You are on page 1of 9

LUCRAREA Nr. 6

REZOLVAREA ECUA IILOR I SISTEMELOR DE ECUA II ALGEBRICE

1. Scopul lucr rii

Lucrarea are ca scop prezentarea, i însu irea de c tre studen i, a modului de rezolvare a ecua iilor algebrice i sistemelor de ecua ii algebrice utilizând produsul Mathcad.

2. No iuni teoretice

2.1. Rezolvarea sistemelor liniare de ecua ii Pentru rezolvarea sistemelor liniare se apeleaz func ia lsolve(M,v) care determin solu ia vectorului x, prin rezolvarea sistemului M·x = v. Sistemul trebuie s aib o solu ie unic . Argumentele func iei lsolve(M,v) sunt:

M este matrice real sau complex , p tratic , nesingular ; • v este vector real sau complex care trebuie s aib acela i num r de linii ca i matricea M. Fie sistemul liniar de n ecua ii cu n necunoscute:

ax

ax

ax

11

1

21

1

n

11

++

ax

12

2

++

ax

22

2

++

ax

n

2

2

ax

1

n

n

ax

2

n

n

ax

nn

n

=

=

=

b

1

b

2

b

n

.

Se define te matricea coeficien ilor sistemului astfel:

48

M :

=

aa

11

aa

21

12

22

aa

n

1

n

2

a

a

1 n

2 n

a

nn

, iar vectorul termenilor liberi

v :

=

b

b

1

2

b

n

.

REZOLVAREA ECUA2 IILOR 4 I SISTEMELOR DE ECUA2 II ALGEBRICE

Se apeleaz func ia lsolve(M,v), urmat de semnul de evaluare a expresiei (=) i se ob ine vectorul coloan al solu iilor sistemului. sol:=lsolve(M,v) , rezult :

sol=

x

x

1

2

x

n

.

Utilizând facilit ile permise de utilizarea Mathcad-ului, legate de definirea vectorilor i matricelor, se pot g si i alte modalit i de rezolvare a sistemelor liniare de ecua ii. O modalitate simpl de rezolvare se ob ine dac ecua ia matriceal care înlocuie te sistemul liniar de n ecua ii cu n necunoscute, de forma:

Mx

:= v ,

se înmul e te la stânga cu inversa matricei M, rezultând vectorul x de forma:

, iar dup opera ia de evaluare se determin solu iile

sistemului:

xM:

=

1

v

x=

x

x

1

2

x

n

.

Aplica ie:

S

necunoscute:

se

determine

x

1

12

2

xx

xx +

23

3

23

+

x

3

=

=

1

0

++=

xxx

123

Se definesc:

M :=

1

1

1

1

2

2

1

3

3

Rezult solu ia:

solu iile

sistemului

1

v :=

1

0

1

liniar

de

3

ecua ii

cu

3

49

Îndrumar de laborator – APLICA2 II ÎN MATHCAD 4 I MATLAB

X := lsolve(M ,v) , deci:

X

1 =

1

0

.

2.2. Rezolvarea sistemelor neliniare

Pentru rezolvarea sistemelor neliniare Mathcad-ul dispune de dou func ii: Find i Minerr. Pentru aproximarea solu iei c utate este necesar s se precizeze un punct ini ial (de obicei în apropierea solu iei c utate) cu care va începe procesul iterativ al func iilor Find i Minerr. Dac punctul ini ial nu este ales din domeniul de convergen al procesului iterativ, procesul nu va converge sau va converge c tre o alt solu ie. Cuvântul cheie Given trebuie s precead ecua iile sistemului. Semnul “G” dintre partea stâng i partea dreapt a ecua iilor se realizeaz prin ap sarea simultan a tastelor [Ctrl]= sau din instrumentul Boolean semnul “G”.

Aplica ie:

S se rezolve sistemul neliniar:

x =

y

z

=

=

log

0.4

2

+

+

y

z

2

1

+

2

zx

x

y

20

2

Se va rezolva sistemul în apropierea solu iei: x := 1, y := 2, z:=2 . Pentru rezolvarea sistemului se scrie cuvântul rezervat Given, apoi ecua iile sistemului cu semnul „egal Boolean”. Se insereaz func ia Minerr i rezult solu ia:

Minerr( ,

xyz

,

)

=

1.088

2.624

2.143

2.3. Rezolvarea ecua iilor algebrice

Forma general a unei ecua ii algebrice este urm toarea:

unde:

50

a

n

x

n

+

a

n 1

x

n 1

+

+

+

axa

10

=

0

,

REZOLVAREA ECUA2 IILOR 4 I SISTEMELOR DE ECUA2 II ALGEBRICE

- n este gradul ecua iei;

,

- a k sunt coeficien ii polinomului, care pot fi numere reale sau complexe. Rezolvarea ecua iei presupune utilizarea func iei polyroots care determin toate r d cinile polinomului. Pentru aceasta, se define te vectorul v, care con ine coeficien ii polinomului (începând cu termenul liber pe prima pozi ie), dup care se aplic func ia polyroots(v) i rezult r d cinile polinomului p(x).

(

- p(x) este polinomul asociat,

px

) =

a

n

x

n

+

a

n 1

x

n 1

+

+

a

+

10

x

a

Aplica ie:

Fie polinomul:

px( ) :=

x

3

10 x + 2 .

Pentru determinarea r d cinilor se define te vectorul v care con ine coeficien ii polinomului p. Dac nu exist to i coeficien ii, în locurile r mase libere se vor completa cu zerouri. Definirea vectorului v se poate face atât direct, prin crearea vectorului i identificarea componentelor acestora, dar i prin instrumentul Symbolic. Pentru aceasta, din instrumentul Symbolic, utilizând cuvântul rezervat coeffs, se pot determina coeficien ii polinomului, deci i vectorul v.

v

: =

p(x) coeffs , x

2

10

0

1

Se insereaz func ia polyroots i rezult vectorul r care con ine r d cinile polinomului p.

r := polyroots (v)

r T = ( 3.258 0.201 3.057)

Reprezentând grafic polinomul p(x), pe intervalul de varia ie al r d cinilor, se poate eviden ia i posibilitatea determin rii direct, de pe grafic, a r d cinilor polinomului, ca în figura al turat .

40 r 0 r 1 20 p(x) 0 p ( r j ) 20 40
40
r 0
r 1
20
p(x)
0
p
(
r
j )
20
40
50
5
x ,
r j

51

Îndrumar de laborator – APLICA2 II ÎN MATHCAD 4 I MATLAB

2.4. Ecua ii transcendente Pentru rezolvarea ecua iilor transcendente de forma f(x)=0, se utilizeaz func ia definit root. Func ia root(f(var1,var2,…),var1,[a,b]) determin valoarea variabilei var1 pentru care func ia f este egal cu zero. Dac se specific valorile a i b, func ia root determin valoarea variabilei var1 în intervalul [a,b]. Altfel, variabila var1 trebuie s fie definit , cu o valoare posibil , înainte de apelarea func iei root. Când valoarea posibil este definit , func ia root utilizeaz metoda Secantei sau Mueller; în cazul în care func ia root define te un interval se utilizeaz metoda Ridder sau Brent. Argumentele func iei root sunt:

f este func ie scalar cu oricâte variabile; • var1 este variabila scalar , g sit în f, în raport cu care se determin

r d cina; • a, b (op ional) sunt numere reale, a<b, i reprezint marginile intervalului în care se presupune c este r d cina. Dac r d cina se afl între aceste valori, atunci f(a) i f(b) trebuie s fie de semne diferite. Pentru determinarea valorii presupuse a r d cinii, necesare la aplicarea func iei root, se reprezint grafic func ia f(x) i se determin valoarea lui x pentru care func ia f se anuleaz ; cu aceast valoare se ini ializeaz algoritmul pentru determinarea solu iei ecua iei. Func ia root rezolv o ecua ie pentru o necunoscut . Pentru a rezolva mai multe ecua ii simultan, se utilizeaz func iile Find sau Minerr.

Aplica ie:

Fie func ia de intrare:

fx

(

) :

= sin

x

5.2

+

0.84

e

x

Se introduce valoarea presupus a solu iei i se modific aceasta pân când rezolvarea este convergent în apropiere. Apoi, se determin r d cina ecua iei prin utilizarea func iei root.

x : = 1 r 0 := root(f(x) , x)

r 0 = 0.707

52

20 r 1 r 0 10 f(x) 0 0 10 20 10 0 10 20
20
r 1
r 0
10
f(x)
0
0
10
20
10
0
10
20

x

REZOLVAREA ECUA2 IILOR 4 I SISTEMELOR DE ECUA2 II ALGEBRICE

Dac se define te un interval în care se presupune c se g se te r d cina, se ob ine:

r 1 := root(f(x) , x, 6 , 2)

r 1 = 5.192

3. Chestiuni de studiat

3.1. S se rezolve urm toarele sisteme liniare: 21 + 3 xy + 3 +
3.1. S se rezolve urm toarele sisteme liniare:
21
+
3
xy
+
3
+
z
=
1
3
3
5
1
1)
x
y
eze =
;
7
3
11
y
+
7
xz
+
4
=
0
327
+ + =
x
y
zt
2
+ + =
242
x
z
ty
1
2)
;
+
x
32
t
yz +
=
1
2
+ =
ty
34
x
z
3
2.1
u
4.5
vt 2 =
19.07
3)
3
vut
2.7
+
5.2
=
2.31
;
7
t
2.7
vu
+
1.7
=
0.35
2
7
=
3
3
2
5
2
4)
+
=
2
.
3
5
2
2 +
=
0
2
5

3.2. S se rezolve urm toarele sisteme neliniare:

1)

tan(

0.5

xy

2

)

+

x

=

2

x

y

2

2

=

1

, în apropierea solu iei x := 0.2, y := 0.9 .

53

Îndrumar de laborator – APLICA2 II ÎN MATHCAD 4 I MATLAB

2)

u

u

2

+

+

v

2

v

= 6

= 2

, în apropierea solu iei u := 2; v := 1 ,

i în apropierea solu iei u := 1; v := 1 .

3.3. S se determine r d cinile pentru urm toarele polinoame:

1)

2)

px( ) := 7 x

qx(

54

4

+ 3 x

+ 11 x

11

32

+ 3 x

x

32

+ 8 x

+ 0.4 x 0.9 ;

) := 7 x

+ 4 x 9 ;

3 2 3) rx( ):= x ++3 ( 2i ) x + ( 4 +
3
2
3)
rx( ):= x
++3
(
2i
)
x
+
(
4 + 6i
)
x 8i ;
54
3
2
4)
sx( ) := x
2 x
+
5 x
+ 20 x
8
x + 3 ;
4
32
5)
tx( ):=
3ix
+ 2ix
+ 4x
+ 1.

3.4. S se rezolve urm toarele ecua ii transcendente:

1) cos(

x

)

=

x

2

;

2)

3)

2

x

x

2

+ ln(x) = 0 ;

e

x

=

0

.

4. Modul de lucru

4.1. Pentru rezolvarea sistemelor liniare se parcurg etapele prezentate

în §2.1. În continuare, se exemplific rezolvarea pentru primul sistem de la

§3.1.

54

2 + 1 3 3 3 3 5 A := 1 1 e 7 3
2 + 1
3
3
3 3 5
A :=
1
1
e
7
3 7
11
4
x := lsolve(A , b)
2.749
x =
3.266
1.393

b

:=

e

0

1

REZOLVAREA ECUA2 IILOR 4 I SISTEMELOR DE ECUA2 II ALGEBRICE

4.2. Pentru rezolvarea sistemelor neliniare se procedeaz conform §2.2:

Se define te solu ia ini ial , se scrie cuvântul rezervat Given i apoi ecua iile, cu semnul egal Boolean între termeni, dup care se aplic func ia

Find:

0.2;

=

Given

x

:

y

:

=

0.9

tan(

0.5

xy

2

)

+

x

=

2

Find x y

(,

)

x

y

2

2

=

=

1

0

0.707

4.3. Pentru determinarea r d cinilor unui polinom se procedeaz conform §2.3. Aplicând indica iile se determin vectorul a, care con ine coeficien ii polinomul p(x) i apoi r d cinile, prin utilizarea func iei polyroots:

0.9 0.4 a := 8 11 3 7
0.9
0.4
a :=
8
11
3
7

polyroots(a)

=

0.299

0.405

1.711

0.588 0.523i

0.588 + 0.523i

4.4. Pentru rezolvarea ecua iilor transcendente se procedeaz conform

§2.4. Exemplificând pentru prima ecua ie, se ob ine:

f(x)

:=

cos(x)

x

2

x := 5 , 5 + 0.01

2

55

Îndrumar de laborator – APLICA2 II ÎN MATHCAD 4 I MATLAB

x : = 1.0297

root(f(x) , x) = 1.029867

sau, definind un interval, se ob ine:

root(f(y) , y , 0 , 5) = 1.03

5. Con inutul referatului

Referatul trebuie s con in :

4 1.0297 2 f(x) 0 0 2 50 5 x
4
1.0297
2
f(x)
0
0
2
50
5
x

• Titlul i scopul lucr rii

• No iuni teoretice

• Chestiuni de studiat

• Rezultatele ob inute i observa ii personale.

56