4 4l |4 4l 4 4 4 4 4l 4l 4 4

-
¹ ¹l |¹ ¹l 6 - ¹ ¹ ¹l ¹l ¹ ¹-
¬ ¬l |¬ ¬l ¬ ¬ ¬ ¬ ¬l ¬l ¬ ¬-
4 4l |4 4l 4 4 4 4 4 4 4-
ya yä yi yé yu yü ye yai yo yau yaà yaù
ra rä ri ré ru rü re rai ro rau raà raù
la lä li lé lu lü le lai lo lau laà laù
va vä vi vé vu vü vå ve vai vaà vaù
4TPl¬l varëamälä
H Hl ² ² 7 7 + ª
9 9 Hl Hl H H-
T G ¬ ¤ =
¬ 7 = H ¬
³ ó 7 7 T
6 ¤ 7 ¤ +
9 T 4 ¬ P
4 ¹ ¬ 4
H 9 B
r
a ä i é u ü å ÿ
e ai o au am aù
ka kha ga gha ìa
ca cha ja jha ïa
öa öha òa òha ëa
ta tha da dha na
pa pha ba bha ma
ya ra la va
ça ña sa
ha