I{YELVISKOI.

A

1 2 0 0 ,-F t

"llllflll]ll ufI lftlll ll llll
gr7gg632rOB5707

ISBN Ih]TDS5?!_],

Ir ir\ L

pErrn l,-M.ARn.
*

UJ ANGOL NYELVIAN
HELIKONKIADO

,

{

1

A k6tetetszakmailag ellen6rizte ENYEDI AGNES Anyanyelvilektor PETER DOHEFITY M6sodikkiad6s

El6szo
Van egy rossz 6s egy j6 hirUnkaz Olvas6 sz6m6ra.A rossz hfr: a nyelvtanb6rmelyik nyelv6- minden hirver6ssel szembenbonyotult szerkezet,6s a nyelvtanismereten6lkUl nem lehet ,,besz6lni". j6 hir: ez kor6ntsem jelentiazt, A hogy mfikdd6s6t neh6zmegismerni, m6g kev6sbeazt, hogy bonyolultan s kell magyar6zni. A szavak, a fordulatoktanul6sa, a t6rsalg6s,a nyelvtanulitsegdsze lesz sikeresebb, ha az Olvas6 tisztSbaker0l a nyelv rendszer6vel;ha 6t tudja tekinteni,mi mi6rtt6rt6nik; a sokszorkusz6nak ha tetsz6t6nyhalmazt a grammatika vipArafdl tudjaf(zni. Ehhezklvin segltseget ny0jtani sok angolpEldamondattal, sz6nd6kunk szerint 6ttekinthet6en6s 6rthet6 hangnembenaz IJj angotnyelvtan, amelya magyar -' tanul6ksz6m6rakUl6ndsen fontos dolgokra<isszpontosit. legnagyobb A haszonnal feltehet6enazok forgatjSk majd, akik a m6r nem eg1szen kezd1 6s a mdg nem igazdn haladotud6sszint kdzott vannak. A magyarorsz6giangoltanitdsgyakorlat6nakmegfelel6enaz IJj angotnyelvtan a brit virltozattal foglalkozik. Minthogyazonbanaz elt6r6sekeppen a nyelvtan terriletEn legkisebbek, a b6tranaj5nlhatjuk konyvetazoknakis, akik "amerikaiul" e tanulnak.

Tovdbbiolvasmdnyok
jelens6gekre is kiter6 nyelvtanokir6nt A r6szletesebb,a bonyolultabb 6rdekl6d6knek aj6nlhatjuk k6vetkez6munk6kat: a M. Swan: PracticalEnglish Usage (angol nyelven); L. G. Alexander: Longman English Grammar(angol nyelven); A-z Angol nyeMan LExtKoN (magyar nyelven).

'r.

K6szdnetnyilvdnitds
Az emlitett nyelvtan-lexikon 0j angol nyelvtan szeml5let6reis Osztdnz6en az hatoft. Term6szetes,hogy kdszonet illeti annak tArsszez6j6t, Kovdcs J6nost, aki n6lkUlily m6donaz Olvas6kez6benl6v6 konyvsem k6szUlt volna el. Egyben szeretn6mkifejeznih6l6mat a keziratgondos 6tolvasis6ert es tan6csai6rt Mzi Katalinnak, lelkiismeretes munkAj66rt EnyediAgnesnek, a aki kdziratot szakmailagellen6rizte,valamint Peter Dohertynek,akf anyanyelvi lektork6nt k6zrem0kdtt.Formdt 6s tartalmat egyarAntillet6 hasznos megjegp6sei6rt kcisz6net illeti Medgyesy Zs6ft6l,az lJj angol nyetvtan szerkeszt6j6t,aki a k6nyv6rta legtribbettefte. Ldz6rA. P6ter

Gopyright@ t6z{r A. P6ter,1997

1996.okt6ber

* Ugy v6lj0k. * Angol pEldaanyagunkegy r€sze eredeti szdvegekettartalmaz6 sz6mlt6g6pes sz6rmazik.ritkAn. erre a tud6sra a az igy magyar6zatokban epitUnk. * 6s * jelek is a tSjekoz6d6st segitik:mik6ntebben az el6sz6banis. tr K6nyv0nkben6t k0lonb6z6cimfajt6t tal6l az Olvas6. I A k6nyv tartalmdr6l O Szakkifejezesek + A magyarul is haszn6ltszakszavakegy reszenekismeret6t.adoftnak tekintjr. illetvea N6vm6sok fejezetben? tr Ha a Tartalomjegyzekben valamitnem tal6lunk. l6nyeg0kazonnal 6m megerthet6.. a fejezetek f6cim6t6l a legkisebbcimig. * Haszn6lnunkkell n6h6nyolyan szakkifejez6st. azok a haszndlat €s a szdveg6sszef0gg6s dolgAbanis a leghitelesebb0tbaigazitAstagAk az Olvas6nak.mikozbenarra t6rekedtUnk... A jobb olvashat6s6g6rdek6ben gyakorlatilagnem haszn6ltunkrdvidit6seket.perfekt. Megtal6lhat6k benne ezenklvUl azok a legfontoiabbingol (6s magyar)szavakis. vagy 6ppen a legk6nnyebben meg6rthet6szavak. azzal is megkdnnyitettUk Olvas6 dolget.kdszrinnek vissza".. O Magyar6zatok i Ami a magyardzatoknyelv6t illeti: soha nem irtunkfunkcill. azok minden esetben csak a leggyakoribb. ige b6vitmenye . angolmegfelel6j6t vagy az eachother tudnival6it. form6tuma tr A Tartalomjegyz6k kepet ad r6la.. I Az 0j angol nyelvtan elrendezlse.. magyarnyelv0szakkifejez6st.megtartottuk.melyeketa magyar nyelvtan nem hangsOlyoz.. moddlisp6tl6k. ezt tettrink:milyenn6venkeresn6az Olvas6a ott mindl. mert magyarulnem l6nyegesek. nem irjuk ki teljes 6s eg6sz6ben. 6 . D. Ha valamely mondat vagy szerkezethib6s.alany. anndl. * Amikor p6ld6k list6ivaltalSlkozikaz Olvas6. hogy nem alkalmaztunk az fonetikai6tirdsl: amikor .amelyek nyom6na t6jekoz6dds meg k6nnyebb66s gyorsabbd.cg sz stb..ik.0j angol nyeMan rdvid ismertet6s6velolyan tan6csokatszeretn6nkadni az Olvas6nak. mik6nt epUlf6l a nyelvtanivdz: a h6t fejezet a hagyom6nyost6maktirOk szerint rendez6dik.Minthogy az ezekb6l vett p6ld6kat csak a . l1thatatlan ndvel6.e kcinyvpedig hasznosabbseg6dlettev5lhat. ha megteszia szerep is. Sthuzva szerepeltetj0k.magyar szemmel "legvesz6lyesebb". nehAny angol6s sok . T6rgymutat6 a minden6rintett probl6m6t. k6t6m6d. O TartalomjeglzekUnk megsem csak a nyelvtanokb6l ismer6s fejezetcimeket lartalmazza'.k6tlaki f6nevek.. nem haszn6ljuka passziv sz6t.bds angol alakokatcsak igy. hdtuljdr6 el6lj6r6 -. mellAkmondat. igeid6. amelyekgondotszoktakokozni. csak a hibAsr6szt h0zzuk dt. ann6l . + A h. ndvel6szerfrshgek.bizonyos hangok kenilnek sz6ba.hogy a magyar5zatoksz6veg6ben min6lritkAbban kelljenhasznAlni ezeket. * Bevezettlnktov6bbd n6h6nyolyan kifejez6st.szdvegbank"-okb6l legsz0ks6gesebbm6rtekbenvAltoztattukmeg.hat6rteniletekre"is elkalauzoljaaz Olvas6t...mozg6ige. mod6lisok . amelyekaz Olvas6nakaligha.vegyes nyelv0" szaksz6ttartalmaz.A l. ahol ugyanisegy-egy angol vagy magyarnyelvri sz6t c6lszerfibbnek l6tszottcimkenthaszn6lni. a szdvegjobb tagol6s6tszolg6lj6k.b6r saj6tos . egyszerfien magyar betfikkeljel6lj0k 6ket . semmikdppsem fetbs listak.nehogy az Olvas6 6pp ezeket tanulja meg. nem ha 6ppena minel . ha lehet szenvedSlis.tArgyhatArozi..6s az each other cim alatta Meltekn6v..A k6nyv haszn6latdrol Az. * Az angolban elterjedt szakkifejez6sekegy reszet.

mell6kn6vr6legyiitt: orsz5g. FEJEZET FONEVEK 15 Sz6mszerfis6g. FEJEZET:MELLEKN K.6s n6pnevek 45 2.ejtdse 38 Az's v6gz6d6sir6sv6ltozatai 38 Saj6tos birtokosszerkezetek 39 L6ncszer0 birtokos 39 's-birtokos 39 Sz6osszet6tel-szerfi F6n6v ndlkUlibirtokosszerkezet 39 Elv616 birtokos 40 Duolabirtokos 40 ld6t kifejez6's-birtokos41 Tulajdons6gotkifejez6birtokos 42 Esem6nytkifejez6birtokos 42 A nyelvtani nem 43 Af6nevekvonzatai 44 F6n6vr6l. EVE MELLEKNEVIIGENEVEK AS Mell6knevek 51 A mell6knevekk6oz6se 51 Rendhagy6mell6kn6viszerkezetek 53 F6n6v nelkiili mell6knevek 54 A mell6knevek vonzatai 56 Mell6knevekr6l 6s hatdroz6sz6kr6l egyiitt 58 Mell6kn6vb6l hatdroz6sz6k6pz6se58 A fokozds 6s a hasonlitSs 59 . HATAROZ6SZOK.Tartalomjegyzek 1.n6vel6k 17 Sz6mszerfi6s nem-sz6mszer0 f6nevek 17 A f6nevektdbbessz6ma 21 A n6vel6k 26 Az angol n6vel6ksaj6toss6gai 26 A magyarn6vel6kmegfelel6i 27 A the nevel6 28 Az a(n) n6vel6 29 A lSthatatlan nevel6 30 A tulajdonnevek n6vel6i 32 A n6vel6szer0s6gek 35 Birtokosok 6s birtokok 36 A birtokos szerkezet 36 A f6n6v's birtokoseset6nek kepz6se.

. alak f6tag( szerkezetmint ut6jelz6 74 El6ljdr6s es hat6roz6iszerkezet mint ut6jelz6 75 to-igeneves szerkezetmint ut6jelz6 75 Ertelmez6mint ut6jelz6 77 Az ut6jelz6i mondatok 77 3.. 66 Mell6kn6v 6s ige ktizdtt 67 Magyarulige .kezdetri szavak 113 Az angol . any-. FEJEZET IGEK f7 Az ige alakjai 119 Az igesz6m+gyeztet6s 121 A rendhagy6 ig6k 124 Seg6dig6k. mds 1O1 Mennyis6gsz6k 102 mind(en)... meglehet1sen 73 72 4.angolulmell6kn6v 67 Mell6kn6vi igenevek 67 A folyamatosmell6kn6vi igen6v 67 A befejezett mell6kn6viigenev 68 Az-and6/-end6 igen6v 70 Mell6kn6v. eg6sz: all. each. no. hat6roz6sz6 6s ige taliilkozitsiln6l nagyon 72 el6g(ge). every 106 A minden-'sszetetelek:everybody stb. 110 Azenough 110 Asome6sazany 111 A some-. ann6l. ember kifejez6se 87 az A birtokos n6vmdsok 88 A n6vm6segyeztet6s 89 A mutat6 n6vmdsok 92 Az it n6vm6s 93 A visszahat6 n6vm6sok g4 each other 6s one another 95 Azakdr-/bdr-szavak g5 A one/ones 6s a thaUthose mint f6n6vp6fl6k g7 Mell6kn6v 6s n6vm6s kdzdtt 99 ilyen/olyan 99 milyen 1OO m6sik. kdpeskifejez6se 138 may 138 might 139 shall 140 should 140 will 143 would 143 A mag6nyosmodSlisok 144 must 144 oughtto 145 need 146 darc 147 used to 148 Aseg6digeszer0s6gek149 would rather 6s would sooner 149 had betteres had best 149 be certain to 6s be sureto 149 Egy6b be-kombin6ci6k150 Segedige n6lkrjliseg6digeszenis6gek 151 A modSlis-p6tl6k152 Az igeid6k 154 A jelen id6k0re 155 Az egyszerrijelen 155 A folyamatosjelen 157 A jelen 6s a m0lt id6kdrekciz6tt 160 A perfekt jelen 160 jelen 163 A perfekt-folyamatos A m(lt id6kdre 165 Az egyszenl m0lt 165 A szokoftkitejez6se 168 A folyamatosmtlt 169 A perfekt mflt 170 A perfekt-folyamatosm0lt 172 126 Mefl6kn6v 6s mondat kbziStt 74 Azutojelz6k 74 -ing-es ulgelz6 74 3. FEJEZETNEVMASOK UCHNVSEGSZOK ES N6vm6sok 85 A 1*em6lyes n6vm6sok 85 Aftal5nos alany'...A hasonlit6s 59 A fokoz6s 61 Rendhagy6 fokoz6s 65 egyre (ink6bb) 66 min6l . seg6digeszerffs6gek 6s modSlis-p6tl6k Aseg6digek 126 A seg6dig6k gyenge6s dsszevont alakjai 127 HSromfontos ige 129 be 129 do 130 A mozg6ige 130 have 133 A modAlisseg6dig6k 134 A n6gy p6rosmod6lis 136 can 136 could 136 Atud.kettessz6m"114 10 .

6s r6mutat6sz6k 231 Kdt6sz6k 6s eltilj5r6k viszonya 232 Aliirendelt mell6kmondatok 235 A hogy-ot tartalmaz6mell6kmondatokmegfelel6i 235 A fUgg6 beszed 238 Alanyv6r6 it 6s tArgyv6r6it 246 Alanyv6r6 it 246 TArgyv6r6 it 246 A sz6rend 248 A forditott sz6rend 249 A kiildnlegessz6rend 250 Ertelmikiemel6s 250 A t6rgyass6g tudnival6i 253 T6rgy n6lkUli t5rgyasig6k 254 A szenved6 szerkezet 255 Cselekv6 igealakszenved6jelent6ssel 261 Szenved6 igealakegy6b ertelemben 262 A tagad6s 263 Tagadds no-val 6s none-nal 265 Tagaddsnot n6lkUl 266 K6rd6 mondatok 268 A k6rd6sek fajt6i 268 Eld6ntend6kerdesek268 K6rd6szavaskerd6sek269 A kerd6elemek 270 SajAtos k6rd6sfajtAk 272 Azugye-ut6kbrdbs 272 A felkiSh6kerd6s 274 A tagad6 k6rd6s 275 A viszontkerdes 276 A visszhang-k6rd6s 276 Kett6s k6rd€s 277 5. FEJEZET IGENEVEK 2o1 -val-ve igen6v 203 A -ni igen6v 206 A p6reigen6v 207 A to-igenev 208 A perfekt p6reigen6v 211 Az -ing-es szerkezet 213 -ing-es alak vagy igen6v? 217 -ing-es alak vagy p6reigen6v? 217 -ing-es alak vagy to-igen6v? 21'7 12 13 . 177 Mod6lisseg6dig6k mint a jov6 kifejez6eszkozei1 7 7 Amikor a j6v6 id6k nem haszn6lhat6k 178 A m(ltbelijov6 178 lgern6dok 181 Ohajt6 mondatok 181 Mflt alak egy6bjelent6ssel 182 Felsz6lit6mondatok 182 Felsz6lit6 alak f6mondatban 182 Felsz6lit6alak mell6kmondatban184 A hadd. hagy. 1gy van.jelenre vagy jov6re utal6 feltetel 1g7 Miltra utal6. FEJEZET MONDATOK 221 Eli5li6n6k 223 Az el6ljir6k k6t saj6tos hasznAlata 224 A h6tulj6r6 el6l:1Ar6 224 Az on6ll6 el6ljAr6 225 Ki5t6sz6k 227 and 227 csak 227 Az r.175 A perfekt-folyamatosjciv6 176 A will n6lkutkepzettjcrv6id6k 176 am/are/isgoing to 176 jelenjov6 id6k6nt 177 Folyamatos Egyszerfiielen utal a j6v6re 177 Be to fog.A jdv6 id6krire 173 A will-el kdpzettjdv6 id6k 173 Az egyszer0jcivi5 174 j6v6 174 A folyamatos A perfektj6v6 ..azon van.al5rendel6 mellerendel6 kot6sz6k 230 6s K6rd6-. hogy . enged megfelel6i 1g4 Felt6teles mondatok 185 Jdv6re utal6.|90 Az 6rz6kel6stjelent6 ig6k 192 Az ig6k vonzatai 't94 A tdbbszavas ig6k 196 Atdbbszavasig6kfajt6i196 lgekdt6sigek 196 El0lj5r6s ig6k 197 lgekot6s-et6tj6r6sig6k 198 Az ig6sit6 ig6k 199 6.s6s a sem tfitAi 228 PAros.. nyitottfelt6tel 196 Lehetseges... kiit6.. 177 Be about to k6szijl.leheteflen felt6tel 1gg A mintha kifejez6se . hogy .

get.6s t6rshatdroz6k 305 C6lhat6roz6k 307 Okhatdroz6k 308 K6t k0l6nleges hat6roz6 309 At6rgyhatSroz6 309 A komment6r-hat6roz6k 311 FUccELEK:HELyEsiRAs. FEJEZET F6nevek 7. IRASJELEK.6n sem 289 1.6s dllapothatdroz6k 303 R6szeshat6roz6s 304 Eszk6z. let ig6kkel 278 A l6tsz6lagos mriveltet6s 280 A l6tez6s kifujezdse: vanlnincs. FEJEZET HATAROZOK2g1 A hataroz6k mondatbelihelye 293 A helyhatdroz6k 295 Az id6hatSroz6k 297 ld6t kifejez6 hatdroz6sz6k 297 mdr (nem) . kell lennie 281 Avdlik valamivdkifejez6se 284 Egy6b mondattani jelens6gek 286 Mondatok kdzdtt 286 Hienyosmondatok 286 R6vid v6lasz 288 Szubjektiv rdvid vAlasz 289 En is . have.m6g (nem) 298 ld6t kifejez6 eldlj6r6sszerkezetek 299 ld6t kifejez6 mellekmondatok 302 M6d.A miiveltet6s 278 Mrlveltet6sm0veltet6ige nelk0l 278 M0veltet6sa make. R6uDirEser srg Nagybet0k 6s toldal6kok 314 Mi minden irand6 angolul nagybet0vel? 314 Toldal6kokhelyesirdsa 314 Az ir{sjelhasznilat magyart6l elt6r6 esetei 31I rAncvalurer6 s2s 14 .

sz6mokkal6s tdbbes sz6mban nem el6fordul6f6nevek a nem-sz6mszerfi f6nevek.i.least /egkevesebbeset6ben. little pedig kiz5r6lag nem-szimszerfi f6nevek el6tt haszn6lhat6k. lots (of) sok. majd a f6nevi vonzatok rovid ismertet6s6vel folytat6dik..amelyek mennyis6gekifejezhet6szSmokkal.es olyanok.majd a n6vel6ktudnival6it vizsgSljuk meg. legtdbb vlz less water kevesebb viz 17 . ndhdny. Angolule k6t f6n6vfajtamegktil6nbdztet6se kdtelez6bb6s szigor0bb. most water tdbb viz. Ebben a fejezetben teh6t a sz6mszerfis6get tekintj0k 5t el6sz6r. valamintt6bbes szAmotdlteni k6pes f6nevek a szAmszerfif6nevek. Sz6mszerfis6g. few csak szdmszerri.l.i:Ns#sr$ldj|i|ii|||l|||l|l|l|:||l|l| Teh6ta-(how) many. Ut6na . a n6p-. heny KONyv/ heny OTLET nehAnyKONyv/ ndhdny 6rter hArom KONYy herom OTLET / KONYVEKOTLETEK / mennyi vlz / mennyi BAroRs/G egy kis vlz / egy kls BIToRSAG A hdny. A mennyi.a (how) much. most legtdbb 6s less kevesebb.k5nyv.rdszben a magyarral val6 dsszevet6sben . Nem kell ilyen kUl6nbs6get tenni az a lot (of) sok. nem-sz6mszerdek el6tt is egyardnt haszn6lhat6k: a lot of books / lots of books sok kdnlnr more water.ezek sz6mszerriekel6tt is. mint magyarul: i|ii|iii|ii$:iii|iiili|iiiiiiiii:iiiiiiii|iiiiiiii:ii#fHil|I|i|||il|liiiii|iii|iliil. nevel6k SzAmszer0 nem-szAmszerU 6s f6nevek Az alSbbik6t list6bankUl6nboz6 dolgokszerepelnek: olyanok. more fdbb. a birtokos esetet 6s a birtokos szerkezet fajt6it j6rjuk k6rUl.Az angol f6nev legf6bb k6rd6seihez. bdtorsdg.:l:i:li:. egy kis kifejezesekkelA116. hdrom szavakkalis egyUtt6116. tjflef . amelyek ilyen m6don nem m6rhet6k:viz. azaz a nbvel6k 6s a t6bbes sz6m hasznSlatdhoza szAmszerris6gfogalmdn 6t juthatunk. valamint orsz6gnevek es tudnival6ival z6rul. Ezulin az egyetlen angol esetet.a szab6lyos 6s szab6lytalan tdbbessz6mot. A fejezet a nyelvtani nem 6ttekint6s6vel.

jelent6sben (teh6tmell6kn6vk6nt) O A little sz6 nemcsak kev6s'. hogy Csak kdf levesilnk van (6rtsd:ketfele). hogy egy krdta... I Hogyvalamelyangolf6n€v sz6mszer1-e.. sort of 6s type of haszn6latos. Az anyagnevek (az olaj. 6s nem kell . darab . nem lehetegyszer0en azt kitalAlni.hanem krbsl' is haszn6latos: 6ppen abb6ltudhat6meg. soap.csakhogy6ppen azt lehetetlen megj6solni. * Egyes nem-szimszerfi f6neveknek 6rtelemszerri6lland6 szSmszer0sit6 kifejez6seikvannak: A aAR oF chocolate/soap egy (tdbla) csokol6dh/szappan A cup oF tea/coffee egy (cs6sze) tea/kdvd A LoAFoF bread egy (vekni) kenyar t LUM?oF sugat egy (kocka)cukor a sHEEroF paper egy papir(lap) (mindig az Az anyagnevek kapcsol6dhatnak b6rmilyenalkalmasm6rt6kegys6ggel of-szerkezeftel): a kilo of brcad egy kil6 keny6r two teaspoonfuls of sugar k6f kdvdskandl cukor. kdt b1tof k6t informdci6. nem kell .csak anyagn6vk6nt. a fajta szerinti alapon O SzAmszer0sit6s Amikor olyasmit akarunk kifejezni nem-szdmszerfif6n6wel. Q N6h6ny nem-sz6mszerfi f6n6v haszn6lhat6sz6mszerfik6ntis * amikor term€kek szokAsosmennyis6g6tjel6li: two beers = ket pohernveg sdr two beetroot soups = k6t (t4ny6r) cAklaleves * amikor anyagok. megfogadniapdd tandcsait = take your father's advice. lehetnek: Az aldbbif6nevek p6ld6ulcsak nem-sz6mszer(ek advice landcs bread keny6r chalk kr6ta equipment felszerel6sevidence bizonyltdk.less books kevesebb kdnyv . a szappan. bor angol megfelel6i)mind nem-sz6mszerfiek hogyangol szemmelmi ugyan.. pieces of advice.a kreta magyat €sszel nem anyagnevek.. t5nyanyag lurniture btto(zat) hardware hardver homewo?k h1zi feIadat inl ormation inform6ci6 mach i nery g6pezet pe rrn iss i on enged6Iy new s hir soap szappan software szoftver weather id6i6r's work munka I A nem-sz6mszerU f6n6v sz6mszer0sit6se tr Mennyis6gi alapon A f6neveket a kovetkez6k6ppenlehet sz5mszerfiv6tenni. egyebk6nt:fewer books az 6ltal6nos. chalk . piece of / bit of / item of osszet6telt haszn6lnunk.bread.hogyszAmszer(avagy nemsz6mszerUf6nevet el6z-e meg: a fittfe water = egy keves / egy kis vlz.. hasznosinformdci6k= (some) useful information 6s nem kell useful pieces of information. . too many pieces of . vagyis az 6ltalukjeltilt megadni: dolgokszdm6t. I Sz6mszer0siteshelyettmes f6nev Egyes nem-sz6mszerfif6nevek helyett lehets6geskdzeli szSmszerrif6nevet haszn6lni: Az teh6t. mig a little boftle = egy kis/kicsi aveg.csak igy mondhat6: a piece of chalk. two pieces of information. hogy sz6mszerrienfejezzOnkki mennyis6get: til sokb0tor = too much furniture. two pieces of furniture.'.angol megfelelSik azonban. f Nem mindigszUks6ges csak ha nagyon fontos. igy csak nems szAmszerfi f6nevkenthaszn6lhat6k.-... a piece of mint5j6ra: We only have two kinds of / sorts of / types of soup.csak a kotetlenebbstilusrajellemz6.fa.term6kek fajtdir6lvan sz6: these two white wines = e kdt feh6rbor(fajta)Dulch cheeses holland sajtok 18 19 . arany. a A piece-n6lszfikebbkdrbenhasznSlhat6 bit ofes az item of is: a bit of fuck egy kis szerencse three bits of advice h6rom tan{cs an item of furniture egy b0tor(darab).E A nem-szdmszerO f6n6wel all6 less kevesebb6s least /egkevesebb.mennyiseg6t * A legbiztosabb piece ol . mit jelent. anyagnev:a kenyer.olyankor a kind of.

a magyarralellent6tben. a sz6mszerfi ezek egyszerivagy konkr6t el6forduldsdt.tcjbbessz6m0 ige kdvet: The cream and the milk were sour. jelent6sUk 6m szint6nelt6r: A f6nevektobbesszama A legtobbangolf6nevetaz egynelnagyobbsz6mnevek mennyis6gsz6k 6s ut6rn a magyarral ellentdtben.Azlet(nem-szemszer0) cake sltemeny decision ddntds hair haj$zefi. Ha nincs kezn6lsz6t6r.egyezsdgbone csonf brick fdgla business cdg.) I { t. v1llalkozds(sz6mszer0). O Nem haszn5lunk tdbbessz6motjelz6iszerkezetben: A tanfolyamhat hdtig farf. hdrom 6v = three years -+ hdrom6ves gyerek = a three-year-old child 20 gramm = 20 grams -+ h0szgrammosdrizls = a 20gramm dose I Az <isszetett f6nevekt6bbes sz6m6t h6romf6lekeppen alkotjuk tr Az -s ragot a m5sodiktag kapja. de'.tevekenyseg. a rendhagy6 f6nevekfajt6itl6sdaldbb. v6lasszukezt a form6t: armcha i rs k aro ssz6 kek bus d rivers b uszvezetdk mountain bikes t0 rabicktik i O Az -s toldalekotaz els6 tag kapja (mindig ez a szab6ly. AlmAs a bajuszod.hathetestanfolyam= a six-week course. szdr(szdl)language nyelv light f6ny noise zaj pain fAjdalomscience tudomdny sound hang space Af hely thought gondolat war hdboru K6tf6lek6pphaszn6lhat6kazok a f6nevek is (a m6r f6lsorolt 6t par kiv6televel).I K6tlakif6nevek N6h6ny f6nev haszn6lhat6 sz6mszer0k6nt nem-sz6mszer0k6nt 6s is: a nem-sz5mszerfianyagot.csak egyes sz6mbanvagy What (kinds of) experience did you acquire? "szAmszer0sit6vel": I K6t egyritt A116 egyes sz6m0 f6nevet . ahol a f6n6v eft6l nem vAltozik t6bbessz6mbakell tenni: hdrom/soVmdsfdl6v = three years / lots of years / one and a half years. viszont: Have some cucumber. f szerezt6l?nem lehet experienGes. A f6nevek t6bbes sz6m6tk6tf6lekeppenk6pezhetjUk: * Szab5lyosan -s toldalekkal] [az * Egyebm6don:ezeka rendhagy6 tdbbessz6m0f6nevek. tr Neh6nyf6nev mindketm6donhaszn6latos. activity tevdkenys6gagreement megegyez6s. tehAt:some ducks de:some duck = (egy kis)kacsah0s.gyUm0lcsok: a vagyis:He's bought some cucumbers. Hason16k nagyobbm6retfiz6ldsegek.chief fdszerkeszt6k passers-by TZrdkeldk mothers-in-f aw any6sok(plusz valamennyi -inlaw-t tartalmaz6 dsszetetel) 20 21 . tr Bizonyos szdmszer0 f6nevekneha nem-szemszerfik6nt haszn5lhat6k: is There's some apple on your moustache. (Mindez persze csupdn a szab6lyossz6mszerfif6nevekre igaz. A tejf5l 6s a tej is savanyl vott.term6szetijelens6get vagy elvont fogalmat jelent. = The course lasts for six weeks. Vegy6l (egy kis) uborkdt.ha csak ez az els6 tag a f6n6v): editors-i n. amelyekh0sdert (is) teny6sztetVvadaszott 6llatokatje16lnek: = n6hdny kacsa. Veftpdr uborkAt.

mi a j6 hir. hundred stb.nemlatszik' rajtuk a tdbbes szAm0s6g: This is my fish.D Ritk5n (p6ld6ul ha az els5 tag a man vagy a woman) mindk6t tag tobbes sz6m0 fesz: women drivers n6i aut6vezet6k I Szab6lyoses rendhagy6f6nevek A rendhagy6s6ga nyelvtanisz6m szempontj6b6la k6vetkez6 dolgokatjelentheti: O A f6n6v tdbbes sz6ma nem szab6lyos. inger i basis-bases alap(ok)crisis---crises $elsAg(ok)diagnosis-diagnoses diagndzis(ok)hypothesis-hypotheses hipot€zis(ek) thesis-theses f6tel. amikor szAmn6v6ll el6ttUk: 1 Mindig csak egyes szdmt igevel 5ll: news hlf hlrek. Ennekaltipusai: * Hangcsere foot-feet /dbak man-men fdrfiak goose--geese libek mousHnice woman-women ndk tooth-teeth fogak louse-lice tetuek * Z6ngesed6s + € (ejtsd:z) A sz6v6gi mdssalhangz6zong6sre v6lt. A[aEban rendhagy6: carp ponty deer szarvas pike csuka troul pisztrdng A fish szab5lyos is lehet. Hadd mondjamel. ilyenkornem darabot.} L6thatatlantobbes szem (a Egyesszimri 6s tdbbessz6m0igevelis hasznAlhat6k tdbbes sz6m0ige el6tt tdbbes sz6mrinak kell tekintenunk6ket!). 'i' Lathatatlant6bbes szamria dozen. szakdolgozat :' phenomenon-phenomen a jelen s6g(ek) l' appendix-appendices ftlggel6k(ek) .azirAs nem mutatjaa v6ltozdst: bath-baths Ugyanigy: mouths sz6lak paths lsvenyekyouths ifiak Szabdtyosis lehet: oaths esk0k sheaths hUvelyektruths igazsd'gok wreaths koszoruk * f -+ v: az irds is jelcilia v6ltoz6st: knife -+ knives Ugyanigy:calf---calves bory'ak half-halves felek leaf-leaves falevelek life-f ives Aletek loaf-aoaves c. Ezek az 6n halaim. az dllatokt6bbs6g6n6lszab6lyosa tdbbes sz6m. csak 6ppen .. * Betegs6gek measles kanyar6German measles rubeola mumps mumpsz 22 23 .de 6ltal6ban egyes sz6m0 ige koveti egerek szabAlyos peld6k(rendszerint Hason16 rendhagy6kent haszn6latosak): 'i' afumnus-alumni volt di6k focus-foci f6ku(szok)nucleus-nuclei (atom) mag stimulus-stim uli stim uIus. a f6n6v pedig z ejt6sti t6bbessz6m-jelet kap: * zdng6tlen th -+ z6ng6s th'. hjsdg Lot me teff you what the good news is.pdk shelf--shelves polcok farkasok feles6gek wolf-wolves tolvajok wif*wives thief-thieves Szab6lyosis lehet: handkerchief zsebkendi hoof pafa scarf sd/ Csak szab6fyos: beliefs hiedelmek chiefs f6nokdk proofs bizonyltekok roofs fefdk * s -+ z: az ires nem muta$aa v5ltoz6st (egyetlenilyen sz6 van): house (-sz) -+ houses (-ziz\ h1z-hdzak + +n-tobbes sz6m h6rom f6n6v eset6ben ox-oxen dkrdk brother-brcthren (vall6si6rtelemben) testv6rek child-*-chifdren gyerekek (a sz6t6 ejt6se is v6ltozik!) P6ldAul:several hundred tdbbszdztwo mlllion k6tmilli6 O A f6n6v -s-re vegz6dik. es These are my fish. Ez az 6n halam. A flsh hal sheep bifta 6s salmon /azac melletta vadon €166llatok nevei kapnak ilyentdbbes sz6mot. hanem fajt6kat jelol.. azaz nem megj6solhat6az egyes sz6mb6l.

de mindigtdbbesszdm0 iget kiv6n6 f6nevek: My gfasses have vanished. amivel el lehet emi.) I A f6n6v tobbessz6mtlalakri. Ha viszontcsak az egyiktestr6szr6l sz6m szerepel: I've cut my finger. illetve fiatalember jelent6sben. jelent6f6nevek(6ltal6ban besz6lUnk p6rostestr6szeket r6luk). ha val6banaz egyikdarabotkeressUk.pd socks zoknl stockings harisnya A Hol a cip6mkesztyfrm?tipus0 k6rdes (hiszena legtdbbszdrmindkett6re vonatkozik) rendszerint Where are my shoes/gloves? A Where is my shoe? akkorj6. azige a t6nylegesszemnakmegfelel6en amikorazonbankUldn emlegetjUk egyessz6mU: an ear fill earsfill(ek) legs kib(ak) aleg l6b = My arm has gone to sleep. ffeltehet6encsak az egyikl Fdzik a l6bam. three pairs of scissors. tr Egy6bcsak tobbessz6mbanhaszn6ltf6nevek customs vdm goods arms fegwerek clothes ruha contents tartalom(jegyzek) dru wages b6r savings f5lreteftpdnz stairs /dpcsdtroops csapatok T6bbes sz6m0 ig6t kdvetelnek: The contenfs of the box were not known to anyone for a long time' Sokdig senki nem ismeftea doboz taftaheL Ugyanezek szavak-s n6lkuleg6szenm6stjelentenek a arm kar content t6ma. jelent6f6nevek O Mindigtdbbes sz6m0alakf. Matektudesael6g gyenge. Letezikegy szab6lyos people 6s egy szab6lyosyouth is n6p. taftalom custom szokds There is only one / There are only two means to achieve it. The commiftee fias decided this morning.ak6r t6bbesszem! alak0.nem l6ftad? F6bb csoportjaik tr Formailagjeldletlen (nem tdbbes szAm -s-re v6gz6d6)f6nevek: police rend6rdk. arms kar(ok) eyes szem(ek) an amn kar an eye szem Noha nem paros. Csak egy m6d / Csak k6t m6d van.de egyes vagy tobbessz6m[ ig6vel. illetvemy eyes. egyesvagy tobbessz6m[: Az ige 6rtelemszerfien boots cshrna gloves keszfyrishoes c. ugyanigyviselkedik a fingers ujj(ak)6s atoes l6buii(ak)is. A renddrs6gmeg mindig nem tal4lta meg. Megvitgtamaz ujjam. renddrs6gpeople emberekyouth ifiAsig The peopfe outside were shouting. tr Pdros testr6szek -s toldal6kos.s ekozbenegyes6s tr Az emberekcsoportjdt tdbbessz5m0 iget egyar6nt megenged: The committee are in session. * J6t6kok billiards bilidrd darts c6lba dob6 rrif6k dominoes domin6 jelol6f6n6v egyes szdm0alak0. A bizottsdgma ddlel6ft d6nt6ft. Elfdradta l6bam. two pairs of glasses.ha a sz6mukr6lakarunk csak igy mondhat6:a pair of besz6f az egy nadrdg. igy 6ket. Her mathematics are pretty poor. have you seen them? EftAnta szemavegem. (L5sd az lcESZAM-EGYEZrETEs fejezetben. My tegs are tired.ka Ugyanezeka f6nevek tdbbes sz6mri ig6vel nem tantargyatvagy tudom6nyt hanem p6ld6ulannak a tud6s6t: lelentenek. szereplS angolulone: one-armed. Elzsibbadta karom.hdrom o116 ni: trousers. illetveaz a szemem a legt6bbszOr hiszen mindkett6r6lvan sz6 van sz6. ffeltehet6enmindkett6l = My legs are cold. f6l A f6lkar0tipus[ kapcsolatokban p6rosruhadarabokatjelent6 f6nevek tr -s toldal6kos. I Az a karom. Az emberekodakint kiabdltak.egyes my arrns.i I E f6nevek el6tt a pair(s) oI p6r(ok) szavakat haszn6ljuk. A bizoftsAgtil'sezik.s6t egyes sz6mdn6vel6velis irllhat: a/one series egy sorozat barracks laktanya illetve laktanyAk gallows akaszt6fa illetve akaszt6fhk illetve two/several series k6t/tdbb sorozat means eszkdz illetve eszkdzdk headquarters kdzpont illetve kozpontok .I{ * Tant6rgyaMudomAnyok ethics eflka linguistics nyelv6szetphysics ftz. The pof ice stilf haven't found him.k6t szemAveg. I Csak t6bbes sz6mbanhaszn6lhat6 f6nevek Ak6r egyes. piros dolgokat glasses szemriveg scissors o//djeans fanner scales mdrleg pyiamas/pajamas pizsama shorts rovidnadrdgtrousens nadrdg 24 25 .

. vagy: Angolulazonbanenneltdbb n6vel6r6lis besz6lhetUnk: angol nyelvtanm6s az szavakatis a n6vel6khdz. Ez a mondat angolul 6rtelemszer0enmAs 6s mds: There's a caf inside as well as a dog. att6lfUgg6en. illetvea fE sz6 ebben a mondatban: A macska bejdtt 6s megifta a tejet. Egyszerfienimddom a tejet.sok (Magyarul n6lkUl. o Altalanos ertelembeno6ld6ul: Macskitk sohanem isznak s6tt. egyszeri6rtelm0 a macska. s6t mindkett6nek vdltozata k6t van. (akkor.I simply love milk.nevel6.ilyenkorangolulis hat6rozottn6vel6t haszn5lunk: Ihe cat is here. aVan ndlam gyufa tdbbr6l sz6l.sinside as well as (some) dogs. o Altalanosjelentesr: Rendes macska nem harapja meg a gazddjitt Ez lehet: A decent caf will never bite its master.n6vel6szer0s6g" ilyeneset van): Veftem _k6st.1 6ltal6nos 6rtelemben nevel6n6lkul6ll: milk .mint az al6bbipeld6konl6tszik.n6vel6szer0s6gekhez" sorol. R6ad6sul n6vel6haszn6lat legtdbbszor magyart6l a a a er6sen elt6r6. = I've bought a knife. (akkor. Van_festdkbolt enefel6? = ls there a paint shop around? Hoztam_s6rt. nem-szdmszer0ek6t te1 f5n6ven mutatjuk be. Az anool nevel6ksai Az angolf6n6v leggyakrabban n6vel6vel vagy valamilyen n6vel6szerfi sz6val6ll. I A ket legfontosabbszempont A helyes nevel6 megtal6l6s6bank6t dolgot kell figyelembevenn0nk: * Szdmszerfi-ea f6n6v? + Egyedi vagy 6ltal6nosdrtelemben haszndljuk-ea f6nevet? I Mit jelent az egyedi es az dltalAnos? Egyedi. ha egy van bel6lUk) vagy: There are (some) caf. konkr6t. illetve ilyen pedig. egyes sz5m0 sz6mszerrif6n6v egyAltal5bannem 6llhat nevel6. / Ihe cats are here. . 26 27 . 6s A a a sz5mszer0f6nevek viselkedeseta macska/macskdk. / A cat loves milk. hat6rozottt6rgyakat.. A tej fehdr. A macskaszeretia tejet. jelent6sr"ik Angolul D M6sr6szt6lta16nos van: dolgokra mint olyanokrautalnak.A n6vel6k Az angolban is letezik ketf6le.sohasemthe-milk. az tobbnyire csak a hefyzetb6lderul ki: a Van nebmteska nyilv6negy darabr6l. Decent cats will never bite their masters. ilyenkornem allhathat6rozott n6vel6: * A macska I a macskdk6ltal6nosdrtelembenangolul cats vagy a cat: Cats fove milk. A neh6zs6getf6k6nt az 5ltal6noseset okozza. = l've bought some beer. I The milk is here. AltaHnos 6rtelm0 azonban a k6vetkez6ben: A macska szereti a tejet.hat6rozott6s hat6rozatlan. Ez angolul (some n6lkul)puszt6n cats: Cats never drink beer. ha tdbb dologr6lvan sz6) Hogy ilyenkor a n6vel6n6lk0lisz6 egy vagy tdbb dolgot jelent-e. kutya is. I A magyar a macskaI a macskdk la fe7k6t dolgot is jelenthet: O Egyedi. milyenhang k6veti: Hat6rozott the sparrow a ver6b the owf a bagoly la the r'-vel ejtvel] Hat6rozatlan a sparrow egy verdb an owl egy bagoly A magyar n6vel6k megfelel6i Al6bb sorra vessz0k a magyar n6vel6k el6forduldsait angol megfelel6iket. * A te. I A n6vel5 n6lkUlimacska k6tf6l6tjelenthet: O Egyedi dolgot: Vanbenn macska is. Ez angolul somerany cats: Henry keeps some cats in his cottage. I A n6vel6 n6lktili macskdk tl f6leg egyedi 6rtelm0:Henry macskdkattaft a h6tu6gihdzdban. Mifk is white. illetve.

Ez angolulis a cat: Look. pay by the hour 6rab6rbenfzef is sold by the kilo kil6ra m6rik is sold by the dozen tucatra/tucatjdval 1ruljAk by the dozen/hundred tucatszdm(ra). Hosszf hajdndl fogva megragadtdk. Edinburgh gydny1rfi veros. Az elef6nt(ok) sohanem felejt(enek). Tetszett(ek) Hason16an: the king a kirdly the universe a vildgegyetem the sun a nap the sky az 69 the Earth a F6ld the devil az 6rd6g the cat / the cats the actor / the actors the a zene. a twelfth stb.amikor el6ljAr6stestr6sz-nevethaszn6lunk: She patted me on fhe shoulder. valamint.. Mark egy 6vig voft igazgat6. Ha azonban a testr6szjelz6t kapott. Vdllon veregeteft. tr MAsr6szt6ltal6nosjelentlsfi'. A b\tydm rend6r. ha egy munkahelyen csak egy van az illet6 beoszt6sb6l: Mark was director for a year.1'ds hundred szdz a thousand ezer a million milli6 a * tortekn6l: a seventh.. My * Elmaradhat viszontaz a(n) nevel6: * Az as uten: her duties as (a) secretary titkdmfii feladatai * A foglalkoz6sn6vreeml6keztet6szavak (beoszt6soknevei) el6tt. * Hangszerek6s tAncok eset6ben: play the + hangszer neve: play the violin fiegeddl dance the + t6nc neve: dance the samba szambdzik SportoknSlnincs the: kosarazil</b4rdorila= play basketbal l/bi ||iards iIi I A the saj6toshaszn6latai + Birtokos n6vmas helyett. O Altal6nos:A tej nagyon egdszs6ges.. Ez szint6na cat: A caf should be self-supporting.csak a birtokos nevmas: They grabbed him by his long hair. I Az egy macska ism6t ketfeletjelent: tr Egyedi dolgot: Ndzd. a the nem haszndlhat6.. Hasonl6f6nevek: chairman eln6k chiel f6ndk head vezet6... (az f A magyarral ellentEtben 6ltalSnos szabAly szerinthasznalatos) I A the nevel6 O A[al6nos 6rtelemben: An elephant never forgets. * az egy-kdt . Ez nem bicska. a macska/ a macskdk a szindsz/ a szlneszek I A magyarralellent6tbendltaldnos6rtelemben rendszerintnem haszn6latos. egy heted.fontos" 6llatokr6l mint fajokr6lbesz6l0nk: The wheel and the zero are revolutionary inventions. oft egy macska. kifejezdsere: . 28 29 . A ker6k 6s a z4rus fonadalmi jelentdseg1 hl1lmdnyok. igazgat6leader vezet6 manager igazgat6 owner tulajdonos president e/nok O Amikor a jelent6se egy bizonyos'. Ez angofuf some milk: I've got to buy some milk. Water is a fiquid. Mr Bolton egy (bizonyos)Bolton nevl tu a [l Szdmokn6l * one helyett: three dogs and a cat hdrom kutya 6s egy macskaa dozen eggs egy tucat to. Egy macskalegyen 6nell6t6. lgy teh6t foglalkoz6sokban: brother is a policeman.jelentesU: I A n6vel6n6lk0liteyketf6le O Egyedi: Tejetkell vennem. A viz folyad6k. The dog is man's best friend. egy tizenkettedstb..szdzszdmra Az a(n) n6vel6 i I A magyarhoz hasonl6an tr Egyedi drtelemben: A strange character entered. there is a catthere. tr Nevsz6i6llitm6nyban: Edinburgh is a wonderful city. Bel'pett egy furcsa alak. * by the . Kiv6ve: * Amikortal6lmdnyokr6l. This is not a jack-knife. Ez angoluln6vel6n6lkulmilk: Milk is very good for you. or two: a minute or Wto egy-ket perc a I A magyarhozhasonl6an hasznAljuk egyediertelemben egyes 6s t6bbes szamban: I liked music. A kutya az ember legjobb bardtja.

JARMo" by + LATHATATLAN A l6thatatlan n6ve16 lraza .semmit" se' egyes sz6mI szAmszer0 l6thatatlann6ve16nek nevezztik. folyton night and day 6jjel-nappalday after day / day by day nap mint napweek by week h6trdl h6tre * afl eg6sz: all day eg6sz nap all night (long) egdsz Ajszaka + in (the) spring/summer/autumn/wintet tavasszal/nyeron/6sszelt't6len I Betegsegek I Int6zm€nyeke16ft.:::: 6p:a16gtr'le:i:ofitron:tan::i:':!.hogy az angol f6nevek a legtobbszdr n6vel6velvagy n6vel6szer0s6ggel drllnak egy0tt. egy6br6l:800 forints a kilo kil6ja 800 forint tr Birtokosn6vmds helyett v6letlenUl csinelvalamit: Amikoraz alany saj5ttestr6szdvel I broke anann /a leg /atoe. hanem m6s el6lj5r6 szerepel. hogy a f6n6v el6tt ..::!cbme:fnom:.amikor rendeltet6sszer0haszn6latukr6lbesz6l0nk.Csak bizonyosj6l kdrUlhat6rolhat6 vagy n6vel6szer0seg el6.semmi alljon.Ezt a fontosszerep0.Az aldbbiak tObbs6ge nevel6vel6llnak.. Elt1ftem/Eltdrdftakarom l6bam/a l4buiiam. Aunt Emily drives Uncle Jack fo work every day. /a Uncle Jack is at church with Uncle Jeremy. f6n6v.h :iotrhotr$ttqlti:iji * Kivetelkent m6gisthe-velhaszn6latos ezekn6laz int6zm6nyekn6l: go to tte theatre / the cinema moziba/szinhAzba megy be at fhe thealre I at the cinema moziban/szinh1zban van I tltkez6sek * prepare f6z have eszrkstay for marad + ETKEZES NEVE the nelk0l * after utdn betore el5ft over -ndl lor -ra during k1zben + ETKEZES NEVE the nelkiil breakfast reggeli dinner ebAdfuacsoralunch ebdd supper vacsora tea uzsonna jelz5 el6ttazonbanmindiga(n) 5ll Az 6tkez6sekneveitdbbnyire n6vel6n6lktiliek.ilyenkor rendszerintaz ezekben foly6 cselekv6sre utalunk (p6ld5ulgo to school megy tanulni az iskolhba. el6ttilk: This was a wonderful supper! Csod4latos vacsoravolt! I ld6szakok: ezeket kifejezesekk€nt szoktuk megtanulni 0 Ha ezekkel a f6nevekkelnem a by. (the) measles kanyar6 30 31 .a sz6mszer0ek egyes sz6mbanpedigsoha nem dllhatnakn6vel6 fordul esetekben n6lkiil. akkor haszn6lnikell a the vagy az a nevel6t: * * * S $ on the underground vagy on the metro fdldalaftivaUmetr6val in Joe's car Joe kocsijdvalin a bigger car nagyobb kocsival get on the tram fdlszdll a vilamosra get off the bus lesz4ll a buszr6l catch the fast metro e/dn a legutols6 metr6t take/catch a bus fdlszell egy buszra S at dawn hajnalbanat midnight ijfdlkor al night / by night 6r'el at noon d6lben at sunrise napkeftekorat sunsel napnyugtakor * day and night 6ijel-nappal.per6rtelemben: * id6r6l. Jack bdcsi templomban van Jeremy bAcsival. * Elolj6r6haszn6latban ezekt6la home: elter gb' h Ldttuk. 80 km an hour 80 km/h six times a day/week naponta/hetente hatszor * per 6rtelemben. be in hospital betegen fekszik a k6rh6zban) appendicitis vakbalgy ulladds pneumonia tadogyullad^s Neha the-vel hasznAlatosak: have (the) flu/influenza.az al6bbisaj6tosesetekbenm6gis l6thatatlan I Kozleked6sieszk0z0kn6l NevELO +. Emily n6ni viszi Jack bitcsit dolgozni minden nap..

A rddi6ban halloftam.I Hirkdzlesi eszkozdk * televizi6: watch televisonllV tevet nez I've seen it on TV.ott nincs n6vel6).kertek. utc6k. * Mindigthe{ tartalmaznak the + FONEV of + F6NEV + a szerkezetu tulajdonnevek: theTowerof London aTowerlhe lsleof Man Manszigete '>EgraJaK: the west a nyugat vagy the West a Nyugat + Egy6bnevek-ezekre nem adhat6 szabSly: the Strand flondoniutcalthe High Street.F6utca"[sokangol v6rosban] the Hague HAga the Arctic az Eszaki-sark tr Nincsthe n6vel6. the FBl. Kiv6telazonban: rddi6 fisten to the radio rAdi6t hallgatl've heard it on tfie radio. bolyg6k: Saturn (de:the moon. Second Avenue. Rendszerint el6ziazonbanmeg az orszigosan ismertint6zm6nyek the roviditett nev6t: the BBG.6lland6 A magyarNEv+ clM sorrendnek angolulcltrl+ ruEv felel meg. rangok6s .. A t6v6ben l1ftam. Staten lsland. Windsor Castle. Venus. jelz6k" I Cimek. R6zsa utca.fax. wire stb.szigetcsoportok hegys6gek tcibbessz6m0 orsz6gnevek. v6lgyeknevei I Int6zm6nyek nevei H6rom6ltalSnos szab6ly adhat6: * A magyarralellentetben angolulcsak akkor dllhatthe a n6v el6tt. 6s nem at th€+eter€I Fdldrajzi nevek tr * * * * A the n6vel6 el6zi meg a tengerek. terUletekneveit. the GlA.ha az jel6l tevEkenys6get . illetvethe Danube a Dunalhe (Engfish) Channel a La Manche-csatomathe British lsles a Bit szigetekthe Carpathians a Kdrpdtokthe Philippines a FiilAp-szigetek the Sahara a Szahara tov6bb5: Lake Balaton. ha az egy6b n6v. telephone. Camaby Street.szigetek. Helyette6llhat 6rtelemszergen: Peter's friends P6ter bardtai Peler and some friends of his Pdter ds bardtai. erd6k.csal6dnevek 6s A the nem haszn6lhat6:A Marktdl kaptam csak I got it from Mark lehet. dbl6k.. Slovenia.orsz6gok. the sun) 'i' hegyek. Fern Hill.the Royal Academy -. Asia 32 33 . akkor 6ltalAban nem (Philips).. Leeds. + A the n6vel6nelkrilAllnak TULAJDoNNEV + KOzNEv a szerkezetfi int6zm6nynevek: O'HareAirport. Aftabban nincsthe n6vel6: Prince Edward Edward herceg Professor Reid Rerdprofesszor King John Jilnos kirdly Nem the-vel 6llnakazonbana tavak. N6h6nyp6lda: the Danube River vagy the River Danube. Covent Garden ') tavak:Lake Balaton. Hyde Park ')' kdz6priletek: CanterburyCathedral. a szigetek6s a magukbanfill6 hegyek nevei. the Royal Hotel. telex.ha a fiildrajzi n6v szerkezete: + (ez MELLEKNeVKOzNEv utcan6vn6l nem 6rv6nyes. (aholX = csal6dnev): Haszn6ljuk viszonta the nevel6taz X-dk kifejez6sben the Browns Brown6kat the Pattersons' Pattersoneknel tr Ugyanez keresztn6wel nem lehets6ges:a Peter6k megfelel6jeteh6t nem tSe Pete+s.tengerpartok. foly6k csatornSk. A turajggugyglleyg!9!_ I Embereknevei:kereszt. Altal6nos szab6lyk6ntadhat6 meg: a the olyankorkritelez6. bolygok es f6ldr6szek neveit sem. phone. sem Pete+s. mint ahogyan nem the-vel haszndljuka vArosok. (a * k6tirdnyi kommunik6ci6 by el6ljdr6val): to communicate / communication by E-mail.Winchester Cathedral.parkok:TrafalgarSquare. Q A P6ter6kn6l megfelel6jeat Peter's home/place vagy at Peter's. * Rendszerintthe 6ll a tuTELLEKNEV + KozNEvszerkezetgint6zmenynevekel6tt: the National Museum. satellite. f6lszigetek. terek. modem.a magyarral ellent6tben a kovetkez6k nevei el6tt: 'i hidak:London Bridge .sivatagok. radio.

n6vel6szer0s6gekk6lcsdndsenkiz6rj5k egymast:egyijtt nem 5llhatnaka f6n6v el6tt.s a mennyis6grestb.half. mig nemsz6mszer0velaz egesz:all the milk.a jelent6seib6l ad6dnakcissze.Ugyanigy haszn6latosa lots of.angolul elk6pzelhetetlen the-mFfriends. these-theJou++lv. utalnak.p6ld6ul: haff a plum egy fel szilva half this/that plum enneUannak a szilvdnaka fele haff thesefthose plums ezekneUazoknaka szilvhknaka fele half the plum a szilvafele half my plum a szilvdmfele .a both mindk6t. jelent6sek az els6 oszlopnak.7va a nem-sz6mszer0milk tejf6n6v e15ft. a lot of sok plenty of sok a small amount of kev6s Peld6ul: fots of my friends sok bardtom a great number of those people sokan azok kdztil az emberek kdziil fejezetben. some/any/no. A n6vel6szer0s6gek A n6vel6szerfis6geka n6vel6kh6zhasonl6 szerep0ek:a f6n6v el6tt Allnak. Ezeket l6sd a MENNY|SEGSZOK I Az al6bbi tdbl6zatazt mutatja. A karAcsonytMdltAn tdlthetnenk. sem a milk el6tt.ha ennek a kapcsoldsnakvan 6llhatnak a fent folsoroltn6vel6szerfis6gek 6rtelme: aff my friends mindenbardtom both his eyes mindk6t szeme el6tt a mennyis6gsz6k: a * Hasonl6k6ppenSllhatnak fenti n6vel6szenis6gek a (great) number of nagyszAmdlots of.Az all minden. * A half n6vel6tlen0lnem dllhat sem a plum. a halt f6l el6tt . this/thaUthese/those. teh6t mindig csak egy 6llhat a f6n6v el6ft: egym6ssal 0 E n6vel6szerrSs6gekb6l nem kapcsol6dhatnak: a(n). . Mlg teh6t magyarulmondhatjuk. Jdnos Pel @epa) Richard the Lionheart OroszlAnszivfr Richttrd I Unnepek A magyarral ellentetben nem lehets6ges: the Christmas kardcsony Easter hrsvdf We could spend Christmas on Malta. all stb. eg6sz.a(n). my/your/his/her stb.hogy az 6n bardtaim.tr the haszn6latos. s6t ez a te ket bar()tod. ha: * a rang birtokosszerkezettel 5ll: the Duke of York Yorkhercege the Shah of Persia a perzsa sah jelz6 krlveti: * sorszSmn6v 6lland6 es (King) Richard lll lll.ez a bardtom.A fSbb f6nev jeldlte dolgok meghat6rozotts6gra.6s a fejldc szavainak. this/that stb. these-some-my friends. * Az all jelent6se sz6mszerrif6n6wel minden: all the plums.e friends. mi m6don dllhatnakezek a nevel6szer0s€geka A 6s szSmszer{ plum sz. the. tlis the-rny friend. . is. ez a n6hdny a barAtom. Richdrd (kirdly) (Pope) John Paul I l. tr Vannakazonbanolyann6vel6szerfis6gek amelyekm6giscsak kapcsol6dhatnakegymdssal. 34 35 . Nem mondhat6 az egy barAtomsem igy: a-mffriend.

].:r:ir.t !F#it'*s::|:ii]:]iIft:i:i:i!|:i*se:!.:.::. D Ha v6laszthatunk k6tf6lebirtokoskoz6tt.::i!:i:.t:.i.::ji:|::|:ixiai!epJ*6.i:u*rt irurr'.illetveamelyikele az of j5rul.:. is: ..:.ii!:j!:|:i:iji:iii::||]iii!fa::ibHi'i..akkora f6n6v tipusa alapj6nkell a dontenUnk. a m6sikaz az of-os szerkezet.ir{sli:t:::::::::::ii:i..'. .) emberekcsoportjaindl. b.. a nyil lel6v6se.! ::i:.i:1iiii:iiiiiilbir ffibir'toffij:.. az A birtokos szerkezet I Az angol birtokviszony egyik kifejez6se 's jeldltebirtokoseset. Saci hhga.:. az 6n dolgom.'.:::::..:'. * Milyenfajta birtokosokn6l haszndlatos az's v6gz6d6s? ')' Aftal6ban f6szab6ly a szerint:szem6lyeknel a valami6rtfontos6llatokn6l: 6s Madison's statue Madlsonszobra the girl's idea a t6ny 1ttete the horse's mane a 16sdrenye '. ::!:lti 36 . Az's birtokos az of-szerkezet 6s egyar6ntsok mindentkifejeza birtokl5son kivUlis. E fenti p6ld6kvalamennyien mondhat6k of-szerkezettel ezt ink6bbajrinlhatjuk. f6ldrajzinevekn6l.ott szabadon bal vdlaszthatunka k6tf6le birtokoskdzdtt..l.l.:. a mdsodikszempontalapj6nkell v6lasztanunk.a m6sik lehet6s6g of elolj6rohaszn6lata. .iii. ez a toll az eny6m Birtokos esete angolulk6t dolognakvan: * a szem6lyesn6vm6soknak: ezek a birtokosn6vm6sok * a f6n6viszerkezeteknek: ennekegyik kifejez6se az's-jel6lte birtokos.iti:.amelyik az 's v6gz6d6st kapja..birtokl6sr6l" ilyenalakokkapcs6nbesz6lUnk: az apa kalapja.Birtokos'-naknevezztlk azt a sz6t vagy szerkezetet. jel6l6 illetveint6zm6nyeket k6znevekn6l: London's traffic system London k6zteked6sirendT'e China's history Kina t6ft6nelme the Church's mission az egyhLz ktitdetese ') az emberitevekenyseg szempontj6b6l fontosdolgokn6l(mintegy megszem6lyesitve6ket): the mind's development az agy fejl1ddse in freedom's name a szabadsilg nevaben the book's title a k6nw cime the play's philosophy/structure a-darab filoz6fi1ja/szerkezefe television's future a tetevizi6(z6s) i1vdje the city's traffic a v6ros k6zleked6se. A kett6sorrendje az's birtokoseset6bena magyarral megegyezik.:.Birtokosok birtokok 6s T6gabb6rtelemben vett... tr V6lasztds a jelent6s szerint Ahol teh6ttdbl6zatunk es jobb oldalSnis tal6lunkp6ld6kat.t..: .:|:li.df'tf:]|H ihittokd6Htifiiffili::i:iii: I A ketf6le birtokos szerkezetk6zott k6t dologt6l fugg5en ddntsUnk: * Mitjelent a szerkezet? * Milyena birtokostipusa? Ha az els6 szempontalapj6nmindk6tbirtokoslehets6ges az al6bbit6bldrzatban mindkett6re szerepelpelda-.:U l :::t:rt:..

hanem jellegrliek: 6lta16nos I Az's vr5gz6d6s ir6sv Csak az aposztr6fot irjuk. az s bet6t mag6t nem 0 a szab6lyosf6nevek tdbbes sz6m6n6l: bakers' p6keknek a D z 6s sz v6g0 nevekn6l: Burns' (z-i). s6t Tomei.illetvea szomszedei mint6j6ra).A f5n6v 's birtokoseset6nekk6pz6se. hogy sz6cisszet6tel-szerfiek a children's hospital-bana tobbes (az sz6m{ children el6ttia n6vel66ruljaezt el. F6nevnelk0libirtokos szerkezet A ketf6le birtokos szerkezetb6l + BlRroKos + BIRToK: Tom's / the neighbour's book Tom / a szomsz6dk6nyve + BfRroK + BlRToKos: wines of California Kaliforniaborai the . tobb of-os szerkezetet.vagy egy bizonyosn6nek az intuici1i. egy konkrdt f)lhaszndl6nak a k6zik6nyve. kell E szerkezeteknem azt jelentik.norm6l" birtokosszerkezetek (a is girf 's schoof eppens6ggellehet egy l6ny iskol1jais: a my teacher's book lehet a tandrom kdnyve is). hanem jelzSsszerkezetnek vagydsszetettsz6nakfelelmeg. ha m6r kor6bbanhaszn6ltuk. vagy a helyzetvil5goss6 teszi (a magyar lom6. hogy egy tanul1nakegy szotdra.s6t ezek kevert a eseteittartalmaz616ncok haszn6lata: Sarah's sisters'friends Sarahn6v6reinek barAtai a the price of Hugh's wife's fur coat Hugh feles6gebunddjdnak az dra Szoosszet6tel-szer('s-birtokos 's-birtokos A szoosszet6tel-szerfl magyarul6ltaldrban nem birtokosnak.ezzelkuldnosen magyarra a fordit5rsndl tiszt6banlennOnk. A Tomdroppantul 6rdekes ROnW 38 . A p6ldAkban szerepl6 Tom's / the neighbour's hAtrautal6 el6reutal6 lehet: 6s is * h6trautal6:Henry's book is like Tom's. Henry k1nyve olyan. illetvea szomsz6d6. amelyeklehetn6nek.vagy a jelent6stikb6l kiderUl.csak a birtokosmarad meg. KeaE' (sz-iz) (Az ejt6sben teh5t megmarada szabdlyos -z!) a fearner's dictionary tanul6ksz(tmitra keszaftsz6tdr a user's manual fdlhaszndl6ikdzikdnyv woman's intuition ndi megdrz6sa children's hospital gyermekk6rhAz girls'school vagy a girl's school /ilnyrskolaa baby's bottle a cumisilveg a teacher's booklaneri kezikdnyv boy's socks vagy boys'socks filzokni Bob's Adam's apple (!) Bob 4d1mcsutkeiTa cow's milk teh6nteja duck's egg kacsatoj4s a bird's nest mad6rf6szek an actor's job a szin€szi munka a mayor's post polg1rmestei 6ll6s Vannakk6zottUk olyanok. Nem val6dibirtokviszonyr6l van benne szo . * el6reutal6:Tom's is a most interesting book.Ez olyankorfordulel6. mint Tom6.h6romesetbenmaradel a f6n6v: I Az's birtokos(Tom's/ the neighbour's) mell6la birtok(book) teljes eg6sz6ben eltfinik. mig mdsokon vagy a form6jukb6l.ejtese A szabdlyos f6n6vi birtokos'sjel kepz6se L6ncszerfi birtokos Saj6tosbirtokosszerkezetek A magyarhozk6pestszabadabban fUzhetUnk egym6shoz birtokosszerkezeteket: nem folt6tlen0l kerUlend6 tobb 's-ragot. a cow's milk pedig ink6bb szodsszet6tel-szer0 birtokosk6nt6rtelmes).

illetve a he .nem mondhatjuk.olyankorhasznAljuk. pau/s-ba [= a katedr6tisba] Ezt 6zi p6ld6ul .hatdrozott. Tatdtkozzunk Henderson1knet. a gob6k tdbbes sz6m6t nem lehet krikjn eszklzzel kifejezni. Gdr6gorszeg6ghajlata kellemesebb. a birtokhatArozoft. err6l van sz6: a Hugh.hogy Hugh(nak) egy tan1ra/ (Neki) egy tan6ra. A gdr5gorszdgi borok 6desebbek.a birtokos . mint a d^niaiak. hanem a teljes f6n6vi szerkezetutols6 tagja.I A birtokoslak6helyre vagy trlgabb6rtelemben vett int6zm6nyre utal: Bob's Bob(6k) lakdsa the Hendersons' (a) Hendersonektaklsa f'm staying at my uncle's. 40 today's news a mai hirekyesterday's a tegnapilomoftow's problems a holnapi gondok next week's programme a j6v6 hetiprogram this year's sales az idei drt6kesifdsekthis/lasUnext week's/month's/year's plans az e heti/ m1tt heti / j6vd heti/havi/6vi(stb. Mivelsem a Hugh's.hogy Hughrs-a teacher. azokban a szerkezetekben. (a) Az a Henderson6k csak h6zasp6rra.mint D6ni66. sem a his nem Allhategyiittaz a n6vel6vel.m6r aposztr6f nelkril . tr Uzletek. I Az of-szerkezet eset6n az elmaradt f6nevet helyettesitenUnk kell Az of-szerkezetelmaradtf6nev6neknyomamarad:a that 6s a those szavak. A henteshezment.a Harrods a Harrods (druh6z). hogy Hugh's teacher.6ruhdrzak eset6ben: stb. Menj1nk a St. illetve csalddra utalhat. Fogorvoshozment.a teacher. c6lunknakteh6t szint6n nem felel meg. A bdcsik4mnill lakom. a "birtokosba ha teend6. the butcher's a henles at the hairdresser's a fodr6sznAlthe dentist's a fogorvos rendeldje the doctor's az orvos rendel1je He's gone to the / He's at the dentist's. Let's go to St Paul's (Cathedral). He's gone to the butcher's. A szdgletes zSrojel is ezt az elemz6st mutatja: [the woman next doorl's dogs a szomsz$dasszony kuryei [Henry lVl's enemies lV. Henrik ettensigei (OlvasAsa: Henry the fourth's) [the Man in the Moon]'s lantern a Holdbhli Ember l1mpAsa Valamennyip€lda helyes of-szerkezettel is: the dogs of the woman next door. J". Hasonl6an: few friends of yours kevesbar1tod every remark of Jim. Let's meet at the Hendersons'.a birtok pedig hatdrozaflan.s Jim minden megjegyz6sea few books of Sue's Sue-nakegy kev6s k1nyve an idea of his egy 5tlete _ePalg_uirt"!g:_ Az 's-t nem maga a birtokostkifejez6 f6nev kapja.ha a birtokos hat6rozott.'f6n6vnek ut6jelz6jevan.6_:qt9k"g_ lgg!_rit Az's-birtokosk6tfekek6ppen fejez ki id6t: tr ld6tartam two days' journey kdtnaposufaz6s ten minutes' walk ffzpercess6ta a night's sleep egy €jszakdnyi alvds O Konkr6t id6ponUid6szak birtolg:_ _Dugla F6k6nt akkor haszn6latos. The wines of Greece are sweeter than fhose of Denmark. / Fogorvosnetvan. The climate of Greece is more pleasant than #rat of Denmark.a birtok hat6rozatlan. illetve hisi teacher).) teruek 41 . illetvehis teacher. Abban viszont.

j"t A nyelvtaninem jellemz6.it*6.".vagyis a tudosnak van intellektusa.muaMtki..'.szem6lyt 6s 6llatotjelent6 .tandr(n6) egyar6ntneighbour. conductor. Daddy. jelent6. e.p6rok" a jellemz6k.:... illefuea giG::shootiqg.'. tipusti: a probfem oI this kind/typelsort/nature egy ilyen fajta/tipus(t/jelleg0 problema * Ritk6n el6fordul anyagra ufald of-os szerkezetis: a heart of gold aranysziv rings of smoke fAstkarikek. he szavak. angol A nyelvtaninem az angolban csupan a szem6lyes n6vm6sokra Az f5nevek tdbbs6g6nelnem jelenik meg: a dokfor 6s a doktom6 egyardntdoctor."re"rt fit i..''. 6s tudjuk.'i"'.. Enn6la forditott birtokosndl a viszonyigy alakul:a scholar of exceptional intellect egy ez kiv4telesintellektusutudos .f6n6v. hallgat6 writer lr6(n6) tr Amikor val6ban l6nyegesaz illet6 neme.himnem-n6nem" A szem6lyeket parokk0zUlsok esetbena nemnek nincsformaijele: father apa-rnother anya father-i nlaw ap6s-mother-i n Jaw any<is tr N6ha a p6r valamelyiktagja kepzett sz6: actor szinesz--4ctress szln6szn6 host hdzigazda-hostess hdziasszony poficeman rend 6r-policewoman rend6m6 waiter p.csak 6rtelmtikalapj6negybetartoz6. Hasonl6p6lddk: men of great courage nagy bdtorsdgI f'rfiak children of average height 1tlagos magasseg0 gyerekeka jewel of special value ktil1nleges 6ft6kri 6kszer a baflroom of immense size hatalmas meretfrb1lterem novels of historic importance tdrt6nelmifontoss4g0regenyek *.his-zel.t..'hc6r-wa itress plncdrn6...Az of-szerkezet tehAtvalamilyen tulajdons6gra utal. p6r: Ket kUl6nleges bridegroom v6legdny. illetve a male 6s female szavak: a man studentfii/fhrfi hallgatd a woman doctor doktomd a lady driver h6lgy vezet6a male nurce (terfl epob 43 . hanem az olyan .. a targyi birtokosnAlaz of-os szerkezet hasznelatos: her parents' pennission szillei enged'lye (hiszena szUleiengednek valamit) (bdr a the permission of her parents sem jelentenem6st) the stoning of the thief a tolvaj megkdvez6se(hiszena tolvajt kovezik meg) (b5r a the thief's stoning sem jelentenemAst) tr Ha ugyanabban szerkezetben a mindk6tbirtokosfajta szerepel. amelyeknemUk szerint p5rokat alkotnak... teacher... akkor 0gy viselkednek.:.vagyisa Paradicsomnak vannakkapui.:: : : ::bird5. + Az of-os szerkezetek BTRToK BrRroKosfel6pit6sfiek:the gates of Paradise a Paradicsom kapui..Ennek egyik esete a fajtdj0. :::::::: : ::: :.''..ezefrff::a:. I Van m6gis n6h6nyolyan .t'6dles. Hasonl6"p6rok": altist mtvesz(n6) boss f6n6k(n6/asszony) colleague koll6ga(nd) cook szakdcs(n6) director igazgat6(n6) singer 6nekes(n6) student di6k(6ny)..hogy himnemriek.:d ih Ak..himself-felkell utalnir6juk..az's-birtokos az alanyt.'.[iffi..azaz him-mel..ritk6n!.'.bride menyasszony(csak a szertart6s idejere) ftanc6 vdlegdny..frhjd"""egd kif..tet6v6.: .. mint a George.s'€:::: ::::::::. Az angolbannem jeldlj0k a nemet: a szomszed(asszony).. haszn6lhat6ka man 6s woman.'#fff.fianc6e menyasszony(a szertart6sutdn) n6steny dllatra. a he/she vagy a man/woman szavak el5bb-ut6bbvagy az egyertelm0sit6scelj6val.ta Ulrtokos Angolul is haszn6lhatunkbirtokos szerkezetetcselekv6skifejez6s6re: A magasabbrendfi a 'ft..#a& Amikor mind a k6t birtokos szerkezetelk6pzelhet6....e. amikor fontos a nemUk:cock kakas hen ty0k.. Ha viszont .Ez szavak tudis6nak a k6rd6se: ha emberre utalnak.nig*iai.... az of-birtokos pedig a t5rgyat fejezi ki: the president's support of the new bill az ilj tdrv6nyjavaslatnak az eln6k 6ltali tAmogatdsa their love of power hatalomszeretetiik I Az angolra teh6t nem ezek a val6ban k0ldnb0z6perok.kifejezettenjeldlni akarjuk a nemet. . az alanyibirtokosn6l rlgy ink6bb az 's-ragos. kalauz(nd).vagy v6letlen0l am0gy is "el6kerUlnek".':. elndk(n6/asszony).. chair (vagy chairperson)..'. Sllatokeset6benktllcinsz6t haszn6lhatunk him. amelyekbena f6n6v mindk6t nemre haszn6lhat6:teacher faniir 6s hnem6.'.

holland = Dutch.k6t t6r6k. ') Ugyanilyen the French 6s a the Dutch: a The French / The Dutch love cheese. nem lehet *he€ngrlls$ were late.hogy n6met = German. illetve: The (two) Swiss are in my office.Pl.iii:iiii i i.liriil..peld6ulHungarian . a iget6l.iiri+riiiiii:liiiiiii.T6r6korszdg. HasznAljunk ilyenkor alkalmas f6nevet: The English gu*ts/participants were late.Ha ugyanis a mell€knevet a ezt m6r ismerjUk. ezek nem egyform6n viselkednek. I Az -ese vegri nepnevek emberekaftalanos. A kinaiak egy hdtig voltak ift. r6sz0ket egy teh6tkUlonmeg kell tanulni.iiilllll$lliiii:li:iiiiiliiiilili 44 45 . Azt ugyan nem lehet kitalAlni.: The Chinese are hardworking.mell6kn6v es egybenf6n6v is. Ez nem jellemz1 az angolokra. nemzetisdget. azaz6lta16nos 6rtelembenis haszn6lhat6k: ') Mell6kn6v: Sean's mother is Hungarian. Ugyanilyen Swiss: a Ihe Swss are friendly people. vagy lengyel= Polish. valamelysz6 megkoveteli ha egy m6sik sz6 jelenletet.6rokolnek" rokon 6s is. A svdjciak/ a k6t svdjciaz iroddmbanvan. A svdjciak bardtsdgos emberek. De nem lehet The Freneh / The Butch were too early. I Az -ish v6gri n6pnevek csak Altaldnos 6rtelemben haszndlatosak: This is not typical of ffie English. I A magyarralellentetben angolula n6pneveknek k0lonboz6 csoportjaik vannak.A f6nevekvonzatai Vonzatnak nevezzUk. nagycsoportjaira es kisebb. t6r6k. k6nnyebb dolgunk. ': A nep egy tagja (f6nev): A Hungarian is coming too.: azt The Chinesewere here for a week.hogyvannak bizonyos torv6nyszerris6gek. elk6stek.. I A legegyszerfibb."automatikus"esetben a t5rgyas ig6b6l k6pzett f6n6v t6rgya of-szerkezettelfejez6dik ki iT* ifiEj:f:rffiglt. ha azonbantudjuk. es megszabja ennek form6j6t. M6sfel6l jelenti:'n6h6nykonkr6tkinai'. Egyedi6rtelemben -ish veg0ek nem haszndlhat6k: hogy az angolok az az. is konkretcsoportjaira haszn6lhat6k: is a the Chinese tehdtegyfel6l jelenti:'az Osszes azt klnai'. A magyarban mindenesetbenket kUl6nboz6 sz6t haszn6lunk: az orszAgn6vi (a) 6s (b) a mellekn6vialakot:(a) Magyarorszdg.de kisebbfokig a mell6kneveknek a f6neveknek f6leg ha azok vonzatot. A kinaiak szorgalmasak. Az angol vend6geUr6szfuevdk elkestek. legtdbbn6pn6v-csoport a eset6benm6r mindenttudunk. A franciAk/ A hollandok im1djdk a sajtot.ii. Sean anyja magyar. I Valamennyi t6bbi k6tszavas nepn6v. I A f6nevekvonzatarendszerint rokon ige vagy mell6knev a vonzat6val azonos: we agreed on/about the time megegyezt0nk az iddt illetien they insisted on this date ragaszkodtak ehhez a dAtumhoz tr K6t kiveteles eset: proud of something/somebody bAszke valamirefualakire capable of something k6pes valamire de: pride rn something/somebody bil szkes6g vaIamire/v aIakire de: capability for something k6pess6g valamire -) -+ our agreement on/about the time megegyez6sunkaz id6t illetden their insistence on this date ragaszkoddsukehhez a dittumhoz F6n6vr6l.mell6kn6vr6l egyUtt: orszag-6s n6pnevek A nyelvtansaj6tos terUleteazorszAgot.nyelvet kifejez6 szavak: a f6nevi6s a mell6knevijelleg tribb 6rtelemben itt egybemos6dik. Jdn egy magyar is.iii.(b) magyar. Pl. A franciAk/ A hollandok korebbanj5ttek. A mell6knevf6nevk6nt is haszn6lhat6: ket magyar.F6legaz igeknekvannakvonzataik. a tdrdkdk. illetve a magyarok. orosz = Russian.

iliii.rub... Q 4-szavas n6onevek A n6gysz6: 1.lde tartozik a legtdbb a. it*i"i.r.r. a 2.ir. sz6: azorszAg neve. Val6di p6lddkkal: -+ three Poles helyeft three Polish people.i...i l::l::i:::t::::iS::nSP:::::i:ti:l:::i::::::: l:::i:r.tii.'.r. illetvean az frishwoman f6n6v helyeftaz an lrish man egy ir f6rti.Bffii:. i.$ffi..i .. elt6rl Az "egy ferfi". three (stb..ri.i.. . A hirom alakot k0ldn meg kell tanulni.iiiir. .*ii$'. 46 47 .s ezek mell6kneve: Ha orszSgunk Geogrhfia(s ez angolul Geographia) lenne. tr A mell6kn6v a legt6bbesetben az orsz6g nyelvet(illetve a nyelv ismeretet)is jelenti: Engfish is an easy language.. -ian.a 2.1..:g.B'fln.tdbbes sz6mban= two. ..:.iBrf$ir. 0 h5romszavas n6pnevek Az 1. Mindenalak 3. mell6kn6v.konkr6tszem6ly(ek)"csak 0gy mondhat6..ss-F$Et..iiffiiEl$j i:::i::..ftiiesjl..t.. A magyarok szeretnekdolgozni. akkor ebb6l a mell6kn6v= Geographian geogr6fiai. hdrom (stb.ffi... vagy the + a mell6kn6vf6n6vk6nt (the Danish): ez ut6bbi lehet6s6get nem soroljukf6l kUl6n. Turkey/Turkish/a Turk. sz6: a mell6kn6v. iii$ i..i:. My English is gefting befter now.:8.i.i.) Geographians k6f.i...iis i::i4 rii:fi liz. v6griorsz6g.2.i.ha az "egy szem6ly"6s a szem6ly"oszlopban 6116 szavak helyettcsak a mell6knevet valamely 6s .i.:i:i:if. Az angol kdnnyfrnyelv.ir::r::r:rejffi+liiii:liiliiriiil..'a..fiil.'ii. I A h6romszavasesetbenaz a legbiztosabbm6dszer. iiii::ii:i..sHi$-aff.:'r.li...iiltli$jiHanes:iiit:ii::::i::i::ii . illetue-ia -an...**oo'rr*.:.:. illetveaz "egy n6" csak igy mondhat6.i.i.ii*'i$l$$idnUru$it. .:.r..hogy a Swedish woman.i.a mell6knev.i. Mgyizat: a ....r ldetartoznak mega Poland/Polish/a Pole.'. O k6tszavas n6pnevek Az1.*rn#':r .t6bb odaill6f6nevethaszn6lunk: a Spaniard helyett-+ a Spanish gentleman/guy/man/womanstb.iilii:li* lt. az orszAg neve.. sz6: az orsz6g neve.."r.::i:l:i::::::::::::i:i:T:ts$$:FffiQl:i::::::s:::::ii::l::::::i::li+lfi€fjl:{i$ffi'e$S.4.i. * A nep tobb konkrettagja: The Hungarians are not coming today.. a mell6kn6vb6laz orszdgn6vmegj6solhat6. n6r6l van sz6.m*.. mint a Swede...i. sz6: "konkr6t szem6ly(ek)'.iigrd:iBffiffi. Az dltal5nos 6rtelm0 alak vagy the + "egy embe/ tdbbes szim0 alakja (the Danes).it.ahogyan itt szerepel (az -ish mell6kn6wel nem: nincs aSpanisn). egy n6.iit*r.iliiii.9$E€. a Ha melleknevr6ad6sul mindigbiztosabb: mondjukink6bb.a 3.l.ffi:li*.i...... Ma a magyaroknem j6nnek.qte:: A n6gyszavas esetbenez annyitjelent. .$ii*rtieu.titffi .nrnbeF.....:.ii:..4.. egy ferfi.i..i.ii.ii:t.DFnmeffiiiirQHf-tHh'::r:i... egy itteni lakos = a Geographian egy geogrdfiai. illetve an lrish woman + F6NEV egy ir n6 MELLEKNEV kapcsolatot haszn6ljuk.* A nep tagjai 5ltalSban: Hungarians love to work...ii.i. (the Az 6ltal6nosertelmfialaka the n6vel6+ a mell6kn6v f6n6vk6nthaszn6lva English)...:.:...iilii ii*xi.i.ahogyan itt szerepel(az -ish mell6kn6wel nem: nincs a+gngFsh).i:.:.l. Ez a legkdnnyebbeset.. a legszab6lyosabbcsoport:az orszdgn6vb6la melleknev.ffi i:ii.. Finland/Finnish/a Finn.iliiiit. I Az alAbbi 5ttekint6s a n6pnevek haszn6lat6nakf6bb eseteit sorolja fdl.lii.itiilti. hogypeldSul an lrishman.) geogr4fiai a n€p osszess6g6tjel6l6sz6 pedig: the Geographians a geogritfiaiak..iili. Most mhr javul az angoltud1som.. sz6'.. Sweden/Swedish/a Swede..

mell6kn6vi igenevek . Fejezet Mel leknevek. hatilroz6sz6k.m 2.

E fejezet el6szdr a mell6kn6v kerdeskoret,majd azokat a jelensegeketj6rja k6rbe, amelyek kapcs6n a mell6knevr6l 6s a hatdroz6sz6kr6l egy0tt kell besz6lni: ilyeneka fokoz6s 6s a hasonlitds. Az angolban m6g a magyarn6l is jobban rjsszetartoznaka mell6knevek6s a hatAroz6sz6k.Nem csup6n e kett6nek van azonban k6z6s tertilete: 6rdekes tudnival6krabukkanunka mell6kn6v-ige 6s a mell6knev-hat6roz6sz6fSndv,,hatdrmezsgyeken" ezeket egyiitt is vizsgSljuk. is: Ezutdn 6ttekintjUk a magyar nyelvtanb6l ismert h6rom mell6knevi igen6v angol megfelel6it a mell6kn6vt6l ugyanisa mondatfel6 indulunk:itt tal6ljuk az utojelz6 szerkezeteket, kdzttik az ut6jelzSi mondatokat.

Mell6knevek
A mell6knevek k6pz6se
A magyarnyelvbenismertszab6lyokkal semmif6le m6siksz6fajb6lnem tudunk az angolbanmell6knevet k6pezni:ne keressUk teh6t a magyark6pz6nek megfele16 angol k6pz6t. Az angol mell6knevek k6pz6sehez n6h6nyt6mpontot adhatunkcsup6n. 1Az -i k6pz6 megfelel6i Szab6ly nem adhat6. * Sz6fajv6ltdssal: a reggeli kAvd -+ the moming coffee; a londoni vonat -+ the London train I Specidrlis birtokosszerkezetettel: a mAIt heti hjsdg -+ last week's paper * Eg6szenm6s sz6t haszn6lunk: falu-f aIusi -+ vil lage-rura|; vAros-v 6 rosi+ city-u rban * Ertelemszer0ktlrtilir6ssal(ez mindig c6lszenibb): az ofthoni cip6m the shoes I wear at home pr*gai bardtaink = our friends in/from Prague (az el6lj5r6 megv6lasztAsa att6l fUgg, hogy az ottani, ott 616,vagy az onnan drkezett bar6tainkr6lvan-e sz6) a miskolci busz = the bus to Miskolc vagy the bus from Miskolc (szint6n6rtelemszer0el6ljAr6val) I A valamilyen(szem)fr/(haj)0tipusri kifejez6sekmegfelel6jeatt6t f0gg, hogy az 6sszet6tel6llitm6ny-evagy jelz6: * drllftm6ny: a fi0 nagyfilA = this boy HAsbig ears de: ez = the big-eared boy l jelz6: a nagyf1l0 fi(t

5'1

+ FONEv -ed: + (haszn6ljunk MELLEKNEv teh6t ilyenszerkezetet: white-haired feh6rhaji blue-eyed k6kszemfi ) vagy (ez a biztosabb) = the boy with big ears (ertelemszer0el6lj6r6val) I A magyar -s k6pz6s kifejez6seknek6rtelemszer0eloljdr6svagy ut6jelz6 szerkezetfelel meg: a woman in a blue hat; a woman wearing a blue hat egy kdk kalapos nd the man with a long beard; the man wearing a long beard a hosszt szakdllas f6rti some girls wifh glasses; some girls wearing glasses szemAvegeslAnyok a buifding with lots of windows; a building that has lots of windows egy sokablakos6piilet I Az X 6ves kifejez6s k6tf6le helyzetbe kerUlhet:5llhat * 6llitm5nyk6nt: Joan is X years old Joan X 6ves * jelz6kent: an X-year-old woman egy X 6ves n6 l-hat6/-het6 Magyarmegfelel6j6hez hasonl6an term6kenyk6pz6az -able: drinkabfe ihafd manageable kezelhetS Az 6llitm6nyi -hat6 gyakranm6gsem az -able segits6g6velforditand6: valamij6Vkdnnyen/egyszerfien/nehezen/nem ...-hat6 = + something is easy/simple/hard/difficulUimpossible to + lcE = His illness is not easy to treat. Betegsdgenem konnyen kezelhet6. D A -hat6 6s a -hatatlan kett6s term6szete Az olvashat1,hallhat6, /dfhat6tipus0 szavaknak ket-k6t angol megfelel6jevan: 1 Van egy teljes 6rt6kfi jelentesUk- az olvashat6 irds olyan ir5s, amelyet el lehet olvasni: fegible handwriting olvashatd k6zlrds fehAt: hatthat1 = audible, /Sfhafd= visible + Van egy "tires" haszn6latuk:p6lddul a falon olvashat6 sorok. llyenkor gyakran pedig nem l6tezik; a fenti 6llhat helyettUka I6v6; angolegyszavas megfelel6jUk mell6knevek soha nem haszn6lhat6k. Helyette: the lines (that you can read) on the wall. Hasonl6an: a mAsor d6lutAn 6tkor hallhat6 = this programme is on at 5 pm / you can listen to this programme at 5 pm az ott tal6lhat6 romok = the ruins to be found / that are to be found / that you can find there

Rendhagy6mel16kn6vi szerkezetek
Mit 6rtUnkrendhagy6n mell6kneveknel, mi a szab6lyos? a 6s O A szab6lyos mell6kn6va f6ndv el6tt 6ll: a wide street egy szlles utca Ha nem ilyen,akkor besz6lUnk helyzetszerintiszab6lytalans6gr6l. tr A szabSlyos mell6knev ugyanakkor * dllhat jelz6k6nt is: a very wide street egy nagyon sz6lesutca + 6llhat 6llitm5nykentis: This streef is very wide. Ez az utca nagyon sz6les. Eszerint fogunk besz6lni funkci6szerintiszab6lytalansdg16l. t Helyzet szerinti szabSlytalans6gok A jelz6i mell6kn6v nem a jelzett sz6 el6tt 6ll, hanem utdna: ez az utoielz6. tr Ez negy esetben kotelez6: * A -body/-one, -thing, .where n6vm6sokuten: Give me something cheaper.Adjon valami olcs6bbat. l'd love to live somewhere quiet. Valami csendeshetyen szeretn1k 6lni. * Ha a mell6kndvnek b6vitm6nye is van: a man proud of his fish soup egy hal6szl6j6rebilszke f6rft (mig l6tezika proud man, nem lehet@) * A k6vetkez6mel16knevekkelmegadott jelent6sekben: a absent t1volI6v6 concemed/involved 6nhleff p resenl je !ent6v6 The partners involved wilt be notified. Az 6rinteftpaftnereket irtesiteni fogjuk. * EgyesSlland6kapcsolatokban; ezek csak egyenk6nt tanulhat6k meg: secretary general fdtftkernolary public k6zjegyz6court martial haditdrv6nyszdkpresent simple egyszerfrjelen God Almighty mindenhat1 Isten * Funkci6szerintiszabAlytalansAgok: vagy 6llitmAnyi jelz6i mell6kn6v? tr Csak Sllitm6nyk6nt 6llhatnak: asleep, afraid, alive, glad, ill Hogy mondjuk akkor, hogy az alvd gyerek, egy ijedt kisfiti,6td 1ilatok,botdog gyerekek, a beteg fit stb.? E mellEknevekugyanisnem lehetnek jelz6k: nincs asleep-ehild stb. Helyeft0k hasznAlhat6k szabdlyosmell6knevek: the sfeeping child az alv6 gyerek a frightened litfle boy egy ijedt kisfitllive animafs 616dllatok happy children boldog gyerekekthe sick boy a betegfirt vagy- meg egyszerribben alakitsunk6t a jelz6ket6llitmdnny6: the child who is asleep,a little boy who is afraid, the boy who is ill (az is helyett 6rtelemszenienminden0ft allhat was is)

52

jelzSkentmdstjelent,mint Sllitm6nykent a mellEknev

1:iffiffiiifis{fiiiii:iiiiii:l:r:.i.iiiiii:;iiiit.i.::$dlll$k.sh1i.rix:i::iiL::iiili:iil::lll:::;r:::,:::,;

A Ac.A legjobb/legrosszabb volt, hogy ...; Az a rossz,hogy ...; A legfontosabb az az lenne, hogy ...; Az a fontos, hogy ....; A legfurcsdbbaz volt, hogy ... tipusl mondatokangol megfelel6iben nem maradhat a f5n6v,itt a thing sz6tkell el haszn5lni: The most interestingthing about the house was that it had no window. A leg6rdekesebbaz volt a hAzban,hogy nem volt ablaka. Nem@ I L6teznekezenkiv0l f6n6w6 v6lt mell6knevek; ezek val6banf6nevk6nt viselkednek: a bfack, two blacks n6ger,k6t negera daily, dailies naplap(ok)an editorial vezdrcikk criminal, criminals bfin1z6(k) classics a klasszikusok a the an eight-year-old egy nyolcdves (gyerek) a regular tOrzsvend6g the reds a yorctsdk whites a feherek the

F6n6vn6lkulimell6knevek
A magyarfcan mell6kn6vmell6l a f6n6v elmaradhat'. nagyobbat k6rem, a a a franci6t veszem meg (ahelyeft, hogy a nagyobb dobozt kerem, a francia pafiiim1t veszemmeg). Angolul6ltal6banigy nem maradhatel a f6n6v; helyette haszn6lnikell valamit: erre j6 a one f6n6vp6tl6.(Lrlsd a ONE/oNEs n rHar/rHosE FONEveOTLOKENT Es cimfi fejezetet.) Bizonyos mell6knevek azonbanangolulis Sllhatnak <in5ll6an. I Tdbbes sz6m0 f6n6vi 6rtelemben (csak emberek teljes csoportjaira vonatkozva): the blind a vakokthe brave a bdtrak the dead a holtakthe elderly az iddsek the hand icapp ed a mozg4skorl 4tozoftak the jobless a mun kandI ktiIiek the old az dregekthe rich a gazdagok the underprivileged a h6tr6nyos helyzetiekthe weak a gyeng6kthe unemployed a munkan6lkhliek the wise a bdlcsek the young a fiatalok Do the strong also think that fhe weak should be helped, I wondeP Az erdsek is lgy gondoljAk vajon, hogy a gyengeket segiteni kell? Mivel csoportokravonatkoznak,az 6llitm6ny ig6je mellett0ktdbbes szAmf . * Ezek n6ha b6vitm6nnyelis haszn5lhat6k; the unempfoyed rn thrb area a k6aet munkan6k0lijei * A the + MELLEKNEV n6h6nyesetben nem csupAncsoportokra,de egyetlen szem6lyreis utalhat, 6s 6rtelemszenien All egyes vagy t6bbes szAm0 ig6vel: the accused a gyan0sltoftthe deceased az elhunyt I Nehdny elvont fogalom f6nevesit6sekor melldknevethasznSlhatunk: the beautiful a szdp the exotic az egzotikudegzotikum the mystical a misztikus/misztiku m the supernatural a termeszetfelefti Az ezekkel 5116 mindigegyes szem6. ige

54

55

Szeg6nyj6 Daniel mindig olyan nagyon btjszke vott a hallsztevere.hogy X nehezenmeg6rthet6/k6vethet6. tr Ha valaki is K|ND help. sad. azaz X-et neh€z megdrteni/k1vetni. * Helyettemondhatjuk: helps quickly azaz cyoRsAN segit. Or6mmel/Etegedeften t6tta. 56 57 . vagy pedig ut6jelz6ve alakitjuk6t: people who are proud of their fish soup vagy people proud oftheir fish soup. amikorvalamelysz6 megkdveteli egy m6siksz6 jelenl6t6t. Hogymelyikmell6kn6v melyikformdban haszn6rhat6. Bliszk6nek fin| hogy az eg6sz t)veget meg tudta inni. Az angol mellekn6v fielz5kent) csak 0gy vehet maga mell6 vonzatot. hogy segitEtT. hanemdf segifik * Mondhatjuk helyefte:it is hard/easy stb. haszn6ljukezt a szerkezetet: It is hard to underctandX.ieki seglteni.amikor egy meil6knevetaz enough vagy a too er6z meg: + enough to do something illetve MELLEKN€V too + MELLEKNEV to do something: That man is too stupid to teach. 6s megszabjaannakform6j6t. helps willingly.d. oknak az el6idejus6g6t az emeriki: He seemed proud to have been able to drink the whole botfle.e. mi i O Ha valakiis eutcK to help. * A valaki is slow/quicuprompt to do something felcser€lhet tehat a vataki 6 valam slowly I quickly/promptly csrn6l szerkezetre. I A mell6kn6vut6nito-igen6vmint vonzat Amikor mel16kn6vutdn to-igen6v kOvetkezik.akkor a to-igen6vaz okotjel6li meg: He was pleased to see the new office furniture arriving.hogy erkezik az t1 iroaiOitor. hogy seglt(het). azaz BoLDoc. jelz6k6nt Az angol melldknev teh6t nem vehet maga mell6vonzatot:ilyenpedig magyarula hal4szlevtikrebiszke f6rfiak. * Az illet6 cselekv6se gyors. = That man is not bright enough to teach.a szerkezet6tf6le jelent6st takarhat Attekintjuk. I A mel16knevek vonzatfajtAi: *. a to-igen€wel kifejezeft az cselekvdsel6idej0s6g€t emeliki: ft is/was kind of him to have hetped. Az az ember t0l buta / nem e/6g eszeg hogy tanithassilk.A mell6knevek vonzatai Vonzatnaknevezzuk.azt az egynyelv0 sz6t6rakb6ltudhatjuk meg. akkor 6 maga segit. = X is hard to undenstand.6s ilyen lenne a seue1ee. mindentjelent a to-igen6vmell6kn6wonzatkent help igevel.. ezek vonzata rendszerinta rokon ige voniat6val azonos. Q Ha valaki is wrLLrNG help. Kedves(volt) t6le. to $ Helyetten6ha mondhatjuk. akkornem o segit. Amikora to-igen6vperfektalakbanszerepel. akkor 6 maga segit.6r6k6lnek" ve[ik rokon (s6t a ig6t6l. akkor 6 maga segit. to help him NEHEilKoNNv7 stb. he * Hasonl6mell6knevek: unwilling nem hajland1ready klszen 6il refuctant vonakod6 o Ha valaki is HARD/EAsy/DrFFrcuLT to herp. surprised 6ll stb.F6leg az igeknekvannakvonzataik. azaz xEsz segiteni. f6leg ha . Ha a happy hely6nmegfeleld jelentes0melleknev (gtad. * Amikor azt akarjuk kifejezni. akkor az illet6maga segit. * sajStos esete ennek. i<isebb de fokig a mell6kneveknek f6neveknekis). iiletvehogy a ktil6nboz6 fajtakjelent6se azonos-e.). it tr Ha valaki is HAppyto help. * Mondhatjukhelyette:he is happy that he helps / that he can help. I Az angolbancsak az 6llitmanyi helyzetben lev6 mellekneveknek vonzatuk: van btiszke valamire = be proud of something. Poor old Daniel was always so very proud of his fish soup. hogy segit Amikora to-igenevperfektalakbanszerepel. azaz KEDvEs t6!e.ha 6llitmdnny6. to # Mondhatjuk helyette:tt is kind of him to herp.

ii.iil.f.iiiiiiiiiilisjih r.*:i.iliiiiXi good/b well j6l A well mell6kn6vjelent6se eg6szsdges(peld6ulaz I'm well mondatban.:.l.t..i.!.si:.l:tiir. f6neveket (mennyis6geket).!.iiii:iiii quickfy gyorsan quick gyorsan slowly /assan slow /assan O N6hdny -ly-re v6gz6d6 sz6 mell6kn6v.lll.i. (almost) as much wine as in the other bottle hard kemdnyen hardly a/rg hard kem6ny (majdnem) annyi bor.l.or6kli" a mellekn6v6t: fast service gyors kiszolgdl1s a weekfy paper hetilap travel fast gyorsan megy publish weekly hetentead ki A fokozis 6s a hasonlit6s A hasonlit6sfejezetbenaz alapfokr6l(olyan nagy.i.nosan pretty csl''nos WeW el6gge tr Bizonyosszavakb6l -ly-re v6gz6d6 hat6roz6 is k6pezhet6.6iiiiiii.l. mint.tfiai lli:.l.tdrtdneti classic tipikus.lir iiiiitrlxl.p6lda6ft6kq economic gazdasegi historictdrt5nelmiielent6segA U A mell6kn6v6s a (nekijelentds szempontj6b6lpontosan megfelel6) hat6roz6sz6egeszen m6s t6r6l fakad: tutdttekffili.ii.'"*iiiM$i a coward a gydva a friend bar6t bar'fsegosan iiiri.i:tlat{de6.iiiiilin.i..i.li. a hatiroz6sz6 jelent6se..ahatAroz6sz6 I AkAr-ical. mindig-ically v6gti.. annyi. I A fent leblott wonderful voice gydnydrfr hang -+ sing wondefiully a gy5nyor6en 6nekelkdpz6s nem minden mell6kn6v+ hat6roz6sz6esetben ilyen.i.tl{tx$ii ai.mint.ii!. amikor a mellekn6v 6s a hat6roz6sz6azonos alakt.de v5ltozatlan jelent6se6ltal6bannem lehetnek. kitikai cynical crnrkus -ic v6gfiek academic tudomdnyos Cathofic katolikus dtamatic dr6mai tr N6h6ny mell6kn6vb6lJy veg0 hatdroz6 kepezhet6.::iii:iii.iit.iiiiiiiii. ennek nem felel meg ktildn hat6roz6sz6.r.lil. mennyivel nagyobb.n$$i:i. bizonyos s6t 6s ig6k intenzit5s6tis..//voice gydnydr1 hang -+ sing wotdetfully gydnydrfrenanekel a honiblevoice bonalmas hang -+ sing honihly bonalmasan 4nekel a wbe decision bctlcsdonf6s -+ decide wisely bolcsen ddnt I -ic 6s -ical vegfi mell6knevekb6lk6pzett hat6roz6sz6k v6gz6d6se-ic vagy -ical: tr Szdmosmell6kn6v -ical v6griek biofogical biol6giai critical krlikus.i. ellent6te:ill).iii.a k6t hatSroz6 form6banmaguk is hat6roz6k azonos: 58 59 .:ri:iiiiiiii.ir'f:iriiiri.riiit:.a fokoz6s fejezetben a kdz6pfokr6l (nagyobb. a k6t hat6roz6jelent6se kozrttt nincs l6nyegeselt6r6s: MpjH!ifi!..vagy nem k6pzett sz6: lF6. A hasonlitds I Milyendolgokat szoktunkdsszehasonlitani? Mellekneveket6s hatdroz6sz6kat. A szSmszer0s6gfUggv6ny6ben vdlasztanunkkell a many 6s a much k6z6tt: .tt:ttr quick gyors slow /assd iijij:iiii:iiriilii::2jifi*rA@*:6:. mint).tii:ii. U Mennyisegeket: annyi( -.*lWffi ffits.:ii. mint) 6s a fefs6fokr6f (a (leges)legnagyobb) olvashatunk. hanem a dramatic-b6l sz6rmazik.amelyekjelent6se elt6r6: cfassical k/asszrkus economical gazdasdgos historical t6ft6nelmi.iiri:.egyUtt Mell6knevekr6l6s hat6rozoszokrol kepzese Mell6kn6vb6l hat6roz6sz6 I A mell6knevekt0bbs6g6b6la -ly k6pz6vel k6pzUnkhat6roz6sz6t: a wondertd.amely vdltozaflanform6ban maga is hateroz6 lehet.).:l. Az ett6l elter6 esetek tdbbf6l6k lehetnek: tr A legegyszerribbeset..ii:::.ii:iiiiiiiiiiii.i. j6rul: Az egyetlen kiv6tel a public nyilvltnos sz6.nem hat6roz6..ii:.. mint a mdsik ilvegben prettily cs.ii:iti. ak6r -ic a mell6kn6v A dramatically tehdt nem d+amatiealb6l.mint.:iXi.} Nem-szdmszer0vel: iiii.ii.maga a -ly-mellekn6vvagy f6n6vb6l sz6rmazik.iriiiii:iil.iriiii..ezekb6l hat6roz6csak konilir6ssal kdpezhet6.ii.iiiiiiiil cowatdly gy6va in a cowardly way gy{vdn silly osfoba in a silly way ostoban friendly bardtsdgos in a friendly way O Olyan p6rok is l6teznek. amelyhez -ly k6pz6 kdzvetlenUl publicly.ii.ii.*.. v6gz6d6se.ii.iiii:iii.

mint az apja. KevEsbE szeretema bort. jelentes0ig6kn6l: U Hat6roz6sz6kn6l merhet6 6s '".:fdb4. mint Bob (vezet). Sean pont olyan. 1 A mint sz6 megfelel6i alapfok0hasonllt6sban Il as: lSsda fejezetels6 | jele ut5nivalamennyi pelddt Az as ut6n 6116 n6vmdst5rgyesetben alanyesetben 6s egyar6nt6llhat(az el6bbi joval gyakoribb): She's as old as me/us. mint a tr Mennyis6gn6l mellekn6vn6l: not as vagy a not so seglts6g6vel: 6s ft's not as/so much as lexpected. mint 6. 4 fokoz6s K6z6p.* Sz6mszer0vel: (just) as many cups as on the other table (pont) annyi cs6sze.r.iii... Ez nem annyi. Seanpont olyan. Annyira magas. mint 6n/mi... + O Mellekneveket'. as: This restaurant is (exactly) as expensive as any other.... olyan + MELLEKNEVrnnf as Allitmanyi mell6kn6veset6ben: . Henry sint1rkdnt dolgozoft a vdrosban egy f6l 6vig. mint (amennyit)vdrtam. Annyira szeretem a kdvdt. Ha viszonta n6vm6sutAnfolytat6dik mondat. ha Porschhm volna. Ingrid drank as much/many beers as she could. Tudn6k olyan gyorsan vezetni.::i t::::::. Nem annyira drdga (aut6)..csak az alanyeset a lehets6ges: She's as taf f as I am / we are.$tsnt#iilfiffitiii.i.:...mint 6n vagyok / mint mi vagyunk.Eiie.:I#H.:fi :':. I don't like wine as much as beer.. O like Sean is quite like his father.:..:i. * Az as a work ige mellett -k6nt (dolgozik)jelent6sfl: Henry worked as a dog catcher in the city for half a year.i. 60 61 .i.. keyCs 6s jelent6sriszavaknak van. illetvea kell few/little kdzUl. mint Bob6..iiiiiiiXiiii.ri.:.sfoffil * Vizsgahelyzetbeninkdbb keruljUk.a hat6roz6sz6knak. a sok... * Sz6mszer0tdbbes sz6m0 f6n6v: I don't buy CDs as expensiveas his. She's as old as l/we..iii..mbeiiift$*C.vagy iget tagadjuk: az I can't drive as fast as Bob. A like melletta n6vm6snak mindiga t6rgyesete hasznSland6: Sean is quite fike him. Annyi id6s.a.i: i: . mint (amennyit) remAltem.. mint Bob6.. minUahogy a tedt (szeretem)..a tdbb 6z6ketlen a sz6mszerfisegre(mindig more): ::::::i:::i. mint a mdsik asztalon (sz6mszerris6gt6l Mindk6tmennyis6gsz6 fUggetlenUl) lehet6n6l16: I didn't find (nearly) as many/much as I'd hoped. Nem veszek olyan dr6ga CD-ket. amennyit (csak) birt. mint (amilyenek) az 6v6i. O Merhet6jelentes0 igeket: I like coffee (exactly) as much as (l like/do) tea.ii'ii.i1..:::t:l::. Ez az 6fterem eppen annyira/olyan dr6ga.i. + Angolul as + HATARoZo as: I could drive as fasf as Bob (drives/does) if I had a Porsche. Nem b6ltam (kdzel se) annyit. mint a s6ft.6s fels6fokuka mell6kneveknek. mint bdrmely milsik.i.::.i..A k<iz6pfok eset6ben csak a keyesebb-n6lk6nyszerUlUnk v6laszt6sra..i:.iiliiiXiiiii. ft's not as/so expensive (a car) as Bob's.liiiiiiiiriii. + O Hat6roz6sz6kal:olyan + HATARoZO mint . Nern tudok olyan gyorsan vezetni. O sok key6s A sz6mszer0s6g fUggv6nyeben vAlasztanunk a many/much.i. mint Bob. I Tagad6s:nem annyi mint/ nem olyan.:::: !ff:':i .i':.ii.ii.. 'i vagy negativfokozdsthaszn6lunk: I fike wine less than beer. Ingrid annyit / annyi tiveg sOrtivoft. + + Jelz6imell6kn6wel:FONEV as + MELLeKNEVas: 1Sz6mszerri egyes szAm( f6n6v: I can't afford a CD player as expensive as Bob's. Nem szeretemannyira a boft.:::: l$€llii. Nekem nem telik olyan drega CD lejAtsz6ra.$dimas.i:.ii.iirliiiiiiiii i$lrEi.:. mint a s6rt.

amelyekazonos alak[ak a nekik megfelel6 mell6knevekkel (p6ldiul fast gyors . az * Ha n6vm6s Alla than ut6n. Jobban tisztelem. Iegboldogabb tr Az aldbb fdlsoroh n6h6ny k6tsz6tag0 mell6kn6vnelmindk6t vSltozat lehets6ges: common kdzddkdzbn s6ges cruel kegyetlen handsome 1bk6pd pleasant kellemes polite udvanbs quiet csendes stupid ostoba wicked gonosz Ugyanifyenekaz <. illetve (the) least + HnrARozosegitsegevelt6rt6nik: work fess quickly kev6sbi gyorsan dolgozik to do it the feast painfully a legkev6sb6 fAjdalmasancsin1lni tr Mell6knevek Az +r. fels6fok6t a most sz6csk6val k6pezzUk: more horrible szdmyebb more civilised civiliz1ftabb most u nfortu nate /egszerencs n ebb most believable Ieghihetdbb 6tle D Az egysz6tag0. de: He has more friends than anyone else. Ezt a bort sokkaljobban szeretem.az lehet tdugyesetben alanyesetben 6s is (az el6bbij6val gyakoribb): She's older than me. illetve -est toldal6kot veszik f6l: waf k fast gyorsan megywalk faster gyorsabban megy waf k (the) fastest a leggyorsabbanmegy Ilyen kett6s (mell6kn6v/hat Aroz6sz6)szavak p6ldeul: early korai/kordn hard szorgalmas(an) late k6s6ik6s6n long hosszh/sokdig foud hangos(an) near kdzel(i). valami. vastagabb.ami lehet like better is (nemcsak prefer): I fike this wine more/befter.jobban esik. I A szab6lyos kdz6pfok es fels6fok k6pz6se tr A kettSn6ltdbb sz6tagf mell6knevek6s a legtribbk6t sz6tag0 mell6kn6v kdz6pfok6ta more sz6val. MINT berki mesnak. ftjbb bardtja van.valamint a k6tsz6tag0. mint bdrki mdst. Tdbb[= sok] bar4tja eladta az aut6jdt. happiest boldog. A kciz6pfokot kifejezhetia more: I respect him more than anyone else. most szavakkalk6pezik k6z6p. (the) most szavakkalk6pezik: more quietfy csendesebbenthe most painlessly a legfitjdalommentesebben Azok a hat6roz6sz6k. Id6sebb.de -y-ra v6gz6d6 mell6knevek-er.hogy mi az. J A legiobban (= leginkdbb) 6rltal6ban nem (the) best. Q A jobban kifejez6se A jobban. lft fdj a legjobban.jobban megseft. boldogabb. illetvekdt6szoval tortenik: thicker than the other one vastagabb a mdsiknAl Alapfok06sszehasonlft6sn6l el6lj6r6as vagy like.6s fels6fokukat.gyorsan). (a) legjobbanszavakatsok esetben a nagyon kdz6p-.ennek r6szleteial6bb k<lVetkeznek. * Kiv6tela jobban szeref.hatAroz6sz6 mennyis6gsz6 6s eset6ben egyar6nta than elolj5r6val. +r 6s -le v6gfi mell6knevek: hoflow ilreges clever ijgyes.) Ha viszontfolytatjuk mondatot. -est toldal6kkal. okos gentle gyenged tr A negativ kdzepfokotmindenfajtamell6kn6veset6bena less key6sb6 sz6val tejezzik ki. mig a negativfels6fok . nem val6di a ha hasonlitAsr6l sz6: van Several of his friends have sold their car. illetve az -est toldal6kkalk6pzik kciz6p 6s fels6fokukat: thick. O Fels6fok ut6n a magyarbirtokos szerkezet megfelel6jevalamilyen helyre utal6 6sszet6tel(a legtdbbszdraz in-nel): the worst dentist in the village a falu legrosszabbfogorvosa 62 63 . (Esetleg: She's older than l. mell6kn6v. Id6sebb.O Hatdroz6sz6k Kdzep 6s fels6fokukat a more. illetvea more. I A fels6foktudnival6i A mell6kn6vfefs6fokdbana the n6vel6 kcitelez6! en kutydm a legokosabbigy Az helyes:My dog is the cleverest. mint 6n.mint 6n vagyok. legvastagabb happy. a akkor a n6vm6scsak alanyesetben 6llhat: She's older than I am. happier. thickest vastag. tr Nem hasznSlhat6 more a several helyettolyankor. illetve fels6fokak6nthaszniljuk: Tbbbantisztelem.6rtelemszerfienaz -er.legkev6sb6 + MELLEKNEvkifejez6jea least: fess good kevesbdj6 fess horrible kev6sb6 szdmyl feast long legkev6sbehosszri least civilised civilizdltabb feast fortunate legkevesb6szerencs6s least believable legkev6sb6 hihetd O Annak a kifejez6se. * A keydsb6 6s a /egkev6sb6kifejez6se a less + HATARozO.w. amin6l nagyobbl1obb(an) vagy kev6sbdnagyfi6 stb. hanem (the) most: This is where it hurts (the) most. thicker.

iiriiiiiiiliii.i.: H.i.i.iiliiiiriiiiiiiii. kifeiez6se A megfelel6 sz6t a koz6pfokel€ tessz0k: somewhat larger valamivelnagyobb 20 kgs heavier 20 kil6vat nehezebb A koz6pfok ut6n haszn6ljuka by-szerkezetet: heavier by 20 kgs 20 kil6val nehezebb cheaper by $S 6t doilenat otcslbb i A sokkal(ta).ii.ii. :it:idj'#iiiffiiti{irimifielffiiiiiiiiiiiii * T0lz6fok He's much the worst I by far the wo.jobban/rosszabbul.messze ennek saj5tos esete: many/much.ffiffii.iiiii.ii.* 'i ei'di ias.+ A most a the nelkUlnem fels6fok.iiiiiiiiil.iriiiiiiiii. /nessze + MELLEKNEV/HATARoZOSZ6: much bagger / a lot bigger / lots bigger / far bigger sokkat(ta)nagyobb * sokkal(tQ t1bb/kevesebb kifejez6se #{r#ltififfi:ififiF.lotiiiiriiilirl*:i.ii:.liii.. illetveMennyivetkevesebb? Rendhagy6 fokozdrs A rendhagy6fokoz6sri mell6knevek hat6roz6k 6s nem az -er 6s -est.:.La&'dr. hanem roppanl m6dfeleffjelentes0: Judy was a most annoying female.ld.r.i:iir:riiiiiiili:iilir:iriiiii:.iiiri':iir.irdi:iii. illetvea more 6s most segits6gevel k6pezikk6z6p-6s fels6fokukat. hanem az al6bbi t5bl6zatszerint. 6 a legestegrosszabbfogolos.i.ii i:i5diiffifif.il:. Judy roppant bosszantdn6szem6rvvott D A Mennyivel? kifejez6semellekn6v.ii.r.ii.'ii..iiiiiiiiiiiii.iiiii.lii:. Q A kevdsbi kifejezesesoha nem rendhagy6: fess bad(ly) kevdsbd rossz(ul)less good kev6sb6 j6less well kev6sb6 j6t 64 65 .iiiii'ii.i$$$liifiCi li#ietffiiffii.rriiii:i.ir:iiiiriiii.i.. * Amennyivel nagyobbkisebb.st dentist.iiii'l|iri*i-..ffiffitifr$ iiiEtfiiiirtiifsffii*ii$t:i. a lot..i..ll.iiiiiiiii #*$*ffi$ffiffilliililsifi *Jlii ffH&kbjiffiHi...hat6roz6sz66s f6n6v mellett * How much + a sz6ban forg6 mell6knev.iii. hogy nemelyik0kn6l elt6r6k6zep-6s fels6fokis k6t letezik..:ffiirriffi:ii$i..i..iii.r.l.illetve hal6roz6 kdzeofoka: How much younger are you? Mennyivet vagy fiatatabb? How much fonger did you stay? Mennyiveltov1bb maradtatok? * Mennyivel tdbb?.'f.. far # sokkal.. Tovdbbiszab6lytalans6g..

t6ved = be wrong / be mistaken. szerkezeteta the 6s a megfelel6 szavak k6z6pfoka fejezi ki. P6ldiiul: Mind meglep6ilAnk az eredm6nyen. lzgultam. annel kevesebbet eszik. unatkozik= be bored. /eesrk -+ /eesett. haragszik = be angry. hogy kev6sid6 van. min6l.ii:i:|i:iii:i|i|ii:ii iilssiianuiiEsettte-#ffi ffi :issffi ::*err.. the more it goes on snowing. k6srk (szemely. 6rtjl = be pleased /be gfad / be happy. slet (6ra) = be fast.melyekm6rhet6dolgotje16lnek. Mell6kn6viigenevek H6rom fajt5jukat szokds megkUldnbdztetni: * Folyamatos:az oLvASO gyerek * Befejezett: a LEESE1T alma * Be6ll6 . The more it snows.. vigyAz= be careful *Ellent6te a melege yan be hot.ha fajt6t. = | was anxious because time was short. ki'srk (6ra) = be slow. anndl inkAbb havazik. Mindl dregebb Jeremy bdcsi. Egyrejobban/inkdbb szeretem/ut1lom. Haszn6lhat6 tov6bbAolyanigekkel. Az felel itt szerepl6magyarig6ktdbbsegeangolulnem mondhat6ig6vel. hanembe + MELLEKNEV meg. agg6dik = be worried. 6lland6 tulajdons6gotjel6l: fizetf vend6g = paying guest k6t l6bon jdrd lexikon = walking encyclopedia gyorsan szdrad6 festik = fast drying paint 66 67 ... vagy: It's getting more and more difficult to open the lock.= We were all surprised at the resutt. Mindig megfelel az -ing-es alak az -61-digen6vnek. izgul = be anxious. megd6bben = be astonished.. ezt A folyamatos mel16kn6vi igenev A magyarban gyakoriaz {/{ mell6kn6vi igen6v: olvas6. f6l = be afraid.A legt6bbmagyar mell6kn6viigen6vnek angolulvalami m6s felelmeg: az al6bbiakban vizsg6ljukmeg. megijed = be frightened.. sajndl= be sorry. csoddlkozik= be amazed. alszik = be asleep.egyre (inkdbb) J Az egyre jobb. csal6dik= be disappointed. a rEvEr n6z6 gyerekek.a Nehezenlehet a zArat kinyitni csak igy mondhat6: The lock is difficult to open vagy lt's difficult to open the lock.de sokszor nem hasznSlhat6.6's6:t#t6gffiiii:|iiii O Amely szavaknak lehet k6z6pfokuk. Mindl inkhbb hull a h6. A A nin6l + kdz6pfok . anndl .. hat6roz6sz6nk. meglep6dik = be surprised I fAzik = be cold*.brlaz Egyre nehezebbenlehet a z6rat kinyitni 1rtelemszer0en: The lock is getting more and more difficult to open.azokkal ez a szerkezel hasznSl hat6. The older Uncle Jeremy is. idegeskedik= be upset. egyrejobban az alAbbiszerkezettelfejezhetS ki angolul: a pozitivfokoz6sn6l:k6t ktlz6pfok0mell6kn6vanddel Osszekapcsolva: l:m$fciiaffiiffile::*. k6vet -+ k6vetend6 Angolul mindez nem ennyireterm€keny. Ez. tr A kiv6ntjelenteptneha csak mell6kn6welfejezhetjUk mivel nincs ki. anndl + koz6pfok ..dolog) = be late. Egyenesa sz6rend! Nem helyes a thslde+isO Amely szavaknak lehet kdzepfoka..az-and6/-end6 igen6v: a K6vETEND6 p6lda lg6b6l magyarul szab6lyosanet66llithat6k: olvas -+ olvas6.*te$€ffi*uii:iiii::iiiillillrstliillii:::li:iiitir*eUe**n*V'+*fiiilffiiiMettExnBv**ti' Mell6kn6v6s ige kozOtt Magyarul . Az angof -ing-es alak az 4/4 automatikusmegfelel6j6nek tOnhet.Az igdkhez hasonl6an saj6t b6vitm6ny0k is lehet: a uecezrNr olvas6 h6lgy. * negativ dsszevet6sben: :i]ileg::{niliis5si:i+iii!dEttEK|$Evi:iiiiiiiil:|:|i:|::ii|ai::i::::|i:t:i:i::iiiiii::iiiii:i:.angolulmell6kn6v ige A magyarig6nekangolulsokszornem ige. the less he eats.. amelyekm6rhet6dolgotjel6lnek: I fike/hate it more and more.azokkal a fenti szerkezet haszn6lhat6 Haszn6lhat6 olyan igekkelis. be scared.

mondatot: 6rtelemszerfl ut6je126i O Haszn6ljunk = Senkinem talhlta a leeseftalmdt. megfelel6j6nek tfinhet. megtanulhatjuk.akkorjelz6i I Ha a mell6kn6viigen6vnem 6lland6/jellemz6 tulajdons6got -ing helyettbiztosabb. * Amikor foszt6kepz6salakban szerepelnek: unidentified objects azonosltatlantdrgyak unknown people rsmeref/enek 68 69 . az ig6nekb6vitmenye tr A 3. t0gg6.ing-et is Ha az ig6nek mag5nakBOvITMENvEvan: a vADULverekedi oroszldnkdlykbk= the lion cubs fighting fiercely a MAGAZTNT olvas6 h6lgy = the lady reading a magazine a PADINolvas6 gyerek = the child reading on the bench a MosTt^voz6 vendegek= fhe guesfs leaving now Vagyha az ige tdbbszavas: gyerekek = the children looking up a FOLnez6 (llyenkor soha nem haszn6lhat6el6jelz6 -ing-es alak: ge-tee*ing-up+nila+ * El6lj6r6s szerkezetet lge nelk0lipusztael6lj5r6s ha szerkezetetkell haszndlni. a tr Egy6b ut6jelz6 szerkezetet l..Ha a magyarigen6vhelyett lenneaz amitlamelyet el6jelz6kent angolulilyen. alakot! Nincs the-falle++pple.t6t) ismeft szerz6lt4nyek Ezek teh6t a hatAroz6n6lkUlnem lehets6gesek:th€-mentiened{a€ts.. 6116. olyankorhaszn6lhat6 el61elz6. alakjelz6kent. haszn6ljunk Beszeljlnk most a tegnap l^toft filmr6l? = Shall we now talk about the film that you/we saw yesterdan van: ha ut6jelz6tis hasznSlhatjuk.de Az angol ige 3. llyenkora being sz6 sem haszn6lhat6 I Tdugyatlanig6b6l szArmaz6-(t)f igenevekeset6n Ne hasznAljuka 3. l6that6. tal6lhat6. I Tdrgyas ig6b6l sz5rmaz6-(f)f igenevek eseten tr Ne haszn5ljunkautomatikusan3. * A cfosed zdlt ellentete open. leesettalma. val6. vivd stb. a UTorr film. Hogy mikor haszn6lhat6 mdgiscsakaz angol 3.P6ldAul: tr Ut6jelz6i mondatot a titvoz6 vend6gek = the guests who arelwere leaving nem: the{eavingguests Termdszetesen mondatigeidej6t6l fUgg. alakj6tel6jelz6kent A befejezeft mell6kn6 A magyar -ff (vagy -f) vdg0 igen6v a f6n6v el6tt 6ll. az ige jelent6se egyszer0en/6v6: lev6.that-esjelz6imondatot: mondatis. kapcsol6dnak: * Amikor azok hatdroz6val the above-mentioned facts a rerul emliteft thnyek much-needed well-known sz1 changes/reform EGETOEN ks€ges v4ltozdsol</reform author/facts (. Amikorteh6t a magyarmellekn6vi ne 3. hogy t6rgyas vagy tergyatlanig6b6l sz6rmazik-eaz igen6v.6s mikornem. az legel6szdr is att6l fUgg. A zs1i 6sszej6ft. saj6t b6vitm6nye is lehet: az ASzTALROL TEGNAP htott film. NAP2N vetiteft filmet.s ez6rt6talakithat6 cselekv6sre j6 kezdetii (seen). ha mert az -ing-es alak nem mindigfelel meg.6lland6tulajdonsAg utal. alakot! Nincsthe-seen-fi1m. mondatt6. No-one could find the apple that had fallen (down).hogy megbesz6ljeaz ELSO B Amikor az igen6v nem ott 6s akkor v6gzett cselekv6sre. alakjaa magyar-(tf automatikus sokszornem haszn6lhat6. eppen el6z6legv6gzett igen6vegyszeri. alakottartalmaz6 ) The panef got together to discuss the film screened oN THEFtRsrDAY.). az ra 6llapotra. elter1ld.jelent. nyitott ajt6 = open door (nem: epened).hanem fajt6ra. hasznalni is az tr TovAbbi esetekben lehets6ges ige 3. h0z6d6. A Amikor 6sszet6telekben alanyt kifejez6f6n6wel . = the trees in front of our house a hdzunk el6ft 6116 fAk a Scahorough-ba vezet6fuiv6rif = the road to Scarborough (the trees being-in front of. haszneljunk alakot ut6jelz6i utal.) ezeketegyenk6nt (Leteznek kis szdmban kiv6telek. Az al6bbi ig6k p6ld6ulgyakran el6fordulnakel6jelz6kent: boiled f6ff broken fdrdff dried szdritott salted sdzoff furnished b(ttorozoft peeled hemozoff trained idomitott. fekv6.szerepelnek: sun-kissed napsitdtte sunburnt napbamitofta moth-eaten molyregh computer-designed komp uterreI tervezeft hand-made k6ziIeg gy6rtott dust-covered podepte (ezek legt6bbjemintjelz6 a f6n6v-el6tag is n6lkUl ertelmetlen volna). a Akdrcsak az igenek. vagyis (el6)jelz6: a LEEsErr alma. m6st haszn5lunk. i1l6.hogya be jelen vagy j6v6 idejU-e.

nem pedigvalamelyige 3. valamintjelz6i szerep6t.I Al-mel16knevi igenevek Ne t6vessz{ik dssze a fenti.se jelz6k6nt.llyenkor kdt lehet6s6gUnk van: vagy alanyt visz0nk a mondatba.igen6vimegfelel6je nincsen. * Jelz6i szerepben: a megn6zend6filmek list6ja. tl A jefz6i -and6/-end6 igen6vnekleggyakrabbana szenved6 to-igeneves ut6jelz6 felel meg: A kivhlasztand6 filmeket a zs1i ebszdr megndzi. = The films to be chosen are firct seen by the panel. az -and6/-enddjelentdse:amellyel tenni kell valamit. 3. Itt az -ed v6gz6d6sf6n€vhez kepzSt. Az (6ltalunk) kiv4lasztand6 filmeket a zs6i elSszdr megndzi.ha ut6Jeh6imondatot haszndlunk. / This film should be seen. alakra v6gz6d6 mell6kneviigeneveket (amelyek teh6t igei eredetUek)a kdvetkez6ket fajta mell6kn6wel: * bearded szakdllastalented tehefs6ges ragged rongyos spotted folfos * middfe-aged koz6pkorfiblack-haired fekete hajrt well-intentioned 7'ti szdnddki j6rul. vagy szenved6szerkezetet haszn6lunk: The fifms that we mustlwill choose are first seen by the panel.Ennekket dolog igen6vis tartalmaz-and6/-endd I Neh6nyt6rgyatlan felel meg: E:S!dilS!!9_ls e_ ut6jelz6szerkezetek: D Ugyanigy megtanuland6 Aa -and6/-end6 igen6vnekmegk016nbdztetjUk 6llitm6nyi. 6llitm6nyk6nt. + Allitm6nyi szerepben:Ez a film mindenk1pp megn1zend6. The films that mustlwill be chosen are first seen by the panel. This film must be seen. amiket meg kell ndzni / ajdnlatos megndzni ezek a filmek megn6zend6k = ezeket a filmeket meg kell n6zni / ajdnlatos megn6zni E Az 6llitm6nyi -and6/-enddigen6v teh6t 6rtelemszer0enforditand6: This film is to be seen / has to be seen / ought to be seen / needs to be seen. O A legbiztosabb. P6lddul: John's future wife / John's wife to be John i6vend6 feles6ge 70 71 . I Tdrgyas ig6b6l k6pzett-and6/-end6 a megn6zend6 filmek = a filmek. Angolulennek az igen6vnek egyszavas. alakj6r6lvan sz6. se Ezt a mell6kn6vi igenevet magyarulf6leg t6rgyas ig6b6l k6pezz0k.

6s Mell6kn6v. Nagyon szeretem a kartiolt. A hir el6ggd fdlkavarta.hatAroz6sz6 ige tal6lkoz{sAn{l nagyon A nagyon sz6 ig6k. stilus0a lot is 6llhat. Nagyon 6reg mdr a nagypapa. meglehet6sen pretty el69(gd). El6g(ge) idegesen reagSlt.. * A very much az ige el6tt is 6llhat: f very much fike cauliflower. Nagyon megvAltoztak iddk. szerell hate uthlja hope rem1li huri fdj like szereti regret b^nja thanks / thank you k'szdn6m want keri.de ez csak az ige D A very much helyetta kOzvetlenebb ut6n: I fike cauliflower a lot. fugg6en. m6gsemcsak negativdolgokralehethaszn6lni: ft's fairfy/pretty/quite/rather hot in here. El6g(ge)meleg van itt. egesz(en) quite eg1sz(en) rather el6g (96). Ezt a szint szeretem jobban / a legjobban. 6s mell6knevekkel hateroz6sz6ikal O A fenti n6gy sz6 a leggyakrabban * Hat6roz6sz6val: She reacted fairly/pretty/quite/rather nervously. vagy I regret it very much now.) Kiv6telesa jobban szerel. mert az lehet like befter. az Times have changed a lot. (nem pedig hurts be$er. igen (csak). (Amikorazel6g helyettesithet6 az el6g-etl6sd az enough-r6lsz6l6 fejezetben. illetve a legjobban szeref. tr Az ig6vel A116 nagyon az egyes ig6kre jellemz6 m6don is kifejezhet6 (a very much ezekkel n6ha nem is haszn6lhat6): rain/snow hard/heavily nagyon esiUhavazik deeply regret n agyon (meg)bdn badly need nagyon szflks6gevan valamire tr Amikora magyar igenekangolulmell6kn6vfelel meg. I nagyon.) I Az el6g(gd) sz6val fordithat6 egyeb kifejez6sek es 6rnyalatnyiak. meglehetdsen olyankorf6n6wel6ll. I very much regret it now. Grandpa. Ezt azzal. tekinteteben 72 73 . Nagyon szeretema karfiolt. mint tegnap. lt hurts more than yesterday. jobban A very much nagyon fokoz6sa more jobban es (the) most /eglobban (nem pedig better/best): Jobban fdj.. I A. a dislike utdlja enjoy 6lvezi.very + MELLEKNEv szerkezetethasznalunk: be very sorry nagyon sajn4lbe very glad/happy/pleased nagyon ordl be very atlald nagyon felbevery Interested nagyon 6rdekli valami nagyon = very I Mellekn6wel/hat6roz6sz6val6116 Kiildndsebb gondot nem okoz: very long nagyon hosszd very good nagyon j6very well nagyon j6l eset6n nem a very. $ Bizonyosigekkel: The news quite/rather upset her. mell6knevekes hat6roz6k intenzivebbet6tel6re szolg6l. hogy vel1nk i6ii6n a t€len. meglehet6sen A rather lehet triljelent6sflis. att6l 6ll-e egyUtt. nagypapa.hogy elegend1. a koztUklev6 kUldnbsegek is megfelel6ik vannak: f airly el6g (ge).Jane. Nagyon szeretem a karfiolt. pontosabb D Negy sz6 emlithet6itt. Jane.valamihezlvalamilyencefa" nagyon + MELLEKNEv hanem a too haszn6land6: Grandpa is too old to cotte with us in the winter. Mdr nagyon b4nom. akarja I like cauliflower very much. 6ll. illetve like (the) best is: This is the colour that I like better / | like (the) most / | like (the) best. el6g(ge).illetvehat6roz6sz6val angolulm6s 6s m6s dologfelel meg neki.hogy ig6velvagy mell6kn6wel. Jane. I lg6vel 6llo nagyon f6lega k<ivetkez6k ut6n: tr Leggyakrabban very much a megfelel6je. Jane.

. ut6jelz6i .. veszAlyben van. de: az eladottaut6k nem the-€a€-sold--.. csak akkor. 6s The elderly genetleman. hanem p6ld6ul the cars that have been sold. ha az egy sz6 (mell6kn6v mellekn6vi igenev)..li.:::.akkor is. Az id6s 04 aki megvdsArolta Rick kocsijAt...:..i.:i. illetve a mellefte il16 lAny. Az ut6jelz6i (szenved6)3.|€'v6ki*t6ny. hasznSljunkiget: a fenti 16v5.. fenn6ll6sr6l besz6lUnk. (Ez nem lehet . ut6jelz6imondatot kell hasznAlni: The elderly gentleman who has bought Rick's car is in danger.::: :.cd).:.A 3. To-igenevesszerkeze 3. ) .::: :. Teh6t:abbana s szalonban eladoft aut6k = the carc sold in that showroom.: :.. rndgdtted szerkezet). s igy azt hat5roz6naktekinthetjuk: f6rfi the sentences above a fenti mondatok the man behind a hdtul itllo/16v6 (Az above sz6 magdbanugyanigy hat6roz6iszerepU.:ii: 74 .:fflilmgnv . amikorcsak l6tez6sr6l. alak csak t6rgyas ig6vel is haszn6lhat6..r.:r::::i::..b-t ::t:::iiifliXrn*hi :A|.:. A 3.i:l:. angolbanne Olyankor.ha annak b6vitmenye van.::.:::. tr Az ut6jelz6 -ing-es szerkezeteta legtdbbetakkor hasznAljuk.t.ha az ig6nek b6vitm6nye van (fentebb a mellefte). ha hatdrozatlan f6n6vneka jelz6je (l6sda fenti Any customer . A f6n6v utdn jelz6imell6kmondatok.€mi::rf|!Ef:.: :::::. mondatokis 6llhatnak.. :: . alak helyettmindigj6 az ut6jelz6i magyar -f(t) igen6v automatikusmegfelel6je.. elderly gentleman having4eugh+.::::. a behind 6ppngy helyhatAroz6...:.|n:.:il:.:::. Ha ugyanez hat5rozottf5n6vre vonatkozik..-ed).:.::'':/::A.a fiatalabb l6ny.hanem egyebis kerirlhetut6jelz6ihelyzetbe: tekintjUk 6t. Minden vAsArl6. Elolj6r6ses hat6roz6iszerkezetmint ut6jelz6 Jelze{tlSa6.. a legfontosabbakat mondatis.. alaknak csak akkor lehet perfekt alakja (having been . kezdet0mondatokat).ha az hatArozatlan f6ndvnek a jelz6je: Any customer having boughtsuch a caris in danger. vesz4lyben van.Aft6l a l6nyt6l.:. uralkod6igeknek angolul semmi nem felel meg! Az -ing-es ut6jelz5helyettmindighaszn5lhatunk ut6jelz6imondatotis: ..i::i:..|iiritt6i.i'iE$li{! i.:::::::::: :::: nagy reszen6lmagyarul ig6t is haszn6lunk: swing the Az ilyenel6lj6r6sut6jelz6k in the garden a keribenI6v6 hinta my relationship to/with the girl's brother a l6ny b1tyldhoz f1z6d6 viszonyom the situation after the war a h4borutkovetden uralkodd helyzet.:.tl.. alak nem a Az ut6jelz63.mint az above this mint a behind you sentence e mondat felett.. aki ilyen aut6t vAsdrolt..akkor is.. who was sitting next to her .ftiz6d6.i:it.. alak f6tagf szerk i&h$:l$#ii:l:iiii O Az ut6jelz6ing-nek csak akkor lehet perfektalakja(having .:.:.di:|h6:\|EiE.ki$l8|:ny''.:::i:::.:fe|lbtt' :ls-g: $ole6Jelzeft .:i::. amikor az ut6jelz6eloljdr6s szerkezetb6l "elmaradt"a f6n6v.51i. (Milyen/melyik l6nyt6l k6rdezted meg?) Angolulnemcsakilyenmondatok. a Ki volt a slrd kis6ny? nem lehet: Who was the€iFl€efing" liftle girl who was crying? csak Who was the Hasonl6 p6ld6k the colleagues here az ittenikol6geim my trips abroad utaim kalfoldre (= kijff1ldi utaim) tr E k6t eset kdzdft tal6ljukazt..Mell6kn6v mondatk6zott 6s Az ut6jelz6k vagy A jelz6 magyarula f5n6v el6tt All.:il|llll:bi):1ffi. UtplgE6.St6...i:1. aki meilefte Aft.:lng : :.. ha egesz szerkezet: (milyen l6ny?) .

nem his cf aim flraf we don't take seriously {llitdsa. amir6l kerdeztelek the guy who was here yesterday (az) a pasas.book. Tucatnyivdlaszra vdr6 kdrd1s van..jelent6ssel I Szenved6alak szenved6 amivel csinelni KELL D Tdrgyas ig6b6l k6pezzuk. (to be exhibited = that will be / are to be exhibited) llgEgryrrggggl'" Bizonyosf6nevek melletta that jelentese: az. work to do it.) ahol megszdllhatnak il I a procedure to be followed/avoided k.mint a peld6kb6lis ldthat6 . aki tegnap itt volt Az ut6jelz6i mondatokatangolul t6bbet haszn5ljuk.) amit ihatnak somewhere / a pface thatthey can stay (egy hely. tr Az ifyen to-ut6jelz6k saj6tos esete a van miveYhol/mibe/kihez stb. AMELYET vesztlnkkomolyan mondatok Az ut6jelzSi i 1i Hasonl6ut6jelz6imondatok: the funny lighter that l've shown you (az) a fura 6ngy(tit6.. hogy megveftozom any aftempt to escape a sz1kdsre teft bdrmif6lepr6bdlkozds * A to-igenevet mell6knevekt6lctrdklia f6n6v: my determination/willingnessto visit him eltdkAlts6gem/hajland6sAgom. Itt ut6jelz6i mondatokis haszn6lhat6k: something lhatthey can drink (valami. . ez5ri az it t6rgy az ige ut6n m6g egyszernem tehet6 ki.. hogy/miszeint ami nincs szem e16ft. ahol that = ami. hogy (tudniillik). out of mind hamar effeleititlk a mondds. hogy megtagadtam az egytlftmAkdd'st my promise/wish to change ig6retem/sz6nd6kom. work . Gyakran a there sz6t vagy have ig6t valamint ut6jelz6velelldtott f6nevet (illetvea haszn6ljukbenne: some.. Hasonl6p6ld6k: his suggestion that we should take partlavaslata. A ki6llitand6 poftrekat el6sz6r Madridba szdlllti1k.tdbbfelejelent6st fejezhet ki: jelentesU: I Cselekv6alakjacselekv6 The millennium fo come will hopefully be more peaceful.de n6ha: amivel csin1lniroaunxvmit.ahol magyarul 6ket ugyanis hasznSljuk 77 . amit mutaftam the shop that I asked you about (az) a bolt. . A(z) (el)j6vend66vezred rem6lhetdlegb6k6sebb lesz..miszerint.AMtr apemt6l tanultam kovehank kell AMIT his suggestion fhaf we should followT'avas/ata.n6vm6sokat) Will you have something to give them to drink? Wilf there be anything to give them to drink? Tudszmit inni adni majd nekik? They have / They will have nowhere to sleep. megnevezett a a dolog . sokszor mell6kneviigenev6ll. HIGY vegyilnk r6szt his claim that we are all from Mars az az 4llititsa.llyenkor a that-es szerkezet ennek a f6n6vnek az ut6jelz6ie: the saying that out of sight. Tipushiba: book to read G .a to-igenev t5rgya. sandwich to eat it.jelent6se leggyakrabban'.. amely(ik): the saying fhaf I fearnt from my father a mondes.H)GY mind a Marsr6l vagyunk Vesstik ezt 6ssze a k6vetkez6esetekkel. (to come = that will come) rokonf6nevek ut6n: tr lg6kkel6s mell6knevekkel * A to-igenevet az ig6t6l ordkli a f5n6v: ez a szerkezetgyakran 6ll a magyar hogy-os szerkezet hely6n: my refusaf to cooperate az. Nincs/ Nem lesz hol aludniuk.vagy any. (a to answer itt = to be answered) Hasonl6an: a good book to read egy elolvasni val6 j6 k6nyv worklo do elv6gzend6 munka a sandwich to eat egy megenni val6 szendvics * Az ige ilyen hasznAlata magyartanul6 sz6m6raszokatlan. valamit.vetendS/ker1lenddelidrAs (to be followed = must be / should be / ought to be followed) The portraits to be exhibited will be first taken to Madrid. hogy megl6toga ssam I Cselekv6 alakja szenved6jelent6st fejez ki: There are dozens of questions to answer.mint magyarul. Ez az utqelzi . olyanhelyeken.

szigori taner. meglep6dve vefte 6szre ir6asztal6n az 6ngynft6t.azonositjekf6nevUket.A kdvetkez6mondat nem ilyen: Dad. .az ami 6s a -16l. tr A nem-szrikit6 ut6jelz6imondatokban L6tezikaz irott nyelvben... tlletve amelyrSl k6rdeztelek. forma is: a the lighter about which I spoke.legtdbbsz<ir is marad . which nem maradhat el. es az a = that (p6lddulthat lighter). ott a what sohasem haszn6lhat6! O Nohaegy6bk6nt azoka =those (p6ld6ulthose lighters). csak whom 6s which k6vetheti(a that nem): women of whom the nation will always be proud n6k.logikus'hely6n5ll. tr A some(-).j6r hdtul"teh6t az el0lj6r6. amir6l stb. 78 79 .akit 16ft6/. A ket szOnet(6s az azoknak megfelel6k6t vessz6) koz6 6kelt a ut6jelz6i mondatolyan.hidrnyukat al6bb _ jellel jekilj0k -.amik -. tr Az el0ljdr6 elv6lik.a vonatkoz6 n6vm6s. was surprised to find the lighter on his desk. pontositjirk. s igy nem kell vessz6t sem irni.. illetve a who a fenti the guy who was here mondatb6l.a fenti ut6jelz6imondatokats0lyos hiba lenne igy mondani:--*hat I've shown you. amely/amelyik alanyeset6t. amelyet mutattam. amikor az ami/aki. hanem ther azok az 6ngy{tjt6k. The director. vagyis az utqelz6i mondat v6g6re ker0l: mintha az ami-r6l ket resze . a which 6s a lSthatatlann6vm6s kdzdtti v6laszt6s fl A who. aki nem doh4nyzik.a n6vm6sok a tr Az lrott nyelvben. with whom they had very little contact. about which . Marknhl * csak a who (el6reutal6)6s a which (6lettelenre utal6)n6vm6sokszerepelnek (a that nem 6llhatbennUk). which nem: a something (that) Georgetold us about the head-mistress valami. hivatalos a (valamintel6lj616kat kovetSen) whom alakjais who-nak r6addsult6rgyesetben l6tezik: It is intended for students whom it is pointless to burden with grammar. hanem a that hasznSland6. akiket 6rtelmetlen nyelvtannal terhelni. forditjuk vele. Az igazgat6. who doesn't smoke. = the lighters that . hivatalosstilusbanaz . (a that leggyakrabbannincs is kiteve): ink6bbhaszn6latosak.every(-)6s no(-) szavakut6ncsak a that vagy a l6thatatlan n6vm6shaszn6latos. Gondoljunka v6laszt6kos magyar haszn6latra. Az igazgato. Hogy a gyerekek hdny fvesen kezdik a nyelveket. was a strict teacher.hiszen egy6rtelmfi. Nem maradhatoftvolna el p6ld6ul a that az an old lighter that doesn't work-b61. tr Nem szabad a that el6tt szUnetettartani. illetve az a(z) a legt6bbszcirm6gsem thosefthat. akivel igen kev6s kapcsolatuk volt. amit mosthaszndlok the guy _ you saw at Mark's place az a pasas.elhagynd egym6st. Papa. is a strict teacher... Elmaradhatviszont a that 6s a who . AM|Tmost hasznAlok O Nem a what. helyette mintha ldrthatatlan n6vm6st hasznSlndnk: the lighter I use now (az) az 6ngy0jt6. ha azok az ut6jelz6imondat tSrgyai: the fighter_ | use now az az 6ngyijt6. nem a tan4rok hatdrozz4k meg. a el whichlwho/that.ahol kUlonamely(ik) szo 6s ami sz6l6tezrk'... who rarely showed up. illetve--+vhatl asked you about.I A magyart6lvalo elt6r6sek tr Elmaradhat. that. Itt nem szUkitjUk. Fog6dz6k6nt:ahol az aml helyett amely(ik) is j6. aki itkdn kenift el6.nem hat6rozzukmeg a jelzeft fSnevet.hogy kir6l van sz6..amit George az igazgaton6r6lelmondoftnekink I Sz(kit6 6s nem-szfikit6 ertelm0utojelzoimondatok vannak ugynevezett sztikit6ertelm0utojelz6imondatok Az eddigiszerkezetekben .amit. az azok a(z). akikre mindig btiszke lesz a nemzet The age at which children start languages is not determined by the teacheF.ki is hagyhat6: vessz6-p6r vagy is helyettgondolatjel-pdrr zdrojel-p6r 6llhatna.. stilusban.ezek meghatArozzAk.minthaz6r6jelbenlenne. Amikor magyar6sszel. Nem mindig. el ezek sohasemhagyhat6k (6s mondatokn6vm6sai el6ljAr6i): O A nem-szfikit6 6rtelm0ut6jelz6i ffi nl*iiiiiiliXiiXlilii*f$[#"1g$+-s$l$r$$$ffi $$tffiffi #$X$$$X: P6td6k: The director.nem pedig a t6rgyeset6tvagy egy6b alakj5t . szigoru tanAr voft. any(-). I A that. Olyan diilkoknak fr6doft.

s ezt irAsban Wafter knew about the cave.. Walter tudoft a barlangr'l... .sh to join should sign up in Room 3.. jelz6je. Megtal1ltuk az ilreget. el6zm6ny-f6n6wel nem.nyilvenval6an aki ismert) szem6ly. Anyone who / Whoever wishes to ioin should sign up in Room 3. which I found very strange' Waftertudott a barlangrol. a versek. . ha az dltalabevezeteft nem utal vissza.s lgy nem is ut6jelz6i mondat. A.de az is mindegy.s igy vessz6tkell irni.hanem a megel6z6 mondategesz6reutal vissza. you. Anyone wishing to join / Those vvishrhg to ioin should sign up in Room 3... whose author is sitting right beside me. akinek a verseitma este olvasni fogiuk the poems.Mindigsz0netvan a mindigvessz6 is jelzi: which el6tt. azt az illet6t/f6rfMn6t.. amiUamelyet6n t(tl kicsinekbhltam.val6banut6jelz6i mondattal: nem keverend6 Ez teh6t Wafter knew about the cave. I On6ll6what a Az ut6jelz6imondatokban what nem haszn6lhat6! mell6kmondat semmire A what csak olyankor fordulel6.We found the cavity. whose is szem6lyre szrlkit6... O A bdrkl 6rtefmri aki sz6 kifejez6setobbf6lek6ppentdrt6nik. akire vonatkozitk.: aki adta. I Whose akinek a . ha Angolulviszont csak akkorhasznSlhat6.... = | can't find the person/man/woman who gave it to Nemtal6lom. iratkozzon f6l a 3-as szobAbaneset6ben p6lditul: Those who w. lhe author whgse poems we'll be reading tonight a szez6.. A vagy dologravonatkozik-e. melynek c6li5r6l fogalmunk sem voltkell A which 6s a who el6ttszUnetet tartani.. (tudniillik barlangot) a T AKi n6lkUl): Az aK magyarul5llhatmag6ban(vagyisel6zm6ny-f6n6v Nem tal6lom.'. which I found too small. mondatasz0kit6 vagy nemhogy ut6jelz6i A whose n6vm6sn6l6rdektelen. amelyeknek a szerzdieffi Al melleftem. ott szerepela (konkret. the purpose of which we had no idea about.A what teh6t csak 6n6ll6an haszn6lhat6. Ezt szeml6ltetika k6vetkez6p6rok: 80 81 . aki az 0jsdgot adta.amit 6n igen kAldndsnektaldltam. jellegfiwhich mell6kmondat I Komment6r tehAtnem annaka a Az ilyenmellekmondatban which nem f6n6vrevonatkozik. (tudniillik azt. hogy tudottr6la) osszeegy ilyen. 6llhatel6lj6r6val. amineka .zAki csatlakozni kivdn.

Fejezet 6s N6vm6sok mennyis6gszok .3.

a you-t viszontm6g udvariass6gb6l sem irhatjuk nagybet0vel. = . = I love you. jelolniekell az alanyt.f is snowing..a N6hAny (m)ilyen. illetveaz eg6sz szavak 6s angol megfelelSik. 85 . Lasd a NEvMAsEGyEzrErEs cimfi fejezetet is. t6bldzata szem6lyes A n6vm6sokat.kettessz5mot"is megvizsgdljuk. Havazik. 6ttekintjUk szok6sos fajt6ikat. A harmadik szem6lyrinevm6sokkivAlasztAsAt l6sd a NEwASEGvEZTETES fejezetben. valaminta velUkrokonselfszavakat es birtokos n6vmdsokattatlalmazza. Ez dtvezet a mennyis6gsz6khoz. vagyf6n6vnek.mint tdbbr6l: az angol . any. = HelShe/lt has arrived.vagy n6vm6snak Meg6rkezett.6s no. Az I mindignagybet0vel [rand6. = fhey are here.miveligeragoz6s nincs.a minden.Ebben a fejezetben a n6vm5sokat 6s nyelvtani egyeztet6sUketvizsgdrljuk meg.kezdetfi szavak j6rja k6rul. jelens6g ismet t6bb sz6faj hatdrAntal6lhat6:ilyenek a mAs(ik). nyelvtandt N6vm6sok A szem6lyesn6vm6so! A szem6lyes n6vm6soklegtobbjef6n6v vagy f6n6vi szerkezet helyett 6ll a mondatban. Szeretemmaget. Kett6r6lsokszor nyelvtanilag mSsk6pp kell beszelni. lft vannak. gyakorlatilag I Alany n6lkUlnincs6n6ll6angol mondat.a szem6lyes n6vmdst6la visszahat6ig. majd a fejezet a sommny-no hArmas 6s a some-.

ami t6lem telik.alanynak' a leggyakrabban you 6s a one. El A sz6t6rakbanfontos szerepe van az aftalanosertelmfi one. 6 az / 6 volt az. * Tdrgyi szem6lyes n6vm6sokathaszn6lunkself-szavak helyeft. 87 . esetlegman vagy Man A the-man ilyen 6rtelembennem l6tezik (ez csak azt jelentheti: a f6ii . mint 6n * a kiv6ve jelent6sfi but 6s except ut6n: There was no one there buUexcept him. mint eddig gondoltuk.hanem: + reszestargyban: give hersome advice adi neki tandcsot * elolj5r6k ut6n: with rne velem older than me Aregebb. aki.Pete? + ha ket vagy tdbb embefiez sz6l. us. One never knows what the future holds. humans / human beings. (az lt was he er6sen kdnyvszag0alak) 1 felki6ltAsokban: Poor her! Szeghnykdm! Lucky him! De i6 neki! * nyomat6kosit6sban: ft is/was herwho . him. Sose fudla az ember. nem alany a you ahal6nos Az al6bbi mondatban . / Sose tudhatiuk. Liittam oft 6lldogdlni. Senkinem volt ott raita kivil. van: a you a t6rsalg6si kozottstilusbelikulonbseg A k6t n6vm6s hasznalata nyelvre. (de itt kOtOttebb stilusban az lt is/was sfie who . lrene maga el6 tett egy kors6 sdrt.. amikor azok val6s6gost€rbeli viszonyokatjelent6 el6lj6r6kkal6llnak: frene put a pint of beer in front ol her. Magamon klvill voltam az 6rdmt6l.alany": Saft may be worce for you than has so far been thought.azaz az emberis6get:az ember gondolkod6l6ny * az 5ltal5nos alanyt:az ember sose tudia. A sb lehet. mell6kmondatban 6ll. Viszont: az alanyiforma haszn6latosilyenkor. hogy 1ftalmasabb. tr Altal6nosalany kil6tel6nyegtelen tergya)ismeretlen. mit taftogat a holnap besz6lvehaszndlhatjuk Az emberr6lmint olyanr6l * a mankind.mint 6n as ofd as me annyi 6ves. them nemcsak a targyra utalva hasznSljuk(p6ld6ul I saw her standing there. (nem hersel0 de nem ilyen p6ld6ul az !was beside myself with joy. az I helyett gyakran a me alak szerepel: llfe and my wife have known one another for twenty yeans. O A you haszn6lat6r6l * A fe 6s fi angol "azonossaga"csak l6tsz6lagzavar6 . Azt mondjdk. akkor prhbdlia 6 is megtenni a t6le telhet6t. En 6s a fetesdgem h(tsz 6ve ismeriilk egymdst..az ember.me.ha 6llitm6ny koveti: Nobody buUexcept he finished in time.Az 5ltal6nos nevezzUk . a one a k6tottebbhaszn5latrajellemz6: You never know what'll happen the next day. 86r nem izleft neki. one's. besz6l6tudniillik: * megsz6fitjaa partnert What are you looking for.. her. humanity emberisdgszavakat a * az ember megfelel6it: human vagy a human being... mi tdrt6nik m1snap.the human race... * 6llitm5nyban: Who was it? (lt was) him. az id6n a nydr rendklval esds /esz./ Sose tudhatiuk.. Csak 6 feiezte be idSben. all of you? Hol voftatok? [ti mind] 86 A[a16nos alany: az ember kifejez6se Amikor azt mondjuk. k6tfele dolgot 6rtiink rajta: + az embert mint olyant. a you mellett gyakran egy6b eszkdzdkkel6l: Where have you boilr been? Where have you been. llyen p6ldAula do one's best megfeszla t6le telhet6t.li egy bizonyosf6rfi).\.I A szem6lyes n6vm5s rendszerintaz Altalahelyettesitettf6nevnel k6s6bbi azonbankor6bbanis 6llhat. Ied ate the pudding. humankind. Az ember sose tudhatja. mel16kmondatban 416rendelt mint a helyettesitettf6n6v: Although he did not like it. Ha a cselekv6(vagy6ppenegy cselekv6s vagy bizonytalan. tr Az 0gynevezettt6rgyi szem6lyesn6vm6sokat. K vott az? 6. Ted m6gis megefte a pudingot.mit hoz a i6v6.kul6nbs6guk majdnem a mindigkiderUl. Pete? Mit keresel. Aone helyettesitenikell: n6vmast 6rtelemszerUen It I can do my best" he should try and do his besf as well' Ha 6n meg tudom tenni. is lehets6ges) * amikor mondat elej6n az I alanyk6nt egy m5sik f6n6vhez and-del kapcsol6dik. bofh of yott? Hol voftatok? [ti keften] Where have you all been? Where have you been.azt saj6tos nyelvi eszkoz6kkelfejezzUkki: ezt 5ltal5nos alany (ami perszeigy nem is mindigalany). oneself n6vm6soknak. E Haszn6latosm6g Sltal6nosalanyk6nt: people/they People/They say this summer is going to be extremely rainy.

rendszerint Allitm6nykent szerepel: O A my.. ahol csak sz6m..miaer.Az A n6vm6sokat angolban az egyeztetni kell a kUlonboz6 f6nevekhez6pptigy..:. Angolultcibbdolograkell tekintettel lenn0nk.. ha lenne sajet szobed. ahol tudsz dolgozni.. ::::.::::':.ink tinta * egy vagy t6bb dologra utal-e: pen toll .azt. Nemt'ei:ril?Lniaz::4r?:6dfi?i::.::l:::::.:15n1t. de egy tollat... sem kell utanoznunk....pens tollak * himnem0 vagy n6nem0 l6nyre utal-e: boy fiI .6$l ::netri. Allitm6ny: I rented one for years but this is my own. de a tollakat ..A birtokos n6vm6sok A birtokosn6vm5sokketfele.:. O Mikhezkell a n6vm6sokat egyeztetni? F5nevhez.tagad6.rtrstch. -self-n6vm6st.... hat6rozottsdg6s eset szerint egyeztetUnk(a tollat.azokaU6ket).::..kedvencaut6kesetebena she is haszndlatos. their eap) Ha ismerj0k6s fontosaz 6llat neme.irtg-. hd. (nem pedig: ..sa7'5f kocsl nem lehet: areurrea+ Az own el6tt ugyanisbirtokosn6vm6snakkell 6llnia: I'd like you to have your own room where you can work.:. r: r: A n6vm6segyeztet6s Nem.iiiiifsllll Ezek a csak t6bbes sz6mbanhasznAltf6nevek: a f6n6vre utal6 n6vm6sok is t6bbessz6m0ak! 89 ..hogy amivelegyeztetjUk 6ket. + * Az own m6sik lehets6geshelyzete:a + FONEv of one's own: I'd like you to have a room of your own where you can work. igy olyankorangolulk6telez6 a tdbbes sz6m: The boys put on their caps.a boy egy fiI Az egyeztetesa magyarbanis ismert (a toilat . Megvan 6nnekema sajdtbajom. de ez sajdtom.. akkor a she 6s a he is haszn6lhat6.::: ::i:iir:iii:ii:ii::::i:liiliiiii::l:Htii$It6iitnirr$ii::i:lii:ii::iiii:iiii::i:ii::i:i:::ir::ii...ry...:. your stb.. .. Orsz6gokeset€benshe is hasznAlatos.. az 6nAll6birtokosn€vm6s 6nmagAban.mint magyarul.girl l6ny * hatArozottdologra utal-e: the boy a fit ..::.jelz6i es 6n6ll6. rb'd$#ICtf sfdF$k3:iiiirii:liiriliirtf $iri f3. kerd6.':. sapk4ikat).::::r.mutat6) D Mi szerintkell a n6vm6sokat egyeztetni? Aszerint.iiiili.ti[::.idfpltltsfi ::phy6.::. I Az al6bbi t6bl6zat azt mutatja be.tfs.. iiiii:ili:i:i:ii. azaz mik€ntegyeztetjrlik 6ket: tr Amikor tdbb birtokos egy-egy birtokStemlitjUk. az * sz6mszer(-e vagy nem-sz6mszer0:pen toll . Szeretndm. Jelz6: f've got my own problems.:. akik rajta haj6znak.peldAulA fiik felteft6k a sapkdjukat (magyarulmondhatjuk is: .[bi....v6ltozatban l€teznek.#siti#i:l:ai:iiirli:ililiiffisiii.1:i::i:i:::::ii::ri ItU:. lsten 6ldja meg e haj6t 6s valamennyi embert. birtokosn6vm6sokat..:ilEl$6i::my.egyet)...'. :.. ahol tudsz dolgozni. :. :.bizonyosn6vm6sokhoz (6ltal6nos. ezt God bless this ship and all those who sail in her..::.::. vonatkoz6 a a a nevmAst.-.:.. hogy a kUlcinf6le tipusri fSnevekremilyen n6vm6sokkalutalunkvissza.:. + own 6llitm6nyes jelzSegyar6nt lehet.el b. nem kell ut6noznunk.:.:'...azt. Szeretnhm.:.....:.::... ezt Haj6k.. ha lenne saj1t szobAd. : ::.. amelyika f6n6v el5tt 6ll.mint bizonyosm6s n6vm5sokhoz: O Milyenn6vm6sokat egyeztetni? kell Szem6lyes n6vmdsokat. I A saTEf kifejez6segyakori hibaforr6s. Evekig bdreltem egyet.t1re.iii:i:i::::i:i:iiiii::ifi$fjiiiiiii:ii:ii:iiiti'::i:::iii: :::i'i:i'i:. Jelz6ibirtokosn6vm6saz.

him. them az6rt ilyenkoris lehets6ges. llyen hefyettesit6smagyarulis elk6pzelhet6'. themselves haszn6latdr6l Az everyone. I Ak6r f5n6vre.ha fogalma sincs.. meg kell veregetni a h1tdt. you should bang thelr back. he/she elSfordula s/he. t0l v6laszt6kosak. someone. A csapatnak igen j6 hire van. hogy 6ft a szSmlt6gdpekhez? besz6l0nk: * Amikor6ltal6noss6gban A lawyer should tell you if they have no idea what they can do for you.vagy nem. + Ha persze az everyone.. akkol amikor a * A legbiztosabb they. vagy she.illetve * 6ltal6banvett szemelyr6lvan sz6. A mondat ig6je aszerint egyes vagy t6bbes sz5m0. vagy Altal5noss5gban van: vagy konkretszem6lyr6l K6t lehet6seg Ha besz6ltlnk. her stb. their. egyesszdmi igenelaz it megfelel6 eset0alakja6ll: The team were discussing their new strategy. Viszont: The team has a good reputation. amelyet kemeny munkeval 6rt(ek) el. ha a f6n6v hatSrozatlan. A is Az or helyettszok6sperjelet irni: him/her (ilyenkor or-t mondunk). hogy hatdrozottvagy hatdrozatlandolgot jelent-e. A csapat az 0j stratAgi1jAttdrgyalta. szamszerfi vagy nemszAmszertl-ea f6n6v. tr A they. az egyr6szt att6l fUgg. illetvea his or hers alakokhivatalosak. csak f6rfiakra vagy csak n6kre vonatkozik. him or her. his alakokatma m6r nem haszn6lj6k: a az olyan mondatokban. szokatlannak tfinhet. tr A csoport-f6nevek Az utal6 n6vm6s they. them stb. his or hers hivatalos. mesresztatt6l. which it has earned through hard work.mindig marad n6vm6s-nyoma. * Altal6nosjelent6sben he. him stb". hogy e f6nevek a csoport eg6sz6t. vagy a he.akkor6rtelemszerfien he' him stb.de a they. * Amikor nem tudjuk: And did this lawyer say they know about computers? Es azt mondta ez az Llgwed.kultur6lisanelfogadhatatlana n6ket ily m6don kiz6r6 his. v6laszt6kos. vagy az egyedeketjelentik. megvetteAZr. Schwanzdoktor 6s occse segifetf. 90 91 . them stb. tdrgyalteQ.mit tehet.a magyarralellent6tben . Hogy ez a n6vm6s-nyommilyen. Ha valaki fulladozik. olyankora they.sejtjuka konkr6tszem6lynem6t. m6g akkor is. ttll a Ezekbenaz esetekben he or she. Egy Agyv6dnekillene megmondania. who n6vm6sokralegjobb tobbes sz6mban visszautalni. konkretemberr6lvan sz6. no-one.f6nevek tr Mindketnemre haszn6lhat6 van sz6. akkorvagy tudjuk a sz6banforg6 szem6lynem6t.mint A teacher can't talk to his students like this Egy bner nem beszdlhetigy a diAkjaival. vagy it stb. ak6r n6vmdsra utalunk vissza. a him or her. (=A csapaftagok . annak . someone stb.termeszetesenhaszndlhat6a she. vagy s(he) irott alakban is. Who left ther umbrella in the office yesterday? K hagyta tegnap az irodhban az emydjdt? * A he or she. a + Ha tudjuk. Amikoraz ige tdbbessz6m[. her alakokathaszn6ljuk: Dr Schwanz and his brother helped me. haszndlata * nem tudjuk az illet6nem6t.pedig ez a legbiztosabb megold6s: lf someone is choking. them.

Ez a fest6k sokkal jobb. a Veft tollat mondatban szerepl6 tollat lSn5vre is n6vm6ssal kell de visszautalni: EGYET. Az it nevm6s i:i:Uui. Jufian took my cap! lsaw rt! Julian elvefte a sapkemail Lettam! I saw d! Jufian took my capl LAttam! Julian elveftea sapkdmat! (this = ez.b. Nem kapta meg. isn't it? Minden rendben. mindegyikUk magyart6lidegen.:.. * Mell6rendel66sszetettmondatban is biztosabb.td$i$$$iiiltllLjii. (a magyarulteljes ragoz6suk I A mutat6 n6vm6soknak f6nevekhezhasonl6an) van (peldiul: ezzet abb6l. ezeldazok + this/that. is it? Semmi nem fontosabb. ::::':::::::::::.ilslr*:::r:r:r:r:::r:r.fifii*::. (Mark!) Ez ift Pete. Ez izlik. he didn't get if. mefti6 6des.z0Jeffi:dftff.ezeket az alakokatangolul is az el6lj6roes adja: n6vm6sautomatikus kapcsolata from the coffee Ha a kdvd = the coffee akkor a kev6-bol = in the coffee a kdv6-ban = from this / from that akkor eb-boVab-b6l = Ha ezlaz = this/that eb-ben/ab-ban = in this / in that + RAGszab6lyosan= angol ELOLJARO Vagyis:magyat elaz. a dologvagy cselekv6s Ez az it.r:ir:i::r:r:ir:irllE A mutat6n6vm6sok 6n6llo.ha kitesszUk: This paint is a lot better but (fi) is also a lot more expensive.ntin4'$. this 6s that szavakrais it-tdl utalunk vissza: Everything is all right.azonosit6" is!) * This vagy That haszn5latos mondatokban: That is Mr Mulligan. (nem Heis-Mr Mulligan.:*afftriiiifii.enn6lfogvasoha nem lehet 6llitm6ny: Az Ez volt nagyapdm legjobb 6rdja mondat nem lehet llwas my grandfather's best watch.) This is Pete. This is / lt's Lorna (speaking). I A fenti megfelel6sek ugyanis: * A this (a magyarral ellentetben) lehetel6reutal6 is: This is the news. Az Mulligandr.) Itt nem lehet He is Pete. Kdvetkezzeneka hlrek. szerepela bemutatAsokban: (Mark.Nemcsak a Megvette a tollakat hat6rozottf6neve helyeftesitend6teh6t: azokaUdket. these/those. ls that you.. m6gis elvefte a sapk1mat. cselekv6sthelyettesit. but he still took my cap..$6ltluiii:li: iEd..l. 92 93 . Te vagy az. Mark? tr Msszautal6 it Did he get my fax? Megkaptaa faxomat? No. nothing..i:iii:iit. haszn6ltthis/that: EnneksoeciSlis esete a telefonban Hello.:ii:lil::: i:t:i:iiiiii.C$. Mark? Hall6? lft Loma (besz6l).nem? Nothing is more important. 7=1"r"rd ^eg Pete-et.. . ezekre). * Az everything. Mondtam neki.) * This is .de sokkaldrdg1bb is.illetvef6nev el6ttithis/that es a vannak. + A that (a magyarralellent6tben) lehet h6trautal6 is: That was greatl Ez klassz volt! (szem6lyre . Az it-nek krll6nf6le szerepei vagy elettelen) dolgot vagy I A szem6lyes n6vm6s it: f6nev 6ltal kifejezett(616 mint 6ltal6banel6bb kovetkezik. de k6s5bbis 6llhat: Itold him I needed it.igaz? * Nem maradhatel az ige mell6l: * Al6rendel6 dsszetettmondatban a magyarralellentetbena m6sodik el6fordul5sn6lis szerepel: I like it because ft is nice and sweet.fio$t:::::::::::: :::.. csak This was my grandfather's best watch.idl![ii!n$'i:i$Cl}. veft IrlEririszer.titiiiiiiiiii'jii:::f iii::ii:i:i: EttOl. hogy nekem is kell.:ii:r::i::ii:ii::i1ii:ii:ti. tr y'e it sz6cska soha nem lehet hangs0lyos. those = azok)m6gsemilyentokeletesek.a#eifiiii6griihelffirli:i:iii:ii:i.

Kdmyezet: lt's darUnoisy (in) here. Dan megmosdoft. 2 km-re van. az any-sorozatot haszn6ljuk: AkdrmitlBhrmit[= mindent]magaddal vihetszteh6t You can take anything. Henry megtdrUlkdzik..Meteorol6gia":lt is snowing. Ezek is hogy kett6 vagy t6bb dologrol haszn6lata megegyezik. I A nyomat6kosit6-self szavakjelent6se: 6ndll6an. Bamey maga rajzolta. megmosdik dress (oneselfl 6ltoz(kdd)ik shave (oneself borotuitlkozik fenti p6ld6ban: eset6ben.6s -ever szavak tr Amikor az akdr-/b6r-helyetl minden.. shaved and dressed. Sdt6ttZaj van itt (bent). [= "bemutattamagAt"] tr A visszahat6 ig€knek a legt6bbszdraz IGE+ oneself kapcsolat felel meg: dry oneself: Henry dries himself.. O A -self n6vm6s nem hasznSljat6a feel ig6vel: Mom doesn't feel very well today. A mama nem 6rzi ma valamij6l magdt. T6volsdg: lt's about 2 kilometres to the border. Henry bemutatkozik. each other 6s one another Aa egym1s jelent6sriszavakkalk6t okb6l kell foglalkoznunk: Angolulket ilyensz6kapcsolat van: az each other 6s a one another.a one another-t haszn6lj6k. take whatever.. Nyolc 6ra / Phntek van.6s a bdr.hiszen az abban szerepl6 one az 6ltal6nosalany.Ez a n6vm6s a magyarbanismeretlenfajta it: i * * * .ez p6tolja a szem6lyragot. Hasonl6an:hide oneself rel6zkodik.egyednl.legal6bbegy n6vmSsnak alanyt.I Az Ures it jelolniekell az Alanyn6lk0lnincs on6ll6angolmondat. A hatAr kb. megborotvdtlkozott6s fdl6ltoz6ft.kezdetfi szavak a magyarbanfdlcserelhet6k:akdrmikor= b4nnikor-Angolul is k6tfele akdr-sz6bokorl€tezik.ak6rh6nyan vannak az illet6k. Havazik. one's.) Akdrki/BArki [= mindenki] meg tudja csindlni. to viszont.= Anyone can do it.A fogni egymAskez6t a sz6l6rban csak igy szerepelhet: hold one another's hands. (nem pedig . Vigy6zat:a m5s sorrendUmaga Bamey soha nem lehet himsel{€a+ne1r tr A oneself jelent6sea one 6ltal6nosalany6b6l 6rthet6meg.jol 6rzi magitt. K6tf6le aelf sz6 l6tezik: I A val6ban visszahat6 -self-szavak The dwarfs discussed the matter among each other / among one another.egyformdnj6 a They held each other's hands 6s a They held one another's hands . Az akdr-/b6r. elmaradhat -self valamennyi de a Dan washed. tr Amikor a sz6larak egym6s-r6lbesz6lnek. with himself. (nem pedig lAlheeve+can do it.. 6ra/D6tum: ft's 8 o'clock / Fdday.6m ezek egymdssalnem cserelhet6kf6l.azembemekj6l erezni magdt".szavak Az ak6r. Jack magAvalhozta a szendvicset. is Lee introduced himself to everybody.amelybenm6r val6dialanyok A t6nylegesen elhangz6mondatban vannak . introduce oneself: Henry introduces himself. van-eszo: A visszahat6 nevmesok A self-n6vmdsoknak csak egy r6sze visszahat6 n6vm6s. bizonyosesetekben lcE + egy6b * A magyar visszahat6 ig6nek (-kodil</-kedik) fds1lkddik= comb (one's hair) t6rgy is megfelelhetlO A -self n6vm6s helyett szem6lyesn6vm6st kell haszn6lnihelyviszonytkifejez6 elolj616 ut6n: Jack has brought the sandwich with him. Nem has brought. -self n6vm6stkell a llyenkor mindenkori vagy t5rgynakmegfelel6 a alanynak oneself hely6nhaszn6lni: We afl enjoyed ourselves. elb0jik lock oneself (upl bezdrk6zik scratch oneself vakar6zik stretch onesdt nyhjtdzkodik * Tobbnyire nem hasznalatosa -self n6vmds a wash (oneself) mosakodik.. oneself n6vmAsoknak: enjoy oneseff jol mulat. szemdlyesen Barney drew it (by) himself. azaz.. A sz6t6rakban fontosszerepevan az 6ltaldnos ertelm( one. A tdrp6k megvitaft4k egymds kbzt a dolgot. Lee mindenkinekbemutatkozoft.) 94 95 . Mindannyianj6l mulaftunk.kezdet0 sz6 is 6llhatna. Annak sincsjelent6s6ge. I any.

.. they won't do it willingly for you. * 6ltalSnos 6rtelemben: an! + 6gyss tr5r' Any policeman can do that..fe :tf$:l:nieilt(l:tnffi:iFi::lbkEleido. of course.i. sz6n6l... put it back. az either-t hasznAljuk: You can use either printer I either of the printers...esetEn sz0ks6gesa one haszn5lata: 96 97 ..any-s26" megfelel6jUk: nincs aayaueh. either of the tr Ha az akdrmelyik kett6n6ltdbbre vonatkozik.] = Whatever you take. illetvea birtokf6nev box .:ffi€f6Jt::::i:i:i:::: Csak sz6mszer0 f6nev helyettesithet6one-nal (Hugh's) eset6na one O Birtokosn6vm6s(my) 6s f6n6wel kifejezeft birtokos nem hasznalhat6.*ii'binb. Akdrmelyik nyomtat6t haszndlhatod. de: However much you drink. I no matter + k6rd6elem Az +ver tipus0 akitr.amelyeknek nincsfenti szab6lyos.i.bfiia|fc[cHiidd$'ii|l|ii:iii::|:i::i|i|iii]|'|i:i|ii|i::ii:iii:ii:i|i::if€ih|#. Akdrkit vAlasztasz. any of the.OlU.. ugyan annyit fizetsz. Az angolbanez nem tdrt6nhet meg: a jelz6i mellekn6v ilyenkornem 6llhatf6n6v a a nelkUl: one-nak (vagyt6bbessz6m0 megfelel6jenek. the HP is better.. bAr.tr Amikor viszont az akdr-szo nem jelent tdbbet a megfelel6 aki.6s akkoris.i.szavak kdrUlirtangol megfelel6i Vannakmagyarakdr-/b6rszavak. soha nem szed fdl stilyt.i.szavak helyett haszndlhat6a no matter + kerd6elem is: No mal'terwho you choose. mindig meg tudok birk6zni mdg egy tiveggel. K4rdezd meg akdrmelyik terem6ft.. you pay the same. tr Min6s6gjelz6 on the desk.. olyankor haszn6ljukaz -ever szavakat: AkArmiVBdrmit elveszel.lni*f'l.tedd vissza [= Amit elveszel. ami. I can drfnk any number ofcokes. I Az akdr-. I F6nevel6ttijelz6 tr Min6s6gjelz6 black .i'. ilyenkor 6ndll6 birtokosn6vmAs(mine.nyomnelkrlleltfinik: I Ut6jelz6 I any.. A one/ones es a thaUthose mint f6nevp6tl6k (Neav lakds)mell6la magyarban Jelz6kenthaszn6ltmellekn6v elmaradhat a f6n6v. I can always manage another bottle. szivesen megteszi neked. az any time <-+ whenever 6s az any way <--+ however p6rra is. Bhrmelyik rend6r meg tudja ezt tenni... ones-nak) kell helyettesitenie akkoris. = Whoever you choose. a HP perszejobb. Ugyanez6rv6nyes az anywhere <--+ wherever. Akdrmennyi/Bdrmennyi kdl6t megihat az ember. fl Ha az akdrmelyik kett6re vonatkozik.i. they'll do it willingly for you.. No matter how much Chuck eats. Akdrmennyit/BArmennyit meg iszol. AkdrhAny k6l6t iszom.. ha a f6n6v ut6n6ll a ielz6. ahol stb.. he never gains weight. ha a f6n6v el6tt. illetvewith a white plastic cover .) az haszn6latos.u$. yours stb. anymany: You can drink any amount of coke. Chuck akdrmennyit eszik.. Akdrhdny iiveg k6lAt meg tudok inni. ha m6r korAbbanhasznAltuk(vagy a helyzetegy6rtelmfiv6teszi). either.nem fogja szivesen megtenni neked.esetensztiksegesa one hasznelata: .. AkArkiUBArkitvAlasztasz.:ujaok::qhe$i:6..e.. 0e: However many cokes I drink.'.. k6t eset lehets6ges: * konkr6t tdbb kcizOl ak6rmelyikr6lvan sz6: any of the + tdbbes szSm: Ask any of fhe attendants..

.akkor azt angolula like this . tr Melf6kn6vel6tt 6116 ilyen/olyan + softhis . llyen nagy voft.hogy. Which (one) is thicker. * ut6jelz6k6nt6116 thisfthat: like an oasy question like this egy ilyen kdnnyt k€rd's + f6leg tulajdonsdghangs0lyoz6s6ra. a mdsikotyan. * so . that. az olyan pedigt6volra).lt should be fhis hlgh. mint a milt heti. lehet: I've never been able to run as fast as Jennifer. these.. O Meff6kn6v(+ f6nev) el6tt 5116 ilyen/olyan A legh6tkdznapibb forma az ut6jelz6i: konkretdolgok 6sszehasonlitds6n6l hasznSljuk.felkidhdsokban: It was so easyl Olyan k5nnyil volt! * as . then? Most akkor melyik a vastagabb? One was like this. as .ha hasonlit6 mrnfkdveti. illetve ha kcivetkezm€nyes hogy k6veti: * szdmszer0 f6n6wel: such a sfupid character fhaf nobody can ever talk to him olyan ostoba alak. * as . : I go jogging so ofien flraf I have no time for anything else... Sean olyan eltoglalt.Mell6kn6v 6s n6vmds k6zdtt !lE!/oys!_ Amikor az ilyen 6s az olyan kdzdtt val6ban van k0ltinbs6g (az ilyen sz6 kdzelre utal. I Az ilyen/olyan p6mak att6l fUgg6enfelel meg m6s 6s m6s. the other was like that. hogy egy6ftal6rn nincs ideje kocogni. el6ttiosszehasonlit6sban: Sean is so busy that he has no time for jogging at all.ha kOvetkezm6nyt kifejez6 hogy-os mell6kmondatkoveti: so . hogy nem jut mAsra iddm. * so ...mrnf . ut5n:this. A rEgi kdrtya vastagabb volt. Az egyik ilyen volt. Olyan sokat kocogok.ha mutatjukaz illet6 dolgot: It was so big. ahogy/mint Jennifer. Nem tudtam soha olyan gyorsan futni.like that ellentetp6r fejezi ki: (vagy mell6kn6vi igen6v)mell6lm6gis esetekbena mell6kn6v tr Bizonyos a elmaradhat jelzettsz6: ut6n: * Fels6fok0mell6kn6v That car is the cheapest (one) in the whole of Europe. Ez nem olyan k6nny1. Az a kocsi a legolcs6bb egesz Eurdpeban..... hogy soha senki nem tud beszdlgetni vete 98 .. * N6vm6sk6nt haszn6ltn6vel6szerris6gek is which The old card was a thicker than this (one).. hogy mi dll utdnuk: tr Hatdroz6 el6tt 5116 ilyen/olyan * solthis/that: I can't run thaUthis/so fast. those. mint ez.akkor csak as . that. Nem tudok ilyen/olyan gyorsan futni. Ilyen magaslegyen. el6tti osszehasonlit6sban: This is not as easy as last week's.. * so .

O M6rt6kre 6s m6retre utal6 mutat6 n6vm6sok: ekkora/akkora. Nem szeretem az ilyen k6rdez6skdd6st. Soha nem l1ftam m6g ekkora kutydt.. milyen sor? vagy m6sik sz6val: milyen fajtdil s6r? milyen a sOn * Hogy a milyen jelz6k6nt6ll-e: milyen s6ft? vagy Sllitm6nykent'. Nrncsmds [=mdsvalami]a listAn. 100 101 . How's old Sam? Hogy van a j6 6reg Sam? I Amikor a milyen dsszetettkifejezesnekaz el6ta$a'..... + jelz6iszerep0is lehet. Olyan/AkkorabutasAg volt a rdszlikril .? emberre k6rdezveviszont nem jelent Milyen-t. amikor a f6n6v sz6mszerfi6s egyes szam0...lehet kdrUlirni: How tall are those buildings? How strong is this beer? Hason16 6sszet6telek: how big/large? milyen nagy? mekkora? how old? milyen id6s? h6ny 6ves? how tall? milyen magas? how wide? milyen sz6les? how deep? milyen m6ly? O Azokban az esetekbenazonban. * ennyi/annyi (= ilyen/olyansok) kifejezhet6 m6g: * szAmszerfif6n6v esetdben:so/this/that many. I Amikor a milyen egyedUl6ll tr Jelz6k6nt:What (kind/sort of) What (sort of) beer did you buy? Milyen s6ft veft6n What..azazj6 az a akkora how + trleLLExttEva(n) szerkezet formais.. illetve az anything elae (mesvalamr)haszndlhat6. ha a f6n6v maga osszevethet6 * a such akkor 6llhatmelleknev jelent: tulajdonsSgot ft was such stupidity on their part .ennyi/annyi nincsenek: megfelel6ik Egyszavas mell6knevethaszn5lhatjuk: a ekkora/akkora'.. / is.) . + this/that kind/sorUtypeof ...milyen nagy. so/this/that big ...-!3:_ I A maissz6 angolulnem lehet6n5ll6 7 A Mds nincs a listdn? k6rd6sben 6rtelemszerrienaz anybody else (mdsvalakr). hanem a what szerepel. az al6bbidolgokt6lfUgg: * Hogy a milyen egyedul All-e:. like? O Allitmenykent: What is his new car like? Milyen az ij kocsija? * A How jelent6sea dolgokra vonatkoz6How was.a how tall sz6kapcsolatot dllitm6nnyd alakitva. There's nobody else anywhere in the list.hogy ilyen NAGvvagy ut6jelz6k6nta this size kifejez6st: I've never seen a dog this size. (vagy6rtelemszerrien: small .) Such a big mousel Ekkora egdr! ilyen xtcstvalami..... hogy az ember fOlugik dromeben ilyen/olyan tr Puszta f6n6wel A116 nelktilif6n6wel. such a lot of Have you ever seen this many / such a lot of plnk mice? mdr ennyi (sok) r6zsasiln1 egeret? L6ft61 f6n6v eset6ben: $ nem-szSmszer0 so/this/that much. mint a milyenjelentdsdgA.ha a f6n6v tobbessz6mt vagy nem-sz6mszerU: A Milyen magas 4pilletek azok? tehAt nem lehet How-tall$sildings are those? A Milyen erSs sdr ez? nem lehet F+ew-s+r€ng-beeris this? Ezeketcsak igy . such a big .. ez a how + MELLEKNEv 6llitm6nyi csak szerepfilehetakkor. csak Hogy van-t.? k6rd6sben Milyen? How is your new place? Milyen az 0j hkesobk? How was the fifm? Milyen volt a film? A How is .* nem-sz6mszer0f6n6wel: such wonderful news that it makes you jump forioy olyan csodilatos h[r.a jdnnek l6tre: k6rd6elemek automatikusan of Xvafue/imporlance X 6ft6kfi[elent6s6g1 r ol what v alueI importance? milyen 6ft6kfi[eb nt6sdgfr? gesi!. such a lot of Have you ever seen so/this much / such a lot ofbeer? mdr ennyi (sok) sott? L5ft61 milyen mi Hogyaz angolbana milyen-nek felel meg.milyen 5rtdkfr. milyen hosszi fJHa a milyen-t tartalmaz6kifejezEsbenangolula how szerepel. amelyetfent nem haszn6lhaftunk: How tafl a buifding isit? Milyen magas 5piilet az? O Amikor a milyen-ltarlalmaz6osszetett kifejez6sbennem a how.. Nlncs mds [=mdsvalaki]a listdn.. On6ll6an csak az others mdsok l= mis emberekl haszn6rlhat6: Others weren't anywhere in the list. this/that + megfele16 .. a what + FONEv ez 6llitm6nyi6s jelz6iszerepfiegyar6ntlehet: * jelz6: What colour pens do you need? Milyenszin1 bilak kellenek? * dllitm6ny: What colour are your pencils? Milyenszin0ek a ceruzdid? * Az olyan kifejezesekben.... There's nothing else anywhere in the list.. (vagyertelemszerfien: small .hasznSljuk Ha nem azt akarjukmondani. Mds(ok)nem volt(ak) a listdn. I don't fike this sortlkind of questioning.

I Az (an)other (+ FONEv) egy m6sik 6s a the other (+ rONEv)a m6s,k pontosanmegfelel magyarnak. a k0l6nbs6ge * Az another csak sz6mszer0f6newel 6ll; mindig egybeirjuk: another day egy m4sik nap. tr A legbiztosabb,ha az othens sz6t 6nAll6ancsak emberekre hasznaljuk: a tdbbekkbzdft teh6t among other things. I A md'g minf osszet6telkifejez6se A leggyakoribbel0lj6r6 a from: different from Bob's maig mint BobE Haszn6latos to, s6t a than el6lj6r6is: a My objective is quite different from/tolthan my predecessors'. Az 6n c6lom teljesen ktil6nbdz6 az elddeim6tdl. I Az egyik, a mesik kifejez6se:(the) one, the other Az egyiVegyikiik, illetve m1siUmdsikuk szavakra nincs kiilon angol sz6; a one-t, a the one-t vagy a one of them-et 6s a the other-t haszn6ljuk: (The) one / One of them wanted to play football, the other to watch W. Az egyik / Egyikak focizni akart, a mesik tdvdt n6zni. I A mds- dsszet6telei6s kapcsolatai A mdsvalamiI valami mds,mesvalakiI valaki mes kifejez6jeaz else: someone efse mesvarakisomewhere else valahol mrishol nowhere else seho/ rndsholwho else? ki mes? what else? mi mds? stb. Az efsewhere nem valahol mdshol, hanem egyebtift,mesuft. Att6l fugg6en, hogy SllitAsban,k6rd6sben vagy tagad6 kdrnyezetben All-e,az else szdt some-n6vmAsokkal,any-n6vmdsokkal, illetve no-n6vm6sokkal haszn6ljuk. I A mennyis6gsz6k teh6t6llhatnak * jelz6k6nt, f6n6v el6tt: sok szappant vesz = buy a lot of soap * 6n6ll6an, f6n6v n6lkUl: sokatveszbuy a lot mennyisegsz6k O F6n6vel6tt 6116 F6n6velSttmindenmennyis6gsz6 6llhat. nem haszn6latos n6lk0l: of * N6melyikmennyis6gsz6 Plenty of cats had to be fed. Sok macsk4t kellettmegetetni. * Az every minden csak az of el6ljAr6 n6lkUlszerepelhet: Every cat had to be fed. Minden macskdt meg kelleft etetni. Allhatof el6ljAr6val vagy an6lkUl: * Valamennyi t6bbi mennyis6gsz6 many cats / many of fhe cats sok macska each cat / each of fhe cats mindegyik macska

Mennyis6gsz6k
A mennyis6gszavakraa hagyomdnypsnyelvtan k0lonf6leneveket hasznAl- vagy 6ppen nem is vesz tudom6st l6tez6stikr6l. I Az al6bbi tAblAzatazt mutatja be, hogy milyen mennyis6gsz6kvannak (ezeket jelent6siik szerint csoportositottuk), valamint hogy a szdmszerfis6gt6lfUgg6en hogyan6llhatnak a f6nevekkel. tudnival6itj6rja korUl. A fejezet tobbi resze a tdblSzatbanszerepl6 mennyis6gsz6k A z6rojelbetett of azt jelenti, hogy amikor a sz6 f6n6v el6tt hasznilatos, akkor of ut6n 6lf (a lot of money sok p6nz\,amikor pedig 6nAll6an,akkor nem kdveti of (We have a lot. Sok van.).

103

O Ondrll6an mennyis6gsz6k 6116 On6ll6an f6n6v n6lk0l- valamennyi mennyis6gsz6 6llhat,csak az every nem. I A so& sokaf kifejez6se (sok [alma],sok[bor]),valaminta much A many 6s a much mennyis6gsz6k6nt sokafjelentesben onmagukban igy, f6leg kerd6vagy tagad6 k6rnyezetben Allhatnak.A besz€lt,h6kdznapi nyelv az 6llit6mondatokban sok jelent6stnem a a many 6s a much segitseg6vel, hanem valamelyegy€b mennyis6gsz6val fejezi ki. I A much/many mennyisegsz6kent O F6n6v el6tt Have your friends got many hobbies? / Have they got much free time? Van sok hobbija a bardtaitoknak?Van sok szabadidej(ik? Allit6mondatbanmany, illetvemuch helyettaz a lot of / lots of / plenty of a szok6sos: They've got a lot of / plenty of hobbies / free time. Sok hobbij uAszabadidej ilk van.

I Az al6bbi k6t tAbl6zata many (of) es a much (of) kapcsol6ddrsait mutatja

osszefoglal6sk6ppen: sz6mszer0 l.ffiAffii.llii.,:'.i.il..'...i:.i.,i:.l.l.::.:,i:.l:i:.l:.l.l:i.:':.l::iiiil,i:iii.iili:iit.i::i;;i..iideg$
1: ::::::1:::: 1 :::.::::.:r : ::...::: ::.:.:..:.. ::.:. ::::: : ::::::::i: r::::::r: ::::

I A much sokafjelent6sben, ig6vel D Ondll6an(f6n6vn6lkill)is 6llhatnak Do you have many? / Do you have much? Es nekteksok van? Allit6 mondatban mSsk6pp:We've got a lot / lots / plenty. Neklnk sok van. I A much-ra 6s a many-re csak a h6tkdznapi beszdlt nyelvben vonatkozika fenti megszorit6s. lg6nyesebbszovegben 6s ir6sban a many sokszor el6fordul: Many authors have written on that topic. Sok szerz' irt mdr an6l a tdmdr6l. A much azonbanm6g ilyenkoris ker0lend6. I A many 6s a much szavakhelyettegy6b mennyis6gsz6kat haszn5lunk: is * many helyeft: a great number of / a good number of / a large number of people sokan,sz6p szemmal,szdmos ember * much helyeft: a great amount of / a large amount of a great deal of / a good deal of a great quantity of / a large quantity of A large amount of energy / a good deal of energy goes into basic research. Az alapkutatdsokra nagyfi6kora/hatalm as energi6t fordltan ak. We don't use the car much. Nem sokat haszndljuka kocsit. Allit6 mondatban ism6tm6s - az a tot, a great deal / a good deat haszn6land6: We use the car a good deal. Sokat hasznAljuka kocsit. I A few - a few 6s a little - a little kUldnbsege jelentiszdmszerri O Az a few ugyanazl f6n6wel, mint az a little nemszAmszerrivel:

i*.i$$..

##.ffillll*r

..i.i..i*'iiffi.$sffi..$!i.!rrt#.$iffit(d....iii.iii,:.i.,iii.i.ii.ii.iiiii.iii.i'ii'ii.i

A few pedig ugyanaztjelenti szAmszerfivel,mint a little nem-sz6mszerrivel:

I Az al6bbi k6t t6bl6zat a few (of) 6s a fewer (of), valamint a little {of) 6s a less (of) kapcsol6d5saitmutatja be 6sszegz6sk6ppen. sz6mszer0.tdbbes szAm

105

m:;/
nem szamszeru I Az all szemben5ll6saaz every 6s az each szavakkal

i.:.:i{to,fr*e

tr Az each 6s az every korl6tozottsz6m0, konkr6tdologra vonatkozik:az lsmerem az cisszeskutydt emiatt nem lehet I know all dogs, mivel ez azt jelentene, hogy a vil6g valamennyikutydjdt.A Minden kutya szeretia hrist mondat viszontink6bb(the n6lktili) dogs love meat, mintsemEach/Everydog loves All meat, hiszenitt val6banvalamennyi kutyir6l sz6 van. O Az all the az eg6sz egyutteshalmaz6ra,a dolgok osszess6g6revonatkozik, mig az every 6s az each az egyes elemekre:

* A few irodalmi nyelvben kdtelez6 kozep-, illetvefels6fok6t (fewer kevesebb fewest /egkevesebb) kdtetlenebb a stilusbana less 6s a least v6ltjafol; less apples, the least students. Vizsg6n,tesztbenazertbiztosabb, ehheztartjuk ha magunkat:fewer apples kevesebb almalhe fewest students a legkevesebb di6k. mrnd(en),eg6szj all, eac KUldnbseget kell tennunk ketf6le minden koz6tt: * on6ll6minden: MTNDENT megevetL= He ate everything. * f6n6wel 6116 minden'. MTNDEN macskdt megetetett.Ez vagy every vagy each vagy aff - ezzel foglalkozunkal6bb; a magyar mind, minden, egdsz, (az) osszes, jelent6seknek megfelel6angol szavak jelent6seit6s szerkezeti (a) fel.1es tudniva16it vizsg6ljukmeg. I Af f, every 6s each: a minden jelent6sri szavak elt6r6sei tr A harom kifejez6s - all cats, every cat, each cat - mindegyikeazt jelenti: minden macska, de kisebb-nagyobbelter6sek vannak kozottuk. A legnagyobb jelentdsbeli kUl6nbs6g egyfel6laz all, m6sfel6laz every-each p6ros k6zdtt (Hasonl6,de kisebbkUl6nbs6g fenn az every--eachp6rostagjai tal6lhat6. 6ll kozott is.) O Nyelvtani szempontb6l all abban k0lonbozik m6sikkett6t6l,hogy az a * a f6n6vi szerkezet utAntobbes sz6m[ ige 6ll: Alf cats are grey in the dark. A sirctben minden macska szArke. * az every 6s az each viszont egyes szdmot kovetel: Every/Each cat had its own plate. Minden macskdnaksajfi Enyeia volt. tr Szerkezetiszempontb6laz every abban kUlcinbozik m6sik kett5t6l, hogy a * ha f6n6v n6lkUldll, a one-t maga mell6 kell vennie: I fed all of them valamintI fed each of them, de I fed every one of them Mindegyik(il k) et eteftem. * 6n6ll6an/nevm6skent csak az all 6s az each Allhat(az every nem): I fed alf., illetue lfed each. Mindegyik(tik)eteteftem.- de nincs I fed eveqf.

l've already fed all the cats / each cat / every cat that she keeps in her flat. Minden macskht eteftem m6q amit a hkes4ban taft. (Az all the helyeftitt dllhataz all of the is.) tr Az all (the) es az every kdzott az igazdnjelent6s kUlonbs6getid6kifejezesekbental6ljuk:"11= (az) eg6sz, every = minden aff (the) day/week egesz nap/h6ten de: every day/week minden nap/heten I Az every szembenellasaaz each sz6val Az each jobban kiemeli, mint az every, hogy mindendologr6lkUlon-kUlcin van sz6: az each jelent6seminden egyes - angolul:every single. Each/Every dog gets two pounds of goose liver every morning. Minden kutya egy kil6 libam6jat kap minden reggel. tr Nyelvtanielt6reseik Az every haszn6lat6rakevesebb korl6toz6svonatkozik: * Az every 6s az all szavakattagadhatjaaz elejUktett not: Not every dog can do that. / Not all dogs can do that. Ezt nem minden kutya tudja megcsinAlni. (Ez az each eseteben nem lehets6ges:llot-eiacb{og-J * az each sajatossaga Az every csak h6rom vagy tdbb dologra mondhat6,az each kett6re is; az each jelent6se6s haszn6lata both sz66rahasonlit. each azonbankUlon-kulon, a Az a both inkAbbegyUtttekintia k6t dolgot, amire vonatkozik. I all 6s all the O Mindegy,melyikethaszndljuk * SzAmn6vel6tt: alf twenty girls = all the twenty girls mrnd a h(tszl6ny * ld6szakotjelent6 f6nevekkel: alf (the) day eg6sz nap all (the) night egdsz 6.7'el aff (the) summer stb. eg6sz nydron stb. all (the) year eg6sz 6vben (Nem l6tezik viszont all$eur, allth€+ou+, 6s nincs alt€enfuqf, a++ne-eentuqf.)

106

..:.csak kiv6telesen az esetekben: I all (the) 6s the whole haszn6ljuk tr Mindegy. csak sz6mszer[ivel:the whole loaf/boftle (egyessz6m0f6n6v el6tt)dll6 whole jelentese O A nem the. Whofe countries rejected beef.ithuitcsls... The cats allwere fed properly. . Tel..Urs. 108 109 .rnin*666666666666666ii .. mindent elmondoknekik.melyikethaszn6ljuk 6s 1 Nem-szAmszerfi konkr6tf6n6wel csak az all (the) 5llhat: aff the bread/beer az egesz keny6r/s6r nem j6 a the-whel.e+readJbeer. sem these every one ofthe/these dogs e kutyAk/ a kutyhk mindegyike each (one) ofthe/these dogs e kutydk / a kutydk mindegyike Az every mellett teh6t k6telez6a one. Mindenki megn€ztemind(egyik)et.. They were all fed properly.n..eger$sz/r. * ha az all ut6n ut6jelz6i mondatkovetkezik: I think I'll tell them all (that) I know.i....elld llki) . :..Allbatstarq. v6laszthat6an vagy soha nem kovet6of) kapcsol6ddsait mutatjabe I df :9f:::::::..:fli:.: Q Mindenjelent6sben all nem 6ll magiiban.tfitaEt$ffitdei #aesfa.tilfl:...i::::::::::::/ff4idln:Aiaci*a...*.ffi7 tr Nem mindegy.. Azt hiszem.eda4rnl.idfs. Mondj el mindent r6la..:.... az al6bbi I Az alAbbiket tdbl6zataz all valamintaz each 6s az every (s az ezeket kotelez6en. (f6nevtik helyUkr6l el6l)tobb helyreis kerUlhetnek: .i. hanem (egy) eg6sz/teljes: spend a whofe month there egy egdsz/teljesh6napot ott tOlt Es perszet6bbesszAmban: orszdgokmondtak nemet a marhahilsra..::i sem a I Az every 6s az each ut6n . lAz alf 6s az each elhagyhatjAk azalanyt.$r'fern... melyikilket jelent6f6n6wel: * ld6szakot aff the day eg4sznap vagythe whole day egesznap tr Nem mindegy.az all-lal ellentetben nem kovethezhet vagy those...uha$lrtg. amit tudok.. a szerkezeteka kovetkez6k: the..Rendes" A/ the cats were fed properly.thg::dar.(ttt.. Ha a f6n6v ezekkel 6ll.. ....i. .F..i. Mindegyikmacskdt rendesenetettek...nem..yes * az all about kaocsolatban: Tefl us all about it..Szpl6g.ki....hogy melyikethaszn6ljuk a AltalSnos 6rtelemben the sohasej6: + Az every one nem t6vesztend6 osszeaz everyone n6vm6ssal!Mindkett6t laftalmazzaez a mondat: Everyone fooked at every one. hanema n6vel6vel 6rtelemszerriennem AZ eg6sz.

angolulezek sz6rendileg eleg [= el6g sok] tapasztaltkol/6ga = enough experienced colleagues egy el6g [= el6gg6] tapasztaltkoll6ga = an experienced enough colleague I Az al6bbi tAblAzataz enough (of) kapcsol6d6saitmutatja be 6sszefoglal6skeppen. Nincsel6g csdsze.n6vmes: This wif f be enough.nagyon rokon 6rtelm0 szava. Az enough allhat * f6n6wel * mell6kn6wel * mell6kn6wel 6s f6n6wel. illetve nincse!69 k6v6: There isn't enough coffee. This is not (a) big enough (coffee machine) to serve everyone at once.eleg tapasztaltmunkatltrs). illetve The-ee#eeisnt€nough flyenkora have biftokol ig6t. vagy a there + be szerkezetethaszn6ljuk: There aren't enough cups.. 110 111 .meglehet1sen. Az is az e/69 m6sik jelent6sben az elegge. is I A melleknewel6116 enough + enough: A sorrenda magyart6l elter6enMELLEKNEv el6g nagy = big enough el6g tapasztalt experiencedenough + Ha azl akarjukmegmondani. jelenl6te: jelolika ( ) es a [] ezt z5r6jelek. hogy bizzunk/ mindenki bizzon benne. MELLEKNEV haszn6lhatjuk: Helen's (an) experiencedenough (teacher)ffor everyonel to trust her.az alany. Eleget littom a munkahelyen I see enough of him in the office. Ugyanigy:nem el6g a kdv6. = Ez az eleget az ig6t m6dositja:eleget alsziklgyakorol sleep/practice enough * Ennekaz el6g-nek nem mindigaz enough + toe felel meg angolul. I A f6n6wel 6116 enough Az enough sz6mszer0 6s nem-sz6mszer0 f6n6wel egyar6nt 6ll: enough cups e/ig csdsze enough cotree el6g k6v6 0 Az enough nem hasznalhat6dllitmSnyk6nt akkor. / We haven't got enough coffee. *vagy az elegend6jelent6s0 enough-rol van szo (peld6ul enough coffee machines el6g kAv'fSzd).= You've watched enough fVfor today. Nlncsel6g nagy kdv6fdzdje. / We haven't got enough cups. *vagy az e/6gg6jelentesfi enough-r6l (big enough el6g nagy).n6ha6t kell alakitani a szerkezetet: Ma mdr eleget t6vezt6l.a k0vetkez6szerkezetet + enough (+ r6nev [+ for somebody]) * to (a/an +./ Nincsel6g csdszdnk.. hogy mihez el6g valami. hogy az lsszes embert egyszerre kiszolgdlja Nem k6telez6teh6t sem a f6n6v. Ne t6vesszUk kul6nbdz6 szerkezetek: 6ket ossze. Ez el6g lesz.a magyarszerkezet k6t6rtelmU: jf_gnous!_ A magyare/69 sz6nakangolult6bb megfelel6je van: egyikUk enough. I E/egetjelent6sri enough O Az Sllitm6nyi enough csak akkorhelyes. + I MELLEKN€venough + r6ru€v She hasn't got a big enough coffee machine.ffit Amrnden-osszet6tel@ A minden sz6val az aldbbi magyarosszetetelekkepezhet6k. * Amikor az el6g sz6t mell6kn6v6s f6n6v kdveti (e/69 nagy kdv6f6z5.ha ez a valami. Ez nem el6g nagy (kdv6fdzd)ahhoz.ltt csupen folsoroljuk angolmegfelel6iket: legtdbb16l a k0l6nfejezetek kin6lnaktudnival6kat. Helen el6g tapasztalt(tandr)ahhoz.sem a for.ha az alany f6n6v: nem l6tezik The-eupsaren{+neugrh.

. Soha nem adsz p6nzt.. no. * valamilyen.tulajdonk6ppen negativ€rtelmfiszavakkal. O Mindig hangsrilyos any akArmilyenvagy akflrmetyikjelent6sben: You can print this font on any printer. any-. Nekem nem adott csesz6keUkdv6t.valamintpelddrul kin5l6skor..de nem hangsrilyosan ejtettsome Jelent6se: egy. N6ha 6n6ll6an 6ll. Ezt a bet1t bdrmilyen printerrel kinyomtathatjaI Some 6s any <in6ll6an A kordbbanelhangzott (nem-szAmszerri vagy tdbbessz6m0)f6n6v . Biztos vagyok benne. ha van valami tjsdg. There weren't any cups. akdr-mikor. 112 'l 1e. EgyNatami t6rt6n6sztdt hattoftam. I'm sure there will be sorne humans living on the moon in the next century. Egyesek sose n6nek f6l.m7 4l9lg i: az3!y_ tr A f6 szabdrly ellen6rem6gissome-ot haszn6lunk any helyett. He phoned to ask if there was any news. Sorne peopfe never grow up.hogy a jdvd szAzadban 6lnek majd emberek a Holdon.kezdetfi szavak n6-hol. Did you read something interesting? Otvast1lvalami1rdekeset? Gan I have some ketchup. any tagad6vagy k6rd6 mondatban az haszn6latos: Tagad6s: He didn't give me anycups I any cottee. * Valamintaz olyan. nobody. There must be sorne explanation! valamilyenmagyarIzatnak (csak) kelt tenniel O Er6s.elmarad" a some 6s az any mell6l:igy 6nAll6. neither: You never give me any money. please? Kaphatnekketchupot? Woufd you fike some bread rolls? K6rszzs6mt6t? I A some 6s az any saj6toshaszn6latai tr Er6sen6s hangs(lyosan ejtettsome + egyes . so I bought some. A some-. Biztos.. I N6vel6szer0 some 6s any E A some 6s az any szerepeaz a(n) hat6rozatlan n6vel66rehasonlit. Keltett(egy kis) k6v6. Nincs(semmi) cseh pdnz a nadrdgzsebemben.csak 6ppent6bbes sz6m[ (!) 6s nem-sz6mszer0 f6nevekhatirozatlann6vel6je.hogy van-e valami (tjs6g. hogy a jdv6 szAzadbannem 6lnek a Holdon emberek.mint a seldom. amikor kerdci alak0 mondataink val6j6bannem is k6rd€sek. EgyeseWannak. hivj fol. I needed some coffee. so I bought some. Fdlhlvoft... de nem el6g. Gregorynakalig volt es6lye. tigyhogy vettem. fs there any Czech money in your trouser pocket? Van (egy kis) cseh p6nz a nadr1gzsebedben? There isn't any Czech money in my trouser pocket. k6r6sekben.: Gregory had hardly any chance. hardly.ez6ft veftem. valamilirdektelen. Kerdes: Did he give you any cups? I any cotlee? Neked adott cs6sz6ket?/k6v6t? Tov6bbipeld6k: There's sorne Czech money in my trouser pocket. * valamennyi. E A some 6llito k6rnyezetben. . * Az if-et tartalmaz6felt6teles melldkmondatban frigg6k6rd6sben: 6s Pfease phone if there's any news. tr Ugyanigyany haszn6land6 some helyettmindenfajta a k6rd5 es tagado (teh5tnemcsaka not-ot tartalmaz6 mondatban tagad6sban): * Az olyan se-szavakutdn. L6gy szives. Nem voltak cs6sz6k. Wilf there be any humans living on the moon in the next century | wonder? Lesznek vajon emberek a Holdon a jdv6 sz1zadban? I'm sure there won't be any humans living on the moon in the next century. akik azt mondjilk 6s a Some befieve .. Valamennyi(p6nz) van. akik ilgy v6lik kifejez6sekben.. hogy kil: I think some historian told me. barely stb. n6vm6siszerepet tdltenekbe.valamif6le. Van (egy kis) cseh penz a nadregzsebemben..mint never.. There's some (money) but not enough.amikorigenl6 v6lasztvdrunk. EgyeseWannak.. nowhere. kiv6lt a Some say .

i*dst'iriii:r:::i!ii:ffiir.f. Az anyhow jelent6se nem valahogy. hanem valamivel.:': .. se A somewhat jelent6se nem valami.i.vonalakarra utalnak. Mindegyik ujjamontudomhordani.i Az angol .a*$p.i'i'irii:.kettessz6m" tr H6rom n6vel6szerfis6g. 114 1'15 .:iruiiiuiii#r*Hfi:liiii.|:|$ ..i.i:iiii.iiili|i!ii|||ii!.liliiiiilii:iiiit:l*i::i: jdv6 idejfi..de egyikhtvelykujjamra tudnemf6lhtzni.!iii!|i$f$i|ii|:i|:. BArmelyiket haszndlhatiuk.'i'i.$Iffi:$ffi$liiridtiliiiiiiiiiiliiiirrin$:$ffiuriiiiiiiiiiiiiii:iiii:liiiii:i**i*ii:tiffi:iii:iili.*ff+H'i"'':i:rii..'. iu.i!i:i:ii:i:. valamennyivel. valamelyest. hanem mindenk6ppen.ffflgfil1i:i. I canwear it on anyof my fingersbut I couldn'tget it on eitherof my thumbs.r.ilii. B1rmelyikoldal1t haszn1lhatiuk.iiiffififrns.illetve n6vm6s eset6ben nem mindegy.hogy k6t vagy tobb dologra vonatkoznak-e: Can I take both? Mind a kett6t vihetem? Can I take both books? Mind a kdt k6nyvet vihetem? We can use either.Hffiuliir'ii'i.. mindenesetre. ha A sometime rendszerint id6hat5roz66ll mellette (sometime last month valamikor tavaly)..$$fiSr.i'iiiiiXii!.ii|i$l|fiiiiiii|l:|jii|:i|iI|l||ii|.#*ni:i'lil.csak akkorjelen vagy mflt..i. f[i!i|!:ii!i|::|l!.hogy az adott magyarsz6 angol megfelel6je A vizszintes csak eg6szen m6s lehet.. We can use either side.i"ii'.

4. Fejezet lgek .

igevonzatokkal. K0l6nfejezetben foglalkozunk 6z6kel6s ig6ivel. igeid6kkel. hagy.V6gUlAttekintjUk sz6k6pzes a eszk6zeit. I Egyszer0 alakok Az angol ig6nek6t egyszer0. a az az 6s tdbbszavas ig6kkel.Szemiigyre vesztink k6t konkret igei jelent6st: a hadd.E fejezetben t6rgyaljuk ige alakjaival. Az ige alakjai Az angol ige alakjaikdze nehacsak az egyszerU. m6skorvalamennyi dsszeteftalakot(pl. illetve a tud 6s a k6pes jelenteskdr6t.az ig6sit6 ig6ket. alakotszokdsmegadni. azazegy sz6b6l6116 alakjavan: ir|ii:iiiiiiiiilnixii:|iiiiiiiiiii|iiiIiiiii|!i|ii|i|ii|||!|l|lixI|i:|ii|i||i|Rdf*hH$$d A szab6lyosig6k m0lt idejfialakjaes harmadikalakjaegybeesik. goes) soroljuk. az az valaminta seg6dig6kkel azok p6tl6ival 6s kapcsolatos tudnival6kat.akkoraz ige szab6lyos. Amikora sz6t6rbansemminincs megadva.valamint -ing-es alakok: . A sz6tiri alak mell6csak a mtlt idejfi6s a 3. egyszavas alakokat(pl. I Osszetett alakok Az osszetett alakok lehetnekigenevek (to-igen6v vagy p6reigenev).ha legal6bb az egyik rendhagy6. Az igem6dok kapcs6nmegvizsgdljukaz 6hd1t6 felsz6lit6 mondatokat.will have gone) szAmon tartjuk. 6s valamint a felt6telesmondatokfajtSit.

igeszflm-egyeztet6s I A sz6mra vonatkoz6egyeztet6sialapszabAly: egyes sz6m( alanyhozegyes sz6m0 ige. M. the Ministry of Interior.sebbsdg public a kdzvdlem6nyteam csapaf the Csoport-f6n6vk6nthaszndlhat6km6g: * az int6zm6nynevek: the BBC.the Bank of England jelentenek: i az orsz6g-.amely szerint nemcsak tdbbes sz6m[ fSnevek ut6n. I Csoport-f6nevek A csoport-f6nevekegyes 6s tdbbes szAm0 igEvelegyarAnt6llhatnak. amelyik mind el6fordulhat f6n6vszerfi is.aszerint. A vajas kenyer az egyetlenhidegeb6d-dtletabban a csal6dban. a ahol hagyom6nyosan csak f6n6viigenevetszoktunkmondani.tudom6nyok. I Tdbbes sz6m0 f6n6valak. * A tAbl6zatjobb oldaldn talelhat6 -ing-es alakok tdbbf6le szerepet tdlthetnekbe: -ing-es alakk6nt6s hatdroz6kdnt van. Az and-del kepzeft6sszetettszavakn6l azonban nem ilyen az egyeztet6s. A magyanal ellent6tesaz a szab6ly.ezek egy egys6gnekmin6sUlnek: bacon and eggs sonkds to76s fish and chips safthal siilt krumplival bread and kenyirgln and tonic gin-tonik rock and roll rockandroll butter va7'as Bread and bufter is [nem a+e]the only idea for packed lunch in that family. tdbbessz6m0hoz tdbbesszdm( igejArul. A sonka 6s a kolbdsza spdjzban van(nak) afels6 polcon. szerepelhetut6jelz6 szerkezetben. llyen csoport-f6nevek: the aristocracy az aisztokrAciathe audience a kdzOnsegband zenekar. tdbbet tdtoft6s hatlott. de k6t kapcsoltegyes szam0 f6n6v ut6n is tobbes szAmt ig6t kell haszn6lni: The ham and the sausage are in the pantry on the top shelf.p6ld5ula seem to utdn: He seemed to have seen and heard more than he admitted.banda cfass oszfdly committee bizoftsdgcommunity kOzdss6gcompany vdllalat couple (hdzas)p^r crew legdnys6g crowd tdmegfamily csa/dd government kormdny hospital k6rhAz iury esk0dfszdk the majority a tobbsdg the minority a kr. a Mark's entire family always goes to Malta in July. the Labour Party. 0gy tfrnt.egyes szim( ige El Az -s-re v6gz6d6 alakhozjobb6ra egyes szdm0 ige j6rul Mindig csak egyes szAmf a news hirek Does the evening news cover this? Ez bennevan az esti hirekben? 1 Betegs6gek:measles kanyar6 * Tant6rgyak. illetvev6rosnevek.p6ld6ul: mathematics matematika * J6t6kok billiards bilrdrd 120 't21 . Mark csal6dja 9 6s 11 kdz5ft kal5nboz6 id6pontokban indul a munkahely6re. de: Mark's family leave for work at different times between 9 and 11. Az oxford(iak csapata)6ll nyerdsre.ha sportasapatot Oxford are wf nning.mint amennyit beismeft.* A t6bl5zatbal felebenszerepl6p6reigenevek k6z0lvalamennyien els6sorban mod5lisseg6digeut6n 6llhatnak. hogy szem6lytelenUl csoport eg6szere vagy az egyedekre vonatkoznak. Mark eg6sz csal6dja mindig Mdltdra utazik jttliusban. * A to-igenevekAllhatnak mindazokon helyeken.

7 kilom1ter=1. A slt6tben minden macskaszilrke. Agatha n€ni is otthon van. Eitherthe tadies orthe old man rb iinished. tr Egyes sz6m[ az ige a more than one tdbb. Everyone knows the ltalian girl..-body/-one/-thing dsszet6telek 6s ut6naz ige egyes sz6mban6ll: Every cat likes an afternoon nap.. none A kapcsol6d6sok6s az egyeztet6silehet6s6gekkiolvashat6ka tSbl6zatb6l: Eitherthe old man or his wife is finished. I'm sure. mind . I either .. mertekegys6gek O Noha 1 felett a f6n6v (m6g t6rtekkel is) tdbbes sz6mri..O Az -s-re vegz6d6 alak nemcsakegyes 6s tdbbes szdm0 ig6t.. mind ... hogy vagy a hdlgyek.. t'm sure. tr Either-or: 6rtelemszer0enegyes szdm0 ig6vel (hisz egyr6l van sz6): I Either.. Biztos. Biztos. de egyes sz6mi n6vel6tis megenged: a/one means egy eszkdzJm6d two/several means kAt/szdmos eszk6zJm6d hasonl6an:one/two species egy/k6ttaj one/two series egy/k1t sorozat I Sz6mok. Minden macskaszeret d6lutdn szuny6kAlni. Tdbb ember haszndlja ezt a kocsit.. az every €s az every sz6rmaz6kai tr Az every/each + FONEv az every-/any-/no. Semaz 6reg0f sem a felesdge nincs/nincsenekkdszen.. I'm sure.. vagy a feles6ge k6szen van.. vagy a hdlgyek k1szen vannak. tr Both: 6rtelemszer0entdbbes szdrm0ig6vel (hisz tdbbr6l van sz6): Eoth the old man and Aunt Agatha are at home. vagy az 6reg keszen van. neither . tr Neithernor: egyes 6s tdbbes sz5m0 ige egyarAnthasznSlatos: IVet'fherthe old man norhis wife are/is finished. hogy vagy az 6reg. a szomsz6ds6gelve szerint egyeztettink: Eifherthe old man orthe ladies are finished. 122 123 .ot vagy . Az 6reg0r is. Mindenki ismeriaz olasz l6nyt. m6rt6kegys6gekn6l (m6sf1t 6ra ='l% (one and a half) hours 7. neither.. Ezzel szemben az all + r6ruEvszerkezet t<ibbessz5mot kovetel: Alf cats are grey in the dark. * Amikor az egyik f6n6v tdbbes szdm{.1 kilometres) az ige tdbbnyire egyes sz6mri: Two hours / Twenty dollars isn't enough. I Az each. mint egy mellett: More than one person is using this car. vagy . hogy vagy az 6reg.. and . Ket ora / Hlsz doll1r nem el6g.. nor sem both .. Biztos..

iF3fn::::i 1i:lr:rii:t:rElaifu j..::rlihii!:i:::::::i:l:i:i:r:: :.l::.1r:r.:l ilOa$:rrl:i:i :l:irr:r:il:I6illltj::::i:::i:::::: ttr.::i::irt::r:.*el*!:!iri!:!:r:!::i!: .'.iS$trffi *+8.::r.t:!:i r:rr::r:r:rl::fl$l't.| i:hid$:i:r:!ir ::::tlt:::t::l:Iiii$:. come... dreamed 6lmodik)... A szab6lytalan igek sz6cikkeelej6na szot6rakmegadj6ka mr...:l l:i::::::::1i:Hl:l::::::l:::i:::::t:::i !ei$:.. kap. .i::tn9i4t:lli:l:i:i : : i : | i l :j..ide".l.:.found.opened.:. hiszen csak ir6suk szab5lytalan.li $Sli:ii::::::i it:::tii:t:::i:f..:il tl::t::l:::li:kdFt::t:::::::i:t:il:: t[nanii:::i jii.riri $HBi:ii:::l: :!.ii.mnnro7 A rendhagyo igek A szab6lyos igeketegy alakkal. jelent6st6l * Sokuknak fUgg6en szab6lyosak vagy szab6lytalanok alakjai az (pl.:.1.i..:i'M{if:.. :hit::::::::i:::::.. alakot.::!:r:r::r:r:. roid::r:i:l:i:t:.{..dream .Hogy a ritk6bbakb6l mennyittanulunkmeg..::!:'i.i:.:::r:!:r: i:::::::i::::::f*tlr:::::::i:ri:irr:il :nr!!i1i:ii:.':::::::::::::i: finU.!. opened kinyit close .:fiiultj... ::!:.. taught tanif..i:...:::i::ri::i:::i::i::: lsirq.rr:iri:iet::. get. alakjaegyar6nttaught. see.:i:ii :i:i:iiir::i$irdi:ii:it:::i:.shut . go. Az al6bbilistacsak a leggyakoribb rendhagy6ig6ket6s csak ezek legfontosabb jelenteseit larlalmazza.rlt a 3. closed becsuk.'.closed.Otli.r:' [:i:i: scll:::i:::.:i:: :finorx.::ii::ii:t:th{:l:::l:::i:::l:l::::::l ilEi::::::::::::::j j:::i::::::i:l::::: licff. I Nem egyszer( megmondani.ii:l.:.:::.i|::::ii:it!:..ir:ii:.1. a v6ltozatokat nem jeldltUk.: :r:r:ilr:i..::.mgtj::::i:::i:l :ffi:ii:i:::i:i :ii.. I A lay.l:::i. l6t. dreamt vagy dreamed.l:.:i.. til..[. laid es pay.i*ilA.!Ei:i:lr:::::i ii. hear. hogy a teach mrilt ideje es 3. take.Hllt:rir:rir:. r.. hall.!.$'.lt$rc.i.l :OlBfini::j .i:i:.j6n. paid.. ebb6l azut6na mAsik ket alak kikovetkeztethet6: idejUalakjuk6s 3.1:.:..i..:.fflf :E. vesz. (k6r0lbelUl hdny ige rendhagyo 200)..:.:.:.. drink) sajnos6ppen a rendhagy6ak kdze tartoznak ezeknekvalamennyi alakj6tkUl6nmeg kell tanulnunk.. paid h6rmasoknem igaz6nrendhagy6ak. ii::ii:lrt::r:.'te!ehff$::.i:.:.:.ii. iszik ig6knek megfelel6 be.dreamt.lilf:.Ha es a ket alak egybeesik..:. mert: * Vannak.:!:: .... pelddrul teach.::lii 124 .n6ha csak egyet adnak meg. .ad.shut. n6melyikUk a rendhagyok csoportj6b6l dtkeriila szab6lyosak koz6 (pl.iiiiii:::t'IH!!|::::::ii:.iii $.:.edii:.amelyekrendhagy6ak szab6lyosak 6s egyszerre.:iiir::i::ii. tound tal6l..:i: :':ii:i::l:litj.:..i:iltltiifi*til:i:!:i:i:!t:il:i:::::i:: .:i:::i::l:llitadg::!:iiit:t::: . a srjtjelent6sfishine m0lt ideje6s 3.loil.:r:.hogya szot6rialakb6lez a mAsikket alak nem tal5lhat6ki .... Ebb6lkiderUl.hdromalakotkUlonmeg kelltanulnunk: find .fi .l{ddi:t:!:!:i :i:::i:.i:t::::. az perszerajtunkmrilik. sit. 6ll..i. laid.A leggyakoribbig6k(avan.'.:!:':i:t:*f.. alakjukegyarent-(e)d mUlt vegz6d6sfi: open . A rendhagy6s6g ezzel szembenazt jelenti.. give.hdtil.. :Sgi::ji:ir:i i.i!:r:i.:::::i :lp€g:::i:i:!: . shut becsuk.. stand.|::|:l|:i:||...:l.l!$lf.31ak:::':::':. alakjashone.(::iiri::::1 !i:i:..i.:i:r.i '.i!:!:.::..a sz6tArialakkaladjuk meg.. fekszik..i:ji :::i:::::::::.'.:i:$ol!$i:iii:i:!1i!li: sC.r.iir:it:iidsw..:::::::::..:. :lCI:i::i:i:.r..l . is#si+.:r::r.. A szab6lyosk6ntis haszn6latosigeket 6ltal6ban nem vettiikf6l.ii|:ii:ri]s1{t::r::i::i:::::::r:i:l grffit. a fdnyesitjelentes[ishine szab6lyos: shined).rHii::it:::t:t:::!ii !:i:::!:!il:!:Fi!lt:::::i:it::i:i:::: f. megy. eszik.iii :::i:::i:::i:it$. lie. eat.

hogy ki sem ejthet6.sem a seg6dig6svdltozat nem szerepel.a did a tagad6s miatt szerepel. should.seg6digeszerfis6gek mod6lis-poflok 6s A seg6dig6k A seg6digeolyan ige.gyenge alakban fordulnak el6. Ha arra vagyunk kiv6ncsiak. A seg6dig6kkelfejezzUkki a tagad6st 6s a k6rd6st.). hogy k6rd6sbenaz alany el6 kenilhet (ezert hivjuk ilyenkor "mozg6ig6nek").a szenved6 szerkezetet. may.veliik alkotjuk az igeid6k nagy r6sz6t. A be. f6ige A do-ra 6s have-re az egyszer0igeid6kben do-val kerdezUnk. p have notl 126 .hogy rij sz6 jcin l6tre. llyen szerep p6ld6ul a ragoz6s p6fl6sa: magyarul is a m0lt id6t toldal6kkal. A seg6dig6ket kdvet6 f6ig6k sz6tdrijelent6sUketadj6k a mondatokhoz. Ezek: * * * * egyalak0ak: az egyetlen ez alakjukvan sz6t6rijelent6ssel is rendelkeznek egym6ssalnem kapcsol6dnak a do n6lk0lk6pezikk6rd66s tagad6 alakjukat.s egyben tagad6 szerepet is ellSt. alak k0veti. Ez n6ha az ir6sban is l5tszik: will + not -) won't n6ha csak az ejt6sbenjelentkezik:they + 61s -+ they're. er6s. a were a szenved6 alak alkot6r6sze. O A 'd a would-nak 6s a had-nek is lehet a gyenge alakja. a can a magyar -hat/-het-nekmegfelel6 seg6dige. might stb. A be viszont f6igek6ntsem szorul r5 a do-ra.hanemf6ig6k is lehetnek. a sz6t6rban csak az dnekel sz6ttal6ljuk meg: sem a toldal6kos. I A seg6dig6k szerepei tr A seg6digek ket csoportj6ta be. hanem lercividUlt. Nincs mostandban sok id6m. gyakran velUk dsszeolvadva: Have you talked to him yet? Besz6ltdlmdr vele? I hayen'ttalked to him yet Mdg nem beszhftemvele. azaz dnmaga seg6dig€jek6nt. I Mod6lisseg6digek A can. A felt6teles m6dot is hol toldal6kkal. hol a volna seg6dig6velk6pezztik: Anekelne-6nekelt volna.might.a may have mrlltbelilehet6s6get. I A seg6dig6k tulajdons6gai Valamennyiseg6dig6rejellemz6. a lehet6s6g (can.akkor a would helyett (She'd not know.a j<!v6id6t viszont a fog seg6dig6vel fejezzUk ki: Anekel-6nekelt-dnekelnifog. A feles6gem egydltalannem elfoglalt. tagaddsban pedig kdzveflen0lutenuk All a not sz6.mert nincs benne mag6nhangz6. could. A seg6digekgyenge6 Er6s6s gyengealak A gyakori 6s fontos nyelvtaniszerep0 szavak a normel besz6dben nem teljes. hanem m6sikig6t. shall.A mdsikelemtdbb dolog lehet:ez az al6bbit6blSzatb6l kiolvashat6. tl A's egyar6ntlehetaz is (she's going = she is going) 6s a has (she's gone = she has gone) dsszevonhat6 alakja. do.a must have bizonyoss6gotfejez ki' a must have been szerkezetbena be szenved6.hogy kell mondani angolul. must. have. Nem tudn6.). My wife rbn't busy at all.akkor csak valamely m6sik sz6val egyUttl6tezik did + not -+ didn't. egyszerfisdd6tt. ilfetve 6nekelt volna. a were a folyamatos m0lt k6pz6s6hezsztiksdges. melyikUk helyett6ll: ha p6reigen6vkOveti. need. illetvea modSlisokalkotj6k. would. ought to alkotjaa mod6lisok csoportj6t. sajet maga mozg6igejek6nt szolg6l.Segedig6k.6s do-val tagadjuk 6ket. amelynem 6n6ll6anhaszn6latos. A fenti mondatokban a has a perfekt jelent jelzi.akkor a had helyettell (She'd known Jack before.). What drdyou do then? Mit csindltAlazt6n? I don't have much time these days. igy csak az ut6na 6116 ig6b6l derUl ki. a do 6s a have nemcsak seg6dig6k. hogy 6nekethet.segit" jelent6s6ben vagy nyelvtaniszerep6ben.valamint az olyanjelent6seket. Ez annyira radik6lis 6sszevonestis jelenthet.ha 3. lsmefteJacket kordbbr6ll. mint a k6teless6g (must stb. dare. A k6t sz6 egyUttese tehdl az 6sszevont alak.. may. Osszevont alak Amikor egy alak annyiragyenge. will.enekelni fog. I Milyenszavaknakvan dsszevont alakja? Az dsszevont alakok legal6bbegyik alkot6elemesegddige (vagy a f6ige be valamelyalakja).

128 129 ll. would've. ahol a magyarban ott nincsl6tige: A bdtyam zongorista. fl Folyamatos id6kben: He is working. tr A hat5roz6i 6llitmdnyigei r6sze: Joe is upstairs .Lola is a millionaire. Dotgozik6ppen. My brother was / will be a pianist. lt was at7. szem6lyben: ki Lofa rb rich.ha a segedig6t perfektigenevkdveti:az igen6vhave-je6sszevonhat6: could've. Joe odafent van. might. Ezt a kocsit kltszer lopt1k et. Nem mindenyan-nakfelel meg a be valamelyalakja. hogy Osszevont alakbanket segedigeis szerepel. Lotamiltiomos.l*ll. O Szenved6 be: This car has been stolen twice. H6tkor volt. H6romfontosige be A be egyreszt az angol renni.I El6fordul.mint b6rmelyig6nek: * + * + * * perfekt jelene: have/hasbeen 6s perfektm0ltja:had been -ing-es alakja:being jdv6 ideje:will be..van sz6t6ri alakja. going to be tdbbfele to-igenevesalakja:to be perfektigenevesalakja:(to) have been felt6teles alakja:jelen idejri:would be. I Az <isszevonhat6 seg6digek osszevontalakoklist6ja 6s Gondoljunk erre (itt m6r magyarul szerepelige!): is = A bdtyam zongorista voLT/LEsz.ve. * Felsz6lit6skor be alakothaszn6ljuk: happy l6gyboldog a be * Tagad6alakj6tjelen es j6v6 id6bena not{al kepezzrik: was not nem vortam I A not legtdbbszor osszevontan I wasn't. Lolagazdag. should've. m6sr6sztnyervtaniszerepeket tolt be. A be-t sokszorhaszn6ljuk is.ie:a . illetvemflt idejfi:would have been I A be szerepei D A n6vsz6i6llitm6nyresze A magyarral ellent6tben kelltenni 3. must've.= My brother is a pianist. 5ll: * Tagad6-felsz6lit6 alakja don't: Don't worryl Ne aggodalmaskodj! tr A l6tigebe-nek ugyan0gy vannak6sszetettalakjai. A gyerekei is gazdagotdmitliomosok. Her children are rich/millionaires too.

megalkothatnSnk.A be teh6t Onmagaseg6dig6je. 16 F6igek6nt O Seg6digedo F6k6nta k6rd6sben6s a tagad6sban van szerepe: What dtdyou do then? Mit csinhltdl azutAn? a a O A do{ajt6k egyszerreis megjelenhetnek: f6ige kombinAl6dhat segedig6vel: When did you do it at last? Mikor csindltdtok meg v6gtil? Do do me a favour.egy0tt marad.ii. 1 Tagad6-k6rd6mondat Can't this girl play the cello? Nem tud ez a lSny csell6zni? Wasn't it being built when we were there? Nem 6pitett6k. annak fontosszerepevan. amikor ana jdrlunk. nem/ugye? A mondat eleje nem v6ltozik. Csell6zoft(Hasonlitsuk6ssze ezzel: She q play the cello. Itt nincs seg6dig6nk. Ez a l6ny tud. ez a 130 131 .iHsl#tii'iiiiir'i.iii. t6gy nekem egy szivess6gef/ A mozg6ige Az al6bbimondatokban seg6dig6kmozg6igdk. Ez A mozg6ige ut6n tesszUka not sz6 n't alakjdt. vagyisdo-val kerdezUnk es do-val tagadjukstb. Epiteft6k. EgyszerU mflt: She _ played the cello.i'ii. O Az 0res do mozg6ig6t:az 6llitm6ny igei r6sze egyetlen f6ig6b6l 5ll. tagad6st stb. Kdnnyen eliitheft6k volna 6ket. amikor ana j4ftunk? A tagadott mozg6ig6taz alanyel6 tessziik. a fenti Ha m0veleteketel akarjuk v6gezni. akkor a legels6.:ifiiiir. Daniel cselldzik. * Ugye-ut6k6rd6s It was being built when we werrethere.csell6zni. A n't ism6t a mozg6ige ut6n 6ll. nem/ugye? I Az dllitm6ny igei r6sze a kdvetkez6mondatokbanegyetlen f6ig6b6l 6ll: Danief pfays the cello. Alakjai: A mozg6ig6nekt6bb szab6lybanis van szerepe:a tagad6sban.mozog". A play the cello 6s a have been hit .az "Ures"do-t kell haszn6lnunk.iiliiii'iii. nem kell besz6ln0nk ilyenkor az egy seg6dige mozg6ige.do H6romfajt6javan: Q F6igedo jelent6se:csinel. K€rlek.a tagad6-k6rd6mondatokban. wasn't it? Epiteft6k.mos viselkedik. * Tagad6s This girf can't play the ceaao.) ffi Fiitiiiii:iiiiriil$h-bj. I On6ll6be Amikor a be f6ige. is tartalmaz. Egyszer0 jefen: She _ plays the cello.iiissivdgyji:tti*ItXi:i:.fesz: Legfontosabb What are you doing? Mit csindlsz?Do what you want.amikor ana jdrtunk. mellettedo-t nem haszn6lunk. ha t6bb segedig6t kUl6nleges szerepgseg€digea mozg6ige.az ut6k6rd6sbena mozg6igetagadott alakja 6ll. Ha az 6llitm6nyban van segedige. Tud csell6zni. Csellhzik. N6ha ek6zben elhagyjaa hely6| azaz. Tdgy. az dllitm5ny marad€k r6sze egyiitt marad.az ugye-ut6k6rd6sben.amivel a k6rd6st. akkor is k6pes betdftenia seg6digeszerep6t. Itwas being buirf when we were there.iir az egyszer0jelen 6s az egyszerfi m0lt nem tartalmaz A k6vetkez6 mondatokban kUl6nmozg6ig6r6l: Amikorcsak egy seg6dig6nk van.iri'rliiiiliiili:ii'iiiiii. a I Az AllitmAny mondatokban e tobb sz6b6l6ll: (egyvagy tribb) seg6dige+ f6ige: This girf can play the cello. Agatha neni nem voft csetlista.iii. wasn't she? Agatha ndni csellistavolt.a k6rd6sben. Was Aunt Agatha a cellist? Cse//isfavoft Agatha n6ni? Wasn't Aunt Agatha a cellist? Nem voft Agatha n6ni csellista? Aunt Agatha was a cellist.Az alSbbi p6lddrk megfelelneka fenti tipusoknak: * * * i Aunt Agatha wasn't a cellist. They might have been hrteasily. Valamennyi igeid6benhaszndlhat6: What have you been doing here? Mit csin6lt(at)ok itft jelen) (=perfekt tr lg6sit6do lgek6pz6-szerfi:do the washing (el)v6gzi a mos6st. a l6ny nem tud cselldzni.i. * K6rd6s Gan this girf pfay the celto? Tud ez a tilny cselt6zni? Might they have beet hit easily? Konnyen el1thettuSk volna 6ket? A mozg6ige az alanyel6tt 5ll.azaz a tobbi igealak. amit akarsz.i.i.

you knew what I could expect.b6vul".{ro't::play::thg...ii...il jelent6s( have to * Kel/ g[ht: :. * Kerdes I Pe!-!eklheve_ * Ez a have hasznAlatos igeiQ-6k az k6pz6s6n6l: pallr.azaz mellette a do-t nem haszn6ljuk: f've cor a new car now.:. Ha megefte volna a levest.... Have you cora better idea? Vanjobb 6tleted? I haven't cor the faintest idea. ha a no sz6t He haszn6ljuk have-vel:a He has a beard tagad6v6ltozata teh6t legink6bb a has no beard (a r6gies He hasn't a beard mellett). O Ez a have sokszor a got sz6csk6val .iili. Patmind iigeie"A tevest. I Birtokl6stkifejez6 have + Sg:ee(ektjstrvgf!9r helytelen teh6t a Does A do tolti be a 3..ndt:... ..:::. A have ot fajt6jamdst 6s m6stjelent. tJj kocsim van mAr.not i:::i: i :t:::::::::tlg::d0€Snlt:i$la}|::i.:. Sz6lnod kelleft volna. he plays-J....amelyek k6pezhet6k....:douS. szem6ly-s ragj6tnem tesszUkki: azt a does m6r a tarlalmazza..llt|c:. tudtad.:..:.ures A mondatotcsak .......:::i: ::. megkaphafta volna a fagylaltot.p6ld6ulcan ..i::::::::: :: :::: :::::::::: I ::didil Pla$ .i. hogy jobban ismered.:. * Perfekt (igeid6-k6pz6)have jelent6have * Birtokl6st We..::. a * K6rd s ben es*taseqA99_?! "g"C--sgg ls6vgt le ll h"aszn lni: r_e g_d Do you have any brotherc or sisters? Van tesfu6red?-"' a O Az Oresdo-t hasznAljuk * tilt6 mondatokban: Don't come here againl Ne gyere tdbbet ide! (ezt * nyomat6kosit6sn6l jeldlika nagyobbbetfik:DO) * nyomat6kosfelsz6lit6 mondatokban: DO have some more! Na.. A do-val a k6vetkez6 m6don hozzuk l6tre a csell6zikazon v6ltozatait. jelenben6s folyamatos * Nem hasznAlhat6 folyamatos mtltban: a We have a new car lJj kocsinkvan nem lehet --a+e$aving a new car.. * Perfekt -ing_:e! szglIgzgtekbelti Having met her before. * lgekepz6 have: l6sd az lcEslr6 IGEK fejezetet.....iiiiiiiiii.mon{a!g[!an: lf sheU eaten the soup.:: ::: lt:: A does not szerkezetben 3..d{l. mivela do-t m6r mflt id6betettUk: nem did not played..i:: :. Sidnek6t tesfu6re van..bevitt'seg6digevel tudjuktagadni.6s csak ilyen.'iiii.. ::: :: :: ::::.. vegy6l mdg egy kicsit!DO shut upl Hallgassmdr el! 6llit6 mondatokban: + nyomat6kos You DO look exhaustedl HAt te t6nyleg kimerilltnekn6zel ki! a felsz6lit6 mondatokban do-t haszn6lunk be el6tt is: A tilt66s a nyomat6kos Don't be angry with her..1li!{1:..jelenleteesetenegyszerUen * Tagad6s h"* is viselkednek.ragja' szerep6t.y..Helyes persze a He hasn't got a beard 6s a He doesn't have a beard is.helytelena does not playsUgyanigynem tesszrlkm0lt id6bea play ig6t.iiiiiii. Nem ful j6 a mem6ri6ja.iffa$. mag6t a be-t # A nyomatekos hangsrilyozzuk: But she fs quietl De hdt csendbenvan! YrleAREquietl Csendben vagyunk! Do n6lk0lez a forma regies: She hasn't a very good memory. mint 6n. You should've told me that you knew her better than I did..:r.klvulr6l ez seg6digevel tudunk k6rdeznirA'.. val6disegedige.. Q A valakinek valamijenrncskifejez6s6neklegbiztosabbm6dja. es nyelvtanilag elt6rSen * Mfiveltet6 have: l6sd a MOvELrErEs fejezetben.:thC::cGlioi: :...:::::. A leghalv4nyabbfogalmam sincs.aiiratiliiiif ttre soup.: He::i: ::r. szem6lyes a milt id6 .. she could have had the ice cream.llyenkor a have a seg6dige. :. a do. illetve Did they played--+ alakban): mondatok(szintemindigdsszevont * Tagad6-k6rd6 * Ugye-ut6k6rd6s Magyarul ismeretlen ige: Sid has five brotherc.:: ::: ::::::: ..:ii.p:lgyr:thu:te}l5.. l:.....:. i A felt6jeles..ffinlt... 132 . hogy 6n mire szemfthatok. Ne l6gy rd d1hds! DO be quiet! Legyetek mdrcsendben! a 6llit5sn6l viszontnem haszn6ljuk do-t..:Ph. Mivel m1r kordbbr6l ismefted.:.:f .:.:::.

They need a new car now. could. hogy ott van' The cargo mighf be there by now. The cargo maybe there now.::. O A have to k6rd6sben 6s tagaddsban A have to mellett do 6ll. ebb6l nyolcat szokds igy p6rba dllitani: can. de ez ink6bb egy-egy alkalommalfenn6rll6 kdteless6greutal: I often have to be in Vienna by 10 am on Tuesdays.liirililliiiiXiix:liil]i:tiiiil i{*g. amelyet f6n6v kdvet. rcEN€v PERFEKT 135 . hanemf6leg should viszontnemcsakval6szin0seget + Az itt is szerepl6 stb. They haven'teoT to go.ryit}€an-sing. ought to. may.*rus'. would A t6bbiek a magdnyos mod6lisok:dare. a have got to viszont do n6lkUlszerepel: .i. should. KelUK6nemdr nekik egy (tj kocsi. Nem kell menni1k. must. will.tdsl|*. ugyanaz mod6list6bb dolgotis jelenthet.1i. 1 A mod6lisok egym6ssalnem kapcsol6dnak:a fogok tudni €nekelni ez6rtnem lehet: l.I A kel/ ielent6s0 have to A have to jelent6se kel/ (valakinekvalamit csinAln4.:iii:i:r:*:#oui: iHiii?iiiiil. might.i.. must. a kUl6nboz6 fokair6lpeld6ulbesz6lhetunk can. k6pezikkerd66s tagad6alakjukat: * A moddlisoka do n6lkUl Can she sing? Tudenekelni?She can't sing' Nem tud 6nekelni. fejezetben.$'+jjillilliffiI.tbe*itg+lil.irte.b6vtil6" is v6ltozata: a have GoTto jelent6se is kel/. szem6lybenhas.hogy oft van.raEiifffii:ffJli*. illetvee keft6nek egyszere . az egyszeni jelen tdbbi szem6ly6benhave.i.nincs egyalak0 * A moddrlisok kell helyettmod6lis-p6tl6kat se -ing-es. Ez a kell nem t6vesztend6 rissze azzal. a m6sodikseg6dige helyettmod6lis-p6tl6thaszn6lunk: lwill be abre fo sing.he wfll write down everythi ng mindent Ie FoGimi -.:. * A val6szinfis6g egyar6nt: might. may. egyszerfimriltban had...t:. mod6lisokat might k6pviseli: vagy seg6digetis tartalmaz6 igen6v-fajt6k A have to <'sszet6telnek l6tezikegy got-tal . tr Jelent6sszerinticsoportosit6suk a s is Egyjelent6stt6bb modAlis kifejezhet.#i::rii:t:it:#qr:ihaffi. The cargo ought to I should be there now.iti:t. ought to. fejez ki.16. should 6s will segedig6kkel The cargo mustlwillbe there now. A rakom1ny mir lehet.. A rakomAnymdr biztosanott van. Tizenk6tmod6lis seg6dige van.si. Gyakran kell kedden reggel lhre B6xben lennem. A rakom6nymdr elkdpzelhet6. A rakomAnymdr eg6szen biztosanott van..1. hasonl6jelent6sri a must. shall.he couldwrite down everyhing mindent Ie TUD-NA imi. se m0lt idej0alakjuk. Tom trasn'f coT to go today. Gyakran kelleft Joey kocsijdthaszndlnom. I've cor to be in Vienna by 9 am tomorrow. 1U illetve a Ezekr6l a megfelel6fejezetekbenolvashatunk:az egyes modAlisokn6l. Holnap reggel kilencre kell B6csben lennem. 6s jelent6se sziiks6ge van valamire'.es seg6dig6knek . could.ii.U*itbriliii:tiliiilii:i:i::iiii:liiii:iii:ii:iirliirl:i How often do you have to be in Vienna by 10 am? Milyen gyakran kell reggel lhre B6csben lenned? Have you got to be in Vienna early in the moming? Reggel Bdcsben kell lenned? A mod5lisseg6dig6k Leggyakrabbanmagyar toldalEkoknak he can write down everything mindent lelHAT. Tomnak ma nem kell mennie. A have cot to tobbnyire osszevonva6ll allit6 6s tagad6 szerkezetbenegyar6nt: f've cor to go now..es szdm 3.t. Allhat modSlisseg6digekkelis: wif l have to kelleni fog may/might haveto kellhet tr A folyamatosid6k kiv6televelminden id6ben haszn6lhat6: Perfektjelen: f've often had to use Joey's car. tr Have Gor to %- tr Saj6toss6gaik ig6k:nincs igendvialakjuk. tan6csot. tr Egy..bizonytalans6got have-vel6s be-vel I Kapcsol6d6suk a A modAlissegedig6ka tAblszatszerint kapcsol6dhatnak p6reigen6vegyszerfi a a alakjaival.felelnekmeg. Mennem kell mdr.nem kapnak € ragot.i. need.hi6nyz6alakjaik haszn6lni.

* Ugyanezperfektigen6wel mriltravonatkoz6 (s tal6lgat6skor ilyenkor m6r nemcsaka be ig6vel): I wonder where the lighter is. can I take your bicycle? Papa. A Barnaby egyedill meheteft iskoldbaf6lre6rthet6lenne 0gy.. I managed to lune the cetlo.-hafl-hef jelent6sben You can use my cello. Egy sz6ra se eml6kszem.hogy tudok cseilizni. hogy Barnaby corrrd go to school himself.. k6pes jelent6sben Barnaby can't play the cello. Barnaby nem tud csell6zni. Allit6 alakbana could helyetta be able to mod6lis-p6tl6t hasznAljuk: Barnaby couldn't play the cello at the age of six. tr Szabad. could I take your bicycle? Papa. you can't use Daddy's bicyclel H6. A zakodban lehet. A can ebben a jelentesben nem vonatkozik j6v6re:az a mondat.ezt csak a be able to fejezhetiki: The baby will be able fo walk soon..-hatna. I succeededin tuning the cello. k6pes lenne.hogyA baba a hamarosan tud (majd)jdml nem lehet . hiszen az a t6bbnyirek6r6s szereprl. + Az 6llit6 could-ot mrlltbelienged6ly kifejez6s6reis ker0lnUnkkell. Haszndlhatodaz 6n csell6mat. Laura azt hitte. Barnaby nyolc€ves kordban tudott csell6zni. ez6ft is jobb a moddlis-p6tl6ttartalmaz6Barnaby was allowed to go to school himself.A Meg tudtad tanulni a verseQ teh6t nem geuU+er* learn the poem? . Fdl tudtam hangolni a csell6t. * A mtltbeli egyszerik6pesseget kifejez6mondatokban nem haszn6lhatunk could-ot. 6s 1. Az aldbbifejezetekezek haszn6lat6t tekintik6t. 6s Q Tud. Bamaby hat6ves kordbannem tudott csell6zni. * K6rd6sbenkerUlend6 tudoft 6s szabad volt 6rtelmricould. mivel ez jelentheti azt is. Hey. a papa biciklij1tnem hasznillhatod! tr Enged6ly k6r6s6re Daddy. 137 .. az m6r fentebbelhangzott. shall-should. tudna. Can you see that'Stop'sign over there? L1todazt a stopt6bl6t oft? I can't remember a single word. I A could a can m0lt idej0alakjakent Tagad6alakjaican't (beszedben ir5sban). vagy a succeeded in a haszn6land6: I was able fo tune the cello.. ha a can jdv6 idejerea be able to mod6lis-p6tl6t haszn6ljuk. elvihetem a biciklid? i Udvarias k6resekben Gan you come over here please? lde tudszj6nni egy pillanatra? tr Folyamatos-p6tl6can Folyamatos id6k helyeftolyanig6kkel. Jeremy could've put it in his jacket. a managed to. Helyette was/were able to.A_n6gypAig: rnodelis_ p6rba 6llitvaszoktukemliteni: Az al6bbinyolc mod6lisseg6dig6t can---could.amelyekfolyamatos igeid6bennem haszn6lhat6k:leel 6rez hear hal/ recall eml6kszik recognize fdllsrner remember emlAkszik see /df sense 6rz6kel smell szagot 6rez understand drf A can-t ilyenkornem forditjukmagyaria. az emlit6mondatmrjlt id6benvan: ha Laura thought I could play the cello. could Tagad6alakjaia couldn't (besz6dben) a could not (f6leg ir6sban). Vajon hol lehet az 6ngy1jt6? Tal6n Jeremy a zakoj1ba tette. Ami mindenmod6lisra6rv6nyes. nem emlitj0kvalamennyi igy esetben. Barnaby was able fo play the cello at the age of eight.igy egybeirva).. Nem l1ftam a stoptdbl1t.may-might.hanempeld6ulDid you manage to learn the poem? I Could 6ll can helyett fUgg6besz6dben..6s cannot ([r6sban. Mindenp6rr mdsodik tagja ugyanisaz els6 tag fUgg6beszedbeli megfelel6je lehet. can O Lehet6s6g kifejez6se * FSlega be ig6vel: Where is my fighter? Hol az 6ngyiljt6m? ft could be in your jacket. elvihetnAma biciklid? 136 0 Folyamatos-p6tl6kentfolyamatos alakbannem haszn6lhat6 ig6k mellett: I couf dn't see the 'Stop' sign. szabad lenne 6rtelemben * Udvariask6r6sekben enged6lyk6r6skor can-hez hasonl6an): 6s (a Couldyou come over here please? lde tudndljonni egy pillanatra? Daddy. Biztosabb teh6t. will-would. hogy egyedill is j1rhatna.Gas+yalk-soon. tr A can fent lStott t6bbijelenteseben f6leg tagad6sban haszn6lhat6.

f6leg'a know felel meg neki: tud O A tudf6ige is lehet. tr Saj6tos kifejezes a know how to . not a segediget 6s az eg6sz kifejez6stegytitt tagadja Jilf can sing. hogy nem. hogy . A may tagad6sa nem magdra a modalisravonatkozik. * A may mllt 6s j6vd idej6t a jelent6st6tf8gg6 k6r0tir6szerkezet fejezi ki: * Iehet.mit akar. A zak6dban lehet.) I Haszn6latai O Lehet6s6g.p6ldSul: valamir6l.hogy . * Perfekt igen6wel. * A t6rgy n6lkUliknow better nem t6rgyas ige. elk1pzelhet5.llyenkor She knows the answer / what she wants.elt6r a t6bbi mod6lis seg6dige tagad6s6t6l. hanem: Iehet.Teh6t: i 138 139 . Lehets6ges volt.val6szin0s6gkifejez6se:ez a may leggyakoribbhasznSlata. Jelent6se ilyenkor:lehet.ha az emlit6 mondat mflt id6benvan: We knew that Sarah mrghf belate. hogy.A fu4 kdpes kifejez6se A magyarul is letez6 segedigei tud-on kivOl. a may not nem azt jelenti.hogy Sarah esetteg k6sik.ak6r a may moddlis6 . Might 5ll a may helyettfiigg6 besz6dben.t6vols6gtart6. miqht Tagad6alakja might not..ez a leggyakoribbhaszn6lat + Jelenre vonatkoz6talSlgat6s: Shushl Someone mighthear youl Pszt! Valakimeghalthat! Where is my fighter? Hol az 6ngy0jt6m? It mightbe in your jacket.. Jill tud anekelni.. Hol lehet az 6ngyiljt6? Tal6n Jeremy a zak6j6ba tette. Tagad6alakjamay not (6sszevont I HasznSlatai O Lehet6s6g. ha f5lhangolta 6s begyantdzta a csell6t. Iudla a vhlaszt/ Tudia. Jercmy might have put it in his jacket.k5szs69ektud6sdt jel6ljuk vele: Do you know how to play the ceLo? Tudszcsell6zni? D A know ige egy6btudnival6ja nincsen. m{lt lehet6s6geklatolgatisakor: I wonder where the lighter is. Jill nem tud 6nekelni. hanem tobb esze van: You shoufd have known better. Jeremy may have put it in his jacket. hogy nem lehet.a may-n6l egy fokkal kisebb val6szinris6gkifejez6sete. -hatl-het jelent6sben:biztosabb. Tudtuk. jelentese nem iobban tud valamit.lekezel6stilusban: You may go home when you have tuned and rosined the cello. Hol lehet az az 6ngyrtft6? Tal6n Jeremy a zak6i6ba tefte. rendhagy6. hogy -+ /e/refs6ges volt.m6s fud jelentesU ig6k is vannak. Bamabynak szabad lesz egyedtil f1lhangolnia a cseil6t. hogy: It was possible that Sarah would be late. * Jelenre vonatkoz6 ta16lgatAskor: Where is my lighter? Hol az 6ngyrtft6m? It may be in your jacket. * szabad -+ szabad lesz: Bamaby will be allowedto tune the cello himself. hogy..ez angolul a can . mav alakjakerUlend6). * Enged6lyker6s6re a can-n6l hivatalosabb: llfay I smoke in here? R4gyhjthatok itt bent? a Gyakori udvarias ajSnlaft6teln6l: May I help you? Segithetek? (Lehet Can I hetp you? is. Johnny. Johnny. tr Tagad6sa a MAs modAlisokn6l A may tagad6saelt6r a tdbbi modalisseg6digetagad6s6t6l. tr TagadSsa A might tagad6sa . de $ A knowf6ige.csak az 6t kovet6 igei kifejez6sre:mig a may jelent6se lehef.) lA may milt 6s jdv6 ideje * A might nem a may mrilt idejfi alakja. m0lt lehet6s6geklatolgatisa: I wonder where the lighter is. * Perfekt igen6wel. kUlonds * A know about something gyakran 6rt valamihezjelent6sfr. hogy Sarah k6sni fog. T6bb eszed is leheteftvolna. Hazamehet.. (A mightn't dsszevontalakot ker0ljUk.A zak6dban lehet. hanem a--alk6zel azonos jelent6s0.-+ Jill can't sing. E A may szabad.ha a can-t haszn6ljukhelyette mindket al5bbi esetben * Enged6lykifejez6s6re.

m6r gyakorolnod kellene! * should perfektigen6wel: shoufd have + 3.a shall we? itt ut6k6rd6s: Lefls go to a Greek restaurant. alak: kelleft volna (valamit csinitlni) illetvetagadva: shoufdn't have + 3. miel6tt futballozni megy. Egyes6s tdbbes sz6m 1.*rg . 6 mindent tud a f6z6sr6l.:. it's half past one. mindkett6ritka. Ragaszkodoft hozz1 / Javasolta. szerkezetnek Let's go to a Greek restaurant.:i.ii::i::i::::..r. az emlit5 mondatm0lt idejfi: We knew that Sarah mightbe late for the concert.. Gyakrantan6csad6sban tan6csk6resebenis 6s szereoel.. Bamabynak gyakorolnia k6ne.s't.:. szem€lyben a E teszUnkjavaslatot..A j6v6t kifejez6shall sz6valleginkAbb tal6lkozunk.s ragot. tanAcsk6r€se: You should phone Aunt Agatha.es a kett6 kombin6ci6ja) kdvetheti. tr Should vagy would? A should a hetkOznapibesz6dbenritk6n haszn6latosa felt6teles mondatok f6mondat6banegyes 6s tdbbes sz6m els6 szem6ly kifejez6s6re(ez ma m6r csak a kdt6tt. Tan6csad6s.l. szerep6ben shall mindigk6rd6 kozostev6kenys6gre form6j{ mondatban6ll: Shall I tune the cello? Fdlhangoliama csell6t? Shall we go to a Greek restaurant? Menit)nkgdrdg vend6gl6be? K6rd6szavask6rdesben utasit6st.... hogy tankoljunk + A kot6m6d A should ezekbena mondatokban elmaradhat. a have to 6s az ought to egyszerU * Jelenreutalva.perfekt... she knows all about cooking... hogy a kovetkez6 6rtekezleten vessiik fdl a k6rddst. 140 She said it was importanuurgent that we should lill the tank up with petrol..i:::. Agatha ndnit kene fdlhivnod.v6laszt6kos tr J<tv6id6t kifejez6 shall az besz6dben egyes 6s tobbessz5m h6tkdznapi A shall igen ritk6nhaszndrlatos gyengealakja.tan6csot vagy javaslatot vAr: Where shall we meet before we go? Hol talitlkozzunk. fontos/sijrget6. sem.:.|jfen#n*l.sdihgiioiia ui''. ajdnlunkfol..f6leg az irott stilus jellemz6je). = Shall we go to a Greek restaurant? A kett6 egyUtt is szerepelhet.:::i:::.azonbankdtelez6en a may helyettfUggS ha besz6dben..lli tr A angol megfelel6iben .a 'll) utal a a a els6 szemelykifejez6sere: legtobbszOr will (illetve jogi 6s hivatalosszdvegekben jdv6re.. Tagad6sa shall not 6s shan't. Kdvetelte. Azt mondta.:.. nem kap sem -ed. kellene: A should-ot a p6reigen6v valamennyi fajt6ja(-ing-es.9'n#d?::i:ii:i::i:::::::::::.tr A may helyeft ftigg6 besz6dben 5ll * A might nem tehet6 m0lt id6be.... marad: She demanded that we rarsethe issue at the next meeting. alak: nem volt helyes / nem kelleftvolna / nem left volna szabad valamit csindlni I guess I should have left some Diet Coke for Daddy.i. shall alak. jelent6s6vel: VessUk ossze a must. shall we? Menilnk gdrdg venddgl6be.'€f#.Su':sia:'ffitaumt?l. . a ha hogy-osmondat angol megfelel6jethat-es mondat: She insisted/suggested that we should sfop at the next town.i:::'i:. hogy a legk1zelebbi vdrosndl dlljunk meg. Tudtuk..1. Azt hiszem.+. vagy segits6get szolgdlatot.sima'p6reigen6wel Barnaby should practice before he goes to play football. you should be practising now! Jdzusom..ii.i6? jelentesenek megfel6 i Fugg6besz6dbena shall egyr6sztp6tolhat6 kdrUli16ssal: A should sz6mos nyelvtani szerepettolt be. javaslatshall-lel O AjAnlkoz6s..::i::::l:. J Hely6nval6lenne. 141 ..azaz harmadik szem6lyben m(lt id6benis v6ltozatlan is. olyangyakori6s fontosa should. hogy Sarah esetleg kesik a hangversenyr6l. kelleft volna egy kis light k6l6t hagynom a papenak. Amilyenritka a shall..Str#tiltlui.:i#vaEgfshould a hogy-osmell6kmondatok M6sr6szthelyettesithet6a should-dal: Bizonyos igek es melleknevek melletta should haszndlatos olyankor.. llyenkor azonbanaz ige mindig sz6t6rialakbanszerepel. * shoufd be .? k6rdesa Let's ..-ing: 6ppen valamit kellene csinitlni Gosh.ll$i...miel6ft megyank? megfelel6 k6rd5forma: i A shall we .::i. f6l kett6. should 6s Tagad6alakjaia shouldn't (besz6dben) a should not (f6leg [r6sban)....

. hogy valaki ne ismerje Tennyson nev6t.:iii.. hogy hagyjanak egy szdmot. hogy Amanda nem ismei Tennyson nev6t. L6tfontoss4g(t.ffiffitiffii. this is the one that's got the bear on it. Ez lesz Amanda cs6sz6je: ezen van a mack6. b2fos jelent6sben This sfrould be Amanda's cup.ii. Iegyen szives mondja meg nekik.-fd€4idtt . Nem akart kinyllni a zdq (tgyhogy be kelleft tdmi az ajt6t. L6tfontossSg(t voft. hogy valaki.#iii:ii... should sz6gyen6s gyal1zat. Ha netAn telefonAlnAnak.. reSlisfelt6teles mondatok if-es tagmondat6ban: lf hey should phone. * lt is. isn't it? Kdl6nds. a dolognak nem a t6ny6t. k6sz (valamit tenni) Katya will do anything for that lary pig.. hogy . I I would Tagad6alakjai a wouldn't (beszedben)6s a would not (f6leg irAsban). akkor a mdsikgepetfogom hasznehi. be sorry sajndl valamit be shocked megddbben be surprised meglep6dik * Perfekt igen6wel el6idej0segetis kifejezhet: I'm surprised / lt's surprising ... li * Hajland6. Egy rendes macska nem harapja meg a gazddi1t. tr Jdv6 id6 kifejez6se:ez a will leggyakoribbszerepe OK. k6sz (valamittennt jelent6sben The lock wouldn't open.iiiffi$rid:stidii iiiiiiiiiiit. hogy a kdvetkez6 6rtekezleten az elndk maga yesse fdl a kerdest It was vital that the chairperson hercelf raise the issue. 142 . OK. ha a fdmondat az alabbiakho2 hasonl6jelent6sfi kifejezEseket tartalmt-7a. amikor a tdrgyaknem mUkddnek: 0 Nem hajland6jelent6sben. I Valakirejellemz6 vagy nem jellemz6 cselekedetekleir6s5ra: A decent cat will never bite its master. so I had to break down the door. Katya mindent megtenneaz6ft a lusta diszn66ft.iii. + MELLEKNEV/FONEV kezdeto mondatokban: ft's odd that somebody should not knowTennyson's name. Nern nyilt ki / Nem akaft kinyilni a zdr.:i. should kdr.. (L6sda JovO TDOKoRE fejezetet. The damned fock won't open! Nem nyllik ez a nyavalyitsz6r! milt idejea would: Ebbena jelentesben The lock wouldn't open.i.. nem? llyen mell6knevek6s kifejez6sek: absurd abszurd astonishing megdcibbenfd funny kiildndsfiurcsa natural termfszetes odd k1ldnds ridiculous nevefs6gesstrange khl6nds surprising meglep6 a pity / a shame: ifs a shame that.:.. tr A would n6ha a will m0lt idejfi megfelel6je * FUgg6besz6dben:j0v6 -+ . Csoddlkozom.) O Hajland6. Meg vagyok lepddve.. + that. hogy az elnOkmaga vesse fcjl a k6rd6stQ net6n. hanem a gondolatdt. It's a shame that Ann should have forgolten Tennyson's name.-.. hogy / MeglepS/K6r1hogy Ann effelejtefte Tennyson nev6t.egy6ltal6nelgondolhat6s6g5tmin6sitjuk. hogy. A cseng6 volt? Biztos a szerel1 (lesz)..bizonyoss6gkifejez6sekor: Was that the bell? lt will be the repair man. O.i'tidAxd-pdf.. Hogy-os mell6kmondatbanhaszn6latosa should.a disgrace: it's a disgrace that.iiitii:::i:i:i::::l:ilii##:tpffiiiEiiiE#'jCegeljlhffi. please ask them to leave a number. kezdet0 mondatokban: * Szemely-alany+ be + MELLEKNEV f'm amazed that Amanda should not know Tennyson's name. O Val6szin0s6g. A should 6llhat a j<!v6reutal6. Az olaj lszik a vizen.. l: :6l(i:ns::{lseirc:a. llyen melleknevek: be amazed csod4lkozikbe angry/furious mArges be pleased 6ni. will 6s Tagad6alakjaia won't (besz6dben) a will not (f6legir6sban).jdv6 a m0ltban" {helf. Q val6szindleg.Ezelmi" should: furcsa.It ls vital that the chairperson herself raise the issue at the next meeting. vagy k6rd6sekben: tr Udvariask6r6sekben Will you please copy the other side too? LEgy szives a mdsik oldalt is lem1solni! tr Ordk igazs5gokn6l Oil will ffoat on water. then I will use the other machine./ ne adj isten.

? ker6sben Woufd you answer the phone for me? Fdlvennedhelyeftem a telefont? tr would like: szerefne Whatwouldyou people /lke to drink? Mit szeretn6tekinni? Kerd6form5bankin6l6skor.jelen . Ez a cseng6 voft? (Biztos)A szerel6 lesz.) tr Would you . I Must muszhj. * HatArozottkinAldsra. hogy nem annyira gazdag. Nem lehet / Biztos. most indulnak Gentbe. invit6l6skor: Would you fike some more coffee? Parancsolmeg k1v1t? tr A would (a used to-hoz hasonl6an)utalhata m[ltban ism6tl6d6cselekv6sre: Granny would often tell the children about her girlhood. 144 145 . he woufd have sung it= el6nekelte volna (L6sda FELTETELES MoNDAToK fejezetben.. Muszdj mennem. I You don't need to go yet. / You needn't go yet. / | bet she's rich. hanem: nem szabad. Mindkett6r6llesd a MoDALts-pOrLOK feiezetet. Az ought to ritkAbb. A nem kelljelent6sben nem hasznSlhat6! Nem l6tez6alakjaihelyetta have to haszn6latos.. jelent6se nem az. A magnyos modaEg!_ Mag6nyosak. they bought the house with her husband's money. perfekt jelenben 6s egyszerfi jov6bena leggyakoribb have to: ennek mindenigeidejeletezik.must not (f6legir6sban)es mustn't (f6legbeszedben) eg6szenm6s jelentesben hasznSlatosak. mert a can---could. tl FUgg6besz6dben must 6s a mustn't is hasznAlhat6 a valamennyi 6rtelemben: Daddy said you mustn't tune the cello..frllgg6 id6 millt id6" p6rokat. may-rnight. jelent6s A jelennek: megfelela folyamatos They must be leaving for Gent now.. she rnusf be very rich: did you see their new house? Uisten. * Nemkell 6rielemben mustn't helyettm6s szavakatkell haszn6lni. a A have to tagad6 alakja mellett a leggyakoribba need k6tf6le tagad6 alakja: You don't have to go yet. ouaht to Tagad6alakjai az oughtn't to (f6leg besz6dben)6s az ought not to (f6leg ir6sban). tr A bZtos jelent6sfimust tagadAsa bEfos. Jelent6se: hely6nval6lenne. tr Folyamatos igen6wel is haszn6lhatjuk ebbena jelent6sben. A papa azt mondta.. tr Tagad6sa * A mustn't 6s must not 6rtelmilegnem. shall-should es will-would parosokkal ellent6tben nem alkotnak. M6g nem kell menned. a * A mustn't (= nem szabad)helyetta be not allowed to a leggyakoribb. / She's surely rich.meghivdsra: You musfcome and see us at our new place.volna''. kellene. ezt el akarjukkerUlni. k6rd6sbenalig haszn6latos: helyettemindigj6 a should. Nehogy fdlhangold/ Nem szabad fdlhangolnod/ Ne hangold f6l egyedltl a csell6t. I A must hi6nyz6 igeid6i * A kel/ jelent6sfi must helyettegyszerfi m0ltban. Muszdj eljdnndt5k hozzdnkaz 0j lak4sunkba. Biztos(an) gazdag.. * A must-nak ez a jelent6se bizonyosesetekbenosszet6veszthet6a musz1j jelent6ssel. mint az 6llit6alak. bizonyoss6g ha a kifejez6s6re haszndljunk egyeb eszkdzt: I'm sure she's rich. hogy nem kel/. O Ought to 6s should Az ought to hasznAlata tdbb ponton megegyezika should+val. 6rtelemben can't: a She can't be that rich. a f6rje pdnz6b6l vettek a hAzat. Azt hiszem.hogy nem. A nagyi annak idej6n gyakran mes6lt a gyerekeknek kisldnykordr6l. I must blzfos tr Val6szinfis6gvagy bizonyossAg kifejez6s6re:az ilyen kijelent6sekvalamilyen kijvetkeztet6senalapulnak Gosh.D A would leggyakoribb on6ll6szerepea felt6teles m6d kifejezese jelent6se-nal-ne: * a would + "sima"p6reigen6v szerkezetben he would sing it = el6nekelnd * A would + perfekt igen6v szerkezetbenjelent6se . must Tagad6alakjai. nem szabad f5lhangolnod a csell6t. nagyon gazdaglehet: ldftad az 0j hdzukat? Was this the bell? lt musf be the repair man. kell I must go now. csak formaitagad6 alakjaa must-nak. tilos: You mustn't tune the cello yourself.

Fogat k6ne most mosnod. ha 6tkorfogorvoshoz m6sz Tan6csk6r6sekor: Do you think we ought to consult a third doctor? Gondolod..ez6rt tan6csad5sban tan6csk6r6sben 6s is szerepelnek. illetvekerd6 form6j[ need to: You needn't leave.. Moddfisseg6dige is 6s f6ige is lehet: azazdo-val is 6s an6lktll is lehet k6rdezni. p6reigen6v tr need + .6s akire/amire sztiksegevan. haszn6lhat6mflt id6ben. J6zusom. Nem kilt menned. O Ought + . No participant need submit more than two copies.sima" to-igen6v A jelenrevagy a kozelij6v6re utal: You ought to clean your teeth now if you're going to the dentist at 5. tagadni. Need you leave? / Do you have to leave?. nem left volna szabad . alak 6s didn't need to kdzott viszont fontos jelent6skUl6nbs6g POREIGENEv fejezetet. 6s tagad6sban. lhey didn't needany financial support. Sokkal nagyobb hdz kellene.mint az I don't az tagadSsakor need to go. alak6s didn't need to Fentebb l6ttuk. hogy a seg6digek6nt6s a f6igek6nthaszn6lt need jelen idejii nincsjelent6skuldnbseg: I needn't go ugyanaz. hogy egy6ltat6nnem hagytatokk6b{a papenak.. hogy a resztvevdknek nem kell kettdn6l tdbb p4lddnyt beadniuk. you ought to be practising.. need A need nemcsakseg6dige: el6sz6rsegedigeiszerep6vel foglalkozunk. nem I would need a bigger house.. it's half past one. 146 . illetve k6rd6 form6j0 have to 6s a tagad6. az a t6rgy: I need you. haszn6lhat6milt id6ben. nem votthetyes.. Bamabynak kelUkellene egy ui iroasztal. Ez a need f6ige: egyes sz5m 3.az az afany... JOv6 f6l6vben sokkal tbbbet kell majd dolgoznunk. Mondanotokkellett volna.szilksege lenne valamireangol megfelel6j6bencsak akkor van would. I Needn't have + 3. I Need + to-igen6v kell (valamit csindlni) Ez a f6igei need is kap egyes sz6m 3. kell valami A szerkezet a magyaftoz k6pest fordltott: akinek sztiks6ge van valamire. gyakorolnodkellene! D Perfektigen6wel: kelleftvolna. E-mailben megifta.-ing: 6ppen ketlene. ha val6banfelt6telr6l van szo: We would needa much bigger house if we opened a restaurant. A do-val kell k6rdezni es tagadni.hogy egy harmadikorvost is meg kellene k1rdeznank? O Ought to be .. f6l6sleges.B Az ought to (6s a should) 6ltal kifejezett k6nyszer erkdlcsikoteless6gbdl vagy gyakorlati hasznoss6gb6l fakad. A Kellene egy nagyobb h1z angolul l/We need a bigger house. 6llit6 mondatokban is. szem6lyben-s ragot kap. I A seg6digeneed. Szilks6gem van rdd..l F0gg6 besz6dbena need valamennyi haszn6lat6ban He e-mailed us that participants needn't submit more than two copies. sz1ksfigteten (valamit csindlni): You and Jeremy needn't leave yet. illetveneedn't Csak tagad6 6s k6rd6 mondatban hasznAlatos: 6llit6ertelembennem szerepelhet. * A needn't a must kel/seg6digeellent6te: * A tagad6 6s a k6rd6 need helyett egyar6ntj6 a tagad6.f6l keft6. Nem kell mennem. do-val kell k6rdezni6s tagadni: Barnaby needs a new desk..sima" Jelent6setagad6sban:nem kell.szemelyben€{.. * A kene/kellene(neki). nem kellett volna . We'll need to work a lot harder next term. Haszn5lata hasonl6 a have to-6hoz . Do you need to leave? Menned kell? megmaradhat f. van: l6sd a PERFEKT dare + A kerd6 need jelentese: val6ban kell? igazdn szt)kseges? Need you (already) leave? (M6r) Menned kell? A dare ritkdn haszn6latos.a have to azonban gyakoribb. You ought to have told me that you'd left no Coke for Daddy.. vatamit csinAlnia Gosh. / You don't need to leave. Egy rdsztuevdnek sem kell k6t pdlddnyn1l t5bbet beadnia. ha vend6gl6t nyitndnk. M6g nem kell indulnotok Jeremyvel.hogy . A m0ltra utal6 needn't have + 3. Nemkelleftnekik anyagi tdmogatds. I Need + f6n6vi tSrgy: szriks6ge van valamire.. / You don't have to leave. azutAna t6bbivel.

hogy a used a haszndt ige szenved6 szerkezet6heztartozik..felt6telt.rigy. lnkitbb valami csendeshelyre menn6k. Anydd jobban 6rhlne..kdvetkeztetest. We'd better leave now before it starts raining.hozzd van szokva. de lassan hozzdszokom./ Indulnunk k6ne. I don't quite like the idea but I'm slowly getting used to it. hanem:had befter/best not. or she'll be upset..ha . T. I A used 6s a to v6letlentil is egym6s melle kerUlhet.ha idebent nem enn6l.O A mer. 148 . Nemmerek f1lmdszni. miel6ft elered az es5.jobban tenn6. segedigekhez.. ha indulunk. rendszeresen csindlt valamit. hogy fAba lukat filrjanak velAk. Oszint6n szdlva. Jobb. use to? (B6vebben lSsd A szo.... Jobb.! / How dare you (to) open it! Ne(hogy) mer6szeld / Hogy mered kinyitni! used to A used 6s a to szavak egyUttesel6fordul6sa h6romfelejelent6st 6s szerkezetet takar. tr TagadSsa nem hadn:t$ette+ . szerkezetis 6llhatut5na.a to pedig c6lhatdroz6iert6k0 igen6v: Screwdriverc are sometimes used fo make holes in wood. hozzd vagyok szokva a hangos utcdkhoz / hogy zajban 6ljek. A csavarhlz6kat ndha ana haszn1lj4k. a k6rd6 forma: did . 'd 5ll... tr A dare jelent6sei + Mer I daren't cf imb up. Helyette az afraid mell6knevethaszn6lhatjuk:be not afraid to mer valamittenni 6s be afraid to nem mer valamit tenni. ragaszkod6st J6 n6h5ny ilyen szerkezetmod6lis-p6tl6szerepetis bet6lt" would rather 6s would sooner (tenne valamit): Jelent6sUk:inkdbb/szlvesebben I'd rather go somewhere quiet..ha -. * Mer6szel Don't you dare . ha itt nem ftist6lt6lvolna.. Diana nem meft fdlmdszni.. ha mostazonnal elkezdendlgyakorolni.biztos/bizonyos [= be sure tol: Aunt Agatha is certain to leave the money to us. Your mother would rather you didn't eat in here. You'd better not tell her.) A seg6digeszeriis6gek a viselkednek 6s kifejez6sszerUek.. illetve get used to (doing) something hozzdszokik Itt a to sz6cskaelolj6r6: f6n6vvagy -ing-es alak k6veti. Mindig k6t alanyos: Et't iobban 6ralnek... Jobban 6riiln6k. Jelentestlk kcizel6ll a A had better 6s a had best haszn6lata megegyezik. Tagad6sadidn't use to vagy never used to. be certain to 6s be sure to (hogy . valamihez.) tr be certain to:. 1rtilne / szivesebbenvenn6. I Used + to-igen6v Granny used to tell the children stories about her girlhood. ha Jelent6sUk:7bbb I Be used to (doing) something hozzdszokoft. Dian is afraid to go up the jungle gym. . nem nagyon tetszik az 6tlet. Agatha n6ni biztosanrAnkhagyja a p6nzt. should-6hoz.. Dian nem mer f1lmenni a m1sz6kdra. merdszel ige legfontosabbmegfelel6je nem a dare. hasonl6an A seg6digeszerfisegek bizonyoss6got. / I don't dare to climb up. milt 6rtelm0: Perfektm0lttala jelent6se f'd rather you hadn't smoked here.obe frank. m6g ideges lesz. lnkebb sehovanem mennek. stb.. Ut6nukp6reigenev a had szintemindig alakbantapada megel6zSsz6hoz. Kifejezneklehet6s6get. jobban * lwould ratherlsooner+ you/she/he stb. Itt a used to rokona a would. had better 6s had best (lenne).. tandcsad6st enged6lyt. + m0lt idej0alak jelenl6se'.a used to csak az els6esetbenseg6digeszerri. Dare you cfimb up? / Do you dare to climb up? F6l merszmAszni? Diana did not dare (to) climb up.(orr K|FEJEZESE fejezetben. jelent6se: szokott volt (valaha). + p6reigen6v. A than k0t6sz6valhasonlit6 Tagad6 alakja : woul d rather/soone r not (nem woutdntt-rathe#sooner) : f'd rather not go anywherc. A nagyi valaha mesdlni szokoft a gyerekeknek kisl4nykordr6l.ha rilO valamit (nem) csineh A/csin6lna: I'd rather you started practising right now Jobban 6rulnek. ha nem mondodmeg neki. Don't worry I'm used to noisy streets / living in noise. Ne agg6djon.

* get to know someone megismerni valakit hogy megcsinitljonvalamit + get to do something odajut/hozzdjut. Nem sikeraft/ Nem volt drkezdsema mAsikigazgat6valbesz6lni. O be due to vdrhat6 (hogy . akkor a certain nem a beszel6 bizonyoss6gdrautal. hogy . D be fiable to hajlamos: These jeans are not liable to shrink. tr be keen to nagyon akar. biztos/bizonyos (hogy .1 Ha a certain mellett nem to-igen6v. Ez a farmer nemigen megy 6ssze. [= be eagerto] Joe's sister is keen to go to college. nem a besz6l66reutal: Aunt Agatha is sure that she'll leave the money to us. fl be sure to:. ldtszik: The governor appears/seemsto know the answer. tr be refuctant to vonakodik: Noam was rcluctant to help this time. hoz I Saj5tosseg6digeszerfisegeket l6trea get * get talking beszAdbeelegyedni/kezdeni Me and this French guy got talking quite soon. a kormdnyz6 ismeri a vdlaszt.-[= be keen to] Noam is always eager to help. tr happen to tdft6netesen.csak ugy. ValdszinAleg pdr percet k6snek. Agatha n6ni biztos benne. * A beszel6 bizonyossdgais kifejezhet6that-es mondattal. hogy segitsen.Noam ezifta! vonakodoft segiteni. * A besz6l6 bizonyoss6gais kifejezhet6that-es mondattal: * a beszel6 azalany: I'm certain that Aunt Agatha will leave the money to us. Az alanyv6roit nem lehet a be sure alanya: helytelenekaz ltjs-sn+e{hat__ kezdetfi mondatok. akkor a sure az alanybizonyoss6g6ra. esetleg: Did you happen to watch the English documentary last night? az Nem n€zted v6letleniilaz anaol dokumentumfilmet este? tr fail to nem csindl. Joe h1ga nagyon akar egyetemre menni. I didn'Ucouldn't get to see the other manager. A kormdnyz6 eziddig nem cselekedett drdemben.de ezrjttal ..): Their train is due to arrive at 6:40. El6g hamar beszedbeelegyedtlnk ezzel a francia pasassal. * alanyv6r6it az alany: lt's certain that Aunty will leave the money to us. Noam mindig azon van. mindent megtesz. hogy a besz6l6 azalany. + Ha a sure uten that-es mondat6ll. hogy . ut6nuknem to-igen6v... Agatha n6ni biztos benne. hogy rAnk hagyja a p6nzt. hanem azalanylra: Aunt Agatha is certain that she'll leave the money to us..a be certain to szerkezettelellent6tben. tov6bbcsinAl vmit He didn't want to go on working for the governor all his life. He kept (on) saying those stupid things about the governor's job. a Aunt Agatha is sure to leave the money to us. elmulaszt(tenni valamit): The governor has failed to take real action thus far. tr be likefy to val6sln0 fiogy): They are likely to be a few minutes late. A vonatuk vdrhat6an 6 6ra 4hkor 6rkezik. Egyre csak mondta a szamArsdgokat korm6nyz6imunkdr6l.. Nem akart eg6sz 6leteben a kormAnyz6nak dolgozni. hogy rdnk hagyja a p6nzt.tagadjuk stb. Egy6bbe-kombin5ci6k Benn0ka be-t ragozzuk. hanem -ing-es alak 6ll. mindent megtesz..) [= be certain to]: SegedigenelkUli segedigeszer(segek do-ra szorulnak: 6s Mivelnem tal6lhato benniiksegedige. I'm sure that Aunt Agatha will leave the money to us. Agatha n6ni biztosan rdnk hagyja a p6nzt.. hanem that-es mondat szerepel.kerdesben tagad6sban tr appear/seem b ffinik. de I A go on 6s keep (on) is ilyenseg6digeszer0seg. Jelentesuk:folytat. O be (un)willingto (nem) hajtand6: Was he wif ling to change the plan? Hajland6 volt vilttoztatnia terven? 150 151 . O be eager to nagyon akar. Ugy tfinik..

de nem./ehef must kel/ needn't nem kell. _+ | can swim. hogy ltjs{net}aller*e4{e- 152 . szabadmay szabad. hi6nyzik.hogy Fogoktudni tszni _+ l_rvill€as_. igeidejukstb. hogy haszndlnunk kell 6ket rcm6li. Haszndlnunk kelt6ket. hogy haszndlnia kelljen 6ket we had to use them we've had fo use them for weeks we may have to use them he hopes not to haye to use them he objects to having fo use them + A be aflowed to alanya nem lehet az Uresit'. hogy Tudoklszni. Nem l€tezik olyan. az lft nem szabad dohilnyozni mondatcsak You're not allowed to smoke here (vagylt alannyallt's forbidden to smoke here) lehet.. mert: jelent6seinek I A mod6lissegedigek megfelelS modrilis-p6t16k 6ttekint6se iiitiiiiui..amelyek helyettesithetika k6vetkez6 modSlisseg6dig6k hi6nyz6alakjait: can k6pes.. Tudjuk ugyanis mondani..mondhatjuka can seg6dig6vel.tokeletlenek". -+ illetve Of 6ve tudok r1szni..*$$-iiiiiiiiii Viszontp6ldAula must hely6bel6p6 have to moddlis-p6fl6val mindezek kifejezhet6k: kellett haszndlnunk 6ket hetek 6ta haszn4lnunk kell6ket lehet. I Mitjelent az. A modilis-p6tl6k azok a kifejez6sek.A mod:ilis-p6tl6k A mod6lisseg6dig6k. A mod6lisok azert hi5nyosak. hogy a mod6lisnak hi5nyzikvalamely alakja?A v6lasztaz al6bbi mondatkUl6nf6le Stalakit6sain szeml6ltetjrik must seg6digevel: a We must use them. mert t6bb atakjuk. hogy nem kell haszndlnia Sket ellenzi. lhave-eeuld swim .

::::. ugyanakkor jdv6 szenved6alakj6tsem (will be being eaten).amelyeket hanem perfekt 6s folyamatos"szeml6letet' is kifejez.. szdmitjuk folyamatos a * a have ige s ragos alakja has (nem tartalmazzaa v{). f Mi6rt nem lehet tudni pontosana sz6mukat? N6zz0kaz eat eszik ige p6ld6j6n. ha a szenved6alakokatk0l6n igeid6knek tekintuea * Huszonn6gy a fentit6bl6zattizenk6tigeidejet megduplSzzuk: jelen id6 sora ekkor p6ldSuligy b6v0l: Egyes szSm 3.nemcsakid6t.kUlonid6k<trben. Pamela can tyrpe very fast Pamela nagyon gyorsan tud g6pelni.:.a jelen 6s a jdv6 id6kdr6tk0ldnvAlasztani. says (kiejt6sbenm6s mag6nhangz6ttartalmaznak. igeid6I C6lszerfia m0lt. Nem szeretema tedt. ha a perfeK-folyamatos jelen. h6romdarab).it:.Az igeid6k Arra a k6rd6sre. i=gr39t9l9!9n I jelen. szem6lybenaz ige sz6tdri alakja -s ragot kap. A perfekt-folyamatosjelent 6s a perfektjelent ktil6n fejezetbent5rgyaljuk.6ltalSnos I Az egyszer0jelen k6pzese igeid6van.::. ha csak a jelent6s m0ltatsz5mitjuk: 6s ate. . jelen 6s a milt id6kore a kdzdft helyediik el. had been s nem being eaten 6s will have been being eaten) eltekintUnk. * a go megy ige -s ragos alakja csak ir6sban rendhagy6:gryoes.:. Amikora helyesangol igeid6tkeressuk. a perfekt-folyamatosmUlt.ne abb6l induljunk hogy magyaiula angoljelen id6b6l6s m0lt id6b6l milt 6s a jelen kozUlmelyikethaszn6ljuk: az dsszesen nyolc vanl Hogy krizUlUk melyikhasznAland6. 6ttekint6stinketmi is eszerintfogjuk tagolni.::::::.6s a perfekt-folyamatosjOv6 szenved6alakjat6l (has been being eaten. tr A mod6lis seg6dig6knekcsak egy alakjuk van: -s ragot sem kapnak..S!Eta. ezek folyamatos * Tizenkett6. mflik az adott igen is. I K6rd6sben 6s tagad6sban * K6rdezni 6s tagadnia do jelen idejri alakj6valkell: Do you fike tea? Szereted tedt? a I don't fike tea.:t. amelyekegymissal nem cser6lhet6k f6l: A n6gy angol jelen id6b6l ebben a fejezetben csak az egyszer0jelent 6s a folyamatosjelent tekintj0k6t.:::. sok v6laszadhat6:az a 12 vagy 16 igeid6nekszoktunknevezni.hogy vajon egy m0lt esem6nynekvan-e hatasa a jelenre stb.ha a jelent.:. a tdbbi esetben mag6t a sz6t6ri alakot hasznSljuk: O Rendhagy6 s ragos alakok: * Hrisz igeid6 van. A legnehezebbk6rd6st . * a do csrndl es a say mond ige -s ragos alakja:does.: ::.:.sima". Err6l fejezetek. A legtobbszdr id6tlen. kell.6s ez ut6bbiakkombin6ci6it sz6mitjuk(ez n6gyszer alakjait.. a m0ltates a j6v6t sz6mitjuk:igy hdrom id6kortkapunk. * K6t igeid6van. eat * H6rom. O a be-nek a tdbbi ig6n6l sokkal gazdagabb ragoz6savan. a szok6soscselekv6sek igeideje.bbi 154 155 .::.hogy hAnyangol igeid6van.a perfekt jelent es a perfekt-folyamatosjelent .mint a sz6tdri alak!).:::.:::. miltat 6s jdv6t.mint a jelen 6s a mrilt id6korek<tzcttti igeid6ket. a .::::.:. ki. vagy24 igealakugyanis.::. hogyegy cselekm6ny valamelypillanatban 6ppen azt is m6rlegelntink zajlik-e.1 A jelen idSkore Negyangoljelen id6 van. sz6lnak az alE.:.:::.egyszerfi ha perfektalakjait. jelent.

jelen tipikushasznAlata I Az egyszerri vagy bArmikorlezajl6cselekveseUt6rtendsek ism6tl6d6en Rendszeresen.a dolog k6szit". L6tjukmajd.. minden nap/ny6ron/6vben [tagadAsban:] generaffy (tltal1bannever soha normally itltal(tbanoften gyakran rarely itkAn regufarfy rendszeresenseldom ntkdn sometimes neha usually 6ltal6ban Magyarulaz ilyen cselekv6seketgyakran a szokoft igevel fejezztik ki. * Vannakazonbanolyanwhen kezdetrimondatok. Nem besz6l valamij6l. amelyetaktuSlis. amelyeket azzal. Nem mondta..m6r egyes sz6m 1. a f6ige nem kap's ragot: Does the Gount speak French? Besz6l a gr6f tr franci1ul? He doesn't speak it very well. hagyom6nyb6l hasznAljuk tov6bb.hogya magyarban a az nem l6tezik ilyesmi! A. Angolul az irjuk le vele.30-korindul.]valaha. ami nem folyamatosan t6rtenik. fejezetben.folyamatos". mivel itt jov6 id6k nem haszn6lhat6k When she comes back.a * Egyessz6m 3. amikor. ez nem is igazAnj0v6 id6 The pfane to Toronto leaves at 17.melyek rdvid ideig tart6 aselekv6seksorozat6r6lsz6molnak be.csup6n egy-egycselekv6slet6t. ig6rem. Sound fravels relatively slowly. 156 157 . amelyeknem id6hat6roz6k6nt.6ll6kepeket 1Az egyszerri rdgziti. hanemfUgg6k6rd6skent szerepelnek: ezekbena when nem ha majd.pusztamegtOrtent6t ( folyamata.. Elfogadomaz aidnlatdt. A kdrd6s: O J6v6 id6 helyett menetrendjelleg0.vagy egy t6rgy haszn6lat6nakelmagyarAzAsa. mikorjdn vissza. llyenkor az ige legtdbbsz<lr I accept your oller. O Jtiv6 id6k helyettid6hat6roz6i mell6kmondatokban. A hang viszonylag|assan teried.ebbenaz 6rtelemben . pillanatnyilag a zajl6 esemenyekre folyamatos I Az egyszerfi jelen saj6tos hasznAlatai jelen helyettolyan ig6k eseteben.a nevetteh6t ennek ellen6re. Nem szokottt6v6zni. we'll have lunch. szem6lyfi: meg is tett0k az illet6 dolgot. I A harmadik szem6ly-s ragj6nak ejt6se jelen_ _Afolyamatos jelen a legjelenebb jelen id6. hanem hogymrkor. mig a egyszergjelen arra is szolg6l.hogy az ilyenesem6nyeket jelent haszn6ljuk.6ppen most" jelennekis nevezhetn€nk.nem6rdekli". [ezzel fogadom el] f'f l be here by 9.) (A list6t l6sd a Folvnunros JELEN tr Folyamatosjelen helyett olyan ig6knel. jelentfenyek6pez6g6pkent elk6pzelhetj0k.folyamatos" maga is rAaddsul n6v megt6veszt6: olyasmitmondunkezzel sok az igeid6vel. Egyeftahn nem 6ftem a probldmAt. s a cselekv6s lefolydts6t bel0lr6lmutatjameg .amely filmfelvev6k6ntegyfolytdbanforog. leirAs5ra: He doesn't usually watch TV. is amely. tehSt a konkr6tesett6l fuggetlenul el6fordul6 cselekv6srevagy t6rt6n6sre. neh6zs6get jelenti.melyekfolyamatosid6kbennem O Folyamatos 6llhatnak: I don't understandthe problem atall. ltt leszek 9-re. [ezzel ig6rem meg] O Folyamatosjelen helyeft komment6rjellegfi sz6vegekben. I promise. I K6pz6se Az am/is/are-ral k6rdezni6s tagadni lehet. Mlkor ylsszajdn. A folyamatos . hogyebben ktllonbozika folyamatos jelentSl. hogy kimondtuk. s igy a jdv6 id6k is 6rtelemszerrien haszn6lhat6k: She didn't say when she will come back.) gyakorisegot fejeznekki: tipikusid6hat5roz6k * Az egyszer0jelennel6116 afways mindig annually 6vente daily naponta ever [k6rd6sben'. Atoront6i g6p 17. szem6lyben do alakjaa does. llyen a sportkozvetit6s.eb6delni fogunk. he listens to the radio. soha every day/summer/year stb.30. Az am/is/are tagad6sbantdbbnyireegybeolvadaz alannyal. inkdbb rddi6t hallgat.

de nem a val6dijelenhez kdt6ften: jelenre vagy jdv6re utal6 feft6teles6s id6hatAroz6imellekmondatokban fordul el6. Ne besz6lj a sofdrrel.i. amely a cselekv6s folytonvisszat6r6. csak rdgziti egy-egy cselekv6s l6t6t. s a cselekv6sid6beli lefoly6s6tmintegy bel0lr6l mutatja meg: ebben . Don't talk to the driver whenlwhile he's driving. [g6rem.:.vdratlannak vagy meglep6nektartja.. A f6rjem drokk6 elhagyja a kalapjait...ha a mosf fogalmat tagabban 6rtef mezztik. kb. mostan 6banjelent6sben: Areyou still leammg Spanish at that language school? M6g mindig abban a nyefuiskol4ban tanulsz spanyolul? Gyakrana folyamatosjelen kifejezte cselekv6s kivetelszer0: Peopfe who never buy Schwumps are buying it now because of the ads. . * A folyamatosjelen n6h6nyjellemz6 id6hatdroz6ja at present. ism6tl6d6volt6ra utal: always mlndrgcontinually egyfolytAban constantly dllanddan repeatedly folytonMy husband's constantly losing his hats.b/enleg just 6pp (most) iust now 6ppen most now most(anaban) nowadays mostan6ban presently7'elenlegright now ponf mosf these days ma(napsdg). ha az ige puszta kimonddsdvalm5ris elv6gezt0kaz ige jelolte cselekv6st. E Alland6an.mint egy filmfelvev6t. Ne zavard.l.lfxiiriiii'liti. I A folyamatosjelen tipikus hasznilata Q Eppen mosf ertelemben Az alaphelyzet:olyan cselekvesekr6lbesz6lUnk. 158 159 jelen kerrlleind6 I Amikora folyamatos K6t esetbennem lehetfolyamatosjelent haszndlni..i.ii:li.mostanAban D Amikor 6ppen.6rtelemben A fentiekhez hasonl6 6rtelemben. noha a cselekv6sa sz(kebb vagy a t5gabbjelenbenzajlik.Az is/are seg6dige azonban a tagad6 not-tal is dsszevon6dhat: tr Szenved6 folyamatosjelen Az am/is/are 6s a being egyUttesen fordulel6 benne: i l.it A fot of money is being spent on all kinds of security everyrwheretoday. * A folyamatosjelent 0gy is elk6pzelhetj0k.lgy krildnb<lzik teh6t az egyszerfijelent6l. Szerepelniekell olyan id6hat6roz6nak. Don't disturb her. rajzol valamit. Manapsdg mindenitft rengeteg p6nzt koltenek mindenfajta biztons1gi celra. rosszall6an A cselekv6st a besz6l6 kellemetlennek. amely "6ll6k6peketk6szit". Mikor/Mikozben majd a mama ebedet keszit. . folyton 6rtelemben. ilyenkoraz ige egyes sz6m (ritk5bbantdbbes sz6m) els6 szem6lybendll: I promise I will be back on time.:riiiriiXliiiiii.rit-:iriii:.amelyek6ppen most folyamatban vannak.we'll put the jigsaw puzzle together.sszerakjuk a kirak's j^tekot.l. akik m4skor soha. Q MostanSban 6rtelemben A folyamatosjelen akkor is haszn6latos. she's dlawing something.ii"'i. megt6rt6ntet. hogy pontosanift teszek. mikor/mikdzben vezet. amely egyfolytdbanforog.idegesit6nek. illetveArnrkormajd 6ppen.-..artgi#i$ii iiiiiriiii.6s csak ebben . WhenlWhile Mummy's preparing lunch.l. tr Folyamatosjelen helyettegyszer0jelen hasznAlatos egyes ig6k eset6ben akkor.{ffirui#'.az drtelemben "folyamatos".iil. A reklhmok miatt olyanok is veszik most a Schwumpsot.

mostandban A perfektjelen k6t esetben emelheti ki..) time hat6roz6val:l'm at a rave pafi for the second time. az im6nt. hogyegydltalAn megt6rt6nt: dolog megtdrt6nte a n6ha valaminjellemz6nyomothagy.:ii:::..hanemarr6l.. m6rlegelnUnk kell:val6di.hanemaz.:. Mostevett 6pp egy sa.) alkalom.helyi perfektjelenl A jelE-n fontos..:.id6hat6roz6 n6lk0li. mas ember lett t6le 160 161 .A jelen 6s a m0lt id6korekozott perfektjelen . Nern effek. hanemaz eredm6ny: a gitar: ott I have bought a guitar. lesznek: tegnap.. * a this is the first (stb. mift hdten. mostan1ban... tehSt valamely ott 6s akkor tdrt6nt m0ltbeli dologr6l besz6lUnk.mef jelen K6t angol igeid6 is itt helyezkedikel. This is the first time l've been at a rave party. a legtcibb neh6zs6geta perfektjelen 6s az egjyszerrimflt kozti kUl6nbs6gfetismer6se okoza. Most vagyok el6szdr rave paftin.Voftmdg egy kis p4nzem Madridban. f've bought a guitar. I A perfekt jelen m0ltszerfihaszn6lata Q Nemrdg. (Nem kell viszont perfekt a for the first (stb.hanem egyszerfim0ltatkell hasznilnunk. Do you want to see it? Veftemegy git6rt. Sarah has lived in a dozen countries. Do you want to see it? yeffern egy git6rt. have az osszestdbbi szem6lyben a mostan1bannever (before) (mdg) soha once / twice / x times haszn6latos: egyszer/k6tszer/x-szer recenlly mostandbanso far eddrgthis month/year e h6napban/ iddn this morning/afternoon/evening ma reggel/d6lutdn/esfe this i.:. Ekkor biztosan nem perfekt jelent. amelyekfrisshir-6rt6ktik van: She's just had a cheese sandwich.:i:..::::.mondatokban.i:. A oerfektielen_ A "m6r-jelennek" fontos a jelenszer0 a miltszerfi haszn6lata egyar6nt 6s is. -.:::.::..6s el6tte p6ld6ulez a mondat6ll . Veftemegy gitittt. Laktam 6n rosszabbszAllodAkban enndl. 1Amikor id6hatAroz6 nem segit A Vettemegy gitAft mondat angol megfelel6je6llhat mindk6t igeid6ben:ha a mondategy m0ltr6lval6 besz6mol6 egyik eleme. Ha egy magyarmondatunk m0lt id6benvan. hogyez angolulnem m0lt id6.:. Most eveft 6pp egy sa/los szendvicset..::.Ctf weeUsummer (slb.ii. Tagad6sban vagy az alany6s a have/hasolvad 6ssze (she's not eaten).) Ha konkr6tm0ltbeliid6pontr6l vagy id6tartamr6l ilyenhatdroz6ink besz6lUnk. jelent kell hasznalnunk..ltosszendvicset. szerkezet: Have they eaten? Eftek? They have not eaten. A mondatnem arr6ltud6sit.sima") azert..::i:.:. hanem .:i:. A (. az Ha viszont egy nagy csomaggalillitok haza. 1993-banstb.:.:. valamilyen segit: ah6nyszor teh6t ilyesmitakarunk mondani.) time (that) . I bought a guitar. lately hat6roz6kkal.. Akarod l6tni? Q B6rmikor Amikornem az a fontos. mertaz6ltalajel6lt folyamatos cselekvds a mtiltban kezd6dott6s 6ltal6ban most is tart.:i:. angolulf6ltehet6en * A perfektjelen tipikusid6hat6roz6i: afready m4rbelorc (mdr) ezel6ft ever (mAr)valaha [kerdesbenl.a perfektjelen-a. eddig.:i..) up to/till now mostandigyet ff1r*.::i.:.nem az a pillanata lEnyeges.:. m6g soha. hogy egy esem6ny nemr6g tdrt6nt: egyfel6l a just.masfel6laz olyan . Akarod l6tni? * Ha van id6hat6roz6 ebben az esetben A mllt 6s a perfektjelen kdziittpontosanugyaneza kUl6nbseg ha id6hat6roz6 is.:::.i.. ez az els6 (slb.y'e' jelen-pedigaz6rt. Have you seen Star Wars ll? Ldftad a Csillagok h6bor0ja ll-t? f've stayed in worse hotels than this. de a v6lasztest megk6nnyiti. mdg [tagad6sban] Az alany legtObbszdr have/has seg6digdvel a osszeolvad: she's eaten.i. tavaly.mondat 6rt6ke"eg6szenmAs:olyannyira.. lezArult..) (ezen)a h6ten/ny(tron(stb.. I A perfekt jelen haszn6lata O A perfeK jelen a leggyakrabbanm0lt id6nek felel meg a magyarban She's just had a cheese sandwich. akkor a jelenhez semmi k6ze nincs. Sarahegy csom6 orszdgban6ft. mint b6rmelyik viselked6se seg6dig66.igy egyszerfim0ltat hasznAlunk: lstill had some money left in Madrid.elbesz€16 m(lte. alakja (ez szab6lyosigenel-ed.i:.vagy a have/has6s a not (she hasn't eaten). n.. recently. hogy neki most en6l f0ltehet6entapasztalatavan.hogyvalamimikortortent.. mert egyarant van jelenszerfi 6s m0ltszer0haszn6lata..(mdg) soha just dpp mosf lately [tagaddsban]ever before (mdr) ezel6tt [k6rd6sben] A has egyes sz6m 3.a . vagy annak valamilyen m6donviszonya van a jelenhez.. szem6lyben.:i:. perfekt ezidAig.. akkor a Vettemegy gitArf. tr Perfekt jelen vagy egyszerfi mflt? Mivel olyan sok perfekt jelenes mondat felel meg magyarul mtlt id6nek.:. Vigy6zat: iust now nem a fentiekhez a tartozik: egyszer0m0lttalj6r! A have 6s a has k6rd€sbeli a tagad6sbeli 6s olyan. Mosf vagyok mdsodszorrave partin.mAregy lde.:. a amikorv6s6roltam. I K6pzese: have/has + a f6ige 3.hogy mdr.. hogy .mikormit csindltSarah. mdr [k€rd6sben]. egy6bk6nt iget6l filgg).

Befejeztema k1nyvemet.Az angol mondatokba viszonl kev6sbe kiv6nkozik mdr/m6g jelent6sfi sz6. Ha a been utAnin 6ll.folyamatosba tehet6"ige m0ltszer0en haszn6lhat6. vagy a have/has 6s a not (she hasn't been eating). jelent6se llyen lakdsom van '93 6ta. How long have they been eating? Mi6ta esznek? She's been drinking but she hasn't been eating. hanema to elolj6r6val: Have you ever been to Glasgow? JdrtdWoltdl mhr (valaha) Glasgow-ban? A magyarban haszn6ltTiir6ltal esetleg sugallt gone jelent6se eg6szen mes egy ilyenmondatban: Sarah hasn't gone to Glasgow Sarah nem menilutazoftel Glasgow-ba.) id6-mell6kmondatokban I A perfekt jelen j<!v6reuta16 A perfektjelen ezekben az esetekben perfektj6v6 helyett haszn6latos. Evek 6ta eny6m ez a hkes. tr A perfekt-folyamatosjelen ritkAnhasznSlatosszenved6ben: The system has been being expanded for two years. nem is kiv6lt. 6ltalSban szok6sosperfekt-folyamatos Bob's ex-wife has known our family for twenty years. Ezekbenaz esetekbentehdtegy id6 6ta tdrt6nikvalami.a have az dsszestdbbi szemelyben haszn6latos: A have 6s a has kerdesbeli6s a tagad6sbeliviselkedEseolyan.pr6bAlt mdr.mivel itt j6v6 id5 nem haszn6lhat6: You'll get the ice cream when you've finished your dinner(Majd) megkapod a fagyit. "m5r egy ideje" jelent6s0 azaz a magyar jelen id6nek (n6ha m(lt id6nek)felel meg. Volt mdr (egyszer)egy ilyen lak6som.de angolulaz ige miatt nem haszn6lhat6 ilyenkor az jelen. amikor a cselekv6s.hanem arr6l. de nem eszik. mAr befejeztem. illetvet6rteneskezd6d6tt: Helyetteegyszeni perfektjelen 6ll a szenved6 szerkezetben: The system has been expanded for two years. They've had the same small flat since their son joined the police. (itt a has been expanded teh6t a perfekt-folyamatos vagy szenveddjelen helyeft6ll). gyakrana mAr vagya meg fogalma is jelen van. amelyek folyamatosid6kbennem 6llhatnak:have. -. a llyenkor since tipusriid6hatdroz6val a nem mindigegy6rtelm0 mondat jelent6se: A The system has been expanded. (ltt a has been expanded perfektszenved6alakon6ll6.) I've had a flat like this before. already stb. hogy ez mintegy visszan6zve eml6kk6nt. ha majd megefted a vacsordt.Tagad6sbanvagy az alany 6s a have/has olvad 6ssze (she's not been eating).vagy az utal: vagy az elteltid6tartamot id6pontot.most k6sz van 've never eaten an aubergine. lszik (egy ideje). . Nem an6l tud6sitanak. azaz a t6ny6ll6sm6g llyenkor m6dosulhat. akkora mondatjelent6seszab5lyosan: Have you been in Glasgow since June? J(tnius6ta Glasgow-ban vagy? mig to-val: Have you been to Glasgow since June? Voft4UJdrtiljrtnius6ta Glasgow-ban? A ""rf"kt-f"1"". A perfekt-folyamatosjelen a jelen €s a m0lt kdz6ttim6sik igeid6: legt6bbszdr ..pr6b6ljuk igy: 6lt mdr.Sarah's brother has tried to learn about a dozen languages. I A perfektjelen jelenszerfi hasznAlata jelen haszn6latos tr Perfekt perfekt-folyamatos jelen helyettolyan ig6kkel. mikormit csinSltSarah b5tyja. know. A jdfttuolt mitr valahol Ennek a kifejez6s6rea be-t hasznAljukperfektjelenben. An6l 6rtesUl0nk. hogy a beszel6 illetvea kOnW.ha nem 6ll mellett0kfor/since tipusrlhat6roz6: f've had this flat for years. want stb. magyarmondatokba betehet6a mAr6s a is A is mdg . hiszen ezt a mondat nyefvtana mAr taftalmazza. (Ez a have had 6n6ll6an 6ll: itt nem at<arn6nk jelent periet<Ffoiyamatos haszn6lni. (Ez a have had a perfekt-folyamatosjelen helyett6ll. f Sose effem padlizs1nt. Erre utalhata yet. mint b6rmelyik seg6dig66.) * Nehaaz ilyen ig6k a since el6lj6r6sid6hat6roz6val egyUtt6llva k6tertelm0s6ghezvezethetnek: Az I've had a flat like this since '93. ever. A rendszert k6t 6ve szdlesltik. hear. since {992. szem6lyben. jelent6se A rendszeft 1992 6ta b6vitik. Sarah bdtyja vagy egy tucat nyelvet pr6bitlt tanulni. I K6pz6se: have/has + been + a f6ige -ing-es alakja A has egyes sz6m 3. vagy '93 6ta volt mdr (valamikor) ilyen lakdsom.a perfektjelennek azonban onmagaban van ilyenjelent6se.rt"= bl* tr N6h6ny. A sz6banforgo id6szakra hat6roz6 jel6li. Bob ex-felesdge hrtsz 6ve ismeria csal1dunkat. tapasztalatk6nt mind m69oftevan I've finished my book.nem eftem meg. A rendszeft 1993 6ta m6r b6viteft6k. m6ghozz6 nem az in. ami6ta a fiuk rend6rnek 6llt. Ugyanaz a kis lak4suk van. 163 162 .

szhletdsem ota (ever) since we met ni6ta (csak) megismerkedttink + (ever) since + perfektjelen idejfi. 6s A a Szintemindigvan angolulid6hatAroz6nk.mivel jov6 id6 nem haszn6lhat6: ezekben You'll be on the Silver List when you've been using their services for a year.mdregy idejejelen"-tjellemz6en akkor haszndljuk. nincs kapcsolatuk jelennel: a Afexander the Great hated oranges. jelen nemigenhaszn6latos tr A perfekt-folyamatos szenved6mondatokban That hotel has been being built for five years.jelen tipikushaszn6lata jelenszer0 I A perfekt-folyamatos A. amikor a magyarmOltid6nek angolul perfektjelen 6s a perfektfolyamatosjelen felel meg -. Azt a szallod1t6t 6ve 6pitik."ott'6s . amikor a cselekv6s kezd6dott(tavaly 6ta): Miss Hawkins has been typing that lefter for an hour.) * igeneves szerkezetet.amelyek.vagyis * perfekt to-igenevet: Tdfthnetesen boltban dolgozoff... Azt a szdlloddt6t 6ve 6pitik. -Az egyszerggL A magyarmflt idej0mondatoknak angolulmegfelel6 mrllt id6k k6zUlleggyakoribb az egyszer0 m0lt. jelen-fajtais n6gyf6le Az angolbann6gyilyenm0lt igeid6van (ahogyan l6tezik): az egyszbni.hanemid6szak5ll. angol drllitm6ny az h5rom k6l6nbdz6 fajt6j0is lehet... a jelen 6s mrilt id6k6rekdzci'tt mar targyaltuk. Helga has been working for them for almost twenty years. Tartalmazhat: * mod6lisseg6dig6t pluszperfektigenevet: Biztos..folyamatos" alakbannem dllhatnak I've loved their music since I was in my teens. Azt a k6t jelen id6t. Att6l taftok.+.. amelyaz elteltid6tartamra (egy 6ve).. * Helyettevagy a szenved6t tartjukmeg simaperfektmrilttal: That hotef has been built for five years. az nemr6gen ha zajloft.de cselekv6 szerkezettel: They have been building that hotel for five years.akkor'' t6rt6ntek.hogy boltbandolgozoft.goo+f gincd:+:lbdpoNic::sihc*--e$ay. . amelyeka mrllt id6krirhdzis kdt6dnek.. Itt valami szdrnyfis6ges 6rett sajtot evett valakiHasonl6helyzetr6l van sz6 a Ki aludt az 1gyamban?mondatban: Who has been sleeping in my bed? I A perfekt-folyamatosjelen j6v6re utal6 id6-mel16kmondatokban A perfekt-folyamatosjelen a perfekt-folyamatosjdv6 helyett haszn6latos. teh6t esetleoa for-t v6rn6nk): since we've been going out together amiota egyilttjdrunk (ever) since he's known rne mi6ta (csak) ismer I A perfekt-folyamatosjelen m0ltszerfi haszn6lata A perfekt-folyamatosjelen f6k6nt akkor haszndlatosm6r lez6ruh cselekv6s kifejezes6re. Miss Hawkins egy 6rdja gepeli azt a levelet.hogy boftbandolgozoft. A nagypapa sokkal tdbbet iszik. pORETcENEv (L6sda PERFEKT fejezetet. jelen egyeb tipikus id6hat6roz6i * A perfekt-folyamatos * (ever)since + millt idej( mell6kmondat: since I was born mi6ta megsztileftem. legtobbszOr magyarjelen id6nekfelel meg..:Sih6cLA i€hrs'-- A m0lt idokore Amikormagyarmondatunkban m0lt id6 All(dolgozoft).SinC6:itt*. (nincs ---have$eenJeviqy-) Tin6dzser korom 6ta szeretem a zenej1ket. 164 165 . s6t jelen id6t): Boftban dolgozoft. a folyamatos. ha mAr egy 6ve ig6nybe vefted a szolgdltat1saikat.-+ He regrets having worked at a shop.:Gulf::r$Cf:::::i:.-+ He mssf have worked at a shop. A ket leggyakoribb ilyenhat6roz6tipus: I A perfekt-folyamatosjelen kerUl6se tr A perfekt-folyamatosjelen helyett sima perfektjelent kell hasznAlniolyan ig6kkel.val6di"igeid6kkel foglalkozunk.vagyis azokat az eseteket. Grandfather's been drinking a lot more since Granny died.i*. I'm afraid.-+ He wo*ed at a shop. Nagy SAndoru6lta a narancsot. --> He happened to work al a shop. Azt a sz6lloddt 6t 6ve epltik. * vagy megtartjuka folyamatosszeml6letet. (L6sd az -|NG-ES szERKEzEr fejezetet. a cselekv6sa mfltban ha kezd6ddtt a jelenigfolytat6dik..a perfekt 6s a perfekt-folyamatosm0lt. (L5sd a ro-rGENEv fejezetet. ha azok egyszer s mindenkorralez6rultak. Ebbena fejezetben csakezekkela . Akkor haszn6ljukmUltbanlezajlottcselekv6sekreftdrt6nesekre.) + ..azaz a magyarmriltid6nektobb szerkezetis megfelelhet.6s a jelenbenvalamilyen hat5sa. vagy az id6pontra utal.) perfekt -ing-et: * BAnja. illetve perfekt-folyamatosjelen idejri (itt mell6kmondat a since mellettnem id6pont.. mi6ta a nagyi meghalt. Helga majdnem hIsz 6ve dolgozik n6luk.rendes"igeid6t(valamelyik mflt id6t.jele van: Someone's been eating some awful ripe cheese here. Majd az Ezilstlis6ra keriilsz.

tudunk: Did he fike tea? Szereftea teAt? He didn't like tea. melyek folyamatos id5kbennem 6llhatnak: Did the cream smel good when you opened it? J6 szaga volt a tejszinnek.fillil"fdt{ a: tedt. I bought a guitar. m(tlt h6ten. jelenl6te * Ha segit az id6hat6roz6 A mllt 6s a perfekt jelen k6z0tt pontosan ugyaneza kulonbs6g ebben az esetben is.. Do you want to see it? Veftemegy gitdrl. quickly disposed of his enemies both at home and abroad.de a 3.. 'U. majd sikeres hadj4tratot folytatoft a trdkok ellen. amikor . Nagy Sdndor elfoglalta a maced6n trdnt. When did you buy this wonderful guitar? Mikor vefted ezt a gy6ny6rd gitdrt? 166 * Az egyszer( mflt jellemz6id6hat6roz6i: gyakorisegi * Valamennyi hat6roz6(azazaz EcyszER0 JELEN fejezetben letott hat6roz6k).) minden nap (stb. I Kerd6sben. akkor a jelenhezsemmi koze nincs.. I A magyarral ellent6tben nem haszn6lhat6 m0lt id6.and carried out a successful campaign against the Thracians. a cselekv6s ha (pl.::. mikor kinyitoftad? * Jelen id6 helyetta magyarhoz hasonl6an: udvarias kifejezesekben. hanem az eredm6ny:a git5r: I have bought a guitar. strengthened his position in Greece.e#@'twittbZ.mintegyvisszamegyUnk v6s6rl5sid5pontj6ig. I Az egyszer0m0lt tipikushaszn6lata jelen 6s az egyszerfimtlt Az angolultanul6knak legtobbneh6zs6get perfekt a a kOztikUlonbs6g okozza. azaz2.hanem sz6t6ri alakban6ll. * A be-nek szem6lytSl fUgg6en m0lt alakjavan: a was 6s a were. miel5ft. ::::':'::::::.I K6oz6se Az egyszerfi milt alak minden szem6lybenaz ige -ed ragos. a f6ige azonbannem m(lt idejfi. k6t * A szab5lyosig6kneknemcsaka mtlt alakj5t. alak)nem megj6solhatd. ez6rtc6lszerfi5ket h5romalakjukkal megtanulni. lez6rultm0ltbeliid6szakra vonatkozik amikor nydron ott j6rtam): afways mindig every day (stb. alakja'.could you give it to me? I Az -ed rag ejtesi szab6lyai Az -ed ejt6se h6romf6le lehetatt6l fUgg6en.yo{il{$}henuwemiey. megerdsitefte a pozici6jdt G6rdgorszhgban.. Veftemegy gititrf. ha a feltetela jov6re vonatkozik: Ha majd lemdsoltad a kazeft4t.11a66 O.:'::::::::::..liked. A legjellemz6bbilyen mflt.::::::::::::.: r. rendhagy6 a ig6k azonban6ppen a leghaszn6latosabbak. Akarod l6tni? Ha viszonta mondategy m0ltr6lval6 besz6mol6 egyikeleme. es a egyszerfi mf ltat haszn6lunk: I still had some money left in Madrid.6s el6ttepeld6ulez a mondat 6ll: Volt mdg egy kis pdnzem Madridban. hamar megszabadult ellens6geitdl ofthon 6s kIiff6ld6n egyardnt. hogy tegnap. i Amikor id6hatAroz6nem segit A Veftemegy git1ft angol megfelel6je6llhat mindket id6ben: ha egy nagy csomaggal Sllitok haza.hanema HANG meghatdroz6): a . Beszelniakaft velem. tagad6sban K6rdezni6s tagadnia do mflt alakj6val did . Nem szerefte a teAt. de a v6lasztist megkOnnyiti.) never soha oflen gyakran rarely itkdn sometimes ndha usually 1ltaldban * A csak az egyszerri mriltrajellemz6k: (the day before) yesterday tegnap(e16ft) just now az el6bb lastMonday m1lt h6tf6n last week/month m(tlt heten/h6napban last January az elmilltjanudrban a minute / centuries ago egy perccel / sz1zadokkalezel1ft how long ago? mennyi id6vel ezel6ft?in1996 1996-banfrom 1953 to 1958 1953-t6t1958-ig * mell6kmondatok: when/before/after/ as soon as it ended mikor/mielStt /m iutdn/amint befeiez6dott * k6rd6sek: When? Mikor? (Atl What time? H6nykor? How long ago? Mennyi id6vel eze!6ft? I Egyszeriim0lt m6s igeid6khelyett * Folyamatos m(lt helyettkell egyszer0m0ltathaszn5lni olyan ig6knel. udvariass6gb6l egyesbizonytalans69ot kifejez6 fordulatokban: You wanted to talk to me. alakj6tis szabdlyosan. hogya sz6t6rialak milyenHANGTa v6gz6dik(tehatnem a betfi. tavaly. A did maga mflt id6benvan. ide tudnltd adnl? nem lehet Wneryeu-eepledjelentkell haszn5lnunk: Egyszerfi vagy perfekt When you copyl When you've copied the cassette. angolulfoltehet6en egyszer0mfltat kell haszn6lnunk.: * Rendhagy6 ig6kn6lez a milt alak (a 2. ezzel az -ed toldalekkalk6oezzUk:like-liked-liked. Atkinsir. akkor. amikor egym6st kdvet6 esem6nyekr6lsz6molunk be: Alexander the Great ascended to the Macedonianthrone. akkor a Vettemegy gitdrf mondatban a jelen a fontos nem az a pillanata l6nyeges. egy idShat6roz6 ha segit: ah6nyszorolyasmit akarunk mondani. amikorvds6roltam.::. Mr Atkins.

a legtobbszdr vagy egy megadottm0ltbeli id6ponthozJid6szakhoz k6pestvagy egy mesik. I Szokott je IenIeg rend szeresen csin 6Ut5tt6nlk kifejezese jelen. egyidejri) hAft6r(az esem6nyb6l k6s6bb kovetkez6esem6ny vAlna:Joey megl1tta a papdt. When Dad appeared in the doorway. Sokszorgyakoris69i A szokottleg6ltal6nosabb kifejez6je egyszerfi az hat6roz6kkalfejezzilk ki.a mell6kmondatokat ilyenkor 6ltalSban while kapcsolja 6ssze: While Bob was pummeling his sister..:.egyszerfim0ltbankifejezett cselekv6shez va16 viszonyit6sra haszn6ljuk: When Dad appeared in the doorway. I Egy6bel6forduldsai 0 P6rhuzamos cselekvesekben Ha hangs0lyozzuk. Jim was screwing a light bulb back. Johnny kihajitoft egy mack6t az ablakon.. Johnny epp egy mack6t hajitoft ki az ablakon.rendszeresen csinAlt valamit...i.. hogy szokoft mesdlni. hogy jelenre vagy m0ltra 6rtj0k-e. 5llapotranem: There used to be a hamburger place on this corner.': I LeggyakoribbhasznAlata A folyamatosm0lt nem 6n6ll6igeid6. Ezeken az est6ken a nagyi mes6lni szokott a gyerekeknek.egy id6hat6roz6 ha vagy 6ppen maga a used to .utal a m0ltbeliismetl5d5 alkalmakra: Granny would tell the a children bedtime stories igy magiban nem jelenti.aolSO. little Bobby was strangling his sister. itt csak a leggyakoribbkett6t mutatjuk be: 4_foly{atos m!l!_ jelen6hez:azttejeziki. * Tagad66s tagad6-k6rd6mondatokbana used to-nak tdbb v6ltozata l6tezik.**tirtg?.. 0 used to Granny used to fell the children stories about her girlhood. tart6sanzajlott. Ha folyamatos helyettegyszerrimfltat hasznAln6nk.i. * 6s csak akkor haszn6lhat6... Granny would tell lhe children bedtime stories. Joey threw a bear out of the window. a kis Bobby a h0g6t fojtogatta.A szokoff kifejezese A magyar szokoft 5z5ketlen arra. f6leg k6rd6sben: Does Granny (ever/sometimes/usually) you bedtime stories? tell Szokotta nagyi (valaha/n€ha/rendszeint)esti mesetmondani nektek? (Seg6dig6vel jelent6stnem fejezhetj0k a used to pedig itt nem haszndlhat6!) e ki. A nagypapa nem szokott este mes6lninekik. teh6t segitsegevel tdrtenik k6rdez6s a 6s a tagadSs: Ut-eru. Amikor a papa megjelent az ajt6ban. de mdr nem kifejez6s6reket ige is szolg6l:a used to 6s a would. Did Granny use to tell the children stories about'her girlhood? Szokott a nagyi mes6lni a gyerekeknek a kislAnykordrhl? Grandfather never used to tell them bedtime stories.Jim pedig egy 6g6t csavart vissza. A nagyi mes5lni szokoft a gyerekeknek a kislilnykordr6l.. hiszenen6lkrlla k6rdesm6stjelent Do you usually remember their number? Eszedbe szokottjutni a szdmuk? (A Do you remember their number? azt jelenti: Emlekszel a szdmukra?) I Szokoft volt-. Amikor a papa megjelent az ajt6ban. I A used to-val ellentetben azonbana would * csak (az ism6tl6d6) cselekv6sre haszn6lhat6. and Jim was screwing a light bulb back. hogytcibbcselekv6segy id6ben. 168 169 . mdr valami. uuo kidobta a mack6t. tr would On these evenings..wblyOutffi. Johnny was throwing a bear out of the window...:..zrfui*ifdo$oiiW?:t'l+ialoklfioigozlaki"":.. nem nr+euld+e.. Jim egy 6g6t csavaft vissza. Mikdzben Bob a kish0g1tplfdfte.* Volt ezen a sarkon egy hamburgeres. tr A folyamatos id6kbennem haszndlhat6 ig6kkelsziiks6gvan az id6hat6roz6ra. hogy a cselekves m0lt HasznAlata hasonlita folyamatos a egy pillanat6ban vagy id6szak6ban 6ppen vagytAgabb6rtelembenakkoriban zajlott. I Kepz6se (wasArere) es a f6ige -ing-es alakj6b6l: A be megfelel6mflt alakj6b6l A was/were segedige is a szerep6t bet6lti.

took out the bundled gun. cselekv6st E haszndlatmegfelela folyamatos A a beszEl6 kellemetlennek. I Szenved6 szerkezetek A folyamatos mrilt haszn5lhat6szenvedSmondatokbanis.:. vajon/esetleg visszaj1hetne mdg ma. I A perfekt mflt 6n6ll6 el6idej0 haszn6lata 1 I A perfekt milt a valami egy6bhez k6pest kor6bbantort6nt dolgok igeidejerelativigeid6:akkor haszn6ljuk. ertelemben A folyamatos mrilttalbesz6molhatunk olyan m6sikmrlltbeli esem6nyr6lis.s6t ritkin haszn6latos. MiutAn Plqekeft leszedte a papift a fegyvendl.) alkalom.(meg addig) soha [tagaddsban]ever betore (mdr) azeldft[k6rdesben]just 6pp (azt megel6zden)never (before) (mdg addig) soha y et m6r lkbrd|sbenl . Azt mondtam nekik. Mr Hamilton.amit gondol. Gondoltam. Ha az illet6annak idejenkimondtavolna. removed the oily paper. kell amelya dologfolytonvisszat6r6.r.hanemegy mfltbeli id6h6zkell viszonyitani.. ds zsebre tefte a pisztolyt. a cselekv6s ha egy mdrsik mrlltbeli cselekv6st vagy egy mfltbeli id6pontotmegel6z6enm6r megtdrt6nt: They fiadcomposed hundreds ofsongs together before they broke up in '86. Tudod. ez volt az els6 (stb. ami ak6rh5nyszor.::i i:. helyefte ilyenkoris egyszerrimilt 6llhat: After Pfunkett (had) removed the paper from the gun. Elk6stem: a hidat mAr (6pp) htiztAk f6l.. Haszn6lat6ban ugyanaza szeml6let 6rv6nyesul. alakja: I was late: the bridge was already being drawn up. Hallottammdr f erdekesebbeketis. : ::: l:i::r':r':r':.mint az egyszerri m0lt6ban. ha az id6viszonyta k6t6sz6 egy6rtelmfiv6teszi.:ii:::::::111: O Nem kdtelez6. J Nland6an. : :. * A perfekt mflt jellemz6 id6hat6roz6i: afready mdr belore (m6r) azel6ft [mell6kmondattall miel1tt by then addigra (mdr) ever (mdr addig) valaha [kerdesbenl. hogy tal6n csindlhatndnk egytift. Akkor voltam el6szdr rave paftin.duplamrilt".. Ana gondoltam. El6szdr voltam rave paftin.a perfekt mriltat azonban nem a jelenhez. Szerepelnie olyan id6hat6roz6nak. amikor/mik1zben az a szerepet tanulta. he put it in his pocket.:. Do you realize they have composed hundreds of songs together? Hallottad? Ktil5nvdltak. miel6ft'86-ban kiil'nveftak. folyfon 6rtelemben jelen ilyenjelent6s6nek. 170 17'1 . hogy t1bbszdz dalt szereztek egytitt? M6siko6ld6val: Itold them that I liked it.s ekkor most tOrtenne. I 4lgrfektgl A perfektm0lt aff6lemrlltbeli mult. Nem kell viszont perfekt a for the first (stb. Bob 6lland6an zavarta a mamdt. egyszeni m(lt haszndlatos.. v6ratlannak.:::. A papa 6rdkk6 elhagyta az 6ngy0jt6it..D Amikor 6ppen . idegesit6nek.szimolnAnkbe r6la: Have you heard? They've just broken up. Ha krildnv6l6suk pont. and put the gun in his pocket. alakja (szab6lyosig6n6l -ed. egy6bk6ntaz ig6t6l fdgg). Az 6reg Plunkeft kinyitotta a fi6kot. jelen pillanat a volnaa vonatkoz6si igy . meglep6nek tartja. hogy tetszik.akdrmikorel6fordult: Bob always disturbed Mummy when(ever)/ while she was leaming her part.) time (that) .ez tehdt nem szSmitel6idejfis6gnek Old Plunkett opened the drawer. szekezel'. hallottammdr 6rdekesebbeketis.. ismetl6d6volt6rautal: always m indig continually egyfoIytdban constantly dttand6an repeatedly folyton Daddy was constantly losing his lighters. m6g [tagad6sban] valamint a this/that was the first (stb. This/That was the first time I'd been at a rave party. I'd heard more interesting ones.a perfekt mrilt. I K6pz6se: had + a f6ige 3.:. kivette a bebugyol4lt fegyveft. T6bb szdz dalt szereztek egytitt. I was thinking of doing it together. zsebre tefte.Ami azt illeti. Hamitton 0r. leszedte r6la az olajos papirt. not eaten. A szerkezetben egymAsmellettk6t be-alakszerepel: was/were + being + a f6ige 3. Nem eftek. Actually. O Udvarias kifejezesekben I was wondering iflwhether you could come back today..itt alighanem mondjaezt jelennel: perfekt 've heard more interesting ones. I A perfeK m0lt nem mindigk6telez6 tr Amikor egymAstkdvet6 esem6nyekr6lszAmolunkbe.perfektjelennel.:. ::::::: :. hogy .) time mellett: I was at a rave party for the first time..

i. de szeml6letet.iiiiilii:iii. A kdzdnseg kiabdlni kezdett.ing-es alakja :.s ekkor jelennel: ilyesmit mondhatn6nk perfekt-folyamatos Do you realize that they've been playingtogether for l2years? Tudodte azt. El6idejfis6get fejez ki: a cselekv6segy mdsik id6pontotmegel6z6en egy idejem6r folyamatban volt.relativ igeidd:egy m5sikm0ltbeliid6h6zviszonyitva haszn6latos. 6rtelemben haszn6ltfolyamatos A will-el k6pzeft i I FajtAik mutatnak jelen id6kdrigeid6ivel: a hasonl6sAgot 6s Szerkezetileg jelentesben ndt&ffi.el fogom olvasni..mint b6rrmelyik segedig66.:iilii:.:ii:. A jov6 id6t a magyarbantribbf6lek6ppfejezhetjukki'.liiEFoift$iii. Ezt magyarul igy is mondhatjuk:miel6tt zsebre tefte volna . 1986-ban / Mikor khl5nvAltak.hivatalos a fn the folfowingfour lectures we shall be looking at social structure.. They informed us that they'd been renovating the hotel for two years.tff. N6hdny igy haszn6lhat6 ige: expect rem6l hope rem6l intend/mean sz1nd6kozikwanl akar.teh6t nem ureuld$ave-. a jov6 jdv6. holnap jdv6 id6.'. I had hoped to talk to him before I bought the sound board...i'iil:iiii':i:r Az alanylegtobbszdr had-delosszeolvad: a she'd been eating. hogy a hotelt 6t 6ve renov6li6k. cselekv6 a simaperfektmilttal.. I El6idejtlhaszn6lata Yagyaz egyszer0m0lt 6hal.p... Ha a zenekarmost bomlanaf6l.i't':i'.. HasznAlatdban ugyanaza szeml6let6rv6nyesUl tehdt.P'$flrr. lts$:h{d:i:t$0Eli:ffitittdiid f. Plunkett leszedte a fegyven6l a papirt.. a be jelen.. dfa for ages r6g6ta lor a long time rdgen * since + TDOPoNT since that night azdtaaz 6jszaka6fa since 1996 7996dfa since the Gulf war az Obdl-hebort 6fa since two years before/earlier kdt 6wel azel6tt 6ta since the new museum opened mi6ta megnyilt az ii mtzeum mondatokban szenvedS m0lt kev6ss6haszndlatos I A perfekt-folyamatos vagy a szenved6ttartjukmeg ritka. Nem eftek. miel6ft zsebre tette.. they'dbeen playingtogether for 12 years.hogy tudok vele beszelni.. sz6nd6kot kiv6ns6gotvezet be.ez azonban sohasem val6di felt6teles..ii. A jov6 kifejez6eszkdzeia k6vetkez6k:a n6gyfelewill-t tartalmaz6jciv6.elolvasommajd.i. a jdv6 6rtelemben going to kifejezte haszne[ egyszerfi jelen. A jov6 id6k6re A perfekt-folyamatos mrlltamolyanfolyamatosm(ltbeli m0lt ... I A perfekt m0lt ket sajdtos haszn5lata + Az egyszer( m0lt helyetthaszn6ltperfektmilt meg nem valosultrem6nyt.iiiri 172 173 . Had they been eating? Ettek?They had not been eating.miel6ft megveszema hangk6rtyat.(Ugyanakkor k6t seg6digesz6mosegy6bdolgotis kifejez). mieldft az eln6k egy sz6t sz6tt volna. Elmondtdknekilnk. * A perfekt m0lt be nem kdvetkezettcselekvdsre is vonatkozhat: The audience started shouting before the president had said a word. Az angolban sincs kiz6r6lagos mondatban szerepelhelne. hogy 12 6vejdtszanak egyiift? O Will 6s shall egyes6s tdbbes szam 1..iiliil'. A oerfekt-folvamat".'. R6gitankdnyvekszerintshall-t kell haszn6lni nelk0lutalj0v6re...riii..ez azonban nem a will (es shall) az egyetlenkifejez6 megt6veszt6. rft milt tipikusid6hat6roz6i: * A perfekt-folyamatos + for + TDOTARTAM for X m i nutes/hou rs/days stb... vagy a had 6s a not (she hadn't been eating).iiiiiiriiiii:..A shall ilyen Ez szemdlyben. amely elolvasom. 169nem igy van: a will korl6toz6s stilusrajellemz6: haszn6lata kdt6ft...Pfunkett removed the paper from the gun before he (had) put it in his pocket. They informed us that the hotel had been renovatedfor two year. Rem4ltem.. mAr 12 6ve jdtszottak egyiift. A had kerdesbeli tagad6sbeli 6s viselked6se olyan. vagy megtartjuk folyamatos szerkezettel: They informed us that the hotel had been being renovated for two years.. mivela jdv6idejfis6gnek e eszkdze. TagadAsban vagy az alany6s a had olvad 6ssze (she'd not been eating)..t6I$siiilfCsyi:JdetF}iii.. X perce/ordja/napia I or months/years stb.ii...iii. i:!:::iii:...vagy egy mtlltbeliid6pont6ltal kijeldltid6hozkepest hasznAlhat6. I K6pzese:had + been + a f6ige . mint a perfekt-folyamatosjelen eset6ben: fn 1986/ When they broke up... mindenj6v6re vonatkoz6 Jdv6 id6nek a willlel alkotottszerkezeteketszokt6ktekinteni. a be to 6s a be about to.i"i.'.+ng. A kdvetkez6 n6fiy el6addsbana tersadalmiszerkezetetvizsgdliukmeg.Helyette A had been being + f6ige neh6zkes. a jelen pillanatvolna a vonatkoz6si pont.:i!l::::i::li::i*iiiriiriri :iii. h6napoV6vek stb.

fdltetelezbe sure biztos valamibenthink hisz.:::.i'..::::::::::::::::::::::.i.iirate-ii'r+rllffi.... Mindjdrt 6hen halok.$s-..:. Nemfognak 6ppen enni..ii.:::.:li.h*C.i...l. mint b5rmelyik seg€digde. ha meg mer6szeled tenni.hogya cselekv6svalamikor arra 6ppen zajlanifog: bed then... gondol doubt k6telkedik valamiben expecl elvdr.::::::i:::::.. egyfolytdban Leggyakoribban utal.r.mint b6rmelyik seg6dig6e TagadAsban vagy az alany6s a will olvad 6ssze(she'll not have eaten.:::.invit6l6st fejeznekki.r..::.) Wif f you be going to the post office? Mesz / KeszAlszmenni a postdra? viszont: Wif f you go to the post office? Lenndl szives elmenni a postdra? Az ilyen folyamatosjov6ben foltett k6rdesek helyetthaszn5lhatoa be going to. a A will kerd6sbeli a tagadesbeli 6s viselkedese olyan. A folyamatosj<!v6 A folyamatosjelennek a jovSbe vetitett megfelel6je..i. A will kerd6sbeli tagad6sbeli 6s viselked6se olyan. mivelilyenbesz6dhelyzet ritk6nad6dik.:'. gondol I'm afraid they'll break up soon.? 6s Won't you .:.iii:.Az egyszer[ijov6 I Szerkezete:will + sz6t6ri alak I H6romalaovet6haszn5lata van: Q Akkor 6ppen.. a A will kerd6sbeli 6s tagad6sbeliviselked6se olyan.remdl hope rem6l suppose hisz..r..mint bdrrmelyik seg6dig66.i.. A cselekv6s hat6sa .. you'll stb..:liii:r..:::::i:::::::.. ha Agatha n6ni meghal? O A krivetkez6kh6zhasonl6kifejez6sek ut6n: be afraid tart valamit6lbelieve hisz.:.. szdvegdsszeftigges n6lk0lterm6szetesenezek a mondatok nem t0l val6szinfiek..vagy a will 6s a not (she won't have eaten)...... not call at nine. l'll..::.. (Akkor majd) Nem ettekm'g. Wiff they eat? Fognak enni? They won't eat.melyeketrdgtdn meg kiv6nunk val6sitani I'm starving. . 174 '175 ..kerest. Tagaddsban vagy az alany6s a wilt olvad ossze(she'll not eat). [ lg6retekben6s fenyeget6sekben l'll never talk to you again if you dare to do it.) I A cselekv6segy jclv6 id6pontigmdr be fog fejez6dni. hogy hamarosanktiltinvAlnak.. veszek egy pdr virslit.sfi. alak will h$littthgy'.:. Akkor epp a gyerekeket fektetjtik le.. I Egyszerrijov6t haszn5ljunkink6bb a kdvetkez6esetekben: O Ha jdv6re utal6felt6teles vagy id6hat6roz6i mell6kmondat szerepel is Will you move to Malta if Aunt Agatha dies? Mdltdra k6ltdzt6k. Will they be eating? Enni fognak 6ppen? They won't be eating. A will gyakran6sszevon6dik n6vm6ssal'll alakban: you'll stb.. O A jelen pillanatbanszilletett elhat6rozdsokban. Az 6szi koncert idejdre mdr biztosan ktil1nvhlnak majd. Soha t6bb6 nem Allok veled sz6ba. I Szerkezete:will be + a f6ige -ing-es alakja O El6re eltervezettesem6nyekreutal Zanussi and Bosch will be performing at the Spring Festival in March..i..:t|t|fl.:::::':::. itt a viszonyit6sialap ez a j6v6beli pont. tti You'd better t'sjF.:::::::.eatw.:.li.i. lnk1bb ne kilenckor hivj. (lgy. F6lek.:::::.in'ritirr..? kezdetfik6rd6sekben.azonbantov6bbra is 6rv6nyes: I'm sure they will have broken up by the time of the autumn concert.:: A will gyakranOsszevon6dik n6vm6ssal'll alakban:l'll.ixi. Nem fognak enni. s6t she'll not've eaten).6sm6ssalnem p6tolhat6l ki.v6l.::. jelen is....Ha azonbanvalamiperfektjov6vel fejezend6 akkor azk6lelez6.kin6l6st.:r.. megyek. you'll stb...sima' (A k6rd6seknek ugyanism6s a dolguk...:. vagy a will 6s a not (she won't eat).. Tagaddsbanvagy az alany 6s a will olvad 6ssze (she'll not be eating).'.. jdv6 idej( tr A Will you .. vagy a will 6s a not (she won't be eating).. l'll go and get a pair of frankfurters.ll.::::::: tly m#imajd::tffe#dett6bkVdttldtfrn#E{fe#. illetvendha a folyamatos A perfektjov6 A perfektjelen id6nek a jdv6be vetitett megfelel6je.A ritka igeid6k k6z6 tartozik.. I Szerkezete: have+ 3. . Wiff they have eaten? Eftek majd mAr? They won't have eaten. Zanussl 6s Bosch fell4p a mdrciusi TavasziFesztiv4lon.ahogyan a perfekt jelenn6l a jelen. We'll be putting the children to 'll A will gyakran<lsszevon6dik 5t megelSz6 az n6vm6ssal alakban:l'll.

hgy van. a A will kerdesbeli a tagad6sbeli es viselkedese olyan. A will n6lk0lk6pze am/are/is going to jdv6 A legtdbbjdv6-szitu6ci6ban megfelel. Musz1j egyszer megl1togathotok bennrlnket Londonban! 176 177 . Mondd meg Sue-nak. legritk6bb A perfekt-folyamatos A igeid6mert maga a besz6dhelyzet ad6dik ritk6n. s6t she'll not've beeneating). hogyjdtszanak. A fitm 22 6rakor kezd6dik.mint b6rmelyik seg6dig66. veszek egy p6r virstit.s about fo go to the shop. Wifl they have been eating? Esznek majd mdr egy ideje? I A cselekv6s/tortenes j0v6 id6pontban egy mar egy ideje zajlikmajd.hogy nem a lelenre keil utalunk. hogy .* A perfektjdv6 gyakoriid6hatdroz6i: * by + id6pont by tomorrow holnapra Tuesday keddre nextweeUmonth a jovS hdtig/honapig * by the time + jelen idejfimell6kmondat by the time the film ends mlre a film v6get 6r A perfekt-folyamatosjov6 jelenneka j6v6be vetitettv6ltozata. You rnusf come andsee us in London some time.megbeszert. + Terv vagy szdnd6k kifejez6s6ben: What are you going to do with the swivel chair? Mit fogsz csinAlni a forg6szekket? Ha azonbanaz elhat6roz6s abbana pillanatban szriletikmeg.ahogyana jelenn6la jelen. Vagy a helyzelnek. she.. Mindjdft ehen halok. megyek. TagadSsban vagy az alany6s a will olvad ossze(she'll not have been eating.f6k6ppha a heryzet modalishaszn6rhat6 vagy varamery hat6roz6egyertelmuveteszi: They may come back to London (soon).f# A will gyakranOsszevon6dik n6vm6ssal'll alakban:I'll. Ma hidegebb tesz.mindiga be going to-k6nt emlegetett id5jelentia legkisebb kockAzatot. folyamatos akkor az m6ssalnem p6tolhat6! I Szerkezete: will have been + a f6ige -ing-es alakja fdfii$$I4: t!. azon van....vagy a will 6s a not (she won't .. kerdes6s tagad6sis ezzeltort6nik. l'll go and get a pair of frankfurters. Az 6szi koncert idejdn mdr 12 6ve lesz annak. hogy (nemsok6ra) visszaj1nnek Londonba. Mod6lisseg6dig6kmintj6v6 idejfieszk6z6k Valemennyi j6v6 id6re. Beto fog.Az id6hat6roz6rendszerintfor + TDOTARTAM: By the time of the autumn concert they'll have been playing for 12 years. you'll stb. kivdrlt mdumegl6v6jelb6l vagyjelz6sb6lkdvetkeztetOnk: ha ft's going to be colder today.a going to a egybenmaradaz alanyutAn: Are they going to break up? Kabn fognak vdlni? ls he going to do an album of his own? Fog sajitt albumot k6sziteni? I K6t legjellemz6bbhaszn6lata * "J6slatokban". A Miniszterelndki Hivatal m{sik 5p1letbe k6!t6zik. jelen jov6 id6k6nt Folyamatos A magyarral ellent6tben csak korr6toz6sokkar jdv6szer0en: haszn6rhat6 Tervezett. azaz ink6bb rendszerest6rt6n6sre. hogy vegyen virstit. Who is fo be the serial killer's next victim? Ki lesz a sorozatgyilkos k6vetkez6 dldozata? Be aboulto kdszill. hogy . a wiil-es jov6 haszn5latos: l'm starving.Ha azonbanvalamitcsak perfektj0v6vel lehetkifejezni. I A perfekt-folyamatosjov6 nem haszn6latosszenved6 szerkezetben. vagy egy hataroz6nak egydrtermriv6 tennie.). The Prime Minister's Office rb to moveto another building.mint j6v6 id6re haszn6latos: The fifm starG at 10 pm. I Szerkezete Az am/is/are a segedige. 6pp a bottbZ k6szAt.az al6bbi p6ldaaz id6hat6roz6nelkul annyitjetentene: F6tbomt6ban vannak? Are they breaking up in October? F1lbomlanakoktIberben? fs Kate coming to Adam's place on the 19th? J6n Kate 19-en Adamilkhoz? Egyszer0jelen utal a jov6re Menetrend je[egl. itt a viszonylt6si perfekt-folyamatos alap ez a j6v6belipont. Tell Sue to buy some frankfurters. Lehet.bizonyosnakr6tsz6 cselekvesekrehaszn5ratos.

* (azt. llyenkor csak valamelyik haszn6lhat6. Irunk majd. hogy (<. ez6rl az al6rendeltmondat . Ha meghallgatod majd az 0j CD-jAke[ kellemesen meg fogsz lep6dni.) tr Angolul a fenti ket peld6bantehdrtket esetr6lvan szo: az els6ben a m0ltbeli jov6 dn6ll6.) I Nem 5llhatjdv6 id6 if/when ut6n a j0v6re utal6felt6teles. was/were to. hogy) a gr6fhoz visz maid. Sue arra k6szillt. (L6sd a FELTETELES MoNDAToK fejezetet. amelynek a gr6fhoz kelleft volna vinnie. * Az if es when kezdetU mell6kmondatokban el6fordulhat ugyanj0v6 id6. hogy egy percen bel1l f6lkel / fdl fog kelni a Nap.m0ltbeli j6v6r5l.hogya mell6kmondat jov6re utal: a When you lisfen to their new GD. E was/were about to k6sziift. Megirjuk.azon volt.. he knew that the sun would be rising in a minute.Amikor? jov6 id6k n I A fUgg6besz6dben Sem a will-jov6k. amely ((tgy volt. illetveid6hat6roz6i jelenid6-fajta mell6kmondatokban. Bill tdvcs6vel a kez4ben Afta bpafton.sima"..amely akkor m6g jdv6neksz6mit.A m6sodik esetben a a m0ltbelijov6 nem 6n6ll6:a f6mondat . Ahogy ott A!t. * (akkor. When/lf/After/ As soon as we gef the money.sem a tobbijdv6 idSrehaszn6ltalak eredetiform6jukban nem haszn6lhat6 frigg6besz6dben: * a will-es jdv6k eset6bena will helyettwould szerepel * az amlarelis going to helyett was going to vagywere going to * a jelen id6k helyett6rtelemszerrien millt id6k haszn6land6k * a be about to 6s a be to mdt alakban5ll: was/were about to. milyen boldogtalanlesz a hdzassdga.m0lt id6ben van. Mikor/Ha/AminUMiutAnmajd megkapjuk a pEnzt.am/is/are about to) Sue was about to tell the Count how unhappy her marriage would be. A mUltban jov6re utal ez a . Angolulmindk6tfenti esetbensaj5tosigeid6-fajt6t haszn6lni: kell valamelyik jov6t. you'll be pleasantlysurprised.Bill tudta.fUgg6besz6dettartalmaz6 mondatis: a As he sat there.akkor.jov6a mfltban"fordulatr6l besz6lhet0nk: Bifl sat by the fake with binoculars in his hands. amit sz6nd6kozik. m0ltbeli 178 179 . csak a f6mondatottl6temutatja. F6lkelni keszlft a Nap.)amikor We'ff write when we have the banquet.amikor. Hasonl6an: * folyamatosj6v6 -+ folyamatosjelen * perfektj6v6 -+ perfektjelen * perfekt-folyamatosjov6 + perfekt-folyamatosjelen. hanemftigg6 k6rd6sek: azt.'. TArelmetleniil vdttam a gdpkocsit.mikor lesz a bankett. hogy elmondja a gr6fnak.az azljelz| hogy a tervezett dolog elmaradt: was/were to have + 3. 6s egyar5nthaszn6lhat6.de csak amikorazok nem id6hat6roz6i ertekfiek. ori6si bankettet taftunk. hogy elmondja / el akafta mondani a grofnak. we'll have a large banguet.-.am/is/are going to) Beteljes0lt meghitsultsz6nd6kra. hogy mikor .. valamintt6nyekre hogyesetUnkben Sue elmondja-e.. (L6sda FUccOBESZED fejezetet is. fl was/were going to (<.)hogy mikor We'fl write when we'll have the banquet.. alak: This is the car that was to have taken me to the Count. the sun was about to rise. I A f0ggS besz6d miatti mfltbeli jciv6 I On5ll6miltbeli j6v6 Valamennyi kifejez6eszkdz6nek van. jov6 megfelel6je. mondatb6lnem derUlki: a Sue was going to tellthe Gount how unhappy her marriage would be. milyen boldogtalan lesz a hdzass6ga. A mfltbelijov6 Amikora miltr6l meselveolyank6s6bbiesem6nyre utalunk. Bill tudta. Sue arra k4szAlt. Ez az a kocsi.fdlkel/ fdl fog kelni a Nap. amikor lesz a bankett.igeidejetegyeaetni kell vele a fUgg6besz6d szab6lyaimiaft. a F6lkelnikEszAIt Nap ugyanisf6mondat..am/is/are to) JelolhetbeteljesUlt meghi0sult 6s sz6nd6kot egya16nt: I waited impatiently for the car that was to take me to the Count. Ha azonban be ut5n perfektto-igen6v All. D was/were to (<.

then.. to the Count's castle. Tilrehetlen voltam.. Jobban 6rtiln6uszeretn6m. Bdr megfogadtamvolnaApa tanAcsdt! tr El6regyArtott 6hajt6 mondatok Az al6bbi kifejez6sekhez hasonl6katmi mfgunf ne gy6rtsunk. vagy a helyzet egyertelmfisiti. / | wish I'd taken Dad's advice. A a lehetetlen felt6telhez hasonl6an: lf only I'd taken Dad's advice. I Re5lis k[v6ns5g A kivdnt dologa besz6l6szerintbekdvetkezhet.a gr6f kast6lya fel6. Szoval S lesz a sof6r6m..-ing) Ebbenaz esetben vagy az id6hatdroz6. magyar volna szerkezetnekperfekt mult felel meg. they were taking me to the Count at last.-ing (<.. Eiircsak k6lt6 lennek! I wish / lf only I didn't have to practise every day. Egy teljesnapon At fogunk tehdt eszaknak autozni. / lf only I was younger. magyarfelt6teles A alaknakmtlt id6 felelmeg. A was helyeftiwere mindenUtt v6laszt6kosabb nem kotelez6). Megn6ztem magamnak a vezetdlil4sen Al5 f6tfit. hanem mfltbeli jov6r6lvan sz6: I was impatient. mondatok6hoz.am/is/are. hogy nem mfltr6l. 180 . (de I wish I was younger.Bdr fiatalabb lennek! I wish I were a poet.tr folyamatos m0lt: wasftvere . we would be driving due north.-ing) (+. BAr ne vefte volna nekem anydm azt az idAtlen farmerdzsekit. Berj1nne Emilyholnap! jelen idejfi I lrre6liskiv6nsdg: A besz6l6szerintnem teljestilhet. illetve az lf only you would wear the new denim jacket mondatok6. BArne ennetannyit! I wish / ff only Emily would come tomorrow. mint az I wish you would wear the new denim jacket. + Az I'd rather perfekt mflftal m0lt ertelmU: I'd rather Mother hadn't bought me-thatsilly denim jacket. He would be my chauffeur.-ing)) lgem6dok 6fraltOmondatok Az angol 6hajt6mondatokban leggyakrabban if only 6s az I wish az szerkezeteket haszn6ljuk. Jelent6sehasonl6. I wish / ff onfy you wouldn't eat so much. For the next day then. I had a fook at the man in the driver's seat... CsaWBArne k6ne mindennapgyakorolnoml tr I'd rather/sooner szerkezet I'd rather/sooneryou wore your new denim jacket.. kiv6ns6gbeteljesules6nek A es6lyeit6l fiigg6en h6romf6leszerkezetet haszn6lhatunk. next day.. O Would (+ be . mesnap v6gre a grofhoz visznek.. magyarfelteteles A alaknak wouldfelel meg. I lrredliskivdrnsAg: idejri mrilt Semmikepp sem teljesUlhet. / lf only I were a poet. vagy az lf only she az hadn't bought ... ha az 0j farmerdzsekidet vennad f6l.t bought .will (+ be . Ennekjelent6sehasonl6 I wish Mother hadn..

. SoK6lek6ppen tompithatjuk: tr A felsz6lit6s tomplt6sa * Megsz6lit6ssal:Give it to me.. Ne add neki oda. Nyugodj6kbdk6ben. please. /sfen adjon neki hossz0 6letet! * Az tigynevezettkot6m6dottarlalmazzAk(azaz nem lives. l want / I would like John to open the window.. You shouldn't give it to her. szem6ly tr Kdzvetettfelsz6llt6s:John nyissaki az ablakot. darling. helps stb. Add ide! Ez azonban igy mag6ban durva... az I wish.... + Ut6k6rdessel:Give it to me.. You'd better not give it to her. shouldn't. Mondtam. 'd better not You mustn't give it to her.hiszenaz igealaknem lives) tartalmaz: Long live anarchy! Eljen az anarchia! Mtlt alak egy6b jelent6sse. a tilt6 don't helyetteg6szenm6s szerkezeteket ha hasznSlunk: mustn't. alakfak az ig6k.angolban viszont korlatozottak az 6hajt6 mondatok..+ a mayt lartalmazzAk: May you/she live to be a hundred. Ha a felsz6lit6m6dot angolulki akarjukfejezni..hogy ADJAide).? Would you mind . az l'd rather fejezi ki. Adjuk oda neki! forma): Tagad6sa: let's not vagy don't let's (ez ut6bbia kdzvetlenebb Don't fet's give it to her...kifejez6se ft's time the children wentlo bed. May God grant him a long life. Csak k6r0lirAssal adhat6vissza. l6gy szives...? Would you be so kind as to ..azaz a lagad6felsz6lit6s ige el6 tett don't alakkal(ir6sbanesetleg tort6nik: Don't give it to her! Ne add oda neki! do not form6ban) szint6nnyersenhangzik. legy szives! * Szint6na tiltdrst tompitja. vagy Don't give it to her.szem6ly 6sszevontalakban): A let's fejezi ki (rendszerint Let's give it to her.. ut6k6rdeseben a shall szerepel: is Let's (not) give it to her.. shall we? (Ne) Adjuk oda neki... will you? Add ide. drdgdm! * A pfease sz6val: Give it to me.Ne adjuk neki oda! K6rd6forma: Shall we? p6ldAul Shall we give it to her? Adjuk neki oda? A Let's .-ing? Gouldyou (possibly). Ezazonban igy mag5ban 1A tilt6stompitdsa Sokfelek6ppen a a tompithatjuk.j6? (fokoz6d6udvariass6gi * Kulonf6le k6rUlir6sokkal sorrendben. ldeje. Add ide.. Szdz 6vig 6lj(en)! May she rest in peace. szemely0felsz6lit6alak tal6ltr4l6:Etlen .a helyzett6l fUgg6en: (Gould you / Please)Tell John to open the window.. szem6ly Csak a k6rd6 forma l6tezika shall seg6dig6vel: Shafl I open the window? Kinyissamaz ablakot? What shaf l I do with it? Mit csindliak vele? I Egyes szAm 6s tdbbes sz6m 2. Bless youl Egdszs6gedre! Damn this snowt A fene ezt a havazdst! * Kiildnleges sz6rendet(6s kdt6m6dot.. prease. John should open the window.. amelyben 3.hanem -s rag nelkuliek): God save the Queen! lsten6uja a kirdlyn6t! Heaven help us! Az lsten segifsen rajtunk!God be praised lstenneklegyen hiila... hogy a gyerekek lefekldjenek.. szem6ly A "sima'felsz6lit6alak megegyezik ige sz6tdrialakjAval: az Give it to me.hogy f6mondatban(Aoo ide!\ vagy mell6kmondatbanAlle (Mondtam. A fenti6hajtomondatokon kivUlmflt id6t haszn6lunk nem m0lt id6-jelent€ssel a krivetkez6esetben: D ldeje.) Felsz6lit6mondatok A magyarfelsz6lit6 forma a k6zvetlen. Add ide.? az tr A tiltAs. m6sodik szemely0felsz6lit6son kiv0l (ADD rdel) sok egyebre is hasznAlatos(Mafthew ADJA oda neked. l6gy szives! 182 183 . teh6t 6rtelemszerfi egyrenagyobb en szivess6gekkeresere): Will you / Would you / Can you / Could you / Can't you . ITobbes szAm1. legegyszer0bben please sz6val: Pleasedon't give it to her.hogy . Ne add neki oda.... hogy aote oda).! Legyenek boldogok! Ezeket a legtdbbsz<lr if only.mindenekel6tt tudnunkkell.j6? I Egyes sz6m 6s tdbbes szem 3.. tr A magyarbangyakoriak. Felsz6lit6alak f6mondatban I Egyessz5m 1. az (LAsdaz OHAJTO MoNDAToK fejezetben.

kiv6n6'ige vagy mell6kn6vutdrn: (Javasoltam.. hogy ndzze meg. teljes0lhef ff the weather was good (tonight). 6s a let me .i:i. + They allowed us to use the phone. A magyarfelsz6lit6m6d hely6nleggyakrabban should All. hagy. Hester kdvetelte.. Szabad volt haszn1lnunk a telefont. hogy az a szegeny gyerek haszn^lja a sz6mit6g6pet. Ragaszkodofthozz6. tr Az aj5nlatot tev6 (tobbessz5m els6 szem6lyrifelsz6lit5sra szolg6l6)let-es szerkezetbenaz us dsszevonhat6.) J Hogy-osmell6kmondatban. az al6bbi ig6keVmellekneveket tartalmazza. fi T 184 i .Felsz6lit6 alak mell6kmondatban K6tfele mell6kmondatbank6tf6le szerep0 magyarfelsz6lit6 alak 6llhat: * C6lhat6roz6i mell6kmondatban: (Eljdtt. ilyenkor nemcsaka let hi6nyz6szenved6alakj6nak a helyettesft6je...i.s.hogy ndzze meg.jelenben6s hasonl6an h6romid6k6rbenmozognak: m(ltban: * Nyitott felt6tel:jdvSre utal ff the weather is good tomorrow. * Lehets6gesfelt6tel:jelenre vagy jdv6re utal.sem to-igeneves: They didn't let him use the machine.hogy adjam visszaneki.i*t|*$riiiirririii:iiiiiiri rl*iffildiag$iif. Ha j6 lenne (este) az id6.liiiiirir:iriFatfiiiltitffiatftajsiiliiiHiutffiipffi#iiii:riririii tr F6 fajtAik Az igeid6kh6z j6v6ben. so that I could give it back to her (LAsda CELHATARoZAS fejezetet. Hagytdkneki. we will go into the garden for the grilled meat Ha j6 lesz az id6 holnap. (Ldsd A MoDALrs-p6rLdx fejezetben.) Felt6telesmondatok A felt€teles mondatokk6t r6szb6l 6llnak.. Nem hagftek neki.. hogy haszndlja a g6pet. I Az allow (meg)enged.. Ha m6gis szenved6 alakravan szUks6grink. kivSnsdrgot kifejez6ige vagy mellekn6vut6n + O. (LAsdmfu A Hocy-or TARTALMAZO MoNDAToK MEGFELELOT fejezetet.[ i: 185 .rffi. Sose hagyja. hogy a p6nzt visszaadj1k Hestemek. Fontos volt. ezek sorrendjetetsz6leges: :Hdffiir:rl*#dillrraf. a fet-nek... angol megfelel6je 6s that-es monclat: * ask kdr command ufasif demand k1vetel ansistragaszkodik valamihez order parancsoI propose 7'avaso/ recommend aliinl request kdr su g gest 7'avasol * desirable klvdnatos essential l6nyeges important fonfos necessary sz0ks6ges P6tddk: Hester demanded that I should give the money back to her. * A let-nek nem l6tezikszenved6 megfelel6je. * P6reigenev (a let mellett k6telez6en): She didn't let me keep the money. a keftbe megy1nk h'st satni.trtiijiriiatl!:lllili. szenved6 szerkezetben igen sokszorfordulel6. hogy visszaadjam.ahogyana let's . a kertbe menndnk..) A hadd. El Az egyes ig6kt6lfUgg6en magyarfelsz6lit6 a alaknakvalamilyenigen6vvagy -ing-es szerkezet is megfelelhet: * to-igen6v (a want mellett k6telez6en): She wanted me to give it back to hen Azt akafta. a Let me see Hadd hm / Hadd n€zzem mondat szdnd6kunkatfejezi ki.A Let me frxlt Haddjavltsam meg mondatbanaj6nlatot tesz0nk. Engedt4k. hogy haszn1tjaa g6pet.a let iget mindig p6reigen6v koveti: She never lets that poor child use the computer.. enged egyik kifejez6jet.iii. hagynljelent6s0)let-es szerkezetbennem vonhat6 6ssze: csak let us. r. hogy megtaftsam a p6nzt... hogy yrsszaadhassam neki..Let's give it to hen Adjuk oda neki! -. Nemhagyta.fitil]{ffiilllliiririli. we would go into the garden.l 4 Hogy-osmell6kmondatban: . let helyettj6l j6het az allow: a He was affowed to use the machine.sem p6reigeneves.hagyige to-igenewel egyUtt6ll. nem lehet He wasntt-let-. hogy adjam neki vissza a p6nzt.ha a hogy-os mondat pl. hogy hasznhtjuk a telefont. that + ALANY should .de szabadjelent6s0 can-t helyettesit6mod6lis-p6il6is: We were allowed to use the phone. It was important that they should givethe money back to Hester. a Let's got egyszer0en:Menjilnk! I A hagy. =. mig a tdbbi (engedni.llSkmO. * -ing-es alak: She insisted on me/my giving it back.Effiifu6iiiyiiiriii6ffiH#if.) I C6lhat5roz6i mell6kmondatban Elj5tt. enged megleleldi A hadd pontosan0gy rokonaa hagy ig6nek.

ha ne adj isten e!t6ri? O Az eredm6nytagmondatban n6ha nem will-es jov6 szerepel.. may. happen to is a el6fordulhat: lf you can come round this afternoon.iiiiiiili.iiiiii:F*ffi ffidnddti:iiiriiiilrd*1sFffiriiiiriiii.. Kapcsold ki. tr Magyarulsima jelen id6t is haszn6lhatunk felt6teles m6d helyett:Ha nincsott apdd. a kertbeMEGYANK.iil. must. csak is.F##F*isffiffi#ii iftfsrtiil|libejifiii.-e. Ha netdn valami bajt csindlna a diszkkel..hanem: * Folyamatoswill-es j6v6.lXlliinrifEiitrv.iiiiii.i. * should 6s should .hogyvajon. l'll show you the garden.. Angolul ez az egyszerfislt6snem lehets6ges. a keftbe mentdnk volna. Helga tudni szerette volna. perfekt-folyamatosj6v6 6rtelemszer0en. megmutatom a keftet. perfektjdv6.tiiitt=. sose taldlunk oda. I A h6romfelt6telesalaptipus tudnival6ir6szletesen A ket tagmondatban.iii. must. majd adok mAsikat.. jelez * Meg nagyobb bizonytalansdrgot a should 6s a happen to egyUtt: What will you do if she should happen to break iQ Mit csin1lsz. kezdelii mondatfelt6teles: ha kot6sz6 a haszn6latos majd amikorjelent6sben ez viszontangolulnqm lehet if. we'd go to the garden for the grilled lenne holnap az id6. Nagyon megharagudhat Tony.riff:#uiiri:iriiiitriilli::i:aiiiiltiiii 186 . lf she should damage the disk.* Lehetetlenfeltetel: mriltra utal ff the weather had been good.jelenre va Mig magyarul a felt6telben6s az eredm6nybenegyar6ntfelt6teles alakot haszn6lunk.. happen to A should jelent6se ilyenkornet1n. * Mod6lisseg6dig6k: Rendszerintjdv6re uta16 id6hat6roz6segits6g6veljciv6re utalhatnak: can. hogy . ought to Tony could/might get very cross if we don't write soon.ne adj isten'.a magyarralellent6tben. Amikortehdt magyarulha helyettamikor is hasznAlhat6. sem going to: lehets6ges: felt6telben a semmif6le O A feltetel-tagmondatban n6ha nem az ige egyszer0jelen idej0 alakja 6ll: E felt6tel-tagmondatbancan. vagy . Hefga wanted to know if there would be people she knows at the party.. meat. Ne menj sehovd... could.. ha nem vagy teljesen rendben. akkor annak angol megfelel6jenem lehet if.. might.ii . ilyenkor a ..elt6r6 szerkezetet kell haszn6lni: a will 6s a would csak eredm6ny-mondatban haszn6lhat6. hogy az ilyen mondatokr6l6szrevegyUk:a miltra vonatkoznak. esetleg. IAzif6saha Nem minden if-es mondatfelt6teles: if a fUgg6kerd6sk6tdszavak6nt az is jelent6semegegyezik whether sz66val:..:.a helyzett6lf0gg6en. Ha j6 t€ffiiieEniliiiiili. ha v6ge a filmnek. a szerepelhet felt6tel-tagmondatban m0lt id6t kell hasznAlni: lf the weather was good tomorrow. 0 Nem minden magyarHa . a kertbe menn6nk hrtst slitni. needn't. if-es az tagmondatban. Ha d6lutdn 6t tudsz jdnni.ili. should. should. needn't. Ha j6 Ieft volna az id6.iliiririiiii:rniiiiix. Jdv6re utal6. Lehetseges. * Felsz6lit6s: Don't go anywhere if you're not feeling quite OK.sem will. hogy (vajon) Iesznek-e ismerdsei a partin. teh6t a feltetelben nem. a keftbe F}GUNK MENNT Angolul ez nem jdv6 id6 nem lehet... angolulcsak az eredm6ny-tagmondatban would..ha nem irunk hamarosan. when: Switch it ofl whenthe film is over. nyitott feltdtel Magyarul6ltalAbanszabadonvAlaszthatunka jelen es a jdv6 id6 kdzdtt: vagy Ha j6 lesz az id6.. haszn6latos. we would have gone into the garden. ez6rt fontos. I'll give you another one..

ak6r . on (the) condition (that). akkor 6n leszokom az iv6sr6t.) or not nyitott felt6telben jelenti:ha .ak6r azt nem. I A felt6teles-fajt6kat6rtelemszerfienkeverni is lehet.lehetetlen felt6tel jelz6 would itt is csupSnaz eredm6ny-tagmondatban A feltetelt 6llhat: would + perfektigen6v. I Mi egyeb Allhataz if helyefta feltdtel-tagmondatban? + unless Jelent6se if tagad6sdval az egyezikmeg: hacsaknem. f6kent k6r6sben: ll you willlwould kindly sign here. Ha a mondatbanvan seg6dige(should 6s had). Ha lenne szives ift al6irni. Ha tudtam volna. mostnem mennAneka keftbe h1st siltni.fefteve.provided/providing {that)..t rain. esetlegmindkett6vel (l'd. ha nem. Ha havazoft volna.megt1rt€nheteftvolna: You might've been killed if I hadn't warned yout Meghalhattatok volna.. Ki fogunk menni h4st stitnia kertbe.hogy nem esik.. az if n6lk0li egyszer0forditott sz6rend is haszn6lhat6: Should you hearfrom him.. 6n is fontolora venn6m.. hogy oft 6ljek.ve). (l'd. s ebben a jelent6sben m6gis 6llhat a felt6teltagmondatban.jelent6sben: We'll go outside into the garden for the grilled meat provided it doesn. hanem pusztAnnyelvtanilagis helyettesithet6. M0ltrautal6. Ha hajland6 vagy leszokni a cigarefthr6l.. hogy lgy fdlidegestt..ve). Tagad6mondat a ejt6s€bengyakori a k6vetkez6forma is: wouldn't've. * Hajland6s6gkifejezes6re: lf you'll stop smoking. Nem tagad6. ebbena jelent6sben m0lt idejfialakjaa would.A felt6teltagmondatban perfektmriltatkell haszn6lni. * whether or not A whether (. Kmegy1nk. = lf I had known .. tr Might a lehetellen felt6tel eredm6ny-tagmondatdban might + perfekt igen6v Mrilt idejfi felt6teles lehet6s6gkifejez6s6re..l would consider living there myself.kifejezettenezt sugallja): ff the cf imate of the country were better. I wouldn't have mentloned it. write to us immediately... kimegyAnka kertbe hhst sltni.tr A was 6s a were haszndlataa felt6tel-tagmondatban A m0lt idejri was helyettwere szerepelheta valaszt6kosstilusban (neh6ny tankcinyv 6s teszt . Ha jobb volna az orszignak a klimdja. a magyarralmegegyez6 m6don: ff it had snowed they wouldn't go into the garden for the grilled meat now.. suppose/supposing (that) felt6ve. = if it doesn't rain + as long as. we'll go into the garden for the grilled meat.hanem6llit6 szerkezetetkell ut6na haszn6lni: We'lf go out unless it rains. tr Az if n6ha nemcsakegyeb szavakkal. ha(csak) nem esik. * Udvariassdgi formul6kban. azonnal lrj nekhnk! = lf you should hear . hogy. Ha esik holnap. so long as. A mondat sz6rendjek6tf6le lehet: Whetherit rains tomorrow orno( we'll go lnto the garden forthe grilled meat. I Will 6s would haszn6lataaz if-es tagmondatban A wif f-nek hajland6 jelent6seis van... nem emliteftem volna. Whether or nof it rains tomorrow. Had I known lt would so upset you. Ez0ttal m6r a felt6tel-tagmondatban szerepl6 had is gyakran <isszeolvad a n6vm6s-alannyal you'd stb. Ha hallanhl fel6le. nagyon hdl6slenn6k. l'll stop drinking. ha nem figyelmezteilek benneteket! A might-tal ellent6tbena may igy nem haszn6lhat6. I'd be grateful.A would tagaddsban legtdbbszdr a 6sszeolvad not-tal (wouldn't).). A would rendszerint dsszeolvad el6tte6116 az n6vm6s-alannyal have) vagy (l'd az 6t k6vet6have-vel(l would. 188 189 ...tagad6sbana not-tal (hadn't). ha nem.

it ft fooks As rHoucH we'll have to go inside.. 190 191 --_ . A was a mindennapihaszndlatra. kimehetn6nk a keftbe. Az as if 6s az as though kifejez6seket valamelyik jov6 is kdvetheti. mintha mondana/ mondani akama valamit. ll il hadn't been forthe canopy. 6s 0gy tetszeft. 0gy beszdl Lizzet. he Ugy beszdl velem.m6g akkor is. / if it hadn't been lor . mintha apdm volna. He's talking to Liz As tF/ As THoucH the girl has/had stolen his packed lunch..rendszerint nincsjelent6s6ge. I Ha a mondat idejem0lt D mintha + -na/-ne. Kinyitoftaa szdjitt. were a k6tOttebb a stilusrajellemz6.O Az if nyomat6kositds6rahaszn6latosaz even it.. As rHouGHhe u/asAi/eremy father. ha nem lenne . esni keszii!. Kmegyek. Ugy besz6l velem. hogy mintha + -na/-ne vagy pedig mintha + . He's speaking AStF. Ugy beszAftvelem. lJgy n1zeft ki. 0gy nez ki.. esni k'sziil. mintha ismemf / ismefte volna az ap6mat. f'ff go out even if it's raining. FAlki'ltoft.akkor csak a perfekt mflt haszn6lhat6. Q mintha + .. ft fooked As lF / As THoUGH u/as going to rain.kivdrlt look 6s pedigvalamelyik m(lt idejfi mondatban m0ltbeli a a sound ig6k ut6n: It fooks As fF/ As THoucHit's gorng to rain. D Ha a . mintha 1911-bental1lkozoftvotnaaz ap6mmal. ha esik.volna: as if / as though + perfekt mrilt vagy perfekt jelen: Jennifer looks As tF/ As rHouGHshe haVhad seen a ghost... "sima'm0lt id6 nem: a He was talking As rFhe had met my father back in 1911.. Ha nincs / Ha nem left volna a napemy6. It it weren't for this rain. A was itt is a mindennapihasznSlatot. volna szerepel-e a magyarban. mintha szellemet !6toft volna. She cried out. Jennifer tgy ndz ki. mintha a Eny ettopta valna az ebidcsomagjilt. hogy be kettmenn1nk. / ha nem tettvolna . Ugy besz6lt velem..volna val6ban r6gebbent6rt6nt m0ltra vonatkozik. (m6g) akkor is. It fooked As THoUGH we'd have to go inside. Ugy besz6ft velem. Ugy nezeft ki. As tF in pain. ha ...fdjdalmdban teszi.a were a v6laszt6kosstitust jellemzi. mintha ismem1 az ap1maL He's speaking to me AStF/ As THoUGH waslwere my father.... He was talking to me As lF / As rHouGH he knew / had known my father.. kb. I Neha az as if-et 6s az as though{ to-igen6vkoveti.. mintha apdm (left) volna. D SajStosif-es szerkezetek if it weren't for . bdig 6z(t)unk (votna) A mrnfha kifejez6se I Ha a mondat idejejelen J mintha + -na/-ne: as if / as though + m0lt vagy jelen id6: He's talking to me As tF/ As rHouGH he knewlknows my father.. Ha nem lenne ez az es6. we'd have got soaking wet. hogy be kell mennAnk.. we could go out into the garden. volna: as if / as though + milt vagy perfeK m0lt Annak. lJgy ndz ki. illetve .mds esetekbennem is 6ll ut6na ige: She opened her mouth As rFfo say something. I As as if / as though saj5tos haszn6lata jelen idej0mondatban jov6 id6.

legtobbszdr can-nel.Az 6rz6kelestjelent6 igek Minden6z6kszerwel .. Ez a micsodaa zsebembentapintitsra teliesen(olyan.folyamatosuk". Holnap d6lut4n kett6kor a fdn6kh6z kell mennem.mrilt id6ben a could p6tolja. O A dolgoknak az 5z6kszewekre val6 hatdsdtjelent6 igdket . ha embene vonatkoz6tulajdonsdggalhaszn6ljuk. Ereztem a fahdj saj{tos iz6t a stitemdnyben. llyenkorfolyamatos id6kben is haszndrlhat6: The boss is seeing me at 2 pm tomorrow. Koltoftam a cigarettdmat.) I can see a stranger standing beside pauline's brother in the photo. Nora teveshnekegyszeraen pompdslze vott. tapintds.mint cselekv6s:hallok. id6ben6ll-e: llyenkormindegy.kapcsoratosan hdromf6le merrilhetf6l.ugyanazaz ige haszn6latos. I could faste the distinct flavour of cinnamon in the doughnut. + A see ig6nek m6s jelent6sei is vannak. ige * tudatos cselekv6s: n6zek.megt1togat.szagr6s. pautine fobjet n6zem.(Ezeknek ilyenkorez az egyetlen szerepiik.seem ig6t . mint bdrmelycselekv6s: I'm looking at Pauline's photo.halras. tr A tudatoscselekv6sigei pontosanrigy haszn6latosak. Egy ismeretlent l6tok 6llni Pauline 6ccse metteft a fot6n. * A look. The statue felt smoother now. smell. de az etad6 azt mondta. Nagyon fAradtnak l6tszot. akkor nincs a + Ha ember az alanyuk6s nem akaratlagos jelent6stik. A folyamatosta can seg6dige. taste 6s feel . illetvea could-dal 6llnak: I could feel an agonizing paan. tehlt nincs tud. A Vigy6zat! nem akaratlagos taste) egyszerilen 6rez: I put out my cigarette because I could sme/ gas. a seem 6s a look b6v0lhet to be-vel is: This old lady here appeans/seems/looks (to be) an attendant. sound. lvan betyjaj|-iiltasztesnak tant/titszoft. tr A nem akaratlagos.a look. Ereztema fah1jat. illetvea Milyen ize/szaga van? kerdesta like sz6val What does it looUtaste/smell like? k6rdezzUk: 192 193 . A szobomak mostsimebb tapinhsa vott. I TovAbbitudnival6ka dolgoknakaz 6rzdkszervekreval6 hat6s6t jelent6 igekrSl f6n6vi a O A smell. I A szaglas. A selyemnek nagyon kellemestapinffisa volt.latds.izrel6s. ink6bb tcirt6n6s.mint a) szilvamag.Mivel az alanytulajdons6gdt irj6k le. tr A feel nemcsak testi 6z6kel6sre utalhat. Ez a n6ni itt terem6mek tfrnik.folyamatosuk". O A Hogy ndz ki ?. kikis6r. Paulinea levest klstolta 6ppen. 6zek. taste' feel €s az appear. hanem 6ltal6bankoz6rzetreis. Pauline u/as tasfing the soup when her necklace fell into the pot. a 6s . ha hangs0lyozni akarjuk. meft g4zszagot 6reztem. kindz valamilyennek vagy valamilyen tapint6sa van. p6ld6ultaliltkozik.. 6llhat folyamatosban is You fook / You're looking very tired.Bozalmas feidalmat6reztem.smell.folyamatos igeid6benszint6nnem lehethaszn6lni. this sounds awfuA J6zusom. nem tudatoscselekv6sig6itfolyamatos igeid6bennem lehethaszndlniakkor sem. jelent6smagyarulmindhdrom ig6n6l (feel.hogy a cselekv6s folya. szagolok valamit * nem akaratlagos. t6tok valamit * a dolgoknak az 6z6kszervekre val6 hat6s6tjelent6 ige (ez is ink6bb t6rten6s): hallatszik. a * Ha pedigvalamilyen je1616 mell6kn6vvagy f6n6v k6veti 6ket: tulajdonsAgot The sif k feltvery pleasant. taste es a feel leggyakrabban like sz6valkapcsol6dnak szerkezethez: This thingy in my pocket feels like a plum stone. amikor a nyaktilnca beleesefta faz6kba.6s tudatos cserekv6st jelentenek.hogyfolyamatos How do you feel? / How are you feeling? Hogy 6ned magad? tr Az appear..szab6lyos" l'm feeling his pulse. ez szAmyen hangzik! Nora's soup just fasfed delicious. hallgatok. k6pes jelent6sUk. Megtapintoma pulzus\t. lcould taste the cinnamon but the salesgirl said there was none in it. 6s dologaz alanyuk.csak nyelvtanilagkiil6nboznek * Ha teh5t ember az alanyuk. akkor teljesen ig6k: .matlanvan vagy volt. fvan's brother seemed a good choice.szint6nnincs. melEttukmelleknev vagy f6n6v 6ll: Gosh.-nincs benne.az lzlel6s6s a tapint6seset6benangolulmindhArom fenti esetbensmell.

a s6t f6neveknek f6leg akkor.) hogy .Az igek vonzatai Az ige 6ltal megkdvetelt. A kiki s6r ig6t nem fogjuk tudni haszndlni. a repijtdteraEelemnek pedig AT the airport felel meg: see someone off at the airport. a angolula helyzetbenr6szt vev6 szem6ly hanem dolog.i$d#iittliiliili 194 195 . . I Neh6nymagyart6l elter6vonzat0ige tr A magyarhatdroz6ragos (teh6tnem t6rgyragosl) alaknakangolult6rgyas vonzat felel meg: enter the rcom bel6p a szobdba remember my name eml6kszik a nevemre meet her tal1lkozik vele Q Ellent6tes esete: a targyasalaknakangoleldljir6s vonzatfelel meg: ndz valamitfualaklf = look msomething/somebody k6r valamit = ask ron something kinevet valakit = laugh lr somebody hallgat valamitfualaklf = listen To somebody/something Reresvalamiuvalakit = look FoR something/somebody kifizet valamit = pay FoRsomething -naU-nekragj6r. amikor a vonzatfajt6katp6ld6kon is bemutatj6k.Ezek vonzata is.dr<!k6lnek" rokonig6t6l. Altal6nosszab6lytadni az igevonzatokra nem lehets6ges.lkmondatnakkell 6llnia.ul. akkor az eml6kez6sf6n6v is -ra ragot fog kOvetelni.az is missing * A hi1nyzikig6nek. Minden ig6t egy minik6rnyezettelegyritt celszerfi megtanulni.. tr Az al6bbi igekhezmagyarul angolulazonbant6rgy 6ll mellettiik.ha. hogy az ige see somebody off."id ig'rr ir$lia*i*s. mell. to el6lj6r6teh6tnem haszn6lhat6: a befieve ME hisz NEKEM congratulate MEgratuht NEKEM forgive ME megbocset NEXEM help ME segit NEKEM thank ue megk6sz6niNEKEM (tele)phone/ring ME telefonel NEKEM I Kul6nleges elt6r6s van a magyar 6s az angol mondatszeml6letk6z6tt az alabbi ig6keset6ben:magyarul sz6banforg6 dologszerepelalanykent.amikoralanyanem szem6ly.. Hi1nyziUEMeszett Mary-Anne gydmdnthegy0 toila.. Nemcsakaz ig6knekvannakvonzataik:kisebbfokiga mell6kneveknek. a rendszerint rokon ige vonzatdval a azonos:haazemtikszik vonzataa -ra. kifejez6s is megfelelhet: Mary-Anne'sdiamond-tipped pen is missing. * A like szeret jelentesfi is: a Bob fikes Marion azt is jelenti: Bob szereti Maiont.vonzott elemeket nevezzrikvonzatnak: az emlhkszik utin p6ld6ul -ra ragos f6n6vnek vagy (arra. A helyesangol mondatok alkotds6hoz ismernUnk a vonzatokat: kell ebbenaz egynyelvrisz6t5rak segitenek. ha nem tudjuk.

ezek sok igekdt6vel el6lj6r6val 6s kapcsol6dhatnak.analyse zoom in on . melyekben valamelyig6t egy "' sz6cska (.Sosetdrdddff probameimmal.f6tn6z. kell Melyebbre 1snunkebbena kerdesben. + Az igekot6s--elolj6r6s ig6ket (get DowNro something HozzAt^tvatamiNEK). az kiv6lta cimekben. -bd. A taftAly f1lrobbant.A tdbbszavasig6k A kdvetkez6kifejezeseketnevezzrlktobbszavas ig6knek: ')} Az igekdt6s ig6ket (sit DowN rELil.focus on * A tcibbszavasigekb6rf6n6v 6s melr6kn6vkepezhet6. vagy mindkett6) kOvLt. Thetank bfew up.hat6roz6iert6ke van .Az el6lj6r6. take. make.utcAn 6t." ig6!_ I Tdrgyatlan :.k6zelebbr6lmegvizsgAl. . _. de look up = kkeres.g_yakran kifejez6sszer(t.igekdt6". put. . musz6jelvSlnia.. A t6bbszavasige kifejez€st olyan igekre haszn6ljuk. get.dsszponfos/f. azaz . come.legal6bbismagyar szemmel .ebben a kerdesben is csak j6 sz6t5r igazithat (tba: break through -+ breakthrough dft6r6s.investigate fook at . look= n6z. igekdt6nem v6lhatel: bring up [whether the office should move] f6lveti.. do. Nemlehet:go+hisquestion-inte a She nevercaredaboutmy problems.elemez . vagy pedig a t6rgy ut6n 5ll. have.:i::::::i:i:jt::i::: :::i:l:l:::iijj:i:: i:::i:::::::i:::i. az el6l1Ar6 pedig ragszerri: a magyar ragnak felel meg: -ra.megvizsg1legy eselef .bring something tNBEhoz) * Az el6ljir6s ig6ket (look AFrERsomeone/something vrgy. * Az igekdt6nek.szenved6 is valtozatuk van: Ezeknek igeknek kiv6lta kifez6sszer0eknek az This fssue has been lookedatvery thoroughlyseveraltimes.!:!:!: A tdbbszavasigek fajt6i is6! lgek6t6s I T6rgyatlan f6nevhez az el * Az el6lj6r6 nemv6lhat az ig6t6l.down. el<!ljAr6. tr sok tdbbszavas ig6nek kital5lhat66s kifejez6sszerfi jelent6se egyar6nt van: a fook up egyszerfien aAis jelentl. + A tobbszavasigek gyakoriak h6tk6znapi a nyelvben.. up = fdl. * A legtdbbgondot a nagyon6ltal6rnos jelentesfiigekokozzdk.: . out .kivizsgdl. A go up kifejez6s up-ja a folnek 6s a -ra/-re elemnek egyszerre felel meg: go up the hill f6l-megy a hegy-re./e-. nem bcingrin-it az * Ha ellenbena tSrgyeg6sz mell6kmondat. elt6r: Egyes esetekben az igekot66s az el<!lj6r6 get fN 8Esz6l/detget tN(ro)lhe car eeszAlla kocsiee come ouT Kton de:come ouf oFthe house Kt'ona hezBoL az tr Az igekdt6 vagy a t6rgy el6tt. [nem k6ne-e elkdltbznie az irodenak] nem lehets6ge" bdog* [whether the office should movel {'{rp sorrend.iz valamiRE/valakiRE).hiszen ut6nak6vetkez6 tartozik: We must go into this questiondeeper. give.:. p6rja'. 0js6gnyelvben. Arusitott (6tet) az Ennekegy kUl6ntipusAban ige ut6nisz6cskaketarcf: igekdt66s eloljdr6(vagy n6vut6) is lehet. kr'-stb. keep./ stb. hiba break in -+ break-in bebres take out -+ takeout (loodl elvihetl. * Ha a t6rgy szem6lyes n6vm6s(nem f6nev). go. 196 . bring. igen alaposan Ezt a kdrddskdrttdbbszdr I T6rgyas $$ffiffif#ffi*$$*ltilillii$sri+$*XtHliffi i$-iltllrt**il*i*x*iuilii Henrysat down.hosszrl go into .elvAlik" ig6t6l: bring in the cat vagy bring the calin behozzaa macskdt.az igek6t6nek a sz6cska csak a tergy ut6n Sllhat: bring it in.Soknakvan t6bbsz6tagrl. Henrylehtt. et6ret6p6s break down -+ breakdown Azemzavar.Ezefnek az ig6knek i jelent6se. megvizsgAltAk.az igekdt6szerep6t is bet6lti. llyen igeka be.. azaz nem tal6lhat6 az egyes elemek ki jelentes6b6l. _El"|je.

lJsszunkegyet reggeli el6ft! O Sokszor(akdrcsak magyarul) v6laszthatunk k6t forma kdzott:vagy az ig6t. a vagy az igesit6 ige + f6n6v szerkezetethaszn6lhatjuk: d6nt = d6nt6st hoz.tesszOk szenved6be": A lot of aftention has been paid to this issue.hogy mikor melyikfajtdr6lvan sz6. Az ilyen gondokkal azonnal szembe kelt n6zni. OK? What is he up to. illetve: This issue has been paid a lot of attention to. do 6s lgesit6ig6k azok a nehezen megadhat6 give). Let's gef dorvn fo some work.. biztosabb teh6t. Pr6b6lj meg kevesebb atkohott fogyasztani. zajt csap/csindl an otler ajdnlatot tesz peace bdk6t k6f a (phone) call telefondla remark megjegyzAst tesz a suggestion javaslatot tesz war hdbor0zik trdo * business with Azletel.hibdzik nem is mondhat6ig6sit6 ige nelkiil: have breakfast.-ing (h6zimunkdkn6l): jelentdstkUlclnbdztet0nk k6t meg 198 199 :_ . Erre a k6rd1sre nagy figyelmet forditottak.. amelyekegy bizonyos fajt6j0 igei eredet0f6n6wel l6pnek kapcsolatba: Let's have a swim before breakfast. Try to cut back on alcohol. tr Valamennyi igesit6ige rendesf6ige: felszolit6 m6djuk. lgaziln k6nnyen ki |ehii vetej6nni.. mikor csdngefeft a posfiis. make a noise.tr Ennek az ig6nek van egy alcsoportja.hi i tergyatnem. OK? Ne rajtam tlttsd ki a d1h6det. You can reaf ly gef on wiflr her easily. vizsget l:-sz research kutat(dst v6gez) the samba szamb1zik * do the . Az egynyelv0 sz6t5raksem jelolik.csak az eldlj6r6s szerkezetet. have a smoke.. make. Don't take your lury out on me.folyamatosidejtik. take. I Jellemz6ig6sit6igek6s kapcsolataik tr have a baby szAI a bath (me$fArdik breakfast reggelizika coffee (meg)k6v6zik lunch eb6dellmegebddel meeting 6ftekezika pafty a drink iszik egyeUvalamif a bulizika smoke rdgyhjta shower (le)zuhanyozikatry megpr6bAl(kozik valamivel) tr take a decision dontdst hoz an exam vizsgdzika look at somethang megnez valamit a nap szundlt egyef photos f6nyk6pez a rest prhen awalk se6l egyet We had to put up with alot Sok mindent et kettett viselntjnk. amint f1tmer1lnek.r1gytj| zajong. OK? Kezdjtjnk hozz6 a munkilhoz. fdlfedez vmit = fdlfedez6sf fesz Neha ig6sit6 ige + f6n6vkapcsolat n6lkiil nem is tudjukkifejeznia cselekv6st: a reggelizik.haszndljunk ha ig6sit6ig6tf6n6wel. Az angol nyelv eft6lfUggetleniil f6igeb6l6116 . lgek6t6s-el6ljdr6s igek I T6rgyatlan Az igesit6igek jelentesfiigek (have.l wonder? Mire k6sz1t vajon? Szenved6 alakjuk ritka: Such problems must be faced up to right when they emerge. Q make an agreement egyezmenytkdf an attempt megkis6rel/ kis*rletet tesz a bargain alkut k6t a choice ddnf(6sthoz) a claim kijelent1sUdllitdst fesz a comment megjegyz6sttesz a decision d5nt(6st hoz) a discovery fdlfedezdst fesz a guess talhlgata journey utazdsttesz love szeretkezika mistake hibdt k1vet el a noise zajong. zajong = zajt csap. perfektalakjaikvannak: She was just having a bath when the postman rang.nemkedveli'az egyetlen 6llitm6nyokat: lehet. make a mistake.kereskedikan experiment kis6letez / kis6rletet v6gez an exam vizsgAzik. Pont zuhanyozoft. amelybena targy maga is r6szeaz idiomatikus kapcsolatnak: take care of somebody/something gondj*t viselivatakinekcatch sight of sy Isg megpillant valakiuvatamlf lose sight of sg szem el6l veszit vatimit keep pace with sy/sg /6p6sf faft valakivettualamivet give way to sy utat ad vatakiiek mgke a mess of sg rendettensAgetcsinil pay attention to sytsg figyet valakire/valamire take advantage of sy kihaszn1l vatakit Ezek n6melyikenekketf6le szenved6 v6ltozata is van. Kudarcunkata rustasignak iidta be.j6? she puf our failure down to raziness.

Hadd f1zzek ma 6n. A feles6gem f6z 6s mos. Fejezet lgenevek 200 . 6n pedig vasalok 6s mosogatok. * v6gezni szokta az illet6 munk6t: My wife does the cooking and the washing and I do the ironing and the washing up. O give a groan (tel)nydg a kick(meg)rlg a laugh elnevetimag6t a push megt1ka shove rnegtaszif a sigh s6hajt (egyet) a yell ki6lt egyet 5.'# konkr6t esetben elv5gziaz adott munk6t: Let me do the cooking today.

a -va/-ve igenevet They sang and talked aslwhile they wo*ed. Az angol p6reigenev. vagy a -va/-ve kifejezte cselekv6s megel6zia mondat6llitm6ny6t? I A -va/-ve h5tt6rqselekv6s v6gz6je ugyan€z. Hagyom6nyosanh6rom magyar igenev-fajt6tkUldnbdztet0nk meg: * hat6roz6i..vonos-e a f6mondat alany6val? + A k6t cselekv6s egyszerret0rt6nik-e. mint az illitmdnnyal. bezdrva. ezt aldbb szdgletes zer6jelleljelezziik: besz6lgeftek 6s/migl [Enekelve 6s besz6tgetue] dolgoztak = TEnekeftek.azaz -va/-vev6g0 igenevet .err6l l6sd a MELLEKNEvT -va/-ve igen6v A sirva. Q A -va/-ve h6tt6rcselekv6s egyszerre tortenik az allitmannyal'.err6l a magyar -va/-ve vbgfr igen6v ut6n lesz sz6. 203 . befejezve.megf1zva. Enekelve6s beszelgetvedolgoztak. HatAroz6i-ing-es szerkezethasznSlhat6: They worked singing and talking. Vagy and-del k<itjrik ossze a k6t 6llit6st They worked and sang and talked. tdrten6seket irunk le. hagyom6nyoshArom igen6v kdzUl Aftekintj0k benne a -va/-ve v6g(t (hat6roz6i) igenevek 6s a -ni v6gfi magyar igenevek tudnival6it. * mell6kn6viigenevet. mik5zben dolgoztak. A -va/-ve igenevekkelugyanolyan. fololdjuk: ha angolulvalamik6ppen Mindigbiztosabbazonban. Ezt az -ing-es szerkezettulajdonsAgainak t6rgyal6sak6veti.s ily m6don szSmos t6gabb mondaftanijelens6ggel megismerkedUnk. z6rva alakokmind in. dolgoztak.A Ez a tdlezet a mondattan. majd az -ing-es alak 6s a p6reigen6v. 6nekeltek.igazi' ige alanya. *} f6n6vi igenevet.cselekv6seket.de rendszerintm6sodlagos. ket A -va/-ve igen6vnek megfelel6angol szerkezetmegtalAl6sAnSl dologra kell tekinteftel lenn0nk: * A -va/-ve igen6v kifejeztecselekv6s v6gz6je ..mint az .el6szob5ja".a to-igen6v 6s a perfekt igen6v fajt6it 6s szerepeit is ebben a fejezetbentargyaljuk. IcENEVEK fejezetet.err6l al6bb olvashatunk. hatirozoi igenevek. Ezekazonbanval6jdrban k0lonbdz6ek s ett6lfUgg6en hangzikangol megfelel6jilk.illetve az -ing-es alak 6s a to-igen6v haszn6lati kU16nbsegei16l olvashatunk.

alak helyettneha hasznalatos hat6roz6i-ing is. Nem lehet Uee*inginto+he-+eom.. a felilgyelS 6fteft a fegyelem betaftat1sdhoz. a fegyelem el6ggd laza volt. Amikor BENEZTUNKa Mondjuk teh6t igy. The overseers having their afternoon nap.s6t a besz6dben legjobbezfttal is. beszAlgeftek. hogy dnekelnek. a munkdsok anekeltek. Mivel a fel(igyel1k delutdni pihen1jt)ket tdlt6ft6k. A terembe l6pve a feliigyel6 meghallotta. mint a f6mondat cselekv6je.a magyar igen6vnek az ige harmadik E Alapot-. alak szerkezettelegyutt is Allhat(ritk6n. they started to sing and talk. jelentenia mondat: Alighanemilyesmitsz6nd6kozik terembe. nyitva 6ll. * Az on 6s az after a having + 3. egy6ltal6n nem beszelgetheftek 2M 205 . A munka befejeztevel mindannyian ismit hnekelni kezdheftek. $ Az el6idej0v6 t6tel eszkcizeaz on 6s az after el6lj6r6 is: On entering the room. k6nyvszag0 haszn6latban): On having entered. mint az allitmeny: Noticing the overceer. discipline was ratber slack. discipline was rather slack.D A -va/-ve. k6t alannyal: As we looked into the room. ha a -va/-ve igenevet mellekmondattaloldjuk fdl: When they (had) finished work. the overceer heard that they were singing. (= Miutdn befejeztdk . a fegyelem el6gge laza volt. es 6t brivolteel valami.ellenkez6 esetben elt6vedt -ing-szerkezetr6l besz6lUnk: * A terembe bendzve. the workers were singangand talking. 6s azf hrit6tt6kle stb. mint fentebb l6ttuk. the overseer heard that they were singing. 6 jon haza. they started to sing and talk. the overseer was good at keeping discipline. O A hat6roz6i -ing-es szerkezetneknemcsak perfekt alakjuk van. mint a f6mondat6 I A -va/-ve h6tt6rcselekves tr ld6-. de szenved6 alakjuk is.. Mivel a fel1gyel6k ddluthni pihen6jttket tdltdttek. hogy hnekelnek. a munkdsok Anekeltek. A teljes rendszer: * Szenved6 perfekt -ing-es szerkezet: Having been trained in Minsk.) + Egyik megold6s a hat6roz6ihaving + 3. illetve okhataroz6i-va/-ve alak Az irodalmistilusrakorl6toz6dik..) * T6rgyhatdroz6 hAfueveszi a kaka6t = buy the cocoa cooled fonalva isszaa tejet= drink the milk boiled hdmozva szeretiaz almdt = like an apple peeled (6 veszi a kaka6f. the workerc were singing and talking everlruhere. they could all start singing again. a Ez ugyanis azt jelentend:Ahogy e MUNKASzK terembe ben€ztek . d t6r vissza 6s 6f gy6zt6k le.they stopped singing. beszalgeftek. 6s 6t vert6kmeg. Befejezvdn a munkeL 6nekelni 6s besz6lgetni kezdtek. A fel0gyel6t 1szreveve abbahagytAk az 6nekl6st. Mivel Minszkben k6pezt6k ki.) O A t6rgyas ige fenti -va/-ve alakiasokszor 6ll egyUtta van/eil/heverstb. alanya m6s. szetdobeMa hever. -vdn/-v6n cselekv6s el6bb t6rtenik. * SzenvedQhat6roz6i-ing-es szekezet: Being watched by the ovenreer all the time. Vagy itt is and-del kotjuk 6ssze a k6t 6llit6st: They finished work and started to sing and talk. illetvet6rgyhatdroz6i alakja felel meg + AllaDothate1026 elbfiv1lve 6ll = stand fascinated megvervej6n haza = come home beaten legy1zve t6r vissza = return defeated (6 att. * Perfekt: having gone With the overseers having gone to take a nap. noha a -va/-ve kifejeztecselekv6s el6bb tort6nik. f5l van hrtzva. ig6vel: be van festve. -va/-ve'. they couldn't talk at all. a * A hat6roz6ihaving + 3. discipline was rather slack. * Elt6vedt hat6roz6i -ing szerkezetek Angolul az -ing-es szerkezettelkifejezett cselekv6sv6gz6je csak ugyanaz lehet. * Ennek a k6talanyoshat6roz6i-ing-nek is l6tezikperfekt es szenved6alakja. Mivel a felugyel6 egytolytdban figyelte 6ket. A terembe l6pve a felagyel6 meghallotta. A perfekt szerkezet hasznSlataitt sem k0telez6. Minthogy a felilgyel1k elmentek szuny6kAlni. alak (a hat6roz6i -ing perfekt alakja): Having finished work. * Szenved6:having been finished The work having been finished. meg: a Ennek legegyszer0bben szenved6 szerkezetetfeleltethetjUk meg van h1mozva = is peeled vagy has been peeled. a fegyelem el6ggd laza volt.. mint az 6llitm6ny. [mAsikalany:discipline] [egyik alany: the overseers] Az -ing-es szerkezetalany6tbevezethetia with elolj6r6: WtrH the overseers having their alternoon nap.

JLet hagy.. Azt hiszem. k6szat.jobb. magyarulismeretlenalakja: . titos. Ha mds (p6lddul hajland6 = be willing) fejezi ki. (L6sd a SEGEDTGEK. azaz'd bettet ut6n (teh6t nincs to!) I guess you'd better leave right now. Mivel m6s angor igen6vr6rnem b-esz6t0nk.ragozott" voltdt semmi nem jel6li. az att6l fUgg.k6pes. ***$. m6sr6szt az el6j6r6 k6telez6en. 206 207 . D Cselekv6 perfekt p6reigen6v:have + 3. O N6h6ny(neh6zs6get.Sima' p6reigenevet ta16rlun alAbbiesetekben k az tr Mod6lissegedig6kut6n Tina might eat another slice of cake. akkor a magyar -nl v6gri igen6vnek az angol to-igen6v felel meg.A -ni vegfi igen6v KdnyvUnkk6tf6le angol "f6n6vi" igenevet kUl6nb6ztet meg: a to-igenevet (to go) 6s a p6reigenevet (go). jelent6)mell6kn6veset6ben illetvekellemesseget ilyenkorsajdrtosszerkezetethaszn6lhatunk..) A szerkezet az6rt neh6z. mert a mondat eleji sz6. Lehet p6ldiul: * * * + tSrgy: Szeretekolvasni. Ezt a bevonatot a tortAn egyszer1en nem lehet megenni.ezt jeldlik a _ vonalak. Tina biztosan megefte az egdsz tortdtt. Hagytdk. fl Szenved6 p6reigendv:be + 3. him alakokat.* nemcsakigy hangozhatnak: (ltt mdr persze a This. ha r6gt6n indulsz. tr Ez6kelest jelent6 igek ut6n (teh6t nincs to!) We heard them leaye the club. kell. Lehet. c6lhat6roz6: Betiltem olvasni. her. Tud 4nekelni. p6reigen6v: . a Saci 6s a He a mondatok alanya. lehet. I A -ni v6g0 igen6v vegyes haszn6latai tr Segedigeszer0elemek utei: mer. / ]t's fun to read stb. mert ezek a mondat elej6n m6r ott szerepelnek. A magyar -nl v6g0 "f6ndvi"igen6vnek sok szerepevan. A p6reigenev6sszetett is lehet: l6tezik 6t. alak Tina must have eafen all the cake. szabad Ha az ilyen seg6digeszeni ig6t angolut mod6lis seg6digefejezi ki (can. = Reading is fun.fog.hdtul jaf. They made me eaf carrots and cauliflowers for a week..Az a16bbiak l.milyen igeidSt jelen id6ben hasznAlndnk az "rendesen". Lehet. she can sing but is not willing to play.. alak The icing on thls cake simply can't he eaten. Hallottuk 6ket elmenni a klubb6l. A p6reigen6v Az angol p6reigen6v to nelk0liigen6vialak.de nem hajtand6 jittszani. Nem haszndlhatjukr6addsula mondat v6gi it.ililirir:ritriririritiiiiii:iitrXtii:ii I A -ni v6g0 igen6vmint alany Olvasni [= az olvasdslj6/6rcrrn. al6bbimondatp6ld6uligy.folyamatos lenne: It is possible that my husband is eating the same dish .. hogy els6nekt1vozzon a klubb6l.tud. enged 6s a mriveltet6make ut6n (teh6t nincs tol) They let him leaye the club first. f6l. "f6ndvi"-sz6t a m6g id6z6jelben sem irjuk ki. tr Had better. ' akkor a -ni v6gfi igen€vnekangol p6reigen6v felel meg: can sing tud $nekelni.). hogy Tina eszik m6g egy szelet tottdt. muszAj. hajtand6. Egy h6tig s6rgar6pdt 6s karfiolt eteftek velem.) I Osszetett p6reigenevetmod6lis seg6dig6k ut6n ta16lunk Hogy az alakja folyamatosvagy perfekt-e. wil! stb. hogy a f6rjem valahol a verosban ugyanezt az 6telt eszi.Az egyszer0 p6reigen6v a azonosa sz6t6ri alakkal: EATesz/k. afany: Ofuasnij6. illetvea SEGEDtGESZEROsEoex fejezetet. Saci o/vas). 6z6kel6si ig6vel a t6rgy r6sze: L1ftam Sacitotvasni(= y6n.-ing O Cselekv6folyamatos be My husband may be eafing the same dish somewhere in town.

tr M6sr6szt az angol to-igen6vnek l6tezik 6t 6sszetettalakja: I To-igen6v szerepel ahol egyszer0en tr Mindazokon helyeken. az egesz btt1t negefthk. biztos valaki mds ette meg. (L6sd a MELLEKNEVEK fejezetben. amikor meghallottam. * Cselekv6 perfekt to-igen6v:to have + 3. it must have been eaten by someone else.'.. 1gy ffinik.f6n6vi"igen6v to-val.hogy ig6k ut6n The guests wanted fo eat all of the cake. Bementema boltba. Ortiltem. az egesz hatatmassziiletAsnapi tortdt megett6k mdr. Q Jelz6i szerepfi to-igen6v to-igenevnekjelz6i szerepe van: A f6n6v ut6n 6116 f told them about my plans fo bake a huge birilday cake.) voNzATAl 208 209 I . ahol az ig6t tArgy k6veti.. Egyikakr6l azt mondt6l</gondolt6k. annak vonzatak6ntAllhat' s ilyenkorszemos dolgot jelenthet. A mama segiteftAndrew-nakmegenni a marad6k t6sztdt. pefd6ula want akarseem finik happen 0gy tdrtdnik.hogy mdsok tdnydri6r6l eveft' szolg616 to-igen6v D C6lhat6roz6k€nt I went to the shop to buy a cake. hogy egyen. O Perfekt-folyamatos p6reigenev:have been .hogy a to-igenevegyenl6a to alak p6ldAul: eat eszrk.teu6 fejezetben.D Perfekt-szenved6 p6reigenev:have been + 3.az al6bbimondatbanaz igeid6peldAul milyenigeid6thaszn6lnAnk perfektszenved6jelen lenne: It seems that the huge birthday cake has been eaten by now. A perfekt to-igen6v az ok el6idej0s6g6temeli ki: I was pleased to have heard that they llked my cake. * Cselekv6 folyamatosto-igen6v: to be . mivel egyr6szt: felel meg: nem to-igen6v hanem p6reigenev fl Sokszora -nlf6nevi igen6vnek a Hagylak ennl p6ld6ul I let you eat. hogy ofthonuk elpusztult. helyette haszn6lhat6lenne a sima mel16rendel6s: Hundreds of refugees are retuming fo findtheir homes destroyed' Menekill6k sz1zai Ernek affa haza. (L6sd az Ur6. hogy eltfrnt.amikor hallottam. hogy lzleft nekik a tortdm. Nagyon 6rUltem. gondol say mond(jAkr6la) [szenved6 alakban] the They REpoRTEo rest of the platoon to be missing' A szakasz maradekerd aztielenteft€k. azaz nem to-igen6wel 5ll. to One of them was SA|D/THoUGHT have eafen off other people's plates. Nem tudom. a . Besz6ltem nekik a teNemr6l. A to-igen5v A to-igen6v az angol . alak They appear to have eaten the whole cake.f6n6viigenevet"szoktunkemliteni.) E Mell6kn6vut6n A to-igenEv sokf6le mell6kn6vut6n. S Perfekt-szenved6 to-igen6v: to have 6gsn + 3. alak I don't know. alak Atl of the huge birthday cake seems to have been eafen by now. vagy egy6b az alakia.Nem mondhatjuk magyar"f6nevi' igen6wel. 1gy fin| a venddgek mdr tdbb 6rdia esznek.. a tofta utols6 falatkdit eszik. llyenig6k: affow megenged advise fanScsolask k6r consider tekint repoftie/ent think tart.-ing The guests seemed to have been eating lor hours. majd e tdrgy utAnto-igendv All tr Olyan szerkezetekben. egyar5nt 6llhat I A help ig6velto-igen6ves p6reigen6v Mum hefped Andrew (to) eatthe remaining pasta.. az att6l fUgg. rendesen.hogy lzleft nekik a tofthm.-ing Joe is not exactly a weight-watcher: he must have been eating lor 2 hours. Joe nem kimondoftan fogy6zik: mAr k6t 6rdia kell. Ugy ffinik..) (L6sd a CeLHArARozAs tr Saj6tos.-ing They seem to be eafrng the last bits ot the cake. Az egyszer0to-igen6v a to + sz6tAri azonban.sorsszer0seget"fejez ki. hogy egy hatalmas szt)letdsnapi toftet akarok salni. Ugy tfinik. Hogy ilyenkor folyamatos.vagy perfekt. A vend6gek az lsszes toftet meg akaftek enni. hogy tortdt vegyek fejezetben. P6ldAul: I was glad to hearthat they liked my cake. * Perfekt-folyamatosto-igen6v: to have been .

l. alak persze a perfekt-folyamatos6s a szenved6perfekt igen6v eset6ben nem a f6ige 3.iiit:&€nv*g*ll. will. (Nem Mil6nak.r:ili. ezt k6vetia f6ige.amit a mell6kmondat fejez ki. 211 .. Csak k6rd6 6s tagad6 alakban haszn6latos: Who can have eatenlhat huge cake? Vajonki ehefte meg azt a hatalmas tortdt? The guests can't have eafen it alll A vend6geknem eheft6k meg az eg6szet! Ennek a -hafta/-heftealaknak nem a sima couldn't felel meg. The guests claim nofto have eatenfrom the cake. mint a have ige + a f6ige 3. A perfekt igenevek a m{lt id6re utalnak: val6szinfis6get. I arrived together with the guests.6101 pl. haszn6ljunk alanyv6r6it-es szerkezetet: /t is impossible to eaf this much. alakja. alak * Perfekt-folyamatosalak (hiszen itt perfekt-folyamatosjelenre van szUks6gijnk): l can't haue been eating lot an hour.rrX.a for sz6csk6thaszn6ljuk: ft woufd impossible I FoR to eaf this much l..lehet6seget. hogy Io eaf this much is impossible. sajndl valamit: I'll be happy t FoRM\LA to ptay with you l.:. vdltozatais van. hogy a for utanif6n6v . Nagyon sajnlltam.iiierc*ndlrffp.amikora to-igen6vvalamelymell6kn6v vonzatak6nt szerepela mondatban. / A for me. A Who could eatthat huge cake? jelent6seteh6t K tudta / tudnd megenni azt a hatalmas torI6t? A can't have + 3.hanem a cselekv6snek 6riilok. He should have eaten it.vagy if-mellekmondat is: ezekb6lkitUnik.Mila. Nem ttl sz6p 6lAk.) * A. alakja. Ahelyett. may.i. A venddgek azt eilitjek.ririiiilii. Jobb volna el6bb MarionnalbeszdlntUx ha el6bb Maionnal beszdheNEK. could.iii.for + alany + to-igen6v'helyettilyenkor6llhatthat. Orillni fogok.lrirlijiriririllri:ilniiiiii. az csak azt jelenti: nem tudta.iii.k6s5i tanScsot (hogyan kellettvolna) stb. * A to-igen6vsajat alanya Ha ki akarjukfelezniaz igenevalany6t. 6s bizonyossdgot.hanem a mell6kmondat kifejezte dolgotsajn6ltam.!iiiii. A perfekt p6reigen6v A perfekt igen6v nem m5s. I A kett6v6l6 to-igenev A to sz6cska 6s az egyszerOigen6v k6z6 valamilyenhat6roz6sz66kel6dik: They started to slowly understand that the cake had been poisoned.. I was very sorry [ that MARKwas leavingl. would.. be happy to. hogy Mark elmegy. helyette: ft's not very nice of them to have eaten all the cake. 'ttrcen:t!liamiii*lsrtami.5i:i:i:itX * Nem lehet. Lehefetle ennyit enni. MAr hogy (is) ehetnek 6bb mint egy 6rdja. must.tr Alanyk6nt A hetkoznapi besz6dben mondatelej6n ink6bbne haszn6ljuk alanyk6nt. (Nem Markot.il. Meg kelleft volna ennie. n * Ugyanigyaz osszeteftigenevekn6l: To have eafen all the cake is not very nice of them.ii.r. I A to-igen6vtagad6sa A not sz6cskamindiga to el6 kerUl:not to. might. for them itt teh6t nem szdmomra.il Ez a 3.voltak6ppen alany: l'll be happy I that MILAprays with you ]. should.... P6re 6s to-s foglalkoztunk.hanema been. / ft wouf d be better I FoRrHEMto consu/t Marion first I. fejeznekki. Az al6bbiakban a mod6lisokfenti sonendjeben tekintjiik 6t ezeket a jelent6seket. hogy nem ettek a tortdb6l. Megeheftevolna. a to-igen6wel mAr rdszletesebben iiii*r. Kezdt6k lassan meg6rteni.. szdmukra jelent6sfit * Az igy kifejezett alanyegyikesete.ffiiffi&:il. ha/hogy Mila jdtszik veled.) I was very sorry [ FoR Mark to leavel.i:i. ought to He could have eaten it. amikor a vendegekkel egy1ft i6ftem? * Szenved6 perfekt igen6v: The cake can't have been baked lastel Nem si. sorry be to. hogy + 6611. illetveMark .i... nem volt k6pesrd.i:ii:.iiiiii'ile*e-nmiiiiii:iiiiiiri!i. vataminek.kciteless6get annak elmulasztas6t.thettdk volna / nem lehetett volna megs4tni gyorsabban a toftdt.ii.l. needn't. hogy az dsszes forfdt rregettdk.i. I P6reigenevek A perfekt p6reigeneveketa k6vetkez6 moddlis segedig6kkelhasznAljuk: * can. alak ellent6tea must have + 3. hogy a tofta meg van margezve. ME Lehetetlenvolna ennyit enNEM hogy ennyit egyEK.65.liii:.

ii .'..iiiilii.. iffiffi+*#:. hogy es6t ig€ftek.it:i:ril:r:: K6t jelent6sben haszndlhat6: * A felt6teles m6d . a Nem kellett volna megdnt1zn5d viregokat.azaz a would have + 3. The butler can'Acouldn't have poisonedthe cake.r*m.65 A fentiekhez hasonl6anl6tezik perfekt-folyamatos.ti|ii'fFiiii. alak 6s might have been + 3.clg.form6juk.abnii$6rimiisdraiiffiHf$*jriheui:ii+j$iffilii:t.tis. Lehet.t*$:fi$*risrrS.r: i Lehet.!ioerc. Szenved6perfekt igenev: The cake could have heen baked a lot faster..itl:i:i:ii:i:i:i*.i_ti$ii. meft tudtam.i:i.irffiiri{ffiillffi#gi${d#"iiiii. if{ns'}ii#{**.navirr. ffii ms*:ir+.. 6sszeezzela mondattal: Hasonlitsuk I didn't need to waterthe flowers. Nem jelenti azt.'.ii I nem kellett volna. alak alak nem l6tezik. Ellent6tepl.#lt'rl.. hogy + 6611.iriXriX:iiriiii..trrhfltFi. alak. lnspector.l*it$:lfliffi.$. A fentiekhez hasonl6an l6tezik perfekt-folyamatos.iiiiiii. illetve tudnd.i. alak.may have been + 3. sok Az . Blztos valakimegm6rgeztea tort6t. N6h6ny-ing-es alaknak egy6ltal6n neveivannak(ilyena gerundvagy hagyom6nyos The cake must have been poisoned. Sokkalgyorsabban is megsiltheft6k volna / meg teheteftvotna stjtni a toftet. the radio says it'll rain soon.should have been '. 1 A felt6teles f6mondatokbanjelentEse: volna.$*. felesleges volt Allit6alakla nincs.may have been .should have been + 3.participle'). A komomyik nem m6rgezhefte meg a tortdt.i$efi. Mindk6tjelent6s6ben (a fentiekhez hasonl6an)l6tezikperfekt-folyamatos(L6sd A JOvOTDOKORE fejezetben. ..*u:+"iiwRi.form5ja.-ing 6s might have been . * M0lt esem6nyr6l (kdzelugyanaz..i:.-ing -. t A j6v6 id6 kifejez6sEnek egyik eszk6ze: a perfektj6v6.-ing -. a rAdi6szeint mindieft esik.gj|i+.form6ja..1ffiffiatrjf#[i hasonl6an) You should have reftsome cake for Daddy. iHj$'Btlfi.iiffilliiii*iirriiliiiiiisiiriliiiiiiiiiiiliirri|tiriiiliiii'..Fri$irgltiuliittlii. alak ellent6te can't have + 3.iiriiil:iii...iirr##ffiiiili:ijiriii+Xiili'ilii.ii#*diiaiifrtatiiiil[*vgiu6aid.hogy + 6611.idtni$$i''na$*'i. valamintszenved6.. Nem kelleft locsolnom. hogy valaki megm1rgezte a tortAt... Someone must have poisonedthe cake. valamintszenved6 ought to have been + 3.ul. A must have + 3.illetvea participium vagy .#tf*igiiiiflikjiiriiiiririiiriixillrir*iririrriiiiiirliriri: MAr biztosan meghaltak volna / MAr meg kelleft volna halniuk.iiti$i'iaffi.-ing-es alaK n6v.$. ugyanis csak azt jelenti: tudta. felligyel1 0r. A msstn:t-hav+ + 3.iru*r.az angolnyelvtanban dolgotjel6l: Ugyanezszenved6 perfekt igen6wel: szAmos kUl6nbdz6dolog v6gz6dik -ing-gel.}(iiifbl$E.-ing-..s. masoknak gerundium.mint a may/might have + 3. (LAsda FELTETELES MoNDAToK fejezetben. Egy kis tottAt hagynotok kelleft volna a papenak. You shouldn't have eaten all of the cake.1. A vend6gek mAr biztosan6rAk 6ta esznek.Perfekt-folyamatosigen6v: $$ffi:ffiuii. alak. alak): talAlgat6s Who on earlh could have eatenthe cake? Ki az 6rd6g e(het)te meg a tort6t? A sima could itt sem felel meg.irrtiriii:iliiirriiiiiiiiiiirlirrrXiritiirrrrii. Bizonydra halloftak m4r ezekr1l a m6rgez6ses esetekr6l. Biztosan valaki megmdrgezte a tort6t.66 Someone may have poisoned / might have poisoned the cake. i Biztos. ha ettek a tort1b6l. The guests must have been eatinglor hours now. had to kelleft. Az egyes -ing-es alako( nem felelnek meg egy-egymagyar nyelvtani fogalomnak. alak . hogy kellettvagy kelleft volnal valamint szenved6 .kellett volna.) ought to have been . alak.eating. hogy + rn0|1166 You will have heardabout these poisonlng cases.iliiirii|lii:*lliiliiiiiiiiiiiiliiiiiiii+iliiriiiiii|ini Nem kellett volna megennetek az dsszes tofteL i Biztos.i'i * kelleft volna (a should have alakhoz hasonl6an) You really ought to have left her some cake.r$i:rffiii!..hat/-hef v6ltozata": You could have eafen more of the birthday cake.. because I knew that they promised rain.iiei$iiiiflirii. nincs is neve..rriiririrriririiriiiiiir:iiririiirririiiirii:irriii:iririiiiiririrriiririr.$Uri.vagy couldn't have + 3. alak.$'i$jlsldkrlrriiiili:iiiiii.. s. ladies and genilemen. * 'u. h1tgyeim es uraim. nem left volna szabad (az ought to'have szerkezethez l. * Val6szin0s6g kifejez6se They ought fo have died by now if they ate of the cake. Egy kis tott1t igazen hagynotok kelleft volna neki is.1fiF. szilkseges volf should have + 3. Thbbet is eheftdl volna a sztilet4snapi tor16b6l.) 212 213 . noticing .$-i$. alak kelleft volna: You needn't have wateredthe flowers.i.

I hate [meeting people like Walter]. A fenti mondatok a mindennapi nyelvbenteh6t igy val6szin0bbek: They were surprised at [Wal{ermeeting me]. I remember lseeing Walter there very oftenl. illetveszem6lyesn6vm6ssal: They were surprised atlhim meeting mel. ev6/f626 alma.hogy Walter egyenrang0k5ntkezelt. azzal.ez volt 6r6m. O Az -ing szerkezet kifel6 f6nevszerfi. (A meeting t6rgya a her. Az -ing-es szerkezet alanydt.azaz az -ing-es melldknevek A the se{fing sun lenyugv6nap tipus0. mint a f6nevek: * hat5roz6t vesz magamell6.amely ift Walter. [hogy Walter tal1lkozoft velem]. mert szerepelhet * alanyk6nt [Seerhg her] has always been a pleasure. hogy nagyon gyakran l1ttam ott Walteft.) O F6n6vszeni tovAbb6. apples foreating/cooking stb. illetue I A hagyominyosan gerundnak nevezett -ing-es szerkezet A f6n6v 6s az ige magyarlcan ismeretlen kever6ke:sajSt szerkezet6n belUlaz -ing v6gri f6tag ige. (A meeting her 6s a meeting people like Walter itt a hate tdrrgya. iv6 Ezek teh6t nem valamitcsrnSl6 vlz.O Az -ing-vegfi alakok a kcjvetkez6k: * Az I am eating 6ppen eszerntipusri. Ez megt6veszt6:magyarulugyanis k0l6nf6ledolgokvegz6dnek -ds-ra. mell6kn6viigen6vi -ing Az ut6jelz6 -ing A hat6roz6i igen6vi -ing Es v6gUl a .a besz6dbenink6bb a szem6lyesn6vmAst6rgyesetefejezi ki. annak . tdm6s plumbing szerelv6nyek * * * * * Az interesting book 6rdekes k6nyv tipus(t.) r vagy birtokos n6vm6ssal: They were surprised at [hrs meeting me]. Eftekeltem. Meglepett. O Az -ing-es alak a szerkezetbenigeszerfi. T6t Htnil mindig 6r6m vott. WALKING stick. hanem'. PLAYING I Az -ds/-6s kepz6 O Az 0gynevezettgerundiumotszoK6k -6s/-6s kepz6sf6n6vk6nt is magyarAzni. Att6l ftigg6en. [hogy tal1lkozoft ve!em]. Ut1lok[olyanoLkaltal1lkozni. mint birtokosesete.. jelent6s0 mellekneviigenevek: s6tdl6 pdlca. I'll always remember lseeing Walter].Valter? Te is eml6kszel arra.mint az igek 6s nem mell6knevet. En nem baszkdlkedhetek walking stick sdtapelca 6sszetetelekben: tr A "gerund" 5ll az al6bbifajtdrj0 drinking water iv6viz eating/cooking apples dlkezesia/ma playing cards Aet60keftya. hogy Barbara is l6tta Walteft.alanyesete"gyakoribb. Meglepte 6ket. Mindig 6lvezem [a vele val6 tal6lkozdst]. a seeing tdrgya a Walter. Ha viszont az alany f6n6v.hogy lSttam Walteft. ha vele tal4lkozom.) 214 * Perfekt Do you also remember having seen l. az -ing szerkezet maga viszont kifel6 f6n6vkent viselkedik. mikozben az -6sl-6sf6n6vnek angolulnem felel meg egyeflenvalami. a flooring parkefta.mintWalter].mert lehet * alanyt kifejez6's-birtokosa They were surprised alfWafter's meeting mel. mAs6s m6s angol szerkezetetkell hasznAlnunk: |ojes.gerund": ebben a fejezetben ezt vizsg6ljukmeg. water for is drinking. hogy Walter egyenrang(tkdnt kezelt* Perfekt-szenved6 I can't boast aboui having been treated as an equal by Walter. Mindig 1rcmet okoz. Mindig emldkezni fogok 16. rakes = dolgot jelent6f6n6v -+ ezek angolulis f6nevek lesznek sz1mol1s = cselekv6stjelentSf6nev -->ez gyakrana fenti -ing-es alakkal fejezhet6 ki 215 . Meglepte 6ket. illetve he . hogy Walter's appoi nhn enl Walte hl ekoz6j a.a stick forwalking. (Hasonl6anahhoz.) * t6rgyk6nt I afways enjoy [meetingherl. 6s nem a birtokos esete. folyamatosigealakok * Szab6lyosf6nevek: (a) sz5mszerriek:a building 6ptilet a painting festm6nya drawing ra72 wedding eskiivd (b) nem-sz5mszerriek.jdtsz6 khrtya. melyik-iis/-ds alakr6l van sz6.padl6 cofouring szinez6k panelling (fal)burkolatpadding b6l6s.az -ing-es alaka hangsulyosabb. * Szenved6 I appreciated being treated as an equal by Walter. Eml6kszem. mert * t6rgya lehet I afways enjoy [meetingherl. Ezt hangs0lyozdsuk mutatja: cards . (A seeing her az alany. hogy l1ttad Walteft? I was surprised at Barbara also having seen Walter.

a kaszini 6plt6se. Eszreveftek.-ing of . * A legfontosabbig6k. k6prabl6s. hogy nem tudom a cimdt -. A folydiratolvasds igen drdga hobbi manapsAg. akafluk kifejezni. -ing-es alak vagy to BizonyosszerkezeteknelvSlasztanikell az -ing-es alak 6s a to-igenev kdzdtt. a tolvaj megkdvezdsdt Alvezik az emberek. + FONEv szerkezettelis: lhe building of the casino. amelyeknelez a kerdes fdlmertil: leel 6rez hear hall notice 6szrevesz observe megfigyel see /iif watch n6z. -ing-es alakotkell haszn6lni: saw her entering the building. noha-ing-es alak haszndland6 * Az Jng-es alak 6s a toigen6v kdzdttijelent6sk0l6nbs6g miaft v6lasztanunk kell * Az -ing-es alak 6s a to-igen6v kdzdft csekelyaz elt6res # Nem jelent6skUldnbs6g. A f6nevet ilyenkor 6rtelemszenimell6kmondattaloldjuk f6l: While I was writing / | was already writing the letter when I realized I didn't know her address. Ugy tdnt.n6hdny igdvel -inges alak All. Angolulviszont csak akkorfordulnakel6 hasonl6f6nevek.) -ing-es alak vagy igen6v? A cimbelikerd€sk6t velasd6stis jelent: jelent6ig6k ut6n? * -ing-es alakotvagy p6reigenevet kell-ehaszn6lni erzekelEst * -ing-es alakotvagyto-igenevetkell-ehaszn6lni egy sor egy6b ige ut6n? -ing-es alak vagy p LAttambejdnni = | saw her entering vagy I saw her enter? A to-igen6vhaszndlata semmik6ppen sem lehetsEgesl Az ilyen esetekben k6t lehet6s6gkdzUlkell v6lasztanunk..nemcsak a fenti -ing-es alakok feleltethet6k meg.be is fejezte". kert4sds.--. A levdlirds pont annyi gyakorl6st ig6nyel. Mint fentebb lettuk. olyankor az ilyen -lng-es dsszet6teleketne haszn6ljuk:durlng letter-writing . They didn't remember my readang of the poem.. figyel They noticed me walking up to the police officer. I the . * Ha a cselekv6saz 6z6kel6s pillanatdban eppenfolyamatban volt.s6t birtokos n6vm6st is vesz maga ele. bftaeves. The people seemed to enjoy the stoning of the thief. the digging of the garden Mindighaszn6lhatjuk azonbanezt a v6ltozatot is: building the bridge.hogy megtett valamit. She was seen fo enter the building.. Az elutaz1s Liverpoolb6l elszomorltott.az of-szerkezet a cselekv6s t6rgy6t: Ihe leaving of Liverpool made me sad.illetve annak f6tagj6val (reading).. valamitsz6rakozdsb6l csindlni. Eszrevett6k.O Az ige + targy kapcsolatravisszavezethet6-6sl-6s alakoknak .v6grehajtotts6gdt" p6reigenevet hasznSlunk:saw her enterthe building. hiszen az eg6sz -ing-es szerkezettel. Nem eml6keztek 16. * Amikor az ilyen kapcsolatokbanaz -ing-es szerkezett6rgya tdbbes sz6m! -. .. amint/mikor/mikLzben a rend6rh6z l6ptem. ilyenkorez ut6bbi fejezi ki az alanyt. p6ld6ul reading magazines foly6ira(ok) olvasds(a) az utAna 6116 egyes ige szamban 5ll.a keft f6l6s4sa . tdv6n€z6s. * Magyar6sszelto-igenevet mondan6nk.hogy eppen csin6ltvalamit'. ahogyan / amikor 6n olvastam fdl a verset.ha azok jelentenek: int6zm6nyes0lttev6kenyseget brai n washin g agymoses coal mi n ing szenbeny 6 szatdata processin g adatfdldolgozdslefter-writing levdlirds lip-reading sz4jrol olvasds road building 0tdpMs shipbuilding haj6gy6ftessightseeing vdrosn€zdsweightllftlng s0lyemel6s Letter-writing requires as much practace as any other activity.-ing of . hanem egy6b miatt kell v6lasztanunkkdz0ttUk I A magyart6lelt6r6. nehez esetek tr 86r c€lhat6roz6k6ntrendszerinta to-igen6v haszn6latos. a mesik esetben: . (LAsdaz EsEMeNyrKTFEJEZO BrRroKosfejezetet is.lAttam. de kifejezhet6ka the . a p6reigenev helyett viszont to-igenevet kell haszn6lni: She was seen entering the building. hogy odaldptem a rend6fi6z El Szenved6 szerkezetbenaz -ing-es alak v6ltozatlanmarad.aubvesedes. ez az -ing-es alak hat6rozottnevel6t. 1 Egy t6rgyas igeb6l 6s egy f6n6vb6l magyarulrendszerintk6pezhet6 f6n6v ilyen mint6ra:kaszin66pit6s. O Amikor ellenben az ilyenf6nevek egyedi. They noticed me walk up to the police officer.. nem pedigannaktdrgydval(magazines)egyeztetUnk: Reading magazines is a very expensive hobby these days. egyszeritev6kenys6getjelentenekp5ldAul Levdlir4s kdzben jdftem re. I * Ha a cselekv6s befejezetts6get. digging the garden. mint bdrmi egydb. I Az els6 esetbenaA mondjuk teh6t: "l6ttamak6zben... 6s ez6ft valahova menni drtelemben: 216 217 .

.:l'illi*riitiiiiiirii.lliii s:#ii1.:i:i.i.i.iiiii. * go to do the..i:.N6h6nylehet6s6g: $ to.. ha az a (tan)tdrgyatjefent6 f6n6v: Zielinski taught me drawing. Zend6l kezdeft be sz6lni.si!:'. Nincsenekifthon.ilx!i megtenni valamit (amikor6bban elfelejt volt) elfelejti l'll never forget seeing him.. de (meg)pr6b5l a to-igen6v kifejeztedolog feladatsz6mbamegy Try to push the red handle. Now I regret marrying him.iii...remember. go on..iiri:irir. BAnom.. Nrncs sztiks6g 16. Elment v1sdrolni.egnezni Eml6kezni fogok. A (meg)tanltvalakit csindlnivalamit egy6b esetekbenteach somebody to do something vagy teach somebody how to do something.i.it O Az -ing-es alak az ig6neka tergya. lszni go hunting vaddsznigo shopping vdsArolnigo jogging kocognl go cycling biciklizni go riding lovagolni go skating korcsolydzni They're not home .. I simply had no time to go skating this winter. / come to . EzekrefigyeljUnk oda.-ing go fishing horgAsznigo bird-watching maddrlesrego swimming ftir1dni. van O A kul0nbs6g az id6viszonyokban -ing-esalakkal to-igen6wel ]td*#"ili:i'..:.. hogy meghivjuk 6ket. Pr6bdld meg tgy. hogy .iix'iii:iiii:liii:'iIiiii!il!iii.*iililiii..ti::iXii'iiliiiiiiiiiiilitii. mig a to-igen6v c6lhat6roz6 -ing-es alakkal to-igen6wel megall/ szunetettart.ii. et Nem fetejteftem .j6? folytat. hogy lenyomod a piros kart.:i:X:i:lXiiil.1#iiliiiiili. iiiii.i. OK? Fejezzdtek be a beszelgetAst..they've gone fishing.lliiiti:il.. Ezen a t6len egyszenien nem volt id6m korcsolydzni jdrni.'.. . hogy l6ttam..:iir:ri. tovabb csin6l valamit He went on talking about music. He went on to talk about music.iiiir 219 .ti:lr::::. Would you come and help me do this? Gyere seglteni ezt megcsindlni. hogy l*ftam. g A tanlt valakit valamit csinSlnicsak akkor fejezhet6 ki -ing-es alakkal. V1sdrolnivan. everybody..l':il.iriillitliii. Probdld meg lenyomni a piros kaft. Come swimming with us tomorrow.I'ii:i:::!ii. both of you. / come and . * He's away/out doing the shopping.liiiii:iIiiii:ii..igen6wel: She's gone to see the doctor. stop. h6tha 6ppen 0gy sikenil.ii|i:iiiiljiliii:iiii:ili!ii.'.. Elment az orvoshoz.. Sajndlaftal6ftesitjak..: I remembered to look at it l'll remember seeing it.hogy hozzdmentem.iiiilltiiitii.l.::i. I Az -ing-es alak 6s a to-igen6v kdzdtt jelent6sk0l6nbseg negnet.ilriiii..li. hanem go and .ij.liiiiiil!. elmentekhorgdszni..:illl.. Try pushing the red handle.il*iii.:iiiiriiilili abbahagyja.iiiff:*iiiiriiriiiri..iti5i.tiill.valamit csindlnimennifidmi= go .'.iiiiiiri.l::iliii. 6s tanuljukmeg k0l6n.:ii:jii...i. Meg4lftak besz6lgetni egy kicsit.. :rui*'lliiiti+iilii.iiiii.iill:i'i!iliii. to-igenewel neh6z lesz. We regret to tell you that .1:r:. They stopped to talk for a while.it.r'iirii. azzal folytatja. E A menj/gyere -.befejezi Stop talking.iiii:iiiiii.r#:+illli*:ii:]si+l'::*tii:i::ilriiiiiiiiir!!:iilitiiiitiiiiitiiiiiiiii:i icftiffiirr.. Sohase felejtem el.... TovAbbbeszAfta zenerdl.. Q Az elmenUmegyfidn[drvmit csinehikitetez6s6re 6ltal6nosszab6ly nem adhat6.iiiii:riiiri.. :r.r':si. Effeleiteftem kiklsdmi. hogy --. -ing: She's gone to do the shopping. r.i:iiii.. hogy . ii I forgot to see him off. i:i.liliriti.-niszintesohasemgo to . Zielinski tanltott rajzra..riiiriini.:iri:iirffi. Gyeftek el velank holnap mind a keften (tszni! van a forget.. i riiiiiiriiiiiXriiiiiiiiliiiiitiiliiliiffiiii:riiiiiiil.:.ii..ii:riiiir.ririlr.iiii.:* van a try ige eset6ben tr KUl6nlegeskUl6nbs6g -ing-esalakkal valamilyencel el6r6se6rdek6ben mint lehet6sdgetkipr6b6l. try igek eseteben. l6gy szlves! O A kcivetkez6kifejez6sekben-ing-es alak All a -ni megfelel6jek6nt: * meg6ri valamit tenni = be worth doing something + a nincs 6rtelme valamit tenni (amelyikt6bbf6lekeppenis kifejezhet6): there is no poinusense (in) doing something vagy it's no use doing something Do you think there's any point (in) inviting them? Van hftelme szerinted meghivni 6ket? * A hasonl6jelent6s0there is no need viszontto-igen6wel dll: There's no need to invite them..

idejdvok. i Ha van reszestergy. hogy (amikor csak itt vagyok) Elvezemaz iftlAtet. O A like/love szeret prcfer jobban szeret hate ufdl can't bear nem bir elviselni igekn6lszinte nincs is kiil6nbs6g i Az I love being here Szeretekift lenni mondattal azttqezznk ki.spea*ingF. ugy dontcik. az -ing-es alakban(peld5ulvalamelyfolyamatos $ a start/begin/continue maga is id6ben)6ll: lwas beginning to speak when she entered. Akkor kezdtem 6ppen besz6lni.mig az I love to be here viszont arra utal: ha csak tehetem. Nem enged6lyezt6ka fuszoknaka dohAnlrzdst..dsztdndz torbid megtilt permit megenged * Ha nincs reszestergy. Nem engedAlyeztdk a dohAnyzhst. -ing-es alak kertilend6.akkor -ing-es alak 6ll: They didn't permit smoklng.I Az -ing-es alak 6s a to-igenev kdzcittcsek6ly az elt6r6s O A begin/staft (el)kezd continue folytatja. A ketf6le szerkezet nem keverhet6: @ 6. nem beginningF. Kezdtemmegdfteni a mozgat6rug6it. tovdbb csinAl vmif igekn6l az -ing-es vannak k0l6nbs6gek alak 6s a to-igenevk6z6ttcsak haszn6latbeli ha: + A to-igenevhaszn6land6. (A wouf d like szeretne utAnviszont mindigto-igen6v 6ll.) I Az -ing-es alak 6s a to-igen6v kdzUla k6vetkez6ig6k eset6ben aszerint kell v6lasztanunk. amikor bel6pett.hogy van-e r6szest6rgya mondatban: advise fandcsoI allow megenged encourage bAtorit. * azige 6zelmekkel vagy 6rtelemmel kapcsolatos: I began to understand its motives.to-igen6v szerepel: They didn't permit the hostages to smoke. Fejezet Mondatok 220 .

mint az6jjeliszekr6ny m6g6ftn6vutq5nak: on the nightstand 6s behind the nightstand. Az al6bbiakban tehAtaz el6ljAr6knak csak az 6lta16nos k6rd6seivel foglalkozhatunk.mi6ft s6zta meg. 223 l . * Ezekb6l viszont az el6lj6r6gyakran elmarad: I'm not interested why/whether she had salted it.a szenved6 szerkezete\ a tagad6st. Tiszt4ban voltam vele. hogy maga Agatha n6ni k6stofta meg.A fejezetegy6b vegyes mondattanijelens6gekkelzdrul. Nem 6rdekel. It depends when/whether she tasted it. megs6zta-e.a megs6z6sa ndlkill * FUgg6k6rd6s (wh-sz6val kezd6d6 mell6kmondat): f'm not interested in why she salted it. Az egyik legfontosabb. ahol val6ban t6nyszer0dologr6lvan sz6): I was aware of THEFAGT that Aunt Agatha herself had tasted it. Nem 6rdekel. mikor k6stolta meg.hogy megs6znd valaki. ft depends on when she tasted it Aft6l tagg. I Nem 6llhat viszont el6lj6r6ut6n that-es mell6kmondat: A TisztAban voltam vele. tr Mi 6llhatel6lj6r6ut6n? * F6n6v 6s n6vm6s: without salt s6 n6lkiil without it an6lk1l * -ing-es szerkezet: without safting it anAlkill. f'm not interested in whether she had salted it. A magyar ragok 6s nevut6kszerep6t tehdt az angol elolj6r6ktoltik be. H6rom lehet6s6gkindlkozik helyette: * a the fact (mint ift is. E16ljdrok Az angolbanaz egyiklegfontosabb nyelvtani epit6k6az el6lj5r6:toldaldkainknak 6s n6vut6inknak felelmeg. hogy Agatha n6ni k6stolta meg nem lehet t was aware of+hat Aunt Agatha had tasted it. gyakorlati A helyeseldlj6r6haszn6lat els6sorban tudnival6kat ig6nyel ezeket csak a tankonyvekbenvagy a ketnyelvg sz6t6rakbantalelhatjuk meg. Az 6jjeliszekr5nyensz6 -on/-en/4n ragj6nak angolul6pp0gy el6lj5r6 felel meg. az al6rendel6sAttekintese ut6n a sz6rendet.m0velet.megk6stolta-e.E fejezet az el6ljdr6k 6s a kot6sz6k haszn6lat5nakf6bb tudnivaloival kezd6dik. majd e kett6neka viszony6t vizsg6lja.a t6rgyassAg mibenletet. Ktildn r6sz taglalja a van/nincs kifejezesi lehet6segeit €s a valamiv6 vdlni nyelvtanSt.A szrgrend kapcsdnkerUlnek teritekreaz 6rtelmikiemel6eljdrSsok.6s legbonyolultabb. ft depends on whether she tasted it Aft6l fAgg. a k6rd6sekprobl6mdit6s a mfiveltet6stvessztik szemrigyre.

tudniilik:go across the streeUroad az uben/dton dtmenni I won't be able to swim across here. hogy Agatha n6ni / 6 s6zta meg. A kivel? k6rd6snek p6ld6ul nem felel meg hasonl6 angol k6rd6s. * az -ing-es szerkezet alkalmaz6sa: I was aware of Aunt Agatha / her salting it. I Kdtelez6enelvAlikaz el6lj616: tr Szenved6 szerkezetben She was laughed af all the time. I Szintemindigh6tulj6raz el6ljAr6 tr Kerd6szavas k6rdesekben Who did you talk abouP Krdl besz6ltdl?Who did they laugh al? Kn neveftek? Who did you sit near to? K melleftilft61? Who did you go with? KivelmenfCl? el6lj6r6a k6rd6elemmelegyUtt6n6ll6an is szerepelhet: Az ilyen hdrtuljdrr6 Who for'? Knek? Who to? Kivel? What fotl? Minek? / Mi cdlra? * Csak a v6laszt6kos. Folyton neveftek rajta. * Ritk6na kdznapistilusban az at what time mintegymegbonthatatlanegys6g szerepel: At which point did she say enough was enough? Melyik pillanat volt az. I HatAroz6iszerep0 ebfer6 Az el6lj6r6kk6t saj6toshaszn6lata n natrF. aoUa. TisztAban voltam vele. at which point. de neha m6gis elhagyja a f6nevet vagy n6vm6st. tudniilfik:swim across the river a foly6t 6t0szni 224 225 .azazvAlik el f6nev6t6t vagy n6vm5sdt6l. * Vagy a whom/which el6ttmarada val6diel6lj6r6: You'ff be asked to choose a language in whichyou want to do the search. amelyen a keresdst akarod vegezni. Az el6lj5r6knak rag-. lft nem fogok tudni 6t0szni. hogy vehssz ki egy nyelvet. hogy ami sok. I Osszetett el6lj6r6k is leteznek: * az olyan t6bbszavas el6lj5r6k. most kaphat6. hogy Agatha ndni / 6 s6zta meg. ami6l besz6ft6l. Az el6lj6r6t kovet6 sz6 elmarad. a Kvel j6ft61? mondatban a k6rd6elem6s az el6lj6r6 elker0l egymds mellill: Who did you go with? Who did you stand nexf to? Ezekel az eseteket tekintjiik dt: amikor az el6lj6r6 * kdtelez6en j6r * aj6nlottan (de nem felt6tlenUl) hAtul. az a derUlki. vAlaszt6kos. vagy perfekt-ing-es alakkal: I was aware of Aunt Agatha / her having salted it. szovegkornyezetb6l O Helyetjelent6 el6lj6r6eset6n: go across (a go across something szekezet. amelyikn5l azt mondta. who vagy l5thatatlan ndvmAsszerepel The book you spoke abouf is now avallable._ Magyarufa ragok is.Hogy milyen elem €rtend6 oda.mint a because ol miaftin front of (terben) e/dff by means ot (segitsdg€)velin contrast to ellent5tben * K6t kUl6n6ll6 elolj6r6is kerUlhet egym6rs ut6n: * t6rben: from befodbeneath/under something valami al6ltrom beside something valami mellillrom above something valami f6l6ttr6l * id6ben: until after something valami ufdnrg(p6ld6ul until after the spring break a tavaszi sz1net utAnig)since after/before something valami ut6n/et6ft dfa (p6ld6ul since before the first war az elsdh6bor0 el6tt 6ta) which vagy whom a n6vm6s(ezek csak a Ha az ut6jelz6imondatban akkorvAlaszthatunk ket a haszn6latosak). a nevut6k is a f6n6v utdn Allnak.ha bennUkthat. TisztAban voltam vele. Csak ^tmegyek a gy6gyszeftdrba. illetve n6vut6szer0ek amikor teh6t semmi nem k6veti 6ket. amelyhez tartozik. A(z a) k6nyv.* a fentiek szerinl az el6lj6r6 elhagy6sa: I was aware that she herself had tasted it. illetveirottnyelvben lehet6s6gkdztil: + Vagy az "el6l1Ar6" h6tulj6r: You'ff be asked to choose a language whichyou want to do the search rn. Meg fognak kdmi.. az sok? At what time will the musicians be arriving? Hdny 6rakor drkeznek vdrhat6an a zeneszek? 0nall6elolj6r6 _Az (magyarszemmel)nem amelyben van k6t olyanhaszn6lata.Az angol el6ljdr6 megel6zi a f6nevet.maradv6nya"): I'm iust going across to the pharmacy. tr Ut6jelz6i mondatokban.hely6nmarad6" el6lj616: On whaf does the final outcome of the elections depend? Mit6l fagg a vAlasztdsok vdgs6 Kmenetele? h6tuljAr: Bizonyos el6lj6r6sig6kn6lazonbana stilust6lfUggetlen0l a look at p6ld6ul soha nem Ag#ha#ook? az el sem v6laszthatjuk az el6lj6rot.loleg az irott stilusban szerepelmegis a .

walUgo past (a walUgo past somebody szerkezet "maradv6nya"): Fortunatefy, the cop went past. A renddr szerencs6retovAbbment/ elment mellett0k. tudniillik: past me/us stb. melleftem/melleftilnkstb.,att6l fUgg6en, kir6l van sz6 O ld6re vonatkoz6 el6lj6r6eset€n: Haven't we met somewhere before? Nem talAlkoztunkmi mAr valahol (kordbban)? We had a quick lunch and went home (shortly) after. Gyors eb6det efttink, 6s (nem sokkal) utAnahazamenttink. She moved in 1990,and we haven't seen her since. 199&ben elk6ltdz6ft,€s az6ta se l6ttuk. I (Ut6)Jelz6i szerep0el6lj6r6 Hogy mi az, amivel szembenl6v6r6l, ami alatt l6v6r6l stb. van sz6, az csak a szdvegkdrnyezetb6l I ki: derU the apartment opposite/belodabove a szemben l6v6 / alafta/alaftu(n)k l6v6 / als6/ f1l\ftA@)k I6v6 lakds * a the apartment opposite/belodabove + FONEv szerkezet"maradv6nya', p6ld6ul: the apartment opposite our apartment a mi lakitsunkkal szembeni lakAs the apartment below their office az iroddjuk alatti lakds Hasonl6an: the trees beyond/across a ... m6gdtt l6v6 / t0loldaloneil6 fek the people inside/outside/around a benukinukdrtJ(6tte)/kdrill(6ttUk) l6v6 emberek

Kdt6sz6k
Az egyes - jelentesUkszerint csoportoslthat6- al6rendel6k6t6sz6kat(p6ld6ul: okhatAroz6i as, because, for, since; id6hat6roz6i- when, while, before, till, after, since; c6lhat6roz6i so, so that, in order that, in case) lisd a megfelel6 hat5roz6kn6l. A felt6teles mondatokkdt6sz6ir6l(if, unless stb.) lSsda FelrErrres MoNDAToK fejezetet.
and

Az and az 6s angol megfelel6je,haszn6latukmegis elt6r6: tr Az and nem maradhatel felsorol6sok utols6 tagja el6tt (m6g k6t dolog felsorol6sakorsem): ami magyarul igy hangzik:x, y, az angolul= x and y-. f've brought milk and bufter. Hoztam tejet, vajat. They sofd wine, beer and refreshments. Bo4 s6rt,ilditdt 1rultak. They sang andtalked. Enekeftek,beszdtgeftek. tr Felsoroldsoktagadis6ban nem and-et, hanem or{ kell haszn5lni: van tej 6s va,,= there's milk and butter nr'hcs 6s vaf = 16","'" no milk or butter te1 John nem iszik 6s nem dohdnyzik.= John doesn't smoke ordrink. Q Az and sz6mos dsszet6telbenk6pz6k6nt m0k6dik: bread and butter valbs kenyirbacon and eggs sonkds folds bed and breaKast szdll1s reggelivel OAnd szerepel n6h6nykifejez6sben,ahol magyarulk6t6jelethaszn6lunk: bfack and white fekef+fehCr come and go jdn-megy knife and lork k4s-vilta s6t (sonend!): to read and write Imi-olvasni csak jelent6se a kizdrhlag,egyedhl,amelyet p6ld6ulezekben a I A csak feggyakoribb mondatokbanlStunk:Csak Peterjdtt. Csak egy napraj6ft. Ennek megfelel6jeaz only; sz6rendje azonban mds, mint a csak sz6rendje: a csak ugyanis az el6tt a sz6 el6ft ill, amelyre vonatkozik. * lrdsban angolul is ez a legbiztosabbmegold6s: Only Peter came. Csak Peter jdtt. Peter came only lor a day. Pefer csak egy napra jdft. Peter brought only a backpack. Peter csak egy hdtizsdkot hozott. * Besz6dbenazonbancsak az alanyra vonatkoz6only viselkedik a magyarhoz hasonl6an: Only Peter came. Csak Peter j6ft. Onlythe French guy tumed up. Csak a francia pasaskeriift el6-

226

227

akkor is mindigaz ige el5tt (vagyaz Ha az only bdrmelym5s elemrevonatkozik, derUlki. Aakapjaa bel0l)6ll, 6rtelmepedig csak a hangs0lyb6l igei szerkezeten mondatf6hangsily6t, amire az only vonatkozik: Peter csak egy napra j6ft. Peter only came FoR A DAY. Peter csak egy hefizsekot hozoft. Peter has onry brought A BAGKPAGK. I Az only-nak egyed1li, egyetlen jelent6se is van; ilyenkor n6vel5 vagy n6vel6szerfi s6g el6zi meg the onfy question az egyetlenk6rd6s an only child egyetlen gyerek, egyke I Csakjelent6st kifejez6 egy6b szerkezetek * Tagad66rtelmfi sz6 + buuexcept: Nobody buUexcept Peter came for a day. Csak Peterj6ft egy napra. One cannot buf praise his endurance. Csak dicsAmi lehet a kitaftSsdt. ha * Unfess (nem ...) csak (akkor), ... I don't want any unless you have some too. Csak akkor k6rek, ha te is k6rsz. Az,'s 6sff9q_f4taj_ amelyekcsak nyomat6kur A magyaris-nek 6s a sem-nekvannak olyanjelentdsei, szolg6lnak,6s vannak olyanjelent6seik, amelyek a szintin-nel rokonok. ts I Nem szlnfdn jelent6sben nyomatekositasraszo196l As many as / No fewer than five hundred people came. Otszdzanis eli1ftek. I Szrnfdnjelent6s0ek: too, also, as well; even m6g ... is az A too h6tk6znapi, as well 6s az also vAlaszt6kosabb. Az even tdbblete, hogy kiv6telesvagy meglep6 dolog kdvetkezik ut6na: Let's go to the castle too tomorrow. Holnap meniilnk a vdha is! We went even to the castle. Mdg a vdrba is elmentilnk. tr A too, also, as well 6s even helyzete a mondatban A magyar is arra a sz6ra vonatkozik,amelyik ut6n 6ll: a vdha is, holnap is. Angolulviszont a too 6s az as well rendszerintez utdn a ,m6dositott" sz6 utdn, az also 6s az even dltal6banez el6tt a sz6 el6tt 6ll:

tr A besz6dben a too, az as well 6s az also ugyanabbana helyzetben6llva is szavakra;ilyenkor(akAraz only eset6ben)a hangs0lyb6l vonatkozhat kUlonbctz6 A derUlki, hogy melyiket,,m6dositja'. too 6s az as well teh6t nem a k6zvetlentil az hanemvalamely m6g el6bb 6116 sz6ravonatkoznak, also pedig el6ttuk5116, hanem meg messzebb6ll6ra vonalkozik. nem a k6zvetlenUlut6na 6116, A We went to the castle on Sunday, too mondatigy nemcsakazt jelentheti, hogyvasdmapis ..., de azt is, hogy a vdrbars ... - ezt a hangsily mutatja: We went TOTHECASTLE Sunday, too. on mondatota jelolt m6don ha Ugyanigy, a We also went to the castle oN SUNDAY hangsrilyozzuk, akkor annak a jelentese: Vas6mapis elmenttink a veha. vessz6tirni. * A too el6 nem kotelez6 Q Az azutdn, tov6bb6, ezenkivilljelent6sfi also mindig mondatkezd6: Also, I'd like to examine the issue of the costs involved. A tovdbbiakban szeretn6m a kdltsdgek kdrd5sdt megvizsgdlni. fenti megfelel6i nem haszn6lhat6k: tr Tagad6mondatbanaz r.s ... is ... nem = se/n.Angolulugyanez:not,.. either, vagy Neither/Nor... nem jelent6sben" bekezdest. LAsdaz alAbbi,,Szint6n Sem I Nem a szintdn nem jelent6sben a kivUlsemminem felel meg: A sern-nekangolulilyenkor hangs0lyon He didn't say a word. Egy sz6t se sz6lt. (stb.) se(m) eseteben - ahol ezek helyett azt is mondhatjuk, A senki/semmi/seho/ hogy senki/semmlseho/(stb.) nem - a nobody/nothing/nowhere stb. haszn6latos: Nothing happened. Semmi sem t6ft6nt. (L6sd a TAGADAS fejezetet.) I Szintdnnem jelent6sben A tagad6 mondatban- tagad6 igealak mellett- haszn6latossem sz6cska az either, amely mindiga mondatv6g6n 6ll: We went to the castle too. A v^rba is elmenthnk. We didn't go to the castle either. A v6fua se mentiink el. llyen tagad6 mondatbanteh6t a too, az as well vagy az also nem 6llhat:

...eien+C+--+ee.
A tagadAst6llit6 ige melletta nor 6s a neither is kifejezheti: We dfdn't go to see the river and neither/nor did we go to the castle, Nem ndzttlk meg a foly6t, 6s a vdrba se menthnk el. LAthat6,hogy a neither 6s a nor mellett ilyenkorforditott, azaz alany+nozg6ige sz6rend szerepel.

228

229

P6ros - alArendel6 mell6rendel6 kot6sz6k 6s
tr Nem kett6zzUk6ltal6banmeg a kot6szavakataz olyan esetekben, mint: beeaus*o= ffiiyeL-iryalthough-''$utSar-=-Ae-

K6rd6szok,kdt6sz6k,rdmutat6szok
O A magyarban olyanpArok,mint a az mi -> ami; hol -+ ahol; mikor -+ (a)mikor; ki -+ aki; hogy -+ ahogy; mieft-+ ami6fl automatikusan k6oezhet6k: Kit enliteft? --+ Hlvd el, akit emliteft.

O L6teznek azonban iker-kdt6sz6k: if ...,then ... ha ..., akkor... although ... still ... b(tr ... mdgis ... tr KUI<!n csoportot k6pezneka pdros k6t6sz6k: * both ,.. and ... mind .-. mind...; ... r.s ... ls; egyszerre Ruth was both pleasantly excited and worried. Ruth egyszene volt kellemesen izgatoft 6s agg6d6. * not onfy ... but ... as well / also nerncsak-.., hanem... (is): You not only pay when you join, but also every time you use the service. Nemcsak bel6pdskor fizetsz, hanem amikor csak igenybe veszed a szolgdltatdst. * whether ... or (not) aker / ha ..., akdr / ha (nem): We'll go up to the castle tomorrow, whether it rains or not. FAlmegyhnk holnap a vdrba, akhr esik, akAr nem. O Az ellent6tes 6rtelm0 kot6sz6k Kiv6lasztdsuk,mondatbelihelyOkneh6zs6get okozhat. A He saw it Ldfta 6s a He doesn't remember it Nem eml6kszik rd mondatpdr p6ld6j6n megvizsg6ljuk,hogyan kapcsolhat6 egybe a k6t 6llit6s az alAbbi k6t6sz6k angol megfelel6ivel:de, viszont, azonban,hanem, megis, ennek eilenere, mindazonAltal. He saw it buf he doesn't remember it. He saw it; (and) stilUyethe doesn't remember it. however/nevertherest he doesn't rcmember it. he doesn't remember it, however.

ji:i :tiilti:tii:iil:::l:l:rii:il:::::l:::lt j:1. ::::::::::::;::.:::::j::.:: ::.:. :lj::.::::::

tr Az al5bbi angol szerkezetekbenegyfel6l a r6mutat6sz6hidnya, m6sfel6la k6t6sz6 hidnya is nehdzsdgetjelent.Az azt k6rdezi,hogy hovd... szerkezetn6gy szav6nak minddsszek6t angol sz6 felel meg: asks where ... (itt a where egyszerretdlti be a rAmutat6sz66s a k6t6sz6 szerepet): (Azt) kdrdezi, (hogy) hovd menjlnk. = She asks _ _ where we should go. Ak6r k6rd6szavask6rd6s,ak6r elddntend6 k6rd6s az eredeti mondat, a magyar hogy-nakmegfelel6that kdt6sz6 nem haszn6lhat6.A k6rd6elem, illetveaz if/whether sz6 egyben kot6sz6 is: (Azt) k6rdezi, (hogy) menjhnk-e. = She asks _ _ whether we should go.

Althoughlfhough he saw it, he (sfill) doesn't remember at. (Al)Though he saw it, he doesn't remember atall the same / just the same.

230

csak rokon sz6t haszn6lunk el6lj6r6.. Therefore.Kdt6sz6kes eloljerokviszonya azonosform6j0sz6valfejezz0kki. 232 233 .. * az elclljdr66s a k6t6sz6 mellett letezik egy harmadiksz6 is: az 6nAll6 hatAroz6. kUl6nbs6gere: THrsts wHy it must be re-done EzEat keil rtira csinehi. hogy.amikor es/vagy * az angol el6lj6r66s k6t6sz6nem rokonaiegym6snak. it must be re-done. Yigy6zzunk a therefore igy / igy tehAt/ ez6ft 6s a this/that is why ez6ft I ez az oka. k6t esetben: until = kdt6sz6: addig. mely egyszer Sokszorugyanazta viszonyt e m5sszorkdt6sz6.Magyarulnem zvonos. Ez6rt azutdn (tira kell csindlni. amig (nem) untif = el6lj6r6: -ig untif the end a vegeig until the film is over mlg v6get (nem) 6r a film I Tobb neh6zs6getokoznakazokaz esetek.

problAma. zavar. Elmagyardztam nekik. eszdbe jut. = I That she also knew it ] is even more remarkable. Erdekes. Q lgei vagy n6vsz6i iillitm6nnyal P6ld6ul: Meglep / T6ny. furcsa + fontos. = It's not interesting I whether she knows it ]. bosszant6. Hallottam. Erdekes. meglep..illetvea Halloftam. Kdrdeztem t6le.alanya. = I don't want I her to know about it too soon ]. zavar6. [hogy honnan tudja] / [hogy tudja-e]. beigazal6dik. [hogy tudja-e].illetve a hogy (2) milyeniget haszn6lunk. kozhely. Att6l f0gg6en. kivdnatos * gond.. f6lhdborit6. baj.hogy . = I asked her I how she knew it ] / [ if she knew it ]. Nem 6rdekes. hogy (1) alany-e vagy t6rgy ez az alercndeltmell6kmondat. megfelel6i A hogy-ottartalmazomell6kmondatok I Amikor az alArendeltmell6kmondatalany.. Nem akarom.t6rgyatstb.fhogy tudja].] iaszt # izgat. magyarhogy-osmondatnakangoluligen sokf6le szerkezet felelhet meg.) |T 235 . hogy [tudja a vdlaszt]. val6ra vSlik # meglep6. tArgya.. Az al6rendeltmondatokat[ ] jelek koz6 tettUk: [Hogy 5 is tudta]. t6ny. [hogy egyszerfien elfelejteftem]. = I expfained to them I that I'd simply forgotten it ]. bosszanf. [Mi lep meg / teny? Hogy tudja.. = It's interesting I that she also knew it ].a r6mutat6sz6= az.Al6rendelt mell6kmondatok egy mondattqezi ki az alanyt.hogy. hazugsdg. al6rendelt Azaldbbiakbana. [hogy t1l hamar tudjon rola].olyankor Amikorvalamelymondatban mell6kmondatokr6l beszelUnk...[hogy 6 istudta].j6 6tlet (az mell6kmondatokat ] llyenkorangolultdbb dolgothaszn6lhatunk al6rendelt [ jelek koz6 tettUk): m {l 234 l'll + tr A leggyakoribb: + 6llitm5ny that-es mell6kmondat lt (L6sd az ALANWARO fejezetet. az m6g figyelemremeltobb. * kideral. hogy [tudja a v6taszt].tudjaavdlasztmondatazErdekes.

tehAtez a legnehezebb 6ppens6ggel A that helyett viszont allhatnakaz aldbbi szerkezetekk6zUleggyel. mutatja.mindigto-val kell kifejezni). hogy nem k6sztilt. Javasoftam. * to-igen6wel vagy -ing-es alakkal: ilyen: attempt megkiserel desewe meg6rdemellry megr6bdl He deserved to be / being robbed r why doesn't he keep his bag closed? MegArdemelte. drdkat kelleft vemia. mint magyarul: ffhe fact that she didn't know the answerl shows that she hadn't prepared. hogy jegyezzhk le. hogy a lopott p6nzt sz4molta.hogy megszdmolia. Az ig6k haszn5lat6r6la legtobbetterm6szetesen az egynyelv0 angol sz6t6rak p6ldamondataib6l tudhatunkmeg. esetleg t6bbel: + * r6szestduggyal to-igenevvel: ilyen:affow enged enableleheffivefesz encourage buzdit (E szerkezet hagyomdnyosneve: "Accusativewith the Infinitive"). Sosemengedi meg nekem. wait (for someone) to vdr He had to wait hours to gef in. * szem6ly-t6rggyal + -ing-es alakkal: ilyen: catch rajtakaplisten to hallgat look at n6z We caught her countingthe stolen money. She never allows tne to fake the dog out. [hogy Barbara elfelejtefte a vdlaszt]. + * -ing-es alakkal. E mondatok nagy r6sz6n6lfUgg6 besz6dr6l besz6lUnk: l6sd a kdvetkez6 fejezetben. hogy beiusson.. Meg akaftuk akaddlyozni. . tr Vannak ig6k. Nagyon meglep6 voft.vagyszemely-t6rggyal . tr A hogy el6tti 6llitm6ny . * to-igen6wel vagy tdrggyal+ to-igen6wel: ilyen:want (someone) lo akar. m6s szerkezet nem * that-es mondatok nem.tr T6nyek eset6ben haszn6lhat6a the fact that szerkezet. hogy kiraboljdk: mi6rt nem tartia csukva a tAskdi*t? 236 237 . szemelyt. affa. amelyeka magyargondolkod6snak eset: igy soha nem dllhatnak.) I Amikoraz alerendelt mell6kmondat nem-alanyi hogy-osmondat. hogy nem tudta a vdlaszt]. Rajtakaptuk. illetve . (L6sd a sHouLDMoDALrs sEGEDrcEr6l sz6l6 fejezetet.'..hogy 6n vigyem le a kutydt. hogy jegyezzAk le. [honnan tufiek].) O lt + 6llitm6ny+ to-igen6v Was it possible ffor her to forget the answerl? Lehefsdgeg [hogy elfelejtefte a vdlaszt]? (Lesd A ro-rcENEv fejezetet. hogy ellopihk a p6nz6t. abba slb.) I A magyar hogy-os mondatokangol megfelel6itaszerint 6rdemes megvizsg6lnunk.kiv6n6"ige. amelyekcsak that-tel 6llnak Itt a r6szeshatdroz6form6jaokozhat gondot (az ut6bbi h6rom ig6n6l p6ld6ul azt a panaszkodunk stb..kivdn6"mell6kn6v. k1rdez) Mondtamnekik. annak.hogy igeiket milyen szerkezetekkdvethetik: * angolul is csak that-es mondatok.akinekvAlaszolunk.-ing-gel' ilyen: avoid e/kenjl dislike nem szeret escape elkertll (e prevent. O -ing-es szerkezet: [Barbara('s] forgefting / having forgotten the answerl was very surprising. ft's essential that they (should) take it down. VArj. Megkdrdezemt6lilk.-ing is lehet) We wanted to stop/prevent them (from) stealing her money. Wait for her to countil.. [Az. csak mdsfajta szerkezetek # that-es mell6kmondatokis 6s egy6b szerkezetekis. * desirable kivdnatos essential ldnyeges important fontos necessary szt ksdges llyenkor should-ot vagy a kdt6m6dothaszniljuk: a I suggested that they (shoulQ take it down. (Lasd Az -NG-ESszERKEzEr fejezetet. fejezeteket: 6s lasd a REszEsHArARozO a FUso6 BESzED answer vdlaszol complain panaszkodikexplain magyarez mention enlif leginkAbb megfelel6 that-tel 0 Vannakig6k..p6ldAul * ask kdr proposeT'avaso/recommend a7'dnl request k6rsuggestlbvaso/ stb.azaz ilyenkornem alanyesetben5116 az O A hogy ef6tti 6llitm6ny t6nyt tqez ki (mond.a 16mutat6sz6: azt (hgy). LAnyeges. = l'll ask them [how they knew it]. [hogy elfelejteftem].= ltold them [that I'd forgotten it].ez nem olyan neh6zkes. stop megakadelyoz kett6n6l t6rgy + from . ahhoz.

vagy to-igen6wel. vagy -ing-es alakkal: ilyen:admit beismer appreciate 6ft6kel deny tagad suggestl'avaso/ * vagy that{el. hogy meg fogod talhlni nem lehet . abban stb.say that that you will find .:.. egy6bbelis. Az emlltSmondatbanaz ig6knekh6rom fajt6ja l6tezik.+ to-igen6vvel. Utdlom..besz6dUnk m6g szinesebbis lesz: "How was the money stolen?" I asked. azt. elemnek megfelel6 sz6'. hogy te meg fogod talhlni a pdnztI Emlit6ig6k.il. remember (L6sd az -|NG-ES To-tcENEvfejezetet. .: :.Ha kcizvetlenOl id.:i'i:.i{iiiit:*l..l6rgya nem m6s. vagy -ing-es alakkal.-ing-esalakkal: t6rggyal+ -ing-es alakkal.bzzikaz illet6szavait. amelyekdllhatnak that-tel is.:::.. vagy vagy somebody's .megtal1ljuk a pdnzt.:i:i:i:::i:ir:iiii:i:iiiii9FII re"{Iffiffi EFliiiiti:i:iiitiiiliii:! A f6mondat(emlit6mondat)nemcsak6llft6lehet.) ALAK VAGY + vagy that-tel. annak. a jelens6get fugg6 besz6dnek nevezzUk: Barbara nyifuanezt mondta: I will surely find the money.ha egy alkalmas ige . n6ha tr Vannakig6k. vagy tjrrggyal+ to-igen6wel..itt az els6that nem hasznelhat6. v6ltorget elfelejt hope remil know fud notice 4szreveszrealize rAjdnsuppose v6l think gondol understand megdft A fugg6 besz6d "FUgg6besz6dr6l' akkor besz6lUnk.aszerint.a mondd azt. szerkezete ::::']:': i.gl|:*.i*ilffig"iiffiiUqrffii ati*ix#iiiii Amikor teh5t valakinek a szavaira vagy gondolatairautalunk €s csak kdr0lbeliil emlitjUk6ket.f0gg": xt#itiiirllriiffiiiiirj. vagy tSrggyal+ p6reigen6wel vagy t6rggyal + -ing-es alakkal: ilyen:feef 6rez hear hall notice 6szrevesz pORErcENev (L6sd az -|NG-ES ALAKVAGY afejezetet. Affi{Sa*e.]:']:':j':':::'i'l:':'-. hogy/tra/hogyha p6nzt szdmol. amely eft6l az ig6t6l . I I hate him/his counting money.emlitett"mondat6ll (ezt al6bbminden0tt[ ] jelek k6z6 tettUk): She hoped I that we wou]d find the money l. hogy milyenegy6b elemeketkell. illetve reszestdrggyal to-igen6wel: ilyen:ask k6rbeg k6rdemand k0vetel + vagy that-tel. vagy to-igen6wel: ilyen:decide donf + vagy that-tel. En ezt k6rdeztem: How was the money stolen? 238 239 . vagy to-igen6wel..) vagy -ing-es alakkal: * vagy that-tel.hanemk6rd6 is: Do you think that we'll find the money in the end? Gondolod. mint egy 6n6ll6s6gdtveszteft mondat.de ez ut6bbi kett6 kdz6tt jelent6sk0l6nbseg van: ilyen:forget.is elmaradhat. vagy to-igen6wel ilyen:choose vdlaszf intend szendekozik I FUgg6beszedde Stalakitani id6zetet nem kotelez6 az Az id6zettszdvegek6talakit6sa nem automatikus: 6ppens6ggel sok hibiit el6zhetUnkmeg. I hate him fo counf money. vagy r6szest6rggyal+ to-igen6wel: ilyen:advise fandcso/ convince meggydz + + vagy that-tel.vagyis a fenti m6sodik that .trr1 :li:r::i::::i:i:r:f Tf. ilyen: hate utdl like szeret love szeref J hate to count money I I hate counting money. hogy v6gal megtal1ljuk a p6nzt? tr Az angol 6s a magyarszerkezetekelt6r6sei * Az angofban nem szerepelaz el6reutal6 az. llyenig6k: accept effogad answer fele/ believe v6l claim 6llit deny fagad discover fdlfedez expect v6l feel 6rez find tal1l. valamint (vagy mindh6rom) m6s 6s m6s dolgotjelenthet mindkett6 * vagy that{el. * A k6t6sz6 that . Utdlok p6nzt szemohi. vagy -ing-es alakkal. regret. Remdlte. illetvelehetve[]k egy0ft hasznAlni: O Az ige utAncsak az.a say mond answer vdlaszolmention emlit think gondol vagy hope remCl..':. a legtcibbszdr el is hagyjuk:say _ _ you will find the money mondd azt.:: :. ha nem haszn6ljuka fUgg6 besz6det.

illetve She remembered that she was still eatinglhe soup when she noticed the cockroach." "They rnayfind it soon. Biztosvolt benne. a * a shall seg6dige:viselkedEse mondatbeli :Eii$cd*i#$$iitffiiil itiiitfii:llfiiiiiwl llilxlrifrili:iiiiilxiiiiiiliiiii:i. I told HER that the police would never find the money ]. 240 241 .jelent.hol vANa penz.egyik fajta mrjlt id6 -+ mAsikfajta mflt id6 ." She said they couldfind the moneY. esetleg hamar megtal6li6k. hanem jelen vagyj0v6 idejfi. Azt remdlte. llyenig6k: prom ise igCr s how mutat teach tan it w arn figyeImeztet * R6szeshat6roz6:to-val Barbara suggested (ro ME)[ that we should go to the police l. az alany6s a besz6dpartner. akkoraz eg6sz mondata m0lt id6k6rbe kerUl:egyszer0 igeid6v6ltoz6sokrakerUlsor. Azt mondta. She hoped that they mightfind it soon. llyenig6k: acknowfedge beval/admit beismerannounce bejelentcomplain panaszkodik decla re kijeIent explain (eI) magyardz mentio n (meg) emIit propose lavasol say mond suggestlavaso/ reporl jelent tr . Barbara azt javasolta." "l'm sure they? find it soon. hogy TUD)M.6s a perfektjelen is jelennekszAmlt!-.Emlit5 mell6knevek' *A kdtetlen besz6lt angolbanez a kett6 . hogy a rendSrsdgsohase fogja megtalSlnia p6nzt. (Ha teh6t az emlit6igenem m0lt. tr Az ig6velSllhatr6szestdrgy vagy r6szeshat6roz6 csak az alanytsztiks6ges megemliteni: mindenk6ppen * R6szest6rgy:to n6lktil I promised (Barbara) [ that l'll try my best ].) "They can find the money. Barbara suspecfedthat I K /Elrvwhere the money was.v5ltoz6sm6r nemtortenikmeg: She said she afe all of it for lunch. She was sure they? find it soon. hogy hamar meglesz.A helyzetnek tl Az igevelkotelez6en m6sikelem is 5ll: az ige k6zl6st k6t szerepl6je van. I Megmondtamneki.. llyenigek: advise tandcso/ assure bDlosif convince meggy1zinlorm tdjdkozfat notify drfesif pensuade rebeszel remind eml6keztettell mond is. I ModSlisseg6dig6k megv6ltoz6saa fUgg6 besz6dben meg : H6rom csoportot kuldnboztetunk v6ltoz6seg6dig6k 6s * mindigautdmatikusan egyf6lek6ppen # nem v6ltoz6 seg6dig€k jelent6s6t6l fUgg. hogy menjlnk el a rend6rs6gre. akkorminderrenincs szUks6g.hogy megteszek minden t6lem telhet6t. meg tudjdk talhlni a pdnzt.iiii:i$:lii+iiiiiili f A fUgg6 besz6d igeid6i:az igeid6egyeztet6s Ha az emlit6mondatigeideje valamelyikmflt id6. Barbara sejtette. Megig4ftem (Barbardnak).

hogy hamarosan megtal6lj6ka p6nzt. ha olyasmitemlit0nk. el6ljdr6k6s igek A n6vmAsok. lehet. . I didn't know he. (A would helyettilyenkor should igen ritka..az "id6zet". hogy f1lhivja / Fdl akafta hivni a rend6rs6get. .iil. tr ld6hatdroz6k.."rJ. Lucien elmondta. . Azt mondta.r'.li. Katia azt mondja. Megk1rdezte.iffiHtilc. koztiltik negy k6rd6s. I Fugg6 kErdes6s fUgg6k6r6s A K6rdeztIJk Lucientdl.-+ l/We said l/we would call the police.':liii perfektalak sem): FUgg6beszEdben nem v6ltoznak(nem lesz belSlUk "They might find the money soon.:. hogy f1lhivja-e a rend6rs6get.tU+t. I Amikor a fUgg6 beszed szab6lyainem 6rv6nyesek Mtllt idej0 emlit6igemellettsem kell m0lt idejUmellekmondatot haszn6lni.." Barbara said. * Mindiglehet should a "tan5cstalans6got kifejez6" shall-b6l: Where shalf we go with the money? Hov6 menjiink a pdnzzel? -+ We didn't know where we should go with the money. Hivni fogom/fogjuk a rend6rs6get. might+ave+ou{d . l$i.ami az emlit6sidejenis igaz: Newton proved that apples can be used in scientific experiments.lefokozoft" form6ja:We asked Lucien I when he had arrived ].'ii. hogy annyival id6sebb a feles6gdn6l.hat6roz6k.) P6td6k: /ve been here since 11 pm yesterday. Lucien elmondta. egy pedig kijelent6s. "When did you arrive?" A fUgg6 besz6dbenaz emlitett mondatnak hat tipusa van.s so much older than his wife.fi. She said Uncle Albert is in hospital again. hatAroz6k eldljAr6k 6s logikusvAltozAson mennek 6t. 6rtelemszerfi megvSltoznak: en ' I'to"b'u0 . arr6l l6sd A MULTBELT fejezetetis. Nem tudtam.hogy hivni fogom/fogjuka renddrsdget." Katia says. Fdlaj1nlotta.) a * Egyebhaszn6lataiban * 6tfogalmazzuk mondatot: a Shaff I cafl the police? Hivjam a rend6rseget? -+ He offered/wanted to call the police. eldljAr6k Azok a helyre 6s id6re utal6 szavak.iiiiiirid661EF'j|iilf6''f A fugg6 besz6dbenvissza6llaz egyenes sz6rend: 242 . Az ago (valamennyivelezel6ft)helyett a before-t vagy az earlier-t (valamennyivel ezel6ft) haszn6l:pk: I arrived seventeen hours ago... * esetleg: shall -+ should.$lrdti. Tegnap este 11 6ta itt vagyok. JOVO I FUgg6besz6dbenmegv6ltoz6 n€vm6sok.J.:. Hogymi tdrtenika j6v6 id6kkel.iiliitiliiitiiiiitliiii:i:iilili:::Iiii.. egyikUkk6r6s. Nem tudtuk. (nem .iifiir$tiinsdnit. Az eredeti k6rd6 mondatoksz6rendjefordltott sz6rend: fTWe shalf call the police..Iizenh6t 6raja [=17 6rdval ezel6ft] 6rkeztem.*. hovd menjAnk a p6nzzel. hogy tizenhdt 6rdja [=17 6rdval azeldft] 6rkezett. -) Sohasem talhlkoztam a fdndkdddel . Val6j6ban"eredetileg"igy t0rt6nt a dolog: We asked Lucien. Nevvtonbehizonyitofta. Albeft bdcsimegint k6rh1zban van.. "When did you arrive?" -+ We asked him when he'd arrived. mutat6n6vmAsok. sose taldlkozoft a f6nokdmmel. -+ Barbara said they might find the money soon.u"".u. He asked if he should call the police.eredetileg" Az aldbbiakbane n6gy fajta f0gg6 k6rd6st 6s a f0gg6 k6r6st vizsgAljukmeg.. amelyek az adott helyzett6l nyerik jelent6s0ket.'$ffiiilgliiwirlrisi.n"ri i"r". Barbara azt mondta. Azt mondtam/mondtuk. --> Lucien tofd us that he had arrived seventeen hours before/earlier. Katia says she has never met my boss. hogy mikor 6rkezeft mondat tirgya a Mikor 6rkezt6f? k6rd6s . D FUgg6k6rd6s * Wh-k6rd6sz6t tartalmaz6mell6kmondatok Az eredeti mondat .k6rd6szavaskerd6s: We asked him. hogy el6z6 nap este 11 6ta ott van. --> Lucien tofd us he'd been fhere since 11 pm the day before.. hogy az alma haszn6lhat6 tudomdnyos kis6rletekben.mondja Katia. tr Birtokos n6vm6sok "lVe never met your boss.

asked him tSat when . whether helyettnem 6llhatif: . Helen azt mondta..iiiti.. reAlisfelt6tel lf the weather is fine.l4ltlilhkrl?1iii:. illetve if kezdet0 mondat felel meg. A that a k6rd6elem el6tt itt sem haszndlhat6: . Has Lucien arrived? -+We don't know if he has arrived Meg6rkezeftLucien? Nem tudjuk. command. ha sz6p volna az idd.:. they'd go out for the grilled meat. tr Jdv6re utal6. mint magyarul. amikoraz eredeti szerkezet. Elmagyardztamneki. 4 Ez az if nem azonos a ha jelentesfi if-fel.* Sz6rendileghib6s: . * lf-et vagy whethert tartalmaz6mell6kmondatok Az eredeti mondat . kimenn6nkhilst stltnilgeid6v6ltoz6snincs: a fUgg6besz6d megegyezikaz el6z6 p6ld6val: Helen said that if the weather was/were fine. You must taf k to Lucien by all means.i::i. I FeltetelesmondatokfUgg6besz6dben A felt6teles mondatokrais automatikusegyeztet6siszab6lyokvonatkoznak.. Mindenkdppbesz€li vele..cdtrtexs..!. kimennek hlst satni. wondered # to invite .!i|!l$. mondat: to-igeneves t Nem haszn5lhat6 * a say mellett: . * A to-igenevel6tt A116 a * Ha az eredetik6rd6sazalanyravagyjelz6j6revonatkozik...:sEe:ili::'ltoflie$i:t'. they'd go out..+iiii:iii..lttotv. a + A that k6t6sz6nem haszn5lhat6 whether el6tt. tr Lehets6ges. Hefen sard that if it was fine. mivel igeid6-v5ltoz6s kdvetkezik be.. Mit csindljak? Mondd el / Mutasd meg. weI go out for the grilled meat' -+ Ha sz6p az id6. Did he arrive at 11 pm? -+ We don't know whether he arrived at 11 pm.ha az: advfse fandcsol ask kdrdez explain magyar4z forget elfelejt know tud remember eml6kszikremind emldkeztet show mutat teach fanif wonder gondolkozikvalamin tell mond understand (meg)6rt What shall I do? Tell me. * Ha az eredetimondatban nincs m6s seg6dige.-ealakf mellekmondatot haszn6lunk.elddntend6 kerdes. Ebb6l n6ha k6tertelm0s6g ad6dhat:a Let's ask him if he comes p6ld6uljelentheti is azt is.ig-r*::hinti Olyankor5ll a f6mondatut6n.::. akkor5ll az emllt6igemellett.vagyis tilt6s . utasit6s. Seanazt hnecsolta. * Angolula k6rd6sz6el6tta that nem haszn6lhat6:. * Az if 6s a whether k6z6ttnincs l6nyegesk0l6nbs6g. kimegy1nk ht* satni. mint a fenti Sean warned me not to invite Lucien [nem: te-netinvile] mondatban.tan6csstb.i. advise. Gondolkoztam.. emlit6ig6ka fentebbf6lsoroltak mondateldontend6 kerd6snek: 6rtelmevan az eldontend6 lehetnek. know tSat*hether he .. ismeretlen Magyarul kozUlazok Az k6rd6s. fUgg6 besz6dben elt0nik: ez tartalmaz6mell6kmondat + Whether sz6t + to-igenevet Akkor dllhataz emllt6igeut6n.. ha j6n. kimenndnek.az -idbzet". asked him whedid-he+ A did helyetthad 6ll. jon-e. 244 245 . hogy este 11-kor6rkezeft-e. Mondd el / Mutasd meg.. csak a jelen idejUdo. Don't invite Lucien.iliii. we'd go out for the grilled meat. Amikormagyarul. hogy meg6rkezett-e.. suggested (me}+e* A tagad6 alak . mit csin4ljak Hasonl6k6ppen: I explained to him how to ftxit. A magyarban :ilill!!o:islso. said {to)-me-nol+e-.. hogy Kdrdezzakmeg. amelyekkel Shafl I invite Lucien too? -+ | wondered whether to invite Lucien too. Helyesen:.amikorannakigejeask. 6s azl. olyanegyszerU helyzet. warn. Ne hivd meg Lucient! -+ Sean warned me not to invite Lucien. / You shouldn't invite Lucien. .hogy meghivjam-eLucient is. ha szdp az id6. k6res. -r Tell me / Show me what to do. hogy kell megjavltani..jelen idej0 feltetel ff the weather was/were fine... hogy ne h[viam meg Lucient..eseteben a not a to el6 kerul. + A that itt sem haszn6lhat6. csak arra kell 0gyelntnk. whether haszn6lata a m69ismindig biztons6gosabb.. tell. azt jelenti: hogy vajon . Seanfigyelmezteteft. show me tha*what.rffi.. * a suggestT'avaso/ige mellett: ..is: K6rdezzakmeg. Helen azt mondta. hogy mindenk6pp besz6liekLuciennel. 1 Wh-k6rd6sz6t + to-igenevet tartalmaz6 mell6kmondat Magyarul ismeretlen... / Show me.'. -+ Sean advised me fo talk to Lucien by all means.. vagyis az eredetimondatfelsz6litAs. Este 11-kor6rkezett? Nem tudjuk.helytelen a .. told me not to invite him.hogy a do-t ne haszn6ljuk: O Frigg6 k6r6s tartalmaz6mellekmondat 1 Szerkezetileg: to-igenevet ismeretlen... -+ Ha szdp volna az id6. angolulennekwhether.

tartalmaz6mondatokban peld6ulaz I find it a Ugyanigy.hogy nem ismei a menetrendet mondatbana that she doesn't know the timetable az 6rtelem szerinti alany..hogy neh6z munkdia van. |!iiiii|!|i|i!. ha szep left volna az id6. kiment\nk volna hhst stitni. k0ld.ezek Altal6banaz 6llitm6nynAl k6s6bbkdvetkeznek angoluldltal6ban nem thattel kezd6d6 mondatok.. (nem . sem it that-es mondatk6nt(...tisztilz mellSles a t6rgyhat6roz6 it: a (esetUnkben: clear) el6l elmaradhat t6rgyv6r6 She made (it) clear that she has no intention of changing this habit. A k6t szerkezet viszonyateh6t: Alanyv6r6 es t6rgyv6r6 it it Alanyv6r6 it Hogy-gyal kezd6d6 6s alanyk6ntszerepl6 mondatainknak.! Abban a to 6llna: lt's important to her .nirs.. we'd have gone out for the grilled meat. tr A tdrgyv6r6 it az enjoy 6lvez hate utdl like szeref love szeref t6rgyakentwhen kezdet0mel16kmondattal: I hate rl when my wife is rehearsing her part walking up and down' tJtAIom..nem mondhat6 (.. akkor a that-es mondatel6ttsosem6llhat Ha a mondatbannincst6rgyhat6roz6. amelyet azit. megbizonyosodik Make sure the signature is in the right box.vAf .'''''s$ii|ii|iI|:iii||f6is}h3ffoj6j|ii:E egy6bsorrend: furcsa.. Tudom..a nyelvtanitdrgy maga a tArgyv6r6it. hogy neki fonfos . / Figyetjen oda. knowjt{hat-) Nem azt jelenti. Helen azt mondta. Ugyeljen ana. a STRANGE t6rgyhat6roz6. Vil*gosan kijelentette. hogy az alAir4s a megfelel6 kockAban Iegyen. hisz p6lddul k6rd6sben ez cser6l helyet a mozg6ig6vel: is important that she. 246 247 .de gyakranhib6sis bArmely llyenkornem egyszerfien @.hogy nem that mondatban a that she doesn't know the timetable az ismeria menetrendet pedig a 6rtelem szerinti t6rgy. Az alany. -+ ls it important that she . ugyanrigy kertllend6 a hasonl6an mesterk6lten hangz6 angol That she doesn't know the timetable is strange.mrlltabb" Helen said that if the weather had been fine. lsm6t nincs v6ltoz6s:enn6lbonyolultabb.tr Lehetetlen.sima" Az it n6lkUlnem helyesa mondat.amikor a feles6gem fel s al6 jdrkdlva a szerepet tanulja. gondoskodik r6la mellett viszont nem 6llhat a t6rgyv5r6 it: r6la." hatei++ha+myra. --) Ha sz6p left volna az id5.? lt * Ahogyan magyarul is furcsa volna az alany + Allitmdnysorrend0 Hogy nem ismei a menetrendet. alak nincs: . hate +ha+ny-wife-_). hanem 0gynevezettalanyv5r6 it{el kezd6d6 mondatok felelnek meg.. az 6rtelem szerinti alany: Mi kAl6n6s? Mi fontos? A nyelvtanialany viszont maga az it.. liiiffi tr$xii*'l*-li.. D A make something sure 6s make something certain iigyel rA. they'd have gone out.i tr A make something clear vilegosan kiielent.i!i!||i!iii!NyEivtaiii|ifr. hogy nincs szdnd6k6banvdltoztatniezen a szok6son. t6rgyv6r6 it: I know (that) she has a difficult iob. tdrgyhatAroz6t STRANGE she doesn't know the timetable Kill)n1snek talAlom.ge-.. llyen esetekben haszn6ljunkteh6t alanyvdr6 it-es szerkezetet. / VigyAzzon.. T6rgyv6r6 it Az alanyv6r6 it-tel mintegypArhuzamoshaszn6latf a tdrgyvdrr6it. kimentek volna. that-es mondatk6nt sem . O T5rgyhatdroz6ttartalmaz6mondatokban A fenti lt is strange that she doesn't know the timetable K1|lin6s.mflt idejfi felt6tel ff the weather had been fine. az alanyvdr6it pedig a nyelvtanialany..

iiiti....hogy koveti az ig6t. hogy mekkora tdmeg volt. Only + (hely-. m(lt idejfifelteteles D Should-ot tartalmaz6 mondatokban..iiiiiiiii.akkor az ilyenkor alanytk6veti: az i[t0*ii1|iiiiiiiii|iiiiiuiit|lliiiiiiiii:iiiiii|iiiiii:ii:iii:iiii|t :|:i||:i|x|:::|ii|i||i||ii||:|iii|iii|i|ii$iit's$$:l$||i|iiii:i:i||:i|t$]:i|||:|r|:]:i:ii|ii:fwi$!io!jii es Szint6nk6telez6az6n is/ 6n sem tipusri mondatokban az ut6k6rd6sben. if ilyenkor az elmarad Should you tind afrcg in your bed.sohasem k6telez6 jdv6re utal6.. Under/ln no circumstances ... s6t Az ad6ellen6r6ket este a papa leldfte a vend6gl6ben Ezeket angoluligy sosem mondhatjuk... sok kellemetlens6gt1l kim6ltelek volna meg..t.. ami megmutatja..*. (szinesit6)forditottsz6rend.illetveid6hat6roz6): Only then Csak akkor Only there Csak oft Only after 8 Csak I utAn ... [= lf you should find .amikoraz igei 6llitmdnynem tartalmazseg6dig6t.] Had I found the frog.iii.iririririiirlii::r::irjtrri:irl:riri:iri. Never/Seldom/Only in fairy tales does one see such a huge frog..l||ii*g$$ii|ii|iii||ii||i||iii|iii||iii|i|i|iijil|||l|l||i:iit{fi$#iiiiiiiili:::t:t:ili.iriri. ltt a vend6gl6.A szorend Az angol sz6rend szigor0ankdtdtt . Csak mikor elmentek.iiiiliiliiii'iiilliiiiiitiitriinriii:iriiiiiiriiriirliii p6ld6ul only. call me. 248 249 .forditott 6s krildnlegessz6rend * Egyenes sz6rend Egyenesa sz6rend.+i:iirreggU. akkor kiemel6 eszk6zdket kell haszn6lnunk. Csak a mesdbenl6t az ember ekkora b€kdt.Ut. Semmifdlek6ppen . Ha erre nem figyel0nk. E kdt6tthellzet az..iiiii.p€ld6ulA vend6gl6ben t6ftete a papa az ad6ellen6r6kef-..) I Egyenes. .hogy megel5zi. Alig . On no accounl .lilii$dfidi|Xi. I could've saved you lots of trouble.. SohasenilRitkdn l6t az ember ekkora b6kdt. veftem 6szre. se Ritkdn..mig a the tax inspectors att6lt6rgy. az alany.'iliiiiiiliiriririiii!iiiiliiii. sz6lj nekem. vagy ha van seg6dige..helyukonmarad6" hatSroz6val is mondhat6k: One never/seldom sees such a huge frog. mi A forditott sz6rend A forditottsz6rendazt jelenti.*i&i. recfb:iiiiinifSyjiiiliril$#g$$jiir.. L6tezikk6telez6(nyelvtani).iir..6s Had-ettartalmaz6.lfHiliriiiriliii. (L6sdaz ERTELM| K|EMELES fejezetet.) I Szinesit6 forditott sz6rend.) az * A forditott sz6rend kifejez6s az alany 6s a segddigesorrendj6re haszndlatos: Onfy when they left did I realizewhat a crowd there had been. Ha megtal4ltam volna a b6k(tt.ha azonban itt 6ll.1 jelentesU hat6roz6kut6n (ilyen O Mondateleji.€s mi a targy.. szdnd6kunkkal ellent6tes mondatokis letrejdhetnek: a The tax inspectors shot Daddy mondatban ad6ellen6rcik az l6iik le a papdt! A Daddy az6ltalalany.tagad6ertelm( vagy korl6toz6 . vagy Az este a papa let6fte az ad6eilen6r6ket a vend6gl6ben.liirlirrti...i:i:iliiltlnff:ll kerdez6)kerd6sekben: Magyarulesetleg gyakoribbaka kdvetkez6 sz6rendek:A papa az estetel6fte az ad6ellen6r6ket a venddglSben... Ha net6n b6kdt talhlnAlaz 6gyadban.vdndorol" itt teh6t az a mozg6ige 6ltal megforditottsz6rendr6l van sz6.ir:ririrl ldt az ember ekkora bdkdL Sohasem/RitkAn/Csaka meseben + KUldnlegessz6rendn6legy6b sz6rendi csere tdrt6nik: Here's the pub I mentioned. Ha valamelyik elemetki akarjukemelni. A hatAroz6naknem szuksegesel6l Allnia.hogy a mozg6ige alanyel6 .a kijelent6mondatok mondatr6szeia legtObbszdr kdvetik egymdst: igy ii|iiii|ii||!|i||iiii|iiiiiiii:i:ii||li|. [= lf I had found the frog. Semmik6ppen Hardly . One sees such a huge frog only in fairy tales.ii.. valamintnem kdtelez6 I K6telez6a (nem alanyra ]fHli$ii1|i|i|i:i|:|iiiii#ll'd$:i#iii|i|iil. akkor a forditott sz6rend kotelez6i ezek teh6t egyenes sz6renddel.. * Az alanyrakerdez6k6rd6seksz6rendjeviszontegyenes: Who shot the tax inspectors? Ki l6tte le az ad5ellen6rdket? (L6sda KeRD6MoNDAroKfejezetet. amit emlltettem. Seldom .

ezt koveti a kiemelt r6sz...:ii:::lt::ii:i:ifttl il:r. le . v6laszt6kosstilusban alanyeseteszerepel: It was HIM/HE who shot the tax inspectors .. Daddy shot THE TAX INSPECTORS the pub last night.ez a sz6rendcsupdnhangulati6rtekben kUl6nb6zik alapsz6rendt6l az fIHa az alanyfdn6v.. majd egy ut6jelz6imondat. 169iesebb. I ldbzS mondatokban: "Jesus Ghrist. A PAPA l6tte le az ad6ellen6rdket. vagy: It was lN THE PUB where Daddy shot the tax inspectors last night.megel6ziaz ig6t (amelya fentiekvalamelyike lehet): Here it is. l6fte akkor egyszer0enmindenesetbenm6s sz6rendet haszn6lhatunk: kiemeltsz6t a az ige el6 tessz0k es hangs0lyozzuk: 1 2 3 4 A PAPA t6fte le az ad6ellen6r6ket a vend6gt6ben az este.] N6vm6s-alanyeset6n az lt is . l6fte 4 lt was LAST NIGHT that Daddy shot the tax inspectorc in the pub. I Az 6llitmdnyl6nyegireszemondat6lre kerUl. Bes6tdlt a papa 6s el6vette a pisztolyitt.... lft van..a sorrendalany + ige: ln he walked and drew his gun. hanemegy6b sz6rendi csere (vagy egy6b sz6rendi v6ltoz6s ls) tdrt6nik: I A hatdroz6sz6azige mogUla mondatelej6reker0l go. * Allitmdny kiemel6s6re: :lltdl#i::i:ir*lid:rliii:liiii:xiriiiii:i:ltfit :iffi What Daddy did was (to) SHOOT THE TAX INSPECTORSlast night.. segits6g6vel lt A mondat lt is ... / lt was .:. stand stb. Ne ut6nozzuk:gyakoribbaz egyenes sz6rend: .. A papa Az ADOELLENOROKET le a vend6gl6ben. 2 Az A papa (nem egyebet teft.ket. 616fte te az ad6etlen1r..kkel az este..." cried one tax inspector.. .i:.. tr Ha az alany n6vm6s. Ugyanigy: It was her/usfthem who shot the tax anspectorc ... hogy mondand6nkathangs0lysegits6g6velpontositsuk.::i::::i. There they go! Ott mennek! I A hatdroz6sz6 mondat6lre kertil.amit emlitettem.. one tax inspector cried. ezzel szinte minden mondatr6sztkiemelhetUnk..:.......-l6tte lt was IN THE PUB fhaf Daddy shot the tax inspectorc last night.. Az az ADOELLENOROKET|6tte 3 A VENDE9LOBEN Ie .. I lr:isban a hangs0lynem lehet a segits6gtinkre. mint hogy) LEL5TTE ADOELLENOROKETeste.. A papa Az E9TE l6fte le az adbellendr6ket a vendagl6ben. A papa Az EsrE l6tte le az ad6ellendrdket a vend6glSben- 250 . .. Miss Sfowefl til itt velem a szinpadon ma este.illetveaz A {js6gnyelvre jellemz6 sz6rend.*:..az is lehet. hogy sz6ban sem 6rjUkbe azzal. az ige ...:i:::. fie. tr Ha az alany f6n6v... segits6g6vel: .A kUlonleges sz6rend A ktildnleges sz6rendeset6bennem mozg6ige-alany helycsere. A papa A VENDEGL5BEN le az ad^ellendr.i: :1i::ii:::. l6fte A papa n vexoEat6aen l5fte le az ad6ellen6r6ket az esfe.. de a nyomat6kositand6elem kapja a leger6sebb hangs0lyt: 1 2 3 DADDY shot the tax inspectors in the pub last night.kihltotta az egyik ad6ellen6r. 1 lt is DADDY / lt was DADDY who shot the tax inspectors last night..t.J€zusom!". Bes6tdlt 6s el6vefte a pisztoly1t.::]:l:::::':::::ii::l uelliiil {ii-'nilb::i::::i:i:.iiiiiiidiffi l:::iiii:ii:iiilii::cg. is E Kiemel6slt is . hogy a hasonl6magyarmondatokangolmegfelel6it kapjuk.megel6ziaz ig6t: ln walked Daddy and drew his gun.. hivatalosstilusra. Sifting with me onstage this evening is Miss Stowell. the writer. ltt a vend6gl6. 4 Az EsrEl6fte le ...megel6zi az alanyl: Here is the pub I mentioned. aki . hogy 1 A pApA l6tte Ie .. illetve: It was she/we/they who . [A papa volt az.::i:i:ls*tinl!iiifi. QHa az alany n6vm6s..ketf6le kiemel6sthasznSlhatunk: I A sz6rendet vSltozatlanul hagyjuk. Ha magyarul hangs0lyozniakarjuk. in Daddy shot the tax inspectors lN THE PUB last night.amely a be vagy azegyszer(tjelenben A116 come. Az ir6n6. lehet .Ehelyett (az ir6sbanam[gy is gyakoribb) nyelvtani eszkdzdkkel "egy6rtelmrisithet0nk'. kiemel6 szerkezettelkezd6dik. 2 3 lt is THE TAX INSPECTORS thauwho Daddy shot in the pub .:::::l::... illetue was . Ahhoz.. A papa Az AD6ELLEN6R6KET le a vend6gl6ben az est6. ut5n a szem6lyesn6vm6s t6rgyesete6ll. Ertelmikiemel6s Az angol mondat szinte kizSr6lagaz al6bbi sz6rendetkdvetheti: tr Kiemel6swhat.. A mozg6ige (itt: az is ige) megel6zi az alanyl"..

Ez de tergyasragozdsthaszn6lunk.t:t:ii::ii:i.lel6fte -+ az ad6ellendrdket' viszontaz angolformailagis jeldlia t6rgyesetet: A n6vmSsokn6l Daddy shot them.iilil iti.iiffi$..i'ii'i. THE TAX INSPECTORS l6fte A papaAz ADOELLENOROKET le a vend6gl6ben.* Alanykiemel6s6re: What saved Daddy last night was HIS BLACK GLASSES. forma viszont nemcsak a t6rgyatjel6li.js$i*)ii$jirihiui6 mutatja az Ezekegym5shozk6pestelmozdithatatlanok: ig6hezkepestihelyzetUk meg.ir.p6ld6ul eszemegy.. van igy.:i:t:iiilii.csaka n6vm6soknak: him p6ldAul he d t6rrgyesete.. alAbbimondatok tehet a one. az elolj6r6katis tirrgyeset kdveti: with him vele).i.wri$]si:$$i..ti::.I eat some apples eszempdr almdt I eat some soup eszem egy kls /evesf).i'. efterembenl6fte le az ad6ellen6rbKet. melyik az alany6s melyik a t6rgy: Daddy <--shot + the tax inspectorc. vagy forditott sorrendben.. A pap^t A FEKETE (A FEKETE szEMjvEcEvolt az.mint a magyarban Ha egy angol ige tArgyas. amikor visszautalunk re. miatt a f6n6vnek.Hagyom6nyos (E a a f6nevneknincs. imat-. ami megmentette .figyeljUkmeg a was 6s a were k0l6nbs6get: were who Daddy shot in the pub.iii. A papaegy FRAN7A il A t6rgyass6gtudnival6i mintmondatr6sz es I T6rgyeset tArgy ilyen: sz6rendje mondatok kcit6tt.. alanyiragoz6seset6ben tr TArgyas ragozAs Az eat eszlk ige t6rgya ilyenkorit. mindig marad I A k6telez6 tSrgyass6g Az n6vmAs-nyoma.figyelj0k meg a was 6s a were kul6nbs6g6t: HIS BLACK GLASSES were what saved Daddy last night.amikor magyarul nemclak olyankor is.) i T6rgykiemeles6re: Who Daddy shot in the pub was THE TAX INSPECTORS. azl ealsome pedig sz6mszer0 tdbbes sz6mri vagy nem-sz6mszer0 f6n6vre utal . Ha valami az angolban ige a * kdzvetlenUl (targyas) utdn 6ll alanyiszerepett6lt be: # szenved6mondatban I A t6rgyass6g k6telez6bb.. A papa lel6tte 5ket. az tergyesete angol a A magyart6rgyeset t6rgyjeldlesereszolg5l.. szerkezettel It was in a FRENCH restaurantthat Daddy shot the tax inspectors. kijelent6 a sorrendje Az angolmondatr6szek iliilirii. vagy forditott sorrendben..d'. illetve (tdbbessz6m0 tergynal) them: (meg)eszem= leat it (meg)ehetem= lcan eat it tr Alanyi ragozAs Az eat eszik ige tArgyailyenkorone vagy (tdbbessz6m0 t6rgyn6l) some: eszem = | eat one/some ehetek = | can/may eat one/some (Az I eat one ilyenkorszAmszerriegyes szdmrif6n6vre .liii. az it 6s a some n6lkiil nem lehets6gesek! 252 253 .1.. szEM]vEGEmentette meg.kotelez6entargy koveti.legal6bb egy n6vm6s. I Jelz6 nyomat6kosit6samindig biztosabb az lt is / was . A papa <.i.i. akkor t5rgY.

az att6l f[gg. illetvea puszta thaUit helyett. amikor a Szerintem igen/nem. it.. one. vagy szenved6. (Hogya be seg6dig6nek melyikalakjdthaszndljuk. O A so 6ll a meg nem ismeteltthat-es mondat. tr A to sz6cska a teljes to-igen6v helyett All Amikorolyan dolograutalunkvissza. igen. k A szenved6szerkezet A szenved6 szerkezeta cselekv6vel6ll szemben:az 6llitmdny vagy cselekv5. I A t6rgynak egy6b .hogy a t6rgynak m6gse marad . hogy nem + mondatl Ninc.nem. * Elmarada targya like mell6lebben a jelent6s6ben: Come over when you like. but I can't afford to. D Egyes sz6mi hat6rozott(the gun) 6s nem-sz6mszerfihat6rozottf6n6v (the beer): tr Nem-sz5mszerri. Azt hiszem. mint a magyarban. s6t m6smilyennyoma sem. not (hogy-os) mondat helyett: I suppose not.tehdt nem . alakjaszerepel. I see. (Nem) Ertem. Szeretn6m megvenni a mitsik pisztolyt. megtehetjUk. akkor ftigg a sz6m6t6l (egyes vagy tobbes szdm). igen/nem tipusri v5laszok az elhangzottakrautalnak vissza.llyenkor m6g a so sem helyettesiti t6rgyat(ami nem f6n6v.. hogy * sz6mszer0vagy nem-sz6mszerri-ea f6n6v. l'f f show you. lsmerem. ha ott lenne): a | (don't) know (Nem.nyoma van.)Tudom. Azt hiszem.de nem dllhatnak egyUttazzal a mondattal.hatdrozatlanf6n6v: tr Tdbbnyireelmarad a t6rgy a kcivetkez6v6laszokban.sazonban t *in*{*a+}ae.amelyetto-igen6vfejezettki. Nem pedig:| (don't) knewit stb. az it nem maradhatel: I like it. I A t6rgynaksemmif6le nyomanincs O A t6rgy a r6szest6rgy mell6lelmaradhat kovetkez6 a igek ut5n: allow megenged ask kerdez forgive megbocset owe taftozik pay flzel phone telefonitl promise megig6rshow mutatteach fanif tell elmondwrite ir Come on.hanemegy mondatvolna. hogy csak a to-t haszndljuk: j6 Oh. Gyere.megmutatom. Mondtam neked Who says so? Ki mondta? tr Vdlaszt6kosstilusban a not Sllhat mag5ban a that. Gyertek 6t. O A so dllhat az emlit6ige ut6n that-es mondat.| (don't) understand. az persze az igeid6t6lfUgg. Azt hiszem. az al6bbi p6ldAularra a k6rd6sre: fs Prince Charfes coming too? JOn Kdroly herceg is? f thinUexpecUguess so. * Ez ut6bbi szerkezetazonban helyes. ugy tudom/ ugy haltoftam (igen). tr Egyes sz6m[. I remember now.szab6lyos" them.amelyre vonatkoznak:++hink-s€+ha+Prince Charles is coming too. i Elmarad a tergy a Let me see N€zzilk csak/ Hadd ldssam. Ha azonban a like jelentese szeret.. T6rgy nelkUlit6rgyas ig6k Nohaa t6rgyass6gkdtelez6bb. 254 sem [+]$n*+ha+-Fot. hogy alanyivagy t6rgyas ragozdsthasznSlunk). Ertem. Szeretem. ha a n6vmAssalhelyettesftettt6rgy f6n6v I know it. valamint hogy * hatSrozatlanvagy hatirozott dolgot jelent-e (magyarulez szabla meg. thaUit 6s id6zet helyett: l've told you so. hat6rozatlanf6n6v: tr A so bizonyosigekkela mdr elhangzott that-es mondathelyett6ll: hear hal/ tell mond understand 6rfesri/ fs Prince Charfes coming too? Jdn Kdroly herceg is? I heard/understandso. A szenved6 (passziv) szerkezetolyan igecsoportotjelent. megisel6fordul. illetve a Let's see N6zziJ csak kifejezesben.t6rgy-szer0"nyoma. Ezek azonban csak 6nAll6v6laszk6nt l6teznek. * ha sz6mszerfi. Emldkszemmdr. amelyben a be + a f6ige 3.) 255 .Szenved6 alakjukcsak a t6rgyasigEknek van.Hogy a f6nevet milyen n6vm6s helyettesiti. some . de nem telik 16. I'd fove lol Nagyon dflef/[tudniillik: ragyog6lennevalamitcsin6lni] l'd like to buy the other gun. l= Azt hiszem. sem lden:t-thinkit. mikor tetsziUakartok.

+. Erre a mondatv6g a megfelel6 hely: valamely alanyt hangs0lyozni The other terrorist blew up the bus. could. illetve megveffe6kef. He was shot with a small gun. Kdsz1ft Taiwanban. Egy aprb pisztollyall6tt6k le A by tehdt eszkOztnem fejezhet ki: . I Szenved6igecsoportok (igeid6t6l MindegyikUkben szerepela szenved6be megfelel6 fUgg6)alakja. have been .is tartalmazz6k: IN MADE TAIWAN.A szenved6mondatviszontarr6l sz6l. will stb. hogy megnyilt.illetuehave to es be going to uten: The figure of the man with the gun could be seen quite well. ACCEPTED.melyekbena be nem szerepel. I A szenved6 szerkezetk6tarcf mert nem tudjuk. A cselekv6mondatban cselekv6sv6grehajt6jdr6l a 6llitunkvalamit:arr6l. are. The bus was blown up by the other terrorist. Ut6nuk kdvetkeznekaz azonos jelent6s0 teljes mondatok. A buszta mdsik tenoristarobbantoftaf5l.s ezt kdvetia f6ige 3. cselekv6 tr L6nyegtelen. The gun store was blown up as soon as it was opened.A k6t cselekv6mondatottehat itt hasonl6ertelmU szenved6mondatp5rkdveti: GERMAN SPOKEN. A szenved6 mondat e fajt6jdban a cselekv6 nem fontos. hogy hangstlyozzuk vele a cselekv6t. we're being overheard. was.is.vagy nem fontos.. -+ A mdsik tenorista robbantofta fdl a buszt.. Ezeket a jdthkokat TaiwanbangydrtoftSk.szerepel'. + A with-szerkezet a cselekv6seszk6z6t fejezi ki: The man was shot by his colleague.vagy nem ismert. Palackoztdk Irorszdgban. ak IN BOTTLED IRELAND. has been. Those PCs were manufactured here.). A by-szerkezettela cselekv6taz angol mondat legkiemelked6bbhely6re. I Szenved6alak0 feliratok Az al6bbiak tipikus 6s j6l ismert szenved6 szerkezetek.a mondat v6g6re hozzuk: The station building itself was designed by Eiffel. shot byagagl 256 257 :- . Eg6szen j6l l6that6 volt a pisztolyos fdrfi alakja. * Mod6lisseg6dige+ perfektigenevekutdrn: might have + been They might have been fatally injured. 6ptll .teh6t a cselekv6 mondat t6rgy6r6l (esetOnkben: ad6ellen6rdk.A mondatannyit mond el. Az angolt vilAgszertebesz6lik.Sima' igeid6kben * Egyszer0jelen: Engfish is spoken throughout the world. alakja. / Megnyitoftak egy 0i fegyverboltot. ki kiv6njukmegmondani.vagy nem * N6ha az6rt van r5 szriks6g. German is spoken and French is understood. Elloptdk a pisztolyomat. Megnyllt egy (tj fegyverbolt. (These toys) were I have been made in Taiwan. EUROCHEQUES Eurocheques are accepted (here). lft elfogadn Eurocheque-et. Vigydzz.illetve a az pisztolyok). A darabot nemigen birdltAk. A fdrfit a koll6gdia l6fte le. hangstlyozott cselekv6 kiemelend6.kihallgatnakbenntinket.6k szenved6mondatalanyai. Haldsosanmegsebesillhettekvolna. FRENCH UNDERSTOOD. were. Q L6nyeges. (This whiskey) was / has been bottled in lreland. Azokat a P}-ket ift gydrtoftdk. hogy valaki a lel6tte 6ket. legtdbbsz6rolyankor szerepel.nyilik. * N6ha viszont6ppenaz6rthaszn6ljuk. Another gun store has been opened. # Egyszer0 mflt: The pfay wasn't crtficisedvery much. Valamit kell csindlni.amikor akarunk. ismeretlen gyakrantdbbesszAm3. 1 Mod6lissegedige(can. a cselekv6. jelen: * Folyamatos Carefuf. Az 1llomdsdpiiletetmagAtEiffel tervezte. Besz' lti nk n'metiil. Something lras fo be done. A fegyverboltot f5lrobbantoftAk nem sokkal azutdn. IAby6sawith i A szenved6 mondatokeldljAr6jaa by. szem6lyfi alanyvagy speci6lis alakf Magyarulilyenkor ige . akire/amire cselekv6sirAnyul a . amelyek m6r a be odaill6alakj6t. 6rttink franci6uI.hogy 6 mit csin5lt. * Perfektjelen: My gun has been stolen.

over .rlrR*g[e$.ii.iirii. Cselekv6: *iiiii$.val6di 6s r6szest6rgy.. maddr.i'iriii.riiiii:iiiiiii. pedig hasonl6a be-vel alakjak6veti.i.ti. hirtelenvagy v6letlenszer0 esem6nyekn6l hasznAlatos.w.iiii.iii.$|Fsts" dj::l .*"nd-i:iiiiii:.iriiliii. Vigydzzunk!A mondatokeleje alapjSn 0gy trinhet. about. I was frightened by the bird perched on Lebedieff's bust. se a money sz6n nem l6tszik.i. with.--- S.:.ii:i:r.liiiiliiii:i.lazAbb" stilusi.lf.riiii'...ii..a he alak pedig kifejezeftenazt sugallja.nrii:ir'i'iiir:i. megndsillt.iilii.i'l TficiiUWi:. alak pedig nem ige.I Szenved6 get A be-n kivfil a get is leheta szenved6szerkezetig6je.ij'ii.ii.lli.azaz do-valk6rdezUnk do-val tagadjuk: 16. hanem mell6knev. A kis Paul reftentden f6l a denev6ft6l. Liftf e Pauf is terribly frightened of bats..i.iijli.iiilii.iiiii.:iii. * A get-es szenved6alak.6s 6t kUldt6kvolna! I T6rgyhatSroz6s szerkezetekszenved6 form6ja Az alSbbi cselekv6 mondatbana t6rgyat t6rgyhat6roz6kdveti: Ilf:lt!.iiii. I Ldtsz6lagos szenved6mondatok:a by 6s egy6belolj6r6k A be ig6t + a f6ige 3.iiiiii.iii'irili. Mike? A francba.akkor egy6rtelmribb lesz a mondatunkget-es szenved6szerkezetettel.l.iiXiXiliiri.i.iiii'l iii'iiiiiii. Kaptam egy szdp f6nyk6palbumot..iiirir:'ir:iir.4@sre€{Si$iifed6.i. Megijedtem a Lebedieff-mellszobron kuporg6 mad6ft6l. nem haszn6lhat6 de hosszabban tart6.liriri.iii.ii.f:ffiifi*Sn6$t. (tgy l6tszik.xiiiiiiliiiiii! iriiiiiiiinriir:liiiiiirif:Sni#*ii#tien i*iii. When drdthe portrait get damaget? Mikorsdr1ftmeg a poftr6? * A be helyeft a get-et haszn6ljuka k6vetkez6 kifejezesekben: get washed (meg)mosakszikget dressed (fel)dltdzikget lost e/vdsz get confused 0sszezavarodikget drowned vizbe fullad get engaged eljegyz1stkdt get married meghAzasodikget divorced e/vaillk Ha tehdt azt akarjuk mondani. hogy a terroristdf adt6k. alakj6ta by-on kivUlegyebel6lj6r6k kdvethetik. A poftrd a hdbor1ban megs6r[ift.ffiii.ir Ezek magyarulismeretlenek pedig angolul6ppens6ggel ezek a gyakoribbak.liiiiiriliirilliiiiiiiijiiiiiiii.he was sent .ii:.r.rffllf'-raffifffil:iilli.a get a be-re hasonlit.is kdveti.. minthaa fenti egyes fajtSj0 szenved6r6lvolna sz6 .rrii. Hallasz m6g.) Szenved6ll: lR$$z .fiii..l.ti. it seems that we have gof cut off.i.iiliiii. illetve kUldt6k. A get nem segedige.iii..hogy a get rdvidebb.iii.riiiXiiXlililXlX::i.9affisd..ii..iiriii:'iti.. Hasonl6el6lj6r6kaz at.ill. can you still hear me? Damn it.itiiiliiliriiiilii. (Ez a forma magyarulsem elk6pzelhetetlen:"Oda lett neki adva mindenp6nz. Az egyesel6lj6r6ka mell6knevek vonazatai.a szerkezetjelent6se alkotottszenved6 szerkezethez.irl$ld$fli't*i.Ennekegyik oka lehet.!.lrd(l I A szenved6 mondatalanya hogy-os mondat T6rgyas ig6k t6rgya eg6sz hogy-os mondat is lehet..hogy eltdrdft.i 258 .mind megjelenhetnek ahol a by ott. a tdugyhatAroz6 igealakotkdveti: az *1ffi.A by-szerkezet a cselekv6t fejezi ki.Amikorvalamelyf6ige 3.irii:iiiliiiiiiiii. I A rdszestdrgyattartalmaz6mondatok szenved6 vdltozata Amikor az ig6t k6t t6rgy . mig a m6sikbana r6szest6rgy alakul6t alanny6.ii.i:.i:illiliiilil.liir. is Ezek azonbanilyenkornem szenved6mondatok.li. az egy€b el6lj6r6k eset6ben nem cselekv6sr6l van sz6.iiiiriiiiriiiilrii.liri$eaffiHfiiiffiiiiiiiiiliftbttdirtffiii.ez a 3.megtervezett cselekv6sekn6l.. I got given a nice picture album.il. megs6rillt stb. SzenvedS l: $ffi1i1*ie..lffii*i#iiiffifrifif.liliriliiit$iiiiitiiii.ii:ii. Mike. . f6rjhez ment.iii'iilssii'iii.iii i:iiiiiisEhliihE*ffi..hiszen se a terrorist. / Megijesztefta .iiXi. The portrait got damaged during the war.fi *ft$.liiii. szokott: surprised at the result meglep6dikaz eredmdnyenexcited about the concert izgatofta konceft miaft.:i:o. mint a be-s szenved6.iilLt*fgyii.. hogy r6szes-vagy t6rgyesetbenvoln5nak.. a szenved6 valtozatbanez a hogy-os mondat az alany'. A szenved6 mondatbana tArgyb6lalany lesz. sz1tkapcsolt(ak) / sz1tmentrink. a mondatnak k6t szenved6 v6hozata is l6tezik:az egyikben a val6di t6rgyb6l lesz az alany.

.. Hajat kellene vdgatnod.olyankor0gy viselkednek.nuitttr.i:i:. A szoknya hdtul gombol6dik. The skirt does up at the back.Unif ipliltftiSdln-6-tllltl#. tr lgekdt6s-el<ilj6r6sig6k RitkAnhasznAlatosakszenved6ben..nuig!s$.. esetet kii16nboztethetUnk 6llitm6nyiigealak igealak= szenved6 I Amikor a cselekv66llitm6nyi Their new GD sells poorly. The newer model drives a lot better. nincs. Val6jdban:Shops sell the CD. Your hair needs/wants cutting...H6romilyen cselekv6alakbanszenved6 N6h5nyangol igei szerkezet meg. The notice reads'No smoking'. require 6s want ut6n az -ing-es alak szenved6 This garden badfy needsArants weeding.6gy viselkednek.. The roof wants dolng...t.the CD is sold Hasonl6an: j6l His poetry franslafes well into English.:i:ii $ft rhwdldrulyqil6$sA.. Ez a brokkoli sohanem fog megf6ni..:.ii..:. Rosszul fogy / Nemigenkelend6 az tii CD-iakCselekv6 alak fejezi ki a szenved6 6rtelmet: a sells alak 6ll az is sold helyett.i. lgencsak ki kdne gyom6lni a keftet.ru.b6r t6rgyasak. Nem val6diszenved6mondat...tffi. opened. van sziiksdg? What changes need making? Milyen vdltoztat1sokra * A need-et kovethetiszenved6to-igen6v is: The garden badly needs to beweeded.cselekv6megfelel6je hanem mell6kn6v. Ez val6diszenved6mondat.#jj:i:.:i::::i:: 260 261 .. Az hjabb modellt sokkal k6nnyebb vezetni. Hogy vajon akar-e t6bb p6nzt. mert szombat volt...ioadn+iifi.A closed itt nem ige.. Kdlt6szete fordithat6 angolra..... Meg kellene csindlnia tet6t.t....:ilii!iiiniiii!i|i!i|ii!I|i|x||i. nem volt ismeretes.ilixiiiii!i$iI#|iil|ii|l::i U... I K6tarc0harmadik alak alakja. mert nem volt 6ram.mint az igekdt6s 6s az el6lj6r6sig6k: ile$ajaii*$liiIiii. A szenved6 alakot a legtdbbszdrebben az 6rtelembennem is haszn6lhatjuk: is4+iven-bett+'r stb.ellent6te open.. A boltok 1ruljdka CD-t..::.. I Tobbszavasig6k szenved6alakja nem egyform6nviselkedik. illetve if-fel kezd6d6 mondat tehAt a tArgy .fit i.. lgencsak ki k6ne gyomldlnia keftet.. viszonyt szenved6 alakban: haszn6lhat6k have valamije van lack valamiie nincsen contain tartalmazlit (hozza/rA)illik weigh valamennyitnyom resemble hason/if suit (hozz6/rd)illik Thpy. nelkUli t6rgyasig6k I Szenved6megfelel6 jelent6ig6k kozUlsokan.... -is€old-peorly.. A bankot bez6ft6k. azaz nyifua. a szenved5vAltozat mindig a fenti szerkezetii.'. Whether he wanted more money wasn't known..in....i.:i:::i:i::. A bank be volt zdrva.#4s.:.ket dolgotis jelenthet: Bizonyosigek harmadik The bank was closed because there was no electricity.:. I Amikor az -ing-es alak = szenved6 igenev jelent6s0: * A need..::. nem volt ismeretes.:Lm.::::i:ii:i::i:r:. A tAblAnaz 6ll: .....a hogy-os mondat -.heti:.&.. closed .. This broccoli will never cook.i. Hogy mi6ft nem akarja elfogadnia p6nzt.nyitoft..a closed ellent6te The bank was closed because it was Saturday.... ak6r wh. . is * Merevebbstilusbana mondatalanyv6r6it nelkUl elk€pzelhet5: Why he didn't want to accept the money wasn't known.k6rd6sz6valvagy whether-rel.Ak6r that-es. Cselekv6igealaks ig6k tr El6lj6r6s jelentes0. ---netic€-i+read-.nem Az elhpotot..pl. A h6romfajta tdbbszavasige szenved6szerkezetben tr lgekot6sig6k mint a kozdns6ges ig6k: Ha t6rgyasak.i.fbiou.Tilosa doh6nyzds".

:iii:iii:: i:li:il:i:ii.i.il. beszeQethetiink. Egy tucat kutyAtkell etetni.nem pedig: --did#t€ee-n€body *b#i. Vdrj csak egy percet! Mindjhrt k6sz vagyok. wasn't playing..iii 263 . [= . Nemldftam senkit. formAban: He can't pfay the cello. alakja be gone eftAnik. A mondatkezd6 nem az ellentmond6st IAnot tr Az eg6sz mondattagaddsa A teljesmondattagad6sa seg6digetagad6sdval a tdrtenik: Luke was not in on Friday. a francia akcentussal besz6l6 f6rfi mhr eftdnt. el akarjukkerUlni: ha * Ha a mondatban tagad6 6rtelmfi sz6 . 262 * A f6ige be tagaddsa azaz do n6lkUltagadjuk: A n6vsz6i6s hatAroz6i Allitm6ny be-je is seg6dige.i.. Oegs{o-be-feA Szenved6igealake I be + tergyatlan ige 3. Ha mind a keften k6szen vagytok.amin dolgoztam. hanem a have something to do is szerepelhet.. Nemjdtszott..I Amikora cselekv6to-igen6v= szenved6to-igen6v There are a dozen dogs fo feed.. . = There are a dozen dogs fo feedtr A cselekv6 to-igen6v k6telez6 Amikor a kell igqe t6rgyas ige . IANo jeloli:lVq (it was) a man.: fty. sem pedig weuld *ats'{:. = There are a dozen dogs to befed. Nem tud csell6zni.ilsff fi*#.*i'ia#i:€ig lliriir.:ix:gmxrgfiil..s ilyenkor do a alakjaithaszn6ljuk: Barnaby doesn't play / didn't play the cello. Luke nem volt bent p6nteken.akkor not-tal m6r nem tagadhatunk: Nothing happened.'t{du.ffi . we can talk. Mire visszamentem a templomba.l. hfrlt helye van.ffi4lt(.ii*.ii *tefirii*i#i:ii:i:i:::liiiiii. the man with the French accent was gone.Tdrgyasak 6s tdrgyatlanoklehetnek: tr T6rgyasak Itt a have/had finished es a have/had done szabdlyosperfekt alak: f've have finished what l've been working on. Hang on a minute.xiilal O Kett6s tagadds A magyarral a ellentetben angolbanhelytelen kett6stagad5s.. I'm almost finished.ii. rendszerint n't Osszevont. hanemwouldn't have learnt. illetve have finlshed haszn6lat6val. szerkezetbenkoteless6getfejez0nk ki (mint a fenti jelent6st: peld6ban). a dozen dogs to be fed] A cselekv6 igen6v * f6lv5lthadaa szenved6 igenevet * kdtelez6endll a szenved6 igen6v helyett.iiii:i.:ftJffi'.1* Ugyanezmegforditva: not-tal mArtagadtunk.nem szerepelhet a no vagy annak b6rmely 6sszet6tele a mondatban: I did't see anybody.i:.senki sehol. Befejeztem. I be done. * Amikor az 5llitm6nyi igecsoport tobb seg6dig6t tartalmaz. O Tdrgyatlanok llyenkor a be done 6s a be finished haszn6latamegegyezika have done.. Nem tanult volna meg csell6zni.szerepel. nem tesszukm0lt id6be a play-t a did not play-ben:a do-t m5r m0ltbatetttik. none) .. ha akkortagad6 ertelm0sz6 (nothing...ldffi $.i. = There are a dozen dogs that have fo be fed. l've afso done the proofreading now. szem6ly ragj6ta play alakonnem tessziik ki: aA a does m6r tartalmazza. cselekv6igen6vfejeziki a szenved6 There are a dozen dogs that we have to feed. f6rfi volt. nyoma sincs When f went back to the church. * Ha a mondatban akkor ez ut6nkovetkezik not. . Barnaby nem csell6zoft. hogy be vagyok fejezvq illetve meg vagyok csindlva)'.. be finished A finish 6s a do k6tarc0ak.i'.il. have . He * Amikor nincs seg6dige jelen vagy egyszer0 Egyszerfi milt eset6bennincsseg6dige. Semminem t6rtdnt..a be igysz6lvin a have helyett ell (hiszen nem azt jefenti.ii. O Amikor a there is .iiii. Az n't is ezen a mozg6ig6nvan: nem would+ave-no+E haven:tleamt:.k6zel azonos jelent6sben. Mdr a konekthrdjdt is megcsin1ftam.. A does not-ban a 3. mozg6ige a a legels6: He wouldn't have learnt to play the cello. effogy.p6ld6ul meg kell etetnie egy tucat kuty(tt-. When you're both done.i:iii.s11.i'liii:. soha stb. A tagad5s Ketfelenem jelentds( tagad6sz6 l6tezik:a no 6s a not.nem pedig Ne$ingtdidn:.iwh.::i E helyetta cselekv6 to-igen6v helyett nem 6llhat szenved6: .H6romdologra az kelltekintettellenntink.:. Nem.tic#*ilffi ..i.$. a besz6dben a van seg6dige.s. a mondatban nemcsak a have (got) to do something.

a mondatokmegfelelnek fenti mondatoknak itt m6r nincssztiks6ger6sebb hangsflyra. A papa tegnap este nem a venddgl6ben l6tte Ie az ad6ellen6rdket.. -+ He never heard no-one.Az al6bbi elj6r6sokkal hogynyomat6kosit6 * A m6sik lehet6seg.nem llobody:-{ot{ing A fenti h6rom szab6lyfigyelmenkivUlhagy5satehSta kett6s tagadds:ez f6leg csak iskol6zatlan anyanyelvi besz6dbenfordulel6. nem. a none-t 6s m6s dsszetefttagad6sz6kattArgyaljukal6bb.hogy . Daddy didn't shoot the tax inspectors rNrHEpuBlast night. . hogy@. hogy ez a sz6 vagy szavaka hangs(lyosak. not-tal. Nem a papa l6fte le tegnap este a venddglSben az ad6ellen6roKetakkor. nem' Tagad5sno-val 6s none-nal A p6rbesz€dbenhaszn6lt. teh6t a f6mondatig6jet. Semmit se l1toft. hogy nem teljesmondatot.nem pediga hogy-osmondat6t! Tagadjuk I Szubjektivrovidtagad6s Bizonyosigekkel a tagad6 hogy-os mondatokb6lrdvid vdlaszban puszta not lesz: K€rd6s: Are they bringing Jack along? Hozz1k Jacket is? V6laszok: I hope not. akkor m6sik no-elemm6r nem 6llhat. I Athelyezetttagad6s Az Azt hiszem.'.a no m6g egy szerepet bet6lt: ilyenkora not a . Ha a Daddy shot the tax inspectors A papa leldfte az ad6ellendrdkefmondatb6l csak a t6rgyat tagadjuk.. EgyszerAen nem lehet nem szeretni azt a fick6t..ha a ket a A m0veltnyelvhaszn6latban kiv6telesen is tagad6forma va16ban kUlon-kUlon tagad6stjel6l: is You just can't not like that fellow. A papa l6tte le 6ket. A papa tegnap este a venddgl6ben nem az ad6ellen6rdket l6tte le. l'm afraid not. hogya not mire vonatkozik..ik $ A tagadott sz6 er6s hangs0lytkap: ezt NAGYBErovel Daddy didn't shoot rHErAXrNspEcroRs the pub last night. Sainos/ Aft6l tartok. I don't thinklsuppose/imagine/expect it will rain. tr Az Osszetetttagad6sz6k tagadunk.Azt hiszem / Ugy gondotom.nem.csak egy-egymondatr€szt akarunktagadni. megfelel6je. * Amikor a kett6stagad6sm6gis elfogadhat6 lehets6ges kett6stagad6s. I suppose/expecUguess nol. O Egy6b mondatr6szektagad6sa El6fordul. 264 265 . tipus0 mondatok jelentesriek.hogy nem fog esnr. Onnantudhat6teh6t..mint I think/suppose/imagine/expect won't rain. Senki nem lhtott semmit.mondatkezd6 nem-en6s a Illos jelent6sfi No-n kiviil (No smoking Tilosa dohAnyzds).helyefte any-t vagy annak Osszeteteleit haszn6ljuk: Nobody saw anything. Ezt a n6vel6szer0no-t. not Mummy. It wasn't the tax inspectors that Daddy shot in the pub last night.. Mindenegyes mondatr6sztk6tfelek6ppentagadhatunk: 1 not-tal 6s er6s hangsfllyal * A seg6dig6ttagadjuka fentiekszerint * Az alany-ige-t6rgy-hat6roz6k sz6rend nem v6ltozik meg jeloltr. in A papa tegnap este a venddgl6ben nem az ad6ellen6rdket l6fte le.) He didn't see anything helyetttehSt -+ He saw nothing.. hogy '. it (lnk5bb.(hogy)nem. Azt hiszem / Ugy v6lem.. He didn't everhear anyone. It wasn't in the pub where Daddy shot the tax inspectors last night./ Nemhiszem/gondolom. lgy m6r az alanyl is k6nnyentagadhatjuk: It wasn't Daddy who shot the tax inspectors in the pub last night. Rem6lem. Sohasem halloft senkit.nem mondhatjuk. A papategnap este nem a vend6gl6benl6fte le az adoellen6rdket.1 Ha a mondatbanegyszerm6r a no vagy no-6sszet6tel szerepel(a never-t is az ideertve). nem a mama. not any . els6sorban megis tagadhatunk kiv6telesen O 6ndll6 mondatr6szt ha a tagad6st6llit6sel6zimeg Daddy shot them. llyenkoraz angolaz ut6bbitr6szesltiel6nyben: egyforma korUlbelul gyakoribbaz I don't thinUsuppose/imagine/expect+ hogy-osmondat. 6s a Nemhiszem.

mint tagad6hatdrozatlan n6vel6.minden/minden-. AkAmelyik vend6gl6ben tal1lkozhatunk. is llyenek: hardfy a/rg rarely ritkdn never soha seldom itkdn scarcely alig barely alig tNe've hardly got anything to eat Alig van valami ennival6nk. I don't have any problems. * Ehefyettlehet: none ol .a not a . dn6llomegfelelSje none: a IVocountry allows its citizens to do that.. Sarah-nak nincsbar6tja.. = | have no problems. I None (of) A no .. J6 lesz ez a bicaj. They nrely eat any meat..A no ilyenform6n nem mds.. helyett: I've lived in lots of countries but none allows/allow its citizens to do that. hogy ilyet tegyen. Ezt a bicajt kell egy ideig hasznAlnod. nrncs (olyan).. mert ezek a tagadSst mAr tarlalmazzAk'.... Nincs(olyan) zen6sz.hogybennUk aA az any 6s az any-szavak. We could meet in any pub but there. hacsak Bill nem vesz neked egy 0jat. illetve a not{al kifejezefttagad6s + any .hanem egy6b szavakkal tagadhatunk. Gyakorlatilag bdrkit vihettink.csak nem.. This bike will be OK until Bill buys you a new one..A r6addsul5llit6. tr F6nev el6tt.. az l'l I Hogyezek val6bantagad6mondatnaktekintend6k. A none (of) ut6n egyes 6s tdbbes szdmri ige egyar6nt5llhat: a vSlaszt6kosabb haszn6latban ige egyes sz6m0:none of them allows . = Mabel is feeling no better today.. konkr6t darab k1ziil egy sem: None of the countries I know allows its citizens to do that. D not any + kdz6pfok helyett Mabel is not feeling any befter today.. Ezt egyetlen 4ltalam ismeft orszdg sem engedi meg a polg1rainak.. az mutatja. You'll have to use this bike for a while unless Bill buys you a new one. * Ha a f6n6v m6r szerepelt mondatban. none-nal. I Az any-sz6 + but azt jelentr.I I A n6velSszer0no A not-tal kifejezetttagad6s + a . Tagaddsnot n6lkrll Nemcsakno-val.nem tagad6alakf. do they? Ritkdn esznekh1st. not{al. D Egydltal1njelent6sben.sokszor ironikus haszn6latri She's no foof to do that.. csak 6t ne.egy .. Ezt egyetlen orsz6g sem engedi meg a polgdrainak. vagy a not any . a akkor cin6ll6 none is allhata none of . Nincsenek gondjaim. (a but ugyanis itt kivdve): We can take practicallyanybody but him. Nem bolond.. velUkk6rdezhet6 ut6kerd6s tr Nem tagadhatjuknottal az unless es az untilftill szavakat.. amig Bill (nem) vesz neked egy ijat..az any-vel ellent6tben nem 6rllhat dn6lloan. de oft ne. helyetthaszn6lhatunk 6llit6szerkezetet no-val. Sok orszAgban 6ltem mef de ezt egyik sem engedi meg a potgdrainak.nem pedig a some 6s a some-szavak szerepelnek. bizonyos sz6m0. nem? 266 . = Sarah has no friend. Mabel ma semmivel nem 6rzi maget jobban. aki ilyet tenne / Semelyikzen6sznem . se 6rtelemben No musician would ever do that.. v6ltozata: Sarah doesn't have a friend..

.lW$#:il'+iiiEd#Hiii:. a f6ige.liiil.i..::.....i.i. ha illetvebonyolultabb: Ha van seg6dige....:i.iill..ifidHiittt. A kerd6sbenilyenkora legels6seg6digea mozg6ige: kerUlaz alanyel6..:!|-Tffiffiiiriii. a nincsdo: helytelen lAlhe Ha az igei szerkezetcsakegy ig6b6l6ll..:ii'i:.$$.iiiii'r.i.. I Az tires do Az 6llitm5nyi igecsoport legtobbszdr segedige(k)b6l f6igeb6l6ll: 6s Robest will find it..i.....W. Robert elvesztetteaz 6rdjdt mhlt kedden. A k6rd6sben ilyenkor is Osszetettigei szerkezet szerepel..'.i. Hasonl6an: Which door did he open? Melyik ait6t nyitotta ki? Which door opened? Melyik ajt6 nyllt ki? I Egyeb mondatr6szrekerdez6kerdesek Szerkezet0ka t6bl6zatb6lkiolvashat6: 268 269 .iii'...:.:i.ii. az Uresdo valamelyik alakj6val.1'.'l:... Roberl mindig mindent elveszit. Az ez 6llit6 mondatok egy r6sz6benazonban seg€dige nem szerepel: egyszerri jelenben6s egyszerU mfltban csak egyetlenige van.'..iriit.iiB$S...li.5. Robeft meg fogja tal6lni..i.i:::wor*tffi..i*Ay?tt.i...il:i. a k6rdesben Cidj€se-....f*jjii.:.. illetve m0lt idej0 ige szerep6t is: a do kapja az -s ragot.i. A nevezzUk......i::i:.l*fr...'.a sz6rendakkor is ugyan(gyegyenes. a Alanyrak6rdez6snel sz6rendazonosa kijelent6 ..:'.li:..i.ii.l:.i..'.ilii::.'.1.. k6rd6szavas k6rd6elemnek a mondat melyik r6sz6re..... szem6ly0.'... aszerint.. Robert lost his watch last Tuesday.. I could have tound it myself...i...:.kerdes els6 eleme k6rd6sz6(csoport): hogy k6t kerd6snek tipusa van.ri......ii.:iii.'...ld$$iulfrfi$dFrr*riii ..mint ha nem lenne: meg a ilyenkoraz alanyrak6rdez6k6rdest csak az egyenes sz6rend kr'ilonbdzteti t6rgyra k6rdez6 k6rd6st6l..i..'..i:.1ffff.lii'ili'ili:iiiilisffi..'.iffi.riiii.:.. PSE$iEPiiii vagyis mondatok6val.Kerd6 mondatok A kerdesekfajtAi K6t k6rd6sfajtdtktildnbdztetUnk meg: Eld6ntend6k6rd6s: Does Robert work here? ltt dolgozik Robert? Kieg6szitend6k6rd6s: Why does Robert work here? Mi6tt dolgozik itt Robert? K6rd6szavaskerd6sek ezt A kiegeszltend6..i:i:.riiiiiii]utiiiii.r$*.:...i..::l.:.....ili*$s*i::. a f6ig6nek csak a sz6tdri alakja szerepel: nem Clees*ebe4{esee6s nem 9rd*ebe*lest-:..i.i ugyanolyan szerkezetfimint .i.$iiffisit...iii.ii.... a do-t tesszUk m0lt id6be..k6rd6szavas.. Egyenes sz6rend:k6rd6saz alanyra rKe$$etgmiiiti:ii r$ltu. 'srti:...Isl$l?ni A kerdestemelked6hanglejt6ssel kerdezziik:a dallama work sz6t6lkezd6d6en emelkedik: ggyanolyan dallama...l..ifffifiliilihiwi.tiirl:iiii..'.ii. slttlli.:ll.mint amikorvalakitkin6lunkvalamivel a peld6ulaz Edessdget?mondattal....r.az alanyravagy valamelyegy6b mondatr€szrekerdez r5: I Alanyra (vagy az alanyjelz6jere)vonatkoz6 kerd6sek Who lost his watch? K vesztefteel az 6riti6t? What's going on hete? Mi tdrtdnikift? Which of them is more expensive? Melyikilk drdg6bb? EldontendS kerdesek How many presenters came? Hdny el6ad6i6tt el? nlal$::ri::r::l:::i::i:i:i:i:::i::ii::hf iii:i:i:iiii:titiiiiiii:iiiilffii$6kiilit:iiilEsy€Blii::ji:iliii:ii:....ttsfciloilt]l?iiiiiiii:rii:iiiiiii:::iiiiii:i:::iiiii::iiiiii:..:.:.. En is meg tudtam volna tal6tni......:...ilffi:Roffit Forditottsz6rend: kerd6s a tergyra if#sejgmiiiiirX $$is?liiiii#d.l Kdrd6s: jtlot(tiligo:l:::i':i:ii:iAfAft}lii:i:i:j::ii:i::il:i:ii:ii:ii:...:i:..i.'.ii.lit:i.:... Robert afways loses everything.'.:.:.ffiidffai.. Does Robert always lose everything? Robeftmindig mindent elveszit? Did Robert fose his watch? Elvesztette Robertaz 6rdjdtt? Itt a do jAtssza az egyes szdm 3...i... az alanyhosszabb..ff$.ts. Ugyanigy...:..i JfifEiindiid6.:...

mrt. Amikora magyar k6rd6s klvel mir6l.ragozoft"(kinek. what 6s which szavakat tObbessz6mban akarjuk haszn6lni.. what. hovdwhen mikorwhy mieft (A which. Nnek a . ? k6rd6seket (Milyen az id6? Milyen idd van?) lAsda milyen-r5lsz6l6 alfejezetben. * Nlncs Cdelmejelentes0: Why pay more when you can now have the economy pack? Mi6rt fizetne tdbbet. trA magyar k6rd6szavaknagy r6sze. stb.. k6rdeseket. 6s a What colour . akiket lAttdl? (Hiszena Who did you see? csak Kit //6ft61?) tr Which 6s whose * K6rd6sbena which vonatkozhatdologra 6s emberre egyar6nt.. a kerd6n6vm6srendszerinta wh.. which kerd6elemekkel:a Who did you see? egyszerre Kt Eften 6s Kket 1Aft6ft Kiv6teltk6pez ez al6l. k6nyvszag0v6ltozat: Where from? (= From where?) Honnan? Who with? (= With whom?) Kivel? What for? (= For what? vagYWhY?) Mi6tt? D A hAnyadikhelyett legtdbbszdr which-et hasznSljuk: a Which page is it on? Hdnyadikoldalon van? IAwhy A why + p6reigen6v k6rd6formdja ellen6re nem val6di kerd6s.ragozott'.ragozatlanmagyar k6rdSelemnekegyszavasangol elem felel meg... a who 6s az on5ll6 whose jelent6se melyiket.hogy mdr a k6rd6sUnkb6l kiderUljdn. illetuekrhek a (f6n6v el6tt) how hogyan 6s milyen (mellekn6ves hatAroz6sz6 el6ft) where hol. illetvea What colour mint6jdrra kipzett Milyen alak0? Milyen tipus(t?valamint aMilyen.bet0kkel kezd6dik (de ide tartozik a how is): which (one) melyikwhat ml(6n6ll6an)6s milyen{elz6k6nt)who kiwhose krd (cln6fl6an).h6tul Kr6t kapta Robertaz 6rdjdf? = WHo did Robert get his watch rnou? Angolulaz ilyen ragozott k6rd6n6vmSsokra nem letezik6n6ll6sz6. akkor kdrtilir6 megold6st alkalmazhatunk: Who were the ones / the people that you saw? Kk voltak azok. nem l6tezik:whe-efWhich of you wanted to talk to me? Melyik6t6k akatt besz6lni velem? * A whose n6vel6szer0s6gkent 6n5ll6an egyarSntszerepelhet: es Whose car did you drive? Kinek a kocsijdt vezefted? Wfiose is that car? Ki6 az a kocsi? fl Az +ver k6rd6sz6k Az egyszavas k6rd6sz6k (a whose kiv6televel)egy +ver elemmel b6viilhetnek.:ir61 kezdet0.mire.Ezeket angoluleloljdr6skerd6elemek fejezikki .. ZArqelben 6ll a v6laszt6kosabb.) O Tdbbes szSm[ mondatr6szrek6rdez6s Angolulsokszornem k6rdezhetUnk tdbbes sz6mbanaz on6ll6who.. mag6ban6116 kerd6elem p6lddul Honnan?-. a what.-val.. kd illetve kidf is. However can he keep his balance? Hogy a csudAbatud egyenstlyozni? Whenever is she coming back? Mikor jdn mdr vissza? Whatever is she doing? Mi az 1rddgdt csin6l? Wherever have you been? Hol az drddgben voft4l? I Az angol k6rd6elemekn6l bizonyosdolgokneh6zs6get okozhatnak: O Angolula magyark6rd6sz6nak t6bbszavaselemfelel meg: = 6s* many hdnyszor= how many times hAny meddig = how long / how far mekkora = how big mikorra = by what time mi6ta = how long / since when mennyire= to what extent * N6ha egy-egy tdbbszavasangol k6rd6elem egyszavas6s tcibbszavasmagyar elemnekis megfelel: how big milyen nagyvagy mekkora to what extent milyen m6ft6kben vagy mennyire (at) what time h4ny orakorvagy hdnykor A How old ... ak6rcsak a melyik sz6 a magyarban: Which do you like best of these composers? Melyiket kedveli 6n legjobban ezek kdzAl a zeneszerz6k k6ztil? A melyikteK?k6rd6s csak which of you lehet.az eloljAr6 elv6lika k6rd6elemt6l. olyankor a kdtetlenstilus hdtulj6r6el6lj6r6sszerkezetet haszn6l. amikor ift a gazdasdgosabb csomagol4s? * Tagad6-k6rd6 mondatbanjavaslatot tesz0nk vele: Why not go and try the new supermarket? MenjAnk 6s pr6be|uk ki az (tj druhdzat! 270 271 ..kinek. az angol k6rd6s szerkezeteilyen: + Amikora k6rd6smind<issze a. amikor a k6rd6sben 6n5ll6 be szerepel 6s azt tdbbes sz6m0 f6n6v vagy n6vm6s k6veti: Who are Robert's friends? Kik Robeft bardtai?What are these? Ezek mik? Ha teh6tfontos.. is hogy tdbb dologr6lvan sz6. hdnybanl.A k6rd6elemek I Egytagi k6rd6elemek Egyszavas. melyik . 6s j6r": . vagyis a who. ha a k6rdez6 szem6ly fokozott csoddlkoz6stvagy nyomat6kotakar kifejezni.

tagadAs ut6n pedig 6llit6: You can swim. * Kijelent6 r6sz 6llit6: She saw you in the cinema. a legtdgabb€rtelemben Ezt kell vdrjuk. hasznSlunk. they stb. r6sz 5llit6. nemdebhr? * Ha a mondatban nincs segddige.sz6ljonhozzdr hallottakhoz. it. A sz6bajciv6 n6vm6soktehet she. no-one. szem6lyU Let's go over later. shouldn't they? Egyj6 tandmak szigorunak. ha akkor is.AllitAstkdvet6en tagad6 form6jt az ut6k6rd6s. 6llit6 ut6k6rddskoveti'A * A nobody. wasn't lhere? Valamivolt odabenn.ugye. de mindk6t ta16lkozunk.6s akkor is.s Amikormondanival6nkat nem tenyk6ntt6laljuk.javaslatok udvariasabbet6tel6re is haszn6ljuk' gyakranszerepel.. ugye? 272 273 :-E I . can you? Nem tudsz lszni. won't you? '.. isn:$thislthat. az ut6k6rd6saz tires do-t tartalmazza: She saw you at the cinema. a this 6s a that azonbannem szerepelhet: az ElAz fdm. vagy igen? I Szerkezet Mint fentebb is l6that6. nem? * Kijelent6 r6sz tagad6: She didn't see you. nothing alanyrlmondatokat benniik szerepl6 alany they vagy it: Nobody saw me in the cinema. can't you? Tudsz tlszni. nem? felsz6litAseszkdze a let's + shall ut6kerd6s: O A t6bbes sz6m 1.ugye? meg..ugye-ut6k6rd6st velem6nyet itt. shall we? Meniilnk 6t kdsdbb. ut6kerd6sb6l amelyfelk6ria partnert. \J did she? Ugye nem l^tott meg a moziban? O Emelked6 kivAncsi..am I non T(tl koren i6ttem. ismernikell a seg6dig6k dsszevontalakjait. z did she? Nem l1toft meg.Saj6tos kerdesfajt6k _tu ugy+ffiS.hanema partnermeger6sit6set. s didn't she? Megl1toft. Az am not-nak nincs l6trehoz6sdrhoz alakot ilyen alakja.partnerev6lem6nyere * Kijelent6 r6sz 6llit6: She saw you in the cinema. amit mond. amelyekmell6 neh6zaz olyanalanyokis el6fordulnak.. ha a kijelent6 dallamalehet az ut6k6rd6snek tagad6. they n6vm6st az ennek megfelel6 A good teacher should be strict but fair. vagy ezt ismeteljUk * Ha afanyunka one 6ltal6nosalany. l6gy szives! Az ut6k6rd6seknekk6tf6leszerkezete 6s ketfeledallama lehet. i6/rendben? tr Minthogy az ut6k6rd6sbena seg6dige 6sszevontalakban szerepel. llyen A besz6l6 voltak6pp bizonyosa mondanival6j6ban. will you? . valamintegy A k6vetkez6k€t oldal mondatainak a All. az ut6k6rd6sbenthey dll: Someone has to do il. nem? illetve: You can't swim. will you? I would you? / can you? / could you? Mozdltsd jobbra egy kicsit. nem? (Az ilyen 6ltal6nos kijelent6sekben egyes szAmrif6n6v helyett persze mindig az biztosabb a t0bbes sz6mri. O A kijelent6rEszben ut6k6rd6sbenalanyt v5lasztani. he. dallamI ut6k6rd6sben mindenszerkezettipussal I Az ut6k6rd6sdallama tr Ereszked6 csak meger6sit6st vAr.s ekkor az ut6kerd6sbennyilv6nval6a they: teh6t Good teachers should be strict but fair. did they? Senkinem lhtott meg a moziban. z didn't she? Meglhtofta moziban. nem? I'm too earay. nemcsakaz ugyesz6 szerepelhet de a k6vetkez6kis: vennUnk: igaz? nemde? nem igaz? nem? mi? vagy nem? mindegyike egy kijelent6sb6l. vagy ha egyedi/konkr6t * Ha 6ltal6nos6llit6sr6l igealakothaszn6lhatjuk: s a ismeretlen.de igazsdgosnakkell lennie.. didn't she? Ldtoft benneteket. isn't r't? lgy soha nem mondhatjuk:This / That / is metal. aren't fil T0l kordn ihftem. shouldn't they?) 1A letez6st kifejez6there is lehet alany: There was something inside. can't you? ut6k6rd6s: Move lt to the rlght a bit. A besz6l6nem teljesenbiztosabban.' could you? A felsz6litAsban . nem? mondatcsak igy hangozhat:This is / That is metal. a moziban? S Kijelent6 r6sz tagad6: She didn't see you in the cinema.Melyek ezek az esetek? * Ha az alany someone/somebody.ugye? tr Az ut6k6rd6st ker6sek. Az ut6k6rd6s seg€dig6b6l6s szem6lyes n6vm6sialanyb6l6ll.az ut6k6rd6sben vagy a you-t (esetlega he-t) hasznSljuk: One shouf dn't enter without a T€hirt' should ondyou/he ? lJgye nem illik (az embemek) bel6pni p6l6 n6lkill? alanyunkneme van sz6.. don'tthey? Valakinekugyebdrmeg kell csindlnia. helyetteaz aren't I formAt vagy a kdnyvszag6Osszevonatlan haszn6ljuk: f'm too early.

274 275 .ii'i.i..ffi61i41fliiriifqi(jfe'tl.mindkett66zekeny lehet. What a (wonderful) night! Micsoda (gy6ny6r1)6jszaka! How cfeverly she speaks! Milyen okosan besz6l! Whatlovely music! De gy5nydr1 zene! E felki6lt6k6rd6sekrendszerint nem teljes mondatok...?vagyWould you like to .r..rdifi'i1{ $6ii A k6rd6szavastagad6 k6rd6seket0gy haszndljuk.. ezek a k6rd6s megfelel6form6j6b6l6s a tagad6 alakb6l egy6rtelmtienad6dnak.. egyenessz6rendriek..+j$$rn$rif. j6? A felki6lt6k6rd6sek A Milyen.riris.iiiiir..:r**rfE$6 xi:i::*itif6li*r*::i::::i::::i::::l::l::t:t::l::.i.. Bizonyostagad6 k6rd6seketazonban angolul ritk6bbanhaszndlunk. a benn0k de haszn6ltk6rd6sz6a k6rd6sekkel rokonitja6ket.-.$:l+g*6b:i$ffilrils...ri$r.rtffiev:tinop iiii.. I A how segits6g6vel alkotottfelki6lt6k6rd6sek How greatl De klassz!How lnterestingl Erdekes!How stranget Mityenk1t6n6s! .ii.A sz6mszer0s5gre tehAtarra.m6s tagad6 k6rd6sek pedig angoluleg6szen m6s szerepfiek.il.Sdiirlugrffiiliat#i we go and have a drink? Gyeriink.i..iiffiiiiiiriiiiiirrs+.lll:ii:i:::ii::i::i:::ili:r:...1form5jrifelki5lt6kerdeses a val6di kErdes a kUldnbsegere! A How foud the music isl Milyen hangos a zene! felkiAltAs. could you? Nem adn1d kilcsdn azt a vetit1t a h6fu6gere? * Tagad6alak0 mondatut6n az ut6k6rd6silyenkor iillit6: is Don't open lt..iiri#i#IrIBr. SokkalritkSbbak. egyes szdm0: What a (beautlful) planol Micsoda (gy6ny6rA)zongora! tdbbes szdm0: What (beautiful) pianosl Micsoda(gydnydrfr)zongorek! What (heavenly) voicesl Micsoda (mennyei)hangok! nem-sz6mszer0:What(lovely) muslcl Micsoda (sz6p)zene! What cheekl MicsodaPimaszseg! r ffi$i{i$e-Hi iti }r..i.' What a (clever) girl Kathy is! MrbsodaPgyes) I6ny Kathy! What beautiful weather we're having! De szdp iddnk van! 4lasad6. sz6rendjeforditott.::::::t.:iii.. I K6rd6szavastagad6 kerd6sek Who didn't answer? Ki nem vdlaszolt? O A why-t tartalmaz6egyszenijelen alak0 tagad6 k6rd6sek k6tf6l€k ilruig''r.€lii#er. will you? Ne nyisd ki...iiii'ii. D Vigydzzunk How .?..? udvarias 6llitoalakot Would you like a . A How foud is the music? Mennyire/Milyenhangos a zene? val6di k6rdes.rl.li. Bizonyosesetekben a how k6rd6sz6t..You couldn't lend me that projector for the weekend. kin6l6sbanegyiltalSn nem haszn6lhatjuk: A Nem k6rsz egy kis .::..iii.iiiiiii.::i::.i. illetve Nem akarsz.. . ilyenkor n6vel6megl6tevagy hi6nya s a a f6n6vjelleg6t6lfugg. igyunk valamit! Why don't Why not go and see the new Altrnan film? How beautiful a girll Milyen sz6p l6ny! How silly an ideal Micsoda buta 6ttet! Menjilnk 6s n6zzilk az (tj Aftman-filmet! How very foudfy the boys speak! De hangosanbeszdlneka tilk! I Elddntend6tagad6 k6rd6sek fejeznekki: gyakran csod6lkoz6st.! Jaj de...minl magyarul: + tanacsot adnak: Why don't you eat less fat? Mi6ft nem fogyasztasz kevesebb zsirt? * javaslatot tesztink velilk: rt$w*:mell$xn*$l*i:*$liliirdnE$irirr...'iii..? k6rd6seketsemmik6ppensem k6rdezhetjtik igy: Wouldn:Tyou ....! Micsoda ..Voltak6ppen felki6lt6sok./jelent6sfi angolfelkidlt6 k€rd6seka magyarhoz hasonl6szerep(ek. Didn't you invite them? (H6t) Nem hivtad meg 6ket? K6r6sben.i.i''*iii.i...ii.i.. hogy milyenf6nev kdveti.i'i.i. neheztel6st s6t mint magyarul.i.I949x Az elddntend6 6s a kerd6szavask6rd6seknekegyar6ntvan tagad6 vSltozatuk. sz6rendje egyenes.iiiil.? HasznSljunk How lovely this music isl Hogy milyen sz6p ez a zene! How beautiful the weather is this afternoonl De sz6p az id6 ma ddlutdn! I A what segits6g6vel alkotottfelki6lt6 k6rd6sek Mindhdrom fajta f6n6wel haszn6lhat6k..#.! De .ri. mAsutta what-ot tartalmazzAk.ffii:+iEaXiiiirii*ii f$dtiiiffiffi" What a (stupid) question to askl //yen (buta) kArddstfeltenni! What a {funny) thing to sayl llyet / llyen furcsdt mondani! legyenek valakinek! What half-baked ideas to havel Hogy ilyen silletlens6gei i*Iiritfidgffi.

hdnykor i6n vissza? Where do you think we could meet? Mit gondolsz.) Aren't they? Nem?/T6nyleg? * A viszontk6rd6sszerkezete:seg6dige + szem6lyesn6vm5s-alany Ha az el6zm6nyben nincsseg6dige. ki. hdnyra i6n vissza? Angofulez nem lehets6ges:a Mit gondolsz. hol van? Mit ig4rt.tagad6el6zm6nyre tagad6a viszontk6rd6s: (The've had 100 concerts this year.meghallani mdsik 6llit6s5t. John veft egy robog6t.kiindul6" mondata a He said he would be arriving in the evening Azt mondta.Ha peldAula Mit mondott.?. Palmtopothaszndlnak. d0hUnket. (They use a palmtop.) John has bought a scooter? John? Hogy vett egy robog6t? Bought a scooter?Vettegy robog6t? Ascooter? Egy robog6t? I MagyarAzatraver6 visszhang-k6rd6s a Az egyik besz6l6nem hallja. hogy erdekl6desiinket.) Have they? Igaz4n?/ Tdnyleg?/ Csak nem? [= Really?l (They're not coming over to the USA.duplak6rd6s" hangzik: When did he say he would be arriving? 276 277 .mert csoddlkozik.ezeket magyarul egyszerrien egym6s mell6 tesszUk: Mit mondott. Ugyanolyansz6rendfi lehet. hol van? I K6t kerd6sz6 egy mondatban Amikor k6t mondatr6szrekerdezUnkegyszerre.. magyarulmindk6t k6rd6sz6 ez az megel6zheti ig6t. vagy nem akarjameg6rteni..) Have they? Val6ban?/ Igazdn?/ Csak nem? A visszhang-k6rd6s I lsm6tl6 visszhang-k6rd€s Az egyik besz6l6 teljes mondat6t vagy annak egy r6sz6t a mAsik megism6tli.inkAbbgondolatainkrendez6se. aggodalmunkat.duplak6rd6s" nem l6tez6 forma Ugyanigy: What did he say he would buy? Mit mondoft. mit vesz? What time dfd he promise he'd come back? Mit lgett. este igy 6rkezik.egybegyilrva" Amikor a Mit mondoft? Mit gondolsz? Mit ig6rt? tipus0 k6rd6seknek egy mdsik k6rd6s a t6rgyuk . pElddulvalamelyiksz6 miaft: erre k6rdez 16. mit vesz? Mit gondolsz. m6g egyszerakarjahallani. Nemj1nnek 6t az EgyesuttAtlamokba. Id6n 100 hangversenyakvolt.. csod6lkoz6sunkat.amit az mondott: (John has bought a scooter.) haszndlnak? They use awHlr??? Egy MtcsoDAT I Visszak6rdez6s:k6rd6sre adott visszhang-k6rdes Nem az elhangzottak megism6teltet6se. A bev1telt j6t1kony c6lra ajAnloftdk fdl. Hasonl6an: Who's coming when? K mikori6n?Who's sitting where? Ki hol al? I K6t magyar k6rd6s. + Allit6el6zm6nyre 5llit6. sem Fo++th€{n-{that did .meg akarv5n ism6teltetnia mondatot. hol van? nem lehet lVha+deyou tnin*r*nere-is-ne--+ Az ilyenk6rd6stangoluligy kell letrehozni: -) helyes .'?. akkor a. M6sokmondataira reag6lhatunk 0gy.. id6nyer6sa celja. Nem lehet sem Whatier+rhsm did you . Allit6 sz6rendet haszn6lunkk€rd6 dallammal: a k6rd6sz6 a nem 6rtett mondategys6g hely6nall. mit vesz? Mit gondolsz.peld6ula Mit fog venni? Hol van? Hdnyraidn vissza?kerdes .nem 6rti. A legegyszerfibbviszontk6rd6ssokszor csup6n azt mutatja: figyel0nk a besz6dpartnerre..angolul nem lehets6ges: A Knek mit veft6l? csak What did you buy for who? lehet.A viszontk6rd6s meglepetesUnket. hitetlenked6sUnket fejezzUk stb.az Uresdo-t haszn6ljuk: (They've offered the proceeds to charity.hol talhlkozhatndnk? Az ilyen k€rd6sekre a fugg6 k6rd6sek szok6sos (sz6rendet6s igeid6ket6rint6) szab6lyai6rv6nyesek. mint a k6rd6s maga: (How do you like Fanny's new dress? Hogy tetszikFanny 0j ruh6ja?) How (do) I like her new dress? (Hogy) Hogy tetszik az 0j ruh6ja? Keft6s kerdes A kett6s k6rd6sen ketf6ledolgot is ertUnk: a ugyanabban mondatban: $ Ket dolograk6rdezUnk Knek mit veft6l? Ki mikori6n? * K6t k6rd6s 6ll egym6s mellett: Mit mondott Monis...mikor 6rkezik? k6rdes .

alak. Gould you walkthe dog for a change. ez6rt szenved6ben: was understood. vetet. He has fixed the watch. Mostjavfftaftammeg 6pp a monitorl. hogy az alany (he) elerte. MegjavltoTTA az 6rdt. s6t b6rki. The governor made us wait in the lobby. I A.rendszerintellenszolgdltatds6rt v6geztet0nkvalamit.e'i.ffifis#titiiffiElHi*H$:itffii€i+*inxj*. Eg6sz j6l meg5ftefte magAt Pekingben. Nincs 16szabSly. there's plenty of time. tagad6sban have is seg6dig6re a szorul: tr K6rd6sben. because l'm using it all the time. A vdllalat h6tv6geken nem jdratja ezeket a buszokat. ftt arr6l van sz6.mely ig6k viselkednek igy. hogy a mriveltet6siszitu5ci6 melyik eset6r6lvan sz6. Joe az anyj1valfestette be a haiAt.) Poor Joe will must have his hair dyed gre€n if he wants that part in the film. m6skor k6r6s0nkre. Ketf6le mUveltet6ige 6s szerkezetj6het sz6ba: The German teacher made the whole class work harder.hogy kivel v6geztetjrika cselekv6st.A mfiveltet6s A mriveltet6sjellemz6je. let ig6kkel a Nemcsak az ig6t kell megv6lasztani. A korm6nyz6 az el6csarnokban verabtt bennunket. hogy a keft6 kdzUl melyikr6lvan sz6: He has the watch fixed: MegjavltTATja az 6r1t. Did you have the monitor fixed? Megjavlftaftada monitort? nem: lladye+---{ixed? I K6sztet6.hanem az ig6vel5116 szerkezetet is. amikor magyarul -(t)atl-(t)et k6pz6s ige 6ll. O A mfiveltet6 have 6s get nyelvtana A m0veltet6have 6s get nem segedige. Att6l f0gg6en. 1 Kapcsol6dhata have to kel/ ig6vel: I have to have/get the monitor fixed. kivelvegeztetjUk cselekv6st. A nAmeftandr az egdsz osztdlyt szorgalmasabb munkAra fogta. iilii$tli Szakemberrel.hiszen l6nyeges. by-szerkezetet: Joe had his hair dyed by hrs mother. Steve? The company doesn't run these buses at weekends. hanem sz6tanulSsdolga.hanemf6ige. nem p6reigen6v. m6s ig6t 6s m6s szerkezetethaszndlunk. Ne srbffesVsiirgesg b6yen van id6. Szegdny Joe-nak zdldre kell festetnie a haj6t. l6tsz6lagoskiv6tel: He made himself underctood in Beijing quite all right.mint a perfekt igeid6kben:csak a sz6rendb6lderiil ki. Mostjaviftatom epp a monitott. 278 MegnevezzUk. hogy 6f 6rts6k meg (they understood He him).(Ez a "szakembef persze a beosztottunk is lehet. sz1llit develop el6hIv dry +lean vegytiszti t fix7'avif Ia u nder mos. megneveftefstb. ha felk6rjtik 16. megvizsg1l mend iavif (photolcopy f6nymdsolpress vasal prinl nagyit I fienyk6pet] repai r la vif service szervizeI lest megvizsg6t Teh6tp6ld6ul:has the booklet bound bekdffeti ftizetethas the dress cleaned a kitisztiftatjaa ruhet gettwo pages copied kdt oldalt lemhsoltat a hasznelhatunk * Ha meg akarjuknevezni. * Kapcsol6dik mod6lisseg6dig6kkel: I can't have/get the monitor fixed now. M0veltet6s make. rdbesz6l6. Ez6rt6ll iti 3. * Perfektjelen: f've just had/got the monitor fixed.) nem l6tezik: a mUveltet€sta leggyakrabbansajdtos ig6kkel fejezzUkki: zak6t csindltat = has a jacket made vetet velem egy 0j tdsk(tt = gefs me to buy a new bag megnevettetbenn1nket = maftes us laugh Ezeket az angol szerirezeteketnemcsak akkor hasznSljuk. Azt hiszem. * A miiveltet6sben ugyanfigya have szerepel. have. hogy valaki mAssalcsin6ltatvalamit. tisztIt Iook at megn62. get. ezek tuddsa nem nyelvtan. ha kell neki az a filmszerep. I suppose I must get the old monitor fixed. hanem p6ld6ul: What made flte little boy c4/? Mit6l sirt(a el magdt) a kisfirt? tr llyen.b6rmunk6ban v6gzetttev6kenys6gek: bind bek5t build 6pif clean flsztil copy md'so/deliver k6zbesit. Most nem javittathatom meg a monitort.b6rmunka" iiiffi. * Sajdtos eset.A leggyakrabbanszakemberrelv6ge1etUnk valamit.il#iiiifilrr#liliiii:iliiliiiifii:i. Angoful mfiveftet6 igek6pz6(csindltat. 279 . med egyfolytAban haszndlom. cselekv6sre bir. Meg kelljaviftatnom a monitort. k6sztetvalakit vagy valamit. Steve? Megs6thftatndd kiv6telesen te a kutydt..Ez tdbb dolgotis jelent: folyamatosjelenbenvagy m0tban es perfekt * A vekik k6pzeft szerkezetek jelenbenvagy m(ltban is haszn6lhat6k: jelen: * Folyamatos f'm having/getting the monitor fixed.noszogat6m0veltet6s Mfiveltet6smfiveltet6ige n6lktil Sok ig6nek van m0veltet6jellegfi jelent6se is: Don't hurry me. meg kelljavittatnom a r€gi monitort. a szakm6t6s az illet6 nev6t nem emlitjUk. utaslt6sunkrav6gzik a cselekv6st(elolvastatunkvalamit stb).

i|trvE. volt(ak) There's still some whisky in the bottle.. fnem: ellopafta a kocsijifl The week before the premiere the producer had one of his sons kidnapped.p6ld6ul: Don't make me laughl Ne rdhctgfess/ What makes you think so? Mibdl gondolod? Tefl me what made you cry. Az eldcsarnokbanvArattakbennlnket. A l6tsz6lagos mfiveltet6s Csup6n formailag egyezik meg a fenti mriveltet6kkel. There were no people in the house. Fleischmann tandr 0r el6rle. There's a man in the wardrobe. E tipusban tdbbf6le mfiveltet6ige.Aidi#i. * E mondatokb6lalkotottkerd6sekbena there cser6l helyet a seg6dig6vel: ls there no more .? There's no more . hogy egy hdt alaft mindegyikiik tudott iszni. A bemutat6 eldtti h6ten a producemek elraboft4k az egyikfi6t.. * A megvdrakozlatgyakran keep somebody waiting The governor kept us waiting in the lobby. A l6tez6skifejez6se:van/nincs.i:!:ii:i! iUsfi*Hift#ti:'*t. 1 E mondatokbanaz ut6k6rd6sbena there{ ismEteljrikmeg: There's no more.. ugye? fJEzzel a puszta letezdstkifejez6there-rel a kdvetkez6dolgok Allhatnakegytitt: * a be valamely alakja + az alany + be + alany + igei szerkezet * valamelyegy6bige : i: ::i! :::: li r'::r'I l:::::::a:::t:::::::::::::::l: l!:i:i:i:it:i:!r!:i:!ar!rlr!ri. hogy eltegyenek nekem is egy p6lddnyt? I Egyszerfioks6gi viszonyt kifejez6 m0veltet6s Itt sem bdrmunka.:!:lr!:!nr!::r!:::!:i:ii:::!:ii:i:ii :':::':. Nrncsthbb .vagy a have ig6vel fejezhet6 ki.iii!i.irii. There were actually two men in the wardrobe. amikorvalamilyensajn6latos esem6nyr6l szAmolunk be. Nincs whisky az Avegben.Jelent6s6benelt6r: f6k6nt olyankor haszndljuk.kell lennie A magyar van/nincspdr .ii.ri.iil ikli*ii i#ir i:iri*'ilfiliirriiiirriiliinriiiriiiiiiiXiriiiiiiiririiiirliiililiiliiritriiii::liliiiiliilliilriliiiiiirirriiiiiiiiiiiiirjiiiri Let me know when you're ready.sz6rmaz6kai" kovetkez6k: a van(nak) volt(ak) nincs(enek) nem volt(ak) lenn(6n)e(k) nem lenn(6n)ek kellene lennie/lennitik nem kellene lennie/lenniakstb. tr A there melletti be seg6digdkkel 6llhat: is A there mellettibe mindenigeid6ben. $ nrncs(enek) There's no whisky in the boftle.:t:i:il. Could get them to spare me a copy? Megkdmdd Sket / Elintdzndd.:':::::':j:::::::1:'::::1::::1::::::::::::1 j':':':::':':::':':::::'::::::: j::'::::::::::::: j'::::::'::::::::::::::::: i!l.iiiriiiitliiiiriiixiiiiiiiiiiiiiriiiiiiii. 280 281 ...fg*ilii''':i*liIHHsi*iht*liiiiiiii:iixn|ili|i:liiii|ii|'l|l Mr Fleischmann had them swimming in a week..::':::':':.vagy hat6rozatlanalany + ptnes(illetve annak sz6rmaz6kai) szerepelnek. Fanny got me to buy her a new hat this week. Poor Mr Fleischmann had his car stolen. Fanny 0j kalapot vetetett velem ezen a hdten.#.ha nem volna vasdrnap. sem r6besz6l6s/k6nyszerit6s nem 6ll fenn.akkor a l6tez6sta there + a be alakjai fejezik ki.li!li:::!l!lti:iliiiti:iiiti:!:!:::ii:::!:t:i:i. There would be no-one here if it wasn't Sunday. Nem tudom beinditani ezt a rohadt kocsit. Lehetett volna k€t fdtfi is a szekr6nyben. mi6ft sidad el magad. Mondd el. is there? Nincs t6bb. M6g van egy kis whisky az uvegben. Erfesifg ha keszenvagy.ii. mellettUksokf6le szerkezet lehetseges.i.? Nrncstobb. I SajAtosm0veltet6jelent6sek I can't get the damned car starting/started. Nem lenne itt senki. Szegdny Fleischmann tandr rtmak elloptdk a kocsijdt. I there is Amikormagyarulpuszt6n hat6rozatlan alany+ y6n (illetveannak sz6rmazekai).* A mate-es szerkezetszenved6formdrja eset6n p6reigen6vhelyettto-igen6v5ll: We wpre made to wait in the lobby. Egy f6rfi van a szekr6nyben. hogy van mdg egy f6rti ebben a szekr6nyben.ii. Lehet..:':':':.#i*E-g#$jI. Nem volt(ak)ember(ek) a hdzban.i. A van/nincsleggyakrabbanvagy a there is szerkezettel. * van(nak).. There might be another man in this wardrobe. A kormdnyz6az elacsamokbanvdratoft bennlnket.ii:i.:$iiie*iri$i.ii..iS$i(ffi. K6t fdrfi is volt a szekrdnyben.ii. Ezeknek angolul t6bb dolog felel meg. There could have been two men in the wardrobe.

amivel fdl tudod szeletelni a kolbdszt? * A sz6ban forg6 szem6lykifejez€setdbbfelek6pptdrt6nhet: Do you have a place to go (to)? ls there a place for you to go (to)? ls there a place (that) you can go (to)? Van hovd mennetek? Van (egy hely). -ing-es alakban. ahol ..) HAVE Q A ndlam van/nincs ndlam'. illefu nehdz 6rtelemben e : There was no denying the success. I A there is 6s a have (got) neha felc-serelhet6 A "van/nincs valamije.. haven't got.-ing nem lehet. illefue n. ls there nothing for you to do? / Do you have nothing to do? Nincs mit csin4lnod / mihez kezdened? Have you got anything to slice the sausage wath? ls there anything to slice the sausage with? Van mivel felszeletelned / Van..6rdekes birtokos-birtok-hely l6ncot lStunk: There is a good alarm system on their new Gorsa.have + haterozottt6rgy: Have you got your cheque book on/with you? Ndlad van a csekkf1zeted? Hasonl6keppa megvan l= megkerult. = Their new Corsa has (got) a good alarm system. ahovd meheftek? Sok olyan mondatban. i Avalami valamilyenc6lra (meg)van eset6ben is a have the hasznSlatos: I don't have the time now. hogy keft6n6l t1bb f6r'fi van a szekr6nyben? # Saj6tos szerkezet a There is no . (L6sd a BTRToKLAST KTFEJEZO fejezetet. A fdndkkel nem lehet vitdzni.-ing / There was no .. amiket tegnap elhagytam. There's no arguingwith the head. Nem is leheteft(volna) tagadni a sikeft. MegvannaAMegkerhltek a kulcsaim. I have Valakinekfualaminek van (volt. Will she have the strength? Leszhozz6 ereje? . Mosf nrncs ra iddm. hogy keft6n6l tdbb f6rti van ebben a szekrdnyben.valaholvalakinek van valamije" mintAz 0j Corsdjukonvanj6 iasztd .* A there melleftibe kapcsol6dhat egyeb igekhezigenevesalakbanis: I don't expect there to be more than two men in this wardrobe.elolj6r6kkal * A there mellettibe haszn6latos is: What are the chances of there being more than two men in the wardrobe? Mennyi a val6szinds6ge annak.'hcs (nem volt) valamije A van kifejez6se: have (got): Have we got enough bread? Van el6g kenyeriink? A nr'hcskifejez6se: have (got) no. don't have stb.megletfl eset6ben: I've got the keys I lost yesterday. lesz) valamije. Nem hiszem. amivel csin6ilhat valamif '. = They have (got) a good alarm system on their new Gorsa.

right' Rem6lhet6legminden rendbei6n. come righUtrue Everything will hopefully come. lt became a success. Kif1z6d6fta cip6f1z6d.hasznAlhat6 He became a doctor. feh6r left. get. csak kUl6n-kUl6n meg.emberi akaraUteft go bad rnegromlik go bald (meg)kopaszodikgo bankrupt t5nkremegy[tizletileg] go go bfind megvakul go c?azy meg6rtilgo deaf megsdlketiil dry kiszdrad szedik 9o sour go grey (meg)6szt)tgo mad meg1rtil go mouldy megpen6 megsaianyodik go stale kiszdrad [keny6rl go wrong elromlik * grow . Biztosra veszem. 0 Amikor viszont olyan jelent6st akarunk kifejezni. meg-6reg-szik. ink6bbnegativ folyamat: 1 go . el-fe h6r-edik. el-csendes-edik. Angolul az ilyenjelentEst legtdbbsz6ra become (vagy egy azzal rokon) ig6vel. What's gonewrong? Mi romlott el? I had gof boredlimpatientby the time I was at page three.MEc/FELmelegszik. Hogy az ift szerepl6 become. getworse rosszabbodik ft's gefting better all the time. Magyarul mondhatjuk is hogy: vak lett. MEGOregszik. csendessd vAlt.melyikigevellesz angolosabb mondanival6nk. grow. Odakint eg5szenbh1ft. run short (of) kifogy valamibdl O F6ndvi szerkezettel6s mell6kn6wel egyar6nt6llhatnak szinte minden mell6kn6wel: + become . Hugh kezdeft tArelmetlenne vehi. Javul egyfolytAban. Ha nem tudjuk. Siker left. magyarhoz a a hasonl6an haszndlhatjuk mindiga become-ot. mire a harmadik oldalhoz 6rtem. HAvdsddik odakint. Hugh akkor Ieft szln6sz / Alft be szin6sznek.a v6ltoz6sfolyamatban van: It's growing cold outside. amikor Glasgow-ba kdltdzdft. foly6l. ELferad.A valik valamiv6 kifejez6se Az af5bbi peld6k mind a vdlik valamiv6. turn kdzUlmelyikkel. ellen6bentorten6. BEs^tetedik. azt tanulhatjuk become/go b$nd megvakul become/fall silent e/csendesedlk become/grow/get old megdregszikbecome/get wet benedvesedik become/go cloudy befelhds5dikbecome/turn white/pale elfehhredik perszeegyszer0bben. I A vdlrkjelent6sri igeket vagy csak f6n6v. O Amikorezek az ig6k folyamatos id6ben6llnak. kifAzddik'kiold6dik Your shoelaces have come undone. Hugh was gelting impatient. be-nedves-edik. BilMEcnedvesedikigekdt6i hordoznak. be-felh6s-6dik. plusz mell6kn6wel fejezztik ki. Her dream! finaf fy carne true' Almai vdgdl val6ravdltak. Eluntam magam / Ttirelmetlen leftem.az egyik legSltal6nosabb get angry megdtihddik get betterlavul gy6gyul getborcd elunia magAt get coto rral g-etconfused lsszezavarodik get dark scifdfedikget drunk beru7g get ready k6szti/ let iff megbefegedik get late k6s6 /esz get old dregsztk 6zik get tired ferad getwawn melegszik getwet nedvesedik.LilKhAl. Sok ifyen magyar ige van: meg-vak-ul. vdlik beldle f'm sure she will / would make an excellent teacher. Oruosleft bel6le. vagy csak mell6kn6v vagy mindkett6 kdvetheti tr Csak f6n6wel (f6n6vi szerkezettel)6llhat ) make bizonyul. nedvessd vdlt. ELromlik. Q Avalami ffoglalkoz6sllesz (valakib6l)jelentds mindig kifejezhet6 a become ig6vel: Hugh became an acforwhen he moved to Glasgow. ELkesztil. fall. hogy kitfrn6 tandr leszlenne bel6le. 6reg left. tr Csak mell6kn6wel 6llnak a k6vetkez6k: ? come come open/unfastened/undone kinyilik. illelve v6lik valamilyenn6jelent6stfejezik ki. felh6s Ieft (az idd).mint amit a MEcjavul.fokozatos v6ltoz6stfejez ki grow dark (be) sotltedik grow fat (el)hlzik gtow loud(er) (fdl)hangosodik grow ofd (meg)dregszikgrow pale e/sdpad grow tired elf1rad * run dry kiszilrad lklt. az ige perfekt alakj6t kell haszn6lnunk {az ig6ketldsd alAbb): ft has grown qulte cold outslde. ige * get . * fall fall asfeep elalsziklallill megbetegedikfall flat rosszulsiil ellall preylvictim to illdozatul esik vmineWkineklall short kev6snekbizonyulfall silent elcsendesedik + turn turn turn begorombul yellow(eumeg)sdrgul re turncold hideg fordulturnnasty nyodik warm(fol)melegszik id6l lu'n laz sourmegsava n t l I I I 2U .

6k. * Ha szem6lyes n6vmdssalfeleliink a who k6rd6sre. illetvehogy-os mondatokat helyettesitenek: tr A to 6ll a teljes to-igen6v (+ 6n6sk b6vitm6nyei)helyeft A szerkezet mAsk6nthi6nyos.Uncle Jeremy.Mondatelej6n6ll. meft sok dolga voft. Jeremy becsi szeretn€.Ez csak a kdtetlen stilusban lehetseges. mint magyarul: Uncle Jeremy would prefer Aunt Agatha to go but she doesn't want to. 6n. Ha nem akarjuka teljesto-igenevet megism6telni. Jeremy bdcsi reggel nyolckor hfuezeft.fontos azonban felismern0nk 6s meg6rten0k6ket: Got a cigarette? Van egy cigid? [= Have you got a cigarettefl Must be going now. mostmdr mennem kett. * Az elmarad6t6rgy korabbanis dllhata. Us. de 5 nem akar.] Taste good. Mi6rt csak most adtad post1ra. mdr el6bb kelleft volna [ezt tenned]. hogy igen. de nem -"does#t-want. Na. [l must be going now.hi6ny" mondatelejiszavak. They did. igy tesz: Why did you post it only now? You should have done so earlier. Who is that in the picture? K az a k6pen? . Jeremy b{tcsi k6sziteft minden f6nykdpet 6s a felesdge hivta el6 6ket. hanem: azt tesz. Nagyon is szeretn6k.A do so nem is azt jelenti.. hogy lgy csindlja. a szem6lyesn6vm6sok. tot akkor is hasznSlnunk a kell: vagy doesn't want to go.megmaradtndl": Uncle Jeremy took (. Jeremy bdcsi a bmecon szokoftte6zni.vm6sok. Mi. Them. but he returned . We did.a fentiekszerintel6fordul.k6t eset lehets6ges: Who took the photo? R k4sziteftea fotdt? * A seg6dig6t is hasznSljuk: I did.a v6laszbangyakran csak az igen6v to-ja szerepel(de annak musz6j szerepelnie): Do you want to buy a new one? Szeretn6l egy hjat venni? I'd love to. / So they told me. trDoso Nem t6vesztend6 6ssze a so do | 6n rs szerkezettel. * A n6vm6s t6rgyeset6t haszndljuk: Me. is. megtesz.. 6k. Jeremy bdcsi.n6vel6k. Jackie? [= Does it taste good?] I Az and. I Az alAbbi mondat-rdvidit6sek to-igeneves.$eeause{ad a lot. but.Tomorrow evening..ha menne Agatha n6ni. Aunt Agatha does so in thc garden.. ezek mind "hi6nyosak": When are they arriving? Mikor drkeznek? . Jeremy bdcsi d6luten vissza is ment.. tr A so a hear fial/ understand 6rfesti/ tell mond believe vdl say mond ig6kkel elhangzott Slfitasra utalvissza. Itt nem lehet -. Ezt/Ugy mondtitk. Nem telik 16.el6fordul6sa UncfeJeremy took all photographs and his wife developed them. Jackie? lzlik.Azt hiszem tipusdv6lasztadunk.6. She / He did. 6.birtokosn6. * Amikor m6r elhangzottdologra visszautalvaRemEIem.Szeretn6m. seg6dig6k. I A m6sik. 286 .hidnyos mondat' t6bbf6le I Mindenmondatr6szhaszn6lhat6 6nmag6banv6laszk€nt. HerlHim. Willtherebe an eclipse the sun? of lgaz.jelensegek Egy6bmondattani Mondatokkdzdtt _Hi5nl99_mo!99!9!_ jelens6gettakar: A. Nem kell pr6bSlkoznunkilyenekkel. de dhlutdn vissza is ment. Agatha nAni a keftben (szokott).elmaradAsa. or kezdet0 mellerendel6sn6legy-egyelemet nem kell k6tszer megism6telnUnk a _ jeloli): (ezt Uncle Jeremy arrived at 8 am but _ returned in the afternoon. hogy tal1lkoznak mdg? Sokitig rem6fte. hely6nviszontn6vm6s-nyomnak maradnia: kell * A tArgym6sodik. vagy doesn't want to. I can't afford to.) all photographs. Iehefsdges az rtj pasas? Mindenki azt mondja. Az 6llit6smegism6tl€s6t is elkerUlhetjUk: igy ls the new guy talented? Everybody says so. Mi.) and his wife developed (. Azt gondolta. . Holnap este. Jeremy bdcsi kiszitefte 6s a felesdge hMa el6 az dsszes f6nyk6pet.En..hogynapfogyatkoz1s lesz? So they said. (nem --heped-it) * Amikor valamely k6rd6sa would like/love szeretneintend/mean sz6nd6kozik promise [96r aftord ki tudja fizetnitorget elfelejt utAnA116 igenevet tartalmaz.. Lehetne:. * AlSrendel6sn6lviszont a meg nem ism6telt f6nev helyett musz6j n6vm6st hasznilni: Uncle Jeremy returned in the afternoon because lre had a lot to do.. Uncle Jeremy drinks tea on the porch.For a long time she hoped to. hogycsak az igen6vto-j6t ism6teljuk meg: Did she think they would meet again? .

amelYreaz El Ha a mondatban nincs seg6dige. az 6n is. amelyik0nmag6ban megfelelne.. / 1gy tudom. kezdet0 mondatok dallama a jelzett irinyt k6veti (lAsda fenti p6ld6kat is). 288 289 I I . he can't. / lunderstandso. Hasonl6an: Barnaby will be able to play really well. ll but I can.. M6g k€rddszavas k6rddsreis felelhettink [gy: (Why don't you ever go swimming? Mi6ft nem jhrsz tszni?) v I dol De @efl szoktam! tr Egyet6rt6stagad6 mondattal A negativ el6zm6nnyelegyet6rt6v6lasz magyarulkezd6dhet /gen . / lsupposeso. Bamaby igazdn j6l fog tudni jdtszani. Nem besz6l. 8esz6l. 6n sem a do-val fejezhet6ki: (Barnaby doesn't go on Tuesdays. mert mes dallammal ezek a mondatoknem de jelent6sfiek.az el6zm6nnyel szembehelyezked6dehogynem.s6t nincs is olyan angolsz6. Nem ttl i6 zongorista. lljelnel teh6tvagy van mondathatAr. he cant De (tud). / lhopeso. yet. akdr tagad6 alakban. 6s a be atraid f6l. he z doesl De (tud). 2 Yes. I A klasszikusr6vid v6lasz lgenl6vagy tagad6 v6lasztadunk a partnerk6rdeseben foglaltakra.aki el6ttiink No{./ Szerintem. / Neitherdoes his brother. No. g Az 6n is. lgen.s6t n6ha ugyanazonmondatonbelUl tesszUkezt.) Neither do l.r<!vid v6lasz" v6ltozatai./ Az dccse se. l-deC+thi+kit.rdvid v6lasz" kifejezestegan 6rtend6:sokszor nem a mdsok. illetve not-ot haszn5lt. ll 6s az diccsels. ak6r 6llit6.. vagy: J Yes./ RemEIem. he v canl De (tud).Rdvidv5lasz Az alAbbi helyzetek a . (Can't he play the cello?l Nem tud csell6zni?) No. he doesn't.. ll A de kifejez6se A magyar de sz6cska tagad6 el6zm6nyre adott ellenkez6s. he can't. illetve not-tal kell egyet6rtentinkvalakivel. Barnaby keddenkentnem ier. (Gan he play the cello? Tud csell6zni?) Yes. he does. ll and so will his brother. hope es imagine esetebenbiztosabb Helytelen: f+hink{tha9-ne' I thinUsuppose/hope/imagineso alakot haszndlni.hanem a magunkgondolat6tvissztiktov6bb.nem. Tud. Att6l tartok/ Sainos. Nem tud. (He's not a very good pianist. aft6l taft believe hlszexpect v6l hope remdl imagine v6l suppose gondolthink szubjektivr6vidv6laszoknak hlsz understand lgy tud ig6kkeladottv6laszokat hivjuk: (Can she pfay the cello? Tud csell6zni?) Ithinkso.igen. that's exactly the problem. llyenkorteh6t dallam6ban kitUntetett igenl6rdvidv6lasztadunk. vagy: J Yes. (Doesn't he know Dutch? Nem tud hollandul?) No. ll 6s az dccse sern.ll de 6n igen' Barnaby doesn't go on Tuesdays ll and neither does his brother.A..A dallamjel6l6seaz6rt sz0ks6ges. he doesn't. thin*+hat-net. nem l6teziktehet Y€s+don+. Barnaby keddenk6ntnemi4r. he doesl De (tud). A so helyett az it nem haszn6lhat6:f+ningnepe-+ tr A tagad6 v5laszokigy hangzanak: (Can('t)she pfay the cello? (Nem) Tudcsellozni?) I'm afraid not.Az ilyenDe . No./ Agy gondolom. Szerintemnem tipusrl.A but sz6t nem haszn6lhatjuk. Barney can't use the camcorder a Bamey nem haszndlhatja videokamerdt. z Yes. he can. Nem tud. 6n sem szerkezetneknem felt€tlenUl kell 0j. Nemtud. az tagaddsndl I don't A think. illetve vSlaszmondatban vagy nincs: a szerepelnie. (Does he speak Dutch? Beszdl hollandul?) Yes. Azt hiszem.angolul azonban soha: angolul No-val. suppose. (You can't open it. right? Nem tudod kinyitni. igaz?) No. igen..-nel. igen Azt hiszem. Szu9gllvrovqahsz_ A Szerintemigen.) Nor is anyone in the family' A csal\dban senkinem az. En se. Ey" tef"^_ 0j alanyt vezetnek be. /limagineso. pontosanez a baj. Vesi+ve eantt f6le mondat.

es vagy do-val helyettesitjUk. also.) His brother (does) too. as well valamelyik6vel. illetvea neither-rel. vagy teljesenelhagyjuk: (Barnaby plays the cello.U Ugyaneza jelentEsmindigkifejezhet6 ls 6s a sem egyeb megfelel6ivel az is a too. Barnaby csell6zik.6s az dccse sem. Fejezet Hat6rozok 290 . Bamaby keddenk6nt nemjAr. Az occse is. 7. az ig6t vagy megism6telj0k.EzekettehSta szok6sor mondatbeli helyUkdn hasznAljuk. Barnaby doesn't go on Tuesdaysand his brother doesn't (go) either.

fajtAikkal. sitting down. the noise stopped.cel-. az angolhat6roz6kat mondatvegeretesszLik szerkezetek-tehAta nem egyetlen gyakorisdgi A kiv6televel).nyelvi kifejez6eszk6zeikkel ismerkedUnk meg. when I came in. valamint k6t kUl6nleges hat6roz6fajt6t. hanem tobbf6le szerkezettolthetbe (holnapt6l.m6d-. szfpen). + Ha mintegy el6k6szitjUk ln the machine. the gremlins made a hell of a noise. hatAroz6i hatirroz6 sz6 kifejezte hatAroz6k. Szdmyecsk6k 6nekeltek 6s tdncoltak eg6sz 6jszaka az iv6ban.mindig kevesb6 mozgekonyak. a * Ha a mondatv6g6nk6t vagy t6bb hat6roz66llna.6llapot-. + a mondat v6g6re: a t6rgy vagy tArgyhatAroz6 tr A mondat elejere f6leg k6t esetben kerUl hatdroz6: vele a talajt a cselekv6s sz{mAra'. tilve. ok-) kivUl fajt6jrihat6roz6kon A hagyom6nyos megvizsgSljuk a r6szeshatdroz6s fogalm6t 6s k6t eset6t. At exactly 72 o'clock. (hely-.id6-. I A hatdroz6k h6rom helyrekerUlhetnek: * a mondat elej6relaz alanyel6): ez kiv6lt az id6t 6s helyetjel6l6 hat6roz6khelye * mondatbels6 helyzetbe(az ige ele vagy az igei szerkezetenbelUlre) ut6n. 293 .Ebben a fejezetben a hat6roz6k tudnival6ival . Pontosan 12 6rakor a zaj abbamaradt. A gdpben a szhmyecskdk pokoli zajt csaptak. amikor bei6ffem).ezek leginkAbbmondat v6gi helyzet0ek.a sokszor magyart6l elter6 mondatbelihely0kkel. last week. ha vannak ilyenek.a mondatcsak igy lehets6ges: Do something quicklyl (nem pedig Do{uicklfsomething). A hat6roz6kmondatbelihelye I Hat6roz6 6s hatAroz6sz6 Hatdrroz6i szerepet nemcsakhat6roz6sz6k(most.a hatAroz6i-ing-es szerkezet 6s a mell6kmondat: from tomorrow. I N6h6ny6ltal6nosszab6ly Az ige 6s tArgya kdzdtt dltaldbannem 6llhat hat6roz6:Csindli gyorsan valamit! tipusrisz6rendangolulnem l6tezik. (n6h6ny a ha A legbiztosabb.az 0gynevezett t6rgyhat6roz6t6s a komment6rhatSroz6kat.egyikUk mondatelej6re kertllhet: -+ Gremfins sang and danced in the saloon all night. Angolul ilyenek az eloljdr6s szerkezet.a f6n6vi szerkezet.a m1lt h6ten. arra.

Gyakran hazudoft.) rcEKfejezetben. 294 .t6gabb fel6: Hely: We met in the zoo in Olomouc. vagy irdnytjelent6 Angolulgyakrancsak az ig6b6lderUlki. Az igy netdn egymis mell6 kerUl6hdrom hat6roz6egyik6t c6lszer0 a mondat elejdretenni:All morning. run) nem Az 6ltal5nos a de az dllhatin az into helyett. ha * lr6nykifejez6s6re biztosabb. back vrssza behind hdfra beyond hdtul down /e(nf. -ban. oda home offhon. kint6sezek fokozAsa E n6gy hat6roz6sz6mindegyiketobbf6lek6ppenis kifejezhet6. felvSlthatja intot p6ldAul jump.) A magyarban az ilgynevezettirSnyh6rmass6got kul6neszkozzeltudjukkifejezni. el6re around kdrbeaway el stb. * A mozg6stjelent6 ig6kn6la sorrend: ir6ny Come here quickfyl Gyere gyorsan ide! Nem eeme{uiekBr$ere. The dog jumped in(to) the water. m6d id6. throw mellett: wafk/run into the shop bemegy/beszalada boltba nem: walUrun in+he-shep Viszont: He put the coin in(to) his pocket.AII night. A zseb6be tefte a penzt. fent.de kdzdpfokuk azonos mint6t kdvet: * A helyhatdroz6konbelUlaz irdny megel6zi a helyzetet: Did you go to the zoo in Olomouc? Hmentetek Olomoucbanaz 1llatkeftbe? Nem in4)lemeue-te-the*ee. -ra is. 6ppens6ggel I Helyhatdroz6sz6k (nem e16ljd16k6nVigekdt6kent is haszndlt) hatAroz6sz6k tr On6l16 * Sokukjeldlhethelyzetet ir6nytis: is. sonendj0k: m6d hely id6. be (a szobAba(n))outdoor kint. hiszen ift magyarul nincs semmif6le korldtozis. de there ott. -b6l. LAsda ToBBSZAVAS QAlent. -ra. fall. Angolul ift is van a legbiztosabbhelytik. hogy helyzetet el6ljAr6r6l van-e sz6: az in elolj6r6-ba is. come. A h0ga sohase hazudna* a mozg6ige ut6n: He would aeyer have lied. * a seg6dige ut6n: Her sister would neyer lie. fent east(ward[sl) keletnek[a tcibbi6gt61jalhasonl6keppenllar messz(ir)enearby a kozelbe(n)here /f. put. The children played quietly in their room all moming. -ban is lehet. jelent6s0mozg6st jelent6 ig6k mellett(go.sz0kebbt6l haladunka nagyobb. Ez kUl6n6senfontos. valamint az id6hat6roz6konbeliil a kisebbt6l. * A hely-. je16lhetnek: 1 Amelyekcsak irAnyt asideoldalra downward(s) lefelftosvtard(s)el6re inward(s) befel€ lellbalra outward(s) kifel6 right jobbra sideways oldalra upward(s) felfeli fl EloljSr6k6nt6s igekot6k6ntis haszn6lt hat6roz6sz6k aboutkdrbe(n) above fentacross dfahead el6l. aboard a jdrmdv6n vagy a jdrm1re downstairs /e(nf) upstairs fdl. gremlins sang and danced all nighL Az iv6ban eg6sz 1jszaka szdmyecsk6k 4nekeltek 6s tdncoltak.haza indoors bent. ki (a szabadba(n))abroad k1ffdlddn.ezek a hat6roz6k a mondat vdg6re is kenilhetnek.az on lehet-on is. bent. tr A mondat v6gdn szint6n szabott a sorrend Ha tdbb hatdroz6 van. A helyhat6roz6k I Helyzet6s irSny (-ba. Ak6rcsak a magyarban. -on. Nem in€lemsuein{he-zee.ktiff6ldre illetve-HovA some-/no-/anyJevery-/elsewaeae vala-/se-/bdr-/minden-/m4sHot. -rdlstb. the children played quietly in their room. mint az on. Olomoucbantaldlkoztunkaz illlatkeftben. Q A mondatbels6helyzet Mondatbels6helyzetbeker0lnek a gyakorisdgihat6roz6k: always mindig trequently gyakran never soha otlen gyakran rarely itkAn Allhatnak: * az ige el6ft: She ollen lied. walk. A gyerekek eg6sz d6lel6ft csendben jdtszoftak a szobdjukban. vagy: In the saloon. Sohase hazudoft volna. gremlins sang and danced in the saloon. A kutya beugrofta vizbe. az into{ hasznAljuk az onto viszont ritk6bban fordulel6. Eg6sz 6jszaka szdmyecsk6k Anekeltek 6s thncoltak az iv6ban.

iiiiiiiiii:iiiiiiiirsi. ugyanakkor az oN the desk = az aszfalo|.nemcsakin: at the cinema moziban Int6zm6nyekeset6ben.i. on in Bfoomington Bloomingtonban at 200 Wafnut Street a Walnut Street 200-ban in/on Wafnut Street a Walnut Streeten * Amikora ndlam 0gy6rtend6.EulnFfinfj. tr A tovdbbiakban csak a magyart6l val6 f6bb elt6r6sekre hlvjukf6l a figyelmet. A helyetkifejez6elolj6r6k kdz6ttikUl6nbs6gekr6l p6lddulhogy a below. in.sohasem fejezhet6ki az at-tel:ez ilyenkor me vagy with me. nem pedig befure-th+ear. de p6ld5ula mez6N= tNthe field. Ugyanaza magyarrag nem mindigugyanannak angolelolj6r6nak az felel meg.:. on A -n6l/-n6l + szem6lyazt is jelentheti. mostandban (egyszerrimtlttal) since az6fa soon hamarosanthen az(u)tdn fifi. el6be j*rutua dll: stand before the king a kirAlyel6ft 6ll * sorrend/fontossAg: Abaffy comes before AbAdi az Abaffy az AbAdi el6ft van * Nincs el6lj6r6 az abroad khlfdldAn/k1lf5ldre home haza melleft.i.ii. A helyet kitqezS el6lj6r6kkdzUla leggyakoribbaz at.ii:.az aldbbiak szerint tOrt6nikaz el6ljAr6haszn6lat: * A -ban hely6non szerepel: TV. * A before neha m6gis kifejezhett6rbelis6get: * e16ft.iiiiii. * Valamihezk6pestadnakmeg id6pontot: after(wards) utinabelorelearfier eddig.i'r.hogy a zsebemben. 6s -on hely6nangolulin szerepel: * Az in the department a tanszdkenin the field a mez6n in the lecture az el1addson in the fesson az 6r*n in the list a listAnin the photo a fot6n in the picture a k5pen in the sky az 6gen in the street az utcAn in the sun a napon in the tree a fAn in the 2ndl3rd year a mdsodiVharmadik fvfolyamon * A -ban helyEnat is lehet.ii. on the radio stb.az on pedigaz -on ragnak. in az kdrUlbelUl megfelela magyar-ban.i. a beneath 6s az under kdziil mikor melyikhaszn6land6.:ii:tiiiiiiiiii::iii:ii iifi -es: tr A legtobb angol helyhat6roz6telolj6r6s szerkezetekfejezik ki.li.i.iHi$iirtj:iifflii. amikor rendeltet6sszer0haszn6latukr6lbesz6lUnk (ilyenkorrendszerintaz ezekben foly6 cselekv6sre utalunk). hogy a lakhelydn. csup6nid6belijelentdsben before: a kocsi e/6ff teh6l in front ol the car. atdsk1mban.csak j6 egynyelvri stb.i.liiiiiiiiiii ixii#i#ffi iiiii $liffiiiiltiiliffi iiiiiliiiiiii#ffi oe: 296 297 . Csak jelent6sukadhat6meg: az at a valahol6ltal6nos hozz6vet6leges kifejez6je.jelenleg) late kds6n now mosf nowadays mostandban presentlyT'e/enleg then akkortoday ma yesterday fegnap stb. on * Cimek:at.i.r$uiljtfi g. A mozi az dlelmiszerboltuten van. ezeldftftrstel6sz0rlately mostandban (egyszer( m0lftal) later k6s6bb.i$i.offhon: ilyenkoraz iget6l fUgg6en at vagy a with haszn6latos: az meet at Julian's / the Nicholsons' (place) Julianndl/ Nicholson6kndltal4lkozik lakik stay with Juf ian / the Nicholsons Julianndl/NicholsondknAl Az id6hatAroz6k ld6hat6roz6sra tdbbfdlenyelvieszkdzthaszn6lunk: * # * * egyszer0 hat6roz6sz6kat: now mosftoday ma el6lj6r6s szerkezeteket:before the spring break a tavaszi szLlnetel6ft mell6kmondatokat: after the break ended miutdn a szUnetv6get 6ft f6neves szerkezeteket(elolj6r6 n6lk0l): last month mhlt h6napban ld6t kifejezOhat6roz6sz6k Az id6hat6roz6sz6kf6bb csoportjaijelent6sUkszerint: * id6pontotjel6l6k (mikor?k6rd6sre felelnek) $ gyakoris5gotjel6l6k (milyengyakran? k6rdesrefelelnek) $ egy6b viszonyokatjel6l6k I ld6pontotjelo16id6hat6roz6sz6k again megint iust 6ppen (most.v the desk. es fordltva: = az asztaloN o.aztdn meantime/meanwhile kdzben next azutdn previousfy el6z6legpresently hamar(osan) recently nemr6g. hanem past: The cinema is pastthe food store. nem pedig +i+l+leeressin9.d}:iiiiiIliiiiiil:lIl:i:i.ii.ft':lfiliglir. de p6ld6ul oN the average = etlagBAN. * az el6ftt6rbelijelentesben angolulin front of. * Azutdn tdrben nem after. az in 6s az on.ti. * az -ig terbelijelent6sben angolulas far as.iiiiiili'ili. csak id6belijelentEsben a till: keresztez6d4sigteh6t as far as the crossing. sz6t6rakb6l nyerhetrink ismeretet. hogy a through 6s az across k6zdtt mi a kUl0nbs6g .

a m6sodikban mflttal vagy egyszerri m(lftal 6ll. (not) building the stadium? Mdg mindig (nem) hpitik a stadiont? I A miiregy6b megfelel6i O Allfto kdmyezetben:as earty as as early as the 12th century mdr a Xll. Meg mindig hpitik az tj stadiont. Hogy mikor melyiket haszn6ljuk. I A stif l jelent6se m6g mindig.m6g (nem) A rndr6s a mdg kitejezlsere t6bb angol eszkdz szolg6l. only CDs. a good/great deal sokat occasional fy/sometimes n6ha rarelyI seldom ritkdn never soha mdr (nem) . csak CD-ket..amelyekegy bizonyos az 6llhatnak. k6rd6sben 6s tagadAsbanis They're st/l building the new stadium.valaminttagad6 kdqrezetben is 6llhat: l\low I see. kerd6sben a yet 6s a before 5ll.itt csak a haszndlatn6h5ny vesz6lyforr6sdra hivjuk f6l a figyelmet. k6rd6. Csakhogy 6n mdr nem dohdnyzom. vagy: We don't sef f LPs any longer/ any morc. any longer.. ilyenkor magyarulmflt id5 haszn6latos: We haven't yef seen a single stadium in this state. Mdg [= kordbban.ezel6tt] ldftuk ezt a stadiont. dsszes stadrbnt Eftam MAR. amely 5llit6 6s k6rd6. Are they stir.mint a mdr sz6t.de at Easter hfsv6tko). je1616 I Gyakorisdrgot hatSroz6sz6k Ezek hely0k 6s jelentesiik szerint k6t csoportra oszthat6k: tr Pontos gyakoris5gotkifejez6k Altal6bana mondatveg6n 6llnak: hourly ordnk1nf daily napontaweekly hetente annually 6vente once egyszer twice k6fszerseven times h6tszer O KcirUlbe[iligyakoris6gotkifejez6k Rendszerintmondatbels6helyzetOek: commonly/generaf ly/usually rendszeinUdltal6ban afways/co nstantly/conti n ually/conti n uously n indiglfolyton/6IIand6an frequentfy/often/regularly/repeatedly gyakran/rendsze sen re much.perfekt fentiels6 list6banfolyamatos id6vel. egy pillanaftalezel6ffjelent6sben a just viszont mindig mondatbels6helyzetfi: f've just had a light lunch.igeid6kkelhaszndlhat6k. amelya m6sikbanviszontcsak egyikvagy m6sik igeid6vel perfektjelennel. Have you seen our new stadium yefi! Ldftad mitr az 0j stadionunkat? FigyeljUnk k{ildnbs6gre: a Have you seen this stadium before? L1ftad mdr ezt a stadiont? (Tudniillikl6ttad-ekor6bban a mostanialkalomn6l is. vagy: FigyeljUnk kUl6nbs6gre: a We've seen this stadium before.. 299 . de janudrban = in January). no longer We no longer sell LPs. ld6t kifejez6 el6lj6rcs Az id6t kifejez6 egyes elolj6r6kkOzdttik0ldnbs6gekr6lj6sz6t6rb6l nyerhet0nk ismeretet.. I A mdg leggyakoribbmegfelel6jeperfekt igeid6vela yet 6s a before. hiszenjelent6s6t a perfekt az m6r kifejezi: az I've seen all the stadiums az already nelkUlis aA jelentir. tagad6 vagy esetleg k6rd6-tagad6 mondatban6llnak-eI A mairhelydn 6llit6sban leggyakrabbanaz already. M6g mindignem Apitikaz tj stadiont. Eftem (most)mdr. any more. szdzadban tr Kerd6 kdmyezetben:ever Have you eyer seen a stadium like this? L1ftdlmdr (valaha) ilyen stadiont? O Tagad6 k6rnyezetben:not . jelent6s szerint h6rom I Az el6lj6r6s szerkezeftelkifejezett id6hatdroz6kat csoportba oszthatjuk * ld6pontotjel6l6k: on Tuesday kedden * ld6tartamotjel6l6k: for a week egy h6tig * Egy6b viszonyokat jel6l6k: by Tuesday keddre for two days kdt napja Az id6-eldljdr6kata nekik megfelet6 magyar rag szerintqsoportositvatekintj0k dt. not. m5sok csak bizonyos jelent6sben6rz€ketlenek igeid6re. O N6melyikUk mindenigeid6vel. Az osszes stadiont l4ftam mdr.llyen a just. el6bb is?) Az afready{ ritk6bbanhasznSljuk. hogy kijelent6. Mosf effem 6ppen egy kdnnyfr ebddet.az aft6l is frigg. only CDs. Ugyanaza magyar rag nem mindig ugyanannakaz angol eldljdrr6nak felel meg (d6lben = at noon.egy vannak. a lot. MAr nem drusltunk hanglemezeket. * ltyensz6cska a now is. f5k6nt perfektjelennel: l've already seen all the stadiums. ugyanazaz elcilj6r6pedig nem mindig ugyanannaka ragnakfelel meg (at the weekend a h6fu6g4n. They're stTrnot building the new stadium. We haven't seen a single stadium in this state yet Egyetlen stadiont se lhttunk m6g ebben az illlamban. Do you understan d nou/? Erted mer? But I don't smoke now. * Szintemindegyik0k legtdbbszor a mondatvegi helyzetU: What happened then/finally/nexUsi nce? Mi t6ft6nt azt6ntu6gtiUazutdn/az6ta? fa 6pp most.

hanem azJ. * -ig: till 1=. Egy 6ra alaft tanultameg.tr id6pontotjel6l6 elolj6r6sszerkezetek. We haven't met for/in two yeans. some.p6ld6ul last Apri! . de A nAgyig/keddig l=akkor hagyom abbal csak till/until four/Tuesday lehet.. to/till/until .. any. / | will do it by Tuesday/four.. h6napban. keddig/n6gyig kdsz lesz / megcsin6lom. legutols6/elm'lt . * alaft He fearnt it (with)in one hour...'l .nem valamelyik tavalyi last a h6napotjelenti. reggelhn. negyig] It will be ready by Tuesday/four.. Kdtdveskordt6l TANUL 300 30'l .elmarad.. every Ghristmas * napokn6l: on + a nap nevetcibbessz6mban:on Tuesdays i mhlva: herom nap m1lva = in three days(' time) (A three days later jelent6se nem herom nap milva.. K6rd6s: (for) how long? mi6ta? * -t61. on . by+e$rftesday nem. at in Januarylanudrbanin the 21st century a XXl. nem pedig Come back hve-wee*s-later. (Legk6s6bb) Keddre/ndgyre. He has learnf Dutch since the age of two.ha az id5-f6nevet kdvetkez6k D Mindh6rom el6zikmeg: all. from .when? mikor? * -ban: in. from 7 to 10 / from 7 till 10 ltromT until 10 h6ft61 tizig * az ezekkel rokon through jelent6se valameddigbezdr6lag'. augusztusiglaugusztustis beleertve] June through AugustTrinrusfd.1 "il + alaft He fearnt it during/in the lesson. A kdzben. at. during.ha a m0lthoz viszonyitunk(= k6t nappal azel6tt) tr ld6tartamotjelol6 eloljAr6sszerkezetek k6rd6s: how long? mennyi ideig? n6gy napig I n6gy napon itt I n6gy napof = for four days (hasonlitsuk Egyszer0igeid6kkel haszn6latos osszea for el6ljAr6val a16bb). this/that. Keddre/n6gyre kdsz lesz / megcsindlom.. * for: keddre/ndgyre megcsindlom [nem elSbb] It will be ready for Tuesday/four..esf676n at the weekend a h6fu6g6n during the meeting az Al6senduring the week a h6ten (valamikor) during/in (the) summer nydronlvalamikof overthe weekend a h6tvdgen over the holidays/weekend az Annepen/h6tu696n over/during/for the past weeks/days az elmtlt p1r hdten/napon * -kor: at at 8 o'clock nyolckor atsunrise napkeltekor at Christmas kardcsonykor mikor/hdnykor?= (at) what time? when? * Az at csak id6re vonatkoz6kifejez6sbenfelel meg a -korragnak.. over..-n6l jelent6sbena -kor ragot legjobb mell6kmondattalforditani: felszdll1skor= whilelwhen you are/were gefting on . karAcsonyonk6nt * every + FONev: every Tuesday. jel6l6eldlj6r6sszerkezetek tr Egy6bviszonyokat kerdes:by what time? mikorrahow long? / since when? mrofastb. He learnf Dutch fiom the age of two.until We waited till four.. sordn.f. . Az 6ra alaft tanultameg. Ket 6ve nem talAlkoztunk.l l egy 6rdja/hetel6ve = for an hour/week/year jelenneldrll(hasonlltsuk Perfektm0lttal6s perfekt 6sszea fenti for el0lj6r6val).. # A nAgyigkeddig l=lsgy5tirb n6gyrekeddrel megcsindlok valamll mondat lehet jdtszani fogok by four/Tuesday vagy before four/Tuesday. evening stb. / | will do it for Tuesday/four.. in. hanem hdrom nappal kds6bb:a jdv6re utal6 J5jjdn vissza hhrom nap m0lva tehet Come back in two weeks.ha a jelenhez viszonyitunk (= kdt nappal ezel6ft) two days before/earlier .) ! ket napja two days ago . de nem felt6tlen0l: last April az elmilt dpilisban (ami lehet iddn 6prilis is. at. szlzadban in 1984 1984-ben in ths month oI May m6jus havdban in the morning ddlel5tUreggellnthe month that followed a k1vetkezdh6napban at at this minute e percben at noon/dawn dAlben/hajnalban the/that time akkoiban at night 6jszaka at the age of 1O 10 6ves korAban (gyakoribb when x was ten years old) azonban: i -on: on. for on Wednesday szerd1n on 16 May mdjus tizenhatodikdnon the first day az on els6napon on my birthday szi)letdsnapomon Monday morning h6tf6 reggel stb. up to .6ta $ from + egyszerfi m1lt: hollandul. * -nkdnt kifQezAse'. (Hasonlitsuk dsszeezzel:He learnt it during/in the lesson. Az 6ra alatttanulta meg. (Hasonlitsuk 6sszeezzel:He learnt it within an hour.:. every one. ha ezt most okt6berbenmondom). each. ez lehet 6ppen tavaly.) .kbrd6s'. * -t6l . N6gyigv6rtunk. K6t6veskora 6ta TANULT * since + perfektjelen / perfekt m(lt: hollattdul. a el6ljdu6 in. lasUnext this month ebben a h6napbanone morning egy reggel every Tuesday minden kedden afl summer eg6sz nydron last Sunday m(tlt vasdmap A h6napn6v el6ft 6116 sz6 . of .-ig: from . on the morning. Egy 6ra alaft tanultameg..keddenkAnt.. by: keddre/n6gyre [= keddig.) * -ra/-re'.

Leave the other side of the sheet blank.-ing.f6leg a vdrlaszt6kos nyelvben. fogalmam sem volt. . O A hat6roz6sz6a cselekv66llapot6ra utal A Johnny fhradtanjdtt haza az iskolSb6lmondat angolul igy hangzik: Johnny came home hungry from school. * A hatAroz6sz6a tArgydllapot6rautal.-ing konkr6t alkalomravonatkozik He drew a crocodile while waitinglor the speaker to arrive. l= while he waitedl Egy krokodift rajzoft. when . E A hatAroz6sz6a t6rgy 6llapot6rautal Az Ehesenk(ildte a gyerekeket isko/dbamondat angolul She sent the children to school hungry..) When Uncle Jeremy arrived(. having + 3. ha egyszer. ime pitr dolog. Mikor Jeremy bdcsi meg6rkezeft.ldteznek ugyanilyenszerepO-ing-es szerkezetek. I Az id6hat6roz6imel16kmondatokat bevezethetikaz al6bbi k6t6sz6k: { alter miutdn after he {had) left for Paris miut6n elutazott P1izsba * as aminUmialatUmi kdzben/ahogy as she was standing there amikor/aminUahogy oft 6llt * as long as amrgtcsak as long as he is Secretary of State amig 6 a khltigyminiszter + as soon as amint as soon as I know something positive amint valami biztosattudok * before azel6ft.-ing viszontcsak 6ltal6nos These are some of the things you don't say when talking to your principal.teljes'melldkmondatot. hogy meg6rkezzen a sz6nok... I ffke my milk hot and sweet. ket eset lehets6ges * A hat6roz6sz6a cselekv6dllapotdrra utal. He died young. tr Az -ing-es szerkezetperfektv6ltozata kot5sz6 n6lkUlis el6idej0s6getfejez ki Having dropped my wallet in the river I had no idea what I could do. amit az ember nem mond.. Nem hasznAlhatjuk sem a Jy alakokat. hogy before he feaves for Paris mrbldtf elutazik Pdtizsba * by the time (that) mr'7e by the time we got the money rnr'ie a p6nzt megkaptuk + once ha m6r. ift Hasonl6an: They found the Spanish tenant dead. etttink egy hatalmasat. Hasonl6an: She was born deaf and mute. amint once we are over this ahogy/amint ezen t0lvagyunk * since az6ta.-ing. Fordn 6s 6desen szeretema tejet. M6d. A -ly alakok 6llapothat6roz6k6nt soha nem haszn6lhat6k.ld6t kifejez6 mell6k Az id6hat6roz6imell6kmondata mondat elej6n vagy v6g€n 5ll. mig vdfta. Eftilnk egy hatalmasat. c6lszer0vessz6vel elvdlasztani. szintemindig gondolunk. bittran * 6llapothat6roz6(= milyen 6llapotban?):fdradtan.)we had a huge meal. nem irunk vessz6t. Fiatalonhalt meg. Holtan tal1ltdka spanyol lak6t. hogy since poor Aunt Agatha died mi6ta szeg6ny Agatha n6ni meghaft * untilftill amfg until we get the inheritance amlg nem nem kapjuk az 'ftksaget * when (a)mikor/ miutdn (perfekt m0lttal) when we moved to Glasgow amikor Glasgow-ba k6lt6ztilnk * whenever amikor csak whenever they come over to us amlkor csak 6tj6nnek hozzdnk 4 while amig / mikdzben while it isn't that cold yet arnig m6g nincs annyira hideg I Ezeken az id6hat6roz6imell6kmondatokonkivUl.helyett0k azonban mindig haszn€rlhatunk. mikor Jeremy bdcsi meg6*ezeft. 21sp O A while ... Hidegen tdlaltam a m6ft6st. mihez kezdjek.ha h6tul.6s 6llapothatirozok A hogyan? k6rd6srek6tf6lehat6roz6 is felel: * m6dhat5roz6(= mi mddon?):gyorsan. m6dhat6roz6ra M6dhat6roz6 rendszerint kifejezhet6 k6pz6s Jy alakkal:bravely bdtran quickly gyorsan. We had a huge meal when Uncle Jercmy arrived. 6hesen O Amikormellekn6vb6l hat6roz6sz6 kepz6ser6l besz6lUnk. 302 jelent6sfi tr A when . (Amikor eldl dll. Mivel a foly6ba ejteftem a t1rcAmat. Hagyj6k Uresenaz iv m6sikoldal6t. mikor az igazgaffival beszdt. -ing-es szerkezet while . He left very angry. Stkefn6m6nak szilleteft. Nagyon mArgesen tAvozott. I Amikor a hatAroz6sz6 6llapotravonatkozik.. He lay on the bed exhausted. Kimeraltenfek^dt az 6gyon. I served the sauce cold..

ir:tii:iititr:tiitiiiii.:tiiiiitititi R6szeshat6roz6: iiri:::i:ii:ii:i:iiiiii:rii:iiiiiiiiii:iiiiiii:iiiir:iiii:iii:ii:i:iiiiii:i:iiilgsjiii A reszestergyaz ige utin 6s a t6rgy el6tt All. Mutasd meg Bamabynak! nem pedig Show€a+nabyjg Give them to George.. Add 6ket George-nak! nem pedig eiveeee+ge+hem* Ha mindkdtt6rgy szemelyes n6vmds: Give it to me.a r6szeshat6roz6a tArgyel6 kerOl: She explained ro.a r6szeshat6roz6azonban mindig a megadott el6lj6r6val .:i::i::i::::iii:ii::ii:ijliii:iii::ii iiddtaiid:*i$desd{E{rlinejd*isjfdi€i$:P.amelyek csak r6szest6rgyformdbanj6k. sema kdrdezige nemvonz -naV-nek-ragol ask somebodya questionvagyask a questionol sy k6rdezvkit6legykdrddst ask somebodya favourvagyCska favour of sy ker vkitdlegy szivessdgef l6tezik charge a nem tr A charge6s a cost r6szeshatAroz6val hasznAlhat6: vkinek6s a cost somebody55 pounds szAmitfel somebody€55 55 fontot de kerhlvkinekszerkezet. Elmagyardztanekem az 6ll6spontiAt. Odaadtamneki 6ket. 6s R6szestdrgy: I Egyes ig6kn6l a r6szest6rgynem haszn6lhat6. amely az eszkbz6s a t6rs kifejez6 eszkcjze. Hdromszor magyardzta el nekem. valakinektetl szivess6g r6szeshatAroz6ja for-ral fejezhet6 ki: Can I open the door for you? Knyissam az ajt6t? hogy r€szest6rggyal.a legt6bbsz6rmindenf6le jelentdsben haszn6lhat6a -vay-vel Eg helyen'. kozvetlen ige utAn6ll.R6szeshatdroz6s javAra Ha a cselekvds. mivel: ki + El6lj6r6n6lkUl. amelyek csak r6szeshat6roz6iszerkezetben Allhatnak. tr Magyarul-naV-nek alakokr6lvan sz6. magyarul annak ellendre hasznAlhal6 O Az ask k6r(dez) sema kdr.I gave them to him. szAmAra.rendes"t6rgy 6ll az al6bbi ig6k mellett: befieve hlsz congratulate gratulill torgive megbocsdtgive ad help segit thank rnegkdszdni(telo)phone / ring telefondl phone MEtelefoneli A to ezekkel nem haszn6lhat6:belleve MEhiggy NEKEM NEKEM. t6rten6s valakinek vagy valamineka r6sz6re. el6lj6r6val. tdrt6nik.ha szem6lyes az n6vmAs.csak a r6szeshat5roz6: She explained her point ro me. akkor tArgyesetet vesz f6l: him. * Szenved6mondatban alanylesz bel6le: They were given an old PC. angolul azonban . Angolulk6tjelens6ggel van dolgunk:a r6szestdrggyal a rdszeshatAroz6val. I Ha a val6dit6rgy maga it vagy them. ahol a t6rgy szokott. ugyanakkort6rgyijellege van. azt magyarul gyakran -naV-nek r6szeshat6roz6fejezi ki: Nekik adtam a r6gi PC-t. S5fontba 6s Eszk6z. Vannak kifejez6sek. p6ldAula give somebody a ring felhiv valakit.hasznAlatos: vagy: bring/fetch/get a glass FoR/Tosy bring/fetch/get sy a glass hoz/kerlt valakinek egy poharat do somebody good/harm j6Urosszat tesz valakinek find somebody a place tal6l valakinek egy helyet recommend somebody a film ajdnl valakinek egy filmet vagy: do goodlharm ro somebody vagy: find a place ron somebody vagy: recommend a film ro somebody ::iii:lilil:i:ilii:ril:i:. €s vannak.for vagy to . csak rdszeshat6roz6: Show it to Barnaby. 304 305 . Add ide. el6lj6r6 n6lkrjl. hogy a dolog veszdlyes lehet.peld6ul a give birth to somebody vilSgrahoz vagy a pay attention to somebody/something odafigyel valakirefu alamire.ltEthree times that it might be dangerous. nincs@. csindliSk fill it with pelrol megthlti benzinnelthey do it with mirrors ti)krOkkel agree with her egyetdft vele. Kaptak egy nigi PGt.t6rshat6roz6k A with. them.(Hib6s teh6t a gave+o+hem-) I A r6szest6rgy A r€szeshat6roz6ttQezzUk vele. tr A valaki helyeft v6gzetl cselekv6s. Helytelen: explain-me-_ Csak a to-szerkezetet haszn6lhatjukp6ld6ul az al6bbi ig6kkel: expfain elmagyarAzmention megemlit grove bebizonyit say mond suggest /'avaso/ * Ha a t6rgy hogy-osmondat. O Kifejez6sekbena r6szest6rgy6s a r6szeshatAroz6 nem cser6lhet6 fdl. a r6szeshatiroz6 a t6rgy ut6n 6ll.&fi. nem haszn6lhat6 r6szest5rgy. vagy r6szeshat6roz6val tr Az al6bbi ig6ket (6s sok mds ig6t) r6szestdrggyal egyar6nthaszn6lhatjuk.

would (ritk6bbanshould * Ha a f6mondat igeje mrilt. + -hoz Put the thimble with the sewing stuff. csak to-igen6wel: I used the tea towel (o clean my shoes. do * Tagad6 mell6kmondatban vagy did is Allhat. could.smerkedik valakivel I met my wife in 1970. Egy sanelbeszalgetasre idfttlnk.6rdek6ben. kedv66rI. Ausztriilba ment. I For el6lj6r6val: -6rt.tuo 307 =-ff .valamint mell6kmondaftal fejezhetjUkki. will.ha konkrEtegyszeri cselekv6skonkr6t c6fj6r6fvan sz6. Sdrdzni / Beszalgetni iottiink. hogy tudjanak egyet beszdlgetni az 6ra utdn. sohasem hapBen_rvith. O Ezelem oka/c6ltAblAja be angry/cross with somebody dhh6s/haragosvalakire be in love / fall in love wifh somebody szerelmes/beleszeret valakibe O A with k6pz6szerfi hasznAlata a liftle girf with an oval face ovdlis arcI kisldnv (Lasda MELLEKTEvxEezEs fejezetben. Mindent megveftem. z6ld az irigys6gf6lred with anger ydrds a haragt6lwetwith rain nedyes az es6f6/ white with rageltear fei6r a dliht6llfAlelemtdljump up and down with excitementfet-at6 ugret izgaheban shiver with cold remeg a hidegtllfiemble with rage remeg a dhh6i Celhat6roz6k A cselekv6s c6lj6t el6lj6r6s6s igeneves szerkezeftel. A Konyharuh1thaszndltamcip6tisztitdsramondat nem lehet --ter-eieaning-my-sh€os. j6ttUnk.hogy mi stirdzziink.cEli1val We've come for abeer I atalk. Nem dllhat azonban -ing-es alak olyankor. 1970-benismerkedtemmeg a felesAgemmel. I bought everything so fhaf she didn'thave to go home first. mod6lisseg6dige szerepel: * A mell6kmondatbanilyenkora legtdbbsz<ir * Amikor a f6mondat ig€jejelen idejU. Iedd a gyAszlt a varr6hotmihoz.mell€kmondatotkell haszn6lni: alany/cselekv6=6n * alany/aselekv6=6k I finished earlier so thaf they could have a talk after the lesson. Agatha n6n6mn6tlakom / sz1lltammeg. A ceruzdt tdbbnyire rajzolAsra haszndljdk. hogy el6bb ne kelljen hazamennie.f6k6nt a can.is akad azonban. I A -val/-vel. az AltaEnos c6l megjeldleserea for mellett hasznAlatos -ing-es alak: Penclls are mostly used for drawing. * A hivatalosabbin order that We sent her to Austria in order that she could perfect her German. -ra.ragnak nem with felel meg 0 Eszk6z eset6n fook at sg u nder a microscope mikroszk1ppatn6zi pay (for something) rn cash keszpenzzelfizet valamihft pay by cheque / by credit card csekkeuhitelkhrtydval fizet send something by posuairmail (l6gi)post6valkilld watch through binoculars tavcsdvel n6zi write rn pencil ceruilvat Irja write ininktollal frja tr T6rs eset6n * speaUtalk to somebody beszel valakivet + meet _ somebody megr. hogy igazi h(tssiltfst tart(has)sunk. I chopped wood so we couldlwould have a real barbecue. 1 Tagad6form6juk az in order nof to 6s a so as nof to.illetve ige mellett (magyarula legtdbbsz6r-t6l/-t6ltelel meg neki): be/become green with envy tkp. hogy tudjanak egyet besz6lgetni az 6ra utdn.) tr Ok kifejez6se Melfekn6v. ritk6n a may. I lgeneves szerkezettel: We've come to have a beer / to have atalk.K6tfele ellenpelda azaz k6tfelemeg nem felel6s. I A with nem a -vaU-vel-ragnak felel meg [l Eszkdz What wif f you buy with the money? Mit veszeta p6nzb6t/p6nzen? tr Hely-viszonyok * -ndU-n6l f'm staying wr'fhAunt Agatha. a mell6kmondatban 6s a might) szerepel. . hogy nAmeftuddsdt tdkdletesltse. Korabban befejeztem. hogy ndmettuddsSl fdikElefeslfse. Kordbban befejeztem. O A to-igen6v alanyinak 6s a f6mondat alany6nakazonosnak kell lennie: M. * Az egyszer0 to-igen6venklvtil hasznelatosaz in order to 6s a so as to: She went to Austria rn order to / so as to perfect her German. El Ha a k6t alany nem ugyanaz. tr Egy6bjelent6sben nice/(im)pofite/rude fo somebody rendes/udvariailudvariailanvalakivet A valakiveltdrT1nik valami something happens fo sy. + A so that mellett l6tezikket m6sik forma * A kdzvetlenebbso | finished earlier so they could have a chat after the lesson. Ausztri*ba killilak. Fil vegtam.

Ha csak az olajos sz6t ismerjuk. shocked. Tov6bbi p6ld6k: They chose my brother as their leader / to be their leader. (A because a kdzvetlen. 0gy tfint. tSrgy6llapot-hat6roz6i a a szubjektiv t6rgyhat6roz6. a hat6roz6eAfQezi ki'. His grateful people elected him President for a third time.r6zsaszlnlre fest. hiszen a so dnmagdbanazt is jelenti: lgy teh*t. Kabdtot vift magdval. + A fiust) in case kifejezesjelent6se'-ana az esetre.ezt is jelentheti: Mindent megvettem. being quite unable to move.ha . merilmiveUminthogy dramszilnet volt. korUlm6nyeit fejezi ki. due to. egydltal4n nem tudvdn megmozdulni. BiilNEK. betegRE. f6leg az irott nyelvet jellemzi: The dog looked around sadly. Az Azletet dramszilnet miattlkdvetkezt6ben bez6ft6k.amely valamilyenformAbana t6rgyat jellemzi: az okozAstkifejez6 t6rgyhatdroz6. A kutya szomor0an ndzett k5rbe.A fenti mondat that n6lk0li so-val . A kutya nem I6vEn k6pes megmozdulni. hogy nem koncedezik tdbbet. Az Uzletet be kellett zdmi. Meglep6dt2nk. llyenkor csak a szdvegdsszeftigg6ssegithet. elndkkt4 vdlaszt. the cat seemed to control the situation.bAtranhaszn6ljuka make something oily "ig6t'. mikor halloftuk.hogy ne a fenti szerkezetektagad6 formAj6valfejezhet6 ki: We propped the table so fhat the pencils wouldn't roll ott. thanks to The shop was closed because of / due to / owing to / thanks to a blackout. mell6knevek ut6n okotfejez ki. as. Azdrl/Amiaft kellett az UzletetbezArni. I K0t6sz6val mert. Senki sem tudta az ilramszhnet ok4t. Ez az angol szerkezethdrom elemet tartalmaz: OkhatSroz6k Az okhat6roz6skUl6nboz6eszkdzdkkeltdrt€nhet.O Ketertelmfisegdllhat el5. p6lddul: I A to-igen6vbizonyos happy. A in case azt jelenti: esel6n.riozsaszlnnRE. I Okoz5st kifejez6t6rgyhatAroz6 A cselekvds v6ftozdrst okoz a t5rgyban. I -ing-mellekmondattal Ez az -ing-mell6kmondata cselekv6s ok6t.6s igy el6bb nem kellefthazamennle. nem az of.| bought everything so she didn'f have to go home first .de azt akarjuk mondani: dsszeolajoz. $ A melldkmondatnak saj6talanyavan: The dog being unable to move. Az okfal6s esefiben ez soseigaz. meft 4ramszAnet volt. hdtha esik.. The reason that the shop was closed was that there'd been a blackout. ragos . hanem a for elcilj6r6valfejezzUkki: No-one knew the reason forthe blackout. ezt ne utenozzuk. Az lsszepiszkit ugyanigy make something dirty.Sima" vagy dsszetettel6lj6r6val mraff= because of. 308 Eririrl ii:lliririiriririiiiXrif. / h4tha: He took his overcoat in case it rained. surprised We were surprised to hearthat she was not giving concerts any more.Ez a sz6 magyarulmindig -.. a macska uralja a helyzetet. hogy ne A nehogy.g. )nehogy.ezt n6ha a 'cos vagy 6ppen a 'cause ir6sm6d 6rz6keheti. besz6lt nyelvben csak'cause-nak hangzik . Ezeket tekintj0k 6t az al6bbi h6rom pontban. Az esefdben angolul n6vel6vel6ll: in fhe case of: This is never true in the case of education. p6ld6ul feliratokban:in case of fire ffiz eset6n. betegreeszi magdt. since. 6s a valakitmegharagifmake somebody angry. K6tkUlonleges hataroz6 3-Ersy!4ept9Az ige t6rgy6t hAromf6le olyan hatAroz6kdvetheti. I. Billnek nevez el. Teljesen meg6rjlt ez a za] . e26ft.$*riinrijiir:ixt"4 ::i:iliiiiliili:lii:::::liiliii:iii:iiiilffii::i:::iiii:itr:ii::i:ilT6fgy:i:ii:iiiii:::i:::::iii:ijrii:i:iii:iil Angolul ez a szerkezetigen term6keny: a make vagy a get ig6vel magunk is gyarthatunk ilyeneket. hogy valaminek az oka. elndkKE angolul viszont soha nem eldlj6r6s szerkezet (to-val vagy for-ral). jelent6se sokszor amiaft. hogy a ceruzdk ne guruljanak le / nehogy leguruljanak.) A rcason nem pusztin ok jelent6sfi f6n6v. owing to. for The shop had to be closed because/since/asfforthere'd been a blackout. H6l6s ndpe harmadszor is eln6kk6 vAlasztotta. This noise is absolutely driving me mad. az6ft The reason (why) the shop was closed was that there'd been a blackout. hanem "sima"mell6kn6v vagy f6n6v. A v6laszt6kos. Azt. Al1tdmasztoftuk az asztaft. 0gyhogy. A b*tydmat vdlasztoft4k vezhrilknek. mivel = because.

vagyis self n6vm6s: The history teacher shouted himself hoarce. fogalmaz6sm6djdt min6siti D A besz6l6saj6t nyelvezetet. Az6ft nem mentem el . A szerkezet n6gy elemet tartalmaz. A valakitfualamit valaminekAralamilyennek v6l. Don't drink the chocolate so hot.cselekv6s' teszi azzA. SaThos.nincst6bb.A tdrgy lehet azonos is az alannyal. I A szubjektiv hatdrozoktdbbf6le szerepet t6lthetnekbe: tr A besz6l6arra utal.s igy az val6 viszonyul6s6t mondanival6jdra vonatkoznak. she felt lousy. Af was a double agent.:r. fdlek. is that I forgot. ilyenhat6roz6knak Mabef didn't feel very well yesterday. illetve olyann6. jettemez. to be a double agent El6gg6 meglep6 m6don. tulajdonk6pp.. voltakdpp O To-igeneves szerkezetek to be (qulte) franUhonest hogy 6szinte legyek to say the least enyhAnsz6lva tr -ing-es szerkezetek frankfy/honestly speaking 6szint6n sz6lva v6ve strictfy/technically speaking szigoruan/szorosan tr Mell6kn6viszerkezetek (even) more lm portanUsurp rlslng ami m6g tontosab b/meglep6bb iiiiiriiiiiiiliFi*iililiiffii. guife surprisingly. I Szubjektiv tirgyhat6roz6: valaminektualamilyennek v6t. i6l.*iiii. amelyek besz6l6vagy ir6 jelzik. meft effeleitettem.hogyanviszonyula saj5tmaga6ltalmondottakhoz Unfoftunately. a 6llnak. 6ltal mondottakhoztfizi El A beszel6 vagy a saj6t maga.*l#iirr. hidegen fogja hagyni a f6n6k6t.id6-. Ezek a komment6r-hat6roz6k. ami: ezt fejezi ki a hat6roz6. iiiiriiiilri$ 310 . Vannakazonbanolyanokis.. gondot. The reason why I didn't go. mondottakhoz a eg6szmondatotm6dositjAk. A fegyveres tlz embed tartoft fogva thszkdnt. briefly. hogy keft6sagynak.rdviden sz6lva -. vagy a besz6dpartner gyakranmondatkdt6 is az szerepUk van mondanival6j6t. Al nyilvdnval6an keft6stlgyn6k volt. Az el6z6 esettel szemben ift nem arr6l van sz6. I'm afraid. Nagyon olcs6n adta el vegill a biciklit.voltak6ppen as a matter ol lact az igazsdg az. tarf stb. tipus0 szerkezetbenszubjektiv 6rtelembena t6rgyat a .. tarf stb.speciel" tr Elolj6r6s szerkezetek in aff frankness felesen 6szintdn in actual tact tulajdonkdppen. I Formailaga komment6r-hatAroz6k t0bbf6l6k lehetnek tr Hat6roz6sz6k hopelully remdlhetdleg actuaffy tuIajdonk6ppen. Elt616(ige-mell6kn6v-t6rgy) sz6renddel is: The gunman held hostage ten people.vessz6velelkUldnitve jel6l: szOnetet Clearly.)valamelymondatr6szre A hat6roz6k tdbbsege(hely-. Ez.a vesszSkis beszedbeli Tdbbnyire mondatelej6n. gondo!.li:iiiiiii{rlssB}ii. holtan talAltdk a tuistdkat. A komment6r-hat6rozok stb. We all laughed ourselves sick. kuldnitjrik 6ket: el A mondatv6g6n 6s mondatkdzbenis vessz6vel Af turned out.iiiriiilt*lgffiffiiiiiiii].t6rgyhat6roz6 a vonatkozik.a k6t dolog fiiggetlen: dresenkiildi vissza az iiveget. 4l-16l kiderllt. hogy a cselekv6seredmdnyekhppenj6n f6tre a t6rgy Sllapota. I T6rgy6llapot-hat6roz6 Az 6llapothatdroz6a t6rgynak a cselekvds k1zbeni Allapot6tirja le. Mindannyian betegre rbh5gtilk magunkat. Sz6val hdt pocs5kul volt. there's no more.isxiiilii*iiiiriiiirix Tov5bbip6ld6k: That will leave the boss cold. A tdftAnelemtanAr rekedtre kiab1fta magdt. Actually. Mabel nem 5rezte till j6l mag6t tegnap. Ne idd olyan fon6n a kaka6t! He sold the bicycle very cheap in the end...

-=a . Helyesir6s.FUggelek lt6sek rovid ir6sjelek.

alakjiban.fili Nagybetfivelirand6k a megfelel6mell6knevekis: Polish lengyel jelent6 f6neveket 6s mell6kneveket:(a) * Politikai. cimeket (rdviditueis): Prime Minister miniszterelndkDoctor.bet0: * Csak a brit angolbankett6z6dikmeg a hangs0lytalan 1blez utazik tr A mell6knevek-er. fdldrajzitenileteket.ing shopp-lng signal-l-ing travel-l-ing beismer teNez veserol sz6tag ut6ni -l. Dl PhD. -est k6z6p. Mrs.h6napokat: Monday hdtf6 stb. Mr.trl Nagybetfi 6s toldal6kok k Mi mindenirand6angolulnagybet0vel? A tulajdonnevekenkiv0l egy6b angol szavakat is nagybetfivelkell irnunk: * Unnepeket:Christmas kardcsonyEaster hrisv6t * Napokat.6s fels6fokdban(a fenti h6rom feltdtel mellett): hot fon6 hot-t+r fomibb hot-t+st legton6bb tr Az -able. a titulusokat. kiemefttdrt6nelmifogalmakat:World War ll a ll. az -ing. * Nemzetis6geket. vilAghdboni the Baroque a barokkthe Renaissance a renesz1nsz the Middle Ages a kdzdpkor foldal6kokhelyesir6sa megkett6zz0k. Januarylbnu6rstb. -y k6pz6 el6tt (a fenti hirom felt6tel mellett): vdrdses forget-forget-table elfelejthetd fog-fog-g-y red-reddlsh kdidds 315 r- .ha I A sz6v6gi m6ssalhangzo-bettlket kezd6dik: ilyenekaz -ed. nyelveket.vall6si hovatartoz6st Communist kommunista(a) Chiistian kereszteny.rangokat. adMlr-t-ed nem keft6sbettivel(p6lddul +a-) irjuk * a sz6t6 sz6k6zi magSnhangz6j6t tr A szab6lyosig6k -ed m0lt 6s 3.n6pcsoportokat6s azok egyes tagjait:an American egy ameikai aPole egy lengyel a Martian marslak6 il fll r. az -er # a toldal6k magdnhangz6val 6ll: * a sz6 v6g6n egyetlenmAssalhangz6 pla-n # a toldal6k hangs0lyossz6tag utdn 6ll: preFER-r+d. -ish. illetvevalamennyiige -ing-es alakj6ban: admit plan shop signal travel adMn-t--ed plan-ned shop-p+d signal-l-cd travel-l+d admn-tjng plan-n-.

mivel a hangsrllynem a -fit. z-re. hanem +s: toss-es dob wash-es rnos buzz-es z0mmdg tr F6nevekn6l:ha sz-re. szem6ly irott alakja nem -s tehdt. creating l6trehoz 1Az -ue v6gri szavakbanmAssalhangz6 el6ttis kiesikaz -e: tru+truly hAen/igazul argue-argument vita + A -ce v6gfi szavakban nem esik ki az c. I Betold6d6-e O lg6kn6l: ha sz-re. cs-re vagy dzs hangra vegz6dnek. s-re. hoped.Nem kett6z6dik teh6t meg p6ldiul a m6ssalhangzo-betfi * a ship-ment sz6ban.mert a -ment kepz6 m6ssalhangz6val kezd6dik * az ask-+d sz6ban. hoping rem€|. egy + bet0 told6dik be: A 3.6s a sz6tdvetnem eleve n6ma +-vel irjuk. created. betoldunkegy + bet0t: A t6bbes sz6m irott alakjateh6t nem -s.mert annak a veg6n ket m6ssalhangz6 6ll * a profit+d.sim6n". ez Ha nem vagyunkbiztosak dolgunkban. szem6lyri -s toldal6kael6tt. zs-re.. illetve a Jop sz6tagonvan * a break-ing alakban.z-re. zs-re. cs-re vagy dzs hangra v6gz6dnek. ha az m6ssalhangz6ut6n dll: baby-babies Nincs vAltozAsmagdnhangz6utAn: payday-paydays fizetdsnapok. az -ing. O -y veg0 f6nevek tdbbes sz6m a ragja el6tt.replaceable(kr) cser6lhet6 I Hat6roz6sz6kk6pz6se tr A sz6v6gi -y a -ly kepz6 el6tt -i-re v6ltozik:easy-+asily kdnnyen tr A -le v6g0 mell6kn6v-e-j6b6l -y lesz: simple---simply egyszerfien 316 317 . tr Bizonyos(nem -i-vel) kezd6d6 toldalekok el6tt (6s m6ssalhangz6 ut6n): marry + ed marr-l--ed hAzas merry + est merr-i-+st legvidAmabb beauty + fu1 beaut-i-ful sz6p merry + ly merr-i-ly viddman fesf lie-lying happy + ns55 happi-ness boldogsdtg fekszik.betri betoldAsAval: * -o + -es: hero-es h6sok potato-es krumpliktomalo+s paradicsomok * -o + -s: kilo-s k/6k photo-s fofdk piano-s zongordkradios rddiok a haszn6ljuk ut6bbit. mert abban kett6s mag6nhangz6-betU szerepel. nem pedigk repface kicserEI. ha az y m6ssalhangz6 utSn6ll: cry-cries sir Nincsvdltozdsteh6t mag6nhangz6 ut6n: buy-buys. create. vagy egy +. hazudik. I Az y ir6sm6d i-re v5ltozik D -y v6g0 ig6k egyes sz6m 3.lesz -ing el6tt: die{ying I A sz6t6v6gi -e kiesik tr A sz6 v6gi (rendszerintn6ma) -e elt0nik az +d. hanem -esl boss-es f6n6kdk w alch+s 6rdk I Az -o v6g0 f6nevek Az -o-ra v6gz6d6 f6nevekhezk6tf6lek6ppenj6rulhat az -s toldalek: vagy. 6s m6g n6h5ny (magdnhangz6valkezd6d6)v6gz6d6s el6ft: hope. s-re. hogy az ejt6s sz. mivel ez mutatja. 6s a sz6t6vetnem eleve n6ma +-vel irjuk. * N6hAnyf6n6vn€l mindk6tv6ltozat lehets6ges: banjo bendzs<icargo rakomdnymotto mofld tornado tomdd6 vo)cano vuken fr 'il fl 4l !l il tl I A sz6t6v6gi -ie -y. develop-ing alakokban.

sweetie"?' vagy fordltva: "Gosh. el forduljunk egynyelv0 angol sz6t6rhoz.30 * Hivatalos/Uzleti amerikailevelez6sbena megsz6litdsutdrndrllhat: Dear Dr Newson: Kerd6iel tr Nem hasznSlhat6ftigg6 k6rd6sek utdn He asked me which way lwas golng. 'do I really like the way he said that "Hi. Hugh .Az fr6sjelhasznalat magyartol elt6r6esetei Aposztr6f * Rdvid vagy osszevont alakokban: can't I'd she'd I'm he's ld6z6iel K6telez6a haszn5lataid6zettszoveg el6ft 6s utAn: 'Tell me frankly. was g€iflg+ * Elhagyhat6. Azid5zbjelangolultcibbszor szimpla.es ide tegyUka k6t6jelet: depart-u re induIds tnter+st-i ng 6rdekes fast+st Ieggyo rsabb Ha mindenk6ppen kellv6lasztanunk.' he said.amikor valaki megsz6lal- 318 319 .gondolta-. Dear Mr Briggs. Ugyanigy nem gondolatjelvezeti be a p6rbesz6desr6szeket irodalmi szcivegekben.' he remarked.mene megyek. B. + Az € el6tt olyan szavak tdbbes szdmba t6telekor. ha nem szereted. . Kaphatn6kmdg egy kis tedt? Kot6iel * F6k6nt elv6laszt6sn6lvan rd sz0ks6g.kivSlt ha az voltak6ppenk6r6s: Open your books. a yours helyetta yos+!s. Bs and Ds. Mondd meg 6szint6n .amelyeknek nincs tcibbes sz6muk. erre viszont legink6bb egy tanAcs adhat6: ne vdlasszunkel.. ha 6rtelmez6 fordulunk: sz6t5rhoz god-son vagy godson keresztfiavalakinek fish-market vagy fish market halpiac 1 K6t6jellelirluk a 21 es 99 k6zdtti sz6mokat: sixty-nine hatuankilenc * Kcit6jelszerepel kiirt tdrtekbena sz6ml6l6 6s a nevez6 kcizdtt: seven-ninths h6t kilenced John's [= John is] * Birtokos szerkezetekben: the girl's father a l6ny apja Helytelenaz its helyettaz it's." he said. 1 Osszetett szavakbanis haszn6ljuk Az dsszetett szavak ir6s6nak nincs egys6ges szab6lya:legjobb. ltt angolul vessz6t vagy kett6spontothasznAlunk.ahogy azt mondta: . 7s) * Az olyan kifejez6sekben. vagy "Tell me frankly. Nyissdtokki a kdnyveteket! * Lev6lbena megsz6lit6sut6n. Q Nem haszndlunk gondolatjeletaz idAzet6s az id6z6sz6vegkUl6nv6laszt6s6ra: tlt'sdme*egeSeme. ez a haszn6latnem kdtelez6: too many if's tril sok ha B's and D's B-k 6s D-k 7's hetesek (tehdt igy is: ilb.ha azonbanidEzeten belUl j6l id€zUnk. 6dike!" ? jelol6se:amikor [j besz6l6sz6lal 1 A magyart6l elt6r6hasznSlata p6rbesz6dek a meg. 'if you don't like it'. Helyefte: 'ft's time to go home. nem pedig He asked . "do I really like the way he said that 'Hi.mint dupla.ha val6j6banker6sr6l van sz6: Goufd I have some more tea.Szia. Ha m6gis szUks6gvan 16. nem gondolatjellel vezetjUk mint a be. please. Gondolatjel A vesszdket. sweetie' ?" Tejo lsten. A gondolatjeleknyomtat6sbanaz Altalukkapcsolt szavakra . "if you don't like it". a virusok az embene is val6ban hrtalmasak. Get outl Tfines innen!Watch out! Vigydzz! tr Nem hasznAlatostehat: 1 Sima felsz6lit6 mondatban.mint a htszas evek. annak szovegetid6z6jellel kezdjUk. please.ldeje hazamenni" jegyezte meg. magyarban. nekem t1nyleg tetszik. hogy k6tf6leis van: 'Gosh." she thought. Keft6spont * F6legaz amerikaiangolhaszndlja hivatalos id6 megad6s6ra: 8:30 a. hanem id6z6jelbetessziJkaA a szdvegr6szt. illetve a zerojelekethelyettesithetia betoldottut6jelz6i mondatokban: Hugh-who knew absoluletely nothing about computers-thought that viruses were actually harmful for humans.h€-remarked.keresstik meg a ragokat. k6pz6ket. j6n.tapadhatnak". illetve amikor betOket vagy szSmokattesziink tobbes szdmba.mondta -.' she thought.aki egydltaldn semmit nem hfteft a szdmitdgdphez.. Kdrdezte. valakineka negyvenes 6vei: in the earfy 1950's az 7950-es6vek elej6n in her late 4O'snegyvenes 6vei v6gEn Felki6lt6iel A magyarralellent6tbencsak felkiSlt6sokn6l6s er6s felsz6lit6sokn6lhasznSlatos.azt hifte.mint a fenti p6ld6ban.m.

..Per"-iel A magyarral ellent6tben haszndljuk r6vidit6sekben; ezeketteljes alakjukkal olvassukki: b/w = black and white fekete-feh1rwlo = without n6lkril Pont R6vidit6sek ut6n - kiv5ltahol d6lten vannakszedve- elmaradhat: ie vagy revagy i.e. azaz eg vagy egvagye.g. p6lddul 0 Nem irunk pontot az egy sz6k6nt ejtett rovidit€sekbet0i ut6n: NATO,AIDS, UFO O Angolula tizedestdrteketnem vessz6vel,hanemponttalirjuk 6.17 Pontosvessz6 Haszn6latosolyan r6szektagolAs6ra,amelyekenbelUlm6uszerepelnekvessz6k: The four towns in question are Jackson, Arizona; Bloomingdale, lowa; Paris, Texas and Nashville,lndiana. A k4rdises n6gy vdros az arizonai Jackson, az iowai Bloomington, a texasi Pais 6s az indianai Nashville. Vessz6 tr Nem irunk vessz6t6vsz6mokban, oldalszdmokban postai cimekben: 6s page232232. old. 1996 7996 2T20HazelStreetHaze/ Street2720 Q A tizedes tdrteket nem vessz6vel lrjuk: az angol ,,tizedespontot" hasznSll tr Kdtelez6 a betoldott (6s csakis a betoldott!) ut6jelz6imondatok 6s ut6jelz6 szerkezetekel6tt 6s utAn: The minister, who was simply disliked first, was positively hated later. A minisztert, akit eleinte pusztdn nem kedveltek, k6s6bb egyenesen utdltdk. tr A sz0kit6 6rtelmfi ut6jelz6imondatok el6 nem kell vessz6; az angolban nem 6rv6nyes az "aki, ami 6s amely el6 mindig vessz6t irunk' szab6ly: The accountant who worked hardest turned out to be a drug addict. An6l a kdnyvel6r6l, aki a legjobban dolgozoft, kider\ft, hogy kdtbit6szeres. 0 Nem irhatunk vessz6t ige 6s annak tSigya kdz6: I know you are tired. Tudom, (hogy) fdradt vagy. He asked me how I was feeling. Megk6rdezte,(hogy) hogy vagyok. A hogyjelent6s0 that el6 tehAt az angolban soha nem irunk vessz6t.

* Kdtelez6a ,,besz0rt" mondat kozep6be iktatott- mondatok 6s szavak el6tt: This processor is, we believe,the best of its kind today, Ez a processzor- (tgy v6ljak- ma a maga nem6bena legjobb. * K6telez6a vessz6 felsorolAsokban, az utols6 elem el6tt vessz6 helyett de and-et irunk: I need eggs, butter, flour and salt. Kell tojAs,vaj, Iisztes s6. * Levelekben megsz6lltAs a z6r6sorut6n is haszn5ljuk: a 6s Dear Sarah, / Dear Mr Coulthard, Yours faithfully, / Sincerelyyours, * Az id6zetes az idez6sz6vegelk0l6nit6s6re (nem pedig vessz6thaszn6lunk gondolatjelet); az id6zettszoveg megel6zi azidez6 mondatot,akkor a vessz6 ha az idez6jelen bel0lrekertll: He said, "lt's time to go home". Azt mondta: ldeje, hogy hazamenji)nk. "lt is time to go home," he said. ldeje, hogy hazamenjtink - mondta. "ft's time," he said, "to go home". ldeje - mondta, hogy hazamenjank. * N6gyvagy tobbjegyUszAmokn5l vessz6tirunk:51, 446 * Vessz6kUldniti a megsz6lit6sokat: el Good morning, Mr Lee. J6reggelt, Lee {tr! i K6telez6a vessz6 az ut6k6rdesel6tt: lt's Monday, isn't it? H6tf6 van, ugye? * A magyarral ellent6tben haszn6lhatjuk mondatelejeretett hat6roz6sz6k a ut6n: Yesterday, Ted had a strange dream. TegnapTednekfurcsa 6lma volt. Suddenfy, the book ended. Hiftelen a kAnW vdget eft.

320

T6rgymutato
A TArgymutat6h6rom f6le sz6t tartalmaz: a * Angol szavakat;ezeketkdv6r betfikkel szedtUk: number of; be; can stb * Magyar szavakat; ezekd6lt befikkel szerepelnek:ahogyan, biirkl, csak stb. * Nyelvtani kifejez6seket; ezek norm6lbet[isek: tagadas"; k6rdez6k6rdesek", ,,6thelyezett ,phrasalverb", ,,present ,,alanyra oerfect"stb.

A
'104; a a fot (o0 . 17, 103', lot 6s lots . ig6vel. 105;a lot a lot haszn6lata of . 35: a lot fewer/less/more . 64 + a most + mell6kn6v f6nev . 64 nevei a(n) nevel6. 29; + foglalkoz6sok . . 29; nevsz6i6llitm5nyban 29 -able . 52 able to . 137 advice. 18 advise . 209, 220, 238, 240, 244, 245 allord .287 afraid . 148; afraid es frightened . 53 atter .232,302; after/on having + 3. alak . 204; after 6s past . 296 ago . 167; ago + before . 243 ahogy(an) .231 a k d r . . . .a k e rn e m . 1 8 9 , aki .231 alanyra (vagy jelzSjere)k6rdez6 k6rd6s . 244. 249.269 alanyt bevezet6 with . 205 it. alanyvAr6 t6rgyv6r6 246 6s a/aff(id6ben). 301 . al6rendelt mellekmondatok 235 a f f. 3 5 , 1 0 3 ,1 0 6 ,1 0 7 , 1 1 0 , 1 1 4 all € every, each. 107;all (the) * every . 107' all (the) 6s az every . 107;all (the) 6s the whole . 108; all (the) day/nighUsummer/weeK year . 107; all + f5n6vszerkezet utdniige . 122; all6s all the, all of the . 107; all 6s each elhagyjdkaz alanyt. 109;all, each,every. 106 alfow . 185, 209, 220,237, 255 afready. 161,162,171,298 although . 230;although...still ... . 230 alumnus-alumni.23 always, every time, at all times, each time. 110 am . 129;am not. 273

ami6rt.231 a(n) n6vel5. 29 analysis-analyses . 23 and.227 and helyett ,227 and or k6pz6k6nt. 227; and-del k6pzetl. osszetettszavak. 121 -and6/-end6 igenev. 67, 70; tdrgyatlan igeb6l. 71 (anlother es the other . 102 a n s w e r. 2 3 7 , 2 3 9 any . 103, 114;any (of the) es either (of the) . 96; any ak1rmilyenl ak1rmelyikjelent6sben . 113; any helyetti some . 113 any- €s -ever szavak . 95; any amounUnumber(of) . 96; anybodyelse - 101;anything else . 101;anybody,anythingstb. + but . 267;anyhow . 110,114; anything. 114;anywhere, 114; . anyone/anybody 80, 91,114, anything 6s whatever . 95; anywhere 6s wherever . 96; any time . 114;any time 6s whenever . 96; any way 6s however. 96 a p p e a r . 1 9 2 ,1 9 3 appear/seemto . 151 appendix-appendices . 23 aren'tl .273 are . 129:aren't . 128'. arm 6s arms . 25 + as . 302; as + hateroz6sz6 as .60; + as + mell6kn6v as . 60; as ... as... . 99; as 6s like . 63; as far as . 234: as far as 6s till . 296; as long as. 189,302; as soon as. 302 '190, 191 as if / as though . . 184, 209,236,238,244,245, ask 255,305 asleep 6s sleeping . 53 . auxiliaries 126 avoid.237 az egyik, a mAsik . 102

323

A
. Sllitm6nyi mell6knevek 53, 56 . SllapothatAroz6205, 303 Altaldnos alany- az ember. 87 -6s/-6sk6oz6.215 6thelyezetttagad6s . 265

B
bad, badly,worse, worst.65 baggage 6s suitcase . 19 . bare/plain infinitive 207 barracks . 24 basis-bases . 23 bArki.8O b6rmelyik. 114 be ige . 129,131:be + 3. 6;"L .2Ot' be ...-ing. 207 be-szerkezetek able to . 153,about to , 173.177'. afraid to nem mer, '148i afraid/scared . 67; allowed to . 153,185;amazed.67; angry .67; asleep .67; astonished.67; aware . 240, awaylout doing the ...-ing. 218; bored .67; careful . 67; certain . 240; certain that ... . 150;certain to 6s sure to . 149; cold . 67; confident .240; convinced . 240; disappointed . 67; due to . 150;eagerto . 150; fast . 67; finished = have finished . 262; frightened . 67; going to . gone.262; kben to . 173,176', 150;late . 67; liabteto . 150; likely to . '150;nervous . 67; not allowed to . 145, 153; pleased/glad/happy. 67; reluctant to . 150; slow . 67; sorry .67; supposedto. 153; sure . 150, 240; surprised . 67; to . 173,'177: (un)willingto . 150; upset.67; used to (doing) something . 148;willing to ,206; worried ,67,240; worth doing something .218; wrong/mistaken .67 be, do, have . 127 be6ll6mellekneviigenevek. 67 because of .232 become.284 b e e f e sc o w . 1 9 been . 129 324

befejezett melleknevi igenev. 67, 68 before . 161, 171: betore e16ft, miel5ft 6s azel6ft. 232; before meg .298; betore miel6tUazel1ft, hogy .302; before t6rbelijelent6se. 296 beliet .22 befieve. 159,194,239,287,289,305 beside 6s besides . 234 best . 65 betegs6gek n6vel6i. 31; nevei.23 better. 65 billion . 23 birtokkal azonosbirtokos. 37; birtokl6s . 36; birtokl6st jelent6 have . 133, 282; birtokos's v6gz6des . ir6sv6ltozatai 38; birtokoseset . 36; birtokosn6vm6shelyettia(n) . 30; birtokosn6vm6shelyetti the . 28, birtokosn6vm5sok. 36, 85, 88: birtokosszerkezet . 36 boots . 25 both .35, 107,114;both (of), 103; both ... and ... . 122,230 bread . 18 Brit. Britain. British .46 brother-brethren .22 but = except . 86; but csak jelentesben 228 . by es with .257; by + ,j6rmfi". 30; by now + by then . 242; by the dozen/hundred . 29; by the time . 232;'by the time (that) . 302; by then . 171;by / by the time / by then / by that time . 232; by what . time . 27'1,301;by-szerkezet 257

chalk . 18 chiel .22 child-children . 22 Chinese.45 cimek,rangok . 33 closed . 261; closed es open . 69 clothes . 25; clothing 6s garment. 19 committee,24, 121 . comparison 59 . compfain237,24O . conditionals 185 . congratulate . 194, 305 consider.159,209 continue . 220 continuous future. 174;past. 169; present. 157 continuous-perfect future . 176; past, 172: present. 163 convince . 238,240 could . 127, 136, 137; could have + 3. alak . 137.212: could mint . folyamatos-p6tl6 137;could not . 136;couldn't ,128, 136;' couldn't have + 3. alak.212;... could you? .273 . countability 17 cow 6s beef. 19 coward 6s cowardly . 59 crisis-crises .23 criterion{riteria .23

de .288 decide . 238 deer 6s venison . 19,23 definitearticle.28 demand.184 . demonstrative Dronouns 92 deny . 238, 239 . 35 determiners/determinSnsok diagnosis-diagnoses . 23 did ... use to? . 148 did not . 263,didn't . 127,128 different from/than/to . 102 do . 130;alakjai/ fajtAi. 130; . nyomat6kos 6llit6 mondatokban 132;nyomatekos felsz6lit6 . mondatokban 132; seg6dige 6s . f6ige. 127;tilt6 mondatokban 1 3 2 ; d on o t . 1 8 3 ;d o n ' t . 1 2 8 , 129,183;do so .287; does not. 132.263'. doesn't . 128 don't have to . '153 don't have to, don't need to 6s needn't.147 don't let's . 183 dozen .23 dress . 94 .40 duplabirtokos during, while 6s meanwhile / in the meantime.232

E
each . 103, 106, 107; each es both . 107;each 6s,eachofthe. 103; each, every ut6ni ige .122i each, every, all . 106 each other es one another . 95 -ed ejt6si szabdlyai . 167 egyalak0 mod6lisok. 135 egyedi6s 6ltalSnos6rtelem . 26 egyenes sz6rend . 243,248 egyiVegyik1k. 102; (az) egyik, (a) m6sik. 102', egyik (...)se / semelyik.114', egyszer0 dsszetettigealakok. 119, 6s 154 egyszerfijdv6 . '174 egyszerfijelen . 155; folyamatos . helyeft. 156; id6hat6roz6i 156; j6v6 id6 helyett . 156; j0v6 id6k6nt. 177 . egyszer0 m6lt . 165; id6hatdroz6i 167;m6s igeid6k helyeft.167 egytag( k6rd6elem . 270

Gs
csak.227 . cselekv6 szenved6igenevek 119; 6s cselekv6 6s szenved6 mondat . 256; cselekv6 igealak- szenved6 jelentes. 26'l; cselekv6 to-igen6v = szenved6 to-igenev . 262 csinAftat.278 csoport-f6nevekn6ligesz6m. 121 csoport-f6nevekreutal6 .90 n6vm6sok

c
calf 6s veal . 't9 calf-calves .22 can . 127,136,152;can -+ could f0gg6 besz6dben . 241; can 6s be able/allowedto, illetvemanage to . 153;can es it is possible for someone to . 153; can es succeedin ...-ing. 153;can mint . folyamatos-p6tl6 136; can't. 128, 136;can't have + 3. alak, illetve can have + 3. alak .211.212: can't have been ...-ing.211; ... can't you? .273; can feel/hear/see. 136; cannot. 136 . celhatdroz6s209,217,219,307; . c6lhatAroz6i mell6kmondat 184

D
'd.127 'd better.207 Dane/Danish/Denmark . 46 darc . 127. 147

325

26 6s hate.250 6rtelmi kiemeles jefent6igdk. 242: Ingg6 k6rd6slk6r6s . 107.240..-ing . 62.243.229. perfect-continuous 176. 195. 274 felsz6lit6s tompitAsa. 102 elt6vedt hat6roz6i -ing szerkezet .225 204. futurecontinuous 174. happento . 28 6s happen. 219.61.192. 128 hdnyadik. 24 gloves . 110. 207. 19 gender. efddntend6tagad6 k6rd6sek . 89. 159. 186 hacsaknem .miatti mlltbeli jtiv6 ...249 forget . . less. 46 .. 61 fingers . 162. except = but.-ing . 236. 289 . hagy/enged. every one 6s everyone . 59. few. he'd. everyrvhere .''ncs meg) . 106.65 a (good/great)amounUdeal/number/ quantity (o0 .-ing. 239. 64 farther/farthest es further/furthest . fewer.159. k6rd6sben 6s . 218. 67. 228. 170.. or .m0lt. everybody. go on . 25 Finland/Finnish/Finn. 129. '103. 203'. mell6kmondatban 184 felteteles m6d . 159. 65 fast . 270 every. . 179. have fajt6i ..)time . every day/week . 186 ha/amikor.25 goos{eese. 18 -er 6s €st toldal6k . 1'10. 2 2 7 ...22 hangszerek t6ncok nevel6i. sz6renddel 249 hardware.forditott . he or she. 105. French/Frenchman/France 47 friend. 107. 111. better.127 esemenytkifejez6birtokos. 305 even . 91. fokozds. 111:eleg@6). good.55 f6n6w6 v6lt mell6knevek f6nevektdbbessz6ma. must. 94 here -+ therc. . 151. 20 explain . 130. 157 . at all times. 122. even if. 177. ut6jelz6k6nt 75 elolj6r6sig6k . each time . magyar. 241. 105 goods .go to do t h e . 58 feef .89. 2O7:had befter es had best.jdv6 . 119. 215 .271 h6tulj6r6 elolj6r6. elther .2O7 6z6kef6st 6 s. '196. 18 except r 86. 173 for the first (stb.239 felki6lt6kerdes .238. 299: ever before . 184 hadn't.53 her.. 103. 194 327 . szerepfi el6l1Ar6 hat6roz6k mondatbeli helye. 192 foot-feet.189 had been . ut6jelz6k6nt. 74 harmadik szem6lyragosalakja. 185.i n g . he's . 119. 134. 161. tagadAsban 134. 182 felsz6lit6s f6mondatban.287 f6ldrajzinevek .. friendly . 204 elv6l6birtokos. 133: have been .meglehet6sen. 39: mell6knevek.247 have + 3.88. 104. have segedige f6ige . 220 forditottbirtokos . her6s herc.lS harmadik alak . szenved6 szerkezetben.el6g .245 mondatok fUgg6besz6dben few . 2 1 3 hadd. 68.217 .. 134. fewest 6s few. 89. 120.258 get used to (doing) something . 285 far . = lf I had . igenevek.. 159. 237.2M eyes . 104.. 91. . go on + to vagy . 22 hallgat valamitfualakit . 210 for 6s since .238..214 hat6roz6i-ing perfekt alakja. 169. 20 half . -ing-es szerkezet.44 .either of + f6n6v . . illetvehe/she 90. further in(side)/ out(side). every time.folyamatos-p6tl6 6s can could .. 103. 164. p6reigen6v . 230 el6ljd16 h6tul j5r . 're ellent6tes 6rtelm0 kot6sz6k. 275 e/egefjelent6s0 enough . 2't.m(lt jdv6 . 182. 135. 59 furniture .efther .. .214. 159. 208. 110.25 go. 174.208. 78.42 -ese v6gri nepnevek . herself. 45 eszk6z.239 emlit6ige. few/little 6s a feWliftle .124.217. 109. 296 . every.208.123 elddntend6 kerdesek.22 grow + mell6kn6v.228. simple. 243. 174 fUgg6besz6d. jelen jdv6 id6k6nt .86 experlence .. 208. 225. have got to .285 gyenge 6s dsszevont alakok. 65 far more/fewer ..szab6lyai 6rv6nytelenek. 149 Had | . 53 glass . 204. least. every one .+n .107 €vot] e each .192. 293. l'gerund(ium) 213. 57. 32 f6ige be tagadAsa .'171.ggrundvagy infinitive? [eF+ mell6knev . f6ige do .. 243 G garment6s clothing . few/little . 284.171 -ever k6rd6sz6k . .238. 95. 106 everyone. 285 get confused/dlvorced/dressed/ engaged/losUmarried/ washed . 194 equipment. alak. fokozds6s hasonllt6s 59 folyamatos be . 153. 35 half-halves . he'll. 54 f6n6viigenEv.244. 69. perfektj6v6 .224 he .2U. 114.249 h a dt o .224 eldlj6r6s6s hatdroz6iszerkezet . . 151 hard .59 hasonlit6s hat6roz6i igen6v. 203.f6igeneed. 62 er6s 6s gyenge alak.2O7: have/hasbeen . hard 6s hardly . 119.6n sem . 127 E 6n is. 214. have been . szenved6alakja . 127. 239.go/comeand . 22 for + alany+ to-igen€v . 106.-ing-je. 103.haven't. hardly. . everything.111 enter . 208. 37 forditott sz6rend . 123. jelen keriil6se. 218. 203. 152.kel/jelent6sben .36 .147 f6nev n6lktili birtokosszerkezet .have to .. 190 ever . 284.197 elsewhere .jelen . 161. 224. all. 73 faff + mell6kn6v. t 5 1 fairly . mondatok. 219. 1 2 9 good 6s well . vonzalai.206 -ing-es alak .es t6rshatArozds. to-igen6v .40 . have to. 268. mflt mint m0ltbeli szenved6alakja . 250 hatArozott hat6rozatlann6vel6 . emlit6mondat English(man). 175.-ing . hardly.238. 6tkez6sek n6vel6i 31 326 H ha.jelen id6hat6roz6i 158. -ben v6ltoz6sok. 157.England .287 help . 47 enough .43 ggitive. glasses . 103. -ing-es alak . 148 glad 6s happy .. each . 155. should. the best . 106. 6s 145. igealakok-1n91e. 3.242 hi6nyos mondatok . 176. 162. well. 141. 295 helyzetiikbenszabSlytalan mell6knevek. 20. elther + f6nev . hianyzik valakinek valakitualami . 294 hat6roz6sz6a mondat elejere ker0l . folyamatosban m6stjelent6igek . 263. 18 further down/up. 194 hangcser6s tdbbessz6m . 171 forbid . 286 hi'nyzik (= n. 114. 128 hear. 58. 305 helyhat6roz6k.217. 266. mell6kn€vi igen6v .128 hair. szem6ly-s ragjdnakejtese.159.248.perfect. ought to . 110. 110 evidence . kdrdSszavas kerd6sekben . 129 had better . . 180. 2 1 8 g o i n gt o b e .a few . 238. 126. 194. 120 f6n6vszer0 . 25 F f a i lt o .

1'19.23 ideje. 39 l6thatatlann6vel5 . 32 kett6v6l6to-igen6v . less..236 kot6m6d kot6sz6k. 93 .h o w m a n y .. etfogadhat6. his or hers.227'. 72 like 6s as . igesz6m-egyeztet6s 121 igeszemlelet.25O L J jdrtfuolt mdr valahol . 158. 271i how ofd/tall/wide... 65. hogymel16kmondat kiv6ns6gotkifejez6 szoval . '121. 186. however .246 .. . j u s t n o w .25 . alakjai.171. 307 in spite of.kell lennie.234 in everyway. 94 ketlakif6nevek . 1 7 .154 igevonzatok. 269 knafe-knives. 3 5 .23 Hungarian. 236. 186 just. 213 -ing-es alakok . Hungary .61 listen to . 207 (segedige+ f6ige) . I jobban tenn6. / if it hadn't been for . .. 91. 230 ill .218 it's time . 89. h a .45 hypothesis-hypotheses . ill k6t jelentese . less + hatAroz6 . 194 k6rd6s. 1 6 7 . 178 jdv6 id6t kifejez6shall . if . 98 1 igem6dok. 132. 17. 233 in the case of. 91. 93 its es it's . illetvehim/her. 64.. 90. -ing .. 151 keres. 184 homework. 33 ir5ny... last weeUmonth/year -+ the previous week stb.294 lreland/lrish/lrishman . el6lj6r6s szerkezetek .228 is 6s sem . 269. 114 k6r valamit . 58 idegentdbbes szem . 2 3 4 . 129. 140 jdv6re utal6. igeid6egyeztet6s240. 114 in case . 87 hundred . his . 186. 173 j6v6id6-fajtdk. 103.215. 103. 22 l e a s t ..n6vel6i . 41 if . 196. 91.239.22 K keep (on) .301. 89. 303. alanya. 210 keft6s k6rd6s ..62. 215 -ing-es ut6jelz6 . 103:how much + mell6kn6v/hat6roz6 koz6pfoka.. 128 I'd rather. 65 l6ncszerfibirtokos . 62. h o w b i g / l a r g e . 1 5 8 . perfekt .272 328 -ing-es ige 3. 248. 1 0 3 . igeid6-v6ltoz6sfUgg6 besz6dben.hogy".. 181. 183. 30. perfektmflttal . 1 0 3 louse-lice . and less + mell6kn6v least .. mell6kmondat 302 id6tartamotjelent6 birtokos . 36. 155 jelenid6-fajt6k.182 id6z6mondatok. 184.. k6rd6szavas tagad6 k6rd6sek. 89.id6 . 184.. 190: if n6lkuli forditott sz6rend .'126 ige-csoport .138. 159. 91. (should) . 53. 161.54 imperatives.a little. 89. 199. 89. 195. it'll.give . 119. alakja. 128 + it's + mell6kn6v that. him or her.80 . ha . 264 "kettessz6m". 138 kommentirszerfi which mell6kmondat .65. ut6ni ige szema. 194 kereszt-6s csal6dnevek. . 271. 271. ism6tl6 visszhang-k6rdes 276 isn't.270: however many/much . 205 id6hatdroz6s.277 kett6s tagad6s . to-igen6v? -ing-es mell6kn evek . then. . 181 I'd rather/sooner.233 int6zm6nynevek. 1 4 9 jov6 id6k0re. how many times .m6d . k6zepfokutdni by-szerkezet .244 igaz?. 140 last weeUmonth/year . it + 6llitm6ny+ that-mondat 235 it + 6llitmdny+ to-igen6v. szerkezet . el6ljAr6ut6n . 163 jdt6kok nevei . 263. perfektvaftozata szenved6 vAllozata .296 indefinite article.141.. 237 liftle.van/nincs.how many fewer..78 ldthatatlant6bbes sz6m . in. 24 jelen id6kore.how l o n g a g o . 242 late .... 18 house-houses. vagy igen6v? . 223. 237 l o t s( o 0 . 23 l6tsz6lagosm0veltet6s .194 ig6sit6igek . 154 jciv6 id6k nem hasznelata. 192 look at . how much less/more .234 in the meantime. 88. 200. 22 look.? .216 -ing-es szerkezetektSbl6zata. 230 'll . how much . szenved6 vdltozata.64 however . 2zl4 if 6s ha . 91 hirkdzl6sieszkdzdk nevel6i . 140 l6tez6skifejezese'.182.271. 213. 2 7 0 ..how long 6s since when .1 0 3 legs .244 know about / know befter / know how to . late ket jelent6se . kerd6elem . igeid6k. .236 it's no use doing something . okhat6roz6i-va/-ve alak . 88 itself . / lt was . 130. . It is . 230. l'll. 68.275 329 _. 217. 295. 94 him . k6l6sz6k es el6lj6r6k . kiemel6s 251 it'd. 181 inegular verbs . 88. 183 -ic 6s -ical v6g0 mell6knevek. 96 human (being) / humanity/ humankind. 261. 126.22 know. 280 l6tsz6lagosszenved6 mondatok. 189 i f o n l y .250 id6-. 30 l6thatatlan nevm6s . just in case . 101. 18. it's .11g in order that / in order (not) to . 131. 209 jobb (lenne). ifl. hogy-mellekmondatok 235. .sz6t6rri alakja. lately .154 jelz6i birtokos n6vm6sok._l . 103 fet . 239 kUl<lnleges sz6rend. .. despite es (al)though .hide oneself . 230 if/whether f0gg6 besz6dben. 88 jelz6i szerep( to-igen6v . 258 leaf-leaves . in case 6sjust in case . less less . have/make/take 199 iker-krit6sz6k. 184.215. 228 . 271.66. 299: ..22 h o w . I've.-.217. 94. 268. later 6s the lafter .181 . 1 7 . 182 its . 199. nyitottfelt6tel. 184 instead ofds instead . 18 -ing-es alak . 1 8 1 .22 like . igekot6s--el6lj5r6s i96k.29 index-indices . 185. . if it weren't for .. 105 loaf-loaves . 1 0 1h o w . just the same . 236 + it is + mell6kn6v that.247 like (the) best. igeragoz6rs 85 . himself ... 167. 238. 27O:k6rd6szavas kerd6sek . 241 igek6t6sigek . 207: let me . insade. 161. 47 ine5liskiv6nsdg. 182 (in) any/some way . vagy p6reigen6v? 217. ill 6s sick . 12O -ing-esalak = szenved6igen6v.kerd6sdo eset6n . 20 kieg6szitend6kerdes . 302 id6t kifejez6 birtokos . 181 I wish . illetvehis/herc . 54. 124 is .little 6s a little . 32 . 64. 297 id6hatdroz6i-ing-es szerkezetek.1 8 3 if vagywhether?. 23 information ..1 6 ' 1 1 6 7 . 119. 128 it . do . fong/how tar . 89. 154.. 61. 214 -ing-esszerkezet. . 41.. 93. 183. 90. 232 kdz6p-6s fels6fok . alakja.232 in(to) . 64 kozleked6sieszkozok n6vel6i . k9rd6 mondatok.. let's. . 214. 214 insist. vagy . 30 k6zvetlenid6z6s .196. Let's.. 269. 23 I I'd. 74 -ing-v690 szab6lyos f6nevek . I'm. 215.281 lif+lives.

alak. 1 2 2 meanwhile. ought to . 280.229 6s don't have to .213i 6s have to . have.281 194'. 153:must 6s mustn't . 297 no 6snot. mell6kn6vfogalom f6nevesit6s6re . 19 m o r e . 237.64 l ri r: mustn't.301 might . ejlisi v6ltozataik. 26 szemdly + -ing szerkezettel. mds.264 needn't . 102: mdsvalaki. kEsztetve.neither. 153. 128. 32. alak. vdlik bel5le. 128.much less/more.91. 19 orszAgotjelent6 szavak nemzetis6get. . 19 nem-sz6mszer0-sz6mszerfi mutton 6s sheep .271 m6d-hely-id6..-ing. nthcsvalamiie.263 nelam van / nincsnehm . m6d. sz6mszerfik6nt 19 mutat6n6vm6sok.luck. 139.igevel. more and more + mell6kn6v. n6vel6szerfis6g 26. 59.272 141. have to. 127. 153. needn't 6s 331 t .145: 43 mustn't 6s be not allowed to . 2 3 milyen . 86 m e a n s. must not.139. besz6dben . 147. melldknevi -ing . ketf6letagad6 . 93 p6rok . mint a jov6 kifejez6i. nemde?. . . 123.mindenkdppen. a hi6nyz6alakjai.152 mondatra visszautal6 which . 161. mellekn6v mell6lelmarada jelzettsz6 . 134.268. mennyis6gsz6k102. alakja . 153 manage to a could helyett. might a may helyett f0gg6beszedben. needn't have + 3. 2 2 9 must. mind.282 + mell6kn6v enough + f6n6v.122 mind(en). 230 m{lt idej0igealak. may 6s be allowed to . .54 mell6kn6vb6lhatAroz6sz6.153. 61 must have + 3.101 mind. 35. m6g (nem) . many mone . 103. 266.212. must needn't.67. 58 M mag5nyosmod5lisok. 127.. 121 make bizonyul. 144. 152. afak. uteni hasznAlata. 147 igen6wel .228. don't have to 6s don't be .152. 17. 114ino + k6zdPfok.nincs(enek) nagybet0k6s toldal€kok. 104. ragozesa. 190 . neither+ been + 3. nincsmeg valamije . 114. many 6s much ./ N o r .278 ndz valamitfualakit . 8 7 man-men .. need to . 110 mindig. 188. igen6wel .may have been . 206. 140. myself . nobody. 35.nobody else. 128 mightn't.87 manageto .213. must. 212. mindenhogy/mindenhol/ mindenhonnan/mindenhov6/ mindenki . perfekt 212.152.120.3OB have + 3. 129 n6vsz6i6llitmAny get. might perfektigenewel .none (o0 . 64. 138.135. 2 6 3 valamije. . 145. . id6kdre.. + to szerkezettel. 146. alak.300 . '139. 139. must hi6nYz6 123. k6szt)1. 135. 206 N nincsaftelme. 112. more than one .212. 88 -ni v6g0 (f6n6vi) igen6v . 12'l m0lt idej0 -ed ejtesiszab6lyai 167 next week/monthlyear -+ the m. 137 m a n k i n d. 61 mathematics. must have neither. sz6fajv5lt6ssal . 17. 98.51 330 mell6kn6wonzat. 144. 56. mds.114.232 measles . (the) most. 122: more vagy befter? .212 may tagadAsa. let 266 ig6vel . . mint tArgy . 91 szenved6ben.272 153. 47. '18..lva .er and mell6kn6v +r.-ing . . 171 m0ltid6-fajtdk 154 nevertheless . 145. 253 szerkezettel. 1O1imds-dsszetetelek 102. 206. 241.144. may/might have + 3.. 144 maiority. 103:most 6s best .211: must nehogy. 194 megneveftet. 11O. 46. 194 my 6s mlne .63. of + f6n6v .egdsz . may have + 3. 299 neir o 62.hogy ne . should. 134 (seg6dige) modAlis moddlisok f0gg6 besz6dben.-ing . nemUk szerintp6rokatalkot6f6nevek . n ' t . . alak. may 6hajt6 . 138 mAr (nem).298 . 153. let igevel.72 . 247 man. none + need/require/want + -lng-es alak .23. make + szem6ly+ p6reigen6v n6vm6segyeztet6s 89 n6vm6sokt6rgyesete . perfekt igen6wel . 145.. 269. more. nem-szimszerU to.212. might have+ 3. 127.229. 121 may . 100.minden4sszet6telek. 110.r6besz6lve. 65.266 nhlam/ndlunk . 30. 145. 138.110 mindkeft6/mindketten . 213. 149. 119 .ftigg6 n*d.. .22 many. 135. 147. 209. 2 4 . alak . 63.tagad6sa. 294 m6lt .18 luggage 6s suitcase .279. 58 mell6kn6vi igen6v.must blzfos. 66 mell6kn6v fels6foka. .282 no longer.6s 6llapothatSroz6k 303 much .. mint.147..might + perfeK igen6v. 130. news .might havebeen . 114. 138.263.be-vel . nagyon. .144. 56. 315 no. perfekt .mdsiAmdsikuk.249. 152. 145.271'.264.212.. 102'. 127.may -> might . 206'. 194i nincs valakinek . mfltideje .134. been .212. be-je . 51. 1 0 3 .284 make something clear/certain/sure. 122. modAlis-p6tf6k 135. 177. many/much . 240 melyiktek.m o r e 6 s (the) most . 127.must've .. 133. 280: make-kel n6vm6sravisszautal6 n6vm6s .needn'thave + 3. following week stb.45 . 121 meet. nemigaz?.66. 139 might've.must alak6s didn't need to . have + 228. 96 f6igek6nt.153 none . may 6s it is possible for someone to . neither of + f6n6v .mustn't .mer.64. must folyamatos negativfokozAs . 1 7 .22 mozg6ige.153 . 280. mi6ta. 126.278 megvan/megkertlft. m0veltet6ige n6lkUl. 80 money/coin/currency .294 . 103 mention.135.much / a lot / far + kdzepfok . 241. 170 mriltbeli .274. 94 fud fog. milyen nagy/hosszf stb. 103. 266.. make.264. 165 m0lt .242 mUveltet6s 278. much/many mennyis6gsz6k6nt 104.139 m i l l i o n.63 mousFmice. . m0lt igealakegy6blelentessel 182 jdv6 . 178. 72.6 1 .62 most.24O meteorol6giai 94 it.22 mouths.114. 1 2 81 3 1 . nothing else. 214 igendvi mell6kn6vk6pz6sbirtokos szerkezetettel. a fUgg6besz6dben 145. 26-30. never (before) . 111 + + mell6kn6v .264. 280. get + szem6ly -n6pnevek. .Neither igeid6i. 102 Me and . 280.many 6s many of the .278. might tagad6sa. nearer. 165 . 114 mintha. no matter + k6rd6elem . needn't noJ .114.280.seg6digek6nt 146 101 need to . 147. 146. 114. 278. 212. mell6kn6vutAnito-igen6v. 101. 128.2TO . mustn't 6s be not supposed f6n6v . mint alany. 19 -ly k6pz6 . nothing . 103. p6reigenevekkel 211. mondatokban 182. mdsvalami. m0ltbeli never .104. 114. nor.279. 92.. alak. 45 b6rmunk6ban ( n6vel6k. kapcsol6d6sa have-vel. 105. . must have f6n6v .65 '146. 123 261 no{ne . 106 minden . 103.

184. 172. 141. 73.236 re5liskiv6ns6g.public 6s publicly. 87. 102 ought (not) to .236 reflexivepronouns . 86. 95 6 6hajt6mondatok. id6hatdroz6i 164. 88: one/one's/oneself . 94 regret .. 81.208 p6reigenev permission .24 Scodand/ScotsrnarVscofr 47 ish .213. presently . 266. 133..288 Russia(n). 159. birtokosn6vmAsok 88. 88. 119 perfekt-folyamatos jelen . 23 phone .nemzetis6get. 240. mell6kneviszerkezetek. okot kifejez6with .183 o on6ll6 6s f6n6v el6tti mrnden .181.22 I fr f.127 's jel6ltebirtokos eset. 120.-ing. . 184. 6s f6n6v el6tti mutat6 nevm6s . ought to havebeen + 3. ruhadarabokat testr6szeketjelol6 f6nevek . 103 Poland/Polish/Pole.272 tag R ragok6s n6vut6k. k6t6sz6k. one f6n6vp6tl6 92. any longer/more .. 1 7 0 .212.. 179. 157. 235.305 phrasalverbs . either . 308.240.24O provided/providing (that) . 163. 170. to-igenev.240. 175. id6mondatokban 164.245. only helye . -er. 172. 162 perfekt-folyamatosmrllt . 36 say . 24O. 198 pieceof.t6bbessz6mri . egyetlen . 95.ker0l6se. id6hat6roz6i 171:oerfekt p6reigen6v .jelen vagy egyszeni m 0 l t ?. 106. 158 nowhere.jelen . 160. 240 phenomenon-phenomena. 209 perfekt-szenved6 igenev. ought to have been .. 224.236. 19 p6reigen6v . 196. 219.1'19. relative clauses/pronouns 77 remember . 146. r6szeshat6roz6s 304: r6szeshat6roz6 . one's . 127 o -o v6g0f6nevek.szenved6 alakja. 249 nyelvtani nem . hat6roz6i -ing-esalak. . 204 -on/-en/-6nhely6n angolul in . now -+ lhen . 304..45 others . 155. infinitive 207 plenty . ha egyszer. plenty of . 207. 95.240.. 255 past 6s after . 209.304. jelent6f6nevek. id6-mondatokban 163. 95. id6hat6roz6i 173.136 .244 remand. 94. 101.. . 209. 43 nyelvtani tdrgyes 6rtelemszerinti tArgy . jov6 . 158.134.287 scarcely. 155. 95 only .l I people.242 nowadays . 213. 59 question .. 135. 27 1 rarefy .-244 rendhagy6 ig6k . 73 rdmutat6sz6.. 122i one another 6s . 332 I P paper.. 46 police . 124.255.238. 158 pretty . only egyeditli. 92. owe. 87 oneself. reszestdrgy.perfect. 94 -ow. 175. 299. pretty 6s prettily . 197 Dresent pontinuous .-ing .230 now . 58 o quantifiers 102 . nyomat6koslt5s 86 nyomat6kosit6-self . 58 prevent sy (from) . 216 of-szerkezet. id6hat6roz6i 176. 185 nyitott felt6tel: . not. one 6ltal6nos alany. 306 okoz6st kifejez6 t6rgyhatSroz6. 146. simple. 162.-ing . ourselves . older/elder . 159 . alak. 229. 296 Dast . jelen a perfekt-folyamatoshelyett . 206. 228. m 0 l t . 32 propose . what ..294 rather .213. 184.236 require/need/want+ . 211 perfektto-igen6v. 295 or kot6sz6and helyett . one's own . ought to / must / should / have to . past. participium participle) 213 .once ha mdr.21 osszevontalakok. r j l t m . 208. 19 plain/bare . 205. 2 2 0 personalpronounsr 85 persuade . . 160. 54. 25. 161.. 145. 104. 160.. 189 public .-ing . dsszetett el6l1Ar6k 224 dsszetettf6nevek tobbes szAma. 181 recently . '155 \simple . 238 request. 25. each other. 223 ragozott kbrd6szavak . 89.128 our 6s ours . oughtn't. 91. continuous 169. 65: oldesUeldest .247 nyelvtaniforditott sz6rend . 159. el6lj1r6.p e r m i t . 65. 146. '114.240 reportedspeech . 53. 92: .not only . 1 9 .. 170. not + either -+ neither .227. 155. 119. 264. mell6knevfokozds . 35. m(ltbelijdv6 .jelen id6hat6roz6i161.264 nowhere else . 208.ought to be . ought to 6s should .24 perfect future .225. 261 resemble. 97. permission6s p e r m i t . 91.227 onto .294 okhatiroz6s .nyelvet jelent6szavak. 18 pig es pork . Je vegfi mell6knevek 63 . alak .jov6reutal6 . as well / also . 296 once / twice/ Xtimes . 264. 127. .continuous present. 165 paths . 1= passziv szerkezet. not.317 of fejezi ki a cselekv6s tdrgydt .igenevek.287 pronounsr 85 proper nouns . 227 orszAgnevek. 18. 121.'173 perfekt-folyamatosp6reigen6v. perfect.szenved6 alalga.present.22 p6ros dolgokatjelent6 l6nevek . i Ny nyelvtani alany6s 6rtelemszerinti alany.255 own .24 pork 6s pig . 209 perfekt-folyamatosigenevek. mennyis6gsz6k 104 . phrasalprepositional verbs. orczegokrautal6 n6vm6sok. ought to have + 3. one and a half . but. 88.230.87. 36 often . 253: one/ones 6s thaUthose f6nevp6tl6k6nt. 23 orsz6got. alak .21 f6nevek report . ought to perfekt igen6wel . 24. 121. osszehasonllt6s 59 . r6szest6rgy6s r6szeshat5roz6. 135.237 promise . have.266 scissoF. 194. .jelen jov6re uta16 . -s ragosalakok..213. past . not + ever -+ never . mondatok szenved6ben 258 rovidv6lasz.238 . 20 18. moddlisok.46 S 's. 1 6 0 . '161 recommend .88 ox-oxen .302 one . r6szest6rgyattartalmaz6 . . 163 continuous perfekt -ing . 65 on/after having + 3. 165. quick 6s quickly .j6v6 .247 j6v6re utal6. 207 prepositional verbs .il fr not + anybody -+ nobody stb.255. 264. 194. 53. 102 nucleus-nuclei.219. 309 old k6t jelentese. 145.

baggage luggage 19 6s .el6ljir6s ig6k n6vm6sok birtokosesete . 164.hat6rozatlan ut6k6rddsben. szenved6ben 259 perfekt hat6roz6i-ing-es szerkezet t6rgyiszemElyes n6vm6sok.305 sz6rend. 265. 189 suppose/supposing . there + be + alany. 128.. 236 the latest 6s the last.szavak 1'. 174 simplepresent.232 tant6rgyaMudom6nyoknevei .'159.92. stockings 25 . these/ t a s t e . 193 so far . 249 teach . some 6s any .. 155 slnce . 113.. . should've . 23 tAncok6s hangszerekn6vel6i . 61. 142. 24. 24 should 6s shoufd . hat6roz6i t6rgyeset6s t6rgy . 246. 2 1 8 tagad6-kerd6mondat . jelentesben . 162. nevel6i 28 sportok start .sem .289 (that).124 kdz6pfok . 131. 66 (the) one 6s the other . jelent6sben113 . 54 . '113. should have been .-ing. 230 . 127. 334 113. 91. 103.213. 140.242.255 sick k6t jelent6se. 89..245 ..1 9 3 those-ra utal6s n6vm5ssal.should not . 262. 79 the fact that . 1 8 3 . 91: their 6s theirs . igekdt6sszenved6 elolj6r6s ig6k . 36 szenved6 v6ltozatai. eloljdr6s ig6k .275 . do eset6n . l . 65 (the) least + hateroz6sz6.132 therefore . so/this/that much .255 tdrgyhatdroz6s szerkezetek . 90. 140. 1 4 0 she ..no.259 t6rshat6roz6s.192 . 120. 130. 1 5 9 .. some-.ig6b6l szenved6 be . 315 the hat6rozott n6vel6. + be + alany+ 265 -ing..238. 100 suggest. the latter 6s the former . 273. some valamennyi . someaz any helyett. 62 T the n6vel6+ koz6pfok . 98 sz6v6gimSssalhangz6-bet0 that / which / lAthatatlan n6vm6s.243. 305 szinesit6 forditott sz6rend. 119.. since 6s for. 100... 310 they 6s them egy emberre6rtve .255.'140. they'd. p6reigen6v . must.she'll . 89. 102 tag question . sz66sszet6tel-szer0's-birtokos 39 telephone. them . perfekt igen6v . 187. 197. 91 -(t)atI -(t)etkdpz6 . mennyis6gi alapon. igenevek. alak. these/those . szerkezet 126. . some egy.-ing could helyett 137 + such . 205. . 197.151 do seg6dig6k.. so long as .45 Swiss/Switzerland Sz szab6lyos f6nevek.237 stop + to vagY in succeeded succeed . 92. 193. seg6digeneed . should netdn.236. 128.40. mondat alanyahogy-os t6rgyv6r6 246 it. 88 6thelyezett.281'. 128 335 ""-r . 212. i s n o n e e dt o . 78 megkett6zese. s/he . 120. 19.131. . '127. 240.168 team .20 sz6mszerfi-nem-sz6mszertioArok . 89. 245. 141. 20.. some-/no-/any/every-/elsewhere . 233.28 szubjektivrovidtagad6s. 19 sz6mszenislt€s fajta szerinti alapon . they'll.156. szem6lyes tergyas n6vm6sit. 316 + lh'ar of .240. tagad6 felsz6lit6s . 303. 24 these .s h a n ' t . in . 94 sem. megfelel6iben 141.hat6roz6i tdrgyass5g(kdtelez6volta) . 1 9 2 . 173..249. she'd . 253.. that .91. do eseten .. 23 shelf-shelves . igektit6s i96k. 21 szabAlytalan igbk .278 thesis-theses . 86 . 194. 126.so/thisfthat many.239. should have been + 3. suitcase. 119.l3 ing/ somebody/somehoWsometh sometime/somewhaU . 204. 2 1 8 . t6rgyhatdroz6 205. so as (not) to 6s so that. 205.299.22 6s rendhagy6 f6n6vi birtokos s k€pz6se . 184. 104 some . therefore 6s this/that tanit valakit valamit csindlni. 211. 100 software €s program . 46 Spain/Spaniard/Spanish ...229. 19. 219. 94 not n6lk0l. '183. 153. 159. szem6lyes el6ljdr6s ig6k . 207. 59. 198. 124 sz6mszer0 . any-. ..valami jelent6sben ..266 self-n6vm6sok .. 102 sort of . 257.248 tefl . 151..287 sz6t6ri alak . 62 . jelent6sben 113.still mdgis. 253 -ing-es szerkezet.should have + 3.shouldn't .. such a lot of. 135.305 alap-alak. 85. 232. is/was no . igealak t6rgyatlan nem szenved6 6rtelemben. 135. S9.someone-nal. 187. 103 14O. 254: f6nevek nem-sz6mszer0k6nt 20: 6s nem-sz6mszer0 hasznAlatban egyar6nt 6l16f6nevek . 38 ig6k. 240. besz6dben 140.-ing .263 their . 25 shorts .63 ( thank. 90 sheep es mutton . kepzetl-and6l-endd igen6v .196. 132.. is no poinUsense(in) doing something n6vel6. should vagy would? ..?. szerkezet k6tarcts6ga . suppose 159. 244. mondat.282. 289 weak.shall we . 192. 161. they're . 282.should. seg6dige .should you .. megfelel6nelkUli igek . 90 .'112' some 6s any 6nall6an. 218. 128. noone-nal . alak. 208 seem/appearto . sokaf kifejezdse . 198 ig6k . 40 mondatok. igekot6s--eloljdrr6s .249. 261. shall fugg6 shaff. 146 .140 show .? . 126.295.217 seem .. kerd6s. should be . such a + mell€knev f6n6v.none-nal .see.218 is why .122 several .91. illetve happen to azil ut6n . 46 Sweden/Swedish/Swede . so . 11 someegyes 3. 59 smell .shall | . should a hogy-mell6kmondatok . 127. somewhere 114. 122 series . 140:should perfektigen6wel . 258 igek0t6sig6k . 220 stilf mdg(mindig). they 6s them az everyonetdrgy 6llapot6ra utal6 hatSroz6. 19 sound. ought to . sem . sz6tArialak vagy lhan . 18 szem6lyesn6vm6sok . 70..213. 19 sok. 253 jelen (folyamatos) .53 mell6kn6v tobbessz6m + jele .159.194. 14'l.255 szokott. 141. 54 simplefuture . 240. 208. = if you should . . 93.119 sz6t6v6gi kies6se. szubjektlvt6rgyhatAroz6 310 the butcher's/dentist's/doctor's/ szfikit6 6s nem-szrikit6ut6jelz6i hairdresser's . 198.173 slow 6s slowly . 22 shoes. 192. 189. 197. ought to . 302. .-ing . have to.182: shall not .244. 272 tagad6s.-ing. 35.159. szenved6get . 85. species 122 . 266. ragoz6s. 99. seg6digeszeriis6gek 149 sefdom. 255 128. 253. themselves .they've . nal. 266: no-val. someone/ else something/somewhere . valamifdle some valamilyen. 140.192.. 30S . neadjistenjelent6sben . 307. tArgyelmarad a r6szest6rgymell6l .should. igecsoportok 256.213.265 the brave/elderly/poor/ric h/ szubjektivr6vidv5lasz.-ing.128.23 stimulus-stimuli . '145. 6s nem-szdmszer0 17. -ing .244. 28 they . should happen to az if utSn ..

when . 102 van .242 to-igen6v ... this/that . alakjai.22 will . toldaldkok helyesir6sa.whether vagy if? . also. 144. 69. 131.94 V vitlik valamivd .95 when . will you? ..91. 273 wonder. 178 with . 20 thousand .281i van valamije .287' 289 unfess . xtimes .210. 47 want. as well.would (+ be .anY.. vagy . 183. wherever .22 woman-women .. a n6vm6sdnak kivirlasztdrsa' ut6k6rd6sszerkezete. 119. 302. when-es mell6kmondat.315 too .dallama ' 272 valamifualakim6s. 128. 35.22 t6bb birtokos egy-egy birtoka ' 88 336 tdbbes sz6m ..212..).161 to a teljes to-igenev helyett ' 255' 287 16 5s .by what . tobbszavas szenved6alakja . 188 would rather/sooner (not) . tobbes sz5mrak6rdez6s. by / by the ... 70 to-infinitive . 65 worth . each/every. this/that was the first (stb.212.270 while . 19 very much . would've . 270.dsszetett .270:' whatever 6s anything.who else? .? k6r6s . 194. wasn't ...whom . to have been .. 144.. bY that . 276 viszontk6rd6s. 143. 8 8 . won't you? .. mondat. 80 though .244 work . require.. 230 thought .274. would mint a felt6teles m6d kifejez6je.128. 100 whatever . 34 iires do .to .this size ut6jelz6kent.for the first (stb. alak. 102... 244. 80. 302. work. . saj6t alanYa . 129. 94.going to. 100. 303..24. 96. 128. wouldn't .168 -ing ' 214. 271. 267.244..143.. 127. used to €s would .3Q2.237 tud.268 tiresit. 72 very much 6s a lot. 2'l..-ing) j0v5 .79 w h o s e . . this afternoon/evenin g/month/ morning/year . tagad6sa. up to / till now. alak. or (not) ..210 to-igeneves szerkezetut6jelzSk€nt' 75 to-igeneves ut6jelz6 .271'. ut6jelz6iszerkezet .this/that is whY ' 232. 72 vetet.) . 144.209. 161. mell6kmondat vonatkoz6 74.260. tiftastompitasa.74. 182.31O valamilYennek -val-ve v5git (hat6roz6i)igendv ' 203 vagy .would like . gondol.237 Wales/WelshMelshman . 196.240..278 visszahato ig6k .272 -vii/-vet-nek nem with felel meg ' 306 . 302 who . 40. whoever .. 129. n6vm6sok. besz6dben 'f89.270 u Unnepeknevel6i .27Q ig6k. 175. ut6jelz6i -ing-es alak .218 would . 230. 2O9.would 6s mint m0ltbeli '168. which ofyou... 3O1. whatelse? .' 110. would you ..-ing . 287.114'. 68. to have been + 3.2O8.. 94.271 wife*wives .65.oo.would m0ltban ism6tl6d6cselekv6sre . 271. even . we've . as well 6s even helyzete.thief-thieves .78 n6vm6s ..68.135.. alak . nagybetfii' 315 tulajdons6gotjelent6 birtokos ' 37 tum + mell6knbv..will es shall . 3O2. 98 those who . . until/till . 223.-ing . 251: what 6s that .206. 159. . like?. 138 tudatos erz6kel6s igei ' 192 tulajdonneveknevel6i .274. 23 tilt .? .. 175. .. 32.willnot.at no/one/some .22 think . 306.65 well-known . 270. 120 ut6k6rd6s. alak..78 vonatkoz6 w wait. 179. 129i van/nincs.(that) ..284 U ugye-ut6kerdes.2 7 0 why.. we're. 80. 18 well ..284 v6l.jelentese' 196. 261 wam. alanykent 210. would mint a will m0lt idejf megfelel6je..281 veal 6s calf . . 168.kell lennie . whether to . won't you . ut6jelz6.too. 171:'this is the first (stb. 180. bY then ' 171. 143:wouldn't've .244 which (one) . 239. 173. 161. 302.? . 101: what colour .) .6-L91h .. 127.)time (that) . 128 weather . 129. n6vmAsnyom 91 visszamarad6 visszhangk6rd6s. which 6s whose ... 149 write. 233. 184. alak. 209. 143. val6szinfiseg 135 valamennyivel. 129. tdbbes sz6mban haszn6land6f6nevek . this/that is whY 6s therefore ..228. who/which/that ...-ing mellEkmondat.with (+ ala6y+. mell6kn6v utAn .245 was . 148. 272.6s whenever . ' 171: this is the first (stb.what for? . 70' 74' ut6jelz6i 77. 272'.-ing. 183 time at all times.will-t jdv6 tartralmaz6 id6k . 270.228 .. 68. to be .once / twice. 19 venison 6s deer. would have been. 20.ing .237 want. 208.208. 129. 245:.140. volt(ak).239. 144.when . van(nak). 114.97. while .. when. 255 .228. 143. 271. 233 wolf-wolves. 91.. this + mell6kn6v 99.77.-ing whif e . 100 those of.. 208 toldal€kok6s n6vut6k . at what time?.94 we'd.' ing ' 299 today -+ thatday .. 143..(that) '.-ing. 232. ut6jelz6i ut6jelz6i-ing Perfekt alakia' 74. 2'12.. 188. used to .ugYedo ut6kerdes eset€n' 132 understand .143.' 232'' bY the . 273. 137 was/were aboutto . 305.267 until . 220:would like/love. 102. this .208 to have + 3.) time (that) . 92. 306 without (+ alany+) .27O where . whenever . whether/if a fUgg6 . 143.. 19 wonse . 205.will you . 179:feft6teles mondatokban 188 wash . 131. . 271:it's -. segits6g€velval6 kiemel6s . 122 vaovnem? . taft valaminek. this/that-re utalas n6vmdssal. 1O2. 247 whenever . would hajlandojelent6sben.69 were . 232: thisfthat was the first (stb.-ing . too.-ing. 161. with k6pz6szerfihaszn5lata .'.78. 179. need + -ing-es alak . 70. ul6jelz6iszerepfi el6lj6r6 ' 226. 206. 57.225iany -.. 173:will have + 3. 159. whetheror not. 270. .'? .{that) .weren't.289 . 232.? . 148. mell6kmondat 302. 2O8. 128 what.89 try -219... 78.what kind/sort of.22 won't . ut6kerd6s 273.what colour . 161 used to . 127.' 232'. where trom? . 78. es p6reigen6v. what a + + (mell6kn6v) f6n6v!. 189. with nem a -val/-vel-nekfelel meg . with alanytvezet be . 260 trouseF. 270. would be .. 186. would have + 3. job 6s task . which mondatra utal vissza . bY the . 102. what . 128.? . 267 tiltis .18. whether .. 302.. would have + 3. 129 was/were able to a could helyett. 24. would not. what.270. 94 .270.../ bY then. 276 .. 171i how manY times . which/who/that. also. +elf-szavak .. valamelYest ' 114 whether . 8 0 . 173 will-es jdv6kwill-je helyettwould . 69. worst . kflpes.

illetve ahol sziiks6ges. magyar6zatokkal l6tja el a sajatosbesz6dhelyzeteket.230 you .22 zdng6sed6ses Kov6cs J6nos-SiRtiir ffi#fi"LRA HANGoLVA kor6bbi. F6nyes Csaba-Megyes Andrea: HIGH TIME-A Felkdszitl a felsSfok0 angol nyelwizsga sz6beli feladataira (hangkazettdval) F6nyes Csaba-Vizi Katalin: HIGH TIME-B Felk6szft6 a fels5foki angol nyelvvizsgafrdsbeli feladataira A hi6nyp6tl6v6llalkoz6s angol nyelvtanolyan t6mak6reit az dolgozza fel. z zero article . Moharos Sarolta: 9A VA? 9A VA! Mai franc ia beszddhelyzetek A mai.161. Mindk5tk6tet tartalmazza a feladatok 6s a vizsgasorokmegold6s6t.besz6ltfrancia nyelvb6lvett fordulatokatfeldol9oz6 k6tet p6ldSkkalszeml6lteti. you 6ltal5nos alanY.Y "yes or no" question .30 tdbbessz6m . you'll. 67 you'd.) is ni KLTEgondozasaban Pint6r Zolt6n: WORDSlN USE Sz6kincsb6vit6 feladatok kdz6p. -y-rav6gz6d6 mell6knevek62 HELIKON NYELVISKOLA El6kdszilletben: L6Zir A. kdtet 6s a hangkazettdk CD-Romon megjelenik.22 . csiszolas6Dan. You've . 94 youth .242 yet. megold6sokelsaj6tit6s6t.a sz6beli kotet szdveg6rt6sigyakorlataipedig hangkazett5nis megjelennek. amelyeka magyar vizsg6z6ksz6m6raa legtobb neh6zs6get szokt6kokozni.yourselves. ezzel A szerz6 saj6tos angol is segitve a fontosabb nyelvtaniszerkezetek.megold6sokkal egyUtt -. illetveamerikaifjs6gcikk k6r6 6pitve a k6tet olyan feladatokat tartalmaz . yet m6r/m69. 162. you're. 128 your 6s yours . 268 yesterday -+ the prcvious daY / the day belore .youths. 171iyet mdgis. amelyek az angol nyelvet k6z6pfokonmar elsajatitotttanul6kat segftik sz6kincsUktov6bbfejleszt6s6ben. 88 yourself. k6tet v6g6n szerepl6 betUrendes mutat6 mini kiejt6si sz6t6rk6nt is (A anyagaa debrecehaszndlhat6. 24. nagy sikerUangol kiejt6sitankonyA szerz6p6ros A v6t dolgozta6t 6s b6vitette !j t6mak<!'rokkel. P6tEr: OJ ANGOL NYELVTAN MunkafUzet jelen k6tet6hez gyakorl6 feladatokat k6szit. .298.6s felsdfokon Huszondtbrit. 86. 616.

Felel6skiad6Szil5gyiJ6nos a HetikonKiad6 igazgat6ja. Felel6s vezelS Papp Lajosvez6rigazgat6. Felel6s szerkeszt6 Medgyessy Zs6fia. Szed6s 6s t6rdel6s Sz6koz Bt. 1999-ben.. M6szakivezetSKov6ts lmre. M(v6szeti vezet6 ZigAny Edit.88(A/5)iv terjedelemben. K6szUlt 21. HE 656 / |SBN963 208 570 1 --:- .t Kiadjaa HelikonKiad6Kft. Nyomta6s k6t6ttea GyomaiKnerNyomdaRt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful