KUMPULAN DOA

Dalam

ALQURAN & HADITS
‫حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة‬
SAID BIN ALI AL-QAHTHANI

‫سعيد بن علي بن وهف القحطاني‬
Terjemah:MAHRUS ALI

‫ محروس علي‬: ‫ترجمة‬
Koreksi dan Penulisan Ulang: Abdullah Khaidhir,Lc
Fir'adi Nasruddin,Lc - Erwandi Tarmizi
‫ إيرواندي ترمذي‬، ‫ فيرعادي نصر الدين‬،‫ عبد ا حيضر‬:‫مراجعة وترتيب‬

Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliya
Rabwah
‫المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة‬
‫بمدينة الرياض‬
1428 – 2007

PRAKATA PENERJEMAH
Bismillahirrahmaanirrahiim
Kami panjatkan rasa syukur Al Hamdulillah ke
hadirat Allah U Yang Maha Tinggi. Dan kami
haturkan shalawat dan salam kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad r, keluarga, sahabat dan
orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan
baik hingga hari kiamat.
Wa ba’du:
Telah banyak buku do’a yang tersebar di tengah
masyarakat Islam. Ada yang berpedoman dengan
ajaran Al-Qur’an, Sunnah, atau lainnya. Kadang
masyarakat awam tidak dapat membedakan antara
do’a yang sejalan dengan ajaran Nabi r dan mana
yang tidak.
Sedangkan do’a yang tidak
berdasarkan ajaran Nabi r, ada yang berbau syirik,
menyesatkan dan terkadang dapat menghapus
aqidah Islam secara total.H. Mahrus Ali

DAFTAR ISI
Prakata Penerjemah

3

Daftar Isi

4

Mukadimah Penyusun

10

Keutamaan Dzikir

12

1 Bacaan ketika bangun dari tidur

18

2 Do’a ketika mengenakan pakaian

23

3 Do’a mengenakan pakaian baru

23

4

Do’a untuk orang
pakaian baru

yang

mengenakan

24

5 Bacaan ketika menaggalkan pakaian

24

6 Doa masuk WC

25

7 Doa keluar dari WC

25

8 Bacaan sebelum wudhu’

25

9 Bacaan setelah wudhu’

26

10 Bacaan ketika keluar rumah

27

11 Bacaan apabila masuk rumah

27

12 Do’a pergi ke masjid

28

13 Do’a masuk masjid 30 14 Do’a keluar dari masjid 30 15 Bacaan ketika mendengar adzan 31 16 Do’a istiftah 33 17 Do’a ruku’ 37 18 Do’a bangun dari ruku’ 39 19 Do’a sujud 40 20 Do’a duduk antara dua sujud 42 21 Do’a sujud tilawah 43 22 Tasyahud 44 23 Membaca shalawat Nabi r setelah 44 tasyahud Do’a setelah tasyahud akhir sebelum 24 45 salam 25 Dzikir setelah shalat 51 26 Do’a shalat istikharah 55 27 Dzikir pagi dan petang 57 28 Dzikir menjelang tidur 70 29 Do’a jika terbangun pada malam hari 77 .

30 Do’a apabila dalam tidur ada yang menakutkan 77 31 Apa yang dilakukan jika bermimpi buruk 78 32 Do’a qunut witir 79 33 Dzikir setelah salam shalat witir 81 34 Do’a saat gundah dan berduka 82 35 Do’a untuk kesedihan yang mendalam 83 36 Do’a saat bertemu musuh dan penguasa 84 37 Do’a saat takut menghadapi dzalim penguasa 38 Do’a atas musuh 85 87 39 Do’a saat takut terhadap suatu kaum/ kelompok 87 40 Do’a bagi yang dalam iman 88 mengalami keraguan 41 Do’a agar dapat melunasi hutang 42 Do’a saat bacaannya ragu dalam shalat 89 dan 89 43 Do’a orang yang mengalami kesulitan 90 44 Ucapan orang yang melakukan dosa 90 .

45 Do’a mengusir setan dan bisikannya 91 46 Do’a saat mengalami sesuatu yang tidak diinginkan 92 47 Ucapan bagi orang yang mendapatkan kelahiran dan jawabannya 93 48 Do’a perlindungan bagi anak 94 49 Do’a kepada orang yang sakit 95 50 Keutamaan mengunjungi orang sakit 96 51 Do’a orang sakit yang tidak bisa sembuh 97 52 Membimbing (talqin) orang yang sekarat 98 53 Do’a saat terkena musibah 98 54 Do’a saat memejamkan mata mayat 99 55 Do’a shalat jenazah 100 56 Do’a untuk mayat anak kecil 102 57 Do’a ta’ziah 104 58 Bacaan saat memasukkan mayat ke liang 105 kubur 59 Do’a setelah mayat dimakamkan 106 60 Do’a ziarah kubur 61 Do’a apabila ada angin ribut 106 107 .

62 Do’a saat mendengar petir 107 63 Do’a untuk minta hujan 107 64 Do’a apabila hujan turun 108 65 Bacaan setelah hujan turun 109 66 Do’a agar hujan berhenti 109 67 Do’a melihat bulan sabit 109 68 Do’a ketika berbuka bagi orang yang 110 berpuasa 69 Do’a sebelum makan 111 70 Do’a setelah makan 112 71 Do’a tamu untuk orang yang menjamu 113 makan 72 Do’a untuk orang yang memberi minum 113 73 Do’a apabila berbuka di rumah orang lain 113 74 Do’a orang yang berpuasa apabila diajak 114 makan 75 Ucapan orang yang puasa bila dicaci 115 76 Do’a apabila melihat permulaan buah 115 77 Do’a ketika bersin 115 .

78 Bacaan bila orang kafir bersin kemudian 117 memuji Allah 79 Do’a kepada pengantin 118 80 Do’a pengantin kepada dirinya 118 81 Do’a sebelum bersetubuh 119 82 Do’a ketika marah 119 83 Do’a apabila melihat mengalami cobaan orang yang 120 84 Bacaan dalam majelis 120 85 Do’a pelebur dosa majelis 121 86 Do’a kepada orang Ghafarallaahu laka yang berkata: 87 Do’a untuk orang yang berbuat kebaikan 122 padamu 121 88 Cara menyelamatkan diri dari Dajjal 122 Do’a kepada orang berkata: Aku mencintaimu karena Allah 123 89 90 Do’a kepada orang yang menawarkan 123 hartanya untukmu 91 Do’a untuk orang yang meminjami ketika 123 membayar hutang .

132 baik dalam bepergian atau tidak 105 Do’a apabila pulang dari bepergian 106 132 Bacaan apabila ada sesuatu yang 133 menyenangkan atau menyusahkan .92 Do’a agar terhindar dari syirik 93 124 Do’a untuk orang yang mengatakan: 124 Baarakallahu fiika 94 Do’a menolak firasat buruk / sial 125 95 Do’a naik kendaraan 126 96 Do’a bepergian 126 97 Do’a masuk desa atau kota 128 98 Do’a masuk pasar 129 99 Do’a apabila tergelincir binatang 100 Do’a musafir ditinggalkan kepada tunggangan orang yang 130 130 101 Do’a orang mukim kepada musafir 130 102 Takbir dan tasbih dalam perjalanan 131 103 Do’a musafir ketika menjelang Subuh 131 104 Do’a apabila mendiami suatu tempat.

107 Keutamaan membaca shalawat 134 108 Menyebarkan salam 136 109 Apabila ada orang kafir mengucapkan 138 salam 110 Petunjuk ketika mendengar kokok ayam 138 dan ringkikan keledai 111 Petunjuk apabila menggonggong mendengar anjing 139 112 Mendo’akan kepada orang yang anda caci 139 113 Apabila memuji temannya 140 114 Bacaan bila dipuji orang 140 115 Bacaan talbiyah 141 116 Bertakbir pada setiap datang ke rukun 141 Hajar Aswad 117 Do’a antara rukun Yamani dan Hajar 142 Aswad 118 Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan 142 Marwah 119 Do’a pada hari Arafah 143 120 Bacaan di Masy’aril Haram 144 121 Bertakbir pada setiap melempar Jumrah 145 .

tahlil dan 151 takbir 131 Bagaimana cara Nabi r membaca tasbih 156 132 Beberapa adab dan kebaikan 157 .122 Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu 145 Yang dilakukan bila ada sesuatu yang menggembirakan 146 123 124 Bacaan dan perbuatan apabila merasa 146 sakit pada anggota badan 125 Bacaan apabila takut mengenai sesuatu 147 dengan matanya 126 Bacaan ketika takut 147 127 Bacaan ketika menyembelih kurban 148 128 Bacaan untuk menolak gangguan setan 148 129 Istighfar dan taubat 149 130 Keutamaan tasbih. tahmid.

Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah U. Amma ba’du: Buku ini adalah ringkasan dari buku. Barangsiapa yang disesatkan-Nya. maka tiada orang yang bisa menyesatkannya. Sesungguhnya kami hanya mengutip kalimat dzikir. tidak ada sekutu bagi-Nya. keluarga dan sahabatnya serta orangorang yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga hari kiamat.MUKADIMAH PENYUSUN Sesungguhnya. Adz-Dzikru wa ad-du’a’ wal ‘ilaj bi ar-ruqa min al-kitab wa assunnah. Kami berlindung kepada Allah U dari kejahatan diri dan keburukan perbuatan kami. segala puji bagi Allah U. maka tiada orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Barangsiapa yang ingin mengetahui . kami memuji. agar mudah dibawa ketika bepergian. Kami menyebutkan satu atau dua sumber biblioteknya dari buku aslinya. Aku bersaksi bahwa Muhammad r adalah hamba dan utusan-Nya. Untuk pendataan hadits yang konkret. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah U Yang Maha Esa. Kami hanya mengutip dari bagian dzikir. meminta pertolongan dan ampunan kepadaNya. Semoga Allah U melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau.

semoga menjadikan penyusunan buku ini ikhlas karena-Nya. Sa’id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani . Kami meminta kepada Allah U Yang Maha Mulia lagi Maha Agung dengan Asma’ul husna dan sifatsifat-Nya Yang Maha Tinggi. Semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad r. sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Pembalasan.sahabat (yang meriwayatkan hadits). bermanfa’at untukku pada waktu hidup maupun sesudah tiada. maka hendaklah ia membuka kembali buku aslinya. dan sebagai sebab tersebarnya buku ini. atau tambahan masukan dalam pendataan. keluarga. Sesungguhnya Allah U Yang Maha Suci lagi Maha Kuasa untuk melakukannya. Bermanfa’at bagi orang yang membaca atau mencetaknya.

tidak mengeraskan suara. “Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut (pada siksaan-Nya). di pagi dan . Al Ahzaab: 35). ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu (dengan memberikan rahmat dan pengampunan). maka Allah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung” (QS. serta jangan ingkar (pada nikmat-Ku)” (QS.KEUTAMAAN BERDZIKIR Allah U berfirman: “Karena itu. Al Ahzaab: 41) “Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. Dan bersyukurlah kepada-Ku. Al Baqarah: 152) “Hai orang-orang yang beriman ber-dzikirlah yang banyak kepada Allah (dengan menyebut nama-Nya)” (QS.

laksana orang hidup dengan yang mati”. Al A’raf: 205) Rasulullah r bersabda: ‫حي‬ S ‫ل‬U ‫ل ا‬ V ‫ث‬S ‫م‬S V ‫ب ه‬Z ‫ر‬S ‫ر‬V ‫ك‬V ‫ذ‬U ‫ي‬S S ‫ ل‬U ‫ل ]ذ ي‬Z ‫ا‬S‫ و‬V ‫ ه‬Z‫رب‬S ‫ر‬V V‫ذك‬U ‫ي‬S ‫لذ]ي‬Z ‫ل ا‬ V ‫ث‬S ‫م‬S ‫مي_ت‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫و‬ “Perumpamaan orang yang menyebut (nama) Tuhannya dengan orang yang tidak menyebut (nama)Nya.‫ى‬S‫ال‬S‫تع‬S ‫ا‬ ] ‫ر‬V ‫ك‬U ‫ ]ذ‬:‫ل‬ S ‫ا‬S‫ ق‬. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai” (QS. aku tunjukkan perbuatanmu yang . laksana orang hidup dengan orang yang mati ”.[2] Rasulullah r juga bersabda: ‫ا‬S‫عه‬ ] ‫ف‬S ‫ر‬U S ‫أ‬S‫ و‬،U‫كم‬ V ‫ك‬ ] ‫ي‬U ‫م ]ل‬S ‫د‬S ‫ن‬U ‫ع‬ ] ‫ا‬S‫اه‬S‫زك‬U S ‫أ‬S‫ و‬،U‫كم‬ V ‫ا ]ل‬S‫عم‬ U S ‫ي ]ر أ‬U ‫خ‬ S ‫ ]ب‬U‫كم‬ V ‫ئ‬V ‫ن _ب‬S V ‫ أ‬S ‫ل‬S‫أ‬ ،] ‫ر ق‬S ‫و‬S ‫ل‬U ‫ا‬S‫ه ب ] و‬ S ‫ذ‬Z ‫ا ق ] ال‬S‫نف‬U ] ‫ إ‬U ‫ ]م ن‬U ‫ك م‬ V ‫ل‬S ‫ر‬h U‫خي‬ S ‫و‬S ،U ‫ك م‬ V ‫ا ]ت‬S‫رج‬S ‫د‬S ] ‫ف ي‬ ‫ه م‬V ‫ق‬S ‫ا‬S‫عن‬ U S ‫وا أ‬V‫ض ]رب‬ U ‫ت‬S ‫ف‬S U ‫ م‬V‫وك‬Z ‫د‬V ‫ع‬ S ‫وا‬S‫لق‬U ‫ت‬S U ‫ ن‬S ‫ أ‬U ‫ ]م ن‬U ‫ك م‬ V ‫ل‬S ‫ر‬h ‫ي‬U S‫وخ‬S .sore hari.‫ى‬S‫بل‬S ‫وا‬V‫ال‬S‫؟ ق‬U‫كم‬ V ‫ق‬S ‫ا‬S‫عن‬ U S ‫وا أ‬V‫ض ]رب‬ U ‫ي‬S S‫و‬ “Maukah kamu.[1] Rasulullah r juga bersabda: ‫ر ا‬V S‫ذك‬U ‫ي‬V ‫ل‬S ‫لذ]ي‬Z ‫ي ت ] ا‬U ‫ب‬S ‫ل‬U ‫ ا‬S‫ي ه ] و‬U ‫ ]ف‬S ‫ر ا‬V ‫ك‬S ‫ذ‬U ‫ي‬V ‫لذ]ي‬Z ‫ي ت ] ا‬U ‫ب‬S ‫ل‬U ‫ل ا‬ V ‫ث‬S ‫م‬S ‫مي_ت‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫ي و‬ _ ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ل ا‬ V ‫ث‬S ‫م‬S ‫ي ]ه‬U ‫]ف‬ “Perumpamaan rumah yang digunakan untuk zikir kepada Allah dengan rumah yang tidak digunakan untuknya.

lebih baik bagimu dari infaq emas atau perak. maka Aku mendekat kepadanya sedepa. Bila dia menyebut nama-Ku dalam perkumpulan orang banyak. Bila dia datang kepada-Ku dengan berjalan (biasa).‫ة‬S‫ول‬ S ‫ر‬U ‫ه‬ S ‫ه‬V ‫ت‬V ‫ي‬U ‫ت‬S S ‫مش]ي أ‬ U ‫ي‬S ‫ان]ي‬S‫ت‬S‫أ‬ “Aku terserah persangkaan hamba-Ku. paling suci disisi rajamu (Allah). dan lebih baik bagimu dari-pada bertemu dengan musuhmu. maka Aku . Para shahabat yang hadir berkata: “Mau wahai Rasulullah!”. Bila dia mendekat kepadaKu sejengkal (dengan melakukan amal shaleh atau berkata baik).terbaik. Beliau bersabda: “Dzikir kepada Allah yang Maha Tinggi”. dan paling mengangkat derajatmu. maka Aku mendekat kepadanya sehasta. Bila dia mendekat kepada-Ku sehasta. lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?”. Bila dia menyebut nama-Ku dalam dirinya.[3] Allah U Yang Maha Tinggi berfirman (Dalam hadits Qudsi): ‫ر ن ]ي‬S ‫ك‬S ‫ذ‬S U ‫ف ]إن‬S ‫رن ]ي‬S S‫ذك‬S ‫ا‬S‫ إ]ذ‬V ‫عه‬ S ‫م‬S ‫ا‬S ‫ن‬S‫أ‬S‫ و‬،‫بد]ي ب ]ي‬U ‫ع‬ S _‫ظن‬ S ‫د‬S ‫ن‬U ‫ع‬ ] ‫ا‬S ‫ن‬S‫أ‬ ‫ء‬S ‫ل‬S‫ر ن ]ي ف ]ي م‬S ‫ك‬S ‫ذ‬S U ‫وإ ] ن‬S ،‫س ]ي‬U‫نف‬S ‫ ف ]ي‬V ‫ ه‬V‫رت‬U ‫ك‬S ‫ذ‬S ]‫س ]ه‬U‫نف‬S ‫ف ]ي‬ ‫ت‬U‫رب‬Z ‫ق‬S ‫ت‬S ‫را‬U‫شب‬ ] Z ‫ل ي‬S ] ‫ إ‬S ‫ر ب‬Z ‫ق‬S ‫ت‬S U ‫وإ ]ن‬S ،U ‫هم‬V ‫ن‬U ‫ر ]م‬h ‫ي‬U ‫خ‬ S ‫ء‬ h S ‫ل‬S‫ ف ]ي م‬V ‫ ه‬V‫رت‬U ‫ك‬S ‫ذ‬S ‫وإ ] ن‬S ‫اعا‬S‫ي ه ] ب‬U ‫ل‬S ] ‫ إ‬V ‫ب ت‬U ‫ر‬Z S‫تق‬S ‫اعا‬S‫ ]ذر‬Z ‫ل ي‬S ] ‫ إ‬S ‫ر ب‬Z ‫ق‬S ‫ت‬S U ‫وإ ] ن‬S ‫اعا‬S‫ي ه ] ]ذر‬U ‫ل‬S ] ‫إ‬ . Aku bersamanya (memberi rahmat dan membelanya) bila dia menyebut nama-Ku. aku menyebut namanya pada diri-Ku. Aku menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih banyak dari mereka.

Beliau bersabda: “Tidak hentihentinya lidahmu basah karena dzikir kepada Allah (lidahmu selalu mengucapkannya) ”.‫ث ب]ه‬ V ‫ب‬Z ‫ش‬ S ‫ت‬S S ‫ء أ‬ h ‫ي‬ U ‫ش‬ S ‫]ب‬ “Dari Abdullah bin Busr t dia berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah! sesungguhnya syari’at Islam telah banyak aku terima.[5] ‫ة‬S‫ن‬S ‫س‬S‫لح‬U ‫ا‬S‫ و‬،…‫نة‬S S ‫س‬S‫ ب] ه ] ح‬V ‫ل ه‬S ‫ف‬S ] ‫ا ب ] ا‬S‫ ]كت‬U ‫فا ]م ن‬U‫ر‬S‫ ح‬S ‫أ‬S‫قر‬S U ‫م ن‬S ‫ ]ل ف‬S ‫ أ‬U ‫ك ن‬ ] ‫ل‬S ‫و‬S … ‫ر ف‬U ‫ح‬ S ) )‫ـم‬ ‫ ((آل‬S ‫ل ك‬S ‫ل‬ V ‫و‬U ‫ق‬V S ‫ أ‬S ‫ ل‬،‫ا‬S ‫ا ]ل ه‬S‫مث‬U S ‫ش ]ر أ‬ U ‫ع‬ S ‫]ب‬ …‫رف‬U ‫ح‬ S …‫يم‬U ‫و ]م‬S ‫ف‬ … ‫ر‬U ‫ح‬ S ‫م‬ … S ‫ل‬S‫ف و‬ … ‫ر‬U S‫ح‬ “Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al Quran. akan mendapatkan satu kebaikan. Aku tidak berkata: Alif Laaam Miim. beri tahulah aku sesuatu hal buat peganganku”.[6] ‫لا‬ V ‫و‬U V‫رس‬S S‫رج‬S S‫ خ‬:‫ل‬ S ‫ا‬S‫ ق‬V‫نه‬U ‫ع‬ S V ‫ ا‬S ‫ضي‬ ] ‫ر‬S ‫ر‬h ‫ا ]م‬S‫بن] ع‬U S‫بة‬S ‫ق‬U ‫ع‬ V U ‫عن‬ S r ‫م‬U‫يو‬S ‫ل‬ Z ‫ك‬V ‫و‬S ‫د‬V ‫غ‬ U ‫ي‬S U‫ن‬S‫حب‹ أ‬ ] ‫ي‬V ‫م‬ U ‫ك‬ V ‹‫يـ‬S‫ أ‬: ‫ل‬ S ‫ا‬S‫فق‬S ‫ف ]ة‬Z ‹‫ ف]ي الص‬V‫حن‬ U ‫ن‬S ‫و‬S ‫ن‬U‫وي‬S ‫ا‬S‫وم‬U ‫ك‬S ]‫ين‬U ‫ت‬S ‫ق‬S ‫ا‬S‫ ]بن‬V ‫نه‬U ‫أت ]ي ]م‬U ‫ي‬S ‫ف‬S ]‫يق‬U ‫ع ]ق‬ S ‫ل‬U ‫ى ا‬S‫و إ]ل‬U S ‫ أ‬S‫ا ن‬S‫ح‬U‫بط‬V ‫ى‬S‫إ]ل‬ . Sedangkan satu kebaikan akan dilipatkan sepuluh semisalnya. satu huruf. lam satu huruf dan mim satu huruf ”. Akan tetapi alif satu huruf.[4] ‫ا‬S ‫ ي‬: ‫ل‬ S ‫ا‬S‫ ق‬x ‫ل‬V‫رج‬S Z ‫ن‬S ‫ أ‬V ‫ن ه‬U ‫ع‬ S V‫ ا‬S‫ضي‬ ] ‫ر‬S ‫ر‬h U ‫بس‬V ] ‫ب ن‬U ] ‫ب ]د ا‬U ‫ع‬ S U‫عن‬ S ‫و‬S ‫ر ن ]ي‬U ‫خ ]ب‬ U ‫أ‬S ‫ف‬S Z ‫ل ي‬S ‫ع‬ S U ‫ر ت‬S ‫ث‬V ‫ك‬S ‫د‬U ‫ق‬S ]‫م‬S‫ل‬U ‫ ال] س‬S ‫را]ئ ع‬S S‫ ش‬Z ‫ل ا ] إ ]ن‬ S U‫و‬V ‫ر س‬S ‫ك ]ر ا‬U ‫ن ]ذ‬ U ‫با ]م‬U‫رط‬S ‫ك‬ S ‫ن‬V ‫ا‬S‫ل ]لس‬ V ‫ا‬S‫يز‬S S ‫ ل‬:‫ل‬ S ‫ا‬S‫ ق‬.mendatanginya dengan berjalan cepat (lari)”. oleh karena itu.

‫ذ ]ل ك‬S ،] ‫ي ن‬U ‫ت‬S ‫ق‬S ‫ا‬S‫ ن‬U ‫ ]م ن‬V ‫ل ه‬S ‫ …ر‬U‫خي‬ S ‫ل‬ Z S‫وج‬S ‫ز‬Z ‫ع‬ S ] ‫ا ب ] ا‬S‫ ]كت‬U ‫ي ن ] ]م ن‬U ‫ت‬S ‫ي‬S ‫ آ‬S ‫أ‬S‫قر‬U ‫ي‬S ‫وم]ن‬S h ‫ب ع‬S U‫ر‬S‫ أ‬U ‫ ]م ن‬V ‫ل ه‬S ‫ …ر‬U‫خي‬ S … ‫ب ع‬S U‫ر‬S‫أ‬S‫ و‬،h ‫ث‬S ‫ل‬S‫ ث‬U ‫ ]م ن‬V ‫ل ه‬S ‫ي …ر‬U ‫خ‬ S … ‫ث‬S ‫ل‬S‫وث‬S ‫ل]ب]ل‬U‫ن ا‬ S ‫ن ]م‬ Z ‫ه‬ ] ‫ا ]د‬S‫عد‬ U S ‫أ‬. Dan (bila mengajar atau membaca) tiga (ayat) akan lebih baik daripada memperoleh tiga (unta). hal itu lebih baik baginya daripada dua unta.‫ة‬S‫ت]ر‬ ]‫ن ا‬ S ‫يه] ]م‬U ‫ل‬S ‫ع‬ S . lalu beliau bersabda: “Seseorang di antara kamu berangkat pagi ke mesjid. “Dari Uqbah bin Amir t berkata: “Rasulullah r keluar. Dan (bila membaca atau mengajar) empat ayat akan lebih baik baginya daripada memperoleh empat (unta) dan dari seluruh bilangan unta”. lalu kembali dengan membawa dua unta yang besar punuknya tanpa mengerjakan dosa dan memutus silaturrahmi?” kami (yang hadir) berkata: “Yaa kami senang ya Rasulullah!”. lalu mengajar atau membaca dua ayat Al Qur’an. Lalu beliau bersabda: “Siapakah diantara kamu yang senang berangkat pagi setiap hari ke Buthan atau Al Aqiq.[7] Rasulullah r bersabda: ‫ ا‬S ‫ي ه ] ]م ن‬U ‫ل‬S ‫ع‬ S ‫ت‬ U ‫ن ـ‬S ‫ا‬S‫ي ه ] ك‬U ‫ ]ف‬S ‫ ]ر ا‬V‫ذك‬U ‫ي‬S U ‫ل م‬S ‫دا‬S‫قع‬U ‫م‬S ‫د‬S ‫ع‬ S ‫ق‬S U ‫م ن‬S ‫ت‬S‫ان‬S‫ي ه ] ك‬U ‫ ]ف‬S ‫ ]ر ا‬V‫ذك‬U ‫ي‬S U ‫ل م‬S ‫ج ـعا‬ S ‫ض‬ U ‫م‬S ‫ع‬ S ‫ج ــــ‬ S ‫ط‬ S ‫ض‬ U ‫م ن ] ا‬S ‫و‬S ،…‫ة‬S‫]تر‬ . sedangkan kami berada di serambi masjid (Madinah).‫نح]ب‬V ]‫ل ا‬ S U‫و‬V‫رس‬S ‫ا‬S‫ ي‬:‫ا‬S‫لن‬U ‫ق‬V ‫ف‬S ‫؟‬h‫حم‬ ] ‫ر‬S ‫ع ]ة‬ S ‫ي‬U ‫ط‬ ] ‫ق‬S S ‫ل‬S‫ و‬h‫ثم‬U ] ‫ي ]ر إ‬U ‫غ‬ S ‫ف]ي‬ ‫و‬S‫ أ‬،‫عل_م‬ S ‫ي‬V ‫ف‬S ‫ج ]د‬ ] U ‫س‬S‫لم‬U ‫ى ا‬ S ‫ إ]ل‬U ‫ م‬V‫دك‬V ‫ح‬ S S ‫و أ‬V‫غد‬ U ‫ي‬S S ‫ل‬S‫ف‬S‫ أ‬: ‫ل‬ S ‫ا‬S‫ ق‬.

[10] 1 BACAAN KETIKA BANGUN . Allah akan mengampuni dosa mereka”. maka dia akan mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. niscaya mereka mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi dari Allah”.“Siapa yang duduk di suatu tempat. lalu tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya.‫م‬V‫له‬S ‫ر‬S ‫ف‬S ‫غ‬ S ‫ء‬ S ‫ا‬S‫ش‬ “Apabila suatu kaum duduk di majlis.[9] ‫يه ] إ]ل‬U ‫ ]ف‬S ‫ ا‬S ‫و ن‬U ‫ر‬V V‫ذك‬U ‫ي‬S S ‫ ل‬h ‫ج ]ل س‬ U ‫م‬S U ‫ ]م ن‬S ‫و ن‬U ‫م‬V ‫و‬U ‫ق‬V ‫ي‬S h ‫و م‬U ‫ق‬S U ‫ا ]م ن‬S ‫م‬ ‫ة‬S‫سر‬ U ‫ح‬ S ‫م‬ U ‫ه‬V ‫ل‬S ‫ن‬ S ‫ا‬S‫وك‬S ‫ر‬h ‫ا‬S‫حم‬ ] ‫ ]ة‬S‫يف‬U ‫ج‬ ] ‫ل‬ ] ‫ث‬U ‫ن ]م‬ U ‫ع‬ S ‫وا‬V‫ام‬S‫ق‬ “Setiap kaum yang berdiri dari suatu majlis. maka Dia akan menyiksa mereka. yang mereka tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya.[8] ‫ل‹وا‬S ‫ص‬V‫ ي‬U ‫ل م‬S S‫ و‬،] ‫ي ه‬U ‫ ]ف‬S ‫وا ا‬V‫ر‬V‫ذك‬U ‫ي‬S U ‫ل م‬S ‫جل]س ا‬ U ‫م‬S … ‫و م‬U ‫ق‬S S ‫ل س‬S ‫ج‬ S ‫ا‬S ‫م‬ ‫وإ ] ن‬S U ‫ م‬V‫به‬S ‫ذ‬Z ‫ع‬ S ‫ء‬ S ‫ا‬S‫ ش‬U ‫ف ]إ ن‬S ‫ة‬ … ‫ر‬S ]‫ ت‬U ‫ي ]ه م‬U ‫ل‬S ‫ع‬ S S ‫ا ن‬S‫ ك‬Z ‫ إ]ل‬U ‫ن ]ب _ي ]ه م‬S ‫ى‬S‫عل‬ S . lantas tidak berdzikir kepada Allah dan tidak membaca shalawat kepada Nabi-Nya. Apabila Allah berkehendak. dan apabila tidak. lalai tidak berdzikir kepada Allah. Barang siapa yang berbaring di suatu tempat. maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai dan mereka akan menyesal (di hari kiamat) ”.

Bagi-Nya kerajaan dan pujian.“Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kesehatan kepada-ku. tiada sekutu bagi-Nya. segala puji bagi Allah.“Tiada Tuhan selain Allah. Yang Maha Esa. tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.DARI TIDUR ‫و ]ر‬U ‫ش‬ V ‫يه] ال ‹ن‬U ‫ل‬S ] ‫وإ‬S ‫ا‬S‫تن‬S ‫ا‬S‫م‬S‫ا أ‬S‫د م‬S ‫ـ‬U‫بع‬S ‫ا‬S ‫ان‬S‫حي‬ U S ‫لذ]ي أ‬Z ‫ل ]ه ا‬Z ‫د ]ل‬V ‫م‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ ا‬. Ya Tuhanku. ampunilah dosaku”.1 1. ‫ر‬U‫ق ]دي‬S ‫ء‬ h ‫ي‬ U ‫ش‬ S ‫ل‬ _ ‫ك‬V ‫ى‬S‫عل‬ S ‫و‬S ‫ه‬ V S‫و‬ ‫ع ]ل ي‬ S ‫ل‬U ‫ ب]الل ه ] ا‬Z ‫ة إ]ل‬ S ‫و‬Z ‫ق‬V S ‫ل‬S‫ل و‬ S ‫و‬U ‫ح‬ S S ‫ل‬S‫ و‬،V‫بر‬S ‫ك‬U S ‫ أ‬V ‫و ا‬S V ‫ ا‬Z ‫ إ]ل‬S ‫ل ه‬S ] ‫إ‬ ‫ر لي‬U ‫غ ]ف‬ U ‫با‬ _ S‫م ر‬U‫ظي‬ ] ‫ع‬ S ‫ل‬U ‫ا‬. Maha suci Allah.V‫له‬S ‫ك‬ S ‫ي‬U ‫ـ ]ر‬S‫ ش‬S ‫ ل‬V‫ه‬S‫حد‬ U ‫و‬S V‫ ا‬Z ‫ إ]ل‬S‫له‬S ] ‫ إ‬S ‫ل‬ ‫ل‬S‫ل ه ] و‬Z ‫د ]ل‬V ‫م‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫ن ا ] و‬ S ‫ا‬S‫ح‬U‫ب‬V ‫ س‬. tiada Tuhan selain Allah. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. 2.3 ]‫ك ]ره‬U ‫ي ]ب ]ذ‬ U ‫ن ]ل‬ S ‫ ]ذ‬S ‫أ‬S‫و‬ 3. mengembalikan ruh dan merestuiku untuk berdzikir kepada-Nya”.[11] 2.4 .[12] ‫وح]ي‬U ‫ر‬V Z‫لي‬S ‫ع‬ S ‫د‬Z S‫ور‬S U‫ ]دي‬S‫جس‬ S ‫ان]ي ف]ي‬S‫اف‬S‫لذ]ي ع‬Z ‫له] ا‬Z ‫د ]ل‬V ‫م‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ ا‬.“Segala puji bagi Allah Yang membangunkan kami setelah ditidurkan-Nya dan kepada-Nya kami dibangkitkan”. ‫د‬U‫حم‬ S ‫ل‬U ‫ ا‬V‫له‬S ‫و‬S V‫لك‬U ‫م‬ V ‫ل‬U ‫ ا‬V‫له‬S .[13] . Allah Maha Besar.

dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. (Yaitu) orang- . “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi.4.

Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Sebagai pahala di sisi Allah. (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. baik laki-laki atau perempuan. ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah bagi kami kesalahan-kesalahan kami. maka kamipun beriman. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. yang berperang dan yang dibunuh. yang disakiti pada jalan-Ku. dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka.orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negri. Ya Tuhan kami. (yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu”. yang diusir dari kampung halamannya. maka peliharalah kami dari siksa neraka. Maha suci Engkau. maka sungguh telah Engkau hinakan dia dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. Ya Tuhan kami. sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. pastilah akan Aku hapuskan kesalahankesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya Tuhan kami. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Ya Tuhan kami. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu. Itu hanyalah kesenangan . Maka orang-orang yang berhijrah.

sementara. sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. dan Jahannam itu adalah tempat tinggal yang seburuk-buruknya. kemudian tempat tinggal mereka adalah Jahannam. bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negrimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung ”. bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan-nya. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit.[14] . Hai orang-orang yang beriman.

“Ya Allah. hanya milik-Mu segala puji.[16] . “Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki dari-pada-Nya tanpa daya dan kekuatan dari-ku.”[15] 3 DO’A KETIKA MENGENAKAN PAKAIAN BARU ‫ر‬U‫خي‬ S ‫و‬S ]‫ ]ره‬U‫خي‬ S U‫ك ]من‬ S ‫ل‬V ‫أ‬S U‫س‬S‫ أ‬،]‫يه‬U ‫ت ]ن‬S ‫و‬U S‫كس‬S S‫نت‬U S ‫د أ‬V ‫م‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ ا‬S‫لك‬S Z‫هم‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬6. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepada-Mu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya.‫ه‬S‫ل‬ ‫ع‬ S ‫ص ]ن‬ V ‫ا‬S‫ _ر م‬S‫وش‬S ‫ه‬ ] ‫ش _ر‬ S ‫ن‬ U ‫ ]م‬S‫ذ ]بك‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S ‫أ‬S‫ و‬،V‫له‬S ‫ع‬ S ‫ص ]ن‬ V ‫ا‬S‫م‬ 6.‫ة‬Z‫قو‬ V S ‫ل‬S‫و‬ ‫ي‬ U ‫ل ]م _ن‬ h ‫و‬U ‫ح‬ S ‫ي ]ر‬U ‫غ‬ S 5.2 DO’A KETIKA MENGENAKAN PAKAIAN ‫ي ه ] م ]ن‬U ‫ق ]ن‬S ‫ز‬S S‫ور‬S ) S ‫و ب‬U ‫ث‬Z ‫ا (ال‬S‫هذ‬ S ‫ي‬ U ‫ا ]ن‬S ‫س‬S‫ ك‬U ‫ل ]ذ ي‬Z ‫ل ه ] ا‬Z ‫ ]ل‬V‫مد‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S 5. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakan karena-nya”.

semoga Allah ta'ala memberikan gantinya kepadamu. hiduplah dengan terpuji dan matilah dalam keadaan syahid”.‫ا‬ ] ‫م‬ ] U‫ ]بس‬9- 9.[18] 5 BACAAN KETIKA MELETAKKAN PAKAIAN .[19] .”Kenakanlah sampai lusuh.[17] .“Berpakaianlah yang baru.4 DO’A BAGI ORANG YANG MENGENAKAN PAKAIAN BARU .”Dengan nama Allah (aku meletakkan baju)”.‫ى‬S‫ال‬S‫تع‬S V‫ ا‬V‫خ ]لف‬ U ‫ي‬V ‫و‬S ‫بل]ي‬U ‫ت‬V 7- 7.‫ا‬x‫يد‬U ‫ه‬ ] ‫ش‬ S ‫ت‬ U ‫م‬V ‫و‬S ،‫ا‬x‫يد‬U ‫م‬ ] ‫ح‬ S ‫ش‬ U ‫ع‬ ] ‫و‬S ،‫ا‬x‫يد‬U ‫ج ]د‬ S ‫س‬ U ‫ل ]ب‬U ‫ ]ا‬8- 8.

“Dengan nama Allah.[22] .“Dengan nama Allah (aku berwudhu)”.“Aku minta ampun kepada-Mu”.[21] 8 BACAAN SEBELUM WUDHU’ .‫ك‬ S ‫ن‬S ‫ا‬S‫فر‬U ‫غ‬ V 11- 11.‫ث‬ ] ‫ا ]ئ‬S‫خب‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫و‬ ‫ث‬ ] ‫ب‬V ‫خ‬ V ‫ل‬U ‫ن ا‬ S ‫ك ]م‬ S ‫ذ ]ب‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S‫ي أ‬ U ‫م إ ] _ن‬ Z ‫ه‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ا) ا‬ ] ‫م‬ ] U‫ ( ]بس‬10- 10.‫ا‬ ] ‫م‬ ] U‫ ]بس‬12- 12.C .[20] 7 DO’A KELUAR DARI W. Ya Allah. sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan laki-laki dan perempuan”.6 DO’A MASUK WC .

[24] ،S ‫ ت‬U‫ن‬S‫ أ‬Z ‫ه إ]ل‬S ‫ل ـ‬S ] ‫ إ‬S ‫ ل‬U ‫ ن‬S ‫ أ‬V‫هد‬S ‫ش‬ U S ‫ أ‬،S ‫م ]د ك‬ U ‫ح‬ S ‫ ]ب‬S‫ و‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ك ال‬ S ‫ن‬S ‫ا‬S‫ح‬U‫ب‬V ‫ س‬15. Aku bersaksi. aku memuji kepada-Mu. aku minta ampun dan bertaubat kepada-Mu”.“Aku bersaksi.“Ya Allah.[25] . bahwa tiada Tuhan yang haq kecuali Allah.‫ن‬U‫ري‬ ] ‫ط _ه‬ S ‫ت‬S ‫م‬ V ‫ل‬U ‫ا‬ 14. ya Allah. Aku bersaksi. bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya”.‫ك‬U‫لي‬S ] ‫إ‬ ‫ب‬ V ‫و‬U ‫ت‬V S ‫أ‬S‫ك و‬ S ‫ر‬V ‫غ ]ف‬ U ‫ت‬S ‫س‬ U S‫أ‬ 15. jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orangorang (yang senang) bersuci”.[23] ‫ ]م ن‬U ‫ل ]ن ي‬U ‫ع‬ S ‫ج‬ U ‫ا‬S‫ و‬S ‫ي ن‬U ‫ا ]ب‬Z‫تو‬Z ‫ ال‬S ‫ ]م ن‬U ‫ل ]ن ي‬U ‫ع‬ S ‫ج‬ U ‫ ا‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ا‬ 14- . bahwa tiada Tuhan yang haq di sembah selain Engkau.‫ه‬V‫ول‬ U ‫س‬ V ‫ر‬S ‫و‬S ‫ه‬ V ‫د‬V ‫ب‬U ‫ع‬ S ‫ا‬x‫مد‬ Z ‫ح‬ S ‫م‬V ‫ن‬ Z S‫أ‬ 13. Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya.“Maha Suci Engkau.9 BACAAN SETELAH WUDHU’ ‫د‬S‫شه‬ U S ‫أ‬S‫ و‬V ‫ل ه‬S S ‫ي ك‬U ‫ش ]ر‬ S S ‫ ل‬V ‫د ه‬S U‫وح‬S V ‫ ا‬Z ‫ه إ]ل‬S ‫ل ـ‬S ] ‫ إ‬S ‫ ل‬U ‫ ن‬S ‫ أ‬V‫هد‬S ‫ش‬ U S ‫ أ‬13.

