You are on page 1of 1
com 2011 HIvt‰m_¿ 7 sh≈n fdesk@metrovaartha.com
com
2011 HIvt‰m_¿ 7 sh≈n
fdesk@metrovaartha.com
s}-‰nse ap-fw-X|n¬- ]m-´n-s‚ ]m-em-gn-.-.-.- C-Xm Xp-d-∂n-´n-cn-°p-∂p, ]m-´-t}z-j-W-Øn-s‚
s}-‰nse ap-fw-X|n¬-
]m-´n-s‚ ]m-em-gn-.-.-.-
C-Xm Xp-d-∂n-´n-cn-°p-∂p,
]m-´-t}z-j-W-Øn-s‚
hgn-sbm-cp-°nb H-cp ssk-‰v,
aebm-f-kw-Ko-Xw. C-≥-t^m
] g-sbmcp ]m-´n-s‚ hcn-
Iƒ A-t}z-jn-°mØ
G-Xp klr-Zb-}p-|v.
]gb ]m-´p-]p-kv-XI-߃
sX-cs™-SpØpw ]gb
Ub-dn-Øm-fn¬ Ip-dn-®n´ t]-
Pp-Iƒ adn-s®-SpØpw }„-
amb hcn-I-fn-eqsS I-tÆm-Sn-
°mw. }„-kw-Ko-XØn-s‚
kz-¿-K߃ tXSmw. C-∂p
]m-´p-]p-kv-XI-ß-fn-√, ]m-s´-
gpXn kq-£n-°p∂ io-eØn-
}mbn t}-chp-an√. F-¶nepw
]gb H-cp kn-}n-am-Km}w
A-t}z-jn®p I-|p-]n-Sn-
°m≥ tXm-∂p-I-bm-sW-
¶n¬ C-Xm Xp-d-∂n-´n-cn-°p-
∂p, ]m-´-t}z-j-W-Øn-s‚
]p-Xnb hgn-sbm-cp-°nb H-
cp ssk-‰v. aebm-f-kw-Ko-
Xw. C-≥-t^m. aebmf Km-
}ß-sf-°p-dn-®p≈ ka{K-
amb ssk‰v F∂ H-‰-
hmNI-Øn¬ aebmf kn-
}nam kw-Ko-Xw. C-≥-t^m-
bpsS F-√m khn-ti-j-
XIfpw H-Xp-°m-}m-In√. H-
cp ]m-´v, B ]m´v D-ƒ-s∏-Sp∂
kn-}n-abpsS F-√m hn-i-Zo-I-
cW-ßfpw aebm-f-kw-Ko-Xw.
C-≥-t^m-bn-eqsS e`yw.
4482 kn-}n-aI-sf-°p-dn®pw
18748 ]m-´p-I-sf-°p-dn-®p-ap≈
hn-hc߃ aebm-f-kw-Ko-Xw.
C-≥-t^m-bn-eqsS e`n°pw. kn-
}n-abp-tSbpw ]m-´n-t‚-bp-
sams° hn-i-Zo-I-cW-߃
sX-c™p I-|p-]n-Sn-°p-∂-Xn-
}p≈ am-¿-Kw tlmw t]-Pn¬
Xs∂-bp|v. `m-jbpw {]-iv-
}a√, sk-¿-®nMv C-w•n-jnepw
aebm-f-Ønepw BImw. A-`n-
t}-Xm-hv, Km-}cNbn-Xm-hv, ]m-
´n-s‚ Xp-S°w, ]m-´p-Im-c≥-.-.-.-.-
A-ß-s} G-sX-¶nepw H-cp hn-
hcw }¬-In ]m´v sk-¿-®v sN-
ømw. C-}n A-t}z-j-Ww kn-}n-
asb-°p-dn-®m-sW-¶n¬ kw-hn-
[m-b-I-t‚tbm A-`n-t}-Xm-hn-
t‚tbm Km-}cNbn-Xm-hn-t‚
tbm t]cv }¬-In-bm¬ aXn. }n-
an-j-ß-ƒ-°-Iw hn-hc߃ kv-
{Io-}n¬ sX-fn-bpw-.-
B-¿-´nÃv H-^v Z a¥v F∂
t]-cn¬ aebm-f-kw-Ko-XØn
se I-em-Im-c∑msc ]cn-Nb-
s∏-Sp-Øp-∂, A-`n-apJw {]-kn-
≤o-I-cn-°p∂ H-cp tIm-fhpw
aebmf kw-Ko-XØn-ep|v. C-
t∏mƒ {]-i-kv-Xn-bpsS ^v-fm-jp-
Iƒ G-¬-°mØ H-cp-]mSp
t]sc aebm-f-kw-Ko-Xw.
C≥t^m ]cn-Nb-s∏-Sp-Øn-bn-
´p|v. aebmf kw-Ko-Xim-J-
bv°p kw-`m-h} }¬-In-b-
hcn¬ C-Ø-c°mcpw D-|mbn-
cp∂p F∂ tc-J-s∏-Sp-ج
Iq-Sn-bm-WXv. ]m-´ns} kw-
_‘n-®p≈ ]e Iu-Xp-I-
ßfpw Im-Wmw. ]g-b-Im-eØp
kn-}n-am-s°m-´-I-I-fn¬ hn-
XcWw sN-bv-Xn-cp∂ ]m-´p-]p-
kv-XI-߃ Im-W-W-sa-∂p-
t|m. e`y-amb ]m-´p-]p-kv-XI-
ß-sf√mw A-]vtemUv sN-
bv-Xn-´p|v. }m-j-W¬ A-
hm¿-Uv, tÉv A-hm¿-
Uv, sd-b¿ tkm-Mv-
kv.-.-.-
kw-Ko-Xkw-_‘n-bmb
en-Ãn-Mv kv C-}nbpw }o-fp∂p
aebm-f-kw-Ko-Xw. C-≥-
t^mbn¬.
sh-dp-sX-sbmcp ssk‰v Xp-
Sßn C-Sp-∂-Xp am-{X-a√.
F∂pw A-]v-tU-‰-UmWv. ]m-´n-
s‚ Im-cy-Øn¬ am-{X-a√. ]m-´p-
I-fpsS kw-Ka`q-an-bn¬ H-Øp-
tN-cm≥ G-h¿°pw A-
cp∂p. kw-Ko-XØn-s‚ Cu
k¿-hhn-⁄m-}tImiw hn-
hckm-t¶-Xn-I-hn-Zy-bpsS πm-‰v-
t^m-an¬ ln-‰m-bn´v }m-fp-I-tf-
sd-bmbn. ]g-sbmcp ]m-´n-s‚
hcn tX-Sp-∂-h¿°pw kw-Ko-
Xhn-Zym-¿-Yn-Iƒ°pw km-[m-
cW-°m-¿°pw H-cpt]mse {]-
tbm-P}{]-Zamb ssk‰v kμ-
¿-in-t®m-fq-.-.-
hkcsam-cp-°n-b-bmƒ C-∂-
se hnS ]d-™-t∏mƒ B-
www.malayalasangeetham.info
Zch¿-∏n-°m}pw aebm-f-kw-Ko-
Xw. C-≥t^m ad-∂n√. C-∂-se
tlmw t]-Pn¬ Ãohv tPm-_v-
kn}p {]-Wmaw
A-¿-∏n-®n-
P. Ir-jv-W-ø¿ ]d-™-Xv-
Nn{XhmNIw
Xn
-
cp-h}¥-]p-cØp-Im-c≥ dlow I-√d t]mÃv sN-bvX Cu t^ms´m sj-b¿ sN-
øp∂ Im-cy-Ønepw H-tc hn-Im-cam-bn-cp∂p an-°-h¿°pw. C-Xp-hsc sj-b¿ sN-bv-
Xh¿ 545 t]¿. aebmfn G-‰hpw Iq-Sp-X¬ £-atbmsS ImØp }n-¬-°p∂ Im-gv-
Nbv°p ta-¬-°p-dn-∏mbn H-cm-bncw kw-kv-Im-c߃ H-tc-sbmcp hn-Imcw F-∂-
X√msX as‰-¥mWp tN-cpI. B t^m-s´m-bv°p h∂ H-cp I-a‚-pw tIaw Xs∂.-.-.-.-
c |p Ip-´n-Iƒ aXn-sb-s∂mcp ip-]m-¿i t]m-b-t∏m-ƒ-Ø-s∂ N¿-®-I-ƒ, hn-i-Zo-I-cW-ß-
ƒ, {]-Xn-tj-[-ß-ƒ. A-ß-s} km-lNcyw hf-sc k¶o-¿-W-am-Ip∂p. Ip-´n-I-fpsS F-Æw
c|n¬ H-Xp--°-Ww F-∂v PÃnkv Ir-jv-W-ø¿ I-Ωo-j≥ ]d-bm-}p≈ Im-cWw hf-
sc kn-ºn-fmbn I-s|Øn-bn-cn-°p∂p. ]t| t^-kv-_p-°n¬ {]-Nmcw t}-Snb
Nn-{X-Øn}p Xmsg Iym-]v-j≥ {]-Xy-£-s∏-´-t∏mƒ A-Xp ImenI {]-
k‡n-bp-≈-Xmbn amdn. e|}n¬ Xm-akn-°p∂ aebmfn Un-
_n≥ sk-_m-Ã-y≥ A-Sn-°p-dn-t∏msS t^-kv-_p-°n¬
t]mÃv sN-bvX Nn{Xw.
"C-Sdp∂ Im-ep-I-ƒ-°v A-`-b-ÿm}w'