(¯`·._.•arrkay•._.

·´¯)

ேதவார. தி

லா!

வ.
ர அ ேக வ த வ ண சரப த டபாண வாமிக
, அ கி
இ தஊ
வ தா .
அவ வ வத
ேப
, ஊ
ெப யவ ஹ ஹர
திர
தலியா கனவ
ேதா றிய
க ெப மா , தன ப தரான த டபாண வாமிக வ வைத
றி ப
,
ைறயாக
வரேவ
, பண வ ைட ெச
ப க டைளய டா . ஒ
சி
ெர
யா
கன ஆைண
இ வாேற பற த . இர
ேப
வாமிகைள வரேவ
, ப ைப ஆ ற கைரய
மட தி த க
ெச தன .

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

'இ
த கிய
காைல, இ த ஊ ஈசைன நிைன
ேபா றி , ஆய ர பாட க பா ேவ ’ எ
ச க ப
ெகா
த டபாண வாமிக பாட ெதாட க
, அவ
நி ைடய
ேதா றிய
இைறவனா , ' கவ பா வ ப ன இ

;
தலி , அ
கான வழிைய நா க ’ எ
ற,
அத ப ,
கன
ஆெற
ம திர ைத
(சரவணபவ) ேகா
ைற ஜப க
ய றா
.
ஜபமாைலைய உ
ேபா
, க
ேத ெகா

. கண ைகவ ட உ
க ஜபேம உய த
எ பைத உண
அ ப ேய ஜப தா
. இ த தல திேலேய
க ெப மா
தி மட
அைம
த கிய வாமிக , இ ேகேய ஸி தி
அைட தா . அ த ஊ , வ
ர அ கி

தி வாமா
.

ேதவார பா ய தி
தல இ
. ஆதிகால தி ப

சி ததா
, ஆ
மா
(ஆ- ப ) என ெபய அைம ததா .

ர தி இ

இட தி
றவழி சாைலய
வசதி உ
.

தி வ ணாமைல ெச
வழிய
, தி வாமா

ைககா

மா
5 கி.ம பயண தா , இ த தல ைத அைடயலா
. வ
, தி வாமா

ட ப
இட தி ப
ேநேர ெச லலா
. ேப

'.
றவா சிைலநா
அராவ வாள
எ கா றி
ெவ றவா எ ஙேன வ ைடேய
ேவதியேன
ெத றலா மண மாடமாள ைக ள ைக ெகதி ந
ட ெப
அ றி வ தைண
ஆமா
அ மாேன’

மதி
ைணேம


ெதாட கி , ஞானச ப த சீக ாமர ப

இர
பதிக க பா ய தல இ
. ஆமா
அழகரான சிவனா , ப
£டன ேகால ஏ
,ப¬
ேவ
ெச றா . ப ¬
இ வத காக ெச ற
ெப
ெணா
தி, அவர அழைக க
மய கினா ; தாேன அவ

ச க ப
நி றா .
அவேரா அவைள மண காம ெச
வ டா . கா ேபா ேக ேபா ட த நிைல
றி , அவைர
த ன ட ேச ப
மா ேவ
னா அவ .
'வ ண க தா பா வ
நி
வலிெச
வைளகவ தா வைகயா ந ைம

ண பா நி ெற
கனல ேபசி
க யேதா வ ைடேயறி காபாலியா
ண க தா ெகா
ைதய
சி
ேதா
ேதா ற ேதா ற

ணலா ேபாகி றா வ
காண
அழகியேர ஆமா
ஐயனாேர’

கா

நாயகி பாவ தி

, தி

தா

டக தி

, ஆமா

சி ர தி இட க

பா ைவ ெப
தி
ெகா ைல ெகௗவாண ப

பா னா :
'கா

அழக
வா

காக

பா கிறா தி

ேநா கி ெச

டன கா டன கா ைகயா த க
தனா
டன ஆ டன ஆமா
எ அ க கா
டன
டன ெபா ய
ெசா
வ ேக
மி
டன ம
டன ேவதவ
அ லாதவ க ேக!’

தர

நா

கரச .
, ஆமா

ஆக,
வரா
பாட ெப ற அ
த தல
, தி வாமா
. சிறிய ஊ ; ஆ ற கைரய
ேகாய
இ ைலய ைல... இர
ேகாய க
. ஆ , வாமி ேகாய
அ பா ேகாய
, சாைலய

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

;எதிெரதிேர அைம
ளன . சாைல
கிற இட தி ஆ ற கைர ; அத வடகைரய
வ நாயக ேகாய ;
எதி
அம
பண தி
க , க பரமாக வ றி
இவ , மா

த த வ நாயக ; இவ தா தல வ நாயக . அ கி , சிவலி க ைத வழிப
ெகா
நவ
க னய க .

கிழ
ேநா கிய ேகாய . பைழய வ வர கள , ேகாய

மா திரேம உ
; ராஜ ேகா ர
இ ைல எ
காண ப கிற
. இ ேபா , அழகிய ஏ
நிைல ராஜேகா ர உ ள
. சமப தி
நைடெப ற
பாப ேஷக தி
பண ய
,
வாமி ேகாய
அ பா ேகாய
ராஜேகா ர க க ட ப டன. உ ேள ைழ தா , வ சாலமான ெவள ப ராகார . ேகா ர வாய
ேநராக, ைதயாலான ந தி, மிக ெப ய ; மஹாந தி எ ேற ெபய . அத
பாக , சிறிய நா
கா ம
டப
; அதி , ப ள தி ந தி . வற சி ம
ப ச கால கள
, இ த ந தி
ப யாக ப ள தி ந நிர வா க
(ந க
த எ
இத ெபய ); உடேன மைழ வ
.
னா , ெகா மர .
ெவள ப ராகார தி ந
ைடய வல ைத ெதாட
கிேறா
. ெத
தி
னேர, த ட த த . இ
ராம , த
ைடய ேகாத ட வ லா ஏ ப
தி ,
சிவலி க வழிபா ெச த த த . ேகாத ட த த எ ப கால ேபா கி த ட த த
தா . அ
, தி மாள ைக ப திக
; ைசவ நா வ , அ ப
வ , கய ைல கா
மன ைத ெகா ைள ெகா
வ வ க , ச ேற உயர தி கா சி த கி றன . இ த
ப கவா
வழியாக தா ,
லவ ச நிதி உ ப ராகார வாய ைல அைடய ேவ
; இ
அ கி ,
சி தி வ நாயக .
ப ராகார வல ைத ெதாட கிேறா
. அ
அைமவ
இைடயாளான சீைதேயா
, இைளயாேனா
, ஏவ

ராம ேசைவ சாதி கிறா . எதி
, சிவ ைஜ ெச கிற

வத
நெர
எ றான
சி எ
றி

த வழி

,
ராம ச நிதி . ெபா ேயா எ
பண ெச
ஆ சேநயேரா
உடனாய

வ நாயக ச நிதி ; இைதேய பைழய வ நாயக ச நிதி எ கிறா க
. அ
,
திக .
ெத ேம
ப திய
வல
வ நாயக
, அ
ணாமைலயா , ச
க ெப மா எ
வ ைசயாக ச நிதிக . ேம
றி தி
ப நட தா
, ேமல ேகா ர வாய

கிற
.
இ த
றிேலேய வல
வ நாயக
, காசி வ
வநாத , வா லி க எ
ச நிதிக
. வட
றி , சிவலி க ச நிதி . அல கார ம
டப எ றைழ க ப
கா ம
டப

ள ; ஆனா , ேசாைப இழ
காண ப கிற
. ஈசான
ைலயான வடகிழ
ைலய
ஈசானேதவ ச நிதி ; அ
யாகசாைல . ப ராகார வல நிைற ெச
, ெகா மர அ ேக

வ ேடா .
இ கி
ப திய

ேநேர
, உ ம

லவ ச நிதி
டப தி ெவள

ேபாக
வ தா

யா

கிற

. ெசா ல ேபானா , கிழ
. இதி ,
லவ ச நிதி

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

உ வாய
ேநேர , சாளர


உ ள . இத வழியாக
லவ க
மகி
, ெத
தி
ப , சி தி வ நாயக
ச நிதி
பாக நி கிேறா
. ப ைளயாைர பண
வண கி
, உ வாய ைல அைடகிேறா
.
வாய
எதி
, (நா ஏ ெகனேவ பா த சாளர ம
டப தி உ ப திய
) ந திேதவ .
கனக பரமாக இ
கிறா ; இவ தா ப ரேதாஷ ந தி. உ வாய லி இ

வாரபாலக க ; ஒ
ப க தி அதிகார ந தி; இ ெனா ப க
ரமண ய . இ த வாய லி
ைழயாம , ேநேர பா தா ,
ெத
ேநா கிய நடராஜ சைப. ஆடவ லா சைபய ேலேய தி
ைற ேகாய
உ ள .

, உ ப ராகார தி கிழ
றி ,
ய . ெத
றி உ ஸவ
த க
. ேம
றி , சிவ ைஜ வ நாயக , சிவலி க , லி ேகா பவ , சஹ
ர லி க
, ஆ
க (ப ன
கர க
, மய
ேவ
ெகா டவ ), கஜல
மி எ
வ ைசயாக தி ேமன க
. வட
றி , ேகா க ேகா ட ப ர மா
எதி
, ப ரா மி. வடகிழ
ைலய
ப ள யைற
கிழ
றி தி
ைகய , ைபரவ ச நிதி.
லவ க வைற
ைழகி ேறா
.
வாரபாலக கைள
க வைற வாய
ேம
ற தி
,
ராம
ஜி தைத கா
லி க வ வ
வழிப டா . இதைன
றி ப
, ' இராம
நா
நிைனமிேன’ எ
நா
கரச பா கிறா .

.

பண
உ ேள ெச வத

,
சி ப
. ராமப ரா இ
சிவனாைர
வழிபா ெச ஈசைன நிராமய தைன

அ தம
டப
, க வைற ெப மாைன த சி கி ேறா
.
அப ராேம
வர எ கிற
அழகியநாத .

தி ேமன . லி க பாண தி

வ க
; பா வழி த தட க
உ ளன. ஆதிய , ப
க ெகா
க இ லாம
, த கா
ெகா ள
ய திறன றி

தனவா . இ த தல


நாதைர ப ரா தி க
, இைற அ ளா ெகா

வள
, த கா
திற ெப றன . ஆ களான ப
க வழிப ட தல ஆமா
ஆன
.
ப பதியானவ , இ ேக ப

தா மானவ ஆனதாக ஐதக
. எனேவ, வடெமாழிய , இ
'ேகாமா
ர ’எ
அைழ க ப கிற .
லவைர வழிப
, ம
வல வ தா
, ேகா ட
த களாக , பா
கைள ேகாவணமாக
அண த ப
£டன , சனகாதி
ன வ க கீ ேழ அம தி
க , உபேதசி த

ிணா
தி ,
லி ேகா பவ , ப ர மா,

ைக . தன ம
டப தி ச
ேட
வர . வாமிைய வண கி ,
ெவள ப தி

ேபா
, உ வாய
ப திய
, அ
ேதவ ப லவ ம ன
சிைல க

ப கிற . ப ரேதாஷ ந தி வ றி
சாளர ம
டப திேலேய, நவ கிரக ச நிதி.
ெச

வாமி ேகாய ைல வ
ெவள ய

சாைலைய
கிேறா ..For more magazines visit www.tamilpirates.com

கட

, எதி

ளஅ

பா

ேகாய

ேம
ேநா கிய ேகாய
. ஐ
நிைல ேகா ர . ைழ த
, ெகா மர , பலிபட , சி ம வாகன .
ப ராகார தி ச நிதிக ஏ மி ைல . கிழ
ப திய

டப அைம
காண ப கிற
.
க பைழைமைய பைறசா
கி றன . ப ராகார மதிைல ஒ
, ெத ேம
ைலய
,
வ ட பாைற அ ம ச நிதி . வாய
ப திய

ைக , வ நாயக ஆகிேயாைர வழிப
,
வாரபாலகியைர வண கி , அ பாைள த சி கிேறா
.
அழகிய நாயகியான
தா ப ைக
.
திைய ந க
யவ எ பதா ,
தா ப ைக. நி ற ேகால தி , ேம கர கள
தாமைர
நேலா பல
தா கி , கீ
கர கள
ஒ றி அபய கா
, ம ெறா ைற ெதாைடய
ஊ ஹ
தமாக ெகா
கிறா
.
ஊ ஹ
த ெகா ட அ பா
,

வாகேவ
ேபா ற ப வ வழ க .

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

அ பா ச நிதிய ேலா , வ ட பாைற அ ம ச நிதிய ேலா
ெபா ச திய ெச தா
, பா

இற
ேபாவா க
எ ப ந ப ைக . ஆகேவ, வழ
கைள த க அ பா
ேகாய ைல நா வா க
. சி
ழ ைதயாக இ
தத
த பய
ெசா ைத அ
ண அபக
ெகா டா
.
வள
வ ட நிைலய
த ப அ ப றி ேக க , அ


க, ப சாய
வழ
வ த
. வ ட பாைற
அ ம ச நிதிய
ச திய ெச யேவ
ய நிைலய
,

ண ஒ
சி ெச தா
. த பய
ெசா
மதி
த க ெச
,
அைதய ைக த ய
ைவ
மைற தா
. ச நிதிய , ைக த ைய
த பயட த

, த னட த பய
ெசா தி ைல

ச திய ெச தா . ேவ வழிய லாம த ப
ஏ றா
. அ
ணேனா த ப ைய அ

ைவ தா க . சிறி ெதாைல ெச ற
, தா ெவ
வ டதான மத ப
, ெத வ த ைன

ெச யவ ைல எ
றி , ைக த ைய
ழ றினா அ

. அ ேபா க
பா


ேதா றி , அவைன க

. அ
ண இற தா
. இதைன கா
வ ேபா
,
தா ப ைகய
மா
ப திய
, பா ப
வா சி ப உ ள
. வ ட பாைற அ ம
(அ பாள
சா நி ய
பேம இ ச நிதி) ச நிதிய
இ ேபா சிவலி க உ ள .
அ பாைள வழிபடமா ேட , வாமி ம
ேம தன
ப ரதான எ
சாப தா , வ ன மரமானா . அவ இ த தல தி அ பாைள வழிப
இ தல தி தலமரமாக வ ன ேய திக கிற . அ பா ேகாய
எதி
மாக ஒ ம
டப உ ள
. இ
ஒ ப திய
, வ ன
அதைன வழிப கி ற வ நாயகைர
காண லா
. ேகாய லிலி
சரப
வாமிக சமாதி ேகாய
உ ள .
'அக
றஎ
ள சமய
தன

அ கமா
கிக
ெகாைல ைலய
ெசா
ேதெவ லா
இக பர
ள ேபாக
திக
த த டபாண தி
-எ

ேற அவ

ைடய தி

றப
கி
ன வ அ பா
, சாப ந க ெப றா . ஆகேவ,
அ கி
,
வாமி ேகாய
மர த ய
லி க பாண
,

ெதாைலவ
வ ண

ஆறிர
ெகா
ைசய லா
ஒ ப ெதா ட
கட த
த கதி வழிகா
ட ேசயாகி

கதாச இ தி
தா ேபா றி’

பாடைல ெந

சி

வ ைடெப

(உலா நிைற

கிேறா .

)
பட

Previous

: ஆ.ந த

மா

Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11225

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

.

காவ

...

ர. க தி , காவ
ேநா கி ப ள ெகா
ேநா கியப அதாவ

!

- ெகா ள ட நதிக
ந வ
, இல ைகைய ேநா
வ தமாக ெத
கிறா ந
ைடய தி வர க
. அேதேபா
இல ைகய
வட

ர க ைத பா தவா ேகாய
ெகா
கிறா ெப மா .

தைலநக ெகா

கழன எ
ப திய
ேகாய
ெகா
இ த ெப மா
நேலா பலவ ண ர கநாத எ
தி
ெபய . நேலா பல மலைர ேபா
நல நிற தி
ெபா ைகய

ப உைறபவ எ
இவைர சிற ப கிறா க ப த க .

தமிழக பாண ய
க ட ப
கிற இவர
க ப
பரவா ேதவ திகழ
...

அைம க ப
ப ரணவாகார வ மான தி
ேவ
. அ வள அழ !

ஆலய
. உ சிய
ஒ ப கலச
ர க வ மான ைத மாதி யாக ெகா
கீ அ
ெப மாைள த சி க க

ெப மாள
எதி
க டா வா
பதி
வ பஷணா
ெப மாைள அவ வண கி நி பதாக பரவச
ட வவ
நிவாச ஆகிேயா
ச நிதிக உ ளன. ைஜக

தின
வாமி
வாசைன திரவ ய க அண வ
அ சைன ெபா
க ட , வாசைன திரவ ய கைள

வா
கிறா க
தமிழக
க ப கி
அள கி

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

, மல

,

,

ேகா

; நிைலயான அைமதி ேவ
ப த க
.
கணபதி, தி
பதி
ைற ப ேய நைடெப கி றன .
றன . ப த க ேந தி கடனாக
றன .

இ ேக, ைவ
ட ஏகாதசி ைவபவ வ ேசஷமாக ெகா டாட ப கிற
. 33 யாைனக
ைட ழ ,
ேமள-தாள , நாக
வர
ழ க , கைலஞ க பார ப ய நடன க ஆ வர , ெவ அ
தமாக
வதி லா நைடெப மா . யாைனய

த சன பவன வர
, ப னா
ேதவ - ேதவ ட
ர கநாத தி
லா வ வாரா !
மல அ சைன
,
த ப ைத (ச கைர ெபா க ) ப ரசாத
இ த ேகாய லி வ ேசஷ
அ ச க ! ேவ
தலி ெபா
108, 1008 எ ற எ
ண ைகய
ெப மா
மல அ சைன
ெச
ப த க வழிப கிறா க
. எ ேபா
மல
வ யலி ம திய தா கா சி த கிறா
ெப மா . க ட த சன
றி ப ட த க .
ஆமா ... அ
தின
ஆலய ைத வல வ
க ட க எ லா ந

உ சி ேபாதி வ
க ட பறைவக
, ஆகாய தி வ டமி டப
வழிப
ெச கி றனவா
. ' இ த ெத வ பறைவகைள த சி க
கி றன’ என ந ப ைக ெபா க ெசா கிறா க உ
ப த க .
-

Previous

ைச ச.அ

,

ண வச த
Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11227

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

வ.ைனக
தபாவள. சிற

பா

வ சாலா

சி!

த சன !

க ைகய
நரா , காசிய
தா , ந பாவ க யா

ேகாய
ெகா
அக
;
ணய க

ெப

வநாதைர
வ சாலா சிைய
எ கி றன ராண க !

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

த சி

தபாவள தி நாள
எ லா ந நிைலகள
க காேதவ உைற தி
பா
. எனேவதா அ
,
'எ ன... க கா
நான ஆ சா ?’ எ
பர
பர ஒ வ
ெகா வ , வ சா
, வா
கைள
ப மாறி ெகா கிற வழ க வ த
! தபாவள ய
க கா
நான ம
ம ல , ெத வ த சன
ெப
ண ய ைத ெப

.
தபாவள ய
பா கிய

க ைகய
ெப றவ க


, தி

ஆமா ... தி
பைழய ேப
வாச
ம திய
ேகாய

த பலேனா
,
ம க !

வ சாலா சி சேமத

நிைலய
அ கி உ
ெகா
அ ளா சி ெச கிறா

ேவ

வரைர

மா ெக வதிய
வ சாலா சி.

த சி
, மல கள

மாசி மகா சிவரா தி , ைவகாசிய
ேத
தி வ ழா , ஆன ய
தி ம சன , ர டாசிய
நவரா தி
வ ழா, மா கழிய
தி வாதிைர ெப வ ழா என வ ட

வ ழா க வ ம ைச யாக
ெகா டாட ப கிற இ த ஆலய தி
,
தபாவள தி நாள ேபா எ
ண றப த க
,

ட இ

,
வ சாலா சிைய

ேவ
வரைர

ணார த சி
,
மனதார ப ரா தி
ெச கி றன .
இ த ேகாய லி உ ள அ ப ைக

ெமா சிற
... வ ட

தின

தாைட அண
கா சி த கிறா
வ சாலா சி அ பா
. தபாவள தி நா ட வ கிற ேகதார
ெகௗ ேநா
என ப
மா க ய ேநா
, இ ேக சிற
றஅ
க ப கிற எ கிறா
ெஜ ச க சிவ
க .
தபாவள தி நாள
த சி
க ; தப மா

, காசி
ஒள ர

நிகரான தி
உ க வா

ைக!

வ சாலா சிைய

பட
Previous

ேவ

வரைர

- அ.க ி
ண ேவண
: ெச.பாலநாக அப ேஷ
Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11229

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

உைடயா.
தபாவள. சிற

ேதவ ைய வ ள ேக றி வழிப

!

த சன !

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ேக ாய
நகரமா
பேகாண
அ கி உ ள உைடயா
. மாம ன ராஜராஜேசாழ
தன கைடசி கால தி வா
ததாக ெசா ல ப
இ த தல தி
பா வதி சேமத
கய லாசநாத தி
ேகாய
அைம

. பர ம
த ேவைளய
, இ த ேகாய லி
த த தி நரா , உைமயவைள
சிவனாைர
வண கி ெதா தா , தராத ேநா

எ ப
ஐதக !
சிவபாதேசகரம கல
(ராஜராஜேசாழ
சிவபாதேசகர
ைதய கால தி அைழ க ப ட இ த தி
தல தி
தி

ட ெஜாலி கிறா
பா வதிேதவ .

,

தி

ெபய உ
ைண கடா ச

வாமி
அ பா
ஒ பர ம
த ேவைளய
ேபசி ெகா
ெப மா வர ... ேகாப ெகா ட சிவெப மா ,
கைன ேலாக தி
அத ப

வ த
க கட
, இ ேக இ த தல தி தன

டா கி, அ த த த தா சிவலி க தி ேமன ைய அப ேஷகி
ெப மா உ வா கிய தி
ள ' மார த த ’ என ேபா ற ப கிற

)
ெகா

,


தேபா
, ந ேவ

தவ ெச ய பண தா
.
ேவலா த த
ள ைத
, தவ
தா .

.

இ த த த தி நரா
, சிவ ச நிதிய
வழ க ப
வ திைய
, அ பா ச நிதிய
வழ க ப
ம ைத

ெகா ள ... தராத ேநா வ ல
; ேதாஷ க யா
அக
எ ப ஐதக . இ த தி
தல , த சிண கய லாச என ேபா றி வண க ப கிற .
ேதவ க ஒ
ைற சிவேகாப
ஆளாகி ,
ைல ேநாயா பாதி க ப டன . ப ற

ப ர மா, ேதவ க ஆகிேயா
மார த த
ள தி நரா , சிவ ைஜ ெச
வண கி , சிவன
ெப றன . .For more magazines visit www.tamilpirates.com
தி வ ைடம
தி
தல ைத ேபால , இ
ப ச ைபரவ ெத
வ ேசஷ எ ப . தி ந ளா , த சா
ஆகிய தல கைள ேபால
சன
பா தி
ேகாய கள


!

தபாவள ந னாள
தாைட அண
ஆேரா கிய

, உைடயா
கய லாசநாத ேகாய

,
அ பாைள
சிவனாைர
த சி தா

ைம ட
த பதிய வா வ எ ப ந

சி ரா ெபௗ ணமிய
ப ச
தி ற பா
, நவரா தி
ஆலய தி , தபாவள தி நாள
அ பாைள வண

ப த க .

வ ழா க
சிற

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

,

பா தப இ

வர பகவா ேம

மார த த தி நரா
,
வ யாபார ெசழி
ப ைக.
,

என அம கள ப
என ேபா
கி

இ த
றன

,
;

,

அ ைன
பா வதிைய அ
தின
காைலய
த சி
நிைன த கா ய க யா
ைக
. தப ஒள
வழிப
க ; ஒள மயமான எதி கால உ தி!

தி

, அக வ ள ேக றி வண கினா
,
நாள
, அ ப ைகைய வ ள ேக றி

பட
Previous

- ேக ா. த சன
: ர.அ
பா

Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11230

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

தபாவள.ய
தபாவள. சிற

ள ய மர க
தி தி திவன

த சி தா

... த

க ம

கலியாகலா

த சன !

த ப திைய , தி தி வன எ பா க
என அைழ க ப
, ப னாள
தி


ர - ெச ைன சாைலய
உ ள தி
அைனவ

மைழ ெபாழிகிறா
மரகதா ப ைக.

வன தி
தி தி ண

. அ ப , ள யமர காடாக திக
வன என அைழ க ப கிற .

வர

தப

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

.

, த ைன நா வ
இ ேக, அ பாள

தஅ த
அ ப க
தி நாம

-

மாம ன ராஜராஜேசாழ , இ த ப தி
வ தேபா
,
னவ க
ேயாகிக
இ ேக தவ
ெச
பல ெப றைத அறி
, இ த வன தி அழகிய , ப ரமா டமான ேகாய ைல க
னா
எ கிற
தல வரலா .
'தி
வர ’ என இ த ஆலய
இைறவைன , ைவ
பரவ யதாக ே
திர ேகாைவ ெத வ கிற .

தலமாக

ெகா

தி

நா

கரச பா

இ ேக க ைண
கன
ெகா

கிற மரகதா ப ைக, தி
வன ம
வ டார
ஊ ம க


ட ெத வமாக திக கிறா
. சி ரா ெபௗ ணமிய
, அ ப ைகய
தி
பாத கள
நிலெவாள ப கிற கா சிைய கா ப
ணய த
எ ப இ த ப தி
ம கள
ந ப ைக.

ேம
, சி ரா ெபௗ ணமி ம
நவரா தி கால கள
அண
, அ ப ைகைய வண கி வழிப டா , வ ைரவ
வர த
மகிழ ெச வா ேதவ எ கி றன ெப

அேதேபா
ைவபவ

அ ைறய தின , பரத நா
இ த தல தி நைடெப

.

,அ

பா

ெதா

உக த ப ைசநிற
ச த ேக

ய க
ெகா ட சி வ - சி மிகள
..For more magazines visit www.tamilpirates.com

நா

ேசைலைய
; ப ைள

ய அர ேக ற

தபாவள ையய
, அமாவாைச தின தி , இ
ேகதாரெகௗ ேநா
சிற
ற நைடெப
நாள , வ
ர மாவ ட தி உ ள பல ஊ கள

ஆய ர கண கான ெப


ட வ
, மரகதா ப ைகைய த சி
, ேநா ப
ஈ ப வா க .
அ ப
ைமயான ப தி ட இ த வ ரத ைத கைட ப
திக வா க ; அவ கள
கணவ மா க ந
டஆ

தி

வன
மரகதா ப ைகைய ,
தபாவள தி நாள
கலியாக வா வா
வா வ க ; வள ெப வ க !

. அ த
, த க

பவ க த க ம கலி யாக
ஆேரா கியமாக வா வா எ ப
வண

;

ெப

ஐதக
,

!

- அ.அ சன தி

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ராஜேயாக.

வா

தபாவள. சிற

த சன !

வரதராஜ !

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ேகா ைட கீ ழ ராஜவதிய
உ ள
வரதராஜ ெப மா ேகாய
, 16-ஆ
றா
க ட ப ட ராதனமி க ஆலய .
லவ அல ேம ம ைக தாயா சேமத
நிவாச ெப மா
உ ஸவ ேதவ - ேதவ சேமத
வரதராஜ ெப மா .

சேநய ,
பால ஆ சேநய
,
ச கர தா வா ஆகிேயா
தன ச நிதிகள
பாலி கி றன . சி திைர மாத ெபௗ ணமிய , ெப மா
சிற
அப ேஷக நைடெப
ைறய நாள
, மா


உ ஸவ கைடய
ப ரச ன ர நாத ெப மா ேகாய
ெச


வா .

வரதராஜ ெப மா ேகாய லி
, ைவகாசி தி ேவாண ைத ஒ
10 நா க ப ர ேமா ஸவ
நைடெப
. ஒ ெவா நா
தி வதி லா , தி அல கார என அம கள ப மா ஆலய
ஏழா நா , தி
க யாண . இதி கல
ெகா
வாமிைய வண கினா
, தி மண ேதாஷ
வல
எ ப ஐதக !

;

.

.

ர டாசி மாத
வ கிவ டா
,

தின
கண கான ப த க வ
வண கி ெச வா களா
.
ேகா ைடைய
வகமாக ெகா
,
த ேபா
உலெக கி
வா
அ ப க ,

ட வ
,
வாமி

தாயா

திர சா தி , ைநேவ திய பைட
வண
கி றன .
ர டாசி 3-வ சன கிழைமய
,
லவ
அல கார நைடெப
. இ த அல கார தி
த சி
வண கினா , மனதி நி மதி நிைல
ெகா
எ கி றன ப த க .

ச தன கா
ெப மாைள
; ச ேதாஷ

ப ம
தி அைட த ைத மாத ச தமிய
... அதிகாைலய
ெப மா
தி ம சன நைடெப
, அவ வதி லா
வ கிற ைவபவ

வ ேசஷ
. நவரா தி நா கள
தாயா
ம ச
,
ச தன ,
ேத கா ,
தான ய க ,
வைளய க ,
க ஆகியவ றா அ
தின
அல கார
ெச ய ப
எ கிறா பாலாஜி ப டா சா ய .

ேபர ச
ப த க


க கிைட
சிலி
ட வவ

ேகா ைட கீ ழ ராஜவதி
ராஜேயாக தா !

'
தபாவள தி நாள ேபா
ெப மா
அல ேம ம ைக தாயா
சிற
அப ேஷகஆராதைனக நைடெப
.
இ த நாள
ெப மா

திர சா தி

ட வழிப டா
. நா
நல வாழ தி வ
வா
வரதராஜ எ

கிறா க .
வரதராஜைர தபாவள

தி

நாள

வண

பட

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

; இன உ

- ெப.ேதவரா
: பா.க ாள

,
,
,

ஆலய.

ேத

ேவா

!

ேசாழ ேதச. தி ைவணவ ேகாய
ப லவ நா
சிவாலய க உ
ெப மளவ
உ ளன.


எ றா
ற ேபாதி

, சிவாலய கேள அதிக
. அேதேபா
, அ ேக ைவணவ தி
ேகாய கேள

அ , ைசவ-ைவணவ தைழ
சிற த கால
. சிவாலய கள
தி
பண க ஒ ப க
நைடெப
ெகா
க, அேத ஊ
இ ெனா ப திய
மிக அ
தமாக ைவணவ ேகாய

ப ப
. இர
ஆலய கள
தி
பண கைள
ேம பா ைவய வத
, பண க

சிற
ற அைமவத
கைள நியமி தன , ம ன ெப ம க .

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

,

இ ப
தா ஒ
ைற, இர டா ேகா ெப
சி க எ
ப லவ ம ன
, வரபா
யந
கிராம
வ தா
. அ தஊ
சிவாலய
ெச
, ேதவ ய
க ைண பா ைவய
ெமா த
க ைத
மற தவனாக நி றா .
லவ

ய நாேத
வர
ேன ப யமாக
நி றா . க

ப ரா தி தா
. 'எ சிவேன ! இ த ஊ சிற
ற திகழ ேவ
. தாக
தண க த ண
சா ப ட தான ய க
ைறயற கிைட
வைகய
,
மி ெசழி க
ேவ
. பசி - ப
ன ய றி, அைனவ
ஆேரா கிய
ட ந ழி வாழ ேவ
. இ த ேதச ைத
ஆ பவ
, ம கள
மகி
சிைய
நி மதிைய
தவ ர ேவெற ன ேவ
இைறவா
!’

ப ரா தி தா . அ றிர , ம னன
கனவ
வ த இைறவ
, 'இ
வழிப ட ஆலய
அ கிேலேய இ ெனா ேகாய ைல எ
வாயாக !’ என ெசா லி மைறய ... சிலி
ேபானா
இர டா ேகா ெப
சி க .


ஊ ெப யவ கள ட வ வர ெசா ல
, ஊ ம க
திர
, ம னைன வா
தினா க ; ேகாஷமி டா க . 'ஹ
சிவ


உண
வழிப கிறவ க நா க . எ க

ைமய தி
,
அழகிய ஆலயமாக ,
ப ரமா டமான
ேகாய லாக

யநாேத
வர ேகாய
உ ள
. இத
அ கி , தி மா
ேகாய
அைம

. ஏென றா ,
உலைகேய ஆ கிற எ க ெப மா
, உலகள த ெப மாளாக
கா சி த
தி
ேகாவ
ைர த சி க , பல ைம
ர ெச ல
ேவ

கிற . ஆ றி ெவ ள வ
வ டா
, இ கைர
வைர
ெச
, ெப
ெக
ஓ கிற த ணைர க

கியப , அ கைரய
ெத கிற ேகாய
ேகா ர ைத ம
த சி

, ஊ தி
பய
கிேறா . ஆகேவ எ க ஊ
,
ெப மா
ேகாய

ெகா
க ம னா!’ எ றன .
அத ப , ஊ ம கள

ப ைத நிைறேவ
வத காக
,
வரபா
யந

அ த
கிராம தி ,

தமான
ைவணவ ேகாய ைல க
ெகா
தா இர டா
ேகா ெப
சி க ம ன . இ த தல
இைறவன
தி நாம
க யேசவக வ
ணக எ ெப மா
. தாயா
தி நாம
ெப
ேதவ தாயா .
சிவாலய
ைவணவ ேகாய
அ க கி இ
க ... அ த ஊ , மிக ெச ைமயான கிராமமாக
வள த . அ த ஊ
மிய
, ேபா டெத லா
ைள த
. வ ட த பாம மைழ ெப த
.
அ ப
ெப த மைழயா
, ஏ க
ள க
நிர ப ன . வ வசாய
ேபாதிய த ண
கிைட ததா , ெந மண க ந றாக வ ைள தன
; ெந ைல

ைப
, வாைழைய
க தி ைய
பய
, வள
காசா கிய வ வசாய க
, வ
வாச மாக , மைனவ
ம க மாக வா
தன .
இ ைற
வரபா

,

க வரத ெப மா
றாகி ேபான .

ேகாய

ஊ ம க

அைழ கி

றன

. ஊ

ெபய

வரபா
யந
ைர வள
,
வாழைவ
ள ெப மாள
ேகாய
அத
தி
பண க
ெப
தன கார க அ ள ெகா
தன . 'இ த ேகாய லி , எ ெப மா
நி திய ப
ைஜக ெச ைமயாக நைடெபற ேவ
; தி ம சன
ஆராதைனக
வ ம ைசயாக நட ேதற ேவ
’ எ
க ய ெப மா ேசதிராய எ பவ
, இ த ேகாய
இர டாய ர
ழி நில கைள தானமாக த தி
கிறா என க ெவ
ெத வ கிற .
இ ப நில கைள தானமாக த தவ க எ தைனேயா ேப
. ஆ கைள
மா கைள
தான
அள தவ க ஏராள
. வ ள ேக ற
அ னதான நைட ெபற
, ெபா கா க
ெச
கா க

,
ணய க
ெகா டவ க உ
. ஆனா , ச தி
சா நி திய
ெகா ட
அ த ேகாய ைல இ ைற
பா தா , மன வ கசி
அ ேதவ வ க
! ேகா ர கைள
பா தா மனேம வ
ேபா வ
.
உ ேள
இதய .
சிலி

ைழ
ெப
ேபா

,
க வரதைர
அவ
ேதவ தாயா

கள
நி கிேறா , ஆலய தி !

ச நிதிைய
பா த
, ெநா
கி ேபா வ

ெபா கி ப ரவாகி கிற க ைணைய உண

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

,

'' இ த ேகாய
பாப ேஷக எ ப நட
ேன ெத யைல
.
எ க தா தா
கால
லெய லா , சிவ ேகாய ல வ ழா
சஅ
த நாைளேல
ெப மா ேகாய ல
வ ழா நட
மா ! இ த வார சிவ -பா வதி ய
தி வதி லா நட
னா , அ
த வார

கனக பரமா, ர மியமா
க வரத க ட வாகன
ல தி வதி லா வ வா
. எ க ஊேர
அம கள ப மா ! இ ன கி, ெப மா ேகாய ைல பா
ேபா
, மனேச வலி
'' எ
உண சி ெபா க ேப கிறா
வாமிநாத
க .
''நா
கிழைம

டா , இ த ேகாய
இ ைல
ெசா லாம , வ ற ஆய ர கண
நட
கி
. இ ன கி, ெப மா
ேபா , ெப மாைள த சி க
யாத அள
அல ேகாலமா கிட
. இ ப இ த நிைல ,
பாப ேஷக நட காத ேகாய

. இ த
எ ெந நா கன '' எ

ண ட ெசா
'இ த உலகி ஏேதாெவா
ைலய

ேதைவயானைத ெப
ெகா வா ,


ெசா லி சமாதானமாகிற மன .
ேவ
ேம எ கிற ப ரா தைன ட
ப ரா

தைன

மி

சிய ச தி, இ

லகி

ெத
கேவ ப த ேபா
பா க . யா
கான ப த க
அ னதான வ ம ைசயா
சா த
ெகா


யாத நிைல . உ ேள
,
த மா , க
காைர

ெம ள ெம ள மாறிய
. மா
வ ஷமா
ேகாய
பாப ேஷக ைத பா க
கற தா
,
கிறா எ
ப வய
ெப யவ
சாமி.

ளத
ைடய அ யவ கள
மன தி
, தன
வரத ெப மா . த அ யவ கைள
வாழ ெச வா ’
கன த இதய

தி
பண க வ ைரவ
நைடெபற
க வரத
ஆலய தி இ
கிள ப ேனா .

கிறதா, எ

ன?!
பட

Previous

: பா.க த

மா

Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11234

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ந. ல

நட த

!

வ.
ர மாவ ட
, தி
வன அ
ெப மா ேகாய லி உ ேள ைழய
ச நிதிக

டப க
! ஊ

ேக

யாதப
ேத

. இ த கிராம தி
,
அ ளாள
த க
; சிதில அைட த நிைலய
ய சியாக
, ஆ மிக அ ப க பல

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ஒ றிைண
தி
பண க
வ கி
, நிைற ெச ய
யாத தவ
13.2.2010 இதழி , ஆலய ேத ேவா ப திய
, ' ஆலய அைம ேபா

தைல ப
எ திய
ேதா .

ட இ
தைத, ச தி வ கட
... அ ளாளைன பண ேவா !’

அைத ப

, உடேன உதவ கர ந
ன வாசக க
. உலகி பல ப திகள

ெத லா
'ச தி வ கட
’ வாசக க அ ள ெகா
த ந ெகாைடயா
,
கிராமேம மகி
சிய
திைள த .
அ ளாள ெப மா ேசவா ர
அ ப க , மளமளெவன ஆலய ைத

பண ய
ஈ ப டன . த
தைடய றி நிக
த தி
பண ய
நிைறவாக ... கட த 24.1.11 அ
,
அ த கிராம ம
மி றி , அ கி உ ள தி
வன
தலான பல ஊ ம க
திர
வர
...
சீ
சிற
மாக, ெநகி
சி
மகி
சி மாக நட ேதறிய
பாப ேஷக !

''அைத ெதாட
, தின ப
ைஜக
ஆராதைனக

15-ஆ ேததி (சன கிழைம) அ
,

ல சா சைன வ ழா
, மாைலய
க ட வாகன தி
கி ட த ட 200 வ ட க
பற ,
அ ளாள ெப

வ ழா க
றி
, எ க ஊ ம க

கி றன . இவ
ெக லா காரணமாக இ
தச
ல ச கண கான வாசக க
ேகாடான ேகா ந றிக

அ ப க .
ேகா ர த சன ம
ம ல... எ தைனேயா அ ப க

தாரண ெச வத ேகா ந மா
த அள
ண ய தரவ ல தா !

சிற
ற நைடெப
வ கி றன . இேதா...
ளாள ெப மா ேகாய லி
, காைலய
வாமி தி வதி லா
நைடெபற உ ள
.
மா ேகாய லி அ

நைடெப
டார அ ப க
ெந
கி ேபசி
தி வ கட ப தி ைக
அத
!’ எ
சிலி
ட ெத வ கி றன ,

த சி
வைகய
ஆலய அைம பத ேகா ,
ெச கிற ஒ சி ன உதவ

, ேகா
- வ .ரா

Previous

ஜி

Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11235

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

வா. க வள

!

இ.

ப வ ட க
ெப லா
,
ழ ைதகைள


ப தா

தலாக ேச பா க
.
அ ேபாெத லா
எ .ேக.ஜிஇ ைல ; ப ேள
கிைடயா
.
ழ ைதக
பற
சா றித இ லாவ டா
ட ேச
ெகா வா க
,
ப ளய !
'த ப , எ ேக... உ வல ைகயால இட காைத ெதா
, பா ேபா !’

வா தியா ெசா ல , அ த ைபய வல ைகைய அ ப ேய
வல கா ட ஒ
, உ ச தைலைய
ெதா
, அ ப ேய இட
காைத ேநா கி வ ர கைள ைவ தி
பா
. ைகவ ரலான காதி
ெதா
வ டா , அவைன ப ள ய
ேச
ெகா வா க .
இெத லா பைழய கைத
.
ழ ைத நட க
வ கிவ
ேப வைத
ெகா
மா எ பைத ப றிெய லா
கவைல படாம ,
அவ கைள உடன யாக அ மிஷ ேபா
ேச பைதேய, இ ைறய ப ள நி வாக க ெச கி றன.

டதா

ச ... அ த கால
வ ஷய
வ ேவா . ஐ
வய
ைபயைன
ப ளய
ேச
ேபா , அவ ைடய அ பா , ஆசி ய ட ... ''இவ
ந லா ப
,
ெப ய ஆளா வர
.

காம பரா
பா
கி
தா னா,
பாட ேநர
ல அர ைட

கி
தா னா அவைன தாராளமா அ
தி
க'' எ

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

,

ெசா லிவ
இ தியாக , '' க
மா ேட !'' எ பா க .
'ெசா ேபானா வரா ’ எ பா க

காத கீ ைரைய அ மா மசி
கிைட த எ பத ல . அவ க
காரண !

ெர
.க

ைட ம

, ேதாைல உ

க , நா

ேக க


அ ப
தா ! சி வயதி
ழ ைதக

கேவ
வா . அத
காரண , அ ைற
கீ ைர சகாய வ ைலய
ந ெலாள கிைட கேவ
ேம எ ப தா
,
கியமான

உடலி பல பாக க பாதி க ப
தா
, க
க பாதி தா ெரா பேவ கல கி தா
ேபாேவா . ேப
பயண தி அ ல ரய லி
, கட கைர அ ல
காவ
, எ ேக

வயதி க
ணா அண த சி வைனேயா சி மிையேயா பா க ேந
ேபா
, உ
ெம லியதான வலி ஒ

டாவதாக அ ப ஒ வ எ ன ட ெத வ தா
.
இ த
ேவதைனயான , ந மி பல
ேநர
ய தா .
அ த அ ப ட வ வர ேக ேட
.
' எ தா மாமா
மாைல க
ேநா
.


வ கிவ டா , ப தி ைககள

கிற எ
கைள
, ேப
க ப
உ ளஊ
ெபய கைள
அவரா பா கேவா ப
கேவா
யா
. ஆனா எ மாமா , சி வயதி ப

ப ெக
யாக இ
தி
கிறா . பாட கைள

ைடய அ மா , அதாவ அவ ைடய அ கா
, ச த
ேபா
உர க வாசி க ... அவ ைற அ ப ேய ேக
ேக
,
மன பாட ெச
வ வாரா மாமா ! அதிகாைலய , ப ர ம
த என ப கிற நா
மண ெக லா எ
,

ேக வ ள
ெவள ச தி ேநா
தக ைத

ெகா
அ மா ப
க , மாமா அ ப ேய ேக
ெகா
, அ
த ஐ தாவ நிமிட தி கடகடெவன மிக
ச யாக ெசா வாரா . அ த கால ப . .சி. அவ .
அவ ைடய மக

க க
கைள கச
கிறா
.
தி ெரன க
கள

ந வழி ேதா
.
ைட
ெகா ேட இ
பா . இேதா, இவ தா எ மாமா .
அ எ மாமாவ
ைபய
. ஒ பதாவ ப
கிறா
'' எ
ெசா லிவ
நி
த , அ த ைபய மிக கனமானெதா

ணா ைய அண தி
தா
. அவைன அ கி அைழ
,
அவ சிரசி ைகைவ
, ெம ள வ
ெகா
ேத
. அ த
வ ட அவைன ஏேதா ெச த ேபா
! ெம ள க

னா .


ைள
மான நர
கைள
ெம வாக தடவ ெகா
ேத
. அதனா ஏ ப ட ெம லிய
அதி
க , அவைன இ


கைள இ
கி
ெகா ள ெச த .
பற க
கைள திற க ெசா லி ,
த நிைல பய சிைய ெசா லி ெகா
ேத
. அ
,
வ ராசன தி அம தப
, அ
த பய சிைய
ெசா லி ெகா
ேத
. அதாவ , இர
ைககைள
ேகா
ெகா
,
ெதாைடய
ம ைவ
ெகா ள ேவ
.
இர
ெப வ ர கள
நக கைள
ேம ேநா கியப ைவ
ெகா
,
டேவ பா ைவைய அத ம
ைவ கேவ
. இ ேபா ெதாைடய

பா ைவைய ம
ெம ள ெம ள உய தி , நம
ேநராக, அதாவ க
கைள ேந
பா ைவய
ெகா
வரேவ
.ம
ெம வாக பா ைவைய

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

தா
தி, ெப வ ர நக கள
ம ைவ க ேவ
. அ ப
ெச கிறேபா
, ஏ ெகனேவ
ெசா ன ேபா , தைலைய அைச காம பா ைவைய ம
ேம
கீ மாக ெகா
ெச வேத
ச யான . இ ப ஐ
ைற ெச யேவ
. பா ைவ தா கிறேபா , உ க நக க
கள ம

ேம பதியேவ
. ேவ எ
, எதி
கவன சிதறாம பா
ெகா
க .
நக க ப றி ஒ வ ஷய
... நக கள
ஏேத

ேச
வ டாேலா அ ல கதவ
கி மா
ெகா
வ டாேலா, நகெவ
ைய ெகா
நக ைத ெவ
வ க
அ லவா?
அ ேபா ,
சைத
நக
மான
இைண ப ட தி நகெவ

, அ ேக ர த வ
, அ த
இட தி சி னதாக சீ ப
ெகா
, அ ல நக
தி

வ ர க ெமா த
வ கி ... ெமா த தி , அ த சைத
ப தி ம
அவ
ைத ப வதி ைல
; சைத ட ஒ
உறவா
ெகா
கிற நக
சி கைல ச தி
;
ேபரவதி
ளா
.
நக
சைத
ேச
ப திகைள நக க
க எ
ெசா ேவா . காரண , ந க
கைள ேபாலேவ உண சி
மி
த ப திக அைவ . ைக வ ர நக க ம
மி றி , கா
வ ர கள
நக க
இேத ண உ
. சைத

ப ர ைன வ தா நக
, நக
சி க ஏ ப டா
சைத
ேச ேத அ த வலிைய
ேவதைன

பவ
.
இதனா தா ,
மி
த ஆ மா தமான
ேதாழைமைய அ ல உறைவ
றி ப கிறேபா
, ' அவ க
நக
சைத
ேபால ெந
கிய ந
ப க ’ எ கிேறா .
ேதாழைம
உதாரணமாக ெசா ல ப கிற நக க
கைள
, ந க

பா ப

ஒ வைகய
'இன இன ேதா ேச
’ கைததா ! ஆகேவ, க
கைள ேதாழனாக பாவ

அ த க

அதிக ேவைல ெகா
காம
, ச த ப கிைட கிறேபாெத லா ச ேற ஓ
ெகா
க .

எ பைத தய ெச
ேசா ேபறி தன தி ம ெறா ெபயராக ஆ கி ெகா
ஓ வான , அ
தெதா க ன உைழ
ந ைம ஆய த ப
வ ஷயமாக இ

கைள பா
ப ரகாசமாக, த

கா கிற வ ஷய தி
, நா அவ
கமாக உைழ க ஆய ப
வதாக அைமய

ெகா
!

கிற ஓ

ெதா
Previous

வ டாத க
க ேவ

,
.

!
.

, அைவ இ
- வள ெப
: ஆ .ேக .பாலா
Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11137

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

மன.த

வள ேபா

!

'எவ. ஒ வ தன ெகௗரவ
ம யாைத
ேபா வ ேமா எ
சதா கால
பய தப ேய இ
கிறாேனா, அ தைகயவ
அவமான ைதேய அைடகிறா !’
- வ ேவக ான த

ம ன.த


கேவ
யஅ
பைடயான ஐ


... ப
,
ந நிைலைமயான பா ைவ , வ வாச , ம யாைத,
ைம ஆகியன
எ கிறா ேஜானாத ேஹ

உளவ யலாள
. இ த ஐ தி
,
ம யாைத எ

மிக
கியமான .
வயதி
தவ க , பண ம
பதவ ய
தவ க
, ெப ேறா ,
ஆசி ய க , உறவ ன க , திற பைட ேதா ேபா றவ கள ட
ம யாைத கா
வ ந இய
. இவ கள ட ம
மி றி , அ றாட
நா ச தி கிற ஒ ெவா மன த ேம த க

டான
ம யாைதைய ப ற ட எதி பா கிறா க
. ெப
க ,
திேயா ,
ேநாயாள க ம
மா
திறனாள கள ட க
ண யமாக
நட
ெகா வ
,
ஒ வைகய
நா அவ க
த கிற
ம யாைததா !
வ ைளயா டாக,
ேகலியாக,
ம யாைத
ைறவாக நட ப சில
த ண கள ,
வ ப தமாக

.
பா டவ கள
மாள ைக
வ கிறா
ேயாதன . அ ேக இ
தடாக ைத
ெபா ெயன நிைன
நட
ேபா
, வ
கி வ கிறா
. அைத


ெகன சி
கிறா பா சாலி
. இ த ேகலி சி
,
ஒ வைகய
ம யாைத
ைறவான ெசயேல ! ஆகேவ, அவமான
ேந ததாக
ேயாதன
ேகாப
வ ம
ெபா
கிற
.
மகாபாரத ேபா நைடெபற , இ த ச பவ

கிய காரண
எ பா க .
ன வ கள ட ம யாைத
ைறவாக நட
ெகா
சாப
ஆளானவ கள
கைதக

.
வாச
ன வ , காசிய பதிய
சிவ லி க ஒ ைற
தாப
வழிப டா
. தா இைறவ
சா திய தாமைரைய , ஐராவத எ ற யாைனய ம பவன வ த
இ திரன ட ெகா
தா . ஆணவ மி க இ திர , அ த மலைர வா கி ,
தா அம தி
த யாைனய ட த தா
. அ ேவா மலைர கீ ேழ
ேபா
காலா மிதி த
. ேகாப

வாச , இ த அவம யாைத ெசயலா க
ெகா டா . இ திரன
ெச வ க அைன
அவைன வ
அகல
என சப தா
யாைனைய
கா
யாைனயாக அைல
ப சாபமி டா .

ராமைர ச தி க கா
பரத
கிறா இவ எ
நிைன க...
'ஆழ ெந
ேவழ ெந

திைர ஆ
பைட க

வர

, அைத

கட திவ ேபாவாேரா
வ ல கி
வ லாேளா

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

,

ராம ட

ேபா

ேகாப
. ஐராவத

வத

தா

ேதாழைம எ றவ ெசா லிய ெசா ஒ ெசா ல ேறா
ஏைழைம ேவட இற தில எ ெறைன ஏசாேரா’
'ஆ ைற கட
இவ க ேபா வ வா களா ? இ த பைடகைள பா
நா பய
வ ேவனா ?
எ ைன
ராம ந
ப எ
ெசா னைத மற ேபனா ? இவ க
ைண நி காவ டா , நா
உய வா வைத க
உலக எ ைன தி டாதா
?’ என ெபா
கிறா

. இ ேப ப ட
ேபர
ம யாைத
ெகா ட ேவட
கைன தன உட ப ற தானாகேவ பாவ
ம யாைத
ெச கிறா
ராம .
க ண
ஓ அரச
அத காகேவ அவ ப க

உ யஅ த
ைத ெகா
நி
, ெசா த சேகாதர க

, ம யாைத ெச தா
எதிராக
த ெச தா

ேயாதன
க ண .

.

ஒ வைர பாரா

அ கீ க

அவ க
அள
ம யாைதய
ேவ ேவ
வ வ கேள! ேதச
காக ேபாரா ய வர க
'பர வ ச ரா ’ வ
ெகா
ம யாைத
ெச கிற அரசா க
. ஒ வ
திறைம
அள க ப


, ப ட க , ப
க ,
பாரா
க ஆகியைவ ம யாைதய
பல பல வ வ க .
ஒ வ

பா , கலாசார , மத , வழிபா
ந லிண க தி
த ப .
ராமகி
ெமாழிய
எ ன?

ண பரமஹ ச ெகா ைள கார
ம யாைதயாக அைழ த வரலா

ஆகியவ

ெனா

வ ம யாைத ெச

வைன , ' அமேத டா
ஸஸு ’ எ
வார
யமான
. 'அமேத டா
ஸஸு

, மத

ெப காலி
’ எ றா

அ ைன சாரதா ேதவ யா , த ைத ட த சிேண
வர
ெச
ெகா
தா
. இரவ ,
ெகா ைள கார ஒ வ அ ைனைய வழிமறி க
, அவ
க ைண பா ைவய
உ ள
ெத வா ச ைத உண த தி ட
, த தவ ைற உண
ம ன
ேக டா
. அ
ட , சாரதா
ேதவ யா
அவ ைடய த ைத
பண வ ைடக ெச தா
.
அ றிலி
,
த சிேண
வர
வ கிற ப த க
ெக லா ம யாைத
ேசைவ
ெச
வ தா அவ .
'அ ைன சாரதாேதவ எ மக
;
ராமகி
ண பரமஹ ச எ மா ப ைள ’ எ
ெசா லி
ெசா லி
தா
. உடேன பரமஹ ச , ' அமேத டா
ஸஸு
’ எ

ெப காலிய
ெசா னா . அ ப ெய றா , 'என ெகா ைள கார மாமனா ’ எ
அ த .
எ னதா ேவ
யவ களாக இ
தா
, ச யான
ைறய
ம யாைத தரவ ைல என
,
அவ க வ
வாசைல
ட மிதி க
டா எ ற அ த தி
, ' மதியாதா தைலவாச மிதியாேத ’
எ றா க
ேனா க . சிவ- பா வதி
அைழ

ம யாைத ெச யாம
, யாக நட திய
த சன
கைதைய
, அவ
ேந த
ைவ
அறிேவா .
'ம யாைதயாக
ம யாைத வா

ைற ெகா
ைப ெபற

ேப ! ம யாைதயாக பழ
’எ
கிராம கள
ெசா
தா

தா ம ெறா ைற
. இ , ம யாைத

!’ எ

ெபற
ெபா

கிற வாசக

ைம.

ச தியமான

. 'ம யாைத ெகா

. ஆனா , அ ைப ெகா
தா தா
!.For more magazines visit www.tamilpirates.com

Previous

Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11138

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

வ.ள

ைஜ

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ப.

ெப ற

ழ ைதகள

ரைல இ. ேக க ிள

ெச

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ேக

ரசி க லா

.

' இ.

வர ப ரசாத

!'

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

அைலமக.
தி. தி

வா

!

தபாவள

உய கள
உ ள தி அறியாைமயாகிய இ ைள அக றி
, ெம
உ னத தி நாேள, தபாவள ! ஐ பசி மாத ேத ப ைற ச
தசி நாள
ன தமான இ த ஒள வ ழாைவ பலவா சிற ப கி றன ராண க .
அ ர கள ட மா
அ ேபா அவர
எ பதா , ெபௗம
ெகா ைமக பல
அ ரைன வைத த
இற
அ ர

ஞான எ
ஓள ேய
ெகா டாட ப
வ ழா இ

.

ெகா ட மிேதவ ைய , வராக அவதார எ

வ தா ெப மா
.
ப ச தா
மிேதவ
மகனாக ப ற தவேன நரகா ர . மி ப ரா

மக

அவ
ெபய
. தவ தா அ ய வர கைள ெப றவ
,
தா . த ம ைத நிைலநி
தஎ
ண ய பர ெபா
, தனய எ
பாராம ,
!

த வாய
, ' இ த நாைள எ
. அத ப ப ற தேத தபாவள ப

ேலா
ெகா டாட ேவ
’ என ேவ
ைக என வ வ
கிற
ராண .

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ெகா

டா

இேத தி

நாள

,இ

பல ராண ச

பவ க

நிக

தி

கி

றன.

பா கடலி
மகால
மி ேதா றிய
, அவ மகா வ
ைவ மண த
இ த
ணய
தின தி தா .
ராம வனவாச
அேயா தி தி
பய
,
மகாபாரத கால தி
பா டவ க வனவாச
நா தி
பய
இ த நாள தா
. க
ண ேகாவ தனகி ைய
கி, ஆய
ல தவைர கா த
இ நாேள
. மகாபலி ச ரவ தி , வ கிரமாதி ய ஆகிேயா
ெகா ட
இ த தின தி தா
. ேம
, ஆதிச கர ஞான பட நி வ ய
, மகாவர ,
நான ,
தயான த சர
வதி ஆகிேயா
தி ெப ற தின
இ ேவ!

சிற
மி க தபாவள தின தி ந நிைலகள
க ைக
உைறவதாக ஐதக ..For more magazines visit www.scenerockers.com

, ந

ெல

ெணய

மகால

மி

பா கடலி ேதா றிய மகால
மி ,

ைவ மண க எ
ண னா
. ேதவ ட வ ைளயாட

ண ய மகாவ
'தில தப ’ என ப
, எ ெச க நிைற த இட தி ஒள
ெகா டா
.
அவைர ேத அ
வ தல
மிேதவ ய
பாத ப
எ ெச கள


ெண கசி
ெப கியதா . ஒ வழியாக, தி மக
த நாயகைன க
டைட
மண தா ; அ ைறய தினேம
தபாவள . அ த தின தி
, எ
ெணய
தா வாச ெச வதாக வா கள தாளா ேதவ
. ஆக,
தி மகள
தி வ ைள ெப
ெபா
, தபாவள ய
அதிகாைலய

ெண ேத
நரா கிேறா .
தபாவள அ
வ ய காைலய

ெண ேத
நரா வத

ைறகைள சா
திர க
கி றன. அதிகாைலய

ெண , அர
ெபா ஆகியவ ைற தன யாக எ
ைவ
,
தபேம றி வழிபட ேவ
. பற , அ தஎ
ெணைய ேத
ெகா
, அர ,
ர , அ தி,
மாவ ல ைக ஆகிய மர கள
ப ைடகைள ேபா
ெகாதி க ைவ த

நராட ேவ
.
இதனா க காேதவ ம
மகால
மிய

கி
.
தபாவள தின தி
ம நாராயணைர
, தி மகைள
ேபர ைஜ ெச வ
வ ேசஷ
. ெபா வாக அ
இைறவழிபா ெச வ வழ க
. அ
ட தப களா
வழிப வ
சிற
.

மனதார வழிபட ேவ
. அ

மி
தாைட அண
, ப சண க பைட
,
இ ல தி ஒள ேய றி , மகால
மிைய

நம: கமலவாஸி. ைய நாராய ைய நேமா நம
கி

யாைய ஸதத மஹால
ைய நேமாநம
ப மப ேர
ணாைய ச ப மா
யாைய நேமாநம
ப மாஸனாைய ப மி ைய ைவ ண ைய ச நேமாநம...

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

தாமைர

வசி
மகால
மி
நம
கார
.
நாராயண மைனவ
நம
கார
கி
ணன
மைனவ யான
மகா ல
மி
எ ேபா
நம
கார
... எ
தி மகைள
ேபா றி
தி
ேம க
டல
மி
ேதா திர ைத
றி தபாவள தின தி அைலமகைள
வழிப
க ; உ க உ ள தி
அைலமக அவத
பா
. வா வ
அ ல க ந கி , வ
சகல ப ச க
ெப
.
ெதா
ேச , ராதா ப
Previous

.

: ஆ .ராதாபா ,
மள , தி
சி-21
Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11218

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

' சீதா க. யாண
ைவேபாகேம!'

ைவேபாகேம

!

ராதா க

யாண

ெச. ைன ேகாட பா க தி வசி
கா திமதி ச தான
, மிக வ ம ைசயாக க
ெச
ைவ கிறா . அைத பா தவ க
கி றன ; ப ரமி கி றன .
கா திமதி அ

மா

தி

மண க

ெச

ைவ ப

மன த க

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

; நம

யாண கைள

ெபாழி

ெத வ க

!

ெபா வாக, மா ட தி மண கைள ம
மி றி , ெத வ தி மண ைவபவ கைள
ஆ க தா
நட
வா க . ெப
க இ த ைவபவ கைள நட
வ மிக
ைற
. ஆனா , சீதா க யாண ,
ராதா க யாண ,
மனா சி க யாண ,
நிவாச க யாண ,
வ ள தி மண என ெத வ
தி மண கைள கா திமதி அ மா நட தி த
அழேக அழ என சிலாகி கி றன
, இ த
ைவபவ கைள க
ணார த சி த அ ப க !
''தி வா
ப க
ச கீ த
ல அலாதி வ
வாமி
அ பா
வ ேசஷ
ேபாய

ல தைலஞாய தா என
ெசா த ஊ . சி ன வய ேல ேத க னாடக
ப என
. அேதேபா , தி வா
உ பட ,
கியமான ேகாய க ல
தி
க யாண னா

ல எ லா மா ேச
அ த
வ ேவா .

ஏேதா,
ந ம உற
கார க வ
வ ேசஷ
ேபாய

ேபா கிைட கிற
ச ேதாஷ ைதவ ட பல மட
அதிக ச ேதாஷமா இ
என
. இ ப
தி
க யாண
ைவப கைள பா
பா
வள ததி , அத ம அளவ லாத ஆைச உ
டா
என
.

அ த கால
ல ,
ெத வ தி மண கைள ெரா ப அழகா நட தற ல
,
ேகா ைட
ேகாபாலகி
ண பாகவத ெரா பேவ ப ரபல . அவ தா என
. தி
க யாண ைவபவ தி
ெமா த
க கைள
என
ெத ள ெதள வா
ய ைவ சவ அவ தா
! ஆ
...
கி ட த ட 35 வ ஷமா தி
க யாண வ ேசஷ கைள நட தி
வேர
'' எ
ெப மித

ெத வ
கா திமதி அ மா
, ெச ைன ப கைல கழக தி , இைச
ைறய
உய மதி ப
தி
கிறா . எனேவ, க னாடக ச கீ த

த கிறா .
மைள ேபால ம
ஷா
க யாண னாேல, ஊைர
மா அம கள ப
திடேறா . அ ப ய
ேபா
பா ட மா எ ப ெய லா ெகா டாட
?!

''ந

அதகள ப
ண டேறா . பா
, பகவாேனாட தி மண ைத ஆ ட

அ த த பகவா
ய பாட கைள பா
ேபா
, எ
மாணவ க ேகாலா ட
,
மியா ட
ப ரமாத ப
தி வா க.
இ த
கல ெகா ச
ெகா சமா எ லா
ெதா தி
. உடேன, ெமா த

பா
, ைக த ட , ஆ ட
இற கி வா க .
பஜைன
ஆ ட
ேச தி

,
பகவாேனாட
தி வ கிரக அல கார ைத பா கிற ேபா ெமா த

கைர
,
காணாம ேபாய
! ''

ச ேதாஷ
கல மாக ெசா
கா திமதி
அ மா
மா 1,200 பாட க வைர மன பாட
. ஆ
பஜைன
தக க ெவள ய
இவ ேதவார
,
தி வாசக ,
தி
க என சகல
ெவ
வா
கிறா .For more magazines visit www.scenerockers.com
''பகவா
ேசைவ ெச ய ற பா கிய
. பகவாேனாட
நாமா கைள ெசா ற ல
,
அவேனாட அவதார
மகிைமகைள பஜைன பாடலா பாடற ல மா இ
கிற இ த ப றவ , ெரா ப நிைறவா இ
. இைத
கா - பண
காக ப
ணைல . இ ல கிைட கிற ஆ ம தி
தி
நிக
ைல கற
காக தா

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)ேக . ஒேர ஒ வ
த எ ன னா ...
ென லா
வாமி தி
க யாண ெர
நாைள
நட
. ஆனா, எ லாேம அவசர உலகமா மாறி ட இ த காலக ட

, பகவா
தி
க யாண பஜைன ெவ
நா
மண ேநரமா
கி ேபா
!'' எ

த ேதா
த ரலி
ெசா லிவ
, ' ஏேதா... அ த நா
மண ேநரமாவ பகவாைன ஆராதி க ேநர கிைட
ேத
!’ எ
ெசா லிவ
னைக கிறா கா திமதி அ மா .
பட
Previous

- ெபா.ச.கீ த
: த.க ா
தி ராஜா
Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11133

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ச.

த சன

!

Previous

Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11219

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ெ காைடவ. ள

ைட சம

பண

!

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

.

தக வ ம சன

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

கத. ப

த இதழி

...

த இத

ெந

'ச தி க த

ெத

’ ெந

ைல

ெபஜ

க ைள , ேக ாய

க ைள ,

ைல சீை ம ேக உ ய வழிபா

வ ரத

க ைள ச தி க த

தி

பதி

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

சிற
ெச

!

க ைள ,

.

அ.

த இத

Previous

- தபாவள சிற ப த

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11236Next

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

[ Top ]

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ப.

சா

றி

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

.

வண

ேக!

கா
சா. ற ய ஆய ர கா ம
டப தி
ஏ ற
டேன இன தி
- ேபா
வ ற வ கட ச ர வ நாயகைன ஏ
திற வ கட ச ரா த

சி ர

சா வாக

- ஏக ா பரநாத உலா
(இர. ைடய பா ய )

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)


ைற , ெப
யாக நட த ஏ பா ெச தா த ச
. ம மக சிவனாைர தவ ர , ம ற
அைன
ேதவ கைள
ன வ கைள
யாக
அைழ தி
தா
.
தா சாய ன
யாக
ெச ல த மான தா
. 'த ச உ ைன மதி க மா டா
; அ
ெச
அவமான
அைடய ேவ டா ’ எ
அறி
தினா ஈச
. என
, அவ ட வ
ண ப
ெகா
,
யாக
ெச றா ேதவ .
அவைள க
ட த ச , ''உ ைன யா அைழ த ? உடேன தி
ப ெச '' எ
அவைள பலவா
அவமதி தா . அவ வ

ட கய ைல
தி
ப , 'த சன
யாக ைத அழி
, அவ
த க பாட
க ட ேவ
’எ
ஈசைன இைற சினா . உடேன, சிவனா

தி த கிய

வ ஷ தி ஒ
, அவ ைடய ெந றி க
வழியாக , 'வரப ர ’ எ
வ வ
ேகாபாேவச

ெவள ப ட . வரப ர , த சன
யாகசாைல
, அைனவைர
தா கி அழி தா .
இ த நிக வ ேபா ...

சிவெப மா ெகா
த த சன ச கர ைத
, வரப ர
அண தி
த ெவ டைல
( கபால ) ஒ
க வ ெகா ட
. அைத க
ட தி மாலி
ேசனாதிபதியாகிய வ
வ ேசன , ' ெவ டைலய டமி
த சன ச கர ைத தி
ப ெப
,
தி மாலிட ஒ பைட க ேவ
ேம ... அத
எ ன ெச யலா
?’ எ
ேயாசி தா . ஓ உபாய
ேதா றிய . த
ைடய ைக -கா கைள வைள
,


கைள ேகாணலாக அைச
,
சில வ கட
கைள ஆ னா
. அைத க
அைனவ
சி
க , ெவ டைல
நைக த .
உடேன, அத வாய லி
த த சன ச கர
மிய


. ச ெடன அைத எ
ெகா ட
வ நாயக , ஒ
அறியாதவ ேபா நி றி
தா
. இைத கவன த வ
வ ேசன
, ம
வ நாயக
வ கட
தா ேவ
னா .

அ த
ைத க
ட வ நாயக
சி
,
த சன ச கர ைத வ
வ ேசனன ட ெகா
எனேவ, வ நாயக
வ கட ச ர வ நாயக எ ற தி
ெபய உ
டா ய
. வ கட
த கால தி ேகாண கி
என வழ க ப கிற .

தா

.
,

'நகர கள
சிற த கா சி ’ எ பா காள தாச
. உைமயவ , க ைப நதி கைர ய
மணலா
லி க அைம
, சிவ ைஜ ெச
, 32 அற கைள
வள த ள ய தல அ
. ப ச த
தல கள , ப
வ (ம
) தலமாக க த ப கிற
. மாமர ைத
தல வ
சமாக ெகா ட ,


ஏகா பேர
வர ேகாய
' கா சி மாவ
’ எ
ெபய . இ த ேகாய லி

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ஆய ர கா ம
டப தி அ
கிறா ,
வ கட ச ர வ நாயக ! 'திகட ச கர ெச
என
வ கி வ கட ச ர வ நாயகைர ெதா
, க த ராண ைத பாட

சிவா சா ய .

க ஐ
ளா ...’
கிறா க சிய ப

இ த ஆய ர கா ம
டப
, ஒ கால தி மிக சிற த தமி
லவ க
இடமாக
,
க அர ேக
இடமாக
இல கிய இல கண பய
இடமாக
திக
த என
றி ப
ளா தமி
ேபராசி ய கா.அ பா
ைர.

,

றா
வா
தவ க இர ைட
லவ க
(ஒ வ
டவ ; ம றவ பா ைவய றவ ). இவ க ஒ
ைற , கா சிய
ஏகா பரநாத உலா எ
ப ரப த ைத அர ேக ற
வ கின
.
கா
ெச


ஆய ர கா ம
டப
, வ கட ச ர
வ நாயக

காண படாததா , சைப ய
உ ள லவ க ஏ க

தன . ம
டப ைத
கணபதிைய
காணாம
ைல
அர ேக
வதி ைல என உ திேய ற இர ைடய
,
சிவ தல
யா திைர
ெச றன .
14-

கா
கா

சி


சிைய அைட

சில மாத க கழி
தி
பண காக மி ைய ேதா
ேபா

கிட த ம
டப ைத
, வ நாயக வ ைவ

வ ய தன . உடேன, கா சி
லவ க இர ைட
லவ க

மிட ேத
ெச
ம ன
ேவ
ய ட
, ம
அைழ தன
. இர ைட
லவ க
அவ கள
ேவ
ேகாைள ஏ
, ஏகா பரநாத உலாைவ அர ேக றி, சிற
ெப றன .
-ப

Previous

,

,

ைள யா வ வா ...
பட க : ெஜயேவ
Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11118

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

தசாவதார.

தி

தல

!

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

க ாழி. சீராம வ
ணகர - தல தி
எ ேபா
த ைன மா ப

ெபய ேலேய எ வள க பர பா த களா! இ
த நாயகைன - மாலவைன... தி மாமக , த


திர ஆய ேற! அ ம
மா... ெப மா
த த தி
தல , தி ம ைகயா வா ேவ ப

!For more magazines visit www.scenerockers.com
ைற பாைதய
அைம
ம ெறா ெபய , சீ காழி!

சித பர - மய லா
அறி கமான இத

, தவ
ெப ற தி

இ த

பாைன தாடாள
வ ட என இ


சிற
பல சிற

தி

யேதச

. ந

கீ

பதினா
அவ

இ லாம வ
வ ேலாக ,

ஒ ெவா
ேம
கன
க வ ைதவ ேலாக

கிரக க
, ஜன ேலாக

,
,

களாகிய அதல , வ தல , தல , தராதல , ரசாதல , மகாதல , பாதாள என ஈேர
ேலாக க
, அவ றி வா
உய ன க
... அைன ைத

ேபரான த
. இ ேபா அவ
ஓ எ
ண ...

''
... நா ம
சராசர எ னா

இ ைலெய றா இைவெய
லவா வ ைள த ?’

- ஆமா , ஆன தமயமான அவர அக வ
அைன
, அவ ைற பைட த தன
மற
தா ேபானா ப ர ம .
ேகாடா ேகா ச


ண ேதா

நி சய

,

ெபய

ேலா

தி
ெபய

மா ... இ த ஊ
தி , தல , த த , தி
கைத எ
க பரமானைவதா . அதி
றி பாக , ேராமச
னவ
வர த
, நா
ப க ெச
, பர ெபா
தி வ ைளயா ய தி
கைத... மிக மிக வார
ய !
ெப ைம ப படவ ைல ப ர ம
! எ த ஆதார
ஒள
ந ச திர க ... ேம லக களாகிய ேலாக
தேபா ேலாக , மகா ேலாக , ச திய ேலாக ...

காதா ப ேன?!
ைடய மா ப

தவ

தா

லா

சா திய தானா ? அ

- ஆைமயா

ட அ த நாராயணேன ஆதார

தமான இ த அ

அக கார
! அகில
எ பைத ஒ கண

க கைள ஆ ளாக ெப றவ எ பதா , த ைன வ ட ெப யவ ேவறி
றி வ ட ேபா
பர ம
. இ தவற லவா?

! அைத அவ

உண

த சி த

ெகா

, இ த ப ரப

ச தி

ஆதி

ைல

ல .

ேலாக தி ,
ண ய மி
த காழி சீராம வ
ணகர தி , எ ெட
ைத உ ச
தப க
தவ
ெச
ெகா
தா ேராமச
ன வ . இைறவன
உலகள த ேகால ைத த சி ப தா அ த
தவ தி ேநா க .
'

னவ

தவ ைத ம

,

ப ர மேதவன

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

அக ைதைய

ெகா
வரேவ
னவ
. அ
ப ர மன

!’ - தி
ள ெகா ட பர ெபா
, உலகள தானாக கா சி ெகா
ட ஒ வர
த த
... ''ேராம மக ஷிேய , உம

டஆ

ேபா , உம உட ப

ஒ ேராம உதி
!''

ஆஹா... எ ேப ப ட வர ! இைறவ , அ
த மாக ஒ
கண
, ப ர மன
அக ைதைய தவ ெபா யா கிய

கண ைக
.

தி ெச

டா

.

. அ த

தன ந
ட ஆ ைள
றி
தாேன இ மா தி
தா ப ர ம
! இ ேபா , த ைனவ ட ேகாடா
ேகா மட
அதிக ஆ ைள ேராமச
னவ
இைறவ த தா எ பைத அறி த
, பர ம
ெவ கினா . அைன
தாேன காரண எ ற எ
ண காணாம ேபாய
. தன
ேம த
த ைத இ
கிறா எ பைத ப
ரணமாக உண தா ; மாலவைன பண தா .

தமான கைததா
! இ த கலி க தி
ேகா ர ைத ஒ
ைற த சி தாேல ேபா
ெவ
சி எ

ண வ

;அ

, ஓ கி உய
நி
... ந அக கார எ
வள சா நி திய !

சீ காழி தாடாள ேகாய
லா தவ ெபா யா
; நா

க ட , ஆ டா , ஆ வா க ச நிதிக ட அழ ற
அைம
ள ஆலய
.
உலகள த ெப மா
,

அ யாக... இட காைல
கி வ
ைண அள த இ
தா
எ கிறா க .
உ ள சிலி
ட வல வ கிேறா
.
ப ராகார தி
ராம ச நிதி
, ேகாய
எதிேர ெவள
ற தி ஆ சேநய ச நிதி

கிற
.
ைற ப
அைனவைர
வழிப
, க வைற ேநா கி நக கிேறா
.
னதாக தாயா த சன .
ஜக ஆ
நாயகியா
, க ைண ெபா க கா சியள

மி ேலாகநாயகி தாயா , த மா ப
தி வ கிரமைர
தா கியப கா சி த கிறாளா . ஒ கா ஊ றி , ம ெறா
காைல
கி நி
ெகா
பதா
வாமிய
பாத
வலி காம இ
க , அவைர இ த தல தி மகா ல
மி
தா
கிறாளா . எனேவ, அவ த மா ப
வாமி பத க ைத
அண தி
கிறா . இ த த சன வ ேசஷமான
. ெப
க ,
ேகாய

ேலாக நாயகி தாயாைர மன
கி
வழிபட, கணவ டனான ப ண
க த
; ப
த த பதி

ேச வ எ கிறா க . 9 ெவ ள கிழைமக இ

தாயாைர வழிபட , ஆ

தியா
; தி மண தைட

;
திரபா கிய ,
உ திேயாக தி பதவ உய
கிைட
எ ப ஐதக .
ல க வைறய ,
கலாவ த வ மான தி கீ
தைல
ேமேல
கியப திக கிறா
. அவ
கீ
இட கர தா
'மதி ஓ அ எ ேக
?’ என ேக
சாள கிராம மாைல அண தப இ
ெப மாள

ப வ ேசஷ !

... வல காைல தைரய
ஊ றி , இட காைல
வல கர தான ெப ற அைம ப
திகழ
,
பாவைனய

ேகால கா
கிறா
.

, ப ரேயாக ச கர
சா
தப

திதாக நில வா
பவ க , அ கி
சிறி ம
ைண


இ ேக
வாமிய
தி
பாத தி ஒ ம
டல கால
ைஜய
ைவ
, வழிப

ெச கிறா க
. இதனா
அ த நில தி வ வசாயேமா , அ ல மைன எ
வேதா , எ வாய
சிற பாக நிைறேவ மா .
நிைல மாைல வழிபா
இ ேக வ ேசஷ
. ஆ யர மாைல சா தி ெப மாைள வழிப
, அ த
மாைலைய ப ரசாத மாக வா கி ெச

நிைல ப ய
( வாச காலி
) க
ெதா கவ வா க . இதனா அ த வ
வா
ேதாஷ க ந
; தயச திக , ப ண க


டா எ ப ந ப ைக.உ ஸவ
வ ேசஷமானவ .
லவ தி
லா . அ

வ அ ேக , தவ
இவைர த சி க ம

பாைன தாடாள
ப றவ கிைடயா

இ த ஆலய சிலகால வழிபா இ
பாைன
மைற
ைவ க ப


கிறா ; ைவ
கிறா க .

லாதி
ததா . அ ேபா
தாரா இ த
தி.

,

தா

ட ஏகாதசி அ

இ த நிைலய
தி ம ைகயா வா இ
வ தா
.
அவ
தி ஞானச ப த
இைடேய ஒ வ வாத ேபா
ஏ பாடான
ஆ வா
கனவ
ேதா றிய ெப மா
, தா
தா

தவ

பதாக
, த ைன வண கி வாத தி ெவ

ெசா னா

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

வர

த சி க
தவ

சிவன யாரான
த நா இர
பாைன
. அத ப ேய ெச
.

,

வாத தி ெவ
த ைடைய
ப த க .

றா தி ம ைகயா வா
. அவைர பாரா
, தா ைவ தி
த ேவைல
வர
தி ஞான ச ப த ப சள ததாக ஒ தகவைல
, சிலி
ட வவ
கிறா க

தி ம ைகயா வா ...
தாடாள ைன
, தாயாைர
பா யேதா
வாமி எ
த ள காரணமான
ேராமச
ன வைர
ேச
, த ெபய அைன ைத
றி ப
ம களாசாசன ெச தி

சிற
. இ

ச தான ேகாபால கி
ணைர வழிபட
,
திர ேப கிைட
. ைவகாசி
( வாதி)ய
தி வ கிரம
ப ர ேமா ஸவ !
நா
ந ஆணவ
வ ேவா .

ெதாைல

, ஆன தமயமான வா

ெபற சீ காழி தி வ

பட
Previous

கிரமைன வழிப

- அவதார ெதாட
...
க : ேக .க ா
திேக ய
Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11119

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

வர.

ெ கா

வழிபா

!

அ.

வ ன ந ச திர
,
தார கைள
(தாைரகைள) உ ளட கிய ;
திைர வ வ
.
ராசி
ஷன
சிரசி இட ப
த ந ச திர
.

ண ைகய
தலாவ ந ச திர
இ ேவ! இத ேதவைத, அ
வன
ேதவ க .
ேதவேலாக ம
வ க
;
ேதவ க
காதார ைத
அள பவ க .
ேவ வ ய
சிர
க ப ட
. ம
வ இர ைடய களான அ
வன
ேதவ க
க டைளய டா
,
இ திர .
அவ க ,
உடைல
தைலைய
ஒ டைவ தன . ேவ வ உய ெப ற
. அ த ேவ வ ய
லமாக, ேதவ க
உண தட கலி றி வ
ேச த எ கிற தகவ
ேவத தி உ
(ய. ய
யசிேரா சி யத...).
ேதவ கள

ட இைண த அ
வ ன ந ச திர
. ந உடலி
,
ைககள
வலிைம , அவ க அ ள

ெப
எ கிற ேவத
(அ வ ேனா பாஹ யா ). ந ச திர க ஒ ெவா
நா
பாத களாக

க ப
. 27 ந ச திர கைள
நா
பாத களாக ப
ேபா , 108 ந ச திர பாத களாக வ வைட
. 12 ராசிய

பரவ ய
பதா , அத தா க ராசிக
ஊ க அள
. 1 0 8 =9
கிரக க
ந ச திர பாத க ட இைண
, பலைன இ தி ெச
. 108ராசி ச கர
ைம ெப றதா
108 தடைவ அ சைனைய
ைம
ெப றதாக ஏ கிேறா .

வனய ,
த பாத தி ெச வா இைண தி
பா . இர
கிர
நா கி ச திர

பா க . ந ச திர பாத க நவா ச ைத உ வா கி , பல
மா தைல ேதா
வ கி றன. ஒ ெவா ந ச திர பாத
ட இைண த கிரக க

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

றி

ெசா
வதி
, பாத

பாத மா ப ட பலைன
கா
வதா , ஒேர ந ச திர தி ப ற தா
, அவ கள
இய ப
மா பா
காரண மாகிற
. அ
வன
த பாத தி ப ற தவ
, அ சக தி ேமஷ தி
வ வதா , அ சக தி
ராசிய
ச திர ேமஷ தி இ
பதா
, அவ
வ ேகா தம

த தி உ
. ( ப வ ேகா தேமஜ ம). அைத ஏ ப
திய ந ச திர பாத .
ராசிய
அ சக தி
ெச வா ட இைண தி
ெப ைம ெப றதா
பற ப
த தி சிற
ெப
திக கிற
. ம ற கிரக க ட ராசி
ேச
இைண தி
தா
வ ேகா தம தி ப

ெப றி
பதா
, பல ெசா
ந ச திர தி ப
கிய
வ இ
பைத ெத வ கிற ேஜாதிட .

, அவ ைடய
, ந ச திர பாத
வ ஷய தி

ேலசான, அதாவ கன
ைற த ந ச திர கள

வன

. 64 கைலக ,
றி பாக
ெபா
க வ , கிரய வ ரய
( ப ெபா
அ கா
),
ெபா ளாதார ைத வ வா

,
ைகேவைல பா க , ம
வைகக , பயண ஆகியவ

வ ன ந ச திர தி இைண
,
ெவ றி
வழி வ
எ கிறா வராஹமிஹிர (ல ஹ
தா வ ன...).
ப றவ ய
க மவ ைனேய , உடெல
க காரணமாகிற
. வ கி ற இ ப ப க
த கப , ஒ வ
ேதா ற இ
. பற
ேவைளய
உ ள ந ச திர பாத தி இைண
,
வர
யஇ ப ப க
ஆதாரமாகிவ
! அழகிய ேதா ற
, ஆைட-அண கல கள
ஆ வ , அ
ட பழ கிற ப
, கா ய தி ேந தி , ெதள வான சி தைன ஆகியைவ அ
வன
ந ச திர தி ேதா றியவ
இய
! அவ க , சி தைன வள

காதார


பா க . ம
வ ஆ வ , ெகாைட வழ
இய
, ெபா ளாதார , ேவைல
ஆ க
,
மைனவ என அைனவைர
இைண
ெகா
, அரவைண த ப ெசய ப
திறைமசாலிக
எ கிறா பராசர (வ ஞானவானேராகி).
த பாத தி ப ற தா
, ப ற ெபா
ம ஆைச ப வ
. இர டாவதி ப ற தா
, உட
உைழ ைப
ைற
ெகா வ .
றாவதி , எ ேலா
ப யமாக இ
ப . நா காவதி ,

டஆ
ட வா வ என 4 பாத க
தன தன பலைன ெசா லி
ளா வராஹமிஹிர .
பாத
பல ெசா
வ ஷய தி
,
அதி இைண த றி ப ட கிரக தி
தா க தா , இய
மா பட வா

. ஆகேவ, பாத பல ... ந ப ைக
உக த !

வன

பாத தி

ப ற தவ

ேமஷ ராசி. ேமஷ

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

அதிபதி, ெச

வா .

பாத

தி

ெச வா தன ப ட
ைறய
இைண தி
பா . அவ ைடய

ணய
தான
(5) சி ம .
அதி
த ந ச திர
, மக .
த பாத தி ெச வாய
ெதாட

. அவ ைடய
அதி
ட , 9-வ (த
) ராசி; அதி
த ந ச திர
ல . அத
த பாத
ெச வாய
ெதாட

. ப ற த ந ச திர பாத , ஒ வ

ண ய ைத ெத வ
ந ச திர பாத ,
அத ெசழி ைப வைரய
அதி

(க
ல படாத

ணய
), அைத
கா
ந ச திர பாத ஆகியைவ ெச வா ட இைண தி
பதா
, ஆைச

,
எைத
ஆராயாம
, ச திய
ெசய ப
, ப ற ெபா ைள கவ வதி
ஒ வத ண ச
ஏ ப

. அ
வ ன , மக ,
ல ஆகிய
றி , 1,5,9 ஆகிய பாவ க ெத ப வதா
,

த ேபா ெதாட

பதா
, இ த
ர ஜு எ ற ெபயைர பய ப
தினா க
!
இர
,

நா காவ பாத க
, மா ப ட கிரக க ட இைண தி
பதா
, ஒேர
ந ச திரமானா
பாத
மா ப ட பலைன அள க கிரக கள

உத கிற
. இ த
ந ச திர க
ேக தைச ஆர ப எ கிற ேஜாதிட .
பல ெசா
ேஜாதிட .
இைண

ேபா
( ஜவ ேக :), அதாவ ெச
ந ச திர கள
த பாத தி
ெசா ல

ைர கிற .

வா
ெச

உக த பலைன ஏ க ெசா கிற
வாய
இைண
, பலைன ெச வா

பற ப
ேவைள ட
(ல ன )
த பாத
, மிக
ெந
கி இ
பதா
, தசாகால ைத
நி ணய பதி ந ச திர
ைம அள த ேஜாதிட
. கிரக கள
உய ேரா ட
ந ச திர பாத கள
இைண
அவசிய
. பலைன இ தி ெச ய ந ச திர பாத ைத எதி பா
கிரக க . ஞாய , தி க , ெச வா , த , வ யாழ , ெவ ள சன என அ தைன கிரக க
ஒ ெவா ந ச திர தி
இைண தி
. ராசி, ேஹாரா, ேர காண , ஸ தமா ச , நவா ச ,
தசா ச ,
சா ச ஆகிய ப
கள
அ தைன கிரக க ைடய இைண
கிைட

.

ெமா தமான கிரக கைள
த ன
அட கி ெகா
, அத தர
உக த
ைறய
,
த ப ைக
ேச
பல அள
ெபா
, ந ச திர

.

வ ஜ ம க மவ ைனய
வ காலாக ந ச திர க ெசய ப கி றன . 12 ராசி கள
பரவலாக
லா கிரக க
இைண தி
தா
க மவ ைனய
பலைன வ ைச ப
த ந ச திர தி
ைணைய நா கி றன எ
தகவ , ந ச திர கள
சிற
சா
.

ப ற ெப
த ஒ வ , பல ெபா
க ட ெதாட ைப ஏ ப
தி ெகா
இ பப ைத ஏ கிறா .
தசா
தி அ தர க , அவ ைற நைட ைற ப
கி றன எ ப உ
ைம . ஆனா

தி ,
எ ப தி எ கிற அ டவைணைய ந ச திர கேள வைரய
கி றன
. வா வ
வ க தி
,
சில
இ ப
சில

ஏ பட தைசகள
அ டவைண காரணமாகிற
. அ த
அ டவைண
காரண
,
ந ச திர .
எனேவ,
க மவ ைனைய ெவள ய
க வ யாக
ெசய ப கி றன ந ச திர க !
மி

வான (ேலசான) அ
வனய
இைண
எ லா பகா ய க
சிற ைப ேச
.
த க அ லாத அ வ க
அ வ
. ராசி
ஷன
தைல ேமஷ ராசி . அதி
இைண தி
ப அ
வ ன . சி தைன ட ெசய ப
திறைமைய அள

, வ ப தமான
கிரக க ைடய ேச ைக வ
ெப றி
ேபா
, சி தைன ம கி ெசய பட
யா ம
ெச ய
வா

! தவ ர,
வ ஜ ம வ ைனைய அள ப
5-ஆ இட ; அத அளைவ
வைரய

9 - ஆ இட
!
இவ றி வ ப தமான ேபா
, ந ச திர தி தன பலைன
ட கிவ
. ந ச திர கேளா கிரக கேளா , தன யாகேவா ஒ
ேச ேதா த ன ைசயாக பல
அள கா
. க மவ ைனய
பலைன ெவள ப
தி நைட ைற ப
வ தா அத ேவைல
.
ஆகேவ அவ
த திர இ ைல! உ ச , நச ,

ேகாண , வ ேகா தம ,
வே
திர ,

தமன , ெமௗ ய , வ ர ேபா ற கிரக கள
நிைலக
, க மவ ைனய
தர
உக த
பல அள பைத வைரய
கி றன . ப ற
ேவைளய
அைம த கிரக கள
தர
காரண , ஒ வர க மவ ைன . இத ெவள பா
த கப ேய கிரக க ெசய ப
.
ந ச திர க
அ வ தேம ெசய ப
! ஆகேவ, ந ச திர கைள வழிப
, க மவ ைனைய
ெசய படாம த


,
ப தி இ
ெவள வர ேவ
.
ைஜ, தியான , வழிபா ேபா றைவ தவறான க மவ ைனைய
(பாப ைத) கைர

.
ந ச திர க
கிரக க
இ லாத
(கைர த), க மவ ைனைய நைட ைற ப
தா
. ேபாதிய

ெண வ
, தி ைய ேபா
, வ ள ேக
கிேறா . தி ய
னய

ஒள , தி ைய

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

அழி காம , தி வழிேய எ
ெணய
ெதாட ப
, எ
ெகா
. அதி இ

ெணைய
ைமயாக
ைட ெத
வ டா
, தி ைய எ
, தா


.
அேதேபால, ேசமி த வ ப த க மவ ைனைய
, ப கார களா அழி
வ டா
, திறைமயான
கிரக க
ெசயலிழ

.
ஆகேவ,
மனதி ெசய பா ைட தி
பவ
,
ைஜ

கார கள
ஈ பட ைவ
த ண தி
, த பான க மவ ைன கைரயாம இ
தா
,
சி தைனய
ைழய அவகாசமி றி ேபா வ
. அ ேபா , யர ெதாடாம இ

.

வ ன ந ச திர
மாராயநம:’ எ
ெசா
வழிபடலா .
காைலய


கடைமய
இற
த த
வா க !

ெதாட
உைடய அ
வ ன ேதவ கைள வழிபட ேவ
லி வழிபடலா
. அ ல
'அ வ யா நம :’ எ

அவ ைடய நாம ைத மனதி
க . அ
வ ன ேதவ க
, உ

நி

தி ேவ
ெகா
காதார ைத

ெசா

. 'அ அ வ ன
லி வண கி

, அ ைறய
ஆேரா கிய ைத
- வழிப

Previous

ேவா

Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11120

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

தி.

'ஹூ. ... எ லா எ
இவ
இ இெத

!

தைலெய
லா கிைட

’ எ
ல பாதவ கேள இ ைல . 'நாம ெபாற
; இ ன இ னெத லா கிைட கா
எ தி ைவ

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ேபாேத
டா .

அைத மா த யாரால

?’ எ

கலா

காதவ க

டா எ

ன?!

ஓ உய ஜன
ேபாேத , அத ைடய ெமா த வா
ைக
பைட தவனா த மான க ப
வ கிற எ கி றன ேவத க . மிக ெப ய மகா கைள
ஞான கைள
பைட கிறேபா
ட ,
மமாக சில வ ஷய க

,'இ த
ழ ைத ப கால தி மிக ெப ய மகானாக
, சி த
ஷனாக திகழ ேபாகிற ’ எ பைத ஏேதா ஒ வ த தி உண திவ கிறா இைறவ .
அ ள ெய
ெகா சி வ ைளயாட ப ைள ேவ
அ த ப ைள வர
வ தி இ
தா தா , அதாவ
கிைட
எ கி றன ஞான
க .

ேம எ
தவ

ஏ ெகனேவ தைலய

கிற உலக
த ப


தா

தா

.


ைடய இ த ப ற ப
கிைட
பல க யா
, கட த ப றவ கள ேபா ெச த ந ைம
களா
தைமகளா
கிைட பைவேய என சா
திர க
ராண க
ெத வ கி றன . 'எ த
ெஜ ம
ல எ ன பாவ ப
ண ேனேனா ...’ எ
இ த ப ற ப ேபா ஏ ப கிற க ட க
றி

பவ க உ
. அேதேபா , ' எ த ப றவ ய
எ ன
ணய ப
ண ேனேனா
,
இ ப ய அ பா- அ மா
ப ைளயா
ப ற தி
ேக !’ எ
ெப மிதமாக ேப பவ க

கிறா க .
ந ல மைனவ ேயா ,
கணவேனா அைமவெத லா
டந
ெஜ ம
வ ைனக
ேக ப இைறவ ெகா
வர தா !

எ , எ ேபா , எவரா , எ ேக கிைட
எ ப ெத யாம
அறியாம
ேபா
ெகா
கிற
இ த வா
ைகதா
, உலகி மிக ெப ய வார

. இவ ைறெய லா
ேய
அறிவத
, ஆ டவைன அைடவத
தவ தவ க
ஏ கிய வ க ேம
ன வ க , ஞான க
எ ெற லா ேபா ற ப டா க
. அ ப மகானாக , அவதார
ஷனாக ,
ன வராக, ேயாகியாக

பத
எ த ெஜ ம திேலேயா
ண ய ெச தி
க ேவ
எ கி றன ஞான
மா க . ஆனா
, இைடவ டாத இைற ப தி
தவ
ந சி தைனக
ந ைம ெம ள
ெம ள ந கதி
மா றவ லைவ என ேபாதி தா க , மகா க .
' ப ர மேதவேர,
கல க ேவ டா
!
சிவ பர ெபா
உ கைள ம ன த ள சி த
ெகா
வ ட . இன , வழ க ேபா உம பைட
ெதாழிைல சிர ைத ட ெச ய

க ’ என உைமயவ கன
க ைண மாக ப ர மேதவ ட ெசா ல ... 'எ பா கிய
எ பா கிய ...’ எ
கர
வ தா ப ர ம .

...

'' க வ ைத
றி மாக ெதாைல

, தவ தி
கியதா
, பைட
ெதாழி
கான
அதிகார ைத ம
உ ன ட இேதா
, இ த தி வ ட தி வழ க தயாராக இ
கிேற
.
அ ம
மி றி, இ த தல தி அம
, வ கி ற அ யவ க
ெக லா அ
பாலி க


ேள '' எ ற சிவனா , '' இ த தல
வ ேவா எவராக இ

, வ தி இ

வ தி

க !'' எ
க டைள ேபா
, ெம லிய உ தர ேபா
, ப த கள பா
ெகா
கிற வா ைச ேபா
ெத வ தா .

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

'வ தி இ

பல ைற உ

வ தி


க ! வ தி இ

வ தி
ெசா லி ெகா டா ப ர மா.

!’ என

தி

தி

இைறவ , ப த க ம ெகா ட க ைணைய நிைன
த உைமயவ
, '' அடடா..! எ ன

தமான ேயாசைன ! 'ப ற
ேபா இ ப இ ப எ
எ தி ைவ த வ திைய
, எ அ யவ

காக மா ற
ெம றா
, ெகா ச மா றி தி
தி எ தி அ ளேவ
!’ எ பைத
எ வள அழகாக ெசா லிவ

''

ெப மித
ட கணவைர நம

தவ
,
''சிவ பர ெபா

இ த தல தி வாச ெச ய தி
ள ெகா
வ டா
. எனேவ,
வ கி ற எ ப ைளக அைன வைர
ஆசீ வதி
அ ள
, நா
இ ேக அவ ட

ப தாேன
ைற! எ ன ப ர மேதவேர, ந க ஒ
ேம ெசா லவ ைலேய ..?'' எ
ேக டா
ேதவ .
ெநகி
சிய
தி
கா
ெகா

தபர ம
, '' இ த
தி வ ட
த கைள த சி க வ ேவா எவராக


, அவ கள
தைலெய
ைத மா றி , தி
தி எ த
தயாராக இ
கிேற
. இ உ தி ! அ ேய
த கள
தி வ ட தி சி னதாக இட தா
க .
வ திவண கினா .

ள சி தமாக இ

ெந
சா
கிைடயாக வ

ைன ஆசீ வதி
ஈசைன

''


வ கி , இ றள
தைலெய
ைத மா றி அ
தலமாக திக கிற தி
பட
என ப
தி

. தி
சி
சமய ர
அ கி
, சி க

மா
5 கி.ம.
ெதாைலவ
உ ள இ த தல
, அ
தமான தி வ ட
. ஏ
நிைல ராஜேகா ர
ட திக கிற ேகாய
,
ைழ வாய
அ கி சி னதான ம
டப
ெவ அழ
! இ த தல
இைறவ பர ம
வர . அ பா ப ர ம ச ப ெகௗ .
ப ரமா டமான ேகாய லி
,
சிவ ச நிதி

தா ேபால
,
பர ம
அழ ற கா சி த கிறா
. பர ம
ச நிதிக
உ ள ஆலய க
ைற
. அதி
றி பாக , இ த தல தி
ச நிதிய ,
மிக ப ரமா ட தி ேமன ட அ
கிறா
ப ர மா.
இ ேக
பர ம
அைம

ள ஒ ெவா இட
உய ேரா ட
உ வா கிய ப ர ம த த

ளன.
வ சாலமான அ த இட தி

நிைற தைவ . அ பாள
ச நிதி

தா ேபால ,
, அவ வண கி ஆராதி த சிவலி க ச நிதிக

ேநர அம
, அைன
சிவலி க

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

த கைள
வழிப டா
... ப ன ர
சிவ தல க
கிைட
மா !For more magazines visit www.scenerockers.com

ெச

த சி த

பட
Previous

ணய

- பரவச ெதாட
:'
தி’ க ா
தி
Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11121

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

.
.

ரமண மக ஷி
உபேதச

...

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

பகவா
ரமண மக ஷிைய ப றி அறிய வ
கிறவ க
எ திய 'என நிைன க

தக ைத ப
தாக ேவ
ெவள யடான இ த
தக எள ய வ த தி பகவாைன நம
எ கிற ேவ ைகைய நம
ெதள வாக ெத வ கிற .

மிக க டாயமாக ,
வாமிக
. தி வ ணாமைல
ரமணா
ரம
அறி க ப
கிற
.
ேவ

1897- ஆ
ஜனவ ய
, ேகரள
பால கா
அ கி உ ள ெசற ெகா எ கிற சிறிய
கிராம தி ப ற தா
வாமிக . ம ற ழ ைதகைள ேபால ஓ யா ேயா , ப வாத ப
அ ேதா ெச யா , ஓ இட தி அைமதியாக அம தி
பா
. இ த
ண ைத க
ட அவர
ெப ேறா , ழ ைதய
தா மாமன ட ஜாதக கா
னா க .
''இ த
ழ ைத ெத வ க ச ப
வ ஷய கள , மிக ஆசார ேதா

நிைற த
. அ
வமான ண ெகா

த நல '' எ றா தா மாம .

. எனேவ, ஆகார

ந ல ெப ேறா க அைம த காரண தா
,
வாமிக மிக ச யானப வள க ப டா
தக பனா ட
ள தி நராட , காைலய
ேபா
ேபா , ம கைரய
ைவதிக ப ராமண க ந
நி
, ப
ைறய
அம
ம திர ஜப ெச வ க
டா
. அவ
அ வ த ெச ய
ேவ
ெம ற ஆவ உ
டாய
. ஆனா , யா ட ேக ப எ
ெத யவ ைல . அ
இர
கனவ
ஜடா
வ தி
ெகா ட ேகால ேதா பரேம
வர ேதா றி
, சிவ ப சா சர
ம திர உபேதசி தா . வ

, அ த கன நிைனவ


. ம திர மற
வ ட . ைக
ந வ வ ேடாேம எ
மன வ
தமைட த
. ஆனா , அ
இர சிவ ம ப
கனவ
ேதா றி ம
ப சா சர ம திர ைத உபேதசி க , வ யலி அ நிைனவ
த கிய
. அ
த இைடவ டா சிவப சா சர ஜப ெச
வ தா
வாமிக .
ஒ வ தி ைப ேவ

ஆைச வ த
.
சிவ ப சா சர ெசா லியப ேய
,
ேதா
ேபாெத லா தி ந இ
ெகா ள ேவ
எ கிற ஆவ எ

. அ
கனவ
சிவ அவ
ஒ மர ைத கா
, அ த மர தி கீ உ ள கா கைள எ
வ தி ைப வா கி
ெகா ள ெசா னா . ெசா னப ேய, மர தி கீ
காலணா க இ
தன . கைடய
வ தி
ைப வ ைல ேக டேபா
,
காலணா
ஒ வ தி ைப எ
ெசா ல ப ட
.

ெகா
கா , ைறய
தரா மிக ச யானப அவ ஆைச நிைறேவறிய .

தி ைப ஏ

தக பனா ேக க,

வாமி வ ஷய

ெசா

னா . த ைத ச ேதாஷ ப டா .

சிறி நா க கழி
திரா ச மாைல அண
ெகா ள ஆைச வ த
.ந


ள ேநா கி
நராட ேபா
ேபா , ந
ப ஏேதா காரண ெசா லி ப ய , அ
த ஐ பத ெதாைலவ
, ேபாகிற
வழிய
ஒ ெப ய தாமைர
கிட த
. எ
பா க , அ த ெப ய தாமைர
ந ேவ ,
த க தி ேகா த
திரா ச இ

. 'இ எ ன அதிசய !’ என வ வ ய த . இ
வாமிைய ெகா டா ய . இ த ப ைள ஒ வர எ
கவனமா ேபண கா த .
தி வ ைளயாட
ராண தமி காவ ய ைத ப
, மைலயாள தி வ ள கி, ெதாட ெசா ெபாழி
நிக
சி ஒ

அ ேக நட த
. அைத ேக க த ைத
மக
ேபாவா க
. ேக டைத
மனதி பதி
ெகா
, உறவ ன க
வவ
ெசா வா
வாமிக . அவ கைத ேபா
ெசா வைத ேக
, ஊேர ச ேதாஷ ப
. எ ன ஞான ... எ ன ஞான எ
வய
.

, ெகௗபன ம
ேம த
த சா
க வர , அவ கைள வ
த சி
ப த ைத வ
அைழ பா . சா சா பரமசிவேன வ
ம திர உபேதச ெசா ைகய
, யாைர ேபா த சி ப
வாமி ம
வ டா .

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

தி
என

ப ற , எல ள வாமிக எ கிற ெப யவ ஊ
வ தேபா
, ஊ அவைர ெகா டா
,
ேவ
ெம ற உபசார க ெச த . இவைர
த சி க வர
வாமி ம
வ டா . ஆனா ,
த ைத வ டவ ைல. ேவ ேவைல
ேபாக ேவ

த திரமா அைழ
ேபா , எல ள
வாமி
நி
திவ டா .
''கனவ

கட
உபேதச ெச தா எ பதா
, உய வாகி வ ட
மா ..? பதினா வயதி
ப ரச க ெச கிறா எ பதா எ லா ெத
தவனாகிவ வாயா ? எ ேக டா
கிைட கிற

ேபசி இ மா
வ டாேத ! இைவ ஆர ப கால சி திக
. ேவதா த ெத யாம
,
ைற ப

காம இைற வழிய
ேனற
யா . எனேவ, க வ வ
, எ ன ட வா!'' எ
எல ள
வாமி ெசா ல, இைளஞ
எ ன ெச வ எ
யவ ைல. ச என ச மதி தா .
எல ள வாமிய ட த ச அைட தா
. ''எ ன ப
தா
, எ ன ம திர ெஜப ெச தா
அ கால
ன வ க அைட த உ னத நிைலைய அைடய
ய வ ைலேய
..! அ ப
ப ட
னவ க ,
இைறவைன த

டவ க இ ேபா யா
இ ைலயா
?
அைவ
பழ கைதக தானா?'' என
வட
வாமி ேக டா
. '' ஏ இ ைல ...
தமி நா
தி வ ணாமைல எ கிற தல தி , பகவா
ரமண மக ஷி எ கிற மகா இ
கிறாேர !'' எ றா
எல ள வாமிக . சேடெர
வாமிய
உட ப
மி சார பா
த ேபா ற அதி சி

டாய
. ரமண மக ஷி ... ரமண மக ஷி எ
அவ ெபயேர ெந
தி
ப தி

ஓ ய . ேவதா த ப
, அதேனா சில அ யாஸ க ெச

எ த
ேன ற
ஏ படவ ைலேய என உ ேள அய சி ேதா றிய .
இத கிைடேய, எல ள வாமிக தமி நா
அவேரா சில தனவ த க
ேபா வ தா க

.

சில

கிய

தல க

யா திைர ேபா

வ தா .

இ ன மாத தி , இ ன நாள
, இ ன ேநர தி , தா சமாதி அைடய ேபாவதாக , எல ள வாமி
அறிவ தா . 'தன

த வா
வாமிக ’ எ றா . நா ெந
கிய . சமாதி க டட க

ப ன.
வாமி
இைவ எ
பட வ ைல
. இன
யாத ேவதைன வா

.
வா
ைக

ெவ
நாடகமாக இ
கிறேத எ கிற


. ெகா ள
யாம
ெசா ல
யாம
தவ தா .
ரமணைர த சி க ேவ

வட
வாமி ேக க , ' எ ன, வ ைளயா கிறாயா! நா மகா நி வாண அைடய ேபாகிேற
. இ த
ேநர தி எ ைன வ
எ ேக ேபாகிறா
?’ எ
சலி டா . ேவ வழிய றி , அவ
மகா
நி வாண நா
கா தி
க ேவ
ய தாய
.
றி ப ட மாத , நா ,
றி ப ட த ண
வ த
எல ள
வாமிக சமாதி
ழிய
உ கா தா
. தைலயா ட நி ற
, த ைட

க ைல நக தி, சமாதிைய
வ ட ஏ பா ! ஊ ஜன கட ள ெபய கைள உர க உ ச
ெகா
த .
வாமிக தைலயா ட நி கவ ைல . ேநர நக
ெகா

. உ ேள


யாம , எல ள வாமிக சடாெர
ேமேல ஏறி ,
ட தி
ந ேவ

மைற தா . ேகலி
ேகாப
மா ஜன க
வ னா க . எ லா சாமியா க
இ ப
தா எ
இழி ப
தினா க . ப பா , ஒ ேதா ப
ஒள தி
த எல ள வாமி ,
ட வ த தனவ தேரா
ஊைர வ
ெவள ேயறினா .
ரமண மக ஷிய ட ேபாக ேவ
எ கிற தாப
,
வாமிக
இ ேபா ேம
அதிக
த . எவ
ெசா லா வ ைட வ
வாமிக ெவள ேயறி னா . அவர ஆ

ப ஏ ெகனேவ தி வ ணாமைல
ேபா
ரமண ட ேச
வ டா எ
ெச தி
கிைட ததா , அ
ேபானா உதவ
ஆ இ
கிற எ ற ந ப ைக
ஏ ப ட .

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

மிக

பயண கள
பல தைட கட
,
வாமி தி வ ணாமைல அைட தா . சில வழிகா ட , மைல
ஏறினா . மிக உ னதமான ஓ ஆ மாைவ த சி க ேபாகிேறா எ கிற ஆவ
, பரபர
ெதா றி
ெகா ட . ேபா பகவாைன பா த
எ ன ெச ய ேவ

மன
பல ைற ேயாசி
ைவ
ெகா டா . மைலேயறி அ
பகவாைன க

ெம சிலி
நி றா
. வ
வண கினா . ஆ மிக ந

ராம கி

,
வாமிைய வரேவ றா
. பகவான ட
அறி க ப
தினா . 'ச ’ எ
பகவா தைலயைச தா .
வாமி வ த அ
, பகவா
ெதா
ெச
ெகா
தஅ
ணா மைல எ பவ
ேள ேநாய னா இற

தா . அவ
இற
க ப
பகவான
தா வா வ
அழ, 'அ
ணாமைல இற தா எ ன... இ த ப ைள வ
வ டாேன’ எ
தா
பதி ெசா னா .
பகவா
ரமண

ைமய
வாமி ெகன ஓ இட ஒ
க ப
வ ட எ பைத
,
அ ேபா அறி
ெகா ள
யவ ைல.

ரம தி உ ளவ க அ
ணாமைல அட க
ஆ றினா . ஒ
ைடைய திற தா . உ ேள இ

'நா ைக

’ எ
பகவா க டைள ய டா
ேவ

வாமி த மான தா
. 'ஒ
மனதி ஆசாபாச கைள ஒ ெவா றாக வ டேவ
ெச
ெகா டா .
நா

சி ந கழி த
தமாக
ைட
ைவ
வா கிய கைள

பகவா

ேபா வ ட , பகவா
நா
நா

தயா
, த
ஓ வ தன.

. நா , மகாவா கிய கைள ப
ெவா றாக வ
!’ - பகவா அ

வாமிக ச க ப

. ' ைட’ எ
பகவா க டைளய
ெகா ள ேவ

, பகவா
அவ உபேதசி த ம திர களாக எ

ெகா ள
ேபசினா .

டா . மன தி மா க இ றி ,
ரமண த ன ட ேபசிய

ெகா டா
வாமிக .

பண வ ைட ெச

பா கிய ெவ வ ைரவ
ெச யாம , பகவா

த . 'இ ேக ந லப
இைத வ
ேலேய இ

பேரா வ வாதி
,ஊ

கி

. அவேரா தன தி
ேப
வ த
. எ த பண உதவ

ப ¬


ேபா
சா ப கிேறாேம எ ற கவைல
யாக சில மாத க இ
வ ேடா
; உ ேள ஆ
பா க
கிற
ெச தா எ ன ? ஏ பகவா
ைமயாக இ
கேவ
?’ எ
வ தா .

ஆனா , பகவா ச னதிய
கிைட த அைமதி , ஆ
ேநா
அைறய

பயன ைல . ம ப பகவான ட ேபா

ைறயாக வ ைடெப
, தி வ ணாமைல வ தா .

த வ

.

கிைட கவ ைல . தன
ெபா கிய
. இ த
ைற

இ தா த இட என ெதள தா . பகவா , ேபானத
ேகாப
ெகா ளவ ைல; வ தத
பாரா டவ ைல. ஒ நா , தன ைமய
பகவாேனா இ
ைக ய
, த வா
வைத
வ ள கி, ேதட
ரணமாகவ ைலேய எ

த ப டா . 'உ ைன ந அறி தாயாகி உன ெகா
ேக மி ைல எ
ைகவ ய ெசா கிறேத’ எ
பகவா பதி ெசா னா .
''த

ைன எ

''ந யா எ
''எ ப
''எ

வத

அறி

ெகா

பகவா

?''

வ சா !''

வ சா
நிைன

''அைத எ ப

பகவாேன?''

ேதா
பா

''மன ைத உ

க ப

கிறேதா, அ
பகவா

ேக பா !''

?''

தி இதய தி

பா !''

இைத ெசா லிவ
, பகவா
ரமணமக ஷி ெமௗனமானா . அேதவ தமா
வாமிக
ெமௗனமாக இ
தா .
ரமண மக ஷிய

பா ைவ
வாமிய
ம நிைல தி

அ த கண திேலேய உ ேள ஒ மா த ஏ ப
,
வாமி
அைமதி
ஆன த
ேதா றின.
இ ப யாக,
வாமிய
வா
பயண
, மிக ச யான இட தி வ
ைவ அைடய , பல தைடக தா
தா வர ேவ
. ஊரா
ேகலி
வாமிதா , பகவா
ரமண மக ஷிைய ப றி ெத வ தா .
வாமிக

, ெதாட

பகவாேனா

வா

மிக

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

சாதைன ெச

.

அைம த
. ந ல
ஆளான எல ள

யலானா .

ஆேரா. கிய

ஆலய வ

!

த . ம சி

ைத , ப தி, சகல கைலகைள
அறி
ஆ வ
, அைமதி,
பற
மனதா

நிைன காத இய
ஆகியன உ திராட
ந ச திர தி ப ற தவ கள
ண க !
சன கிழைம,
ச ப
21- ேததி
த ஜனவ
19- ேததி வைர
ப ற தவ க
உ ய ந ச திர , உ திராட . ேம க
ட கால கள
,
அதிக அளவ
ெவள ப
உ திராட தி கதி வ
கைள
, வாைக
மர தன
ேசக
ைவ
ெகா
. உ திராட ந ச திர
,
வாைக மர
ட ெதாட
ெகா ட
. இ த ந ச திர தி ெக ட
கதி வ
கைள
த ெச
ஆ ஸிஜனாக மா றி ெகா
கிற
வாைக.
இ த மர ைத தின
ெதா டா
,
இத நிழலி
இைள பாறினா
ெக ட கதி வ
க ந கிவ
.
வாைக (ைவைக) மர , தி வா ெகாள
வ டம

நாயகி
(
ரமா
தலா பா
)
சேமத மாண கவ ண
( ர ன
வர ) வாமி ஆலய தி தல வ

. நாைக மாவ ட

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

,

மய லா
தி வாழ

ைற தா கா , தி
என ப கிற

.

லி

மா

8 கி.ம.

ர தி

ளஇ த

தல

,

அ கி உ ள இ
ைப ப
தல
பா டவ க வ தன
. அவ கள
அ ஜுன ம
ேம கி இ
த வாைக மர கா
, ஒ மர த ய
ேபா அம தா
. அவ

தாக .
அ ேபா
னவ ஒ வ அ
வர, '' வாமி, தாகமாக இ
கிற . இ ேக த ண எ
கிைட
?''

ேக டா .
ன வ , த ைகய லி
த த ட தினா ந நிைல
(த ட த த ) உ
டா கி,
த ண வழ கிய ள னா . உடேன அ ஜுன
, த
ைடய உைடவாைள
ன வ ட ெகா

, த ணைர இ ைககளா
அ ள
தா
. ப ன தி
ப பா தா
,
ன வைர
காேணா .
னவ
கால
வ ைட ெதாட
, ேத அைல தா
.
ன வராக வ த
இைறவேன. அவ , ஒ வாைக மர த ய
றி இ
த வா கி பா ப ட உைடவாைள
ெகா

, ஆலய ைத அைட தா . ப ற , இ இைற வ ைளயா
என உண த அ ஜுன
இைறவைன ெதா தா . அவன ட உைடவாைள த மா வா கி பா ைப பண தா இைறவ
.
இதனா , இ த தல , ' தி வா அள
’ என வழ கலாய
. ப ற , தி வா ெகாள
எ றாகி, த ேபா தி வாழ
என ப கிற .


ப ச தி உலக தவ தேபா
, தான ய க ,
ர தின க ,
மைழ ஆகியவ ைற
த த ள யதா இ ேக
ள இைறவ
ர தின
வர எ
தி நாம அைம த
.
இ ேக

ைக மிக
சா தமானவ
. மகிஷா ரம தின யாக அவத
தவ
, வத

, சா த ெகா ட தல இ வா !
ப சாடன ,
நடராஜ ,
சிவகாமி,
சன பகவா
(இ
நவ கிரக க இ ைல ), வா கி பா
ஆகிேயா அ
தல இ
. இ
ள வாைக
மர ைத
றி வ
வண கினா , ழ ைத பா கிய உ
டா
எ கி றன .
கா பரேம

அ ரைன அழி
ெவ றி ெப ற அைடயாளமாக தல வ
சமான 'வாைக’ ேபா றி வண க ப கிற .
வாைகய

இைலகைள அைர

கள

ைவ

னா

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

, க

ேநா க

ணமா

. இத

இைலகைள கஷாயமா கி சா ப டா
, மாைல க
ேநா ச யா
. இத
கைள அைர
,
பா
க வஷ
றி
பய ப
வ . தவ ர, க
க , வ க கைள
ணமா க
வ ல
இ . வாைக மர ப ைட ர த ல
, சீதேபதி ஆகியவ

தாக பய ப கிற
. இ த
மர திலி
கசி
ப சி
,
ெப
கள
ெவ ைள ப த
தலான ேநா கைள
ண ப
கிற . உ ண உட உ ளவ க , வாைக மர தா தயா
க ப

கள

ெந கல
சா ப ட , உட
தண
.
றி சி பா
, ' வடவன வாைக வா
டச
’ என
வாைகைய
றி ப
ளன . ெவ றி ெப றவ கைள 'வாைக
யவ க
’ என ேபா
கிறா
ந சினா கின ய .

, தி

ேவாண ந ச திர

கான ஆலய ...

லி

னய

அக

!

''சா. த ெசா ப ன யாக
ைக அ ளா சி
ெச
தல இ . ரா கால தி இவைள
வண கினா , நவ கிரக ேதாஷ அக
; ப லி
னய வல
; ெகா ய ேராக க
நிவ தியா
; ப ைள வர கிைட
.இ த
தல
இைறவ ச நிதி
ேன தி மண
ப வ ேசஷ . அவ க
அைன
ெச வ கைள

வா ஈச எ ப ஐதக ''
எ கிறா ஆலய அ சக நாகராஜ
க .

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

வ யாள க ,
இைச வ
பக
,
அறிஞ க ,
ந மண
ய க ,
ஆைடஅண கல க ம வ

ேளா
,
ைமயாக இ
க வ ைழேவா
...
தி ேவாண ந ச திர தி
ப ற தவ களாகேவ இ
பா க . தி ேவாண ந ச திர , மகர ராசி

சன கிரக ஆகியவ
ட ெதாட
ெகா ட
.
சன கிழைம ம
ச ப
21- ேததி
த ஜனவ
19- ேததி
வைர ப ற தவ கைள தி ேவாண ந ச திர ஆ சி ெச கிற
.
இ த தின கள
ேம ப ந ச திர தி கதி வ

மிய
அதிக அள இ
மா . சர ெகா ைற மர அவ ைற தன
ேசமி
ெகா
, ெக ட கதி வ
கைள ந ைம த
ந ல கதி

களாக மா றி வ கிற .

ப தந
தல வ

ேவ
ஜா ப ைக சேமத
ச - சர ெகா ைற.

ப பத

வர ேகாய லி

பேகாண தி இ
மா 27 கி.ம. ெதாைலவ
உ ள இ த
தல .


னவ
ேதவ க
ேவ
யப
,
இ த
ேகாய லி
ப மளவ லி தாயா ட
ஆதிேகசவ ெப மா
தன ச நிதிய

கிறா
.

தியாக
வ வ
ப பத
வர எ
தி நாம

ெகா
கிறா
சிவனா .
றி ம ப வ
கால ப ட வ
, அ ப ைக ஆ ய ப தி

இ ைற
உ ளன. அ பா ேவ
ஜா ப ைக. அதாவ ,
கி ேபா ற ேதா அழ ெகா டவ எ
அ த .
அ ப ைக
, ப
ஆ தலி வ
ப வ
, சிவனாைர ேவ
னா
. அவ
நா
ேவத கைள
ப தாக த த ள னாரா சிவெப மா
. தி
கய ைலய , ேதாழிய ட
ப தா னா பராச தி . அ ேபா த ைனேய மற தா
.


த மன ஆகாம
, ெந
ேநர
ஒள ெகா
தா . வ ைளயா
வள
த ; பக

ட . இதி உலக ேசா
ற .
வ ைளயா

த உைமயவ ம க
ேகாப ெகா டா சிவனா . அவ ஆ ய ப திைன எ
உைத க... அ
மிய. ப ற , தவ ைற உண
ம ன
ேக டா அ ப ைக .

ஈசன
ஆைண ப ப வாக மாறி
, சர ெகா ைற மர நிழலி
,

வாக ேதா றிய
சிவலி க தி ேமன
பாைல ெசா
வழிப டா
; அ த தல
' தி
ப தைணந

எ றாகி, ப ற 'ப தந
’ ஆனதாக ெசா கிற
தல ராண .

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)


, தி மண ேகால தி இைறவ
இைறவ
கா சி
த வ ெகா ைள அழ ! இ ேக, இைறவன
தி மண ைத

வழிப ட ஆன த கள
ட ேந வ ைசய
நி கிறா க நவ கிரக க . இவ கைள வழிபட , ேகா களா
ஏ ப
யர அழி
எ ப ஐதக
! வ ட தி , ஆவண
மாத 19, 20, 21 ேததிகள
இைறவ தி ேமன ய
ய கதி


த நிக கிற !
வா
, ெதா ைட
ஆகியவ ைற த
ச தி
,
சர ெகா ைற மர
உ ள
. இத இைல ெகா
ைத
அைர
சாறா கி , ச கைர கல
சா ப டா
, வய றி
உ ள கி மிக
,
சிக ெவள ேயறிவ
. இைலைய
ைவய ெச
,
கைட
சா ப டலா
.
அைர
பட தாமைர
சலா . கீ வாத ம
க தி வலி
உ ள இட கள
இைல ைய ேத
கலா
.
ைள
கா

உக த இ
!
சர ெகா ைற
கைள ெகா
திற உ
.
ைவ தன யாகேவா
அ ல இைல ெகா
டேனா அைர
, பாலி கல
உ ெகா டா ெவ ைள , ெவ ைட, காமாைல ேநா க

. பழ சா

ைவ அைர
ேத
ள தா
,
ேதம , ெசாறி ஆகியைவ ணமா
. ைவ பா ட கா
சி
உ ெகா டா , உட உ
க வ
ெப
. சர ெகா ைறயா தயா
க ப

,
தைட ப ட மாத வ ல ைக ெவள ேய
.
கட
மாவ ட தி வதிைக
வர ேட
வர ேகாய
ேவ தனா ஆலய உ ள ட பல ஆலய கள
தலவ

வ யாபார

, ம ைர மாவ ட தி
ச - சர ெகா ைறேய!

சிற

ெகா

ைற

!

''இ , ப
சாப நிவ தி
தல . க
பா ைவ
ைறபா கைள ந கிய
தல
ட! ெசா
வழ கி நியாய , கட ப ர ைன, ெதாழி வ
தி
ஆகியவ ைற த த
கிறா
ப பத
வர .
வ ைத, க வ , ழ ைத ேப ஆகியவ ைற
ேவ
ஜா ப ைக வழ
கிறா '' எ கிறா
ப பத
வர ேகாய லி ராஜேசகர

''

வர
ஞாய , ெச வா ,
ெவ ள கிழைமகள
சிற
ைஜக உ
.
ெச வ ைன, ஏவ , ப லி ன ய அக
ச தி
வா
தவ

வர '' எ
ெசா லி சிலி கிறா
-வ
பட க
Previous

.

ச வள
...
: ேக . ண சீல
Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11123

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ேக. வ -பதி

: ேசஷா

ந ாத சா

தி க

சிவாலய. க
ச நிதி எ வா

திதாக க ட ப
அைமத ேவ

ேபா
?

, மகா ம

டப தி

- ந.ச சிதான த


,ல


ப ரதான
லவைர அ தேசாம ப ரத சிண ெச வத
இைட றாக
அ ம ச நிதி அைமய
டா
. இைடெவள ேயா அ ம ச நிதி

ப சிற
. ப ரதானமான ஈசைன வல வ
ேபா
, ப வார
ேதவைதைய ேச
வல வர ேந தா
... ஈச
உ ய வல
தைட ப
.
த கள சி தைன
ஒ வா ைத
... ப ரத சிண வழிைய வ
ப ராகார
வ ட இைண
ப வார ேதவைதக இ
க ேவ
அக
ட ப ராகார தி பல ேதவைதக
க ப கிரஹ


டப

ச நிதிக எ
ேபா
,
இைடெவள வ
அைம கலா . ப வார ேதவைதக ப ராகார தி அைமய ேவ
ெத வ

ேகாய

பண ய
நிமி த ெவள
வசி கிேறா
க டவ
கிேறா . அத
, ெசா த ஊ
உ ள
வரேவ
எ கிறா க . ஏ அ ப ?
-

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

,
.

.

. அ ேக, எ க

லெத வ ேகாய லி

.சிவபால

, ெச

ைன-114

ப ம

வரேவ

ஆகமேமா சா
திரேமா ெசா லா
ந ப ைகய
வ ைள அ . ப ம
இ ைலெயன
த க
தி
ெசா த ஊ

ப ம

வா
க ; அ ேபா உ கள
ெந ட

. சா
இ லாத
தி ஏ படா எ றா ,
அக

.


ராடன தி ேபா , ராேம
வர தி இ

ெண
ெச
காசி- க ைகய
கைர
ச ப ரதாய உ
.
பாப ேஷக தி
மி
ஸ கரஹண
... ம
ெண
த எ ற நிக

. அத

ேண சிற பாக ெசா ல ப ேம தவ ர
, ஆலய ம
ைண ெசா வ
இ ைல. ெவள
வசி பவ க அ ேக வ க ட
ைனவா க
. அ ேபா , ெசா த ஊ


இட திலி
ப ம

வ வதி ைலேய
! மனதி

ெத வ ைத
ேகாய லி இற கி ைவ கிேறா . ேகாய
ச ட தி ட கேள எ த ம
ேவ

நி ணய
ெச
. நம
அத
ச ப த இ ைல. ஆகேவ, ேகாய

மான பண
உக த ம


தா
ஏ கலா .
உலகேம இைறவன

உைறபவனாக பா கிற
லெத வ ைத அதி

பட
. ஆனா த கள
மனேமா , உ
. எனேவ, ஆகம வ தி ப ெசய ப
, தி

க .

க ஊ ேகாய லி
ேகாய
அைம


, உ

ேம
கள

எ க ஊ அ கி உ ள ஒ ேகாய லி
பாப ேஷக சிற
ற நட த
. 48-வ நாள

டலாப ேஷக ெச தி
க ேவ
. ஆனா , அ
நா ச ய ைல எ ற காரண தா ,
நா க கழி
, அதாவ
பாப ேஷக
51-ஆ நாள

டலாப ேஷக ெச தன . இ
ச யா? ம
டலாப ேஷக
48 நா க எ ப தாேன கண
?
-எ

டலாப ேஷக ைத 48-வ நாள
ெச வ ெபா
ேபா ற இய ைக சீ ற களா தைட ஏ ப டாேலா அ
த ள ேபாடலா .

.ெச

வராஜு, தி

. எ மைல, நில ந

ெத வகமான தட க

ணாமைல

, ெவ ள , ய
ஏ ப டாேலா

48-வ நா ந ல நாளாக இ
கிறதா எ
பா கேவ
ய ேதைவய ைல
. எ
ண ைக

பைடய
அ உக த நாேள
! ந ச திர , திதி, கிழைம, ேயாக , கரண ேபா றைவ

ண ைகய
அ ப

.
ெப ேயா க காரணமி லாம த ள ேபாட மா டா க
.
அவ கைள அ
கி , ெத
ெகா
க . த கள
சி தைன
ஒ வா ைத ... ஆகம தி ச ட
தி ட தி நம வ
- ெவ
கைள

டா . நம வசதி காக றி ப ட ைவபவ கைள
த ள ேபா வைத ஆகம ஏ கா .

ைடய ேபர

ஒேர தின தி

உபநயன

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

நட த எ

ேள

.இ

ச தானா? அ ப
ேபா மானதா?

நட தினா

, இர

நா தி ெச

ய ேவ

மா

, அ

நா தி ெச
திர

-

தா

, சித பர

ஒேர தின தி இ வ
உபநயன ெச வைத த ம சா
திர ஏ கா
. சா
திர ெசா
ேவைளய
உபநயன ெச யேவ
எ றஎ
ண இ
தா
, ஒேர நாள
இ வ
உபநயன வரா . எ
வயதி உபநயன நட க ேவ
. அ


வய என
,
த ப

வயதாக இ
கா ; ைற த ப ச ஏ
வய தா இ
. ஆக, அவ
உபநயன
கால வராததா ெச ய இயலா .
ம ற வ ஷய கள
கால ைத த ள ேபாட வ
ப இ லாத நா
, உபநயன தி கால த ள ,
இ வ
ஒேர ெசலவ
உபநயன ெச ய வ
கிேறா
. உ ய கால தி உபநயன காண
ேவ
ய அவன (ேபரன ) உ ைமைய பறி கிேற .
உ ய வய வ த
,ஓ
ைமைய ேக
வா
ேவா .
தி த வயதி க டண ச ைகைய
ேக
ெப ேவா . ஆனா , உபநயன
கான வய வ
ெம தனமாக இ
ேபா
. மன மாற
ேவ
. தன தன யாகேவ உபநயன ெச ய ேவ

சா
திர ெசா
ேபா
, இர
நா திைய ப றிய ேக வ ேய எழா
. ப ளய

பத
, ரய லி பயண க
ேச ேத
ேபானா
தன தன க டண ெகா
ேபா
. ஆக, உலகவ யலி ஒ நைட ைற ; சா
திர
வ ஷய கள
மா ப ட நைட ைற சிலவ

கா . சா
திர ைத ந
க ; பல உ
.

ண ைகய
அதிகமான ழ ைத ெச வ ைத ெப வ
, அற ைத வ

ேநா க தி
வ ைள த . அ ப ய
க, இ வ
ஒ றாக உபநயன நட தி , அற ைத
ேநா க
,
சா
திர
ற பான . ெதள
ெப
ெசய ப
க .
தி

மண ைவபவ தி

, மணமகன

கா

கைள ெப

த ைத அல ப வ
- வ .ரவ


ேதா ப
ேப ெப ற , ந பாரத ேதச
அதி
றி பாக , தமி நா சிற
ெப ற
ச தன ம
ச கைர ட

தெதா
வரேவ
அள
மகி
ேதச ந தமிழக . தா
அள
ெகாைடைய ஏ பத காக வ ஜய
ெச தி
மா ப ைளைய வரேவ
உபேதசி கிறா ெப

தக பனா
மா ப ைளய
காைல அல ப ச தன அள
அவைர மகி வ கிறா
.
த மக
கா பாளனாக ெபா
ேப
மஹா ப ைளைய
( மா ப ைளைய)
உபச
ப மிக அவசிய

, அவ
கா கைள அல ப உபச

ெவ சிற
!
ெப

எத காக?

ச திர

, ஆ வா ேப ைட

.
.

.
,

.

த ைதயானவ
,
மா ப ைளைய மன தனாக ம
பா காம
,

ைவ
அ ேபா நிைன
கிறா
.(

வ ப ேணவராய...). ஆக, அ ேபாைதய அவர பண வ ைடயான
, ஆ டவ
பண வ ைடயாகேவ மாறி வ கிற .


ெகா

த பதி

ேசல

கா

கைள அல ப , அவைர வரேவ றா க

அவ
மஹா

லவா?!

உ சவ
திய
ஈ ப பவ , த கள வ
வ ஜய ெச
ேவைளய
, அவர கா கைள
அல ப வரேவ ப உ
.
ேனா பண வ ைடய
ேபா

தினைர கா அல ப
வரேவ ப உ
. பாரத ேதச
ேக உ
தான வரேவ

. ெகாைட ஏ பவன
கா கைள
,
ைககைள
, மன ைத
ைம ெச ய ேவ
. கா அல ப ஆசமன ெச
ேபா
ைம
கிைட

எ கிற சா
திர ேகா பா
கைட ப
க ப
வ கிற
.அ
தவ ர , பயண
ெச
வ தி
கா கைள அல ப வ
ேபா
, அைவ
ைம ெப வ ட
, கா கள
ேசா
அக

. ேகாய க
ெச
ேபா தி
ள தி கா அல ப ய ப ற
,
ேகாய
த சன ெச ய ெச வ சிற
. அ த ேநா கி
ேகாய
த த பய ப கிற .
உட ப
ைமைய தா கியப
ேசா வ ைன, கா அல ப அக

பாத கைள மிய

தமாக ைவ
. ஆகேவ, சிற
ெப ற வரேவ

.

நட

ேபா
- பதி

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ஏ ப
ெதாட

...

கலகல. ப க

வ ய.

! - பா கிய

ராமசாமி

றி

அ ஸ எ பதா
,
ப ரபல ேஹாமிேயாபதி டா ட ஒ வ ட சிகி ைச
ேபாய
ேத . அவ எ வய ைற அ
ேதா அ
ெத
, அைர மண ேநர அ
தி
ப ேசாதி தா . ைகயா அ
திேய , வய றி உ ள எ
டலிட ேநர யாக 'எ ன ச கதி ’ எ
ேக
வ டலா எ கிற அப ராயேமா எ னேவா!
மாெப

அலமா ேய என
ப னா அ
ப ைவ பா எ
நிைன

கி ெகா
ேத . ஆனா , ஒேரய
சிறிய ெபா டல தி ம
த தா
. எ
ேர,

டா
ேகாப , எ
ேகாப ேபா றவ
ெக லா என
ெகா
ப ைன இ ைலேயா எ

ஏமா ற
ட , அவைர ஏறி ேட . ''இ த ப டைர அைர லி ட த ண
கல

பா
லி ைவ
ெகா
, வய
வலி கிறேபாெத லா ஒ
சா ப
க'' எ றா .

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

என
ெகா ச இ ம

. ஆகேவ, அவ
வ வ
இ மி கா ப

ேக ேட . ''உ க
ெகா
தி
கிற இேத ம
ைத இ

சா
எ றா . ''இர
ஒேர ம
தா?'' எ ேற . உடேன அவ , ''உ க
தைலவலி வ
ேக க, '' எ பவாவ வ
'' எ ேற . ''அ ப வ
ேபா , இேத ம
லஇ

சா ப
க'' எ றா . ''அட... சகல ேராக நிவாரண எ பா கேள , அ த மாதி யா இ !'' எ
(வய ெற
ச ட ).

, அத


மா ?'' எ
சி

''

ேத

ேம

அவ , ' இ ேபா நா எ ேக இ
ேக
?’ எ
தி ேபா டா . 'இ எ ன ேக வ ? இ த
லதா இ
கீ க ’ எ ேற . உடேன அவ , ' இ த
னா , அ
எ ன ேப
?’ என ேக க ,
'க ஸ
’ எ ேற . ''ச , ெகா ச ேநர
ல சா ப ட , மா ய

ைடன
ேபாக ேபாேற '' எ
ெசா லிவ
, ''இ ேக, க ஸ
ல உ ககி ட ேபசி
ேகேன... எ
ேப எ ன?’ எ றா . உடேன நா , 'டா ட சிவகாமிநாத ’ எ ேற .
''ச , ெகா ச ேநர கழி
, மா ய ல, ைடன ஹா

ேக க, ''எ ன டா ட தமா

ற க ... அ ப
சலி ட .

ல சா ப ேவேன ... அ ப எ ேப எ ன ?''
டா ட சிவகாமிநாத தா '' எ ேற , ச ேற

''ஆகேவ, இ
ப ஒேர நா தா . ேவ ேவ இட தி ேதா
கிேற
. ஆனா , எ லா இட தி
எ ெபய சிவகாமிநாத தா . வ யாதி
அ ப
தா . ஒ ெவா

ேள

ப ஒேர
வ யாதிதா . அ தைலய

ேபா தைலவலி எ
, வய றி வ
ேபா வய
வலி

, கா ைக
கள

ேபா
வலி எ
, சள ப
ேபா ஜலேதாஷ

ெபய மா கிற .
ல காரண ைத அறி
ைவ திய ெச
டா , எ லா வ யாதிக
ஒேர
வதம
தி
ணமாகி
.எ ம
தி ரகசிய இ தா '' எ றா .

ெபா டல ைத ைகய

ல, கட
ைடய ெசய க

ெக ட மன , வ

சக மன ,

க த கலிெவ பா , ' ஏக
இைறவைன
றி ப கிற
வ வ க அேநகமாகி’ எ

ெகா
டஅ ப

தா

, சி தைன
! நம

சி மன , தாராள மன


உ அ
. 'ஒ வ வ ேலேய உ வ
இைறவைன
க கிற .நட ேத
ஒேர மன தா .

அைத பலவ தமாக

ெசா

ஆகி ப வ வ வ பலவா
அ வ
உ அ வ

நம
இைறவனா அள க ப ட மன
அ ப
தா
!
அ எ
ச ச
கிறேதா, அ தைகய ெபய கைள ெப கிற . நம
அள க ப
தமாக ைவ
ெகா டா ேபா
; அ எ த ெசயைல ெச தா
Previous

. ேநா
கிேறா .

ஆகி ப

’ என

ெக
எ ப எ ப
ள அ த ஒ மன ைத
ைமயாகேவ இ
!
Next [ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11125

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

ஹேலா வாசக. கேள...

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

' அ. ேளாைச'

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

தி. வ ள

ைஜ ெ ச

யஅ

அைழ கிேறா

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

!

கத. ப

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)

Previous

[ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=5&sid=303&aid=11136

(¯`·._.•arrkay•._.·´¯)