You are on page 1of 50

BTP

PROGRAM INTERVENSI

Program Intervensi i-Learn


BTP

Konsep i-Learn

Saya belajar

Program Intervensi i-Learn


Rasi ona l:
BTP

Program intervensi i-Learn (PiL) akan memberi


pendedahan kepada guru-guru untuk menjalankan
aktiviti-aktiviti pembelajaran yang aktif dan membawa
kepada ‘Higher Order Thinking Skills’ .
Pembelajaran aktif akan diasaskan kepada :

• Kemahiran pembelajaran aras 3,4 dan 5 (Bloom’s


Taxanomy of Learning)
viii. Aktiviti yang dirancang untuk digabungjalinkan
dengan pelbagai media
ix. Aktiviti yang berpusatkan murid

Program Intervensi i-Learn


BTP Objek ti f:

Melalui Program Intervensi i-Learn guru-guru dapat:

• Mengenali ciri-ciri e-bahan.


• Mengaplikasikan e-bahan dengan kaedah pembelajaran
murid.
• Menyediakan aktiviti pengajaran pembelajaran aktif dan
pelbagai yang memperlihatkan pengunaan e-bahan/
perisian kursus dalam P&P bagi memastikan
murid tidak jemu dan membawa kepada konsep saya
belajar - “I learn”.
• Memilih “SCO” yang sepadan dengan hasil pembelajaran.
• Mendapatkan maklum balas daripada warga pendidik
tentang e- bahan yang dibangunkan.
Program Intervensi i-Learn
BTP
PERISIAN KURSUS DAN e-BAHAN

1. PERISIAN KURSUS
a. Perisian Kursus Hasilan KPM
Perisian Kursus Bestari
Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif
(Resource based courseware)
Perisian Kursus Inovasi
Perisian Kursus Pengajaran (Teaching Courseware)
CD-ROM Buku Teks atau MyCD (dipakej bersama buku teks
b. Kepelbagaian Pakej (Packaging)
c. Jumlah modul
2. e-BAHAN
a. Ciri-ciri
b. Penyampaian
c. Jumlah modul
Program Intervensi i-Learn
BTP

PERISIAN KURSUS

Perisian Kursus ialah bahan digital berasaskan


reka bentuk pengajaran (instructional design)
yang mengintegrasikan elemen multimedia
seperti ilustrasi, animasi, teks, audio, video dan
kesan bunyi untuk mencapai hasil
pembelajaran.

Program Intervensi i-Learn


BTP CIRI-CIRI PERISIAN KURSUS BESTARI

 Multimedia

 Interaktif

 Pembelajaran kadar kendiri (self-paced)

 Pembelajaran akses kendiri (self-accessed)

 Pembelajaran terarah kendiri (self-directed)

 Berasaskan sukatan pelajaran

Program Intervensi i-Learn


CIRI-CIRI PERISIAN KURSUS MULTIMEDIA
BTP
PENDIDIKAN INTERAKTIF

 Multimedia

 Interaktif

 Pembelajaran kadar kendiri (self-paced)

 Pembelajaran akses kendiri (self-accessed)

 Pembelajaran terarah kendiri (self-directed)

 Berasaskan kurikulum dengan maklumat tambahan

Program Intervensi i-Learn


CIRI-CIRI PERISIAN KURSUS PENGAJARAN
BTP (TEACHING COURSEWARE )
 Mengikut sukatan pelajaran Sains, Matematik dan Bahasa
Inggeris yang disemak semula oleh PPK
 Multimedia
 Berpusatkan guru
 Mengandungi rancangan pelajaran
 Mengandungi lembaran kerja yang boleh dicetak dan
diedit oleh guru
 Bookmark – Guru boleh menanda mana-mana bahagian
untuk diajar
 My Lesson - Guru boleh menghasilkan bahan pengajaran
sendiri dengan memilih frame daripada mana-mana
tajuk mata pelajaran yang sama
 110 pengajaran bagi setiap mata pelajaran
Program Intervensi i-Learn
BTP
CIRI-CIRI CD-ROM BUKU TEKS ATAU MyCD

 Diperkayakan dengan bahan multimedia seperti


animasi, simulasi, video dan audio.
 Mengandungi aktiviti dan latihan interaktif, ujian
interaktif atau e-ujian, e-jurnal, galeri multimedia
dan e-glosari.
 Unsur ICT yang boleh didapati dalam MyCD adalah
capaian laman web (URL) berkaitan pelajaran
melalui internet dan e-mel.
 Berfungsi sebagai penambah nilai dan menyokong
buku teks

Program Intervensi i-Learn


KEPELBAGAIAN PAKEJ
BTP

Perisian Kursus Bestari – Kotak bahagian depan

TELEKOM
SMART
SCHOOL

SMART SCHOOL
BTP MALAYSIA
Program Intervensi i-Learn
KEPELBAGAIAN PAKEJ
BTP

Perisian Kursus Bestari – Label pada CD

TELEKOM
SMART
SCHOOL

LOGO
SEKOLAH
BESTARI

BTP
Program Intervensi i-Learn
KEPELBAGAIAN PAKEJ
BTP

Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif


– Penutup CD

Program Intervensi i-Learn


KEPELBAGAIAN PAKEJ
BTP

Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif


– Label pada CD

Program Intervensi i-Learn


KEPELBAGAIAN PAKEJ
BTP

Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interakaktif


(Bahan Inovasi)

Program Intervensi i-Learn


BTP
KEPELBAGAIAN PAKEJ

Perisian Kursus Pengajaran (Teaching Courseware)

Program Intervensi i-Learn


BTP
KEPELBAGAIAN PAKEJ

Perisian Kursus Pengajaran (Teaching Courseware)

Program Intervensi i-Learn


KEPELBAGAIAN PAKEJ
BTP

Perisian Kursus Pengajaran (Teaching Courseware)

Program Intervensi i-Learn


KEPELBAGAIAN PAKEJ
BTP

MyCD

Program Intervensi i-Learn


BTP
KEPELBAGAIAN PAKEJ

MyCD

Program Intervensi i-Learn


JUMLAH MODUL: Perisian Kursus Bestari (Tahun 2000 –
BTP 2002)
Jumlah Modul
TLM Tahun 1 Tahun Tahun 3 Tahun Tahun 5 Tahun Jumlah
2 4 6 Kecil

Bahasa Melayu 9 9 9 9 9 9 54
English Language 34 34 34 34 34 34 204
Matematik 10 16 22 28 43 34 153
Sains 0 0 0 34 30 19 83
JUMLAH 53 59 65 105 116 96 494

Jumlah Modul
TLM Kelas Ting. 1 Ting. Ting. 3 Ting. 4 Ting. 5 Jumlah
Transisi 2 Kecil
Bahasa Melayu 18 9 9 9 9 9 63
English Language 34 34 34 34 34 34 204
Matematik 0 105 79 80 96 48 408
Sains 0 52 94 75 53 51 325
JUMLAH 52 200 216 198 192 142 1000
Program Intervensi i-Learn
JUMLAH MODUL : Perisian Kursus Bestari Untuk PPSMI
BTP

Form English Delivery


Mathematics Science Total
/Year Language Dates

Year 1 6 11 5 22
English:
Sep-Oct 2003
169
Maths & Science
Form 1 23 97 27 147 Mac 2004

Year 2 34 43 24 101 English:


Dec 2003
265
Maths & Science
Form 2 34 42 88 164 Nov 2004

Year 3 34 10 26 70 English:
Nov 2004
196
Maths & Science
Form 3 34 47 45 126 Mac 2005

TOTAL 165 250 215 i-Learn


Program Intervensi 630
JUMLAH MODUL : Perisian Kursus Pendidikan
Multimedia Interaktif (Bahan Inovasi)
BTP
TERBITAN TER. 1 2002 TER. 2 2003 TER. 3 2004 TER. 4 2005 JUMLAH BESAR

PRA R M PR R M PRA R M PRA R M PRA R M


TAHAP SEK A SEK SEK SEK
TAHAP SE
K
MATA
PELAJARAN
Bahasa Melayu 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1
Bahasa Inggeris 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 3
Matematik 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 3 8
Sains 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Kajian Tempatan 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Sejarah 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Pend. Islam 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 2
Geografi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekonomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kemahiran Hidup 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Pendidikan Seni 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pendidikan Moral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Umum 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JUMLAH 0 8 5 0 6 9 Intervensi
Program 0 4 0
i-Learn 0 3 6 0 21 20
JUMLAH MODUL : PERISIAN KURSUS MULTIMEDIA PENDIDIKAN
INTERAKTIF MENGIKUT MATA PELAJARAN/TAHAP
TERBITAN BTP & RANGKAIAN SEHINGGA DIS. 2005

BTP
TERBITAN TER. 1& 2 TER. 3 TER. 4 TER. 5 TER. 6 2003 TER. 7 2004 TER. 8 2005 JUMLAH BESAR
1999/2000 2001 2001 2002

TAHAP TAHAP
R M R M R M R M PRA R M PRA R M PRA R M PRA R M

MATA
PELAJARAN

Bahasa Melayu 6 3 2 3 2 2 1 1 12 14 5 1 1 0 0 0 1 1 12 15

Bahasa Inggeris 14 4 2 1 0 0 5 1 23 11 0 1 2 6 0 0 1 1 23 12

Matematik 10 13 1 0 0 4 1 1 12 20 1 0 0 1 0 0 0 1 12 20

Sains 8 20 2 7 1 3 0 1 13 38 4 0 1 1 0 0 0 1 13 38

Kajian Tempatan 1 1 1 0 2 0 1 0 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1

Sejarah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 2 0 0 5

Pend. Islam 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2

Geografi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4

Kemahiran Hidup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pendidikan Seni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pend. Jasmani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Umum 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0

JUMLAH 39 41 8 12 5 10 8 8 68 91 12 4 6 11 0 0 7 8 68 98
Program Intervensi i-Learn
JUMLAH MODUL DIBEKALKAN OLEH PUSAT
PERKEMBANGAN KURIKULUM (PPK)
BTP
Merangkumi semua hasil pembelajaran mata pelajaran:
 Primary Yr 1 – Yr 4
• English SK
• Mathematics
• Science
• English SJK

 Secondary Form 1 – 3
• English
• Mathematics
• Science

 Secondary Form 4
• English
• Science
• Mathematics
• Physics
• Biology
Program Intervensi i-Learn
• Chemistry
SENARAI MODUL DIBEKALKAN OLEH PUSAT
PERKEMBANGAN KURIKULUM (PPK)
BTP

BIL MATAPELAJARAN FASA 1 FASA 2 FASA 3 FASA 4 FASA 5 FASA 6


Thn/ Thn/ Thn/ Thn/ (Thn/ (Thn 6)
Ting 1 Ting 2 Ting 3 Ting 4 Ting 5)

1 English SK 140 110 110 60 0/60 SEDANG


DIBANGUNKAN

2 English SJK 70 70 70 40 12/40

3 Science 110 60 70 90 20/60


Primary/
Secondary
4 Mathematics 140 110 90 90 27/100
Primary/
Secondary
JUMLAH 821 640 608 1190/ 134/
1220 880

Program Intervensi i-Learn


BTP JUMLAH MODUL : MyCD

Merangkumi semua tajuk dalam sukatan


pelajaran untuk 4 mata pelajaran teras:
 Bahasa Melayu

 Bahasa Inggeris
 Sains
 Matematik

Program Intervensi i-Learn


BTP

E-BAHAN

E-Bahan ialah bahan digital berasaskan web


yang mengintegrasikan elemen multimedia
seperti ilustrasi, teks, audio, video dan kesan
bunyi bagi mencapai hasil pembelajaran.

Can be assessed anywhere

Program Intervensi i-Learn


BTP CIRI-CIRI e-BAHAN

 Multimedia
 Interaktif
 Menepati SCORM (Sharable Content Object
Reference Model)
 Pembelajaran kadar kendiri (self-paced)
 Pembelajaran akses kendiri (self-access)
 Pembelajaran terarah kendiri (self-directed)
 Berasaskan sukatan pelajaran

Program Intervensi i-Learn


PORTAL e-BAHAN
BTP

Program Intervensi i-Learn


PORTAL e-BAHAN
BTP

Program Intervensi i-Learn


PORTAL e-BAHAN
BTP

Program Intervensi i-Learn


PORTAL e-BAHAN
BTP

Program Intervensi i-Learn


BTP
Contoh e-Bahan

Program Intervensi i-Learn


Contoh e-Bahan
BTP

Program Intervensi i-Learn


BTP
E-Bahan (2004 – 2008):

Merangkumi Mata Pelajaran:


 Bahasa Inggeris
 Bahasa Melayu
 Pendidikan Islam
 Matematik Tambahan
 Biologi
 Kimia
 Fizik
 Siviks & Kewarganegaraan
 Pendidikan Moral

Program Intervensi i-Learn


E-Bahan (2004 – 2008)
BTP

 Pendidikan Seni Visual


 Perdagangan
 Sejarah
 Geografi
 Semua Mata Pelajaran Aliran Teknik &
Vokasional Tingkatan 4 Dan 5 (Anjuran Bersama
Jab. Tek. & Vok.)
 Al-Quran Sunah Tingkatan 4 & 5
 Pendidikan Khas (Anjuran Bersama Jab. Pend.
Khas)
 Reka Cipta
 Ekonomi Asas
Program Intervensi i-Learn
RINGKASAN PEMBANGUNAN e-BAHAN 2004 - 2008
BTP

Program Intervensi i-Learn


MULTIMEDIA
BTP

a. Definisi

c. Kelebihan Multimedia dalam Pengajaran dan


Pembelajaran

e. Contoh

Program Intervensi i-Learn


BTP

MULTIMEDIA

Multimedia ialah sesuatu yang berkaitan


dengan produk, program yang mengintegrasikan
grafik, filem, bunyi, data, dan sebagainya untuk
menyampaikan maklumat berasaskan komputer.

Program Intervensi i-Learn


BTP
Ka ji an K e A ta s Ba han M ul ti me di a

Satu siri enam kajian yang telah dijalankan


dari tahun 1990 hingga 1992 menunjukkan
murid yang menggunakan bahan multimedia
memperoleh kelebihan daripada
yang diajar secara tradisional dalam bilik
darjah.
“They learn the material 60% faster
and their long term (30-day) retention
ranges from 25 to 50% higher” .
Adams, G.L. (1992)
Program Intervensi i-Learn
BTP

Da pa ta n ke Ata s K aji an T enta ng


Pro gra m Inter akti f
Pelajar yang menggunakan program
Interaktif, belajar dan mengekalkan 25% lebih
maklumat yang dipersembahkan
dan belajar 50% lebih pantas daripada mereka
yang menggunakan kaedah pembelajaran
tradisional.
Kolowski, N (1987)

Program Intervensi i-Learn


Kelebihan Multimedia dalam Pengajaran &
Pembelajaran
BTP
 Mengoptimumkan pembelajaran kendiri yang bercirikan
pembelajaran terarah kendiri, kadar kendiri, dan akses
kendiri serta interaktif.

 Menyokong pengajaran dan pembelajaran dengan


menyediakan judul-judul yang merangkumi hampir semua
hasil pembelajaran terdapat dalam sukatan pelajaran.

 Menggalakkan pembelajaran aktif.

 Menjana pemikiran kreatif dan kritis.

 Menyokong pembelajaran dengan pelbagai gaya


pembelajaran.

 Memupuk sikap belajar sepanjang hayat.


Program Intervensi i-Learn
Mengoptimumkan pembelajaran kendiri yang bercirikan
pembelajaran terarah kendiri, kadar kendiri, dan akses kendiri
serta interaktif.
BTP

Program Intervensi i-Learn


Menyokong pengajaran dan pembelajaran dengan menyediakan
judul-judul yang merangkumi hampir semua hasil pembelajaran
BTP terdapat dalam sukatan pelajaran.

Program Intervensi i-Learn


Menggalakkan pembelajaran aktif
BTP

Program Intervensi i-Learn


Menjana pemikiran kreatif dan kritis.
BTP

Program Intervensi i-Learn


Menyokong pembelajaran dengan pelbagai
BTP
gaya pembelajaran.

Program Intervensi i-Learn


Menyokong pembelajaran dengan pelbagai
gaya pembelajaran.
BTP

Program Intervensi i-Learn


BTP

Program Intervensi i-Learn