P. 1
2714 Racunovodstvo Bilans Stanja i Bilans Uspeha SRB 17str Kopija

2714 Racunovodstvo Bilans Stanja i Bilans Uspeha SRB 17str Kopija

|Views: 1,030|Likes:
Published by Sanja Komsic

More info:

Published by: Sanja Komsic on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2015

pdf

text

original

INTERNACIONALNI UNIVERZITET EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK

Seminarski rad iz nastavnog predmeta: Računovodstvo

Mentor Doc.dr. Husnija Bibuljica

Student Mario Vrebac 24/09-II

2 .

..................... 11 2....... 14 III Zaključak.......................3.............................................. 3 2 2..................1 Sadržaj bilansa stanja............. 7 2............ 24 3 ............................................3 Bilans uspjeha.......................................................................................1 Sadržaj bilansa uspjeha....................................................... 3 2...... 9 2................. 23 IV Literatura.4 2.................................................1 Osnovne karakteristike finansijskih izvještaja.................Sadržaj: I Uvod...........................4 Konkretan primjer bilanse stanja i uspjeha...............................2 Bilans stanja. II Planski bilans stanja i uspjeha.............2....................

koji su sastavljeni u skladu sa međunarodnim računovodtsvenim standardima. upravljanje prouzrokuje izlaze i ulaze gotovine. 4 .I Uvod Upravljanje preduzećem sačinjeno je od skupa operacija koje se manifestuju u toku cjelokupnog života preduzeća. javnosti je dostupan skup osnovnih informacija o preduzeću sadržan u ovim finansijskim izvještajima. Eksterni i interni faktori upravljanja određuju proces odlučivanja u preduzeću. U cilju našeg izlaganja. Operacije koje se odvijaju unutar. preko kojih se ostvaruju naplate i isplate. po obračunskim periodima koji nose naziv “poslovanje”. pravnih i fiskalnih. prije svega. Sa ekonomskog aspekta upravljanje pruzrokuje troškove i prihode koji proizilaze iz svake izvršene operacije. Operacije upravljanja se mogu odvijati unutar ili van preduzeća. Aktivnosti upravljanja preduzećem se mogu posmatrati sa više aspekata. Sa finansijskog aspekta. predstavljaju interne faktore ili faktore transformacije. Operacije koje se odvijaju van preduzeća predstavljaju eksterne faktore ili faktore razmjene. Naime. korisno je razlikovati. upravljanje se mora podijeliti zbog praktičnih motiva. Pošto je jedinstveno. Bazičnim finansijskim izvještajima se smatraju bilans stanja i bilans uspjeha. radi postizanja cilja koji je određen od strane vlasnika. finansijski i ekonomski aspekt. Sve aktivnosti preduzeća najjednostavnije se sagledavaju iz bilansa stanja i bilansa uspjeha.

Međutim. izvještaj o promjenama na kapitalu. Cilj sastavljanja finansijkih izvještaja jeste pružanje informacija o finansijkom položaju.da li da se zadrže ili prodaju ulaganja u privredni subjekt. Dalja analiza ove teme ide upravo u ovom smjeru – analiza bilansa stanja i uspjeha. Finansijski izvještaji takođe pokazuju rezultate načina na koji rukovodstvo upravlja ili način na koji rukovodstvo polaže račune za resurse koji su mu povjereni. da li da ponovo imenuju ili zamjene rukovodstvo privrednog subjekta). uspješnosti i promjenama u finansijkom položaju privrednog subjekta. izvještaj o tokovima gotovine i napomene1. koje su korisne širokom krugu korisnika za donošenje ekonomskih odluka.1 Osnovne karakteristike finansijskih izvještaja Finansijske izvještaje čine: - - - bilans stanja. prije nego se krene sa dubljom analizom. ključno je dati neke osnovne naznake o finansijskim izvještajima.II Planski bilans stanja i uspjeha Analiza ove teme pokazat će osnove karakteristike bazičnih finansisjkih izvještaja. Oni korisnici koji žele da ocjene način upravljanja i način polaganja računa rukovodstva čine to radi donošenja ekonomskih odluka (npr. 1 Vrste finansijskih izvještaja propisuje MPS 1 – Prikazivanje finansijskih izvještaja 5 . 2. bilans uspjeha. U praksi je uobičajeno da se pod pojmom bilans podrazumjevaju dva finansijska izvještaja: bilans stanja i bilans uspjeha.

dvostruki i «lanx» .2. tj. to izgleda: Stalna sredstva + Obrtna sredstva = Sopstvena izvori + Pozajmljeni izvori Bilans stanja preduzeća se sastavlja: . kao knjigovodstveni načini posmatranja imovine. × vlasničke transformacije. S obzirom da aktiva i pasiva prikazuju jednu istu stavr. prirodno je da zbir aktive. × prestanak rada pravnog lica i dr. prikazano u obliku proširene bilansne jednačine. 6 .redovno – na kraju poslovne godine na dan 31.tas na vagi Knjigovodstveni instrument je sredstvo sa kojim knjigovodtsvo izvršava svoje zadatke.imovinske sistuacije preduzeća na određeni dan. i . Dakle. u aktivi se pored imovine može nalaziti i pozicija izgubljene imovine. Osnovni cilj sastavljanja bilasna stanja jeste utvrđivanje ili mjerenje finansisjke strukture. odgovara zbiru pasive: AKTIVA = PASIVA Ili. odnosno nepokriveni gubitak. Za bilans stanja možemo reći da predstavlja «sliku» imovine preduzeća u određenom trenutku. 4 Ovdje treba napomenuti da između imovine i aktive kao dijela bilansa stanja može postojati razlika. sanacija. Aktiva i pasiva. Naime. spajanje).imovinu preduzeća4 ( sa različitih aspekata). zbog: × statusnih promjena (podjela. strukturu bilansa stanja čine njegova dva bilansna agregata: aktiva i pasiva. tj. zajedno čine bilans stanja preduzeća.vanredno – tokom poslovne godine. × promjene oblika organizovanja ili prodaje pravnog lica.2 Bilans stanja Bilans stanja2 predstvalja jedan od instrumenata knjigovodstva3. Forme za prikazivanje bilansa stanja mogu biti: 2 3 horizontalni tabelarni pregled i Smatra se da naziv «bilans» potiče od latinske riječi «bi» .12. kvantitativno.

prikaz bilansa stanja – horizontalni prikaz A K T I V A Neuplaćeni upisani kapital Dugoročna sredstva (osnovna. Horizontalni prikaz bilasna stanja ima sledeći izgled: Pozicije bilansa stanja. aktiva se stavlja na desnu stranu a pasiva na lijevu.- vertikalni tabelarni pregled. kao što je prikazano na sledećem primjeru: 7 . ukoliko se bilans prikazuje u obliku horizontalnog tabelarnog prikaza. osnovna sredstva u obliku prava) Troškovi istraživanja i razvoja: Patenti i licence Imidž (marke proizvoda) Plaćeni avansi Opredmećena dugoročna sredstva (osnovna sredstva u obliku stvari) Zemljišta Zgrade Oprema Plaćeni avansi i nedovršenja Dugoročna finansijske ulaganja Ulaganja u kapital drugih Dati dugoročni zajmovi i kredit Kratkoročna obrtna sredstva Zalihe Materijal Nedovršena proizvodnja Proizvodi Trgovinska roba Potraživanja u poslovanju Potraživanja od kupaca Ostala potraživanja Kratkoročna finansijska ulaganja Ulaganja kapitala drugih Dati kratkoročni zajmovi Aktivna vremenska razgraničenja Gotovina UKUPNO P A S I V A Kapital Osnovni kapital Rezerve Preneseni dobitak i gubital Dobitak i gubitak u godini Dugoročna rezervisnja za rizike i troškove (dugoročna pasivna vremenska razgraničenja) Dugoročne obaveze Dobijeni dugoročni zajam i kredit Kratkoročne obaveze Kratkoročni zajmovi i krediti Tekuće obaveze prema dobavljačima Ostale tekuće obaveze Pasivna vremenska razgraničenja UKUPNO Kao što se uoačva. aktiva prethodi pasivi. Ukoliko se bilans stanja prikazuje u obliku vertikalnog tabelarnog prikaza. stalna sredstva.

stalna sredstva.Pozicije bilansa stanja. osnovna sredstva u obliku prava) Opredmećena dugoročna sredstva (osnovna sredstva u obliku stvari) Kratkoročna obrtna sredstva Potraživanja u poslovanju Kratkoročna finansijska ulaganja Aktivna vremenska razgraničenja Gotovina UKUPNO P A S I V A Kapital Rezerve Dugoročna rezervisnja za rizike i troškove (dugoročna pasivna vremenska razgraničenja) Dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Tekuće obaveze prema dobavljačima Pasivna vremenska razgraničenja UKUPNO Stepen detaljisanja i redoslijeda prikazivanja imovinskih pozicija u bilansu stanja zavisi od konkretnog korisnika bilansa stanja i namjena za koje se koristi5. prikaz bilansa stanja – vertikalni prikaz A K T I V A Neuplaćeni upisani kapital Dugoročna sredstva (osnovna. 8 . 5 MRS 1 – Prikazivanje finansijskih izvještaja propisuje minimum stavki bilansa stanja.

U prethodnom primjeru. odnosno ona kojima. izmirivanja obaveza ili raspodjele vlasnicima.. 57. tj. u normalnim uslovima poslovanja. zamjene jedne obaveze drugom ili konverzije u kapital. obaveza i kapitala firme na određeni dan. najviše vremena treba da se transformišu u novčani oblik. a zatim se u okviru dugoročnih i kratkoročnih vrši dalje klasifikovanje po principu likvidnosti. 2007. str. dok je u pasivi primjenjen princip opadajuće dospjelosti6: princip rastuće likvidnosti znači da se na prvo mjesto u aktivi stavljaju «najnelikvidnija» sredstva. razmjene za drugu imovinu. Imovina predstavlja resurse pod kontrolom pravnog lica ili poduzetnika koji su stečeni putem pribavljanja druge imovine. 9 . odnosno sredstva koja se najduže koriste.Z. Na posldnje mjesto se stavljaju izvori sredstava (obaveze) sa najkraćim rokom vraćanja. pri čemu se stavke primarno klasifikuju na dugoročne i kratkoročne. prenossa druge imovine. Elementi bilansa su imovina. 6 Petrović. odnosno dugoročne izvore saglasno principu likvidnosti i kombinovanjem prethodna dva kriterijuma. a to je novac na žiro računu i blagajni. - 2. Obaveze predstavljaju plative iznose po osnovu ranijih poslovnih događja nastalih zbog sticanja ekonomskih koristi. Na posldnje mjesto se stavljaju najlikvidnija sredstva. godine. kao naprimjer obaveze prema dobavljačima.a to su trajni.1 Sadržaj bilansa stanja Bilans stanja je pregled imovine. obaveze i kapital.Pozicije u bilansu stanja mogu biti poredane: njihovim klasifikovanjem na dugoročna i obrtna (tekuća sredstva). princip opadajuće dospjelosti znači da se na prvo mjesto u pasivi stavljaju izvori sredstavfa sa najdužim rokom vraćanja. stavke su poredane saglasno principu likvidnosti. «Računovodtsvo». za čijim izmirenjem se zahtjeva odliv resursa pravnog lica ili poduzetnika u vidu isplate gotovine. s tim da je za ređanje pozicija u aktivi primjenjen princip rastuće likvidnsoti.2.sopstveni izvori sredstava. Bijeljina. isporuke roe i pružanja usluga.

Važno je reći da struktura aktive nije ista kod svih preduzeća – ona je uslovljena njihovom djelatnošću. Bez obzira na njihovu raznovrsnost. Ova ravnoteža predstavlja osnovnu odliku bilansa (bilansna ravnoteža). inače. postoji u svakom momentu. zajednička karakteristika pozicija aktive jeste u tome što sve one izražavaju vlasništvo. tj. odnosno izvori sredstava. svi elementi aktive se mogu podijeliti u tri grupe: stvari. Naime.svi krediti koje je preduzeće dalo drugim fizičkim i pravnim licima). 10 . tj. Visina angažovanih sredstava u pojeidne elemente (pozicije) aktive. čine ukupne izvore sredstava preduzeća. odnosno pripadnost nekom preduzeću. novac i prava (potraživanja od fizičkih i pravnih lica.kako u početnom tako i u svakom drugom bilansu stanja. ukupnost izvora mora da odgovara ukupnosti sredstava iskazanih u aktivi. prije svega. Nezavisno od toga kojoj skupini pripadaju. prvi podaci koji se iz bilansa stanja uočavaju jesu stanje sredstava i izvora preduzeća te njihova struktura. može sastaviti nakon knjiženja jednog poslovnog događaja. koji se. na njegovoj desnoj strani se konstituišu elementi. zavisi od obima poslovanja konkretnog preduzeća. uočava se struktura preduzeća. iz bilasna stanja. I jedni i drugi.Kapital je ostatak imovine koji pripada vlasnicima poslije odbitka svih obaveza. Bez obzira na brojnost pozicija pasive. Za razliku od lijeve strane bilansa (aktive) na kojoj se iskazuju konstitutivni elementi imovine preduzeća. zajedno. U tom smislu. sve one se mogu svrstati u dvije osnovne grupe: kreditne izvore i sopstvene izvore. naravno.

koji se uključuje u bilans stanja kao njegovo povećanje ili smanjenje. ili kao povećanje kapitala . akcionarima. Njihove zahtjeve za dubljim uvidom u položaj uspjeha preduzeća može da ispuni samo račun u kome su. Po svojoj suštini. poslovni rezultat.3 Bilans uspjeha Bilans uspjeha ili račun dobitka – gubitka je pregled prihoda. U bilansu stanja se takođe prikazuje uspjeh. rashodi. ostvarenih u utvrđenom obračunskom periodu. radnika i drugih interesnih grupa. Bilans uspjeha predstavlja osamostaljeni i razvijeni podkonto sopstvenog kapitala na kome su u formi konta ili štrafelno obuhvaćeni i međusobno suprostavljeni svi rashodi i prihodi jednog obračunskog perioda. u formi konta ili liste prikazani svi prihodi i svi rashodi obračunskog perioda na način koji omogućuje da se stekne uvid u vrstu. visini i izvorima. itd. njegova funkcija je utvrđivanje ostvarenog uspjeha po vrstama.. Komponente svakog bilansa uspjeha jesu: prihodi. račun uspjeha je drugi sastavni dio godišnjeg zaključka. što ne zadovoljava interese vlasnika. Rezultat koji je ostvaren pokazuje neto promjenu sopstvenog kapitala prikazanog u pasivi bilansa. bilo kao smanjenje kapitala. ali za razliku od bilansa koji je orjentisan na prikazivanje imovine. povjerioca. rashoda i finansijskog rezultata kao razlike među njima. ako je gubitak.2. čija rezultatnta predstavlja uspjeh (rezultat) koji se inkorporira u bilansu stanja. za dio dobitka koji ostaje neraspoređen i obaveza prema fiskusu.. Bilans uspjeha (njemačko – francuski koncept) TROŠKOVI PRINOSI 11 . ali kao globalna veličina (bruto princip) ili kao dio ukupnog rezultata ostvarenog u jednom obračunskom periodu. radnicima. raščlanjeni prema odgovarajućim načelima. visinu i izvore ostvarenog rezultata posmatranog obračunskog perioda.

proiz. vertikalni dvostrani pregled. sanacija. promjene oblika organizovanja ili prodaje pravnog lica.Smanjenje zaliha proizvoda i nedovršene proizvodnje Troškovi materijala i usluga Troškovi personala Amortizacija i otpisi kratkoročnih sredstava Ostali troškovi poslovanja Otpisi finansijskih ulaganja Dati kamatni i slični troškovi Porez na dobit redovne djelatnosti Vanredni rashodi Ostali porezi Čisti dobitak poslovne godine UKUPNO Neto prihodi iz prodaje Povećanje zaliha proizvoda i nedovr. Aktivirani sopstveni učinci Ostali prihodi poslovanja Prihodi iz ulaganja u kapital drugih Primljena kamata Dobitak ili gubitak djelatnosti po odbitku poreza Vanredni prihodi Gubitak poslovne godine UKUPNO Bilans uspjeha preduzeća se sastavlja: × × × × redovno na kraju poslovne godine.12. prestanak rada pravnog lica i dr. spajanje). i vanredno u toku poslovne godine zbog: statusnih promjena (podjela. vlasničke transformacije. na dan 31. Od izabrane metode zavisi sadržina bilansa uspjeha. U računovodstvenoj teoriji i praksi koriste se dvije metode za bilansiranje uspjeha: metoda ukupnih troškova i metoda troškova prodatih učinaka. Forme za prikazivanje bilansa uspjeha mogu biti: horizontalni dvostrani pregled. Finansijski rezultat je isti bez obzira na primjenjenu metodu. Horizontalni pregled može da ima sledeći izgled: 12 .

3.00 1. 13 .00 1.000.Z.00 100. 4. od realne robe Prihodi od finansiranja Neposlovni prihodi Iznos 1.00 r.600. a za rashode da su negativan tok vriejndosti.00 200. što dovodi do povećanja sopstvenog kapitala.00 100. 1 2 3 4 Naziv pozicije N.V. 2. U Okviru za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja prihodi i rashodi su definisani na sledeći način7: - prihodi su povećanja ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku priliva ili povećanja sredstava.00 100.000.realne robe Rashodi finansiranja Neposlovni rashodi Dobit Iznos 1. godine. Za prihode možemo reći da su pozitivan tok vrijednosti. 1. 2.b.600.b.600.00 300.58.00 2.00 1.3. što dovodi do smanejnja - 7 Petrović. 2007.00 Bilans uspjeha prikazan u vidu liste bimogao imati sledeći izgled: r. od realne robe Prihodi od finansiranja Neposlovni prihodi Ukupno prihodi Iznos 1.00 1. Bijeljina. str. izuzev onih koja su povezana sa doprinosima učesnika u kapitalu. odnosno smanjenja obaveza.400.00 300.V.r. rashodi su smanjenja ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obaveza.. 3. «Računovodtsvo». Naziv rashoda N. 1.00 100.00 1.400.realne robe Rashodi finansiranja Neposlovni rashodi Dobit Ukupno rashodi 1 2 3 Prih.00 100.00 200.600. Naziv prihoda Prih.b.1 Sadržaj bilansa uspjeha Sadržinu bilansa uspjeha čine prihodi i rashodi.00 100.

Faktori koji determinišu svaki poslovni prihod jesu: količina proizvoda i prodajna cijena. Poslovni prihodi i rashodi su rezultat osnovne djelatnosti preduzeća. izuzev onih koja su povezana sa raspodjelom učesnicima u kapitalu. Prihodi i rashodi po svom karakteru se mogu se mogu podijeliti na poslovne. Neujednačen nivo njihovog ostvarenja znak je nestabilnosti poslovanja preduzeća. Njihov obračun se vrši ili po osnovu fakturisane ili po osnovu naplaćene realizacije. Faktori koji opredjeljuju obim proizvodnje jesu: proizvodni kapaciteti.sopstvenog kapitala. odnosno do nastanka gubitka. kao i nabavna vriejdnost trgovinske robe. Finansisjke rashode čine uglavnom kamate po dobijenim zajmovima i kreditima. čijim se pokrivanjem i formalno smanjuju sopstveni izvori). Finansijski prihodi i rashodi su promjenljivog karaktera i nastaju kao rezultat finansijskih transakcija preduzeća sa okruženjem. Prihodi i rashodi u krajnjoj liniji predstavljaju obrazloženje zašto je i kako u određenom vremenskom periodu došlo do promjene sopstvenih izvora finansiranja. i koje treba pokriti prihodma tog obračunskog perioda. tj. 14 . onda je to znak stabilnosti poslovanja preduzeća. Kod planiranja prihoda od poslovanja veoma je važno realno sagledati stepen mogućeg iskorištenja kapaciteta. U realnim uslovima tržišnog privređivanja udio poslovnih prihoda u ukupnim prihodima bi trebao biti dominantan. čijom se raspodjelom i formalno povećavaju sopstveni izvori. a ne rashod od finansiranja.do promjene neto imovine preduzeća (do nastanka dobiti. broj zaposlenih radnika i stepen njihovog iskorištenja. Udio prihoda od finansiranja u ukupnom prihodu treba planirati u skromnom iznosu. Učešće vanrednih prihoda u ukupnim prihodima je najčešće simbolično i odraz je neurednog poslovanja. Oni su stalnog karaktera. Poslovne rashode jednog obračunskog perioda čine troškovi sadržani u proizvodima i usluigama prodatim u tom obračunskom periodu. nivo cijena koji se može postići na domaćem i ino tržištu i mogući obim realizacije gotovih proizvoda. Razlika prihoda i rashoda predstavlja finansijski rezultat. te se kod izrade finansijskog plana naglasak stavlja na njih i osnovnu djelatnost preduzeća. vanredne prihode i rashode. Poslovni prihod se formira na osnovu realizacije proizvoda i usluga. Vanredni prihodi i rashodi su rezultat vanrednih aktivnosti preduzeća i promjenljivog su karaktera. iz razloga što se transakcijama novca trebaju obavljati osnovne poslovne aktivnosti čiji je rezultat poslovni prihod. finansijske. takođe prodate u tom obračunskom periodu . Ukoliko je ujednačen nivo njihovog ostavrenje.

a od posebnog je značaja za ocjenu finansijske situacije. baz da isti budu visoko rizični kao i realne potrebe za zaduženjem uz ostvarenje što povoljnijih kamatnih i ostalih finansijskih uslova. finansijskih. Finansijskim planom treba predvidjeti realne mogućnosti plasmana slobodnih novčanih sredstava. Analiza finansijskog rezultata preduzeće ukazuje da isti može biti pozitivan i negativan. 15 . Ocjena finansijske situacije preduzeća analizom bilansom uspjeha predstavlja dokument komplementaran sa bilansom stanja. Pozitivan finansijski rezultat je prisutan u slučajevima kada su prihodi preduzeća veći od rashoda i obrnuto. posmatrane dinamički. vanrednih) u ukupnim rashodima preduzeća. Finansijskim planom je moguće predvidjeti pozitivan finansijski rezultat i planski predvidjeti njegovu raspodjelu. u nizu operativnih perioda.Analiza rashoda treba da pokaže učešće pojedinih vrsta rashoda (poslovnih.

Kod vertikalnog prikaza stavke se ređaju jedne ispod drugih – prvo pozicije aktive pa potom pasiva. pri čemu je moguće isti prikazati u vidu dvostranog pregleda – horizontalno. Bilans stanja se sastvalja obavezno na kraju godine. Pozicije u bilansu stanja (aktiva i pasiva) mogu biti poredane: njihovim klasifikovanjem na dugoročna i obrtna (tekuća sredstva). pri čemu se stavke primarno klasifikuju na dugoročne i kratkoročne. njena veličina. Pozicije aktive i pasive. potraživanja društva i novčana sredstva. 31. dobit ili gubitak. Prethodna analiza je jasno ukazala na osnovne karakteristike ovih finansijskih izvještaja. sanacija. odnosno dugoročne izvore saglasno principu likvidnosti i kombinovanjem prethodna dva kriterijuma. odnosno bilans se uvijek prikazuje tabelarno. pasiva pokazuje izvore sredstava. a zatim se u okviru dugoročnih i kratkoročnih vrši dalje klasifikovanje po principu likvidnosti. iskazuje rezultat poslovanja preduzeća. Takođe. u strukturi aktive ukazuje se imovina preduzeća.12. poput: - statusnih promjena (podjela. On pokazuje stranje imovine preduzeća. u svoju analizu bilans uspjeha uključuje sve prihode i rashode: iz redovne aktivnosti (poslovni prihodi i rashodi) 16 . Samim tim. u vanrednim situacijama. prestanak rada pravnog lica i dr. spajanje). U strukturi tih izvještaja ključni su bilans stanja i uspjeha.III Zaključak Poslovanje preduzeća se nemože zamisliti bez adekvatnih finansijskih izvješaja. Struktura aktive i pasive preduzeća nije kod svakog subjekta identična – ona zavisi od vrste djelatnosti i samog načina poslovanja društva. takođe je potrebno izvršiti sastavljanje bilansa stanja. aktiva i pasiva moraju biti u jednakosti. vlasničke transformacije. U skaldu sa tim istuču se sledeći zaključci: Bilans stanja je statički prikaz stanja sredstava i izvora sredstava preduzeća (aktive i pasive) na određeni dan. gdje se na lijevoj strani prikazuje aktiva a na desnoj pasiva. Sa druge strane. Logično. odnosno pokazuje porijeklo imovine koja je prikazan u aktivi. Bilans uspjeha. što predtvalja redovan bilans. promjene oblika organizovanja ili prodaje pravnog lica. sa druge strane. Obaveza svakog preduzeća jeste da redovno sastavlja obračune (godišnje i polugodišnje) i da iste dostavlja nadležnim organima.

Ukoliko se bilans uspjeha sastvalja po vertikalnom princpiu. čijim se pokrivanjem i formalno smanjuju sopstveni izvori). ne bi se vidjelo u kom smjeru se odvija poslovanje. visini i izvorima. 17 . Razlika prihoda i rashoda predstavlja finansijski rezultat. Dakle. ne bi se mogle vidjeti eventualne promjene u poslovanju. veći rashodi ukazuju ne negativno poslovanje. odnosno. Bez postojanja ovih izvještaja preduzeće ne bi bilo u mogućnosti adekvatno pratiti svoj rad. Šema bilansa uspjeha takođe. i u vanrednim okolnostima. Bilans uspjeha se kao i bilans sanja sastavlja redovno – na kraju poslovne godine. odnosno do nastanka gubitka. funkcija bilansa uspjeha je utvrđivanje ostvarenog uspjeha po vrstama. Na desnoj strani. u sluačju horizontalnog prikaza. prvo se uose stavke rashoda pa potom prihoda.do promjene neto imovine preduzeća (do nastanka dobiti. kao i kod bilansa stanja. unose se rashodi a na desnoj prihodi. može biti horizontalna i vertikalne.- rezltat finansijskih aktivnosti preuzeća (prihodi i rashodi) vanredne aktivnosti i revalorizacioni prihodi i rashodi. Samim tim. Veći prihodi ukazuju da je preduzeće poslovalo ispješno. i obrnuto. svoja sredstva. tj. Prihodi i rashodi u krajnjoj liniji predstavljaju obrazloženje zašto je i kako u određenom vremenskom periodu došlo do promjene sopstvenih izvora finansiranja. čijom se raspodjelom i formalno povećavaju sopstveni izvori. ne bi bilo u mogućnosti izraditi druge finansijske izvještaje.

Bijeljina. godine.Z. Bijeljina. “Računovodstvo”. 2007.. 2006.. Radović. Marcikić. “Računovodstvo”. 2007. Subotica. godine. godine. Petrović. godine.S. 2003. 18 .IV Literatura Beslać. “Teorija i analiza bilansa”.Z.R. S. “Osnove računovodstva”. 20000.. Subotica.L. Banja Luka. Romić... “računovodstvo#. godine.. Petrović.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->