IKA 10 NG OKTUBRE, 2011

BANGHAY ARALIN SA FILIPINO IV I. LAYUNIN: A. Nakikilala ang mga Pilato sa kabanata 9 ng El Filibusterismo. B. Naiisa-isa ang mga pangyayari sa kabanata na mag-uugnay sa pamagat nito. C. Nasasagutan ng may pagpapahalaga ang mga tanong mula sa kwento. PAKSANG –ARALIN: Kabanata 9: Ang mga Pilato EL FILIBUSTERISMO ph 7-10 KAGAMITAN: Tsart at pisara, mga larawan PAMAMARAAN: A. Panimulang-Gawain  Nakapagbabalik-aral sa mga nakaraang araw ng talakayan upang maiugnay ito sa kasalukuyang kabanata.  Nahahawi ang mga sagabal sa kwento. B. Pamamaraan:  Pagpapakilala sa mga tauhan ng kabanata 9.  Pagtalakay sa nilalaman ng kabanata 9.  Paguugnay ng mga pangyayari sa mga nakaraang aralin.  Pagiisa-isa sa mga mahahalagang pangyayari sa kwento.  Paguugnay ng pamagat sa mga sitwasyong binanggit sa kwento.  Pagalam kung sino ang mga Pilatong tinutukoy sa kwento. PAGLALAGOM:  Pagsagot sa mga katanungang inihanda ng reporter para sa mga manonood.  Paguugnay sa kasalukuyang panahon.  Paglalahat ng aralin bilang pagtatapos. TAKDANG-ARALIN: A. Talakayin ang Kabanata 10. B. Iugnay ang pamagat sa nilalaman ng paksa. C. Ano ang layunin ni Rizal sa nilalaman ng kabanata? Bakit at Ipaliwanag.

II.

III.

IV.

V.

3.335.78.::3.9394  .2....5.32.3.2.843-3.35..9..::3.9.:333#.398.3705479075. 2..5.9.0394  !.-.!.8..958.0394  !.98.!.32.89.5.78.7.9..8.33.78..3. ::3..3..7.-.7.32.3432:.2.9.3-:8907824  ..  :..:.2:3834.!.32:.::.35.94 &$%#$ 5  %%8.2.8.8...2.-.3.2.7.3 2.2.8.9.2.332.9...3. 8.2.::3.3:3.2.-..3 ..5.3.5.35.7.3:5.8.3...... 8.. .548  ' % #  %...8.8.35.  34.3/..2..3..-.8.9..3  !#  !.  !.7.79.   .7.9.3.33.  .3.0394  ' ! O !.-.3.8.39.5.33.8.8.98.32.8..3  !.3 .3.0394  !.  !.5.9..:3..2.:9.93.9..2.3.8.8.....-.33...2.8..3.9.3.3 !..2.  :3..-..3-.94393:9:48.3.948.0394   !$ # ...9.3.9.95.3.3.::.32.3.32..948..32..-.43 O !...-- #$! '  &  .8..8.3.498.-.3.7.35.2.8.5.-.2...2.34344/ O !.5.9.3..7.7.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful