P. 1
Pomocné vedy historické

Pomocné vedy historické

|Views: 116|Likes:
Published by Branislav Kriška

More info:

Published by: Branislav Kriška on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2011

pdf

text

original

Pomocné vedy historické

Paleografia - veda o písme - pomocná veda historická, - správne èítanie písma - predmet výskumu staré písma - antické a vèasno stredoveké písma - pre nás : latinská paleografia(latinské písmo) bez oh¾adu na pou ívaný jazyk - paleografia grécka nadvazuje na òu slovanská, arabská, osmanská, èínska, indická a ja - z h¾adiska predmetu výskumu: 1. elementárna paleografia (základná)- skúma formu písma, jeho grafické prvky, druhy písma isárske znaèky, písmená = litery, poskytuje podklady pre správne èítanie a následný prepis kripcia 2. kritická paleografia - urèuje vek písma, miesto vzniku písomností, rekon trujuje poru e xt [ ] - znaèka identifikuje chyby pisárov, diktatované alebo komolením slov = koruptela (chyba, prekl ep) paleografická kritika mô e hodnoti aj mlad ie úpravy textu (doplnky, vsuvky), hodnotí aj p os a datuje pod¾a písma palimpsest text napísaný na predchádzajúcom inom texte, najmä na pergamene

Jean Babillon vo svojej 1. a 5. tej knihe 1681 zakladate¾ paleografie zaviedol ter mín Bernard Montfaucon súèasník Babbilona paleographia grecea - písmo rozdelil na kni né a listinné - na slovensku zakladate¾ Alexander Hú èava dejiny a vývoj ná ho písma 1951 - v súèasnosti Dr. Juraj edivý v BA - pomôcka- Paleografická èítanka Jozef Novák a kol. 2001 - edovanie (vydávanie) historických prameòov editorstvo sprístupnenie irokej verejnost u¾ahèenie práce pre bádate¾ov, - rozvoj paleografie v Uhorsku od 18. storoèia aj editorstvo - v 18st. Spi ský a ari ský historik Karol Wagner vydal zbierku prameòov Analecta Scepusii sacri et profani tyry zväzky a po 1773-1778 spisy spi a cirkevné a svetské v 19.st uhorský a arpádovský diplomatár Juraj Fejer, Gustáv Wenzel (arpádovský) v 20.st prakticky orientovaný odbor, celouhorské edície prameòov - predov etkým maïarský historici - Imre Szentpétery, Elemér Mályusz, Borsa, - v druhej polovici 20.st èeskoslovensko Richard Marsina prof. Trnava autorom Slov eského diplomatára (diploma = listina) Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I . II. - Vincent Sedlák slovenský regestár ( regest = vý ah z listiny) - od zaèiatku 14 stor. 1301 1323 dva zväzky Regesta diplomatica nec non et epistolar ia Slovaciae regesty listín ako aj listov slovenska vývoj latinky písmo delíme z h¾adiska etáp jeho vývoja 1. formovanie latinského písma od 6st. BC a po 2st. AD kov na apeninskom odvodené od západo gréckeho

o

2. vrcholo rímske písmo 2st AD a po 3st AD (z pôvodných 21 písmen sa latinka roz írila en)a v 18 storoèí 25 písmen 3. neskorá antika 3st AD po 5/6st. AD po zaèiatok stredoveku zaníka rímska rí a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->