrcCr gOlnOk
f|rs : KOrkU
Kck cn|n : KÖkÜrÜ gOIirnOk
Yek c0n : BirlO;nOk
Yek|l| : Birlik
N0k|| : GCgC
f0j k|r|n : BilOnOk
f0j : KOskir
Ser cc Q|rl|n: 3ClctrnCk, üsIürO ü;ü;nOk
lez : ACOlO
lez k|r|n : ACOlO OInOk
K|çîn : 3ÜrÜrnOk
Kun : DOlik, ir
Kunë mcr : YtlCr cOliQi
Kunc Qur : KUrI iri
leç : |O;, gövcO
Xve çcç k|r|n: ,C;trnOk
leQ|eQ : |OylOk
Nevc| : DOrO
X||cs c0n : KUrIUlnOk
l|rccn : UÇnCk
l|r|n : UÇnCk
Çchî : NO;O, ;Orlik
Per : KCrCI
Vëx|sl|n : YCknCk
Vec0n : AÇtlnCk
Çel|n : ÇOIir
C|rel k|r|n : GCyrOI OInOk
P|zQcr| : KUrIUlU;
P|zQcr k|r|n : KUrICrnCk
Xvenc|n : CInOk, OkUnCk
D||ek k|p| (ç|mc|k| ve Qe|ecek zcmcn)
çchcn xvesl ku ccp|rc v| jë rc ç|rckekë c|cëje.
lCsICr: Gcl|n (scy|emek), £nir: c|cëje
lz c|cëj|m |m lm c|cëj|n |n
fu c|cëj| | H0n c|cëj|n|n
lv c|cëje e lv c|cëj|n |n
W| xvesl ku ccp|rc v|......... c|cëje.
(C |slec| k| c0y0k cnnes|..... scy|es|n)
Em|r k|p| D||ek k|p|
c|cëje lv c|cëje (c ces|n)
c|xvcze lz c|xvcz|m
c|çe (here) lu c|ç| (lu her|
c|xve ev c|xv|n
(hez) c|ke em hez c|k|n.
Gcr0|c0Q0 Q|c|, |slek ve c||ek k|p|n|n ç|mc|k| ve Qe|ecek zcmcn| em|r hc||n|n
ycrc|m|y|c ycp|||r.
fck||cr : in, î, O, ir, ir, ir.
Ncl: (D||ek, Qerek||||k ve çcrl k|p|er|n|n lümünün ç|mc|k| ve Qe|ecekk
zcmcn|cr|ncc f||| cyn| c|ç|m| c||r. K|p|er, c|Qer ycrc|mc| sczc0k|er|e cyr|||r:
lz c|xvcz|m c|ç|m Pcr|së : Pcr|s`e Q|lmek |sl|ycrum
(|slek· c||ek)
D|vë, ez c|ç|m Pcr|së : Pcr|s`e Q|lme||y|m. (Qerek||||k)
Ku ez c|ç|m Pcr|së : Pcr|s`e Q|lsem.. (çcrl)
(lz ku c|ç|m)
lm ç| c|k|n : NO yCjClin?
D|vë, em ç| c|k|n : NO yCjnCltytz?
Ku em ç| c|k|n : NO yCjsCk?
O|umsuz|uk eccl| (ne) c|r. (Ç|mc|k| ve Qe|ecek zcmcn|n cc)
lm c|xvcz|n |rc c|ç|n : Ku neç|n.... (Q|lmezsek)
lcr me c|xve : Ku nexve j|, c|ce c|jm|në me.
Hesen c|xcrë c|k;|ne : Ku nek;|ne hërs c|keve.
NOI: Kurc|c uymcycn 2. Qrup f||||erce curum fcrk||c|r. Bun|cr b| cnc0s0
c|mcz|cr. Crnek: HCIir (Qe|mek)
Hcl|n Kck lm|r
HCI WOrO
lz cëm : GOlOyin
D|vë ez cëm: GOlnOliyin
Ku ez cëm : GOlsOn
Em|r ß|ç|m|
lm|r c|ç|m| f||| kökünün ccç |nc c| cn ek| Qel|r||erek ve lek|| |ç|n e, çcQu| |ç|n |n
lck||cr|n|n ycrc|m|y|c ycp|||r.
lcslcr Kck lm|r
fek|| çcQu|
C|r|n C|r| c|Ç|re c|Ç|r|n
K|r|n K|r c|ke c|k|n
Dcn Dc c|ce c|c|n
B0n B0 c|ce c|c|n
B||eç|k f||||erce em|r ön ek|, f||||n ccç |nc Qe||r.
MosIor Em|r b|ç|m|
Vexvcr|n Vec|xve
Çëk|r|n Çëc|ke
Derkel|n Derc|keve
Vec0n Vec|ce
H0r k|r|n H0r c|ke
lë ccn lë c|ce
X||cs c0n X||cs c|ce
/ncck c||eç|k f||||erce Qene|||k|er k |sc|mc|| c|ç|m|er ku||cn|||r. CrneQ|n, veb|xwe
yer|ne, c| cl||crck k|sccc vexwe cen|r. Bunun Q|c|:
Çëc|ke : Çëke
Derc|keve : Derkeve
Vec|ce : Vece
X||cs c|ce : X||cs ce
Desl pë c|ke : Desl pë ke
lë c|ce : lë ce
H0r c|ke : Hur ke
K|sc|lmc yc|unc cczcn ccs|l f||||erce ce ccçvuru|ur:
B|cëje: Bëje Jë rc c|cëje
Jë rc cëje
lm|r c|ç|m|nce c|umsuz|uk eccl| me c|r:
B|ke : lOkO Vec|xve (vexve) : VOnOxvO
B|ce : nOLO Çëc|ke (çëke) : ÇÓnOkO
B|Qre : lOgrO Desl pë c|ke : DOsI jÓ nOkO
D|Qer ycnccn:
Bcvëje: lCvÓjO
A||¡I|rmo: /;cQ|cck| f||||er|n em|r k|p|n| ve c||ek k|p|er|n|n ç|mc|k| (ve Qe|ecek)
zcmcn|n| çek|n|z:
Çër|n Derkel|n /vc k|r|n
Xvcr|n Vexvcr|n lë x|sl|n
leçîn Vec0n H|;ycr c0n
J|n Çëk|r|n Ser cc Q|rl|n
K|r|n Vëx|sl|n
Oe nebe
ly;cn c|cëje cersc m|n çel|n e 0 ncxec|le. Dersccr jë rc Qcl: ¨ly;cn c|xec|le.
Ce nece, lu c|kcn| cers|vc çenc p|rscn c|c|.¨
lehm0c Qcl: ¨lz ncç|m ccjër. Ce nece c| Qunc cc cv 0 hevc pcÇ|j e...¨
ß| vî owoyî
Pcjek c|rç|, rcjek lër, c| v| cvcy| sc| cerccz c0n 0 ç0n.
fu cc cersc xve Ç|rel nck|, c| v| cvcy|, lu n|kcn| h|n c|.
Dev jè berdon
D|jm|n cev j| me cerncc|n.
fu j| Qece ç| c|xvcz|? Dev jë cerce |cl
lv mer|vek serh|;k e. fu n|kcn| l|;lek| c|k| serë v|. Dev jë cercel
D| heqè do hoI|n
lv keç|kek jëhcl| ye, c| heÇë her kcrek| cc lë.
fu j| m|n rc cëje, c| heÇë v| sey| cc ez lëml
W|elncm| c| heÇë c|jm|n cc hcl|n, ve|clë xve r|zQcr k|r|n.
¡ûj-Iûj k|r|n
Kër l0j e, cesl |ë mece.
B|rek xve; ncc|re, vë l0j c|ke.
$er do g|rI|n
Kcmcnccycn c| ser Quncë me cc Q|rl|n.
Pcjc c|në : £rIOsi gÜr Bel|r për : UÇ gÜr ÖrCOsi
Heflc c|në : £rIOsi ICfIC Pcr : GOÇOr ytl
lehc c|në: £rIOsi Cy Përcr : iki ytl ÖrCOsi
Sc|c c|në : £rIOsi ytl ÖrCOki ytl
Duh : DÜr Bel|r përcr : UÇ ytl ÖrCOsi
Për : £vOlsi gÜr
Hînk|r|n
I
D| vë ç|rckë cc (lcr 0 Ç|v|kcn) ccr|yc ç|rck| c|k|n ccr|yc cercesl. (Bu h|kcyece
·lcr 0 Ç|v|kcn· m|ç|| Qeçm|ç| c||| Qeçm|çe çev|r|n.)
k|¡în - F|rîn - Xwend|n
lcr c|k|ç|n, ç|vîk c|f|r|n.
Ç|v|k c| scyc perë xve c|f|r|n.
Xvenc|nc ç|v|kcn ccr|slcnë ;ën c|ke.
B||c|| j| hem0 ç|v|kcn xve;l|r c|xv|ne.
·ll·
Bers|vc p|rsën jër|n c|c|n:
1· Dcp|rc çchcn p|r ç|rckcn c|zcne 0 c|cëje. J| kcrë vë rc ç| lë Qcl|n?
2· çeveke z|v|slcnë çchcn j| ccp|rc xve ç| xvesl?
3· Dcp|rë jë rc k|jcn ç|rck Qcl?
4· l| ccr|slcnë ç| hene?
ö· J| mc|c ç|v|kcn rc ç| lë Qcl|n?
ó· Kulkul|k hë|0nc xve c| ku cc çëc|ke?
7· Ë|c hë|0nc xve c| ku cc çëc|ke?
8· lëk| || ku cerë c|c|n?
º· DenQë k|jcn ç|v|kë xve;l|r e?
10· l|nQë mcrcn heye? lv çcvc rëvc c|ç|n?
11· lc|c mcrcn rc ç| lë Qcl|n?
12· D| ç|rckë cc mcr ç| c|ke?
13· Pep0Që ku mcr c|l|ye ç| k|r|ye?
14· Ç|v|kën c|n ç|mc ne hcl|ne hcvcrc pep0Që?
1ö· lv j| mcr l|rs|n, |ë l|rsë ev j| c|jm|n pcrcsl|n?
1ó· Pcjc c|në mcr ç0 hë|0nc kë?
17· Ë|c 0 ccz ç|mc cenQë xve cernex|sl|n?
18· Wcn hë|0nc xve j| mcr pcrcsl?
1º· lcr c| hë|0ncn cc ç| xvcr?
20· Ç|v|kc p|ç0k j| yën c|n rc ç| Qcl?
21· ler|v çcvc j| c|jm|n x||cs c|ce?
22· Ç|v|kcn Quh ccne Qcl|nc ç|v|kc p|ç0k?
23· Pc;ë vcn ç| k|r?
24· lcr çcvc j| cer vcn rev|?
2ö· lvcnc çcvc mcr kuçl?
2ó· leQ|eQë ç| k|r?
27· P|;l| ku mcr m|r ç| c0?
Poç k|r|n guhè xwe
Ç|v|kcn pcç k|r|ne Quhë xve. /nQc Qcz|yc hevc|ë xve c|h|sl|n, |ë xve ||
nec|h|sl|në ccn|n. Guh neccn Qcz|yc vë.
lz l|c rc evÇcs c|cëj|m, |ë v| pcç k|r|ye Quhë xve. (Ce Quh ncce m|n).
kok onîn
lc, rcc|nl D|jm|n kckc me cn|.
Pcv| ku kele p|në kckc m|r|;kcn l|ne.
XIX
ZMANÈ ME
Zmcn cc mer|vcn hevccrek| hëjc ye. ler|v c| scyc zm|n cc ccxvczën xve j|
hev 0 cu rc c|cëje, hev 0 cu fëm c|ke, c|ce 0 c|sl|ne.
Zcn|n 0 hcslcl| c| scyc zm|n cc v|ncc ncce, j| ccv 0 kc|cn cerccz| me c|ce.
Zcn|n c| scyc xecerccn 0 n|v|scnc|në cc ce|cv c|ce, c|Q|he mer|vën c|n.
Kcme|c mer|vcn luccr cë zmcn ncce.
ler|vën her| kevn h|n xvec| z|mcn ne c0n. lvcnc m|nc heyvcncn cenQ
cerx|sl|ne. Heyvcn c| vcn cenQcn mcne, mer|vcn ev pëç vc c|r|ne. B| vî
cvcy|, hëc| hëc| zmcn cerkel|ne crlë. ler|vcn n|v|s k|f; k|r|ne 0 h|n| xvenc|n 0
n|v|scnc|në c0ne.
Ge|cn, her yek zmcnek| v| heye. Zmcnë me Kurc| ye.
Xe||| c| ||së cc c|xv|ne. Zmcnë v| Kurc| ye, |ë c| xvenceQehcn cc xvenc|n f|rk|
ye. Ç|mc? Xe|||, h|n ku zcrc c0 0 c| c|c|slcnc Qunc cc c|xvenc, || ser vë p|rsë
f|k|r|: lm ç|mc c| zmcnë xve ncxv|n|n?. W| rcjek| j| cersccr p|rs|: ¨lcmcsle, em
ç|mc c| Kurc| ncxv|n|n?¨ Dersccr, h|mcer vë p|rsë h|m ;c; c0, h|m j| en|r|, usc |ë
veQercnc: ¨Kurc| ne zmcn el¨
J| vë rcjë v|r cc Qe|ek sc| cerccz c0n. Xe||| |rc ëc| mez|n e. lv 0 hevc|ën v|,
n|hc j| || ser p|rsën hcn c|f|k|r|n. lë ev, ëc| rcsl|yë c|zcn|n. l| c|në hem0 Qe| c|
zmcnë xve c|xv|n|n. lv c| zcn|nQehcn cc zmcnë c|ycn| j| h|n c|c|n, |ë c|nQeh
zmcnë ccv 0 kc|cn e.
Kurc c| zmcnë xve ncxv|n|n, j| cer ku ev |rc c|ncesl|n. Kurc|slcn c| c|n n|rë
c|ycn|ycn cc ye. B|ycn| c|xvcz|n ku Kurc zmcnë xve, çcncc xve j| c|r c|k|n,
h|;ycr nec|n 0 ccnc czcc|yë nexec|l|n.
Xe||| 0 hevc|ë xve j| vë yekë |rc ëc| cc; c|zcn|n. U ev c|zcn|n ku Kurc| j|
zmcnek ce|c| e. Zmcnë me j| m|nc c|rckc me kevn e, ev j| hezcr sc|cn c|n|s||e
0 lë. Pcsl e, |rc Kurc| pc; cc mcye. J| cer ku zcrceslcn f|rsenc ne ccne
xvenc|n 0 n|v|scnc|nc v|. D|c|slcn 0 zcn|nQehën Kurccn lun|n, kc|cnyc||slcn
ev Çecexe k|r|ne. lv nchë||n ku c| Kurc| rcjncme 0 kcvcr cerkev|n, p|rl0k çcp
c|c|n. Bcnc k|r|nën hcn ev cezcyën mez|n c|c|n Kurccn. lëccn, Q|rl|n, ku;l|n 0
menf| k|r|n cc me c0yerën her rcj| ne. lm c| rccyc 0 lë|ev|zycnë cc zmcnë
xve nec|h|s|n. lv nchë||n ku c| cerë hukumelë cc Kurc c| zmcnë xve
xecerc|n. U ev c||c || v|r c|m|ne, nchë||n ku em c| cejn 0 ccvelcn cc slrcnën
xve c| sercesl| cëj|n.
lë c|sc j|, h|mcer evÇcs hcv|l|yë, Kurccn zmcnë xve j| c|r ne k|r|n. lvcnc
ccnc xvenc|n 0 n|v|scnc|nc zmcnë xve, ccnc pëç vc c|r|nc çcncc xve
xecclek mez|n k|r|n. l| hunc|r 0 || cer| ve|cl rcjncme 0 kcvcr cersx|sl|n, p|rl0k
çcp k|r|n. D| zcn|nQehën cer cc ce;c zmcnë Kurc| vek|r|n 0 lë cc cers ccn.
Xe||| 0 hevc|ën xve j| çenc ccrcn rcjncme, kcvcr 0 p|r0kën Kurc| c| cesl x|sl|n,
c| c||Qerm| || vcn n|hër|n. lv j| zmcnë xve Qe|ek hez c|k|n. N|hc ev xvenc|n 0
n|v|scnc|nc Kurc| c|zcn|n. U c|zcn|n ku c| scz0mcnën zcrcesl cc mer|v Qe|ek
rcsl|ycn c| xvenceQehcn cc h|n ncce. D|vë mer|v c| xve cehc c|ke 0 rcsl|yë
h|n ce.
Be|ë, rev;c Qe|ë Kurc j| usc ncm|ne. Ge|ë me c| |ez h|;ycr c|ce, ccnc czcc|yë
c|xec|le. Pcj vë cë, emë ve|clë xve r|zQcr c|k|n, zcr 0 leccyë j| ser xve rck|n.
H|nQë c|c|slcn 0 zcn|nQehën Kurc| j| vë vec|n, c| zcmcnë me j| lër rcjncme, 0
p|rl0k vë çcp c|n. Çcncc me vë pë; vc c|çe 0 Qe|ë me vë j| nezcn|yë x||cs
ce, c|Q|he czcc|yë.
Xe||| 0 hevc|ën xve, |rc Qe|ë xve h|;ycr c|k|n 0 ccnc rcjën pë; yën czcc| 0
serf|rcz|yë c|xec|l|n.
Hevccr : ArCÇ
Hëjc : DOQOrli
Dcxvcz : ·sIOk
lëm k|r|n : ArlCnCk
W|ncc c0n : KCyLOlnCk
Hcslcl| : UsICltk
Xecerccn : KOrU;nCk
Be|cv c0n : DCQtlnCk
Kcme| : íOjlUlUk
Kevn : £ski
Xvec| : 3CIij
N|v|s : YCzt
K|fç k|r|n : KO;fOInOk
l|se : |isO
XvenceQeh : CkUl
lcmcsle : CQrOInOr
H|mcer : KCr;t
çc; c0n : ,C;trnCk
Çcç : YCrlt;
ln|r|n : KtznCk
Pcsl : DOQrU
Pcsl| : DOQrUlUk
Zcn|nQeh : UrivOrsiIO
B|ycn| : YCLCrCt
B|nQeh : íOnOl
B|ncesl : BCQtnlt, kÖlO
K0r : DOrir
N|r : BOyUrcUrnCk
Çcnc : KÜlIÜr
J| c|r k|r|n : UrUInCk
B| cesl x|sl|n : £lcO OInOk
D|| : YÜrOk
D||Qerm| : CO;kU, stCCk ilgi
Sercesl : 3OrLOsI, CzgÜr
B| sercesl| : CzgÜrCO
Scz0mcn : DÜzOr, rOjin
Cehc k|r|n : ÇCLC gÖsIOrnO
Pevç : HCl, cUrUn
P|zQcr k|r|n : KUrICrnCk
P|zQcr| : KUrIUlU;
Derev : YClCr
Derev|n : YClCrCt
H|;ycr c0n : UyCrnCk
De|c| : GÜzOl, IO;
D|rck : íCriI
N|s|||n : 3ÜzÜlnO
Zcrcesl : ZOrLC
Cecexe : YCsCk
H|çl|n : BtrCknCk
Pcjncme : GCzOIO
Kcvcr : DOrgi
Çcp c0n : BCstlnCk
Çcp k|r|n : BCsnCk
Cezc : COzC
K|r|n (|s|m) : :;, OylOn
lë ccn : VUrnCk
G|rl|n : íUIUklCnC
Nef| k|r|n : 3ÜrgÜr OInO
B0yer : ClCy
Pccyc : PCcyO
fë|ev|zycn : íOlOviyOr
Hukumel : HÜkÜnOI
Dcvel : DÜQÜr
Slrcn : ,Crkt, lÜrkÜ
Zcr : ZOr
lez : Htzlt, IOz
Hcv : VCI;i
Hcv|l| : VCI;OI
Beç : BÖlÜn
Sczk|r|n : KUrnCk, cÜzOrlOnOk
Ders ccn : DOrs vOrnOk
Pcçcc mcn : GOri kClnCk
Pck|r|n : KClctrnCk
Serf|rcz| : BC;Crt
Bc, ccnc : ·Çir
Pë; vc c|r|n : :lOrlOInOk, gOli;IirnOk
fecc : £ziyOI
D|z : Htrstz
D|z| : Htrstzltk
PenQcër : 3tfCI
Hcker : ZCrf
H|¡I|n KÖk, Onir. LiIÓlO
Hober k|p| 1. ¡ek|| ¡oh|s
Çemc|k| zcmcn : £z ctIÓltn
D||| Qeçm|ç : lir Ii;I
l|ç|| Qeçm|ç : lir Ii;I¨yO
Ge|ecek zcmcn : £z Ó LiIÓlin
D||ek k|p|
Ç|mc|k| ve Qe|ecek zcmcn: £z LiIÓlin
k|r|n f||||
D||ek k|p|
Ç|md|k| ve ge|ecek zomon
lz c|k|m
fu c|k|
lv c|ke
lm c|k|n
H0n c|k|n
lv c|k|n
Hccer k|p|n|n Qe|ecek zcmcn|ncc c||ek k|p|ncen fcrk|| c|crck f|||cen cnce wè,
dè veyc k|sc|mc|| c|ç|m|y|e è Qe||r
lz ë cëm : GOlOCOQin
Pcj vë cë : GÜr gOlOCOk
Sczkcnusu vÓ, cÓ, Ó f||| cnc0s0 czney| |z|er.
Ez è s|bè soeI çoron do bèm
czne f||| c. l0m|eç f|||
H|ngè d|b|sIon û zonîngehèn kurdî jî wè veb|n
l0m|eç czne f||| c. f|||
ßoz| f|||er|n hober k|p| ge|ecek zomon|.
HoI|n
1· lz ë cëm 2· lz ë ver|m
fu ë cë fu ë ver|
lv ë cë lv ë vere
lm ë cën lm ë ver|n
H0n ë cën H0n ë ver|n
lv ë cën lv ë ver|n
Hcl|n f||||n|n Qe|ecek zcmcn|n|n c|r| kurc|c uyQun, c|r| uyQun c|mcycn |k| c|ç|m|
vcrc|r.
Çûn XwesI|n
ßûn
lz ë c|ç|m lz ë c|xvcz|m lz ë c|c|m
fu ë c|ç| fu ë c|xvcz| fu ë c|c|
lv ë c|çe lv ë c|xvcze lv ë c|ce
lm ë c|ç|n lm ë c|xvcz|n lm ë c|c|n
H0n ë c|ç|n H0n ë c|xvcz|n
H0n ë c|c|n
lv ë c|ç|n lv ë c|xvcz|n lv ë c|c|n
J| bîr k|r|n - J| bîrè çûn
· Serccr, le ç|mc p|rl0kc xve ne cn|?
· l|n j| c|r k|r, mcmcsle.
· Ccrc|n j| c|r me kel
lv c|xvcz|n ku Kurc zmcnë xve j| c|r c|k|n.
Bcvë m|n j| m|n rc Qcl ¨l|c, cu k||c ;ek|r c|Qre.¨ lë m|n ne Q|rl. lv j| c|rc m|n ç0.
ß| desI x|sI|n
Vcn rcjcnc Çehve ncyë c|l|n, |ë m|n pckëlek c| cesl x|sl.
D| mc|c vcn cc xc||çek heye, p|r hëjc ye, c| cesl nckeve.
J| wè v|r do
Xe||| pcr ||se x||cs k|r 0 ç0 lnÇerë. J| vë v|r cc me hev 0 cu ne c|l.
ler|vë hcn : £v nOriv
Vë yekc hcn : VÓ yOkÓ (vÓ nOsOlÓ)
P|rsc hcn : £v jirs
lv c| kër| l|;lek| ncyë. lz j| mer|vë hcn hez nck|m.
Hevc|c, rë c|rëj e 0 çel|n e, vë yekc hcn cc; c|zcne 0 z0 cëzcr me cel
ßono k|r|nèn hon.
lv c|z|yë c|ke 0 cerev|n e. Bcnc k|r|nën hcn (c|z| k|r|n 0 cerev k|r|n) ez j| vë
hez nck|m.
ß||o
Hesen c|xv|nel (Hcscn cku)
Hesen c||c c|xv|ne. (Hcscn ckusun)
lv c||c || v|r c|mîne... (C çurcc kc|s|n)
· Vcn rcjcnc Çehve ncyë c|l|n.
· Cehve c||c || v|r c|m|ne, çcy c| cesl nckeve.
ßeço zmonè kurdî. l| zcn|nQehc Scrccn 0 len|nQrccë ce;c zmcnë Kurc| heye.
l| v|r mcmcsle Kurc| h|n| xvencekcrcn c|k|n.
$ozk|r|n
P|;l| sc|c 1º17 c| Pus|yë cc scz0mcnek n0 hsczc0, zcrcesl| ç0, czcc| hcl.
lm ë rcjek| Qe|ë xve j| n|rë c|ncesl|yë x||csk|n 0 c| ve|cl cc j|nek nu sczk|n.
Fèm k|r|n
ler|v c| scyc zm|n cc hev 0 cu fëm c|ke.
l|n j| Qcl|nc le l|;lek fëm nek|r.
ßûyer
Duh ëvcrë lë|ev|zycnë c0yërën lrcnë n|;cn cc.
Derkel|nc ¨Pcjc We|cl¨ c0yerek mez|n c0.
Hînk|r|n
I
Hevckën jër|n c|Quhur|n|n cemën c|n (cemën ku h0n h|n| vcn c0ne).
Wekî ho.
lz c|ç|m ccjër (cemc n|hc·ç|mc|k| zcmcn)
c) lz ç0m ccjër (ccr|yc lëccy|·c||| Qeçm|ç)
c) lz ç0me ccjër (ccr|yc c0ccr·m|ç|| Qeçm|ç)
c) lz c|ç|m ccjër (rcveyc c|cn|·c||ek k|p|)
c) lz ë c|ç|m ccjër (cemc pc;|·Qe|ecek zcmcn)
1· lz j| lchccccë lëm.
2· Pez || zczcncn c|çëre.
3· Cclkcrcn cclë pcy|zë k|r|ne.
4· Pcr z|v|slcnë p|r cerf ccr|.
ö· fu ë k|nQë c|ç| s0kë?
ó· B||c ccvë v| r0n 0 pen|r c|frc;e.
7· lz ë k||ck l|r| c|xv|m.
8· Ç|v|k c| c||kcr|yc perë xve f|r c|c|n (c|f|r|n).
º· Wcn |rc s|cë çcy vexvcr.
10· Për, çchcn || mc| c0ye.
II
B| hckerën jër|n hevckcn çëc|k|n:
JÓr, jOr, cOr, sOr, Lir, jCç, jÓç, IUrcir, cOr, COn, IirgÓ, kîrgÓ, CCr CCr, ÇOrc,
OvÇCs.
Wek| hc:
lc|c me || jër| Qunc e.
III
B| renQcerën jër|n hevckcn çëc|k|n:
DirÓj, kUrI, Lilirc, rizn, kÛr, rÓzik, cÛr, gOrn, sCr, Iiçk, rOrn, sOr, zOr, kOsk, çîr.
IV
B| |ekerën jër|n hevckcn çëc|k|n:
Cîjîr, gîrîr, ci IOÇÓ cC ICIir, IÛj kirir, vOLÛr, vÓxisIir, rizgCr kirir, vircC LÛr,
fÓn kirir, ji Lîr kirir, rCkirir, sCz kirir, jÓç vC Lirir, cizîr.
Wek| hc:
l|rîçk ç|mc c|Çîje?
XX
MÎP CEIAI
Ncvë Quncë me l|rccn e. lrcë vë n|v| ce;l e, n|v| ç|yc 0 zczcn e. l|rccn
Quncek| xve; e, c| ccr 0 cer e. De;lë cc || c|yën cv| l|l0n, pemcu 0 kunc|
c|ce. N|hc s||Ç j| lë cjcl|n. l| c|yën cej| ceh, Qen|m 0 n|sk r|nc c|ce. l| Çunlcrën
ç|ycn, || ser mërQ 0 zczcncn ker|yën pez c|çër|n.
l|rccn, c| lemcm| yc l|r Ce|c| e. Kc| 0 p|rekën me c|cëj|n ku ccp|rë v| l|r
l|hemec xvec|yë 120 Qunccn c0ye. l|r l|hemec c| vexlc Csmcn|ycn cc
m|rë m|rcn c0ye, || vë ccrë huk|m hem0 c| cesl v| cc c0ye. W| ercek| freh c|
cesl x|sl|ye 0 || ser xve lcp| k|r|ye. B| v| cvcy| ev Qunc c0ne m||kë v|.
P|;l| m|r|nc l|r l|hemec m||kë v| c| ncv kurën v| cc pcrvc c0ye. N|hc Qe|ek
nev|yën v| hene. J| vcn l|r Ce|c| xvec|yë 1ö Qunccn e. /nQc vek| l|rccnë
14 Quncën v| yën c|n hene.
Gunc cerë ó0 mc| c0. Xe|kë Qunc hem0 cc|eQë l|r c0n. l|r, her yek| ercek
ccc0yë 0 vcnc c| Qcn ev ercc ccjcl.
7·8 sc| cerë, m|r lrcÇlcr cn| Qunc. Ëc| m|nelë v| c| cclë cc|eQcn ne mc. W|,
ercë Qunc|ycn j| cesl vcn Q|rl 0 xvesl ku j| Qunc cerkev|n, c|ç|n.
Gunc kele ;|në. Gunc| || rcverc l|r Qer|n, jë rc Qcl|n: ¨le evÇcs sc| xu|cm|yc
le 0 ccv 0 kc|ë le k|r|ye. N|hc lu me c|k| cer, em c|ç|n k|cerë? Ce nece, h|nek
erc c|frc;e me, em ccjcn 0 cënë xve c|c|n¨
l|r Quh ne cc Qcl|nën vcn. Gcl: ¨J | ve rc çeç meh m|h|el. P|çlî çeç mehî kesî ||
Qunc nec|n|ml¨
çe; meh Çec|yc. D| vë mccëynë cc Çcs| c|sl mc|cn ccrk|r|n ç0n. Yë c|n
c|Qcl|n, c|ce m|r lë rehmë... lë l|r hcl 0 Qcl ¨Z0 j| ercë m|n cerkev|n, ycn j| ez
ve c| zcrë cerc|x|m.¨
H|n kescn cerë v| ccn. B| ncvë l|slc Qunc|yek hec0, W| Qcl: ¨lcc Qunc|nc,
cernekev|nl Heke em yekc|n ev n|kcre me cerxe.¨ Gunc|ycn Qcl:
· lrcë v| ye. Ku c|xvcze me cerc|xe.
l|slc Qcl:
· Ç| ercë v| ye? lrcë xvecë ye. Bcp|rë v| c| çcyë zcrë ev c| cesl x|sl|ye. lrcë
em ccjcn, p|;lc me c|;kë, ev c| c|yë xve cc r0c|ne, ceslë xve ncce scr 0
Qermë. lm pëkl|n|n, lc ev c|xve, j| me rc cev c|m|ne... H0n c| rcsl| c|p|rs|n,
erc heÇë me ye.
Gunc|ycn p|rs|:
· lë em ç| c|k|n, l|;lek j| cesl me ncyë. l|r xurl e. lm pë n|kcn|n.
l|slc cenQë xve c|||nc k|r:
· Pë c|kcn|nl Ç|mc ev yek mer|v e, em c| seccn |n. Guncën c|n j| m|nc yë me
ne. lm c| hezcrcn |n. Yekc|n 0 cer xve c|c|n.
lë p|rcn|yc Qunc|ycn Quh ne ccne v|, Ç|relc hev ne k|r|n. l|slc 0 çenc
hevc|ën xve cerë m|r ccn, j| Qunc cernekel|n.
D| ncv vcn 0 l|r cc ;er cerkel. l|r cerë xu|cmën xve yën c| çek ;cnce ser
vcn. l|slc ev revcnc|n. Pc;ë l|r j| hukumelë c||kcr| xvesl. Cenc|rme kele
Qunc. l| Qunc|ycn leccyek mez|n c0. J|n 0 mër, kc| 0 zcrc ne Qcl|n, |ë x|sl|n. 1ö
mër, l|slc j| c| ncv vcn cc, c|r|n mcp|së.
Pc;ë Qunc vc|c c0. fenë çenc xu|cmën l|r c| mc| vc c| Qunc cc mcn. lv j| c|
rez 0 ccxçeyë m|r cc c|xec|l|n, pezë v| xvec| c|k|n 0 h|n ercën v| ccjcn ku
lrcÇlcr n|kcne |ë c|Qere. H|n j| x|zmel 0 czelë mc|c v| c|k|n 0 v| j| c|jm|ncn
c|pcrëz|n.
lc|ën Qunc|yën ç0y| c| c|n cerf 0 ccrcnë cc h||ve;|n, c0n pcQ. l| Qunc Qc,
ker 0 hesp këm c0n. N|rhevccr c| l0rlcn cc j| c|r c0n, Q|s|ncn jenQ Q|rl|n. N|hc
kcrë vcn lrcÇlcr c|k|n.
P|;l| ku l|slc j| mcp|së cerkel, || l|r x|sl, ev ku;l 0 lev| cu hevc|ën xve rev|
ç|yë. lë n|hc, c|yë l|r Ce|c| çcr kurën v| Q|rl|ne. lv || ccjër r0c|n|n. Yek lcxlcr
e, yek cc0Çcl e, yek j| l|ccr|yë c|ke, clë| 0 c;xcnën xve hene. Yë çcrcn, ceh
sc| e ku || pcr|cmenlcyc f|rk|ye mec0s e. lv c| rcyë Qunc|ycn lë c|jcrl|n...
Gunc|yën ku mc| ccrk|r|n, h|n ç0n c||yë lcenë, h|n Slencc| 0 lzm|rë. H|n j| ||
D|ycrcekrë c| c| c0n. P|rcn|yc vcn c0n ërxcl 0 kcrker. H|ncn j| kcr ne c|l|n, sef||
c0n, c| pcrsë kel|n.
D| Qunc cc c|sc l|l0n, pemcu, kunc|, Qen|m 0 n|sk c|ce, pez || ç|ycn c|çëre,
ccxçe 0 rez cer c|c|n 0 jë c| m||ycncn Çezenç pëk lë. lv j| c|Q|he ceslë m|rcn
0 c| ncv vcn cc pcrvc c|ce...
l|r : BOy
Kunc| : 3UsCn
S||Ç : ,OkOr jCrCCrt
N|sk : lOrCinOk
/v| : 3UlU IOjrCk
Bej| : 3UsUz IOjrCk
Cunlcrë ç|yc: DCQ OIOQi
Ker| : 3ÜrÜ
P|rek : YC;lt kCctr
P|r : YC;lt
Csmcn| : CsnCrlt
l|rë m|rcn : BOylOr LOyi
Huk|m : HÜkÜn, OgOnOrlik
fcp| k|r|n : íCjU OInOk
l||k : lÜlk
Pcrvc c0n : BÖlÜrnOk, jCy OcilnOk
Pcrvc k|r|n : Bölü;nOk, jCylCrC CytrnCk
Cc|eQ : YCrtCt
lrcek : Bir IOjrCk
Gc : CkÜz
Xvec| k|r|n : BOslOnOk
Ber : lCIsUl
Cezenc : KCzCrÇ
l||ycn : lilyOr
leyxcne : lOyICrO
Kerxcne : GOrOl Ov
Xerc k|r|n : HCrCCnCk
frcÇlcr : írCkIÖr
l|nel : liIrOI
l| rcvercn :Yc|vcrmck
Qer|n
Xu|cm : HiznOIÇi
Der k|r|n : KOvnCk
Dën : BOrÇ
l|h|el : 3ÜrO, nÜIlOI
Cec|n : BiInOk, sOrC OrnOk
Ceccnc|n : BiIirnOk, sOrC OrnOk
X|zmel 0 czel : HiznOI
Pehm : lOrICnOI
Berë yek| ccn: BirirO kCr;t cirOrnOk
Ber xve ccn : DirOri;
Xvecë : íCrrt
Çc : 3OjC
B| çcyë zcrë : 3OjC gÜCÜylO, zOrlC
P|çl : BOl
Ç|kesl|n : KtrtlnCk
fc : KCynCk
J| cesl hcl|n : BOCOrnOk, yCjCLilnOk
lçîr : A;irOI
lçîrlî : A;irOIçilik
lcel : AcOI
C|relc : BirirO yCrctn
yek| k|r|n OInOk
Çer : 3CvC;
B| çek : 3ilCIlt
Pevcnc|n : KCÇtrnCk
Hukumel : HÜkÜnOI
Cenc|rme : JCrcCrnC
H||veçîn : YtktlnCk
PcQ : HCrCLO
N|rhevccr : KCrCsCLCr
lcceyn : ArC
f0rl : AvlU
J| c|r c0n : UrUIUlnCk
JenQ : PCs
JenQ Q|rl|n : PCs IUInCk
fcxlcr : DOkIOr
/c0Çcl : AvUkCI
f|ccr| : íÜCCCrltk
f|ccr : íÜCCCr
Clë| : CIOl
/çxcne : |OkCrIC
Pcr|cmenlc : PCrlCnOrIO
lec0s : lOLUs
Pcy : Cy
B| c| c0n : YOrlO;nOk
Ërxcl : |rgCI
Sef|| : 3Ofil
Pcrs : DilOrCilik
Pcrsek : DilOrCi
Pcrs k|r|n : DilOrnOk
Wcr : YCylCk
Sëv| : YOIin
P|hn : íOknO
Belc| : :;siz
Belc|| : :;sizlik
Xer|c : YCLCrCt
Xer|c| : YCLCrCtltk
lcp|s : HCjis
lcp|sxcne: HCjisICrO
Wc|c : BO;
B| mc| vc : £vCOk
G|s|n : 3CLCr cOniri
D|j| : KCr;t
Zu|m : ZUlÜn
Ser| h||ccn : BC; kClctrnCk
Bchcz : |trItrC
K0çe : 3OkCk
HeÇ : HCk
NeheÇ : HCkstz
Z|k : KCrtr
Ç|md|k| zomon|n h|koyes|
l|||: GOIir Kck: GOI
(Demo n|ho) (ßorîyo Ièdoyî)
,inciki zCnCr Di`li gOçni;
lz c|cëj|m l|n Qcl
fu c|cëj| fe Qcl
lv c|cëje W|, vë Qcl
lm c|cëj|n le Qcl
H0n c|cëj|n We Qcl
lv c|cëj|n Wcn Qcl
(ßorîyo dûdor) (ßorîyo berdesI)
li;`li gOçni; ,Oniciki zCnCr¨r IikCyOsi
l|n Qcl|ye l|n c|Qcl
fe Qcl|ye fe c|Qcl
W|, vë Qcl|ye W|, vë c|Qcl
le Qcl|ye le c|Qcl
We Qcl|ye We c|Qcl
Wcn Qcl|ye Wcn c|Qcl
Ç|mc|k| zcmcn|n h|kcyes|nce f||| d| cnek|n| c||r. Geç|ç|| f||||er lck | c|mcz. Geç|çs|z
f|||erce |se kök scn hcrf|n|n ses|| veyc ses|z c|uçunc Qöre lck ||cr| çöy|ec|r:
Ger|n· KÖk: Gerî Kel|n· KÖk:
keI
lz c|Qer|m m lz c|kel|m
|m
fu c|Qer| - fu c|kel|
î
lv c|Qer| · lv c|kel
·
lm c|Qer|n n em c|kel|n
|n
H0n c|Qer|n n
H0n c|kel|n |n
lv c|Qer|n n lv c|kel|n
|n
Ncl: 1·Geç|çs|z f||||erce ç|mc|k| zcmcn|c h|kcyes| crcs |ncck| fcrkc c|kkcl ec|n|z.
Ç|md|k| Zomon Ç|md|k| zomon|n h|koyes|
lz c|Qer|m lz c|Qerîm
fu c|Qerî fu c|Qerî
lv c|Qere lv c|Qerî
lm c|Qer|n lm c|Qerîn
H0n c|Qer|n H0n c|Qer|n
lv c|Qer|n lv c|Qerîn
2· K0rlçece (|) ses||s| ||e c|len f||||er|n mcz| zcmcn|cr|n|n çek|m| fcrk|| c|r c|ç|mce
ce ycp|||r.
MosIor kök d||| geçm|¡
Ger|n Ger| lz
Qer|ycm
Çër|n Çër| lv çër|yc
K|r|n K|r| fe k|r|yc
D|z|n D|z| We c|z|yc
Weçîn Weçî Pe| veçîyc
f|rs|n f|rs| Çchcn l|rsîyc
M|¡|î geçm|¡ Ç|md|k| zomon|n h|koyes|
lz Qer|ycme lz c|Qer|ycm
lv çër|ycye lv c|çër|yc
fe k|r|ycye fe c|k|r|yc
We c|z|ycye We c|c|z|yc
Pe| veçîycye Pe| c|veçîyc
Çchcn l|rsîycye Çchcn c|l|rsîyc
I| roweron gerîn
/||;ër Qcl ¨lz ë c|ç|m l|mcn|yë¨. J|nc v| jë rc Qcl ¨leçe¨. l| rcvercn Qer|,
k|r·ne k|r, ev j| ccxvczc xve veneQer| 0 ç0.
Gunc| || rcverc m|r Qer|n. lë v| erc ne frcle vcn.
Mo| ßork|r|n
Demc c|hcrë kcçer mc|cn ccrc|k|n, cer c| zczcncn c|ç|n. Slrcneke Kurc| cc
usc lë Qcl|n:
¨lc|cn ccrk|r ç0ne vcrcn
lz sëv| mcm cer c|vcrcn..¨
Ge|ek Kurc, ccnc x|zcn| 0 celc||yë, mc|c xve ccrc|k|n c|ç|n ve|clë xer|c|yë..
ßerè yekî don - ßer xwe don
Hesp || mërQë c|çër|yc. Gurek j| v| c|| hcl ku hespë c|xve. lë hespë cerë v|
cc, p|hnek |ë x|sl 0 Qur rev| ç0.
Kurccn Qe|e ccrcn c|j| zu|m 0 zcrcesl|yë ser| h||ccn. Wcn || h|mcer c|jm|n r|nc
cer xve ccn, |ë c|jm|n xurl c0, ne kcn|n c|Q|hën r|zQcr|yë.
J| desI hoI|n
Bchczë mc|c me h||ve;cnc, l|;lek j| cesl me ne hcl. Gunc|ycn c|Qcl: ¨l|r xurl
e, me c|ke cer. f|;lek j| cesl me ncyë¨. lë ku Qunc| yekc|n, ev j| m|rcn 0 cxcn
xurl|r |n. H|nQë p|r l|;l j| cesl vcn lë.
ß| mo| vo
· fu j| lcenë y|?
· Nc, em c| mc| vc || Sërlë r0c|n|n.
X|zmeI û ozeI
D|yc Gu||zerë ëc| p|r c0ye 0 nexve; e. lv c| mc| cc c|sek|ne 0 x|zmel 0 czelc
c|yc xve c|ke.
J| bîr bûn
N|rhevccr c| l0rlcn cc j| c|r c0n.
ler|vën ku c| r|yc czcc|yë cc c|m|r|n, ncvë vcn luccr j| c|r ncce.
ß| cî bûn
H|n Qunc| c| D|ycrcekrë cc c| c| c0n.
lvÇcs pez c| l0rlë cc c| c| ncce.
Pors k|r|n
lv cclkcrek cc; c0. lë n|hc celc| 0 c|rç| ye, c| kuçë ccjcrcn cc pcrsë c|ke.
OîreIo yekî k|r|n - P|¡I g|rI|n
D| mccëync Qunc|ycn 0 m|r cc ;er cerkel. Cenc|rme Ç|relc l|r k|r. J| xve
hukumel l|m p|;lc cev|emenccn, cxcn 0 c0rj0vcn c|Q|re, hukumel yc
cev|emenccn e. Cez|yc hukumelc f|rk 0 yc feccc|ë Kurccn yek e. Hercu j|
ncxvcz|n ku Kurc 0 hem0 xecclkcrën f|rk|yë h|;ycr c|n, || heÇë xve c|Qer|n,
czcc c|n. Bcnc vë yekë, c|vë Qe|ë Kurc 0 xecclkcrën f|rk j|, c|j| hukumelc
zcrcesl 0 cxcn yek|l| çëc|k|n, Ç|relc hev c|k|n.
D| cemc e;|rl|yë cc her yek| Ç|relc e;|rc xvc c|k|r, p|;lc mer|vë xve c|Q|rl. lë
ev ecelc kevn |rc ëc| ne l|;lek| cc; e. D|vë mer|v Ç|relc rcsl|yë c|ke, yc
neheÇcn neke.
l| z|kë mer|v x|sl|n, Qcl: /x p|;lc m|nl
Hînk|r|n
Bers|vc p|rsën jër|n c|c|n:
1· l|rccn Quncek| çcvc ye?
2· l| l|rccnë c| c|yën cv| cc ç| c|ce, cej| cc ç| c|ce?
3· l|rccn m||kë kë ye?
4· Çenc Quncë ccp|rë l|r Ce|c| hec0ye?
ö· W|, ev Qunccnc çcvc c| cesl x|sl|ye?
ó· Gunc|yën ku ercë m|r 0 cxcn ccjcn, j| vcn rc ç| lë Qcl|n?
7· l|r 0 cxcn ev m||kën freh k|r|ne, ycn c| scyc xecclc xve cc c0ne xvec|yë
vcn?
8· Ku ccp|rë l|r Ce|c| m|r, m||kë v| ç| c0?
º· Gunc|ycn 0 l|r Ce|c|, Çezenc c| ç| cvcy| pcrvc c|k|r|n?
10· Pev;c Qunc|ycn çcvc c0?
11· Cezencë l|r Ce|c| çcvc c0?
12· W| 0 kurën xve, pere || ku 0 c| ç| cvcy| xerc c|k|r|n?
13· Ç|mc m|nelë l|r c| cclë cc|eQcn nemc?
14· Wexlc ku l|r j| Qunc|ycn rc Qcl: ¨J| Qunc cerkev|n¨ Qunc|ycn ç| k|r?
1ö· l|r, ç|Çcs m|h|el cc vcn?
1ó· D| vë m|h|elë cc çenc mc| j| Qunc cerkel|n?
17· l|slc j| Qunc|ycn rc ç| Qcl?
18· D| zev|ycn cc k| c|xec|le? K| pez c|çër|ne?
1º· /xc 0 l|r ceslë xve || scr 0 Qermë c|x|n?
20· Gcl|nc l|slc rcsl e ycn ne rcsl e?
21· D| mccëync l|r 0 Qunc|ycn cc ç| cerkel?
22· Ç|mc Qunc|ycn çer v|ncc k|r?
23· Cenc|rmë c| Qunc cc ç| k|r?
24· lv ë ;er l|m v|ncc c|k|n?
2ö· K|nQë Qunc| vë c| heÇë zcrceslcn cc cën?
2ó· l|slc 0 hevc|ë xve ç| c0n?
27· D| Qunc cc k| mc? lvcnc ç| c|k|n?
28· lc|ën Qunc|yën ç0y| ç| c0?
2º· N|rhevccr 0 Q|s|n ç| c0n?
30· l|slc ku j| mcpsë cerkel ç| k|r?
31· B| ku;l|nc m|rek| ccv|yc cxcl| 0 m|rl|yë lë?
32· Dcv|yc cxcl| 0 m|rl|yë c| ç| cvcy| lë?
33· l|r, cxc 0 ;ëx heÇë Qunc|yën recen c|pcrëz|n?
34· Ç|mc Qunc| rcyën xve c|c|n vcn 0 vcn c|k|n mec0s?
o) $|foI F||| (geçm|¡ zomon orIoc|)
l|||er (|) ek| c|crck s|fcl |ç|ev| Qörür|er:
Ç0· Ç0y| (G|cen, Q|lm|; c|cn)· Sc|c ç0y|
Xvcr· Xvcrî (Yem|ç c|cn)· ler|vë lër xvcr|
Hcl· Hclî (Ge|m|ç c|cn)· Zcrcyë hcl|
Çkesl·Çkeslî (K|r|k, k|r|k c|cn)· lînccnc çkeslî
b) ·s|m ve s|foI|ordon (Iî) ve (î) ek|y|e yen| |s|m|er Iürer.
l|r· m|rl| (cey||k) Germ·Qerm| (s|cck||k)
/xc·cxcl| (cQc||k) D|rëj·c|rëj| (uzck||k)
Xu|cm·xu|cmlî (uçck||k) G|rcn·Q|rcn| (cQ|r||k)
f|ccr·l|ccr| (l0cccr||k) Pcsl·rcsl| (ccQru|uk)
Bcjcr·ccjcrî (çehîr||)
XXI
MIPINA CEMO
lm së hevc| c0n. lsc, Cemc 0 ez. lm c|ç0n Dcsle|ë. Pcjek Qerm 0 xve; c0. l|
ccrc|| rë Qunc|ycn ccl c|k|r. l| mërQcn pez c|çër|yc. DenQë c||0rc ;|vcncn
c|hcl. l| v|r 0 vë kevcn c|xvenc.
l| rë em rcsl| cenc|rmcn hcl|n. lvcnc j| Quncë çervcnë c|hcl|n. Hcyë me j|
l|;lek| lune c0. fev| vcn Qunc| j| hec0n. Gunc| j|n 0 mër c0n. Deslë vcn c|
hevrc Qrëccy| c0. Cenc|rmcn jë rc Çez|yën x|rcc c|Qcl|n 0 |ë c|x|sl|n. C||ën
vcn per|l| c0. Ser 0 çcvë vcn perç|f| c0. J| pczë xcrlek| xv|n c|hcl. lër
cëcenQ c0n, j|n c|Ç|r|ycn 0 c||cr|ycn.
lm her së j| Qe|ek l|rs|ycn. Cemc Qcl:
· lesek|n|n, em c|rev|nl
l|n Qcl:
·Nc |c, mel|rs|n, l|çlek ncce...
lë h|n Qcl|nc m|n x||cs ne c0 ku, Cemc Qcl ç|rp 0 cczcc. Cenc|rmcn hemc
cesl cvël|n l|f|nQcn 0 k|r|n Ç|re·Ç|r:
· DUr lOr, gCÇnC!
Wc||e Cemc ne sek|n|. Ber c| jër c|rev|yc. H|nc|k mcc0 ku c|Q|he rë|cn 0 j| çcv
v|ncc c|ce, cu·së l|f|nQ leÇ|ycn. Cemc ç|k|yc, pë p|;lc xve Q|rl, Qcvek cu
Qcvë c|n cvël, c| ser çckcn cc kel, c|rëj c0 0 cëcenQ mc.
DenQë kevcn 0 c||0rc ;|vcncn hcl c|r|n.
Hcy jë hec0n : HOLOrli OlnCk
Pcsl hcl|n : PCsIlCnCk, KCr;tlC;nCk
Per|l| : YtrItk, jtrItk, jCrCn jCrÇC
lcr|n, lcrcnc|n : AQtI yCknCk, rirri sÖylOnOk
B| rë k|r|n : GÖrcOrnOk
C|re·Ç|r k|r|n : BCQtrnCk ÇCQtrnCk
Bczccn : KCÇnCk, CIlCnCk
Pë| : AQCÇltk, fUrcCltk
Gcvc : £srCstrcC, CrtrcC
feÇ|n : PCIlCnCk
Ç|k|n : ÇtQltk CInCk
Wc||e : VCllCIi
B||0r : KCvCl
Ç|vcn : ÇOLCr
Gcv : Actn
Çck : Diz
f|f|nQ : íÜfOk
G|rë ccn : BCQlCnCk
G|rëccy| : BCQlt
lcylcn : PCyIOr
Beceslen : KClO cUvCrt
l|zQefl : CCni
Dcrc|| : ÇOvrO
lë Qer|n : ArCnCk
Zev|c|n : £vlOrnOk
Ncme : lOkIUj
Perç|f|n : ,i;nOk
Perç|f| : ,i;kir
Xv|n : KCr
Cez| : 3Öz
X|rcc : KÖIÜ
PosI HoI|n
lm || rë rcsl| cenc|rmcn hcl|n
fu r|nc rcsl hcl|, ez j| || le c|Qer|ycm.
Iè gerîn
·lv || ç| c|Qere?
· W| kerc xve v|ncc k|r|ye, |ë c|Qere.
Hoy jè hebûn
·fe c|h|sl? Bekc 0 Sev|| c|zev|c|n..
·D|zcn|m, hcyë m|n jë heye.
S||ëmcn j| ccvë xve rc ncme c| rë c|ke. lë ccvë v| mehek cerë m|r|ye: hcyë
v| jë lune.
Oîre-qîr k|r|n
Cenc|rmcn k|re Ç|re·Ç|r
Gcvc em heÇë xve c|xvcz|n, zcrcesl c|k|n Ç|re·Ç|r.
GoI ç|rp û bozdo
Cemc l|rs|, Qcl ç|rp 0 cczcc.
çchcn çer ceslë xve c|rëj| hë|0në k|r, ç|v|kë Qcl p|rl 0 f|rcc.
l|n kev|rek cvël Qc|ë, kev|r Qcl Qu|p 0 c| ncv cvë cc v|ncc c0.
D|`|| Qeçm|ç|n h|kkcyes| · Bcr|yc Ç|rck|
Geç|¡|| f||||erde
Kck scn hcrf| ses|| c|cn|crcc:
Crnek: Arîr
Kck : Arî
Kck scn hcrf sess|z c|cn|crcc:
Crnek : Kirir
Kck : Kir
l|n cn| c0 (gOIirni;Iin) l|n k|r| c0 (yCjnt;Itn)
fe, v|, vë cn| c0 fe, v|, vë k|r| c0
le, ve, vcn cn| c0 le, vë, vcn k|r| c0
Gcr0|c0Q0 Q|c| Qeç|;|| f|||erce cs|| f|||| bû ycrc|mc| f|||| |z|er. Kck0 sess|z c|r hcrf|e
c|len Qeç|ç|| f|||er (| ) lck|s| c||r.
lQer nesne çcQu| |se bû ycrc|mc| f|||| (n) çcQu| lck|s| c||r.
l|n p|rl0kek cn| c0.
l|n cu p|rl0k cn| c0n.
Hesen hesp k|r| c0 l0rlë (hespek)
Hesen hesp k|r| c0n l0rlë (j| yek| zëcel|r).
Geç|çs|z f||||erce
POvir B0 ycrc|mc| f||||n|n c|c|Q| lck||cr
Kck: POvî lz rev| c0m m
fu lev| c0 ·
lv rev| c0 ·
lm rev| c0n n
H0n rev| c0n n
lv rev| c0n n
Ödev. /;cQ|cck| c||| Qeçm|ç f|||er| c|`|| Qeçm|ç|n h|kcyes|ne çev|r|n.
(lëkerën jër|n yën ccr|yc lëccy| c|k|n ccr|yc ç|rck|)
Xe||| || clccczë s|ycr c0, ç0 D|ycrcekrë. l| ccjër xc|ë v| hec0. Xe||| j| xc|ë xve rc
zemc||ek l|r| c|c|r. lv, k|nQë Q|h|;le ccjër, j| clccczë peyc c0 0 ç0 mc|ë. Xc|c,
k|nQë ev c|l Qe|ek ;c c0, ccnc l|r| j| xcrz|yë xve rc Qe|ek spcs k|r. Xe|||, çenc
rcjcn || mc|c xc|ë xve c0 mëvcn. Xc|ë v| ev || fcylcnë s|ycr k|r 0 || ccjër
Qercnc. Beceslenë mez|n 0 m|zQeflën kevn ;cn| v| cc. Xe|||, xcs|mc j|
ceceslen Qe|ek hez k|r. Xc|c jë rc Qcl ku ¨ D|ycrcek|r ccjcrek| Kurccn e, Qe|ek
kevn e 0 c| ncv 0 cenQ e. Zemcnë cerë ncvë xve /mec c0.¨
Örnek: Xe||| || clccczë s|ycr c0 c0, ç0 c0 D|ycrcekrë.
XXII
ÇÈXÈN GIZANÈ
l| hë|c me, || Quncë G|zcnë cccxc ;ëxcn heye. çëxën G|zcnë |rc së crc ne.
çëx ·zecc|n, çëx fch|r 0 çëx N0recc|n.
Wek| lë zcn|n, Qunc| ;ëxcn vek mer|vën c|mccrek c|hes|c|n|n. D|ç|ne cesl 0
p|yën vcn, c|cyën vcn c|sl|n|n. Gcrc p|r kescn ;ëx xvec| hëkmel |n. l| ser
hëkmelën ;ëxcn Qe|ek h|kycl lëne Qcl|n.
çëxën G|zcnë, c| n|jcc, xve c|Q|h|n|n Xc||c c|n We||c. Gcrc h|kyclë, Qcvc
ccp|rë vcn j| lrec|slcnë hcl|ye vcn ccrcn || h|rçek| s|ycr c0ye, c| cesl cc j|
m|nc Çcmç|, mcrek hec0ye. W|, c| v| mcr| h|rç ccjcl|ye.
N|f0zën vcn Qe|ek mez|n e. l| çcrc|| B|c||së, Sërlë 0 l0;ë c| hezcrcn m|r|cën
vcn hene. Hersë crcn kcrën ;ëxl|yë c| ncv xve cc pcrvc k|r|ne.
çëx lzecc|n mez|në vcn e. lv c| kcrë c| m|j0| c|ce, hëkmelcn n|;cn c|ce.
Gcrc Qcl|nc Qunc|ycn, ;ëx lzecc|n, rcjek| z|v|slcnë ç0ye Quncë l||cnë. Her
cer c| c|n cerfc sl0r cc c0ye. çëx j| xvec|yë mc|ë rc Qcl|ye:
· D||ë m|n lemelëz 0 x|ycrcn c|xvczel
Gunc| ;c; c0ne. Jë rc Qcl|ne:
· lc efenc|, z|v|slcn e, n|hc lemelëz 0 x|ycr lë c|l|n?
çëx çcvë xve Q|rl|ye, cemek| usc sek|n|ye, pc;ë veQer|ye vcn Qcl|ye:
·B|ç|n, || nevc|c Kcrlcn ccreke Q0zë yc mez|n heye, || kckc vë c|nër|n...
Nevc|c ku ;ëx Qcl|ye || jër| Qunc c0ye. Çenc Qunc| cerkel|ne, ç0ne nevc|ë, ||
ccrc Q0zc mez|n Qer|ne. lë ç| c|c|n|n: x|ycr 0 lemelëzën leze c| kckc ccrë cc
c|sek|n|nl
J| vë rcjë ;uncc hëkmelc ;ëx c| ncv Qunccn cc ce|cv c0ye 0 ncvë v|
Q|h|çlîye ve|clën c0r. l|r|cën v| Çcl c| Çcl zëce c0ne, || cerë v| c|v|ne. lrc
mc|c ;ëxcn m|nc pëlcQc më;cn c|;uxu|e...
Gunc|yën recen cëhcy c0n ku || ccjcrcn her cem, c| rcjën ç|||e cc j| hë;|ncy|,
x|ycr 0 lemelëz lëne c|l|n. lv || ve|clën Qerm 0 || ccmekcncn c|c|n 0 c| ncv
rcjek|·cu rcjcn cc c|Q|h|j|n s|frë cev|emenccn. U vcn ne c|zcn| ku, rcjek| cerë
ncsek| ;ëx j| lnÇerë hcl| c0 0 jë rc lemelëz 0 x|ycr cn| c0n, v| j| Qcvc hcl| c0
Qunc, ev || ser rëyc xve c| kckc Q0zë cc ve;crl| c0n...
ler|vën ku cc c|l|nc ;ëx lën, l|m c| xve rc xe|clekë l|n|n: kcrek cn cerxek, m|h
0 c|z|n, mer; 0 xc||çe, mcsl, r0n 0 pen|r, ccn 0 scvcr.. H|n kes j| pere c|c|ne
;ëxcn.
Berë mc|c ;ëxcn cu Çcl c0. çëx lzecc|n || Cclë jcr|n r0c|n|;l. ler|vën ;ëx,
cerë, mëvcn || Çclë jër|n c| cceyek freh cc c|ccn r0n|;lcnc|n. U vcn, m|r|c j|
;ëx rc ç| cn|ye h|n c|c0n 0 c| m|krcfcneke c|z| xecer c|ccne ;ëx. K|nQë m|r|c
cerkele h|z0rc ;ëx v| xc| 0 xcl|r jë c|p|rs| 0 l|;lë ku cn|ye ncv |ë c|cc 0 jë rc
s|pcs c|k|r. /nQc, m|r|c ku cerc;ek r0n cn|ye, ;ëx v|hc c|Qcl:
·fu xër hcl|, f||cn kes. lë le ç|mc cc r0n zehmel k|rl Xvecë Çec0| ke 0 j| le 0 zcr
0 zeçë le rcz| ce...
l|r|c h|mcer vë Qcl|në ;c; c|c0 0 c|mc. Ge|c, ;ëx çcvc c|zcn| ku v| r0n
cn|ye? P|;lre j| ccver|yc xve pë ccn| ku ev xvec| hëkmel e, j| xeycë c|zcne...
B| v| cvcy|,c|mccrek|yc ;ëx, her ku ç0, c| ncv m||el cc f|reh c0. Her usc j|, ev
rcj c| rcj cev|emencl|r c0n.
Her së crcn, c| vë Çezencc mez|n || hë|c B|c||së 0 l0;ë ercë freh k|r|n. l| Quncë
G|zcnë ccxçeyek mez|n serrcsl k|r|n. D| crlc cëxçe cc Çcncxek| mccern 0
çcrÇcl| ccn|n. Cclën vë freh |n, j| c0r vc m|nc Çesreke c|||nc 0 freh xuyc c|ke.
Gunc|yën recen c| cvck|rnc cëxçe 0 Çcncxë cc, c| cn|nc e|clr|kë cc ce|c;,
c| c|| 0 ccn xec|l|n. çëxcn 0 hempcyën vcn c|Qcl|n: ¨K| c| kcrë ;ëxcn cc
c|xec|le sevccek mez|n c|sl|ne0 c|çe c|h0;lël¨ Bcnc vë yekë, ;ëxcn cc
kcrker|yë lu mesref ne k|r|n 0 sercc j|, j| m|r|ccn Qe|ek pere kcmk|r|n.
D| G|zcnë cc ;ëxcn mecrese vek|r|n. D| vë mecresë cc Çcs| 70·80 suxle, cnQc
feÇ| c|xv|n|n. çëxcn, cc xercën mecresë j| Qunccn Qe|e l|;lën xvcr|në, c||,
n|v|n 0 pere kcmc|k|n. lvcnc cc mecresë || ce;l 0 ccjcrën nëz|k c; çëk|r|n 0
ccn ;uxu|cnc|n. lë Çezencën mecresë, p|rcn| c|keve cer|kc ;ëxcn.
D| mecresë cc ;ëx lzecc|n cers c|ce. lë kcrën cerhevk|r|nc xe|cl 0 cë;ën
m|rîccn, îccrc cç 0 kcrxcnën c|n c| cesl çëx fch|r cc ye. /nQc ev || kcrën
cccr| c|nëre...
çëx N0recc|n || meklecën l|rkcn 0 zcn|nQehën frenQcn xvenc|ye. lv c| çenc
zmcncn c|zcne. Her usc j|, pcnzceh sc|c e ku || pcr|emenlcyc f|rk|yë enccm e.
Çcr sc|cn cc ccrë h||c|jcrl|nc pcr|emenlcyë çëc|ce 0 ev l|m lë h||c|jcrl|n. lrc
rcyën Qunc|ycn j| m|nc cë;ek| ;ëx|yë ye, vek m||kë vcn e.
P0melc ;ëxcn || cerë hukumelë j| Qe|ek c|||nc e. Gcvc mem0rek mez|n lë
Qunc, || vcn c|ce mëvcn. lcceync vcn 0 hukumelc f|rk Qe|ek xve; e. Ç|mc
xveç ne ce, mcfë ;ëxcn 0 yc hukumelc f|rk yek e, hercuycn j| Qe|ë Kurc k|r|ne
cence 0 hey|yën v| c|c|z|n. Hukumel ceslë Kurccn Q|rë c|ce, ;ëx j| çcvë
vcn...
l| kcrë ;ëxcn yë cerë hukumelë çëx N0recc|n c|nëre. H|n kesën h|;ycr, cc v|
¨vez|rë ;ëxcn yë cervcy|¨ c|cëj|n.
çëx cc mecresë lër Qen|m, crc, scvcr, r0n pen|r 0 pez kcmc|k|n. lë feÇ| l|m
c|rç| ne, z|kë vcn lër ncce 0 p|;lc vcn Qerm ncce. Pcr pcrl|yc lc|cy| cc
mecresë Çcmycnek Çumc; ;cnc, |ë ev ne Q|h|;le ceslë feÇ|ycnl çëxcn ev ||
cer frcl|n 0 pere k|r|n cer|kc xve. leÇ| n|hc vcn l|;lcn fëm c|k|n, |ë n|kcn|n j|
;ëxcn rc l|;lek| cëj|n. Ger cenQë xve c|k|n ;ëx vcn c|k|n cer.
Pez 0 cevcrën ;ëxcn zehf e. lv pezë xve c| ncv m|r|ccn cc ce|cv c|k|n. Her
Qunc|yek çenc pez 0 cevcrë ;ëxcn xvec| c|ke..D|sc j| çenc sc|cn cerë, ;ëxcn
cesl cvël|n ç||cyë Qunc|ycn, ev j| vcn Q|rl|n. Gunc| l|rs|n 0 cenQë xve ne k|r|n.
Wë sc|ë Qunc|yek, c| c|vcn|yë cc ç0 heÇ|ye xve. Ge|ek pez 0 çenc zev| j| j|nc
v| rc mc. çëx fch|r Qcl ku j| v| rc ¨emrë ||ch|¨ hcl|yë, c|vë ev vë j|n|kë j| xve rc
c|ne 0 m||kë vë j| c|sl|ne. çëx fch|r usc k|r 0 Qunc|ycn cenQ ne k|r.
Gunc| h|mcer lecc 0 kecxvcr|yc ;ëxcn cenQ nck|n. J| cer ku ev nezcn |n, j|
;ëxcn c|l|rs|n. D|cëj|n, heke em c|j| ;ëx cerkev|n cevë me xcr c|ce, cn ce|cyek
lë serë me.
P|r kesën nezcn usc ccver c|k|n ku ;ëx c|kcn|n nexve;cn xve; c|k|n. l| p|r
c|ycn Qunc|, nexve;cn, c|ncn, j|nën cë zcrc c|c|ne cccxc ;ëxcn. H|n kes j|
||nQë ;ëxcn c|;cn 0 cvc Ç|rëj vec|xv|n.
l| Qe|e c|yën Kurc|slcnë hc| 0 rev;c Qunc|ycn usc ye. lë ev nezcn| heyc k|nQë
c| v| cvcy| c|çe?
lrc Qe|ë Kurc c|j| x|rcc|yc cxc 0 ;ëxcn c| |ez h|;ycr c|ce. Pcj c| rcj hejmcrc
mer|vën zcnc zëce c|ce. Xe|k h|n c|ce ku Qcl|nën ;ëxcn hem0 v|r 0 cerev |n.
fu hëkmel c| vcn cc lune. lv j| m|nc me mer|v |n, |ë cÇ|ë xve || x|rcc|yë
c|Qer|n|n. lv, Qunc|yën recen c|xcp|n|n, hey|yën vcn c|c|z|n 0 vcn c| kcrë
xve cc ce|cç c|c|n çuxu|cnc|n.
Hë| : íCrCf, yÖrO
Cccx : CCCk, IOkkO
Wek| lë zcn|n: BilirciQi giLi
B|mccrek : lÜLCrOk
Hes|ccnc|n: VCrsCynCk, öylO cü;ürnOk
D|c : DUC
P| : AyCk
Hëkmel : HiknOI
H|kycl : HikCyO
N|jcc : 3Oy, trk
lrec : ArCj
lrec|slcn : ArCLisICr
Ccmç| : KCnÇt
N|f0z : NÜfUz, OIki
l|r|c : lÜric
Hersë : HOr ÜÇ
C| : Dir
Sl0r : KCltr
X|ycr : 3ClCICltk
çc; c0n : ,C;trnCk
Çcv Q|rl|n : GÖz kCjCnCk
Nevc| : DOrO
G0z : COviz
C|v|n : íOjlCrIt
PëlcQ, kevcr: KOvCr
PëlcQc më;cn: Art kOvCrt
Çuxu| : :;, çClt;nC
Bëhcy : HCLOrsiz
Ç|||e : Kt;tr Or sOQUk
40 gÜrÜ, kt; OrICst
Ccmekcn : CCnOkCr, sOrC
Ncs : íCrt;
Veçcrl|n : 3CklCnCk
Xe|cl : ArnCQCr
lerç : Kilin
lë ccn : DÖvnOk
lëvcn : KOrUk
l|krcfcn : likrOfOr
D|z| : Gizli
Xecer ccn : HCLOr vOrnOk
Xc| 0 xcl|r : HCl - ICItr
Ncv |ë ccn: Actrt vOrnOk,
CctylC ÇCQtrnCk
Bercç : BCkrCÇ
W|hc : BÖylO
Xër : HCytr
l||cn : |ilCr
Cec0| : KCLUl
Zcr 0 zëç : ÇOlUk- ÇOCUk
Pcz| : PCzt
Bcver| pë : ·rCrnCk
cn|n
Xeyc : GCij
Cezenc : KCzCrÇ
Serrcsl : KUrnCk
k|r|n nOycCrC gOIirnOk
lccern : lOcOrr
Kc|cr|fer : KClOrifOr
l|clr|k : £lOkIrik
Pcn| k|r|n : AyctrlCInCk
Germ c0n : |strnCk
Cesr : KCsr, sCrCy
Be|cç : BOlO;
B| c|| 0 ccn: GÖrÜlcOr, fOcCkCrltklC
Hempc : HOnjC, rCrCfICr
Sevcc : 3OvCj
H||ccn : KClctrnOk
B|h0;l : COrrOI
Sercc j| : UsIOlik
lecrese : lOcrOsO
Suxle : CQrOrCi
leÇ| : lOcrOsO ÖQrOrCisi
Xerc : lCsrCf
N|v|n : YCICk
Ber|k : COj
Bë; : VOrgi
lccre : ·cCrO
/ccr| : £kOrOnik
Çcreç : DOvrin
Cër|ccnc|n : DOrOnOk
Çuxu|cnc|n : ÇClt;ItrnCk
lrenQ : |rOrk
H||c|jcrl|n : 3OÇin
P0mel : 3Cygtrltk
lem0r : lOnUr
lcceyn : ArC, ili;ki
lcf : ÇtkCr
Bence : KÖlO
Wez|r : BCkCr, vOkil
Wez|rë : Dt;i;lOri LCkCrt
cervcy|
/rc : Ur
lc|cy| : AcClOI
Pcrl| : PCrIi
Ccmycn : KCnyOr
Cumcç : KUnC;
Çcnc|n : GÖrcOrnOk
G|h|çl|n : YOIi;nOk, vCrnCk
DenQ k|r|n : 3OslOrnOk, iIirCz OInOk
Be|cv k|r|n : DCQtInCk
Ç||c : lOçO yCjrCQt
lmrë ||ch| : KUIsCl Onir
J|n j| xve rc : £vlOrnOk
cn|n
fecc : ZUlÜn, IOcC
Kec : £nOk
Kecxvcr| : 3ÖnÜrÜ
D|j| yek| : BirirO kCr;t ÇtknCk
cerkel|n
Nexveç : HCsIC
Xveç : :yi, IO;
D|n : DOlî
C|rëj : Kirli
X|rcc| : KÖIÜlÜk
Hejmcr : 3Cyt
V|r 0 cerev : YClCr
C|vcn : GOrÇ
Xcpcnc|n : AlcCInCk
Dcv| : 3Or
Derev|n : YClCrCt
f|z|r0Q : 3ÜlÜk
C|rn| : KOrO
Zev|c|n : £vlOrnOk
Ç0n heÇ|yë : ClnOk
Pûn|çI|n: Clurmck
Don rûn|çIond|n. clurlmck
lëvcn || ser kurs| r0n|;l|n
Xvec|yë mc|ë mëvcn || ser kurs| ccn r0n|;lcnc|n.
Xwend|n -don xwend|n
l|c c|xv|ne
Bcvë l|c ev cc xvenc|n.
ßower k|r|n -bowerî pè onîn
Xe||| mer|vek lerc| e, ccver nck|m ku j| xve rc kcrek| c|c|ne.
·fu ccver c|k|, em j| rcjek| vë c|Q|hën czcc|yë?
·Be|ë, m|n ccver|yc xve c| ;cre;ë cn|ye, rcjek| ;cre; vë çëc|ce 0 em ë czcc
c|n.
Gunc|ycn ccver|yc xve c| ;ëx ccn|n, j| cer ku ;ëx ev xcpcnc| c0n.
$errosI k|r|n
Gunc| xec|l|n 0 j| ;ëx rc ccxçeyek serrcsl k|r|n.
D| Cklccrc mez|n cc, sc|c 1º17`cn || Pus|yc kcrker 0 Qunc|ycn scz0mcnc
kevncre 0 zcrcesl h||ve;cnc|n 0 scz0mcnc xecclkcrcn serrcsl k|r|n.
ß| d|| û con
Dersccr j| zcrckcn rc c|Qcl:
· Zcrnc, c| cersc xve m|j0| c|c|n, c| c|| 0 ccn c|xec|l|n, zcn|n ve j| lcr|yë x||cs
c|ke.
l| ve|clën scsyc||sl kcrker 0 Qunc| c| c|| 0 ccn c|xec|l|n. J| cer ku pcv||ke j| yë
vcn |n, zev| j|. l| v|r pclrcn 0 cxc ne mcne.
J|n j| xwe ro onîn
l|c |sc| hcv|n| zev|c|. l|c j|nek j| xve rc cn|.
Dowî onîn
le s|cë cc cesl pë k|r 0 heyc ëvcrë ccv|yc kcr cn|.
lmë ccv|yc zcrcesl|yë j| c|n|n.
KCrîr vO xvOsIir ycrc|mc| f||||er|
Hesen c|xvcze j| xve rc cclek sc| c|k|re
Czne Y.f||| l0m|eç escs f|||
fcxlcr c|kcn|n nexveçcn xveç c|k|n
Czne Y.f||| l0m|eç escs f|||
Örnek|er:
·fu c|kcn| cers|vc vcn p|rscn c|c|?
· Be|ë ez c|kcn|m c|c|m.
· ler|v c|kcne j| çëm cerccs c|ce?
· Nc, cv p|r e.
· fu c|kcn| cu k||c l|r| c| ccrë cc c|xv|?
· N|zcn|m, m|n ne cër|ccnc|ye.
çchcn c|xvcze j| xve rc j|nekë c|ne, |ë Çe|en cuhc ye.
lz c|xvcz|m c|ç|m Slemcc|ë
Ödev:
I. Her |k| ycc|mc| f|||| ku||cncrck ceçer cüm|e ycp|n.
II. Bers|vc p|rsën jër|n c|c|n:
1· l| Quncë G|zcnë ç| heye?
2· l| hë|c ve j| cccxc ;ëxcn heye?
3· Gunc| ;ëxcn çcvc c|hes|c|n|n?
4· H0n j| ccver|yc xve c| hëkmelc ;ëxcn l|n|n?
ö· çëxën G|zcnë, c| n|jcc xve c|Q|h|n|n kë? H0n çcvc ccver c|k|n, Qcl|nc vcn
rcsl e, ycn cerev e?
ó· Gcrc h|kyclë, ccp|rë vcn çcvc hcl|ye Kurc|slcnë?
7· çëxën G|zcnë çenc crc ne? lez|në vcn k|jcn e 0 c| ç| kcr| m|j0| c|ce?
8· l| nevc|c Quncë G|zcnë x|ycr 0 lemelëz kë ve;crl| c0?
º· Kë ev x|ycr 0 lemelëz j| ;ëx rc cn| c0?
10· l| z|v|slcnë hë;|ncy| c| ku cc c|c|n?
11· l|r|cën ku ccnc c|l|nc ;ëxë xve lën, jë rc ç| l|n|n?
12· çëx çcvc h|n c|c0 ku m|r|c jë rc ç| xe|cl cn|ye? D| scyc ç| cc?
13· çëx c| rcsl| j| xeycë c|zcn|n?
14· çëxën ku cev|emenc c0n, ç| k|r|n?
1ö· Ccncxc ;ëxcn çcvc ye? Çenc Çcl e, çcvc Qerm c|ce 0 c| ç| lë rcn|
k|r|n?
1ó· Ç|mc Qunc| c| cvck|r|nc Çcncxë 0 cëxçe cc ce|c; xec|l|n?
17· D| lecresc ;ëxcn cc k| c|xv|n|n?
18· Cezencc mecresë ç| c|ce?
1º· Kcmk|r|nc xe|cl 0 cë;ën m|r|ccn c| cesl| k|jcn crcy| c|c0?
20· çëx N0recc|n c| rcyë kë lë h||c|jcrl|n?
21· çëx j| Qunc|ycn rc ycr |n, cn neycr |n?
22· Ç|mc ;ëx 0 hukumel yek|l| c|k|n?
23· Pezë ;ëxcn k| xvec| c|ke?
24· Xevnc ;ëx fch|r rcsl c0 ycn cerev c0?
2ö· Ç|mc Qunc| j| ;ëxcn c|l|rs|n?
2ó· çëx cÇ|ë xve || ç| c|Qer|n|n?
27· Dcv|yc ;ëxcn çcvc vë cë?
XXIV
$AZßENDÈN ßPEMENÈ
Wcxlek| || Quncek| nëz|k| lrcnkfurlë kereke p|r hec0ye. Kerë c|vcn|yc xve c|
kcrën Q|rcn cerccz k|r|ye. Ëz|nQ k|;cnc|ye, ccr c|r|ye ë; 0 cn|ye. U rcj hcl|ye p|r
c0ye, j| leÇel kel|ye. Xvec|yë vë Qcl|ye ¨vc kerc p|r, ëc| l|;lek| rc nece. lz
ç|mc ce 0 Q|yë c|c|më...¨ 0 ker k|r|ye cer.
Kerc cereccy| yc p|r, j| cëcexl|yc Qunc| Qe|ek Çeh|r|ye. Gcl|ye ¨lz her|m
ve|clek c|n, j| xve rc kcrek| c|c|n|m..¨ U cerkel|ye rë. l| ser rë rcsl| seyek|
hcl|ye. Se me|0| me|0| c|me;|ye, vek| cercek| v| heye. Kerë s||cv |ë k|r|ye,
Qcl|ye:
· le 0 xër c|, hevc|, ç|mc usc c|f|k|r|, cercek| le heye?
· Xër hcl| s||cmel, Qcl|ye sey|. lz nef|k|r|m k| c|f|k|rel Xvec|yë m|n ez k|r|me cer.
lz ëc| kc| c0me, n|kcn|m vek cerë c|rëm 0 c| c0 Qurcn c|cez|m. Duh ez c|
xevë cc c0m, rcv| kele p|në 0 kckc m|r|;kcn cn|. Xvec|yë m|n j| c| hërs kel, cu
çc || m|n x|sl|n 0 ez cvël|m cer. N|zcn|m ku n|hc ;uncc ç| c|k|m?
Kerë Qcl|ye:
· lz j| vek le me. Xvec|yë m|n j| ez k|r|m cer. l|n j| lerk| ve|cl k|r 0 c|ç|m. fu j|
m|n rc vere. lm c|ç|n || ve|clek| sczcenc|yë c|k|n.
lv Qcl|n || se xve; hcl|ye, xve rc Qcl|ye: ¨lz ku || v|rc c|m|n|m 0 j| c|rç|ycn
c|m|r|m, kerë rc her|m cc;l|r e.¨
Hercu hevrc c| rë kel|ne ç0ne. D| rë cc rcsl| p|s|nQeke cereccy| hcl|ne. S||cv |ë
k|r|ne 0 p|rs|ne:
·Hevc|ë, lu || vcn çc|cn || ç| c|Qer|?
P|s|nQë c| r0yek| pcxz|n || vcn veQercnc|ye:
· J| cer ku ez ëc| p|r c0me 0 n|kcn|m m|;kcn c|Qr|m, xvec|yë m|n ez k|r|m cer.
Gcl ¨ez ç|mc ccc||hevc n|n c|c|m lel¨
Hercu hevc|cn jë rc Qcl|ne:
· lm j| vek le ne. Xvec|yë me j| em k|r|n cer. N|hc em c|ç|n ku || c|k|
sczcenc|yë c|k|n. Ku c|xvcz| lu j| c| me rc vere.
P|s|nQ lev || vcn c0ye 0 hersë me;|ne ç0ne. D| rë cc rcsl| c|kek| hcl|ne. D|k ||
ser serQcyek| c| cenQek| z|rcv ccnQ c|k|r|ye. Pëv|nQ|ycn jë p|rs|ne:
· Hevc|c, cercek| le heye? Ç|mc usc c|k| Ç|r|n?
D|k || vcn veQercnc|ye:
· lz ne Ç|r|m, k| c|Ç|rel Xvec|yë m|n Ç|se c|k|r, m|n c|h|sl. D|Qcl: ¨Ëvcrë mëvcnë
m|n lë. V| c|k| ;erjëk|n 0 c|Çe||n|n..¨
Hersë hevc| jë rc Qcl|ne:
· Ku usc ye, lu ç|mc || cencc m|r|nc xve c|sek|n|? lm hersë j| c|ç|n ve|clë
xer|c|yë, ku sczcenc|yë c|k|n. fu j| me rc vere.
D|k ;cc0ye 0 lev || vcn c0ye. Herçcr hevc| me;|ycne ç0ne. Nëz|k| ccjcrë
Bremenë rc ç0ye cvcn 0 c|nyc c0ye lcr|. Gcl|ne, em ;evë || v|rc cerccz c|k|n
0 s|cë c| rë kev|n...
Herçcr hevc| j| c|rç| c0ne. Sermë j| cesl pë k|r|ye. P|s|nQë Qcl|ye:
·fu c|cë, || vë ccrë em c|yek| ncc|n|n ku lë cc s|lcr c|n 0 l|;lek| xvcr|në c| cesl
x|n|n?
Se Qcl|ye:
·B|hnc Qc;lë Çe|cnc| lë pczë m|n...
l| Ç|rcxë ccr|slcnë mc|ek hec0ye 0 c| penç|rën vë cc rcn| xuyc c|k|r|ye.
Nëz|k| mc|ë c0ne, |ë cer 0 ccrc vë Q|rl| c0ye. Penç|rën vë j| c|||nc c0ne, ne
c|kcn|ne ku hunc|r cc ç| heye, ç| lune c|c|n|n. Se Qcl|ye:
·Ku em cerkev|n ser p|çlc hev, c|kcn|n hunc|r c|cîn|n.
B| Qcl|nc v| Çcy|| c0ne 0 ker ç0ye || cer penç|rë sek|n|ye. Se cerkel|ye p|;lc
vë. P|s|nQ h||k|;|ye p|;lc se 0 c|k j| || p|;lc p|s|nQë hëv|r|ye. H|nQë c|k, c| hunc|r
cc ç| heye e;kere c|l|ye. D| hunc|r cc së kes || ccrc s|frek| r0n|;l|ne, c| këf
c|xvcr|ne. S|fre c| Qc;l, scvcr, hë;|ncy| 0 fëk| l|j| c0ye. D| ;0;cn cc ;ercvën scr
0 sp| hec0ne.
Kerë, cë secr, p|rs|ye:
·fu || hunc|r ç| c|c|n|?
D|k Qcl|ye:
·DeÇÇek| sec|r c|kel
H|nQë mer|vën ccr s|frë c| ncv xve cc xecer c|ccne. Yek| j| yën c|n rc
c|Qcl|ye:
·le c|sc c|z|yek xve; k|r. Xvec|yë mc|ë pë ne hes|n.
Yë c|n Qcl|ye:
· l|r|;kën Çe|cnc| j| Ç|smelë me c0nel
D|k h|n c0ye ku evë hunc|r c|z |n. B| |ez hcl|ye xvcr 0 c| hunc|r cc ç| ku c|l|ye 0
c|h|sl|ye j| hevc|ën xve rc Qcl|ye.
Sczcencën me r0n|;l|ne j| xve rc p|cnek çëk|r|ne. Hem0ycn cesl pë k|r|ne 0
sczë xve kulcne. Ker c|z|r|ye, se c|reye, p|s|nQ m|rncv c|k|r|ye 0 c|k j| ccnQ
c|k|r|ye...
D|zën hunc|r h|mcer vë ;emclë xve ;c; k|r|ne. Gcl|ne: ¨Dcr || me hcl Q|rl|nl¨ U
cczccne cer, cer c| ccr|slcnë rev|ycne. J| mc|ë Qe|ek c0r sek|n|ne 0 c|hnc
xve Q|rl|ne.
P|;l| ç0nc vcn, sczcencën me kel|ne hunc|r, c| ser s|frë cc Q|rl|ne. fër| xve
xvcr|ne 0 vexvcr|ne. P|;lre p|s|nQ ç0ye c| pëxër|Që cc, ser xve||yc Qerm Q|cr
c0ye. Se || cer cër| veze||ycye. Ker || l0rlë c|rëj c0ye 0 c|k j| cerkel|ye ser xën|. J|
cer ku Qe|ek vesl|ycy| c0ne, ç|re vem|rcnc|ne 0 hemc c| xev cc ç0ne...
B||c ev || v|r rczën, em cëne cem c|zcn. Wcnc c|l|ne ku || mc|ëç|re hcl
vem|rcnc|n, c| ncv xve cc Ç|se k|r|ne, Qcl|ne: ¨Yek c|çe c|nëre cc; e. l| mc|ë
ç| c0, ç| ne c0?¨
Hevc|ek| xve ;cnc|ne. ler|v hcl|ye, j| cër| cëcenQ cerccz c0ye, kel|ye hunc|r.
Kes| xuyc ne c|k|r|ye. D| p|xër|Që cc çevën p|s|nQë rcn| c|ccye. D|z c| xve 0
xve Qcl|ye: ¨Xuycye cQ|r venem|r|ye, ezë c|xcrc xve vëx|m..¨ U nëz| p|xër|Që
c0ye. lë çcvc ceslë xve c|rëj k|r|ye, p|s|nQë pencë xve cvël|ye. D|z j| l|rscn
Qcl|ye ¨emcnl¨ 0 cer c| cër| cczccye. B| Ç|r|nc v| hem0 sczcencën me h|;ycr
c0ne. D| cër| cc se pë Q|rl|ye. D| l0rlë cc kerë c| p|hnën xurl |ë ccye. D|k j| || ser
xën| k|r|ye Ç|re·Ç|r.
ler|v, ç|Çc jë hcl|ye rev|ycye heyc cem hevc|ën xve. lvcnc c| mereÇ jë
p|rs|ne:
·Ç| c0, ç| c| ser le cc hcl?
· Ce mep|rs|nl Gcl|ye mer|v. C|ncn c| ser m|n cc Q|rl|n. C|në p|xër|Që h|nc|k ne
mc çcvë m|n cerxe. Yë cer cër| ez kër k|r|m. Yë l0rlë cu çc || p|çlc m|n x|sl|n,
h|nc|k nemc p|;lc m|n c|;kë. D|sc j| ez r|nc x||cs c0m. Yëk| j| || ser xën| Qcz| c|k|r,
c|Qcl: ¨Bernec|n, heyc ez cëml..¨
f|rs j0 xcf kel|ye c||ë c|zcn, Bcver| pë cn|ne ku c|ncn c| ser mc|ë cc Q|rl|ne. Wë
rcjë ;0ncc ccrc|n nëz|k| vë mc|ë ne c0ne. lc|c ler|k| j| herçcr hevc|cn rc
mcye 0 vcnc Qcrc c||ë xve c| serf|rcz| || vë cerë j|ne..
Wexlek| : B|r zcmcn|cr
P|r : Ycç||
C|vcn| : Genç||k
feÇel : fckcl
Der k|r|n : Kcvmck
Bereccy| : Bcç| ccç
Bëcexl : Kc||eç, ncnkör
Ceh|r|n : K|zmck
le|0| : UzQ0n
S||cv |ë k|r|n: Se|cm vermek
Kc| : Ycç||
Pey|n : Hcv|cmck
D0 : /rkc, Qer|, kuyruk
c0 kel|n : ·z|emek, kcvc|cmck
D0rc : Scnrc
P|n : K0mes
Hërs kel|n : Cfke|enmek
ferk k|r|n : ferkelmek
lë xve; hcl|n: Hc;unc Q|lmek
Pcxz|n : UzQ0n, kecer||
l|çk : lcre
Bcc||hevc : Bcçunc
D|k : Hcrcz
Pëv|nQ| : Yc|cu
SerQc : G0cre y|Q|n|
Z|rcv : ·nce
BcnQ k|r|n : Clmek, çcQ|rmck
C|se k|r|n : Kcnuçmck
çerjë k|r|n : Kesmek, ccQcz|cmck
Xer|c : Ycccnc|
We|clë xer|c|yë: Gurcel
Sczcenc : Çc|Q|c|
S|lcr : Kcrunck, ccr|nck
S|lcr c0n : Bcr|nmck
Ce|cnc|n : Kcvurmck
Ce|cnc| : K|zcrl||m|ç
Bencc yek|: K|r|n| cek|emek
sek|n|n
C|rcx : K|y|, kencr
G|rl| : Kcpc||
H||k|çîn : f|rmcnmck
Hëv|r|n : Kcnmck (kuç)
lçkere : /ç|kçc
Scvcr : Bu|Qur p||cv|
ç0;e : Ç|çe
Çercv : Çcrcp
Bë secr : Scc|rs|z
DeÇÇe : Dck|kc
Xecerccn : Kcnuçmck
Pë hes|n : lcrk|nc vcrmck
P|cn : P|cn
P|xër|Q : Bccc
Xcn| : lv
f0rl : /v|u
Derx|sl|n : Ç|kcrmck
G|cr : fcpcr|ck
Scz : Çc|Q|
Scz kulcn : Scz çc|mck
Sczcenc : Çc|Q|c|
Z|r|n : Z|r|cmck
l|rncv : l|ycv|cmck
k|r|n
Çemcle : Çcmclc, Qürü|lü
Xve çcç : Çcç|rmck
k|r|n
Dcr |ë Q|rl|n: Kuçclmck
Vem|rcnc|n : Scnc0rmek
/Q|r : /leç
Vëx|sl|n : Yckmck, luluçlurmck
Penc : Pençe
Pë Q|rl|n : fulmck, yckc|cmck, |s|rmck
P|hn : fekme
B|hn Q|rl|n : Sc|uk c|mck
C|n : C|n
D| ser cc : Bcsk|n
Q|rl|n
Serf|rcz| : Bcçcr|
Veze||n : Uzcnmck
Ç|md|k| zomon|n r|voyeI|
1- Geç|¡|| f||||erde
c) Ses|| hcrf|er|e c|len f||||erce:
Crnek: DCr Kck: DC
Ön ek ¡ok|
l|n c|ccye c| ye
fe c|ccye c| ye
W|,vë c|ccye c| ye
le c|ccye c| ye
We c|ccye c| ye
Wcn c|ccye c| ye
c) Ses|z hcrf|e c|len f||||erce:
Crnek: k|r|n Kck: k|r
Ön ek
Iok|
l|n c|k|r|ye (ycp|ycrmuçum) c| |ye
fe ¨ ¨
¨
W| ¨ ¨
¨
Wë ¨ ¨
¨
le ¨ ¨
¨
We ¨ ¨
¨
Wcn ¨ ¨
¨
2· Geç|çs|z f||||erce
CrrOk: Çûn KÖk: Çû
Ön ek
Iok|
lz c|ç0me (Q|c|ycrmu;um) c| me
fu c|ç0y| c|
y|
lv c|ç0ye c|
ye
lm c|ç0ne c|
ne
H0n c|ç0ne c|
ne
lv c|ç0ne c|
ne
Ödev I- /;cQ|cck| f||||er|n ç|mc|k| zcmcn |n|n h|kcyes|n| ve r|vcyel|n| çek|n|z.
XvCrir, lÓ xisIir, cizîr, ICIir, LÛr, kirîr, kOIir, Crir
Crnek: XvCrir
Ç|mc|k| zcmcn|n h|kcyes| Ç|mc|k| zcmcn|n r|vcyel|
l|n c|xvcr l|n c|xvcr|ye
fe c|xvcr fe c|xvcr|ye
W|, vë c|xvcr W|, vë c|xvcr|ye
le c|xvcr le c|xvcr|ye
We c|xvcr We c|xvcr|ye
Wcn c|xvcr Wcn c|xvcr|ye
Ncl: Geç|;|| f||||er|n (m|n, le, v|, vë, me, ve, vcn) Qeç|;s|z f||||er|n |se (ez, lu ev,
em, h0n, ev) Qrucu zcm|r|er|e çek||c|Q|n| hcl|r||yc||m.
Ödev II- /yn| f||||er|n,
c) D|`|| Qeçm|ç zcmcn |n|n,
c) D|`|| Qeçm|ç|n h|kcyes|n|n,
c) l|ç|| Qeçm|ç zcmcn|n|n çek|m|n| ycp|n|z.
Crnek: Kel|n
o b
lz kel|m (cüçlüm) lz kel| c0m |(c0;m0;l0m)
fu kel| fu kel| c0y|
lv kel lv kel| c0
lm kel|n lm kel| c0n
H0n kel|n H0n kel| c0n
lv kel|n lv kel| c0n
c
lz kel|me (cüçmüçüm)
fu kel|y|
lv kel|ye
lm kel|ne
H0n kel|ne
lv kel|ne
(î) ek| ||e s|foI IüreImek
K0rlçece |s|m ve f|||ere | ek| Qel|r||erek s|fcl l0rel|||r.
ler|k|n (lerk elmek) : fer|kî (lerk ec||m|ç)
/v (su) : /v| (su|u)
G|rl|n (luluk|cmck) : G|rl| (luluk|u, kcpc||)
Berccn (B|rckmck) : Berccy| (sc||nm|ç, ccç|ccç)
Xer|c (ycccnc|, Qcr|p) : Xer|c| (ycccnc|||k, Qcr|p||k)
Veçcrl|n (sck|cmck) : Veçcrlî (sck||)
S||ov |è k|r|n
ler|v Qcvc hev 0 cu c|c|ne, s||cvë || hev 0 cu c|ke. Kurc, Qcvc s||cvë || yek|
c|k|n, jë rc c|cëj|n:
· le 0 xër c|l
lv| ku s||cvë c|sl|ne j| usc |ë vec|Qer|ne:
· Xër hcl| s||cmell
Herç| xvenc| j| hev 0 cu rc ¨rcjcc;¨ c|cëj|n...
Heke ëvcrë j| hev 0 cu vec|Çel|n, c|cëj|n ¨;evcc;l¨
I| bendo yekî sek|nîn - I| bendo yekî bûn
· Du ëvcrë ez || cencc le c0m, ç|mc ne hcl|?
· lëvcnë m|n hcl, ëc| j| mc| cernekel|m.
Pëv|nQ|ycn j| c|k rc Qcl|n: ¨fu ç|mc || cencc m|r|në c|sek|n|?¨
Iè xweç hoI|n
Gcvc em cehsc czcc|yë c|k|n, || hukumelc f|rk xve; ncyë.
Slrcnën me p|r || m|n xve; lën.
kEPA PÎP
Kc|ek| || kerc xve s|ycr c0, c|ç0
l| c|yek| mërQ 0 cv| sek|n|,
Hefscr j| ser cerx|sl, cercc mërQë.
Kerc re; cev k|r ncv Q|ycyën ler
Berek| vc c|xvcr, cerek| vc c|slrcnc,
Pczc, rcc0, xve xurcnc,
Gevz cc, p|hn cvël lër| xve.
Këf këfc vë...
lë n|;kcvc
J| h|mcer ser vcn cc Çc| hcl.
·lesek|n, em c|rev|nl Qcl kc|c.
·Ç|mc? Gcl Quhc|rëj,
lv| ku lë cu pc|cncn || m|n c|xe,
Çcr çc|cn || m|n ccrc|ke?
· Nc, ccr ncke, c|Qcl kc|c 0 c|rev|yc...
· Ku usc ne, j| m|n rc ç|, Qcl kerc reç,
Hc yc le c|m,hc yc v|.
fu c|rev, Qcrc m|n mërQ ce|c| 0 xve;l
H|m j| Qer lu c|xvcz|,
fe rc cëj|m Kurmcnc|:
K| ye xvec|yë m|n
lv e c|jm|në m|n.
IA FON¡A·NE
Hefscr : Yu|cr
fer : fcze (cl |ç|n)
Berek| vc : B|r ycnccn
Slrcnc|n : f0rk0 scy|emek
Xurcnc|n : Kcç|nmck
Gevzccn : Dece|enmek
N|çkcvc : /ns|z|n
Cc| : Çele, eçk|yc
Guhc|rëj : Uzunku|ck
Pc|cn : Semer
Çc| : Çuvc|
Ger : lQer
XXV
MEYPO
leyrc j|neke Kurc e, s|h 0 pënc sc||n|ye, || Quncek| Cerejccxë c|j|. leyrc c| ye.
lërë vë, lzc pënc sc|cn cerë m|r. lzc Qunc|yek cë m||k c0. D| v|r 0 vë cc
xec|l|, rcj c0, pezë xe|kë çërcnc 0 rcj c0 ç0 || lcenë pemcu kcm k|r. Hevc|ën
v| c|ç0n c|n xelë c|hcl|n. lzc j| lev || vcn c0. lvcnc h|n ccrcn c| k|rë pezë
cev|emenccn cerccz| v| c|| c|k|r|n 0 h|n ccrcn c|ç0n j| v| c|| ccnc frcl|në l|;l 0
lcre ccn|n: C|xcrën c|ycn|, |cr|;|m 0 hvc.. Kcrë vcn Qe|ek c| xeler c0. l| ccrc
xelë mcy|n rcvesl| ye 0 ÇereÇc| m|nc cencë mcr|ycn c| c0 hev c|rëj c|c|n,
cenc|rme c|ke||n. çev lune ku || ser xelë l|f|nQ ne leÇ|n, c| ncv zev|yë mcy|ncn
cc m|r| c|rëj ne c|n.
K|nQë lzc ccnc Çcçcxë j| mc| c0rc|kel c||ë leyrc lenQ c|c0, çcvë vë || rë
c|mcn. Pcjek| xecerc x|rcc Q|h|;le mc|. lv 0 çenc hevc|ën xve kel| c0n
ccf|kc cenc|rmcn 0 hcl|c0n |ëx|sl|n.
Zcc|lën ser s|ncr p|r ccrcn j| xe|kë cerl|| c|sl|n|n 0 c|hë||n ku cerccz| v| c|| c|n.
Zcc|l c| v| cvcy| c| cemek kurl cc c|c|n cev|emenc. lë h|n ccrcn kcrën
mer|vcn rcsl ncçe. Zcc|l h|m pere c|sl|ne, h|m j| c||kcr| ncke. H|n zcc|l j| c|jm|në
Kurccn |n, || x|rcc|yc vcn c|Qer|n.
Gcl|n, c| mcceync vcn 0 cenc|rme cc ;er çëc0ye. Çcvîçek hclîye kuçl|n. J |
Çcçxcxç|ycn j| së m|r| 0 çenc hev j| c|r|nccr... Gunc| j| l|rscn j| m|r|ycn rc xvec|
cernekel|n. ley|lën vcn c| zev|yën mcy|ncn cc mcn, c|hn 0 cex kele vcn,
leyr 0 l0rcn ev xvcr|n.
leyrc, cencekë mërë xve ne c|l. U Qcrc v| j| lune..
Wexlc m|r|nc lzc c| ncvë Zeync 0 lhmc cu zcrcyën vcn hec0 0 leyrc
nexve;c zcrcycn c0. Çcr meh ;uncc kurek cn| c|në 0 ncvë v| j| Çelc ccn|n.
P|;l| m|r|nc mërë xve leyrc ccrc|n mër ne k|r 0 || ser zcrcyën xve mc. lvcnc
Qe|ek zehmel k|çcnc|n. leyrc ccnc ku zcrcyën xve c|rç| 0 lcz| nehë|e ;ev 0
rcj xec|l|. Pez xvec| k|r, kcrë xe|kë k|r, le;| cccc, mer;, Qcre 0 |ep|k çëk|r|n.
Zeync 0 lhmc j| sc| c| sc| mez|n c0n 0 c||kcr|yc vë k|r|n.
Zeync, |sc| kel pcnzceh sc||. N|hc vë c|xvcz|n, evë heyc sc|ek| cu sc|ë c|n
mër c|ke. lhmc j| kele ycnzceh sc||. lv c|çe c|c|slcnc Qunc 0 c| s|n|fc çcrcn
cc ye.. Bcvë v| cë xvcnc|n c0 0 p|r c|xvcsl ku xvenc|n 0 n|v|scnc|n c|zcn|yc.
D|Qcl: ¨lzë lhmc c|c|m xvenc|në. lm nezcn mcn, Çe nece c||c ev c|xv|ne,
c|ce mer|v. Heke ez xvenc| c0mc, m|në xve rc kcrek cc; c|c|lc 0 em j| vë
rez|||yë x||cs c|c0nc.¨
Dersccrc Qunc j| keç|k e. Ncvë vë Seyrcn e. J|nën Qunc cerë ecëc mcn,
Qcl|n ¨Çcvc keç|kek c|kcre cersccr|yë c|ke?¨ Seyrcnë j| vcn rc Qcl: ¨Ç|mc,
h0n lev| mërën xve hem0 kcrcn nck|n? H0n ccsë c|ç|n|n, ku|ce c|k|n, cerfc
xën| c|mc||n, hem0 kcrën Q|rcn c|k|n. l| ccjcrcn j|n hem0 kcrën mërc c|k|n. J|
vcn lcxlcr, m|henc|z hene. /Ç|ë j|ncn j| yë mërcn ne këml|r e. J|ncn Quh ccne
vë 0 Qcl|n ¨rcsl e, vek| Qcl|nc Seyrcnë ye¨.
leyrc, ccr ccrcn c|çe cem Seyrcnë, hc| 0 rev;c kurë xve || c|c|slcnë çcvc
ye, jë c|p|rse 0 hevrc r0c|n|n m|hcelë c|k|n. Seyrcn cehsc ccjcrcn 0 rev;c
c|në c|ke. Wë ccjcrën mez|n c|l|ye 0 Qe|e l|;lcn c|zcne. Ge|e p|rl0kën vë
hene, l|m c|xv|ne 0 || c|në ç| c|ce, ç| ncce h|n c|ce.
Seyrcn c|cëje ku, ve|clë me Qe|ek pc;cc mc ye, ve|clën xe|kë zehf pë;vc
ç0ne. l| vcn cercn cxcl|, ;ëxl|, e;|rl| ne mcye. Gunc| j| cenc 0 Çeycën hcn|
kevncre r|zQcr c0ne. J|n j| vek mërcn czcc |n. lër n|kcr|n || j|ncn x|n|n, mër 0
j|n j| hev 0 cu rc vek hevc| |n. Seyrcn c|cëje, || vcn cercn rë 0 c|cx Qe|ek zehf
|n. Her cerë lrën, leycre, ke;l| 0 clcccz lë 0 c|çe. lc|ën vcn f|reh |n, c|||nc |n,
rcnck |n, Qerm |n. Kes j| c|rç|ycn ncm|re, kes pëxcs n|ne. ler|v lër| xve c|xv|n 0
|| xve c|k|n. l| vcn cercn cenc|rme || Qunc|ycn leccyë nck|n.
Seyrcn cehsc ve|clën scsyc||sl c|ke. D|cëje c| vcn ve|clcn cc ;cre; çëc0ye,
cnQc kcrker, Qunc| 0 hem0 c|ncesl rcc0ne ser p|ycn, scz0mcnc cxcn 0
m|rcn, scz0mcnc cev|emenccn h||ve;cnc|ne, ccv|yc zcrcesl|yë cn|ne. J|
xve rc scz0mcnek n0 çëk|r|ne. Ëc| || ve|clën scsyc||sl lu zcrcesl|, lu kecxvcr|
ne mcye. Hem0 Qunc| c0ne xuccn erc. l| ve|clën scsyc||sl c|rç|l| 0 celc||, l|rs
0 xcf ne mcye. D|jm|nch|, c|z|, her lex||l x|rcc| rcc0ye, mer|v j| hev 0 cu rc c0ne
vek xv|;k 0 crc.
Gcrc ku Seyrcn Çc| c|ke, leyrc xve 0 xve c|cëje: ¨lv cezQeyë hcn vek
c|h0;l el Ç| c|c0, || ve|clë me j| cezQeyek hcn çëc0yc..¨
Seyrcn c|cëje: ¨Be|ë ve|clë me j| rcjek| vë usc c|ce. K|nQë ku kcrker 0 Qunc|
h|;ycr c0n, cesl ccn hev 0 yek|l| çëk|r|n.. H|nQë ev c|kcr|n zcrc zcrceslcn
c|c|n, ve|cl j| c|n n|rë c|jm|ncn x||cs k|n, kc|cnyc||slcn c|k|n cer, ccv|yc cxcl| 0
;ëxl|yë c|n|n 0 cezQeyek nu serrcsl k|n..
leyrc j| c|r 0 ccver|yc xve c| Qcl|nc vë l|ne, hëv| c|ke 0 || cencc rcjën usc
xveç c|sek|ne...
Cerejccx : KCrCCCcCQ
B| : DUl
Xel : HCI (3UriyO strtrt)
Derccz k|r|n : GOÇirnOk
f|;l 0 lcre : £;yC, çO;iIli ;OylOr
B|ycn| : YCLCrCt
Xeler : íOIlikO
lcy|n : lCyir
Pcx|sl| : Dö;Orni;
CereÇc| : KCrCkOl
Benc : |j
lcr| : BOrCUk
Ke||n : KCyrCnCk
l|r| : ClÜ
Ccçcx : KCÇCk
Çcv || rë : GÖzÜ yOlcC
Dcf|k : íUzCk
S|ncr : 3trtr
Berl|| : Pü;vOI
Pcsl ç0n (kcr): :;ir yOlUrcC giInOsi
Çcvîç : ÇCvU;
Br|n : YCrC
Br|nccr : YCrClt
ley|l : ClÜ
B|hn 0 cex : KOknC, ÇÜrÜnO
kel|n
feyr 0 l0r : KUrI-kU; CrlCntrcC
Cencek : COsOI
Gcr : lOzCr
Nexveçc : HCnilO
zcrcycn
Ncv ccn|n : Ac vOrnOk
lër k|r|n : £vlOrnOk (kCctrlCr iÇir)
feçî : iQ
Bcccn : BÜknOk
feçî ccccn: iQ OQirnOk
lerç : Kilin
lep|k : £lcivCr
Xvez| : KO;kO
lcëc mcn : HCyrOI OInOk
Dcs : CrCk
Dcs ç|n|n : £kir LiÇnOk
Ku|ce : ÇCjC
l|henc|z : lÜIOrcis
Guh ccn : DirlOnOk
l|hcel : 3OILOI
Pcçcc mcn: GOri kClnCk
Pë;vc ç0n : ·lOri giInOk, gOli;nO
Ceyc : £rgOl, LCQ
Kevncre : ·lkOl
Clcccz : CIOLÜs
Keçlî : VCjUr
feycre : UÇCk
Pëxcs : YCltrCyCk, |UnjOr
Dermcn : ilCÇ
Pcc0n ser : AyCklCrnC
p|ycn
Scz0mcn : DÜzOr
H||veçcnc|n: YtknCk
Kecxvcr| : 3ÖnÜrÜ
Zcrcesl| : ZOrLCltk
Belc|| : :;sizlik
Xcf : KOrkU
Cc| k|r|n : BCIsOInOk
B|h0;l : COrrOI
DezQe : DÜzOr
Yek|l| : Birlik
Zcr c|r|n : UsIÜr gOlnOk
N|r : BOyUrcrUk
B|r 0 ccver|: :rCrç, görü;
Hëv| : UnUI
ßersîvèn p|rsèn jèrîn b|d|n.
1· leyrc k| ye?
2· lzc ç| kcr c|k|r?
3· lzc ç|mc c|ç0 c|n xelë?
4· Ç|mc kcrë vcn c| xeler c0?
ö· lzc 0 hevc|ën xve kel|n ccf|kc kë?
ó· Ç|mc Qunc| j| m|r|yën xve rc xvec| cernekel|n?
7· Cencekë m|r|ycn ç| c0n?
8· Ncvë zcrcyën lzc 0 leyrc ç| ne?
º· Çelc k|nQë hcle c|në?
10· P|çl| m|r|nc mërë xve leyrc ç|mc nu vc mër ne k|r?
11· leyrc ccnc ç| ;ev 0 rcj c|xec|l|?
12· leyrc ç| kcr c|k|r?
13· lzc cc xvenc|në, ç| c|Qcl?
14· J|nën Qunc ç|mc c| cersccr|yc Seyrcnë ecëc mcn?
1ö· Seyrcnë j| vcn rc ç| Qcl?
1ó· Seyrcn ç|mc p|rl0kcn c|xv|ne?
17· Seyrcn cerheÇc ve|cl lc ç| c|cëje?
18· We|clë me ç|mc pc;cc mcye?
1º· Bcnc r|zQcr|yc ve|cl ç| |cz|m e?
20· Çcreç çcvc c|ce?
21· l| ve|clën scsyc||sl zcrcesl| 0 kecxvcr| heye?
22· l| ve|clën scsyc||sl c|rç|l| 0 celc|| heye?
23· l| ve|clën scsyc||sl l|rs 0 xcf heye? Cencerme || Qunc|ycn, pc|ëz ||
ccjcr|ycn leccyë c|ke?
24· leyrc, cc ve|clën scsyc||sl ç| c|Qcl?
2ö· We|clë me çcvc vë x||cs c|ce? Bcnc vë c|vë kcrker 0 Qunc| ç| c|k|n?
D||ek k|p|n|n h|koyes|
lzc p|r c|xvesl ku xvenc|n 0 n|v|scnc|n LizCrîyC.
Xvez| mërë leyrc xve; LÛyC, ev yek c| çcvë xve c|c|lc.
Geç|¡|| f||||erde
c) Scn hcrf sess|z |se f||| (o) lck|s| c||r.
Crnek: 1· D|l|n Kck: DîI
2· K|r|n Kck: k|r
l|n c|c|lc l|n c|k|rc
fe c|c|lc fe c|k|rc
W|, vë c|c|lc W|, vë c|k|rc
le c|c|lc le c|k|rc
We c|c|lc We c|k|rc
Wcn c|c|lc Wcn c|k|rc
c) Scn hcrf ses|| |se f||| (yc) lck|s| c||r.
Crnek: 1· Dcn Kck: Do
2· Zcn|n Kck: Zonî
l|n c|ccyc l|n c|zcn|yc
fe c|ccyc fe c|zcn|yc
W|, vë c|ccyc W|, vë c|zcn|yc
le c|ccyc le c|zcn|yc
We c|ccyc We c|zcn|yc
Wcn c|ccyc Wcn c|zcn|yc
Geç|¡s|z f||||erde
Scn hcrf| ses|| |se f||| çch |s|crc Qcre, s|rc ||e (mo, yo, yo, no, no, no) lck||cr|n| c||r.
Crnek: 1· B0n Kck: ßû
2· Ç0n Kck: Çû
lz c|c0mc lz c|ç0mc
fu c|c0yc fu c|ç0yc
lv c|c0yc lv c|ç0yc
lm c|c0nc lm c|ç0nc
H0n c|c0nc H0n
c|ç0nc
lv c|c0nc lv c|ç0nc
Scn hcrf ses|z |se lck| (c) ||e ccç|cr: /mc, cyc, cnc...
Crnek: HCIir, ICI
lz c|hclcmc lm c|hclcnc
fu c|hclcyc H0n c|hclcnc
lv c|hclcyc lv c|hclcnc
ÇorI k|p|n|n h|koyes|
Heke ez xvOrcî LÛnC, OnÓ j| vë rez|||yë xilCs c0nc.
Kürlçe ce çcrl k|p|n|n h|kcyes|n|n c|rcen çck c|ç|m| vcr.
1· ·slek k|p|ne ku, heke, Qer Q|c| çcrl c||c|r|r sözcük|er ek|enerek:
HOkO Oz c|ç0mc· G|lseyc|m
KU Oz c0mc· Ben c|scyc|m
GOr IU nehclc· Ge|meseyc|n
2· lz xvenc| c0mc· Ckumuç c|scyc|m (ckuscyc|m)
fu kel| c0yc·Düçseyc|n
lv k|r| c0yc· Ycpscyc|
3· Çch|s zcm|r|er|ne ek|enen Qe|ecek zcmcn lck|s|n|n (è) ycrc|m|y|c ycp|||r.
lzë c|ç0mc· G|cecekl|m
H0në c|hclcn·Ge|ecekl|n|z
lmë x||cs c0nc·Kurlu|ccckl|k
Pcjc çemîyë OzÓ LiÇÛnC D|ycrcekrë, |ë perë m|n lune c0.
lirÓ xvenc|nc Kurc| LizCrîyC, |ë c| Quncë me cc c|c|slcnc Kurc| lune c0.
Heke ve|cl 0 m||elë me czcc c0yc, OnÓ usc x|zcn 0 nezcn rOnCrC.

.ÕUWÀH'LO'HUVOHUL

;ZHQGHYDQÃQGHODOø (Y'HUVÃQ=PDQÃ.XUGÇ\HNMLEHUKHPÃQ.HPDO%XUND\H %HUÇVDODOLZHODWKDWLEÔKD]LUNLLUQÔFDUDSÃæÇQOLGHU ZHODWGLVDODGDGHVWSÃNLUÔGL'HQJà .20.$5GD ÔELQDYÃ%DUDQPHKELPHKKDWZHæDQGLQ3LæWUDGLVDOD GDGLQDYZHæDQÃQ5RMD1ÔGDZHNNLWÃEÀHSEÔ 3LæWÇZÃMÇOLkVWDPEROÃGLQDY:HæDQÃQ'HQJGDGHUNHW HOHTH\HNPH]LQGÇWÔJLKDÀDSDÀDUHPÇQ 1XKDHPYDQGHUVDQGLUÔSHOD[ZH\DÇQWHUQHWÃGDELFÇ GLNLQGDNX.XUGÃQOLÀDUNRæH\ÃGLQ\D\ÃELNDULELQMà IH\GHELVWÇQLQ *XODQ

6HYJLOLRNXUODU %XUDGDVXQGXèXPX].ÕUWÀH'LO'HUVOHUL.HPDO%XUND\CÛQ ÕUÕQOHULQGHQELULGLUYHGDKD\ÛOÛ ÏQFHVL\XUWLÀLQGH KD]ÛUODQGÛ,ONNH]\XUWGÛùÛQGD\ÛOÛQGD QED ùOD \D UD N 'HQJÃ.20.$5GDGL]LKDOLQGHYH%DUDQDGÛ\OD \D\ÛQODQGÛ\ÛOÛQGDLVH5RMD1Ô<D\ÛQODUÛ DUDVÛQGD NLWDSKDOLQGHEDVÛOGÛ 'DKDVRQUDLVH,VWDQEXOGD'HQJ<D\ÛQODUÛ DUDVÛQGD\HQL EDVNÛODUÛ \DSÛOGÛ %XGHUVOHULRNXUODUÛPL]ÛQ\DUDUODQPDVÛ LÀLQLQWHUQHW VD\IDPÛ]DGDNR\GXN2QODUÛQ.ÕUWÀH\LÏèUHQPHNYH JHOLùWLUPHNLVWH\HQOHUH\D UD UO Û RODFDèÛQÛ XPDUÛ]

0D\ÛV 3£å*27,1 ;ZHQGHYDQÃQGHODO åHUÃÀDQGÇMÇSDUÀHNMLæHUÃD]DGÇ\Ã\H'LMPLQHNPH]LQMÇ QH]DQÇ\H+HNHGLMPLQILUVHQGQHGD\HGLELVWDQÃQPH KHELQGLYÃHPZDQEL[ZHÀÃNLQ0HULYNXEL[ZD]H GLND UHGL]vQGD QD QGD MvKvQEH%HUvKHUWLùWvGLONLULQHF HKG HTÇUHWH 'LHPUÃPHULYDQGDERKÇQEÔQÃGHPHN[ZHVHU [XVÔVÇ

XUGÇKÇQELQ LPDHPFHKGGLNLQ]PDQÃ EÇ\DQÇ\DQKÇQGLELQÔER]LPDQÃ[ZHYÃFHKGÃQÇæDQ QDGLQ" 'LYÃHPMLYÃNÃPDVÇ\ÃIHGÇELNLQ+ÇQEÔQD]PDQÃPHML \Ã[HONÃKÃVDQWLUH 'LYÃHPDOÇNDUÇ\DKHYDOÃQ[ZHPHULYÃQ[ZHQDVÔ GRVWÃQ[ZHELNLQ<ÃNXSLÀHNÇGL]DQLQGLYÃ]DQÇQD[ZH KÇQÇKHYDOÔKRJLUÃQ[ZHMÇELNLQ=DQLQDNXGLFÇ\Ã[ZHGD GLPÇQHÀLUDGLEH(ZPÇQD]ÃUÃ ZLQGD\Ç\HGLELQD[ÃGD (YNLWÃEERQDYÃDUPDQFÃKDWÇ\HKD]LUNLULQ(YER KÇQEÔQD]PDQÃ.ZÇæNÔEUDQR %RQD KÇQEÔQD]PDQÃPHÀLOD]LPHEÃNLULQ"%LEÇUÔ ED ZHUv\D PHHYWLùWOD ]LPLQ (PELWHNWHQÃELQMÇGHVWSÃELNLQÔ[ZHQGLQÔ QLYÇVDQGLQD.XUGÃQNX[ZHQGLQÔQLYÇVDQGLQD]PDQÃ[ZHTHWQL]DQLQ OÃEL7LUNÇGL]DQLQGLNDULQELDOÇNDUÇ\DYÃNLWÃEÃKÃGÇKÃGÇ KÇQELQ-LEHUNXHYNLWÃEELDOÇNDUÇ\D7LUNÇIÃUÇZHGLNHÔGL KHUGHUVHNÇGDMLEREÃMH\ÃQ JRWLQSLUV. WXQH]DURELQ[RUWELQ\DQNDOELQ MLQELQ\DQPÃUELQ VLVWÇ\ÃQHNLQÔKÇQELQ+ÇQEÔQURQDKÇ\HNPH]LQHZHML WDUÇ\Ã[LODVGLNHGLQÃ\HNQXÔGHODOOLEHUZHYHGLNH +ÇQEÔQGLUÇ\DD]DGÇÔUL]JDUÇ\ÃGDZH[ZHGÇÀHNGLNH%R PLOHWHNÇML]DQÇQÃPH]LQWLUGHZOHPHQGÇWXQH .XUGÇ\HELDOÇNDUÇ\D7LUNÇ .

HONÃEÇ\DQÇMÇ\ÃQNXEL7LUNÇGL]DQLQGLNDULQELFHKGD[ZH ÔELDOÇNDUÇ\DYDQGHUVDQ SLÀHNMÇELDOÇNDUÇ\DKHYDOÃQ [ZH\ÃQ.XUGÇKLQGLNGL]DQLQMÇGLNDULQSÃæYDELELQ+LQNHV GLNDULQEL.XUGÇKÇQELQ 'LGHUVDQGDKHUNXGLÀHSDUD7LUNÇNÃPGLEHÔSLUVÔ SUREOHPÃQ]PÃQEL.XUGÇEL[ZÇQLQÔSLÀHNÇELQLYÇVÇQLQMÇ/ÃHZMLZDQ UDQHEHVH(ZGLYÇNDUÇGDJHOHN[HOHWÇMÇGLNLQ%RQDYÃ \HNÃGLYÃHZMÇEL[HELWLQNX[ZHQGLQQLYÇVDQGLQÔ SH\ÇYDQGLQD]PDQÃ[ZHELSÃæYDELELQ .XUG ]PDQÃ.XUGÇWÃQHHæNHUHNLULQ(YMLWLæWHNLUDVW .QXIHUKHQJRN KH\H <ÃQNX.

ZHQGHYDQNXSLÀHNKD]LUÇ\D[ZHNLUæÔQGDKHNHGL GHUVDQGD.DQÛPFDLONHOGHæXQODUJHUHNOL %LULQFLVLWHNEDæÛPÛ]DROVDNGDGLOLPL]LÏèUHQPHNLÀLQ KHPHQEDæODPDOÛ\Û]%DæNDGLOOHULÏèUHQPHNLÀLQELUKD\OL o D ED KD UF D UNHQNHQGLGLOLPL]HJHOLQF HQHGHQJHYùHN GDYUDQDOÛP"%XJHYæHNOLNXWDQÀYHULFLROPD]PÛ".XUGÇELNDUEÇQHGLNDUH]PÃQÀÃWLUKÇQEHÔ SÃæYHELEH 7ÇUPHK %$5$1 ¯16¯= 'HèHUOLRNXUODU .ÕUWÀHRNXPD\D]PD\ÛKLÀELOPH\HQOHUHèHU7ÕUNÀH ELOL\RUODUVDEXGHUVOHULQ\DUGÛPÛ\OD ÏèUHQHELOLUOHU ÕQNÕ NLWDS7ÕUNÀHQLQ\DUGÛPÛ\ODÏèUHWPHNWHYHKHUGHUVWH \HQLNHOLPHOHULÀLQELUGHNÕÀÕNVÏ]OÕNEXOXQPDNWDGÛU .HQGL GLOLPL]LRNX\XS\D]PDVÛQÛJÕ]HONRQXæPDVÛQÛÏèUHQPHN KHPÀRNJHUHNOLKHPGHGLèHUGLOOHUHJÏUHGDKD NROD\GÛU kNLQFLVLEXNRQXGDNHQGLDUNDGDæODUÛPÛ]D\DNÛQODUÛPÛ]D GRVWYHWDQÛGÛNODUÛPÛ]D\DUGÛPFÛROPDOÛ\Û]'LOLELUÏOÀÕGH ELOHQOHUEDæNDODUÛQDGDÏèUHWPHNLÀLQÀDEDJÏVWHUPHOL .ÕUWÀH\LÏèUHQPHNLÀLQGLU .ÕUWÀHNRQXæPD\ÛYHRNXPD \D]PD\ÛJHOLæWLUPHNLÀLQÀDEDJÏVWHPHOL7ÕUNÀHELOHQ .ÕUWÀHRNX\XS \D]PDVÛQÛGDELOL\RU$PDEX\HWPL\RURQODUELUÀRNKDWD GD\DSÛ\RUODU2QODUGD.HQGL\HULQGHGXUDQELOJLQH\H\DUDU"%Ï\OHVLELOJLWRSUDN DOWÛQGD\LWLNDOWÛQODUJLELGLU %XNLWDSLæWHEXDPDÀODKD]ÛUODQGÛ27ÕUNÀHQLQ \DUGÛPÛ\OD.ÕOWÕUNDYJDPÛ]GDÏ]JÕUOÕNNDYJDPÛ]ÛQELUSDUÀDVÛGÛU %DæOÛFDGÕæPDQODUÛPÛ]GDQELULGHELOJLVL]OLNWLU(èHU RNXOODUÛPÛ]ÛQROPDVÛQDIÛUVDWYHULOPHPLæVHRQODUÛEL] NHQGLPL]ROXæWXUPDOÛ\Û]kQVDQGLOHUVH]LQGDQODUGDELOH ÏèUHQLU+HUæH\LQEDæÛLVWHNÀDEDJÏVWHUPHNYHNDUDUOÛ GDYUDQPDNWÛU kQVDQ\DæDPÛQGDÏèUHQPHNLÀLQÏ]HOELUGÏQHP\RNWXU ÀRFXNJHQÀ\DGD\DæOÛROXQNDGÛQ\DGDHUNHNROXQ WHPEHOOLNHWPH\LQÏèUHQLQ¯èUHQPHNEÕ\ÕNELUÛæÛNWÛU NLæL\LNDUDQOÛNWDQNXUWDUÛUÏQÕQH\HQLYHJÕ]HOELUGÕQ\D DÀDU%LOJLVL]HÏ]JÕUOÕNNDYJDVÛQGDJÕÀOÕVLODKODUYHULU%LU KDONLÀLQELOJLGHQGDKDEÕ\ÕN]HQJLQOLNRODPD] 'LOLPL]LÏèUHQPHNYHJHOLæWLUPHNLÀLQQH\DSPDOÛ" .H.ÕUWÀH\LD]ELOHQOHUGHEXGHUVOHULQ\DUGÛPÛ\OD JHOLæWLUHELOLUOHU%D]ÛODUÛELUÏOÀÕGH.

ÕUWOHU.LULODOIDEHVLQLkUDQYH.UDN .ÕUWÀHNXOODQÛOÛ\RU%XGDGRèDO%HOOL ELUKD]ÛUOÛNWDQVRQUDNLæLQLQÏèUHQLPVÕUHFLQGHWÕPGHQ .ÕUWÀHDODIEHGHKDUIYDUGÛU DEFÀ GHÃIJKLÇMNOPQRSTUVæWXÔ YZ[\] %XKDUIOHUGHQLVHVOLGLèHUOHULVHVVL]GLU 6HVOLKDUIOHUæXQODUGÛU DHÃLÇRXÔ +D UIOHULQRNXQXùX D 7ÕUNÀHGHNLDJLELRNXQXU E 7ÕUNÀHGHNLEJLELRNXQXU F7ÕUNÀHGHNLFJLELRNXQXU À%XKDUILQELUL7ÕUNÀHGHNLÀVHVLYXUJXVX]GLèHULYXUJXOX ROPDNÕ]HUHLNLWRQXYDUGÛU¯UQHN YXUJXVX]ÀHQG NDÀ.ÕUWÀH\LÏèUHQHELOLUOHU 'HUVOHULOHUOHGLNÀHDÀÛNODPDODUGD7ÕUNÀHQLQSD\ÛJLGHUHN D]DOÛ\RUEXLæLÀLQGH.ÕUWOHULLVH\DOQÛ]FD/DWLQDOIDEHVLQL NXOODQPDNWDODU'LèHU\DQGDQ.µ57 ($/)$%( *ÕQÕPÕ]GH.ÕUWÀHQLQ\D]ÛOÛæÛQGDÕÀWÕUDOIDEH NXOODQÛOPDNWDGÛU/DWLQ.ÕUWOHUL$UDSDOIDEHVLQL6XUL\H.ÕUWÀH\LNXOODQPDVÛRQXQGLOLÏèUHQPHVLYHJHOLæWLUPHVL LÀLQ\DUDOÛGÛU 7HPPX] %$5$1 .ÕUWÀHDOIDEHQLQJHOHFHNWHHVDVRODUDN/DWLQFH RODFDèÛVÏ\OHQHELOLU%XUDGDNXOODQGÛèÛPÛ]DODIDEHGH ODWLQFHRODQGÛU .ÕUWÀHELOHQDUNDGDæODUÛQÛQGHVWHèL\OH .LULOYH$UDSDOIDEHVL6RY\HWOHU %LUOLèLQGH\DæD\DQ.LULOYH$UDSDOIDEHOHULQL NXOODQDQNHVLPOHUGHGHD\GÛQODUJHQHOOLNOH/DWLQDOIDEHVLQL ELOPHNWHYH/DWLQFH\D]ÛOPÛæPHWLQOHULDQODPDNWDGÛUODU%X QHGHQOH.ÕUWOHULKHP$UDSKHP/DWLQ DOIDEHVLQL7ÕUNL\H.\DEDQFÛODUGDEXGHUVOHULQ\DUGÛPÛYHNHQGLÀDEDODUÛ\OD D\QÛ]DPDQGD.

NHÀÛN NÛ].

9XUJXOXÀÃOHN LQHN.

ÀDO ÀXNXU.

9XUJXOXRODQÛQGDGLOXFXGDPDèDEDVWÛUÛOÛU .

G 7ÕUNÀHGHNLGJLELRNXQXU H 7ÕUNÀHGHNLHJLELRNXQXU$QFDNYXUJXOXELUWRQXGDKD YDUGÛUNLHLOHDDUDVÛQGDELUVHVYHULU(OL NHOLPHVLQGH $OLQLQ.ÕUWÀHVÏ\OHQLæL.

ROGXèXJLEL6HVJHQL]GHQJHOLU Ã %XVHV7ÕUÀHGH\RNWXUDQFDN\DEDQFÛGLOOHULQHWNLVL\OH ED]ÛVÏ]FÕNOHUGHUDVWODQDELOLU(O \DEDQFÛ.

HORèOX NHOLPHOHULQGHNLHJLEL'XGDNODUÀRNKDILIDUDOÛNWÛUYHÕVW GLùOHUD OWG LæOHULNVPHQNDSDWÛU¯UQHN ÀÃ L\L

EÃU NÕUHN

NÃU EÛÀDN

I 7ÕUNÀHGHNLIJLELRNXQXU J 7ÕUNÀHGHNLJJLELRNXQXU K7ÕUNÀHGHNLKELELRNXQXU L 7ÕUNÀHGHNLÛJLELRNXQXU Ç 7ÕUNÀHGHNLLJLELRNXQXU M 7ÕUNÀHGHNLMJLELRNXQXU $VOÛQGD7ÕUNÀHGHEXVHV\RWXU EXGLOHGÛæDUGDQJLUHQED]ÛNHOLPHOHUGHNXODQÛOPDNWDGÛU.

N %XVHVLQELUL7ÕUNÀHGHNLNGLèHULLVHJHQL]GHQJHOHQ YXUJXOXELÀLPLROPDNÕ]HUHLNLWRQXYDUGÛU ¯UQHN 9XUJXVX]NHU HùHN.

NDU Lù.

9XUJXOXNHU VDèÛU.

NDU RèODN.

O 7ÕUNÀHGHNLO JLELRNXQXU P 7ÕUNÀHGHNLPJLELRNXQXU Q 7ÕUNÀHGHNLQJLELRNXQXU R 7ÕUNÀHGHNLRJLELRNXQXU S %XKDUILQYXUJXOXYHYXUJXVX]ROPDNÕ]HUHLNLWRQX YDUGÛU9XUJXOXRODQÛQGDGXGDNODUNXYYHWOHEDVWÛUÛOÛU ¯UQHN 9XUJXVX]SÛU ÀRN.

üHUSH]H SHULùD Q.

9XUJXOXSDQL WRSXN.

VÛSÛQJ \HPOLNRWX.

T %XKDUI7ÕUNÀHDOIDEHGH\RNWXU*HQL]GHQJHOHQN VHVLQH\DNÛQELUVHVYHULU ¯UQHN 7HTLQ SDWODPD.

EHT NXUEDèD.

U %XVHVLQELULYXUJXOXGLèHULYXUJXVX]ROPDNÕ]HUHVHUWYH \XPXùD N LNLELÀLPLYDUGÛU ¯UQHN 9XUJXVX]+XQDU QDU.

%ÃUÇYDQ LVLP VÕWVD]DQNÛ].

9XUJXOX3LU ÀRN

NLUÇQ VDWÛQDOPDN

V 7ÕUNÀHGHNLVJLELRNXQXU

UNo HGHNLùJLELRNXQXU ü7 W %XKDUILQELULYXUJXOXGLèHULYXUJXVX]ROPDNÕ]HUHLNLWRQX YDUGÛU9XUJXVX]RODQÛ7ÕUNÀHGHNLWVHVLQLYHULU9XUJXOX RODQÛQGDGLOXFXÕVWYHDOWGLæOHUDUDVÛQGDÏQHGRèUX X]DWÛOÛUYHWHODIIX]HGLOLUNHQGLæOHUWDUDIÛQGDQGLOHEDVWÛUÛOÛU ¯UQHN 9XUJXVX]6ÇWLO ND]DQ.

NXUW NÛVD.

9XUJXOX7HQLN LQFH.

WÔ GXW.

WDKO DFÛ.

X %XVHV7ÕUNÀGH\RNWXU7XUNÀHGHNLXLOHÛKDUIOHULQLQ RNXQXæXDUDVÛQGDELUVHVYHULU ¯UQHN *XO JÕO.

4XOÛQJ WXUQD.

*XU NXUW.

Ô 7ÕUNÀHGHNLXJLELRNXQXU Y µVWGLæOHUDOWGXGDèÛQÕVWÕQHEDVWÛUÛODUDNÀÛNDUÛODQELUVHV $OPDQFDGDNLYKDUILQH\DNÛQELURNXQXæXYDUGÛU ¯UQHN 1DY DG.

HYÇQ VHYJL.

YHüDUWv VDNOÛ.

Z 7ÕUNÀHGHNLYVHVLQLYHULU [ %XKDUILQGHLNLWRQXYDUGÛU%LUL7ÕUNÀHGHNLè \XPXæDNJ.

 VHVLQLYHULU'LèHUVHVGDKDVHUWWLUYH7ÕUNÀHGH\RNWXU ¯UQHN <XPXæDNJ è.

JLELRNXQDQD[D EÕ\ÕNWRSUDNVDKLEL DèD.

[H]DO JH\LN.

6HUWRNXQDQ[1D[LU VÛèÛUVÕUÕVÕ.

[RUW GHOLNDQOÛ.

[XUW JÕÀOÕ.

ÕUWÀHPHWLQOHULRNX\XS \D]PDNWDEHOOLELUGHQH\ND]DQGÛNWDQVRQUDNHOLPHOHULQ FÕPOHLÀLQGHNL\HUOHULQHJÏUHELULQLGLèHULQGHQNROD\FD D\ÛUDELOPHNWHGLU6RY\HW.ÕUWHOHULQLQNXOODQGÛèÛ.ZH NHQGL. \ 7ÕUNÀHGHNL\VHVLQLYHULU ] 7ÕUNÀHGHNL]VHVLQLYHULU %D]ÛKDUIOHULQGHèLæLNWRQODUÛQÛQEXOXQXæXYHEXQODUÛQÏ]HO LùD UHWOHUOHJ|VWHULOPH\LùL EDæODQJÛÀWDRNX\XFX\DJÕÀ JÏUÕQHELOLU$QFDNRNX\XFX.UWo HGHLNLKD UIWHQROXùD QD PD WHNELUVHVYHUHQELU GLIWRQJ GDYDUGÛU[Z ¯UQHN .LULO DOIDEHVLQGHEXWUo LIWWRQOXVHVOHULo LQ|]HOLùD UHWOHU NXOODQÛOPDNWDGÛU .

[ZÇQ NDQ.

[ZDULQ \HPHN.

.

.LP  DZD1DVÛO  DZD\Ç"1DVÛOVÛQ" %D ùL\L 6SDV7HüHNNU 6SDVGLNLP7HüHNNUHGHULP 6ÃY(OPD 'DU$èDÀ  LYÇN.Ç.DOHP 3LUWÔN.Xü .ÕUWÀHGHLNLJXUSæDKÛV]DPLULYDUGÛU .(Y%XEXQODU (Z2RQODU 4HOHP..ZHQGHNDU¯èUHQFL (]+HVHQLP 7X(OR\Ç 1DYÃWHÀL\H" 1DYÃPLQ+HVHQH 7XNÇ\Ç" (]+HVHQLP  DZD\Ç" %D ùLPWXo D ZD \v" (]MvED ùLPVSD VGLNLP 7XNÇ\Ç" (](ORPH (YÀL\H" (YTHOHPH (YÀLQH" (ZVÃYLQ *583 (]%HQ 7X6HQ (Z2 (P%L] +ÔQ6L] (Z2QODU .LWDS (]%HQ 7X6HQ 1DYLVLP 0LQ%HQ  L1H .

ÕUWÀHGHEÔQ ROPDN..

ILLOLQLQæLPGLNL]DPDQÛ æDKÛVODUDJÏUHæÏ\OHEHOLUOHQLU (]LP%HQLP 7X\Ç6HQVLQ (ZH2GXU (PLQ%L]L] +ÔQLQ6L]VLQL] (ZLQ2QODUGÛU %ÔQ ILLOLQLQROXPVX]OXNELÀLPLLNLWÕUOÕ\DSÛOÛU .

kVPLQYH\DVÛIDWÛQEDæÛQD QH.

HGDWÛJHWLULOHUHN ¯UQHN(]QH +HVHQLP .

)LLOLQEDæÛQD QLQ.

ROXPVX]OXNÏQHNLJHWLULOHUHN ¯UQHN(]+HVHQQLQLP  L YHNÇVRUX]DPLUOHULQLQNXOODQÛOÛæÛQGD EÔQ.

ILLOL WHNLOOHUGH \H.

ÀRèXOODUGD QH.

ELÀLPLQLDOÛU (YÀL\H" (ZÀLQH" (ZNÇ\H" (ZNÇQH" %ÔQILLOLQLQELULQFLWHNLOæDKÛVODNXOODQÛOGÛèÛQGDVHVOL KDUIOHELWPHVLKDOLQH PH.

ELÀLPLQLDOÛæÛQDGLNNDW HGHOLP 7XNÇ\Ç" 7XNÇ\Ç" 7XNÇ\Ç 7XNÇ\Ç" $OÛæWÛUPD $æDèÛGDNLÀÕPOHOHUGHERæ\HUOHULGROGXUXQ (]+HVHQWX=HUÃH](ORHP[ZHQGHYDQWXNÇ"HYÀL HZÀL"KÔQNÇ"HYHHZLQHPLQWXÇH]PHHZ QH"KÔQQH"=HUÃPH+HVHQÇVÃYLQ[ZHQGHYDQLQ GDUHQDYÃWHQDYÃ+HVHQ (]+HVHQLP (](ORPH (](\üDQLP (]=HUÃPH .

ZDULQ *QJQHü *HFH *ÕQD\GÛQ ø \LJHFHOHU ¯èUHWPHQ 5HQN ..LPLQ 9H (Y 'LO . 5RM øHY 5RMED ù øHYED ù 0DPRVWH 5HQJ 6RU =HU ..ÕUWÀH 7ÕUNÀH .ZvùN %LUD ..DèÛW %H\D]DN .ÛUPÛ]Û 6DUÛ .à ´ 0DO =PDQ .DUD .XUGÇ 7ÛUNÇ .Û]NDUGHü (UNHNNDUGHü <HPHN ILLO.D[L] 6LSÇ 5Hù .

NLQFLJUXSVDKÛV]DPLUL .D[L]ÀLUHQJH" .XUGÇ\H . 5RMED ù+HVHQ 5RMED ù0D PRVWH  DZD\Ç" %D ùLPVSD VGLNLP 1DYÃWHÀL\H" 1DYÃPLQ=HUÃ\H (ZÀLQH" (ZVÃYLQ 6ÃYÀLUHQJLQ" (ZVRU Ô]HULQ (ZÀL\H" (ZND[L]H .D[L]VLSÇ\H 4HOHPÀLUHQJH" 4HOHPUHùH 1DYÃWHÀL\H" 1DYÃPLQ7H\UR\H =PDQÃWHÀL\H" =PDQÃPLQ.

0LQ %HQ 7H 6HQ :L HULO.

:Ã GLùLO .

2 0H %L] :H 6L] :DQ 2QODU )LLOWÕUOHULQHYH]DPDQODUÛQD J|UHELULQF LYH\D LNLQF LJUXSùD KÛV]DPLUOHULNXOODQÛOÛU .ÕUWÀHGHPDOLNL\HWVÛIDWODUÛ LNLQFLJUXS]DPLUOHUOHD\QÛGÛU 0LQVÃY[ZDU 6ÃYDPLQVRUH (OPD\HGLP (OPDPNÛUPÛ]ÛGÛU %HQLP 6HQLQ 2QXQ %L]LP 6L]LQ 2QODUÛQ 0LQ ELULQF LF POHGHùD KÛV]DPLUL EHQ.

LNLQFLFÕPOHGHPDOLNL\HWVÛIDWÛ EHQLP.

 QLWHOLèLQGHGLU &LQVHGDWÛ &LQVHGDWÛ HULOLÀLQ Ã.

GLùLOLo LQ D.

GÛU+HULNLFLQVLQÀRèXOXLÀLQ ÃQ.

VLP ELUD.ZvüNDPLQ %LUD %LUD\Ã WH .GÛU .ZvùNÃQ PLQELUD\ÃQWH .ZvùN .

ÏUQHèLQGHROGXèXJLELVHVOLKDUIOHELWHUVHDUD\D \.

UWo HGHWPLVLPOHUHULOYH\D GLùLOROD UD NF LQVHGD W Û DOÛUODU¯UQHèLQVÃY HOPD.LODYHHGLOLU .

 GLùLO]PD Q GLO.

HULOGLU 6ÃYDPLQ =PDQÃ WH $OÛüWÛUPD 0LQVÃY[ZDU 7HVÃY[ZDU :ÇVÃY[ZDU :ÃVÃY[ZDU 0HVÃY[ZDU :HVÃY[ZDU :DQVÃY[ZDU 6ÃYDPLQVRUH 4HOHPD WHUHùH 3LUWÔNDZÇ]HUH 1DYÃZÃÀL\H" 1DYÃZÃ(\æDQH 0DODZHÀLUHQJH" 0DODPHVLSÇ\H =PDQÃZDQÀL\H" =PDQÃZDQ7LUNÇ\H 6ÃYÃQZHÀLUHQJLQ" 6ÃYÃQPHVRUÔ]HULQ .

9 /L -ÃU -RU <HUELULUHQ HGDW $æDèÛ <XNDUÛ %XHOPD\Û %XNÏSHèL %XNLWDSODUÛ 2HOPD\Û 2NÏSHèL 2NLWDSODUÛ .1DYÃ[ZÇæNDWHÀL\H" 1DYÃZÃ(\æDQH 1DYÃELUD\ÃQWHÀLQH" 1DYÃQZDQ(KPHGÔ(OÇ\H (ZÀL\H" (ZSLUWÔNH (ZSLUWÔNDNÃ\H" (ZSLUWÔND(OÇ\H 3LUWÔND(OÇÀLUHQJH" (ZVRUH (ZÀLQH" (ZGDULQ (ZGDUÃQNÃQH" (ZGDUÃQPHQH $æDèÛGDNLVRUXODUÛ FHYDSODQGÛUÛQ 1DYÃWHÀL\H" 7XNÇ\Ç" (YÀL\H" 6ÃYÀLUHQJH" (ZNÇ\H" (KPHGELUD\ÃNÃ\H" (ZTHOHPDNÃ\H" 4HOHPDWHÀLUHQJH" .üDUHW6ÛIDWODUÛ (Y (Z  HNLPKDOLQGH 9ÃVÃYÃ 9ÇVH\Ç 9DQSLUWÔNDQ :ÃVÃYÃ :ÇVH\Ç :DQSLUWÔNDQ %XEXQODU 2RQODU 9ÃZÃGLùLOLo LQ YÇZÇHULOLÀLQYDQZDQÀRèXOLÀLQNXOODQÛOÛU .

%HU 3Ãæ 3D ù 6HU %LQ 'HU +XQGLU 'HUL .HVN .ÔÀLNÀLUHQJH" .DOÇÀHOLNX\H" .XUVÇOLNX\H" .X" -Ç .HÀLN /DZLN .ÔÀLNJHZUH 3LUWÔNÀLUHQJH" 3LUWÔNæÇQH (OÇODZLNH=HUÃNHÀLNH ¯Q ¯Q $UND µVW $OW 'ÛüDUÛ ø ÀHUL .HÀLNÔODZLNOLNXQH" (ZOLKXQGLURGÃOLVHUNXUVÇ\DQLQ (YPDODNÃ\H" (YPDODPH\H 'ÇZDUÀLUHQJH"'ÇZDUVLSÇ\H .DOÇÀHOLELQPDVÃ\H .ÔÀLN *HZU øvQ 'ÇZDU <DQ 4HOHPOLNX\H" 4HOHPOLVHUPDVÃ\H 3LUWÔNOLNX\H" (ZMÇOLVHUPDVÃ\H .DOÇÀHNHVNH .DOÇÀH 2GH .DOÇÀHÀLUHQJH" .XUVÇOLEHUPDVÃ\H 3HQÀLUHOLNX\H" (ZOLSDæPDVÃ\H /DPEHOLNX\H" (ZOLMRUH 0DVHOLNX\H" (ZOLKXQGLURGÃOLEHUGÇZÃUH .DSÛ 1HUH" 'HGD GDKLO.

ÏSHN *UL 0DYL 'XYDU <DGD . +DOÛ 2GD .Û] 2èODQ <HüLO .

$OÛüWÛUPD 0DVH /LVHUPDVà .DOÇÀH /LVHU[DOÇÀà 'ÇZDU /LEHUGÇZÃU 'HUÇ /LEHUGÃUÇ +HNHGLNÇWÃSDæÇQGDGHQJGÃUÃQ H.

Ô D.

KHELQHZGLELQ Ã.

6RQKHFHGH H.

YH D.

VHVOLOHULYDUVDEXQODU Ã.

ELÀLPLQLDOÛUODU $OÛüWÛUPD .

$æDèÛGD NLERù\HUOHULGROGXUXQX] 0DVHOLRGÃGÇZÃUH 4HOHPOLPDVÃ .ÔÀLNNX" OLGÃUÇ\H 'ÇZDUVLSÇ\HNÔÀLNHSLUWÔNH .XUVÇPDVÃ\H /DPSHH 3HQÀLUHOL\H" 3HQÀLUHPDVÃ .

ÕUWÀHGHVRUXFÕPOHVL .ÔÀLNÀLUHQJH" .$æDèÛGDNL VRUXODUÛ FHYDSODQGÛUÛQ .ÔÀLNOLNX\H" .HÀLNÔODZLNOLNXQH" 0DVHOLNX\H" .DOÇÀHOLNX\H" 4HOHPOLNX\H" /DPSHOLNX\H" 1DYÃWHÀL\H" (OÇODZLNH\DQNHÀLNH" .

& POHQLQED ù ÛQDPDND JLELVÏ]ÕNOHUJHWLULOHUHN\DSÛOÛU (ZPDODZH\H 0DHZPDODZH\H" .DWHGLJRWH]WÃP" .

&ÕPOHGHVHVGÕ]HQL\ROX\OD6RUXFÕPOHVLQGHVRQKHFHGHQÏQFHNLELUYH\D LNLQF LKHF HGHVHVWL]OHùLU (ZPDODZH\H (ZPDODZH\H" 4HOHPOLVHUPDVÃ\H 4HOHPOLVHUPDVÃ\H" .

.

Ç ÀLÀDZD JLELVRUX]DPLUOHULYH\DVÛIDWODUÛED VLWYHELUOHùLN]D UIOD U]D V ÛWDVÛ\OD (ZNÇ\H" (ZÀL\H" 7XÀDZD\Ç" 4HOHPOLNX\H" 9 'LGD %HOÃ (UÃ 1D 'Ã %DY /DZ .Û] $UNDGDü .XU .DÀ <ÛO <DüÛQGD 9DU <RN 1HGHQ <RNVXO =HQJLQ ..ÕÀÕN <HN %LU 'X ø NL 6Ã ÕÀ  DU 'ÏUW 3ÃQF %Hü øHù $OWÛ +HIW <HGL +H\ùW 6HNL] 1HK 'RNX] 'HK 2Q <DQ]GHK 2QELU 'DQ]GHK 2QLNL 6Ã]GHK 2QÕÀ  DUGHK 2QGÏUW <HUELOGLUHQHGDW (YHW (YHW +D\ÛU $QQH %DED 2èODQ 2èODQ .HÀ +HYDO  HQG 6DO 6DOLQÇ +H\H 7XQH  LPD )HTÇU 'HZOHPHQG 'HUV[DQH 6ÛQÛI 'LELVWDQ 2NXO 0H]LQ %Õ\ÕN 3LÀÔN .

ZÇæNDWHSLÀÔNH\DQPH]LQH" .ZvùND WHKH\H" %HOÃKH\H .ÛUN (OOL $OWPÛü <HWPLü 6HNVHQ 'RNVDQ <Õ] <LUPLELU 2WX]GÏUW .3DQ]GHK øD Q]GHK +HIWGHK +H\ùWGHK 1R]GHK %ÇVW 6Ç  LO 3ÃQFÇ åÃVW +HIWà +H\æWà 1RG 6HG %ÇVWÔ\HN 6LÔÀDU 7X+HVHQÇ" %HOÃH]+HVHQLP 7XÀHQGVDOLQÇ\Ç" (]KH\ùWVD OLQvPH 1DYÃEDYÃWHÀL\H" 1DYÃZÇ(OR\H %DYÃWHÀHQGVDOLQÇ\H" (ZÀLOÔSÃQFVDOLQÇ\H .ZvùND PLQPH]LQHSD Q]GHKVD OLQv\H %DUDQNÇ\H" %DUDQKHYDOÃPLQH +ÔQOLNXQH" (POLGLELVWDQÃQH (\ùD QNv\H" (\ùD QKHYD OD PLQH (\ùD QOD ZLNH\D QNHo LNH" (\ùD QNHo LNH 7XMÇNHÀLNÇ" 1DH]ODZLNLP 3LUWÔNDWHKH\H" 1DWXQH  LPD" (PIHTÇULQ %HNRMÇIHTÇUH" 1DHZGHZOHPHQGH  HQGEUD\ÃWHKHQH" 'XEUD\ÃPLQKHQH 1DYÃZDQÀL\H" 2QEHü 2QDOWÛ 2Q\HGL 2QVHNL] 2QGRNX] <LUPL 2WX] .

 1DYÃZDQ6HUGDUÔ*XUJÇQH 6HUGDUÀHQGVDOLQÇ\H" (ZSLÀÔNHÀDUVDOLQÇ\H 'Ç\DWHOLNX\H" 'Ç\DPLQOLPDOH 6D\ÛODU %ÇVWÔ\HN %ÇVWÔGX 6ÇÔÀDU  LOÔSÃQF 3ÃQFÇÔKH\æW 6HGÔKHIWGHK 6ÃVHGÔæÃVWÔÀDU 'XKH]DUÔQHKVHGÔEÇVWÔKH\æW $OÛüWÛUPD .

$æDèÛGDNLVD\ÛODUÛ RNX\XQX] .

$æDèÛGDNLVRUXODUÛ FHYDSODQGÛUÛQ 7XNÇ\Ç" 7XÀHQGVDOLQÇ\Ç" 1DYÃEDYÃWHÀL\H" 'Ç\DWHÀHQGVDOLQÇ\H"  HQG[ZÇæNÃQWHKHQH" %UD\ÃWHWXQH" (\ùD QNHo LNH\D QOD ZLNH" 'LGHUV[DQÃGDÀHQG[ZHQGHNDUKHQH"  HQGNHÀLNLQÀHQGODZLNLQ" 'LGHUV[DQÃGDÀHQGSHQÀLUHKHQH" 'LPDODZHGDÀHQGRGHKHQH" 7XIHTÇUÇ\DQGHZOHPHQGÇ" %DUDQKHYDOÃWH\H" (OÇI[ZvùND WH\H" 1DYÃEDYÃWH+HVHQH" .

'L \HUYH]DPDQELOGLUHQELUHGDWWÛUGD ]DUIÛ\ODELUOLNWHNXOODQÛOÛU 'LGHUV[DQÃGD 'LPDOGD 'LVDOÃFDUÃGD 'LPHKDJXODQÃGD 6ÛQÛIWD (YGH <ÛOGDELUNH] 0D\ÛVD\ÛQGD /LDGHWÛ -ÃU-RU3Ãæ1DY YE\HU]DUIODUÛ\OD ELUOLNWH\D GD WHNED ùÛQDNXOODQÛOÛU .

%.DGÛQ ø ÀLQGH  RN (UNHN 6ÛQÛI 'DNLND $èDÀOÛN  DOÛüNDQ <ÛO . '.X]X 6ÛQÛI $\ %LULQFL 6DDW  HYUH 'HOLNDQOÛ ./LQDYJXQG OLJXQG OLPDO /LSÃæPDOà 9.Ï\ ûHKLU .HÀ .67$1 *XQGÃPH*RODQH'LJXQGÃPHGDæÃVWPDOKHQH'LJXQGGDGLELVWDQMÇ KH\H'LELVWDQDPHOLQDYJXQGH'XGHUV[DQÃQZÃKHQH'RUDGLELVWDQÃGDU ÔEHULQ(]GLVLQLIDHZOÇQGDPH(\æDQMÇGLVLQLIDPHGD\H(\æDQNHÀLNHNMÇUH (PSDQ]GHKNHÀLNÔEÇVWODZLNLQ 6HUGDUGLPDOGD\HHZSLÀÔNH 1DYÃGHUVGDUÃPH%HQJÇQH%HQJÇQPHULYHNEDæH 'LEDMDUDQGDGLELVWDQSLULQ%DMDUPH]LQLQJXQGSLÀÔNLQ 'LVDOHNÇGDPHKKHQH'LPHKHNLGDURMKHQH5RMEÇVWÔÀDUVDHWLQ *XQG %DMDU -LQ 1DY 3LU 0ÃU 'HUV[DQH 'HTTH 'DUÔEHU -ÇU 6DO %HU[ 6LQLI 0HK (ZOÇQ 6DHW 'RU .LüL .RUW 0HULY .Û] $OÛüWÛUPD .

DæDèÛGDNLVRUXODUÛFHYDSODQGÛUÛQ 1DYÃJXQGÃZHÀL\H" *XQGÃZHÀHQGPDOH" /LJXQGÃZHGLELVWDQKH\H" +ÔQGLGHUV[DQHNÃGDÀHQGNHVLQ"  HQG[RUWLQÀHQGNHÀLQ" .

ÕUWÀHGHNÕÀÕOÕPHNL LN.ÕÀÕOÕPHNL .'HUVGDUÃZHNÇ\H" 'HUVGDUPHULYHNÀDZD\H" (\ùD QNHo LNHNo D ZD \H" /LGRUDGLELVWDQDZHÀLKHQH" 'LJXQGÃZHGDGDUÔEHUSLULQ" 6HUGDUOLGLELVWDQÃ\Ã"  LPD6HUGDUOLPDOH" 'LVDOHNÇGDÀHQGPHKKHQH" 'LVDOHNÇGDÀHQGURMKHQH" 'LVDHWHNÇGDÀHQGHGHTTHKHQH" .

HÀLNVÏ]FÕèÕNÕÀÕNNÛ]DQODPÛQDGHèLOGHGRèUXGDQNÛ] DQODPÛQDNXOODQÛOÛU %HOLUVL]7DQÛP+DUIL .HÀNHÀLN ODZODZLN MLQMLQLN 0ÃUPÃULN GDUGDULN NDUNDULN EHU[EHU[LN $QFDNÀRèXNH]NÏNNHOLPHLOHNÕÀÕOWÕOPÕæÕDUDVÛQGDDQODPIDUNÛ RUWDGDQ NDONPÛùWÛU.WÛU .ÕUWÀHGHEHOLUVL]WDQÛPKDUIL HN.

WLU 6DO <ÛO 5RM *ÕQ 0HULY $GDP  RèXOX DQ.

GÛU 6DODQURMDQPHULYDQ %HOOL\ÏUHOHUGHÀRèXOWDNÛVÛ ÇQ.

GLU +HVS+HVSÇQÀÇ\D Ç\D\ÇQ +DZDUCGDGDEÏ\OHNXOODQÛOPÛùWÛU 6DOHN%LU\ÛO EHOLUVL]ELU\ÛO.

5RMHN%LUJÕQ EHUOLUVL]ELUJÕQ.

0HULYHN%LUDGDP KHUKDQJLELUDGDP.

67$1 6LEH\H5RMHNHJHUPÔ[ZHæH(]GLÀLPGLELVWDQÃ'LELVWDQMLPLQUDQÃ]ÇNH ..%. 9. '.HOÇOMÇWÃGLELVWDQÃ(ZMLJXQGHNÇGLQWÃ'LJXQGÃZDQGDGLELVWDQWXQH .

ZHù  ÔQ ÀX\ÇQ.'LELVWDQMLZÇUDGÔUH+HUVLEÃWÃÔKHUÃYDUÃGLÀH%RZÇÀÔQÔKDWLQJHOHNEL ]HKPHWH (PMLVLEÃKH\DÃYDUÃGLGLELVWDQÃGDKÇQÇ [ZHQGLQÔQÇYÇVDQGLQÃGLELQ+ÇQEÔQ Ô]DQÇQÀLTDVWLæWHNÇEDæH0HULYÃQH]DQGLQDYWDUÇ\ÃGD\HGHUÔGRUD[ZH QDEÇQH=DQÇQZHNURQDKÇ\H *HUP .

DUDQOLN  HYUH *ÏUPHN +D\ÛUROXPVX]OXNÏQHNL $\GÛQOÛNÛüÛN .ZH $QÇQ %R 6ÛFDN +RüJ]HO *LWPHN <DNÛQ 8]DN *HOPHN $NüDP ¯èUHQPHN 2NXPD <D]PD 'LèHUEDæND 6DEDK +HU 2OGXNÀDÀRN %LOJLELOPHN ûH\ %LOPH]FDKÇO .ZHQGLQ 1LYÇVDQGLQ 'LQ 6LEH +HU *HOHN =DQÇQ 7LùW 1H]DQ 7DUÇ 'HUÔGRU 'ÇWLQ 1D 5RQDKÇ .ÀLQ . 1Ã]LN 'ÔU +DWLQ £YDU +ÇQEÔQ .HQGL *HWÇUPHN .

-LMLUD /LYH GLHGDWODUÛ GXUXPEHOLUWWLNOHULKD OGHEXHGD WQHVQHGHQED ùOD \D QELU KDUHNHWLEHOLUOHU /LPDO (YGH 'LPDOGD (YGH -LPDO (YGHQ ¯UQHN +HVHQMLPDOWÃ+HVHQHYGHQJHOL\RU .

-LUD QHVQHLOHELULOLùNL\LEHOLUOHU -LPLQUDQÃ]LNH -LZÇUDGÔUH .LWHUD ED ùH -LPLQUDWÇQH (ORMLPLQUDVÃYHNDQÇ 5RMDJHUP 6ÛFDNJÕQ 5RMHNHJHUP6ÛFDNELUJÕQ *XQGÃGLQ 'LèHUNÏ\ *XQGHNÇGLQ'LèHUELUNÏ\ (]GLÀLP 7XGLÀÇ (ZGLÀH 2OXPVX]X (]QDÀLP 7XQDÀÇ (ZQDÀH (]WÃP 7XWÃ (ZWÃ 2OXPVX]X (]QD\ÃP (PQD\ÃQ 7XQD\Ã +ÔQQD\ÃQ (ZQD\Ã (ZQD\ÃQ (PGLÀLQ +ÔQGLÀLQ (ZGLÀLQ (PQDÀLQ +ÔQQDÀLQ (ZQDÀLQ (PWÃQ +ÔQWÃQ (ZWÃQ .

.ÕUWÀHGH7ÕUNÀHGHQIDUNOÛ RODUDNQLWHOHPHVÛIDWÛ LVLPGHQVRQUDJHOLU 

%DQD\DNÛQGÛU 2QDX]DNWÛU 6HQLQLÀLQL\LGLU %DQDJHWLUL\RU (ORERQDELUHOPDJHWLUGL 

 ÔQ JLWPHN

ILLOLQLQùLPGLNL]D PD Q Û

+DWLQ JHOPHN

ILLOLQLQùLPGLNL]D PD Q Û  ÔQÔKDWLQ*LGLüJHOLü (]GLEÇQLP (PGLEÇQLQ 7XGLEÇQÇ +ÔQGLEÇQLQ 'ÇWLQ JÏUPHN.

ILLOLQLQùLPGLNL]D PD Q Û .

(ZGLEÇQH (ZGLEÇQLQ 2OXPVX]OXNELÀLPL GL.

ILLOÏQHNL\HULQH QD.

ROXPVX]XNRQXODUDN\DSÛOÛU ¯UQHN(]QDEÇQLPWXQDEÇQÇ åLPGLNL]DPDQÛQROXPVX]OXNÏQHNL QD.

VWLVQDODU(]QL]DQLPH]QLNDULP %LELUD %XHGDWELUOLNWHLOH]DQODPÛQÛYHULU %L]HKPHW =DKPHWOL %LGDUÔEHU$èDÀOÛN\HüLOOLN %L(OLIÃUD (OLICOHELUOLNWH =DQLQILLOLQLQùLPGLNL]D PD Q Û (]GL]DQLP (PGL]DQLQ 7XGL]DQÇ +ÔQGL]DQLQ (ZGL]DQH (ZGL]DQLQ 2OXPVX]GDGLÏQHNLQLQ\HULQLQÛDOÛU (]QL]DQLPWXQL]DQÇHPQL]DQLQ .ZHQGLQ 1LYÇVDQGLQ (][ZHQGLQÔQLYÇVDQGLQÃGL]DQLP (PGLGLELVWDQÃGDKÇQÇ [ZHQGLQÔQLYÇVDGLQÃGLELQ .ZHQGLQWLùWHNvED ùH .ZHQGLQ ILLOLQLQJHQLù YHùL PGLNL.GÛU .

]DPDQÛ (]GL[ZÇQLP(PGL[ZÇQLQ 7XGL[ZÇQÇ +ÔQGL[ZÇQLQ (ZGL[ZÇQH (ZGL[ZÇQLQ 2OXPVX]X(]QD[ZÇQLPWXQD[ZÇQÇHZQD[ZÇQHHPQD[ZÇQLQ 1LYÇVDQGLQ ILLOLQLQJHQLù YHùLPGLNL.

]D PD Q Û.

 (]GLQLYÇVÇQLP 7XGLQLYÇVÇQÇ (Z'LQLYÇVÇQH (PGLQLYÇVÇQLQ +ÔQGLQLYÇVÇQLQ (ZGLQLYÇVÇQLQ 2OXPVX](]QDQLYÇVÇQLPWXQDQLYÇVÇQÇ .

HEDW 4RQD[ 4DW %LOLQG 1L]P )LUHK 7HQJ 7LUÇ  DUPHGRU /ÇVWLQ +ÃUÔJ .ZHQGLQQLYÇVDQGLQ]DQÇQGÇWLQÀÔ\ÇQKDWLQILLOOHULQGHQFÕPOHOHU\DSÛQ 9..XUHN 3ÇQ 0LUvùN ..DU &RW &RWNDU &RWNDUÇ (UG =HYÇ 5H] .LULQ .RQDN .HU *ROLN 0D\ÇQ .¯GHY.DW <ÕNVHN $OÀDN *HQLü 'DU µ]ÕP 'ÏUW\DQÀHSHÀHYUH 2\QDPDN (ULN <HPHN LVLP. 0$/$(/2 0DODPHOLJXQGH%DYÃPLQFRWNDUÇGLNH1DYÃEDYÃPLQ+HVHQHGÇ\DPLQ (\æDQH6ÃELUD\ÃQPLQÔGX[ZÇæNÃQPLQKHQH(UGÃPHWXQH(PIHTÇULQ %DYÃPLQÔELUD\ÃQPLQ\ÃQPH]LQGL]HYÇÔUH]ÃQD[ÃGDGL[HELWLQ$[D GHZOHPHQGH4RQD[HNZÇ\DPH]LQKH\H4RQD[GXTDWHELOLQGHSHQÀLUÃQ ZÃILUHKLQ4RQD[GLQDYED[ÀHNÇPH]LQGD\H DUPHGRUÃEÃ[ÀHGÇZDUHN ELOLQGH =DUR\ÃQD[ÃGLYÇED[ÀH\ÇGDGLOÇ]LQVÃYDQÔKÃUÔJÔWLUÇGL[ZLQ 0DODPHSLÀÔNHPÇQDSÇQDPLUÇæNDQH(PGLQDYGDWHYÇNHUÔJROLNÃQ[ZH GLPÇQLQ 6ÃYÔKÃUÔJÃQPHWXQLQ .ü  LIW  LIWÀL  LIWÀLOLN 7RSUDN 7DUOD %Dè  DOÛüPD .

ÕPHVNXOÕEH 7DYXN (üHN 'DQD . .DOPDN <DSPDN .

ZÇæNÃQPLQ .DUGHüLP %LUD\ÃPLQ\ÃPH]LQ %\NNDUGHüLP %LUD\ÃQPLQ .ZvùND PLQ .DUÃD[ÃÀL\H" D[D D[DWÇ (ZD[DWÇGLNHQD[HELWH (PGL[HELWLQ +ÔQGL[HELWLQ (ZGL[HELWLQ %LUD\ÃPLQ .HELWÇQ ILLOLQLQùLPGLNL]D PD Q Û (]GL[HELWLP 7XGL[HELWÇ (ZGL[HELWH 2OXPVX]X (]QD[HELWLPWXQD[HELWÇ $OÛüWÛUPD 7XÀLNDUÇGLNÇ" (][ZHQGHNDULP %DYÃWHÀLNDUÇGLNH" (ZFRWNDUH FRWNDU FRWNDUÇ 'HUVGDUÀLNDUÇGLNÃ" GHUVGDU GHUVGDUÇ (ZGHUVGDUÇGLNH .Û]NDUGHüLP . Ç\D 'Dè .ZÇæNÃQPLQ\ÃQSLÀÔN.ÕÀÕNNÛ]NDUGHüLP .LULQ ILLOLQLQùLPGLNL]D PD Q Û (]GLNLP (PGLNLQ 7XGLNÇ +ÔQGLNLQ (ZGLNH (ZGLNLQ 2OXPVX]X (]QDNLPWXQDNÇHZQDNHHPQDNLQ .DUGHüOHULP %LUD\ÃQPLQ\ÃQPH]LQ %\NNDUGHüOHULP .ZÇæNDPLQ\DSLÀÔN .ÕÀÕNNÛ]NDUGHüOHULP ¯UQHNOHU +HYDOÃPLQ\ÃGHODO 4HOHPD PLQ\D UHù .ZHQGHNDU¯èUHQFL .Û]NDUGHüOHULP .

0DODPH\DSLÀÔN 4RQD[DD[Ã\DPH]LQ 6ÃYÃQPH\ÃQVRU %D[ÀH\ÃZDQ\ÃILUHK 'DUÃQZDQ\ÃQELOLQG +HYDOÃPLQÃGHODO 4HOHPD PLQD UHù 'DUÃQZDQÃQELOLQG (]GLOÇ]LP 7XGLOÇ]Ç (ZGLOÇ]H 2OXPVX]X .RQXùPD GLOLQGHJHQHOOLNOHN ÛVDOWPDOÛ ELÀLPOHUNXOODQÛOÛU /ÇVWLQ OH\ÇVWLQ.

ZDULQ (]GL[ZLP (PGL[ZLQ 7XGL[ZÇ +ÔQGL[ZLQ (ZGL[ZH (ZGL[ZLQ 2OXPVX]X (]QD[ZLPWXQD[ZÇHZQD[ZHHPQD[ZLQ 0D\ÇQ (]GLPÇQLP (PGLPÇQLQ 7XGLPÇQÇ +ÔQGLPÇQLQ (ZGLPÇQH (ZGLPÇQÇQ 2OXPVX]X (]QDPÇQLPWXQDPÇQÇ $æDèÛGDNLVRUXODUÛ FHYDSODQGÛUÛQ  HQGELUDÔÀHQG[ZÇæNÃQ(ORKHQH" 0DOD(OROLNX\H" . ILLOLQLQÀLPGLNL]DPDQÛ (PGLOÇ]LQ +ÔQGLOÇ]LQ (ZGLOÇ]LQ (]QDOÇ]LPWXQDOÇ]ÇHZQDOÇ]HHPQDOÇ]LQ .

LULQ[HELWÇQOÇVWLQ[ZDULQPD\ÇQILLOOHULQGHQÕÀHUFÕPOHNXUXQ .ÇVÃYÔKÃUÔJDQGL[ZLQ" $æDèÛGDNLFÕPOHOHULVRUXFÕPOHVLKDOLQHJHLWLQ ¯UQHN 1DYÃEDYÃ(OR+HVHQH 1DYÃEDYÃ(ORÀL\H" 6ÃELUD\ÃQ(ORKHQH %DYÃ(ORFRWNDUÇGLNH (ZGL]HYÇÔUH]ÃD[ÃGDGL[HELWLQ 4RQD[DD[ÃPH]LQHSLÀÔNQLQH 0DODPHOLEDMÃUH %DMDUPH]LQH  DUPHGRUÃJXQGUH]H 'RUDTRQD[ÃED[ÀH\H 3HQÀLUÃQPDODPHILUHKLQ 0DOD(ORWHQJHQHILUHKH (OÇIWLUÇGL[ZH ¯GHY .. 0$/$(/2  ÃOHNHNPHÀDUPÇKÔVÃEL]LQÃPHKHQH'D\LNZDQGLGRæHÔæÇUÃZDQGLNH PDVW-LPDVWUÔQÔSHQÇUÀÃGLNH .%DYÃ(ORÀLNDUÇGLNH" (ZIHTÇULQ\DQGHZOHPHQGLQ" $[DÀLPDGHZOHPHQGLQ" 4RQD[D(ORKH\H" 0DODZDQÀDZD\H" 'ÃÔEDYÃ(OROLNXGL[HELWLQ" 4RQD[DD[ÃGLQDYÀLGD\H" 'LEÃ[ÀHGDÀLGDUKHQH"  DUPHGRUÃEÃ[ÀHÀL\H" 0DOD(ORWHYÇÀLGLPÇQLQ" 6ÃYÔKÃUXJÃQPDOD(ORKHQH" 0DODZHOLJXQGH\DQEDMÃUH" 0DODZHSLÀÔNH\DQPH]LQH"  Ç\DELOLQGLQ\DQQL]PLQ" .

R\XQ .HUHNPHMÇKH\H%R]Ã(PJHQLPÔFHKOÃEDUGLNLQÔGLELQÃæ$æOLMÃUÇJXQGH Dæà DYÃ\H .HÀL 6DèPDN 6ÕW <RèXUW <Dè 3H\QLU <DSPDN 7RN 'R\XQFD (NPHN $\UDQ  ÕQNÕ (NVLN *ÏWÕUPHN 6DWPDN %XèGD\ $USD ø ÀPHN <ÕN <ÕNOHPHN 'HèLUPHQ  XèXQOXN 0H\GDQDJHWLUPHN\DSPDN %XOJXU <XPXUWD 8Q 7ÕFFDU  RèXNH] (W 6HYPHN .RPüX +DVWD *HWLUPHN .QHN .(P]DURWÃUÇ[ZHæÇUÔPDVWUÔQÔSHQÇUQD[ZLQ-LEHUNXEDYRZDQGLEHOL EDMÃUGLIURæHMLPHUDWLæWPLùWGLNLUH .ÃP %LULQ )URWLQ *HQLP &HK 9H[ZDULQ %DU %DUNLULQ $ù 3LUDQÇ  ÃNLULQ 6DZDU +ÃN $UG 7LFDU 3LUFDUDQ * RùW +H]NLULQ 3H] %HU $Y &ÇUDQ 1H[ZHù $QÇQ ¯NÕ] .LULQ 7ÃU 7ÃUÇ[ZH 1DQ 'HZ -LEHUNX .ZDULQDPHSLUDQÇQDQÔGHZQDQÔVDZDUH3ÇYD]ÃQPHMÇNÃPQDELQ HQG PLUÇæNÃQPHMÇKHQHHZKÃNDQGLNLQ/ÃEDYRSLUFDUDQZDQMÇGLEHGLIURæH (]MLJRæWSLUKH]GLNLPOÃHPVDOÃFDUÃ\DQGXFDUDQJRæWGL[ZLQNÇQJÃSH]à F vUD QHNvQH[ZHù LEH G *D  ÃOHN 0ÇK %L]LQ 'RWLQ øvU 0DVW 5ÔQ 3HQÇU .R\XQNHÀL ¯QÕUÕQ 6X .

7 LùW 7 PLùW LùW +RVWH §UR 3ÇYD] 'RWLQ ILLOLQLQJHQLù YHùLP GLNL.

LULQ <D SPD N.]DPDQÛ (]GLGRùLP (PGLGRùLQ 7 XGLGRùv +ÔQGLGRæLQ (ZGLGRùH (ZGLGRùLQ (OÇIPDQJÃGLGRæH 'D\ÇNEL]LQÃGLGRæH (PGLÀLQSÃ]GLGRæLQ 2OXPVX]X (ü\DüH\ %LUüH\OHU 8VWD %XJÕQ 6RèDQ (]QD GRùLPWXQD GRùvHZQD GRùHHPQD GRùLQ .

ILLOLQLQJHQLù YHùLPGLNL.

]D PD Q Û (]GLNLP 7XGLNÇ (ZGLNH (PGLNLQ +ÔQGLNLQ (ZGLNLQ 0LUÇæNKÃNGLNLQ 'D \vNùvUGLNHPD VW $ùJHQLPGLNHD UG 2OXPVX]X (]QDNLPWXQDNÇHZQDNHHPQDNLQ  ÃNLULQ \D SPD NPD \GD QD JHWLUPHNRQD UPD N.

ILLOLQLQJHQLù YHùLPGLNL.

 ]DPDQÛ (]ÀÃGLNLP (PÀÃGLNLQ 7XÀÃGLNÇ +ÔQÀÃGLNLQ (ZÀÃGLNH (ZÀÃGLNLQ 'D\ÇNMLÀÇUUÔQÔSHQÇUÀÃGLNH (PMLKÃNDQ[ZDULQÃÀÃGLNLQ +RVWHGLZÃUÀÃGLNH 2OXPVX]X .

(]ÀÃQDNLP 7XÀÃQDNÇ (ZÀÃQDNH (]GLELP 7XGLEÇ (ZGLEH %LULQ J|WUPHN.

ILLOLQLQJHQLù YHùLPGLNL.

]D PD Q Û (PGLELQ +ÔQGLELQ (ZGLELQ (PÀÃQDNLQ +ÔQÀÃQDNLQ (ZÀÃQDNLQ %DYRUÔQÔSHQÇUGLEHEDMÃU (]SÃ]GLELPÀÇ\D (ZJHQLPÔFÃKGLELQÃæ 2OXPVX] (]QDELPWXQDEÇHZQDEHHPQDELQ (]GLIURùLP (PGLIURùLQ 7 XGLIURùv +ÔQGLIURæLQ (ZGLIURùH (ZGLIURùLQ )URWLQ VDWPDN.

ILLOLQLQJHQLù YHùLPGLNL.

]D PD QÛ %DYRUÔQSHQÇUÔKÃNDQGLIURæH $[D JHQLPGLIURùH 7LFDUVRODQÔFÃZGLIURæLQ 2OXPVX]X (]QD IURùLPWXQD IURùv .LUÇQ VDWLQDOPDN.

ILLOLQLQJHQLù YHùLPGLNL.

ZDULQÔ YH[ZDULQ .]D PD QÛ (]GLNLULP 7XGLNLUÇ (ZGLNLUH (PGLNLULQ +ÔQGLNLULQ (ZGLNLULQ 2OXPVX]X (]QDNLULPWXQDNLUÇ (PæÃNLUÔÀD\ÃGLNLULQ %DMDUÇDYÃGLNLULQ (ORTHOHPÔGHIWHUÃQ[ZHGLNLUH 3HUÃPLQWXQHH]JRæWQDNLULP .

Ï\OÕ (NüL (PNHUD[ZHEDUGLNLQGLELQÃæ &ÇUDQÃPHIÃNÇ\ÃQ[ZHOLPDNÇQÃEDUGLNLQGLELQEDMÃU 'HZOHPHQGEDUÃ[ZHOLIHTÇUDQEDUGLNLQ +H]NLULQ (]ML[ZHQGLQÃKH]GLNLP 'HUVGDUÃPHMLPLQJHOHNKH]GLNHMLEHUNXH][ZHæGL[HELWLP 7 XMLJRùWSLUKH]GLNv" *XQGÇMLD[ÃKH]QDNLQHZQHPHULYHNEDæH .ÇQJÃH]ELUÀÇGLELPQDQGL[ZLPNÇQJÃWÇGLELPDYÃYHGL[ZLP0HULYWLPGL[ZH ÔYHGL[ZH 1DQKÃNJRæWWLUÇUÔQÔSHQÇUWÃQ[ZDULQ$YæÇUGHZæHUDYÀD\ÔTHKZHWÃQ YH[ZDULQ&L[DUHWÃNLæDQGLQ%DYÃPLQFL[DUÃGLNLæÇQH(]SLÀÔNLPFL[DUà QD NLùvQLP .XUGMLSÇYD]ÃJHOHNKH]GLNLQ 1H ROXPVX]XELUVÛIDWWDQÏQFHJHOLUVHRQXROXPVX]\DSDU (ZPHULYHNED ùH (ZPHULYHNQHED ùH 7 LUvùvUvQHQHWLUùH 'HZQHùvUvQHWLUùH .DKYH <ÕN 0LVDILU ûDUDS dHüvWoHüvW %DO 7DWOÛ 0DNÇQD .ZDULQDGHZHOHPHQGDQWRUHWRUH\H3HUÃZDQ SLUHHZWÃUÇ[ZHUÔQÔKXQJLYJRæWIÃNÇÔæÇUDQÇGL[ZLQ %LUÀÇ 7Ç &L[DUH ..ZDULQDIHTÇUDQQDQÔGHZH.LùD QGLQ 4DKZH %DU 0ÃYDQ øHUDY 7RUHWRUH +XQJLY øvUD Qv 0DNÇQH *XQGÇ 7 LUù %DUNLULQ $À 6XVX] 6LJDUD  HNPHN .

2OXPVX]ODPDQLQH LOHGH\DSÛOÛU 'HZùvUvQQLQH ¯GHY .

'RWLQÀÃNLULQELULQIURWLQNLULQEDUNLULQKH]NLULQILLOOHULQGHQÕÀHUFÕPOH NXUXQX] .

HUEDUÃ[ZHGLNLæÇQHGLEHÃæ 7XFL[DUÃGLNLæÇQÇ" 1D[ÃUH] FL[DUÃQDNLæÇQLP ¯GHY 9H[ZD ULQ[ZD ULQYHNLùD QGLQILLOOHULQLQJHQLù]D PD Qo HNLPLQL\D S ÛQYHFÕPOH LÀLQGHNXOODQÛQ %ÔQ ROPD N.LüDQGLQ .%LOLQGQL]PILUHKWHQJMÃUMRUæÇUÇQWLUæVÏ]FÕNOHUL\OHROXPOXYHROXPVX] FÕPOHOHUNXUXQ 9H[ZDULQ (]WÇPHDYÃYHGL[ZLP =D URo LPD ùvUYHQD [ZH" 7XGÃZYHGL[ZÇ" 0ÃYDQÀD\ÔTHKZÃYHGL[ZLQ .

ILLOLQLQùLPGLNL YHJHQLù.

]D PD Q Û (]GLELP (PGLELQ 7XGLEÇ +ÔQGLELQ (ZGLEH (ZGLELQ 2OXPVX]X (]QDELPWXQDEÇHZQDEHHPQDELQ 1RW .

%ÔQ ROPD N.

ILLOLQLQùLPGLNL YHJHQLù.

]D PD Q ÛELULQ ILLOLQLQùLPGLNL YHJHQLù ]DPDQÛ\ODD\QÛGÛU .

%ÔQ ILLOLQL7ÕUNÀHGHGÛULGLOHUWDNÛODUÛQÛQLùOHYLQLJ|UHQ.R\XQKD VWD ROXU 3ÇYD]NÃPQDEH6RèDQHNVLNROPD] .UWo HGHNLGD KD ÏQFHJÏUGÕèÕPÕ]EÔQILLOL\OHNDUÛùWÛUPD\DOÛP ¯UQHN %ÔQILLOLQHÏUQHN 3H]QH[ZHùGLEH.

ÛU .Xü .DU 2èODN %HU[ .XOÇON  LÀHN .Ûü  RO .X]X +HVS $W 0ÃUJ  D\ÛU  ÃUÇQ 2WODPDN  LYÇN .XELKD UKD WVHUPD GLo HEHUIGLKHOHHUGKLù\D UGLEHÔGLQÃMLQXKYDæÃQGLEH 'HPÃQVDOÃKHPÔMÇ[ZHæLQ 'HPÃQVDOÃ0HYVLPOHU 'HP 'ÏQHPVÕUH %LKDU %DKDU +DYÇQ <D] 3D\Ç] 6RQEDKDU =LYLVWDQ .RÀHUEHUELGHæWDQYHGLJHULQ *XQGÇVDZDUÔDUGÃ[ZHGLNLQFÇJÇ\DÔÃ]LQJÃQ[ZHNRPGLNLQGLNLQORG 'LELVWDQYHGLELQÔ]DURGLÀLQGLELVWDQà =LYLVWDQVDUH%HUIGLEDUHÔHUGÃGLSÃÀH$YTHùD GL JLUH3H]GLNHYHKXQGLU'L PDODQGDVRZHGLæHZLWLQ/LGHUED\ÃVDUGLNHYÇ]HYÇ]OLGHUÇÔSHQÀLUDQGL[H/L VHUEHUIÃJXUURYÇÔNHZURæNOL[ZDULQÃGLJHULQ=DUROLEHUGHUÇ\DQJR\ÃEHUIà GLOÇ]LQ . '(0£16$/£ 'HPÃQVDOà ÀDULQ%LKDUKDYÇQSD\Ç]Ô]LYLVWDQ %LKDU[ZHæH5RMHUGÃJHUPGLNH'DUÔEHUKÃæÇQGLELQ/LED[ÀDQÀRODQÔ ÀÇ\DQNXOÇONÃQUHQJÇQYHGLELQ0ÇKÔEL]LQNDUÔEHU[KHVSÔNHUOLVHUPÃUJÃQ NHVNGLÀÃULQ-LKHUGHUÃGHQJÃÀLYÇNDQWÃELKÇVWLQ&RWNDU FRWÃELKDUÃGDMRQ NRÀHUEHUELÀÇ\DQGLÀLQ +DYÇQJHUPH&HKÔJHQLPOL]HYÇ\DQ]HUGLELQ)ÃNÇOLGDUDQGLJÃKLQ&RWNDUÔ NDUNHUOL]HYÇ\DQÔED[ÀDQGL[HELWLQZDQNRPGLNLQ+DYÇQELEÇKQÔEHUHNHWH 3D\Ç]NXWÃJHUPDURMÃKHUGLÀHNÃPGLEH%DUDQGHVWSÃGLNH3HOÃQGDUDQ ]HUGLELQÔGHZHæLQ/LPÃUJDQJÇ\DWÃÀLQÇQ.%ÔQILLOLQHÏUQHN (]LP %HQLP (]EÔP %HQLGLP (ZSÇYD]H 2VRèDQGÛU (ZSÇYD]EÔ26RèDQGÛ .

'HQJ 6HV %LKÇVWLQ 'X\PDN $MRWLQ  LIWVÕUPHN HNPHN.

.RPNLULQ 7RSODPDN 1X <HQL *LKDQ <HWLüPH2OJXQODüPD %ÇKQ .HWLQ 'üPHN 6RZH 6RED /Ã[LVWLQ 9XUPDNÀDUSPDN 'HVWSÃNLULQ%DüODPDN 3HO <DSUDN : HùvQ 'ÏNÕOPHN  LQÇQ %LÀPHN 'HùW 2YD +HOÇQ (ULPHN +Læ\DUEÔQ 8\DQÛü +ÃæÇQEÔQ <HüHUPHN 9HJHUÇQ 'ÏQPHN %LFÇNLULQ <HUOHüWLUPHN *Ç\D 2W £]LQJ 2GXQ /RG <ÛèÛQ 9HEÔQ $ÀÛOPDN 6DU 6RèXN VÛIDW.RÀHU *ÏÀHEH .RNX %HUHNHW %HUHNHW +HUGLÀH *LWWLNÀH %DUDQ <DèPXU 4HùD %X] *LUWLQ $OPDN .

6HUPD 6RèXN LVLP.

åÃQEÔQ ûHQOHQPHN %HUI .DU %DUÇQ <DèPDN 3ÃÀDQGLQ 6DUPDN SÃÀÇQ.

HZURùN 7DYüDQ *HUÇQ 'RODüPDN /ÃJHUÇQ $UDPDN *R 7RS 'LQÃ 'ÕQ\D +HPÔ +HSVL .XUW 5RYÇ 7LONL . øHZLWvQ <DQPDN øHZLWD QGLQ<DNPDN %D 5Õ]JDU *XU .

7 PED VLWILLOOHULQHPLUKD OLED ùD EL HNOHQHUHN\DSÛOÛU  ÔQ .HELWÇQ /ÇVWLQ .HWLQ *HUÇQ $MRWLQ $QÇQ %LÀH %L[ZÇQH %LQLYÇVH %L]DQH %L[HELWH %LOÇ]H %L[ZH %LNH %LPÇQH %LGRüH %LSÃÀH %LJLUH %LüHZLWH %LEH %LIURüH %LNLUH %LNLüvQH %LEH %LÀÃUH %LELKÇVH %LZHüH %LÀLQH %LEDUH %LNHYH %LJHUH %DMR %ÇQH (èHUPDVWDUVHVOLKDUIOHEDæOÛ\RUVD %LOHüLNILLOOHU .LUÇQ .UWo HGHLNLJUXSELOHùLNILLOYD UGÛU %LULQF LJUXSELOHùLNILLOH UED VLWILLOOHULQED ù .ZDULQ .RPNLULQÀÃNLULQYH[ZDULQYHJHUÇQYHEÔQ $YD NLULQ LQùD HWPHNLPD UHWPHN.LùD QGLQ %ÔQ  ÃUDQ %LKÇVWLQ : HùvQ  LQÇQ %DUÇQ .LULQ 0D\ÇQ 'RWLQ 3ÃÀDQ *LUWLQ øHZLWvQ %LULQ )URWLQ .NLQF LJUXSELOHùLNILLOOHUELULVLP\D GD .ZHQGLQ 1LYÇVDQGLQ =DQÇQ .

5DVWNLULQ GÕ]HOWPHNNXUPDN.

+ÇQEÔQ +Læ\DUEÔQ åÃQEÔQ ÛQD |QHNOHUNRQD UD NROXùWXUXOXU VÛID WLOHELUED VLWILLOGHQROXùXUOD U .

(GDWODUÛQ\DUGÛPÛ\OD\DSÛODQILOOHU /Ã[LVWLQ OLZÃ[LVWLQ.

/ÃJHUÇQ OLZÃJHUÇQ.

/ÃEDUNLULQ -ÃKH]NLULQ 0DVWDU  ÔQ ÀÔ\ÇQ.

%DVLWILLOOHUGHùLPGLNL YHJHQLù]D PD Q.

RPELNH ûLPGLNL=DPDQ (]NRPGLNLP 7XNRPGLNÇ (ZNRPGLNH .RPNLULQ (PLU .o HNLPL (PLU %LÀH ûLPGLNL]DPDQ (]GLÀLP 7XGLÀÇ (ZGLÀH (PGLÀLQ +ÔQGLÀLQ (ZGLÀLQ 7DNÛODU GLLP GLÇ GLH GLLQ GLLQ GLLQ %XNXUDOÛQED]Û LVWLVQDODUÛ GDYDUGÛU ¯UQHN 0DVWDU $QÇQ (PLU %ÇQH +DWLQ :HUH ûLPGLNL]DPDQ (]WÇQLP 7XWÇQÇ (ZWÇQH (PWÇQLQ +ÔQWÇQLQ (ZWÇQLQ (]WÃP 7XWÃ (ZWÃ (P WÃQ +ÔQWÃQ (ZWÃQ 7DNÛODU WÇLP WÇÇ WÇH WÇLQ WÇLQ WÇLQ 2OXPVX]X (]WÇQLP(]QD\ÇQLP (]WÃP(]QD\ÃP 0DVWDU .

ZDULQ PDVWDU $æDèÛGDNLFÕPOHOHULHGLOJHQ\DSÛQ &RWNDUFRWÃELKDUÃGDMRQ *XQGÇOLPÃUJDQJÇ\ÃGLÀLQLQ =DURIÃNÇ\DQNRPGLNLQ 3D\Ç]DQJXQGÇÃ]LQJÔJÇ\DORGGLNLQ =LYLVWDQDQ]DURJR\ÃEHUIÃGLOÇ]LQ 0HULYDYÃÔGHZYHGL[ZHFL[DUÃGLNLæÇQH .XSHUÃPHULYDQSLUEHPHULYWÃUÇ[ZHUÔQÔSHQÇUæÇUÔJRæWæÇUDQÇÔIÃNÇ\DQ GL[ZH %HUELHGRèUX =DURNEHUELPDOGLÀH %LKDUÇNRÀHUEHUELÀÇ\DQGLÀLQ 3D\Ç]ÇNRÀHUEHUELGHùWD QYHGLJHULQ 'HVWSÃNLULQ .-à KH]NLULQ -ÃKH]ELNH (PNRPGLNLQ +ÔQNRPGLNLQ (ZNRPGLNLQ (]MÃKH]GLNLP 7XMÃKH]GLNÇ (ZMÃKH]GLNH (PMÃKH]GLNLQ +ÔQMÃKH]GLNLQ (ZMÃKH]GLNLQ (WNLQ HGLOJHQILLO 0HULYURMÃQELKDUÃGHQJÃÀLYÇNDQGLELKÇVH5RMÃQELKDUÃGHQJÃÀLYÇNDQWà ELKÇVWLQ +HVHQQÇQGL[ZH 1DQWÃ[ZDULQ (GLOJHQFÕPOHKDWLQ \DUGLPFLILLOL\OH\DSÛOÛU 1DQ 1HVQH $OÛüWÛUPD Wà \DUGLPFLILLO .

%DUDQÃGÇVDGHVWSÃNLU .ÇQJÃGLELVWDQYHGLEH]DURGHVWEL[ZHQGLQÃGLNLQ %HUEL]LYLVWDQÃVHUPDGHVWSÃGLNH +HVHQ§URGLQ\D[ZHæHGHVWEL[HEDWÃELNH $OÛOÛüWÛUPD $æDèÛGDNLVRUXODUÛ FHYDSODQGÛUÛQ .

'HPÃQVDOÃÀHQGLQ" .

%LKDUÀDZD\H" .

%LKDUÇURMÀÇGLNH" .

%LKDUÇGDUÔEHUÀLGLELQ" .

XOÇONOLNXYHGLELQ" ..

7XGHQJÃÀLYÇNDQGLELKÇVÇ" .

0ÃUJÀLUHQJLQ" .

%LKDUÇFHKÔJHQLQÀLUHQJLQ" .

&HKÔJHQLPKDYÇQÇGLELQÀLUHQJ" .

&RWNDUKDYÇQÇÀLGLNLQ" .

+DYÇQÀDZD\H" .

3D\Ç]ÇJHUPDURMÃÀLGLEH" .

%DUDQNÇQJÃGHVWSÃGLNH" .

6HUPDNÇQJÃGHVWSÃGLNH" .

%HUINÇQJÃGLEDUH" .

$YNÇQJÃTHæDGLJLUH" .

+D YvQvD YTHùD GLJLUH" .

3D\Ç]ÇSHOÃQGDUDQÀLGLELQ" .

*XQGÇVDZDUÔDUGÃQ[ZHÀLGLNLQ" .

*XQGÇÃ]LQJÔJÇ\ÃÀLGLNLQ" .

XGLELVWDQYHEÔ]DURÀLGLNLQ" ..

=DURMLEHUIÃÀLÀÃGLNLQ" .

=LYLVWDQÇPDOÀDZDJHUPGLELQ" .

'LPDODZHGDVRZHKH\H" .

%HUIHUGÃÀLGLNH" .

=LYLVWDQÇSH]OLÀÇ\DQH\DQOLJXQGDQH" .

=LYLVWDQÇJXUURYÇÔNHZURæNÀLGLNLQ" .

* XUJRùWGL[ZLQ" .

+HVSJRùWGL[ZLQ" .

.XGÇVDELKDUKDWÀLGLEH" %LKDUELKDUÇ OLELKDUÃ.

3D\Ç]SD\Ç]Ç OLSD\Ç]Ã.

.

=LYLVWDQ]LYLVWDQÇ OL]LYLVWDQÃ.

ZvùND WHMvKH\H" %HOÃKH\H 1DYÃZÃÀL\H" *XOÇ]DUH (ZMÇGLÀHGLELVWDQÃ" 1DHZQHÀH  LPD" %DYRGLEÃMHWXEL[ZÇQHEHVH (UGÃZHKH\H" 1DHPHUGÃD[ÃGDGL[HELWLQ +ÔQSÃ][ZHGÇGLNLQ" %HOÃOÃSH]ÃPHNÃPH  LPD" 0ÃUJÔ]HYÇKHPÔ\ÃD[ÃQH *XQGÃZHOLGHæWÃ\H\DQOLÀÇ\Ã\H" &L\ÃJXQGÃPHGHæWHOÃÀÇ\DMÇQÃ]LNLQ =LYLVWDQÇEHUIGLEDUH" %HOÃ]HKIGLEDUH5ÃKHPÔWÃQHJLUWLQ 7XPDODPHQDVGLNÇ" %HOÃQDVGLNLP 6LEÃNHUHPNHZHUHPDODPH(PELKHYUDGHUVD[ZHGL[ZÇQLQ %DYÃWHWLæWHNÇQDEÃMH" . %LKDUDQ %DKDUODUÛ =LYLVWDQDQ . 5RMED ù.(/§/´$=$' .ÛùOD UÛ ..HOvO 5RMED ù$]D G 0DODZHOLEDMÃUH" 1DHPOLJXQGUÔGLQLQ %DYÃWHÀLNDUÇGLNH" %DYÃPLQFRWNDUH 7XML[ZHQGLQÃKH]GLNÇ" %HOÃ]HKIKH]GLNLP .

HUHPNH +HYUD 'HKD 6HUPÇ\DQGDU +HUGX +HYDO 3DYOÇNH 3DWURQ 'HUHQJ =Ô £GÇ 6LEH .XUVÇ 0LQKH\H 7HKH\H :ÇZÃKH\H 0HKH\H :HKH\H :DQKH\H 2WXUPDNLNDPHWHWPHN  RN 6Ï\OHPH <HWHU %HVOHPHN <RO 7XWPDN 7DQÛPDN %X\XU %LUOLNWH 1HUHGH %XUMXYD .HOÇOÃGÇGHUHQJHH]GLÀLP6LEÃZHUHKD %HOÃWÃP 1LKD[DWLUÃWH 6HUÀDYDQ 5ÔQLæWLQ =HKI *RWLQ %HV .  LPD"%DYÃPLQMLKHYDOÃPLQKH]GLNH %DYÃWHÀLNDUÇGLNH" .DUNHUHGLSDYOÇNÃGDGL[HELWH 3DYOÇNHPH]LQH" %HOÃWÃGDSÃQFVHGNDUNHUGL[HELWLQ 3DYOÇNH\DZDQH" 'HKD<D\HNÇGHZOHPHQGH/LJXQGD[DOLYLUMÇSDWURQDQJRVHUPÇ\DQGDU KHQH'H.ÕUVÕ6DQGDO\H +HEÔQ PD OLNROPD N.NLVL $UNDGDü )DEUÇND 3DWURQ *HÀ (UNHQ $UWÛN <DUÛQ +RüoDNDO ûLPGv *ÕOHJÕOH *Ï] .ZHGÇNLULQ 5Ã *LUWLQ 1DVNLULQ .DWLUÃWH 1LKD 6HUÀDYDQ  DY .

ILLOLQLQùLPGLNL YHJHQLù.

]D PD Q Û  RèXO0LQWHZÇZÃPHZHZDQKHQH .

XOÇONÃQZÃKHQH 5ÔQLæWLQ .2OXPVX]XWXQHWXQLQ .ZvùND PLQKH\H 0DODZDQKH\H 'DUÃQZHKHQH .

HUHPNHUÔQH (ZOLVHUNXUVÇUÔGLQH *ÏUÕOGÕèÕJLELKHEÔQILLOLJUXS]DPLUOHUOHNXOODQÛOÛU ..

+ÔQOLNXUÔGLQLQ" 0DODZHOLNX\H".

(POL'L\DUEHNUÃUÔGLQLQ .ÕUWÀHGHEÕWÕQILLOOHUPD]L]DPDQODUÛQGDNXUDODX\JXQGXUODU %D]Û ILLOOHUHPLUùLPGLNL]D PD QYHJHOHF HN]D PD QNLSOHULQGHNXUD OD X\JXQOXN JÏVWHUPH]OHU%XQODUDNXUDODX\PD\DQILLOOHUGHQLU .XUDODX\JXQILLOOHUYHNXUDODX\PD\DQILLOOHU .

XUDODX\JXQILLOOHU 0DVWDU  LQÇQ *HUÇQ .ÏN  LQÇ *HUÇ .LUÇQ 1LYÇVÇQ 3ÃÀDQ *LKDQ  ÔQ =DQÇQ *UXS *LUWLQ %LMDUWLQ +HMPDUWLQ * LYD ùWLQ 3DUDVWLQ *LUW %LMDUW +HMPDUW * LYD ùW 3DUDVW %LJLUH %LELMÃUH %LKÃMPÃUH %LJLYÃæH %LSDUÃ]H 'LJLULP 'LELMÃULP 'LKHMPÃULP 'LJLYÃæLP 'LSDUÃ]LP ..LUÇ 1LYÇVÇ 3ÃÀD *LKD  Ô =DQÇ (PLU %LÀLQH %LJHUH %LNLUH %LQLYÇVH %LSÃÀH %LJLKÃ %LÀH %L]DQH ûLPGLNL]DPDQ 'LÀLQLP 'LJHULP 'LNLULP 'LQLYÇVLP 'LSÃÀLP 'LJLKÃP 'LÀLP 'L]DQLP %LMDUWLQ 6HÀPH +HMPDUWLQ 6D\PDN *UXS .

LULQ  ÃNLULQ .LùD QGLQ .ÏN 'RW -Ç $MRW *RW .LùD QG 1LYÇVDQGLQ 1LYÇVDQG 7LUVDQGLQ 7LUVDQG *UXS %LÀÃUÇQH %LKHOÇQH %LNLùvQH %LQLYÇVÇQH %LWLUVÇQH 'LÀÃUÇQLP 'LKHOÇQLP 'LNLùvQLP 'LQLYÇVÇQLP 'LWLUVÇQLP .ÏN *HUÇ . ÃUDQGLQ  ÃUDQG +HODQGLQ +HODQG .ZDULQ *UXS VDèODPD] ¯UQHN 0DVWDU $QÇQ +DWLQ .LULQ %LULQ .ZDU (PLU %LGRùH %LMÇ %DMR %LEÃMH %LNH %LEH %L[ZH ûLPGLNL]DPDQ 'LGRùLP 'LMÇP 'DMRP 'LEÃMLP 'LNLP 'LELP 'L[ZLP %XJUXSILLOOHUGHHPLUKD OL\D ùLPGLNL]D PD Q\D GD KHPùLPGLNL KHPGHJHOHFHN]DPDQNLSOHULQLQÀHNLPLQL .LU %LU .ÏN $QÇ +DW (PLU %ÇQH :HUH %LOHùLNILLOOHULQo HNLPLEXELOHùNHGHNLILLOOHUHJ|UHROXU ¯UQHN 0DVWDU *HUÇQ 9HJHUÇQ .ZDU (PLU %LJHUH 9HJHUH %LNH  ÃELNH %L[ZH 9H[ZH ûLPGLNL]DPDQ 7ÇQLP 7ÃP ûLPGLNL]DPDQ 'LJHULP 9HGLJHULP 'LNLP  ÃGLNLP 'L[ZLP 9HGL[ZLP .LU .XUDODX\PD\DQILLOOHU %XJUXSILLOOHULQHPLUKD OLQLQROXùXPXEHOOLELUNXUD OD X\PD ]D PD ùLPGLNLYHJHOHN]D PD QNLSOHULQLQo LNLPL NXUDODX\DU ¯UQHN 0DVWDU 'RWLQ -ÇQ $MRWLQ *RWLQ .ZDULQ 9H[ZDULQ .

*RWLQ ILLOLQLQùLPGLNL YHJHQLù.

HOÇOÀLPDSH]NÃP[ZHGÇGLNLQ" 7XOLJXQGUÔGLQÇ\DQOLEDMÃU" $JLUvo v\D \H\D QGHùWH" /LZHODWÃZHEHUIGLEDUH" =LYLVWDQVDUH\DQJHUPH" 1DYÃKHYDOÃWHÀL\H" 7XMLKHYDOÃ[ZHKH]GLNÇ" %DYÃ$]DGÀLNDUÇGLNH" /LYÇEDMDUÇSDYOLNHKHQH" ..HOÇOOLEDMÃUH" %DYÃ.HOÇOÀLNDUÇGLNH" 1DYÃ[ZvùND .HOÇOKHYDOÃNÃ\H" (ZKHUGXKHYDOELKHYUDÀLGLNLQ" .HZDQÇWDæWÃÀÃGLNLQåLYDQSH]EHUELÀRODQÔ]R]DQDQGLELQ&RWNDUGLÀLQ ELVWDQÔ]HYÇ\DQ 'LEDMDUDQGDMÇKHPÔ[HEDWNDUMLPDOGHUGLNHYLQGLÀLQVHUNDUÃ[ZH +HZDKHUGLÀHJHUPGLEH:H[WDQÇYUR[HONQDYUR\D[ZHGLNH£YDUÃ[HEDW GLTHGHÔ[HONYHGLJHUHPDOD[ZH5RMGLÀHDYDQ'LQÃWDUÇGLEH/LÃ]PÇQEL .]D PD Q Û (]GLEÃMLP (PGLEÃMLQ 7XGLEÃMÇ +ÔQGLEÃMLQ (ZGLEÃMH (ZGLEÃMLQ 2OXPVX]X(]QDEÃMLPWXQDEÃMÇ $OÛüWÛUPD $æDèÛGDNLVRUXODUÛ FHYDSODQGÛUÛQ 0DOD.HOvOo L\H" *XOÇ]DUGLÀHGLELVWDQÃ" 0DOD. å(9´52'HPDEHUEDQJÃ\H5RMKLODWVRUGLNH'LQÃKÃGÇKÃGÇURQDNGLEHÔURM GHUGLNHYH+ÇYÔVWÃUZLQGDGLELQ *XQGÇÔEDMDUÇML[HZÃUDGLELQ'LJXQGDQGDMLSL[ÃUÇJDQGÔELOLQGGLEH ..DUNHUÀLGLNLQ" &RWNDUÀLGLNLQ" .

HEDNDU (PHNÀL +HZD +DYD .HZ 8\NX 5DEÔQ .D\EROPDN :LQGD .XUW *ÕÀOÕ 3LùWv 6RQUD .HZDQÇ (ZNDGÛQÛ 7 ùWv D .DONPDN 3L[ÃULJ %DFD 'Ô 'XPDQ .KH]DUDQVWÃU[X\DGLNLQÔGLELULTLQ+LQæHYDQKÇYGLEHÔGLQÃURQDNGLNH/à JHUPL\DKÇYÃWXQHÔURQDKÇ\DZÃPÇQDURMÃQH[XUWH 3LæWÇæÇYÃJXQGÇ]ÔUDGL]ÃQ-LEHUNXHZVLEÃ]ÔUDGLELQ%DMDUÇæHYDQGHUHQJ UDGL]ÃQÔGHUHQJ[HZGDGLÀLQ 5RMEÇVWÔÀDUVDHWLQQÇYÇURMHQÇYÇæHYH+DYÇQÇURMGLUÃMLQæHYNXUWLQ]LYLVWDQÇ URMNXUWLQæHYGLUÃMLQ6DOÃGXFDUDQGLCÃ$GDUÃÔCçORQÃGDæHYÔURM TDVÇKHYLQKHU\HNVDHWLQ %HUEDQJ ûDIDN 5RMKLODW 'RèX 5RM *QJQG]JQHü 5RQDN $\GÛQOÛN 'HUNHWLQ  ÛNPDN +ÇY $\ 6WÃU <ÛOGÛ] .DKYDOWÛ øLYD Q  REDQ =R]DQ <D\OD %LVWDQ %RVWDQ .DUDQOÛN (]PDQ *ÏN\Õ]Õ +H]DU %LQ +HPD +HPHQ %LULTÇQ 3DUODPDN .D\ÛS 1ÃUÇQ %DNPDN *D]ÇNLULQ 6HVOHQPHN 1ÇVDQ 1LVDQ *XODQ 0D\ÛV 3HOJ <DSUDN 7DUÇ .X\DNLULQ *ÏUÕQPHN :H[W =DPDQ 1ÇYUR ¯èOHQ .HON +DON 1DYUR ¯èOH\HPHèL 4HGDQGLQ %LWLUPHN 5RMDYD %DWÛ +ÇQ +HQÕ] :LQGDEÔQ .

ÛVD $GDU 0DUW §ORQ (\OÕO 4DVÇ .DGDU 4DVÇKHY %LUELULNDGDU +HU\HN +HUELUL +LQ %D]Û 3D ùvY <DWVÛ VÛUDVÛQGD\HQHQ\HPHN 5RMKLODW 5RMDYD 'HPDVLEÃURMOLNX\H" /LURMKLODWÃ\H 'HPDÃYDUÃURMOLNX\H" /LURMDYD\H 'HPDEHUEDQJÃURMKLODWVRUGLNHOÃURMDYDKÇQWDUÇ\H 5RMKLODWLQ 5RMÀÔQDYDQ 6LEH\HURMKLOWÃ URMGHUGLNHYH.øvY $NæDP\HPHèL 5D]DQ 8\XPDN -LEHUNX  ÕQNÕ .XUW .HZGDÀÔQ8\XPDN -L[HZUDEÔQ8\DQPDNNDONPDN +Læ\DUEÔQ 8\DQPDN 1ÇY <DUÛP 'LUÃM 8]XQ .

ÕUWÀHGHVÛIDWYHLVLPOHUHHNOHQHQ Ç. £YDUHURMGLÀHDYDQ 1DYURNLULQüvYNLULQWDüWvNLULQ *HUP *HUPÇ øvUvQ øvUvQv 6ÛFDN 6ÛFDNOÛN 7DWOÛ 7DWOÛ üH\OHU %LOLQG %LOLQGÇ øLYD Q øLYD Qv <ÕNVHN <ÕNVHNOLN  REDQ  REDQOÛN .

HOÇOÃYDUÃ]ÔUDGL]ÃÔ[HZGDGLÀH 1Ã]ÇN 1Ã]ÇNÇ +ÃæÇQ +ÃæÇQÇ 'HUHQJ 'HUHQJÇ 'LUÃM 'LUÃMÇ )HTÇU )HTÇUÇ .DUNHUÇ 5D]DQ 5DEÔQ .XUW .HZGDÀÔQ -L[HZUDEÔQ .XUWÇ .KDUIL\OH\HQLLVLPOHUWÕUHWLOLU ¯UQHN &RWNDU &RWNDUÇ )LUHK )LUHKÇ .DUNHU .

HZDWHWÃ" 1D[HZDPLQQD\Ã 7XNÇQJÃUDGL]Ã" (]KHUæHYVDHWCDQGDUDGL]ÃP/ÃWX" (]WLPVDHWCDQGDUDGL]ÃPÔKHPD[HZGDGLÀLP .LQJÃUDGLEÇ" 7LPGLVDHWCDQGDML[HZUDGLELP 'Ç\DWHNÇQJÃUDGLEH" (Z]ÔKLæ\DUGLEH (ORVLEÃML[HZUDGLEHGHQÃUHNX[ZÇæNDZÇ%HVKÇQ[HZÃ GD\H'Ç\D[ZHUD GLEÃMH 'D\Ã%HVÃKLæ\DUELNHGHUHQJH:H[WDGLELVWDQÃWÃ %DæHH]QLKDZÃKLæ\DUGLNLP´JD]Ç%HVÃGLNH%HVÃ5DEHÃGÇGHUHQJH 1LYÇVDQGÇQDZH[W %ÇVWÔ\HN %ÇVWÔ\HNÃ$GDUÃ CÃ$GDUÃ 3DQ]GHK 3DQ]GHKÃ*XODQÃ CÃ*XODQÃ +HIWÃ1ÇVDQÃVDODCÃ1ÇVDQÃVDOD 4DVÇ 4DVÇKHY .$]DGGHUHQJUDGL]Ã .HOÇOÔ$]DGTDVÇKHYLQKHUGXMÇVDOÇQH 'HIWHUDPLQTDVÇGHIWHUDWH\HKHUGXMÇSHOJLQ +HU\HNSHOJLQ.

HONWDæWÃNLQJÃGLNH" .HZDQÇÀLNDUÇGLNLQ" åLYDQGHPDVLEÃSH]EHUELNXGLELQ" 'LEDMDUDQGD[HEDWNDUZH[WDVLEÃÀLGLNLQ" 1DYURNLQJÃWÃ[ZDULQ" åÇYNLQJÃWÃ[ZDULQ" .XURMGHUGLNHYHKÇYÔVWÃUÀLGLELQ" åHYDQVWÃUOLNXGLELULTLQ" 0HULYNÇQJÃML[HZÃUDGLEHVLEÃ\DQÃYDUÃ" :H[WDVLEÃMLSL[ÃUÇJDQÀLELOLQGGLEH" . ¯GHY$æDèÛGDNLVRUXODUÛ FHYDSODQGLULQ 'HPDEHUEDQJÃUHQJÃURMKLODWÃÀDZD\H" 6LEÃGLQÃÀDZDURQDNGLEH" .HONQDYURNLQJÃGLNH" *XQGÇSLæWÇæÇYÃSDæÇYMÇGL[ZLQ%DMDUÇMÇSD ùvYGL[ZLQ" 5RMNÇQJÃGLÀHDYDQ" .

ÇQJÃæHYGLUÃMLQ" . 5RMNXGLÀHDYDQÀLGLEH" +ÇYMÇPÇQDURMÃGLQÃJHUPGLNH" 5RQDKÇ\DKÇYÃ[XUWH\DQ\DURMÃ" *XQGÇ]ÔUDGL]ÃQ\DQEDMDUÇ" LPD" *XQGÇNÇQJÃUDGL]ÃQ" 5RMÀHQGVDHWLQ" 3LUWÔNDWHÀHQGSHOJH" +DYÇQÇURMGLUÃMLQ\DQæHY" .XUD OD X\JXQùXILLOOHULQùLPGLNL]D PD Qo HNLPLQL\D S ÛQÛ] * LUWLQ]D QvQNLUvQELMD UWLQNLùD QGLQQLYvVD QGLQ 'HUNHWLQ .ÏN 'HUNHW (PLU 'HUNHYH (]GHUGLNHYLP 7XGHUGLNHYÇ (ZGHUGLNHYH (PGHUGLNHYLQ +ÔQGHUGLNHYLQ (ZGHUGLNHYLQ (]GLTHGÇQLP (]GLQÃULP (]GLQLKÃULP (ZGLELULTH (]UDGL]ÃP 7XUDGL]à (ZUDGL]à (PUDGL]ÃQ +ÔQUDGL]ÃQ (ZUDGL]ÃQ (]UDGLELP 7XUDGLEÇ (ZUDGLEH (PUDGLELQ +ÔQUDGLELQ (ZUDGLELQ 4HGDQGLQ 1ÃUÇQ 1LKÃUWLQ %LULTÇQ 5D]DQ 4HGDQG 1ÃUÇ 1LKÃUW %LULTÇ 5D]D %LTHGÇQH %LQÃUH %LQKÃUH %LELULTH 5D]à 5DEÔQ 5DEÔ 5DEH 0HKÃQVDOà 7HED[  LOH\Ã3DæÇQ6LEDW$GDU1ÇVDQ*XODQ+L]ÃUDQ7LUPHK §ORQ LUÇ\D3ÃæÇQ ÇUÇ\D3DæÇQ LOH\Ã3ÃæÇQ .ÇQJÃæHYÔURMTDVÇKHYLQ" 6ÇSDQTDVÇ$JLUÇELOLQGH" ¯GHY .

XGL[ZD]Ç\ÃHU]DQMÇKHQH..DELQÃUHJRWÔFRWHNTRQGLUÃGLQQÇæDQGD (ZELÀLQH" 1HKVHGSDQJQRWLQ %LKHIWVHGÇQDEH" 1DEH-LKH\æWVHGÔSÃQFÇNÃPWLUQDIURæLP ..H]DOÃHZMÇQHNLUÇÔMLGLNDQÃGHUNHWLQ'LNDQGDUELGÔZDQGHVWÃ[ZHKHMDQG ÔJRW /LVÔNÃELJHULQGLEHNXKÔQ\ÃHU]DQWLUGLEÇQLQ (ZOLKLQGLNDQÃQGLQMÇJHUÇQOÃZHNÇJRWLQDGLNDQGDUÃSÃæÇQEÔ6ROOLKHUGHUà EXKDEÔQ3DæÃGHYMLVRONLUÇQÃEHUGDQ /ÃWHQÃVROEXKDEÔQ"+HUWLæWXVDEÔ6ÔNELPÃOWLMHEÔ+HUWH[OÇWWLùWGLKD W IURWLQ&LOÃPÃUDQFLOÃMLQDQWLæWÃQ[ZDULQÃOÇVWRNÔKHWDWUDPSÃODQ/ÃWX ZHUHELNLUH(ZJRUÇIHTÇUDQQHEÔQ  DYÃ$]DGGLNLUDVÔSDQWROHNÇGDPD3DæÃGÃMÃUDNLUDVHNÇHU]DQÔFRWHN JRUHNLUÇ (PERWLæWÃQ[ZDULQÃKDWLQÔNHWLQPHVUHIÃ*RWGÇ\DZÇ 3DæÃÀÔQGLNDQHNHNXOLZLUWLæWÃQ[ZDULQÃWÃQIURWLQ.6´..£ 5RMDæHPÇ\ÃEÔ.H]DOÃOLVRODQQÃUÇÔELFRWHNTRQGLUHTD\ÇO EÔ-LGLNDQGDUSLUVÇ %XKD\ÃYDQÀL\H" +H]DUÔGXVHGSDQJQRW 8II*HOHNEXKD\H ..H]DOÃÔ$]DGOLZLUNÇORNMÇ]H\WÔQGXNÇORæHNLUNÇORNWLUÇÀDUKHZMÇQDQJLUWLQÔ HZNLULQ]HPEÇOÃÔWÔUYHJHUÇQKDWLQPDO 6ÔN dDUüÛSD]DU .H]DOÃSHQÇUÃ5XKD\à QÇæDQGDÔSLUVÇ (ZSHQÇUELÀL\H" SDQJQRW (ZDMRUÇQ" SDQJQRW -ÃNÇORNÇELGH+ÃNELÀLQH" øHùSD QJQRW 3ÃQFKHZMÇKÃNGLZD]LP .H]DOÃMLNXUÃ[ZH$]DGUDJRW (]GLÀLPVÔNÃWXMÇELPLQUDZHUH$OÇNDUÇ\DPLQELNH :ÇÔGÇ\D[ZH]HPEÇOÔWÔUJLUWLQÔÀÔQ6ÔNMLPDODZDQQHGÔUEÔ%HUÃÀÔQ GLNDQHNÃNXWÃGDVRODQGLIURæLQ. /.

øHPv &XPDUWHVL .XU 2èXO $OÇNDU <DUGÛPFÛ 7ÔU 7RUED 'LNDQ 'ÕNNDQ 'LNDQGDU 'ÕNNDQFÛ %HUà ¯QFH 4D\ÇOEÔQ %HèHQPHN 3LUVÇQ 6RUPDN %XKD )L\DWSDKD 3DQJQRW /LUD $OÇNDUÇNLULQ <DUGÛPHWPHN =HPEÇO 6HSHW -ÃUÇQ $æDèÛGDNL 'Ô $UNDJHUÇ 'HVW (O +HMDQGLQ 6DOODPDN 'ÇWLQ *ÏUPHN 3ÃæÇQ ¯QFHNLLON 'HY $èÛ] %HUGDQ %ÛUDNPDN 8VD ¯\OH 0DO 0DO 7LMÇ 'ROX &LO .LQF.

DGLQ /ÇVWRN 2\XQFDN +HWD KH\D. (OELVH 6RO $\DNNDEÛ &RW  LIW 0ÃU (UNHN -LQ .

HWLQ 'üPHNJLUPHN 0HVUHI 0DVUDI 5XKD 8UID .LOR =H\WÔQ =H\WLQ øHNLU øHNHU .ÇOR .LUDV *ÏPOHN 3DQWRO 3DQWRODQ 7H[OÇW dHüvW  DNÃW &HNHW .HNDGDU 7UDPSÃO 2WRPRELO /ÃYHJHUDQGLQ&HYDSYHUPHN -RUÇQ <XNDUGDNL *RU *ÏUH .ZHVWLQ .VWHPHN (U]DQ 8FX] *RUH  RUDS .

/Ã[LVWLQ 'DQ %LGH %HUVÇY +HZ 9XUPDN 9HUPHN 9HU 'DQÛQHPLUKDOL.

Û\DVODPDVÛIDWÛ &RPSHUDWLI. &HYDS 7DQH %Õ\ÕN 'DKD%Õ\ÕN 8FX] 'DKDXFX] $] 'DKDD] .

ÃP .H]DOÃMLZÇGLNDQGDUÇUDJRW .H]DOÃMÃUDJRW %XQXQJLEL/LZÃ/à %LZÃ3à ¯UQHN 0LQOLZÇ]DUDRNÇQH[LVW 0LQOÃQH[LVW (]ELZÇUDÀÔPEDMÃU (]SÃUDÀÔPEDMÃU g]QH\HG|QüO]DPLU .ÃPWLU %LOLQG %LOLQGWLU 7ÃGD <ÕNVHN 'DKD\ÕNVHN 'LZÃGD 'LZÃGLNDQÃGDWLæWÃQ[ZDULQÃKHEÔQ 7ÃGDWLæWÃQ[ZDULQÃKHEÔQ -ÃUD -L ZÇUD .ZH NHQGL.WÛU 0H]LQ 0H]LQWLU (U]DQ (U]DQWLU .

(]GHUVD[ZHGL[ZÇQLP 'HUVD[ZH'HUVLPL %LÀHKHYDOÃ[ZHELEÇQH +HYDOÃ[ZH$UNDGDüÛQÛ .H]DOÃNXUÃ[ZH$]DGUDJRW .XUÃ[ZH$]DGUD2èOX$]DGCD .

:ÇÔGÇ\D[ZH2YHDQQHVL %LQÃUH%DN .DELQÃUH%DNEDNDOÛPELUEDN 'HYMÃEHUGDQ 3HùvQvEÛUDNPDNYD]JHÀPHN 3DæÃGHYMLVRONLUÇQÃEHUGDQ  -LZà  -à  DYWÃGDPDQ 2QGDJÏ]ÕNDOPDNLPUHQPHN  DYÃ$]DGGLNLUDVHNÇGDPD  GLZà GD PD Wà GD PD * Ho LùOLILLO|]QHVLQLQ\D SW ÛèÛ LæEDæNDELUæH\LHWNLOH\HQILLOGLU'LèHUELUGH\LæOH QHVQHVLRODQILLOGLU *HoLüOLJHÀLÀVL]ILOOHU ¯UQHN 0LQDYYH[[ZDU%HQVXLÀWLP %XUDGDÏ]QHEHQILOOLÀPHNQHVQHLVHVXGXU.ÀPHNILLLOLLOHVX QHVQH.

XüXoDU %XUD GD |]QHQLQ NXù. HWLNLOHQPLùWLU * Ho LùVL]ILLOLVHED ùND V ÛQÛ HWNLOHPL\HQGLèHUELUGH\LæOHQHVQHVLROPD\DQILLOGLU ¯UQHN  ÔNGLILUH.

\D SWÛèÛ Lù Xo PD N.

ED ùND V HWNLOHPL\RU ÛQÛ * Ho LùOLILLOOHULQGLOLJHo PLù]D PD Q Û %DVLWJHoLüOLILLOOHU ¯UQHNNLULQ 0LQNLU 0HNLU 7HNLU :HNLU :ÇZÃNLU :DQNLU 2OXPVX]X0LQQHNLU 0D]L]DPDQODUÛQÛQROXPVX]OXNHGDWÛ QH.

ZDULQ 2OXPVX]X0LQQH[ZDU .GLU 0LQ[ZDU 0H[ZDU 7H[ZDU :H[ZDU :LZÃ[ZDU :DQ[ZDU .

LUÇQ )URWLQ 1ÃUÇQ 3LUVÇQ .*RWLQ 2OXPVX]X0LQQHJRW 0LQJRW 7HJRW :LZÃJRW 0HJRW :HJRW :DQJRW *ÏUÕOGÕèÕJLELJHÀLæOLEDVLWILLOOHULQGLOLJHÀPLæ]DPDQÛQGDILLONÏNÕWDNÛ DOPD] %XQXQJLEL .ZDVWLQ +HMDQGLQ %HUGDQ 'DQ *LUWLQ 0LQNLUÇ NÏNNLUÇ.

LU $QÇ %XJUXEDJLUHQGLèHUED]Û ILLOOHU $QÇQ $YÃWLQ .XùWLQ 4HGDQGLQ  LQÇQ 3ÃÀDQ =DQÇQ 1LYÇVÇQ 3DUDVWLQ 7LUVDQGLQ +HMPDUWLQ %LMDUWLQ * LYD ùWLQ  ÃUDQGLQ +HODQGLQ .LüDQG 1LYÇVDQG 'RW %LU .LùD QGLQ 1LYÇVDQGLQ 'RWLQ %LULQ .XüW 4HGDQG  LQÇ 3ÃÀD =DQÇ 1LYÇVÇ 3DUDVW 7LUVDQG +HMPDUW %LMDUW *LYDüW  ÃUDQG +HODQG .LULQ $QÇQ .WHNLUÇZDQNLUÇ 0LQIURWWHZÇZÃPHZHZDQIURW 0LQWHZÇZÃPHZHZDQQÃUÇ    SLUVÇ     [ZDVW     KHMDQG     EHUGD    GD    JLUW $QL $YÃW .

%D VLWJHo LùOLILLOOHUOH\D S ÛOD QELOHùLNILLOHUGHGHNXUD OD \Q ÛGÛU 9HNLULQ 'HUDQÇQ 9HNLU 'HUDQÇ 'HVWSÃNLULQ +H]NLULQ 'HVWSÃNLU +H]NLU .

*HoLüVL]ILLOOHUGHGLOLJHoPLü]DPDQ .ÏN Ô (]ÀÔP P 7XÀÔ\Ç \Ç (ZÀÔ (PÀÔQ Q +ÔQÀÔQ Q (ZÀÔQ Q .HWLQ (]UD]DPWXUD]D\ÇHZUD]DHPUD]DQ (]UDEÔPWXUDEÔ\Ç (]EÔPWXEÔ\Ç (]NHWLPWXNHWÇ *ÏUÕOGÕèÕJLELJHÀLæVL]ILLOOHULQPD]L]DPDQODUÛQGD JUXS]D PLUOHUJHo LùOL ILLOOHULQPD]L]DPDQODUÛQGDLVHJUXS]DPLUOHUNXOODQÛOÛ\RU $OLNDUÇNLULQ $]DGDOÇNDUÇ\DGÇ\D[ZHNLU 7XDOÇNDUÇ\DKHYDOÃ[ZHELNH 3ÃTD\ÇOEÔQ 7XELYÇÀDNÃWÇTD\ÇOEÔ\Ç" 1DHZWHQJH .ÏNKDW (]KDWLP LP 7XKDWÇ Ç (ZKDW (PKDWLQ LQ +ÔQKDWLQ LQ (ZKDWLQ LQ %D VLWJHo LùVL]ILLOOHUOH\D S ÛOD QELOHùLNILOOHUGHNXUD OD \Q ÛGÛU ¯UQHN 'HUNHWLQ (]GHUNHWLP 7XGHUNHWÇ (ZGHUNHW (PGHUNHWLQ +ÔQGHUNHWLQ (ZGHUNHWLQ *HÀLæVL]EDVLWILLOOHUGHQGLèHUÏUQHNOHU 5D]DQ 5DEÔQ %ÔQ .ÏNÕQVRQKDUILVHVOLLVH  ÔQ .DOLYÇELQÃUHHYJRUDWH\H" %HOÃH]SÃTD\ÇOEÔP (]ELYÇ TD\ÇOEÔP .ÏNÕQVRQKDUILVHVL]LVH +DWLQ.

H]DOÃMLGLNDQGDUSLUVÇ (YFRWÃTRQGLUÃELÀLQH" 'LNDQGDUOÃYHJHUDQG +H]DUÔGXVHGSDQJQRWLQ -ÃUÇQ MRUÇQ -ÃU -ÃUÇQ DæDèÛGDNL.(]SÃ TD\ÇOEÔP 3LUVEHUVÇYÔOÃYHJHUDQGLQ 'HUVGDUML(ORSLUVÇ +ÇYÔVWÃUOLNXQH" (OREHUVÇYDZÇGD /LÃ]PÇQLQ .

-RU -RUÇQ <XNDUGDNL.

=ÃU DOWÛQ.

]ÃUÇQ DOWÛQGDQ.

=vY JPù.

 =vYvQ JPùWHQ.

%HUVÇYDSLUVÃQMÃUÇQELGLQ .

.H]DOÔNXUÃ[ZHNÇQJÃ NÇMDQURMÃ.

ÀÔQVÔNÃ" .

(ZDQDMLPDOÀLJLUWLQÔÀÔQ" .

 LPD$]DGWHYÇGÇ\D[ZHÀÔ"'Ç\DZÇMÃUDÀLJRW" .

6ÔNMLPDODZDQGÔUH\DQQÃ]ÇNH" .

(ZEHUÃÀÔQNÇMDQGLNDQÃ" .

H]DOÃMLGLNDQGDUUDÀLJRW" ..

'LNDQGDUÀDZDOÃYHJHUDQG" .

(ZFRWÃTRQGLUÃHU]DQEÔ\DQEXKDEÔ" .

0ÃUÃ.H]DOÃÀLNDUÇGLNH" .

%XKD\ÇERNDUNHUÔVHUPÇ\DQGDUDQ\HNH" LPD" .

.H]DOÃFRWÃTRQGLUÃNLUÇ\DQQHNLUÇ" .

'LVÔNÃGDÀLWÃQIURWLQ" .

$]DGELÀLTD\ÇOEÔ" .

'Ç\DZÇMÃUDÀLNLUÇ" .

H]DOÃÀLNLUÇQ" ./LGLNDQD[ZDULQÃ.

 LPDSHQÇUÃ5XKD\ÃQHNLUÇ" .

+ÃNELÀLEÔQ" .

:DQÀHQGKHZKÃNNLUÇQ" .H]DOÃSHQÇUNLUÇ .H]DOÃSÃQFKHZKÃNNLUÇQ $]DGVÃYHN[ZDU $]DGGXVÃY[ZDULQ .

.1£ 0HULYÃQGHPDæNHIWDQEÃFLOEÔQ(ZDQDEHUÃKH\ZDQÃNÔYÇNXæWLQJRæWà ZDQ[ZDULQÔSRVWÃZDQOL[ZHNLULQ3LæWÇKÃGÇKÃGÇVHKHVSNHUSLVÇQJÀÃOHN PÇKÔEL]LQNHGÇNLULQ/LKHVSDQVÇ\DUEÔQELJDÔKHVSDQHUGDMRWLQKLUÇ\DPÇK ÔEL]LQDQUÃVWLQ ÔSÃWLæWÃQOL[ZHNLULQÃÀÃNLULQ 0HULYÃQÇUR\ÇQÇSLUWH[OÇWWLæWOL[ZHGLNLQ 0ÃUÀDNÃWSDQWROVDNRÃOHNOL[ZHGLNLQæHZTDGLGLQVHUÃ[ZH-LQIÇVWDQÔ PDQWROL[ZHGLNLQ/ÃOLGHZUDÇUR\ÇQÇFLOÃQMLQÔPÃUDQQÃ]ÇKHYH-LQMÇZHN PÃUDQÀDNÃWÔ SDQWROOL[ZHGLNLQ/ÃGÇVDMÇFLOÃQPÃUDQÔ\ÃQMLQDQMLKHY FXGDGLELQ 0HULYGLELQGDNLUDVÔGHUSÃOL[ZHGLNLQVROÔJRUHGLNLQSÃ.*ÏUÕOGÕèÕJLELQHVQHÀRèXOROXQFDÀRèXOHNLILLOH\DQVÛU  KÃNHNNLUÇ SÃQFKÃNNLUÇQ 6ÃYHN[ZDU GXVÃY[ZDULQ .HGÇNLULQ 6Ç\DU 6Ç\DUEÔQ *D +LUÇ 5ÃVWLQ *L\LQPHN 0DJDUD 0DèDUDÀDèÛ (OELVHVL]  LSODN <DEDQvYDKüv +D\YDQ ¯OGÕUPHN 'HUL .ÔYÇ +H\ZDQ .LUDVÔGHUSÃML FDZÃWHQLNLQ6DNRÔPDQWRMLTXPDæÃQVWÔULQPHULYDQJHUPGLNLQ 7LæWÃQOL[ZHNLULQÃSLUDQÇMLSHPEXKLUÇÔÇEULæLPÀÃGLELQ6ROMLÀHUPÃKH\ZDQDQ ÀÃGLEH &LOÃ.HGÇ .:(.XùWLQ 3RVW 3LVÇQJ ..HGÇ (KOL (KOLOHüWLUPH %LQLFLDWOL %LQPHN ¯NÕ] <ÕQ ¯UPHN .XUGDQ\ÃJHOÃUÇæDOÔæDSLNH(ZæDOÔæDSLNOL[ZHGLNLQNROR]GLGLQVHUà [ZHÔSLæWÃJLUÃGLGLQ-LQMÇNRIÇGLGLQVHUÃ[ZHÔZÃELSHUÃQ]ÃUÔ]ÇYÔEL GHVWPDOÃQUHQJÇQGL[HPLOÇQLQ /L[ZHNLULQ øNHIW 'HPD ùNHIWD Q %ÃFLO 7D]Ç .9 7..5.å7£1/.

 DNÃW 6DNR £OHJ øHZTH .HPLODQGLQ6ÕVOHPHN 6HU &DZ 7HQLN 6WÔU 4XPD ù 3HPEX ËEULùLP  HUP *HOÃUÇ øD OÔæDSLN 3LùW *LUÃGDQ 6HUTRW +HYRN 9DOD /ÃNHU &HNHW 3DOWR <HOHN ûDSND .RIÇ 'DQ 'HVWPDO 5HQJLQ )ÇVWDQ 0DQWR &XGD &XGDEÔQ 'HUSÃ 3Ã /LQJ 3ÃNLULQ .ÕUWNDGÛQODUÛQÛQEDüOÛèÛ 9HUPHN 0HQGLO 5HQNOL (QWDUÇ 0DQWR $\UÛIDUNOÛ $\UÛOPDNIDUNHWPHN 'RQ $\DN $\DNEDFDN *L\PHN D\DNDEÛ.

UWXOXVDOJL\VLVL %HONXüDN %DèODPDN %DüDoÛN &ÕPOH %Rü )LLO *L\LOHFHNüH\OHU <L\LOHFHN kÀLOHFHNüH\OHU 6DWÛOÛNüH\OHU  DNHWÃ[ZHOL[ZHELNH &HNHWLQLJL\ 6DUHH]VDNR\Ã[ZHOL[ZHGLNLP (OÇIÃGXPDQWR\Ã[ZHOL[ZHNLU 0HULYÃQGHPDEHUÃSRVWÃKH\ZDQDQOL[ZHNLULQ &LOOÃNLULQ *L\GLUPHN :H[WDGLELVWDQÃKDWFLOÃODZLNOÃELNH .XPDü 3DPXN kSHN 'HUL 8ODVDO 3DQWRORQYHFHSNHQGHQROXüDQELU. 7LæWÃQOL[ZHNLULQà 7LæWÃQ[ZDULQÃÔYH[ZDULQà 7LæWÃQIURWLQà /L[ZHNLULQ *L\LQPHN %Dü %H] kQFH .DOÛQ .

/ÃELNH $YOL[ZHNLULQ <ÛNDQPDN .HOÇOVROÃ[ZHELNHSÃ 0HULYVROÔJRUHGLNLQSÃ (OLIÃTRQGLUH\ÃQQXQHNLUSÃMLEHUNXHZWHQJEÔQ 7HVROÃ[ZHSÃNLU" %XILLOOHULQNÛVDOWÛOPÛùELo LPOHULQHGLNND WHGHOLP 6ROÃ[ZHELNHSÃ \HULQH 6ROÃ[ZHSÃNH  DNÃWÃ[ZHOL[ZHELNH\HULQH  DNÃWÃ[ZHOL[ZHNH åHZTÃ[ZHELGHVHUÃ[ZH\HULQH åHZTÃ[ZVHUÃ[ZHGH &LOÃODZLNOÃELNH \HULQH &LOÃODZLNOÃNH -L[ZHNLULQ GHU[LVWLQ WD]ÇEÔQ .ÕUWÀHGHHOELVHÀÛNDUPD\HULQHNXOODQÛOÛUODU :ÇÀDNÃWH[ZHGHU[LVW *HUPHVDNR\Ã[ZHGHU[H -L[ZHNLULQGDÀÛNDUPDNVR\XQPDNDQODPÛQGDGÛUDQFDNHQGHUNXOODQÛOÛU  DNÃWÃ[ZHML[ZHELNH 'HUSÃML[ZHNLULQKD\DVÛ]OÛèÛ HOHDOPDNDQODPÛQDJHOLU 7HÀLGHUSÃML[ZHNLUÇ\H 7D]ÇEÔQÀÛSODNROPDDQODPÛQGDGÛU +HPÔFLOÃQ[ZHGHU[HWD]ÇEH §UR\ÇQÇ GXKLQÇ §UR\LQÇ %ÕJÕQNÕ 'XKLQÇ 'HZUDÇUR\ÇQÇ DèÛPÛ]GDJÕQÕPÕ]GH 7X]DUR\ÃGXKLQÇ\Ç6HQGÕQNÕÀRFXNVXQ 'ÕQNÕ .HÀLNDYÃOL[ZHGLNH 0LQGXDYOL[ZHNLU 'DQVHUÇ OLZÇ ELNH OÃ ELNH 0HULYæHZTHGLGLQVHUÃ[ZH (]æHZTHQDGLPVHUÃ[ZHVHUTRWGLJHULP (OLIÃNRIÇGDVHUÃ[ZH +HVHQ æHZTÃ[ZHELGHVHUÃ[ZH 3ÃNLULQ .

6Ç\DUEÔQ +HVSHNPHKH\HOH]OÃVÇ\DUGLELP +HVHQOLWLUHQÃVÇ\DUEÔKDW(QTHUÃ +HVHQELWLUÃQÃKDW.

 7XKHWD9DQÃELÀLÀÔ\Ç" (]OLRWRER]ÃVÇ\DUEÔPÀÔP %LRWRER]ÃÀÔP.

XUGÇGDMLEROÇUD SDQJQRW\DQMÇND[LWWÃJRWLQ 0HULYGLUÃMDKÇ\ÃELPÃWURGLSÇYH 'L.XUGLVWDQÃGDIÃNÇKÃNÔKZGELDOÇ\Ã]R ÔEHU MLWÃQSÇYDQGLQ:HNÇGX]R VÃ]R<DQEHUHNGXEHUVÃEHU =R\HNGXKHZHEHUHNVÇKHZH +DOHW $UDÀDOHW +HZFH *HUHNOÇ +HZFHEÔQ*HUHNOÇROPDN 3ÇYDQ ¯OÀPHN *UDQÇ $èÛUOÛN 'LUÃMDKÇ 8]XQOXN .XUGLVWDQÃGDERSÇYDQGLQDJLUDQÇ\ÃZHTÇÔOÇWLUKH\H+H\æWYHTÇOÇWLUHNGLNH :HTÇ\HNGÇUKHPH 'L.RG  DSÛQGÏUWWHELUL %HURù %DNUDÀ 6WDQGLQ $OPDN 'DQÔ $OÛü9HULü 6WDQGLQ :HTÇ 2NND JU.XUGLVWDQD]DGQÇQHSHUÃZÃ\ÃJHOÃUÇWXQLQ/ÃGL.D[LW /LUDNDèÛW 1ÇYÀDS  DSCÛQ\DUÛVÛ . +$/(7£13§9$1£ +DOHWÃQSÇYDQÃERJUDQÇ\ÃGLUÃMDKÇ\ÃKÃMD\Ç\ÃÔKZGLQ0HULYGLVD\DYDQ KD OHWD QGD WLùWD QGLSvYH 'L.XUGLVWDQÃGDERSÇYDQGLQDFHKÔJHQLPÔWLæWÃQZHNÇZDQÀDSQÇYÀDS NRGKH\H 3HUHKÃMD\Ç\ÃGLSÇYH0HULYGLVD\DSHUHGDKHUWLæWÇGLGHÔGLVWÇQH-LEHUNX .

 DS 7HQHNHGHQNÕÀÕNELUKDFLPÏOÀÕVÕ /ÇWLU %DWPDQ =R  LIW +ZG %XQXQJLEL +HUZHNÇGLQ.

$]DGÇ ¯]JÕUOÕN 3HUÃJHOÃU 8OXVDOSDUD  LOÃJHOÃU 8OXVDOJL\VL 0ÃWUR 0HWUH %HU 2WX]OXNJUXS .

XUGMLOLUDUDSDQJQRWGLEÃMLQ 'LNXUGÇGDMLOLUDUDSDQJQRWWà JRWLQ %XUDGDWÃKD WLQILLOLQLQJHQLù]D PD Q ÛQÛQ o QF WHNLOùD KVD X\JXQELo LPLGLU.XUGÇMLOÇUDUDSDQJQRWWÃJRWLQ 'L7LUNÇGDERKDOHWÃQSÇYDQÃÀLWÃJRWLQ" 'L7LUNÇGDERKDOHWÃQSÇYDQà ÏOÀÕPDUDÀODUÛWÃJRWLQ <DUGÛPFÛ ILLOOHU %ÔQKDWLQNLULQGDQILOOHULELUÀRNGXUXPGD\DUGÛPFÛ ILLOOJÏUHYL\DSDUODU &ÕPOH\LHGLOJHQ\DSPDNWDGDKDWÛQ ILLOL\DUGÛPFÛ ILLORODUDNJÏUHY\DSDU ¯UQHN . LWÃJRWLQ" .

7ÃJRWLQ 'HQLU 7Ã[ZHQGLQ2NXQXU 7ÃQLYÇVDQGLQ<D]ÛOÛU %LOHùLNNLSOHULQ\D S ÛPÛQGDJÏUHYDODQEÔQ ILLOLLOHELOHùLNILLOOHULQ\D S EÔQKDWLQGDQNLULQILOOHUL\DUGÛPFÛ ILLOOHUGLU +ÇQNLULQ ÛPÛQDNDWÛODQ 'LKHYRNÃQMÃUÇQGDFÇ\ÃQYDODWLMHELNLQ 5RMDæHPÇ\Ã.H]DOÃWXQHEÔZÃML[ZHUDFRWHNVRO *XQGÇÃYDUÇ]Ô 0LQSDQJQRWÔZHTÇNUÔQ 'LGLNDQÃGDWLæWÃQ[ZDULQÃ 0HULYNLUDVÔGHUSHVROÔJRUH Ô ùHZTH 6ROMLÀHUPÃQKH\ZDQDQ -LQVHUÃ[ZHELSHUÃQ]ÃUÔ]ÇY 0HULYGLUÃMDKÇ\ÃELPÃWUR 'XPLQEHURæHNUÔQELUOLFHPGLNDQGDUUÔQÃPLQÀDUÔQÇYZHTÇ .H]DOÃMLGLNDQGDU%XKD\ÃYDQÀL\H" £YDUÇURMDYDQ 6LEÃGLQÃKÃGÇKÃGÇ URQDNÔURM =LYLVWDQÇEHUIÔHUGÃ .DUÔEHU[OLVHUPÃUJDQ 3D\Ç]ÇSHOÃQGDUDQ (]MLKHYDOÃ[ZH 3HUÃ.H]DOÔNXUÃ[ZHVÔNÃ .

 1DQWÃDYWÃFL[DUHWà %HUVÇYDSLUVÃQMÃUÇQELGLQ 0HULYÃQGHPDæNHIWDQÀLOL[ZHGLNLULQ" 0HULYÃQEHUÃKH\ZDQÃNÔYÇÀLGLNLULQ" 0HULYÃQEHUÃKH\ZDQÃNÔYÇÀLGLNLULQ" 0HULYDQNÇMDQKH\ZDQNHGÇNLULQ" *XUNÔYÇ\H\DQNHGÇ\H" .XUGDQ\ÃJHOÃUÇÀL\H" :HFDUDQSLæWJLUÃGD" -LQÃ.XUGLVWDQÃ\ÃJHOÃUÇKH\H" LPD" 6WUDQÃQ.XUGLVWDQÃGDERSÇYDQDJUDQÇ\ÃÀLKDOHWKHQH" /ÇWLUHNÀHQGZHTÇ\H" 'L.9 3$4k-§ .XUGLVWDQÃGDFHKÔJHQLPELÀLWÃQSÇYDQGLQ" 3HUHÀLGLSÇYH" 'HZUDÇUR\ÇQÇGDQÔVWDQGLQGLVD\DÀLGDGLEH" 3HUÃ.XUGDQÀLGLGLQVHUÃ[ZHÔZÃÀDZDGL[HPLOÇQLQ" +DOHWÃQSÇYDQÃÀLUDGLELQ" 'L.XUGDQ\ÃQJHOÃUÇKHQH" 0HULYGLUÃMDKÇ\ÃELÀLGLSÇYH" 3ÃQF]RVÃYÀHQGKHZGLNH" 'XEHUJÔ]ÀHQGKHZGLNH" .HZURæNNÔYÇ\H\DQNHGÇ\H" 0HULYOLKHVSDQÀLGLNH" 0HULYELJDQÀLGLNH" 0HULYELÀÃOHNDQÀLGLNH" 0HULYKLUÇ\DPÇKÔEL]LQDQÀLGLNH" 0HULYæÇUÃNHUÃYHGL[ZLQ"(ZELNHUÃÀLGLNLQ" 0ÃUÀLOL[ZHGLNLQ" 0ÃUIÇVWDQOL[ZHGLNLQ" -LQÀLOL[ZHGLNLQ" 0HULYÀLGLNLQSÃ" 0ÃUÀLGLGLQVHUÃ[ZH" 0HULYOLKHYÇQÃVDNROL[ZHGLNLQ" LPD" 0HULYGLELQGDÀLOL[ZHGLNLQ" *XQGÇ\DQEHUÃFDZÀÃGLNLULQ1LKDMLÀÃGLNLQ" 3HOJÃSLUWÔNÃWHQLNH\DQVWÔUH" 7LæWÃQOL[ZHNLULQÃMLÀLÀÃGLELQ" 6ROMLÀLÀÃGLELQ" &LOÃ.

D\QDWPDN 6DKLS 6LODK 6ÕSÕUJH .ZDULQD[ZHGL[ZHÔGHUVD[ZHGL[ZLQH+LQJÃGL\DZÇGLKÃOHÔ HZGLÀHELKHYDOÃ[ZHUDGLOÇ]H £YDUÇNXYHJHUÇPDOVROÃ[ZHOLEHUGÃUÇGHUGL[HGHVWÔSÇ\Ã[ZHÔJRUH\ÃQ [ZHGLùR 5RMÃQæHPÇ\ÃÔ\HNæHPÇ\ÃQDÀLQHGLELVWDQÃ'LYDQURMDQGDåDKDQVLEà GHUHQJUDGLEH'Ç\DZÇDYÃOÃGLNHÔNLQFÃQZÇGLJXKXUH %DYÃZÇWLPMÃUDGLEÃMH3DTLMEH-LTLUÃMÇ\ÃQH[ZHæÇSÃNWÃQåDKDQMÇJXKOL GÃÔEDYÃ[ZHGLNH(ZJHGH\HNSDTLMH .ZHGÇ  HN *Ã]Ç .DENDFDN 3DUODWPDN <DWDN <Õ] 6DEXQ 'Lü )ÛUÀD 6DÀ 7DUDN 7DUDPDN 6RIUD .LUD 0XWIDN <DSDELOPHN *ÕFÕ\HWPHN 7HPL] 7HPL]OLN %HFHULNOL 6ÕSÕUPHN <ÛNDPDN .HODQGLQ .DQÇQ 3ÃNDQÇQ 3DTLM 3DTLMÇ -ÃKDWÇ 0LùWLQ åÔæWLQ )HUH )HUHÔIRO %LULTDQGLQ 1LYÇQ 5Ô 6DEÔQ 'LUDQ )LUÀH 3RU øH åÃNLULQ 6LIUH .0D OD øD K DQOL'L\DUEHNUÃ\H%DYÃZÇGLGLELVWDQÃGDGHUVGDUH(ZGLNLUÃGD UÔGLQLQ0DODZDQSLÀÔNHGXRGHÔPLWED[HNZÃ\DSLÀÔNKH\H0DOMLZDQ UDJHOHNWHQJHOÃÀÇELNLQNLUÃ\DPDOÃQILUHKSLUEXKD\HHZSÃQLNDQLQ 0DODZDQSLÀÔNHOÃSDTLMH'Ç\DåDKDQ=HODOJHOHNMÃKDWÇ\HMLSDTLMÇ\ÃKH] GLNH0DOÃGLPDOHNLQFDQGLæRIHUHÔIRODQGLELULTÇQH 'Ç\DåDKDQKHUVLEÃVDHWKHIWDQGDZÇKLæ\DUGLNHåDKDQMLQLYÇQÃUDGLEHÔ GHYÔUÔ\Ã[ZHELVDEÔQÃGLæRGLUDQÃ[ZHELILUÀÃSDTLMGLNHÔSRUÃ[ZHæH GLNH3LæWÇZÃFLOÃ[ZHOL[ZHGLNHÔWÃVLIUà .LUà 0LWED[ .ZDULQDZDQGLWDæWÃGDQDQÀD\Ô]Ã\WÔQDQMÇÀD\ÔSHQÇUH'Ç\DZÇ FDUFDUDQMÇKÃNDQGLNHOÇQHåDKDQMLæÇUÔKXQJLYJHOHNKH]GLNHOÃEDYÃZÇ GLEÃMHHZEXKDQH øD KD QC QGD MLPD OGHUGLNHYHGLo HGLELVWDQÃ1ÇYURNXGHUVÃQZDQ[LODVEÔ D YHGLJHUHPDO.DE .

LUÃGDQ +ÔQÀLTDVNLUÃGLGLQ"  DUKH]DU 'DQNLUÃ 7XPDOD[ZHGLGÇNLUÃ" 1DH]EL[ZHWÃGDUÔGLQLP 'LYÇ[DQÇGDPDOÃQNLUÃKHQH" %HOÃGLTDWÃGXGR\DQGD\HNKH\H  HQGRGH\ÃZÃKHQH" 6ÃRGHÔVDORQHN[ZHKH\H .DQÇQ SÃNDQÇQ 5RYÇMLJXUGLUHYHSÃQLNDQH 5RYÇELJXUQLNDQH.LQF dDPDüÛU 4LUÃM .LUÃ\DZÃÀL\H" (]SÃQL]DQLPML[ZHGÇELSLUVLQ .+LùWLQ 0ÕVDDGHHWPHN <HNùHPv 3D]DU 5DVWÇ 'RèUXOXN $YOÃNLULQ %DQ\R\DSWÛUPDN .LUD\DYHUPHN .DÀPDN *XKOÃNLULQ 'LQOHPHNGHGLèLQHX\PDN *HGH 2èODQÀRFXèX 'DQNLUÃ .LODVEÔQ %LWPHN .LUOLOLN +HIWLN +DIWD 3ÃNKDWLQ 0H\GDQDJHWLUPHN 5HYÇQ .DW 6DORQ 6DORQ 'ÇWLQ *ÏUPHN *XKDUWLQ 'HèLæWLUPHN .LUÃ\DPDODQJHOHNEXKD\H .LUÃGDQ .LUÃNLULQ %DYÃåDKDQPDOHNNLUÃNLUHZGLNLUÃGDUÔGLQLQ 7HPDOELÀLNLUÃNLU" %LÀDUKH]DUÇ .LUDODPDN .LU 4LUÃMÇ .DQÇ %LQD 4DW .

 .

 7XGLNDQÇSDQJQRWNLUÃELGÇ" 1DH]QLNDQLP .DQÇQ ILLOLNLPLEÏOJHOHUGHNDUÇQELÀLPLQGHWHODIIX]HGLOLU .DQLQILLOLELUÀRNGXUXPGD\DUGÛPFÛ ILLOJÏUHYÇ\DSDU 'HYÔUÔæÔæWÛQ(O\Õ]\ÛNDPD 0HULYKHUVLEÃGHYÔUÔ\Ã[ZHGLæRQ .XURKHVHQGHYÃUÔ\Ã[ZHELæR 'HVWÔSÇæÔæWLQ (OD\DN\ÛNDPD 3RUüHNLULQ 0HULYKHUVLEÃSRUÃ[ZHæHGLNH 'ÃSRUÃ]DUR\ÃQ[ZH\ÃQSLÀÔNæHGLNLQ 0LüWLQ 0HULYELJÃ]Ç\ÃPDODQGLPDOLQ (OREHUIDVHU[ÃQÇELPDOH 0LQEHUGÃUÇPLæW 1DYÃURMDQ +HIWLNÇGDKHIWURMKHQHåHPÇ<HNæHPÇ'XæHPÇ6ÃæHPÇ DUæHPÇ3ÃæHPǧQL +HIWLNUDOLKLQFÇ\ÃQ.XUGLVWDQÃKH\æWLNWÃJRWLQ %LULTÇQ %LULTDQGLQ SDUODPDN 3DUODWPDN.

5RMGLELULTH ELULTÇQ.

=HODOIHUHÔIRODQGLELULTÇQH ELULTDQGLQ.

+HOÇQ +HODQGLQ (ULPHN (ULWPHN.

HODQGLQ ND\QDPDN ND\QDWPHN. %HUIGLKHOH 5RMEHUIÃGLKHOÇQH .HOÇQ .

$YGLNHOH 7XKÃNDQGLNHOÇQÇ +LüWLQ ILLOLQLQùL PGLNL YHJHQLù.

]D PD QÛ (]GLKÃOLP (PGLKÃOLQ 7XGLKÃOÇ +ÔQGLKÃOLQ (ZGLKÃOH (ZGLKÃOLQ (PLU%LKÃOH .

2OXPVX]X(]QDKÃOLP 'LOLJHoPLü=DPDQÛ 0LQKLùW 0HKLùW 7 HKLùW : HKLùW :ÇZÃKLæW : D QKLùW åÔæWLQILLOLQLQùLPGLNL YHJHQLù.

]D P DQÛ (]GLùRP (PGLùRQ 7 XGLùR +ÔQGLæRQ (ZGLùR (ZGLùRQ (PLU%LùR 'LOLJHoPLü=DPDQÛ 0LQWHZÇZÃPHZHZDQæÔæW $YOL[ZHNLULQ <ÛNDQPHN EDQ\R\DSPHN.

$YOÃNLULQ <ÛNDPDN EDüNDVÛQÛ.

HOÇOÇUREÃ[ÀH DYELGH DYGH NÛVDOPDOÛ. =HODOURMD\HNæHPÇ\ÃDYÃ OLûDKDQ GLNH /LZÇ OÃ $YGDQ6XODPDN (]VÃURMDQGDFDUÃGDUDQDYGLGLP .

*XKOÃNLULQ *XKGDQ åDKDQJHGH\HNEDæH(ZJXKOLGÃÔEDYÃ[ZHGLNH 7XJXKOLPLQELNHPHÀH6WHPEROÃ *XKOLZÇPHNHOR(ZWLùWHNÇQL]DQH OÃ *XKELGHKHYDOÃ[ZHHZUDVWÇ\ÃGLEÃMH 0LQÀHQGFDUDQMÃUDJRWOÃJXKQDGHPLQ /ÃÀLELNLQ 1HSD\VÛQODU 0DODZDQWHQJHMLZDQUDPDOHNILUHKKHZFH\HOÃÀLELNLQSHUÃZDQNÃPH *XUEHU[LN[ZDU åLYDQOLNXEÔ" øLYD QMÇGÇWOÃÀLELNHÀHNÃZÇWXQHEÔ 'ÇWLQ (]GLEÇQLPWXGLEÇQÇHZGLEÇQHHPGLEÇQLQ .

HVPHN +ÔUNLULQ 'RèUDPDN 6ÇWLO .D]DQ .ÃU %ÛÀDN 7HPHWÃ] 'RPDWHV  D\GDQ  DQGDQOÛN &H]ZH &H]YH %DOFDQ 3DWOÛFDQ §VRW %LEHU +ÃæLQD\Ç <HüLOOLNVHE]H 3ÃÀÇ EÃÀÇ.HYÀÇ .ÕÀÕNWHQFHUH .DüLN 6ÃO 6DF 4Xù[D QH .0LQGÇWWHGÇWZÇZÃPHZDQGÇW )(5(´)2/ 0HULYELDOÇNDUÇ\DIHUHÔIRODQ[ZDULQÃÀÃGLNHÔGL[ZH .HZDQÇELNÃUÃSÇYD]DQWHPHWÃ]DQ EDOFDQDQÇVRWDQÔKÃæÇQD\Ç\ÃQGLQKÔUGLNLQ$æÃQDYWHQFLNÔVÇWLODQELNHYÀÇÔ KHVLNÃWHYGLGLQ 'LPDODQGDJHOHNWDVWHVPÇÇVNDQÔIÇQFDQKHQH øRUEHGLWD VÃGDELNHYÀÇWÃ[ZDULQ0HULYÀD\ÃELÇVNDQDQTHKZÃELIÇQFDQDQ YHGL[ZH/LJXQGDQ[ZDULQÃOLVHUVÃQÇ\DQWÇQLQVLIUÃ0HULYGLVLIUÃGDELDOÇNDUÇ\D NHYÀÇÀHWHOÔNÃUÃGL[ZH  D\GLÀD\GDQÃGDTHKZHGLFH]ZÃGDWÃÀÃNLULQ $ù <HPHN 7HQFLN 7HQFHUH 3HKWLQ 3LüLUPHN 7HZH 7DYD %LUÇQ .HZDQÇDæÃPDOÃGLWHQFLNÔWHZÃGDGLSÃMLQ'LJXQGDQGDERQDQSHKWLQà VÃOKH\H4Xæ[DQHWHQFLNDSLÀÔNH.

HSÀH 7HYGDQ .DZOÇ +DYOX 3HKWLQ .DUÛüWÛUPDN 7DV 7DV 7HVPÇ 7HSVL §VNDQ  D\EDUGDèÛ )ÇQFDQ )LQFDQ øRUEH  RUED *ÃUPÇ  RUED 6ÃQÇ 6LQL  HWHO  DWDO . 3DUPDN +HVLN .

ÃUGLELUH .HZDQÇSÇYD]KÔUGLNLQ . +ÇQNLULQ /LKHYRNÃQMÃUÇQFÇ\ÃQYDODWLMÇELNLQ 0LQHYPDOELVÃKH]DUÇ (PÀDUKH]DUÇ 'LYÇ[DQÇGDKHQH" %LGÔVÃæHPÇ\ÃWÃ %HUÇæHPÇ\ÃWÃ 0LQML(ORUDJRWGHUVD[ZHEL[ZÇQHOÃZÇPLQQHNLU *XKEDYÃ[ZHPHÀH6WHPEROÃ 5RYÇELJXUGLNDQH"HZ 5DEHÔ[ZH ELùR 3RUÃ[ZH =HODOELJÃ]Ç\ÃRGÃ =HODOKHIWÃGDFDUÃDYÃåDKDQ -LQDYYDQNHOÇPDQ\ÃQPLQDVLZELELMÃULQÔOLKHYRNÃQMÃUÇQFÇ\ÃQYDODWLMÇELNLQ ..ÃUÃEÃÀÇ\DPLQELUÇ 0LQGDULNELUÇ +ÔUNLULQ (ZGDUDQKÔUGLNH. )ÇVWDQPLWED[KHVSSDYOÇNHVDEÔQJXUIHUHæDOÔæDSLNNLQFVROæHIÃNÇJD üHZTHVHGHVWPDO 0HULYGHYÔUÔ\Ã[ZHELGLæR ERæHNLULQÃ\H ERSÃNLULQÃ\H ERÀÃNLULQD[ZDULQÃ\H WÃQHæÔæWLQWÃQHELULTDQGLQWÃQH[ZDULQ .(]GLSÃMLPWXGLSÃMÇHZGLSÃMH (PGLSÃMLQKÔQGLSÃMLQHZGLSÃMLQ 0LQSHKWWHSHKWZÇZÃPHZHZDQSHKW 7HYGDQ (]WHYGLGLPWXWHYGLGÇHZWHYGLGH 0LQWHZÇZÃPHZHZDQWHYGD %LUÇQ .

9. %£5§9$1 . NÔYÇ\HNHGÇ\H 0ÃUGLGLQVHUÃ[ZHMLQOL[ZHGLNLQ 0HULYOLVÇ\DUGLEHELFRWGLNH .XUGDQ\ÃJHOÃUH :ÇGHVWÃ[ZHæÔæWÔEL]DNLU %HUVLYDSLUVÃQMÃUÇQELGLQ %DYÃåDKDQÀLNDUÇGLNH" 0DODNXHZWÃGDUÔGLQLQVDORQD[ZHKH\H" 0DODNXHZWÃGDUÔGLQLQ\DZDQH"  LPDHZPDOHNÇILUHKNLUÃQDNLQ" 0DODZDQTLUHMH\DQSDTLMH 'v\D øD KD QNH ZDQÇ\HNÀDZD\H" 'Ç\DåDKDQNÇQJÃZÇKLæ\DUGLNH" åDKDQNXML[HZÃUDEÔÀLGLNH" (ZGLWDæWÃGDÀLGL[ZLQ"  LPDEDYÃZÇæÇUÔKXQJLYQDNLUH" (ZNÇQJÃMLGLELVWDQÃYHGLJHUH" åDKDQNXMLGLELVWDQÃKDWÀLGLNH" åDKDQELNÃUDGLOÇ]H" åDKDQNXMLOÇVWLQÃYHJHUÇÀLGLNH" 5RMDæHPÇ\ÃåDKDQ]Ô\DQGHUHQJUDGLEH" LPD" 'D\LNDåDKDQNÇQJÃDYÃOLZÇGLNHÔNLQFÃZÇGLJXKXUH" -LTLUÃMÇ\ÃÀLSÃNWÃ" åDKDQJXKOLGÃÔEDYÃ[ZHGLNH" 5RYÇZH[WDNXJXUGLEÇQLQÀLGLNLQ" 4HOHPDWHZLQGDEÔWHHZGÇW" 7XMÇÃYDUÇOLQJÃ[ZHÔJRUH\ÃQ[ZHGLæR\Ç" +ÔQFDUDQDOÇNDUÇ\DGÇ\D[ZHGLNLQ" 'LKHIWLNÇGDÀHQGURMKHQH"1DYÃZDQÀL\H" %H[ÀÃZHKH\H" 7XFDUDQGDUDQDYGLGÇ" 7XFDUDQNXOÇONDQDYGLGÇ" 0HULY ELGHVWPDOÔ[DZOÇ\ÃÀLGLNH" .DUNHUGLGDGL[HELWLQ  LOÃ.

%LQDYÃ%ÃUÇYDQ[ZHæNHNHåDKDQKH\H%ÃUÇYDQKÇQÀDUVDOÇ\H(ZKHUWLæWÇSLU PHUHTGLNHÔGL[ZD]HKÇQELEH :ÃURMHNÇMLEDYÃ[ZHSLUVÇ 7XÀLPDHZTDVGLUÃMÇ" %DYÃZÃNHQÇÔOÃYHJHUDQG (]PH]LQLP HQGVDODQæXQGDWXMÇGLUÃMGLEÇ  LPD0DPÃ(OÇTDVÇWHGLUÃMQLQH" +HPÔNHVPH]LQGLELQOÃEHMQDZDQQH\HNH(]EHMQGLUÃMLPHZQDYÀHEHMQ H  LPDSRUÃWHUHæH\ÃPLQNHMH" 3RUÃGÇ\DWHMÇNHMH7XOLGÇ\D[ZHÀÔ\Ç /ÃÀDYÃZÃæÇQLQ\ÃPLQ" <ÃWHUHæLQ  LPD" %DYÃZÃVHNLQÇ +LLH]ÀLEÃMLP"+HUWLæW\HNQDEH/LEÃ[ÀHELQÃUH3LUWH[OÇWJÇ\DIÃNÇÔNXOÇON KHQH  LPDHPNXOÇONLQ" 1DOÃHZMÇMÇQÇQH&DQÃZDQMÇKH\H &DQÀL\H" %DYÃZÃGÇVDVHNLQÇOLGRUD[ZHQLKÃUÇMLVHUPDVÃIÇQFDQHNJLUWÔJRW %LQÃUHYDIÇQFDQDJLUGLEH" 1D 'LPHùH" 1DD -ÇQÇPH]LQGLELQZHNÇJÇ\DÔGDUDQ+LQGLPHæLQZHNÇKH\ZDQÔPHULYDQ´ URMHNWÃGLPLULQ 0LULQÀL\H" 0LULQ".DGDSÇUDWHWÃEÇUDWH"3DUPLU %HOà 0HULYZHNÇ[HZGDGLÀHÔFDUGLQUDQDEH£GÇQDOLYHÔEÇKQQDJLUH %ÇKQJLUWLQÀL\H" 0HULYELSR]Ã[ZHGLJLUH:HNÇKD %ÇKQD[ZHJLUWÔGDJRWLQD[ZHDMRW /LDOÇ\ÃGLQEÇKQDWLæWDQKH\H%LQÃUHHYVÃYH DYÃ[ZHELJLUH7HJLUW" %HOà %DYÃZÃVÃYGLUÃMÇOÃYÔSR]ÃZÃNLUÔSLUVÇ  DZD\H" %ÇKQDZÃ[ZHæH 7DPÀL\H" 0HULYEL]LPDQÃ[ZHWDPGLNH%LJUHYÃVÃYÃEL[ZHÔOLWDPDZÃELQÃUH+LQ WLæWæÇUÇQLQKLQWDKOLQåHNLUæÇUÇQHÇVRWWDKOÔWÔMLQOÃPRQWLUæH[ZÃæRUH/LDOÇ\à GLQPHULYELJXKÃ[ZHGHQJDQGLELKÇVHELGHVWÃ[ZHOLWLæWDQGLGHKLæNÇÔ QHUPÇ\DZDQJHUPÇ\DZDQKÇQGLEH0HULY $TOÃ%ÃUÇYDQÃGLWLæWHNÇGLQGDEÔZÃÃGÇJXKQHGLGDJRWLQÃQEDYÃ[ZH *RWLQDZÇELUÇ %D YRH]ùHNLUGL[ZD ]LPùHNLU .

Zà 7X] øRU 7X]OX *XK .HQÇQ *ÕOPHN *ÇUÇ $èODPDN øXQGD 6RQUD 0DP $PFD %HMQ %R\ERV %HMQGLUÃM 8]XQER\OX 1DYÀHEHMQ2UWDER\OX /ÃÀÔQ %HQ]HPHN 6HNLQÇQ 'XUPDN .ÛVD 6HUKLùN 'LNNDIDOÛ 0ÃMR %H\ÇQ 'DSÇU %Õ\ÕNDQQH 3DU *HÀHQ\ÛO .XUW .XODN ..HQ *Oü .HZGDÀÔQ 8\XPDNVÏQPHN &DUGLQ %LUNH]GDKD /LYÇQ .HM .ÛPÛOGDPDN %ÇKQJLUWLQ 1HIHVDOPDNNRNXDOPDN %ÇKQ 1HIHVNRNX :HNÇKD %XQXQJLEL  DYJLUWLQ *Ï]NDSDPDN 'LUÃMNLULQ 8]DWPDN 3R] %XUXQ /ÃY 'XGDN 7DP 7DW 7DKO $FÛ 7DKOLN $FÛ HOPD 7ÔM $FÛVLYUL /ÃPRQ /LPRQ .XPUDO -ÇQÇ &DQOÛ &DQ &DQ /ÃQLKÃUÇQ %DNPDNDUDüWÛUPDN )LNLUÇQ 'üQPHN 0HùvQ <ÕUÕPHN 0LULQ ¯OPHN 7 LUùLN 7XUüX $OÇ 7DUDI\DQ /LDOÇ\ÃGLQ 'LèHU\DQGDQ +LùN 6HUW +LùNv 6HUWOLN 1HUP <XPXüDN 1HUPL <XPXüDNOÛN *HUPÇ 6ÛFDNOÛN .

HZ GDÀÔQ åDKDQKHUæHYGLVDHWCDQGDUDGL]ÃÔKHPDGL[HZGDGLÀH %DKDWÔODPEHGL[HZGDÀÔ 'HVWOÃGDQ =DURNGHVWOLVRZÃGDGHVWÃZÇæHZLWÇ %LQÃUGHVWOÃELGHÀLTDVQHUPH 0(5.9$7§ &HPDOEDYÃåDKDQH(OÇPDPÃåDKDQH&HPDOÔ(OÇELUDQHåDKDQELUD]Ç\Ã (OÇ\H1DGLUNXUÃHOÇ 1DGLUÃ(OÇ.ZÇæNHNHåDKDQKH\HQDYÃZÃ%ÃUÇYDQ H .'HVWOÃGDQ $TLO 0HUHT 0HUHTNLULQ 7LUDO %LQDYÃ%ÃUÇYDQ[ZÇæNHNHåDKDQKH\H.

SLVPDPÃåDKDQH*XONHÀD(OÇ *XOD(OÇ.

DO .DOWÇ 3LV[DOWÇ %DSÇU 1HZÇ $NUDEDOÛN $PFD $PFDNDUÛVÛ $PFDRèOX $PFDNÛ]Û <HèHQ (UNHNNDUGHæÀRFXèX. GRWPD PD øD KD QH .DU]Ç .DORMLQ .DWÔQMLQD(OÇ\HDPRMLQDåDKDQH =HODOÔ0LUFDQ[ZÇæNÃKHYLQ0LUFDQ[DOWÇ\DåDKDQH0HPNÔUÃ0LUFDQ SLV[DOWÇ\ÃåDKDQH %DYÃ&HPDOEDSÇUÃåDKDQH%DYÃ=HODOÃMÇEDSÇUÃZÇ\H'Ç\D&HPDOÔGÇ\D =HODOÃKHUGXGDSÇUÃQZÇQHåDKDQQHZÇ\ÃZDQH (YNHVKHPÔPHULYÃQKHYLQ'LQDYZDQGDPHULYDWÇKH\H 0HULYDWÇ 0DP $PRMLQ 3LVPDP 'RWPDP %UD]Ç .

'D\L 'D\Û NDUÛVÛ <HèHQ NÛ]NDUGHæÀRFXèX.

7H\]H 7H\]HRèOX 'HGH 7RUXQ 'RNXQPDN $NÛO 0HUDN 0HUDNHWPHN 7HPEHO øLPGLNL]D PD Q(]GLNHQLPWXGLNHQv .HQÇQ%LNHQH .

'LOLJHoPLü]DPDQ (]NHQÇPWXNHQÇHZNHQÇHPNHQÇQKÔQNHQÇQ (]NHQÇ\DPWXNHQÇ\D\ÇHZNHQÇ\DHPNHQÇ\DQKÔQNHQÇ\DQ øLPGLNL]D PD Q(]GLJvULPWXGLJvUv *ÇUÇQ%LJÇUH 'LOLJHoPLü]DPDQ (]JÇUÇPWXJÇUÇHZJÇUÇHPJÇUÇQ (]JÇUÇ\DPWXJÇUÇ\D\ÇHZJÇUÇ\DHPJÇUÇ\DQKÔQJÇUÇ\DQHZJÇUÇ\DQ =DURGLEÃ[ÀHGDGLNHQLQÔGLOÇ]LQ <HNÇMLPLQUDJRW.XUGÇQH]LPDQH(]NHQÇ\DP0LQMÃUDJRW0HMR\ÃWH æÔæWLQH åDKDQJR\Ã[ZHZLQGDNLUÇ\HGLJÇUH%DYÃZÇMÃUDJRW0HJÇUH(]\HNÇQXKMLWH UDWÇQLP %LKLVWLQNXEDYÃZDQOL6WHPEROÃPLUÇ\HKHPÔJÇUÇ\DQ /LYÇQ%LOLYH (]GLOLYLPWXGLOLYÇHZGLOLYH (]OLYÇPWXOLYÇHZOLYÇHPOLYÇQHZOLYÇQ (]OLYÇ\DPWXOLYÇ\D\ÇHZOLYÇ\DHPOLYÇ\DQ 3LVLQJMLFÇ\Ã[ZHQDOLYHKHUKDOPLUÇ\H %LOLYHOR(PGHUHQJPDQ 'DUOLYÇQÔKLUÀHNMÃGHUNHWKÃGÇKÃGÇPHæÇ\DÔÀÔ  ÔQ ILLOLQLQPLùOLJHo PLù]D PD QL (]ÀÔPH 7XÀÔ\Ç (ZÀÔ\H 2OXPVX]X (PÀÔQH +ÔQÀÔQH (ZÀÔQH (]QHÀÔPHWXQHÀÔ\ÇHZQHÀÔ\HHPQHÀÔQH /ÃÀÔQ OLKHYÀÔQ 3RUÃWHMÇPÇQDGÇ\DWHNHMHWXOLGÇ\D[ZHÀÔ\Ç (YMÇSLUVHUKLæNHOLEDYÃ[ZHÀÔ\H .

HYLU ÀLPDQDOLYH" 7XÀLGLILNLUÇPDOD[ZHPHUHTGLNÇ" 7XSDUOLNXEÔ\Ç" +ÔQELKHYDOÃ[ZHUDÀDYJLUWLNGLOÇ]LQ" ..+HVHQÔ(KPHGELUDQHOÃ+HVHQPHULYHNMÇUH(KPHGWLUDOHHZOLKHYQH ÀÔQH /ÃÀÔQ %HQ]HPHN /LKHYÀÔQ %LUELULQHEHQ]HPHN +ÇQNLULQ %HUVLYDSLUVÃQMÃUÇQELGLQ 0HULYÃQGLUÃMUDÀLWÃJRWLQ" (ZNHVÃQNXEHMQDZDQ]LUDYHMLZDQUDÀLWÃJRWLQ" 3RUÃWHÀLUHQJH"  DYÃWHÀLUHQJLQ"  HQGÀDYÃPHULYDQKH\H" 0HULYELÀDYÃQ[ZHÀLGLNH" 0HULYGLVD\DJXKÃ[ZHGDÀLGLNH" 0HULYGLVD\DÀLGDEÇKQGLJLUH"  HQGOÃYÃQPHULYDQKHQH" 'LGHYÃQ PHULYDQGDÀLKH\H"  HQGGLUDQÃPHULYDQKH\H" 0HULYGLVD\DÀLGDWLùWD QWD PGLNH" /LQJÀLUDGLELQ" 'HVWÀLUDGLELQ"  DYÔJXKÃPHULYDQOLNXQH" 3LùWD [ZHQvùD QGH 'LGHVWÃQWHGDÀHQGWLOÇKHQH" . .9.HYLUKLùNH\D QQHUPH" 7DPD[ZÃÀDZD\H" §VRWWÔMH\DQWLUæH" (ZVÃYæÇUÇQH\DQWDKOLNH" %DSÇUÃWH[ZHæH\DQPLUÇ\H" 0DPÃWHKH\H"1DYÃ[ZHÀL\H" 7XFDUDQ[DOWÇ\D[ZHGLELQÇ" 1DYÃGRWPDPDåDKDQÀL\H" åDKDQÔ1DGLUSLVPDPÃKHYLQ" 7XML[DOÃ[ZHKH]GLNÇ" 7XOLNÃÀÔ\ÇOLGÇ\D[ZH\DQEDYÃ[ZH" .

XD]DGÇQHEÔ[HEDWÀLUDGLEH" %HUÇKHUWLæWÇHPKHZFHGDUÇD]DGÇ\ÃQH :HODW .ÇUPDQæDKÔ'Ç\DUEHNUÃWÃUQLIWGHUGLNHYH/LDOÇ\à .XUGLVWDQELDOÇ\ÃKH\Ç\ÃQELQHUGÃMÇJHOHNGHZOHPHQGH/LSLUFÇ\DQ[DVLPDOL GRUD.DUSLWÃVLIDUÔNURPOLDOÇ\Ã&L]ÇUÔ(OEÇVWDQÃNRPLUOLDOÇ\Ã6ÃYDVÃKHVLQOLDOÇ\à 'ÃUVLPNURPNRPLUÔKZGGHUGLNHYH /ÃHZKHPÔKH\Ç\ÃQVHUHUGÃÔELQHUGÃÀLUDGLELQ" 'LMPLQDQ..XUGSLUSH]ÔGHZDU[ZHGÇGLNLQ$JLUÇÀÇ\D\Ã.XUGLVWDQÃELUH]ÔED[ÀDQ[HPLODQGÇ\H'LÀÇ\DÔGDULVWDQDQGDKH\ZDQÃQ NÔYÇZHNÇKLUÀJXUEHUD]SH]NÔYÇURYÇNHZURæNNÔ]HÔNHZSLULQ'LDYDQGD PDVÇ\ÃQGHODOKHQH .85'.XUGLVWDQGLQDY[ZHGDSDUÀHSDUÀHNLULQHKHU\HNÇSDUÀHNNLUÇ\HELQ OHSÃ[ZH(ZDQDEHQGNLULQHVWÔ\ÃPHÔZHODWÃPHWDODQNLULQHKHUWLæWÃPH GL]ÇQHÔKÇQMÇGLGL]LQ6LIDUGLDOÇNÇGDGLÀHQLIWGLDOÇNÇGD HPÃQPHGLKHULNLQ Ô ELNÃUÇPHQD\ÃQ Ç\D\ÃQPHVWÔ[DULQ =R]DQÃQPHWLMÇSH]LQGHæWÃQPHWÃUJHQLPELULQFÔSHPEXGLGLQOÃGÇVDMÇ HPELUÀÇÔWD]ÇQH5H]ÔED[ÀH\ÃQPHWÃUWLUÇWÃUVÃYÔPLæPLæGLGLQOÃHPZDQ WDPQDNLQ (PGL[HELWLQSÃNWÇQLQ]RUGHVWOLVHUÃPHGL[LQGLELQ%RQDYÃ\HNXZHODWÃPH DYDQDEH[HONÃPH[L]DQH.XUGLVWDQà MÇQH(ZDQDOLYLUFRWNLULQHSH]ÀÃUDQGLQHEDMDUÔJXQGDYDNLULQH /LEDNÔUML(U]XUXPÃÔ4HUVÃGHVWSÃNGLNHOLEDæÔUKH\DQÃ]LNÇ%H[GD\ÃGLÀH/L URMKLODWML*ROD´UPÇ\ÃGHVWSÃGLNHÔOLURMDYDGLJLKH6ÃYDVà .XUGLVWDQÃKHUÇELOLQG OLYÇDOÇ\H%LOLQGDKÇ\DZÇPÃWUR\H/LEHUJROD:DQÃÀÇ\D\Ã6ÇSDQÃELOLQG GLEHELOLQGDKÇ\DZÇMÇPÃWUR\H/LVHUYDQKHUGXÀÇ\DQWLPEHUIÔTHæD KH\HSLUFDUDQVHUÃZDQMLHZUDQ[X\DQDNH *ROD:DQÃPÇQDEHKUHNÇILUHKH-L[ZH[HONÃGRUDZÃMÃUDGLEÃMHEHKU  HPÃQ'LFOHÔ)HUDWMÇÀÇ\D\ÃQ.XUGLVWDQÃGD JHOHÀHPÃQGLQMÇKHQHHZELDOÇ\ÃDYÃJHOHNGHZOHPHQGH %HUELEDæÔUDURMDYDDOÇ\Ã'Ç\DUEHNLU0ÃUGÇQ5XKD&L]ÇUÔ(QWHEÃGHæWH .67$1 .XUGLVWDQÃGHUEDVGLELQÔOL%DVUÃGLJLKLQEHKUÃ%HUELEDæÔU 0H]RSRWDPÇD WÃJRWLQMLGHæWDQDYYDQKHUGXÀHPDQUD'L.XUGLVWDQELGHæWÔ]R]DQELÀÇ\DÔEDQÇ\H Ç\D\ÃQZÃELQDYÔGHQJLQ  Ç\D\ÃQ7RURVÃMLDOÇ\Ã0HUDæÃKH\D ROHPÃUJÃVHUELVHUGLD[D.XUGLVWDQÃGL]ÃQEHUELEDæÔUGLKHULNLQOLDOÇ\à 6XUÇ\ÃMLD[D.HONÃYÃGRUÃKLPELÀDQGLQÇ\ÃPLMÔOGLEHKLPMÇSH][ZHGÇ GLNH3LUFÇ\ÃQ .DO $[ 1DY 'DULVWDQ %HUD] 3H]NÔYÇ µONH\XUW <DæOÛGHGH 7RSUDN $UD 2UPDQ 'RPX] <DEDQNHÀLVL .XUGLVWDQZHODWÃPH\H%DYÔNDOÃPHELKH]DUVDODQOLVHUD[D.XUGLVWDQÃGD GLUÃMGLELQGLJLKLQÀÇ\D\ÃQ=DJURV/LDOÇ\àROHPÃUJÃÔDOÇ\Ã'ÃUVLPÀÇ\DOLKHY GLTHOLELQUÃÔGLUEQDGLQZHNÇFHMQÃGLNLQ/LDOÇ\ÃURMKLODWDEDNÔUGRUD:DQà 0ÔæÃ*LUÇGD[Ã4HUVÃÔ(U]XUXPÃGHæWÔ]R]DQILUHKGLELQ/LZDQGHUDQWÃU JL\DKH\H.ÃUNÔNÔ0XVÔOÃGRUD.

*ROLN 'DQD $YDNLULQ <DSPDNLPDUHWPHN %DNÔU .RùND U $\DNNDEÛ WDPLUFLVL 0LMÔOEÔQ 8èUDæPDNPHæJXOROPDN .DUV %H[GD %DèGDW %DQÇ 7HSH %LQDYÔGHQJµQOÕ  ROHPÃUJ +DNNDUL 6HUELVHU %DüWDQEDüD *LKDQ .DYXüPDN\HWLüPHN /LKHYTHOLEÇQ%LUELULQHNDUÛüPDN 5à <RO 'LUE *HÀLW &HMQ %D\UDPIHVWLYDO 7ÃU %ROWRN 'HZDU 6ÛèÛU $JLUÇ $èUÛ GDèÛ 6ÇSDQ 6ÕSKDQGDèÛ (ZU %XOXW .HZ .X]H\ %DæÔU *ÕQH\ 4HUV .PSHU\DOÇVW (PSHU\DOLVW .HNOLN 0DVÇ %DOÛN .DVLPD ¯]HOOLNOH +H\Ç 9DUOÛN %LQHUG <HUDOWÛ 6HUHUG <HUÕVWÕ +HVLQ 'HPLU +HVLQNHU 'HPLUFL 'LMPLQ 'üPDQ %HQGNLULQ %DèODPDN %HQG kSEDè 6WR %R\XQ 7DODQ 7DODQ .RORQ\DOÇVW 6ÏPÕUJHFL 6WÔ[DU %R\QXEÕNÕN .X\DNLULQ *ÏUÕQPHN %HKU 'HQL] -L[ZH =DWHQ 'ÇFOH 'LFOH )HUDW )ÛUDW =D\ÇQ 'RèPHN +HULNÇQ $NPDN  HP  D\ÛUPDN .Ô]H 6DQVDU .LùD QGLQ  HNPHN .

ÏSUÕÀRN 'HUED]EÔQ*HÀPHN 6LQHW 6DQDW  DQGLQÇ =LUDDW 0LüOLJHoPLü]DPDQ .L]DQ <RNVXO $]DGÇ ¯]JÕUOÕN +HZFDGDU 0XKWDÀ )LUVHQG )ÛUVDW .URP .URP 3DUÀH 3DUÀD /HS (O /HSLN (OGLYDQ 3LU .'L]ÇQ  DOPDN %LULQF 3LULQÀ %LUÀÇ $À 0LùPLù .ÇQJÃ 1H]DPDQ +LQJÃ 2]DPDQ %HU µUÕQÏQ 7LWÔQ 7ÕWÕQ 1ÃÀÇU $Y 1LIW 3HWURO 6LIDU %DNÛU .D\VÛ .

ÏN'L]Ç .ÏN+DW 7DNÛ (]KDWLPH LPH 7XKDWÇ\Ç L\Ç (ZKDWL\H L\H (PKDWLQH LQH +ÔQKDWLQH LQH (ZKDWLQH LQH 'L]ÇQ 7DNÛ L\H L\H L\H L\H L\H .* Ho LùVL]ILLOOHUGH -ÇQ.ÏN-Ç (]MÇPH 7XMÇ\Ç (ZMÇ\H (PMÇQH +ÔQMÇQH (ZMÇQH 7DNÛ PH \Ç \H QH QH QH +DWLQ.

* Ho LùOLILLOOHUGH .LULQ .LU 0LQNLUL\H 7HNLUL\H :ÇZÃNLUL\H 0HNLUL\H :HNLUL\H 7DNÛ 0LQGL]Ç\H \H 7HGL]Ç\H \H :ÇZÃGL]Ç\H\H 0HGL]Ç\H \H :HGL]Ç\H \H .ÏN.

:DQNLUL\H *ÏUÕOGÕèÕJLELNÏNWHVRQKHUIVHVVL]LVHKHPJHÀLæOLKHPJHÀLæVL]ILLOOHUGH WDNÛQÛQED ù ÛQD L.

KDUIWLHNOHQLU 'LèHU\DQGDQJHÀLæOLILOOHUGHQHVQHQLQÀRèXOROGXèXGXUXPODUGDILOOWDNÛVÛ GHèLæLUÀRèXOKDOHJHOLU 'LOLJHoPLü 0LQPDVÇ[ZDU PDVÇ\HN[ZDU.

0LQGXPDVÇ[ZDULQ :DQEDMDUDYDNLU EDMDUHN.

:DQEDMDUDYDNLULQ ML\HNÇ]ÃGHWLU.

0LüOLJHoPLü 0LQPDVÇ[ZDUÇ\H 0DVÇ\HN[ZDUÇ\H.

0LQGXPDVÇ[ZDULQH :DQEDMDUDYDNLUL\H EDMDUHN.

:DQEDMDUDYDNLULQH ML\HNÇ]ÃGHWLU.

DUNHUPDODQUÃ\DQÔSLUDQDYDGLNLQ :HODWEL[HEDWÃDYDGLEHOÃ]RUGHVWILUVHQGÃQDGLQPH .ÇQJÃ. $YDNLULQDYDEÔQ .XUGLVWDQD]DGEÔKLQJÃHPGLNDQLQZHODWÃ[ZHDYDELNLQ %HUKHPÇQ 6XSHUODWLI.

 5HùNRo v\D NvELOLQG H 6vSD QML5HùNRELOLQGWLU H FRPSHUDWÇI.

XUGLVWDQÃGD\ÃELOLQGWLUÇQ $JLUÇ\H 6XSHUODWÇI. 'LQDYÀÇ\D\ÃQ.

%XHNOHUNXOOD QLOPD GD QGD ùXùHNLOGHD QOD WÛODELOLU 'LQDYÀÇ\D\ÃQ.XUGLVWDQÃGD\ÃKHUÇELOLQG$JLUÇ\H )HUDWÀHPHNÇGLUÃMH <ÃGLUÃMWLUÇQ0ÇVÇVÇSÇ\H <ÃKHUÇGLUÃM0ÇVÇVÇSÇ\H.

=D\ÇQ  ÃOHNDPH]DJROLNHNEÔ 'LPÃUJDQGDDYGL]Ã $OÇELDOÇ 'LQDYKHUGXJXQGDQGDÀHPGHUED]GLEH*XQGÃPHOLYÇDOÇ\HJXQGÃ[DOÃ PLQOLZÇDOÇ\ÃÀÃPH (ZELDOÇ\ÃSHUDQGHZOHPHQGHOÃELDOÇ\ÃPÃMR[L]DQWLUÃPHULYDQH 0LMÔOEÔQ 'DSÇUDWHÀLNDUÇGLNH" L\H :DQGL]Ç\H \H .

RÀHUSH][ZHGÇGLNLQ(ZMLVLEÃKH\DÃYDUÃELSÃ]UDPLMÔOGLELQ 0DPÃWHELÀLVLQHWÇPLMÔOGLEÇ" (ZNRæNDUÇ\ÃGLNH/ÃEUD]Ç\ÃPLQKHVLQNHUH +H\Ç\ÃQELQHUGÃ7LæWÃQNXMLEHQHUGÃGHUGLYHNLQÔELNÃUÇPHULYDQWÃQ:HNÇ QLIWKHVLQVLIDUNRPLU]ÃU]ÇYÔKZG +H\Ç\ÃQVHUHUGÃ$[DÀDQGLQÇ\ÃPÃUJÔ]R]DQGDULVWDQÔKH\ZDQÃQQÃÀÇUÃ DYÔPDVÇÔWLæWÃQNXPHULYÀÃGLNHWÇQHPH\GDQÃ:HNÇEHUÃQÀDQGLQÇ\Ã SHPEXWLWÔQJHQLPÔFHKIÃNÇ.(ZEL]DUR\DQPLMÔOGLEH .

HUHPNHHPùvYD [ZHELNLQ 6SDVGLNLPH]WÃULP %LKDUÇOLÀÇ\DQWÃUJÇ\DKH\H %LNÃUKDWLQELNÃUKDWÇ 7LæWKHQHELNÃUÇ PULYDQWÃQ:HNÇDYÔKHZD0HULYGLVD\DZDQGDGLMÇ0HULY QÇQGL[ZHDYÃYHGL[ZHNLQFDQOL[ZHGLNHELWLUÃQÃUÃYDGLÀH(ZKHPÔ WLæWÃQELNÃUKDWÇQH 0HULYKHQHPHULYÃQELNÃUKDWÇQHHZNDUÃQEDæGLNLQ :HNÇNDUNHUFRWNDUÔGHUVGDUKHPÔVLQHWNDU0HULYMÇKHQHGLFÇ\Ã[ZHGD UÔGLQLQGHVWÃ[ZHOLVDUÔJHUPÃQD[LQÔGÇVDMÇGHZOHPHQGLQ:HNÇD[DÔ SDWURQDQ(ZQHGLVD\D[HEDWD[ZHGDGLVD\D[HEDWD[HONÃGDGLMÇQ$[DÔ SDWURQPHULYÃQELNÃUKDWÇQLQLQ(ZELNÃUÇWXWLæWÇQD\ÃQ /L.SH]ÔGHZDUÔKZG 7ÃUEÔQ .XUGLVWDQÃKH\Ç\ÃQVHUHUGÃÔ\ÃQELQHUGÃ]HKILQ$[DÔVHUPÇ\DQGDU ÇPSHU\DOÇVWÔNROLQ\DOÇVWZDQGLNLQæÇQLQGLELQ:HNÇQLIWKHVLQVLIDU(ZELNÃUÇWX WLæWÃPHQD\ÃQ /Ã[LVWLQ 9XUPDN ûLPGLNL]DPDQ 'LOLJHo PLù]D PD Q 0LüOLJHoPLü]DPDQ &ÕPOHLÀLQGH (PLU/Ã[H (]OÃGL[LP 7XOÃGL[Ç (ZOÃGL[H (POÃGL[LQ +ÔQOÃGL[LQ (ZOÃGL[LQ 0HOÃ[LVW :HOÃ[LVW :DQOÃ[LVW 0LQOÃ[LVW 7HOÃ[LVW :ÇZÃOÃ[LVW 0LQOÃ[LVWÇ\H 7HOÃ[LVWÇ\H :Ç ZÃOÃ[LVWÇ\H 0HOÃ[LVWÇ\H :HOÃ[LVWÇ\H :DQOÃ[LVWÇ\H (ZOLVHUÃPHGL[LQÔKH\Ç\ÃQPHGLELQ .

(Z GL[LQ OÃ :DQOLVHUÃPH [LVWÔKH\Ç\ÃQPHELU :DQ [LVW OÃ :DQOLVHUÃPH [LVWÇ\HÔKH\Ç\ÃQPHELUÇ\H :DQ [LVWL\H OÃ +HZFHGDU(PKHZFHGDUÇD]DGÇ\ÃQH :HODWKHZFHGDUÇD[DÔSDWURQDQQLQH 9H\D:HODWQHKHZFHGDUÇD[DÔSDWURQDQH %HODQÇ ROXPOX.

HZDQÇKHUURMQDQÃPDOà (ZGÇ\D[ZHGÇ\DZÃEHMQGLUÃMHHZNXUWH .HUNÔNÃOL6ÃYDVÃOLQÃYÇNÇ. +HZFHGDUH 9H\D 7 LUùH +LQNLULQ 'LKHYRNÃQMÃUÇQGDFÇ\ÃQZDODWLMHNLQ 0HULYGLVD\D[ZHGDGLELKÇVHGLVD\D[ZHGDGLEÇQHGLVD\D[ZH GDWDPGLNHGLVD\D[ZHGDEÇKQGLNH 0HULYGLVD\D[ZHGDGLILNLUH +XQJLYHÇVRWÔH[ZÃHOÃPRQH ..HZDQÇELNÃUÃSÇYD]DQ %DYÃWHELÀL" 'LYÃPHULYWÃUKÃæÇQD\ÇEL[ZH(ZJHOHNPHULYDQ 1H\ÇQÇ 2OXPVX]. -LQDYYDQOÃNHUDQ\ÃQ PLQDVLZELELMÃUÇQÔOLKHYRNÃQMÃUÇQFÇ\ÃQYDODWLMHELNLQ +ÔUNLULQSHKWLQJXKOÃNLULQDYOL[ZHNLULQ[HZGDÀÔQOÃÀÔQGHVWSÃNLULQ DYDNLULQPLMÔOEÔQOÃ[LVWLQELNÃUKDWLQKHULNÇQGL]ÇQSÃNDQÇQæÔæWLQ %DYÔNDOÃPHJHOHNEDMDUÔJXQG $YEHUELMÃU (]URMÃQ\HNæHPÇ\ÃWLPÔNLQFÃ[ZH .ZÇæNDGÇ\DPLQPLQH %DMDUÃ:DQÃOLJRODZDQÃ\H4HUVOL.XUGLVWDQÃGD$JLUÇ\H %UD\ÃEDYÃPLQPLQHNHÀDZÇPLQH.XUGLVWDQÃ\H 'ÇFOHÔ)HUDWEHUELGLKHULNLQ 'L.XUGLVWDQÃGDOLGRUD.HYLUHSHPEÔHTHæDHURMH )HUDWML'ÇFOà 'LQDYÀÇ\D\ÃQ.DUSLWÃÔ GHUGLNHYH .

+HZFHGDUQLQH 1HKHZFDGDUH 7LUùQLQH 1HWLUùH .

XULGVWDQÃMÇQH .vùD K ÛVODUÀL ùH\OHULo LQNXOODQÛOÛU.HONÃGRUD0ÃUGÇQÔ(QWHEÃELÀDQGLQL\ÃPLMÔOGLELQ 3H]NÔYÇOLÀÇ\DQGLÀÃULQ 1ÃÀÇUDNHZDQSD\Ç]ÇÔ]LYLVWDQÇGLEH 0DVÇGLDYÃGDGLMÇQ %DSÇUÃPLQSDUPLU 1DPDPÃPLQWXQH %UD]Ç\ÃPLQGDQ]GHKVDOÇ\H 7LUÃQKH\D'Ç\DUEHNUÃÀDUVDHWDQGDGLÀH (]MLJXQGELKHVSÃKDWLP +HVHQNHUD[ZHELUÇ\HÃù åDKDQÀÔ\HGLELVWDQÃ 'HæWÃQPHWÃUJHQLPÔSHPEXGLGLQ :HODWGLELQOHSÃ]RUGHVWDQGD\H $[DÔVHUPÇ\DQGDUWXNDUÇQDNLQ $[DÔVHUPÇ\DQGDUGLVD\D[HEDWNDUDQGDGLELQGHZOHPHQG .ÇKDW"+HVHQKDW  LGLEDUH"%DUDQGLEDUH 7XNÇ\Ç"(]6HUGDULP (ZÀL\H"(ZKHVSH 7HMLNÃUDJRW"0LQML(ORUDJRW .XUGSLUSH]ÔGHZDU[ZHGÇGLNLQ .HONÃGRUDJROÃMÃUDGLEÃMLQEHKU ¯UQHN %DYÔNDOÃPHOLNXMÇQH" YH\D%DYÔNDOÃPHOLNÇGHUÃMÇQH" 7XMLJXQGELÀLKDWÇ" 6RUX]DPLUOHUL .ÇNLPÀLQH %D ùOÛFDODUÛ NÇ YHÀL GLU.HONÃPHELQGHVWHERQDZÃ[L]DQH 3RVWÃKLUÀÃÔ\DNÔ]HJHOHNEXKD\H . (]ÀHUUDGL]ÃPKHPH øHYD GXKLQv\HNNHWv\HPD ODPHÔJHOHWLæW %LQGHVW]RUGHVWDQNÇQJÃHZGLELQ\HN åDKDQJHGHNÇEDæHHZGÃÔEDYÃ[ZH :ÇPHKHNÇEHUÃ[ZHQGLQÃÔÃGÇGLNDQHEL[ZÇQH :ÃNHÀD[ZHOÃULQGQHNLU ..ÇÀHNLOGLèL]DPDQNÃ ROXU . +HYRNÃQMÃUÇQELNLQKHYRNÃQSLUVÃ %DYÔNDOÃPHOL..

ÇMDQÇNÇMDQÃNÇMDQDQ 6RUXVÛIDWODUÛ 5HQJGÃUÃQSLUVÇ\DUNÇ..LGLU" %HOÃOLPDOH (]ÇVRWDQGL[ZD]LP 7XNÇMDQDQGL[ZD]Ç\ÃQWÔM\DQQHWÔM" <ÃQWÔMGL[ZD]LP .ÇMDQ ]DPLULLVLPOHUJLELÀHNLOLUHULOLÀLQÇ GLùLOLo LQ Ã ÀRèXOLÀLQDQ WDNÛVÛQÛ DOÛU .ÇMDQ+DQJLVL (KPHGPDPÃWHOLPDOH" 7XNÇMDQÇGLSLUVÇ" 0DPÃWH.

ÇMDQ  HQG  L 7 XøD KD Qv 7XNÇ\Ç" (ZPDODHOR\H (ZPDODNÃ\H" (ZURYÇ\H (ZÀL\H" %UD\ÃPH]LQ+HVHQH %UD\ÃPH]LQNÇMDQH" 'LJXQGGDSÃQFÇPDOKHQH 'LJXQGGDÀHQGPDOKHQH" %DYÃPLQFRWNDUH%DYÃWHÀLNDUÇGLNH" * XUJRùWGL[ZH *XUÀLGL[ZH" -LNXOLNXMLNXGHUÃOLNXGHUÃ åDKDQMLGLELVWDQÃWÃ åDKDQMLNXWÃ" åDKDQMLNXGHUÃWÃ" åDKDQOLGLELVWDQÃ\H øD KD QOLNX\H" åDKDQOLNXGHUÃ\H" %LÀL =DURELTHOHPÃGLQLYÇVLQ =DURELÀLGLQLYÇVÇQ" . 6RUXVÛIDWODUÛ ÀHQGÀLNÇMDQGÛU 6DOHNÇGDÀHQGPHKKHQH"  DYÃWHÀLUHQJH" 7XNÇMDQSLUWÔNÃGL[ZD]Ç" .Ç  L .ÕUWÀHGHVRUXFÕPOHVL 'DKDÏQFHJÏUGÕèÕPÕ]JLELVÏ]GÕ]HQLQLGHèLæWLUPHNVL]LQVHVGÕ]HQL \ROX\OD 6RUX]DPLUOHULVÛIDWODUÛEDVLWYHELUOHùLN]D UIOD U\D UG ÛPÛ\OD\D\ÛOÛU 7 XøD KD Qv 7 XøD KD Qv" .

ÇQJà (]ML%LQJROÃGXKKDWLP 7XML%LQJROÃNÇQJÃKDWÇ" .9.HOÇOUDÀÔEDMÃU (ORELNÃUDÀÔEDMÃU"  LPD (]QH[ZHæLPÇURQDÀLPGLELVWDQà 7XÀLPDÇURQDÀÇ GLELVWDQÃ" øD KD QJHGH\HNED ùH KD Q* HGH\HNo D ZD \H"  DZD øD . 0$5´ .9§..%LNÃUD (OREL..$1 'DSÇUDåDKDQSLUÀÇURNDQGL]DQHåDKDQMLÀÇURNÃQZÃJHOHNKH]GLNH åHYHNH]LYLVWDQÃEÔ/LGHUEHUIÔVHUPDKHEÔåDKDQMLGDSÇUD[ZH[ZHVWNXMà UDÀÇURNHNÃELEÃMH:ÃMÇGHVWSÃNLUÔÀÇURNDPDUÔÀLYÇNDQMÃUDJRW :H[WHNÇGDULVWDQHNKHEÔ\H(ZGDULVWDQZHODWÃÀLYÇNDQEÔ\H+HU\HNÇWÃGDML [ZHUDKÃOÔQHNÀÃNLUÇ\H<DNXWNXWLNÃÔ\DGÇNVLOÃPÇQGLQDYNRNDGDUDQGD EÔ\H<DELOELOÃOLVHUÀLNODQQDYSHOÃQGDUDQGD<DÃOROLVHU]LQDUHNÇEÔ\H/L GDULVWDQÃ[ZDULQÔYH[ZDULQ]HKIEÔ\H'DULVWDQMLGHQJÃZDQæÃQEÔ\H /ÃURMHNÃOLGDULVWDQÃPDUHNSH\GDEÔ\H0DUHNÇJHZUÔÀDY]HU(ZPDUDWLP ÀÔ\HKÃOÔQDQÔKÃNÔÀÃOÇN[ZDUÇ\H 5RMHNÃSHSÔJKDWÇ\HNXPDUOLGRUDKÃOÔQDZÃ\H3HSÔJÃNLUÇ\HTÇUÇQJRWÇ\H &ÇUDQLQR=ÔZHULQ0DUÀÃOÃPLQ[ZDULQ  LYÇNDQGHQJà SHSÔJÃELKÇVWÇ\HOÃMLFÇ\Ã[ZHQHOLYÇQH:DQJRWÇ\H-LPHUD ÀL"(PNXELÀLQPDUPHMÇGL[ZH0HQH[ZHMÇGLEHGLMPLQÃPH-L[ZHHPSà QLNDQLQ4HQHEHHPOLFÇ\H[ZHUÔQLQÔKÃUVDZÇQH\QLQ%LYÇDZD\ÇÀLYÇNDQ SDÀNLULQHJXKÃ[ZHÔQHÀÔQHKDZDUDSHSÔJÃ0DUÀÃOÃQZÃ[ZDUÇ\H 3HSÔJDGLOELUÇQMÇPDOD[ZHEDUNLUÇ\HÔMLZÃGHUÃÀÔ\H /ÃPDUGHYMLKÃOÔQDQEHUQHGD\H5RMDGLQÃOLTLMTLMLNÃEÔ\HPÃYDQ§FDUZà NLUL\HTÇMHTÇMOÃÀLÀDUH"0DUÃPHELYÇDZD\ÇEÃWLUVKHUURMÀÔ\HKÃOÔQHNà ]LNÃ[ZHWÃUNLUÇ\HEÔ\HOR[ LYÇNMÇNHORJLUÇEÔQHNHWLQHæÇQÃQL]DQLQNXÀL ELNLQ %D]ÔÃORGLNÃID[ZHGDEÔQH*RWLQHPDUQLNDQHEÃKÃOÔQDPHHPÀDYà ZÇGHUGL[LQLQ3DæÃPDUÀÔ\HKÃOÔQDZDQMÇ 5RMHNÃÀLYÇNHNSLÀÔNGHUNHWÇ\HRUWÃÔXVDJRWÇ\H/DRWHUHVÇ\ÃPHNLQ(P HZTDVÀLYÇNGLKHTÃPDUHNÇGDQD\ÃQ8VDQDEH%LUHYÇQÔWLUVÃHPMLGHVWZÇ [LODVQDELQ%LYÇDZD\ÇPDUNRNDPHWÇQH  LYÇNÃQGLQMÃSLUVÇQH 7XMLPHUDÀLGLEÃMÇ"(PÀLELNLQ" <HNELQÔEDMRQVHUZÇ0LULQNXPLULQHYD[LUH[LUÀL\H" 3DæÃÀLYÇNDQJRWLQD[ZHNLULQH\HNWLUVMLGLOÃ[ZHDYÃWLQH:DQQÔNLOÃQ[ZHWÔM NLULQHÔELKHYUDGLVHUPDUGDJLUWLQH0DU[ZHæDæNLUL\HELOH]NLæÇ\HUHYÇ\HNX ELÀHNXQD[ZH<HNÇOLÀDY[LVWÇ\H\ÃGLQOLVHUÇHZNXæWLQH/HJOHJÃMÇELQÔNLOD [ZH \DGLUÃMOHæÃZLJLUWÇ\HELUÇ\HDYÃWÇ\HQHZDOHNà :ÃæÔQGDÀLYÇNMLWLUVÃ[LODVEÔQH+HU\HNILUGD\HÀÔ\HKÃOÔQD[ZH'HPÃQ æDKÇ\ÃGÇVDGHVWSÃNLUÇ\H .

 ÇURN 0DVDO 0DU <ÛODQ +ÃOÔQ <XYD .XWNXWLN $èDÀNDNDQ 'ÇNVLOÃPDQ dDYXüNXüX 'ÇN +RUR] .RN $èDFÛQWRSUDNWDQGDOD\UÛPÛQDNDGDUNÛVPÛ %LOELO %ÕOEÕO  LNLO 'DOFÛN øD [ JXOv.

ÃI .HORJÇUÇ $èODPDNOÛ øvQ <DV %D] ûDKLQ .ÕOUHQJL  ÃOÀÃOLN .LUH[LU ¯OÕPKRUXOWXVX 'LKHTÃZÇGDKDWLQ+DNNÛQGDQJHOPHN 7LUV .RUNX .D\D 3H\GDEÔQ3H\GDKROPDN *HZU .RNDQÇQ .H\I 2UWH 2UWD 7HUHVÇ 7HUHVOLN .RPüX 4HQHEH +LÀGHèLOVH 4H +LÀ +ÃUV ¯INH %LYÇDZD\Ç %Ï\OHFH 3DÀSDÀLN %H]SDUÀDVÛ +DZDU  DèUÛLPGDW 'LO <ÕUHN %LUÇQ <DUD 'LOELUÇQ <ÕUHèL\DUDOÛ 'HYMÃEHUGDQ9D]JHÀPHN 4LMTLMLN 6DNVDèDQ 0ÃYDQ 0LVDILU §FDU %XNH]  ÇURNEÃM 0DVDOFÛ 4ÇMÇQ $YD]DYD]EDèÛUPD =LN . 'DO £OR .DUÛQ /R[ 'DPWDüÛORè .DUWDO =LQDU .Xü\DYUXVX 3HSÔJ JXJXNNXüX 4ÇUÇQ +D\NÛUÛü &ÇUDQ .ÏNÕQÕJHWLUPHN <HNEÔQ %LUOHüPHN <HNLWÇ %LUOLN .

HVNLQ 6HUGDJLUWLQ6DOGÛUPDNVWQHüüPHN /H] $FHOH /H]NLULQ $FHOHHWPHN .XUWDUPDN .ZHùD ùNLULQ ûDüÛUPHN /HJOHJ /H\OHN 1HZDO 'HUH .LODVEÔQ .XQDJXU .XUWLQL /Hù /HüJ|YGH .1ÔNLO *DJD 7ÔMNLULQ %LOHPHN 7ÔM .LùvQ 6ÕUÕQPHN .XQÃPDU <ÛODQGHOLèL .XUWXOPHN )LUGDQ 8ÀPDN )LUÇQ 8ÀPDN øD Kv 1HüHüHQOLN 3HU .ZHQGLQ ¯WPHNRNXPDN 'LOHNNLSL ùLPGLNLYHJHOHF HN]D PD Q.XUWXOXü 5L]JDUNLULQ .DQDW 9Ã[LVWLQ <DNPDN 9HEÔQ $ÀÛOPDN  HWLQ  HWLQ 4ÇUHWNLULQ *D\UHWHWPHN 5L]JDUÇ .XQ 'HOLNLQ .

åDKDQ[ZHVWNXGDSÇUDZÇMÃUDÀÇURNHNÃELEÃMH 0DVWDU*RWLQ VÏ\OHPHN.

(PLUELEÃMH (]ELEÃMLP 7XELEÃMÇ (ZELEÃMH LP Ç H (PELEÃMLQ LQ +ÔQELEÃMLQLQ (ZELEÃMLQ LQ :Ç[ZHVWNXGDSÇUDZÇELEÃMH 2LVWHGLNLEÕ\ÕNDQQHVLVÏ\OHVLQ.

(PLUNLSL ELEÃMH EL[ZD]H ELÀH KHUH.

EL[ZH KH].

ELNH 'LOHNNLSL (ZELEÃMH RGHVLQ.

(]EL[ZD]LP WXELÀÇ WXKHUÇ HZEL[ZLQ HPKH]ELNLQ .

LSOHUGLèHU\DUGÛPFÛ VÏ]FÕNOHUOHD\UÛOÛU (]GL[ZD]LPELÀLP3DUÇVà 'LYÃH]ELÀLP3DUÇVà .XH]ELÀLP3DUÇVà (]NXELÀLP.*ÏUÕOGÕèÕJLELLVWHNYHGLOHNNLSLQLQÀLPGLNLYHJHOHFHN]DPDQÛ HPLUKDOLQLQ \DUGÛPÛ\OD\DSÛOÛU 7DNÛODULPÇHLQLQLQ 1RW 'LOHNJHUHNOLOLNYHùD UWNLSOHULQLQWPQQùLPGLNLYHJHOHF HNN ]DPDQODUÛQGDILLOD\QÛ ELÀLPLDOÛU.

XHPÀLELNLQ 2OXPVX]OXN 3DUÇVCHJLWPHNLVWL\RUXP LVWHN GLOHN. (PÀLELNLQ 'LYÃHPÀLELNLQ .

3DULVCHJLWPHOL\LP JHUHNOLOLN.

3D ULVC HJLWVHP ùD UW.

1H\DSDOLP" 1H\DSPDOÛ\Û]" 1H\DSVDN" HGDWÛ QH.

GLU øLPGLNLYHJHOHF HN]D PD QÛQGD.

XQHÀLQ JLWPH]VHN. (PGL[ZD]LQÇURELÀLQ .

XUDODX\PD\DQJUXSILLOOHUGHGXUXPIDUNOÛGÛU%XQODU EL ÏQFÕVÕ DOPD]ODU¯UQHN+DWLQ JHOPHN. 0DUPHGL[ZH .XQH[ZHMÇGLEHGLMPLQÃPH +HVHQFL[DUÃGLNæÇQH .XQHNæÇQHKÃUVGLNHYH 1RW.

LULQ 'DQ %ÔQ . +DWLQ (]EÃP *HOH\LP 'LYÃH]EÃP*HOPHOL\LP .LU 'D %Ô ELTÇUH ELNH ELGH ELEH ELTÇULQ ELNLQ ELGLQ ELELQ .ÏN +DW (PLU :HUH (PLU%LÀLPL (PLUELo LPLILLON|NQQED ù ÛQDELÏQHNLJHWLULOHUHNYHWHNLOLÀLQHÀRèXOLÀLQLQ WDNÛODUÛQÛQ\DUGÛPÛ\OD\DSÛOÛU 0DVWDU 4ÇUÇQ .XH]EÃP *HOVHP .ÏN 7HNLO (PLU ÀRèXO 4ÇUÇ .

%LOHùLNILLOOHUGHHPLU|QHNLILLOLQED ù ÛQDJHOLU 0DVWDU 9H[ZDULQ  ÃNLULQ 'HUNHWLQ 9HEÔQ +ÔUNLULQ /ÃGDQ .LODVEÔQ (PLUELÀLPL 9HEL[ZH  ÃELNH 'HUELNHYH 9HELEH +ÔUELNH /ÃELGH .LODVEH 'HVWSÃNH /ÃGH +XUNH .ÛVD OWPD \ROXQD ED ]D QED VLWILLOOHUGHGHED ùYXUXOXU -ÃUDELEÃMH -ÃUDEÃMH 9HEL[ZH YH[ZH.LODVELEH $QF D NELOHùLNILLOOHUGHJHQHOOLNOHUN ÛVDOPDOÛ ELÀLPOHUNXOODQÛOLU¯UQHèLQYHEL[ZH \HULQHELDWÛODUDNNÛVDFDYH[ZH GHQLU%XQXQJLEL  ÃELNH 'HUELNHYH 9HELEH .LODVELEH 'HVWSÃELNH /ÃELGH +ÔUELNH %LEÃMH%ÃMH  ÃNH 'HUNHYH 9HEH .

 ÃELNH ÀÃNH.

'HVWSÃELNH (PLUELÀLPLQGHROXPVX]OXNHGDWÛ PH GLU %LNH %LEH %LJUH 0HNH PHEH 0HJUH 9HPH[ZH  ÃPHNH 'HVWSÃPHNH 'LèHU\DQGDQ %DYÃMH0DYÃMH $OÛüWÛUPD$æDèÛGDNLILLOOHULQHPLUNLSLQLYHGLOHNNLSOHULQLQùLPGLNL YHJHOHF HN.

]DPDQÛQÛ ÀHNLQL]  ÃULQ .LUÇQ 'HUNHWLQ $YDNLULQ 9H[ZDULQ /Ã[LVWLQ 9HEÔQ +Læ\DUEÔQ  ÃNLULQ 6HUGDJLUWLQ 9Ã[LVWLQ 4HQHEH .ZDULQ 0HùvQ -ÇQ .

RPDQGR\DQGLVHUJXQGÃPHGDJLUWLQ 5RMDGLQà (UWHVLJÕQ +HIWDGLQà (UWHVLKDIWD 0HKDGLQà (UWHVLD\ 6DODGLQà (UWHVL\ÛO 'XK 'ÕQ 3ÃU (YHOVLJÕQ %HWLUSÃU 3DU 3ÃUDU µÀJÕQÏQFHVL *HÀHQ\ÛO LNL\ÛOÏQFHVL ÏQFHNL\ÛO %HWLUSÃUDU µÀ\ÛOÏQFHVL +ÇQNLULQ . 'LYÃÀÇURNÃGD 0DUÔ LYÇNDQ.ÃUWÔMHGHVWOÃPHGH %LUHN[ZHæQDELUHZÃWÔMELNH 6HUGDJLUWLQ .(\æDQGLEÃMHGHUVDPLQÀHWLQHÔQD[HELWH'HUVGDUMÃUDJRW(\æDQEL[HELWH 4HQHEHWXGLNDQÇEHUVÇYDÀHQGSLUVDQELGÇ 0HKPÔGJRW(]QDÀLPEDMÃU4HQHEHGLJXQGGDDYÔKHZDSDTLMH %LYÇDZD\Ç 5RMHNELUÀÇURMHNWÃUELYÇDZD\ÇVDOGHUED]EÔQÔÀÔQ 7XERGHUVD[ZHTÇUHWQDNÇELYÇDZD\ÇWXQLNDQÇKÇQEÇ 'HYMÃEHUGDQ 'LMPLQGHYMLPHEHUQDGLQ 7XMLJHGHÀLGL[ZD]Ç"'HYMÃEHUGHOR (ZPHULYHNVHUKLæNH7XQLNDQÇWLæWHNÇELNÇVHUÃZÇ'HYMÃEHUGH 'LKHTÃGDKDWLQ (ZNHÀLNHNMÃKDWÇ\HGLKHTÃKHUNDUHNÇGDWà 7XMLPLQUDEÃMHGLKHTÃZÇVH\ÇGDH]WÃP :LHWQDPÇGLKHTÃGLMPLQGDKDWLQZHODWÃ[ZHUL]JDUNLULQ 7ÔMWÔMNLULQ .

ERUÇ\DÀÇURNÇELNLQERUÇ\DEHUGHVW %XKLND\HGH 0DUÔ LYÇNDQ PLùOLJHo PLùLGLOLJHo PLùHo HYLULQ.

ZHQGLQ .ZHQGLQDÀLYÇNDQGDULVWDQÃæÃQGLNH %LOELOMLKHPÔÀLYÇNDQ[ZHæWLUGL[ZÇQH . 0D UGLNLùLQo LYvNGLILULQ  LYÇNELVD\DSHUÃ[ZHGLILULQ .LüvQ )LUÇQ .

 'DSÇUDåDKDQSLUÀÇURNDQGL]DQHÔGLEÃMH-LNDUÃZÃUDÀL WÃJRWLQ" åHYHNH]LYLVWDQÃåDKDQMLGDSÇUD[ZHÀL[ZHVW" 'DSÇUÃMÃUDNÇMDQÀÇURNJRW" /LGDULVWDQÃÀLKHQH" -LPDODÀLYÇNDQUDÀLWÃJRWLQ" .%HUVÇYDSLUVÃQMÃUÇQELGLQ .XWNXWLNKÃOÔQD[ZHGLNXGDÀÃGLNH" £ORKÃOÔQD[ZHGLNXGDÀÃGLNH" )ÃNÇOLNXGHUÃGLELQ" 'HQJÃNÇMDQÀLYÇNÃ[ZHæWLUH" /LQJÃPDUDQKH\H"(ZÀDZDUÃYDGLÀLQ" 0DODPDUDQUDÀLWÃJRWLQ" 'LÀÇURNÃGDPDUÀLGLNH" 3HSÔJÃNXPDUGÇWÇ\HÀLNLUÇ\H"  LYÇNÃQGLQÀLPDQHKDWLQHKDZDUDSHSÔJÃ" (ZMLPDUWLUVÇQOÃWLUVÃHZMLGLMPLQSDUDVWLQ" 5RMDGLQÃPDUÀÔKÃOÔQDNÃ" £ORÔED]ÀLPDGHQJÃ[ZHGHUQH[LVWLQ" :DQKÃOÔQD[ZHMLPDUSDUDVW" 0DUGLKÃOÔQDQGDÀL[ZDU"  LYÇNDSLÀÔNML\ÃQGLQUDÀLJRW" 0HULYÀDZDMLGLMPLQ[LODVGLEH"  LYÇNDQJXKGDQHJRWLQDÀLYÇNDSLÀÔN" 3DæÃZDQÀLNLU" 0DUÀDZDMLEHUZDQUHYÇ" (ZD QD o D ZD PD UNXùW" /HJOHJÃÀLNLU" 3LæWÇNXPDUPLUÀLEÔ" 3DÀNLULQJXKÃ[ZH  LYÇNDQSDÀNLULQHJXKÃ[ZH$QJRJD]Ç\DKHYDOÃ[ZHELKÇVWLQOÃ[ZHOL QHELKÇVWLQÃGDQÇQ*XKQHGDQJD]Ç\DZà (](ORUDHZTDVGLEÃMLPOÃZÇSDÀNLUL\HJXKÃ[ZH 4HJXKQDGHPLQ..

RNDQÇQ /RUDELQ'LMPLQNRNDPHDQÇ 5RYÇNXNHWHSÇQÃNRNDPLUÇæNDQWÇQH . ... =0$1£0( .

RPHODPHULYDQWXFDUEÃ]PDQQDEH 0HULYÃQKHUÇNHYQKÇQ[ZHGÇ]LPDQQHEÔQ(ZDQDPÇQDKH\ZDQDQGHQJ GHU[LVWLQH+H\ZDQELYDQGHQJDQPDQHPHULYDQHZSÃùYD ELULQH%LYv DZD\ÇKÃGÇKÃGÇ]PDQGHUNHWLQHRUWÃ0HULYDQQLYÇVNLIæNLULQHÔKÇQÇ[ZHQGLQÔ QLYÇVDQGLQÃEÔQH *HODQKHU\HN]PDQHNÇZÇKH\H=PDQÃPH.XUGÇELGHVW[LVWLQ ELGLOJHUPÇOLZDQQLKÃUÇQ(ZML]PDQÃ[ZHJHOHNKH]GLNLQ1LKDHZ[ZHQGLQÔ QLYÇVDQGLQD.HOÇOKÇQNX]DUREÔÔGLGLELVWDQDJXQGGDGL[ZHQGOLVHUYÃSLUVÃ ILNLUÇ(PÀLPDEL]PDQÃ[ZHQD[ZÇQLQ":ÇURMHNÇMLGHUVGDUSLUVÇ0DPRVWHHP ÀLPDEL.XUGÇMÇ ]PDQHNGHODOH=PDQÃPHMÇPÇQDGÇURNDPHNHYQHHZMLKH]DUVDODQGLQLVLOH ÔWÃ5DVWHÇUR.XUGEL]PDQÃ[ZH [HEHUGLQ´HZELODOLZLUELPÇQHQDKÃOLQNXHPGLFHMQÔGDZHWDQGDVWUDQÃQ [ZHELVHUEHVWÇEÃMLQ /ÃGÇVDMÇKLPEHUHZTDVKRYÇWÇ\Ã.XUGDQ]PDQÃ[ZHMLEÇUQHNLULQ(ZDQD ERQD[ZHQGLQÔQLYÇVDQGLQD]PDQÃ[ZHERQDSÃùYD ELULQD o D QGD [ZH [HEDWHNPH]LQNLULQ/LKXQGLUÔOLGHUÇZHODWURMQDPHÔNRYDUGHUV[LVWLQSLUWÔN ÀDSNLULQ'L]DQÇQJHKÃQGHUGDEHæD]PDQÃ.XUGÇSDæGDPD\H-LEHUNX]RUGHVWDQILUVHQGQHGDQH [ZHQGLQÔQLYÇVDQGLQDZÇ'LELVWDQÔ]DQÇQJHKÃQ.XUGEL]PDQÃ[ZHQD[ZÇQLQMLEHUNXHZÇURELQGHVWLQ.HOÇOÔKHYDOÃQ[ZHÇURJHOÃ[ZHKLæ\DUGLNLQÔERQDURMÃQSÃæ\ÃQD]DGÇÔ VHUILUD]Ç\ÃGL[HELWLQ .XUGDQWXQLQNRORQ\DOÇVWDQ HZTHGH[HNLULQH(ZQDKÃOLQNXEL.XUGÇYHNLULQÔWÃGDGHUVGDQ .HOÇOGLOÇVÃGDGL[ZÇQH=PDQÃZÇ.XUG]PDQÃ[ZHÀDQGD[ZHMLEÇUELNLQ KLæ\DUQHELQÔERQDD]DGÇ\ÃQH[HELWLQ .HOÇOÔKHYDOÃ[ZHMÇYÃ\HNÃÇURÃGÇEDæGL]DQLQ´HZGL]DQLQNX.XUGÇ\H .XUGÇQH ]PDQH -LZÃURMÃYLUGDJHOHNVDOGHUED]EÔQ.XUGLVWDQGLELQQÇUÃ EÇ\DQÇ\DQGD\H%Ç\DQÇGL[ZD]LQNX.XUGÇ\HOÃGL[ZHQGHJHKDQGD[ZHQGLQ7LUNÇ \H LPD".HOÇOÔKHYDOÃQ[ZHMÇÀHQGFDUDQURMQDPHNRYDUÔSLUÔNÃQ.XUGDQ/ÃGDQJLUWLQNXæWLQÔ PHQIÇNLULQERPHEÔ\HUÃQKHUURMÇQH(PGLUDG\RÔWÃOHZL]\RQÃGD]PDQÃ [ZHQHELKÇVLQ(ZQDKÃOLQNXGLGHUÃKXNXPHWÃGD.XUGÇMÇZÃYHELQEL]DPDQÃPHMÇWÃUURMQDPHÔ SLUWÔNZÃÀDSELQ DQGDPHZÃ SÃæYDELÀHÔJHOÃPHZÃMLQH]DQÇ\Ã[LODV EHELJLKHD]DGÇ\Ã .=PDQERPHULYDQKHYFDUHNÇKÃMD\H0HULYGLVD\D]PÇQGDGD[ZD]ÃQ[ZHML KHYÔGXUDGLEÃMHKHYÔGXIÃPGLNHGLGHÔGLVWÇQH =DQÇQÔKRVWDWÇGLVD\D]PÇQGDZLQGDQDEHMLEDYÔNDODQGHUED]ÇPHGLEH =DQÇQGLVD\D[HEHUGDQÔQLYÇVDQGLQÃGDEHODYGLEHGLJLKHPHULYÃQGLQ .XUGÇQD[ZÇQLQ"'HUVGDUKLPEHUYÃSLUVÃKLPæDæEÔKLPMÇHQLUÇXVDOÃ YHJHUDQG.HOÇOÇURÃGÇPH]LQH(ZÔKHYDOÃQZÇ QLKDMÇOLVHUSLUVÃQKDQGLILNLULQ/ÃHZÃGÇUDVWÇ\ÃGL]DQLQ/LGLQÃKHPÔJHOEL ]PDQÃ[ZHGL[ZÇQLQ(ZGL]DQÇQJHKDQGD]PDQÃEÇ\DQÇMÇKÇQGLELQOÃELQJHK ]PDQÃEDYÔNDODQH .XUGÇGL]DQLQ´GL]DQLQNXGLVD]ÔPDQÃQ]RUGHVWGDPHULYJHOHN UDVWÇ\DQGL[ZHQGHJHKDQGDKÇQQDEH'LYÃPHULYEL[ZHFHKGELNHÔUDVWÇ\Ã KÇQEH %HOÃUHZæD JHOÃ.XUGMÇXVDQDPÇQH*HOÃPHELOH]KLæ\DUGLEHERQDD]DGÇ\Ã GL[HELWH5RMZÃEÃHPÃZHODWÃ[ZHUL]JDUELNLQ]RUÔWHGD\ÃMLVHU[ZHUDNLQ +LQJÃGLELVWDQÔ]DQÇQJHKÃQ.XUGÇURMQDPHÔNRZDUGHUNHYLQSLUWÔNÀDS ELELQ%RQDNLULQÃQKDQHZFH]D\ÃQPH]LQGLGLQ.

ÔU 1ÇU  DQG -LEÇUNLULQ %LGHVW[LVWLQ 'LO 'LOJHUPÇ 6HUEHVW %LVHUEHVWÇ 6D]ÔPDQ &HKGNLULQ 5HZù 5L]JDUNLULQ 5L]JDUÇ 'HUHZ 'HUHZÇQ +Læ\DUEÔQ 'HODO 'ÇURN 1LVLOÇQ =RUGHVW $UDÀ kVWHN $QODPDN .XUWXOXü <DODQ <DODQFÛ 8\DQPDN *Õ]HOKRü 7DULK 6Õ]ÕOPH =RUED 'HèHUOL .RQXüPDN 'DèÛOPDN 7RSOXOXN (VNL 6DKLS <D]Û .HüIHWPHN /LVH 2NXO ¯èUHWPHQ .ZHGÇ 1LYÇV .RPHO .ZHQGHJHK 0DPRVWH +LPEHU åDæEÔQ øD ù (QLUÇQ 5DVW 5DVWÇ =DQÇQJHK %Ç\DQÇ %LQJHK %LQGHVW .LIùNLULQ /ÇVH .+HYFDU +ÃMD 'D[ZD] )ÃPNLULQ :LQGDEÔQ +RVWDWÇ .ÕOWÕU 8QXWPDN (OGHHWPHN <ÕUHN &RüNXVÛFDNLOJL 6HUEHVW¯]JÕU ¯]JÕUFH 'Õ]HQUHMLP  DEDJÏVWHUPH +DOGXUXP .XUWDUPDN .DUüÛ ûDüÛUPDN <DQOÛü .D\EROPDN 8VWDOÛN .HYQ .HEHUGDQ %HODYEÔQ .Û]PDN 'RèUX 'RèUXOXN µQLYHUVLWH <DEDQFÛ 7HPHO %DèÛPOÛNÏOH 'HULQ %R\XQGXUPDN .

RYDU  DSEÔQ  DSNLULQ &H]D .4HGH[H +LùWLQ 5RMQDPH .LULQ LVLP.

ÏNHPLUELKÃOH 7HNLOüDKÛV (]GÛKÃOÛP 0LQKLüW 0LQKLüWv\H (]ÃELKÃOLP +DEHUNLSL øHPGLNL]D PD Q 'LOLJHo PLù 0LùOLJHo PLù *HOHFHN]DPDQ 'LOHNNLSL øLPGLNLYHJHOHF HN]D PD Q ]ELKÃOLP ( . /ÃGDQ *LUWLQ 1HIÇNLULQ %Ô\HU 5DG\R 7ÃOHZÇ]\RQ +XNXPHW 'DZHW 6WUDQ =RU /H] +RY +RYÇWÇ %Hù 6D]NLULQ 'HUVGDQ 3D ùGD PD Q 5DNLULQ 6HUILUD]Ç %RERQD 3ÃæYDELULQ 7HGD 'L] 'L]Ç 5HQJGÃU +RNHU +LüWLQ <DVDN %ÛUDNPDN *D]HWH 'HUJL %DVÛOPDN %DVPDN ¾üH\OHP 9XUPDN 7XWXNODPD 6ÕUJÕQHWPH 2OD\ 5DG\R 7HOHYL\RQ +ÕNÕPHW 'ÕèÕQ ûDUNÛ WÕUNÕ =RU +Û]OÛWH] 9DKüL 9DKüHW %ÏOÕP .XUPDNGÕ]HQOHPHN 'HUVYHUPHN *HULNDOPDN .DOGÛUPDN %DüDUÛ kÀLQ ¾OHUOHWPHNJHOLüWLUPHN (]L\HW +ÛUVÛ] +ÛUVÛ]OÛN 6ÛIDW =DUI &H]D .

ZHVWLQ (]ÃEL[ZD]LP 7XÃEL[ZD]Ç (ZÃEL[ZD]H (PÃEL[ZD]LQ (]ÃELELP 7XÃELEÇ (ZÃELEH (PÃELELQ (]ÃELÀLP 7XÃELÀÇ (ZÃELÀH (PÃELÀLQ .LULQ ILLOL 'LOHNNLSL ûLPGLNLYHJHOHFHN]DPDQ (]ELNLP 7XELNÇ (ZELNH (PELNLQ +ÔQELNLQ (ZELNLQ +DEHUNLSLQLQJHOHFHN]DPDQÛQGDGLOHNNLSLQGHQIDUNOÛ RODUDNILLOGHQÏQFHZÃ GÃ YH\DNÛVDOPDOÛ ELÀLPL\OHÃ JHOLU (]ÃEÃP *HOHFHèLP 5RMZÃEÃ *ÕQJHOHFHN (] Ï]QH +LQJÃ WÕPOHÀ Ã ILLOÏ 6Ï]NRQXVXZÃGÃ Ã ILLOÏQFÕVÕÏ]QH\LL]OHU VLEÃVDHWÀDUDQGDEÃP WÕPOHÀ ILLO ILOO GLELVWDQÔ]DQÇQJHKÃQ.XUGÇMÇZÃYHELQ Ï]QH ILLOÏ %D]Û ILOOHULQKDEHUNLSLJHOHFHN]DPDQÛ +DWLQ (]ÃEÃP 7XÃEÃ (ZÃEÃ (PÃEÃQ +ÔQÃEÃQ (ZÃEÃQ 7XÃZHUÇ (ZÃZHUH (]ÃZHULP (PÃZHULQ +ÔQÃZHULQ (ZÃZHULQ +DWLQILLOLQLQJHOHFHN]DPDQÛQÛQELULNXUDODX\JXQELULX\JXQROPD\DQLNLELÀLPL YDUGÛU  ÔQ %ÔQ ..

HOÇOSDUOÇVH[LODVNLUÔÀÔ(QTHUÃ-LZÃYLUGDPHKHYÔ GXQHGÇW 0HULYÃKDQ 9Ã\HNDKDQ 3LUVDKDQ (ZPHULY 9Ã\HNÃ YÃPHVHOÃ.+ÔQÃELÀLQ +ÔQÃELELQ (ZÃELÀLQ -LEÇUNLULQ -LEÇUÃÀÔQ (ZÃEL[ZD]LQ +ÔQÃEL[ZD]LQ (ZÃELELQ 6HUGDUWHÀLPDSLUWÔND[ZHQHDQÇ" 0LQMLEÇUNLUPDPRVWH &DUGLQMLEÇUPHNH (ZGL[ZD]LQNX.XUG]PDQÃ[ZHMLEÇUELNLQ %DYÃPLQMLPLQUDJRW(ORGXNÇORæHNLUELJUH/ÃPLQQHJLUW(ZMLEÇUDPLQÀÔ %LGHVW[LVWLQ 9DQURMDQDTHKZHQD\ÃGÇWLQOÃPLQSDNÃWHNELGHVW[LVW 'LPDODZDQGD[DOÇÀHNKH\HSLUKÃMD\HELGHVWQDNHYH -LZÃYLUGD .

(ZELNÃUÇWLæWHNÇQD\Ã(]MLPHULYÃKDQKH]QDNLP +HYDORUÃGLUÃMHÔÀHWLQHYÃ\HNDKDQEDæEL]DQHÔ]ÔEÃ]DUPHEH %RQDNLULQÃQKDQ (ZGL]Ç\ÃGLNH ÔGHUHZÇQH%RQDNLULQÃQKDQ GL]ÇNLULQÔGHUHZNLULQ.

H]MLZÃ KH]QDNLP %LOD +HVHQEL[ZÇQH +DVDQRNX.

+HVHQELODEL[ZÇQH +DVDQRNXVXQ.

(ZELOD OLZLUELPvQH 2ùXUGD ND OVLQ.

XUGÇKÇQÇ[ZHQGHNDUDQGLNLQ 6D]NLULQ 3LæWÇVDODGL5XVÇ\ÃGDVD]ÔPDQHNQÔKVD]EÔ]RUGHVWÇÀÔD]DGÇKDW (PÃURMHNÇJHOÃ[ZHMLQÇUÃELQGHVWÇ\Ã[LODVNLQÔGLZHODWGDMÇQHNQXVD]NLQ )ÃPNLULQ (YSLUV .XUGÇKH\H /LZLUPDPRVWH. 9DQURMDQDTHKZHQD\ÃGÇWLQ 4HKZHELODOLZLUELPÇQHÀD\ELGHVWQDNHYH %HæD]PDQÃ.XUGÇ /L]DQÇQJHKD6RUERQÔ/HQÇQJUDGÃEHæD]PDQÃ.

+HYRNÃQMÃUÇQELJXKXUÇQLQGHPÃQGLQ GHPÃQNXKÔQKÇQÇZDQEÔQH.0HULYGLVD\D]PÇQGDKHYÔGXIÃPGLNH 0LQMLJRWLQDWHWLæWHNIÃPQHNLU %Ô\HU 'XKÃYDUÃWÃOHZÇ]\RQÃEÔ\ÃUÃQ§UDQÃQÇæDQGD 'HUNHWLQD5RMD:HODWEÔ\HUHNPH]LQEÔ +ÇQNLULQ .

 :HNÇKD (]GLÀLPEDMÃU GHPDQLKRùLPGLNL]D PD Q.

D.

(]ÀÔPEDMÃU ERUÇ\DWÃGD\ÇGLOLJHo PLù.

E.

(]ÀÔPHEDMÃU ERUÇ\DGÔGDUPLùOLJHo PLù.

F.

(]ELÀLPEDMÃU UDZH\DEODQÇGLOHNNLSL.

G.

(]ÃELÀLPEDMÃU GHPDSDæÇJHOHFHN]DPDQ.

 (]ML0DKDEDGÃWÃP 3H]OL]R]DQDQGLÀÃUH &RWNDUDQFRWÃSD\Ç]ÃNLULQH 3DU]LYLVWDQÃSLUEHUIEDUÇ 7XÃNÇQJÃELÀÇVÔNÃ" %LODEDYÃZÇUÔQÔSHQÇUELIURæH (]ÃNÇORNWLUÇEL[ZLP  LYÇNELDOÇNDUÇ\DSHUÃ[ZHILUGLGLQ GLILULQ.

. :DQÇURVLEÃÀD\YH[ZDU 3ÃUåDKDQOLPDOEÔ\H . %LKRNHUÃQMÃUÇQKHYRNDQÀÃELNLQ -ÃUMRUGRUVHUELQSDæSÃæKXQGLUGHUFHPKLQJÃNÇQJÃFDUFDUÀHQG HZTDV :HNÇKD 0DODPHOLMÃUÇJXQGH %LUHQJGHUÃQMÃUÇQKHYRNDQÀÃELNLQ 'LUÃMNXUWELOLQGQL]PNÔUQÃ]LNGÔUJHUPVDUKLæNQHUPVRU]HUNHVNæÇQ %LOHNHUÃQMÃUÇQKHYRNDQÀÃELNLQ ...9 . .

.LZHUD ùHùPHKPLKOHW3LùWvùHùPHKvNHVvOL JXQGQHEÇQLP åHæPHKTHGÇ\D'LYÃPDEÃ\QÃGDTDVÇEÇVWPDODQEDUNLULQÀÔQ<ÃGLQ GLJRWLQGLEHPÇUWÃUHKPÃ/Ã0ÇUKDWÔJRW=ÔMLHUGÃPLQGHUNHYLQ\DQMÇH] ZHEL]RUÃGHUGL[LP +LQNHVDQEHUÃZÇGDQ%LQDYÃ0LVWRJXQGÇ\HNKHEÔ:ÇJRW/DRJXQGÇQR GHUQHNHYLQ+HNHHP\HNELQHZQLNDUHPHGHU[H*XQGÇ\DQJRW (UGÃZÇ\H.DOÔSÇUHNÃQPHGLEÃMLQNXEDSÇUÃZÇ0ÇU 0LKHPHG[ZHGÇ\à JXQGDQEÔ\H0ÇU0ÇKHPHGGLZH[WD2VPDQÇ\DQGD PÇUÃPÇUDQEÔ\HOLYÃGRUÃKXNLPKHPÔGLGHVWZÇGDEÔ\H:ÇHUGHNÇIUHKEL GHVW[LVWÇ\HÔOLVHU[ZHWDSÇNLUÇ\H%LYÇDZD\ÇHYJXQGEÔQHPLONÃZÇ 3LæWÇPLULQD0ÇU0LKHPHGPLONÃZÇGLQDYNXUÃQZÇGDSDUYDEÔ\H1LKDJHOHN QHZÇ\ÃQZÇKHQH-LZDQ0ÇU&HODO[ZHGÇ\ÃJXQGDQH$QJRZHNÇ0LUFDQà JXQGÃQZÇ\ÃQGLQKHQH *XQGEHUÃPDOEÔ.HONÃJXQGKHPÔFROHJÃ0ÇUEÔQ0ÇUKHU\HNÇHUGHN GDEÔ\ÃÔZDQDELJDQHZHUGDGDMRW VDOEHUÃPÇUWUDTWRUDQÇJXQG£GÇPLQHWÃZÇELFRWÃFROHJDQQHPD:Ç HUGÃJXQGÇ\DQMLGHVWZDQJLUWÔ[ZHVWNXMLJXQGGHUNHYLQELÀLQ *XQGNHWHæÇQÃ*XQGÇOLUDZHUD0ÇUJHUÇQMÃUDJRWLQ0HHZTDVVDO[XODPÇ\D WHÔEDYÔNDOÃWHNLUÇ\H1LKDWXPHGLNÇGHUHPELÀLQNÇGHUÃ"4HQHEHKLQHN HUGELIURæHPHHPEDMRQÔGÃQÃ[ZHELGLQ 0ÇUJXKQHGDJRWÇQÃQZDQ* RW.4ÇMÇQJÇUÇQGLKHTÃGDKDWLQWÔMNLULQYHEÔQYÃ[LVWLQUL]JDUNLULQZLQGDEÔQ IÃPNLULQMLEÇUNLULQUDNLULQVD]NLULQSÃæYDELULQGL]ÇQ :HNÇKD 0LUvùNo LPD GLTvMH " .XEL[ZD]HPHGHUGL[H . 0§5&(/$/ 1DYÃJXQGÃPH0LUFDQH(UGÃZÃQÇYÇGHæWHQÇYÇÀÇ\DÔ]R]DQH0LUFDQ JXQGHNÇ[ZHæHELGDUÔEHUH'HæWÃGDOLFÇ\ÃQ DYÇWLWÔQSHPEXÔNXQFÇ GLEH1LKDVLOTMÇWÃDMRWLQ/LFÇ\ÃQEHMÇFHKJHQLPÔQÇVNULQGGLEH/LTXQWDUÃQ ÀÇ\DQOLVHUPÃUJÔ]R]DQDQNHUÇ\ÃQSH]GLÀÃULQ 0LUFDQELWHPDPÇ\D0ÇU&HODOH.

HUÇ 6ÕUÕ 3ÇUHN <DüOÛ NDGÛQ 3ÇU <DüOÛ 2VPDQÇ 2VPDQOÛ 0ÇUÃPÇUDQ %H\OHUEH\L +XNLP +ÕNÕPHJHPHQOLN 7DSÇNLULQ 7DSXHWPHN .XQFÇ 6XVDP 6LOT ûHNHUSDQFDUÛ 1ÇVN 0HUFLPHN $YÇ 6XOXWRSUDN %HMÇ 6XVX]WRSUDN 4XQWDUÃÀÇ\D'DèHWHèL .0LVWRJRW  LHUGÃZÇ\H"(UGÃ[ZHGÃ\H%DSÇUÃZÇELÀR\Ã]RUÃHZELGHVW[LVWÇ\H(UGà HPGDMRQSLæWDPHGLæNÃHZGLFÇ\Ã[ZHGDUÔGLQHGHVWÃ[ZHQDGHVDUÔ JHUPÃ(PSÃNWÇQÇQWRHZGL[ZHMLPHUDGHZGLPÇQH+ÔQELUDVWÇGLSLUVLQ HUGKHTÃPH\H *XQGÇ\DQSLUVÇ /ÃHPÀLELNLQWLæWHNMLGHVWPHQD\Ã0ÇU[XUWH(PSÃQLNDQLQ 0LVWRGHQJÃ[ZH ELOLQGNLU 3ÃGLNDQLQ LPDHZ\HNPHULYHHPELVHGDQLQ*XQGÃQGLQMÇPÇQD\ÃPH QH(PELKH]DUDQLQ<HNELQÔEHU[ZHELGLQ /ÃSLUDQÇ\DJXQGÇ\DQJXKQHGDQHZÇTÇUHWDKHYQHNLULQ0LVWRÔÀHQG KHYDOÃQ[ZHEHUÃPÇUGDQMLJXQGGHUQHNHWLQ 'LQDYZDQÔ0ÇUGDæHUGHUNHW0ÇUEHUÃ[XODPÃQ[ZH\ÃQELÀHNæDQGHVHU ZDQ0LVWRHZUHYDQGLQ3DæÃ0ÇUMLKXNXPHWÃDOÇNDUÇ[ZHVW&HQGLUPHNHWH JXQG/LJXQGÇ\DQWHGD\HNPH]LQEÔ-LQÔPÃUNDOÔ]DURQHJRWLQOÃ[LVWLQ PÃU0LVWRMÇGLQDYZDQGDELULQPDSLVà 3DæÃJXQGYDODEÔ7HQÃÀHQG[XODPÃQ0ÇUELPDOYDGLJXQGGDPDQ(ZMÇGL UH]ÔED[ÀH\ÃPÇUGDGL[HELWLQSH]ÃZÇ[ZHGÇGLNLQÔKLQHUGÃQZÇGDMRQNX WUDTWRUQLNDQHOÃELJHUH+LQMÇ[L]PHWÔD]HWÃPDODZÇGLNLQÔZÇMLGLMPLQDQ GLSDUÃ]LQ 0DOÃQJXQGÇ\ÃQÀÔ\ÇGLELQEHUIÔEDUDQÃGDKLOZHæÇQEÔQSDJ/LJXQGJD NHUÔKHVSNÃPEÔQ1ÇUKHYFDUGLWÔUWDQGDMLEÇUEÔQJÇVLQDQMHQJJLUWLQ1LKD NDUÃZDQWUDTWRUGLNLQ 3LæWÇNX0LVWRMLPDSLVÃGHUNHWOL0ÇU[LVWHZNXæWÔWHYÇGXKHYDOÃQ[ZHUHYÇ ÀÇ\Ã/ÃQLKDFÇ\Ã0ÇU&HODOÀDUNXUÃQZÇJLUWLQH(ZOLEDMÃUUÔGLQLQ<HNWR[WRU H\HNDEÔTDWH\HNMÇWLFDUÇ\ÃGLNHRWÃOÔDæ[DQÃQ[ZHKHQH<ÃÀDUDQGHK VDOHNXOLSDUODPHQWR\D7LUNÇ\HPHEÔVH(ZELUD\ÃJXQGÇ\DQWÃELMDUWLQ *XQGÇ\ÃQNXPDOEDUNLULQKLQÀÔQDOÇ\Ã(GHQÃKLQ6WHQEROÔ§]PÇUÃ+LQMÇOL 'Ç\DUEHNUÃELFÇEÔQ3LUDQÇ\DZDQEÔQÃU[DWÔNDUNHU+LQDQMÇNDUQHGÇWLQVHIÇO EÔQELSDUVÃNHWLQ 'LJXQGGDGÇVDWLWÔQSHPEXNXQFÇJHQLPÔQÇVNGLEHSH]OLÀÇ\DQGLÀÃUH ED[ÀHÔUH]EHUGLGLQÔ MÃELPÇO\RQDQTH]HQÀSÃNWÃ(ZMÇGLJLKHGHVWÃPÇUDQ ÔGLQDYZDQGDSDUYDGLEH 0ÇU %H\ .

ÛUÛOPDN 7R .0LON 0ÕON 3DUYDEÔQ %ÏOÕQPHNSD\HGLOPHN 3DUYDNLULQ %|OüPHNSD\ODUDD\ÛUPDN &ROHJ <DUÛFÛ (UGHN %LUWRSUDN *D ¯NÕ] .RYPDN 'ÃQ %RUÀ 0LKOHW 6ÕUHPÕKOHW 4HGÇQ %LWPHNVRQDHUPHN 4HGDQGLQ %LWLUPHNVRQDHUPHN .DÀÛUPDN +XNXPHW +ÕNÕPHW &HQGLUPH -DQGDUPD +LOZHùvQ <ÛNÛOPDN 3DJ +DUDEH 1ÇUKHYFDU .HU[DQH *HQHOHY .D]DQÀ 0ÇO\RQ 0LO\RQ 0H\[DQH 0H\KDQH .L]PHWÔD]HW+L]PHW 5HKP 0HUKDPHW %HUÃ\HNÇGDQ%LULQHNDUüÛ GLUHQPHN %HU[ZHGDQ 'LUHQLü .XODP +L]PHWÀL 'HUNLULQ .HUFNLULQ +DUFDPDN 7UDTWRU 7UDNWÏU 0LQHW 0LKQHW /LUDZHUDQ <DOYDUPDN JHUÇQ .DUDVDEDQ 0DEH\Q $UD .ZHGÇNLULQ %HVOHPHN %HU 0DKVXO 4H]HQF .D\PDN -LGHVWKDWLQ %HFHUPHN\DSDELOPHN (ùvU $üLUHW (ùvUWv $üLUHWoLOLN (GHW $GHW 4ÇUHWD %LULQH\DUGÛP \HNÇNLULQ HWPHN øHU 6DYDü %LÀHN 6LODKOÛ 5HYDQGLQ .ZHGà 7DQUÛ  R 6RSD %LÀR\Ã]RUà 6RSDJÕFÕ\OH]RUOD 3LùW %HO øLNHVWLQ .

HUÇE <DEDQFÛ .ÔÀH 6RNDN +HT +DN 1HKHT +DNVÛ] =LN .ÏN*RW 'HPDQLKR.DUüÛ =XOP =XOÕP 6HUÇKLOGDQ %DüNDOGÛUPDN %DKR] )ÛUWÛQD .HUÇEÇ <DEDQFÛOÛN 0DSLV +DSLV 0DSLV[DQH +DSLVKDQH :DOD %Rü %LPDOYD (YFHN *ÇVLQ 6DEDQGHPLUL 'LMÇ .UJDW 6HIÇO 6HILO 3DUV 'LOHQFLOLN 3DUVHN 'LOHQFL 3DUVNLULQ 'LOHQPHN :DU <D\ODN 6ÃZÇ <HWLP 3ÇKQ 7HNPH %HWDO ¾üVL] %HWDOÇ ¾üVL]OLN .7ÔUW $YOX -LEÇUEÔQ 8QXWXOPDN -HQJ 3DV -HQJJLUWLQ 3DVWXWPDN 7R[WRU 'RNWRU $EÔTDW $YXNDW 7LFDUÇ 7ÕFFDUOÛN 7LFDU 7ÕFFDU 2WÃO 2WHO $ù[D QH /RNDQWD 3DUODPHQWR 3DUODPHQWR 0HEÔV 0HEXV 5D\ 2\ %LFÇEÔQ <HUOHüPHN £U[DW .DUÛQ ûLPGLNL]DPDQÛQKLND\HVL )LLO*RWLQ .

ûLPGLNL]DPDQ (]GLEÃMLP 7XGLEÃMÇ %RUÇ\DWÃGD\Ç.

'LCOLJHoPLü 0LQJRW 7HJRW .

(ZGLEÃMH (PGLEÃMLQ +ÔQGLEÃMLQ (ZGLEÃMLQ %RUÇ\DGÔGDU.

0LüCOLJHoPLü 0LQJRWÇ\H 7HJRWÇ\H :ÇZÃJRWÇ\H 0HJRWÇ\H :HJRWÇ\H :DQJRWÇ\H :ÇZÃJRW 0HJRW :HJRW :DQJRW %RUÇ\DEHUGHVW.

HWLQ .ÏN .HW *HUÇ P  Q Q Q . ûHPLGLNL]DPDQvQKLND\HVL 0LQGLJRW 7HGLJRW :ÇZÃGLJRW 0HGLJRW :HGLJRW :DQGLJRW øLPGLNL]DPDQÛQKLND\HVLQGHILLOGL ÏQHNLQLDOÛU* Ho LùOLILLOOHUWD N Û D OPD ]* Ho LùVL] ILLOHUGHLVHN|NVRQKD UILQLQVHVOLYH\D VHVL]ROXùXQD J|UHWD N ÛODUÛ ù|\OHGLU *HUÇQ .ÏN (]GLNHWLP 7XGLNHWÇ (ZGLNHW HPGLNHWLQ (]GLJHUÇP LP 7XGLJHUÇ Ç (ZGLJHUÇ (PGLJHUÇQ LQ +ÔQGLJHUÇQ +ÔQGLNHWLQ LQ (ZGLJHUÇQ LQ (ZGLNHWLQ 1RW* Ho Lo VL]ILLOOHUGHùLPGLNL]D PD QOD KLND \HVLD UD V ÛQGDNLIDUNDGLNNDWHGLQL] ûLPGLNL=DPDQ (]GLJHULP 7XGLJHUÇ (ZGLJHUH (PGLJHULQ +ÔQGLJHULQ (ZGLJHULQ ûLPGLNL]DPDQÛQ KLND\HVL (]GLJHUÇP 7XGLJHUÇ (ZGLJHUÇ (PGLJHUÇQ (ZGLJHUÇQ +ÔQGLJHUÇQ .

ÕUWÀHGH Ç. .

XUGDQJHOHFDUDQGLMÇ]XOPÔ]RUGHVWÇ\ÃVHUÇKLOGDQ:DQOLKLPEHUGLMPLQULQG EHU[ZHGDQOÃGLMPLQ[XUWEÔQHNDQÇQELJLKÃQUL]JDUÇ\à -LGHVWKDWLQ .XUGÇGD XVDWÃJRWLQ 0DODQEDUNLUÀÔQHZDUDQ (]VÃZÇPDPEHUGÇZDUDQ *HOHN.ÏN *HUÇ  ÃUÇ .LUÇ 'L]Ç GLOLJHoPLü (] : Hùv 7LUVÇ 3HOZHùv\D øD KD QWLUVv\D (ZÀÃUÇ\D 7HNLUÇ\D :HGL]Ç\D ûLPGLNL]DPDQÛQKLND\HVL 7HGLNLUÇ\D (]GLJHUÇ\DP (ZGLÀÃUÇ\D :HGLGL]Ç\D 3HOGLZHùv\D øD KD QGLWLUVv\D .LUÇQ 'L]ÇQ : HùvQ 7LUVÇQ 0LüOvJHoPLü (]JHUÇ\DPH (ZÀÃUÇ\D\H 7HNLUÇ\D\H :HGL]Ç\D\H 3HOZHùv\D \H øD KD QWLUVv\D \H /LUDZHUDQJHUÇQ $OÇæÃU JRW(]ÃELÀLP(OPDQÇ\Ã-LQDZÇMÃUDJRW0HÀH/LUDZHUDQJHUÇ NLUQHNLUHZMLGD[ZD]D [ZHYHQHJHUÇÔÀÔ *XQGÇOLUDZHUDPÇUJHUÇQ/ÃZÇHUGQHIURWHZDQ 0DO%DUNLULQ 'HPDELKDUÃNRÀHUPDODQEDUGLNLQEHUEL]R]DQDQGLÀLQ6WUDQHNH.XUGERQD[L]DQÇÔEHWDOÇ\ÃPDOD[ZHEDUGLNLQGLÀLQZHODWÃ[HUÇEÇ\à %HUÃ\HNÇGDQ %HU[ZHGDQ +HVSOLPÃUJÃGLÀÃUÇ\D*XUHNMÇZÇDOÇKDWNXKHVSÃEL[ZH/ÃKHVSÃEHUÃZÇ GDSÇKQHNOÃ[LVWÔJXUUHYÇÀÔ .VHVOLVLLOHELWHQILLOOHULQPD]L]DPDQODUÛQÛQÀHNLPLIDUNOÛ ELUELÀLPGH GH\DSÛOÛU 0DVWDU *HUÇQ JHUÇ\DP  ÃUÇQ .

XUGDQ\HNH+HUGXMÇ QD[ZD]LQNX.XUGÔ[HEDWNDUÃQ7LUNMÇGLMÇKXNXPHWD ]RUGHVWÔD[DQ\HNLWÇÀÃELNLQTÇUHWDKHYELNLQ 'LGHPDHæÇUWÇ\ÃGDKHU\HNÇTÇUHWDHæÇUD[ZDGLNLUSLæWDPHULYÃ[ZHGLJLUW/à HZHGHWDNHYQÇURÃGÇQHWLæWHNÇEDæH'LYÃPHULYTÇUHWDUDVWÇ\ÃELNH\D QHKHTDQQHNH /L]LNÃPHULY[LVWLQJRW$[SLæWDPLQ +ÇQNLULQ %HUVÇYDSLUVÃQMÃUÇQELGLQ 0LUFDQJXQGHNÇÀDZD\H" /L0LUFDQÃGLFÇ\ÃQDYÇGDÀLGLEHEHMÇGDÀLGLEH" .XUGÔKHPÔ[HEDWNDUÃQ7LUNÇ\ÃKLæ\DUELQOLKHTÃ[ZHELJHULQ D]DGELQ%RQDYÃ\HNÃGLYÃJHOÃ.L]PHWÔD]HW 'Ç\D*XOÇ]HUÃÃGÇSÇUEÔ\HÔQH[ZHæH(ZGLPDOGDGLVHNLQHÔ[L]PHWÔD]HWD GÇ\D[ZHGLNH -LEÇUEÔQ 1ÇUKHYFDUGLWÔUWDQGDMLEÇUEÔQ 0HULYÃQNXGLUÇ\DD]DGÇ\ÃGDGLPLULQQDYÃZDQWXFDUMLEÇUQDEH %LFÇEÔQ +LQJXQGÇGL'Ç\DUEHNUÃGDELFÇEÔQ (ZTDVSH]GLWÔUWÃGDELFÇQDEH 3DUVNLULQ (ZFRWNDUHNEDæEÔ/ÃQLKDEHWDOÔELUÀÇ\HGLNXÀÃEDMDUDQGDSDUVÃGLNH 4ÇUHWD\HNÇNLULQ 3LüWJLUWLQ 'LPDEÃ\QDJXQGÇ\DQÔPÇUGDæHUGHUNHW&HQGLUPHTÇUHWD0ÇUNLU-L[ZH KXNXPHWWLPSLæWDGHZOHPHQGDQD[DQÔEÔUMÔZDQGLJLUHKXNXPHW\D GHZOHPHQGDQH4H]Ç\DKXNXPHWD7LUNÔ\DIHRGDOÃ.%DKR]ÃPDODPHKLOZHæDQGWLæWHNMLGHVWPHQHKDW*XQGÇ\DQGLJRW0ÇU[XUW HPHGLNHGHU7LæWHNMLGHVWPHQD\Ã/ÃNXJXQGÇ\HNELQHZMLPÇUDQÔD[DQ [XUWLULQ+LQJÃSLUWLæWMÇGHVWZDQWà %LPDOYD 7XML(GHQÃ\Ç" 1DHPELPDOYDOL6ÃUWÃUÔGLQLQ .

XEDSÇUÃ0ÇU&HODOPLUPLONÃZÇÀLEÔ" *XQGÇ\DQÔ0ÇU&HODOTH]HQFELÀLDZD\ÇSDUYDGLNLULQ" 5HZæDJXQGÇ\DQÀDZDEÔ" 4H]HQFÃ0ÇU&HODOÀDZDEÔ" :ÇÔNXUÃQ[ZHSHUHOLNXÔELÀLDZD\Ç[HUFGLNLULQ"  LPDPLQHWÃ0ÇUELFRWÃFROHJDQQHPD" :H[WDNX0ÇUMLJXQGÇ\DQUDJRW-LJXQGGHUNHYLQJXQGÇ\DQÀLNLU" 0ÇUÀLTDVPLKOHWGDZDQ" 'LYÃPLKOHWÃGDÀHQGPDOMLJXQGGHUNHWLQ" 0LVWRMLJXQGÇ\DQUDÀLJRW" 'L]HYÇ\DQGDNÇGL[HELWH".ÇSH]GLÀÃUÇQH" $[DÔ0ÇUGHVWÃ[ZHOLVDUÔJHUPÃGL[LQ" *RWLQD0LVWRUDVWH\DQQHUDVWH" 'LPDEÃ\QD0ÇUÔJXQGÇ\DQGDÀLGHUNHW"  LPDJXQGÇ\DQùHUZLQGD NLU" &HQGLUPÃGLJXQGGDÀLNLU" (ZÃæHUWLPZLQGDELNLQ" .ÇQJÃJXQGÇZÃGLKHTÃ]RUGHVWDQGDEÃQ" 0LVWRÔKHYDOÃ[ZHÀLEÔQ" 'LJXQGGDNÇPD"(ZDQDÀLGLNLQ" 0DOÃQJXQGÇ\ÃQÀÔ\ÇÀLEÔ" 1ÇUKHYFDUÔJÇVLQÀLEÔQ" 0LVWRNXMLPDSVÃGHUNHWÀLNLU" %LNXæWLQDPÇUHNÇGDZÇ\DD[DWÇÔPÇUWÇ\ÃWÃ" 'DZÇ\DD[DWÇÔPÇUWÇ\ÃELÀLDZD\ÇWÃ" 0ÇUD[DÔæÃ[KHTÃJXQGÇ\ÃQUHEHQGLSDUÃ]LQ"  LPDJXQGÇUD\ÃQ[ZHGLGLQZDQÔZDQGLNLQPHEÔV" D. 0LUFDQPLONÃNÃ\H"  HQGJXQGÃEDSÇUÃ0ÇU&HODOKHEÔ\H" :ÇHZJXQGDQDÀDZDELGHVW[LVWÇ\H" *XQGÇ\ÃQNXHUGÃPÇUÔD[DQGDMRQMLZDQUDÀLWÃJRWLQ" 0ÇUÔD[DQHYPLONÃQIUHKNLUÇQH\DQGLVD\D[HEDWD[ZHGDEÔQH[ZHGÇ\à ZDQ" .

6ÛIDW)LLO JHoPLü]DPDQRUWDFÛ.

)LLOHU L.

HNLDODUDNVÛID WLùOHYLJ|UUOHU  Ô  Ô\Ç *LGHQJLWPLæRODQ.

 6DODÀÔ\Ç .ZD Uv <HPLùROD Q.ZDU .

 0HULYÃWÃU[ZDUÇ +DW +D Wv * HOPLùROD Q.

 =DUR\ÃKDWÇ øNHVWøNHVWv . ÛUÛNNÛUÛNRODQ.

 )vQF D QD ùNHVWv E.

kVLPYHVLIDWODUGDQ WÇ.

YH Ç.

HNL\OH\HQLLVLPOHUWÕUHU 0ÇU PÇUWÇ EH\OLN.

$[DD[DWÇ DèDOÛN.

XODP[XOD PWv XùD NOÛN. .

*HUPJHUPÇ VÛFDNOÛN.

'LUÃMGLUÃMÇ X]DNOÛN.

*LUDQJLUDQÇ DèÛUOÛN.

.

7LFDUWLFDUÇ WÕFFDUOÛN.

5DVWUDVWÇ GRèUXOXN.

%DMDUED MD Uv ùHKvUOL.

. .DÀPDNDWODPDN $èDÀOÛNIXQGDOÛN (VQDVÛQGDDQÛQGD 3DWODPDN  ÛèOÛNDWPDN 9DOODKL .1$&(02 ..DYDO  REDQ $GÛP 0.5.DUüÛODüPDN <ÛUWÛNSÛUWÛNSDUDPSDUÀD $èÛW\DNPDNQLQQLVÏ\OHPHN *ÏQGHUPHN %DèÛUPDNÀDèÛUPDN . (PVÃKHYDOEÔQ§VR&HPRÔH](PGLÀÔQ'RVWHOÃ5RMHNJHUPÔ[ZHæEÔ/L GRUDOÇUÃJXQGÇ\DQFRWGLNLU/LPÃUJDQSH]GLÀÃUÇ\D'HQJÃELOÔUDæLYDQDQ GLKDW/LYLUÔZÃNHZDQGL[ZHQG /LUÃHPUDVWÇFHQGLUPDQKDWLQ(ZDQDMLJXQGÃåHUYDQÃ GLKDWLQ+D\ÃPHML WLæWHNÇWXQHEÔ7HYÇZDQJXQGÇMÇKHEÔQ*XQGÇMLQÔPÃUEÔQ'HVWÃZDQEL KHYUDJUÃGD\ÇEÔ&HQGLUPDQMÃUDTH]Ç\ÃQ[LUDEGLJRWLQÔOÃGL[LVWLQ&LOÃQ ZDQSHULWÇEÔ6HUÔÀDYÃZDQSHUÀLIÇEÔ-LSR]Ã[RUWHNÇ[ZÇQGLKDW0ÃU EÃGHQJEÔQMLQGLTÇUÇ\DQÔGLORUÇ\DQ (PKHUVÃMÇJHOHNWLUVÇ\DQ&HPRJRW 0HVHNLQLQHPELUHYLQ 0LQJRW 1D ORPHWLUVLQWLùWHNQD EH /ÃKÇQJRWLQDPLQ[LODVQHEÔNX&HPRJRWÀLUSÔED]GD&HQGLUPDQKHPD GHVWDYÃWLQWLILQJDQÔNLULQTÇUHTÇU 'XUOHQJDÀPD :DOOH&HPRQHVHNLQÇ%HUELMÃUGLUHYÇ\D+LQGLNPDEÔNXELJLKHUÃODQÔMÇÀDY ZLQGDELEHGXVÃWLILQJWHTÇ\DQ&HPRÀÇNÇ\DSÃSLæWD[ZHJLUWJDYHNGX JDYÃGLQDYÃWGLVHUÀRNDQGDNHWGLUÃMEÔÔEÃGHQJPD 'HQJÃNHZDQÔELOÔUDæLYDQDQKDWELUÇQ +D\MÃKHEÔQ 5DVWKDWLQ 3HULWÇ /RUÇQ/RUDQGLQ %LUÃNLULQ 4ÇUHTÇUNLULQ %D]GDQ 5ÃO *DYD 7HTÇQ  LNÇQ :DOOH %LOÔU øLYD Q *DY +HEHUOLROPDN 5DVWODPDN.

DOHGXYDUÛ &DPL  HYUH $UDPDN (YOHQPHN 0HNWXS ûLüPHN ûLüNLQ .ZÇQ 4H]Ç . RN 7LILQJ *LUÃGDQ *LUÃGD\Ç )D\WRQ %HGHVWHQ 0L]JHIW 'RUDOÇ /ÃJHUÇQ =HZLFÇQ 1DPH 3HUÀLIÇQ 3HUÀLIÇ .LUDE 7ÕIHN %DèODPDN %DèOÛ 3D\WRQ .ÏWÕ 'L] 5DVW+DWLQ (POLUÃUDVWÇFHQGLUPDQKDWLQ 7XULQGUDVWKDWÇH]MÇOLWHGLJHUÇ\DP /ÃJHUÇQ (ZOLÀLGLJHUH" :ÇNHUD[ZHZLQGDNLUL\HOÃGLJHUH +D\MÃKHEÔQ 7HELKÇVW"%HNRÔ6HZOÇGL]HZLFLQ 'L]DQLPKD\ÃPLQMÃKH\H 6LOÃPDQMLEDYÃ[ZHUDQDPHELUÃGLNH/ÃEDYÃZÇPHKHNEHUÃPLUÇ\HKD\Ã ZÇMÃWXQH 4ÇUHTÇUNLULQ &HQGLUPDQNLUHTÇUHTÇU *DYDHPKHTÃ[ZHGL[ZD]LQ]RUGHVWGLNLQTÇUHTÇU *RWÀLUSÔED]GD &HPRWLUVÇJRWÀLUSÔED]GD åDKDQÀHUGHVWÃ[ZHGLUÃMÇKÃOÔQÃNLUÀLYÇNÃJRWSLUWÔILUGD 0LQNHYLUHNDYÃWJROÃNHYLUJRWJXOSÔGLQDYDYÃGDZLQGDEÔ 'LC OLJHo PLùLQKLNND \HVL %RUÇ\D ÇURNÇ *HoLüOLILLOOHUGH .DQ 6Ï] .ÏNVRQKDUILVHVOLRODQODUGD ¯UQHN$QÇQ .

ÏN..LU 0LQDQÇEÔ JHWLUPLüWLP.ÏN$QÇ .ÏNVRQKDUIVHVVL]RODQODUGD ¯UQHN.LULQ .

7HZÇZÃDQÇEÔ 0HZHZDQDQÇEÔ 0LQNLULEÔ \DSPÛüWÛP.

7HZÇZÃNLULEÔ 0HZÃZDQNLULEÔ *ÏUÕOGÕèÕJLELJHÀLæOLILLOHUGHDVÛOILLOLEÔ \DUGÛPFÛ ILLOLL]OHU.ÏNÕVHVVL]ELUKDUIOH ELWHQJHo LùOLILLOHU L .

WDNÛVÛ DOÛU (èHUQHVQHÀRèXOLVHEÔ \DUGLPFLILLOL Q.

ÀRèXOWDNÛVÛ DOÛU 0LQSLUWÔNHNDQÇEÔ 0LQGXSLUWÔNDQÇEÔQ +HVHQKHVSNLULEÔWÔUWÃ KHVSHN.

+HVHQKHVSNLULEÔQWÔUWÃ ML\HNÇ]ÃGHWLU.

 * Ho LùVL]ILLOOHUGH 5HYLQ .ÏN5HYÇ %Ô\DUGÛPFÛ ILLOLQLQDOGÛèÛ WDNÛODU (]UHYÇEÔP 7XWHYÇEÔ (ZUHYÇEÔ (PUHYÇEÔQ +ÔQUHYÇEÔQ (ZUHYÇEÔQ P  Q Q Q OLJHo PLùLQKLND \HVLQHo HYLULQ ¯GHY$æDèÛGD NLGLOLJHo PLùILLOHULGLC /ÃNHUÃQMÃUÇQ\ÃQERUÇ\DWÃGD\ÇELNLQERUÇ\DÀÇURNÇ.

DORMÃUDJRWNX'Ç\DUEHNLUEDMDUHNÇ.HOÇOML[DOÃ[ZHUD ]HPEÇOHNWLUÇGLELU(ZNÇQJÃJLKLæWHEDMÃUMLRWRER]ÃSH\DEÔÔÀÔPDOÃ.HOÇOOLRWRER]ÃVÇ\DUEÔEÔÀÔEÔ'Ç\DUEHNUÃ .HOÇOÀHQG URMDQOLPDOD[DOÃ[ZHEÔPÃYDQ.XUGDQHJHOHN NHYQHÔELQDYÔGHQJH=HPDQÃEHUÃQDYÃ[ZH$PHGEÔ ¯UQHN.HOÇOOLRWRER]ÃVÇ\DUEÔÀÔ'Ç\DUEHNUÃ/LEDMÃU[DOÃZÇKHEÔ.HOÇO[DVLPDML EHGHVWHQJHOHNKH]NLU.DOR NÇQJÃHZGÇWJHOHNæDEÔERQDWLUÇML[DU]Ç\Ã[ZHUDJHOHNVSDVNLU. .DOÃZÇHZOLID\WRQÃVÇ\DUNLUÔOLEDMÃU JHUDQG%HGHVWHQÃPH]LQÔPL]JHIWÃQNHYQæDQÇZÇGD.

DOLGEÇQ:HOÇG*RUDKLN\DWÃJDYD EDSÇUÃZDQML(UHEÇVWDQÃKDWÇ\HYDQGRUDQOLKLUÀHNÇVÇ\DUEÔ\HGLGHVWGDMÇ PÇQDTDPÀÇPDUHNKHEÔ\H:ÇELYÇPDUÇKLUÀGDMRWÇ\H 1LIÔ]ÃQZDQJHOHNPH]LQH/LÀDUDOÇ%LGOÇVÃ6ÃUWÃÔ0ÔæÃELKH]DUDQPLUÇGÃQ ZDQKHQH+HUVÃEUDQNDUÃQæÃ[WÇ\ÃGLQDY[ZHGDSDUYDNLULQH åÃ[§]HGGÇQPH]LQÃZDQH(ZELNDUÃROPLMÔOGLEHKÃNPHWDQQÇæDQGLGH *RUDJRWLQDJXQGÇ\DQæÃ[§]HGGÇQURMHNÇ]LYLVWDQÃÀÔ\HJXQGÃ0LODQÃ+HU GHUGLELQEHUIDVWÔUGDEÔ\HåÃ[ML[ZHGÇ\ÃPDOÃUDJRWÇ\H 'LOÃPLQWHPHWÃ]Ô[L\DUDQGL[ZD]H *XQGÇæDæEÔQH-ÃUDJRWLQH 0DHIHQGÇ]LYLVWDQHQLKDWHPHWÃ]Ô[L\DUWÃGÇWLQ" åÃ[ÀDYÃ[ZHJLUWÇ\HGHPHNÇXVDVHNLQÇ\HSDæÃYHJHUÇ\HZDQJRWÇ\H %LÀLQOLQHZDOD.£1*.=$1£ /LKÃODPHOLJXQGÃ*L]DQÃRFD[DæÃ[DQKH\HåÃ[ÃQ*L]DQÃÇURVÃEUDQH åÃ[k]HGGÇQåÃ[7DKLU ÔåÃ[1ÔUHGGÇQ :HNÇWÃ]DQÇQJXQGÇæÃ[DQZHNPHULYÃQELPEDUHNGLKHVLEÇQLQ'LÀLQHGHVWÔ SÇ\ÃQZDQGLD\ÃQZDQGLVWÇQLQ*RUDSLUNHVDQæÃ[[ZHGÇKÃNPHWLQ/LVHU KÃNPHWÃQæÃ[DQJHOHNKLN\DWWÃQHJRWLQ åÃ[ÃQ*L]DQÃELQLMDG[ZHGLJLKÇQLQ.. å£.ZHGÃTHEÔONHÔMLWHÔ]DU Ô]HÀÃWHUD]ÇEH 0LUÇGKLPEHUYÃJRWLQÃæDæGLEÔÔGLPD*HORæÃ[ÀDZDGL]DQÇNXZÇUÔQ DQÇ\H"3LæWUHMÇEDZHUÇ\D[ZHSÃGDQÇNXHZ[ZHGÇKÃNPHWHML[H\EÃGL]DQH .RUWDQGDUHNHJÔ]Ã\DPH]LQKH\HOLNRNDZÃELQÃUÇQ 1HZDODNXæÃ[JRWÇ\HOLMÃUÇJXQGEÔ\H HQGJXQGÇGHUNHWLQHÀÔQHQHZDOÃOL GRUDJÔ]DPH]LQJHUÇQH/ÃÀÇELEÇQLQ[L\DUÔWHPHWÃ]ÃQWH]HGLNRNDGDUÃGD GLVHNLQLQ -LZÃURMÃæXQGDKÃNPHWDæÃ[GLQDYJXQGDQGDEHODYEÔ\HÔQDYÃZÇ JLKLùWv\HZHODWÃQGÔU0LUÇGÃQZÇTDWELTDW]ÃGHEÔQHOLGHUÃZÇFLYÇQH§UR PDODæÃ[DQPÇQDSÃWDJDPÃæDQGLæX[XOH *XQGÇ\ÃQUHEHQEÃKD\EÔQNXOLEDMDUDQKHUGHPGLURMÃQÀLOOHGDMÇKÃæÇQD\Ç [L\DUÔWHPHWÃ]WÃQHGÇWLQ(ZOLZHODWÃQJHUPÔOLFDPHNDQDQGLELQÔGLQDY URMHNÇGXURMDQGDGLJLKÇMLQVLIUÃGHZOHPHQGDQ´ZDQQHGL]DQÇNXURMHNÇEHUà QDVHNÇæÃ[ML(QTHUÃKDWLEÔÔMÃUDWHPHWÃ]Ô[L\DUDQÇEÔQZÇMÇJDYDKDWLEÔ JXQGHZOLVHUUÃ\D[ZHGLNRNDJÔ]ÃGDYHæDUWÇEÔQ 0HULYÃQNXERGÇWLQDæÃ[WÃQWLPEL[ZHUD[HODWHNÃWÇQLQNDUHNDQEHU[HNPÇK ÔEL]LQPHUæÔ[DOÇÀHPDVWUÔQÔSHQÇUGDQÔVDZDU+LQNHVMÇSHUHGLGLQH æÃ[DQ %HUÃPDODæÃ[DQGXTDWEÔåÃ[§]HGGÇQOL4DWÃMRUÇQUÔGLQLæW0HULYÃQæÃ[ EHUÃPÃYDQOLTDWÃMÃUÇQGLRGH\HNIUHKGDGLGDQUÔQLæWDQGLQ´ZDQPLUÇGML æÃ[UDÀLDQÇ\HKÇQGLEÔQÔELPLNURIRQHNHGL]Ç[HEHUGLGDQHæÃ[..ÇQJÃPLUÇG GHUNHWHKL]ÔUDæÃ[ZÇ[DOÔ[DWLUMÃGLSLUVÇÔWLæWÃNXDQÇ\HQDYOÃGLGDÔMÃUD VLSDVGLNLU$QJRPLUÇGNXEHURæHNUÔQDQÇ\HæÃ[ZLKDGLJRW 7X[ÃUKDWÇILODQNHV/ÃWHÀLPDERUÔQ]HKPHWNLU...

HONKÇQGLEHNXJRWLQÃQæÃ[DQKHPÔYLUÔGHUHZLQ .XUGLVWDQÃKDOÔUHZæDJXQGÇ\DQXVD\H/ÃHYQH]DQÇKH\DNÇQJà ELYÇ DZD\ÇGLÀH" §URJHOÃ.XUGGLMÇ[LUDEÇ\DD[DÔæÃ[DQELOH]KLæ\DUGLEH5RMELURMKHMPDUD PHULYÃQ]DQD]ÃGHGLEH.ÇGLNDUÃæÃ[DQGD EL[HELWHVHZDEHN PH]LQGLVWÇQHÔGLÀHELKÔæWÃ%RQDYÃ\HNÃæÃ[DQER NDUNHUÇ\ÃWXPHVUHIQHNLULQÔVHUGDMÇMLPLUÇGDQJHOHNSHUHNRPNLULQ 'L*L]DQÃGDæÃ[DQPHGUHVHYHNLULQ'LYÃPHGUHVÃGDTDVLVX[WHDQJR IHTÇGL[ZÇQLQåÃ[DQER[HUFÃQPHGUHVÃMLJXQGDQJHOHWLæWÃQ[ZDULQÃFLO QLYÇQÔSHUHNRPGLNLQ(ZDQDERPHGUHVÃOLGHæWÔEDMDUÃQQÃ]ÇNDæÀÃNLULQÔ GDQæX[XODQGLQ/ÃTH]HQFÃQPHGUHVÃSLUDQÇGLNHYHEHUÇNDæÃ[DQ 'LPHGUHVÃGDæÃ[§]HGGÇQGHUVGLGH/ÃNDUÃQEHUKHYNLULQD[HODWÔEÃæÃQ PLUvGD QvGD UD D ù NDU[DQÃQGLQGLGHVWåÃ[7DKLUGD\H$QJRHZOLNDUÃQ Ô DERUÇGLQÃUH åÃ[1ÔUHGGÇQOLPHNWHEÃQWLUNDQÔ]DQÇQJHKÃQIUHQJDQ[ZHQGÇ\H(ZELÀHQG ]PDQDQGL]DQH+HUXVDMÇSDQ]GHKVDODHNXOLSDUOHPHQWR\D7LUNÇ\ÃHQGDPH  DUVDODQGDFDUÃKLOELMDUWLQDSDUOHPHQWR\ÃÀÃGLEHÔHZWLPWÃKLOELMDUWLQ§UR UD\ÃQJXQGÇ\DQMÇPÇQDEÃæHNÇæÃ[Ç\Ã\HZHNPLONÃZDQH 5ÔPHWDæÃ[DQOLGHUÃKXNXPHWÃMÇJHOHNELOLQGH*DYDPHPÔUHNPH]LQWà JXQGOLZDQGLEHPÃYDQ0DEH\QDZDQÔKXNXPHWD7LUNJHOHN[ZHæH LPD [ZHùQHEHPDIÃæÃ[DQÔ\DKXNXPHWD7LUN\HNHKHUGX\DQMÇJHOÃ.%LYÇDZD\ÇELPEDUHNÇ\DæÃ[KHUNXÀÔGLQDYPLOHWGDILUHKEÔ+HUXVDMÇHZ URMELURMGHZOHPHQGWLUEÔQ +HUVÃEUDQELYÃTH]HQFDPH]LQOLKÃOD%LGOÇVÃÔ0ÔæÃHUGÃIUHKNLUÇQ/LJXQGà *L]DQÃED[ÀH\HNPH]LQVHUUDVWNLULQ'LRUWDEÃ[ÀHGDTRQD[HNÇPRGHUQÔ ÀDUTDWÇGDQÇQ4DWÃQZÃIUHKLQMLGÔUYDPÇQDTHVUHNHELOLQGÔIUHK[X\DGLNH *XQGÇ\ÃQUHEHQGLDYDNLUQDEÃ[ÀHÔTRQD[ÃGDGLDQÇQDHODWUÇNÃGDEHODæ ELGLOÔFDQ[HELWÇQåÃ[DQÔKHPSD\ÃQZDQGLJRWLQ.XUGNLULQH EHQGHÔKH\Ç\ÃQZÇGLGL]LQ+XNXPHWGHVWÃ.XUGDQJLUÃGLGHæÃ[MÇÀDYà ZDQ /LNDUÃæÃ[DQ\ÃGHUÃKXNXPHWÃåÃ[1ÔUHGGÇQGLQÃUH+LQNHVÃQKLæ\DUERZÇ ZH]LUÃæÃ[DQ\ÃGHUYD\ÇGLEÃMLQ åÃ[ERPHGUHVÃWÃUJHQLPDUGVDZDUUÔQSHQÇUÔSH]NRPGLNLQ/ÃIHTÇWLP ELUÀÇQH]LNÃZDQWÃUQDEHÔSLæWDZDQJHUPQDEH3DUSDUWÇ\D(GOD\ÇER PHGUHVÃTDP\RQHNTXPDææDQGOÃHZQHJLKLæWHGHVWÃIHTÇ\DQåÃ[DQHZOL GHUIURWLQÔSHUHNLULQEHUÇND[ZH)HTÇQLKDYDQWLæWDQIÃPGLNLQOÃQLNDQLQML æÃ[DQUDWLæWHNÇEÃMLQ*HUGHQJÃ[ZHELNLQæÃ[ZDQGLNLQGHU 3H]ÔGHZDUÃQæÃ[DQ]HKIH(ZSH]Ã[ZHGLQDYPLUÇGDQGDEHODYGLNLQ+HU JXQGÇ\HNÀHQGSH]ÔGHZDUÃæÃ[DQ[ZHGÇGLNH'ÇVDMÇÀHQGVDODQEHUÃæÃ[DQ GHVWDYÃWLQÀLOR\ÃJXQGÇ\DQHZMLZDQJLUWLQ*XQGÇWLUVÇQÔGHQJÃ[ZHQHNLULQ :ÃVDOÃJXQGÇ\HNGLFLZDQÇ\ÃGDÀÔKHTÇ\H[ZH*HOHNSH]ÔÀHQG]HYÇMLMLQD ZÇUDPDåÃ[7DKLUJRWNXMLZÇUDHPUÃÇODKÇKDWÇ\ÃGLYÃHZYÃMLQLNÃML[ZHUD EÇQHÔPLONÃZÃMÇELVWÇQHåÃ[7DKLUXVDNLUÔJXQGÇ\DQGHQJQHNLU *XQGÇKLPEHUWHGDÔNHG[ZDUÇ\DæÃ[DQGHQJQDNLQ-LEHUNXHZQH]DQLQML æÃ[DQGLWLUVLQ'LEÃMLQKHNHHPGLMÇæÃ[GHUNHYLQGHYÃPH[DUGLEHDQEHOD\HN WÃVHUÃPH 3LUNHVÃQQH]DQXVDEDZHUGLNLQNXæÃ[GLNDQLQQH[ZHæDQ[ZHæELNLQ/LSLU FÇ\DQJXQGÇQH[ZHæDQGLQDQMLQÃQEÃ]DURGLELQHRFD[DæÃ[DQ+LQNHVMÇ OLQJÃæÃ[DQGLæRQÔDYDTLUÃMYHGL[ZLQ /LJHOHFÇ\ÃQ.

HODW $UPDèDQ 0HUù .HEHUGDQ +DEHUYHUPHN .DOÛQ .DPÀÛ 1LIÔ] 1ÕIX]HWNL 0LUÇG 0ÕULG +HUVà +HUÕÀ 2O 'LQ 6WÔU .DOÔ[DWLU +DO KDWÛU 1DYOÃGDQ$GÛQÛ YHUPHN DGÛ\ODÀDèÛUPDN %HURù %DNUDÀ .7XKÃNPHWGLZDQGDWXQH(ZMÇPÇQDPHPHULYLQOÃDTOÃ[ZHOL[LUDEÇ\à GLJHUÇQLQ(Z JXQGÇ\ÃQUHEHQGL[DSÇQLQKH\Ç\ÃQZDQGLGL]LQÔZDQGLNDUà [ZHGD EHOD ùGLGLQùX[XOD QGLQ +ÃO 7DUDI\ÏUH 2FD[ 2FDNWHNNH :HNÇWÃ]DQÇQ%LOLQGLèLJLEL %LPEDUHN 0ÕEDUHN +HVLEDQGLQ9DUVD\PDN|\OHGüQPHN 'LD 'XD 3Ç $\DN +ÃNPHW +LNPHW +LN\DW +LND\H 1LMDG 6R\ÛUN (UHE $UDS (UHEÇVWDQ $UDELVWDQ 4DPÀÇ .ÛüÛQHQVRèXN JÕQÕNÛüRUWDVÛ &DPHNDQ &DPHNDQVHUD 1DV 7DQÛü 9HùD UWÛQ 6DNODPDN .L\DU 6DODWDOÛN åDæEÔQ ûDüÛUPDN  DYJLUWLQ *Ï]NDSDPDN 1HZDO 'HUH *Ô] &HYL] &LYÇQ 7RSODQWÛ 3ÃWDJNHZDU.RYDQ 3ÃWDJDPÃæDQ$UÛ NRYDQÛ øX[XO ¾üoDOÛüPD %ÃKD\ +DEHUVL]  LOOH .RQXN 0ÇNURIRQ 0LNURIRQ 'L]Ç *L]OL .LOLP /ÃGDQ 'ÏYPHN 0ÃYDQ .

ÃU +D\ÛU )LODQ )LODQ 4HEÔO .H\E *DLS 4H]HQF .DORULIHU (ODWULN (OHNWULN 5RQÇNLULQ $\GÛQODWPDN *HUPEÔQ .:LKD %Ï\OH .DEXO =DUÔ]ÃÀ  ROXN ÀRFXN 5D]Ç 5D]Û %DZHUÇSà kQDQPDN DQÇQ .VÛQPDN 4HVU .DVUVDUD\ %HOD ù %HOHü %LGLOÔFDQ *ÏQÕOGHQIHGDNDUOÛNOD +HPSD +HPSDUDUDIWDU 6HZDE 6HYDS +LOGDQ .DORULIHU .ÏOH :H]ÇU %DNDQYHNLO :H]ÇUà 'ÛüLüOHULEDNDQÛ GHUYD\Ç $UG 8Q .D]DQÀ 6HUUDVW .XUPDN NLULQ PH\GDQDJHWLUPHN 0RGHUQ 0RGHUQ .DOGÛUPHN %LKÔæW &HQQHW 6HUGDMÇ µVWHOLN 0HGUHVH 0HGUHVH 6X[WH ¯èUHQFL )HTÇ 0HGUHVHÏèUHQFLVL .HUF 0DVUDI 1LYÇQ <DWDN %HULN &HS %Ãæ 9HUJL §GDUH kGDUH $ERUÇ (NRQRPLN øRUHù 'HYULP &ÃULEDQGLQ 'HQHPHN øX[XOD QGLQ  DOÛüWÛUPDN )UHQJ )UHQN +LOELMDUWLQ 6HÀLP 5ÔPHW 6D\JÛQOÛN 0HPÔU 0HPXU 0DEH\Q $UDLOLüNL 0DI  ÛNDU %HQGH .

LUDEÇ .XPDü øD QGLQ *ÏQGHUPHN * LKLùWLQ <HWLüPHNYDUPDN 'HQJNLULQ 6HVOHQPHNLWLUD]HWPHN %HODYNLULQ 'DèÛWPDN  LOR 0HæH\DSUDèÛ (PUÃÇODKÇ .ÏWÕOÕN +HMPDU 6D\Û 9LUÔGHUHZ <DODQ &LZDQ *HQÀ .HQH =HZLFÇQ (YOHQPHN  ÔQKHTÇ\Ã ¯OPHN 5ÔQLæWLQ2WXUPDN 'DQUÔQLæWDQGLQ RWXUWPDN 0ÃYDQOLVHUNXUVÇUÔQLæWLQ .HG[ZDUÇ 6ÏPÕUÕ 'LMÇ\HNÇ %LULQHNDUüÛ ÀÛNPDN GHUNHWLQ 1H[ZHù +DVWD .DSDQGLQ $OGDWPDN 'DZÇ 6RQ 'HUHZÇQ <DODQFÛ 7L]LUÔJ 6ÕOÕN 4LUQÇ .HG (PHN .ZHQGLQGDQ[ZHQGLQ (ORGL[ZÇQH %DYÃ(ORHZGD[ZHQGLQ %DZHUNLULQEDZHUÇSÃDQÇQ .DP\RQ 4XPD ù .HOÇOPHULYHNWHUDOHEDZHUQDNLPNXML[ZHUDNDUHNÇELEÇQH 7XEDZHUGLNÇHPMÇURMHNÇZÃELJLKÃQD]DGL\Ã" .(GOD\Ç $GDOHW 3DUWÇ 3DUWL 4DP\RQ .ZHù ¾\LKRü 'ÇQ 'HOÇ 4LUÃM .XWVDOHPLU -LQML[ZHUD (YOHQPHN DQÇQ 7HGD =XOÕPWHGD .LUOL .ZHGL\ÃPDOÃPÃYDQOLVHUNXUVÇGDQUÔQLæWDQGLQ .

DQÇQYH[ZHVWLQ \DUGÛPFÛ ILLOOHUL +HVHQ ¯]QH GL[ZD]H GLNDQLQ ML[ZHUDFRWHNVRO <ILOO <ILLO ELNLUH 7R[WRU ¯]QH ¯UQHNOHU QH[ZHùD Q [ZHùELNLQ WÕPOHÀ WÕPOHÀ HVDVILLO HVDVILLO 7XGLNDQÇEHUVÇYDYDQSLUVDQELGÇ" %HOÃH]GLNDQLPELGLP 0HULYGLNDQHMLÀÃPGHUEDVELEH" 1DDYSLUH 7XGLNDQÇGXNÇORWLUÇGLFDUÃGDEL[ZÇ" 1L]DQLPPLQQHFÃULEDQGÇ\H åDKDQGL[ZD]HML[ZHUDMLQHNÃEÇQHOÃTHOHQEXKD\H (]GL[ZD]LPELÀLP6WHPEROà .%HOÃPLQEDZHUÇ\D[ZHELæRUHæÃDQÇ\HURMHNÇæRUHæZÃÀÃELEHÔHPÃD]DG ELQ *XQGÇ\DQEDZHUÇ\D[ZHELæÃ[GDQÇQMLEHUNXæÃ[HZ[DSDQGLEÔQ 6HUUDVWNLULQ *XQGÇ[HELWÇQÔMLæÃ[UDED[ÀH\HNVHUUDVWNLULQ 'L2NWREUDPH]LQGDVDODCDQOL5XVÇ\DNDUNHUÔJXQGÇ\DQVD]ÔPDQD NHYQDUHÔ]RUGHVWKLOZHæDQGLQÔVD]ÔPDQD[HEDWNDUDQVHUUDVWNLULQ %LGLOÔFDQ 'HUVGDUML]DURNDQUDGLJRW =DUQRELGHUVD[ZHPLMÔOELELQELGLOÔFDQEL[HELWLQ]DQÇQZHMLWDUÇ\Ã[LODV GLNH /LZHODWÃQVRV\DOÇVWNDUNHUÔJXQGÇELGLOÔFDQGL[HELWLQ-LEHUNXSDYOÇNHMÇ\à ZDQLQ]HYÇMÇ/LZLUSDWURQÔD[DQHPDQH -LQML[ZHUDDQÇQ (ORÇVDO KDYÇQÇ]HZLFÇ(ORMLQHNML[ZHUDDQÇ 'DZÇDQÇQ 0HVLEÃGDGHVWSÃNLUÔKH\DÃYDUÃGDZÇ\DNDUDQÇ (PÃGDZÇ\D]RUGHVWÇ\ÃMÇEÇQLQ .

 +HULNL\DGÛPF LILLOLNXOOD QD UD NEHùHUF POH\D SÛQ .HZQDæÃ[7DKLUUDVWEÔ\DQGHUHZEÔ"  LPDJXQGÇMLæÃ[DQGLWLUVLQ" åÃ[DTOÃ[ZHOLÀLGLJHUÇQLQ" 'DZÇ\DæÃ[DQÀDZDZÃEÃ" ...%HUVÇYDSLUVÃQMÃUÇQELGLQ /LJXQGÃ*L]DQÃÀLKH\H" /LKÃODZHMÇRFD[DæÃ[DQKH\H" *XQGÇæÃ[DQÀDZDGLKHVLEÇQLQ" +ÔQMÇEDZHUÇ\D[ZHELKÃNPHWDæÃ[DQWÇQLQ" åÃ[ÃQ*L]DQÃELQÇMDG[ZHGLJLKÇQLQNÃ"+ÔQÀDZDEDZHUGLNLQJRWLQDZDQ UDVWH\DQGHUHZH" *RUDKLN\DWÃEDSÇUÃZDQÀDZDKDWÇ\H.9 .ÃHZ[L\DUÔWHPHWÃ]MLæÃ[UDDQÇEÔ" /L]LYLVWDQÃKÃæÇQD\ÇGLNXGDGLELQ" 0LUÇGÃQNXERQDGÇWLQDæÃ[Ã[ZHWÃQMÃUDÀLWÇQLQ" åÃ[ÀDZDKÇQGLEÔNXPLUÇGMÃUDÀL[HODWDQÇ\H"'LVD\DÀLGD" åÃ[ELUDVWÇML[H\EÃGL]DQLQ" åÃ[ÃQNXGHZOHPHQGEÔQÀLNLULQ" 4RQD[DæÃ[DQÀDZD\H"  HQGTDWHÀDZDJHUPGLEHÔELÀLWÃURQÇ NLULQ"  LPDJXQGÇGLDYDNLULQDTRQD[ÃÔEÃ[ÀHGDEHODæ[HELWÇQ" 'L0HGUHVDæÃ[DQGDNÇGL[ZÇQLQ" 4H]HQFDPHGUHVÃÀLGLEH" .RPNLULQD[HODWÔEÃæÃQPLUÇGDQELGHVWÇNÇMDQEUD\ÇGLEÔ" åÃ[1ÔUHGGÇQELUD\ÃNÃWÃKLOELMDUWLQ" åÃ[MLJXQGÇ\DQUD\DULQDQQH\DULQ"  LPDæÃ[ÔKXNXPHW\HNLWÇGLNLQ" 3H]ÃæÃ[DQNÇ[ZHGÇGLNH" ..XUGLVWDQÃ" åÃ[ÃQ*L]DQÃÀHQGEUDQH"0H]LQÃZDQNÇMDQHÔELÀLNDUÇPLMÔOGLEH" /LQHZDODJXQGÃ*L]DQÃ[L\DUÔWHPHWÃ]NÃYHæDUWÇEÔ" .¯GHY .

ZHGÇ\ÃPLQH]NLULPHGHU (]ÃGÇNDOEÔPHQLNDQLPZHNEHUÃELUÃPÔELGÔJXUDQELEH]LP'XKH]GL [HZÃGDEÔPURYÇNHWHSÇQÃÔNRNDPLUÇæNDQDQÇ.HUÃJRWÇ\H (]MÇZHNWHPH.ÃUKDWÇVLODPHWJRWÇ\HVH\Ç(]QHILNLULPNÇELILNLUH.ZHGÇ\ÃPLQMÇH]NLULPGHU0LQMÇWHUNÇZHODWNLUÔGLÀLP7XMÇ PLQUDZHUH(PELÀLQOLZHODWHNÇVD]EHQGÇ\ÃELNLQ (ZJRWLQOLVH[ZHæKDWÇ\H[ZHUDJRWÇ\H(]NXOLYLUDGLPÇQLPÔMLELUÀÇ\DQ GLPLULPNHUÃUDKHULPEDæWLUH +HUGXKHYUDELUÃNHWLQHÀÔQH'LUÃGDUDVWÇSLVÇQJHNHEHUHGD\ÇKDWLQH6LODYOà NLULQHÔSLUVÇQH +HYDOÃWXOLYDQÀRODQOLÀLGLJHUÇ" 3LVÇQJÃELUÔ\HNÇSR[]ÇQOLZDQYHJHUDQGÇ\H -LEHUNXH]ÃGÇSÇUEÔPHÔQLNDQLPPLæNDQELJULP[ZHGÇ\ÃPLQH]NLULPGHU *RWH]ÀLPDEDGLOKHZDQÇQELGLPWH +HUGXKHYDODQMÃUDJRWLQH (PMÇZHNWHQH.HUÃFLZDQÇ\D[ZHEL NDUÃQJLUDQGHUED]NLUÇ\H£]LQJNLæDQGÇ\HEDUELUÇ\HÃæÔDQÇ\H´URMKDWÇ\HSÇU EÔ\HMLWHTHWNHWÇ\H.ZHGÇ\ÃPHMÇHPNLULQGHU1LKDHPGLÀLQNXOLFÇNÇ VD]EHQGÇ\ÃELNLQ.XXVD\HWXÀLPDOLEHQGDPLULQD[ZHGLVHNLQÇ"(PKHUVÃMÇGLÀLQZHODWà [HUÇEÇ\ÃNXVD]EHQGÇ\ÃELNLQ7XMÇPHUDZHUH 'ÇNæDEÔ\HÔWHYOLZDQEÔ\H+HUÀDUKHYDOPHæÇ\DQHÀÔQH1Ã]ÇNÇEDMDUà %UHPHQÃURÀÔ\HDYDQÔGLQ\DEÔ\HWDUÇ*RWLQHHPæHYÃOLYLUDGHUED]ELNLQ ÔVLEÃELUÃNHYLQ +HUÀDUKHYDOMÇELUÀÇEÔQH6HUPÃMÇGHVWSÃNLUÇ\H3LVÇQJÃJRWÇ\H 7XGLEÃOLYÃGRUÃHPFÇ\HNÇQDEÇQLQNXWÃGDVLWDUELQÔWLæWHNÇ[ZDULQÃELGHVW [LQLQ" 6HJRWÇ\H %ÇKQDJRæWÃTHODQGÇWÃSR]ÃPLQ .ZHGÇ\ÃPLQMÇELKÃUVNHWGX ÀROLPLQ[LVWLQÔH]DYÃWLPGHU1L]DQLPNXQLKDæXQGDÀLELNLP" .6$=%(1'£1%5(0(1£ :D[WHNÇOLJXQGHNÇQÃ]LNÇ)UDQNIXUWÃNHUHNHSÇUKHEÔ\H.XGL[ZD]ÇWXMÇELPHUDZHUH 3LVÇQJWHYOLZDQEÔ\HÔKHUVÃPHæÇQHÀÔQH'LUÃGDUDVWÇGÇNHNÇKDWLQH'ÇNOL VHUVHUJR\HNÇELGHQJHNÇ]LUDYEDQJGLNLUÇ\H5ÃYLQJÇ\DQMÃSLUVÇQH +HYDORGHUGHNÇWHKH\H" LPDXVDGLNÇTÇUÇQ" 'ÇNOLZDQYHJHUDQGÇ\H (]QHTÇULPNÇELTÇUH.HUDEHUHGD\Ç\DSÇUMLEÃEH[WÇ\DJXQGÇJHOHNTHKLUÇ\H*RWÇ\H(]KHULP ZHODWHNGLQML[ZHUDNDUHNÇELEÇQLP´GHUNHWÇ\HUÃ/LVHUUÃUDVWÇVH\HNÇ KDWÇ\H6HPHOÔOPHOÔOGLPHæÇ\HZHNÇGHUGHNÇZÇKH\H.ZHGÇ\ÃPLQTLVHGLNLUPLQELKÇVW'LJRW£YDUÃPÃYDQà PLQWÃ9ÇGÇNÇæHUMÃNLQÔELTHOÇQLQ +HUVÃKHYDOMÃUDJRWLQH .HUÃVLODYOÃNLUÇ\H JRWÇ\H 0HÔ[ÃUGÇKHYDOÀLPDXVDGLILNLUÇGHUGHNÇWHKH\H" .ZHGÇ\ÃZÃJRWÇ\HYDNHUDSÇUÃGÇWLæWHNÇUDQHEH(] ÀLPDFHÔJÇ\ÃELGLPÃÔNHUNLUÇ\HGHU .

HUOLWÔUWÃGLUÃMEÔ\H ÔGÇNMÇGHUNHWÇ\HVHU[ÃQÇ-L EHUNXJHOHNZHVWÇ\D\ÇEÔQHÀLUHYHPLUDQGLQHÔKHPDGL[HZGDÀÔQH %LODHZOLZLUUD]ÃQHPEÃQHFHPGL]DQ:DQDGÇWLQHNXOLPDOÃÀLUHKDW YHPLUDQGLQGLQDY[ZHGDTLVHNLULQHJRWLQH<HNELÀHELQÃUHEDæH/LPDOà ÀLEÔÀLQHEÔ" +HYDOHNÇ[ZHæDQGLQH0HULYKDWÇ\HMLGÃUÇEÃGHQJGHUED]EÔ\HNHWÇ\HKXQGLU .ZHGÇ\ÃPDOÃSÃQHKHVÇQ <ÃGLQJRWÇ\H 0LUÇæNÃQTHODQGÇMÇTLVPHWÃPHEÔQH 'ÇNKÇQEÔ\HNXHZÃKXQGLUGL]LQ%LOH]KDWÇ\H[ZDUÔGLKXQGLUGDÀLNXGÇWÇ\HÔ ELKÇVWÇ\HMLKHYDOÃQ[ZHUDJRWÇ\H 6D]EHQGÃQPHUÔQLæWLQHML[ZHUDSODQHNÀÃNLULQH+HPÔ\DQGHVWSÃNLULQHÔ VD]Ã[ZHNXWDQH.HUÃEÃVHEUSLUVÇ\H 7XOLKXQGLUÀLGLEÇQÇ" 'ÇNJRWÇ\H 'HTTHNÇVHELUELNH +LQJÃPHULYÃQGRUVLIUÃGLQDY[ZHGD[HEHUGLGDQH<HNÇML\ÃQGLQUD GLJRWÇ\H 0HGÇVDGL]Ç\HN[ZHæNLU.HVÇ[X\DQHGLNLUÇ\H'LSL[ÃUÇJÃGDÀHYÃQSLVÇQJÃURQÇGLGD\H'L]EL[ZHÔ [ZHJRWÇ\H./LTLUD[ÃGDULVWDQÃPDOHNKHEÔ\HÔGLSHQÀLUÃQZÃGDURQÇ[X\DGLNLUÇ\H 1Ã]LNÇPDOÃEÔQHOÃGHUÔGRUDZÃJLUWÇEÔ\H3HQÀLUÃQZÃMÇELOLQGEÔQHQH GLNDQÇQHNXKXQGLUGDÀLKH\HÀLWXQHELEÇQLQ6HJRWÇ\H .XHPGHUNHYLQVHUSLùWD KHYGLND QLQKXQGLUELEvQLQ %LJRWLQDZÇTD\ÇOEÔQHÔNHUÀÔ\HOLEHUSHQÀLUÃVHNLQÇ\H6HGHUNHWÇ\HSLæWD ZÃ3LVÇQJKLONLæÇ\HSLæWDVHÔGÇNMÇOLSLæWDSLVÇQJÃKÃZLUÇ\H+LQJÃGLNGLKXQGLU GDÀLKH\HHæNHUHGÇWÇ\H'LKXQGLUGDVÃNHVOLGRUDVLIUHNÇUÔQLæWLQHELNÃI GL[ZDULQH 6LIUHELJRæWVDZDUKÃæÇQD\ÇÔIÃNÇWLMÇEÔ\H'LæÔæDQGDæHUDYÃQVRU ÔVSLKHEÔQH .HUGL]LUÇ\HVHGLUH\HSLVÇQJPLUQDZGLNLUÇ\HÔGÇNMÇEDQJ GLNLUÇ\H 'L]ÃQKXQGLUKLPEHUYÃæHPDWÃ[ZHæDæNLULQH*RWLQH'RUOLPHKDWJLUWLQ´ ED]GDQHGHUEHUELGDULVWDQÃUHYÇ\DQH-LPDOÃJHOHNGÔUVHNLQÇQHÔEÇKQD [ZHJLUWLQH 3LæWÇÀÔQDZDQVD]EHQGÃQPHNHWLQHKXQGLUGLVHUVLIUÃGDJLUWLQH7ÃUÇ[ZH [ZDULQHÔYH[ZDULQH3ÛæWUHSLVÇQJÀÔ\HGLSÃ[ÃUÇJÃGDVHU[ZHOÇ\DJHUPJORU EÔ\H6HOLEHUGÃUÇYH]HOÇ\D\H.X\D\HDJLUYHQHPLUÇ\HH]ÃFL[DUD[ZHYÃ[LP´QÃ]ÇSL[ÃUÇJà EÔ\H /ÃÀDZDGHVWÃ[ZHGLUÃMNLUÇ\HSLVÇQJÃSHQFÃ[ZHDYÃWÇ\H'L]MÇWLUVDQ JRWÇ\HHPDQÔEHUELGÃUÇED]GD\H%LTÇUÇQDZÇKHPÔVD]EHQGÃQPHKLæ\DU EÔQH'LGÃUÇGDVHSÃJLUWÇ\H'LWÔUWÃGDNHUÃELSÇKQÃQ[XUWOÃGD\H'ÇNMÇOLVHU [ÃQÇNLUÇ\HTÇUHTÇU 0HULYÀLTDMÃKDWÇ\HUHYÇ\D\HKH\DFHPKHYDOÃQ[ZH(ZDQDELPHUHTMà SLUVÇQH  LEÔÀLGLVHUWHGDKDW" 4HPHSLUVLQ*RWÇ\HPHULY&LQDQGLVHUPLQGDJLUWLQ&LQÃSL[ÃUÇJÃKLQGLNQH PDÀDYÃPLQGHU[H<ÃEHUGÃUÇH]NÃUNLULP<ÃWÔUWÃGXÀROLSLùWD PLQ[LVWLQ KLQGLNQHPDSLæWDPLQELæNÃ'ÇVDMÇH]ULQG[LODVEÔP<ÃNÇMÇOLVHU[ÃQÇJD]ÇGLNLU GLJRW%HUQHGLQKH\DH]EÃP .

DO 5H\ÇQ +DYODPDN 'Ô $UNDJHUÇNX\UXN GÔNHWLQ k]OHPHNNRYDODPDN 'ÔUD 6RQUD 3ÇQ .RQPD N NXù.ÕPHV +ÃUVNHWLQ ¯INHOHQPHN 7HUNNLULQ 7HUNHWPHN /Ã[ZHæKDWLQ+RæXQDJLWPHN 3R[]ÇQ µ]JÕQNHGHUOL 0LùN )DUH %DGLOKHZD %RùXQD 'ÇN +RUR] 5ÃYLQJÇ <ROFX 6HUJR *ÕEUH\ÛèÛQÛ =LUDY kQFH %DQJNLULQ ¯WPHNÀDèÛUPDN 4LVHNLULQ .Û\ÛNHQDU *LUWÇ .RQXùPD N åHUMÃNLULQ .RYPDN %HUHGD\Ç %D ù ERù Û .7LUVMÔ[RINHWÇ\HGLOÃGL]DQ%DZHUÇSÃDQÇQHNXFLQDQGLVHUPDOÃGDJLUWLQH:Ã URMÃæÔQGDFDUGLQQÃ]ÇNÇYÃPDOÃQH EÔQH0DODWHULNÇMLKHUÀDUKHYDODQUD PD\HÔZDQDJRUDGLOÃ[ZHELVHUILUD]ÇOLZÃGHUÃMÇQH :H[WHNÇ %LU]DPDQODU <D ùOÛ 3ÇU &LZDQÇ *HQÀOLN 7HTHW 7DNDW 'HUNLULQ .HUÇE <DEDQFÛ :HODWÃ[HUÇEÇ\Ã*XUEHW 6D]EHQG  DOJÛFÛ 6LWDU .DSDOÛ +LONLùvQ 7ÛUPDQPDN .L]PDN 0HOÔO µ]JÕQ 6LODYOÃNLULQ6HODPYHUPHN <D ùOÛ .LULQLEHNOHPHN VHNLQÇQ 4LUD[ .Û]DUWÛOPÛù %HQGD\HNÇ.D OOHùQD QN|U %ÃEH[W 4HKLUÇQ .HVPHNERèD]ODPDN .DYXUPDN 4HODQGÇ .RUXQDNEDUÛQDN 6LWDUEÔQ %DUÛQPDN 4HODQGLQ .

+ÃZLUÇQ (ùNHUH $ÀÛNÀD 6DZDU %XOJXUSLODYÛ .

ZHùD ù øD ù ÛUPDN NLULQ 'RUOÃJLUWLQ.HEHUGDQ .RQXùPD N 3ÃKHVÇQ )DUNÛQDYDUPDN 3ODQ 3ODQ 3L[ÃUÇJ %DFD .øLùH åÔæH øHUD Y øD UD S %ÃVHEU 6DEÛUVÛ] 'HTTH 'DNLND .XùD WPD N 9HPLUDQGLQ 6ÏQGÕUPHN $WHù $JLU <D NPD NWXWXùWXUPD N 9Ã[LVWLQ 3HQF 3HQÀH 3ÃJLUWLQ 7XWPDN\DNDODPDNÛVÛUPDN 3ÇKQ 7HNPH %ÇKQJLUWLQ 6ROXNDOPDN &LQ &LQ 'LVHU GD %DVNÛQ JLUWLQ %D ùD U 6HUILUD]Ç Û 9H]HOÇQ 8]DQPDN ûLPGLNL]DPDQÛQULYD\HWL *HoLüOLILLOOHUGH ¯UQHN'DQ 0LQGLGD\H 7HGLGD\H D.DQÇ (Y 7ÔUW $YOX 'HU[LVWLQ  ÛNDUPDN *ORU 7RSDUODN 6D]  DOJÛ 6D]NXWDQ 6D]ÀDOPDN 6D]EHQG  DOJÛFÛ =LUÇQ =ÛUODPDN 0LUQDY 0L\DYODPDN NLULQ øHPD WH øD PD WD JUOW .

6HVOLKDUIOHUOHELWHQILLOOHUGH ¯QHN GL GL .ÏN'D 7DNÛ \H \H .

:ÇZÃGLGD\H 0HGLGD\H :HGLGD\H :DQGLGD\H GL GL GL E.

LULQ WDNÛ 0LQGLNLUÇ\H \DSÛ\RUPXùXP.6HVL]KDUIOHELWHQILLOOHUGH ¯UQHN.

ÏN.LU GL \H \H \H \H ¯QHN Ç\H    .ÏN Ô GL WDNÛ (]GLÀÔPH JLGL\RUPXæXP. 7H  :Ç  :Ã  0H  :H  :DQ  *Ho LùVL]ILLOOHUGH ¯UQHN ÔQ GL .

 $æDèÛGD NLILLOOHULQùLPGLNL]D PD Q ÛQÛQKLND\HVLQLYHULYD\HWLQLÀHNLQL] .ZDULQ øLPGLNL]D PD Q ÛQKLND\HVL øLPGLNL]D PD Q ÛQULYD\HWL .ZDULQOÃ[LVWLQGL]ÇQKDWLQEÔQNLUÇQNHWLQDQLQ ¯UQHN. 7XGLÀÔ\Ç \Ç (ZGLÀÔ\H \H (PGLÀÔQH QH +ÔQGLÀÔQH QH (ZGLÀÔQH QH ¯QHN PH GL GL GL GL GL ¯GHY.

1RW*HÀLæOLILLOOHULQ PLQWHZÇZÃPHZHZDQ.

JHÀLæVL]ILLOOHULQLVH H]WXHZ HPKÔQHZ.

 $\QÛ ILLOOHULQ D ..JUXEX]DPLUOHUOHÀHNLOGLèLQLKDWÛUOÛ\DOÛP ¯GHY.

'LC OLJHo PLù]D PD Q ÛQÛQ E.

'LC OLJHo PLùLQKLND \HVLQLQ F .

0LùOLJHo PLù]D PD QÛQÛQÀHNLPLQL\DSÛQÛ] ¯UQHN.HWLQ D (]NHWLP GùWP.

7XNHWÇ (ZNHW (PNHWLQ +ÔQNHWLQ (ZNHWLQ (]NHWLPH GùPùP.

7XNHWÇ\Ç (ZNHWÇ\H (PNHWLQH +ÔQNHWLQH (ZNHWLQH Ç.

ÕUWÀHGHLVLPYHILLOHUHÇHNLJHWLULOHUHNVÛIDWWÕUHWLOLU 7 HULNv WHUNHGLOPLù.HNLLOHVÛIDWWÕUHWPHN .

WHULNÇQ WHUNHWPHN.

$Y VX.

$YÇ VXOX.

*LUWLQ WXWXNODPDN.

*LUWÇ WXWXNOXNDSDOÛ.

%HUGDQ %ÛUDNPDN.

%HUGD\Ç VDOÛQPÛùED ù ÛERù.

.HUÇE \DEDQFÛJDULS.

.HUÇEÇ \DEDQFÛOÛNJDULSOLN.

9HùD UWLQ VD NOD PD N.

9HùD UWv VD NOÛ.

6LODYOÃNLULQ 0HULYJDYDKHYÔGXGLEÇQHVLODYÃOLKHYÔGXGLNH.XUG JDYDVLODYÃOL\HNÇ GLNLQMÃUDGLEÃMLQ F E (]NHWLEÔPO GÕæPÕæWÕP.

7XNHWLEÔ\Ç (ZNHWLEÔ (PNHWLEÔQ +ÔQNHWLEÔQ (ZNHWLEÔQ 0LQGL[ZDU 7HGL[ZDU :ÇZÃGL[ZDU 0HGL[ZDU :HGL[ZDU :DQGL[ZDU 0LQGL[ZDUÇ\H 7HGL[ZDUÇ\H :ÇZÃGL[ZDUÇ\H 0HGL[ZDUÇ\H :HGL[ZDUÇ\H :DQGL[ZDUÇ\H .

XUPDQFÇ .DOHNÇOLNHUD[ZHVÇ\DUEÔGLÀÔ /LFÇ\HNÇPÃUJÔDYÇVHNLQÇ +HIVDUMLVHUGHU[LVWEHUGDPÃUJÃ .Ç\H[ZHGÇ\ÃPLQ (ZHGLMPLQÃPLQ /$)217$k1( +HIVDU 7HU %HUHNÇYD 6WUDQGLQ <XODU 7D]H RWLÀLQ.XXVD QHMLPLQUD o LJRWNHUD UHù +D\DWHELPKD\DZÇ 7XELUHYJRUDPLQPÃUJGHODOÔ[ZHæ +LPMÇJHUWXGL[ZD]Ç 7HUDEÃMLP.ÃUKDWÇVLODPHW +HUÀÇ[ZHQGÇMÇKHYÔGXUDURMEDæGLEÃMLQ +HNHÃYDUÃMLKHYÔGXYHGLTHWLQGLEÃMLQæHYEDæ /LEHQGD\HNÇVHNLQÇQ /LEHQGD \HNÇEÔQ 'XÃYDUÃH]OLEHQGDWHEÔPÀLPDQHKDWÇ" 0ÃYDQÃPLQKDWÃGÇMLPDOGHUQHNHWLP 5ÃYLQJÇ\DQMLGÇNUDJRWLQ7XÀLPDOLEHQGDPLULQÃGLVHNLQÇ" /Ã[ZHæKDWLQ *DYDHPEHKVDD]DGÇ\ÃGLNLQOLKXNXPHWD7LUN[ZHæQD\Ã 6WUDQÃQPHSLUOLPLQ[ZHæWÃQ .HUDUHæGHYNLUQDYJÇ\D\ÃQWHU %HUHNÇYDGL[ZDUEHUHNÇYDGLVWUDQG 5D]DUDEÔ[ZH[XUDQG *HY]GDSÇKQDYÃWWÃUÇ[ZH .(5$3§5 . 0HÔ[ÃUGÇ (ZÇNXVLODYÃGLVWÇQHMÇXVDOÃYHGLJHUÇQH .ÃINÃIDZÃ /ÃQLæNDYD -LKLPEHUVHUZDQGDTROKDW 0HVHNLQHPELUHYLQJRWNDOR  LPD"*RWJXKGLUÃM (ZÇNXWÃGXSDODQDQOLPLQGL[H  DUÀDODQOLPLQEDUGLNH" 1DEDUQDNHGLJRWNDORÔGLUHYÇ\D .

%LU\DQGDQ 7ÕUNÕVÏ\OHPHN .

XUGDQLQOL[LUDEÇ\DZDQGLJHULQ *RWLQGLPDEH\QDZDQÔFHQGLUPHGDæHUÀÃEÔ\Hd D ZvùHNKD Wv\HNXùWLQ..XUGHVÇKÔSÃQFVDOLQÇ\HOLJXQGHNÇ4HUHMGD[ÃGLMÇ0H\UREÇ\H 0ÃUÃZÃ(]RSÃQFVDODQEHUÃPLU(]RJXQGÇ\HNEÃPLONEÔ'LYLUÔZÃGD [HELWÇURMEÔSH]Ã[HONÃÀÃUDQGÔURMEÔÀÔOL(GHQÃSHPEXNRPNLU+HYDOÃQ ZÇGLÀÔQELQ[HWÃGLKDWLQ(]RMÇWHYOLZDQEÔ(ZDQDKLQFDUDQELNLUÃSH]à GHZOHPHQGDQGHUED]ÇZÇDOÇGLNLULQÔKLQFDUDQGLÀÔQMLZÇDOÇERQDIURWLQÃWLæWÔ WRUHGDQÇQ&L[DUÃQEÇ\DQÇÇEULæLPÔKZG.9 0(<52 0H\URMLQHNH.L TDÀ[D[ÀÇ\DQMÇVÃPLUÇÔÀHQGKHZMÇELUÇQGDU*XQGÇMLWLUVDQMLPLUÇ\DQUD[ZHGÇ GHUQHNHWLQ0H\ÇWÃQZDQGL]HYÇ\ÃQPD\ÇQDQGDPDQEÇKQÔEH[NHWHZDQ WH\UÔWÔUDQHZ[ZDULQ 0H\URFHQGHNÃPÃUÃ[ZHQHGÇW´JRUDZÇMÇWXQH :H[WDPLULQD(]RELQDYÃ=H\QRÔ(KPRGX]DUR\ÃQZDQKHEÔÔ0H\UR QH[ZHæD]DUR\DQEÔ DUPHKæXQGDNXUHNDQÇGLQÃÔQDYÃZÇMÇ HWRGDQÇQ 3LæWÇPLULQDPÃUÃ[ZH0H\URFDUGLQPÃUQHNLUÔOLVHU]DUR\ÃQ[ZHPD(ZDQD JHOHN]HKPHWNLùD QGLQ0H\URERQD X]DUR\ÃQ[ZHELUÀÇÔWD]ÇQHKÃOHæHYÔ N URM[HELWÇ3H][ZHGÇNLUNDUÃ[HONÃNLUWHæÇEDGDPHUæJRUHÔOHSLNÀÃNLULQ =H\QRÔ(KPRMÇVDOELVDOPH]LQEÔQÔDOÇNDUL\DZÃNLULQ =H\QRÇVDONHWSDQ]GHKVDOÇ1LKDZÃGL[ZD]LQHZÃKH\DVDOHNÇGXVDOÃGLQ PÃUELNH(KPRMÇNHWH\DQ]GHKVDOÇ(ZGLÀHGLELVWDQDJXQGÔGLVLQLIDÀDUDQ GD\H%DYÃZÇEÃ[ZDQGLQEÔÔSLUGL[ZDVWNX[ZHQGLQÔQÇYLVDQGLQEL]DQÇ\D ..DUÃZDQJHOHNEL[HWHUEÔ/LGRUD [HWÃPD\ÇQUDZHVWÇ\HÔTHUHTROPÇQDEHQGÃPRUÇ\DQELGÔKHYGLUÃMGLELQ FHQGLUPHGLNHOLQåHYWXQHNXOLVHU[HWÃWLILQJQHWHTLQGLQDY]HYÇ\ÃPD\ÇQDQ GDPLUÇGLUÃMQH ELQ .ÇQJÃ(]RERQDTDÀD[ÃMLPDOGÔUGLNHWGLOÃ0H\URWHQJGLEÔÀDYÃZÃOLUà GLPDQ5RMHNÇ[HEHUD[LUDEJLKÇæWHPDO(ZÔÀHQGKHYDOÃQ[ZHNHWLEÔQ GDILNDFHQGLUPDQÔKDWLEÔQOÃ[LVWLQ =DELWÃQVHUVÇQRUSLUFDUDQML[HONÃEHUWÇOGLVWÇQLQÔGLKÃOLQNXGHUED]ÇZÇDOÇELQ =DELWELYÇDZD\ÇGLGHPHNNXUWGDGLELQGHZOHPHQG/ÃKLQFDUDQNDUÃQ PHULYDQUDVWQDÀH=DELWKLPSHUHGLVWÇQHKLPMÇDOÇNDUÇQDNH+LQ]DELWMÇGLMPLQà .XUDQGLQ *HY]GDQ 1LùND YD 4RO *XKGLUÃM 3DODQ  DO *HU .D ùÛQPDN 'HEHOHQPHN $QVÛ]ÛQ d HWHHùNL\D 8]XQNXODN 6HPHU  XYDO (èHU .

DUDFDGDè %Ç 'XO .HVMLELUÀÇ\DQQDPLUHNHVSÃ[DVQLQH0HULYWÃUÇ[ZHGL[ZLQÔ OL[ZHGLNLQ/LZDQGHUDQFHQGLUPHOLJXQGÇ\DQWHGD\ÃQDNLQ 6H\UDQEHKVDZHODWÃQVRV\DOÇVWGLNH'LEÃMHGLZDQZHODWDQGDæRUHæÀÃEÔ\H DQJRNDUNHUJXQGÇÔKHPÔELQGHVWUDEÔQHVHUSÇ\DQVD]ÔPDQDD[DQÔ PÇUDQVD]ÔPDQDGHZOHPHQGDQKLOZHæDQGLQHGDZÇ\D]RUGHVWÇ\ÃDQÇQH-L [ZHUDVD]ÔPDQHNQÔÀÃNLULQH£GÇOLZHODWÃQVRV\DOÇVWWX]RUGHVWÇWXNHG[ZDUÇ QHPD\H+HPÔJXQGÇEÔQH[XGDQHUG/LZHODWÃQVRV\DOÇVWELUÀÇWÇÔEHWDOÇWLUV Ô[RIQHPD\H'LMPLQDKÇGL]ÇKHUWH[OÇW[LUDEÇUDEÔ\HPHULYMLKHYÔGXUDEÔQH ZHN[ZÇæNÔEUD *RUDNX6H\UDQTDOGLNH0H\UR[ZHÔ[ZHGLEÃMH(ZGH]JH\ÃKDQZHN ELKÔæWH LGLEÔOLZHODWÃPHMÇGH]JH\HNKDQÀÃEÔ\D 6H\UDQGLEÃMH%HOÃZHODWÃPHMÇURMHNÇZÃXVDELEH.HW +DW 6XUL\HVÛQÛUÛ.ÇQJÃNXNDUNHUÔJXQGÇ KLæ\DUEÔQGHVWGDQKHYÔ\HNLWÇÀÃNLULQ+LQJÃHZGLNDULQ]RUD]RUGHVWDQ ELELQZHODWMLELQQÇUÃGLMPLQDQ[LODVNLQNRORQ\DOÇVWDQELNLQGHUGDZÇ\DD[DWÇÔ æÃ[WÇ\ÃEÇQLQÔGH]JH\HNQXVHUUDVWNLQ 0H\URMÇEÇUÔEDZHUÇ\D[ZHELJRWLQDZÃWÇQHKÃYÇGLNHÔOLEHQGDURMÃQXVD [ZHùGLVHNLQH 4HUHMGD[ .'LJRW(]Ã(KPRELGLP[ZHQGLQÃ(PQH]DQPDQTHQHEHELODHZEL[ZÇQH ELEHPHULY+HNHH][ZHQGÇ EÔPDPLQÃ[ZHUDNDUHNEDæELGÇWDÔHPMLYà UH]ÇOÇ\Ã[LODVELEÔQD 'HUVGDUDJXQGMÇNHÀLNH1DYÃZÃ6H\UDQH-LQÃQJXQGEHUÃHFÃEPDQ JRWLQ DZDNHÀLNHNGLNDUHGHUVGDUÇ\ÃELNH"6H\UDQÃMLZDQUDJRW LPD KÔQWHYÇPÃUÃQ[ZHKHPÔNDUDQQDNLQ"+ÔQGDVÃGLÀLQLQNXOEHGLNLQ EHUID [ÃQÇGLPDOLQKHPÔNDUÃQJLUDQGLNLQ/LEDMDUDQMLQKHPÔNDUÃQPÃUDGLNLQ-L ZDQWR[WRUPLKHQGÇ]KHQH$TOÃMLQDQML\ÃPÃUDQQHNÃPWLUH-LQDQJXKGDQH ZÃÔJRWLQUDVWHZHNÇJRWLQD6H\UDQÃ\H 0H\URFDUFDUDQGLÀHFHP6H\UDQÃKDOÔUHZæDNXUÃ[ZHOLGLELVWDQÃÀDZD \HMÃGLSLUVHÔKHYUDUÔGLQLQPLKEHWÃGLNLQ6H\UDQEHKVDEDMDUDQÔUHZæD GLQÃGLNH:ÃEDMDUÃQPH]LQGÇWL\HÔJHOHWLæWDQGL]DQH*HOHSLUWÔNÃQZà KHQHWLPGL[ZÇQHÔOLGLQÃÀLGLEHÀLQDEHKÇQGLEH 6H\UDQGLEÃMHNXZHODWÃPHJHOHNSDæGDPD\HZHODWÃQ[HONÃ]HKISÃæYD ÀÔQH/LZDQGHUDQD[DWÇæÃ[WÇHæÇUWÇQHPD\H*XQGÇMLEHQGÔTH\GÃQKDQÇ NHYQDUHUL]JDUEÔQH-LQMÇZHNPÃUDQD]DGLQ0ÃUQLNDULQOLMLQDQ[LQLQPÃUÔ MLQMLKHYÔGXUDZHNKHYDOLQ6H\UDQGLEÃMHOLZDQGHUDQUÃÔROD[JHOHN]HKI LQ+HUGHUÃWUÃQWH\DUHNHæWÇÔRWRER]WÃÔGLÀH0DOÃQZDQILUHKLQELOLQGLQ URQDNLQJHUPLQ.

HWHU 7HKOLNH 0D\LQ 0D\LQ 5D[LVWÇ '|üHQPLü 4HUHTRO . 'HUED]NLULQ *HÀLUPHN 7LæWÔWRUH (ü\DoHüLWOLüH\OHU %L\DQÇ <DEDQFÛ .DUDNRO %HQG LS .

D\QDPDN 0LUÇ ¯OÕ 4DÀD[ .0RUÇ %RQFXN .DÀDN  DYOLUà *Ï]Õ\ROGD 'DILN 7X]DN 6ÇQRU 6ÛQÛU %HUWÇO 5üYHW 5DVWÀÔQ NDU.HOÇQ .

RNPDÀÕUÕPH NHWLQ 7H\UÔWÔU .¾üLQ\ROXQGDJLWPHVL d D Zvù dDYXü %UÇQ <DUD %UÇQGDU <DUDOÛ 0H\ÇW ¯OÕ %ÇKQÔEH[ .XUWNXüDQODPÛQGD &HQGHN &HVHW *RU 0H]DU 1H[ZHùD +DPLOH ]DUR\DQ 1DYGDQÇQ $GYHUPHN 0ÃUNLULQ (YOHQPHN NDGÛQODULÀLQ.

HùWv 9DSXU 7H\DUH 8ÀDN 3Ã[DV <DOÛQD\DN/XPSHQ 'HUPDQ LODÀ 5DEÔQVHU $\DNODQPD SÇ\DQ 6D]ÔPDQ 'Õ]HQ +LOZHùD QGLQ<ÛNPDN .HüNH (FÃEPDQ +D\UHWHWPHN 'DV 2UDN 'DVÀLQÇQ (NLQELÀPHN . 7 Hùv Lè %DGDQ %ÕNPHN 7 HùvED GD QLèHèLUPHN 0HUù .HYQDUH kONHO 2WRER] 2WREÕV .XOEH  DSD 0LKHQGL] 0ÕKHQGLV *XKGDQ 'LQOHPHN 0LKEHW 6RKEHW 3D ùGD PD Q *HULNDOPDN 3ÃæYDÀÔQ kOHULJLWPHNJHOLüPH 4H\G (QJHOEDè .ZH]Ç .LOLP /HSLN (OGLYDQ .

RI .ZH]ÇPÃUÃ0H\UR[ZHæEÔ\DHZ\HNELÀDYÃ[ZHELGÇWD .RUNX 4DONLULQ %DKVHWPHN %LKÔæW &HQQHW 'H]JH 'Õ]HQ <HNLWÇ %LUOLN =RUELULQ µVWÕQJHOPHN 1ÇU %R\XQGUXN %ÇUÔEDZHUǾQDQoJ|Uü +ÃYÇ 8PXW %HUVÇYÃQSLUVÃQMÃUÇQELGLQ 0H\URNÇ\H" (]RÀLNDUGLNLU" (]RÀLPDGLÀÔELQ[HWÃ"  LPDNDUÃZDQEL[HWHUEÔ" (]RÔKHYDOÃQ[ZHNHWLQGDILNDNÃ"  LPDJXQGÇMLPLUÇ\ÃQ[ZHUD[ZHGÇGHUQHNHWLQ" &HQGHNÃPLUÇ\DQÀLEÔQ" 1DYÃ]DUR\ÃQ(]RÔ0H\URÀLQH"  HWR NÇQJÃKDWHGLQÃ" 3LÀWÇPLULQDPÃUÃ[ZH0H\URÀLPDQXYDPÃUQHNLU" 0H\URERQDÀLæHYÔURMGL[HELWÇ" 0H\URÀLNDUGLNLU" (]RER[ZHQGLQÃÀLGLJRW" -LQÃQJXQGÀLPDELGHUVGDUÇ\D6H\UDQÃHFÃEPDQ" 6H\UDQÃMLZDQUDÀLJRW" 6H\UDQÀLPDSLUWÔNDQGL[ZÇQH" 6H\UDQGHUKHTDZHODWWDÀLGLEÃMH" :HODWÃPHÀLPDSDæGDPD\H" %RQDUL]JDUÇ\DZHODWÀLOD]LPH" øRUHùo D ZD GLEH" /LZHODWÃQVRV\DOÇVW]RUGHVWÇÔNHG[ZDUÇKH\H" /LZHODWÃQVRV\DOÇVWELUÀLWÇÔEHWDOÇKH\H" /LZHODWÃQVRV\DOÇVWWLUVÔ[RIKH\H"&HQGHUPHOLJXQGL\DQSROÃ]OL EDMDUÇ\DQWHGD\ÃGLNH" 0H\URERZHODWÃQVRV\DOÇVWÀLGLJRW" :HODWÃPHÀDZDZÃ[LODVELEH"%RQDZÃGLYÃNDUNHUÔJXQGÇÀLELNLQ" 'LOHNNLSLQLQKLND\HVL (]RSLUGL[ZHVWNX[ZHQGLQÔQLYÇVDQGLQEL]DQÇ\D .HG[ZDUÇ 6ÏPÕUÕ =RUGHVWÇ =RUEDOÛN %HWDOÇ ¾üVL]OLN ..

*HoLüOLILLOOHUGH D.

6RQKDUIVHVVL]LVHILLO D.

ÏN'ÇW .LULQ E.WDNÛVÛ DOÛU ¯UQHN 'ÇWLQ .

6RQKDUIVHVOLLVHILLO \D.

ÏN.ÏN=DQÇ 0LQEL]DQÇ\D 7HEL]DQÇ\D :ÇZÃEL]DQÇ\D 0HEL]DQÇ\D :HEL]DQÇ\D :DQ EL]DQÇ\D 0LQELGD\D 7HELGD\D :ÇZÃELGD\D 0HELGD\D :HELGD\D :DQELGD\D *HoLüVL]ILLOOHUGH 6RQKD UILVHVOLLVHILLOùD K ÛVODUDJÏUHVÛUDLOH PD\D\DQDQDQD.ÏN'D =DQÇQ 0LQELGÇWD 7HELGÇWD :ÇZÃELGÇWD 0HELGÇWD :HELGÇWD :DQELGÇWD .WDNÛVÛ DOÛU ¯UQHN 'DQ .LU 0LQELNLUD 7HELNLUD :ÇZÃELNLUD 0HELNLUD :HELNLUD :DQELNLUD .

ÏN%Ô  ÔQ . WDNÛODUÛQÛ DOÛU ¯UQHN %ÔQ .ÏN Ô (]ELÀÔPD 7XELÀÔ\D (ZELÀÔ\D (PELÀÔQD (ZELÀÔQD ELÀÔQD (]ELEÔPD 7XELEÔ\D (ZELEÔ\D (PELEÔQD +ÔQELEÔQD (ZELEÔQD +ÔQ 6RQKDUIVHVL]LVHWDNÛ D .

LOHED ùOD U$PD D \D D QD ¯UQHN+DWLQKDW (]ELKDWDPD 7XELKDWD\D (ZELKDWD\D (PELKDWDQD +ÔQELKDWDQD (ZELKDWDQD .

XH] EÔPD %HQROVD\GÛP *HUWXQHKDWD *HOPHVH\GLQ  øD KÛV]DPLUOHULQHHNOHQHQJHOHFHN]DPDQWDNÛVÛQÛQ Ã.ûDUWNLSLQLQKLND\HVL +HNHH][ZHQGÇ EÔPDHPà MLYÃUH]ÇOÇ\Ã[LODV EÔQD .UWo HGHùD UWNLSLQLQKLND \HVLQLQELUGHQo RNELo LPLYD U ¾VWHNNLSLQHNXKHNHJHUJLELùD UWELOGLULUV|]F NOHUHNOHQHUHN +HNHH]ELÀÔPD *LWVH\GLP .

XUWXODFDNWÛN (][ZHQGÇEÔPD 2NXPXùROVD \GÛP RNXVD\GÛP.\DUGÛPÛ\OD\DSÛOÛU (]ÃELÀÔPD *LGHFHNWLP +ÔQÃELKDWDQ*HOHFHNWLQL] (PÃ[LODVEÔQD.

XUGÇEL]DQÇ\DOÃGLJXQGÃPHGDGLELVWDQD.XUGÇWXQHEÔ +HNHZHODWÔPLOHWÃPHD]DGEÔ\DHPà XVD[L]DQÔQH]DQQHPDQD . 7XNHWÇEÔ\D'ùVH\GLQ (ZNLUÇEÔ\D <DSVD\GÛ 5RMD ùHPv ÃH]ÃELÀÔPD'L\DUEHNUÃOÃSHUÃPLQWXQHEÔ \ 0LQà [ZHQGLQD.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->