SISTEMES DE REPRESENTACIÓ

MÈTODE DE PROJECCIÓ

PROJECCIONS CILÍNDRIQUES

PROJECCIÓ CÒNICA

ORTOGONAL

OBLÍQUA

PERSPECTIVA CÒNICA OBLÍQUA

PERSPECTIVA CÒNICA FRONTAL

SISTEMA ACOTAT

SISTEMA DIÈDRIC PERSPECTIVA CAVALLERA
PERSPECTIVA MILITAR

SISTEMA AXONOMÈTRIC

ISOMÈTRIC

TRIMÈTRIC

DIMÈTRIC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful