You are on page 1of 1

com

fdesk@metrovaartha.com

2011 HIvtm_ 7 shn

s}-nse ap-fw-X|n-

]m-n-s ]m-em-gn-.-.-.C-Xm Xp-d-n-n-cn-p-p,


]m--t}z-j-W-n-s
hgn-sbm-cp-nb H-cp ssk-v,
aebm-f-kw-Ko-Xw. C--t^m

g-sbmcp ]m-n-s hcnI A-t}z-jn-m


G-Xp klr-Zb-}p-|v.
]gb ]m-p-]p-kv-XI-
sX-cs-Sppw ]gb
Ub-dn-m-fn Ip-dn-n t]Pp-I adn-s-Sppw }amb hcn-I-fn-eqsS I-tm-Snmw. }-kw-Ko-Xn-s
kz--K tXSmw. C-p
]m-p-]p-kv-XI--fn-, ]m-sgpXn kq-n-p io-en}mbn t}-chp-an. F-nepw
]gb H-cp kn-}n-am-Km}w
A-t}z-jnp I-|p-]n-Snm tXm-p-I-bm-sWn C-Xm Xp-d-n-n-cn-pp, ]m--t}z-j-W-n-s
]p-Xnb hgn-sbm-cp-nb Hcp ssk-v. aebm-f-kw-KoXw. C--t^m. aebmf Km}-sf-p-dn-p ka{Kamb sskv F H-hmNI-n aebmf kn}nam kw-Ko-Xw. C--t^mbpsS F-m khn-ti-jXIfpw H-Xp-m-}m-In. H-

cp ]m-v, B ]mv D--s-Sp


kn-}n-abpsS F-m hn-i-Zo-IcW-fpw aebm-f-kw-Ko-Xw.
C--t^m-bn-eqsS e`yw.
4482 kn-}n-aI-sf-p-dnpw
18748 ]m-p-I-sf-p-dn-p-ap
hn-hc aebm-f-kw-Ko-Xw.
C--t^m-bn-eqsS e`npw. kn}n-abp-tSbpw ]m-n-t-bpsams hn-i-Zo-I-cW-
sX-cp I-|p-]n-Sn-p--Xn}p am--Kw tlmw t]-Pn
Xs-bp|v. `m-jbpw {]-iv}a, sk--nMv C-wn-jnepw
aebm-f-nepw BImw. A-`nt}-Xm-hv, Km-}cNbn-Xm-hv, ]mn-s Xp-Sw, ]m-p-Im-c-.-.-.-.A--s} G-sX-nepw H-cp hnhcw }-In ]mv sk--v sNmw. C-}n A-t}z-j-Ww kn-}nasb-p-dn-m-sW-n kw-hn[m-b-I-ttbm A-`n-t}-Xm-hnttbm Km-}cNbn-Xm-hn-t
tbm t]cv }-In-bm aXn. }nan-j----Iw hn-hc kv{Io-}n sX-fn-bpw-.B--nv H-^v Z av F

t]-cn aebm-f-kw-Ko-Xn
se I-em-Im-cmsc ]cn-Nbs-Sp-p-, A-`n-apJw {]-kno-I-cn-p H-cp tIm-fhpw
aebmf kw-Ko-Xn-ep|v. Ctm {]-i-kv-Xn-bpsS ^v-fm-jpI G--m H-cp-]mSp
t]sc aebm-f-kw-Ko-Xw.
Ct^m ]cn-Nb-s-Sp-n-bnp|v. aebmf kw-Ko-Xim-Jbvp kw-`m-h} }-In-bhcn C--cmcpw D-|mbncpp F tc-J-s-Sp-
Iq-Sn-bm-WXv. ]m-ns} kw_n-p ]e Iu-Xp-Ifpw Im-Wmw. ]g-b-Im-ep
kn-}n-am-sm--I-I-fn hnXcWw sN-bv-Xn-cp ]m-p-]pkv-XI- Im-W-W-sa-pt|m. e`y-amb ]m-p-]p-kv-XI-sfmw A-]vtemUv sNbv-Xn-p|v. }m-j-W Ahm-Uv, tv A-hmUv, sd-b tkm-Mv-

Nn{XhmNIw
Xn-cp-h}-]p-cp-Im-c dlow I-d t]mv sN-bvX Cu t^msm sj-b sNp Im-cy-nepw H-tc hn-Im-cam-bn-cpp an--hpw. C-Xp-hsc sj-b sN-bvXh 545 t]. aebmfn G-hpw Iq-Sp-X -atbmsS Imp }n--p Im-gvNbvp ta--p-dn-mbn H-cm-bncw kw-kv-Im-c H-tc-sbmcp hn-Imcw F-XmsX as-mWp tN-cpI. B t^m-sm-bvp h H-cp I-a-pw tIaw Xs.-.-.-.-

"C-Sdp Im-ep-I--v A-`-b-m}w'

kv.-.-.-.. kw-Ko-Xkw-_n-bmb
en-n-Mv kv C-}nbpw }o-fpp
aebm-f-kw-Ko-Xw. C-t^mbn.
sh-dp-sX-sbmcp sskv XpSn C-Sp--Xp am-{X-a.
Fpw A-]v-tU--UmWv. ]m-ns Im-cy-n am-{X-a. ]m-pI-fpsS kw-Ka`q-an-bn H-ptN-cm G-hpw Ahkcsam-cp-n-b-bm C-se hnS ]d--tm BZch-n-m}pw aebm-f-kw-KoXw. C-t^m ad-n. C--se
tlmw t]-Pn ohv tPm-_vkn}p {]-Wmaw
A--n-n-

cpp. kw-Ko-Xn-s Cu
k-hhn-m-}tImiw hnhckm-t-Xn-I-hn-Zy-bpsS m-vt^m-an ln-m-bnv }m-fp-I-tfsd-bmbn. ]g-sbmcp ]m-n-s
hcn tX-Sp--hpw kw-KoXhn-Zym--Yn-Ipw km-[mcW-m-pw H-cpt]mse {]tbm-P}{]-Zamb sskv k-in-tm-fq-.-.www.malayalasangeetham.info

P. Ir-jv-W- ]d--Xvc|p Ip-n-I aXn-sb-smcp ip-]m-i t]m-b-tm---s N--I-, hn-i-Zo-I-cW-, {]-Xn-tj-[--. A--s} km-lNcyw hf-sc ko--W-am-Ipp. Ip-n-I-fpsS F-w
c|n H-Xp---Ww F-v Pnkv Ir-jv-W- I-o-j ]d-bm-}p Im-cWw hfsc kn-n-fmbn I-s|n-bn-cn-pp. ]t| t^-kv-_p-n {]-Nmcw t}-Snb
Nn-{X-n}p Xmsg Iym-]v-j {]-Xy--s--tm A-Xp ImenI {]kn-bp--Xmbn amdn. e|}n Xm-akn-p aebmfn Un_n sk-_m--y A-Sn-p-dn-tmsS t^-kv-_p-n
t]mv sN-bvX Nn{Xw.