BORANG PENGESAHAN PENDAPATAN IBU BAPA / PENJAGA

( Jika tiada slip gaji)
NAMA PELAJAR

:

___________________________________________

NO KAD PENGENALAN

:

___________________________________________

NO MATRIK PELAJAR

:

____________________________________________

NAMA INSTITUSI / SEKOLAH

:

___________________________________________

BAPA/ PENJAGA

IBU / PENJAGA

NAMA : __________________________

NAMA : __________________________

NO K/P: __________________________

NO K/P: __________________________

PERTALIAN : ______________________

PERTALIAN : ______________________

NO TEL BIMBIT : ____________________

NO TEL BIMBIT : ____________________

PENDAPATAN : _____________________

PENDAPATAN : ___________________

RM : ________ SEBULAN

RM : ________ SEBULAN

Dengan ini saya mengaku bahawa keterangan
yang diberikan di atas adalah benar menurut
Akta Akuan Berkanun 1960.

Dengan ini saya mengaku bahawa keterangan
yang diberikan di atas adalah benar menurut
Akta Akuan Berkanun 1960.

__________________________

__________________________

(

)

(

Tandatangan
PENGESAHAN
______________________________
(

)
Tandatangan

)

Tandatangan, nama serta cop/Jabatan pegawai yang mengesahkan.
Pengesahan hendaklah dilakukan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A ( Pengurusan & Profesional ) / surat akuan Sumpah disertakan bersama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful