Dr L j . KOTUROVIC i D.

JERICEVIC KOREKTIVNA GIMNASTIKA

Za izdavača Slavica Kovačević

Urednik Miroslava Jaćimović

Stručna redakcija Dr Ljubi.ša Milićević

Naslovna strana Miloš Majstorović

Ilustracije Pavle Buđa

Tiraž: 1.000

Izdavač: IGP "MiS SPORT", Beograd, Tel. 011 444-11-55 Štampa: " G R A F I P R O F ' , Beograd

Dr LJUBIŠA K O T U R O V I C DESANKA JERICEVIC

KOREKTIVNA GIMNASTIKA
II izdanje

1996

S A D R Ž A J: Strana PREDGOVOR — _ — — UVOD — _ _ Osnovno sredstvo — — — — — — — — — Pomoćna sredstva — — — — — — — — — Primena fizičkih vežbi u cilju profilakse i lečenja — Metodi primene vežbi u svrhu korekcije ili lečenja — Indikacije i kontraindikacije za primenu vežbi — — Mogućnosti i oblici primene korektivnog rada — — DRŽANJE TELA I ODSTUPANJA OD NORMALNOG STAVA O držanju tela — — — — — — — — — — Ocenjivanje držanja tela — — — — — — — Odstupanja od normalnog stava — — — — — — Oblici poremećaja, lokalizacije i njihova korekcija — — — — — — — — — — — — — — 5 6 7 11 12 20 22 23 27 27 29 32 34

a) Kičmeni stub
Lordoza — — — — — — — Kifoza _ _ _ _ _ _ _ Ravna leđa — — — — — — Skolioza — — — — — — — — _ — — — _ — — — _ — — — _ — — 38 53 77 82

b) Grudni koš
Ispupčene grudi — — — — — — — — — Izdubljene grudi — — — — — — — — — Ravne grudi — — — — — — — — — — 110 115 120

c) Donji ekstremiteti
»X« — noge — — — — — — — — »O« — noge — — — — — — __ Ravno stopalo — — — — — — — Rasplinuto stopalo — — — — — — POGOVOR LITERATURA _ _ _ _ — _ — _ _ _ _ _ _ — _ _ _ — — — — — — — — 123 127 130 151 157 158

— _ _ — _ _ _ _

moramo napomenuti da nije moglo doći do izmena na samom tekstu. Verujemo ipak da će ovo biti doprinos naporlma da se ne zapusti rad na prevenciji i korekciji posturalnih poremećaja školske dece i omladine uopšte. još uvek nema šireg stručnog rada na sprečavanju i korekciji poremečaja u držanju tela. skohoza. tj. Naša je želja da ova knjiga i dalje bude neophodni priručnik svakom pedagogu fizičke kuhure koji se sa ovom problematikom susreće u svom svakodnevnom profesionalnom radu. da se radi o runkcionalnim stadijumima pomenutih poremećaja u držanju tela. smatramo da stručni kvahtet neće biti umanjen. kako u školskim ambulantama. ravna stopala i dr. u č i j o j prevenciji i korekciji osnovnu ulogu imaju pedagozi fizičke kuhure. dijagnostiku i prognozu pojedinih poremećaja kao što su lordoza. tako ni u većini polikliničkih ustanova javne zdravstvene službe. No. god.PREDGOVOR Zahvaljujući novom izdavaču pojavljuje se danas riova edicija ovog. školama. Autori \ . s obzirom na to da ovaj priručnik ima prvenstveno praktični značaj za školsku praksu. U svakom slučaju. Tu se podrazumeva rad u predškolskim ustanovama. Naime. ostaje nam mogućnost da u okviru ovog predgovora ukažemo čitaocima na neke značajne momente. smatrah smo za potrebno da čitaocima i stručnoj javnosti ovo predočimo i tako ublažimo eventualne kritike. još uvek. Naime. kao i na prvim godinama fakuhetskih studija. 1993. osnovnim i srednjim školama. Beograd. 02. No. 19. kifoza. Međutim. Razlog za to je postojanje istih potreba za njegovu pojavu kao i u vreme prethodnog izdanja. s obzirom na današnje opšte i materijalne uslove i u izdavaštvu. postoje neka nova saznanja u odnosu na klasifikaciju. jer su to institucije u kojima se sprovode organizovane fizičke aktivnosti. aktuelnog priručnika. sve dok se ne stvore uslovi za organizovan stručni rad u ovoj oblasti.

u jednoj šikoili organiziulje ova nastavia za decu iiz nekoliko okolnih škola. oboljenja ili nekog drugog stanja koje je dovelo do poremećaja normalne ravnoteže pojedinih funkdija u organizmu. a vodi je profesor fiiiziičkog vasipitanjia kome je to jedini zadatak na radnam mestu. o doziranju vežbi. Ova niaisifava se odiržava po posebno formiranim gnuipama sličnih poreimećajja. sasvim je razumljivo što su nastavnici fizičkog vaspitanja u mloigućnosti da se ovoim problemartiikom barve. fizička vežba. speoijalne na&tave fizičkog vaspitanja. te na taj način eliminišu eventualni štetni uticaji. posle selekoije na sistematskim pregledima. Noviim zakons'kim pix>pi'Siima predviđena je i nova oblast rada profesora fizičkog vaspitanja u oblilku tziv. tj. Treba dobro odabranim vežbama. zbog njenog velikog društvenog i politiičkog značaja za zajednicu u celini. tj. Tako se za decu sa određenim odistupanjima od normalnog držanja organizuije pomenuta nastava fizačklog vaspiltanja sa jediniim oiiljem korekdije postojećeg sitanja. koje će se davati tokom redovne nastave fizičkog vaspdtanja u školi za svu decu. . tako da ne postoji osilobađanije od nastave fizičkog vaspitanja zbog ove vnste iporemečaja. Ovi učenioi ne posećuju nastavu fizičkog vaispiitanja u svojoim školama. aiko se uzmu u obzir viisoki procenti pojedinih odstupanja od normalnog stava. nastojati da. nakon povreda. Pošto 'se u korektlivnoj gimnasticii koristi isto sredstvo kao i u fiizičkom vaspitanju. smanjiće se broj onih osoba koje zbog posturalnih poremećaja ili telesnih deformacija bivaju oslobođene vojne obaveze. loših držanja tela. Ona predstavlja jednu od osnovnih metoda koja se primenjuje u cilju prevencije i korekcije. odnosno posturalnih poremećaja. jedna od veoma važnih karika u procesu potpunog fun'kcionalnog osposobljavanja osoba. Ove vežbe će dobiti još veći značaj. U praiksi se.ise tonizira baš ona muskulatura za koju je utvrđeno da je &la!ba. već im ova nastava predstavlja obavezu. Etobro organizovanim fizičkim aktivnostima u školskom dobu. Jedan od njenih vidova koji se najčešće koristi u cilju otklanjanja poremećaja u držanju tela naziva se koreiktivna gimnastiika. a uvek se vodi računa o liaboru i karaikteiru vežbi. — već ona treba da ima širi karakter kako bi delovala preventivno. odnosno gimnastilca.U V O D Kineziterapiija je. početnih pOložaja. Cilj ove nasitave fiziičikog vaisipitanja u šfcoli ne treba siamo lokalno da ipiopravlja neike sJabosti mišića. pokreit. koija u nelkim školama već funkoioniiše. insuficijentna. To dobija posebnu važnost ako se posmatra sa aspekta osnovnih principa opšte narodne odbrane.

kao što su kretanje. dok ostali pomenuti delovi čine njegov pasivni deo. fizičku vežbu treba shvatiti kao osnovno sredstvo kineziterapije. a posebno na stopalu. gnidnom košu. svakodnevnih fun'kcija. degenerativnih stanja. No. zatim veštačka svetlost. vazduh. Shvativši ovo. na čemu se treba posebno zadržati. može svojim i ^ o m . To se sa svoje strane odražava na dalji razvoj pomenutih slabosti. ne treiba zanemariti ni druga sredstva koja u rešavanju ove problematike mogu biti od koristi. jasno je da fizičko vežbanje. Osnovna sredstva Izvođenje pokreta nije jednostavna već vrlo složena radnja u kojoj učestvuje čitav niz sistema i organa. treba zainteresovati školske i sportske lekiare za upoznavainlje ove oMastd. gomjim ili donjiim ekstremitetiima. To dovodi do otežavanja normalmh. Naistavpife fizičkog vaspitanja. U sastav aparata za kretanje ulaze mišićd. kao što su: sunce. te samim tim i korektivne ^imnastiike kao njenog saistavnog dela. voda. a prvenstveno takozvani aparat za kretanje i nervni sistem. električna struja u raznim svojim oblicima itd. To su takozvani prirodni i veštačkli fizdkalni agensi. već itrete pmi šfofekiim i-sipoiitSkto^tl^pinzei^^ i oentrima za rekreaoiju građana otvarati odeljenja za korektivhu gLmnđ^ stdiku. rad itd.VOD 7 SlabcKst pojedinih mišićniih grupa ili muskulatUTe u celini kod nežnih. što povlači za sobom nedovoljnu aktivnost čitavog organizma. uz sve preduzete mere predostrožnosti. Mišići predstavljaju aktivni deo aparata za kretanje. kosti i zglobovi sa svojim vezama. Svaikako dia se ne trefe^^zadiržati^mo na ovom. te safltnim tdm zadiobitti njhovu pomoć i podršku u organdzovanom kompleiksnom rešavanju ovih problema. Dalkle.posturalnih no'remečaija u tioglednoittt-fpeitjodT^. Svi oni doprinose usipešnijoj borbd protiv deformiteta iili bilo kojih dooiigih odstupanja od normalnog stanja. te samm tiijr dopriineti smanjenju piiocenta . pored ovog osnovnog sredstva.. na pojavu slabije lishrane tkiva. sprovedeno na odgovarajućd način. atrofije i razMčdtih telesnih deformaoija koje se mogu — ukoliko se ništa ne učdni na njihovom sprečavanju — raizviti čak do trajnih invaliditeta. mnogo učdnitS na jačanju dečijeg organizma u celini. može biti jedna od najefikasnijih i naj'koriisniijih mera u popravljanju ovakvih stanja. asteničnih osoba može da izazove pojavu različiitih poremećaja na kičmenom stubu. U . pored ostalih faktora.

no ipak smatramo da treba ovde 'navesti pokrete koji se najčešće susreou. unutra£nje . 1—5). koji su visoko spK^sobni za kontrakcije i dekontrakcije. i tonični miišići čiji je zadatak da održavaju poiožaj tela. koji su smešteni u vmutrašnjosti organizma i funkcionišu bez uticaja čovečje volje i skeletni mišići. neophodna je energija. čija je građa poprečnoHprugasta. one su. ne upuštajući se u njihovu analizu (Sl. Nisu svi zglobovi podjednako pokretni niti svi dozvoljavaju 'izvođenje svih vrsta pokreta. pokretane mišićnim kootrakciijama vrše odgovarajuće kretnje. Međutim. ali 'su male i kratkotrajne snage. Ireba još imati na umu da se prema fuaikciji u organizmu razlikfuju miišići pokreta. koji je redovni pratilac svih aktivnosti.UVOD čovečjem organizmu se nalaze glatki inižići.s^ti pixxičeni. koji svojini kontrakoijama vrše odgovarajuće kretnje pod uticajem čovečje volje. s druge strane. Kao ne manje važne delove aparata za kretanje treba pomenuti kosti i zglobove. biio drugih kontrakcija. a zglobovi mesta koja ovo omogućavaju. l>regib!uile (flexlo) opružanje (extenslo) Prlmlcaiije (adductlo) odmlcanje (abductlo) Okretanje (rotatlo): spoIjaSnje. priUkom aktifvnog angažovanja ovih mišića treba uvek voditi računa o faktoru zamora. s jedne strane. Dok su kosd. a čiji uzroci niisu još u potpuno. poluge koje. Za izvođenje bllo jednih. oslonac oi^anizma. te su njihove kon'trakcije duge i snažne.

Istovremeno dolazi i do promena u statusu mišića čija je funkcija upravo suprotna. mišići protagonisti. da bi se svi ovi pokreLi moglii vršiti potrebna je koordinacija funkdje centralnog nervnog sistema i aparata za kretanje kao celine. Prema tim kvalitetima se i mišićne kontrakcije dele na. pri kojoj se menja napetost i dužina niišića.VOD Izvrtanje (supinatio) — neutralni položaj — uvrtanje (pronatio) Dakle. 'l) Sve pomenute grupe mišiča obavljaju svoje zadatke zahvaljujući mišićnoj kontrakciji. odnosno sinergisti. mišići fiksatori. Primer ova'kve kontrakcije bilo bi opružanje u zglobu kolena u sedećem položaju na stolici. U oilju izvođenja pokreta moraju se angažovati ne samo oni mišići koji neposredno učestvuju ili potpomažu izvođenju pokreta. 6). Kruženje (circumductio) a ) K o n c e n t r i č n u — kod koje se mišićni pripoji približavaju savladavajući dejstvo neike sile. pri čemu dolazi do približavanja pripoja četvoroglavog mišića buta (Slika br. . a koji se nazivaju antagoniistima (Slika br. već i oni koji fikisiraju odgovarajuće deiove tela.

— refleksni( pokreti. — automatsifci pokreti u čijem izvođenju po pravilu svest ne učestvuje. mada se njena intervendija pojavljuje u onim slučajevima kada je automatizam poremećen. Ovi pokretd mogu da potaču iz nižih centara. Primer akvakve koaitrakcije bilo bi savijanje opružene noge u zglobu kolena u sedećem položaju. kada su dužim izvođenjem uvežbani. pa se na osnovu iijih dopunjuju nalozi muskulaturi. koja treba da izvede pokret. Preko osećajnih (senzitivnih) nervnih vlakana ovi centri dobijaju nadražaje sa periferije. . Prema stepenu učešća pojedinih delova centralnog nervnog sistema u izvođenju određeniii poikreta razlikuju se: — voljni ipo'kreti u čijim formiranjima učestvuju najviši nervni centri. što će se ogledati u povlačenju čaSice prema gore (slika br. u ksjima ne učestvuje kora velikog mozga. 8).kod koje se mišićni pripoji udaljavaju. UVOD c) S t a t i č k u — kod koje se udaljenost mišićnih iprifpoja ne menja. ile prema tome ni svest. 9). usporavajućd dejstvo sile gravitacije (Slika br. jer se mišić suprostav'lja dejistvu neke sile usmeravajući njen uticaj.10 b) E k s c e n t r i č n u . automatizovani. Primer oviakve kontrakcije je kada se pri opruženom kolenu zategne četvoroglavi mišdć buta bez pomeranja potkolenice. pa zato oni i nemaju veću ulogu i značaj za primenu korektivne gimnastike. pri čemu se pripoji četvoroglavog mišlića buta udaljavaju.

koji postaju posebno važni u vreme kada se zbog klimatskih uslova više ne mogu koristiti p r i T O d n i agensi. pritisak i potisaik izlis'kuju određeni napor te se tako dobija i željeni otpor koji nije preteran i koji se može slobodno prfmenjiivati. a naročito veštačkih fizikalnih agenasa. Prve se.VOD 11 Pomoćna sredstva Ne uimanjujući ni na koji način značaj prdrodnih.). Naime. Osim ovoga. jer ne bi smela da izaziva grčenje mišića. voda se korfsti kao veoma pogodna sredina u kojoj se. apliikovani na predeo u kome je pokretljivost smanjena. a druge za izaiziivanje toplotnog efekta u duihini tkiva. a naročito ultravioletnih znaka. oni će ovde biti opiisani samo sa aspekta njihovog udela za što uspešniju primenu vežbi u cilju maksimalno mogućeg funkcionalnog osposobljavanja. ali u svakom slučaju to ovde nema presudni značaj. Sunce. mora biti određene temperature. Poznato je da se plivanje veoma mnogo koristi za koTekciju pojedirah telesnih deformacija.vrhe. koriste i za elektroforezu pojedinih lekova. jer će se tako smanjiti grčevitost (spasticitet). mogu vrlo korisno poslužitii kao priprema za vežbe. kad god to vremenske priMke dozvoljavaju. sunce svojim infracrvenim delom spektira deluje na zagrevanje izloženih delova tela. gu'stina vode. Pored ovog uticaja. Od veštačkih fiizikal-nih agCTasa mogu biti od koristi svi veštački izvori svetlosne energije (SoIux. koji je necnphodan dečjem organizmu. što bi se dogodilo ako bi bila suvliše hladna. što takođe predstavJja karisni učinak. u ovom sluičaju imaju daleko manju primenu od vode. ali su od ogromnog zna'čaja za normalni pmmet viitaTnina »D«. Sunoane zrake koristiti takođe 'kad god je to moguće. zabvaljujuoi prividnom gubitku telesne težine. jer takođe otklanjaju postojeću grčevitost i bolove. Ovi zraoi su nevidljivii za čovečje oko. između ostailog. Naravno da voda. jer su poznaiti povoljni uticaji njegovog sipektra. . Na drugo mesto svakako dolazi električna struja sa svojiim široikim mogućnostima. kvarclampe i dr. ne treba odbaciti ni primenu toplog blata ili parafina. primenjena u ove s. a naTOČito onih na Momenom stubu i grudnom košu. koji. posebno kada se pnimenjuju takozvane vazdušne kuipke. mogu pojedini pokreti daleko lakše izvoditi. N'ajizad. Iz tog razloga preporučujemo primenu vežbš na vazduhu. Od prirodiniii fizikalnih agena'sa najširu primenu ima voda. a naročito vazduh. iako su poznati uticaji vazduha na povećanje otpomosti organizma. MIo da se rađi o niskofrekventnim ili visdkofre'kventniim strujama.

Aktivne vežbe — izvodc se snagom odgovarajuće muskulature bez ičije pomoći. otpora podloge itd. neophodno je voditi računa o mnogiim faktorima od kojih su najvažniji: karakter vežbi. Potpomognu'te vežbe — iprimenjuju se u slučajevima . Ove vežbe sadi-že u sebi i elemente emocionalnosti.• đenju pokreta. odnosno koji bi predstavljali dodatni otpor. KARAKTER VEZBI Po karakteru vežbe mogu biti: pasivme. Pni paisivnim vežbama treba zaihtevaiti potpunu koncenitraciju priiliikom izvođeoja pokreta. sile zemljine teže. Pored toga treba ovim vežbama odiržavati cirkulaciijiu krvi i pokretljiivost zglobova u oštećeiiim delovima. tako da to u većoj meri aktiviira osobu u celini i doprinosi bržem ozdravljenju. Pomoou njih treba pokušati obnavljanje izbiusainih putanja kojima se prenose impiulsi ipoitrebni za izvođenje pokreta. Njihov cilj je što brže vraćanje . ali se ne sme tolerisati »zamah«. jer-je u tom slučaju samo početak pokreta aktiivan. jer će samo ondia imati svoju svrhu. što već predstaVlja izvestan stepen više u odnosu na pasivan pokret. tako da se taj. pasiv. Tek na osnovT. Zadatak je ili da se potpomogne izvođenje pofcreta. Vcžbe protiv otpora — primenjuju se tek kada je prethodnom primenom odgovarajućih aktivnosti došlo do potpunog oporavljanja muskiilaturc.ni poikret doživljava kao svoj.12 UVOD Primena fizičkih vežbi u cilju preventive i lečenja Da bi se i'ežba mogla primeniti kao preventivno odnosno torapeutsko sredstvo. protiv otpora i vežbe disanja. Neobično je važan izbor početnog položaja kako bi se iskljuoili svi faktori koji bii mogli da utiiču na otežavanje izvođenja pokreta. što u terapiij«kom smislu nije korisno. Pasivine vežbe — piliimenjuju se kada osoba nije u stanju da izvede traženi . ocenjivanje mišićne snage. To se najviše oseća kada povređeni deo dola'Zii u položaj u kome sila zemljine teže ima najveći efekat. početni položaj..kada je mišićna snaga sačuvana ali ne toliko da se bez tuđe pomoći može izvršiti paferet. ili da se otklone negativni uticaji. doziranje itd. zahvaljujući širokom izboru.i svega toga i svestranog upoznavanja analize poremećaja može se napraviti odgovarajući program rada.pokret snagom svoje sopstvene muskulature. aktivne. dok se oistali deo kretnje izvodi zahvaljujući sili inercije. tako da se koristeći zdrave delove tela delimično učestvuje u i2Vo. potpomognute.

Ove vežbe utiču na razvitak vitalnog kapaciteta. veoma je važno dobro odabrati početni položaj. Pored izvedenih i dopuns'kih početnih položaja. te ih treba što više približiti normalnoj Irokvenciji disanja. kao na priimer: džakčići sa peskom. Ove vežbe treba da doprinesu angažovanju što većeg broja motornih jedinica u mišiću. tegovi i sL. odnosno grudnog dela bičmenog stuba. a naročito ako postoje izvesne deformacije grudnog koša. različiti negativni uticaji mogu se nepovoljno odraziti na razvitak ove. Zato u ovoj svetlosti sagledane vežbe. postoje osnovni početni položaji kojih ima šest. neospomo veoma važne funkciije. kojima se može suprostavifti pomenutim negativniim uticajem. Otpor se može davati manuelno ili pomoću različitih rekvizita. medicinke. cilja koji treba postići. vežbe disanja dobijaju poseban značaj.l'VOD 13 muskulature u stanje u kome je bila pre bolesti odnosno povrecle. Iz tih razloga potrebno je voditi posebnu brigu o stanju disajnog sistema i kod normalnog organizma. POCETNI POLOŽAJ — da se ne bi tunkcionalno stanje pogoršavalo priimenjenim vežbaraa. 10c) — Razlikujemo tri varijante ovog ipoložaja: lOc . ali mogu i lokalno vrlo povoljno uticati na poipravIjanje izvesnih deformacija koje se lokaliizuju u predelu grudnog koša. Među'tim. na aeraciju krva itd. To su: Ležeći početni položaj (SI. koje se mogu iiegativno odraziti na disajnu funkciju. njenog opšteg stanja. lUb. što će zavisiti od morfoloških osobina same osobe. odniosno kičmenog stuba. itd. Poznato je da postoji više početn/ih položaja. a prema usloviima mogu se primenitl i specijalni aparati. Sve ove vežbe treba izvoditi umerenim ritmom. naporedo sa razvitkom svih ostalih sistema čovečijeg organizma.. 10a. Vežbe disanja — funkoija diisanja se razvija tokom života. jer su to u stvari disajni pokreti.

Položaj na boku — kod nekih oštećenja funkcdje zglobova kuJca ili kolena i kod nekih faza u lečenju skdlioze. Koristii se kod vežbi za poboljšanje pokretljdvosti ki'čmenog stuba bez sudelovanja ikarlice. 11) — Kao klaisičatn sedeoi položaj uzima se takoizvani turski sed. Sedeći početni položaj (SI. 12) — Oslonac se nalazi na kvrgi golenjačne kosti i gomjoj. kod nekih vežbi otpora. iitd. kod koga je glavni oslonac ispupčenje sedalne kosti a spdljna ivica stopala isporedni. spuštenih ti^bušnih organa. Položaj na ti'buhu — kod kifoze (pogrbljenostd) u grudnom delu kičmenog stuba ili kod skolioze (iskrivljenje kiomenog stuba u frontalnoj ravni). paralelnim potikolenicama koje sa natkolenicama zaklapaju ugao od 90''. staMIniost je veća. Klečeći početni položaj (SI. .1 4 UVOD Ovo je najsigurniji položaj jer iziskuje minimalnu energctsku potrošnju. Ovaj pK)Iožaj ne može se davati ako postoje ankiloze zglobova kuka ili kolena. dorzalnoj strani stopala i p-rstiju sa malo razmaknutim kolenima. a ne daje se ako postoje oboljenja kolena lili neka druga patološJka stanja. te se najčešće daje od samog početka. Položaj na leđima se koristi kod deformacija grudnog koša. ali je disanje nešto teže. Ovde je ismanjen energetski utrošak. Uvok treba zahtevati da se delovi tela održavaju ti listom položaju kao i u stojećem stavu.

VOD

15

Stojeći početni položaj (Sl. 13) — Stopala su paralelna, neznatno razmatonuta, kolena op.ružeflaa, karlica u srednjeim položaju, t:rb<uh lako uvučen, ramena neusiljeno povučena unatrag, ruike slobodno TOse niz telo sa dlanovima okrenutim ika telu, a glava je uspravno ipo&tavljena, sa pogledom upravljeniim pravo isipred sebe.

Ovaj Sitav ne treba davati onima koji tek .potčinju sa vežbama, odnosno onima fcoji imaju izvesne deformacije tela pa bi ovaj stav predstavljao za njih kontraindiikaciju. U ovom ipK>ložaju ne treba davatli ni vežbe sa otporom, jer možemo, zbog nestabilnosti pacijenta, dobiifci i druge neželjene efekte. Pošto ovaj položaj zahteva priličan energetski utnošaik, treba ubacivati česte pauze da bi se izbegao zamor.

Početni položaj u visu (Sl. 14)
— Stabilan je, šake su na odgovarajućoj prečfci šveds.kih lestvi (ni'pstola), što omogućuje potpuni vis, a to je istovremeno i glavna tačka oslonca. Osoba može biti okrenuta spravi licem ili leđima, zavisno od toga šta dziskuje njeno stanje.

16

UVOD

Daje se kod vežbi za rameni pojas, kod nekih deformacija kičmenog stuba, naročito u d l j u istezanja (redresacije). Ne daje se kod povreda ramenog pojasa, spuštenih organa trbušne duplje, razniih hernija (kila) itd.

Poćetni položaj u uporu (Si.
15) —• Glavni teret nose rameoi pojas i mke. Opterećenje se povećava ako se povećava oagib tela prema spravi (švedske lestve). Primena je uglavnom ista kao i kod početnog položaja u visu.

Izvedene i dopunske početne položaje ne treba nabrajati, jer ih praktično .ima bezbroj. Svaki nastavnik će, koristeći stečeno znanje i iskustva, moći da pronađe početni položaj koji mu u datom slučaju najviše odgovara. Zato to i prepuštamo njemu i nećemo opisivati ove brojne položaje. Međutim, nekoliko izvedenih, odnosno dopunskih položaja se vooma često koristi pri davanju vežbi za otklanjanje pojedinih deformacija, naročito onih koje su lokalizovane na kičmenom stubu. Zato treba u najkiraćim crtama oipisati četvaronožni početni položaj, stojeći na ripstolu i stojeći pored ripstola i sed sa opru ženim i sa savijeinim nogama.

VOD

17

četvoronožni početni položaj (Sl. 16) — U ovom položaju tclo se oslanja na šake koje su tačno u širini i ispod ramenog pojasa, na kiolena koja su ispod bokova i na gamju stranu stoinila. Kiomeni stub zauzima horizointalain položaj, a glava je u njejiovoni produžetku.

Ovaj položaj može se koristiti kod svih deformacija kiomenog stuba, kako u cilju jačanja određenih miišićnih gmiipa, tako i u oilju listezanja, rediresaoije. Takođe ovaj položaj služi za davanje vežbi za poboljšanje pokretIjivosti kičmenog stuba.

Početni položaj stojeći na ripslolu (Sl. 17) — Ovaj položaj je iistvaTi dopunjen osnovni stojeći položaj, samo oslonac nije na celiin stopalima, već samo na njiliovim prednjim delovima. Osirn toga, šakama se hvata za prečku 11 onoj visini koju vežba odnosno ik'fbrmacija iziskuje. U ovom početnom položaju, u jodnom slučaju, prema ripstolu iiiože biti okrenuio liice, a u dni«(>in, leđa. Pogodan je za vežbe čiji je I ilj jačanje određenih raišića, kao I mišioa ramenog pojasa. Osim loga, može se koristiti i u vežbama dstezanja.

početni položaj seđeći sa savijcnim nogama (SI. Početni položaj seđećl sa opruženim nogama (Sl. a oslanjaju se či'tavim stopalima na tlo. samo su noge opružene. Kičmeni stub mora da bude iabo zabačan unazad. 19) — Položaj tela je isti kao u turskom sedu. 18) samo su u ovom slučaju stopala na tlu. . kaiO osnoviiam sedeoem položaju.18 UVOD Ovo dsto uglavniom važi i za početnl položaj stojeći pored ripstola. Veoma je pogodan kod deformacija kičmenog stuba. a pomooni oskmac je na čitavoj površiiii šaika. bliže ili daIje od same sprave. ruke su takođe opružene nešto iza tela. 20) razlikuje se samo u tome što su noge savijene u kolenama. naročito za otklanjanje lordoze. Druga varijanta ovog p>oložaja. (Sl.

sanje prema stepenu deformacija. — Ocena 3 — dobija se kad je moguće izvođenje pokreta piol lv dejiStva sile zemljine teže.1 \ 0D 19 ISPITIVANJE MIŠIĆNE SNAGE — Upoznavši mogudiu)si primene vežbi u cilju popravljanja postojećih cieformacija. ne odižući >l>ilivaini deo. u primeni i-kiIviiih vežbd preovladavaće u velikoj meri grupne vežbe. pristupiiti isipitivanju. I n d i V i d u a I n i . rreba dakle utvrditi najpovoljniji položaj za izvođenje žeIjenog pokreta.i i umerena otpof. a posmatranjem ili rukom (palpa> ijom) utvrđuje se snaga mdšića. objasniti šta se želi i vodeći računa o svim ostaIIin postojećim faktorima. — Ocona 2 — poikret se vrši po glatkoj podlozii. olpora koji se daje. Ispitivanje treba da vrši uvek ista osoba.ijeva. I'oslc ovakvog upoznavanja mogućnosti testdrane osobe lakše . Tom prilikom M' traži odgovarajući pokret. — Ocena 1 — ova ocena se daje kad je moguće primetiti ili palpirati zatezanje (kontrakciju) mišića. siiptdlnih • liu'. jor daje veoma dobre rezultate. a ocenjivanje se vrši ocenama od 0—5 kao 1 različitim međuocenama po sledećem kriteri/jumu: — Ocena 0 — nema nikakvog po'kreta. M' piatiti fTinkdionalni oporavak. Najčešće primenjivano ispitivanje mišićne snage. — Ocena 5 — moraju se izvesti pokreti protiv sile teže i \ii!'.. odnosno kontrolisati isprav• 1 rada. te da se na taj način • •»lii-ilf griipe sa kojdma će se posebno vežbati ild se pak odlučdti / • iiulividualno'vežbanje. Istovremeno ovo ispitivanje pomaže da se izvrši ) Mipl. je takozvano m a n u e l n o ispitivanje. On se inače široko koristi u radu fizioterapeuta sa boIfMiu Inia.r a d je preporučljiv i nesumnjdvo korisI iii. ali će u praksi doći u obzir samo kod izvesnih. Sasvim je razumljdvo da se ne treba upuštati u ispitlvanje -\iii niišića već samo onih koji su vezani za postojeći deforniitet. ili bolje rečeno za loše držanje. Međutim. u najširoj l>iaksi. radi izbegavanja Miiijoktivnih grešaka. iicba u najkraćim crtama objasniti i jednu od najjednostavnijih iiK'loda is'pitivanja mišićne snage. — Ocena 4 — za ovu ocenu treba da se savlada i zemljina • •/. . čak se i palpacijom nc oseća postojanje bar minimalne kontrakcije.

a obrazuju se nakon lispitivanja mišićne snage i ostalih kvaliteta svakog pojedinca. poznato je da se fizička vežba može koristiti u različite svirhe i jia različite naoine: . T e m p o i z v o đ e n j a vežbi mora biti pravilno podešen — u početku vrk) lagan. Metode primene vežbi u svrhu korekcije ili lečenja Nakon izvršenja svih prethodnih radnji i upoznavanja sa sredstvima koja se koriste treba pomenuti i metode pomoću kojih se može sve to sprovoditi u delo. Grupe ne treba da broje više od 8—10 članova.20 UVOD G r u p n e v e ž b e — Korisne su kada se svi pokreti izvode snagom sopstvene muskulature i kada je moguće pravilno izvođenje. V r e m e t r a j a n j a vežbi biće u početku rada vrlo kratko. jer će tako efekat biti daleko veći. Osnovni pniecip u dozinainju je pirogresivno. a zatiim će se progresivno povećavati paralelno sa svim ostalim već pomenutim elementima. jer se smanjuje mogućnost kontrole. opterećenje i na njemu počiva pnimena svih ostalih. odnosno otežavati kasnije. a zatim brži. A m p l i t u d a p o k r e t a može često u početku bitJi i manja od one koja može da se ostvari. DOZIRANJE VEZBI — Doziranje dobija poseban značaj zbog opasnosti da osnovno terapeutsko sredstvo — fizička vežba — postane najveća smetnja funkcionalnom oporavku ako se primenjuje nekontroMsano. uporedo sa popravljanjem mišiča. kada ne postoji opasnost od posledica. odnosno posle kraćeg kompleksa vežbi. B r o j p o n a v l j a n j a ordiniirane vežbe će takođe u početku biti manji. Najpre treba u ove svrhe koristiti p o č e t n i p o l o ž a j . Naime. postupno. jer se dobrim izborom položaja mogu određene kretnje olakšavati u početiku. Dužina poluge će biti od značaja u smislu veličine napora koji treba uložiti prilikom izvođenja vežbe. da bi se tokom rada postepeno povećavao. Kao zajedničko za sve ove faktore bilo bi o 1 a b a v 1 j e n j e — relaksaoija — između pK>jedinih vežbi. Veći broj u grupi nije poželjan. ako to olakšava intenzitet vežbi.

nali za različite oblike njone primene. gimnastika se deli na opštu i lokalmi. Ona treba <i.VOD 21 — kroz gimnastičke vcž. pošto su takva stanja obično već rliiiinijog karaktera kojem je potreban kompleksmji tretman. Prfema tome da li se želi delovati na čitav organizam ili samo na njegove pojedine delove. odnosno negativniih uticaja. može svojim dejstvom lokaliizovati i na o. Ovo (iobija po'seban značaj kad se radi o miišiaima koji su važni za održavanje normalnog. — kroz rad. a zatim i lečenja. način i uslovi života.lii-dcni deo tela. ukoliko su i odstupanja na tom delu tela najjAi-. odnosno da poipravi status pojedinih večih mišičnih grapa. kao kompleks određeitonih \'ežbi usmerenlih na održavanje fizičkih kvaliteta na višem nivou. različito nazvanih. dajuoi p'rioritet onoj koja je najviše oslabljena. itd. odnosno odstupanja od normalnog stava. Ona se.i predstavlja sintezu svih pozitivnih kretnji koje bi u datom ininnentu bile od koriisti za odstranjenje postojećih deformacija. poznata je još od ranije.sadrži u sebi elemente knji če joj omogučiti da se suprotstavi raznim spoljašnjim i iinulrašnjim faktoirima koji negativno deluju. ali. s obzirom da postoji izvanredna moguonost tačnog lokaliziranja učinka na željeni deo tela d relativne preciznosti doziranja. — kroz sprovođenje pojediniih sportskih delatnosti. razume M-. G i m n a s t i k a . koje služe za čis>to terapeutske svrhe. Do danas se održala takozvana h i g i j e n s k a g i m n a s t i k a . navike. bez pretorivanja koja bi se mogla štetno odraziiti. međutim. ali isto tako i sve one vežbe koje se pozitivrto odražavaju na stav tela. Samo ona je sada elemenlima doziranja. U opštu gimnast'iku bi uglavnom spadala svaka vrsta gimn. postoji čitav niz oblika gimnastičkih vcžbi. različiita oboljenja.i/onija. Ah.ist. s druge stranc. Još su naši davni preci /.ičkiih vežbi koja lima ža cilj da održi na određenom nivoii. o kojima je ranije bilo reči. uspravnog stava. Ona mora da . kao metoda primene odgovarajućih vežbi u cilju preventive.be. podređena ovom osnovnom motiivu. . Kod lokalizovanih deformacija više dolazi u obzir primena [I i-I a p eu t s k e gimnastiike. — kroz razne elementarne. sportske ili druge igre. odnosno dobrog držanja irla. Korektivna gimnastiika treba da obuhvati čitavu muskulaluru. na prinii-r. kao što su. a ne |)rimenjuju se isključivo kod osoba kod kojih su zapažcni bar tuiznačerti defekti. To isto važi za primenu vežbi i kada se posmatraju sa aspekta — korekcije. K o r e k t i v n a girnnastika spada u ovu grupu.

sa ciljem razonode. veoma je važno naglasiti da one nisu bezopasne. neće biti kori'S'nii. Lokalne gimnastioke vežbe su dakle. ako se do'bro odaberu. koji se mogu primeniti unutar školske aktivnostii mogu. kada svi elementi budu već uspešno primenjeni i kada poistdgnuto poboljšanje bude garantovalo da neće doći do negativnih uticaja.22 UVOD S druge strane. Neospomo je da je gimnast-ika jedan od početnih oblika rada zbog njenih pozitivniih osobina koje su već ranije pomenute. ali postoji mogućnost primene i dmgih metoda sa istim ciljem. Ali to ne znači da i ove iigre ili sportovi. pogotovu. sport. dati određene rezultate u toku jednog vremenskog periioda. izbora re'kvizita i dmgih promena. Indikacije i kontraindikacije za primenu vežbi Pošto fizičke aktlivriosti nesiimnjivo izrskuju određene napore od organizma pacijenata. u intermecu između pojediiniih kompleksa korektivnih vežbi. Naprotiiv. ali će one istovremeno biti i prilično monotone za decu. koje bi imale za cilj da što više pojačaju korektivni akcenat svih ovih aktivnosti. to ne znači da nastavnici nisu sposobm da i ovu vrstu vežbi primenjuju. u većinii slučajeva. Najzad i određeni o b l i c i r a d a. Zato se posle izvesnog vremena mogu koiristiti elementi igara ili sportova. naročito ako se primenjuju na svoju ruku. ili bolje rečeno njihovi elementi. diraenzija terena. itd. mogu ovi elenienti da preovladaju u toku jednog časa korektivnog rada. Kasniije. Razumljivo je da će korektivne vežbe. kod nazinačenih deformacija odnosno kod posturalnih poremećaja. bez konsultacije sa lekarom. kao metode korektivnog rada. ne treba korektivni racl sa clecom shvatiti samo kao primenu gimnastike. mogu biti veoma bliski deci. što se sam izbo-r vežbi u osnovi ne razlikuje mnogo od onih koje se daju u korektivne svrhe. terapeutskog karaktera i primenjuju se u već odmaklijim slučajevima u razvoju pojcdinih deformacija i)i oboljenja. Sasvim je razumljiivo da je nastavniku ostavljena najšira mogućnost modifikaoije igara odnosno sportova u pogledu izmene pravila. sprovedone u okviru gimnastičkiih vežbi. Međutiim. . da budii od velikog uticaja na poboljšanje statusa muskulature i održavanje normalnog držanja tela. Naročiti značaj dobija o r t o p e d s k a gimnastika koja pripada prvenstveno domenu rada terapeiuta. oni će biti piosebno odabrani za svaku grupu shodno deformaciji i njenom stepenu razvoja. razne igre. I g r e i s p o r t o v i . što uveliko olakšava njihovu primenu.

dok li-^lvar ponovo ne odobri. morfoloških oblika. pa prema tome ni fiziičkih vežbi. na primer. predstavljaju brojne indikacije za pnimenu korektivnih vežbi i pružaju široke mogućnosti za izbor načina na koji će se tretirati. Mogućnosti i oblici primene korektivnog rada Kao što je poznato. II a razvoj organizma u eelinii.. hubrega itd. na iprimer. tokom sprovođenja vežbi. Naročito je važno da nas'tavnik konsultuje lekara ako pritneti. ne sme se upuštati u odstranjivanje eventualno postojeće tolesne deformacije. pa da se . bolje rečeno. čak i ako one imaju isključiivo korektivni karakter.pri ovom radu koristi isiključivo samo gimnastička metoda. da bi se paravovremeno moglo intervenisati. jer u tom slučaju može da dođe do prošdrenja bolesiti na svu decu koja sii vežbala u istoj grupi. Zato je veoma važno oz:biljno shvatii'ti ovaj zadatak i dobro upoznati sve navedene kontraindikacije. u određenkn fazama razvoja oboIjcnja. kasne rekonvalescencije posle oboljenja. jer nastavnik može svojim angažovanjem u mnogome da doprinese popravljanju situacije u poglodu procenta posturalnih poremećaja u školske dece. pluća. srca. već i na razvoj unutrašnjih organa ili. Isto tako ako postoji neko oboljenje. Sva ostala stanja. ali ne treba ovaj naziv »vežbe« shvatiiti suviše usko. Zato je sasvim razumljivo što se vežbe'koi-iste i u prevenl. fizičke vežbe imaju uticaj na čovečji organizam i to ne samo na razvoj njegovih spoljašnjdh. da se stanje pogoršava ili da se pojavilo neko oboljenje. uloga nastavnika fizičkog vaspitanja nije nimalo laka. odnosno korakcije držanja tela.ivno-terapeutske svrhe. aM već samo njihovo poslojanje predstavlja razlog da se vežbe za određeno vreme. Dakle. kao i sve deformacije kod osoba koje su linače zdrave i kojima je lekar odobrio rad. Sve aktivnosti koje se nalaze u domenu nastavnika fizičkog vaspitanja mogu se pnimoniti i u ailju preventive. Ca:k i ako se primete neki simptorhi oboI jenja treba osobu uputiti lekaru da bi se utvrdilo da li je oboIjenje infektiivno. zbog kojeg je lekar zabranio svaku fizičku aktivnost. Pojam korekcije mora biti shvaćen daleko šire.'VOD 23 N:ije preporu'čljiivo primenjivanje bilo koje vrste aktivne Irrapije. prekinu. ali je zato veoma zahvalna. Ova oboljenja ne moraju imati nikakve veze sa deformafijom zbog koje se iprimenjuju vežbe. odnosno korekcije posto- .

Tako bi. pogodno modificiranih. Na primer. može se iskoristiti za jačanje odgovarajućih mišićnih grupa. možda. gde bii uz lekara radio na ovom polju i kvalifikovani nastavnik fiziičkog vaspitanja. trbušni mišići i muskulatura donjih ekstremiteta. Svakii trening za bilo . bacanje lopte obema iiikama. Druga mogućnost bi bila stvaranje i'sturcniih punktova za koreiktivni rad u većim školama koje raspolažu potrebnom opremom i pogodnim prostorijama. Ako se pri tom još obrati pažnja svakom učeniku na držanje tela pri izvođenju ovih pokreta. Najzad. odnosno oni pokreti koji bi takođe mogh da iimaju korektivni uticaj. kao priprema za odgovarajuća bacanja u košarci ili rukometu. pa čak i izvesni elementi koji bi odgovarali i pripremii za odbojku. onda će i to svakako imati svog pozitivnog odraza na pravilan razvoj dečjeg organizma. odnosno nadležni školski lekari. trećem delu časa. a u njima bii sa decom radili takođe kvalifikovani stručnjaoi — nastavnici fizičkog vaspitanja. U tim okvirima mogli bi se pri šJcolskim dispanzerima otvarati centri za korektivni rad sa školskom decom. Citavom problematikom korekaije deformacija trebalo bi da rukovodi zdravstvena služba. ne bi se trebalo zadržati samo na ovome. Ovaj termin je pogodniji zato što ne ograničava problem korekcije samo na gimnasitički metod.ija stihijski.24 UVOD jećih odstupanja od normalnog stava.i trebalo rad na ovoj problematici nazivati korektivnom gimnastikom ili korelkitd'viiim vežbama — već prevemtivnoHkiareklivnlim akitivnioistima. elementi tih aktivnosti. U sledećem. kada se često koriste i razne elementarne ili sportsike igre treba nastojati da se Više potenciraju oni. Trebalo bi aktivirati sve nastavnike fizičkog vaspitanja da u toku redovnih časova fizičkog vaspitanja u svojim školama u svaki deo časa unesu odgovarajuće korektivne elemente. To tsu leđnii. a posebno stopala. već dozvoljava primenu i ostalih metoda. odnosno još uže na korektdvnu gimnastiku. Stručni. i vančasovna. ne sme se dozvoliti da se čitav ovaj rad odv. koja se odvija pod kontrolom nastavnika. Međutim. fudbal itd. ne bii n. a kojima se inače nastavnici koriste u svom svakodnevnom radu na časovima fizičkog vaspitanja. Najzad. Zato. medicinski nadzor nad ovim punktovima vodili bi nadležni školski dispanzeri. kao i ostalim usloviima za ovakav rad. u drugom deiu časa moglo da se par minuta posveti vežbama oblikovanja sa izrazito naglašenim jačanjem najslahije muskulature kod sve dece. školske ambulante ili dispanzeri. takozvana slobodna aktivnost učenika. na primer.

Prvo i najosnovTiije je da nastavnici moraju kroz razne oblike postdiplomakog usavršavanja povećati nivo svog znanja iz ove oblasti. a sve ono što ne spada u pravu patoilogiju 'bilo bi tretirano na način koji smo ranije izložiili. postoje zdravstvene ustacnove specijalno opremljene. već je polrebna i još neka druga terapija. Najzad. a naročito u početku i'ada treba. Zato u najvećem broju slučajeva. ili samo na određeni deo. Ako se korektivni rad sprovodi posebno. ako se radi o opštoj priimeni. kao ni u rad odgovarajućih zdravstvenih ustanova. tako da će se procentualno smanjiti broj one dece koja bi morala kasnije biti upiićena u pomenute centre. na poisebniim časovima. ako •se radi o lokalnoj primeni. Ne upuštajući se u rad posebnih centara za korektivni rad. onda treba voditi računa da kompleks korektivnih aktivnosti ne treba da obuhvata mnogo elemenata odnosno vežbi. Sve ove aktivnosti mioiraju biti odabrane tako da deluju na svaki deo lela. veće angažovanje nastavniika fizičkog vaspitanja u toku redovne nastave nesumnjivo će korisno preventivno delovati. S druge strane. tireba istaći još nek'oliko najosnovnijiih tačaka korisnih za rad nastavnika lizičkog vaspitanja. Na taj način bi postigli da sva ona deca koja od školskog lekara budu određena za koirektivni rad imaju odgovarajuće mesto gde će dobiti sve ono što im je potrebno da se ustanovljeni poremećaji poprave. Svakako da ovim nisu iscrpljene sve mogućnosti koje nastavniku fizičkog vaspitanja stoje na raspolaganju. ali ovo verovatno može biiti neki putokaz nastavnioima u ostvarivanju još boljeg i kompleksnijeg irada. odnosno klinička ili bolnička odeIjenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. u ovom slučaju bi ove ustanove tretirale zaista prave bolesnike — što jc konačno i njihov domen i zadatak. Međutim.VOD 25 koju sekciju školskog sportskog dmštva može da sadrži u jednom svom delu i odgovarajući broj vežbi idi drugih aktivnosti koje bi imale izrazito korektivnii karakter. jer će se samo tada moći od nastavnika da traži da se ozbiljno posveti ovoj problematici. kao što su centri za rehabilitaciju. koristitii ležeći počet- . za sve one teže slučajeve. kod kojih je proces razvoja deformaciije daleko napredovao tako da nije dovoljno samo pnimenrti odgovarajuće vežbe. To će opet omoguoiti bolji i solidniji rad sa onima kojima je to zaista ncophodno. Sve ove afctiivnosti ne smeju biti velikog intenziteta i ne sineju dovoditi do pojave jačeg zamora.

savijanjem kolena. što. Pri vežbama za jačanje trbušne muskuiature treba koristiti kraće p>oIuge. Ne treba lakođe dozvoliti da se linija teže pomera prema unutrašnjoj iviici svoda stopaia. moći će da se izvrše svi zadaci koje u pogledu pravilnog razvoja naše dece i omladine nalaže naša društvena zajednica. može se očekivati da nastavnici fiizičkog vaspitanja budu veoma važni saradnici lekara. takođe treba da bude jedan od važnih zadataka fizičkog vaspitanja. da bi se izbeglo povećanje krivine kičmenog stuba u slabi-nskom delu. dok zakloni trupa ne treba da se izvode u slabinskom. između ostalog. . Samo daljim produbljivanjem metoda ovog rada. Treba voditi račtma da glava uvek bude postavljena tako da bude u produžetku lindje kičmenog stuba. što može štetno da deluje na otklanjanje deformacije. a donjii ekstremiteti su oslobođeni držanja gomjih delova tcla. pređe i na stojeći početni položaj. postižući to. jer u tom slučaju veće oipterećenje pada na unutrašnju stranu. Istovremeno ćc se u mnogome doprineti poboljšanju situacije na ovom plami kao i smanjenju postojećeg procenta dece sa utvrđenim deformaoiijama. dakle položaj za koji smo već utvrdili da iziskuje najmanju energetsku potrošnju i najmanje naprezanje.26 UVOD ni položaj. treba voditi račiina da stopala budu paralelna. pored ostalih. Ovaj položaj je doljar i zato što elimindše silu zemljiine teže. Shvativši dakle Ziiačaj celokupne ove problematike i sve pomenute momente koji omogućuju poboljšanje rada na ovom polju. unutrašnji organi zauzimaju praivilan položaj. već u grudnom delu. tako da se ne preopterećuje jedan svod stopala više od drugoga. na primer. Kada se kasnije. čemu se teži.

Enorgetska potrošnja jc. Pri svim aktivnostima organizma. Kao posledica njihovog slabljenja nastaje veće optereoenje pasivnog aparata. po kojima izraziito aktivan uspravan stav iziskuje veliku energetsku potrošnju. Aktivne snage ongaTiizma predstavljaju mišići.na tcla rasporcđena ravnamerno na obe nogc. što je sasvim razumljiivo. Najlakše se ova ravnoteža remeti na raoun aktivinih snaga orgaoizma. naiime.DRŽANJE TELA I ODSTUPANJE DD NDRMALNDC STAVA O držanju tela U održarvanju iuspravnog. Najčešće ove promene pogađaju kičmeni stub. onda je lakše odluoiti se za ono mišljenje koje kažc da je najbolji takozvani ležeran uspravan stav. ne treba preterivati ni u jcdnom smiislu. ove snage moraju biti u ravnoteži i svaki njen poremećaj dovodi do narušavanja normalnog stava. i takvih m'išljenja. Da bi se lakše shvatio značaj korektivnog rada najbolje je najpre opisati normalan stav tela. kosti i zglobovi. Teško je tačno odred'iti šta je normalan stav. tc uslcd toga brže dovod'i do zamora. razna oboljenja odnosno patološka šitanja. zalažemo se za ležeran uspravan stav. pri kojem je tcži. kada se zna koliko je njegovo opterećenje pri održavanju uspravnog stava tela. te vremenom i on počinje da slabi i da gubi svoju ulogu. zahva- . ali ako se pode od činjenice da on ne sme ni na kojii način da potpomaže formiranje lošeg držanja. Naimc. koji je od većine autora prihvaćen. Zato. a najčešće su u pdtanju zamor. a paslvne — ligamenti. tj. Bilo je. narmalnog stava čovečjeg tela učestvuju aktivne i pasivne snage organizma i sila zemljine teže. mišića koji popuštaju iz raznaraznih razloga.

koji su srasli u jednu. u toku pi-ve i đruge godine života. pet (5) krsnih. ispred osovine skočnog z^Ioba. Ova dva zadnja dela ^su samim tim i praktično nepokretna i nisu od bitnog značaja za nastajanje deformacija koje bi bile domen rada nastavnika fizičkog vaspitanja . dvanaest (12) gnidnih ili leđnih. neznatna. Prema pojedinim specifičnostima građe i oblika dele se na: — — — — — sedam (7) vratnih. Kičmeni stub je sastavljen iz pršljenova kojih ukupno ima 33 ild 34. krsnu kost. Treba pri tome voditi računa i o uticaju sile zemljiiine teže. da budu u stabilnoj ravnoteži. onda će glava padati tmapred. kao i pri uticajima razlioitih drugih opterećenja na kičmeni stub. zatim. ilii. Da bi stav čitavog tela bio stabilan. jer mišićna napetost mora biti dovoljna da je nadvlada. već da se primećuju izvesne kri^ vine. a sa ciljem bolje amortizacije pni izvođenju mnogih pokreta. Ove knivine se nazivaju fiziološkim jer se razvijaju nakon rođenja. koji čine leđni deo kičme. Na primer. koji takođe predstavljaju jednu celinu kao trtična kost. Iz svega do sada iznesenog se može zaključitii da se uspravni stav najlakše održava ako vertikalna osa koja pralazii kroz težište čitavog tela prolazi i kroz najvažnije zglobove. dodirujući zglob kuka. i četiri (4) ili pet (5) trtičnih. Posmatrajući iz profila. pet (5) slabinskih koji sačinjavaju slabinski deo kičme. maraju dakle i svi njegovi delovi. One nastaju pod uticajem težine gornjiih delova tela. primetiće se istovremano da kičmeni stub ne predstavlja jednu vertikalnu Hniju. Poznata je klaisiična postaVka po kojoj linija težišita čovečjeg tela treba da spaja 'Siredinu uha sa sredinom ramenog zgloba. To će biti moguće samo onda ako su pojedini telesni segmenti u takvom odnosu da linija teže svakog od njiih pada na površinu oslonca koji predstavlja deo tela na kojem ovaj segment počiva. ako težišna linija glave ne pada unutar oslonca koji joj čiini vrat. koji čine vratni deo kiome. bolje rečeno u sagitalnoj ravni put ove Hnije. jedan u odnosu na drugi. te je i'stovremeno i mogućinost pojave zamora manja. da prođe fcroz koleni zglob na spoju njegove prednje i srednje trećine i da se najzad završi na oko 3—4 cm. te se sad moraju angažavatd odgovarajući mišići kojii svojim zatezanjem tp sprečavaju.28 DRŽANJE TELA Ijujući u osnovi ležemom uspravnom s'tavu.

tako da je sa zadnje straine vddljiv sedalm urez. a u slabinsfkom delu veće od 4—5 cm. onda kičmeni stub mora bdti potpuno prav. Dobijeni rezultati će poslužiti ocenjivanju držamja tela i utvrđivanju eventualnih deformacija. To posmatranje se vrši sa bočne strane (sagitalna ravan) i sa zadnje odnosno prednje strane (frontalna ravan). Za — — — ovo merenje potrebni su: visak (sa što tanjom vrpcom). mora biti oblika ravnostranog trougla. — leđna kifotična krivina oijd je konveksitet okrenut unazad. kako bi se dobila opšta slika njenog držanja. lenjir (što tanji i uži). pristupa se merenju pojedinih fizioloških krivina. konstitucije i odnosa pojedinih delova tela. Da bi došli do svih ovih podataka treba najpre oceniti držanje tela i obeležiti pri tom sve taoke koje mogu poslužiti kao orijentaoija. Osoba koja se posmatra treba da je bosa i skinuta do ispod kukova. krejon za obrve ili slično). postojanje ovih fizioloških krivina u sagitalnoj ravni ne zn^či da se one ne mogu javiti i u patološkim razmerama. takozvani Lorencov trougao (trougao rasta). Dalje. Ramena moraju biti na istom nivou.DRŽANJE TELA Pomenute fiziološke krivine kićme nazivaju se: — vratna lordotična krivina sa konveksitetom okrenutim unapred. Ocenjivanje držanja tela Ocenjivanje držanja tela pooinje posmatranjem osobe u celini sa odstojanja od 2—3 m. Posle dobijanja opšte slike o sitanju tela. bez i najmanjih odstupanja. iz takozvane frontalne ravni. uglovi lopatica takođe. najveće udaljenje od zamiišljene vertikaLne linije fcoja bi dodirivala najisturenije delove tela sa zadnje strane. — slabinska lordotična krivima koja u svemu odgovara vratnoj samo je više naglašena. . Međutim. Naime. Ako se osoba posmatra sa zadnje strane. dermograf (olovka za kožu. ne sme biti u vratnom delu veće od 3—4. a one same moraju biti podjednako udaljene od kičme i priljubljene uz gmdni koš. koji čine ruke spuštene niz telo i sama ivica grudnog koša odnosno deo karličnog pojasa.

Normalno je da ta odstojanja budiu u vratnom delu. u koju s'tranu i u kojoj je menii izražeoa. — radi se o lordotičnom lošem držaeju.rpca viska dodiruje grudni deo kičmetnog stuba i naleže u sedalni urez. onda se radd o kifotičnom lošem držainju. U slučajiu da je leđna krivina jače izražena. kao što je več rečeno. u svom uobičajcnom stavu. — izdubljene grudi (meri se udubljenje do nivoa grudnog koša). U tom položaju viisak se umiiri i lenjirom meri odistojanje od vrpce viska do pojedmih delova tela duž kičmenog stuba. Tu se misli prvenstveno na: — kirilaste Jopatice (lenjiiTom se meni udaljenoist donjeg vrha lopatice od grudnog koša).30 DRŽANJE TELA P o s m a t r a n j e s a b o č n e s t r a n e (sagitalna ravan) Sl. . Ukoliko su ona veća od navedenih vrednosti radi se o odstupanju od normale. 21 — Sa bočne strane osobe koju merimo visak se polako primiče sa zadnje strane prema kičmenom stubu sve dok vrpca viiska ne dotakne neki deo tela. U ovom položaju se utvrđuje još i da li postoji rotacija trupa. Dermografom se još obeležava unutrašnja ivica lopatica. Cest je slučaj da su i jedna i druga krivina ja^e izražene i tada se radi o kifo-lordotionom lošbm držanju. UkoMko v. prvo se meri odstojanje u vratnom i siabinskom delu. 22 — U ovom položaju osoba je okrenuta leđima. P o s m a t r a n j e s a z a d n j e s t r a n e (frontalna ravan) — 81. Ako je slabinska kriviina jače izražena — odstojanje veće od 4—5 cm. ali će se meriti u ovom položaju. dakle postojeće fiziološke krivi'ne. kao i njihov donji ugao. 3—4 cm. sa malo razmaknutim ali paralelnim stopalima. Izvesna odstupanja od normale se mogu utvrditii posmatranjem u frontalnoj iravni. Prvo treba dermografom obeležiti rtne nastavke kičmenog stuba celom njegovom dužinom. — ispupčene grudi (meri se visina izbočine u odnosu na nivo grudnog koša).

Kod lopatica se gleda da li su u istoj viisini. povijena unapred. u odnosu na vrpcu viska. Ti iprostori s jedne i s dnige strane tela treba da su simetrični. laj podatak govora o iskrivljenju kičmenog stuba u frontalnoj raviii. a koji se naziva Lorencov trougao. bilo u levu ili desnu stranu. meri se odstojanje od vrpce viska do najudaljenijiih delova samog iskrivljenja kičmeniog stuba (iteme krivine). kao i pravac njihovih unutrašnjih ivica u odnosu na kičmeni stub »^lopatice u »valgus« položaju). Takođe. u ovom položaju mora se posmatrati i prostor koji zatvaraju ruke i bočne strane tela. UkoMko postoji asimetrija. U tom slučaju. koji slobodno visi i kojii je svojim gornjim kirajem fiksiran u nivou sedmog vratnog pršljcna određuje stanje kiomenog S'tuba. Kod narmalnog uispravnog stava vrpca viiska treba da ide od sedmog vratnog pršljena kroz sedalni urez do sredine podložne površine (polovina razmaka iizmeđu dva stopala). Ukoliko postoje bočna is'krivljenja kičmenog situba. zatim da li su donji uglovi (vrhovi) ipodjednako udaljeni od kičmenog stuba.DRŽANJE TELA Tek tada se pomoću viska. . Gleda se taikođe i priljubljenost lopatica uz grudini koš (fcrilaste lopatice). zatim da li je muskulatura simetrično razvijena i da li postoji pojačani tonus pojedinih imišićniih grupa. U ovam položaju dalje se posmatra visina ramena i lopatica. Gleda se da li su ramena opuštena. radi se o skoliotičnom lošem držanju.

) (Sl. jer u tom položaju moguća odstupanja dolaze jače do izražaja (rebarna grba itd. Položaj karlice može i u ovom slučaju da se utvrdi samo treb.položaju posmatra se musikulatura. simetri'onost. Svakako da se oni najviše odražavaju na mišićnoni i ligamentoznom aparatu i koštano-zglobnom siistemu. što se postiže obeležavanjem zadnjih bedrenih bodljd.). I pored velikog broja postojećih uzročniika. razvijenost i oblik grudnog koša i to najpre pri normalnom. Da bi se U/tvrdila eventualna odstupanja od normale. U ovom stavu treba obratiti pažnju i na ramena. te će (k1 toga zavisiti i kasnija podela na stepene u razvoju tih defoi ina cija. oni se mogu grupisati u dve osnovne gnipe: a) unutrašnji (enidogeni). a zatim se običnim posmatranjem ili libelom određoije položaj karlice. izdubljene grudi itd.32 DRŽANJE TELA Treba obratiti pažnju i na simetričmost leđa i leđne muskulature. .i prethodno dermografom obeležiti prednje gornje bedrene bodljc. zahteva se od ispdtivanog da gO(mjd deo tela povije unapred. Odstupanie od normalnog stava Veliki je broj uzroka kojd mogu dovesti do poremečaja u držanju tela. preima njihovom nivou. 23). njihov poiožaj i njihovu muskulaturu. kao i na položaj vrata. i b) spoljašnjd (egzogeni). a zatim i pri dubokom udahu (ravne grudi. P o s m a t r a n j e s a p r e d n j e s t r a n e (frontalna ravan). Važno je takođe odrediti da li je karlica u vodoravnom položaju. U ovom.

To je t>boljenje koje nastaje usled nedostatka vitamina »D«. na primer loše setlfiije u školskoj klupi. Međutim. embrionu. postoje i odgovarajuće deformacije. kstremiteta. koje deca vrlo lako usvajaju I protiv kojiih se treba odlučno boriti. su ani mnogobrojni i raznoMki. dislokaoije koštanih okrajaka. poremećaje sistema žlezda sa unutrašnjim lučenjem. To je. najčešće prelomi. itd. tako da se razlikuju: — urođene i — stečene defoirmaoije.i se jave kao uzročnici nastajanja različitih telesnih deformacija. Poznato je da sunćani s. Samo pravovre- . pon'd ovoga. ili uzroci moigu Iriti u bližoj okoMni embriona. razna hronična oboljenja koja iziskuju dui-rolirajno mirovanje. na koje se može često vrlo uspešno delovati.rede.rbljen položaj prd stajanju i sedenju itd. kod dece je u najvećem broju slučajeva u pitanju rahiitis. anemije težeg stepena. Međutim. kada se nazivaju primairnim. Tako.ametku.pektar sadrži u I traljubičaste zrake koji su neophodnd za aktiviranje provitamilut »D«. |x>fz. Prema tome jasno je da svi do sada navedeni uticaji mogu il. itd. Posebnu ulogu u nastajanju deformaoija mogu igrati i poi tnnećaji statike i razne loše navike. te može dooi do skraćivanja . kod kojih nastaju pomeranja. Prema vrsti uzročnika. ako se na ove vizročnike ne može uticati — daleko jc veći broj egzogenih. od velikog je značaja i pravilna i celishodna ishrana. Stečene deformaoije mogu biti različitog porekla. Naravno. Pored rahiitisa postoji i oitav niz drugih uzroka kojii su u sianju da dovedu do nastajanja deformacija. bez dovoljno mogućnosti /a izlaganje dejstvu sunca. < . Zatim. astenija (••itavog osrganizma. to moigu biti I razlioite pov. Ovo oboljenje nastaje naročito kod dece koia žive u skućenim gradskim uslovima.DRŽANJE TELA U endogene uziroonike možemo ubrojati različite konstitucionalne anomalije. u kom slučaju se nazivaju sekunclarnim. Urođene deformacije mogu imati osnovni uzrok u samom /. teška isorpljujuća stanja. nošenje školske torbe stalno u istoj ruci. što takođe dovodi dio slabosti muskulature II ccLini. hipoitonična istanja muskulature u celini. apoljašnjih uzročmka ovih odstupanja od iiormalnog stava. a kao jetlna od glavniih posledioa je slabost koštanog sistema i mogućnost IH>jave deformadije. te da je potrebno obratiti ve11 likii pažnju pmiikom pregleča i isp'itivanja dece. odnosMo poviršini teđa. koji se nalazi u koži u neaktivnom stanju. različita oboljenja uniutrašnjih organa koja se odražavaju i na perifea-iji.

onda je to važno i za dijagnozu i ža pro. ove defoirmaoije se mogu pojaviti u dve. gnozu. da zauzme uspravam stav. Ako pored muskulature dođe i do promena na ligamentoznom ili Icoštanom sistemu onda je to stadijum strukturalne ili fiiksirane deformacije. Osim toga. Ukioliko se tom prdlikom pi'imećena deformaoija izgubi. Zavisno od toga kojd su elementi više oštećeni razlikuju se i pomenuti stadijumi u razvoju deformacija kičmenog stuba. Oblici poremećaja.. Nekad se mogu naći deformacije samo u jedcnoj od ovih ravni. kojd se određuju odgovarajućim pirobama. Da bi se utvrdilo da je zaista u pitanju fun'kcionalnii stadijum. ali nekad deformacije mogu bitd u obe ravna istovremeno. Kao što je poznato u ovome učestvuju aktivne snage organizma — mišioi i pasivne snage — ligamenti. pune međusobnog poverenja i veire u uspeh svih onih mera koje se zajednički preduzimaju. Baš zato. već pomenute. te se može odmah pristuipiti koreikciji postojećeg stanja. a zatim uiporaai i predan rad svih faktora. što svakaiko predstavlja komplikovaniji siučaj za korekciju. te prema tome i težine svih gornjih delova tela. koje mogu zahvatiti ili oitav kičraeni stub iM samo njegove pojedine delove. on predstavlja veoma čostu lokalizaciju razlioiitih deformacija. funkcionalna deformacija. uklju6ujući posebno nastavnika fizićkog vaspitanja i samu decu. . Pošto je u prvom slučaju oslabljena isključivo muskulatura. to se pre svega može lako utvrditi. treba tražiti da ispitivana osoba aktivno napregne muskulaturu. Bez njihove najprisniije i najtoplije saradnje. a samim tim i za relativno kratko vreme redovnog i upornog vežbanja u potpunosti korigovati. sigurno neće biti onakvih rezultata kakvi se normalno mogu očekivati'. Ovde se rana dijagnoza postavlja kao najvažniji elemonat uspešnog lečenja. Ako je oštećena jedino muskulatura onda je to početna. jer su uslovljeni oštećenjem pojedinih elemenata lokomotornog aparata koji uaimaju učešća u održavanju uspravnog stava. U razvoju defoirmacija fcičmenog stuba mogu se uglavnom razlikovati više stadijuma. zglobne veze i koštani delovi. osnovne ravni: u sagitalnoj i u frontalnoj.34 KICMENI STUB meno otkrivanje ovih odstupainja predstavlja garanciju uspeha. lokalizacija i njihova korekcija a) KIČMENI STUB Poznato je da je kičmen'i stub oisnovni nosdlac uspravnog stava. jer to znaoi da nema težih promena na drugim elementima.

na kojoj su oni usled postojeće deformacije priIjubljeni i normalnog razvoja na onoj strani na 'kojoj su oni nor- . tj. već da je u pitanju teži. u smislu zaostajanja njihovog razvoja iia jednoj strani. Najzad.KICMENI STUB Ukoliko pri aktiwxom zatezanjti muskulature ne dođe do poLpunog iščezavanja defofrmacrje. onda je to nepotpuno fiksiraiii stadijum. Ako tada dođe do nestajanja ili izirazitog popravljanja deformacije. što zinači da pored mišića postoje promene i na ligamemtoznom aparatu. viseći na rukama. U ovim slučajevima je došlo do promene oblika kičmenih pršljenova. odnosno do nemogućnosti polpunog ili delimićnog popravljanja deformacije. ako se ni prili'kom primenji-vanja ovog poslednjeg ispitivanja ne primete nikakve promene onda se svakako radi o (lofinitivnom. da se obema rukama uhvati za jednu od viših prečki na švedskim lestvajnm i da se potpuno pasivno opusti. I u ovom slučaju može se pristupiti sistematskom radu na korekciji postojeće deformaoije uz prethodno istezanje — redresman (Sl.tadijumu. fiksiraini stadijum. 24). U cilju tačnog određivanja stadijuma treba zauzeti stav viseai. onda se može sa siguimošću kon'itatovati da se ne radaj o počeitnom •s. te uisled toga i do nemogućnosti zauzimanja normalMog stava. strukturalnom stadijumu u kome dolazi do promena iia kostima.

kod kojih će se primenjivati opšte vežbe za jačanje muskulature kao uslov da eventualna hirurška intervencija spreči uspcšno dalje pogoršanje stanja. Na taj način. pošto će bez obzira na gore pomenute momente. To isto će važiti i za deformacije koje su u fifcsiranom stadijumu. obaveTmo konsultovati lekara. bez obzira o kojem se stadijumu deformacije radi.36 KICMENI STUB malno udaljeni jedan od drugog. često će bitd važna i primena talkozvane opšte medikamentne ili neke dmge teorapije. mooi će tretman da se započne što pre — a zna se da je rana dijagnoza i rani početak rada na odstranjenju deformacija jedan od osnovnih faktora za uspeh čitavog kompleksa primenjenih korekoionih mera. Tako dakle konsultacija sa lekarom može da pomogne da se pravilno usmeri u radu. Osim toga. jer će se deformisani deo dovesti u povoljniji položaj. To će zavisiti od vrste same deformacije. Pre nego što se upustimo u opisivanje pojediniL deformacija kičmenog stuba bilo kojeg stadijuma. ma koliko one bile upotrebljene u terapeutske odnosno korektivne svrhe. kojom će se ubirzati popravljanje stanja. nalaz lekara biti od veMkog značaja i u određivanju samog stadijuma deformacije. što će biti od neocenjive vrednosti za praktičan rad. Tada se ne sme ostati po . Prema tome. Nekad će za uspeh korektivnog rada biti važna i neka hirurška ortopedska intervencija koja će imati za cilj da olakša primenu vežbi. pri čemu vrh klina odnosno njegova baza bivaju na raizličitu stranu okrenuti. Krajnji efekat ovakvog procesa je nastanak kiinastog oblika samih pršljenova. moramo naglasiti da je. nekontrolisani rad bi doneo veoma teške posledice. predstavljaju opterećenje izvesnih važnih siistema u čovečjem organizmu. To je potrebno da se ne bi potkralo neko drugo oboljenje kojeg ni sama osoba niti njeni roditelji nisu svesni. bez obzira da li se radi o urođenim ili stečeniiim deformacijama. To ne znači da će sc u školi pnimarno tretirati ovakvi skičajevi. On može putem rentgenskog snimka i drugih metoda koje se danas koriste da pruži potrebne podatke o opštem i lokalnom stanju. odnosno u kojoj se ravni ona rćizvija. dolaze u školu radi nastavka redovnog školovanja. Postojanje takvog skrivenog oboljenja diktiralo bi i određeni tretman same deformacije. To su najčcšće osobe koje posle određenog pertioda bolničkog lečenja i izvcsniih uspeha u rehabilitaoiji. s obzirom da fizičke vežbe.

To međutim ne znači da se izvestan broj navedenih vežbi ne može koristiti i u ostalim stadijumima samo uz prethodno sprovedeno istezanje ili redresaciju. naravno.na 10—15 puta. pazeći na odmore između pojedinih vežbi. tj. U početku. čunjevi. završavajući ovaj uvod u opisiVanju pojedinih deformacija. koje će imati zadatak da doprinesu održavanju postojećeg 'statusa. kako oisnovnih. U fifcsiranom stadijumiu. Intenzitet i vreme trajanja vežbi tireba takođe progresivno povećavati. svaku vežbu ponoviti 5—6 puta. kako bi njdma dopimio dznete vežbe. Najzad. kao što je već rečeno. kako bi se sprečilo pogoršanje same deformacije. pri opisivanju pojedinih deformacija i primera vežbi za njihovo otklanjanje iznećemo samo najkarakterističnije položaje koji najviše doprinose popiravljanju oviih deformaaija. Ovde daleko veći značaj dobijaju vežbe opšteg karaTctera. a zatim postepeno povećavati broj ponavIjanja . U oilju otklanjanja bilo kojeg stadiijuma u razvoju deformaciija. . Pridržavajući se svega iznesenoga. tako i izvedenih. palice itd. One treba da doprinesu čaik i jačanju snage i sposobnosti svih većih mišićnih gmpa. lopte. Posebno treba naglasiti da smo kod svakog kompleksa vežbi izneli i vežbe istezamja (redresacije).KICMENI STUB strani već na prativ — uz pomoć i konsultacdjia lekara — nastaviti i dalje rad u okviru redovne nastave ili posebnih časova jer će se na taj način dioprineti ako ništa drugo. ovaj lokalni uticaj dolazi mamje do izražaja. sa ciljem prethodnog istezanja skraćenih elemenata. jer smairamo da će svaki nastavnik moći da ih koristi u datom momentu. smatramo da će nastavIIik moći da zadovolji u svom radu na preventi'vi ali i na korekoiji irtvrđenih posturalnih poremećaja. Takođe. u datim vežbama niiismo insistiirali na upotrebi razniih sitnih rekvizita (loptice. koristi se više početnih položaja. važnih za održavanje uspravnog stava. Međutim.). To. koje imaju za cilj isključivio jačanje oslabljenih mišićmih grupa. pa i više u skladu sa mogućnostima osobe koja ih i'ZVodi. bar zaustavljanju procosa. Vežbe treba izvodifi svakodnevno. ne znači da se u O'dređenim slučajevima ne mogu primeniti i druigi početni položaji. naravno tamo gde je to moguće. Posle ovih vežbi mogu se dati sve vežbe koje se primenjuju u početnom stadijumu. koje se primenjuju kod nešto težih stadijuma u razvoju deformacija. želimo da skrenemo pažnju da glavni domen nastavnika fiziokog vaspitanja na korektivnom radiu ostaju uglavnom početni stadijumi deformacija (posttiralni poremećaji) i na njih treba obratiti najveću pažnju.

Lardotiona kriivina se može i fiziološki konstatovati u vratnom i slabinskom delu — dok 5[>ovečanje preko određenih granica predstavlja octetupanje od normale. postoje več pomenuti stadijurai. Pošto su promene koje nastaju tokom ovog stadijuma kompliikovanije i pošto ieuiskuju daleko veču medicinsku brigu. više se susreče kod ženske dece. zatdm urođeno iščašenje kuka (obostirano). ilii l o r d o t i č n o l o š e d r ž a n je. Zat/im se nalazi kod deblje dece. kao i kod svih ostalih deformacija kičmeinog stuba. Zato ćemo najveću pažnju ipak posvetiti funikcianainom stadij. nairočito mlitavog tipa. večih tumora u trbušnoj dupljii itd.umu ili. . Razumljivo je da je za nas posebno važna ona lordoza koja nastaje u dečje doba kao posledica rahitisa ili slabosti pojeđindh mišionih gruf>a. to se ovde nečemo upuštati u njihovo opisivanje niti terapeutski tretman. a iz istih razloga nastaje i kod graviditeta. jer smatraroo da ne spadaju iskljuoivo u domen rada nastavnika fizičkog vaspitanja. Lordom može po svom načiinu postanka biti urođena ili stečena. na koje rnožemo riadći tokom razvoja same deformaoije: — funkcionalni stadijum. Po nefcim autorima. kod koje dolazi do popuštanja tonusa trbušne mus'kulature. lordotičnom lošem držanju. specifiično zapaljenje zgloba kuka (coxitis). U razvoju lordoze. razlioite oduzetosti. kako je to več irečeno. Od uzročnika stečemh tokom života dolaze najčešče u obzir: rahitis. Već je napomenuto da ferivi'na ne sme u vratnom delu biti ve<3a od 3—4 odnosno u slabinskom od 4—5 cm. — strukturalni — fiksirani stadijum ili prava lordoza.LORDOZA—LORDOSIS Loi-dozom se naziva krivina kičmenog stuiba u sagitalnoj ravni čijii je komveksitet obrenut unapred.

— kolena u pojaoanoj ekstenziji (hiperek&tenzija). funkcionalnim stadijumima već poznatih defomnacija kiomenog stuba. Vrlo je tešiko utvrditi da se radd iskljiučdivo o jednoj vrsti simptoma koji su karakteristični za jedan oblik lošeg držanja. To mogu biti i izvesni biološkii i filogeinetski momenti. — trbuh ispupčen. biti govora o kiifotičnom i skoliotičnom lošem držanju. na primer. Dolazi do . Tako se mogu naći znaci kdfo-Iordotičnog držanja ili kifo^skoHotičnog držanja. Ali pojedini autori. — grudnii koš ravan ili ispupčen. pa među njima i lordoze. mek. — stopala najčešće insufici_ jentna (SI. odnosno lordotičnog lošeg držanja. 25). — karlica u celini pomerena unapred i nadole. U slučajevima lordotičnog lošeg držanja dolazi do slabosti i popuštanja tonusa aJktivnih snaga organizma. Ovde smo prihvatili njihovu podelu kao najpogodniju.I. Ovakva stanja nesumnjivo mogu ostaviti izvesne posledice iic samo na fizičkoj. Osnovne karakteristike lordotičnog lošeg držanja su: — glava nešto zabačena unazad od linije vertikale. Baš zahvaljujući ovim innogobrojniim negativnim faktorima može se kanstatovati relativno visok procemat postojanja (različitih deformacija. kao. s tim što smo dodali i zapažanja naših autora. jer su oni vrlo često kombinovami. tj. a kasnije i loše navike. što zbog nastalog položaja trupa. tako da će kasnije uz deformacije koje će biti spomenute. — fiziološka lordotična krivina u slabiaiskom delu pojačana. već i na psihičkoj sferi deteta. odnosno tela u celini dovodi do izvesnog skiaćenja leđniih mišića u slabinskom predelu. po simptomima. — kukovd neštopomereni unapred. Smout i Mac DowaI pokušali su da uoče najkarakterističnije simptome pa su zatim i predložili podelu laših držanja koja je u stvari odgovarala. zaitim razni konstitucionalni poiremećaji.ORDOZA 39 Poistoji veliiki baroj različitih štetnih faktora koji mogu uticat)i na pojavu i razvoj pojedinih deformaciija. mišića i to prvenstveno tribušnih.

Cilj vežbl pirimenjeoiih u ovom slučaju je da. 26—40} Ovaj položaj se preporučuje. u cilju jačanja muskulatuire.. veoma važno. To. aktiviraju i ojačaju oslabljenu muskulatum. korektivne vežbe dobijaju prvorazredan značaj. U sasvim početnim slučajevima ndje potrebno vršiti istezanje skraćenih mdšića konkavne strane. te da na taj način posle izvesnog vremena dođe do vraćanja karlice u normalln'i položaj. a kaisnije. Da bi se ovaj položaj karlice zadržao i pri izvođenju pofcreta. Prethodno zategnuta trbušna muskulatiira će i pri pokretima kontrolisati položaj karlice što je kod ovih slučajeva. naročiito trbušnog predela. LORDOTIČNO LOSE DRŽANJE (FUNKCIONALNI STADIJUM) Početni položaj ležeći na leđima sa nogama savijenim u kolenima (Sl. Vežbe za otklanjanje lordoze /. Lečenj e U ovom stadijumu razvoja lordoze. ukoliiko se ne primeti baš u ovom stadijumu kada naša intervencija može biti skocro u potpuiiosti uspešna. . mada ih ne treba ni defiinitivno odbaoiti. kada je u pitanju samo slabost O'dređenih mišdćniih grupa. mogu se primeniiiti sve one vežbe koje su date za funkcionalni stadijum. Vežbe istezanja (iredresacije) daju se samo kada je razvoj deformacije došao već do težeg stadijuma sa skraćenjem mišićno — ligamentarnih elemenata. koja treba da ima za cilj odstranjenje osnovnog uzroka. jer ne dozvoljava da karldca zauzme nepravilan položaj i na taj način poveća slabinsku lordozu.40 LORDOZA poremećaja u različitim sistemima. razumljivo. Pogirešno bi bilo lišiti se vežbi na račum takozvanih pasivnih pomagala. daćemo i izivestan broj vežbi koje će služiti istezainju. što naravno napreduje. kao što su. odaibirajući najpogodnije početne položaje. narooito kada se izvode pokretd sa donjim ekstremitetima. pre svaike vežbe nauoiti osobu da prvo zategne tirbušnu muskulatujru i da tako priljubi slabinski deo kiome uz podlogu. jer se uispeh može postići samo primemom odgovarajućih vežbi za jačanje konveksne strane. Pošto nastavniik može naići i na ove slučajeve. ne isikljuouje ulogu lekara u određivanju opšte terapije. različiti korzeti itd. na primer.

sa izvesnim pltićniin i srčaoim oboljenjima. p. pa u dmf^ stranu. Vežba 5 Iz p. apružene abe mke dizati prema kolenima. .ORDOZA 41 Cvaj položaj ne treba primenjivati kod osoba sa povećanim krvnim pritiskom. -u ' •) U daljem tekstu početni položaj p. nastojeći pri tome da se nerazdvojena stopala što manje pomeraju. Stopala na tlu. Vežba 2 Iz p. jer bi mogao izazvati pogoršanje samog oboljenja. p. oba stopala odvojiti od tla i koleeima kmžiti u jednu pa u dmgu stranu. odižući glavu i rameei pojas. Vežba 1 Iz početnog položaja naizmenično jedno pa drugo koleno privlačiti što bliže gmdnom košu. Vežba 3 Iz p. p. U kasnijem periodu vežbanja. Vežba 4 Iz p.*) ne oslamjajući se na ruke. odvojiiti stopala od tla i zatim oba kolena zajedno pomerati prema tlu u jednu. p. podizati glavu licem prema tavanici ili gmdnom košu. raditi obema nogama zajedno. p.

desna ruka. Nastojati da se karlica što manje pomera. Podizali glavu pa rameni pojas. pri čemu se levo rame sa glavom oddže od podloge. sa-viti noge u kolenima pa opružati potkolenice. Vežba 8 P. Zatim levo koleno i desni laikat.f 42 LORDOZA Vežba 6 Iz p. V e ž b a 10 Iz p. Kolenom desne noge dohvati laikat leve jmke. kružiti opruženim nogama iznad karlice. Zatim leva noga. Vežba 7 P. p. sa ruikama na potiljku. Istovremeno odizati samo desno rame i glavu i dohvatiti desnom ruikom stapalo opružene noge. prsti prepleteaii. p. p. p. odvajajuai lopatice od tla. Vežba 9 Iz p. opružiti levu nogu uvis povlačeći je što vdše pr-ema trupu. p. sa rukama ukrštenim na potiljkiu. .

prsti prepleteni na potiljku. laktovi pozadi. do (xlvajanja lopatica od podloge. opružati kolena Irudeoi se da ona ostanu na istoij visini kao i u p. p.ORDOZA V e ž i b a 11 Iz p. Ruike pružene pored tela. .p. botine prhnčd prema grudnoon košu. polako opružali nioge sa stopalima iznad samog tla. 43 V e ž b a 12 U p. Odioi glavu i rameni pojas 1 rotirati ih u jednu pa u drugu stranu. p. istovremeno sa podizanjem glave i ramoniog pojasa. V e ž b a 15 Iz p. tako da kolena budu iznad brade. V e ž b a 14 Iz p. Karlica i slabiinslki deo kičme se ne smeju odvajaCi od podloge. Karlica i slabins-ki deo kićme se ne smeju odvojiti od tla. snažnim zatezanjem trbušne muskulature ruike pored tela kroz odru'čenje dovesti u položaj uzručenja (iznad glave). zatim odići karlicu. V e ž b a 13 Iz p. p. p. p. snažnim zatezanjem trbušne mus'kiulatuire.

opružene noge ukrštati naizmeniično levu preko desne — desnu preko leve. kao i manje angažovanje vel'ifcog grudinog mišića. Vežba 4 Iz p. dizati naizmeniono jednu pa drugu nogu opruženu u kolenu. opružene u kolenu. opruženim nogama kružiti u jednu pa u drugu stranu.44 LORDOZA Početni položaj sed sa opruženim nogama (SL 41—50) Pri) konišćenju ovoga položaja treba šake osloniti na podlogu prstima upereni'm prema nazad. podizati obe noge istovrememo. p. Vežba 1 Iz p. p. . Vežba 3 Iz p. Vežba 2 Iz p. Pri ovakvom položaju šaka neće doći do povijanja ramenog pojasa prema napred.p. p. Ovo će omogućiti lakše odTŽavatije grudnog dela kičme praTOm.

lom tela dođe do binskom Vežba 8 opruženim gomjim deići unazad. p.ORDOZA 45 Vežba 5 Iz p.p. p. Iz p. saviti kiolena sa stopalima podignutim nezaiatno iznad tla. dići opružene noge uz istovremeno privlačenje grudnog koša i ruku dodiimuvšii šakama stopala podignutih nogu. opmžiti i lagano spustiti u p. . a nagib tela zadržati kao pri osloncu rukama iza tela. opmžeaie noge raznožiti. Vežba 7 Iz p. p. p. Paziti da ne pojačane krivine u sladelu. sa&taviti pa smistdti u p. laktovi nazad. p. podići opružene noge u kolenima. Vežba 9 Iz p.p. V e ž b a 10 Raditi nogama kao u prothodnim vežbama. Vežba 6 Iz p. pa ih opružiti i lagano spustiti u p. p. sa rukama postavljenim o bok. saviti ih.

Vežba 1 Iz p. p. naizmeniano jednu pa drugu opmženu nogu u kolenu dizati do horizootale. atoniične muiskulatjuire i sl. izbegavati ih kod dece najmlađeg uzrasta.p. nim na podlogu ili klupicu (Sl. 51—56) stopalima LORDOZA oslonje- Kako se ove vežbe rade pretežno u čistam visu. diooi u viseći položaj. pa istovremeno podiizati obe noge do hopizontale sa-viijajući ih u kolenima. . Vežba 2 Iz p.46 Početni položaj vis leđima prema ripstolu.

koleniiima prema braili. opružiti ih i polako spustiiti do početnog položaja. p. p.IORDOZA 47 Vežba 3 Kao i u vežbii 2 samo sada obe noge zajedno dići do horizontale.ba 4 Iz p. Vež. savijajući butine prema j'jiiudnom košu odvojiti karldcu od ripstola. . Vežba 5 Iz p. savijene noge u kolenima dići do horizontale.

48

LORDOZA

Vežba 6 Iz ,p. p. opružene noge istovremeno podizati do honizontalnc^ položaja, zaitim ih saviti u kolenima i vratiti u početni položaj.

56
Početni položaj leieći na ledima sa opruzenim 57—66) nogama (Sl.
Ovaj početni položaj primenjuje se tek kada je postignuta izvesna korekcija i kada su ojačali odgovarajući mišići. Vežba 1 U p. p. zatezanjem trbušne muskulature pripojiti slabinski deo kiomenog stuba uz podlogu. U početku dozvoliti savijainje kolena, a kajsmje vežbu raditi uz njihovo mabsiimalno opružanje. Vežba 2 Iz p. p. podioi desnu ruku, rame i glavu i dohvatiti levu šaku koja je na tlu sa leve sfarane tela. Naizmeniično jedina pa druga ruka idu preko tela. Vežba 3 Iz p. p. savijajući noge u kolenima vuoi stopala po podlozi do pume savijenos<ti kolena. Istovremeino podizati i glavu ^sve dok se bradom ne dodirne grudini koš.

I.ORDOZA Vežba 4 P. p. početi sa rukama na trbuhu. Podizati glavu i rameni pojas od tla. Kasnije sa rukama prepletenih pnstiju na potiljku.

49

50

Vcžba 5 Iz p. p. opružene noge podići malo od podloge i puštati ih naizmeniono prema jednoj pa drugoj stranii.

Vežba 6 Iz p. p. obe noge istovremeno dići od tla ufcrštajući ih — leva preko desne i obratno.

Vežba 7 P. p. sa rukama ukrštenim na potiljku. Podizati gornji deo tela do ugla od 45".

Vežba 8 Iz p. p. iistovremeno ne^natTio odi/.ati od t!a noge, glavu i rameni pojas. U kasmijem periodu ruke savijetne sa prepletenim prstima na pofiilj'ku.

50

LORDOZA

65
V e ž b a 10 Iz p. p. dizati desnu ruku, rame i glavu. Obe noge podioi od podloge i pomeriti ih na suiprotnu strarni od rotacije tru.pom. Vratiti se u početni položaj pa to isto ponoviti pirema suprotnoj strani.

Vežba 9 Iz p.p. istovremeno odizati glavu, ramenii pojas ,i oipružene noge, sa rotacijom trupa u jednu pa u drugu S'tranu.

66

TEŽI

STADIJUM

LORDOZE (Sl. 67—72)

Početni poloiaj četvoronožni

Primenjujući ovaj početni pdložaj treba paziti da se slabinska krivina još više ne poveća, stoga bokovi u početnom položaju treba da su iza oslonca kolena. U toiku vežbanja potrebno je češće kontrolisati osobu i ukaziivati joj na pravilan položaj. Vežba 1 Iz p.ip. bokove povlačiti Lmazad sve do seda ma pete. Ruke ispružiti što više napred i opustiti se. Vežba 2 Iz p.p. napravitii pokret kao u vežbi 1. Glavu savijati dok se čelom ne dodimu kolena.

Vežba 3 Iz p. p. naizmeniono odizati jedno pa drugo koleno ka grudnom košu. Pri ikraju pokreta oslomiti se na tlo vrhovima prstiju.

I.ORDOZA V e ž ib a 4 I/. p.p. naizmeniiano provlaičdti potkolenicu između šaka kao u prethodnoj vežbi, do potpunog opmžanja kolena. Sake na tlu oslonjene celim dlanovima.

51

Vežba 5 P.ip. sa osloncem na prste obeju nogu. Dizati bokove do potpunog opružanja kolena. Zatim nai^amemonim povlačemjem šaka u pravcu stopala dooi do momenta oslanjanja celim stopalom na tlo.

Vežba 6 Iz p. p. uz pomoć ruku doći do čučnja osloncem na celo stopalo. šake ostaju na tlu.

I'očetni položaj stojeći pored ripstola licem prema ripstolu iSl. 73—77)

Vež'ba 1 l'. p. sa ru'kama oslonjenim na l>i ečku ripstola u visiini ramonog l>()jasa. Spustiti se polako do čućinja.

Naizmenično raditi jednom pa dmgom inogom. kao u vežbi 3.p. Vežba 5 P. j 7A Vežba 3 P. U tdku vežbe'mkama postepono ići što niže po mogućstvu sve do seda sa opruženim nogama. Vratiiti se u početni ix>ložaj i uhvatiti se obema rUkama za nižu prečku i ponoviti gornji pokret. Povlačeći bokove unazad. kao u vežbi 1.ip. sa stopalima oslanjeaiim na ripstol. p. Povlačiti bokove unazad do punog opružanja ruku i nogu. sa nukama na prečki ripstola u visini ramena. p. Istovremeno piovlaiaiti bokove unazad do punog opnužatnja podignute noge i trujpom joj prdći što bliže. Osloniti stopalo na prečiku u visiinii kolena noge na kojoj se stoji. .52 LORDOZA Vežba 2 P. osloniti je stopalom na prečku što TOŠlje. Naizmenično podizati levu pa desnu nogu savijene u kdleoiima. Vežba 4 P. Istovrememo primdcati grudni koš butinii podignute noge. savijati trup (pretklon) do vodoravnog iij položaja. Ruke opružene. Podižući jednu nogu savijenu u kolenu. samo su stopala udaljeoija od ripstola.

ne puštajući mke. Ne savijati noge u kolenima. . Pomičući obe šake istovremeno dohvatiti stopala. p. 78—82) Vežba 1 Iz p. p. obiuhvatiitd šakama kolena odozdo.ORDOZA Početni položaj u sedu sa opruženim nogama (Sl. Vežba 2 U p. Vežba 3 P. sa rastavljemm nogama. Privilaaiti gomjd deo tela. Glavu spustiti na privučena kolena. tako da se stomaJcom dodirnu butine. Prsti mku prepletemi sa dlanovima (^kirenuitim unapred. Vežlba 4 P. p.p. Kolena su opružena. Noge opimžene. Vežba 5 P. šakom jedne ruke obuhvatiiti lakat dmge. sa ruikama na leđima. pa(li'uge noge. p. saviti oba kolena i mikama ih privuai ka grudinom košu. Gomji deo tela savijati što v!iše unapred. Savijajući gornji deo tela unapred i u stranu clohvatiti prste prvo jedne. sa rukama na butinama.

ali se izuzetno može javiti i u dmgim delovima. Postoje kao posebno opisaiie juvenilna. speoijalne nastave. gde sam sadržaj redovnog rada u školi često može da utiče na pojavu ovih deformacija. Kifoza takođe može biti urođena ili stečema po svom poraklu. Takvo dete se može ukIjučiivati u opšti rad kad god elemeinti koje sva deca izvode ne budu koinitradindikacija njegovom stanju. može se odrediti poseban kompleks vežbi koje će imati izrazitu korđktiivnu notu. Tek posle toga Im došle traumatskai i zapaljiiva odniosno adolescentna iidiopatsika kifoza. mada to ne znači da taikviu deou — a k o se već nalaze u šfcoli — treba pustdtii lisključivD da mimju i ne sprovode nikakve akitivnosti. zatim zapaljiva kifoza kao posledica različiitiih zapaljivih procesa koji nastaju u predelu kičmenog stuba (tuberkiuioiaia. Juvenilne kafoze su naročito zapažene kod omladine u pojediruim stiručnim školama sa praMč'nom nastavom.) i idiopatska fcifoza. karakiteristična po tome što se raizvija sa irastom dečjeg organizma. oiji je konvdksitet okironut unazad. Kifozam se nazi-va pojačanje fiziološke krivine kičmenog stuba u sagitalnoj ravnii. Već je rečeno da se vrlo često javlja u kombinaoiiji sa Iordo2x>m. . Sa maJo više uduibljivanja u svaki pojedini slučaj u konsultaciji sa lekarom. zat)im razne povrede u predelu kiomenog stuba itd. Za nas je svakako najinteresaaitnija kifoza koja kao osnovni uziročniik ima rahitis i pomentrta juvenillna kifioza. jer odstuipanja u jednom pravou obavezno povlače za sobom i odstupanja u dmgom pravcu.K I F O Z A — K Y P H O S I S . To je dakle pogrbljenost i ona je najčešće lokalizovana u gmdnom (leđnom) delu kičmenog stuba. reumatska itd. Kod steičenih deformacija najčešći uzirok je opet rahitiis. jer one već predstavljaju odmaklije isitadijume i ne spadaijiu direiktno lu domein rada nastavmika fiaiokog vaspiitainja. a koje takvo dete može izvoditi za vreme redovne lilii posebne.

lopatice istaJcnute i odvojeme od kičmenog stuba. Verovatno je da neodgovairajuće školske klupe imaju svog udela u nastanku ove deformacije. ali uzrok može biti u negativnom uticaju pojedinih spK)ljinih faktora. težih stadujuima. glava savijena uinapred ispred liini'je vertiikdle. Na kraju treba pomenuti i o k r u g l a l e đ a — (dorsum kyphoticum) koja su vflo slična već opisanoj kifozi. jer dolazi do ispupčenosti leđnog dela kičmenog stuba. nego što je to kod kifoze (Slika 84). ispuipčen. . trbuh mlitav. Međutim ovde je krivina kičmenog stuba blaža u celini. Većina autora smatra da se više viđa u muške nego u ženske dece. Sreće se relativno često. tako da se nazivaju i ispupčenim leđima. Adolescentna kifoza (M. koje se karakteriše sledećim znacima: (Slika 83). kolena lako savijema i pomerena u celini unapred. stopala vrlo često insuCicijentna. grudi uvučene. nekad je vezana za izvesne nasledne momenite. pojačana pogrbljenost u leđnom piredeliu.IOZA S?! I ovoga puta ćemo se zadržati na opisivanju simptoma k i f ot i ć n o g l o š e g d r ž a n j a . jer će se tako sprečiiti razvitak daljdh. ramena pomerena unapred. bcheuerman) Ovde rana dijagnostika takođe ima posebnu važnc«t.

pa da to zadrži tokom izvođenja pokreta. Istoviremcno zadatak će bitii primena odgovarajučih korektivnih vežbi koje treba da imaju kao gla'v'im oilj jačanje i taniziranje oslabljenih mišiča leđa. Vežbe za otklanjanje kifoze I. uz prethodno stvaranje uslova za primenu ovih vežbi istezanjem mišiča prednje strane grudnog koša. dečji organizmii uglavnom u punom razvoju. Međutim. ako se radi o težem stadijumu.56 KIFOZA Da ne bi došlo do negatiivnog uticaja na razvoj koštanog 'sistema. odnosoo uzročnika same defprmacije. svakako je efikasnije obučiti osobu da prvo voljino zategne trbušnu muskiiiaturu. tako da smatramo da je dovoljno reći da se ovde mogu koristiti ug'iavnom sve vežbe koje će biti opisane kod kifoze. pošto su u ovom. No. tsreba uvrtati u smislu spoljašnje rotacije. U primeni korektivniih vežbi kod okruglih leđa nema bitnih razlika u odnosu na priimenu vežbi za otklanjanje kifoze. Najčešće je potrebno aktivirati najveći deo muiskuilature trupa. KIFOTICNO LOŠE DRIANJE (FUNKCIONALNI STADIJUM) Početni položaj ležeći na trbtihu (Sl. 85—99) U ovom položaju glava se pri dizanju zadržava licem prema tlu — u produžetku kičmenog stuba. L e čenj e Kao i u svim drugini slučajevima. Da bi se sprečilo neželjeno pojačavanje slabinske krivinc. . Nadlaktice i u početnom položaju i pri izvođenju vežbi. Poseban zmačaj u ovim slučajevima dobijaju ranije već opisane vežbe disanja. školskom dobu. kao uostalom i kod drugih početnih položaja. i u ovom slučaju veojna je važna raoia dijagnoza i preduzimanje korektivnih vežbi. jer će se tako postići i popravljanje opšteg statusa organizma u celini. saradnja sa lekarom treba da se ogleda u otkrivanju osnovnog oboljenja. pogrešno bi bi!o ako bismo se zadržali samo na pomenutim mišićima. Treba samo dati izraziti naglasak na jačanje leđne muskulatua^e i na primenu vežbi disanja u cilju održavanja normalne disajne funkcije. stavlja se pod trbušnii predeo jedno okruglo jastuče. \ .

p. ruke su u odručenju dlanjovima okrenute prema tlu. savijeine u laktovima. Vežba 5 U p. kao u vežbi 1. Vežba 6 U p. p. glavu i grudni deo kičme.IOZA Vežba 1 Iz početnog položaja (ruke poi cd tela) dizanjem ramena priipajali lopatice uz kičmend stub.p. Tslovremeno dizati glavu od tla. Vežba 4 U p. grudni deo kiome i ruke do primicanja lopatiica uz kičmeni stub. Dizati glavu. mke su savijene u laktovima pa-epletendh prstiju na poti'ljiku. prsti ruku su prepleteni tia leđima sa dlanovima okrenutiim umazad. tako da podlaktica I nadlalktica čine ugao od 90". p. Dizati laJctove što više od tla. Laktovi su u visini ramenog pojasa. . Dizanjem opruženih i^iiku i ramanog pojasa pripajati lopat'ice uz kičmeni stub. Glava u produžetku kiomenog stuba.. nuke su na podu. Dizati laike sa dlaiiovima okrenutim prema tlu i glavu licem prema podlozii. Dizanje ruku i ramenog pojasa sa pripajainjem lopatica uz kičmeni stub. 57 86 Vežba 2 Iz p. Vežba S U p. p.

p. V e ž b a 12 Iz p. p. . kao u vežbi 10. saviti ih u laktovima i šake osloniti na potiIjak. ruke su opružene ispred glave — na tlu. p. Lice okrenuto prema tlu. V c ž b a 10 Početni položaj je kao u vežbi 9. KIFOZA Vežba 8 Iz p. opružene ruke podigniuti od tla. dlanovi prema podlozi.p. Glava prati pokiret licem okrenuta prema tlu. Istim putem vratiti se u p. dovesti ih kroz odručenje do uzručenja. sa ruikama opruženim na tlu ispred glave. p. diizatli glavu što više gore. sa prstima prepletenim i dlaniovima ofcrenutim unapired. Odižuoi ruke. Rukama iprepletenih prstiju na patiljku davati snažan otpor. ruke su savijene u laktovima. Ceo pofcret se odvija -iznad nivoa ramenog pojasa uz dizanje grudnog dela kičme i glave. mke pored tela. p. a šake uvrtati dlanovima prema gore. V e ž b a 1] Iz p.58 Vežba 7 U p. Istovremeno podlizati rameni pojas i ru^ke. Zatim ih opružiti i spustiti u p. Pokiret glavom kao u vežbi broj 4. p. Dizati ruke istovremeno oikrećući dlanove nagore i priibližavati lopatice kičmenom stubu. Dizati obe ruke istovremeno. Vežba 9 P. a šake su na tlu pored ramena (potpor ležeći za mkama).

V e ž b a 15 U p. ruke savijene u laktovima malo udaljene od trupa. p. Rukama prepletemh prstiju na potiljku davati otpo-r dizanju glave. ruke u uzručenju. Pri tome glava ostaje u produžetku kičmenog stuba. Zadnja loža buta. u vežbi 5. . Vežba 1 Iz p. snažno zategnuti trbušnu i sedalnu mustalaturu. a lafctovi ostaju čvrsto pritisnuti na podlogu. koja je kod kifotične deoe neelastijčna. a ramemi pojas povlačiti prema dole. S9 y7 V e ž b a 14 U p. otežava ispiravijanje grudoog dela kičmenog stuba. p.p. Dižući grudni deo kičmenog stuba i glavu.KIFOZA V e ž b a 13 Iz p. Početni položaj u sedu sa opruženim kolenima (Sl. p. sa ruikama oslonjenim na kairlicu istegniutii kičmeni stub odupiruči se ruikama. U kaBnijem peniodu uz opružanje bolena tražiti i povlačenje stopala prema potkolenici. Njena neelastičnost potencirana opraženim kolenom predstavlja snagu kojiu treba iskoristiti za jačanje oipružača leđa u ovom položaju. opružiti ih pa se vratiti u p. Dižući glavu podlaiktiice pomerati u stranu. p. 100—109) Prl izvođenju vežbi u ovom položaju paziiti da ne dođe do savijanja u zglobu kolena. ruke saviti u laktovima kao.

p. nulke su padiigruute do visine ramena (odiručenje). Nadlaktica i podlaktica čine ugao od 90" i u vodoravnom su položaju. Nadla'ktioa i podlaktica p>od uglom od 90®.60 KIFOZA Vežba 2 U p. Povlačii'tii laktove što više unazad ne od'vajajući dlanove od potiljika. Dlanovi su okrenuti prema tlu. ruke su savijene u laktovima. prsiti prepleteni. Vežba 6 U p. laktovi u visini ramena. p. ruike savitd. Vežba 3 U p. Povlačeći nadlaikticu prema gore savijaiti laktove. Opružati ruke povlačeći ih što vrše unazad i gore sa astovremeniim okretanjem dlanova unazad i pripajanjem lopatica uz kdčmenii stub. ruke su opružene u zaručenju. Uz opružanje gradnog dela kičmenog stuba (eloogacija) povlaoili podlakticu što više u nazad. grudni koš isturiti unapred. . Vežba 5 Iz p. pokrečući ih samo u ramenom zglobu i pazeći da se laktovi ne spuštaju ispod nivoa ramena. ru'ke su dza tela sa preipletenlim prstima. p.p. p. U tom položaju povlačiti ruke što više unazad. Vežba 4 U p. dlanovi na potilj'ku.

prsti preipleteni sa dlanovima na potiljku. pripajajući lopatice uz kiićmeni stub. Ne rasiplićući prste povlačiiti ruke što više unazad.p. p. ruke su u odručenju sa dlanovima okrenutim unapred. Vežba 9 U p. Vež'ba 8 U p. podlaktice provučene ispod kolena šakama sa spoljne strane obuhvataju skočne zgloibove. Povlačiti ruke unazad. sa dlanovima okrenutim unapred i gore. stopala se ne pomeraju. p. ruke su oslonjene dlanovima na potiljku sa laktovima povućenim imazad. Ruke staviti između butina. p. V e ž b a 10 U p.KIFOZA Vežba 7 U p. Oporužati ruke iznad glave. ruke su saviijene. . Pri izvođenju ovog pokreta paziti da ruke ne idu ispod nivoa ramena. Opružati ruke u odručenje što više iza tela. doći u sed sa savijenim kolenima taban prema tabanu. Uz elongaciju kičme povlalčiti rameni pojas preana nazad. otoreouoi dlanove na gore.

Uz pokušaj odvajanja. (ikao u vežbi 1). Ovo je neophodno i radi održavanja ravnotež'nog pdložaja pri izvođenju pokireta. što se po'Stiže time što trbušni zid ostaje uz. Ruike opružiti nazad i podizati ih gore. ili što bliže butinama. Pri opružanju kičmenog stuba donji deo leđa ne opružati. Vežba 2 Iz p. Pokret je vrlo naporan. sa izraziito asteničnim habitusom. čvrsto O'slanjati laktove na podlogu nešto unazad od nivoa ramena i udaljene od tela. U kasinijem pei-iodu može se dati i pravilan četvoronožni položaj ali uvek sa oisloncem kolemma ispred kiikova. kako bi se sprečilo neželjeno kiiivljenje kičme u slahiiniskoim delu. p. zbog slabosti muslkulatiure i nemogučnosti duge koncenitraoije pažnje. 8. dlanovima prema podlozi. . Kod dece u pubertetu. pa isitovremeno sa ellongacijom kičme vršiti snažan pritisak glavom o zid (ea primor vežba i. 110—119) Pri vežbanju u ovorn položaju treba u počeCku grudni deo kiičmenog stuba spustiti nisko sa osloncem na podlaktiou udaljenu od tela. odizati grudm deo kičme do horizontale. licem prema podlozi. p. podlaktica od tla odvoditi ih u stranu. a bokove pomeriti unazad. 9.62 KIFOZA Sve vežbe u sedećem položaju kada to pokiret ruikama dozvoljava mnogo su efektodje kada se rade uza z:id. Početni položaj četvoronožni (Sl. treba izbegavati dugo zadržavanje u ovom položaju. Vežba 1 Iz p. licem okreimta preima podlozi. 10). 6. oslotncem na podlaktice.. 7. Glava kao i fcod ostalih položaja treba da bude u produžetku kiomeinog stilba.

p. (kao u vežbi 1). ruke opružene u laktovima dizati u stranu i gore. Odižući ruJce od podloge preplesti prste na potiljku i pritisifcom na glavu spirečiti njeno pomeranje prema nazad. Ruke su savijene u laktovi. Vežba 5 Iz p. U odručenju uvrnuti dlanove prema goore. p. .poti'Ijiku sa laktovima izmad nivoa ramenog pojasa. Povlačeći ruke prema gore i u stranu podliiktica treba da ide višlje od nadlaktice. Vežba 7 Iz pravilnog četvoronožnog polo/aja sa kolenima nešto ispired k-ukova. p. Vežba 4 Iz p. (kao u vežbi 1) podižući gnudni deo kičme do horiizontale.KIFOZA Vežba 3 Iz p. podiza i gmdni deo kičme do horizontale. opružeaie riuke u lalk'tovima ispružati napired i gore.ma. preplesti pcrsite na . održavati tokom vežbe horizon'talan položaj gnudnog dela kičme.p. nadlaktica i podlaktica pod uglom od 90°. podižući grudni deo kičnie do horizontale. podižući grudni deo kičme do horizontale. Vežba 6 Iz p. laJcat u visini ramena. (kao u vežbi 1). Vežba je vrlo naporna pa je u početku raditi pooavljajućd je manjli biroj puta. (ikao u vežbi 1).

p. praviti palukružind pokret opružeiiim rukama — nazad.64 Vežba 8 Iz p. staviti na potiljak. Paziti da omča 118 ne spadne na vratni deo kiičme. U p. 119 Stojeći početni polozaj (Sl. V e ž b a 10 Vežbe će biti još napomije u ovom položaju ako se rade uz pomoć suvežbača. sa kukoviirAa izsnad kolena osloniti se na laktove sa ipreipletenim prstima na potiljku. u stiranu i gore. . (kao u vežbi 7). Piodizaiti grudni deo kičme do horizontale uz povlače-' nje la'fctova iznad nivoa ramenog pojasa. čija je neusklađeonost česito uzroik nastanika deformacije.p. PovlaCeći ceo trup ma!lo unazad zadržati njegpv horizontalan položaj. Pomeraiti glavu prema nazad savlađujuči otjx>r. jedmi omču vezanu za noki čvrsitO fiksiran predimet. p. (ikao u vežbii 7). 120—129) U ovom položaju je pokireitljiivost tela najveća i treba ga primeiniti tek na hraju vežbanja kada se u drLigiim položa|ima ulsikladila jaoina kako oslabljenih tako i zategnutih mišića. U prvo vreme mogu se pnimenjivati vežbe u sitavu kod kojeg re noge biti razmaknute u pravcu napred—nazad kako bi se bar unekoliko spreoilo obrtanje karlice i neželjena pokretljivost u slabinskom delu. KIFOZA Vežba 9 Iz p. Ceo pokret tireba da se izvede iznad nivoa ramenog pojasa.

Uz istezanje kičmenog stuba ruke odručiti. p.što više gore. Vežb a 4 Iz p. okrećući dianove prema nazad. Trbuh uvući. p m'ke pored tela. Tirbušine mišiće za vreme celog pOkreta držati snažno zategniutim. Ruke istim putem vratiti do p. Poifciret iz\'oditi što više iza tela. savijajući laktove vući gamjii deo šaka po leđima . Vežba 3 U p. Uz elongaciju kičme u oelini. ruke su iza tela preplete11 ih prstiju i uvirnutih dlanova prema nazad.KIOZA 65 Vežba 1 U p. U odručenju dlanove oferenuti prema gore. Tribušnu muskulaturu snažno zategnuti. Opružene ruke povlaoitii što više nazad i gore uz pripajanje lopatica kičmenom stubu. ruke ispružene pored tela dizati kroz odručenje do uzručenja. p. . Vežba 2 U p. ru'ke su iza tela sa prstima prepletenim i dlanovima okrenutim unazad. p. p.

ruke do uz snažmuskulaopružene Vežba 7 U p. Ruke povlačiti u zaručenje sa dlanovima okrenutim prema tlu. ruke su na potiljiku. Savijati zatim gornji deo tela sve do vodoravnog položaja. savijati gomji deo tela do vodoravnog položaja licem okrenutim dole. što viiše povlačiiti ruke unazad. Vežba 8 U p. dizati ruke u odručenje savijajući ih u laktovima.p. a istovremeno laktove povlačitd što više una^ad. U uzručenju no zategnutu trbušoiu luru. p. dizati opružene uzručenja.66 Vežba 5 Iz p. Trbušne mišiće snažno zategnuti i kao kod svih vežbi u ovom položaju kičmeni stub elongirati i zadržati u okomitom položaju.p. . p.. KIFOZA 12A Vežba 6 Iz p. U visini ramenog pojasa lakat povlačiti unazad sa naglašenim povlačenjem podlaktice.

U početku kada se koriste bučice. (Ilava je u produžetku kičmenog stuba. kada god to početni položaj i poki-et dozvoljavaju. II TEII STAJIUM KIFOZE (Sl. početi sa hikšim (0. p. privlačiti lopatice kičmenom slubu. dlanovima prema napred l>odizati dio uzručenja.a lopatičnog pojasa. p. Podlaktlice sa bučicama poVlačiti napred i gore tako da podlaktica dodime nadlaktiou. 130 . ruke pored tela. Savijati i Like u laktovinja i dovesti palicu i/. Ukoliko se slabinska kri\ iiia povećava. Pri pokrelu glava mora ostati u produžetku kičmenog stuba. karličnli pojas povući malo unazad prema petama. savijati ruke u laktovima tako da laktovi ostanu u istoj visini. V e ž b a 10 Držati bučdce u ša. Paziti da ne dođe do |X)jačania krivtine u slabinskom predelu. Vežba 9 I/.p. p. Iz p. biičdce i dnige siine sprave treba koristiti.5 kg) pa vežbajuoi duži period vremena postepeno povcćavati njihovu težinu i do 5—6 kg.kama. Zatim ih povlačiti nazad i to više podlakticu nego nadlakticu. uhvaćenu palicu ispred lcla.K 1 i'OZA 67 Iz slededah primera može se videti da paliou. 130—136) l'očetni položaj četvoronolni Vežba 1 U p.

r
68

KIFOZA

Vežba 2 Iz p. p. sa prstima ruku okrenutim unutra i u širini ramena, spuštati g o m j i deo tela dok brada ne dodime tlo. Laktovi idu u poIje dok se bokovi minimalno pomeraju unapred. Vratiti se u početni položaj kroz sed na pete.

Vežba 3 Iz p. p. neznatno povlačiti bokove unazad, a ruke u visini ramenog pojasa širiti do odmčenja, klizeći po podu. Istovremeno spuštati gomji deo tmpa, dok brada ne dodime tlo. Vratiti se u početni položaj bez pomoći ruku.

Vežba 4 Iz p. p. povlačiti bokove unazad. Istovremeno ruke istezati što više unapred, pri čemu ramena treba da su što bliža podlozii.

Vežba 5 Iz p.p. oslanjajuoi se na prste nogu, dizati bokove sve do pK>tpunog oipmžanja nogu. Pomeranjem bokova unazad stati celim stopalom. Tada gmdni koš približiti što više kolenima. Ruke ostaju na tlu, ne pomerajući se.

K I !• OZA

69

Vežba 6 I/. p. p. spustiti grudni deo kičme prema tlu do oslonca o podlaklice. U tom položaju potiskivati Ki udni deo kičme do dodira bra(iom o podlogu.

135

Vežba 7 U p. p. osloniti šake savijenih, ili opružemh ruku na neki predmet. U tom položaju potiiskivati grudni deo kičme prema dole, uz povlačenje laktova gore, kada su ruke savijene u p. p.

Početni položaj stoječi pored ripstola licem prema ripstolu (Sl. 137—141)

Vežba 1 lluke su u visini ramenog pojasa oslonjene šakama na prečku — inalo šdre od ramenog pojasa. •Stopala su neznatno udaljena od ripstola. Ići u čučanj sa pribli/avanjem gomjeg dela tela ripstolu.

70 Vežba 2 U p. p. ruke su kao u vežbi 1. Stopala su udaljena unazad. Savijati gornji deo tela do vodoravnog pretklona sa glavom u produžetku kičmemog stuba, potiskujući ramena što više nadole. Kolena su pri tome potpuno opruiena.

KIFOZA

Vežba 3 P. p. kao i u vežbi 2. Savijajući laktove u polje i održavajući ih u visini ramenog pojasa, celim telom ići pretma riipstolu dok brada ne dodirne preoku. Cdo telo je tokom vežbe opniženo.

Vežba 4 U p. p. ruke su postavljene kao u vežbama 1, 2 i 3. Naizmenično, savdjajuoi jednu nogu u kolenu doai do čučnja, — drugu nogu pružiti unazad.

maksimalno opružene. . Vežba 1 U p. Spuštati pete što više nadole istežuči ceo kičmeini stiub. mogu se davati vežbe i s leđima okreinutim prema ripstolu. U ovom položaju paziti da ne dođe do pojačavanja slahinske krivine. osloncem na oba stopala. Početni položaj stojeći na ripstolu licem prema ripstolu — leđima prema ripstolu (Sl.IFOZA 71 Vežba 5 Pomeriti se što više od ripstola osloniti šake na najvišu dostupnu prečku i kao u vežbi 4 sa pruženim telom. 142—149) Ove vežbe u čistom visu ne forsirati kod slabe muskulature ramenog pojasa. grudni deo kičme pomerati prema ripstolu. Stopalo je oslonjeno samo prstima o prečkiu. p. U kasnijem periodu vežbanja. ruke su oslonjene o prečku iznad glave nešto šiire od ramenog pojasa.

doći u vis skidanjem nogu s preoke ripstola. zajedno sa vratnim delom. U p. Obe noge udaljiti što više od ripstola (zanoženje). p. Vežba 4 Iz p. Vratitli se u početni položaj bez povlačenja tela rukama. p. p.72 KIFOZA Vežba 2 Iz p. pokreti su isiti kao u vežbi 2. . doći u vis kao u vežbi 2. samo što u visu treba glavu (osovinska ekstenzija glave i vrata) povući što više unazad. Celo telo potpumo olabaviti.p. a ne povlačenjem celog tela rukama. Vežba 3 U p. se vratiti oslanjanjeni stopala na najbližu prečku i to podižući stopala.

Kolena moraju biti opružena. . a gornji deo tdla isturiti napred. Vežba 5 Iz p. Uhvatiti riipstol u visini koja odgovara osobi koja vežba. Snažno zategoutii trbušnu i sedalnu muskulatuiru. Iza tela poistaviti neki manji pa veći predmet. kao i ligameaiata kičmenog stuba u počdtku ga davatii u sedu.p. sed na slolici pored ripstola leđima ofcrenuti. okrenuti leđima prema ripistolu težak kod istruikturalnih Ikifoza. Hvat šakama. u cilju isitezanja veiikog gmdnog miišića.KFOZA Kako je položaj. Vežba 6 Sed. u stojećem položaju na ripstdliu. pa tek onda /u čistom visu. na tlu. U sedu se treba olabaviti. kada to stanje dozvoli treba da bude sa potpuno opruženim rukama. sedalni deo odvojen od ripstola. spoljnih rotatora ramenog pojasa. leđima Okrenuti ripstolu. kako bi se vežbom delovalo i na istezanje zadoje lože buta. Rukama uhvatiti za najvišu dostuipnu preičku. Kod kuće gde nema ripstola ili suvežbaća treba ugao sobe ili ragastov od vrata isikoristiiti više puta u tokiu dana da se po''iiKne isti cilj — istezanja neelastičnih elemenata.

U ragastovu od vrata može se isto postići. Pokret se vrši celim telom iz skočnih zglobova. Potežući grudini koš prema uglu ne povećavati slabinsku krivinu. Stopala su udaljena. p. prsti prepleteni na potiiljku. suvežbač povlači nadlakticu nazad. Vežba 8 P. sed sa opruženim kolenima. hvata nadlakticu vežbača. kako je ovo vrlo dobar položaj za pasitizanje elastičniosti svih navedenih elemenata daćemo primer samo jedne vežbe. a kolenorn vrši pritiisak baš na onaj deo grudnog dela kiome koji je najistureniji.74 KIFOZA Vežba 7 U uglu sobe savijene ruke osloniti podlakticom na zid (nadlakat i podlakat čiine ugao od 90"). Suvežbač koji mora uvek da asistira kod težih stanja kifoze. Kod težih stanja kifoze niisu dati primeri vežbi u sedu sa . . Međutim.opruženiim kiolenima. a celo telo malo nagnuto prema uglu. samo sa rukama u odručenju. Priti&kom kolena na kičmu.

na primer. prepLitanji-Tn prstiju ruku na potiljku (. sigurno je da će vežba biti bolja ako se snažnim zatezanjem trbušne muskulature izazove isti rfekat. onda vežbe treba tako odabrati i kombiinovati da se korigovanjem jednog deformiteta ne pogoršava drugi. a kifoza postoji kao primarni defoirmitet. U takvim slučajevima.Slika 151). Ako je lordoza jače izražena. Ako je pojačana lordoza. da ne bi poferetima gornjih delova tela pogoršavali slabinsku krivinu. treba podmetnuti jedno tvrđe jastuče ispod slabinskog predela i tako bar do-nekle sprečiti pogoršavanje krivine (sl. . onda položajima ruku treba spreoiti odnosno umanjiti pogoršavanje leđne kifoze. usipešno ćemo se boriti i protiiv ovog kom'binovanog deformiteta. a drugi u smiislu fcifoze.KIFOZA Vežbe za otklanjanje kifo-lordoze Ako postoji takva defo>rmacija kičmenog stuba gde su zahvaćeni i siabimski i leđni deo i to jedan u smiislu lordoze. ako je ona primarni deformiilct. 150). tj. Odabirajući pogodne vežbe iz komipleksa koji su dati za otklanjanje lordoze. odnosno kifoze. To sc možc sprovesti. Međutim. te je jače izražena. može se prijmeniiti i ležeći položaj na trbuhu koii u stvari nije pogodan za ispravljanje lordoze.

76 KIFOZA Izbor početnih položaja za ove deformacije. . kao što je već napomenuto. kao i kombinacija odabrajnih vežbi treba da su takvi. da na oba ova iskriivljenja deluju u 'smislu popravljanja (SMka 152— -155).

fizioloških krivina kičmenog stuba u sagitalnoj ravni. o kojima je već ranije bilo govora.RAVNA LEĐA — DORSUM PLANUM Kod ove deformacije iz različitih uziroka. Naročita pažnja se poklanja vežbama za predeo leđa i trbuha. . a od ostalib vežbi najviše koreiktivne vežbe opšteg dejistva. Ovo ne treba poistovetiti sa ravnim leđima novorođenčeta kod koga se fiziološke kiriivine formiraju oko prve godine ždivota. Uzroci su nekad urođeni. naročito u periodu ubrzanog rasta. treba vrlo obilato korisitiiti vežbe disanja. a prepomčuje se još i plivanje. ne dolazi do formiranja normalnih. pri čemu poikreiti moraju biti posebno određenli (Delfinov stil). Ovakvim osobama treba zabraniti dugotrajna statička naprezanja. (Sllika 156). sa cdljem popravljanja pakretljivosti Mčmenog S'tuba i oblikovanja fizioloških brivina. koja naročiti značaj dobija zbog toga što može biti pogodno tlo za kasniji razvitak skolioze. ali je vrlo često rahitis jedan od važnih momenata u nastajanju ove deformacije.

Početni položaj lezeći na trbuhu (Sl. p. Vežba 2 U p. Noge opružeiie naizmeniono podizati što više goire. p.78 RAVNA LEĐA Vežbe za otklanjanje ravnih leđa Za otklanjanje ove deformacije mogu se koristiti nekoliko početnih položaja. Vežba 3 U p. Opiranjem šaka o podlogu dizati gornji deo t^la do opružanja ruku. dizati rameni pojas. 157—161) (ispod grudnog dela kičme staviti okrugao jastučić. Odabrali smo tri koja se najčešće kordste i dali samo po nekoliko primera vežbi. okrenut u pravcu glava — karlica). . ruke su u odručenju s dlanovima okrenutim prema podlo-zi. ruke su pored tela. ruke su savijene u laktovima i oslonjene o tlo ispod ramenog pojasa. Opiranjem šaka o podlogu. Glava prali pokret savijanjem prema grudiima. Vežba 1 U p. p. tako da nastavnik shvati prinoipe kojih treba da se pridržava u radu sa decom kod koje se nade ova deformaaija.

p ruike su ispred glavc oslonjenc dlanovima o podlogu. Vežba 4 Iz p. opružene noge dizati gore. samo dodati po'kret širenja nogu u stranu (ra161 znoženje). ruke su pored tela. p. Slabinski deo kiome odizati od podloge. Saviti noge u kolenima. p. Obc noge odizati od podloge. ruike su kao u vežbi 1. Vežba 2 U p. .RAVNA LEĐA Vežba 4 n p. Oslanjajući se na pete dizati bokove od podloge. Vežba 3 U p. Početni položaj ležeći na leđirna (Sl. 160 Vežba 5 P. p. 162—166) Vežba 1 U p. kao i savijanje i opružanje u kolenima. Isto-viremeno slabinski deo kičme odizati od podloge. kao u vežbl 4. p. Mogu se dati još kruženja i odnoženja. ruke su pored tela. Odići bokove što više gore. Glavu podići dok bradom ne dodime grudi. p.

Početni poloiaj četvoronoini (Sl. Glavu potiskivati nadole. a glavu potiskivati prema grudima.p. isturati leđa što više nagore.80 RAVNA LEĐA Vežba 5 P. ruke opružene iznad glave. p. Vežba 2 Iz p. opružene noge naizmenićno dizati gore. Vežba 3 U p. noge savijeine u kiolenima. . 167—171) Vežba 1 Iz p. Odizati slabinski deo kičme od podloge sa istovremeaiim podizanjem 7 55 glave licem prema tavanici. uvijati se u slabinskom predelu. p. p.

p. ilok ne dodiiirnemo podlogu. pomerati bokove unapred. Ruke i>>vlaju opružene i ne pomeraju SL' lokom vežbe. .AVNA LEĐA Vežba 4 1/ p. 170 Vežba 5 P. boko-Mima oslonjeinih na podlogu kao u vežbi 4 podizati naizmenično opružene noge u kolenima. p.

jer ona to postaje tek tada kada primenom uobičajenih testova ne dolazi do korekcije. Skolioza je jedna od najčešćih deformacđja krčmenog stuba. 173). Vrlo retko se javlja kao urođetna ali je zato veMki broj raziličitih negativnih uticaja koji dovode do nastanka stečenih skolioza. koje su bile u sagitalnoj ravni. itd. za razliku od do sada pomenutih. a u susednom u desnu straaiu. . kompenzatorno iskrivljonje kod koga je u jednom ddlu kiomeni stub iskriv'ljen na primer u levu. Ako je uzrok poznat i ako se može otkloiniti. Kod skolioze devijacija može biti u levu ili u desnu stranu. Funkcionalne skoMoze su uglavnom reduktibilne. loš položaj pri sedenju u školskoj klupi. Skolioza se može javiti kao posledica čitavog niza oboljenja ili biti samo njihov propratni simptom. Ne treba svaku lateralnu devijaciju kičme smatrati skoliozom u pravom smiski. neodgovarajuća postelja itd. Pravi uzrok skolioza nije ni do danas u potpunosti rešen. onda se takve skoMoze mogu korigovati u potpunosti. zatim različite periferne oduzetosti pojedinih mišićnih grupa što dovodi do asimetrije njihove zategnutosti.). jer nema promena na koštanim delovima kičmerLog stuba. Izuzetno ona sama može biti osnovno oboljenje. međutim može postojati i tzv. zatim neuromišićni bol. (SMka 172.SKOLIOZA — SCOLIOSIS Krivina kičmenog stuba koja se naziva skoliozoan. mada se veliki broj autora bavio ovom problematikom. Pored toga uzrok skolioze može biti poremećaj statike. Ove vrste skolioza nastaju najčešće kao posledica lošeg držanja tela. nastaje u frontalnoj ravni. odnosno loših navika (neadekvatno nošenje školske torbe. Prema savremenim shvatanjima skoMoze se dele na: funkcionalne i stnikturalne.

saimo ako se na vreme prdmeti 1 započne sa korekcijom od Siamog početka. ali mogu da se pogoršavaju i daIje i posle završetka rasta. u inače /jdrave dece i napreduju zajedno sa raistom organizma ili se spontiMio poiviiiku još u najranijem dobu života. Tela pršljenova se na konkavnoj strani krivine približavaju. U grupu struktiiralnih skolioza spadaju još i urođene. kongonitalne skolioze i najzad tzv. odmosno njihovoj korekciji. tzv. Obično na mestu iivrtanja nastaje primarna krivina. a sa prednje na konkavnoj strani. zbog postojećih promena na koštanim delovima.IOZA H 3 Strukturalne skolioze predstavljaju teža oštećenja. dok se konipenzatorno javljaju krivine na susedinrm delovima kiičmenog stuba. koje su uglavnom posledica preležane dečje paralize (PoIiomyeIitis) ili cerebralne (sipastične) paralize.• KOI. /aostaju u razvoju. torakogene skoJioze. evenlualnih operativnih zahvata na grudnom košu itd. p a r a l a t i č k e skolioze. Zhog toga ova vrsta skolioze zaskižuije posebnu pažnju d može se donekle ublažiti. U ovoj grupi su najčešće tzv. uglavnom na supr'otnu stranu. pa sve do momenta kada dodie do potpunog završetka okoštavanja i rasta. . čiji uzrak nije poznat. »rebarna grba« sa zadnje strane na konveksnoj. rebara. deformišu i uvrću oko uzdužne osovine. One obično nastaju u mlađem životnom dobu. Sledeće po brojnosti u ovoj grupi su tzv. a karaikteristično je da se javljaju. Javlja se i deformacija rebra. jer nisu više reduktibilne. koje nasitaju kao posledica različitih oboljenja plućne maramice. Tok kada se sa sigumošću utvrdi koja jc vrsta skolioze u pitanju onda se može pristupiiti daljem ispitivanju samili kliničkih manifestaoija. i d i o p a t s k e skdlioze.

ili s k o l i otiično loše držanje. — iprostori ograničeni linijom unutrašnje strane ruku i grudnim košem i bokovima (takozvani Lorencovi trougli) nejednaki. te se naziva još i »S-skolioza«. od kojih će za nas biti najvažniji funkoionalni stadijum. — parcijalna skolioza. Potrebno je napomenuti da u klasifikacijama pojedinih autora. koja zahvata samo pojedine delove kičmenog stuba. vratna. biti date oisnovne karaikteristike i ovog tipa lošeg držanja: — glava je istorivljena u jednu stramu (što zavisi od kliničke manifestacije skolioze). razMkuju se i u ovom slučaju već pomenuti stadijumi u njenom razvoju. leđna ili slabinska skolioza. postojanje skoliotičnog držanja je danas činjenica pa će. — istaknutija i bliža lopatica kičmenom stubu na konveksnoj stirani. tako da se razlikuje. na primer. Da li će se skolioza okaraktarisati kao leva ili desna zavisiće od toga u koju je stranu okronut konveksitet krivine. . koja se istovremeno javlja u sva tri dela kičmenog stiiba — ali uvek u suprotnu stranu. Kao i kod ostalih deformacija fcičmenog stuba. — jače izražena glutealna muskulatura na jednoj strani. odnosno prema veličini zahvaćenih dclova kičmenog stuba mogu se razlikovati: — totalna skolioza. — rame je nešto povišeno na konveksnoj strani. a u susednom delu u levu stranu. U ovim sliičajevima može se uočiti leva ili desna vratna. Neki je autori nazivaju »dupplex«. pa i onih čije smo mišljenje prihvatili. ali krivljenje je samo u jednu stranu. kod koje dolazi do iskrivljenja čitavog lcičmanog stuba u levu ili desnu stranu. ovaj tip lošeg držanja nije pomenut. nazivaju »itripplex«. Ona u tom slučaju ima oblik slova »S«. ona može biti proširena i na dva susedna dela kičmenog stuba. — trbuh mlitav i ispupčen. — jedna noga u lako savijenom položaju (fleksiji) ili u hiperekstenziji (Slika 174). kao što onu. Međutim. Međutim. leđna ili slabinska sko'lioza.SKOLOZA Prema svojoj lokalizaciji. — kompenzatoma skolioza. kao i kod ranije opisanih deformacija. kod koje se u jednom delu kičmemi stub krivi u desnu.

To isto se može konstatovati pr'iilikom podizanja ruke na konkavnoj strani ili pretklonom trupa (Slika 175). . loikalizacije i stopena već izra/onih promena. da van škole preduzmu sve što je potrebno da se ovi uzroonioi odstrane. Kod skoliotičnog lošeg držanja. svd ovi znaci dobrim delom nestaju prilikom zauziinanja aktivnog stava zatezanjem muskulature leđa ili trupa u celini. odinosno o loši>in držanju. Istoviremeno treba nastojati da se osnovni uzročnik otkloni. ili. sa svoje strane doprinositi izvesnoj korekciji i koja neće dozvoliti tla se umanjuje efekat primenjenih vežbi. Razumljivo je da se sve ove promene pogoršavaju ukoliko sc dozvoli da se ovo stanje i dalje razvija. o'snovno je vršiti korekciju statike. kao i kod prethodno opisanih tloformacija. tako i pri hodanju. Tom prilikom se mogu koristiti različita pomagala koja će. e č e n j e Primena odgovarajućih vežbi.KOLIOZA Ukoliko se radi o funkcioiialnom stadijumu. I. pasivno. itd. odnosno njihove roditelje. Kao pomagala najčešće se koriste različite vrste podmetača. onda treba uputiti decu. korzeta. Ako su to loše navike. na primer kratkovidnost više izražena na jednom oku. zavisiće od uzrasta. i to kako pri mirovanju.

zahvaljujiući već pometnutim pozitivnim osobinama i uticajima vode. kod skolioze se u određenom momentu može vrlo korisno primeniti plivanje. dolaziti do popraviljainja stanja u jednom delu. Zato je neobiono važno strpljivo uitvrditi koje vrste pokreta u vodi detetu korisite. Ovde je posebno važno »ikorektivno plivanje«. vodeći računa da se u početku i-ada orijoBtiše na takve položaje koji će zahtevati miinimum napora i utrošika energije. . Tek kasnije. paralelno sa popravljanjem objektivnog i subjektivnog stanja. već treba plivanje taono iskoristiti samo u posebnom obliku koji omogućava popravljanje dePormacije. naročiito kod komplikovanrjih slučajeva. a do pogoršanja u drugom delu kičmeinog stiiba. jor nije dovoljno samo detetu dati da pliva. mogu se koristiti i drugi. jačanje istegnutih mišića. shodno njenim mogućnostima.SKOLIOZA Tek tada se počinje sa aktivnim vežbama i kompletnim angažovamjem osobe. Cesto će biti veoma teško da se izabere pravi početni položaj. ispupčene. Ovo se posebno odnosi na takozvane kompenzatoirne ili »S-iskoMoze« te će se u praktičnom prikazu vežbi o ovome posebno voditi raoLma (Slika 176). pa nastojati da ono usvoji i redovno pnimenjuje samo one pokrete koji su opravdani sa aspekta korekcije. Osim pomenutih gimnastičkih vežbi. konveksne strane. Treba koris'titi sve početne položaje koji mogu bitd od koristi. jer će. Osnovmi zadatak koji će se primenjivati biće toniziranje. naporniji početni položaji.

Neophodno je pri radu obavezno zahtevati da deca budu skinuta do pojasa. mislimo da se dovoljno jasno uočava važnost preduzimanja pomeluitih mara. Ako sc ovo nc sprovodi.ii. uostalom kao i kod drugih oblika.i. gdc u'loga na/slavnika fizičkog vaspitanja dolazi do izra/. treba uvek imati na umu da pakreti ruku delluju više na goTnje partije. kako bi se svako negativno odražavanje datih vcžbi na susedne delove kičmenog stuba korigovalo na odgovarajući način. ncgo naproliiv.IO/A 87 I'oscban značaj kod nastajanja ovc dcformacijc irna prcMMiiiva. što možc da dovede do tešk'ih deformacija grudnog kuša i negativnih uticaja na normalan razvoj umitrašnjih organa j'i'ndnc duplje. 'Io nc mora da sc sprovodi kroz nokc spccijalnc formc rada. o čemu i ovde treba voditi računa. onda možc doći do napredovanja skoiiozc.SKDI. Ovo ne isključuje mogućnost i kombinovanja pokreta oba ekstremiteta prema lokalizaciji deformaoije na kičmenom stubu.a donje partije kičmenog stuba. . SKOLIOTIČNO LOŠE DRŽANJE (FUNKCIONALNI STADIJUM) D e s n a gr udna skolioza Početni položaj ležeći na trbuhu (Sl. 177—188) Prilikom davanja vežbi za ovu vrstu skolioze. () čijcm mačaju za opstanak organizma ne treba ni govoribi. s tim da oni koji se budu služili ovim priničnikom mogu svaku od ovih vežbi sami adaptirati prema određonom slučaju. Zbog raznoliikosbi kliničkih manifestacija u datim primerima opisane su vežbe za desnu grudnti i levu slabinsku skoliozu. kroz rcdovnu školsku nastavu fizičkog vaspitanja. Vežbe za otklanjanje skolioze /. dok pokreti nogu više deluju n. Rad sa decom koja imaju skoliotično držanje ili čak teži stadijum skolioze mnogo je delikatnijii nego kod ostalih deformac ija kičmenog stuba. Pošto su u grudnoj duplji smešteni srce i pluća.

što pa-itiskom desne podlakticc treba sprečiti. leva rulka je iznad glave. Uz elongaoiju kičme podizati glavu i levu ruku. Ovo istezanje treba da prethođi svakoj vežbi kod deformaoija kiome. . uz 9to jače istezanje kičmenog stuba. Dizati glavu i rameni pojas zajedno sa mkama. povlačiti rameni pojas dole.p. p. ^ a desna pored tela. U kasnijem periodu može se kombinovati sa otklonom prema desnoj strani. p. Vežba 4 Iz p. osioeiti se rukama na karlicu. raditi isto kao u vežbi 1 sa otklonam u gradnom delu fcičme. Vežba 3 Iz p. leva ruka opmžena iznad glave. Vežba 2 U p. a des-nom vršiti snažan pritisak podlakticom na podlogu.SKOLIOZA Vežba 1 U p. Snažnim istezanjem kičme. sa glavom liicem prema podlozi. p. desna savijena u laktu pored tela. a' posebno onih koje su lokalizovane u grudniom dellu.

što se pritiskom des-ne šake u potpunosti sprečava. Leva ruka je u uzručeiiju. .p.SKOLIOZA Vežba 5 Iz p. p. Kao u svim ve žbama snažno ©longirati kičmeni stub. leva ruka je pored tela. odižući glavu i levu ruku Opružajuoi lakat dđsne šake. leva ruka opružena. fstovremeno levu ruku savijajuci malo u laktu. laktici. vu či šakom prema gore po zidu uz pokušaj otklona prema desnoj strani.p. dlan okrenut nadole. desnom rukom u odručenju sa malo savijenam laktom osloniti ša'ku na zid. Odižući glavu od IKvdloge pomerati je prema desnoj sitrani. šakom povlačiti |irema dole. a pacijent pokušava ispruženu levu ruiku da digne una/. prstima okrenutim prema gore.ad (u zaručenje). Suvežbač daje odgovarajući otpor na pod-. desna savijena u laktu i šakom oslonjena na obraz. Vežba 6 Iz p. Vežba 7 l' p.

Uvroući dlanove uinapred. p. više nagore zasulkom trupa. Glavni oslonac je na trbuhu.SKOLIOZA Vežba 8 U p. Noge su fiiksirame. p. Desni lakat zatim povlačiti što. Leva ruka je opružena. Suvežbač daje odgovarajući otpor. a pomagati se još i oslanjafnjem laktovima na mediciiniku ili nobi drugi pogodan predmet koji je nešto niži. tako da je gornji deo tela izvan švedske klupe koja služi kao podloga. Vežba 9 Iz pomenutog p. početni položaj se može nešto izmeniti. opružati ruke. a desna je u visini ramena sa savijenim laktom. a pacijent pokušava opruženu desnu ruiku da privuče telu. p. V e ž b a 10 Iz p. dižuči rameni pojas staviti prepletene šake na potiljak. Istovremeaio praviti otklon udesno.p. Da bi se pojačala efikasnost vežbi. V e ž b a 11 Iz p. a levi lakat se pri tome povlači do' sredine oslonca. ne razdvajajući prste. diizati gornji deo tela sa prstima prepletenim na potiljku. leva ruka je iznad glave. . a desna opružena u stranu u visini ramenog pojasa. Dlan je okrenut nadole. dizati gomji deo tela malo iznad horizontale. tako da nadlaktica i podlaktica čine ugao od 90°.

Noge kod ovog položaja moraju biti fiksirane ili rukom suvežbača ili pomoću neke sipirave. Dizanjem glave podići i lakat od podloge. U prvo vreme mogu se oHakšati tako što bi samo rameoi pojas bio van podloge. Kasnije. Noge su fiksirane. Zatim praviti atkloii udesno. ne raizdvajajući ih. desna ruka je oslonjena ispred trbuha na podlogu. Tireba obratiti pažnju da sitolica na kojiu se paoijent O'Slanja laktom ne bude previše ni«ka. preplesti prste na leđima i dizati gomji deo tela. te se daju tek kad je pacijent u stanjii da ih podnese bez teškoća. . p. Leva ruka je oslonjena šakom ispod desmog pazuha.p. sa dstoviremeniim opružanjem i dizanjem ru'ku. Ne odupirući se ru'kom odići glavu i ramena. Zatim savijajaići levu ruku u laktu osloniti glavu na nju. oslonjen na pogodan predmet.SKOLIOZA V e ž ' b a 12 U p. taiko da se deformacija ne bi položajem više potencirala. pomerajući se sve više na gore oslobađa se ceo gomji deo tela. Vežba 2 U p. leva ruika je iznad glave opružena na podlozi. 189—193) Vežbe na boku kod skolioze su veoma naporne. p. Početni položaj ležeći na levom boku (Sl. Vežba 3 U p.

. kao u vežbi 1.SKOLIOZA Vežba 4 Iz p. desnu podlakticu odignuti od podloge i odvoditi u stranu. Laktove postaviti što više unazad. p. Desna ruika ostaje na podlozi. Leva ruka ostaje na podlozi. Početni položaj četvoronožni Vežba 1 Iz p. (Sl. Dđsnom šakom davati otpar pokretu. Kasnije se može kombinovati sa podizanjem i leve ruke. Podizati gmdni deo kičme sa opruženom levom rukom uz elongaciju kičme. 192 Vežba 5 Iz p. p. dižući gornji deo tela od podloge. Noge su fifcsirane.. p. p. sa bokovima na potkolenicama osloniti se ispruženom levom mkom. odižući gomji deo tela od podloge preplesti prste na poliljku. 194—203) Vežba 2 Iz p. levu ruku opružati iznad glave. Desna ruka oslonjena podlaktioom o podlogu sa laktom udaljenim od tela. a desnu mku povući u zamčenje nazad i dole.

povlačeći bokove unazad. Vežba 4 U p. oslondti se na čelo. sa rukama kao u početnom položaju. p. uz elongaciju. Odizati grudni deo kičme. p. desna koso gore. p.. ruke prepletenih prstiju na potiljku. Vežba 5 U p. ruke preplesti na potiljku.SKOLIOZA Vežba 3 Iz p. Uz nekoliko primera (slika 200—-203) mogu se samoinicijativno odabirati položaji ruku dati u prethodnim položajiima. . Vežba o Iz p. Napraviti otklon u grudnom ddu kičme udesno dajući istovremeno otpor desnom rukom pokretu. leva ruka opružena iznad glave. Elongiran kičmeni stub dizati sa rukama do horizontale. Napomena: Sed sa opruženim kolenima se može takođe koristiti kod funkcionalnih skolioza lakalizovanih u gruidnom delu kičme. kao u vežbi 1. Opružajući grudni deo kičme do horizontale davati otpor šakama. p.

Vežba 2 U p. . Pomerati gornjii deo tela ulevo. p. ne pomerajuoi noge do opružanja leve ruke. Stopala razmaknuta. 204—208) Vežba 1 U p. Stopala su udaljena od ripstola. Cučnuti do os'lonca cclim stopa'lima o podlogu. leva iiuka je dznad desne.SKOLIOZA II. p. levu rukiu osloniti o prečku u visini glave. obe oslonjone o prečke ripstola u viisini rameinog pojasa. a desnu u visini ramenog pojasa. TEŽI Početni npstolu STADIJUM SKOLIOZE pored ripstola licem i bokom prema položaj stojeći (Sl.

Povlačenjem boikova unazad. Vežb a 4 U p. Stopala razmaknuta. Levu ruku preko glave istezati što više nagore i prema ripstolu. . bokom prema ripstolu desna rulka je pored tela naslonjena o prečku koja je u visini šake. desna ruka je postavljena kao u vežbi 4. a leva je iznad glave oslonjena o prečku.p. p. leva ru'ka je oslonjena o prečku ripstola u viisini ramenog pojasa.SKOLIOZA Vežba 3 U p. Odvajati gomji deo tela od ripstola. Vežba 5 U p. p. a desna za prečku niže. ra mena potiskivatl nadole.

p. Vežba 4 Iz p. p. lemi mku saviti u laktu.SKOLOZA Početni polozaj četvoronoini {Sl. . 209—215) Vežba 1 Iz p. Vežba 3 Iz p. doći u sed na pete. Savijajući trup preana podiozi. Gor-njim delom tela se osloniti na butinu desne noge. dohvatitii desno rame preko glave. Pomerati se prema napred. desno koleno povlačiti što više napred između šaka.p. bradom iznad same podloge. uz istovremeno istezaoje leve ruke napred i gore. laktove zadržati što višlje. istegnuti obe ruke što više unapred i prebaciti levu preko desne. Vežba 2 Iz p. obe ruke postaviti nešto ispred ramenog pojasa prstima okrenutim prema unutra. p.

SKOLIOZA Vežba 5 fz p. . p. SKOLIOTICNO LOSE DRŽANJE (FUNKCIONALNI STADIJUM) L ev a slahinska skolioza Početni položaj leleći na trbuhu (Sl. desnu šaku postaviti pored desnog kolena. sawti pr&te nogu i podići bokove do potpimog opružanja > oslonca na cela sitopala. Kasnije staviti levu mkii ispred desne. Spuštati grudni deo kiome do punog opružanja ramenog pojasa. Desnu nogu gurati unazad i nadole. ne odvajajući je od podloge. _ /. 216—225) Vežba 1 U p. Vežba 7 U p. ievu ruku pomerati unapred i odići je do horizontalnog položaja. p. p. 213 Vežba 6 Iz p. Grudni deo kičme povlaoiti prema butinama. Gornjim deloin tela ići u otklon prema desnoj. ruei. levu ispred ramenog pojasa. levu nogu izvrćući u polje odvoditi u stranu. p. pomeriti bokove prema napred i osloniti se šakama ispred ramenog pojasa.

Obe butine odići od podloge. levu nogu malo odnožiti. ne menjajiući odnos butine-potkolenice. Pokret se odvija iznad same podloge. Desnu nogu opruženu odići od podloge. Vežba 3 U p. gomji deo tela i opružcnu levu nogu povlačiti ulevo. obe noge opružene podići od podloge.')8 SKOLIOZA Vežba 2 1/ p. p. Vežba 7 U p. Celom površinom potkolenica i unutrašnjim ivicama stopala snažno pritiskati nogu o nogu. p. p. odnožiti.• cu. Vežba 6 U p. Levoan Sakom dohvatiti levo koleno. saViti obe noge u kolenu. p. Otklon treba da je u predelu pojasa. napiraviiiti otlclon čitavim gornjim delom tela ulevo. Desna noga ostaje na tlu. p. Vežba 4 Iz p. levu nogu savijajući u kolenu i izvrćući u polje natkoleni. Vežba 5 U p. Aiko se skolioza ne koriguje. savijene noge u kolenima kao u vežbi 5. Natkolenica i potkolenica čine ugao od 90°. p. .

levu nogu opružati u levu stranu. levu nogu potiskivati u stranu. obe noge malo podići ođ podloge i povlaoiti ih ulevo. Goirnji deo tela treba da bude što više u miru. V e ž b a 10 Iz p. Spuštajući gornji deo trupa. .SKOLIOZA Vežba 8 U p. p. p. a suvežbač daje otpor. Stopalo je okrenuto unutTašnjom iviicom ka podlozi. a prsti napred. elongirati kičmeni stub. 226—230) Vežba 1 U p. (jdići glavu. rameni pojas od podloge. Gornji deo tela je fiksiran desnom stranom o neki čvrst predmet. Levu iiogu savijenu u kolenu odići od podloge. licem prema podlozi. Bez suvežbača osoba pokušava da izvede pokret sa čvrsto fiksiranim stopalima. spustiti opružeiiu nogu u p. p. V ežba 9 U p. pa opružiti. Četvoronožni početni položaj (Sl. p. p. Može i sa ukrštenim stopalima (desno preko levog).

Stopa]o ne dodiruje podlogu. levu nogu opruženu odnožiti. p. . Desnu nogu opružiti u kolenu i podići je do horizontalnog položaja. Vežba 5 Iz p. p. Vežba 4 U p. Iz tog položaja levu nogu dići u stranu. Početni položaj 231—233) na ripstolu licem prema ripstolu (Sl.SKOLIOZA Vežba 2 Iz p. podići je od tla do visine boka. dizati bokove do potpunog opružanja kolena i osloncem celim stopalima o podlogu. Levu nogu opruženu u kolenu odnožiti što više u stranu. savijenu levu nogu povlačiti prema grudnom košu. levo kdleno ispred desnog. Vežba 1 Iz p. p. doći u vis. 227 Vežba 3 Iz p. p.p.

Vežba 3 Iz p. Levu nogu saviti u kolenu i povlačiti }>rema grudnom košu. desnu nogu olabavljenu prebaaiti preko leve.SKOLIOZA Vežba 2 1/ p. Koleno desne noge opružiti. p. Vežba 1 U p. odvojiti obe noge od prečke ripstola i dlabaviti ih. Početni položaj 234—236) na ripstolu leđima prema ripstolu (Sl. . p. pa je zatim levom nogom pomerati ulevo. p. obe noge istovremeno poV lačiti ulevo.

levu odvoditi u stranu (odnožiti). savijajući kolena podići butine do horizontalnog položaja. . U toj visini praviti deo luika kolenima prema levoj strani. 237—241) stojeći Vežba 1 Iz p.SKOLIOZA Vežba 2 Iz p. u visu. p. Vežba 3 Iz p.p. obe noge saviti u kolenima i butine podići do grudnog koša. Desmu polovinu karlice odvajati od ripstola samo kOliiko pokret nogama zahteva. U tom položaju karlicu pomeriti prema levoj strani. p. II TEII STADIJUM SKOLIOZE pored ripstola licem prema ripstolu Početni položaj (Sl. doći u čučanj na desnoj nozi.

SKOLIOZA Vežba 2 \Iz p. p. povlačiti bokove unazad i istovremeno savijati gomji deo tela do vodooravnog položaja. Telo je za to vreme u miru. . levu nogu saviti u kolenu i podići do visine boka i osloniti prste na prečku ripstola. Vežba 3 U p. p. opmžati desnu nogu unazad. p. Vežba 4 U p. Levu nogu zatim dioi u stranu do visine boka. povlačiti bokove unazad. povlačeći je ulevo. Oslanjajući se zatim na levu nogu i obe ruke. iz istovremeno povlačenje i desne fioge ne odižuoi je od tla.

p. p. p. bokove povlačiti u desnu stranu. Koleno leve noge mora ostati opmženo. oslonjene celim dlanom na podlogu. . provlačeći levu nogu savijenu između šaka opružiti potkolenicu. nastojeći da gornji deo tela bude u miru. Početni položaj četvoronožni (Sl. Vežba 2 Iz p.SKOLIOZA Vežb a 5 U p. oslonivši se na prste nogu podići bokove do opružanja kolena. p. Ruke su ispružene u laktovima. Vežba 3 Iz p. 242—246) Vežba 1 Iz p. Zatim levo stopalo pomerati napred za jednu dužinu stopala. U tom položajii slabinski deo kiome što više uviti pa ga zatim maksimalno podići prema gore. neznatno povući bo-kovc prema napred.

p. šakama obuhvatiti butine sa donje strane. Kolena ostaju opnižena. vući ramena nadole. preći u sed pored desne potkolenice pomerajući bokove što više unazad. desnu nogu opružati po podu i odvoditi je prema levoj strani uz istovremeno sedanje na lcvu petu. Opružiti kiomeni stub a rukama potiskivati butine prema van. p. p. 247—-251 j Vežba 1 U p. privlačiti se mkama savijajući laktove. 'p. . savitii noge u kolenima i okrenuti taban prema tabanu. osloniti se dlanovima na karličnu kost. Kićmu snažno istezatiKolena moraju ostati opružena. p. Vežba 2 U p. Opružiti kičmeni stub. Vežba 3 I' p.SKOLIOZA Vežba 4 Iz p. Potiskujući šakama karlione kosti. Početni položaj sedeći sa opruženim kolenima (Sl. ins Vežba 5 Iz p.

Vršiti otklon i zasuk trupa prema opruženoj nozi. p. I. Skinuti zatim noge sa prečke ripstola i doći u viseći položaj. prvo desnu pa levu nogu saviti u kolenu tako da peta savijene noge bude što bMže sedalnoj površini. mi ćemo u sledećih nekoliko vežbi dati primere korišćenja različitih početnih položaja za levu totalnu skoliozu. s tim što će svaka od opisanih vežbi poslužiti kao osnov od kojeg će švaki nastavnilc odabrati onaj položaj i one vežbe koje mu budu odgovarale prema svakom pojedinom slućaju. Odvoditi obe noge u levu stranu. p. Početni poloiaj stojeći pored ripstola licem prema ripstolu (Sl. SKOLIOTIČNO LOŠE DRŽANJE (FUNKCIONALNI STADIJUM) L ev a totalnaskolioza Pošto se relativno često može sresti i totalna sJsolioza u jednu ili u drugu stranu. Suiprotnu nogu opruženu u kolenu odnožiti. desnom rukom se uhvatiti za preoku više od leve. levu nogu savijati u kolenu odvodeći je u stranu uz unutrašnju rotaciju buta.SKOLIOZA Vežba 4 U p. Vežba 5 U p. p. Doći do prepoins'kog iseda. . 252) Vežba 1 U p.

. Početni položaj tiljku (Sl. što više od tla. Pri tome desna noga ostaje opružena u kolenu celom površinom na pod'lozi. a desna ispod levog pazuha. laktove i rameni pojas od tla. 255) Vežba 1 Iz p. p. 254) ležeći na trbuhu sa rukama savijenim na po- Vežba 1 Iz p. 256) Vežba 1 Iz p. levo koleno povlačiti ispred mku. p. leva ruka je oslonjena na tlo ispred gmdi.SKOLIOZA Početni položaj lezeći na desnom boku (SI. raditi otklon u levu stranu istovremeno sa levom nogom. Podizati gornji deo tela. p. levu nogu savijati u kolcnu i butinu privlačiti desnom rukom prema grudnom košu. Početni položaj četvoronožni (Sl. podići glavu. Početni položaj ležeći na ledima (Sl. p. 253) Vežba 1 U p. Istovremeno ispmženu desnu rnku i podići do horizontale.

Vežbe koje će biti opisane odnosiće se na desnu grudnu u kombinaciji sa levom slabiniskom skoliozom. Početni 257) položaj stojeći na ripstolu licem prema ripstolu (Sl. shvativši ovo kao princip.SKOLIOZA D e sna grudna— kompenzatorna lev a slab in s k a skolioza Najzad. . moći će da odabere i odgo^'arajući položaj i korisne vežbe i za drugi oblik kompenzatorne skoMoze. istovremeno podizati levu rufcu napred i udesno. Početni položaj četvoronožni (Sl. evo kao i u pirethodnom slučaju. Oba ekstremiteta podizatd do visine trupa. Odvoditi obe noge u levu stranu. a desmi nogu nazad i ulevo. završavajući izlaganje o vežbama za skoldozu. Vežba 1 U p. p. 258) Vežba 1 U p. p. Doći u viseći pOložaj. levom rukom se uhvatiti za jednu prečku više nego desnom. nekoliko primera korišćenja različitih početnih položaja i za kompenzatomu skoliozu. ali svaki nastavnik.

p. Početni položaj (Sl. . Podizati laktove i gornji deo tela uz otklon u desnu stranu. leva ruika je u visini ramena. 259) Vežba 1 U p. Obe noge opružene u kolemi pomerati u levu stranu. Povlačiti bokove unazad gurajući ramena nadoLe. 260) stojeći pored ripstola licem prema ripstolu Vežba 1 U p. a desna za jednu prečlku niže.SKOLIOZA Početni položaj ležeći na trbuhu (Sl. ruike su na potiljku sa prepletenim prstima. Desnu nogu opruženu u kolenu pomerati ulevo ne oslanjajući je na tlo. Stopala su udaljena od ripstola. p.

za raziliku od obostranih koji su s. pošto se urođene deformacije ređe javljaju kao pojedinačne. a'grudna kost svojim donjim delom podignuta unapred i nagore (Slika 261). .imetrični. Lokalizacija je najčešće ohostrana. Ove promene oblika grudnog koša često negativno utiču na eksikurzije grudnog koša i unutrašnje organe čija se funkcija vremenom oštećuje. Uzrok ove deformacije u najvećem 'hroju slučajeva je rahitis. mada može biti i urođena kada je ohiono uidružena sa ostalim deformacijama. mada nekad može hitl i jednostrana tako da se ovakvi slučajevi nazivaju asimetričnim.h) GRUDNI KOS ISPUPCENE G R U D I — PECTUS CARRINATUM Ispupčene grudi se još nazivaju i »kokošje grudi« jer je grudni koš spljošten tako da je preonik u frontailnoj ravni iaraizito manji od preonika u sagitalnoj ravni.

a zatim grudni koš. opet sa taono određenim oblicima pokreta u vodi. p. Vežba 4 Iz p. koju ireba prepiiistiti lekaru. ruke osloniti na rebarue lukove. Vežba 1 U p. iruke cxivodiiti u stranu i nagore. Vežbe za otklanjanje ispupčenih grudi Početni položaj leieći na leđima sa savijenitn 262—268) nogama (Sl. Zatim izdahnutii i olabaviti se. p. šireći koš. udahniiti. da bi se kontrolisalo širenje grudnog koša u poprečnom pravcu. p. Udahnuti. grudni Vežba 2 U p. Udahnuti. Najipre ispupčiti trbuh. a zatim izdisati do vraćanja ruku u početni poioža j. Posebnu pažnju treba obratiti mišićima grudnog koša i trbuha. Ruke stoje na rebamim lukovima. Vežba 3 U p. e č e n j e GRUD Pored terapije u oilju otklanjanja osnovinog uzročnika. Trbuh ispupčiti.I E N E l. . Pri izdisaju prvo se spušta grudni koš a zatim se uvlaći trbuh. zadatak korelotivnih vežbi će biti angažovanje muskulature čitavog tela. uključujući odgovarajući oblik vežbi disanja i korektivno plivanjc. p. Jireći grudni koš. udahnuti.

ruke osloniti na bokove. ruike su raširene u stranu sa dlanovima nagore. 269—271} U p.112 ISPUPCENE GRUDI Vežba 5 U p. Početni položaj sedeći na švedskoj klupi (Sl. p. ruke savitii u laktovima u visini ramenog pojasa. 266 Vežba 6 U p. Vežba 1 . p. Udahnuti dajući otpor rukama. Zatim obe noge podići od podloge i pri tom izdisati. Ponovo udahnuti i spuštajući noge u poćetni D o l o ž a j lagano izdisati. Udahnuti. Udahnuti podižući ramena. podlogu. Izdišući lagano rukama potis'kivati rebame lukove. p. Izdahnuti olabavljujući ruke. Vežba 7 U p. Udahnuti. p. Pri izdisaju spuštati rameni pojas. pritiskujući celom površinom ruku. ruke osloniti na rebarne lukove sa prstima okrenutim iJinapred. Podlaktice i nadlaktice čine ugao od 90".

Pomerajući telo unazad. opružiti ruke i povlačiti ih zajedno sa ramenima unazad. suvežbač svojim rukama ftksira skočne zglobove. Dlainovi su okrenuiti napred. 272—276) Vežba 1 U p. Udahnuti dižući laktove nagore. Udahnuti. a zatim vračajući se u početni položaj olabaviti ruke i izdahnuti. Pri izdahu spuistiti laktove do visine ramenog pojasa. . Početni pololaj stojeći u hodu (Sl. p. prsti abejti ruku su prepleteni na potiljku. p.ISPUPCENE GRUDI Vežba 2 U p. Vežba 3 U p. p. udahnuti. Vraćajući se u početai položaj izdahnuti.

udahnuti. raširiti obe ruke u stranu sa dlanovima ofcrenutim napred. Zatim olabavljujući mke lizdahnuti. Vežba 3 U p. Vežba 4 U p. p. p. obe mke istegnuti iznad glave i udahnuti. Povlačiti ruke što više unazad. udahnuti. a ramena i glavu zabaciti imazad. Olabavljujući zatim laktove izdahaiuti. p. Povlačeći laktove imazad u visini ramenog pojasa. Vraćajućd se u početni položaj izdahnuti. Vežba 5 U p. prsti obeju mku su prepleteni na potiljiku. p. .114 I U E N E GRUDI Vežba 2 U p. Vraćajući ruke u početni položaj izdahnuti. udahnuti.

povlači za sobom i mačni naistavak grudnc .djni koš je sipljošten u suproitnom smisiu nego kod ispupčenih grudi. ovde je izrazito smanjen prečnik u sagitalnoj ravni. može se naći udubljenje. nekad tako veliko da se u njega može smestiti čovečja pesnica. Prilikom maifcsimalnog udaha dijafragma. tako da je čiitav grudni koš izmenjen: širok. Poseban problem predstavlja negativan uticaj dubokih udisaja zbog postojećeg pripoja dijafragme na mačnoni nastavku grudne kosti. U predelu takozvanog maonog nastavka u donjem delu grudne kosti. koja tcži da se spušta naniže.rZDUBLJENE GRUDI— PECTUS EXCAVATUM Ova deformacija se naziva »šuBterske gi'udi« jeir se smatoralo da se i kod odraslih osoba jaVlja kao posledica profesije. zdepast i kratak (Slika 277). Gru.

u obzir dolaze korektivne vežbe opšteg dejstva. Početni položaj ležeći na leđima sa savijenim nogama (SL 278—285) Vežba 1 U p. ruke su pored tela. Lečenj e Pored opšte. Udahnuti. tako da se spreči dalje uvlačenje grudnog koša prilikom udaha. Progrediranje ove deformacije ugrožava normalnu funkoiju dasajnog i srčano-'sudovnog sistema.116 IZDUBUENE GRUDI kosti. a forsiranjem izdaha na razne načine. te na taj naičin pogoršava postojeću deformaciju. p. simanjenjem ekskurzija dijafragme. uzročne teirapije. Udahnuti kroz nos. pored pojedinačno opisanih vežbi. Uzroci ove deformacije su ređe urođeni. kao i kod prethodno opisanih ispupčenih gmdi. a zatim izdisati lagano brojeći ili zviždeći. mogu se koristiti i vežbe' za jačanje veliikih grudnih mišiča koje če biti opisane uz ravne grudi. a posebno vežbe disanja. . V^ežbe za otklanjanje izdubljenih grudi Kod ove deformacije. ruke osloniiti na rebame lukove. Vežba 2 U ip. Kod primene oviii vežbi treba koristiti pogodne početne položaje. p. a najčešći uzroonik je rahitis. što treba imati na umu prilikom korektivnog rada. a zatim pri izdisanju pritisikivati mkama rebarne lukove sve do potpunog izdaha.

.

Udahnuti. Pii kraju izdaha primičati nadlaktice prema tmpu uz otpor suvežbača. p. a zatim olabavIjujući laktove lagano izdisati zviždeči ili broječi. Naizmemično okretati telo u jednu pa u drugu sLranu. Udahom povlačiiti laktove i ramema unaizad. a zatim izdiisati lagano vračajuči ruike ispa-ed tela i prltiskujuči dlan o dlain. 286—287) Vežba 1 U p. p. Udahnufti. a pri vračanju u početai položaj udahnuti. ruke su u odručenju. p. Početni položaj stojeći u hodu (Sl. Pri okretanju tela izdahnuti. preplesti prste na potiljku.118 Vežba 8 U p. . 288—292) Vežba 1 U hodu šiiriti ruke do odručenja sa dlanovima okrenutim imapired. Vežba 2 U p. IZDUBLJENE GRUDI 285 Početni položaj sedeći na stolici (Sl. osioniti se rokama o bokove.

).I Z D U B E N E GRUDI Vežba 2 U p. Udahnuti dižući ruke napred. Vežba 3 U p. Vežba 5 Uz korišćenje sitnih spravica otežavati izdah savlađujući otpor koji one pružaju (balon. . itd. Vežba 4 Naizmemično savijati gornji deo tela u levu i desnu sitranu. cevčice. dižući ruke iznad glave okrenuti dlan prema dlanu. a zatim izdahnuti olabavljujući gornji deo tela i ruke. p. Udahnuti. p. Za vreme otklona udahnuti. pružanim rukama kružiti pored teia (booni krugovi). a vraćajući se u početni položaj lagano i duboko izdisati. gašeaije sveća. a zatim pritiskivajući dlan o dlan duboko izdahnuti.

Aii. Uzrok nastanka ove deformacije obiono ima koren u pojavi laliitičnih znakova tako da su to slabo razvijena. po nekim autorima. ali je čiaijenica da postoje izvesni defekti u razvoju muskulature grudinog koša. sasvim suprotno od prethodne dve deformacije osoovna promena u muslkuJaturi. 293). Taikva osoba izgleda uska. koje se ugiavnom ogledaju u odsustvu fizioloških i'spupčenja gmdnog koša. . pored slabije razvijene muskulature mogu se konstatovati i izvesne anomalije na samom grudnom košu. jer je ona obično u celini hipotrofična (Sl. astenična deca.RAVNE GRUDI — PECTUS PLANUM Ovo. Ovde je. tanka. ne treba uveik ubrajati u stanja koja u velikoj meri odstupaju od normale. ne razlikuje se uobičajeni reljef muskulaiture.

dlanovima upiirati o podlogu. Vežba 2 U p. Opruženo telo podići od podloge oslanjajući se na prste nogu i šaka (sklekovi). dlamovi okrenuti nadole. pošto se njima razvija disajna muslkulatura i poboljšava pokretljivost grudnog koša. . ovde date vežbe za jačanje grudne muskulatuTe mogu se pramenjivati. 294—295) Vežba 1 U p. veoma važnu ulogu dobijaju i vežbe disaoja — o kojima je ve<3 ranije bilo reči. neaphodmo je koristiti i vežbe disanja koje su opisane uz ispupčene i izdubll'jene grudi. Isto taiko. Osim toga. pored datih primera vežbd. One treba da imaju za cilj razvijanje čitave muisfculaituire. kao što je već naglašeno. p. p. kod izdubljenih grudi. ali istovremeno treba početi i sa primenom korektivnih vežbi. Početni poloiaj ležeći na trbuhu (Sl. a posebno mišića grudnog koša. Dižući rameni pojas i glavu. ruke šakama osloniti ispod ramenog pojasa. nike su opružene u stranu. Vežbe za otklanjanje ravnih grudi Kod ove deformacije.RAVNE GRUDI Lečenj e 11 2 I ovde je veoma važno preduzeti lečenje u smislu otklanjanja osnovnog uzroka.

Dlariovi su okrenuti jedan prema drugom. ruke oipružiti ispred tela. Potisikivati obadve opružene mke. Potiskivati dlanave što jače jedan o diTugi. Vežba 2 U p.122 Početni položaj u visu na ripstolu RAVNE GRUDI ili na krugovima (Sl. (Klupiruči dlan o dlan. p. a laktovi savijeni. dlanovi su oslanjeni jedan o drugi ispred grudne kosti. jednu prema dmgoj. 296) Vežba 1 U p. p. p. Laktovi su okrenuti upolje. Glava je između šaka. Početni poloiaj (Sl. a laktove zadržati u visini ramenog pojasa. 297—298) stojeći Vežba 1 U p. . prMačenjem doći do zgiba.

Kod ovakvih osoba može se konstatovati lučno iskrivljenje natkolenice i potkolenice čiji je konveksitet okrenut unutra. U izvesnim skičajevlima ovo iskrivljenje može biti u toj meri izraženo da koleno jedne noge delimično prellazi preiko kolena diruge noge. a samo izuzetno jednositrana. aija je lokalizacija u predelu zgloba kolena (Slika 299). Duže stajanje. Uzirak ove deformacije je uglavnom rahitis. U najvećem broju slučajeva to je obostrana deformacija.c) DONJI »X« — EKSTREMITETI NOGE — GENU VALGUM Naziv koji je naveden u naslovu je istovremeno i najčešće upotrebljavani naziiv u domaćoj literatori za ovu vrstu deformacije. zatim izuzetno nepravilino 'repK>nirani prelomi spoljašnjeg okrajka butne kcjsti i razliičiti zapaljivi procesi u ovom predelu. prcko . Vrh ili teme luka je u predelu zgloba kolena.

Konveksitet ove kompenzatome skolioze je okrenut u >^bolesmi« stranu. . a nekad u potkolemci. tako da se pasebno neprijatne tegobe javljaju pri bržem hodanju ili trčanju. a da drugu savije maksimalno u kolenu. onda će petna kost da dota<kne predeo koji se nalaai medijalno od kvrge sedalne kosti. a naročito ako se radi o jednostranoj deformacijd. U normalnom slučaju zadnja strana petne kosti treba da dotakne kvrgu sedallne kosti. Kao posledica promena oivih odnosa nastaje istezanje mekih delova. Rolona se kod ovakvih osoba tam jedno o drugo. a ako je više iaražen u potkolenici. To se tačnije može utvrditi jednostavnim opitom. naročito u doba razvoja organizma. potenciraju ovo iskrivljenje. u doba pretpuberteta. Kod osoba kod kojih je izražena ova deformacdja postoje bolovi u nogama. tj. Samo iskrivljenje (valgiditet) može nekad biti izraženo u većoj mari u natkolenici. a i stopala se nalaze u nepovoljnom položaju. Sam valgiditet može se odrediti mercnjem razdaljine unutrašnjih gležnjeva obe noge pomoću santimetarskc pantljike (Slika 300). Ova proba se može izvoditi i u ležećem položaju na tribuhu. Vrlo često se usled toga na ovu deformaciju nadovezuje ravno stopalo. ili samog puberteta. Ukoliko postoji izražem valgiditet u natkolenici.124 »X« NOGE merna debljina itd. prvenstveno mišića unutrašnje strane natkolenice i potkalenice. a i sfkraćenje mus'kulatUTe spo'ljašnje strane. To je takozvana proba makisimalne fleksije.. Usled ovakvog načina hoda i stajanja može doći do nastanka skolioze u slabinskom predelu. onda će peta dodimuti predeo lateralno od fcvrge sedaLne kosti. Hod je unekoliko otežam. Zatražiti od osobe da stane na jednu nogu.

Vežbe za otklanjanje »X« — nogti Početni položaj ležeći na leđima (Sl. Jedna od najjednostavnijih mogućnosti korekcije je stavljanje tampona od vate između kolena i istovremeno bandažiranje skoonih zglobova približavajući ih što je moguće više (Slika 301). sk'očni zglobovi su jedan preiko drugog. 302-—305) Vežba 1 U p. jer je često potrebno aktivnu terapiju dopunLti i izvesnim pasivnim pomagalima. mobilisati zglobove. Najbolje je ako se povežu upotreba ovih aparata i aktivne vežbe. Odvojiti kolena ne savijajući ih. ležeči ili sedeći početni položaj. Vežba 2 U p. nastojeći da se potpuno sastave. Zatim privlačiti skočne zglobove jedam prema drugom. može se pristupiti korektivnim vežbama. koje se stavljaju samo noću. Kolena moraju ostati opružena.»X« NOGE Lečenj e Po otklanjanju osnovnih uzroka. na primer. . p. p. čvrsto spojeni. prilikom davanja vežbi. To su. ili tokom mirovainja. itd. tako da aparati dopunjuju i održavaju učinak datih vežbd. Neobično je važno poboljšati lokalnu cirkulaciju krvi. Umesto ovog načima fifcsirainja skočnih zglobova može i suvežbač da aaistira. Ova pomagala mogu nekad biti i korekcione šine. Najčešče se upotrebljavaju. ali u ovom siučaju je nužan neposiredan kontakt sa lekarom. razni aparati koji će imati za cilj da održavaju nogu u položaju koji je najbliži normalnom. osloiniti kolena jedino o drugo.

Pri tome snažno zategnuti trbušniu muskulaturu. Početni položaj turski sed (Sl. Pokušati sa ustajanjem. Vežbu raditi i na levom i na desnom baku. StavIjanjem nekog predmeta ispod ko'lena.126 »X« NOGE Vežba 3 Iz p. Odizati gornji deo trupa od podloge. naizmenično dizati jednu pa dimgu nogu opruženu u koleof)/ nu. p. Stopalo je u pronaciji (prsti okrenuiti upolje). oslamjati se na spoljine ivice stopa'la. a kasnije u predelu skočnih zglobova atežavati progresivno podizanje nogu. p. . p. 306) Vežba 1 U p. p. p. šakama potisikivati kolena prema tlu. 308) Vežba 1 U p. Početni položaj stojeći i hodajući (Sl. Početni položaj ležeći na boku (Sl. rastarvljati kolena. korigovati položaj kolena kao na slici 308. 307) Vežba 1 U p. pamagalam korigava'ti položaj kolena i potkolenica. Vežba 4 U p.

Uziroonik je i ovde.»O« — N O G E — G E N U VARUM Kod ove deformacije. lazirok mogu biti i druga stanja. . u največem broju slučajeva. tako da je teme iiskrivljenja u predelu zgloba kolana. rahitis. U svakom slučaju treba dobro obratiti pažnju i ne dozvoliti preveliko opterećenje iHi duže statičke aktivnosti mišića. naitkolenica i potkolenica čine lučno iskrivljenje čiji je konveksitet o'krenut upolje (Slika 309). oboljenja. ili povirede u predelu zigloba kolena. suprotinG prethodnoj. IskriVljenje se obično nalazi u donje dve trećine nalkolenice i u gomjim dvema trećinama potkoilenice. Ova se deformacija najčešće susreče kao obostrana i vrlo su retko zabeležene jeidnostrane deformacije ovog tipa. Pored rahitiisa. sa svim posledicama koje sobom nosi. te je i razumljivo da ova deformacija naistaje mnogo pre poiberteta.

Privlačiti kolena jedno prema dmgom.128 »O« NOGE L eč e n j e Lokalnu. kao i bandažiranje predela oba kolena sa cilljem njihovog primicanja uz istovremeno stavljanje tampona od vate između unutrašnjih gležnjeva (Slika 310). Vežbe za otklanjanje »O« — nogu Početni položaj lezeći ili sedeći sa opruženim 311—313) nogama (Sl. fiksiraiti čvrsto skočne zglobove jedan uz drugi. Stopala se uvrću tabam prema tabanu.ika. aktivnu terapiju treba sprovoditi paralelno sa opštom teraipijoim. Vežba 1 Iz p. p. p. obe noge istovremeno odioi od podloge. U primeini vežbi najčešće se koriste ležeći. . Koriste se osim toga i pasivna pomagala u vidu raznih aparata ili korekcionih šina. sedeći ili stojeći početni položaj. Vežba 2 U p. što će zavisiti od moguonosti same osobe. za odstranjeaKje osno'vmog uzroon.

staviti medicinku između skočnih zglobova.»O« NOGE 129 Vežb a 3 U p. noga omčom fiksirana za neki predmet. 314—316) Vežba 1 U p. Vežba 2 U p. Obe noge istovremeno dizati od podloge. p. koleno stajaće noge notiskivati unutra. hodati sa opterećenjem na unutrašnjoj ivici stopala. . Početni položaj stojeći (Sl. približavati koIcna jedno drugom. p. držeći čvrsto medicinku. Koleno se mora tokoni i/vođenja pokreta ispmžiti. zahtevati od paoijenta da što više približi kolana jedno drugom uz snažno pritiiskanie stopala o tlo. p. 316 Vežba 3 P. p. Odvajati nogu u stranu naazmenično savlađujuči otpor.

Opisano je i istatičko ravno stopalo koje se javlja kao posledica insuficijencije imusbulatuire i liigamentoznog aparata. ili bar doprinosd njenom irazvitku. koja su glavni predmet našeg interesovanja. Mada prioriteit imaju stečeriii faktoiri koji se pojavljuju kao usaročniioi nastajanja ravmog istopala. Ovo ne treba izjednačiti sa ravnim stopalom sa kojim se rađa svako dete. Kretanje dobija poisebnu važnost zbog t'oga što muskulatuira ne ostaje na jednom istom nivou.RAVNO STOPALO — PES PLANUS Ravno stopalo je deformaoija koja se najčešće nalazi u školske dece. Jedan od faktora koji doprinosi bržem spuštanju stopala može biti i preterana gojaznost u periodu irazvoja. koje izvesne profesije potenciiraju. naprotiv. Kod inormalnog stopala razlikuju . mada nije AsiMjučeno da dođe do popuštanja oba isvoda iistovremeno. do ovoga dolazi tek u kasnijem.se dva svoda: uzdužni i poprečini. zatim mllitave ili atomčne oduzetosti nekih mišdća nogu i stopala razzličitog porekla. dolazi do progredijencije opadanja imišionih kvaliteta. nije isključeno da se ono javi i kao uirođeno. kao i razne povrede i ohoIjenja. . Svakako da nastajanje ove deformacije prouzrokuje. Od akviriranih ili stečenih uzročnika najčešće se susreću rahitične pojave. sadašnji način života. već. koja postepeno dovodi do uobličavanja svoda stopala. Konišćenje prevoznih i&redstava dovodi do sve manje aktivnosti muskulatuire stopala koja se kod dece naiazi u razvoju. Tada ostali elementi organizma nisu u stanju da izdrže preikomernu težinu bez posledica. tako da te uzroonike ne naiazimo u školske dece. zrelom dobu života. jer je poznato da se ono gubi čim dete aktivno počne da se oslanja na svoje noge i samim tim angažuje svoju sopstvenu muskulatum. Obično najpre popušta uzdužni isvod. Naravno.

a u -poneikim školama.RAVN STOPAL Kada je potpoano izražena. ova deformacija može da bude veoma neprijatna. jer ne samo da otežava hodanje i stajamje. kao i kod deformaaija kičmenog stuba. koje imaju (specifične uslove pri izvođenju naistavnih zadataka. već stvara i suibjelktivne tegobe. već i ti predelu krsta. jer ukoliko se ništa ne uičini u periodu koji je još dostupan korektivnim uticajima. U razvoju ove deformaaije vida se nekoliko stadijuma. kako je već rečeno. taj pirocenat je još i veći. Naravno. Njegove karaktenistike su: — vrlo malo lučno iskriVljenije Ahiilovih tetiva. — stopalo je u izvesnoj meri ipostavljeno u »valgus« položaj. Javljaju se bolovli ne samo u preddu stopalla i nogu. ti veliikom broju kod školske om'ladine. Razume se. Najlakši oMik ravnog stopala karakteriše se slabljenjem i popuštanjem mišića stopala j to prvenstveno onih koji održavaju uzdužni svod. Ova deformacija se viđa većinom u početnom stadijumu. posledice mogu biti. pri čemiu je konveksitet okrenut unutra. ova podela zavisi i od kraterijuma. pa dolazi i do opštih tegoba. Iz ovih raziloga je i posvećena tdlika pažnja opdsivanju ove deformacije. tj. Po nekim domaaim statistikama taj procenat iznosi oko 65%. Ovaj stepen se naziva »pes valgus«. teške i dalekosežne. ali za potrebe nastavnika fizičkog vaspitanja biće dovoljno ako budu opisani samo oni stadijumi koji se uglavnom sreću u škođiske omladine u širem smislu. i ovde je funkcionalni stadijum najviše zastupljen. 317 318 . pretežno se pokazuje tendencija opterećenja unutrašnje strane svoda stopala (Slika 317—318).

pa če ovde toiti irečii saimo o njegovim osnovnim karaJkteristikama. Konstrulkcija isamog istopala je . potenciira se pomenuti »valgus« ipoložaij. a dola^i i do promena na iligamentima. Kasmije može doći i do spuStanja skočne kosti. Piri tome se ipasmatra s boka kako bi ise moglo videti da li se uzdužini svod stopala u ovom položaju popravlja. Takve osobe gaze či'tavom širinom stopala. Ovo se može utvđnditi ako se od osobe zartraži da stane samo na tu nogu koju treba ispdtati. a osim toga usled pojave bola nastaju i subjefctivne tegobe. što izaziva »patkasti« hod. samo se vddi da se isvod istopaila ili uopšte ne popravlja. tj. Ovaj stadijum se odliikuje več i lizvesniim ipomeranjem kostiju. 319). ili se za ikratko vreme popravi.132 RAVNO STOPALO Svod je međutim očuvan. Najteži stadijum spada u domen fizioterapeutskih odnosno rehabilitacionih ustainova. Utvrđivanje ovog stadijuma vrši se na isti način ikao i u prethodnom islučaju. odnoisno promenom odnosa medu kostijma stopala. pri čemu svod stopala praktično ne pastoji (Slika 320). Ahilove tetiive se još više lučno isikri'viljuju put unutra i još je više izražen oslonac takvih osoba na unutrašnju stranu svoda stopala (Sl. tako da ise javljaju dva Sspupčenja na unutrašnjoj ivici stopala. pa ubrzo ponovo popusti i istopalo dođe u raniji položaj. Dalji stadijum u razvoju ravnog stopala naziva se »pes plano-valgus« i on se karakteiriše popuštanjem muiskulature u nešto većem obimu. U ovim islučajevima ise 'spušta čunasta kost prema unutrašnjoj istrani istopala. odnosno podiže. mada je možda nešto niži nego normalno.

da bi sc preciznije odredio stepen razvoja deformacije uaima se otisak stopala tzv. tako da oni postaju aaepobretni. te samim tim i promene u izgledu stopala. To izaziva pojavu kontraiktura. Međutim. Najiranije popuštaju mišići prednje strane potkolenace. Dakle. ova deformaeija može dovesti do vrlo meprijatnih posledica. Postoje i teži stepeni ove defoirmacije. što se nazi'va ankiioza. U cilju utvrđivanja stepena defoirmacije koTisti se najpre metoda inispekcije. Kasnije može doći i do koštanili promena na z^obovima. Ukoliko se ne preduzme ništa u cilju spireičavanja ovih slabosti. mastaju spazmi mišića i skraćenje ligamenata. te je veoma važno preventivno delovanje u smislu jačanja muskulature donjih ekstremiteta i stopala posebno. tako da svako odstuipanije kojc sc lako registruje može da bude važan dijagnostički znak. Osobu treba posmatrati sa isvih strana i primeniiti sve položaje koji bi moigli biti od koristi. doći će zatim do popuštanja i zadnje girupe mišića potkolenice i kraitkih mišića iStopalla tafco da će ova deformacija rapidno napredovati. Ahilove itetive su jalko iskrivljene i izrazitonaglašen njihov konveksitet unutra. Postoje utvrđene norme koje odgovaraju normalnom (Stopalu.RAVNO STOPALO još uvek lu celini očuvana. plantogram. tako da dolazi do prevage njihovih antagonista pod ičijira 'se dejstvom linija teže pomera unutra. pri čemu dolazi do promena u samoj konstruikcdji istopala. .

a zatim se. staVlja ise gaza u nekoliko slojeva. na -kome odmah treba napisati ime i prezime osobe da :se otdsci ne bi pomešali. U ovu posudu. na dno.134 RAVNO STOPALO Otisak stopala dobija &e tako što se uzme jedna posuda pravouigaonog oblika isa vrlo malim bočinim zidovima. odstupanje od normale. a visiina boonlh strana 3 om. Ali da bi se moglo zapaziti odstupanje potrebno je najpre objasniti izgled normalnog otiska: — peta je kruškastog oblika. uikoliiko postojd. oajbolje premazujući je jednom četkom. Ovaj papir itreba da je postavtljen na taikvom rastojanju da odgovara normalnom iiskoraiku deteta. Kad 'se sve ipripremi. Najviše se upotrebljava u praksi plavo ili crveno mastilo Ispred te posude staviti dva štosa grubog papira koji se upotrebljava za geštetner. Njena veMčina treba da bude 60—70 om X 30—40 cm. — postoji uska spojnica pete i prodnjeg dela stopala. . natopi nokom neutralnom bojom koja se lako briše. Na tako dobijenom otisku ili plamtogramu videče se. Prilikom iskoračivanja preko papira ostaje otisak stopala na gomjem listu. — na prelazu iz spojnice u prošireni prednji dco stopala postoji jcdan naznačeni ugao. pa zatim drugom nogom na drugi štos papira (Slika 321). tako da se izbegne prolivanje tečnosti koja se upotrebljava za dobijanje otisaka. tako da se tabani navlaže bojom. Najbolje da to bude načinjeno od metaHa. tako da služi kao jastuče za pečate. onda osoba najpre sitane obema nogama u posudu. a zatim normalno iskoralči jednom nogom na 'bliži štos papira.

najisturenije delove pate i metatarzusa spojiti linijom AB na unutrašnjoj strani. Iz temena normale »a« povući drugu noimiaLu prema liniji AB i izmeriti i njenu vrednost (»b«).jiste i skOčne kositi u vidu manjih ili većih lućnih izbočenja prema unutrašnjoj strani Metodom inspekcije i itumačenjem plantograma odrediti stepen spuštenosti stopala i tako postavdti osnov za najbolji korektivni Iretman u svakom . U cilju utvirđivanja istepena spuštanja svoda stapala u praksi se najviše koriste Thomisenova i Čižin-ova metoda. Na otisčku. Thomsen-ovom metodom se dobija procenat spuštenosti stopala. Zatim ifcroz idealnu sredinu pete povući liniju koja dotiče lateralnu ivicu I I I prsta '(Mayer-ova linija). povući inormalu i is5meri)ti njenu vrednost (»a«). Indebs sipuštenosti stopjila će sidohiti kada se ove dve vrednosti postave u odnos: .pojedinom slučaj.u.RAVNO STOPALO — postoje otisci svih pet prstiju koji su lako irazmakinuti jedan od dmgog. Kod težih stepena ravnog stopala na plantogramu će se duž unutrašnje ivice ocrtavati i otisci oim. Palac se nalazi u produžetkiu liniije koja spaja unutrašnju ivicu peta i prednjeg dela stopala (Slika 322). Od Mayerove linije do najužeg dela uzdužnog svoda na plantogramu.

čak i u viio iskromnim p'rostoimim uslovima za sprovođenje nastave u školi. Izmere se dužine »ab« i »be« i postave u odnos: ab I = . koja spaja najistuirenija mesta na plantogramu sa unutrašnje strane stopala i linija CD koja spaja sredinu II prsta sa sredinom najisturenijeg dcla zadnjeg luka pete.136 RAVNO STOPALO I = —. . »b« (na unutrašnjoj strani spojnice otiska stopala) i »e« (na preseku sa linijom AB). može da pireduzme izvođenje izvesnih vežbi u ležečem ili sedečem položaju ikoje će imati za cilj jačanje miiskulature stopala. (Sl. 324) be L e čenj e Već je napomenuto da je preventiva u ovom slučaju veoma važna i da. ukoliko se sve potrehne mere na vreme preduzmu. To je idealna prilika da nastavnik fizičkog vaspitanja. obiono do težih formii i ne dolazi. 100 = % ispuštenoisti stopala (Slika 323) b Za ocenu spuštenosti stopala prema Cižinu povuče ge linija AB. Linija CD se na palovini podeli jednoim upravmo povučenoan linijom EF na 'kojoj se obeleže tačke »a« (na spoljnoj ivici istopala).

. Mnogo se greši ako se fomsira nošenje ovih uiložaika bez postepenoig navikavanja. To vrlo dobro može poslužiti i u preventivne svrhe za svu decu. Treba da se navikne na novi položaj svoida s'topala koiji zahteva uložalk. bez aiktivnih vežbi. Ovaj vremenski period neće biti isti za isvaku osobu.RAVNA STOPALA 137 U normalnim školskim uslovima kod najvećeg broja dece mogu se veoma pozitivno odraziti vežbe koje će se primanjivati toikom redovnih časova fizičkog vaspitanja. ineće dati željene irezultate. Najefikasnija je kompleksna primena uložaka i vežbi. logorovanja. Pošto su ove promene na stopalu uglavnom početnog stepena. a zatim i primena pojedinih pomagala. jer je sigurno da će tada učinak biti još veći. Naime. . produžava. Ukohko se radi o izraženijem stepenu spuštanja svoda stopala. nekoliko puta te na taj način podstaći muskulaturu na aktivnost.s druge strane. letovanja itd. te je dobro da ga prvog dana nosi samo izvesno kraće vreme. Osim ovoga. Osim toga. alko ih je potrebno nositi to još uvak ne znači da dete treba od prvog imomenta da nosi ulošike neprekidno. treba da zahteva da dete i kod kuće svakodnevno izvodi pohazane vežbe. ne bi trebalo suvdše veliki značaj pridavati ovim ulošcima. jer se na taj naičin alktiviraju mišići svoda stopala. bez obzira imaju li izraženo ravno stopalo ili ne. šljunilcu. Tako se u školi može napraviti šljunčana staza po kojoj će deca u itoku časa fizičkog vaspitamja preći bosa.u dete nosi. pa će uvek naći odgovarajuću foirmu ikroz koju će moći poziitivno da delluje. Nužno je da isam nastavnik shvati kolike su njegove imogućnosti i uticaj na pravilan razvoj dece sa kojom radi. uloga nastavnika može još više doći do izražaja tokom zajedničkih izleta.. itd. Ali. tako da se može sitaviti u obuću koj. to oe se posebno odabiranim kon^pleksom vežbi veoma uspešno moći da suprotstavi ovoj dei?ormaciji i u najvećem bro[ju slučajeva da sprefči njen ddlji irazvoj. Pored ovoga. jer će ise jedna brže inavići na ulož^k. Najčešće su u upotrebi ullošci ili specijalne oipele. preporuDiije se da deca hođaju bosa po neravnom tarenu. jer će ullošći u toj situacija imati zadataik da očuvaju ono stanje koje je vežbanjem postignu/to. Zatim se to vreme ipostepeno. te treba ostaviti to iindividuallnoj proceni. jer oni sami. Ovi ulošci isu od pogodnog materijala — danas je to sve češće neka laika plastiona masa. Posđbno bi bilo 'korisno da nastavnik pozove roditeilje i da im objasni značaj primenjivanja vežbi za koirekciju ovog početnog spuštanja isvoda istopala kod dece. a da mu ne smeta pri nonmalnom hodu. a druiga sporije. tokom odredenog vremeais'kog parioda. onda je svatkaiko ipotirebna ikansulitacija leikara.

Pete ostaju na ti'U. Vežba 3 U p. p. Vežba 2 Iz p. pnsite zgrčiti. Koleoa spojena. naiizmenično odizati pete i prednje delove stopala od podloge. da i higijena stopala umnogonie može doprineti popravljanju stanja. prste zgrčiti.138 RAVN STOPAL f Naravno. aili je svalkaiko sedeći položaj u prvoj fazi najpogodniji. Vežbe za otklanjanje ravnog stopala Početni poloiaj sedeći sa savijenim kolenima (Sl. Pri tom tabane oikrenuti jedan iprema dmgom. Vežbe se pir.p. . stopala odvojiti od podloge. p. tj. zatim stojeći na ripstolu. kada promene niisu izražene do te mere da će stajanje i opterećenje negativno uticati na samu defomiaoiju. okretnuti taban prema tabanu. Stojeći početni položaj može se i pireventivno primenjivati. pored ripstola ili u hodu. Povlačiti stopala prema potkolenici. 325—336) Vežba 1 U p.imenjuju ikorišćenjeirn više početnih položaja.

grčeći prste nabirati maramicu. p. odići od tla i pirebaoiti pod prste druge noge. . pružene prste priVlačiti petama.p. a isredinu stopala podići. Vežba 8 U p.RAVNA STOPALA 139 Vežba 4 U p. p. Zatim ga obuhvatiti. manji sunđer staviti ispod prstiju jedne noge. uvrćući taban prema tabanu. Vežba 6 U p.sloniti o podlogu fiešto iza tela. p.štap unazad pa unapred. rukama se a. Savijati prste i gurati .p. Dizati bokove i premeti težinu na pete. ispod prstiju staviti duži štap. -Prednji deo stopala podići od tla. Vežba 7 U p. Vežba 5 U p.

a prstima. Prste odvajati što više u polje tako da mali prst bude u kontaktu sa podlogom V e ž b a 12 Iz p. p. kolena odvojiti a tabane spojiti. . V e ž b a 11 Iz p. a drugim davati otpor. Držeći rukama noge iznad iskočnih zglobova ne odvajati pete.p. Podizati prednji deo jednog stopala. idući od pete k. stopalo staviti preko stopala. Prsti ostaju oslonjeni jedni na druge. 333 V e ž b a 10 Iz p. dizati bokove i osloniti se na pete.p.140 RAVN STOPAL Vežba 9 U p. Valjajiući stopalo duž spoljne ivice. kao u vežbi 11 samo sada odvajati što više pete. vratiti se u sed. p.

povlačiti stopaila prema potkolenicama (dorzalna fleksija) sa grčenjem prstiju. p. samo sa širenjem prstiju. Pri tome stopala privlačiti potkolenicama. 337 Vežba 2 U p. raditi isto što i u vežbi 1. Vežba 3 U p.RAVNA STOPALA 141 Početni položaj sedeći sa opruženim nogama (Sl. 337—346) Vežba 1 U p. p. ne pomerajući pete. Kolena opružena. p. neznatno poVlačiti stopala prema potkolenicama. okrećući jedan taban prema drugom. . Vežba 4 U p. stopala malo odvojiti. p. Povlačiti zatim istopala jedno prema dmgom dok se oba pailca ne dodirnu.

34 1 Vežba 6 U p. iprebaciti jedno stopalo preko drugog. p. pM>kušati obuhvatiti drugo stopalo. Vežba 8 Iz p. Zatim tabanom jednog. Vežba 7 U p. sa malo razmaknutim nogama privući stopala potkolenicama. Sada pokušati sa približavanjem oba tabana duž njihovih unutrašnjih ivica — od peta ka prstima. tabane okrenuti jedan prema drugom i sastaviti ih petama.. p. savijajući prste. naizmeniono savijati jednu pa drugu nogu u kolenu odvodeći ga u stranu. isto kao u vežbi 4. p. Zatim prstima i prednjim delom istopala vršiti pokrete kruženja prema unutra. p. povući stopala prema potikolenicama (dorzalna fleksija). p. Vežba 9 Iz p. a zatim ih olabaviti. Može da se 'daje i otpor povlačeći donje stopalo prema potkolenici. a stopalo okrenuti unutra i pogledati taban.RAVN STOPAL Vežba 5 U p. .

p. p. Osim ovog načina.RAVNA STOPALA V e ž b a 10 Iz p. p. može i suvežbač isvoj. Vežba 2 Iz p. stopala su udaljena od ripstola za dužiiiu ruku. 347—349) Vežba 1 U p. držeći se za prečku ripstola u "visini ramenog pojasa. . 143 Početni poloiaj stojeći porecl ripstola licem prema ripstolu (Sl. Stopala ostaju celom površimom na podlozd. Pruženo telo naginjati prema ripstolu prihvatajući se za prečku u visini ramenog pojasa. Zatim ss stopala izmenjaju. osloniti jedino stopalo tabanom na gornju stranu drugog. Povlačeći donje stopalo davati otpor gornjem. čuonuti pri čemu stopala ostaju oslonjema celom površinom o pK>dlogu.im rukama da daje otpor na oba prednja dela stopala istoviremeno.

p. ruke su pored tela. p. Pruženo telo pomerati unazad. Vežba 2 P.14 4 RAVN STOPAL Vežba 3 U p. oslanjajući se na najnižu prečku ripstola prednjim delom stopala. . 350—351) licem prema ripstolu Vežba 1 U p. Vrhove prstiju podvući pod najnižu prečku riipstola. Istovremeno savijati prste p»ritiskajući prečku. je i'Sti kao u vežbi 1. odupirući se čvrsto istopalima o prečku. povlačiti pete nadole. Početni položaj stojeći na ripstolu (Sl. p. Ići u čučanj sa ipovlačenjem peta što više prema tlu.

pa se zatim oslonac prenosi duž spoljašnje ivice sve do prstio'u. hodati aia spoljašnjoj ivici stopala. p. . prsti zgrčeni. 352—361) Vežba 1 U p. 352 Vežba 2 U p. Vežba 3 U p. a prsti zgrčeni. hodati na petama. p.RAVNA STOPALA 145 Početni položaj u hodu (Sl. p. Predn ji deo stopala je podignut. stopalo se osloni najpre na petu.

pružeoom po podu. tako da je spoljna ivica stopala pored konopca. 355 Vežba 5 U p. p. hodati po kosoj ravni. p. Sredinji deo stopcila podići visoko gore. hodati bosim nogama po šljunku. Vežba 6 U p.p. Odići što više svod stopala. bosim nogama hodati po konopcu. .146 RAVN STOPAL Vežba 4 U p. a palac na konopcu.

p. V e ž b a 10 U p. Vežba 8 U p. p. u hodu oslonivši se .RAVNA STOPALA 147 Vežba 7 U p.na celo stopalo privlačiti prste petama. . p. a zatim pustiti. Vežba 9 U p. hodati bočno po švedskoj khipi. poneti je. nožnim prstima hvatati maramu. p. oslanjaj'UĆi se na spoljnu ivicu stopala dizati visoko unutrašnji svod stopala. To isto ponoviiti i sa drugom nogom. Prsti su van podloge i obuhvataju ivicu klupe.

osloniti stopala na tlo — ispod kolena. Pete ostaju na tlu. Vežba 4 U p. p. p. opirući se o podlogu. 362—371) Vežba 1 U p. Vežba 3 Isti p. osloniti se najzad na celo stopalo. . p. gurajući ih upolje. Ne razdvajajući mnogo kolena okrenuti tabane jedan prema drugom. Osloniti se na pete. pa duž spoljane ivice stopala.148 RAVN STOPAL Početni položaj sedeći u klupama (Sl. kao u vežbi 2. Dizati stopala nagore sa savijenim prstima. p. Vežba 2 Isti p. privlačiti prste petama sa odizanjem svoda stopala. kao u vežbi 1.

p. p. p.RAVNA STOPALA 149 Vežba 5 Iz p. Vežba 7 Iz p. prebaciti potkoleniou jedne noge preko kolena druge i pogledati u taban okrećući ga što više prema licu. podizati neznatno rastavIjena stopala prema potkolenicama. Potiskujući stopala jedno prema drugom grčiti prste. Vežba 6 Iz p. Tabani su okrenuti prema tlu. podizati potkolenice naizmenično od podloge sa povlačenjem stopala prema gore i savijajući prste. Vežba 8 U p. ukrstiti potkolenice tako da se spoljašnje ivice stopala dodiruju. Zatim privlačiti prednje delove stopala jedan prema drugom dok se oba palca ne dodimu. p. .

Zatim guirati taj predmet unapired ne odižući tabane od podloge. . Potiskujući potkolenicu i stopala jedno prema drugom izdizati svod stopala što više nagore.150 RAVN STOPAL Vežba 9 U p. stopala su oslonjeina unutrašnjim ivicama jedno o drugo. prednji deo stopala fiksirati o neiki predmet. V e ž b a 10 U p. p. p.

Pošto spuštanjem poprečnog svoda stopala dolazi do razmicanja kostiju donožja. tj. koji grade druga. tako da nokat biva okrenut unutra i napred. te kao posledica toga dolazi kasnije dio skretanja palca prema spoljnoj strani. Vremenom dolazi do popuštanja najpre mišića. (SI. nije retka pojava da dođe do promena u ovom osloncu spuštanjem poprečnog svoda. postoji i drugi takozvani poprečni svod stopala.RASPLINUTO STOPALO — PES T R A N S V E R S O — PLANUS Sve što je do sada rečeno o ra'vnom istopalu odnosilo se uglavnom na spuštanje uzdiižnog svoda stopala. . tako da se stopalo sada oslanja svim ovim kostima na tlo. N-ormaltno je da ise prednji deo stopala oslanja na tio glavicom prve i pete kosti donožja (metatarzalne kosti). prsti se šire lepezasto a u kasnijem periodu dobijaju još i čekićast oblik. Palac se često podvlači pod drugi prst. 373). ikako je već napomenuto. 372). Ali. a ne nagore. Međutim. Usled ovog podvlačenja paloa na plantogramu sc nc može da primeti otisak dnigog prsta. treća i oetvrta kost donožja. prema drugom prstu. Cesto se palac okreće oko svoje uzdužne osovine. (SI. pa zatim ligamenata u ^pomemitom predelu.

usled izrazitog pritiska. naročito pri dužem stajanju. Boja na otisku tog predela izgleda kao irazlivena. tj. Ovaj uložak treba da potpomogne izdizanje srednjeg dela popreonog svoda. a otisak drugog prsta. ili insuficijenciji muskulature porneinutog predela koja može nastati iz bilo kojeg dmgog razloga. Zatim treba dete uputiti specijalisti radi propisivanja posebnog uloška.152 RASPLINUTO STOPALO ( Uzroike ovoj deformaciji treba tražiti u slabosti muS'kulature stopala. naročito kada se daju vežbe u hodu. kako bi se postignuti položaj zadržao. . maporedo se počinje i sa primenom pasivnih i aktivnih vežbi u cilju jačanja muskulature koja održava oba svoda stopala. ponekad nedostaje. U torn cilju može se još u sredini udubljenja koje je dobijeno potiskivanjem pomenutog predela staviti tampon vate. Pored korišćenja pasivnih pomagala. zatim različitim delimičnim ili potpunim oduzetostima pojedinih mišića stopala (pareze ili paralize). tako da biva funikcija oštećena u pri'ličnoj meri. Na taj način će se postići njihovo razmicanje i samim tim i popraviti postojeće stanje. i ovde će najpogodniji početni položaj biti sedeći. pre dela I I I i IV kosti donožja. a samo izuzetno — u kasnijoj fazi — i stojeći. Ukoliko je početni stadijum. Naravno. zbog postojećeg žulja u predelu druge. Prsti ostavljaju neznatne otiske. Plaintogram se u ovom slučaju odlikuje širinom prednjeg dela stopala. Lečenj e Ovde je osnovno da se spuštanje poprečnog svoda što ranije primeti i na otisku stopala utvrdi. zatim se veoma teško podnose makakva opterećenja. korisno je i preporučuje se da se prstom jedne ruke potisne sredina prednjeg dela stopala naviše. a zatim da se taj predeo stopala obmota zavojem. Subjektivni simptomi se javljaju u vidu bolova u prednjem delu stopala. U cilju sprečavanja pomeranja palca ka drugom prstu dobro je takođe staviti jedan tamipon od vate ili sunđera između palca i drugog prsta. kao što je već rečeno. eventualnim povredama nožja i donožja (tarsus i metatarsus). treće i četvrte kosti donožja. Paralelno treba davati i vežbe za toniziranje mišića čitavog ekstremiteta.

RASPLINUTO STOPALO Vežbe za otklanjanje rasplinutog stopala (sa palcem u abdukciji) Kod ove deformacije. Međutim. koje se naziva ravno stoipalo. 376—380) Vežba 1 U p. osim navodcnih početnih položaja može se koristiti i ležeći položaj. ne odmičući pete. Približavati palčeve. p. Pete pri tom ne odmicati. 374—375) Vežba 1 U p. kod kuće da sprovode. . kaiko bi se one lakše zapamitile i mogle i kasnije. nc treba insistirati ni u jednom ni u drugom slučaju na ležećem položaju zato da bi mogla da postoji vizuelna kontrola vežbi koje se primenjuju. stopala su razmaknuta. p. Vežba 2 U p p. Privlačiti po podu prednje delove stopala pritiskujući podlogu. Početni pololaj sedeći sa opruženim nogama (Sl. savijati prste što je moguce vise. stopala su pribijena jedno uz drugo. Početni položaj sedeći sa savijenim nogama (Sl. kao i kod ranije opisanog spuštamja uzdiižnog svoda stopala.

RASPLINUTO STOPALO Vežba 2 U p. . Savijajući ih snažno gurati kmjigu. taOco da daje ofcpor. opružene prste celom površinom osloniti o podlogu.p palac uz palac. p. Vežba 3 U p. osloniti stopala na fcnjigu. p. Vežba 4 U p. Omčom od lastiša sastaviti palčeve. tako da pnsti budu izvan njene površine. p. a istoviremeno pritiskati i petom. Vežba 5 U p. uz pokušaj odizanja srednjih delova stopala. pete sastavljene. kako se knjiga ne bi pomerila. predn'je delove stopala odizati od tla oslanjajući se pri tom na prvi pa'na peti prst. koja je zalkačena ispod nekog predmeta. Povlačiti palcem tkaninu.

. Takođe korisno bi bilo da je i više praktičnih vežbi uz korišćenje najiraznovrsnijih početnih položaja. Međutim. Nesumnjivo. već i da odstrane sve one uticaje i poremećaje koji bi se mogli negativno odraziti na njihov razvoj. mladim lekarima-^pecijalizantima fizikalne medicine i rehabiMitacije i sportske medioine. da damo jedan praktični prirućnik. ne samo da se harmonično razvijaju. još mnogo bi se moglo reći. kako o navedenim.POGOVOR Završavajući ovo izllaganje. pa i fizijatnima. sigumo je da će biti od korTisti i fizioterapeutima. te da ovaj priručniik treba tako i posmatrati. posebno ako rade u dečjim ustanovama i bave se poremecajdma u držanju. Ovaj primčnik dakle treba da koristi nastavniku fizičfcog vaspitanja u svim situacijama u kojima je ix>zvan da pomogne svojim učenicima. cilj nam je bio. Na taj način nastavnik će moći u dobroj meri da spreči niz komplikacija koje bi kasnije mogle da daju veoma teške posledice i tako da bude jedan od prvih saradnika školskog lekara. kao što je to već na samom početku rečeno. pa da ih i sam 'fcasniije komponuje i proširuje tokom svog nada. tako i o onim deformacijama koje ovde nisu izložene. moramo podviući da je izbor materije koja je izložena bio uglavnom podešen tako da odgovara kompetencijama nastavnika fizičkog vaspitanja. Međutim. kao vodič u prakitičnom svakodnevnom radu sa osinovnim ciljem da pomognemo prvenstveno nastavniku fizičkog vaspdtanja. Takođe simatramo da će svaikd nastavnik ild oeko od pomenuitdh struonjaka moći iz navedeniih položaja i vežbi da shvatd osnovne ptdnoipe korektivnog rada kod pojedindh deformacija.

.: O insuficijentnoj nozi sa povišenim svodom. M.: Kinesiology. 1958.: Kinesiology and Applied Anatomy. O. Medicinsko izdavačJso preduzeće »Medicinska knjiga«. II.: Vežbe oblikovanja. 1956. br. 7—8. R.. 1964.. 1—2. . Janković. 9. Smodlaka. Skripta. Opavski. Chaffee... 1967. T. R. Medicina i fizkultura. 2. 1952. B.: O rđavom držanju tela kod školske omladine. 1960—1968. Teirich—Leube. L.. 1965. Saunders Company. Konforti. P. E. M. Beograd. Markova. Fizička kultura.: Ispitivanje snage mišića. Burke. London. J. Philadelphia. Klisić. Fizička kulltura. 3—4. Beograd. D. Heipertz. Lj. 3. 1959. Mančeva. br. G..l t e r a t u r a 1. Los Angeles City School. B. P.: Početni položaj i njegov značaj u kineziterapiji i posebno u korektivnoj gimnastici. Fizička kultura br. 8.: Ravno stopalo i njegovo lečenje. E. Gatri—Smith. 1956. Radojčić—Finkelštajn. Vitas. 1957. br. Sokolov. V.. Beograd. 1965. Kelly. 15. Medicinska knjiga. 12. 1963. 1967. G. br.: Kineziterapija. 3—4. Beogratl. Beograd. 1955. G. 7. Konc. Ž. broj 3. Wells.: Ortopadische Gymnastik. Thieme Vn lag. Fizička kultura. Hohman. R. »Partizan«. I polugode.. 10. 6. 1953. 13. H. Beograd — Zagreb.: Lehrbuch der Krankengymnastik in vier Banden). Centar za osposobljavanje invalida. K. Lindemann. Bfogiiul Zagreb. 1954. 14. Thieme Verlag Stuttgart. Konc. Stumpf. Viša medicinska škola. 5. Stuttgart.: Corrective Physical Education. M.. N. Henry Kimpte. Lyons. 1953. Sofija. Zec. M. G. 4. Ž.. 17. 16.: Ispravitelna gimnastika.: Skolioze i mogućnost njihovog lečenja »Povratak u život«.: O deformitetima tela u jednoj beogradskoj osmoIjetki. W. Polić. Zec. E.: Rehabilltacija povređenih i obolelih. Fizička kultura.: Anatomija čoveka.. Rasch.I. Bošković. London. W.

Medicinska naKlada. Narodna prosveta. Sofija. Institut za fizikalnu medicinu i rehahilitaoiju. Jeričević. 1972. D. Visoka škola za fizičku kulturu. L V. Zagreb. 19. P. Keros. 21. 2. Beograd. 1969. Fakultet za fizičko vaspitanje. Zagreb. Lj. Stanić. Skripta. 1973..: Podvižni igri s izpravdtelen karakter. Skripta. i suradnici: Funkcionalna anatomija. Beograd. Ž... Gergieva. 22. Zec.: Kineziterapija. 1968. 1968. . Lilov. Zavod za rehabilitaciju.: Osnovi kineziologije.: Osnovi kineziterapije i Idneziterapija lokomotomog aparata (I deo). Koturović. 20. Solarić. E.18. S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful