Табела 1.

Годишњи (глобални) план наставе из ТИО8

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН НАСТАВЕ
Назив предмета

Техничко и информатичко образовање

Разред – осми

Наставник

Школска 20 . / 20

Редни
број
наставне
теме

Назив наставне теме

Број
часова
по
теми

Број часова за
обраду
новог
градива

друге
типове
часова

1.

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

16

12

4

2.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И
ИНСТАЛАЦИЈЕ

10

6

4

3.

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

14

8

6

4.

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

12

6

6

5.

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ - МОДУЛИ

16

2

14

УКУПНО ЧАСОВА:

68

34

34

Табела 1. Годишњи (глобални) план наставе ТИО8
ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН НАСТАВЕ
Назив предмета – Техничко и информатичко образовање

Разред – осми

Наставник ______________________________________ Школска 20 . / 20 ......
Редни

Број

Број часова за

број
наставне
теме

часова

обраду друге
новог типове
градива часова

Назив наставне теме

по
теми

6.

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

16

12

4

7.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И
ИНСТАЛАЦИЈЕ

10

6

4

8.

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

14

8

6

9.

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

12

6

6

10.

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ - МОДУЛИ

16

2

14

УКУПНО:

68

34

34