THORWALD DETHLEFSEN

A SORS MINT ESÉLY

EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA

* * *

Azoknak szól Thorwald Dethlefsen könyve, akik az emberiség legősibb kérdésére keresik a választ: mi az élet, az emberi sors értelme? A modern természettudomány és pszichológia válaszkísérletei egyaránt kudarcot vallottak. A szerző, az ezoterikus pszichológia megalapozója, az okkultizmus, a régi titkos tanok (asztrológia, homeopátia, reinkarnáció) világába vezeti olvasóit, lehetővé téve számukra, hogy az ősi technikák segítségével megismerhessék és megérthessék életüket, betegségüket, halálukat, hogy felelősséget vállalhassanak sorsukért. A sors ugyanis nem véletlenek sorozata, nem csapás, ami ellen küzdenünk kell. A sors: esély. Esély az emberi teljesség és tökéletesség megvalósítására. Ezért sorsunkat meg kell tanulnunk megismerni és megérteni. Az eredendő tudás útját kell járnunk, hogy megtaláljuk az eredendő kérdésre a választ: mi az élet, mi a sors értelme? Thorwald Dethlefsen erre az útra vezeti olvasóit világhírű könyvében. Az Út a teljességhez – A betegségek jelentése és jelentősége című könyvének alapgondolatait mélyíti el, szélesíti ki és szövi tovább A sors mint esélyben Dethlefsen, az ezoterikus pszichológia megalapítója.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

2

* * *

T a u — B e ns ő ú T -i k a l a u z k ön yt ár á b ó l

htt p: / / w ww . T a u. h u

Fordította: Hajós Gabriella A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thorwald Dethlefsen: Schicksal als Chance. Esoterische Psychologie – das Urwissen zur Vollkommenheit des Menschen © 1979 C. Bertelsmann Verlag GmbH, München Alapkiadás: Arkánum Kiadó, Budapest, 1992 Hungarian translation © Hajós Gabriella, 1992 Magyar Könyvklub, Budapest, 1994 ISBN 963 8289 50 3 * * *

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik a világosságot keresik * * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

3

TARTALOM

A sors mint esély...........................................................................................................1 Tartalom........................................................................................................................3 Előszó............................................................................................................................5 Ezotéria MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA..........................................................................7 Az ezoterikus világkép...........................................................................................9 Az ezotéria mint út...............................................................................................13 A hermetikus filozófia..........................................................................................15
HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA.........................................15

Az analógia törvénye: amint fenn, úgy lenn........................................................17 Test, lélek és szellem............................................................................................19 HiPnózis – a valósáG karikatúrája..............................................................................25 A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése.........................................................26 A hipnózis mint jelenség......................................................................................28 Egy hipnózismodell..............................................................................................31 A hipnózisterápia..................................................................................................33 Konzekvenciák.....................................................................................................34 A valósáG Polaritása...................................................................................................37 Az élet: ritmus......................................................................................................38 A megbékélés.......................................................................................................42 A bűn projekciója.................................................................................................43 A rezonancia törvénye..........................................................................................45 A környező világ mint tükör................................................................................46 Az asztrológia AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT........................................................50 A valóság ősprincípiumai.....................................................................................51 Az égitestek mint reprezentánsok........................................................................56 Az idő minősége...................................................................................................59 A horoszkóp mint mérőeszköz.............................................................................62 A horoszkóp mint az élet tanterve........................................................................65 A tanulás polaritása..............................................................................................67 Asztrológia a reinkarnáció alapján.......................................................................72

......................................116 A halál – a lét másik formája...........................................................154 Hazatérés.................................................................................................................138 A földhöz kötött lélek..........................88 Az információ mint gyógyeszköz......................................................................................................................................................................................103 A teremtés hármassága.....................130 Találkozás a múlttal................................................135 Az ősprobléma: a hatalom.........................................................................78 A szabadsághoz vezető út.80 Betegség és gyógyulás...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................132 Bűn és felelősség.84 Homeopátia.................................................................109 Betegség és bűnbeesés.....................91 A hasonlóság elve..............................................98 Az egység....................................................................113 A reinkarnáció MINT AZ ÉLET RITMUSA......................................104 A bibliai teremtéstörténet.............................................................................................................................94 Teremtés és bűnbeesés................121 A reinkarnációs terápia MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA.................120 Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át......................................................................................................................................................................................................................................................142 Vallás és reinkarnáció.........................................................................................................................................................................................................136 Túlvilági tapasztalatok.....................................................................................153 Az ezotéria és a menekülés a világ elől.............112 A betegségen át az üdvösségbe.................................................................................................................................................................................................118 A karma törvénye............................................128 A fogantatás és a születés élménye..........................................74 A betegség mint információ...............................................................144 A mindennapi élet MINT RÍTUS.......................................................................................................156 ....................................................................................................................106 Kiűzetés a Paradicsomból.....................................................................................148 Az okkult technikák értelméről........................................82 A betegség és a halál mint a sors jelei................140 A lélek fejlődési fokozatai.......................Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 4 A sors beteljesítése........................................

akik akár hely-. Mint a tanfolyam első szemesztere. A keresés megnyitja az embert. ragaszkodunk a megszokotthoz. A valódi beavatás az ősidőkben is csak szájhagyomány útján valósulhatott meg. mint gondolnánk. Hol van ez a cél? Meglelhetjük-e egyáltalán? Menjünk vissza a templomba. hogy a tárgyalt témák sok kereső ember számára vezérfonalat jelentettek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 5 ELŐSZÓ Az utóbbi években a nagyközönség körében egyre erősebb a spirituális témák iránti érdeklődés. A kurzusok nagy sikere arról tanúskodik. Ugyanakkor megvan a maga hátránya is – nevezetesen. Túlságosan is könnyen rögződünk az ismerthez. ivásban. mely által az olvasók széles köréhez juthat el. azaz rugalmassá válunk. Senkinek sem könnyű megszokott kliséit. A könyv nagy előnye a sokszorosíthatóság. Ebben a könyvben is sok olyan gondolattal és megállapítással találkozhat az olvasó. S e keresés csaknem fontosabb lehet. Ennek a követelménynek nehezebb eleget tenni. s új belátásokkal helyettesítenie – mégis folyamatosan ezt kell tennünk. arra ösztönöztek. hacsak nem akarunk lemondani önmagunk . A résztvevők. hogy e tanfolyamok témáját könyv alakban is jelentessem meg. hogy sokat veszít az élőbeszéd személyességéből. alvásban és birtoklásban. akár időproblémák miatt az előadásokat nem tudták látogatni. mint hogy „kérdésessé tesszük a dolgokat”. Ezért tarthatja most Ön a tanfolyam első szemeszterének témakörét könyv formájában a kezében. s így szokatlan gondolatokat. pozícióinkat feladjuk. amelyet intellektuális terjeszkedésünk vak buzgalmában odahagytunk? Vagy egyedül a keleti tanok és vallások adnak választ? A sok nyitott kérdés keresővé teszi az embert. Ez a bevezetés előzetes felkészülést nem igényel. de különösen azok. A szerző terápiás tevékenysége mellett pár éve rendszeresen esti és hétvégi kurzusokat tart Ezoterikus pszichológia címmel. hogy az olvasó előítéletek nélkül fogadhassa be az új. Eleinte minden ismeretlen tudattalan szorongást ébreszt bennünk. A keresés ugyanis nem más. Futótűzként terjed a felismerés: az élet célja semmiképpen sem merülhet ki evésben. ez a könyv is az ezoterikus világképbe szeretné bevezetni az olvasót. s beindítja az elhárító mechanizmusokat. mint a találás maga. de belső nyitottságot igen. amely ellenállást válthat ki belőle. beállítottságát feladnia.

D. Márpedig ennek a könyvnek a célja a tudat fejlesztése és kitágítása. hogy könyvem minél több kereső embernek nyújtson legalább egy kis segítséget! München. 1978 októberében Th. Kívánom. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 6 kiteljesítéséről.

hogy tudatában lennénk a szó képtelenségének. elmélet vagy gondolat helyessége mérhető. s új felismeréseket fogadjon be. s a korábbi elméletek nemsokára szűkösnek bizonyulnak. amelyek a valóságot a lehető legjobban felfogják. és így tovább. hogy . Minden elmélet szerzője saját tudatállapotáról ad képet az elmélet megszületésének időpontjában. mondván. Herbert Fritsche Századunk gondolkodását az ún. a mélyértelműt. hogy az emberiség egyre fejlődő. A folyamatos kutatás során a tudatállapot is továbbfejlődik. A ma igazsága ugyanis a holnap tévedése. s törvényszerűségek felfedezésével rendet teremtsen a megjelenési formák sokfélesége között. ami kijelöli a Teremtmények célját. A „tudományos” jelző olyan kritériummá vált. egyre táguló tudata előbb vagy utóbb minden elméleten túlnőjön. azt. akik bedőlnek a sivár mesének s szívük szerint elválasztanák a kozmosztól az istenit.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 7 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA A véletlen azoknak ad nyugovást. Így magas fokú „tudományhívővé” válunk anélkül. hogy gondolatilag áthatoljon a valóságon. A tudományos munkának az a célja. E megállapításunkat hathatósan alátámasztja. hogy a mindenség túl van az emberi értelmen és teljesen magától jött létre. Törvényszerű tehát. ha egy pillantást vetünk a tudomány történetére. amellyel bármely megállapítás. A tudomány története az emberi tévedések története. Valamennyien tudományos kategóriákban gondolkodunk olyan területeken is. Semmi okunk rá. természettudományos világkép határozza meg. mindenki tudja. hogy emiatt szégyenkezzünk. E célból olyan elméleteket alkot. amelyeknek tulajdonképpen a tudományhoz semmi köze sincsen. szükségessé válik egy újabb és átfogóbb elmélet.

A tudomány munkamódszereit tudatosan az anyag kutatásának követelményeihez igazították – ezt a módszert azonban manapság öntudatlanul alkalmazzák. s kiterjesztik azokra a területekre is. hogy ezt a lépést megtegyük. tehát az anyagon kívül nincsen semmi. Itt ütközünk abba a két alapvető hibába. Megdöbbentően hasonlít a vallásos fanatizmushoz az a magatartás is. Az l.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 8 legjobban saját hibáinkból tanulunk. Mindebben csak az a groteszk. Ezt az ördögi kört csak úgy szakíthatjuk meg. akik valamilyen új szemlélet birtokában kétségbe vonják az adott kor „általános érvényű” igazságait. 2. ha felismerjük saját módszereink korlátait. akik a valóságot illetően már nem akarják átengedni a terepet a kizárólagosságra igényt tartó tudománynak. hogy gondolatilag rögződünk. amelyet a tudományos élet azokkal szemben tanúsít. hogy csak az anyaggal lehet foglalkozni. pontból arra következtetnek. Alighanem megérett az idő arra. s utolsó leheletünkig minden erőnkkel védjük álláspontunkat. Ez minden bizonnyal így helyes – mindazonáltal csak addig. hogy valamennyi új generáció egészen biztos benne: a tévedéseket mindig a múltban követték el. hogy csak ez mérhető. az ő koruk viszont az abszolút és végleges igazságot találja fel. amelyek nincsenek feltétlenül kapcsolatban az anyaggal. vagy pedig adekvát. ám a tudományos gondolkodás számára szokatlan módszerekkel közeledünk a nem anyagi természetű jelenségekhez. hogy a tudomány kizárólagossági igényével szemben kifejezésre juttassuk kételyeinket: 1. amelyek feljogosítanak bennünket arra. ameddig a kutatás ténylegesen és kizárólag az anyagra vonatkozik. Ez az a pont. amelyen a tudományba vetett hit könnyedén felülmúlja bármilyen vallásos szekta hitének erejét. amely a valóság és a gyanúsan zajosan hangoztatott objektivitás között megfigyelhető. A látható világ számunkra anyagként jelentkezik – ennek megfelelően a tudomány is az anyag feltételeihez igazította munkamódszereit. Egyik legfőbb gyengeségünk. Az így születő eredmények legjobb esetben is csak az anyagra lehetnek érvényesek. Csakhogy a tudomány esetében különösen izgalmas az a diszkrepancia. Ennek jogosultságát – többek között – az alábbi kérdésekben fogalmazhatjuk meg: . A tudományos munka a látható világ kutatásával kezdődött. Egyre nő azoknak a száma.

az okkultizmus stb. Az úgynevezett modern orvostudománynak egyetlen százalékkal sem sikerül csökkentenie a betegséget a világban. Ez olyan magától értetődő számunkra. inkább csak azt akartuk bemutatni. Ezek a fogalmak azonban jó ideje téves elképzeléseket váltanak ki. hogy a továbbiakban szükségképpen és joggal folyamodunk egy. amit eddig elmondtunk. amelyek az emberi létezésre vonatkoznak? Vajon az emberi tudat fejlődése lépést tartott-e a külső technikai fejlődéssel? A válasz a fenti kérdésekre egyértelmű és megrázó – sikernek nyoma sincs. annál kevesebb ideje van. ha a „betegséget” mint olyat mérnék. Napjainkban például jelentősen növekszik a pszichés megbetegedések száma. Eredetileg az ezotéria és a titkos tanok. mert ugyanakkor nem szólnak arról. Mindazzal. Az orvosi statisztikáknak is csak akkor lenne értelme. hogy csodálkozva kérdezzük. amelyek a fertőzéses megbetegedések vagy a csecsemőhalálozás csökkenését bizonyítják. hogy utat ne . nem annyira a tudomány bírálata volt a célunk. amellyel időt takaríthat meg. vagy melyek azok. s nem egymástól elkülönítve vizsgálnák annak különféle megjelenési formáit. Minél több olyan segédeszközt talál fel az ember. a bölcsesség tana. amelyek éppen a vizsgált időszakban keletkeztek. a tudományos gondolkodással polárisan ellentétes módszerhez. Az ezoterikus világkép A tudomány kizárólag funkcionálisan gondolkodik. Ennek a könyvnek az a feladata. mely betegségek váltak gyakoribbá. egyáltalán hogyan lehetne gondolkodni még anélkül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 9 Vajon a tudomány – a technika területén kétségbevonhatatlanul elért sikereivel együtt – boldogabbá tette-e az emberiséget? Képes-e a tudomány segítséget nyújtani az emberi problémák megoldásában? Meg tudja-e válaszolni azokat a legbensőbb emberi kérdéseket. ez a módszer pedig az ezotéria fogalomköréhez tartozik. – azonos fogalmak. mint egyes szomatikus tüneteket. ezeket még nem sikerült olyan eredményesen elnyomni. úgy látszik. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni azoktól a statisztikáktól. hogy lépésről lépésre bevezessen az ezoterikus gondolkodás rendszerébe.

hanem mindenekelőtt „miért”-jére kérdez rá. Az sem számít.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 10 nyitnánk a zabolátlan fantáziának. mint a tulajdonképpeni összekötő kapocs a megjelenési formák világa és az ember között. amelyek kölcsönösen feltételezik egymást. ezért nélkülöz minden nyilvánosságot. A tudománynak az a követelménye önmagával szemben. A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye. amely metafizikus természetű. A tudást sajnos gyakran összekeverjük olyan felhalmozott ismeretekkel. A tudomány átadható. Hinni annyi. Amit másoktól veszek át. jó okom van-e arra. nem tapasztalhatjuk meg. mindkettőnek megvan a maga jogosultsága. individuális megismerési aktussal. s így nem más. Az ezotéria tehát aszociális. hogy nemcsak a valóság „hogyan”-jára. Ezek a kevesek – akik a megismerés keskeny ösvényét járták. csak olyan teljességgel személyes. a valódi tudást azonban szorgalommal sohasem érhetjük el. Később. s amely nagyvonalúan nem vesz tudomást a tömegek azon követeléséről. amely a felismerhetetlenségig újrarágja néhány valóban tudó ember tudásának morzsáit. a külső kör (exoteros görögül annyit jelent: külső). megfelelő mennyiségű szorgalom befektetésével a tudományt elsajátíthatja. Ebből a szempontból a természettudomány olyan hitközösségnek tűnik. hogy lehetségesnek tartunk valamit. de sohasem tudhatom. Mindezzel semmiképpen sem szeretnénk leértékelni a hitet. sem átvenni. ez azt jelenti. de nem szabad összekeverni őket egymással. A tudás nem. Ez utóbbi átadható. A hit alapvetően azt jelenti. az úgynevezett „belső kört” (esoteros görögül annyit jelent: belső). az ezotéria is csak a keveseké. A hit és a tudás két különböző fokozat. a polaritás törvényének vizsgálata során világosabbá válik . A dolgok értelme mint igazság azonban mindig csak az egyes ember számára nyilvánulhat meg. Ezen a valószínűség-számítások sem változtathatnak. amit nem tartunk lehetségesnek. hogy „a tudás legyen mindenkié”. sem továbbadni nem lehet. hogy mindenki számára megközelíthető legyen. Ezt a kicsiny belső kört a lényegesen nagyobb exoterikusok köre veszi körül. Aki elég tehetséges. hiszen a hit a tudás elérésének legfőbb előfeltétele. hogy tudóvá váljanak – alkotják az ezoterikusok körét. azt csak hihetem. mint nem tudni. hogy valamiben higgyek vagy sem. Az ezotéria tartalomban gondolkodik. Ez a miért a dolgok értelmére vonatkozik. amelyek teljességgel érdektelenek. céltalanok. Miként a tudás mindig az egyes emberé volt. márpedig azt.

vagy ahogyan nevezik. amelyet szorgalommal elsajátíthatunk. haszontalannak és értelmetlennek tartják őket. de a sötétség nem fogadta be azt. mint az.” (Máté ev. Az ezoterikus tudás rejtjelezett formájában mindenki számára hozzáférhető. hogy az ezotéria nem olyanfajta tudás. hogy e két kör feltételezi egymást. akik kérik ezt a segítséget.) Ha nem tudok kottát olvasni. hogy készek legyenek segítséget nyújtani azoknak.) Iménti hasonlatainkkal azt kívántuk bemutatni. vagy pedig örökre lemondok a zene mélyebb megértéséről.” János ev. hogy képesek legyünk látni. mert azokat ismerem. zörgessetek és megnyittatik néktek. Ugyanígy van ez az ezoterikus tudással. hogy a tudatlanok megértőképességéhez igazodjanak. 7.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 11 majd számunkra. ez a titoktartás a dolog természetéből kényszerűen adódik. Ugyanígy van ez az ezotériával is. A törvények felismerése csak azt viheti előre. 7. Egy ember csak akkor ismerhet fel és tehet a maga számára hasznossá valamilyen tudást. Egy. Ilyenkor el kell döntenem. hogy esetében nem valódi ezoterikus közösségről van szó. Így minden olyan egyesülés vagy társaság. Először meg kell tanulnunk használni a szemünket ahhoz. 1. a fizikában képzetlen ember nem ismerheti fel egy fizikai törvény jelentőségét. hogy az ezoterikus kör sosem akarja meghódítani a világot. A tömegek nem ismerik a szimbólumok értékét. keressetek és találtok. több fáradságot fordít arra. A valódi ezotéria működése rejtőzködő. csalhatatlanul bebizonyítja – árulkodjék a neve vagy a hirdetésének szövege akár az ellenkezőjéről –. Ebből a tudásból az következik. ez nem jogosít fel arra. A törvény a fizikába be nem avatottak előtt titok marad. mint amennyit tagtoborzásra áldoz. használjon műve leírására betűket vagy számokat. a tudatlan mégsem meríthet belőle. hanem az. s hogy egzisztenciáját mindkettő a másik pólusnak köszönheti. „Kérjetek és adatik néktek. és megtanulok kottát olvasni. Az ezoterikus tanok minden további külső tevékenység nélkül is titkosak. ha tudatállapota megfelel e tudás szintjének. Ezért el sem kell rejteni. hogy azt követeljem a zeneszerzőtől. Az ezotéria nem valamiféle gyűjtőfogalma . hogy vagy veszem a fáradságot. amely növekedésén s taglétszámának gyarapodásán fáradozik. 5. tehát számára az akkor is semmitmondó. („És a világosság a sötétségben fénylik. ha egyébként korszakalkotó jelentőségű. a titkos tanokkal is. Az ezoterikus titoktartásnak semmi köze a titokzatoskodáshoz. aki magas fokon magáévá tette a fizika tudományát. hogy létét homályban tartsa. A tudóknak nem az a feladatuk.

Ha valaki például valóban megértette. azonnal át kell helyeznünk a valóságba.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 12 dátumoknak. Ezt tévesztik szem elől azok az embertársaink. megfelelő könyvekből utánaolvashatunk. (Hangsúlyozzuk. Lehet. Lehetséges. ha útra kelünk. hogy előzetes tájékozódásunk. nem fog pereskedni és így tovább. a dolgok átélését. hogy az ezoterikus világkép mellett állnak. Röviden: az ezotéria maga a fejlődés. így magunk is változunk. de semmilyen elmélet sem helyettesítheti az út megtételét. Sajnos. e kettő ritkán esik egybe. mert tudat alatt pontosan . és így tovább. Ezt az utat a térképen pontosan megnézhetjük. pereskedhet a bátyjával. akik. Minden út valamilyen célhoz vezet. beszélhetünk olyanokkal. Ezen az úton járni azt jelenti. akik utaztak már ezen az úton. ez szükségképpen megváltoztatja a világhoz való viszonyunkat. képeket nézhetünk az út mentén fekvő városokról. szidhatja a társadalmat és így tovább. megújulunk. Bécset. de egyet semmiképpen sem érünk el vele: a célt. Saját életünket. mi az asztrológia. de még fél lábbal sem léptek rá az ezotéria útjára. amelyeket csak meg kell tanulnunk ahhoz.) Az exoterikus külvilág azért harcol olyan szenvedélyesen az ezoterikus igazságok átszivárgása ellen. Az ezotéria út. tényeknek vagy törvényeknek. hány kilométer. Vegyük konkrét példaként a Münchenből Bécsbe vezető utat. útnak kell indulnunk. Ennek közvetlen hatása van a lét minden területére. ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét. meg kell tennünk ezt az utat. Az ezotéria olyan célhoz vezet. hogy az asztrológia üzletszerű művelése és az asztrológia valódi megértése két nagyon különböző dolog. információink hasznosnak bizonyulnak. A funkcionális tudományok nem kötelezik semmire művelőiket. Teljesen másként van ez a legcsekélyebb ezoterikus „felfedezés” esetén. mozgásba kell lendülnünk. hogy tudjunk. amelyet csak akkor érhetünk el. kiszámolhatjuk. magatartásunkat folyamatosan változtatjuk. egyes szokásainkat azonnal hatálytalanítja. még inkább ösvény. hogy felismeréseinket. hogy igen izgalmas és érdekes a München-Bécs útvonallal való foglalkozás. Ha egyáltalán el akarjuk érni. ez azt jelenti. Felismeréseinket tehát szükségképpen át kell ültetnünk a valóságba. Egy vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet. bár teli torokból hirdetik. Kémiai felfedezése nem érinti életét és magatartását. Ezzel a példával az ezotéria mint út s a puszta ténygyűjtés különbségét akartuk megvilágítani. még a legkisebbet is. az soha többé nem fogja a külvilágban keresni a vétkest. hogy az ezoterikus tanok köteleznek.

amelyek az egyes kereszteződésekben felvilágosítanak. Az emberek szívesen elfogadnak minden új felfedezést. hogy mindenki önmagáról mond ítéletet: a parapszichológia névválasztás (görögül a para azt jelenti: mellé) is azt fejezi ki. . útmutatók és útjelző táblák. hogy az ezoterikus út kötelez. s így egyszerűen megtagadja a nem materiális jelenségeket. s meg kell tanulnunk. hogy felismeréseihez tartsa magát. Ezek a fogalmak az emberi út végcélját próbálják körülírni. A sors iróniája. mert még ahhoz sincs bátorsága. Meglehet. Igen hasznos. hogy e „tudomány” művelői elmennek a pszichológia mellett. a polaritás legyőzése. az Istennel való egyesülés. a kozmikus tudat elérése. eligazítanak bennünket. meg kell ismernünk az univerzum törvényeit. de ez az embereket – hál' istennek – nem változtatja meg. a kémiai menyegző. s a „kiszaglászottról” vitatkozik. de sohasem mer semmibe „beleharapni”. Egy ideje ezt a konfliktust a parapszichológia nevű trükk segítségével próbáljuk meg kicselezni. Az ezotéria mint út Miután meglehetősen világosan elhatároltuk magunkat mind a tudománytól. A parapszichológia az ezoterikus világképből fakadó követelmények élét szeretné lefaragni – a tudomány steril módszereivel. hogy valódi feladatunkat és célunkat világosabban megértsük. a következőkben egyre több tartalommal telnek majd meg. s így semmire sem kötelez. az Unio Mystica. a bölcsesség megtalálása. Ahhoz. hogy tisztán materialisztikus tudományt műveljen. hogy ezt a célt elérjük. mind a parapszichológiától. ezek a kifejezések most még frázisnak hatnak. Képességei azonban ahhoz sem elegendők. Az archívumok megtelnek szignifikációs számításokkal. Említsük meg példaként itt a legfontosabbakat: asztrológia. Gyarapodó felismeréseink nyomán meg kell változnunk. ha egy ilyen úton vannak tájékozódási pontok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 13 érzi. A parapszichológia egyfolytában szaglászik. Ennek az útnak a célja az emberi teljesség. sok van mindkettőből. tudatosabbá kell válnunk. de remélem. hogyan értsük meg őket. hogy merre is menjünk tovább. forduljunk végre az ezoterikus út felé. Ilyen segédeszközök az ezoterikus technikák és diszciplínák. A parapszichológia hazug és gyáva. amíg az funkcionális jellegű. s levonja belolük a konzekvenciákat.

meditáció. Ehelyütt szóljunk még az ezotéria keleti és nyugati technikáiról. Ezt teszik azok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 14 kabbala. Igazság csak egy van. Ezért támaszkodom. hogy utunkat követnénk. Azt hiszik tehát. Ennek az igazságnak az elérését a különböző korokban és kultúrákban különböző módszerek szolgálták. és így saját magukat akadályozzák abban. az alkímiára és a mágiára. Kezdettől fogva őrzi mindazt a tudást. hogy az úton továbbhaladjanak. Gyakran esünk abba a hibába. hogy a régi rögződésektől megszabadítsanak: csak hogy éppen ők igen gyakran választott útmutatójukhoz tapadnak. amelyekből az idők során olyan másodrendű tudományok fejlődtek ki. kizárólag a nyugati ezotéria négy nagy oszlopára: az asztrológiára. a kémia stb. Ezek az emberek. Ezt csak azért említem meg. ami az emberek számára az univerzumról hozzáférhető. tarot. hanem a tájékozódásban segítenek. ahelyett. Ennek ellenére azt kell mondanunk: mindenki saját kultúrája rendszereihez és szimbólumaihoz áll a legközelebb. Minden ezoterikus fejlődés végpontja az igazság megismerése. Ezek a diszciplínák azonban semmiképpen sem öncélúak. hogy minden felfedezéssel közelebb . vagy modernizálni őket. vagy csak az ingára esküsznek. A modern tudomány nem érti. sajnos. hogy leragadunk egy útjelzőnél. Ezek – segédeszközként – egyformán jók és használhatók. mert napjainkban nagyon divatosak a keleti vallások és ezoterikus rendszerek. a kabbalára. hiszen nem öregszenek el. hogy továbbjutottak. jóga. mágia. Ji Csing. mint az asztronómia. aki azt képzeli. Ezért aztán nehéz észrevenni. hogy jobban alkalmazkodnak gondolkodás. sosem kell korrigálni. Pedig az ezoterikus diszciplínák feladata éppen az. Tanításai függetlenek az időtől. megrekednek kedvenc útmutatójuknál. útmutatók utunkon. hogy saját területén már meg is találta a kulcsot a világ problémáinak megoldásához. hogy minden tudás mindig jelen van. milyen gazdag a választék itt Nyugaton ezoterikus módszerekből. akik csak az asztrológiára. Mindig volt és mindig lesz.és életmódunkhoz. Pedig ezeknek megvan az az előnyük. Az ezotéria egyidős az emberiséggel. csaknem minden munkámban. Egy nyugati ember számára sokkal nehezebb s rendszerint jóval tovább is tart a Kelet útmutatásait követve célhoz érni. s nem veszik észre. alkímia. hogy csak a rögződés tárgya változott meg. Abban a tévhitben él. Ezeket többnyire magasrendű tudományokként tartják számon. Van egy sereg olyan specialista.

Ennek a smaragdtáblának a szövege így hangzik: HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA l. de a gyermeknek. és lassan odáig fejlődnie. hogy e költeményeket képes legyen elolvasni és megérteni. akkor azt mondhatjuk: a tudomány ezt a kört cikkekre osztja. hányan olvasták előtte Homéroszt. mert a magas fokú specializáció mind jobban és jobban megnehezíti az interdiszciplináris megértést. Ezoterikus szemmel nézve mindez éppen fordítva van. melynek jó ideje nyoma veszett. speciális tárgyakra (mint orvostudomány. de az embernek kell fejlődnie ahhoz. Az ezoterikus gondolkodás a hermetikus filozófia alapelvét követi. Ez az eredeti cél azonban egyre elérhetetlenebb messzeségbe kerül. hogy a speciális területen folytatott kutatások egyszer majd elérkeznek a kör középpontjába. pontos életútja a történelem homályába vész. tanulnia kell az iskolában.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 15 kerülünk az igazsághoz. Az ezotéria az egyetemes törvényszerűségeket vizsgálja – ha ezeket felismertük. fizika. akit így hívtak: Hermész Triszmegisztosz. A tudás mindig jelen van. A tábla. s képes minden sajátos részletet adekvát módon beilleszteni a valóság egészébe. biztos és igaz. Ez a „háromszorosan is nagy Hermész” beavatott volt és pap Egyiptomban.). hazugság nélkül. Azt reméli. hanem a centrumában kezdődik. Tizenöt tézisét zöld. kémia. s csak idő kérdése. Tabula smaragdina néven vonult be a történelembe. mert minden területre vonatkozik. . biológia stb. keleti korundból készített táblára írta fel: ez minden bölcsességek kvintesszenciája. A hermetikus filozófia Ha a valóságot egy körrel ábrázoljuk. vagyis a speciális területekre. Az ezoterikus foglalatosság nem a kör kerületén. Való. A hermetikus filozófiát az ezotéria ősatyjáról nevezték el. mikor fogunk „mindent” tudni. Lássunk egy példát: Homérosz költeményei igen régóta megvannak. pedig évezredek óta olvasható. A gyermek számára nincs jelentősége annak. már csak rá kell vetítenünk őket a kör egyes cikkeire. A specialistát zavarja az ilyen tudás. ő először olvassa. hogy felismerhesse.

a durvát a finomtól. E tizenöt tézis összefoglalja mindazt a tudást. „amiből semmi sem hiányzik: teljes és egész”. 7. Annak. Dajkája a föld. befejeztem. Így teremtették a világot. 11. eredménye csodálatos lesz. Ez a világ első anyagának forrása. ugyanaz. aztán pedig a földre. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak. Apja a Nap. gyengéden. aki teljességében megérti ezt a szöveget. hogy első látásra milyen semmitmondó lehet ez a szöveg a modern ember számára. És ahogy minden dolog az Egytől származott. ami ezt a módszert követi. Biztosan vannak. 14. ami lenn van. egyszer talán maga is átélheti e szöveg jelentőségét. és ami fenn van. lett minden teremtett dolog. úgy.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 16 2. birtokában lesz a bölcsesség egésze. Ez azonban nem a szöveg hibája. az Egy gondolatból. 4. Ez a nagy erő erejének ereje: mert minden légneműt legyőz. 5. elfogadva azt. és minden szilárdat áthat. A földről az égbe száll. 13. s ez elegendő ok lesz számukra. anyja a Hold. Így érted meg az egyetlen csodát. Így éred el a világ legnagyobb dicsőségét. ami lenn van. (Hamvas Béla fordítása) Tudom. befogadja a magasabb és az alacsonyabb erőket. mert a világ tudásának három része birtokomban van. fölöslegessé válnak a könyvtárak. Az. ha a földbe visszafordul. Válaszd el a földet a tűztől. hogy az ezotéria iránti érdeklődésüket ismét egy életre feladják. és tanulmányok útján egyre mélyebben behatol a hermetikus nyelv és szimbolika rejtelmeibe. mint ami fenn van. ami az ember számára valaha is hozzáférhető volt: egyszerre írja le az univerzum teremtését és az alkimista bölcsek kövének előállítását. hanem megértőképességünké. 15. Ettől kezdve menekül előled minden sötétség. 6. Aki azonban veszi a fáradságot. 12. hozzáértéssel. A szél hordozta méhében. Amit a Nap műveleteiről mondtam. . 8. 3. Annak a számára. 9. ugyanaz. 10. Ereje tökéletes. akiknek ezek a megállapítások fantasztikus rajongásnak tűnnek.

egy masszív vastömb megpillantásakor mégis nehezen tudjuk elképzelni. úgy lenn Pillanatnyilag csak a kettes számú tézissel foglalkozunk. „az égben és a földön”. melyet többnyire rövidítve idéznek: „amint fenn. ezért napjainkban szokatlannak tűnik. fogalmilag még gyakran ki tudjuk fejezni. a hermetikus filozófia kulcsa. ami lenn van. Például az érzékelés esetében: a kontinuumnak mindig csak egy darabját ismerhetjük meg. Ugyanígy van ez a képzelőerővel is. Képzelőerőnk számára a vírus – mint önálló organizmus – túl kicsi. amelyek körül atomrészecskék köröznek. Később még konkrétan megvizsgáljuk ezt az asztrológia területén. amely így szól: „Az.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 17 Az analógia törvénye: amint fenn. Így érted meg az egyetlen csodát. A szilárd részecskék közti távolságok relációja megfelel az égitestek közötti távolságok relációjának a naprendszerben. Csak közepes nagyságú dimenziók elképzelésére vagyunk képesek – ha valami túl kicsi vagy túl nagy. fenn és lenn. . Bármilyen pontosan tudjuk is mindezt. Az analógiás gondolkodás nem kauzális gondolkodás. ami ez alatt vagy e fölött van. Megismerésünk rá van utalva. Ezen a problémán segít át bennünket az „amint fenn. mint ami fenn van. vagy többnyire még azzal sem megközelíthető. elképzelnünk azonban lehetetlen. a „közepes” nagyságrendre. csak segédeszközzel. tehát a megjelenési formák minden szintjén ugyanazok a törvények uralkodnak. Manapság tudjuk például. és ami fenn van. ugyanaz. csak meghatározott területen belül halljuk a hangfrekvenciákat. tízmillió fényév távolság pedig túl nagy. úgy lenn” zseniális formulája. a fényspektrumnak csak kis részét látjuk. hogy az univerzumban mindenütt. hogy a törvények szemléletét és kutatását az általunk megközelíthető területre korlátozzuk.” Ez a tézis. ami lenn van. Az a feltételezés áll mögötte. Egyes állatok olyan hangokat vagy színeket is képesek észlelni. az emberi. Minden. hogy egy vasdarab szinte kizárólag köztes terekből áll. amelyekre az ember segédeszközök nélkül képtelen. makrokozmikus és mikrokozmikus szinten. ugyanaz. Ennek alapján ugyanis lehetőségünk nyílik rá. úgy lenn”. majd az ezúton nyert tapasztalatokat analóg módon átvigyük a számunkra megközelíthetetlen szintekre is. Ez az analógiás gondolkodás teszi lehetővé az ember számára az univerzum korlátlan felfogását.

minden kozmoszt káosszá változtat. Sem a tény nem véletlen. Minő csoda! Az egyes nem törvényszerű eredmények összege törvényszerűséget mutat. nem üti el véletlenül az autó. úgy lenn” analógiája csak akkor jogosult. hogyha kockát vetünk. Ha a kapcsolási körbe szándékosan néhány olyan tranzisztort. a kidobott számok összege törvényszerű görbét mutat. amelyet szabványos (vagy: normális) eloszlásnak nevezünk. hogy a törvény létét tagadjuk.) A kozmosz viszonytörvények uralma alatt áll. akkor ezek a beépített véletlenreprezentánsok a teljes kozmoszt káosszá változtatják. úr fejére esett egy kő. akkor az nem véletlenül. Ugyanez érvényes világunkra is. Ha ez a kő történetesen X. mely már az első véletlen bekövetkeztével megszűnne létezni. ha képesek vagyunk felismerni az univerzum teljességét mint kozmoszt. öt vagy valamilyen más szám. hanem törvényszerűen fog leesni. sem az az időpont. amelyben ez történt. Minden esemény mögött egy törvény áll. Még egyszer: véletlen nem létezik. s működése is e törvények betartásától függ. hanem törvényszerűen esett a kő a fejére. úrnak éppígy nem véletlenül. Többnyire a tudomány is a természet törvényszerűségeire támaszkodik. Ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. Ha viszont elég sokáig foglalatoskodunk kockavetéssel. Hiszen végül is egy . hogy X. a véletlennek nincs helye benne. A kövek akkor is törvényszerűen lefelé estek. Ha egy bizonyos magasságból elejtünk egy követ. hogy a véletlen profi védelmezői. Az már megint csak a sors iróniája. amelyek nem tartoznak a törvényszerű kapcsolási tervbe. Elsőre nem mindig felismerhető számunkra ez a törvény. akkor X. az eredmény véletlenül lesz három. a statisztikusok nem engedhetik meg maguknak. hogy ugyanakkor a véletlen fogalmát is beépítse rendszerébe. nem véletlenül születik szegény vagy gazdag szülők gyermekének. mégsem riad vissza attól. Nem véletlenül beteg az ember. az ugyanis. Ha létrehozunk egy komputert. a komputer nem üzemeltethető többé rendeltetésszerűen. A statisztikus ugyanis azt gondolja. (Kosmos görögül annyit jelent: rend. hogy saját véletlen-fogalmuk tarthatatlanságát a rájuk jellemző módszertani szigorúsággal bebizonyítsák.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 18 Az „amint fenn. akkor egy kis kozmosz keletkezik: hiszen különféle törvényszerűségek alapján konstruáljuk meg. mint kiszámíthatatlan s nem törvényszerű esemény. kondenzátort vagy ellenállást forrasztunk. amikor az emberiség még nem jött rá a szabadesés törvényére. és így tovább. A véletlen. úr fejére esik.

mind nagyban. A nagy számok törvényszerű szabványeloszlása magától értetődően bizonyítja. ami analógiásan ne lenne meg az emberben. Azt jelzi. annál helyesebb lesz az eredmény. hogy kozmoszról beszéljünk. amely szerint az evolúció a génbalesetek(!) összeadódásával magyarázható. hogy törvényszerű determináltságukat azonnal észlelhessük. ezért aztán ki kell zárnunk mindenféle véletlent. Legjobb esetben is csak azt mondhatjuk. hogy az embert mint mikrokozmoszt azonosnak tartsa a makrokozmosszal. úgy lenn”. Ez korántsem magától értetődő. és tanúsíts önmérsékletet. hogy eredetileg más értelme lehetett. emberek.” (A kiadó) . hogy minél gyakrabban számoljuk el magunkat egy feladványban. lélek és szellem Ha közelebb megyünk az emberi makrokozmoszhoz. s az „ember” nevű összkoncepciót szolgálják. hogy törvényszerű. egyes eredményekre épül. mind kicsiben. nincsenek alávetve semmilyen * A delphoi Apolló templom oszlopcsarnokában lévő felirat eredetileg így hangzik: “Ismerd meg önmagad. Az ember a makrokozmikus univerzum hű képe – semmi sincsen kívül. A világ szemlélése arra késztet bennünket. hogy ezek mind egy közös ideának vannak alárendelve. Élő ember esetében ez a test a megfelelő kemikáliák puszta összegétől – amelyekből építkezik – abban különbözik. és fordítva. hogy az egyes dobások eredménye túl kicsi ahhoz. hogy mi. Egyébként magán a „véletlen” szón is felismerjük. hogy megismerhesd Istent.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 19 test törvényszerű röppályája sem egyes véletlen szakaszokból tevődik össze! Ha a statisztikusoknak igaza lenne. hogy azokból következtetéseket tudjunk levonni. Ezért áll a delphoi templom falán a felirat: „Ismerd meg önmagad. odaesés). amelyet a hulla bomlásakor figyelhetünk meg: az egyes kémiai alkotórészek saját törvényszerűségüket követik („saját akaratukat”). először az emberi testtel találkozunk.”* Test. akkor mindenütt ugyanannak a törvényszerűségnek kell uralkodnia. Hasonló a darwinista logika is. rá vagyunk utalva az események egy bizonyos minimális nagyságára ahhoz. (Véletlen németül: Zufall: megesés. annak is érvényesnek kellene lennie. Ez az analógia jogosította fel Paracelsust arra. „amint fenn. Ha a kozmosz rendezett egységet mutat. Sokkal inkább magától értetődő az a folyamat. ami az emberrel törvényszerűen megesik. és.

A tudomány fogalmi és gondolati slampossága majdhogynem lehetetlenné teszi. 1. régebben használt fogalom neve: lélek. Bár nagyra van szakterminológiájával. az az instancia. hogy képes az anyagot koordinálni. A lélek olyan instancia. Ennek a léleknek a létezéséről a vallások. Ennek egyenes következménye. amit a test – mely folyamatosan sejteket épít fel és le – nem birtokol. hogy a halál pillanatában anyagi szinten semmi nem tűnik el az emberből. akkor ebben valamely instanciának kell közreműködnie. Ez a tudat olyan kontinuitást képez. Ez az instancia azonban csak az élő emberre van befolyással. Kézenfekvő tehát. az élete tűnik el. De mi is a tudat? Az ember tudatában van önmagának. nem anyagi instanciát értünk. mintha ismerné a lélek természetét. a központi idegrendszernek vagy ilyesminek). amely sem nem terméke az anyagnak (az agynak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 20 összefogó koncepciónak. sem nem függ ezektől. E két fogalom összecserélése vezette a pszichológiát arra a megállapításra. elimináció. Ha lélekről vagy tudatról beszélünk. Mindenki tapasztalatból tudja. Ez a valami azonban nem a lélek. hanem a tudomány terméke. amivel azt a látszatot kelti. A lélek tudat. Köztudott. hogy az ember lelki tevékenysége az agy s az intakt idegrendszer terméke. a halottban nem működik többé. a beavatottak és az okkultisták mindig is tudtak. hogy az általunk kutatott instancia nem lehet materiális természetű – ez nem is várható el tőle. amely a test anyagi építőköveit egységgé fogja össze és koordinálja. hogy a dolgok valamelyest is saját helyükre kerülhessenek. ezen olyan önálló. nehezen lehetne ő maga is anyag. amely minőségileg különbözik az anyagi természetű testtől. s azt is tudták. sőt annak mélységeit és rétegeit is. amiből következik. individualitás. a valóságban azonban a pszichológia még távoli érintkezésben sincsen az emberi lélekkel. A pszichológia az emberben lévő „pszichés tényezőt” vizsgálja. hogy . hiszen ha lényegi kritériuma az. hogy a materiális előfeltételek megsemmisülésével a „lélek” is megszűnik létezni. hogy egy emberből halála pillanatában a tudata. hogy az általunk kutatott instancia azonos a fenti két fogalom valamelyikével. Ha ez az élő ember esetében nem így van. Egy másik. A modern pszichológia sajnos nem ismeri a lélek fogalmát. Születésétől haláláig mint létező. amely befolyásolni és ezáltal koordinálni tudja az anyagi különbözőségeket. érzékelő individuumot éli meg önmagát.

ahol mindent továbbra is láttak.vagy lélekfogalma (s ebbe a mélypszichológiát is beleértjük) a fent leírt fogalommal nem azonos. Egyelőre csak azért érintettük ezt a témát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 21 ez a lét a halálon túl is folytatódik: A közvélemény és a tudomány azonban szemmel láthatóan szenzációsnak és megdöbbentőnek tartja. Végül említsük még meg. Ezért beszélnek okkult körökben az úgynevezett asztráltestről. A pszichológia psziché. a hatást kibocsátókhoz azonban egyáltalán nem közeledik. Harold Saxon Burrnak. nehogy valaki a génekben keresse az információt. Később pontosan be fogjuk mutatni az információ és az információhordozó közötti különbséget. Moody és mások klinikai halálból reanimált emberek beszámolóit közlik. Ebből arra a következtetésre jutott. mint például az amerikai dr. Burr fejlett technikai körülmények között vizsgálta azt az elektromos mezőt. A macska tehát saját farkába harap. hogy mindenütt a természetben. annak csupán eliminációja. a békapete körüli mezőben a béka formáját tudta kimutatni. hát még ha ezekben egybehangzóan arról számolnak be az érintettek. hogy minden élőlényt ilyen elektromágneses mező vesz körül. amely az élő szervezetet körülveszi. A földi létezés keretein belül a léleknek is anyagi hordozóra van szüksége. ahol alaki folyamatok zajlanak le. Így például a mákszem körüli mezőben megtalálta az érett. Minden állatnak. hogy az anyagnak információra van szüksége ahhoz. hogy a hatást maga az agy vagy a központi idegrendszer bocsátja ki. Ezek a kísérleti eredmények azt az ezoterikus állítást támasztják alá. hogyan tartózkodtak továbbra is a térben. hogy tevékenykedjék. Ebben a láthatatlan. A pszichológia lélekfogalma az ösztönök. szorongások. „hogyan hagyták el saját testüket a többiek számára láthatatlanul. 2. Ki ösztönzi munkára az agyat és az idegrendszert? Köztudomású ugyanis. legújabb kutatási eredményei. az információ azonban soha nem anyagi természetű. minden növénynek. minden embernek lelke van. konfliktusok és komplexusok helye. kifejlett növény formáját. amely szerint minden élőlény egy számára előre adott formába fejlődik bele. Ebben az összefüggésben említésre méltóak az amerikai Yale egyetem professzorának. Úgy gondolják. . ha egy mai kutató. a lélek kihatásainak gyűjtőfogalma. de mérhető tér-képben minden új sejtnek megvan a maga helye. ennek azonban finomabb természetűnek kell lennie. tudatnak vagy léleknek kell jelen lennie. hallottak és érzékeltek”.

mint például a szervek egységeire. Eszerint az ember is – mint a természet bármely más teremtménye – test. A Kirlián-fotón valójában csak az élőlény energetikus kisugárzása és a magas feszültségű mező közötti cserehatás látszik. hogy minden szervnek individuális tudata van. Hasonló tévedést fejez ki az a nézet is. ha e szellem rajtunk keresztül is működik . mint „az élet”. ellentétben a lélekkel. ez az az „isteni szikra”. Hiszen az öntudatlanság és a halál között a nyelv is különbséget tesz. Ez a funkcionális individualitás azonban azt feltételezi. Közelebbről nézve az ember „testi egysége” is további egységekre osztályozható. Mindenki hallott már a klasszikus hármas felosztásról: test. az élet megértésétől még távolabb áll: csupán az élet anyagi megnyilvánulásaival foglalkozik. személytelen. nem magával az élettel. A tudomány már magát a lelket sem ismeri. Részt vehetünk benne. Az élet olyan minőség. Az ember életet sem teremteni. csak az élet hatása válik láthatóvá az anyagon belül. anonim.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 22 Ennek ellenére óvakodjunk attól. Csak egy szellem. Ha „földi életünket” befejezzük. hogy ezt az elektromágneses mezőt tartsuk a léleknek. egy élet van. amely szerint az úgynevezett Kirlián-fotón az asztráltest képét látjuk. csak a kapcsolatnak lesz vége – az életből magából semmiképpen sem pusztul el semmi. s ez nem más. Egyébként nem tudnánk megkülönböztetni a szívet a májtól. aki egy légynek tulajdonít tudatot. Nyilvánvalóan szokatlan gondolat ez. Csak egy szellem van – ezáltal az élet bennünk az egységet reprezentálja –.ilyenkor élünk. Igen sok ellenállásba fog ütközni azonban az a személy. hogy miben rejlik az ilyen . Az élet nem lehet azonos a tudattal. amely tökéletesen kivonja magát az emberi beavatkozás alól. A szerv is egy individuális egység. s ezt az egységet „én”-nek nevezi. A hermetikus filozófia tanítása szerint a szellem az élet. Az élet (szellem). lélek és szellem hármasságából áll. hátra van még egy igen fontos fogalom. miután mindig csak magunknak tulajdonítunk tudatot. Az élet fogalma a legtitokzatosabb fogalom. Önmagát egységként érzékeli. bár a kutya tudata ugyebár kétségtelenül teljesen más. szellem. Sokkal inkább azt mondhatnánk. Ezenkívül néhányan hajlandóak még a kutyájuknak tudatot tulajdonítani. mint az emberé. bár felmerül a kérdés. Miután valamelyest megkíséreltük tisztázni a test és a lélek mibenlétét. sem elpusztítani nem tud. hogy ez a mező az asztráltest anyagi korrelátuma. lélek. Az élet szintén nem állhat anyagból. amely minden élőlény sajátja.

Az ember is csak egy sejt egy nagyobb szervezetben. hogy teljesen és egészen „májsejt” legyen. Amint a sejt. A sejtek egyenként szintén individuumok. ahogyan testünk sejtjeitől is elvárjuk ezt. nem egy élő égitesttel lenne dolgunk. hogy nekünk. A máj szintén önmagába zárt egységként. Ha tovább elemezzük a máj nevű individuumot. Ha ez nem így lenne. ugyanis elhagyja a nagyobb rendet. növény vagy állat – lelke és szelleme is van. amely az „én vagyok” érzékelésére képes. és személyes szabadságvágy ébred benne. rosszul érezné magát. figyeljük csak ezt meg például az aszteroidövben. szintén az a feladatunk. amely hamarosan elveszíti formáját. hogy lehetőleg hasznos sejtek legyünk. Minden testnek – legyen az kő. Sajnos. az ember. a szervnek. Mint a többi égitest. Ha egy kicsit is átgondoljuk ezt a rendet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 23 esetben a kutya és a légy között húzott elválasztóvonal jogosultsága. Feladata. hamarosan tudatára ébredünk. mint individuum. mert egyébként a fölérendelt individualitás. Igyekeznünk kell tehát. akiben ilyen önállóságra ébredt sejtek vannak. része egy nagyobb individuumnak. és így tovább. amelyet a Föld nevű égitestnek hívunk. Ha nem így volna. az embernek. A sejt él. Minden lénynek. hanem tudattal is rendelkezik. felbomlik a halott égitestek teste is. ha nekünk nehézséget okoz tudatunkkal belehelyezkedni más életformák tudatába. ráksejtté válik. hogy tudata is van. inkább megpróbálja őket eltávolítani. Az. individualitásként érzékeli önmagát. mert különben e világ ráksejtjeivé válhatunk. hogy saját létét megőrizze. hogy mint máj betöltse törvényszerű funkcióját. Ahogyan felbomlik a halott ember teste. tudata van akkor is. Az égitest is csak egy nagyobb élőlény szerve. amelyeknek a neve sejt. a szerv is része egy nagyobb szervezetnek. mint sejteknek. hogy betöltsük az egészben ránk rótt szerepet. a naprendszeré. Ha pedig szándékosan elhagyjuk ezt a rendet. a Föld is individuális intelligencia. s individualitást mutat. Ha ehhez nincsen kedve. Hozzá kell szoknunk végre. hanem egy halott égitesttel. vagy hál' istennek. csak hullát látnánk. szaporodni képes. hogy ne csak testi megjelenésformákat lássunk. amely nemcsak testtel. nem szokott gratulálni nekik újonnan elnyert szabadságukhoz. amelybe ő (a máj) integrálva van. de szerveinknek is saját tudatot kell tulajdonítanunk. kétségtelen tehát. amely élve fejlődik. hogy . s az ember is csak része egy még nagyobb egységnek. újabb egységekbe ütközünk. Egyedüli és kizárólagos feladata.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 24 megkóstoljuk félreértett szabadságunkat. ne csodálkozzunk. úgy lenn. Hiszen: amint fenn. . ha megsemmisülünk.

4. Napjainkban a hipnózis elfogadottá vált a nyilvánosság előtt. emellett gyakran attól sem riadnak vissza. akik okkultizmussal foglalkoznak. Ezzel csak azt a különbséget akarta kifejezni. hogy az emberben is van valamilyen erő. Az animális itt azt jelenti: „élő. Mesmer. lelkes”. Mesmer arra a következtetésre jutott. Friedrich Anton Mesmer. mindig is különös izgalommal töltötte el a hipnózis gondolata. Gurgyijev A hipnózis nem tartozik feltétlenül az ezotéria körébe. analóg módon tényleg fontos következtetéseket vonhatunk le belőlük a valóságra nézve. Az ötlet tulajdonképpen ősrégi. aki teljesen felfogja. kísérleti fázisban segítségül hívtam a hipnózist. amely a vas magnetizmusa és hasonló helyzetben . 2. hogy a hipnózisterápiára egy kis ezoterikus címkét ragasszanak. 3. hogy a feleszméléshez hosszú és kemény munka szükséges. Paracelsusnál is megtaláljuk. Miután a kézrátétellel való gyógyítás is sikeres volt. sőt a Bibliában is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 25 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA Csak az értheti meg a feleszmélés nehézségét. mert az első. a közvélemény – nekem kellemetlenül – még ma is összekapcsolja vele a nevemet. mint különösen hatékony „gyógyeszköz”. aki a mágnessel szép sikereket ért el. pusztán azért. hogy most mégis miért tárgyaljuk. egy napon megpróbálta a mágneslapokat emberi kézzel helyettesíteni. s ezekből a könyvekből megtudhatjuk. több okkal alá fogjuk támasztani: 1. Azt. ami igencsak hasonlít a magnetikus erőhöz. Az úgynevezett tudományos orvosi hipnózisnak terjedelmes szakirodalma van. aki a betegségeket és fájdalmakat mágneslapok ráhelyezésével próbálta gyógyítani. Ebben az időben élt Bécsben egy orvos. Utoljára. Habár reinkarnációs terápiámban már évek óta nem alkalmazok hipnózist. de nem utolsó sorban: első reinkarnációs tapasztalataimat hipnotikus állapotban kiváltott regresszió útján nyertem. Ha a hipnotikus jelenségeket „példázatnak” tekintjük. Ezt az emberi tulajdonságot Mesmer „animális magnetizmus”-nak nevezte el. Azokat az embereket. G. hogy a hipnózis története 1775-ben kezdődik.

Párizsban élt. térjünk most át az angol szemorvosra. amelyet a magnetizőrök mind a mai napig alkalmaznak. s „mesmerizmus”-nak nevezett módszerével kezelte a társadalom elitjét.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 26 az emberi kéz ereje között van. s bizony ma sem érti. Ezzel a tudományos ítélettel persze másodjára is megbélyegzik Mesmert. „akinek az volt a tragédiája. s végül magányosan. mint ahányan gyűlöltek. azonban teljesen tévesen. Miután manapság szorgalmasan tanulmányozzák a magnetikus mező gyógyító hatását. Akkoriban a tudomány nem értette meg a magnetizmust. ősrégi hiányosságot pótol ezzel. Mesmernek Párizsból is távoznia kellett. próbálja meg legalább utólag rehabilitálni Mesmert. A magnetizmus önálló kezelési módszer. aki 1843-ban a következő felfedezést tette: ha valaki néhány percen keresztül . Így ma már minden tankönyv Mesmert „mint a hipnózis tulajdonképpeni atyját” ünnepli. akit legalább annyian tiszteltek. Ezzel Mesmer felett kimondták a tudomány halálos ítéletét. Végül is a vitatott animális magnetizmust a Francia Tudományos Akadémia is vizsgálni kezdte tudományos módszerekkel. amikor a tudomány – legalábbis egy részterületen – eléri majd Paracelsus fejlettségi szintjét. Szegény fejének ugyanis a hipnózishoz semmi köze sem volt. Hosszas vizsgálódás után a tudományos grémium arra a végkövetkeztetésre jutott. hogy az animális magnetizmust állati magnetizmusnak fordították. hogy bár felfedezte a hipnózis csodálatos erőit. eljön lassan az a nap. Az orvostudomány mégis igen jól teszi. amely napjaink tudományos életét arra ösztökéli. nyomorban halt meg. Bécset el kellett hagynia. Braidre. A magnetizmusnak semmi köze a hipnózishoz. Meglehetősen ostoba dolog. Mesmer terjedelmes művében leírja az animális magnetizmus elméleti alapjait. amivel életében egyáltalán nem foglalkozott. magnetizmusként interpretálta őket”. Jelentős gyógyeredményei következtében kora csodadoktorává vált. Nem nevezhetünk halálában valakit olyan dolog ősatyjának. ha behatóan foglalkozik Mesmer művével. hogy állást foglalhasson az új gyógymód körül folyó nyilvános vitákban. Jogos az a bűntudat. A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése Miután Mesmert tisztáztuk a hipnózis felfedezésének gyanúja alól. hogy a Mesmer-féle magnetikus erő jelenléte nem bizonyítható.

Bernheim kísérleti személyeivel a hipnózis során bizonyos szuggerált cselekvéseket hajtatott végre. hogy megtanulja tőlük a hipnózis technikáját. Sigmund Freud fiatal. hogy a felébredés után a kísérleti személyek a hipnózisbeli cselekvésekre és eseményekre ne emlékezzenek (poszthipnotikus amnézia). a hipnotizáláshoz is kell némi tehetség. de a saját praxisában nem volt különösebb sikere az újonnan elsajátított hipnózisterápiával: egyszerűen nem feküdt neki a dolog. Ha tehát mindenképpen ősapát akarunk keríteni a hipnózisnak. amely enyhén szemmagasság felett. Visszatért Bécsbe. Bár egy jó hipnotizőrnek nincs szüksége veleszületett természetfeletti képességekre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 27 olyan fényes tárgyat fixál. Elméletük középpontjában. és poszthipnotikus szuggesztióval megpróbálta elérni. Körülbelül ugyanebben az időben a párizsi Salpétriére Idegklinikán Charcot. mint a zongorázásé – ám a technika önmagában senkiből sem csinál mestert. a szuggesztió áll. melynek története messze visszanyúlik a görög szentélyek gyógyálmaihoz. kézenfekvő volt. a szemhéj reflexszerűen lecsukódik. Ők szóbeli szuggesztióval próbálták elérni a hipnotikus állapotot – sikerrel. akkor leginkább még Braid jöhet szóba. A hipnózis újabb kori történetének következő fontos állomása Nancy és Párizs. a hisztériát is ismeretlen agymegbetegedésnek tartották. s egy alváshoz hasonló állapot jön létre. Miután akkoriban. alapvető megfontolások kiindulópontjává vált. Charcot-nak feltűnt a hisztéria tünetei és a hipnózis során fellépő jelenségek közötti hasonlóság. sikertelen orvos korában felkereste Bernheimet Nancyban. amely számára további. körülbelül húsz centiméterre van. A mai terminológia szerint motivációs pszichikai ráhatásról beszélnénk. Nancyban a hipnózis továbbfejlesztésén és kutatásán Liébeault és Bernheim dolgozott (1866-1884). A . a híres elmeorvos és agyfiziológus is hipnózissal kísérletezett. mégis. mint a zenéhez. mint minden más pszichózist. A hipnózis technikája ugyanúgy elsajátítható. Páciensei – a kornak megfelelően – majdnem kizárólag hisztériások voltak. Mindenesetre Freud Bernheimnél megismert egy olyan kísérletet. és Charcot-t is Párizsban. mint a hipnózis lényegi faktora. hogy Charcot a hipnózis elméleti magyarázatát szintén az agy meghatározott fiziológiai folyamataiban keresse. Mivel tehát a fixáció által létrejött állapot igen hasonlít az alváshoz. Braid a jelenséget „hipnózis”-nak nevezte el (hypnos görögül: alvás).

3. Freud az elfelejtett anyag tudatosítására irányuló technikát továbbfejlesztette.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 28 hipnózis utáni éber állapotban a megkérdezetteknek tényleg semmilyen emlékük nem volt a hipnózis alatt történtekről. hogy emlékezni tudtak minden olyan eseményre. s így a hipnózis mint pszichoterápiás eljárás elfogadottá vált. analóg módon annak is lehetségesnek kell lennie. Ezt a tapasztalatot vitte át Freud a neurotikusok kórtörténetére. hossza függ a kísérleti személy karakterétől. Ezek után Bernheim erős pszichés nyomást gyakorolt pácienseire. poszthipnotikus utasítások esetleges megvalósítása. és attól is. hogy verbális úton fáradtságot. ébresztés a hipnózisból és 4. a . amelyekben a pszichoanalízis nem tudott meghonosodni. amely a hipnózis során történt. Az első hipnózis indukciója ezzel szemben akár tizenöt percig is eltarthat. hogy a páciens elfelejtett. Ahogyan azonban pszichológiai eszközökkel megszüntethető a hipnotikusan előidézett emlékezetkiesés. amelyre az érintett nem akar emlékezni. hogy a lelki betegek élettörténetében is kell lennie egy vagy több olyan eseménynek. s ebben a formájában mi is jól ismerjük „pszichoanalitikus módszer” néven. Kivételt képeznek a kelet-európai országok. 2. álmosságot szuggerálunk. például egy tollat. Azt gyanította. s gyakran alátámasztjuk ezt még valamilyen fényes tárgy fixáltatásával. Ha valakinél egyszer már elértek mély hipnotikus állapotot. illetve elfojtott emlékei ismét tudatosuljanak. A hipnózis mint jelenség A hipnózis többnyire három vagy négy szakaszra osztható: 1. az indukciót később gyakran egy percnél rövidebb idő alatt is sikerül megismételni. hogy első hipnózisról van-e szó. fémspirált vagy hasonlót mutatunk fel. s a kísérleti személyek lépésről lépésre elérték. A hipnotikus álom indukciója többnyire úgy történik. a pszichoanalízis terjedése egyre jobban háttérbe szorította a hipnoterápiát. amelyet tehát emlékezetében elfojtott. hogy erőltessék meg magukat. és emlékezzenek az elfelejtett időtartamra. korongot. kísérletek hipnotikus állapotban. a hipnotikus álom indukciója. Ha a hipnotikus állapot bekövetkezett. Miután későbbi írásaiban Freud negatívan nyilatkozott a hipnózisról. Ez az első szakasz változó időtartamú. Néhány emlékfoszlány föl is merült végül.

hogy melegszik. hogy inzulint kapott. amelyben embernek nyoma sincs. és egyre nagyobb a hőség. Világítsuk meg röviden a „poszthipnózis” jelentését is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 29 kísérleti személy követi a hipnotizőr minden szuggerált utasítását. hogy a kísérleti személybe „betápláljuk”. Ugyanakkor azt is szuggeráljuk. bénává vagy érzéketlenné tehetünk. Ha egy cukorbetegnek – aki inzulininjekción él – hipnotikus állapotban fiziológiailag teljesen indifferens főzősóoldatot injekciózunk be azzal a szuggesztióval. hogy egy. A hipnotikus kísérletek határtalanok. aki egyszer egy nyilvános hipnózison akár csak nézőként részt vett. Ha viszont azt mondja. amelyeknek értékeiről. de arra is. Azt láttatunk a kísérleti személlyel. Ha például a hipnotizőr azt szuggerálja. Egyszerű szuggesztióval egyes testrészeket merevvé. Végül említsünk meg még két pszichológiai kísérletet. illetve értéktelenségéről a következőkben még beszélni fogunk. amikor kinyittatjuk a kísérleti személy szemét – s ez egyáltalán nem töri meg. nem is zavarja a hipnózist. Erre a poszthipnózisra és jelzéshipnózisra álljon itt a következő példa: a hipnózis során azt szuggeráljuk. Az igézet csak úgy oldható . Ezek a példák már közelről érintik a hipnotikus eljárás terápiás lehetőségeit. hogy a jobb kar merev. a kísérleti személy teljes testében vacogni kezd. az amúgy szokásos időn belül annyira csökken az illető vércukorszintje. s nemsokára csöpög az izzadság a homlokáról. hogy a hipnózisban adott szuggesztiót a felébredés után is működésben tartsuk. Ha a kísérleti személy tenyerébe egy fémpénzt teszünk. így az bármilyen kívánt hallucinációt ki tud váltani. Bár teljesen ébren van. hogy elviselhetetlenül hideg van. s valamilyen jelzéshez kössük. Külső megfigyelő számára még meglepőbb az. mégsem tudja a jobb karját mozdítani. így mozgásképtelen. ezen lehetőségek kimeríthetetlenségét mindenki ismeri. Ilyen módon éber állapotban a hipnózis bármely jelensége előhívható. a kísérleti személy verejtékezni kezd. Ezután felébresztjük a kísérleti személyt. rövidesen hólyag keletkezik a tenyerén. amit akarunk. Lehetőség van arra. ennek csak az a feltétele. Könnyedén láttathatunk vele például egy nézőkkel zsúfolt teremben olyan erdőt. a hipnózisban adott utasítást olyan jelzéshez kössük. mintha valóban inzulininjekciót adtunk volna neki. ha háromszor tapsolunk. hogy az egy darab izzó acél. hogy a kísérleti személy csak akkor tudja a karját ismét megmozdítani. s azt szuggeráljuk. amelyet a hipnózis befejezése után fogunk adni a páciensnek.

Abszolút éber. hallja. mind optikai (Mikulás. hogy kopognak az ajtón. bonyolultabb poszthipnotikus szuggesztió lenne a következő: „Amikor felébresztem. és csak beöltözött. Ehhez jön még a szuggerált kétség. ha megkérdezzük a kísérleti személyeket. mert meg akarják tenni. hogy rágyújtok egy cigarettára. mert egyszerűen tennie kell. Gyanakszik. amelyet a hipnózis során adtunk. angyal. hiszen nyár van. Az itt leírt szuggesztió igen komplex. ha elhangzik a három taps. s minden úgy fog történni. Emiatt meg is érinti a Mikulást. se nem hallani semmit. hogy miért teszi. kinyitja s legnagyobb csodálkozására látja. miért teszik éppen ezt vagy azt. ajándék). a kísérleti személy maga is csodálkozva figyeli. Gyanakszik. meghúzza a szakállát. és még egy ajándékot is átnyújt önnek. a szuggerált történet minden részletében le fog zajlani. hogy cselekedeteik magyarázatául valamilyen plauzibilis. Ezt ön igen sajátosnak fogja találni. mert mind akusztikus (kopogás. és csak beöltözött!) Van még egy fontos jelenség. Rövidesen mind a ketten elhagyják a termet. a jelenség kritikája. Ennek ellenére ébren semmire sem fog emlékezni abból. Inkább görcsös kísérleteket fognak tenni arra. amikor meglátja.” Ezek után felébreszthetjük a kísérleti személyt. hogy csak utasítást hajtanak végre... ahogyan azt elmondtam önnek. . sosem fog eszükbe jutni. Odamegy az ajtóhoz. Ha a hipnózisbeli megbízatás túlságosan logikátlan. Egy másik. tökéletesen frissnek. valódi-e. ezt azonban a kísérleti személy az ellenőrzéssel eloszlatja. semmire sem fog emlékezni. hogy mindent azért tesznek.. Abban a pillanatban viszont. A Mikulás beszélni is fog. Minden megbízatás. de nem tudja. kivitelezésre kerül éber állapotban is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 30 fel. pihentnek érzi magát.. hogy ellenőrizze. Legnagyobb meglepetésére konstatálnia kell. hogy mit csinál. bár valójában se nem látni. Az emberekben mélyen gyökerezik az az elképzelés. a kísérleti személy tesz valamit. hogy mind a Mikulás. amelyet többnyire poszthipnotikus szuggesztió esetén figyelhetünk meg: a racionalizáció tendenciája. Ezért aztán. Most én felébresztem önt. amit most megbeszéltünk. (. elfogadható okot találjanak. Ha egy idő múltán a hipnotizőr rágyújt a cigarettára. amelyben a kísérleti személlyel megegyeztünk. mind az angyal valódi. hogy valaki tréfát űz önnel. beszéd). hogy az ajtóban ott áll a Mikulás egy angyal kíséretében. mind taktilis (a szakáll megérintése) hallucinációkat tartalmaz. hogy valaki tréfát űz önnel.

Az embereket. Gondolatok. a szomszéd székeken ülők öltözékét. találjuk magunkat ismét az „itt és most”ban. mert az kívül kerül érzékelési zónáján. hogy mások is jelen vannak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 31 Egy hipnózismodell A továbbiakban még részletesen meg fogjuk beszélni. Mindenki ismeri azt a jelenséget. s a cselekmény leköt bennünket. Figyelmünket még nem irányítottuk egyetlen pontra. mi is tulajdonképpen a hipnózis. ha valaki hív vagy megszólít bennünket. nem gondolunk hétköznapjainkra. a függöny felemelkedik. s mind a tudatból. a darab elkezdődik. a hangszerek hangját. különböző intenzitással. figyeljük a körülöttünk lévő zsongást. amikor egy megsebesült. ugyanakkor minden teljesen közömbös és érdektelen lesz számunkra. Képzeljük el. síró kisgyermeket úgy próbálunk a fájdalmától elterelni. benyomások sokasága kavarog bennünk. Az előadás még nem kezdődött el. hogy színházban ülünk. hogy szombat este van. Így az imént még csapongó figyelmünk egyre inkább a színpadon folyó eseményekre koncentrálódik. sőt azt is. Előadás után talán még beülünk valahová. Először azonban azt szeretnénk megmagyarázni. a színház belső terét. és hogyan jönnek létre ezek a gyakran hihetetlen jelenségek. A tudományban nem létezik általánosan érvényes hipnóziselmélet. Egy ilyen szituációban egyszerűen az történik. egy pillantásnyira a programfüzetet. Szó szerint elfelejtjük. mind érzékelési mezőnkről minden más eltűnik (külső ingerelszegényedés). megfigyelések. Csak amikor lemegy a függöny. hogy a tudat egyetlen pontra koncentrál. hogy egyáltalán színházban vagyunk. másnap kialhatjuk magunkat. így sok mindent érzékelünk. hogy egy izgalmas könyv olvasása közben nem halljuk meg. de állandóan megtörténik velünk. hogy mutatunk neki valami érdekeset. Tudjuk. ami körülöttünk van. s a sokféle elméletet nem szeretném még a magaméval is gazdagítani. Inkább néhány szemléletes példával bemutatom a hipnózis folyamatát. A terem elsötétedik. hogy a fent leírtaknak mi a jelentősége számunkra. Koncentráció esetén a tudat beszűkül az érdeklődés tárgyára. A gyermek pillanatok alatt meg tud feledkezni fájdalmáról. Ugyanerre az effektusra építünk. Ez mindennapos folyamat. . sem az előadást követő vacsorára. Amíg együtt szenvedünk és reménykedünk a színpadi hősökkel. és kivilágosodik a nézőtér.

mélyebb dimenzióba is behatolhat (vö. biofeedback stb. amely megközelíthetővé teszi a psziché tudattalan rétegeit. addig ismeretlen dimenzió nyílik meg előtte. gyújtólencse. A tudat beszűkülését összehasonlíthatnánk egy fényforrással. szívverését és így tovább. a hormonok kiválasztását. hipnózis. Ezeket a funkciókat a tudatalattiban lévő programok irányítják. Az emberek minden korban próbálkoztak e folyamat szándékos előidézésével mind maguknál. Ugyanez történik a hipnózisban is. Az újonnan betáplált programok azonnal működésbe lépnek. A hipnózis csak az egyik lehetséges technika. s az egyre szűkebbé váló fénysugár mint egy kereső fényszóró már csak egy picinyke pontot világít meg. amelynek termeiben zene szól. a zene az egész házban egy csapásra megváltozik. a tudat beszűkül egy pontra. Ha koncentrálunk. Ha a szórólencsét egy gyűjtőlencsével helyettesítjük. Ha betápláljuk a „forróságprogramot”. illetve lézersugár). amely egy szórólencsén keresztül egy relatíve nagy felületet világít meg. Ez az új szintre való áttörés elérheti azt a pontot. A fény intenzitása a kis pont esetén összehasonlíthatatlanul nagyobb. mind másoknál. kévébe gyűlik s egyetlen pontot emel ki. Ha valaki bejuthat abba a terembe. míg a felület többi része sötétbe merül. s egyes programokat másokkal cserélhetünk fel. amelyek az autonóm testi folyamatok irányításáért felelősek. s e célból a legkülönbözőbb technikákat fejlesztették ki: koncentrációs és meditációs gyakorlatok. s egy új. mint a teljes felület megvilágítása esetén. ahol a magnetofon működik. autogén tréning. de lyukat is égethet a felszínbe. ahol a dolog átcsap ellentétébe. s új. Senki sem irányítja tudatosan testhőmérsékletét. Ebben az összehasonlításban a fény a tudatunkat jelenti – hétköznapi tudatunk a szórt fénynek felel meg. s a kezdeti tudatbeszűkülés a tudat kitágulásává transzformálódik. s kicseréli az éppen játszott kazettát egy másikra. A fénynyaláb nemcsak a pontot fogja rendkívüli módon megvilágítani. a fény koncentrálódik. Ilyenkor történhet meg az is. az egész test verejtékezni kezd. Hipnotikus állapotban hirtelen bejárásunk lesz ezekhez az egyébként többnyire megközelíthetetlen „programközpontokhoz”. . A tudatalatti e rétegében találjuk többek között azokat a programokat. Az „inzulininjekció-program” lejjebb viszi a vércukorszintet. vércukorszintjét. hogy tudatunk egy szinttel mélyebbre hatol. Képzeljünk el egy óriási szállodát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 32 Ezekben az esetekben ugyanaz történik.

saját hatalmunkban áll beteggé vagy egészségessé tenni magunkat. amivel még távolról sem gyógyította meg a „beteg embert”. örök egészséghez jutni. ez a terápia is csak a szimptómákat tudja megszüntetni. A következő mondás sokkal közelebb áll a . Ezek a módszerek azt tanítják. és így tovább. hogy a hipnózis terápiásan jól alkalmazható. És éppen ez a hipnózisterápia gyenge pontja. bár a hipnoterapeuta itt inkább „betegséget” mondana. ezért nem is gyógyíthat egyik sem. így nagyjából ugyanazon a szinten van. hogy minden szimptómának valamilyen hibás program az oka. gazdagságot szerezni. aki az előbbiek alapján a betegséggyógyítás kulcsát a hipnózisban vélné megtalálni. Bizonyos esetben mindkettő szükséges lehet és segíthet is. Szándékosan mondok „szimptómát”. megszűnik a szimptóma. mert a szuggesztív hipnózisterápia sosem hozhat gyógyulást a szó valódi értelmében. pénzt. kívánatos programra cserélhetjük fel. tulajdont. mint az akadémikus orvostudomány bármely más módszere. nem állja meg a ráépített módszer sem. Amennyire nem kétlem egy vakbéloperáció eredményességét. mely elfoghatja azt. Coué alapaxiómája így szól: „Csak képzelőerőnk tesz beteggé vagy egészségessé bennünket. Abból indulunk ki. aki egyébként nem volt orvos. Az ember ugyanis az. Ezoterikus értelemben „hipnózissal történő gyógyításról” beszélni soha nem lehet helyénvaló. amit gondol. a pozitív gondolkodás és a finális gondolkodás módszere. E pillanatban csak annak az elsietett eufóriának akarjuk elejét venni. ugyanannyira nem kétlem a hipnózisterápia eredményességét sem. Mivel ez irányítható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 33 A hipnózisterápia Az előzőekből következik. Ugyanakkor egyik módszer sem érinti a „betegség” területét. A hipnózisterápia tapasztalatából fejlődött ki az autoszuggesztió. Ha ezt a hipnózisban egy új. A hipnózis képes a fájdalmak és a tünetek megszüntetésére. az talán csak a könyv végére lesz világos. tanai és formulái („Napról napra minden szempontból egyre jobban érzem magam”) Európában egész mozgalmat váltottak ki. hogyan lehet pozitív gondolatok ismétlésével és vizualizálásával betegségeket gyógyítani. Hogy e kettő között mi a döntő különbség. mint mondjuk a sebészet. Az önszuggesztió egyik nagy úttörője a nancy-i Émile Coué. amelyet couéizmusnak neveztek.” Miután ez az alapaxióma nem állja meg a helyét.

hogy a betegségek eltűnjenek. hogy valamely cselekmény hatékony. hogy a fenti praktikákkal el lehet érni a megígért eredményt. hogy lásson mindenkit kopasznak. boldogságot vagy vagyont kívánhatunk magunknak. a betegség problémájával azonban nem adekvát. Coué is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 34 valósághoz: „Az ember nem az. Bár ez szeretetre méltó gondolat. A szuggesztió soha nem gyógyíthat. A karikatúrának az a nagy előnye más rajzokkal szemben. Ha viszont a hipnotikus jelenségeket hasonlatoknak tekintjük. hogy ezek a praktikák egybeesnének az ezotéria tanításaival. Nem vonjuk kétségbe. Adhatunk valakinek olyan poszthipnotikus utasítást. Konzekvenciák A hipnózis jelentősége nem terápiás vagy kísérleti felhasználásában rejlik. Példánkban a tíz ember . még távolról sem következik. ez pedig ellentmond az ezoterikus szándéknak. A hipnózis semmi alapvetően újat nem hozott. hogy általa gyorsabban és jobban felismerjük a lényegit. azzal a különbséggel. amit gondol. igenis kétségbe vonjuk viszont azt az egyre elterjedtebb véleményt. a modern orvostudomány is vakon hisz abban. Valódi gyógyulás csak az igazsággal történő találkozás során jöhet létre. ők ugyanis a jelenlévőket hajjal együtt látják. akkor az ő azon meggyőződése. mint inkább az ember saját belső programjaitól. amellyel egészséget. túlságosan erős benne a hatalmi aspektus. Ez az észlelés számára abszolút reális lesz. Abból. hogy módszereit terjeszteni kell a világban. hogy jogosult lenne. Az érzékelés nem annyira a külvilágtól függ. a többi tíz ellenkező tartalmú meggyőződésébe fog ütközni. Az ezoterikus út szempontjából a hipnózis inkább veszélyes. hiszen mindig hazugság. Ez érvényes minden olyan szuggesztív módszerre és rendszerre. Ha tíz másik ember társaságában van. aminek kigondolták. A hipnózis megmutatja az érzéki észlelések relativitását. fontos felismerésekre juthatunk. mint bárki más. A hipnózis a valóság karikatúráját nyújtja. mint azt a mai orvostudomány teszi. hogy mindenkit kopasznak lát. hogy a többiek kopaszok. csak a valódi viszonyokat rajzolta át. Ez az ember éber állapotban ugyanúgy fogja észlelni a külvilágot. hanem az.” (Hans Blüher) Coué ugyanolyan magabiztosan megy el a betegség metafizikus aspektusa mellett.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

35

jobb helyzetben van, mert övék az abszolút többség. Kézenfekvő, hogy azt feltételezik, emberünk nem egészen normális. Szuggeráljuk most ezt a programot tíz embernek, s hozzuk őket össze csak két másikkal; ekkor tízen fogják kopasznak látni a jelenlévőket, de kettő állítani fogja, hogy mindenkinek haj van a fején. Kinek lesz hát igaza? Miután ahhoz szoktunk, hogy a valóság kritériumának a többségi véleményt tartsuk, ezúttal a két „normális” kerül abba a gyanúba, hogy nincs minden egészen rendben nála. Gondolkozzunk el ezen a példán, hogy felismerhessük, milyen óvatosan kell bánnunk az érzékelés, az objektivitás, a valóság fogalmával, s milyen kevés köze van a többség véleményének az igazsághoz. Először tehát azt kell megtanulnunk, hogy ne tulajdonítsunk túlságosan biztos valóságszintet a formák világának. Ezért beszélnek a hinduk a világról mint „Májá”-ról, az illúziók, szemfényvesztések világáról, a régi egyiptomiak Ízisz fátylát emlegetik, Platón pedig barlanghasonlatával azt akarta megértetni az emberekkel, hogy semmi sem valódi, amit látnak, csak árnyék. Amíg ezt az árnyékot valóságnak vélik, illúzió áldozatai. A valóságot csak akkor fedezhetjük fel, ha elhagyjuk a barlangot, de ez a valóság elviselhetetlenül vakító. Ha kibírtuk a valósággal való konfrontációt, látóvá leszünk. Ha viszont nem viseljük el, úgy tévedésbe esünk. Ez a tévedés nem azonos eredeti tévedésünkkel, mert közben röviden láttuk a valódi fényt. Azt a tévedést, amely az igazsággal való találkozást követi, manapság neurózisnak nevezzük. A neurotikusok többet éltek át, mint azok, akik még nem merészkedtek ki az árnyékbarlangból – de nem bírták elviselni az igazságot. A hipnóziskísérletek továbbá azt tanítják nekünk, hogy az ember programjai terméke. Az a tény, hogy minden érzékelés, vélemény, nézet, beleértve a kritika képességét is, tetszés szerint lecserélhető, azt bizonyítja, hogy mindezek programok. Az ember programok terméke, s ezen felül van még egy speciális program is, amely szerint: „Azért teszem ezt, mert így akarom.” Szándékosan ismertettem olyan részletesen a szuggerált Mikulás példáját; azt akartam bemutatni vele, hogy még a kritikus megfontolások, a kétség és a kontroll is programok kihatása: a racionalizáció programja azonban igen megnehezíti ennek belátását. Az ember azt hiszi, hogy tesz valamit, holott tétetnek vele. Vagy ahogyan ezt Pascal megfogalmazta: „Ha az eldobott kőnek tudata lenne, azt mondaná: azért repülök, mert repülni

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

36

akarok.” A hipnotizált személyek programjai csak azért tűnnek fel, mert szokatlanok. A nem hipnotizált ember is programokra hallgat, ezek azonban szokványosak, így kevésbé feltűnőek. Valójában mindenki hipnózisban van és „alszik”. Amíg azonban alszik az ember, nem állapíthatja meg, hogy alszik. Amíg alszik az ember, azt sem állapíthatja meg, hogy a többiek alusznak-e. Amíg alszik az ember, nem ismeri fel azokat, akik ébren vannak. Fel kell ébrednünk – akkor egy csapásra felismerjük, hogy aludtunk, hogy majdnem mindenki alszik, de vannak néhányan, akik ébren vannak. „Ébredjetek fel!” – ez a ma követelménye. Váljatok meg megkedvelt hipnotikus álmaitoktól, melyekben, mint a gépek, hipnotikus utasításokat hajtotok végre. Az emberlét olyan terv, amelyet minden egyes embernek meg kell valósítania. Ezért el kell hagyni a platóni árnyékbarlangot, s bátran szembe kell nézni a vakító valósággal. Látványa szokatlan és idegen lesz, mégis ez az a valóság, amelyről titokban mindenki álmodik. A hipnotizált ember rab, láthatatlan fonalon függő marionett, csak saját, siralmas valóságunkat példázza, tükröt tart elénk, akik még nem váltunk tudatossá. A hipnózis egyetlen valódi jelentősége ebben a tükörfunkcióban rejlik. Az ezotéria a kollektív homályból a valódi emberség éber tudatába akarja vezetni az embert. Az ezotéria felrázza azokat, akik már nem alszanak olyan mélyen, akik képesek kinyitni a szemüket. Hogyan is szolgálhatná tehát az ezotéria a hipnózist? Hogyan is vállalhatná a felelősséget azért, hogy még több álomkórt szuggerál az emberekbe? Aki az ezoterikus utat akarja járni, ne gondolja azt, hogy a semmit keresi – csak fel kell ébrednie s meg kell tanulnia látni –, hiszen a valóság mindenütt jelen van.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

37

A VALÓSÁG POLARITÁSA
Minden kettős, két pólusú, mindennek megvan ellentétében a párja, egyforma és különböző ugyanaz az ellentétek a természetben azonosak, csak mértékükben különböznek; a végletek találkoznak; az igazságok csak féligazságok; s az ellentmondások összhangba hozhatók. Kybalion

A hermetikus filozófia alapja a polaritás törvénye. Ha jobban értenénk a polaritás törvényét, sok emberi tévedés lenne kiküszöbölhető. Fejlődésünk útján meg kell ütköznünk a polaritással. Utunk célja a polaritás legyőzése. A szfinx rejtvénye így szólt: „Mi az, ami reggel négy, délben kettő, este pedig három lábon jár?” Aki ezt a rejtvényt nem tudta megoldani, arra pusztulás, megsemmisülés várt. Oidipusz tudta a választ: az ember. Kisgyermek korában négykézláb mászik, élete delén két lábon jár, s öreg korában harmadik lába a botja. Ez a kérdés ezoterikus értelmezése. Mégsem volna arányos halálos büntetéssel sújtani valakit azért, mert nem tudott megfelelni egy tréfás rejtvényre. Ez a kérdés azonban több ennél; az emberi út fő állomásairól szól. Ha valaki ezekkel nem tud megbirkózni, az szó szerint halálos. A négyes szám ősidők óta az anyag szimbóluma, az ember keresztje. Az evolúciós út kezdete (a reggel) az anyagival való megbirkózás – itt kell megtanulnunk felfogni a polaritást –, ezt szimbolizálja a kettő. Csak akkor kerülhetünk a tökéletesség estéjébe, ha ettől a polaritástól eloldjuk magunkat, s egy harmadik világba lépünk. Az örök életet az éri el, aki ezt a feladatot megoldja. Kezdetben túl egyszerűnek, túl magától értetődőnek hat a polaritás törvénye, így nem is látszik érdemesnek közelebbről foglalkozni vele. Az emberben minden, amit a megjelenési formák világában talál s amire képzelőereje kiterjed, két pólusban nyilvánul meg. Az ember számára lehetetlen a polaritáson kívüli egység elképzelése. A számszimbolikában ez azt jelenti, hogy az

Az egységet mint olyat nem vagyunk képesek érzékelni. ha lenne. A polaritás érzékelése törvényszerűen feltételezi az egység létezését. elektromos és magnetikus. hogy nem is létezik. tehát „mind- . alá van rendelve a kettőnek. ha mégoly kicsivel is. abszolút biztonsággal követi az ellentéte. Ezeket a fogalompárokat ellentéteknek nevezzük. Ezen tanulmányozhatjuk a polaritás törvényeit. azt minden további nélkül. hogy azt hisszük. ezek az ellentétek kizárják egymást. Van plusz és mínusz. Hiszen. De éppen ezek az ellentétek alkotják az egységet. sem felületi kiterjedése. amint fenn.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 38 egyes szám elgondolhatatlan. Az egyes szám geometrikus szimbóluma a pont – a pontnak nincsen sem térbeli. létük egymástól függ. Ebből azonban nem szabad azt a következtetést levonnunk. hogy kilégzünk. Ha elpusztítjuk a ritmust. A ritmus minden élet alapmintája. s konkrét esetben megszoktuk. Gondolkodásunk hibája. gömb vagy kör lenne. Az élet: ritmus Az ember számára a polaritás alaptapasztalata a légzés. ugyanis a pont bármely elképzelése feltétlenül együtt jár valamilyen kiterjedéssel. Valami vagy nagy vagy kicsi. Ez az egység tehát felfoghatatlan az ember számára. vagy sötét vagy világos. Mi azonban az egységet csak két aspektusban látjuk. mint már mondtuk. savas és lúgos. s ezek ellentétesnek tűnnek számunkra. Az emberi tudat a polaritás törvényére hallgat. az egyes tehát előfeltételezi a kettőt. az életet pusztítjuk el. A kettő mindig csak az egy következménye lehet. Ha belégzünk. A pontnak tehát nincsen dimenziója. s kiterjeszthetjük őket az egész univerzumra. A valóság egységekből áll. fény és sötétség. jó és rossz. A végtelenségig folytathatnánk a sort. A jelenségeket állandóan odarendeljük valamely fogalompárhoz. hiszen minden fogalomnak megvan az ellenpólusa. Ezt a pontot azonban képtelenek vagyunk elképzelni. ezek azonban az emberi tudat számára polaritásokként nyilvánulnak meg. úgy lenn. A két pólus állandó váltakozása ritmust teremt. vagy jó vagy rossz. A kilégzést ugyanilyen biztonsággal követi a belégzés. amíg nincs a kettő. Geometrikus szinten ez sokkal könnyebben megérthető. hogy a kérdést így tegyük fel: „vagy-vagy”. férfi és nő. dúr és moll. A ritmus mindig két pólusból áll.

ezért életellenes. A fixáció megakadályozza a mozgást. semmi nem esik olyan nehezünkre. hanem bűzös trágyával – mégis ebből nő ki a jó szagú virág. Ezt a technikát Az újjászületés élménye című könyvemben részletesen bemutattam. Az emberek egészségesek akarnak lenni. Az egyik pólus a másikból él. hogy csak úgy lehetünk szabadok. Mindaddig. az dobás közben nem a cél irányába. amelyen legtöbben sikertelenül kísérelnek meg előre jutni. az akadályozza a fejlődést. hogy az egészség és a betegség egymást kölcsönösen feltételező polaritások. ha alávetjük magunkat a törvénynek. az tudja. hátra hajlik. és a sikertelenségéből se nagyon tanul. tehát mozgás. Úgy tűnik. A módszer lényege. Az egészség létét a betegségnek köszönheti. Az egyik pólus törvényszerű következménye a másik. „Minden folyik” – mondja Hérakleitosz. Nem akarják felfogni. Aki nem hajlandó kilélegezni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 39 mind”. Ezt a törvényt az ember nem akarja felfogni. Aki megértette a polaritás törvényét. a céllal ellentétes irányba. amelyek egymásból élnek. hogy minden cél csak az ellenpóluson keresztül érhető el. Aki egy követ a lehető legmesszebbre akar dobni. Állandóan közvetlen utakat keres. hogy azok a következő évben a lehető legillatosabbak legyenek. hogy szinte kizárólag ilyen fixációkból élünk. nézeteinket. Az egészség csak a betegségből keletkezhet. elpusztítjuk az egységet. meg kellene állapítanunk. hogy csak a halálon keresztül érjük el az életet. sohasem „vagy-vagy”. A Tibeti Halottaskönyv azt tanítja: „Aki nem tanulta meg a halált.” Krisztus is azt tanítja. Amit azonban a légzéssel kapcsolatosan majdnem mindnyájan magától értetődőnek tartunk. Az élet ritmus. Minden ezoterikus rendszer azt tanítja. Ha őszintén elemeznénk önmagunkat. azt szinte más területen figyelmen kívül hagyjuk. Ezért minden megelőző (preventív) orvoslás illúzió. Minden valami mellett vagy valami ellen való kitartás: fixáció. amíg tartásunk. Az élet bármely területére vonatkozzék is egy fixálódott vélemény vagy nézet. nem lélegezhet be. melynek segítségével megtanulhatjuk átpolarizálni véleményeinket. hogy . Az ezoterikus tanításnak van egy ősi technikája. eltűnik a másik is. beállítódásunk „valamiért” vagy „valami ellen” van. s a betegségek ellen fordulnak. nem tanulhatja meg az életet sem. hanem lehetőleg mennél hátrább. és fordítva. mint véleményünk megváltoztatása. s nem a közvetlenül célhoz vezető úton. Ha kiküszöbölöm az egyiket. A kertész sem illatos parfümmel trágyázza rózsáit.

s felismerjük. akkor nem hullám. nem áll részecskékből. Minden korban szenvedélyesen vitatják. hogy egyértelmű és ellentmondásmentes kijelentésekre törekedett. a kijelentés tökéletlen. amelyeknek tulajdonképpen nem kéne lenniök. Vagy-vagy. hogy mindennek. csak akkor közeledhetünk az igazsághoz. Időközben aztán kiderült. gondoljunk előbb mindig a fény kettős természetére. részecske is. A tudományban a fény kutatása fordulópontot jelentett. A valóságról az emberi nyelv nem képes egyértelmű kijelentéseket tenni. Az egyik a hullámelmélet. s azt egy harmadik pontról mint teljességet kezdjük felfogni. látszólag ellentétes természetű dolognak az egyidejűsége számunkra elképzelhetetlen. hogy a teljes igazságot leírhassuk. Ez a magatartás ellenszegül a valóságnak. „aminek tulajdonképpen nem kellene lennie”. Hibás emberi szokás a világot olyan dolgokra osztani. hogy az ember teljesen determinált. mindig szükségünk van az ellentétes pólusra is. s a kettő látszólag kizárja egymást. Ebben a pillanatban automatikusan eloldozódunk a polaritástól. paradoxon.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 40 elkezdjük képviselni minden eddigi véleményünk ellenkezőjét. és olyanokra. Ha viszont részecskékből áll. Ahhoz. hogy a „vagy-vagy” formájú kérdésfeltevésben volt a hiba. s ezt konzekvensen és mindaddig tesszük. Csak ha a vagy-vagyot felszámoljuk. Bár ennek a két. Ha filozófiai problémákkal foglalkozunk. csak részkijelentés lehet. és egyszersmind teljesen szabad. A polaritás törvényéből az következik. amely a valóságra vonatkozik. Így bármely kijelentés. A fénysugár természetét illetően két. Minden . ami létezik. joga van a létezéshez. A fény hullám is. mint például a Tao te king.és részecsketermészete csak különböző kísérleti úton bizonyítható. a másik a részecskeelmélet. vajon az ember szabad-e vagy determinált. Így a fény hullám. mégis való. hogy hibás a kérdésfeltevés. Ha a fény hullámokból áll. míg a két pólus egyenlő súlyúvá nem válik. Ha a paradoxon megfogalmazása hiányzik. amelyeknek szabad lenniök. Az ősi tanok. Az ember ugyanis a polaritást csak időben egymás után tudja érzékelni – egyidejűleg nem. egymásnak ellentmondó vélemény fogalmazódott meg. Egy törvényszerűen működő kozmoszon belül sosem lehet semmi. Egy állítás az igazságnak mindig csak egy aspektusát fejezheti ki. Itt sem veszik észre. vagy az alkímia ellentmondásos megfogalmazásain nevetgélők káröröme elsietett volt. Az lett a tudomány végzete is.

megszűnik a pozitív pólus is. Különbséget kell tennünk olyan dolgok között. csak annyit jelent. neutrálisak. sem nem rossz. . Az. sem nem kellemetlen. s olyanok közt. a jó mellé állunk és ellenezzük a rosszat. Éppen így feltételezi a béke a háborút. Így például a magány sem nem jó. Ha nem vagyok hajlandó kilélegezni. hogy ezt a gyilkosságot jónak vagy helyesnek kellene tartanunk. hogy szabad volna ilyesmit elkövetnünk. többé nem tudok belélegezni sem. Az egyik ember szenvedésként éli át. s a rossz televénye a jónak. Ha szembeszállunk a valósággal. s örökké jót mível. Ebből nem következik az. Az emberi szenvedések legnagyobb része a manifesztálódott körülményekkel szemben kifejtett ellenállásból ered. Ha például egy gyilkosság történik. Így kiállunk a béke mellett és ellenezzük a háborút. szeretjük a boldogságot és ellene vagyunk a szenvedésnek.”* Ezekkel a gondolatokkal semmiképp sem akartunk legitimálni bizonyos szándékos és rossz magatartásformákat. vagy az. hogy elismerjük a valóságot. Ha elveszem az elektromos áram negatív pólusát. semmi értelme. s ezt mi nem téphetjük szét. Ha nem akarunk szembekerülni a kozmikus renddel. hogy egyes manifesztációk ellenállást váltsanak ki belőle. annak ismét be kell vezetnie a véletlen fogalmát. szubjektíve azonban rosszabbul érezzük magunkat. hogy az ellentéte mellett vagyunk. egyébként nem történt volna meg. A valósággal szemben kifejtett nyomás érezhető ellennyomást hoz létre. hogy mindezek a fogalmak párban vannak. * Jékely Zoltán fordítása. Ahogy Mefisztó mondja Goethe Faust-jában: „Az erő része. az a valóság részévé lesz. egészségesek akarunk lenni és ellenezzük a betegséget. Ha valami ellen foglalunk állást. sem nem kellemes. elválaszthatatlan egységet alkotnak. Csak az emberi hozzáállás teszi őket az öröm vagy a szenvedés forrásává. a másik az önmegismerés és a meditáció előfeltételének tartja. egyébként nem jöhetne létre. a jó kikényszeríti a rosszat. Aki ezt nem tudja elfogadni. ezzel mit sem változtatunk az objektív tényeken. amelyek már manifesztálódtak. Önmagukban a dolgok értékmentesek. megvan a maga értelme és oka. inkább csak meg akartuk óvni az olvasót attól. Csak éppen azt nem vesszük észre. az többnyire azt jelenti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 41 manifesztációnak megvan a maga értelme. amelyek még nem váltak valósággá. hogy minden dolog létjogosultságát elismerjük. hogy ne akceptáljuk a megtörtént gyilkosságot. mely örökké rosszra tör.

ugyanez a másik számára fölösleges teher. hogy jobb lett volna. személyeket. Mialatt belülről szemléljük ezt az eseményt és a hozzá tartozó embereket. hogy belső szemünk előtt olyan helyzetek játszódjanak le. A megbékélés Ha magunkévá tesszük az első fontos szabályt. meg akarják „mutatni”. hogy minden. attól. amelyekről az a véleményünk. Péter is kardot rántott a Getsemáne-kertben. hogy valójában a körülmények rabszolgája lett. egyre több nyugalom és béke költözik belénk. jó. Azt gondolják. A valódi aktivitás a nyugalomban keletkezik. ha soha nem találkozunk velük. amikor elfogták. hogy aktivitásával megváltoztathatja a világot. ha valaki történni enged valamit anélkül. ha nem éltük volna át őket. s azok alakítják őt. csukjuk be a szemünket. aki azt hiszi. ha követik ezt a szabályt. s mégse válunk tétlenekké. mások játékszerévé válnak. hogy valamiért vagy valamivel állandóan harcolnunk kell. ahogy van. Az érettség jele.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 42 Az egyik ember törekvéseinek legfőbb célja a tulajdon. tudatosítsuk magunkban. akik nem képesek harmóniában élni a valóság jelenségeivel. s hagyjuk. Ezt a terhet a következő gyakorlattal építhetjük le: egy nyugodt órában üljünk vagy feküdjünk le. hogy valamilyen jogtalanságot követtek el ellenünk. többnyire észre sem veszi. Az az ember ugyanis. hogy „kicsodák”. hogy értelmük is megnyilvánuljon számunkra. Nem szívesen mondanak le már megkedvelt harcaikról – persze csak önvédelemből –. Lassan megszabadulunk fixa ideáinktól. akikkel feloldatlan viszályban voltunk vagy vagyunk. s ebben reménytelenül tönkremennek. Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyállapotunkat. hogy mestere tanításait még nem fogta fel tökéletesen. hogy ez az egész úgy. akikről úgy gondoljuk. Ezt hallván azonban a legtöbben fellázadnak. Az ezoterikus ösvény kapuja zárva marad azok számára. Csak ebben a nyugalomban tudjuk úgy szemlélni a dolgokat. Legtöbben mint óriási terhet hurcoljuk magunkkal múltunkat. a mögöttünk lévő évek eseményeit. személyes sorsunk törvényszerű velejárója volt. s ezzel csak azt bizonyította. s . s jobb lett volna. hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez. ami van. hatalmat akarnak gyakorolni. hogy azonnal bele akarna avatkozni. mert van. Nézzük meg sorsunk e „negatív” szituációit azokkal a személyekkel együtt.

Tessék csak kipróbálni a fal példáján. mintha a fal nyomna bennünket. hogy levesszük a kezünket a falról. Hogy e szemfényvesztést átlássuk. de aki rendszeresen gyakorol. megszabadul a belső nyomástól. Bár elméletileg igen egyszerű feladni ellenállásainkat. hogy mindarra. mindjárt jobban fogjuk érteni a probléma lényegét. A bűn projekciója A bűn projekciójának (kivetítésének) problematikája beláthatatlan horderejű. hogy „már rég megbékéltünk velük”. Túlságosan mélyen meg vagyunk győződve róla. ahogyan történt. a fal ellenállhatatlanul ránk dől. s kényszerűen egyre erősebben nyomjuk vissza. Bár kezdetben a legtöbb embernek nehezére esik ezen gyakorlatok elvégzése. hogy nyomnunk kell a falat. annak már nem kell azt nyomnia. Aki elismeri a fal létjogosultságát. Csak ha már tényleg sikerült belülről rámosolyognunk a történtekre s azok résztvevőire. aminek nem volna szabad lennie. azt fogja tapasztalni. Ténylegesen az a benyomásunk. hogy a fal is teljes erővel visszanyom bennünket. hogy egyre könnyebbé válik. Hagyjuk felmerülni azokat az eseményeket is. ahol vagyunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 43 hogy enélkül az esemény nélkül ma nem ott volnánk. hogy minden úgy történt. a fal is erősebben fog visszanyomni. csak akkor térhetünk át egy következő esemény szemlélésére. minden erőnkkel nyomjuk ezt a falat. Hagyjuk. hogy az egyes történések egyszerűen maguktól bukkanjanak fel. s azzal ugyanezt végig kell csinálnunk. Az emberiség közös szokása. hogy visszanyom. ne fojtsunk el egyetlen részletet sem. mert „a fal nyom minket”. igaz. elég bátornak kell lennünk ahhoz. s lassan hálásak leszünk. csak ha már meg tudtuk köszönni nekik. Próbáljuk megérteni a történtek értelmét. Ez a helyzet úgy oldható meg. hogy elengedjük a falat. Amíg ugyanis minden erőnkkel a falnak feszülünk. Ez azonban tévedés. hogy segítségünkre voltak sorsunk megvalósításában. Bár ez a hasonlat nyilván meglehetősen banálisnak tűnik. amelyekkel „hadilábon állunk”. a külvilágban keresi a . s ha ellenállásunk csökken. a gyakorlatban mégis hihetetlenül nehezünkre esik. mégis legtöbben valamilyen fal előtt állunk. még ha úgy gondoljuk is. a fal sem fogja őt háborgatni. s közben panaszkodunk. A falból jövő nyomás hirtelen magától megszűnik. Ha erősebben nyomjuk. érezzük. intellektusunk ne működjék közre ebben.

viszont megmutatja. Nem lesz könnyű kisöpörni a fejekből a környezeti befolyásolás esti meséjét. Minden elmélet ugyanis. amit ők bizonyítéknak tartanak. nem a nevelés határozza meg a felnőttet. ezek pedig csak korrelációk. hogy egzakt bizonyítékokkal tudják cáfolni fenti megállapításainkat. az időhiánytól a társadalomig mindenki felelőssé tehető. Ezt azután az a teljesen tudománytalan. ezáltal nyújtja mindazt. amit mások csak ígérgetni tudnak. egy ponton tévednek: mindaz. minden helyzethez hozzá fogja fűzni. Olyan baktériumok és vírusok sincsenek. mely személyek vagy milyen körülmények voltak okai szenvedéseinek. Bárki mesélje is el sorsát. ezzel szankcionálva a kollektív tévedést. hiszen csak annyit mondanak. hogyan befolyásolják és hogyan határozzák meg az embereket a környezeti tényezők. amit az ezotéria e témában kínál. A pszichoanalízis és az őskiáltás elmélete a neurotikus zavar okát a gyermekkorban. hogy a fiatalkorú bűnözők családi körülményei meghatározott vonásokat mutatnak. az mindenképpen közös bennük. hogyan változtathatjuk meg sorsunkat. összefüggések megfigyelésén alapul. Sőt. amely lehetővé teszi. amikor fellép az egyik. amelyet a szociológusok tömege terjeszt. ám tudományos körökben igen kedvelt lépés követi. Akik azt hiszik. hogy a bűnösséget másokra vetítsük ki.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 44 vétkest. Ezek a korrelációk stimmelnek. hogy mindegyik a külvilágban keresi a helyzetek vagy zavarok okát. Kétségtelenül sokkal kevésbé tetszetős és kevésbé praktikus is. Nincsenek olyan környezeti befolyások. amelyek formálják az embert. Bármilyen különbözőek is a kezelési módszerek és elméletek. Korreláció az. hogy egy bizonyos neurotikus zavar esetén bizonyosra vehetők az anyaproblémák. a bűnösség projekcióját a pszichológia és a szociológia tudománnyá avatta. sorsunk alakulásában senki sem bűnös. Nemsokára a pszichoanalízis hivatalosan is magáévá teszi a regressziós módszereket. hogy a korrelációkat . A bűnösök széles skálán helyezkednek el: sorsunkért a családtagoktól a kormányzatig. a nevelési stílusban vagy a traumatikus szülőgyermek viszonyban keresi. a többségnél minden bizonnyal megértésre fog találni. kiutat mutat a betegségből. hogy egy bizonyos fertőzéses megbetegedés fellépte esetén mindig megtalálható egy bizonyos vírus. hogy minden olyan esetben. amelyek betegséget okoznak. jelen van a másik is. akkor majd minden neurózis okát a születés előtti élményekben fogják megtalálni. Minden területen arról beszélünk.

A hangvilla csak azoknál a hangoknál rezeg. Az a rádióvevő. ami kívül van rezonáló képességünk határain. holott az. de ha ebből azt vezetjük le. amikor évekkel később . hogy ezek a vírusok a betegség okai. nem tartozik a „világképéhez”. amely bennünket is foglalkoztat. Ezért hiszi mindenki azt. sosem pillanthatnánk meg a Napot. Az eredmények ilyen jellegű transzformációja azonban már nem jogos. s hogy azon kívül. mert” lesz. ezen a jövő generációk ugyanolyan szívből fognak kacagni. a hangvilla számára a hang nem is létezik. hogy „együtt tudjon rezegni” vele. hogy a Föld korong alakú. A valóságnak mindenki csak azt a területét képes érzékelni. A rezonancia törvénye A fizikából mindnyájan ismerjük a rezonancia fogalmát (resonare latinul annyit jelent: visszhangzani). mindenkori tudatállapotától függ.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 45 kauzalitásként interpretálják. az érzékelést tehát ez a rezonancia teszi egyáltalán lehetővé. csak a középhullámú adásra lesz rezonáns. hiszen nem képes érzékelni. hogy az olvasottakból mennyit képes felfogni. Aki például olvas egy könyvet. s a rezonancia törvényét arra a területre alkalmazza. Ahhoz. Semmi sem érzékelhető. Ez nemcsak a valóság érzéki észlelésére. amit mi állítunk. Mégsem tudják olyan könnyen megcáfolni azt. A megfigyelt „ha ez. amelyik középhullámra van beállítva. akkor az is”-ból suba alatt „azért. Nem vitatjuk. ez hozza olyan helyzetbe. Az ultrarövid hullám és a hosszúhullám megismerhetetlen marad számára. hogy egy ember valamit érzékelhessen. azt hiszi. hogy nincsenek külső befolyások. hanem a valóság összfelfogására is vonatkozik. hogyan is ragadtathatna el bennünket bármely isteni jelenség?” Goethe e gondolata elhagyja a fizikai rezonanciák világát. Ha ez nem így van. nincs semmi más. s ha nem lenne bennünk isteni erő. amit ismer. ahogyan mi nevetünk azon. bizonyos megfelelésben kell lennie az érzékelendővel. hogy a valóság egészét ismeri. amelyeknek a frekvenciája megfelel a hangvilla saját frekvenciájának. hogy egy bizonyos betegségnél egy bizonyos vírus jelen van. Erre akkor döbbenünk rá leginkább. ezek a dolgok nem is léteznek számunkra. Goethe így fogalmazta ezt meg: „Ha szemünk nem lenne napszerű. hogy teljesen megértette. amelyre rezonáns.

hogy megszokott legyen. s egy barátságtalan pofa néz vissza rám. annak affinisnak kell lennie az ilyen típusú élménnyel. Nem nagy ügy. Ha nem lett volna megfelelő affinitása. mindenki számára azonos valóságból csak az jut el hozzá. gondolatokkal. A környező világ mint tükör Tudom. A fürdőszobatükör valahogyan mégis megússza ezt a játszmát. aki mégis. csak azt az elvet akartuk bemutatni rajtuk keresztül. az téves viselkedési formákba kényszerül. amelyekre rezonánsak vagyunk. megtehetem. hogy ez a szemlélet meglehetősen szokatlan. A verekedés mindenkori következményeit ezek szerint az is viseli. főnökeink jogtalan húzásaival. Aki ennek a ténynek nincsen tudatában. a társadalommal és sok minden mással. míg végül behúzok ennek a konok pofának. emberekkel. Önmagán kívül mást meg sem pillanthat benne. Harcolunk a külvilágban ellenségeinkkel. Egy kijelentés helyességének azonban nem kritériuma. Ha reggel belenézek a tükörbe. Csak olyan eszmékkel. Miután az évek során tudatunk kitágult. Az úgynevezett környező világ valójában tükör. ez nem változtat azon a tényen. hogy teljesen vétlenül került a csetepatéba. az ellentétek fokozódnak. Ha valakit elgázolnak az utcán. gonosz szomszédainkkal és rokonainkkal. aki azt hiszi. amelyekkel affinitásunk van. Senki sem kerül véletlenül bele egy vitába vagy verekedésbe. vagy. helyzetekkel kerülhetünk érintkezésbe. és sehol egyetlen győztest. A tükörben lévő arcot azonban ez nem fogja befolyásolni. Mindezek az összefüggések eléggé közismertek s laposak. amit olvasunk. hogy ezért jól lehordom. A valóságban azonban mindenki önmagával küzd. Ezért is látunk mindenütt veszteseket. sőt. hogy az elütött érett volt erre az eseményre. mert valamennyien tudatában vagyunk tükörfunkciójának. különben nem tapasztalhatta volna meg. s így a tükröt is ripityára töröm. amihez neki magának affinitása van. Megfelelő affinitás nélkül nincsen manifesztáció. ahogyan ezt a későbbiekben nevezni fogjuk. együtt fog velem szitkozódni. Ugyan . amelyet majd a sorssal kapcsolatosan is alkalmazni akarunk. nem is került volna bele. Mindennapi életünkben azonban majd mindnyájan konokul végigvezetjük a fenti folyamatot. amelyben mindenki csak saját látványában részesül. objektív. „jobban értjük”. mert az igaz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 46 újraolvasunk egy könyvet. legyen bár jogilag és funkcionálisan a gázoló a vétkes.

Aki megváltoztatja affinitását. amelyek enélkül a segédeszköz nélkül láthatatlanok maradnának. hogy megfigyeljük saját környezetünket. Ezen viszont már felindulnak a kedélyek. . mert ez nem érint emberi problémákat. Egyébként nem zavarná. s így egészen más világot lát. mind negatív értelemben érvényes. A kulcs mindenkinek a kezében van. Sokkal egyszerűbb s eredményesebb is lenne megteremteni a békét mint olyat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 47 kit is győzhetnénk le egy tükör előtt vívott magányos csörtében? A rezonancia és a tükrözés törvénye természetesen mind pozitív. Azért hoztunk fel az eddigiek során szinte kizárólag negatív példákat. Elfogadná. Ha tudatára ébredünk a környező világ tükörfunkciójának. Ha valakit felbosszant egy másik ember fukarsága. amely nem izgatja fel. Mit törődne ő a másik ember fösvénységével. csak el kell mosolyodnom – s ő vissza fog mosolyogni. s lám. Az. az biztonsággal jelzi. mert minden. A fű zöld színén senki nem izgatja fel magát. Mindenért „harcolunk”: a békéért. s kezdődik a harc a békéért. az egészségért. ugyanolyan tény. csak használni kell tudni. A fű éppenséggel zöld – persze elképzelhető lenne pirosnak is. hogy ő maga is fukar. Ezt viszont nem szívesen vesszük tudomásul. Mindenkinek módjában áll saját elképzelése szerint alakítani és megváltoztatni az egész világot – küzdelem és külső hatalom nélkül. Bár a tükörben csak magunkat láthatjuk. ami a külvilágból zavar bennünket. új programra lesz vevő. mert olyan részleteket pillanthatunk meg benne önmagunkból. hogy saját magunkban még nem békültünk meg ugyanezzel a princípiummal. Az embernek csak önmagát kell megváltoztatnia. mint olyan tényt. ebben biztosak lehetünk! Mindenki a világot akarja megváltoztatni. hihetetlen információs forrás nyílik meg előttünk. amelyekkel konfrontálódunk. mert az emberi szenvedés is ezekből ered. Az egyik legjobb önismereti módszer az. s mégsem nyúl senki azokhoz az eszközökhöz. és amitől nem hagyja zavartatni magát. az emberiességért. és ennek nyilván megvan a maga értelme. A sors pozitív oldalával általában mindannyian jól elvagyunk. mint a mező zöldje. Ha a tükörben egy barátságtalan alakot látok. az igazságosságért. amelyek sikerhez vezetnek. amilyen. ha ő maga nagyvonalú. csak azt mutatja. s azokat az eseményeket. hogy létezik a világban háború. mégis használjuk. vele együtt az egész világ megváltozik. Ha józanul figyelünk meg egy dolgot. de zöld. akkor az olyannak mutatkozik.

s megfejteni hozzánk való viszonyát. ezt mi „szenzitív vonatkoztató gondolkodásnak” neveznénk. annál inkább érdekli a történésekben rejlő információ. hogy az átélő személy számára minden történésnek megvan a maga jelentése. hogyan előzzük meg. amit kívül érzékel. magában keresse az okot. amelyben éppen vagyunk. a „vonatkoztatási rögeszme”. s hajlandó saját sorsáért felelősséget vállalni. Ezek a világok csak annak a valódi világnak a részletei vagy aspektusai. akkor ezek külső megjelenési formái sem zavarhatnak a világban. A legfontosabb követelmény önmagunkkal szemben. Ez azt jelenti. Akinek ez nem sikerül. megszűnik a fenyegető véletlenektől való szorongás. minden bosszantó esemény csak hírnök. Ennek a beteges vonatkoztatási rögeszmének azonban megvan a pozitív pólusa is. Minden gonosz ember. hogyan lehet felismerni a dolgok értelmét. Abban. annál inkább a helyére tesz mindent. hogy forduljak bensőmben a történtek által jelzett problematika felé. rövidesen meg fogjuk tanulni. hogyan biztosítsuk be magunkat a sors esetlegességeivel szemben. annyi világ. ám mindegyiknek ugyanaz a célja: külső intézkedésekkel megváltoztatni vagy megakadályozni a sorsszerű események bekövetkezését. ami a világban történik. Ha én belül harmóniában vagyok a valóság különböző aspektusaival. hogy mindennek. Ha valamilyen kellemetlenség történik velem. nemcsak saját problémáinkat fogjuk jobban megismerni. amely örök törvényeket követ. Bármi történik velünk. Legmegbízhatóbb információs forrásunk arról a szituációról. ami velünk történik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 48 Minden ember a saját „világában” él. A bebiztosító rendszerek a biztosító társaságoktól a szocializmusig széles skálán helyezkednek el. hogy minden létezővel harmóniában legyünk. ez általában a skizofrén betegek sajátja. Korunk fő foglalatossága. aki ezt felfogja. Minden ilyen törekvés mögött szorongás áll. Ahány ember. de a változtatás lehetőségét is. Mindazt. hogy nehéznek találjuk a válaszadást is. Van a pszichopatológiában egy fogalom. azonnal fel kellene tennünk a következő kérdést: „Miért történik éppen velem. Minél tudatosabb az ember. Ha megtanuljuk azt. éppen most és éppen ez?” Amíg nem szokunk hozzá a kérdésfeltevéshez. Csak . s nem engedelmeskedik az emberi változékonyságnak. nyilvánvaló. a makrokozmosz pontos mása. médium. Ebben is gyakorlat teszi a mestert. Az ember mikrokozmosz. ezt felhívásként kell értékelnem. rákérdezzünk az értelmére. amely a láthatatlant láthatóvá teszi. a külvilág. megtalálja önmagában is. rögeszmésen önmagukra vonatkoztatnak. akik mindent.

s gazdagok sem leszünk véletlenül. széles e világban keresik a nekik való gurut. hogy közben elfelejtenek megérni a gazdagságra. Nem ölnek meg bennünket véletlenségből. A „véletlenek eme láncolata” mögött – amit valamilyen formában szinte mindnyájan átéltünk már – semmi más nincsen. Kicsiben sokan átélték már e törvény működését. amelyre szükségünk van – ha valóban szükségünk van rá. szintén van egy cikk a témáról. annál több javítanivaló van rajtunk. és akkor valahonnan „véletlenül” kapunk ajándékba egy könyvet. Akik az ezoterikus tanok iránt érdeklődnek. Aki megváltozik. sőt. Látja a valóságot. . ahhoz a guru maga megy oda. és ha érettek vagyunk a találkozásra. s nem jut eszükbe. Az ezoterikus út az örök vándorlás. amelyet olvasunk. ezért világa minden világok legjobbika. A képes folyóiratban. alig sejtettük. információval vagy kontaktussal. hogy jó ismerősünk. s egy látogatás alkalmával felfedezzük. mert megtalálta – önmagában. aki vállalja a felelősséget. maga is ezzel a kérdéssel foglalkozik – bár korábban soha nem beszélt róla. hogy aki megérett.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 49 az szabadulhat meg ettől a szorongástól. és felismeri. Így biztosak lehetünk benne. mint affinitás – vagy a rezonancia törvénye. megváltoztatja a világot is. ha affinitásunk van vele. s odaáll sorsa elé. a legjobb rendszert. A bölcs a lét minden területével harmóniában él. Így például megismerkedünk a „hangyák szerelmi életének” specialistájával. hogy egyáltalán létezik. az ólomból arannyá nemesedés útja. ami van. amelyre addig egyáltalán nem figyeltünk. ugyanerről. Még éppen azon csodálkozunk. ez önmagában elegendő – meg fogjuk kapni. Az emberek úgy akarnak meggazdagodni. hogy minden jó. A világon nincs mit javítani. Nem keresi a boldogságot többé. hogy létezik egyáltalán olyan ember. hogy találkozni fogunk azzal a könyvvel. Enélkül az érettség nélkül pedig semmi haszna a keresgélésnek. ha megértünk rá. a törekvésnek. aki ilyen különös témával foglalkozik. Egyszerre csak konfrontálódunk egy témával. Mindkét jelenség csak abban az esetben manifesztálódhat. akivel évek óta tartjuk a kapcsolatot. Ha valóban szükségünk van valamire.

hangya.. 4. a rendeltetett formát. Ezért úgy tekintjük. úgy sarjadtál s felnőve úgy haladtál: törvény szerint. A hívei és ellenfelei között dúló viták újra és újra.. 2. Mielőtt még néhány. a) kutya.. kérem az olvasót. Megoldás:. Ez a folyamat az eredeti asztrológiát tisztán technikává degradálta. Az eredeti asztrológia mind belső struktúráját. . témánk megértése szempontjából fontos absztrakt gondolatmenetbe bocsátkoznék. A korszellemnek megfelelően egyre több asztrológus próbálja az asztrológiát ezoterikus eredetétől elválasztani. Így kell lenned. hogy próbálja megoldani az itt következő két feladatot: nevezze meg azt a gyűjtőszót. elefánt. mely élve nő. Az asztrológia a legnagyobb nyilvánosságnak örvendő ezoterikus tudomány. hogy így majd a hivatalos tudomány is elismeri őket. más nem lehetsz magadnál: megmondották szibillák és próféták. mind az ellenfelek megértésének útjában áll. állott a Nap. krokodil. seregély. mely végzetednek célt ád. amely alá a következő fogalmak besorolhatóak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 50 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT Mint a világnak mikor átadattál. Mivel idők s hatalmak el nem rontják. s fokozatosan hozzáidomítani a tudomány funkcionális gondolkodásmódjához. s ez mind a hívek.. pisztráng. s trónjánál a Planéták. A sors és a betegség problematikáját is az asztrológia filozófiai alapjaiból kiindulva fogjuk elemezni. Azt remélik.) Több okból szeretnék itt részletesen beszélni az asztrológiáról: 1. 3. Goethe: Orphikus ősigék (Keresztury Dezső ford. mind gondolkozásmódját tekintve tipikus ezoterikus diszciplína. A laikusok asztrológiával kapcsolatos elképzelései többnyire alapjaiban hamisak. hogy mérvadó a többi jóstechnika tekintetében is.. soha nem szűnő szenvedéllyel lángolnak fel. medve.

A következőkben lépésről lépésre megmagyarázzuk a két kérdés értelmét. A megjelenési formák sokféleségével szembesülve természetes emberi igény e sokféleség rendszerezése. szerzetesi cella... Sokkal problematikusabb a b) feladat megoldása. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi. mint a dolog maga. bányász. hogy eredetibb és valóságosabb a dolog ideája. A valóság ősprincípiumai Vigyük át ezt a második eljárást – amely az elemek periódusos rendszerében csak az anyag szintjén érvényes – a valóság más szintjeire is. hogy a megjelenési formák sokaságát néhány ősminőségre redukáljuk. A legújabb korban a legimpozánsabb példa erre az elemek periódusos rendszere. alapvetően különböző úton tudjuk rendszerezni: 1. . állatok. hogy formát öltsön. fekete.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 51 b) ólom. mind materiális. amelynek struktúráját immár könnyebben megérthetjük. olyan egységeket kell találnunk. Mondhatjuk tehát. mind pszichés szinten. Így szintjeire osztjuk a valóságot (állatvilág. mind az állatvilágban... kecske.. Az eleinte átláthatatlannak tűnő sokféleséget csak két. Induljunk ki abból a megfontolásból. ásványok stb. növényvilág. amelyekből a különböző keverési arányok útján e sokféleség létrejön. Kutatunk azok után az egységek után. A karakterisztikus közösséget mutató egyedek számára gyűjtő fogalmat keresünk (például növények. ahol is a fogalmak látszólag igen heterogének. mind a Szókratész előtti filozófusok erre a gondolkodási modellre építenek. amelyek minden szinten érvényesek. Mind az elemek tana. Az első fejezetben már beszéltünk róla: az anyagnak ahhoz. hogy a sokféleség korlátozott számú egységből épül fel. A változó összetétel. illetve a különböző keverési arányok adják azt a sokszínű valóságot. mindig valamilyen információra van szüksége.). Az „állat” gyűjtőfogalma mindenki számára azonnal felismerhető. 2. borostyán. Az a) feladat minden bizonnyal senkinek sem okoz nehézséget. kövek). mind a növényvilágban. Megoldás:. Minden filozófia és tudomány ezt az alapvető emberi vágyat fejezi ki. fog. Miután rendszerünkkel a valóság teljességét akarjuk felfogni.

Az idea és a nyelv mindig előbb van készen. Ezért egyelőre alakítsunk ki merőben hipotetikus egységeket. mind az ásványok között. hogy a függőlegesség őselve a megjelenési formák minden szintjén átvonul. hogy x ősidea meghatározott reprezentánsa a valóság minden szintjén megtalálható. Az ember számára azonban igen nehezen megközelíthető az olyan világ. hipotetikus egységeinknek archetipikus ideáknak kell lenniök. ne vizsgáljuk most. bár most még nem látjuk át egészen. ha tudomásul vesszük ezt a rendszert. x ősideának a manifesztálódott jelenségek világában is jelen kell lennie. Pillanatnyilag teljesen mindegy. Tegyük fel. y. amely tisztán csak ideákból áll. E szerint a gondolatmenet szerint készíthetünk egy olyan táblázatot. mint az anyagi reprezentáns („Kezdetben vala az ige. A kő ideája nélkül sosem manifesztálódhatna egy konkrét kő. sörrészvénytársaságok. hanem az idea sűrűsödik képpé. „). Ezeknek az ősképeknek (archetípusoknak). Ha a „valóság periódusos rendszerét” akarjuk rnegteremteni. hogy először ott a kő. amely különböző szinteket jelöl. s jelöljük őket absztrakt szimbólumokkal. hogy helyes-e.. z és így tovább. Még pontosabban azt jelenti ez. Nem a kép teremti meg az ideát. mind az emberi világban az x ősideát reprezentálja. hogy az x alá rendelt . A valóságban ez pontosan fordítva van. Ebben a táblázatban a valóság különböző szintjein már ott találjuk x és y néhány reprezentánsát. s aztán az ember a kő szemlélete során kifejleszti a „kő” szót és a kő ideáját. mi ennek a beosztásnak az értelme. Ha a festő festeni akar egy képet. a valóság ezen ősi építőköveinek egyszerűen létezniök kell. Egyelőre elegendő. lehetséges és korunknak megfelelő szimbólum az x. az itt felsorolt szintek tetszőlegesen bővíthetők (például zöldségfélék. Ha ez az x nem fedezhető fel bármely tetszőleges szinten. akkor nem szolgál rá az „ősidea” névre. építészeti stílusok és így tovább).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 52 Sajnos materialisztikus korunkban ennek a szemléletnek éppen az ellentéte az elfogadott. Előfordulhat. csak azután valósíthatja meg. miben áll jogosultsága. Vegyük tudomásul viszont. s e szinteken függőlegesen végigvonulnak bizonyos ősideák vagy ősprincípiumok. Ezzel x egy bizonyos ősideát jelöl az ideák világában.. Van tehát valami olyan konkrét dolog. hangszerek. Úgy gondolják. A szintek száma korlátlan. hogy milyen szimbólumokat választunk ki e célra. amely mind a növényvilágban. Miután azonban az ideák világa látható és érzékelhető világunk ősképe. először a kép ideáját kell megtalálnia.

sötétkék y energia. Ezáltal csak az válik érthetővé. ahogyan ez majd lassan kiderül. Ősprincípium a princípium definíciója ég ásvány növény x struktúra. meszesedés. Valamennyien elég iskolázottak vagyunk ahhoz. ellenállás. függőlegesen pedig princípiumláncokra osztható. idő (?) ólom. ezért nem fedezzük fel a közös vonásokat. jóllehet. kolostor.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 53 fogalmakat az eredetileg b)-vel jelzett kérdések alatt is felfedezzük. rágcsálók izom. A b) feladat viszont egy olyan függőleges princípiumláncolat fogalmait tartalmazta. amelyet most x-nek nevezünk. temető hegység. hogy függőlegesen gondolkodjunk. amelyben a közösséget az az egyelőre még nem definiált ősprincípium alkotja. gátlás. mész borostyán. zsurló holló. impulzus (?) vas csalán állat test betegségek ragadozók. fogak sorvadásos betegségek. A tudomány . miben különbözik az a) feladat a b) feladattól. hogy ezt felismerjük. magyal. rájövünk: nem vagyunk hozzászokva ahhoz. Az a) feladat egyetlen szint. hogy megértsük: a valóság vízszintesen szintekre. hideg pusztaság bányászok. azaz az állatvilág fogalmait tartalmazta. kőképződés börtön. bogáncs. kecske csontváz. idős emberek fekete. harcmező vulkanikus táj katona piros táj társadalmi helyzet szín Fontos. artériás vér gyulladások. öregek otthona. sebesülések hely kovácsműhely. Ha megpróbáljuk konkrétan megoldani a b) feladatot. jelen vannak.

és minden vasárnap disznósült van ebédre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 54 úgyszólván kizárólag szintekre oszt. hogy minden vasárnap templomba kell mennem. így távolról sem kell azon csodálkoznunk. A tudományos és ezoterikus gondolkodási rendszerek a fentiek következtében pontosan 90 fokkal fordulnak el egymástól. Hasonlóképpen az ősprincípiumok minden interakciójának. úgy lenn” alapvetés szükségképpen vezet a függőleges gondolkodáshoz. az ezotéria pedig szinte ugyanilyen kizárólagosan princípiumláncokra. bár a templomba menésnek a legcsekélyebb köze sincs a disznósülthöz. hogy egy tetszőleges. Egy banális példával ez körülbelül ezt jelentené: ha tapasztalatból tudom. Ha ezt a megfelelést ismerem. mind más. s a két dolog között semmilyen kauzális összefüggés nincsen. konkrét szintekre. következtetni tudok arra. hogy ma disznósült lesz ebédre. A levont következtetés helyessége ugyanis . kölcsönhatásának meg kell nyilvánulnia a látható világ minden szintjén. összefoghatom a princípiumoknak megfelelő állatokat. Így tisztán elméleti síkon az állatok megfigyelése alapján következtetéseket vonhatunk le a növényekre. s ennek a legcsekélyebb köze sincs a kauzalitáshoz. az emberi társadalomra. visszakövetkeztethetek mind az ősprincípiumok szintjére. Ezt a gondolkodást nevezzük analógiás gondolkodásnak. hogy ma templomba kell mennem. hogy pontosan ismerjük a függőleges megfeleléseket. Ez a következtetés helyes eredményhez vezet. Abból a megfigyelésből. Az „amint fenn. Ez a szükségszerű összefüggés ugyanakkor lehetővé teszi. azaz az egyik szint megfigyeléséből analógiásan következtethetek a másik szintre. ahogyan ezek az állatok egymással viselkednek. vagy a sörrészvénytársaságok viselkedésére nézve is. hogy a két felfogás hívei „elbeszélnek egymás mellett”. konkrét szint reprezentánsának megfigyeléséből visszakövetkeztessünk a számunkra egyébként megközelíthetetlen ősideára. Még konkrétabban: az állatvilág szintjén minden ősprincípiumnak egy meghatározott állat felel meg. ennek a változásnak az idea reprezentánsaiban egy időben láthatóvá kellene válnia a valóság minden szintjén. s az egyik szint megfigyeléséből adódó következtetéseket képesek legyünk analóg módon alkalmazni egy másik szint viszonylataira is. A táblázatból az alábbi végkövetkeztetések adódnak: ha valamelyik ősidea bármilyen okból megváltozna. Ennek az eljárásnak csak az az előfeltétele. akkor abból a tényből. s egybegyűjthetem őket az állatkertben.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

55

egy harmadik közös ponton múlik, mégpedig azon, hogy mindkét esemény a vasárnaphoz kötődik. Ezt a harmadik közös pontot viszont a következtetés levonásakor teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatjuk. Térjünk vissza „valóságtáblázatunkhoz”. Alapvetően mindegy, hogy egy megfigyelés kiindulópontjául melyik szintet választom, s az is mindegy, hogy analógiás következtetéseimet mely szintekre vonatkoztatom. A gyakorlatban azonban mégsem minden szint egyformán megfelelő. Így például mindenkit lebeszélnék arról, hogy az általam vázolt „ősprincípium-állatkertet” a napi gyakorlatban alkalmazza. Később még látni fogjuk, hogy ennek ellenére a történelem során alig volt olyan szint, amelyet e célból ki ne próbáltak volna. Ha ideális megfigyelési szintet keresünk, a csillagos ég különösen alkalmasnak mutatkozik. Az égi szint nem keveredik más szintekkel, s az égitestek matematikailag kiszámítható viselkedése lehetővé teszi, hogy múlt és jövő interpolálása során ne legyünk állandó megfigyelésre utalva. Mivel az égbolt az égitestekkel együtt éppen olyan valóságszint, mint a többi, az ősprincípiumok reprezentánsainak itt is meg kell lenniük. Ezért is kapták az égitestek azoknak a princípiumoknak a nevét, amelyeket az égbolton képviselnek. Forduljunk hát végre ezen ősprincípiumok neve felé, hiszen az emberiség történetében ezeket nem x-nek, y-nak vagy z-nek hívták, amint mi tettük, persze csak ideiglenesen. Az égitest-nevek szimbólumok jelei, amelyeket nem tetszés szerint választottak; ezek a jelek az ősprincípiumok kiolvasható hieroglifái. A bevezetőben már említettük, nyilván emlékeznek is rá, hogy minden, ami a természetben található, a test–lélek–szellem hármasságára épül. A szellemet ősidők óta a kör szimbolizálja, ez a szellemi princípium egységét és tökéletességét érzékelteti. A lélek jele a félkör, illetve a héj, ez a fogékonyságot, a felvevőképességet, a lelki princípium befolyásolhatóságát ábrázolja, míg a testnek a kereszt a szimbóluma, amely a négyes szám analógiájára az anyag lényegét reprezentálja. E három alapszimbólum jeléből alkották az összes többi ősprincípium szimbólumjelét. Bizonyos megfontolások alapján az ókor bölcsei 7 ősprincípiumot tételeztek fel. Megszakítaná gondolatmenetünket, ha ezt itt most részletesen indokolnánk. Elég, ha emlékezetünkbe idézzük, hogy a szivárványnak hét színe van, hét napból áll a hét,

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

56

hét kérés van a miatyánkban, és így tovább. Az ókorban hét égitestet ismertek; bár a mai napig számuk további hárommal tízre bővült, ez azonban nem hatálytalanítja a klasszikus 7-es számot. A Nap a szellemprincípiumot reprezentálja, s szimbóluma egy kör, középen a centrummal. Q. A Hold a lelkit, a befogadót reprezentálja, szimbóluma a héj R. A kereszt (+) az anyag szimbóluma, magában nem fordul elő, mert az anyag az előbbi princípiumok egyike nélkül életképtelen. A Merkúr szimbóluma S a három princípiumot harmonikus kiegyenlítettségében, egységben mutatja be. A Mars szimbóluma (eredetileg így írták; manapság, hogy elkerüljék az összecserélés veszélyét, a keresztet többnyire nyíllal helyettesítik U ), ez mutatja, hogyan dominál az anyag a szellem felett, ugyanakkor a szellem az, ami az anyagot alulról mozgásba hozza. Ennek ellenpólusa a Vénusz T, itt egyértelműen dominál a szellem az anyag fölött. A Jupiter princípiumnál V a lelki faktor uralkodik az anyagi fölött, de a Szaturnusz esetében az anyag egyértelműen terheli a lelkit W. Láthatjuk tehát, hogy az elmúlt korokban a 7 ősprincípiumot a Nap, a Hold, a Merkúr, a Mars, a Vénusz, a Jupiter és a Szaturnusz jelölte. Ezt a 7 ősprincípiumot egy-egy égitesthez rendelték, és az égitestek is ugyanezt a nevet kapták. Ezenkívül ezeket az égitesteket megszemélyesítették, s istenségként tisztelték őket. Táblázatunkat tehát a következőképpen kell kiegészítenünk: Ősprincípium a princípium definíciója ég

(i) W
struktúra, gátlás, ellenállás, idő Szaturnusz

(y) energia, impulzus Mars

Az égitestek mint reprezentánsok
Az asztrológia a 7 ősprincípium tana, s ezek rendszere, amely a 7 ősprincípium hatását a valóság különböző szintjein vizsgálja. Ha az asztrológia a Szaturnuszról beszél, akkor valójában a Szaturnusz-ősprincípiumra gondol. Csak a merőben gyakorlati munkánál, a megfigyelésnél használja az ősprincípium reprezentánsát, a Szaturnusz nevű égitestet. Az asztrológia az ősprincípiumok tana volt és marad, nem az égitesteké. Az égitestek egy praktikus, de behelyettesíthető szintet testesítenek meg. Aki tényleg ért az asztrológiához, annak idővel már nincs is

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

57

szüksége erre a szintre, mivel megtanulta, s így bármely szinten felismeri a princípiumokat. Szeretnénk kiküszöbölni az asztrológiával kapcsolatosan leggyakrabban előforduló félreértéseket és tévedéseket. Így például az asztrológia ellenzői tagadják, hogy az égitestek konkrét befolyással bírhatnának az emberekre. Ellenvetésük azért nem találó, mert maga az asztrológia sem feltételezi, hogy az égitestek befolyást gyakorolnak az emberre. Az egész zavar onnan ered, hogy még mindig vannak olyan asztrológusok, akik hisznek egy ilyen befolyásban. Sőt közülük egyesek különösen haladónak, tudományosnak tartják magukat, mert olyan kutatási eredményekre hivatkoznak, amelyek korrelációt mutatnak ki az égitestek helyzetének változásai, a napkitörések és az élő sejt elektromagnetikus mezője között. Ezeket a korrelációkat senki sem vonja kétségbe, de semmit sem mondanak a kozmikus faktorok földi sejtekre gyakorolt befolyásáról. A fenti korreláció csak azt bizonyítja, hogy a magatartásformák analógok a különböző szinteken. Mindent mindennel összefüggésbe hozhatunk, ezzel még távolról sem bizonyítottuk, hogy a dolgok között kauzális összefüggés lenne. Ne hagyjuk, hogy ezek a vizsgálati eredmények meggyőzzenek bennünket arról, hogy az asztrológia az égitestek emberi életre gyakorolt hatását vizsgálja. Az asztrológusok horoszkópokat állítanak fel államalapításokra, szerződéskötésekre, alapkőletételre és így tovább. Ilyen esetekben vajon mit ér a sok okos szöveg a sejtek elektromagnetikus mezőire gyakorolt befolyásáról? A horoszkópok többségénél minden asztrológus olyan égitestpozíciókkal számol, amelyek reálisan, abban az időben, amelyre értelmezésük vonatkozik, nem is álltak az égen (lásd tranzitok, direkciók, szolárok és így tovább). Foglaljuk össze: 1. Az asztrológia archetipikus ősprincípiumokkal foglalkozik, az ideák szintjén ezek azok az építőkockák, amelyekből a valóság összes megjelenési formája felépül. 2. Ezek az ősprincípiumok függőlegesen átvonulnak a megjelenési formák minden szintjén. Így olyan analógialáncok keletkeznek, amelyeknek egyes tagjai különböző szintekhez tartoznak ugyan; mégis mindegyik egy közös princípiumot reprezentál. 3. Egy tetszés szerinti szint megfigyeléséből levont következtetés az analógia segítségével bármely más szintre átvihető. Az asztrológia vonatkoztató területe az égbolt.

Ez természetesen a belsőépítész biztos stílusérzékéből következik. Lapozzunk csak át néhány lakberendezési lapot. nehezen tudjuk ezt a nyelvi fordulatot megmagyarázni. – A ford. így felel meg az ezoterikus axiómának is: amint fenn. Az asztrológia ősprincípiumai a Nap. (Gondoljunk csak a magyar „szerencsemalacra”. az Uránuszt és a Plútót. Az égitestek és a valóság különböző szintjei között nincsen kauzális összefüggés. és ez a magyal. A német köznyelv tehát a szerencse fogalmát ugyanabból a függőleges láncból egy másik fogalommal helyettesíti. a Merkúr. A kívülálló számára egyes nyelvi fordulatok még szemléletesebbek lehetnek. A függőlegesnek ez a szempontja minden ezoterikus rendszerre jellemző. Az asztrológia alapvetően függőlegesen gondolkodik. 5. a Mars. a Vénusz. Az a német kifejezés. A hőmérő is csak méri a hőmérsékletet. hogy „madara van” (er hat einen Vogel) az Uránusz- . Tudattalanul azonban ez az ösztön a Szaturnusz-princípium szimbólumláncolatát követi. s ehhez egyetlenegy növényt éreznek illőnek. Hasonlóan állunk a következő fordulattal is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 58 4. hogy az ilyen környezetbe a tervező kivétel nélkül egyfajta növényt álmodik. az expanziót. A vertikális analógialáncolatok azonban sok. de nem befolyásolja. úgy lenn. a Hold. a Jupiter és a Szaturnusz. annak ez világos összefüggés. A német hétköznapi nyelv a szerencse (Glück) szó helyett a disznó (Schwein) szót is használja. ezért is tűnik olyan értelmetlennek ez a fajta gondolkodás a kívülálló számára. Az ugyanilyen nevű égitestek csak ezeket az ősprincípiumokat reprezentálják. 7. a magyalt. Az ezotérián kívül kizárólag horizontális gondolkodási rendszereket ismerünk. a bőséget. de nem okozza azt. s ezt krómacéllal kombinálják. s figyeljük meg ezeket a terveket. Aki azonban képzett az asztrológiában. Az asztrológia tehát olyan mérőszerkezet (a valóság mérőszerkezete). Látni fogjuk. a Neptunuszt. amely tetszőleges pontossággal mutat valamit. Az utóbbi időkben az asztrológia még három princípiumot bevont. amelyekben minden fekete. Soroljunk fel néhány példát erre: Újabban belsőépítészeink szívesen terveznek olyan tereket. 6. egyébként felfoghatatlan összefüggést érthetővé tesznek. amely szintén ezt a princípiumot képviseli. ) Ha nem ismerjük a függőleges analógialáncot. A disznó az állatvilágban a Jupiter princípiumot reprezentálja. a „nagy szerencsét”. A fekete tér a Szaturnusz princípiumát testesíti meg.

ezen általában mennyiségi mértéket értünk. hogy az beléphessen s manifesztálódhassék a valóságban. amely szerint szerencsénket úgy biztosítjuk be. amely szimbólumlánc a kontinuitás megszakítását reprezentálja. amikor ezt az uralkodó időkvalitás megengedi. a minőségi aspektus (görögül: kairosz) is ki kell egészítse. ha háromszor lekopogjuk egy falapon. minősége is van. Másképpen ez azt jelenti. azt. A fával való háromszoros érintkezés útján a szerencseprincípiummal próbálunk meg kapcsolatba lépni. Mivel az idő maga is csak a valóság egyik szintje. mennyi idő telt el azóta. „becsavarodik”. A polaritás törvénye szerint azonban az idő mennyiségi aspektusát (görögül: Kronosz) egy ellentétes pólus. „abnormálisan viselkedik”. hogy egy bizonyos időpontban csak olyan események valósulhatnak meg. Azt kérdezzük. az időkvalitás azt jelenti. közelebbről szemügyre kell vennünk egy kevéssé közkeletű fogalmat. Az asztrológiaterápia összefüggésében később még vissza fogunk térni a rendszer gyakorlati használhatóságára. Manapság azonban alig akad valaki. amelyek adekvátak ezzel a minőséggel. és a mennyiségét hanyagolták el. Az időt kizárólag mennyiségnek tekintjük. Elégedjünk meg egyelőre ezekkel az egyszerű példákkal. A fa mint anyag a Jupiter-princípium alá tartozik. Ha az időről beszélünk. egy másodperc. Akkoriban elsődlegesen az idő minőségével foglalkoztak. meddig tartott. amelyben csak olyan események jelenhetnek meg. Az időkvalitásnak nincs köze az időtartamhoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 59 princípium szimbólumláncából ered. Így egy . Egy repülőgép nem zuhanhat le „akármikor”. de egy évtized is) meghatározott minőségű. Az időnek nem csak mennyisége. Az idő minősége Ahhoz. Utolsó példaként utaljunk arra a babonára. hogy az asztrológiát mint mérőeszközt még jobban megértsük. Régen ez éppen fordítva volt. az időkvalitások is az ősprincípiumoknak felelnek meg. Az idő ezek szerint utat nyit valamilyen lappangó tartalomnak. hogy valaki „kiugrik a sorból”. csak akkor. aki valamit is el tudna képzelni az idő „minőségéről”. mikor történt. amelyek kvalitatív tartalma megfelel a mindenkori időkvalitásnak. hogy minden időpont vagy időszelet (s ez lehet egy óra. amelyek a függőleges gondolkodási rendszer hasznát és jogosságát próbálják megvilágítani.

értelmezték a szent tyúkok táplálkozási magatartását. Emlékezzünk csak arra. hogy amikor a papoknak kellett megállapítani a kedvező időkvalitást. Eredetileg a horoszkópokat inkább olyan eseményekre. A pap a konkrét kérdés után „az órába nézett”. . Ezekben a régi Rómából ismert módszerekben az égbolt helyett az állatvilág volt a megfigyelések kiindulópontja. fontosabb vállalkozásokra vonatkoztatták.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 60 meghatározott időpontban egy bizonyos princípium. skopein = nézni). mint a horoszkópkészítés. hogy a történésekbe bele lehet avatkozni. minden kezdetben ott van a vég is. Felhasználták erre az állati belsőségeket. hogy „minden kezdet magában hordja a véget”. Ebből származik a „horoszkóp” szó. amelyet közben sajnos már elfelejtettünk. hogy a kezdet pillanatában már benne foglaltatik az egész folyamat és a vég is. tehát egy horoszkóp felállítása egy ember születési percének alapján viszonylag új. s ezekből következtettek a meghatározott időpontban uralkodó princípiumokra. Egyes asztrológusok ugyanis abból a tényből. Ezért ha egy bizonyos vállalkozás lefolyását és kedvező végét be akarjuk biztosítani. Régen a papok feladata volt az időkvalitások kinyomozása. Minden vállalkozás ugyanis annak az időkvalitásnak megfelelően fog fejlődni. pontosabban egy bizonyos princípiumkeverék uralkodik. A jóseljárások történetében igen sok szintet használtak fel vonatkoztatási rendszerként. Így például a tarotkártyák használata látnoki célokra nem kevésbé „tudományos” vagy nem „babonásabb” módszer. s ezek mind a függőleges analógiás következtetés gondolati rendszerében működtek. Ez a törvény azt jelenti. mint a háború kezdő időpontja. nagy súlyt helyeztek arra. szerződések kötése stb. Mégis. bele lehet szólni. A személyes horoszkóp. Régebben mindenki tudta az alábbi törvényt. új magjaival együtt. ahogyan minden magban benne van a kifejlett növény. hogy minden vállalkozást a „megfelelő órában” kezdjenek el. mint „belenézni az órába” (hora = óra. meg kell keresnünk a kezdet számára megfelelő időkvalitást. s az asztrológián belül semmiképpen sem a legérdekesebb fejlemény. nevezetesen. Mivel régen tudtak az időkvalitásról. Osztjuk ugyan azt az elképzelést. amelyben kezdődött. A magban ott a gyümölcs és a gyümölcsben a mag. horoszkópot csinálni nem más. ugyanúgy. megfigyelték a madarak röptét. nem az égbolt vizsgálata volt egyetlen és kizárólagos módszerük. A horoszkóp ezek szerint egy meghatározott időpontban az égboltról készült pillanatfelvétel. hogy megtudja annak minőségét. Mindig mindenben minden ott van.

* Ez így helyes. Ez azonban értelmetlen dolog. mint a tarot. Sőt az átélő emberre vonatkoztatva a heliocentrikus világkép kifejezetten hibás lenne. este pedig lenyugszik. amelyen a felmért esemény manifesztálódott.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 61 hogy a horoszkópkészítésnél matematikai táblázatokban kell az adatoknak utánanézni. Ha * A könyv a két német állam újraegyesítése előtt íródott. illetve látnoki rendszer ugyanolyan principiális alapon működik. Ez a tapasztalás az emberi psziché számára sokkal valóságosabb. Az asztrológiára visszatérve egy horoszkóp tehát egy meghatározott időpontban. Ez az ember számára pszichésen nem átélhető. Véleményünk szerint ez helyes. hogy a módszer gyakorlója mennyire képes analóg módon más szinteken alkalmazni az általa használt szinten nyert megfigyeléseket. az asztrológiában egyébként „értelmezésnek” nevezik. hogy kártyavetésről vagy asztrológiáról beszélünk. de általában az emberek és különösen az asztrológus számára egyedül a Föld lehet a vonatkoztatási pont. hogy reggel felkel a Nap. Minden rendszer legfőbb nehézsége ez az átvitel. egyedül az dönti el. mindegy. hogy az asztrológia még mindig geocentrikus világképpel dolgozik. ugyanakkor semmiképpen sem alap arra. Itt válaszolunk arra a gyakori szemrehányásra is. Az emberi élet ugyanis itt játszódik le. hogy a Föld a Nap körül kering. hogy egy módszer komoly-e vagy komolytalan. Ha nem ezt teszi. a Ji Csing és hasonlók. ebből a perspektívából szemléli az eget. megpróbálják az asztrológia „tudományosságát” levezetni. Az ember csak önmagát élheti át középpontként. hogy névjegyemre én mint müncheni lakos egy bonni címet nyomassak. egy meghatározott helyre vonatkoztatva grafikusan ábrázolja az égbolt helyzetét. a világot is csak önmagára vonatkoztathatja. lelkileg gyökértelenné válik. . függetlenül az asztronómiai számításoktól. A vonatkoztatási szintek viszont tetszés szerint változtathatók. nap mint nap átéli például. hiszen az emberek számára nem létezhet más világkép. s elhatárolják magukat minden olyan „komolytalan” praktikától. Minden jós-. Ezért vannak mindig túlsúlyban a komolytalanok a komolyakkal szemben. mint az a funkcionális tudás. A heliocentrikus világkép tehát jó lehet a tudomány vagy az asztronauták számára. tehát teljesen irreleváns. Bonn a Német Szövetségi Köztársaság fővárosa. Így minden horoszkóp egy idő–hely egyenlet. Azt. A horoszkóp mindig arra a helyre vonatkozik. Az ember ugyanis. elveszíti székhelyét.

sem azt nem csinálják. s a pontosság mértékét gyakorlatilag a mindenkori technikai lehetőségek szabják meg. Ha a fent idézett mondat igaz volna. Amíg csak a napórát ismerték. amelyet a legtöbb szerző saját szerénysége és komolysága bizonyítékának tart. s eszébe sem jut. elveszett idő lenne még öt perc is. Gyakorlati alkalmazásában az asztrológia eredményei gyakran igen durvák. teljes képtelenség: „A csillagok hajlamossá tesznek. ezért hadakozott az egyház olyan sokáig a heliocentrikus világképpel. A horoszkóp olyan mérőeszköz. A horoszkóp mint mérőeszköz Az asztrológia nem az a hit. Ez a mottó ugyanis minden asztrológiai kijelentésnek ötven százalékos valószínűséget tulajdonít. azaz vagy stimmel – . magának a mérhetőségnek nincsenek határai. a mechanikus órával. Az itt következő mondás viszont. amelyet az asztrológiára fordítunk. hogy képleteivel befolyásolhatná a nehézkedési erőt. amely az időkvalitás megértésére van hitelesítve. Pontosságának mértéke technikai variabilitásától függ. amelyet generációk óta változatlanul ismétel minden asztrológiai tankönyv. A fizika is szimbólumok (számok és betűk) útján próbálja meg leképezni a valóságot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 62 a mélyére nézünk. A hőmérőről se mondhatjuk: ha a higanyszál harminc fokot mutat.és milliomod-másodperceket is tudunk mérni. Ezt azonban kényszerítő pontossággal. több gondolkodási hiba található. amely szerint az égitestek befolyásolják az emberi sorsot. hogyan áll össze egy bizonyos időpontban a valóság. s ez ebből a szempontból jogos is volt. Először is azt mondanánk: a csillagok sem ezt. de nem kényszerítenek. az asztrológia egy rendszer a valóság leképezésére. kívánnivalót hagynak maguk után. csak azt mutatják meg. ezzel bizonyos hőséget ajánl a hőmérsékletnek. ennek a hőségnek azonban nem kell szükségszerűen bekövetkeznie.” Ebben a mondatban. mint később. Ma már ezred. A pontosság növelése az asztrológusok technikai adottságaitól s a mérőeszközök további fejlesztésétől függ. A csillagok nem kényszerítenek semmire. nem tudták olyan pontosan mérni az időt. munkája tetszőleges pontosságú. Ugyanígy van ez az asztrológiával is. ennek is csak az emberi képességek szabnak határt. Amint az idő mennyisége is tetszőleges pontossággal mérhető.

A genetikusok lelepleződnek – ők is csak az asztrológusok kollégái. mindig csak a sors „végrehajtói”. Ha az asztrológussal megesik. A sejtinformációk szintjéből ugyanúgy kiolvasható a valóság. egyszerűbb. Ebben az állításban igen kevés a következetesség. ha feldobunk egy tízfillérest. később felfedezte a fülben az egész embert. A környező világ a végrehajtó szerv. Egy ember minden sejtjében ott hordja horoszkópját. a környezeti hatásokból és a kozmikus faktorokból áll össze. A nevelés és a környező világ szintén csak egy-egy szintet jelentenek. és hol élhető át ezeknek a kozmikus faktoroknak a hatása? Mely sorsrészletekben van illetékességük? Itt ugyanis a sors olyan eseményeiről kellene beszélnünk. annál több viszont a vágy. Egy további. s mintegy mellékesen melléjük csempéssze az asztrológiát is. mint az égboltból. Hogyan élhetné át az ember a környező világ médiuma nélkül a „kozmikus faktorokat” (amelyek ugye az ősideákat jelentik)? Hogyan üthetnének el bennünket autó nélkül. hogyan lennénk betegek vírusok nélkül. a nevelésből. ha sziklaszilárd meggyőződése. majd ugyanez bekövetkezett az orr. kezdetben az egész testre vonatkozott. hogy kauzális hatást tulajdonít a csillagoknak. ha nem lennének gyilkosok? Ezek a környezeti faktorok azonban sohasem az okok maguk. a kéz. hogy milyen természetűek ezek a „kozmikus faktorok”. Első kérdésünk az lenne. Ugyanígy minden ember horoszkópja megtalálható a szemében. . hasonlóan jelentékeny megállapítás így hangzik: Az emberi sors az öröklött tényezőkből. Az öröklött tényezők szintén egy másik szintet testesítenek meg. hogyan vehetnénk rossz néven a humángenetikustól. hiszen az egész mindig ott található minden részletben. a lábában. ahogyan a magban is benne van a növény. amelyekben a környező világ egyáltalán nem vesz részt. a láb stb.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 63 vagy nem. a fülében. hogyan ölhetnének meg bennünket. Mik ezek. hogy az öröklött tulajdonságok „oka” a génstruktúra. Ebben a mondatban nemcsak az almát és a körtét keverik össze. amelyen ismét csak megtalálható valamelyik ősprincípium reprezentánsa. a kezében. Az akupunktúra erre igen szemléletes példa. amelyeken az ősprincípiumok manifesztálódnak. hogy a kijelentő elfogadhassa a természettudományokat. Ha ilyen eredményeket akarunk. mert ellenkező esetben a környezeti befolyások kategóriája lenne illetékes. vonatkozásában.

ebből szükségszerűen megkapjuk az életutat. hogy az a későbbiekben milyen. Ahhoz.vagy személyiségstruktúrának neveznek. Az időfaktor arról fog felvilágosítást adni. univerzális. ezért azt is tudja. A születési asztrológia a horoszkópot a születés pillanatára. miért nevezték régen az asztrológiát „királyi tudománynak”. Minden csak ugyanazt az egy valóságot képezi le.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 64 minden sejtjében. Az asztrológia átfogja a teljes valóságot. Megvolt az oka. kijelentéseik azonosak. nem pedig embertársaink jövőjében való kutakodás. itt is elkezdődik valami. amit a pszichológusok karakter. hogy az érintett számára mikor melyik problématerület válik átélhetővé. Ha ehhez a karakterstruktúrához – amely önmagában természetesen statikus – hozzáadjuk az idő faktorát. minden szinten ugyanolyan sikerrel alkalmazható. hogy Kepler írásának a következő sokatmondó címet adta: Intés az asztrológia ellenségeinek. amely az önismereten és a természet megismerésén keresztül az Isten megismeréséhez vezet. Az igazi asztrológia a beavatás útja. Az asztrológia megtanít bennünket arra. kuruzslónak az olyan orvost. Mint bármely esemény vagy vállalkozás esetében. A horoszkóp azt méri. hogy megismerhessük az asztrológiát. amely szilárdan gyökerezik az ezoterikus világképben. Hogyan is haragudhatnánk arra. amelyek ma asztrológia címszó alatt futnak. s így belülről megbékélhessünk velük. meg kell tanulnunk. A születési horoszkópnak – alap. s nem azokra a túlságosan is elszaporodó torzképekre. a csillagok valódi üzenetének megfejtésén nyugszik. Az igazi asztrológia filozófia – ezért beszélt Schult „asztrozófiáról” –. Annak is megvolt az alapja. s ezt egy ember életútjának nevezzük. aki nem ért az asztrológiához. Az igazi asztrológia ezért legvégül fölöslegessé teszi önmagát. hogy milyen időkvalitás közepette indul ez az életút. akit megértettünk? Az igazi asztrológia a valóság új dimenziójának látványát nyitja meg előttünk.vagy radixhoroszkópnak is nevezik – három különböző érvényességi területe van: 1. miért nevezte Paracelsus sarlatánnak. . 2. Megvolt annak az alapja. pontosabban az első lélegzetvétel pillanatára állítja fel. A fenti megtisztelő kijelentések azonban kizárólag az olyan asztrológiára érvényesek. hogy saját szituációnkból kiindulva megértsük embertársainkat és a világot. Megmutatja azt. Csak a szimbólumok nyelve különbözik.

és azon ősprincípiumok specifikus rangsorolását és egymáshoz való viszonyát. Ugyanis minden kezdet magába zárja a véget is. ha a melódiát felgyorsítva játsszuk le egy magnón. a közepes arányokra vagyunk utalva ahhoz. Valójában a megfelelő módszerrel (reinkarnációs terápia) bebizonyítható. s mindennap csak egyetlen hangot hallunk. s akkor említettük. illetve tanterv. pedig messzire nyúló elméleti következményei vannak. mint egy sokszorosan lekicsinyített analóg esemény. Ez a szemlélet ellentmond minden olyan elméletnek. hogy egy ember életében soha semmi nem tud manifesztálódni (legyen az betegség. biztonsággal meg kell hogy mutatkozzék a születés során. Az alaphoroszkóp ugyanakkor a születési folyamat eseményhoroszkópja is. amelyek közepette egy ember ebbe a létbe lépett. problematikát testesít meg. Éppen ezt a harmadik illetékességi területet hagyták mindeddig egészen figyelmen kívül. Más szavakkal: egy ember élete születésének felnagyítása. amely a betegségek vagy az események „okát” az ember biográfiájában keresi. pozitív vagy negatív sorsesemény). Ugyanez érvényes arra. hogy valamilyen alakot vagy formát (Gestalt) fel tudjunk ismerni. a dalt egységében (alakjában) nem fogjuk felismerni többé. emberek. Minden úgynevezett konstelláció (az asztrológusok ezen a princípiumok bizonyos csoportosulását értik) egy meghatározott feladatot. Korábban már beszéltünk a dimenzió problémájáról. amelyet egy embernek életében meg kell valósítania. Ha valaki a megszokott tempóban fütyüli a „Nyuszi ül a fűben”-t. A horoszkóp mint az élet tanterve A horoszkóp szimbolikus formában mutatja az idő minőségét. Ha fordítva szemléljük. . ami kicsinyítve születésében ne lett volna jelen. Mind az életre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 65 3. Ez a felgyorsított lejátszás az asztrológiában a születés. A horoszkóp az a feladat. amelynek belső struktúrája csak időbeli szétosztásában lesz mint „élet” felismerhető. Minden esemény. be kell töltenie. hogy mi. hogy minden probléma visszakövethető egészen a születésig. akkor ráismerünk. amely egy ember sorsában megjelenik. Ha azonban az egyes hangok közötti távolság kitágul. azt mondhatjuk. mind a születés eseményeire ugyanaz a horoszkóp vonatkozik.

Beszéltünk már arról. így azt kívánja tőlünk. Ha a természetben valamilyen közös lényegi vonást keresünk. Miután a problémamegoldás mindig megerőltetéssel jár. hogy az evolúciót a „véletlen” génmutációk termékének tekintse. Ennek a megváltási folyamatnak az a következménye. . mintha a problémák „mint olyanok” léteznének. hogy minden. Egy bizonyos szituáció akkor lesz problémává az ember számára. hogy minden probléma csak a szituáció és tudatállapotunk között fennálló nívókülönbséget jelöli. hanem konfrontálódniuk kell velük. hogy a megváltott szituáció általában soha többé nem süllyed a probléma szintjére. Minden tanulási folyamat a tudat kitágulásával jár. A problémákban tehát tulajdonképpen az evolúció hajtókerekét láthatjuk. s a horoszkóp ezáltal az élet tantervének tekinthető. hogy a tanulási folyamatban előrelépjünk. mind az ezotéria számára minden élet célja az evolúció. Mindezeket a konstellációkat tanulással. egy harmincéves számára aligha – időközben ugyanis megtanult szorozni. mint az emberre. s a környező világtól várják el. Ha egy feladatot megoldunk. A tudomány hajlamos arra. fejlődik. hogy minden fejlődik. sokak számára nem olyan magától értetődő. Az ezotéria ezzel szemben az evolúcióban egy definiált célra irányuló fejlődést lát. hogy minden konstelláció egy ilyen probléma szimbolikus formája. Abban viszont mindenki egyetért. váltsuk meg őt problémásságától. sajnos. életünk végére lehetőleg egészen meg kell váltanunk őket problémásságuktól. Egy hatéves gyermek számára komoly probléma a szorzás. hogy elhárítsa őket. Fontos. ezért soha nem szabad elfelejtenünk. Hogyan történik ez a fejlődés? Kizárólag tanulási folyamatokon keresztül. mint amilyennek lennie kellene.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 66 Ezen a helyen néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a probléma fogalmához. aktív megvalósítással át kell helyeznünk életünkbe. ha nem képes azt tudatába beépíteni. s ez lehetővé teszi a probléma megoldását. ezzel megváltjuk „problémásságától”. A mindennapi életben mégis a legtöbb ember úgy viselkedik. azt találjuk. s oldjuk el. s meg kell váltanunk problémásságuktól. Bár a születés időpontjában a konstellációk még problémák”. Ez ugyanúgy érvényes a féregre. Ez a tanulási folyamat – mint láttuk – problémák megoldásán keresztül zajlik le. Életünk tanulási folyamat – ez. az élőlények többnyire nem keresik maguknak a problémákat. A valóságban nincsenek problémák. Mind a tudomány. ami él.

amely gondoskodik arról. és ezért újabb problémákkal szembesít bennünket. tehát be kell teljesednie. tehát a tudattalan tanulásra korlátozza magát. 2. álláspontjainkat kérdésessé tegyük. hogy álljon sorsa kihívásai elé. megpróbálunk menekülni előlük. hol van az emberi szabadság. A tanulás polaritása Témánkban jó ideje ott feszül a kérdés: milyen mértékben determinált a sors. A tudattalan tanulás. hogy a tanulást soha ne hagyhassuk abba. ha egy problémát elmulasztunk tudatosan megoldani. aktív módon váltson meg problematikusságától. Ez automatikusan életbe lép. Abban a pillanatban azonban. A tudatos tanulás. Különbséget teszünk tehát a teljes mértékben determinált megoldandó problémák és a megoldási út „hogyan”-ja között. amikor problémáinkat elodázzuk. vagy letagadni őket (a pszichológusok ezt „elfojtásnak” nevezik). hogy a horoszkópban ennek az embernek a sorsa válik láthatóvá. a legnagyobb sorscsapásoktól. Ez azt követeli az embertől. hogy újakat sajátítsunk el. amely ezen változtathatna. hogyan teljesítsük saját tantervünket. hogy újabb tapasztalatokat kockáztassunk. vagy a feladatok megoldásáról beszélünk. hogy tudatunkat kitágítsuk. A horoszkópban valóban ott találjuk egy ember inkarnációjának teljes tantervét. Ez viszont úgy hangzik. amelynek semmi sem állhat ellent. mindjárt közelebb kerülünk a dolgok rejtett értelméhez. mint egy fátum. betegségektől sem kell félnünk. A tanterv maga bizonyosan determinált. hogyan váltsuk meg problémáinkat problematikusságuktól. ezért sokan azt állítják. Ha készek vagyunk arra. A polaritás törvénye azonban a determináltságon belül is érvényben marad. Ha viszont tantervről. illetve feladataink betöltése.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 67 Azt az instanciát (felső hatalmat) nevezzük sorsnak. Az emberek többsége a második lehetőségre. s a hozzávetőleges válaszhoz is csak lépésről lépésre juthatunk el. a sors fog . Erre az utóbbira a polaritás két különböző lehetőséget kínál: 1. melyik úton lépjünk előre a tanulás folyamatában. s minden problémát szabad akaratából. Ez a törvény választás elé állít bennünket. hogy fixációinkat. A tudattalan tanulás a szenvedés útján való tanulás. Ez volt s ez is marad a legbonyolultabb kérdés. s így urai legyünk a sorsunk felvetette problémáknak.

Mennél inkább kivetíti azonban a „vétkest” a környező világra. mindig ellenállásba fog ütközni. Emeljünk ki egy ember horoszkópjából egy konstellációt. Nem is tartja a „saját problémájának”. Mindig panaszkodni fog a külvilágra. Egy szituáció értelmét csak akkor foghatjuk föl egészen. A probléma megoldatlan maradványa így általában egy újabb kényszertanulás magvává válik. ha megbékélünk vele. s maga semmit sem tesz a probléma megoldásáért. Nézzünk erre egy példát. . struktúra. amely se nem jó. az lesz a véleménye. különben nem tudna energiát kifejteni. A konstelláció tehát: feladat. szükségszerűen megoldjuk. mert csak úgy váltható meg problematikusságától. se nem rossz. hogy őt mindenütt gonosz módon elgáncsolják. Ezekben a kikényszerített szituációkban azonban a tanulás többnyire tökéletlen. hogy emberünk e problémáját hosszú távon elfojtja. hogy ennél az embernél az energia és az ellenállás összekapcsolódik. ez azt jelenti. s ez könnyen vezethet az „ellenállások keresésének eszkalációjához”. se nem pozitív. Valójában ennek az embernek még szüksége is van ezekre az ellenállásokra. azt teszi felelőssé érte. míg a Mars princípiumához az energia és az impulzus fogalmait rendeltük. Az ilyen ember az ellenállásokon nő fel. gátlás. Akárhová kerül. a probléma azonban magában az érintett emberben van. viszont át kell helyeznünk a valóságba. Ha ez a két princípium egy horoszkópban olyan kapcsolatba kerül. A Szaturnusz princípiumát az előzőekben röviden már ismertettük a következő címszavakkal: ellenállás. s nem választható el egymástól. Bár valóban a környező világ az ellenállás végrehajtó szerve. s problémáinknak legalábbis egy részét átélés útján. annál kevésbé fogja problémáját megoldani. Ezt röviden „energiaellenállás-problematikának” nevezzük. Ilyenkor a szituáció áldozatai leszünk. a Szaturnusz bolygója 90 fokos szöget zárt be a Mars bolygójával. Tételezzük fel továbbá. Ez a Szaturnusz-Mars-konstelláció csak egy meghatározott feladatot szimbolizál. a problémát mindig a külvilágra projiciálja. amelyet a szaknyelv „Szaturnusz-Mars-kvadrátnak” nevez. Ez az ember bármikor akarjon tehát energiát kifejteni. aki affinitása által törvényszerűen kerül kapcsolatba a konstellációjának megfelelő külvilággal – azt is mondhatjuk: tudattalanul keresi azt. se nem negatív. amelyet kvadrátnak nevezünk. mert túl nagy az azt átszenvedő ellenállása. hogy amikor ez az ember született. Tisztán technikailag ez azt jelenti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 68 belekényszeríteni bennünket a tudomásul nem vett tanulási folyamatba.

amelyeket milliméteres pontossággal a cél előtt kell leállítani. Meglehetősen függetlenül attól. hogy az illető követi-e ezt a (teljesen esztelen) tanácsot. ezt nevezik kiváltásnak. A Mars önmagában véve iránytalan energiája itt a Szaturnusz struktúrájára talál. Erre egy ősprincípiumoknak megfelelő analóg lehetőség például. hogy mikor lesz egy ember számára különösen aktuális egy bizonyos konstelláció. egyébként a harci partner számára halálosak volnának. amelyekkel felismerhetjük. Példánkban kínálkozik erre a karate. A tapasztalás és a szembesülés révén egyre jobban megismeri problematikáját – s ez a felismerés magától áttevődik a lét egyéb szintjeire is. Hogyan nézne ki a tudatos megoldás? Emberünknek olyan tevékenység. hogy puszta kézzel kettétörnek egy téglát vagy egy deszkát. Ebben a sportágban hihetetlen intenzitású ütéseket tanulunk meg kivitelezni. . ha nem is a kívánatos tökéletességgel. mert vonakodott feladatát tudatosan végrehajtani. amelyben áldozatként kerül szembe az elhárított „energiaellenállás” problematikával. Nem fog nekimenni a fának akkor sem. Így megismerte az ősprincípiumot. olyan foglalatosság után kéne néznie. Az ilyen esemény mintha fel is jogosítaná az asztrológust arra. Így aztán megtapasztalja. A karate tehát pontosan megfelel a Szaturnusz-Mars-konstellációnak. mi az energia (180 km-es sebesség) és mi az ellenállás (a fa). amelyben a leírt princípiumokat (energia/ellenállás) a valóság egy tetszőleges szintjén folyamatosan megvalósíthatja. A legtöbb asztrológus hajlamos arra. Aki ezt a megoldást választja. Ezeknek a kézzel. hogy az ilyen konstellációkat rossznak vagy veszélyesnek nevezze. hogy veszélyes és negatív konstellációról beszéljen – valójában azonban egy teljesen semleges konstelláció lett veszélyes emberünk számára. a megjelölt időpontban olyan szituációba fog jutni. s azt tanácsolja az illetőnek (ha az tanácsát kéri). és ezeket az ütéseket ugyanilyen rendkívüli figyelemmel kontroll alatt kell tartani. annak nem kell félnie a konstelláció kiváltódásától. a napi edzéssel folyamatosan megvalósítja konstellációját.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 69 Vannak bizonyos technikai eljárások az asztrológiában. Ezekből az eseményekből mindig tanulunk. hogy autójával 180 km-es sebességgel nekimegy egy fának. de lábbal is kivitelezhető ütéseknek a rettenetes erejét gyakran demonstrálják úgy. Aki ezt a sportágat megtanulja. hogy a kiváltás kiszámolt időpontjában legyen különösen óvatos. Ennek a sportágnak tehát két kiemelkedő jellegzetessége van: az ütések rendkívül energikusak.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

70

ha 180 km-es sebességgel vezet. A megfelelő időben számára is meg fog mutatkozni a konstelláció, de nem fogja őt veszélyeztetni. Így, lehet, hogy éppen ebben az időpontban például győz egy karateküzdelemben, új dant kap, vagy ilyesmi. Ezzel a példával azt akartuk megvilágítani, milyen mértékben determinált a feladat megoldási kényszere, s mi a különbség a tudatos és tudattalan út között. A sors a végeredményben jelentkezik, nem az út minőségében. A sors a tanulási folyamat céljának elérése, nem tartozik a sorsra az, hogy a célhoz vezető úton állandó elhárításunk miatt mennyit szenvedünk. Ez a példa megvilágítja az asztrológiai prognózisok pontosságának kérdését is. Az asztrológia a princípiumok szintjén dolgozik, konkrétan ezek a princípiumok végtelenül sokféle szinten megvalósíthatók. Az asztrológia távolról sem alkalmas a megvalósulás szintjeinek meghatározására. A „távolról sem” itt azt jelenti, hogy bizonyos szintek dominanciája felismerhető, s az esetleges technikai fejlődés e felismerés pontosságát még finomíthatja is. A modern asztrológiai rendszerek részben már képesek a szintek meghatározására, ezek a rendszerek azonban olyan differenciáltak, hogy ez prognosztikai felhasználásukat gyakorlatilag lehetetlenné teszi. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mindez nem az egzaktság hiánya, hanem a függőleges gondolkodási rendszer sajátossága miatt van így. Mivel a sors számára nincs jelentősége a megvalósítási szintnek, számunkra sem lehet olyan nagyon jelentős. Később még látni fogjuk, hogy éppen a szintek kicserélhetőségéből fontos terápiás lehetőségek adódnak. Bár egy kívülálló számára meglehetősen sajátosnak tűnhet, hogy az asztrológus szemében „ugyanaz”, ha valaki nekimegy a fának, vagy ha győz a karatéban – másrészről azonban pontosan ez az a gondolkodásmód, amely a valóság egészen új összefüggéseinek felismerését lehetővé teszi. A sorscsapás és a betegség legtöbbször valamilyen szabad akaratunkból nem tudomásul vett tanulási folyamat negatív aspektusa. Röviden így fogalmazhatnánk: aki nem tanul, az szenved. Az emberek általában igen sajátos követelményeket támasztanak az élettel, a sorssal szemben. Úgy viselkednek, mintha joguk lenne ahhoz, hogy jól érezzék magukat, gazdagok, egészségesek és boldogok legyenek. Milyen groteszk félreismerése ez a valóságnak! Vajon miből vezetik le ezeket az igényeiket? Az ember nem azért inkarnálódik erre a világra, hogy lustálkodjék és élvezze a napsütést, hanem azért, hogy fejlődjék,

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

71

és képességei szerint szolgálja ezt a világot. Aki tudatosan ezt teszi, meg is találja szerencséjét. Annak, amit mondtunk, semmilyen életellenes mellékzöngéje nincs, csak a prioritásokat akarja áthelyezni. Minden ember megszakítás nélkül keresi a boldogságát. Ez nemcsak joga, de cselekvéseinek legfőbb mozgatórugója is. A bejáratott utak azonban legnagyobbrészt alkalmatlanok arra, hogy ezt a keresést siker koronázza. Az ember keres valamit, ezt boldogságnak nevezi, ugyanakkor nincs pontos elképzelése arról, mi is tulajdonképpen ez a boldogság. Így a külvilág bizonyos dolgait azonosítja ezzel a vágyott boldogságérzéssel, s úgy gondolja, ha ezeknek a dolgoknak a birtokában lesz, boldog is lesz. Ezzel egy végtelen és értelmetlen hajtóvadászat kezdődik. Valahányszor ugyanis elértük a boldogság vágyott hordozóját, kiderül; alkalmatlan arra, hogy közvetítse a hőn vágyott boldogságot. Aki éhes, azt hiszi, ő lenne a világ legboldogabb embere, ha teleehetné magát. Megkapja a vágyott eledelt, s azt fogja gondolni, hogy a boldogság teljessége csak akkor az övé, ha egy lakása is lesz. Ha megvan a lakás, egy kertes házra fog vágyakozni. Ha ez is megvan, dicsőségre, elismerésre vágyik. S ha ezt is elérte, egy krónikus betegség fogja megakadályozni abban, hogy boldog legyen. Kigyógyítják betegségéből, s magányosnak érzi magát, s úgy gondolja, „már csak” emberekre van szüksége a boldogsághoz. „Szerencsére” a halál aztán átmenetileg megváltja a boldogság utáni fáradságos hajtóvadászattól. Akkor követjük el a hibát, amikor azt hisszük, hogy a boldogság külső dolgoktól függ. Nem vesszük észre, hogy a külső dolgok csak addig izgalmasak, ameddig nem a mieink. A boldogságra nem lehet vadászni, s a boldogságot nem lehet birtokolni. A boldogság a tudat, a lélek egy állapota, ezért is beszélnek a németek üdvösségről. [A német nyelvben az üdvösség szó a boldog (Glück) és a lélek (Seele) szó összetétele.] A boldogság tökéletesen független a külvilágtól. A boldogság ott nő, ahol az ember harmóniába kerül a világgal. A boldogság ott nő, ahol az ember tudatában feladatának felismeri azt a kegyelmet, hogy szolgálhat. A szenvedés a boldogság ellentéte, így végül is ugyanaz. A szenvedés „szerencsénkre” (zum Glück – boldogulásunkra) gondoskodik róla, hogy ne kerüljünk örökösen tévutakra. A szenvedés gondoskodik róla, hogy ne adjuk fel a keresést, megakadályozza, hogy leálljunk. A szenvedés mindig kerülőút, s ezáltal mégiscsak út, amely célhoz vezet.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

72

Asztrológia a reinkarnáció alapján
Térjünk vissza a születési horoszkóphoz. Láttuk, hogy az élet tantervét, s mint ilyet, az ember sorsát mutatja be. Egy ember életútja születésekor eldől. Az ember élete során ezt a látenciát (benne rejlő tartalmat) átteszi a valóságba. Az emberi életben nincsen véletlen. Felvetődik a kérdés, vajon egy embernek, ha „véletlenül” néhány órával előbb vagy később született volna, más lenne a tanterve, a sorsa? Ez így van, más időpontnak más a minősége, ezért más életutat jelent. Azt gondolhatják, hogy jóllehet, nagy lendülettel „kiérveltük” az emberi életből a véletleneket, a születés pillanatában ott vannak újra egy csokorban: egyszóval a születés órájának véletlenje dönti el sorsunkat? Ha hűek maradunk felismerésünkhöz, amely szerint e világon nem létezhet véletlen, a születésnek – mint eseménynek – is determináltnak kell lennie valamilyen törvényszerűség által. Minden esemény csak tartalmának formai kifejeződése. A tartalomnak és a formának egybe kell csengenie. A formából megismerhetjük a tartalmat, és fordítva. (Tipikus fiatalkori tévedés, hogy az értékes tartalom utáni kutatásban elhanyagolhatjuk a formát.) A születés formai esemény, amely egy meghatározott időkvalitásban manifesztálódik, s egy tartalmat reprezentál. Mi ez a tartalom? Itt tematikusan arra kényszerülünk, hogy visszanyúljunk a reinkarnációhoz. A születéssel nem egy „tiszta lap” jön a világra, azaz egy tiszta, szűzies lélek, ahogyan a gyermeket elképzeljük, akit tartalmilag csak születése pillanata határoz meg. Ha egy lélek biográfiájára rávilágítunk (erre még visszatérünk), a földi életek hosszú láncolatát találjuk mögötte. Ez a lélek mindegyik életében meghatározott tantervvel konfrontálódott, amelyet többé-kevésbé jól oldott meg. Legritkább eset, hogy valaki halála pillanatában sorsa minden feladatát és követelményét tökéletesen felfogta és megoldotta volna. Majdnem mindig marad valami, amit nem fogott fel, vagy nem oldott meg, olyan ez, mint egy évvégi kereskedelmi mérleg, amelyben mindig marad valami a követelések vagy a tartozások oldalán. Érzékeltessük ezt egy képpel: Mondjuk azt, hogy a mérleg utolsó vonala alatti jel a lélek kódszáma. Ez a kódszám a lélek kvalitatív érettségét szimbolizálja. Ez a lélek akkor inkarnálódhat újra, ha az időkvalitás megfelel saját kvalitásának.

nem szabad azon csodálkoznunk. Mindenekelőtt akkor. hogy az asztrológiától tanácsot kereső embert több kár éri. Ez az inkarnációs időpont a fogantatás időpontja. így mondhatjuk. miért van az egyik embernek ilyen. amelyben a tartalmilag adekvát esemény manifesztálódni képes. A horoszkóp tehát a földi életek addigi láncolatának csak egy törvényszerű. az államban keresték. Nincsenek jó és rossz horoszkópok. Ha az asztrológia erre a szintre süllyed. míg másokat nehezebb áttenni a valóságba. de kétségtelenül vannak olyan feladatok. vagy a sors akaratának terméke lenne. A horoszkóp olyasmi. köztes eredménye. a munkahelyen. Sajnos az asztrológiai technikák s korunk funkcionális gondolkodásmódjának keveredése következtében az asztrológusok körében egyre több olyan gondolkodási hiba jelenik meg. a másiknak olyan horoszkópja. E szemlélet áldozatai életük minden nehézségére a „rossz horoszkópban” találják meg a vétkest. a családban. Így a csillagok is olyan területté válnak. ha a bolygók befolyásáról beszélnek. az asztrológiai tanácsadás következtében egyszerre csak a Szaturnusz lesz a bűnbak. a sikeres embereket pedig irigylik a „jó horoszkópjukért”. amely növeli azt a veszélyt. kielégítő választ tudna adni arra a kérdésre. se nem igazságtalan. ha a lélek „tartalmi kvalitása” összecseng az időkvalitással (ez a rezonancia törvénye!). Ha azonban feltételezem a véletlent és a sors akaratát. A horoszkóp reinkarnáció nélkül a véletlen. teljesen értelmetlen asztrológiával foglalkoznom. milyen alapvetően összekapcsolódik az asztrológia a reinkarnáció tanával. aki a reinkarnációt tagadván. amelyeket könnyebb. A horoszkóp az ember karmáját mutatja – az erre az inkarnációra szükségessé vált tantervet. Ebben az esetben is az időkvalitás az anyagi valóságra nyíló ajtó. nincs olyan asztrológus. Reinkarnációs vonatkoztatás nélkül az asztrológia tarthatatlan nonszensz. amelyre a bűnösséget ki lehet vetíteni. Így se nem véletlen. amit mindenki maga vívott ki magának – senki sem panaszkodhat miatta. Amíg eddig a bűnöst a környezetben. hiszen akkor csak eme akarat törvényszerűségeit számolhatom ki. amely csak akkor nyílik meg. a fenti törvények szerint azonban a fogantatás időpontja korrelál a születés időpontjával. hogy nem csendesednek el a babonás . mint amennyi haszna származik belőle. hogy a születés időkvalitása elárulja az inkarnált lélek természetét. Itt derül ki.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 73 Az időkvalitást korábban előfeltételnek neveztük.

s mint az istenalakok tulajdonságait írták le. hogy a következő hónapokban legyen felettébb óvatos. Az emberiséget kifejezetten izgatja az az idea. semmire ne vállalkozzék. Az ősprincípiumokat megszemélyesítették. Erre az alapállásra épülnek azután az efféle tanácsok: valakinek sürgősen azt ajánlják. akik minden döntésük előtt kikérik az asztrológus véleményét. amely az orvostudomány és a valódi gyógyítás között tátong. . Ebből a téves alapállásból szinte automatikusan adódik az asztrológia híveinek legelterjedtebb tévedése: az. ha a három érintett napban még az ágyból sem kel ki. s legjobb. A régi görögöknél és rómaiaknál a bolygóprincípiumok istenek. ezt azonban még részletesen ki kell majd fejtenünk. Kérjük. az asztrológusok a horoszkóppal. Ugyanaz a szakadék. meg akarják tudni. s itt lesz az ideje.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 74 szemrehányások. mindenki meg is próbálja a maga módján – az orvosok az intenzív osztályokkal. hogy a Biblia is szigorúan erre a 7 princípiumra épül. Inkább semmilyen asztrológiát. Mégse essen kétségbe egészen az illető. választja el napjaink asztrológiáját az igazi asztrológiai bölcsességtől. A sors beteljesítése Az asztrológia nem arra való. Szinte mindenütt azzal a szándékkal foglalkoznak asztrológiával. hogy az asztrológia olyan módszer. hogy minden feladatába belefogjon. mint az emberiség ilyen félrevezetését! Így alakulnak ki az asztrológiafüggő személyiségek. hogy segítségével átverjük. Csak megemlítjük. Az istenek világa az antikoknál a valóság hasonló leképezési rendszere volt. hogy a sorsot meg lehet csalni. hiszen fél éven belül minden jóra fordul. mint amilyen az asztrológia. amellyel az ember sorsát korrigálhatja. ne mérjék az asztrológiát használóinak tévelygésein – hiszen akkor nemsokára tényleg besorolhatnánk a kábítószerek közé. mert ebben az időszakban egy gonosz és veszélyes konstelláció lép működésbe. hanem hogy beteljesítsük a sorsunkat. akik minden utazás előtt egy pillantást vetnek horoszkópjukra stb. jól vagy rosszul állnak-e a csillagok. győzelmek és így tovább. a Jupiter ugyanis trigonban fog állni a Nappal. Akkor következnek majd be a szerencsés események. s így előnyöket csikarjanak ki maguk és klienseik számára a csillagokról való tudásból. hogy kicsit átverjék a sorsot.

amelyekkel szembesülnie kell. A valósághoz is közelebb áll. hogy megismerhesse. amely tönkreteszi. nem ártanak nekünk. Az ősprincípiumok különböző időszakokban követelik meg az embertől. Az asztrológus nem jósolhatja meg a kérdező jövőjét. s megmagyarázza neki azokat a princípiumokat. mint vesztes. Aki azonban hallván az istenség kopogását. minden kis lépés tökéletesebbé tesz bennünket. Tökéletesebbek pedig akkor leszünk. panaszkodni fog a gonosz sorsra. s hogyan kell bánnia vele ahhoz. Ezzel veszi kezdetét a sors és az ember közötti küzdelem. így semmi félnivalója nincsen. ha nem akarja tőle fejlődését elrabolni. Most térünk rá az asztrológia értelmére. s nem veszi észre. ez az asztrológia tulajdonképpeni kulcsa. az áldozott neki. megszerethesse. mintha holt égitestekként. becsukja ajtaját. s az istenséget magába engedi. Az ember. vagy ellenállást fejtenek ki – csődöt mondanak. tehát tudatunkba integráljuk. még hiányoznak belőlünk. hogy megismerhesse. mikor „melyik istenség fog bekopogni”. hogy informálja arról. ellenkező esetben erőszakkal veszik el tőlünk az áldozatot. Az ember életútja a tökéletességhez kell vezessen. Így a sors törvényszerűen mindig olyan princípiumokkal szembesít bennünket. amelyben az első pillanattól kezdve biztos a sors győzelme. szembesüljön velük. amelyek még idegenek számunkra. amikor áldozniok kellene. amelyen sokan beleesnek abba a hibába. Az asztrológiai tanácsadásnak az lenne a feladata. hogy saját élményszféránkban teret biztosítunk egy ősprincípiumnak. hogy amit valóban megismerünk. hogy bezárkóznak. Ez az a veszélyes pont. azt . nem akarja megismerni. elfojtják a valóságot. hogy az ember tudomására hozza. ha valami addig hiányzót. amelyeket még nem valósítottunk meg. hogy rá lesz kényszerítve a megtagadott áldozatra. Ez a formula máig is érvényes.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 75 A görögök az istenekkel való érintkezés zökkenőmentes lebonyolításának egyszerű útját ismerték: amíg az isteneknek áldozunk. valami ismeretlent integrálunk. ha az ősprincípiumokat „istenekként” képzeljük el. milyen tantervet kell ebben az inkarnációban beteljesítenie. hogy ő maga volt az. az biztos lehet benne. Túlságosan gyakran megfeledkezünk arról. aki a meghívást nem fogadta el. Az „áldozás” fogalmán azt értik. nem bocsátja be. Aki elébe áll a felszólításnak. Azt viszont megteheti. hogy helyet biztosítson nekik.

A valódi asztrológiai tanácsadás nem inthet óvatosságra senkit egy princípiummal (konstellációval) kapcsolatosan. s néhány szinten ismerjük már az alárendelhető fogalmakat (lásd: „valóságtáblázat”). hanem valóban fölöslegessé teszi – mivel egy másik szinten lezajlik a megtanulandó princípiummal való szembesülés. a konstellációt beválthatja. hogy egy olyan princípiummal ismertesse meg a beteget. Eszerint a lehető legtöbb szint odarendelhető a tíz ősprincípiumhoz. hogy aki gyűlöl. tanácsot. hogy a tanácskérőnek olyan szinteket nevezzen meg. Kiszámíthatjuk például. ellenkezőleg. Ez a figyelmeztetés azonban semmit sem használ a kliensnek. Ismét nézzünk egy egyszerű példát az elmondottakra. Példánkban azért használjuk ismételten a Szaturnuszprincípiumot. Ebben rejlenek az „asztroterápia” valódi lehetőségei. illetve azok különböző konstellációihoz. veszteségektől. Ezt függőleges irányú tudatos szimptómaeltolásnak nevezhetjük. Ez a módszer nem legyőzi a tünetet. tehát függőleges irányban szintet váltunk. Egyes asztrológusok óvják klienseiket ettől a konstellációtól. s egy nyilvánvalóan gonosz bolygó áldozatának érzi magát. amelyeken az új princípiumot megvalósíthatja. másrészt pedig.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 76 megtanuljuk szeretni is. A függőleges gondolkodás lehetővé teszi az asztrológus számára. megszorításoktól. Az asztroterápiát az utóbbi években fejlesztettük s építettük ki. bátorítást kell adnia ahhoz. balesetektől tartanak. azaz esedékessé válik egy Szaturnuszkonstelláció. ezért mindenki szörnyen fél tőle. mert már megismerkedtünk vele. A „valóságtáblázat” segítségével olyan módon tehetünk fölöslegessé egy betegséget. Valamely probléma vagy betegségtünet mindig egy konstelláció beváltása egy meghatározott szinten (például a testi vagy lelki betegség szintjén). mert azt különösen „rossz”-nak tartják. hacsak annyit nem. Minden betegségnek az a feladata. hogy ugyanannak a princípiumnak egy másik szinten kínálunk megvalósulási lehetőséget. hogy szorongani kezd. hogy az érintett közelebbről megismerkedjék a Szaturnusz- . A gyűlölet mindig azt jelenti. A valóságban azonban a Szaturnusz-konstelláció csak azt jelenti: megérett az idő arra. Alapja a fejezet elején vázolt „valóságtáblázat”. amellyel önszántából nyilvánvalóan nem volt hajlandó szembesülni. nem ismeri gyűlölete tárgyát. hogyan szembesüljön vele az érintett. hogy a következő hónapokban valaki a „Szaturnusz-fázisba” lép.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 77 princípiummal. mindent. kerülje a társaságot. Teljesen áttekinthető. vagy koplaljon. klasszikus zenét. Próbálja meg élete sok területét újra strukturálni. rendezzen be magának egy olyan szobát. Kerülje a bőséges étkezést – táplálkozzék például makrobiotikusan. a csönd korábban gondosan került problémájával való . Mindenben. Íróasztalára odaállíthat egy koponyát vagy egy homokórát. figyeljen a rendre. hogy ajánlásaink a Szaturnusz-princípium függőleges. temető. Mivel azonban páciensünk mindezt szabad akaratából teszi. hogy megértessük vele ennek létjogosultságát. Ha ez az időszak elmúlt. homeopátiás formában. fekete. Ahhoz. de kliensünk a táblázat segítségével hamarosan követni tudná őket. Az italok közül részesítse előnyben a zsurlóteát. saját életébe integrálja azt. vonuljon vissza ebbe a szobába. azok is tesznek velünk valamit. ami szétszór. egyszeri nagy dózisban. a partikat. analógiás láncából erednek: struktúra. a magányosság. szórakoztat. Ezek után egész sor tanácsot adnánk neki arra. Ha teheti. aminek a bujasághoz köze van. amit tesz. ahová egyedül visszahúzódhat. hogy tökéletesebbé váljék. nem fog ellenállást kifejteni. meg fogja állapítani. a lemondást s a struktúrát (tehát a szükségszerűre való redukciót) a maga értelmességében. hogy a halál. A lehetőségek további szintekre is kiterjeszthetők. hogy ezt a szükségszerű folyamatot megkönnyítsük. zsurló. halálszimbólumok és így tovább. hogy ez a valóság egyik építőköve. Hallgasson komoly. Ezeket a dolgokat ugyanis nem csak mi tesszük. azt. Amilyen gyakran csak lehetséges. ólom. magába fogadja „Szaturnusz Istent”. s járjon gyakran temetőbe. Tanulja meg ismerni és szeretni a csönd és a magány áldásait. Ha kliensünk követi tanácsaink jó részét. s a mindenkori pácienshez igazíthatók. A gyógyszerek közül az ólom vagy a mész jöhet szóba. így a kliens ezzel kapcsolatos ellenállását képes lesz leépíteni. Valami ilyesmit mondanánk: az elkövetkező időben állítson le minden expanzív törekvést. elkerülhetetlenül megismeri és megérti a Szaturnusz-princípiumot. Lehetőleg kizárólag fekete ruhát hordjon. Legyen ez a szoba kopár: fehérre vagy feketére festett. tegye ki esetleg a falra a tizenharmadik tarot-kártyát (a Halált). olvassa a Tibeti Halottaskönyvet és a Biblia egyes részeit. Tanácsaink kezdetben kissé sajátosnak tűnnének. hogyan tudja aktív módon megvalósítani ezt a princípiumot az életében. mi először is megmagyaráznánk az illetőnek ezt a princípiumot. s meg fogja tanulni szeretni a megszorítottságot.

éppen azt ajánlottuk. vagy kényszer hatására. hogy egy ilyet rendezzen be magának. ha egy depressziós pácienst fel akarunk vidítani. a halállal és így .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 78 szembesülés érettebbé tette. milyen halálközelségben volt balesete alatt. a Szaturnuszkonstelláció „ellenségesnek” fog mutatkozni vele szemben. A választható különbség mindig csak abban mutatkozik meg. problémákra is. hogy foglalkozzék a halállal. Ha ajánlásainkat nem követi. csak mi úgy gondoltuk. mi is azt ajánlottuk. hogy a végeredmény ugyanaz. sőt őt magát is foglalkoztatja a gondolat. A betegség mint információ A fentiekhez hasonló módon található megoldás a már manifeszt betegségekre. Itt aztán sok mindenről le kell mondania – a partikról. Ebből adódik. minden szórakozásról. amit tennie kellett: a valóság egy számára új aspektusát tanulta meg látni s integrálni. Láthatjuk. egyébként nem vezethet gyógyuláshoz. Sokat van egyedül. A depressziós páciensnek is a Szaturnusz reprezentánsaival kell szembesülnie – a fekete színnel. hogy homeopátiásan kell eljárnunk. el akarjuk terelni őt a problémájától. ezeket a dolgokat nem kedveli. Tantervét teljesítette s így megoldotta problémáját. Többször átéli. hogy halottakat gurítanak el a folyosón. éppen ezt tanácsoltuk neki. ha szabad akaratából teszi! A szoba berendezése – amelyben fekszik – a legszükségesebbekre korlátozódik. Mit nem akar az érintett megtanulni? A terápiának a betegség szándékában álló tanulási folyamatot kell helyettesítenie. Hiszen megmondtuk már. a magánnyal. hogy „hogyan” tanulunk. jobb. hogy a lemondás. Például egy közlekedési baleset következtében kliensünk kórházba kerül. Ebben az időszakban aktívan azt tette. hogy a tanulás célja determinált. inkább eddigi életstílusát folytatja. hogy módja nyílt a valóság egy új dimenziójának megismerésére. a magány „nem neki való”. a bőséges evésről. s az „áldozatot” erővel fogja kikényszeríteni tőle. a beszorítottság. Az így értelmezett terápiának mindig az a kérdés a kritériuma. szabad akaratunkból.) Nem túl színvonalas módszer. mert úgy véli. hogy mit akar a betegség a páciens tudomására hozni. s van ideje végiggondolni a dolgokat. (A hasonlóságprincípiumról a homeopátiában lásd a következő fejezetet. a társaságról.

) Ha egy ember életében a Neptunusz lesz illetékes. Ez viszont koncentrációs nehézségekhez. Ez valamelyest segít. ködösítés. hogy a közvélemény miért nem tudja egymástól elválasztani a csalást. hasonlókhoz vezet. hogy ezoterikus területeken ténylegesen miért olyan gyakori a megtévesztés – az öncsalás és mások megtévesztése. mert „méreg”. Az orvos nyugtatókat ír fel neki. Végül is a gyászolót se próbáljuk meg viccekkel feldobni. az intellektus. Itt tényleg megteheti azt. az olvasmányok vidámak. s így ugyanahhoz az analógiás lánchoz tartozik. itt azonban csak „valóságtáblázatunk” jelentőségét akartuk bemutatni. tudattalan. amit Neptunusz is akar tőle: szembesülhet tudattalanjával. alkalmazóik azonban ezt még csak nem is sejtik. és egy ezoterikus regényt olvasna. a logika. (Egyébként ez az analógiás lánc megmagyarázza. . amit a pszichoanalitikus elmélet erről az eljárásról állít. csalás. A továbbiakban emberünk esetleg pszichoterapeutához is elmegy kezelésre. Ha a tengernél töltene néhány szabad hetet. amely lehetővé teszi. mi van élete hátterében. Ehhez az szükséges. víz. A betegszobák tarkák és barátságosak. amely az analógia törvényére hallgat. Bár létezik néhány olyan terápiás módszer. Analógiás lánca többek között ezeket a területeket foglalja magában: alkohol. a palackzöld szín. A tudattalannak ez a szokatlan áttörése ezt az embert orvoshoz viszi. a tudat. álmok. misztika. Komplikált elméleteket fabrikálnak. s nem az. Sorolhatnánk még a példákat. hogy átmenetileg elveszítse prioritását. ezotéria. láb. másrészről magyarázat arra is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 79 tovább. akkor neki azt kell felmutatnia. az álomszerűvel. drogok. az ugyanígy segítene. víziók. az illúziót és az ezotériát. Ahelyett hogy támogatnánk. ha meg akar gyógyulni. a konkrét dolgok feloldása. holott azok egyszerűen csak az analógia törvényére épülnek. amint a lábfürdő és a színterápia a palackzöld színű fénnyel úgyszintén. állításainak törvényszerű struktúráját. Ezzel az alaptörvénnyel szemben ma mindenütt vétenek. minden területen szembeszállunk a sors akaratával. hogy felismerjük az asztrológia és a tágabb értelemben vett ezotéria jellemzőinek. hozzáférhetővé kell tennie tudattalanját. álmodozáshoz. A Neptunusz princípiuma a következőknek felel meg: az előtérben álló. az irracionálissal. méreg. Sokkal inkább ez a foglalatosság fog segíteni rajta. illetve áteresztőképes legyen a felületi. hogy módszereik hatékonyságát magyarázzák.

Ismerd meg az univerzum törvényszerűségeit (a makrokozmoszt)! 3. Szabad akaratodból teljes mértékben rendeld alá magad a jóként felismert törvényszerűségnek! E négy lépés mintegy magától termeli ki létünk kvintesszenciáját. Ezért a szabadságba vezető út a törvényszerűségek teljesítésén keresztül vezet. maga is törvénnyé lesz – s ezentúl semmi nincsen. ha pályájáról letér. amelyet ebben a kozmoszban járnia kell. mit is jelent a sors fogalma. az egy lesz azzal. mint a világ törvényei és az emberek között fennálló súrlódás. ezt a pályát azonban meg kell ismernünk. nem pedig kizárja egymást.” Egy csillag mindaddig szabad. Ha beteljesítjük a törvényt. amelyet az vált ki. Az abszolút szabadság elérésének aranyszabályai a következők: 1. A két pólus egyidejűségét – amint a többi polaritásét is – értelmünkkel igen nehezen. és fordítva. Minden embernek ugyanígy megvan a maga pályája. ami útjába állhatna. amíg pályáján mozog. s kövesse pályáját. E kérdés megválaszolásakor könnyen zsákutcába jutunk. Eredményei az asztrológiától függetlenül is érvényesek. A rabság akkor kezdődik. A szenvedés nem más. Aki szabad akaratából alárendeli magát a törvénynek. aki engedelmeskedik a törvénynek. aminek neve: szabadság. Az emberek többsége a szabadságot a szabad akarattal azonosítja – ez az út azonban nem a szabadság útja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 80 A szabadsághoz vezető út Az asztrológia példáján megkíséreltük megértetni önökkel. hogy a törvényszerűség jó (érd el a harmóniát)! 4. Ismerd fel. A paradox igazság így hangzik: csak az szabad. nem érzékelünk súrlódást többé. ha a polaritás törvényét nem vesszük figyelembe. amely összetartozik. Ismerd meg önmagad (a mikrokozmoszt)! 2. a szabadság annak ellenére nem létezik determinizmus nélkül. vagy sehogyan sem tudjuk felfogni. Az asztrológiát segédeszközként használtuk fel a sors behatóbb megismerésére. különben érezni fogjuk a súrlódást. . ahogyan a fény a sötétséget. A determinizmus és a szabadság két olyan pólus. A kettő kölcsönösen feltételezi egymást. mint egy csillag. Crowly ezt így fogalmazza meg: „Mindenki legyen olyan. ahogyan azt a legtöbben gondolják. a belégzés a kilégzést. Megválaszolatlanul maradt azonban a predesztináció és az emberi szabad akarat kérdése. és éppenséggel feltételezi. s hogyan kell sorsunkkal helyesen bánnunk.

fülelnie kell. ha azt mondhatjuk: „Uram.” .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 81 hogy nem a saját pályánkon haladunk. A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el. Sem az aktivitást. Ez az aktivitás bizalomból ered. s nem az „azt csinálok. hogy megismerhesse saját pályáját – azután azonban aktívan be kell járnia azt. amit akarok” éndominanciájából. legyen meg a te akaratod. sem a passzivitást nem akarjuk kitüntetni – a kettő csak együtt alkot ritmust. Az embernek először el kell hallgatnia.

400. A modern orvostudomány Hippokrátészig megy vissza (Kr. csodálkoznunk kell azon. s a betegségeket a vallástól függetlenül. A betegség Isten haragjának . A hippokrátészi visszalépés előtt a gyógyítás a papok. A betegség és az egészség problémaköre egyre nagyobb jelentőségű mind az egyes ember. Ha az egyes részterületeken elért haladást összevetjük a másutt történt visszalépéssel. lefolyásuk megfigyelése alapján fejlesztette ki az egyes betegségeknek megfelelő gyógymódokat. a technika területén az orvostudomány lélegzetelállító fejlődését éljük át. az erről folyó sokszínű vitákat nézzük. Mekkorára kell nőnie az események nyomásának ahhoz. a gondolkodás hibái nem lesznek erényekké. s egyre drágább a betegség. Ha a betegség problematikája iránt megnyilvánuló élénk érdeklődést.). Ezzel teremtette meg azon módszerek alapjait. mind a társadalom számára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 82 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS Üdvözítő nélkül nincsen gyógyulás. Ez a törzs Görögországban évszázadok során olyan gyógyintézményeket rendezett be. míg a másik oldalon egyre több a beteg ember. e. Herbert Fritsche A sors beváltásának leggyakoribb formája a betegség. Hippokrátész. pedig attól. s megoldása egyre bonyolultabbnak látszik. amelyekben a betegeket papok gyógyították – rítusokkal és varázsénekekkel. aki maga is nagy súlyt helyezett származására. a papi orvoslással. hogy még mindig milyen egyoldalúan és jámboran kezelik a témát. akkor az orvostudomány Hippokrátész óta alig változott. így a vallás ügye. Az egyik oldalon. szakított törzse tradícióival. A gyógyulás üdvözülés. hogy lassan felfogják végre: az orvostudomány elméleteinek szintje egyszerűen nem adekvát a betegséggel mint olyannal. önmagukban kezdte vizsgálni. hogy szélesebb területen alkalmazzuk őket. Hippokrátész a híres aszklepiád törzsből származott. amelyek az orvostudományban máig is kötelezőek. Túlságosan is elnézőek vagyunk. A biológiai normalitás helyreállítása soha nem gyógyulás a szó magasabb értelmében.

s nem veszi figyelembe a tulajdonképpeni betegség problematikáját. csak ennek az embernek az individuális betegségrészét veszi le. hogy beteg. hogy orvostudományunk sok esetben megadja a szükséges segítséget. aki ezeket az összefüggéseket olyan filozofikusan látta át. hogy „A betegségek az emberiség felhalmozott javai. hogy Hippokrátész elfordult ettől a tradíciótól. s a szükséghelyzetben . hogy a beteget bűnbánatra szólította fel. Következésként az orvostudomány eredményei is ezekre az egyes betegségekre korlátozódnak. Nem kétséges. egy másikra teszi rá. a jó útra téréshez. az az egyes betegség. az emberiség betegségét nem érintik. ha ezt az összekapcsolást az orvostudomány szorongva kerüli. és anélkül. A betegségek önmagukban való szemlélete során látványosan befolyásolni tudták az egyes tünetegyütteseket (mint például a járványos megbetegedéseket vagy a fertőzéseket). hogy ezáltal más következtetésekre jutunk a betegségek gyógyításával kapcsolatosan is. mint senki más. hogy a „betegséggel mint olyannal” egyáltalán nem foglalkoztak. amivel viszont foglalkozik. ezzel nem semmisít meg egy darab betegséget a világban – aminthogy az elégetéssel sem semmisítjük meg az anyagot –. hogy tudná. A papi orvoslásban a betegség mindig a bűnhöz kapcsolódik. illetve annak konkrét tünetei. Így az orvostudomány máig is egyes „betegségek” diagnózisával és terápiájával foglalkozik. a betegséggel mint olyannal. s így békítette meg az istenséggel. A mi szemléletünkkel szükségszerűen együtt jár. a világban megjelenő betegek száma nem változik. Értekezés a gyógyítás tudományáról című művében. ez semmilyen emberi beavatkozástól nem függ. hogy valakinek ez és ez a betegsége. Csak hogy éppen ez a betegség az. bárki tetteit elítélnénk. Azzal. azt kell mondanunk. akkor is. a szemlélet a „betegségtől” a „betegségekhez” fordult. hogy a gyógyítást a filozófiával és a vallással kapcsoljuk össze. s a gyógyulás a bűnbánathoz. Nem mondhatjuk azt. Magától értetődik. hogy bármit vagy bárkit is támadnánk.” Mivel alaptémánk a sors. „az emberiség felhalmozott javaival” is foglalkoznunk kell. Ezért írj a Hans Blüher. s a „hídverő pap” (pontifex latinul azt jelenti: hídépítő) úgy gyógyított. ugyanakkor nem vettek tudomást arról.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 83 kifejeződése volt. amellyel a modern orvostudomány nem foglalkozik. Ebben az összefüggésben bennünket a tünetek kevésbé érdekelnek. tehát e téren nem is változott semmi. A félreértések elkerülése érdekében már most hangsúlyozzuk: nem arról van szó. Ha az orvos meggyógyít egy beteget. illetve ha változik is.

Értelmetlen betegség nem létezik. hogy az orvostudomány kizárólag a betegségek elleni küzdelemről beszél. mint olyan ellenség. Legbelül minden beteg ember érzi. Ahogyan a tél a nyárról álmodik. egyre inkább elveszíti szerepét. hogy éppen az orvosok . hogy a betegség az embert egy általa még nem elfogadott valósággal akarja megbarátkoztatni. s megbélyegződik. mert megmagyarázza neki. hogy ezt a fénycsírát a sötétségből kiszabadítsuk. Mindennek megvan a létjogosultsága.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 84 ezt mindenki csak köszönettel veheti. hogy köze van a betegségéhez. hogy a fogalmak és az összefüggések magyarázatát ne tekintsék kritikának.. inkább kísérletnek. Ezzel a betegség mint információhordozó. A beteg sejtését azonban manapság csírájában elfojtja az orvos. egyszer minden ólomnak arannyá kell változnia. s a nappal előkészíti az éjszakát. A betegség és a halál mint a sors jelei Láttuk már. Korunk orvostudományának veszélyessége abban mutatkozik meg. amivel arra akarunk rámutatni. hogy rákérdezzen betegsége miértjére. Szemlélődésünk szintje azonban nem a segítség. segítségével személyes fejlődésünk útján passzív módon léphetünk előbbre. A gyógyulás ugyanis megszentelődés (németül gyógyítani: heilen.. mint partnerünk a fejlődés fáradságos útján. hogy a betegségeket önmagukból. megszentelni: heiligen). Feltűnő. valamiféle bűntudat ez: a beteg számára betegsége mindig többet jelent. hogy értelmére rákérdezhetünk. A tudatosságnak azonban szükségszerű előzménye a tudattalan. s látszólagos válaszával meggátolja a pácienst abban. úgy hordozza magában az igazságot minden tévedés is – a mi feladatunk az. hanem a betegség. és annak gyógyítása. s ez az orvostudomány előtt ismeretlen dimenziókat érint. mint teste hibás működését. A szükséges beavatkozások között az orvosi terápiának megvan a maga létjogosultsága. mint ez és ez. A betegségek mindig információt hordoznak. Ebből következik. A tévedés a megismerés hiányossága – ezért minden tévedés saját transzmutációjára vár. Kérjük. akit minden eszközzel le kell győznünk. Ezek után ki csodálná. hogy betegsége nem más. a maga idejében-később azonban megszűnik. hogy mely területeken cselekszünk túlságosan is tudattalanul. funkcionálisan próbálja magyarázni. sőt áldása is. ennek azonban a gyógyuláshoz nincsen köze.

ami ellen „harcol”. a veszteségről soha. kissé gyanúsnak találjuk. mint az egyes ember sorsában. Az orvostudomány még nemigen jutott túl az élet egyes megnyilvánulásainak vizsgálatán. vagyis a betegségtől és a haláltól való megoldatlan szorongással. nem fog többé a „halállal való versenyfutásról” beszélni. Az ellenség azonban – hál' istennek – olyan hatalmas. Itt is ugyanaz az őstörvény érvényesül. Ám ha orvosa is betegsége ellen küzdőnek tekinti őt. Az első lépés a beteg számára az kell legyen. hogy nem befolyásolják sem az injekciók. ebből pedig ismét csak tudattalan szorongás következik. Ez a foglalatosság ugyanakkor nyilvánvalóan megakadályozza abban. el kell viselnie sorsát. mint hogy éppen a betegség dolgaiban nem kompetens. hogy közelebbről megismerje „az életet”. mert ha belegondolunk. Hál' istennek – mondom én. Már csak azért sem érdemes csodálkozni ezen. hogy a betegségekkel és a halállal szemben éppen azokban van ellenállás. mert beteg – betegség nélkül nincsen egészség. mint az élők tudománya. maga gyártotta ellensége a halál. Az ember különös intenzitással mindig azzal kényszerült foglalkozni. Az élet maga mint önálló minőség ezekben a professzionális körökben relatíve ismeretlen. mert a betegségek megszűnésével az emberi fejlődéstől is búcsút vehetnénk.. mert hiányzik belőle a megértés. Az ember csak azért gyógyulhat meg. hogyan sikerülhetne ez neki? Az ellenállás mindig ellenállást szül. akiknek – saját bevallásuk szerint – az a céljuk. Az orvostudomány második legnagyobb.. s ez nem más. orvosi körökben is csak a betegségek fölött aratott győzelmekről hallunk. hogy másokon segítsenek. mint a külvilágba áttolt küzdelem az igazi problémával. az orvostudomány a kezdetektől fogva mindmáig hullákon tanult – így inkább a halottak. Ilyen sok győzelmi jelentés után lassan már az ellenség nyomát sem volna szabad látnunk. ezt szintén megpróbálja legyőzni. Amíg az orvostudomány fel nem hagy ezzel a küzdelemmel. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezt a kérdést. A segítség tehát lelepleződik. Miként a háborút viselő kormányok is csak győzelmeikről számolnak be népüknek. hogy mi a betegség. sem a tabletták. Aki idegenkedik valamitől.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 85 nem képesek a betegséget mint olyant megérteni? Senki sem értheti és ismerheti meg azt. nem fog többé a „betegség elleni küzdelemről” beszélni. amitől idegenkedik. ha . hogy betegségével harmóniát alakít ki. Aki felfogta. a küzdelem küzdelmet. Aki megbékélt a halállal. sem a sebészek szikéje. megtanul igent mondani rá. az nincs megbékélve azzal a valamivel.

amilyen manapság a miénk. aki az ő szintjének megfelel – s ez fordítva is így van. lassan az alkotmánynak kell majd biztosítania a betegséghez és a halálhoz való jogot. A szimptómák maguk nem betegségek. mintha az orvosok volnának okai annak. Ha az orvostudomány hatalmi törekvései továbbra is ilyen mértékben terebélyesednek. amely akkor villan föl. miért voltak az orvosok annyira kétségbeesve? Remélhetőleg azért. A segítségnek azonban kellemetlen mellékzöngéje lesz. Az emberek „megjavításában” mégis egyre ez a groteszk eljárás ismétlődik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 86 sikerült fenntartania egy ember testi funkcióit egy intenzív osztályon. hogy szegény pácienseik nem képesek színvonalasan feldolgozni a betegség és a halál jelenségét. Az egyik újság például kétségbeesett orvosokról számolt be. A betegséget szimptómák jelzik. hogy meglazítsa a körtét. hogy a szimptómákat megszüntessük. mint a páciensé. s ezalatt mereven elutasította – vallási okokból – a vérátömlesztést. Ezért a világon a legkevésbé az a fontos. Alighogy felvillan egy szimptóma. A rezonancia törvénye szerint mindenki azt kapja. Esetünkben ez azt jelenti. amire rászolgál. hogy megjavította a gépet. aki a balesete után rövid ideig visszanyerte eszméletét. Ezért nincs értelme az orvostudományt megváltoztatni. Kétségbeesésük oka egy fiatalember volt. elvárásaival maga neveli ki az olyan orvostudományt. ha a hűtőtérben szokatlanul magasra emelkedett a hőmérséklet. Ilyen például a mélyhűtőben a piros lámpa. A szimptómáknak jelző funkciója van. Minden beteg ember ahhoz a terapeutához kerül. amilyent megérdemelnek. hogy a betegek olyan orvostudományt kapnak. s ha az elalszik. büszkén bejelentse. hogy az ember kicsúszott a rendből. Ez az egyes esetekre is érvényes. Természetesen nem lehetünk egyoldalúak. utat mutathatnak nekünk a betegség és a gyógyulás felé. A technikában sokféle jelzőrendszer létezik. mert nem volt olyan erős a hitük. . Csodálkozva kérdezzük. s ha e jelzéseket helyesen értjük. az orvos megszünteti. hogyan bánjon a sorssal. csak a pácienseket – s könyvünkben éppen erről van szó. ha mindenáron. s nincs kedve többé betegségéért viselni a felelősséget. Normális ember ilyenkor nem megy oda a hűtőszekrényhez. akaratunk ellenére is ránk tukmálják. nem él többé a törvény szerint. s nem tehetünk úgy. A betegség azt jelzi. ezért van minden terapeuta olyan mélyen meggyőződve módszere hatékonyságáról! Ha egy társadalom elfelejtette. s trükkjét terápiája sikerének könyveli el.

. a valódi gyógyító beavatott. aligha tudnánk feltölteni orvosi nagyüzemeinket ilyen valóságos gyógyítókkal. hogy az orvostudomány sikerstatisztikái kizárólag azon a tényen alapulnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 87 Így keletkezik az a paradoxon. soha nem a baktériumoktól. a valódi gyógyító a természettől kapja papi legitimitását. vagy következményei-e. bár hírnevük nem hasonlítható össze az előzőekével. hogy kikezeletlen betegségét egy másik szinten jelezze. mégis sokkal valóságosabbak. a szentek. ezért nem indokoljuk részletesen. Magától értetődik. amely túl van a tisztán anyagin. Bár nem láthatók. A gyógyítás ezért csak bizonyos korlátok között tanulható meg. Minden elfojtott szimptóma ugyanis arra kényszeríti az embert. Bár a szimptómaeltolás fogalma éppen ezt az effektust fedi – a magas fokú specializáció miatt. Mi azt akarjuk bemutatni. megszenteljük. hogy az így értelmezett gyógyulás nem az egyre fejlődő technikai segédeszközök. s ezek a kevesek azok. Ilyenek mindig voltak. vagy a még magasabb szintű gyógyszervegyészet kérdése. amely megbékíti a beteget azzal az ősprincípiummal (istenséggel). hogy egészebbé tesszük. az imádkozók nélkül létezhet a világ. A gyógyulás egy olyan tudatosodási folyamattal kapcsolódik össze. Az embert meggyógyítani annyit jelent. Az ember mindig valamelyik ősprincípiumtól betegszik meg. a mérgektől vagy hasonlóktól. de az igazi tudók mindig kevesen vannak – s ők magukon viselik a szentség bélyegét –. akik pácienseik lelki teljességével törődnének. s persze vannak is. a gyógyítóval szemben támasztott fenti követelmények valóságidegennek. Az orvos Vlagyimir Lindenberg Utazás bensőnkbe című művében Buturlin azt mondja: „. S valóban. közelebb visszük a kegyelemhez. a vírusoktól. A gyógyítás mindig papi aktus. mint bárki más. milyen sok a beteg ember. és így tovább. de legkevésbé a bölcsek. mert egyedül ők az állhatatosak közülünk”. amely őt megbetegítette. hogy igenis vannak olyan gyakorlati . Paracelsus és Hahnemann például ilyen természettől fogva beavatott volt. hiszen a páciens a következő betegséggel a következő szakorvoshoz megy –.. irrealisztikusnak tűnhetnek. Nem tartozik témánkhoz. akik valójában a világot megváltoztatják. kifinomuló diagnosztikai módszerek. Tekintettel arra. bár nem hallunk felőlük. Az új szimptóma elfojtása azután már a következő terápia sikere lesz. hogy az orvostudomány nem képes gyógyítani. Napjainkban a betegbiztosítás fedezte privát orvosok sem olyan emberek. vajon ezek a körülmények a ma orvostudományának előfeltételei. ez egyre kevésbé tűnik fel.

hogy az ezoterikus világkép képes az egyes hatásösszefüggések olyan egyszerű. meg némi szennyező anyagot. A továbbiakban a homeopátia példáján fogjuk bemutatni. hogy a túlsó parton kimert üvegcse víz körülbelül a D 30-as homeopátiás hígításnak fog megfelelni. A bizonyítási eljárást még tudományosabbnak tartják. mint puszta terápiás módszer. A homeopátiás gyógyszer „annyira híg”. hogy aligha lehet benne hatóanyag. Homeopátia A homeopátiát Samuel Hahnemann (1755-1843) fejlesztette ki s adta tovább. mert a homeopátia sokkal több. ami a materiálisan gondolkodó ember számára logikailag lehetetlenségnek tűnik. amilyen szenvedélyesen képviselik hívei. hogyan is . de ehhez a nagy beavatottak tanait és utasításait kell követnünk. ha a gyógyszertárban vásárolnak öt különféle homeopátiás gyógyszert. olyan világos reprezentálására. A homeopátia a gyógyításban a legalapvetőbb ismeretekkel bíró módszer. nézzük meg először. mert a törvényhozók részéről felmerülő aktuális veszély sürgetőleg veti föl a nem orvosi körök iránti megértést. Hogy magunk is áldozatul ne essünk ennek a homeopátiától tökéletesen idegen érvelésnek. Ha a homeopátiával közelebbről foglalkozunk. ellenfelei éppen olyan szenvedélyesen küzdenek ellene. Nemcsak azért. s „a nyilvánosság érdekében” hangosan követelik a törvényhozástól. s ezeket a legmodernebb eszközökkel egészen atomstruktúrájukig analizálják csak azért. szimbolikusan megkavarjuk. észrevesszük. mondják. Amióta csak homeopátia létezik. Ezt a sajtó feltűnő hajthatatlansággal azon a példán demonstrálja a nyilvánosság előtt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 88 módszerek. hogy az univerzum valóságos gyógyító princípiumán alapul. A módszer konkrét terápiás felhasználását is ez a tartalom legitimálja. hogy rendeleti úton lépjen fel végre a homeopátia ellen. és kijelentjük. Ezzel a csalást le is leplezték. hanem mindenekelőtt azért. A következőkben a homeopátiával részletesebben is foglalkozni fogunk. hogy megállapítsák. mind az öt üvegcse alkoholt tartalmaz. amelyekkel a gyógyítást az ősprincípiumoknak megfelelően végezhetjük. A legfőbb támadások a homeopátiás gyógyszerek előállítási módja ellen irányulnak. hogy valamilyen kivonatból egyetlen cseppet a Boden-tóba vagy az Északi-tengerbe cseppentünk.

amelyet ezért őstinktúrának is neveznek (szimbóluma = ∅). mindnyájan tudjuk. D 3 (az arány = 1 : 1000) 1 rész Bell.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 89 készülnek a homeopátiás gyógyszerek. D 3+9 rész alkohol = Bell. (az arány = 1 : 10) 1 rész Bell. D 2 (az arány = 1 : 100) 1 rész Bell. hogy már a D 23-as hatványban sem lehet egyetlen molekula sem az ősszubsztanciából (példánkban a Belladonnából). Vegyük például a nadragulyát vagy belladonnát (Bell. D 30 (az arány = 1 : 1 kvintillió) Bár táblázatunkat a D 30-nál befejeztük. ami mindig pontosan meghatározott számú rázó mozdulatból áll. D 2+9 rész alkohol = Bell. Ha ebből a Bell. s ez a következő sémához vezet: 1 rész Bell. D 29+9 rész alkohol = Bell. D 2-t. D 5 (az arány = 1 : 100 000) 1 rész Bell. mint D 12-es. Ebből az őstinktúrából csak egy részt vesznek. nem . ez tehát a Belladonna első decimális hatványa. Nos. Ezt a hatványozást ismétlik állandóan. például Belladonnát ugyanúgy vehetünk D 3-as hígításban. hatványozásnak nevezik. az korántsem jelenti azt. és azt összerázzuk tíz rész oldószerrel. D 6+9 rész alkohol = Bell. D 7 (az arány = 1 : 10 millió) ↓ 1 rész Bell. D 1000es és D 10 000-es hígításban is. megkapjuk a Bell. de D 200-as. D 4+9 rész alkohol = Bell. D 5+9 rész alkohol = Bell. D ∅ +9 rész alkohol = Bell. Az eljárás végeredményét Bell. az állatok és a növények világából. D 30-as. hogy az egyes szám mögé 200 nullát kell raknunk. például alkoholt. A fenti séma szerint a belladonna D 200 egy rész Belladonnához annyi alkoholt használ fel. s a kettőt összerázzák. D 1+9 rész alkohol = Bell. D 6 (az arány = 1 : 1 millió) 1 rész Bell.). D 500-as. Ezeknek a gyógyszereknek a kiindulóanyaga szinte bármilyen anyag lehet. D 4 (az arány = 1 : 10 000) 1 rész Bell. ami a D 23-as hatvány után történik. a homeopátia azonban elsődlegesen mégis a következő három területből merít: az ásványok. hogy egy orvosság hatványozásának itt be kell fejeződnie. D 1. Minden. Ezt az összerázást. D 1-nek nevezik. Mindegyik homeopátiás gyógyszer kapható a legkülönfélébb hatványokban. D 1-ből ismét veszünk egy részt. kilenc rész oldószert adnak hozzá. E növény gyümölcséből készítik a kiindulóanyagot.

a Belladonna feliratra egyáltalán nem szolgál rá. hogy az orvosságban „semmi” sincs abból az anyagból. mint az alkohol rituális összerázása. már nem az anyaggal dolgozik. A teljesség kedvéért meg kell említenünk. az adag mindig 7 csepp. amely az alkoholt helyettesíti. mondjuk. A C-hatványok esetében – ezek tulajdonképpen az eredeti hatványok. hiszen ezzel beigazolódott. hogy biztos lehessen benne. a Belladonna 30 a Belladonna 200-tól semmiben sem különbözik . Az ezzel összefüggő szakproblémák itt most minket nem érdekelnek. A zavarodottság csak nő.mindkettő tiszta alkohol. A homeopátiás gyógyszerek ugyanis nemcsak folyékony formában kaphatók. ha ezeknek az orvosságoknak az adagolására gondolunk. s hat hét múlva majd jelentkezzen – s mindezt a 200-as hatványnál. Ha már az a tény is problémákat okoz. ezek a globulik. hanem kis tejcukorgolyócskák formájában is. A valódi homeoterapeuta azonban azért használja a D 30-as hatványt. s aztán hat hétig semmilyen más gyógyszer szóba sem jöhet. hogy most bevesz 7 cseppet valamiből. Hahnemann késői periódusában azután előállt az LM-hatvánnyal is (kvintacentimális hatvány). vagy 7 globuli. de a terápiában jobban alkalmazható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 90 más. Ezeknél a tejcukor az oldószer. ezért előnyben is kell részesítenünk őket – természetesen még hamarabb hagyjuk el az anyagi szintet – a C 12-től az ősszubsztancia nyomát sem találjuk az orvosságban. hogy a homeoterapeuta ugyanazt a gyógyszert írja fel egy asszonynak a visszereire. A gyógyszerkonzumáláshoz szokott polgárnak igen különös érzés lehet. a zavar csak nő. ha azt éljük meg. ebből. . s ennyiben. Ha a kémia szintjén nézzük. ha azt hallja. míg a D 200-ból egyetlen egyszer. ami a férjének a mandulagyulladásnál segített. A harmincadik hatványon (D 30) lévő gyógyszerből a páciensnek napjában csak egyszer szabad bevennie egy adaggal. „amelyben már abszolúte semmi nincsen”. ha úgy nézzük-. minden két órában egy adagot kell bevennie. Ellenfelei most örülnek. hogy léteznek az úgynevezett C-hatványok is. hogy a homeopátia a „semmivel” dolgozik. ez a magas hatványoknak felel meg. amit felirata ígér. amelyeknél a hatványok 1 : 100-zal lépnek előre a decimális 1 : 10 előrelépés helyett. Ha például egy páciensnek felírják a D 6-ot. A homeopátia mégis ezekkel a „magas hatványokkal” dolgozik – Hahnemann minden terápiás kúrájában szinte kizárólag a harmincadik hatványt használta.

ha a következő két fogalmat – az információt és az információhordozót – megkülönböztetjük egymástól. hogy kizárólag betegei képzelőerejével gazdálkodik. spontán gyógyulás vagy autoszuggesztió. és miért. hogy mi bármit bizonyítani akarnánk azoknak. aki egy harminc éve homeopátiás gyakorlatot folytató orvost azzal gyanúsít. A fenti ellentmondások gyorsan feloldhatók. hogy a tartalma Európa története. hogy hogyan és miért éppen a homeopátia képes gyógyítani. . Mondjuk. akik azt nem tudják és nem is akarják megérteni. nem tudjuk megmondani. szégyellhetné magát az akadémikus orvostudomány. és melyiken az előadás. Minden funkcionális bizonyítéknál sokkal érdekesebb ugyanis az. hogy a gyógyszerekhez semmiféle utasítás. vászonból és nyomdafestékből áll. s nincsen rajtuk felirat. mint placebo-effektus. Kolisko-féle kapilláris dinamolízis. Naiv és ostoba az. Az azonban még tudományos magyarázatra szorul. Az is feltűnő. Az információ mint gyógyeszköz Ne csodálkozzunk tehát. akik a homeopátiát egyszerűen babonának tartják. így könnyű dolguk van a gúnyolódó ellenfeleknek. Az előadás vagy a zene az információ. hogy a homeopátiás módszerek hatékonysága messze megelőzi bármilyen akadémikus orvostudományi eljárás hatékonyságát. Ez olyan tény. hogy ez viszont minden pontjában ellentmond a szokásos orvosi elképzeléseknek. Figyeljünk meg egy magnókazettát: egy műanyag tokból és egy feltekert műanyag szalagból áll. hogy miért nem próbál ugyanennyi sikert elérni a placebohatással. amiről bárki meggyőződhet. a kazetta maga pedig az információ hordozója. Ha így volna ugyanis.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 91 Legközelebb viszont ugyanez az asszony egészen más gyógyszert kap a saját mandulagyulladására. Voll-féle gyógyszerteszt és így tovább. A másik oldalon viszont ott vannak a módszer sikerei. aki akar. használati javaslat nincsen. Erre a kazettára felvehetünk egy koncertet vagy egy előadást. Ha két kazettánk van. A könyv papírból. Egy könyvvel ugyanez a helyzet. A homeopátiás gyógyszerek hatásosságát illetően itt egész sor tisztán kísérleti bizonyítékot sorolhatnánk föl-például Pfeifer-féle kristallizáció. Itt azonban szó sincs arról. Ezek annyira egyértelműek. hogy semmiképpen sem írhatók le olyan címszavakkal. Inkább azt emelnénk ki. túl sok a tisztázatlan részlet. melyiken van a zene. hogy miért hajlandók az állatok is képzelőerejük segítségével a homeoterapeuta sikereit gyarapítani.

Az anyag mint olyan nem betegedhet meg. A betegséggel kapcsolatban mondtuk már. amely szerint az ember a mikrokozmosz. papír. csak éppen a felirat különbözik rajtuk. lemez. levegő és így tovább –. Az információhordozó a legkülönbözőbb szubsztanciákból állhat – lehet kazetta. fémbe karcolva vagy éppen rámondták egy szalagra. nem az anyag. A . Ha emlékszünk még arra a megfelelésre. aki beteg. a hordozó nem olyan fontos. Egy dolog azonban biztosan nem merül fel többé az analízis során. Az információ mindig valami nem materiális. hogy „gyógyszernek” nevezzük (azaz az üdvösség közvetítőjének). másodlagos. a pontos kémiai összetétel és így tovább. Ugyanazok az információhordozók a legkülönbözőbb információkat adhatják tovább. ugyanakkor ugyanazon információk számára megfelelhetnek a legkülönbözőbb hordozók is. pontos méretei. mert minden anyag már magában is „beteg”. Az. A testben csak a betegség lábnyomai mutatkoznak meg. fa. Ugyanebből tíz további kötet sem juttat több információhoz. a laborban nem mérhető. Fontos maga az információ. hiszen nagyjában-egészében minden könyv ugyanabból az anyagból áll. kő. akkor ebből az ember-mikrokozmoszból hiányzó valaminek a makrokozmoszban is meg kell lennie. amelynek a továbbjutáshoz materiális hordozóra van szüksége. A homeopátia ellenfele szemszögéből tulajdonképpen a teljes könyvkínálat egy nagy csalás. alkalmasnak kell lennie arra. hogy analizálják egészen az atomstruktúrájáig. amelyen rajta áll a könyv súlya. fém. ez az egy kötet elegendő lesz az információ továbbításához. hogy a különböző címeknek különböző tartalmak felelnek meg. Mint már korábban is hangsúlyoztuk. s ez Európa története.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 92 Ha ezt a könyvet odaadjuk egy tudósokból álló csoportnak azzal a megbízatással. tehát nem állapítható meg. hogy közvetítse a beteg számára hiányzó információt. A könyv tartalma – a tulajdonképpeni információ – az elemzés folytán elvész. hogy mindig az ember az. végül kaphatunk egy listát. a spektrálanalízis eredményei. mégis mindig ugyanazt a feladatot tölti be. Ha Goethe Faustját meg akarom ismerni. Ha kapok egy példányt Goethe Faustjából. Ha egy tabletta arra tart igényt. hogy papírra van-e nyomva. A tudat kitágulása információáramlást jelent. Ezt az egyszerű példát alkalmazzuk most az általunk vizsgált problémára. Általában elsődleges az információ. a gyógyításnak mindig a tudat kitágulásával kell együtt járnia.

A hahnemanni értelemben vett homeopátia nem „egészen kis mennyiségű gyógyszerrel” való terápia. neutrális információhordozóhoz – ilyen az alkohol vagy a tejcukor – kötik. szinte kizárólag a D 30-as hatvány fölött dolgozik. Ezt azért hangsúlyozzuk. se kevesebb. individualitását fokozatosan (!) leválasztják a növény testi megjelenési formájáról. Mivel a valódi homeoterapeuta számára csak az információ érdekes. annál jobban kioldjuk a lényeget az anyag fogságából. A homeopátiában a hatványozással éppen ez történik. annál magasabb lesz a hatvány. hogy a hatványozás fokozatos „átszellemítési folyamat”. mint ásvány. önmagát „kritikusnak” nevező csoportja tiltakozik a magas . információját leoldjuk testi megjelenési formájáról. az felismeri az anyag hígítási és hatványozása közötti különbséget. 100 névjegykártya nem mond többet egy címről. Ezért növekszik a hatékonyság a hatványozással olyan mértékben. mint egy. növény vagy állat válik egyedivé. mert a homeopátia nem a hígításon múlik. Ha a beteg két globuli helyett véletlenül egy fél kilót venne be az orvosságból. Ezért nincs annak a bizonyos példának („egyetlen csepp a Boden-tóban”) semmiféle kapcsolódása a homeopátiához. s a szabaddá váló információt egy új. hanem anyagi értelemben vett gyógyszer nélküli terápia. amely képes azt továbbadni. az állat stb. Az előbbiekben leírt folyamat során a növény lényegét. mert mint már könyvpéldánknál elmondtuk. mint egy. hogy a D 200-as oldatból gyakran elég két csepp vagy két globuli. lelkében rejlik. a növény. Egy gyógynövény lényege éppen egyediségében. hogy az ásvány. tehát annál erőteljesebben lesz képes információit a nem anyagi térben kifejteni. s a megszabadított információt olyan alkalmas információhordozóhoz kössük. Ha egy emberből éppen hiányzik egy ősprincípium – az orvos is azt kérdi: Mi nincs rendjén? – megkereshetjük azt a makrokozmoszban. ezért is kell gyakrabban szedni őket. amely annak az ősprincípiumnak a megjelenítője. így hatásuk testi kitérőket tesz. Aki megértette. akkor sem történne se több.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 93 makrokozmoszban minden princípium. Ehhez azonban az kell. mert a homeoterapeuták egyik. amelyek az ő testi szervezetében kifejlődik. ugyanabból a könyvből 10 példány sem hordoz több információt. Minél hosszabb ideig rázzák rituálisan az anyagot. s az addig gyógyíthatatlan betegség örökre megszűnik. a homeopátia lényege a hatványozás. mert az alacsonyabb hatványok még anyagi nyomokat is tartalmaznak. s az ott lelt információt elfogyasztathatjuk a beteggel. megszabadítsuk materiális kötöttségétől.

rátérünk a dolog lényegére. mint a higanyból. Hogyan tudom megállapítani. A hasonlóság törvénye a homeopátia magva. A hasonlóság törvényének konkrét alkalmazása a következőképpen történik: majdnem minden természetben található szubsztancia mérgező. az nem gyógyszer. A gyógyszert tehát úgy próbálják ki. hogy egy egészséges ember beveszi és megbetegszik tőle.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 94 hatványok ellen. Bár a mérgezéssel előidézett betegségkép mindig csak egy bizonyos test individuális. az orvoslás teljes spektrumára nézve érvényes. mégis leírható az anyag jellemző hatásmechanizmusa. Ebből a szempontból a különböző szubsztanciák csak abban különböznek egymástól. s csak saját neurózisukról állítanak ki bizonyítványt. Az emberi szervezetben azonban bizonyos mennyiségtől kezdve minden szubsztancia mérgezési tüneteket okoz. A homeopátia gyógyszereit egészséges embereken ellenőrzi: egy egészséges szervezetű ember annyit vesz magához valamely szubsztanciából (legyen az ásvány. hogy mérgező legyen. Ha nem kompetens követők ezoterikus diszciplínákat más rendszerekbe akarnak beilleszteni. hanem az energián. Már Paracelsus is azt mondta: „Amit a fogak rágnak. Nem a testen múlik. az alacsony hatványokat pedig anyagi elméleteken keresztül be akarja illeszteni az akadémikus orvostudomány gondolkodási rendszerébe. és hogyan ismerem föl. ezzel mindig árulást követnek el. a gyógyszer nem látható. A fellépő tüneteket a legpontosabban megfigyelik és feljegyzik. hogy a mérgező hatás beállásához melyikből milyen adagra van szükség. amelyekre a betegnek szüksége van. Így például a főzősóból jóval nagyobb adagra van szükség ahhoz. hogy makrokozmikus területen miben manifesztálódnak ezek a hiányzó információk? A válasz Hahnemann klasszikus megfogalmazásában így szól: „Similia similibus curantur” azaz „Hasonlót a hasonlóval kell gyógyítani”.” A hasonlóság elve Miután megpróbáltuk megmagyarázni a homeopátiás gyógyszerek előállításának és hatékonyságának elvét. növény stb. szubjektív reakcióját mutatja. hogy melyek azok az információk. ha ugyanazt a szubsztanciát különböző individuumokon kipróbálják.). illetve gyógyhatásának képét. Ha az orvos olyan beteget . Így kapják meg egy bizonyos szubsztancia mérgező. hogy attól megbetegszik.

akkor ez a szer „simile”. aki szabad akaratából lemerül a betegségbe. például a Belladonna mérgező hatása következtében az egészséges embernél karakterisztikus tünetekkel járó betegséget idéz elő. dacára annak. A beteg azonban a gyógyszert nem anyagi (mérgező). ha mérgező. pathein = szenvedni. amely hasonlít a Belladonna által okozott mérgezés tünetegyütteséhez. Ha egy beteg embernek. Ahogyan a hatványozás által gyógyszer lesz a méregből. mint a beteg. mert így szenvedése által hasonló helyzetbe kerül. egyre világosabbá válik előttünk a homeopátia munkamódszere. az anyagi megjelenési mód sötétségéhez kötve. akkor ennek a páciensnek a Belladonna lesz a megfelelő orvossága hatványozott formában. amely képes a beteget meggyógyítani. Mert similia similibus curantur – hasonlót a hasonló gyógyítja. úgy lesz valódi gyógyító abból az orvosból. Ha felidézzük azt. Bár a homeoterapeuták gyógyhatás szempontjából hihetetlenül sok anyagot megvizsgáltak már. Gondoljunk itt Krisztusra. a „hasonló” gyógyszer kiválasztása egyre nehezebb lesz. amit az asztrológiával kapcsolatosan az ősprincípiumokról mint betegségokokról mondottunk. az a betegnek orvosság. hogy a görög pharmakon szó jelentése egyszerre méreg és orvosság. így együtt szenvedett pácienseivel. olyan tünetegyüttese van. azaz a megfelelő orvosság. de zuhanó. Az orvos megbetegítette magát. Ismételjük meg még egyszer: egy bizonyos gyógyszer. Nyilván az sem véletlen. bűnös formájukban. A homeopátia tulajdonképpeni jelentése: homoion = hasonló. aki nem szedett Belladonnát. Az ember mint mikrokozmosz nem anyagi egységek formájában valamennyi ősprincípiumot magában hordozza. A . A makrokozmosz szintén tartalmazza ezeket az ősprincípiumokat. hogy így esetenként a helyes. aki Istenként szabad akaratából lett szenvedő ember. amelyet egy bizonyos szer az egészségesen előidézett.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 95 talál. A homeopátia úttörői a gyógyszerek ezreit ellenőrizték saját testükön észlelt mérgezési tünetek útján. Itt mutatkozik meg ismét a polaritás törvényének óriási jelentősége: ami az egészséges ember számára méreg. egyre újabb és újabb anyagok vizsgálatára kerül sor. hogy homeopátiás úton – a hasonló szenvedés útján – megválthassa az emberiséget. A homeopátia csak akkor teljesítette feladatát. akinek tünetegyüttese feltűnően hasonlít ahhoz a betegségképhez. hanem hatványozott formában kapja. illetve gyógyító hatása szempontjából a teljes makrokozmoszt ellenőrizte.

„meghülyül” (Fritsche). hogy anyagi szubsztanciák soha nem gyógyíthatnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 96 zuhanás az ideák világából az anyag birodalmába a princípiumot mérgezővé teszi. akinek az a nehéz feladat jutott. ezt a hiányzó ősprincípiumot nyújtja betegének gyógyszerül. amire szüksége van. A kapott információ gondoskodik arról. s így visszaváltoztatta nem anyagi formájába. vagy sem. ezért éli meg mérgező hatását a test szintjén. megbetegszik.76 grammot naponta. A hiányzó ősprincípiumot bár a makrokozmoszból származik. A homeoterapeuta. mert ők maguk sincsenek még megváltva. Az ellenállás mindig ellenállást teremt. hogy a homeopátiás alapelv szerint épül-e fel. s testében materializálódik. tehát ellentétek – per contraria – útján próbál gyógyítani. de gyógyítást nem. az anthrax anthraxot. Ezért is mondtuk fentebb. hogyha egy betegség arzénikum jellegű. A kiválasztás kísérletileg mérhető: ha a páciens egy adag Sulfur D 200-at kap (ként). A beteggel is ugyanez történik. Az anyagivá vált ősprincípium megmérgezi őt. azt megmutatja a kúra. megmérgezi magát. mert az egészségesnek. amint a mérget is méreggel gyógyítjuk. s az ugyanolyan anatómia . Ha az egészséges ember az ősprincípiumot anyagi megjelenési formájában magához veszi. csak a hasonlóval” (sed quodlibet suo simile). melyik ősprincípiumtól betegedett meg a páciens. Paracelsus a Paragranumban azt írja: „Tudod. Mert az arzénikum arzénikumot gyógyít. A gyógyulás csak a hasonlóság folytán következhet be – ezért bármilyen terápiás módszert lemérhetünk azon. Az akadémikus orvostudomány allopátiásan gondolkodik. Az ellentétek princípiuma ellentmond a világtörvénynek. A betegben az egyik. Ezt minden nagy orvos tudta. A hasonlóság elvével Hahnemann egy ősprincípiumot fogalmazott meg érvényesen. Ezért gyógyítja egyik ember a másikat – mert ugyanaz az anatómiája. A beteg azt kapja. hogy a testi szinten anyagivá és mérgezővé vált ősprincípium kiválasztódjék. a szentnek a mérgező az ellenpólusa. Szüksége lesz tehát erre az ősprincípiumra. bár hatásokat kiválthatunk vele. a nagy Paracelsus már Hahnemann előtt 200 évvel azt mondta: „Egy betegséget semmiképpen sem lehet per contraria – tehát az ellentétes szerekkel – gyógyítani. mint normálisan – 5. teste hirtelen körülbelül hatszázszor annyi ként fog kiválasztani. ezért megbetegszik. őt uraló princípium belezuhan az anyagiba. a hatványozás eloldotta a makrokozmosztól. de a nem anyagi szinten. hogy kitalálja.

gyógyszerként a Szaturnusz-princípiumot írjuk fel neki. . mert homeopátiás struktúrája most már érthetőbb lesz. Ehelyett gyógyszereit alkimista úton hozta létre. amely a betegséget kicsiben a bűnbeesés megismétlésének tartja. de a hatványozástól eltérő módon. Ezért van szüksége a depressziónak sötét teremre. Ha valaki a Szaturnusz princípiumától szenved. ezért minden gyógyulásnak kicsiben megváltási folyamatnak kell lennie.” Paracelsus már ismerte a hasonlóság elvét. A gyógyszer alkimista elkészítésénél a méregből szintén transzmutációval lesz gyógyszer.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 97 kölcsönösen gyógyít. és nem tarka színekre stb. Végezetül idézzük emlékezetünkbe az előző fejezetben felvázolt asztroterápiát. de még nem ismerte a gyógyszerek hatványozás útján való előállítását. A fentiekben felvázolt módszerekben közös az a szemlélet.

s ez a minőségük. A számoknak azonban szintén megvan az ellentétes pólusú aspektusuk. három fokot stb. Néggyel mit érsz? Ötölj. Amint manapság szinte kizárólag az idő mennyiségére vagyunk tekintettel. gyökere. a számok a teremtés alapmintájaként és ősszimbólumaiként jelennek meg számunkra. kilenc is egy. Aki mindenáron kerülni kívánja. kettőt leüss majd hármat ossz: meggazdagodsz. hatolj. A matematikában a mai napig érvényesek a . hogy a szám a világ legelemibb építőköve. Ez a boszorka-egyszeregy! Goethe: Faust (Jékely Zoltán fordítása) Goethe Boszorkányegyszeregye alig érthető a ma embere számára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 98 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. tíz: megmeredj. három litert. Püthagorasz – aki az ősi Egyiptomban az ezoterikus tanok beavatottja volt – azt tanította. mennyiségi és minőségi aspektusáról. Például a hármas szám mindig valamilyen mennyiséget jelent számunkra: három almát. egyszerű szójátékra gondolunk. Ha megértjük a számok minőségét. boszorka szól! Hét – s nyolcra vigyázz! Elér a gyász. pedig hát ez Goethe esetében ugyancsak merész feltételezés. hogy még nem nyert beavatást. Herbert Fritsche Most idesüss! Egy tizet üt. a számok esetében is csak mennyiségeket ismerünk. Beszéltünk már az idő polaritásáról. csak azt árulja el. Gyakran értelem nélküli.

A zseniális szellemet éppen ez különbözteti meg követőitől. egy magasabb rend valóságai. s ezeket addig adja össze. csak rájuk találtak. hogy elemeire bontja. a teozófikus redukciót és a teozófikus addíciót. hogy kivétel nélkül minden szám az első 9 számjegy különböző megnyilvánulása. * A teozófikus redukció a több számjegyű számot egy számjegyre vezeti vissza. A számok ősminőségek. hogy akárcsak megközelítőleg is bejárnánk a számmisztika óriási birodalmát. mondhatjuk. Csak kilenc számjegy van. Amikor Isaac Newton felfedezte a gravitáció törvényét. Ha helyesen nézzük. Ezáltal az 1-től 9-ig tartó számjegysor minden fejlődés és teremtésfolyamat alapmintáját adja. nem is ők teremtették. Ha ezeket kimerítettük. hogy az első ciklus (0) teljes: 10. Hívei és követői a gravitáció törvényét csak kíváncsiságuk kielégítésére használták. Például: 10=1+0=0 11=1+1=2 12=1+2=3 13=1+3=4 2311 = 2+3+1+1 = 7 666 = 6+6+6 = 18 = 9 Ebből a műveletből következik. holott a számokat és a matematikai összefüggéseket elsősorban minőségi szinten szemlélte. s ezzel bebizonyították értetlenségüket. Ezért – amennyire ez további gondolatmenetünk szempontjából szükséges és segítségünkre van – bemutatjuk a számok néhány minőségi jellemzőjét anélkül. mégpedig úgy. amíg egyetlenegy számjegy nem lesz belőlük. Sem a számokat. sem a nyelveket nem az emberek találták ki. s többek között könyvet írt Dániel próféciáiról és János apostol Jelenések Könyvéről. Ez az eljárás általánosan ismert a számjegyek összegének meghatározására. nekifogott a Biblia-fordításnak. s ezzel a függőleges gondolkodás elveit követte. egy magasabb valóság hasonlatainak tartotta. összegzés . A gravitáció törvényét hasonlatnak tekintette. a számokban megnyilvánulnak a teremtés törvényei és titkai – a számok leképezik a teremtés folyamatát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 99 tételei. * redukció (latin) jelentése: csökkentés addíció (latin) jelentése: hozzáadás. Itt ismét elkezdődik az 1-től 9-ig vezető fejlődés. Az ezotéria a számokkal kapcsolatban elsősorban két számtani műveletet használ. csak más szinten.

vagyis 1. hogy az első függőleges sor minden számjegye (1.) ugyanannak az egységnek különböző formája. de magasabb szinten. Láthatjuk. hogy az 1-es. 4. mert a 4-es szám az 1 egységet reprezentálja. Meg kell állapítsuk. 7. Például: a 3-as szám teozófikus értéke 1+2+3 = 6 a 4-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4 = 10 a 7-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4+5+6+7 = 28 a 28 redukálható 2+8 = 10 = 1+0 = 1 Ebből az következik. 7-es. Így leírhatjuk. 19 stb. megmutatkozik a számsor felépítésében rejlő belső struktúra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 100 A teozófikus addíció abból áll. 13. hogy a számsor hármasával felosztható. hogy 4 = 10 = 1 7 = 10=1 tehát 4 = 7 Ha ezt a két műveletet szisztematikusan alkalmazzuk. mert: 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1 Láthatjuk. hogy egy adott számot valamennyi benne rejlő számmal aritmetikusan összeadunk. Ellenőrizzük: 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1+0=1 13=1+3=4=1 16=1+6=7=1 . 4-es. 10-es mind ugyanaz. 10. 16. hogy 1 4 7 10 13 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 és így tovább.

a semleges közvetítő a Levegő-elem. Ezoterikus körökben ez ősrégi tudás. az egység (1-es) és az oppozíció (2-es) kapcsolatának eredménye. s mint ilyen: eredmény. amelynek ellenpólusa vagy antagonisztikus ellentéte a passzív. bipoláris. De az elemek klasszikus tana is ugyanezt az összefüggést fejezi ki: a Tűz aktív. Az őstörvényt a mi korunk a dialektikában találja meg: tézisantitézis-szintézis. A Föld azonban nem tiszta princípium. A 4-es önmagában semmi újat nem hoz. ebből indul ki az impulzus. teremtő princípium. a magába fogadó. hanem az első három keveréke. nem szabad összekevernünk őket megjelenési formájukkal. Ez a négy klasszikus elem tehát ősprincípium. Végső elemzésben tehát minden szám a négy első számjegyre redukálható. amely képes felvenni az 1-es teremtő impulzusát (oppozíció. mint például a négy elem. a kabbalisták tetragrammatonja. Az ellentétpár tagjai között a kiegyenlítő. újrakezdés egy új szinten. Ez a táblázat önmagában lehetővé . függőleges irányban – segítségével képesek lesznek rá. és így tovább. hogy ezt a négytagú ősprincípiumot a legkülönbözőbb rendszerekben és szimbólumokban felismerjék. A Tűz. A következőkben egy táblázattal ismertetjük meg önöket. a Víz és a Levegő után a negyedik elem a Föld. passzív. amelyet a legkülönbözőbb megfogalmazásokban adtak tovább. az 1-es viszont pozitív (+). ezek pedig a következő rendszerben vannak: 1 4 2 3 Minden teremtés és fejlődés hármas lépésekből áll. ugyanakkor másrészről egy új szint aktív újrakezdését jelöli -4 = 1. férfias. A 2-es a befogadó. amely az első négy ősprincípium szimbolikus analógiáit mutatja be. egyrészről az első teremtő hármasság passzív következménye -4 = páros szám = női (-). A négy első számot a következő ősideákhoz rendelték: Az 1-es az eredeti egységet reprezentálja. a levegővel és a földdel. a vízzel. a negyedik lépés már az első hármas egység ismétlését vezeti be egy új szinten. Így ez aktív. A 3-as közömbös. antagonizmus). „Jod Hé Vau Hé” tanában.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 101 19=1+9=10=1 és így tovább. a tűzzel. teremtő princípium. a formálható Víz. a püthagoraszi tetraktisz. a nőies princípium. bár ezek valóban az ősprincípiumoknak megfelelő reprezentánsok.

hogy a hármasság az alapteremtést ábrázolja. Szám Princípium Polaritás Elemek India Mágia Állatöv 1 aktív + Tűz Tejas 2 passzív – Víz Apas 3 + Levegő Vájú tündérek tudni 4 – Föld Prithivi gnómok hallgatni egyensúly eredmény szalamand vízisellő er akarni merni oroszlán (β) skorpió (ε) vízöntő (η) bika (_) sas bika angyal az oroszlán apokalipszis állatai Evangélistá Márk k Szfinx Kabbala Jod János Máté emberfej Vau Jecira kardok pikk dél Lukács bikatest Hé Assia érmék (pentákel) káró észak macskaláb sasszárny Hé Biná kelyhek kőr nyugat Kabbalisztik Azilut us világok Tarot Kártya Égtájak botok treff kelet A számok struktúrájával is azt akartuk bizonyítani. kultúra és vallás ugyanazokat az univerzális összefüggéseket tartalmazza. s a négyes számtól kezdve már csak ismétlések következnek: . s csak szimbólumaikban. ami megint csak azt mutatja. csak az első hármasság valamilyen ismétlése: Ez az összefüggés a geometriában is kimutatható. A 3-as szám geometrikus ekvivalense a háromszög. ezen túl sosem jöhet létre semmi alapvetően új. hogy végső soron minden rendszer. hogy a teremtés mindig hármas lépésekben történik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 102 teszi azt a felismerést. A hármas számot követő számjegyek geometrikus megfelelői kizárólag háromszögekből épülnek fel. s nyelvükben különböznek egymástól (lásd a táblázatot).

Ahol kettősség van. az „egy Istennel”. Egység nélkül polaritás sem lenne. nem lepődhetünk meg azon. hogy ennek meg kell legyen az ellentéte is. ott feltételeznünk kell az egységet. a polaritás tapasztalatából mégis szükségképpen következik. ez pedig az egység. Ha az ember mint korlátozott tudatú poláris lényt ismeri fel önmagát. Isten annak az egységnek a fogalma. Ahogyan a gyermek létéből bizonyossággal következtethetünk az apa létére. amely bár nem hozzáférhető az ember számára. apa nélkül nem lenne fiú. a poláris világ létéből ugyanilyen biztonsággal következtethetünk egy nem .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 103 3 = háromszög 4 = négyzet 2 háromszögből 5 = pentagramm 3 háromszögből 6 = hexagramm 2 háromszögből 7 = hétágú csillag 4 háromszögből 8 = nyolcágú csillag 4 háromszögből 9 = kilencágú csillag 5 háromszögből 10 = tízágú csillag 6 háromszögből Az egység Ha a számsor fejlődését analógiásan a teremtési folyamat kulcsának tekintjük. Teremtő nélkül nem lenne teremtés. hogy az 1-es számjegyet mindig is a Teremtő Istennel azonosították. akkor a polaritás törvényéből az következik számára.

nem változtatható. Az egyes szám önmagában nem sokszorozható. Semmi sem növelheti és semmi sem csökkentheti: ő oszthatatlan. Ha Isten mindenható. ami nem poláris. amely tükréül szolgál. tiszta szellem. mert akkor nem volna ő az egy Isten. Rajta kívül nem létezhet semmi más. véges és korlátolt. akkor Istennek mindent át kell fognia.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 104 poláris. megteremtődtek a poláris. (Hasonlítsuk csak össze a mondottakat a parancsolattal: Ne csinálj magadnak faragott képet. Az aktív 1-nek meg kell teremtenie önmagából ellenpólusát. szüksége van a polaritásra. a kezdet és a vég a polaritás fogalmai. amikor az Istenség önmagára akar ébredni. Valamennyi forma alá van vetve a térnek és az időnek. mert a megismerés szubjektumhoz és objektumhoz kötődik. Így maga Isten is csak a teremtésen keresztül válik felfoghatóvá. mert minden emberi elképzelés poláris. számunkra megközelíthetetlen egységet nevezzük Istennek. Térben és időben végtelennek kell lennie. ami a valóságban létezik. Rajta kívül nem létezhet semmi. nem képes felfogni. mindenható Istenre. hiszen 1 x 1 = 1 és 1 : 1 = 1. látensen megbújnak benne az összes többi számok. abban a pillanatban. ami nem 1. Ebből a definícióból következik. hogy valamennyi elképzelésünk Istenről téves kell legyen. Az egyes ott van minden számban. ellentétekből álló világ alapjai. Hogy emberi nyelven fejezzük ki magunkat. passzív. képzelőerőnk azt. csak kiterjesztése által észlelhetjük. Ezt az eredeti. meg akarja ismerni önmagát. . megkezdődik a teremtés folyamata. reflektív szám: Megtörtént a hasadás. Az Isten viszont végtelen. de az Univerzum nem fogja át Istent. A teremtés hármassága Így születik a 2. mint női. de ő is ott van minden teremtett dologban. Az egységnek ebben az állapotában nincsen megismerés. Isten átfogja az univerzumot. Az 1 nem észlelheti önmagát mint 1-et. a korlátoltság. ) Az egyes számot önmagában sohasem valósíthatjuk meg. amíg nincsen semmi. hiszen a végesség. élő. Az egyes minden lehetőséget magában foglal. Az egyes mindig megőrződik az összes többi szám saját megnyilvánulási formájában is. ő maga azonban nem tartalmaz más számokat. Ugyanez érvényes az Istenségre is: benne foglaltatik minden.

A hármasság a megismerhetőség szempontjából közelebb áll az emberhez. az anyag halmazállapota folyékony. három a magyar igazság és így tovább. a mindenható azonban végtelen. Ha ezt a gondolatmenetet következetesen végigjárjuk. A további differenciálódás mindig ennek a hármasságnak egy új szinten való megismétlése. Az időt múltra. az következik. hogy a teremtés tőle elkülönült és megkülönböztethető lett. A hármas egység e misztériumát próbálják kifejezni a vallások: Atya. a mindent átfogó Istenen kívül nem létezhet semmi sem. szilárd vagy gáznemű lehet. s az 1-esből következett kettősséget új. emberekre azonban mindez paradox módon hat. kiderül. Isten továbbra is átfogja. pontnak. Ozirisz és Hórusz. sem atya. Brahma. Számunkra abból. Szentlélek. az a vég nélküli antagonizmushoz. mint az egy. vagy a meghasonláshoz vezetne. három próbát kell kiállni a mesében. A példákat a végtelenségig sorolhatnók. s bár a teremtést önmagából merítette. azt a tökéletes teremtést reprezentálja. az továbbra is benne marad. amely az 1-es és a 2-es ellenpólusok közötti feszültséget feloldja. Ránk. akkor nem lehetne sem teremtő. a tökéletes szám: háromszor kopogjuk le a fán. a hármas egységben foglalja össze.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 105 A kettesből azonban szintén kényszerűen meg kell születnie a hármasnak. a kén és a higany. Fiú. . ha kettő lenne. hogy az univerzum valójában nem is létezik. a teremtés nem állhat szemben ővele. hogy a teremtés minden szinten hármas felépítésű. közömbösíti. és ez minden dolgok számára meghasonlást vagy halált jelentene. hogy a lények és a számok végtelen sokaságát önmagából és saját képére megteremthesse. Isten teremtővé vált. Ízisz. az alapszínek száma három: kék. még meg nem nyilvánult Isten. poláris. A 3-as a nemzőképes polaritás eredménye. annak a 3. a zenében ott a hármashangzat. változó. Isten nem lenne többé mindenható. Isten. itt csak azt akartuk érzékeltetni. széle és magassága van. az alkímiában a három lényegi alkotórész: a só. határtalan. amely még nem lépett a materialitás területére. Az univerzum véges. piros. A teret is átfogja a hármas: hossza. mert ha így volna. mint azt már a számok strukturális elemzésekor láttuk. magasabb egységben. Visnu és Siva. Ezért három.” A 3-as szám tehát. hármat találhatsz. hogy Isten önmagából teremtett. Ez azonban tévedés. Eliphas Levi ezt a következő szavakkal fejezi ki: „Ha Isten csak egy lenne. A népnyelvben is a hármas a teljes. sárga. jelenre s jövőre osztjuk.

asztrális és materiális szintről beszélünk. hogyan teremtette Isten hét nap alatt a világot – emlékezzünk itt a hét ősprincípiumra. A 4-es számmal elérhetjük a materiális szintet. az idő és a tér polaritása. illetve a fizikai test felel meg. szimbólumai a négyzet vagy a kocka. úgy lenn” tétele szerint ez az isteni szentháromság analóg módon bármely megjelenési formára átvihető. előbb meg kell értenünk. Így az ezotériában mentális. Ez a „3 világ” mind a legkisebb. keresztet kapunk. így jön létre a kabbalisták „3 világa”. 9 számjegy létezik. ezek Eónokon (világkorszakokon) át fennmaradnak. és ő maga szintén nem lehet az univerzum. Mózes első könyvében. Ezért rajta kívül nem létezhet semmi. vagy más szavakkal: a szellem. tehát 3 x 3. szellemi teremtés. mi a különbség a különböző „világok” között. hogy a teremtés három szinten manifesztálódik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 106 kizárólagos. A bölcsek azzal magyarázzák ezt a problémát. az asztrál-. amelyről az analógiával foglalkozó fejezetben . az univerzumtól kezdve egészen az emberig. A bibliai teremtéstörténet Ahhoz. hogy ezek rajta kívül is léteznének. Ha a kocka felületét kiterítjük.” Térjünk vissza a számsor analógiájához. a világmindenség az álmodó Isten szellemi teremtménye. „A világmindenség a maga végtelen szellemében számtalan univerzumot hoz létre. Ez azt jelenti. a Genezis első fejezetében olvashatjuk. amelyeknek az ember esetében a mentális-. egyelőre a többi számmal nem kell foglalkoznunk. mint a megváltást a matériától. fejlődése. mind a legnagyobb világban jelen van. hogy a teremtés egésze csak Isten álma. sem valamely részével. csakúgy. Az ember is teremt ideákat anélkül. ennek részletes megvitatása azonban most túl messzire vezetne. itt szabadul meg a polaritástól – ezért is szimbolizálhatja a kereszt a materiális kötöttséget. Az „amint fenn. Az idő és a tér csak a kereszt metszéspontjában esik egybe. de a világmindenség szempontjából e milliónyi univerzum létrejötte. Éppen így teremtette Isten az univerzumot. Az ember az anyag keresztjére van feszítve. ugyanakkor nem is azonosak vele. Ha az első négy szám minőségi jelentését megértettük. mert minden szellem. hanyatlása és halála nem több egy pillanatnál. a lélek és a test. hogy a bibliai teremtéstörténetet megértsük. A 4-es az anyag száma.

az állatokat és az embereket. „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. I. hogy látná. Isten már itt megteremti az „embert”.” (Móz. az ember képét éppenséggel. 2. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére. hogy egyes.) A Genezis első fejezetében leírt hétnapos teremtéstörténet kifejezetten nem az anyagi világra vonatkozik. ezt anyagi világunk konkrét emberére nem vonatkoztathatjuk. amelyet mi ismerünk és megtestesítünk. 2. az ég madarain. ki az én csontomból való csont. l.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 107 szóltunk – az eget és a földet. Az első fejezet hétnapos teremtése az ideák világára vonatkozik.” A nő teremtéséről végül a 21-23. 7. „Valának pedig ők mindketten mezítelenek. hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtette őket. a fényt és a sötétséget. ezért még nem is vált anyagivá. a barmokon. A Genezis első két kötetében Ádámról. az ember ősképe. amely felé az emberiségnek . szakaszban pedig ezt mondja: „Mert amikor az Úristen formálta volna a földből a mezei minden vadakat. Azért idéztük ilyen kimerítően a Bibliát. Isten megteremtette az embert mint férfit és nőt. Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. és Ádámhoz vitte volna. és az én testemből való test. 25. I. nem lehet sok köze ahhoz a konkrét emberhez. az ősideák teremtését írja le. és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. „Formálta vala az Úristen az embert a földnek porából. minémű névvel nevezne minden állatokat: mert valaminémű nevet adott Ádám minden állatnak. amelyet az Úristen kivett vala Ádámból építté asszonyi-állattá: és vivé azt Ádámhoz. gyakran félreértett helyekre felhívjuk a figyelmet: a Genezis egymás után különböző teremtésekről számol be. Az első fejezetben teremtett ember ideálkép. Bármilyen gyakran idézzék is.” (Móz. ischsa = asszony). a növényeket. amely ezen a fokon még androgün volt.” (Héberül isch = férfi. Ádám és az ő felesége: és nem szégyenlik vala. mert ez férfi-emberből vétetett. és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. És azt a csontot. az annak neve. I. és egy oldala tetemét kivévén hússal tölté bé annak a helyét. ez neveztetik asszonyembernek. amely még nem esett bűnbe. hogy Isten az embert a maga képére teremtette.” (Móz. Csakhogy itt az áll. és elaluvék. És monda Ádám: Immár találtam hozzám hasonló társat. Ez az ember a kabbalisták „Adam Kadmon”-ja. mint élő. és uralkodjék a tenger halain.) A 19. lelkes lényről olvashatunk. szakasz számol be: „Annak okáért az Úristen bocsáta nagy mély álmot Ádámra.). legjobb esetben is csak azt a célt jelzi. 26-27. és az égen repeső minden állatokat. mind az egész földön. így lőn az ember élő lélekké.

. míg a második (1. ) Bár a formák ezen a szinten teremtődtek – a kabbalisták ezt Jecirának nevezik –. (Vö. A Paradicsom annak az egységnek a szimbóluma. ami azt jelenti. mind a növények és az állatok teremtéséről. Már az első fejezetben olvashatunk mind az ember.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 108 fejlődnie kell – „. de sokkal később következik annak a leírása. a második fejezetben egy másik szinten. lehelet. mindkét nemet magában hordja. a polaritás még nem jelent meg tudatában. Isten az ember orrába „lehellett vala életnek lehelletét”. a másodikban azonban észrevesszük. Egységben lenni annyit jelent. Az a teljes teremtési folyamat. hogy tudata még teljes volt. s így „lett az ember élő lélekké”. második fejezet) a formaadás szintjén történik meg. hogy az ember mindennel azonos.. hogy ezen a fokon lelkileg még tökéletesen benne volt az egységben. nem különült még el a kozmikus tudattól. még nem lépett be a polaritásba. majd az asszonyt Ádám bordájából. nem individualizálódott.. hogy az ember. egy másik világban megismétlődik. (Hegyi beszéd) Isten már az első fejezetben megteremti az embert mint férfit és nőt. ami abban fejeződik ki. az állat és a növényvilág teremtése még egyszer megtörténik. hogy később az „asszony” ellenpólust Isten az emberből veszi ki. az Istentől. hogyan formálta Ádámot a földből. a nemek még nem váltak el egymástól. tehát legyetek olyan tökéletesek. Csak a második fejezetben jönnek létre a formák. ami azt jelenti. amelyet az első fejezet a hetedik nappal. amely szerint az ember meztelenségét még nem ismerte fel. mely később az anyagi megformálás alapját adja. Ezen a szinten az ember még androgün. s nem kívülről állítja az ember mellé. hogy a Paradicsomban még tudott beszélni Istennel és az állatokkal. férfi és asszony egyszerre. az ént a nem éntől csak a polaritás választja el. arra mutat. Az utalás. lélek. ennek a mi materiális szintünkhöz még mindig nincs semmi köze. ezúttal az alakok földből való megformálásával. amelyben az ember eredetileg élt. Inkább annak az asztrális lelki mintának a teremtése ez. az ember még nem ismerte az individualitást. Ezért is mondják. Az első szinten. a vasárnappal lezárt. Az első teremtés az ősideák. a görög „psziché” szót. Ebben az egységben még nem vált el eredetétől. amilyen tökéletes Atyátok fenn a mennyben”. az ideák szintjén az ember androgün.

amikor a homeopátiás gyógyszerek elkészítése kapcsán a természet mérgező aspektusáról beszéltünk. A kabbalisták definíciója szerint a rossz (a gonosz) nem más. amint elérte a legmélyebb pontot. s újra megleljük az egységet. evolúcióba csap át. A testi . bűnössé vált. A megismerés és a bűn között fennálló szétszakíthatatlan kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyjuk. mint „a fény hiánya”. A paradicsomi embernek ezért nem szabad ennie a tudás fájáról. mint poláris lény. nem lenne az: életet nemz. hogy lépjen a megismerés útjára. Erre gondoltunk. Anyagi-testi szinten az egység keresése nem más. az involúció lefelé irányuló mozgása is felfelé irányuló mozgásba. hogy evett a tiltott fa gyümölcséből. átvált egy felfelé irányuló mozgásba. amely. vagy az egység tudatállapotából való kiűzetése egyenlő a polaritásba. A nemi aktusban az ember azt a polaritást győzi le. és leválván az egységről. olyasmire képes. mint a szexualitás. amely a nemekben ölt testet. de tudással nem rendelkezett. halandó lesz. A kígyó beszélte rá az embert arra. Ezt a vágyat boldogságkeresésnek hívja az ember – a boldogság azt jelenti. a sötét. az evolúcióba. a sátáni jelzők tapadtak. mert bűn és polaritás egy és ugyanaz. Ez az a minden élőlényben benne lakozó vágy. A durva természetű anyag a lehető legtávolabb van az eredettől. amire egyébként. Mint a fény ellenpólusát. A fény lezuhanása az anyag sötétségébe olyan involúció (visszafejlődés). A paradicsomi ember tudata kozmikus volt. Miként az inga lengése is egy bizonyos ponton szabályszerűen átvált az ellentétes irányba. az anyag a sötétséget szimbolizálja. csak az anyagi világ bűnös. A testi egyesülés eme rövid pillanataiban az ember már „hasonlatos Istenhez”. hogy a megismerés a polaritáshoz kötődik. s ugyanakkor az anyagiságba való lezuhanással. az ősfénytől. A bűn – leválás az ősegységről. a sátánt joggal nevezik „e világ urának”. Csak az anyagi ember halandó. az egység boldogságát az orgazmusban éli át. és visszavágyik oda. A bűn a megismerés ára. kikerült az egységből. Így az anyaghoz mindig is a gonosz. Az embernek a Paradicsomból. mert ha eszik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 109 Kiűzetés a Paradicsomból Fentebb már említettük. Ezt az összefüggést nevezi az egyház eredendő bűnnek. amely örökösen arra késztet mindenkit. Következésképp minden ember bűnös. Bűnös az egész anyagi világ. Az egységből a tudat polaritásába zuhant. legyőzzük a polaritást. Az ember azáltal lett képes a jót a rossztól megkülönböztetni. hogy valódi otthonát keresse.

Lucifer. Nem arról van szó tehát. és boldogulását valamilyen „álszellemi” . hogy sóvárgásunkat az örök boldogság után csak akkor csillapíthatjuk. Ez a lépés elválaszthatatlan az ego bizonyos feladatától. amelyek idegenek az emberi tudattól: gondolkodásmódunk nem adekvát ezzel a kérdéskörrel. mert ő elbukik. Minden vallásos és ezoterikus rendszer – különböző képekben és hasonlatokban – azt a célt tűzi ki elénk. éppen mert széttörte. hogy szeressük felebarátainkat. Azért tanítja minden vallás. kell lennie „nem én”-nek is – minden „én azt akarom” csak magasabbra húzza a falat. mint ahogyan levált róla. a megvilágosodás és így tovább. csak a polaritást szilárdítja meg. mert bűnt követett el. A megtett út. meneküljön minden földi dolog elől. Ha azonban szexuális tapasztalatainkat a lelki és a szellemi szintre átfordítjuk. űzzük el a bűnt. s aki ennek örömére borjút vágat. miért volt szükség egyáltalán a teremtésre. akinek elveszett fia hazatért. hogy kicsi. Ha a teremtés visszatér eredetéhez. Amíg van „én”. korlátolt tudatunkat a nagy. az unio mystica. Minden ilyen kép és metafora ugyanazt jelenti. a conjunctio oppositorium. mint az apa. a fényhozó mítosza arról szól. mert egyedül a szeretet képes az egodominancia legyőzésére. s szólítsuk fel az embert. a misztikus menyegző. és megismerésre tör. ellökte magától az egységet. A teremtéstörténetben az embernek azért van központi jelentősége. gazdagabban. Felmerülhet a kérdés. kozmikus tudattal egyesítsük. amelyből kiszakadtunk egykoron. hogy Isten őt különösen szerette. visszatérést az Isteni Egységbe. ezért állandó ismétléssel próbáljuk újra megszerezni. éppen a magas fokú individualizáció következtében olyan ismeretekkel gyarapít. amely elválasztja az embert az egységtől. ha visszatérünk az egységbe. világos lesz előttünk. ha annak voltaképpen az eredeti egység a célja. a tanulás. Az anyagi világ alá van rendelve az időnek – ezért mulandó minden anyagi és testi boldogság. a válasz ugyanis olyan területekre visz. s Isten ennek úgy fog örülni. Az analógiás gondolkodás segítségével azonban – képeken és hasonlatokon át – legalábbis megközelítő választ tudunk adni. Amíg egodominanciáját erősíti az ember. Merész dolog egy ilyen kérdésre felelni. Egy szép napon Lucifer a megismeréstől megvilágosodva saját akaratából fog visszatérni. tudatosabban tér vissza.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 110 egyesülésből kinövő üdvösség azonban nem tartós. a mindent átfogó. az anyagi világot. Ilyen az alkimisták kémiai menyegzője. amelyek az egységet gazdagítják. hogy átkozzuk el a földi. és ünnepet ül.

a fény születését azon a napon. Jézus istállóban született és nyomorban. a világ elől való menekvést ezoterikus megoldásnak tartják. igaz. akkor minden bizonnyal az ősi kereszténység életigenlésében találjuk meg. vagy a világi problémák legyőzéséhez. holott a problémákat nem oldhatjuk meg. Ha a fa a korona javára lemond a gyökereiről. ha nem akarjuk árnyékként örökösen magunk mögött cipelni. amely lezuhantában Lucifer koronájából kiesett. csak addig terebélyesedhet. az embert megköti a polaritás. A kereszténység ereje és titka: felismerni a világ és az ember bűnösségét. hogy nem nézünk oda. a sötétséget át kell változtatnunk fénnyé. halálával pedig megjárta a poklot. hogy felfelé nyithassunk. a téli napfordulón. A korona kiterjedése tehát korrelál a gyökér kiterjedésével – ahhoz. ameddig gyökerei elbírják. . a bukás és a megváltás e mély összefüggését dolgozza fel a grál mítosza is. Ezt a törvényt hágják át mindazok. Sajnos egyes körökben ezt a következtetést vonják le. Mindaddig. ez a kehely abból a kőből volt kifaragva. s bűnösségében mondani rá igent. Nem menekülhetünk el a sötétség elől úgy. vámosokkal és ringyókkal érintkezett. holott csak saját földi életüket nem tudják vagy nem akarják kézben tartani. A Grál kelyhében fogták fel Krisztus vérét. A menekülésnek a világ elől semmi köze a világ megváltásához. csakis ha szembesülünk velük. jogtalanságok érték. amikor a leghosszabb a sötétség. hogy a felemelkedés útjára lépjen. az első vihar kidönti. időről időre az egyház éppen az ellenkezőjére fordította ezt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 111 szinten keresse. Csak az lehet elég érett ahhoz. mert poláris lényként létezik – ezt jelenti az eredendő bűn fogalma. hogy ő teljes mivoltában belemerült az emberi létbe. lent is be kell biztosítanunk magunkat. A polaritás törvényét megsérteni vagy túllépni rajta: kikerülhetetlen bukáshoz vezet. akik ürügyül használják fel az ezoterikus tanokat. Az ember mint olyan bűnös. amíg anyagi teste van. A Biblia ezt az alászállást számtalan képben fejezi ki: fényesség jött a sötétbe – ezért ünnepeljük a karácsonyt. A bűntől az ember el nem oldozható – csak megváltható tőle. Ha a kereszténység és a keleti vallások között egyáltalán valami különbséget keresünk. A fa koronája csak addig nőhet. A bűnbeesés az egységből a polaritásba való zuhanás. A megismerés és a bűn. ha nagy kanyarral kikerüljük őket. A megváltás útja Jézusnál azt jelentette. szenvedések. aki teljes mélységeiben bejárta a sötétséget.

A homeopátiával összefüggésben már beszéltünk arról. mind metafizikai értelemben –. C. Az embernek * Aszklépiosz a gyógyítás görög istene. hogy az ősprincípiumok eltompulnak. Ahogy orvosság lesz a méregből – miként a megszabaduláshoz is csak a bűnnel való konfrontáció útján juthatunk el –. mindig együtt kellene járnia érettségünk növekedésével. és belezuhanhatnak az anyagiságba. s megmérgezik az élő szervezetet. A paradicsomi fán lefelé néz a kígyó. a gyógyításban is: ezt jelképezi Aszklépiosz botja. A betegség gyógyíthatóvá tesz. A. ez csak az orvostudomány találmánya. Meier és Herbert Fritsche a paradicsomi kígyó körülölelte fát Aszklépiosz* botjával hozza összefüggésbe. hogy a betegség az emberiség legértékesebb java. (A kiadó) . Nem fogják fel. hogy a betegség elkerülhető balszerencse. Az emberek még mindig azt hiszik. ő a betegség okozója. igen. Az embert a bukás útján a paradicsomi kígyó indította el. A homeopátiás és az alkimista gyógyszerkészítés eloldozza a természetet anyagiságától. s ezért tud segíteni a betegnek abban. hogy keresztülmenjen rajtunk. hiszen legfőbb céljuk a betegségek megelőzése. Aszklépiosz botján felegyenesedik. valójában ez teszi emberré az embert. Miként a betegség mindenkor mikrokozmikus bűnbeesés. egyik jelképe a botra tekeredő kígyó. az egész anyagi teremtés beteg. ami gyógyítható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 112 Betegség és bűnbeesés A betegség a bűnbeesés mikrokozmikus szinten való megismétlése. ha kigyógyulunk valamely betegségből. A beteg bűnös – mind konkrét. „A higiéné egészséges ideáltípusát... nem szabad kitérnünk előle. Annak. betegségét üdvözüléssé kell transzmutálnia (átalakítania). A szülők tudják.” (Hans Blüher) Az orvostudomány elméletei is ezen a ponton mondanak csődöt. bűnösségével konfrontálódnia kell. hogy minden gyermekbetegség érettebbé teszi a gyermeket – bár védőoltással ez természetesen megakadályozható. mely mentes az eredendő bűntől. hogy betegségét az „egészebbé válásba” polarizálja át. s ez az ellenkezőjét jelenti. a fejlődéssel. de ő a főszereplő az emberi felemelkedésben. demonstrációs céllal találta ki az orvostudomány. Egészséges ember nem létezik. úgy lesz a betegséget hozó kígyóból gyógyulást hozó. Az ember beteg. ehhez azonban hagynunk kell. mert csak a beteg az. a gyógyulásnak is mindenkor mikrokozmikus megváltási folyamatnak kell lennie.

amelynek már a Paradicsom óta meghatározott iránya van. csak azt árulja el. e világ gyógyszerévé lett. mert nem kerülte el a szenvedést. Az egészség fanatikusai valamennyien funkcionális intézkedésekkel akarnak szembeszegülni egy olyan fejlődéssel. Így elképzelhető. amelyet a fejezet elején már idéztünk: „A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. Ebből a szempontból korunk orvostudomány. természetgyógyászati és egyéb gyógyító törekvései megdöbbentően hatástalanok. mint pozitív gondolkodással. sem szuggesztiós formulákkal nem lehet kikényszeríteni. Így a „pozitív gondolat hívei” és az „egészség apostolai” egyaránt az ezoterikus zászló alá sorakoznak. A betegségen át az üdvösségbe Fenti fejtegetéseinkkel azt akartuk bemutatni. hogy kiindulópontjuk jogosultságán egyáltalán elgondolkodnának.” Jézus azért lett Üdvözítő.” Ehelyett magára vette a szenvedést – a világ bűnét. nem demonstrálta hatalmát. sem barna kenyérrel. A kérdés ugyanis nem úgy hangzik: egészség vagy betegség. Az üdvösség elnyerése azonban nem ilyen egyszerű. mert hasonlóvá lett benne Isten az emberhez (de nem azonossá!). ha Isten Fia vagy. Az út a betegségen keresztül vezet az egészséghez. E világ gyógyítójává. Ezért ismételjük meg Herbert Fritschének azt a mondását. sem korai lefekvéssel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 113 nem elkerülnie kell a szenvedést. hogy még nem nyert beavatást. Miközben mindenfelé a betegségmegelőzés legalkalmasabb módszerein vitatkoznak. fel sem merül. természetes életet él. anyagi hordozói a kenyér és a bor. Krisztus beteg testét s kiontott vérét azóta is gyógyszerként homeopátiás magashatványban adják az embereknek. betegség árán üdvösséghez jutnia. hanem fölé kerekedni. sem nyers koszttal. egészséges életére szoktak hivatkozni – ők azonban nem veszik figyelembe az ember sajátos feladatát. hogy a betegség mélyen az emberlét metafizikus ősokaiban gyökeredzik. A betegségeket éppoly kevéssé lehet megakadályozni oltással. autoszuggesztióval vagy egészséges táplálkozással. Vannak. akik az állatok természetes. egészséges állattá válik – az emberi út azonban más: az embernek szenvedés árán kell megismeréshez. hogy aki egészséges. Aki mindenáron kerülni kívánja. és nem követte a felszólítást: „Szállj le a keresztről. .

Meglehetősen közömbös. mint az a tudatállapot. ha minden étkezéskor ellenőrizzük. az valószínűleg egyáltalán nem birtokolja azt. hanem arról. Az. Ezzel szemben étvágyunk aligha sínyli meg. Gyakorlatnak nem rossz. Szükségképpen állandóan különbséget teszünk. aminek elveszítésétől fél. hogy egészségesebb vagy sem. hogy vajon jogunk van-e a húsevésre. hogy mit teszünk. Aki azt hiszi. hogy „egészséges maradjon”. az egészséges szónak csak a beteg szóra vonatkoztatva van létjogosultsága. hogy lelki üdvösségét egy falatka hús megsemmisíti. vajon képesek lennénk-e táplálékunkat teljes egészében magunk elkészíteni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 114 A félreértéseket elkerülendő: szó sincs róla. a gabonafélét. Ennek azonban semmi köze a betegségek megelőzéséhez. ha azt képzeljük el. hogy megtisztítsuk és tisztán tartsuk. minden kényszer nélkül a törvény szerint kezdünk táplálkozni. amelynek a kifejeződései. hogy magunk szedjük a zöldséget. Nem arról van szó elsősorban. Ha magunknak kellene a borjút levágnunk és feldarabolnunk. hogy a húsevő élőlények kizárólag vegetárius élőlények húsát fogyasztják. Ide tartozik például a vegetárius étkezés kérdése. félreérthetetlenül tanúsítja: nem fogta fel. Ettől teljesen függetlenül megvannak azok a lehetőségek. Minél tisztább egy termék. a gyümölcsöt. Az extremitásoktól azonban óvakodjunk. Meggondolandó például. ennél sokkal érdekesebb kérdés. A test a szellem temploma. sokunknak elmenne az étvágya a borjúkotlettől. annál tartósabb. hogy a tudatosság növekedésével növekszik a húsevéssel szemben táplált ellenszenv is. hogyan látunk hozzá és hogyan folytatjuk. Hasonlítsuk csak össze a búza tartósságát a belsőségekével vagy a kagylóéval. A tapasztalat azt mutatja. A táplálékok tisztasága szempontjából mértékadó tartósságuk is. aki még képes agyoncsapni egy legyet. hogy bárkinek „egészségtelen” életet ajánlanánk. Az ilyen megfontolások idővel olyan tudatállapothoz segítenek bennünket. s így „egészséges” is lehet a diéta. az ezoterikus fejlődéshez hozzá tartozik. amelyben egészen magától. ebből azonban nem következik. A beteg számára egy ideig szükséges. A törvényeknek megfelelő élet mindig a megismerésből ered . Ezért pedig ő sokkal több szánalmat érdemel. hogy valójában mi is az „élet”. s utána még mindig jó étvággyal elfogyasztani. hogy a nem beteg is tartson speciális diétát azért. mint maga az agyoncsapott légy. amelyekkel életmódunkat a testiség területén is egyre inkább a törvényszerűhöz igazíthatjuk. Mindezen kérdésekben sokkal kevésbé döntőek maguk a konkrétumok.

amelyik a különböző képek és hasonlatok mögött áll. hogy mindig ugyanaz. és nem az egyházakra vonatkozik. ami emberi. az ezotéria azt az igazságot és törvényt mutatja fel. aki az ősalapokhoz vezető utat készíti elő a többiek számára. minden. hogy a vallások különböznek egymástól.” . a funkcionális orvostudomány keretei között soha nem történhet meg. mert a konkréthoz ragaszkodnak. akik hajlandóak az őstudást magukévá tenni. A Bibliát azért idéztem olyan gyakran. az csak a csomagolás különbségeit látja. a religio pedig visszakapcsolás az ember saját eredetéhez. A nagyobb mindig tud helyet biztosítani a kisebbnek. a kisebben azonban nincs tér a nagy számára. látni fogjuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 115 – az egészség fanatikusainak törekvései viszont félelemből fakadnak – a félelem pedig a tudás hiánya. mindig az eredeti értelmében vett „religio”-ra gondolunk. és kibontjuk a tartalmat. Ez persze a vallásokra. Az egyházak emberek művei. tökéletlen és gyarló. Korábban már beszéltünk arról. hanem a beavatásé az emberlét misztériumába. hogy az ősigazságokat felfogható képekbe csomagolva közelebb viszik az emberiség széles köreihez. Felekezeti értelemben tehát egyetlen konkrét vallásra sem gondolunk. Az ezotériában helye van minden felekezetnek és vallási irányzatnak. Az egyházaknak ezzel szemben nincsen helyük az ezotéria számára. Az ezotéria azokhoz szól. hogy a gyógyulás kizárólag a vallás ügye. A gyógyítás megbékítés Istennel – Jézus ezekkel a szavakkal gyógyított: „Bűneid megbocsáttatnak. Aki azt hiszi. neveltetésünk révén a Biblia gondolatkincse áll hozzánk a legközelebb. Ha vesszük a fáradságot. Az egyházak létjogosultsága abban áll. mert kultúránk. Pappá válni végül is nem egy szakma eredménye. Végső soron azonban mindegyik vallás ugyanazt tanítja – az egyetlen igazságot. Ha vallásról beszélünk. Csak így válik a pap pontifexszé – hídverővé –.

az ébredést. a ritmus egyensúlyt teremt. az ébrenlét – alvás ritmusára. minden felemelkedik és lesüllyed. . analógiás láncban gondolkodni. minden rezgés. A törvény érvényességét.” Ezzel elárulja. s az itt föllelt törvényszerűségeket analóg módon vigyük át egy nagyobb ritmusra. A Kybalionban a bölcsek már évezredekkel ezelőtt így fogalmaztak: „Semmi sem nyugszik. hogy egyszer meg fog halni. Az univerzum különböző jelenségei csak a rezgésszámban különböznek egymástól. mely szerint az egyik pólus kikényszeríti a másikat. mindennek megvan a maga ideje. egyébként mindannyian ugyanazt a törvényt követik. az inga rezgése mindenben megmutatkozik. Emlékszünk még rá. A halál az életet ugyanazzal a bizonyossággal követi. mint a belégzést a kilégzés. Ahogy a belégzés után szükségképpen kilégzés következik. a kilengés mértéke egyenlő jobbra és balra. Az élet és a halál – ugyanúgy. Az alvás egy idő múltán kikényszeríti ellenpólusát.és kilégzés. A népnyelv azt mondja: „Az álom a halál kistestvére. s a két pólus állandó váltakozásából hogyan áll elő a ritmus. az alvás és az ébrenlét – csak ritmus. abban.” A modern fizikának nincs semmi kifogása az ellen. Válasszuk megfigyelésünk tárgyául a lélegzet ritmusát. itt is a tapasztalat bizonyítja: az élet kényszerű következménye a halál. úgy az ébrenlétet is egész biztosan az alvás váltja fel.és beáramlik. hogy „minden rezgés”. minden mozog. mint a be. ha a szeretetben lel tudásra. Egy élőlény születésekor egyetlen dologban lehetünk egészen biztosak. hogy képes függőlegesen. Minden ki. És az újjászületések körtáncának is csak a szeretet vetheti végét. onnan csak akkor szabadul. ahogy a kilégzés újra belégzést sürget. az egyik pólus hogyan kényszeríti ki a másikat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 116 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA Akit tudatlansága az ok és okozat keresztjére feszített. hogy az ember átláthassa ezt. minden élet alapmintája. bár a dimenzió túl nagy ahhoz. Hans Sterneder: Az örökkévaló éneke Már gondolatmenetünk legelején beszéltünk a polaritás törvényszerűségeiről.

amely minden más jelenségnél bizonyítható? A lélek eme ritmikus vándorlását életen és halálon át ősidők óta lélekvándorlásnak. A külső. a tudásnak azonban legfőbb ellensége. hanem filozófiai értelemben vett megismerési képesség kérdése. mert csak a reinkarnáció áll összhangban univerzumunk törvényeivel. „bebizonyítottam”. hogy tudott róla. s nincs szüksége külső bizonyítékokra. hogy „a halállal minden megszűnik” bizonyítandó.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 117 Ugyanezen törvény szerint azonban a halál minden kétséget kizáróan kikényszeríti az életet. Szándékosan mondtam. Az élet és a halál olyan polaritások. mint Goethe. hogy valamely természeti folyamat egy csapásra a semmiben végződik. ez tartalmilag annyit jelent: „el kell hidd nekem”. alvás. mert nem a hit tárgya. így nem is válhat tapasztalattá. hogy hitt benne – a reinkarnáció ugyanis nem hit. annak nem kell hinnie. miért lenne éppen az élet esetében érvénytelen egy olyan törvényszerűség. Az a megállapítás például. Erről Platón ugyanúgy tudott. Minden megjelenési forma a rezgés törvényét követi: az apály és a dagály. mert nem része a valóságnak. Láthatjuk. így független lesz a bizonyítékoktól. funkcionális bizonyíték a tudományos argumentáció koronatanúja. hogy higgyenek benne. a napszakok – a megfigyelés mindenütt ugyanarra az eredményre vezet: mindenütt a poláris váltakozások ritmikus játékát tapasztaljuk. vagy reinkarnációnak nevezik (reinkarnáció: újra testet öltés). Aki tud valamit. mint az ébrenlét. Miért lenne éppen az élet-halál polaritása kivétel. amelyek megszakíthatatlan váltakozásukban ritmikusan betagolódnak a többi létforma egzisztenciájába. s így vezet a tudáshoz. ébrenlét és így tovább. A valóságnak nincs szüksége bizonyítékra. A valóság az egyes ember tapasztalatán keresztül működik. az évszakok. ahol kimutathatnók. hogy az élet-halál-élet ismételt váltakozása ugyanazt a ritmikus képet adja. A valóságot is léte igazolja. hogy minden olyan hipotézis az abszurdba hajlik. hogy mennyien követelnek bizonyítékokat a reinkarnáció igazolására. azzal azonban tisztában kell lennie. Ezért azután meglehetősen furcsa. A valóságban egyetlen olyan területet sem találunk. Ha azt mondom. miután másokat is arra kényszerít. . az elektromosság. a háború és a béke periódusai. és nem azt. Mindenkinek jogában áll nem hinni a reinkarnációban. amelyben nincsen helye a reinkarnációnak.

A meghalás így nem más. az túlvilági szemszögből ugyanannak az embernek a születése. hanem arra a teljes ritmusra. mint a tudat. felismeri. hogy az egyik szemlélő előtt éppen lebukik a horizonton. ahogyan a Nap mit sem tud arról. hogy az időtlen. a különbség inkább a tudat vagy az érzékelés különböző fokozataival fejezhető ki. egy csapásra a túlvilág lesz az evilág. Így a testiben lévő emberek szintje. amelynek fázisait életnek és halálnak nevezzük. Csak poláris tudatunk kényszerít bennünket arra. hogy azután átéljen egy olyan. anyagtól eloldozott kompenzáló fázist. hiszen az evilág meglétéből törvényszerűen következik.ugyanúgy. amely az élőket és holtakat egymástól elválasztja. míg a másik ugyanakkor felkelni látja. se le nem nyugszik. amelynek segítségével a lélek anyagi testekben való állandó vándorlása ellenére mindig ugyanazt az „én”-t élheti át. ahová nem tartozunk többé. mert tartózkodási helyünk mindig csak evilág lehet. A túlvilág kifejezés a testben lévő ember szemszögét jelzi. Az evilág és a túlvilág helyileg nem különbözik egymástól. ellentétes pólusú formája. hiszen valójában se fel nem kel. túlvilág lesz számunkra. Aki egy kicsit is elszakad a megjelenési formák szubjektivitásától. hogy evilág és túlvilág. örök életet az élet és a halál polaritásaként tapasztaljuk meg . a polaritás törvénye alapján meg kell legyen az ellenpólusa – ezt hívjuk túlvilágnak. Ha ugyanis átlépjük a halál küszöbét. amit mi evilágnak nevezünk. A halál nem „nemlét”. Ez az éntudat olyan folytonosságot tesz lehetővé. születés és halál végső soron ugyanazok. Az identitás folyamatossága nemcsak a földi életekre terjed ki. A testileg ma élő emberek szféráját nevezzük evilágnak. Az . Hasonlóan állunk a születéssel és a halállal is. Nem érdemes vitatkozni a túlvilág létéről vagy nemlétéről. mint annak a küszöbnek az átlépése. és átkerülünk a túlvilágra. a „túlvilág” kifejezés is elsődlegesen érzékelő képességünk határát jelzi. A halál tehát szubjektív élmény. Annak. csak a létnek egy másik. A lélek váltakozó testi burokban gyűjti tapasztalatait a földön. Egy túlvilági halált mi. földi halandók egy gyermek születéseként ünneplünk. objektivitása a polaritással keletkezik és szűnik meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 118 A halál – a lét másik formája Definíciónk szerint a lélek nem más. Ami a mi szemszögünkből egy ember halála. amelyet mi „halál”nak nevezünk. a holtak ismeretlen birodalmát pedig túlvilágnak. Amint „az álmok világa” sem jelent földrajzi realitásunktól elkülönült teret.

következő osztályba léphet. miért ő pillantotta meg „minden világok legjobbikát” nyomorékon vagy debilen. és ez egészen bizonyosan nem a társadalom hibája! Akár vallásos. Teljességében a sors csak a reinkarnációval együtt érthető meg. vagy éppenséggel ismételnie kell az előzőt. Mindezek értelmét akkor sem tudjuk sokkal jobban feltárni. hogy ebben az életben nem mindenki indul ugyanarról a starthelyről. a maga feladataival. amit hiányosan vagy sehogyan sem tanultunk meg. s a hibákat kompenzálja. Az egyes inkarnációkat tulajdonképpen egy iskolatípus különböző osztályaival hasonlíthatnánk össze. Nyilvánvaló. amivel szemben a legnagyobb ellenállást fejti ki. a reinkarnációs gondolatkör nélkül meglehetősen nehéz elmagyarázni neki. Az élet tanulás – függetlenül attól. amellyel pályáját befejezi. Az emberi lélek útja a tanulás útja. nehézségeivel. A sors ugyanezen princípium szerint működik – az egyetlen különbség. hogy a meg nem tanultat mégiscsak felfogja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 119 egység csak a mi poláris tudatunkban hasad ellentétté. hogy a sors határtalanul türelmes. sikereivel és sikertelenségeivel. A sors megvesztegethetetlen igazságossággal gondoskodik arról. hogy az egyes ember akceptálja ezt vagy sem. Amit mi egy földi életnek nevezünk. problémáival. hogyan váljék tudatosabbá – célja pedig az eredeti egységhez való visszatérés. amit a legkevésbé akar elfogadni. s ezalatt meg kell tanulnia. megfelel egy iskolai osztálynak. Attól függően. amelynek célja a tökéletesség. Ha izoláltan szemlélünk egy életet. Egyedül a majdhogynem végtelennek látszó inkarnációk sora garantálhatja a végső sikert. sok apró lépésből áll. miért éppen ő született süketnek vagy bénának. s ez a fenti törvényeket követi. Az emberi léleknek – amely a megismerés kedvéért kivettetett az időt és teret nem ismerő egységből – szubjektív időútját a materiális világ sötétségén keresztül kell bejárnia. tényleg kétségbe vonhatjuk. sok tévedésből és sok helyesbítésből. hosszú út. hogyan fejlődjék. hogy mindenki azt tanulja meg. ha Isten kifürkészhetetlen akaratára hivatkozunk. Szünet után újra kezdődik a tanév. . s az embernek egyre újabb lehetőségeket nyújt. hogy mennyit integrált a tudat az előző tananyagból. mely alatt néha pótolnunk kell azt. akár ateista valaki. Olyan tanulási folyamat ez. s az egyidejűségből itt lesz csak egymásutániság. A tanulást a szünidő követi. hogy a sors erői értelmesek-e – ezért sokan kétségbe is esnek.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 120 Értelem nélkül azonban az élet elviselhetetlen az emberek számára. amelyet a reinkarnációval kapcsolatban tapasztalunk: mi. Korunkban az emberek többsége szenved attól. amelyet korunk embere nem akar megtenni. ha mindazért. Teljesen érthető az a széles körű elhárítás. Világos. Aki a dolgok értelmét keresi. ha leleplezzük az emberi ravaszság e rafinált elméleteit. legelőször . mert szabadulni próbálnak a felelősségtől. Csak az képes a sors értelmét és igazságosságát felismerni. hogy sorsáért viselje a teljes felelősséget – ez az a lépés. amelyek megszabadítanak a felelősségtől. s felismeri. gondoskodik arról. A felelősség elválaszthatatlan a dolgok értelmétől – kölcsönösen feltételezik egymást. hogy felháborodást szül. amíg cselekedeteivel meg nem váltja problémásságától. hogy a dolgok értelme csak úgy ismerhető fel. hogy az ember ugyanazzal a problématípussal mindaddig konfrontálódjék. a vétkest ismét csak önmagunkban kereshetjük. emberek sok fáradsággal és csinnadrattával összeeszkábáltuk azokat a végre tökéletesnek tűnő elméleteket. s a bűnösséget a társadalomra. a haladásba vetett pozitivisztikus hiszékenység ügyesen eltussolja. hogy egy ellentétes mozdulat kompenzálja. Ha viszont az ember elkezd őszinte lenni önmagával – s az őszinteségnek ez a legnehezebb formája –. Ezért minden tett. rá kell jönnie. Minden tett és minden gondolat arra vár ugyanis. a betegségkeltő anyagokra vagy a gonosz véletlenre vetíthetjük. ha öncsalásnak nevezzük őket – mert ha összedőlnek. sőt minden gondolat halhatatlan és kitörölhetetlen. A karma törvénye azt követeli az embertől. Ezek a mai elméleti modellek teoretikusan kiválóan funkcionálnak – azt pedig. hogy a dolgok elvesztették értelmüket. ami történik vele. A karma a kiegyenlítődés törvénye. Egy életpálya ugyanis az őt megelőző egész tanulási folyamat eredménye. amit átél. A karma törvénye A múlt tettei és az aktuális sors lefolyása között ok-okozati összefüggés van: ezt nevezzük karmának. hogy az élete: egy hosszú láncolat egyik tagja. ő vállalja a teljes felelősséget. aki az életet el tudja oldani az egyszeriségből. s önmagát alá nem rendeli a törvényszerűnek. hogy a gyakorlatban csődöt mondanak. pedig ez csak azért van. Az élet értelmének keresése alapvető igény.

elkövetett hibáinkat. Maga a konkrét dolgokkal való foglalatosság és . amit az előző napokon tettünk és átéltünk. micsoda ostobaság és mennyire célszerűtlen. hogy nekikezdjünk az új napnak. Az ember minden inkarnációjában kapcsolódik az addig elért tudásszinthez. Nem igaz. ugyanazt kell tovább szőnünk. Egyetlen új nap kezdetén sem tehetjük meg nem történtté addigi tetteinket. felismeréseinket tükrözi. sőt az igazság éppen ennek az ellenkezője. Aki a bűnt elfogadja. mire használjuk. minden új testet öltéskor elfelejti. annak a dolgok értelme megnyilatkozik. Bizonyos. minden bizonnyal megvan az oka. Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át Gyakran felvetik. azt mondják. s így kezdhet mindig mindent elölről. lelkét elhanyagolta. kihasználatlan lehetőségekben is gazdag – ráadásul analóg módon így kell gondolkodnunk minden „új élet” esetében is. illetve tapasztalatainkat. Mások épp ellenkezően. amit az ember sok inkarnáción keresztül gyűjt. A halál és a testi élet állandó váltakozása az éjszaka–nappal ritmus felnagyítása. hogy a korábbi inkarnációink alatt gyűjtött minden tudást elfelejtenénk. Amikor reggel felébredünk. Nehéz felfognunk. hogy mindazt a tudást.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 121 is a bűnbe ütközik. ugyanakkor azonban új. hogyan alakítjuk – mit élünk át a nap folyamán. s ez az új testet öltés idején az addig megszerzett konkrét tudásból és képességekből kinőtt érettségében jelenik meg. mi döntjük el. egyszersmind azonban az eddigi reinkarnációs lánc következménye is. hogy minden új nap a múlt okozati hatása. Összehasonlításul: az iskolában igen sok konkrét dolgot tanultunk. egy új inkarnációban sem semmisíthetjük meg múltunkat. amelyet ma már nem tudunk. akkor ez befolyásolni fogja az új napot. Ha valaki az utóbbi időben mindenkivel konfliktusba került a környezetében. hogy minden új élet új esély. Másrészről viszont az új nap lezajlását szükségképpen meghatározza az. miért nem emlékezünk korábbi inkarnációinkra. akkor ez a nap még egészen tisztán áll előttünk. s mindig mindent újra kellene kezdenünk. s ebből azt vezetik le. bár a nap önmagában korlátlan lehetőségeket hordoz. gondolatainkat és cselekedeteinket. amit addig szőttünk. vagy jelentős adósságot csinált. hogy a múltról való tudásunkat tilos tudatosítanunk. amely eddigi problémáinkat. esetleg testét. befolyása alatt áll. amely a lehetőségek tömegét kínálja.

amit reinkarnációink láncolatában megtanultunk. amiben a tanulás tárgyának nincsen túl nagy jelentősége. Minden ember feladatai és problémái annak a fokozatnak felelnek meg. akkor az emberek különböző osztályok tanulói–egy harmadikost pedig senki sem terhelne meg integrálszámítással. nincs többé szükségünk rájuk. Ha egy bizonyos problémát mindenki számára megközelíthetővé akarunk tenni. A színes papírbetűk is csak arra valók. hogy az emberek tudata nincs azonos színvonalon. A pszichológusok máig is vitatják. A lélek meghatározott fejlődési fokon áll. Mivel nincsenek objektív problémák. amelyen éppen van. intelligenciával. Éppen ezért születünk olyan különböző szintű érettséggel. vagy öröklődik. Szubjektíve mind az elsős. Mindaz. amely akkor is tovább rezeg. képességekkel stb. Az ezotéria sosem próbálkozik hittérítéssel – tudja. Az elsősnek megoldhatatlanul bonyolultnak tűnnek a törtekkel való műveletek. megfeledkezünk arról. Minden hittérítés hibás. de amint megtanultunk. magunkkal hozott tudatállapotunk érettségében fog tükröződni. Egyszerűen támadás megrohanni egy olyan embert az igazsággal. Ugyanígy van ez minden emberi problémával. s általános érvényű megoldásokra törekszünk. s a hittérítő saját fejlettségi fokát másokra projiciálja. hogy az emberek különböző szinten állnak. s ennek sem az örökléshez. de ennek a törtekhez semmi köze nincsen. Az emberek nem egyformák – még ha korunkban egyre nagyobb hangerővel folyik is az egyenlősítés. mert nem veszi figyelembe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 122 tanulás mégis kivált belőlünk egy olyan hatást. Ha – előző hasonlatunknál maradva – a különböző inkarnációk egy iskola különböző osztályainak felelnek meg. általános érvényű megoldások sem lehetnek. aki még védi magát. Ez a hatás a tudat tágulása. hogy az individuumok különböző szinten vannak. mind a nyolcadikos hozzáállása helyes. Az egyenlősítésnek semmi köze sincs az igazságossághoz – a hierarchikus gondolkodásnak sincs köze a diktatúrához. Ebben van a hittérítő probléma gyökere is. Válaszunk: sem-sem. a nyolcadikos játszva megoldja őket. vajon az intelligencia tanulható-e. sem a sokat emlegetett környezeti befolyásokhoz nincsen semmi köze. amikor a konkrétumokból már semmire nem emlékszünk. hogy segítségükkel megtanuljunk írni. Az ezotéria ajánlat azok számára. ezért a hittérítéssel semmiképpen nem érthetünk egyet. . akik erre magukban affinitást fedeznek fel.

sőt terápiának nevezi – ez pedig igen veszélyes! Ha ugyanis valakiben – külső beavatkozással – ebben az életében egy olyan képességet ébresztünk fel. amelyeknek jelenlegi életfeladataink megoldásában nincsen szerepük. semmit sem felejtünk el. ha ezzel feladatainkat színvonalasabban meg tudjuk oldani. ez olyan időzavarhoz vezethet. azzal dolgozzunk. annak erre a forrásra nincsen szügsége. hogy korábbi (többnyire művészi természetű) képességeit tudatába integrálja. hogy azok csak segédeszközök. hogy a zene ebben az életében is feltétlenül szerepet játsszék. amelyeket korábbi inkarnációikban szereztek. amit elsajátíthatott. és nem veszünk tudomást arról. csak ha az azt művelőre vonatkoztatjuk. amely megakadályozza őt a jelen feladatainak megoldásában. amely addig tehetségként nem jelentkezett nála. A felejtés homályába csak a konkrét keret merül. Aki azonban ezt a tapasztalatot már integrálta tudatába. esetleg letérítjük őt valódi útjáról. Ha a lélek a zenéből elsajátította azt. Korábbi életeink képességeit tehetségként magunkkal hozzuk ebbe az inkarnációba. Azokat a képességeinket viszont. ami lényegi. túlságosan felértékeljük a dolgokat önmagukban. Azért. A zenélésnek vagy a festésnek önmagában nincsen semmiféle értéke. A zenélés lehet mélyebb tapasztalás forrása. nem kell. Sajnos néhány kísérletező pszichiáter ezt a lehetőséget – amely kísérleti szempontból a reinkarnáció egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka – különösen célszerűnek vagy színvonalasnak tartja. úgyszólván elfelejtjük – s ez jó is így. mert ötszáz évvel ezelőtt valaki áldott tehetségű zenész volt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 123 Az emberi individuumok differenciálódása azoknak a tapasztalatoknak az eredménye. Bízzuk hát magunkat nyugodtan a sorsra. Bizonyos készségekre és képességekre is érvényes ez. Ezzel szemben a csodagyerek jelenség a leginkább magától értetődő példa arra az esetre. ennek azonban semmi jelentősége nincsen. és egy hosszú fejlődési folyamat éppen most éri el csúcspontját. amink van. a zenének nincs többé értéke a számára. Ezért mindenkit óva intünk: a reinkarnációs terápiát ne arra használja. ebben gondolkozunk. mert különben eltérítenének bennünket eredeti tantervünktől. hogy egy bizonyos tematika még nem zárult le. Mivel korunkban a hasznosság az egyik fő elv. Az ő életében más területek lesznek relevánsak. Ha ez a lélek ismét felismeri magában a zenei képességet. Abból. . s ne ácsingózzunk állandóan olyasmire. amink nincs. ha ezek segítségünkre vannak.

adott esetben mégis bárki számára kiemelkedő jelentőségű lehet. Azok. Nem gondolom. mint a Sabin-cseppek. a jelen és a jövő minden eseménye. vagy megfelelő technikával elérhetővé vált. s így könnyebben koncentrálunk az itt és most érzékelésére. hogy jobb lenne. hogy az illető olyan szenzitív lélek. hanem a lélek érési folyamatára is. aki képes beleolvasni az Akasha-krónikába. Semmiképpen sem a természet ostoba hibája az. nem kell abszolút módon. úgy mondjuk: van. Az alkimista is olyan mesterséges dolgokat állít elő laboratóriumában. Egy bizonyos tudás egy meghatározott fejlődési foknak szól. amelybe – az időtől függetlenül – be van táplálva a múlt. vagy egyszerűen magától megtörtént. A jógi olyan testtartásokat vesz fel. ha mindenki átlátná eddigi összes inkarnációit. hiszen megvan ennek a maga értelme: tudatunk megszabadul egy ballaszttól. hanem az emberi fejlődés és megismerés mesterséges terméke. Van egy jelenség. aki belelát mások inkarnációiba. A példákat tetszés szerint szaporíthatnánk: de csak arra akartunk utalni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 124 Ebben az univerzumban semmi sem vész el – ez nemcsak a fizikára érvényes. hogy korábbi inkarnációinkat elfelejtjük. Az inkarnációs láncok tudatos áttekintése mindig is része volt az ezoterikus fejlődési folyamatnak. az emberi megismerőképesség révén végül is művészetté válik. biztosak lehetünk benne: senki nem kerülhet olyan helyzetbe. hogy a reinkarnációs terápia egyszer majd olyan mindennapos lesz. ez azt jelenti. azaz az ember és a kozmosz megváltásában. . kritikátlanul hinnünk ebben. Mivel véletlenek nincsenek. hogy korábbi inkarnációival megismerkedjék. akik tudatukkal képesek információkat előhívni az Akasha-krónikából – legyen ez a képességük adott. hogy bár az ezoterikus beavatás a természet törvényeihez igazodik. amelyek ebben a formában a természetben nem fordulnak elő. Mivel azonban az inkarnációs jóslatokat nehéz vagy lehetetlen kontrollálni. A tudat kitágításának ezoterikus útja nem „természetes út”. és. Az emberlét feladata éppen az ilyen mesterséges evolúciós folyamatokban határozható meg. Az Akasha-krónika olyan adatbankhoz hasonlítható. Ennek a művészetnek a művei ezért „műviek” és nem „természetesek”. Az emberiség többsége még nem olvasta Dante Isteni színjátékát – jól is van ez így –. s arról sem ábrándozom. vagy tanult – olvasni tudnak más emberek inkarnációiban. amilyeneket saját akaratából egyetlen élőlény sem venne fel soha. ha ennek még nem jött el az ideje.

hiszen a betegség valódi okát végső soron nem találhatjuk meg. így a beavatás megakadályozásának legbiztosabb eszköze. az ilyen esetekben nem jöhet létre identitásérzés. hogy a kíváncsiság sohasem elegendő motívum az inkarnációk megismeréséhez. ezért fel sem merül. A mi kultúránkban gyakran fel sem ismerik az efféle emlékeket. elfojtják őket. Bármilyen külső szituáció. vagy elhallgatják. A kíváncsiság mindig az éretlenség jele. akiknek még – különösen életük első hat évében – meglehetősen szabad bejárásuk van múltjukba. Sokkal nagyobb azoknak az embereknek és különösen gyerekeknek a száma. hacsak nem akarunk kikötni a bűnbeesés metafizikus történéseinél. hogy nyilvánosságra hozzák őket. A reinkarnációs háttér nemcsak a pszichotikus tüneteket teszi érthetőbbé. Azokban a kultúrákban. Mindenesetre tisztában kell lennünk azzal. Ezekben a kultúrákban a gyermekek reinkarnációs emlékei egészen magától értetődőek. . függetlenül attól. mivel a puszta információ még nem segít senkit közelebb múltjához. A reinkarnáció a hallucinációk és tévképzetek egész sorára ad magyarázatot. minden természetesen másként van. s ennek az átélésnek a benyomásait nem tudja elhelyezni az időben. mint az elmebetegség fenyegető jeleit. A pszichotikus tünetek jó része szintén a tudatba spontán módon jutó reinkarnációs emlékek számlájára írható. Az „ok” fogalmát persze óvatosan alkalmazzuk. akiről szólnak. hogy a korábbi testet öltésekben minden betegség „okát” megtaláljuk. A kíváncsiság korunk betegsége. hiszen csak azok az információk lesznek megfoghatóak a páciens számára. Így van ez azokkal a gyermekekkel is. hogy korábbi életének egyes morzsái a tudatába hatolnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 125 Az Akasha-krónikában olvasó által nyert inkarnációs információk aligha hasznosak annak.). nyugodtan mondhatjuk. A korábbi inkarnációk emlékei a hatodik életévben amúgy is többnyire maguktól eltűnnek. mint általában gondoljuk. Az ilyen jellegű gyermeki elbeszéléseket a szülők szorongásból vagy értetlenségből gyakran megtiltják. akik korábbi inkarnációikból emlékeznek bizonyos dolgokra. s ez azután a teljes komplexus elfojtásához vezet. amelyekben a reinkarnáció része a világképnek. tárgy vagy személy restimulálhat annyira egy embert. amelyekhez valamilyen korlát nem engedte eljutni őket (például ilyenek a debilisek vagy a beszédhibákkal küszködők stb. hogy testi vagy pszichés tünetegyüttesről van-e szó. Az Akasha-krónikában való olvasás képessége színvonalasan csak terápiában alkalmazható.

Mindazzal. megvan a saját. sokak számára milyen provokatív ez az állítás. hanem átfogja összes inkarnációinkat. hogy nem létezik olyan pszichés vagy szomatikus tünet. Talán világosabb lesz ez az összefüggés. sem a fogantatásnál nem fejeződik be. s egy élet folyamán sohasem merülhet fel olyan téma. hogy mindennek az okát a korai gyermekkorban keressük és találjuk meg. igen naiv dolog volna ennek okát csupán az adott napban keresni. Ez a módszer. a megelőző alvási szakasz ellenére egész addigi fejlődésünket hoztuk magunkkal jelzálogként. bár nem új a pszichoterápiás módszerek egyre terebélyesedő erdejében. amit már a fogantatáskor magunkkal hoztunk ebbe az inkarnációba. A reinkarnációs terápiát jómagam és munkatársaim fejlesztettük ki. azt a koncepciót szeretnénk alátámasztani. amely a problémát megválthatja „problémásságától”. sem a születésnél. amit eddig elmondtunk. akkor csak az addig megtett teljes út tudatos szemlélete hozhatja meg azt a belátást. a reinkarnációs terápia mai formájához vezetett. ha ismét párhuzamot vonunk egy élet és egy nap közé. „Ok”-ról beszélvén mi egy folyamat számunkra még megfogható kezdetére gondolunk. Ha felmerül valamilyen probléma egy napon. ha visszafelé nézzük. amelyek a távoli múltba nyúlnak vissza. Azt állítjuk tehát. Ez a tanulás azonban. Mindamellett tudatában vagyunk annak. Ha valaki e tananyag valamelyik speciális problémájának megoldásában csődöt mond. Földi életünket ugyanígy előfeltételekkel kezdjük: eddigi testet öltéseinknek megvan a karmája. mégis – tudatosan – . Nem kezdhettük ugyanis ezt a napot egy „előtörténet nélküli valamiként”. számunkra szükséges tanulási programja. Asztrológiai okfejtések nélkül is érthető. speciális. melynek belső egysége egy közös téma jegyében határozható meg. hogy ennek az „oknak” szintén vannak determinánsai. A születési horoszkóppal kapcsolatban azonban már megpróbáltuk tisztázni. amely a születés alatt lekicsinyítve meg ne jelent volna. ad infinitum. hogy az életünkben megjelenő minden probléma csakis az eddigi tanulási-tapasztalási folyamat terméke lehet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 126 Ennek ellenére az ok fogalmát sajnos túlságosan is gyakran és egészen helytelenül alkalmazzák. melynek szorosabb oka megtalálható lenne ebben az életben. vagy nem érti meg annak értelmét. Pontosan tudom. amely saját pszichoterápiás módszerünkhöz. és 1975 óta alkalmazzuk. miután sok fáradsággal végre rászoktattuk magunkat. hogy maga a születés a teljes élet lerövidítve.

mind terápiás módszerünk diametrikusan szemben áll minden eddig megszokott koncepcióval. . A reinkarnációs terápia nem korábbi életekre kiterjesztett pszichoanalízis. és nem is a hipnoterápia egyik speciális formája. sem nem primérterápiás kezelés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 127 minden eddigi módszer és elmélet ellenpólusát testesíti meg.és emberképből próbál egy konzekvens terápiát kifejleszteni. melynek a korábbi traumáktól való megszabadítás a célja. Alapállásunkból természetesen következik. hogy mind nézeteink. s az ezoterikus világ. A reinkarnációs terápia megkísérli félretenni az akadémikus pszichológia tarthatatlan koncepcióit.

Ahogy egyre jobban megszilárdult bennem ez az elmélet. s az angol Arnall Bloxham és Denys Kelsey szintén évtizedeken keresztül végzett a korábbi életekbe visszavezető hipnotikus regressziós terápiát. s a csönded – csönd és örökkévalóság. 1956-ban Bridey Murphy esete hozta izgalomba a nyilvánosságot. hogy a korábbi inkarnációk tudatosítását terápiásan fel lehet használni. előző életekbe történő visszavezetések nyomán arra a meggyőződésre jutottam. amikor sikerült egy olyan módszert kifejlesztenem. A kísérleteimről készült jegyzőkönyveket s a belőlük levonható elméleti konzekvenciákat az Élet az élet után és Az újjászületés élménye című könyveimben tettem közzé. Kísérleteim segédeszköze a hipnózis volt. amely lehetővé tette a korábbi inkarnációba való regressziót a kísérleti személy hipnotizálása . Míg a fáradságos életek láncolata nyugvó körré nem rendeződik benned – míg akaratod világakarat nem lesz. Elképzelésem megvalósítása során döntő jelentőségű volt. Ezekben a kísérletekben sikerült elérni. Manfred Kyber A reinkarnációs terápia az 1968 óta végzett kísérleteim sorozatán alapul. fejlődésüket az anyaölben. váltakozó ölekbe. s az idő időtlen. hogy a kísérleti alanyok ne csak saját születésüket. a múlt században már Albert de Rochas is végzett hasonló kísérleteket. mígnem megtanulsz olvasni a fényben. hogy mai tüneteink és korábbi életeink között nyilvánvaló kapcsolat áll fenn. s közzé is tették eredményeiket. fogantatásukat. s látod. hanem korábbi inkarnációikat is újra átéljék. Ezen tisztán kísérleti célú. ez tette lehetővé az időbeli regressziót.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 128 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA Újra és újra leszállsz ide a földre. az az ötletem támadt. hogy élet és halál ugyanaz. Ezek a kísérletek sem új dolgok.

Módszerünk eredménye. pilledtté. sem álmosság nem jelentkezik. hogy hozzájáruljunk a továbbra is álmatag életvezetéshez. az ezoterikus cél viszont ennek éppen az ellenkezője. Ez azonban tévedés. hogy a páciens belső hangjaira figyeljen. hogy egyre világosabban lássák a valóságot. minden terápia központi kérdése. Jogos a kérdés. aki ezután a hipnózistól és a hipnotizőrtől várja majd vágyai kielégítését. hogy hipnotizáltuk volna. ahelyett hogy felébredne. Röviden ellazítással kezdünk. sőt majdnem lehetetlen leírni. s mi sem áll távolabb tőlünk annál. Mindannak. tudatosabbá tegyük. amit a pácienstől a mindennapi életben elvárunk. s ezalatt sem fáradtság. A probléma ugyanis éppen az. Ez a kívülálló számára nyilvánvalóan teljességgel hihetetlenül hangzik. Ezentúl még számos más érv is szól a hipnózisfüggőség ellen. hogyan funkcionál hát az „új módszer”. ami egy pszichoterápiás ülésen történik. kicsiben azt kellene reprezentálnia. hogy lemondtunk a hipnózisról. hogy a páciens meditatív állapotba kerüljön. amely alkalmas a terápiás célú időregresszió előidézésére anélkül. mint később látni fogjuk. hogy meglegyen bennük az ősbizalom. Ezoterikus körökben nem alaptalanul bírálják a hipnózist. Úgy gondolom. s végre tudatosan élne. megtanítsuk őket. Amint már a hipnózisról szóló fejezetben említettük. ám pszichikailag zavart emberektől várhatjuk el a legkevésbé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 129 nélkül. s ez. Az ellazítás tehát a figyelmet kívülről befelé fordítja. hogy az embereket éberebbé. hogy az ember folyamatosan „alszik”. vakon. s óvnak tőle ősidőktől fogva. marionettként él. miért kerestem olyan módszert. a hipnotizálhatóság sokkal inkább a páciens ősbizalmától függ. ezért a nyilvánosság még ma is a hipnózissal hozza összefüggésbe a reinkarnációs terápiát. mintsem a hipnotizőrtől. A hipnotizációs eljárás fáradttá. Ráadásul a hipnózis nem szakítható el a hatalom problémájától. A korábbi életekből származó emlékeket sikerült mindenkiben úgy tudatosítanunk. Célunk az. Terápiánk során tehát a regresszió éber tudatállapotban következik be. hogy rá lenne utalva a hipnózisra. Ezt meglehetősen bonyolult. ez segíti elő. Ez az ellazítás lehetővé teszi. A hipnózis továbbá könnyen passzív felhasználóvá teszi a pácienst. Ezután a terapeuta segítő kérdéseire különböző elképzelések és képek . hiszen a reinkarnációs terápia időközben teljesen független lett a hipnózistól. hogy a reinkarnációs terápiában minden páciensünk képes volt korábbi életeit tudatosítani anélkül. kellően megindokoltam. álmossá teszi a pácienst.

fájdalmat. ez ismét sok. kell ezeket A fogantatás és a születés élménye Már a második vagy harmadik ülésen „visszavezetjük” a pácienst saját születésébe. hogyan megfigyelnie s egyidejűleg beszámolnia róluk. az első gyermekévek kínos élményei ártalmatlan epizódok csupán. Összehasonlítva a születés előtti tapasztalatokkal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 130 merülnek föl. ez tölcsérszerűen beszívja őt”. Kortársaink többsége számára rossz tréfának tűnik az. minden anyaméhben töltött hónapot. Persze szenzációnak hat. egészen a fogantatásig. A fogantatástól a születésig tartó időszak tudatos áttekintése több belátást hoz a páciensnek. A fogantatás megtapasztalása után bejárjuk a fogantatás és a születés közti időszakot. hogy többen arra a meggyőződésre jussanak. Ezek az élmények azonban éppoly kevéssé okai a pszichés zavaroknak. hogy születésének minden részletét és szakaszát tudatosan átélje (ehhez többnyire ismétlésekre van szükség). hogy valaki jelen lehet saját fogantatásakor. Az első időregresszió során újra átéli saját születését. hallja és érzékeli azt. hogy teste fogantatásakor már mint érzékelő és átélő tudat volt jelen. mint ahogyan a Freud óta . hogy a kezelés során a páciens spontán módon regrediál a születésbe. ami születése alatt és után történt. átéli a szülők nemi aktusát. még tovább megyünk visszafelé az időben. s a páciens megtanulja. Ekkor azt éli át. mint több száz óra analízis. Így lassan ezekben a körökben is elfogadottá válik az a nézet. alig hiszi. a gyermek számára különösen kellemetlen tapasztalat forrása lesz. és az embrionális állapotba. egészen magától értetődő lesz. így kiderül. újra érzi. Az ember éppúgy jelen van anyagi teste fogantatásakor. látja a teret és jövendő szüleit. ha azonban megtanuljuk. A primérterápiákban egyre gyakoribb. sötétben találja magát. hogy a tudatot és a testet fogalmilag elválasszuk egymástól. látja. ha mindezt az eddigi elméletekkel és terápiás módszerekkel hasonlítjuk össze. Aki maga nem tapasztalta. Ha már képes arra. s ismét valami behatároltban. mint temetésekor. miszerint a későbbi konfliktusok és zavarok „valódi okát” a születés előtt. anyagiban. abortuszkísérletet él át az embrió. s hirtelen „egyfajta örvény vonzását érzi. hogy a születés előtti időszakot tudatosan éljük át. s így fennáll annak a veszélye. illetve a születésben lehet megtalálni. mennyi szorongást.

s ez a lánc még igen sok inkarnáción fog keresztülhúzódni. hogy az újszülött lelkileg idősebb. Az előzőekkel összefüggésben manapság egyre többen azt hangoztatják. mint szülei. s azzal egyidejűleg az anya testébe való beköltözést. azt is. az eugenetika abban áll. kifejezik érkezése felett érzett örömüket. tudatosan érzékel. jó filmben és jó színházban részesítik őt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 131 elnyűtt kisgyermekkori élmények egy problémalánc tagjai. Köteteket tudnánk megtölteni a terhesség és a születés idejére vonatkozó tanácsainkkal. amelyen a gyermek meglétéről tudomást szerez. amit jobb lenne nem az ő jelenlétében kimondani. s lassan a klinikák is meghajolnak a tudatosabb szülők kívánalmai előtt. hogy megfelelően fejlődjenek. hogy a növekvő embrió csak testi méretében olyan pici. az embrió sokkal inkább attól fél. amilyen korán csak lehet – azaz. Az embrióhoz intézett egyetlen világos mondat több eredményre vezet. gyámoltalan és fiatal. mint egy többhetes terhesgimnasztika. A szülés nehézségei és incidensei arra vezethetők vissza. Ez a nézet számomra valószínűtlenül hat. Leboyer „szelíd szülés módszere” napjainkban egyre nagyobb visszhangra talál. hogy eddigi összes páciensünk s valamennyi kísérleti alanyunk kivétel nélkül leírta fogantatását. A megszületéstől való szorongás nem annyira magára a születésre vonatkozik. kezdje olyan korán gyermekei nevelését. lehetőleg már azon a napon. Hál' istennek Dr. Semmi okunk sincs arra. hogy a gyermek fogantatásától kezdve mindent. amely szerint a lélek csak a harmadik hónapban inkarnálódik. Talán valamikor majd kísérleti úton magyarázható lesz. jó irodalomban. A születés előtti nevelés. és csak jó zenében. Mivel az embriónak még nincsen saját légzési ritmusa. hogyan fog a most kezdődő élettel megbirkózni. lelke azonban több ezer év érettségét hordozza magában. hogy a lélek csak a fogantatást követő harmadik hónapban kapcsolódik össze a testtel. hogy a gyermek megpróbálja megakadályozni a megszületést. miután a sejteknek kezdettől fogva információra van szükségük ahhoz. hogy a szülők az anyaméhben lévő gyermekkel normálisan beszélgetnek. Minden szülő és szülész számára szinte beláthatatlan horderejű. elmondják neki a születés folyamatát. minden mondatot ért. hogy a bébivel értelmetlenül gügyögjünk – minden szót. ami történik. de legyen itt elég annyi. hogyan alakult ki az az elmélet. s amit beszélnek körülötte. Teljes mértékben lehetséges. Minden szülőnek azt tanácsoljuk. nem egészen foglya a polaritásnak. Erre azt tudjuk válaszolni. Ezért .

Amint a tudat a fogantatáskor összekötődik a testtel. ekkor tagolódunk be az időfüggőségbe. Ha az embrióval megszületése előtt a megfelelő módon beszélgetünk. áttekinti ezt az életét. hogy megbékélhessen az élet legelfojtottabb ellenpólusával. (A szorongás a tudás hiánya!) Például az egyik páciensem még a terápiás ülés alatt spontán ezt mondta: „Furcsa. Sokan büszkén beszámolnak róla: . Ha a kliens már több korábbi életét áttekintette. hogy egy korábbi életébe regrediáljon. születésétől haláláig. klinikai technika. hogy a születési horoszkópot a felsírás. ekkor kerülünk be a polaritásba. amikor először levegőt veszünk. szorongása meghátrál tudása előtt. Ez az oka annak is. Magától értetődik. akkor hozzásegítjük. Ezután már nem fél a haláltól. úgy oldódik el tőle a halálban. vezérfonalként kiválasztunk egy tetszőleges szimptómát. amelyek kapcsolatban állnak a tünettel. Kübler-Ross és mások klinikai halálból visszatért kliensei elmondtak. hogy ilyen egyszerű meghalni. Találkozás a múlttal Ha a páciens már tudatosította a születését. Ebből ered a megszületéstől való szorongás. amit dr. akik hetekig vitatkoznak azon. Moody. mint bármilyen más. sose gondoltam volna. ha gyermekük zavart lesz. Ennek megfelelően az egyes életeknek csak azokkal a részleteivel foglalkozunk. illetve az első lélegzetvétel időpontjára számítják ki. jelenébe és jövőjébe. fogantatását és embrionális fejlődését (ehhez körülbelül öt terápiás ülésre van szükség). Az embrió áttekinti leendő élete problémáit. ne csodálkozzanak. ezért olyan gyakori a megszületés megakadályozására irányuló kísérlet. a halállal. hogy a korábbi halálát is tudatosan átéletjük vele. Ezzel a módszerrel relatíve igen gyorsan igen távoli inkarnációkhoz jutunk. s tudja.” Pácienseim elbeszélései a halálról szinte mindenben megegyeznek azzal. ez többet segít. vagy elutasítja őket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 132 bejárása van még múltjába. s ennek alakulását követjük több korábbi inkarnáción keresztül. dr. átlátja leendő élete fontosabb fázisait – hasonlítsuk csak össze ezt a haldoklás folyamán jelentkező életfilmmel! Ez a tudás akkor oltódik ki bennünk. Ekkor egy másik történeti időben éli meg magát. hogy tudása a születéssel kioltódik. Az elmúlt testet öltések számát illetően meglehetősen gyakoriak a téves elképzelések. hogy megtartsák-e a gyermeket vagy sem. Azok a szülők pedig.

Az emberiség még mindig Bábel tornyát építi. így még sok. amelyeket egy-egy terápián átívelünk. pedig ezek klienseinkkel való mindennapos munkánk eredményei. Kezdetben magam is áldozatul estem ennek – hasonlítsák össze az itt leírtakat Az újjászületés élménye című könyvem megfelelő fejezetével. mint azt a modern történetírás teszi. hogy bizonyos jelenségeket szuggesztíve közvetítsünk vagy éppen kiprovokáljunk. amelyek sokban hasonlítottak korunkhoz. Nehéz lenne számokat mondanom. Térjünk vissza most a reinkarnációs terápia lefolyásához. Egy körülbelül 12 ezer éves atlantiszi inkarnáció nálunk egyáltalán nem számít különösen réginek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 133 tudják. Pácienseinknek néhány ülés után már semmi kedvük ahhoz. Ezen a ponton igen nagy a veszélye a téves interpretációknak. hogy egyes olvasóink számára egészen elképzelhetetlenek a kijelentéseink. teljességgel elképzelhetetlen jelenség vár arra. Mivel kedzetben ezek az eredmények egyáltalán nem feleltek meg elvárásainknak. Magunk is a materiális szintet kezdtük el kutatni. tehát minden fejlődést hanyatlás és pusztulás követ. Munkánk során alapvetően revideálnunk kell majd az ember korával és eredetével kapcsolatos nézeteinket. s eközben számunkra is elképzelhetetlen dimenziókhoz kellett hozzászoknunk. hogy aktuális problémája vagy tünete ősrégi. Tökéletesen tudatában vagyunk annak. az menjen csak el egy planetáriumba. érthetően sohasem próbálkoztunk azzal. amelyekkel ma a tudomány dolgozik. s meditáljon el azokon az asztronómiai nagyságrendeken. Aki itt most végére ért a csodálkozásnak. . Időről időre már voltak olyan magas kultúrák. mint azt manapság feltételezik. hogy az emberi tudat felfogja. Az anyagi világ kétségkívül grandiózus kutatása után most a lelki élet kutatása folyik. hogy elmúlt életeiket számolgassák. Az emberiség sokkal idősebb. és semmiben sem különböznek más terapeuták munkaeredményeitől. A kívülálló számára azok az időtávolságok is elképzelhetetlenek. A páciens a tünetlánc újraátélése során észreveszi. A ritmus törvénye ezen a területen is érvényesül. de lényegesen távolabb megyünk vissza a múltba. hasonló formában szinte mindegyik előző életében előfordult. hogy ők már négyszer is éltek! Elmúlt életeink száma valójában áttekinthetetlenül sok. Hivatalosan alig néhány lépés van mögöttünk ezen az úton.

hajlamosak vagyunk arra. Mindezek az események egy lánc szemei. még sok olyan szituáció lesz. s amelynek tartalmát ismételte későbbi életei megfelelő formáiban. hogy víziszonyának okát a megfulladás tényében lássuk. Vagy megfordítva: nagyon is elképzelhető. Vagy egy másik páciens.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 134 Ha a korábbi életben olyan traumatikus helyzetet találunk. Lássunk egy példát: egyik kliensem nem lát a bal szemére. A kliens egészen addig a pontig csak szerencsétlen. hogy valamely zavar okát a korai gyermekkorban kell megtalálnunk. amelyben a bal szeme világát elveszíti. zavarai okát anyja viselkedésében kell keresnie. hogy megfulladt. s átéli. amelyet ebbe az életébe is magával hozott. ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. amikor a terápiában egy tünetlánc feltételezhető végére érünk. Ez a következtetés azonban alapvetően téves. amely szükségszerűvé tette későbbi szenvedéseinek sorozatát. akkor a traumatikus élmény egészen biztosan nem ostoba véletlen volt. amelyben későbbi szenvedéssorozata okát látta. hanem egy olyan probléma kifejeződése. örök áldozatként éli meg önmagát. ha egy páciens úgy gondolja. hogy annak a páciensnek a múltjában. A szokásos pszichológiai gondolkodás rendszerében hajlamosak vagyunk arra. illetőleg a tünet „okának” tekintsük. hogy előélete valamelyik kellemetlen . ez azt jelenti. vagy ha úgy. törvényszerű történés. következő életében félni fog a víztől. Nincs számottevő különbség aközött. Ha a korábbi inkarnációkra alkalmazzuk azt a gondolatsort. aki fél a magasságtól. hogy az egyik korábbi életében egy nyílvessző beletalál a bal szemébe. hogyan lökték le egy szikláról előző életében. amely tartalmilag egybecseng a beteg jelenlegi tünetével. „őstraumájának” nevezhetnénk őket. mint az az elképzelés. az. hogy a tünet. Átéli. amelyek mind olyan minőségűek. Ha folytatjuk példánkat. ilyenkor kliensünket abba a szituációba regrediáltatjuk. Ekkor a páciens azzal a saját karmikus bűnével szembesül. aki egyik életében vízbe fulladt. sok más. akinek a bal szemét a nyílvessző kilőtte. hogy annak az embernek a lelke. amelyet erre az életre kifejlesztettünk. ugyanazon a szinten marad. hogy ezt a szituációt „őstraumának”. hogy a tünet okát ezekben a korábbi élményekben lássuk. olyan szituációt fogunk találni. A döntő lépés akkor következik be. s maga a lánc adja minden szituációban a közös problémát. Ha továbbkeresünk. amelyet már abba az inkarnációba is korábbról vittünk magunkkal. ugyanis egy probléma külső megjelenítése.

aki másoknak okozza mindazt. mert azt gondolja. annak nem lehetnek negatív hatásai. Egy aktuális problémára vonatkoztatva mindenesetre a karmikus bűn a végtelen ritmus egy fázisának legalábbis az elejét fogja jelenteni. Ezek a szorongások azonban nem igazolódtak be. semmiképpen sem lesznek képesek feldolgozni ezt. ami miatt pár ezer éve megállás nélkül panaszkodik. Ha az ember addig tökéletesen elfojtott árnyékát lépésről lépésre tudatába integrálja. amit az egyház az eredendő bűn fogalmával ír le. egészségesebb . de hatalmas lépés a gyógyulás felé. Vannak. hogy ezt mégsem tesszük. De még ez a karmikus bűn sem az abszolút végpont. Szembesülni bűnünkkel nem egyszerű. s a páciens a látványt. a következő gyakorlati okai vannak: 1. nem létezik. Ha sikerül meglátnunk bűnünket. akik szoronganak attól. ha megtudják. egészebb. A konfrontációt megelőzően éppen a bűnről való tudattalan tudás okoz szorongást. hogy valamikor megöltek valakit. determinánsai után tovább is kutathatnánk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 135 eseményében. ugyanis mindkét esetben a külvilágra vetíti ki a felelősséget. mint múltjának egy darabját tudatosan integrálja. Ősi bölcsesség. olyan. amit elfojtunk”. amiről állítólag egyáltalán nem volt tudomásunk. félnek. méghozzá olyan cselekvőként. amelyet olyasmi okozott. Annak. Mindettől valami egészen különböző dolog történik. Ami tudatos. hogy nem bírnak majd együtt élni ezzel a tudással. hogy megismerjék saját bűneiket. hogy mások okozzák azt neki. Sokan azt hiszik. az a nyomás. akkor ezt az okot így feltétlenül a karmikus bűnben találjuk meg. Bűn és felelősség A páciens a bűn elismerésével teljes sorsáért magára kell vállalja a felelősséget – ez pedig olyan lépés. A páciensnek integrálnia kell árnyékát. ez az egész nyomás megszűnik. amely megnyitja a gyógyulás kapuját. Konkrét végpont. amikor valaki saját karmikus bűnével szembesül. egyszerűen a valóság megpillantása. Ha még egyáltalán használjuk az „ok” fogalmát. A bűnnel való konfrontáció a terápiában abszolút értékítéletmentesen történik meg. hogy „csak az nyomaszt. egyre teljesebb. tehát cselekvőként kell megélnie önmagát. 2.

mint egykor. hogy a kegyelem elve ellentétben áll a karma kemény törvényével. s azok karmikus bűnokait követjük. Csak az érheti el a fényt. utána mindenki szokatlanul szabadnak. A karma törvénye gondoskodik róla. A bűn elfojtása. Ha a konfrontáció gyakran kellemetlen is. Ha pácienseink ősproblémáit elemezzük. aki ezt elérte. A karma célja az emberi belátás. Amikor konfrontálódunk bűnünkkel. míg ma már többnyire felismerhetetlenül kifinomult. mert eltávolít a valóságtól – de ugyanolyan egészségtelen. majd a feloldozással mentesíti őt ettől a tehertől. ez az a pont. tehát bűn terheli. aki korábban ne követett volna el bűnt. ha túlterheljük magunkat bűnnel és önváddal. Hibák nélkül nincsen fejlődés. Először is tudatosítja a hívőben. Nincsen olyan ember. aki átmegy a sötétségen. mint minden más polaritás. hogy egyszer minden ember eljusson hibái. s a valóságban kölcsönösen feltételezik egymást. ez a téma pedig a hatalom. Kegyelemben csak az részesülhet. hogy mint ember bűnös. Az egyházi tradíció meglehetősen kiegyensúlyozott viszonyban van a bűn kérdésével. bűnei felismeréséhez. aki kéri. kerülnünk kell minden szélsőséget. az megérett a kegyelemre. s ez az ára tanulásunknak. A probléma ma is ugyanúgy jelen van. Aki kéri a kegyelmet. Vannak. és mégis kerüli a tüzet. bár a távoli múltban jóval durvább és sokkal látványosabban strukturált. Így a kegyelem csak a karmán keresztül lehet hatékony.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 136 lesz. Az . Ezek a láncok végül is egyfajta csomópontban végződnek. az elismeri bűnösségét. A karma és kegyelem közötti ellentmondás látszólagos. másokra való kivetítése beteggé tesz bennünket. nem újabb terhet veszünk magunkra. hogy azok egy közös témára redukálhatók. mert előbb-utóbb összeroppanunk súlyuk alatt. megkönnyebbültnek érzi magát. El kell fogadnunk. szublimálódott. e kettő is középen egyesül. aki még soha nem égette meg magát. ahol a páciens mindeddig csődöt mondott. Ezért nincsen olyan ember. hogy emberlétünkből eredően bűnösök vagyunk. hanem megszabadulunk egy tehertől. Az ősprobléma: a hatalom Egy terápián belül több karmikus láncot. akik azt vetik ellenünk. azt találjuk. amely szerint minden bűnnek megvan a maga következménye. Amikor a bűnnel foglalkozunk.

Az a múlt újra és újra felbukkan az emberben. hogy választania kell: beteg legyen-e. kísérlet arra. Mi azonban nem ezekre az alibitettekre gondolunk. Egykor a Paradicsomban is a hatalomvágy vezette az embert. hogy semminek ne rendeljük alá magunkat. A tünetek szó szerint maguktól eltűnnek. hogy leckét vegyen alázatból. mint az egodominancia. ha elfojtja a múltját. mi a rossz. a választás semmi esetre sem lesz könnyű. Természetesen a beteg azt hiszi. ő akarta eldönteni. Tudattalan hatalmi vágyaink kiélésére korunkban a betegség biztosít szabad teret. amely így kezdődik: „azt akarom” vagy „azt szeretném” – hatalmi igényeinket fejezi ki. egyszerűen feleslegessé válnak a kliens számára. az lassan itt és most is észre fogja venni és le fogja leplezni. mi a jó. ugyanis betegsége motivációja nem tudatosult benne. ők mindent megtettek. Korunkban a hatalomgyakorlás leggyakoribb formája a betegség. hogy a pácienst a jelenbe vezesse. mint mondják. A hatalom ellentéte az alázat. hogy ismét egészségesek legyenek. Aki azonban korábbi inkarnációi részleteiben átéli hatalomvágyát. hogy egészséges szeretne lenni. Ez a képesség nem intellektuális szinten fejlődik ki. hogy akaratunkat másokra kényszerítsük. mindig szívesen kötött szövetséget a Sátánnal. aki beépítette azt tudatába. A hatalom ugyanaz. bár nem is kezeltük őket. s az tudattalanul hat benne tovább. de a hatalom volt s maradt is az a probléma. A reinkarnációs terápia nem menekvés a múltba. Hogy hatalmát megtarthassa. Ha felismeri. ami átpolarizálja az embert. ekkor viszont sosem sejtett világossággal lesz képes . hanem a valóság megtapasztalása útján. hogy megízlelje az almát: nem akarta alárendelni magát a törvénynek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 137 ember a hatalomba betegszik bele – régebben egészen kiélte. mindent megpróbáltak. adta el neki a lelkét. ma rafináltan kendőzi –. A tudat a jelenben változik. ez az. ezért is gyógyul meg a páciens. Ezért a hatalomért az ember mindig kész volt magas árat fizetni. hanem ellenpólusként használja fel a múltat arra. Senki sem élhet itt és most tudatosan. avagy lemondjon a hatalomról. hiszen. Bár ezt maguk a betegek hangosan cáfolják. aki átlátja. amely az embert kudarcra ítélte. hogy évezredeken át nem riadt vissza a szenvedéstől. Csak az tud megválni a múltjától. Minden kijelentés. így az idősíkok összekeveréséhez vezet. Csak az lesz képes arra lassanként. Valójában ezért nem akarnak a betegek betegségeiktől megszabadulni. csak hogy hatalomhoz jusson.

. A túlvilágról. hogy a tökéletesedésre irányuló fejlődésünk során megszabaduljunk az újjászületések körforgásától. A reinkarnációs terápia nem elégíti ki a korábbi életek iránti kíváncsiságot. egy olyan egység. Mindaddig igent mondunk a földi életre. Ez a méreg azonban gyógyszer lesz számára. nem a nép ópiuma. hanem éppen olyan differenciált. mert a túlvilág sem mutat homogén képet. A terápián belül azonban megpróbálunk csak azokkal az időszakokkal foglalkozni. A reinkarnációs terápia a homeopátia hasonlóságtörvényét követi: a beteg a tünetláncok mentén folyvást hasonló szituációkkal szembesül. hanem éppen azt a követelményt. amelyek pusztán kíváncsiságunkat elégítenék ki. s így eloldhatja az embert az ősproblémájától. vajon múltban tett utazásaik során a páciensek az egyes inkarnációk közötti időszakokról is beszámolnak-e. Túlvilági tapasztalatok Gyakran felvetődik az a kérdés. amely magával vitt tudatállapotának megfelel. Ehhez jelenünket a múlttól el kell választanunk. mint különböző fejlődési fokain az emberi tudat maga. meg kell tisztítanunk. melyben a formák a legkülönbözőbb lelki tartalmaknak felelnek meg. kutatásainkat e téren azonban még korántsem fejeztük be. Minden ezoterikus út célja az. célunk azonban túl van a materiális világon. A reinkarnációs terápia a megtisztulás fáradságos útja. mert olyan érdekesnek tartjuk. s amelybe visszavágyunk. s kerüljük azokat a kérdéseket. nem egy új élet ígéretével vigasztalja az embereket. tisztán képi szint. ameddig az fejlődésünk szempontjából szükséges.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 138 átélni a jelent. s közben rátalál a bűn mérgére. Azért nézzük meg a múltunkat. A rezonancia törvényének megfelelően az elhunyt lelke a túlvilágon azt a szintet éri el. mert ma már lényegtelen – és nem azért. Az egymásra következő reinkarnációkban mi nem vigaszt látunk. illetve a testet öltések közötti időszakokról sokkal bővebb tapasztalatok állnak rendelkezésünkre. amelyből egykoron kiváltunk. hogy az ember valóban állandóan és valóban tudatosan a jelenben éljen. A túlvilág asztrális világ. mert a felismerés a mérget hatványozza. Ezért is van az. A fenti témáról általános érvényű kijelentéseket azért is nehéz tennünk. hogy a túlvilági tapasztalatok terén még gyerekcipőben járunk. mint alig néhány évvel ezelőtt. amelyek a páciens szempontjából relevánsak.

mégis tudom. és magamat is az ágyban. Ezektől az esetektől eltekintve. hová vezet. a nagyanyám kézen fogva vezet. a házvezetőnőt. hogy én mit mondok. Nem beszélünk. Az egyik páciensem például. Azután megint fellebegek. kellemesnek írják le. egy lyukat vagy egy hasadékot keresek. fényes színeket látni. más lényeket is látok itt. minden éles. melynek külleme és hangulata az ő lelki minőségének felel meg. a túlvilágot általában szépnek. illetve beszív valami. aki igen távoli előző életében uralkodó pozícióban volt. mint egy tájat. s minden remeg a rémülettől. amelyekkel ott találkozni lehet. gonoszsággal és szeretetlenséggel teli életet követnek. mindig a hely minőségének felelnek meg. látom a házat és a kertet. a levegő telve rémült sóhajokkal. illetve bizarr tájon találom magam. Azok a lények.” Mind hasonlóan kellemetlenek azok a túlvilágleírások. Lágy. Elmondja. Mindenki jól érzi magát. hullámos tájra érünk. hideg. szakadatlanul valami rejtekhelyet keresek. a következőképpen írta le a túlvilágot: „Halálom szenvedésekkel teli. mindent látok. elutasító. többek között patkányszerű állatok. amelynek képei végül is csak a lélek tudatállapotát tükrözik vissza. Nem vagyok többé én. Fúj a szél. és hogy mindent meg fog mutatni. Egy haldokló gyermek beszámolója például így szól: „Lassan minden könnyebb lesz. Minden félelemkeltő. s kegyetlen módon visszaélt a hatalmával. majd valamilyen sötét szférában. Az elhunyt gyakran úgy éli meg a túlvilágot. Hosszú idő után végre találok egy hasadékot. látom a mamámat. hogy mit mondanak. Még a színárnyalatok is fenyegetőek. Még . Rémségesen sokáig kell itt maradnom. Az a legrémesebb. elkezdek lebegni. amelyek valahogyan átmennek egymásba. nehezen tudnánk a túlvilágot egy egységes képben megragadni. lassú és magányos. és megsimogatom a mamámat. Lágy. Céltalanul bolyongok. Apám anyja. a papámat. Mivel ezek a szintek különbözőek. Fellebegek a mennyezetig.” A túlvilágról szóló leírások a legszörnyűbb ősborzalomtól a legfantasztikusabb tájakig tartanak. hogy az ember nem szokik hozzá a borzalmakhoz. ebbe gyorsan benyomakodom. mindenki boldog. hogy a túlvilág pokol vagy mennyország-e a számára. majd visszalibegek. Mindig az adott lélektől függ. A táj diszharmonikus. szögletes. amiben elbújhatnék. karriervággyal. de nem találok semmit. Szörnyű zajt és robajt hallok. Mindenekelőtt olyan rémséges halálfélelmem van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 139 Így minden lélek a saját túlvilágába kerül. hogy majd megőrülök. s ők is tudják. Nagyon kedves hozzám. és mégis én vagyok. Más lények is vannak itt. amelyek hatalommal.

s glóriát vonjon minden kijelentés köré. csak azért. hogy valaki „nem veszi észre” saját halálát. hogy szót se ejtsünk róla. hogy a földi test elhagyása után nem a saját útjukat járják a túlvilág szféráiban. Annak. illetve lények között. akik valamilyen okból olyan erősen fixálódnak a földön történtekhez. Ha eltekintünk a teljesen sötét szféráktól. hanem tisztán pszichikai világ. „mert odaátról jött”. akik kérik ezt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 140 egyszer hangsúlyozzuk. hogy kétségbe vonnánk egyes spiritisztikus jelenségek valódiságát. mint annak. a túlvilág annyira kellemes. hogy az illető nem érzékelte tudatosan saját halálát. hogy általában senki sem nagyon akar innen visszatérni a materiális világba. Sokkal csekélyebb annak az esélye. hogy a túlvilág a lélek fejlődési szintjének felel meg. A test halála után gyakran azonnal világosan látjuk az életünk során elkövetett hibákat. ki akarjuk egyenlíteni őket. A túlvilág éppolyan differenciált és sokrétű. mint itt a földön – bár ezt a spiritiszták sokszor elfelejtik. ezért egy élő ember testében próbálnak helyet találni. vagy akár nem is emberi lények privát véleményeit és nézeteit halljuk. hogy ismét cselekvőképesek legyenek. Azokat a lelkeket nevezzük „földhöz kötöttnek”. így minden benne található lény és jelenség is. de mindenkit óvni szeretnénk attól. hogy a lelket jelentékenyen érettebbé vagy okosabbá tegye. Minden érdeklődésük földi eseményekre vonatkozik. Mivel a halál önmagában nem alkalmas arra. gyakran az az oka. mint itteni világunk. hogy szilárdan hisz benne: a halállal mindennek . Eddigi tapasztalataink azt mutatják. hogy még egyszer inkarnálódnunk kell. hogy a túlvilág nem anyagi szint. nem tehetjük meg. sőt nyilvánvalóan még tanulhatunk is ott. hogy tévedhetetlennek tartson. de mivel igen fontos. Az ilyen földhöz kötöttség oka – bármilyen furcsán hangozzék is – többnyire az. jóvá akarjuk tenni. ettől azonban még nem kevésbé valóságos. a butaság és a bölcsesség a túlvilágon is hasonló módon oszlik meg. amelynek megértéséhez még nem adottak a feltételek. Nem arról van szó. Csak akkor jutunk olyan belátásra. A túlvilágon is van kontaktus a lelkek. hogy fejletlen lelkek. hogy spiritiszta médiumokon keresztül valóban magas színvonalú spirituális üzenethez jussunk. A földhöz kötött lélek Most olyan témát érintünk. Magasabban fejlett lények segítségében csak azoknak lesz részük. ha felismerve saját hibáinkat.

segítségre szorul. igen sajnálatos helyzetben van. amíg a földi történésektől el nem fordul. hogy a hátramaradott gyászolók az elhunyt lelkét magukhoz akarják láncolni. „nem engedik szabadon”. a terápiás foglalkozásokon a földhöz kötött lelkek rendelkezésére bocsátotta testét. hogy az ilyen lelkeknek megadják a szükséges segítséget. hogy minden eredendő vallás ismeri a halotti mise vagy a holtakért való közbenjárás rítusát. Ezért van az. amelyet az illető még halála után is feltétlenül maga szeretne korrigálni. s az úton kapható segítséget. Igen jelentékeny dokumentuma ennek a Tibeti Halottaskönyv. aki. Túlvilági lények azonban mindaddig nem nyújthatnak segítséget neki. A század első felében dr.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 141 vége. ezt azonban hamar kiegyenlíti. ez könnyű tünetektől egészen az elmebetegségig terjedő zavarokat okozhat. ha egy másik földi testhez tapad. s így a kliens is megszabadul tüneteitől. Ha valakit lelkek tartanak megszállva. Ezekben az esetekben nem a pácienst. Wickland amerikai pszichiáter több mint harminc éven keresztül kezelt skizofrén betegeket ezzel a módszerrel. Az egyetlen érzékelhető változás cselekvőképességében lesz. hogy az elhunyt lelkét vezesse. hogy befolyással van a földön történtekre. Ha valaki ezzel a meggyőződéssel hirtelen meghal. s ezek rajta keresztül beszéltek és fejezték ki magukat. szubjektíve olyan kevéssé változnak meg számára a dolgok. Sok szól amellett. fel kell ismernie új útját. s nem kér tőlük segítséget. A földhöz kötött lélek semmi rosszat nem akar. de oka lehet az is. Fel kell fognia. Az ilyen lélek terápiájának lényege. ez hozzásegíti őket ahhoz. de ezt a „megszállottságot” ne keverjük össze a démonokkal vagy az ördögtől való megszállottsággal. s ezáltal az az érzése lehet. mivel kiemelkedő médium volt. Szó szerint fordulatot kell tennie. A földhöz kötöttség másik oka lehet valami olyan alapvető hiba. hanem a lekötött lelkeket kell kezelni. Munkáját – ami igazán nem volt egyszerűnek nevezhető – felesége tehetsége tette lehetővé. . Így az élők feladata. így a földi dolgok nem érintik többé. hogy nincsen saját teste. hogy felvilágosítják állapotáról. hogy a skizofrénia fogalma alá tartozó betegségek jó részének köze van a földhöz kötött lelkek jelenlétéhez. hogy egyszerűen nem jut eszébe. Bizonyos körülmények között egy élő személyt több földhöz kötött lélek is megszállva tarthat. hogy meghalt. a benne leírt rítusnak az a feladata. s utólag tudatossá teszik benne halálát. hogy elszabaduljanak.

inkább csak egy köztes állomás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 142 Az utóbbi években saját tapasztalatokat is gyűjtöttünk ezen a területen. s így kezelhessük is őket. Ha az inkarnációkat egy iskola osztályaival hasonlítjuk össze. amely a holtat idekötözheti. hogy a gimnázium előtt és után is vannak még . Az az elterjedt vélekedés azonban. Ebben az összefüggésben soha ne feledkezzünk meg arról. A köztes időszakok megrövidülése. az emberiségre például azt mondhatjuk. Sok minden szól amellett. Bár munkánk s felismeréseink e témában még kezdeti stádiumban vannak. s nem égi bölcsességek közvetítői. Ma azonban többnyire tíz évnél is rövidebb idő telik el az egyes inkarnációk között. kezdetben milyen veszélyeket rejtenek az efféle eljárások. hogy az emberiség mint olyan. Ezért minden laikust óva intünk attól. illetve a terápia teljesen új lehetőségeire nyílik mód. Minél rövidebb a köztes időszak. A laikusok úgy segíthetnek rajtuk. illetve meghosszabbodása irányítja a népesedés növekedését. visszaszólíthatja. gondolattal. nem egy zárt kör állandó létszámmal. hogy a hátramaradottaknak fel kellene hagyniuk minden olyan tevékenységgel. ha imádkoznak. A lélek fejlődési fokozatai Az egyes lelkek különböző időtartamokat töltenek a túlvilágon. hogy ezek a lelkek segítségre szorulnak. A megváltó terápiában központi szerepe van az imának – egyes lelkek könyörögnek. hogy ebben a problémakörben a segítségnyújtás. egészen biztosan téves. illetve csökkenését. Mindebből az következik. annál több ember él a földön. hogy imádkozzunk értük. hogy a távolabbi múltban több évszázadra kiterjedő köztes időszakok is előfordultak. Ezért tisztában kell lenniük azzal. amely szerint az egyes inkarnációk között több száz vagy ezer év telik el. saját útjára tereli. az is kiderült. A spiritiszták is főként ilyen földhöz kötött lelkekkel érintkeznek. hogy ilyen jellegű kísérletekbe kezdjen. Terápiánkon belül újabban lehetőség mutatkozott arra. Ezt a terápiát én „megváltó terápiának” nevezem. mert az érintett lelket eloldozza kötöttségeitől. Bár Wickland tapasztalatai beigazolódtak. hogy a földhöz kötött lelkekkel médium nélkül is kapcsolatba lépjünk. ha halotti misét mondatnak értük – ennél nagyobb szolgálatot aligha tehetnek nekik. azt azonban már eddigi tapasztalataink is mutatják.

mivel nem vagyunk még tisztában azzal a törvénnyel. amely az emberiségbe lépéshez szükséges – s ha mint ember tökéletessé vált. Miután ezzel kapcsolatban több hipotézist ellenőriztünk. s ma már semmiképpen sem gyakoriak. ha valaki „visszafokozódik” valamilyen állati inkarnációba. az „állatvilágban” még csoportlélek uralkodik. Az individuális lelki fejlődés csak az emberi létben kezdődik. de nincsenek mindig együtt. a kérdést mégsem lehet pontosan megválaszolni. hogy még az állatvilágban is akad tanulnivalója. a végtelen hierarchiában még számtalan feladat várja. hogy a lélek meghatározott nemmel rendelkezik. pillanatnyilag azon a véleményen vagyunk. míg eléri azt az érettségi szintet. Sokszor fölvetődik az a kérdés. amikor valaki hosszú inkarnációs láncokon keresztül mindig ugyanazzal a személlyel találkozik. Ellentétes nemű inkarnációk csak olyan esetekben fordulnak elő. amely a nemek változtatását vezérli. Mivel a lélek és a duállélek fejlődése függ egymástól. akivel szemben elkövettük. A tudatunk számára rettenetesen hosszú időszakok áttekintése során a problémák és hibaláncolatok struktúrája . Bár tapasztalatból tudjuk. ha emberként olyan súlyosan megsértette az emberi magatartás alapformáit. amely már kívül esik az emberi birodalmon. Testet öltéseinek többségében a lélek ugyanazt a nemet viseli. hogy a nemek váltakozhatnak. illetve ásványi világig nyúlnak vissza – ezeket azonban nem kell szorosabb értelemben vett inkarnációknak elgondolnunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 143 tanintézmények. gyakran találkoznak. Ezek a visszafokozódások főként az emberlét kezdetére vonatkoznak. hogy alapvető magatartásmódok megváltoznának. A szerelem és a gyűlölet. amikor a léleknek bizonyos tapasztalatok megszerzéséhez vagy karmája betöltéséhez erre van szüksége. amelyek egészen az állat-. vajon az ember az inkarnációk során változtatja-e a nemét vagy sem. Ebben a felismerésben gyökerezik a terápia sikerének egy része. Az emberi lélekben olyan emléknyomokat is találunk. amelyhez egy ellentétes nemű duállélek csatlakozik. Az egyik legfantasztikusabb jelenség az. Egyes esetekben mégis előfordulhat. a lélek is különböző birodalmakat jár be. hogy a különböző testet öltések problematikája milyen hasonló – évezredek telnek el anélkül. Karmikus vétkünk árát mindig ugyanannak a személynek fizetjük meg. növény-. a vonzódás és az ellenszenv elmúlt idők maradványai. A reinkarnációs terápia legmegrázóbb tapasztalatai közé tartozik.

Megtapasztalja védettségét egy értelemtől vezérelt kozmoszban. amelytől megbetegedett. ha a dolgok elveszítik értelmüket számára. sőt a legtöbb terapeuta szándékosan kerüli őket. Ezeket a témákat – bármennyien állítják az ellenkezőjét – nem a terapeuta veti fel. feltétlenül találkozunk a következő kérdésekkel: mi az élet értelme. hogy egyik vagy másik vallásos . Felismeri. mint megbetegedése előtt volt. hogy ez csak mélytudata megváltozásával együtt történhet meg. amely a legkisebb részletekig megmutatja a személyiség struktúráját. Ez a felismerés rákényszeríti. A lélek csak akkor betegszik meg. A terápia nem ad teret az egyházi missziónak. hogy megváltozzék. hogy a beteg ismét olyan normális legyen. hogy az ember konfrontálódik bűneivel. akkor csak attól az igazságtól gyógyulhat meg. megbetegedett az igazság mérgétől. Éppen a pszichésen beteg az. A páciens eredetileg csak azt várja. hogy a tünetei megszűnjenek. hogy minden tettével csak azt aratja le. Ez az ősalapokhoz való visszakapcsolás már re-ligio. amennyire őt a neurózis a normalitástól eltérítette – csak éppen a másik irányban. A neurotikus „többet” látott – de nem bírta elviselni a valóság látványát –. amit egyszer le kell majd aratnia. terápiánk végső célja. Ha egy pácienst elkísérünk individualizációja útján. akit már megérintett az a valóság. rákényszerül. A gyógyítás célja tehát soha nem lehet az. mi a megváltás. A reinkarnációs terápiában az ember megismeri sorsa értelmét és igazságosságát. van-e Isten. hogy a vallás problematikája egyáltalán nem zárható ki a pszichoterápiából. Vallás és reinkarnáció Tapasztalataink azt mutatják. s felismeri. azaz. amit egykor elvetett. mint egy mikroszkóp. A reinkarnációs terápia úgy működik. hogy egyetlen feladata: ennek a kozmosznak a szolgálata. egy sikeres terápia után a páciensnek ugyanannyira kell a normalitás fölött állnia. Azáltal. hogy sorsáért magára vállalja a felelősséget. ugyanakkor újból elvet vele valamit. Ha homeopátiás módon gondolkodunk tovább. amely „egészen normális átlagember” számára többnyire tökéletesen ismeretlen. hogy az „itt és most”-ban éljen. s nem veszi észre. A religióval való szembesülés nem ugyanazt jelenti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 144 teljesen megvilágosodik előttünk. hiszen a gyógyítás a vallás ügye.

vagy pedig folytatja individuális útját. keresztre feszítik őket. Az intézmény lényegéhez tartozik a hatalom gyarapítása – a hatalom pedig minden vallás fő ellensége. 553-ban. A hivatalos keresztény egyház elutasítja a reinkarnációt. sőt mint rituális keretet gyakran saját útján fel tudja használni őket. 27- . Ennek ellenére vannak olyan helyek a Bibliában. s ez jól példázza. hogy csatlakozik-e valamelyik valláshoz vagy felekezethez. azok. aki hisz a lélek kitalált előegzisztenciájában. hamisítatlan. (Márk evangéliuma 8. vagyis csak a tiszta tanokat értjük.” Állítólag a Szentírást is ekkor tisztították meg a reinkarnációra vonatkozó szövegektől. mint minden más intézmény. Bár nehezen igazolható. Mindkét csoportban ijesztően ritkán fogják fel a religio lényegét. nem az egyházakat és az intézményeket. Csak Jusztinián császár idején. Időről időre újra feltűnnek közöttünk a valódi beavatottak. nem lesz többé agresszió az emberi vallási közösségek gyengéivel szemben. az ökumenikus zsinaton utasították el a reinkarnációs tanokat: „Átkozott legyen. vajon Keresztelő Szent János Illés próféta reinkarnációja volt-e. sok minden szól amellett. örök érvényű tanokat hirdetik – de a mindenkori szolgálatban lévő írástudók és farizeusok üldözik. A religióval kapcsolatos infantilizmus éppoly erős az egyházak híveiben. Ha a terápia során egy páciens megérti a religio lényegét. ezért ugyanúgy ki vannak téve emberi tévedéseknek és hibáknak. saját döntésére bízzuk. Abban. Sajnos az emberek többségében a vallásos tudat erősen infantilis. s förtelmes restaurációjában. hogy Krisztus idejében s azután még jó pár évszázadon keresztül a reinkarnációban való hit egészen magától értetődő volt. mint ellenségeiben. mégis egyértelműen azt mutatják. hogy mi a vallás. Ezen az alapon kell szemlélnünk a „reinkarnáció és a kereszténység” problémakörét is. s így is marad. Amikor mi vallásról beszélünk. aki felfogta. kivételt képez a Rudolf Steiner tanait követő keresztény közösség. Így például minden evangélistánál ott találjuk azt a kérdést. hogy Krisztus tanítványai számára az újraszületés gondolata magától értetődő volt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 145 irányzat vagy felekezet természetéről vitatkozunk. Ezért aztán az egyes vallások és egyházak tanai és az igazi között mély szakadék tátong – ez mindig is így volt. hogy a kereszténység gondolatköre igenis összefér a reinkarnációval. Bizonyosságot e témában csak a vatikáni könyvtár szolgáltathatna. Az egyházi intézmények emberek alkotásai. amelyek bár nem elégségesek ahhoz. hogy a reinkarnációt a keresztény tanok tárgyává tegyék. ezen mindig a religiót. akik a valódi.

hanem azt mívelék vele.) a következőket találjuk: „És megkérdezék őt az ő tanítványai. hogy egyre újabb és egyre jobb életet éljünk. hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. hogy Illés immár eljött. hogy előbb Illésnek kell eljőnie? Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb. ki vétkezett. – Sorsunk. Nyssai Szent Gergely. Illés ő. máskor a gonoszra. Tertian. mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd őtőlük. Szent Hilarius. 13-14.” (9. hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett. mondván: Miért mondják tehát az írástudók. ha be akarjátok venni. és útközben megkérdé az ő tanítványait.” „Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. Sok egyházatya megnyilvánulása még egyértelműbb a reinkarnációt illetően. – Az életek egymásutánjában mindannyian a tökéletesség felé haladunk. Nemesius és mások is. Szent Jusztinusz.) A tanítványok kérdésében benne rejlik a korábbi inkarnációk feltételezése.” (Máté 11. és némelyek Illésnek. ) „És elméne Jézus és az ő tanítványai Czézárea Filippi falvaiba. Louis Pasavali érsek ezt írja: „Az a véleményem. amit akarának. nem vonja kétségbe a kérdés jogosságát. aki eljövendő vala. vagy ennek szülei. ha az újjászületés gondolatát nyilvánosan . ”(Vö. legyen az a földön. K. Ekkor megértették a tanítványok. némelyek pedig egynek a próféták közül. aki születésétől fogva vak vala. Schmidt Nem csak egyszer élünk című könyvében számos erre vonatkozó idézetet gyűjtött össze. hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik. 1-3. hogy jelentős lépést tennénk előre. hanem. Az újjászületések végén odaadásunk Istennek valamennyi szennytől megtisztít bennünket. amely nem volt benne a kérdésben. hallja. csak éppen egy harmadik aspektust mutat fel. sem ennek szülei. 10-13. vagy más világokban. Ezen Jézus válasza sem változtat. mondván: „Mester. És kérdezék őt tanítványai.” Kifejezetten a reinkarnáció tanai mellett foglalt állást még Szent Jeromos. és nem ismerék meg őt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 146 28. Ugyanez érvényes János evangéliumára: „És amint eltávozék. és mindent helyreállít. O.) Majd Máté evangéliumában (17. Akinek van füle a hallásra. 13-15. Hadd álljon itt néhány ezek közül: A nagy Origenész ezt írja: „Aki tudni akarja.) Ez a valamennyi evangéliumban felvetődő kérdés csak a reinkarnációval a háttérben érthető meg. amely megelőzi ezt a mostanit. De mondom néktek. keresse az okot egy olyan életben. Alexandriai Kelemen. És. Máté evangéliuma 16. miért hallgat az emberi lélek egyszer a jóra. Ruffinus. Philo. ez-é. láta egy embert.

Színvonalasabbnak tartom. A valódi kereszténységhez mindig is szükség volt arra a bátorságra. hogy komolyan ellenőrizzük. amelyek amorf ködként nyomasztják az emberek szellemét és értelmét. vajon a keresztény gondolatkör és Krisztus tulajdonképpeni tanai ellentmondanak-e a reinkarnációnak. hogy vagy keresztény marad. hogy a reinkarnáció tana része a keresztény gondolatkörnek. vagy hisz az újjászületésben. mind más világokban való újjászületést értek – sok olyan rejtélyt oldhatnánk meg vele. Az „írástudók” már akkoriban sem tartoztak Krisztus szorosabb baráti köréhez. Ezért az egyes ember nem áll választás előtt. vagy sem. ezen mind a földön.” Mindezekkel az idézetekkel és nevekkel még csak meg sem kíséreljük azt a látszatot kelteni. hogy a reinkarnáció körüli vitába a Bibliát is be kellene vetni. Nem hiszem azt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 147 képviselhetnénk. Ha e kérdést előítéletek nélkül akarjuk megválaszolni. mintha bizonyítható lenne. . amellyel az ember a kötelező nézetektől eltekintve saját útját járja – s ez máig sem változott meg. azt kell mondanunk. hogy nem. Minden vélemény alátámasztható híres személyiségekkel és szövegekkel.

Ugyanis nincsen semmi. hogy ne ragadjunk le a szemlélődésben. hieroglifája. többet fog találni. Nekünk is meg kell tanulnunk először elolvasni a valóság betűit. aki az érzékitől az érzékfelettiig szárnyalva az emberlétet kiteljesíti. akinek léte mindig kockázatos. tudatosan lemondtunk a nagy ezoterikus rendszerek ismertetéséről. amellyel mindannyiunknak foglalkoznia kell. Az ezoterikus út éppen ezért azzal kezdődik. hanem a valóság mélyebb . Ez a könyv a valóságnak ehhez a szemléletéhez akarja közelebb hozni önöket. hogy felismerhessük: minden látható csak magasabb eszmék hasonlata. hanem az. mint az a kisgyermek. a leginkább testre szabott rendszer a világon. amelyen járni kell. hogy saját sorsunkkal szembesülünk. mint a hagyományos írást és olvasást. Ezt a fajta olvasást és gondolkodást ugyanúgy el kell sajátítani. Herbert Fritsche A sokféleséget egyszerűségnek kell követnie. E szembesülés célja nem a hétköznapi értelemben vett gazdagság. Már könyvünk legelején említettük. Saját sorsunk a legindividuálisabb. Elméleti fejtegetéseink után tehát ismét felmerülhet az a kérdés. hogy kirajzolódjék az általunk ajánlott út karaktere. aki metafizikai vészkijáratot keres. mélyen csalódik: akinek viszont elégségesek az utalások. mit kell tennünk konkrétan ahhoz. s ezért nem képes elsajátítani a tengersok írásos információt. hanem valóban az ezoterikus útra léphessünk. Mi emberek mégis úgy vagyunk ezzel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 148 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS Az ember az. Vizsgálódásunk egyedüli és kizárólagos tárgya a sors volt – társunk. siker és boldogság. hogy az ezotéria út. mint amennyit fel tud dolgozni. mivel ezek megértéséhez és feldolgozásához szakkifejezések tömegére lenne szükség. hogy célhoz érjünk. Nem az valósítja meg Isten akaratát. így nekünk is meg kell próbálnunk egyesíteni az eddig előadott legkülönbözőbb részaspektusokat. ami ne a célra utalna. Mivel itt csak az első lépések bemutatására van lehetőség. Aki receptet vár tőlünk kérdésére. aki még nem tud olvasni.

sokkal inkább munkát. az ember belülről átéli. Akkor is remete lesz. ha lenn maradunk. ha feladjuk illúzióinkat. Nagy a veszélye annak is. A megváltás és a bukás ugyanolyan közel vannak egymáshoz. hogy ez a fázis bekövetkezik. A magány törvényszerű fázis. Ez a magány független a külső körülményektől. amelyek mások fölé emelik. a tudat kiszélesítése. amelyet Istennek nevezünk. akár nyíltan megjelenik. amely a megszabadulás szűk kapujához vezet. Az ember azonban belekóstolt a paradicsomi almába. hogy olyan képességekre. hogy az ne legyen alkalmas emberölésre. annál távolabb látunk – s annál mélyebbre is zuhanhatunk. ott az ezoterikus út elkerülhetetlenül a „fekete . ez az út ugyanis meredek. hatalmat biztosítanak neki. ha haza akar találni. olyan bizonyossággal fogja felváltani majd egy másik. sajnos azonban mégis az egyetlen. Mielőtt erre az útra lépünk. magányt és szakadatlan küzdelmet a valósággal. Ez az az út. Minél magasabbra mászunk egy hegyen. hogy menet közben elbukunk vagy lezuhanunk. legjobb. a másság szakadéka. és amely egyre lejjebb vezet. a Remete szimbolizálja. s ott is négykézláb mászunk – de akkor a kilátás is ennek a helyzetnek fog megfelelni. Ugyanazzal a késsel vághatunk kenyeret. amelyet mindenki elér. Az ezoterikus út a legmagasabb csúcsokra vezet. Amilyen bizonyos. és meggyilkolhatunk egy embert. Ahol ez a motiváció akár rejtetten. amely többek között meg akar tanítani bennünket hallgatni és figyelni. nem lesz alkalmas kenyérszelésre sem. így végig is kell mennie az úton. a tarot-ban a kilencedik kártya. ezért életveszélyes. mint a zseniség és az őrület. találkozás azzal az instanciával. viszont nem alkalmas rá. ha százával veszik körül az emberek. amelyet Krisztus mutatott. Mély-énje és a környező világ között megjelenik a megnemértettség. s a mélyből fel nem villan a megváltás fénye. erőre akar szert tenni. Egy pici elem nem veszélyes. Utaljunk ezen a helyen az ezoterikus beavatásnak arra a stádiumára. hogy nem értik meg. aki erre az útra lép: a magányra. Ha úgy készítjük el a kést. Ez az út keskeny és göröngyös. mindenkinek át kell mennie rajta. csillogást és elismerést. hogy egy várost ellásson elektromossággal. Biztosabb. míg „a nagy mű” meg nem valósul. ezzel pedig a megismerés útja mellett döntött. A polaritás törvénye alapján a hasznossággal egyenes arányban nő a veszélyesség. A magány is csak átmeneti stádium. Sok ember okkult érdeklődését gyakran az motiválja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 149 megismerése. Az ezoterikus út nem ígér világi dicsőséget.

ez az ő problémája. és nem ébredt öntudatra. a beavatás kapui zárva maradnak előtte. hogy az ezotéria szenvedélybetegséggé válik. Már a pusztában kísértő Sátán is látható bizonyítékot követelt (vö. s nem tűrik a kényszert. s tudjuk. ha valakinek van hatalma. hogy megemésztenék. Amikor motivációnkban már biztosak vagyunk. A nyilvánosság ezt nem érti. aminek meg kell történnie. hogy igazolják állításaikat. ezért állandóan azt követeli az okkultistáktól. szolgálja a fényt. aki maga is fénnyé vált. ezoterikus tájon. rabszolga. Ameddig az ember használja a hatalmát. megvan a saját ritmusuk. aki újjászületett. A megismerés és a fejlődés azonban nem siettethető tetszésünk szerint. a megfelelő időben meg fog történni. amely a parapszichológia és az ezotéria között feszül. A fekete mágia olyan tevékenység. egodominanciája erősítésére szolgál. Bár a közvélemény a csodák véghezvitelének megtagadásából arra következtet. Csak az támaszthat fel. hogy amikor felszólították. de nem használja.) – de nem kapta meg. közreműködjék planéták megváltásában. a benne szenvedők kielégíthetetlenül keresik az egyre újabb rendszereket és igazságokat. A nyugalomnak abból a bizalomból kell kinőnie. demonstrálják a látható csodát. A valódi ezotéria sosem felel meg az efféle elvárásoknak. aki ezt a következtetést vonja le. Évek óta foglalkoztat Albertus barát mondása: „Ha a keresés szenvedéllyé válik. Amint a parasztnak is ki kell .” (Fritsche) Valódi hatalomról akkor beszélhetünk. Ameddig kíváncsi valaki. Ez az a jelentős különbség. akik vad tempóban ezoterikus titkokra kezdenek vadászni az újonnan felfedezett. Lukács ev. szálljon le a keresztről. Az úgynevezett „fehér mágia” lényege pedig az. 1-13. Azonban „Csak az bocsáthat ki fényt. megtehetjük első lépéseinket az új ösvényen. sem a hatalom nem szerepel. Krisztus mindenhatósága abban nyilvánult meg. 4. megtagadta. lefordítanák őket a maguk számára. mohón bekebelezik őket anélkül. és nem a miénk. bár ez a nyugalom nem jelent tétlenséget. Az út így kiruccanássá válik. De máris itt a következő intés: Csak semmi sietség! Vannak.” Meglehetősen gyakori manapság. hogy csodák nincsenek is – ez azonban annak a tévedése.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 150 mágiába” vezet. az „ólmot” „arannyá” transzmutálja. A fejlődésnek nyugalomra van szüksége. hogy cselekvéseink rugói közt sem kíváncsiság. Fanatizmus és intolerancia jellemzi azokat. amely művelője hasznára. hogy átvilágítsa a sötétséget. hogy minden. akik túlságos sietségükkel Istent viszontteljesítményre akarják kényszeríteni.

A csoport a kölcsönös önbizonyítások menedékhelye lesz. s a társasági fontoskodásra. ne közvetítene valamiféle információt. Kialakul egy tanítványi kör. csak kényelmesen”. Szerintem nem az a legfontosabb. Semmi sem lehet olyan rossz ezen a világon. hogy annak. újabb megismerési szintre érkezett. s egy kereső ember számára adott időpontban mindegyik adhat egy bizonyos lökést. számuk áttekinthetetlenül magas. míg kinő és megérik a vetés. Ha az egészen kis csoportokat és köröket is tekintetbe vesszük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 151 várnia. A rendszer öncéllá lesz és rögződik. aki megtanult tudatosan látni. hogy ezoterikus társaságok vagy egyesületek után kutassunk. Ha valaki affinitást érez egy bizonyos társaság iránt. „Ha sietsz. inkább csak relatíve. míg megérik az idő. Bizonyos nagyságtól kezdve minden társaság belső fejlődése lelassul. impulzust. energiájukat elvonják saját belső fejlődésüktől. egyedül üdvözítő igazsággá kiáltják ki. vagy gurut keressünk magunknak Indiában. Napjainkban egyre több ilyen egyesület működik – bár tradícióik. hogy tanaiból nyilvánvalóan profitálhat. ez az ezotériára is vonatkozik. ahelyett hogy megszabadulna a fixációtól. amikor a társaság betöltötte feladatát az egyes ember szempontjából: ő már egy következő lépésre érez indíttatást. Egy rendszer vagy egy társaság értékét abszolúte soha nem határozhatjuk meg. Így pedig az útból zsákutca lesz. ebben az esetben pedig a társaság az ő számára értékes lesz. Ezért úgy általában nem mondhatunk véleményt arról. a kereső ember tudatszintjéhez képest. nagyságuk és céljaik különböznek egymástól. Saját tanaikat. az embernek is meg kell tanulnia várni. Ezek az impulzusok nagyjából függetlenek az adott csoport belső értékeitől. alapirányultságuk szerint minőségileg három csoportot különböztetünk meg: . melyek szükségképpen csak egy szeletét ölelik föl a valóságnak. Ez a helyzet a legritkább esetben tartós. amelynek ezotériája a mester szavainak konzumálásában merül ki. az azt mutatja. szól a népi bölcsesség. A társaságoknak ez a veszélye. Így eljön az a nap. a másként gondolkodókkal való rivalizálásra használják. Minden csoportnak megvan a maga jogosultsága. hogy értelmesek vagy értelmetlenek-e – mégis engedtessék meg nekünk néhány alapvető gondolat ezzel kapcsolatban. s az arányos középutat mutatja. térítésre. s így többnyire nem tudja követni egyes tagjainak fejlődési tempóját. Eltekintve a nagyobb társaságok fent jelzett általános veszélyeitől.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

152

1. a tiszta fehér mágiát követő csoportok, 2. a fekete mágia befolyása alatt álló csoportok, 3. azok a csoportok, amelyek jelentéktelenségüknél fogva sem az egyik, sem a másik irányzatba nem sorolhatók. Ha eltekintünk ez utóbbi, ezoterikus szempontból tökéletesen érdektelen csoporttól, felmerül a kérdés, mely jegyek alapján különböztetjük meg egymástól a fehér és a fekete mágiát. A „fehér”, illetve a „fekete mágia” a mi szóhasználatunkban alapvető polaritások szimbólumai, s attól függetlenül használjuk őket, hogy az érintett csoport magát ezekkel a fogalmakkal kapcsolatba hozta-e valaha vagy sem. Ugyanezt a polaritást leírhatjuk azokkal a szavakkal is, hogy „bal” és „jobb oldali” út. A két út ugyanannak a polaritásnak két fele, s ennyiben mindkettő jogosult – ezért itt szó sincs arról, hogy a „bal oldali” utat el akarnánk átkozni –, szükségünk van rá, mint olyan antagonisztikus ellentétre, amely a „helyes” utat megvilágítja nekünk. Az egyes ember azonban döntés előtt áll, melyik irányt válassza, a fényét-e vagy a sötétségét. Ebben a kérdésben mindenki szabadon dönthet – választásának következményeit azonban teljes egészében viselnie kell, illetve el kell viselnie. A „bal oldali” ösvény hatalommal kecsegtet – a „jobb oldali ösvény” áldozatot kíván. Így a döntés sokak számára kézenfekvő. Meg kell fontolnunk azonban, hogy minden a fényből született, ezért vissza is kell térnie a fénybe. A sötétség a fény hiánya. A bal oldali, sötét ösvény ezért semmi sajátos célhoz nem vezet, csak óriási kerülőút, amely végül mégis visszatér a fény birodalmába. Nem véletlenül asszociálnak ősidők óta az igazságról, a megismerésről, a megváltásról, megvilágosodásról a fényre, a hazugságról, a csalásról, tévedésről, betegségről, szenvedésről a sötétségre. A döntést mindenki maga hozza meg, mi itt csak azt hangsúlyozzuk, hogy mi az ezoterikus úton mindig a fény útját értjük, mert a másik tulajdonképpen nem is út, csak az út árnyéka. Igen sok olyan szervezet és társaság működik, amelyik a sötét ösvény mellett kötelezte el magát, ezt persze hivatalosan a legkevésbé sem ismerik el. Ezért mielőtt valahova belépnénk, legjobb, ha bizonyos szempontokból ellenőrizzük a társaságot. A bal oldali sötét pólus tipikus jegyei: valamiféle hatalmi törekvés – legyen az akár a társaság nagysága, hittérítés vagy hasonlók –; kísérletek arra, hogy úgy kössenek magukhoz embereket, hogy később nehéz vagy lehetetlen legyen számukra a kiválás; bármilyen drogfogyasztás.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

153

A valódi ezotéria – amennyiben szervezett formában egyáltalán előfordul – nem akar mást, csak segíteni a kereső embernek, szolgálatára állni, ameddig csak szüksége van rá, ameddig tanácsot, segítséget kér. A valódi ezotéria a szabadság útját mutatja meg, és soha nem vezet függőséghez. A valódi ezotéria nehezen szervezhető, ezért nem is kellene feltétlenül nagy szervezetekben keresnünk. Hiszen az utat végül is mindenkinek magának kell megtennie. Ha valakinek segítségre van szüksége, meg fogja kapni, anélkül hogy keresésére indulna. Ahhoz, hogy segítséget kapjunk, elegendő, ha valóban szükségünk van rá.

Az okkult technikák értelméről
Sokféle, különböző hatékonyságú és veszélyességű úgynevezett okkult gyakorlat és technika létezik. Itt is érvényes a mértékletesség kívánalma, ne akarjuk előrehaladásunkat azzal felgyorsítani, hogy egyidejűleg többféle technikát vetünk be. A legtöbb gyakorlat nem önmagában értékes, akkor válik azzá, ha rendszeresen elvégezzük. Nem annyira azon múlik, hogy fejen állunk-e, visszafojtjuk-e a lélegzetünket, vagy krumplit hámozunk – a sikert mindig a tudatosság foka dönti el. Hiába gyakoroljuk hát a legszorgalmasabban a legeslegjobb és legtitkosabb technikákat, teljesen hatástalanok maradnak, ha magatartásunktól elkülönítve végezzük őket, nem fogjuk fel hasonlat jellegüket, s ezért nem tudjuk átültetni őket életünk egyéb területeire. Goethe ezt mondta: „Hogyan is használhatna a bölcsek köve, ha hiányzik a kőhöz a bölcs?” Ugyanez fordítva is igaz, mert minden tevékenység megszentelhető – legyen az bármilyen egyszerű vagy banális –, ha tudatosan csináljuk, s ezzel értelmet adunk neki. A rítus a makrokozmikus valóság tudatos mikrokozmikus leképezése. És ezért a legigényesebb gyakorlatnak azt tartom, ha mindennapi életünket rítussá nemesítjük. Ha le akarjuk győzni a polaritást, először is meg kell szüntetnünk az „ezoterikus gyakorlatok” és az úgynevezett „normális élet” közötti különbséget – másként az ezotéria hobbivá degradálódik. Törekvéseinknek az a célja, hogy minden kézfogást, minden szót, minden tettet istentiszteletté nemesítsünk. Mi mást tesz az a mezei virág, amelyik önzetlenül kínálja szépségét és árasztja illatát, mint szakadatlanul teremtőjét dicséri? Vajon a madárdal és a tenger morajlása más-e, mint istentisztelet? Csak mi emberek

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

154

gondoljuk, hogy örökösen fontosabb dolgunk van, s ezzel tetteink értelmét magukba a tettekbe helyezzük.

Az ezotéria és a menekülés a világ elől
Aki mindenapi életét rítussá alakítja, nem lesz kitéve annak a veszélynek, hogy az ezotéria a világ elől való menekvés eszközévé válik számára. Nem szabad, hogy az ezotéria eltávolítson bennünket a földi világtól, hanem segítenie kell abban, hogy földi létünket átlényegítsük, megváltsuk vele. Azok, akik megvetnek mindent, ami alsó, földi, anyagi természetű, és mint tisztátalant, sötétet, mocskosat kínosan kerülnek – csak hogy a fenthez, a mennybélihez, a tisztához fordulhassanak –, veszélyes útra lépnek. Számukra az ezotéria csak menekülést jelent egy olyan problematika elől, amelyet nem képesek kézben tartani. Az ezotéria sajnos éppen azokra az emberekre gyakorol különösen nagy hatást, akik a mindennapi élettel, az anyagi világ problémáival nem tudnak megbirkózni – ezért aztán ezoterikus körökben meglehetősen egyenlőtlen a viszony a valódi beavatottak és a világ elől menekülő neurotikusok között. Dion Fortune igen pontosan fogalmazza meg ezt a problémát: „A misztikusnak először a formák szintjén kell betöltenie feladatát, s csak ezután húzódhatik vissza a formák világából. Ha mohón ráveti magát a misztikus ösvényre, a káosz és nem a fény világába kerül. Aki természetétől fogva a misztikus ösvény követésére hajlik, annak ellenszenves a formák fegyelme, s túl nagy a kísértés, hogy a formák szintjén feladja az élettel való küzdelmet, s mielőtt arra megérett volna, felsőbb szintekre húzódjék vissza. A forma – edény, amely mindaddig körülveszi a folyékony tudatot, míg az meg nem szilárdul annyira, hogy ne tudjon szétfolyni többé. Ha túlságosan korán széttörjük az edényt, a tudat a formátlanba hull, ahogyan az agyag is szétesik, ha korán vesszük le róla az öntőformát. Ha egy misztikusnál szétesésre utaló jelek lépnek fel, tudjuk, hogy túlságosan korán törte szét az öntőformát, s hogy vissza kell térnie az anyag fegyelméhez, míg a forma világát el nem sajátítja.” A forma világa úgy sajátítható el jól, ha ezoterikus törvények szerint kezdünk rákérdezni saját sorsunkra. Elsősorban ezt kívánja elősegíteni ez a könyv, ezért tekintsük át még egyszer e gondolat alapstruktúráját.

s felfedezi. hogy tudatunk a polaritásokra hasadt valósággal találkozik. s megtanítsuk látni a valóságot. módosul: s mivel ez a szakadatlan változás célirányosnak tűnik fel előttünk. meg kell tanulnunk úgy egyesíteni magunkban a látszólagos ellentéteket. Ha valaha is el akarjuk érni ezt az egységet. s a világ megismerése önmagunk megismeréséhez. Csupa ellentét között találjuk magunkat – pedig milyen mélyen vágyódunk az egységre. hogy ezeket a szinteket függőleges princípiumláncok szövik át. hogy tudatát egyre jobban kitágítsa. amelyet „nem én”-ként érzékelünk. hogy azok fejlődésünk lépcsőfokaivá váljanak. Így végül is a problémában ismerhetjük fel minden fejlődés motorját. és lassan megértjük. és amint változunk. hogyan tartsa nyitva a szemét. amíg aludt. akik feleselnek a valósággal. amelyek rejtve maradnak azok előtt. mit is akart kifejezni Hermész Triszmegisztosz a következő szavakkal: „Amint fenn. fokozatosan elég érettek leszünk ahhoz. ezt a korlátolt tudatot nevezzük „én”-nek – s ezzel szemben áll a külvilág. evolúciónak nevezzük.” Akárhová nézzünk is. A bölcsek azt állítják. fejlődésnek. Mivel minden jelenség csak valamely ősprincípium meghatározott kifejeződése. ahogy van. Önmagunkat korlátolt tudatként éljük meg. Aki engedi tudatát felébreszteni. semmi sincs nyugalomban. ami van. minden folyik. s így a valóságot egyre több nézőpontból szemlélve fogadja be. változik. amit külvilágunkban érzékelni és megélni szeretnénk. hogy nem a külső körülmények áldozatai vagyunk – amint azt eddig hittük –. Ezek szerint az önismeret a világ megismeréséhez vezet. hogy minden úgy jó. s . úgy lenn. hanem létünk minősége teremti külső világunk minőségét. hogy az ember mint mikrokozmosz analógiája a makrokozmosznak – így a „külső” a „belső” tükörképe. s megtanulja. Fejlődés azonban csak tanulási folyamatokon keresztül jöhet létre – a tanulási folyamatok viszont problémamegoldásokhoz kötődnek. s felfedezzük. Ezen a fokozaton kell megtanulnunk. A megbékéléssel azonban új dimenziók nyílnak meg előttünk. Szemünk megszűnik a világot horizontális szintekben látni. új összefüggések. amelyeket nem is sejtett. hogy felébresszük az alvót. Szükségképpen megbékélünk mindennel. Elsajátítjuk a rezonancia törvényének tudatos alkalmazását. A benne felébredt vágy a valóság egyre tökéletesebb megismerésére rábírja majd. az a valóság egyre újabb dimenzióit fogja felfedezni. egyszerre csak az egész jelenségvilág e magasabb valóság hasonlataként jelenik meg előttünk. Ezen az úton az a legproblematikusabb jelenség.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 155 Minden fáradozásunk célja az.

és maga is összeolvad a törvénnyel. nagy lépést tesz útján előre. hogy valamely problémát tanulás révén megváltsunk „problémásságától”. amelynek vak véletlenszerűségétől az emberiség annyira reszket. hogy minden lény bejárja előírt pályáját. annál inkább meg fogjuk ismerni sorsunk negatív aspektusát. egyáltalán nem anonim. az Erő. a szenvedést. A tarot huszonkét lapja közül a tizenegyedik van a középpontban. Hazatérés A kereső ember számára az anonim sors. Aki megvalósítja a szolgálat és az alázat hatalmát. nyomásra ellennyomás a válasz. Csak annak nyílik meg a totális szabadság. hogy minden probléma kihívás. képén egy rózsáktól körülölelt. Küzdelemre küzdelem. vékony asszonyt látunk. s megválthassuk „problémásságától”. s önszántunkból követni. aki alá tudja rendelni magát neki. gyűlöletre gyűlölet. ha igyekszünk saját pályánkat egyre jobban kiismerni. Ez a lap a szeretet erejét és hatalmát szimbolizálja. amelyik megakadályozza. s hogy cselekedve kell átélnünk ahhoz. az alázatos pedig hatalmas. A hatalom ellenpólusa az alázat vagy a szeretet. A szeretetben megmutatkozik. A szenvedés csak úgy válik feleslegessé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 156 így fogjuk fel. méghozzá olyan partner. A hatalomvágy az emberiség legfőbb ellensége. Az ellenségünknek vélt sorsból partner lesz. és kiderül. minél inkább ellenállunk saját sorsunknak. amit a világ semmilyen külső hatalma sem győzhet le. A . Minél jobban vonakodunk attól. ami a lét minden területén képes legyőzni az én és a nem én közötti polaritást. hogy legyőzzük az ego hatalmi igényeit. aki megtalálja a helyét a kozmosz rendjében. Feltárulnak törvényszerűségei. aki puszta kézzel fogja be egy vad oroszlán száját. hogy merő lustaságból kikapcsolódjunk az evolúcióból. hogy a gyenge valójában erős. hogy a sors az az instancia. Csak a szeretet ereje tudja az alacsonyrendűt magasrendűvé változtatni. Csak az nem éli meg kényszernek a törvényt. s a tetejében egyre rafináltabban álcázza magát. A szenvedést az a súrlódás okozza. amely gondoskodik róla. Ehhez az szükséges. amely a törvényszerűen előírt pálya és az egyes személy mozgásiránya között jön létre. A szeretet az egyetlen. a szeretet transzmutációra. hogy megoldhassuk. így átváltoztatásra képes.

Az úgynevezett gyógyító műveletek csak formális körülményeket biztosítanak ehhez a folyamathoz. A religio tartalma eredetileg éppen ez a visszakapcsolás. amikor hallgatott a kígyó kísértésére. A személyes és a személytelen bűn találkozási pontján a betegség gyógyulásba csap át. mi rossz. mert meg akarta tudni. Az egység neve: Isten. Nem úgy kell felfognunk tehát a betegséget és a szenvedést. megszabadul szorongásaitól – mert megtalálja a visszakapcsolást az ősalapokhoz. aki beteg – s csak az képes a gyógyulásra is. Csak akkor ismerhetjük fel célunkat. Csak az fogja felfedezni az élet értelmét. amelyből egykoron a paradicsomi bűnbe zuhant. hogy meg akartunk szabadulni a felelősségtől. A cél a tökéletesség. s most tudja. s visszavezeti az embert a tudatnak abba az egységébe. Amikor átéljük és megszenvedjük őket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 157 szeretet legyőzi az ellentétek polaritását. Korunk betegsége az. Ezzel fizetünk azért. mert csak azt lehet gyógyítani. a karma pedig a személyes. hogy karmánkból egyre többet megoldjunk és ledolgozzunk. A megismerés azonban méreggé vált számára. Az emberi lét alapvetően beteg. Aki viseli a felelősséget sorsáért. és hogy ugyanakkor újabb karmikus terheket ne vegyünk magunkra. mi jó. aki képes vállalni a teljes felelősséget mindazért. mi rossz. meghasonlás Istennel – a gyógyulás: Istennel való megbékélés. A betegség az ember esélye. s a paradicsomi egység tökéletességében élt. Az eredendő bűn a betegség személytelen aspektusa. A tökéletesség az egység kifejezése. Így leszakadt az egységről. amit átél és ami történik vele. . hogy megpillanthassuk a mélységben felvillanó fényt. A betegség mikrokozmikus bűnbeesés. hogy nem találjuk az élet értelmét. ezért csakis a megismerés lehet a gyógyszer számára: mert „similia similibus curantur”. mi jó. s gyógyulásban reménykedik. Az ember szenved a megismerés polaritásától. s ez gyökértelenné tesz bennünket a kozmoszban. amelyeket mindenáron el kell kerülnünk. voltaképpen az első lépéseket tesszük a szabadulás felé. önmagát az univerzum törvényszerűségeibe ágyazva éli meg. Az ember még androgün lény volt. mint zavaró körülményeket az életünkben. ha ismerjük eredetünket. A tudatos élet lehetőséget ad arra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful