HƯ NG D N S

D NG PH N M M Solid Convert PDF 7.0

PH N M M ðA PHƯƠNG TI N V I FILE PDF Ch c ch n m t ai ñó s ao ư c r ng n u mình có th s h u m t ph n m m v a có th ñ c file PDF, t o file PDF l i v a có th chuy n ñ i file PDF sang các file Word, Excel, PowerPoint, HTML, Text. Nó th t tuy t v i ph i không? Xin gi i thi u ph n m m Solid Converter PDF 7.0 s làm ñư c t t c nh ng ñi u ñã nói trên. 1. Gi i thi u ph n m m Solid Converter PDF 7.0 Bên c nh nh ng h n ch c a ph n m m Solid Convert PDF 2.2(1) , ph n m m Converter PDF 7.0 v n còn t n t i m t h n ch ñó là không th Convert file PDF ñã ñư c b o m t (Not Allowed: Printing). ð kh c ph c h n ch này b n có th t i ph n m m PDF Password Remover 3.0(2). Ngoài nh ng ưu ñi m ñã nói file ‘hư ng d n s d ng ph n m m Solid Convert PDF v2.2’ ph n m m m i này còn có thêm nh ng ưu ñi m sau: - Convert file PDF nhanh hơn và sang các văn b n có ñuôi .doc, .rtf hay .docx - Có th t o file PDF t các file Word, Excel, PowerPoint, HTML, Text - Có ch c năng ñ c file PDF. Ghi chú: (3) - Ch c năng t o file PDF ñây có b o m t gi ng như Sonic PDF Creator - Ch c năng ñ c file PDF ñây hơn h n Sonic PDF Creator:

Có th ñ c ñư c nh ng file PDF mà Sonic PDF Creator không ñáp ng ñư c. Xem ñư c font ch trên file PDF (Sonic PDF Creator không ñáp ng ñư c.)
2. Cài ñ t ph n m m Solid Converter PDF 7.0 ð cài ñ t ñư c ph n m m này b n c n t i ph n m m h tr download Soft32Downloader-for-Solid-Converter-PDF (dung lư ng 374KB) t i ñ a ch sau: http://www.soft32.com/download_10817.html Sau khi t i v b n s nhìn th y ph n m m này như sau:

S d ng ph n m m này ñ download Converter PDF 7.0, sau khi t i v ph n m m này s có bi u tư ng như hình du i ñây.

Tham kh o file ‘Hư ng d n s d ng ph n m m Solid Convert PDF 2.2’ Tham kh o file ‘Hư ng d n chuy n file PDF sang Word không b l i font’ 3 Tham kh o file ‘Hư ng d n cài ñ t b o v cho file PDF’. Trong file này s hư ng d n cách s d ng ph n m m và cách xác nh n mã s PIN ñ xác l p b n quy n. Bi u tư ng ph n m m sau khi cài ñ t:
2

1

NGUY N THÀNH TRUNG

1

trong l n ñ u tiên s d ng.x c n k t n i Internet m i có th Crack. Sau khi cài ñ t.com/attachment. ch n tùy ch n ‘I already have a license code anh would like to unlock Solid Converter PDF v7’ và ch n Unlock. N u b n không th Unlock ñư c thì b n có th Patcher nó b ng cách download Patcher SolidConverterPDF v7. Nh p ñôi chu t vào bi u tư ng này ñ kích ho t. ph n m m s yêu c u ngư i dùng ñi n mã b n quy n ñ kích ho t. m c ñ nh ph n m m ch có 15 ngày dùng th .php?s=c01a7fb85addadf35d3732d8e4a69799&att achmentid=55519&d=1294121844 Chú ý: Patcher SolidConverterPDF v7.x t i ñ a ch sau: http://www. NGUY N THÀNH TRUNG 2 .HƯ NG D N S D NG PH N M M Solid Convert PDF 7. bi u tư ng c a ph n m m này cũng gi ng như bi u tư ng khi download v trên.0 Sau khi cài ñ t xong ph n m m. T i h p tho i này. b n ñ y ñ có giá 79 USD.amthuc. Sau khi kích ho t.

0 Bi u tư ng ph n m m sau khi t i v : 3.com/file/1bfpi78q7v182i4/solid-converter-pdf-7-0-build-830.HƯ NG D N S D NG PH N M M Solid Convert PDF 7. Th c t thì có th s d ng ph n m m này ñ Crack Solid Converter PDFv7.0 nên s không th Crack Solid Converter PDFv7.0 ñư c. Hư ng d n Crack ph n m m Có th download solid-converter-pdf-7-0-build-830.zip (có Crack kèm theo) t i http://www.mediafire.0 Bi u tư ng ph n m m Crack: Nh p ñôi chu t vào bi u tư ng trên. dao di n thu ñư c như sau: Nh p chu t vào bi u tư ng thu ñư c thông báo sau thì ch n Yes Sau ñó m ConverterCore.dll (trong thư m c SCPDF) NGUY N THÀNH TRUNG 3 .zip Nhi u b n cho r ng ñây là Crack c a ph n m m Solid Converter PDFv6.

exe (trong thư m c SCPDF).HƯ NG D N S D NG PH N M M Solid Convert PDF 7. Như v y là ta ñã Crack xong r i ñó! NGUY N THÀNH TRUNG 4 .0 Thu ñư c thông báo sau thì ch n Yes Sau ñó m SolidConverterPDF.

HTML. 4. Solid Converter PDF 7. không b ngư i khác sao chép. b n ñã có th s d ng ph n m m này m t cách tho i mái mà không ph i lo b h n ch v s ngày s d ng. ñánh c p). Xin gi i thi u m t s tuỳ ch n như sau: . Ch c năng chuy n ñ i t o file PDF Như ñã nói trên. Excel. T dao di n chính c a ph n m m. Nh n OK sau khi ñi n xong các thông tin. Ta thay ñ i các m c ñ b o m t t không có b o m t ñ n m c ñ b o m t cao nh t: NGUY N THÀNH TRUNG 5 .0 Bây gi .Document Information: Cho phép ngư i dùng ñi n thông tin c a tác gi (ñ ñ m b o b n quy n ñ i v i file.Security: ð thi t l p các b o m t Thông thư ng ph n m m s m c ñ nh s n là None.HƯ NG D N S D NG PH N M M Solid Convert PDF 7. có nghĩa là t o file PDF không có các b o m t. vào Tools Options ñ thi t l p nh ng cài ñ t m c ñ nh. Text. . PowerPoint.0 có th t o file PDF t các file Word.

HƯ NG D N S D NG PH N M M Solid Convert PDF 7. Trên c a s Create or Combine PDF ch n Browse. Ch c năng ñ c file PDF Sau khi m file PDF ta vào Document thi u m t s tuỳ ch n như sau: Document Properties View..0 Sau ñó t dao di n chính c a màn hình ta vào File Create or Combine PDF. ñ m file văn b n mu n t o PDF. 5.. Xin gi i . sau ñó nh p chu t vào bi u tư ng Create ñ t o file PDF.Fonts: ð xem các font ch có trong file PDF NGUY N THÀNH TRUNG 6 .

tên tác gi .HƯ NG D N S D NG PH N M M Solid Convert PDF 7.Document Information: ð xem các thông tin v tiêu ñ file. ch ñ . NGUY N THÀNH TRUNG 7 .0 . t khoá liên quan và các thông tin khác c a file PDF Security: ð xem các thông tin b o m t c a file PDF (file PDF m t) ñây ñang b o - Nh p chu t vào Change Security Settings s thu ñư c c a s Enter PDF Password.

N u gõ không ñúng thì ta s không th thay ñ i các ch ñ b o m t và các thông tin liên quan t i file PDF này ñư c.HƯ NG D N S D NG PH N M M Solid Convert PDF 7.rtf hay .xlsx ho c . 7. Ch c năng Convert file PDF Trư c khi Convert PDF b n c n ch n các thông s m c ñ nh trư c b ng cách vào Tools Options Convert. 6. M t s tính năng khác c a ph n m m Solid Converter PDF 7.0 Mu n thay ñ i ñư c password thì c n ph i gõ ñúng password ñã ñư c thi t l p cho file PDF ñang m .0 Vào Document ñ s d ng các ch c năng sau: Extract Tables to Excel: Trích xu t các b ng bi u t m t hay nhi u trang trong file PDF vào Excel (v i ñuôi là . Trong h p tho i nh n ñư c b n c n ch n ñuôi văn b n là . . Và b n ch c n ñ i m t ít phút ñ thư ng th c s n ph m do mình t o ra. Ví d : Convert sang Word thì ch n Word. B n mu n convert sang d ng văn b n nào thì hãy ch n d ng văn b n ñó. NGUY N THÀNH TRUNG 8 . Các bi u tư ng trên thanh menu c a chương trình Trên m i h p tho i hi n ra.docx M file PDF mu n Convert r i ch n d ng văn b n c n convert sang trên thanh Menu c a chương trình ho c là vào Document. b n ch n các thông s cho phù h p r i nh p OK ñ b t ñ u Convert tài li u.doc.xml).

. Extract Pages: Chia file PDF ra thành nhi u trang r i rác khác nhau. NGUY N THÀNH TRUNG 9 . Insert Pages. + Extract pages as separate files: Chia các trang như là chia ra thành các files PDF khác.. - - - + Delete pages after extracting: Xoá các trang (các trang không chia trong file PDF) sau khi chia tách.: Chèn thêm file PDF vào trư c (sau) m t trang nào ñó c a file PDF ñang m .: Xóa ñi 1 ho c vài trang b t kỳ ñang có trên file PDF.HƯ NG D N S - D NG PH N M M Solid Convert PDF 7..) - Delete Pages.. Replace Pages: Thay th gi a các trang c a 2 file PDF v i nhau (thay th 1 hay nhi u trang c a file PDF ñang m v i 1 hay nhi u trang c a file PDF khác.0 Extract Data: Trích xu t d li u các b ng bi u t m t hay nhi u trang trong file PDF vào Excel (v i ñuôi là .csv) Extract Images: Trích xu t các tranh ( nh) t m t hay nhi u trang trong file PDF.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful