céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------Ngµy th¸ng n¨m Biªn

b¶n Sè :
NghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö

C«ng tr×nh: Trang bÞ phô trî vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch AXE Bu
®iÖn tØnh Kontum giai ®o¹n 2006-2008

Goùi thaàu : Cung caáp vaät lieäu vaø thi coâng laép ñaët thieát bò toång ñaøi ,phuï trôï 1. §èi tîng nghiÖm thu : Trang bÞ phô trî vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch AXE 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: a) Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Bu ®iÖn tØnh Kontum: -¤ng: Chøc vô: -¤ng: Chøc vô: -¤ng: Chøc vô: -¤ng: Chøc vô: -Bµ: Chøc vô: b) Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña C«ng ty cæ phÇn x©y

Ñaøi Vieãn Thoâng Thaéng Lôïi( 660 soá)

l¾p vµ ph¸t triÓn Bu ®iÖn Gia lai:

-¤ng: Chøc vô: -¤ng: Chøc vô: 3. Thêi gian nghiÖm thu : B¾t ®Çu: ngµy th¸ng n¨m KÕt thóc: ngµy th¸ng n¨m T¹i: 4. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ch¹y thö ®· thùc hiÖn: a) VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: Theo thieát keá döï toaùn vaø bieân baûn nghieäm thu laép ñaët tónh thieát bò ñaøi vieãn thoâng Thaéng Lôïi . b) VÒ chÊt lîng ch¹y thö: Ñaït yeâu kyõ thuaät 5. KÕt luËn : -ChÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng viÖc x©y dùng tiÕp theo. -Yªu cÇu söa ch÷a, hoµn thiÖn c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn vµ c¸c yªu cÇu kh¸c: Chñ ®Çu t thÇu thi c«ng Nhµ

Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña Chñ ®Çu t

Kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu

Nhµ thÇu thiÕt kÕ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful