Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction To Islamic Education Curriculum) PIM3101 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghurai perkembangan Pendidikan Islam zaman Rasulullah s.a.w., Khulafa’ Al-Rasyidin dan di Malaysia. 2. Menganalisis sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. 3. Menghurai sukatan pelajaran dan pelaksanaan Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu dan model-model program j-QAF.

Sinopsis

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru, pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course discussed the Islamic education development, the new and old curriculum comparison analysis, the usage of text books and Teachers Guide Book, the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One, and the implementation of “ j-QAF”program.

1

Tajuk
1

Kandungan
Perkembangan Pendidikan Islam.  Zaman Rasulullah s.a.w.  Zaman Khuluafa’ al-Rasyidin Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia hingga kini.  Sebelum merdeka  Selepas merdeka Analisis perbandingan kurikulum lama dan kurikulum baru Pendidikan Islam sekolah rendah.  Konsep  Matlamat  Falsafah  kandungan Analisis kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR  Pengenalan  Falsafah  Matlamat  Objektif  Kepentingan  Kandungan Pengenalan Buku Teks dan Buku Panduan Guru dan kaitan dengan sukatan pelajaran  Konsep  Kandungan  Penggunaan  Keberkesanan Pelaksanaan Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu  Konsep  Kandungan  Pelaksanaan  Penilaian Pengenalan Pendidikan Islam j-QAF  Pengenalan  Objektif  Matlamat  Kandungan Kurikulum  Pelaksanaan

Jam
6

2

6

3

6

4

6

5

6

6

6

7

3

2

Tajuk
8

Kandungan
Model-model dalam program j-QAF dan Pelaksanaannya      Model Tasmik Model Enam Bulan Khatam Al-Quran Model Pemulihan Jawi Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi Model Bestari solat (Kokurikulum) Jumlah

Jam

6

45 50 % 50 %

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

Rujukan Asas

Abdullah Ishak,Dr. (1989) Sejarah perkembangan pelajaran pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Al-Rahmaniah, Badan Dakwah dan Kebajikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Sukatan pelajaran sekolah rendah pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia (2005) J-QAF panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran dan pembelajaran

Rujukan Tambahan

Al-Syaibani. Mohd Omar Al-Toumi (1991). Falsafah pendidikan Islam. Terjemahan Dr. Hassan Langgulang.Shah Alam: Hizbi Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR tahun 1-6. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1-6. Kementerian Pendidikan Malaysia Panduan pelaksanaan pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Buku Panduan Perlaksanaan dan Pengurusan Kurikulum j-QAF (2004). Dasar,

Ismail Ab. Rahman.(1993). Pendidikan Islam Malaysia. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

3

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) PIM3102 3(2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Membanding beza antara strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 2. Mengaplikasi pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul. Sinopsis Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran, pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. The course focuses on strategy, approach, methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field.

4

Prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam.  Pelajaran Jawi.  Kepentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran.Tajuk 1 Kandungan Teori Analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.    Perancangan Pelaksanaan Penilaian JUMLAH 8 4 5 5 5 30 1 Amali Aplikasi Teknik dan Simulasi Pengajaran:  Asuhan Tilawah Al-Quran Aplikasi Teknik dan Simulasi Pengajaran:  Asas Ulum Syariah Aplikasi Teknik dan Simulasi Pengajaran:  Adab dan Akhlak Islamiah  Pelajaran Jawi Jumlah Jumlah Keseluruhan 10 2 10 3 10 30 60 5 .  Ayat Bacaan  Ayat Hafazan  Ayat Kefahaman dan pembelajaran Jam 4 2 8 3 Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran:  Asas Ulum Syar’ yyah. Kaedah dan teknik pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran.  Mudah kepada susah  Diketahui kepada belum diketahui  Maujud kepada mujarrad  Khusus kepada umum  Dekat kepada jauh Panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang.  Adab dan Akhlak Islamiah.  Jenis-jenis strategi dan pendekatan.

(1984). Pengajaran dalam Bilik Darjah. Kuala Kementerian Pendidikan Malaysia (2002).Razak Habib (1995). Dewan Bahasa Dan Pustaka.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 40 % Rujukan Asas Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Shah Alam . Abdullah Amin. Huraian sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah. Hassan Langgulung. PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd Al-Nu’ my. Pendidikan dan pembangunan suatu perspektif bersepadu. (1994). Mohd. Kuala Lumpur Abdul Qadir Ahmad. pedagogi dan metodologi ( 1997). Rohizani Yaakub. Kaedah dan teknik pengajaran menurut ibnu khaldun dan al-Qabasi. Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah. 1980. Ahmad. (1988). Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam Tahun 1–6 Mohd. Dr. Pendidikan Islam. kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Saleh. Petaling Jaya : International Book Service 6 . pendidikan Islam. Kajang : Masa Enterprise Zawawi Hj. falsafah. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Rashidi Azizan dan Abd. (1991) Asas-asas Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Mohd. Bhd Rujukan Tambahan Shabuddin Hashim. Terjemahan Mohd Romzi Omar. Kamal Hassan Dr. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah.Turuq ta’ alim al-tarbiyah al-Islamiyah. Zohir Ahmad (2003) PEDAGOGI: Strategi dan teknik mengajar berkesan. Pendidikan Islam kaedah dan teknik pengajaran.

lesson planning and teachinglearning of al Quran. 7 . This course focuses on introduction to Al-Quran education. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. Mengelola pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dengan betul. It also discusses the strategy. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. 3. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. 2. memorizing and interpreting of the Quran verses. application ‘ tajwid’rules in reciting. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat AlQuran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan AlQuran.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Al Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education For Primary School) PIM3103 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Al-Quran. Kursus ini juga membincangkan strategi.

Tajuk 1 Kandungan Pengenalan kepada Al-Quran  Rasm Uthmani  Jenis bacaan Al-Quran  Adab dengan Al-Quran Aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Quran  Hukum Tajwid.  Pengenalan surah  Huraian  Pengajaran Aplikasi strategi pengajaran asuhan tilawah AlQuran  Ayat bacaan  Ayat hafazan  Ayat kefahaman Penyediaan rancangan pengajaran asuhan tilawah Al-Quran  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran asuhan tilawah al Quran Jam 7 2 10 3 10 4 6 5 6 6 6 Jumlah 45 8 .  Juz Amma  Surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah Tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.

Terj. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). falsafah.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd. Bhd. Dar Sadir. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (2004). Shah Alam . ah Al-Baidhawi . Pendidikan Islam. Yusuf Qardawi. Al-muwajjah al-fanni fi-turuq at. wil Kementerian Pelajaran Malaysia.Tafsir pimpinan al-rahman kepada pengertian al-Quran. Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Anwar al-tanzil wa asrar al-ta’ . Beirut . (1985). Abd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Abdullah Basmih. Misr: Darul Ma’ arif Al-Husaini Muhammad Ali Khalaf.tadris. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Abdullah al-Amin al-Naimy ( 1994). Qahirah: Tab’ Hijazi.‘ ilmi tajwid. pedagogi dan metodologi ( 1997). Kaifa nata’ amul ma’ al-Quran al-karim a (berinteraksi dengan Al-Quran). Abdul Hayyie Al-Kattani. Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Halim Ibrahim (1968). Fathul al-majid fi al. Nasir al-Din Abi Abdullah bin Umar bin Muhamad alSyarazi . (1999). Saleh. j-QAF: Panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran & pembelajaran. Kaedah dan teknik pengajaran menurut Ibnu Khaldun dan al-Qabishi. Jakarta: Gema Insani 9 . Dr.

lesson plans. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. 2. 3. 10 . menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan. and teaching practical. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. Menghurai konsep Aqidah dalam Islam. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. Mengelola pengajaran dan pembelajaran Aqidah berkesan dan menarik. Menganalisis dan menghurai kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education For Primary School) PIM3104 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam.

6 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Aqidah Tahun 1-6.  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi Pengajaran & Pembelajaran Aqidah Tahun 1.  Definisi  Kedudukan Aqidah dalam Islam Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran Akidah Jam 5 2 5 3 10 4 6 5 4 6 15 Jumlah 45 11 .Tajuk 1 Kandungan Pengenalan konsep Aqidah dalam Islam.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .6.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Budiman Radhi (1983). Cetakan Kedua. Mesir: Maktabah an-Nadhah. Muhammad Fadhil (1982). falsafah. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Kaedah dan teknik pengajaran menurut ibnu khaldun dan al-qabishi. Bhd. Shah Alam . Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Falsafah rukun Islam. Nahwa tauhid al-fikri al-tarbawi fi al-‘ alam al-Islami. Saleh. Abdul Qadir Ahmad. Turuq al-ta`lim al-tarbiyah Islamiyah. Pendidikan Islam. Rujukan Tambahan Abdullah al-Amin al-Naimy ( 1994).Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd. Singapura : Pustaka Nasional. Tunisia: Dar Tunisia al-Nasyari 12 . Kuala lumpur: DBP. (1980). Al-Jamali. pedagogi dan metodologi ( 1997).

Mengelola pengajaran dan pembelajaran ibadah yang berkesan dan menarik. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 2. Menghurai konsep ibadah dalam Islam. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. Menganalisis dan menghurai kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 13 . The course focuses on clarifying the concept of ‘ Ibadah’in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. 3. and teaching practical.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education For Primary School) PIM3105 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. lesson plans. penyediaan rancangan.

6.  Definisi konsep ibadah  Ibadah dan adat  Kesan ibadah Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1-6 Penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1-6  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran Ibadah Jam 5 2 5 3 10 4 6 5 4 6 15 Jumlah 45 14 .  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .Tajuk 1 Kandungan Pengenalan konsep ibadah dalam Islam.

(1989). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Idris Ahmad. pedagogi dan metodologi ( 1997).. Saleh. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Syed Sabiq. (Terjemahan). Fiqh syafii. Shah Alam . Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Fikh sunnah. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Pustaka Al-Azhar. Jilid 1. S.Kuala Lumpur: Pustaka Antara. falsafah.. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR Kementerian Pendidikan Malaysia.Turq ta’ alim Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah al-tarbiyah al-Islamiyah.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd.H. 15 .(1980). (1987). Abdul Qadir Ahmad. Pendidikan Islam. Bhd.

16 . Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. The course focuses on clarifying the concept of ‘ Sirah’in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Menganalisis dan menghurai kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 2. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education For Primary School) PIM3106 3 (3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. lesson plans and teaching practical. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Mengelola pengajaran dan pembelajaran sirah dengan berkesan dan menarik. Menghurai konsep sirah dalam Islam. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. 3.

 Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran sirah tahun 1-6 Penyediaan rancangan pengajaran sirah tahun 1-6  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran sirah Jam 5 2 5 3 10 4 6 5 4 6 15 Jumlah 45 17 .Tajuk 1 Kandungan Pengenalan konsep sirah dalam Islam.  Definisi konsep sirah  Sirah dan sejarah  Kepentingan sirah Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .6.

Sejarah dan tamadun Islam. Ltd. Fajar Bakti Abdul Ghani Shamsuddin (1989). Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Dra. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Misr: Darul Fikri. Fiq Al Sirah. Shah Alam . Selangor : Fajar Bakti Sdn. Sejarah dan kebudayaan Islam . Kuala Lumpur. Amanah Zuhri (1984). 18 . Pendidikan Islam. pedagogi dan metodologi ( 1997). Ahmad Shalaby (1985). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. falsafah. Tajdid dalam pendidikan dan masyarakat. Pustaka Nasional Muhammad Said Ramadhan Al Buty Dr. Saleh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Abdul Rahim Nawab ( 1985). 12 wanita tauladan. Singapura.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd.

Mengelola pengajaran berkesan dan menarik. Menghurai konsep akhlak dalam Islam. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. lesson plans. 3. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education For Primary School) PIM3107 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. dan pembelajaran akhlak dengan Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. 2. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’ . penyediaan rancangan. The course focuses on clarifying the concept of ’ akhlak’in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Menganalisis dan menghurai kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 19 .

6.Tajuk 1 Kandungan Pengenalan konsep akhlak dalam Islam.  Definisi konsep akhlak  Akhlak dan moral Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran akhlak tahun 1-6 Penyediaan rancangan pengajaran akhlak tahun 1-6  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran akhlak Jam 5 2 5 3 10 4 6 5 4 6 15 Jumlah 45 20 .

(1975). Akhlak dalam Islam.Jakarta: Bulan Bintang. Islam dan ilmu pengetahuan. Mohd Attiyah (tt).Victor Agencie Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Etika (ilmu akhlak). Prof. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. Ahmad Amin.(1984). Cetakan pertama. Saleh. Pengenalan pendidikan moral. Shah Alam . falsafah. Attarbiah wa at-ta’ alim. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah.Kaherah: Isa alBabi al-habibi wa syurakahu. Toha Putra. Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Abdullah Basmih. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Mohd. Fajar Bakti. Semarang: Penerbit CV.Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Muhammad al-Ghazali. Pendidikan Islam. Al-Abrasyi.(1988).Dr.Tafsir pimpinan Al-Rahman kepada pengertian al-Quran. Sepuluh shahabat dijamin ahli syurga (Terjemahan). Pustaka Nasional. Abdul Rahman Aroff. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar. Abdullah Siddik. Petaling Jaya. 1985. (1986). Muhammed Uthman El-Muhammady. Kuala Lumpur. Bhd Rujukan Tambahan Abdullah Nasih Uluwan. Muhammad Ali Al-Qutub (1982). Pendidikan anak-anak dalam Islam. Akhlak muslim. (1991). 21 . pedagogi dan metodologi ( 1997).

according to the Islamic education syllabus for primary schools. 4. It also discusses the teaching strategies. kajian teks jawi klasik. Menilai bahan teks jawi klasik dan moden. 2. Mengelola pengajaran dan pembelajaran Jawi dengan kerkesan.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching For Primary School) PIM3108 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 22 . Menganalisis kandungan bidang Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 3. menghasilkan pelbagai bahan menggunakan tulisan khat Nasakh dan Riq’ ah. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. pendedahan secara amali penulisan khat. dan moden. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. The course focuses on the content analysis on ‘ Jawi’exposure to Arabic . Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan.

Tajuk 1 Kaundungan Pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Nasakh  Riq’ ah Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran jawi  Kelas biasa  Kelas pemulihan Penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran jawi  Semester  Mingguan  Harian Kelas pemulihan jawi (j-QAF).  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan Pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .  Abjad  Ejaan Kemahiran menulis khat.6.  Konsep pemulihan  Perancangan Amali pengajaran Jawi.  Kelas biasa  Kelas pemulihan Jumlah Jam 2 2 6 3 6 4 8 5 6 6 4 7 6 8 7 45 23 .  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Kajian teks jawi klasik dan moden.

Pengayaan Dan Isu Pendidikan. Ahmad Sabri Zaid (t. Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamarudin Hj.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas ________________ (2004). Pedagogi asas pendidikan.t. Dewan Bahasa dan Pustaka 24 . Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam tahun 1–6 Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Kaherah: Maktabah Ibn. kurikulum bersepadu sekolah rendah. Husin. Huraian sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah. Jawi untuk maktab perguruan. Bhd. Sina.) Ahdath al-turuq li dirasati wa al-tahsin khat annasakh. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Pemulihan. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Petaling Jaya: Fajar Bakti Rujukan Tambahan Kementerian Pendidikan Malaysia Panduan pelaksanaan pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu Mak Song Sang (1990). Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise Kementerian Pelajaran Malaysia (2005) J-QAF panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran dan pembelajaran Muhamad Sabudin Tamsir (1985). Daftar kata bahasa Melayu rumi-sebutanjawi.

Makro Pendidikan Islam (Resource Management. 4. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. dan amali. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 25 . It also discusses topics in micro and macro teaching concepts. Micro And Macro Teaching In Islamic Education) PIM3109 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. planning. kemahiran asas. basic skills. Menganalisis konsep dan kemahiran-kemahiran asas dalam pengajaran mikro. Membina bahan sumber pengajaran Pendidikan Islam.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. 3. Mengurus penggunaan bahan sumber pengajaran Pendidikan Islam dengan cekap dan berkesan. and practical. Mengaplikasi kemahiran-kemahiran asas dalam pengajaran mikro dan makro. 2. perancangan. The course emphasizes on topic selecting.

Asas Ulum Syariah .  Kategori bahan  Keberkesanan bahan Aplikasi Bahan Sumber Pendidikan Islam Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.Pelajaran Jawi 26 10 .Asuhan Tilawah al-Quran .  Perancangan  Aplikasi  Integrasi TMK dalam Pendidikan Islam  Penilaian keberkesanan bahan Pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam  Konsep  Kemahiran asas Perancangan pengajaran mikro     Asuhan Tilawah al-Quran Asas Ulum Syariah Adab dan Akhlak Islamiah Pelajaran Jawi makro Jam 1 7 2 8 3 5 4 5 5 Perancangan dan bidang pengajaran Pendidikan Islam:  Asuhan Tilawah al-Quran  Asas Ulum Syariah  Adab dan Akhlak Islamiah  Pelajaran Jawi Jumlah 5 30 1 Amali Pembinaan bahan sumber  Bahan cetak  Bahan bukan cetak 10 2 Amali pengajaran mikro  Aplikasi kemahiran pengajaran mikro dalam bidang: .Tajuk Kandungan Teori Pemilihan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Mengikut Bidang.Adab dan Akhlak Islamiah .

1980. Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Berkesan. pedagogi dan metodologi. Mohd. Shabuddin Hashim. PTS Publication & Distributors Sdn Bhd Shahabuddin Hashim.Tajuk 3 Kandungan Amali pengajaran makro dalam bidang:  Asuhan Tilawah al-Quran  Asas Ulum Syariah  Adab dan Akhlak Islamiah  Pelajaran Jawi Jumlah Jumlah Keseluruhan Jam 10 30 60 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd. Dr. Rahman Daud Edusistem (1999).Turuq Ta’ alim al-Tarbiyah al-Islamiyah. Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka Mohd. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Rashidi Azizan dan Abd. Selayang: Abdul Qadir Ahmad. kursus iktisas guru-guru agama Islam Kementerian pendidikan Malaysia. Abd. Fajar Bakti Sdn Bhd Shah Alam Abdul Muttalib Rani (1985). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah. Kamal Hassan Dr. (1988). Peranan pengeluaran dan penggunaan alat bantu mengajar dalam pengajaran. Pendidikan Islam kaedah dan teknik pengajaran Petaling Jaya : International Book Service 27 . Pedagogi. Rohizani Yaakub. (1984).. Mohd Zohir Ahmad (2003). Salleh (1997) Pendidikan Islam: falsafah. Kajang : Masa Enterprise. Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah Rujukan Tambahan Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Teknologi Pendidikan. Kurikulum bersepadu sekolah rendah. Pendidikan dan pembangunan suatu perspektif bersepadu.Razak Habib (1995). Rohizani Yaakub. Bentong: PTS Publications & Distributor Zawawi Hj. Pengajaran dalam bilik darjah.

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Penilaian Dalam Pendidikan Islam (Evaluation In Islamic Education) PIM3110 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. bentuk dan bidang penilaian. Menganalisis konsep penilaian dalam Pendidikan Islam. membina item soalan dengan tepat mengikut JPU dan melaksanakan proses penilaian dengan teratur. mengikut buku Sinopsis Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. 2. The course focuses on concepts. 28 . It also discuss topics related to item building. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. dan Penilaian PAFA. pengukuran. tables of specification. Mengaplikasi dan mentadbir penilaian PAFA panduan PAFA. assessment and evaluation in Islamic education. and PAFA assessment. types and field of testing. measurement. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).

 Kepentingan JSU  Komponen  Langkah penyediaan Penilaian PAFA Sekolah Rendah  Tujuan  Peraturan  Pelaksanaan Jumlah Ujian (JSU) 4 3 7 4 6 5 8 6 8 7 4 45 29 .  Definisi  Contoh Bentuk penilaian.  Pengujian.  Pentaksiran.Tajuk 1 Definisi konsep. contoh dan pelaksanaan.  Tulisan  Lisan  Pemerhatian Bidang Pembelajaran yang diuji:  Penguasaan ilmu  Penguasaan kemahiran  Penghayatan dan amalan Pembinaan Item Pendidikan Islam  Item objektif  Item subjektif Pembinaan Jadual Spesifikasi Pendidikan Islam.  Penilaian.  Pengukuran. Kaundungan Jam 8 2 Penilaian Formatif dan Sumatif dalam pendidikan Islam.

Salleh (1997) Pendidikan Islam: falsafah. Mohd.Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Ahmad Mohd. Pedagogi asas pendidikan. Buku panduan dan rekod pencapaian penilaian perkara asas fardhu ain Shabuddin Hashim. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise Ee Ah Meng (1990). Dewan Bahasa dan Pustaka 30 . Husin. pedagogi dan metodologi. Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Dr. Huraian sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah. Pedagogi. Fajar Bakti Sdn Bhd Shah Alam Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (2002). Rujukan Tambahan Kamarudin Hj. PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd. Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: strategi dan teknik mengajar berkesan. kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam tahun 1–6 Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Rohizani Yaakub.

w. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. 3. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. Mengumpul dan menyampaikan maklumat pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. Menganalisis dan menilai sahsiah Rasulullah s.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (Islamic Education Teacher Profesionalism) PIM3111 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. The course focuses on the “ dakwah” educators and education in the . Sinopsis Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang.a. 31 . Islamic educators.a. and Islamic Education Managements in Malaysia. 4. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam.w.w. Menjelaskan ciri-ciri guru cemerlang. Menghurai konsep dakwah dan pendidikan dalam Islam.. his s “ sahabah”and some Islamic renowned scholars.a.’ special traits. 2. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia..

a.w.w.  Khulafa’ Al-Rasyidin  Khadijah Khuwailid  Aishah Abu Bakar  Imam empat mazhab Sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang  Penampilan diri dan perwatakan  Sikap terhadap tugas  Hubungan inter personal  Kepimpinan Jam 7 2 6 3 6 4 10 5 6 6 Guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia  Etika  Pekeliling dan Akta Pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia  Perjawatan  Kurikulum Jumlah 5 7 5 45 32 .  Sahsiah diri  Kaedah penyampaian Analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s.a.Tajuk 1 Kandungan Dakwah dalam pendidikan  Konsep  Peranan guru  Teknik dan kesan Pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan AsSunnah.  Petikan ayat Al-Quran  Petikan Hadis Analisis sahsiah Rasulullah s. dan tokoh ilmuan Islam. sebagai seorang pendidik.

Rahman (1993). Hasan Langgulung. Shah Alam: Penerbitan HIZBI. Dr. Selangor. Pendidikan Islam dan peralihan paradigma. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise. Asas-asas pendidikan Islam. Pustaka Aman. (1996) falsafah pendidikan menurut al quran. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Rujukan Tambahan Hasan Langgulung (1995). Hasan Langgulung. Prof. Pustaka Aman Ismail Ab. Kuala Terengganu: Penerbit Kolej Agama Sultan Zainal Abidin. Salleh (1997) Pendidikan Islam: falsafah. 33 . Isu-isu pendidikan Islam di Malaysia: cabaran & harapan. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. Kamarudin Hj. Drs. Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Dr.Prof. Prof. pedagogi dan metodologi. Hasan Langgulung. Husin. Ahmad Mohd. Kota Bharu: Pustaka Aman Press. Abdul Aziz Mohd. Rahman.Penilaian Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Hanafi Mohamed. (1986) Manusia dan pendidikan: satu analisis psikologi dan pendidikan. Pendidikan Islam Malaysia. Dr. Mohd Yasin Muda (1993). Pustaka Ilmi. Ismail Ab. (1986) Manusia dan pendidikan: satu analisis psikologi dan pendidikan. Batu Cave. Pedagogi asas pendidikan.

perkara-perkara yang membatalkan iman. the impact of faith in life. This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “ Ilmu Kalam” their main topic of . 34 . 3.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Aqidah ( Islamic Faith Studies) PIM3112 3(3+0) 45 jam Bahasa Mekayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menilai perbezaan mazhab-mazhab ilmu kalam. Membincangkan kesan iman dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. kesan iman dalam kehidupan. Sinopsis Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. and other related issues. Menganalisis perkara-perkara membatalkan iman. 2. discussions. dan isu-isu aqidah dalam kehidupan.

Asas-asas fardhu ain. Yusuf Al-Qardawi (1985). Al-iman wa al-hayat (terjemahan). Pengantar aqidah. Rujukan Tambahan Abdul Majid Al-Zindani (1996). Al-iman.  Ahli Sunnah wa al-Jamaah  Muktazilah  Jabariyyah  Qadariyyah Perbincangan Mazhab Ilmu Kalam. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid.  Khurafat  Ajaran sesat  Ideologi Jumlah Jam 10 2 10 3 10 4 8 5 7 45 Penilaian Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Al-Quran Al-Karim 50 % 50 % Muhammad Sulaiman Yasin (1982). Kuala Lumpur: Al-Hidayah Sulaiman Endut (2002). Publisher. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. 35 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.  Individu  Keluarga  Masyarakat  Negara  Profesion Isu-Isu Penyelewengan Dalam Aqidah.  Af’ alullah  Af’ ‘ alul ibad  Pengajaran dan kesimpulan Amalan-amalan yang membawa kepada:  Kufur  Syirik  Riddah  Nifaq  Zalim Kesan Iman Dalam Kehidupan.Tajuk 1 Kandungan Pengenalan Mazhab-mazhab Ilmu Kalam. Muhamad Al-Mubarak (1988). Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. Aqidah Islam di dalam Al-Quran.

Mereka bentuk satu kajian tindakan yang merangkumi kaedah penyelidikan. analyzing and interpreting the research data. 6. Menjelaskan kaedah-kaedah kajian tindakan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan. analisis data dan intepretasi data. 2. reka bentuk penyelidikan. 36 . laporan kajian dan artikel untuk jurnal dalam bidang Pendidikan Islam. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. prosedur pengumpulan data. prosedur dan etika penyelidikan dalam bidang Pendidikan Islam. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. 5.Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kajian Tindakan 1 (Kaedah Kajian) (Action Research Methodology In Islamic Education) PIM3113 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menerangkan asas-asas penyelidikan termasuk jenis-jenis penyelidikan pendidikan. Mengaplikasi pengetahuan asas dan proses kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. Menganalisis isu-isu semasa dalam pendidikan Islam melalui penyelidikan tindakan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and documenting the action research findings in a report or article. Memperoleh kemahiran menulis kertas cadangan untuk kajian tindakan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. 4. 3. implementing the research.

Penyelidikan asas .Tajuk 1.Kajian tinjauan .Kajian kes .Pendekatan ‘ positivist’ .Penyelidikan tindakan . Kandungan Pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam pendidikan  Tujuan penyelidikan dalam pendidikan  Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan  Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan .Kajian eksperimental .Pendekatan kualitatif Etika dalam penyelidikan pendidikan . . Prosedur penyelidikan pendidikan  Menyatakan masalah kajian  Menetapkan objektif kajian  Membentuk soalan kajian  Menghasilkan hipotesis kajian  Melakukan tinjauan literatur  Merancang kaedah kajian  Mereka bentuk kajian  Menentukan prosedur persampelan  Membina instrumen kajian  Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian  Menentukan prosedur pengumpulan data  Mengumpul data  Menganalisis data 37 3 .Pendekatan ‘ critical’  Pendekatan penyelidikan di sekolah .Penyelidikan gunaan .Kajian naratif 3 3.Kuasi-eksperimental . Jenis-jenis penyelidikan .Pendekatan ‘ interpretive’ .Kajian korelasi  Penyelidikan kualitatif .Kod etika penyelidikan Jam 3  2.Penyelidikan penilaian Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan pendidikan  Penyelidikan kuantitatif .Pendekatan kuantitatif.Kajian sejarah .Kajian etnografi .Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan .

Model Jean mcniff . Kandungan Membincang hasil kajian Melaporkan kajian Jam Penyelidikan Tindakan  Definisi dan konsep  Ciri-ciri penyelidikan tindakan  Kepentingan penyelidikan tindakan  Model-model kajian tindakan . 3 38 . tidak bersetruktur  Pemerhatian: Pemerhati penuh.Model Jack Whitehead .Tajuk   4.Model John Elliott .Kajian tindakan praktikal  Isu pendidikan berkaitan kajian tindakan Proses kajian tindakan:  Mengenal pasti masalah berkaitan amalan  Merancang tindakan  Melaksana tindakan  Mengumpul data  Membuat refleksi terhadap tindakan  Mengambil tindakan susulan  Merancang kitaran kedua 3 5.Model Stephen Kemmis . 3 6. peserta sebagai pemerhati.Model Dave Ebbutt . pemerhatian penuh  Data berbentuk dokumentasi  Triangulasi data kajian 3 7.Kajian tindakan kritikal . semistruktur.Model Kurt Lewin Kajian tindakan  Jenis kajian tindakan . Cadangan kajian tindakan  Fokus kajian / masalah kajian  Soalan kajian  Sumber literatur  Reka bentuk kajian  Subjek kajian  Pelan tindakan  Strategi pengumpulan data  Analisis data  Jadual kerja  Perbelanjaan  Sumber rujukan Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan  Temu bual: Temu bual berstruktur.

3   10. Analisis data kajian tindakan Data kualitatif  Analisis kandungan  Mengkategorikan data  Mengekodkan data  Menyusun data dalam grid analisis  Mengenal pasti tema/corak dan makna 3 11.Tajuk 8. peratusan. sisihan piawai.Kritikan luaran (keaslian data) . mod. Menghuraikan data kajian tindakan  Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal  Menghubungkaitkan data dengan literatur  Merumus dan membincang hasil kajian Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan  Latar belakang kajian  Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian  Sumber literatur  Pelan tindakan  Strategi pengumpulan data 39 3 13. min. 3 . median.Kritikan dalaman (ketepatan data) -“ Data triangulation” Etika kajian tindakan Keupayaan data kajian digeneralisasi Jam 3 9. Analisis data kajian tindakan Data kuantitatif  Analisis deskriptif: Frekuensi. Kandungan Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan  Senarai semak pemerhatian  Rakaman video dan kaset  Log  Nota lapangan  Fotografi  Portfolio  Borang catatan temu bual  Slid  Laporan jurnal  Diari Pertimbangan semasa mengumpul data kajian tindakan Kesahan dan kebolehpercayaan data  Kesahan kajian tindakan: . pekali korelasi 3 12.

Ohio: Prentice Hall. J. P. Eds. Research methods in education (5th. & Morrison. Kandungan Analisis data Refleksi Langkah seterusnya Sumber rujukan Jam Format Penulisan artikel/makalah kajian tindakan  Abstrak  Konteks  Fokus kajian  Pelan tindakan  Pelaksanaan pelan tindakan  Strategi pengumpulan data  Analisis dan penemuan  Refleksi dan implikasi  Tindakan susulan Penyebaran hasil kajian tindakan  Seminar  Penerbitan  Rangkaian kajian tindakan (on-line networks) Jumlah 3 15. teacher researcher. L. (2003). (2006). Action London: Kogan Page.(1990). Kembar. Management Paul Chapman Publishing. A guilde for the 40 . Mills. (2001). conducting. 3 45 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Cohen. qualitative Rujukan Tambahan Chua. Ohio: Prentice Hall. Planning.E. skills in school. Y. Manion. The research design and interview. N. How to evaluate research in education. G. (2005).). J. McGraw-Hill Gillham. Kaedah penyelidikan. London: Jones. USA. London: learning and action research. & Wallen. (2005). Continuum. W.R. Educational research. Shah Alam: Fraenkel. London: Routledge Falmer. L. J. McGraw-Hill Education. (2000). and evaluating quantitative and research. D. B. E. (2000). Action research. . Creswell. K.Tajuk     14.

41 . The course focuses on Usul Fiqh studies. sembelihan. methodology in fiqh. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Ilmu Usul Fiqh. Menganalisis dan menilai isu-isu semasa dalam bidang fiqh.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) PIM3114 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. animal slaughtering. Membincangan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kaedah Fiqh. ekonomi Islam dan pengurusan harta. Sinopsis Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. Islamic economy and management of properties in Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. 2. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. 3. sembelihan.

 Sosial.setiap perkara mengikut niatnya.  Perubatan.  Bidang lain. Sembelihan dalam Islam  Konsep  Peraturan  Isu-isu dalam sembelihan  Amali Ekonomi Islam  Sewaan  Gadaian  Perbankan Islam  Takaful Pengurusan harta pesaka dalam Islam  Konsep  Prinsip Isu-isu semasa dalam bidang Fiqh.adat itu boleh dijadikan hukum. Jumlah Jam 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 5 45 42 .yakin tidak dihilangkan dengan syak.kemudaratan harus dihilangkan.  Kaedah 3.  Kaedah 5.  Kekeluargaan.Tajuk 1 Kandungan Perbincangan Ilmu Usul Fiqh.  Kaedah 2.  Kaedah 4.  Ekonomi.kesukaran mengandungi kemudahan.  Konsep  Sumber hukum Kaedah Fiqh  Pengenalan  Kaedah 1.

Kuwait: Dar Al-Kuwaitiyah. Fath al-mu’ (terjemahan).Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Syafie Mohd Zain (1976). ad in Abd. Kota Bharu: Pustaka Rujukan Tambahan Ali As’ (1980). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Ali Hasan Ahmad (1995). Al-Qawa’ al-fiqhiyyah. usul al-fiqh. Kaedah hukum fiqah (terjemahan). 43 . Ilm. Wahab Hallaf (1968). Pelajaran fiqh. Yogyakarta: Menara Kudus. Selangor: Pustaka Ilmi. Hassan Salleh (1991). id Aman Press.

The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. 44 . Membentang kertas kerja kajian tindakan dalam seminar. 4. Menjalankan kajian tindakan di sekolah. 5. 3. Mendokumentasi laporan kajian tindakan.Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kajian Tindakan II (Pelaporan) (School Based Action Research) PIM 3115 3 (0 + 3) 90 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menulis laporan kajian tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan di sekolah. 2. Sinopsis Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Mengorganisasi seminar kajian tindakan.

Tajuk 1 Kandungan Pendahuluan  Perbincangan dan bimbingan tentang kertas cadangan kajian tindakan berasaskan sekolah bagi bidang Reka Bentuk dan Teknologi  Menetapkan jadual kerja pelaksanaan Prosedur mengorganisasi seminar kajian tindakan  Tema  Jawatankuasa kerja  Lokasi  kos  Pemilihan dan penyuntingan kertas kajian  Merancang pembentangan kertas kajian tindakan berasaskan sekolah Prosedur mendokumentasi hasil kajian tindakan  Mengumpul kertas kajian tindakan  Menyunting kertas kajian tindakan  Mendokumentasi hasil kajian tindakan Melaksanakan kajian tindakan berasaskan sekolah  Membuat pemerhatian dan mencatatkan refleksi mengenai amalan pengajaran dan pembelajaran  Mengenal pasti aspek perubahan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran  Mengumpul data  Menentukan pelan tindakan  menyediakan kertas cadangan  Menjalankan pelan tindakan  Mengumpul data  Memantau pelaksanaan projek kajian tindakan  Menganalisis data  Melakukan kajian literatur  Penghuraian data  Refleksi  Membuat rumusan  Mencadangkan pelan tindakan seterusnya  Menulis laporan kajian tindakan Pembentangan hasil kajian tindakan berasaskan sekolah  Mengadakan seminar dan membentangkan hasil kajian berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan  Melengkapkan laporan kajian tindakan dengan rumusan seminar yang diadakan Jumlah Jam 3 2 8 3 4 4 60 5 15 90 45 .

Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus : Peperiksaan akhir : 70 % 30 % Fraenkel.(1990). Chua. (1994). VA: National Art Education Association. McGraw-Hill Jones. (1995). Teaching as learning: approach. Qualitative data second edition.B. Shah Alam: Rujukan Tambahan McNiff. J. NAEA Commission on Research in Art Education. (1997) . Reston.(E. (2006). analysis. and Huberman.L.Zimmerman. Action research and preservice teachers. J. Art education: Creating a visual arts research agenda towards the 21st century. Y. USA.R.. 46 .E. Management skills in school. London: Routledge.M. (2005). London: Sage Publications. an action research Miles. Carroll. J. Wallen. McGraw-Hill Education. Chair) (1996). N.A. London: Paul Chapman Publishing. Kaedah penyelidikan. How to design and evaluate research in education. P. M. K. Baltimore: Art Education.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful