P. 1
Creatief Met Patchwork 39

Creatief Met Patchwork 39

|Views: 787|Likes:
Published by lzaaljolanda

More info:

Published by: lzaaljolanda on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2012

pdf

text

original

rt

'*

:''e^tíef wet
,

Nr 39 NL

€520

R

€5rq

ATCHWORK
i//rPliaoii'q't,
m
.+

_-o

-!1

42 modellen
aan eenaoudig

'-

tot ingewikkeld

Ir* r{
I

E

E

,{

t{

Creatieve ideeën
7)oor huis,

tuin

enz.

Beste lezeresse".

**tte ie'*t''
u

De btoemenpracht van het voorjaar en de zomer hebben wij

vooÍ u gevangen in veel modellen van dit btad. Wij laten

btoemrijke dessins zien, geappiiqueerd of uit de víije hand gesneden, gevouwen, met klassieke blokl(en of voorgedrul(t
op stof.

Natuurtijk vindt u ook ideeën, die niet afhanketijk ziin van de seizoenen, maar het hele iaar door prachtig zijn, zoals bijv. de trendy designs in zwart-wit, de actuele blauwtinten, modern in bonte kleuren of een thema in navolging van de Asian-style.
Zoek snel uw lievelingsmodel uit,

met een hartelijke groet,

'?z{*

lJlï

?

= voor beginners

ïr

t t - vooi beginners met basiskennis ï V ï= voor gevordetden ? ï ? V=voorvergevorderden ? I ? I ?=voorprofessionals

blad,ijde r3
bladzijde

l4

4tientie

I

íolÍ€n diê vooÍ de modelhn vaí dit blàd werden sebruikt, zin .naar bepeÍ(te tid

verkriigbaar. Bijde pat(hwork-€n quiltzaken biju in de bLrutls men e.hiers'aag bse d u te help€n bil het kie?envan geÍhikte,vergelijkbarc stoffen.

t'+s
é"ï#,
t. a iJJí ' Ít
't, t:,t

lÊl'$t'
a

,*J

.Éj

(ti:
-:èt$
.\
r,

gÉ{:'

lllli,
F.

.;

) la

I
'I

I

ïtr1 H

\
È

::, 'tll
!T'tJ i

-?E"--=-

'i\

.s

\r
,,\
Afmeting: 98 x 113 cm

i

aa I I tt I I

ra n

r
1-ilodel 2 w?v Afneting: 40 x 40 cm

I

r

t

De groene we ide-ondergro in vrije sn ijtech nie l<

n

d

zorgt ervoor dat de fel gekleurde bloemen van de geappliqueerde papavers, margrieten en l<lokjesbtoemen op de deken en op het l(ussen prachtig tot hun recht komen.

4

iailfll gtr

dB"
/
1

,l
i

il

t t ,I

4'.,
t-

.&
-

gezellige Of het nu ln de tLrin is of in een deze bloemrijl<e dessins 'rvoonl<amer ziin biina even mooi als de echte bloemen in de vrile natuuÍ'

Modelten 3 + 4

?ïvv
Íi!

Afmeting: 40 x 40 cm
Ont,:reÍ! en rLrtvoer

Hiinelore TÍrhi piq

I fe Dere nodeilen \:rerden rr1]i de mac

!enaaltler rlcq!

1

stqq* h.l.r^aal gew eld i g
Een plastische reuzenbloem is de btil<vanger op het wandkleed met golvende lengtestíol(en. De bijpassende tafettoper bestaat uit log-cabin-blokken, waarvan de strol<en om een onregetmatige vierhoel< zijn geplaatst, uit etl<aar gesneden en daarna

,# €enbloet"ffi

met tussengenaaide conisch toelopende stroken weer aan ell<aar worden gezet.

I

I

.,

{'.J,

tq it , * .É.

f
f

:i4

!

1..

??tv
ca 5o,5 x

ód

V?ï tot vv?V

Model 6

'

:
)

Afmeting: 31 x 8o,5 cm Blokgrootte: 19,5 x 22 cm
qenaaid en qed€elteliik qequilt.

Dez€ Ínodelhn werdên mel de machin-.

6

-l
(

a a
i

.5,Ëfr.
r,

jic

Model 5

Afmeting: 88 x 118 cm

"t"

a.
0ntwerp en uilvoeÍing Gisela Bosselmanf

.{

t-

t

!t

Roaer't
Plastische rozen, die gevouwen en gedraaid worden, vormen het midden van wandl<teed en l<ussen. Een bijpassende randstof maal(t het geheet nog interessanter.

,t'

..?-* ^/^

ra

l

':

t ,;

:';i

a.' iI

VVït

Model 9

tot

ttVVV

Afineting: 35 x 35 cm Blokgroofte: 7,5 x 7,5 cm

oniwerp en u tuoer ng:ll,,loniek Vandenbosch Deze modelen weÍden met de machife genaad en gequ l.

r;+_ i-

.-:l
..
1'

' _'ó : '- .: ;.È.1 I
I

l'.

;

{i

tj
;,.

t +';''i | -'
. I

'

"':nt)' t "t,'
I i
.,

! \

.r

.l):E

.-+)'
.\" ]
Afmeting: 62,5 x 62,5 cír Blokgrootte: 7,5 x 7,5 cfi

ffiËE>ff**ê#-pê

HieÍ ziet u de achterl(ant van de

qu

ilt.

I

I

+

', ' Ë4ë*rur***
in orig m i-tec h nlie ir rn et stÍÈep /ta 1..l, Ll fr tS d eze i< genaa i l. [,* "a:'1r voren bont deien varr Je str
vo iln
e

-.

i1'

rti'

1*."

rr il e

b

loe

Afm

ng: 154 x r98 otte: 11 x 1r

cn;
r:

cml

.* .\

J

0r !ïeÍp ef
ChÍsta

ui

de hafd !en oequ lt

{?-{F''

I

t\'

Y}/!

Afmeting: 45 x 45 cm

í.,-ti4

Blokgrootte:6x6cm

Een reuzenmargriet siert het uit Log-cabin-blol<l<en samengestelde tafetkleed. De buitenste bloemen

fu,
í,ll

"t

vallen in het bijzonder op door de met margrieten bedrukte stof. Een l<ussen van dezelfde stoffen biedt een prima zitp laats.

s

o

A

12

ht
'.'.":1..

Afmeting: 107,5 x 1o7,5 cm Elokgrootte: 72,5 x 12,s cm

k

Oftwerp en ufvoerrnq:,r5/a Kalterborn melde machire genaaid en geqrill ,

''

't3

*

Een met bloemen bedrul(te stof vormt het dessin van de deken "Double wedding ring" oftewei dubbele trouwring. De overige

ingezette stoffen, zoals de smaI gestreepte randstof zorgen voor rust in dit btoemrijke dessin. De bijpassende pompadour-buidel met zijn interessant binnenwerl< wordt nog mooier door de opgenaaide pailletten en parets.

Info: het kLassieke patíoon "doubte weddins ring" werd met sjablonen semaakt. U kunt deze ook als set kopen rner irch maten.

't4

voott

d. brr,rilof+

.

De groene weiÍ..iê van lieL tafeLhteed, samengesielci uit eenvoudiÈtè strDl(ei1 en rechthoel<en van geruite- efi geslrÈepte stcífen, wordt door simpel btoemen te appLiqueren,,,erLevendiga. l{aartentasje en vazenhoezen laten zich eveneens van hr.;n btoelende zijde zierr.

Afmeting: 16,5 x 2Í,5 cm

t.k
Afmeting: i5 x 19 cm Afmeting: 21 x 27 cm
Deze 0n1!,rerp rn urt!ol]rinq: lon ka Lohnc( lnode en ,lrcracn mctdc n'ach nc ocfarid cn qêapp quccrd cn qc(u t

-,.--.-:;ê-

\

,.\,i

B eI ov
h-' C;
í

er^.nd. ye.lzerr b loe vnem
Voon og rsucoÀgctrrm*OTAP VOOS STÀP

f'-

,,.'4 4 -a

:ÀIÍilI. rw$[

t-

ÍW
rá'

.

..

Tot kussen opgevouwen of tot deken u itge legd, deze beide toverdekens met geappliqueerde re uzen b loe me n doen het altijd goed

-;r

" i#= .._t'* -r. =4:4'::
. -a

!*

*iry
.,

Modellen 20 + 2t
Deken: 80 Opgêvouwen

Afíneting: x 12o cm tot kussenr

40X40Cm

P^Ercnuonl( Eu QulLÍEN jeugd/beginners
voor de
nodellf]n2o on 2l 2 tovordehons
Almetinq:
Deken:oa 80 x 120 cm 0pgevou*en lol kuss€n: ca
de ma!031op i0uw mmachine de breedls van hel naad mddenlolaan de z ikanl0./5 Nm bedÍaaql(dil heet in vaklaa
bíeedlevan helnaavoelie

. voon srlp i '.--*--...2
5 l0
cÍ1

....ii$.....

G srlkanlen,

h eÍb

ldB

naad aan her beq n qoed aÍhedrlen

Laal hel einde van de naad opm ên dê draad m ovedeken. Naai dê 2' í ínpe dÍaad 0p 1

)

dan

kln É bil

hel naaien de sror

rÍr

vanaÍ

G

sn ikant

lafqs de zjkanlvaf hel naa v0elie alên qllden

neli0 n

Pak nuaan her0pef naadeindede be de0nderdndm

vasl €n schul de

sloÍbi

elkaar 00 een breedle var ca 5 6 cm

Knoop dandeboven en onderdraden q0".d aan

ekaarے

40r40 cn

Irodel20:
Ja hsDl nodig vooí de lovêrdcten mel !ele hloom: V00r de voo*anl van ds deken. dê vodrlonl v.n het lu$tên en dc applicatios: kalomsn sloíen le kens ca ll0 cm brêed, a s vo qll

Voor de voorkaíl van hcl kussen: Voor de hoven- en ondêíláíl:
2 vierkanlen van 42

r42 cln

n blauw mel zesgras

I

íhin

blad:

Leo hPl ÍlePl

2

ro À

lvierkanlvan 42
TekensSdeen

)i

42 cm vo umêv es

Voordê losse applicali.delen van

crke5 :': en see seÍrarirfld Tp lêm I dep vq sàbmn 2=lhrn blad n LjÍoêi rnd

vo

shb oon 1 = b

oemen: oemblad noee meib0nie

ds

:1ffi,,ï:1,,iïf
b0nLe

Nhrq,oenqsmmeÍd'

145

cÍr blauw mel

zeeoÍas m qroen soud

z,ilat r00d

Í

rle.Iên

r

hrqroen qêmàrírê,d

-

Tp

lcnr 1dÊp !10 sabloon3=nroorir/d roÍoÊnmdhnnh

!

tes cm oau, met Eote ronteu sse,

crres!m

r0cmqee

mel bonle c íke s qÍo€n mei bonle c Íkels

círom'n oema mi:'o V0or d6 rcslêr€nde applicalie-delen: Kies 0p hel íÍilkiizêi de lempeÍaluuÊiníel nq kalom . Leq helv iesolix dee a = b oemsnhan mdde dakzijde naar onde

L

e raaí aal hieíbiaan éér knl een m 4 flr E00l $Lik naad open v00Í hei aleíe kercn Sil de naadloeslaqen aan de pLrnlen re kens dchl bil de naad 0verdwaÍs aÍ ei we 0p dai er aliid renÍrlníe 2 daadku singen voor de naadh0ek b iiven íaan. z0dalds í0r

mfl 0e q0e0e Nàn,en 0p ebar en naa de deên rondoÍraan

J;: /'\. / \s-1"\ r,
k

,

niêtl0sgaatu

I de

naad KeeÍ hel bad en schuilde punl meleen

vouwbêen v0oÍzichliq naarbu len Schuilde naadloes ag€nvan

i0x60cÍr

I

Íen0odêverleerdelinl!a deíol n oÍoên meL oel let,tee at m.r ren I a0 e; rr I ci

r'

b0nle orl,e s 10 lerondên

suldê Aên nq mel de hand met enkele z0omíeeljes SlÍ jk de aan êlkaaí qenaa de ên
de kseÊ0pen nq naar b nnen en

voonichl g vlak Írel de v nqernage oÍmel een

íijkilzel

0ver hel v ies0iixdee. 101dal de plalo ide aan de í0Í vaslr l taalheldeer arkoelm m snidl dan exaci u( Sl.ilk hel

10x50cÍr

chtqíoenqemaíÍrêrd

!r€s0lrdeêlb=$e n9l.zp 0D dêwrleerdêrdn vafl desr0Íln trlrqropn qemàÍmerd m sn d Ler€neen5 su(tu
cn
Íuchsra Tellens 1 rêihlh0êl van 82 x

".1s

Grool hlad:

iïliJ'IflïiXlï'
ochrrk ordÊ

I
D"q

Fleec€.shr cn 140cm breed

:

85

íoÍren mel vissenÍrOlieíÍêsp ,eeqGs

vsm
van

len

122.m nblàNmel0Íole

ur

eecem

rrcrsa

I

bonle

dÊm L _' lllt / \ á's'*"obonr, o l*i i--(o )

l :'*
t- {

A

nhinelex
van

b.v.. de Íesl í01Íen van Sl0l A/S. lleece-ío| bjv

llllli,ll;'"-

\,../

Voogorold9n val! do lloondolên
45 x 45cm

0píÍilribaaív eselne Fnudenber0 VriesíoÍe (G

v0lum".v ies H630 van

Tipl Áu b ale

kaloenen í0ílen v00Í hêl ! lsnlden {assen mel0€n NooÊsasmidde Mei hei evl k Írl)en van de í01Íen hebbon wijÍeknin!l qef0uden b i de malfl aa qeqevens Daanaasl heb ie Íodi!:

Blo€mbladen: (8 x oiaken) Lêq leNens 1 deê 1 r qêe Írêlbonlê ciÍlels en 1 deell in qee lekensmeldelovenkanlenr0píecÈsm0qelilk0pekaaÍ (dlnoeíl mm n vaktaa mel de qoede knlen A ekaaí

ln €ltqar zstto4 Yan do aagon Yoor de voofAant ven h6t ldssên

0t'

GiilsÍmann creallv ales oaa qaren in bjpassefde kleuÍ".n Ca 15 x 20 crrr vieseline viesorix wr Frcud€nbcq

.,]
Íeeries
Greek

erqle 2)

een !0chl qe

íÍ

Vliesslolh
1 schaar or

KG.

I

r0snider met snlmal en unlvêGee naa (=

ó
L.lopl
Naaiov"q de speden heen. ÍraaÍ el0p datde naad nelpÍecies 0p een speld koÍrl 01lÍel le le0s vak y00í hel
naa

lêmoeÍalur-iníel rnq

iklap en druk hel slr ik izer b I een llem dde de vooÍ íuk zo lano 0p lol de

í!k

'!

palchwork iniaa mel Í0

). 1 licknraíker (dil s àen slíl. tr?3Ívan de lnen na eiqê tild vanielr rveeÍ verdlrlnen), 1 sFb00nÍ0le

ieí {r

le kens

un Pryn.

Àp!tiqusfen:
werie despsid u

íilklap

I

De naad re kens aan helbeg

i

en e nde

De sÉbonen 1-3 en de ap0rcatie voorbeelden a 0n h v ndl ie0pweÍkblad C N€€m desiabonen 1.3 m. de pijer vom

ooedallrechren.dw? es6l 3 4 slelen v00rui1 naa en. dan 2 3 sleken oveÍ de naad achlerulnaaen en dan weêí naaÍ v0Íen

naam Knp
oleídwaís

de naadloesaq anqsde

meeídeÍe kêÍen

de draadÍichlinq elk 1 x over 0p sjab 00nr0 e

metdeÍ0ieslÍt

msnId ee$cllil
elk

I

NeeÍr de appl calie v00Íbe€ den a .n h x meleen p01ood oveÍ op deviesolix en snilde delen

'ondinq de naad n 101vak v00Í de naad in KeeÍ hêl b 0".mblad d00Í de recfie k01 SlíilN de legen e kaar qeraaide kanrm vak 0r írlik dere meleen v nqeÍiage q ad

A

i,
b

Sniiden:

ok

SchuiÍ

t
kens ca 0 75cm bÍe-.d

Tip! A e d€m

word".n 0p 0.75 cm vrnaÍ de snjkanlen.

de egenaáÍrde naadroeslaq aan ekaaÍ qenaaid Deze raadloesaqen ziin n de aanqegeven malen val a e deer ar
meeberekeid brl de slab 0nen zln ie

van lrel b ad
r

nrFldíadei

r

2

Srik

fl a

biiqelekend Bilde
een m dde E0lerechhsreek

Os-S
hleekhnqte4)00
ca 0 5

b

0ernbladen

t

h

ond

de Íandvan hel

boemênhaÍl = dêe

app caliedelen s qeen naadloêsag meêÍnodq PÍobefl0rbij

cÍr vanar

,illaflmwe

Ds b oeíÍb ad"q rnogên ekaar aan de 0ver rppên CrÍ g€eÍ de posil e van de de en nel

a

i
18

I
I

m lanq. toldal dehe

e

inde inq ie beva

de en. beha vede br0eÍnslmqel= dee

t VeÍwildeÍnu ee6la le h TÍek hel boschermve

begin en ende van de naad sleeds qoed aÍ. Keer de deken SNir!1dB naadloêsaqen van de keer 0Fninq naar binnen en

var dev esoÍixm ííilkde íee op App Aeeíhemaan be de engl€zlden mel bhassend naa qaíef en een smale, dicll
nqesle dê z gzaqsleek Tsken dan melde

slrlldè

Opm nq mel de hand mel en|e e m0Írsteekles

Slkde

deken rondom

sÍra opdeknldool

Írk

ÍraÁer le kers

êen jn w0í de badmnm op de badercn 2 ên 3 Leg de bladeren2€n3aihhreiá oohetveÍkaolvoordebovsnlánl en apd qreerdeze. do0í de inen woÍ do b adneNm ênêens
meteen d chle, graqsieeN 0vêí le naa en De b! lênknlenvan de b aderm b lven lekens los Aan$uilend de lrl0errbladen 1 opn zuw ianqsch rken m vaíspedef. helbescherÍNe van applcaliedêe hieó
moêlên a lê open rmleo van de b oem[hdsn bedekl wmdên HelbloemmhaÍl mgs de onrl€l apd queren

ÀJl'erlên van

d€ hel€

toverd€hot

j

a=

b oemenha( lrekken

m

hel deelopslÍijkn.

lant

In olhaar z€tton vaD de h€le voorYar! hot kusssn

Frodel 21
Js h€bivoor ds d€ton m€l dc rod€ bloem íodiq: Voor de vooÍkanl van dê deten, de voorloíl ran hel kuss€n en dE applicalies: kaloenen íollen.le kens ca ll0cm bDÊd,asv0gl

I
Leq de bownkanl mel volunevlês eí app cile en dê onderra = 2e vieíkanl in b auw Ílel zeeqías mel de goède knlen 0pelkaar Speld de lagen 0p e kaaren naa ze riei k e 0e rechte sleken Íofldom 0p e ria Laal herbijaan deofdeÍkani Na r0 cm van de naad 0oen v00Í helkÍen fechi de naad íe€ds qoed alaan hel beqin m end
Leq de kussênao0í?lde mêt de geapp queerde bovenkani naaÍ beneden n her mdden aan de ondeÍkanl o0 de baurc z lde var de deken Sl k de v0odanl van hel klssen aan de ziikanien en de ondê'kanl smal0p de kanlvasl N! kandedeken qevo!wsn en als k!ssen p0íden nqepakl:

ls m r uu"et'uro'r,
I30 rÍr
blaulr\J

n o'oên-loud ÀÍaÍt Í00d

mel kreirc b0nlevissen

Fl

10 cm

qe,

m".t bonte

cÍke

s

E
I

10x60cÍr

sroen mêrbonrec Íkers

rrlcn

íood lremaÍmeíd s,oen qema,'e,o

KeeÍ
Nussen

h

eívoor eersl

de de

voorkanl door

I
I

roxsoc.

Voor d€ aDhlellrnlvan d€ delen: Feece sloÍca140cm bíeed 8scÍrbauw
Verdeí maleí
zie beschriv

aa woíbereiden
n! biide
deken

en liD v00Í helsn ldsn

Írelge eb oem- Írodê

20

!a0

l(eer de v00rkanl van hei kussm en de bownkantsmal0D de

st lk

de knien

vial

Si k

knl

{= 2 3 mm vanar de bulenkafr)

d0or Schu ldsnaadloeslaqenvan dekeer opening naar binnen ênstulde 0peí ng rnel de lrand mel mke e ?0oÍríeekies

vo oÍ d e loveÍdeten m€l mde hl0€m: VooÍ de voo*ani van hellusssn: voor ds bovan- sn onds*anl: 2 v erknlen van 42 x 42 cnr ir b auw mel zeesÍas

SniideÍ

I

I'l e&aar :êtten

1v srkantvan 42 r 42 cm vo ufirev

es

van do de;hen

v0orde l0sse áppljDaliedelen ran de hl0€msn: ÍekêmSdBenvq s ab oon 1= b oêmb ad in qee met b0nle cíkes :': en íood semaímeÍdl Í.Len! 1 de. vo,àb00i 2 = lpn bad m qroen me bone

.Íkrs
relens
+ers

llm
l

omcnmmme,o
a'b

I

'Voor de Íeíerende appllcalie'dshn:

I

d€e vio s m qoen

qPmrmsdl

oon 3 = orml blad n 0Í0enmelbonle

(es
Leq

0p her íÍjkljzeÍ de leÍrperatuur nste

ing

kahen

deel a = b oenrenhaí melde p akz]de na ondercn oo de lerleerde [ànran de n orom rnel bontê

[elv iesoÍix

cÍks
hÊlv

sec0nden oveÍ hel v iesoTixdêe loldal de plaN, ide aafl de í0Í hechl Laal lrel deel els alkoêlm en snild ldan eÍacl ul St lk csol

I

\o

Dpr het dee

à

met eên

ír la;en J,r o

l0

Ídce b

sloÍin Eoen qerumeíd
Te kens

= srce nclTo oD dc v-qkeÍde kanlvan de en sn idl eveneens e$cl

I

ljl

tteem rn I auw Appliqusrsn an alwoAsn:
vssen
en u Maak dedekef zoas b

I

I

€chlhoskvao82 x 122 cm in b

I

a!{

melk

eÍe

b0nie

ide deken

mer ge e bl0ern aanqêqeven.

!ebÍu k nu de belÍeíende de en van dil m0del

l9

Afmeting: 1oo x 105,5 cm

)1,.e*

,|

t

+N

ri
s'
!Ê r0.
F'1

i"ï

w
I

I

fl,

I, il

íq-G Prp '- L-rvoer -nqE--!?_ . unr en 'íi\ ; I r5rsn Lï ,rÈ
Dt mode
I-rLlcllLf

L',.

r,.

ftÍlírdr
e

0-9ra!'!r=,_i

. '(*-

i,lsdei :.{ vrtv
Afmeting - bo,C 11,5 x,23 x 7 afi AfÍneting - hoes: 12 x 21,5 x 7,5 am RechthoekgrooÍe bovenste patchwoÍkvlakr 6 x 11,75 cm

Iv!ë*el 26

$ïs

Hoogte: 22,25 cm Omtrek 59,5 cm BlokgÍootte: 1o,5 x 1o,5 cm

i*eii*! :: ??ró
Hoogte: 18 cm OmtÍek 48 cm Blokgroofte: 8,5 x 8,5 cm

21

Vlakl<en in chenille_techniel( op het badkameÍkleed, bovelste tdas bestadt ujl atsedant,re lean<st0tlen, strijden om de eer metrje box voor cosrnetira-doekjes. de opbe,gcjor"n.,tu pu rinli.]1 .,., ,:'^1"] mel ac r uere oair ha61 11,,16i1"n ;" ;.; l:l,jrt,. Írer strêepdessins. Deze wordpr oot ,uu"" gunrril,i

ïii:yii.9.

;;

bij het gordijn en de opbergzal<.

1t

Afmeting:

t5xca16cm

Schoenmaat ca 38/39
0ntwerp en uitvoerino: Simone Kot?an,Bafh;h

I I

Schoenmaat ca 42/43

22

Deze modelen tverden metde machrne qenaat0 en geQurI

in de
badgkc',*e.w
Modêl 28 V ï tot ?Vt
Afineting met ophangtussen:
5/t,5 x ca
1o1 cm

Modêl 25

t

tot V?

AfÍneting met ophanglussen: lOO X 54 Cm

Model 23

wv

Pnsrs,ssrcNEEL
NIODEL
Aan deze zwart_witte topper met 3 D-effect l<unnen a lleen profess iona ls zich wagen. De afzonde rlijke delen van de log-cabin-b lo kken zijn op pa pier genaaid. Aa nslu itend worden de motieven in de enge lse papier-naaimethode aan
e

Voo,n

lkaa r gezet.

ti
í
Afíheting: 82 x 82 cm
0ntfietp en Lrdvoer no Vrlenta tleThvhov\rà
Dlt onx,rerp r,rerd mcl rJe Ínachine !€ltaaid en gl]qurt.

f

Modet 32 VVVV?

I

r ï
rtl

*

I

I

'll

24

echle

pvofessioreols

/É -

J

ET trI

E

EI E tr EI ts' trI EI

E

@

zet in op covrtr,asten
Twee maal vier verschitlende patÍonen worden op papier ot borduurvlies genaaid en voor de voor- en achterkant van de tas aan etl<aar genaaid. Gel<teurde, op de punt staande blokjes fungeren als blil<vangers op de overgang naar de rand. Een motief van de tas naar keuze siert de bijpassende beurs.

Zwant- wfi+

u,
t
Model

Sr,

?vlv

Hoogte:'3 31,25 cÍn, omtrek 80 cm

l[i'! Êlt.::
ï".! I,,:
il-' ii

'ê -- tl''l;;
F*/ 26

{

Afmeting (openj: ,2 x 2? cm

Model 34

"???

à{."

0nh/erp €n uitvoeíng: Valerija
^,lezttybovska

0il onlwerp werd met

geraaid en gequtjl.

de machine

I

I

,i }:
i

Modêl 35

vrv

Afmeting: 64,5 x 49,5 cm

Bonte strol{en geven [eul(e l<teur-accenten aan dit wandl<leed met moderne lool(. Ra nde n in bescheiden o lijfgroen-ge mêieerd zorgen voor een neutrale Iijst.
D1

roÍe

L.rerC

met

iÈ ni0r

ne

0pfaailen !e!Lr t

drp

*- -12 a

i

1

,i

È4

,1r

,

.,,

.t

Afnleiing: Á8.5 x 48.5 c5r Birii!,:r iotler 33,5 x ?5.5 íim

Áfmeting. 19 x 39 cm Blokgrootte: 12 x 72 cm

Afmeting:

62x62(m
Blol(groottê:

25\27.fi

.@

à' \.\

Afmeting:

62x62cm
Blokgroottel 48 x 5o,5 cm

'.,."+' \

È\

'ig

,,

'-r "n""'

?'.

;

ái

29

I

è: tt
€at3r,.*

I

I

4l x49(m

s,3 a! .

I I f

,{fl

*...à YJa.

À

-

30

I I

:,:irt:i.

I

ll :-.1ifi I

31

ii
:i,

:i '-t/t ':t.

I "r l^

ïj';

"'G;ffi:''
a

7s'5x82cm

È
l

f,

s

:i
,/ {

\i

6
Il' J.4
'Jt4,
-Í1

èt
I

iler

il tt
ov"

I

t v 'a'&
q,, rr

l
:l

vifJ!rrd

onrsrono,,eeívro*.i.J
urtcewerhr;n r

r'

BÍetrn op hrlIr.mr 1mr;;j dr rresrh prtpni. v,rieen mor;el;;" wcÍo 00or hrldF Kh n

li*lq

9.i-seqq1!.

PÁïIift'ONT

AtG EM E N E AANWIJZI
6. CaÍbonpapieÍ:
Met carbonpapier lunt u zNh de moe te bespaÍen hel patroon eeÍst op oveíÍekpapier 1e tukenen LJ legl het kall0n 0ndeÍ de desbelrelÍende rekei ng van hel wskblad mel een ve etje caÍbonpapier enussen en met een Íadetu e rle lolgMu de iren Gn de tele n nn De ljnen !an dp 1Êlminq ,iin fu meLem zÍhr baar op lrel kaí100. (nip dê sDb oon rens onê uir

NGEN

Voor patchwo* en quilren bèsraár basismaiei. ..ldái u voor vriiwsl alle Darchwo* en quilren

12.

ouilÍring en spanÍaam;

HieÍ volgt een lijstie net het benodigde mateÍiaal:
1. De stol:
Alleree6t heeÍt Lr natluÍliik a slei venchi ende

0m hel quixlcrk mool plastsh ut re aten komen woÍdthel werk n een spanraanr DÍ rinq gespannen Deze,jn e. n ronde eo ovae vo.l']en ed n veíschil
lende almelinqen en var alies

13.

VingeÍhoed;

íoÍies

nodig De ju ste stofo'rschrlying staal bij de

oàlÍ0nenaanqeqeven 0mdar5ommiqeí0íÍen.,/00Ía in le le leuÍên hpesal war rtoêvpíên nor vàil wir kmpen. wrdient het aarbevelng voor het knlppen

7.

NaaigaÍen en quiltgareni
iaroen 0l

Voor het n elkaaí naaien w0rdr blpassend

ale ÍoÍÍen le wêssen zeler ah hel káidênei íof hÊlpfl dê íoffen apàí wÀsen { órdonrpÍ) Eqna
ale 0drclwoÍlïollen z
n

polyester garen gebrukt Voor hel

quillei gebÍuikl

u soecaa quillqa.en Dt qaÍen s ertra íevo en gewaxt Eovendien besraan sÍ iniussen ook enkels
speca e qu lgareos. ?oa s c ílu lgaÍen

veÍlr obaaln een breedre

blv

ÍanspaÍant 0l nela

Voor quit0n lrebl u bes een vnqe roed nodo Vngerhoeden zln van metaal en nn es De eren vnqshoed a $epel ei pasl znh daaÍoín goed aaí de veGclri ende vnsft;kles oÍ enole van de naoes aan Eovenden wuken de me*te palchworklÈÍheb be6lEver metde soepela eÍen vnqshoed dan Írá de lrarde metalen vigeÍhoed ll kunt lret beste zeiÍ
u tÊrDberen

Í

van 115 cm, sommlge stoÍfen ook n 140 oÍ 150 cm breed en de stoÍ voor de achleÍzijde kn t01240 cm breed zF tet u er bi her ropen van LlÊ í0i 0p ilar u ieveÍ erl meÊr íof loo0r ,odàr u na het wa$en n et enlc e ce metêrs le koÍtkomtdoorhet kmpen

waímee

!

levetwe.kl

TÍickmarker oÍ zilverkleurige stiÍt:
8.
VooÍ lrêr oveÍbrengen van quimroli?ven op stoi heeit

14. 0uiltnaalden v00r de naaimachine:
A

\

u

lewr

mpt de naam&hne q
h-el

n' illnÀàldêi

r rheelr' sppi àle nndii nnrp nàrdpn !prhndp pn d:i dp
qu
10n

2. SniimateÍiaal: U kunt de aÍrordsllke patchworkdelen mer een !hdarutu ippen DÍrjden mpleen o$ itde, wadÍ
mee u e
De

speciale srilien nodq Ah de geleke de iren nadeÍhand oDichtbaar moelen zijn kunt u het besre

v sstoÍ1iid-"ns

0Írhoo0 geÍokken woÍdt

u

qen I nàuwfeuÍiaeren snelh luntweler
n

lrckm ker sebru len. deÈ soposba in wats ldit betcke dal de lijnen na he1wassen verdwjnen) 0Í reÍoplossend {dt b€tekent ijat dc
de specÈ e

15. Schuinebiesvormer:
Met de shunebesvormer de ii lwe. hre.drès vêr kljqba s, kunt u a aÍvr'e*en ll vormt hemee een smalbándle dat ! oreí lretwe* ÍhLr ft en e. dan

twee malen lde klene is heel sesch kt votr ronde coÍrloLrÍen)0n snds koÍt 0or als murimslider mer vetuÍeba,e nese(
u Írelpen rosnrdeÍqartwerlen dan heettu ook een sn jmatF nodig DezeÍraljeszF nvesch lende

Íohnider is veÍl'ijgbaar

!jnen na enige lld vanzelÍ veídw lnen). A s Lr de gebtu kt votr iÍen die 6uelÍ verdw inen. dan kunt u het beste net meer notieven rekeneD dan u n één

íít

s

Aq

leeÍ kunt quiten, anders oveÍkofil lrel u nissdri0Ír
dal de liinen veÍdwenen

i

3. Liniaal:
0m;uwlemgs
dee linia
mpt

ovs dpe jnsr heen stritken. want dan ziln e niet meer te uetuijde.en Ah de lnen nadeÍlraÍt nog zichbaa moqen zijn lwat bij Ír00e quitr0lieven vaak een v00rdeelis)dan kunl u €keÍ opnètking:
n el

l0 vooídar hel weÍk k aar is

rle or\nLldeÍ tÊ lunnen werlry
lunidan heel nÉalsnlden Bovenden,lnop
LJ Lr

eqr u 0p de ,rofeen un

!e6ele

lniÈl

bijlichte eJlen stoflen een zllver[hurge íift gebru ken DeD$hiÍl Mdshand noq een beetie mdsbet quitwsk dooÍ NaluLr ijk kunt u d€ze zive'keuiqe

vih oÍ nelêldoek vool eigen ontwerpen: D t heeÍt ! nodrg a s u uw€ qen ontwerp maakl oí ve^.hillèíde shflen n vcel la Árharênnoên mnê]
16. Lichle
Éngs.hikken

Drwlturiq naÀr de en @ Íhlcndemàicnê zoaslroeken 6n 30.45 60 er 90 gradm, die knippen van we palchwddeen nodg heeÍl

lijnei ook ater mel

gum veM,lderen

bir het

Tip!
9. Spelden:
Vooí het vaíspelden var de osse parchwo delen
heeft u
Tem otte moet L, de de hand lrebben

í.lkb0ur eí íÍlkplarl all ld bij

4.

0veÍtrekpapier:

Ee spedennodq GebrukvooÍ

palchwork

Dt is nodigvooÍ helovernemen van de paÍonen van het weÍkblad op een sjaboon oí mal en voor een

anqere speiden met qlazen kop spe den met een platte kop

de

iels

dunne

17. VulnateÍiaal vooÍ het opvullen vaI het hinnenkussen

5. Karton voor de siablonen:
0Ír de benodgde patrhwoÍkdeen op een sjaboon over te nemen heeftu karton rodio Eerst neemi r de
tekenng van het werkbad o@r oÈ orenretpaps en daarna bÍengtu dloveropkanon Als u eenslaboon nodigheeÍtvo een dÍiehoek. dan kuntu deze írereen n de l! ne mMt op larron oi siaboonÍo e tprenpr.
TensotrP dÊ
5

veiliqheidsspelden (gebogen) oÍ iiiggaÍen:
10. Messing
0m de 3 agen hahlrwo*bNenkant. vu ing en ach 1eftan! samen te r lgen tunt u qrDle rilgÍeken gebru . ken oÍ gebogen vei qheidsspeden

Dt hebl Lr nodig as em binierrlusscn gewenst is, wanl niet aan de gangbare marei voiloer SpettaÍ. verkÍlqbaaÍ bleen graanmasil u wanei 01 een mengsei van ruwatlen en geurpDtpour zijn heel

. 11. ouiltnaalden:
Specalequ lhêa den met een bijTonderscheQe punt en *tra koftmaken hetqullen makke lker

ab oon u Inrp0en

CÍeal eÍ mel P3tchwoík

39

BeÍhrynllên

2 3 4 5 6
HET VOORBEBEIDEN

PATCHWORK EN OUILTEN
Tot op dè nillinëtër lrêciës wod(on is osn vooÍwaard€ voor ftcl lukkon van uw palchwork.
Wcn u drrrcm vrr.Í hel begin 0.r d. Iosê F.tchwo*delen in dê 6J€ctê álnsting re $iidon on aan ei
0p deze w lre heeÍl Lrmeteen een kant klaar sjabl0on. waaranqs u de stoÍ

Vool vierkanten en rechthoeken:
De

Ronde siablonen
0p sjaboren met Íon'le vomer de moe I aàn re oaren ,iin s hÊt dàd 7aaÍn ma eÍngen n de naden aan

lln de bsschdivinsfl ziin de na.dtoesl.sen rceds inb€{rsponl

Í

voÍm n de I'riste maar + aan a e iijden e€n naad van telkeN 0,75 cíl
iden
De

pijen qNen de d,aàd ichr

nq aan

7 8
9 10
11

VAN UW PATCHWOBK:
Na het wassen en soneren van uvr' stoffen kunr u de siablonsÍ maken
Neem de voÍ"r (h eí een dílehoek)ían

le

brengen dooÍ keíFs 1e snldon A s dPe kerfÈs op de íoi /ijr oveÍ sebÍacht dan kun,ren d€ naden exact

op eradr genaad

woden {rie

F+<-0,75 cm

AÍnoling eindProduh

+N
0,75 cm

0,75 cm + 0.75 = 1,5 cm

hetoÍiginee oveÍ op ovenrekpap e. en bÍenq d toveÍopeensluk kaÍton, daàr bl mereen de draadííhling aangeven

{zietekenins).

.A
tll

12

VI

13
14
15

16 17
18

Tip!
Het kan oDk voorkomen dat er geen telen ngen van driPhoelen op hel
werkblàdaanqeqevên íaan U llir de dÍieho€k dan meleen n delu stemaat op het kanon rekenen. 0m de exa|le aiíneling en hoeken te klqen kufil u

'----------------J
Sniimaat =
almtrng erndlmduld+ I,5cm

19

rultiespapeÍ op het kanon pakren 0pdaewijze heefr u een howastaan de lijnen DaaÍna kunt u de sjaboon ltknippen {veqeet hieól de Mad. toeslag niet a s deze niet a vaÍ is
U

-

20
21

lunl echtereeístook de omt.ekvan

desiabloon nalekenen en dan nosaan a e ziiden de naadtoeslaq eÍ om[een rekenen (zio do rotonins)

Sniiden zonder siablonen
Er is echter ook een melhode on vao (anien, rcchlhoèkeí er ddeft

Ffineringeindprodukt ---------------H 0,75 cm 0,75 cm Íesp. 0,75 cm + 0,75 = Í,5 cm l'----------------l

22 23 24 25 26 27 28
ï .-\ -:

ooten,oíder sirhloÍen pEklisch

As

vnÍm wn;dr din Êr hÊh n êên "àn rosjdor Dp l'rel sniimatie met een !flreísele Íriaal lol op de ju Íe m neter gesnedeq Ll mDet daaÍbit op

!ve

u veeldílehoeken nod g heeli kunt laqen5roÍoperrdr PrrqÊn De

1__

Bii driehoeken waarbii de lange ziide in de draadrichting loopt:

HEI IN ETKAAB NMIEN;

Mel de hand:
lán hetbeginen
het eind 1= op lrêt lroekponr)l speld aanbr€ngen. bl groterc palchwrkdelen ook enssen vdeeld I spe d aanbÍengen.

Nu de naden met keinê Íijgste€kles. oveÍeenkonríig dê belreÍfeMe naad
toesag op elkaar naalen en met enkele teruggaande steken aÍhmhten

I

l--ïlMet behulp wn

l-tscn I

Ametng

elldllodun'--tfr

lo.75|cm

Sniimaat =
einïproduh +25

cm1

, tde, w.di\oo . Ê-.,ablDrer r odq

shae

oÍ ro

s

lder

z e bladziide

-atn*ing
ólinq aan

/

-. A ê q.gêvê . (ê,.00,

l,

kunt u alle delên irlt

Met de naaimachine:
Aan lret beqin en hete

Voor dae dÍiehoeken esst een vie.kam in de juisie maal +te kem 2,5 m'l

id.

b

lgrotere

naadbesaqsnlden DaamadilverkantlxdiagonaaldooÍsnildên Depijen
aeven de draadÍ
Zo 0ntslaan 2 driehoeken

palchworkde en ookertssen 1 speld veÍdeeld aanbren,ren koals bii het in eka naakn nrel de hand) 0p de naalnrachin€ p akband aanbrengen op een aÍstand van 0.75 cm vanaf
de madlijn

oÍeenvoerie

n

dejuste

bÍeedte gebruiken Slik nu de deen smen. h sbij de spelden één vooÍ

Bii driehoeken waaÍbii de lange ziide in de dÍaadÍichting loopt:
Vod
1Des

deze dÍiehoeken eeÍsll vierkam in de jusle maat+ telkeN3.5 cm naad as m lden Daama dil v skant 2 x d aqoMal doo6n lden. De pii en qeven

de draadrichting aan Zo onlstaan 4 dÍ elr0êken.

Stik se lke doen roveel Írogeljk as ketling aóleÍ ekaar Dil bespaad garen Aan de uiteinden hoell udan nietaÍtehechlen

tld

Nêem nudeah ketting genaaidede eo van dê naáimachne en knipze os.

HET SAMEI{VOEGEÍ{ VAÍ{ DE PATCHWORKOEI.EN: Betijt -.ssl de patchwoÍrblollen en de Íanden nauwl€uÍq Bestadn a e
b okken en randen

Stlk aansluilend de aan e kaaÍ gesiille vierkaolen en'de gewone kanten onder elkaaÍ in rijen

vie.

\ \

ult dezelÍde de en

0Í wdden er driehoekên, v -cÍkanten, ruchthoêken en: gem xt. As eÍ driehoekên. vie*anten en rechthoeken
gemlxl worden. dan eent een aanla dÍ ehoekeí aan elkaaríikken ódal eÍ weeÍ een vieÍkant qêvormd woÍdl. De naden naaí één kant omstrijken an de oveÍstekende uileinden aÍknippen

n
H
rl

,/

7
\ ./ \

Y-NADEN:
u tegen bij het aan ekaar zênen %n Íuiten ên zeshoeken ot bijhet inzettenvan delen of strokên. waaÍbij een hoogle moei ontslaan. zoals bjv bj het inzetten van de
Y-naden komt qïr^lÊn uá. Êêi ti( nfÊÊn7rl"(ên B'il Y'naden moar u aan h€r €ind we en se steken leÍus sl kken (athechten).

daaína de losse r ien tot een b ok.

r

Stik daarna 1 vierkani mer 2 ol me€r
driehoeken aan een gewoon viedant

7
\

ln dii soon

gevallen kunr

u

her

ketingsllkhn belerachteBeqe laten

[NNT
ík
steeds 2 vleíkanten dle naast

NaluuÍlijk kunt u ook dê vleÍ lanrÊn ce*r náást elkááÍ íikken Íjen, daaÍna de rijen onder eLkaaÍ naaien toi

^/

7

\

Striiken:
De patchworkde en zoveel moge ik aan de goed€ kanl strÍken; steeds naar één ofvieÍlantèn die onderelkaaÍ
I

qgen

Deze naaÍ

éénziidetoe qeslreken nadei

ziin stevioêr lde kanlen worden niel afgeweÍkt) en houden de lussenaag op zijn paais.lndien moselíkde naad altijd naaí de donkelsre stoÍ:ijde roe stÍijken. Todat dae aan de vooÍkant nel door $hiint. 0p de tekening Íechts boven zijn 2 samengestiktê en naar één zijde loe

Eovend en moet u eÍop etten dat u beg nten eindigtopeên afstand vên 0,75 cm vanaf de naadlijn lop het zoq€heten

hoekDunl.

<)
tok. a tek. b tek. d

0ê t6t€ÍiÍ06n á - ê laten zÈn hoê de delen bijs€n Y-naad lnsuel worden.

E
Zo b" 8

Ah er 2 rij€n van saíÍêngeíkte palchworkdelen êan elkaaÍ woÍden senaaid. alle naadtoeslagen nde l"riin 'roelen Íichting. die van de 2" rijin de te de ene gengesteldê Íichting woÍden qestrêken

Zo rion do goírcten ndd.n èr

rcl:od( A\qreÈdd17 iFl.àrelrad w0derq"

s hetvastspeldenvan de naden diê b

ide hoekpunten ope kaaÍvallen, vee eenvoudigeÍ

rtsl de

r'tp? -dp.qenqÊsleloê,rrt,rgs_Í,t(er SoÍsvalrnerÍl.trpven oe.ddr.onagerdenideli'\lF lolsodenqes.,ê\ê1 D ?,llL0nw evdndepefe.reloe\punw 0p de koop n oe el loen.re'.

1.1 5.7' 4.?

ên de naden worden

ndepÍp

Í,.'

i1q de

'.

tr

Striiken van lengteslrokon
De lenglestÍoken niet hor zonlaa ,

Íraarvenicml op

de stÍrlkplank eggen

&O
tek. e

0p dere

wij€ Íekken

de sÍoken

nel naaÍéén

kant.

SGHUINE HOEKÊN I{AAIEN:
Eerí lanse stmken
sn iden = I x de e0ge van de zijde dÈ aigewêrkt nroet wor den + 2x dê e ndbreedtevan de desbelreÍÍende slÍook+ 3.5 cm madloes aq.Oan

HET SAMENVOEGEN VAN DE IOSSE LAGÊN:
Dp" o'voor dp à

!.

p.r

0p

eA

rdt

,"qqe'

.,. 5'r q'o È dd, d" bse, r. I r'dr ("1 p"_l I ^o rq de qoêdp là1 bd oeTo"- De rto"1k- de
t€ghierhelpalchwoíkged€eteopmel

aan alle?ijden hoekenvan 45 qráden m lden.

aóterkanl mel

pLakband op de ondergr0nd

(raíe 0l voeÍl bevestigen Een sruk

vo umevlies glad op de achterkanl leggen

deqoêoêurlraà oo\er (oÊooP dq- o0"l.dr d""rbiio",o F4
vdnurr her

Ír dden

p

dl5l

I

len netde handen

""d,

-dí

Ítt rtl

It ll

Ítt
rll

tl ll

Attentie!
As een voorkant van een
quill wordt, moet deie ook vooÍzien
worden van voluÍrevlies en een Iaag stol De?e wordl dan as de voeíing van het voonIe patchwoÍkdeel aankussen 9e

Nu mer Íiiggaren grote sleken tussen de speden dooÍ de lasen
d

'ihen. darbij €nuit het mdden eeÍst n aqonae dan n horDontale en

vs

\ j,'r'i",,1 | ,à, I itr'
t',tt Ll

,

Sr. rL à
pelder

/ oê-. oddo.r o" b.""1 1er oe ooed" ,d 1e r oo elldd leqger pl ÀdLr,r-do. iorff" ll- o*rbijs"pd 07(Lníd% o"i".dol,tl
Ê

tmle Ínft ng jnen

aanbrengen naaÍ

lhetzoqenaamde hoekpunl = írêr xaanqegeven in lek 1)beqinnêneneindigen. Netbegin en hel eindaÍhechten door en 0e sleken ieruo 1e stikker

de Íanden toe. De aÍstand tussen de riqliinen s 15 cm Na het Íijgen

5

1-K 1,v11 r' Ura iY/
t

I

Tip! Tip!
Het is eenvoudger om eerst 2 ba0en aan rijden di€ lesenover ekatr lsgen te stikken en daana de overige lwee zllden. Ah laable de schune hoeken naaien daa'bl weerbeginnen bij hel zogendamde ho€kpunt en aan hel beqin weeÍ en qe steken terugst kken

mals hierboven beschrever k0nt u ook gêbogen veiliglreidsspelden gebíulken{iNee mDse lli) 0p dezemanier kuntu in één keer spe den en riigen LJ dienteÍwe reken ng mee re lrDuden dat de spelden rjdens het quillen kekeÍ o _er q r rê, 0p0e b.1d "lÊrq , ftobeer zel ul wal u prettgeÍ vndr. lntussen zln eÍ ook al speciae

lpv

'

I o- .

OUITTEN:
emen h.hter[ant. ruxenaaq en óatlhwot. bovenkantl Eovenden kan hêÍbli d€
l\4êl ouillen houdl u de 3 laoen

Tip!
motiel op een eeg siabloonbad plak ken De lijnenvan het motiefvooDich. l q ui$njden en eíop lêften dat g€en
B I mol even waaíbiiê een deíanden nadshand qequill worden. kunl u de moteven ook írêleen ubnljden en dÍect op het patchworkgedeellB

Nel ls ook moqellk Ílat u de qurt
motieven op de stol tekent

de

1u$enlaag tidens hel wassen niel klonteren Dê verschi ende qullmolie
ven verenen exlÍa s eÍ aan oatchwork

osse delên onlslaan, naar dar de
siabloon ut één sehee bljft bestaan Met de líckmaÍker oÍ de z versi ft de lnen in de utqesnedên deen €ke nen en daaÍna tussen de evenlu€e onderbÍok€n Liinen een veÍbind nsslin

agen op ekaar gesth wden lÍraar dan niet met de Dtopossênde

vodat

kwoÍdtsteedsvênuii het midden naar
Eerst ínoeten de qu ltmot even van hel werkb ad overgenoÍren woÍden. Hel

./- ,t

:.4

Tipl k :jn

ínomentee ook lanten kare sjêblonen voor quillmotie.

Beschiunqen

Ouilt8n met de hsnd:
Voorquillen woÍdl een kone quillnaa d gebruikt. Span helqu nve* in een rêam 0Í quillÍing. Sijg het qáren door de naad en eq eeu knoopie aan hetutêinde. Steek daama vanaf de ondê*ant naaÍ boven toe op de gewenstê p aats van dê sioi en tÍek d€ díaad aan lDt hei knoopje in de vu inq blijíl sleken Zetnu de vingeÍhoed opde middelvinq* Leg het 009 teqen devingedosd en sleek de naald n de quill, zodat u de puntvan de naáldvoell tegen de vnqenoplrn de hand waaÍmee u het werk aandrukt. Druk nu aan de ondeÍkad te!ên de quit. Ah de punl van de naa d nu devingeÍ onderde quil makl. dan voeÍt u de draad naaÍ de bovenkant lerug en lÍêkl de naald en draad dool De vingeraan de onde*antkunt u ook met een extG

Esn

wat snelbro nothodo i6 hot quilton yan knoopiGs

Dir ian ook een nleressanl

\er \roooó\qli

dr

oel op ere

altenatief:jn bj mooien opva lend patchwo* pel *dd efl Lroopje oF lor{

""

Voor ppld

Nueen lanqe slevige draad !n de naald Íilqen (peÍléga íen. haakgaÍen ol wol ir een bijpa$ende k ed Steek 2x op derellde p aals d00Í de 3lagen. daaóiilelkem Ner LeÊ1rode1 tdo dè spêd ddd bi r-p beqr p, d" d.dd.à

teret È

5

I5

h?nvilaïopddes ppi.rerbes.ierF"l OJiI

rqe jtràr:qêplarsrêrendoor

Aansutend

n deutelnden ee6t Íechts 0ver I nks, dan links ws rechh êen olate knbop maken TÍek de knoop Íev g aan m knip de u tê ndm opdaelide lengte al.

ll l, lt

Ir
l-_ - ---.!

i---,t It/
| .'z 1.,/

Ah u wat meeÍ effaÍinq heefi. dên kum u neeÍderc steken legellk op de naald n€men woÍdat u de draad erdoo. treh. 0p deze manie. kunt u veíschillende ínor evên en iÍen quilren. Als er êngs een naad gequ moet Mrden dan betekent dt dal êr vlak naasl dê 0.75 cm bÍede naad in hol

I

palchwofu edeell€ gesloken wordt

Aan het eindevan een quiltnaad wikkelt u de d€ad 3 x 0m de naald en steeh in hel volumevlies. Lêid de naald É 2.5 -3 cm veder weeÍ naar boven en Íek de dÍaad aan. zodar eÍ een k ein knoopjebnder d€ íoÍblijftzltten

'ouilten met de naainachine:
Zei een naald nf 90 ol een spe.ia e quillnaald in d€ naalmachine en de spanning iets lageL GebJlik derelide gaÍendlhe yoor de boven en onde'dÍaad. Gebruik een ziszagwetÈ oÍ een speciaal boventransporlvo€tje wal bijveel naalíÍachin+ handelaÍan veÍkrijgbaaÍ h ên waaÍÍÍêe dê 3 lagen ?ondeÍ samenlrekken van de apane stoÍlagen €n doorgesiikl kunnen woden. Vom het qu ten En lijnen die

Tip!
Ah de qu lt vaak gewassen ínoet woíden is her aan te bevelen zoveelmoge lk

paclle

open kunt u d€ watleerL niaal gebru ken

DE
I I

JUISÍE AFWEBKING:

hetquilen moetdê achbrkant mêl de tussenlaag aan a erijden even qrool als de voo*anl algesneden worden De laatsle Íase s de andêrk nq van hêt conp P_e w-, 1rl Dir qeoeu r"" 1d r"r "e1 o p 0. op de I 3Ívd' de a.l
Na

l
I I

(ro < àloe.Frd o' L.r Í een on à(l.€to \ler De bie5 ldl e1k.'e s I r bres rij' o'ep- ÍiLi" {e lope4de b * d F,e Í9€^ àdr, 'ê wodli\periad qp 5J voo ond:fqeal o eplbAdierpr'l\àndaadloopl lvoo,êí1re de q I at o" Frsr" vdl dp .ror -ipr td1q qeno.q s rooÍ de (or. opre'ddbp(0 pp'ndevà4 rp pàr'no r oàÍ ro.rene, eersr.er ri q de
lP,q ond vdn dê
een

I'r

l',locht u Í

qrcn uit de wije hand willenquilten, gebru k dan hêt stop- oí quiltvoetje
Nu

en laathelsloftíanspoÍtsédeelle!€ninkeÀ.

heilequillen vlak royaalmel

s angen

oí ànde? \orm€n
hieÍbij de srol dooruoe€n

en geljkÍnatig

rc

oLrlren. laoszaam

schuine stroken ol íechte srroken aan elkaaÍge?etwoÍden 0m i idens helílkken Èr dF lo rreldÉ Farv.r d ddd qpi,r p , n ep1 o p.. roqe lp rààd tp l|.tgo1{o,t s.1r n qellpre,r'0\eÍ qaaro" "aàd r'à11Pr par ggernoeE de k0ne z lden evenals bijde schuin gekniple s!íoken aan elkaargenaaid woÍden neenhoekvan4Sgíaden De breedle van d€ naad bedraagt 0.75 cm De hoeken de ovêísteken woÍden snaderhand aíg€kn pt. Denaad opên írijken

"e

mogelilk

bil een ÍelatieÍ

hogê naaisneLhêld.

De coóÍdinal e van naaisnelh€ d en handbeweqinsen bepaa t ]

0,75 cm

Voor lret aÍbiêzen kunt u de volgende methodes

Oan weeÍ naar oodeÍên vouwen. zodat de bÍeuklijn van de sÍook aan de bovenkant aamluit. Bíêukiin

Z

Dan eeÍstde grootste achte*ant.rechthoek met de goede kanten 0p ekaêÍ gelijk leggen mei de boven

EeÍst een stÍook van 6,5 cm kesp. de sÍoDkbreedte. d e aanqeqevenwordrrn de betÍefíende bÊsch' lvmql

ên zjbnlên, daana de kleineÍe Íechthoek met de qoede lànren 0p ellàa'. qelijl( eqqên mer de ondets en ziikànren vàn de vooÍlànr en vàíslelden eÍ Íijqên, hieÍbii ovedappende rcchthoeken elkaaÍnel de

n de qeweníe lenqte afsnrden en dÊre mpl dê kone zldeo aan elkaaÍ sllkken Daama de randbieen n de leng€, met de vskeede kant nêar
binnen.

X 0e voo

en mlrtêr[ant lanqs de buFntantên

dLrbbelslÍrltm 0àn dê dubbe qeeqde Íandbezen met de open lanlen eeÍsr lanqs d-Ê bedê ? kànten Íeso dê bNen enonde €nlspe denlvg deaanwij?ing€n inde betêiÍendebeschÍiivinq).deqoedekantenopelkaaÍen vaststikken. De b ezen oo de heft naar de achle ant vouwen en mel keine ?ooÍnsteekles ÍÍêr dê lrand €stMa en De o!€Íige be de mndbie?en aan de boveft en onde*ant Esp aan de beide ziikanten op dezelÍde manieÍvashaaien, echtfi wor hel omvouwn eenl de ko de zljka nten d chtnaa ien of naaÍ b'nnen stÍi ken.

ZKnoopsluíinq
deze s uiling woÍden yooÍ de achleÍkanl 2 Íechl hoêken qsnedm. die zo gr00l zin dat de algewe.kie roori de zoombreedte oveÍlapl Bovendiên heelt u voor dae sluiling 3 passende kn0pen nodiq

Vod

andíe

Nu de íÍook aan de volgende rilde naalen, hierbil dlÍekt êan de bovenkanl beginnen met naaien en hei begin van de naad aíhechlen. De strook Íondom aannaaien en elkê hoek op dezelide maniêr íÍaken Aan heieinde de laatsteca 10 cm nier dichlmaien

l. FeÍí

telst een stÍook van 6,5 cm keso. de sÍookbreedb.
d e aangeqeven wordl in de beÍefÍende beschÍ lving) n de qèweNte lengte ahnllden en zoals beschÍeven

De reíerende benodqde ensle contÍoeren en
aÍknippen. h eÍbli de naadtoêslaqen net veÍgêlen Nr hci hcdii cd cinde ván dê slmdk aan dê smálê kantên d;hhaai€n. Aansuicnd de ÍesteÍeode aanzêtnaad van de bies dichlnaaien. De bies op de heifi naar de achlerkant omv0uwen. hi€ói op de hoeken lelkens een diagonale vouwmaken. net ioa s
de vouw die oD de vo0Íkant is oevonnd.

e

vooÍ de onde. enovsslao aM beide reóíroeken één lanoerlide 1 x0,75cm bóÊd naarbinnen stÍiiken en evl. doorclikken. Daína de onder- en ov6$lag noq ems 2.5cm bÍeed 0mvouwen en sma opde kart m op dê bÍêedt van het slikvoelie dodst kien

n de oveÍslag qeliikmarg veÍdeê d

3 knoopsgalen

telkêns

Íretde konê ziidenaan ekaaÍstlkken.

3. De onder en oveÍsLag oveÍ elkaar heen egg€n en aan de beide builenkaftm ca.10 cm{ind en n etandê6

Tipl
Snij de stÍoten telkeN ets lanqeÍ dan aanqeqeven en lnrp ddn vooÍ lret ààn êlk aÍ strllien het beqrn en einde un de íÍook op de oeweníe enqlp DaaÍna deíÍoken metdeverkeeÍde kanten 0pe kaar

d
ê

De knopên op de 0vereênkoÍÍíige plaatsên aan-

5. De voor en achle*am met de goede kanlen 0p
laàÍ
leooen en lanos de butenlanten d chlsl lken

stíljken

Dan de dubbel gel€gde stÍokên

meldeopên

kanteo op de buirenkant van de quir Leggen, ínêt de qoede kanien 0p elkaar. en tot de eeríe hoek uíspêld-on heóij in het mldden van een zilanr heoinnên pn dê êprslc ra 10 rm vàn dê sl'ool nei dchtnaaen. Nu de stÍook tot de eeríe hoek d chtnaaien. hierbij0.75 cm vanaïd€ ondeÍkanl {= op
hetzosenaamde hoekpuntl eind gen en heldndevan

Tenslotle de slÍook met kkine roomsteekjes de hand op de achterkant vashaaien. zodat aanzetnaad onzichtbaaÍ De diagonae vouwen op de hoeken ed. ínei enke e íerkjes met de hand

s

3.

Klinêíbondsluitinq

Dekliltenbandslulting is êen êenvoudiga tematief vooÍ deknoopsluiling. EÍ woÍden net zoah bleen knoopslu ting 2 achteÍlanr Íeólhoeken qelnipr 0Í2 de er op de qrcottewn de vooÍkanl. waan an de aÍoewe{te ?oom de zoombreedre van de ondeBlaq oveÍlapt n paars vdn lnopm woÍdt ldÍmb.nd in de lenore voqêns de betreÍJend e besch r iving aa ng ênaaid

t.

Eêrsl vooÍ dc dndêÊ ên ovê6lad àái dc hcidc e.hrhoeken van de achterkant te ken; één lange riide 1 x 0.75 cm bÍeed naaÍ bifnen stÍilketen evl do0rstikken.

Daama de onder en ove$lag nog eeN 2.5 cm brced oÍríÍiilen en smàl op de op de breedte un het

lànl

Z

Hel

lditefband

n het m dden aan de bovenkam van

AÍwerlen zonder biezen:
Voor sommige palchwdhtukken heeÍl u geen aÍwslbiezen nodiq. DaarblwoÍden de dÍÈ lagen sechts op elààÍ qenaaid. Leo h eÍvoor de vooÍ en achterkanl íÍel de goede knien op ellaar. hel vlies
eÍop eqq€n, h eÍbll oplêtten dai de díe agen goed qad woÍd€nqesÍeken en dat dê buitenkanten qeliik qqen. Nu a e dÍe lagen angs de bLrilenlánlen dchislikken. hierbiieen kleine opening houden voor het keÍen 0e bu tenkanlen aÍÀsken meteen klêine
7n7àosrêpt nl nvcÍorkha.hinê Dê naàdlóedaoên od dË hoeten tor d rhr de nààd nen àlln,opïn Het deeLkeren. De openng met de hand sluilen Nu pashet riigen en quillen uitvoeÍen

de ,oom van een reólhmk vastspe den en nndom sma opde ka dooÍslkken :t 0p de ondeÍkanl van dê andêre rechthoêk het klil' tenband in het mdden op dê:elíde ÍranieÍ aannaaieI hlerblj openen. dat beide deen van hel I tlenband

d
s

0e Íechthoeken oveÍlappênd mêtde verkêerdê kant over de goeds kant leggen, Todat het kliltênband qe'

olen s

ËÍ debuileNtecal0cn{ndennelande6
dchlslkken.

5. De voor' en achrerkant ÍÍet dê qoêdê kanlen
e kaaÍ leggen en lanqs de bu tenkanlen

0p

Daana dê quilt 90 graden draa en vooÍ de juiste posite om de volgende zikant te naa en !e Ííook

i,iiilj!:ï

b'*'*** *

""'

hoek van 45

s.den

b

{. ntusbitin0
Een Íitssluting kan lussen 2 achle*a0t rechthoeken df in dê naad lrssên vnoÊ ên aMrêr|anr van êên

Kussensluitingen
1.

Hot6lsluiri.g

VooÍeenhoreh uil nq gebruiktuqeens uilmechan sme. rcas bv een rils, knopen 0Í kliltenband ln plaats hienan wods 2 rechrhoelen qelnipt. de samên zo qÍoorztn ddtdê Íêrhlhoelên voor de à.hrerlaÍ'tvan hel kussen vo0r cê l/3 deel de iotae kussenhoogte

kussenhoês woÍden nqêzel. onafhankeljk êflan, waaÍ de Íitssuiling woÍdt inqeret, rs de w€ftriie van inzetten dezelÍde De naadtoesag voor een rils slLrting-inzet bêdÍaa$ 1,5 cn aan eke zilde. Ale overqÊ nàadtoesàqên bedEqen cÍdtr 0.75 cm, indennierandeÍsaanqêqêen DeÍ't!lussendebeide ehterkantiechlho€ken ol in de naad tussen voor en

L

l.

:ljde

8e deachteÍkant- rechthoekenlelkensaanééf ange 1 x 0,75 cÍn en I x I cm bÍeed naêÍ b nneniomen. nd en niet ande6 aangegeven

Z

De vooÍ en aóleÍkant resp de bede achte*anlÍêchthoekên metde ooede kanren op elkaar eoqen. Hetsplil v00r de Íils ÍnaÍkeÍên, bijv. bijeen 40 x40 cm gÍoot kussen voor een 30 cm lanqe rts de midd

3. Vamf de bu tenkart tol aan de le maÍkernq rnet een kleine sleêk {sreêklengte ca Zl naa,en ên de mdlenm de naad àrh*htár

b l.-ut'e.de-àleI{e' dp"ra"dgoererer

Tip!
VooÍ het oÍrÍanden metschu ne hoeken is er noq een 2,mose lkheid:

Blj de 2e maÍterng de naad evenêens veÍder naa m mel kle ne sleken C Dê stoidelen uilelka muwen en de náadtoes ao uir êLlaár stíiten 7.Da as'r1rS orerdFmdrc ropL.r5er er me o"oe,

í

!e 0e, .dc e , r 'ee\ e, q_e \l vasteflen en lot aan de builenkanl weer

_q

Íprdo-

v.

u--l

dd 0"-el1, l.:A.r'.de'ddpio-ez oe 45oÍàden 2 d aoonde ien i= ou0tenlaÍslLken

dlle.

0Tq

roppo

sr,ora

o

epore..rroê, D.d. ddp .r

i

q".

.fl

eer ioe.

Dêi.oe -r,oopnop,"

0,51'

Dêp.rr,ord

l

'..

o op,àdo '.r-,ppp

8. De Íilss uil Dg nraaien. hieÍvooÍ het íilsvmtje van de ma macirine gebru ken oÍ

g Dê0roteíelen lussen demàÍkernoen lostornen 10.0èrooÍ er àÍ1ê1d rc deio{".dF ood.dr

b.rrpld

er oLl"[,rdê1

1ê0,tmoerdê ,ar rê\oó. rooq

FssrÈ dq.0e qê0p{o mi Tr

raaen vd, br'e.\Rsêa s vaa{ rodq wànÍo4 dp Íaar "t I s e chÀ. l-. 1od.L r qpe odsse, d b,, aa f \er . jï'ooo' Hi.'oa0er Ln . e/pr ho"' een0rehr,5er4nrínd H"r

ralr-enl àre
Eersl

/e

r."

a e buitenkanten van de

rechthoek vooÍ het binnenkusen

afrle

De

en met

een smalle zgzagsleek 0Í een oveÍockÍrachine Dan de koÍle ?ijden van de qïrhoet ",p dp beide de er !d4Ier br rc hr* Êr Tr dp qoedê rà 'o1op el\ad kggen er à P ooen /iide1 di. ïtud Fr r"l ee nd.do" dS,., 0./r ra hierbl een opening houden voor het keÍen. Hêt binnenku$en keren en opvu len mel hel gewensle vuÍaleriaa. De opening mel de lrand sluiren oÍ de $oÍkanlen sma op de kant vaíst kken met de naaimaó]ne.

ellddr eqqen en 075 cm breed orer de randen van het af te bieren deel

9eírlre strDlen leren, dubbel

0p

DaaÍna

a

e slroken síiralopde kanl

RANDBIEZEN MET SCHUINE HOEKEN:
EeÍst stroken snijden in de bijpassende ensle=lxde ensle van de rand d e aÍqeweÍh moet worden + 2x de eindbreedlê van dedesbêteiÍ€ide stÍoken + 3,5 Daarnà àan alíe

HET AAN ETKAAR NAAIEN VAN SCHUINE STBOKEN:

nrolen draqonàle jnen {punt€nl sniiden in een hoek van
NU

45

t.

mèthode Ee6tde stÍoken in

schu ne dÍaadÍlchling

knppen

Dan deie srrDken vastst kken

AÍhanke ik van de gewenste en$e 2 oÍ meer stroken knippen, vaststlkker en oo de oewenste enqte aikniopen

alle ?jden aansiikken, daaÍbij de slroken mei de goede kanl op de goede kant van lret wsk eggen en vast speldên. Aansu tend de
daarbil sleeds 0.75 cm vanaÍ de naadlijn (het zogenaamde hoekpunt = met n de aÍbeeldnq aansegeven) beginnen ên eindgen. Nel begin en het elnd van de naad arhech

íroten er aan slkken.

x

r.r rc bevelon hii.xtn lan00 slroksn. te ree,\ê,ar.\.,.à r0.r0 Tot ,.q dp oe .( t . , 10 . , opFr \r d !-.d' I ddqorqo 000 rppê, ooor-7"oF1DÀq oi dd1
D0È nathods i3 zèer

ten door enge stelen terug te

! lend dere beide driehoeken aan elkaar naaien De naad openstrijken Daarna ijnen tekenen n de betreíende breedte van
Aais

Tip!
Het s eêNoudios om eeBt 2 banen
aan ?jden d e dsenover e kaar lisqen te slikken en daaÍna de oveÍ qê tuee

Denadenuitelka strijken.
Nu ààn de bu tensk zlden l= krlrooqre van her midden van dP oLrnl) 1 vouw st'ijken 0e open zljd€ 0.75 cm breed naar binnen stíljk€n en €stspelden

Ah

aatsle de schuine

hoeken

Daarna dêze rand nret keine
momsteekies aan de

./.,,., /..,,,,,
B

naaien dàarbl wêeÍ bêqnnen

bl

hel

achle*ait

van

tr',r'r/,
Nu dit vlak tot een tunne sluiren, daaÍbij de sotse hoeken om de slrookbreedte aten vÊÍspÍin0ên zodat de lanten de l"àfiesnideo lih Ídren
Slr ik de nadenopen Daana van dit vlak met de schaar een stÍook aan één sluk in de 0ewenste lercte krppen v]o. dê inqelekende ;en.

z0genaàmde hoelpunr en aan her beEn weer eniqe íeken teÍL4siilIen voor hel

8

BeschÍjvingen

Beschrijvingen
De beschrijvingen en scheÍnatekeningen bii de modellen vindt u op de aangeheclÍe werkbladen.
Hierbii enige algênene inÍomalie hii de beschriivingen:

A

e cm.rnaten z jr indief n etanders êêngegeven iÍrcl 0,75 cm raadtoesag berekend lbehalve bijde sjab onen) A le sjab onef zijn, ndlen n et arders aangegeven, zonder naadtoeslagen beschÍeven Íesp getekend. Nierb jmoelde beÍeffende nêêdtoeslag n0g wordef toegevoegd Bijhet sn jden steeds 0p de draadrchtirg lettef. Deze wordt nrel p jlei in de sjêblofen of ln de afzonder ijke schemateken nqen aanceqeven.

Attentie! 0mdat er steéds weer nieuwe stoffen op de markt

komen. kan het gebeuren dat sommige stoffen

bij het verschijnen van dit blad niel meer verkrijgbaar zijr. Men is bij de patchw0rk- en quiltzaken echtergraag bereid u te helpen bij hel uitzoeken van vergelijkbare stoÍÍen.

Model
0uilt-wandkleed mel geappliqleeÍde bloemen
Alnelinq:98 x tl3 cm
UÀIEB]AAL!
VooÍ de vooÍkant en de mndbiêsl

1
kantqetekend, zodal ze píec es zoas vooÍqelekend op de vriesoÍx kunnen woÍden oveÍgebËchl. z0 veÍschitnen de molieven op de voorkant weer in de juisle posllie. BoÍduuÍmotielr hel moliel vg. het vo0Íbeeld met de villslilt oveóÍengen op het zrldepap er. DaaÍna de contouren 0p de achteÍkaÍt van hei zidepap er mel de st jkpatroonst Í1 oveÍÍekle n

lil

ELKAAR

ZEÍIÍÉNi
deschemalekêningen

Bi hetin elkáarzenenslêedsvlq.

ln sltáar reten {an de paichwoÍkblokken l: vlg. schemarêk. 1 eersr ro kens 1 vieÍkáÍn A, B,

c

A 55 cm zachllchlgÍoen qemêleeÍd mel b aadjeg. B 60 cm oli roen-qemê]eeíd. C 30 cm ichto ilÍgroen-qemêleerd. . 30cm ichigroen-gemê eerd. D E 30 cm groen ichlgrcen gestppeld. F 30 cm grasgroen geméeed. G 30 cm olitígroen-qedessineeÍd H 10x30cm rood'gemê]eeíd. I 10 cm donkergÍoen qemêleerd J 10x35cm wLt. K l0x15cm ia-gemêleeÍd L 10x20cm dankeÍlila-gemê eerd. VooÍ de achle*ant en dc ophanglunnel: l{ 140 cm natuÍel.
Íq

SIIUDE

:

aadtoeslag incl. 0,75

cn.

VooÍ 30 paldtreoltuokkenl I b okken van 25 x 25 cm in A. Te kens 4 verkanlen van 25 x 25

cm n B,G,D,

E,

FenG.

VooÍ & applicaliesl 0e vliesoÍixdêlen van de app icaliemol even op de veÍkeerde kanl van de beireíende slot slÍijken, de lelieÍs in de applrcatiedelen oeven de stol aan. aang uitend de voÍmen era{l uitsnrlden. VooÍ dê vlndeÍs 1e kens een oveÍeenkomslig gr00t íuk vLies0Íix 0p de veÍkeerde kanl van de delen slrijken. DaaÍna de vlindeÍs

íoÍen ziln ca 1 1 0 qíÍ breed van Stol A/S. VooÍ d€ lussenvoe ngr ca 210 x 90 cm vlieseline opstÍilkbaar. volumevlies N630 van rleud€nbelq
Al e

Àls naaihulpl

vliessioíê í0.
B€nodigdh€den: zie de aanwizngên op

I

rechthoek van ca 35 x 45 cm borduuNles

!Íra

ben0diqdh€den: 3 v0Ísclrilende vinders ca 9 x 13 cn groot deze hebben wj ut een sloÍ Ínel opgedrukle vlindeÍs grol uiigesneden. Ca 35 x 90 cm vliesoine vlesolix eveoa s ca 100 x 90 cm
vliesel ne boÍduuÍv ies van Frcudenbêrg Vliêssloíe ÍG I Loste machrneboÍduuÍoden n oeel, Íood,lla,

b adzilde

1

Voor moliel 2:
1 rechthoek vao ca 25 x 50 crÍ borduuÍvles

I v eftant

van m 40 x 40 cm boÍduurv ies.
1

3 rechthoek€n van ca

2 x 15 cm boÍduutu ies.

donkerlrla wit, ichlgroen donk€rqroen en zwan 1 klosje tanspaÍant naagaÍen [40n0Íil nr 60 en naai en qulltqaren van Í[adêiÍa. 1 sirjkpatroonslift en e(, I zelioplossende sliÍt van Prym.I lroot boÊ duuÍBam íevl het bordu!íaam van de naaimachine gebÍulken als u dil hebt). 1 zwafle vi 1slii1. Een stuk
v00RBEnEl0El,l:

1 rcchthoek van ca 30 x 60 cm boÍd0uwlles

I

en 0 mel de qoede kanl naar bovên te Das op elkaaÍ leggen. Daama vlg. s.hematek. 2 de 4 lagen 1 x van de onderkanl naar de boyenkanl en I x van de Íe. zrlkánl naaf de ziikanl mel een govendê liln dooÍsnijden, hieÍbij de onsian€ delen steeds laien liggen = er onl$aan 4 íapelljes le kens 4 'nel idenlieke voÍíÍen = a, h, c en d, De slapelljes le kens 0p elkaar en de aízondeÍljke voÍnen bj eikaar houden ?odat er laleÍ bil hel aan ê kaff zetten van de delen geen veÍw ss€inqen kunnen 0ntslaan. Nu vlg. schemalek 3 in lolaal 4 x een deel a, b, c en d weêr lol eÊn veíi<ant aan ellaar zeïen, dmr de altondeÍlrlke de en ondeÍl ng iê veÍwisselen, zo dai de 4 vercchlllende kleuÍen n ek bok maar I x gebrulhl worden. Tip! Nel besle kunt u de 4 combinalies op €en sluk íol spe den oan eelsl de delen a en b resp. c en d ie kens naasl elkaaÍ zetlên Tip! Het aan e kaar zelten van de qolvende rlnen woÍdl makkel jkeÍ als u de de en mel een els sma ler€ naadioes aq van ca 5 mm aan elkaaÍ naat, Hiervoor de naaldposrt e op de naamachine ov€reenkomsliq naar re. schuiven. D0 naadloeslagen bii slefiere mndinqen e!,1. 0p enkele p aalsen iels inknippen. De naden goed vlakslÍÍken. l€nsuilend de beidê aan elkaaÍ qenaaide dêlên le kens onder e kaar zeilen tol hd lrêle b ok, hieÍbii oplelien dal de naadl jnen 0p elkaaÍ vallen. Tem oile de 4 blokken afl$ ppen 0p een qÍoofle van 23 x 23 cm (= rncl. naadhesasen). Deze wed<gang nog 3 x heÍhaên mêt een 1 vierkanr in A, B, C eÍ 0 = er onisiaan n totaaL 16 blokkên L ilewan hebt u 15

i

rech$oek van ca105 x 120cÍn rn M,

I Íechlhoek van ca 105 x 120 cm volumevies. f ier voor 2 rechlhoeken van 60 x I05 cm sn jden en deze aan de lange zilden met gÍole kru ssleken oi ilane slêken vlak tegen elkaaÍ zeten.
1 stmok van 55 x 423,5 cm in B Hiervoor eersl5 slÍoken van 5,5 x 95 cm snjden en deze le keis met €en koie zijde aan elkaar naaien (zie de cuísus op b adzijde 6 rc. onder). Vooí het aan elkaaí naaien van het begin- en eindevan de bes prccies de benodigde lengie ncl naadloeslagen conlÍoeren en overeenVoor d€ ophanglunnel:

Applicaties: alle delen van de app icaliemoileven 1-3lelkens 1 x van het orignee voorbeeld oveÍ nemen 0p hel bescheÍmve van de vliesol x en de vl€sofixdelen gíoÍ uÍsnjden. De eliers mee oveÍnemen deze goven de stol aan. Let opl De bloe menharlen van molieÍ2. de sle en vanalle molieven en de bladeÍen van moteí 3 n et oveÍnemen. Deze
woÍden alleen maaÍ qeb0rduurd. n el q€app iqueerd. têt op! De mol etuoodee den zjn van de veÍkeerde

okken nod 9, er bl ifi I b ok I oveÍ. ln êlk.ar zelien van de patclrwoÍkblokken ll: Maken zoals bil de paichwoÍkblokken I, nu telkens een vied€rï in A, E, F en G qebru ken en de snijlljnen volgens schematek. 4 u1vo€Íen. n iolaal eveneens 16 blokken maken. Niervan woÍden t5 bloklên gebru kt, 1 blok ll b Íft over. ln elkaaÍ zethn van de hêle vool};Ít
b

ll

Ug. schematek. 6 ee$l v00r

rj 1 telkens 3 palch

I

stmok van

l0 x96 cn

in

M.

woÍkb okken I en ll met een zacht golvende I jn aÍw. 0nd€í €lkaaÍ zeten. H êrvoor vlq. schematek. 5 eeÍsi 1 patchworkblok ll aan de ondeÍkani mel de veÍl€eÍde over de go€de kaÍt en eikaaÍ ca 3 cm oveÍlappend ovèr de bovenkanl van een blok I leggen DaaÍna md de rolsnildêr uitde vÍiiê hand een zachie q0Ílijn Ínaken, van de Íe. naar de li. zikanl dooÍ be de sioÍ a gen, lrierb j oplelien dat de I in al een dooÍ de dubbele

sloílaag loopl. Nu de beide blokken tanqs de zoiuist qesneden golÍlijn mel de qoed€ kanten op e kaaf leqqen, vastspelden en vaslslikrren h€Íbt tlunt u hel besle zoals hrcrbovên bÊsrhÍêvÊn mêt Fpn ilrc smalleÍe naadbeslag welken. 0p deze wlze noo le kens 2 blo\len I en ll at!v. ondeí e kaaÍ zetlen tol de heie Íij 1. D€ ovêrige 4 rjen net zo makên, lrierbÍ de indelinq van de blokl(en ten ttaflez€n van schemalel.6. Aanslurtend de 5 Írên eveneens met een qolÍsnrt naast eluaí zelten toidê hele voortant Tipl Naaí keuze kuni u ook eeÍsl atteen aan de re Ienqlezitde van de rren een oottttn sniden orn de golÍl€nt nei de veÍkeÊrdó op de qbede kaÍÍ z0 over de L lenqtentde van dÊ vo oende n legqpn dat de drepste phk mrnslens 5 iÍn over de i. lenqlêzrlde hgt Dan deze raÍÍ lehens mêl de rolsnijdeí anos de aroeronde burtenhanl van dê vonqe Írj alsnilden. Daama de 5 Íten eveneens naaí elkaar zelien lot de hele voorlant. Tênsofle h€t vlak op een qÍ0otie van 97,5 x 1 1 2.5 cm Í= inct. naadtoesla!) aÍsniiden.

trl

Ínet het boÍduurvlies m dden in een gr00i boÍduur íaam spannen. Dan de quill- ol slopvoei aanbÍen, qen en de lransooÍt€uÍ van de naalmachine laien veÍzinken 0Íb€dêkken. Nu de delen van hel motiet mel lleine vooÊ en achteruÍloaande rechte steetrcs lanqs de bLrhnkanten boÍddren ên zo r€q€trik ioplquercn, door de sloÍ mei lanqzame beweginoen van de handen bil een relaher [o!e nàarsnethed d00í te lo€ren De coiiÍdinat€ uan naaEneherd en handber',eqmqen bepaalt de stêellensle. Bt hêt aooiqueÍen sleeds 00 etten dat êÍ voldoende van de stolkanien vaslgênaaid woÍdl De sie en van de rotêven telens mel donherqroen qaren evenêens uit de trle hand borduren De kteme stFpen in de papaveÍs van motieÍ Ínel zwaÍt machmeboÍ. duuíqaÉn maken. De hanen van de ÍnaÍoneten m ÍnotEÍ 2 aleen met oêet machrneboÍdLruioaÍen en €en dichle, splnalvoÍmige ijn van binnen naar builen en evt. weer van buiten naaÍbnnen maken. De blad€ren n molieÍ 3 eveneens alleen mel don

Zie de cursus op bradziide 5, trierbii woídt het
volumevlies ie pas 0p de v€íke€rde kant van d€ acht€rkanl geslÍeken.

I

ELKAAR

ZEÍTE VAT

DE I-AGEil:

0e naden tussen d€ 5 nten ondeÍtino tetkens in de naadlilnen qurllen, hreÍbi de morieven tetkens vri lalen Dan nog in elhe fltnaaÍ l€Lr€ 1 oÍ2veftcals lolrlijnen qui t€n, hieó! helhnspaÍanie manaÍen
gêbru ken en de Ínot even Êveneens

slillrErl]

vÍt

aten.

I

AEUESK{O
Na hel qurrten de tuss€nvoe nq en deachteÍkantop dezelÍde groolte als de vooí[anl afsnrrden. Lans u!

iend de ÍandbEs

vl!

de

2

melhode van afrreÍhen

APPTIOUENEIV:

EeÍst het bescheffiv€l van de vliegofixdeten tÍekken

Daarnaapplicalemolref

caliemoliel2 in de íe. bovenhoeh ên

t

ndeti bovenho€[,apptaOO

keÍqroen macIneborduuÍaaren url de vriie hand boÍduÍen De vlndeÍs naaÍ keuze tussen dribroêmmoheven op dê voo.kant Íanqschhlên lherb[ wet de onderhoek vÍitatên voor hel borduLrÍÍnóteR. opstÍijken en Fret Íanspaanl nàaqaren en een

aanzetlen -zie de cursusoo bládzide 7 voor de ophanorunnprde sóoh mei de tenqteziden en de goede kanten op elkaaÍ le0qen en aan atte

3 zÍden

dchtnaaien, hierbij een kreine openino

I

houden 0m te leren. De shooh heÍen en de openrnO sluilen. De l€naieziiden van de slrooh met ktême zoomsteekjes 0p de achierkanl van hel wandkteed

leÍ3

|ca1leíno
Br

in de

re 0nderhoe[ op de voorhntíÍitlen.

de delen m motu13 er oo lênên datsommile delen ond€r andeÍe tiqg€n. Dez€ voor het opstÍÍken ondeÍ de belÍefÍende delen schuiven. 0e delen d e eÍonder liggen zjn in trel voorbeetd

het0!stiken mn

dichle ziqzaqíee[ (sleekbÍeedl€ ca 2) app rqueÍen I'ierbii de lÍansoorteuÍ evt weeÍ ins.hàketen en de

qewone naaivoel gebrulen 0e epÍ eien van de

0e schemabkeningen l-6, de applicali€motieven t -3 op waÍo grootte en net borduuÍmotist op warc qrcottê vÍndl r op wê*blad a.

0p waÍe grootle àaígeleven met een stDoêthn 0e ingeblende Unen (= de iinen en stDoen ln d€ delen van de moheven evenals de stetên van alte moueven en de bladeÍen van motieÍ 3) Ínet een ze lloplossende s lifl 0l poU ood rntetenen. Daarna oO de veÍlceÍde [anlvan de voorkánt, overe€ntomstro de molieven op de vooÍlant, ie k€ns een oveÍeenkomslig qrool blok/íecnhoek hoÍdLluí!Íes eoqen.
Daama de motieven achte.

Àrarl machrneborduurqaren oonaa en of uil dê v[e hand bordurcn. ïens otle hei boÍduLrÊ vlies voorz chtg veÍwildeÍen.
v inders Ínet

BorduuÍmoriell

sÍiiken

Hel rnolieÍ eerst in de ii. onderhoek van de voorkant DaaÍna aan de achte*ani er eefl rechthoek

boÍduuÍvlies ondeÍleggen, hei molieÍ samen met het borduuÍ!ies Ínidden n het borduuíaám span nen en hel Ínot ef uit de vÍiE hand mel vmírir cn

el[aaÍu

leÍuglaande Íecht€ sls€kiós boldurcn. hteÍbti tret ichlgÍoene mach neboíduurgar€n gebÍuken en het
he e vlakvan de bladercn en de b oemachlne de en

de vfi]e hand

met een biipass€nde kleuí machrneboÍduuÍoaíen oonaa en Hiervoor helmolrêÍ telkê0s êsd sámen

van het motrel v0 borduren ínet oaren. T;nsbile
hel borduurules eveneens vooÍzrchiq v€rwid€rên

Modellen 2,3 en 4 3 kussens met geappliqueerde íifl van Prym. 1 groot borduuÍaam tevl het borduuÍaam van dê nàarmachrne oebruiken ats u bloemen
d r hêhr\

Afinêtngr 40 x 40 cÍn.
ATERIAALI

VooÍ de ? Íandslrckan: 6 slÍoken van 7,5 x 29,5 cm in B. 6 slrcken van 7,5 x 41,5 cm in B.

voolBlEEtoE& Appllcallesi zie wandkleed met qeappiiqueêíde

voor de voeÍing ván de

vooisre

VooÍ dê yoor- on Êchte*anten:

A

l(suÍ

hoereelh.:
20

íol:

cm zachlllchtgrcen-gemêteerd mer
blaadies

bloemen - Ínodell van bladz0de 9, nu de det€n van de applicaliemolieven bljde modêlien 2,3 en 4 overbÍengen 0p vliesolix €n gÍ0Íuilsnilden.

3 vierkánlen van ca 45x45 cm in M. Voor de tussênvoerinqcn: 3vier[anlen van ca 45 x45 cm uolumevhês

B 130 cm olÍlqóen oemêeeÍd. C 20 cm lichtoliÍ!Íoen qemêt€erd. 0 20 cm lichlqroen-oemêteerd. E ppe d 20 cm qroen lichtoÍoenÍ 20 ín qrasqroen qemeleÊÍd. G 20 cÍn olitfgÍoen qedessm€erd H 10 cÍn Íood-aemeleeÍd I t0 { 30 cm donke.-ÍoÍ0en-oemèteeÍd. J l0x20cm wt. K l0cm lila-qemêleerd. L l0cm geel-aemÊleeíd,
q estr

sxttDM
l'laadloeslaq incl. 0,75 cm.

Voor de achterkant€n van de kussens: 6 rcchlhoeken van 30 x 41 5 cm n B.

VooÍ l2 patchwo*blokkon:

het rn elkaaÍ zetlen stÊeds vto dc scilemalêr'ennqen 1-5 van mode evenals vb. sch€maieh.6 van deze modellen Ie werl dààn Voortántnn:
B

ll'l EL(AAR ZETTEI{I

i

I

Íehens 2 vieÍlanten van r8,5 i t8,5 cÍn in B, C, D, E, Fen G. Lel op!Eêrst de rechthoeken vooÍ dê
achlêÍkant van de lussens
Lrit

4 vieÍkani€n van 18,5 x 18,5 cm in A.

ln slkaar ínodel

rettêi

van dR palctuyorkblol(ken l:

stot B snFen

Zie wandkleed mel oeappliqueeÍde bloemen
slechh 1 x heÍhal€n

.

Voor ds voerlíg ran ds voorste pabnworkdelên:

il

95

cm naturcl.

zln ca I I 0 cm breed van Siof A/S. Voor d€ lussenvoeÍino: ca 90 x 90 cm vtleseiine
Alle sloíen

opíÍijkbaar volumevles N630 van freudênbero

De vlEsohrdelen van de apprca1rcm0t€ven oo de achtei^anl van de beÍeíende stoÍ sFtken, dè letleÍs n de apptcalrcdelen oeven de stot aan. Aans uiiend de vormen exact urlsnjden Let oDl Eerst de l'randímhen = Dasrels u[ de sloíen H, l( en L sn den
VooÍ hel motiet van fiodel 2: 1 echtho€k van ca 22 i( 28 cm boÍduuryles Voor net moliel van modêl 3r I Íechlhaek vanca 25x28 cm borduurvliês Voor het moteÍ van modet 4:
1 rechlhoek van ca 22 x 26 cm borduuÍ\, ies.

= er ontíaan in lohat 8 blokken L De b okk€n aÍsniden 0p 16,5 x 16,5 (= inc. naadoeslaol. H eÍvan worden maaí 6 cm
Zi€ wandkleed met qeappliquo€rde bloemen mode 1 - van bladzlde 9, nu 8 bl0kken ll maken De Uorlen ahniiden oo 16.5 x 16 5 cm (= tnd.
naadtoesiag) HreÍvanwoÍden 6 brohhen qebiuK, 2

1

,

van bladzijde

I,

hi€rbii nu de weÍkaanq

bloi[en gebÍLr r, 2 brokien lbr4ven over ln êlkaaí zettEn van & patchwo bloklen ll:

vllêsstoíe

KG-

B€nodlgdheddr zie de arnw{anqen o! btadxide L Enra benodiqdhêrlen: ca 10l S0 cm vtrcr€tne vliesoÍlx evenals ca 25 90 cm vlesetine boÍduuolies van FreudenbeÍo Vli.ssloflê l(c r koqê mach neboÍd u uÍaaíe n in-0eel rood lita. dt.

x

ln ell.iar zêÍên van het hêle

middeldeel van

Vg

nodel2:

quiltgaren van

rchlgroen, donkergroen en zwart euenats naat en Í{adcha. EÍ. zêtÍoptossende

I

Voor dê

l.

ïelkens 4 ímken van 2

Í?nGtÍoken = paspets:

5 x 29,5 cm in

fl, (ên L.

t€lkens 2 palchworcrokken ll mel een zachte golítnondeÍellaarzeUen HreÍvoorvlq. schematek. 5 van modet I eeBt 1 oet hMrllbtnL ll ààn dê

schemalek.

6 van dil mode eerst voor íil I

ondeÍkant mel de veÍkeerde op de go€de kant en €lkaaÍ ca 1,5 cm overlappend ov€r de bovenkant van het2r blok llleqsen.0aaína Ínet dê rclsnrjd€Í uit de vnie hand een zachl golvende Liin van de rc. naaÍ de li. z!kantdooíb€ide sloÍlagen heen snijden h€rbu opletlen dal de lrjn brnnen de dubbele stoílaao bliilt. Nu de bede blohlen lanos de zoiuisl q€sneden qolÍliin mel de goede kanlen op eikaaÍ leqqen, vastspelden en vasislikken, hieÈij kunl u het besle met een iels smaler€ naadtoeslag van ca 5 mm weften. Voor rij 2 hree bloklen I n€l zo ondeÍ elkaar zetlen, Aansluilend de b€ide rilen eveneens met een qolÍsnt naàsl €lhaaÍ zenen 10t hel hele middendeel. Tipl Naar heuze huni u aor lelkens e€Íst aan d€ re. lengtezijde van Í!j 1 een aolÍliin snilden. Dan d€ qolí<ant mel de v€rk€eÍd€ op de goede kanl zo over de i. lenqiezide van 2 lessen, dat de d epsle plaats tenminste 5 mÍr over de li. lênqlezijde ligi. Dan deze kanl m€l de rchnlidêÍ langs de algeÍonde builenkani van rri 1 ie pas snuden Daama de 2 íijen eveneens naast elkar zèlten tol h€l lrele middendeel Tenslolte het vlak aÍsnitden op een gÍooite van 29,5 x 29,5 cm (= incl. naadlo€slas). ln elkaar zêtten van het helê middcndeêl van

APPLIOUEBEN:

[.r ELKÁAR

Zie wandkleed mel qeappliqueeÍde bloemen mode 1 - van bladzie 9, h€rbii woÍden de mot€vpn telkens mdden 0D de mddeldeen
oeslÍeken en seappliqueeÍd. ln elkaaÍ zetien van de hele vooÍksnt van modêl

ze

de cursus op bladzjde 5, hleíbij wordl h€t

ZÊfrELvI[lE l4GlX!

voluÍnevlies le kens te pas op de veÍke€Íde kant van

quluE&
ln d€ middendeen de naden tussen beide Íljen ondeÍlinq telkens m de naadlilnen qu len, hieóil de motEven lelhens vri laten en de hFen rn de 2" randsiroken door lalen lopen. (Voor deze en alle
voloende liin0n telkens lichtgrcen machineboÍduuÊ oaren oebÍuiken). Dan noq in dê blokken d€ naden lussen de verlicale golÍlÍnên Ondeíing lelkens in de naadltnen qurllen, iieíbl! de motEven eveneens wj rarên àn de rijnen nde 2" rànd dooÍ lalÊn open De nadên russen de I' en 2 Íandstíoken eveneens in de naadllnen qu lten. Dan nog ln de zijranten van de 2" Íand telkêns eeí verl,caie qolÍlin quill€n.

2l
Eerst de 4 strollen n ll telLens met de anqe ?iden en de ueÍkeeÍde kanlen op elLaaÍ eggen en de breuklinen qoed vlah slriiken Daarna vLq. scbemalek.6 van deze modelen eerst een oaspel

metd€ open kanlen en de goede kanlen op elkaar
aan de boven- en ondeÍi{aÍn spelden, daaÍna de over qe be de paspels nelz0 aan de be de zi[anlen van he1 mddendeel soelden. De paspels igqen als ploolen op hel middende€l en woÍden bil het
aannaaien van de

Íj

2'Íand mee vaslgez€l

2. ránd: Vl0. schematek 6 van deze modellen €erst telkens ein koÍter€ siÍook in B aan de boven €n ondeÍkanl zenen daarna de angere sho[en n B aan debelde nthanlenvan hel middendeelnaa en h eÓ iworden de paso€ s mee vashezet ln eltáàr 2etten van d€ helsvoorkanl van model
3:
l4aken zoaLs model2, l]ieÍbi vooÍ de 1" randstroken de sta[en in 2 oebruihen ln álk,áÍ u.í de hêle vmrkent v.í model

AFIVEBKI G:

Na hel quillen de voeÍinq van het

voorste

palchworld€el en de tussenvoeÍnq lelkens oo dpzelde qroone als de vooÍkanl aÍsnrjden. Daarna de buitenkanlen van de voorkanten ên

nodel3l

Maken zoals model2, nu v0{Í ril1 ee blok'enll en voor Íij 2 een blok ll ên I telkens onder elkaaÍ

Íechthoeken van de acht€Íkant aÍwêÍk€n rnet €en sÍnale zigzagst€ek oÍ overlockmachine. Aans uitend de kussenhoeren veÍdeí aÍmaken met

de

rrttd

een hotelsluillng zoals beschÍeven in d€ cuÍstls 0p bladzljde 7.

ln olkaaÍ zettên van het hele middondeel vaÍ
m0dê14: Maken zmls Ínodel 2, nu vaoÍ rij 1 een bLok ll en len v00Í Íi 2 een blok len lllelkens onder€lkaar

4l
Maken zoas model2. nuvoorde 1'randstÍ0ken de

De schemrlêtêning€n l-5 van model 1 vindl u op werkblad A, schematêkêÍing 6 van de2e modellen cvenals dê apolicatiemotiêten op waÍe grcolle vindt u op w€Íkblad B.

Model 5
Wandkleed met zeshoeken
AÍneling: 88 x I18 cm.
ATERIAIf,I Voor de lussenvoeÍing: ca 95 x I 50 cÍn vlieselin€ volumev ies 249 van Fíeudenbcrg vliessioíê KG. B€nodisdi€dem zie de aanwizingen op bladzilde 1 . EItÍa benodiqdh€dênr ca 650 t 90 cm opsltlbaÍe vlreselrnÊ f200 van Freudênbeo VliesstoÍíe lG. Dun kanon ol stevig papier en een stuk karton. Ca x 130 cm innen (= hulpmiddeL vooÍ Telk€ns 12 zeshoeken vlq. d€ sloÍsjabioon ln F, G, K. P, 0, V,W. Xen Zd. Íekens 24 zeshoeken vlo de shígiabloon in H, J,

t,

B,

Ssn Zc.l€toplEeisl de Íandslrolen urlslof

Jsnijden.
42 zeshoeken vlo de stohiabloon in l. Íelkens 30 zeshoeken vlq. de stoísjabloon in M,
U en

B C D E

cÍn beiqe. 15cm lichizalm. 95cm zalm.
10

de ranqschhkrng van de rozetlê0 1-2

ll0

doosjes

za.

ro(a I es.kraailles rn Íoze evenaLs alles naa gaíen en quillgaÍen van Giilermann creativ.
VOOBBEBÉIOE&

20
10 15

cm

ichloÍanle.

Telkens 54 zeshoeken vr!. de doajabloon €n z. 41 zeshoeken vlg. de sl0Ísjabloon in Ze. 4 2eshoeken vq. de slolsjabloon in Zg.

in T

J

H I
K

cm mosteÍdg€el
cm oudroze,

20
95

cm lichlroad. cÍn í00d.

L

Ílt

5 cm wijnrood. 5 cm lichl0lauw.
0

Siablonenr eeÍsl de slablonên vooÍbereden (zie dó aanwrizlnqen op bladztde l, nÍ. 5 en 6 resp de cuÍsus op b adzijde 2/3). Hiewoor de zeshoek siabloon ovememen van het vooÍbeeld 0p waÍe qÍootte De sabloon voor het papier 1 ri van kadon ón vooí de siol 1 ÍÍel r rm naadtoeslaq aan alle ziiden eveneêns ul kàÍl0n snrlden Daamà de s abloon voor het lrapleÍ noq eens 735 x op dun

vooÍ dc Íandstroken

:

liislr

Telkens 1 slrook van 15 x 91 5 cm ln D en

J

hieÍnij

oplellen dat de Lenqtêztden van deze 9Í0len sleeds evênwidio open mel de zelf[anlen van
Aansluitend bt beide siroken lelkens aàn / dpn 1 drêhóÊl vánal de bovenkant van buiten na'ar binnen alsnjden n een hoek van 45 oradên = schuine hoehen. TÊlk'pnq r qtrmk ean 15 r21 5.m rn D ên J.

i

de

í0Í

hÊLdê

k.rtê

0 0
R

cm koninlsblauw

hàÍlon

oÍsrev(
:

pap er oveÍneÍÍen ên LrilsnÉen

SI'IUDE
5

s
T
U

cn

lictrtt!Íkoois.

25 cm s€Íing. 1 5 cm lichtgroen. I 0 cm olijlgroen. 10 cm minlgro€n.

x z
Ze

10cÍn qns!Íoen.

l0cm

middelgÍoen.

25cm pelmlblauw.
15 cm donkerturkoois. 15 cm bÍuin
5 10 20
1

Naadloeslas incl. 0,75 cm, bii dê stoldelcn vlg, dê sj.bloon zoals asngêgeven ondêr 'voorberelden" 1 cm naadtoeslag aan alle ziidên to€voeqen, todat u deze soed om de hdon-sjablooí kunl riigen. Lel oD! voor hel uitsnUd6n van de afrondcrli,ke delen telkens een overêenkomstig grote rechth0ok Íesp. êen slÍook vlieselin€ H200 ultsniiftn en deze b pas op de verkeerd€ kant van de bwen arnseseven stoíen A-Zg stri,fen.

eruoor lelkens 2 íroken van l5 x 61.5 cmsntden, h eÍbt opbnen dal de horte zjdeo van deze sloken Ellens eveow idlq looen meldezeiftanten
H

r

van de stoÍ en de beide s1íoken aan een koíte zrjde

bii beid€ slíoken lelkens aan beide korte zijd€n I dÍiehoek vanaÍ d€ bovenkant van bulten naar binnen ahnLid€n ln €en hoekvan 45 gmden = schuine hoeken. Voor de achtcrlíant I rcchihoek van 89,5 x 119,5 cÍn in Zh Voor de lussenvo€ring:
aan elkaar zelten. Aansluilend
1

rechthoekvan89,5xl19,5cmv0lumevlies.

zb zd
Zo

cm zilveÍgíls.

Voor het niddendeel
enzt.

cÍn sieengíijs.
cÍn violel.

=

voor

iel

hele
E.

1 stÍook van 10 x 87 cm in Zh.

Têlkens 36 zesho€ken vlg. de íolsiabloon in A,

IiIETÍÀÀRZETTE: _i€t
e-U

zl

20cm donkerlila

in

vóor ds achleÍkaÍt en de ophanstunnel: 125 cm naurcl. De stoíÍen A-Zg zin Drpronzitde en 90 cín bmed. (nÍ zh is kaioen ên 1 r 5 cm breed van Fmw€in,

zh

Telkens 6 zeshoeken vlg. de sloÍsjab oon in B, 0 ên Y. Telkens 18 zeshoehen vlq de srobabo0n a C, 0, en Zb. Lst opl EeÍsi de randíÍolen ut sloÍ D snÍden

schematekeninqen

elkaar zelten steeds l-5 te w€lk gaan.

vl!.

de

I

Mlddendo€I ln elkaaÍ zetten van'het z€shoekvlàk: ln elkaaÍ zeflên {an sen rozet (105 x mak€n)l

Eerst in lotaal 6 stoEeshoeken Í9. de sjabloon in A evenah 1 stotesho€k vlo. de siabloon in ielkens m€t de veÍkeerds slofl€nt op h8t midden van €€n papieÍslabloon speld€n, hieói kunt u het b$te de spetden op de voo*ánt van de stol sl€ken. Nu vlq. schemalek. 1 alle 6 kanlen van hel sloÍd€€l naaÍ Unnen om do papi€Ísjabloon vouven en Íijg€í. Áansluitend de sp€lden w€€Í veMideren en de sloÍdelen slijken, Daarna vlg. schemalek. 2 lelkens 1 rcshoek in A €n Zl mei de qoede kanten op alkáar leqg€n, zodai de kaÍÍen 1€ pas ligq€n. Nu de beide z€snoek€fl aan €€n lcnt mêt onzichlbarc roomste€kjes aan elkáÍ naaien, hieÍot zo mogelijk geen papieÍ mee naáien. 0p deze wiize alle zesho€ken in A aan d€ zesho€k in Zl naaien.

Í

Íien naaí €lkaaÍ ueneÍ l0l hel hsle zeshoekvlak = lol hel hele middend€€|. Als hel hel€ vlak in elkaar gezet is, d€ Íijgdrád€n, net uilzondeÍing van d€
zeshoeken die aan de buitenkant liggen , uilhalen en h€l papi€r vooaiclÍiq venvijdeÍen.

4448{llci

h ollaar zetbn

nan&lrokên - llist Applhuol€n vrr hol pstchxmrkYlak:
Vlo. scheÍnabk 5

ván dê hêle

boítrnt

$Íst

de beide suoken in D en d€

Eerst d€ builenkánlen van voor- en achhÍkanl alweÍken m€l een smalls zigzagsleek 0Í een oveiockflachine, DaaÍna d€ vooÊ en achteíi<anl le pas op elkaaÍ leggen, de goede kanlen op ell€ar. oan d€ beid€ lag€n eveneens te pas op hel vohrmevlies leqgen. Nu dê 3 lagen langs de builÊnkanlên dichtslikkefl, hieói in één ziide een openlng houden vooí hel keren. Net deel koÍ8n en de op€nino slu ten. ln de rozeten deomlÍekvan de
midd. z€sho€k telkêns in de naadlijn€n quilten. oan nog in de raÍden d€ conlouren van het 2eshoekvlak op ca 1 ,25 cm vanal de naadliinen qui[en, hieóii bij elk€ íeek een kÍaallj€ opneÍnen. V00Í de 0phanltunnel ds stÍ00k Ínet de lenglezijden en de goêde kanten op €lkaar le0qen en 33n ale 3 rijden dichlnaaien, hieíbij een kiein€ op€ning houd€n voo. het k€ren. De sfook k€ren eÍ de openang sluiten. D€ lenglezitdên !€n de/e slrook met kleine r0omsleekjes op de achteílGnt van het

b€ide slroken in

aan elkaar zellên lot een hatu€ 'lijst". oaama dere b€ide delen met de oveíiqe s.huine kanten aan elkaaÍ zetten, zodat er een lijst oítslaat.
Daama het z€sho€kvlak vlq, schemalek.5 op doz€ lijst leqgen, zodat aan alle builenkanlen van de zesho€ken lenmlnste 0,75 cn van de lrist onder de k nlen ligl. Dan de buitenk;nleí van de opliggende z€sioeken Íondom 0p de lijst njgen. ÀansluilEnd d€ buitenkantên mel kleine zoomsteekjes met de hand op de lijst appliqueíen. De lijstíoÍ bil de opliqgende zesho€k€n tol op 0,75 cm vanal d€ zoomnaden

J lêlkens m€l de schuiÍekanten

oaaÍna d6 noq open 6 z jnaden van de zoshoekên in A nel:o sluiten, Schemalek, 3 laat de hele íozel 2ien. Di is de iovensle rozel in ij6, De Íesl. 104 mzetEn n€t z0 aan elkaaÍ naaien, hieÍbij óe sloÍ in de aparte ózeiten allez€n van schematek. 4. oaaÍna alle mzetlen vlg. schematek. 4 op het linnen speden, hieÍbij de indelh0 van de slolÍen en de aaniallen van d€ rozetten in de atondeÍliko rien aíezon van scn€malek. 4. Aansluilend de Íozetlen nêl zo oíder elkaar zetten tol 10 Íijen, daarna de 10

aÍknippen. Teníotle alle rÍgdraden uilialen en het Íesleíende pagieÍ voorzichlig veíwÍdeÍên.

De scismalst8ningon

l-5 svrnals

tabloon 0p waÍe sroottc

íídt Í

0p

wrttlad

dê zGshoêkB.

Model6
TaÍell0per mêt log-cabin-patro0n
Afimtin$ 3l
,tTtRnÁL:
2
x 80,5 cm.

vooÍ

BlokÍrootto: 1 9,5 x 22 cm.

3 slmken I van 3 x 3 ímken2van 3 x 3 slÍoken 3 van3x 3 3tbken lvan3 r

lb ràfll'tot

n van & pabhNoítllotton: 23,5 cm in E. 22.5 cm in E. 25 cm in E. 24 cm in E
in G.

r€n b€ned€n naaÍ boven ong€veer in hel midden

êltaaÍ r6tlên v6n êen pabnwortblok (3

x

sÍokenvan5x26.5 cm

Khuí: hoóvelh.: stot

Vlq. sch8malek.2 eeÍsl log cabin heÍl aan bede lenglezijden van een schuin algesneden slíook in F naaien (hieóij kunnen de log-mbinheltren lan tevorÊn ook onderlinq qeruild w0íden).
Áansluitend
snilden van

I

A B C 0 E
G

35cmíood-lila-Íoze-wit-gedessine€rd
metbloemen.
10 10

2 slÍoken van 2 sÍoken van

45x76 cm in G. 45x29,5cm in G.

2l

uil hel

onlslane vlak Íechlhoek x 23,5 cm (= incl. naadtoeslag) =

I

cm zwart-gÍijs'gesiro€pt. cm qío€n-mod-oranje wil-ge-

Vooí dê hoêk-bloldon: 2 ÍeÍkaft€n r€n 4,5 x 4,5 cm in F.
1

Aan2etan

ran de

Íandslroken aan hst

dessineeíd mel weide. 15 cm lila-gemêle€Íd. 20 cm nalur€lgold'gevlekt. 1 0 cm b€ige-goud-gedessin€ed. 25 cm rood-0edessineeÍd, 35 cm donkBíÍood-

recnfio€t van 32.5 x 82 cm in ll.
rechlho€k van

I

325x82

cm volumevles.

eeíí I íruok in E aan de li. zijkanl van het palchwoÍlolok naaien. Daama 1 slrook 2 in E aan de bovenkanl zetten. daarna 1
Vlq. sci€mal€k. 3

I

Àle slollén zin ca I 10 cm bÍe€d uit hel persoonlijk bestand van de quittsler, sooílgetrjke sioíen vinÍli u bÍv. bij Fíow€ln, Stol A/S on Zweloan Osative Une. vooí da lu$ênvo8Íing: ca 35 x 90 cm vliêseline

H

lÍl ELloAn 4TTEII

Bi

het in elkaaÍ zetlen steeds vlg.

de

schemalekeningen 1-3 le weÍk gaan.

lllddondeel:
maken):

ln 6llaaÍ zctl.n yan êèn log-cabln-blok (3

x

3 in E aan de Íe. zlikanl van hel patchworkblok naaien. Áansluilend no! 1 slÍook 4 in É aan dê ond€rl(anl van het palchwoÍkblok zelten. ln êlkáaÍ êtlêll van iet hel6 middende€l: Vlq. sch€matek. 3 de 3 palchwo blokken met randen en de beide iussonbanen in G alw naast elkaar zetlen hl het hele middendeel. ln elkaar rêtten vaí de hêlo voortant

íÍook

opsÍijkbiuy voluÍn€vlies HOa0 van FlrllÍdrtêíg

Ah3{ofiÊ

L ExtÍa bonodigdhsdsn: 1 klosio machineboÍduurgaren in beiqe van GÍt6mánn Sulky
Benodlgdiollsn zie de affwjzingen op bladzrld€

XG.

evenals alles-naaigaíen
Giitêrmaon

cmtÍ.

en

quiltgaíen van

SIIUDET: liaadtoe3lag lncl, 0,75 cm,
Voo. hsl

middelvi€rhoek ÍesD. de alarte stÍok€n vlq. schematek. 1 aan elkaaÍ z€lten, hieÍbij ifl hel midden beqinnen. EêÍsl een slÍook in mel de qoêde kanlen op elkaaÍ aan de ll. zljkanl van een vienoek in A legqen en aannaaien. De sloÍslrook in B omv0uwen, glad $niken met d€ hánd 0Í met een shjkijzeÍ en l€ pas met de boven- en onded<anl van de vieÍnoek aÍsnÍden. Daama de rest. strook rn m€t de goede k nten op ehaar aan de

th

Erod:
Vlq. schemal€k. 3 e€lsl eon langeÍe slrook in G aan d€ boven- en ondeÍkantvan hel middendeelnaa en. Daama e€lsl I noekblok m t aan de bovenste r€sp.

I

ondelsle smale zlidê van de korleÍe sirok€n in
resp. Íe. nlkaflt van hel mlddendeel zeften.

G

naakn Aansluilendéén van deze slÍoken aan de li.
AfWEEKI
G:

voor 3 prtchwoÍtDloldoÍ:

mlfisndesl:

Vod 3 hg-aalin-blotlcíl
3 vieÍhoeken van ca 9-1 3 cm zijlêngte in A.

bovenkanl van de zoiLrisl ontstane vier[oeI leoaon en aannaaien D€ sblslÍook w€eí omvouwen, giad slÍÍken en 1€ pas mel de zÍkanlen van de vieÍhoek aísnijden. U de nsl. srook in B aan de Íe. zílcnl pas met de boven- en ondeí*ant van de vieíhoek aÍsnilden. Aánsluitend de ÍÊí. ímok in B nog êens

I

Eersi hel volumevlies le pas op de veÍlceÍde kant van de vo0Íicnl slÍijken. Daaína de naden lussen de delen in F en de log-cabln-hellten lelkens m€l

een auhÍnalische sieísteek naaÍ keuze van de
naaimachine en b€iqeKeuÍig machineboÍduuÍgaíen

3-4 sÍok6n van 5 cm breedte dvcr de
in B.

van de hieÍvooí onlslan€ vieÍioek naaien. D€ sb8tuok we€Í omvouw€n, glad sÍijken en le
hele

2 suoken van 3 cm bÍeedl€ ov€í de hel€ stoíbreedle

slrokeÍ van 4 cm bíeedle owr de hele sloÍbÍeedi€ in C. 3 slÍoken van 3 cm bÍeedle oveÍ de hele shíbreedle in 0.
2

onhbr€ vieÍto€k naai€n. De íotstsook w€eÍ omslaan, glad slnjken en le pas m€t de zijkanl€n van de vierhoek alsntden. HieÍmee is de l. onde beêindigd. 0p dez,. wij?e
aan de ondeftani van d€

boÍduren, lri€Èij de lrjnen ií de íanden van de blokken en de randslÍok€n in G door laien lopen Dan de buitenkanteo van voor en achlêÍl€nt alweík€n md een smalle zigzagsleek oÍ een
0veíockmachin€. Nu de vooÉ en achteí?€nl te pas op elkaar leloen, de go€de kanlen op elkaaÍ, en lanos de bu{enkaílen dichlslikken, hleÍbiiaan één kánl eên opening houden voor het keren. Het de€l keren en de opening sluilen. Tenslotle de naden lussen het middendeel en de randen telkens in de naadlijnen quin€n. De

vlg gchÊmalel.

I

alle volqende stroken aanzetbn,

3

h erb isleeds ín€l de wlizels van d€ klok nee

weÍlen

slroken van 2.25 cm bÍeedl€ oler de hele

en óo slothn in da alzondedijke Íondes aÍlezen van

stolbreedle in E. VooÍ d€ Ír3t d€cn Íán do

patchwortllotlen:

de sch€malekening.

Íp!

De íÍoken re. en li.

3 slioken van ca 7,5 x 28 cm in F. Áansluitend vl!. d€ werklek. alle 3 stok€n aan één lang€ zilde aÍschuinen (hierhii bliivsn de aÍgesn€don punlile

lelkens iets oveÍslekend op de overcenkomstiqe vieÍno€kmnd l€g03n €n aannaaien, zodat er na h€l omslaan vo doende lengle overblÍfl om de?e le pas aÍ le snijden, De laalsl aangsnaaid€ slrook eveneens ie pas alsnijd€n. DaaÍna h€l bl0k 1 x

sci€mrtltcdngefl l-3 ón da w€ÍtrokanlÍg

Model
Wandkleed met bloem
Afinêtlngr ca 50,5 x 64 cÍn
iITAIENNAL:

7
Ínm kleiner snijden. Als íaálhulP: 1 íechlhoek van ca 30 x 53 cm boÍduuftLies.
Dt brad EFchllnr bij gPll

MíÍ.n

verldeÈ

Voor de voor- en achtorkanten van ds 6
llastisch6 bloembladen: t2 x het bloembrad vlg het patoondPel in F. Let

GNbH & CO. KG

Fdmedra0e 90
D-7s613 Rheinielden

A B C ' D E G

ool omdal de delen vooí de achleAanien van cm nalurel-beige-qebloemd. 25 cm lila-gemêl€erd. 20 cm roodlila'Íoze wil-gedessineeÍd metbloemen.
35 15 10 bioembLaden ftqenoesleld

de

ain aan dc vooÍl€nten, v00Í he1 opeqqen van hel paEoondÊel de stol
dubbelleqqen. U hÍi9r dan teqeli,l beide delen u00Í

cm gmen-rood-oÍani€-wlge
dess neeÍd met we de. 1 rcchltoek van ca 57 x 72 cm in G,

Sordd

Llmli

cÍn zwart'gÍÍs-gestÍeept.

I

Íech$oek van ca 57 x 72 cm volumevlies.

n€&cli.h{bíd:

Voor de acnbrkant €n dê ophanqtmn€l: 60 cm nalureL. Alle sioÍÍel1 zijn ca I 1 0 cm bÍeed uii hel pelsoonlljke bestand van de quiltsleÍ. Soodgel jke íolÍen vindt u bilv. van Frowein, stoí r/S ên z$,eigart crealive Linê. vooÍ dê ussenvoêring: ca 60 x 90 cm vliesêline

1 slÍook van 10 x 43 cm in G.

lf,l ELI$AB ZEfIEll:

Hoold

lnr.n.toDh edacuc
Gedud Heóerdr

8Íhel nelkaarzeltensieedsv q.deschemal€kenlng vooÍkant
vlo. de schêmàlek eeísi de deen vlo. qabloon 1 rn A en 2 in B naast elkiaÍ zetlen hrerbrt opl€tlen dàr de markennqsïêkens sieeds op el[aaí valen TiD! De rondnq van hel deel vlq siabloon 2 v00r hel aaí êlkaar naaien aan de verkeerde kani 0p enkele Dlaatsen tol dichl bii d€ naadliin inknippen. Dan nl eÍ ÍneeÍ rek n de ronding en lLrnl u het deel beteÍ rn voím bÍensen. Br hei naaien deel 2 met de qoede kanlen op ekaar op dee leggen

volum€vlies H640 van Freudmberg Vllesstoío
t(G.

thdmaMqEn

Benodisdheden:

z e de

aanujzinqen 0p bladzilde 1.

Exlra benodiodneden: ca 10 x 90 cm vliesoÍir en ca 30 x i10 cm vieseline boÍduuÍvhes lan FÍeudenbery VliessbÍb KG. 1 doosje mmilleskaallies in donkerlrla. lrla, roze, rood, li(htqÍo€n

.

HaB-JíÍgen Schalz

véGprddhg

w

tl.d.dtnd:

en dónhergroen van l(norrPrandcll,

I

Adpe6sB.v

'

klosle

mdchmeborduuroarên in lichtoÍoen roze en zwarl

I

van Giitermann Sulky evenals alles-naailaÍen van GiitoÍmann Cíêaliv. 1 potlood of een
zelÍopl0ssende slift, brlv. van Prym. Een stuk ziide_

ol patroonpapieÍ.

aannàien De naadtoesaoen n deel2 slrLi[en. DaaÍna hel deel vlq. sjabl0on 3 rn C nel zo aan de li. zikanlvan het deelvla siabloon I in A naaien, heón o 75 cm valraldeondeÍtanttuss€n dee 3 eil
en

lmporudiErtihdi. 34lglé:

l

v0o!!IBEDE&

Sjablonon: eels t de s,ab Lonen vooÍbeÍeiden (ne de aanwlznaen oo bladz. 1, nr. 5 en 6 resp d€ cursLrs op bladzide z3). H€woor de sjablonen l-5 eeÍsl met een [ooeemDDaraal veÍqÍoEn op 200% en dan overiremen, hieóÍ de maÍkeÍinqsstr€€pjes in dê sjab onen eveneens mê€ oveÍnemen vooÍbeeld 0p waÍe qÍootte overnemên op

PalÍoon: Het OaÍoondeel l= apphcalemoliêÍ l) vooÍ de plaslsche bloembladen van het
ApDlicatie$ applicatemoteÍ

zjde ol

I in hlaal 6 x en de applicauemorisven 2 en 3 elk 1 x van iet
voorbeeld 0p waÍe gÍootle direct oveÍneÍnen op hei

erndiaÀn en lrel ernde van de naad alhechten. Dan eersi dè delen vlq. siabloon 5 n D en 4 in B naaí rrkáár 7êttên ên deàmá ri il sa menoestelde deelaan de i. zl[anl van het hreÍvou saóenoese]de deet naaren, hhÍbii weeÍ 0,75 cm vanal de ondeÍranl lussen deel 4 €fl 3 erndoen en h€l ende van de naad aftecht€n = deel a. Nu €eÍst de beide slíoken n A en E met de lange zijden onder elkaal zelten = deel b, Dan hel midden van de bovenkant van en hel midden van d€ ondeÍkant van deel deel b mereen speld marl€rên. aansuitend deelb aan de bovenkant van deel a naaren hrerbii vallen de ÍnarheÍrnoen oo elkaar. Íenslotte deel b aan beide nthanlênln hetvenenqde van de zilhanien van d€el a aÍsnridên = hele vooÍkanl.

Klen EiddstEat

l

Áloiímnt c*ru16 d amdbe b6rd[4Én:
TiÉ$h'ifFn@nta
ê

wick B.v.

a

NL 6161 DA

Gds

Íe|046-410586,1
Vanuit Belqiè 0031 46-4105864

beschermvel van de vliesoÍix en de vliesofixdelen qÍ0Í uitsnijden De letlers mê€ ov€rnemen, deze qeven de shÍ aan. L€l op! De molEívoorbeeldên

P6lgim rck 42.33 207

APPLIOUEBE&
EeÍsl hel bescheÍ mvel van
d ê

vliesolixdele

n

lrekken.

xLn van dê verkeeÍd€ hant qelelend, zodal ze precies als voorqeiekend op de vliesolix kunnen worden ov€rgenoíÍen. De molieven veÍsclrilnen
dan weeÍ goed op de vooÍkani.

SNUDEN:'

l,{aadbeslag incl. 0,75 cm. Bij d€ sjabloíen

en bij het

parÍoondo8l steeds 0,75 cm

naadheslrq loêvoeqsn. Lct op! Mollel

als applicati€molieÍ gêêÍ .aadlo€slag,

t

hê6lt
als

palroondeel moet 0,75 cn naadlosslag woÍdeÍ lo€geyoegd. De narkerhrgslekens telkens inei potlood intekenen. deelvlq. qabloon I in A. deelvlg. sjab oon 2 in 8.
d€eLvrg. sjabloon 3 in C. deelvlq siabloon 4 in B. deêlvlq. siabloon 5ln D. strook van 5 x 56 cm in A. stÍook ván 3 x56 cm in E, De vliesoÍixdelen van de applicauemoteven op de verkeerde kan8an de bel€4Íende st0ÍÍen strÍken,

en dan de 6 blo€mbladen vlq. applicaliemotieí1vlg. de sjablonenlehenrnq op de vooriént Íanqschikken en oislÍ rl en. Dan 0pde veÍl'eerdekanl!€n devooÍlcnl oieíeènkoÍníiq de molieven op de voorkanl, een rÊchthoeh bortuuftres leooen. aansiililênd de molieven Ínet eên diclÍ ngeslelde zigzagsleeh (ca 2 Ínm sEekbreedle) en qaren in e€n bijpassendÊ kleuropnaakn oan vooíde plaslrsche bloenbladen 6 r een voor en achieÍhanl flet de qoede lánten op elkaaÍleqgen en angs de bu tenkanten dlchlnaaien, h€Ít I aan de ondeÍlanl een openinq h0uden v00Í h€l reren De naadtoeíaqên bij de rcndingen evl

oaarna e€rsi de slenqel

vl!. appllcali€moliel2

tk

tld Píttrudie:
DiÍkSmsên

oz-Drud(&MedffGmbu
nórè61r. 90, 79618 Bhe nlêlden
C€drukl n

Duitsed

€) by oz'vedàqs Gmul 2010

meerdere heÍen nknDpen lol dichl bil de naadlijn De blo€mbladen kercn. Daama bij de 6 bloembladen aan de ond€rkant lelkens een kl€ine pl00imaken en deze mei enkele sleekies mel de I'and vasuelten. Dan dÊ 6 bl0embladên vlo. de Íoto eveneens m een cirke en mrdden op devan levoren geappliqueerde bloeÍnbladen eooen, vastspelden en met enkele steken rnet de hand Íondom vaslnaai€n, Nu v00r het blo€íirenhaÍl eerst de ciÍkel van volumevlies m€tde ni€tklevende kani midden op de verkeeÍde

alê Íshten loodehoudon. oê lnhoud Én hèr rijdehÍí h dm. de aureuMat
be$he.md ên
d@teinden

dÉd

hèl

onbcpeÍktê

copyÍqhl. Namaal mel pÍolêsionele ls wtodon HêÍdtuk wóodèn Voor onqêwnstê in2endiru @n lor! s, teksingei en manusriplên
íêmen de uiEswÍLl on de rcóciÈ

lant van het boem€nhart vlq. moteÍ 3
Dan de c

leggen

gen

de l€lieB n de apdicali€delen geven dê sioÍ
aan, Aanslultend de vormen exacl uilsniidên.
De

bloemenharlen vlg moiieí 3 nog 1 x uit volu mevlies snijd€n. Daarna de volumevlies-cirkel Íondon ca 5

de builenkanlen vaísÍijken (het Ínidden mo€t prasrisch bluven) hieÍbil opletlen dal ale open kanl€n van de- plaslische bloeÍnbladen bedel't

Ítel

m dden o0 de bloeÍn l€qqen en lanos

w€nnr@Ídelijkhêid Àle we'ld€$hdj-

BeÍnrljvnaen 13

worden, Aansluitend hei bloemenhan eveneens met diclÍe zlgzaqsteken en zwart machtneborduuroárcn opnaaien hErbii wo.den de olashs.he htá.len'mcc

vaslgezet. Tenslons het bdÍduurvtEs voonahrr teMiidcrên

o*rro"n'
De eooÍl€nt met do veíkeeÍd€ kant mdden o0 de plalrtde van hel eotumevt es leggen en dd tands de DurrenMnt van de voorlant ahnlld€n. Daarna het volumevies 00 de íeÍteeÍde kan4 %n de yn.Ír.rnr slrijken. De naden tussen hetdeetvt0. srabtoon I in A€n de delênvrq. siabtoon Z in B eíi3 in c rctkêns m€t een siersteek naa. keuze van d€ naatmachine en Íoze machineborduuÍqaíen boÍduren. h€ón de bloembladpn wl laten De naad tu$en het ;lcêt vlq. sjabloon 4 m B en her deet vto. srabtoon s m D nel zo boÍduren. nu tichlqíoen qáíei aebÍliken uaama de v00Íkan1 midden o0 de actrteÀant leqgen, de qoede lanten oo etliaar ên dê tr.en langs de burtenkant !€n de vooÍkant dichtstihÀ;n hieólj rn èèn ,tde een openino nouoen voor rrei

het deelvlg. slabtoon 3 m C qet malro ve.de€td 7 rijen kaanjes spannen, trierbl hebben w[ voor dê bovenslert (= rliÍJen rij 5 ca 20 Íeso.60 kaa[i€s n donkeíiia, voor de íten 2 en 6 ca 25 íeso 65 hÍaalttes in lchl en donkeroÍoen, voor Ír 3 ca 40 kraalljes in rood, vooÍ Írit ca 50 tÍaa[rcs n jita en íoorrjT ca 75 kraal!€s in roze qebruii. Vanat dê re.ondeÍÀanl van het deelvlo. s abtoon 3 in C naár de onderkánt van het deet vtq. sjabtoon in A net

voodrnt ahniden. hieÍbl de naadtoestaoen hi dc verdrcpingen uan deet3en I evenatsl ed3 b(ens lot dichr bl dê naad inlnippen. Het deet keÍen en de openinq sluilen nondom het btoemenhart ca 40 kraleíÍanies Ínaken met tiia en donkeíia kalen, HiervooÍ lelkens aan de íand van het herl vanaÍ de achEí[ánt naar de íoorkant steten. ca 5-15 kraallies in donk€rtÍa en kraatrip in r á opÍjgen, dan door alle donkeíia kaa[ies ieruo ÍUgen en we€r rn de uitíeekpek nsreien. Da,i nog volqens de Íoto vanat de onderkant ean her deel vlg. sjabloon 4 in B naar de ti. ond€rkant van

keÍen. De achterkant tanqs de bu tenkant van de

I

rn lrchl- en donkergroen màken Tensbne'd€ ondeÍlanl vàn de stenqetnoq met ente e hmalFs

z0 3 4en lÍaalljes spannen hieroirhebben wiivoor de bovenste nrl= fi 1)ca 30 kaaities ro roze vonr Íij 2ca45 kuàrrtes in donheflta en vooÍ nr3 ca 70 kaallies in ruod qebrurK. Dan noo vanat dê naad tus,sen het deelvlo. siab oon I ina en hetdee vlo sjàb oon 2 in naar de ondeBte 0Lrnt Ían hel ddt vq. siabloon 2 rn B e€n snoeÍ vai ca 30 treálrêq

I

Vooí de oplranqrunne de slÍooh Ínei de tanoe ziden en de qoede hanlen 0p ethaar eqoen en aÍe 3 ziiden dEhlnaaien, heÍbi êen hteme o0enmo houden vooí het keren. De slóok Lêrcn ên opening sluii€n. De tenaieztiden van deze slÍo{k Ínelhl€ne zoomsteekJes 0p de achleÍkant van het

i;

do appllcátismotievbn

0e scftemaielening, de siabtonen t-S evenats
1

,3 op waÍe qrootrê vtnítt

I

Model 8 Wandkleed met gevouwen rozen
Anïding: 62,5 x 62,5 cm.
Blokgíootl€: 7,5 x 7,5 cm. MATEBIAAL:
Voor do

vmrkríÍ

en de weÍKekenrnoen

1-4teweÍLoaan

lliddondeêli
ln elkaaÍ zenen van een mzen.btok {9 x mahenr: Vlq. werKe\ eer$ 00 de ooede hant van êê; vieÍkánt in aan a e 4 zitden met oollood oÍ knil 4 marleringên 0p 3 cm ran ettaár evenats van d; hoehen inlelenen. Daarna íta. weÍklek.2lussen dc zjdelrngse maÍfiennqen 1 ei 2 Íesp. 2 en 3 resD. 3 eÍ 4 lel[ens een honzonta e vouw teocen van r

Eerst vàn Fíeezeí Paper vieílant van 30.5 x 30.5 cm sntden Daaína [et btot Freezer pàDÊr met de olanzende laao naar beneden mrddên oo
de veÁeerde kant van het mddendeet sDetdên e; lanqs de budenlánten o0íÍ iken rnet mitaen npr opsuhên omdat de rozeir nièt pat oedíuK mooen worden) Daarna eeÍsl de naadtoestaqen aan de boven- en ond€rkant, daama de naadloestaoen aáo beid€ zitl€nten van het mrdd€ndeet om de kanten van hel FÍeezeÍ Papeí boh treen naa' hnnen slíiken. Nu het mtddendeel mel de veíÍeerde oD de qoede hant, ndden (= oo 15.5 cm vanaÍ d; bu,tenhánten)oo hetvrcÍkant ian di vmrzide m À spelden, vaslnjgen €n tanqs de burtenkanien mer onzichtbarc zoomsleekies mel de hand app rqueÍen n€ót ono€veeí in het Ínidden van de laaht tê appliqueren kant eerst de Íiiadraden, dan het btok FÍeezer PapeÍ veÍwijdeíen.

I

'
sbf

voo*ant sn de rándbi€s:

A 85 cn oranjetita-blauw-gÍoÊn-ge dessineeÍd Ínet mzen B 20 cm donkeÍtita-oeméteêÍd. C 20 cm pink-aemé-leeÍd. 0 20 cm hchtlrlà-oênêrFêrd E lscmoranre-oimeleerd vooÍ do achteÍtanr eÍ de ophangtunnol: r /u cm oranie-oeet o€mamerd
Álle

KI€uÍ hoev€€lh.:

I

I

cm dieple. De vouwen steeds naar boven-ieooen en aan w€€rsz. meteen speld vastsetien. hieÍbiiva[de

íoíen.ziin ca 110 ómÍreeà uán Fmw.in Voor de tussenvoeÍng: ca 70 x 90 cm vtresetne volumevlies 248 van Freudenbero Vtiesglofb KG. Bênodigdhedar: zie de aanwiilnqen 0p biad-

bovenkant van de ondeÍste louw o0 maÁèrno 2 de bovenkantvan de mdd. vouw oo inalkerino àê; de bovenkanl van de bovenste vouw oo mariermo 4 oaamavlg. werktek.3 deziknrenaan weerszl
oO

Erha bênodiqdheden: ca 35 x 35 Freezêr paoer

=

lapieí mel e€n qrad raaoie. datliidetirk oD ilor geíreh€n kan woídpn en weer weiroetiaatd tan
worden.

I

donkerlla,l a. Dink en donk€Ímoa evenarq naa - pn
quiltgaÍen van Coals

lloste machtneboÍduuroaíeï m tuÍhoois.

Pryn

Evr. 1 prncet. Evl.

I

x 12 cm oÍ

t

I stukstlrolor vaícà
Íix
q cm

Doitood

of

I

knilÉ-van
12

hnnen-vieílant van

de vouwen teireÍen Nu iussen de maíkeÍnoen sn 2 resp. 2 en 3 resp 3 sn 4 aan de bovê;- en onderLant lel[ens eên veítca]e vouw eveneens van I cm diepte legs€n. Dê vouwen steeds naaÍ de ti. kant legg€fl en aan de boven- en ondeiranl mei 1 spêld vaslstehen hEó! homt de bovent"anl van de re vouw op markeínq 2. de bovenkánt van de midd vouw op marh€Íino 3 en de bovenkant van de ll. vouw op maÍllenng 4 De bovensle €n ondeÍste rand vlq weÍi(lel. 4 eveneens oO de bÍeeÍfle !"n hel slkíoele dooÍsntren 0m de vouwen lêÍÍÊÍcn

de bÍeedlê van het slrkvoètE vartsrkkÊn .m

i

lil

EtXAAn

ZEmil VAll

DE I"AGE :

Zie de cuÍsus op bladzrjde 5.

sx!J!![
I

Tip! 0mdai het blj het verdeÍe vouwen van

llaadioeslag inct. 0,75 cm.
Voor hêt qÊaDDlloueeÍds mlddètdet: Voo. I íorên-btotkeí: Telkens 3 uÊÍkanten van 15 Í lScm n B. C ên D. Voor de tussenbánen en randslrokên: l2 stroken van 3,5r9 cm in E. 4 stroken van 3,5 x 32 cm in E.
1 vieít(ant van ca 70 x 70 cm in F, 1 ercAánr

uiêÍl€nt van 61,5 r 61,5 cm

tn Á,

mos makkelÍk kan qeb€uÍen dal het vieÍ&ant uit vorín raakt dit nu op siyÍoOor spetden oÍ tanos de buitenhanlen op een 9 x 9 cm qóot hnen-uêikánt ÍitOen Nu de in hel índden oveístekeníle stdr

de

in het midden mel dum en wisvinoeÍ

ên hrulvormiq me1 de wiizeÍs van de hlÍjk mee induaien. Tipl HrêÍvooÍ eir. een prncel oebÍurk€; 0m het centrum z0 vaí moqetiik rn te dÍaaten. De onlslane vouwenroÍmen naaÍ wens oÍ vtg de toto rn een Í00s-m0del schikken en mel sDêldênÍrêmn
Als u de vorín goed vindt, de vouwd 0p m€eÍdeÍe

oDnemen

mn ca 70 r70 cm votumêuties

slook van 6 5 x 251,5 cm in A. H€Ír00Í e€rí 3 slmken van 6 5 r 90 cm sn|lden €n deze teltêns mel een smalle kant aan eikaar naaien (zre de cursus 0p bladz. 6 re onded_ voo. het áàn eik,,r naaien van het beoin- en einde van de stÍook d€ píecrcs bonodqde tenole incl. naadloe$aoen
1

aímelen en op Ínaat kntDDen VooÍ ds ophanqtunnêt: I stÍook ván 10 x 6n .m F 'n

linnen hebt aereoen. oDtenen dat u het tinnpn n;r me€ vashaait, Na het ÍlxeÍen van de vouwen hel linnen-vieÍlaíl veÍwi]deren, De oveÍioe 8 rozen net zo mahen met de resl. berde vÉÍtanrèn in B Ên mpr de 3 vieÍl€nl€F in C en D. ln elta.r zettsn van h.t hste mtddefiÍe€t: Vlg, de schematek. eerst 3 x 4 korte iussenbanen in E en 3 lozen-blc,kken atu/. naast €tkaaÍ zèlren hieóÍ de indeling van de Íozenbtokken aanhouden

punlen met onzichlbare í€ekes mel dc hánd vastnaaren h,eÍvooÍ kunl u hei beíe náaMren qebrurken m de kleurvan deslot. Ats u het bt;k on

quÍtmotieÍ (instellrnq van de naatmactÏne voor vÍiF hand quilren zE de ruísus o0 btadzrde 6 h. ondeo, herbii de rozen oêdeelkt hÈinêÍ resD qroteÍ maken als het uoorbpprd rdrt d,Ênr alleen als uiiganospunt) en de v€Ísàhilend€ machineboÍduuígarens naaÍ teuze !ebruken De Íesl. vlahhen in A ourren mer hnnTnn,:rÊ hjnen op 5 cm van et(aar hieÍbii don\eÍt a machineboÍduuroaren oebrurken DáÍna onder dez€ lijnen noq teltens êen htn oD 0.5 rm mel pinl,kleurg máchrneborduuraaren ou ten en aanslLrilend ondpÍ deze ttnen noo tet[ens een lijn maken op I cm aÍstand mel tita emo machrnebordLruroaren en tenstot€ onder dc7;

OI'ILTEil: De contouren van atte btokken en d€ contour van het mddendÊel Glkens in de naadtirnen autren Dan noq rn hd bovenste vtak. de ziikànl ên de helí van hel onderst€ vtah in A aeirhmáiio veídeeld urt de vÍrle hand rozen ourftí hei

i

i,

ih

t

lijnen noq weer een ttn 0p eveneÊns 1 cm atsland ma[en met lurl0orskteung machineborduurqaren

AFWER(IIG:
Na hel quillen de lussenvo€rino en de achrerkánr

op deuelÍde arootie ats de voorkant ahnrdên Áánslurlend de randbles aanzelien vta. dir 2.
methode van aÍwÊÍken zie decursusoo badzidc

l

l

ElÍAAn ZETIEII:

Bij hei in elkaar zetten steeds vtg. de schematekening

zetlen tol het hele midd€ndeó|. Áppllqueíen van het niddcndeetop dê

vg. de $hemaleken no. Áangutend de 4 anoe russenbane0 m E en de 3 €n aíd ondÊÍ €ll';Í
voort(aÍt

voor de ophanqfunnel de írook mel de tanoe
zijden en de goede kanten op e kaar teqqen en aÍe 3 zjden dichhaaien hrcrbi een erne openno

houden v00í hel leÍpn De slÍ001 lêÍen en de openlng sluiten. D€ tenqteziiden van dez€ sr.ook

met kleine momsl€€kjes op de achteÍl€nl van hel

0e scn€matol(ening, de werktekeÍing€n 1-4
on h€t

qdltÍoliêl

op {,arê groolt€ vindt u 0p

Modêl g
Kussen mel gevouwen Íozen
aírïêting: 35 x 35 cm.
viêÍ*anl van 36,5 x 36,5 cm in A. Voor hel qsrpplhueêÍd€ middendeel:
1

BlokgíooÍe

7,5 x 7,5 cm.

ISAÍE8IAA!: voo. de voor- en achierkant Kleol: hoev€elh.: siof, 40 cm oÍanje lila blauw-gmen-

A

Telkens 3 M€Ílcnten van 15 x 1 5 cm in B, C, en voor de lussenhnen cn randsiol(ên: 12 stroken van 3,5 x I cn in E. 4slÍoken van 3,5 x32 cm in E.

0.

model 8 Zie wandKe€n mel g€vouwen Íozen van bladzride 14. hieÍtÍ lret niddendeel êveneens mel de verkeerde op de qoede kanl en in het mrdden {=oo 3cm van de builpnkanlen)op hel blok vooÍ de vood<ant in A appliquer€n.

-

-

I

ELXMR Z€TT{fl VAT

DE LAGEil:

Zle de

B C D E f

gedessineerd mel Íozen.
2n 20 20 15

vooÍ dê voëring van

tul voor8b patciwo*deol:
F.

c!Ísusop bladzide 5.

rm dónkêílil.-oÊmèlPêd
cm cm lichtila'q€ÍnêleeÍd. cm donhêmkÊmeínêleerd.
pink-qemêieeÍd.

I

vieÍkant

ca 40

'/an

r 40 cm in

OUILTEil:

v0or de voedíg ean het voorai€ patchwortdeêl en het blnnenku6ssn:
75

cm nalurcl.

volumeÍi€s. voor de áchterkait Yan hsl kussen: 1 íecnhoek van 27 x 36,5 cm in A, 1 r€chlhmk van 12,5 x 36,5 cm in A. Voor hel binnênkussanr 1 vieÍkanl van ca 40 x 40 cm

De coÍrtouÍen van alle blokken evenals de omlrek van het middendeel lelkons in de naadlijnen quilt€n.
AFUIESKIilG:

Álle stoí€n zijn ca 110 cín beed van Frcwein. voor dê tu.eenvo€dno: ca 40 x 90 cm vlieseline vo umevlies 248 van FËlldsnb€rs Vliesstotte KG. Benodigdh€don: zie de aanwiFlngen op bladzlde 1 . ExÍa benodigdheden: ca 35 r 35 FíeezêÍ PapeÍ papler met een olad laaoie, dai liideliik 0p slol !es1r€[en 12í worden 0n w€er weggehaald han worden. Naa en qui tlaEn wn Coats 1 potlood oÍ I kÍijlpollood van PÍyn. Een brjpassende rits van 30 cm engle. Wat spellkaÍ voor hot opvullen van hÊt binnenkus$n. E!,i. 1 pin€el. EÍ. I stuk styÍopoÍ van ca 12x l2cm 0Í linnen vieÍkaíl van 9xg cm.

1 r€chlhoek van 36,5

r

71,5 cm in F.

.

til EL(AAn ZEmil:
BiL h€t in elhaaÍ zelten íeeds vlq. de schemateleninq ván dd oodel en vlq. de weÍi<lekeningen 'l-4 van

=

het quillen de voeÍing van het vooÍste palchwoÍkdeel en d€ lussenvoeÍnq op dezellde gÍootle als de vooÍkant alsnijden Daama de buitenkánlen van de uooÍhant en de beide Íechlh0eken voor d€ aclÍeÍlGnt en van het binnenkuss€n alweÍken met een smalle zigzagsteek of oveÍlockinachlne. Dan zoals in de
cursus op bladz. 7/8 beschreven een Íits tuss9n de achlerkanlrcchlho€ken zetten :en de hels kussenhoes aÍweÍlcn, Tenslolte het binnenkussen
maken zoals in de cursus op bladz. 8 beschÍeven en

Na

lridd.nde.l:

êtteÍ van een Íozenblok (9 x maken): Zie wandkleed met gevouwen Ío2en model 8
ln elkáar

-

-

tn olkaaÍ zdtbí van hsl hele midd€ndêali zie wandkl€ed mel gevouwen Íozen nodel 8
van bladz0de 14-

s

uoElr:

llaadloeslaq incl. 0,75 cm.

Appllqusrên

van hel mlddende€l op

0a schsmat ksniÍu ván dit nodel ewmls dt w8Ítbteningêí 1-4 van nodel 8 vindt u 0C
Yveílolad A.

de

Model 10
Deken in origami-techniek
Anneftg:154 x l98 cm.
Blokgrootta:
Í -3 voorbeÍeiden (zie .de aanwiizinsen op bLadzijde 1, nr. 5 en 6 Íesp. de cuÍsus op bladz. Z3). Hiervoor sjablo9n 1 (= ciíkel' qabloon vooí de sloÍ) overnemen van hel vooó€eld oo ware orootte. De ]n de $abloon qelêlende lÍnen €v€ne€ns mee oveÍnemen. Lsl op!ln deze sjabloon is de naadloeslaq van 1 cm Íeeds inbegíepen (bii deze sjabloon werd I cm naadheslaq toeqevoegd, zodat u de stol q0ed om de papler- oÍ k rtonsiabloon heen kunt strifien) Dan noo sió100n 2 {= cirkel_

VOOBBEIEIDEI Slablomnr €€íst de siablonen

4 slroken van 11 x 100 cm in A. T€lkens 4 ímken van 6.5 x 1 00 cm in

0 en

E.

l1

x

1l

cm.

4 slÍok€n van
8

1l

x 80 cín in A.

uAM!!AL

íÍoken van 6.5 x 80 cm in El

Voor ds voor- €n

A B C D E 'f G H I J K

lftur

achlerlnÍl:

hoêY€€lh.:

slof

340 cm zwaL-boni-gedessineeÍd met kleine stippen. 70 cm geel-gemêleerd ll0 cm oÍanj€-gedessineeíd. 130 cm oudíoze-gedessin€erd. l40cÍn mod. 90 cm lila'qedessineêrd. 30 cm blauw-gedessineeÍd. 180 cm lichlqíoen-qedessine€Íd. 90 cm middelqmen-gedessin€€d.
51 0

srÍiii"sEbloon) ên siabloon 3 (= b 0k íÍithslabloon)

van de vooÍbeelden 0p waÍe gÍootle Êlk 1 x
oveínemen op dun kanon oí steviq papieÍ, I'ieóij oeen naadloes aq ÍneeÍ io€vo€gen. De in siabloon 3 g€tekende lijnen eveneens mee overneme n.

SXUDEII

cm zwaÍt'boni-geslippeld. 65 cm zwaÍt-gÍijs'geslippeld. Alle stoÍen zijn ca I10 cm bíeed ithetpelsoonlljke
besland van de quiltster. Soorlqeliike st0Íen vindt u bijv. van Írcwoin, Bhinetex br. en StoÍ A/S. voor d€ tuss€nvocÍiigr ca 360 x 90 cm vli€selin€

Àhadloeslag.n incl. 0,75 cm, bU do siablonen gsen exlÍa naadto€slag meeÍ toevoegcn.

vooÍ dê vooÍ-

oí aclleÍkant:

opslrijkbaar volumevlies H630 van Fr8udenbêÍ!

vllesitoíe

d€ aanwijzingen op bladziide I EÈá bênodlgdiêdên: 1 klosje quiligaÍen in geel, oËnie, oudroze, rood, lla, blauw, Eoen en zwáíl evenals alles.naarqaÍen van GÉtêmann crcativ. Een sluk dun kaílon of stevig papi€Í. 1 sluk lmnen van ca 160 x 210 cm 0l e€n laken voor de Íanqschikkinq van de delen. kíijlslift, biiv. van
8ênodigdnsdsn: zje

KG.

Voor 252 odgani-blokkênl Voor 3 slÍeepvlakken 1: 3 slroken van 1 1 x 80 cm in a, 6 slroken van 6.5 x 80 cm ln B. Voor 3 slro8tvlá(ken 2: 3 stroken van 11 x 80 cm nA.
Telkens 3

Voor

I

ímkenvan6,5x80 cm in

B

C.

ste€pYlakken 3l

4 íÍoken van 1l x 80 cm in A. 8 slÍoken van 6,5 x80 cm in c.

I

VooÍ 4 3lrêepvlalkên 4: 4 stíoken van 11 x 100 cm ln A. ïelk€ns 4 si'oken van 6,5 x 100 cm in C en D. voor 4 slÍeepvlakken 5: 4 s!'oken van I 1 x 1 00 cm in A. 8 slrnken van 6.5 x 100 cm in D,

Voor 3 slÍ€spvlakk8n 8: 3 slÍoken van 11 x80 cm inA. Ielkens 3 st.oken van 6.5 x 80 cm in E on F. Voor 2 slÍeepvlakkên 9: ÍelkeÍs 2 siÍoken van 6.5 x 80 cm in 0 en H.. 2 stíoken van 1 1 x 80 cm in J. Voor 4 stEepviakkcn l0l TêlkÊns 4 shnkÊn ven 65 r 80.m in Eên H 4 slÍoken van 1l r 80 cm in J. voor 2 slÍeepvlakten 11: 4 slÍok€n van 6,5 x 80 cn in F. 2 slmken van 1 1 x 80 cm in J. Voor 4 slreepvlakl(on 12: Íelkens 4 stoken vaí 6.5 x 80 cm in F en ll, 4 slroken van 1 1 x 80 cm in J. Voor slÍeepvlak 131 Telkens 1 slÍook lan 6,5 x 80 cm in F en G. I stook van I1 x 80 cm in J. Voor 3 slíeepvlatten 14: Telkens 3 slÍoken van 6,5 x 80 cm inG eÍ H. 3 siÍokÊn van 1 I x 80 cm in J. VooÍ 7 slrêêpvlav.e{ 1sal Íclrleís 7 slÍoken ván 6 5 r 100 cm in tl ên l. 7 slroken van I I x I 00 cm in J. Voor strccpvlak 15b: Telkens I sirook !€n 6,5 x 22 cm in R en l. 1 slrook van l1 x22 cm in J,

vooÍ 4 sh€pvlakken

161

TcllÊnq 4 slÍnkÊnven65 r 100cm m 4 stoken van 1l x 100 cm in K.

Éêí l.

I

írook van 6,5 x 80 cm in

Í.

1 slrook van 16 x 80 cm in X.

Voor r€st dêl€n yán d€ oígami-bhkten: 252 vieÍkánlen van 10,75x 10,75 cm in J. VooÍ ds tuss€nvoedngon:

è

252 vieÍkanlen van 10,75

x

10,75 cm uil

tElÍÀ48zEnE{: Bij hel in elkaaÍ zetten sleeds vlg. schenalekeninoen l.6le weÍfi gaan.
St!.9ÍaIl(3xmaken):
1-17:

d€

over de hele lengle intekenen (den neOt u raler bij h€l slrijken om de blok4iabloon h€€n nodig). Dan vlg. scheÍÍatêk. 2 uil elk van de slreepvlaKen |, 2, 3. Z 8, 9, 10, 1r, 12. 13. t4 dl 17 mer behuto un sjabloon 1 lelkens 4 cirkels, ult de slreepvlakken 4, 5, 6, l5a .n 16 t€lkêns 5 ciÍkels en uil slr€epvlak 150 een ciíkel soijden, hieóij opletten dat dê in de sjabloon getekende beide rechle lijnen lelkens pÍeci€s op de naadlÍnen vallen (in stÍeepvlak 17 valt all€€n de bovenste lijn @ de naad) = eí

de naadlijnen, tl.e stijksjabloon veÍwtdercn en de

cÍkel weer openvouwen. Nu een blok volumevlles le pas op d€ veíi(eerd€ kanl van een vieÍkant in J stijken. thama vlg. sctumatek. 3 het vi€ítánt m€l
de

de omqeslreken kanten oD de veÍteeÍde íolGnl van de ciÍkel sp€lden. Daama ds 4 0v€rstekende segmenten t€n de ciÍfiel achler elkaaÍ over de 4 zliden van hel vi€íkant naar binnen vouwen en
vaslsDeld€n. Áansluitend de om!€vofl€n ziiden van de tiÍkel lelkens langs de .onde kanl€n mel geel quiltgaÍ€n en klein€ Íijqsleekles met d€ hand smai op de lanl dmí alle laqen heen vastaaien. Deze weÍlqanq met de overiqe 1 1 cirkels I pÍe€ies

íoflGÍt

naar boven in hel middon en te pas m€l

ln elkaar rêtbn van de sÍokon tot BlÍeêpíak
vlg, gchemalek. I eersl lwee slmken in B en een 11 cm brede slÍook in A telkeis mel d€ hnge zid€n aÍw ondeÍ elkaaí zetten lot steepvlak 1 . De
naadloeslagen van de slÍeepvlakken naaÍ de slÍoken in B strilken. 8lj hel slíjken de slreepvLakken niel horizonhal, maar veíticaalop de stijlplank leggen (Ae 00k de cuÍsus op bladz. 4 Íe. ondeÍ).

mlslaan lelkens 12 ciÍl(els 1,2, I6n 14 uil de slreepvlakken 1,2,8 en 14, telk€ns 16 ciÍkels 3, 7, l0 sn 12 uit de íÍeepvhkken q 7, 10 €n 12, relkens 20 ciÍl(els 4, 5, 6 on 16 uÍ de sn€etvlakl(en 4,5,6 en 16, telkens I c í{els I on'll ult de slre€pvlakken I elr ll, lelkens 4 ciÍkels 13 6í 17 uil de stsepvlakken 13 m 17 en in loláal 36 ciÍl(,ls 15uild€ slrcepvlakken 15a 6í l5b. ln olkaar rêtten van eên orhanl-ilok (12 x

ln êlkaar

|

Stroopvlak 2-14 én 161 Malen zoals st퀀pvtak

s!Íe€pvlaklen en hel aanlal vàn de le naaisn stÍoken aÍlezon van sch€maiek. L St6ópvbr 15d (7 x maken) sn 15È (1 r maken):

atoideííke

I,

EeÍsl de naarflo€slag bij sen ciÍlol 0p ca 3 mm vanaÍ de builenkant mel kleine Íijgsle€kjês
inÍimpelen. Hienoor€en steÍk gaíen {bijv. quingaí€n) gebruihen omdal ÍijgdÍaad sielbÍeBK. Tipl U kunl ds cÍkels ook met de naaÍnachine inrimpolen. Hi€ívooí een íechle steêI gebruiken in de gÍootst mogelijke sleêklenole ol een riÍts1€ek gebruiken en !ewoon qaí€n. Dan d€ cÍkel-stÍijksjabloon 2 midden op de veÍfi$Íde kanl van ds stoÍciÍl(al legg€n sn de dÍaad sl€vig aantÊkken. tle cirlel 00ed s:fijken.

t

lebruiksn €n ste€ds bit de shll€n 8-l pass€nd quirlgaÍen gebruiken (in d€ blokk€n 17 voor de ciíkelsegmeden in l( eveneens groen qaren
!ebruihen). ln élkarr 2etten var de

rctblr yan (h oalgani-blolten 2-17: Maken zoals oíigamiblok nu de ciÍtels 2{7

I,

nu de sloíen in

de

Eersl de btokken l-17 vtg. schenatek- 5 Íanoschikken o! e€n sluk linnen oÍ een laken. Dan vlg. sctumarek. 4 eenl 2 naast slkaaÍ liogende
vieÍkanlen aan de re, zilkant m€l onzlchibaÍe zoomsleekies dlchhaaien, hieÍvooÍ het zwarle

hsl. vmrk.nt

Maten 2o€ls steepvlak 1, nu voo. ste€pvlak 1[,a lelkens een 6,5 x 100 cín lange slrook in ll 6n I ewnals een 11 x 100 cm lanqe slÍook in J en vooÍ stê€pvkk 150 de 6,5 x 22 cm lallqe grook ln an levenals de 11 x 22 cfi lange stíook in J
qebruiken.

oíiqami-blotken m€l de go€de kanten ot êlkaaí leggen, zodat d€ kanlen l€ pas ligoen. Nu de heide
quiltqaÍen qebruiken. 0p deze wiize vlg. s.hematek. 5 in lohal 18 x 14 hlokk€n naasl elkaar zetten lot 18 íÍen, daarna d€ 18 Íijen ne1 zo onder elkaaí letten rol de hele deken. schemat€k. 6 laal de achleÍl€nl van de deken zien

Í

Stsspvht1?(1xmal€n): Maken zoals slreep$ak 1, nu riq. s.h€rnal€k. I maar 1 strook in I en de 16 cin brede slook n x
Uibnlldar vsr íh

De slriksjabloon voorzchto vÊMÍderen en de omgeslreken kanlen van de íoÍciÍkel nog een6 slriiken. DaaÍna ylg. schemal€k. dê *Èlo0í 3

(=

blok-shjksjabloon) midden op de veÍleeÍde

ÈeÍsl op

ste€rylak de verkseÍde slolkant van
sl uil h8l

cl

slreepvlakk€n mêt

kÍiil

alle een hoíironlale mjdd€lliin

stoll(ant van de clrkel leggen en achter elkaar alle 4 kanlon om hel vi€Íkant heen naaÍ binn€n slrijken, hi€óí komt d€ in de sjablmn getekende diaqonale lljn pÉcies op de mel kÍijlpotlood inoelekende lijn van de shí en de inqetekende slippellijnen vallen op

lh scharÍatek6ílngàl
1-3 0Owal€

gíoott vlndt

ls

êyênab dc slrblolleí
u

ot wsÍtbhd

B.

itodel l1
IaÍelkleed mêt log-cabin-palroon
Atnsuog: 107,5 x 107,5 cm.
4 vl€&1nten ván 4

r

4 cm in D.

2 slroken van 4 x I 01 ,5 cm in A. 2 íÍokên van 4 x 1 06 5 cm in A.
1 UeÍl€ÍÍ mn m 112 x 112 cm in E vooÍ dê lrcaênvo6Ílng:

ElotgÍ.otb:

12,5

r

12,5 cm.

uaIISlrA!

Voo. do Yoorlrnt en

& rarlÈLs:

I

hi€rvooÍ onlslane re.hlhoek naaren. 0e stohlÍaok wEeÍ t€ pas aÍsniiden, omvouw€n on qlad slriiken. Hiennee is de 1 'Íondê beèindlgd. 0p deze wij/e vlg. schemalek. alle volg. sÍoken aanz€tlen, hieÍbij met de wíjzeís van de klok ÍEeweÍken. 0o laatst aanqezetls slrook evene€m te pas aÍsnildan. ln elkaar zêtbí van con log-cnbln-blok 2 (24 x

I

vierkant van ca I 1 2 x 2 íechtio€lcn van 56 x

1 1

12 cm vlieselin€. Hiervoor 12 cm snijd€n.

Maken zoals log-cabin-blok

1, nu de shíen

Xbuc hoev€olh.: siol:

a I C ! E

120 cn wil-ged€ssino€Íd, 95 cm wil-0eel qíoeí-gedessineeÍd met maíoÍi€len 50 cm donksrgóen-gsmeleerd 5 x 20 cm g€€lg€bloemd.
115

sÍokeÍ un 6,5 x 95 cm sníd€n en deze lelkens

I

aanhouden v]q. de lelters in schemalek.2.

sÍook van 6,5 x

431 ,5 cm ln C. Hierv@r eeÍsl 5

ln êlkaar z€tbí vall 0€n log-cabln-blok 3 (12 x Maken zoals log-cabin-blok
maken)i

mer een kon€ ziide aan €lkaaÍ zeiten (zie de cuÍsus op bladzitdê 6 rc. ondeÍ). Voor hel aan €lkaaÍnaai€n van hel b€gin en €inde van de sÍ00k, preci€s d€ benodigde lengte incl. naadtoeslageÍ almeten en

1, nu de doÍen

aanhouden viq- de leliers in schemalek.3.

ln dl(aaÍ z8tbr [an son log-catt'.blot 4 (4 x
Íllaken zoals log-cabin-blok nu de sloíen aanhouden Íq- de l€tels in s.nêmalek.4. ln éltaaÍ zrlbr yan €on log-cáDln-blot 5 (1 x

cm wit.

Ail€ sloíen zijn

m

115 cm breed van Frowêin


III EIIGÁ8 ZETTEI:

t, l,

VooÍ do lussênvoeÍing: ca 230 x g0 cm opslrijkbare vlleseline H410 van Fí6udenbêÍ! Vllessloíe rc.

Bi

het in elkaar zetlen sieeds vlg.

de

maken)i

schematekeninqen 1-C t€ werk gaan.

Bonodiqdhodsn: zie de aanwiizinqen oo bladzijde

Extra benodlgdncdonr naaÈ ên quitoaÍen van

l.

lddcndeol:

Goalr
SiIUDEÍ{:

ln olkaar zotien van oen log-crbln'blok 1 {20

r

Het middelblok íesp. de alt0nd€ílij*e sloken vlo.

Iaadoe5hg incl, 0,75 cm.
Yoor hst mlddondeell Voor 04 log-cábin-blottsn: ca 22-Ë snoken van 4 cm weÍ de hele sloÍbÍe€Í,le in A. 20 vierkanlen van 4 x 4 cm in A. Ca 19-20 slrok€n van 4 cm over d€ hele íolDÍeerfle

inB
36 vierkanten van 4x4 cm in B. 3 slroken van 4 cm ov€Í de hele stolbÍe€rfle in C. 8 vierlGnten van 4 x 4 cm jn C. Lct opl Eerst dê

randbies uit slol C sniden.

schematek. aan elkaaÍ z€tlen, hleÍblj in hel midden beginnen. Eelsl een stmk in Á mel dê goedê l.€nlen op €lkaaÍ aan de li zÍlàíl van em veÍkanl in A l€qo€0 Bn aannaarcn. De sloÍslro0k in A le pas alsnijd€n, omvouweft en glad strijken, met de hand of mel eeÍ slÍiildjzer. Daama de resl slÍool in A mel de goed€ l€nl8n 0p €lkaaÍ aan d€ bovenkant van de onlslane rechlho€k l€ggen en aannaaien. De sloHrook weer le pas aÍsnijd€n, oínvou]/ven en glad slrÍken. Nu de Íed. slíook in A aan rc. zijhanl van het hÈryooÍ onlslàíe vieíkant naaieÍ. De sloÍs,lÍmk lveer le pas aisnijdeÍ, oínvouwen en glad sfijken. aanslirilend de íesl. strook in A aan de ondeÍl€nl van de

I

Maken roals log-cabin-blok nu de íoíen aanhoudsn vlo. de letteÍs in schematek 5 L€t 0!! V00Í de laalsl aan te nae en sÍ00k, eeÍsl van een slrook in c een slrook van 11,5 cm bngle alsnijd€n. Daáma 1 ueíl€nt in D en de zojuisl algesneden stook naad slkaaÍ zotlên, Aansluilend dere sÍook aan de onderkanl van de hloÍvm{

genaaíe íechthoek naaien, hieóÍ opletlen dal d€ naadlijn op de madl,jn vall tuss€Ír ds laatsl aanqezeltE slÍook in C van de 1'Íonde en de 1"

I Yd|l d€ 2' Íonde, ln elkáar zatbn van hêt hch mlddandeel: Vlg. schemalek 6 eerst 8 x 8 log-cabin-blokken naast €lláaÍ zstbn lot Íijen, daaína de 8 Íijen
slmok in 101 het hele midóendeel, hieóii de indeliÍg van de blokk€n aanh0ud€n vlg. s.h€mat€k. 6. ln êltaaí zatblr van (b h6lé vooíbnt

oídeí elkaar zetteÍ

I

&

ní:

Vlg. scheÍnatek. 6 €€lsi de korleÍe slÍoken in A aan

de beide liikanten, daama de langeÍe stroken in A aan de bov€n- en ondeÍkanl van het middendeel

qJ!UEÈ ln de 4 vieÍlGnlen in D ult de vÍije hand

lll EIÍAARZEm

VAil DE LAGET: zie de cuÍsus op bladzide 5, hieóij woíden in dÍl model beide Íechftoeken van vlieseline naast

kleine slanoeties quill€n (instellinq van d6 naaimachine vooÍ urle hand-qutlten, zie de cuGus o! bladzFe 6 lr. onder). Dan noq d€ naden tussen de íÍok6n en viêlkenied ií B ên de slroken en vierk nlen in A telkens in de naadliinen quili€n. D€ naden tussen

AFIVEBKIilG: Na het qurlten de achlerkant en de tuss€nvoeÍing op dezelÍde qiootte als de loorkànt aÍsnijden Aánsluitend de randbies vlo. de melhode van aÍw€rken aanzetten - z € de curcls op bladzrjde 7.

?

De schenatetenlngen 1-6 vindt u op
B.

wêílólad

elkaar, te pas op de verkeerdi kani van

de

de slroken en vi€*anten in C en de sÍoken en vieÍl(anten in A €v€n€eís in de naadlijnen quilbn.

Modêl 12
Kussen met log-cabin-patÍoon
Aftnetns: 45 x 45 cm.
2 slmken vaÍ 4 r 46,5 cm in C. Vmí dê voerln0 yan ïot voorÉiê patchl{o*do€l: I vieÍl(ant !€n m 50 x 50 cm in E. Vlq. sch8matok. 5 €erst de koÍleÍe suol'en in A aan d€ boven- en ondeÍl€nl, daaÍna de langeÍe ír0ren

Elokgrootb:6x6cm.
MA]ÊNNAL:
Voor de voor- ên

,chl€rtaÍt

vieÍkanl van ca 50 x 50 cm volum€vlies. Voor de acftblkant van |tet hsser: 2 rechlhoek€n van 32 x 46,5 cm in Á.

I

n A aan

de beide ziikanlen van h€l middendeel

A 65 cm wil-gedessineerd. locmwí-qeel-gmen-ged€ssine€rd B mot maÍqÍioten. C lscmdonkeÍgrc€n-gemêleeÍd. D 10cm qeel-geboemd. voor de vocÍing van het wo$ie latctworkdssll E 55cm wit.

Iil

schemalekeninqen

steeds &j hel rn err-aaÍ zetl€n gaan í9.
1'5
te

EUOAN ZETIEM

vlg. schematek.5 e€rí de koítere svolen in D aan de boveí'. en ondeÍl€íl daama de lanqeÍe írcken in 0 aan de beide zijkanten naalen.
de

3

land:

weÍt

lliddonde6l:

vlg- sch€mal€k. 5 eelst de koÍtere slrokefl in A aan de boven- en ondeÍkant, daama de lang€r€ slmken ln A aan de beide zijkanten naaien.
Vlg. schematek. 5 €erst dê kortêre stroken in c aan d€ bovên en ondeÍkanl, daarna de lan$Íe slÍoken in C aan de beide zrjkanten naaion.

ln elkáar zetbn van e€n log-cabin-blol 1 (4 x
maken):

Álle sloíen ziin ca 115 cm bÍeed van FrowÊin ên

ZÉ tatetlleed met log-cahin-palroon

VooÍ dê lrE€êírocrinq: ca 50 x 90 cm vlie$line volumevlies 280 van Frolldsnboí! Vlr€66toÍh KG.

-

model 11 van bhdzitde 16, hielbriwordt nu maaÍ I ronde

-

EmodiÉll€l'€n: zie de aaÍMijzingen 0p bla&ijde l. ExÍa beflodigdnêdefi naai- en quillgaren var
Coats,

Ín êkalr zên€n yan eer loq-cábh-tlok 2 (4 x

EI(AAR

zE[Eil VAÍ

DE

IAGE :

llahen zoals loq-cabin-blol 1. nu de shíen
áánholdên vlo. d€ lstteÍs in schemaiek.2.

zie de cu6us op bladzÍde 5OOILIEil:

ln êlkaar lefon van e€n los-cabin-blol 3 (4 x Maken zoals log-cabin-blok

ln de 4 vieÍkanlen in D uit de vÍije hand kleinê

SilUDEll:. aadbsslag incl. 0,75 cm.
voor hêt nlddendeêl:
Voor 16 los+.bln-blokkenl 2 slroken van 3,5 x 90 cÍn in A.
Telkens 4 vÈÍlcnten van 3,5 x 3,5 cm in À B en D. 1 strook van 3,5 x 95 cín in B. 1 ssook van 3,5 cm over de h€le slolbr€€dte in C, I vieÍl(anl€n van 3,5 x 3,5 cm in C. Let op! Éelst de

1, nu de

stoffen

ááíhouden vlo. de lelters in sch€malel.3.

ln elkáar

dtbn

van oen los-cábin-blot 4 (4

t

Málcn z@ls loo-cabm-blok
aanhouden

vb. ;e htlec in sahomateh. {. têl 0!! Voor de laalsl aan i€ naaien str00[, eeÍsl van een ííook in c teÍi slÍ00k van 5,5 cm lenqle
1 vleÍl€nt in D en de zoj'rist sbool naásl elhasr zelten. Aáísludend deze slÍook aan d€ onderkant tan de hieÍvoor
alsniiden. Daaría
slOosneden

t.

slanoetjes quillen (instellinq van de naaimachine voor vlde hand-qudren, zÊ de cu6us op bladzFe 6 li. onderl. D8n noo d€ contouren van hel uit de slrokon €n vieÍfianlen in B, C en D oevoÍmde vlak in de naadlijnen quilten. AfWEBKIilG: Na het quilten de tussenvoeÍing en de voeíinq van het vooísi€ palchwoÍklak op dezelfde groolte als

nu de íoíÍen

de v00í,€nt ahnrjden. Daama de builenknten
van de voorkant €venah de rechlhoeken voor de achleÍkani alweften met een smalle zozagsleek

4' nndslÍok€n uil stoÍ

C

sniden.

VooÍ de 1'randr 2 slÍoken van 3,5 x 25,5 cm in A. 2 slÍoken van 3,5 x 29,5 cm in À
2 slmkên van 2,5x29,5 cm in D. 2 slroken van 2,5 x 31,5 cm in D. 2 sfoken van 6,5 x 31,5 cm in A. 2 slrol€n van 6,5 x 41 ,5 cm ln A. 2 stoken van 4

genaade reclÍho€k naalen, hieÍti opleh€n dat d€ naadlin oo de naadlin valtlussen het middelblok in

c

en de eerei anoezenê

írook

in B-

overlockmachine. Aansluitend de kussenho€s aÍmaken met een hotelsluning zoals beschÍeven in de cursus oo bladziid€ 7. Tenslone voor de slaande
zoom de voor'en achbÍkaÍÍ (= in de naden de 3'€n 4" Íand) dooÍstikken.

i

41 ,5

cm in c.

ln elkaaÍ zeten ian het nab middeÍdeêl: Vlq schemalek. 5 e€rst 4 x 4 log cabin-blokk€n naasl elkáar zelien tot 4 qen, daaína de 4 Íij€n ondeÍ €lkaaÍ zetlen tot hel hele middendeel, hi8Íbij d€ indeling van de blokken aanhouden vlg. schemalek. 5. lí êlkarr 2êtbn van ielê vooÍkanll

bs$n

0ê scïêmdtekenlngen
B.

l-5 vlndt I

op wêÍktlad

ft

Modoll3
Wandkleed met paardenhloem
Aftneing: 79,5 x 82 cm.
ATEA[qAl: vooí de vooíkáít cn dê randbles:

l(e(ll: hoeveelh.: sloll

A
8
E

J 40 cm llclÍgÍilslichlbeige gemêleerd. K 7x25 cm midd€lgro€n gedessineeÍd. 1 15x 25 cm donkeÍolijÍgÍoen-gedessineeÍd. l/l 15x 15cm naiurel. voor {b achtertánt .n ft ofhangtuníêl: il 90 cm beige'gemêleeÍd. penoonlijke

ÍiesoÍix. m 60 x 90 cm vlieseline borduuÍvlies evenals ca 40 x 90 cm opsrrikn€Íe vli€s€line H200 van FÍruddberg vllêssroÍls KG. r klosje
mac h meboíduuía a Íen in ooel. hchhÍo€n olliÍqíoen, 4onkergÍoen, zwart 0keFg€€]-qemêleerd en wit, 1 ktosj€ meiallic mach ineboÍd uuÍgare n in bÍu in - koper, naar en quinqaren en 1 busje lidelihe lijmspíay MSÁ 11n0 á cmáàl van ilád.iÊ 5 hle{redoto'V Dlaalies van verschill€nd€ paard€nbloemmoltevsn, Wil hebben hieÍvoor e€n fdo van een w€ide met met een blo€Ende paardenbloemen (= molioÍ gíootE van 17 x 19 cm), €€n close up van boveí van €en €nkele paardenbloeín (= molief 2 op e€n qrootte van l5 x 15 cm),lwee x €en cl0se up van een uitqebloeide paErdenbloeni {= mobeÍ 3a op een oÍootle van 14 Í 2l cm en molieÍ 3b op een gÍoott€ van 9,5 r 25,5 cm ) evenals een Íoio met een paaÍdenbloem-plant (= ínotlet 4 0p €en gmotte

.30cmlichlqÍoen-lichibeige-gemêleed.
15

Álle s1oÍfen zijn m 1 15 cÍi bÍeed uit het besland van de quinsleÍ. Sooílgelijke stoÍfen ztn er biiv. van FÍo$€in, Bhinebx b.y. en stot AA.

c
D

20
15 15 x 25 20 20

cm ;onkeruíoen-gemêleerd. cm lichtgÍ0s-gÍrjs-gedessineeÍd. cm lichtgÍijslichttelge
gedessneeíd me1 slipies.

VooÍ dê tussêrlmsdng: ca 90 x 90 cm vlieseline opslrijkbaar volumevlies H640 van Fleud€ÍboÍg Vllorsiotro KG. Benodigdhêden: zie de aanwijzingen op bladziid€
1.

I

G

cÍn lictÍblauw-qemèl€€íd. cm licnbei!€lichtgÍÍsqed€ssin€erd.

Enra bonodildhêden: 2 reÍpàldinqen

katoenen

H I

cm mrddelbruin.qemêleeÍd.

t5 [25 cm belqe-oliíqoen-qemèloeÍd

drukstoi. aÍliherní. 0787. Een veÍpaRinq beval 3 sluk drukvellen 1= wit katoen op bescheÍmvel) in het foímaai DIN Á4. Ca 15 x 90 cm Mies€line

van 1 6 x 23 cm) gebruikl. Ca I7 stroken van ca 0,5 x3 cm uitveÍschilendê Íeslen omÊn. wat nalurelkl zjd€dmad 0Í gesponnen wol,-bijv. van De wittê engel. 1 potlood ol I z€lÍoplossendê íiÍr. Evr. een.

V0oRBEREIDEflT

Applicatiê: alle delen van h€t applicaliemotieÍ elk 1 J( vaí hel moliel 0p ware grcori€ direct overn€men op hel bescheíÍnvel van de vlesoÍix
en de vliesofxdelen groÍ uilsnijden. De letleB m€e

1 x ÍnoiieÍ 3a van 14x21 cm. Voor d€ Íandstroken van blok 5l 2 stlken van ca 6 9x 15cm in D 2 shken van ca 6-9 x 27 cm ln D. Voor blok 7: VooÍ het ÍÍddsndool: I x molieÍ 4 van 16 x 23 cÍn. VooÍ de 1'rarÍstrcken van blok 7: 2 íÍokên van ca 810 x 25 cm in J. 2 slÍoken van ca 6-10 x 21 cm in J. Voor de rÊ. zijnnd van blok 7:

schÍijven en dit oveÍborduíen. De volgen& iskíên in dê stokêdrêchtlroeken

schÍiiven:
ln slrcok

2ln Jl

lnmotiet3b:
àls de qrnd nÉ1 waaren gaal, leêÍsle bloempF zelÍs qeen zaad.
ln ds r€chlhoek

vedeí

het

4ln

G:

ovememen, deze Aeven de sloi aan. Let op! Het motieÍvoorbeeld is van de veÍkeeÍde kanl qelek€nd, zodai het prc.ies zoals voorgetekend op de vli€soÍ x kan woÍden ov€rgebÍacht. Hel Ínoli€f koml dan weer goed op de voorkant van de sloÍ. StoÍdÍuk-noliêf: de 5 Í0i0 s/p aatj€s van de paaÍdenbloenmoïeven in een copyshop op wtte katoen lai€n druklen oÍ zelÍ lnscannen en mel een kleurenpÍinleÍ op de sioÍkant van het bedÍukle vel afdÍukken. Na hêt bedÍukken de shl aien drogen. Aansluitend hel beschermvelvan de stoí halen.

r

Telkens

1

slrook van ca

6 x 28 cm n C en

opdat zij steeds veÍmeeÍe, slaan pluizenbollen dag en nacht
1e

wachlen, pluiziq zacht:

Voor de rest.

van hel midd€ndeêll I x moliel3b van 9,5 x 25,5 cm en I Íechthoek van 9 5 )( 25,5 cm uanvlieseline snijden, T€lkens 1 slmok 1 van 2,75 x 20,5 cín in C êÍ H. T€lkens 1 sirook 2 van 4 x 20.5 cm in J en van vlleseline. Let opl EeÍst de Íandsiroken van h€t hele wandkleed uil shí J snilden, 1 stook 3 van 4 x 25,5 cm in Telkens Íechlhoek 4 van 14 x 25.5 cm in G en

ftl€n

I

L

en waar ze landen, zie eens aan zullen opnieuw we€r bloemen staan. ln slÍook 5 in C: Paard€nbloern, 'l Íelle geeldat vreugde biedl... ln r[ook 6 in Dl Boterbloemen, madel eÍles, oÍ:

SIIUDE :

ln slÍook 7 in B:
Telkens 1 slÍook 5 van 6 x 25,5 cm in C en van
Let op!

[radbeslag incl. 0,75 cm.

ila hel sÍijdon
Te kens

van de stlkelvrcchthoêken, waaÈij vlio$lino gobruiK wordt, de beÍ€tÍende vliêseline-dclen nêteen b pas op dê verkêeÍde kani van de stoÍ

I

slÍ00k 6 van

7x 25.5 cm in

D en

I

ln stÍook 6 in B:
PaaÍdenbloem, paaÍdenbloem,

slÍilken.
Voor hel mlddenèell

2 slÍoken van 7 x 25 5 cÍn vlieselne. Te kens 1 slmok 7 van 5,5 x 25,5 cm in on C. 2 stroken van 5,5 x 25,5 cm vlreseline. 1 slrook 8 van 4 x 25,5 cÍn in fl Te kens slrook van 55 x 44 cm in G en van

I

I

I

ToveÍkaaÍsjês, zonneklaar, in een kÍing dichl bij elkaaÍ.
Maar als lk blaas hi€rboven. Duizend vonkies vliegen vooÍl zoeken zich €en and€Í oord. Volgend jaaÍ begint hel weeÍ, bloeien ze opnieuw een keer. ln slmok 7 ln Cl
MEDICINALE PLANÏ

vooÍ

Voor de rsndstrcken tran blok t: 2 slÍoken van ca 6'8 x 18 cm in A. 2 stÍok€n van ca 6-8 x 22 cm in A, Voor blok 2:' 1 Íechlhoek van 20 x 27,5 cm in a. De vliesolix-delen van het aoplicaliemolieÍ oD de v€Ík€eÍde kant van de betr€Íl€ndo sioÍ slÍijken, d€ lelErs in de dpplicaliedelen qeven de sloÍ aan. Àansluil€nd de vormen exacl u tsnrjden Als naaihulp: 1 Íechtioek van ca i8x25 cm bordluÍv ies. Voor de ÍaídsÍoken van blok 2: I stro.k van 3 x 27,5 cÍn in B. 1 strook van 3 x 25.5 cm in C. Telkens 1 slÍook van 5,5 x 27,5 cm in E en van slrook van 2 x 25.5 cm in E. VooÍ blok 3: Telkens 1 Íechth0€k van ca 13x 21 cm n H en l. Voor d. applicatie: 1 x motieÍ 2 !€n 15 x 15 cm en 1 vieÍ1,€nl van 15 x l5 cm uit vliesofix sn0den, Als naaihulp: 1 vieÍkanl van ca l7 x 17 cm borduuÍvlies. Voor de BndslÍotên van blok 3: 2 slroken van 4,5 x 19,5 cm ln É. 2 slÍoken van 4,5 x 25,5 cm in E.
1 rechlhoek van 14 x 21,5 cm in F.

1x moliel í van 17x l9 cm.

iêt midden&sl:

Als naalhulp voor de delen nêl lêksl:

I

slíook van 7 x 23,5 cm borduuÍvlies.

voor

rïotel 3b:

1 rechlhoek van 12,5 x 28,5 cm borduurv ies: Vooí rechtnoek { ln Gl 1 rechlhoek van 1 7 x 28.5 cm borduurvlies. Voor íÍook 5 in C: 1 slmok van s x 28.5 cm borduury i€s. Voor de slrckên 6 ln B eí 0: 2 slroken van 10x28 5.m bordN lies VooÍ de stroken 7 in B sn C: 2 slmken van 8,5 x 28,5 cm boÍduuÍv ies. VooÍ de re. zljnnd ln G van blok 4: 1 íÍook van 8 x 24,5 cm borduuÍvlies:

In dê rc.

zijnnd in

G

Yan blok 4:

De kind'rcn zingenr pluizebol, pluizebol

ln

7l .. helaas de boer dikwijs tol gÍoot verdÍiell

de?íand in Cvan blok

..."

Na hel boÍduÍen hei b0rduuÍvlies vo0rzichtq
BorduoÍmoliêÍ:

EeÍsl het boÍduurmolleÍ mel behrlp

? nnd in C van blok 7r sÍook van I x 3l cm boÍduuÍv i€s. VooÍ de íand vaÍ het helê $,aÍdkleedi
VooÍ de

í

I

2 íÍoken van65x70,5cm in J. 2 siÍoken van 6,5 x78 cm in J. 1 Íechtho€k van ca 85 x 90

van dooÍslagpapieÍ op de sioÍ overbÍengen 0f 'uil de rrije halrd m€t p0ll00d 0Í zelÍopl0ss€nde stiÍt vlg. hel voorbeeld op de stoÍtekenen, hieíbljhel Ínolief in de zilrand n E van blok 2 ge 0kÍnatiq veídeeld 5 x ondeÍ ekaar en in slrook in G gelijkmaUq verdee d20xnaaslelkaaÍleken€n. DandeÍnotieven

I

I

cm n N,

Voor de |llsseÍvoe ngl I Íechthoekvan ca 85x90 cm volumovlies.
2 slÍoken van 4,5 x 80,5cm.

Ínet dubbel ingeregen fiachineboÍduuQaren spansteken mel de hand borduren, hieÍbij kleuren aanhouden vlq het vooíbe€ld en vg.

en de de

0, E, G, H 0n J en deze slroken lelkens mei de smalle kanten aan elkaaÍ zelten lol2 siÍoken van tenminstê 80.5 cm en 2 st'oken van ienm nsle 81 cm lenqlê. Daarna dez€ st'oken
stoÍfen A, B, G, inkoÍlen op 80, 5 resp.8l cm. Voor de ophaígtunflel: 1 strook van 10 )( 78 cm n ll. BORDUNE[:

2 slÍoken van 4,5 x 81 cm. HieÍvoor versch llênd lange slÍoken lan 4,5 cm breedie sniidên lil de

lN ELXÀAB ZEÍïEl'll Bi hel in elkaar zenen sie€dsvlg. deschemalek.1 ên 2 te werk gaan.

lliddêndêêll ln olkaar zoten vsn blok

1

|

Als na.lhulp: 1 Íechlhoek van ca 1 4 x 20 cm boíduurvliesi Voor d€ nndstroÏ8n van blok 4l 1 strook van 3,5 x 20 cm in E. 1 slrook van 4 x 21.5 cm in 0 Telk€ns 1 strook van 5 x 21.5 cm in G en van
vlies€line.
1

sr00k van

2

r

20 cm in

ll, cÍÍ
in

Voor blok 5: I rechlhoêk van ca 12 x 18

Éersl strook 2 in J, molief Íechhoek 4 in G, slrook 5 in C, de íÍoken 6 in D en B, de stroken 7 in sn C, de Íe. zilÍand in G lan blok 4 en de 2'Íand

ft,

I
A.

1 Íecnhoek van m 17x 18cm in H. 1 vieÍl€nl van ca 1 5 x l5cm in Ca I 7 slmken van ca 0,5 x 3 cm uii groene Íeslsiof zoals bes.hreven onder "Extra benodigdheden',

il.

n C van blokTtelkens m€twal lijmsp€y m dden 0p de oveÍeenkomslige boíduuÍvlies-delen (= naaihulp) plakkên. Dan relkens uir de hand in het midden

Als naainrlp: 1 recmhoek r"n m

I

x 15 cm boÍduurvlies.

'rrÍe borduÍen (inslelling van de naa mach ne vooÍ vÍije hand quilien, zie de cursus op b ladzijde 6 li. on de4, hie rbij vooÍ de aiondeÍtijke leksten schriÍi en grootle van de lelters naar keuze
ond€rsiaande

iek*n

Middendeel - rand: vlg. schemalek. 1 eeÍsl één van de koílere ííoken in Alanqs de Íe lenglezrjde meldê v€*êêrdeover. de goede kanl en elkaaÍ ca 2-3 cÍn overlappend oveÍ de li. koic zrjde van d€ í€chfto€k mei moliel leggen. DaaÍna mel de ÍolsnÍdeí uit de vÍlie hand een lolllijn van ondeÍ naaÍ boven door beide íoflaqen snjidên, lrierbil odelt€n, dat de ljn alken door de dubbele laaq stoÍ l00pl. Nu de beide delen langs d€ zojuisi g€sneden goïlijn met de go€dê kanten op ellcaí leggen, vasl,spelden en dichl9ikken. Hd aan elkaaÍ naaien van de golllijnen woÍdl ÍnakkelijkeÍ, als u de delen met

I

ïp!

een iets sínaleÍe naadtoes ag van 05 rnm aan êlkaar naait. H eÍvooí de naaldposilie op dê naaimachine oveÍeenkOmsiig naaÍ re. schuiven. oan vlg. schematekening 2 de lwe€d€ ets korler€

€.

Vo{r de randsÍokcn van blok 5:
slÍook van 5x 19,5 cm in D. Voor blok 6l Vmr het middc!És€l:

I

gebruik€n. Naar keuze kuni u eeÍsl hei schriÍt 0p de compuler ultpÍinten en me1 behulp van dooíslagpapieí op de $oÍ overbrengen oí de telét me1 oollood 0l zelÍollossendê slitl diíeci oo de sloÍ

slrook in A net zo aan de Íe. zijknl van de Íerhlhoek mel molieÍ naaien. lansluilend de

I

beid€ eis lanqere slroken n A net zo aan de boven en onderkantvan dê Echthoek mel moliel I naaien.

T€nslolte het onbtane v ak op een groottê van 20,5 x 20,5 cm (= ncl. naadtoès a!en) aÍsníden.

ln elkaar r€ten san blok 2: Appliqueren: EeÍsl het bescieÍÍnvelvan de vlesoÍixdêlen halen.
Daaína hel moli€Í vlq. schemalek. 2 op een aÍsiand

melallic'machineboíduuruaÍen opnaaien. n het mldden van de re. baasbloem nog €en sleíelje met bÍun-koper qaÍen borduÍen. Tenslotle het
bordourvl es vooÍzichlig verwljderen

1 naaien. Dan blok I Ínet de aangenaade slÍ00k, slrook 3 n B, moliel3b, reclrtha€k 4 in G en blok 2 ondeÍ elkaar zetten = Íechímek a. Nu eeíst de slroken 5 nC 6 n 0 en 7 in B onder êlkaar zetten. Daaína de sa'nengestelde slíook blok 3
en slíook 8 in H ev€nas de blokk€n 4 ên 5l€lkens

vlo schemàlek

van m 2 cm vanaÍ de ondeÍkani midden op de Íechftoek in a slÍijken oan 0p de verkeêÍde kanl, oveÍeenkorostg het moliel op dê vooÍkant, een rechlhoek borduuÍllies leqqen. panslutend hel ÍnoUeÍ Ínet een dichl ingestelde zigzaqsteek (ca

2 €ersi de srnalere siíook n G aan i. ,ilkant en de bÍederc stÍ00k in e md schÍifi aan de Íe zilkanl, daama de slrmk in E aan de bovenkant en de sÍook in H aan de onderkantvan

!;

onder elkaar zetien. Dan de beide saÍnengeslelde rechlhoeken naasi e kaar zeli€n = rechlhoek h. Nu strook 6 in L blok 6 en strook 7 in C ondêr elkaaÍ

1,5 mín sieekbrcedte) en garen n bjpassende

kl€uÍ opnaaien. De exlra lrlnen (= bladnetuen) n de biadeÍen mel pollood oÍ zelÍoplossende siiÍt oplekênen en evene€ns met zigzagsteken (ca 1,5 mm sleekbreedle) opnaaien Tenslolte het
borduu rvlies vooÍzichlig
v€

ln êlkarÍ r€tten van blok 5: Vlg. schemalek. 2 eerí de Íechlhoeken in A en H zoals boven brj blok 1 en 3 beschÍeven mel een oofsnrl ondêr ellaar zellen Daarna hd vlal
àÍsnriilen oo Êen qro0tlevan 16,5 | 19,5 cm (= inc naadloeslaqen). Nuvlg.schematek.2 nheldeel nH Ínet pot ood oÍ zeLÍoplossende st íl 3 woflels van ca 0,75 I cÍn bÍeedte €n ca6-9cm lengle inlekenen.

naaien. Daana deze samenloslelde Íechltoek en blok 7 naast € kaar zetlen - Í€chlhoek c. Dan rechlhoek b, stÍook s in G en Íechlioek c ond€r elkaar zeilen. Aansluilend rechlhoek a en de zolu sl samengeste de Íechlhoek naast slkaaÍ zetten t01 ln elkaaÍ z€tl€n van de hele voorkant nand: vtg. schematek. 2 eêrst de jets koiere siÍok€n in J aan dê beide zijkant€n, daarna de iets langeÍe slÍ0ken in J aan de boven en ondeÍknl van het
middendeelnaaien. IN EIKÀAÊ ZEÍTEN VAÍiIOE LAGEIi: Zede cuÍsus op bladznde 5.

Íwijde

re

n.

Vlg. schematek 2 e€rsi de br€derc en langere sirook n E mei borduurmoliev€n aan de ziikanl
€n de siÍook in aan de Íe. zjkanl2elien, daaína de slíook in C aan de bovenkanl en de smalere ên kortere slÍook n E aan de ondeÍkant van de Íechtho€k in A metapplicaiie ma en. ln elkaar zêlten van blok 3l Eerst de Íechthoek in lzoals bi blok I beschreven, lanos de bovensi€ lenoleziide Ínet de veÍkeeÍde op de go€de kant en elkaar ca 2 3 cm oveÍlappend oveÍ de ondeÍsle lengtezijde van d€ Íechlhoek in H leggen eí Ínet d€ olsnijder uit dê vflje hand

I

I

Dan het vierkant in met de goede kanl naaí boven. midden onder het vlak nret de ooqelekend€ woa€Ls lelgen en van bovên m€l enkele spelden

iI

een qolflin van re. naaÍ

snijden. hierbil opletten, dubbele stollaaq l00pl. Dan de beide delen langs de zojuist gesneden goll[]n mel de goede kanten

i. dooÍ belde íoÍaqen dat de lin alleen d00Í de

op elkaaÍ vastspêld€n en vastnaaien. Hel vlak
aÍsnljden op een qÍOoile van 19,5 x 19,5 cÍn (= ncl. naadloeslalen). Dan de vliesoÍix le pas op de veÍlceíde kanl van het vEí*anl Ínet motiel 2 slrijken. Daama de paárdenbloem exaci u isnilden. Het b€schermv€l van de vliesoÍix halen en het moli€Í vlq. schemalek. 2 Ínidden op het hieryoor genaaide vieÍkanl stnlken. 0p de velkêerde kant, overcenkornslig h€lmoli€l op devmrkanl. hel viêrkaniboÍduuÍ!lies leqgeu.oan de blo€m eeÍst uil de vÍlje hand sma op de kant langs de buitenkanlen op hei samengestelde vieÍkánt naaien hieÍbij hel okeí geelgemêleerde garen en de Íeclrte steek van de naaimachine gebruiken Daama de bloem

vastseiten, evl vaíÍigen. Dan de omtrek van de worlels xit de vlje hand oveÍnaai€n, heói hêt bruin-kopeÍkl. m€lallrc mach nebo rduuru aÍen qebÍuLen NaaÍreuze nog dÍàadres a,rn de worlels borduren Daarna de bnnen de worlelt lqqende stol in H vmrzichiig vlak angs d€ kanlen u Ltsn ijden, ,odat de eÍonder lggende stoÍ M zichlbaaÍ wordi. Het eíond€r iggende vieÍkanl in il lol op 0,75 cÍn vanaf de naadlFên ísnlden oan de overqang van de reclrthoêL n H naaÍ de Íechthoel n A uit de vÍije hand borduÍen m€l gÍas', hieftil de Íechihoek borduuívies er ondeÍ l€qqen en qíoen qaÍen naar keuze gebÍrken. Aansluilend de slrook uLl reslsioíen als bladeíen boven de worte s €nqschikken en ultde vije hand mel groen gaÍen telkens n het mrdden vaslnaalen T€nsl0ile hel borduuÍv les volrzichlig veíwijdercn

0ulllElx

ln dc hl.kkcn dê nàden nrssen hel middendêêl en de Íanden telkens ln d€ naadlijnen quilten. Dan
noq de coniouÍen van alle blokken evenals van

al€
d€

slÍoken en Íechlioeken eveneens i€Lkens naadlijnen quit€n.
AFWERKING:

n

op Oezelide qroolt€ als de vooÍkanl ahntden.

Na het quilten de achleí*anl en de tussenvoeÍing Daama te kens een ets koicre randbies met eên lengtezitde aan beide zilkant€n naa en, de loede kanten oD elkaar De naadtoeslaoen aan de tveede

\/q

n 0 aan de . van de saÍnenqeslelde rechthoei naaen ln elkaar zetten van blok 6:

schematek 2 de

írc01

zj[ant

lenqtezijdê van de bezen le kens naar bnnen ltÍiiken De biezen 0o de helfl naar de achterkant keÍen en n de naadlrln met kleine zooÍnsi€ekjes metde hand vaslnaai€n. Dan de iels anqeÍe bede
b ezen zoals lrierboven beschrev€n aan de boven-

vlq schemakk.2 eeÍd

langs de aÍzondêÍlijke b0embladen noq €xlra
appliqueren/borduÍen. T€nslolte

het borduuryles

beschÍeven, rlê lnrlÊrê clí.tên rn n lcllcns mpt pPn oolísni aan de bede ziJkanlen daaÍna de lanqeÍe atrÓk€n in 0 eveneens mel een go Ísnit aan de boven en ondeÍkant van dê Íechlhoek mei moi eÍ 3a naaien. Daarna hel v ak atunijden op een grootle van 16,5 x 25s cm (= inc. naadtoeslaqen). ln €lkaar zetten van blok 7l
zoals
V o. scheÍÍatek. 2 eeÍsl zoals

bjblol1

en ondêrkanl zetlen hierbij voor het omslaan van deze biezen noq de korte zilden dlchhaaien.

V00r d€ ophanglunn€l de slmok Ínêt de lange zijden en de gocde lanlen op elkàaÍ leqgen en aan ale 3 ziiden dichtnàaien, hieóii een hleine opennq houden vooÍ hei kercn De slook keÍen en de openin! sluilen De enqlezrlden van deze

sÍook met zoomsteekjes op de abhteíkaÍn van het
De

Vlq. schematek.2 eeÍsl de koÍieíe stroken in E aan

de beide zijkanten daaÍna de langere slmken n E aan d€ bov€n en ondeÍkant van hel saÍÍenqesleldê vErkanl mel applicate naaÉn ln elk3aÍ 2eÍen van blok 4: EeÍsi uit de zljdedÍaden/schapenwol 2 dunne ciÍkels Íekken van ca 6 cÍn dooÍsnede. Daaína de cÍkels vl!. de ioto oÍ naaÍ keuze op dê rechlhoek

biib ok I beschrev8n, de i€ls lanqereen bredeÍesÍoken nJt€lkêns mel een qo fsnil aan de beide zikánlen zelien, daana de iets sínaleÍe en koneÍe slíoken n J eveneens met een gollsnit aan de boven en ondeÍkanl van de Íe.hrh.ek me1lroteÍ 4 naaien

scnematekeningen

I

en 2,

hetapplicaliemoliel

op waÍe gmolle eÍ hel bordourmoliel op warê gmolle vindt u opweRblad B.

Íanlschikkên. lvlet poilood oÍ mei een rêlÍoplossende giÍllwee sienqe s nlekenen Daarna

in F

írooh in C met schÍÍt Ínet ee; l[htê qolhnlr aan de re zrllantnaaren. Dáamà hel vlak aísnijden 0p een grcolte van 20x26 cml=
Vlo. scheínatel 2 dê

op de veÍk€erde kanl, overeenkoÍ'rslig de Ínoliêvên oo de voorl€nl, een rechlhoek borduurvlies leoaen. Nu de cirkels uildevrie hand mel kleine si€rreljes

borduÍen, hierbli hel wllie garen gebÍuik€n De stengel ínet 5 rilen rechle steken en brurn-kopeÍ

ln elkaaÍ zetlen van hel helê middend€cl: Vlg. schemalell. 2 eersl de shoLen n H, 2 in J ên 1 n C naan eraa zetten Dàama deze samengesiede slrook 3an de l. zilkant van bok

I

Atte iel

Dè stoÍÍen die v00r de modellen van dit blad werden gebruikl, zijn maaÍ beperkte tiid veÍkrijgbáaÍ. Bii de patchwoÍk- en quiltzaken bij u in de buurl is men echter graag beÍeid
u te helpen

bij het kiezen van gescllikte. vergelijkbare stoíÍen.

Model 14
Buidel
1 rechlho€k

€n

37 x g0cm inA,

Aírnolin!: hooole:25,5 cm, oolÍek 88.5 cm. 1 x de cirl(el vlq. h€l palíaondeel in
AIERTÁÁ|: Voor de nufiankaíl en do yooíing: 1 x de c plaals van 0,75 cm nu 1 ,5 cÍn naadtoeslag

À hieóí

op de kanl doorslikken. 0e buit€nkanl €n d€ vo€rinq aan de onder\anl eveneens te pas op €lláar spel&n en vaststl\€n. Dan d€ buid€r aan
in

ondon

A B

Ítel vlg. hel patroondeelvan inneninleg,
n a

de onde*anl inrimpelfl Hi€ÍvooÍ 2 íiien Í€chr€ slehen (sleeklengl€ 5) op een alstand van 5 Íesp. 9 mm vanaÍ de lanten naaien. Het Ínidden ran db
jlcnten €n het Ínidden van ft voor- en achteÍl€nt maÍkeíen. Dan de ciÍl(el volum€vles midd€n op de ve&eeÍde kan! van de builensle hs,bod€m slnjl€n. Nu de buidel met de open kaÍlen rmdom nel de goede kanten op €lkaaÍ aan de buileÍlstê lasbodem spelden, hi€óij vall€n de maÍteringen van debuidelopde maÍke n0en van debodem, De ondeÍkánl van d€ buidel nu qelÍkmali! iníimp€en 0p de benodigde lengl€. Dan de buidel luss€n de ÍimpeldÍaden aan de bodem sliltun. Aansluilelld de nA zichbaÍe Íinpeldraad ui$alen. 0e buidel
z

90cmlichl!Íoen-b€ige-ged€ssineeÍd

hieóij geen
VooÍ do
4

adtoes ag ioevoeqen

m€tblemen

tlwefiino

van de

toold-slnd6í:

35cnrtich19rcen-b€iqe,qebroemd. Beide íoíen zÍn ca 110 cm breed van Bhtnebx

cd€ls

van ca 5 cm dooÍsn€d€ in A.

Voor dc tus6ónv0€Íng: m 40 x 90 cm vliesetne opsirijkbaar volumevli€s H630 van Freodsnb6r0

Vliessioíe

KG. zie de

BeíodgdlEdoo:

vtieseline linneninleo 5520 van FÍ8u&nbsÍ! Vliessrofio l(G. Ca 250 cín donkergioen koord van Prym 1 doosje Íocailes.kÍaa tFs in qro€n, dooEe parletten rn wil Ên alles-nááioarên ván Giiiemaní cdádv Wàl

EÍra ldodlgdieden: ca 25 x 25 cm

aaíwii2iryn 0p bhd:ijde L

AFS'ENKTG: Eersl de volumevli€s-Íechthoek op ca 6 cm vanaÍ de bover(ant en 3 cm vanat de onderkant op de verkeeróe kant van de buitenkanl-rcchlho€k in A slriiken. Daama de buil€nrandeí van de bu(enkant d€ sfoken vooÍ de kooÍdlunn€|. de vo€Íing en d€

r€chlioek vooÍ de binnenvakken aÍweÍken mel
een small€ 2igzagsteek oí oveÍlockmachlne Dan
de buitenkanl en d€ voeÍinq lêlkens mel de smalle kanlen op elkaaÍ legqen, de qoede kant€n op elkaar en lol een Íing slurlen De naden url €rhaaÍ slÍijken en telkefls naaÍ mldd achter *huNên. Nu vmr dc kooÍdiunn€l eerst de beide sÍnalle kanten van de slÍoken in Blelkens 2 x 0.75 cm brc€d naarbinnen slÍijken en zomen Dan de naadloeslagen aan beide lenqlezÍden van de slÍok€n êveneens naar de verlcerde kant omslrijken. Nu t€lkens één van deze slÍoken lanqs beide l€ngieríden op ca 4$ cm vanal de bovenkaflt in het midden aan de v00r- en achterkanl van de buitenkant speld€n ên smal op

I

vukanen van Rd'yh€Í fioDbyrunst, veÍkrigbaa/b!
VOONEEREIDE :

Pahoonda6l: hêt pairoondeel voor de bodem van
hel vooÍbeeld op waÍe gÍoolle ovememen oD ziid€oÍ palrooípapi€Í, hieóij de maÍkeÍingen eveneens

builenkanlen mel kleine riiosleehtês inrlmoelen Hieftlor een íeÍt qaÍen. biiv. quillqaíen oebÍuik€n. omdat njgdÍaad snel bÍeeK. npl U krnl de cirkel ook mel de naaimachine inÍiÍnp€len, HieÍvooí een Íechle sleek mel de groolst moqelijke sleeklenole
o€bru ken ol e€n riigslo€k en gewoon Ínachinegaren

naar buiten heÍen. Nu d€ ciíl€l linnen-inl€o midden op de ver[eerde kanl van de vosÍ nqbodÊnistilken. Dan dê voeíingbodem op ca 3 mm valal de

g€bíu*en. Dan de dÍaad slrak aanlreklcn, evt. vaslnaaieí en dê cil€l goed slriken. l,lu de voeÍingbodeín tn hel middên mel de veílceÍde
kantÊn op elkáaÍ in de buidel legoen €n vastspelden,

sdusErt

llaadioeslag 0,?5 cn, hli h.t palÍoond€st 0,75 ctn naadto€alag Íondom lo€vooqeÍ, indl6n niá VmÍ de

de kanl vaslslikken. Dan de rcch$oek voor de
binmnvakkên met de lanqe zijden en de v€Ík€eÍde kaÍten 0p elkaar leqqen en de íoÍvouw instíiiken. 0e rechtm€k weer op€nslaan en mel de koíle zitden en de qoede kanten op elkaaÍ leggen en tol een ring s uiten. Deze naad uit elkaaÍ slrÍken en do íolvouw over de naad noq eens opnleuw srÍii[en. De breuklln smal op d€ kanl dooíslh\en oan de ring vmÍ de binnenvakken m€t de dubbêlgel€gde open kanlen te pas op de onded<ant van de vo€íing speld€n, de qoede kanlen op ell(aaÍ, en beide

tllit íkánt

evl vaslrtgen Aansluilend ds vmÍinqbodem lanqs de h lenl.nlcn frcl 6nri.hrh:rÊ Tmmqrêêll.r mel d€ hand vasuenen ol op de goede ka áêt de buÍlensle bodem smal op de lant vaststikken.
Dan net koord halveÍen en een deel van Íe. en een deel van li. door b€id€ lunn€ls njgen. Voor de alweíinq van de kooÍdeinden 2 xtelkens 2 ciftels Ínet de qoede kanten op ellcaí lelgen en mndoín dichlslikken, iieóij een oDenino houden voor lret

1 rechlioek van 27 x 90 cm in A, 1 rechlhoek van 18 x g0 cm volumev i€s.

2 slÍoken van 5 x 46 cm in B.

1 x d€ ciÍkel vlq. het palroondeel in

rondom 0,75 cm naadtoeslag hevoegen. Lat op! Eersl de rechtlro€k voor de binnenvakken uil stoÍ

À

hi€óij

keÍen. De dêl€n l(er€n en mel watten opwlhn. 0e op€ninqen sluiten, hieÍtij van tevoIen n0{ de kooÍdeinden insahliven en deze bij het $uiten yan
de openinq€n mee vaslnaaien. Tenslolte deze de en

Asnijden. 1 r d€ cirkel vlo. hel Oalroond€el uil volumevli€s. hÉóU qeen naadoestag hevoeqen
1 Íechtha€k van 27 x

90.m in a.

delen dichtstkk€n. Dan de binnenvak-rinq naar keuze mel veÍtrcale liinên aan de voeíing slikfien, zodal €r kleine va*len onlslaan. Nu de builenkant en de voeÍinq aan de bo/enkanl mel de so€d€ kanlen lê pas op elkáaí sp€lden en dichlslikken. llet deel naaÍ builen keÍen. De bovenkanl smal

evenals de builênkanl vlq. de Íoto veÍsieÍen met pailleflen €n kraalles.

oÍ naaÍ ksuze
u op

Íêt patÍoon
B.

op ware

gíooÍê vlndt

rrÍlihd

ModellS
Gloen-zalmkleurige deken in double weddingÍing-pakoon
AÍmeling: I57 x 186,5cm.

V0oRBEnElEtll Sjablonsn
Eerst d€ sjab onen vooÍbere den (rie de aanwÍzingen

têlkeís 1 dÍi€noêN vaÍaÍ d€ bo,enkánt van buil€n naaÍ binnen ahnijden in een ho€k van 45 gÍadefl =

MAIEAUll:
Voor de YooÍtanl

biadzijde 23) HiervooÍ de sjablon€n l -4 oveÍnemen van de vooÍbeelÍlen op ware gmolte. Lal op! ln deze

0p bladzjde

l,

nr. 5 3n 6 Íesp d3 cuÍsus

oO

2

slÍoken van 20
van 20 x
1

x

187.5 cm in E. Hieíloor 2

sÍolen

eÍ {h randbhs:

qablonen zijn de naadlo€slaqen Ían 0,75 cm al SilIJOEil:

A B C D E F

220 cm za m I ichlgÍoen'q€ mélee rd. 250 cm lrchtgÍoen-bêige qedess neeÍd mel btoeínen. 35 cm mlnrgÍoen. 85 cm g€€lbíuin-qedessineeíd. 1 1 0 cm gÍo€n lichlqÍ0en q€stí€epl, aílikehí. w9849/51 . 350 cm qro€n-qedessin€erd.

[.adbs6lagon lncl. 0,75 crn.
49 delen ulg. sjabloon 1 in Á, Let op! EeÍsl de delen vlg sjabloon 4l]it sloÍ A snijden. Daarna 30 delen 1 e3Ísl uil de ÍeslslLrkken snijden, dietussen de delen 4 onlslaan, aanslu tend de íest. 19 delen 1 uit de

45 cm en 2 slroken van 20 x 44 cm sniden en 2 r telkens 1 langeÍe en I kon€re stÍooï m€l de 20 cm hnge .den aan elkaar naaien. Áánsluilend bii b€ide slrolen aan beide korle ziiden lelkens 1 dÍi€[oek vanaÍ de bovenkant van buiten naaÍbinnen aÍsnijden n een hoek van 45gmden =

Í Í€ch$o€k van ca l70 r 200 €m in F. Hieívoor 2 rcchlhoeken van 100,75 x 170 cm sniden en deze meld€ lanqe ziden aan elkaar naalen.
1 r€chlhoek van

m

170 x 200 cm volumevlies

zijn ca 115 cm bÍeed van thin€bx h.v, srol Ê is 150 €m bÍeed van ll,esthbnsljoÍlo AG. Lel op! SroÍ A s slechts 105
cm bÍeed Àls u êên andeF sloí dêhínk vàn.á 1r5 cm, hebt u voldoende aan 180 cin. Voor de tus$nvoerlíg: ca 1 70 x 228 cm vliessline

De stoíen

8-0 ên

f

20 delen vlg. sÈbloon 4 in A. 98 delen í9. sjabloon 2 in B.

48delên

laloen.volumevlies
Estlodlqdtuíloí:

2?5 van

Freud.nb6rg
bbdzÍde
1.

Extra bsnodl0dhedênr

?ie de aan'rijzinsen 0p

alles naaiqaÍon en

Íandbies uit íof D snljden. Voor de nndstoten = lÍst 2 slrok€n van 20 x 158 cm in E. Hi€ÍvooÍ 2 stok€n van 20 r 145 crn en 2 stmken van 20 x 14,5 cm snijden en 2 x l€lkens 1 langere en 1 korleÍe slrook

50 delen vlg. stabloon 3 in D. Lot op! EeÍsi de

Íg

sjabloon

3

1 slrook ran 6,5 x 688,5 cÍn in 0. Hieívoor eeÍsl7 slí0ken van 6,5 x 105 cm snilden €n de2e relkens met een korle ziide aan elkaaÍ naaien (zie de cursus op bladrÍde 6 Íe. ondeí). VooÍ hel aan e kaaÍ zetlen van het beqin- en einde uan de slíook de pÍecles benodiqd€ lengle incl. naadloeslaq aÍmeten efl op

n C.

è

quiltgar€n van Giiiomann cruatlv.

mel de 20 cm lanqe zliden aan elkaar naaien.
Aansluil€nd brt b€id€ slroken aan beide korle zijden

It

8ij hel in

ElÍAAn ZETIEII:

slkaar zetlen sleeds vlq.

do

scheínatekeningen l -4 i€ w€rk gaan,

Middendeell

ln elkssr reten van €on p.tchwoÍktens
Vlg. schemaiek.
rondinq tellens van een

t

Í24

aan €lkaar zetren ior Ílien en daarna tol het hele middendeel Let op! Bij hei aan elkaaÍ zelten van dê deen vlg. sjab oon 4 en alle patchwoÍklenzen,

aÍsnijden. Tens oite alle íígdraden uilhaten.

eeÍst vooÍ de bovensts hatve dee vlq. slabtoon 3 tn G vtq. het tehen in de sjablonen 2en 3 aan bede rorle trtden

I

I

de eeÍsle en de laalsle 0,75 cín telk€ns niel
dicmnaaien en het begn- en ende van de naad sleeds afhechten. VooÍ de Íi€n 1,3 en S letkens 1 cirk€|. deel vlg. sjabloon 4 in A, I cirkel 1 deel vlq. sjabloon 4 n Á en 1 patchwoÍKens ll naast elkáaí zelten, h eÍb j de naadloeslagen van 0,75 cm aan de buitenkanlen eveneens niel dichlnaaien en hel begin- en einde van d€ naad stêeds aíhectÍen. Daarna n aan de bovenkanl en in rij 5aan de ondeÍkant van de delen vlg. sjabloon 4 in A nog te kens 1 patchwoíkens lnaaien.VooÍderFnZen 4lêllens 1 palchworl ens ll,I deêtvto sàbloon 4

I

ELÍAÁB ZETTEI VAI{ DE LAGEI,I:

Zie de cuÍsus op bladzijde 5.

naaien.0aarna sFbloon 2 in B melde binnenkantaan de ond€rkanl van hetdeelvlo. siabloon 1 in A naaien. Aansluiiend de binn€nkant van de bovenste hatve ronding aan de bovenbn I van het deel vlq qabtoon 1 in A evenals têlkens over de zirlanten van de delen vlq. qaboon2 in B naaen.

dee

ío

deelvq

siabloon

2

n

I

l

I

0UlLTEill

h al edelenvlq. siabloon2lelk€nsin hel mrddeneen [jn quilen, die evenwd|q looot aan de naadlinen hieÍbij deze sieeds n de delen vq. de sjablonen 2 en 3loqischerwjs laten doorlopen. tn de deen

rjl

vl!.

sJabloon 4 lelkens

o n

qui[moli€Í qu lten.

geveeÍ in hei midden hel

ln slkaar reïen van €sn paichveo*lens tt

(25

Zoals palchwoÍl{ens I maken nu de letleÍs tussen

ln elkaár ,ettên van êen hele cÍt(et (10

x

EeÍsl vlg, scheÍnatek. 2 de bovenkanl van een dê€l vlg. sjablo0n 4 in A aan de onderkánl van een palchwoÍtlefls I naaien, hreó4 de eersle en aatste 075 cm nÉl drchtnaaen en hel beqn en ende van de naad sleeds alhechten. Daàma aan beide zijkanten van het de€t vtq. siabtoon 4 in A te kens een patchwoíl ens tt precies zo aannaaien. Aansurtend de ondeí[ànl ván hei deel
vlg. sjabloon 4 ln A nel zo aan de bovenkanl van een paichwoÍl{ens lnaaiên. De delen vq. sjabloon 3 in C en D valen íeeds op ehzar Nu de zlideten van dedelen v o stabloon 3 n C €n D te kens aan e taar

naasi elkáaÍ ?efen Àànsrilcnd dc 5 ,iÊn nndcr ellaar zenen lol hel hele mrddendee hErbu de naadtoeslaqen aan de bulenkanten êvÊneens niet dichinaaen en het begrn en ende van do naad

inA lciÍiel r deelvq qabloon4 nAenlcirkel

AFTIESKIIiG: Na hot quilten de lussenvoernq en de acht€Íkant

op dezeltde aÍoone ab d€ voorkant aÍsnriden. Aanslurtend de randb€z€n vlo de 2" melhodé ván
anreÍÀen aanzetlen

-

zi€ de;LrÍsus op b adzide 7.

h

êlkaar zetlen van do hêle

vooÍt.nl:

De sch€matekenlngên 1-4, d€ sjablonen l-4 op waÍe gÍootb on her qdltÍotief op waro síoolts vindt u op wêÍkblad c,

Appliqoêrcn llan het palchwoÍIvlak: Eersl de naadloeslaqen aan de builenkanien van het palrhwoikvlal naaí binnen sbitken, evl vaslÍijqen Daama vlq schemat€l. 5 eeÍsl2 ] een
langêÍe en een koítere slÍook in E met de schuine

kanten aan elkaar naaien

(h

eÍbil deze en

de

volg€nde del€n siê€ds met het gewone naaivoetle en een ,raadioeslag van 0,75 cm dicllnaaien), Dan

dêze beide delen aan de 0veiqe schuine ziiden

naaien, hi€rbil van binnen naaÍ buiien naaien, de eersle 0,75 Lm niêt dichhaaEn en hel bedrn ván
de naad stÊêds aftechrcn

ln elkaar rêtlen van de aimndedllkê dèten tot djen = tol hel hele niddendsol: Nu de cd{els, de ovenqe palchworkenzen en de rest delen vg qabloon 4 m A vrs. schemaiek 3

een lijst" onlsiaat Daama het patchwo*vah vg. schêmalek 5 midden op de ltsl leqqen. oan de builenkanlen van het
dichlnaaien. zodat er palclrwoíi<vlakÍondom opde lilslijqen aansluitend de builenkanien m€l kleine zoomsieekies met de hand 0pde lilst naa en D€ ljslstol bi helopliggende palchworkvlak iot op 0 75 cm vanal de zoomnaden

-...annding: l20x 120 cm.
BlotgÍoottêr tB x 18 cm.
IiIA]ENUUL:

Modet 16
káartjês.;aÍatband oÍ sieÍtand,4 mm bÍeed in zilveÍ
€vênals

TaÍelkle€d met applicaties

llaai

en quiltgaÍenvan Madsirá.

v0088E8ElDI[ Ap icalies: app icaliemot ef

1 in lohal 6 x

,

app caliemotieÍ 2 in totaal 7 x en de beide delen

A B C D E F G ll I J
AG.

180 35

cm lichtooen, anikelnÍ. W9850/50. cm lichlqro€n-wit-kreine ruil,

van appl cariemorieÍ 3 elk 23 x van hei voorb€e d 0p

a.Ukelnr. W9849/00. 35cmich1gÍo€n-naluÍel-donkeÊgroen qeslreeDt aÍiikelnÍ W9851;

jl.

35cmlich!Íoen-donkerlroen,nalurul
25

cÍr

qeííeept, aariketní W9854/51.

lscÍn
l0 cm

wÍl lichlgÍoen-donkergroen qeru( ankelnr. w9851/00.
qeel-lhhtgee geslreept, aÍlikelnÍ. P3482/51 .
Íoze
kie ne Íuit, arriketn r. w90 86/00.

dÍaadrichtng) in moliel 3 mee oveffemen. De geiallen qeven de volgorde aan van de achler elkaar op ie naaien delen. 0e letleÍs eveneens mee overnemen deze qeven de sloÍ aan. lel op! De molietuooóeelden zln van de vêrkêerdê kaÍÍ getekend, z0dal ze precies zoals vooÍqeiekend 0p de vlesOÍix kunnen woÍden oveÍgenomen. D€
molieven veÍschinen dan weer qoed op de voorkant

ware gmotle direcl oveÍnemen oO hel beschermvel van de vlesoíix en de vliesoíixdelen 0roÍurlsnrden De oetalen. êÍlra rnen en de dub'bele Dieir t=

De vlies.Íixdehn van de applicaliemoiieven op de verreerde l;ntvan de belr.qrlende stol shiken, de letíêÍs n de applicntemoneven qeven de slof aan hieÍbit molleÍ2 n totaat4 r op íoÍ c en 3 r 0p íof H en de bloêm van moher3 in lnreall r óD sroÍ I en 12 x 0p slof J íÍijken t ct op! Bii het opstriiken van de vliesoÍixdelen op stoí I opletten, dai hel strêepparoon evenwijdq looptaan de draadnchtmq (= dubbe e p ilzonder haalies in her Ínoten. B I hel opstÍilken van de vliesoÍxdelen op stoi J ooletten dar de draadrichring qerur rooplmet de dubbe e pill lussen haakles De 0veriqe molieven hebben w€ naar € gen nz clt op de stoÍ gestreken. aanstuilend

l

devoÍmeneraclurtsn!den
Als naaiiulp:
6 vieÍkanten van ca

wil

l3x l3cm

borduurvties,

10cmÍozê-wi1-qestÍeepi,
artikelnÍ. W9086/5t
10
.

s

7 rcchthoeken van ca 11 x 12 cÍn borduufllies.

tJoE[:
23 r€chlhoek€n van ca 10 x 12 cm borduuÍvties,
2 stroken van 6,5 x 109,5 cm in A. 2 $roken van 6,5 x 119,5 cm in A,
1 vierkanr van ca 130 x 130 cm in A.

ilaadloeslag incl, 0,75 cm.
Voor 36 parch$mdolokkenl Telkens 5 Íechtho€ken van 14,5 x 19,5 cm nA€n E. tel op! E€rst de achleÍkani en de randslroken 7 rechlhoeken van 145 x 19,5cÍn in B. 8 íechlho€ken van 145 195 cm n C hreÍbj oplelten dal hel íreeppalÍoon lellens evenwidq 00ptàan de lorte zrlden van de Íechthoek

cm lrchtblauw-w

t-ges1reep1,

áíikêlnr Wql17/qn

ichlblauw wilkleinê ruil. aíik€lnr. Wgt 17100. Alle siotfen 2iln 150 cm bÍeed van Ílêstfatenstoíê Voor de tus$nvoêdnE: ca 260 Í 90 cm vtesetne opíni[baaÍ volumevliês H630 van Fr€lldenberc

l0 cm

VliesstolÍe KG. Bmodigdll€dênr ne de aanwiiznqen oo btadzde Exlrá benodiodhêèn: ca 40 r 90 cm vÉaerne vliesoíix en ca 70 x 90 cm vliesêline bordrNlies van FreudenbeÍg Vlies8lolÍe Kc. Ca 490 cm dubbet levouwen schuine bies (atoewefttê breedle I cm) wil-lichlgÍo€n-donkerqÍoen oeb okl, artikelnÍ 001973851 van Wesí.lenstoíe AG. 1 ktosÊ 'n machin€boÍduurqarcn in qeel, íoze en trhlqmen I lloqe metalhc-machneb0duumaíen rn ntveÍ. 2

r

1 vieftanl van ca 130 x 130 cm volLrmevlrcr Hiervoor 2 Íechlhoelen vàn 65 x 130 cm snlden.
1 schuine bies van ca 490 cm lengte zmls boven

l

11 rechlhftken van 14,5 x 19,5 cm in 0, hierbí 0p eilen dal h€t stÍeeppalíoon telk€ns evenwijd q loopt aan de koÍle ziden van de rechthoek. Telkens 6 slÍoken van 6,5 x 19,5 cm inA, C, D en E,
hieÍbli opleiten dat het slreeopalroon van de sloÍlen C en D tel[ens evenwiJd q looplaan de lorte zjden

l2

slroken van 6,5 x

195cm

n B.

APPUOUEBEil: EeÍsl nei beschermvel van d e vliesolixdel€ n te kken. Daaína deapplical emolieven vlq. de schemalek. op dê rêctnhoeken van de patchwortblolhen then, [ierbi]de ndeinq van de íoíen voor de mo1€ven en de íechiio€ken allezen van de schematek Bij

í

helopslÍijken van d€ b€ide delen van de motieven 3
lelkens de volqoÍde aanhouden vlg. dogeial€n vooÍ de op le naaien delen. oaarna 0p de veÍkeeÍde kanl van de rechlhoeken, oveÍeenkomstg de moteven op d€ vooÍkani, het overeenkomíia qÍote vieíkanv Íechthoek borduuÍvles l€ggen. pan$uitend de motieven met een dicht ingestelde ziqzagsteek (ca mm steekbrcedle) en met bijpassend machineboÍduuÍoaren appliqueren, hieÍbii voor de bloeÍn van moliel 3 i€lkens het zilverk. meiallic machineboÍduuÍqaÍen!ebruiken. Nah€tappliqu€len het borduufflies vooRichtig veÍwijdeÍen.

2

ELMAR ZETTEil : Bij h€t in elkaaÍ zelten sle€ds vlq. de sc[€malek.

Middsn&sll ln elkaaÍ zctten van ccn patchwolkuok (36 x
Vlq. de schemalek, eerst de Íechlhoek in g mel applimtiemotêÍ t in F en 1 st'ook in C telkens mel de anqe zijden ondeÍ elkaar zeilen. Dil is hel 1" blok

ln ij 1 li. boven. De overige 35 blokken net zo aan elkaar zeiten, hierbil de indelinq van de stofÍen voor de aftondenrjke blokken allezen van de schemaiek. Lêt op! ln lolaal 23 blokl<en hebben wij nog veísierd mei cara$and (= b okk€n 2, 3, 4 en 6 in íÍ 1 , de blokken 1,4,5 en 6 in ril 2, de b okk€n l,2,3 sn 4 in Íi 3, de blokken 4,5 6n 6 in íij4, de b okken t,2,3en 5ln ÍU 5 en de blolhen l,3,5en 6 in rt 6). Hieívoor steeds van camlband 1 sluk van ca 22 cm lengle aÍsnilden en d i langs de naadlijn mel €en oveÍeenkomslig brede zigzagsleek op de Íecmho€k van hel blok naa en bierbit hel 2i veíen melal icmachin€boÍduurgaÍen gebÍulkn. Aansluitend het oveGtekende band le pas mel de buiienkanten van het blok alsnijden. lí êlkaar rêIen van iêl hêle niddêndeel: Vlg. de schemalek. eercl6 x 6 patchwoÍkblokken naast elkaaÍ zeiten tot 6 Íijen, daama de 6 Íljen onder elkaar z€lten lot hel h€le mddendeel. ln elkaaÍ zellen v6n dê hele vooÍfianl:

aan de boven- en ondeíkanl van hei middêndeel

lN ELKAAn ZEÍIEN VAN DE lA0Eril zle de cuísus op bladzijd€ 5.
OUILTET:

ln de blokken de naden tussen de reclrthoeken en de slroken lelkens in de naadlitnen quillen Dan noq de comourcn van alle blokken en de naden tussen hel en de Íanden eveneens in 'niddend€el de naadliinen quillen. AFlVERKIilG: Na h€t quillen de lussenvoeÍing €n d€ achlerkanl op dezelÍde gÍootle alsnijden als de vooÍkanl.

Aansluilend

de buitenkanten aÍbiezên met

de

schulne bies H eÍvoor e€rst de schuin€ bies aan ale4 kantenspeld€n, de b€nodiqd€ lengté almelen en deschuine blesoP maat nkoÍlen.

8.ndl
Vlq. de schemalek. e€rst de koÍi€re slÍoken in A aan

de beide zijkanien, daama dp lang€re slmken n A

D€ schemalekeninq ên dê spplicali€moiieven 1-3 op war€ gÍootb vindt u op wêrkblád C.

ModeltT Kaa en-tasie met applicatie
Atnellng:16,5 x 21,5 cÍi.
MATERIAAI.:

1

n toiaal 2 x van het vooÍbeeld op waÍe graotte 0p vliesoÍix overnemen en groÍ uilsnijden. Let opl Eersi de 4 Íechthoeken vooÍ de tussenvoerlno ut

AFWERKIilG: Eerst lelkens

1 recht[oek vliesofix 1ê pas 0p

de

veíeerde lGnl

van de vooÍ- en achleÍkani evenals 0p

de veíkeerdê kanl van d€ b8ide voednqÍechltoeken

t'oor

Oe

A B F

l(euÍ hoeveêlh,:
20

voor-

enictrte*ant
stoí:

en

Oe

voering:

cnr lichlgÍoen adike nr. W9850/50.
aÍfikelnÍ. W9849/00.

20cm lichiqÍoen'wit'kleine ruii,
15 x 30

crn geellichtge€lgeslÍeepl

sNtJDEl,ll Voor de voor- ên achtêrkanil 2 Íechtmeken van 18x23 cm ln B. Voor dc applicaties: De vliesolixdelen mn hel applicali€motiel op de veÍk€erde kant van siol F sÍilken.

slÍijken. Daaína hei bescheÍmvel van de vliesofix lÍekken en de vooÍkant le pas op de inleo-Íeclrthoek van vlieseline 580 slÍiiken. Dan 1 voerino"Íechthoek 0p de 2" kanl van dezelÍde inleg-Íechlhoek stntken. De achterkanl 0p de 2e inleg{echlhoek van vliese lin e S80 slrijken, Dan de 2" voering - Íec hlïoek
op de 2" zijde van dezelÍde inleg-Íechthoeksirilk€n. Nu b€ide delen op eên qmolie van 16,5 x 21,5 cm aÍsniden. Aansluilend de bovensle koÍte zide van beide delen alweíken mel dichle zigzagsteken

adikeinr. P3482/51. Alle sloíen zÍn 1 50 cm brced van Wêsilslenstoíe
AG,

Ab n.aihulpl
2 vierkanten van ca I 3 x 13 cÍn boíduuwl es

Vooí de tussenvo€ring: ca 20 x 90 cm vliesellne inleg S80 van FÍeudênbeÍg VÍêsstoÍÍe KG. Bonodlqdhedenr zh de aanwiizinaen op bladz. 1. ExtÍa D€nodigdh€dên: ca 25 x S0 cm vlieselne vliesolix en ca l5 x 30 cm vi€seline borduurvles

2 ÍechÍmeken van 2 Íech$oeken van 4 Íecl hoeken van
APPLIOUEBEil:

18x23 cJí

rn A,

18x23 cm uit v i€seline 18x23 cm vliesolix.

S80.

(steekbreedle ca 3,5), hieÍbi hei iichigroene mach neborduurgaren gêbruiken. Tenslotte de vooF en à.hlêrkant mcf de vêrkeerde kanlen le
pas op elkaaÍ leggen en aan beide lange zijden ên aan de ondeÍsle korte z jde mel dichle zigzagsieken (sleekbÍeedle evenêêns m 3,5) dichtnaaien, hi€Íbii hel lichlgÍoene machineboÍduurgaÍen als onder' en

van trêudenbeÍg VliesstoÍle KG,

kloste machineboíduurgaren in geel en lichlqíoen evena s naaigaÍen van lladêha.

1

Zie taÍelkleed mel applicalles

bladzide 21, hieÍbij lelkens motiel 0p ca 4 cÍn vanal de ondeÍste koÍle zijde midden op de
rechthoek van de vooÍ- en achlêrkanl in B slrÍken en met g€el machineboÍduuÍqarcn appiqueÍen.

I

-

model 16

-

van

v00nBEREroEil:

fiêl

applicallemoliêÍ

1 op wars groolte
C.

van

Appllcalie$ zie lalelkieed met aoplicaties - model 16 - van bladzijde 21, nu all€en applicatiemotloÍ

model16vindlu op weÍkblad

Model l8 Vaashoes met geappliqueerde bloem
AftÍetiÍg:
Voor dê
15 x

VOORBENEDEN: applicaties zie hí€lkl€ed mel applcalies

4 rechlhoeken van

t6

l9

cm.

2 in lolaal 2 x van het vooÍheeld 0p waÍe !Í00íe
op v i€soÍx ovememen en !Í0Í uilsnjden Let op! EeÍst de 4 Íechtho€ken voff de tussenvoeÍing uil vliesolix sn rjden.

-

van bladzÍde

21

nu alleen applrari€moriel

-

l6

x 20 cm vliesolix.

model APPLIoUEBENI

Zie talelkleed mei

bladz.21, hieÍb j

IIAIEBIÀAL:

voor
20 20

ên

achisrkant sn do vo€ring:
ichlgroen, arlikelní. w9850/50. ichloroen-donkeÍ-oroennaturel'g€str€epl, aÍiikelnr.

motief rclkens in het m dd€n op de rechiho€ken in D van vooÊ en achleÍkanl slr jken en Ínet roze machineboÍduuÍqaÍen appiqueÍen.
AFWERXING: van zie kaartenlasie mel aoolcalie - mode bladz. 22, nu na hel v€rbinden van de voor en achi€rkani mei ineg en voeÍng, de beide delen alsnjden op een qÍodte van 15 r 19 cm. Dan eeÍst de bovensle en onde6le lengtezijd€ van beide delêo aííerken Ínêt mn dichie zlqzagsle€k bbekbÍeedle ca 3,5) en aansluit€nd de v00ren achleÍl(ani aleen aan de koíle zilden mêt dichte zigzagsleken (steekbíeêdie eveneens ca 3,5) dichhaaien, lriêÍblj steeds het lichlgrcene

I

apdicali€s

model 16

-

van

a D G

cm cm

SilUDEll:
Voor de voor- en achterkant: 2 Íechthoeken van I 6 x 20 cm in D, hieÍh i oplêtlen dat hel slíeeppalÍoon lelkens evenwiidi! 10opt mel de korte zijden van de Íech$oek

17

w9854/5t.

10x20 cm roze-wit- kleine ruil,
aítikelnr. W9086/00.
1

Alle stoíen ziin AG. inleg S80

50 cm bÍeed van

WesthlensloÍle
KG.

VooÍ de lus$nvoeÍing: ca 20 x 90 cm viiese ine

vaí Ieudênbêrg lliesgloíe

Benodiqdheden: zie de aanwiiz ngen 0p bladz.

I

De vlesoíixdelen van het applicatieÍrotei op de veÍkeerde kanl van de belíeÍÍende stof stritk8n, de htleÍs in de applimuedelen geven de sioÍ aanl h eÍb j de bioem 2 x op siof G slÍjken. Als ÍaaihÍlp:
2 Íechlhoeken van ca 11 x 12 cm boÍduuÍvlies.

ExlÍa bonodigdlEden: ca 20 x 90 cm vliese ine vlesolix en ca 12 x 25 cm vlieseline borduurvlies van FreudenbeÍg vllesstofíe KG. 1 klosie machineboÍduumaren in Íoze en ichiqÍoen evenals
naaigaren van Madeira.

machineboÍduurqaÍen gebruiken.

2 rêchlhoeken van

l6

x 20 cm in A.

ApplicatieÍÍoljef 2 op ware groolie van model 16 vlndl Í op werkllad C.

2 rechlhoeken van 16 x 20 cm van vlieselinê S80

22

Beschnivrsen

Modeltg
Vaashoes'met geappliqueerde klokiesbloem
AÍneting:21 x 27 cm
iIÀTEBIÁIT: Voor ds voor- en aclrtêÍkant en ds voêrlng:
VOOBBEBEIOEil: 4 rechiioeken van 22 x 28 cm vllêsoiix.

Applicalio$

model 16 van bladzÍde 21, nu all€€n applicailemorief 3 in lotaal 2 x van hel vooio€eld op ware gÍooite 0p vliesofix ovememen en groí uitsnijden. Let op! Eelsl de 4 rechihoeken vooí de lussenvoeíno ul

-

zie iafelkleed m€t applicalies

-

APPLIOUENEil:

vhe$lir snidên

Zie lalelk eed mel applicaties Ínodet van bladz. 21 , hi€rbij I moli€Í telk€ns op ca 7 cm vanaí de onderste smale kaÍÍ midden 0p dê reclrthoeken in C van vooÍ' en achleÍkanl stÍijken en de b oem

-

16

a C J
AG.

25 cm lichlqroen, art kelnr. w985o/50.

25cmlichlgroen-narurcldonkeígÍo€n-geslÍeepl aítike nr. W9851/51.

SIUDEE
VooÍ do vo{r- on acntsrtanll 2 Échltoeken van 22 x 28cm ln C, hieÍblioplelten dat hel streeppaÍoon telkens €venwljdig loopl mei de korre ziiden van dê rechlhoek. Voor do applicali€s: De vliesolixdelen van hel alplicaliemoliel op de ve&eerde kant van de betÍetfende sioÍ strilken,

met hel zilveÍ meta lic-íÍachrneborduur0aren hêt blad Ínel lichlqÍoen maclrneborduuígaren

10x20cm lichiblauw-wil-kleine

ruil,

aÍlikelnr. W9117/00. Alle stotÍen zÍn 150 cÍn bre€d van lliesllalenstoííê

AFII|ERXI G: Ze kaal@ntasje mel app icaiie model 17 - van badz. 22. nu na het vêó nden ván dê vmË cn

-

achteÍkanl mel inleg en voe ns, de bede

deLen

Voor de tussonvosringr ca 25 x 90 cm vli€s€tine inleq S80 van freudenbsry VliêsstolÍe KG,
Bonodigdh€den: zie de aanwiiz nqen 0p bladz. 1 . t)drà benodigdhêdên: ca 40 x 90 cm vlieselin€ vliesoíix en ca l0 x 25 cm vlleseline boÍduuÍvties

de letteÍs in d€ appllcaliedeten geven de stof aani hieíbij d3 blo€m 2 r op sroÍ J slnjken en de
draad chlinq aanhouden

Íq

dÊ dubbele

oii tussen

van FrêudenbeÍg VliosstoÍie XG.

mac[ineboíduurqaren in lichtgroen, h]osF melallic machineborduurgaren m zrlver evenats

t t

hlosF

haakies n het motieí. Als naalhulp: 2 Í€chlhoek€n van ca I 0 x

ï2 cÍi

borduuíllies.

aÍsniden op een groolte van 21 x 27 cÍn. Dan eerst de bovenste en ondeísle korle 2iide van be de delen aÍweÍk€n me1 een dichie ziqzagsteek (steekbÍeedre ca 3.5) €n aansluilend de voor en achteÍlGnl alleen aan de lange ?Íden Ínetdichle zqzagsleken Glêekbreedte eveneens aa 3,5) dichhaai€n, hieóij sleeds hel richlgroene machineborduurqaÍen gebruik€n.

2 rechlho€ken van 22 x 28 cÍn in A. 2 r€chilro€ken van 22 x 28 cín van vlieseline S80

Applicátiê|noteÍ 3 o! warê qrcotie van node! 16 op wan gÍootte vindt u op weÍkblad C.

Modellen 20 en 21
Zie de bladziiden voor de ieugd = bladzijde 27-29 van het Íotogedeelte.

Model22
Blauw wandlleed
Almslingr 100 x 105,5 cm.
AïERIAAÍ.:

een peÍsoonlilke Íoto evt. met kerk van 20,5 cm
breedte en 29,5 cm I'ooqte eenvoudrq rn een copyshoP 0p slof laten dru(ken Vooí de tusseÍÍ,oerlngi ca I I 0 x 150 cm vlies€llne voluÍnovles 249 van FreudenbeÍg VliesstoÍÍe KG. B€nodigdhsden: zie d€ aanwiÈingen op bradzÍde
1.

leit€rs en gelal en m€e oveÍneflen. De leflers geven de stoÍ aan de gelallen de vo goÍde van de acht€r elkaaÍ 0p ie naaien delen. Bovendien aile delen (= palroondelen) van dê seclEs rnc qetalen en

lelteís noq tellens

Il

oD zilde-

ol oatroonpaoÉr

Veel verschillend g€dessineerde r€ststoíen in v€Íschlllende linten lichlbauw, middelblauw,
donkeÍblauw, naturcl msé, Ímd en I cht ila evena s
een

Íeíje

geel.

Daamrasi hebt u nodig: Voor de rosl. delen van de vooÍl(anl en dê
randbiézen:

borduuÍvliês van Frêudênhêro Vlie$totÍË KG als u nier oo oapieÍ naait í
vliesel
klosle ínachineboíduurgaí€n in donker!Íoen, grils,

ErlÍa bênodigdheden: ca 35 x 90 cm vieseline opdÍ0kbaaí volumevles H630, ca 20 x 90 cm

sN.!J!!e

ne

ardioeslagen incl. 0,75 cln, bii de p8lÍoondelen voor dê motleven resp, s€slies nog lelksns I cm naadlo€slag aan allê riidên toevo€sen.

A B C D E

l(e!Íhoeveclh,:

stoÍ: 15cÍnduitblauw-gedessineêrd.

10cm qiis 10 cm gíF

qedessineerd.

5x20cm zah
15

cm I cmgeel'licht2ah-lichlblauw
llchtgee. lichtgrils-gemaímerd. cm donkerblauw-g€dessineeÍd.

G tl I K L

3x5cm 7x10cm
10x50

scm mlddelblauw gedessineeÍd
10 cm

ichlblauw-geelgedessineed

kosje ÍanspaÍanl naaigaÍen "m0noÍil', ca 35 x 70 cÍn wateÍoplosbaíe borduuÍfolie 'Avalon Ílm , ca 10 x 45 cm walemp osbare borduuíolie 'Avalon UnÍa', 1 busle tijdeljke lÍmspmy MSA 1100, 1 rest geel en zvaÍl boÍduuÍqaren evenals naaÈ en quiltgaren van M.delra. 1 doosje met qekl€uÍde pailleli€n ln slervom van Gii!êmann crêátiv. Een siuk ziide- 0Í pairoonpapier. BakoaF er 1 sluk linneh van ca 110 x 150 cm 0Í een laken Íesp. laÍellaken as hulpÍniddel voor d€ mngschkking van de íÍoken moli€v€n en Íechlhoeken van hel
middendeel.
VOONBEREIDEN:

zwarl, bruin, bêiqe, donkerblauw, mddelblauw, lchlblauw, Íood en oíanje, 1 klosle 'nelallic machineboÍduurgaÍen n goud, zilv€r en bauw' l

De patroondelen van de seclies van de moli€ven ên 2 elk 4 x en de palÍoondelen yan de seclies van molkÍ 3 elk 1 x op de verkeerde kanl van de betreÍlende slol sirijken (de lêttêrs in de voorbeelden q€ven de slof aan)en ielkens met I cm naadioeslag aan a le zidên urtsnrlden LetoplFerí dÊ randslroken van mol ef 3 Lrir íoÍ lsn iden Voor dê ÍaÍdslÍoken van motiaÍ 3l 2 siroken van 3 x 7.5 cm in I 2 slroken van 3 x 14,5 cÍn in L Voor aÍheelding 1 :

I

il 10 cm donkerblauw-qeel qedessrneeíd mel sterret es. il 40 cm donherblauw Voor de achtêrl(ant en ds ophanqtunnêl: 0 130 cn Íniddelblauw
J
De sloÍlen

llolleven 1-3:

Uii de versch rlende richibtauwe, natuÍet. msé en ictÍlila kleuriqe stoíen evenals uit enkee rode íeslsloflen snippeÍs snijden van ca 2,5 3 cm
br€edle en ca 4 8 cÍn lenqle. I stÍaok van 11 x 43 cm in J.
Ull gele r€sistoÍ

-

A-l en K-0 zijn ca 115 cm brced, stoÍ s polyesleÍ'organza ên 140 cnr brc€d uit het pers.onlij[e besiand van de quillsier. soortqe itle tiofiên ziin eí biv van Frowsin. Bhlnetex b.v. en stoÍ A/S. PolyesteForqanza kuni u kÍiiqen bii de stoÍÍ€nzaken oÍ bii de villaqe-aldetinoen van de waíenhuizen. Let opt Wit hebben aheerdmq 2 aan d€ hand van een peÍs0onlilhe Íoto van een shdssilhouel mêr leÍl gemaakt met Íestjes stoi zoals h eronderaanoeoeven. Naar ieuze kunt u ook

wordt in 2 qfo€Den = seclies eí de Ínolieven 2 ên 3 elk ln 3 secli€s gemaakt, die daaína tot hel hele ÍnoteÍ aan e kaar qezei worden. 0e sectes van de moiieven en 2 telkens 4 x en de seclies van ínotel 3 lelkens

Lol op! llolieÍ

I

I

I

c

Í*el van ca 2 cm doorsnede uil

1 x op borduurulies overn€men, lrierbij ttjssen de aÍ7ondeÍlijke seclies voldoend€ tussenÍu Ínie

houden vooÍ de naadloeslagen, oÍ kopiêÍen 0p boid€ ondêryronftn kunl goed naaiên. Iêt 0p! D€ v0oÍbeelden 0p waÍe qroorie zijn van de

Uit velschillende lichtbrauwe evenals uit enkele midd€blauwe, natuÍelen mde ÍestíoÍfen sn ppèrs
snljdên van ca I lenqte.

!

,5

3 cÍn brc€dte en ca 3

-I

cm

verkeerde kant gelekend, omdal de stoÍ ateÍ 0p de onqemaÍkeerde zide van hel naa vooÍbeeld

qenaald wordt Als

u op borduurvles naail

de

Uil d€ donkeÍblauw€ ÍesistotÍen 4 driehoeken van ca 1,s - 2 cm zijlenqle (= koirc zijden) snijden. Voor d6 tussênvoeÍng:

I Íecltho€k van ca 33 x 43 cm volumev i€s N630. VooÍ aft€elding 2: Als u het motiel nist op sbl heht qekopieedl Uit de bil uw atoeeldrnodolo passende reslsloíen

naaililn spelden. Hierdoor kan geionlroleerd woÍden

oÍ alle naden mel voldoende naadloêslao worden
aÍqedeK en er ontslaal leqehik een Í chtgiunt waar het volg€nde dee aangelegd Ínoet w0rden. Elk volqende deel mel de goed€ kanlen og elkaar 0p h€t vorige deel legqen. Dan 0p de gemaíkeerde zijde met keine steekjes (steeklengte 2) naaen aan hel beqln en eind"a van de naad l€lkens een paar si€ektes doornaaien en het beqin en eind€ van de naad lelkens aÍh€chten Na lrot aannaaien van elk volgend deel coniroleren of alle zijden van de sectes Íesp. moiEven Ínet v0 doende naadtoeslaq worden aÍoêdell De naadloeslaoen alkniooen 0o 0,75 cm €n naaÍ één kant qladst'Íkên metde hand 0Í mel een slÍiikiizeÍ. Na lrei alad slriiken de zoiu sl aangenaaide delen op de gemaÍkeeÍd€ kanl met spelden opn euw op de naailijnen bevesligen, Ditis belanOÍlik vooÍ hel oeval er liidens h€t naaien ieis scheeÍ gelÍokken is. As alle del€n zrjn aangenaaid, de overslekende randen van de sect es aÍknippen, hierb0 de naadheslagen van de butenranden 0p 0.75 cm houden Tens otle hel borduurvlies oÍ papi€Í voorzichiig verwideren. ln elkaar rêtlen van sectie ll: Maken zoah seclie li maar nu sectie ll van motieJ 1 gebruiken. Aan elkaar zotbn van de seclies I ên ll !0t het

snippeÍs van ca 2,5 3 cm bÍeedi€ en ca 4 cÍn lenqle v00Í de heínel en eyl. een waleÍ snijden. Hel silhouet van de slad/kerk op 2ijde- ol transpaÍanl papieÍ oveÍbÍenqen €n uiisnijden. Dan [€t pairoondeelop een bijpassende sloÍ lelqen en de voÍm zondeÍ loeslaa€n uilsniiden. VooÍ slÍuik€n

I

-

-

en hmen even€ens snippeÍs 0tcÍke voím qe delen Lril Íeslíoíen sn,jd€n. Evl. v€rdeíe del€n vlQ. uw Íoto naaíkeuze zoals het sihouelals compleetdeel

ol als snippers, die laleÍ in voÍm worden geegd,
uilsnljden. 1 rechlhoek van 23 x 32 cm in J,

I

Íechtmek van ca 23

x 32 cm uit

v0 umevlies

H630.

Als u dé aiDecldingÍoto gekopieeÍd hebt Teikens 1 reclthoek van 20,5 x 29 5 cÍn in J en uit v00r de

l€st

delen van hel

middêfldeêL

venlnken rcsp. afdekken, h€t stop 0Í quilt\ioelje aanzêtlen en evt. de bovendraadspanning iels reduceÍen. Dan h€t zeeíak uil de írÍe hand dicht borduíen met zigzag- en qolÍvormiqe lijfl€n van li. naar re., hieÍbij beige en donkeÍblauw gaÍ6n gebruiken. De bootes aan alle zíden smal op de kanl vastnaaien, heÍtÍ donkerblauw qaren oebíuiken, 0e heÍnel eveneens dicht borduren mel hoÍizonlale golflijnen, hiervooÍ hebben wij€€n zigzagsteek gebruiK en lichlblauw gaíen. Rondom de uon ljnen mel r00d, oranjekl. en qoudl,l. gaíen borduren, hierbir de zon mee boÍduÍen. Hel hele vlak lotaal zo dicht boÍdu.€n dat zo mogelijk alle snippeÍs vasloenaaid worden. Na hel boÍduÍen d€ boÍduuÍlolie onder slromend walêÍ oÍ n een lei[je met wateÍ uÍispoelen. H€t vlak lalen dÍAen. Aansluitend de veÍkeeÍde kanl van de skí van de 1 I x 43 cm grote íÍook ln J (= oeanra) met een b€€lj€ lijm bespuiten en de íÍook m€l de verkeeÍd€ 0p de go€d€ kanl over de tumel plal(ken De rectÍhoek met enkele onÍegelmatige hoizonhle qolÍlijn€n 0p de hemel (= bovensle dede deeD
naaien, hierbij tÍansparant naaigaÍen qebruiken en de zon vÍi lai€n. Tenslolie de oveÍ de zon liggonde sroÍ in J wegsnijden. Borduren Yan het silhollêt: Hel silhouel vàn de íad/landschapwordl uil de vÍije hand 0p eÍlra sleÍhe, wateroplosbaíe borduurlolie "Avalon Ullra g€boÍduuÍd. Deze Íoli€ kan zond€Í boÍduuÍraam woÍden gebruikt, HieÍvoor een silhouel vl!. de Íoio oÍ naar kêuze van 43 cm lenote en ca 1 - 2,5 cm bÍeed midden 0p de Avalon'U iÍa slÍook tekenen. Dan de naaimachlne zoals hieÍboven beschreven inslelen op vrlehand-quillen. Gnls machinebord rmaren alr trvên- pn onderdr.ad gebruiken. EeÍsl de contour van hei silhouet 2 - 3 x naboÍduÍen, [ieÍbij bepaalt d€ coódinatie van handbewegingen en naaisnelh€id de steeklengte. Dan h€t vlak binnen de conlour dicht borduren met kein€, elkaaÍ kruisende cirkeltjes, zodat €r een

Uit de liclriblauwe-, rusó-, naturel en lichtilakleurige restshlfen ca 92 stíoken van 2,5 - 6 cm
bÍeedte en telkens 16 cm tengt€ snijden Uit de midd€lblauwe restíofÍen ca 34 slÍoken van 2,5 6cm bÍeedi€ en 16cm lenatesniiden. Uit de donk€rblauwe rcslstoltèn ca 74 slíoken van 2,5-6cm beedle en 16cm lenglesnijd€n. VooÍ de li. zijkant van dê t. BndslÍook: 1 ímokl van 3.5x34 cm in K.

tulê moteÍ
1.

Vlg. de schematek. de moteven I en ll met de s.huine zijden aan elkaaí zelten lot hel hele motief
Aan êlkaar zetbn van 2 (4 x maken):

l:

&

sacliBs l-llÍ van

motkt Illvan

I

stíoo\ 2ván

1 stÍook

3van 35x 24.5cm

3Er 42,5cm

in L.
rn

l{.

VooÍ de rÊ. zijkanr van de 1. mndstrookl 1 stÍook 4 van 3.5 x 87 cm in L. 1 sirook 5 ván 3,5 x 12,5 cm in u. Voor de bovenste 1. randsÍook: 1 slÍ00k van 3,5 x 32,5 cm in K. Aaísluitend aan de Íe. koíte zÍde I driehoek van Íe. ondeí naaí li. bov€n aÍsnijden in een h0ek van 45 qrad€n er ontslaat 1 lÍapeze 6. I slÍ00k van 3,5 x 30,5 cm in L. Pansluilend aan be de koÍle zijden vanat de bovenkant van burtefl naaí binnen telkens dÍiehoek aÍsnÍden in een hoek van 45 !€den = eÍ onlshal 1 bapeze 7. 1 strook van 3,5 x 44,5 cm in ll. Aansluitend aan de ll. koÍte zide 1 driehoek van li. ondeÍ naaí rc, boven alsnijden in een hoek van 45 graden = eí onlslaat 1 tÍapez€ 8 Voor de onderste l. ÍaÍdsiook I slÍ00k van 3,5 x 10,5 cn n L. Aansiuitend aan d€ li. korte zijde 1 diehoek van i. boven naar re. onder aisnijden in een hoek van 45 !Íaden = €Í onrslaat 1 iÍapeze I slrook van 3,5 x 91,5 cm in M. Aansluitend aan de Íe. koÍle zjde 1 dÍiehoek van Íe, onder naaÍ l. boven ahnjden in €en hoek van 45 graden = er ontslaal I t'apeze 10.

ivak€n zoals molieÍ t, nu de seclies moiieÍ2gebruken. Aán êlláar zelten var do s.cti.s I hele motlêl 2i

l-

lll tot hêt

-

Vlq. de sclremalek. eerst de seclies llen lllondeÍ elkaar zelien. Daama seclie lulll €n seclie I mel de schuine kanlen aan elkaaÍ zetlen lot het he e rnotieÍ 2,

Aan e'kaar zeilen van dê seGlies I molieÍ3 (l xínakên): llaken zoals moiiel1. nu d€ secties
motief 3 gebÍuiken.

- lll yan l- lll vao
de

weeÍsel onlslaat. L€t opl Aleen draadciÍkels die
elkaaÍ sleeds kru sen, voÍrnen na hel oplossen r"n het vlles een houdbaaí weeís€|. Dan hel vlak nog borduÍen mel donk€ruÍoen, donk€ÍblaL\r/, zwarl en bruin gaÍen. Als hei hel€ silhouel dichi qeboÍduuÍd s, de boÍduuífoiie ondeÍ slÍomend water 0Í in een leilije m€l walff uilspoelen. Hel silhouel iels in vorm lrekken en tussên tuee do€l,en díoog slijhen o1 lalen droqen. Aansluitend het silhouel 0p de overgang tuss€n hemel en zee op de van levoÍen qemaakte albeeldiog leggen en uit de víije hand langs d€ buitenkánlen mel enkele lijnen/kullen ln hel silhouel vaslnaaien. TÊnslotie de afb€€ ding afsnijden op een qrootte van 30,5 r 40,5 cÍn (= incl.
naadloeslagen).

I

Aan elkraÍ ret!ên van dê sectiêB I neb molieÍ 3:

-

ttt iot het

Vlg de schemaiek. eeÍsi de secli€s len ll nret

I

2 slÍoken van 4 x 96.5 cm n ll. 2 slroken van 4 x 107 cm in N.

I

rechlho€k van ca 110 x 1t5 cín in 0.

I

Íechlhoek van ca 110 249.

x

115 cÍn volumevlles

2 slÍokên van 4,5 x 101,5 cm in

2 sirok€n van 4.5 x

1

07 cÍn in

il.

ll.

VooÍ dê ophangtunnel: 1 sirook van 10 x 98 cÍn in 0.

schuine kanlen aan elkaar zetlen. Daama secue l/ ll en seclie lll Ínei de schuine kanlen aan e kaar zetlen tol het hele molief 3, Aanzstbn van & hndsrÍoken aan motlê|3: Vlg. de scheÍnatek. eersi iêlkens een konerc slmok in I aaí de be de zijkanten zetten, daama de langêr€ stÍoken ln I aan de boven- en ondeílGnl van moiieÍ 3 naaien. ln slkaar zotlsn van afreêlding 1: EeÍsl de 33 x 43 cm !Í0i€ rechh0ek van volumevlies H630 Ínet de plakkánt naar boycír op een stitkplank legqen. Daarna vlg. de loto eerst vooÍ de hemel de lichlblauwe, naluÍel, msé- en lichtilakleurige snippeÍs dakpansgewijs 0p het bovenste derde deel van het volufievlies leggen 0e snippeÍs moeten elkaaÍ si€eds iets overlapp€n, zodat het volumevlies compleel bedeK wordr. lels li. van hêt mldden wat k eine'e rode snipp€uveÍdekn dan de gele íinq a s zon m dden over deze sn ppers leqoen.oaaÍna vooÍ de zee hel íesl deelvan hetvolumevi€s vlak m€t ichlbiauwe en €nkele Íniddelblauw€ €n naturelkl. snippeÍs beleggen. Dan nog ieis li. van h€t midden enkele Íode snippeÍs as w€eÍspiegeling van de zonsondeÍqang verdelen. Voor de zeilbooljes de don kerblauwe driehoekên vlg de Í0h oÍ naar keuze over hei zeevlak veÍdelen. AIs d€ hele Íechhoek

Als

ln €ltaar zêtten vrn sftêelding 2l gêkopiêêÍd:

u do aÍbeeldinq niet op slof

hebl

Eeíst de 23 x 32 cm gÍole Íechhoek van volum€vli€s H630 mei de plakkanl naar bovên op een slÍjkplank

leggen Daarna dp snippeís vlq. uw Í0t0 zoals bii afreeldrnq 1 beschÍeven, dakpanssewis 0p hel volumevlles Íangschikken. Eerst de hemel en evt. hoi wal€r, dan het stadssilhouet, slruiken en/oí bomen opleqgen. 0p de veÍteêÍde kanl van de gÍ01eÍe delen evt. van i€vorcn wal lijm spuii€n en de delen dan opplakken. Ais de Íangschikkinq u bevalt, een sluk bakpapier oveÍ de lagen leggen en de snipp€rs mei een slrÍkÍzeí 0p het volumevlies strijken. Dan €en r€chlhoek van 23 x 32 cm ult waieroplosbare boÍduuÍfolie'Avalon Film' snijden en deze le pas op het vlak leggen en mel enkele spelden vastzetlen. Dan hel vlak naar keum uit
d€ vrÍe hand boÍdur€n, hi€Íbi kunnen 00k mei de hand sleken woÍd€n geboÍduuÍd. Na het boíduÍen d€ boÍduurÍolie zoals boven beschÍeven uilwassen en het vlak laten drogen. Aánsloltend de rcchlhoek in J (= organza) mel een beelj€ limspmy m€l de v€rk€erde op de goede kant op hel vlak plakken, Dan hel vlak noq eens boÍdurcn, hi€Íbiih€bb€n wii de hemel en h€t wai€r mei h0Íizontale go inen en blauw melallicgaÍen, de kerk, de oebouwen en de bomen met oníegelÍnatige venicale lijnen en d/art qar€n q€borduurd. T€nsbne her vlak aÍsniiden 0F

Brj zêlten steeds de sahemalekeninoen 1-3 le werk qaan. ln elkrn zetten van motiel (4 r maken): ln êlkrár rètf.n ván q-ïê I De alzondeÍlÍke delen in de qenummede volqordê achteÍ elkaar aannaaien. Hel e€Íste stofd€el lelkens mel de qoede kant naaÍ boven, op de ongema*eerdÊ rtde van hêtoriginele moheÍ(paprcr 0Í vlies) Eqqen en op de oemaÍkeeÍde zirde op de

I[ETI(ÀABzETTE:

het n elka

vlg

l

volumevlies mel snippeÍs is bedekt, een siuk bakpapieÍ over de lagen leggen en d€ snippers ínef h€t slrÍkiizÍ op hei volumevlies slÍijken. 0veÍstekende snippeÍs i€ pas aÍo ppen Ínet de
builenkanten van de volumevlies Íechltoek Nu een íechlhoek van 33 x 43 cÍn uit de ÍialeÍoplosbaÍe boÍduuÍlolie "Avaon F lm" sniid€n en deze te pas op hel vlak leggen en met enkele spelden tixercn. Dan de naaiínachine iflstellen op vÍijehand-naai€n. Hiervoor de lranspoÍleuÍ van de naaimachine lalen

Als u de Íoto/aÍbaêldlng lekopi€€rd hebtl EeÍsl de volumevlies-rechhoek met een beelÉ l]jmspny le pas op de veÍl€eÍde hant van de bedruhle sbt plal\]1en. Daarna de íectrlho€k in J

een €motle van 20,5 x 29,5 cm.

(-

organza) êveneens 2oals boven beschreven mel de verkeeÍde op de go€d€ kanl op hel vtah ptakken

ln elkaar zotbn vaí het h€b middendêel: Ee.sl de slr0ken op de verschltt€nde kteuren soÍleÍen Daama het inneÍttaheno0 een víire wand hangen 0l op een gÍole taÍêl teqqen. Áaníuitend
dÊ beide aÍbeeldinoen. de molieven en dê slrohên vlq. de schematek. oo het taken sDetd€n. herbii moeten de kleuren n de st oken vair de icn harm0n6ch van boven naaÍ bÊnedên vin ticht naaí donkeÍ in ellaaí oveÍooen. ln de nÉn 5 en 6 Ínoplen de kleuren vàn boien naaÍ benád€n ván donher naaÍ licht naaÍ donkeÍ en m Ít 7 van rÊts donler naaÍ lichl lopen, VooÍ de nien I en 2 woÍden teilens ca 26 -27 stÍoken v00Í ri 3 1 r 3 Í= 3al en 1 { ca 22 slrohen {= 3b) voor x ca 13 (= 4a), I { 2 (= {b) en I x ca r5 siroken l:4.t. vooÍ íii 5 I r ca l0 slíohen l= 5a). I r ca 6 slroken t= 5b) en 1 r ca l7 slÍoken (= 5c) v00r Íi61 r ca 9 slÍoken {= 6a), 1 Í ca 10 siroken (= 06), 1 r ca 2 íÍohen (=6c)en r xca l5 shken l= 5d). Let 0o! oilslreepvlak wordtlateÍ smal eÍoesneden'en voóí Íij 7 1 I ca 6 st'olen (= 7a) en I Í ca 18 sboken (= 7b) aebÍurkt. IiplAlsuooknogvanenkeleslíokendeachlerk nten

r-i

itl l

lncl. íanden ondeÍ €lkaaÍ zetten tol de hetê .ii NÍ vooÍ rij 5 eerst ca l0 slroken íesp. zoveet áÍoken mei de lanqe ziiden ondeí elkaar zetten. tot er een hoogle van ienmlnsle 30,5 cÍir is beÍeiK. Daama de sÍook afsnijden 0p een qÍootle van 1 4,5 x 30,5 cm = slÍook 5a. Daarna 6 strcken resp. zoveet sfoken mel de ianoe ziid€n ondeÍ e kaar zeíen, tot er een hooqte van tenminsle 16,5 cm is bereiK. Dan deze shok ahnjden op een gmone van 14,5 x 16,5 cm = siÍook 5b. Daarna ca l7 dÍoken resp. zoveet slÍoken Ínei de lanqe rijden ond€r elkaar zetlen, toi er een hoogl€ van tenmlnsle 42 cm s beÍeikt. Dan deze strook afunijden op een orootle van I 4,5 x 42 cm = sirook t'c. DaaÍna slmok 5r, een moliel 2, strook 5b, een motief t en slÍook 5c ondeÍ êlkaar zeten t01 de hele Nu vooÍ t 6 eeÍst ca 9 slroken resp zovee stroken me1 dre lanqe z den onder elkaar zelten, lot er een hoolie van lenmlnsle 22 cm is beÍeikt Daarna de slmok aÍsnÍden op een qrootte van 14,5 x 22 cÍn = slrook 6n. 0aaÍna 10 slÍoken Íesp. zoveel slÍoken met 0e lange zÍden ondeÍ elkaar zetlen. tol er een h000to van tenÍninste 31 cm is beleikl. Dan deze sÍo0ÈaÍsnijden op een gÍootle van 14,5 x 31 cm slrook 6b. oaaÍna ca 2 siÍoken íesp. zovêe slrokenflet de lanqe zlden onder elkaar zellen, lol er een hoo{ie van tenm nste I cÍn is bereiK. Dan dêre slmok afsnijden 0p een groolle van 14,5 xScm = íÍook 6c Daarnaca l5 slÍoken resp, zoveel slÍok€n Ínet de lanoe ziiden

I

en 9 ln L aan elkaaÍ naaien. pansluilend deze saÍnengeslelde slrool aan de ondpÍlGnl van hel Íniddendeel met de hiefloor aangenaaide stíor,en

lll

Vlg. de schematek. €eíst de koÍteÍe siroken in

il

aan

de boven- en ondeÍl€nt zetten daarná de lándcE slroken in fl aan dê beidê 7iká;ren

ni'cn

,n

Zle de cuÍsusop b adzitde 5.

,r*

arrr u*

o,

*orr,
oanzen

ij 5

en eenden lehens in.lÈ neàdhnên.riíe; oàn no! in hel mrddendeel oelilkÍiaha ieÍdee d ca 6 ho'iz0ntak golÍhnen qurllen, hieót voor de bovenste 4 ijnen zrver[ en vooÍ dp ondeÍste
beide lijnen blauw ÍnetallÈqaÍen sebruiken. Deze liinen op ca 4 12 cm van elláaí veÍsEÍen met

outLrE[: ln he1 rniddendeel de NntouÍen van de

íeÍ'Pailletlen.

-

-

en de naden tussen de mnden ondeflno iellens n de naadlilnen qurllen 0o de oanzen en;enden met de hand een 000 boíduren hrèÍbl qeetÍeso. vooí de eenden zuiaÍt gaÍen qebruiken

D€ naden tussen h€l Íniddendeeren de I "

Íandstroken

gebÍuikt, hebl

u een noo

orotere sloíkeuze 0n

Ïp!Door

woÍden de kieumvergangen noa harmonisaheÍ, Na hel beëindigen van de anqscnikkins kunt u hel zo onlstan€ "beeld" van een aÍíand van cà 2 m hcl beíe bekithên en evt no! coÍecnes aanbÍenqen.
de zoekÊÍ van een Lameraiaathet bàetd

zich nog beteÍ beooÍdehn. Daama vooí de njen 1 on 2 de 26-27 slmhen í€so zoveel siroken me1 de lanoe ziiden onder etk?aÍ zelten t01 eÍ een hooat€ van tênminste 6S cm bere K Áansluit€nd ierde stroken aÍsniden oo een !Í00íe van 14,5 r 69 cm (= incl naadtoesraol. Voff Íij 3 eerí 3 slroren Ípso. zoveet slÍohen mit de lanqe ziden onder elkaaÍ naaien. tot er een hoogle van lenminste i0,5 cm, is bereikt. Daama de íÍ00[ aÍsnijden 0p een qÍootle van ]4,5 r 10,5 cÍn = slrook 3a. oaarna ca 22 íroken resD zovp-Àr slrolen mel d€ lanqe ziden ondeí etkaa; zenen. lot er een hoogte van tenminsie 54 cm is beÍeiK. Dan deze slrook op e€n aÍootle van 14.5 x 54 cn aÍsniden = ímok 3b. Dan ímok 3a, een ÍroUeÍ 1 en slmok 3b onder elkaaÍ zelten toi de hele íii 3 N! vooÍ nt I eerst cn 13 stro[en Íesp. zoveer írofen iehpns meT de anqe ziden aan etkaar zpten. lot er een hooqte van tenminíe 34.5 cm is bererkr. DaarnadesÍook aÍsnrden ooeÊn oíootte van l4 5x 34,5 cir = slÍook 4r. Daama 2 slÍokên rcso. zoveet stroken mel d€ tanae ziiden ondeÍ €tkaar zèren. lot eÍ een hooqte van ienminste 6 cnr is beÍeikt. Dan deze slÍook ahnijden op een gÍ0ofle van 14,5 x 6 cm = s1Í0ok 4b. Daarna ca I 5 slÍoken rcso. zoveei slÍoken met de lange zijden ondeÍ € kaaÍ zêtten tot eÍ een ho.ate van lenminste 39,5 cm is bere K. oan deze slmok aísnriden 0p een oÍootte van 14.5 k 39.5 cm = slÍook 4ciDan de srrool( 4á een motÊr I, stÍook 4b, een morieÍ 2. slmok tlc en moriêí 3

h

onder elkaar zetlen. lot er €en hooqte van tenninst€ 29,5 cm is ber€ikt. Dan deze slÍook afsnilden op €en gÍoolte van 8,5 x 29,5 cm = strook 6d. DaaÍna st'ook 6a, een ÍnoteÍ I, slrook 6b, 1 Ínolief 2 en strook 6c ondeÍ eJkaar zetten. Dan strook 6d aan de r. zikànl van albeeld nq 2 naaien. Nu vooí fil 7 eerst ca 6 íÍolen Íesp. zoveet slrohen met de lange zuden ondeí elkaaÍ zetten, tot er een hooqte van lenminíe 16 cín rs bere K. Daarna de strook aÍsnÍden 0p een gÍootle van 14,5 x 16 cm - sircok 73. Daarna l8 slÍ0ken resp. zoveet slrbken met de lange zrtden onder ellaaÍ zenen, lot er een hooate van lenmmsle 49.5 cÍÍ s bere ki Dan .rê7p srr.nr.

AFIVERKIilG: Na hel quinen de Iussenvoeíng en de acffeÍkant 0p dezellde OrootÍe als de voorlant aÍsniiden Aansluilênd hetwandkleed rlo dê 1" mêth.vl; s:n ah,verken - ze de cursusop biadzitde anEzen hiedt nu de dubbe qet€ode Íandbezen sleeds in d€ helê bÍeedle naar de achteÍkant vouwen en eeÍst de iets koÍtere bie2en aan de boven- en ondeÍkanl daama de lanoer€ biezen aan de berde

7

ztlanien

naa en

ahniden op eon qmolte van 14,5 x 49,5 rm = strook 7b. Daaína slrook 7á. moliel 2 en slrook 7b ondeí elkaaÍ zetten tot de hete nl 7. Nu eeÍsl

.VooÍ de ophangtunnelde sÍook Ínei d€ anoeziiden en de goede kanten 0p elkaar leooen en aan alte 3 zijden dichlnaaien, hierbil een kleine openinq houden voor h€t keÍen De shok keÍen en de op€ning slurlen. De anqe zFen van deze strooh mel kleine zoomsleelJes oD de achteÍkant van het

6cr aan de bovenkant van stíook 6d met aÍbeelding 2 naaien. Dan de nFn í - 3 naast Êllaar zelten. Nu de albeerdríd i rin dc tnvcnl,nr vandeíten | -3 naaen l€naturtend de rlen 1-3 melatueeldino 1. de rien 4 en 5 en de nien 6 ên 7 met albeeldin! 2 naast €lkaaÍ zetten tot het hele
Írjefl 6a

de Íiiên

6.-6c en 7 nadrt elkàaÍ zenen. oaarna

-

de

De schemabksnin0 en de motievsn 1-3 oD warê groottê vinrlt u op wertblad C,

ln slka.r zetlen van de

ieb voorl3Ít

Vg deschemaleh eeÍívoorde I ziJhantvandel. Íand, deslrookl n í.2 r0 Len 3 nttonderetkaaÍ
z8tbn. 0aaÍna deze saÍnengestelde siook aan de
voor de L ondeÍ elkaaÍ zetten. oeze samenqestelde strook aan de rc. zilkant vaí het middendeel naaien. Nu voor de boveníe 1" Íandslíooh de trapeze 6 in K 7 rn L en n lt aan elkaaÍ naai€n. Dan deze s menoesreld Ê shok aan de bouenhani van trêt mddendirel mêt de hiervoor aangenaa de zisiroken naaien. DaaÍfla vooÍ de ondersie 1" mndslÍo0k de lrapezes t0 in

l. zijkant van her middende€tnaai€n. Dan Íe.l" andslÍookde stroken 5.ln il en4in

I

Model 23
Badkamerkleed in chenilletechniek
Aftíêting: 90,5 x 146 cÍn. Blokgrootb: 18,5 x 18,5 cn.
AIERIAAL: VooÍ dê vooÍkanl ên de randbies:

C

100

cm

wiÈblauw bonl
gedessineerd.

Stol Á zÍn rGststoíen van .lEedÍaqen jeansbroeken en ovêÍhGmdsn in veÍschillênde tinton blauq siol B zijí verscni eÍde blau$,gede$inesrds en unikleuÍise kato€nËioihn ln verschillende tinlsn hlauw, nieÍbii hebbon w€ ool wll ên gdis sebrujkl, van ShÍ IrS
Benodigde hoeveellreid van deze st0tfen, zie onder

v00Í chenille techniek van CloveÍ 0l Prym. Evt I bLrsie Uidelitke iiÍnsorav van cÍbÍmann Sulky evenah alles-naarqaÍen en qurltoaren !"n Giitêrm.nn cEativ P.lhil nl krFÊma[êKr.ií 1
Evl.I nalel- oÍ kteíenboÍstet;Í pannenspons van netaal. 1 jeans-naainaald.
univelsele linaal.

Bonodigdhedên: Íe de aánwpnqen op btadz ide 1 . b€nodlgdhêden: ca 255 x 90 cm opststkbaÍe vrieseline H200 van Frerdeflb8Íq VtiêsstotÍe XG, I kleine scheÍp€ stoÍschaar of een sp€ciate Íotsnuder

E{ia

A I

lfturi hoerêêlh.: sloll

íesten !€n veÍschrlende ieansstoíÍen. Íeslen van veÍschrlendêilà wgedessineerd€ èn uni-blau$/e sloíen.

''snijden". StoÍ C is katoen en 115 cm bÍeed van Slol4",S. Voor d0 tussenvoedngr ca 100 x 150 cm vlieseline v0 umevlies 281 van Fíeodent€Íg VlbssioÍb Kc.

l

SNU0Ell:

llaaítbosl.q lncl. O75 cm. Beschrivnsen 25

VooÍ 28 cienille-blokksn: Voor de gmnètoll 28 vieÍkanten van ca 25 x 25 cín in B, VooÍ de verstwiging yan do qron6lof: 28 vierkanten van ca 25x 25 cm vlies€line H200. Voor lelkens 6 lag€n ván dê 28 vieÍtant€n: 28 vi€rkanten van ca 22 x 22 cm in A. 1 40 vieÍt€nlen van ca 22 x 22 cm in B.
1 slrook van 8,5 x 75,5 cm in A. 1 stook 2 van 8,5 )( 63 cm in A.

inl€kenen, Daaíia Íe. en li. van deze lijn noq 3 volqende evenwijdiqe lijnen op eei afstand van lêlkens 2.5 cm van elkaar intekenen. Aánsluitend de 7 sloÍlagen mei e€n ste€l,Jengl€ van ca 2 - 2,5 langs deze lijnen vaslnaaien, hierbÍ kunt u hel beste eersl de midd. lÍn, daarna de naaslliogende lijnen naaien en her begin- en einde van de naad sleeds aftechten. 0e naalÍichlinq steeds wissel€n om veÍschuiven van de sloflagen te veÍínijden.
Áls alle 7 lijnen genaaid zijn, de bovenste 6 lagen lelkens Ínidden tussen de genaaide llinen mel de sloÍschaaÍ 0Í met de chenille4niid€r op€nsnijden. Let op! D€ ondeÍsle sloflaag (= qrondshD maq niel doorgesneden oÍ beschadlgd woÍden, oÍndat door deze laag ds siol bijeen wordt gêhouden. Tlp! Als u p€r ongeluk ioch de grondsloÍ hebt beschadiqd, kunt u de schade gemakkelijk heÍslellen. Hiervoor een oveÍe€nkomslig groot deel uit de grondsloÍ en de vliesolix snilden en mel behulp van de vliesoÍix 0p de achteÍlcnt lan de b€schadilde gÍondstoÍ slÍijken. Daaína de ov€r€enkomslig€ plek no! eens overslikken, om de shílagen weeí le veíbind€n. Aansluitend de ioeslaqen van de gÍondstoÍ aÍsnijden en de buitenkaÍÍ€n bi elkaar gehouden alweíken met smalle zigzagsteken ol een overlockínachine,

naasl elkaar zetlen lot 7 rien, daaÍna de 7 fÍen 0nder elkaaÍ 2elten tol het hele middendeel, hielo,j opletlen dat do 1'en 3" blokken in darÍen 1, 3, 5 en
7 Êvenals de 2" en 4" blokken in de Íien 2,4 ên 6 l€lkens g0 gíaden gedÉaid geÍangschil( worden. ln oltaar z€tbn vsn Ílo helê voorkant Randën: Vlg. de scheÍnatek. eeísl de sÍoken in A-aan de onderkanl van hel middeldeel naaien. DaaÍna eeÍst de slrook 2 in A en een stÍook 3 in A ondeÍ elkaar zetlen €n dan deze sameng€slElde slrook aan de li. zijkanl van ll€t mddeldeel mel de hieÍvoor aanqenaaide ondeÍsle íandstrook naaien. Nu de slÍook 4 in A aan de bovenkánl van hel midd€ldoel ínet de hiêÍvooÍ aangenaaide slmken naa en, Dan e€Íí de 2! slÍook 3 !n A en de sÍook 5 in A onder elkaaÍ zelfen en aansluitend deze samenqestelde slÍook aan de re. zrikánl van hei middetdeel incl. bovenste- en ond€Íst€ Íands&ook naaien,

I

l

2 slÍoken 3 van 8,5 x 76,5 cm in À. 1 stook4van 8,5 x 82,5 cm in A. 1 slrook 5 van 8,5 x 70 cm in A,
1 1

íechhoek ván.a S5 x 150.m in C. rectÍhoek van ca 95 x 150 cm v0lumevlies.

stsook van 4 x 474.5 cm in À. Hi€ryoor eeÍsl enkele slÍoken van 4 cm breedte in d€ telkens p€r kledingsilk mogeirjke lenole uitsnijden en deze lelkens m€t €en smalle kánt aan elkaaÍ zelten (zie de cuÍsus 0p bladzrjde 6 re. onder). ZoveelsiÍoken snijden en aan elkaar zelten tol er een loble lenqlê van leníninsle 474,5 cm beÍeikl is. v00Í het aan ell€ar naaien van het begln- en einde van de slmok

I

II{ ELKÁAB ZETTEI{ VAII DEIÁCE& Zie de cuÍsusop bladzijde 5.

OUILÍEil:

ln hel middendeol de naden tussen de veÍlicale
Íijen ondeÍling telkens in de naadlijnen quilten. Dan nog de naden luss€fl het middendeêlen de randen eveneens in de naadllnen quilten. ln de randen Íondon t€lkens in hei midden een aan de naden evenwidi! lopend€ lijn quili€n, hi€Íbi hebben wi een autoÍmtische siersteek van de naaimachine

0e oveÍige 27 vieicnten nel zo maken.

Daarna

dê exact benodigde lengte incl. naadheshgen
conÍoleÍen en op maat aÍsnijden.

II

EIKÀÁA ZEÍTE : Bij hel in €lkaaÍ zstl€n sieeds vlg. de s.hemat€k. en de weÍklek, te weÍi( gaan.

kunl u de vierkanten het bosie in de wasmachine met een fljnwasmiddel 0p 30 gnden wass€n en qoed laten cenlrilugeÍen. 0oor de mechanisch€ bewerking in de machine ÍaÍeh de shí ínooieÍ uit dan brj handwas. Voor een opumaal r€sultaat mo€t d€ lromÍn€l goed levuld zijn, vul daaÍom de Íommd evt, bij mel oude handdoek€fl, De

qebí!ikt.
AFSiENKTO: Na hel quillen de achteÍkanl en de tussenvoeíng op dezelÍde groote als de voorkanl aÍsniiden. Aansluiiend de randbies vlg. de 2" method€

íofÍen z0 moqelÍk in de dÍoqeÍ lalen

Voorl€nt iliddan&el:

ln olkaar rotbn vsn e€n chenlllê-alok (28 x
naken)t
EeÍst een vlleseline-blok le tas 0p d€ veÍk€€rde kani van e€n 25 x 25 cm 0íool vieí*anl in B (= grondslo0 slÍijken. Daama dii shÍdml mel de qoede kant naar boven vooÍ u leggen. Ne €erst 5 vied(aÍt€n van 22 x 22 cm in B en daarna nog I vieÍl€nt in A lelkens 'mel de verk€erde op de goede kanl Ínidden op de gÍ0ndstoÍ leqqen en de aÍzondeíijke lagen elke keer met lÍmsp€y vaslplakken oÍ aan het eind op elkaar Í]jgen. Dan vlg. de weÍld€k. mel linlaal en p0tl00d 0Í kleermkeÍskíjlopde bovensle sloiaag rn A in hei midden een verlicale liin boven naar beneden

handd0ok kaclÍi! wÍijven en dan plauiggend lalen dÍogen. Na hel drogen d€ sloÍ qlad sÍÍken, ind en nodig van de achleÍkant licht peísen. Dan iie bovenkant evl. met een nagel- oÍ kl€r€nboÍslel oí md €en oannonspons hÍachta in

0Í in e€n

dmgen

van aÍlv€rken

alle ÍichhnqÉn bew€rken, om een z0 qoed

mo!6lik

geslÍuctuÍeeÍd oppervlak

te kÍijgen. aáíwijzing:

aanzetlen, hieÍbij woÍdt de bies alleen enkekoldig aangenaaid. HieÍvooÍ de bies eeÍst zoals bÍ de 2'

-

zi€ de cursus op bladzide 7

-

omdat dê vieÍkanten in dit model evenwijdig aan de draadÍichiing (on niet zoals me€íal in €en schuine draadÍichting) weÍden gesned€n, kÍrtgt een

u

v.i

andeÍe, meer Íranje-achlig als fluwelige slrucluuÍ van de stoÍ. Tenslotle de chenille-vieÍÍanle0 vanuit hel midden aÍsniiden op een oroolie van 20 x 20 cm (= incl. naadtoeslasen). ln ellaar zetteí van iet hele middendeel: vlo. de schêmalek. eersl 7 x telkens 4 blokken

m€lhode beschÍeven nu langs één lenqbrÍd€ mndom aan de buitenk?nlen spelden en mslslik(en. Aansluitend d€ naadloe$ag€n van de lweede lengtezÍde van d€ bies naaÍ binnen strÍken, de bies 0p & heln naar de achleÍkani k8Íen €n in de naadlinen met kleine zoomstookj€s met de hand
0€ lchemsbkenlno ên dê oerkiekênlno vindl u

Model 24
Hoes voor een doos vool cosmetiGa-doekies
Afinêting - Dor ll,5 x 23 x7 cm. Almetlng - hoes| 1? x 23,5 x 7,5 cm. Rochllroekgíooltq 6 x 11,75 cm. AIENNAL:
VooÍ dê buitêrkant, d€ randbies en de voering: evi. ook andere ho€veelheden sloÍ nodig.

lênodigdheden:

trlla

aaÍwizifigen op bradzijde 1. benodiqdhedenr ca 1 5 )( 90 cm opslÍikbaÍe
zie de

2 Íech$oeken van 7,5 x 13,5 cm in 2 Íech$oeken van 7.5 x 25 cm in A.

l.

vlieseline H200 van Fr€uftnbsrg Vli€ssloío KG. kleine, scherpe stolschaaÍ 0l een special€ ÍolsnÍder

l

vooÍ chenille-technrek vaí Clover oí PÍym. E!,1. 1 busj€ tÍdeliike lijmspny van Giiiemrnn

2 stÍoken van 7.5 x 25 crn in c. Voor do randble€ aan de ondeíkaÉ I slÍook van 4,5 x 82,5 cm ln C.

A B C

lftufl

hoev€êlh,: sloÍl

.

Sulky €v€nals alles-naa qaÍen en quillgaÍen van Gilteínann cÍea'tiv. Pot ood oI kleeÍriake6kÍijl. l
univeíseje liniaal. Evt,1 nagel- oÍ kle rê nborslel oÍ pannenspon s van meraal. 1 jeans-naain aald.

Iil ELIG'IR ZETT![:
Bij hel in elkaar zetten sleeds vlo. de schemat€k. en de weÍK€k. 1 €n 2 l€ weÍk gaan.

l

Íosl€n van veK.hillende iêanssloÍÍen. Íesl€n van vers.hillend€ blauw-, qmen- en bruin-gedessin€erde stoÍen, 20 tlrkooisb auw-wlt-gestrcept mel bonte slipjes. Std A zijn ÊstsloÍlen uit aÍg€dÍaqen leans'bÍo€ken en oveÍhemden in verschillende linten blauw, sloÍ B ziin veschillende blauw-, qoen- en bruin-

lllitenkantl ln €lkaar rstbn van een chenlll€-ruchtnook 6 zie badkaneÍkteed in chenilte techniek
23 van bladziíde 25, nu voor de orondsloÍ een l2 x 18 cm grote rechlhoek in B en een 12 x 18 cm grole vllesellne reclÍhoek en voor de 6 lagen 5 Íechlioeken in B evenals 1 rechlhoek in A van 10 x 16 cm qebruiken. Dan í9. welKek. wn dit m0del met llniaal eÍr psllood ol kdt op de bovensle stollaag in a €en lijn tekenen van de li.

cm

5ilUDE[:
Íaadtoeslag incl, 0,75 cn,
VooÍ 4 chenllle-rÊchlioekeí:
4 rech$oeken van ca 12x lScm in B. VooÍ veÍsteviging van de gÍofldslol: 4 Íechlioeken van ca 12x 18 cm viieseline. Voor lêlkom 6lagen van d0 4 nchhooken: 4 Íechthoeken van ca l0 x 16 cm in A. 20 íechlhoekÊn van ca 10 x16cm in B. Voor ds rs€l. dslen van ds huiisnkanl: Voor de paspcubios aan ds Dovenkant 1 stmk van 4 x 82.5 cm in C. VooÍ de rÍdelen:

-

-

model

ged€ssineeÍde kaloenen stoíen van StoÍ A/S.
Benodigde ho€v€€lheid van deze sloften, zle onder

\niidên" SloÍ
Stol Á,/s.

C is laloen en I15 cm breed

€n

I

weÍd voor €€n doos v00Í cosm€lica' x 23 cm en 7 cÍn hoogte qenaaid. 0m de h0es !0€d passend le maken, weíd l€lkens 5 mm toeslag in lengb, bro€dte €n hooqle loegevo€gd. lvloclt uw doos andeÍe malen hebben, dan noeten de malen worden aangepasten hebl u
De ho€s

let opl

doekjes van 11,5

ondeÍhoek naar de €. bovenhmk van de rechiho€k in A, hieói de liln telkens lot aan de builenkanten

veíenoen DaaÍna Íe, en li, van deze lrjn

noq

telkens 2 volgende evenwijdiqe l0nen 0p 2 cm van elkaaÍ iekenen. Aansluiiend de 7 sloÍagen zoas bÍ Ínodel 23 beschÍeven vastslikken en daama de

26

Beschrijv.sen

bovenste 6 slofagen tus$n de mdsn opensniiden. 0e toeslag van d€ gÍondstoÍ even€ens ahniden en

oveíockmachinê. oaarna vooÍ dê voeÍinq dê beide

de builsnkanten samengehoud€n afweÍken, Een tweedo Íech$o€k net zo maken = 2 Íechtho€ken a. De oveíige beid€ Íech$o€ken net zo maken, l erbij !lg. weÍttek.2 de linen in spieg€lb€eld intekenen = 2 rechtioeken l. 0aama alle 4 rechthoeken zoals bri model ?3 b€schreven wassen, drogen en de bov€nkanl bew€rk€n mel een nagel- oÍ kl€rcnboÍsl€l oí met een m€lalen pannenspons. (arnwijzing: omdat de Íechlfioek in dll model schuin len opzichte van de dÍaadícnhg uilgesneden werd, kripl u
een meeÍ íuryeelachlig€ slructruÍ van d€ stot. T€nslotle d€ chonille'Íechhoek8n vanuit het nidden ahnÍden op een gÍ001te van 7,5 x 13,25
cm (= incl. naadtoeslagen). ln slk8ar z€tbn vrn do hsl€ hor.nt.nt Vlg. de schemalek. o€Ísl 2 x een Í€chlhoek a eÍ b ondeí €lkaaí zetlen tol 2 íieÍ. 0aama de b€id€ njen naasl elkaaÍ zetlen tot de hele bovenkant, hieóij vooÍ h€l lalaÍ l€ maken sDlit de midd. 10 cm van deze naad m€t de groolsl mogelÍke sle€klengle naalen de Íe31. naad mel een noflnale steeklengle €n de oveÍganqen tu$eí de veÍsciillende sleeklengles

qÍooií

slÍoken in C met de lange zijden en de goede kanten op elkaar leggen en vashaaien, hieóÍ de midd. 10 cm van deze naad eveneem m€t dB
mogelrjk€ steêkl€ngte naai€n, de Í€st. naad

Ín€t e€n noíÍnale sleeklengle dichhaaien en de
oveígangen tussen de veíschillende sleeKengl€s ee€ds aftechl€n. De voeÍingmad en de lenql€naad van de bovonkant ooed ut elhaaÍ stdken. oan

l0 cm van de voeringnaad en var dê bovênkanl losloÍnen Nu d6 bovenkant en de voeíng mel de veÍkeeÍde kanlen le pas op elka.Í l€ggen en aan de bitenkanl€n evenals aan de midd. omqeslÍeken splill$nl€n vastsp€lden, evl. vaslíijgen, Dan blj h€t split de omgesÍeken kanlen
dê midd.

E€Íst d6 buitenkanlen van aue d€t€n sleeds alvÍeÍksn met een smalle 2igzagsleek oÍ een

yan de voeÍing mot onzichlbare zo0msteekjes mel de hand aan d€ omgeslÍeken kanlen van de bovenkafil naaien. Nu voor d€ pasp€t'Di€s aan de bovenkanl de srook €erst met de lengtezijden en de veíkeeÍde kanlen op elkaaÍ leooen en de sloÍvouw goed sftken oaarnade slrook zoais bij de íandbies vlq de 2. melhode van aÍwotun aanleqeren - zie dê cuísus 0p bladzrjde 7 aan dê buitenkanlen lan de lovenkant naáien, nu de paspeubies m hel aannaaien niet naaÍ dd achleÍlont omslnjk€n, maaÍ tot hel aannaaiên van d€ zijd€len naaÍ binnen gekeeÍd houden. Nu telkens een 7,5 x 13,5 cín

-

0n&Íl(ant van de bovenkad l€ggen oÍ aannaaien, hieÍtrj de eeÍsle en laslsl€ 0,75 cm lslkens open laten en hel begin- on €lnde van de naad steeds aÍhechlen. Hiedij wordt de paspel/bles aan de bov€n- en ondeÍlcnt mee vaígenaaid. DaaÍna de ov€nge o€id€ zijdel€Í nal zo aan d€ b€ida zajl€rtEn van de bovenka0l naaien, hieÍl,ii vr!ídt de paspeu bies aan de 2ijkanlen mee vaíge/et, Daama de ziinad€n sluibn, hieÍbij t€lkens van binnen naaÍ builen werk€n, d€ aelsb 0,75 cm op€n lalen en hel b6gin var de naad slêeds aft€chl€n, De hoês naar builen keen, Paso€l/bÍrs aan de bovenkain naa. buiten stiiken en oo de hoeken lelkens met enk lo steken mel dc hand !ásbnen Dan vmr de omÍanding v00Í d€ onderkant do slrook eeíst mei de koíte zíden op elkaaÍ leogen, de qoede kanlen op elkàar en tol e€n rinq sluiten Ih naad ud el*aar sEirken. Dan de naadroeslaq€n aan lengtêzijdê van de slrook naaÍ binnen omshjkên, Aansluhend de sÍook lan0s de niel omgestreken, open hnglezÍde mel de goede kanlen op elkarr roídom aan de ondeÍkant van d€ ho€s speiden en vaslslikkên. Tenslott€ de bies op de heíl naaí binnen in de hoes st'jken en larus da van tevoen omqesfeken leíBenjde met. onzichtb€r€ zoomsl€€kies met de hand in de naad vastaaien.

*n

grool zÍdeel ln A telkens Írei de lanqe zljd€, de goede kanten 0p elkaaÍ. aar de boven- sn

0ê sohamstekÊíing
2

dndl

u op

r€.*íad

d6

weÍkblodng€n I en

C.

Modêl 25

Godijn
Aínóïng ron&í ophánglusson: 100 x 50 €Ín. Aftratng mêr ophángl0ssan: 100 x 54 crn,
A'IEBI,IAL: Voor hol h.lê goÍdÍn lncl.

Telk€ns 1 strook van 2,75 x ca 110 cm in 8 €í C. vo.r af,YeÍtln0 áán d€ bovankant, 1 slrook van 8,5 x 103,5 cm in Á. YooÍ dê ophanglussen: Telkens 2 stoken van 2.75 r ca 75 cm in B €n C.

ó

ev€neens door de vormer voor opslrÍkbare s.hdn€ bies halon €n hi€íbij 1 íÍook in 8 en C €v€n€€ns te-

gelikeÍlijd vooÍzi€n van lijmband. Het bêscieÍmvel
van hel-{iiínband lrekl(en. oaama de beide slÍoken in B Íesp. in C telkens met de veílcerde kanlen le pas 0p slkaar legqen, vastslriiken en langs beids lengbzildên smal 0p d€ kant dichlslikk8n. Daama van elk€ slrook 7 delen van 9,5 cm l€note knippen, NÍ de síoten dubbel l€0gen lot een lus en 7 x 1 lus in 8 an C paaÍsgevÍÍs naaí ellaar, gelÍkmalig verddeld un de bownkent !án dc Ehthoêk h À speld€n, evt. vaslrijg€n, hieÍtij d€ beidd builensl€ lussenparen op 1,75 cm vanal d€ li. rcsp. de íe. !Íkant wn de rechinoek in A vastspelden. Nu voor de aÍweÍkinq van de boveflkant de slrook in Á aan de bovenkanl van d€ rerh[loek in A naaien, hjeóij worden de ophanglussên mêe vasloenaaid. Dan de beide zijkanlen van de íechÍtek in Aincl. de slmok in A 1 x 0.75 cm en 1 x 1 cm bre€d naaÍ binn€n strijkn ên zomen. Daárna d€ naadh€slagen aan de nog open leÍgtezijde vaí de slrook in A naar de veílc€íde kaíl omslijk€n. Dan de stímk in de hele breedle naaÍ de achteíknt oínstijken e{ lanqs de zojuisl.omgestieken bngbzide smal op de hanl vaslslrkk€n Aansluít€nd hel ooÍdinband op e€n lengte van 101,5 cÍn inkoÍlen, de naadloeslaqen aan beide koÍte zijden Íaar binnen srijken eÍ het band op 2 cm vdnal de bo,enkám op d€ achleÍkanl van hel qoÍdijn mshaabn. Tenslotta ci 0,75 cm onder elk lussenpaar no! lell(ens een kaal aannaa€n.

A I C

lftoÍ:

ophanglr$6Í:

hoGveelh.: stoÍ Tscmlurkooisblauw-wit-0estreept
mel bonte slioies.

r0 cn blauw oernèle€rd. sloíeÍl zitn ca 1 1 5 cm bíeed van Stot A/S. Bsnodlgdhsden: ze de aanwljzingen op bladzid€ 1. &ts h€nodigfi€il.o: ca 105 cm qoÍdÍnband, veíkíjobaar bÍv.0p een ooÍdinenaÍdelinq van €€n waÍenhuis. Telkens 1 kÍaal in de vorm lan e€Í slak
A te

l0 cm ss€l

van ca 1 2 mm dooÍsneo in citro€nleel, zonneqeel, rood, roze, cíème, llcht!Íoenen I chlblauw, aLl€maal

uil hel peísaonlike besland van do quilsteÍ.

voímeí vooÍ opsÍiiloaíe schuinê bies, 12 nn, 1 rol lijmband, l0 mm (1 ml bevat 12 m) ev€nah evt. mini-stijkijzeÍ van ChvsÍ. Àles-naaigalen van

l

GiltoÍnrnn
SXUDET: VooÍ not

I

ccatiÍ

.adto€6hg incl. 0,75 cm. iêlê goÍdÍnr

1 rechfDek van 60,5 x 1 03,5 cm in Voot de opgonaqftlo dÍookl

a,

AFWEBI(llIG: Êelst de onderste lengtezijde van d€ íechlhoek in A 1 x 0,75 cm en 1 x I cm hreed naar binn€n omslrijken en zomen. Daama ltror de opgenaaide stoken d€ beide 110 cm lange slroken in B efl C telkens dooÍ de vomeÍ voor opslrij|baÍe schuine bies halen. HieÍvooÍ de slrook eerst een paar cm dooÍ de vormeí lrekhn en het b€gin van de qevouwen slÍook mel €€n speld vasl2etlên, Dan de vomer v€rdeÍ langs de strook halen en de IieÍbi mtshne vo{wen sfiiken. HieÍvooí kunl u het besle een minÈ slnjkÍ2eí gebÍuik€n. Tegel jk mot hel slriik€n van de vouwon hel litmband midden op de verkeeÍde kant van hei ontslaande band stÍrjken, dooÍ dit met de plakkad naaí benêden dooí de betelÍende iftoer ran de voÍneí le hal€n lzie ook de aanf iizinoen op de leÍpakking van de vonner voor opslÍijkbar€ s.huine bies). Daama h€t beschêÍmvel van het lijmhand aÍÍrckk€n en de slrook in g met een alsland van 11.5 cm €n de strook in C met een aÍsland van 8 cm vanaÍ de ondeÍkant op de í€.h$oek in Á stijken en langs b€ide lenglezijden sÍnal o0 de kanl vastslikl(8n, overstekende slroken te pas met d€ Íechlioek in A aÍsniiden. Nu voor de olhangluss€n dÊ stroken in 8 on C zoals boven besciÍêven

Model 26
Grote opbergzak
floods: 22,25 cm; omt6k 59,5 cm. Blokgmotb: 10,5 x 10,5crn.
€n 0v€rh€md€n in verschillend€ linten blauw evenals

Clowr 0í PÍym. Evl. 1 busle lijdelik6 lÍíispray
van Glltafinánn Solky evenals alles-naalgaÍen van

wilblauw geslÍeepl. SlÍÍ B zÍn v€Íschillende bont gedessin€erde en uni katoenen stolÍèn in g€€1, ro.d, qÍaen en blauw r€n Slot A/S. B€nodigde io€veelheid van d€ze stolÍen, ziê ond€r 'snijden".
Sloí c is katoen en 115 cm bÍeed van StoÍ Áy'S, Voor dê tussonvooÍnql ca 25 x 90 cm opdÍijkbaar qies€line volumevlies
1i630 r€n

Ên@mrm cÍ€aÍr. Pofod oÍ kleermakeÍskiit.

4AIElIAA!
Voor do

boiienkaít

A B C

Íeslen var v€Íscnilende jeanssloÍen. íesteí var versclrillende boíÍ gedessjneerde en unikleuíigeslotÍen.

B.íodg(!lo(b

Fro{d.íbcrS Vli€lsdtê ÍG.
2ie de aaÍwijringen 00

univeÍsele liniaal. Evt. I nagel- oÍ kleÍenboÍst€l oÍ 1 pannenspons van mstaal. Telkens 1 kaal in de voÍm van I slak van ca 1 2 mm dooÍsnee in 70nnegeel, ood,llchtgroen en lichtblauw uil hel pers.onliike beíand van de quillsleÍ. 1 ieans-naainaald.

1

la(hiide

L

30cmtuÍkooisblauw'wilgeslÍeept

Stol A 2iln

Íes&ÍÍen

met bonle slipjes. ori aigedankte jeans-broek€n

Ex!'a hênodlgdh0ftí: ca 20 x 90 cm opstrjNbare vlEseline H200 evenals ca 15 x 15 cm opslÍltlbaÍe vlieseline lhneninleg 5520 van FÍêud6nboru Vlle6.ri0ítè KG. 1 kleine, scheÍpe stoíschaar ot een speciale Íolsnijd€Í voor chenillelechniek ran

$!0le incl. ilaadloohg
Voor d6
4 vieÍtanl€n

0,75 cm. VooÍ d€ bultsntanll voor 4 chanltle-Yir,íl€ntoí:

gÍon&tof,

vaÍ ca 16 x 16 cm in 8.

BeÍnrrvnsè. 27

voor verst viging van de gíondsloÍl 4 vieÍl€nlen van ca 16x 16 cm vli€seine N200.
VooÍ elke 6 lagql van dê 4 vis anbnl 4 vieíLanten van ca 14 r I4 cm nA. 2n vieÍkánl.n van ca 14 x 14 cm in B. voor do r€sl, dêlen van de buiienkant: 12 vieÍkanlen van 12 x 12 cm in A, voor dê luigenvoerlng: ,1 shken van 12x43.5 cmvolumevlies.

opi€kens 2 cÍn van elkaaÍ intekenen. l€nsluiiend de 7 sloÍ aqen zoals bii model 23 beschreven drchlnaaien en daarna dé boveníe 6 sloÍlagen iLrssen de naadhlnen
2 voloende evenwijdige lilnen

de buitenkanlen van alle delen aÍweÍken mel eeÍt smalle ziqzaqsteek ol een owÍlockmach ne. Daama
vooÍ de veíslev qinq van d€ bodem hel vieÍkanl van de lnnenineq vq. de inqel€kende stippellitn in schemalek. 2 Ínidden op de verkeeÍde kant van de builenkant stnlken Dan de palchwoftriien vlq. lret leken in schemai€k. 2 met de lanqe zijden en

ooensniden De loeslaq van de orcnds1of eveneens aisniiden en de buitenkanlen brj el[aaí gehoL]den alweÍlen. Alle 4 vierkanlen zoals bii m0del 23 beschreven wassen, dÍogen en de bovenkánl be
wêÍken Ínet een naoe oÍ [lerenborstel of met een melalen pannenspo-ns Tens olle hel cnenrlle-blok vanu t het mrdden aisnid€n 0p een groote van 12 l2cÍn (= incl. naadloeslaS). h elkaar zetten van de hele buit nkanl: vld s.hemalek I êêÍst4x2vieÍkanlen in A 1 chen Íe-vieÍtanl en 1 vieíkanl in ate kens0ndeÍ elkaaÍ njen, herbj opleflên dat het sireep zetten oalroon van de chenrle b1o[[en lelkens evenwiidrq oopi mel de dubbelê prll n schemalek t. Daama 2 r 2 rrn aan de ondeÍ{anl van builen naaÍ bin' nen aan elkaaÍ naaFn rn een hoêk van 90 qladen, hieÍbiide naadioeslaqen van 0,75 cm aan het begin van de naad telkens open lalen en hel begin van de naad alhechten. Nu vlg. schematek 2 de bede samenaenàa de deen aan ehaàÍ naaien t01 een wndmóbnvoÍm, hierb! de naadioe$agen van 075 cÍn aan hdbegrn en e nde lelkens open laten en het bêoin- en ende vàn de naàd alhechten.

ooellaar leqgen endchtstkllen, hiêrbiide naadloeslaqen aan het beqrn- en ende
de qoede Lànlen

lan 12 x 43.5 cm in G. Voor ve6têvlqlnq van de bodem:
4 shoken
1

Í

i€lkens ooen laten en hel beqin- en ende van de
naad telkens aÍhechten. Lel op! De li. zitkant van lelkens 1 buitenst v eÍlGnl steekt hieÈij oveÍ. Daama de 4 stroken voor de v0eÍing net z0 als bij de patchworknjen van de bu tenhanl dichtnaaien. hEÍU n een znnaad een oDenrno houden voor het latere keren. Nu de bultenkantmetde goede kanlen oo ellàar in het voernqdee] Êgqen De buiienlJÈ ten en de voennq dan de bovenlant le pas op ellaar spe den en dlchlslilken 0e naadtoesLagen brl de veídeo noen l0l dL[t U de naad inlnrppen, bi] de hoelen 1ol drcht bt dê naad alknrppen. De 0p' berozak door de ooen zinaad van de voêrinq keren De óoenrna s uiten. De bovenrand sma 0p de lant doorí kei. Ïenslolt€ vlq de Íol0 de 4 veÁanlen aan de bov€nkanl lellens lànos de dEqonale lijn 0p de helÍl naar builen omslaan en lelkens m€t een kÍaal 0p de buitenkanl vastnaaien,

vieí[anl van 14:5 x ]4,5 cÍn lnneninlêQ.

IELKA,ABZETTEÍI

Brt het

de erkaaí zeiten íeeds schemaEkeninqen 1 sn 2 en vlg. de weíl'lekeninq

n

vh.

hl4

Buit€nkant:

h

élkaaÍ zêtten van een chenillG-blot (4

x

zie bádkámcrkleed in chenill€techniêk
23

b adzitde 25, nu voor de qÍondstoí een 16 x r6 cm aroot v eÍkani in B en een l6 16 cm qrool bloh vlrósehe ên vooÍ de 6 agen 5 v€Í!;nlen in B en 1 vierkant n A van l4 x 14 cín qebÍuihen

-

van

-

Ínodel

r

weÍKel van dí ínodel mel iniaal en oollood 0i hhrt 0D de bovenste sloflaaq !n A in het midden een veÍlicale [jn van boven naar beneden têkenen, Daama re. 3n li. van deze lF nog lelkens
Dan vrq. de

AF$iERKlllG: Eerst telkens een volumeslrook te pas 0p de veÊ keeÍde kant van elke voeÍingslrook slíiiken. DaaÍna

schemat€k€ninoen 1 en 2 ev6nals de werKet€nins vindt i op weÍkblad C

0e

Model2T
Kleine opbergzak
lloogto:
I

Poilood
E!1.

I

cmj

onÍrek

48 cÍn.

BlokgÍootbr 8,5 x 8,5 cm. MÀIEIIAA[:
KIeuÍ: hoeveêlh.: ÍesFn van veÍschilende íesten van veÍschrl ende b

ol l eÍenboÍslel oÍ l pannensponsvan metaal. Têlkens 1 lnal rn de voÍÍn van I slal van La 12 mm dooÍsnee in zonnegPêl rcod lichlgroen en hchiblauw ut hel DeÍsoonirhe besland van de qui ister. I jeans-naainaald

I naqel

0l

k

eermakerskrijl.

I

un veísele linaal.

Zie badkámeíkleed !n chen lle

lechoiek- model23

van bladzidê 25, nu voor de gíondsioÍ e€n 14 x 14 cm ooot vi€rkani ln B en êen 14 x l4 cÍn !Íoot blokvlieseline envooÍde 5lagen 4 vierkanten inB en I vrerkant n A van 12 { 12 cm qÊbÍu hen Dan

vlq deweÍllel. van dil moaelínetliniaal€n pob00d
ot
eên verlicale

A Eansstoíen. Naadbsslag incl 0 75 cn Voor de builêí ka nt I' alfidedclsineeroeenuniblauweslollen VooÍ4chênlllê-viettantcn: voor de grcndslof: voor d'; vo€Íina: C 25;Ín trrkoo sb,auw l/l,L oesrrePfl 4vreÀanlenvarca 4'14cmrnB. vooí vêÍstcviging van de grcndstoÍl met bonle sUores. Siof À ziin reslslotlÊn rt aióedanhe reans rviê'<a1Fnvànca1!\'4(nVÉs€'ÍPu200 bmeken ó oveÍhenoer m verith lende lnten voorclkeS lag€n van de 4 vieÍl€nlen: bauw evenals wit-blauw-qeslÍeept. Sloi I zÍn 4 vierkanien van ca 12 x 12 cÍn inA. -2 cn r g veísch lendê blauw-oedessineeíde en Lnilleu Íie 16vrcr<anlen uaf cà 1) \ rrrm^rn sónÊn in Ë'qrórrendp nmen bla$ v;n voor de Íêsl. delen van de buitênkant Slot À/S BenodrooÊ hoêveelheio van dele shien. 12vEr€rtenvonl0\'0tnnA zE onoer 'snrd;n . smÍ c is hatoen e- 115 cÍr voor de lusi€nsoeÍing: dslro'envdn l0' 3srcnvoumevles bÍeed van SloÍ 1,/S. Voor ft voêrinsl Voor dê lu$envosrino: ' ca 20 x 90 cÍn vliesei'ne oD iiqb"ar voltmevles 4 srol\elvàr l0 r 3'5 cn n C VooÍ vêÉtevioing van de bodêrt H630 van FÍÊudenberc Vllebsldlie KG. Benodigdheden:7iP_de aa"wrnngen op blad l verkarlvdn 12, 2cm rÍnencleq
Eirrs benodiqdh€dcn: ca 15 i 90 cÍn opslnikbare vl€seline H200 evenals ca 13, l3 cm opslrtlLbaíe lLnnennleq S520 van Frelld€nbcÍg vliessloÍlê XG. l klerne, scheío€ sloischaar oÍ een speciale ro snjdeÍ
voor chenille{€chnek van Clover oÍ Prym. Evl. 1 buste tjid€liike liimspay van Giiismann Sulky €venals alles naagaÍen van Giilormafln cÍêaliv.
IN EII(AAB ZENEN:

stol:

slllJDEill

Daarna re en h van de?e ih noq lellens 2 vol qende evenwldrqe linen op 2,5 cÍn van elkaar in_ khenen adnsluiênd de 6 sloÍlàqen zoals bijmoder 21hp(hrêvên d.hlnáápn ên dàà a de bovêníe 5 slolaqm lussen de naadli]nen opensniiden. De loesidq van de qmndíol eveneens aÍsnrlden en de burten[ánlen biteilaar qehouden aiteÍten Ále 4 vrerlanten zoals bir ÍnodÊ|23 beschÍeven wass€n, drnnÊn ên dÊ b.vÊíkàni evl bewêÍkên met een

kní oo de bovênsie sloílaaq n A n het midden lln van boven naaÍ beneden Iêl'enen.

naqi

of rleíenboÍslel 0l met een Ínetalen pan-

nensDons. DaaÍna de chenlle bokhen vanuÍl hêt mrdden aÍsnrden oo een qÍoonê van 10 r 10 cm (= ncl. naadloeíaq) Tenslotte vg de íoto de open dê4nêdFn stnflántPn rêlkens m het mdden naar Éuiten vouwen, vastspelden €n ÍÍet een hoÍlzonlale lF m hel m dden overdwaÍs dooÍsliklen. lí êlkeár zettèn van de hele buitenkanl: z e gÍote houdeÍ- model26 van bladzijde 27.

B[ hel in

de s.:hcmelekên noên êÍ 2 vàn mode 26 evena s qaan. vlg. de werktekóning van dit mod€ te weík

elhaaÍ zetlen sleeds

I

vlg

AFIIEBKNGI Zie qmie opbeígzak
27

-

mode

26

van

bladz jde

8dl€nkantl rn erkáar retten van een chenille-blok (4

x

De schànatek€ningen 1 €n 2 van nodêl 26 ên de w€ÍKekeninq ván dit modêl rlndl u op
werkblad
C.

Model2S
0pbergzak
Ahetng mn&r ophanglussen:
54,5 x 94,5 cm almeling met ophangl0ssên: 5 4,5 x ca 101 cm. IIATÊRIAAL: Voor de voorl(ant Bn de Íandblesl AÍeslen van veÍschillende jeansstoÍen,

D E

5 60

cm blauw-g€mêleeÍd. cm naiuÍel gedessineeÍd.

Benodigdh€il€flr zie de aanwijz ngen op bladziide

stol A ziin ÍestsioÍÍ€n uit alledankte jeans broeken
en oveÍhemden in 2 veÍschillende linten blauw. Benodnde hoeveelhed van deze stoilbn, zi€ dndeÍ \niiden' De sroíên B.E zijn ci 115 Lm breed van

Exba benodisdhedên: 5 qÍote lalllan Ga 14 l8 cm heed en ca 15-26 cm hooa) 4 llelne àklen lca 6.8 cm bÍeed en ca 6-10 cm hooqi en 4
bandussen van afqedankte iêàns,

1.

I

bovendeel van

slol r/S.
Voor de tussellvo€riígl

B C

120cmluÍkooisblauw-wil-geslreept
met bonte slipies 10

(a

H640 van Frcudenberg

195 x 90 vlÉserne oostrilkbaaÍ volLrmevies Vlbsstofie XG Lst opl ln

pên alqedanKe teansiuinbroek en de band van een afqedanll Êànslack met knopen.4 labes lan aíoÊdanKe ieans.I k'aalm de voÍmvan 1 sahvan

ci12

Ínm doorsnee rn zonneqeelen lrchtqro€n en 2

cm geel.

dlt modelwerden vooÍ een beleÍe slabllileit 2 laqen

Lràen n de voÍm van een

sa[

n rood cilÍoenqeel

28

Beschíviqen

en liclíilauw uit hel peÍsooniík€ besland var de quillsleÍ. 1 voÍrneÍ vmÍ opstrijkbaÍe s.hrine bies, 12 mm, I Í0lljmband 10 mm (1 rolbsvat 12 m)
evenals

evl

I

mini-siijkiizeÍ van cloveÍ, 1 buste

ttdel4ke hlmsDÍav van Gii@rmànn

Sulkl

alles'naaigaÍen van Giitênmnn cíBrtiv. of e€Í kilpotood. 1 jeans-naainaald

I

evenals

potood

de kant en 1 r 0p de breede van lÈt sbkvoeqe lanqs de oud€ naadliinen van h€t bovendeel oo d€ rcchlhoek ln B naaien (de Íond€ zijden blijven open, zodal lret de€l laleí als zak gebruikl kan v,oÍden). ltet d€ei aan de ondeíicnl op ca 5 mnr
vanaÍ de builenkanlen eveneens vaslnaaien. Dan .€. r€6!. li. naasl h€l turnbroêk bovenstuk lelkèns 2 labels onder e kaaÍ opnaaien, oaaína 3 van de

stlok

in D lelkens dooÍ vormeÍ voor opsfijkbaÍe schuine bies halen. lliêrvooÍ de stÍook lglksns €erst

ft

enlele cm door de vormer EekÀen 6n het beqin
vàn de oevouw€n slmok m€l een speld vashenen Dan de rormeí veÍdeÍ langs de stook tekjcn en

SNJDE$
ilaadlo8slag 0,75 cm,

1

rechho€k van 53,5 x 93.5 cm in hi€órj opleten dat hel slre€ppalrcoí evenwtdro loopt met de lanoeziden van de í€clÍhoek.
Voor ds opqanaáldo Íoctrtïoekon: 1 rcchlhoek 1 van 1 I x 53 cín in A 1 rcchlho€k 2 mn 2l .5 x 53 cm in A. Voaí rh opqênaafuL ltol(oÍ: 2 slÍoken van 2.75 x ca 82 cm in C. I slÍook van 2.75 x ca 60 cín in l). VooÍ d6 aclrtortanl: 1 rech$o€k van 53,5 x 93,5 cÍn in E.
2 Íechlho€hen van 1

I,

È

53.5

r 93.5 cmv0lumevle6

síook wn 6,5 x 299,5 cm in B. NiervooÍ eeísl3

stío*8n van 6,5 x 105 cm snriden sn &zÊ tÊlrens
met 6ên koÍle ziide aan elkaar z€tlen lzle d€ cursus op bladrijde 6 Íe. onde4. Vooí het aan elkaar naaien

begií en €jnd€ van de símk de exacl b€nodigdo lengte jncl, naadlo€slag aÍmet€n Ên op
van het

I

ELIGÀA ZETTE :

Bil het in elkáar z€tlÊn slêeds vlg. d€ schemarek. Vlg. de $hemal€k. eeÍsl op de rechthoek vooÍ ds vooÍkant ln B op 30 cm vanaÍ de bovensle k0í3 ziide êen honzonhle llin m€t potlood oí kiist'íl rnlehenen. 03àma he1 bovendeel van de Uinbíoel met de v€Ík8€ÍdÊ op de goede kaÍt midden 0p de rectho€k n B leqopn (hrcól| vall d€ ondercle lenslend€ van hel deel teqen de zojuií iÍigslekende lljn) en rondom vaíspetden, evl. vaírijgen. oan het dee/ lanqs de berde rechle ziihànlen evenars aan de b.venkart 1 x smat 0p

groleÍe zakkn md de veíkeerda op de qoede kanl qellkmdliq verdeeld ondeÍ €rkaaÍ en mrdden op de íechlhoek 1 in A sp€lden €n deze ev€rcsns 0p de oude naadliinen vaslnaaien. Dan b€ide oveÍlge gÍot€ zakken net zo op de Íechthoek 2 in A opnaaien. Nudercchlhoel n A met wàr litmspÍay mel de eeÍleerde op de q0ede hant aan d€ tr. ziikant van de rechlhdek in le0gen (hieíbí vall de bovenste korle zijd€ van de íechlfuek legen de ofldecle lengtezijde van hel luinbÍ0ek-bovendeel en de ii. lenglezijde van de Í€chlioek liq! te pas mel de li. ?ijdelinqs€ lenglezijde van d€ rechlhoek in B) en aan alle 4 zijden op ca 5 mm vanaÍ de builenkant€n dichlsliklen. Dan de Íechtroek 2 in A €veneens met wal lijmspray met de veíkeeÍd€ op de qoede kanl aan de re zrtkant van de Í€chthoel n 8l€loen (hieÍb]tvall de bveníe kone zrjd€ van rechlhoek eveneens looen de onderste lenglezide van hel lulnbro€k'bovensluk en de Íe. lengtêzijde van de rechlhoek ligt te pas mel Íê. zijdelinosê enqleziide van de recfthoel in 8) en êveneeN aan alle 4 zíden vaslnaaien- Aansluileod de 4 kleineÍe zakl€n m€t de v€ík€€rde op de qo€de kant qelilkmalig veÍdeeld onder elkaar en midden lussen de b8id€ opgênaa de Íechtnoeken in A Íanqschikken en eveneens in de oude naadliinen van de zaktên vastíaaien Tenslofte áan dc li en Í0. bovenhoek vaí dê 4 kleinê zakken e€n kÍaal aanz€rl€n. (De band van hel jeansjack r/t'oÍdl pas

ft

I

I

àÍsniden mèl de brirsnkanteí v.n dc vmrtánt 00 tieede slÍook in C nel z0 midden ovsr de li. l€ngtezijd€ en de onderkant van da rcchtho€t 2 in A naaiên. Dan de slrook in net 20 middên over de bovenkant van do ÍechÍmek in A eyênals oveÍ de ondeÍk nt lan hêt binbrók-bovenstuk naai€n. ovoÍslekende slook êveneens le pas mel

de &aÍbij onlslane vouvÍen shjk€o. H€ÍvooÍ kunt u hel bêsl€ €€n mini-slÍiikjizeí oebruikên Teoeltik mel hel slnjken van de vouwen hel lltmband midd€n oode vÊrkÊerd6 tvàn hcl dnlsiàne b.nd stijksn dooÍ dit mel de phkrant naaÍ b€n€d€n dooÍ de b€lÍeí€Íde gel€idhg $n de vffrnd t6 halen Fe 001 de aanwiÈingsn op de veÍpal*lng €n de voÍmeÍ v00Í opslijk!€r€ schuine bies). Dsama hel bescheÍmvel !€n het lilínband lrekken 6n één %n de belde slrcken in C midden over de Í6. l€nlteziid€ evenak de ondeÍste koÍt€ zride van de Íechlhoek I in A slriiken. hieÍti op ho€k een mo(Íe muw leggen. De sfook lan0s de b€ide lenglonjd€n smal 0p de kant vaststilk€n. 0v€íslel,,ende slÍook le pas

k

ft

I

ft

de burtánkánlên vád dê rDnÍkeÍn àfsn ên llàn dÊ band van het Fanqack ahniiden op e€n lengle van 53,5 cm en oD ca 2 cm vanaÍ de ondeÍl€nl van de rcchlhoek in A met dê opên koíle njden ts pas a de li. r€sp Íe. zikaÍn van de voorrde spêld€n, evl. vastÍrjoen D€ band in h8t midden met een veíticat€ lin nog €ens 2-3 x dooÍ alle lag€fl vashaaien. Nu

vooÍ de ophanqlussen de 4 bandlus$n l€lkens dubbelvo$en tol €en lus en mel d€ opên ko.te
zilden gehkmauq veÍdeeld bovenaer de achteílcnl

laler aangenaáid).

aEIES{XS

Ee6t €en íechlio€k voLumevlies te pas op

d€

veiceÍde kanl van óe vooÊ en achteÍlanl slDken
oaama d€ vooÍranl met e€n beelE lrimsrrav Ie oas mel de veÍlcerde kanten 0p elkaaÍ op de achl€rkánt

sp€lden, eyi. vastij$n. Áansluitend de rdndbies vlq. de ? me$ode van aÍwêrken zie cursus op bladzijde 7 aannaalen, hieíbir worden de ophanglus$n mee vasiqenaaid. Tenstótl€ de tussen naaí boven sllreh an €vl. aan de boveníe Íarld van de bies nog eens vaslnaaien.

-

-

ft

pakkên en de buitenkanlen af,veÍken mol eên
smalle ziqzaasteek 0Í overlockmachine. Nu voor de opqenaaide stíoken de b€ide sÍoken in C en de

&

schomábtming vlndt u op s€d(bl.d

C,

Model 29 Dames-sloíen
schoaínàát m 38/39.
kleernakerskíijl. 1 universel€ liniaal. E( I nal8loÍ kleÍenboíslel ol 1 paínenspons van nelaal. Een stuk rid€- oÍ paÍoonpapier. 1 jeans-naainaald.
2 x d€ zolen vlq. palmon 2 uit vliesofix. 2 s.huine sloken van 6.5 x ca 75 cm in C.

[ÀIE!!4ÁL Voor ds bolienkrnl, de Yosrlnq
rándblazen:

sn

de

l(e0c hoêr€èlh.: slol:

Á B C 0

l1oa8lEnËDÉu Patoondeelr de palroondelen 1 en 2 van hot vooó€€ld op waÍe groone overnemen op zildê 0Í palr0onpapieÍ, hieÈi de maíleÍingen aan de
bovsnkznt lelkens meê ouênemèn

III ELMAA ZETIEI: Bjh€lin ellaaÍ zetbn í€eds de weÍRek. le lveÍt oaan.

vlQ. de schemalek. en

BuihntrÍt
23

resbn mn vecchillende ieaissroíen. rcíen vàn !€Ísrh lende blau gÍoen- en

bruin qedessineerde sloíen 70 cm lurkoo sb au w-wlt-!

estíee pt

${u&t

h cllaár Isttm van d. dBnllb-Íldttho.k zie baokameÍkle€d in chenille-le{hniek - model
de 5 Í€chlh0eken h 8 evênáls de Échthoêk A van 23 x 50 cm qebruiken. Dan vlq. de weÍldek. van dit model met liniaál ên pot{od oÍ kíit op de bovensl€ sloflaag in A een hoÍizonlale lijn l€ken€n 0p cm vanaÍ de bovensle lenqlezÍde, hierbil de ijn naar de buitenkántan v€rlengen. oaama ondeí

aadtmslag lncl. 0,75 cm, bii do palÍoondêlon

20x50
zrin

mel bonte siiples. cm wl.blauw oedessneeíd

0,75 cm naadlooslag Íondom loovoegen.

- t€n bladzrjde 25, hi€Íbi nu voor do qrondslaÍ de 26 x 53 cín qroE rechtho€k in B sn 26 x 53 cÍn gÍoto vlleseline-Íechlhoêk en voo. d6 6 laq€,I

ft

voor {b bovàBta pánidllêkbtao:

Slol

en oleóemden in verschillende tinten blauw ^ SloÍ B zijn 6 veíschill€nde blal,l.l/-, gmen. en

ÍeslíofÍen uil aÍoed;nKe reàns bro€ken
1 rcchiho€k van ca 26 x 53 cm in B. VooÍ de veístoviglíE van tu oíondsbi: I Íechtoekvan ca 26x53 am vlieselne.

bruin-gedessineerd habQnen sloíen van Sr0r A/S Benodiqd€ ho€veelhe d van deze stoflen. zre ondpÍ 'sniden". Slof C is karoen en 115 cm breed van SloÍ A/S. StI D is een Íesl badíof lan êen oude

I

deze lijn nog 5 volgen(k gvênwÍdigo liJnen o9 2 cm

I

lechltoek van ca 23 x 50 cm in A.

5 íechíro€ken van ca 23 x 50 cm ln B.

Bonodlgdhsden: zie de aanwijzinosn 0p bladzijde 1.

ErlÉ bGíodigdhsdsn: ca 30 r 90 cm opsrrtkbarc vlieseline H200. ca 15 r 90 cm Írcserrne vliesoír evenals ca l5 x 90 cm opstiikiaíe linneninl€a
5520 van

VooÍ de voêÍlng van dê boveídel€n van d6 páÍlolÍels: ?x hetbwensle pantoÍÍeldeelv g. pahon 1 in 0.

Voor

pantcíêldclên:

de

nndblè2€n van

de

bovenslo

tlEu{hnh.r! Vllêssioffê m, 1

Ueme,

2 stroken van 6,5 x 2l ,5 cm in C.

scheípe sroÍschaar oÍ een spetÊte í0snrdeÍ voot ch€nillelechnieh van CloveÍ 0t Prym Evt 1 buqe

van elkaaÍ lelkens van builenkant naár buit€nlfft leken€n. Áansluilend de i íoflaoen zoals b[ mo(bl 23 beschÍêven aan olkaaÍ naalen en daa'ma de bovensE 6 stollagen tuss6n de nad€n opon sniidon. 0e qrcndsioÍ €veneens aÍsnijden en de buibnkanlen bijeen gehoude,l aÍw€.ken. Dan de íechlhoêk zoals bii model 23 b€schÍ€wn wass€n, dÍogen en dê bovenkánl m€t een naoer. ol kler€nboístsloÍ m€t een mláhn pannenspons bewerl(en, Daama de

hjd€lik€ iimspmy van GUIêmann Sulty evenals
alles naaEár€n van Giihrmrnn

crcatlv

Pollood 0l

xde zolen vg, palmon 2 in A. Vooí dê lrleggen: 2 x de zolen g9 palÍoon 2 van linn€ninleg.
4

chenille"Íêchlhoek vanuit het midden ahnijden op een gÍootle vafl 20 x 47 cm. Tenslotle vl0. de sch€malek. het hovensle partolÍelde€l vlg. palÍodr 1 in l0taal 2 x dt hAt cheíIlle-vlai( snii,en.

Bschíping€n 29

ÀEUEI{Xq

EeÍsl telkens e€n zool-deel ul vliesoÍlx te pas 0p de veÍkeeíde kanl van 2 ro0 dekn in A íÍiiken = buitenzoien DaaÍna t€lkens een zooldê€l van inneninleg ie pas 0p de verkeerde kant van de overqe bede zooldelen in A íÍijken = binnenzolen Dan het beschêrmvêlvan de vliesofxdelen lÍek[ên en 2 x le kens 1 binnen- €n buitenzool mêl de veÍkeêÍde kanlen & pas op el[aaí stÍtl\en Nu de
bovende en van de DaÍÍoíels

lekens Ínet behup

van wal ltmspray te pas mel de verk€erde [anlen oD ellaaí oo de voeÍrnqdelen Dla[hen Dán de

buitenkanlen van de lovensie pani0Ífeldelen en de 70 en telk€ns alweÍken Ínet e€n smalle zig?agsteek oÍ een overlockmachine. Nu d€ reahle kant van hel bovensle paniotl€ldeel lelkens met een siook in C alb ezen. HieÍvooÍ de slmok eeÍst m€l de anqe ziiden en de vêÍkeerde kant€n op elkaaí leggen en dè!íeukliin ooed inslÍiiken. Daarna telk€ns één van deze slmken m€l de dubbel gelelde, open kanien aán de r€chle kant van hel bovensi€ oantolÍeldeel speldên, de goede kamen op elkaaÍ en vaslslikken. De bies op de helÍi naaÍ binnen vouwen en mel onzicmbaÍe zoomsteekjes mel de hand vmlnaai€n.

Nu de boveníe pantotreldelen vooÍ 0p de zolen eooen (hierbir vallen de ln de palronen qetekende ma eÍrngen 0p €l[aar), le pas mel de zolen vastsoelden en vasÍiio€n. Dan de bu tenkánten met de dubbêl geleqde bies rondom altiezen, [ieói de bies eeíst aansoelden, de benodiqde lengle
aÍmet€n en overeenkoínslig alsnijd€n. 0e schemalekening en de weíktékening oYenals dê palronon 1 en 2 op lvare grcotb vindt u 0p

$€rkblad C.

Model 30
Heren-sloÍlen
scho€nmaat ca 42143. Í$AÍERlAALl
oatroonpapieÍ. 1 ieans naainaald VOORBÉNEDEI model 29 - van bladzjde 29, Zie dames-slotf€n nu de beide palÍoondelen vandilmode gebruiken

ln elkaar zetbn van de chênlllê-r€chtnoëk Ze badkamerkleêd in chenille-lechniek mod€l

-

23

Voor

de buit6nl(aíi, de voeÍing en

de

rdndbiezênl

s

A B C 0

resi€n var verschillende leanssloíen. Íest€n van veÍschillende blauw-gr0en en bruin gedessineerde stolÍen. 70 cm tuÍkooisblauw wil geslreepl Ínet bonle si pjes. 20 x50 cm wil blauw- gedess neeÍd.

UoEll: ilaadioêslag incl. 0,75 cm, blj de patÍoondelen 0,75 cm naadtoeslas óndom toeeoegm. voor de boveÍslr pantoíeldelen:
voor het chen ille-vls kl
Voor ds vêrstêÍiginE van de grondstot 1 fechihoek van ca28 x 56 cÍn vlieseline. Voor de 6 lagenl I Íechlhoek van ca25 x53 cm in A. 5 rechthoeken van ca 25 x53 cm in 8.
1 Íech$a€k van ca 28 x 56 cm in B.

van bladriide 25, hieÍbi nu voor de gÍondsloÍ en de 28 x 56 de 28 x 56 cm qÍoh Íechthoek n cm oÍot€ vlies€llnejechlhoek en vooÍ de 6 laqen de à Íeclrtïoeken in B evenals de Íech$oek a van 25 x 53 cm qebruiken. Dan vlq. de werklek. van dri model ínel lniaalen Dol]ood oí kriit op de

-

I

bovenste stoflMo

hn lekenen heórde lrn nàaÍ de burenMnlen

in A €en horizontal€ mddel-

vènenaen Daaína boven en onder deze hrn noq

thena 3

Slor A zrtn restsloíÊn Lril aÍgedankleFanÍbíoêl'€n en oveÍheÍnden n veÍsch lende tnhn blaurv. slol B ziin 6 veÍschillende blauw-, oíoen' en bruin_

0edéssrneeÍd fatoenên

íotlen van stoí

A/S.

voor de voe ng van ds bovendelen van de
pantothlsl
2 i hetbovensle pantoÍleldee vlg. patoon 1 n D. VooÍ de randbiezên van de bovênstê 2

Éenodrode boevÊÊlherd van deze stoflen. ae ondeÍ slol s károen en r15 cín bÍeed van Sioi l,/s. sioÍ D is een Íest badsloi van een oude

'snnd;

c

volaÊnde evenwridiqe linen 0p 2 cm van elkaaÍ telkens van builenkani naaÍ builenkant tekenen. Aansluilend de7 sioÍlagen zoals bij model 23 b€schreven aan elkaar naalen en daaÍna d€ bovensre 6 stoflaqen tussen de naden open snjden. Dê oÍondstol eveneens ahniiden. De buiten[anlÊn biieèn qehouden arwerken Dan de Í€chlhoek zoals bi Ínodel 23 beschíev€n wassen dmgen en de hnvênllanl mpr ppn naoel oí lhrênboÍstel oí met

Benodiqdheden: zle de aanwjzingen 0p biadzlde 1 Extsa benodiodheden: ca 30 x g0 cÍn oosrrilbaíe vleseline N200. ca 15 x 90 cm vieseline vliesolix evenals ca 15 x 90 cm opslrikbarc vli€seline

slÍolen van 6.5 { 23.5 cm rn C,

linneninleq 5520 van Fíeudonb€Íg vliessioílê KG, r hlene, scheÍpe siolschaar ol een spêciale rolsntdeí voo. chenile techniek van Clover 1 busj€ lijdelijke lijmspray van of Pryn. Giltemann Sulky evenàls alles-naagaren van cÍt€mann cÍeatlv. Pol ood 0l lleermalersl.rirt. 1 un versele lin aal.-Evt. nagel- of kleÍenborstel ol 1 pannenspons van Ínetaal. Een stuk zijde 0l

zolen vlq. paloon 2 in A. Voor de inlêgg€í: 2xde zolen vlq. palroon 2 van inneninleq.

4xde

een Ínêtakn pannensp-ons beweÍkPn 0aarna de chen lleíechlhoek vanuí hel ínidden ahndden 0p een qÍootle van 22 r 50 c m.Tenslotle vlq. de sche_ matek hel bovensle panlolleldee vlq palroon 1 in totaal 2 x uli hei chen lle vlaksnrjden.
AFWEBKIIG: Zie dames-sloÍfen
De

2xdezolenvlg. patoon uitvliesoÍix.
2 schuine sirok€n van 6,5 IN ELKIAS ZÊflEN: Bj [et rn elhaaÍ zelien de llerllelenino te

-model29

van bladziide 29.

E(

xcaS0cm

in C.

de

schemateksnins en de werkl€kening even.ls lafonen I cn ? op warc groolte vindt u op

I

we

vlq

de schemalekennq en qaan.

Model

31
Pollood ol keeÍmakerskriÍ. 1 univeÍsele liniaal met rnqeiekende 45 qaden hoel'. Evt 1 nagel 0l kleí€nboÍslel oi Dannensoons van melaal biFàssende ts, 15 cÍn lang 2 rode. 2 gele en 2 khlbLauwe kÍalên van ca 6 mm dooÍsnee. bilv van Bayher Hobbykunst, veÍkÍiigbaaÍ bij een hóbbv?aak. Een ÍeslboÍduuÍ- oldLrn haak qaÍen rn

Toileltasje in chenille-techniek
Almeting:15 x ca 16 cm.
IIATERIAALI voor de bultenksnt, de nndbies ên dê voeíin0:

Bdtenkantl
ln elkaar 2etten van de chenillê-rechlimk
model Zie badkameÍkleed in chen lle-te.h n 23 -van badnde 25, hreÍblinu von de qrondstoÍ

I

I

iek

dê 22

r 37.m.Ínle ÍÊchrhoêl in B en de 22

x 37

cm arote v És€line-Íechthoek en vooí de 6 laqen de drêchlhoek€n rn B evena s de rêchlhoel A van
19 x 34 cÍn aebrurken. Dan v q. de
modeL

A B C

tichtiauw

1 jeans-naainaald.

weídel. van

d

t

rcsten van veÍschlllend€ jeanssiotien.

reslen van veís.hillende bauw 0r0en_ en
bru n- qedessineerd€ sloffen.

S

IJOEil:

aadioeslag incl. 0,75
Voor het chenille-vlak:
1 reclrtho€kvan ca 22 x

cn,

20cÍniurkooisblauw-wil-qeslÍeepi
Ínet bonle stipiss.

Stol A zin reslsloÍfen u I afopdanKe ieans broelen en oveÍhimden n veÍs.h llende linten b auw. stoi B ziin 2 veíschillende blauw 0€dess neeÍde evenals 4 vers.hi lendc uni-bláuwÊ kalo€nên íoíen van stot À./s 8ênodiode h@veeLheid van dez€ stoÍÍen, zle ondeÍ "snijd;n '. StoÍ C ls kaloen €n l l5 cm hreed van StoÍ líS.

3/ cín

in B.

Têr versleviqing van de grondslol: 1 rechihoek van ca22 x 37 cmvleseline.

I rechlhoek van ca l9 x 34 cm in A. 5 Íechlhoeken van ca 19x34cm in B,
1 rêÍhhroel uàn 16 5

Eenodlqdheden: zie de aanwrjzmgen op bladzijde
1.

r 31

5 cm in C,

mel hÉa en potood oi hqt de horzontale mddellrn mlelenen l= n de weílllek. aanAeqeven meteeÍistiDDellinl Dàama oo de bovenste stoÍlaaq in A vanuit het Ínidd. van de Íe. ziikaÍ'l een lrin naar lr. onder rn een hoek van 45 EadÊn tot aan van deze de butenlanl nlekenen Dan Íe. en liin noo telk€ns 4 volqende evenwidige ijnen op 2,5 cm mn elkaar lelkens van buitenkanl lot buitenkanl resp. vanal de [oÍizonlale middelijn toi aan de builenkant intekenen. Dan d€ze ljn€n onder de horzonta e middelltn nog n sprcqelbeeld intekenen. panslurlend de 7 stollaqen zoals bri Ínodel 23 beschÍeven lanos de inqetekende lilnen {mel uitsonderinq van de hoÍizontale middeÍin)

I

E'dÍa benodiqdhêÍlên: ca 25 x 40 cm opíÍiikbai€
v reselne H200 van FreudenbeÍg

vlie€stoíe

KG,

l

aan elkaar naaien en daaÍna de

1 slÍook van 5,5 x 31,5 cm in C.
,{

6

voor chen le techne[ van ClovsÍ ol Pryn Ev1. busie lijdelitke lijmspray van GiíeÍmánn Sulky evenals alles-naaigaren van GiiteÍnann crcaliv.

lrern€,

ÍheÍpe slofschaaroÍ

een speriale Í0lsnijdeí

I

Elt(AÀn zETrEl,l:

Bt hetin êlkaaÍ zetlen si€eds vlg. de weÍKekening

bovensle sloÍ aoen tussen de nadên open sniiden. De qÍ0ndstol eveneens alsniiden en de builenlaÍÍen brEen oehouden alweíken Dan de rechlhoek zoals bri modÊl 23 berchÍeven $iassen, d,oqen en de Mvênl:nt mpt ppn dàoêl- .Í llerenboÍslel 0l mel

een mehlen pannenspons beweÍken. aanwijrlngl omdalde Íechlhopl n ditmodelschurn hn opzichte ván de dBaÍichtinA oDen oesneden wordt, kll]qt u een andere, neer f uw€e acht ge strucirur van d€ s100. Tenslolte de chenllle Í€chlh0ek aisnijd€n 0p een sÍoolie van 16,5 x 31,5 cm (= incl.

slook metde dubbel g€legde, 0pen kanlen mel de goede kanlên op elkaaÍ aan de Íe. l€ngtezjde van de buiienkani spelden en vaslslikken. D€ bies op de h€llt naaÍ de achleÍkani slaan en mel
de

DaaÍna de voeÍing eeÍsl aan dê koÍte ziden mel de goede kanlen 0p elkaaÍ eggen en dichlnaaien. De naad uit elkaar slÍijken en naaÍ midd. achier schulven. D€ voeÍlnq aan de li. zÍkanl dichlslikken
(= voerinSbodem). Dan de bovenkánl van de voer nq m 1 cm naar bnnen omsrrjken. Aansluirend de

AFIVERK

G:

Ëersi de builenÍandên van de buil€nkánten van de

onzrchlba.e zooínsle€kjes met de hand vastnaaien. De blesvan builên e!1. aan weersz. smalop de kani do0rstikken. Dan de bu tenkánl aan de bovensle en onderste korte zilde met de goede kanlen 0p elkaar eqgen en dichistkken. 0e naad 0pen slÍijken en naar midd aclrl€r schuiven. Dan het deel aan de

voeÍing aílerken mel eÊn smale zqzaqsteel 0Í een ovêrlock-Ínachne DaaÍna de bultenhanl aan de Íe lenglezijde albiezen. HieÍvooÍ de slÍook in C met de lange zitden en dê veÍleerde l€nlen 0p ellaaí vouwen en de bÍeuklin ooêd stnfien Dan

li. ziikant dichtslikken (= bodem van hel hse).
Het lasje naar builen keÍen Nu hel tasle aan de bovenkanl ut elkaaí lÍekk€n en de bovenkánt zo 0p e kaar leqaên, dal de z inaad in hel midden van een zide komi. oan de Íls metde h?nd inzetlen.

voeÍinq mel dê veÍkeerde kanlen 0p elkaaÍ in het lasje sch urven en langs de omg estre ken kanlen m et onzichlbaÍe zoomsieekjes mel de hand vaslnaaien Daarna van borduuÍ 0Í haakgar€n een sluk van ca 20 cm aÍknlppen en aan één end een knoop Ínaken. Dan 2 x atu/. 1 lichtblaLrwe, 1 Íode en een qele kraaiopÍijgen. TensLoite hel kÍalensn0eftle aan de lrekkeÍ van de Íih bevesliqen.
De

weÍldekening vinílt u op werkhlad C.

Model 32 -wit wandkleed met Zwa 3D etlect
Almoting:82 x 82 cm
MA1ENIML:
Voor dê

VooÍ dê noliêven 3a. 3b, 4a. 4b, 6a sn 6b: Telkens ca 8-9 íÍoken van 3,5 cÍn bÍeedte over de hele sioÍbrcedte in A ên B. Dan nog voor de sectie ll van d€ moti€ven 3a en 3b:

vo{rkaÍt m d. ráídbiês:
150 cm

A B C
D

ílsufl hoêveelh,r stol: 150.m ruarl
Íesisrotfen in lila', roze-, rood

wi

Pink

,

blauw- en iuÍkoois-

aeméleeÍd. Voor de achtoÍkani en dêophanqtunncl: 95 cm wl-tuaÍi-dPdcssmeerd Alle íoíen z jn ca 1r 5 cm bÍeeij u hetpêÍsoonhtke

4d€lenvlg.pahondee 1 inC,hierbijhelpalmondeet op de v€rkearde sloftánt leqgen en mêtlekens 1 cÍn naadtoesiag aan ale zilden utsnijd€n. Dan nog vooÍ de s€ctie ll van dê molisy€n 4a ên 4bl 4de envlq.paÍoondeelt inC,h eói hel palroondeel 0p d€ verk€erde stoftani leqq€n en mel telkêns 1 cm naadloeslag aan ailezijden uiisnijden. Dan noq voor de secliê ll ván de motiGvcn 6a

m

beshnd van de qullrsler Soortqe i|ke stoÍien zin veíkrijgbaaÍ van bliv. Froweln, Eiinebx b.v. on SloÍ A/S. Voor de lussenvoeÍing: ca 90 x 1 1 4 cÍn vlieseline volumevlies Thermolam van Frcud€nberq
Bênodigdhed€n:

6b: 4delenv g.patroondeell inC,hleÍbljheipatro.ndeel op de veÍkeerde stolkant eggen en met telkens cm naadroeslag aan arleziden uitsnijden Vooí de motiêven 7a, 7b, 8a en 8b: Telk€ns ca 6 stroken van 4 cÍn breedte oveÍ d€ hele

l

03n nog vooÍ de moliêven 7a en 7b:
patoondeel I in C, hiêrbij hetpalroondeeL op de veÍteeÍde stoÍkanl legqen en mel lêlkens 1 cm naadio€slag aan alLe zjden uilsn{den. D.n nog voor de moliev€n 8a en 8b: 4delenvlg. parroondêel1 nC,hierbijhetpalroond€e 0p de veÍfieeÍde sloÍkanl leqaen en ínet lelkens 1 cm naadioeslag qan alle zijden uilsnjden. VooÍ dê Írolieven ga 6n 9b: Telkens 4sÍoken van 4,5 cm breedte over de hee siolbrcedle in A en B. 4 vieÍkánten van 5 x5cm in C.
4 delen vlg.

Exbs bênodisdneden: naai- €n qu tqarên
llad€ita. Een stuk zijde 0Í palÍoonpapier.

z e de aanwuznqen op

btadzlde

l

van

V00SBtBElDEll: llotleven 1-9: L6l opl 0e moteven 2a en 2b, 3a sn 3b evena s grcepen = sectiês, 'k en 4D woÍden telkens rn 2 de Ínotieven 5a sn 5h n 3 seches oeÍnaakl die aansluilend toi het hele motiel aan elláar oêzel worden. Al€ rnoheven resp sectFs t€tkeni4 x
kopiëÍen.

ln êlkaar zetten van moliêl la (2 x makeo De aizandeíilke delen in de qenummeÍde volgorde achter elkaar aannaaien Eerst het vie(aÍÍ I in c metde goedekàntnaaÍboven opdeonqemà4eeíde zide van het orqrnele ínolrel {= papieÍ) leqqen en op de qemaí*eerde zijde irp d€ naalijn speden. HieÍdoor kan ge.onlÍoleerd woÍden oÍ ale naden net voldo€nde naadlo€slaq worden alCedekt ên eí onlshal legelik een richtpunl waar hei volqende deel aange egd Ínoel worden. Daarna één van de 3 cm brede slÍok€n in A mel de goede kanten 0p e kaaÍ aan de re. zijkanl van het v€ílaÍÍ n C lêggen. Dan op de qemarkeerdo zitde mei kleine sleekles {sleek engle 2) naaien pan hei beqn en €nde van de naad lelkens €efl.paar sleekJes dooÍnaai€n en h€t beqin en ende van de naad le kens alhechten. De naadi0eslagen op 0 75 cm aÍsnilden, dan de stofslrook naaÍ builen omslaan en qlad slriken, nrel de hand oÍ mel een slrjkijzeÍ en te pas aÍsnijden. Nu de íesl strook rn A met de goede kanlen op elkáar aan de onderkant van de 2ojoisl genaa de rechlhoek eggen en zoals boven beschreven aannaaien. 0e naadtoeslagen we€r op 0,75 cm alsnjden, dan de slÍook in A naaÍ budên omslaan s1ÍÍken en ie pas aÍsnilden. Daama de rest. slíook in A aan de li zÍkant van hel hiervoor qenaaide viêÍkanl Íaalen. De stoístrook weer naar builen omslaan, glàd s1Íiihen en te pas ahnriden. Áánsluiend de shool n À áán de hov-cnkant vàn de zoiuist onlstane rechthoek naaen. De stohÍook weer naaÍ builen omslaan, gad slÍijken en te pas

Lètop!ln dn modelmoeten

de Ínoneven

0p papler genaaid worden, omdat zê lateÍ in de
ênqelse papErmelhode aan elkaar genaad worden Let opl De vooóeelden 0D ware omotte zm van

2 Íechlhoeken I van 115 x 35,5 cm in A, Telkens Íechlhoek 2 van 1r,5 x 21,5 cm in A

enL

I

de v€rk€erde kanl getekend, omdat de sloÍ latêr
0p de ongeÍnaÍfieeÍde kant van tret naai vooÍbeetd lenaaid woÍrfl. De leiters geven de stol aan, de letallen de volcoÍde van de achter €lkaaÍ aan le naaien delen. Alle deen 1 van de Ínoiieven 3a, 3b, &,4b,6a,6b, ?a,7b,8a er 8t overbÍeno€n 0p zlde. of paboonoaoier. H€l oveínemen vatde

ov€rig€ delen van de moiieven op zjde- oi patro0npapier veívalt in dii m0dê1, omdat h€t eenvoudioer s om vieÍj1an1en en oveÍeenkomliia bÍede íroken zoals iierondêr aanoeaeven ud tó snijden en deze dan vlq. de aanwiizinoen aan le
SIIIJDET:

l{

3 íechlhoekenS van 11,5 x 15,5 cm in A. Íechlhoek 3 van 11 5 x 15,5 cm in B, Íechlhoek 4 van ll,5 x 45,5 cm in g. Íechlhoek 5 van ll,5 x 39,5 cm in 1 Íechlhoek 6 van 5,5 x ll,5 cm ln A, 4 Íe.hlhoeken 6 van 5,5 x 11,5 cm ln B, Voor íle samongsstslde smalle strooll 6 stroken van 3,5 x 5,5 cm in A. I stÍo[en van 3,5 x 5,5 cm in B 7 vieí[anlen van 3,5 r 35cÍn m C,

ahniid€n. H eÍmee is de ee6le Íonde beëindrod. 0p deze wÍze all€ volqende sÍok€n aanzeiten, hieÍbi mel de klok me€ weÍken en sle€ds de sloÍ aanhoudên vlq de letlers voor de haalies. Na het aannàáren vàn e[Ê slmok.onÍólc.en àí allc /LÍlcn van het ÍnoiieÍ Ínei voldo€nde naadloeslag woiden aÍgedekt. D€ naadioes agen steeds aÍsnjden op

L

0,7scm, de slroken naaréén kani gladslÍijken met de hand 0Í Ínei een slíÍkilzeÍ en met voldoende naadloesla! afsnilden. Na het glad íÍijken d€
zoiuisl aangenaaide delen 0p de gemarkeerdê kant Ínet spelden opnleuw 0p de naailljnen beyesligen. oit is belanorik voor lret oeva er liidens hel naaien iels scheel qelÍokken is Lst opl Bij hel aannaaien van de sbo[en van de iaalsle Íond€ 0p eíen dat dezê aan de buten[anlen tenmnsle im oveÍ de builenkanten van het papier steken. omdat de

]

1 vierkanl van ca 90

x90 cm in D.

l{aadloeslag incl. 0,75 cm íesp. ca I cÍt bij dê slmken voor de motioven 1-9. 8U de
patÍoondolên voor dê dalen moliêven 3a, 3b, &, 4b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a ên 8b tetkens ca 1 cm naadtoeslagaan alle krnlen loevoeEen.
Voor net middendeel: Voor de motbvsn la,lb, à, 2b, 5a ên 5bi Telkens ca 9 10 slroken van 3 cm bíeedle oveÍ de helê srolbÍeedle in A en B. 12vierkánlen van 4 x 4cm in C.

I

van

ft

1 vierkanl van ca90 x90 cmvolumevlies Voor de hndbiês: 2 slÍoken van 5,5 x 83,5 cm ln A. 1 slíook van 5,5 x 123,5 cm n B. HieÍvoor €elsi 2 slmken van 5,5 x 62,5 cm snjden en deze b€ide slÍoken mel een smalle kani aan elkaarnaaien. I slÍook van 5,5 x 43,5 cm in 8. 1

delen lateÍ m€t de enqe se papiermelhode aan elkaar lenaaid worden, is het bekÍ ofl aan de bu l€nkanlen iets meeÍ naadtoesiag le hebben. Als
al e delen ziln aanqenaaid, de ovêrstêkende randen van hel moiieÍ aÍsnijden, h eÍb j de naadr0eslaqen

l/an telkens cm aan d€ builenÍanden van hel hel€ motiel aanhouden Let op! fet boÍduuÍvliès nog ni€l veÍwijderen, maar alle 4 builenkanlen van de sloÍ als vooóereiding voor d€ enqelse
papiermelhode lelNens naar binnen om het papier buioen en vastrioèn. Aanstudend hetsloÍdeeloo de goede kanl qoêd stdken. ln êltaaÍ zetten van motiel 1 b (2 x maken): Mak€n 20als molieÍ la. nu de sloÍfên aanhouden vlq. d€ letleÍs iussen haakies ln elkaar Íên van moliêÍ 2s (2x makên)i

I

ilmok van 10 x 80 cm in D,

IN ELKAAB ZETTEN:

sclremalekeninlen 1 en 2 en vlg, de mi)t even

BJ het in elkaar zetlen sleeds vlg. de l-9

ln slkasr zetten van sectie t: llaken zoals moliêi 1r. n[ de sê.lie I ván m.iicí 2 oebrurken en de sloíen aanhouden vlo de latéls vooí de haarjes. Daama voorlop q a[e;n de naadioeslao aan de ondeÍste Íonde kanr om h€r
papi€Í naar binnen buigen, Íijgen en slÍijken. ln elkaar zetbn van seclio ll: l\íaken zmls moli€lla, nu d€ se.lie ll van moliel 2 gebÍuiken en de sloitun aanhouden vlg. de len€rs uoor de haakles Lel op! 00k als de naadlrjnen in deze seclie niei rê.hl ziin, steeds lanqs de linen naaien en de del€n na hot omslaan naar builen mel hetstrÍkitzeÍ in voÍm bÍenq€n. Daama eerst aliêei de naadtoeslaq aan de bovenste rcnde, langste kanl om hel paFier naàr binnen ombuneÍt. iqen
ln €lkaar zêttên vái dè scties I en ll tot hêt hêle motisf 2a: De sectes I sn ll aan de (omgesiÍeken) ronde kanlen me1 de qoede kanlên o! el[zar eooen en de hoekpunten vastsp€lden. De ronde kanten dan achler elkaar te pas op elkaaÍ leoqen en van hoekpunttolhoelpunlmelonzotÍbarezoonsleekJes rnêl de hand vashaaren, hieÍbrj zo moqe Uh qeen papieÍ mee maien. De samenoenaaide del€n op de qoede hani strijken 0e Íijqdraden urlhalen. Dan de naaÍíoesláoen ván hpJ helÊ mÍnicí áàn àlp lanlFn na binneiombuiq€n, Íiio€n en sríiken. ln elkaar zettên van & s€clies I en ll v.n moïe{ (2 x maken):

moliel 4 g€bÍurken en de sloÍlen aanh0uden vlg. de ln olláar zelten van dê seclies I en ll tot het neb motiet 4b: Maken zoals bil ÍÍoUeÍ 2a beschÍeven, nu eeÍst
a le

I

4 buitenkanten van beide seclies letkens naar binnen ombuiqen, ítoen en slritken. Dan de seclies

en langs de Íonde zilden mei onzichtbare zooÍnsteekles aan elkaaÍ rctlen tot het he e moiief 4b. ln slkaar zetten van de sêclles I - lll van moliet 5h (2x maken):
nu de secUes I, ll en lll van moli€Í 5 gebíriken en de stolfen aanhouden vq de letters vooÍ de haaljes Lêlopl ook als de naadiinen in seLlie ll niet rechl ziin, sleeds lanos de lijnen oaaien en d€ delen na het oms aan naar
íLlaken zoals motiel

ll

la

'

buiten mêt her

srÍijkieí

in

vonï brengen.

shlÍen aanhouden vlg. de letleÍs tussen haaki€s. ln elk.a etten van het helc middend€€l; Vlg. scheÍnatek. 1 eerst 2 r I ÍÍotieÍ ta,2a ên 3a resp 5a, 6a an 7a resp. !lá, 8. en g€ ielkens mel onzichlbare zooÍnsle€kjes naasl elkaar zelien tot 3 iten DaaÍna 2 x 3 rijen telkens ondeÍ elkaaÍ, nel z0 tot een vierkanl naaen = vierkant a. Dan 2 x molieÍ 4h, 5b en 1b Íesp. 8b, 6h en 2! Íesp. 9b, 7b en 3b sieeds net z0 tol 3 rj€n.naasl elkaar zelten. DaaÍna 2 x 3 Íien telkens nei z0 oqder elkaaÍ naaien lot een vie(anl = vieÍkant b. Àansluitênd 2 x v eÍk.nï a eí b lclkens náásl êlkaar zelten toi 2 rechltoeken daarna de b€ide Íechtioeken nel zo onder elkaaÍ zetlen iot hei hele midd€ndeel. Tenslone de dlgdíaden uthalen en de aan de builenkant igqende omgêst€k€n kanlon naar buiten sirijken De naadloeslagen aan dê

.-

I

I

Daama

buitenkznren aÍsnijden op 0,75 cm. Dan het papier ln elkaar zetten van de h€le voorkant

2t

eeÍsl alken d€ naadloeslaq aan de li. rcnde kant van seclie l€v€nals de re. Íond€,langsie kanl van seclie lloÍnbugen rjgen en slÍik€n. ln elkaar 2ettên vsÍ de secliês t. ll êí tlt tot het hole motieÍ 5a: lvlaken zoals bi moiiel2a besc[Íeven, hieÍbijnahel aan elkaaÍ naaien van deseclies I en lleeÍstalleen dê naadloeslaq aan d€ li. buitenkantlan sectie t€n aan de Íe. zikanl van seclie lll onibuiqen, íijqei en slrjken. Dan seciie lll met de Íe k0rle zide aan de li. zilkanivan seclie laannaaien. nilqdlaad uilhalen. Dán de naadtoeslagen van hethele moiieí
ombuiqen, rilgen en sirilken ln €lkaar zetbn van de secll€s

2 eersl voor de samengesteld€ slroken 3x 2 stÍoken in A€n 1 v eÍkant in C êvenals 4 x 2 slroken in en I vi€rkant in C ielkens alw. naasl êlkaaÍ zelt€n = í.ook a resp. b, DaaÍna vooÍ de li. zijkanl àeÍst 1 rechlhoek 6 in 8, 1 sÍook b, rechihoek 6 in B, 1 rechlhoek l in A, 1 stíook a en
Vlg. óchêmalek.

I

l

Malenzoalsmoref la,hierbijdesediestenttvan moliel2gebruiken ende 90íen aanhouden v0 de

1 rechlhoek 3 nAondcrclkáarTpncn Dáárná dp.7e slÍook aan de i. zijkanl van hel middendee naaien. N0 vooÍ de bov€nsi€ randstrook Íechlhoek 2 in

I

hflêB nrs*ó hrál Ês ln elkaaÍ tstlen ván de sectiês I en ll tol net hsle
moliet

l,llen lllvaí

het

2b: r

Maken zoals

bÍ moli€Í 2a beschÍeven.

ln slkaar êtlên van de $cti€s l€n llvan motlel 3a (2 x maken): Mak€n zoals molieÍ 1a, nu de secties I en ll van molieí 3 qebruiken en de íoíen aanhouden vq

de l€tlers uooÍ de haàklos Let oEl ooh àts de naadlijnen in deze sectE niet rechl ztn, steeds
lanss de liinen naàien en de delen na het omíaan naar builen mel hetsiiikiizeíin vorm bcnoen h elkaáÍ zêtFr vaÍ dó soclies I en ll ior Íet hêle

molteÍ 3a: Ivaken zoals bij motieí 2a b€schÍeven, nu eerst
alle 4 builenkanten van b€ide seciies telkens naaÍ blnnen ombuigen, Íijgen en siÍijken. Dan de sèclies I en langs de Íonde zijd€n mer onzichlbare zoomsleekjes aan e kaar zetten tol hel hele molieÍ

ll

Maken zoals motiel la, nu de sectres I, ll en lll van molkÍ 5 g€bruiken en de stoíen aanhouden v g. d€ letters tussen haakjes. Daama eerst alleen de naadheslag aaÍr de li Íonde kánt van seciie I êv€nals de rê. Íonde, angste kant van sectie ll ombuloon, riaen en slriken. ln olkaaÍ zethn van de secties l, ll en llllol het iele motiêí 5b: Ívlaken zoals bil moliel 2á beschreven, h eó j na h€l aan elka naai€nvande secties I enlleelsialleen de naadl0esla! aan de li. zildelin!se buitenkantvan secli€ len aan de re. zljkánt van s€ciie lllombuigen, Íijgen en stritken. Dan seciie lll mel de Íe korle zijde aan de zÍkant van seclie I aannaaien. Ritqdraad uithal€n. Dan de naadtoeslagên van hel hele molief0mbuiqen, Írjg€n en slijken. ln elkaar zelen van molicl6a (2x maken):

B, 1 Íechihoek 3 in A, 1 slíook a en 1 rechthoek 1 in A naasi elkaaÍ zet€n. Dan dezê ííook aan de bovenkant van hel middendeei Ínet de zojuist aangenaaide stÍook naaien. Nu vooí de Íe. zjkanl
r€chlhoek 6 n A,1 slÍooka,1 rechihoek 3 inA, rechlhoek 6 n B. 1 slÍ00k b €n de Íechiho€k 4 in B ondeÍ elkaaÍ naa en Dan deze slÍ00k aan de re. zilkant van het middendeel mei de aangenaaide slroken zeiten. Daarna vmr de onderste randslrook I rechlhoek 2 in A, 1 rechlhoek 6 n 8,1 íÍook b, de rechltoek 5 ln B. 1 sirook h en de Íechllroek 3 in B naasl êlkaaÍ zelten, Aansluitend dez€ slÍook aan de 0nderkant van het Íniddendeel met aangenaai& slroken naaiên = hele vooÍkani.

I

I

I

!!!,qLX44E2EII!! VAIDEIAGEI
Ziedecurs s op Oradzide
OUILTEN:
5.

lÍ elkaaÍ zetten van d€ s€clies I en ll v,Í noliêí 3b (2 x maken)i líaken zoals moliêf ra. nu de s.,ties I ên ll vàn moliel3 qetÍuiken en d; sioflen aanh0ud€n vtq. de
ln elloar zettên yan

3€.

&

s€clies I en ll lol het hetë

Maken zoals molieÍ 1a, nu motiefOgebÍurken en de slotfen aanhouden v o d€ letters voor de haakies. Let opl ook als de naadlijnen niei Íecht zin, sleeds angs de hÍen naaien en de deen na het omslaan naar builen mel lret slíijk jzeÍ ln voím bíengen. ln elkaar z€lten wn moliêÍ 6b (2 x maken)i lvaken zoàls motêÍ1a nu molieÍ6 gebruiken en de íoÍIen aanhouden vg. de letterctussen haakles

Mak€n zoals bii moliel 2a beschÍeven, nu eersi alle 4 buitenkanlen van beide seclies lelkens naar binnen ombugen, rijgen en íriken. Dan de seclies I sn langs de Íonde ziden met onzichlbarc zoomst€e&ês aan elkaar naaien tol hei hele moi ef 3b. ln eli(áar zettÊn van sêclies I en ll vrn motieÍ 4a (2x maken): ivaken zoals molieí 1á, nu de secties I sn ll van motjeÍ 4 lebrulkên en de s1oíen aanhouden viq

ll

ft

de lefleÍs vo.r de haaki€s. Let op! oot ats de naadlilnen in de s€clF llniel Íechtzijn, steeds tangs

de lilnpn náápn cn dc ílelên n: hêJ nmal,:í nààr bu tdn met hel sirik zeÍ m vorm brenoen h elkaaÍzstt n vái dê seclles I en li iot het hèle

Ííoliel4ai

ilaken zoals bii moteÍ 2a he$hr€v€n, nu eeÍsr alle 4 bu ienkanten van belde seclies lelkens naaÍ
binnenombuiq€n, Íiiqen

I m ll

enstrken

Dan de secbes

hnqs de onde z den mer onzrhrbaÍe

zoomdeekjes aan elkaaÍ zeilen tol hel hele molieÍ ln êlkaaÍ zetbr vaÍ de secties len llvan notiet 4b(2xmaken)l Mak€n zoals moliet nu de se.-iies I en ll ván

la

elkaar retlen van motieÍ 7a {2xmaken) lvaken zoals mol eÍ la nu molielToebruikenende sloíen aanhouden vlg. de letleÍs voor de haakles Lel op!ook als de naadliinen nietrccht ziin. sleeds langs de lijnen naaien en d€ del€n na hetomslaàn naarbut€n mei hel stilkijzer in vorm brcngen ln elkaar zetbn van motief Th (2 x Ínakên)l l4aken zoals molieÍ 1a, nu motieÍ 7 gebruiken en de íotÍen aanhouden vh. de leiteís lussen haakjes. ln elkarr zelien vaÍ notjêÍ 8a (2x Ínaken)l l4aken zoals moliet la, n0 moteÍ8 gebíuiken en de sloÍÍen aanhouden vlq. de leliers vooÍ de haaki€s. Let op!0ok als de naadlinen niel reclri zijn, sleeds langs de lrinen naaen en de delen na hel omslaan naar buiten Ínei het slrÍkijzeÍ in vomr brengen. ln elkaar zetien van moliel 8b (2 x maken): Maken zoals motieÍ 1a, nu motieÍ8q€bÍulken ên de stoÍÍen aanholden vlg. de etlers lussen haakjes. ln elkaar z€Íên van mollel9a (2x maken): Maken rca s Ín0tieÍ 1a, nu molleÍ9g€bÍulken €n dê stoífen aanbouden v g de lettels voor de haakjes. Let op! ook ah de naad iinen n el Íecht ziln steeds anqs de lijn€n naai€n en de delen na het onrslaan naar builen met hei slÍijkljzeí ln voÍm brenqen. ln êlkaaÍ zetlen van motiel9b (2 x maken): lvaken 2oals motef 1a nu molief 9 gebruiken en d€

h

vierkanien en de delon in C evenals de naden lussen de logcabin Í0ndes ondeíinq in de naadlÍnen quillen. oan nog d€ naden tussen hêt mddendeel en de Íanden eveneêns in de naadlitnen quillen ln de Íanden deconlouÍenvan de vi€rkanten in C te kens in de naadlinen quiten, h eÍbjde Unen dooÍjopênd sp raalvo'mnio en op ca 0 75 cín noo 1-2 r 0m de vierkanten reiden. Aansluitend de lijnen in de Íesi. vlakken naar keuz€ dooÍ laten iopen. AFWERKNG: Na hel quilten de achteÍkanl en de tussenvo€rinq op d€zelfde gÍoolle als de vooÍkánt alsnijden. oan voor de Íandbies de beide stJoken n A en B aÍr. mel de koÍie zljden aan ê kaaÍ zetlên tol ftn lanqê bies. Aansluilend de bies vlq. de 2" mehode van
ali,verken aaozelt€n zie de cursus op b adzijde 7-, hieíbij opLeiten dal d€ slÍook ií A van de bies op de builenkaÍnen van de randííoken inA en de sirook n B lelkens op de íandslroken in koml, V00í de ophanqtunne de slÍook mel de lan ge zijden

ln de molieven d€ contouÍen van de

I

en de goêde kanten op elkaaÍ leggen en aan alle 3 zijden dlchhaaien, hieíbii een keine open ng houden v00r hei keÍen. De slÍ00k kercn en de open nq sludeí. De lengtezijden van deze sÍook met klene zoomslÊekjes 0p de achterlGnt van hel schêmaiekeningen 1 eí 2 evêí als de molleven 1-9 op waí€ qrootl€ vindl u 0p we bladD.

32

Beschrjvinqe.

Model33
Zwarl-witte tas
tlooglê:
31

,25i omEEk 80 cm

voor de moti€vên 9, 10 en 11 ov€nals hij de driêhoeteí van de motieven 1-8 ca í cn nasdheslrq a.n alle zlden ioeÍoegen. 8lj het
palrconde€l voor dc aÍwerking vsn de hênqsêls 0,75 cm naadtoeslag Íondom to€vocgen.
Voor ÍnolieÍ 1: 1 stook van 4 x ca 40 crn in A. 2 stoken van 3 x ca 75 cm in A. I sÍook van 4 x ca 65 cm in B 1 strook van 3 cm breedle oveÍ de heie shfbreedte

I

slÍook van 3 cÍn bÍeedte over de hele stolbreedte

inB 1 driehoek vlg. het palroondeel in D, hierbi h€l
palÍoondeel op de verkeeÍde leggen en met lelkens 1 cm naadtoeslag aan alle zjden uitsnilden.

MATENAAL: Voor dc vooF en achterkanl ên dê hengselsl

$on€

A I C D E F G H I J X

80 cm À\,aÍl wt gedessineeíd. 60 cm wlt'zsair oedessineerd.
50

cm

10x20 cm llla-gemêleeÍd.

À{,arl.

'

VooÍ dè boHsie rendstÍmk ván dà vooF on achterkaít = voor de motieven 9 on l0:

I

De overeenkomslige palmonde en voor de

10x10cm l0 )l 20 cm

10x25 cm

l0xl0cm

íozê-oemêleerd Íood-óemêleerd oinl-oemeleerd. blauw-gemêl€€rd.

nB.

1 drehoek vlg. hel palroondeel in D,-hleÍbij het paÍoon 0p de veíke€rde stoÍl€nt l€ggen en mei le kens 1 cm naadloeslag aan alle zlden
uitsnijden. Voor moliel 2: 1 slÍook van 4 x ca 60 cÍn in A 2 slroken van 3 x ca 60 cm in A, 1 slrook van 4 x ca 35 cÍn in B I strook van 3 cm breedh oveí de hele sloÍbre€dte in B. 1 driehoek vlo lret oatoóndeal in E, hiedi het palÍoondeel 0p de v€rkeerde íofk nl leqqen en

i€ kens 1 x op de veiíeerde lGnl van de belÍ€Ílende sloÍ l€lgen (de letleÍs in het vooÍbeeld oeven de sloÍ aan) en lelkens mel ca cÍn naadtoeslaq aan alle rijden udsnijden. Lelop!Eeml de Íandbies €n de írokên vooÍ dê hengsels uil stoÍ

en

l0

moteven

I

Voor d€ voeriíg
40

Sx5cmturkoois'gemêlê€rd vaí het voorsb en achtoÍsle

C snljd€n.

cm

naturê|.

45cmwit-zwarljood-gedessineeÍd. Ale sloflen zijn (a 115 cÍn bíeed uthel perslonltk bestand van de qurllsleÍ S.ortoe e íotfen zn v€rkrilqbaar bijv bi. FÍowein, Bhinetex b.v. en Slol A/S. Lèl 0p! Wij hebben in de hieÍboven aanqeqeven stoÍlen a en B lelkens 8 ueíschtllend

VooÍ dê bodên = vooÍ motbl De overeenkoÍníige palroondelen vooÍ de seclies van molieÍ 1t lêlkens 1 x op de verkeeíde kanl van de betreÍÍ€nde stol leqgen (de letton in hel vooÍbeeld geven de sloÍ aan) en i€lkens met ca 1 cm naadtoes aq aan alle kanlen uilgnjden.

ll:

i

Voor do voering van het voorsle- en acht€Ísis

mei telkens

I

cÍn naadloeslag aan ale ziden

Voor de tu$envoering van dê vooÊ
achhrtanl:
2 rechltoeken van ca 35 x 45 cm volumevlies. 2 Íechlhoeken van 31,5 x 41,5 cÍn in K, 1 Íechlhoek van ca l5 x40 cm in K Voor de inleg van de bodem: 2 Íe.hlhoeken van ca 15 x40 cm voiumevles
1 schuin€ besvan 3 x 16,5 cm n C. Voor de bovensb randbies: I sirook van 6,5 x 81,5 cm in C.

2 rechfDeken van ca 35 x 45 cm ln

J.

en

gedessineerde

ln de belreÍfende kleurstellinq gebÍulkt. As u

stoÍen van ca 115 cÍn breedte
8
1 írook van 4 x ca 45 cm n A. 2 slÍoken van 3 x ca 70 cÍn in A 1 slÍook van 4 x ca 55 cm n B. slmok van 3 cÍn bÍeedle over de hele slolbreedte in B.

verschill€nde shffen win gebruken dan hebl u van 6 v€rschillende stoíen A lelkens 15 cm nodig en van 2 verschilende íoíen A, waaruit u ook de íÍoken kunl snilden voor de hengsels, i€lkens 20 cm. Van 6 v€lschillende stotÍen B hebt u dan 10 cm nodg en van 2 verschilênde sloÍÍen B, waaÍ u 00k de 9Í0ken voor de hengseh uit kunt sniden, Voor d€ bssênvoeÍlng: ca 75 x I 14 cm vleselne

l

I
I

het pairoondeel in F hierbii hel patÍoondeel op de veÍkeeÍde sloÍkanl leggen en met telkens 1 cm naadtoeslag aan alle zjden
dÍeho€k
uitsnijden.

vh

volumevlies TheÍmolam

vliê$toíe

van

VooÍ moliêl 4:
slrook van 4 x ca 45 cm n A. 2 slmken van 3 x ca 70 cm n A. 1 slÍnok ván 4 r cá 35 .m n I 9Í00k van 3 cm breedte oveÍ de hêle stolbÍeedte

r.eudênberc
1

KG.
.

vooí ds h€nosêls:
T€lkens 2 slÍoken va4x80 cm in A, b ênC. VooÍ de lussênvoeíing van de hengs€ls: 6 stroken van 3,5 x 80 cm volumev ies. VooÍ do alwê*ing van de hengsels Olnnen): 4ciÍkels v]g. hel palroondeeiin C.

Bênodlqdhedeo: zie d€ aanwiizinoen 0p bladziide

Exlra bênodlgdhedeíj ca 60 x 90 cff vleselne boÍduuÍJli€s van FrcudênbeÍg Vliesstoíe KG, a s u n et0p p?pieÍ naail.I knoop, biv. van Jim l(nopÍ Naai- en qurlqaren van Ma&in. Eên stul zitdp- aÍ
patroonpapiêr.1

I

inL

1 díiehoek vlg. hel paÍoondeel n G, hieÍb! hel
paÍoondêel op d€ verkeeÍde stoikanl eaoen ên m€t lelkens cm naadtoeslag aah ale zjden

est

dikke wol ol ca 20 cm kooÍd.

I

v00nBEf{EIoEtt llolleven t-tl:

vopÍ'dè ácnte*ant

ltrr!Í4482!M* Bii hot in elkaaÍ

Lêlop!MoteÍrl

(= bodem) wordt n 4 qíoepen = seclies gemaakt, die aansiuilend tol hel hele.molieÍ aan elkaar genaaid rvordên. Let op! Eeíst alle Íno|even m€l een kop eeÍapparaal veÍqrolen op 200%. Dan alle moli€ven resp. secli€s ielkêns x op boÍduuÍv ies oveÍnemen, h eÍbj tussen de

I

l-ll

I

dÍook van 4xca40 cm ln A. 2 stÍoken van 3 x ca 70 cm in A. I sÍook van 4 x aa 55 cm n B. 1 slÍook van 3 cm breêdte oveÍ de hele sloÍbreedle in B.

scheÍnatekeninqen l-3 €vênals vq. dê moiieven 1-111e werk gaan. ln elka.r 2etien van otiêÍ I i De aÍz0ndêrliik€ delen n de oenumíneÍde voloorde achier elkaar aannaa en. EeÍsl de dÍiehoek I in D
met de goÊde kanl naar boven, op d€ ongemaÍlceÍde zijde van hel oÍilin€le mdteÍ (= papieÍ oÍ vlies) egqen en op de qemarkeeÍde zijde op de naailijn

zetlen sleeds vlo.

de

ai?onderljke moli€ven vo doende Íurmte [ouden voor de naadto€slaqen oÍ de kopieën qebÍulken.
naajen. L€l op! D€ vooÍbeelden op waÍe groolie zijn van de veÍkeerde kanl getekend, oÍndat de slof laler 0p de ongemarkeede zide van hel naai-vooÍbeeld qenaaidwordt. Áls u 0p boÍduurvlies naail, de leliers en gelallenmee oveÍnemen. De letleÍs geven de sioÍ aan, de lelallen de volgoÍde van de achieÍ elkaaÍ op 1e naai€n delen. Ale dêlen ( = palÍoondelen) van de Ínolieven en 10 evenals de seclles van molieÍ 11 incl. gelalen €n l€liers op hel zjde- oÍ pairoo n papier overb Íengen. Dan no! de driehoeken van d€ moli€ven 1- eveneens inc oe]? len ên lelteÍs op zijde oí palroonpapieÍ oveÍbÉngon. Hel oveÍneÍnen van de oveÍlge del€n van de molievên l-8 0p ride- 0Í pairoonpapieí veÍvalt, omdal hel e€nvoudiqeÍ is, oveÍsenkomst o brede sÍoken zoals hierondeÍ aanqeqev€n ie sniden ên deze dan vlq. de aanwijzingen aan le naaien en aÍ ie snilden. Pálrcondeel: het paÍoondee (= c Ítel) voor de

0p belde oÍde.gÍonden kunl u go€d

1 dÍiehoek vl!. het palÍoond€e n F, h eÍb]j het paÍoonde€l op de veÍkeeÍde siofl(aÍÍ eggen en mel telkens 1 cm naadtoe$ag aan ale zljden
uitsnijden Voor molief 6: I slÍook van 4 x ca 45 cm in A. 2 stÍoken van 3 x ca 65 cm n a. 1 siÍookvan 4 xca45 cm in L 1 siÍook van 3 cm bre€dte oveÍ de hele sioibÍeedle in B. lret palroondeer tn hieóij het de veÍkeeÍde slolkanl leggên en

I

tt

cm
uilsnijden.
1

naadloes

aq aan ale

zijden

I

sÍool

ván 4

x.a 4n.m

in À

2 siroken van 3 x ca 70 cm in A.

I I

strook van 4 x ca 55 cm in B. strook van 3 cm breedle over de he e shÍbíeedl€

alwerkin!vandeh€noselsvanhelvoorbe€ldooware !Í00ne ovefiem€n op zijde. ol palÍ0onpapier.
SIIUDENI

Naadto€slag incl. 0,75 cn esp. cm bij d6 slrckenvoordemotiev€n1 -8. Bii dê patmondêlen

I

vq het palÍoondee in G hieÍbrj het palroondeel op de veÍl€erde stoÍkani leggen en mel lelkens 1 cm naadtoesiag aan alle zijden uilsniden. Voor molieí 8: I sÍook van 4 x ca45 cm in A. 2 stroken van 3 x ca 70 cm in a I sÍmk van 4 x ca45 cm in B.
1 driehoek

in B.

spelden. Hi€ÍdooÍ kan oeconlroleeÍd wordên ot a le nad€n mel vold0ende naadtoeslag wordên aÍgedeK en eÍ ontshat lege iik een riclÍpunl waar het volqende deel aangelegd moet worden. Daarna één van de 3 cm bÍed€ stroken in A ínet de goede kanten 0p elkaaÍopde re. korle zijde van de driehoek in D hqqen(hrêrbit lqlde korte z!devan de sirooI te pas Ínet de ondeÍsle 90 díaden hoek van de dÍehoek) en 0p de qeÍnaÍkeeÍde zilde met kleine sb€kjes (steeklengte 2) naa en. ,€n het beqin en einde van de naad te kens een paar steekj€s doornaaien en hel beqln en einde van de naad lelkens aftechlen. De naadtoes aqen op 0,75 cm alsnijden, dan de sl0ÍslÍ00k naaÍ buiten 0mslaan en qlad strilken, Ínet de hand oï ínet een stdkÍzeÍ en te pas m€t de buienkant van hel molief aísnijden, hierbij de naadlo€slaqen van 0,75 cm aanhouden. Nu de 3 cm bÍede slmok in B mei de g0ede kanten 0p €lkaaÍ aan de li. zijkanl van de zojuisl samengenaaide
dele n leggen en zoals bove n beschrcven aannaaie n.

De naadtoes aqen op 0,75 cm abnijden, dan de slookln B naar builen omslaan, slÍjken ente pas Ínet de buitenkanl van hel moliel ahniden, hierb0
de naadio€slagen van 0,75 cm weeÍaanhouden. De voigende slÍoken nel zo aanzetien, hieÍbij voor de bÍedeíe slÍoken d€ 4 cm bÍede en v0or de smalleÍe stÍok€n de 3 cm brede sirok€n qebruiken en na het

Be$hdivliqên 33

aannaaien van elke strook contoleÍen oÍ alle zriden

OUIHE :
ln de molieven van v00F en acnerkánt teik€ns d0 omlÍbk van de dÍ ehoek€n in de naadlijnen quilten. Dan nog in alle slÍoken van de mot evên I lelkens in het midden €en lÍn quillen, diê ovenwiidig l00pl aan de naadlijn€n. ln de mndstroken de 0Íntrek

evl. ijlen. DaaÍna v00Í de mndbies de stíook

van het molief met voldoend€ naadlo€slag woden aÍgedekl. De naadtoeslagen sleeds aÍsniid€n 0p 0,75 cm, de íÍoken naar édn kaÍÍqrad$ÍUken met de hand oÍ met e€n slrikizeí en met voldo€nde

{

naadlo€slag ahnijden. Na het qlad stÍiken de
zojuisl aangemaide delen op de gemaÍiíeerde kant mel sp€lden opni€ w op de naailijnen beveíiqen.

van de diehoeken eveneens in de naadljnen

eeÍsl aan de koÍle ziden met de goede kanten op elkaar l€aqen en lot een rino naaien. De slÍook m€t de lanqe zijden en de veÍi(eerde kanten op elkaaÍ dubbelvouwen en de bÍ€uklijn goed slrljken. Nu de bies m€l de open kanten en de goede kanten op elkaar rondom de bovenkanr van de tas s9€lden

Dil

naaien lets scheef gefokken is, Als alle delen zijn aanoenaaid, de oyeÍslekende €nden van het moliel aÍsnijden, hieÍbride naadloeslagen van 0,75 cm aan de buitenranden van hei hele motieÍ aanhouden.

6

quinen. Dan nog uitgaand van elke dÍiehoek ca

belanqrik v00Í hot oeva eí lÍdens hel

9-11 slraavoÍmile liinen quillen. ln de bodem d€ oÍnÍ€kken van de vierkanten in D, G on I

en vaststikken, hierbil woÍdl d€ knooplus

mee

Tenslotte het boÍduuÍvli€s

ol

papieÍ voorzichti!

lelkens in de naadlijnefl qullten. Dan nog lelkens 3 conceÍlÍische vieílanlen op lelkens ca 0,75 cm van elkaaÍ 0m elk vierkant heen quilten. De rest. vlakken verdeÍ ínen naar keuze opvullen op
lelkens ca 0,75 'nei cm van elkaaÍ.
AFIUESKING:

ln slkaar rsllon

vrÍ &

molleven 2-10 evenals

tlê s€ctiss van molisÍ 1l :

v00Í de secli€s van molieÍ Í1 de beÍeíende paEoondelen qebruiken. ln sectê I eí lV van

lvlaken zoals motief 1, nu de motiaven l-8 qebruiken. VooÍ de molieven 9 ên 10 evenals
molief 11 de ing€tek€nde maÍkeinqen op de shl overbÍengen, voordal u hel boÍduurvlies/papier

Na het quilt€n d€ lussenvo€rin! en de voeÍnq van vooí- en acmeÍkant evena s de bodem 0p dezeiÍde aÍootle als de vooÍknt ahniden. Daama
de bulienkanten van ale delen aÍweÍfien m€r een smalle zigzagsleek 0Í een ovenockmachine. Nu d€ vooF en achleÍl€nt Ínet de goede kanlen op
elkaar legqen en aan beide zrikanlen vastnaaen. Dan de bodeÍn mei de qoede kanten 0p elkaar aan de onderkant van voor- en achleÍl€nl sp€lden en aannaa:en, hieíbij mllen de ln seclie I ên lV

h êlk.ar z6tt

no

n van

ft

6€clie6 l-lv tol h8l h8le

et 111

Vlg. schematek.

elkaaÍ naaien. Daama secte lll aan sectie Ull en aansluilend $clie lV aan de seclie ll/lll naaien = hêle bodem van de las. ln elkaar êtblr van de hob voo (ant Vlg.schematek. 1 eeÍst de motieven l, 2, 3 en 4 naasi elkaar z€tlen. Daarna molieÍ Í= bovenste €ndslÍ0ok) aan d€ b0venkant van d€ samengestelde rechlhoek naaien = hele vooÍkanl, lÍ €lkasr zolteÍ van de hele achlerkant Vlo. scheÍnatek. 2 eeÍsl de molieven 5, 6, 7 en 8 naast elkaar zeiten. DaaÍna m0li€Í l0 (- boveníe randslrook) aan de b0v€nkant van d€ samengestelde rechlhoek naaien = hele achleÍkanl.

3 eeÍst de seclies I

êí ll

aan

I

ingelekende maílíeíngen op de naadlijnen van voor- en achleÍkant (= midden van de ziikanlen). Naadlo€slagen van de bodem naar boven in de las slrÍk€n, vastÍijgen. Daarna de beide vo€Ílng Íechlhoeken met de goede kanien op elkaar eqqen en aan bêide zijkant€n dichtnaaien De naadto€slagen aan de ondeÍlant naaÍ binnen slÍjk€n, Dan devoeÍing melde veíkeerde kanten 0p

vaslgenaaid. De bies 0p d€ hellt naar bjnnen n de tas slrÍken en aan de binnenkant nel Kêine zoomsteeki€s met de hand vashaaien. Nu voor de henqsels de siroken lelkens met de lanq€ zijd€n en de goede kanlen 0p elkaaÍ l€ggen en dlchtslikken. De slÍokên keren. Dan de voluínevlies-slíoken ielkens aan de lanqe zÍden st€vig jnmilen en met enkele sleken met de hand vaslzetlen. Dan lelkens een volumevliesrol mel behulp van een vei igheidsspeld in elke slrook íijg€n. 0aarna 2 x 1 slrook in A en B en G lot e€n kabel vle.hlen. Aansluilend de slÍoken aan de uileind€n Íecht afsniden en afwerk€n mel een 2 gzagsteek. De hengsels op ca 10 cm vanal de ziinaden en ca 3 cm diep aan de binnenkanl bovenaan de v00r en achierkanl spelden en met de hand stevig vaslnaaien. Dê hengs€ls evt. nog in de naadlilnen van de bies aan de builenkanl vasbaa en (als de naad niet i€ dik is). Dan voor de aÍweÍkino van d€ h€ngsel€inden de cilkels l€lkens mel de goede kánten 0p elkaaÍ leggen en lan0s de open

efl

kanten dichlnaaien, hieórj een opening houden om te keren. 0e delen keÍen en de openingen sluiten. Telkens een halve ciÍkel midden over ek henqs€leinde lalqen (hierbij koml de Íechte kanl
telkens tegen de ondeÍkant van de bies) en aan alle zijden mei on chbare zoomíe€kjes mei d€ hand

vaslnaaien. T€nslotla d€ kno0p midden aan de
íandslrook van de vooÍkant vaslnaaien.

Zle de cursus op bladzide 5, hieÍblj woÍdl de
vooÍ- en achierkant lelkens met lussenvoeÍinq en ïchloÍl(anl in J en de bodem met 2 lussenvoeÍingen
en d€ achl€rkant in l( vasio€Íeoen.

I

ELIGAB

&TTE

VAT DE LAGEil:

elkaar in d€ las schuiven en de beidê delen aan de bovenkant ie pas op elkaar spelden, evi. vastÍqen. De omqeslreken ondeÍlenl van de vo€Íng ínet onzicltbarc 2oo'nsle€kles met de hand langs de naadlijn van de bodem vashaalen. Daarna vooÍ de knooplus de slrook met de lange zitden en de goede kanlen op elkaar dubbelvouwen en dichlsiikfien. 0e slÍook kercn. Dan €en stuk kooÍd 0í 2 3 delen wol met behulp van een veiligheidsspeld inÍijgen. Nu de strook dubbelvouwen tol een lus en deze in het midden bovenaan de achleÍlaot vaslspelden,

Dê schemrtekenlnqen
€v€nals

hd psnoon o! warê gíoolto vindt

t-3, de

moijeven l-11
u op

Prcducenten
Anchor- und Coáts-Gamê van Coats GmbH via C0ÀTS N.V., Rinq 0ost 14 A, 8-9400 Ninove, Tel. N10346/353700, T€1.I051V31 8g 89. Clover EuÍo
GmbH, John Rehdehn,10 SijdstÍánd, 21217 Seevetal. Fr€e Spiril FabÍics, WeslÍninstêr FibeÍs Attn:Líes8le FabÍics,3430 ÍoÍingdon Way, Sulle 301,

Cha otle, NC, 28277. Freudenberg vliesslofle

KG via

Anl. SchíódeÍ 8.v., Postbus 8029, NL' 1005 ÁA AÍnsterdam,

Tel. r

0031 20 682 2651 , Fax: 0031

206829342,inÍo@antschroeder.nl.GiiteÍnann'sl{aaigarenb.v,,Melaalweg4.3T5lLSBunscholen,Tel.:0031332994540,Faxi0031332999549,
E-mail: Sales,soest@Wetermann.com . GÍtêÍmann Sulky via GiiierÍnann. Jim Knopf, KaiserslÍ.
PostÍach 1240, D'96202 Lichtenfels.

I,

D-63065 otÍenbach. KnoÍÍPrandêl GmbH & Co,

Kut Fíowsin,

LennepeÍ

SÍ- 130, D'42289 Wuppertal. IllAoElRA via: VAN L00Y lnternational, Agencies & lmpoaÍ,
B

AíissiÍaal30, Poslbus 84, NL-153i EH WoÍmer. PRYM via: ftats Nederland N.V., Ring 00sl 14 A, 8-9400 Ninove, Tel. NL 0031-346/353700, Tel.

0032-54 31 89 89, Fax
DR Andelst,

B 0032-54 31 89 99. Rayher, Poslbus 753, NL-7600 ATAlmelo, Tel. 0546-864446.

Bhineiex b,v, GeuÍdeland 7, NL'6673

Stoí A/S, Hammershusvey 2c, DK-7400 Herning, Timeless Treasures Europe,ljnl3 HaliÍax House, Coronation Road, High Wycombe,

Buckinghampshke HP 123 S€- WesÍalonsloís AG, AlbÍecht-ThaeÍ Str. 2,
BR

0 48147 Miinsïer. Zwêigaít & Sawitski,

Handar b.v., Emdens$aat 9,7418

leventeÍ.

België:

AnchoÊ und coáts-Gaíne vaf coats GmbH via c0ATs N.V., Rino 0os1 14 A, B 9400 Ninove, Tel. B 0$/31 89 89, Far:B 054/31 89 99. Freudenberg,
WoekeÍ 20 Bus 2, B'9700 oudenaarde, Tel.:0032-55-317931, Fax 0032'55-317900, vilene.bêlgium@lreudenbeÍg'nw-c0m. Píym Consumer Be-LUX, SlaUonsshaat 83, 8-9900 Eeklo. ZWEKAnT & SAWTZK, Postfach 120, D-71043 Sindelfiflgen,

Íel. 07031/61900.

Model34
Zwart-witte beuÍs
Almeting (open):

l2

VooÍ de achlêlgrund van de pass€nrakjes en 2 rechli0eken van
18,5 cm in C, Let o!! Eersthel vierkani voor d€ randbies en de voêringrcchlhoek uit stof c snijden. 2 íechlh0eken van I1,5 x 9 25 cm v ieseline.

x 27 cm.

IIAIE8IÀÁL Voor de buibn- en binnènkant evsnals vooÍ de

ll,5 x

ev€na s de L zijkani smal op de kanl dooÍst kken. Nu vg ir€rktek 2aande i. en re. zjkanl telkens een ploolvan 1 cm dieple vouwen en ooedstiiken. De bovenkanl van de vouw ierenssmal0p dekant

koÍle zilde vastnaaien, de Íe zijkanl open lalen. Het deol kêren. De boven en onderkant
de

I

A B C C

15 30

20cn w -zMrl
l0
x

cm zwad wit-qedessrneerd

l0cÍÍ

cm

zwàrl

oedessinêerd

"

Íechrioek van 8 5 x 14,5 cm in B en C 2 rechthoek€n van 8,5 x 145 cm vlleselne.
T€ kens 1

pink qeméleerd.

Allestoífen?rlnca rl5cmbreeduthetpersoonttk besland van de quiltsler Soodqe tite í0í€n zn
veÍkÍijgbaaÍ bijv. bij Frowein, Rhinetêx b.v. en stot A/S. L€loplWthebben nde hÊÍboven àanqeqeven stoffen A en B lelkens r5 resp 12 veÍschrtend

2 rcclrihoeken van 4,5 x 9,5 cm in C. 2 íechthoeken van 4.5 x 9 vlleseline

Sc

aedêssrneerde resGloÍíen de betÍeitende keuÍslellinq gebÍuikt. Als u vêrschirtende stoíen gebruiken, dan hebt u ca 3,5 sÍoken van 4 win cm bÍeedte en ca 13 cm lenoie evenás.a 12-14 (m slÍoken van 3 cÍn breêdle;n ca 5 r3 cín enote nodq ulresrslonen n a en ca 3-6 strohen van- 4 cm breedte en ca 13 cm engle evenals ca 9-13 skoken lan 3 cm breedle en ca 5 t3 rm lênate u t

n

I vhÍkant van 1l 5 x 1l 5 cnr in A 3 vierkánten van 11,5 x 1l.5 cm in C. 4 Íechlhoeken van 5 x 11 5 cm vlieselinc
VooÍ de Íeí. delen van de binnénkant 1 stróok van 6 x 21 .5 cm ln c I stook van 3 x 21.5 cm v ieselinc 1 rechihoek van 6.5 x 1l s cm n c. Voor de voeÍing: 1 rcchthogk van 1t 5 x 26,5 cm in C,
1 rcchihoek van 11,5 x 26,5 cín ThermolaÍr. 1 schu ne s1Í0ok van 5.5 x ca 85 cm m C. HreÍloor êên vêrkánt van ca 23 r 23 cflt snilden ên dn vlq de .[6rs s.h[ine shnl^Ên aan êlki:r 7êfiên

doorslikl€n. 0p ca 0,5 cm vanrÍ de bovenhanl rn hel midden tussen de vouwen. hel ondersle deel van een drukknoop aanbrengen. oan het muntvak v g weÍklek. 3 op ca 1,25 cÍn vanaf de onderst€ koÍte ztde en le pas mêt de rê. ztlanl op de ? achleÍ0rond-Íecht[oei\ rn C soerden en aan de zilkanl smal op de kani vastslikken hleÍvooÍ de bovenkanl van de vouw opzij l€oqen. oan de

li

ingeslreken vouwen aan de ondeÍkant vaslspeiden en het Ínunlvak aan de onderkant êvenêêns sma

vooÍ de nBs€nvoc ngr;a 1s x 30 cm vtiesetine VliEstottè rc.
volumev

op de kanl op de íechlhoek n C stkken, hieóil woíden de vouwen vastqezel Voor de kleo eeÍsl lelkens een vlies€l ne-Íêchthaek le pas op de v€ÍNeeÍde \àntían baderechlhoel€n n C stnilen. Dàn de b€de rcchtrroelen melde qoede ranlen te pas 0p elhaar leqqen en de onderíe bede ho€len iels aÍÍonden. De Íechiho€k rondom vaístikl<en. hÈíbi] een opênina houden voor hel keÍen Hei deel keren en d€ open nq íurten De klep sÍnal 0p de lanldooGhkk€n 0pca05 Lm vànaíde onder[anl

es

Thelmoam

van

Frêudenberd

Benodigdhedeft zie de aanwijzinqen op btadz ide 1 . Exba benodiqdheden: ca 1 5 I 90 cm ooslri hbaÍe vlieselne H200 eíenàls ca l5 x 30 rm vtlrisetrne

boÍduunlres van Frêllderbero Vliesstoftê Xc als u nlet op paprer naat. r 20 cÍn ano i; zwad evenals 2 dtul[nomn ]3 mn dooÍsnêp in

melhode op bladz. ondeÍaan schuine slroken snijden van 55 cm breedie. Aanslulend de bies inkoden op een lengte van ca 85 cm.

-

I

,,

het bovendee van een drukknoop aánbÍenoen. De drukknoopslurlen en deklepieis boven het rnunlvak
v19 de scheÍnatel op de achleÍqÍond{echtho€k rn C naárên Nu de Íechthoet metdê Dassenvdt es en d€ r€chlhoek mel hel muntvak, met de qoede kanlen op ellaaÍ naasr €lkaar zetien De naadtoesagen in

Íí

eaÍt

van Prym, Naà- en qutlrqaren Ên Êên buíe ttdeliille ltmsoÍav van Madeira Een stul zde.iÍ palroonpaprcr 2 kerne han-vormqe rrdlen lret

lX.E!í448 ZEIIEI BÍ h€l in elkaaí zolten vlg de schematekening de weílrlêl€ning€n 1-3lewed gaan
ln êlkaaÍ zetien van hol moliêll
Zie zu/arl-wifte

en

de rechilro€[ mel muntuàh sk4len en sÍnal op de i.antdoorsl [en. Dan de sàmenoeslelde rechlhoel lanqs de van levoren ingeiekende bÍeuklinên met
de verkeeíde kantan op €lkaaÍ dubbelvouwen. Nu de 6 x 2r,5 cÍn gÍOt€ íÍook n C met de tanqeziiden
en de ve*eerde kanlen oD e kaar dubbe vouwen en

persoonille b€stand van de oulrsieÍ
V00BBEBEIoEl'l:

u

las-modei33

van b adzilde 33.

lUotieÍ,

ZE zwaar:wne Ínodel 33 - van btàd2 de 33 h€rb! nu 1 moli€Í naar keuz€ urt de mot€Ën 1-8 vooÍb!Íêiden. De dÍreh0ê[van het udoelozen motiel rncl. qebljen en elteÍs op zde. of-patroonoaDiêr oveÈrenqen Lsr op! voor de fiehoek (maàkl nEr u t vàn well moiieÍ) hebben dt de pmkli. íoÍ (= G)oebtuikt.

tas

sluDEe

slmken vooÍ iet motiel. gli het patÍoondeet voor de dfi€ho€k van h€t moliel dn naadtoBleo aan allo ziidên toeloeden.

l,l.adloêslag incl. 0,75 cm res!. 1 cm bii de

I

1 strml, van 4 2

r

ca 40 60 cm rn A (athan[etth vdn
rn A{alhanhêtitt van

íÍoken van 3 r ca 60.75cm

I

stook van 4 r ca 35 65 rm n

I

(alianrerri[ van

turc| vooí de achlerqÍond van de passenvakes €n h€t munrlak, de beide 11,5 x 185 cm qrcte rcchlhoeken in C lelkens mêt de kode zidên en de veÍkeeÍde kanten op elkáff dubbelvouwen €n dê breuklin g0ed stjken. Daarna de rechllroeken weer opêníaan en op de ondeÍste helit van de rechihoekFn een I1.5 r 9,25 cÍn Eole vleselnerechlhoelopdeverkeerde [anlskirhen. 0e breuI rm telkens met een ítgsieek en ÍijgdÍaad oi mêr eén kÍijlj€ 0p de q0ede kant van de sloÍ markeren. Nu vooÍ de pa-ssenvakjes de vierkanten sleeds met de goede kanlen op elkaaÍ dubbe vouwen en aan de lange ziiden dichlsiikken De naad telkens op€n sriken en nafi Ínidd.achteí sch0 ven oan lelk€ns een vl eselinÈrêchlhoek re pas 0p d€ heltl zonder naad slril-ên Dê dplen lêFn nê horpnslp lenqlezjde telkóns smal op de kant dooÍslikken. Nu vlq wêrklek. 1 een passenvak in C 0p 0,5 cm vanaÍ de breukljn ên te pas mel da beide zi,rànlen 0p de onderíe hefl. op de qoede kanl van een achlergrond echlhoêl n C legqen en aan de onderlànt Estshkhen. oaaÍna de overQe

AruEJ{lXq

grole vleseline sÍook op de verk€erde slofkanl slÍtken. De slmok weer mel de veÍkeêrde kanten
op elkaaÍ 0p de hellt vouwen Dan de Íts tossen deze slrook en h€l hÊBoor oenaaide deel zenen heÍbt lqqen de bÍeuklilnen teuens naaÍ bnnen en ca 0,5 cm van eikaaf aÍ N! het dêel op een
hoogte van 11,5 cÍn

de breul,ljn slrtlen De strook weer openvouwen en op epn hen vàn de strool de 3 ,21.5 cín

(ncl

naadtoes laqen) aÍsn itden.

Dan de rechlhoek ln C aan de re zilkant naaiên = hele b nnenkanl Daama de binneni€nt rÍet de veÍkeerde 0p de goede kanl le pas 0p de vo€ringrechlhoeh speld€n, evl vasl'rlqen Dan eeÍst de hermolam rechlhoek mel lvdlltmsDrav te oae oo de verkeerde kanl van de bu lenkanl plakken,0p ca 0 5 cm vaÍal de korlezjdevandebulenl€nl(= bovensle lorte zlde van het moheÍ) rn hêt mddên

i

helondeÉle dee vande 2"drik[nooD aanbrenoen. Dan dÊ bmnen\ant incl. voÊÍ,nq mel wat lrlmsólay le Das oo dê burten[antmettheÍmolam otàkkên de
verkeeÍde kanten op elkaar. De hoeken v00Í de klep aan de re. koÍte zLtd€ iets afrooden. Aansiuitend

tl ehoek vq het patÍoondeet rn G, heÍbn her palroondee op de verleerde sroi[ant leqqen en mel lel[ens 1 cÍn naadloeslaq aan aie ztden uitsnjden. Let op! Als u met Íesistoíen weÍkt, de siÍoken zoals bov€n aangeg€ven uitsniid€n.

inL

1 slrook van 3 cm breêdte ov€r d€ he e stoÍbíeedte

I

v(] de sclremalek. 00 telkens 0.75 cm ondeÍ e kaar nei zo vaslspelden en l€ikens aan de ondeÍkant aannaaen. Dan voOÍ het munhak eersi telkens een vlieseline rechihoek le pas 0p de verkeeÍde kanl van de bede rechlhoeken in B en C slriiken. oaarna de belde Íechth0eken mel dê goede kanien te pas 0p elkaar egqen en aan de bovensle en onderste enqtezide evena s aan
3 pass€nvakies

de butenkanten albiezon vlq dê 2' methode van aÍwerken - ze de cursus 0p bladziide 7 -, hierbii de bies eeÍ9 rondon de bu tenknten spelden de bpnodiqde lengre aiíneten en 0p maal alsnFen Hel bownsle deel van de 2, drukknoop oo ca 1 5 cm vanaí de bu lenkanl in h€l midden builen op de klep beveíiqen Tênsrolie de beide kmten aan de
lÍekker van de rits bevestjgen

0e schêmaiekênltlg en de w€rkiekeningen 1-3 vinífl u op wêrkblad 0.

Aíentiê !

De stoffen die v00Í de modellen van dit blad weÍden gebruikt, zijn maar beperkte tijd verkrijgbaaÍ. Bij de patchwork" en ouiltzaken bij u in de buurt is men echter graaq beÍeid u te helpen bij het kiezen van geschikte, vergeljjkbare stoffen.
BeschÍiNinge. 35

Model 35
Bont wandkleed
ÀÍnellngr 64,5 x 49,5 cm.

Blokgrootbl3x3cín.
IIATEiIAAL:
Voor de vooÍkanl

I sE00k van 6,5 x 229,5 cm in J. Hi€ív00Í eelst 3 slÍoken van 6,5 x 85 cm snijden en deze telkens mel een smallo kant aan elkaaÍ zeli€n hi€ de cursus 0p bladz. 6 Íe. onder). V00Í hel aan €lkaaÍ naaien van het begin en einde va'] de slÍ00k, de exact b€nodigde hoeveelheid incl. naadheslag
aÍm€ten en op maai snijden. Voor de o0hangtunnolr I sÍook van 10x63 cm in l(.

h€t siÍeepvlak eersl ln 16 segmenten en dez€ dan in 32 palchwoÍkblokken sniiden - eÍ onfshan in tolaal

Kbun

hoeveelh.r
l5x
10 10

.n de randbio6:

Aielkens ca

cm

sloÍi van 7-12 veBchillende
lini€n g€e
.

B telkens ca C telkens ca

r 10cn van 5 8

verschillende
vers.hLllende

Iil EIKAAN ZEflEI,{:

15 x

locm van 5-8

tmen orante. linien íood.

schenatekeninoen I -3 le weÍk qaan.

Bij hel in ekaaÍ zetlen sleeds vlg,

de

D telkens ca 15 x 10cm van 1 0'1 5 velschittende

ln êlka.r retten vaí paichworlolokl: lvaken zoals paichwoÍldlok 1, nu d€ 5l dÍoken in H r€sp. zove€l slÍok€n in H naast elkaaÍ zelten, lot eÍ een lengle van lenninstê 44 cm is bereikt,
DaaÍna hei streepvlak eerst in

32 palchwoÍlolokken 6 ln elkaar zetlên tan palchwoÍkllol T: ilak€n zoals patchworkblok I, nu de 123 dmken ln G resp. zoveel slmken in G naasi elkaar zelt€n, lot eÍeen lengte van tenminsle 107 cm is beíeiK, DaaÍna hei slÍeepvlak eeÍsl in 23 segmenten en deze dan in 46 parchmrkblokken snidon = sr onlslaan n blaal 46 Ètchworkblokken 7.

lliddendeêl:
ln élloaÍ zêtlên van palciwoÍkblok 1: Vlg. s.hematek. eerst de 30 slroken in A resp, zoveel stÍok€r in A ielkens mel & 10 cm lange zijde naasl elkaaÍ zetlen, iot eÍ een enqle van lenminste 25 cm is beÍeiK hiêÍbij de stÍoken

E

têlkens ca 15 x lelkens ca 20 x

10cm 10cín

F

G lellcns ca 25

xl0cm
10cm

linten pink. %n I 0'l 5 vcm.hillende linten iila. van l2 20veÍschittende tinten btauw
van 15-25veÍscnilbnde linten groen. van 10l5veÍschillende

t

tl

lelkens ca 18 x

I telkenscal0xl0cÍn van 5-8 vemchillende linten qriis. J 45 cfi oliÍgmen gemêleerd. Voor & achierkant en de ophángtunÍél: K 65 cÍn donkerblauwgemêl€erd.

tinten bÍuin,

door opend aan elkaaÍ naaien en de I " en elke volg, 2" slÍook van boveíl naar bened€n, de 2" en elke 2' v019. slÍook van bened€n naar boven naai€n. Alle naadloeslagen in één Íichling slÍijken, Daama de

Alle sloíèn zÍn ca 110 cm breed van tloÍÍann StoÍle via Patchwoli Promolions. Voor dê tusseflvoering: ca 60 x 90 cÍn vliesê ine volumevlies 248 van tÍeudênDeÍg VlisssbÍb KG. BeÍ0digdh€d€í: zie de aanwÍzinoen op bhdzijde 1 .

oneífenhed€n aan de li. zijkanl van hel slreepvlak rechi aÍsnijden. Vanài deze kanl v g. sch€malek. I hel slÍeepvlak e€rst in 5 segmenlen (= slmken) lan 4,5 cm breedle snijden. Aan$uliend vlg. schemai€k. 2 uit êlk seqment 2 vieÍtanlen /patchwofiblokken van 4,5 x 4,5 cÍn sniden = eÍ onislaan in lohal 10

I segmenlen en deze patchwoirhlokkan snÍden = €Í onlslaan in tolaal 18 palchwoÍkb okk€n 8. Hiervan word€n 17 blokken gebruiK, 1 btok btijlt oveÍ. ln elkaar zetten van palchworkblok g: ilaken zoals paichwoÍkblok I , nu de 1 I stoken in I rcsp. zoveel stÍok€n in I naast eikaaí zelten, iot eÍ een lengle van lenfiinste 1 5 cm is bereikt, Daarna hel slreepvlak eerst in 3 segmenlen en deze dan in 6 patchworkuokken snijden = eÍ onishan ln lotaal
dan in

l8

ln elkáaÍ êtten van hêt hele niddendeêl: De blokken 1-g kunt het b€ste eersi op het
linn€n spelón, 0m veíwiss€lingen le vooÍkomen (hieó j oplelt€n dal elk 2" blok 90 !Íaden g€dÍaaid ingedeeld wodl). Daama 15 x telkens 10 blokken onder €lkaaÍ zetlên lot 15 Íijen, daaÍna d€ 15 njen naasl elkaar zeilen iol het hele middendeel. ln elkaar 2êtten van dê hêlê voo*anl: Rand:

!

EIÍa
r

ln elka.r zstien van paichworkllok 2: ilaken zoals palchwoÍkblok nu de 18 siroken in B resp. zweelsiÍok€n in B naast elkáaÍ zoiten, 1ot €r een lengte van lenminste l5 cm is beÍeiK,

l,

Vh. s.hemai€k. 3 eelsl een korleÍe slrook n J
aan dê beide zijkanten zelten, daama d€ langeÍe stÍoken in J aan d€ bwen en ondeÍkant lan het
ELKAAB ZETT!il VAil DE LAGEN: Zie de cuísus op bladzide5.

h€nodigdh€d€n: evt 1 strk linnen van ca 50 75 cm vooÍde ind€linq van de blokken. Naai- en

DaaÍna het sfeepvlak eeíst ln 3 segmenlen en deze

S

UOEil:

lftadÍreslag incl. 0,75 cm. lloor de vooÍkanl:

Vdr

het mlddend.el: pabnwoí(hlokken: Voor Ca 30 stroken van 2-2.75 cm br€edl€ ên 10 cm lengte in A. Telkens ca 18 slÍoken van 2 -2.75 cm brêeÍtte en 10 cm lengte in B an L Ca 23 slÍoken van 2-2.75 cm breedl€ €n 10 cm lengte in C. Telkens ca 40 slroken van 2-2,75 cÍn breedie en I 0 cm l€ngfe in D on E. Ca 86 slÍoken van 2-2.75 cm breedl€ €n 10 cm lengte in F. Ca 123 íÍokên van 2-2.75 cm brêÊdte en 10 cm lengte in G. Ca 51 slÍoken van 2-2.75 cm breedie en 10 cm lengte in H. Vmr de randr 2 slÍoken van 10 x63.5cÍn in J. 2 shken van 10 x 31.5 cm in J.

l$

dan in 6 paichv/orkblokken snÍden = er onlsiaan in hlaal 6 patchworkbloklGn 2. Hi€rvan wordon 5 blokken gebíuiK I blok blÍlt oveÍ. ln êlkÁar zettên van patDhwo*llok 3: lvlalen zoals palchworkblok 1, nu de 23 sÍoken in C Íesp. zov€€lsiroken in C naast elkaaÍ zetlen tol €Í een lengte van t€nminste 20 cm is beÍeikt. 0aaÍna het slÍeepv ak eerst in 4 segmenlen en deze dan in 8 patchworkhlokkên snilden = er ontsl?an in tolaal 8 palchwoÍkblokken 3. ln elkaar zêtten van patdMoÍkblok nu de 40 suoken Maken zoals palchwoÍkblok in D resp. zove€lstroken in D naast elkaar zetlen. tol er een lengte van tenminste 35 cm ís beÍeikt 0aana lret slreepvlak eeíst in 7 segÍnenl€n en deze dan in 14 palchwoÍtblokken snÍden = er ontstaan in tolaal 14 palchwoÍkblokken 4. HieÍvan woÍden 13 blokken gebrulK, I bl0k blijÍl oveÍ. ln .ll€ar zêtten yan pabftwoÍlolok 5r Maken zoals palchwoÍkblok I , nu de .l{l sfÍoken in E Íesp. zov€el siÍok€n in E naaí elkaaÍ zetlen, tot er 0€n lengte van lenm nsle 35 cm is beÍeikl. Daama het slreepvlak eersl in 7 segmenlen en deze dan in 14 palchworkblokken snijden = €r onlsiaan in lolaal 14 patchwoÍknbkk€n 5. HleÍvan woÍden I 3 blokken gebruiK, I blok bliÍt over.

I

OUILT!il:

4 quilten, hieÍbi
Dan

Hel mlddend€el met diagonale lilnen vlg. schematek. hebben wij letkens vooí de lrjn

í,

l:

binnen een blok een biipassende kleuÍ oebÍuikl.

no! in de randsirok€n lelkens €en aan

de

naadlinen ewnwÍd g lopende lÍnquillen0p ca 2-3

AFIVERKI{G: Na he1 quilen de tussenv0eÍinq en de achlerkanl op dezelÍde gíoolte als de voorkant aÍsniiden. pansluibnd de randbi€s vlg. de 2" melhode van alwerk€n aanzenen - z e d€ cuÍsus 0p bladzijde 7. Vooí de ophanglunn€l de slÍook met de lange zrjden en d€ go€de kanten op elkaar dubbelvoLv€n en aan dl€ 3 ziiden dichlnaaien, hieÍhi €en kleine opening houden loor hel keÍen. De slrook keÍen en de opening sluiten, De lange zÍden van deze slÍmk mel klein€ zoomsteekies op de achierkant van het

1 Íechtho€k van ca 60 x 75 cm in lC 1 rcclrtho€k van ca 60 x 75 cm volum€vlies.

ln elkaar 4tten van patcht{oílólok 6l
Mqken zoals paichwoÍkblok

Voor dê raídbiês:

1 , nu de 86 slÍoken in F Íesp. mvee slÍok€n in F naasi €lkaar z€tl€n, iot eÍ e€n lengte van ienmlnsle 75 cm is beíeikl. Daama

De schema!êkeniígen 1-4 vindt u op
D.

$erlólsd

Model36 Bont wandkleed mel Boeddham0tieven
Alrnoling: 106,5 x 1 09,5 cm.

Xlêurihoevêelh,:

sloÍl
bonlgedessineeÍde

sfol

mel

Blolgrootb:
ilAIENIAAL
V0or d€

23 x 25,5 cín.

moí- ên achteÍlonl, de randbiês en de

oPhangtunml:

B C D E

aÍtiketnÍ. 0TM0100-0ll/luLÏ|. 30 cm I la- qoud-g€vleK, aÍtikelfl Í. 0T[,10600 oLAVE. 20 cm geel ooud gevlekt, aÍtikelnÍ. 0T110600-0G010. 35 cm gmen-bont'goud-gedessine€rd,

F G

aÍlikelnÍ. 0TM0400-0B0SE.
55

cm ro€stomnie-ooud-oevl€kt,

aÍtikelnÍ. 0T[,10500-0L|ME.
45 cm bont goud-gedessineerd,

artik€lnr. 0TM0600 0BUFN. 170 cm oranje g€el wil-gedessineerd, anikelnr. oTM0700-00MN. Alle sloÍlen zijn ca 115 cÍn bre€d van FÍee SpiÍit via Coats. Stot A is een paneel van 75,5 x 115 cm mel veíschil ende Boeddha-moiieven. E€n paneel is voldoende voor all€ benodigds moli€ven van de modell€n 36-42. Lot o0! 00k als u het kussen met s Boêddha-moiiêven model 37 ên/0í het kussen

36

Beschrivioen

met 4 idenlieke Boeddha-motieven - model 38 wilt maken, e€rst de moliev€n voor deze modellen uit hel paneêl snid€n. Als u alle modellen 3È42 wilt maken, hebtu behalve fi€t paneelin A nog l30cm nodiq van stol8, 100 cm mn stoí C, 110 cm van sloÍ 0, 140 cm van stol E, lelkens 170 cm van íof F an G en 100 cm van stol H. Voor de UssenvoêÍing: ca I I0 x I50 cm vlieseline volumevlies 249 van FrêudenbeÍg VliësstotÍe KG. B€nodigdis{hí: n€ de aanwiÈingen op bladzÍde 1 . EdÍa b€nodiodh€d€n: 1 apDlicator vooÍ Hoíix-

1 Íechiho€kvan ca 110 x 120 cm volumevlies. Voor dê 6ndbles: I strook van 6,5 x 433,5 cm in G- HieÍvooÍ eoÍst 5 slmken !€n 6,5 x 95 cm snijd€n en deze lelkens met €en smalle kanl aan elkaaÍ zerren lzie de

3'Íand:
Vlg, schemalek, 2 eeÍsl vooÍ de bovenste en ond€rsle slrook ran de 3" rand, 2 x Íecmhoek in A, 1 Íech$o€k ln B, 1 van de loqere slmken in F, 1 rechlhoek 1 in D, 1 van de lang€Íe slmken in F, 1 rechlhoek in en I Íecitho€k in A naast elkaaÍ naaien. DaaÍna telkens één van deze samenqestelde stok€n aan de boven- en ondeÍkant naaien. Voor de ziislÍoken van de 3" Íand 2 x I rechfroek 3 in D, 1 rechlhoek in A, I Íechtho€k in 8, I van de korleÍe suoken in t, 1 rechlho€k 2 in 0, 1 van de korleÍe siÍoken in F, 1 rechthoek in 8, 1 rechlhoek in A en rechlhoek 3 in D ond€Í eikaar zetten. Aansluitend I van deze samengeslelde slÍok€n aan d€ beide zÍkanten naaien.

I

cuísus op bladzijde 6 re. onder). Voor bet aan elkaar naaiÊn van hetbegin- €n eindevan de slÍ00k exacl de benodigde hoeveelheid incl. naadtoeslag
aÍmelen en op maat afsnÍden,

I

voor dê ophangtllnneli
1 slrook van 10

slrass-steentjes, lelkens ca 60 80 strasssleÊnijes, 3mm ln íood, Íosé, koningsblauw, leel en olilqroen ev€nals ca 20 HolÍix-suilss-steenijes in knsH van nayhsr Hobiykunsl verkÍijqbaar in een hobby'zaak. Naai en quiltgaren van Coab. SilUDEil: iláadtoêslag incl. 0,75 cm.

-

x108 cm in

G,

I ELKÁ'IB ZETTEI{: Bi het in elkaaÍ zellen
schemalekeninlen

I sn2te

sleeds vlg.

I

de

werk oaan.

lliddend€el: lí êlkaar zêlten van êen log-cabin-blok (4 x
maken):

Vlq. scheÍnatek. 2 eeÍsl de korleÍe siroken in F aan de boven- en ondeítanl, daana d€ langeÍe slroken in F aan de beide zÍkanten naaieo.

VooÍ het mlddendeêl:
VooÍ 4

log-c€bh-nbKen:

4 ÍeclÍho€kên vaí 14,5 x 17 cm in A,

hi€Íbij opletEn dat één van de gÍoteÍe Bo€ddha-motieven van het paneel in hel mldden van elke Íechtlroek
Telkens 4 slÍoken vafl 4 cm over de hele stolbÍeedte

lnBêíC,
VooÍ

& r€st dêlen van tut

middonds€l:

2 sfoken van 4 x 52,5 cm in

0.

2 stroken van 5,5 x 52,5 cm ln E. 2 slíoken yan 5,5 x 60,5 cm ln E 2 slrolÊn van 5,5 r 60,5 cm in F. 2 slroken van 5,5 x 68,5 cm ín F. VooÍ de 3. rand:

H€t middelblok €sp. de aÍtondedijke slÍ0k€n vlg. schemalek. I aan elkaaí zetlen, hleÍbljinhelmidd€n beglnnen. Eersl een slrook in I mei de goede kaÍíen op €lkaar aan de bov€nkant van een rectÍhoek in A l€lgen en aannaaien, 0e sloÍslÍ00k in B te pas alsnÍden, omvouwen en glad slrljkeÍ, met de hand oÍ ínet €en slnjkrjzer. Daama de Íesl. slíook in B met de goedg kanlen 0p elkaaÍ aan d€ Í0. zijkanl van dê onlslane Íechthoek leggen en aanflaaien. De slofslr0ok weeÍ i€ pas ahnijd€n, omvouwen en glad slÍijken, Nu een strook in C aan de ondeíkanl van de hieÍvoor ontstane Íechthoek naaien. De sloÍslÍook weer le pas afsnijden, omvouwen en qlad slrik€n. Aansiuitend de Íest slÍook in C aan de li. zijkanl

5'randl
Vlq. schematek.2 eeÍsl d€ koÍleÍe stroken in E aan de boven- en ondeÍi<aÍÍ, daarna d€ langeÍe stíoken in E aan de b€ide zijkanlen naaien.

ELíMN ZE]TIil VAi,I DE LAGE Zie de cuÍsus op bladzljde 5.

I

:

lan de

hieívoor onlslane íectÍhoek naaen.

De

íolstrok weer l€ pas aÍsnlid6n, omvouw€n en glad íÍijken Hiermee is de 1" ronde b€ëindiqÍ|.0p deze

OUIL]Efl: ln de log-cabin-blokken de contouÍen van de mlddel-Íechtho€k evenals de naden lussen de l" en 2! aonde telkens in de naadlijnen quilten, Dan no! de contouren van de log'cáin-blokken, de naden lussen het Íniddeldeel en de 1'rand €v€nals de mden lussen de mnd€n ondening, steeds ii de naadlijnen quilten. h de 3. Íand de contouren van álle echthoeken cn shkcn evenecns in dc
naadlijn€n quill€n.

8

hieÍbij 0pletlen dat er telkens een kleineÍ Soeddha-moliei van hel pane€l midden in eike rechihoêk koml. 8 íechltioeken van I I ,5 x I 3 cÍn in B. 2 r€chlhoeken 1 van 13x20,5cm in D. 2 rechhoeken 2 van I 1 ,5 x 14,5 cm in 0. 4 í€chhoek€n 3 van 11.5 x 13 cm in D. 4 sÍoken €n 5,5 x13cm in F. 4 slroken yan 5,5 r I1,5 cfi in F.
2 slrok€n van 5,5 x 88,5 on in F. 2 strolcn van 5,5 x 99,5 cm in F.

rechlhoeken van 11,5

x t3 cm in À,

wtz€ vlq. scheÍnateh.1 alle v01o slÍohen aaízelien, hieÍbÍ met de wÍ2e6 van de klok meev/eíten. De laalsl aangezelte slÍook eveneens le pas aÍsniiden. ln elka.r zetbn van h€l hsle middênd€sl: Vlq. schematek. 2 eeÍst 2 x 2 loq-cabin'blokken naasl elkaaÍ zetlen lot 2 Íijen, daama de belde rÍen onder elkaaÍ zelien. Á€nsluilend noq telk€ns een slrook in D aan beid8 ziikanten naaien = h€le

0p dezelfde gÍooite als d€ voorkanl alsnijden.

Na het quilten de achleÍkaÍÍ en de ilssenvoering

l€nsluii€nd de randbies vl!. de 2" melhode van
aÍwerken aanzetten - zie de cu6us op bladzijde 7. Voor de ophanglunn€l de slmok mel de lange zijdên en de qoede kanl€n op elkaar dubbelvouwei en

ln ell€aí zstbn vaí de ielê vooÍkant
Vlg, schematek. 2 eeÍsi de konere stmken in E aan de boven- en ondeÍkani, daarna de lanqeÍe slÍo|íen

aan alle

3 zljden dichlnaaien, hierbí €ên keine

Voor dê Íand: 2 stroken van'6 x 96,5 cm in E. 2 stroken van 6 x 1 08.5 cm in E. Voor dê achteÍtanl: 1 rechhoek van ca 110 x 120 cm in Voor de tussenvoêdngl

í

in E aan de beide zijkanlen van hel middende€l

? í.Nll
G,

opening houden voor hel keÍen. De strook k€ren en de opening sluiten, De lange zijden van d€ze slmok mel kleine zoomsteekjes op de actÍeÍkant van het wandkleed b€v€stgen. Tens oite d€ Boeddhamoueven naaÍ eigen inziclt veÍsieÍen met de HotÍix-

Vlq. schematek. 2 eeÍsl de koÍl€rc stroken in F aan de boven- en ondeÍkanÍ, daaÍna de langeÍe slmken in F aan de beide z jkanten naaien.

De

schemai8tening€n I sn

2

yindt

u op

wsÍl(blad

Model3t
Kuss€n met
Afinetií!:49

I

Boeddha-motieven

x 49 cm.

VooÍ de tussenvoering: ca 55 x 90 cm vliêseline volumevlies 280 van Frcudsnbsrg VliosstoÍte {G. BenodigdhGdenr zie de aanwijzingen op bladzrjde
1.

VooÍ de achteÍtant mn het kussÊn: 1 Íechthoek van 40 x 50,5 cm in F. 1 Íechthoek van 30 x 50,5 cm in F.
1 redhlioek van 50,5 x 99,5 cÍn in L

MATENNAL: Voor ds voor- en

lí'lc{r hoeYo€lh.r stoll

achleÍkaÍt

BdÍa hênodlgdhsdên: naaÈ en quiltgaren

A F I

I

paneel bonlgedesslneeÍde
Boeddha moiievên

d0Í

m€t

van Coats. Wai sp€ltkal, vulwatlen ol ander vulmaleÍiaal mor het opvullen van hel binnen kussen.

I

EL(AAR ZmEill BÍ hd in€lkaaÍzelt€n sl€€dsvlg. desch€mal€kefl ing

aÍtikelnÍ. 0TM0100-olvULT|. 50 cm Ío6s!ffanje-qold-qevleK, aÍtikelnÍ. 0TM0600-oBURN. Voor de voedng ván hêt vooÍstê patctwoÍtdêei sn h8l binnênku$en:
110

StiUDE[: ilardloeslag incl. 0,75 cm.
VooÍ h?t middêndeel: 1 vierkanl van 47,5 x 47,5 cm in A, hieÍbii opletten dat de 3 x 3 Boeddha-moiieven van hel paneel in hel midden van dit vieÍl€nl koÍnen.

Middendool- nnd:
Vlg. de s.hemalek€ning €€Ísi de iets koÍleíe siÍoken in F aan de beide zijknlen daana de iets lanoeÍe

siroken in F aan de boven- en ondeílant van hel
middendeêlnaaien.

cm natuÍel.

De stoífen

Splrlt vi. Coats, Slof I is ca 115 cm bÍeed uit hei p€Ísoonlijkê beshnd van de qujltster. Stoí A is een pan€el van 75,5 x 115 cm mei verschilende Boeddha-motieven. Een panml is voidoende voor all€ benodigde motie!€n van de modellen 36-12. Als u allo madellen 36-{2 wilt maken, hebt u
behalve hel

A en F ziin ca í15 cm bl8€d van Fr6o

2 slmken van 3 x 47,5 cm ln F, tel op! EeÍst de
rechlhoeken v00Í de achleÍkant van hel kussen uit
2 sÍoken van 3 x 50,5 cm in F. Vooí de voedng van hel voorí€ 1 vierkánl van ca 55 x 55 cm in l.
1

IiIEI.IGAN ZETTE VAII

DE

LACEI:

Zie de c!Ísus op bladzijde 5. OUILTEil:

psich'Íokftol:

ln hetmiddendeelde conlouren van de veíschillende

B, 100 cm van slol C. lr0 cm van sloi D. 140 cm van sloÍ E. lelkêns 170 cm van slot F ên G en 100

pameljn A noq 130 cm nodia van stoí

moli€ven evenals de conlouren van de opgedruKe mnden telkens naquilten. Dan nog de naden tussen het middend€el en de mnd in de naadlrjnen

l"

vieÍlcnl van ca 55x55 cm voluÍnevlies.

AFWEBKNGI Na hel quilten de tussenvoer ng en de voeÍing van hel voorsle patchw0idêe op dezÊlÍde grootte ats

de vnnrlanl àfsnidên Dáám: dê hifFnl:nlÊn van de voorkant ei vaí de rechlhoek€n voor de

achterkanl aÍwerken mel een snalle zig2agsteek ol een ovenockmachine. Aans uitend de kussenhoes almaken rnet een holelsluiling zoals in de cuÍsus op
bladz0de 7 beschr€v€n. Íenslotle het binnenkuss€n, zoals n de cursus op bladzitde 8 beschreven staal,

maken en in de kussenhoes doen.
De sohênatekening

yindt u op weÍkbhd

C,

Model 38
Kussen met 4 identieke

Boeddha-motieven
AÍmeling: 39

SilUDEI'{: l,{aadtocslag incl. 0,75 cm.

r

39 cm.

vieÍl(anl€n in A naasl elkaar zenen lol 2 Íilen, heój de posilie van d€ BoeddhajiguÍen vlg. de Íoto aanhouden, Áansluiend de beidê Írjen ondeÍ elkaar zeiten tol het hele middendeel.

Blokqíoone 12 x t2 cm.
iIATtRIAAL: VooÍ de voor- en acht€rtanl:

4 vieÍlanlen van 13,5 x 13.5 cm n A, hieÍbí vlq. de Íol0 oplelien dat voor dez€ vieÍi,"anlen de 4
idenlieke Boeddha molieven uiqesneden woÍden,

lig
?

waarvan

de

Boeddha

fiquuí telkens evenwijdq

de schematek. eeBl de i€ls koÍte€ stroken nF aan de boven €n ondeÍkant zetten, daama de iels iangeÍe slÍoken rn F aan de be de zijkanlen van het

À F I

lcelr: hoeveêli.: rtoí:
1

loopt mel een djagonate lijnvan het vieÍkant,

panêe bonl-gedessine€rde stoÍ mel

rand:

55cm

Boeddha-moliêven. aÍtikelnÍ. 0TM0100-0MULÍ. mesloÍanj€ goud-gevlekl arrikelnÍ. 0-lÍr,10600 0BrlBN.

2 slÍoken van 4 x 25,5 cm in F. Let op! Eerst de
rechlhoeken voor de achleÍtanl van hel kuss€n ult
2 siroken van 4 x 30 5 cm in F. 2 stíoken van 4 x 30,5 cír in F, 2 stoken van 4 x 35,5 cm in F. 2 stroken van 4 x 35.5 cÍn in F. 2 slroken van 4 x 40 5 cÍn in F, Voor dê vo€rjnq van het vooBle paiciwo*deêl: I vieÍl(anl van ca 45 x45 cm in l. voor de tussênvoeÍing: 1 vieíi(anl van ca45 x 45 cmvolumevlies.

Vlg. de schemalek. eeÍsl de iels kodeí€ slroken in F aan de boven- en ondeíJ<ant zetlen, daaÍna de ieh langeÍe stroken in F aan de beidê zijkanten zetlen.

3'Íand:
Vlg. de schemalek. eeÍsl de iels koÍteÍe slroken in F aan de boven- en ondeítanl zetlen daaÍna d€ iels langere sÍoken in F asn de beide zijkanlen zetlen.

VooÍ d0 voorin! van hel vooÍsie Fatchworkdeêl
85 cÍn natuÍel. De stoíen A ên F zln ca r15 cm breed van Fre€

SpiÍit via Coats. SioÍ I E ca 115 cÍn breed ud hel pêÍsoonlilke besland van de quillsler. Stof A is een panee van 75,5 x ll5 cm met velschillênde 8o€ddha-motieven. Een paneel is voldoende voor
a le benodigde motieven van de modellen

Iil EL(A'IR ZETTEI VAI

OE LAGET:

Zi€ de cuÍsus op bladzíde 5.

outlrE[:
ln hel middendeel de conlouÍen van de vieítanten telkens in de naadl0nen quillen Dan nog de naden tussen hel middendeel en de 1' Íand €v€nals de naden tussen de Íanden ondérling sleeds in d€ naadlijllen quit€n.
AFWENK ,IG: Zie kussen mel B.€ddha-motieven van bladzljde 37.

As u alle

modellen 36-42

wili

36-42. mak€n. hebl

u

b€halve hel

paneelinA nog 130 cm nodiq van stoÍ

Vooí de a'cl erkant van het hssên:

B, 100 cm van stoÍ C, 110 cm van slof D, 140 cm van sioÍ E. lelkens 1 70 cm van sloi F ên G Ên 1 00 Voor dê lBsenvoeÍing: ca 45 x 90 cm vlieselin€ vo umevlies 280 van Frcudênberg yliesstoíe KG. Benodigdheden: zie de aanwitzingen op bladzljde

I

1 r€chlhoek van 32 x 40,5 cm in F. Íecmhoek van 25x 40,5 cm in F. 1

rectÍhoek van 40,5r79,5 cm in l.

I

IN ELKAAÀ ZETTEN:
Bij heiin elkaarz€tlen steedsvlg. de schemalek€ning

-

model 37

-

'

1.

ExlÍa benodigdn€dcr: naai- en quiltqaÍen

van

De schsmatekenin0

vindt u opwe*blad

C.

Coals Walspêlll€l vulwailenof andervu Ínateraal voor heloovdlen uàn hpl hinnênkrskn

vq. de

lliddendeel: schemai€k€nn! e€rsl

2x

lelkens 2

Model 39
Kussen

í

mel Boêddha-motiel

Aímeling: 48,5 x 48,5 cm.

Blokgrootte 33,5 x 35,5 cm. UALEIIAÁL Vmr do h.Ë en eclrterk.nr: l(leur hoevcelh.: sbÍ: 1 pane€ bonl qedessineerd€ sl0l met

€€n pan€€r van 75,5 x ll5 cm met velschillende Boeddha-moiieven. Een paneel is voldoende voor allê benodlgde mot even !€n de modelhn 3€-42, Lêt opl 00k als u hel kussen mel I Boeddha-molieven Ínodei 37 enloí het kus$n mei 4 identiek€ Eoeddha-molieyen model 38 wilt maken, e€rst

peÍsoonlÍke beíand van de qu ltsleí. Sloí

A

is

1 rechlhoek van I 5 x I7 cm in A, hi€rbij opietlen dat er één lan de groleÍe Boeddha-molieven van hel

A

de moli€ven vooÍ deze modelien uit hel

Boeddha molieven,

B C E F H I

aÍlikelnÍ. oTM01 00-0MULT]

50cmlila-qoud-qevlekl
aÍtikelnÍ. 0ïM0600-0LAVE.
5

paneel snijden. Als u alie modellen 36-12 will maken, hebt u beha ve het paneel in A nog 130 cm nodig van stol B, 100 cÍn van slof C, 110 cÍn van stoÍ D, 140 cm van sloÍ E. lelkens 170 cm van sioÍ F ên G en 1 00 cm van sioÍ H.

paneei m dden in dêze rechtlroek komt. Telk€ns I siÍook I van4xl5cminCsnfl. Telkens 1 slÍook 2 van 4 x 22 cÍn in B en t. LÊt opl Eerst de achleÍ*anl voor hel kussen uit gtoÍ B snijden. Telk€ns 1 slÍook 3 van 4 x 20 in C sn [. Telkens I s1Íook 4 van 4 x 27 cm in B en F Telkens 1 slíook 5 van 4 x 25 cm in C en í. Telkens l stmk 6van 4r32 in B ên F Ieikens 1 siÍook 7 van 4 x 30 cm in G en H. ïelkens I slÍook 8 van 4 x 37 cm in B en F,
2 slÍoken van 8 x 35 cÍn in E. 2 slÍoken van 9 x 50 qm in E.

crn geel goud gevl€kl,
arriketnr. 0TÍrr0600-0G0LD. bonlqoud - qedess neerd,

20cm
10 5

Voor de tut6ênvo3Íing: ca 55 x 90 cm vlieseline volumevlies 280 van Frêudenbêrg Vliêsstoíe KG. 8eÍodlgdheÍlen: zie de aanwijzingen op bladnjde

aÍiikelnr 0T1V0400-0noSE.

crlr mesloÍanj€ goud'gevleK, aílikelnÍ 0ïM0600 0BLIBN.

EIÍa

1.

h€nodigdhsdsn: Naai- en quinqaÍen van Coats Wat spellkaÍ, vulwatlen 0Í andeÍ mateÍiaal
oÍn lret b nnenfussen mee op te vullen.

Vooí dê voeÍing van het yoorsb patchwoÍldeêl: 1 v eÍkaÍÍ van ca 55 x 55 cn in l.

cín I chigÍoên-qoud-gevlekt,

I

vleÍkaÍn van

m55

x 55 cm volu mevlies.

aÍiikelnÍ QTíV0600-0U[,1E. Voor de voedng ván iêt voorab patchworlftel

vooí dê áchterkant van het kussen: SI,IUDE : ttáadtoeslag inct. o,if5

ll0 cÍn natuÍel. De sioÍl€n A-H zin ca 115 cm breed van Frce Spidt via Coats, Slof I is ca I 1 5 cÍn breed u'l hel

cn.

I I

rechihoek van 40 x 50 cm in B. Íechihoek van 30x 50cm in B.

Voor h€t middêndêel sleps-blok

= voor het

courtiouse

VooÍ ltet binnonkussen: 1 rechlhoek van 50 x s8.5 cm in l.

38

Beschrivioen

II,I ELKAAB ZEÍTEI'I: 8ij het in elkáar zetlen sieeds

ln olkaar zetlsn van d€ hele voorkanti

Íg

de schenatekeninq

Rand:
Vlg. de schematek. eerst de i€ts smallere €n korloÍe stÍok€n in E aan de boven- en ondeÍkant. dMrna dê

OUILIE : Zie zilkussen Ínet Boeddha-moliel mod€t van bladz.39.
AFIVESXIIIG: Zie kuss€n met

41

ilidftnd$l:
ln eltaar z6tbn van hêt coudhousê steps-blok: Ziê zb\us$n met Boeddhá-m.liel mo.lÈl 41
van bladz. 39, hieói de stoÍfen aan[ouden vlq. de schemalek. van dit ÍÍodel en de slÍoken l-8 aan

-

-

iels brcd€re en langeÍe ímken ln E aan de belde zijkani€n van hel m ddend€e naaien.

I

Boendha-molieven

-

model 37

IELKAARZETTE VAT
Zie de culsus op bladz. 5.

DE LAGET:

0e sch€matêkenlnq $ndt u o0 weÍkblad C.

Model40
Kussen 2 met Boeddha-motieÍ
Almeliígr {0 x ,Íl
IIATEBIAAL: Voor de vooF sn

Exta b€nodigdieden:

Naai- en quillqaÍen van

lil

ELKAAB ZETTEiIT

cm

Coats. Wal spenkaÍ, vulwalien 0Í ander maleÍiaal om bêt binnentussên mee op le vullen.

Bij hetm elhaarz€tlen slpedsvlg. de schematekeninq

aclltsrkant

XlêoÍ hoewelh.: sloÍ

sioÍ mel Boeddha-motieven, artikelnr. QTM01 00-0lvluLTl 50 cm lila'goud-qevlekt, arlikelnÍ. 0TM0600'0LAVE. l5crn grcen-bont goud gedessin€erd, aírikelnr. 0ï1V0500 0LttVE. Vooí dê vocring van het voorste paichÍoÍldeel

A

'

s[uoE[:
llaadtoeslag incl. 0,75 cm.

voorrari!
Middendosl: ln êltaar zetten yan h€l courtllouse steps-blok: Zie zilkussen mêt Eoeddha.moiiêl mDdel 41 van bladz. 39, hieÍbijde íoíen aanhouden vlg de schematek. van dil model en dê slro[en l-B áan

1 paneel bont'gedessineeíde

Yo{r hst midd€nde€l = roor het colrÍroBe
rleps-blot:
rechthoekvan 11,5 x 13,5 cm in A, h eÍbi opl€tlen dal eÍ één van de k eineÍ€ Bo€ddha-molieven van hel paneel midden in de2e rechlhoek komt, 2 slÍoken t van 4 x 1 1 ,5 cm in g. têt op! Eelsl de achlerkant voor hel kussen uit sioÍ B snijden 2 strok€n 2van 4x 18.5 cm in B 2 strokên 3van 4x 16,5 cm in B. 2 siroken 4 van 4 x 23 5 cm ih B 2 stroken 5 van 4 x 21 .5 cm in B 2 stroken 6 van 4 r 28,5 cm in B, 2 slroken 7 van 4 x 26,5 cm in 2 stroken I van 4 x 33.5 cm in

-

-

B D I

I

ln elkaar zetbn van ds hale Bandi

vooÍt.nt:

Vlg. de s.hemaiek. eeíst de lets smalleÍe €n kortere slroken in D aan dê boven- en ondeÍlíanl, daama de

cm naturel. 0e íoflen A, B €n 0 zijn ca 115 cm bÍeed van Free SplÍit via Coats. ShÍ I is ca 115 cm
85 bÍeed

iets bredíe en langeÍe strok€n in D aan de beide zijkaniên van het middendeel naai€n. lN EIIGAA ZETIEN VÁI 0E LAGEilI Zie de cuÍsus op bladz.5.

Sl0Í A

lil

verschllende Boêddha-molieven, Een paneet is voldoende v00r ale benodiqde molieven van d€ mode len 30-42. Lel op! ook als u her lussen rnet Boeddha'molieven - modet 37 en/oÍ tret kussen met 4 denlieke Boeddha-motieven model38 wili maken. eeísi de moli€v€n voor deze modellen uit hel panepl snijd€n. Als u alle Ínodellen 36-42 wilt Ínaken, hebt u behalve hetpaneelin Anoq 130 cm nod g van íof g, 100 cm van stoÍ C, 110 cm van sloÍ 0, 140 cm van stoÍ E letkens 170cmvan sioÍ

hel peÍsoonlijke bestand van de quilister. ls een paneet van 75,5 x cm met

lts

L L

I

'

F en

G

en 100 cm van stoí

fl.

2 slroken van 5,5 r 31,5 cm in D. 2 slroken van 6,5 x 41,5 cm in D, Vooí de voêring van hel worste patchuoÍtdeelr 1 viêd{ani váí.a 45 r 45 cm in l. Voor d€ tussenvoeÍing: 1 vieítant van ca 45 x 45 cm volumevlies Voor de achterlant van hêl kussen: I rechilroek van 33 x 41.5 cm in B. I Íechthoek van 25 x 41,5 cm in B.

oUILT€ll: Zie zilkussen Ínet Boeddha-moliel m0del van bladz,39.
AF$'ENKNGI Zie kus$n m€t van bladz.37.

41

I

Boeddha-molieven model 37

0€ schem.iekening vindt u

o, wo*blad

C.

Voor de lussenvo€Íing: ca 45 x 90 cm vleselne
volumevlies 280 vàn Freudcnb€Íg Vliesstoío XG. Bcnodigdhed€n: zie d€ aanwrlz nqen op bladzÍde L

vooÍ hêt iinnenkussen:
1 rechthoek van 41 ,5 x 81 ,5 cm iÍr L

Model4l
Zitkussen met Boeddha-motieÍ
Álmellnqr62 x 62 cm. Blokgroothj 48 x 50 5 cÍn
Í{ATEflIAAL:
Voor de hele builsnkanl: voldoende voor alle benod gde motieven van de modellen 36-42. Lsl op! ook als u het ku$en Ínet B@ddha-mot evên modcl 37 cn/ÍÍ hel kÍsscn nret 4 ideniieke Boeddha ínotieven - model 38 wilt makên. eêrst de molieven v00r deze modellen hel paneel snijden. Als u alle modetlen 3/6:42 wltt mak€n, h€bt u behalve hel paneêlin A nog 130 cm nod g van sloi B, 100 cm van stoÍ C, 110 cm van íof 0, 140 cm van slof E, ie kens 170 cÍn van sioÍ Fen G en 100 cm van íof H. Voor d€ tussêÍrvoodng: ca 70 x 90 cm vlieseline

I

lii

dal er een van de gÍoleÍe Boeddha-motieven van h€l paneelin het midden van dez€ ÍeclÍhoek komt. 2 sFohen 1 van 4 r 14,5 cm in C. tel op! Éerslde Íechhoehen voor de achteÍi(anl van het f.ussen uil

A C E F
Voor

1 pane€l bont-ged€ssineerde

sioÍ

mer

Boeddha-molieven, arlike nr. 0ïM01 00-0MULT].

opslÍÍkbaaÍ volumevli€s H640 van Frêuílênbery
vliêsstotÍë XG.
Benodlgdhedên: zie de aanwijzingen op bladzijde

Socmqeel'goud-gevl€kl
80 20

cn

anikelnÍ. 0ll!10600'0GoLD. bonl-goud gedessineeÍd, arlikelnr. 0TÍ1,10400-0Ê0SE. artikelnÍ. 0T110600-0BUBN.

cm ÍoesloÍanie-loud-qevlekl

de
70

voering
cm
geel.

van het

ExtÍa b€nodiqdhedcn:Een bípassende Íils, 50 cm lang. Naai en quillqaÍen van Coats. I siuk schuimrubber van 62 x 62 cm en l0 cm h009,
vêÍkÍijqbaar bÍ een bouwmarkt.

1.

,

stoÍ C sniiden. 2 slÍoken 2 van 4 x 22 cm ln C. 2 slÍoken 3van 4x 19.5 cm in C. 2 slÍoken 4 van 4 x 27 cm in C. 2 stÍoken 5 van 4x 24,5 cm in C 2 sioken 6 van 4 x 32 cm in C. 2 sfroken 7 van 4 x 29,5 cm in C. 2 siÍoken 8 van 4 x 37 cm in C. 2 stroi(en 9 van 4 x 34 5 cm in c 2 siroken t0 van 4 x 42cm in C. 2 stoken 11 van 4 x 39.5 cm ln F.
2 stoken 12van4r 47cm in F. 2 slíoken 13van 4 x 44,5 cm in F. 2 slroken van 4 x 52 cm n F.

t{

bovenste

De stotten A, C, E en F zijn ca 115 cÍn brced van FÍee SpiÍt vla Coats. Stoí I is ca cm het p€lsoonlitke besland van de quiltster. een paneel van 75,5 x 115 cm met verschillende Boeddha motêven. E€n paneel s
breed

I

SIIJDE :
l,laadloeslág lncl. 0,75
Voor d€ hovenkant

SioÍ A

ut

ll5

cft.

Voor

2 slroken van 7,25 x 49,5 cÍri in E. 2 slroken van 8,5 x 63,5 cm in E.

voerlng

van het
l.

bovenste

6

Voor hot middendeèl

sbps-blo*:

= vmr hêt
cÍÍ

6

th.trs

1 vieÍl€nt van ca 67 x 67 cm in

1 Íechlhoek van 14,5 x 17

in A, hieÍbij opletten

'I vieÍkant van ca 67 x 67 cÍn volumevlies

Voor de zijdelen: 4 slroken van 11,5 x 63,5 cm in E. 2 rechlhoekenvan 33,25x63,5 cm in C

R.ndl
V g. dê

lxll&a8ZEIM
B

schematek. êerstdê iets smalleÍe ên kortere slÍoken ln Eaan de boven- en ondeÍkant, daaÍna de iets bÍedere en langere sÍaken in E aan de beide zijkanlen van lrel middendeel naaiên.

bovenkanl naaren hierbt telkens d€ eersle en laalsie 0,75 cm niel mê€naaen ên het beq n- en
einde van de naad telkens aÍhechlen. Dan de koíle zijden van de ziJde en op ale4 hoeken telk€ns mei de goede kanten op e kaaÍ eggen en dichlstkken, hi€rbij eveneens de eerste en laatsl€ 0,75 cm niel dichhaaien en het beqin en einde van de naad steeds aÍhechlen. Dan de ris zoals in de curcusop blad z. 7/8 aan oeoeven lusse n de beid e rechlhoek€ n

ihel

n

e kaaÍ zelten steedg

vlg deschemalekening

tlrtxÀA8 zEIEx vÀ[ DLlaGra
z e dê cursus 0p bladzjde 5

Middendc€l: ln elkaaÍ zelten van llct courtious€ steps-blok: De mddeÍeclrthoek en de aÍzondefujke strok€n vq. de schemarek. aan ekaaÍ naaen hiêrbij in hel midden beoinnen Eerst lclkens 1 sirook 1 in C mel de goêd; kanlen 0p elkaaÍ aan de boven en onderkant van de reclrlhoêk n Á leggen en aannaaien Daama lelkens êen slÍook2 n C meldê goede kanien 0p elkaaraan de en re. zijkantvan de zoju6l onhlane rechlhoek Leggen en aannaaien. Hiermee s dê 1" ronde beèind(d. op deze wtze vq. de schemalek. alle volqende slroken aanzetten,

OUILTE

:

ln hei

vooÍ de achieÍkant naácn Dàn dc áchlcÍkànt
mel de bovenkant 0p de open engleziide van het boveÍiste zijdeel spelden, de goede kanlen op ekaaÍ en vaslstkk€n. HiedÍ weeí lelkens 0,75 cÍn vanaÍ de naad ijn b€qinnen en endgen en lret
begin- en einde van de naad si€eds alhechlen. De achteÍkant mel de over ge 3 zijden ne1 zo aan de beide zijd€en vooÍ de kanten en aan hêt zijdeer voor de ondeÍkantzetien, hleÍbij v00í h€l aannaaien van de laalsle zikant de rits open maken, zodai het

mddendeel de omlÍek van de middel Íeclrthoek evenas de naden iussen de couÍihouse sleps.ronden ondeÍinq têlkens in de naadlitnen qu iten. Dan nog de naden lossen het middendeê en de rand eveneens in de naad rinen quiten.

I

AIUIB{IXG

Na hel quillen de voering van hei bovensle patchworkdeel en de lussenvoering op dezelÍde qÍoolte als de boyenkanl alsnijden Daana de
buitonranden van de bovenkant, de zjdelen en van de r€chthoeken vooÍ de achterkànl. aftverk€n mêl een snals z gzagsleek oÍ overlockmachin€.

deel qekeeÍd kan word€n Hei d€e keren en d€
schuimíubbeÍ êr in schu ven.
De

h

eóij de ind€ ing van de stotÍen aanlr0uden vl!. de

etleÍs en de volgorde van de aan le naaien delen vq. de qetalen in de sclremalek ln êlkaàÍ zettén van d. hêlevo.rk.nl:

schenálekening vindt u 0p we*blad B.

Nu lelkens een zildeel eerst aan de boven onderkanl. daarna aan beide zrlkanten van

en de

Model 42
Zitkussen met 4 Boeddham0tieven
Afineling: 62 x 62 cÍn. Blokgrcotter25 x 27 cm.
MATEEIÀÁL: Voor de iel€ buibnkanl:

StlUoE[!
Naadtoeslaq incl. 0,75 cm.

VooÍ 4 courlhouse stepr-blokken: 4 rechlhoeken van ll.5 x 13,5 cm

opletlên

dal er óén van de keineÍe

n A.

hieíbil

Boeddha

lftuÍ: noeveelh.:

ÍnoUoven van hel

panee n lrei mdden van elke

blokken naasl e kaaÍ zelien tot 2 íjen, daaÍna d€ beid€ Í jen onder elkaar zelten. ln êlkear renen ván dehêlê!o.rt.nl: Eand: Vlq. de schemalek eerstde iels sínaleÍe en kortere stoken ln 0 aan de boven en onderkant, daarna d€ ieis bÍedere en lanqeÍe íÍoken in D aan de beide z jkanten van hei middendeel naaien
II.I

A

I

stof:

paneel bont-ledess neeÍde sioÍ m€t
Boeddha-íÍotieven ádlkèlnr 0TM01n0-0MLllTl 75 cm groen bonlqoud-qedess neeÍd, aÍtkelnr. 0Tt40500 0L|ME. 100 cm ichlgroen-goud-gevlekt, adikelnr. 0TM0600-0LlME.

D fl I

slÍoken Í van 4 x I 1 ,5 cm in fl. Let op! EeÍsl de rechthoeken vmr de achterkantvan lret kussen siot H snijden. 8 íÍoken 2 van 4 185 cm in H.

I

lii

ETMARZEÍEII

VA

qE]AGE&

Zie de cursus op bladrjde 5

qu|!!Eu

165cm 23 5 cÍr

VooÍ de vocring
70

van

. het

in H. in H. 21 5 cÍn in fl.

bovênsle

285cminH.
2 slroken van 5,5 x 51,5 cm ln D 2 slÍoken van 7,5x 63,5 cm n 0,

De stoíen A, D ên H zitn ca 115 cm brced van Fee Spiril via Coats. Slof lis ca 115 cm
StoÍ A is een panee van 755 x 115 cm met verschilendê Boeddha-molieven. Een Oaneel s v0 doende voor alle benodiqde moteven van de ínodellen 36-42. let opl 00k als u hei krssen mei Boeddha-molieven mode 37 en/oÍ het kussen met 4 dentieke Boeddha-molievefi mode 38wit Ínaken e€rst de molieven voor deze modellen ut hel paneel snjden. Áls u aile modellen 36-42 wii maken hebl u behaive het paneelln A nog 130 cm nodiq van stoÍ 8, 100 cm van slol C, 110 cm vafi sloÍ 0, 140 cm van stoÍ E,lelkens 170 cm van sroÍ
breed urt het peÍsoonlijke besland van de quilister.

cm

ln de couílhouse sleps-blokken de conlouren van de midde -Íechilroek en de naden lussen de coudhouse sieps'rcnden ondeÍling, telkens in d€ naadlFen quilten. Dan no! de conlouÍen van de blokken evenals de nad€n lussen hei ÍÍiddendeel
en d€ Íanden eveneens n de naadlin-cn qulllen.

ichlgroen

Voor db voering van
1 v eÍkant van

hel

bovenste

aE4E8{!trq

ca67 x 6/ cm rn l.

Zie zilkussen mel Boeddha moteÍ van bladzjde 39.
De sch€mal€keninsefl 1 en 2

-

mode

41

4 v eÍkani van ca67 x 67 cm volumevles
4 slÍoken van 11,5 x 63,5 cm in

viftlt

u oD weÍkblad B.

I

0.

2 rcchtlroeken van 33,25 x 63.5 cín in IN ELKAÀB

tl
de

AÍkoÍingen;

Brj hei in elkaar zellen steeds vlg. schematekenlngen t ên 2 t€ wêrk gaan.

ZEEEI

1 00 cÍn van stol fl. Voor dê lus$ênvoeÍing: ca 70 x 90 cm vlieseline

F en 0 en

0pslrlkbaar voumevlres H640 van FreudenbeÍg VliesstofÍ€ KG. Benodigdheden: zie de aanwilzingen 0p bladzide
1.

ln elkaar zetten van een courliouse sleps-blok

benodlgdhedenr Een bipassende nls 50 cm lanq. Naai- en qLritlaren van Coats. 1 sluk schuiffrubbeÍ van 62 x 62 cÍn en 10 cm hoog, verkrijgbaar bLj een bouwmarkt

&lÍ,

Ze ziikus$n met Boeddlra-molieÍ model 41 van bladz. 39 hierbrl de sioÍfen aanhouden vlq. de
schemalek van

dt

model en de stÍdken

l-6

aan

alb, alv, cm dí evt kl, li. n

= aíbeelding

= atuisselend
=

cenilmei€Í
draad

d. r€.

= ronde = rechler/Íecht
= stfuqnqeije = lel€oinq =volgens = wee6z jden

ln elkaar zetlen van hethele middendeel:

drg. Gk. = lnkeÍ/links vlg, lwelsz. = meteÍ midd, =midden/ x
eveniueel

= = =

keur

=keeÍ

Vg schemalek.2 eeÍsl2 x 2 coudhouse

steps-

Alisntie !

dit blad werden gebruikt, ziln maar beperkte tijd verkrijgbaar. patchwoÍk- en quiluaken bij u in de buurt is men echter graag bereid u te helpen Bij de bij het kezen van geschikte, vergelijkbare stoffen.
De st0Ífen die v00r de modeilen van

40

Beschrlv nsen

ModelT

Schomatekening voor de ophouw van de hele vooÍk.m

bÍ modêl 7

WerkbladA

Pffriftonr -39De beschrijvingen van de modêllen vindt u in het blad

tek€ns bij model 7l A = naluÍelbeiSe-

B

= Íb-s€mêleeÍd

E

= zwaÍt-SÍijs-

l"et opl 0e siablonen l-5 bÍ model 7 vêÍgmten op

Wh

I

I

/-.,
(

)
I I

n de opbou/v van een patchworkblok bij modêl6

VeÍklaring van dê tekens bij model 6: A = Íood- ila'loze-wi1'gedessineeÍd mel b oemen B = zwad'Srils lestreept C = groen íood oranje-wil-qedessinêord meiweide 0 = lia gernêleerd E = naluíelSoud-Sev ekt F = b€iqe-goud ged€ssineerd

ning bij model 6

I 3 voor de opbouw van de hcle voorl(ant

randen 'ncl.

model

E

-n
ó

<

t1

Siablonenl-5 bij model 7

ApplicatiemotieÍ 2 op ware grootte bij model 1

)

1

bij

nodell

Model6
I voor deoplouwvan een log'cabin-blokbiimodel6
schemalekening

Schefiatekeninq 2 voor dê op

E

oE
=

Model 9
Schenalekêning voor de opbouw van de hele vool bii model 9

Schematekening voor dê opbo0w van de hel€ voorkam

modet

8

Model
Schematek€ning

1
t
hii de

Schem.lêkening 2 voor hel uit elkaaí snÍden van de vieÍkanten roor de blolken lbijde modêllen 1-4

Schenal€k€ning 6voor de opbouwran d€ hele eoorkanl bij modelt

ó
t'1

schêmatekêning 3 voor hel aaÍ elkaar êtlen van de d€len a-d lot een blok I bij de modellen 1-4

atFl
Ë[í

----->

ScheÍnatekening 4 vooÍ het uit elkaar snijden van de vierkanlen voor de blokken ll bij dê modêllen l-4 R1 Schematekêninq 5 bii dê modellên 1-4

G

E

Verklariíg van de tekens bÍ nodell:

A

B=

= zachllichioÍoen-aêmêleêÍd mêt bla
ol

jÍSroên-gemêle€íd

C = lichto ljÍgrcen geÍnêeeÍd D = lichlgíoen-gemê eerd

E = grcenr clrlgÍoen-geíippeld

F-

qlasqÍoen-qemê eerd G = oliiÍSÍoen S€dessineerd H = rood gemêleeÍd

I

ApplicatiemotieÍ 1 op waÍe grootte bij model 1

J

=donkeromen-qêmêlêerd

la q€mêieed ! =donk€rlla geÍnêleeÍd =

K

= wil

31 =rii1 82 = tii2 83 = rij 3 84 = rij 4 B5 = Íij 5

/,

ltt'

WeÍktekening

4bÍ

de nodêllenBen 9

4321

Applicaliemotiel 3 op ware grootte bij model 1

van de iekens

B=dr
C=B/
D

dê mod€llen 8 en 9: lila-blauw'groen gedessin€erd mel la gemêleeÍd

wcrttekening 2 bÍ d6 modellen

I

en

s

/lchllila-qeÍnêleeÍd =y'c

el8 t

hij de moftllen

I

en

I
We*lekênlnq 3 bii de modollm 8 en

_l :
3

I

I
I
o
3

3

-X'
_n. 'Ë'
!

o

-9

j

c

:

\

a

85=Íij5

:(

\ \

N
(, \/


/\ /\\

t(r

I
rlekening 4 voorde opbouw van het

veÍkhíinq van de lekens bijmodd

5:

Werkblad
B

B

s í,9
5q4
Ë

LH

D

D

i^lztlalTBlB

AlArlBTzf

trlt

I rr
sYu

'êÉi
]I
G]

:r:6íÀrÉ*re D l llslHFÀq TÍEIE c lzl c\ clc
D

zt

I rffióí Lfurl13

á\n iêíi'r)ïtt96rc
f-,.a-l(M (r9 Nrl M

PÁïë'riï;ironr
Zb

- brui

39De beschrijvingen van de rnocjêllên vin.,l Lr in het bla.l

ELE L

Y;X

ffi re
H

L

'drIíeI l€lil :1zc {, GÏ Y1

#x

wg l
rt (z

Hv# t{99-\919
Zelzcl

299-!99 ## fi'nlnltvFtlul
(
G

q ##íSr-jiícÍJn
tGli[ilML
R,o

I IsÀFlÀ9eu ,i
3l RITMI

iíra'í^Y

rlr l

Q rr, l
29.
la

l

Scheínilekcnins 5 r0or dc opbouw uan d€ h€levoorkant iÍct. ÍandeÍ bijm0dê15

I

l1.l-9_l-F)l_r

il

GrÁtG
zl

I

Z<

ffi$ ist
lzlz.

Íi(6;6Y( ',í6ínÍà
T

LFIF I fs

h95t v6@ lM lzÍ
I
lÀ,1

* -u'rYàÉííÀí

.áffiffi *+ 'lwffi tr* 'tW#il @ ffift?ê @ )êi(;
v
zb

ru
) lzdlzd /',12.

r,)G1 OC X Zel I t)!b) zb 2t i t, -t
Zèl Z

lh xll t 'jJXil?P,ttr
í'a

€(( YN ')í;
z
R6

;n'

g?,+?4-ilJ

z

>ííê lza
Ríêí

Zel

Z.

iLs tj
Z.

kvt 'ffi
ldlzd
R9
SchÈnat€keíins 4 voor iel aan ellaar naaien van de origami-blotken bÍnod€ll0

N

ylsr
"'

zel Nl1z?,Izè)

NI LM

as

{jlgrs l-!Y.J.l9

Schernalekenino 2 voor hei sniiden van de cilk€ls uil de stÍeopvlakken I bijmodel 10

verklarinq van deiekens bij Ínodel10:

A

^raí
ÍoDd

r.rt qe06: truJ

er ke Ds slppen

D E

o rdrore qedess rotrd

Sch€maleleniíq

3 voor het in

€lkáar zellen van een origafri-blok

I bt modell0

[ . c!k]oci qedes!lrlrorC I rr dd.loro.n crÍkrssiteerd J Trrrr Íin q{rsl ) rrri
K,

^!iilítr

s qesll]Derd

I
bij nod€15

I

schemalekening 2voor hel aan elkaar naaien van de zeshoeken bij rnodel5

Schemat€kenins 3 vooÍ de opbouw van een zashoekíoz€l bij model5

rÍr
zl
zeshoeksjabloon

XIK
+

Schemalekening 4 vooí hele middendaêl bii mad

op

waíe orootte

bij

módels

I
*

rja IKIK

IE #iiE4x EJIEl H q í p ii ír Í1ïtóX )ÉÍ rlI r ií'tàIíFiYft:lz9l G ír

n*Àtx

IH HI t-ïl KI KïK íáGrriÉà-rl
Ê)
E É D

I
llJ
I

ID
lzl

Ze

rT1

IGIG-

I

Sjabl0on 3 = vierka nl-strijksja bloon'

.
T

bij rnodell0

ra ! ii iÍ
rlt
\)
I

it ). ï J

l.j IÍL |;

iítArs ltÍ

g
ÍÊY
ULU

l-l3 té
E

x Jà JSell
LF
zt

i--rYt I liN rr iJ{ Pl ËÍlr

I frhï tl Ix X F. t,i: Í Í7'
1i È
IZ
!

l_r

l1

ffifiÍ

YzÍK

ir
J

?fiív s
à

YI ;a"r

êx i:i
Z

t_r.

tii
izr,1

z zblz:

I zcl 7-E ).t )7.

l

Íe'Í -o-,o

dá I-r ,í'i;',i\
Ri t6tl

VL Ít ft,)í,Xb\k )q"+ t\Q lz,'<,!( ('tÍ't\ftÍ z (a> zÍ 7 !tl7 >ït px \,l9J to(@ íín )<:)9)JN ',íz GX rlzb oLo| / \1
) U

íi 7\ t

Ilzt

#ffi& À9
t-r

ffi s! !-JJ
J

I

Y#ráh$**
9i9
R3

LU_r-9

í(í

z
7

Z T

n4 \a-J<9.t9

7 z
R6

Modell0
schemarekening 1 vom hd aar elkaaÍ relien van de íreepvlakken

,9

(

R5

1t7 bi model10

!1!el!!r!r!t

B !e! leri

t42

í

-€Pplhr

;:l

n

!

144

Model5
ApplicatiemotieÍ op ware grootte bij
model 3 Siabloon 2 op waÍe gÍootte

Schemat€keíing 1 vooí hêl voorbeÍeideÍ ván de 2esíoeken bÍ modelS

= cirkel-strijksiabloon bii
Ínodel 10

Siabloon 1 op ware gÍootte = cirkel-siabloon voor de stoÍ bii model 10

Model42
Schemalekening 2 vonÍ de opbouw van de hele boven

VerklaÍing van de lekens bij

A B E
C D

= bont gedessneeÍde slol
met Boeddlra-moteven

= I la-Soud'levlekt = geel goud gevlekt = groen boít-qoud= bont-Soud Sedessine€rd = roesloÍanie soud Sev êkl = oranje See -wil_Sedessineerd
lichtsmen-soud-sevlekt

F

Vlodel 4

G

H=

D---'

Modell2
de opbouw van een l0gcabin-blok 1 bij modell2

Schemalekeninq 3 vooÍ dê opbouw van een log-cabin-

bt model 42

blol 3 bÍ model12

Modellen 2,3 en 4
Sche!íalekeninq 6voorde opbot'wmn de h€le voorkad !!'cl. randÊn bii de modellen 2, 3 cn 4 H(Li K)

VeÍtlaÍinq van dê têkans bij de modcllen 2-41 A = zachtichloÍoen-oemèleerd md blaadles

B=

c

D

E

F
G

= = = = =

olijfsÍoen'Semêleerd lichtoliíomen-semêleerd
I
c

htq Íoe n-o€ mêleerd

qíoenlchrgro€n.gesllppeld
orasomen seméleeíd lrtÍgÍoen-gedessineerd

J

I

K = lila Semé eeÍd L =geet-oemêeeÍd

= donGrSÍoen'S€mêl€€rd = wit

I0J/r)

r(ul)
H(LiK)

fr(L/K)

(

ApplicatiemotieÍ
op ware grootte bij model 2

Model 14
PatÍoon op waÍe grootte voor de buidel-bodêm

bii model14
Verl\lains uan de lekensbij modcl
141

Mo,

À = lchtoÍoun.becê oedeesrneerd mel bloemen

\i ..
i
Scn€$.x.kc rg lj vooi

'Srjt.;;'
d€ opbcrvr

'.. i4'

\.

.,/ 'r.:'..1-i..1',,2|
10

\il

t..- .. - -.=--í:' -,17'

1t/

vín de helc vod ar:i lr,j r0dÊl

ts l ,'l',i '

l;Yri<,)

: r:

a\]-

I

,*10,
1

r

de

optouw van de helê

bi model12.

.Íeet! a[ I

LJ

]

Schemalokenins

6

voor de apbouw van de hele achtêÍkant bii ncdei 10

incl. randen hij modell3

::

si'
I'
:_:

t)

J

J

l:
i

."1,0

12

de opbouw van een logcabin-brok 2 bi moder l2

dê opbouw van een logcabin'blok 4 bij modetl2

Schêftalekêning 5 voor de opDoulv I voorkanl incl. Íanden bt model l2.

t

13F

Model 13
Schemalekening
1

VerklaÍing van de lekens lij moder Á = ich&roen rchlbelsàSemêleerd B = !eÊ

l3:

C =donkerqroen-qemêleerd
D

bij noderl3
p

E
G

-

ichtSr js-qÍ js-SedessLneed rhtgtjs I chtbe ge.gedessinesíd

F=
waíe grcotle

ichtblauw Semêleerd

biimodell3

H = nidde bruin

=

ichlbeigel chlgris Sedessineerd
SemêleeÍd

I

J

K

= be Se oltlsroen SemêleeÍd = I chtSnlst cblbe Se gemêleerd

L

-

midde Sroen-Sedess eeÍd

= donkeíollfqroen-gedessin€erd

Schematekening 2 voor de opbouw van de helevoorkanl incl. Íanden bil

bll

r+_

J

t:a:.::..

.tí.::*i*
TB

t

E

E

AH

6B

bok

BoÍduurmolieÍ op waÍe grootte bii
model

ï
I

í3

.l

\

'12t11

Ftc
ApplicatiemotieÍ
op waÍe grootte bij

model 4

Al
opbour'/ carl een log-cab

ol

lVlcclel

'f 1

Sí,riiri,rj.iirir! . i.r' r! i:r (.el

2 vo0r dc

lo9-tabin-

I

ri:

.rr

J"lr.u

uirr cdrr logr i,ifr: :r'rir nr!dÍ|11

Ébin-blok

5

bij

13F

Moc

l/t
ó Í
vooknt
incl. randen bij

t[

mod€l

ApplicatievooÍbêetd b =

í8othij denodetten20en 2t

WerkbladC
-39-

ApDlicatievooÈeêld.

:

bloemenhartbii

dè modellén 20 en 21

S€clies I en ll op wáÍe grcolte vooÍ moliêÍ 1 bij nodel 2?

Model22

De beschrijvingen van de modellen vindt u in het blad
sêclie ll

)loon 3

:

grcol btad hij de

modellen 20 ên

2l

Sectl€s

llll

op ware gÍootle voor

ÍlotiêÍ 2 bij modet 22

I I I

i8
r
r

de opbouw van de hele

scclie

lll

bÍ rnodêl 38

.'-o

3E

's,
oa" z

/

\;
i

VerklaÍiry van de lekens bij nodet Z2l A = duitblauw-SêdêssineeÍd B = gÍrts q€dessineerd

S€clies l"lll op ware grcotte vooÍ motief 3 bij nodel 22 sectie I sectie ll

C = oriis D - zalm E = I chiSeêl- ichlzalm- ichlb aurv-

F = Íood-SemaÍÍneÍd G = llchlgee tl = ichlSrils-Semarmerd =donkerbiauw'sedessrneeíd

I

K = middelblauw SedessineeÍd

L=

iichlblauw-geer-sedesslneeÍd

M= donke$laow-Seel
gedess neeÍd Ínet sleÍíeljes

A2 =

=Íjl íit2

Modellen 2O en 21 l-3

Siahlonen êvenals apptjcatevooÍbe€lden a en b bii de modellen 20 en 2l

'G
'c

c

c

ft
B
Sjabloon 1 = blocmblad 20 en ?1

bÍ de modetten
I I

U
E

B

ts
D

I

I

D

-í\-7
c

B
I

U
D

E


B

/4-'-

Sjabloon2 = llein btad
mod€llen 20 en

2l

lii

de

At{
a
D B

Model3T
Sc hemateken

inq voor de opbou w van F

voorkanl incl. Bnden bit nod€t3?

A

u(

G1

del38

'kening incl. randên bij mod€l 38

voor de opbouw

rt -*t ,
Applicatiemotiel 3
op waÍe grootte bii de modellen í6 en 19

.€,,

1r(J)

schematetening 1 voor de orhouw van en loo-cáhinbio* bit moder 36

Model36

Palroon 2 op ware grootte = zool bii model 29

2A

€n de hele vooÍkant incl. randen bí modell5

Modellen 16-19
B

Schêmaiek€ninq vooí deophouwvan dehel€voorkanl incl Íanden bii modell6

B

A

c
E B

u(

"s
Ê B

D

A

c

u(

t
,c

\J

-í-

c

fr
At{
Ê B
E

D

è:à t-+

\9
E D

ïo'7

D*
E

c

^

!,(

'G
D

c

U
D
E

LA

D

( H\
D

\.jJ
D

G
B
D B

|.r-,

Dll

D

G
B /"'

\e 0
D E

\9
D

c

op ware grootte bij model 15

4

'.fi
it""/
B=

y( ^
B
aÍing ,an de lekens biide modellen lchlgr( rchtql( En wt klene lch&í( En na[ Íe.donkerg.oen geslÍeopt lchtgÍ( Én donf.eÍqroen nal!Íc uEíÍeêPl $Li-iicl rlqoen ionkerqÍoen.leru {ree il 'htgeer t [ernÊ

B

15-1e: "J,l? mod
\-_..- \\

c= D-

Íut

E=

ellr
bij de
n 17

G= H=

qesÍeept rui!

I

t-

t-qestre€pi rdribrz

F

I
I

Appl icatiemotief 2 op war e gÍootte bij de mod tlen 16 en 18/i

(

G(H) /

Schemalekening 4

qtouw

van de hele vooÍkant

incl

n

0

SjaDnen

í-4 op ware grootte bÍ Í

Siabloon

4bi modellS

Siabloon

r hijmodet15

A

t

N
sj.

Schenábkenlng

Model15
I

Scneínalekening 3 voor het aan etkaar zêflen van de Íijen bij

Schemalel

voor het in etkaar ueten van aen patch/voÍktens bii modet15

ren

@Rm)
Schematskeninq 2 vooÍ het inetkaar
zGtten van êen

neh ciÀethii modetts

@xEDXo

/ / ,/ ,'

VertlaÍinq van d€ tekêns bii modettS:
A = zàh tchrqroên qeÍteteefd B = llchhÍoen b€qe q€dessrneerd mel hloPmên C = minloíoen

/

0 = qeel:b.uin-cedessircerd ,/ E = groen. drtqroen qest̀eol /'

B2=t)i2 a2 = í)j2
R3

nl

=rtl

84 = 85 =

= rii3

Íl4 Íjs

Sjabloon

t bi

modellS

I I I I
I

dr

f L
i

À

+

geoessneero mer sEÍerles

81 =

B2-ti)2
83=ril3
R4=ril4
B6 R7

rijl

1z

\ \l

R5 = rij 5

Sch€matekening voor de opbouw van de h€le voorkanl incl. randen bijmodel22

-t\1

ij6

andÊn bij mod€|36

A'bee dinq 2

Model
ncl. randen bij

R7

Model

4O

Schematêkeíing voor de opbouw van de hêle vooÍkanr incl. ánden bii

À
verklaíing van de lekens bijde

PatÍoon 1 op waÍe grootte = bovenste panloÍÍeldeel bij model 29

modellen36-'10: a = bonl.qedessinêerde sioÍ met
B=

i
Schemaletening 2 vooÍ

I

voo*anl incl Enden biit

lia

goud gevlekl

c = geel'goLrd.g€vlekt
0 = groên.bonl-qoud.
E = bonl-goud gedess neeíd f = roesloranle goud gev eki
G

g bij nod€t29

29

<---------

= oÍànte.qeelwt-geLlessneeÍd

H=

l(lrhÍoen qoud-qev e\t

Veíkla ng van dêiêtens
modellen 29 en 30:

I

= blauw

,

groen en bruin qedessineeÍd

model29

PatÍoon I op waÍe grootte = bovenste

panloÍÍeldeel bij
model 30

..<+

Model3l
WeÍktekening bii model
31

Modr

ii moder 30

lekens

bÍ model3t:

t

modellen 16 en

í8

G(H)

I I I I I
I

I

I

Scnem.bkenlng

Model29
!i
modol 29

l/

-----1---------___
WeÍklekenlng

iI

modêl 2Z

WeltÈkmin! Itj modd 29

lnatekênlng 2 vaor dê oDbouw 16 lEle bult€ílcnt ill de 1loÍ 26 sn 27

WcÍlók6nins bil model 30

VêÍkiadng vsn tekêns bij modd

&

2a

FsiÍmodsr
r en

u HeuÍEn
C

z6i á =f?[Sl$n,,,[ituÈnBd nÊJ
bonË sfipiei

= geet D = btauw-gemëteerd

I I

I Í

I.

i

modd 23

Wllld*riÍ! E mofti ?
VríaÍin!
v.n ih ldons

lil nllH

zI

I

= blauw-oed€tsrEeÍd snrlni bldrf,

Modellen Xt eÁ 27
scn€Ír.!8tlÍt I
modêllên 26

i

bii

dr

27

Èftlablcdng2voaóoÉr E ó holo buiioÍl(aÍ !i ó

óÁ?6dn

"w;x
t
rd
iekeíing 2
blJ moidsl

24

;

WoÍklskenlng bij Ílodol 27

I
R4

Varidrfe

Irksft
Háíing
I
ní =Íi
wn d.

ven de | modál28r

l€[Ë lij nodd ll

2n
wit-gesteept met bdtb slipFs

= blauw-oedesslneed
1

unl Keuroír
D

n=tij2
ts

c = oeet

14=íj4

= ril 3

= blauw-lemêleed

0uiltmotieÍ o ware groolte Ínodel15

voor de opbouwvan dÊ hele inol. randenbii model23

t23

I

Werklekeninq bij model 23

veÍklaring van de tekens I
B = blauw Sedessneerd er

Modellen 26 er
schematek€ning 1 mod€llen 26 €n 27
bU de

veÍkrains van
B

de lekens

bii

-

r aJr'r q".dessnee,d uni blauvi

R1

Model24
Schemalekening vooÍ de opbouw van d€ iele bovenkant bij model24

chariil€-

V€íkhÍinqvan de tekans bjt model24:
B

- baLr

groc,i en lrru

r :Ê:r::

reerd

We*lek€ninq 1

bijnodel24

werkiekenino 2 bijm0del24

R4
Werklekeninq biimodelzT

trr
Velklaring
B = btauw.j
R1

(

R2-.t)2

=

r

jl

R3-rl3

À4 = ril 4

MolieÍ 7 biimodel33

ÍllolieÍ

I

bii mod€133

Werkblad
-39-

D

PÁï8riftonr
De beschrijvinqen van de modellen vindt u in het blad

Model35
schêmalêkêíing 1 vooÍ het uit elkaar snijden van hel slrcepvlak tol segmeÍisn bij mod€|35

Schemalêkêninq 2 voor hel snijd€n van 2 palchworkblokt€Í uil cen s€gment bij model 35

schemarekeninq 4

bt nodel35

ffi

m-

oftf

4 bli

nbdd 33

llodds

mdtia 3:l

otoí 6 bij

Secli6s l-lv vrn notiaf 11= S€c{ê I Y-dr motlct 11

l(rhn

van

SdrdÍrbklnlng

3 voor d6 opàouw valr do hele

voo*rít íÍct. randrí lli fiot,.t

35

Xod.f t

!{ írod.l33

XoÍaí2!|Ílqlrl33

Iod.l 3 b{ modd tA

Doitar!

!{

|llodal 33

Xollg = ..rdt!ol wr ó ro|ont tl

rÍatbl 33

I

o{rl l0

=

r.lrltlo*

voor

d. .chb.tllll b[ Írort l 3l

Schenaiekenirq 2 voor de orbouvr van de hele achlêlkanl rnd. Íandeí

b i

Let
De rnotieve model 33 vÍ

.t
./,

2m

I

I
/

I I
VerkaÍin! van d.lekens bijde modellen 33 en 34. A :r?rr1 r,J t 0ririrs! .i,i

Palroon op waÍe grootte bij model 33

B

-ri7rrali..ri.: ...

F

schem.rlekening 3 voor de opbouw van dp h€|. bodenr bii n

r00í,],:rP..,,i

Schemalekenrnq 2 voorde opbouw ean de h€le voorkani rncl ránde. brr modcr

32

a

Schemat€keninq 1

Model3S soorde

Sche atckening 2 voorae cFbouvJ van de h€le achterkaÍl l[cl. Íanden
opbouw van dê hele voorkarl inci. rlnden bij

VerklariD! {a0 deiekens bijde modellcn 33 en 34i

A
B

Schematekeniflq 1 voord:opbouw van hel hele midcêndcclbij m0del32

ModelS2
1a

a,rart D ? qP' pee, E = rr qNn .,
C=

,rJtr,turrr,.rerf - ! l-ojt Lrà:r r.

Ë

G .,

-

H h; r :rin!i.t I I Í1,r,! rPiPerrd
Ll

r rk.tetrêetril

001

!e ne"',1

b-

-f

1

a

lodel34
rmat€k€ninq voorde opbouw vatr dÊ hele

binÍeíkaÍtbij model34

W€rktekening 2 voor hêt vouwen ran het munlvak bij model 34

c
c

c c

C
B

c
rE

l
Werktekening 1 voorde opbouwvan de achtergíond met passenvakies bii model 34

1

Werklekeninq 3 voor de opbouw van de aclÍergrond met munlvak bij model 34

c

c5
0.75 0,75 0.75

185cÍ

18,5 cm

c
C
Ê

5

c

0,75 0.75

nZtdlbás[ad

naadtoeslao

ÍotiiÍ ?r àl ?!

3?

o0

mr! grcotb

'trod.l

17(B)
llotiál8a dl 8b oP waío gíootb

bi

nol

32

t6
A(B)

A(B)

orid 9a cn gb op

rí'l! gtmlb tí

modcl 32

14A(B)

è--É,ÍÉoêo'í

ËËffi

olieÍ 6á en

gíoolb

5!

op waíê

bU

model 32

Sêcte I

-lll

op warê grcotb van mollel S€ en 5à blj

mo|h|32

Sectie

I

Í[odeÍ ?a 6n 7t op wars gmotb
bii mo&l 32

llotieÍ1a

en

Íbopwarc grcoíe bii model32
seclies lên ll o! ware qrootte van moiiel3a en 3b b'j model32

ra

Seclie

I

108(A)

I
B(A
5 A(B)

7A(B)

4B(A)
2B(A)
1A(B) 3

9 6 B(A A(B)

q

QE

ie Scctie ll

2A(B)

158(A)
Seclics len llop ware qÍoottc uin

Seciies

len llop waÍe gro0tle
I

van motiel4a cn 4b bii model32

nolicí2a

en 2b brj

SeÍJie
'nodel32

BB(A) 15A(B) 118(A) 7A(B)

2B(A)

í

c(c)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->