[28] 12 . kami masuk (ke rumah). kami keluar (darinya) dan kepada Tuhan kami.10 BACAAN KETIKA KELUAR RUMAH ‫ة إ]ل‬ S ‫و‬Z ‫ق‬V S ‫ل‬S‫ل و‬ S ‫و‬U ‫ح‬ S S ‫ل‬S‫ و‬،] ‫ى ا‬S‫عل‬ S V ‫ ت‬U‫كل‬Z ‫و‬S ‫ت‬S ،] ‫م ا‬ ] U ‫ ب]س‬16. dan tiada daya kekuatan kecuali karena pertolongan Allah”. Kemudian mengucapkan salam kepada keluarga-nya. bertawakkal kepada-Nya.‫ي‬S‫عل‬ S ‫ل‬ S ‫ه‬S ‫ج‬ U ‫ي‬V ‫و‬U S ‫ أ‬،S‫هل‬S ‫ج‬ U S ‫و أ‬U S ‫ أ‬،S‫م‬S‫ظل‬ U V ‫ أ‬U‫و‬S‫ أ‬،S‫ظ ]لم‬ U S ‫و أ‬U S ‫ أ‬،Z‫ل‬S‫ز‬V‫أ‬ 17. kami bertawakkal”.“Dengan nama Allah. sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu.“Dengan nama Allah (aku keluar). dengan nama Allah. jangan sampai aku sesat atau disesatkan (setan atau orang yang berwatak setan).[27] 11 BACAAN APABILA MASUK RUMAH ‫ا‬S ‫ر _ب ن‬S ‫ى‬S‫عل‬ S ‫و‬S ،‫ا‬S ‫ج ن‬ U ‫ر‬S ‫خ‬ S ]‫م ا‬ ] U ‫وب]س‬S ،‫ا‬S ‫ج ن‬ U ‫ل‬S ‫و‬S ] ‫م ا‬ ] U ‫ ب]س‬18.‫هل]ه‬ U S‫أ‬ ‫ى‬S‫عل‬ S ‫م‬ U _‫سل‬ S ‫ي‬V ‫م ]ل‬ Z V‫ ث‬،‫ا‬S‫لن‬U ‫ك‬Z ‫و‬S ‫ت‬S 18.“Ya Allah. berbuat kesalahan atau disalahi. dan berbuat bodoh atau dibodohi”.‫ب]الله‬ 16.[26] Aku dan ‫و‬S‫ أ‬،Z‫ ]زل‬S ‫و أ‬U S ‫ أ‬،Z‫ضل‬ S V ‫ أ‬U‫و‬S‫ أ‬،Z‫ضل‬ ] S ‫ أ‬U ‫ ن‬S ‫ أ‬S ‫ذ ]ب ك‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S ‫ أ‬U ‫ إ ] _ن ي‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬17. menganiaya atau dianiaya (orang).

ciptakan-lah cahaya untukku dalam kuburku … dan .“Ya Allah ciptakanlah cahaya di hatiku. cahaya di pendengaranku. ‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫ش ]ر ي‬ S ‫ب‬S U ‫و ]ف ي‬S ،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫ع ]ر ي‬ U ‫ش‬ S ‫ن]ي‬U‫و ]زد‬S ،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U‫ ]ني‬U‫و ]زد‬S ( ) U‫ا ]مي‬S‫عظ‬ ] U‫ا ]في‬x‫ور‬U ‫ن‬V ‫… و‬ U‫ب ]ري‬U ‫ق‬S U‫]في‬ . cahaya dalam darahku.DO’A PERGI KE MASJID ،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V ‫ي‬ U ‫ا ]ن‬S ‫ ل]س‬U ‫و ]ف ي‬S ،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫ل ]ب ي‬U ‫ق‬S U ‫ل ]ف ي‬ U ‫ع‬ S ‫ج‬ U ‫ ا‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬19،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫و ]قي‬U ‫ف‬S U ‫وم] ن‬S ،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V ‫ي‬ U ‫ ]ر‬S ‫بص‬S U ‫و ]ف ي‬S ،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V ‫ي‬ U ‫ع‬ ] ‫م‬ U S ‫ س‬U ‫و ]ف ي‬S ،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫ا ]ل ي‬S‫شم‬ ] U‫عن‬ S ‫و‬S ،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫ي ]ن ي‬U ‫م‬ ] ‫ي‬S U ‫ع ن‬ S S‫ و‬،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫ح ]ت ي‬ U ‫ت‬S U ‫و ]م ن‬S ‫فس ]ي‬U ‫ن‬S U ‫ل ]في‬ U ‫ع‬ S ‫ج‬ U ‫ا‬S‫ و‬،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫ل ]في‬U ‫خ‬ S U ‫و ]م ن‬S ،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫ا ]مي‬S‫م‬S‫ أ‬U ‫و ]م ن‬S ‫ل ]ل ي‬ U ‫ع‬ S ‫ج‬ U ‫ا‬S‫ و‬،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫ ]ل ي‬U ‫عظ_ م‬ S ‫و‬S ،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫ ]ل ي‬U ‫ظ م‬ ] ‫ع‬ U S ‫أ‬S‫ و‬،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V ‫ل ]ف ي‬ U ‫ع‬ S ‫ج‬ U ‫ا‬S‫ و‬،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫ط ]ن ي‬ ] ‫ع‬ U S ‫ أ‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫ل ]ن ي‬U ‫ع‬ S ‫ج‬ U ‫ا‬S‫ و‬،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V ‫وف]ي‬S ،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫د ]م ي‬S U ‫و ]ف ي‬S ،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫م ي‬ ] ‫ح‬ U ‫ل‬S U ‫و ]ف ي‬S ،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V ‫ي‬ U ‫ ]ب‬S ‫ص‬S‫ع‬ ‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V U ‫ل ]ل ي‬ U ‫ع‬ S ‫ج‬ U ‫ ا‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ (ا‬. dan cahaya di kulitku”[29] [Ya Allah. cahaya dalam dagingku. berilah cahaya kepadaku. dan jadikanlah aku sebagai cahaya.)‫ر‬ h ‫و‬U ‫ن‬V ‫ى‬S‫عل‬ S ‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V ‫ي‬ U ‫ب ]ل‬ U ‫ه‬ S S‫ا) (و‬x‫ور‬U ‫ن‬V ‫ي‬ U ‫د ]ن‬U ‫و ]ز‬S ،‫ا‬x‫ور‬U ‫ن‬V 19. cahaya di rambutku. cahaya di lidahku. berilah cahaya untuk-ku. cahaya di penglihatan-ku. Ciptakanlah cahaya dalam diriku. cahaya di sebelah kiriku. ciptakan cahaya pada urat sarafku. cahaya di sebelah kananku. cahaya dari bawahku. cahaya dari atasku. perbesarlah cahaya untukku. dan cahaya dari belakangku. cahaya dari depanku. Ya Allah. agungkanlah cahaya untukku.

tambahkanlah cahaya untukku. [“dan karuniakanlah bagiku cahaya di atas cahaya”][32] .cahaya dalam tulangku”][30]. tambahkanlah cahaya untukku”][31]. [“Tambahkanlah cahaya untukku.

“Dengan nama Allah.[37] . dari setan yang terkutuk. semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah.‫م‬U‫جي‬ ] ‫ر‬Z ‫ال‬ 21.[33] Dengan nama Allah dan semoga shalawat [34] dan salam tercurahkan kepada Rasulullah [35] Ya Allah.‫مت]ك‬ S U‫رح‬S 20. bukalah pintu-pintu rahmatMu untukku.” [36] 14 DO’A KELUAR DARI MASJID ‫م‬V‫له‬Z ‫ل‬S‫ ا‬،] ‫ل ا‬ ] ‫و‬U V‫رس‬S ‫ى‬S‫عل‬ S ‫م‬ V S ‫ل‬Z ‫الس‬S‫ و‬V‫ة‬S‫ل‬Z ‫الص‬S‫م ا ] و‬ ] U ‫ ]بس‬21‫ان‬S‫يط‬U ‫ش‬ Z ‫ ال‬S ‫ي ]م ن‬ U ‫م ]ن‬ U ] ‫ص‬U‫ اع‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬،S ‫ض ]ل ك‬ U ‫ف‬S U ‫ك ]م ن‬ S ‫ل‬V ‫أ‬S U ‫ س‬S ‫ أ‬U ‫إ ] _ن ي‬ . sesungguhnya aku minta kepada-Mu dari karunia-Mu.13 DO’A MASUK MASJID ‫ان]ه‬S‫لط‬U V ‫و س‬S ،] ‫ي م‬U ‫ك ]ر‬ S ‫ل‬U ‫ج ]ه ه ] ا‬ U ‫و‬S ‫ ]ب‬S‫ و‬،] ‫ي م‬U ‫ظ‬ ] ‫ع‬ S ‫ل‬U ‫ذ ب]الل ه ] ا‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S ‫ أ‬20)‫ة‬ V S ‫ل‬Z ‫الص‬S‫ و‬،] ‫م ا‬ ] U ‫ (ب]س‬،] ‫ي م‬U ‫ج‬ ] ‫ر‬Z ‫ا ن ] ال‬S‫يط‬U ‫ش‬ Z ‫ ال‬S ‫ ]م ن‬،] ‫ي م‬U ‫ق ]د‬S ‫ل‬U ‫ا‬ ‫ا ب‬S‫بو‬U S ‫ أ‬U ‫ ]ل ي‬U ‫ت ح‬S ‫ف‬U ‫ ا‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ا‬ ) ]‫ل ا‬ ] ‫و‬U V ‫ر س‬S ‫ى‬S‫عل‬ S ‫م‬ V S ‫ل‬Z ‫الس‬S‫(و‬ . Ya Allah.“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung. dengan wajah-Nya Yang Mulia dan kekuasaan-Nya yang abadi. peliharalah aku dari godaan setan yang terkutuk”.

[39](Dibaca setelah muadzin membaca syahadat). bahwa tiada Tuhan yang haq selain Allah.“Aku bersaksi. Yang Maha Esa. Membaca adzan. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama (yang benar).[40] 24. tidak ada sekutu bagiNya dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. “Seseorang yang mendengarkan adzan.[41] shalawat atas Nabi r sesudah . hendaklah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin.[38] ‫ه‬S‫ ل‬S ‫ي ك‬U ‫ ]ر‬S‫ ش‬S ‫ ل‬V ‫ ه‬S‫حد‬ U ‫و‬S V ‫ ا‬Z ‫ه إ]ل‬S ‫ل ـ‬S ] ‫ إ‬S ‫ ل‬U ‫ ن‬S ‫د أ‬V ‫ه‬S ‫ش‬ U S ‫ا أ‬S ‫ ن‬S ‫أ‬S‫و‬ (( 23- ،‫ا‬ž ‫ر ب‬S ] ‫ ب]الل ه‬V ‫ي ت‬U ‫ض‬ ] ‫ر‬S ،V‫له‬V ‫و‬U V ‫ر س‬S ‫و‬S V ‫د ه‬V ‫ب‬U ‫ع‬ S ‫ا‬x‫مد‬ Z ‫ح‬ S ‫م‬V Z ‫ ن‬S ‫ أ‬V‫هد‬S ‫ش‬ U S ‫أ‬S‫و‬ )) ‫ا‬x‫ين‬U ‫د‬ ] ‫م‬ ] S ‫ل‬U‫ال]س‬U ‫و ]ب‬S ،x ‫ل‬U‫سو‬ V ‫ر‬S h‫مد‬ Z S‫مح‬ V ‫ ]ب‬S‫و‬ 23. Maka mengucapkan: ’Laa haula wala quwwata Illa billah’.15 BACAAN KETIKA MENDENGARKAN ADZAN ‫ى‬S‫عل‬ S َ S Z ‫ ي‬S‫ (ح‬U ‫ ]ف ي‬Z ‫ إ]ل‬V ‫ؤ _ذ ن‬S ‫م‬ V ‫ل‬U ‫ل ا‬ V ‫و‬U ‫ق‬V ‫ي‬S ‫ا‬S ‫ل م‬ S ‫ث‬U ‫ل ]م‬ V ‫و‬U ‫ق‬V ‫ي‬S 22‫ة‬Z‫قو‬V S ‫ل‬S‫ل و‬ S ‫و‬U ‫ح‬ S S ‫ ل‬: ‫ا‬S ‫ه م‬V ‫ل‬V ‫ب ]د‬U ‫ي‬V ‫ف‬S ) ‫ح‬S ‫ل‬S‫لف‬U ‫ى ا‬S‫عل‬ S َ S Z‫حي‬ S ‫و‬S ‫ة‬ ] S ‫ل‬Z ‫الص‬ ‫ ب]الله‬Z ‫إ]ل‬ 22. kecuali dalam kalimat: Hayya ‘alash shalaah dan Hayya ‘alal falaah.

[42] 26. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji”.‫ آت‬،]‫مة‬ S ‫ا ]ئ‬S‫لق‬U ‫ة ا‬ ] S ‫ل‬Z‫الص‬S‫ و‬،]‫مة‬Z ‫ا‬Z‫ة الت‬ ] ‫و‬S ‫ع‬ U ‫د‬Z ‫هذ]ه] ال‬ S Z‫رب‬S Z‫هم‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬25‫ل ]ذ ي‬Z ‫ا ا‬x‫ود‬U ‫م‬ V ‫ح‬ U ‫م‬S ‫ا‬x ‫ا م‬S‫مق‬S V ‫ث ه‬U ‫ع‬ S ‫ب‬U ‫ا‬S‫ و‬،S‫لة‬S ‫ي‬U ‫ض‬ ] ‫ف‬S ‫ل‬U ‫ا‬S‫ة و‬S ‫ل‬S ‫ي‬U ] ‫و س‬S ‫ل‬U ‫ا ا‬x‫مد‬ Z S‫مح‬V .)‫د‬ S ‫ا‬S‫يع‬U ‫م‬ ] ‫ل‬U ‫ا‬ ‫ف‬ V ]‫خل‬ U ‫ت‬V S ‫ ل‬S‫نك‬Z ] ‫ (إ‬،V‫ته‬S ‫د‬U ‫ع‬ S S‫و‬ 25. sebab do’ pada waktu itu dikabulkan.[43] 16 DO’A ISTIFTAH ‫ي ن‬U ‫ب‬S S ‫د ت‬U ‫ع‬ S ‫ا‬S‫ا ب‬S ‫ك م‬S S ‫ا ي‬S‫اي‬S‫خط‬ S S ‫ي ن‬U ‫ب‬S S‫ و‬U ‫ي ]ن ي‬U ‫ب‬S ‫د‬U ‫ع‬ ] ‫ا‬S‫ ب‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬27‫ى‬Z‫نق‬S ‫ي‬V ‫ا‬S‫كم‬S ،S‫اي‬S‫اي‬S‫خط‬ S U‫ ]من‬U‫ن _ق ]ني‬S Z‫هم‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬،]‫غ ]رب‬ U ‫م‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫ش ]رق] و‬ U ‫م‬ S ‫ل‬U ‫ا‬ ‫اي‬S‫اي‬S‫خط‬ S U ‫ي ]م ن‬ U ‫ل ]ن‬U ] ‫غس‬ U ‫ ا‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬،] ‫ن س‬S ‫د‬Z ‫ ال‬S ‫ ]م ن‬V ‫ي ض‬S ‫ب‬U S ‫ل‬U‫ ا‬V ‫و ب‬U ‫ث‬Z ‫ال‬ .“Ya Allah. jauhkan antara aku dan kesalahan- . Tuhan Pemilik panggilan yang sempurna (adzan) ini dan shalat (wajib) yang didirikan. yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi r) dan fadhilah kepada Muhammad.“Ya Allah. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.‫د‬S‫بر‬S ‫ل‬U ‫ا‬S‫و‬ ‫ء‬ ] ‫ا‬S‫لم‬U ‫ا‬S‫ج و‬ ] ‫ل‬U ‫ث‬Z ‫ب]ال‬ 27. Berdo’a untuk diri sendiri antara adzan dan iqamah. Berilah Al-Wasilah (derajat di Surga.

Ya Allah.‫ن ت‬U S ‫ أ‬Z ‫إ]ل‬ S ‫و ب‬U ‫ن‬V ‫ر ال ‹ذ‬V ‫غ ]ف‬ U ‫ي‬S S ‫ ل‬V ‫ ه‬Z‫ا إ]ن‬x ‫ي ع‬U ‫م‬ ] ‫ج‬ S U ‫و ]ب ي‬U ‫ن‬V ‫ذ‬V U ‫ر ]ل ي‬U ‫غ ]ف‬ U ‫ا‬S‫ف‬ ،S ‫ن ت‬U S ‫ أ‬Z ‫ا إ]ل‬S‫ ]نه‬S ‫س‬U‫ح‬S‫ ل‬U ‫ه ]د ي‬U ‫ي‬S S ‫ق ] ل‬S ‫ل‬U‫خ‬S‫ل‬U‫ن ا‬ ] S ‫س‬U‫ح‬S‫ ل‬U ‫ه ]د ]ن ي‬ U ‫ا‬S‫و‬ ‫ك‬U‫بي‬Z ‫ل‬S ،S‫نت‬U S ‫ أ‬Z ‫ا إ]ل‬S‫ئه‬S ‫ _ي‬S‫ س‬U‫ع _ني‬ S V‫ ]رف‬U‫يص‬S S ‫ ل‬،‫ا‬S‫ئه‬S ‫ _ي‬S‫ س‬U‫ع _ني‬ S ‫ف‬ U ‫ ]ر‬U‫اص‬S‫و‬ ‫ا ب]ك‬S ‫ ن‬S ‫ أ‬،S ‫ي ك‬U ‫ل‬S ] ‫ إ‬S ‫ي س‬U ‫ل‬S ‫ش ‹ر‬ Z ‫ال‬S‫ و‬،S ‫ي ك‬U S‫يد‬S ‫ ]ب‬V ‫ك ‹ل ه‬V ‫ر‬V ‫ي‬U ‫خ‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫ و‬،S‫يك‬U S‫عد‬ U S ‫و س‬S .‫ك‬U‫لي‬S ] ‫إ‬ ‫ب‬ V ‫و‬U ‫ت‬V S ‫أ‬S‫ك و‬ S ‫ر‬V ‫غ ]ف‬ U ‫ت‬S ‫س‬ U S ‫ أ‬،S‫يت‬U ‫ل‬S ‫ا‬S‫تع‬S ‫و‬S S‫كت‬U ‫ر‬S ‫ا‬S‫تب‬S ،S‫يك‬U ‫ل‬S ] ‫وإ‬S . Ya Allah.kesalahanku.[45] ‫ا‬x‫يف‬U ‫ح ]ن‬ S S‫رض‬U S ‫ل‬U‫وا‬S ‫ت‬ ] ‫ا‬S‫او‬S‫م‬Z‫ر الس‬S ‫ط‬ S ‫ف‬S U‫ل ]ذي‬Z ‫ ]ل‬S‫ج ]هي‬ U ‫و‬S V‫هت‬U ‫ج‬ Z ‫و‬S 29،S ‫ا ي‬S‫حي‬ U ‫م‬S ‫و‬S ،U‫كي‬ ] V ‫س‬V‫ن‬S‫ و‬،U‫ ]تي‬S ‫ل‬S ‫ ص‬Z ‫ إ ]ن‬،S ‫ي ن‬U ‫ش ]ر ]ك‬ U ‫م‬ V ‫ل‬U ‫ ا‬S ‫ا ]م ن‬S ‫ن‬S ‫ا أ‬S ‫و م‬S ‫ا‬S‫ن‬S‫أ‬S‫ و‬V‫رت‬U ‫ ]م‬V ‫ أ‬S‫ذ ]لك‬S ‫و ]ب‬S V‫له‬S S‫يك‬U ‫ش ]ر‬ S S ‫ ل‬،S‫ين‬U ‫م‬ ] ‫ل‬S ‫ا‬S‫لع‬U ‫رب_ ا‬S ]‫له‬Z ‫ ]ل‬U‫ا ]تي‬S‫مم‬S ‫و‬S ‫ت‬U‫ن‬S‫ أ‬. Maha Suci Engkau ya Allah. cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan. Maha Tinggi kekayaan dan kebesaran-Mu.[44] ‫ى‬S‫ال‬S‫تع‬S ‫و‬S ،S‫مك‬ V U ‫ ا س‬S ‫ر ك‬S ‫ا‬S‫تب‬S S‫ و‬،S ‫م ]د ك‬ U ‫ح‬ S ‫ ]ب‬S‫ و‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ك ال‬ S ‫ن‬S ‫ا‬S‫ح‬U‫ب‬V ‫ س‬28. S ‫ن ت‬U S ‫ أ‬Z ‫ه إ]ل‬S ‫ل ـ‬S ] ‫ إ‬S ‫ ل‬V ‫م ]ل ك‬ S ‫ل‬U ‫ ا‬S ‫ ت‬U‫ن‬S‫ أ‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬. Maha Berkah akan nama-Mu. tiada Ilah yang berhak disembah selain Engkau. sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat.‫ك‬V‫ير‬U ‫غ‬ S ‫ه‬S ‫ـ‬S‫ إ]ل‬S ‫ل‬S‫ و‬،S‫ ‹دك‬S‫ج‬ 28. air dan salju”. ‫ن‬U‫مي‬ ] ‫ ]ل‬U ‫س‬V‫لم‬U ‫ ا‬S ‫]م ن‬ ‫ن ]ب ي‬U S‫ ]بذ‬V ‫ف ت‬U ‫ر‬S ‫ت‬S ‫ع‬ U ‫ا‬S‫ي و‬ U ] ‫س‬U‫نف‬S V ‫ ت‬U‫لم‬S ‫ظ‬ S ،S ‫د ك‬V ‫ب‬U ‫ع‬ S ‫ا‬S ‫ ن‬S ‫أ‬S‫ و‬U ‫ر _ب ي‬S . aku memuji-Mu. bersihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku. es.

.“Aku menghadap kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi.[46] ‫اط]ر‬S‫ل ف‬ S ‫ي‬U ‫ا ]ف‬S‫ر‬U ‫وإ ] س‬S ،S‫يل‬U ‫ا ]ئ‬S‫يك‬U ‫و ]م‬S ،S‫يل‬U ‫ا ]ئ‬S‫بر‬U ‫ج‬ ] Z ‫ر ب‬S Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬30‫م‬V‫حك‬ U ‫ت‬S S ‫ن ت‬U S ‫ أ‬،]‫دة‬S ‫ا‬S‫شه‬ Z ‫ال‬S‫ي ب ] و‬U ‫غ‬ S ‫ل‬U ‫ ا‬S ‫ا ]ل م‬S‫ ع‬،] ‫ر ض‬U S ‫ل‬U‫وا‬S ‫ت‬ ] ‫ا‬S‫او‬S‫م‬Z ‫الس‬ ‫تل]ف‬V ‫خ‬ U ‫ا ا‬S ‫ ]ل م‬U ‫هد] ]ن ي‬ U ‫ ]ا‬. Aku menganiaya diriku. Ya Allah. Tuhan Jibrail. ibadah dan hidup serta matiku adalah untuk Allah. kejelekan tidak dinisbahkan kepada-Mu. aku diperintah dan aku termasuk orang-orang muslim. ‫ن‬U‫فو‬V ‫ت ]ل‬S ‫خ‬ U ‫ي‬S ] ‫ي ه‬U ‫ا ]ف‬U‫نو‬V ‫ا‬S‫ا ك‬S ‫ي م‬U ‫ ]ف‬S ‫ا ]د ك‬S‫عب‬ ] S ‫ي ن‬U ‫ب‬S ‫اط‬S‫ى ص ]ر‬S‫ء إ]ل‬ V ‫ا‬S‫تش‬S U ‫م ن‬S U ‫ه ]د ي‬U ‫ت‬S S ‫ذ ]ن ك‬U ‫ح ق _ ]ب ]إ‬ S ‫ل‬U ‫ ا‬S ‫ي ه ] ]م ن‬U ‫]ف‬ . Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya shalat. tidak akan menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. aku mengakui dosaku (yang telah kulakukan). dengan memegang agama yang lurus dan aku tidak tergolong orang-orang yang musyrik. tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. kecuali Engkau. kecuali Engkau.‫م‬U‫قي‬ ] ‫ت‬S ‫س‬ U ‫م‬V 30. Hindarkan aku dari akhlak yang jahat. seluruh kebaikan di kedua tangan-Mu. ampunilah seluruh dosaku. dan karena itu.“Ya Allah. engkau Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu.29. Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik. Mikail dan Israfil. Aku minta ampun dan bertaubat kepada-Mu”. tiada sekutu bagi-Nya. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku penuhi panggilan-Mu dengan kegembiraan. Engkau adalah Raja. sesungguhnya tidak akan ada yang mengampuni dosa-dosa. Oleh karena itu. tidak akan ada yang bisa menjauhkan aku daripadanya. Aku hidup dengan pertolongan dan rahmat-Mu. dan kepada-Mu (aku kembali).

“Allah Maha Besar. segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha Suci Allah di waktu pagi dan sore”. Wahai Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan nyata. Allah Maha Besar.‫نب]ي‬Z ‫ ال‬S‫ان‬S‫ ك‬r ‫ك‬S‫ ل‬Z‫هم‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬: ‫ل‬ S ‫ا‬S‫د ق‬V ‫ج‬ Z ‫ه‬S ‫ت‬S ‫ي‬S ‫ل‬ ] ‫ي‬U ‫ل‬Z ‫ ال‬S‫ ]من‬S‫ام‬S‫ا ق‬S‫إ]ذ‬ ‫ل ك‬S S‫ و‬،Z ‫ي ]ه ن‬U ‫ ]ف‬U ‫م ن‬S ‫و‬S ] ‫ ض‬U‫ر‬S‫ل‬U‫وا‬S ‫ت‬ ] ‫ا‬S‫او‬S‫م‬Z ‫ر الس‬V ‫و‬U ‫ن‬V S ‫ن ت‬U S ‫د أ‬V ‫م‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ا‬ ‫ل ك‬S ‫و‬S ،Z ‫ي ]ه ن‬U ‫ ]ف‬U ‫م ن‬S ‫و‬S ] ‫ر ض‬U S ‫ل‬U‫وا‬S ‫ت‬ ] ‫ا‬S‫او‬S‫م‬Z ‫ الس‬V ‫ق _ي م‬S S ‫ن ت‬U S ‫د أ‬V ‫م‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ا‬ ‫ل ك‬S ‫و‬S . Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan dengan seizin dari-Mu.Wahai Pencipta langit dan bumi. bisikan dan godaan setan”. segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Engkau yang menjatuhkan hukum (untuk memutuskan) apa yang mereka (orang-orang Nasrani dan Yahudi) perselisihkan.[47] ،‫ا‬x‫ير‬U ‫ك ]ب‬S ‫ر‬V ‫ب‬S ‫ك‬U S ‫ أ‬V ‫لل ه‬S‫ ا‬،‫ا‬x‫ر‬U‫ك ]بي‬S ‫ر‬V ‫ب‬S ‫ك‬U S ‫ أ‬V ‫لل ه‬S‫ ا‬،‫ا‬x‫ير‬U ‫ك ]ب‬S ‫ر‬V S‫كب‬U S ‫ أ‬V ‫لل ه‬S‫( ا‬ ( 31- ،‫ا‬x‫ر‬U‫ك ]ثي‬S ] ‫ل ه‬Z ‫د ]ل‬V ‫م‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫ و‬،‫ا‬x‫ير‬U ‫ك ]ث‬S ] ‫ل ه‬Z ‫د ]ل‬V ‫م‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫ و‬،‫ا‬x‫ير‬U ‫ك ]ث‬S ] ‫ل ه‬Z ‫د ]ل‬V ‫م‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫و‬ ‫ذ ب]الل ه ] ]م ن‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S‫أ‬ ( ( ‫ثا‬ ‫ل)) ثل‬U‫ ص ]ي‬S ‫أ‬S‫ة و‬ x ‫ر‬S ‫ك‬ U ‫ب‬V ] ‫ن ا‬ S ‫ا‬S‫بح‬U V ‫و س‬S . Allah Maha Besar. )) ‫مز]ه‬ U ‫ه‬ S ‫و‬S ‫ف ]ث ]ه‬U ‫ن‬S S‫خ ]ه و‬ ] U‫نف‬S ‫ن‬ U ‫ ]م‬،]‫ان‬S‫يط‬U ‫ش‬ Z ‫ال‬ 31. ‫ي ]ه ن‬U ‫ ]ف‬U ‫م ن‬S ‫و‬S ] ‫ر ض‬U S ‫ل‬U‫وا‬S ‫ت‬ ] ‫ا‬S‫او‬S‫م‬Z ‫ الس‬V ‫ل ك‬U ‫م‬V S ‫ل ك‬S ‫د‬V ‫م‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ا‬ . ‫ي ]ه ن‬U ‫ ]ف‬U ‫م ن‬S ‫و‬S ] ‫ ض‬U‫ر‬S‫ل‬U‫وا‬S ‫ت‬ ] ‫ا‬S‫او‬S‫م‬Z ‫ر ب ‹ الس‬S S ‫ن ت‬U S ‫د أ‬V ‫م‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ا‬ ‫ل ك‬S ‫و‬S .[48] 32. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. (Diucapkan tiga kali). Sesungguhnya Engkau menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki”. “Aku berlindung kepada Allah dari tiupan.

‫ت‬U‫ن‬S‫ أ‬. kepada-Mu aku kembali (bertaubat). Engkau Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta seisinya. beliau membaca: “Ya. ‫ض‬U‫ر‬S‫ل‬U‫وا‬S ‫ت‬ ] ‫ا‬S‫او‬S‫م‬Z ‫ الس‬V ‫م ]ل ك‬S S ‫ن ت‬U S ‫د أ‬V ‫م‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ا‬ ،‹ ‫ح ق‬ S ‫ل‬U ‫ ا‬S ‫ؤ ك‬V ‫ا‬S‫و ]لق‬S ،‹ ‫ح ق‬ S ‫ل‬U ‫ ا‬S ‫ل ك‬V ‫و‬U ‫ق‬S ‫و‬S ،‹ ‫ح ق‬ S ‫ل‬U ‫ ا‬S ‫د ك‬V ‫ع‬ U S‫وو‬S ،‹ ‫ح ق‬ S ‫ل‬U ‫ا‬ ‫د‬Z‫حم‬ S V‫وم‬S ،¥ ‫ ق‬S‫ ح‬S ‫و ن‬U ‫ن ]ب ‹ي‬Z ‫ال‬S‫ و‬،¥ ‫ ق‬S‫ر ح‬V ‫ا‬Z‫الن‬S‫ و‬،¥ ‫ح ق‬ S V ‫ن ه‬Z ‫ج‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫ و‬r ،¥ ‫ ق‬S‫ح‬ ‫وب]ك‬S ،V ‫ل ت‬U ‫ك‬Z ‫و‬S ‫ت‬S S ‫ي ك‬U ‫ل‬S ‫ع‬ S ‫و‬S ،V‫مت‬ U ‫ل‬S U ‫ س‬S ‫ أ‬S ‫ل ك‬S Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬. ‫ق‬S‫ة ح‬V ‫ع‬ S ‫ا‬Z ‫الس‬S‫و‬ ‫غف]ر‬ U ‫ا‬S‫ ف‬. Bagi-Mu segala puji. (terutusnya) para nabi adalah benar. ‫ت‬U‫كم‬S ‫ا‬S‫ ح‬S‫يك‬U ‫ل‬S ] ‫وإ‬S ،V‫مت‬ U S‫اص‬S‫ خ‬S‫و ]بك‬S ،V‫ت‬U‫نب‬S S ‫ أ‬S‫يك‬U ‫ل‬S ] ‫وإ‬S ،V‫نت‬U ‫م‬S ‫آ‬ ‫ت‬U‫ن‬S‫ أ‬. BagiMu segala puji. . Engkau benar. Neraka adalah benar (ada). kepada-Mu (dan dengan ajaran-Mu) aku menjatuhkan hukum. ‫ت‬U‫ن‬S‫ أ‬Z ‫ه إ]ل‬S ‫ـ‬S‫ إ]ل‬S ‫ ل‬،V‫خر‬ _ ‫ؤ‬S ‫م‬ V ‫ل‬U ‫ ا‬S ‫ ت‬U‫ن‬S‫أ‬S‫ و‬V ‫ق _د م‬S ‫م‬ V ‫ل‬U ‫ا‬ ‫ت‬U‫ن‬S‫ أ‬Z ‫إ]ل‬. kepada-Mu aku beriman. Surga adalah benar (ada). ‫ت‬U‫لن‬S ‫ع‬ U S ‫ا أ‬S ‫و م‬S V‫رت‬U ‫ر‬S U ‫س‬S ‫ا أ‬S ‫و م‬S ،V ‫ر ت‬U ‫خ‬ Z S ‫ا أ‬S ‫و م‬S V ‫ ت‬U‫دم‬Z ‫ق‬S ‫ا‬S ‫ م‬U ‫]ل ي‬ ‫ل ـه‬S ] ‫ إ‬S ‫ي ل‬ U ‫ل ـ ]ه‬S ] ‫ إ‬S ‫ ت‬U‫ن‬S‫ أ‬. Oleh karena itu. Bagi-Mu segala puji dan bagi-Mu kerajaan langit dan bumi serta seisi-nya. Apabila Nabi r shalat tahajud di waktu malam. peristiwa hari kiamat adalah benar. kepada-Mu aku pasrah. dengan pertolongan-Mu aku berdebat (kepada orang-orang kafir). Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta seisinya. bertemu dengan-Mu benar. Allah! Bagi-Mu segala puji. Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya. Ya Allah. Bagi-Mu segala puji. ‫د‬V ‫م‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ ا‬S ‫ل ك‬S ‫و‬S . (terutusnya) Muhammad adalah benar (dariMu). 32. janji-Mu benar. kepada-Mu aku bertawakal. firman-Mu benar.

ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. dan dengan pujianku pada-Mu.”[51] .‫دم]ي‬ S ‫ق‬S ‫ل ]ب ]ه‬ Z ‫ق‬S ‫ت‬S ‫س‬ U ‫ا‬ 36. tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau”. Ya Allah! Ampuni-lah dosaku. Tuhan para malaikat dan Jibril.”[52] ‫ع‬S‫خش‬ S ،V‫مت‬ U ‫ل‬S U ‫ س‬S ‫ أ‬S ‫ل ك‬S ‫و‬S ،V ‫ن ت‬U ‫م‬S ‫ آ‬S ‫و ]ب ك‬S ،V ‫ع ت‬ U ‫ك‬S ‫ر‬S S ‫ل ك‬S Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬36‫ا‬S ‫و م‬S ‫ي‬ U ‫ ]ب‬S ‫ص‬S‫وع‬S U ‫م ي‬ ] ‫ظ‬ U ‫ع‬ S S‫ و‬U ‫خ ي‬ _ ‫م‬V ‫و‬S ‫ي‬ U ‫ ]ر‬S ‫ص‬S‫ب‬S‫ي و‬ U ‫ع‬ ] ‫م‬ U S ‫ س‬S ‫ل ك‬S . Maha Agung. ya Allah! Tuhan-ku.‫ح‬ ] ‫و‬U ‫ال ‹ر‬S‫و‬ ]‫كة‬ S ‫ ]ئ‬S ‫ل‬S‫لم‬U ‫ب ا‬ ‹ S‫ ر‬،…‫وس‬U ‫ق ‹د‬V ‫ح‬ … ‫و‬U ‫ ‹ب‬V‫ س‬35- 35.[49] 17 DO’A RUKU’ .“Maha Suci Engkau.[50] .“Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung”.“Ya Allah. Engkau adalah Tuhanku.×3 ))‫م‬ ] ‫ي‬U ‫ظ‬ ] ‫ع‬ S ‫ل‬U ‫ا‬ ‫ي‬ S ‫ر _ب‬S ‫ن‬ S ‫ا‬S‫ح‬U‫سب‬ V (( 33- 33. Engkaulah yang mendahulukan dan mengakhirkan. Tuhan Yang Maha Suci (dari kekurangan dan hal yang tidak layak bagi kebesaranMu). untuk-Mu aku ruku’. “Engkau.‫ي‬ U ‫]ل‬ ‫ر‬U ‫غ ]ف‬ U ‫ما‬ Z ‫ه‬V ‫ل‬Z ‫ك ال‬ S ]‫مد‬ U ‫ح‬ S ‫و ]ب‬S ‫ا‬S‫بن‬Z ‫ر‬S ‫م‬ Z ‫ه‬V ‫ل‬Z ‫ك ال‬ S ‫ن‬S ‫ا‬S‫ح‬U‫سب‬ V 34- 34.(Dibaca tiga kali). Kepada-Mu aku . tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau.

Kebesaran dan Keagungan. telah tunduk dengan khusyuk kepada-Mu. ".“Semoga Allah mendengar pujian orang yang memuji-Nya.”[56] ‫ا‬S‫ء م‬ S ‫ل‬ U ‫و ]م‬S ،‫ا‬S‫هم‬V ‫ن‬S ‫ي‬U ‫ب‬S ‫ا‬S‫وم‬S ]‫رض‬U S ‫ل‬U‫ء ا‬ S ‫ل‬ U ]‫وم‬S ‫ت‬ ] ‫ا‬S‫او‬S‫م‬Z‫ء الس‬ S ‫ل‬ U ‫ ]م‬40‫ال‬S‫ا ق‬S ‫ح ق ‹ م‬ S S ‫ أ‬،]‫جد‬ U ‫م‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫ء و‬ ] ‫ا‬S‫ثن‬Z ‫ل ال‬ S ‫ه‬ U S ‫ أ‬. yang baik dan penuh dengan berkah. ‫د‬U‫عب‬ S S ‫ل ك‬S ‫ا‬S ‫ ‹ل ن‬V‫وك‬S ،V‫بد‬U ‫ع‬ S ‫ل‬U ‫ا‬ .”[55] .‫ه‬ V S‫مد‬ ] ‫ح‬ S ‫ن‬ U ‫م‬ S ‫ ]ل‬V‫ ا‬S‫مع‬ ] ‫س‬ S 38- 38. bagi-Mu segala puji. otak-ku.‫ه‬ ] ‫ي‬U ‫]ف‬ ‫ا‬x‫رك‬S ‫ا‬S‫مب‬V ‫ا‬x‫ط _يب‬ S ‫ا‬x‫ير‬U ‫ك ]ث‬S ‫ا‬x‫د‬U‫حم‬ S ،V‫مد‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ ا‬S‫لك‬S ‫و‬S ‫ا‬S‫بن‬Z ‫ر‬S 39- 39. tulangku.‫ة‬S‫ظم‬ S ‫ع‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫و‬ Maha Suci (Allah) Yang memiliki Keperkasaan. aku memuji-Mu dengan pujian yang banyak.”[53] ‫اء‬S‫ب ]ري‬U ‫ك‬ ] ‫ل‬U ‫ا‬S‫و ت ] و‬U ‫ك‬ V ‫ل‬S ‫م‬ S ‫ل‬U‫وا‬S ] ‫و ت‬U ‫ر‬V ‫ب‬S ‫ج‬ S ‫ل‬U ‫ن ذ]ي ا‬ S ‫ا‬S‫ح‬U‫ب‬V ‫س‬ 37- . Pendengaranku. penglihatanku. syarafku dan apa yang berdiri di atas dua tapak kakiku. ‫د‬U‫بع‬S ‫ء‬ h ‫ي‬ U ‫ش‬ S U ‫ ]م ن‬S ‫ ت‬U‫شئ‬ ] ‫ل‬S‫ و‬،S ‫ ت‬U‫طي‬ S ‫ع‬ U S ‫ا أ‬S ‫ ]ل م‬S ‫ا ]ن ع‬S‫ م‬S ‫ ل‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬.[54 18 DO’A BANGUN DARI RUKU’ . kepada-Mu aku pasrah.37 ]Kerajaan.beriman. “Wahai Tuhan kami.

Yang Maha Tinggi (dari segala kekurangan dan hal yang tidak layak). Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan.“Maha Suci Engkau. Yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba dan kami seluruhnya adalah hambaMu. Tuhan para malaikat dan Jibril.‫ي‬ U ‫]ل‬ ‫ر‬U ‫غ ]ف‬ U ‫ما‬ Z ‫ه‬V ‫ل‬Z ‫ك ال‬ S ]‫مد‬ U ‫ح‬ S ‫و ]ب‬S ‫ا‬S‫بن‬Z ‫ر‬S ‫م‬ Z ‫ه‬V ‫ل‬Z ‫ك ال‬ S ‫ن‬S ‫ا‬S‫ح‬U‫سب‬ V 42- 42.‫ح‬ ] ‫و‬U ‫ال ‹ر‬S‫و‬ ‫ك ]ة‬ S ‫ ]ئ‬S ‫ل‬S‫لم‬U ‫ب ا‬ ‹ ‫ر‬S …‫وس‬U ‫ق ‹د‬V ‫ح‬ … ‫و‬U ‫ ‹ب‬V‫ س‬43- 43. Ya Allah.‫ى‬S‫عل‬ U S ‫ل‬U‫ا‬ ‫ي‬ S ‫ر _ب‬S ‫ن‬ S ‫ا‬S‫ح‬U‫سب‬ V 41- 41.‫د‬S‫لج‬U ‫ا‬ S‫نك‬U ‫ج _د ]م‬ S ‫ل‬U ‫ا ا‬S‫ع ذ‬ V ‫ف‬S ‫ن‬U ‫ي‬S S ‫ل‬S‫ و‬،S‫عت‬ U ‫ن‬S ‫م‬S ‫ا‬S‫ي ]لم‬ S ‫ط‬ ] ‫ع‬ U ‫م‬V 40. Ya Allah. tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya (kecuali iman dan amal shalihnya).“Maha Suci Tuhanku. "(Aku memuji-Mu dengan) pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi. Ya Allah tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi.”[60] .“Engkau Tuhan Yang Maha Suci. Dibaca tiga kali”[58] . sepenuh apa yang di antara keduanya.[57] 19 DO’A SUJUD )×3( .. Tuhan kami. Maha Agung. aku memuji-Mu.”[59] . ampunilah dosaku. sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. hanya dari-Mu kekayaan itu”.

"Ya Allah. yang telah lewat dan yang akan datang. penglihatannya.[61] ‫اء‬S‫ب ]ري‬U ‫ك‬ ] ‫ل‬U ‫ا‬S‫و ت ] و‬U ‫ك‬ V ‫ل‬S ‫م‬ S ‫ل‬U‫وا‬S ] ‫و ت‬U ‫ر‬V ‫ب‬S ‫ج‬ S ‫ل‬U ‫ن ذ]ي ا‬ S ‫ا‬S‫ح‬U‫ب‬V ‫س‬ 45- .‫د‬S‫ج‬S ‫ س‬،V‫ت‬U‫لم‬S U ‫ س‬S ‫ أ‬S ‫ل ك‬S ‫و‬S ،V ‫ن ت‬U ‫م‬S ‫ آ‬S ‫و ]ب ك‬S ‫ت‬ V ‫د‬U ‫ج‬ S S ‫ س‬S ‫ل ك‬S Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬44‫ك‬S‫ار‬S‫تب‬S ،V‫ره‬S S ‫بص‬S ‫و‬S ‫ه‬V ‫ع‬ S ‫م‬ U S‫ س‬Z‫شق‬ S ‫و‬S ‫ه‬ V ‫ر‬S ‫و‬Z S‫وص‬S V‫قه‬S ‫ل‬S ‫خ‬ S U‫ل ]ذي‬Z ‫ ]ل‬S‫ ]هي‬U‫وج‬S . kepada-Mu aku menyerahkan diri.[62] ‫ه‬S‫خر‬ ] ‫آ‬S‫ و‬V ‫له‬S ‫و‬Z S ‫أ‬S‫ و‬،V ‫له‬Z ]‫وج‬S V ‫قه‬Z ‫ ]د‬،V ‫له‬Z ‫ك‬V U ‫ن ]بي‬U ‫ذ‬S U‫ر ]لي‬U ‫غ ]ف‬ U ‫ ا‬Z‫هم‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬46. Kerajaan. Maha Suci Allah sebaik-baik Pencipta”.‫ة‬S‫ظم‬ S ‫ع‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫و‬ 45. kepadaMulah aku beriman. “Ya Allah. ampunilah seluruh dosa-ku yang kecil dan besar. untuk-Mulah aku bersujud. yang kulakukan dengan terang-terangan dan yang tersembunyi. wajahku bersujud kepada Tuhan Yang menciptakannya.‫ن‬U‫قي‬ ] ‫ا ]ل‬S‫لخ‬U ‫ا‬ ‫ن‬ V S‫حس‬ U S ‫ أ‬V‫ا‬ 44. Kebesaran dan Keagungan”.‫ه‬Z‫وس]ر‬ S V‫ته‬S ‫ي‬Z ‫ ]ن‬S ‫ل‬S‫ع‬S‫و‬ 46.”Maha Suci Tuhan Yang memiliki Keperkasaan. Yang membentuk rupanya.”[63] ‫ات]ك‬S‫اف‬S‫مع‬ V ‫ ]ب‬S‫ و‬،S‫طك‬ ] ‫خ‬ S S ‫ س‬U ‫ ]م ن‬S ‫ا ك‬S‫ذ ]ب ]رض‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S ‫ أ‬U ‫ إ ] _ن ي‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬47‫ت‬U‫ن‬S‫ أ‬S ‫ي ك‬U ‫ل‬S ‫ع‬ S ‫ء‬ x ‫ا‬S‫ثن‬S ‫ي‬ U ] ‫ص‬U‫ح‬V‫ أ‬S ‫ ل‬،S ‫ن ك‬U ‫ ]م‬S ‫ذ ]ب ك‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S ‫أ‬S‫ و‬،S ‫ب ]ت ك‬S ‫و‬U ‫ق‬V ‫ع‬ V U ‫]م ن‬ . Yang membelah (memberikan) pendengarannya.

“Ya Allah. ampunilah dosaku.‫عن]ي‬ U ‫ف‬S ‫ر‬U ‫ا‬S‫و‬ ‫ي‬ U ‫ق ]ن‬U V‫رز‬U ‫ا‬S‫ي و‬ U ‫ا ]ف ]ن‬S‫ع‬S‫و‬ 49.‫ي‬ U ‫]ل‬ ‫ر‬U ‫غ ]ف‬ U ‫با‬ _ ‫ر‬S ‫ي‬ U ‫ر ]ل‬U ‫غ ]ف‬ U ‫با‬ _ S‫ ر‬48- 48. tunjukilah aku (ke jalan yang benar). dan dengan keselamatan-Mu (agar terhindar) dari siksaan-Mu.”[65] ‫ر ]ن ي‬U ‫ب‬V ‫ج‬ U ‫ا‬S‫ و‬U ‫ه ]د ]ن ي‬ U ‫ا‬S‫ و‬U ‫م ]ن ي‬ U S‫رح‬U ‫ا‬S‫ و‬U ‫ر ]ل ي‬U ‫غ ]ف‬ U ‫ ا‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬49.“Wahai Tuhanku. ampunilah dosaku. sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dengan keridhaan-Mu (agar selamat) dari kebencian-Mu.”[64] 20 DO’A DUDUK ANTARA DUA SUJUD .‫فس]ك‬ U ‫ن‬S ‫ى‬S‫عل‬ S ‫ت‬ S ‫ي‬U ‫ن‬S ‫ث‬U S ‫ا أ‬S‫كم‬S 47. berilah rahmat kepadaku. ampunilah dosaku. Engkau (dengan kebesaran dan keagungan-Mu) adalah sebagai-mana pujian-Mu kepada diri-Mu.”[66] . wahai Tuhanku. Aku tidak membatasi pujian kepada-Mu. “Ya Allah. berilah aku rezki (yang halal) dan angkatlah derajatku.. cukupkanlah aku. selamatkan aku (tubuh sehat dan keluarga terhindar dari musibah).

[68] .‫د‬V‫او‬S‫د‬ ‫ك‬ S ‫ب ]د‬U ‫ع‬ S 51. Maha Suci Allah sebaik-baik Pencipta”.”Bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya.21 DO’A SUJUD TILAWAH ‫ه‬S‫مع‬ U S‫ س‬Z‫شق‬ S ‫و‬S ‫ه‬ V ‫ر‬S ‫و‬Z S ‫و ص‬S V ‫ق ه‬S ‫ل‬S ‫خ‬ S U ‫ل ]ذ ي‬Z ‫ ]ل‬S ‫ ]ه ي‬U‫وج‬S ‫د‬S ‫ج‬ S S ‫ س‬50. tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisi-Mu dan ampunilah dengannya akan dosaku. "Ya Allah.‫ن‬U‫قي‬ ] ‫ا ]ل‬S‫لخ‬U ‫ا‬ ‫ن‬ V S‫حس‬ U S ‫ أ‬V‫ك ا‬ S ‫ر‬S ‫ا‬S‫تب‬S ‫ف‬S ،V‫ره‬S ‫ص‬ S ‫ب‬S S‫و‬ 50. serta jadikanlah simpanan untukku di sisi-Mu dan terimalah sujudku sebagaimana Engkau telah menerimanya dari hamba-Mu Dawud”.[67] ،‫ا‬x‫ر‬U‫ا ]وز‬S‫ي ]به‬ U ‫ع _ن‬ S ‫ع‬ U ‫ض‬ S ‫و‬S ،‫ا‬x‫ر‬U‫ج‬S‫ أ‬S‫دك‬S ‫ن‬U ‫ع‬ ] ‫ا‬S‫ي ]به‬ U ‫ب ]ل‬ U ‫ت‬V ‫ك‬U ‫م ا‬ Z ‫ه‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬51‫ا م]ن‬S‫ته‬S ‫ل‬U ‫ب‬Z ‫ق‬S ‫ت‬S ‫ا‬S‫كم‬S ‫ي‬ U ‫ا ]م _ن‬S‫له‬U ‫ب‬Z ‫ق‬S ‫ت‬S ‫و‬S ،‫ا‬x‫خر‬ U ‫ذ‬V ‫ك‬ S ‫د‬S ‫ن‬U ‫ع‬ ] ‫ي‬ U ‫ا ]ل‬S‫له‬U ‫ع‬ S ‫ج‬ U ‫ا‬S‫و‬ . yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan Daya dan Kekuatan-Nya.

wahai Nabi. begitu juga rahmat dan berkah-Nya.”[69] 23 MEMBACA SHALAWAT NABI r SETELAH TASYAHUD ‫ت‬U‫لي‬Z S ‫ا ص‬S ‫ك م‬S h‫مد‬ Z ‫ح‬ S ‫م‬V ‫ل‬ ] ‫ى آ‬S‫عل‬ S ‫و‬S ‫د‬h ‫م‬ Z ‫ح‬ S ‫م‬V ‫ى‬S‫عل‬ S ‫ل‬ _ S ‫ ص‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬53‫م‬V‫له‬Z ‫ل‬S‫ ا‬،…‫يد‬U ‫ج‬ ] ‫م‬S ‫ …د‬U‫مي‬ ] ‫ح‬ S S ‫ن ك‬Z ] ‫ إ‬S ‫ي م‬U ‫ه‬ ] ‫ا‬S‫بر‬U ] ‫ل إ‬ ] ‫ى آ‬S‫عل‬ S ‫و‬S S ‫ي م‬U ‫ه‬ ] ‫ا‬S‫بر‬U ] ‫ى إ‬S‫عل‬ S ‫ى‬S‫عل‬ S S ‫ ت‬U‫رك‬S ‫ا‬S‫ا ب‬S ‫ك م‬S h‫مد‬ Z S‫مح‬V ‫ل‬ ] ‫ى آ‬S‫عل‬ S S‫ و‬h‫مد‬ Z S‫مح‬V ‫ى‬S‫عل‬ S U ‫ا ]ر ك‬S‫ب‬ . Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang shalih. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. juga segala pengagungan dan kebaikan. “Segala penghormatan hanya milik Allah.22 TASYAHUD ‫ا‬S‫ ‹يه‬S ‫ أ‬S‫يك‬U ‫ل‬S ‫ع‬ S ‫م‬ V S ‫ل‬Z‫ الس‬،V‫ات‬S‫ط _يب‬ Z ‫ال‬S‫ت و‬ V ‫ا‬S‫لو‬S Z‫الص‬S‫ و‬،]‫له‬Z ‫ ]ل‬V‫ات‬Z‫حي‬ ] ‫ت‬Z ‫ ال‬52‫ا ]د ا‬S‫عب‬ ] ‫ى‬S‫عل‬ S ‫و‬S ‫ا‬S ‫ي ن‬U ‫ل‬S ‫ع‬ S V‫م‬S‫ل‬Z ‫ الس‬،V ‫ت ه‬V ‫ا‬S‫رك‬S ‫ب‬S ‫و‬S ] ‫ة ا‬V S‫حم‬ U S‫ور‬S ‹ ‫ن ]ب ي‬Z ‫ال‬ ‫ا‬x‫مد‬ Z ‫ح‬ S ‫م‬V Z ‫ ن‬S ‫ أ‬V‫هد‬S ‫ش‬ U S ‫أ‬S‫ و‬V ‫ ا‬Z ‫ه إ]ل‬S ‫ل ـ‬S ] ‫ إ‬S ‫ ل‬U ‫ ن‬S ‫ أ‬V‫هد‬S ‫ش‬ U S ‫ أ‬.‫ه‬V‫ول‬ U ‫س‬ V S‫ور‬S ‫ه‬ V V‫بد‬U ‫ع‬ S 52. ‫ن‬U‫حي‬ ] ‫ا ]ل‬Z ‫الص‬ .

Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya (termasuk anak dan istri atau umatnya). Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung. “Ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung. “Ya Allah.sebagaimanaEngkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim.Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung.sebagaimana engkau telah memberkahi kepada keluarga Ibrahim.. berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya.‫د‬U‫جي‬ ] ‫م‬S 54.‫د‬U‫جي‬ ] ‫م‬S ‫ي …د‬U ]‫حم‬ S S‫نك‬Z ] ‫م إ‬ S ‫ي‬U ‫ه‬ ] ‫ا‬S‫ر‬U‫ل إ]ب‬ ] ‫ى آ‬S‫عل‬ S ‫و‬S ‫م‬ S ‫ي‬U ‫ه‬ ] ‫ا‬S‫بر‬U ] ‫إ‬ 53. istri-istri dan keturunannya. sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya.”[70] ‫ا‬S ‫ك م‬S ،] ‫يت] ه‬Z ‫ _ر‬V‫وذ‬S ] ‫اج] ه‬S‫و‬U‫ز‬S‫ى أ‬S‫عل‬ S ‫و‬S ‫د‬h ‫م‬ Z ‫ح‬ S ‫م‬V ‫ى‬S‫عل‬ S ‫ل‬ _ S ‫ ص‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬54‫ى‬S‫عل‬ S ‫و‬S h‫مد‬ Z ‫ح‬ S ‫م‬V ‫ى‬S‫عل‬ S U ‫ا ]ر ك‬S‫وب‬S .”[71] 24 DO’A SETELAH TASYAHUD AKHIR SEBELUM SALAM ‫اب‬S‫عذ‬ S U ‫و ]م ن‬S ،]‫بر‬U ‫ق‬S ‫ل‬U ‫ا ب ] ا‬S‫عذ‬ S U ‫ ]م ن‬S ‫ذ ]ب ك‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S ‫ أ‬U ‫ إ ] _ن ي‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬55- . istri-istri dan keturunannya. ‫ي م‬U ‫ه‬ ] ‫ا‬S‫بر‬U ] ‫ل إ‬ ] ‫ى آ‬S‫عل‬ S ‫ت‬ S ‫ي‬U ‫ل‬Z S ‫ص‬ ‫د‬U‫مي‬ ] ‫ح‬ S S ‫ن ك‬Z ] ‫ إ‬S ‫ي م‬U ‫ه‬ ] ‫ا‬S‫بر‬U ] ‫ل إ‬ ] ‫ى آ‬S‫عل‬ S S ‫ك ت‬U ‫ر‬S ‫ا‬S‫ا ب‬S ‫ك م‬S ،] ‫ي ]ت ه‬Z ‫ _ر‬V‫وذ‬S ] ‫اج] ه‬S‫زو‬U S ‫أ‬ . Berilah berkah kepada Muhammad. berilah rahmat kepada Muhammad. sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya.

“Ya Allah. Aku berlindung kepadaMu dari fitnah Almasih Dajjal. Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Oleh karena itu.“Ya Allah! Sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku. Ya Allah.‫م‬U‫حي‬ ] ‫ر‬Z ‫ال‬ ‫ر‬V ‫و‬U ‫ف‬V ‫غ‬ S ‫ل‬U ‫ت ا‬ S U‫ن‬S‫ أ‬S‫نك‬Z ] ‫إ‬ 57.‫ة‬S‫تن‬U ‫ _ر ]ف‬S‫ ش‬U ‫و ]م ن‬S ،] ‫ا ت‬S‫مم‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫ا و‬S ‫ح ي‬ U ‫م‬ S ‫ل‬U ‫ن ]ة ا‬S ‫ت‬U ‫ ]ف‬U ‫و ]م ن‬S ،S ‫ن م‬Z S‫جه‬ S . Aku berlindung kepadaMu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. siksa neraka Jahanam.”[73] ‫غف]ر‬ U ‫ي‬S S ‫ل‬S‫ و‬،‫ا‬x‫ير‬U ‫ك ]ث‬S ‫ا‬x ‫ل م‬U ‫ظ‬ V ‫ي‬ U ] ‫س‬U‫نف‬S V ‫م ت‬ U ‫ل‬S ‫ظ‬ S U ‫ إ ] _ن ي‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬57‫من]ي‬ U S‫رح‬U ‫ا‬S‫ و‬S ‫ن ]د ك‬U ‫ع‬ ] U ‫ة ]م ن‬ x ‫ر‬S ‫غ ]ف‬ U ‫م‬S U ‫ر ]ل ي‬U ‫غ ]ف‬ U ‫ا‬S‫ ف‬،S ‫ن ت‬U S ‫ أ‬Z ‫ إ]ل‬S ‫و ب‬U ‫ن‬V ‫ال ‹ذ‬ . serta dari kejahatan fitnah Almasih Dajjal.‫م‬ ] ‫ر‬S ‫غ‬ U ‫م‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫و‬ ‫م‬ ] ‫ث‬S ‫أ‬U ‫م‬ S ‫ل‬U ‫ن ا‬ U ‫ ]م‬S‫ذ ]بك‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S‫ي أ‬ U ‫م إ ] _ن‬ Z ‫ه‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬.”[74] . Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan kerugian. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.‫ات‬S‫مم‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫و‬ 56. fitnah kehidupan dan setelah mati.‫ال‬Z‫دج‬ Z ‫ال‬ ‫ح‬ ] ‫ي‬U ‫س‬ ] ‫م‬ S ‫ل‬U ‫ا‬ 55. dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.”[72] ‫ م]ن‬S‫ذ ]بك‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S ‫أ‬S‫ و‬،]‫بر‬U ‫ق‬S ‫ل‬U ‫اب] ا‬S‫عذ‬ S U‫ ]من‬S‫ذ ]بك‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S ‫ أ‬U‫ إ ] _ني‬Z‫هم‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬56‫ا‬S ‫ح ي‬ U ‫م‬ S ‫ل‬U ‫ن ]ة ا‬S ‫ت‬U ‫ ]ف‬U ‫ ]م ن‬S ‫ذ ]ب ك‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S ‫أ‬S‫ و‬،]‫ال‬Z‫دج‬Z ‫ح ال‬ ] ‫ي‬U ] ‫س‬S‫لم‬U ‫ن ]ة ا‬S ‫ت‬U ‫]ف‬ . ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat kepadaku.“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur.

‫ر‬ ] ‫ا‬Z‫الن‬ ‫ن‬ S ‫ك ]م‬ S ‫ذ ]ب‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S ‫أ‬S‫ة و‬S ‫ن‬Z ‫ج‬ S ‫ل‬U ‫ك ا‬ S ‫ل‬V ‫أ‬S ‫س‬ U S‫ي أ‬ U ‫م إ ] _ن‬ Z ‫ه‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬61- . yang aku lakukan secara berlebihan. apa yang aku rahasiakan dan yang kutampakkan. mensyukuri-Mu dan ibadah yang baik kepada-Mu.”[77] .‫ت‬U‫رر‬S U ‫س‬S ‫ا أ‬S ‫و م‬S ،V ‫ر ت‬U ‫خ‬ Z S ‫ا أ‬S ‫و م‬S V ‫م ت‬U ‫د‬Z ‫ق‬S ‫ا‬S ‫ م‬U ‫ر ]ل ي‬U ‫غ ]ف‬ U ‫ ا‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬58‫ت‬U‫ن‬S‫ أ‬.[75] .‫ك‬ S ‫د ]ت‬S ‫ا‬S‫عب‬ ] ‫ن‬ ] ‫س‬ U V‫وح‬S ،S‫ك ]رك‬ U ‫ش‬ V ‫و‬S ،S‫ك ]رك‬U ‫ى ]ذ‬S‫عل‬ S ‫ي‬ U ‫ع _ن‬ ] S‫م أ‬ Z ‫ه‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬59- 59. aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikan ke usia yang terhina. ‫ ب] ه ] ]من_ي‬V ‫ل م‬S ‫ع‬ U S ‫ أ‬S ‫ ت‬U‫ن‬S‫ا أ‬S ‫و م‬S ‫ت‬ V ‫ف‬U ‫ر‬S U ‫ س‬S ‫ا أ‬S ‫و م‬S ،V ‫ن ت‬U ‫ل‬S ‫ع‬ U S ‫ا أ‬S ‫و م‬S .‫ر‬U‫قب‬ S ‫ل‬U ‫ا‬ ]‫اب‬S‫عذ‬ S ‫و‬S ‫ا‬S‫ني‬U ‫ن ]ة ال ‹د‬S ‫ت‬U ‫ن ]ف‬ S ‫ ]م‬S‫]بك‬ 60. aku berlindung kepada-Mu dari penakut. serta apa yang Engkau lebih mengetahui dari pada diriku. Engkau yang mendahulukan dan mengakhirkan.“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari bakhil.”Ya Allah! Ampunilah aku akan (dosaku) yang aku lewatkan dan yang aku akhirkan. tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau”. dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan siksa kubur.”[76] ‫ ]م ن‬S ‫ذ ]ب ك‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S ‫أ‬S‫ و‬،]‫خل‬ U ‫ب‬V ‫ل‬U ‫ ا‬S ‫ ]م ن‬S ‫ذ ]ب ك‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S ‫ أ‬U ‫ إ ] _ن ي‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬60‫ذ‬U‫عو‬ V S ‫أ‬S‫ و‬،]‫مر‬ U ‫ع‬ V ‫ل‬U ‫ل ا‬ ] ‫ذ‬S ‫ر‬U S ‫ى أ‬S‫د إ]ل‬Z ‫ر‬S V ‫ أ‬U ‫ ن‬S ‫ أ‬U ‫ ]م ن‬S ‫ذ ]ب ك‬V ‫و‬U ‫ع‬ V S ‫أ‬S‫ و‬،] ‫ب ن‬U ‫ج‬ V ‫ل‬U ‫ا‬ .‫ت‬U‫ن‬S‫ أ‬Z ‫إ]ل‬ ‫ه‬S ‫ـ‬S‫ إ]ل‬S ‫ر ل‬V ‫خ‬ _ ‫ؤ‬S ‫م‬ V ‫ل‬U ‫ت ا‬ S ‫ن‬U S ‫أ‬S‫م و‬ V ‫ق _د‬S ‫م‬ V ‫ل‬U ‫ا‬ 58. “Ya Allah! Berilah pertolongan kepadaku untuk menyebut nama-Mu.

”[78] ‫ا‬S‫ي م‬ U ‫ح ]ي ]ن‬ U S‫ق أ‬ ] ‫ل‬U ‫خ‬ S ‫ل‬U ‫ى ا‬S‫عل‬ S S‫ر ]تك‬S ‫د‬U ‫ق‬V ‫و‬S ‫ب‬ S ‫ي‬U ‫غ‬ S ‫ل‬U ‫ ا‬S‫مك‬ ] ‫ل‬U ‫ع‬ ] ‫م ]ب‬ Z ‫ه‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬62‫ا‬x‫ير‬U ‫خ‬ S ‫ة‬ S ‫ا‬S‫وف‬S ‫ل‬U ‫ت ا‬ S ‫م‬ U ‫ع ]ل‬ S ‫ا‬S‫ي إ]ذ‬ U ‫ف ]ن‬Z ‫و‬S ‫ت‬S S‫ و‬،U‫ا ]لي‬x‫ر‬U‫خي‬ S ‫ة‬ S ‫ا‬S‫حي‬ S ‫ل‬U ‫ ا‬S‫مت‬ U ‫ع ]ل‬ S ،]‫دة‬S ‫ا‬S‫شه‬ Z ‫ال‬S‫ب و‬ ] ‫ي‬U ‫غ‬ S ‫ل‬U ‫ ف]ي ا‬S‫تك‬S ‫ي‬S ‫ش‬ U ‫خ‬ S ‫ك‬ S ‫ل‬V ‫أ‬S ‫س‬ U S‫ي أ‬ U ‫م إ ] _ن‬ Z ‫ه‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬،U‫]لي‬ ‫ك‬V‫أل‬S ‫س‬ U S ‫أ‬S‫ و‬،]‫ضب‬ S ‫غ‬ S ‫ل‬U ‫ا‬S‫ا و‬S‫ق ف]ي ال _رض‬ _ ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ة ا‬S S‫ك ]لم‬S ‫ك‬ S ‫ل‬V ‫أ‬S U‫س‬S‫أ‬S‫و‬ ،V‫فد‬S ‫ن‬U ‫ي‬S S ‫ا ل‬x‫يم‬U ‫ع‬ ] ‫ن‬S ‫ك‬ S ‫ل‬V ‫أ‬S ‫س‬ U S ‫أ‬S‫ و‬،]‫قر‬U ‫ف‬S ‫ل‬U ‫ا‬S‫ى و‬S‫غن‬ ] ‫ل‬U ‫د ف]ي ا‬S ‫ص‬ U ‫ق‬S ‫ل‬U ‫ا‬ ‫د‬U‫بع‬S ‫ا‬S‫ك ال _رض‬ S ‫ل‬V ‫أ‬S U‫س‬S‫أ‬S‫ و‬،V‫طع‬ ] ‫ق‬S ‫ن‬U ‫ي‬S S ‫ن ل‬ h ‫ي‬U ‫ع‬ S ‫ة‬ S ‫ر‬Z ‫ق‬V ‫ك‬ S ‫ل‬V ‫أ‬S ‫س‬ U S ‫أ‬S‫و‬ ‫ة‬Z‫لذ‬S ‫ك‬ S ‫ل‬V ‫أ‬S ‫س‬ U S ‫أ‬S‫ و‬،]‫وت‬U ‫م‬ S ‫ل‬U ‫د ا‬S ‫ع‬ U ‫ب‬S ‫ش‬ ] ‫ي‬U ‫ع‬ S ‫ل‬U ‫د ا‬S ‫ر‬U ‫ب‬S ‫ك‬ S ‫ل‬V ‫أ‬S ‫س‬ U S ‫أ‬S‫ و‬،]‫اء‬S‫قض‬S ‫ل‬U ‫ا‬ ‫اء‬Z‫ضر‬ S ‫ي ]ر‬U ‫غ‬ S ‫ي‬ U ‫ك ]ف‬ S ‫ا ]ئ‬S‫ى ]لق‬S‫ق إ]ل‬ S ‫و‬U ‫ش‬ Z ‫ال‬S‫ك و‬ S ‫ ]ه‬U‫وج‬S ‫ى‬S‫ظ ]ر إ]ل‬ S ‫ن‬Z ‫ال‬ ‫ا‬S‫لن‬U ‫ع‬ S ‫ج‬ U ‫ا‬S‫ن و‬ ] ‫ا‬S‫يم‬U ]‫ل‬U‫نة] ا‬S ‫ي‬U ‫ا ]ب ]ز‬Z‫زي_ن‬S Z‫هم‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬،h‫لة‬Z ‫ض‬ ] ‫م‬V ‫ة‬h ‫ن‬S ‫ت‬U ‫ ]ف‬S ‫ل‬S‫ة و‬ h ‫ر‬Z ‫ض‬ ] ‫م‬V . bila Engkau mengetahui bahwa kehidupan selanjutnya lebih baik bagiku. Dan matikan aku dengan segera.“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu. sesungguhnya aku mohon kepada-Mu agar aku takut kepada-Mu dalam keadaan sembunyi (sepi) atau ramai.“Ya Allah. agar aku bisa melaksanakan . dengan ilmu-Mu atas yang gaib dan dengan keMaha Kuasaan-Mu atas seluruh makhluk. bila Engkau mengetahui bahwa kematian lebih baik bagiku. Ya Allah.61.‫ن‬U‫دي‬ ] ‫ت‬S ‫ه‬U ‫م‬V ‫ة‬ x ‫ا‬S‫هد‬ V 62. Aku mohon kepada-Mu. agar dapat berpegang dengan kalimat hak di waktu rela atau marah. Aku minta kepada-Mu. agar dimasukkan ke Surga dan aku berlindung kepada-Mu dari Neraka. perpanjanglah hidupku.

”[79] ‫د‬S‫م‬Z ‫ الص‬V‫حد‬ S S ‫ل‬U‫د ا‬V ‫ح‬ ] ‫ا‬S‫لو‬U ‫ ا‬S ‫ن ك‬Z ‫أ‬S ‫ ]ب‬V ‫لل ه‬S‫ا ا‬S ‫ك ي‬ S ‫ل‬V ‫أ‬S U ‫س‬S ‫ أ‬U ‫ إ ] _ن ي‬Z ‫ه م‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬63‫غف]ر‬ U ‫ت‬S U ‫ن‬S ‫ أ‬،…‫حد‬ S S ‫ا أ‬x‫فو‬V ‫ك‬V V ‫ل ه‬S U ‫ك ن‬ V ‫ي‬S U ‫ م‬S‫ول‬S ‫د‬U ‫ل‬S ‫و‬U ‫ي‬V U ‫ل م‬S ‫و‬S ‫د‬U ‫ي ]ل‬S U ‫ل م‬S U ‫ل ]ذ ي‬Z ‫ا‬ . aku mohon kepada-Mu agar diberi nikmat yang tidak akan habis dan aku minta kepada-Mu. tidak beranak dan tidak diperanakkan.“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu. Ya Allah.‫م‬U‫حي‬ ] ‫ر‬Z ‫ال‬ ‫ر‬V ‫و‬U ‫ف‬V ‫غ‬ S ‫ل‬U ‫ت ا‬ S U‫ن‬S‫ أ‬S‫نك‬Z ] ‫ي إ‬ U ‫و ]ب‬U ‫ن‬V ‫ذ‬V ‫ي‬ U ‫]ل‬ 63. aku mohon kepada-Mu agar mengampuni dosa-dosaku. Aku mohon kepada-Mu agar aku dapat rela setelah qadha’-Mu (turun pada kehidupanku). ya Allah! Dengan bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan Yang Maha Esa. agar diberi penyejuk mata yang tak terputus. tapi segala sesuatu butuh kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”[80] ‫ت‬U‫ن‬S‫ أ‬Z ‫ه إ]ل‬S ‫ـ‬S‫ إ]ل‬S ‫د ل‬S ‫م‬ U ‫ح‬ S ‫ل‬U ‫ك ا‬ S ‫ل‬S ‫ن‬ Z ‫أ‬S ‫ك ]ب‬ S ‫ل‬V ‫أ‬S ‫س‬ U S‫ي أ‬ U ‫م إ ] _ن‬ Z ‫ه‬V ‫ل‬Z ‫ل‬S‫ ا‬64‫ض‬U‫ر‬S‫ل‬U‫وا‬S ‫ت‬ ] ‫ا‬S‫او‬S‫سم‬ Z ‫ع ال‬ S ‫ي‬U ]‫بد‬S ‫ا‬S‫ ي‬،V‫ان‬Z‫من‬ S ‫ل‬U ‫ ا‬،S‫لك‬S ‫ك‬ S ‫ي‬U ‫ش ]ر‬ S S ‫ ل‬S‫دك‬S U‫وح‬S ‫ة‬Z‫جن‬ S ‫ل‬U ‫ك ا‬ S ‫ل‬V ‫أ‬S ‫س‬ U S‫ي أ‬ U ‫م إ ] _ن‬ V ‫و‬U ‫ق ‹ي‬S ‫ا‬S‫ي ي‬ ‹ ‫ح‬ S ‫ا‬S‫ ي‬،]‫ام‬S‫كر‬U ]‫ال‬U ‫و‬S ‫ل‬ ] S ‫ل‬S‫لج‬U ‫ا ا‬S‫ا ذ‬S‫ي‬ . Aku mohon kepada-Mu. rindu bertemu dengan-Mu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. kehidupan yang menyenangkan setelah aku meninggal dunia. Maha Tunggal tidak membutuhkan sesuatu. hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlah kami sebagai penunjuk jalan (lurus) yang memperoleh bimbingan dari-Mu. Aku mohon kepada-Mu kenikmatan memandang wajah-Mu. tidak ada seorang pun yang menyamai-Mu.kesederhanaan dalam keadaan kaya atau fakir.

Maha Esa.. Sesungguhnya bagi-Mu segala pujian. Pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. tidak membutuhkan sesuatu tapi segala sesuatu butuh kepada-Mu.‫أ©ح©د‬ 65. tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. aku mohon kepada-Mu dengan bersaksi.”[81] ‫ل ¨ أ©ن®ت‬ª‫ل©ـه© إ‬ª‫ي® أ©ش®ه©د¬ أ©ن¨ك© أ©ن®ت© ل © إ‬º‫أ©ن‬ª‫ي® أ©س®أ©ل¬ك© ب‬º‫ن‬ª‫ ا©ل ¨له¬م¨ إ‬65‫د® ©و ل©م ® ي¬و®ل©د® ©و ل©م ® ي©ك¬ ن ® ل© ه ¬ ك¬ف¬و½ا‬ª‫ ي ® ل© م ® ©يل‬ª‫ا®ل©ح©د¬ ا لص¨م© ¬د ال¨ذ‬ . wahai Tuhan yang mengurusi segala sesuatu. bahwa Engkau adalah Allah.”[82] 25 DZIKIR SELESAI SHALAT ،¬‫ن®ك© الس¨ل©م‬ª‫ و©م‬،¬‫ر¬ ا© (ث©ل ©ثا) ال ¨له¬م¨ أ©ن®ت© الس¨ل©م‬ª‫ أ©س®ت©غ®ف‬. tidak beranak dan tidak diperanakkan.‫الن¨ار‬ ‫ن‬ © ª‫بك© م‬ª ‫و©أ©ع¬و® ¬ذ‬ 64. tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Engkau Yang Maha Esa.66 ‫ك®ر©ام‬ª‫ ©وا®ل‬ª‫ت©ب©ار©ك®ت© ي©ـا ذ©ا ال®ج©ل©ل‬ . tiada sekutu bagi-Mu. sesungguhnya aku mohon kepada-Mu agar dimasukkan ke Surga dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa Neraka. wahai Tuhan Yang Hidup. Maha Pemberi nikmat.“Ya Allah. tidak seorang pun yang menyamaiNya.“Ya Allah! Aku mohon kepada-Mu. Wahai Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Pemurah.

Engkau pemberi keselamatan. tidak ada sekutu bagi-Nya. dan dari-Mu keselamatan.“Aku minta ampun kepada Allah “(dibaca tiga kali). . Bagi-Nya puji dan bagi-Nya Kerajaan. ‫ي®ر‬ª‫ ©قد‬Õ‫شي®ء‬ © º‫عل©ى ك¬ل‬ © ©‫ال®ح©م®د¬ ©وه¬و‬ ‫ع®م©ة¬ ©ول© ه‬º‫ ©ل ه ¬ الن‬،¬ ‫ي¨ اه‬ª‫ل ¨ إ‬ª‫ و©ل © ن©ع®ب¬د¬ إ‬،¬ ‫ل ¨ ا‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ ل © إ‬،ª ‫الل ه‬ª‫ب‬ ‫ي®ن© ©ل ه‬ª‫ ص‬ª‫ل ¨ ا ¬ م¬خ®ل‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ ل © إ‬،¬‫ء ال®ح© س©ن‬ ¬ ‫ل و©ل© ه ¬ الث¨ن©ا‬ ¬ ®‫ال®ف©ض‬ ‫ر¬و®ن‬ª‫ه© ال®ك©اف‬ª‫ن و©ل©و® ©كر‬ ¬ ®‫ي‬º‫الد‬ 68.“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. 68 ‫ل‬ª‫ ل©ح©و®ل© و©ل © ¬قو¨ة© إ‬. Ya Allah tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau cegah. wahai Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia “. Yang Maha Esa. Nasib baik seseorang tiada berguna untuk menyelamatkan ancaman dari-Mu [84] ‫ و©ل© ه‬،¬ ‫ ل© ه ¬ ال®م¬ل® ك‬،¬ ‫ي® ك © ل© ه‬ª‫شر‬ © © ‫ل ¨ ا ¬ ©وح® د©ه ¬ ل‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ ل © إ‬. 67 ‫ل م ©ا‬ª © ‫ ع‬ª‫ ال ¨له¬ م ¨ ل © م©ان‬،Ó‫ي®ر‬ª‫ ©قد‬Õ‫شي®ء‬ © º‫عل©ى ك¬ل‬ © ©‫ال®ح©م®د¬ ©وه¬و‬ ‫ن® ك‬ª‫ م‬º‫ ل © ي©ن®ف© ع ¬ ذ©ا ال®ج©د‬،© ‫ م ©ا ©من©ع® ت‬ª‫ ي © ل‬ª‫ و©ل © م¬ع®ط‬،© ‫أ©ع®ط© ي®ت‬ ‫ال®ج©د‬ 67. “ Ya Allah. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.[83] ‫ ل© ه ¬ ال®م¬ل® ك ¬ ©ول© ه‬،¬ ‫ي® ك © ل© ه‬ª‫شر‬ © © ‫ل ¨ ا ¬ ©وح® د©ه ¬ ل‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ ل © إ‬. Maha Suci Engkau. tidak ada sekutu bagi-Nya.66.“Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa.

sekalipun orang-orang kafir membencinya “. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar “ (di-baca 33 kali).70 ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ ‫بسم ال الرحمن‬ ‫الرحيم‬ . Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. dengan memurnikan ibadah kepada-Nya. dan pujaan yang baik. “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. bagi-Nya pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu “.69 ‫ ل©ه¬ ال®م¬ل®ك¬ و©ل©ه¬ ال®ح©م®د¬ و©ه¬و‬،¬‫ي®ك© ©له‬ª‫ل ¨ ا¬ و©ح®ـد©ه¬ ل © ش©ر‬ª‫ل©ه© إ‬ª‫إ‬ ‫ي®ر‬ª‫ ©قد‬Õ‫شي®ء‬ © º‫ع©ل©ى ك¬ل‬ 69. anugerah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. bagi-Nya kerajaan. [86] ‫ بسم ال الرحمن الرحيم‬.“Maha Suci Allah. tidak ada sekutu bagi-Nya.Bagi-Nya kerajaan dan pujaan.[85] ‫ي®ن©) ل‬ª‫ و©ا¬ أ©ك®ب© ¬ر (ث©ل©ث½ا و©ث©ل©ث‬،ª‫ل¨ه‬ª‫ و©ال®ح©م®د¬ ل‬،ª‫ن ا‬ © ‫ س¬ب®ح©ا‬. Baginya nikmat.

71 71. bagi-Nya . melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Dibaca setiap selesai shalat fardhu’. melainkan Dia yang hidup kekal. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah).70. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa seizin-Nya.[88] ‫ ل© ه ¬ ال®م¬ل® ك ¬ ©ول© ه‬،¬ ‫ي® ك © ل© ه‬ª‫شر‬ © © ‫ل ¨ ا ¬ ©وح® د©ه ¬ ل‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ ل © إ‬. 72 ‫ (ع©ش®ر‬Õ‫ي®ر‬ª‫ ©قد‬Õ‫شي®ء‬ © º‫عل©ى ك¬ل‬ © ©‫ ي®ت ¬ و©ه¬و‬ª‫ي و©ي¬م‬ª ‫ال®ح©م®د¬ ¬يح® ي‬ )‫ب®ح‬ã‫و©الص‬ ª‫ب‬ª‫ ا®لم©غ®ر‬ª‫ ©بع®د© ص ©©لة‬Õ‫م©ر¨ات‬ 72. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.[87] .“Allah. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah. Tidak mengantuk dan tidak tidur.“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. tidak ada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.

bagi-Nya pujian.‬‬ ‫‪Dibaca sepuluh kali setelah shalat Maghrib dan‬‬ ‫]‪Subuh. rezki yang baik dan amal yang‬‬ ‫‪diterima “ . ،‬‬ ‫و©أ©س®أ©ل¬ك© ‪ª‬من® ف©ض®ل‪ª‬ك© ال®ع©ظ‪ª‬ي®م‪© ،ª‬فإ‪ª‬ن¨ك© ©تق®د‪ª‬ر¬ و©ل © أ©ق®د‪ª‬ر¬‪ ،‬و©ت©ع®ل©م‬ ‫و©ل © أ©ع®ل© م ¬‪ ،‬و©أ©ن® ت © ع©ل ¨م ¬ ال®غ¬ي¬و® ب ‪ ،ª‬ال ¨له¬ م ¨ إ ‪ ª‬ن ® ¬كن® ت © ت©ع®ل© م ¬ أ © ن‬ ‫ه©ذ©ا ال©م® ــ ©ر‬ ‫–‬ ‫و©ي¬س©م‪º‬ي ح©اج©ت©ه ¬ ‪ -‬خ©ي®ر‪ Ó‬ل‪ª‬ي ف ‪ª‬ي ‪ª‬دي® ن ‪ª‬ي‬ ‫ل‪ :‬ع©اج‪ª‬ل‪ª‬ه‪ ª‬و©آج‪ª‬ل‪ª‬ه‪ .[89‬‬ ‫‪ 73‬ال ¨له¬ م ¨ إ ‪ ª‬ن ‪º‬ي أ © س ®أ©ل¬ك© ع‪ª‬ل®ما ن©اف‪ª‬عا‪© ،‬ور‪ª‬ز®قا ط©ي‪º‬با‪ ،‬و©ع©م©ل‬‫م¬ت©ق©ب¨ل ½ ( ب©ع®د الس¨ل©م‪ª ª‬من® ص©ل©ة‪ª‬‬ ‫الف©ج®ر)‬ ‫‪73.‫‪kerajaan.“Ya Allah.[90‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪DO’A SHALAT ISTIKHARAH‬‬ ‫ال ¨له¬ م ¨ إ ‪ ª‬ن ‪º‬ي أ © س ®ت©خ‪ª‬ي®ر¬ك© ‪ª‬بع‪ª‬ل®م‪ ª‬ك ©‪ ،‬و©أ © س ®ت©ق®د‪ª‬ر¬ك© ب‪ª‬ق¬د®ر©ت‪ ª‬ك ©‪74. Diucapkan setelah salam khusus shalat‬‬ ‫]‪Subuh.ª‬ف©اق®د¬ر®ه‬ ‫و©م©عا©ش‪ª‬ي و©ع©ا ‪ª‬قب©ة‪ ª‬أ©م®ر‪ª‬ي – أ©و® ق©ا ©‬ ‫ل‪ª‬ي و©ي© س‪º‬ر®ه¬ ل‪ª‬ي ث¬م¨ ب©ار‪ª‬ك® ل‪ª‬ي ف‪ª‬ي®ه‪© ،ª‬وإ‪ª‬ن® ¬كن®ت© ت©ع®ل©م¬ أ©ن¨ ه©ذ©ا‬ ‫ا®ل©م®ر© ش©ر‪ ò‬ل‪ª‬ي ف‪ª‬ي د‪ª‬ي®ن‪ª‬ي ©وم©ع©اش‪ª‬ي و©ع©اق‪ª‬ب© ‪ª‬ة أ©م®ر‪ª‬ي‬ ‫–أ©و®ق©ال©‪:‬‬ ‫ع ن ‪º‬ي و©اص ®ر‪ª‬ف®ن‪ª‬ي ع©ن® ه ¬ و©اق®د¬ر® ل‪ª‬ي‬ ‫ع©اج‪ª‬ل‪ ª‬ه ‪ ª‬و©آج‪ ª‬ل‪ª‬ه ‪ – ª‬ف©ا ص ®ر‪® ª‬فه¬ ©‬ ‫ال®خ©ي® ©ر ح©ي®ث¬ ك©ان© ¬ثم¨ أ©ر®ض‪ª‬ن‪ª‬ي ب‪ª‬ه‬ . sesungguhnya aku mohon kepada-Mu‬‬ ‫‪ilmu yang bermanfaat. Dia Menghidupkan dan‬‬ ‫‪Mematikan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu”.

74.“Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yang
tepat kepada-Mu dengan ilmu pengetahuan-Mu, dan
aku
mohon
kekuasaan-Mu
(untuk
mengatasi
persoalanku) dengan ke-Maha Kuasaan-Mu. Aku
mohon kepada-Mu sesuatu dari anugerah-Mu yang
Maha Agung, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa,
sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui, sedang
aku tidak mengetahuinya dan Engkau adalah Maha
Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah apabila Engkau
mengetahui
bahwa
urusan
ini
(disebutkan
masalahnya) lebih baik dalam agamaku, dan
akibatnya terhadap diriku –atau Nabi r bersabda “di
dunia atau di akhirat“- takdirkanlah untukku,
mudahkan-lah jalannya, kemudian berilah berkah.
Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa
persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama,
perekonomian dan akibatnya kepada diriku, maka
singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku
daripadanya, takdirkan kebaikan untukku dimana
saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanMu kepadaku “
Tidak akan menyesal bagi orang yang beristikharah
kepada Sang Pencipta dan bermusyawarah kepada
Makhluk-Nya yang beriman dan berhati-hati dalam
menangani persoalan.

Allah U berfirman:

“…Dan bermusyawarahlah kepada mereka (para
shahabat) dalam urusan itu. Bila kamu telah
membulatkan tekad, bertawakkal-lah kepada Allah”.
(QS. Ali Imran: 159).[91]
27
DZIKIR PAGI DAN PETANG

‫ ي‬ª‫عل©ى م© ن ® ل © ©نب‬
© ¬‫ و©ال ص¨ل©ة¬ و©ا لس¨ل©م‬،¬ ‫ ©وح®د© ه‬ª ‫لل¨ ه‬ª ¬‫ال®ح©م®د‬
:‫ب©ع®د©ه‬
♦ Dari Anas t dengan jalan Marfu’: “Sungguh aku
duduk bersama suatu kaum yang berdzikir kepada
Allah U dari shalat Shubuh hingga terbit matahari lebih
aku sukai dari memerdekakan empat orang keturunan
Ismail, dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum
yang berdzikir kepada Allah U dari Shalat Ashar
hingga terbenam matahari lebih aku sukai dari
memerdekakan empat (orang budak) “.[92]

‫ أعوذ ب ال م ن الشيط ان الرجي م‬. 75

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah), ”.75
melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus
mengurus (makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidak
tidur. Kepunyaan-Nya apa yang dilangit dan dibumi.

Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa
seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada
dihadapan mereka dan dibelakang mereka. Dan
mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah,
melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah
meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat
memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi
]Maha Besar”.[93
‫ي®م‬ª‫ ال ¨رح‬ª ‫ ال ¨رح®م© ن‬ª ‫ ا‬ª‫س®م‬ª‫ ب‬76‫ ا‬ª‫س®م‬ª‫ب‬
‫ي® م‬ª‫ ال ¨رح‬ª ‫الر¨ح®م© ن‬

ª ‫ي® م‬ª‫ ال ¨رح‬ª‫ الر¨ح®م© ن‬ª ‫ ا‬ª‫ س®م‬ª‫ب‬

Õ‫ث©ل©ث© ©مر¨ات‬
76.“Siapa yang membacanya (surah Al Ikhlas,
surah Al Falaq dan surah An Nas), tiga kali setiap pagi
dan petang maka dicukup-kan baginya dari segala
sesuatu “.[94]

‫ل ¨ ا‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ ل © إ‬ª ‫لل ه‬ª ¬‫ و©ال®ح©م®د‬ª ‫ أ ©ص ®ب©ح®ن©ا و©أ ©ص ®ب©ح© ال®م¬ل® ك ¬ لل ه‬. 77
‫ ل© ه ¬ ال®م¬ل® ك ¬ ©و ل©ه ¬ ال®ح©م®د¬ و©ه¬ ©و ع©لى© ك¬ل‬،¬ ‫ي® ك © ©ل ه‬ª‫و©ح®د© ه ¬ ل © ش©ر‬

[96] . Bagi-Nya kerajaan dan bagiNya pujian. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. ‫ أ©م® س©ى‬diganti ‫ © أص ®َ©ب©ح‬Jika sore hari kalimat( )‫ة‬ª‫ ا¨لل®ي©ل‬diganti ‫م‬ª‫ ا®ل©ي®و‬kalimat ‫ ك‬ª‫ و©ب‬،‫ ك © ن©ح® ي ©ا‬ª‫ و©ب‬،‫ ك © أ©م® س©ي®ن©ا‬ª‫ و©ب‬،‫ ك © أ © ص ®ب©ح®ن©ا‬ª‫ الل©ه¬ م ¨ ب‬. segala puji bagi Allah. tiada sekutu bagi-Nya. aku mohon kepada-Mu kebaikan hari ini dan kebaikan sesudahnya. Dia-lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Tuhanku. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami mati. aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa. aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur“.[95] . dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore.“Kami telah memasuki waktu pagi. dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk)“. kerajaan milik Allah. Wahai Tuhanku.‫ ©وخ©ي®ر© م ©ا‬ª ‫ي ه©ذ©ا ا®لي©و® م‬ª ‫خي® ©ر م ©ا ف‬ © ©‫ أ ©س ®أ©ل¬ك‬º ‫ ر ©ب‬،Õ‫ي®ر‬ª‫ ©قد‬Õ‫ش©ي®ء‬ ‫ م ©ا‬º‫ ©وش© ـر‬ª ‫ي ه©ذ©ا ال®ي©و® م‬ª ‫ م ©ا ف‬º‫ ن ® ش©ر‬ª‫ب ك © م‬ª ¬‫ب©ع® د©ه ¬ و©أ©ع¬و®ذ‬ ‫ أ©ع¬و®ذ‬º‫ ر©ب‬،ª‫ب©ر‬ª‫ ال®ك‬ª‫ و©س¬و®ء‬،ª‫ن© ال®ك© س©ل‬ª‫بك© م‬ª ¬‫ أ©ع¬و®ذ‬º‫ ر©ب‬،¬‫ب©ع®د©ه‬ ‫ي ال®ق©ب®ر‬ª‫ ف‬Õ‫ر و©ع©ذ©اب‬ª ‫ي الن¨ا‬ ª ‫ ف‬Õ‫من® ع©ذ©اب‬ª ©‫ك‬ª‫ب‬ 77.“Ya Allah. Wahai Tuhan-ku. 78 ¬‫نش¬و®ر‬ã ‫ل©ي®ك© ال‬ª‫ن©م¬و®ت¬ ©وإ‬ 78.

‫ و©أ ©ن ¨ م¬ح©م¨دا ع©ب®د¬ ك © ©ور© س ¬و®ل¬ك‬،© ‫ي® ك © ل© ك‬ª‫شر‬ © © ‫و©ح®د© ك © ل‬ . Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang aku perbuat. 80 ‫ل ¨ أ©ن® ت‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ أ©ن¨ ك © أ©ن® ت © الل½ ه ¬ ل © إ‬،© ‫ ك‬ª‫ي® ع © خ©ل®ق‬ª‫ك©ت© ك © و©ج©م‬ª‫و©م©ل©ئ‬ ‫ أ ©ر®ب©ع‬. oleh karena itu.“Ya Allah. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau “. maka dia akan masuk syurga.[97] ،© ‫ ك‬ª‫عر®ش‬ © ©‫حم©ل©ة‬ © ¬‫د‬ª‫د¬ ك © و©أ¬ش®ه‬ª‫ أ¬ش®ه‬،¬‫ي أ © ص ®ب©ح®ت‬º ‫ ن‬ª ‫ الل¨ه¬ م ¨ إ‬.Pada sore hari membaca: ‫ل©ي®ك‬ª‫ك© ©نم¬و®ت¬ و©إ‬ª‫ك© ن©ح®ي©ا و©ب‬ª‫ك© أ½ص®ب©ح®ن©ا و©ب‬ª‫بك© أ©م®س©ي®ن©ا و©ب‬ª ¨‫الل¨ه¬م‬ ‫ي®ر‬ª‫ال®م©ص‬ ،© ‫ي و©أ © ن ©ا ع©ب®د¬ ك‬ª ‫ل ¨ أ©ن® ت © خ©ل©ق®ت© ن‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ي ل © إ‬º ‫ الل¨ه¬ م ¨ أ©ن® ت © ر© ب‬. “Siapa yang membacanya dengan yakin pada sore hari. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. 79 ‫من® ش©ر‬ª ©‫ك‬ª‫ أ©ع¬و® ¬ذ ب‬،¬‫ك© م©ا اس®ت©ط©ع®ت‬ª‫ك© ©وو©ع®د‬ª‫و©أ©ن©ا ع©ل©ى ع©ه®د‬ ‫ر‬ª‫ي ف©اغ®ف‬ª ‫ذ©ن® ب‬ª‫ء ب‬ ¬ ®‫ ك © ع©ل© ي ¨ و©أ©ب¬و‬ª‫ع®م©ت‬ª‫بن‬ª © ‫ أ©ب¬و®ء¬ ©ل ك‬،¬‫م ©ا ص ©ن©ع®ت‬ ‫ل ¨ أ©ن®ت‬ª‫ن¬و®ب© إ‬ã‫ر¬ الذ‬ª‫ن¨ه¬ ل © ©يغ®ف‬ª‫ي ©فإ‬ª‫ل‬ 79. demikian juga jika (dibaca) pada pagi hari”. tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. ampunilah dosaku. Engkaulah yang menciptakan aku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Engkau adalah Tuhanku. Aku adalah hamba-Mu. kemudian dia meninggal.

sesungguhnya aku di waktu pagi bersaksi kepada-Mu. Maha Esa Engkau. Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu)”. sesungguhnya Engkau adalah Allah. malaikat yang memikul ‘ArasyMu. maka sungguh ia telah bersyukur pada hari itu.‫م©ر¨ات‬ 80. Dibaca empat kali di waktu pagi dan petang. tiada sekutu bagiMu. “Ya Allah. malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu.“Ya Allah. “Barang siapa yang membacanya di pagi hari. jika ‫م®س©ي®ت‬ý‫ي أ‬º‫ن‬ª‫الل¨ه¬م¨ إ‬ :sore hari diganti menjadi “Siapa yang membacanya setiap pagi dan petang sebanyak empat kali. maka ia sungguh telah bersyukur pada malam itu”.[98] ‫ ك‬ª‫ ن ® خ©ل®ق‬ª‫ م‬Õ‫بأ©ح©د‬ª ®‫ أ©و‬Õ‫نع®م©ة‬ª ® ‫م ن‬ª ‫ي‬ª ‫ الل¨ه¬ م ¨ م ©ا أ © ص ®ب©ح© ب‬. nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang di antara makhluk-Mu di pagi ini adalah dari-Mu.[99] . tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau Yang Maha Esa. tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu“. Barang siapa yang membacanya di sore hari. Allah bebaskan dirinya dari api neraka”. 81 ‫ك®ر‬ã‫ ف©ل©ك© ال®ح©م® ¬د و©ل©ك© الش‬،©‫ي®ك© ل©ك‬ª‫ن®ك© و©ح®د©ك© ل © ش©ر‬ª‫ف©م‬ 81.

selamatkan penglihatanku. tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia. tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau.“Ya Allah.[100] ‫ ©تو©ك¨ ل®ت ¬ و©ه¬ ©و ر© ب‬ª ‫عل©ي® ه‬ © ©‫هو‬ ¬ ¨ ‫ل‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ ي© ا ¬ ل © إ‬ª‫ ح© س®ب‬. Ya Allah. Dibaca tiga kali di waktu pagi dan petang. KepadaNya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan ‘Arasy yang Agung “. tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau“. 84 ‫ي‬ª ‫ي® ن‬ª‫ي د‬ª ‫ ف‬: ‫ي©ة‬ª‫ي أ © س ®أ©ل¬ك© ال®ع©ف® ©و و©ال®ع©اف‬º ‫ ن‬ª ‫ الل¨ه¬ م ¨ إ‬،ª‫ر©ة‬ª‫و©الخ‬ . Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. selamatkan pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan). ‫ل ¨ أ ©ن®ت‬ª‫ل©ه © إ‬ª‫ ل © إ‬،‫ي‬ª‫ي ©ب ص©ر‬ª‫ي ف‬ª‫ ن‬ª‫الل¨ه¬م¨ ع©اف‬ ‫ ل‬،ª‫ ال®ق©ب®ر‬ª ‫ن ع©ذ©ا ب‬ ® ª ‫ ك © م ـ‬ª‫ و©أ©ع¬و® ¬ذ ب‬،ª‫ و©ال®ف©ق®ر‬،ª‫ ن © ال®ك¬ف®ر‬ª‫ ك © م‬ª‫ب‬ . 82 ‫ي أ©ع¬و®ذ‬º ‫ن‬ª‫ الل¨ه¬م¨ إ‬. Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran.[101] ‫ن® ي ©ا‬ã‫ي الد‬ª ‫في©ة© ف‬ª ‫ي أ © س ®أ©ل¬ك© ال®ع©ف® ©و و©ال®ع©ا‬º ‫ ن‬ª ‫ ال ¨له¬ م ¨ إ‬. Ya Allah!.)Õ‫م©ر¨ات‬ ©‫ل ¨ أ©ن®ت© (ث ©©لث‬ª‫ل©ه© إ‬ª‫إ‬ 82.“Cukup bagiku Allah (sebagai pelindung).،‫ي‬ª‫ي س ©م®ع‬ª ‫ني ف‬ª‫ ال¨له¬م¨ ع©اف‬،‫ي‬ª ‫ي ب©د© ن‬ª ‫ي ف‬ª ‫ ن‬ª‫ الل¨ه¬م¨ ع©اف‬. 83 ª‫ي®م‬ª‫ش ال®ع©ظ‬ ª ®‫ال®ع©ر‬ 83. selamatkan tubuh-ku (dari penyakit dan yang tidak aku inginkan).

kiri dan atasku. Wahai Tuhan Pencipta langit dan bumi. keluargaku. 85 ،©‫ل ¨ أ©ن®ت‬ª‫ل©ه© إ‬ª‫ أ©ش®ه©د¬ أ©ن® ل © إ‬،¬‫ي®ك©ه‬ª‫ء و©م©ل‬ Õ ®‫ ش©ي‬º‫ ر©ب¨ ¬كل‬،ª‫و©ال©ر®ض‬ ،ª ‫ ه‬ª‫ و©ش©ر©ك‬ª ‫ الش¨ي®ط©ان‬º‫ ن ® ش©ر‬ª‫ ©وم‬،‫ي‬ª‫ ©نف® س‬º‫م ن ® ش©ر‬ª © ‫ب ك‬ª ¬‫أ©ع¬و®ذ‬ Õ‫م‬ª‫ل©ى م¬س®ل‬ª‫ أ©و® أ©ج¬ر¨ه¬ إ‬،‫ي® س¬و®ءا‬ª‫عل©ى ©نف®س‬ © ©‫ف‬ª‫و©أ©ن® أ©ق®ت©ر‬ 85. kanan.‫ ن‬ª‫ي و©آم‬ª ‫ الل¨ه¬ م ¨ ا س ®ت¬ ®ر ع©و®ر©ا ت‬،‫ي‬ª‫ ©وم©ال‬،‫ي‬ª‫و©د¬ن®ي©ا ي © و©أ©ه®ل‬ ،‫ي‬ª ‫خل® ف‬ © ® ‫ ن‬ª‫ ©وم‬،¨ ‫ ©ي د©ي‬ª ‫م ن ® ©بي® ن‬ª ‫ي‬ª ‫ ال ¨له¬ م ¨ اح®ف©ظ® ن‬،‫ي‬ª ‫ر©و®ع©ا ت‬ ‫ و©أ©ع¬و®ذ‬،‫ي‬ª ‫ ن ® ©فو® ق‬ª‫ و©م‬،‫ي‬ª‫شم©ال‬ ª ® ‫ و©ع© ن‬،‫ي‬ª ‫ي® ن‬ª‫و©ع© ن ® ي©م‬ ‫ي‬ª‫من® ت©ح®ت‬ª ©‫ن أ¬غ®ت©ال‬ ® © ‫ك© أ‬ª‫ع©ظ©م©ت‬ª‫ب‬ 84. “Ya Allah. peliharalah aku dari arah depan. sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan: dalam agamaku. Ya Allah tutuplah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak di lihat orang lain) dan berilah ketentraman di hatiku.“Ya Allah. atau aku . setan dan bala tentaranya. (kehidupan) duniaku. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Tuhan segala sesuatu yang merajainya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku. agar aku tidak mendapat bahaya dari bawahku“. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu.[102] ‫ر© ا لس¨م©و©ات‬ª‫ ف©اط‬ª‫ و©الش¨ه©اد©ة‬ª ‫ م © ال®غ©ي® ب‬ª‫ الل¨ه¬ م ¨ ع©ال‬. Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. belakang. hartaku. Ya Allah.

“Siapa yang membacanya tiga kali saat pagi dan petang tiga kali. Dialah Yang Maha Mengetahui“. Islam sebagai agama-(ku) dan Muhammad r sebagai nabi(ku)“. maka Allah pasti akan meridhainya pada hari kiamat”. 86 .menjalankan kejelekan terhadap diriku mendorong orang Islam padanya“. segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. 89 . perbaikilah segala urusanku dan jangan Engkau limpahkan (semua urusan) terhadap diriku walau sekejap mata“.[106] ‫ي‬º ‫ن‬ª ‫ ال ¨له¬ م ¨ إ‬،© ‫ي® ن‬ª‫ ال®ع©ا ©لم‬º ‫ ر© ب‬ª ‫لل¨ ه‬ª ¬ ‫ أ ©ص ®ب©ح®ن©ا و©أ ©ص ®ب©ح© ال®م¬ل® ك‬.[105] ‫ي‬ª‫شأ®ن‬ © ‫ي‬ª‫ح® ل‬ª‫ي®ث¬ أ©ص®ل‬ª‫ك© أ©س®ت©غ‬ª‫ر©ح®م©ت‬ª‫و®م¬ ب‬ã‫ ي©ا ق©ي‬ã‫حي‬ © ‫ ي©ا‬. ‫يـا‬ª‫ ن©ب‬Õ‫مد‬ ¨ ©‫م¬ح‬ª‫ و©ب‬،‫ي®ن ـ ½ا‬ª‫ د‬ª‫س ®ل©م‬ª‫ا®ل‬ª‫ و©ب‬،‫ ر©بـا‬ª ‫الله‬ª‫ي® ت ¬ ب‬ª‫ ر©ض‬r ( Õ‫)ث©ل©ث© م©ر¨ات‬ 87. dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan.)Õ‫م©ر¨ات‬ ©‫م (ث©ل©ث‬ ¬ ®‫ي‬ª‫ي®ع¬ ال®ع©ل‬ª‫ي الس¨م©اء و©ه¬ ©و الس¨م‬ª‫و©ل © ف‬ 86.[104] 87.88 ‫طر®ف©ة© ع©ي®ن‬ © ‫ي‬ª‫ل©ى ©نف®س‬ª‫ي إ‬ª‫ل®ن‬ª‫ك¬ل¨ه¬ و©ل © ت©ك‬ 88. Diucapkan tiga kali.“Aku rela Allah sebagai Tuhan-(ku).“Wahai Yang Maha Hidup dan Maha Terjaga.[103] atau ‫ي ا®ل©ر®ض‬ª‫ء ف‬ Ó ®‫ ش©ي‬ª‫ه‬ª‫ م©ع© اس®م‬ã‫ي ل © ©يض¬ر‬ª‫ ال¨ذ‬ª‫ ا‬ª‫ س®م‬ª‫ ب‬. Dibaca tiga kali.“Dengan nama Allah yang bila disebut.

yang berdiri di atas jalan yang lurus. pembuka (rahmat) pertolongan. agama nabi kita. sesungguhnya aku mohon kepada-Mu agar memperoleh kebaikan. cahaya. dan petunjuk di hari ini. sedang kerajaan milik Allah.[107] 90.“Maha Suci Allah dan segala puji (bagi-Nya)“. Ya Allah. 92 ‫(ع©ش®ر© م©ر¨ات أ©و® م©ر¨ة‬ ‫ي®ر‬ª‫ء ق©د‬ Õ ®‫ ش©ي‬º‫ و©ه¬ ©و ع©ل©ى ¬كل‬،¬‫ال®ح©م®د‬ . muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik“ [108] . Muhammad r dan agama ayah kami.،¬ ‫ و©ب©ر©ك©ت© ه‬،¬ ‫ و©ن© ص®ر©ه¬ و©ن¬و®ر© ه‬،¬ ‫ ف©ت®ح© ه‬: ‫أ © س ®أ©ل¬ك© خ©ي®ر© ه©ذ©ا ال®ي©و®م‬ ‫ر م©ا ©بع®د©ه‬º ©‫ و©ش‬ª‫في®ه‬ª ‫ م©ا‬º‫من® ش©ر‬ª ©‫بك‬ª ¬‫ و©أ©ع¬و®ذ‬،¬‫و©ه¬د©اه‬ 89. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang ada didalamnya dan kejahatan sesudahnya“. kalimat ikhlas.91 91.“Diwaktu pagi kami memegang agama Islam. “Kami di waktu pagi. Tuhan penguasa alam. ،ª ‫خ®ل ©ص‬ª‫ ا®ل‬ª‫م©ة‬ª‫ و©ع©ل©ى ©كل‬ª‫س ®ل©م‬ª‫ ا®ل‬ª‫ط®ر©ة‬ª‫ى ف‬ © ‫أ ©ص ®ب©ح®ن©ا ع©ل‬ ‫ ن ©ا م¬ح©م¨د‬º‫ي‬ª‫ ©نب‬ª ‫ي® ن‬ª‫ و©ع©ل©ى د‬r ‫ي®فا‬ª‫حن‬ © ،© ‫ي® م‬ª‫ب®ر©اه‬ª‫ي® ن ©ا إ‬ª‫ أ©ب‬ª‫مل¨ة‬ª ‫ى‬ © ‫و©ع©ل‬ ‫ي®ن‬ª‫ك‬ª‫ن© ال®م¬ش®ر‬ª‫ن م‬ © ‫ما ©وم©ا ك©ا‬ª‫م¬س®ل‬ 90. Ibrahim u. berkah.[109] ‫ ©ل ه ¬ ال®م¬ل® ك ¬ و©ل© ه‬،¬ ‫ي®ك© ل© ه‬ª‫ش ـر‬ © © ‫ل ¨ ا ¬ ©وح® د©ه ¬ ل‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ ل © إ‬.)‫مرة‬ ‫ (مــائة‬ª‫ه‬ª‫ح©م®د‬ª‫ و©ب‬ª‫ن ا‬ © ‫ س¬ب®ح©ا‬. Dibaca seratus kali.

. maka dia bagaikan memerdekakan sepuluh budak. dihapus baginya seratus dosa.“Maha Suci Allah. Dibaca tiga kali. 93 .[112] ‫ و©ع©م©ل‬،‫با‬º‫ز®قا ط©ي‬ª‫ ©ور‬،‫عا‬ª‫ل®ما ن©اف‬ª‫ي أ © س ®أ©ل¬ك© ع‬º ‫ ن‬ª ‫ الل¨ه¬ م ¨ إ‬."Dibaca sepuluh kali atau sekali saja saat malas". [111] ‫ن©ة‬ª‫ ©وز‬،ª‫ه‬ª‫ض©ا ن©ف®س‬ª‫ و©ر‬،ª‫ه‬ª‫خل®ق‬ © ©‫ ع©د©د‬:ª‫ه‬ª‫ح©م®د‬ª‫ و©ب‬ª‫ن ا‬ © ‫ س¬ب®ح©ا‬. "Dibaca seratus kali setiap pagi’.[110] ‫ ©ل ه ¬ ال®م¬ل® ك ¬ و©ل© ه‬،¬ ‫ي® ك © ©ل ه‬ª‫ و©ح® د©ه ¬ ل © ش©ر‬،¬ ‫ل ¨ ا‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ ل © إ‬. aku memuji-Nya sebanyak makhluk-Nya.) ‫عن®د© الك©س©ل‬ ª ½‫د©ة‬ª‫و©اح‬ 92. 95 ‫م¬ت©ق©ب¨ل‬ .)©‫أ©ص®ب©ح‬ ‫ذ©ا‬ª‫ إ‬Õ‫ائ©ة© م©ر¨ة‬ª‫ (م‬Ó‫ي®ر‬ª‫ ©قد‬Õ‫شي®ء‬ © º‫عل©ى ك¬ل‬ © ©‫ال®ح©م®د¬ ©وه¬و‬ 93. dan dicatat baginya seratus kebaikan. sejauh kerelaan-Nya. dan dia terpelihara dari setan hingga sore dan tidak ada seorangpun yang mendapatkan keutamaan seperti itu. seberat timbangan ‘Arasy-Nya dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya “. kecuali seseorang yang mengamalkannya lebih banyak dari itu”.94 )©‫أ©ص®ب©ح‬ ‫ذ©ا‬ª‫ إ‬Õ‫(ث©ل©ث© ©مر¨ات‬ ‫ه‬ª‫م©ات‬ª‫د©اد© ©كل‬ª‫ ©وم‬ª‫ه‬ª‫ع©ر®ش‬ 94. “Siapa yang membacanya setiap hari seratus kali.)©‫أ©ص®ب©ح‬ ‫ذ©ا‬ª‫(إ‬ .

rezki yang baik dan amal yang diterima“. dan sore sepuluh kali. sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat.95.[115] .[114] 97.)ª‫الي©و®م‬ ‫ي‬ª‫ ف‬Õ‫ائ©ة© م©ر¨ة‬ª‫ (م‬ª‫ل©ي®ه‬ª‫ر¬ ا© و©أ©ت¬و®ب¬ إ‬ª‫ ا©س®ت©غ®ف‬. Dibaca pagi hari.[116] . maka dia akan mendapatkan syafa’atku pada hari kiamat”.[113] . “Siapa yang bershalawat kepadaku saat pagi sepuluh kali. Dibaca tiga kali pada sore hari. (sampaikanlah) shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammadr".98 98. ‫ر م ©ا خ©ل© ق © (ثلث‬º ©‫م ن ® ش‬ª ª ‫ الت¨ام¨ا ت‬ª ‫ ا‬ª ‫ما© ت‬ª‫ك©ل‬ª‫أ©ع¬و® ¬ذ ب‬ ‫)مرات إذا أمسى‬. Dibaca sepuluh kali. “Ya Allah.“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan“.“Ya Allah.)‫مرات‬ ‫ (عشر‬Õ‫مد‬ ¨ ©‫ن©ا ¬مح‬º‫ي‬ª‫عل©ى ن©ب‬ © ®‫م‬º‫ل و©س©ل‬ º ©‫م ص‬ ¨ ¬‫ الل¨ه‬.96 96. “Siapa yang membacanya pada sore hari tiga kali maka dia tidak akan tertimpa demam pada malam itu” . 97."Dibaca seratus kali dalam sehari".

Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian dengan dua tapak tangannya.28 DZIKIR MENJELANG TIDUR ‫م] ا‬U ‫ ب]س‬: ‫ا‬S ‫ه] م‬U‫ ]في‬V ‫أ‬S‫ر‬U‫ق‬S‫ي‬S‫ا ف‬S ‫ه] م‬U‫ ]في‬V ‫ ث‬V‫ف‬U‫ن‬S‫ ي‬Z ‫ م‬V‫ ه ] ث‬U‫ي‬Z‫ف‬S‫ ك‬V ‫ ع‬S‫م‬U‫ج‬S‫ ي‬. Dimulai dari kepala. 100 . Dilakukan tiga kali”. “Kedua telapak tangannya disatukan lalu membaca: Surat Al Ikhlas. 99 ‫م‬U‫ح]ي‬Z‫ ن ] الر‬S‫م‬U‫ح‬Z‫الر‬ ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ ‫بس م ال الرحم ن‬ ‫الرحي م‬ ‫م ن‬ª ©‫م © ا م © ا اس ®ت©ط©اع‬ª‫ه‬ª‫ث¬م ¨ ي ©م®س©ح¬ ب‬ ‫ن‬ª‫و©ما© أ©ق® ب©ل© م‬ ‫ـه‬ª‫ و ©و©ج®ه‬ª‫ه‬ª ‫عل©ى ر ®©أ س‬ © ‫م ©ا‬ª‫ه‬ª‫ ©يب®د©أ ¬ ب‬ª‫ه‬ª‫ج©س©د‬ Õ‫ك© ث ©©لث© م©ر¨ات‬ª‫ ي©ف®ع©ل¬ ذ©ل‬،ª‫ه‬ª‫ج©س©د‬ 99. wajah dan tubuh bagian depan. beliau mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya.[117] .

[118] . Semuanya beriman kepada Allah. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”.101 101. (Mereka berdo’a): “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkau-lah tempat kembali. dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami ta’at”. maka sesungguhnya dia selalu berada dalam perlindungan Allah dan tidak didekati setan hingga pagi hari”."Siapa yang membacanya (ayat Kursi) saat hendak tidur. malaikat-malaikat-Nya. kitab-kitab-Nya. Allah tidak membebani .“Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya.100. demikian pula orang-orang yang beriman. dan rasul-rasul-Nya.

janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. dan jika Engkau biarkan (hidup) maka jagalah sebagaimana Engkau menjaga hamba-hambaMu yang shaleh“.[120] ‫ ل© ك © م©م©ات¬ ه ©ا‬،‫ي و©أ ©ن®ت © ©تو©ف¨ا ه ©ا‬ª‫خل© ق®ت © ©نف® س‬ © © ‫ن¨ ك‬ª‫ ال ¨له¬ م ¨ إ‬. Ya Tuhan kami. Beri maaflah kami. “Siapa yang membaca kedua ayat tersebut. Engkaulah Penolong kami. Al Baqarah: 285-286). dan rahmatilah kami. aku merebahkan tubuhku. maka keduanya akan mencukupinya”. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. Ya Tuhan kami. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami. maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir“. 102 ‫ م ©ا‬ª‫ ب‬،‫ ن ® أ©ر® س ©ل®ت©ه©ا ف©اح®ف©ظ® ه ©ا‬ª ‫ ©وإ‬،‫ي ف©ار®ح©م® ه ©ا‬ª‫أ©م® س©ك®ت© ن©ف® س‬ ‫ن‬ © ®‫ي‬ª‫ح‬ª‫ك الص¨ال‬ © ©‫عب©اد‬ ª ª‫ه‬ª‫ظ ب‬ ¬ ©‫ت©ح®ف‬ 102. jika kami lupa atau kami tersalah. (QS. Jika Engkau hendak menahan jiwaku (mencabut nyawaku) maka kasihanilah.seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 103 ،‫ر®ل© ه ©ا‬ª‫ ن ® أ©م©ت¨ ه ©ا ف©اغ®ف‬ª ‫ ©وإ‬،‫ ن ® أ©ح®ي©ي®ت© ه ©ا ف©اح®ف©ظ® ه ©ا‬ª ‫ إ‬،‫و©م©ح®ي©ا ه ©ا‬ .“Dengan menyebut nama-Mu wahai Tuhanku.[119] ‫ ن‬ª‫ ©فإ‬،¬ ‫ ك © أ©ر®ف©ع¬ ه‬ª‫ و©ب‬،‫ي‬ª ‫جن® ب‬ © ¬ ‫ي ©وض©ع® ت‬º ‫ك© ©ر ب‬ª‫ اس ®م‬ª‫ ب‬. janganlah Engkau hukum kami. ampunilah kami.

Allahu Akbar 33x“. maka ampunilah ia. Apabila Engkau menghidupkannya. “Siapa yang membacanya saat hendak tidur. sesungguhnya aku mohon kepada-Mu keselamatan“.)‫وثلثين‬ ‫وثلثين) و©ا¬ أ©ك®ب©ر¬ (ثلثا‬ 106.104 104. lindungilah aku (dari) azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan hamba-bamba-Mu“. Ya Allah.[124] ،ª ‫ي®م‬ª‫ ال®ع©ظ‬ª‫ ©ور©ب ¨ ال®ع©ر® ش‬ª‫ ال س¨ب®ع‬ª‫ ال ¨له¬م ¨ ر ©ب ¨ ال س¨م©و©ات‬. 106 . Dibaca tiga kali.‫ي©ة‬ª‫ي أ©س®أ©ل¬ك© ال®ع©اف‬º‫ن‬ª‫م إ‬ ¨ ¬‫الل¨ه‬ 103.“Ya Allah.“Ya Allah.[122] ‫ك© ال ¨له¬م¨ أ©م¬و®ت¬ و©أ©ح®ي©ا‬ª‫اس®م‬ª‫ ب‬. ya Allah. aku mati dan hidup“. Apabila Engkau mematikannya. maka hal itu lebih baik baginya dari (memiliki) seorang pembantu”.[123] ‫ ( ثلثا‬ª ‫ ( ثلثا و ثلثين ) و©ال®ح©م®د¬ لل ه‬ª ‫ن ا‬ © ‫ س ¬ب®ح©ا‬. AlHamdulillah 33x.[121] )Õ‫م©ر¨ات‬ ©‫ب©اد©ك (ث©ل©ث‬ª‫عذ©اب©ك© ©يو®م© ت©ب®ع©ث¬ ع‬ © ‫ي‬ª‫قن‬ª ¨‫ ال ¨له¬م‬. “Dengan nama-Mu. Mati dan hidupnya hanya milik-Mu. 107 ‫ل‬ª‫ ©وم¬ن®ز‬،‫ و©الن¨و©ى‬º ‫ ق © ال®ح© ب‬ª‫ ف©ال‬،Õ‫شي®ء‬ © º‫ر©ب¨ نـ ©ا و© ر©ب ¨ ك¬ل‬ . dan Engkaulah yang akan mematikannya. Sesungguhnya Engkau menciptakan diriku.105 105. maka peliharalah ia. “Membaca Subhanallah 33x.

di bawah-Mu tidak ada sesuatu. lunasilah hutang kami dan berilah kami kekayaan hingga kami terlepas dari kefakiran“. Engkaulah yang batin. Engkaulah yang dzahir. Betapa banyak orang yang tidak memiliki siapa yang mencukupinya dan memberinya tempat . Ya Allah. ‫ه‬ª‫ي©ت‬ª ‫بن© اص‬ª Ó‫ذ‬ª‫ أ © ن®ت © آخ‬Õ‫ش©ي®ء‬ ‫ر‬ª‫ و©أ©ن® ت © الظ¨اه‬،Ó‫ر¬ ف©ل©ي® س © ©بع®د© ك © ش©ي®ء‬ª‫ و©أ©ن® ت © الخ‬،Ó‫ش©ي®ء‬ ،Ó‫شي®ء‬ © ©‫ن¬ ف©ل©ي®س© د¬و®ن©ك‬ª‫ و©َ©أ©ن®ت© ال®ب©اط‬،Ó‫شي®ء‬ © ©‫ف©ل©ي®س© ف©و®ق©ك‬ . Tuhan yang menguasai langit yang tujuh.“Segala puji hanya bagi Allah Yang telah memberi kami makan dan memberi kami minum.‫ال®ف©ق®ر‬ ©‫من‬ª ‫ن©ا‬ª‫عن¨ا ال ¨دي®ن© و©أ©غ®ن‬ © ‫ض‬ ª ®‫اق‬ 107.‫ر ك¬ل‬º ‫ش ـ‬ © ® ‫م ن‬ª © ‫ ك‬ª‫ أ©ع¬و® ¬ذ ب‬،ª ‫ و©ال®ف¬ر®ق©ا ن‬،ª‫ي®ل‬ª‫ن®ج‬ª‫ة و©ا®ل‬ ª ‫الت¨و®ر©ا‬ ‫ ال ¨له¬ م ¨ أ © ن®ت © ا®ل©و¨ل¬ ©فل©ي® س © ق©ب®ل©ك‬. Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. sebelum-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang pertama. Tuhan yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah. Tuhan yang menurunkan kitab Taurat. 108 ‫ي‬ª‫ي ل©ـه¬ و©ل © ¬مؤ®و‬ © ‫ف‬ª ‫م¨ن® ل © ك©ا‬ª‫ف©ك©م م‬ 108. Injil dan Furqan (Al Qur'an). Engkaulah yang terakhir setelah-Mu tidak ada sesuatu. mencukupi kami. Tuhan yang menguasai Arasy yang agung. diatas-Mu tidak ada sesuatu. memberi kami tempat berteduh.[125] ،‫ و©آو©ا ن ©ا‬،‫ و©ك©ف©ا ن ©ا‬،‫ي أ©ط®ع©م© ن ©ا و© س ©ق©ان©ا‬ª‫ ا ¨لذ‬ª ‫ ال®ح©م®د¬ ل له‬. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya.“Ya Allah.

[126] ‫ ©ر ال س¨م©و©ات‬ª‫ة ف©اط‬ ª ©‫ و©الش¨ه©اد‬ª ‫ م © ال®غ©ي® ب‬ª‫ ال ¨له¬ م ¨ ع©ال‬. Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata.110 As-Sajadah dan ،© ‫ل©ي® ك‬ª‫ ي ® إ‬ª‫ ©وف©و¨ض® ت ¬ أ©م®ر‬،© ‫ي إل©ي® ك‬ª‫ ال ¨له¬ م ¨ أ © س ®ل©م®ت¬ ن©ف® س‬. Tuhan segala sesuatu yang merajainya.[128] surah V ‫أ‬S‫قر‬U ‫ي‬S . 109 ‫ل ¨ أ©ن®ت‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ أ©ش®ه©د¬ أ©ن ® ل © إ‬،¬ ‫ي®ك©ه‬ª‫ء و©م©ل‬ Õ ®‫ ش©ي‬º‫ ر© ب ¨ ¬كل‬،ª ‫و©ا®ل©ر® ض‬ ،ª ‫ ه‬ª‫ و©ش©ر©ك‬ª ‫ر الش¨ي®ط©ا ن‬º ©‫ ن ® ش‬ª‫ي ©وم‬ª‫ ©نف® س‬º‫ ن ® ش©ر‬ª‫ب ك © م‬ª ¬‫أ©ع¬و®ذ‬ ‫م‬ª‫ل©ى م¬س®ل‬ª‫ أ©و® أ©ج¬ر¨ه¬ إ‬،‫ي س¬و®ءا‬ª‫عل©ى ©نف®س‬ © ©‫ف‬ª‫و©أ©ن® أ©ق®ت©ر‬ 109. Wahai Tuhan Pencipta langit dan bumi. “Ya Allah. “Ya Allah. "Membaca Tabarak'. atau aku menjalankan kejelekan terhadap diriku atau mendorong orang Islam padanya". 111 ‫ ر©غ®ب©ة½ ©ور©ه®ب©ة‬،© ‫ل©ي® ك‬ª‫ي إ‬ª‫ظه®ر‬ © ¬ ‫ و©أ©ل®ج©أ® ت‬،© ‫ل©ي® ك‬ª‫ي إ‬ª ‫و©و©ج¨ه® ت ¬ و©ج® ه‬ ‫ي‬ª‫ ك © ا ¨لذ‬ª‫ت©اب‬ª‫ك‬ª‫ آم©ن® ت ¬ ب‬،© ‫ل©ي® ك‬ª‫ل ¨ إ‬ª‫ن® ك © إ‬ª‫ ل © م©ل®ج© ©أ و©ل © م©ن® ج ©ا م‬،© ‫ل©ي® ك‬ª‫إ‬ ‫ي أ©ر®س©ل®ت‬ª‫ك© ا ¨لذ‬º‫ي‬ª‫ن©ب‬ª‫أ©ن®ز©ل®ت© و©ب‬ 111. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku.berteduh“. aku menyerahkan diriku kepada- .[127] ‫ و‬V‫دة‬S ‫ج‬ U ‫س‬ Z ‫ل ال‬U‫ن ]زي‬U ‫ت‬S 110. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. setan dan bala tentaranya.

aku menghadapkan wajahku kepada-Mu. Rasulullah r bersabda kepada orang yang membacanya menjelang tidur: “Jika engkau meninggal. aku menyerahkan urusanku kepada-Mu. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan (melalui malaikat) dan (kebenaran) nabi-Mu yang Engkau utus“. engkau meninggal dalam keadaan fitrah”. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari (ancaman)-Mu. aku merebahkan punggungku kepada-Mu.Mu. Karena senang (mendapat rahmat-Mu) dan takut pada (siksaan-Mu). kecuali kepada-Mu.[129] .

“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Yang Maha Esa. 113 ‫ن و©أ©ن® ي©ح®ض¬ر¬و®ن‬ ª ®‫ي‬ª‫ الش¨ي©اط‬ª‫ن® ه©م©ز©ات‬ª‫ ©وم‬،ª‫ه‬ª‫عب©اد‬ ª º‫و©ش©ر‬ 113.114 ‫ر م©ا ر©أ ©ى (ثلث‬º ©‫ن® ش‬ª‫ ©وم‬ª‫ن© الش¨ي®ط©ان‬ª‫ م‬ª‫الله‬ª‫ي®ذ¬ ب‬ª‫¨ي© س®ت©ع‬ .[130] 30 DO'A APABILA ADA YANG MENAKUTKAN DALAM TIDUR ،ª ‫ ه‬ª‫ق©اب‬ª‫ و©ع‬ª ‫ ه‬ª‫ ن ® غ©ض©ب‬ª‫ م‬ª ‫م ات‬ý ‫ الت¨ا‬ª ‫ ا‬ª ‫م© ات‬ª‫بك©ل‬ª ¬‫ أ©ع¬و®ذ‬. siksaan dan kejahatan hamba-hamba-Nya dan dari godaan setan serta jangan sampai setan mendatangiku". Do'a diatas dibaca jika membolak-balikkan tubuh pada malam hari. yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun“.[131] 31 APA YANG DILAKUKAN JIKA BERMIMPI BURUK .)‫(ثلثا‬ ª‫ه‬ª‫عن® ©يس©ار‬ © ¬‫ ي©ن®ف¬ث‬.29 DO'A JIKA TERBANGUN PADA MALAM HARI ‫ ال س¨م©و©ات‬ã ‫ ر© ب‬،¬‫د¬ الق©ه¨ار‬ª‫ل ¨ ا ¬ ال®و©اح‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ ل © إ‬. “Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan. Yang Maha Perkasa. 112 ‫ي® ¬ز ال®غ©ف¨ار‬ª‫ ©وم©ا ©بي®ن©ه¬م©ا ال®ع©ز‬ª‫و©ا®ل©ر®ض‬ 112. Tuhan langit dan bumi dan di antara keduanya.

)‫مرات‬ . • Bangun dan shalat. • Tidak menceritakannya kepada siapapun. jika dia menghendaki . Lakukan hal-hal berikut: • • Meniup (seperti meludah) tiga kali.©‫ك‬ª‫ذل‬ © ©‫ن® أ©ر©اد‬ª‫ي إ‬º‫¨ي©ق¬و®م¬ ي¬ص©ل‬ 114.. Berlindung kepada Allah dari setan dan dari keburukan apa yang dia mimpikan.[132] . • Merubah posisinya dari yang semula. ‫ه©ا أ©ح©دا‬ª‫دث® ب‬º ©‫¨ل © ¬يح‬ ª‫ن ع©ل©ي®ه‬ © ‫ي ك©ا‬ª‫ ا ¨لذ‬ª‫ه‬ª‫ن ج©ن®ب‬ ® ©‫¨ي©ت©ح© ¨ول¬ ع‬ .

Sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan qadha’ (ketetapan). Berilah berkah apa yang Engkau berikan kepadaku. uruslah aku sebagaimana orang yang telah Engkau urus.117 ‫ أ©ن®ت‬،©‫عل©ي®ك‬ © ½‫ي ث©ن©اء‬ª‫ ل © أ¬ح®ص‬،©‫من®ك‬ª ©‫ك‬ª‫ و©أع¬و®ذ¬ ب‬،©‫ك‬ª‫عق¬و®ب©ت‬ ¬ ®‫ن‬ª‫م‬ ‫ك‬ª‫عل©ى ن©ف®س‬ © ©‫ك©م©ا أ©ث®ن©ي®ت‬ 117. sesungguhnya aku berlindung dengan keridha’an-Mu dari kemurkaan-Mu. berilah aku perlindungan (dari penyakit) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi. berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk. “Ya Allah. wahai Tuhan kami dan Engkau Maha Tinggi”.[133] ‫ك‬ª‫م¬ع©اف©ات‬ª‫ و©ب‬،©‫ك‬ª‫من® س©خ©ط‬ª ©‫ض©اك‬ª‫بر‬ª ¬‫ أ©ع¬و®ذ‬º‫ني‬ª‫ الل¨ه¬م¨ إ‬. jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan.116 ‫ي ش©ر‬ª‫ن‬ª‫ و©ق‬،©‫في®م©ا أ©ع®ط©ي®ت‬ª ‫ي‬ª‫ك® ل‬ª‫ و©ب©ار‬،©‫ي®م©ن® ©تو©ل¨ي®ت‬ª‫ي ف‬ª‫و©ت©و© ¨لن‬ ‫ م©ن‬ã‫ل‬ª‫ن¨ه¬ ل © ي©ذ‬ª‫ إ‬،©‫عل©ي®ك‬ © ‫ي و©ل © ي¬ق®ض©ى‬ª‫ن¨ك© ت©ق®ض‬ª‫ ©فإ‬،©‫م©ا ©قض©ي®ت‬ .32 DO'A QUNUT WITIR ،©‫ ع©اف©ي®ت‬ª‫في®م©ن‬ª ‫ي‬ª‫ن‬ª‫ ©وع©اف‬،©‫في®م©ن® ه©د©ي®ت‬ª ‫ي‬ª‫ن‬ª‫ الل¨ه¬م¨ اه®د‬. Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan hina dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Maha Suci Engkau.‫ت‬ © ®‫©وت©ع©ال©ي‬ ‫ت) ت©ب©ار©ك®ت© ©رب¨ن©ا‬ © ®‫ ©من® ع©اد©ي‬ã‫ز‬ª‫ (و©ل © ي©ع‬،©‫و©ال©ي®ت‬ 116.“Ya Allah. dan . dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepadaMu.

Kami memuji kebaikan-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari ancaman-Mu.119 119. Tuhan-nya para malaikat dan malaikat . kami tunduk (pada ajaran-Mu) dan kami berlepas diri dari orang-orang yang kufur kepada-Mu“. kepada-Mu kami shalat dan sujud. kepada-Mu kami berusaha dan melayani. Raja Yang Maha suci. 118 ‫ ن‬ª ‫ إ‬،© ‫عذ©اب© ك‬ © ‫ و©ن©خ® ش©ى‬،© ‫ ن©ر® ج ¬و ©رح®م©ت© ك‬،¬‫د‬ª‫ن© س®ع©ى ©ون©ح®ف‬ ،©‫ي®ن¬ك‬ª‫ ن ¨ا ©ن س®ت©ع‬ª ‫ ال ¨له¬ م ¨ إ‬،Ó ‫ي® ن © م¬ل®ح© ق‬ª‫ر‬ª‫با®لك©اف‬ª © ‫ع©ذ©اب© ك‬ ،©‫بك‬ª ¬‫ ن‬ª‫ و©ن¬ؤ®م‬،©‫ و©ل © ن©ك®ف¬ر¬ ك‬،©‫عل©ي® ك © ال®خ©ي®ر‬ © ‫ي‬ª‫ و©ن¬ث® ن‬،©‫ر¬ك‬ª‫و©ن© س®ت©غ®ف‬ . Kami mengharapkan rahmat-Mu. “Maha suci (Engkau Ya Allah).dengan keselamatan-Mu dan siksaan-Mu. Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diriMu sendiri“. sesungguhnya kami menyembahMu. “Ya Allah.[135] 33 DZIKIR SETELAH SALAM SHALAT WITIR ª‫رو®ح‬ã ‫ و©ال‬ª‫ك©ة‬ª‫ ال®م©ل©ئ‬º‫ ر©ب‬ª‫و®س‬ã‫ك ال®ق¬د‬ ª ª‫ن ال®م©ل‬ © ‫ س¬ب®ح©ا‬. kami beriman kepadaMu. kami mohon pertolongan dan ampunan kepadaMu. Aku tidak membatasi untuk memuji-Mu. sesungguhnya siksaan-Mu akan menimpa orang-orang yang kafir. Ya Allah. kami takut akan siksa-Mu.[134] ‫ل©ي® ك‬ª‫ و©إ‬،¬‫ي و©ن© س®ج¬د‬º‫ و©ل© ك © ¬ن ص©ل‬،¬‫ي¨ اك © ن©ع®ب¬د‬ª‫الل¨ه¬ م ¨ إ‬ .‫ي©ك®ف¬ر¬ك‬ ®‫ و©ن©خ®ل©ع¬ ©من‬،©‫و©ن©خ®ض©ع¬ ©لك‬ 118.

Jibril “ Dibaca tiga kali dan yang ketiganya dikeraskan serta dipanjangkan suaranya dengan berkata: ª‫و®ح‬ã‫ و©الر‬ª‫ك©ة‬ª‫ ال®م©ل©ئ‬º‫ر©ب‬ “Tuhan-nya Jibril“.[136] para malaikat dan malaikat .

aku mohon kepada-Mu dengan perantara semua nama milik-Mu yang Engkau namakan sendiri. anak dari hamba-Mu. adil ketetapan-Mu atasku. cahaya dalam dadaku. sesungguhnya aku adalah hambaMu. telah lalu hukum-Mu atasku. 120 ‫ أ © س ®أ©ل¬ك‬،© ‫ي ق©ض©اؤ¬ ك‬ ¨ ‫ ـ‬ª‫ ف‬Ó‫عد®ل‬ © ،© ‫ي ح¬ك®م¬ ك‬ ¨ ‫ ـ‬ª‫ ف‬Õ ‫ م©ا ض‬،© ‫ ك‬ª‫ي©د‬ª‫ب‬ ‫ي‬ª ‫ أ©و® أ©ن®ز©ل®ت© ه ¬ ف‬،©‫ ©نف® س©ك‬ª ‫ه‬ª ‫ س ©م¨ي®ت© ب‬،© ‫ ه¬ ©و ل© ك‬Õ‫ ا س ®م‬º‫ك¬ل‬ª‫ب‬ ‫ي‬ª ‫ ف‬ª ‫ ه‬ª‫ ا س ®ت©أ®ث©ر®ت© ب‬ª‫ أ©و‬،© ‫ ك‬ª‫خل®ق‬ © ® ‫ ن‬ª‫ أ©و® ع©ل¨م®ت© ه ¬ أ©ح©دا م‬،© ‫ ك‬ª‫ت©اب‬ª‫ك‬ ‫ و©ن¬و®ر‬،‫ي‬ª ‫ي® ع © ©قل® ب‬ª‫ أ © ن ® ت©ج®ع©ل© ال®ق¬ر®آ ن © ر©ب‬،© ‫عن®د© ك‬ ª ª ‫ ال®غ©ي® ب‬ª ‫ل® م‬ª‫ع‬ .“Ya Allah. atau Engkau turunkan dalam kitabMu. ubun-ubunku (nasib-ku) ada di tangan-Mu. atau Engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib disisi-Mu. atau Engkau ajarkan seseorang dari hamba-Mu.34 DO’A SAAT GUNDAH DAN BERDUKA ‫ي‬ª‫ي©ت‬ª ‫ ن©ا ص‬،© ‫ ك‬ª‫ اب® ن ¬ أ©م©ت‬،© ‫ ك‬ª‫ اب® ن ¬ ع©ب®د‬،© ‫ي ع©ب®د¬ ك‬º ‫ن‬ª ‫ ال ¨له¬ م ¨ إ‬.[137] ‫ و©ال®ع©ج®ز‬،ª‫ و©ال®ح©ز©ن‬º‫ن© ال®ه©م‬ª‫ك© م‬ª‫ي أ©ع¬و®ذ¬ ب‬º‫ن‬ª‫ الل¨ه¬م¨ إ‬. penghapus dukaku dan pengusir keluh kesahku“. dari kelemahan dan kemalasan. sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keluh kesah dan rasa sedih. Jadikanlah Al Qur’an sebagai penawar hatiku.‫ج©ال‬º‫الر‬ ª‫ و©غ©ل©ب©ة‬ª‫ الد¨ي®ن‬ª‫ ©وض©ل©ع‬،ª‫ و©ال®ج¬ب®ن‬ª‫ و©ال®ب¬خ®ل‬،ª‫و©ال®ك©س©ل‬ 121.121 . dari sifat bakhil dan .“Ya Allah.‫ي‬º‫هم‬ © ©‫ ©وذ©ه©اب‬،‫ي‬ª‫ و©ج©ل©ء© ح¬ز®ن‬،‫ي‬ª‫ص©د®ر‬ 120.

[141] . tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau“.“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha suci Engkau. rahmat-Mu aku harapkan. dari cengkraman utang dan laki-laki yang menindas-(ku)“.[138] 35 DO’A UNTUK KESEDIHAN YANG MENDALAM ‫ل ¨ ا ¬ ر ©ب‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ ل © إ‬،¬ ‫ي® م‬ª‫ي® م ¬ ال®ح©ل‬ª‫ل ¨ ا ¬ ال®ع©ظ‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ ل © إ‬. 122 ‫ت و© ر©ب‬ ª ‫ ا لس¨م©و©ا‬ã ‫ل ¨ ا ¬ ر© ب‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ ل © إ‬،ª ‫ي® م‬ª‫ ال®ع©ظ‬ª ‫ال®ع©ر® ش‬ ‫ي®م‬ª‫ش ال®ك©ر‬ ª ®‫ ال®ع©ر‬ã‫ ©ور©ب‬ª‫ا®ل©ر®ض‬ 122.124 124. sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang dzalim“.penakut.[139] ‫ي ط©ر®ف©ة‬ª‫ل©ى ©نف® س‬ª‫ي إ‬ª ‫ل® ن‬ª‫ ال ¨له¬ م ¨ ©رح®م©ت© ك © أ©ر® ج ¬و ف©ل © ت©ك‬.“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Yang Maha Agung dan Maha Lembut. Tuhan langit dan bumi dan Tuhan ‘Arasy yang mulia“. 123 ‫ل ¨ أ©ن®ت‬ª‫ل©ه© إ‬ª‫ ل © إ‬،¬‫ي ¬كل¨ه‬ª‫ي ش©أ®ن‬ ® ª‫ح® ل‬ª‫ و©أ©ص®ل‬،Õ‫ع©ي®ن‬ 123.[140] ‫ن‬ © ®‫ي‬ª‫م‬ª‫من© الظ¨ال‬ª ¬‫ي ¬كن®ت‬º‫ن‬ª‫ك إ‬ © ©‫ل ¨ أ©ن®ت© س¬ب®ح©ان‬ª‫ل©ه© إ‬ª‫ ل © إ‬. “Ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. perbaikilah segala urusanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tuhan ‘Arasy yang agung. janganlah Engkau serahkan (segala urusanku) kepada diriku walau sekejap mata.

“[143] ‫ك‬ª‫ و©ب‬،¬‫ ك © أ©ج¬و®ل‬ª‫ ب‬،‫ي‬ª‫ي®ر‬ª‫ و©أ©ن® ت © ©ن ص‬،‫ي‬ª‫ الل¨ه¬ م ¨ أ ©ن®ت © ع©ض¬د‬.125 125.[142] 36 DO’A SAAT BERTEMU MUSUH DAN PENGUASA ‫م ن‬ª © ‫ ك‬ª‫ م ® و©ن©ع¬و® ¬ذ ب‬ª‫ه‬ª‫ي ن¬ح¬و®ر‬ª ‫ ن ¨ا ن©ج®ع©ل¬ ك © ف‬ª ‫ الل¨ه¬ م ¨ إ‬.‫شي®ئا‬ © ª‫به‬ª ¬‫ك‬ª‫ي ل © أ¬ش®ر‬º‫ ا¬ ا¬ ر©ب‬.‫م‬ª‫ه‬ª‫ش¬ر¬و®ر‬ 126.128 128. Engkau adalah lenganku (pertolongan-Mu yang ku-utamakan dalam menghadapi lawanku). “Cukup pelindung“. 127 .‫ل‬ª‫أ¬ق©ات‬ ©‫ك‬ª‫ و©ب‬،¬‫أ©ص¬و®ل‬ 127. dengan pertolongan-Mu aku menyergap dan dengan pertolongan-Mu aku berperang“. “Ya Allah. sesungguhnya aku menjadikan Engkau di leher mereka (agar kekuatan mereka tidak berdaya) dan aku berlindung dari keburukan mereka. 126 .[144] ‫ل‬ ¬ ®‫ي‬ª‫ع®م© ال® ©وك‬ª‫ ح©س®ب¬ن©ا ا¬ و©ن‬. “Allah. Allah adalah Tuhan-ku.[145] bagi kami Allah sebaik-baik . Dengan pertolongan-Mu aku berputar-putar. Engkau adalah Pembela-ku. aku sedikitpun tidak menyekutukan-Nya”. “Ya Allah.

37
DO’A SAAT TAKUT MENGHADAPI PENGUASA
DZALIM

،ª‫ي®م‬ª‫ ال®ع©ظ‬ª‫ و©ر©ب¨ ال®ع©ر®ش‬،ª‫ الس¨ب®ع‬ª‫ ال ¨له¬م¨ ر©ب¨ الس¨م©و©ات‬.129
،© ‫ ك‬ª‫ق‬ª‫ ن ® خ©ل©ئ‬ª‫ م‬ª ‫ ه‬ª‫ و©أ©ح®ز©اب‬،Õ ‫ ف¬ل ©ن‬ª ‫ ب® ن‬ª ‫م ن ® ف¬ل ©ن‬ª ‫ي ج©ارا‬ª‫ك¬ ن ® ل‬
‫ ©وج©ل‬،© ‫عز¨ ج©ار¬ ك‬
© ،‫من®ه¬ م ® أ©و® ي©ط® غ ©ى‬ª Ó‫أ © ن ® ي©ف®ر¬ ط © ع©ل© ي ¨ أ©ح©د‬
.‫ل ¨ أ©ن®ت‬ª‫إ‬

©‫ل©ه‬ª‫ و©ل © إ‬،©‫ث©ن©اؤ¬ك‬

129. “Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan
‘Arasy yang agung, jadilah pendampingku dari fulan
bin fulan dan kelompoknya dari makhluk-Mu, (agar)
tidak ada seorangpun dari mereka berlaku sewenangwenang
terhadapku
atau
melampaui
batas,
pembelaan-Mu amatlah besar, pujian terhadap-Mu
amatlah agung, dan tiada Tuhan yang berhak
disembah selain Engkau“. [146]

‫ م ¨ا‬ª‫ ألله أ©ع© ¨ز م‬،‫ي®عا‬ª‫ ج©م‬ª ‫ه‬ª‫خل® ق‬
© ® ‫م ن‬ª ã‫ ا ¬ أ©ع©ز‬،¬‫ ا ¬ أ©ك®ب©ر‬. 130
‫ك‬ª‫ ال®م¬م® س‬،©‫هو‬
¬ ¨ ‫ل‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ي ل © إ‬ª‫ ا ¨لذ‬ª ‫ال له‬ª‫ أ©ع¬و®ذ¬ ب‬،¬‫أ©خ© اف ¬ و©أ©ح®ذ©ر‬
‫ن‬ª‫ م‬،ª ‫ ه‬ª‫ذ®ن‬ª‫إ‬ª‫ل ¨ ب‬ª‫ إ‬ª ‫عل©ى ا®ل ©ر®ض‬
© © ‫ أ © ن ® ©يق©ع® ن‬ª‫ت ال س¨ب®ع‬
ª ‫ال س¨م©و©ا‬
‫ن‬ª‫م ن © ال®ج‬ª ،ª ‫ ه‬ª‫ و©أ©ش®ي©اع‬ª ‫ ه‬ª‫ و©أ©ت®ب©اع‬ª ‫ ه‬ª‫ و©ج¬ن¬و®د‬،Õ ‫ ك © ف¬ل ©ن‬ª‫ر ع©ب®د‬º ©‫ش‬
‫ ج©ل¨ ©ثن©اؤ¬ ك‬،® ‫ م‬ª‫ه‬º‫ن ش©ر‬
® ‫م ـ‬ª ‫ ي ® ج©ارا‬ª‫ الل¨ه¬ م ¨ ك¬ ن ® ل‬،ª ‫ن® س‬ª‫و©ا®ل‬
.)‫مرات‬

‫ك (ثلث‬
© ¬‫ل©ه© غ©ي®ر‬ª‫ و©ل © إ‬،©‫ و©ت©ب©ار©ك© اس®م¬ك‬،©‫و©ع© ¨ز ج©ار¬ك‬

130.“Allah Maha besar, Allah lebih mulia dari
seluruh makhluk-Nya, Allah lebih mulia dari apa yang
aku takuti, aku berindung kepada Allah yang tiada
Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Yang
mengendalikan tujuh langit hingga tidak runtuh ke
bumi kecuali denga izin-Nya dari kejahatan hamba-Mu
fulan dan bala tentaranya serta pendukungpendukungnya dari golongan jin dan manusia. Ya
Allah,
jadilah
pendampingku
terjauhkan
dari
keburukan mereka, pujian terhadap-Mu amatlah
agung, perlindungan-Mu amatlah besar, Maha suci
nama-Mu dan tiada Tuhan yang berhak disembah
selain diri-Mu“.[147]
38
DO’A ATAS MUSUH

‫ م‬ª‫ اه®ز‬،ª‫ س©اب‬ª‫ي®ع© ال®ح‬ª‫ س ©ر‬،ª ‫ت©ا ب‬ª‫ل© ال®ك‬ª‫الل¨ه¬ م ¨ ¬من®ز‬

.

131

‫ل®ه¬م‬ª‫م®ه¬م® ©وز©ل®ز‬ª‫ ال ¨له¬م¨ اه®ز‬،©‫ا®ل©ح®ز©اب‬
131.“Ya Allah yang menurunkan kitab, Maha cepat
perhitungan-Nya, hancurkanlah pasukan-pasukan (musuh), Ya
Allah kalahkanlah mereka dan goyahkanlah mereka“.[148]
39
DO’A SAAT TAKUT TERHADAP SUATU
KAUM/KELOMPOK

©‫شئ®ت‬
ª ‫بم©ا‬ª ®‫م‬ª‫ي®ه‬ª‫ن‬ª‫ ال ¨له¬م¨ اك®ف‬.132
132.“Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan
apa yang Engkau kehendaki“.[149]

40
DO’A BAGI YANG MENGALAMI KERAGUAN DALAM
IMAN
.ª‫في®ه‬
ª

¨‫شك‬
© ‫عم¨ا‬
© ‫ي‬ª‫ه وي©ن®ت©ه‬ª ‫الل‬ª‫ي®ذ¬ ب‬ª‫ ي©س®ت©ع‬.133

133. Berlindung kepada Allah U. Maka akan
berhenti dari keraguannya.[150]
.ª‫ه‬ª‫و©ر¬س¬ل‬

‫ه‬ª ‫الل‬ª‫ت ب‬
¬ ®‫ آم©ن‬:¬‫ ي©ق¬و®ل‬.134

134. Membaca: “Aku beriman kepada Allah dan
para Rasul-Nya“.[151]
:‫ت©ع©ال©ى‬

¬ ‫ ي©ق®ر©أ ¬ ©ق و®ل©ه‬.135

135.Membaca firman Allah U: “Dialah Yang awal
dan Dialah yang akhir, Dialah Yang nyata dan Dialah
yang tersembunyi, dan Dia mengetahui terhadap
segala sesuatu“.[152]

cukupilah aku dengan (rezeki)-Mu yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram. “Ya Allah. dari cengkraman hutang dan laki-laki yang menindas-(ku)“.“Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk “ Lalu meludahlah kekiri tiga kali. ‫عل©ى‬ © ®‫ (و©ات®ف¬ل‬ª ‫ي® م‬ª‫ن ال ¨رج‬ ª ‫م ن © الش¨ي® ـــط©ا‬ª ª ‫ال له‬ª‫أ©ع¬و®ذ¬ ب‬ ‫ك© ثلثا‬ª‫(ي©س©ار‬. 137 .41 DO’A AGAR DAPAT MELUNASI HUTANG ‫ك‬ª‫ف©ض®ل‬ª‫ني ب‬ª‫ ك © و©أ©غ®ن‬ª‫ع ن ® ح©ر©ام‬ © © ‫ ك‬ª‫بح©ل©ل‬ª ‫ي‬ª ‫ ن‬ª‫ الل¨ه¬ م ¨ اك®ف‬.[154] 42 DO’A SA’AT RAGU DALAM SHALAT DAN BACAANNYA 138.[155] . dari sifat bakhil dan penakut. sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keluh kesah dan kesedihan.‫رج©ال‬ º ‫ال‬ ª‫ و©غ©ل©ب©ة‬ª‫ ال ¨دي®ن‬ª‫ ©وض©ل©ع‬،ª‫ل و©ال®ج¬ب®ن‬ ª ®‫ و©ال®ب¬خ‬،ª‫و©ال®ك©س©ل‬ 137. dari kelemahan dan kemalasan. 137.“Ya Allah.[153] ‫ و©ال®ع©ج®ز‬،ª ‫ و©ال®ح©ز© ن‬º ‫ ن © ال®ه© م‬ª‫ب ك © م‬ª ¬‫ي أ©ع¬و®ذ‬º ‫ ن‬ª ‫ الل ه ¬م إ‬. 136 . Kayakanlah aku dengan kenikmatan-Mu selainMu“.‫ـو©اك‬ª‫س‬ ®‫من‬ ¨ ©‫ع‬ 136.

‫سه®ل‬ © ©‫ئ®ت‬ª‫ذ©ا ش‬ª‫ن إ‬ © ®‫ال®ح©ز‬ 139. tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau mudahkan dan tidak ada yang sulit jika Engkau menghendakinya kemudahan"."Berlindung kepada Allah darinya (dengan . 140 .43 DO'A ORANG YANG MENGALAMI KESULITAN ‫جع©ل® ت©ه ¬ س ©ه®ل ½ و©أ©ن® ت © ت©ج®ع©ل‬ © ‫ل ¨ م ©ا‬ª‫ل إ‬ © ®‫ الل¨ه¬ م ¨ ل © س ©ه‬.[156] 45 DO'A MENGUSIR SETAN DAN BISIKANNYA ¬‫من®ه‬ª ª‫الله‬ª‫ع©اذ©ة¬ ب‬ª‫س®ت‬ª‫ ال‬. "Setiap hamba yang melakukan perbuatan dosa.‫ل©ه‬ ¬‫غف©ر© ا‬ © ¨ ‫ل‬ª‫ر¬ ا© إ‬ª‫ ث¬م¨ ©يس®ت©غ®ف‬،ª‫ي ر©ك®ع©ت©ي®ن‬º‫ف©ي¬ص©ل‬ 140. lalu shalat dua raka'at. 139 . niscaya Allah mengampuni dosanya". kemudian dia bersuci. kemudian dia beristighfar. 44 UCAPAN ORANG YANG MELAKUKAN DOSA ‫ ث ¬م ¨ ©يق¬و®م‬،©‫ه¬و®ر‬ã‫ن¬ الط‬ª‫ ب ¬ ©ذن®با ف©ي¬ح® س‬ª‫ ¬يذ®ن‬Õ‫م ن ® ع©ب®د‬ª ‫ م ©ا‬.141 141. “Ya Allah.

‫ن‬ ª ‫ال®ق¬ر®آ‬ ‫ة‬ ¬ ©‫ر©اء‬ª‫ ال©ذ®ك©ار¬ ©وق‬.143 Qur'an'.144 144.©‫فع©ل‬ © ‫ء‬ © ‫ ق© ¨در© ا¬ و©ما© ش©ا‬.[157] “A’udzubillahi minasyyaitanir . Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat . dzikir saat hendak dan bangun tidur. dan dzikir lainnya yang disyari'atkan.143 Melakukan dzikir dan membaca Al".[158 ". “Mu’min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mu’min yang lemah dan semuanya baik. membaca ayat kursi saat hendak tidur. 46 DO'A SAAT MENGALAMI SESUATU YANG TIDAK DIINGINKAN . "Allah telah mentaqdirkannya dan apa yang Dia kehendaki Dia lakukan". Seperti. dzikir masuk dan keluar masjid. dzikir masuk dan keluar rumah.142 .“Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan.‫ن‬ ¬ ‫ الذ©ا‬.mengucapkan: rajiim”. sesungguhnya setan lari dari rumah yang didalamnya ]dibacakan surah Al Baqarah”.142 ]Mengumandangkan adzan'.[159 Termasuk yang dapat mengusir setan adalah dzikir pagi dan petang. membaca dua ayat terakhir surah Al Baqarah dan lain-lain.

karena ucapan “seandainya” akan membuka (memberi peluang bagi) perbuatan setan”.[160] 47 UCAPAN BAGI ORANG YANG MENDAPATKAN KELAHIRAN DAN JAWABANNYA ،©‫ب‬ª‫ ©وش©ك©ر®ت© ال®و©اه‬،©‫ ©لك‬ª‫هو®ب‬ ¬ ®‫ي ال®م©و‬ª‫ ب©ار©ك© ا¬ ل©ك© ف‬.‫ر¨ه‬ª‫ب‬ ©‫ق®ت‬ª‫ ©ور¬ز‬،¬‫و©ب©ل©غ© أ©ش¬د¨ه‬ 145. akan tetapi katakanlah: “Allah telah mentaqdirkannya dan apa yang Dia kehendaki Dia lakukan”. engkau layak bersyukur. ia membalasnya dengan mengucapkan: ‫ ©ور©ز©ق©ك© ا‬،‫عل©ي®ك© و©ج©ز©اك© ا¬ خ©ي®ر½ا‬ © ©‫ب©ار©ك© ا¬ ©لك© و©ب©ار©ك‬ ‫ و©أ©ج®ز©ل© ث©و©اب©ك‬،¬‫ث®ل©ه‬ª‫م‬ “Semoga Allah memberkahimu dan membalasmu dengan kebaikan dan engkau diberi rezki seperti itu danbalasanmu dilipatgandakan“.“Semoga Allah memberkahi-mu atas pemberiannya kepadamu. mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. jika menimpamu sesuatu hal. Bagi yang diberi ucapan selamat.[161] 48 . (semoga) anakmu cepat dewasa dan engkau diberi rezki berupa baktinya kepadamu“. jangan katakan seandainya aku lakukan ini dan itu.145 .bagimu.

binatang yang berbisa dan 'ain yang menimpanya" .DO'A PERLINDUNGAN BAGI ANAK 146. ‫ ك©ان© ر©س¬و®ل¬ ا‬r ‫ي®ذ¬ك¬م©ا‬ª‫ أ¬ع‬:ª‫ذ¬ ال®ح©س©ن© و©ال®ح¬س©ي®ن‬º‫ي¬ع©و‬ ‫ ن ® ك¬ل‬ª‫ و©م‬،Õ‫ ©وه©ا ¨مة‬Õ ‫شي®ط© ان‬ © º‫ ن ® ك¬ل‬ª‫ م‬ª‫ الت¨ا ¨مة‬ª ‫ ا‬ª ‫م© ات‬ª‫ك©ل‬ª‫ب‬ ‫ ل©م¨ة‬Õ‫ع©ي®ن‬. beliau berkata: “Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. 146. Adalah Rasulullah r berdo'a untuk perlindungan Hasan dan Husain. [162] . dari setan.

147 147. “Setiap hamba muslim yang mengunjungi orang sakit.[164] 50 KEUTAMAAN MENGUNJUNGI ORANG SAKIT ‫ي‬ª ‫م© ©م ش©ى ف‬ª‫ل أ©خ©ا ه ¬ ال®م¬ س®ل‬ ¬ ¬‫ذ ©ا عا© ©د الر¨ج‬ª‫ إ‬: ‫ل‬ © ‫ ق©ا‬. Dibaca tujuh kali. yang belum datang ajalnya kemudian dia membaca: (do'a di atas) tujuh kali. maka (orang yang sakit tersebut) akan disembuhkan”. “Tidak mengapa.[163] ‫ي©ك‬ª‫ أ©ن® ي©ش®ف‬ª‫ي®م‬ª‫ ال®ع©ظ‬ª‫ي®م© ر©ب¨ ال®ع©ر®ش‬ª‫ أ©س®أ©ل¬ ا© ال®ع©ظ‬. semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih.)Õ‫مر¨ات‬ © ©‫(س©ب®ع‬ 148. Insya Allah“. agar Dia menyembuhkanmu". 149 ،¬‫غم©ر© ت®ه ¬ الر¨ح®م©ة‬ © © ‫جل© س‬ © ‫ذ©ا‬ª‫ س © ©فإ‬ª‫ ح© ت ¨ى ي©ج®ل‬ª‫ ال®ج© ¨نة‬ª‫ر©اف©ة‬ª‫خ‬ ‫ ح ©ت ¨ى‬Õ ‫ن أ©ل® ف © ©مل© ك‬ © ®‫ س ©ب®ع¬و‬ª ‫عل©ي® ه‬ © ¨‫غد®و©ة½ ص ©لى‬ ¬ © ‫ ن ® ©ك ان‬ª‫ف©إ‬ .148 . “Aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia pemilik ‘Arasy Yang Agung.49 DO'A KEPADA ORANG SAKIT ¬‫ء ا‬ © ‫ن® ش©ا‬ª‫ إ‬Ó‫طه¬و®ر‬ © ©‫ ل © ب©أ®س‬.

berilah rahmat kepadaku dan pertemukan aku dengan teman yang tinggi derajatnya (para nabi dan orang shaleh)". Apabila dia berkunjung di pagi hari maka tujuh puluh ribu malaikat mendo'akan-nya agar mendapat rahmat hingga sore hari.[166] ‫ي ال®م©اء‬ª ‫ ف‬ª ‫ل¬ ي©د© ي®ه‬ª‫ ¬يد®خ‬ª ‫ ه‬ª‫ن®د© ©مو®ت‬ª‫ ع‬ã ‫ ي‬ª‫ ج©ع©ل© ال ¨نب‬.‫ح‬ª‫¬يص®ب‬ ‫ح©ت¨ى‬ Beliau (Rasulullah r) bersabda: "Jika . maka seakanakan dia berjalan-jalan di syurga hingga duduk. Apabila sudah duduk. “Ya Allah.150 .‫ا®ل©ع®ل©ى‬ 150.‫ن أ©ل® ف © ©مل©ك‬ © ®‫ س ©ب®ع¬و‬ª ‫عل©ي® ه‬ © ‫ء ص ©ل¨ى‬ ½ ‫ ن ® ك©ان © م© س©ا‬ª ‫ ©وإ‬،©‫ي‬ª‫ي¬م® س‬ . Apabila dia berkunjung di sore hari. maka tujuh puluh ribu malaikat mendo'akannya agar diberi rahmat hingga pagi hari". 149 seseorang berkunjung kepada saudaranya yang muslim (yang sedang menderita sakit).‫ل©س©ك©ر©ات‬ . ][165 51 DO'A ORANG SAKIT YANG TIDAK BISA SEMBUH ‫ي® ق‬ª‫الر¨ف‬ª‫ي ب‬ª ‫ق® ن‬ª‫ ـــي و©أ©ل®ح‬ª‫ي و©ار®ح©م®ن‬ª‫ ®ر ل‬ª‫ الل¨ه¬ م ¨ اغ®ف‬. 151 ‫لل®م©و® ت‬ª ¨ ‫ ن‬ª ‫ل ¨ ا ¬ إ‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ ل © إ‬: ‫ م ©ا و©ج® ه©ه ¬ و©ي©ق¬و®ل‬ª‫به‬ª ¬‫ف©ي©م® س©ح‬ . maka dituruni rahmat dengan deras. ampunilah dosaku.

[169] 53 .151. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. tidak ada sekutu bagi-Nya. tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa.[168] 52 MEMBIMBING (TALQIN) ORANG YANG SEKARAT .[167] ‫ل©ه‬ª‫ ل © إ‬،¬‫ل ¨ ا¬ و©ح®د©ه‬ª‫ل©ه© إ‬ª‫ ل © إ‬،¬‫ل ¨ ا¬ ©وا¬ أ©ك®ب©ر‬ª‫ل©ه© إ‬ª‫ ل © إ‬.153 153.“Tiada Tuhan yang berhak selain Allah. bagi-Nya kerajaan dan bagiNya pujian. tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.‫لله‬ª‫ل ¨ با‬ª‫إ‬ ©‫ل ¨ ا¬ و©ل © ح©و®ل© و©ل © ق¬ ¨وة‬ª‫ل©ه© إ‬ª‫ ل © إ‬،¬‫ال®ح©م®د‬ 152. Allah Maha Besar. sesungguhnya setiap kematian ada sekaratnya “. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. “Rasulullah saat akhir hayatnya memasukkan kedua tangannya ke dalam air. lalu mengusapkan ke wajahnya seraya berkata: “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. tidak ada daya dan kekuatan. kecuali dengan pertolongan Allah“.‫ال®ج©ن¨ة‬ ©‫ل ¨ ا¬ د©خ©ل‬ª‫ل©ه© إ‬ª‫ ل © إ‬:ª‫ه‬ª‫ر¬ ك©ل©م‬ª‫ م©ن® ك©ان© آخ‬. “Siapa yang akhir ucapannya: “Laa Ilaaha Illallah” dia akan masuk syurga“. 151 ‫ل ¨ ا ¬ ©ل ه ¬ ال®م¬ل® ك ¬ و©ل©ه‬ª‫ل© ه © إ‬ª‫ ل © إ‬،¬ ‫ي® ك © ©ل ه‬ª‫إل ¨ ا ¬ و©ح® د©ه ¬ ل © ش©ر‬ .

ª‫ف¬ل©ن‬ª‫ ®ر ل‬ª‫ال ¨له¬م¨ اغ®ف‬: (sebutnamanya) ‫و©ار®ف© ع ® ©در©ج© ت©ه‬ ‫ر‬ª‫ و©اغ®ف‬،© ‫ي® ن‬ª‫ر‬ª‫ي ال®غ©اب‬ª ‫ ف‬ª ‫ ه‬ª‫ب‬ª‫ي ع©ق‬ª ‫ و©اخ®ل¬ف® ه ¬ ف‬،© ‫ي ي®ن‬º ª‫ي ال®م©ه®د‬ª ‫ف‬ ‫ر® ل©ه‬º‫ و©ن©و‬ª ‫ ه‬ª‫ ©قب®ر‬ª ‫ و©اف® س©ح® ل©ه ف ي‬،© ‫ي® ن‬ª‫ل© ن ©ا و©ل© ه ¬ ي ©ا ر ©ب ¨ ال®ع©ال©م‬ ‫ي®ه‬ª‫ف‬. berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya“. Luaskan baginya dalam kuburannya dan berilah penerangan di dalamnya“. [171] .“Sesungguhnya kita milik Allah. Ya Allah. 155. Ampunilah kami dan dia wahai Tuhan Penguasa alam.DO'A SAAT TERKENA MUSIBAH ‫ي‬ª ‫ي ف‬ª ‫ع¬و® ن © الل¨ه¬ م ¨ ®أج¬ر® ن‬ª‫ ر©اج‬ª ‫ل©ي® ه‬ª‫ ن ¨ا إ‬ª ‫ و©إ‬ª ‫ل¨ ه‬ª‫ ن ¨ا ل‬ª ‫ إ‬. “Ya Allah. dan kita akan kembali kepada-Nya.[170] 54 DO'A SAAT MEMEJAMKAN MATA MAYAT 155. 154 ‫من®ه©ا‬ª ‫ي خ©ي®را‬ª‫ف® ل‬ª‫ي و©أ©خ®ل‬ª‫ي®ب©ت‬ª‫م¬ص‬ 154. ampunilah fulan (sebut namanya). Hendaklah Engkau menjadi pengganti untuk anak turunannya (peliharalah mereka). angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk.

Bersihkan dia dari kesalahan-kesalahannya.)ª‫الن¨ار‬ ª‫ر (و©ع©ذ©اب‬ª ®‫ ال®ق©ب‬ª‫ع©ذ©اب‬ 156. berilah keluarga (atau istri di syurga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia). luaskan kuburannya. selamatkan dia. 156 ‫ء و©الث¨ل® ج‬ ª ‫ال®م©ا‬ª‫ل®ه¬ ب‬ª‫ و©اغ® س‬،¬ ‫ع® م¬د®خ© ل©ه‬º ‫ و©و© س‬،¬ ‫ م ® ¬نز¬ل© ه‬ª‫و©أ©ك®ر‬ ‫ن‬ª‫ ن © ال®خ©ط©اي ©ا ©ك م ©ا ن©ق¨ي® ت © الث¨و® ب © ا®ل©ب®ي© ض © م‬ª‫ م‬ª ‫ ه‬º‫ و©ن©ق‬،ª‫و©ال®ب©ر©د‬ ‫ ن‬ª‫خي®را م‬ © ½ ‫ و©أ©ه®ل‬،ª ‫ ه‬ª‫ ن ® د©ار‬ª‫خي®را م‬ © ‫ل® ه ¬ د©ارا‬ª‫ و©أ©ب®د‬،ª ‫الد¨ن© س‬ ‫ن‬ª‫ذ®ه ¬ م‬ª‫ و©أ©ع‬،©‫ل®ه ¬ ال®ج© ¨نة‬ª‫ و©أ©د®خ‬،ª ‫ه‬ª‫ ن® ©زو®ج‬ª‫ ©وز©و®جا خ©ي®را م‬،ª ‫ه‬ª‫أ©ه®ل‬ . 157 ‫ ن ¨ا‬ª‫ الل¨ه¬ م ¨ ©م ن ® أ©ح®ي©ي® ت©ه ¬ م‬،‫ ن ©ا و©أ¬ن®ث©ا ن ©ا‬ª‫ ©وذ©ك©ر‬،‫ ن ©ا‬ª‫ي®ر‬ª‫ و©ك©ب‬،‫ن©ا‬ª‫ي®ر‬ª‫و© ص ©غ‬ ‫ ن ¨ا ©فت©و©ف¨ ه ¬ ع©ل©ى‬ª‫ و©م© ن ® ت©و© ¨في®ت© ه ¬ م‬،ª‫ س ®ل©م‬ª‫عل©ى ا®ل‬ © ª ‫ ه‬ª‫ف©أ©ح®ي‬ . berilah rahmat kepadanya. “Ya Allah. sebagaimana Engkau membersihkan baju putih dari kotoran. berilah rumah yang lebih baik daripada rumahnya. dan masukkanlah dia ke syurga. jagalah dia dari siksa kubur dan neraka“[172] ،‫ ن ©ا‬ª‫ب‬ª‫ و©غا©ئ‬،‫ ن ©ا‬ª‫د‬ª‫ و©ش©اه‬،‫ ن ©ا‬ª‫ت‬º‫ و©م©ي‬،‫ ن ©ا‬º‫ح©ي‬ª‫ ®ر ل‬ª‫ ال ¨له¬ م ¨ اغ®ف‬. salju dan es.55 DO'A DALAM SHALAT JENAZAH ،¬ ‫ و©اع® ف ¬ ع©ن® ه‬،ª ‫ ه‬ª‫ و©ع©اف‬،¬ ‫ ®ر ل© ه ¬ و©ار®ح© م®ه‬ª‫ ال ¨له¬ م ¨ اغ®ف‬. ampunilah dan tempatkanlah dia di tempat yang mulia. ampunilah dia (mayat). istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya di dunia). mandikan dia dengan air.

ampunilah orang yang hidup di antara kami dan yang mati. Ampunilah dan kasihanilah dia. “Ya Allah. “Ya Allah. Peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka.‫ع©ن®ه‬ ®‫ي®ئا ©فت©ج©او©ز‬ª‫ن م¬س‬ © ‫ك©ا‬ 159. [173] ،© ‫ ك‬ª‫جو©ار‬ ª ª‫ ©وح©ب®ل‬،© ‫ ك‬ª‫ذم¨ت‬ª ‫ي‬ª ‫ ف‬Õ ‫ ف¬ل ©ن‬ª ‫ ®ب ن‬Ó ‫ الل¨ه¬ م ¨ ف¬ل ©ن‬. laki-laki maupun perempuan. Ya Allah.[174] ‫ و©أ©ن®ت‬،© ‫ك‬ª‫ل©ى ر©ح®م© ت‬ª‫ ك © اح®ت©ا ج © إ‬ª‫عب®د¬ ك © و©اب® ن ¬ أ©م©ت‬ © ¨ ‫ الل¨ه¬ م‬. 159 ‫ن‬ª‫ و©إ‬،ª‫ه‬ª‫ح س©ن©ات‬ © ‫ي‬ª‫ ®د ف‬ª‫نا ©فز‬ª‫ن® ك©ان© ¬مح® س‬ª‫ إ‬،ª‫ه‬ª‫عذ©اب‬ © ®‫ ع© ن‬ò‫ ي‬ª‫غ©ن‬ . Orang yang Engkau hidupkan di antara kami. orang yang hadir di antara kami dan yang tidak hadir. anak . sesungguhnya fulan bin fulan dalam tanggungan-Mu dan tali perlindungan-Mu. (mayat ini) adalah hamba-Mu. maka matikan ia dengan memegang keimanan. Engkau adalah Maha Setia dan Maha Benar.. “Ya Allah.‫و©ال®ح©ق‬ 158. hidupkanlah ia dengan memegang ajaran Islam. jangan Engkau menghalangi kami untuk memperoleh pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalnya“. Ya Allah. 158 ‫ و©أ©ن® ت © أ©ه®ل¬ ال® ©وف©اء‬،ª‫ الن¨ار‬ª ‫ر و©ع©ذ©ا ب‬ª ®‫ ال®ق©ب‬ª‫ت®ن©ة‬ª‫م ن ® ف‬ª ª ‫ ه‬ª‫ف©ق‬ . dan orang yang Engkau matikan di antara kami. Sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang“.¬‫ي®م‬ª‫الر¨ح‬ ‫ن¨ك© أ©ن®ت© ال®غ©ف¬و® ¬ر‬ª‫ ®ر ل©ه¬ و©ار®ح©م®ه¬ إ‬ª‫غف‬ ® ‫ ف©ا‬.‫ب©ع®د©ه‬ ‫ل¨ن©ا‬ª‫م®ن©ا أ©ج®ر©ه¬ و©ل © ¬تض‬ª‫ الل¨ه¬م¨ ل © ت©ح®ر‬،ª‫ي®م©ان‬ª‫ا®ل‬ 157.

jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan simpanan bagi kedua orang tuanya dan pemberi syafa'at yang dikabulkan do'anya.160 160. dia membutuhkan rahmat-Mu. tambahkanlah kebaikannya. kubur“.[175] 56 DO'A UNTUK MAYAT ANAK KECIL ‫ر‬ª ®‫ ال®ق©ب‬ª‫عذ©اب‬ © ®‫ن‬ª‫ذ®ه¬ م‬ª‫م أ©ع‬ ¨ ¬‫الل¨ه‬. dengan musibah ini.dari hamba-Mu. Engkau tidak membutuhkan untuk menyiksanya.[176] lindungilah dia dari azab Baik juga jika ditambahkan dengan membaca do'a berikut ini: ‫ ال ¨له¬م‬. ‫ي®عا ¬مج©ابا‬ª‫ و©ش©ف‬،ª ‫د©ي® ه‬ª‫و©ال‬ª‫الل¨ه¬ م ¨ اج®ع©ل® ه ¬ ف©ر©طا و©ذ¬خ®را ل‬ ‫ح‬ª‫ب ص©ال‬ª ¬ ‫ق® ه‬ª‫ و©أ©ل®ح‬،‫ أ¬ج¬و®ر©ه¬ م ©ا‬ª ‫ه‬ª ‫ م ® ب‬ª‫ي®ن©ه¬ م ©ا و©أ©ع®ظ‬ª‫ ©مو©از‬ª ‫ ه‬ª‫ل® ب‬º‫ث©ق‬ ‫ ك‬ª‫ر©ح®م©ت‬ª‫ ب‬ª ‫ ه‬ª‫ و©ق‬،© ‫ي® م‬ª‫ب®ر©اه‬ª‫ إ‬ª‫ي ك©ف©ال©ة‬ª ‫ و©اج®ع©ل® ه ¬ ف‬،© ‫ي® ن‬ª‫ن‬ª‫ال®م¬ؤ®م‬ ‫ و©أ©ه®ل ½ خ©ي®ر½ا‬،ª ‫ ه‬ª‫ ن ® د©ار‬ª‫خي®ر½ا م‬ © ‫ل® ه ¬ د©ار½ا‬ª‫ و©أ©ب®د‬،ª ‫ي®م‬ª‫ع©ذ© اب © ال®ج©ح‬ ‫ ن ©ا و©م© ن ® س ©ب©ق©ن©ا‬ª‫ن©ا و©أ©ف®ر©اط‬ª‫ل ©س ®ل©ف‬ª ‫ ®ر‬ª‫ ال ¨له¬ م ¨ اغ®ف‬،ª ‫ ه‬ª‫ ن ® أ©ه®ل‬ª‫م‬ .“Ya Allah. maka ampunilah dosanya“. dan apabila dia jahat. Ya Allah. beratkanlah timbangan amal . Apabila dia baik.‫ي®م©ان‬ª‫ال‬ª‫ب‬ “Ya Allah.

Anak ini kumpulkan dengan orang-orang shaleh dan jadikanlah dia dipelihara oleh Ibrahim.161 161. “Sesungguhnya bagi Allah apa yang Dia ambil dan baginya pula apa yang Dia berikan. Segala sesuatu baginya ada memiliki masa-masa yang telah ditetapkan.[177] . hendaklah kamu bersabar dan mohon pahala (dari Allah)“. jadikanlah kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik bagi kami“. 162 .keduanya (orang tuanya) dan berilah pahala agung. Peliharalah dia dengan rahmat-Mu siksaan neraka jahim“.“Ya Allah.[180] 58 BACAAN SAAT MEMASUKKAN MAYAT KE LIANG KUBUR .‫و©أ©ج®ر½ا‬ yang yang Nabi dari ،‫ و©س©ل©فا‬،‫ ال ¨له¬م¨ اج®ع©ل®َ®ه¬ ©لن©ا ©فر©طا‬.[179] Baik juga jika ditambah dengan ucapan berikut: . dan kamu bisa berkabung dengan baik serta mayatnya diampuni oleh Allah“.®‫ب‬ª‫ول®ت©ح®ت©س‬ © ‫ ®ر‬ª‫ل م¬س©م¨ى…ف©ل®ت©ص®ب‬ Õ ©‫أ©ج‬ª‫ب‬ 162.[178] 57 DO'A TA’ZIAH ‫عن® د©ه‬ ª Õ‫شي®ء‬ © ã‫ و©ل© ه ¬ م ©ا أ©ع® ط ©ى و©ك¬ل‬،©‫ م ©ا أ©خ©ذ‬ª ‫لل¨ ه‬ª ¨ ‫ ن‬ª ‫ إ‬.©‫ك‬ª‫ت‬º‫م©ي‬ª‫ل‬ ©‫ك ©وغ©ف©ر‬ © ©‫عز©اء‬ © ©‫ و©أ©ح®س©ن‬،©‫أ©ع®ظ©م© ا¬ أ©ج®ر©ك‬ “Semoga Allah memperbesar pahalamu.

[182] 60 DO'A ZIARAH KUBUR ‫ي® ن‬ª‫ن‬ª‫ ن © ال®م¬ؤ®م‬ª‫ م‬،ª‫دي©ار‬º ‫عل©ي®ك¬ م ® أ©ه®ل© ال‬ © ¬‫ا لس¨ل©م‬ . “Semoga kesejahteraan untukmu.[183] 61 DO'A APABILA ADA ANGIN RIBUT . ampunilah dia dan teguhkanlah dia“. 165 ‫ق¬و®ن© ( و©ي©ر®ح©م¬ ا‬ª‫ك¬م® ل©ح‬ª‫ن® ش©اء© ا¬ ب‬ª‫نا¨ إ‬ª‫ ©وإ‬،©‫ي®ن‬ª‫م‬ª‫و©ال®م¬س®ل‬ ‫ي®ن ) أ © س ®أ©ل¬ ا © ©ل ن ©ا و©ل©ك¬ م‬ª‫ر‬ª‫ ن ¨ا و©ال®م¬ س®ت©أ®خ‬ª‫ي®ن© م‬ª‫م‬ª‫ال®م¬ س®ت©ق®د‬ . dan sesungguhnya kami Insya Allah akan menyusul kalian (Semoga Allah merahmati orang yang mendahului diantara kita dan mereka yang menyusul kemudian).[181] 55 DO'A SETELAH MAYAT DIMAKAMKAN . wahai penghuni kubur dari orang-orang mu’min dan muslim.ª‫ ا‬ª‫ ©رس¬و®ل‬ª‫سن¨ة‬ ¬ ‫ و©ع©ل©ى‬ª‫ ا‬ª‫س®م‬ª‫ب‬.164 164. “Dengan menyebut nama Allah dan dengan atas sunnah Rasulullah“.‫ي©ة‬ª‫ال®ع©اف‬ 165.163 163.“Ya Allah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan“.¬‫ت®ه‬º‫©ثب‬ ¨‫ الل¨ه¬م‬،¬‫ ®ر ©له‬ª‫ ال ¨له¬م¨ اغ®ف‬.

kebaikan apa yang dibawanya dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya. sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikannya.[186] 63 DO'A UNTUK MINTA HUJAN . keburukan yang ada padanya dan keburukan yang dibawanya“.[184] ‫ ©وخ©ي®ر© ما‬،‫في® ه ©ا‬ª ‫ ©وخ©ي®ر© م ©ا‬،‫ي أ ©س ®أ©ل¬ك© خ©ي®ر© ه ©ا‬º ‫ن‬ª ‫ ال ¨له¬ م ¨ إ‬.‫ه‬ª‫ي®ف©ت‬ª‫خ‬ 168.[185] 62 DO'A SAAT MENDENGAR PETIR ‫م ن‬ª ¬ ‫ك©ت¬ ه‬ª‫ و©م©ل©ئ‬ª ‫ه‬ª‫ح©م® د‬ª‫ح¬ الر¨ع® ¬د ب‬º‫ي ي¬ س©ب‬ª‫ن ا ¨لذ‬ © ‫ س ¬ب®ح©ا‬. karena takut kepada-Nya“. 168 . kebaikan apa yang terdapat padanya. sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan aku berlindung kepadaMu dari keburukannya". “Maha suci Allah yang petir bertasbih dengan memuji-Nya dan begitu juga para malaikat. 167 ‫ م ©ا‬º‫ و©ش©ر‬،‫في® ه ©ا‬ª ‫ م ©ا‬º‫ ©وش©ر‬،‫ر ه ©ا‬º ©‫ ن ® ش‬ª‫ ك © م‬ª‫ و©أ©ع¬و® ¬ذ ب‬ª ‫ه‬ª ‫ل©ت® ب‬ª ‫أ¬ر® س‬ . “Ya Allah..‫ره©ا‬ º ©‫ش‬ ®‫ن‬ª‫ك© م‬ª‫ و©أ©ع¬و® ¬ذ ب‬،‫ي أ©س®أ©ل¬ك© خ©ي®ر©ه©ا‬º‫ن‬ª‫م إ‬ ¨ ¬‫ الل¨ه‬.166 166. “Ya Allah.‫ه‬ª‫ب‬ ®‫ل©ت‬ª‫أ¬ر®س‬ 167.

“Ya Allah! Berilah kami hujan. menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman.“Ya Allah! Berilah hujan kepada hambahamba-Mu.‫ ع ½ا غ©ي®ر‬ª‫ ن©اف‬،‫ي® ع ½ا‬ª‫ي®ئ½ا م©ر‬ª‫ي® ث ½ا ©مر‬ª‫غي® ث ½ا ¬مغ‬ © ‫ن©ا‬ª‫ ا©ل ¨له¬ م ¨ أ © س ®ق‬169.‫ث®ن©ا‬ª‫أ©غ‬ ¨‫ ا©لل¨ه¬م‬،‫ث®ن©ا‬ª‫ ا©ل ¨له¬م¨ أ©غ‬،‫ث®ن©ا‬ª‫ ا©ل ¨له¬م¨ أ©غ‬170- 170.‫ل‬ª‫آج‬ ©‫غي®ر‬ © ½ ‫ل‬ª‫ ع©اج‬،‫ض©ار‬ 169. Ya Allah! Hujanilah kami. Kami mohon hujan secepatnya. “Ya Allah! Berilah kami hujan yang merata. berilah rahmat-Mu dengan merata. turunkan hujan pada kami.”[190] 65 BACAAN SETELAH HUJAN TURUN . “Ya Allah! Turunkanlah hujan yang bermanfaat.”[187] . tidak ditunda-tunda.”[189] 64 DO’A APABILA HUJAN TURUN .”[188] ،© ‫ و©ان®ش¬ر® ©رح®م©ت© ك‬،© ‫م© ك‬ª‫ب©اد© ك © و©ب©ه©ائ‬ª‫ق ع‬ ª ® ‫ ا©لل¨ه¬ م ¨ ا س‬171. Ya Allah. dan suburkan bumi-Mu yang tandus. hewan ternak. bermanfaat. tidak membahayakan.‫ت‬º‫ال®م©ي‬ ©‫ ©بل©د©ك‬ª‫و©أ©ح®ي‬ 171.‫ع½ا‬ª‫ن©اف‬ ‫ب½ا‬º‫ ا©ل ¨له¬م¨ ص©ي‬172- 172.

Ya. keselamatan dan Islam serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang Engkau sukai dan ridha’i. Ya Allah! Tampakkan awal bulan itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan.”[191] 66 DO’A AGAR HUJAN BERHENTI ‫ ا©لل¨ه¬ م ¨ ع©ل©ى ا®لك© ام‬،‫عل©ي® ن ©ا‬ © © ‫ا©لل¨ه¬ م ¨ ح©و©ال©ي® ن ©ا و©ل‬ . jangan kepada kami.“Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.. “Allah Maha Besar.‫ا‬ ©‫ك‬ã‫ن©ا ©ور©ب‬ã‫ر©ب‬ 175.ª‫ه‬ª‫ور©ح®م©ت‬ © ª‫ ا‬ª‫ف©ض®ل‬ª‫ر®ن©ا ب‬ª‫ م¬ط‬173- 173.“Ya Allah! Hujanilah di sekitar kami.‫الش¨ج©ر‬ 174- ª‫ت‬ª‫ ©وم©ن©اب‬ª‫ي©ة‬ª‫ ا®ل©و®د‬ª‫ و©ب¬ط¬و®ن‬،ª‫ر©اب‬º‫و©الظ‬ 174. beberapa anak bukit dasar lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Allah! Berilah hujan ke daratan tinggi.”[192] 67 DO’A MELIHAT BULAN SABIT ،ª ‫ي®م© ان‬ª‫ ©وا®ل‬ª ‫با®ل©م® ن‬ª ‫ل¨ ه ¬ ع©ل©ي® ن ©ا‬ª‫ ا©ل ¨له¬ م ¨ أ©ه‬،¬‫ ا ¬ أ©ك®ب©ر‬175،‫ ر©ب¨ ن ©ا و©ت©ر® ض ©ى‬ã ‫ ب‬ª‫ل م ©ا ت¬ح‬ª ª ‫ي® ق‬ª‫ و©ال ¨تو®ف‬،ª‫ س ®ل©م‬ª‫ ©وا®ل‬ª‫و©ال س¨ل©م©ة‬ . Tuhan kami dan Tuhanmu (wahai bulan sabit) adalah Allah.”[193] 68 .

bacalah: .“Ya Allah!.ª‫ه‬ª‫ر‬ª‫و©آخ‬ ª‫ه‬ª‫ي أ©و¨ل‬ ® ª‫ ف‬ª‫ ا‬ª‫س®م‬ª‫ب‬ .‫ي‬ª‫ل‬ ‫ ©ر‬ª‫أ©ن® ت©غ®ف‬ 177. supaya memberi ampunan atasku. Sesungguhnya aku me-mohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu.‫ا‬ 176. insya Allah. Rasulullah r bersabda: “Apabila seseorang di antara kamu hendak makan. dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap.DO’A KETIKA BERBUKA BAGI ORANG YANG BERPUASA ‫ن ® ش©اء‬ª ‫ ال®ع¬ ¬رو® ق ¬ و©ث©ب© ت © ا®ل©ج®ر¬ إ‬ª ‫ ذ©ه© ب © الظ¨م©أ¬ و©اب®ت©ل¨ ت‬176. “Telah hilang rasa haus.”[194] ‫ع©ت® ¬كل¨ ش©ي®ء‬ª‫ي® ©وس‬ª‫ك© ا ¨لت‬ª‫ر©ح®م©ت‬ª‫ي® أ©س®أ©ل¬ك© ب‬º‫ن‬ª‫ ا©ل ¨له¬م¨ إ‬177. bacalah: ª‫ ا‬ª‫س®م‬ª‫ب‬ Apabila lupa pada permulaannya.”[195] 69 DO’A SEBELUM MAKAN 178.

‫و©ل © ق¬و¨ة‬ ‫ي‬ ® º‫ن‬ª‫ م‬Õ‫ح©و®ل‬ 180. Apabila diberi rezeki berupa minuman susu. hendaklah membaca: . pada awalnya dan akhirnya. Rasulullah r bersabda: “Barangsiapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa makanan.“Dengan menyebut nama Allah.”[196] 179.¬‫من®ه‬ ª ‫خي®ر½ا‬ © ‫م®ن©ا‬ª‫ و©أ©ط®ع‬ª‫ي®ه‬ª‫ك® ل©ن©ا ف‬ª‫ا©ل ¨له¬م¨ ب©ار‬ “Ya Allah! Berilah kami berkah dengan makan itu dan berilah makanan yang lebih baik”. hendaklah membaca: .”[198] ‫ غ©ي®ر‬،ª ‫في® ه‬ª ‫ ب ½ا م¬ب©ار© ك ½ا‬º‫ي®ر½ا ط©ي‬ª‫ ح©م®د½ا ©كث‬ª ‫ل¨ ه‬ª‫ ال®ح©م®د¬ ل‬181- . “Segala puji bagi Allah Yang memberi makan ini kepadaku dan Yang memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku.[197] 70 DO’A SETELAH MAKAN ‫غي®ر‬ © ® ‫م ن‬ª ª ‫ي® ه‬ª‫ ي ® ه©ذ©ا ©ور©ز©ق©ن‬ª‫ ي ® أ©ط®ع©م©ن‬ª‫ ال¨ذ‬ª ‫لل¨ ه‬ª ¬‫ ال®ح©م®د‬180.¬‫ن®ه‬ª‫م‬ ‫د®ن©ا‬ª‫ ©وز‬ª‫ي®ه‬ª‫ك® ل©ن©ا ف‬ª‫ا©ل ¨له¬م¨ ب©ار‬ “Ya Allah! Berilah kami berkah padanya dan tambahkanlah kepada kami (berkah) darinya”.

.‫رب¨ن©ا‬
©

¬‫ و©ل © ¬مس®ت©غ®ن½ى ع©ن®ه‬،Õ‫ي و©ل ©) م¬و©د¨ع‬ª‫(م¬ك®ف‬

181. “Segala puji bagi Allah (aku memuji-Nya)
dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh
berkah, yang senantiasa dibutuhkan, diperlukan dan
tidak bisa ditinggalkan, ya Tuhan kami.”[199]

71
DO’A TAMU KEPADA ORANG YANG
MENGHIDANGKAN MAKANAN

‫ ®ر ل©ه¬ م‬ª‫ و©اغ®ف‬،® ‫ي® م ©ا ر©ز©ق®ت©ه¬ م‬ª‫ ك ® ل©ه¬ م ® ف‬ª‫ ا©ل ¨له¬ م ¨ ب©ار‬182.‫و©ار®ح©م®ه¬م‬
182.“Ya Allah! Berilah berkah apa yang Engkau
rezekikan kepada mereka, ampunilah dan belas
kasihanilah mereka.”[200]
72
BERDO’A UNTUK ORANG YANG MEMBERI
MINUMAN
.®‫ي‬ª‫س©ق©ان‬

‫ن‬
® ©‫ م‬ª‫ي® و©اس®ق‬ª‫م® م©ن® أ©ط®ع©م©ن‬ª‫ ا©ل ¨له¬م¨ أ©ط®ع‬183-

183. “Ya Allah! Berilah makan orang yang

memberiku makan dan berilah minuman orang yang
memberiku minuman.”[201]
73
DO’A APABILA BERBUKA DI RUMAH ORANG LAIN

،¬‫طع©ام©ك¬ م ¬ ا®ل©ب®ر©ار‬
© ©‫ و©أ©ك©ل‬،©‫م¬و®ن‬ª‫عن®د© ك¬م ¬ ا لص¨ائ‬
ª ©‫ أ©ف®ط©ر‬184.‫ك©ة‬ª‫ال®م©ل©ئ‬

¬‫عل©ي®ك¬م‬
© ®‫و©ص©ل¨ت‬

184.“Semoga orang-orang yang berpuasa berbuka
di sisimu dan orang-orang yang baik makan
makananmu, serta malaikat mendo’akan.”[202]
74
DO’A ORANG YANG BERPUASA APABILA DIAJAK
MAKAN

‫م½ا ف©ل®ي¬ ص©ل‬ª‫ ن ® ك©ان © ص ©ائ‬ª‫ ©فإ‬،® ‫ ب‬ª‫ ي © أ©ح©د¬ ك¬م ® ©فل®ي¬ج‬ª‫ذ©ا ¬دع‬ª‫ إ‬185.‫ف©ل®ي©ط®ع©م‬

‫ر½ا‬ª‫ن® ك©ان© ¬مف®ط‬ª‫و©إ‬

185.“Apabila seseorang di antara kamu diundang
(makan) dipenuhilah. Apabila puasa, hendaklah
mendo’akan (orang yang mengundang). Apabila tidak
puasa, hendaklah ia makan.”[203]

75
UCAPAN ORANG YANG BERPUASA BILA
DIhina
.‫م‬
Ó ª‫ص©ائ‬

®‫ي‬º‫ن‬ª‫ إ‬،Ó‫م‬ª‫ي® ص©ائ‬º‫ن‬ª‫ إ‬186-

186.”Sesungguhnya aku sedang berpuasa.
Sesungguhnya aku sedang berpuasa”.[204]
76
DO’A APABILA MELIHAT PERMULAAN BUAH

،‫ ن ©ا‬ª‫ي®ن©ت‬ª‫ف ي ® ©مد‬ª ‫ك ل© ن ©ا‬ª‫ ب©ار‬،‫ ن ©ا‬ª‫ ي ® ©ثم©ر‬ª‫ ك ® ©ل ن ©ا ف‬ª‫ ا©لل¨ه¬ م ¨ ب©ار‬187.‫ن©ا‬º‫م¬د‬

‫ي‬
® ‫ف‬ª ‫ك® ©لن©ا‬ª‫ ب©ار‬،‫عن©ا‬
ª ‫في® ص©ا‬ª ‫ك® ©لن©ا‬ª‫ب©ار‬

187. “Ya Allah! Berilah berkah buah-buahan kami,
berilah berkah kota kami, berilah berkah gantangan
kami dan berilah berkah mud kami.”[205]
77
DO’A KETIKA BERSIN
188. Rasulullah r bersabda: “Apabila seseorang di
antara kamu bersin, hendaklah mengucapkan:

ª‫لل¨ه‬ª ¬‫ال®ح©م®د‬
“Segala puji bagi Allah”,
Lantas saudara atau temannya mengucapkan:

¬‫ي©ر®ح©م¬ك© ا‬

“Semoga Allah memberi rahmat kepada-Mu”. bacalah: .‫م‬ ® ¬‫ب©ال©ك‬ ¬‫ح‬ª‫ي®ك¬م¬ ا¬ و©ي¬ص®ل‬ª‫ي©ه®د‬ “Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Bila teman atau saudaranya mengucapkan demikian.”[206] .

[207] .78 BACAAN APABILA ORANG KAFIR BERSIN KEMUDIAN MEMUJI ALLAH . "Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki hatimu)”. ‫هديكم ال ويصلح بالكم‬%‫ي‬ 189- 189.

“Apabila seseorang di antara kamu menikahi seorang perempuan atau membeli budak.‫عل©ي®ه‬ © ‫ م©ا ج©ب©ل®ت©ه©ا‬º‫ه©ا و©ش©ر‬º‫ن® ش©ر‬ª‫م‬ “Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan perempuan atau budak ini dan apa yang telah Engkau ciptakan dalam wataknya. lalu mengucapkan seperti itu.Õ‫خي®ر‬ © ®‫في‬ª ‫عل©ي®ك© ©وج©م©ع© ب©ي®ن©ك¬م©ا‬ © ©‫ ب©ار©ك© ا¬ ©لك© ©وب©ار©ك‬190- 190.”[208] 80 DO’A PENGANTIN KEPADA DIRINYA 191. Apabila membeli unta. “Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu serta mengumpulkan kamu berdua (pengantin laki-laki dan perempuan) dalam kebaikan.79 DO’A KEPADA PENGANTIN . hendaklah memegang puncak punuknya. Dan aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kejelekan perempuan atau budak ini dan apa yang telah Engkau ciptakan dalam wataknya”.”[209] . hendaklah mengucapkan: ‫ك‬ª‫ و©أ©ع¬و®ذ¬ ب‬،ª‫جب©ل®ت©ه©ا ع©ل©ي®ه‬ © ‫ي® أ©س®أ©ل¬ك© خ©ي®ر©ه©ا ©وخ©ي®ر© م©ا‬º‫ن‬ª‫ا©ل ¨له¬م¨ إ‬ .

dan jauhkan setan untuk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami.”[211] .‫ر©ز©ق®ت©ن©ا‬ 192.”[210] 82 DO’A KETIKA MARAH . “Dengan Nama Allah.ª‫ي®م‬ª‫الر¨ج‬ ‫ن‬ ª ‫ن© الش¨ي®ط©ا‬ª‫ه م‬ª ‫الل‬ª‫ أ©ع¬و®ذ¬ ب‬193- 193. “Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.81 DO’A SEBELUM BERSETUBUH ‫ الش¨ي®ط©ان© م©ا‬ª‫ب‬º‫ب®ن©ا الش¨ي®ط©ان© ©وج©ن‬º‫ ا©لل¨ه¬م¨ ج©ن‬ª‫ ا‬ª‫س®م‬ª‫ ب‬192. Ya Allah! Jauhkan kami dari setan.

“Segala puji bagi Allah Yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu. melebihi orang banyak.‫ي®ل‬ª‫©تف®ض‬ ©‫من® خ©ل©ق‬ ¨ ‫م‬ª Õ‫ي®ر‬ª‫ع©ل©ى ك©ث‬ 194. yaitu: .”[212] 84 BACAAN DALAM MAJELIS 195.‫ر‬ ¬ ®‫ال®غ©ف¬و‬ ‫ب‬ ¬ ‫ن¨ك© أ©ن®ت© الت¨و¨ا‬ª‫ي إ‬ ¨ ©‫ي و©ت¬ب® ع©ل‬ ® ª‫ ®ر ل‬ª‫ اغ®ف‬º‫ر©ب‬ “Wahai Tuhanku! Ampunilah aku dan terimalah taubatku.‫ل©ي®ك‬ª‫إ‬ ¬‫ر¬ك© و©أ©ت¬و®ب‬ª‫أ©س®ت©غ®ف‬ . Dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku.83 DO’A APABILA MELIHAT ORANG YANG MENGALAMI COBAAN ‫ي‬ª‫ و©ف©ض¨ل©ن‬ª ‫ ه‬ª‫ م ¨ا اب®ت©ل ©ك © ب‬ª‫ن ي ® م‬ª ‫ ي ® ع©اف©ا‬ª‫ ال¨ذ‬ª ‫لل¨ ه‬ª ¬‫ ال®ح©م®د‬194.”[213] 85 DO’A PELEBUR DOSA MAJELIS ،©‫ل ¨ أ©ن®ت‬ª‫ل©ـ ©ه إ‬ª‫ أ©ش®ه©د¬ أ©ن® ل © إ‬،©‫ ك‬ª‫ح©م®د‬ª‫ س¬ب®ح©ان©ك© الل¨ه¬م¨ و©ب‬196. sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat lagi Maha Pengampun. Dari Ibnu Umar t katanya: adalah pernah dihitung bacaan Rasulullah r dalam satu majlis seratus kali sebelum beliau berdiri.

aku minta ampun dan bertaubat kepada-Mu.‫خي®ر½ا‬ © ¬‫ ج©ز©اك© ا‬198- 198.[216] 88 CARA MENYELAMATKAN DIRI DARI DAJJAL ‫ ال®ك©ه® ف‬ª‫ س ¬و®ر©ة‬ª‫ ن ® أ©و¨ل‬ª‫ م‬Õ ‫ ظ © ع©ش®ر© آي©ا ت‬ª‫ م© ن ® ح©ف‬199‫ ب‬ª‫عق‬ © ª ‫ ه‬ª‫ت®ن©ت‬ª‫ ن ® ف‬ª‫ م‬ª ‫ال له‬ª‫ة ب‬ ¬ ©‫ع©اذ‬ª‫س ®ت‬ª ‫ل و©ا®ل‬ ª ‫ ن © الد¨ج¨ا‬ª‫م© م‬ª‫ع¬ ص‬ . “Begitu juga kamu. ya Allah.‫ص©ل ©ة‬ º‫ن® ¬كل‬ª‫ر م‬ª ®‫ي‬ª‫ ا®ل©خ‬ª‫هد‬ã ©‫الت¨ش‬ 199.”[214] 86 DO’A KEPADA ORANG YANG BERKATA: GHAFARALLAAHU LAKA (Semoga Allah memberikan ampunan kepadamu): . aku memuji-Mu.[217] Begitu juga minta . “Barang siapa yang hafal sepuluh ayat dari permulaan surah Al-Kahfi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.”[215] 87 DO’A UNTUK ORANG YANG BERBUAT KEBAIKAN PADAMU .“Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan”.©‫و©ل©ك‬ 197- 197. maka terpelihara dari (gangguan) dajjal”.196. “Maha Suci Engkau.

perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal setelah tasyahud akhir dari setiap shalat”.[218] .

¬‫ل©ه‬ ‫ي‬ª‫ي® أ©ح®ب©ب®ت©ن‬ª‫ أ©ح©ب¨ك© ال¨ذ‬200- 200.“Semoga Allah mencintaimu. “Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. “Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. karena engkau telah mencintaiku karena-Nya.”[220] 91 DO’A UNTUK ORANG YANG MEMINJAMI MEMBAYAR HUTANG KETIKA ‫ء ال س¨ل©ف‬ ¬ ‫ ¨نم©ا ج©ز©ا‬ª ‫ إ‬،©‫ك‬ª‫ك© ©وم©ال‬ª‫في® أ©ه®ل‬ª ©‫ ب©ار©ك© ا¬ ©لك‬202.‫وا®ل©د©اء‬ © ¬‫ال®ح©م®د‬ 202.”[219] 90 DO’A KEPADA ORANG YANG MENAWARKAN HARTANYA UNTUKMU .”[221] 92 .89 DO’A KEPADA ORANG BERKATA: AKU MENCINTAIMU KARENA ALLAH .©‫ك‬ª‫وم©ال‬ © ©‫ك‬ª‫ي أ©ه®ل‬ ® ‫ف‬ª ©‫ ب©ار©ك© ا¬ ©لك‬201- 201. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujian dan pembayaran.

”[223] .“Semoga Allah juga memberkahimu.”[222] 93 DO’A UNTUK ORANG YANG MENGATAKAN: BAARAKALLAHU FIIKA .‫ل © أ©ع®ل©م‬ ‫لم©ا‬ª ©‫ر¬ك‬ª‫و©أ©س®ت©غ®ف‬ 203. sedang aku mengetahuinya dan minta ampun terhadap apa yang tidak aku ketahui. “Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu.DO’A AGAR TERHINDAR DARI SYIRIK ،¬ ‫ب ك © و©أ © ن ©ا أ©ع®ل© م‬ª © ‫ ك‬ª‫ ك © أ © ن ® أ¬ش®ر‬ª‫ ي ® أ©ع¬و® ¬ذ ب‬º‫ن‬ª‫ ا©لل¨ه¬ م ¨ إ‬203. agar tidak menyekutukan-Mu.¬‫ا‬ ©‫ي®ك© ب©ار©ك‬ª‫ و©ف‬204- 204.

94 DO’A MENOLAK FIRASAT BURUK / SIAL ‫ل©ـه‬ª‫ و©ل © إ‬،©‫ل ¨ خ©ي®ر¬ك‬ª‫خي®ر© إ‬ © © ‫ و©ل‬،©‫طي®ر¬ك‬ © ¨ ‫ل‬ª‫ ا©ل ¨له¬م¨ ل © ط©ي®ر© إ‬205.‫غ©ي®ر¬ك‬ 205.”[224] . “Ya Allah! Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tentukan. serta tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu.

maka ampunilah aku. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami. Maha Suci Engkau. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami (di hari kiamat). ya Allah! Sesungguhnya aku menganiaya diriku.‫ل ¨ أ©ن®ت‬ª‫إ‬ ©‫ذن¬و®ب‬ã ‫ر¬ ال‬ª‫ ¨نه¬ ل © ي©غ®ف‬ª‫ ف©إ‬،®‫لي‬ª ‫ ®ر‬ª‫ي® ف©اغ®ف‬ª‫ن©ف®س‬ 206.”[225] 96 DO’A BEPERGIAN ،‫ر‬%‫ ال أكب‬، ‫ر‬%‫ ال أكب‬، ‫ر‬%‫ ال أكب‬207‫ ي‬ª‫ ن ¨ا ن© س®أ©ل¬ك© ف‬ª ‫ال ¨له¬ م ¨ إ‬ ‫ ال ¨له¬م‬،‫ل م ©ا ت©ر® ض ©ى‬ ª ©‫ ن © ال®ع©م‬ª‫ و©م‬،‫ر¨ و©الت¨ق®و©ى‬ª‫هذ©ا ال®ب‬ © ‫ن©ا‬ª‫س ©ف©ر‬ ‫ ال ¨له¬ م ¨ أ © ن®ت‬،¬ ‫ع ن ¨ا ¬بع® د©ه‬ © ª‫هذ©ا و©اط®و‬ © ‫عل©ي® ن ©ا س ©ف©ر©ن©ا‬ © ® ‫ ن‬º‫ه©و‬ . “Dengan nama Allah. segala puji bagi Allah.95 DO’A NAIK KENDARAAN ‫لل¨ه‬ª ¬‫ ال®ح©م®د‬،ª‫ ا‬ª‫س®م‬ª‫ ب‬206‫ ال®ح©م®د‬ª ‫ل¨ ه‬ª‫ ال®ح©م®د¬ ل‬ª ‫لل¨ ه‬ª ¬‫ال®ح©م®د‬ ‫ظل©م®ت‬ © ®‫ي‬º‫ن‬ª‫ ا¬ أ©ك®ب©ر¬ س¬ب®ح©ان©ك© الل¨ه¬م¨ إ‬،¬‫ ا¬ أ©ك®ب©ر¬ ا¬ أ©ك®ب©ر‬ª‫ل¨ه‬ª‫ل‬ . padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Segala puji bagi Allah (3x).

“Allah Maha Besar (3x). Ya Allah! Permudahlah perjalanan kami ini. pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga. tetap beribadah dan selalu memuji kepada Tuhan kami.‫د¬و®ن‬ª‫ح©ام‬ ‫ن©ا‬º‫لر©ب‬ª ©‫د¬و®ن‬ª‫ن ع©اب‬ © ®‫ب¬و‬ª‫ت©ائ‬ 207. Ya Allah! Sesungguhnya kami memohon kebaikan dan taqwa dalam bepergian ini. dan dekatkan jaraknya bagi kami. dan ditambah: “Kami kembali dengan bertaubat. kami mohon perbuatan yang meridhakan-Mu. Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian.”[226] .‫ن ي‬º ª ‫ ال ¨له¬ م ¨ إ‬،ª‫ي ا®ل©ه®ل‬ª ‫ي®ف©ة¬ ف‬ª‫ر و©ال®خ©ل‬ª ©‫ي ال س¨ف‬ª ‫ب ف‬ ¬ ª‫ال ص¨اح‬ ‫ ال®م¬ن®ق©ل©ب‬ª‫ ©وس¬و®ء‬ª‫ ال®م©ن®ظ©ر‬ª‫ ©وك©آب©ة‬ª‫ء الس¨ف©ر‬ ª ‫ن® و©ع®ث©ا‬ª‫بك© م‬ª ¬‫أ©ع¬و®ذ‬ ‫ب¬و®ن‬ª‫ آي‬: ¨ ‫ ن‬ª‫ي®ه‬ª‫ذ©ا ر ©ج©ع © ق©ال©ه¬ن ¨ و©ز©اد© ف‬ª‫ و©إ‬. do’a di atas dibaca. Ya Allah! Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluarga (ku). Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami (di hari kiamat). Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami.” Apabila kembali. sedang sebelumnya kami tidak mampu. ‫ل و©ا®ل©ه®ل‬ ª ‫ي ال®م©ا‬ª ‫ف‬ .

“Ya Allah. kebaikan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Tuhan yang menguasai angin dan apa yang diterbangkannya. ‫ ©و م ©ا ©ذر©ي® ن‬ª ‫ي©ا ح‬º‫و© ر©ب ¨ الر‬ ‫ ه ©ا‬ª‫ أ©ه®ل‬º‫ ه ©ا و©ش©ر‬º‫م ن ® ش©ر‬ª © ‫ب ك‬ª ¬‫ و©أ©ع¬و®ذ‬،‫في® ه ©ا‬ª ‫ و©خ©ي®ر© م ©ا‬،‫ ه ©ا‬ª‫أ©ه®ل‬ . Tuhan penguasa tujuh bumi dan apa yang di permukaannya. Aku mohon kepada-Mu kebaikan desa ini. Tuhan tujuh langit dan apa yang dinaunginya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan desa ini. kejelekan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya.”[227] 98 DO’A MASUK PASAR .97 DO’A MASUK DESA ATAU KOTA ‫ ©و ر©ب‬،© ‫ و© م ©ا أ ©ظ®ل©ل® ن‬ª‫ ال س¨ب®ع‬ª‫ ا©لل¨ه¬ م ¨ ر© ب ¨ ال س¨م©او©ات‬208،© ‫ي® ن © ©و م ©ا أ©ض®ل©ل® ن‬ª‫ ©و ر©ب ¨ الش¨ي©اط‬،© ‫ و© م ©ا أ©ق®ل©ل® ن‬ª‫ ي®ن © الس¨ب®ع‬ª‫ا®ل©ر©ض‬ ‫ ©وخ©ي®ر‬ª‫ ال®ق©ر®ي©ة‬ª ‫ ه‬ª‫هذ‬ © ©‫خي®ر‬ © ©‫ أ © س ®أ©ل¬ك‬.‫في®ه©ا‬ ª ‫ م©ا‬º‫و©ش©ر‬ 208. Tuhan yang menguasai setansetan dan apa yang mereka sesatkan.

‫ ©ل ه ¬ ال®م¬ل® ك ¬ و©ل©ه‬،¬ ‫ي® ك © ل© ه‬ª‫ل ¨ ا ¬ و©ح® د©ه ¬ ل © ش©ر‬ª‫ ©ل ـه© إ‬ª ‫ ل © إ‬209،¬‫ ال®خ©ي®ر‬ª ‫ه‬ª‫ي© د‬ª‫ ب‬،¬ ‫ ل © ©يم¬و® ت‬ò ‫ح ي‬ © ©‫ي® ت ¬ و©ه¬و‬ª‫ ي ® و©ي¬م‬ª‫ال®ح©م®د¬ ¬يح®ي‬ . Di tangan-Nya kebaikan. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. tidak akan mati. Bagi-Nya kerajaan.”[228] . tiada sekutu bagi-Nya. Yang Maha Esa. “Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.‫ي®ر‬ª‫قد‬ © Õ‫شي®ء‬ © º‫و©ه¬ ©و ع©ل©ى ك¬ل‬ 209. bagi-Nya segala pujian. Dia-lah Yang Hidup. Dia-lah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan.

¬‫ع¬ه‬ª‫و©د©ائ‬ ¬‫ي®ع‬ª‫ي® ل © ©تض‬ª‫ع¬ك¬م¬ ا© ال¨ذ‬ª‫ أ©س®ت©و®د‬211- 211.©‫ك‬ª‫ع©م©ل‬ ©‫ي®م‬ª‫ي®ن©ك© و©أ©م©ان©ت©ك© و©خ©و©ات‬ª‫ع¬ ا© د‬ª‫ أ©س®ت©و®د‬212- 212. “Dengan nama Allah. “Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipan-Nya.”[230] 101 DO’A ORANG MUKIM KEPADA MUSAFIR .”[231] ‫ و© ي©س¨ر© ل© ك © ال®خ©ي®ر‬،© ‫ و©غ©ف© ©ر ذ©ن®ب© ك‬،‫ ز©و¨د© ك © ا ¬ ال ¨تق®و©ى‬213. “Semoga Allah memberi bekal taqwa kepadamu.”[229] 100 DO’A MUSAFIR KEPADA ORANG YANG DITINGGALKAN .‫ك¬ن®ت‬ ‫ح©ي®ث¬ م©ا‬ 213. “Aku menitipkan agama.99 DO’A APABILA BINATANG TUNGGANGAN TERGELINCIR .”[232] . mengampuni dosamu dan memudahkan kebaikan kepadamu di mana saja engkau berada.ª‫ا‬ ª‫س®م‬ª‫ ب‬210- 210. amanah dan penutup amalmu.

‫سب¨ح®ن©ا‬ © ‫ذ©ا ©نز©ل®ن©ا‬ª‫و©إ‬ 214. temanilah kami (peliharalah kami) dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api Neraka. dari kejahatan makhluk-Nya. membaca takbir. DALAM BEPERGIAN ATAU TIDAK . Dari Jabir t. dia berkata: “Kami apabila berjalan menanjak.”[235] .‫الن¨ار‬ ©‫من‬ª ª‫الله‬ª‫ذ½ا ب‬ª‫ل ع©ل©ي®ن©ا ع©ائ‬ ® ª‫ و©أ©ف®ض‬،‫ب®ن©ا‬ª‫ص©اح‬ 215.©‫خ©ل©ق‬ ‫ م©ا‬º‫من® ش©ر‬ª ‫ت‬ ª ‫ الت¨ام¨ا‬ª‫ ا‬ª‫م©ات‬ª‫بك©ل‬ª ¬‫ أ©ع¬و®ذ‬216- 216. ‫عل©ي® ن ©ا‬ © ª ‫ ه‬ª‫ ب©ل©ئ‬ª‫ و©ح¬ س®ن‬،ª ‫ ا‬ª‫ح©م® د‬ª‫ع ب‬ Ó ª‫م ع© س ©ام‬ ¨ © ‫ س‬215.102 TAKBIR DAN TASBIH DALAM PERJALANAN ،‫ذ©ا ص ©ع©د®ن©ا ك©ب¨ر®ن ©ا‬ª‫ ك¬ن ¨ا إ‬: ¬ ‫عن® ه‬ © ¬ ‫ ي © ا‬ª‫ر ر©ض‬Ó ª‫ل ج©اب‬ © ‫ ق©ا‬214. “Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. membaca tasbih. dan apabila kami turun. “Semoga ada yang memperdengarkan puji kami kepada Allah (atas nikmat) dan cobaan-Nya yang baik bagi kami.”[233] 103 DO’A MUSAFIR KETIKA MENJELANG SUBUH ‫ ر©ب¨ ن ©ا‬. BAIK.”[234] 104 DO’A APABILA SINGGAH DI SUATU TEMPAT. Wahai Tuhan kami.

membela hamba-Nya (Muhammad) dan mengalahkan musuh sendirian”. tiada sekutu bagi-Nya. Bertakbir tiga kali. Kami kembali dengan bertaubat. kemudian membaca: ‫ ©ل ه ¬ ال®م¬ل® ك ¬ و©ل©ه‬،¬ ‫ي® ك © ل© ه‬ª‫ل ¨ ا ¬ و©ح® د©ه ¬ ل © ش©ر‬ª‫ ©ل ـه© إ‬ª ‫ ل © إ‬217‫د¬و®ن‬ª‫ب¬و® ن © ع©اب‬ª‫ب¬و® ن © ت©ائ‬ª‫ آي‬. ‫ي®ر‬ª‫ ©قد‬Õ‫شي®ء‬ © º‫عل©ى ك¬ل‬ © ©‫ال®ح©م®د¬ ©وه¬و‬ ‫ ص ©د©ق© ا ¬ و©ع®د© ه ¬ ©ون© ص©ر© ع©ب®د© ه ¬ و©ه©ز© م‬،© ‫د¬و® ن‬ª‫ ن ©ا ح©ام‬º‫ر©ب‬ª‫ل‬ . di atas tempat yang tinggi. Allah telah menepati janji-Nya.105 DO’A APABILA PULANG DARI BEPERGIAN 217.‫و©ح®د©ه‬ ©‫ا®ل©ح®ز©اب‬ “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa.‫ت‬ ¬ ‫ح©ا‬ª‫الص¨ال‬ ã‫م‬ª‫ ت©ت‬ª‫ه‬ª‫ع®م©ت‬ª‫بن‬ª ®‫ي‬ª‫ ال¨ذ‬ª‫لل¨ه‬ª ¬‫ ال®ح©م®د‬218- “Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya .[236] 106 BACAAN APABILA ADA SESUATU YANG MENYENANGKAN ATAU MENYUSAHKAN 218. beribadah dan memuji kepada Tuhan kami. Rasulullah r apabila ada sesuatu yang menyenangkan. beliau membaca: . Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan.

atas segala keadaan. Allah akan memberikan balasan shalawat kepadanya sepuluh kali.‫ و©ق©ال‬r: ‫ ن‬ª‫عل© ي ¨؛ ف©إ‬ © ‫و®ا‬ã‫ي®د½ا ©و ص ©ل‬ª‫ي ع‬ª‫ل © ت©ج®ع©ل¬و®ا ق©ب®ر‬ ‫حي®ث¬ ¬كن®ت¬م‬ © ‫ي‬ª‫ص©ل©ت©ك© ©تب®ل¬غ¬ن‬. sesungguhnya bacaan shalawatmu akan sampai kepadaku. dan bacalah shalawat padaku. Rasulullah r bersabda: “Janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai hari raya.”[238] 220.”[239] .” Apabila ada sesuatu yang tidak disukai.segala amal shalih sempurna. beliau membaca: Õ‫ ح©ال‬º‫ ع©ل©ى ¬كل‬ª‫لل¨ه‬ª ¬‫ال®ح©م®د‬ “Segala puji bagi Allah.‫ ق©ال‬r: ‫ب ه ©ا‬ª ª ‫عل© ي ¨ ص ©ل©ة½ ص ©ل¨ى ا ¬ ع©ل©ي® ه‬ © ‫م© ن ® ص ©ل¨ى‬ ‫ع©ش®ر½ا‬ 219. Rasulullah r bersabda: “Barangsiapa yang membaca shalawat kepadaku sekali. di mana saja kamu berada.” [237] 107 KEUTAMAAN MEMBACA SHALAWAT 219. 220.

222. Rasulullah r bersabda: “Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku membalas salam-(nya).”[240] 222. Rasulullah r bersabda: “Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang senantiasa berkeliling di bumi yang akan menyampaikan salam kepadaku dari umatku”.‫ و©ق©ال‬r: ‫ي ا®ل©ر® ض‬ª ‫ي®ن© ف‬ª‫ك©ة½ س ©ي¨اح‬ª‫ م©ل©ئ‬ª ‫لل¨ ه‬ª ¨ ‫ ن‬ª ‫إ‬ ‫ي الس¨ل ©م‬ª‫من® أ¬م¨ت‬ª ‫ي‬ª‫غ¬و®ن‬º‫ي¬ب©ل‬.221. 223. dia tidak membaca shalawat kepadaku.[241] 223. Rasulullah r bersabda: “Orang yang bakhil adalah orang yang apabila aku disebut.” [242] .‫ و©ق©ال‬r: ¨‫عل©ي‬ © º‫عن®د©ه¬ ©فل©م® ¬يص©ل‬ ª ¬‫ر®ت‬ª‫ل ©من® ذ¬ك‬ ¬ ®‫ي‬ª‫ال®ب©خ‬ 221.‫ و©ق©ال‬r: ‫ل ¨ ر©د¨ ا ¬ ع©ل©ي‬ª‫عل© ي ¨ إ‬ © ¬‫م‬º‫ ي¬ س©ل‬Õ‫م ن ® أ©ح©د‬ª ‫م ©ا‬ ‫ الس¨ل ©م‬ª‫حت¨ى أ©ر¬د¨ ع©ل©ي®ه‬ © ©‫ي‬ª‫ر¬و®ح‬.

barang siapa yang bisa mengerjakannya. kamu tidak akan beriman secara sempurna hingga kamu saling mencintai. 2.108 MENYEBARKAN SALAM 224. maka sungguh telah mengumpulkan keimanan: 1. apabila kamu lakukan akan saling mencintai? Biasakan mengucapkan salam di antara kamu.‫ق®ت©ار‬ª‫ا®ل‬ ‫ن‬ © ª‫ق م‬ ¬ ‫ن®ف©ا‬ª‫ و©ا®ل‬،ª‫لل®ع©ال©م‬ª ª‫ و©ب©ذ®ل¬ الس¨ل©م‬،©‫ك‬ª‫ن® ن©ف®س‬ª‫م‬ 225. “Ada tiga perkara.”[243] ‫ن® ص©اف‬ª‫ ا®ل‬: © ‫ي®م©ان‬ª‫جم© ع © ا®ل‬ © ®‫ ©م ن ® ج©م©ع©ه¬ ن ¨ ف©ق©د‬Ó ‫ ث©ل ©ث‬225.‫ ق©ال‬r: ‫ن¬و®ا‬ª‫ و©ل © ¬تؤ®م‬،‫ن¬و®ا‬ª‫ل © ت©د®خ¬ل¬وا ال®ج©ن¨ة© ح ©ت ¨ى ت¬ؤ®م‬ ‫ذ©ا ف©ع©ل®ت¬م¬و® ه‬ª‫ء إ‬ Õ ®‫عل©ى ش©ي‬ © ® ‫لك¬ م‬ã ¬‫ أ©و©ل © أ©د‬،‫و®ا‬ã‫ح© ت ¨ى ت©ح©اب‬ ‫ أ©ف®ش¬وا الس¨ل©م© ©بي®ن©ك¬م‬،®‫ت©ح©اب©ب®ت¬م‬. Dari Abdullah bin Umar t. 3. Maukah kamu kutunjukkan sesuatu. 224.Berinfak dalam keadaan fakir. Rasulullah r bersabda: “Kamu tidak akan masuk Surga hingga kamu beriman.”[244] 226. dia berkata: “Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada .Menyebarkan salam ke seluruh penduduk dunia.‫ ع¬م©ر‬ª ‫ ب® ن‬ª ‫ ا‬ª‫ و©ع© ن ® ع©ب®د‬t: ‫ ي‬ª‫أ © ن ¨ ر©ج¬ل ½ س ©أ©ل© الن¨ب‬ r: ‫ و©ت©ق®ر©أ ¬ ال س¨ل ©م‬،© ‫طع©ام‬ ¨ ‫م ¬ ال‬ª‫ ت¬ط® ع‬: ‫ل‬ © ‫ ق©ا‬،Ó‫خي®ر‬ © ª‫ س ®ل©م‬ª‫ ا®ل‬ã ‫أ ©ي‬ ‫ف‬ª‫ت و©م©ن® ©لم® ©تع®ر‬ © ®‫ن ع©ر©ف‬ ® ©‫ع©ل©ى م‬.Berlaku adil terhadap diri sendiri. 226.

”[245] . manakah ajaran Islam yang lebih baik?” Rasul r bersabda: “Hendaklah engkau memberi makanan.Nabi r. mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak.

‫ش©ي®ط©ان½ا‬ ‫ن¨ه¬ ر©أ ©ى‬ª‫ ©فإ‬،ª‫ن© الش¨ي®ط©ان‬ª‫م‬ 228. sesungguhnya ia melihat setan”.[247] 111 PETUNJUK APABILA MENDENGAR ANJING . mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. mintalah anugerah kepada Allah. jawablah: Wa’alai-kum. Tapi apabila engkau mendengar keledai meringkik.” [246] 110 PETUNJUK KETIKA MENDENGAR KOKOK AYAM ATAU RINGKIKAN KELEDAI ،ª ‫ ه‬ª‫ ن ® ف©ض®ل‬ª‫ ف©ا س ®أ©ل¬وا ا © م‬ª‫ي®ك©ة‬º‫ح الد‬ © ‫ي©ا‬ª ‫ع®ت¬م® ص‬ª‫ذ©ا س ©م‬ª‫ إ‬228‫الله‬ª‫ ©فت©ع©و¨ذ¬و®ا ب‬ª‫م©ار‬ª‫ي®ق© ال®ح‬ª‫ع®ت¬م® ن©ه‬ª‫ذ©ا س©م‬ª‫ و©إ‬،‫ن¨ه©ا ر©أ©ت® ©مل©ك½ا‬ª‫ف©إ‬ . "Apabila kamu mendengar ayam berkokok. “Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu.®‫ و©ع©ل©ي®ك¬م‬:‫فق¬و®ل¬و®ا‬ © ª‫ت©اب‬ª‫ل ال®ك‬ ¬ ®‫ذ©ا س©ل¨م© ع©ل©ي®ك¬م® أ©ه‬ª‫ إ‬227- 227.109 APABILA ORANG KAFIR MENGUCAPKAN SALAM . sesungguhnya ia melihat malaikat.

jadikanlah sebagai sarana yang mendekatkan dirinya kepada-Mu di hari Kiamat.[248] 112 MENDO’AKAN ORANG YANG ANDA CACI ‫ ك © ©ل ه ¬ ق¬ر®ب©ة‬ª‫ل ذ©ل‬ ® ©‫ س ©ب©ب®ت¬ه¬ ف©اج®ع‬Õ ‫ ن‬ª‫ي م ©ا م¬ؤ®م‬ã ©‫ الل¨ه¬ م ¨ ف©أ‬230‫ي©ام©ة‬ª‫ل©ي®ك© ي©و®م© ال®ق‬ª‫إ‬ 230. mintalah perlindungan kepada Allah.”[249] .MENGGONGGONG ‫ال ¨لي®ل‬ª‫ر ب‬ª ®‫ي‬ª‫ي® ق © ال®ح©م‬ª‫ و©ن©ه‬ª ‫ل ©ب‬ª‫ع®ت¬م® ن¬ب©ا ح © ال®ك‬ª‫ذ©ا س ©م‬ª‫ إ‬229. “Ya Allah.‫ل © ت©ر©و®ن‬ ‫ن م©ا‬ © ®‫ ¨نه¬ن¨ ي©ر©ي‬ª‫ن ف©إ‬ ¨ ¬‫ن®ه‬ª‫ه م‬ª ‫الل‬ª‫ف©ت©ع©و¨ذ¬و®ا ب‬ 229. siapa saja orang mukmin yang kucaci. “Apabila kamu mendengar anjing menggonggong dan mendengar keledai meringkik di malam hari. Sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu lihat”.

113 APABILA MEMUJI TEMANNYA 231. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka perkirakan”. 231.¬‫ب¬ه‬ª‫أ©ح©د½ا أ©ح®س‬. semoga Engkau tidak menghukumku karena apa yang mereka katakan. katakanlah: "Aku kira Fulan . Ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui. “Ya Allah. Dan aku tidak akan memuji seseorang di-hadapan Allah".‫ ق©ال‬r: ‫ب©ه¬ ل © ©مح©ال©ة‬ª‫ ح ½ا ص ©اح‬ª‫ذ©ا ©ك ان © أ©ح©د¬ك¬ م ® م©اد‬ª‫إ‬ ‫عل©ى ا‬ © ® ‫ ي‬º‫ي®ب¬ه¬ و©ل © أ¬ز©ك‬ª‫ب¬ ف¬ل ©ن ½ا و ©ا ¬ ح© س‬ª‫ أ©ح® س‬: ‫ف©ل®ي©ق¬ل‬ ‫ ك©ذ©ا ©وك©ذ©ا‬-‫ك‬ © ‫ن ©يع®ل©م¬ ذ©ا‬ © ‫ن® ك©ا‬ª‫إ‬.. Rasulullah r bersabda: “Apabila seseorang harus memuji saudaranya. Apabila seseorang mengetahui hendaklah berkata: ‘Aku kira begini dan begini’. dan Allah-lah yang mengawasi perbuatannya..”[250] 114 BACAAN BILA DIPUJI ORANG ‫ ي ® م©ال‬ª‫ر®ل‬ª‫ و©اغ®ف‬،© ‫ب م ©ا ©يق¬و®ل¬و® ن‬ª ® ‫ ي‬ª‫ذ®ن‬ª‫ ا©لل¨ه¬ م ¨ ل © ت¬ؤ©اخ‬232‫و®ن‬ã‫م¨ا ©يظ¬ن‬ª‫ي خ©ي®ر½ا م‬ ® ª‫ي©ع®ل©م¬و®ن© و©اج®ع©ل®ن‬ 232.[251] 115 BACAAN TALBIYAH .

‫وك©ب¨ر‬ © ¬‫عن®د©ه‬ ª Õ‫ش©ي®ء‬ª‫ ب‬ª‫ل©ي®ه‬ª‫رك®ن© أ©ش©ار© إ‬ã ‫ ك¬ل¨م©ا أ©ت©ى ال‬Õ‫ي®ر‬ª‫ب©ع‬ 234.”[254] 118 . aku memenuhi panggilanMu. Sesungguhnya pujaan dan nikmat adalah milikMu.‫ل©ك‬ ©‫ي®ك‬ª‫ع®م©ة© ©لك© و©ال®م¬ل®ك© ل © ش©ر‬º‫و©الن‬ 233. tiada sekutu bagi-Mu”.“Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. beliau memberi isyarat dengan sesuatu yang dipegangnya dan bertakbir”. di atas unta. “Aku memenuhi panggilan-Mu. setiap datang ke sisi hajar aswad.[253] 117 DO’A ANTARA RUKUN YAMANI DAN HAJAR ASWAD 235- . tiada sekutu bagi-Mu. Aku memenuhi panggilanMu. dan jauhkan kami dari siksaan api Neraka. 235.”Nabi r melakukan thawaf di Baitullah.‫ن¨ ال®ح©م®د‬ª‫ إ‬،©‫ي®ك© ©لك© ©لب¨ي®ك‬ª‫ ل© ¨بي®ك© ل © ش©ر‬،©‫ ل©ب¨ي®ك© ال ¨له¬م¨ ل©ب¨ي®ك‬233.[252] 116 BERTAKBIR DI SETIAP DATANG HAJAR ASWAD KE RUKUN ‫عل©ى‬ © ª ‫ال®ب©ي® ت‬ª‫ ©و س ©ل¨م© ب‬ª ‫عل©ي® ه‬ © ¬ ‫ ص ©ل¨ى ا‬ã ‫ ي‬ª‫ ط© اف © ال ¨نب‬234. ya Allah aku memenuhi panggilan-Mu. begitu juga kerajaan.

Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. serta membaca: ،¬‫ ل© ه ¬ ال®م¬ل® ك ¬ ©ول© ه ¬ ال®ح©م®د‬،¬ ‫ي® ك © ل© ه‬ª‫ل ¨ ا ¬ و©ح® د©ه ¬ ل © ش©ر‬ª‫ ©ل ـ ©ه إ‬ª ‫ل © إ‬ ‫ل ¨ ا ¬ ©وح®د© ه ¬ أ©ن®ج©ز‬ª‫ل© ـ ©ه إ‬ª‫ ل © إ‬،Ó‫ي®ر‬ª‫ ©قد‬Õ‫شي®ء‬ © º‫و©ه¬ ©و ع©ل©ى ك¬ل‬ ‫عب®د©ه¬ و©ه©ز©م© ا®ل©ح®ز©اب© و©ح®د©ه‬ © ©‫و©ع®د©ه¬ و©ن©ص©ر‬ “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. yang melaksanakan janji-Nya. Tiada sekutu bagi-Nya. Yang Maha Esa. beliau membaca: . Lalu menghadap kiblat. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Beliau membacanya tiga kali. Di dalam hadits tersebut dikatakan.ª‫ه‬ª‫ب‬ ¬‫م©ا ب©د©أ © ا‬ª‫ أ©ب®د©أ ¬ ب‬. hingga beliau melihat Baitullah. membaca kalimat tauhid dan takbir.” Kemudian beliau mulai naik ke bukit Shafa. Nabi r juga membaca di Marwah sebagaimana beliau membaca di Shafa. membela hamba-Nya (Muhammad) dan mengalahkan musuh sendirian. 236- “Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah termasuk sy’iar agama Allah.BACAAN KETIKA DI ATAS BUKIT SHAFA DAN MARWAH 236.Ketika Nabi r dekat dengan bukit Shafa. Aku memulai sa’i dengan apa yang didahulukan oleh Allah.”[255] . Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa.” Kemudian beliau berdo’a di antara Shafa dan Marwah.

238.‫ي®ر‬ª‫ق©د‬ ‫ء‬ Õ ®‫ ش©ي‬º‫ و©ه¬ ©و ع©ل©ى ¬كل‬،¬‫ال®ح©م®د‬ “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. berdo’a. Yang Maha Esa. dan sebaik-baik apa yang aku dan para nabi sebelumku baca pada hari itu. Bagi-Nya kerajaan dan pujian.” [256] 120 KETIKA DI MASY’ARIL HARAM 238. Tiada sekutu bagi-Nya.‫ب‬ª‫ ر© ك‬r ‫ء ح ©ت ¨ى أ © ت ©ى ال®م©ش®ع© ©ر ال®ح©ر©ا م‬ © ‫ال®ق© ص®و©ا‬ ‫ب®ل©ة© (ف©د©ع©اه ¬ و©ك©ب¨ر© ه ¬ و©ه©ل¨ل© ه ¬ و©و©ح¨د© ه ¬ ) ف©ل© م ® ي©ز©ل‬ª‫ل ال®ق‬ © ©‫ف©ا س ®ت©ق®ب‬ ‫ل أ©ن® ت©ط®ل¬ع© الش¨م®س‬ © ®‫ع ق©ب‬ © ©‫دا ف©د©ف‬ª‫ف½ا ح©ت¨ى أ©س®ف©ر© ج‬ª‫و©اق‬. Beliau terus berdo’a hingga fajar menyingsing. adalah: ‫ ©ل ه ¬ ال®م¬ل® ك ¬ و©ل©ه‬،¬ ‫ي® ك © ل© ه‬ª‫ل ¨ ا ¬ و©ح® د©ه ¬ ل © ش©ر‬ª‫ ©ل ـه© إ‬ª ‫ ل © إ‬237. Kemudian beliau berangkat (ke Mina) sebelum .119 DO’A PADA HARI ARAFAH 237. Nabi r bersabda: “Do’a yang paling utama adalah di hari Arafah. membaca takbir dan tahlil serta kalimat tauhid. lalu beliau menghadap kiblat. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi r naik unta bernama Al-Qaswa’ hingga di Masy’aril Haram.

”[257] .matahari terbit.

tapi langsung pergi (tidak berdo’a). kemudian beliau maju dan berdiri untuk berdo’a dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya setelah melempar Jumrah yang pertama dan kedua. Adapun untuk Jumrah Aqabah. ‫ي©ة‬ª‫ ا®ل¬و®ل©ى و©الث¨ان‬ª‫ال®ج©م®ر©ة‬ .‫ر‬ ¬ ©‫أ©ك®ب‬ 241.‫ن®د©ه©ا‬ª‫ع‬ ¬‫ف‬ª‫ف¬ و©ل © ي©ق‬ª‫ و©ي©ن®ص©ر‬Õ‫ ح©ص©اة‬º‫ن®د© ¬كل‬ª‫ع‬ 239. beliau melempar dan bertakbir.121 BERTAKBIR PADA SETIAP LEMPARAN JUMRAH ‫ ث¬م‬ª ‫ الث¨ل ©ث‬ª‫م©ار‬ª‫ن®د© ال®ج‬ª‫ ع‬Õ‫ح©ص©اة‬ª ‫ر¬ ك ¬ل¨م ©ا ر ©م ©ى ب‬º‫ ي¬ك©ب‬239‫ ب©ع®د‬ª ‫ع ½ ا ي©د©ي®ه‬ª‫ ر©اف‬،ª‫ب®ل©ة‬ª‫ل© ال®ق‬ª‫ف ¬ ي ©د®ع ¬ و م¬س®ت©ق®ب‬ª‫ و©ي©ق‬،¬ ‫ي©ت©ق©د¨م‬ ‫ر‬º‫ ي®ه ©ا و©ي¬ك©ب‬ª‫ ف©ي©ر®م‬ª‫ أ © م ¨ا ج©م®ر©ة¬ ال®ع©ق©ب©ة‬. dan beliau tidak berdiri di sana.ª‫ا‬ ‫ن‬ © ‫ س¬ب®ح©ا‬240- 240. “Maha Suci Allah.”[258] 122 BACAAN KETIKA KAGUM TERHADAP SESUATU . “Allah Maha Besar.”[259] .”[260] 123 YANG DILAKUKAN BILA ADA ¬‫ ا‬241- . Rasulullah r bertakbir pada setiap kali melempar tiga Jumrah dengan batu kecil.

beliau bersujud. lalu bacalah tujuh kali: .” [262] 125 APABILA TAKUT MENGENAI SESUATU DENGAN MATANYA ‫ه‬ª‫من® م©ال‬ª ®‫ أ©و‬ª‫ه‬ª‫من® ©نف®س‬ª ®‫ أ©و‬ª‫ي®ه‬ª‫ن® أ©خ‬ª‫ذ©ا ر©أ ©ى أ©ح©د¬ك¬م® م‬ª‫ إ‬244.¬‫ر‬ª‫و©أ¬ح©اذ‬ ¬‫د‬ª‫ م©ا أ©ج‬º‫ن ش©ر‬ ® ª‫ م‬ª‫ه‬ª‫ه و©ق¬د®ر©ت‬ª ‫الل‬ª‫ أ©ع¬و®ذ¬ ب‬243- “Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaan-Nya dari kejahatan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti”.[261] 124 BACAAN DAN PERBUATAN APABILA MERASA SAKIT PADA ANGGOTA BADAN 243.SESUATU YANG MENGGEMBIRAKAN 242. “Nabi r apabila ada sesuatu yang menggembirakan atau menyenangkannya. dan bacalah: “Bismillaah” tiga kali. Letakkanlah tanganmu pada tubuh yang terasa sakit. 242.ò‫ح©ق‬ ‫ن‬ © ®‫ن ال®ع©ي‬ ¨ ª‫) ف©إ‬ª‫ال®ب©ر©ك©ة‬ª‫ب¬ه¬ (ف©ل®ي©د®ع¬ ل©ه¬ ب‬ª‫م©ا ي¬ع®ج‬ .‫ ي‬ª‫ ك©ا ن © الن¨ب‬r ‫ خ©ر‬ª ‫ ه‬ª‫ ب‬ã‫ه¬ أ©و® ¬ي س©ر‬ã‫ر ي© س¬ر‬Ó ®‫ذ©ا أ©ت© اه ¬ أ©م‬ª‫إ‬ ‫ ©تب©ار©ك© و©ت©ع©ال©ى‬ª‫ ¨له‬ª‫شك®ر½ا ل‬ ¬ ‫د½ا‬ª‫س©اج‬. pertanda syukur kepada Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi”.

[263] 126 BACAAN KETIKA TAKUT .¬‫ل ¨ ا‬ª‫إ‬ ©‫ل©ـه‬ª‫ ل © إ‬245- 245. diri atau hartanya yang menakjubkan. maka hendaklah ia mendo’akan berkah kepadanya.“Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.”[264] .“Apabila seseorang di antara kamu melihat dari saudaranya. Sesungguhnya ‘ain (kena mata) itu adalah benar”.244.

“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. (aku menyembelih). Allah Maha Besar.‫ي‬º‫ن‬ª‫م‬ 246. yang tidak akan diterobos oleh orang baik dan orang durhaka. dari kejahatan apa yang diciptakan-Nya.127 BACAAN KETIKA MENYEMBELIH KURBAN ‫ن® ك © و©ل© ك © ) ا©ل ¨له¬ م ¨ ت©ق©ب¨ل‬ª‫ و© ا ¬ أ©ك®ب©ر¬ (الل¨ه¬ م ¨ م‬ª ‫ ا‬ª‫ س®م‬ª‫ ب‬246.‫ر©ح®م©ان‬ 247. dari kejahatan apa yang turun dari .“Dengan nama Allah. dan kami sembelih) untuk-Mu. Ya Allah! (ternak ini) dari-Mu (nikmat yang Engkau berikan.”[265] 128 BACAAN UNTUK MENOLAK GANGGUAN SETAN ‫ و©ل‬ò‫ز¬ه¬ن¨ ب©ر‬ª‫ي® ل © ¬يج©او‬ª‫ ا ¨لت‬ª‫ الت¨ام¨ات‬ª‫ ا‬ª‫م©ات‬ª‫بك©ل‬ª ¬‫ أ©ع¬و®ذ‬247‫ن‬ª‫ل¬ م‬ª‫ م©ا ©ين®ز‬º‫ن® ش©ر‬ª‫ و©م‬،©‫ و©ب©ر©أ © ©وذ©ر©أ‬،©‫خل©ق‬ © ‫ر م©ا‬º ©‫من® ش‬ª ‫ر‬Ó ª‫ف©اج‬ ‫ي‬ª ‫ م ©ا ذ©ر©أ © ف‬º‫ن ® ش©ر‬ª‫ ©و م‬،‫ي® ه ©ا‬ª‫ م ©ا ي©ع®ر¬ ج ¬ ف‬º‫ن ® ش©ر‬ª‫ ©و م‬،ª‫ال س¨م©اء‬ ‫ ال ¨لي®ل‬ª ‫فت© ن‬ª º‫ ن ® ش©ر‬ª‫ و©م‬،‫ن® ه ©ا‬ª‫ر م ©ا ي©خ®ر¬ ج ¬ م‬º ©‫ ن ® ش‬ª‫ ©وم‬،ª ‫ا®ل©ر® ض‬ ‫ ي ©ا‬Õ‫بخ©ي®ر‬ª ¬ ‫ ق ½ا ي©ط®ر¬ ق‬ª‫ل ¨ ط©ار‬ª‫ إ‬Õ ‫ ق‬ª‫ ط©ار‬º‫ ¬كل‬º‫ن ® ش©ر‬ª‫ ©و م‬،ª‫و©الن¨ه©ار‬ . Ya Allah! Terimalah kurban ini dariku.

”[267] 249.‫ل ©ر س ¬و®ل¬ ا‬ © ‫ ق©ا‬r: ‫ر¬ ا © و©أ©ت¬و®ب‬ª‫ن ي ® ©ل ©س ®ت©غ®ف‬º ª ‫ إ‬ª ‫و© ا‬ ‫ن م©ر¨ة‬ © ®‫ي‬ª‫من® س©ب®ع‬ª ©‫م أ©ك®ث©ر‬ ª ®‫ي ال®ي©و‬ª‫ ف‬ª‫ل©ي®ه‬ª‫إ‬.‫ و©ق©ال‬r: ‫ ي ® أ©ت¬و®ب‬º‫ن‬ª‫ ©فإ‬ª ‫ل©ى ا‬ª‫ ه ©ا الن¨ا س ¬ ¬تو®ب¬و®ا إ‬ã‫ي ©ا أ©ي‬ ‫ائ©ة© ©مر¨ة‬ª‫ م‬ª‫ل©ي®ه‬ª‫م إ‬ ª ®‫ي ال®ي©و‬ª‫ف‬. 248. Rasulullah r bersabda: “Demi Allah! Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali. serta dari kejahatan-kejahatan yang datang (di waktu malam) kecuali dengan tujuan baik. wahai Tuhan Yang Maha Pengasih. dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar daripadanya.‫ل©ي®ه‬ª‫إ‬ ¬‫يو®م¬ و©أ©ت¬و®ب‬ã ©‫ال®ق‬ . Rasulullah r bersabda: “Wahai manusia! Bertaubatlah kepada Allah.langit dan yang naik ke dalamnya.”[266] 129 ISTIGHFAR DAN TAUBAT 248. sesungguhnya aku bertaubat kepada-Nya seratus kali dalam sehari. 249. dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang.”[268] ‫ل ¨ ه¬ ©و ال®ح© ي‬ª‫ل© ـه© إ‬ª‫ ي ® ل © إ‬ª‫ي® م © ا ¨لذ‬ª‫ر¬ ا © ال®ع©ظ‬ª‫ أ © س ®ت©غ®ف‬250.

Rasulullah r bersabda: “Keadaan yang paling dekat antara Tuhan dan hamba-Nya adalah di penghujung malam. perbanyaklah do’a.’ Maka Allah mengampuni dosa-dosanya.”[270] 252. 251.‫ و©ق©ال‬r: ‫ي® ج©و®ف‬ª‫د ف‬ª ®‫من© ال®ع©ب‬ª ã‫أ©ق®ر©ب¬ م©ا ي©ك¬و®ن¬ ال ¨رب‬ ‫ي‬ª‫م¨ ن ® ي©ذ®ك¬ر¬ ا © ف‬ª‫ ا س ®ت©ط©ع®ت© أ ©ن ® ©تك¬و® ن © م‬ª ‫ ن‬ª‫ ف©إ‬ª‫ر‬ª‫ل ا®لخ‬ ª ®‫ال ¨لي‬ ‫ة ف©ك¬ن‬ª ©‫ل®ك© الس¨اع‬ª‫ت‬.”[271] 253. 252.250. Yang Hidup dan terus-menerus mengurus makhluk-Nya.‫ و©ق©ال‬r: ‫ر¬ ا‬ª‫ ي ® ل ©س ®ت©غ®ف‬º‫ن‬ª‫ ي ® ©وإ‬ª‫ن¨ه ¬ ل©ي¬غ©ا ن ¬ ع©ل©ى ©قل®ب‬ª ‫إ‬ ‫ائ©ة© ©مر¨ة‬ª‫ م‬ª‫ي ال®ي©و®م‬ª‫ف‬ 253.‫ و©ق©ال‬r: ‫د‬ª‫ ©وه¬و© س©اج‬ª‫ه‬º‫من® ر©ب‬ª ¬‫أ©ق®ر©ب¬ م©ا ي©ك¬و®ن¬ ال®ع©ب®د‬ ‫دع©اء‬ã ‫ر¬وا ال‬ª‫ف©أ©ك®ث‬. Rasulullah r bersabda: “Seorang hamba berada dalam keadaan yang paling dekat dengan Tuhannya adalah di saat sujud. Rasulullah r bersabda: "Sesungguhnya hatiku lupa (tidak ingat kepada Allah) padahal sesungguhnya . Oleh karena itu. Sekalipun dia pernah melarikan diri dari medan perang. Apabila kamu mampu berdzikir kepada Allah pada saat itu. tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. lakukanlah. Rasulullah r bersabda: “Barangsiapa yang membaca: "Aku minta ampun kepada Allah.”[269] 251.

”[273] 255.aku minta ampun kepada-Nya dalam sehari seratus kali.‫ ق©ال‬r: ‫ي ® ي©و®م‬ª‫ ف‬ª ‫ه‬ª‫ح©م® د‬ª‫ و©ب‬ª ‫ن ا‬ © ‫م©ن ® ق©ال© س ¬ب®ح©ا‬ ‫ ال®ب©ح®ر‬ª‫مث®ل© ز©ب©د‬ª ®‫ ح¬ط¨ت® خ©ط©اي©اه¬ و©ل©و® ك©ان©ت‬Õ‫ائ©ة© م©ر¨ة‬ª‫م‬.‫ و©ق©ال‬r: ،¬‫ي®ك© ل©ه‬ª‫ل ¨ ا¬ و©ح®د©ه¬ ل © ش©ر‬ª‫ل©ـ ©ه إ‬ª‫م©ن® ق©ال© ل © إ‬ ‫ ع©ش®ر‬،Ó‫ي®ر‬ª‫ ©قد‬Õ‫شي®ء‬ © º‫عل©ى ك¬ل‬ © ©‫ ©وه¬و‬،¬‫ل© ه ¬ ال®م¬ل® ك ¬ ©و ل©ه ¬ ال®ح©م®د‬ ‫ي®ل‬ª‫س®م©اع‬ª‫ إ‬ª‫ن® و©ل©د‬ª‫ م‬Õ‫ ك©ان© ك©م©ن® أ©ع®ت©ق© أ©ر®ب©ع©ة© أ©ن®ف¬س‬،Õ‫ر©ار‬ª‫م‬. dalam sehari seratus kali. sepuluh kali. 254. Nabi r bersabda: “Barang siapa yang membaca: “Maha Suci Allah dan aku memuji-Nya”.”[272] 130 KEUTAMAAN TASBIH. Rasulullah r bersabda: “Barang siapa yang membaca: Laailaaha illallaah wahdahu laa syariika lahu lahulmulku walahulhamdu wahuwa ‘alaa kulli syaiin qadiir. maka dia seperti orang yang memerdekakan empat orang budak dari keturunan Nabi Ismail.‫ و©ق©ال‬r: ‫ي‬ª‫ ف‬ª‫ي®ل©ت©ان‬ª‫ ©ثق‬ª‫س©ان‬º‫ ع©ل©ى الل‬ª‫ي®ف©ت©ان‬ª‫خف‬ © ª‫م©ت©ان‬ª‫ك©ل‬ . 255. TAHLIL DAN TAKBIR 254.”[274] 256. maka kesalahannya akan dihapuskan sekalipun seperti buih air laut. TAHMID.

adalah: Subhaanallaah wabi-hamdih. 257. subhaanallaahil ‘azhiim. 258. pahalanya berat di timbangan (hari Kiamat) dan disukai oleh Tuhan Yang Maha Pengasih. Rasulullah r bersabda: “Apakah seseorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan seribu kebaikan setiap hari?” Salah seorang di antara yang duduk bertanya: “Bagaimana mungkin di antara kita bisa memperoleh seribu kebaikan (dalam sehari)?” . 256. Rasulullah r bersabda: “Sungguh.‫ ه‬ª‫ح©م®د‬ª‫ و©ب‬ª ‫ن ا‬ © ‫ س ¬ب®ح©ا‬: ‫ل© ى الر¨ح®م©ـان‬ª‫ إ‬ª ‫ي®ب©ت©ان‬ª‫ ح©ب‬ª ‫ي®ز©ان‬ª‫ال® م‬ ‫ي®م‬ª‫ ال®ع©ظ‬ª‫ن ا‬ © ‫س¬ب®ح©ا‬. Adalah lebih ku cintai dari apa yang disinari oleh matahari terbit.‫ و©ق©ال‬r: ‫ل©ـه‬ª‫ و©ل © إ‬ª‫ل¨ه‬ª‫ و©ال®ح©م®د¬ ل‬ª‫ن ا‬ © ‫ل©ن® أ©ق¬و®ل© س¬ب®ح©ا‬ ‫ الش¨م®س‬ª‫مم¨ا ط©ل©ع©ت® ع©ل©ي®ه‬ª ¨‫ل©ي‬ª‫ إ‬ã‫ أ©ح©ب‬،¬‫ل ¨ ا¬ و©ا¬ أ©ك®ب©ر‬ª‫إ‬.‫ و©ق©ال‬r: ‫ أ©ل®ف‬Õ ‫ب© ك¬ل¨ ©يو® م‬ª‫ز¬ أ©ح©د¬ ك¬م ® أ © ن ® ي©ك® س‬ª‫أ©ي©ع®ج‬ ‫ب¬ أ©ح© د¬ن ©ا‬ª‫ ك©ي® ف © ©يك® س‬،ª‫ه‬ª‫ ن ® ج¬ل© س©ائ‬ª‫ل م‬ Ó ª‫ ف© س©أ©ل©ه¬ س ©ائ‬Õ‫ح© س©ن©ة‬ ‫ ©في¬ك®ت© ب ¬ ©ل ه ¬ أ©ل®ف‬،Õ‫ي®ح©ة‬ª‫ائ©ة© ©ت س®ب‬ª‫ح¬ م‬º‫ ي¬ س©ب‬: ‫؟ ق©ال‬Õ‫أ©ل® ف © ح© س©ن©ة‬ ‫ي®ئ©ة‬ª‫عن®ه¬ أ©ل®ف¬ خ©ط‬ © ã‫ أ©و® ي¬ح©ط‬Õ‫ح©س©ن©ة‬.”[275] 257.”[276] 258. apabila aku membaca: ‘Subhaanallah walhamdulillaah walaa ilaaha illallaah wallaahu akbar’. Rasulullah r bersabda: “Dua kalimat yang ringan di lidah.

Rasulullah r bersabda: “Hendaklah dia membaca
seratus tasbih, maka ditulis seribu kebaikan baginya
atau dihapuskan darinya seribu keburukan.”[277]

‫س©ت® ل©ه‬ª‫ غ¬ر‬،ª‫ه‬ª‫ح©م®د‬ª‫ و©ب‬ª‫ي®م‬ª‫ ال®ع©ظ‬ª‫ن ا‬
© ‫ س¬ب®ح©ا‬:©‫ م©ن® ق©ال‬259.‫ال®ج©ن¨ة‬

‫ي‬ª‫ ف‬Ó‫ن©خ®ل©ة‬

259. “Barang siapa yang membaca:
Subhaanallaahi ‘azhiim wabihamdih, maka
ditanam untuknya sebatang pohon kurma di
Surga.”[278]

ª‫الله‬ª‫ل ¨ ب‬ª‫حو®ل© و©ل © ق¬ ¨وة© إ‬
© © ‫ ل‬260260. Rasulullah r bersabda: “Wahai Abdullah bin
Qais! Maukah kamu kutunjukkan perbendaharaan
Surga? “Aku berkata: “Aku mau, wahai Rasulullah!”
Rasulullah r berkata: “Bacalah: Laa haula walaa
quwwata illaa billaah.”[279]

261- ‫ و©ق©ال‬r: ،ª ‫ن ا‬
© ‫ س ¬ب®ح©ا‬: Ó ‫ أ ©ر®ب©ع‬ª ‫ل©ى ا‬ª ‫ إ‬ª ‫ ال®ك©ل ©م‬ã ‫أ ©ح©ب‬
‫ن‬ª‫ه‬º‫أ©ي‬ª‫ ك © ب‬ã‫ ل © ©يض¬ر‬،¬‫ و ©ا ¬ أ©ك®ب©ر‬،¬ ‫ل ¨ ا‬ª‫ل© ـ ©ه إ‬ª‫ و©ل © إ‬،ª ‫ل¨ ه‬ª‫و©ال®ح©م®د¬ ل‬
‫ب©د ®©أت‬.
261. Rasulullah r bersabda: “Perkataan yang paling
disenangi
oleh
Allah
adalah
empat:
Subhaanallaah,Alhamdulillaah,
Laa
ilaaha
illallaah, Allaahu akbar. Tidak mengapa dimulai
yang mana di antara kalimat tersebut.”[280]

262- ‫ ا‬ª‫ل©ى ر©س¬و®ل‬ª‫ إ‬ò‫ي‬ª‫ ج©اء© أ©ع®ر©اب‬r ‫ي® ك©ل©م½ا‬ª‫م®ن‬º‫ ع©ل‬:©‫ف©ق©ال‬
‫ ا‬،¬ ‫ي® ك © ©ل ه‬ª‫ل ¨ ا ¬ ©وح®د© ه ¬ ل © ش©ر‬ª‫ل© ـ ©ه إ‬ª‫ ل © إ‬،®‫ ق¬ل‬: ©‫ ق©ال‬. ‫أ©ق¬و®ل¬ه‬
،© ‫ي® ن‬ª‫ ال®ع©ال©م‬º ‫ ر© ب‬ª ‫ن ا‬
© ‫ س ¬ب®ح©ا‬،‫ي®ر½ا‬ª‫ ©كث‬ª ‫لل¨ ه‬ª ¬‫ و©ال®ح©م®د‬،‫ي®ر½ا‬ª‫أ©ك®ب©ر¬ ك©ب‬
‫ ق©ال© ©فه©ؤ¬ل ©ء‬,‫ي® م‬ª‫ز ال®ح©ك‬ª ®‫زي‬ª ©‫ ال®ع‬ª ‫الل ه‬ª‫ل ¨ ب‬ª‫حو®ل© و©ل © ق¬ ¨وة© إ‬
© ©‫ل‬
‫ ي‬ª‫ل ي ® و©ار®ح©م®ن‬ª ‫ ®ر‬ª‫ ا©لل¨ه¬ م ¨ اغ®ف‬،®‫ ق¬ل‬: ‫ي ®؟ ق©ال‬ª‫ي ® ف©م © ا ل‬º‫ ر©ب‬ª‫ل‬
‫ي‬ª‫ي® و©ار®ز¬ق®ن‬ª‫ن‬ª‫و©اه®د‬.
262. Seorang Arab Badui datang kepada
Rasulullah r, lalu berkata: ‘Ajari aku dzikir untuk aku
baca!’ Rasul r bersabda: ‘Katakanlah: Tidak ada
Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang
Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Allah Maha
Besar. Segala puji yang banyak bagi Allah. Maha
Suci Allah, Tuhan sekalian alam dan tiada
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang
Maha Mulia lagi Maha Bijaksana.’ Orang Badui itu
berkata: "Kalimat itu untuk Tuhanku, mana yang
untukku? Rasul r bersabda: ‘Katakanlah: Ya Allah!
Ampuni-lah aku, kasihanilah aku, berilah
petunjuk kepadaku dan berilah rezeki
kepadaku.”[281]

263- ‫ي‬ª‫ذ©ا أ © س ®ل©م© ع©ل¨م©ه ¬ الن¨ب‬ª‫ ك©ان © الر¨ج¬ل¬ إ‬r ‫الص¨ل©ة© ث¬م‬
‫ي‬ª‫لي® و©ار®ح©م®ن‬ª ‫ ®ر‬ª‫ ا©ل ¨له¬م¨ اغ®ف‬:‫م©ات‬ª‫ ال®ك©ل‬ª‫ه©ؤ¬ل©ء‬ª‫أ©م©ر©ه¬ أ©ن® ي©د®ع¬و© ب‬
‫ي‬ª‫ي و©ار®ز¬ق®ن‬
® ‫ن‬ª ª‫ي® ©وع©اف‬ª‫ن‬ª‫و©اه®د‬.

263. Seorang laki-laki apabila masuk Islam, Nabi r
mengajarinya shalat, kemudian beliau
memerintahkan agar berdo’a dengan kalimat ini: "Ya
Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah
petunjuk kepadaku, melindungi (dari apa yang tidak
kuinginkan) dan berilah rezeki kepadaku.”[282]

‫ ل‬: ª‫ذك®ر‬º ‫ و©أ©ف®ض©ل© ال‬،ª ‫لل¨ ه‬ª ¬‫ ال®ح©م®د‬: ‫ء‬
ª ‫دع©ا‬ã ‫ل ال‬
© ©‫ ن ¨ أ©ف®ض‬ª ‫ إ‬264.‫ل ¨ ا‬ª‫إ‬

‫ل©ـ ©ه‬ª‫إ‬

264. “Sesungguhnya doa yang terbaik adalah
membaca: Alhamdulillaah. Dzikir yang terbaik
adalah: Laa Ilaaha Illallaah.”[283]

‫ و©ل‬،ª ‫لل¨ ه‬ª ¬‫ و©ال®ح©م®د‬،ª ‫ن ا‬
© ‫ س ¬ب®ح©ا‬: ¬‫ح©ات‬ª‫ي©ات ¬ الص¨ال‬ª‫ ال®ب©اق‬265.‫الله‬ª‫ل ¨ ب‬ª‫إ‬

©‫ و©ل © ح©و®ل© و©ل © ¬قو¨ة‬،¬‫ و©ا¬ أ©ك®ب©ر‬،¬‫ل ¨ ا‬ª‫ل©ـ ©ه إ‬ª‫إ‬

265. “Kalimat-kalimat yang baik adalah:
“Subhaanallaah, walhamdulillaah, wa laa
ilaaha illallaah, wallaahu akbar, walaa haula
walaa quwwata illaa billaah.”[284]
131
BAGAIMANA CARA NABI r
TASBIH

MEMBACA

266- ‫و‬Õ‫ ع©م®ر‬ª ‫ ب® ن‬ª ‫ ا‬ª‫عب® د‬
© ® ‫ ع© ن‬t ‫ي‬ª‫ ر©أ©ي® ت ¬ ال ¨نب‬: ‫ل‬
© ‫ ق©ا‬r ‫د‬ª‫ي©ع®ق‬
‫ه‬ª‫ي®ن‬ª‫بي©م‬ª ©‫ي®ح‬ª‫الت¨س®ب‬.
266. Dari Abdullah bin Amru t, dia berkata: “Aku

[3]. maka lepaskan mereka. Bukhari dalam Fathul bari: 11/208. HR. [1].Tirmidzi 5/458. tapi tutuplah pintu dan sebut nama Allah (baca: Bismillaah). [2].”[285] 132 BEBERAPA ADAB DAN KEBAIKAN 267.melihat Rasulullah r menghitung bacaan tasbih (dengan jari-jari) tangan kanannya. Shahih Tirmidzi: 3/139 dan shahih Ibnu Majah: 2/317. Shahih Tirmidzi: 3/139. [6]. 1/539. maka tahanlah anakanakmu.”[286] Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad. Tutuplah bejanamu dan sebutlah nama Allah. keluarga dan segenap shahabatnya. Muslim. HR. sesungguhnya setan pada saat itu bertebaran. [5]. Sesungguhnya setan tidak membuka pintu yang tertutup. [4]. HR. ikatlah gerabahmu (tempat air dari kulit) dan sebutlah nama Allah. sekalipun dengan melintangkan sesuatu di atasnya. Ibnu Majah: 2/316. “Apabila kegelapan malam telah tiba -atau kamu masuk di waktu malam-. Bukhari: 8/171 dan Muslim: 4/2061. HR. Apabila malam telah terlewati sesaat. dan padamkanlah lampu-lampumu. lihat Shahih Tirmidzi 3/9. lafadz hadits ini dalam shahih Bukhari. . Amiin.

Lihat Irwa’ul Ghalil 1/122. HR. [20]. [16]. menurut riwayat Said bin Manshur. HR. [17]. Lafadz diatas dari Ibnu Majah. oleh Al-Albani. At-Tirmidzi: 2/505 dan Imam yang lain. Muslim: 1/209. jika dia berdo’a akan dikabulkan. HR.R: Tirmidzi: 5/473. [15]. [13]. Lihat Fathul Baari: 1/244. Ibnu Majah dan Ahmad. Al-Baghawi dan lihat Mukhtashar Syamaailit Tirmidzi. HR. HR. kecuali Nasa’i. Ibnu Majah: 2/1178. shahih Bukhari dalam Fathul Bari 8/237. Al-Bukhari: 1/45 dan Muslim: 1/283. 49 dan Shahihul Jami’: 3/203. Abu Dawud. Shahih Tirmidzi: 3/140. Bukhari dalam Fathul Bari: 11/113 dan Muslim: 4/2083. HR.[7]. HR. [10]. [22] HR. Ibnu Majah dan Ahmad. hal: 47. [8]. lihat Shahih Ibnu Majah: 2/335. Muslim: 1/553. seluruh penyusun kitab sunan. Ayat dari surah Ali Imran: 190-200. Irwaa’ul ghalil: 4/47. HR. Siapa yang membacanya akan diampuni. maka shalatnya diterima. H. Abu Daud 4/41 dan lihat pula Shahih Abi Dawud. . [14]. Abu Dawud. dan jika dia bangun untuk berwudhu’ lalu shalat. Al-Baghawi: 12/41 dan lihat Shahih Ibnu Majah: 2/275. Lihat Shahih Jami’ :5/342 [9]. [23]. lihat Shahih Tirmidzi: 3/144. [12].Riwayat Abu Daud 4/264 dan Ahmad 2/389. HR. [18]. HR. Sedang tambahan bismillah pada permulaan hadits. [21] . Abu Dawud. Abu Daud: 4/264. lihat Shahih Jami’ 5/176 [11]. [19]. Imam Bukhari dalam Fathul Bari: 3/39 dan lainnya. HR. Lihat Irwa’ul Ghalil. Lihat Irwa’ul Ghalil 1/122. 2/760. lihat. At-Tirmidzi. Muslim 1/530.

” Muslim. Abu Dawud: 4/325. maka terkumpullah sebanyak dua puluh lima pekerti”. [28]. [27]. Dalam Sunan Ibnu Majah. lihat Shahih Al-Jami’ no. dari hadits Fathimah “Allahummagh fir li dzunubi waftahli abwaba rahmatik”. [29]. Hal ini semuanya disebutkan dalam Bukhari: 11/116 no. Disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ibnu As-Sunni no. dinyatakan Al-Albani “hasan”. 28. isnad hadits tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhyar. dan Al-‘Allamah Ibnu Baaz berpendapat. dengan menisbatkannya kepada Ibnu Abi ‘Ashim dalam kitab Ad-Du’a. [32]. dan lihat Shahih AtTirmidzi: 3/151. halaman. 529. Al-Albani menyatakan isnadnya shahih. 173 dan lihat Irwa’ul Ghalil: 1/135 dan 2/94. HR. [37]. [33]. [35]. Dalam Kitab Shahih: “Apabila seseorang masuk rumahnya. 2018. dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 1/18. AlAlbani menshahihkannya karena beberapa syahid. dan Muslim: 1/526. HR. lalu berdzikir kepada Allah ketika masuk rumah dan makan. HR. lihat Shahih Al-Jami’ 1/528. Lihat Fathul Bari: 11/118.4591 [34]. HR. At-Tirmidzi: 5/490. HR.258.[24]. Abu Dawud. no. adalah . HR. 695. no. dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/152 dan Shahih Ibnu Majah: 2/336. Abu Dawud: 4/325. no. 5/483.88. [36]. HR. Lihat Shahih Ibnu Majah 1/128-129.6316. syaitan berkata (kepada teman-temannya). Katanya: “Dari berbagai macam riwayat. "Tiada tempat tinggal dan makanan bagi kalian (malam ini)’. Abu Dawud. HR. HR. 763. 536. no. At-Tirmidzi: 1/78. HR. An-Nasa’i dalam ‘Amalul Yaumi wal Lailah. [31]. [30]. Seluruh penyusun kitab Sunan.3419. At-Tirmidzi no. dalam Shahih Al-Adab Al-Mufrad. Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Tambahan: Allaahumma’shimni minasy syai-thaanir rajim. Muslim: 1/494. HR. [25] . [26]. 530. hal. no.

hal. [48]. HR. Muslim: 1/534. 423. Al-Bukhari dalam Fathul Bari 3/3. HR. Untuk kalimat: ‘Innaka laatukhliful mii’aad’. Bukhari: 1/152. . [38]. dan di dalamnya terdapat kisah 1/420. [43]. lihat Shahih AtTirmidzi:1/83. [50]. [53]. 13/371. HR. HR. Abu Dawud 1/203. HR. HR. Empat penyusun kitab Sunan. HR. Bukhari: 1/152.riwayat Ibnu Majah. An-Nasai dan Ahmad. HR. menurut riwayat Baihaqi: 1/410. kecuali Ibnu Majah. [40]. 465 dan Muslim meriwayatkannya dengan ringkas 1/532. Lihat Irwa’ul Ghalil: 1/262. [41]. HR. HR. [45]. [52]. Muslim: 1/353 dan Abu Dawud: 1/230. 11/116. [42]. Muslim: 1/534. Bukhari: 1/152 dan Muslim: 1/288. Abu Dawud: 1/230. HR. [39]. HR. Muslim: 1/288. Muslim: 1/534. Al-Allamah Abdul Aziz bin Baaz berpendapat. [51]. Muslim juga meriwayatkan hadits semakna dari Ibnu Umar. Dan sanadnya hasan. HR. Lihat Shahih Ibnu Majah: 129. [44]. dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 1/77 dan Shahih Ibnu Majah: 1/135. 38. [46]. HR. Ibnu Khuzaimah: 1/220. Ibnu Majah 1/265 dan Ahmad 4/85. Bukhari:1/181 dan Muslim: 1/419. Muslim: 1/288. HR. [47]. Abu Dawud dan Ahmad. isnad hadits tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhyar. [49]. HR. Bukhari: 1/99 dan Muslim: 1/350. [54]. Penyusun kitab Sunan dan Imam Ahmad. At-Tirmidzi. dan empat imam hadits. HR.

[69]. HR. Muslim: 1/534. Bukhari dalam Fathul Bari: 2/284. HR. lihat Shahih Ibnu Majah: 1/148. HR. Muslim: 1/534. HR. HR. [76]. HR. Bukhari dan Muslim. Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Abi Dawud. Bukhari: 2/102 dan Muslim: 1/412. An-Nasai dan Ahmad. [71]. Bukhari dalam Fathul Bari: 2/282. [61]. lihat Bab Do’a Ruku’. [66]. [73]. Bukhari dalam Fathul Baari: 6/408. [72]. [62]. lihat no. Lafazh hadits tersebut menurut riwayat Muslim. Lafadz hadits ini dalam riwayat Muslim. begitu juga imam hadits yang lain. Ahmad: 6/30 dan Al-Hakim. At-Tirmidzi: 2/473. Muslim: 1/533. Bukhari dalam Fathul Baari: 1/13 dan Imam Muslim: 1/301. hadits tersebut shahih. [67]. HR. [60]. [58]. Para penyusun kitab Sunan dan Imam Ahmad. Abu Dawud: 2/86 dan An-Nasai: 3/53. HR. [70]. Muslim: 1/346. kecuali An-Nasai. [59]. [63]. Muslim: 1/532. HR. HR. HR. HR. HR. . HR. Lihat Shahih AtTirmidzi: 1/90 dan Shahih Ibnu Majah: 1/148. 1/284. HR. Muslim: 1/350. HR. Bukhari dalam Fathul Baari: 6/407 dan Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitabnya: 1/306. Abu Dawud: 1/231. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya: 1/219. hadits tersebut shahih. [65]. Ashhabus Sunan. dan Al-Hakim. HR. HR. [68]. [74]. [56]. [57]. [75]. Abu Dawud: 1/230. Lihat Shahih At-Tirmidzi: 1/83. Menurut Al-Hakim. At-Tirmidzi: 2/474. HR. [64]. HR. Imam Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/220. Menurut Al-Hakim. Bukhari: 1/202. Sedang tambahannya: Fatabaarakallahu menurut riwayat Adz-Dzahabi sendiri.Muslim: 1/412. Bukhari: 8/168 dan Muslim: 4/2078. HR. HR. 35.[55]. Dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud: 1/166.

HR. Aku (Allah) ampuni kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan”. kemudian bacalah:(do’a istikharah)” Bukhari: 7/162. Ahmad: 5/360. [90]. Seluruh penyusun As-Sunan. lihat Fathul baari: 9/62. [89]. Ibnu Majah: 2/1267. Dinyatakan Al-Albani shahih dalam Shahih AnNasai: 1/280. lihat Shahih Ibnu Majah: 2/329 dan Shahih At-Tirmidzi: 3/163. [85]. dishahihkan Al Albani dalam Shahih Jami’: 5/339. lafadz hadits menurut riwayatnya: 3/52 dan Ahmad: 4/338. HR. HR.[77]. An-Nasai: 3/54-55 dan Ahmad: 4/364. lihat Shahih Tirmidzi: 2/8. [78]. no. Muslim: 1/418. Muslim: 1/414. [79]. Abu Daud: 2/68. Lihat Shahih Ibnu Majah: 1/152 dan Majmauzzawa’id: 10/111. HR. [83]. lihat takhrijnya dalam Zadul Ma’aad: 1/300.“Siapa yang membacanya sehabis shalat tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian”. 972. [86]. ketiga surat tersebut disebut juga “Al Mu’awwizaat”. no. At-Tirmidzi: 5/515. Ahmad: 4/227. Bukhari dalam Fathul Baari: 6/35. dihasankan oleh Al Albani. Abu Dawud dan lihat di Shahih Ibnu Majah: 2/328. HR. [82]. Muslim: 1/414.Abu Daud. HR. Muslim: 1/415. no: 100. [84]. 121.“Siapa yang membacanya sehabis shalat tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian”. [88]. 3667. no. Nasa’i dalam Amalul . HR. Abu Dawud: 2/62. Tirmidzi: 5/515. [87]. [91]. [93]. An-Nasai. Bukhari: 1/225. beliau bersabda: “Jika salah seorang kamu sedang mengalami permasalahan maka shalatlah dua raka’at selain shalat fardhu. Jabir bin Abdullah t berkata: “Adalah Rasulullah mengajarkan kami (do’a) Istikharah dalam semua urusan sebagaimana dia mengajarkan kami surat dalam Al Qur’an. Ibnu Sunny. Shahih Abu Daud: 2/698. Ibnu Majah dan lainnya. dan Silsilah Hadits Shahih: 2/697. [80]. HR. Nasa’i dalam Amalul Yaumi Walailah. Dinyatakan oleh AlAlbani shahih dalam Shahih An-Nasai: 1/281. [81]. Lihat Shahih Ibnu Majah: 2/329. “Siapa yang mengucapkannya selesai shalat. [92].

Ibnu Sunny. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Tirmidzi: 5/567. hal. sanadnya dihasankan oleh Syu’aib dan Abdul Qadir Arna’uth dalam Tahqiq Zaadulma’aad: 2/273. H. Lihat Shahih Ibnu Majah: 2/332 [103]. Lihat Shahih Jami’: 4/209 [110]. Bukhari dalam Adabul mufrad. Ibnu Sunni. 69. 37. [109]. Ibnu Hibban. [95] . dan Silsilah Hadits Shahih: 2/697. Abu Daud: 4/324. [94]. HR. [99]. 70. HR. HR. HR. Shahih Tirmidzi: 3/142. [97]. Lihat Shahih Targhib dan Tarhib: 1/272. hal. 34.R. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/182. 4/290.Yaumi Walailah. juga diriwayatkan di ‘Amalul yaumi wallailati. dishahihkan Al Albani dalam Shahih Jami’: 5/339. [105]. [104].HR. Nasa’i dalam Amalulyaumi Wallailati no. no.Riwayat Hakim yang dishahihkan dan disetujui oleh Dzahabi 1/545. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/142. Abu Dawud: 4/418. [102]. Ahmad 4/337. [108]. Lihat Shahihul Jami. lihat Tuhfatul Akhyar. HR. 9. hal: 24. Ibnu Sunni dalam kitab ‘Amalul yaumi Wallailati. no. Ibnu Sunni no. Ibnu Baaz rahimahullah menyatakan hadits ini hasan dalam Tuhfatul Akhyar. no: 100. Nasa’i dalam Amalulyaumi wallailati. hal. 72. Ahmad 3/406-407. Nasa’i dalam Amalul yaumi wallailati. Abu Dawud dan Tirmidzi. 22. HR. 146. Ahmad: 3/406-407.R. dalam Al Mawarid. Lihat juga Tuhfatul Akhyar. H. [96]. no. Abu Dawud 4/322. 24. Nasa’i dalam ‘amalul yaumi wallailati. no. Abu Daud: 4/322. HR. hal. 1201. no. 68. no: 41 hal: 23. H. Abu Dawud: 4/318. [100]. Abu Daud: 4/317. 4. HR. 23. no.R. 121. Ibnu Sunni no. Ibnu Sunny dalam Amalulyaumi wallailati. HR. Tirmidzi dan Abu Dawud. Bukhari: 7/150. hal. Lihat Shahih Targhib dan Tarhib: 1/273 [107]. 972. Syeikh Bin Baz rahimahullah menyatakan bahwa sanad hadits tersebut hasan. [98]. H. Tirmidzi: 5/465. no: 7 hal: 137. sanad Abu Daud dan Nasa’i dihasankan oleh Syeikh Bin Baaz dalam Tuhfatul Akhyar. [101]. Bukhari dalam Al Adabul Mufrad. Nasa’i dalam Amalulyaumi Wallailati no.H. 34. Lihat Shahih Ibnu Majah: 2/332. Abu Dawud: 4/321 dan sanad haditsnya baik. [106]. no. Ahmad: /42. no: 2361. Syekh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah menyatakan sanad hadits tersebut hasan. Muslim: 4/2088. 26. Tirmidzi: 5/466. no. no.R. Ibnu Sunny. 35. Tuhfatul Akhyar oleh Bin Baaz . 5/123.R.

[117]. HR. Bukhari: 4/95 dan Muslim: 4/2071. HR. Bukhari. [119]. Muslim: 4/2091. Muslim: 4/2090. Fathul baari: 11/113. [120]. An Nasa’i dalam ‘Amalulyaumi wallailati. HR. salah satunya baik. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/142. Shahih Ibnu Majah: 2/266 dan Tuhfatul Akhyar. Ibnu Sunny dalam ‘Amalulyaumi wallailati. Bukhari dalam Fathul baari: 7/71. HR. [123]. Muslim: 4/2081. Ibnu Sunni. no. Bukhari. Lihat Shahihul Jami’: 4/213. Muslim: 1/554. Bukhari. Fathul baari: 11/113. 721. Sanadnya dihasankan oleh Syu’aib dan Abdul Qadir Al Arna’uth dalam Tahqiq Zaadul Ma’aad: 2/375. Riwayat Hakim. HR. HR. [128]. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/187. Diriwayatkan oleh Thabrani melalaui dua sanad. Tirmidzi dan Nasa'i. HR. Ibnu Sunny dalam Amalulyaumi wallailati: no.rahimahullah. Ahmad: 2/290. Lihat juga Shahih Tirmidzi: 3/143. Bukhari: 11/126. [114]. HR. Abu Dawud: 4/12. H. Ibnu Sunny.HR.R. 54. Ahmad dengan lafaz yang sama: 2/79. no. Bukhari. no. HR. [130]. Shahih Tirmidz:i 3/171. Nasa’i dalam ‘Amalulyaumi wallailati. [113]. 44 dan lihat keutamaannya pada no. [116]. Fathul baari. Muslim: 4/2084. HR. [122]. HR. 590. Muslim: 4/2083. Muslim: 4/2085. [124]. Fathulbaari: 9/94. Bukhari: 9/62. [127]. Lihat Shahih Muslim: 4/1772-1773. . HR. [126]. 925. Muslim: 4/1723. hal. [131]. [115]. dishahihkannya dan disetujui oleh Adz Dzahabi 1/540. 68. Ibnu Majah. Bukhari dan Muslim: 4/2075. [121]. [129]. Fathul baari: 4/487. HR. [125]. [132]. 255 [111]. H. lihat Majma’uzzawa’id: 10/120 dan Shahih Targhib dan Tarhib: 1/273.R. Lihat Shahih Jami': 4/255. Muslim: /2083. [118] . HR. no. Abu Dawud: 4/311. HR. hal. [112]. Tirmidzi dan Abu Dawud. 45. Muslim: 4/2084.

“Adalah Rasulullah banyak (membaca) doa ini.[133]. Bukhari dalam Adab Al Mufrad. HR. HR. [148]. HR. lihat Shahih Tirmidzi 3/183. [138]. 708. dishahihkan oleh Hakim dan disetujui Dzahabi: 2/142. [139]. [140]. Ashhabussunan. HR. lihat Shahih Tirmidzi: 3/180. [150]. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/180. Bukhari: 7/158. sanadnya shahih: 2/211. HR. HR. Lihat Zadul Ma’ad: tahqiq Syu’aib dan Abdul Qadir Al Arna’uth: 1/377. dishahihkan Al Albani dan Shahih Al Adabul Mufrad. Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubra. HR. HR. Shahih Ibnu Majah: 1/194. hadits ini mauquf pada Umar t. Muslim: 1/120. HR. Lihat Shahih Tirmidzi 1/144. Abu Dawud: 2/87. lihat Bukhari dalam Fathul baari: 11/173. HR. Muslim: 1/119-120. Bukhari /Fathul baari: 6/336. Shahih Ibnu Majah: 1/194 dan Irwa’ulghalil oleh Al Albani: 2/172. [151]. HR. Hakim dan Baihaqi. Shahih Abu Dawud: 3/959. Di antara dua kurung menurut riwayat Baihaqi. no. [137]. HR. 707. Muslim 4/2300. [144]. Ahmad: 5/42. Ashabus sunan dan Imam Ahmad. 546. HR. serta kitab Irwa’ul Ghalil: 2/175. Bukhari dan Al Adabul Mufrad. Muslim 3/1362. [135]. Tirmidzi: 5/529 dan riwayat Hakim yang disetujui dan dishahihkan oleh Dzahabi: 1/505. no. [142]. HR. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/168. [136]. Ahmad: 1/391. [146]. HR. Tirmidzi: 5/560. [149]. [143]. [152]. Abu Dawud: 3/42. Riwayat Nasa’I: 3/244. [147]. . no. Ahmad Darimi. Shahih Ibnu Majah: 2/335. [145]. Surat Al Hadid: 3. Abu Dawud: 4/329 dihasankan oleh Al Albani dalam Shahih Abu Dawud: 3/962 [153]. Abu Dawud: 4/324. [134]. Bukhari: 5/172. dishahihkan oleh Al Al Bani. [141]. Abu Dawud: 2/89. Tirmidzi: 5/572. Bukhari: 7/154 dan Muslim: 4/2092. Tambahannya terdapat dalam riwayat Daruqutni: 2/31 dan sanadnya shahih. HR. Syeikh Al Albani menshahihkannya dalam Irwa’ul Ghalil: 2/170. Daruqutni.

Al-Baihaqi: 4/9. 4/119. dishahihkan oleh Al Albani. Fathul baari: 8/144. Ibnu Majah: 1/480. Muslim: 1/291 dan Bukhari: 1/151. HR. [159]. [160]. Abu Dawud: 3/211. [165]. HR. Muslim: 4/1893. [158]. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwatha’. HR. “Adalah Rasulullah sering (membaca) doa ini. HR. HR. Muslim: 2/634. [167]. lihat Shahih Ibnu Majah: 1/244 dan Shahih Tirmidzi: 1/286. Ibnu Majah. Muslim: 2/663. Tirmidzi. Ahmad Syakir menyatakan bahwa hadits tersebut adalah shahih. Ibnu Majah. [157]. Bukhari. maka Allah menghilangkan (gangguan tersebut) dariku". [172]. Muslim: 4/2052.R. [175]. hal. Shahih Tirmidzi: 3/152 dan Shahih Ibnu Majah: 2/317. HR. lihat Shahih Tirmidzi: 1/77. [155]. HR. HR. Bukhari: 10/118. dia menshahihkan hadits ini dan disetujui oleh Dzahaby: 1/359. [156]. [168]. Lihat Ahkaamul janaaiz oleh Syeikh Al Albaani. HR. Lihat Al Azkar An Nawawi. Lihat Shahih Tirmidzi: 2/210 dan Shahih Jami’: 5/180. Muslim: 4/1729. 349. [176]. Bukhari: 7/10. Lihat Shahih Tirmidzi 3/152 dan Shahih Ibnu Majah: 2/317. [164]. Abu Dawud: 1/206. Riwayat Hakim. [163]. HR. [161]. 1/288. [169]. [173]. HR. [174]. lihat Bukhari dalam Fathul baari: 11/173. Tirmidzi. [170]. HR. Bukhari. Muslim: 1/539. Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.[154]. Ahmad: 2/368. 125. dan Shahihul Azkar oleh Salim Al Hilaly: 2/713. HR. Ibnu Abi Syaibah dan Al Mushannaf: 3/217. lihat Surat Al Mu’minuun: 98-99. [166]. H. [162]. Muslim: 2/632. Abu Dawud: 2/86. [171]. Sanadnya dishahihkan oleh Syua’ib Al Arna’uth dalam Tahqiq Syarhus sunnah Lil . Lihat Shahih Ibnu Majah: 1/251. hal. ia berkata: "Aku laksanakan hal itu. Lihat Shahih Ibnu Majah: 1/251. Tirmidzi: 2/257 Shahih Abu Dawud: 1/283. dari hadits Utsman bin Al Aash t. Bukhari: 7/158.

Dan lihat Shahihul Jami’: 4/209. [191]. 126 [181]. Muslim 2/671. Al Albani berkata: sanadnya shahih secara mauquf. Bukhari: 1/224 dan Muslim: 2/614. [187]. [193]. karena sekarang dia sedang ditanya “. Abu Dawud: 2/306.". Al Muwattha’: 2/992. HR. Muslim: 2/636. [189]. [185]. Abu Dawud: 3/315 dan Hakim. Bukhari: 2/80. Ibnu Majah: 2/1228. HR. [194]. [184]. Imam Bukhari mengutipnya dalam kitab Al Jana’iz: 2/113. Bukhari: 4/76. Terdapat dalam Al Mughni oleh Ibnu Qudamah: 3/416 dan Durus Muhimmah Li Ammaatilummah oleh Syeikh Bin Baaz. dan diantara dua tanda kurung adalah hadits Aisyah radiallahu 'anha dalam riwayat Muslim: 2/671. HR. [183]. HR. HR. Lihat Al Azkar LinNawawi. 6588. dishahihkannya dan disetujui oleh Dzahaby: 1/370. Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dengan lafadz: "Bismillah Wa’alaa Millati Rasululillah. Muslim: 2/616. dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud: 1/216. Bukhari: 1/205. HR. [182]. Ibnu Majah: 1/557. Bukhari: 2/80. [179]. HR. Abu Dawud: 3/314 dan dengan sanad yang shahih. hal. [195]. Al Baghawi dalam Syarhus sunnah: 5/357. Muslim: 2/632. HR. HR. Muslim: 1/83. [178]. HR. Abu Dawud: 1/303. [177]. Bukhari: 1/224 dan Muslim: 2/613. Bukhari dengan Fathul Bari: 2/518. Lihat Shahih Ibnu Majah: 2/305. Abdurrazzaq no. At-Tirmidzi: 5/504. [186]. Ad-Darimi dengan lafadz hadits yang sama: 1/336 dan lihat Shahih Tirmidzi: 3/157. HR. Abu Dawud: 4/326. HR. HR. [190]. 15. [192]. HR. HR. hal. Abu Dawud: 1/305 dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud: 1/218. Hadits ini hasan menurut Al-Hafidz Ibnu . [188]. Ibnu Majah dan lafaznya dari dia: 1/494 dari Buraidah t. begitu juga imam hadits yang lain. [180]. Adalah Rasulullah r jika selesai menguburkan mayat dia berdiri dan bersabda: “Mintalah ampunan untuk saudaramu dan mohonkan untuknya keteguhan.Baghawi: 5/357.

Ahmad: 4/400. Al-Albani menyatakan. [214].” Beliau bersabda: “Ya. Muslim: 3/126. [213]. hadits tersebut shahih dalam Shahih Abi Dawud: 2/730. dan lafazh hadis tersebut menurut riwayat At-Tirmidzi. Muslim: 2/806. membaca Al-Qur’an atau melakukan shalat. Lihat pula Shahih At-Tirmidzi: 2/354. HR. maka .Hajar dalam Takhrij Al-Adzkar. HR. barang siapa yang berkata baik. dia berkata: “Setiap Rasulullah r duduk di suatu tempat. [209]. HR. HR. Shahih Ibnu Majah: 2/321. [204]. [202]. kecuali An-Nasai dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 1/316. HR. lihat pula di Shahih AtTirmidzi: 3/153. At-Tirmidzi: 4/288. Bukhari: 7/125. HR. setiap membaca Al-Qur’an dan setiap melakukan shalat. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 4/103. HR. Sunan Abu Dawud: 3/367. Abu Dawud: 3/347. Ibnu Majah: 1/556 dan An-Nasa’i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. kecuali An-Nasai. [199]. HR. [203]. [196]. Ibnu Majah: 1/617 dan lihatlah Shahih Ibnu Majah: 1/324. 296-298. [197]. Penyusun-penyusun kitab Sunan. [198]. Muslim: 3/1615. dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/159. Penyusun kitab Sunan. At-Tirmidzi: 5/506. engkau selalu mengakhiri dengan beberapa kalimat itu. dan lihat kitab Shahih At-Tirmidzi: 2/167. HR. barang siapa yang berkata jelek. Bukhari: 7/99. [212]. At-Timidzi: 5/494. At-Tirmidzi dan Imam hadis lain. [207]. Muslim: 4/2015. [200] . [211]. Abu Dawud: 2/248.” Aisyah radhiallahu ‘anha berkata: Aku berkata: “Wahai Rasulullah! Aku melihat engkau setiap duduk di suatu majelis. Muslim: 2/1054. HR. Ashhaabus Sunan dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/153. [208]. HR. beliau mengakhirinya dengan beberapa kalimat. HR. dan lihatlah Shahih At-Tirmidzi: 3/153. [206]. HR. HR. [210]. akan disetempel pada kebaikan itu. lihat Syarah Al-Adzkar: 4/342. [205]. Muslim: 2/1000. Dari Aisyah. At-Tirmidzi: 5/82. 5/493. Bukhari: 6/214. [201]. HR. Bukhari: 6/141. dan lihat Shahih Tirmidzi: 3/158. HR. HR. At-Tirmidzi dengan lafazh yang sama: 5/507. Abu Dawud: 4/308. Muslim: 2/1028.

hadits tersebut hasan dalam Shahih Sunan Abi Dawud: 3/965. [226]. Abu Dawud: 4/333. Al-Albani menyatakan. no. HR. Tahqiq Muhammad Uyun. Faruq Hamadah menyatakan.kalimat tersebut merupakan penghapusnya. HR. [216]. hal. HR. [224]. no. lihat Shahihul Jami’: 6244. An-Nasa’i dalam kitab ‘Amalul Yaum wal Lailah. HR. 304. Ibnu Sunni no. Ahmad: 2/220. [222]. dan Shahihut Targhib wat Tarhib oleh Al-Albani: 1/19. [220]. lihat Al-Waabilush Shayyib Ibnil Qayyim. 524. HR. Abu Dawud: 4/296 dan Al-Albani menshahihkan dalam Shahih Abi Dawud: 3/941. At-Tirmidzi: 2035. [229]. 278. Ibnu Majah: 2/809. dan lihat Shahih AtTirmidzi: 3/156. no. An-Nasai dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah. Abu Dawud: 3/34. 55 dan no. hal. hadits tersebut hasan dalam Shahih Ibnu Majah: 2/21 dan Shahih At-Tirmidzi: 2/152. hadits tersebut shahih dalam Tahqiq ‘Amalul Yaum wal Lailah. 308. [221]. Fathul Baari: 4/88. “Dari akhir surah Al-Kahfi”. Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Takhrij Adzkar: 5/154: “Hadits tersebut hasan. Muslim: 1/555. dan lihat Shahih Ibnu Majah: 2/55. Ahmad dan imam yang lain: 4/403. HR. 273 [215]. karya An-Nasa’i hal. 300. Lihat Tuhfatul Akhyar.” HR. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya: 2/100. dan lihat Shahih Ibnu Majah: 2/133. At-Tirmidzi: 5/501. Al-Hakim: 1/538. HR. Dr. [218]. 421.” Ibnu Baz berkata: Hadits itu diriwayatkan pula oleh An-Nasai dengan sanad yang hasan. HR. . Imam Ahmad: 6/77. hal. Al-Hakim. 37 [228]. HR. 292. 1065. lihat Shahihul Jami’: 3/233. dan lihat Al-Ahadits Ash-Shahihah. HR. [225]. 138. hal. (Kalimat itu adalah: Subhaanaka wa bihamdika laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik). Lihat hadits no. Ibnu Sunni. [230]. Muslim: 1/556. Dan dalam riwayat lain. no. [223]. hal. HR. [219]. HR. Ibnu Majah: 2/943. Ahmad: 5/82. Muslim: 2/998. dan Al-Albani menyatakan. Ibnu Sunni. Ahmad: 2/403. Shahih AtTirmidzi: 2/200. 56 dari buku ini. At-Tirmidzi: 5/291. [227]. ia menshahihkan. HR. HR. Bukhari. [217]. An-Nasa’i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah halaman: 218.

HR. [241]. begitu juga imam hadits yang lain. AlHakim. HR. [248]. [250]. [252]. Muslim: 2/841. Muslim: 2/980. [235]. [237]. Bukhari. 2041. [234]. HR. dan kalimatnya: “Jadikanlah sebagai pembersih dan rahmat. HR. begitu juga imam yang lain. Bukhari dengan Fathul Bari: 3/408. Al-Bukhari dengan Fathul Bari: 1/82.[231]. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 6/135. Lihat Al-Bukhari dengan Fathul Bari: 3/472. Abu Dawud no. Muslim: 1/74. 1/274. HR. An-Nasa’i. [242]. Kalimat dalam kurung tambahan Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman: 4/228 dari jalan lain. [246]. HR. HR. dalam Shahih Abi Dawud: 3/961. At-Tirmidzi: 5/499. lihat Shahihul Jami’:3/25 dan Shahih At-Tirmidzi: 3/177. HR. lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/155. Muslim: 4/2092. [244]. Muslim: 1/288. dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud 1/383. [245]. Bukhari dengan Fathul Bari: 6/350. [253]. HR.Shahih Abu Dawud: . [238]. Al-Albani meng hasankan. Fathul Bari: 3/476. Al-Albani. HR. Ahmad: 2/367. HR. HR. [236]. [239]. HR. HR. Muslim: 4/2296. Syarah An-Nawawi: 17/39. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 1/55. 761. Bukhari dengan Fathul Bari: 11/42. HR. [254]. Al-Albani juga menshahihkannya dalam Shahihul Jami’: 4/201. menshahihkannya. At-Tirmidzi: 5/551. HR. Isnadnya dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Al-Adabul Mufrad no. [247]. Muslim: 4/2080. 585. dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 2/155. Ahmad: 3/306. maksud “sesuatu” adalah tongkat. HR. Bukhari: 7/163. Muslim: 4/2007. [233]. Muslim: 4/2086. Al-Hakim: 2/421. Ibnu Sunni dalam kitab ‘Amalul Yaum wal Lailah. [240]. Abu Dawud: 4/327. dan Albani menshahihkannya Shahih Abi Dawud: 2/383. Abu Dawud: 2/179. [243]. At-Tirmidzi. Muslim: 4/1705. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih An-Nasa’i. HR. Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. [232]. Abu Dawud: 2/218. Bukhari dengan Fathul Bari: 11/171. dari hadits ‘Amar secara mauquf muallaq. [251]. menshahihkannya: 1/499. HR. HR. HR. Ahmad: 3/411 dan Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah 7/128. Muslim: 1/65. [249].

[270]. Muslim: 4/1728. HR. [259]. [255]. Jami’ul Ushul dengan tahqiq Al-Arnauth: 4/144. HR. HR. HR. Muslim: 4/2075. HR. [257].1/354. dan lihat Zadul Ma’ad: 4/170. [267]. Fathul Bari: 3/583. Jadi. Ashhabus Sunan. Al-Albani menyatakan. 2/226. Ahmad: 4/447. [256]. [263]. Dan yang terakhir. 390 dan 414. [261]. HR. HR. Muslim: 4/2208. lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/183. apabila sebagian waktu yang lewat tidak melakukan dzikir. Dishahihkan AlAlbani dalam Shahihul Jami’: 1/212. [265]. Bukhari. Muslim: 1/350. 3/584 dan 3/581. sedangkan kalimat di antara dua kurung. [272]. karena beliau senantiasa memperbanyak dzikir. menurut riwayat Al-Baihaqi: 9/287. tahqiq Al-Arnauth. [266]. HR. [264] . lihat pula Majma’uz Zawa’id: 10/127 dan Takhrijuth Thahawiyah lil Arnauth: 133. Muslim: 4/2076. Muslim juga meriwayatkannya. Muslim: 2/891. Lihat Jami’ul Ushul: 4/386. Muslim: 4/1857. . kecuali An-Nasai. HR. Bukhari. dan Musnad Ahmad: 5/218. [268]. Ibnul Atsir berkata: “Maksud Nabi r lupa”. HR. Bukhari. Fathul Bari: 8/441. At-Tirmidzi dan An-Nasa’i 1/279 dan Al-Hakim. Bukhari. Muslim: 4/2076. HR. Al-Baihaqi: 9/287. HR. hadits tersebut adalah hasan. selalu mendekatkan diri kepada-Nya dan waspada. [262]. Ibnu Majah dan Malik. 637. Muslim: 2/888. maka beliau menganggapnya dosa. Fathul Bari: 1/210. Bukhari dengan Fathul Bari: 6/181. Ibnu Sunni no. [258]. [269]. Ahmad: 3/419 dengan sanad shahih. lihat Shahih Ibnu Majah: 1/233 dan Irwa’ul Ghalil. HR. HR. HR. HR. Fathul Bari: 11/101. HR. [271]. [260]. Kemudian beliau cepat-cepat membaca istighfar. lihat pula Shahih At-Tirmidzi: 2/103. Lihat pula Al-Ahaditsush Shahihah lil-Albani: 4/6. Muslim: 3/1557. 2/235. HR. At-Tirmidzi dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/184. kami ambilkan dari riwayat Muslim.

[275]. Ibnu Hajar menisbatkannya di Bulughul Maram dari riwayat Abu Sa’id kepada An-Nasa’i. [281]. dengan tambahan: Sesungguhnya kalimatkalimat tersebut akan mencukupi dunia dan akhiratmu. Muslim: 4/2072. 513 menurut susunan Ahmad Syakir. Fathul Bari: 11/213 dan Muslim: 4/2076. Muslim dengan lafazh yang sama: 4/2071. HR. HR. [276]. [279]. Bukhari. [286]. Abu Dawud dengan lafazh yang sama: 2/81.[273]. [285]. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Bukhari: 7/168. HR. . Al-Hakim: 1/503. Bukhari: 7/168. Al-Hakim: 1/501. At-Tirmidzi: 5/521. Muslim: 4/2072. lihat Majma’uz Zawa’id: 1/297. At-Tirmidzi: 5/462. 4865. dan lihat Shahihul Jami’ 4/271. At-Tirmidzi: 5/511. Muslim: 4/2073. sanadnya shahih. [283]. Ia menshahihkan. HR. Abu Dawud menambah: Ketika orang Arab Badui berpaling. [274]. HR. HR. Lihat pula Shahihul Jami’: 5/531 dan Shahih At-Tirmidzi: 3/160. no. HR. Ahmad no. [282]. Muslim: 4/2071. Muslim: 4/2073. Adz-Dzahabi menyetujuinya. [278]. Bukhari dengan Fathul Bari: 10/88. HR. Bukhari: 7/167. ia menshahihkannya. Muslim: 3/1685. Muslim 4/2072. HR. [277]. HR. Nabi r bersabda: “Sungguh dia telah memenuhi kebaikan pada kedua telapak tangannya”. [280]. HR. [284]. HR. 1/220. Muslim: 3/1595. Ibnu Majah: 2/1249. HR. Ibnu Hajar berkata: “Hadits tersebut adalah shahih menurut Ibnu Hibban dan AlHakim. Lihat pula Shahihul Jami’: 1/362. HR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful