Khaùi nieäm: Daân ca laø nhöõng saùng taùc keát hôïp lôøi (thô daân gian) vaø nhaïc Ca dao laø lôøi thô cuûa daân ca.I. TÌM HIEÅU CHUNG 1. .Ca dao coøn goàm caû nhöõng baøi thô daân gian.

 1. .Khaùi nieäm : Laø caùc theå loaïi tröõ tình baèng vaên vaàn keát hôïp lôøi thô vôùi nhaïc. dieãn taû ñôøi soáng noäi taâm cuûa con ngöôøi.

II. ÑOÏC – HIEÅU VAÊN BAÛN .

. gaàn guõi mang hôi aám. nhòp ñaäp cuûa traùi tim. ñaày nöõ tính. . theå hieän tình caûm moät caùch taùo baïo nhöng cuõng thaät ñaèm thaém.Chieác caàu daûi yeám: Öôùc muoán ñöôïc yeâu thöông nhau. Baéc caàu daûi yeám ñeå chaøng sang chôi. coâ gaùi rieâng tö.Nhaân vaät tröõ tình: .Baøi Öôùc gì soâng roäng moät gang.

Möôïn nhöõng hình aûnh töôïng tröng ñeå boäc loä tình caûm. tinh teá . Boäc loä tình caûm: kín ñaùo.

Baøi Khaên thöông nhôù ai Khaên rôi xuoáng ñaát Khaên thöông nhôù ai Khaên vaét leân vai Khaên thöông nhôù ai Khaên chuøi nöôùc maét Ñeøn thöông nhôù ai Maø ñeøn khoâng taét Maét thöông nhôù ai Maét nguû khoâng yeân Ñeâm qua em nhöõng lo phieàn Lo vì moät noãi khoâng yeân moät beà .

Nhaân vaät tröõ tình: . Baøi 4 .Taâm traïng: Coâ gaùi Thöông nhôù – öu phieàn .2.

.Nhöõng hình aûnh theå hieän taâm traïng: Khaên Ñeøn Maét Thöông nhôù – rôi Thöông nhôù – vaét leân vai Thöông nhôù – chuøi nöôùc maét Khoâng taét Nguû khoâng yeân Söû duïng ngheä thuaät nhaân hoaù vaø hoaùn duï. .

khaéc saâu noãi nhôù thöông Noãi nhôù thöông daèng daëc. . .Laëp caáu truùc: toâ ñaäm. khoâng sao baøy toû cuøng ngöôøi thöông.. khoân nguoâi.

.-Hai caâu luïc baùt cuoái: Taâm traïng : Ñaïi töø: em lo phieàn Giaõi baøy tröïc tieáp Nhôù thöông Lo phieàn Nhöõng lo phieàn cuûa coâ gaùi cuõng laø vì thöông nhôù.

Ñaëc ñieåm CDDC Söû duïng bieän phaùp ngheä thuaät nhaân hoaù. . hoaùn duï. laëp caáu truùc… Ngoân ngöõ giaøu hình aûnh.

III. Yeâu thöông. TOÅNG KEÁT Ngöôøi bình daân xöa raát giaøu tình. Truyeàn thoáng aáy ñaõ trôû thaønh chuû ñeà lôùn cuûa ca dao. . noù theå hieän taøi naêng vaø taâm hoàn cuûa ngöôøi daân lao ñoäng. tình nghóa ñaõ trôû thaønh truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc. naëng nghóa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful